Programi zaštite i ishrane biljaka

SADRŽAJ Programi zaštite biljaka
Preporuke i saveti ............................................................................................................................................. 3-4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

RATARSTVO

Pšenica .................................................................................................................................................................. Kukuruz ................................................................................................................................................................ Suncokret ............................................................................................................................................................. Soja ........................................................................................................................................................................ Šećerna repa ....................................................................................................................................................... Uljana repica ....................................................................................................................................................... Krmni grašak ....................................................................................................................................................... Ozimi i jari ječam i ovas .................................................................................................................................. Zasnovana lucerka ........................................................................................................................................... Lucerka i crvena detelina u zasnivanju .....................................................................................................

POVRTARSTVO

Krompir ................................................................................................................................................................. Paradajz - proizvodnja iz semena ............................................................................................................... Paradajz - proizvodnja iz rasada .................................................................................................................. Paprika - proizvodnja iz semena ................................................................................................................. Paprika - proizvodnja iz rasada .................................................................................................................... Lubenica ............................................................................................................................................................... Kupus .................................................................................................................................................................... Krastavac .............................................................................................................................................................. Šargarepa ............................................................................................................................................................. Crni luk ..................................................................................................................................................................

VOĆARSTVO

Jabuka ................................................................................................................................................................... Kruška .................................................................................................................................................................... Višnja i trešnja..................................................................................................................................................... Breskva .................................................................................................................................................................. Šljiva ....................................................................................................................................................................... Malina ................................................................................................................................................................... Kupina .................................................................................................................................................................. Jagoda .................................................................................................................................................................. Dunja... ..................................................................................................................................................................

VINOGRADARSTVO
Vinova loza ..........................................................................................................................................................

CVEĆARSTVO
Ruža ....................................................................................................................................................................... Cveće .....................................................................................................................................................................

Programi ishrane biljaka
Pšenica, Kukuruz ............................................................................................................................................... Soja, Suncokret, Šećerna repa, Uljana repica .......................................................................................... Paradajz ................................................................................................................................................................ Paprika .................................................................................................................................................................. Krastavac .............................................................................................................................................................. Dinja ....................................................................................................................................................................... Lubenica ............................................................................................................................................................... Jabučasto i koštičavo voće............................................................................................................................. Malina i Kupina .................................................................................................................................................. Vinova Loza ......................................................................................................................................................... Cveće ..................................................................................................................................................................... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47

2

PREPORUKA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Pri izboru pravih sredstava za zaštitu bilja korisnici bi trebalo da se opredele za one koji su registrovani za upotrebu u toj situaciji/za taj problem, sa najmanjim mogućim rizikom za ljude i prirodnu sredinu. Pre nego što se opredelite za upotrebu ovih sredstava, bilo da ste profesionalni korisnik ili lice koje ih povremeno upotrebljava, trebalo bi da obratite pažnju na sledeće okolnosti: • • • Uvek pokušajte da integrišete sve opravdane agrotehničke mere i mere suzbijanja štetnih organizama hemijskim putem. Efikasnost nekog pesticida u potpunosti je uslovljena pravim vremenom (razvojni stadijum štetočine, fenofaza gajene biljke, itd.) i adekvatnim načinom primene, ali pre svega njegovim pravilnim izborom. Pre upotrebe preparata obavezno pročitajte uputstvo i pridržavajte se znakova opasnosti i oznaka upozorenja i obaveštenja navedenih u uputstvu i na etiketi. Potrebno je da znate i kako da se ponašate u slučaju nezgode prilikom rukovanja. Pri radu sa sredstvima za zaštitu bilja treba se pridržavati opštih mera higijensko-tehničke zaštite, odnosno sprečite kontakt sa kožom i sluzokožom korišćenjem odgovarajuće zaštitne odeće i opreme. Neposredno pre upotrebe, uvek proverite opremu za primenu i uverite se da je ona u dobrom stanju i da funkcioniše korektno i precizno (na primer da li su prskalice i dizne u ispravnom stanju). Obavezno uzmite u obzir vremensku prognozu prilikom izbora metode prskanja. Merite smer i jačinu vetra i prestanite sa prskanjem ukoliko se uslovi pogoršaju. Izbegavajte prskanje u blizini osetljivih useva i voda ukoliko postoji opasnost od zanošenja na njih. Ukoliko ipak morate da izvršite tretiranje u njihovoj blizini smanjite pritisak i brzinu prskanja. Takođe, imajte u vidu da toplo i suvo vreme utiče na povećano isparavanje, što smanjuje veličinu kapi prilikom prskanja i povećava rizik od zanošenja/drifta. Najbolji uslovi za tretiranje su hladnije i vlažnije vreme sa brzinom vetra do 2 m/s. Obratite pažnju na faktore kao što su: učestala primena istog preparata u jednoj godini, upotreba hemikalija sa sličnim/istim načinom delovanja, gajenje biljaka u monokolturi - to često uslovljava pojavu rezistentnosti kod štetnih organizama.

• • •

Podsećamo vas takođe, da nakon rada sa pesticidima obavezno: - operete uređaje koji su korišćeni, ako je to moguće na mestu primene pesticida, - neutrošene količine pesticida odložite ili uništite na propisan i bezbedan način, - ambalažu ne koristite u druge svrhe, a praznu ambalažu dobro isperite vodom (najmanje 3 puta), tečnost dodajte u tank prskalice, nakon toga ambalažu izbušite na više mesta i odložite na mesta određena za prikupljanje otpadnih materija ove vrste, - očistite zaštitnu opremu Za sve savete u vezi sa primenom naših preparata možete se obratiti stručnoj službi Galenike Fitofarmacije.

3

Redosled mešanja različitih tipova formulacija pesticida i folijarnih đubriva
Pre nego što se odlučite da kombinujete više preparata obavezno pročitati upustvo u kome se nalaze i informacije o mogućnostima mešanja. Pripremanje tank- mix-a, više različitih oblika formulacija, vrši se po sledećem redosledu: • U manjoj količini vode (u posudi manje zapremine) dobro se izmešaju kvašljivi praškovi – WP ili vododisperzibilne granule – WG i nakon toga se dodaju u prskalicu, prethodno napunjenu do 1/3 vodom, uz stalno mešanje. • Zatim se u prskalicu dodaju koncentrovane suspenzije – SC, takođe prethodno pripremljene u manjoj količini vode i mešaju se zajedno. • Potom se dodaju koncentrati za emulziju – EC, uz neprekidno mešanje. • Za njima se dodaju pesticidi formulisani kao vodeni rastvori – SL. • Folijarna hraniva se dodaju na kraju. • Dopuniti rezervoar potrebnom količinom vode. Poželjno je pripremljenu smešu pesticida potrošiti u što kraćem vremenskom periodu, pridržavajući se svih propisa. Ako se upotrebljava voda koja je baznog karaktera onda se folijarna hraniva dodaju na početku, dok se svi ostali tipovi formulacija dodaju po gore navedenom redosledu. PRIMER: ( jedna od kombinacija kod zaštite jabuke ) MANKOGAL 80 ( WP ) + GALOFUNGIN T ( SC ) + DIMETOGAL ( EC ) + FOLIGAL SUPER (folijarno đubrivo )

Potrebne količine sredstava u zavisnosti od njegove koncentracije i zapremine prskalice
ZAPREMINA PRSKALICE (litar) Koncentracija
0,01 % 0,05 % 0,10 % 0,15 % 0,30 % 0,50 % 1,0 % 1 0,1 0,5 1,0 1,5 3,0 5,0 10 5 0,5 2,5 5,0 7,5 15 25 50 10 1 5 10 15 30 50 100 15 1,5 7,5 15 22 45 75 150 20 2 10 20 30 60 100 200 50 5 25 50 75 150 250 500 100 10 50 100 150 300 500 1000 400 40 200 400 600 1200 2000 4000

POTREBNA KOLIČINA SREDSTAVA (g, ml)

4

5 l/ha 4 .3 l/ha 1. uključujući i Gallium aparine Početak cvetanja Strnište .fosfid mamak Galibrom AB Doza/ koncentracija 200 g / 100 kg 250 ml / 100 kg 150 ml / 100 kg 50 ml / 100 kg 2 l/ha 0.10 l/ha Zaštita semena bolesti koje se prenose semenom Bokorenje jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Prvo kolence jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi.5 l/ha 0.1.7 l/ha 0.4 . uključujući i Gallium aparine Drugo kolence bolesti lista i stabla larve žitne pijavice Pojava lista zastavičara jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi.1 l/ha 0.5 l/ha 20 g/ha 20 g/ha + 0.8 .posle skidanja useva fuzarioza klasa i bolesti lista i stabla totalno suzbijanje svih korova SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara 5g po aktivnoj rupi 10g po aktivnoj rupi 5 .2 l/ha 5-10 g/ha 0.Zaštita pšenice Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Mankogal S ili Mankogal FS ili Akord 025 FS ili Akord 060 FS Monosan herbi ili Esteron ili Moto Esteron + Bonaca EC Mural ili Mural + Bonaca EC ili Lancelot 450 WG Antre + Fobos EC Tezis Bonaca EC ili Tezis + Bonaca EC Antre Glifol ili Dominator Cink .1 l/ha 10 g/ha 0.3 l/ha 33 g/ha 1.5 l/ha 0.

25 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1-1.5 .200 ml/10 kg semena 60 .0.7 l/ha 2 l/ha 0.80 ml/10 kg semena 2 l/ha 2 l/ha 1-1.0.8 l/ha 1 l/ha 2 l/ha 0.5 l/ha Zaštita semena štetočine u zemljištu i u toku nicanja Furadan 35 ST ili Pozitron FS Acetogal Plus ili Trophy EC + Rezon ili Tangenta SC Avalon ili Plamen ili Monosan herbi ili Esteron ili Moto Talisman + Avalon ili Plamen Talisman Talisman + Tangenta SC Tangenta SC Posle setve.7 .1.5 l/ha 2 l/ha 0.7 l/ha 1 . a pre nicanja jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Posle nicanja do pet listova kukuruza jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi Posle nicanja do šestog lista kukuruza Kukuruz od nicanja do desetog lista jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi svi širokolisni i neki uskolisni korovi SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Cink .Zaštita kukuruza Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija 150 .1 l/ha 0.6 .fosfid mamak Galibrom AB 5g po aktivnoj rupi 10g po aktivnoj rupi 6 .

ljulj. muhar. divlji sirak iz semena Folijarno suzbijanje korova divlji sirak iz rizoma.Zaštita suncokreta Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija SUZBIJANJE ŠTETOČINA Zaštita semena Tretiranje po celoj površini.1.5 . pirevina.2 l/ha 2 l/ha 0. livadarka SUZBIJANJE BOLESTI Butonizacija trulež Kubik plus 2.5 l/ha 2 l/ha Posle setve.5 .2 . neposredno pre setve (inkorporacija) žičari suzbijanje zemljišnih štetočina Furadan 35 ST Posse 25 EC Posse 25 EC + Fobos EC 2 l/100 kg semena 4 l/ha 2 l/ha 0.5 l/ha 1. a pre nicanja jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi koštan.75 l/ha 0.1.8 l/ha 1 l/ha 1 .8-2 l/ha 1. divlji ovas.2 l/ha 1. zubača.2. svračica.5 l/ha 7 .5 l/ha SUZBIJANJE KOROVA Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Trefgal Acetogal ili Acetogal plus ili Trophy EC + Rezon ili Galolin mono Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC 1 .0.

5 l/ha 8 g/ha 0.2 .75 l/ha 0.1. pirevina.15% 0. posle nicanja soje i korova (soja u fazi 1-3 troliska) koštan. zubača.0.2 l/ ha 1.2 l/ha Posle setve. divlji ovas. muhar.1.75 l/ha 1.5 l/ha 2 l/ha jednogodišnji travni i širokolisni korovi Folijarno suzbijanje korova. divlji sirak iz semena divlji sirak iz rizoma. a pre nicanja jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2 l/ha 0. ljulj.8 . svračica.5 .8 l/ha 1 l/ha 1 . livadarka 8 .15% 2 l/ha 0.5 l/ha 0.Zaštita soje Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija SUZBIJANJE KOROVA Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Trefgal + Rampa EC Acetogal ili Acetogal plus ili Trophy EC + Galolin mono ili Dancor 70 WG Rampa EC + Galbenon + Okvir + Alteox T prima Galbenon + Ritam + Okvir + Alteox T prima Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC 1 .2.4 kg/ha 0.5 l/ha 2 l/ha 8 g/ha 0.

1.100 ili Pikogal plus Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 0.5 l/ha 4 l/ha 1. samonikli suncokret i dr. zubača.2 l/ha 0.2 .0. ljulj. divlji ovas.5 .0.2 .1.5 l/ha 9 .5 l/ha 2 l/ha + 0.5 . muhar.6 .4 l/ha 0.2 l/ha 2 l/ha 1. palamida.5 . svračica. kupusna lisna sovica Konzul ili Fobos EC 4 l/100 kg semena 75-150 ml/setvenoj jedinici 15-20 kg/ha 2. larve skočibube Furadan 35 ST ili Pozitron FS Radar versus G ili Posse 25 EC suzbijanje zemljišnih štetočina Posse 25 EC + Fobos EC Posse 25 EC repina pipa. grčice.3 l/ha Tretiranje u redove sa setvom Tretiranje po celoj površini.75 l/ha 1 l/ha 0.8 l/ha 1 . pirevina. livadarka SUZBIJANJE BOLESTI Preventivno ili po pojavi prvih simptoma Na početku pojave simptoma siva pegavost lista siva pegavost lista Dakoflo 720 Antre plus 1.0.Zaštita šećerne repe Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija SUZBIJANJE ŠTETOČINA Zaštita semena žičnjaci. divlji sirak iz semena Lontrel . ambrozija. koštan.2 l/ha 1.2 l/ha 0.2 l/ha Folijarno suzbijanje korova divlji sirak iz rizoma. neposredno pre setve Suzbijanje štetočina u vegetaciji SUZBIJANJE KOROVA jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi.

1 .0. podgrizajuće sovice Konzul Fobos EC Actellic 50 ili Cipkord 20 EC Fobos EC 0.6 l/ha 0.2 l/ha Suzbijanje štetočina u proleće SUZBIJANJE KOROVA Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Trefgal + Rampa EC Lontrel 100 ili Pikogal Plus + Gallant Super ili Globus EC 1 .5 kg/ha 2 l/ha 0.15 .3 l/ha 0.2-0.7 .2 l/ha 1.6-1 l/ha 0.5 l/ha 0.5-1.1 l/ha 0.7 l/ha SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Cink .0.5-2 l/ha Folijarno (repica u fazi 2 lista ili 10 .15 l/ha 0.1. mrka pegavost lista bela trulež sprečavanje rasipanja semena Mankogal 80 Dional 500 SC ili Galofungin SC Nu Film 17 2.fosfid mamak Galibrom AB 5 g po aktivnoj rupi 10 g po aktivnoj rupi 10 .15 cm visine) jednogodisnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi SUZBIJANJE BOLESTI Preventivno Pred pojavu simptoma Pred žetvu plamenjača.5 -1 l/ha 0.Zaštita uljane repice Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija SUZBIJANJE ŠTETOČINA Suzbijanje štetočina u jesen repičina lisna osa crvenoglavi repičin buvač repičin sjajnik repičina pipa i dr.3 l/ha 0.3 l/ha 0.

grinje i lisne vaši antraknoza Pre cvetanja mahune do 2 cm graškov žižak.2 l / ha 0.Zaštita krmnog graška Vreme primene/ faza razvoja Posle setve.15 l/ha 1.5 l/ha 1 l/ha 2 l/ha 1.5 l/ha 2. a pre nicanja Namena jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Preparat Zanat Galbenon + Ritam Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 Fobos EC ili Etiol tečni Dakoflo 720 Etiol tečni Dakoflo 720 Doza/ koncentracija 5 l/ha 2 l/ha 0.5 l/ha 2 l/ha 1.3 troliska jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi insekti. lisne vaši antraknoza 11 .5 l/ha 1 .

5 l/ha 1.10 l/ha Bokorenje jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Prvo kolence jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi bolesti lista i stabla Drugo kolence jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi bolesti lista.8 l/ha 10 g/ha 5-10g/ha + 0.7 l/ha 3 l/ha 0.5 l/ha 0.5 l/ha 0.5 l/ha 33 g/ha 1.1 l/ha 0.3l/ha 4 .Zaštita ozimog i jarog ječma i ovsa Vreme primene/ faza razvoja Nana Preparat Monosan herbi ili Esteron ili Moto ili Galbenon Esteron + Bonaca EC Antre Lancelot 450 WG Antre Fobos EC Bonaca EC ili Tezis ili Tezis + Bonaca EC Glifol ili Dominator Cink .fosfid mamak Galibrom AB Doza/ koncentracija 1.8 l/ha 0. stabla i klasa larve žitne pijavice Pojava lista zastavičara jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Strnište totalno suzbijanje korova SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara 5 g po aktivnoj rupi 10 g po aktivnoj rupi 12 .5 l/ha 0.

5 l/ha 4-5kg/ha Razvijena prva troliska jednogodišnji i višegodišnji uskolisnii korovi larve lucerkine bube i lucerkine bubamare vilina kosica Posle prvog otkosa SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Cink .2 l/ha 1. lucerkina buba i lucerkina buba mara) jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Preparat Etiol tečni ili Fenitrotion 50 EC Galbenon + Ritam Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 Etiol tečni ili Fenitrotion 50 EC Kerb 50 WP Doza/ koncentracija 1.5 .5 .2 l/ha 2 l/ha 1.15% 1 l/ha 3 l/ha 1.1 kg/ha 15-20 g/ha + 0.2 l/ha 2 l/ha 1.fosfid mamak Galibrom AB 5 g po aktivnoj rupi 10 g po aktivnoj rupi Zaštita lucerke i crvene deteline u zasnivanju Vreme primene/ faza razvoja Nicanje Namena štetočine u nicanju (sitone.2.fosfid mamak Galibrom AB 5 g po aktivnoj rupi 10 g po aktivnoj rupi 13 .7 .Zaštita zasnovane lucerke Vreme primene/ faza razvoja Mirovanje (pre kretanja vegetacije) Namena jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i uskolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Preparat Dancor 70 WG ili Okvir + Alteox T Prima Ritam ili Galbenon Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 Etiol tečni ili Fenitrotion 50 EC Kerb 50 WP Doza/ koncentracija 0.5 kg/ha Od kretanja vegetacije do pojave prve troliske uskolisni korovi Posle prvog otkosa larve lucerkine bube i lucerkine buba mare vilina kosica SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Cink .2 l/ha 1.5 l/ha 1.5 l/ha 2 l/ha 0.5 l/ha 4 .5 l/ha 1.2.5 l/ha 1.5 l/ha 1.

75 .Zaštita krompira Vreme primene/ faza razvoja Pre sadnje Namena Preparat Galition G . lisna pegavost krompirova zlatica plamenjača krompira.5 l/ha 0. lisna pegavost krompirova zlatica plamenjača krompira. a pre nicanja jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi korovi jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisnii korovi jednogodišnji i širokolisni korovi plamenjača krompira.1% 2.1% 2.4 l/ha 4 . drugi u fazi ogrtanja Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .6 l/ha 4 .5 l/ha Zatvaranje redova Jasno izdvojene cvasti Puno cvetanje Precvetavanje Nalivanje krtola Fiziološka zrelost plamenjača krompira.5 kg/ha štetočine u zemljištu Posle sadnje.2 l/ha 0.3 l/ha Mankogal 80 + Abastate + Nu Film 17 Fuzija + Abastate + Nu Film 17 Fuzija + Tonus Vokal WG + Tonus Vokal WG + Tonus Kardinal Reglone Forte 2. lisna pegavost krompirova zlatica Posle nicanja (porast krompira do 25 cm) Galbenon 2 . a na iznikle korove 14 .075% + 0.5 kg/ha 0.1.075% + 0. lisna pegavost krompirova zlatica plamenjača krompira. krompirova zlatica plamenjača krompira desikacija * Prvi tretman pred sadnju.8 .1 kg/ha 0.5 l/ha 250 g/ha 3 kg/ha 250 g/ha 3 kg/ha 250 g/ha 0.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.5 ili Radar versus G * Zanat + Galolin mono ili Dancor 70 WG Rafal 120 + Dancor 70 WG Doza/ koncentracija Dvokratno (25 kg+20 kg/ha) 4 l/ha 2 l/ha 0.

5-3 kg/ha 0.0.0. vaši grinje.5 ml za 100m2 0.5 kg/ha 2. mineri bela leptirasta vaš.Zaštita paradajza .5 ml za 100m2 0.1% zalivanje 15-25 ml / 10 l zalivanje 20-25 kg/ha u redove 4-5 l/ha 0.25 . mineri * Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .05% 0. a na iznikle korove 15 .1% 0. vaši plamenjača i crna pegavost siva i bela trulež Pre nicanja 2-3 lista 3-5 listova 6-8 listova Rast .05 .1% 0. tripsi.3 kg/ha 10-15 dana pre setve 0. mineri vaši.05% + 0.2 % 4 . vaši plamenjača i crna pegavost bakterioze grinje.5% 0.8-1.1% 0.075% + 0.05% 2.075% + 0.5 .15-0.2 l/ha 0.6 l/ha 4 . tripsi.0.25% 0.05% 2 l/ha 2.3 kg/ha 0.0.075% + 0.05% 0.075% 0. sovice tripsi. mineri bela leptirasta vaš.05% + 0.5 l/ha 0.015 .5 l/ha 0. mineri bela leptirasta vaš.1 .02 .5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.0.razvoj tripsi.1% Setva zemljišne bolesti podzemne štetočine jednogodišnji travni i širokolisni korovi jednogodišnji širokolisni korovi plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost bakterioze bela leptirasta vaš vaši travni korovi pepelnica i crna pegavost plamenjača i crna pegavost vaši grinje.05% + 0.025% 0.proizvodnja iz semena Vreme primene/ faza razvoja Pre setve Namena jednogodišnji širokolisni korovi bolesti poleganja rasada Preparat Dancor 70 WG Galofungin T ili Balb Galation G-5 ili Radar versus G Zanat + Dancor 70 WG Vokal WG Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Harpun + Tonus Dimetogal Rafal 120 ** Akord Fuzija Tonus Abastate + Nu-film 17 Elisa + Tonus Dakoflo 720 Cuprozin 35 WP Abastate + Nu-film 17 Cipkord 20 EC Laser 240 SC Harpun + Tonus Fuzija Dional 500 SC Laser 240 SC Elisa + Tonus Abastate + Nu-film 17 Doza/ koncentracija 0.03% 4 .075% 2.05% + 0.

25% + 0.2 % 0.5 .075% 0.0. mineri bela leptirasta vaš pepelnica i crna pegavost bakterioze Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci plamenjača. muve mineri vaši grinje.025% 0.025 .0.075% + 0.05% + 0.5 .1% 0.2% 0.5 ml za 100m2 0.0.075% 0.025 .2 l/ha 2.1% 0.5 kg /ha 0. buvači grinje.1 .05% * Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 lit/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .75 kg/ha 0.5% 0.1 .6 l/ha 4 . tripsi.05-0.02 . tripsi.0.1% 2 l/ha 0.2 % 4 .8-1.0.15 . siva i bela trulež tripsi.0. mineri bela leptirasta vaš plamenjača i crna pegavost Zaštita između berbi vodeći računa o karenci siva i bela trulež vaši grinje. mineri bela leptirasta vaš Preparat Zanat Galition G-5 ili Radar versus G Balb Galofungin T Dimetogal Dakoflo 720 Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Dancor 70 WG Rafal 120 ** Fuzija Etiol tečni Abastate + Nu-film 17 Elisa Akord Cuprozin 35 WP Dional 500 SC Laser 240 SC Fobos EC Abastate + Nu-film 17 Elisa + Tonus Mankogal 80 Dional 500 SC Tonus Abastate Elisa Doza/ koncentracija 4-5 l/ha 20-25kg/ha u redove 15 . a na iznikle korove 16 .05% 2.0.4 kg/ha 0.02 .Zaštita paradajza .25 ml/10l zalivanje 10 ml/10l zalivanje 0.proizvodnja iz rasada Vreme primene/ faza razvoja Namena jednogodišnji travni i širokolisni korovi Pre sadnje podzemne štetočine (rovci) zemljišne bolesti bolesti poleganja rasada vaši Rasađen rasad 6-8 listova plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost bakterioze jednogodišnji širokolisni korovi travni korovi 1-2 nedelje po rasađivanju plamenjača i crna pegavost vaši.5 l/ha 0.075% 3.05% 0.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.075% + 0.0.05% 0.

25% + 0.5 .05% 2 l/ha 0.6 l/ha 4 .1% 0.5 . a na iznikle korove 17 . vaši Rast .5% 0.05% 2.1% 0.1% 0.2 % 0.5 ml za 100m2 0.3 l/ha 0. mineri bela leptirasta vaš.05% Setva podzemne štetočine bolesti poleganja biljaka plamenjača i lisne pegavosti pepelnica Klicini listovi 1-2 prava lista bakterioze vaši travni korovi plamenjača i crna pegavost 3-5 listova tripsi grinje. mineri bela leptirasta vaš.075% + 0.05% + 0.5-3 kg/ha 4 .0.075% + 0.5-3 kg/ha 0.5% 4 .5 l/ha ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 lit/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .5 ml za 100m2 0. vaši plamenjača i lisne pegavosti bakterioze 6-8 listova tripsi grinje.1% zalivanje 20-25kg/ha u redove 15-25 ml /10 l zalivanje 2.25% + 0.05% + 0.proizvodnja iz semena Vreme primene/ faza razvoja Pre setve Namena jednogodišnji travni i širokolisni korovi bolesti poleganja rasada Preparat Trefgal ili Rampa EC * Galofungin T Galition G-5 ili Radar versus G Balb Vokal WG Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Dimetogal Rafal 120 ** Vokal WG Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Fuzija Cuprozin 35 WP Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Dakoflo 720 Dional 500 SC Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Doza/ koncentracija 1.8-1.075% 0.05-0.1 .5 kg/ha 4 .5 l + Rampe 0.2 l/ha 2.5 ml za 100m2 0. mineri bela leptirasta vaš.0.75 l/ha 0.05% + 0.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.razvoj * Najbolja je kombinacija Trefgala 1.Zaštita paprike . vaši plemenjača i lisne pegavost siva i bela trulež bakterioze tripsi grinje.075% + 0.1% 0.5 l/ha 3.

1% 15 .075% + 0.5-3 kg/ha 2 l/ha 0. mineri vaši.1% 2. sovice bela leptirasta vaš.25 ml / 10 l zalivanje 20 .2% 0. mineri * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .075% + 0.3 l/ha 0.1% 2.05% 0.05 .7 .03% 0.4kg/ha 2 l/ha 0.05% 4 . mineri plamenjača i lisne pegavosti bakterioze Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci siva i bela trulež grinje.0.5% 0.1% 0. vaši tripsi grinje.05% + 0.1 .proizvodnja iz rasada Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Zanat ili Trefgal ili Rampa EC Galofungin T Balb Galition G-5 ili Radar versus G Laser 240 SC Dimetogal Vokal WG Dakoflo 720 Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Rafal 120* Laser 240 SC Cipkord 20 EC Harpun + Tonus Abastate + Nu-film 17 Fuzija Cuprozin 35 WP Pehar plus Abastate + Nu-film 17 Fobos EC Laser 240 SC Elisa + Tonus Dakoflo Dional 500 SC Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Harpun + Tonus Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Doza/ koncentracija 4 . vaši plamenjača i lisne pegavosti siva i bela trulež Zaštita između berbi vodeći računa o karenci bakterioze bela leptirasta vaš.5 ml za 100m2 0.25kg/ha u redove 4 .5 .25% + 0.5% 0.5 ml za 100m2 0.5 .5 .0.5 l/ha 3.75 l/ha 0.1 l/ha 4 .0.25% + 0.6 l/ha 4 .0.05% + 0.05% 2. sovice tripsi bela leptirasta vaš.5 l/ha 1.02 .1% Pre sadnje jednogodišnji travni i širokolisni korovi bolesti poleganja rasada zemljišne bolesti Rasađen rasad 6-8 listova podzemne štetočine tripsi vaši plamenjača i lisne pegavosti plamenjača i lisne pegavosti bakterioze 1-2 nedelje po rasađivanju travni korovi tripsi vaši.015 . a na iznikle korove 18 .0.Zaštita paprike .5 ml za 100m2 0.05% + 0. vaši grinje.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.05% 4 .5 .5 ml za 100m2 0.075% + 0.3 l/ha 0.

03% 0.075% 0.075% + 0.1% 0.1 .1% zalivanje 20 .075% + 0.5 ml za 100m2 0. mineri bela leptirasta vaš. ljubičasta pegavost tripsi grinje.2 prava lista pepelnica vaši travni korovi plamenjača i crna pegavost 3 . a na iznikle korove 19 .05 .05% + 0.2 l/ha 15-25 ml/10 l 0.25kg/ha 0.05% 2.1% 0.5 ml za 100m2 0.3 l/ha 0.075% 2. crna pegavost. mineri bela leptirasta vaš. vaši plamenjača i crna pegavost tripsi grinje.0.075% + 0.4 lista vaši.5 .5 .015 .1.6 l/ha 4 .5 ml za 100m2 0.05% + 0.0.1% 0. sovice grinje.2 l/ha 2.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.5 l/ha 4 .075% 0.05% + 0. mineri bela leptirasta vaš.8 . tripsi.075% 0.05% + 0. mineri bela leptirasta vaš.2% 4 . vaši Formiranje vreže Početak cvetanja Formiranje plodova vodeći računa o karenci * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .0.05% 2 l/ha 4 .05% Setva Kotiledoni 1 . vaši pepelnica i crna pegavost plamenjača.5 kg /ha 0.05% 0.1% 2 l/ha 0.Zaštita lubenice Vreme primene/ faza razvoja Pre setve inkorporacija Namena jednogodišnji travni i širokolisni korovi zemljišne bolesti podzemne štetočine rđaste grinje plemenjača i crna pegavost Preparat Trefgal Balb Galofungin T Galition G-5 ili Radar versus G Abastate + Nu-film 17 Dakoflo 720 Akord Dimetogal Rafal 120 * Mankogal 80 Cipkord 20 EC Abastate Elisa + Tonus Akord Fuzija Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Harpun + Tonus Dakoflo 720 Laser 240 SC Abastate Elisa + Tonus Dakoflo Dional 500 SC Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Harpun + Tonus Doza/ koncentracija 1. vaši plamenjača i crna pegavost siva i bela trulež tripsi grinje.

025 .0.25 ml/10 l vode 0. *** Samo za pojedine korove (pomoćnica.stenice.1% 0.15 % 2.5 l/ha 20 .075% + 0.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke. lisne sovice uskolisni korovi 8 . čičak.25kg/ha u redove 15 . plamenjača i crna pegavost plamenjača i crna pegavost bakterioze Formiranje glavice siva i bela trulež vaši grinje.stenice.05% U slučaju primene herbicida koji mogu izazvati privremena oštećenja (Lontrel 100 i Starane 250) potrebno je izbeći primenu neposredno posle padavina * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha ** Samo kad je u pitanju Cirsium arvense .1 . ambrozija. vaši kupusar.075% + 0. buvači.15% 2.2 % 0.8 l/ha 0.75% 0.1 . moguća prolazna oštećenja.1% zalivanje 0.5 + 0.5 .8 . buvači.1% 0.6 l/ha 4 .5 .1 .0.Zaštita kupusa Vreme primene/ faza razvoja Namena jednogodišnji travni i neki Pre sadnje širokolisni korovi ukolisni i širokolisni korovi podzemne štetočine zemljišne bolesti Sadnja bolesti poleganja rasada kupusar.025% 0.palamida.1% 0. tatula. tripsi lisne sovice kupusar. stenice.0.5 .05 .3 kg/ha 0.0. poponac) moguča prolazna oštećenja.0.1.0. tripsi bela leptirasta vaš Preparat Trefgal Zanat Radar versus G ili Galition G-5 Balb Galofungin T Fobos EC Rafal 120 * Dimetogal Konzul Vokal WG Lontrel 100 ** Bonaca EC *** Abastate + Nu-film 17 Kozak Konzul Fuzija Dakoflo 720 Bakarni oksihlorid 50 Dional 500 SC Tonus Abastate + Nu-film 17 Elisa Doza/ koncentracija 1.2 l/ha 0.5 l/ha 0.2 l/ha 0.10 dana po rasađivanju buvači.0. a na iznikle korove 20 .2 l/ha uz inkorporaciju 4 . lisne sovice plamenjača i crna pegavost jednogodišnji širokolisni korovi jednogodišnji širokolisni korovi Formiranje rozete grinje.5 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 . **** U slučaju mešanja preparata Lontrel 100 i Bonaca doze primene su 0.5 l/ha 2 l/ha 0. buvači.5 l/ha 0.02 .

mineri bela leptirasta vaš pepelnica i crna pegavost plamenjača i crna pegavost Preparat Balb Galition G-5 ili Radar versus G Dakoflo 720 Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Dimetogal Rafal 120 * Fuzija Harpun + Tonus Abastate + Nu-film 17 Laser 240 SC Akord Vokal WG Elisa + Tonus Abastate + Nu-film 17 Laser 240 SC Fuzija Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Laser 240 SC Dakoflo 720 Dional 500 SC Cipkord 20 EC Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Doza/ koncentracija 15-25 ml/10l zalivanje 20 .05% 4 .05% + 0.8 . mineri tripsi.5 .05% 0.03% 0.1% 0.075% + 0.05% 0.1% 0.2 nedelje po rasađivanju 3-4 nedelje po rasađivanju Formiranje vreže bela leptirasta vaš. mineri plamenjača i crna pegavost grinje.1% 0.6 l/ha 4 .015 .075% + 0.5 ml za 100m2 0.5% 0. tripsi.075% + 0. vaši grinje.075% 0.05 . sovice grinje.05% + 0.5 l/ha 0.2 % 0.075% + 0.1 .0. a na iznikle korove 21 .0. tripsi.0.1.05% + 0.Zaštita krastavca Vreme primene/ faza razvoja Pre rasađivanja Namena zemljišne bolesti podzemne štetočine plamenjača i crna pegavost pepelnica i antraknoza bakterioze vaši travni korovi plemenjača i crna pegavost bela leptirasta vaš.2 l/ha 2.25kg/ha u redove 2 l/ha 0.05% + 0.3 kg/ha 0.25% + 0.5 l/ha 0.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.1% 4 .075% 2. mineri bela leptirasta vaš Početak cvetanja Formiranje plodova vodeći računa o karenci * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .5 ml za 100m2 2 l/ha 0.1% 4 . vaši grinje. mineri bela leptirasta vaš tripsi i mineri plamenjača i crna pegavost siva i bela trulež vaši.05% 1 .5 ml za 100m2 2.

15 .0. vaši vaši.075% 0.2 l/ha 2. tripsi plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost 5-8 listova bakterioze grinje.05% 0.1.05% 2 l/ha 4 .0.5 l/ha 0.0.25% + 0. Zatvaranje redova tripsi bela leptirasta vaš.025 .5 ml za 100m2 0.0.8 .2% 0. vaši grinje.02 . mineri * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 . mineri vaši.075% + 0.5% 0.015 .6 l/ha 4 .075% + 0.Zaštita šargarepe Vreme primene/ faza razvoja Namena zemljišne bolesti Pre setve podzemne štetočine širokolisni korovi travni korovi plamenjača i crna pegavost 3-4 lista pepelnica i crna pegavost vaši. sovice mrkvina muva.1% 22 . a na iznikle korove Preparat Galofungin T Balb Galition G-5 ili Radar versus G Galolin mono Rafal 120 * Vokal WG Akord Cipkord 20 EC Etiol tečni Tonus Fuzija Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Abastate + Nu-film 17 Tonus Elisa Pehar plus Laser 240 SC Elisa +Tonus Abastate + Nu-film 17 Doza/ koncentracija 10 ml/10l zalivanje 15-25 ml/10l zalivanje 20-25 kg/ha u redove 1 l/ha 0.1% 0.05% + 0.03% 0.02 . bela leptirasta vaš plamenjača i crna pegavost siva i bela trulež.5 kg /ha 0.075% 0.025% 2.025% 0.0.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.

075% + 0.05% * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha ** Samo kada je u pitanju Cirsium arvense .1% 0.0.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke. vaši Preparat Galofungin T Balb Galation G-5 ili Radar versus G Galolin mono Zanat Dakoflo Tonus Cipkord 20 EC Laser 240 SC Lontrel 100 ** Rafal 120 * Bonaca EC *** Vokal WG Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50**** Dimetogal Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Cuprozin 35 WP Pehar plus Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Doza/ koncentracija 0.1% zalivanje 15-25 ml/10 l zalivanje 20-25kg/ha u redove 1.8 l/ha 2.075% + 0.3 l/ha 0.025% 0. Moguća prolazna oštećenja *** Samo za pojedine korove (pomoćnica.0.8 l/ha 0.1.02 .5 l/ha 2 .2 .5 . mineri bela leptirasta vaš.8 . vaši bakterioze siva i bela trulež.5 ml za 100m2 0.5 + 0.05% + 0.palamida. plamenjača i lisne pegavosti Formiranje glavice tripsi grinje.015 .03% 4 .8 l/ha 4 .05% 3. sovice tripsi jednogodišnji širokolisni korovi travni korovi jednogodišnji širokolisni korovi plamenjača i lisne pegavosti 3-4 lista rđa i lisne pegavosti bakterioze tripsi grinje. tatula. a na iznikle korove 23 . poponac) moguća prolazna oštećenja **** U slučaju mešanja preparata Lonterel 100 i Starane 250 doze primene su 0.2 l/ha 0.0.0.5% 0.4 kg/ha 2 l/ha 4 .5 .5 l/ha ***** Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 . lukova muva vaši.05% + 0.5 .05 .5 ml za 100m2 0.1% 0.1% 0. mineri bela leptirasta vaš. čičak.1.25% + 0.Zaštita crnog luka Vreme primene/ faza razvoja Namena bolesti poleganja rasada Pre setve zemljišne bolesti podzemne štetočine jednogodišnji širokolisni korovi Pre nicanja jednogodišnji travni i širokolisni korovi plamenjača i lisne pegavosti 2 lista vaši.3 kg/ha 0. ambrozija.075% 0.6 l/ha 4 .

25% 0. mrazovci. vaši. vaši.25% 0. mineri čađava pegavost i krastavost Plod veličine oraha (druga polovina maja) pepelnica mineri.15%+0. vaši čađava pegavost i krastavost Plod veličine lešnika 20 dana posle cvetanja (prva polovina maja) pepelnica grinje.03% 0. grinje.35% 0.1% 0.05% 0.35% 2% 0. čađava krastavost.03% 0.Zaštita jabuke Vreme primene/ faza razvoja Namena bakteriozna plamenjača.1% + 0. vaši.15% 0.2% 0.1% 0. čađava krastavost i pegavost Mišje uši (početak aprila) pepelnica cvetojed. čađava krastavost vaši.25% 0. grinje.03% 2 . smotavac Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Cuprozin 35 WP + Thiowit Jet 80 WG + Fobos EC Pehar + Akord plus + Konzul Pehar + Mankogal 80 + Akord WG + Fobos EC Pehar plus + Fungicid* Mankogal 80 + Akord WG + Abastate + Galmin Mankogal 80 + Akord WG + Konzul + Harpun Mankogal 80 + Galofungin SC + Dimetogal + Rebus Doza/ koncentracija 0.1% 24 .25% 0.3% 0.1% 0.05% 0.1% + 0. smotavci bakteriozna plamenjača.3% 0. smotavci bakteriozna plamenjača. grinje čađava pegavost Početak cvetanja pepelnica cvetojed.15% 0. rutava buba Cvetanje (kraj aprila) Precvetavanje (prvo posle cvetanja) početak maja čađava pegavost pepelnica čađava pegavost i krastavost pepelnica grinje.3% Otvaranje pupoljaka 0. vaši jabukin smotavac.03% 0. smotavac pokožice čađava pegavost Roze pupoljak (sredina aprila) pepelnica cvetojed. mrazovci.5% 0.5% 0.

mineri čađava krastavost ploda Preparat Akord plus + Konzul Dakoflo 720 + Galofungin SC Abastate + Nu Film 17 Dimetogal Akord plus + Harpun + Rebus Dakoflo 720 + Tonus Mankogal 80 + Fenitrotion 50 EC + Laser 240 SC Pehar plus + Tonus + Laser 240 SC Galofungin SC + Kozak Doza/ koncentracija 0.25% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 25 .15% 0.30 kg/ha tretiranjem u zoni reda.1% 0. mineri čađava krastavost smotavac.15% 0.2% 0. grinje. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1-1. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 3 l/ha. mineri Šesto posle cvetanja (treća dekada juna) Sedmo posle cvetanja (prva polovina jula) Osmo posle cvetanja (druga polovina jula) Deveto posle cvetanja (prva dekada avgusta) Deseto posle cvetanja (treća dekada avgusta) čađava krastavost ploda. vaši čađava krastavost smotavac. pepelnica smotavac. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha.vaši. mineri * U fenofazi cvetanja potrebno je koristiti kombinacije sa fungicidima iz grupe strobilurina ili triazola Suzbijanje korova: Casoron G .1% + 0.1% 0.3% 0.025% 0.Zaštita jabuke Vreme primene/ faza razvoja Četvrto posle cvetanja (prva dekada juna) Namena čađava krastavost ploda.1% 0.02% Peto posle cvetanja (druga dekada juna) pepelnica grinje smotavac.3% 0.1% + 150 ml/ha 0. bolesti skladišta smotavac.5 l/ha.025% + 150 ml/ha 0. pepelnica smotavac.2% 0.1% + 0.15% 0. mineri čađava krastavost.2% 0. vaši. vaši bolesti skladišta smotavac. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Rafal 120 - 1-2 l/ha. vaši.

smotavac.25% + 0. cvetojed. smotavac ploda smotavac čađava krastavost ploda. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Rafal 120 - 1-2 l/ha.2% 0.1% 0. lisne vaši čađava krastavost ploda.5% ili 0. vaši mrazovci.1% + 0.3% 0. siva pegavost kruškina buva. rđa.15% 0.3 % 0.3% 0.beli baloni kruškina buva. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha.35% 2 . rđa.05% + 0. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 3 l/ha. rđa Mankogal 80 + Harpun + Galmin Mankogal 80 + Pehar+ Abastate + Fobos Pahar plus + Akord WG + Abastate + Galmin Akord plus + Abastate + Galmin Dakoflo 720 + Harpun + Konzul Mankogal 80 + Tonus + Abastate + Nu Film 17 Galofungin SC + Konzul + Nu Film 17 Akord WG + Kozak Konzul Pred početak cvetanja .075 % + 0.5% 0.25% + 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 26 . grinje čađava krastavost ploda. cvetojedi.30 kg/ha tretiranjem u zoni reda. grinje.5 kg/ha 0.1% + 0.02 % 0.5 l/ha. kruškina buva čađava krastavost ploda.Zaštita kruške Vreme primene/ faza razvoja Namena bakteriozna plamenjača.25% 0.3% 0. bolesti tokom zrenja kruškina buva. siva pegavost lisne vaši.1% + 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1-1.1% Početak listanja čađava pegavost.1% 0.03% 2 -3 % 0. rutava buba Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Doza/ koncentracija 0.15% 0.1% 0.1% + 0.25% 0. rđa kruškina buva čađava pegavost.03 % 0. smotavac ploda. kruškina buva odrasle forme kruškine buve Drugo posle cvetanja (7 - 10 dana posle prvog) Treće posle cvetanja (10 - 12 dana posle drugog) Četvrto posle cvetanja (15 - 20 dana posle trećeg) Peto posle cvetanja (15 - 20 dana posle četvrtog) Šesto tretiranje 20 dana posle petog (za jesenje - zimske sorte) Tretiranje tokom oktobara (osim za zimske sorte) Suzbijanje korova: Casoron G . rutava buba čađava krastavost ploda Precvetavanje (prvo prskanje posle cvetanja) siva pegavost.3 kg/ha 0.1% 0. kruškina buva čađava krastavost ploda kruškina buva. čađava krastavost i pegavost plodova Bubrenje pupoljaka kruškina buva. bolesti tokom skladištenja smotavac.1% + 0. rđa grinje kruškina osa.

1% 2. antraknoza monilija.5% 2.30 kg/ha tretiranjem u zoni reda.5% 0. pegavost lista višnje.1% + 0.03% 0.15% 0.025% 0. tripsi.Zaštita višnje i trešnje Vreme primene/ faza razvoja Namena monilija. 10-12 dana kasnije trešnjina muva grinje. mineri antraknoza.75 kg/ha 0. mrazovci. grinje i savijači pupoljaka monilija. pegavost lista višnje Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin ili Plavo ulje Kubik ili Kubik plus Kubik ili Kubik plus Akord WG + Abastate + Nu Film 17 + Dimetogal Mankogal 80 + Cipkord 20 EC + Abastate + Nu Film 17 Mankogal 80 + Dional 500 SC + Tonus Nu Film 17 Mankogal 80 + Abastate + Nu Film 17 Bakrni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0.2% 2 . korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Rafal 120 - 1-2 l/ha.5 l/ha.0.1% + 0.1% + 0. promena boje ploda 7-14 dana pred berbu Posle berbe Jesenje plavo prskanje (preko 75% opalog lišća) * Kada cvetanje traje duže od 5 dana.5 kg/ha 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 27 . antraknoza Kretanje vegetacije štitaste i lisne vaši.15% 2. pre kretanja vegetacije) Glifol - 4 - 5 l/ha. trulež plodova vaši protiv pucanja plodova pegavost lista višnje eriofidne grinje monilija.3% 2. pegavost lista višnje Precvetavanje grinje.35% 1 .02 .35% Beli baloni Puno cvetanje* Plodovi u porastu. antraknoza.5 kg/ha 0. antraknoza monilija. pegavost lista višnje Plodovi u porastu. mineri vaši antraknoza.5 .5 kg/ha 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1-1. poželjno je izvršiti i ovaj tretman za suzbijanje monilije Suzbijanje korova: Casoron G .5 l/ha 2.15% 0.0. antraknoza.15% 0.5 l/ha 0.75% 0.

15% 2 kg/ha 0.75 kg/ha 1 .35% šupljikavost lista.30 kg/ha tretiranjem u zoni reda.75% 0.2% 0. kovrdžavost listova Neposredno pred kretanje vegetacije(mirovanje biljaka) štitaste vaši. štitaste vaši trulež i bolesti uskladištenja plodova breskvin moljac.03% 2 .14 dana pre berbe Jesenje plavo prskanje (preko 75% opalog lišća) * obavezno kod sorte SAMERSET ** obavezan tretman kod nektarina Napomena: karenca za primenu Lasera u nektarinama u svetu iznosi 1 dan Suzbijanje korova: Casoron G .35% 2% 0.03% 0.15% 0. šupljikavost lišća Nakon proređivanja plodova breskvin moljac.5 l/ha 0.5 l/ha 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha.5 l/ha.1% 0. trulež plodova. lisne vaši.15 % 150 ml 0.2% 2.05% 0. šupljikavost lišća Plod veličine lešnika breskvin moljac lisne vaši trulež plodova. breskvin moljac kovrdžavost lista Bubrenje pupoljaka (pri pojavi prve zelene tačke na terminalnim pupoljcima) Dve nedelje nakon prethodnog 7 .Zaštita breskve Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Dakoflo 720 + Akord WG * + Galmin Dakoflo 720 + Thiowit Jet 80 WG + Kozak ili Laser 240 SC** Kubik ili Kubik plus Dional 500 SC + Akord WG + Kozak ili Laser 240 SC** Akord plus + Fenitrotion 50 EC + Tonus Pehar plus + Konzul Galofungin SC + Fobos Dional 500 SC + Laser 240 SC ** Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0.1 % 0.roze pupoljak pepelnica trips Cvetanje sušenje cvetova i grančica sušenje cvetova i grančica Precvetavanje pepelnica. grinje trulež i bolesti uskladištenja plodova trips. lisne vaši.5% ili 0. lisne vaši. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 3 l/ha.2 % 0.25% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Rafal 120 - 1-2 l/ha. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 28 .3% 2. breskvin moljac kovrdžavost lista pepelnica breskvin moljac kovrdžavost lista Pred pocetak cvetanja . breskvin moljac. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1-1.5 l/ha 0. trips pepelnica breskve.3% 200 ml/ha ili 150 ml/ha 2.

15% 2.5 l/ha 0.Zaštita šljive Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Kubik ili Kubik plus Kubik ili Kubik plus* Akord WG + Mankogal 80 + Dimetogal Mankogal 80 + Cipkord 20 EC + Tonus Dional 500 SC + Fobos EC Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0.025% 0. šljivine ose monilia ploda šljivin smotavac. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1-1. mrazovci.0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha.03% 0. šupljikavost lista Pred kretanje vegetacije štitaste i lisne vaši. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Rafal 120 - 1-2 l/ha. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 3 l/ha. šljivin moljac. rđa šljive.03% 2 .30 kg/ha tretiranjem u zoni reda. monilia.5 . korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 29 .5 kg/ha 0. lisne vaši.35% rogač. lisne vaši monilija.2% 0. listojedi. šupljikavost lista i plamenjača Beli baloni Puno cvetanje* Precvetavanje Plodovi veličine lešnika Plodovi menjaju boju Jesenje plavo prskanje (preko 75% opalog lišća) Napomena: * Kada cvetanje traje duže od 5 dana.5 l/ha.5 kg/ha 0.05% 0. gubar.3% 2. plamenjača šljive šljivina osa.75% 0.5 l/ha 2. grinje. kukavičja suza. rđa šljive. šupljikavost lišća. smotavci monilia cveta monilia cveta monilia cveta.35% 1 . poželjno je izvršiti i ovaj tretman za suzbijanje monilije Suzbijanje korova: Casoron G .75 l/ha 2. plamenjača šljive šljivin smotavac.5% ili 0. lisne vaši šupljikavost lišća.15% 0.

2% 0. Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova smotavac grinje. didimela. cvetojed sušenje izdanaka. moljac i grinje sušenje izdanaka. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke 30 .15% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha. mušica.05% ili 0.35 % Početak listanja sušenje izdanaka. didimela.0. Suzbijanje korova: Casoron G . mušica. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 2 - 3 l/ha.075 .06% 0. malinina buba.1% + 0. cvetojed siva trulež Neposredno pred cvetanje 14 dana pred berbu didimela.075 . antraknoza muva galica. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Starane 250 ili Bonaca - 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Rafal 120 - 1-2 l/ha.1% 0.2% 0.1% 0.Zaštita maline Vreme primene/ faza razvoja Namena bolesti sušenja izdanaka Bubrenje .075 .1% + 0.0.2% 0.3% 0.2% 0. grinje sušenje izdanaka.1% 0.075% 0. eriofidne grinje Odmah posle berbe i uklanjnanja izdanaka Jesenje prskanje (pred opadanje lišća) sušenje izdanaka. antraknoza * Nema opasnosti za pčele i druge oprašivače. didimela.25% + 0. didimela. didimela. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1 - 1.0.4 kg/10 ari.03% 2 . antraknoza siva trulež grinje.1% 0.75% ili 0.5 l/ha. mušica. Tretiranje obaviti u večernjim satima.pucanje pupoljaka (nakon završenog vezivanja) štitaste vaši zimska jaja lisnih vašiju Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Mankogal 80 + Abastate + Nu Film 17 Galofungin SC + Dimetogal + Abastate + Nu Film 17 Akord WG + Pehar + Fobos EC ili Konzul Dional 500 SC + Pehar + Elisa* Akord WG Abastate + Nu Film 17 Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0.35% 1 .075% 0.1% 0.1% + 0. tretiranjem u redove.5% 0. malinina buba.

sušenje izdanaka. Neposredno pred cvetanje (kraj maja) smotavac grinje.sušenje izdanaka.2% 0. rđa kupine Lastari veličine 30 . antraknoza štetočine stabla. didimela. lisne vaši sušenje izdanaka. cvetojed siva trulež. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1 - 1. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 2 - 3 l/ha.5 l/ha. Suzbijanje korova: Casoron G .2% 0.1% 0.03% 2 . rđa.1% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha.2% 0.35% 1 . sušenje izdanaka.075% + 0. antraknoza Posle berbe * Nema opasnosti za pčele i druge oprašivače. lisne vaši Jesenje prskanje (pred opadanje lišća) ljubičasta pegavost. mušica. malinina buba.40 cm (kraj aprila) eriofidne grinje štetočine stabla. grinje. 15 dana pred berbu sušenje izdanaka.Zaštita kupine Vreme primene/ faza razvoja Namena ljubičasta pegavost. rđa. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Starane 250 ili Bonaca - 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Rafal 120 - 1-2 l/ha.15% 0.35 % ljubičasta pegavost. antraknoza Početak listanja grinje Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Akord WG + Abastate + Nu Film 17 + Dimetogal Akord WG + Galofungin SC + Fobos EC ili Konzul Dional 500 SC + Pehar + Elisa* Mankogal 80 + Tonus Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0.25% 0.75% ili 0.075% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke 31 .5% 0. tretiranjem u redove.1% 0.4 kg/10 ari.3% 0.05% ili 0.025% 0.06% 0. eriofidne grinje ljubičasta pegavost. Tretiranje obaviti u večernjim satima.075% 0.

1.025% 0.05% ili 0.1% 0.2% 0.5% 0.5 - 2 l/ha (uskolisni višegodišnji korovi) Rafal 120 - 1-2 l/ha.15% 0.25% 0.15% Pred cvetanje (vidljivi cvetni pupoljci) cvetojed.15% 0.25% 0.07% 0. pri čemu dnevna temperatura ne sme da bude veća od 250 C Vreme primene : 32 .20 cm.075% 0.35% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) korovi porasta 15 .15% 0. pre početka cvetanja jagode i posle berbe Posle berbe u praksi se za suzbijanje širokolisnih korova koristi Monosan herbi u dozi od 1 .Zaštita jagode Vreme primene/ faza razvoja Pred kretanje vegetacije Namena siva pegavost lista siva pegavost lista Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Mankogal 80 + Dimetogal + Abastate + Nu Film 17 Akord WG + Dional 500 SC + Fobos EC ili Konzul Pehar + Mankogal 80 + Tonus Mankogal 80 + Fenitrotion 50 EC Doza/ koncentracija 0. lisne vaši grinje siva pegavost lista Početak cvetanja siva trulež jagodin rilaš siva trulež Kraj cvetanja siva pegavost lista jagodin rilaš Posle berbe siva pegavost lista lisne vaši Suzbijanje korova: Gallant Super - 0.8 - 1 l/ha (uskolisni jednogodišnji korovi) 1.5 l/ha.07% + 0.

korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 33 .15% 0.30 kg/ha tretiranjem u zoni reda.1% + 0.1% + 0.1% 0.05% 0. tripsi. mineri vaši smeđa i lisne pegavosti Plodovi u porastu.3% 2. pre kretanja vegetacije Galop - 3 l/ha. tripsi.15% 0. grinje monilija monilija monilija.5 l/ha 0. moljci grinje.1% 2.5% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha.1% + 0.Zaštita dunje Vreme primene/ faza razvoja Namena monilija Bubrenje pupoljaka smotavci. moljci grinje.35% 1 .025% 0.1% + 0. lisni mineri. pepelnica Kraj precvetavanja grinje. mineri monilija.2% 2 .75 kg/ha 2 l/h 0.1% + 0. pegavost lista dunje. trulež plodova vaši Po potrebi Jesenje plavo prskanje (preko 75% opalog lišća) smotavci.15% 2 l/ha 0. ervinija monilija.15% 0. štitaste vaši. moljci. ervinija Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin ili Plavo ulje Kubik ili Kubik plus Cuprozin 35 WP Akord WG + Dakoflo 720 + Abastate + Nu Film 17 + Dimetogal Mankogal 80 + Konzul + Harpun Abastate + Nu Film 17 Dakoflo 720 + Dional 500 SC + Tonus Dimetogal + Harpun Abastate + Nu Film 17 Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0. smeđa pegavost lista. pegavost lista. mineri (po potrebi) smeđa i lisne pegavosti. sredina juna smotavci.5 kg/ha 0.75% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Rafal 120 - 1 - 2 l/ha.1% 0.35% Roze pupoljak Početak cvetanja 10-15 dana kasnije Suzbijanje korova: Casoron G .

02% 0. kraj juna Pepelnica Siva trulež Grožđani moljac Plamenjača Treće tretiranje posle cvetanja.25 % 0.025 % Lastari dužine 20-30 cm Akord WG Vokal WG + Crystal 250 SC + Abastate + Nu Film 17 Vokal WG + Crystal 250 SC + Dional 500 SC + Elisa Kardinal SC + Akord WG + Pehar + Konzul Bordovska čorba 100 SC + Thiowit Jet 80 WG + Dional 500 SC + Fobos EC Bakarni oksihlorid 50 + Thiowit Jet 80 WG + Pehar + Tonus Suzbijanje korova: Casoron G .5 l/ha (uskolisni rizomski) Starane 250 ili Bonaca - 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke 34 . korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super ili Globus - 1 - 1.02% 1 l/ha 0. polovinom jula Pepelnica Siva Trulež Grožđani moljac Plamenjača Početak šarka Pepelnica Siva trulež Grožđani moljac Preparat Mankogal 80 + Thiowit Jet 80 WG Doza/ koncentracija 0.5% 0. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 2 - 3 l/ha.06 % 1-1.5 l/ha 0.075 % + 0.5 % 0.5% 0.Zaštita vinove loze Vreme primene/ faza razvoja Namena Crna pegavost Lastari dužine 5-10 cm Pepelnica – primarni izvor zaraze Eriofidne grinje Pepelnica – primarni izvor zaraze Plamenjača Pred cvetanje Pepelnica Eriofidne grinje Plamenjača Precvetavanje Pepelnica Siva Trulež Cikade Plamenjača Drugo tretiranje posle cvetanja. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol ili Dominator - 4 - 6 l/ha.4kg/10 ari aktivne površine.04% 0.5% 1 l/ha 0.4 l/ha 2 l/ha 0. 15 dana nakon predhodnog.15% 2.15 % 2-3 kg/ha 0.5% 2 l/ha 0.4 kg/ha 2-3 kg/ha 0.

2% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni)- zaštititi zelene delove biljke Gallant Super - 1 - 1.03% Posle rezidbe (druga polovina marta) Početak listanja (sredina aprila) zvezdasta čađava pegavost.025% + 0.2% 0. smotavac lista zvezdasta čađava krastavost. cikade. lisna rđa.15% 0. lisna rđa vaši. trips zvezdasta čađava krastavost Drugo posle cvetanja (10 - 15 dana posle prvog) lisna rđa. smotavac lista. plamenjača pepelnica smotavac lista. plamenjača vaši.3% 0. trips zvezdasta čađava krastavost Pred početak cvetanja (početak maja) Prvo posle cvetanja (druga polovina maja) siva trulež grinje. plamenjača Treće posle cvetanja (15 - 20 dana posle drugog) pepelnica.025% Suzbijanje korova: Casoron G - 5 kg / 10 ari pre kretanja vegetacije (posle druge godine) Gramoxone - 3 l/ha.1% + 0.03% 0.06% 0.2% 0.1% 0. rđa. grinje zvezdasta čađava krastavost.025% 0.1% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 35 .35% 1 .15% 0.5% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) - zaštititi zelene delove biljke Glifol - 4 - 5 l/ha. vaši.5 l/ha.3% 0. lisna rđa. cikade. gusenice. plamenjača biljne vaši. grinje Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 Vokal WG + Dimetogal Vokal WG + Thiowit Jet 80 WG + Tonus + Laser 240 SC Pehar + Dional + Abastate + Nu Film 17 Electis 75 WG + Akord + Tonus Electis 75 WG + Akord + Fobos EC Doza/ koncentracija 0.Zaštita ruža Vreme primene/ faza razvoja Namena zvezdasta čađava krastavost.5% 0. cikade zvezdasta čađava pegavost.03% 0.03% 0.03% 0. pepelnica vaši.2% 0. plamenjača lisna rđa pepelnica vaši četvrto posle cvetanja (15 dana posle trećeg) Pahar plus + Akord + Tonus 0.

25% + 0.02% 0.250 gr/ar 0.2% 0. Siva pegavost.06% + 0.0.05 .1% + 0.15% 0.075% 0.05% 0.15% 0.05% + 0.1% 0. Bela trulež Pepelnice.05% + 0. Antraknoza Bolesti korena i prizemnog dela stabla.05% 0.1% 0.15% 0.2% 0.Rđe Crna pegavost.1% 5 gr/ar 0. lisni mineri Preparat Radar Versus G Abastate + Nu Film 17 Laser 240 SC Kozak Harpun Tonus Fobos EC Abastate + Nu Film 17 Elisa + Nu Film 17 Harpun + Fobos EC Doza/ koncentracija 200 .025% 0.025% 0.1% 0.Zaštita cveća Problemi Zemljišne štetočine Tripsi. Savijači Lisne vaši Grinje Štitaste vaši Bela leptirasta vaš posle 7 dana Elisa + Tonus Actellic Tresetna mušica tretiranje supstrata Hektor + Fobos EC Dional 500 SC ili Pehar Akord WG + Dakoflo 720 ili Mankogal 80 Akord WG + Dakoflo 720 + Galofungin T Balb ili Mankogal 80 + Galofungin T Siva plesan. proukozrovači uvenuća biljaka 36 .2% 0.075% 0.25% 0.05% + 0.15% 0.05% 0.25% 0.1% Lisne sovice.

PROGRAM ISHRANE BILJAKA .

Ratarske kulture Napomena: Proizvode na bazi kalcijuma treba raditi odvojeno od ostalih tretmana.14.14 + ME Foligal Super 5-8 listova Chopin Turo 28.14 + ME Doza/ koncentracija 5 l/ha 2 . Pšenica Folijarna prihrana (prihrana preko lista) dva puta u toku godine Stadijum Preparat Folijarna prihrana Chopin Bokorenje Alaska 18.14.18.3 kg/ha 38 .18 + 2MgO + ME Foligal Super Turo 28.3 kg/ha 3 l/ha 5 l/ha 2 .3 kg/ha Kukuruz Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine Stadijum Preparat Folijarna prihrana Chopin 3-5 lista Alaska 18. potrebna je provera pre tretmana. takođe i ne mešati sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima.18.14.18 + 2MgO + ME Foligal Super Turo 28.3 l/ha 5 l/ha 2 .14 + ME Doza/ koncentracija 5 l/ha 2 .3 kg/ha 3 l/ha 2 .3 kg/ha 2 .3 l/ha 2 .14.3 kg/ha 2 .14 + ME Foligal Super Vlatanje do klasanja Chopin Turo 28. Proizvodi na bazi bora mogu pokazati nekompatibilnost sa pesticidima.

3 l/ha 2 .3 kg/ha 2 .Soja Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine Stadijum 1-3 troliske Pre cvetanje soje Preparat Folijarna prihrana Alaska 18.18 + 2MgO + ME Foligal Bor Foligal Bor Doza/ koncentracija 2 .3 kg/ha 3 l/ha Šećerna repa Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine Stadijum Intezivan porast lisne mase Pred zatvaranje redova 10-14 dana kasnije Preparat Folijarna prihrana Alaska 18.18.3 l/ha 2 .18 + 2MgO + ME Foligal Super Doza/ koncentracija 2 .18 + 2MgO + ME Foligal Bor Foligal Bor Doza/ koncentracija 2 .3 kg/ha 2 .3 kg/ha 3 l/ha 2 .18.18.18 + 2MgO + ME Foligal Super Foligal Bor Doza/ koncentracija 2 .18.3 l/ha Suncokret Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine Stadijum U vreME suzbijanja travnih korova Preparat Folijarna prihrana Alaska 18.3 l/ha Uljana repica Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine Stadijum Intezivan porast lisne mase Pred zatvaranje redova 10-14 dana kasnije Preparat Folijarna prihrana Alaska 18.3 l/ha 39 .

20 + 1 MgO+ME Alaska 18.5. Đubrenje posle rasađivanja na stalno MEsto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (prihrana preko lista) na svakih 7 do 10 dana Stadijum Proizvod Fertigacija Sulotaste 15.5 g /biljka/ dan 0.75-1 g /biljka/ dan 1-1.2 kg/ha 0.40.36+ME CalNit PotNit Alaska 12.8.25 .10 + 2MgO + ME – 500 - 750 kg/ha Sva đubriva sadrže mikroeleMEnte Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Folcare 20.5MgO+ME Turo 28:14:14+ME Turo 15.20+2MgO+ME Foligal super Activeg 12.8.75-1 g /biljka/ dan 0.2-0.20+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% CalNit Activeg 6.5 l/ha 0.15+ME Doza/ koncentracija 0.17+2 MgO+ME – 500-750 kg/ha ili Granfield 15.18.5 l/ha 1 .3% 3 .2% 1.2MgO+ME Foligal bor Turo 28:14:14+ME CalNit Folcare 20.3% 0.2 l/ha 0.6+0.25 .18.0.5 l/ha 0.15.2 .2 .2 .27 + 3 MgO+ME Intezivan rast plodova Alaska 12.5% 3 . CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!! 40 .20.0.30.5 .5% 0.2 l/ha 0.20.0.10+4 MgO+ME Alaska 18.12.15+ME 500-750 kg/ha Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade eleMEnata koristi se Granfield 25.75-1 g /biljka/ dan 0.36 + ME Tokom berbe CalNit PotNit Navedene doze i koncetracije date su orijentaciono.32+2MgO+ME PotNit Doza/ koncentracija 1.0.3% 0.5% 1.5 l/ha 0.2 .6.12.75-1 g /biljka/ dan 1-1.3% Rasađivanje Soluveg Green 10.2-0.20.20.3% odnosno 20 .5 g /biljka/ dan 1-1.2 .Povrtarstvo Program za đubrenje paradajza Osnovno đubrenje Granfield 12.30+2MgO+ME Formiranje plodova Soluveg 20.10+3.18 + 2MgO+ME Turo 15.6.4.5.32+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix CalNit Folcare 16.5 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno 1-1.3% 0.25 .5 l/ha 1 .75-1 g /biljka/ dan 0.30 g na 10 l vode.18 + 2MgO+ME Od rasađivanja do cvetanja Soluveg Orange 22.20 + MgO + ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pred rasađivanje Koncetracija 0.8+2MgO+ME PotNit Folcare 16.12.5% 1.30+2MgO+ME Soluveg Parma 16.75-1 g /biljka/ dan 0.0.15 .10.5 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/ nedeljno 100-200 g /ar/ nedeljno Proizvod Folijarna prihrana Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.3% 0.5.0. za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta.

15+ME Doza/ koncentracija 0.18 + 2MgO+ME Turo 15.18.5% 3 .2MgO+ME CalNit Doza/ koncentracija 1.6.5% 0.5 l/ha 1 .0.5 l/ha 1 .8.3% 0.8+2MgO+ME 1-1.4.75-1 g /biljka/ dan 0.12.0.5 .10+4 MgO+ME Alaska 18.8.5.5 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/ nedeljno 100-200 g /ar/ nedeljno 150-200 g /ar/ nedeljno CalNit PotNit Folcare 16.6.6.75-1 g /biljka/ dan Folcare 20.3% 0.10.6+0.3% 0.2 l/ha 0.25 .20+2MgO+ME Foligal super Foligal bor Turo 28:14:14+ME Activeg 12.25 .3% Tokom berbe PotNit Soluveg Parma 16.20 + 1 MgO+ME Alaska 18.10+3.75-1 g /biljka/ dan 0.32+2MgO+ME PotNit Intezivan rast plodova CalNit PotNit Soluveg Parma 16.30.15+ME 500-750 kg/ha Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade eleMEnata koristi se Granfield 25.32+2MgO+ME Activeg 6.3% 0.20.6. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!! 41 .5 l/ha 1.15 .27+3 MgO+ME Navedene doze i koncetracije date su orijentaciono.5 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno 1-1.15.20+2MgO+ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pred rasađivanje Koncetracija 0.2-0.75-1 g /biljka/ dan Proizvod Folijarna prihrana Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.30+2MgO+ME Alaska 12.40.20+ME Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Activeg 6.2 .0.5 l/ha Rasađivanje Soluveg Green 10.2% 1.12.27 + 3 MgO+ME Alaska 12.18 + 2MgO+ME Od rasađivanja do cvetanja Soluveg Orange 22.2-0.2 .17+2 MgO+ME – 500-750 kg/ha ili Granfield 15.Program za đubrenje paprike Osnovno đubrenje Granfield 12.75-1 g /biljka/ dan 0.2 kg/ha 3 .8+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix CalNit Folcare 16.2 .5.2 l/ha 3 . za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta.12.5% 1.20.20.3% 0.5 l/ha 0.75-1 g /biljka/ dan 0.20.0.36 + ME CalNit 0.2-0.5 l/ha 0.5MgO+ME Turo 28:14:14+ME Formiranje plodova Soluveg 20.18.0.25 .75-1 g /biljka/ dan 0.36+ME 0.2 .10+2 MgO+ME 500-750 kg/ha Sva đubriva sadrže mikroeleMEnte Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Folcare 20. Đubrenje posle rasađivanja na stalno MEsto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (prihrana preko lista) na svaki 7 do 10 dana Stadijum Proizvod Fertigacija Sulotaste 15.3% odnosno 20-30 g na 10 l vode.5% 0.

5% 1-2 l/ha 1.2 .5 g /biljka / dan 100-200 g /ar /nedeljno 100-200 g /ar / nedeljno 100-200 g /ar / nedeljno 1-1.75-1 g /biljka/ dan 0.20+2MgO+ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pred rasađivanje Koncetracija 0.8+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix CalNit Folcare 16.5% 0. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!! 42 .75-1 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/ nedeljno 0.32+2MgO+ME PotNit Doza/ koncentracija 1.5% 0.6.2% 3-5 l/ha 0.18+2MgO+ME Turo 15.20.3% 0.18.Program za đubrenje krastavca Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Folcare 20.25 .40.75-1 g /biljka/ dan 0.2 .2MgO+ME CalNit Folcare 20.32+2MgO+ME Activeg 6.3% 0.5% 3-5 l/ha 1.3% 0.18.5 g /biljka / dan 200-300 g /ar/nedeljno 250-300 g /ar/ nedeljno 200 g /ar/ nedeljno 150-200 g /ar/ nedeljno Proizvod Folijarna prihrana Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.75-1 g /biljka/ dan 0.2-0.5MgO+ME Turo 28:14:14+ME Soluveg 20.5.36+ME PotNit Tokom berbe CalNit Soluveg Parma 16.20+2MgO+ME Foligal super Foligal bor Activeg 12.27+ 3 MgO+ME Alaska 12.20.75-1 g /biljka/ dan 1-1.8+2MgO+ME CalNit PotNit Folcare 16. Đubrenje posle rasađivanja na stalno mesto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (preko lista) na svakih 7 do 10 dana Stadijum Proizvod Fertigacija Sulotaste 15.6+0.12.6.2-0.75-1 g /biljka/ dan 0.25-5 l/ha 0.20.3% 0.0.18+2MgO+ME Od rasađivanja do cvetanja Soluveg Orange 22.30.6.15+ME Doza/ koncentracija 0.30 g na 10 l vode.20.25-5 l/ha 3-5 l/ha 0.2 .5 l/ha 1 .36+ME Intezivano formiranje plodova CalNit PotNit Soluveg Parma 16. za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta.2 .3% Rasađivanje Soluveg Green 10.10+3.12.6.0.27+ 3 MgO+ME Navedene doze i koncetracije date su orijentaciono.3% odnosno 20 .2 l/ha 0.15-0.3% 0.0.8.0.20+ 1 MgO+ME Posle prvog cvetanja PotNit Alaska 18.8.20+2MgO+ME Specialcare Humicacid 15% Specialcare Aminoacid mix Activeg 6.10+4 MgO+ME Alaska 18.2-0.30+2MgO+ME Alaska 12.4.75-1 g /biljka/ dan 0.10.

32+2MgO+ME PotNit Doza/ koncentracija 1.20.5% 1.2-0.25% 0.75-1 g /biljka/ dan 0.3% odnosno 20-30 g na 10 l vode.30.20.25-5 l/ha 3-5 l/ha 0.20+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix Activeg 6.75-1 g /biljka/ dan 1-1.27+ 3 MgO+ME PotNit 1-1.Program za đubrenje dinje Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Folcare 20.8.15+ME Doza/ koncentracija 0.2 l/ha 0.20+2MgO+ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pre rasađivanja Koncetracija 0.20.18.8.6.8+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix CalNit Folcare 16.30+2MgO+ME Turo 15.6.3% 0.5% 0.18+2MgO+ME Turo 15.4.3% 0.5.40.32+2MgO+ME Activeg 6.75-1 g /biljka/ dan 0.6+0. Đubrenje posle rasađivanja na stalno mesto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (preko lista) na svakih 7 do 10 dana Stadijum Proizvod Fertigacija Sulotaste 15.15-0.36+ME Plodovi porasta 50% Soluveg Parma 16.2-0.12.20.2-0.5 l/ha 1 .30+2MgO+ME Prvi plodovi Soluveg Parma 16.3% 0.6.2-0.25-5 l/ha 0.75-1 g /biljka/ dan 0.2% 0.5.75-1 g /biljka/ dan 0.20+2MgO+ME Foligal super Specialcare Humicacid 15% Activeg 12. za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta.2MgO+ME CalNit Foligal Bor Folcare 20.3% Po rasađivanju Soluveg Green 10.6.2-0.3% 1-2 l/ha 3-5 l/ha 0.10+2 MgO+ME Turo 28:14:14+ME Soluveg 20.25 .20+ 1 MgO+ME Rast i obrazovanje lisne mase Formiranje vreža Alaska 18.27+ 3 MgO+ME Alaska 12.8+2MgO+ME CalNit Folcare 16.5 g /biljka/ dan 200-300 g /ar/nedeljno 200-250 g /ar/ nedeljno Pred zrenje 250-300 g /ar/nedeljno PotNit Navedene doze i koncetracije date su orijentaciono. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!! 43 .5% 0.2-0.10+4 MgO+ME Soluveg Orange 22.5% 3-5 l/ha 1.10.5 g /biljka/ dan Proizvod Folijarna prihrana Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.5 g /biljka/ dan 1-1.2-0.75-1 g /biljka/ dan 0.

Program za đubrenje lubenice Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Folcare 20.75-1 g /biljka/ dan Proizvod Folijarna prihrana Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.40.32+2MgO+ME PotNit Po potrebi Po potrebi 250-300 g /ar/nedeljno 250-300 g /ar/ nedeljno 250-300 g /ar/nedeljno 250-300 g /ar/ nedeljno Plodovi porasta 50% Navedene doze i koncetracije date su orijentaciono.25% 0.32+2MgO+ME Activeg 6.18+2MgO+ME 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno Specialcare Aminoacid mix Activeg 6.30.3% Po rasađivanju Soluveg Green 10.10.20+2MgO+ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pre rasađivanja Koncetracija 0.2-0.30+2MgO+ME Prvi cvetovi Soluveg Parma 16.12.3% 0.20+ 1MgO+ME Alaska 18.25-5 l/ha 3-5 l/ha 0.20+2MgO+ME Doza/ koncentracija 1.18.10+3.5% 1.5.0.2-0.20.2-0.25-5 l/ha 0.2MgO+ME CalNit Foligal Bor Folcare 20.8.5% 0.5MgO+ME Turo 28:14:14+ME Formiranje vreža Intezivan razvoj Soluveg 20. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!! 44 .20.5% 0.75-1 g /biljka/ dan 0.30 g na 10 l vode.3% 0.6.6.8.20.15-0.2 . za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta.15+ME Doza/ koncentracija 0.20+2MgO+ME Foligal super Foligal bor Activeg 12.3% odnosno 20 .25-5 l/ha 1-2 l/ha 0.8+2MgO+ME CalNit Turo 15.3% 1-2 l/ha 3-5 l/ha 0.6.75-1 g /biljka/ dan 0.27+3 MgO+ME CalNit PotNit 250-300 g /ar/nedeljno 250-300 g /ar/nedeljno Folcare 16.2-0.27+3 MgO+ME Alaska 12.10+4 MgO+ME Soluveg Orange 22.6+0.4.75-1 g /biljka/ dan 0.6.8+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix CalNit Folcare 16.20.2-0.36+ME Plodovi porasta 30% Soluveg Parma 16. Đubrenje posle rasađivanja na stalno MEsto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (preko lista) na svakih 7 do 10 dana Stadijum Proizvod Fertigacija Sulotaste 15.5% 3-5 l/ha 1.2% 0.

5% 0.4.8.2-0.3-0.5% 4-5 l/ha 1-2 l/ha 0.2-0.Voćarstvo Jabučasto voće (jabuka.10 + 2 MgO + ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka Folijarna prehrana (prehrana preko lista) Stadijum Pre cvetanja Proizvod Foligal bor Folcare 20.8+2MgO+ME Specialcare Humicacid 15% Doza/ koncentracija 0.3% 1.20.25-5 l/ha 0.20.12.32+2MgO+ME Alaska 12.8.5.3% 1.višnja) Osnovno đubrenje Granfield 12.20.6+0.3% 0.15.12.15 +ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade elemenata koristi se Granfield 25.5% 0.32+2MgO+ME Alaska 18.2MgO+ME CalNit Specialcare Aminoacid mix Intezivan rast plodova Folcare 16.15 + ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade eleMEnata koristi se Granfield 25.3-0.5% 1-2 l/ha 0.17 + 2 MgO + ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka ili Granfield 15.20+2MgO+ME Alaska 18.18+2MgO+ME CalNit Folcare 16.20.5% 0.15-0.20.3% 1.25-5 l/ha 0.36+ME CalNit Specialcare Aminoacid mix mesec dana pred berbu 45 .3-0.5% 0.18.20+2MgO+ME Folcare 20.5% 0.17 + 2 MgO + ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka ili Granfield 15.10 + 2 MgO + ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka Folijarna prehrana (prehrana preko lista) Stadijum Beli baloni-početak cvetanja Proizvod Foligal bor Folcare 20.20+2MgO+ME Activeg 12.25-5 l/ha Precvetavanje Plodovi povećavaju veličinu Folcare 20.15.2-0.5.20+2MgO+ME Alaska 18.20+2MgO+ME CalNit Specialcare Aminoacid mix Folcare 16.12. kajsija.5% 0.5% 4-5 l/ha 0.18+2MgO+ME Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.2-0.5% 0.6. kruška) Osnovno đubrenje Granfield 12.8.32+2MgO+ME Doza/ koncentracija 0.3-0.5% 0.2% 0.18.trešnja.5% Posle precvetavanja Plodovi veličine oraha Intezivan rast plodova mesec dana pred berbu Koštičavo voće (breskva.18+2MgO+ME Activeg 6. nektarina.2% 0.18.15-0.

18 + 2MgO+ME Sulotaste 15.20+2MgO+ME Precvetavanje Alaska 18.2-0.32+2MgO+ME PotNit Pred zrenje 46 .10 + 2MgO + ME 600-750 kg/ha Folijarna prehrana (prehrana preko lista) Stadijum Beli baloni-početak cvetanja Proizvod Foligal bor Foligal bor Doza/ koncentracija 0.3-0.15-0.20.12.5.3% / 20-30 g/10l vode 0.2-0.32+2MgO+ME Alaska 12.2-0.3% / 20-30 g/10l vode 0.15+ME Folcare 20.4.8.25-5 l/ha Precvetavanje Folcare 20.3% / 20-30 ml/10l vode 0.2MgO+ME CalNit Specialcare Aminoacid mix Intezivan rast plodova Folcare 16.2-0.2-0.2-0. kupina) Osnovno đubrenje Granfield 12.8+2MgO+ME Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.5% 4-5 l/ha 0.18.18.3% 1.30.3% / 20-30 g/10l vode 0.15-0.5.6.15.25-5 l/ha 0.20.20+2MgO+ME Plodovi povećavaju veličinu Activeg 12.17 + 2MgO+ME 600-750 kg/ha ili Granfield 15.20+2MgO+ME Activeg 6.5% 4-5 l/ha 1-2 l/ha 0.2% 0.3% / 20-30 g/10l vode 0.2% 0.5% 0.2-0.18+2MgO+ME CalNit Folcare 16.2-0.15+ME Turo 15.8.3% 1.15+ME 600-750 kg/ha Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade elemenata koristi se Granfield 25.30.5% 0.12.36+ME CalNit Specialcare Aminoacid mix mesec dana pred berbu Program za đubrenje vinove loze Prihrana preko sistema kap po kap ili zalivanjem Stadijum Od porasta lastara do formiranja grozdova Intezivan porast plodova Proizvod Alaska 18.2-0.30+2MgO+ME Doza/ koncentracija 300-600 g/ar 300-600 g/ar 400-800 g/ar Folijarna prihrana (prihrana preko lista) na svaka 10 dana Stadijum Proizvod Foligal super Doza/ koncentracija 0.Bobičasto voće (malina.3% / 20-30 g/10l vode Do cvetanja Sulotaste 15.20.25% / 20-25 g/10l vode 0.6+0.

5% / 30-50 ml/10l vode 0.8.5 g/l vode /na svakih 7 dana 1-1.32+2MgO+ME Activeg 6.20+ 1 MgO+ME Soluveg Green 10.25% / 20-25 g/10l vode 0.125% / 5-12.05-0.5% / 30-50 ml/10l vode 0.6+ME Folcare 20.6.5 g/l vode /na svakih 7 dana Intezivni porast Formiranje pupoljaka i početak cvetanja Cvetanje (za bolje cvetanje i veće cvetove) Folijarna prihrana (prihrana preko lista) Stadijum Proizvod Foligal super Special Aminoacid mix Activeg 12.30+2MgO+ME Doza/ koncentracija 0.5 ml/10l vode 0.6.20+2MgO+ME Folcare 16.3-0.3-0.40.10 + 2MgO + ME 600-750 kg/ha Fertigacija zalivanje ili sistemom kap po kap Stadijum Posle rasađivanja Proizvod Sulotaste 15.27+3 MgO+ME Turo 15.5.20.18.5% / 30-50 ml/10l vode Posle rasađivanja ili po nicanju Intezivan razvoj 47 .15.10+4 MgO+ME Soluveg Parma 16.15+ME 600-750 kg/ha Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade elemenata koristi se Granfield 25.17+2 MgO+ME – 600-750 kg/ha ili Granfield 15.8-1 g/l vode /na svakih 7 dana 0.5.3% / 20-30 g/10l vode 0.10+4 MgO+ME Alaska 18.15+ME Soluveg Green 10.6 g/l vode /na svakih 7 dana 0.12.18+2MgO+ME Soluveg 20.6 g/l vode /na svakih 7 dana 0.2-0.40.5-0.5-0.8+2MgO+ME Doza/ koncentracija 0.8-1 g/l vode /na svakih 7 dana 0.20.4.8-1 g/l vode 1-1.30.3-0.2-0.Program za đubrenje cveća (ruže) Osnovno đubrenje Granfield 12.

ing.ing. Zoran Kocić mob.ing. 063/ 457 353 e-mail: poptamara@yahoo. Goran Puhar mob.com POMORAVSKI. pridržavate detaljnih informacija u uputstvu za upotrebu koje je priloženo uz proizvod.rs Rukovodilac regionalne prodaje za centralnu Srbiju: dipl. Luka Matić. Dejan Šošić mob.rs Rukovodilac odeljenja agro tehnologije dipl. tel: 011/ 3072 372: 011/ 3072 329. PČINJSKI.rs Produkt menadžer dipl. ing. PIROTSKI.Regionalni menadžeri ZAPADNO SEVERNO BAČKI I SEVERNO BANATSKI OKRUG Sedište: Bačka Topola dipl. 063/ 107 1655 e-mail: muminovic@fitofarmacija. ing. mob: 063/ 850 0020. napravljen je u propagandne i komercijalne svrhe.com JUŽNO BAČKI OKRUG Sedište: Novi Sad dipl. Duško Vitković mob.rs BRANIČEVSKI.rs SREMSKI OKRUG Sedište: Sremska Mitrovica dipl.com GRAD BEOGRAD. . e-mail: matic@fitofarmacija. 063/ 10 61 299 e-mail: dusanbelenzada@sbb. 063/ 250 823 e-mail: jojicmarko@yahoo.ing. tel:011/3072 366.rs Napomena: Pregled preparata za zaštitu bilja iz proizvodnog programa Galenika Fitofarmacije a. Ljubiša Pakalović mob. e-mail: milojicap@eunet.d.ing.ing. MORAVIČKI. kao i ostalih sredstava za zaštitu bilja. sa namerom da svi podaci u njemu budu tačno navedeni.rs Marketing sektor Produkt menadžer za herbicide Mr Piljo Dakić. mob: 063 457 710. Milan Janičić. e-mail: janicic@fitofarmacija. Milojica Pešić mob: 063/ 457 752. 063/ 457 752 e-mail: milojicap@eunet.rs MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl. u najboljoj nameri preporučujemo da se prilikom upotrebe i čuvanja naših preparata. mob: 063 8496 249 e-mail: dakic@fitofarmacija. tel: 011/ 3072 322. ing. ing. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl. BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG Sedište: Kladovo dipl.rs ŠUMADIJSKI. tisma@fitofarmacija. a koje bi mogle biti uzrok neadekvatne primene naših proizvoda.ing. ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Čačak dipl. tel: 011 3072 327. 063/ 8500 060 e-mail: dsole@neobee. 063/ 1015 718 e-mail: prodaja@fitofarmacija. 063/ 457 308 e-mail: duskovv@yahoo. Stoga.ing. Batajnički drum bb. 063/ 457 703 e-mail: gpuhar@gimelnet.rs Rukovodilac regionalne prodaje za Vojvodinu: dipl. 063/ 457 885 e-mail: paki7@ptt. Dušan Belenzada mob. e-mai: cropchem@eunet. Srđan Arsić. JABLANIČKI I TOPLIČKI OKRUG Sedište: Leskovac dipl.rs SREDNJI I JUŽNI BANATSKI OKRUG Sedište: Aleksandrovo-Zrenjanin dipl. Darko Muminović mob.ing. RASINSKI I RAŠKI OKRUG Sedište: Kruševac dipl. Ipak ne možemo biti odgovorni za netačnosti koje se eventualno pojavljuju u tekstu. Marko Jojić mob. Milojica Pešić mob.rs NIŠKI. mob: 063 10 61 886. ing. fax: 011/ 3072 370 Direktor sektora prodaje i primene: dipl. Brankica Trifunović-Tišma tel: 021/ 469 419.net Sektor prodaje i primene Prodaja i primena: 11080 Zemun. Tamara Popović mob.ing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful