Programi zaštite i ishrane biljaka

SADRŽAJ Programi zaštite biljaka
Preporuke i saveti ............................................................................................................................................. 3-4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

RATARSTVO

Pšenica .................................................................................................................................................................. Kukuruz ................................................................................................................................................................ Suncokret ............................................................................................................................................................. Soja ........................................................................................................................................................................ Šećerna repa ....................................................................................................................................................... Uljana repica ....................................................................................................................................................... Krmni grašak ....................................................................................................................................................... Ozimi i jari ječam i ovas .................................................................................................................................. Zasnovana lucerka ........................................................................................................................................... Lucerka i crvena detelina u zasnivanju .....................................................................................................

POVRTARSTVO

Krompir ................................................................................................................................................................. Paradajz - proizvodnja iz semena ............................................................................................................... Paradajz - proizvodnja iz rasada .................................................................................................................. Paprika - proizvodnja iz semena ................................................................................................................. Paprika - proizvodnja iz rasada .................................................................................................................... Lubenica ............................................................................................................................................................... Kupus .................................................................................................................................................................... Krastavac .............................................................................................................................................................. Šargarepa ............................................................................................................................................................. Crni luk ..................................................................................................................................................................

VOĆARSTVO

Jabuka ................................................................................................................................................................... Kruška .................................................................................................................................................................... Višnja i trešnja..................................................................................................................................................... Breskva .................................................................................................................................................................. Šljiva ....................................................................................................................................................................... Malina ................................................................................................................................................................... Kupina .................................................................................................................................................................. Jagoda .................................................................................................................................................................. Dunja... ..................................................................................................................................................................

VINOGRADARSTVO
Vinova loza ..........................................................................................................................................................

CVEĆARSTVO
Ruža ....................................................................................................................................................................... Cveće .....................................................................................................................................................................

Programi ishrane biljaka
Pšenica, Kukuruz ............................................................................................................................................... Soja, Suncokret, Šećerna repa, Uljana repica .......................................................................................... Paradajz ................................................................................................................................................................ Paprika .................................................................................................................................................................. Krastavac .............................................................................................................................................................. Dinja ....................................................................................................................................................................... Lubenica ............................................................................................................................................................... Jabučasto i koštičavo voće............................................................................................................................. Malina i Kupina .................................................................................................................................................. Vinova Loza ......................................................................................................................................................... Cveće ..................................................................................................................................................................... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47

2

PREPORUKA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Pri izboru pravih sredstava za zaštitu bilja korisnici bi trebalo da se opredele za one koji su registrovani za upotrebu u toj situaciji/za taj problem, sa najmanjim mogućim rizikom za ljude i prirodnu sredinu. Pre nego što se opredelite za upotrebu ovih sredstava, bilo da ste profesionalni korisnik ili lice koje ih povremeno upotrebljava, trebalo bi da obratite pažnju na sledeće okolnosti: • • • Uvek pokušajte da integrišete sve opravdane agrotehničke mere i mere suzbijanja štetnih organizama hemijskim putem. Efikasnost nekog pesticida u potpunosti je uslovljena pravim vremenom (razvojni stadijum štetočine, fenofaza gajene biljke, itd.) i adekvatnim načinom primene, ali pre svega njegovim pravilnim izborom. Pre upotrebe preparata obavezno pročitajte uputstvo i pridržavajte se znakova opasnosti i oznaka upozorenja i obaveštenja navedenih u uputstvu i na etiketi. Potrebno je da znate i kako da se ponašate u slučaju nezgode prilikom rukovanja. Pri radu sa sredstvima za zaštitu bilja treba se pridržavati opštih mera higijensko-tehničke zaštite, odnosno sprečite kontakt sa kožom i sluzokožom korišćenjem odgovarajuće zaštitne odeće i opreme. Neposredno pre upotrebe, uvek proverite opremu za primenu i uverite se da je ona u dobrom stanju i da funkcioniše korektno i precizno (na primer da li su prskalice i dizne u ispravnom stanju). Obavezno uzmite u obzir vremensku prognozu prilikom izbora metode prskanja. Merite smer i jačinu vetra i prestanite sa prskanjem ukoliko se uslovi pogoršaju. Izbegavajte prskanje u blizini osetljivih useva i voda ukoliko postoji opasnost od zanošenja na njih. Ukoliko ipak morate da izvršite tretiranje u njihovoj blizini smanjite pritisak i brzinu prskanja. Takođe, imajte u vidu da toplo i suvo vreme utiče na povećano isparavanje, što smanjuje veličinu kapi prilikom prskanja i povećava rizik od zanošenja/drifta. Najbolji uslovi za tretiranje su hladnije i vlažnije vreme sa brzinom vetra do 2 m/s. Obratite pažnju na faktore kao što su: učestala primena istog preparata u jednoj godini, upotreba hemikalija sa sličnim/istim načinom delovanja, gajenje biljaka u monokolturi - to često uslovljava pojavu rezistentnosti kod štetnih organizama.

• • •

Podsećamo vas takođe, da nakon rada sa pesticidima obavezno: - operete uređaje koji su korišćeni, ako je to moguće na mestu primene pesticida, - neutrošene količine pesticida odložite ili uništite na propisan i bezbedan način, - ambalažu ne koristite u druge svrhe, a praznu ambalažu dobro isperite vodom (najmanje 3 puta), tečnost dodajte u tank prskalice, nakon toga ambalažu izbušite na više mesta i odložite na mesta određena za prikupljanje otpadnih materija ove vrste, - očistite zaštitnu opremu Za sve savete u vezi sa primenom naših preparata možete se obratiti stručnoj službi Galenike Fitofarmacije.

3

Redosled mešanja različitih tipova formulacija pesticida i folijarnih đubriva
Pre nego što se odlučite da kombinujete više preparata obavezno pročitati upustvo u kome se nalaze i informacije o mogućnostima mešanja. Pripremanje tank- mix-a, više različitih oblika formulacija, vrši se po sledećem redosledu: • U manjoj količini vode (u posudi manje zapremine) dobro se izmešaju kvašljivi praškovi – WP ili vododisperzibilne granule – WG i nakon toga se dodaju u prskalicu, prethodno napunjenu do 1/3 vodom, uz stalno mešanje. • Zatim se u prskalicu dodaju koncentrovane suspenzije – SC, takođe prethodno pripremljene u manjoj količini vode i mešaju se zajedno. • Potom se dodaju koncentrati za emulziju – EC, uz neprekidno mešanje. • Za njima se dodaju pesticidi formulisani kao vodeni rastvori – SL. • Folijarna hraniva se dodaju na kraju. • Dopuniti rezervoar potrebnom količinom vode. Poželjno je pripremljenu smešu pesticida potrošiti u što kraćem vremenskom periodu, pridržavajući se svih propisa. Ako se upotrebljava voda koja je baznog karaktera onda se folijarna hraniva dodaju na početku, dok se svi ostali tipovi formulacija dodaju po gore navedenom redosledu. PRIMER: ( jedna od kombinacija kod zaštite jabuke ) MANKOGAL 80 ( WP ) + GALOFUNGIN T ( SC ) + DIMETOGAL ( EC ) + FOLIGAL SUPER (folijarno đubrivo )

Potrebne količine sredstava u zavisnosti od njegove koncentracije i zapremine prskalice
ZAPREMINA PRSKALICE (litar) Koncentracija
0,01 % 0,05 % 0,10 % 0,15 % 0,30 % 0,50 % 1,0 % 1 0,1 0,5 1,0 1,5 3,0 5,0 10 5 0,5 2,5 5,0 7,5 15 25 50 10 1 5 10 15 30 50 100 15 1,5 7,5 15 22 45 75 150 20 2 10 20 30 60 100 200 50 5 25 50 75 150 250 500 100 10 50 100 150 300 500 1000 400 40 200 400 600 1200 2000 4000

POTREBNA KOLIČINA SREDSTAVA (g, ml)

4

fosfid mamak Galibrom AB Doza/ koncentracija 200 g / 100 kg 250 ml / 100 kg 150 ml / 100 kg 50 ml / 100 kg 2 l/ha 0.8 .3 l/ha 33 g/ha 1.posle skidanja useva fuzarioza klasa i bolesti lista i stabla totalno suzbijanje svih korova SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara 5g po aktivnoj rupi 10g po aktivnoj rupi 5 .7 l/ha 0.5 l/ha 4 .1 l/ha 10 g/ha 0. uključujući i Gallium aparine Drugo kolence bolesti lista i stabla larve žitne pijavice Pojava lista zastavičara jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi.10 l/ha Zaštita semena bolesti koje se prenose semenom Bokorenje jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Prvo kolence jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi. uključujući i Gallium aparine Početak cvetanja Strnište .5 l/ha 20 g/ha 20 g/ha + 0.1.5 l/ha 0.Zaštita pšenice Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Mankogal S ili Mankogal FS ili Akord 025 FS ili Akord 060 FS Monosan herbi ili Esteron ili Moto Esteron + Bonaca EC Mural ili Mural + Bonaca EC ili Lancelot 450 WG Antre + Fobos EC Tezis Bonaca EC ili Tezis + Bonaca EC Antre Glifol ili Dominator Cink .5 l/ha 0.1 l/ha 0.4 .2 l/ha 5-10 g/ha 0.3 l/ha 1.

0.5 l/ha Zaštita semena štetočine u zemljištu i u toku nicanja Furadan 35 ST ili Pozitron FS Acetogal Plus ili Trophy EC + Rezon ili Tangenta SC Avalon ili Plamen ili Monosan herbi ili Esteron ili Moto Talisman + Avalon ili Plamen Talisman Talisman + Tangenta SC Tangenta SC Posle setve.6 .Zaštita kukuruza Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija 150 .1 l/ha 0.80 ml/10 kg semena 2 l/ha 2 l/ha 1-1. a pre nicanja jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Posle nicanja do pet listova kukuruza jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi Posle nicanja do šestog lista kukuruza Kukuruz od nicanja do desetog lista jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi svi širokolisni i neki uskolisni korovi SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Cink .7 .7 l/ha 2 l/ha 0.0.25 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1-1.1.200 ml/10 kg semena 60 .8 l/ha 1 l/ha 2 l/ha 0.5 .fosfid mamak Galibrom AB 5g po aktivnoj rupi 10g po aktivnoj rupi 6 .5 l/ha 2 l/ha 0.7 l/ha 1 .

a pre nicanja jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi koštan.8 l/ha 1 l/ha 1 .2 l/ha 2 l/ha 0. neposredno pre setve (inkorporacija) žičari suzbijanje zemljišnih štetočina Furadan 35 ST Posse 25 EC Posse 25 EC + Fobos EC 2 l/100 kg semena 4 l/ha 2 l/ha 0.5 .2 l/ha 1. divlji sirak iz semena Folijarno suzbijanje korova divlji sirak iz rizoma.5 l/ha 2 l/ha Posle setve. zubača.1.Zaštita suncokreta Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija SUZBIJANJE ŠTETOČINA Zaštita semena Tretiranje po celoj površini.1.5 l/ha 7 . livadarka SUZBIJANJE BOLESTI Butonizacija trulež Kubik plus 2.8-2 l/ha 1.75 l/ha 0.2 .0.2. ljulj.5 . divlji ovas.5 l/ha 1. muhar.5 l/ha SUZBIJANJE KOROVA Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Trefgal Acetogal ili Acetogal plus ili Trophy EC + Rezon ili Galolin mono Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC 1 . svračica. pirevina.

