Programi zaštite i ishrane biljaka

SADRŽAJ Programi zaštite biljaka
Preporuke i saveti ............................................................................................................................................. 3-4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

RATARSTVO

Pšenica .................................................................................................................................................................. Kukuruz ................................................................................................................................................................ Suncokret ............................................................................................................................................................. Soja ........................................................................................................................................................................ Šećerna repa ....................................................................................................................................................... Uljana repica ....................................................................................................................................................... Krmni grašak ....................................................................................................................................................... Ozimi i jari ječam i ovas .................................................................................................................................. Zasnovana lucerka ........................................................................................................................................... Lucerka i crvena detelina u zasnivanju .....................................................................................................

POVRTARSTVO

Krompir ................................................................................................................................................................. Paradajz - proizvodnja iz semena ............................................................................................................... Paradajz - proizvodnja iz rasada .................................................................................................................. Paprika - proizvodnja iz semena ................................................................................................................. Paprika - proizvodnja iz rasada .................................................................................................................... Lubenica ............................................................................................................................................................... Kupus .................................................................................................................................................................... Krastavac .............................................................................................................................................................. Šargarepa ............................................................................................................................................................. Crni luk ..................................................................................................................................................................

VOĆARSTVO

Jabuka ................................................................................................................................................................... Kruška .................................................................................................................................................................... Višnja i trešnja..................................................................................................................................................... Breskva .................................................................................................................................................................. Šljiva ....................................................................................................................................................................... Malina ................................................................................................................................................................... Kupina .................................................................................................................................................................. Jagoda .................................................................................................................................................................. Dunja... ..................................................................................................................................................................

VINOGRADARSTVO
Vinova loza ..........................................................................................................................................................

CVEĆARSTVO
Ruža ....................................................................................................................................................................... Cveće .....................................................................................................................................................................

Programi ishrane biljaka
Pšenica, Kukuruz ............................................................................................................................................... Soja, Suncokret, Šećerna repa, Uljana repica .......................................................................................... Paradajz ................................................................................................................................................................ Paprika .................................................................................................................................................................. Krastavac .............................................................................................................................................................. Dinja ....................................................................................................................................................................... Lubenica ............................................................................................................................................................... Jabučasto i koštičavo voće............................................................................................................................. Malina i Kupina .................................................................................................................................................. Vinova Loza ......................................................................................................................................................... Cveće ..................................................................................................................................................................... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47

2

PREPORUKA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Pri izboru pravih sredstava za zaštitu bilja korisnici bi trebalo da se opredele za one koji su registrovani za upotrebu u toj situaciji/za taj problem, sa najmanjim mogućim rizikom za ljude i prirodnu sredinu. Pre nego što se opredelite za upotrebu ovih sredstava, bilo da ste profesionalni korisnik ili lice koje ih povremeno upotrebljava, trebalo bi da obratite pažnju na sledeće okolnosti: • • • Uvek pokušajte da integrišete sve opravdane agrotehničke mere i mere suzbijanja štetnih organizama hemijskim putem. Efikasnost nekog pesticida u potpunosti je uslovljena pravim vremenom (razvojni stadijum štetočine, fenofaza gajene biljke, itd.) i adekvatnim načinom primene, ali pre svega njegovim pravilnim izborom. Pre upotrebe preparata obavezno pročitajte uputstvo i pridržavajte se znakova opasnosti i oznaka upozorenja i obaveštenja navedenih u uputstvu i na etiketi. Potrebno je da znate i kako da se ponašate u slučaju nezgode prilikom rukovanja. Pri radu sa sredstvima za zaštitu bilja treba se pridržavati opštih mera higijensko-tehničke zaštite, odnosno sprečite kontakt sa kožom i sluzokožom korišćenjem odgovarajuće zaštitne odeće i opreme. Neposredno pre upotrebe, uvek proverite opremu za primenu i uverite se da je ona u dobrom stanju i da funkcioniše korektno i precizno (na primer da li su prskalice i dizne u ispravnom stanju). Obavezno uzmite u obzir vremensku prognozu prilikom izbora metode prskanja. Merite smer i jačinu vetra i prestanite sa prskanjem ukoliko se uslovi pogoršaju. Izbegavajte prskanje u blizini osetljivih useva i voda ukoliko postoji opasnost od zanošenja na njih. Ukoliko ipak morate da izvršite tretiranje u njihovoj blizini smanjite pritisak i brzinu prskanja. Takođe, imajte u vidu da toplo i suvo vreme utiče na povećano isparavanje, što smanjuje veličinu kapi prilikom prskanja i povećava rizik od zanošenja/drifta. Najbolji uslovi za tretiranje su hladnije i vlažnije vreme sa brzinom vetra do 2 m/s. Obratite pažnju na faktore kao što su: učestala primena istog preparata u jednoj godini, upotreba hemikalija sa sličnim/istim načinom delovanja, gajenje biljaka u monokolturi - to često uslovljava pojavu rezistentnosti kod štetnih organizama.

• • •

Podsećamo vas takođe, da nakon rada sa pesticidima obavezno: - operete uređaje koji su korišćeni, ako je to moguće na mestu primene pesticida, - neutrošene količine pesticida odložite ili uništite na propisan i bezbedan način, - ambalažu ne koristite u druge svrhe, a praznu ambalažu dobro isperite vodom (najmanje 3 puta), tečnost dodajte u tank prskalice, nakon toga ambalažu izbušite na više mesta i odložite na mesta određena za prikupljanje otpadnih materija ove vrste, - očistite zaštitnu opremu Za sve savete u vezi sa primenom naših preparata možete se obratiti stručnoj službi Galenike Fitofarmacije.

3

Redosled mešanja različitih tipova formulacija pesticida i folijarnih đubriva
Pre nego što se odlučite da kombinujete više preparata obavezno pročitati upustvo u kome se nalaze i informacije o mogućnostima mešanja. Pripremanje tank- mix-a, više različitih oblika formulacija, vrši se po sledećem redosledu: • U manjoj količini vode (u posudi manje zapremine) dobro se izmešaju kvašljivi praškovi – WP ili vododisperzibilne granule – WG i nakon toga se dodaju u prskalicu, prethodno napunjenu do 1/3 vodom, uz stalno mešanje. • Zatim se u prskalicu dodaju koncentrovane suspenzije – SC, takođe prethodno pripremljene u manjoj količini vode i mešaju se zajedno. • Potom se dodaju koncentrati za emulziju – EC, uz neprekidno mešanje. • Za njima se dodaju pesticidi formulisani kao vodeni rastvori – SL. • Folijarna hraniva se dodaju na kraju. • Dopuniti rezervoar potrebnom količinom vode. Poželjno je pripremljenu smešu pesticida potrošiti u što kraćem vremenskom periodu, pridržavajući se svih propisa. Ako se upotrebljava voda koja je baznog karaktera onda se folijarna hraniva dodaju na početku, dok se svi ostali tipovi formulacija dodaju po gore navedenom redosledu. PRIMER: ( jedna od kombinacija kod zaštite jabuke ) MANKOGAL 80 ( WP ) + GALOFUNGIN T ( SC ) + DIMETOGAL ( EC ) + FOLIGAL SUPER (folijarno đubrivo )

Potrebne količine sredstava u zavisnosti od njegove koncentracije i zapremine prskalice
ZAPREMINA PRSKALICE (litar) Koncentracija
0,01 % 0,05 % 0,10 % 0,15 % 0,30 % 0,50 % 1,0 % 1 0,1 0,5 1,0 1,5 3,0 5,0 10 5 0,5 2,5 5,0 7,5 15 25 50 10 1 5 10 15 30 50 100 15 1,5 7,5 15 22 45 75 150 20 2 10 20 30 60 100 200 50 5 25 50 75 150 250 500 100 10 50 100 150 300 500 1000 400 40 200 400 600 1200 2000 4000

POTREBNA KOLIČINA SREDSTAVA (g, ml)

4

3 l/ha 33 g/ha 1.8 .posle skidanja useva fuzarioza klasa i bolesti lista i stabla totalno suzbijanje svih korova SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara 5g po aktivnoj rupi 10g po aktivnoj rupi 5 .3 l/ha 1.1.7 l/ha 0.1 l/ha 10 g/ha 0.2 l/ha 5-10 g/ha 0.Zaštita pšenice Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Mankogal S ili Mankogal FS ili Akord 025 FS ili Akord 060 FS Monosan herbi ili Esteron ili Moto Esteron + Bonaca EC Mural ili Mural + Bonaca EC ili Lancelot 450 WG Antre + Fobos EC Tezis Bonaca EC ili Tezis + Bonaca EC Antre Glifol ili Dominator Cink .5 l/ha 20 g/ha 20 g/ha + 0.10 l/ha Zaštita semena bolesti koje se prenose semenom Bokorenje jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Prvo kolence jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi.5 l/ha 0.5 l/ha 4 . uključujući i Gallium aparine Drugo kolence bolesti lista i stabla larve žitne pijavice Pojava lista zastavičara jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi.5 l/ha 0. uključujući i Gallium aparine Početak cvetanja Strnište .1 l/ha 0.fosfid mamak Galibrom AB Doza/ koncentracija 200 g / 100 kg 250 ml / 100 kg 150 ml / 100 kg 50 ml / 100 kg 2 l/ha 0.4 .

0.fosfid mamak Galibrom AB 5g po aktivnoj rupi 10g po aktivnoj rupi 6 .0.6 .5 .1.1 l/ha 0.7 l/ha 1 . a pre nicanja jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Posle nicanja do pet listova kukuruza jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi Posle nicanja do šestog lista kukuruza Kukuruz od nicanja do desetog lista jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi svi širokolisni i neki uskolisni korovi SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Cink .5 l/ha Zaštita semena štetočine u zemljištu i u toku nicanja Furadan 35 ST ili Pozitron FS Acetogal Plus ili Trophy EC + Rezon ili Tangenta SC Avalon ili Plamen ili Monosan herbi ili Esteron ili Moto Talisman + Avalon ili Plamen Talisman Talisman + Tangenta SC Tangenta SC Posle setve.8 l/ha 1 l/ha 2 l/ha 0.80 ml/10 kg semena 2 l/ha 2 l/ha 1-1.25 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1-1.7 l/ha 2 l/ha 0.7 .200 ml/10 kg semena 60 .Zaštita kukuruza Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija 150 .5 l/ha 2 l/ha 0.

5 l/ha 1. livadarka SUZBIJANJE BOLESTI Butonizacija trulež Kubik plus 2.5 l/ha 2 l/ha Posle setve.1.2 l/ha 1.2.2 l/ha 2 l/ha 0.5 l/ha 7 . svračica.8-2 l/ha 1. divlji sirak iz semena Folijarno suzbijanje korova divlji sirak iz rizoma.1. muhar. ljulj.75 l/ha 0.0.8 l/ha 1 l/ha 1 . a pre nicanja jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi koštan. zubača.2 . neposredno pre setve (inkorporacija) žičari suzbijanje zemljišnih štetočina Furadan 35 ST Posse 25 EC Posse 25 EC + Fobos EC 2 l/100 kg semena 4 l/ha 2 l/ha 0.5 .5 l/ha SUZBIJANJE KOROVA Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Trefgal Acetogal ili Acetogal plus ili Trophy EC + Rezon ili Galolin mono Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC 1 .5 . pirevina. divlji ovas.Zaštita suncokreta Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija SUZBIJANJE ŠTETOČINA Zaštita semena Tretiranje po celoj površini.

muhar. svračica.15% 2 l/ha 0.8 .Zaštita soje Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija SUZBIJANJE KOROVA Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Trefgal + Rampa EC Acetogal ili Acetogal plus ili Trophy EC + Galolin mono ili Dancor 70 WG Rampa EC + Galbenon + Okvir + Alteox T prima Galbenon + Ritam + Okvir + Alteox T prima Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC 1 .2 l/ha Posle setve.5 l/ha 8 g/ha 0.75 l/ha 1.5 l/ha 2 l/ha 8 g/ha 0.15% 0.4 kg/ha 0.8 l/ha 1 l/ha 1 .75 l/ha 0. zubača.5 l/ha 0.0.1. posle nicanja soje i korova (soja u fazi 1-3 troliska) koštan.2 l/ ha 1.5 . divlji ovas. ljulj. pirevina.2.1.5 l/ha 2 l/ha jednogodišnji travni i širokolisni korovi Folijarno suzbijanje korova. divlji sirak iz semena divlji sirak iz rizoma. livadarka 8 . a pre nicanja jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2 l/ha 0.2 .

1. larve skočibube Furadan 35 ST ili Pozitron FS Radar versus G ili Posse 25 EC suzbijanje zemljišnih štetočina Posse 25 EC + Fobos EC Posse 25 EC repina pipa.5 . ljulj.2 l/ha 2 l/ha 1.4 l/ha 0. pirevina.5 l/ha 9 .8 l/ha 1 .2 l/ha 0.2 .2 l/ha 0. muhar. neposredno pre setve Suzbijanje štetočina u vegetaciji SUZBIJANJE KOROVA jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi. zubača. svračica.2 .6 .75 l/ha 1 l/ha 0. kupusna lisna sovica Konzul ili Fobos EC 4 l/100 kg semena 75-150 ml/setvenoj jedinici 15-20 kg/ha 2. divlji sirak iz semena Lontrel .2 l/ha 1.3 l/ha Tretiranje u redove sa setvom Tretiranje po celoj površini.5 l/ha 2 l/ha + 0. grčice.0.2 l/ha Folijarno suzbijanje korova divlji sirak iz rizoma.100 ili Pikogal plus Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 0. livadarka SUZBIJANJE BOLESTI Preventivno ili po pojavi prvih simptoma Na početku pojave simptoma siva pegavost lista siva pegavost lista Dakoflo 720 Antre plus 1.5 .0.Zaštita šećerne repe Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija SUZBIJANJE ŠTETOČINA Zaštita semena žičnjaci.5 .1. palamida. ambrozija. samonikli suncokret i dr. divlji ovas.5 l/ha 4 l/ha 1.0. koštan.

1.Zaštita uljane repice Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija SUZBIJANJE ŠTETOČINA Suzbijanje štetočina u jesen repičina lisna osa crvenoglavi repičin buvač repičin sjajnik repičina pipa i dr. podgrizajuće sovice Konzul Fobos EC Actellic 50 ili Cipkord 20 EC Fobos EC 0.5 kg/ha 2 l/ha 0.2 l/ha 1.15 .5 -1 l/ha 0.3 l/ha 0.1 l/ha 0.2 l/ha Suzbijanje štetočina u proleće SUZBIJANJE KOROVA Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Trefgal + Rampa EC Lontrel 100 ili Pikogal Plus + Gallant Super ili Globus EC 1 .6 l/ha 0.5-2 l/ha Folijarno (repica u fazi 2 lista ili 10 .1 .7 .6-1 l/ha 0.7 l/ha SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Cink .fosfid mamak Galibrom AB 5 g po aktivnoj rupi 10 g po aktivnoj rupi 10 . mrka pegavost lista bela trulež sprečavanje rasipanja semena Mankogal 80 Dional 500 SC ili Galofungin SC Nu Film 17 2.15 l/ha 0.15 cm visine) jednogodisnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi SUZBIJANJE BOLESTI Preventivno Pred pojavu simptoma Pred žetvu plamenjača.5-1.3 l/ha 0.0.5 l/ha 0.0.2-0.3 l/ha 0.

5 l/ha 2 l/ha 1.5 l/ha 2. grinje i lisne vaši antraknoza Pre cvetanja mahune do 2 cm graškov žižak.2 l / ha 0.15 l/ha 1.5 l/ha 1 l/ha 2 l/ha 1. a pre nicanja Namena jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Preparat Zanat Galbenon + Ritam Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 Fobos EC ili Etiol tečni Dakoflo 720 Etiol tečni Dakoflo 720 Doza/ koncentracija 5 l/ha 2 l/ha 0.5 l/ha 1 . lisne vaši antraknoza 11 .Zaštita krmnog graška Vreme primene/ faza razvoja Posle setve.3 troliska jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi insekti.

8 l/ha 10 g/ha 5-10g/ha + 0.fosfid mamak Galibrom AB Doza/ koncentracija 1. stabla i klasa larve žitne pijavice Pojava lista zastavičara jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Strnište totalno suzbijanje korova SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara 5 g po aktivnoj rupi 10 g po aktivnoj rupi 12 .5 l/ha 33 g/ha 1.Zaštita ozimog i jarog ječma i ovsa Vreme primene/ faza razvoja Nana Preparat Monosan herbi ili Esteron ili Moto ili Galbenon Esteron + Bonaca EC Antre Lancelot 450 WG Antre Fobos EC Bonaca EC ili Tezis ili Tezis + Bonaca EC Glifol ili Dominator Cink .5 l/ha 0.1 l/ha 0.5 l/ha 0.5 l/ha 0.7 l/ha 3 l/ha 0.5 l/ha 1.8 l/ha 0.3l/ha 4 .10 l/ha Bokorenje jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Prvo kolence jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi bolesti lista i stabla Drugo kolence jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi bolesti lista.

Zaštita zasnovane lucerke Vreme primene/ faza razvoja Mirovanje (pre kretanja vegetacije) Namena jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i uskolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Preparat Dancor 70 WG ili Okvir + Alteox T Prima Ritam ili Galbenon Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 Etiol tečni ili Fenitrotion 50 EC Kerb 50 WP Doza/ koncentracija 0.5 l/ha 4 .5 l/ha 4-5kg/ha Razvijena prva troliska jednogodišnji i višegodišnji uskolisnii korovi larve lucerkine bube i lucerkine bubamare vilina kosica Posle prvog otkosa SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Cink .5 l/ha 2 l/ha 0.2.fosfid mamak Galibrom AB 5 g po aktivnoj rupi 10 g po aktivnoj rupi 13 .7 .5 .5 .2 l/ha 1.fosfid mamak Galibrom AB 5 g po aktivnoj rupi 10 g po aktivnoj rupi Zaštita lucerke i crvene deteline u zasnivanju Vreme primene/ faza razvoja Nicanje Namena štetočine u nicanju (sitone.5 l/ha 1.5 l/ha 1.5 l/ha 1.5 l/ha 1.2 l/ha 2 l/ha 1. lucerkina buba i lucerkina buba mara) jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Preparat Etiol tečni ili Fenitrotion 50 EC Galbenon + Ritam Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 Etiol tečni ili Fenitrotion 50 EC Kerb 50 WP Doza/ koncentracija 1.2.2 l/ha 2 l/ha 1.1 kg/ha 15-20 g/ha + 0.2 l/ha 1.5 kg/ha Od kretanja vegetacije do pojave prve troliske uskolisni korovi Posle prvog otkosa larve lucerkine bube i lucerkine buba mare vilina kosica SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Cink .15% 1 l/ha 3 l/ha 1.

5 kg/ha štetočine u zemljištu Posle sadnje. krompirova zlatica plamenjača krompira desikacija * Prvi tretman pred sadnju.075% + 0.Zaštita krompira Vreme primene/ faza razvoja Pre sadnje Namena Preparat Galition G .2 l/ha 0.5 l/ha Zatvaranje redova Jasno izdvojene cvasti Puno cvetanje Precvetavanje Nalivanje krtola Fiziološka zrelost plamenjača krompira.5 kg/ha 0.3 l/ha Mankogal 80 + Abastate + Nu Film 17 Fuzija + Abastate + Nu Film 17 Fuzija + Tonus Vokal WG + Tonus Vokal WG + Tonus Kardinal Reglone Forte 2.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke. lisna pegavost krompirova zlatica plamenjača krompira.5 l/ha 0. a pre nicanja jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi korovi jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisnii korovi jednogodišnji i širokolisni korovi plamenjača krompira. a na iznikle korove 14 .6 l/ha 4 .5 ili Radar versus G * Zanat + Galolin mono ili Dancor 70 WG Rafal 120 + Dancor 70 WG Doza/ koncentracija Dvokratno (25 kg+20 kg/ha) 4 l/ha 2 l/ha 0. drugi u fazi ogrtanja Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .5 l/ha 250 g/ha 3 kg/ha 250 g/ha 3 kg/ha 250 g/ha 0.1 kg/ha 0.4 l/ha 4 .1% 2.1. lisna pegavost krompirova zlatica plamenjača krompira.8 .1% 2. lisna pegavost krompirova zlatica plamenjača krompira.75 .075% + 0. lisna pegavost krompirova zlatica Posle nicanja (porast krompira do 25 cm) Galbenon 2 .

5 .5 ml za 100m2 0. tripsi.5-3 kg/ha 0.075% + 0.0. mineri bela leptirasta vaš.02 . mineri bela leptirasta vaš.proizvodnja iz semena Vreme primene/ faza razvoja Pre setve Namena jednogodišnji širokolisni korovi bolesti poleganja rasada Preparat Dancor 70 WG Galofungin T ili Balb Galation G-5 ili Radar versus G Zanat + Dancor 70 WG Vokal WG Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Harpun + Tonus Dimetogal Rafal 120 ** Akord Fuzija Tonus Abastate + Nu-film 17 Elisa + Tonus Dakoflo 720 Cuprozin 35 WP Abastate + Nu-film 17 Cipkord 20 EC Laser 240 SC Harpun + Tonus Fuzija Dional 500 SC Laser 240 SC Elisa + Tonus Abastate + Nu-film 17 Doza/ koncentracija 0.05% + 0. vaši plamenjača i crna pegavost siva i bela trulež Pre nicanja 2-3 lista 3-5 listova 6-8 listova Rast .0.05% + 0.05% + 0.0.1% 0.5 l/ha 0.05% 2 l/ha 2.0.5% 0.05 .015 .5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.05% 2.1% zalivanje 15-25 ml / 10 l zalivanje 20-25 kg/ha u redove 4-5 l/ha 0. vaši grinje.Zaštita paradajza .0.25 . a na iznikle korove 15 .05% 0.25% 0. mineri bela leptirasta vaš. vaši plamenjača i crna pegavost bakterioze grinje.075% 0.razvoj tripsi.05% + 0.03% 4 .025% 0.1% 0.05% 0.5 ml za 100m2 0. tripsi.075% + 0. sovice tripsi. mineri * Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .5 l/ha 0.1% 0.1% Setva zemljišne bolesti podzemne štetočine jednogodišnji travni i širokolisni korovi jednogodišnji širokolisni korovi plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost bakterioze bela leptirasta vaš vaši travni korovi pepelnica i crna pegavost plamenjača i crna pegavost vaši grinje.1 .6 l/ha 4 .075% 2.3 kg/ha 10-15 dana pre setve 0.3 kg/ha 0.075% + 0.2 % 4 .5 kg/ha 2. mineri vaši.15-0.8-1.2 l/ha 0.

025% 0.2% 0. a na iznikle korove 16 .0.proizvodnja iz rasada Vreme primene/ faza razvoja Namena jednogodišnji travni i širokolisni korovi Pre sadnje podzemne štetočine (rovci) zemljišne bolesti bolesti poleganja rasada vaši Rasađen rasad 6-8 listova plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost bakterioze jednogodišnji širokolisni korovi travni korovi 1-2 nedelje po rasađivanju plamenjača i crna pegavost vaši.1% 0.0.1 .25% + 0. muve mineri vaši grinje.05% 2.5 kg /ha 0. mineri bela leptirasta vaš pepelnica i crna pegavost bakterioze Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci plamenjača. buvači grinje.02 .4 kg/ha 0.075% 0.1% 2 l/ha 0.02 .0.0.0. tripsi.075% + 0.075% 0.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.05% 0.15 .0.05% 0.5 ml za 100m2 0.0.2 l/ha 2.075% 3.75 kg/ha 0.1% 0.1 .6 l/ha 4 .Zaštita paradajza .075% + 0.05-0.5% 0. mineri bela leptirasta vaš Preparat Zanat Galition G-5 ili Radar versus G Balb Galofungin T Dimetogal Dakoflo 720 Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Dancor 70 WG Rafal 120 ** Fuzija Etiol tečni Abastate + Nu-film 17 Elisa Akord Cuprozin 35 WP Dional 500 SC Laser 240 SC Fobos EC Abastate + Nu-film 17 Elisa + Tonus Mankogal 80 Dional 500 SC Tonus Abastate Elisa Doza/ koncentracija 4-5 l/ha 20-25kg/ha u redove 15 .05% + 0.5 l/ha 0.0.025 .5 . siva i bela trulež tripsi.25 ml/10l zalivanje 10 ml/10l zalivanje 0.5 . mineri bela leptirasta vaš plamenjača i crna pegavost Zaštita između berbi vodeći računa o karenci siva i bela trulež vaši grinje.025 .8-1.05% * Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 lit/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 . tripsi.2 % 0.2 % 4 .

1% 0. vaši plamenjača i lisne pegavosti bakterioze 6-8 listova tripsi grinje.25% + 0. mineri bela leptirasta vaš.5 kg/ha 4 .5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.0.5% 0.1% 0.5 ml za 100m2 0.2 % 0.5 .075% + 0. a na iznikle korove 17 .5 . mineri bela leptirasta vaš.75 l/ha 0.075% 0.8-1.proizvodnja iz semena Vreme primene/ faza razvoja Pre setve Namena jednogodišnji travni i širokolisni korovi bolesti poleganja rasada Preparat Trefgal ili Rampa EC * Galofungin T Galition G-5 ili Radar versus G Balb Vokal WG Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Dimetogal Rafal 120 ** Vokal WG Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Fuzija Cuprozin 35 WP Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Dakoflo 720 Dional 500 SC Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Doza/ koncentracija 1.3 l/ha 0.5% 4 .Zaštita paprike .1 .razvoj * Najbolja je kombinacija Trefgala 1. mineri bela leptirasta vaš.25% + 0. vaši plemenjača i lisne pegavost siva i bela trulež bakterioze tripsi grinje.05-0.5 ml za 100m2 0.0.5 ml za 100m2 0.05% 2.1% 0.075% + 0.05% 2 l/ha 0.5 l/ha 3.5 l/ha ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 lit/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .1% zalivanje 20-25kg/ha u redove 15-25 ml /10 l zalivanje 2.2 l/ha 2.6 l/ha 4 .5-3 kg/ha 0.5 l + Rampe 0.05% + 0.05% Setva podzemne štetočine bolesti poleganja biljaka plamenjača i lisne pegavosti pepelnica Klicini listovi 1-2 prava lista bakterioze vaši travni korovi plamenjača i crna pegavost 3-5 listova tripsi grinje.1% 0.05% + 0.075% + 0.05% + 0.5-3 kg/ha 4 . vaši Rast .

05 .1 l/ha 4 .5-3 kg/ha 2 l/ha 0.5 .05% + 0.25kg/ha u redove 4 . mineri * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .1% 2.0.1% 2.5 ml za 100m2 0.05% 4 .5 ml za 100m2 0. vaši tripsi grinje.075% + 0.0.25 ml / 10 l zalivanje 20 .05% 2. vaši grinje.5 ml za 100m2 0.7 .6 l/ha 4 .5% 0.5% 0.05% 4 .1% 15 . mineri vaši.proizvodnja iz rasada Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Zanat ili Trefgal ili Rampa EC Galofungin T Balb Galition G-5 ili Radar versus G Laser 240 SC Dimetogal Vokal WG Dakoflo 720 Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Rafal 120* Laser 240 SC Cipkord 20 EC Harpun + Tonus Abastate + Nu-film 17 Fuzija Cuprozin 35 WP Pehar plus Abastate + Nu-film 17 Fobos EC Laser 240 SC Elisa + Tonus Dakoflo Dional 500 SC Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Harpun + Tonus Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Doza/ koncentracija 4 .1% Pre sadnje jednogodišnji travni i širokolisni korovi bolesti poleganja rasada zemljišne bolesti Rasađen rasad 6-8 listova podzemne štetočine tripsi vaši plamenjača i lisne pegavosti plamenjača i lisne pegavosti bakterioze 1-2 nedelje po rasađivanju travni korovi tripsi vaši.5 .075% + 0.02 .0.015 .5 l/ha 1.2% 0.0.5 ml za 100m2 0.05% + 0.4kg/ha 2 l/ha 0. sovice tripsi bela leptirasta vaš.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.25% + 0. sovice bela leptirasta vaš. vaši plamenjača i lisne pegavosti siva i bela trulež Zaštita između berbi vodeći računa o karenci bakterioze bela leptirasta vaš.05% + 0. a na iznikle korove 18 .75 l/ha 0.075% + 0.3 l/ha 0.25% + 0.5 .5 .1 . mineri plamenjača i lisne pegavosti bakterioze Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci siva i bela trulež grinje.05% 0.03% 0.0.5 l/ha 3.1% 0.Zaštita paprike .3 l/ha 0.

05% + 0. crna pegavost.5 .075% + 0.1.075% + 0.1% 0.2 prava lista pepelnica vaši travni korovi plamenjača i crna pegavost 3 .03% 0.3 l/ha 0.05% + 0.5 ml za 100m2 0. a na iznikle korove 19 .075% + 0. sovice grinje. tripsi. mineri bela leptirasta vaš.1% 0. vaši plamenjača i crna pegavost tripsi grinje.5 ml za 100m2 0.0.4 lista vaši.05 .075% 0. vaši Formiranje vreže Početak cvetanja Formiranje plodova vodeći računa o karenci * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .1 .1% zalivanje 20 .1% 2 l/ha 0.2% 4 .5 l/ha 4 .2 l/ha 15-25 ml/10 l 0. ljubičasta pegavost tripsi grinje.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.0. vaši plamenjača i crna pegavost siva i bela trulež tripsi grinje.Zaštita lubenice Vreme primene/ faza razvoja Pre setve inkorporacija Namena jednogodišnji travni i širokolisni korovi zemljišne bolesti podzemne štetočine rđaste grinje plemenjača i crna pegavost Preparat Trefgal Balb Galofungin T Galition G-5 ili Radar versus G Abastate + Nu-film 17 Dakoflo 720 Akord Dimetogal Rafal 120 * Mankogal 80 Cipkord 20 EC Abastate Elisa + Tonus Akord Fuzija Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Harpun + Tonus Dakoflo 720 Laser 240 SC Abastate Elisa + Tonus Dakoflo Dional 500 SC Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Harpun + Tonus Doza/ koncentracija 1.5 .075% 0.015 .05% 2.5 kg /ha 0.6 l/ha 4 .25kg/ha 0.1% 0.05% Setva Kotiledoni 1 . mineri bela leptirasta vaš.05% 2 l/ha 4 .5 ml za 100m2 0.2 l/ha 2.05% + 0.075% 2.05% + 0.0.8 .05% 0. mineri bela leptirasta vaš. mineri bela leptirasta vaš.075% 0. vaši pepelnica i crna pegavost plamenjača.

025% 0.5 l/ha 0.0.2 % 0.Zaštita kupusa Vreme primene/ faza razvoja Namena jednogodišnji travni i neki Pre sadnje širokolisni korovi ukolisni i širokolisni korovi podzemne štetočine zemljišne bolesti Sadnja bolesti poleganja rasada kupusar.75% 0.5 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .05 .15 % 2. buvači. ambrozija. tripsi lisne sovice kupusar.5 l/ha 2 l/ha 0.5 . lisne sovice plamenjača i crna pegavost jednogodišnji širokolisni korovi jednogodišnji širokolisni korovi Formiranje rozete grinje.1 .0.5 l/ha 20 .stenice.5 l/ha 0.2 l/ha 0.8 l/ha 0.1% 0.1% 0. *** Samo za pojedine korove (pomoćnica.2 l/ha uz inkorporaciju 4 .10 dana po rasađivanju buvači. a na iznikle korove 20 .0.15% 2. moguća prolazna oštećenja.1% 0. plamenjača i crna pegavost plamenjača i crna pegavost bakterioze Formiranje glavice siva i bela trulež vaši grinje.05% U slučaju primene herbicida koji mogu izazvati privremena oštećenja (Lontrel 100 i Starane 250) potrebno je izbeći primenu neposredno posle padavina * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha ** Samo kad je u pitanju Cirsium arvense .075% + 0. lisne sovice uskolisni korovi 8 .25kg/ha u redove 15 . čičak. stenice.5 .palamida.5 + 0.1.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.25 ml/10 l vode 0. tripsi bela leptirasta vaš Preparat Trefgal Zanat Radar versus G ili Galition G-5 Balb Galofungin T Fobos EC Rafal 120 * Dimetogal Konzul Vokal WG Lontrel 100 ** Bonaca EC *** Abastate + Nu-film 17 Kozak Konzul Fuzija Dakoflo 720 Bakarni oksihlorid 50 Dional 500 SC Tonus Abastate + Nu-film 17 Elisa Doza/ koncentracija 1. vaši kupusar. **** U slučaju mešanja preparata Lontrel 100 i Bonaca doze primene su 0.1 .8 .3 kg/ha 0. poponac) moguča prolazna oštećenja.02 .1 .5 . buvači.1% zalivanje 0.6 l/ha 4 . tatula.0.0.0.075% + 0.025 . buvači.0.2 l/ha 0.stenice.

5 .Zaštita krastavca Vreme primene/ faza razvoja Pre rasađivanja Namena zemljišne bolesti podzemne štetočine plamenjača i crna pegavost pepelnica i antraknoza bakterioze vaši travni korovi plemenjača i crna pegavost bela leptirasta vaš.075% + 0. vaši grinje.0. mineri tripsi.075% + 0.0.5 ml za 100m2 0.5% 0.1% 4 . a na iznikle korove 21 .1.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.0.1 .05% + 0.5 ml za 100m2 2 l/ha 0. vaši grinje.05 .1% 0. sovice grinje.075% + 0.5 ml za 100m2 2.2 l/ha 2.03% 0.5 l/ha 0.6 l/ha 4 .05% 0.075% + 0. mineri plamenjača i crna pegavost grinje.05% + 0. mineri bela leptirasta vaš pepelnica i crna pegavost plamenjača i crna pegavost Preparat Balb Galition G-5 ili Radar versus G Dakoflo 720 Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Dimetogal Rafal 120 * Fuzija Harpun + Tonus Abastate + Nu-film 17 Laser 240 SC Akord Vokal WG Elisa + Tonus Abastate + Nu-film 17 Laser 240 SC Fuzija Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Laser 240 SC Dakoflo 720 Dional 500 SC Cipkord 20 EC Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Doza/ koncentracija 15-25 ml/10l zalivanje 20 . mineri bela leptirasta vaš Početak cvetanja Formiranje plodova vodeći računa o karenci * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .075% 0.1% 0.5 l/ha 0. mineri bela leptirasta vaš tripsi i mineri plamenjača i crna pegavost siva i bela trulež vaši.05% + 0. tripsi. tripsi.25kg/ha u redove 2 l/ha 0.3 kg/ha 0.05% + 0.2 % 0.1% 0.8 .1% 4 .05% 1 .075% 2.05% 4 .2 nedelje po rasađivanju 3-4 nedelje po rasađivanju Formiranje vreže bela leptirasta vaš.25% + 0.05% 0.015 .

bela leptirasta vaš plamenjača i crna pegavost siva i bela trulež. Zatvaranje redova tripsi bela leptirasta vaš.0.05% 0.0.0.0.075% 0.03% 0.Zaštita šargarepe Vreme primene/ faza razvoja Namena zemljišne bolesti Pre setve podzemne štetočine širokolisni korovi travni korovi plamenjača i crna pegavost 3-4 lista pepelnica i crna pegavost vaši.5% 0.2% 0.025% 2. tripsi plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost 5-8 listova bakterioze grinje. a na iznikle korove Preparat Galofungin T Balb Galition G-5 ili Radar versus G Galolin mono Rafal 120 * Vokal WG Akord Cipkord 20 EC Etiol tečni Tonus Fuzija Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Abastate + Nu-film 17 Tonus Elisa Pehar plus Laser 240 SC Elisa +Tonus Abastate + Nu-film 17 Doza/ koncentracija 10 ml/10l zalivanje 15-25 ml/10l zalivanje 20-25 kg/ha u redove 1 l/ha 0.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.5 l/ha 0.025 .8 .1% 22 . mineri vaši.025% 0.075% + 0. vaši grinje.5 ml za 100m2 0.1% 0. vaši vaši.0.015 .02 .2 l/ha 2. sovice mrkvina muva.6 l/ha 4 . mineri * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .075% + 0.5 kg /ha 0.05% + 0.075% 0.02 .15 .25% + 0.05% 2 l/ha 4 .1.

05% * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha ** Samo kada je u pitanju Cirsium arvense . poponac) moguća prolazna oštećenja **** U slučaju mešanja preparata Lonterel 100 i Starane 250 doze primene su 0.Zaštita crnog luka Vreme primene/ faza razvoja Namena bolesti poleganja rasada Pre setve zemljišne bolesti podzemne štetočine jednogodišnji širokolisni korovi Pre nicanja jednogodišnji travni i širokolisni korovi plamenjača i lisne pegavosti 2 lista vaši.5 + 0.075% + 0.5 l/ha 2 . mineri bela leptirasta vaš.03% 4 .2 .0.2 l/ha 0.1% 0.075% 0.1% zalivanje 15-25 ml/10 l zalivanje 20-25kg/ha u redove 1.1.8 l/ha 4 .05 .02 .6 l/ha 4 .05% + 0. mineri bela leptirasta vaš.8 l/ha 2.palamida. tatula.1. sovice tripsi jednogodišnji širokolisni korovi travni korovi jednogodišnji širokolisni korovi plamenjača i lisne pegavosti 3-4 lista rđa i lisne pegavosti bakterioze tripsi grinje.0.8 l/ha 0. čičak.025% 0.3 kg/ha 0.1% 0.1% 0.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.0.015 .075% + 0.5 ml za 100m2 0.05% 3.5 l/ha ***** Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 . vaši Preparat Galofungin T Balb Galation G-5 ili Radar versus G Galolin mono Zanat Dakoflo Tonus Cipkord 20 EC Laser 240 SC Lontrel 100 ** Rafal 120 * Bonaca EC *** Vokal WG Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50**** Dimetogal Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Cuprozin 35 WP Pehar plus Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Doza/ koncentracija 0.5 .5 ml za 100m2 0. vaši bakterioze siva i bela trulež.25% + 0.5 . a na iznikle korove 23 .05% + 0.4 kg/ha 2 l/ha 4 . plamenjača i lisne pegavosti Formiranje glavice tripsi grinje.5% 0.3 l/ha 0. Moguća prolazna oštećenja *** Samo za pojedine korove (pomoćnica. lukova muva vaši. ambrozija.0.5 .8 .

03% 0.15% 0. vaši.03% 0.3% Otvaranje pupoljaka 0. mineri čađava pegavost i krastavost Plod veličine oraha (druga polovina maja) pepelnica mineri. grinje. mrazovci. smotavac Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Cuprozin 35 WP + Thiowit Jet 80 WG + Fobos EC Pehar + Akord plus + Konzul Pehar + Mankogal 80 + Akord WG + Fobos EC Pehar plus + Fungicid* Mankogal 80 + Akord WG + Abastate + Galmin Mankogal 80 + Akord WG + Konzul + Harpun Mankogal 80 + Galofungin SC + Dimetogal + Rebus Doza/ koncentracija 0. čađava krastavost. vaši jabukin smotavac.25% 0.Zaštita jabuke Vreme primene/ faza razvoja Namena bakteriozna plamenjača. smotavci bakteriozna plamenjača.05% 0.1% 0.1% + 0.15%+0.35% 2% 0.03% 0. smotavac pokožice čađava pegavost Roze pupoljak (sredina aprila) pepelnica cvetojed.25% 0.1% 0. smotavci bakteriozna plamenjača. čađava krastavost i pegavost Mišje uši (početak aprila) pepelnica cvetojed. grinje. vaši čađava pegavost i krastavost Plod veličine lešnika 20 dana posle cvetanja (prva polovina maja) pepelnica grinje.2% 0. čađava krastavost vaši.25% 0.5% 0.1% 24 .1% + 0.25% 0. rutava buba Cvetanje (kraj aprila) Precvetavanje (prvo posle cvetanja) početak maja čađava pegavost pepelnica čađava pegavost i krastavost pepelnica grinje.15% 0. grinje čađava pegavost Početak cvetanja pepelnica cvetojed.3% 0. vaši.1% 0.35% 0.05% 0. mrazovci.3% 0.5% 0. vaši.03% 2 .

3% 0.1% + 0.Zaštita jabuke Vreme primene/ faza razvoja Četvrto posle cvetanja (prva dekada juna) Namena čađava krastavost ploda.02% Peto posle cvetanja (druga dekada juna) pepelnica grinje smotavac.25% 0.2% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1-1.025% + 150 ml/ha 0. mineri Šesto posle cvetanja (treća dekada juna) Sedmo posle cvetanja (prva polovina jula) Osmo posle cvetanja (druga polovina jula) Deveto posle cvetanja (prva dekada avgusta) Deseto posle cvetanja (treća dekada avgusta) čađava krastavost ploda.2% 0. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 3 l/ha. pepelnica smotavac.1% + 150 ml/ha 0.3% 0. vaši čađava krastavost smotavac.15% 0. vaši bolesti skladišta smotavac. bolesti skladišta smotavac. vaši. mineri čađava krastavost ploda Preparat Akord plus + Konzul Dakoflo 720 + Galofungin SC Abastate + Nu Film 17 Dimetogal Akord plus + Harpun + Rebus Dakoflo 720 + Tonus Mankogal 80 + Fenitrotion 50 EC + Laser 240 SC Pehar plus + Tonus + Laser 240 SC Galofungin SC + Kozak Doza/ koncentracija 0. mineri čađava krastavost. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 25 .30 kg/ha tretiranjem u zoni reda.1% 0. mineri * U fenofazi cvetanja potrebno je koristiti kombinacije sa fungicidima iz grupe strobilurina ili triazola Suzbijanje korova: Casoron G . korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Rafal 120 - 1-2 l/ha.1% + 0.025% 0.2% 0. grinje.1% 0.5 l/ha. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha. vaši. pepelnica smotavac.1% 0.vaši.15% 0. mineri čađava krastavost smotavac.15% 0.

rđa grinje kruškina osa.25% + 0.5 l/ha.1% 0. cvetojedi.1% Početak listanja čađava pegavost.15% 0. smotavac ploda smotavac čađava krastavost ploda. rutava buba čađava krastavost ploda Precvetavanje (prvo prskanje posle cvetanja) siva pegavost.30 kg/ha tretiranjem u zoni reda.03% 2 -3 % 0.25% + 0.02 % 0. lisne vaši čađava krastavost ploda. kruškina buva čađava krastavost ploda kruškina buva.5 kg/ha 0.1% + 0.beli baloni kruškina buva. smotavac ploda. cvetojed. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha.3% 0.25% 0.1% 0. siva pegavost lisne vaši. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Rafal 120 - 1-2 l/ha.2% 0.3% 0.1% + 0. vaši mrazovci.1% 0.1% + 0. rđa. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1-1. rđa Mankogal 80 + Harpun + Galmin Mankogal 80 + Pehar+ Abastate + Fobos Pahar plus + Akord WG + Abastate + Galmin Akord plus + Abastate + Galmin Dakoflo 720 + Harpun + Konzul Mankogal 80 + Tonus + Abastate + Nu Film 17 Galofungin SC + Konzul + Nu Film 17 Akord WG + Kozak Konzul Pred početak cvetanja .35% 2 . bolesti tokom skladištenja smotavac. grinje. rđa kruškina buva čađava pegavost. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 26 .075 % + 0. siva pegavost kruškina buva.1% + 0. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 3 l/ha. rđa.3% 0. kruškina buva odrasle forme kruškine buve Drugo posle cvetanja (7 - 10 dana posle prvog) Treće posle cvetanja (10 - 12 dana posle drugog) Četvrto posle cvetanja (15 - 20 dana posle trećeg) Peto posle cvetanja (15 - 20 dana posle četvrtog) Šesto tretiranje 20 dana posle petog (za jesenje - zimske sorte) Tretiranje tokom oktobara (osim za zimske sorte) Suzbijanje korova: Casoron G . bolesti tokom zrenja kruškina buva.25% 0.03 % 0. grinje čađava krastavost ploda.Zaštita kruške Vreme primene/ faza razvoja Namena bakteriozna plamenjača. smotavac. rutava buba Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Doza/ koncentracija 0. kruškina buva čađava krastavost ploda.1% + 0.3 % 0.5% ili 0. čađava krastavost i pegavost plodova Bubrenje pupoljaka kruškina buva.1% 0.15% 0.5% 0.05% + 0.3 kg/ha 0.

Zaštita višnje i trešnje Vreme primene/ faza razvoja Namena monilija.3% 2. pegavost lista višnje Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin ili Plavo ulje Kubik ili Kubik plus Kubik ili Kubik plus Akord WG + Abastate + Nu Film 17 + Dimetogal Mankogal 80 + Cipkord 20 EC + Abastate + Nu Film 17 Mankogal 80 + Dional 500 SC + Tonus Nu Film 17 Mankogal 80 + Abastate + Nu Film 17 Bakrni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0.15% 0.35% Beli baloni Puno cvetanje* Plodovi u porastu. 10-12 dana kasnije trešnjina muva grinje. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1-1. pegavost lista višnje Precvetavanje grinje.5 kg/ha 0.1% + 0.5 l/ha 0. grinje i savijači pupoljaka monilija.02 .15% 0.5% 2.5 l/ha.5% 0.5 kg/ha 0. tripsi.15% 0.0.15% 2. trulež plodova vaši protiv pucanja plodova pegavost lista višnje eriofidne grinje monilija. antraknoza. promena boje ploda 7-14 dana pred berbu Posle berbe Jesenje plavo prskanje (preko 75% opalog lišća) * Kada cvetanje traje duže od 5 dana.5 l/ha 2.1% + 0. antraknoza Kretanje vegetacije štitaste i lisne vaši. poželjno je izvršiti i ovaj tretman za suzbijanje monilije Suzbijanje korova: Casoron G .75% 0.0. antraknoza.35% 1 .2% 2 .03% 0.5 .75 kg/ha 0. pegavost lista višnje.30 kg/ha tretiranjem u zoni reda.025% 0. pre kretanja vegetacije) Glifol - 4 - 5 l/ha. mrazovci.5 kg/ha 0.1% + 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 27 .1% 2. mineri vaši antraknoza. pegavost lista višnje Plodovi u porastu. mineri antraknoza. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Rafal 120 - 1-2 l/ha. antraknoza monilija. antraknoza monilija.

05% 0.75% 0.25% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 28 .1 % 0. lisne vaši. kovrdžavost listova Neposredno pred kretanje vegetacije(mirovanje biljaka) štitaste vaši. breskvin moljac kovrdžavost lista Bubrenje pupoljaka (pri pojavi prve zelene tačke na terminalnim pupoljcima) Dve nedelje nakon prethodnog 7 .35% 2% 0. štitaste vaši trulež i bolesti uskladištenja plodova breskvin moljac.5 l/ha 0. lisne vaši. breskvin moljac. grinje trulež i bolesti uskladištenja plodova trips. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 3 l/ha.2 % 0.1% 0. šupljikavost lišća Plod veličine lešnika breskvin moljac lisne vaši trulež plodova. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1-1.roze pupoljak pepelnica trips Cvetanje sušenje cvetova i grančica sušenje cvetova i grančica Precvetavanje pepelnica.5% ili 0. lisne vaši.5 l/ha 0.5 l/ha. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Rafal 120 - 1-2 l/ha.5 l/ha 0.2% 2.03% 2 . trips pepelnica breskve.14 dana pre berbe Jesenje plavo prskanje (preko 75% opalog lišća) * obavezno kod sorte SAMERSET ** obavezan tretman kod nektarina Napomena: karenca za primenu Lasera u nektarinama u svetu iznosi 1 dan Suzbijanje korova: Casoron G .75 kg/ha 1 . šupljikavost lišća Nakon proređivanja plodova breskvin moljac.03% 0.3% 2.30 kg/ha tretiranjem u zoni reda.Zaštita breskve Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Dakoflo 720 + Akord WG * + Galmin Dakoflo 720 + Thiowit Jet 80 WG + Kozak ili Laser 240 SC** Kubik ili Kubik plus Dional 500 SC + Akord WG + Kozak ili Laser 240 SC** Akord plus + Fenitrotion 50 EC + Tonus Pehar plus + Konzul Galofungin SC + Fobos Dional 500 SC + Laser 240 SC ** Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha.15 % 150 ml 0.3% 200 ml/ha ili 150 ml/ha 2.15% 0. trulež plodova.35% šupljikavost lista.2% 0.15% 2 kg/ha 0. breskvin moljac kovrdžavost lista pepelnica breskvin moljac kovrdžavost lista Pred pocetak cvetanja .

kukavičja suza. plamenjača šljive šljivina osa. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Rafal 120 - 1-2 l/ha. šupljikavost lista Pred kretanje vegetacije štitaste i lisne vaši.75% 0. gubar. šupljikavost lista i plamenjača Beli baloni Puno cvetanje* Precvetavanje Plodovi veličine lešnika Plodovi menjaju boju Jesenje plavo prskanje (preko 75% opalog lišća) Napomena: * Kada cvetanje traje duže od 5 dana.35% 1 .Zaštita šljive Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Kubik ili Kubik plus Kubik ili Kubik plus* Akord WG + Mankogal 80 + Dimetogal Mankogal 80 + Cipkord 20 EC + Tonus Dional 500 SC + Fobos EC Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0. rđa šljive. mrazovci.15% 0.03% 2 . smotavci monilia cveta monilia cveta monilia cveta.75 l/ha 2. monilia.5 kg/ha 0.5 l/ha 0. lisne vaši.5% ili 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1-1. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 29 . poželjno je izvršiti i ovaj tretman za suzbijanje monilije Suzbijanje korova: Casoron G .35% rogač. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha. šljivin moljac. lisne vaši monilija. šljivine ose monilia ploda šljivin smotavac.15% 2.0. rđa šljive. lisne vaši šupljikavost lišća. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 3 l/ha.5 l/ha.3% 2.025% 0.05% 0. plamenjača šljive šljivin smotavac.5 kg/ha 0.5 . listojedi. šupljikavost lišća.5 l/ha 2.03% 0.2% 0.30 kg/ha tretiranjem u zoni reda. grinje.

35% 1 .Zaštita maline Vreme primene/ faza razvoja Namena bolesti sušenja izdanaka Bubrenje .1% 0.5% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha.0.4 kg/10 ari.03% 2 .1% 0.075% 0. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 2 - 3 l/ha.06% 0. mušica. grinje sušenje izdanaka.075 . korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1 - 1.5 l/ha.1% + 0. eriofidne grinje Odmah posle berbe i uklanjnanja izdanaka Jesenje prskanje (pred opadanje lišća) sušenje izdanaka.35 % Početak listanja sušenje izdanaka.1% 0. didimela. didimela.1% + 0. Suzbijanje korova: Casoron G .0. antraknoza siva trulež grinje. Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova smotavac grinje.075 .25% + 0.2% 0.15% 0.75% ili 0. malinina buba. antraknoza muva galica.075% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Starane 250 ili Bonaca - 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Rafal 120 - 1-2 l/ha. mušica. mušica. didimela. cvetojed sušenje izdanaka. moljac i grinje sušenje izdanaka. malinina buba.2% 0.pucanje pupoljaka (nakon završenog vezivanja) štitaste vaši zimska jaja lisnih vašiju Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Mankogal 80 + Abastate + Nu Film 17 Galofungin SC + Dimetogal + Abastate + Nu Film 17 Akord WG + Pehar + Fobos EC ili Konzul Dional 500 SC + Pehar + Elisa* Akord WG Abastate + Nu Film 17 Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0. antraknoza * Nema opasnosti za pčele i druge oprašivače.075 . Tretiranje obaviti u večernjim satima.0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke 30 .2% 0.1% 0.3% 0. cvetojed siva trulež Neposredno pred cvetanje 14 dana pred berbu didimela.05% ili 0.1% + 0.2% 0. didimela.1% 0. tretiranjem u redove. didimela.

tretiranjem u redove. rđa.2% 0.Zaštita kupine Vreme primene/ faza razvoja Namena ljubičasta pegavost. antraknoza Posle berbe * Nema opasnosti za pčele i druge oprašivače. rđa kupine Lastari veličine 30 .05% ili 0. Neposredno pred cvetanje (kraj maja) smotavac grinje. Tretiranje obaviti u večernjim satima.1% 0. mušica. cvetojed siva trulež.1% 0. eriofidne grinje ljubičasta pegavost.15% 0. sušenje izdanaka. Suzbijanje korova: Casoron G .75% ili 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke 31 . lisne vaši sušenje izdanaka. malinina buba.075% 0. antraknoza Početak listanja grinje Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Akord WG + Abastate + Nu Film 17 + Dimetogal Akord WG + Galofungin SC + Fobos EC ili Konzul Dional 500 SC + Pehar + Elisa* Mankogal 80 + Tonus Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0.40 cm (kraj aprila) eriofidne grinje štetočine stabla. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Starane 250 ili Bonaca - 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Rafal 120 - 1-2 l/ha.06% 0.1% 0.3% 0.2% 0. didimela. 15 dana pred berbu sušenje izdanaka.35% 1 .2% 0.35 % ljubičasta pegavost. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 2 - 3 l/ha. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1 - 1. sušenje izdanaka.025% 0.5 l/ha.075% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha.03% 2 .sušenje izdanaka.4 kg/10 ari.5% 0. rđa. grinje.075% + 0.25% 0. antraknoza štetočine stabla. lisne vaši Jesenje prskanje (pred opadanje lišća) ljubičasta pegavost.

07% + 0.25% 0.075% 0.15% 0.15% 0.1. lisne vaši grinje siva pegavost lista Početak cvetanja siva trulež jagodin rilaš siva trulež Kraj cvetanja siva pegavost lista jagodin rilaš Posle berbe siva pegavost lista lisne vaši Suzbijanje korova: Gallant Super - 0. pre početka cvetanja jagode i posle berbe Posle berbe u praksi se za suzbijanje širokolisnih korova koristi Monosan herbi u dozi od 1 .25% 0.20 cm.1% 0.Zaštita jagode Vreme primene/ faza razvoja Pred kretanje vegetacije Namena siva pegavost lista siva pegavost lista Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Mankogal 80 + Dimetogal + Abastate + Nu Film 17 Akord WG + Dional 500 SC + Fobos EC ili Konzul Pehar + Mankogal 80 + Tonus Mankogal 80 + Fenitrotion 50 EC Doza/ koncentracija 0.5% 0. pri čemu dnevna temperatura ne sme da bude veća od 250 C Vreme primene : 32 . korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) korovi porasta 15 .15% 0.05% ili 0.07% 0.15% Pred cvetanje (vidljivi cvetni pupoljci) cvetojed.025% 0.5 l/ha.2% 0.5 - 2 l/ha (uskolisni višegodišnji korovi) Rafal 120 - 1-2 l/ha.35% 0.8 - 1 l/ha (uskolisni jednogodišnji korovi) 1.

5% 0.75 kg/ha 2 l/h 0. lisni mineri.025% 0.2% 2 .15% 0.1% 0. pegavost lista. štitaste vaši. mineri vaši smeđa i lisne pegavosti Plodovi u porastu.1% + 0.15% 0. pegavost lista dunje. ervinija Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin ili Plavo ulje Kubik ili Kubik plus Cuprozin 35 WP Akord WG + Dakoflo 720 + Abastate + Nu Film 17 + Dimetogal Mankogal 80 + Konzul + Harpun Abastate + Nu Film 17 Dakoflo 720 + Dional 500 SC + Tonus Dimetogal + Harpun Abastate + Nu Film 17 Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0.1% 2.15% 0. mineri monilija. sredina juna smotavci. grinje monilija monilija monilija.15% 2 l/ha 0. moljci grinje. ervinija monilija. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Rafal 120 - 1 - 2 l/ha. mineri (po potrebi) smeđa i lisne pegavosti. pre kretanja vegetacije Galop - 3 l/ha. pepelnica Kraj precvetavanja grinje.35% 1 .1% + 0.5 l/ha 0.1% 0. smeđa pegavost lista. moljci grinje. moljci.5 kg/ha 0. tripsi.30 kg/ha tretiranjem u zoni reda.3% 2. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha.1% + 0.Zaštita dunje Vreme primene/ faza razvoja Namena monilija Bubrenje pupoljaka smotavci. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 33 . trulež plodova vaši Po potrebi Jesenje plavo prskanje (preko 75% opalog lišća) smotavci. tripsi.1% + 0.75% 0.05% 0.1% + 0.35% Roze pupoljak Početak cvetanja 10-15 dana kasnije Suzbijanje korova: Casoron G .

5% 0.4 l/ha 2 l/ha 0. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 2 - 3 l/ha.5 l/ha (uskolisni rizomski) Starane 250 ili Bonaca - 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke 34 .Zaštita vinove loze Vreme primene/ faza razvoja Namena Crna pegavost Lastari dužine 5-10 cm Pepelnica – primarni izvor zaraze Eriofidne grinje Pepelnica – primarni izvor zaraze Plamenjača Pred cvetanje Pepelnica Eriofidne grinje Plamenjača Precvetavanje Pepelnica Siva Trulež Cikade Plamenjača Drugo tretiranje posle cvetanja.4 kg/ha 2-3 kg/ha 0.15% 2.5% 2 l/ha 0.075 % + 0.5 l/ha 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol ili Dominator - 4 - 6 l/ha.02% 1 l/ha 0. 15 dana nakon predhodnog.25 % 0. kraj juna Pepelnica Siva trulež Grožđani moljac Plamenjača Treće tretiranje posle cvetanja.025 % Lastari dužine 20-30 cm Akord WG Vokal WG + Crystal 250 SC + Abastate + Nu Film 17 Vokal WG + Crystal 250 SC + Dional 500 SC + Elisa Kardinal SC + Akord WG + Pehar + Konzul Bordovska čorba 100 SC + Thiowit Jet 80 WG + Dional 500 SC + Fobos EC Bakarni oksihlorid 50 + Thiowit Jet 80 WG + Pehar + Tonus Suzbijanje korova: Casoron G .5% 1 l/ha 0.06 % 1-1.5% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super ili Globus - 1 - 1. polovinom jula Pepelnica Siva Trulež Grožđani moljac Plamenjača Početak šarka Pepelnica Siva trulež Grožđani moljac Preparat Mankogal 80 + Thiowit Jet 80 WG Doza/ koncentracija 0.04% 0.15 % 2-3 kg/ha 0.02% 0.5 % 0.4kg/10 ari aktivne površine.

3% 0.5 l/ha. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni)- zaštititi zelene delove biljke Gallant Super - 1 - 1.5% 0. plamenjača vaši.2% 0. cikade.025% + 0.06% 0. trips zvezdasta čađava krastavost Pred početak cvetanja (početak maja) Prvo posle cvetanja (druga polovina maja) siva trulež grinje.2% 0.03% 0.2% 0. cikade zvezdasta čađava pegavost. rđa.3% 0. pepelnica vaši.025% Suzbijanje korova: Casoron G - 5 kg / 10 ari pre kretanja vegetacije (posle druge godine) Gramoxone - 3 l/ha.03% 0. vaši.025% 0.15% 0.03% 0. smotavac lista. lisna rđa.5% 0. grinje Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 Vokal WG + Dimetogal Vokal WG + Thiowit Jet 80 WG + Tonus + Laser 240 SC Pehar + Dional + Abastate + Nu Film 17 Electis 75 WG + Akord + Tonus Electis 75 WG + Akord + Fobos EC Doza/ koncentracija 0. plamenjača Treće posle cvetanja (15 - 20 dana posle drugog) pepelnica.03% Posle rezidbe (druga polovina marta) Početak listanja (sredina aprila) zvezdasta čađava pegavost.1% + 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) - zaštititi zelene delove biljke Glifol - 4 - 5 l/ha. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 35 . plamenjača biljne vaši.03% 0.Zaštita ruža Vreme primene/ faza razvoja Namena zvezdasta čađava krastavost. grinje zvezdasta čađava krastavost. plamenjača lisna rđa pepelnica vaši četvrto posle cvetanja (15 dana posle trećeg) Pahar plus + Akord + Tonus 0. trips zvezdasta čađava krastavost Drugo posle cvetanja (10 - 15 dana posle prvog) lisna rđa.35% 1 . cikade. smotavac lista zvezdasta čađava krastavost.15% 0. lisna rđa. lisna rđa vaši.2% 0.1% 0.1% 0. gusenice. plamenjača pepelnica smotavac lista.

proukozrovači uvenuća biljaka 36 .250 gr/ar 0.15% 0.05% 0. Savijači Lisne vaši Grinje Štitaste vaši Bela leptirasta vaš posle 7 dana Elisa + Tonus Actellic Tresetna mušica tretiranje supstrata Hektor + Fobos EC Dional 500 SC ili Pehar Akord WG + Dakoflo 720 ili Mankogal 80 Akord WG + Dakoflo 720 + Galofungin T Balb ili Mankogal 80 + Galofungin T Siva plesan.2% 0.05% + 0.15% 0.02% 0.15% 0.05% + 0.1% Lisne sovice. lisni mineri Preparat Radar Versus G Abastate + Nu Film 17 Laser 240 SC Kozak Harpun Tonus Fobos EC Abastate + Nu Film 17 Elisa + Nu Film 17 Harpun + Fobos EC Doza/ koncentracija 200 .05% 0.1% 5 gr/ar 0.2% 0. Siva pegavost.05 .075% 0.025% 0.1% + 0.15% 0.25% 0.05% 0.06% + 0. Antraknoza Bolesti korena i prizemnog dela stabla.25% + 0.Rđe Crna pegavost.Zaštita cveća Problemi Zemljišne štetočine Tripsi.05% + 0.0.2% 0.1% 0.1% 0. Bela trulež Pepelnice.1% 0.25% 0.075% 0.025% 0.

PROGRAM ISHRANE BILJAKA .

3 kg/ha 2 .3 kg/ha 2 .14 + ME Doza/ koncentracija 5 l/ha 2 .14.18 + 2MgO + ME Foligal Super Turo 28.18.14.18 + 2MgO + ME Foligal Super Turo 28.14 + ME Foligal Super 5-8 listova Chopin Turo 28.3 l/ha 2 .14 + ME Foligal Super Vlatanje do klasanja Chopin Turo 28.3 l/ha 5 l/ha 2 . Pšenica Folijarna prihrana (prihrana preko lista) dva puta u toku godine Stadijum Preparat Folijarna prihrana Chopin Bokorenje Alaska 18.3 kg/ha Kukuruz Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine Stadijum Preparat Folijarna prihrana Chopin 3-5 lista Alaska 18.14.14.3 kg/ha 38 .3 kg/ha 3 l/ha 2 . potrebna je provera pre tretmana.14 + ME Doza/ koncentracija 5 l/ha 2 .3 kg/ha 3 l/ha 5 l/ha 2 . takođe i ne mešati sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima.Ratarske kulture Napomena: Proizvode na bazi kalcijuma treba raditi odvojeno od ostalih tretmana.18. Proizvodi na bazi bora mogu pokazati nekompatibilnost sa pesticidima.

18.18.3 l/ha Suncokret Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine Stadijum U vreME suzbijanja travnih korova Preparat Folijarna prihrana Alaska 18.3 l/ha 2 .18 + 2MgO + ME Foligal Bor Foligal Bor Doza/ koncentracija 2 .3 kg/ha 3 l/ha 2 .18 + 2MgO + ME Foligal Bor Foligal Bor Doza/ koncentracija 2 .18.18 + 2MgO + ME Foligal Super Doza/ koncentracija 2 .3 l/ha 39 .Soja Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine Stadijum 1-3 troliske Pre cvetanje soje Preparat Folijarna prihrana Alaska 18.3 kg/ha 2 .3 l/ha Uljana repica Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine Stadijum Intezivan porast lisne mase Pred zatvaranje redova 10-14 dana kasnije Preparat Folijarna prihrana Alaska 18.3 kg/ha 2 .3 kg/ha 3 l/ha Šećerna repa Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine Stadijum Intezivan porast lisne mase Pred zatvaranje redova 10-14 dana kasnije Preparat Folijarna prihrana Alaska 18.18.18 + 2MgO + ME Foligal Super Foligal Bor Doza/ koncentracija 2 .3 l/ha 2 .

za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta.2 l/ha 0.2 l/ha 0.3% 0.75-1 g /biljka/ dan 1-1.75-1 g /biljka/ dan 0.5.36+ME CalNit PotNit Alaska 12.12.25 .10+4 MgO+ME Alaska 18.5MgO+ME Turo 28:14:14+ME Turo 15.20 + 1 MgO+ME Alaska 18.15+ME 500-750 kg/ha Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade eleMEnata koristi se Granfield 25.5 l/ha 0.15.25 .5 l/ha 0.4.5 .5 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno 1-1.2-0.5 g /biljka/ dan 0.2 .32+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix CalNit Folcare 16.30 g na 10 l vode.36 + ME Tokom berbe CalNit PotNit Navedene doze i koncetracije date su orijentaciono.32+2MgO+ME PotNit Doza/ koncentracija 1.5 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/ nedeljno 100-200 g /ar/ nedeljno Proizvod Folijarna prihrana Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.10.0.0.18.6+0.5 l/ha 0.3% 0.Povrtarstvo Program za đubrenje paradajza Osnovno đubrenje Granfield 12.2 .3% Rasađivanje Soluveg Green 10.10 + 2MgO + ME – 500 - 750 kg/ha Sva đubriva sadrže mikroeleMEnte Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Folcare 20.8+2MgO+ME PotNit Folcare 16.12.5 g /biljka/ dan 1-1.5.2 kg/ha 0.8.0.5 l/ha 1 .2MgO+ME Foligal bor Turo 28:14:14+ME CalNit Folcare 20.25 .40.20.5.27 + 3 MgO+ME Intezivan rast plodova Alaska 12.2 .17+2 MgO+ME – 500-750 kg/ha ili Granfield 15.6.20+2MgO+ME Foligal super Activeg 12.8.2 .3% 0.30.0.5 l/ha 1 .30+2MgO+ME Formiranje plodova Soluveg 20.5% 0.75-1 g /biljka/ dan 1-1.12.20 + MgO + ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pred rasađivanje Koncetracija 0.30+2MgO+ME Soluveg Parma 16.18 + 2MgO+ME Turo 15.0.10+3.18 + 2MgO+ME Od rasađivanja do cvetanja Soluveg Orange 22.75-1 g /biljka/ dan 0.15 .3% odnosno 20 .5% 3 .0.3% 3 .6.5% 1.20.2% 1.2 .18.20+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% CalNit Activeg 6. Đubrenje posle rasađivanja na stalno MEsto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (prihrana preko lista) na svakih 7 do 10 dana Stadijum Proizvod Fertigacija Sulotaste 15.15+ME Doza/ koncentracija 0.2-0.75-1 g /biljka/ dan 0.75-1 g /biljka/ dan 0.20.3% 0.5% 1.20. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!! 40 .

25 .2 .75-1 g /biljka/ dan Folcare 20.5MgO+ME Turo 28:14:14+ME Formiranje plodova Soluveg 20.20+ME Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Activeg 6.18 + 2MgO+ME Turo 15.8+2MgO+ME 1-1.15.15 .6+0.5% 0.20.10+2 MgO+ME 500-750 kg/ha Sva đubriva sadrže mikroeleMEnte Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Folcare 20.0.75-1 g /biljka/ dan 0.12.3% 0.75-1 g /biljka/ dan Proizvod Folijarna prihrana Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.18.5.0.5 l/ha Rasađivanje Soluveg Green 10.0. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!! 41 .75-1 g /biljka/ dan 0.4.32+2MgO+ME Activeg 6.2-0.2 kg/ha 3 .20.5 l/ha 0.5 l/ha 1 .25 .20+2MgO+ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pred rasađivanje Koncetracija 0.18 + 2MgO+ME Od rasađivanja do cvetanja Soluveg Orange 22.20.2MgO+ME CalNit Doza/ koncentracija 1.2 .36 + ME CalNit 0.2% 1. Đubrenje posle rasađivanja na stalno MEsto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (prihrana preko lista) na svaki 7 do 10 dana Stadijum Proizvod Fertigacija Sulotaste 15.8. za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta.3% 0.5 .27+3 MgO+ME Navedene doze i koncetracije date su orijentaciono.8.5% 0.Program za đubrenje paprike Osnovno đubrenje Granfield 12.6.8+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix CalNit Folcare 16.2 .5 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/ nedeljno 100-200 g /ar/ nedeljno 150-200 g /ar/ nedeljno CalNit PotNit Folcare 16.18.32+2MgO+ME PotNit Intezivan rast plodova CalNit PotNit Soluveg Parma 16.6.6.40.3% Tokom berbe PotNit Soluveg Parma 16.2-0.5 l/ha 0.2 l/ha 3 .3% 0.5 l/ha 1.0.12.2-0.75-1 g /biljka/ dan 0.20 + 1 MgO+ME Alaska 18.10.2 .2 l/ha 0.3% odnosno 20-30 g na 10 l vode.3% 0.6.25 .3% 0.36+ME 0.5% 1.5% 3 .0.75-1 g /biljka/ dan 0.20.30.15+ME 500-750 kg/ha Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade eleMEnata koristi se Granfield 25.75-1 g /biljka/ dan 0.17+2 MgO+ME – 500-750 kg/ha ili Granfield 15.10+4 MgO+ME Alaska 18.20+2MgO+ME Foligal super Foligal bor Turo 28:14:14+ME Activeg 12.12.5.5 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno 1-1.27 + 3 MgO+ME Alaska 12.5 l/ha 1 .15+ME Doza/ koncentracija 0.10+3.30+2MgO+ME Alaska 12.

15-0.2-0.10+4 MgO+ME Alaska 18.6.Program za đubrenje krastavca Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Folcare 20.10+3.32+2MgO+ME PotNit Doza/ koncentracija 1.36+ME PotNit Tokom berbe CalNit Soluveg Parma 16.3% 0.40.18+2MgO+ME Od rasađivanja do cvetanja Soluveg Orange 22.27+ 3 MgO+ME Alaska 12.8.5 g /biljka / dan 100-200 g /ar /nedeljno 100-200 g /ar / nedeljno 100-200 g /ar / nedeljno 1-1.75-1 g /biljka/ dan 0.20.2MgO+ME CalNit Folcare 20.75-1 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/ nedeljno 0.8+2MgO+ME CalNit PotNit Folcare 16.5MgO+ME Turo 28:14:14+ME Soluveg 20.3% 0.75-1 g /biljka/ dan 0.20.75-1 g /biljka/ dan 0.20.2 .5% 1-2 l/ha 1.2% 3-5 l/ha 0.75-1 g /biljka/ dan 0.3% Rasađivanje Soluveg Green 10.5% 3-5 l/ha 1.32+2MgO+ME Activeg 6.2-0.36+ME Intezivano formiranje plodova CalNit PotNit Soluveg Parma 16.6+0.18+2MgO+ME Turo 15.20.3% odnosno 20 .4.75-1 g /biljka/ dan 0.27+ 3 MgO+ME Navedene doze i koncetracije date su orijentaciono.15+ME Doza/ koncentracija 0.8+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix CalNit Folcare 16.5 g /biljka / dan 200-300 g /ar/nedeljno 250-300 g /ar/ nedeljno 200 g /ar/ nedeljno 150-200 g /ar/ nedeljno Proizvod Folijarna prihrana Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.25 .25-5 l/ha 0. za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta.30+2MgO+ME Alaska 12.5.5% 0.0.8.12.30.3% 0.2 .0. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!! 42 .12.75-1 g /biljka/ dan 1-1.2-0.25-5 l/ha 3-5 l/ha 0.0.20+2MgO+ME Foligal super Foligal bor Activeg 12.2 .2 l/ha 0.2 .18.3% 0.18.20+ 1 MgO+ME Posle prvog cvetanja PotNit Alaska 18.5 l/ha 1 .5% 0.0.3% 0.20+2MgO+ME Specialcare Humicacid 15% Specialcare Aminoacid mix Activeg 6.6.6.10. Đubrenje posle rasađivanja na stalno mesto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (preko lista) na svakih 7 do 10 dana Stadijum Proizvod Fertigacija Sulotaste 15.20+2MgO+ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pred rasađivanje Koncetracija 0.30 g na 10 l vode.6.

3% 1-2 l/ha 3-5 l/ha 0.5% 1.2-0.2% 0.10.5% 0.2-0.18+2MgO+ME Turo 15.2 l/ha 0.2-0.2-0.75-1 g /biljka/ dan 0.2MgO+ME CalNit Foligal Bor Folcare 20.8.30+2MgO+ME Turo 15.3% 0.2-0.25-5 l/ha 0.18.75-1 g /biljka/ dan 0.27+ 3 MgO+ME PotNit 1-1.75-1 g /biljka/ dan 0.15+ME Doza/ koncentracija 0.10+2 MgO+ME Turo 28:14:14+ME Soluveg 20.5% 3-5 l/ha 1.5 l/ha 1 .5% 0.36+ME Plodovi porasta 50% Soluveg Parma 16.75-1 g /biljka/ dan 0.4.32+2MgO+ME Activeg 6.5 g /biljka/ dan 200-300 g /ar/nedeljno 200-250 g /ar/ nedeljno Pred zrenje 250-300 g /ar/nedeljno PotNit Navedene doze i koncetracije date su orijentaciono.25% 0.30.75-1 g /biljka/ dan 1-1.10+4 MgO+ME Soluveg Orange 22.32+2MgO+ME PotNit Doza/ koncentracija 1.15-0.75-1 g /biljka/ dan 0.6.25-5 l/ha 3-5 l/ha 0.20.20.5.20+2MgO+ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pre rasađivanja Koncetracija 0.30+2MgO+ME Prvi plodovi Soluveg Parma 16.8+2MgO+ME CalNit Folcare 16.40.6+0.3% Po rasađivanju Soluveg Green 10.3% odnosno 20-30 g na 10 l vode. za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta.20+2MgO+ME Foligal super Specialcare Humicacid 15% Activeg 12.Program za đubrenje dinje Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Folcare 20.6.6.8.20+ 1 MgO+ME Rast i obrazovanje lisne mase Formiranje vreža Alaska 18. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!! 43 .3% 0.5.2-0.20.5 g /biljka/ dan 1-1.20.20+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix Activeg 6.12.5 g /biljka/ dan Proizvod Folijarna prihrana Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.25 .6.2-0. Đubrenje posle rasađivanja na stalno mesto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (preko lista) na svakih 7 do 10 dana Stadijum Proizvod Fertigacija Sulotaste 15.8+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix CalNit Folcare 16.3% 0.27+ 3 MgO+ME Alaska 12.

15-0.75-1 g /biljka/ dan 0.30 g na 10 l vode.2 .8.2-0.0.4.20.3% 0.32+2MgO+ME PotNit Po potrebi Po potrebi 250-300 g /ar/nedeljno 250-300 g /ar/ nedeljno 250-300 g /ar/nedeljno 250-300 g /ar/ nedeljno Plodovi porasta 50% Navedene doze i koncetracije date su orijentaciono.12.40.2% 0.36+ME Plodovi porasta 30% Soluveg Parma 16.5.3% 0.2-0.20+ 1MgO+ME Alaska 18.6.5% 3-5 l/ha 1.75-1 g /biljka/ dan Proizvod Folijarna prihrana Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.5% 0.8+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix CalNit Folcare 16.3% Po rasađivanju Soluveg Green 10.25-5 l/ha 1-2 l/ha 0.2-0.Program za đubrenje lubenice Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Folcare 20.5% 0.20.8+2MgO+ME CalNit Turo 15.20.10+4 MgO+ME Soluveg Orange 22.18.3% 1-2 l/ha 3-5 l/ha 0. Đubrenje posle rasađivanja na stalno MEsto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (preko lista) na svakih 7 do 10 dana Stadijum Proizvod Fertigacija Sulotaste 15.2MgO+ME CalNit Foligal Bor Folcare 20.27+3 MgO+ME CalNit PotNit 250-300 g /ar/nedeljno 250-300 g /ar/nedeljno Folcare 16. za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta.27+3 MgO+ME Alaska 12.5MgO+ME Turo 28:14:14+ME Formiranje vreža Intezivan razvoj Soluveg 20.20.10+3.20+2MgO+ME Doza/ koncentracija 1.3% odnosno 20 .25% 0.15+ME Doza/ koncentracija 0.6.18+2MgO+ME 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno Specialcare Aminoacid mix Activeg 6.30.30+2MgO+ME Prvi cvetovi Soluveg Parma 16.2-0. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!! 44 .6+0.2-0.75-1 g /biljka/ dan 0.75-1 g /biljka/ dan 0.20+2MgO+ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pre rasađivanja Koncetracija 0.25-5 l/ha 3-5 l/ha 0.6.10.8.32+2MgO+ME Activeg 6.5% 1.20+2MgO+ME Foligal super Foligal bor Activeg 12.6.25-5 l/ha 0.

8+2MgO+ME Specialcare Humicacid 15% Doza/ koncentracija 0.5% 0.17 + 2 MgO + ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka ili Granfield 15.5% 0.12.15 +ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade elemenata koristi se Granfield 25.3% 1.5% 0.15-0.18+2MgO+ME Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.5% Posle precvetavanja Plodovi veličine oraha Intezivan rast plodova mesec dana pred berbu Koštičavo voće (breskva.20+2MgO+ME Activeg 12.2-0.12. kajsija.trešnja.5% 0.8.2MgO+ME CalNit Specialcare Aminoacid mix Intezivan rast plodova Folcare 16.18+2MgO+ME Activeg 6.32+2MgO+ME Alaska 18.25-5 l/ha Precvetavanje Plodovi povećavaju veličinu Folcare 20.32+2MgO+ME Alaska 12.višnja) Osnovno đubrenje Granfield 12.5% 0.3-0.18.3% 1.3-0.8.8.5% 0.4.10 + 2 MgO + ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka Folijarna prehrana (prehrana preko lista) Stadijum Pre cvetanja Proizvod Foligal bor Folcare 20.5% 4-5 l/ha 1-2 l/ha 0.3-0.2-0.3-0.15 + ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade eleMEnata koristi se Granfield 25.18.5.20.18.32+2MgO+ME Doza/ koncentracija 0.36+ME CalNit Specialcare Aminoacid mix mesec dana pred berbu 45 .Voćarstvo Jabučasto voće (jabuka.20.20+2MgO+ME CalNit Specialcare Aminoacid mix Folcare 16.20+2MgO+ME Folcare 20.3% 0.10 + 2 MgO + ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka Folijarna prehrana (prehrana preko lista) Stadijum Beli baloni-početak cvetanja Proizvod Foligal bor Folcare 20.2-0.15.5% 4-5 l/ha 0.6+0.12.2% 0. nektarina.20+2MgO+ME Alaska 18.15-0.20+2MgO+ME Alaska 18.2% 0.20.20. kruška) Osnovno đubrenje Granfield 12.25-5 l/ha 0.5% 0.2-0.5% 1-2 l/ha 0.20.5% 0.3% 1.6.25-5 l/ha 0.17 + 2 MgO + ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka ili Granfield 15.5.15.18+2MgO+ME CalNit Folcare 16.

3% / 20-30 ml/10l vode 0.15+ME 600-750 kg/ha Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade elemenata koristi se Granfield 25.18.8.25-5 l/ha Precvetavanje Folcare 20.3% 1.32+2MgO+ME Alaska 12.18 + 2MgO+ME Sulotaste 15.2% 0.18+2MgO+ME CalNit Folcare 16.25% / 20-25 g/10l vode 0.2-0.5% 4-5 l/ha 1-2 l/ha 0.6.36+ME CalNit Specialcare Aminoacid mix mesec dana pred berbu Program za đubrenje vinove loze Prihrana preko sistema kap po kap ili zalivanjem Stadijum Od porasta lastara do formiranja grozdova Intezivan porast plodova Proizvod Alaska 18.3% / 20-30 g/10l vode 0.3% / 20-30 g/10l vode 0.20.15+ME Folcare 20.20.20+2MgO+ME Activeg 6.3-0.15-0.8+2MgO+ME Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.20+2MgO+ME Precvetavanje Alaska 18.2-0.30+2MgO+ME Doza/ koncentracija 300-600 g/ar 300-600 g/ar 400-800 g/ar Folijarna prihrana (prihrana preko lista) na svaka 10 dana Stadijum Proizvod Foligal super Doza/ koncentracija 0.4.10 + 2MgO + ME 600-750 kg/ha Folijarna prehrana (prehrana preko lista) Stadijum Beli baloni-početak cvetanja Proizvod Foligal bor Foligal bor Doza/ koncentracija 0.15+ME Turo 15.6+0.30.Bobičasto voće (malina.3% / 20-30 g/10l vode 0.18.15-0.17 + 2MgO+ME 600-750 kg/ha ili Granfield 15.2-0.2-0.3% / 20-30 g/10l vode Do cvetanja Sulotaste 15.2-0.2% 0.25-5 l/ha 0.2MgO+ME CalNit Specialcare Aminoacid mix Intezivan rast plodova Folcare 16.2-0.2-0.12.5.3% / 20-30 g/10l vode 0. kupina) Osnovno đubrenje Granfield 12.5% 0.30.5% 0.15.2-0.2-0.20+2MgO+ME Plodovi povećavaju veličinu Activeg 12.8.5.12.3% 1.32+2MgO+ME PotNit Pred zrenje 46 .20.5% 4-5 l/ha 0.

6 g/l vode /na svakih 7 dana 0.6.5 ml/10l vode 0.5% / 30-50 ml/10l vode 0.05-0.25% / 20-25 g/10l vode 0.18.30.10+4 MgO+ME Soluveg Parma 16.40.8.3-0.20.5% / 30-50 ml/10l vode Posle rasađivanja ili po nicanju Intezivan razvoj 47 .8-1 g/l vode /na svakih 7 dana 0.3-0.5.15.5.32+2MgO+ME Activeg 6.20+ 1 MgO+ME Soluveg Green 10.15+ME 600-750 kg/ha Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade elemenata koristi se Granfield 25.17+2 MgO+ME – 600-750 kg/ha ili Granfield 15.20+2MgO+ME Folcare 16.5 g/l vode /na svakih 7 dana Intezivni porast Formiranje pupoljaka i početak cvetanja Cvetanje (za bolje cvetanje i veće cvetove) Folijarna prihrana (prihrana preko lista) Stadijum Proizvod Foligal super Special Aminoacid mix Activeg 12.20.8-1 g/l vode 1-1.3% / 20-30 g/10l vode 0.15+ME Soluveg Green 10.18+2MgO+ME Soluveg 20.2-0.10 + 2MgO + ME 600-750 kg/ha Fertigacija zalivanje ili sistemom kap po kap Stadijum Posle rasađivanja Proizvod Sulotaste 15.5 g/l vode /na svakih 7 dana 1-1.Program za đubrenje cveća (ruže) Osnovno đubrenje Granfield 12.8+2MgO+ME Doza/ koncentracija 0.40.12.10+4 MgO+ME Alaska 18.5-0.6.2-0.5-0.125% / 5-12.6 g/l vode /na svakih 7 dana 0.30+2MgO+ME Doza/ koncentracija 0.4.5% / 30-50 ml/10l vode 0.8-1 g/l vode /na svakih 7 dana 0.3-0.27+3 MgO+ME Turo 15.6+ME Folcare 20.

e-mail: matic@fitofarmacija. 063/ 250 823 e-mail: jojicmarko@yahoo. ing.com GRAD BEOGRAD. Srđan Arsić. Zoran Kocić mob. RASINSKI I RAŠKI OKRUG Sedište: Kruševac dipl. fax: 011/ 3072 370 Direktor sektora prodaje i primene: dipl. 063/ 457 353 e-mail: poptamara@yahoo. Duško Vitković mob.ing. ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Čačak dipl. tel:011/3072 366. PIROTSKI.rs Produkt menadžer dipl.ing. 063/ 10 61 299 e-mail: dusanbelenzada@sbb. 063/ 457 308 e-mail: duskovv@yahoo. 063/ 1015 718 e-mail: prodaja@fitofarmacija.com JUŽNO BAČKI OKRUG Sedište: Novi Sad dipl. tel: 011/ 3072 372: 011/ 3072 329. e-mail: milojicap@eunet. Goran Puhar mob. ing. e-mai: cropchem@eunet.ing. Brankica Trifunović-Tišma tel: 021/ 469 419. 063/ 107 1655 e-mail: muminovic@fitofarmacija.rs Marketing sektor Produkt menadžer za herbicide Mr Piljo Dakić. ing.ing. BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG Sedište: Kladovo dipl. mob: 063/ 850 0020. mob: 063 8496 249 e-mail: dakic@fitofarmacija. napravljen je u propagandne i komercijalne svrhe.rs Rukovodilac regionalne prodaje za Vojvodinu: dipl. Stoga.net Sektor prodaje i primene Prodaja i primena: 11080 Zemun. PČINJSKI. sa namerom da svi podaci u njemu budu tačno navedeni. 063/ 457 885 e-mail: paki7@ptt. u najboljoj nameri preporučujemo da se prilikom upotrebe i čuvanja naših preparata. 063/ 457 752 e-mail: milojicap@eunet. ing. Tamara Popović mob.rs ŠUMADIJSKI. Milojica Pešić mob: 063/ 457 752.Regionalni menadžeri ZAPADNO SEVERNO BAČKI I SEVERNO BANATSKI OKRUG Sedište: Bačka Topola dipl.rs MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl. Luka Matić. Batajnički drum bb. tel: 011 3072 327. a koje bi mogle biti uzrok neadekvatne primene naših proizvoda. e-mail: janicic@fitofarmacija.d. Dejan Šošić mob. Milan Janičić.ing.rs SREDNJI I JUŽNI BANATSKI OKRUG Sedište: Aleksandrovo-Zrenjanin dipl. 063/ 457 703 e-mail: gpuhar@gimelnet. mob: 063 457 710. 063/ 8500 060 e-mail: dsole@neobee.com POMORAVSKI. JABLANIČKI I TOPLIČKI OKRUG Sedište: Leskovac dipl.ing.rs Napomena: Pregled preparata za zaštitu bilja iz proizvodnog programa Galenika Fitofarmacije a. Marko Jojić mob.rs BRANIČEVSKI. Ljubiša Pakalović mob.ing. mob: 063 10 61 886.rs Rukovodilac odeljenja agro tehnologije dipl.rs NIŠKI.rs SREMSKI OKRUG Sedište: Sremska Mitrovica dipl. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl. . MORAVIČKI.ing. Ipak ne možemo biti odgovorni za netačnosti koje se eventualno pojavljuju u tekstu. pridržavate detaljnih informacija u uputstvu za upotrebu koje je priloženo uz proizvod. Milojica Pešić mob. Dušan Belenzada mob. kao i ostalih sredstava za zaštitu bilja. Darko Muminović mob.rs Rukovodilac regionalne prodaje za centralnu Srbiju: dipl. tisma@fitofarmacija. ing. tel: 011/ 3072 322.ing.ing.