0.75 l/ha 1.5 l/ha 0. svračica. pirevina.5 l/ha 2 l/ha jednogodišnji travni i širokolisni korovi Folijarno suzbijanje korova.2.8 l/ha 1 l/ha 1 .8 . muhar. zubača.1.75 l/ha 0. ljulj.1.5 l/ha 2 l/ha 8 g/ha 0.5 l/ha 8 g/ha 0.2 .2 l/ ha 1. livadarka 8 .4 kg/ha 0.15% 0. posle nicanja soje i korova (soja u fazi 1-3 troliska) koštan.2 l/ha Posle setve.15% 2 l/ha 0. a pre nicanja jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2 l/ha 0. divlji sirak iz semena divlji sirak iz rizoma. divlji ovas.Zaštita soje Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija SUZBIJANJE KOROVA Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Trefgal + Rampa EC Acetogal ili Acetogal plus ili Trophy EC + Galolin mono ili Dancor 70 WG Rampa EC + Galbenon + Okvir + Alteox T prima Galbenon + Ritam + Okvir + Alteox T prima Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC 1 .5 .

ljulj. palamida.2 l/ha 0.100 ili Pikogal plus Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 0.2 l/ha 2 l/ha 1.6 . koštan. svračica. livadarka SUZBIJANJE BOLESTI Preventivno ili po pojavi prvih simptoma Na početku pojave simptoma siva pegavost lista siva pegavost lista Dakoflo 720 Antre plus 1.5 .0.1.2 l/ha Folijarno suzbijanje korova divlji sirak iz rizoma.75 l/ha 1 l/ha 0.2 l/ha 1.8 l/ha 1 . divlji ovas. divlji sirak iz semena Lontrel .1.5 l/ha 4 l/ha 1.2 l/ha 0. neposredno pre setve Suzbijanje štetočina u vegetaciji SUZBIJANJE KOROVA jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi. samonikli suncokret i dr. muhar. grčice.0. pirevina.0.5 .2 .4 l/ha 0.5 . zubača. kupusna lisna sovica Konzul ili Fobos EC 4 l/100 kg semena 75-150 ml/setvenoj jedinici 15-20 kg/ha 2. larve skočibube Furadan 35 ST ili Pozitron FS Radar versus G ili Posse 25 EC suzbijanje zemljišnih štetočina Posse 25 EC + Fobos EC Posse 25 EC repina pipa.2 .5 l/ha 9 .3 l/ha Tretiranje u redove sa setvom Tretiranje po celoj površini.Zaštita šećerne repe Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija SUZBIJANJE ŠTETOČINA Zaštita semena žičnjaci. ambrozija.5 l/ha 2 l/ha + 0.

2 l/ha 1. podgrizajuće sovice Konzul Fobos EC Actellic 50 ili Cipkord 20 EC Fobos EC 0.0.Zaštita uljane repice Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija SUZBIJANJE ŠTETOČINA Suzbijanje štetočina u jesen repičina lisna osa crvenoglavi repičin buvač repičin sjajnik repičina pipa i dr.3 l/ha 0.5 kg/ha 2 l/ha 0.15 .5-1.1.1 .5-2 l/ha Folijarno (repica u fazi 2 lista ili 10 .6 l/ha 0.15 cm visine) jednogodisnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi SUZBIJANJE BOLESTI Preventivno Pred pojavu simptoma Pred žetvu plamenjača.1 l/ha 0.3 l/ha 0.6-1 l/ha 0.15 l/ha 0.7 l/ha SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Cink .3 l/ha 0.0.2-0.fosfid mamak Galibrom AB 5 g po aktivnoj rupi 10 g po aktivnoj rupi 10 .7 .5 -1 l/ha 0.5 l/ha 0.2 l/ha Suzbijanje štetočina u proleće SUZBIJANJE KOROVA Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Trefgal + Rampa EC Lontrel 100 ili Pikogal Plus + Gallant Super ili Globus EC 1 . mrka pegavost lista bela trulež sprečavanje rasipanja semena Mankogal 80 Dional 500 SC ili Galofungin SC Nu Film 17 2.

5 l/ha 2 l/ha 1.5 l/ha 1 . lisne vaši antraknoza 11 .15 l/ha 1.2 l / ha 0. grinje i lisne vaši antraknoza Pre cvetanja mahune do 2 cm graškov žižak. a pre nicanja Namena jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Preparat Zanat Galbenon + Ritam Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 Fobos EC ili Etiol tečni Dakoflo 720 Etiol tečni Dakoflo 720 Doza/ koncentracija 5 l/ha 2 l/ha 0.5 l/ha 2.5 l/ha 1 l/ha 2 l/ha 1.3 troliska jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi insekti.Zaštita krmnog graška Vreme primene/ faza razvoja Posle setve.

5 l/ha 1.fosfid mamak Galibrom AB Doza/ koncentracija 1.5 l/ha 33 g/ha 1.5 l/ha 0. stabla i klasa larve žitne pijavice Pojava lista zastavičara jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Strnište totalno suzbijanje korova SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara 5 g po aktivnoj rupi 10 g po aktivnoj rupi 12 .Zaštita ozimog i jarog ječma i ovsa Vreme primene/ faza razvoja Nana Preparat Monosan herbi ili Esteron ili Moto ili Galbenon Esteron + Bonaca EC Antre Lancelot 450 WG Antre Fobos EC Bonaca EC ili Tezis ili Tezis + Bonaca EC Glifol ili Dominator Cink .7 l/ha 3 l/ha 0.3l/ha 4 .8 l/ha 0.1 l/ha 0.5 l/ha 0.8 l/ha 10 g/ha 5-10g/ha + 0.10 l/ha Bokorenje jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Prvo kolence jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi bolesti lista i stabla Drugo kolence jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi bolesti lista.5 l/ha 0.

2 l/ha 2 l/ha 1.15% 1 l/ha 3 l/ha 1.5 l/ha 4-5kg/ha Razvijena prva troliska jednogodišnji i višegodišnji uskolisnii korovi larve lucerkine bube i lucerkine bubamare vilina kosica Posle prvog otkosa SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Cink .2.2 l/ha 1.2 l/ha 1.5 l/ha 1.2.2 l/ha 2 l/ha 1.5 .Zaštita zasnovane lucerke Vreme primene/ faza razvoja Mirovanje (pre kretanja vegetacije) Namena jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i uskolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Preparat Dancor 70 WG ili Okvir + Alteox T Prima Ritam ili Galbenon Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 Etiol tečni ili Fenitrotion 50 EC Kerb 50 WP Doza/ koncentracija 0.1 kg/ha 15-20 g/ha + 0. lucerkina buba i lucerkina buba mara) jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Preparat Etiol tečni ili Fenitrotion 50 EC Galbenon + Ritam Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 Etiol tečni ili Fenitrotion 50 EC Kerb 50 WP Doza/ koncentracija 1.5 l/ha 2 l/ha 0.5 kg/ha Od kretanja vegetacije do pojave prve troliske uskolisni korovi Posle prvog otkosa larve lucerkine bube i lucerkine buba mare vilina kosica SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Cink .5 l/ha 1.5 l/ha 1.fosfid mamak Galibrom AB 5 g po aktivnoj rupi 10 g po aktivnoj rupi 13 .5 l/ha 4 .5 l/ha 1.7 .5 .fosfid mamak Galibrom AB 5 g po aktivnoj rupi 10 g po aktivnoj rupi Zaštita lucerke i crvene deteline u zasnivanju Vreme primene/ faza razvoja Nicanje Namena štetočine u nicanju (sitone.

krompirova zlatica plamenjača krompira desikacija * Prvi tretman pred sadnju. drugi u fazi ogrtanja Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 . lisna pegavost krompirova zlatica plamenjača krompira.8 . a na iznikle korove 14 .5 kg/ha štetočine u zemljištu Posle sadnje.5 l/ha Zatvaranje redova Jasno izdvojene cvasti Puno cvetanje Precvetavanje Nalivanje krtola Fiziološka zrelost plamenjača krompira.2 l/ha 0.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.6 l/ha 4 .4 l/ha 4 . lisna pegavost krompirova zlatica Posle nicanja (porast krompira do 25 cm) Galbenon 2 . lisna pegavost krompirova zlatica plamenjača krompira.75 .1% 2. a pre nicanja jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi korovi jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisnii korovi jednogodišnji i širokolisni korovi plamenjača krompira.5 ili Radar versus G * Zanat + Galolin mono ili Dancor 70 WG Rafal 120 + Dancor 70 WG Doza/ koncentracija Dvokratno (25 kg+20 kg/ha) 4 l/ha 2 l/ha 0.5 l/ha 0.1% 2.5 l/ha 250 g/ha 3 kg/ha 250 g/ha 3 kg/ha 250 g/ha 0.Zaštita krompira Vreme primene/ faza razvoja Pre sadnje Namena Preparat Galition G .1 kg/ha 0.5 kg/ha 0.3 l/ha Mankogal 80 + Abastate + Nu Film 17 Fuzija + Abastate + Nu Film 17 Fuzija + Tonus Vokal WG + Tonus Vokal WG + Tonus Kardinal Reglone Forte 2.075% + 0.1.075% + 0. lisna pegavost krompirova zlatica plamenjača krompira.

5-3 kg/ha 0.1% zalivanje 15-25 ml / 10 l zalivanje 20-25 kg/ha u redove 4-5 l/ha 0.6 l/ha 4 .075% + 0. a na iznikle korove 15 .5 .05% + 0.Zaštita paradajza .0.02 .5 l/ha 0.05% 2.5 kg/ha 2.0.1% 0.razvoj tripsi.075% 2.proizvodnja iz semena Vreme primene/ faza razvoja Pre setve Namena jednogodišnji širokolisni korovi bolesti poleganja rasada Preparat Dancor 70 WG Galofungin T ili Balb Galation G-5 ili Radar versus G Zanat + Dancor 70 WG Vokal WG Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Harpun + Tonus Dimetogal Rafal 120 ** Akord Fuzija Tonus Abastate + Nu-film 17 Elisa + Tonus Dakoflo 720 Cuprozin 35 WP Abastate + Nu-film 17 Cipkord 20 EC Laser 240 SC Harpun + Tonus Fuzija Dional 500 SC Laser 240 SC Elisa + Tonus Abastate + Nu-film 17 Doza/ koncentracija 0. mineri bela leptirasta vaš.8-1.3 kg/ha 10-15 dana pre setve 0. mineri * Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke. vaši plamenjača i crna pegavost siva i bela trulež Pre nicanja 2-3 lista 3-5 listova 6-8 listova Rast .1% Setva zemljišne bolesti podzemne štetočine jednogodišnji travni i širokolisni korovi jednogodišnji širokolisni korovi plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost bakterioze bela leptirasta vaš vaši travni korovi pepelnica i crna pegavost plamenjača i crna pegavost vaši grinje. vaši plamenjača i crna pegavost bakterioze grinje. tripsi.1 .05% 2 l/ha 2. vaši grinje.0.0. sovice tripsi.015 .25% 0.5 l/ha 0.1% 0.5 ml za 100m2 0.5 ml za 100m2 0.075% + 0.05% 0.025% 0.03% 4 . mineri bela leptirasta vaš.05% + 0.0.075% 0.05% + 0. mineri bela leptirasta vaš.3 kg/ha 0.25 .05% 0.5% 0.15-0. tripsi.1% 0.075% + 0.05 .2 % 4 . mineri vaši.05% + 0.2 l/ha 0.

0. muve mineri vaši grinje.075% 0. buvači grinje.5 .2 % 4 .1 .0.075% 0.2 l/ha 2.1% 0.1 . mineri bela leptirasta vaš plamenjača i crna pegavost Zaštita između berbi vodeći računa o karenci siva i bela trulež vaši grinje.05% 2.4 kg/ha 0.075% + 0.0. a na iznikle korove 16 .025% 0.025 .05% + 0.075% 3.25% + 0.5 ml za 100m2 0.8-1.1% 2 l/ha 0.5 . mineri bela leptirasta vaš Preparat Zanat Galition G-5 ili Radar versus G Balb Galofungin T Dimetogal Dakoflo 720 Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Dancor 70 WG Rafal 120 ** Fuzija Etiol tečni Abastate + Nu-film 17 Elisa Akord Cuprozin 35 WP Dional 500 SC Laser 240 SC Fobos EC Abastate + Nu-film 17 Elisa + Tonus Mankogal 80 Dional 500 SC Tonus Abastate Elisa Doza/ koncentracija 4-5 l/ha 20-25kg/ha u redove 15 . tripsi.2 % 0.05% 0. mineri bela leptirasta vaš pepelnica i crna pegavost bakterioze Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci plamenjača.5 kg /ha 0.15 .0.0.5 l/ha 0.25 ml/10l zalivanje 10 ml/10l zalivanje 0.05% * Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 lit/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.0.2% 0.6 l/ha 4 .5% 0.Zaštita paradajza .0.1% 0.0. siva i bela trulež tripsi.75 kg/ha 0.02 .05-0.proizvodnja iz rasada Vreme primene/ faza razvoja Namena jednogodišnji travni i širokolisni korovi Pre sadnje podzemne štetočine (rovci) zemljišne bolesti bolesti poleganja rasada vaši Rasađen rasad 6-8 listova plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost bakterioze jednogodišnji širokolisni korovi travni korovi 1-2 nedelje po rasađivanju plamenjača i crna pegavost vaši.05% 0. tripsi.025 .075% + 0.02 .

1 .5 ml za 100m2 0.0. mineri bela leptirasta vaš.1% 0.5% 4 .075% + 0.075% + 0.razvoj * Najbolja je kombinacija Trefgala 1.05% + 0.5 ml za 100m2 0.1% 0.05% 2 l/ha 0.75 l/ha 0. vaši plamenjača i lisne pegavosti bakterioze 6-8 listova tripsi grinje.05% + 0.2 l/ha 2.0.8-1.Zaštita paprike .1% zalivanje 20-25kg/ha u redove 15-25 ml /10 l zalivanje 2.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.05% Setva podzemne štetočine bolesti poleganja biljaka plamenjača i lisne pegavosti pepelnica Klicini listovi 1-2 prava lista bakterioze vaši travni korovi plamenjača i crna pegavost 3-5 listova tripsi grinje.05% 2.5 .5-3 kg/ha 0.2 % 0.5 ml za 100m2 0. a na iznikle korove 17 .075% + 0. mineri bela leptirasta vaš.5 l + Rampe 0.5-3 kg/ha 4 .5 l/ha 3.6 l/ha 4 .25% + 0.5 kg/ha 4 .5 l/ha ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 lit/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .proizvodnja iz semena Vreme primene/ faza razvoja Pre setve Namena jednogodišnji travni i širokolisni korovi bolesti poleganja rasada Preparat Trefgal ili Rampa EC * Galofungin T Galition G-5 ili Radar versus G Balb Vokal WG Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Dimetogal Rafal 120 ** Vokal WG Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Fuzija Cuprozin 35 WP Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Dakoflo 720 Dional 500 SC Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Doza/ koncentracija 1. vaši Rast .5% 0. vaši plemenjača i lisne pegavost siva i bela trulež bakterioze tripsi grinje.1% 0.5 .25% + 0.1% 0.05% + 0.075% 0.3 l/ha 0. mineri bela leptirasta vaš.05-0.

75 l/ha 0.5 ml za 100m2 0.7 .075% + 0.05% + 0.1% Pre sadnje jednogodišnji travni i širokolisni korovi bolesti poleganja rasada zemljišne bolesti Rasađen rasad 6-8 listova podzemne štetočine tripsi vaši plamenjača i lisne pegavosti plamenjača i lisne pegavosti bakterioze 1-2 nedelje po rasađivanju travni korovi tripsi vaši.25kg/ha u redove 4 .0.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.05% 2.5 ml za 100m2 0.5% 0.3 l/ha 0.25% + 0.015 . vaši grinje.05 .1 l/ha 4 .1% 0.02 .5% 0.25 ml / 10 l zalivanje 20 .075% + 0. sovice bela leptirasta vaš.5 l/ha 1.25% + 0.05% 4 .2% 0.0.1% 15 .5 l/ha 3.1% 2.5 .05% 0.075% + 0. mineri * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .proizvodnja iz rasada Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Zanat ili Trefgal ili Rampa EC Galofungin T Balb Galition G-5 ili Radar versus G Laser 240 SC Dimetogal Vokal WG Dakoflo 720 Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Rafal 120* Laser 240 SC Cipkord 20 EC Harpun + Tonus Abastate + Nu-film 17 Fuzija Cuprozin 35 WP Pehar plus Abastate + Nu-film 17 Fobos EC Laser 240 SC Elisa + Tonus Dakoflo Dional 500 SC Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Harpun + Tonus Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Doza/ koncentracija 4 .5 ml za 100m2 0. mineri vaši.5 ml za 100m2 0.05% 4 .4kg/ha 2 l/ha 0. vaši tripsi grinje.03% 0. mineri plamenjača i lisne pegavosti bakterioze Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci siva i bela trulež grinje.5 .5-3 kg/ha 2 l/ha 0.5 . sovice tripsi bela leptirasta vaš.1% 2.5 . a na iznikle korove 18 .1 .05% + 0.0. vaši plamenjača i lisne pegavosti siva i bela trulež Zaštita između berbi vodeći računa o karenci bakterioze bela leptirasta vaš.3 l/ha 0.0.Zaštita paprike .6 l/ha 4 .05% + 0.0.

1.5 ml za 100m2 0.075% 0.5 . tripsi.05% 2.075% 2. mineri bela leptirasta vaš.075% 0.03% 0. mineri bela leptirasta vaš.015 . vaši plamenjača i crna pegavost siva i bela trulež tripsi grinje.1% 0.05% 0.25kg/ha 0.4 lista vaši.075% + 0.6 l/ha 4 .05% + 0. vaši Formiranje vreže Početak cvetanja Formiranje plodova vodeći računa o karenci * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .05% + 0.Zaštita lubenice Vreme primene/ faza razvoja Pre setve inkorporacija Namena jednogodišnji travni i širokolisni korovi zemljišne bolesti podzemne štetočine rđaste grinje plemenjača i crna pegavost Preparat Trefgal Balb Galofungin T Galition G-5 ili Radar versus G Abastate + Nu-film 17 Dakoflo 720 Akord Dimetogal Rafal 120 * Mankogal 80 Cipkord 20 EC Abastate Elisa + Tonus Akord Fuzija Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Harpun + Tonus Dakoflo 720 Laser 240 SC Abastate Elisa + Tonus Dakoflo Dional 500 SC Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Harpun + Tonus Doza/ koncentracija 1.1% 0.05% Setva Kotiledoni 1 .1 .1% 2 l/ha 0. ljubičasta pegavost tripsi grinje.05% + 0.5 .2 l/ha 2.0. crna pegavost. sovice grinje.05 .5 ml za 100m2 0. a na iznikle korove 19 .5 kg /ha 0. vaši plamenjača i crna pegavost tripsi grinje. vaši pepelnica i crna pegavost plamenjača.2% 4 .05% + 0.8 .5 ml za 100m2 0.1% 0.075% + 0. mineri bela leptirasta vaš. mineri bela leptirasta vaš.5 l/ha 4 .05% 2 l/ha 4 .5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.0.075% 0.2 l/ha 15-25 ml/10 l 0.3 l/ha 0.2 prava lista pepelnica vaši travni korovi plamenjača i crna pegavost 3 .1% zalivanje 20 .0.075% + 0.

075% + 0.5 .3 kg/ha 0.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.25 ml/10 l vode 0. buvači.1% 0.025% 0. stenice. plamenjača i crna pegavost plamenjača i crna pegavost bakterioze Formiranje glavice siva i bela trulež vaši grinje. lisne sovice uskolisni korovi 8 .2 % 0.25kg/ha u redove 15 .15 % 2. moguća prolazna oštećenja.2 l/ha 0.10 dana po rasađivanju buvači. buvači.5 l/ha 2 l/ha 0. tripsi bela leptirasta vaš Preparat Trefgal Zanat Radar versus G ili Galition G-5 Balb Galofungin T Fobos EC Rafal 120 * Dimetogal Konzul Vokal WG Lontrel 100 ** Bonaca EC *** Abastate + Nu-film 17 Kozak Konzul Fuzija Dakoflo 720 Bakarni oksihlorid 50 Dional 500 SC Tonus Abastate + Nu-film 17 Elisa Doza/ koncentracija 1.6 l/ha 4 .025 . čičak.15% 2.0.2 l/ha 0.0.05% U slučaju primene herbicida koji mogu izazvati privremena oštećenja (Lontrel 100 i Starane 250) potrebno je izbeći primenu neposredno posle padavina * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha ** Samo kad je u pitanju Cirsium arvense . poponac) moguča prolazna oštećenja.Zaštita kupusa Vreme primene/ faza razvoja Namena jednogodišnji travni i neki Pre sadnje širokolisni korovi ukolisni i širokolisni korovi podzemne štetočine zemljišne bolesti Sadnja bolesti poleganja rasada kupusar.2 l/ha uz inkorporaciju 4 .5 .1.1% 0.75% 0.5 l/ha 0. vaši kupusar.5 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .5 l/ha 0.1 . a na iznikle korove 20 .5 l/ha 20 .1% 0.02 .8 .0.1 .0.075% + 0. **** U slučaju mešanja preparata Lontrel 100 i Bonaca doze primene su 0. buvači. tripsi lisne sovice kupusar.stenice.1 .0.05 . lisne sovice plamenjača i crna pegavost jednogodišnji širokolisni korovi jednogodišnji širokolisni korovi Formiranje rozete grinje.0.0.5 .stenice.5 + 0. *** Samo za pojedine korove (pomoćnica.palamida.8 l/ha 0. ambrozija. tatula.1% zalivanje 0.

2 % 0.05% + 0.075% + 0.05% 1 .05% + 0.1.1% 4 .1% 4 .5 ml za 100m2 0.2 nedelje po rasađivanju 3-4 nedelje po rasađivanju Formiranje vreže bela leptirasta vaš.05% 0.2 l/ha 2. mineri bela leptirasta vaš pepelnica i crna pegavost plamenjača i crna pegavost Preparat Balb Galition G-5 ili Radar versus G Dakoflo 720 Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Dimetogal Rafal 120 * Fuzija Harpun + Tonus Abastate + Nu-film 17 Laser 240 SC Akord Vokal WG Elisa + Tonus Abastate + Nu-film 17 Laser 240 SC Fuzija Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Laser 240 SC Dakoflo 720 Dional 500 SC Cipkord 20 EC Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Doza/ koncentracija 15-25 ml/10l zalivanje 20 . vaši grinje.5 l/ha 0.1% 0.075% 2.5 ml za 100m2 2 l/ha 0.05% 0. tripsi.05% 4 .075% 0.5% 0.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.0.Zaštita krastavca Vreme primene/ faza razvoja Pre rasađivanja Namena zemljišne bolesti podzemne štetočine plamenjača i crna pegavost pepelnica i antraknoza bakterioze vaši travni korovi plemenjača i crna pegavost bela leptirasta vaš.6 l/ha 4 .5 l/ha 0. a na iznikle korove 21 . mineri bela leptirasta vaš tripsi i mineri plamenjača i crna pegavost siva i bela trulež vaši.075% + 0. sovice grinje.0.05 .1% 0.03% 0. tripsi.5 .0. mineri plamenjača i crna pegavost grinje.25kg/ha u redove 2 l/ha 0.075% + 0. vaši grinje.8 .3 kg/ha 0.015 .25% + 0.1 .05% + 0. mineri tripsi. mineri bela leptirasta vaš Početak cvetanja Formiranje plodova vodeći računa o karenci * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .5 ml za 100m2 2.075% + 0.05% + 0.1% 0.

05% 0.1% 22 .2% 0.5 ml za 100m2 0.0.075% 0.5 kg /ha 0.025% 0.1% 0.025 .015 .075% + 0. a na iznikle korove Preparat Galofungin T Balb Galition G-5 ili Radar versus G Galolin mono Rafal 120 * Vokal WG Akord Cipkord 20 EC Etiol tečni Tonus Fuzija Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50 Abastate + Nu-film 17 Tonus Elisa Pehar plus Laser 240 SC Elisa +Tonus Abastate + Nu-film 17 Doza/ koncentracija 10 ml/10l zalivanje 15-25 ml/10l zalivanje 20-25 kg/ha u redove 1 l/ha 0.05% 2 l/ha 4 .025% 2.0.15 . vaši grinje.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.02 .5 l/ha 0.05% + 0. Zatvaranje redova tripsi bela leptirasta vaš. vaši vaši.0.03% 0. mineri * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 .075% + 0.02 .8 .0. tripsi plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost 5-8 listova bakterioze grinje. bela leptirasta vaš plamenjača i crna pegavost siva i bela trulež.5% 0.0.075% 0. mineri vaši.6 l/ha 4 .Zaštita šargarepe Vreme primene/ faza razvoja Namena zemljišne bolesti Pre setve podzemne štetočine širokolisni korovi travni korovi plamenjača i crna pegavost 3-4 lista pepelnica i crna pegavost vaši. sovice mrkvina muva.1.25% + 0.2 l/ha 2.

1% 0.8 .0. plamenjača i lisne pegavosti Formiranje glavice tripsi grinje. vaši Preparat Galofungin T Balb Galation G-5 ili Radar versus G Galolin mono Zanat Dakoflo Tonus Cipkord 20 EC Laser 240 SC Lontrel 100 ** Rafal 120 * Bonaca EC *** Vokal WG Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50**** Dimetogal Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Cuprozin 35 WP Pehar plus Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Elisa +Tonus Doza/ koncentracija 0. čičak.015 .03% 4 .3 l/ha 0.5 ml za 100m2 0.5 l/ha ***** Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata Glifol ili Dominator Gramoxone ili Galop 4 . vaši bakterioze siva i bela trulež.075% 0.5 .1% zalivanje 15-25 ml/10 l zalivanje 20-25kg/ha u redove 1.05 .0.5 .palamida.25% + 0.5 + 0. a na iznikle korove 23 .5 .05% * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha ** Samo kada je u pitanju Cirsium arvense .0.075% + 0.0. sovice tripsi jednogodišnji širokolisni korovi travni korovi jednogodišnji širokolisni korovi plamenjača i lisne pegavosti 3-4 lista rđa i lisne pegavosti bakterioze tripsi grinje.05% 3.2 .1.3 kg/ha 0.5% 0.075% + 0. mineri bela leptirasta vaš.8 l/ha 0.6 l/ha 4 .5 l/ha 2 .5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.5 ml za 100m2 0.1% 0. poponac) moguća prolazna oštećenja **** U slučaju mešanja preparata Lonterel 100 i Starane 250 doze primene su 0.05% + 0.1.2 l/ha 0.8 l/ha 4 . mineri bela leptirasta vaš.1% 0.05% + 0.Zaštita crnog luka Vreme primene/ faza razvoja Namena bolesti poleganja rasada Pre setve zemljišne bolesti podzemne štetočine jednogodišnji širokolisni korovi Pre nicanja jednogodišnji travni i širokolisni korovi plamenjača i lisne pegavosti 2 lista vaši.8 l/ha 2.025% 0. ambrozija. lukova muva vaši. Moguća prolazna oštećenja *** Samo za pojedine korove (pomoćnica.4 kg/ha 2 l/ha 4 . tatula.02 .

vaši.1% 0.1% 0.25% 0. smotavci bakteriozna plamenjača.03% 0. smotavac Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Cuprozin 35 WP + Thiowit Jet 80 WG + Fobos EC Pehar + Akord plus + Konzul Pehar + Mankogal 80 + Akord WG + Fobos EC Pehar plus + Fungicid* Mankogal 80 + Akord WG + Abastate + Galmin Mankogal 80 + Akord WG + Konzul + Harpun Mankogal 80 + Galofungin SC + Dimetogal + Rebus Doza/ koncentracija 0.05% 0. grinje čađava pegavost Početak cvetanja pepelnica cvetojed. rutava buba Cvetanje (kraj aprila) Precvetavanje (prvo posle cvetanja) početak maja čađava pegavost pepelnica čađava pegavost i krastavost pepelnica grinje.03% 0. vaši.05% 0.5% 0.5% 0. smotavci bakteriozna plamenjača.03% 0. mrazovci.25% 0. čađava krastavost. čađava krastavost vaši. mrazovci.1% + 0. mineri čađava pegavost i krastavost Plod veličine oraha (druga polovina maja) pepelnica mineri.Zaštita jabuke Vreme primene/ faza razvoja Namena bakteriozna plamenjača.35% 2% 0.3% 0.35% 0.25% 0. grinje. čađava krastavost i pegavost Mišje uši (početak aprila) pepelnica cvetojed. vaši čađava pegavost i krastavost Plod veličine lešnika 20 dana posle cvetanja (prva polovina maja) pepelnica grinje.3% Otvaranje pupoljaka 0. vaši jabukin smotavac.15%+0.15% 0.25% 0.03% 2 . vaši.1% 0.1% + 0. grinje.1% 24 .2% 0.15% 0.3% 0. smotavac pokožice čađava pegavost Roze pupoljak (sredina aprila) pepelnica cvetojed.

mineri čađava krastavost ploda Preparat Akord plus + Konzul Dakoflo 720 + Galofungin SC Abastate + Nu Film 17 Dimetogal Akord plus + Harpun + Rebus Dakoflo 720 + Tonus Mankogal 80 + Fenitrotion 50 EC + Laser 240 SC Pehar plus + Tonus + Laser 240 SC Galofungin SC + Kozak Doza/ koncentracija 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1-1.3% 0. vaši bolesti skladišta smotavac.1% + 0. mineri čađava krastavost smotavac.02% Peto posle cvetanja (druga dekada juna) pepelnica grinje smotavac.vaši. vaši čađava krastavost smotavac.1% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 25 . pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 3 l/ha.1% 0.30 kg/ha tretiranjem u zoni reda.1% + 150 ml/ha 0.2% 0.15% 0.1% + 0.1% 0. pepelnica smotavac. bolesti skladišta smotavac. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha.2% 0.15% 0.3% 0. mineri Šesto posle cvetanja (treća dekada juna) Sedmo posle cvetanja (prva polovina jula) Osmo posle cvetanja (druga polovina jula) Deveto posle cvetanja (prva dekada avgusta) Deseto posle cvetanja (treća dekada avgusta) čađava krastavost ploda. mineri čađava krastavost. mineri * U fenofazi cvetanja potrebno je koristiti kombinacije sa fungicidima iz grupe strobilurina ili triazola Suzbijanje korova: Casoron G .25% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Rafal 120 - 1-2 l/ha.2% 0.025% + 150 ml/ha 0. vaši.Zaštita jabuke Vreme primene/ faza razvoja Četvrto posle cvetanja (prva dekada juna) Namena čađava krastavost ploda.15% 0.025% 0. vaši. pepelnica smotavac.5 l/ha. grinje.

1% + 0. vaši mrazovci. rutava buba Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Doza/ koncentracija 0. kruškina buva odrasle forme kruškine buve Drugo posle cvetanja (7 - 10 dana posle prvog) Treće posle cvetanja (10 - 12 dana posle drugog) Četvrto posle cvetanja (15 - 20 dana posle trećeg) Peto posle cvetanja (15 - 20 dana posle četvrtog) Šesto tretiranje 20 dana posle petog (za jesenje - zimske sorte) Tretiranje tokom oktobara (osim za zimske sorte) Suzbijanje korova: Casoron G .3% 0. rđa.1% 0.1% + 0.3% 0. cvetojedi.15% 0.25% + 0. kruškina buva čađava krastavost ploda kruškina buva. rutava buba čađava krastavost ploda Precvetavanje (prvo prskanje posle cvetanja) siva pegavost. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 26 .1% + 0.beli baloni kruškina buva.1% + 0. grinje čađava krastavost ploda.35% 2 .02 % 0. rđa kruškina buva čađava pegavost.1% 0.1% Početak listanja čađava pegavost. kruškina buva čađava krastavost ploda. rđa.5 l/ha.25% + 0.1% 0.3% 0.30 kg/ha tretiranjem u zoni reda. rđa Mankogal 80 + Harpun + Galmin Mankogal 80 + Pehar+ Abastate + Fobos Pahar plus + Akord WG + Abastate + Galmin Akord plus + Abastate + Galmin Dakoflo 720 + Harpun + Konzul Mankogal 80 + Tonus + Abastate + Nu Film 17 Galofungin SC + Konzul + Nu Film 17 Akord WG + Kozak Konzul Pred početak cvetanja . siva pegavost lisne vaši.Zaštita kruške Vreme primene/ faza razvoja Namena bakteriozna plamenjača. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha.25% 0.075 % + 0. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 3 l/ha. bolesti tokom skladištenja smotavac. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1-1. smotavac ploda smotavac čađava krastavost ploda.5% ili 0.03% 2 -3 % 0. smotavac ploda.2% 0.1% + 0.05% + 0.3 % 0. rđa grinje kruškina osa. cvetojed.03 % 0.3 kg/ha 0.15% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Rafal 120 - 1-2 l/ha. smotavac.5% 0. bolesti tokom zrenja kruškina buva. siva pegavost kruškina buva. lisne vaši čađava krastavost ploda.5 kg/ha 0. čađava krastavost i pegavost plodova Bubrenje pupoljaka kruškina buva.1% 0.25% 0. grinje.

15% 0. antraknoza Kretanje vegetacije štitaste i lisne vaši. poželjno je izvršiti i ovaj tretman za suzbijanje monilije Suzbijanje korova: Casoron G .Zaštita višnje i trešnje Vreme primene/ faza razvoja Namena monilija.5% 2. promena boje ploda 7-14 dana pred berbu Posle berbe Jesenje plavo prskanje (preko 75% opalog lišća) * Kada cvetanje traje duže od 5 dana.02 . mineri vaši antraknoza.1% + 0.2% 2 .30 kg/ha tretiranjem u zoni reda. antraknoza.0.5 l/ha 0.15% 0.0. antraknoza monilija.15% 2.03% 0. mrazovci.5% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 27 . korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1-1. antraknoza. trulež plodova vaši protiv pucanja plodova pegavost lista višnje eriofidne grinje monilija.1% + 0. pegavost lista višnje.35% 1 .5 kg/ha 0. pre kretanja vegetacije) Glifol - 4 - 5 l/ha.5 l/ha.35% Beli baloni Puno cvetanje* Plodovi u porastu.1% + 0.3% 2.15% 0.5 kg/ha 0.5 kg/ha 0.025% 0. tripsi. antraknoza monilija. pegavost lista višnje Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin ili Plavo ulje Kubik ili Kubik plus Kubik ili Kubik plus Akord WG + Abastate + Nu Film 17 + Dimetogal Mankogal 80 + Cipkord 20 EC + Abastate + Nu Film 17 Mankogal 80 + Dional 500 SC + Tonus Nu Film 17 Mankogal 80 + Abastate + Nu Film 17 Bakrni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Rafal 120 - 1-2 l/ha.5 . 10-12 dana kasnije trešnjina muva grinje. grinje i savijači pupoljaka monilija. mineri antraknoza.5 l/ha 2. pegavost lista višnje Plodovi u porastu.75% 0.1% 2.75 kg/ha 0. pegavost lista višnje Precvetavanje grinje.

15% 2 kg/ha 0.1 % 0.15 % 150 ml 0.75 kg/ha 1 .3% 200 ml/ha ili 150 ml/ha 2.5 l/ha 0.2% 0. kovrdžavost listova Neposredno pred kretanje vegetacije(mirovanje biljaka) štitaste vaši. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha. lisne vaši.3% 2.35% šupljikavost lista.5 l/ha 0.1% 0.5 l/ha 0.roze pupoljak pepelnica trips Cvetanje sušenje cvetova i grančica sušenje cvetova i grančica Precvetavanje pepelnica. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 3 l/ha.03% 2 . šupljikavost lišća Plod veličine lešnika breskvin moljac lisne vaši trulež plodova. breskvin moljac kovrdžavost lista pepelnica breskvin moljac kovrdžavost lista Pred pocetak cvetanja . korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1-1.03% 0.Zaštita breskve Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Dakoflo 720 + Akord WG * + Galmin Dakoflo 720 + Thiowit Jet 80 WG + Kozak ili Laser 240 SC** Kubik ili Kubik plus Dional 500 SC + Akord WG + Kozak ili Laser 240 SC** Akord plus + Fenitrotion 50 EC + Tonus Pehar plus + Konzul Galofungin SC + Fobos Dional 500 SC + Laser 240 SC ** Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0. breskvin moljac kovrdžavost lista Bubrenje pupoljaka (pri pojavi prve zelene tačke na terminalnim pupoljcima) Dve nedelje nakon prethodnog 7 . lisne vaši. lisne vaši. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 28 . trips pepelnica breskve.5% ili 0. grinje trulež i bolesti uskladištenja plodova trips.05% 0.14 dana pre berbe Jesenje plavo prskanje (preko 75% opalog lišća) * obavezno kod sorte SAMERSET ** obavezan tretman kod nektarina Napomena: karenca za primenu Lasera u nektarinama u svetu iznosi 1 dan Suzbijanje korova: Casoron G . šupljikavost lišća Nakon proređivanja plodova breskvin moljac. breskvin moljac.2% 2.35% 2% 0. trulež plodova.15% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Rafal 120 - 1-2 l/ha.30 kg/ha tretiranjem u zoni reda.25% 0.2 % 0. štitaste vaši trulež i bolesti uskladištenja plodova breskvin moljac.5 l/ha.75% 0.

šupljikavost lišća. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 3 l/ha.5 kg/ha 0. kukavičja suza.5 kg/ha 0.15% 0. šupljikavost lista Pred kretanje vegetacije štitaste i lisne vaši.15% 2. monilia.03% 0. rđa šljive. mrazovci. plamenjača šljive šljivina osa. grinje.Zaštita šljive Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Kubik ili Kubik plus Kubik ili Kubik plus* Akord WG + Mankogal 80 + Dimetogal Mankogal 80 + Cipkord 20 EC + Tonus Dional 500 SC + Fobos EC Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0.3% 2. lisne vaši šupljikavost lišća. listojedi.75 l/ha 2.5 l/ha. smotavci monilia cveta monilia cveta monilia cveta. šupljikavost lista i plamenjača Beli baloni Puno cvetanje* Precvetavanje Plodovi veličine lešnika Plodovi menjaju boju Jesenje plavo prskanje (preko 75% opalog lišća) Napomena: * Kada cvetanje traje duže od 5 dana. plamenjača šljive šljivin smotavac.5% ili 0.75% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 29 . šljivine ose monilia ploda šljivin smotavac.35% 1 . lisne vaši.2% 0.03% 2 . korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Rafal 120 - 1-2 l/ha. lisne vaši monilija. gubar.05% 0.35% rogač.5 l/ha 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1-1. poželjno je izvršiti i ovaj tretman za suzbijanje monilije Suzbijanje korova: Casoron G . korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha.025% 0.0.5 l/ha 2. šljivin moljac.5 .30 kg/ha tretiranjem u zoni reda. rđa šljive.

grinje sušenje izdanaka.35 % Početak listanja sušenje izdanaka.1% + 0.5 l/ha.075% 0.0.1% + 0. malinina buba.05% ili 0.075 . korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha.2% 0.25% + 0. mušica.2% 0.4 kg/10 ari. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Starane 250 ili Bonaca - 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Rafal 120 - 1-2 l/ha.075% 0.3% 0.2% 0.1% 0. didimela. eriofidne grinje Odmah posle berbe i uklanjnanja izdanaka Jesenje prskanje (pred opadanje lišća) sušenje izdanaka. cvetojed siva trulež Neposredno pred cvetanje 14 dana pred berbu didimela. mušica.1% 0. cvetojed sušenje izdanaka.1% + 0. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 2 - 3 l/ha. didimela.0.2% 0. antraknoza siva trulež grinje.75% ili 0.075 .1% 0.5% 0. didimela. antraknoza muva galica.35% 1 .0. didimela. Suzbijanje korova: Casoron G . antraknoza * Nema opasnosti za pčele i druge oprašivače.pucanje pupoljaka (nakon završenog vezivanja) štitaste vaši zimska jaja lisnih vašiju Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Mankogal 80 + Abastate + Nu Film 17 Galofungin SC + Dimetogal + Abastate + Nu Film 17 Akord WG + Pehar + Fobos EC ili Konzul Dional 500 SC + Pehar + Elisa* Akord WG Abastate + Nu Film 17 Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0. mušica.1% 0. malinina buba. moljac i grinje sušenje izdanaka.03% 2 . tretiranjem u redove. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke 30 . didimela.15% 0. Tretiranje obaviti u večernjim satima. Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova smotavac grinje.1% 0.Zaštita maline Vreme primene/ faza razvoja Namena bolesti sušenja izdanaka Bubrenje . korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1 - 1.06% 0.075 .

03% 2 .5% 0.075% 0.3% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke 31 .025% 0.075% 0. sušenje izdanaka.4 kg/10 ari.075% + 0. malinina buba.1% 0. mušica.sušenje izdanaka. antraknoza Početak listanja grinje Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC ili Plavo ulje Akord WG + Abastate + Nu Film 17 + Dimetogal Akord WG + Galofungin SC + Fobos EC ili Konzul Dional 500 SC + Pehar + Elisa* Mankogal 80 + Tonus Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0. lisne vaši Jesenje prskanje (pred opadanje lišća) ljubičasta pegavost. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super - 1 - 1. antraknoza štetočine stabla. Tretiranje obaviti u večernjim satima.15% 0. lisne vaši sušenje izdanaka.2% 0. eriofidne grinje ljubičasta pegavost. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha. didimela.35 % ljubičasta pegavost. sušenje izdanaka. antraknoza Posle berbe * Nema opasnosti za pčele i druge oprašivače. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 2 - 3 l/ha. rđa.35% 1 . 15 dana pred berbu sušenje izdanaka. tretiranjem u redove. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Starane 250 ili Bonaca - 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Rafal 120 - 1-2 l/ha.05% ili 0. Neposredno pred cvetanje (kraj maja) smotavac grinje.5 l/ha. cvetojed siva trulež.75% ili 0.2% 0. Suzbijanje korova: Casoron G .06% 0. rđa.Zaštita kupine Vreme primene/ faza razvoja Namena ljubičasta pegavost. rđa kupine Lastari veličine 30 .25% 0.2% 0.1% 0.40 cm (kraj aprila) eriofidne grinje štetočine stabla.1% 0. grinje.

25% 0.25% 0. pre početka cvetanja jagode i posle berbe Posle berbe u praksi se za suzbijanje širokolisnih korova koristi Monosan herbi u dozi od 1 .8 - 1 l/ha (uskolisni jednogodišnji korovi) 1.05% ili 0.Zaštita jagode Vreme primene/ faza razvoja Pred kretanje vegetacije Namena siva pegavost lista siva pegavost lista Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Mankogal 80 + Dimetogal + Abastate + Nu Film 17 Akord WG + Dional 500 SC + Fobos EC ili Konzul Pehar + Mankogal 80 + Tonus Mankogal 80 + Fenitrotion 50 EC Doza/ koncentracija 0. lisne vaši grinje siva pegavost lista Početak cvetanja siva trulež jagodin rilaš siva trulež Kraj cvetanja siva pegavost lista jagodin rilaš Posle berbe siva pegavost lista lisne vaši Suzbijanje korova: Gallant Super - 0.5 - 2 l/ha (uskolisni višegodišnji korovi) Rafal 120 - 1-2 l/ha.35% 0.075% 0.1% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) korovi porasta 15 .15% Pred cvetanje (vidljivi cvetni pupoljci) cvetojed.1.07% 0.15% 0.20 cm.07% + 0.025% 0.15% 0.5 l/ha.15% 0. pri čemu dnevna temperatura ne sme da bude veća od 250 C Vreme primene : 32 .5% 0.2% 0.

korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 33 .1% 2.05% 0.1% + 0.2% 2 . sredina juna smotavci. pegavost lista dunje. moljci grinje. tripsi. smeđa pegavost lista.Zaštita dunje Vreme primene/ faza razvoja Namena monilija Bubrenje pupoljaka smotavci.75 kg/ha 2 l/h 0.5 kg/ha 0. štitaste vaši. moljci grinje.35% 1 .35% Roze pupoljak Početak cvetanja 10-15 dana kasnije Suzbijanje korova: Casoron G . ervinija monilija.1% 0. tripsi. ervinija Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin ili Plavo ulje Kubik ili Kubik plus Cuprozin 35 WP Akord WG + Dakoflo 720 + Abastate + Nu Film 17 + Dimetogal Mankogal 80 + Konzul + Harpun Abastate + Nu Film 17 Dakoflo 720 + Dional 500 SC + Tonus Dimetogal + Harpun Abastate + Nu Film 17 Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Doza/ koncentracija 0.75% 0.1% + 0.15% 2 l/ha 0.30 kg/ha tretiranjem u zoni reda. lisni mineri.3% 2. mineri vaši smeđa i lisne pegavosti Plodovi u porastu.5% 0. moljci. grinje monilija monilija monilija. pre kretanja vegetacije Galop - 3 l/ha. trulež plodova vaši Po potrebi Jesenje plavo prskanje (preko 75% opalog lišća) smotavci.1% + 0. mineri (po potrebi) smeđa i lisne pegavosti. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Rafal 120 - 1 - 2 l/ha. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha.1% + 0. pegavost lista.5 l/ha 0.15% 0.15% 0. pepelnica Kraj precvetavanja grinje. mineri monilija.1% + 0.1% 0.15% 0.025% 0.

5 % 0.5% 0.5 l/ha (uskolisni rizomski) Starane 250 ili Bonaca - 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke 34 .5% 0. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant Super ili Globus - 1 - 1.025 % Lastari dužine 20-30 cm Akord WG Vokal WG + Crystal 250 SC + Abastate + Nu Film 17 Vokal WG + Crystal 250 SC + Dional 500 SC + Elisa Kardinal SC + Akord WG + Pehar + Konzul Bordovska čorba 100 SC + Thiowit Jet 80 WG + Dional 500 SC + Fobos EC Bakarni oksihlorid 50 + Thiowit Jet 80 WG + Pehar + Tonus Suzbijanje korova: Casoron G . kraj juna Pepelnica Siva trulež Grožđani moljac Plamenjača Treće tretiranje posle cvetanja. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol ili Dominator - 4 - 6 l/ha.06 % 1-1. polovinom jula Pepelnica Siva Trulež Grožđani moljac Plamenjača Početak šarka Pepelnica Siva trulež Grožđani moljac Preparat Mankogal 80 + Thiowit Jet 80 WG Doza/ koncentracija 0. pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop - 2 - 3 l/ha.075 % + 0.02% 1 l/ha 0.02% 0.5 l/ha 0.15% 2.4 l/ha 2 l/ha 0.5% 2 l/ha 0.25 % 0.5% 1 l/ha 0. 15 dana nakon predhodnog.04% 0.Zaštita vinove loze Vreme primene/ faza razvoja Namena Crna pegavost Lastari dužine 5-10 cm Pepelnica – primarni izvor zaraze Eriofidne grinje Pepelnica – primarni izvor zaraze Plamenjača Pred cvetanje Pepelnica Eriofidne grinje Plamenjača Precvetavanje Pepelnica Siva Trulež Cikade Plamenjača Drugo tretiranje posle cvetanja.4 kg/ha 2-3 kg/ha 0.4kg/10 ari aktivne površine.15 % 2-3 kg/ha 0.

plamenjača pepelnica smotavac lista.2% 0. cikade zvezdasta čađava pegavost. pepelnica vaši.03% 0. vaši.03% 0. cikade.025% + 0. smotavac lista. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) 35 .5 l/ha. grinje Preparat Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 Vokal WG + Dimetogal Vokal WG + Thiowit Jet 80 WG + Tonus + Laser 240 SC Pehar + Dional + Abastate + Nu Film 17 Electis 75 WG + Akord + Tonus Electis 75 WG + Akord + Fobos EC Doza/ koncentracija 0.025% 0.06% 0.5% 0.2% 0. rđa.1% 0. grinje zvezdasta čađava krastavost.3% 0. trips zvezdasta čađava krastavost Drugo posle cvetanja (10 - 15 dana posle prvog) lisna rđa.15% 0.2% 0. gusenice. plamenjača Treće posle cvetanja (15 - 20 dana posle drugog) pepelnica.03% Posle rezidbe (druga polovina marta) Početak listanja (sredina aprila) zvezdasta čađava pegavost.03% 0.2% 0.03% 0. plamenjača lisna rđa pepelnica vaši četvrto posle cvetanja (15 dana posle trećeg) Pahar plus + Akord + Tonus 0. lisna rđa.15% 0.3% 0. lisna rđa.1% 0.5% 0.35% 1 .Zaštita ruža Vreme primene/ faza razvoja Namena zvezdasta čađava krastavost. trips zvezdasta čađava krastavost Pred početak cvetanja (početak maja) Prvo posle cvetanja (druga polovina maja) siva trulež grinje.025% Suzbijanje korova: Casoron G - 5 kg / 10 ari pre kretanja vegetacije (posle druge godine) Gramoxone - 3 l/ha. plamenjača vaši. smotavac lista zvezdasta čađava krastavost.1% + 0. plamenjača biljne vaši. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni)- zaštititi zelene delove biljke Gallant Super - 1 - 1. lisna rđa vaši. cikade. korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) - zaštititi zelene delove biljke Glifol - 4 - 5 l/ha.

Siva pegavost. Savijači Lisne vaši Grinje Štitaste vaši Bela leptirasta vaš posle 7 dana Elisa + Tonus Actellic Tresetna mušica tretiranje supstrata Hektor + Fobos EC Dional 500 SC ili Pehar Akord WG + Dakoflo 720 ili Mankogal 80 Akord WG + Dakoflo 720 + Galofungin T Balb ili Mankogal 80 + Galofungin T Siva plesan.075% 0.2% 0.1% 5 gr/ar 0. Bela trulež Pepelnice.1% 0.1% 0.25% 0. lisni mineri Preparat Radar Versus G Abastate + Nu Film 17 Laser 240 SC Kozak Harpun Tonus Fobos EC Abastate + Nu Film 17 Elisa + Nu Film 17 Harpun + Fobos EC Doza/ koncentracija 200 .0.05% 0.05% 0.1% + 0.025% 0.05 .Zaštita cveća Problemi Zemljišne štetočine Tripsi.05% + 0.250 gr/ar 0. Antraknoza Bolesti korena i prizemnog dela stabla.05% 0.15% 0. proukozrovači uvenuća biljaka 36 .25% 0.05% + 0.05% + 0.Rđe Crna pegavost.15% 0.2% 0.1% 0.2% 0.25% + 0.02% 0.075% 0.025% 0.15% 0.1% Lisne sovice.15% 0.06% + 0.

PROGRAM ISHRANE BILJAKA .

Ratarske kulture Napomena: Proizvode na bazi kalcijuma treba raditi odvojeno od ostalih tretmana. potrebna je provera pre tretmana. Pšenica Folijarna prihrana (prihrana preko lista) dva puta u toku godine Stadijum Preparat Folijarna prihrana Chopin Bokorenje Alaska 18.14 + ME Foligal Super 5-8 listova Chopin Turo 28.3 kg/ha Kukuruz Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine Stadijum Preparat Folijarna prihrana Chopin 3-5 lista Alaska 18.3 kg/ha 2 .3 kg/ha 3 l/ha 2 .14.3 kg/ha 2 .14 + ME Doza/ koncentracija 5 l/ha 2 .3 l/ha 5 l/ha 2 .3 kg/ha 3 l/ha 5 l/ha 2 .14.18. takođe i ne mešati sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima.3 l/ha 2 .14.18. Proizvodi na bazi bora mogu pokazati nekompatibilnost sa pesticidima.18 + 2MgO + ME Foligal Super Turo 28.14.14 + ME Foligal Super Vlatanje do klasanja Chopin Turo 28.18 + 2MgO + ME Foligal Super Turo 28.14 + ME Doza/ koncentracija 5 l/ha 2 .3 kg/ha 38 .

3 l/ha Uljana repica Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine Stadijum Intezivan porast lisne mase Pred zatvaranje redova 10-14 dana kasnije Preparat Folijarna prihrana Alaska 18.3 kg/ha 2 .18 + 2MgO + ME Foligal Bor Foligal Bor Doza/ koncentracija 2 .18.18.3 l/ha 2 .3 kg/ha 3 l/ha 2 .18 + 2MgO + ME Foligal Super Foligal Bor Doza/ koncentracija 2 .18 + 2MgO + ME Foligal Super Doza/ koncentracija 2 .Soja Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine Stadijum 1-3 troliske Pre cvetanje soje Preparat Folijarna prihrana Alaska 18.18.3 l/ha 39 .3 kg/ha 2 .3 l/ha 2 .18.3 l/ha Suncokret Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine Stadijum U vreME suzbijanja travnih korova Preparat Folijarna prihrana Alaska 18.18 + 2MgO + ME Foligal Bor Foligal Bor Doza/ koncentracija 2 .3 kg/ha 3 l/ha Šećerna repa Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine Stadijum Intezivan porast lisne mase Pred zatvaranje redova 10-14 dana kasnije Preparat Folijarna prihrana Alaska 18.

5% 3 .10.32+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix CalNit Folcare 16.5 g /biljka/ dan 0.5 l/ha 1 .75-1 g /biljka/ dan 0.40.0.5MgO+ME Turo 28:14:14+ME Turo 15.12.30+2MgO+ME Formiranje plodova Soluveg 20.32+2MgO+ME PotNit Doza/ koncentracija 1.2% 1.5% 1.20.3% 3 .30+2MgO+ME Soluveg Parma 16.2 l/ha 0.75-1 g /biljka/ dan 1-1.3% 0.20. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!! 40 .17+2 MgO+ME – 500-750 kg/ha ili Granfield 15.0.20 + MgO + ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pred rasađivanje Koncetracija 0.12.5 l/ha 1 .18.20+2MgO+ME Foligal super Activeg 12.2 .18 + 2MgO+ME Od rasađivanja do cvetanja Soluveg Orange 22.5.2 .18 + 2MgO+ME Turo 15.36 + ME Tokom berbe CalNit PotNit Navedene doze i koncetracije date su orijentaciono.5 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/ nedeljno 100-200 g /ar/ nedeljno Proizvod Folijarna prihrana Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.2MgO+ME Foligal bor Turo 28:14:14+ME CalNit Folcare 20.2-0.6.30 g na 10 l vode.3% 0.2 l/ha 0.10+3.8.0.8.5 l/ha 0.15.75-1 g /biljka/ dan 0.15+ME 500-750 kg/ha Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade eleMEnata koristi se Granfield 25.3% 0.25 .5 .2 .4.5 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno 1-1. Đubrenje posle rasađivanja na stalno MEsto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (prihrana preko lista) na svakih 7 do 10 dana Stadijum Proizvod Fertigacija Sulotaste 15.10+4 MgO+ME Alaska 18.20.6.25 .2 kg/ha 0.36+ME CalNit PotNit Alaska 12.6+0.75-1 g /biljka/ dan 1-1.3% Rasađivanje Soluveg Green 10.18.0.8+2MgO+ME PotNit Folcare 16.27 + 3 MgO+ME Intezivan rast plodova Alaska 12.20+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% CalNit Activeg 6.5% 0.25 .2 .20. za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta.5 l/ha 0.10 + 2MgO + ME – 500 - 750 kg/ha Sva đubriva sadrže mikroeleMEnte Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Folcare 20.15 .0.2 .0.12.5 g /biljka/ dan 1-1.75-1 g /biljka/ dan 0.30.5.5 l/ha 0.Povrtarstvo Program za đubrenje paradajza Osnovno đubrenje Granfield 12.2-0.20 + 1 MgO+ME Alaska 18.5% 1.75-1 g /biljka/ dan 0.5.3% 0.3% odnosno 20 .15+ME Doza/ koncentracija 0.

12.75-1 g /biljka/ dan Proizvod Folijarna prihrana Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.Program za đubrenje paprike Osnovno đubrenje Granfield 12.5% 1.2 kg/ha 3 .3% 0.5 l/ha 0.30+2MgO+ME Alaska 12.5. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!! 41 .2% 1.2 l/ha 3 .10+3.5 l/ha 1 .20+2MgO+ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pred rasađivanje Koncetracija 0.32+2MgO+ME Activeg 6.20.5 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/ nedeljno 100-200 g /ar/ nedeljno 150-200 g /ar/ nedeljno CalNit PotNit Folcare 16.5% 0.36 + ME CalNit 0.3% 0.5 .17+2 MgO+ME – 500-750 kg/ha ili Granfield 15.8.2-0.0.3% odnosno 20-30 g na 10 l vode.3% 0.2 .6+0.25 .6.0.2 .3% 0.6.75-1 g /biljka/ dan 0.8.3% 0.2-0.15+ME 500-750 kg/ha Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade eleMEnata koristi se Granfield 25.5 l/ha 0.8+2MgO+ME 1-1.25 .10.5 l/ha 1.10+4 MgO+ME Alaska 18.2 .3% Tokom berbe PotNit Soluveg Parma 16.5 l/ha Rasađivanje Soluveg Green 10.2 .75-1 g /biljka/ dan 0. Đubrenje posle rasađivanja na stalno MEsto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (prihrana preko lista) na svaki 7 do 10 dana Stadijum Proizvod Fertigacija Sulotaste 15.2MgO+ME CalNit Doza/ koncentracija 1.0.20.18 + 2MgO+ME Turo 15.27+3 MgO+ME Navedene doze i koncetracije date su orijentaciono.20.40.5MgO+ME Turo 28:14:14+ME Formiranje plodova Soluveg 20.5.8+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix CalNit Folcare 16.75-1 g /biljka/ dan Folcare 20.30.5% 0.32+2MgO+ME PotNit Intezivan rast plodova CalNit PotNit Soluveg Parma 16.20+2MgO+ME Foligal super Foligal bor Turo 28:14:14+ME Activeg 12.6.20+ME Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Activeg 6. za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta.6.12.75-1 g /biljka/ dan 0.18.2 l/ha 0.20.15+ME Doza/ koncentracija 0.75-1 g /biljka/ dan 0.5 l/ha 1 .5% 3 .18.12.15.18 + 2MgO+ME Od rasađivanja do cvetanja Soluveg Orange 22.36+ME 0.0.4.27 + 3 MgO+ME Alaska 12.20 + 1 MgO+ME Alaska 18.10+2 MgO+ME 500-750 kg/ha Sva đubriva sadrže mikroeleMEnte Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Folcare 20.0.75-1 g /biljka/ dan 0.15 .2-0.25 .5 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno 1-1.

75-1 g /biljka/ dan 0.3% 0.0.6.10+4 MgO+ME Alaska 18.6.30+2MgO+ME Alaska 12.2-0.3% Rasađivanje Soluveg Green 10.27+ 3 MgO+ME Navedene doze i koncetracije date su orijentaciono.75-1 g /biljka/ dan 0.27+ 3 MgO+ME Alaska 12.18+2MgO+ME Od rasađivanja do cvetanja Soluveg Orange 22. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!! 42 .75-1 g /biljka/ dan 0.32+2MgO+ME Activeg 6.Program za đubrenje krastavca Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Folcare 20.75-1 g /biljka/ dan 1-1.2 .2-0.20.3% 0.6+0.2 .3% 0.10+3.2MgO+ME CalNit Folcare 20.20+2MgO+ME Specialcare Humicacid 15% Specialcare Aminoacid mix Activeg 6.8+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix CalNit Folcare 16.5 g /biljka / dan 100-200 g /ar /nedeljno 100-200 g /ar / nedeljno 100-200 g /ar / nedeljno 1-1.6.75-1 g /biljka/ dan 0.20.3% 0.25-5 l/ha 3-5 l/ha 0.5% 3-5 l/ha 1.15-0.8.40.0.8.12.8+2MgO+ME CalNit PotNit Folcare 16.3% odnosno 20 .15+ME Doza/ koncentracija 0.20+ 1 MgO+ME Posle prvog cvetanja PotNit Alaska 18.18.25-5 l/ha 0.20+2MgO+ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pred rasađivanje Koncetracija 0.75-1 g /biljka/ dan 0.18+2MgO+ME Turo 15.5% 0.30 g na 10 l vode.5% 1-2 l/ha 1.32+2MgO+ME PotNit Doza/ koncentracija 1.5 g /biljka / dan 200-300 g /ar/nedeljno 250-300 g /ar/ nedeljno 200 g /ar/ nedeljno 150-200 g /ar/ nedeljno Proizvod Folijarna prihrana Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.36+ME PotNit Tokom berbe CalNit Soluveg Parma 16.10.0.3% 0.2-0.5 l/ha 1 .2 .2% 3-5 l/ha 0.12.2 l/ha 0.36+ME Intezivano formiranje plodova CalNit PotNit Soluveg Parma 16.5.20+2MgO+ME Foligal super Foligal bor Activeg 12.0.2 .20. Đubrenje posle rasađivanja na stalno mesto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (preko lista) na svakih 7 do 10 dana Stadijum Proizvod Fertigacija Sulotaste 15.30.5% 0.75-1 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/ nedeljno 0.18.20.6.4. za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta.25 .5MgO+ME Turo 28:14:14+ME Soluveg 20.

75-1 g /biljka/ dan 0.4.75-1 g /biljka/ dan 0.75-1 g /biljka/ dan 0.20.20.75-1 g /biljka/ dan 1-1.8+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix CalNit Folcare 16.3% 1-2 l/ha 3-5 l/ha 0.5.5% 0.18+2MgO+ME Turo 15.3% Po rasađivanju Soluveg Green 10.2-0.2-0.20+2MgO+ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pre rasađivanja Koncetracija 0.20.15-0.6+0.8+2MgO+ME CalNit Folcare 16.27+ 3 MgO+ME PotNit 1-1.10.2-0.5 g /biljka/ dan Proizvod Folijarna prihrana Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.2-0.25-5 l/ha 3-5 l/ha 0.18.6.3% 0.36+ME Plodovi porasta 50% Soluveg Parma 16.5 g /biljka/ dan 1-1.5 l/ha 1 .2-0.20+2MgO+ME Foligal super Specialcare Humicacid 15% Activeg 12.5% 0. Đubrenje posle rasađivanja na stalno mesto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (preko lista) na svakih 7 do 10 dana Stadijum Proizvod Fertigacija Sulotaste 15.5% 1.2-0.2-0.20+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix Activeg 6.2% 0.20+ 1 MgO+ME Rast i obrazovanje lisne mase Formiranje vreža Alaska 18.8.Program za đubrenje dinje Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Folcare 20.75-1 g /biljka/ dan 0.75-1 g /biljka/ dan 0.2 l/ha 0.10+4 MgO+ME Soluveg Orange 22.30+2MgO+ME Prvi plodovi Soluveg Parma 16.30+2MgO+ME Turo 15.25-5 l/ha 0.5 g /biljka/ dan 200-300 g /ar/nedeljno 200-250 g /ar/ nedeljno Pred zrenje 250-300 g /ar/nedeljno PotNit Navedene doze i koncetracije date su orijentaciono.12.32+2MgO+ME PotNit Doza/ koncentracija 1.3% 0.3% 0.20.6.3% odnosno 20-30 g na 10 l vode.5. za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta.5% 3-5 l/ha 1. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!! 43 .27+ 3 MgO+ME Alaska 12.6.32+2MgO+ME Activeg 6.2MgO+ME CalNit Foligal Bor Folcare 20.8.10+2 MgO+ME Turo 28:14:14+ME Soluveg 20.40.25 .25% 0.15+ME Doza/ koncentracija 0.30.6.

18.5% 1.30 g na 10 l vode.5MgO+ME Turo 28:14:14+ME Formiranje vreža Intezivan razvoj Soluveg 20.15-0.12.3% Po rasađivanju Soluveg Green 10.20+2MgO+ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pre rasađivanja Koncetracija 0.20+2MgO+ME Foligal super Foligal bor Activeg 12.75-1 g /biljka/ dan 0.40.75-1 g /biljka/ dan Proizvod Folijarna prihrana Specialcare Aminoacid mix Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.5% 0. za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta.75-1 g /biljka/ dan 0.32+2MgO+ME PotNit Po potrebi Po potrebi 250-300 g /ar/nedeljno 250-300 g /ar/ nedeljno 250-300 g /ar/nedeljno 250-300 g /ar/ nedeljno Plodovi porasta 50% Navedene doze i koncetracije date su orijentaciono.3% 1-2 l/ha 3-5 l/ha 0.30.2-0.6.10+3.20.32+2MgO+ME Activeg 6.25% 0. Đubrenje posle rasađivanja na stalno MEsto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (preko lista) na svakih 7 do 10 dana Stadijum Proizvod Fertigacija Sulotaste 15.6+0.3% odnosno 20 .8.27+3 MgO+ME Alaska 12.2-0.25-5 l/ha 0.3% 0.75-1 g /biljka/ dan 0.20.6.2% 0.3% 0.2-0.10.15+ME Doza/ koncentracija 0. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!! 44 .36+ME Plodovi porasta 30% Soluveg Parma 16.8+2MgO+ME CalNit Turo 15.20.2-0.25-5 l/ha 3-5 l/ha 0.2-0.20+ 1MgO+ME Alaska 18.4.6.2 .0.6.5% 3-5 l/ha 1.20.Program za đubrenje lubenice Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Folcare 20.2MgO+ME CalNit Foligal Bor Folcare 20.25-5 l/ha 1-2 l/ha 0.8+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix CalNit Folcare 16.5.10+4 MgO+ME Soluveg Orange 22.18+2MgO+ME 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno Specialcare Aminoacid mix Activeg 6.20+2MgO+ME Doza/ koncentracija 1.5% 0.27+3 MgO+ME CalNit PotNit 250-300 g /ar/nedeljno 250-300 g /ar/nedeljno Folcare 16.8.30+2MgO+ME Prvi cvetovi Soluveg Parma 16.

15-0.3% 1.32+2MgO+ME Alaska 18.2-0.10 + 2 MgO + ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka Folijarna prehrana (prehrana preko lista) Stadijum Beli baloni-početak cvetanja Proizvod Foligal bor Folcare 20.20+2MgO+ME Activeg 12.3% 0.12.20.12.5% 0.2-0.5% 4-5 l/ha 0.17 + 2 MgO + ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka ili Granfield 15.10 + 2 MgO + ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka Folijarna prehrana (prehrana preko lista) Stadijum Pre cvetanja Proizvod Foligal bor Folcare 20.8+2MgO+ME Specialcare Humicacid 15% Doza/ koncentracija 0.25-5 l/ha Precvetavanje Plodovi povećavaju veličinu Folcare 20.18. kruška) Osnovno đubrenje Granfield 12.32+2MgO+ME Alaska 12.3-0.5% 0.20.3% 1.20.18.6+0.2-0. nektarina.8.5% 0.5.20+2MgO+ME CalNit Specialcare Aminoacid mix Folcare 16.20+2MgO+ME Alaska 18.25-5 l/ha 0.5% 1-2 l/ha 0.2% 0.32+2MgO+ME Doza/ koncentracija 0.18+2MgO+ME CalNit Folcare 16.5% 0.višnja) Osnovno đubrenje Granfield 12.4.3-0.18.3% 1.17 + 2 MgO + ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka ili Granfield 15.15.20+2MgO+ME Folcare 20.20+2MgO+ME Alaska 18.15 +ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade elemenata koristi se Granfield 25.5% 0.5% Posle precvetavanja Plodovi veličine oraha Intezivan rast plodova mesec dana pred berbu Koštičavo voće (breskva.3-0.15-0.5.3-0.15.trešnja.8.Voćarstvo Jabučasto voće (jabuka. kajsija.18+2MgO+ME Activeg 6.20.6.5% 4-5 l/ha 1-2 l/ha 0.25-5 l/ha 0.5% 0.2-0.15 + ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade eleMEnata koristi se Granfield 25.8.5% 0.20.36+ME CalNit Specialcare Aminoacid mix mesec dana pred berbu 45 .12.5% 0.2% 0.18+2MgO+ME Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.2MgO+ME CalNit Specialcare Aminoacid mix Intezivan rast plodova Folcare 16.

2-0.12.15+ME 600-750 kg/ha Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade elemenata koristi se Granfield 25.3-0.5.5% 0.20+2MgO+ME Plodovi povećavaju veličinu Activeg 12.8+2MgO+ME Specialcare Humicacid 15% Folcare 20.3% / 20-30 g/10l vode Do cvetanja Sulotaste 15.2% 0.3% / 20-30 g/10l vode 0.2% 0.18.5% 4-5 l/ha 0.5% 0.6+0.2MgO+ME CalNit Specialcare Aminoacid mix Intezivan rast plodova Folcare 16.2-0.20.3% / 20-30 g/10l vode 0.3% 1.20.30.20+2MgO+ME Precvetavanje Alaska 18.25-5 l/ha 0.5.18.2-0.15-0.3% 1.8.2-0.30+2MgO+ME Doza/ koncentracija 300-600 g/ar 300-600 g/ar 400-800 g/ar Folijarna prihrana (prihrana preko lista) na svaka 10 dana Stadijum Proizvod Foligal super Doza/ koncentracija 0.2-0.30.10 + 2MgO + ME 600-750 kg/ha Folijarna prehrana (prehrana preko lista) Stadijum Beli baloni-početak cvetanja Proizvod Foligal bor Foligal bor Doza/ koncentracija 0.4.3% / 20-30 g/10l vode 0.2-0.12.18+2MgO+ME CalNit Folcare 16.20.15+ME Turo 15.15.32+2MgO+ME PotNit Pred zrenje 46 .6.2-0.5% 4-5 l/ha 1-2 l/ha 0.2-0.36+ME CalNit Specialcare Aminoacid mix mesec dana pred berbu Program za đubrenje vinove loze Prihrana preko sistema kap po kap ili zalivanjem Stadijum Od porasta lastara do formiranja grozdova Intezivan porast plodova Proizvod Alaska 18. kupina) Osnovno đubrenje Granfield 12.2-0.3% / 20-30 ml/10l vode 0.20+2MgO+ME Activeg 6.25% / 20-25 g/10l vode 0.15-0.17 + 2MgO+ME 600-750 kg/ha ili Granfield 15.8.18 + 2MgO+ME Sulotaste 15.15+ME Folcare 20.32+2MgO+ME Alaska 12.3% / 20-30 g/10l vode 0.25-5 l/ha Precvetavanje Folcare 20.Bobičasto voće (malina.

5 g/l vode /na svakih 7 dana Intezivni porast Formiranje pupoljaka i početak cvetanja Cvetanje (za bolje cvetanje i veće cvetove) Folijarna prihrana (prihrana preko lista) Stadijum Proizvod Foligal super Special Aminoacid mix Activeg 12.18.20.27+3 MgO+ME Turo 15.3% / 20-30 g/10l vode 0.17+2 MgO+ME – 600-750 kg/ha ili Granfield 15.18+2MgO+ME Soluveg 20.8-1 g/l vode /na svakih 7 dana 0.8.4.32+2MgO+ME Activeg 6.15.40.40.3-0.6 g/l vode /na svakih 7 dana 0.5.20+2MgO+ME Folcare 16.30+2MgO+ME Doza/ koncentracija 0.5% / 30-50 ml/10l vode Posle rasađivanja ili po nicanju Intezivan razvoj 47 .5 g/l vode /na svakih 7 dana 1-1.30.25% / 20-25 g/10l vode 0.3-0.6+ME Folcare 20.125% / 5-12.8-1 g/l vode 1-1.6.20.10 + 2MgO + ME 600-750 kg/ha Fertigacija zalivanje ili sistemom kap po kap Stadijum Posle rasađivanja Proizvod Sulotaste 15.12.6.8+2MgO+ME Doza/ koncentracija 0.5.5% / 30-50 ml/10l vode 0.Program za đubrenje cveća (ruže) Osnovno đubrenje Granfield 12.5% / 30-50 ml/10l vode 0.15+ME 600-750 kg/ha Kod zemljišta koja su bogata fosforom usled moguće blokade elemenata koristi se Granfield 25.5-0.2-0.3-0.6 g/l vode /na svakih 7 dana 0.10+4 MgO+ME Alaska 18.05-0.15+ME Soluveg Green 10.5 ml/10l vode 0.8-1 g/l vode /na svakih 7 dana 0.5-0.2-0.10+4 MgO+ME Soluveg Parma 16.20+ 1 MgO+ME Soluveg Green 10.

Srđan Arsić. RASINSKI I RAŠKI OKRUG Sedište: Kruševac dipl. tel: 011/ 3072 372: 011/ 3072 329.com POMORAVSKI. 063/ 457 308 e-mail: duskovv@yahoo. 063/ 107 1655 e-mail: muminovic@fitofarmacija. 063/ 457 353 e-mail: poptamara@yahoo.Regionalni menadžeri ZAPADNO SEVERNO BAČKI I SEVERNO BANATSKI OKRUG Sedište: Bačka Topola dipl. e-mai: cropchem@eunet. .ing.ing.ing. Milan Janičić.com JUŽNO BAČKI OKRUG Sedište: Novi Sad dipl. tisma@fitofarmacija. mob: 063 10 61 886.ing.rs Produkt menadžer dipl.ing. 063/ 250 823 e-mail: jojicmarko@yahoo. mob: 063 8496 249 e-mail: dakic@fitofarmacija. BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG Sedište: Kladovo dipl.rs BRANIČEVSKI. Milojica Pešić mob: 063/ 457 752. 063/ 8500 060 e-mail: dsole@neobee. MORAVIČKI. Ljubiša Pakalović mob.rs Rukovodilac regionalne prodaje za Vojvodinu: dipl. PČINJSKI. 063/ 457 752 e-mail: milojicap@eunet. Darko Muminović mob. 063/ 457 703 e-mail: gpuhar@gimelnet. Dejan Šošić mob.rs Marketing sektor Produkt menadžer za herbicide Mr Piljo Dakić.rs Napomena: Pregled preparata za zaštitu bilja iz proizvodnog programa Galenika Fitofarmacije a. JABLANIČKI I TOPLIČKI OKRUG Sedište: Leskovac dipl. Marko Jojić mob. Tamara Popović mob.net Sektor prodaje i primene Prodaja i primena: 11080 Zemun.ing. ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Čačak dipl. Milojica Pešić mob. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl.ing. Stoga.d. ing.rs SREDNJI I JUŽNI BANATSKI OKRUG Sedište: Aleksandrovo-Zrenjanin dipl. u najboljoj nameri preporučujemo da se prilikom upotrebe i čuvanja naših preparata. 063/ 1015 718 e-mail: prodaja@fitofarmacija. kao i ostalih sredstava za zaštitu bilja. Batajnički drum bb. tel: 011 3072 327. PIROTSKI. Dušan Belenzada mob.rs MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl. mob: 063/ 850 0020. pridržavate detaljnih informacija u uputstvu za upotrebu koje je priloženo uz proizvod.rs SREMSKI OKRUG Sedište: Sremska Mitrovica dipl. ing.ing. e-mail: milojicap@eunet. a koje bi mogle biti uzrok neadekvatne primene naših proizvoda. ing. napravljen je u propagandne i komercijalne svrhe. 063/ 457 885 e-mail: paki7@ptt.rs NIŠKI. Duško Vitković mob. tel:011/3072 366. sa namerom da svi podaci u njemu budu tačno navedeni. mob: 063 457 710. ing. tel: 011/ 3072 322.rs Rukovodilac odeljenja agro tehnologije dipl. e-mail: matic@fitofarmacija. fax: 011/ 3072 370 Direktor sektora prodaje i primene: dipl. Ipak ne možemo biti odgovorni za netačnosti koje se eventualno pojavljuju u tekstu. ing.ing.ing. 063/ 10 61 299 e-mail: dusanbelenzada@sbb.rs Rukovodilac regionalne prodaje za centralnu Srbiju: dipl. Goran Puhar mob. Brankica Trifunović-Tišma tel: 021/ 469 419. e-mail: janicic@fitofarmacija. Luka Matić. Zoran Kocić mob.com GRAD BEOGRAD.rs ŠUMADIJSKI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful