CELICA

BIOLOGIJA  je  veda  in  znanost  o  življenju  in  živih  bitjih.  Naravoslovna Veda  =  vse  znanje  človeštva  o  nekem  tematskem  področju. Znanost  =  načrtno  odkrivanje  novih  spoznanj,  iskanje  splošno  veljavnih  resnic  z  znanstvenimi   metodami. Stroka  =  uporabno  znanje  s  področja  neke  vede.   Življenje  je  proces  samoohranjevanja  živih  bi1j.   Prepoznamo  ga  biotskih  procesih  (življenjskih  dogajanjih):   • prehranjevanje • presnavljanje • izločanje • razmnoževanje • dednost • rast • razvoj • čutnost • odzivanje  in  privajanje  na  dražljaje • pri  višjih  organizmih:                  -­‐  dihanje                  -­‐  učenje Za  življenje  so  pomembni  4  pogoji: 1. prisotnost  izbirno  prepustnih  membran  -­‐  kontrolirano  prehajajo  različne  snovi  v  in  iz  celice 2. biokemijske  reakcije  -­‐  izgradnja  in  razgradnja  organskih  molekul 3. geni  s  kodiranimi  sporočili  -­‐  zgradba  beljakovin,  potrebnih  za  reakcije 4. mehanizmi,  ki  preprečujejo  škodljive  reakcije. Naravoslovje  je  obsežno  področje  človekove  vednosH  in  raziskovanja  narave  -­‐  vsega  kar  obstaja   neodvisno  od  človeškega  delovanja.   Biologija  spada  med  TEMELJNE  oz.  BAZIČNE  znanosK  ali  vede.   -­‐ kemija -­‐ fizika -­‐ biologija -­‐ geologija + matemaHka  -­‐  z  njo  si  pomagamo  pri  razumevanju  bazičnih  znanosH,  razvila  se  je  kasneje. Biologija  je  osnova  drugim  panogam:  medicini,  veterini,  gospodarstvu,  agronomiji. Temeljna  /  bazična  znanost  =  izsledki  nimajo  v  času  odkrivanja  uporabne  vrednosH,  le  potešijo   znanstvenikovo  radovednost;  ko  se  izsledki  podrobneje  raziščejo  ali  se  odkrije  še  kaj  novega  se   bazična  znanosH  spremeni  v  aplikaKvno  znanost  =  izsledki  so  uporabni  v  vsakdanjem  življenju.   Mnogo  bazičnega  znanja  ne  moremo  nikoli  vključiH  v  vsakdanje  življenje,  je  pa  za razumevanje  delovanje  sveta  nujno  potrebno.  

(npr.  SPUŽVE  –  njihovo  prehranjevanje  nas  v  vsakdanjem  življenju  ne  zanima,  vendar  z  odkritjem,  da  proizvajajo   anHbioHke  se  zanimanje  zanje  povečuje.  Kaj  bi  šele  bilo,  če  bi  proizvajale  naWo?)  

Nikoli  ne  vemo,  kdaj  ima  neko  znanje  tudi  prikrito  (potencialno)  prakHčno  vrednost.  

Čeprav  je  biologija  bazična  znanost,  pa  je  kljub  temu  podlegla  številnim  aplikaHvnim  vedam  in   znanosHm  z  biotehničnega  področja:  gozdarstvu,  poljedelstvu  (agronomija),  živinoreji  in   biotehnologiji.

DELITEV BIOLOGIJE

4  kraljestva:  glive,  cepljivke,  živali  rastline  ➔  ločijo  se  po  temeljnih  značilnosHh  (npr.  po  celici) *temeljna  Hpa  celic:     -­‐  prokariontska  celica  (nima  jedra  -­‐  cepljivke) -­‐ evkarionstska  celica  (ima  jedro  -­‐  rastline,  živali  glive)
karion  -­‐  jedro    pro  -­‐  pred   ev  -­‐  pravo

4  PODROČJA:   ZOOLOGIJA:  živali     BOTANIKA:  raztline    

   

   

   

ANTROPOLOGIJA:  človek MIKROBIOLOGIJA:  mikroorganizmi

➔  delomo  na  panoge  (discipline) PANOGA taksonomija sistemaKka prepoznavanje  skupin  sorodnih   organizmov razvrščanje  biHj  v  pregledne  prikaze   glede  na  njihovo  medsebojno   sorodnost... proučuje  oblike  živih  biHj SMERI (primeri)
taksonomija  in  sistemaHka  živali        taksonomija  in  sistemaHka  rastlin

morfologija

citologija  (celice)    ➔  s  pomočjo  opH.  pr. histologija  (tkiva) anatomija  (notranje  obli.  in  zgradbe  or.) fiziologija  živali fiziologija  rastlin fiziologija  človeka celična  fiziologija nevrofiziologija bakterijska  geneHka molekularna  biologija  (o  molekulah  in   njegovih  pretvorbah  v  živih  bitjih) biokemija  hormnov ekologija  morja ekologija  celinskih  voda ekologija  kopnega embriologija  vretenčarjev

fiziologija

proučuje  delov.  posameznih  delov  živih   biHj  -­‐  celic,  tkiv,  organov  ali  celotnih  
organizmov

geneKka

veda  in  znanost  o  pojavih  v  zvezi  z   dednostjo

ekologija

proučuje  razmerja  med  živimi  bitji  in   njihovim  okoljem,  povezana  z  varstvom   okolja veda  o  vsem  v  zvezi  z  zarodki

embriologija paleontologija

raziskuje  živa  bitja  iz  preteklih  geoloških   paleobotanika obdobij

PANOGA evolucija ugotavlja  sorodstvene  vezi  med   skupinami  živih  biHj  in  njihov  razvoj  v   geološki  preteklosH pojavi  v  živih  bitjih  na  ravni  fizikalnih   procesov pojavi  na  ravni  kemijskih  procesov

SMERI (primeri)
evolucija  človeka

biofizika biokemija

  ALGOLOGIJA – veda o algah DENDROLOGIJA – veda, ki proučuje drevesa ENTOMOLOGIJA – veda, ki proučuje žuželke MIKOLOGIJA – veda o glivah, gobah ORNITOLOGIJA – veda o pticah IHTIOLOGIJA – veda o ribah

REŠEVANJE ZNANSTVENEGA PROBLEMA
PROBLEM ZBIRANJE  PODATKOV Znanstvena  raziskava  se  začne  z  domnevo  /  HIPOTEZO.       ➔  nepreverjen  sklep  na  podlagi  znanih  dejstev,  s  katerimi  skušamo  na  razumen       način  opisa1  zakonitos1  v  okviru  izbranega  znanstvenega  problema.       Če  želimo  postaviH  hipotezo,  moramo  o  problemu  poznaH  več  dejstev Dejstvo  /  FAKT  je  vsaka  utemeljena  ugotovitev  o  tem,  kar  je  ali  je  obstajalo  v  preteklosH.   PODATEK  je  dejsto,  ki  ga  upoštevamo  pri  reševanju  nekega  problema.   Podatki  se  nanašajo  na  kakovost  in  količino: -­‐ kvalita1vni  podatki  -­‐  zbiramo  s  opazovanjem  oz.  s  čuHli  (+  pripomočki,  indik.)   -­‐ kvan1ta1vni  podatki  -­‐  teža,  velikost,  pH,  tok... METODE METODA  je  postopek  za  načrtno  razreševanje  problema.   1. opazovanje 2. meritve 3. poskus  /  experiment Eksperiment  je  namenska  dejavnost,  s  katero  skušajo  znanstveniki  kaj  ugotoviH  ali  preveriH.   Poskusi  morajo  biH  ponovljivi  (lahko  jih  ponovijo  in  preverijo  drugi  znanstveniki) Kontrolni  poskus:  ne  spreminjamo  poskusnih  pogojev,  kot  pri  osnovnem  poskusu. Dokažemo,  da  spremenljivke  vplivajo  na  potek  poskusa,  ne  pa  snovi,  ki  so  prisotne  pri  vseh   poskusih.  

HIPOTEZA Če  imamo  povsem  nov  problem,  ne  pričakujemo  konkretnih  rešitev  –  začnemo  »  iz  ničle«  -­‐   govorimo  o  NIČELNI  HIPOTEZI  –  če  se  izkaže  za  pravilno,  lahko  v  naprej  povemo,  kako  bo   najverjetneje  potekal  nek  pojav,  če  pa  je  napačno  jo  ovržemo  in  postavimo  novo. Hipoteze  so  lahko  v  določenem  obdobju  dokončne,  pozneje  pa  jih  na  osnovi  novih  podatkov   ovržejo.  Hipokrat:  možgani  producirajo  sluz,  ki  uravnava  telesno  temperaturo Hipoteze,  ki  jih  ne  moremo  dokazaH  s  poskusom  imajo  omejeno  znanstveno  vrednost.  Kljub  temu   pa  jih  ni  dobro  zavreči,  saj  jih  lahko  preverimo  pozneje,  ko  napredujejo  tudi  druge  znanstvene   panoge.  Kako  so  izumrli  dinozavri? ZAKON  je  dejstvo,  ki  se  ga  da  na  kakeršenkoli  način  vedno  dokazaH. DOGME  so  zakoni  “brez  odstopanj”. TEORIJA  je  urejen  splet  znanstvenih  spoznanj,  ki  temeljijo  na  dokazanih  dejstvih,  a  so  povezana  v   celoto  le  z  miselnim  procesom.  Teorija  je  splošno  priznano  znanstveno  spoznanje,  ki  ga  dokončno   ne  moremo  potrdiH,  vendar  se  znanstveniki  strinjajo  o  njegovi  pravilnosH.   NAUK  je  splošno  priznana  teorija.    

MIKROSKOP
ODKRITJE  CELICE Odkritje  celice  je  povezano  z  odkritjem  in  izpopolnjevanjem  mikroskopa. Lastnost  izobčenih  (konveksnih)  leč  je  zbudilo   zanimanje  šele  v  17.  stol.  Ugotovili  so,  da  dajeta  2   leči  nameščeni  v  primerni  medsebojni  razdalji   večjo  povečavo  kot  samo  ena.   To  je  bil  temelj  za  sestavo  prvega  svetlobnega   (opHčnega)  mikroskopa.  Osnovna  zgradba  je   takšna  kot  današnja,  le  leče  prvih  mikroskopov   niso  bile  natančno  brušene. Mikroskop  z  dvema  lečama  je  izboljšal  angleški   fizik  ROBERT  HOOKE.   Med  biološkimi  preparaH  je  opazoval  tudi  rezine   plute.  Videl  je,  da  pluto  gradijo  številni  prostorčki,   ločeni  z  vmesnimi  stenami.  Imenoval  jih  je  CELICE.   Svoja  opazovanje  je  objavil  1665  v  delu   MICROGRAPHIA  (drobnorisje). Hooke  ni  opazoval  celic  v  današnjem  pomenu  besede.  Pluta  je  preostanek  odmrlega  tkiva,  od   katerega  so  ohranjene  samo  celične  stene.  Kljub  temu  danes  izraz  celica  uporabljamo  za  osnovno   živo  gradbeno  enoto  vsakega  organizma.

Mikroskop  je  sestavljen  iz  MEHANSKIH  in  OPTIČNIH  DELOV.   REVOLVER  –  nosi  2.  pri  kateri  ju  še  zaznamo  kot  dve  ločeni  točki.   MIKRO  in  MAKROMETRSKI  VIJAK  –  sta  za  ostrino  slike.   Ločljivost  je  najmanjša  razdaljo  med  dvema  pikama.  če  na  njej  ne  moremo  hkraH  odkriH   tudi  drobnejših  struktur.  MEMBRANO.  pod  mizico.4  mm) Ločljivost  mikroskopa  je  omejena  z  valovno  dolžino  svetlobe.  ki  izostri  svetlobo  iz  sveHla  in  jo  usmeri  k  preparatu.  premikanja  tubusa   z  lečji  izostri  sliko  objekta.1  mm  pri  idealnih  pogojih.   (oko  ima  ločljivost  0.  z  obračanjem  izberemo  objekHv  z  ustrezno  povečavo.  Svetloba  krajših  valovnih  dolžin   (npr.  Zato  je  poleg  povečave  pomembna  lastnost  mikroskopa  tudi  ločljivost.  ki  jo  dosežemo  z  ustreznimi  filtri  izboljša  ločljivost  slike.  uravnava  kontrast.  ki  jo  uporabljamo  pri   mikroskopiranju.   Povečava  okularja  x  povečava  objekKva  =  povečava  mikroskopa  (preparata)   Močno  povečana  mikroskopska  slika  nam  ne  pomaga  dosH.  okular  lahko   razstavimo  in  vanj  vložimo  merilni  vložek OBJEKTIV  –  sistem  leč. Na  okularju  in  objekHvu  so  podatki  o  njuni  povečavi.  določa  razdaljo  med  okularjem  in  objekHvom. . MIZICA  –  drži  preparat  pravokotno  na  opHčno  os  mikroskopa   ZASLONKA  –  spreminja  količino  svetlobe.  večinoma  0.  MITOHONDRIJE.  JEDRO.  ki  doseže  preparat.  poveča  sliko. VIR  SVETLOBE  –  najpogosteje  je  uporabljena  »bela«  svetloba.  ne  z  vrha.   OPTIČNI  DELI:   OKULAR  –  poveča  sliko  iz  objekHva.  Povečavo  mikroskopa  izračunamo  tako.   Zato  so  lahko  povečave  tudi  1500  –  2000  kratne.  Najboljši  kontrast   dosežemo  pri  bolj  zaprH  zaslonki. S  svetlobnim  mikroskopom  vidimo:   KLOROPLASTE.  spreminjata  razdaljo  med  objekHvom  in   mizico.   IMERZIJSKI  OBJEKTIV  -­‐  imerzijsko  olje  ima  enak  lomni  količnik  kot  steklo.2µm  poveča  na  0.   PREPARAT  /  OBJEKT  –  nameščen  je  med  objekHvnim  in  krovnim  stekelcem.  da   pomnožimo  povečavo  okularja  in  povečavo  objekHva.  zato  s  tem  dosežemo   opHčno  homogenizacijo  ➔  ni  tako  velikega  loma  žarkov  med  opHčno  gostejšim  in  redkejšim   okoljem  ➔  manj  napak   Pri  povečavi  1000x  je  najboljša  ločljivost.  ki  poveča  ločljivost  in  sliko  objekta   KONDENZOR  –  sistem  leč.  a  ne  pripomore  k  ločljivosH.  3  ali  4  objekHve.4mm  (ločljivost  očesa).  Svetloba  mora  presvetliH   objekt  od  spodaj.2  um. MEHANSKI  DELI: TUBUS  –  vodi  žarke  od  objekHva.  Najboljša  ločljivost  svetlobnega  mikroskopa  je  0. K  opHčnim  delom  spadajo  leče  oziroma  sistemi  leč.  modra).  CELIČNO  STENO.  VAKUOLE.  0.

 Celice  se  razmnožujejo  z  delitvijo. Ob  koncu  1870  sta  Eduart  STRASBURGER  in  Walther  FLEMMING  natančno  opisala  delitev  jedra   MITOZA.2  µm.   CELIČNA TEORIJA Rojstvo  celične  teorije  je  povezano  z  odkritjem  mikroskopa.  V  tem  času  so  praevkarionH  pogoltnili   aerobno  škrlatno  bakterijo  (purpurbacterium).  ker  jih  treba  dobro  obdelaH  +   vakuum  v  komori.  Curek  elektronov. Endosimbiotska  teorija  –  nastanek  evkariontov  iz  prokariontov EvkarionH  so  nastali  s  spojitvijo  (endosimbiozo)  različnih  prokariontov.  zato  je  ločljivost  veliko  večja  od  0.000  kratne.  von  BEMDEN  odkril  drugi  način  delitve  pri  spolnih  celicah  živali  –  MEJOZA.   Vir  podatkov  so  elektroni.  Ta  značilnost  je  omogočila  spremembe  pri  razvoju.   Pred  3  milijardimi  leH  se  je  iz  prokariontov  (brez  jedra)  razvil  enoceličar. Okoli  leta  1838  sta  nemški  botanik  Ma\hias  SCHLEIDEN  in  zoolog  Theodor  SCHWANN  postavila   celično  teorijo:  Da  so  vsa  živa  bitja  zgrajena  iz  celic.  Povečave  so  do  500.   Potem  so  zelenomodre  bakterije  omogočile  nastanek  kisika  in  ogljikovih  hidratov  v  atmosferi  ob   uporabi  ogljikovega  dioksida. Leta  1855  je  nemški  zdravnik  in  biolog  Rudolf  VIRCHOW  to  spoznanje  jedrnato  izrazil  in  sicer  rekel   je.   -­‐ potrebujemo  ultra  tanke  rezine -­‐ mikrotom  -­‐  naprava  za  rezanje  preparatov -­‐  scanning  elektronski  mikroskop  -­‐  SEM  -­‐  le  površina -­‐ preparate  je  potrebno  obdelaH  z  zlatom  ali  plaHno -­‐ elektroni  se  od  preparata  odbijajo  in  ustvarjajo  sliko. Z  elektronskimi  mikroskopi  ne  moremo  opazovaH  živih  preparatov.  vode  in  sončne  svetlobe.  ki  je  ni  mogel  prebaviH.  pospešen  z  visoko  napetostjo  ima  veliko  krajšo  valovno   dolžino  od  svetlobe.  da  so  kloroplasH  in  mitohondriji  zmožni  produciraH  svoj  lastni  DNK.  manjših  od  0.  mitohondrij.   Še  v  istem  stoletju  je  E.ELEKTRONSKI  MIKROSKOP -­‐ transmisijski  elektronski  mikroskop  -­‐  TEM  -­‐  presevni  mikroskop.  pa  se  zgodi  s   cianobakterijo. .   S  svetlobnim  mikroskopom  ne  moremo  videH  struktur.  Ta  bakterija  postane  kloroplast. Teza  (kloroplasH  in  mitohondriji  so  bili  prvotno  prokariontski  simbionH)  je  bila  priznana  ob   opažanju.  Z  nadaljnimi  raziskavami  so  ugotovili. CELIČNA  TEORIJA  –  celica  je  temeljna  gradbena  in  dejavna  enota  živih  biKj  in  delitev  celic   omogoča  prenos  dednih  informacij  iz  materinske  v  hčerinsko  celico.  npr.2  µm.  da  celica  nastane  iz  druge  celice.  da  se   celice  delijo.  z  odpornostjo  proH  anHbioHkami.  Ta  bakterija  je  postala   celični  organel. Bakterijske  celice  nenehno  sprejemajo  in  oddajajo  gene  ter  se  hitro  prilagodijo  spremembam   okolja.    Pozneje.  ki  vsebuje  jedro.  ki  je  odgovoren  za  fotosintezo.  ki  je  danes  odgovoren  za  celično  dihanje.

) večji da da pri rastlinah µtubuli.  ni  povezana  z  beljakovinami Evkariontska celica 10 .  ki  so  povezane  s  histoni  (belj.8 µm v  1  krožno  oblikovani  molekuli   DNK. µfilamenti.) cepitev manjši - da da mitoza. . vret.  imajo  membranske  strukture  (modrozelene   cepljivke). fil. mejoza (del.  manjše EVKARIONTSKE:  imajo  jedro.  Golgijev  aparat Mitohondriji PlasHdi Nitaste  citoplazemske  str.CELIČNA ZGRADBA PROKARIONTSKE:  (bakterije)  ni  jedra. Prokariontska celica Velikost  celice Dedni  zapis Jedrni  ovoj Jedrce Delitev Ribosomi ER.5 . 0.  so  večje Fotosintetske  bakterije:  edine  prokariontske  celice. int.100 µm v  več  linearno  oblikovanih  molekulah   DNK.

RAZLIKE PlasHdi Vakuola Citosomi Centriol Celična  stena Lizosomi Zaloge  energije manjša Živalska celica da Rastlinska celica večja.  z  celičnim  sokom da da škrobna zrna da da glikogenska zrna .

PLASTIDI !!  Samo  v  rastlinski  celici  (+  nekatere  bakterije)  !! Kloroplast  -­‐  klorofil LevkoplasK:  (brezbarvni) -­‐ amiloplast:  škrob .   objedrni  prostor  pa  z  prostorom  ERja. ZGRADBA CITOPLAZME Nahaja  se  med  jedrom  in  celično  membrano.  v  kateri  se  sinteHzirajo  sestavni  deli  za  kromosome.  ki  se  ne  deli.Zunanjost  obeh  celic  tvori  celična  membrana.   Ribosomi  so  na  površini  zunanje  membrane  jedrnega  ovoja  (kot  pri  ER-­‐ju).   V  jedru.  npr.  V  začetku  jedrne  delitve   se  te  niH  zvijejo  v  krajše  in  debelejše  strukture  –  KROMOSOME.  ki  obdaja  jedro.  Te  informacije  se   med  delitvijo  celice  prenašajo  v  novonastale  celice. VLOGA  JEDRA:  Na  podlagi  informacij  v  molekuli  DNK.  ki  ni  živa.   Zunanja  membrana  povezana  z  membrano  ERja. ➔  takrat  je  citoplazma. V  citoplazmi  rastlinskih  celic  so  VAKUOLE: ➔  večji  prostori. ZGRADBA JEDRA Jedro  –  informacijsko  središče  celice Jedro  je  v  obeh  vrstah  celice. TONOPLAST:  membrana  vakuole.   Molekule  DNK  so  povezane  z  jedrnimi  beljakovinami  –  HISTONI.   Pri  rastlinskih  pa  je  okrog  nje  še  celična  stena.   CITOSOL:  tekoča  vsebina  vakuole.  so  tanke  DNK  povezane  v  nitast  preplet  KROMATIN.   JEDRNI  OVOJ:  iz  2-­‐eh  membran  in   OBJEDRNEGA  PROSTORA  med  njima. V  jedrni  DNK  je  večina  dednega  zapisa  =  informacija  celice.  s  citoplazmo  ob  celični  membrani  povezana  s   citoplazmatskimi  trakovi.  rastlinska  celica  ga  nima.  V  njej   lahko  opazimo  številne  zrnate  celične  tvorbe.   zrnca  glikogena.  usmerja  dogajanje  v  celici.  V  bližini  jedra  živalskih  celic  je   struktura  centriol.  celični  sok.   Pore  omogočajo  nadzorovano  izmenjavo  snovi  med  jedrom  in  citoplazmo. Vakuola  lahko  zavzema  osrednji  del  celice  (jedro  in  citoplazma  sta  poHsnjena  ob  celično  membrano)  ali  pa  je   jedro  v  osrednjem  delu  celice  in  je  več  manjših  vakuol  ob  njenem  robu. JEDRCE:  celična  tvorba.  ki  so  obdani  z  membrano  in   napolnjeni  z  vodno  raztopino  različnih  snovi.  njegov  zunanji  del  je   jedrni  ovoj.

 ki  je  po  izvoru  del  celične  membrane.   Na  zrnatem  ER  se  sinteHzirajo  beljakovine.  se  odcepijo  mehurčki   (vezikli).  njihove   membrane  delijo  citoplazmo  na  med  seboj  ločene  prostore  =  PREDELKE.  Cistern  je  več. GOLGIJEV APARAT Golgijev  aparat    je  membranski  organel.   se  z  njo  zlijejo  in  vsebina  se  izprazni  ven. Enomembranske strukture ENDOPLAZMATSKI RETIKULUM ER  je  splet  različno  oblikovanih  prostorov  obdanih  z   membranami.  ležijo  ena  nad   drugo.  Ti  so  cevaste  ali  sploščene  mehurjaste   tvorbe  –  CISTERNE.  Tako   nastane  ENDOCITOTSKI  VEZIKEL.   Če  so  na  površju  endoplazmatskega  reHkuluma  zrnaH   organeli  =  RIBOSOMI.   Snovi.  ki  ležijo  ena  nad  drugo.  ki  jih  celica  izloča.  Membrane   tvorijo  sploščene  cisterne. V  citoplazmi  so  ORGANSKI  ORGANELI  –  iz  membran.  ki  jih  celica  izloča  in  priprava   membran  za  obnavljanje  celične  membrane.   .  Sodelujejo  pri  celični  prebavi.  V  njem   poteka  priprava  produktov. Od  cisterne  najdlje  od  jedra.  ki  povezujejo  citoplazme   sosednjih  celic  se  imenujejo  PLAZMODEZME. RIBOSOMI:  so  iz  RNK  in  beljakovin.   LIZOSOMI:  vezikli  z  prebavnimi  encimi.  vsak  ima  svojo  zgradbo  in  vlogo.   Rastlinska  celica  brez  celične  stene  (odstranjena)  =  PROTOPLAST Nekatere  celice  imajo  na  površini  gibljive  nitaste  izrastke  -­‐  bičke  in/ali  migetalke.  s  temi  snovmi  in  potujejo  do  celične  membrane.  brez  ribosomov  pa  gladki  ER. V  njej  so  PORE  (skozi  njih  povezane  citoplazme  sosednjih  celic)  -­‐  mosHčki.CELIČNA STENA Neživa  celična  stena  iz  več  plasH.  ki  jih  celica   izloča  ali  pa  vgrajuje  v  svoje  tvorbe.  ki  jih  celica  sprejme  kot  hrano  so  obdane  z   membrano.  Nastanejo  z   odcepljanjem  od  GOLGIJEVEGA  APARATA.  je  to  zrnaH  endoplazmatski   reHkulum.  Omogočajo   sintezo  beljakovin  (v  citoplazmi  tudi  prosH  ribosomi).  tako  kot   vezikli.  Prostori  med  seboj  povezani  in  tvorijo   mrežasto  strukturo.

  V  notranjosH  kloroplastov  so  številne  TILAKOIDE  –   cevaste  ali  diskasto  razširjene  strukture.  pri  čemer  se   sinteHzirajo  energijsko  bogate  molekule  ATP.  ki  jih  celica  več  ne  rabi.   vsebina  prostora  med  Hlakoidami  =  STROMA. Po  zgradbi  podobni  mitohondrijem.  kjer  celica  shranjuje  rezervne  snovi.kloroplast PlasHdi  so  značilni  za  rastlinske  celice.   V  njih  tudi  mDNK  in  ribosomi.   V  Hlakoidnih  membranah  so  fotosintetska  barvila   (KLOROFIL)  in  snovi. PLASTIDI .  notranja  močno   nagubana.  Navznoter  usmerjene  gube  so  grebenaste   ali  cevaste  oblike.   Osnovna  funkcija  je  celično  dihanje.  ki  se  nalaga  škrob  =  AMILOPLASTI .  drugi  encimi  pa  so  v  notranjem  prostoru  kloroplasta.   Najpomembnejši  so  HsH  v  katerih  poteka  fotosinteza   (KLOROPLASTI). KloroplasK  so  različnih  velikosH  in  oblik  -­‐  pri  višjih  rastlinah  lečaste  oblike  =  KLOROFILNA  ZRNA   LevkoplasK:  plasHdi.         -­‐  V  HsHh. Dvomembranske strukture MITOHONDRIJ Zunanja  membrana  brez  gub. ločena  prostora: -­‐ prostor  med  zunanjo  in  notranjo  membrano   -­‐ prostor  znotraj  notranje  membrane Vsebina  osrednjega  dela  je   MITOHONDRIJSKI  MATRIKS.  ki  med  fotosintezo  omogočajo  prenos  elektronov.   2.   Skladovnice  diskasHh  delov  =  GRANA.  v  njih  tudi  encimi  (za   fotosintezo).  nastajajo  z   gubanjem  notranje  membrane  kloroplasta.  tam  je  tudi  kloroplastna  DNK  in   ribosomi.  zato  se  nekatere  beljakovine  sinteHzirajo  samostojno.Ta  se  zlije  z  enim  ali  več  lizosomi   ➔  v  istem  veziklu  hrana  in  prebavni  encimi   ➔  nastala  struktura  =  PREBAVNA  VAKUOLA  ali  SEKUNDARNI  LIZOSOM   ➔  v  njih  poteka  tudi  prebava  celičnih  struktur  –    poškodovanih  ali  takih.

 daljši. .  Bički  in  migetalke  v  citoplazmo  zasidrani  z: BAZALNIM  TELESOM:  Iz  mikrotubulov..  V  njem  potekajo  kemijske  reakcije.  nujno  za  razvoj  bička  oz. Biček  in  migetalke:  s  celično  membrano  obdana  skupina  mikrotubulov.  migetalke.  ob  koncu  delitve  pa  izgine.Nitaste citoplazemske strukture Sodelujejo  pri  gibanju  znotraj  celic  (potovanja  veziklov.   Nitaste  strukture  gradijo  tudi  notranje  ogrodje  celice  =  CITOSKELET  =  omrežje  nitasHh  tvorb.  V  njem  so  encimi.  aminokislin.   CENTRIOL:  Popolnoma  enaka  zgradba  kot  bazalno  telo.   Pri  delitvi  jedra  se  v  začetku  pojavi  delitveno  vreteno  iz  mikrotubulov.  Gibanje  znotraj  celic  lahko  povzroči  premikanje  celic  samih.  molekul.  premeščanje  kromosomov  med  delitvijo   jedra).  Ko  se  te   molekule  razdružujejo.   razlika  le  v  dolžini  (biček  je  eden.. CITOSOL:  tekoč  del  citoplazme  med  celičnimi  strukturami. MIKROTUBULI Cevkaste  tvorbe R=  25  nm Zgrajeni  iz  molekul  beljakovine  TUBOLINA MIKROFILAMENTI Nitke R=  7  nm Zgrajeni  iz  molekul  beljakovine  AKTINA INTERMEDIARNI FILAMENTI Nitke R=  10  nm Nekatere  nitaste  strukture  nastajajo  z  zdrževanjem  manjših  beljakovinskih  molekul.   Sestoji  iz  vode.  v  celici   navadno  2  v  bližini  jedra.  sodeluje  pri  celični  delitvi.  Njuna  zgradbaje  enaka.  značilen  le  za  živalske  celice.  migetalk  je  več).  nitaste  strukture  začasno  izginjajo.  vmesni  in  končni   produkH  presnove..  ionov.  sladkorjev.

 Ta  je  prosta  in  lahko  spet  vstopa  v  reakcije.Cl.  vodik.  Mg Ti  so  v  organizmih  v  velikih  količinah. Vsi  so  potrebni  za  normalen  potek  življenja. V  različnih  tkivih  je  vode  od  20  do  85%  v  človeškem  telesu...  vodik. Na  zunanji  strani  so  oligosaharidne  molekule   vezane  na  beljakovine  ali  lipide.    Fe. Voda  je  POLARNA  -­‐  ena  najpomembnejših  lastnosH Vsaka  molekula  vode  ima  2  električna  pola.  fosfor.  zato  je  na  območju  kisika  negaHvni  pol.   taki  sproščeni  vodi  pravimo  metabolna  voda.   Skozi  njo  prehajajo  snovi  v  celico  in  ven.  To  se  dogaja  med  celično  presnovo.  natrij.  ki  gradijo   celico  =  BIOTSKE  MEMBRANE.  naboj..CELIČNA MEMBRANA CELIČNA  MEMBRANA  je  zunanji  del  celice.  dušik.  baker.  klor. BIOGENI ELEMENTI ŽIVLJENJETVORNI  (BIOGENI)  ELEMENTI:  ogljik.  žveplo.  Vse  membrane. Podobno  zgradbo  imajo  tudi  vse  druge   membrane  v  celici.  kisik..  ki  ga  s  pomočjo  sončne  energije  od  nje  cepijo  fotosintetski  organizmi.Br.  Prisotni  v  manjših  količinah.  Kisik  bolj  privlači  vodikova   elektrona.  ki  so  razporejene  mozaično  in  stalno   spreminjajo  svojo  lego  -­‐  plavajo  v  lipidnem   dvosloju.  CHONFS  +  Ca.  poziHvnega  in  negaHvnega  ➔  DIPOL Pola  nastaneta  zaradi  neenakomerne  porazdelitve  elektronov.Na.   Je  iz  lipidnega  dvosloja  in  beljakovinskih   molekul.  dušik.  bor. MIKROELEMENTI:  železo.  kisik.  fosfor.  kalcij  in  magnezij   MAKROELEMENTI:  ogljik.   Vstopa  v  mnoge  reakcije  (reaktant)  ali  pa  izstopa  (produkt).   -­‐ vodika.  ki  se  vgrajuje  v  številne  organske  molekule.  okrog  predela  vodikov  pa  poziHven  el.Cu. VODA -­‐ najpomembnejša  anorganska  snov  v  celicah. Pri  vseh  molekulah  je  sestavni  del  ogljik.   .   Membrana  je  fluidno  -­‐  mozaična.  žveplo..  Najmanj  je  je  v  kostnem  tkivu. Voda  je  pomemben  vir: -­‐ kisika.  največ  v   možganskih  celicah.

 da  se   vrinejo  mednje  in  jih  obdajo.  aminokisline.   ➔  temperaturna  stabilnost Ogrodje  organskih  molekul  iz  ogljikovih  atomov.  zato  se  počasi  segreva  in  ohlaja. VODIKOVA  VEZ Pri  vodni  molekuli  se  zaradi  prebitka  negaHvnih  nabojev  na  enem   delu  molekule  vzpostavi  negaHven. Organske  molekule:   -­‐ ogljikovi  hidraK -­‐ beljakovine  (proteini) -­‐ nukleinske  kisline -­‐ maščobe  (lipidi) Te  organske  molekule  se  lahko  zgrajene  iz  manjših  podenot  -­‐  monomerov.  da  bi  se  ioni   ponovno  povezali  med  seboj. Voda  absorbira  in  zadržuje  precej  toplotne  energije.  če  se  odceplja  voda:  KONDENZACIJA Biopolimer  ➔  biomonomer  -­‐  HIDROLIZA .  ki  v  vodi  razpadejo  v  ione.   HIDRATACIJSKI  OVOJ:  ovoj  vode  okrog  ionov.  je  molekula  dipol.  aminokisline.Vodne  molekule  se  zaradi  polarnosH  med  seboj  privlačijo  z  nasprotnimi  poli  in  tvorijo   VODIKOVE  VEZI. Prosta  voda:  ves  čas  na  razpolago.  na  drugem  delu  pa  poziHven   električni  naboj. Zaradi  nabojev  se  vodne  molekule  privlačijo  in  se  med  seboj   povezujejo  z  vodikovimi  vezmi.  nukleoHdi. Zaradi  polarnosH  je  voda  odlično  topilo  za  druge  polarne  molekule  (sladkorji.  S  tem  preprečujejo.   Vodne  molekule  razbijejo  iz  ionov  sestavljene  snovi  tako.   ElektroliK  -­‐  snovi.  Ker  sta  električna  pola  dva.             ➔  BIOMONOMERI Enostavni  sladkorji.  Tako  voda   varuje  celice  pred  hitrimi  temperaturnimi  spremembami.  To  je  vezana  voda  in  se   ne  more  sprosHH  in  sodelovaH  v  kemijskih  reakcijah. Biomonomer  ➔  biopolimer  -­‐  polimerizacija.  soli).

 hiKn) MONOSAHARIDI So enostavni sladkorji.   Ogljika 2.   disaharide  (sladkorni  dimeri)   3.OGLJIKOVI HIDRATI OGLJIKOVI  hidraH  so  organske  molekule.   b. SAHAROZA  (trsni  ali  pesni  sladkor)  :  glukoza  +  fruktoza LAKTOZA (mlečni sladkor)  :  glukoza  +  galaktoza MALTOZA  (sladni  sladkor)  :  glukoza  +  glukoza .   galaktoza DISAHARIDI Nastanejo  iz  dveh  monosaharidov  z  odcepom  vode.  topni  v  vodi.  imajo  kristalinsko  zgradbo.   trioze  (imajo  3  ogljikove  atome)  :   2.   monosaharide  (enostavni  sladkorji). ločimo: 1.  majhne  molekule.   deoksiriboza  (gradi  DNK) 4.  … Vloga  ogljikovih  hidratov: So  energijski  vir  za  sprotne  potrebe  (monosaharidi).   glukoza  (grozdni  sladkor).   polisaharide  (sladkorji.   riboza  (gradi  RNA) b.   heksoze  (6  ogljikovih  atomov)  :   a.  energijska  zaloga  (škrob.  vez  med  le-­‐tema  je  glikozidna.  glikogen)  ter   gradbena  sestavina  (celuloza.   fruktoza  (sadni  sladkor)   c.   Kisika (v  razmerju  1:2:1) Ogljikovi hidrati so najpomembnejši vir energije za celico.   heptoze  (7  ogljikovih  atomov) a.   2.   pentoze  (5  ogljikovih  atomov)  :   ➔      Sta  sestavini  nukleinskih  kislin 3.   gliceroldehid a. Ločimo: 1.   Vodika 3.  ki  spadajo  med  sladkorne  polimere) Sladkorji  so  sladkega  okusa.  sestavljene  iz:   1.

 glivam • veliko  ga  je  v  jetrih  (do  18%  njihove  mase)  in  mišicah  (pri  živalih) HITIN  : • polimer  glukozamina  ➔  glukozni  +  aminokislinski  del • po  zgradbi  in  lastnosH  zelo  podoben  celulozi • gradbena snov členonožcem (ogrodje)  in  glivam .  veriga  je  zelo  razvejana) CELULOZA  : • polimer glukoze • verige do dolge ravne. med seboj prečno povezane • glavna sestavina rastlinskih celičnih sten les  vsebuje  do  45%  celuloze GLIKOGEN  (živalski  škrob): • polimer  glukoze • ima  najbolj  razvejane  verige • rezervna  snov  živalim. ŠKROB  : • polimer  glukoze • kot  rezervna  hrana  rastlin • zgrajen  je  iz  amilaze  (gradijo  jo  nekaj  1000  glukoz.  oziroma  so  zelo  slabo  topni  (dolge  verige) • Nimajo  kristalinske  zgradbe • Splošna  formula:  Cx(H2O)4.POLISAHARIDI • Nastanejo  s  kondenzacijo  (-­‐  H2O) več monosaharidov • Imajo  veliko  molsko  maso • Po  okusu  niso  sladki • V  vodi  niso  topni.  veriga  ni  razvejana)  in  aminopekKna  (2×1000   glukoze.

BELJAKOVINE ali PROTEINI Beljakovine so najkompleksnejše in najštevilčnejše organske  molekule v celicah.  so  osnovne  gradbene  podenote  beljakovin)   Aminokisline  so  preprostejše  organske  molekule.   Sestavljene  beljakovine  so  Hste. Nastanejo  iz  aminokislin  (am. Zaporedje  aminokislin  določa  obliko  in  delovanje  beljakovine  -­‐    od  zaporedja  je  odvisno  kako  se   bo  veriga  zavijala  in  gubala.   nekatere  vsebujejo  še  žveplo.  Sladkorji) Proces.  vodikovih. Zgrajene  so  iz  aminoskupine  (-­‐NH2)  (➔  amini)  in  karboksilne  skupine  (-­‐COOH)                  (➔  organske   kisline).  zato  polipepHdna  veriga  ni  nikoli  ravna SEKUNDARNA STRUKTURA Nastane  zaradi  dodatnih  vezi  (ionskih.  So  polimere  molekule.   PRIMARNA STRUKTURA Aminokislinsko  zaporedje  :  AK3  –  AK4  –  AK15  –  AK1  –  …  –    AK10 V  polipepHdni  verigi  so  aminokisline  pod  različnimi  koH. Predstavljajo več kot polovico suhe mase celice.  vodika.  kisika  in  dušika. zato so tudi aminokisline med sabo različne. V  beljakovinah  se  pojavlja  20 različnih vrst aminokislin. Radikali so različni.  ko  beljakovina  razpade  spet  na  aminkisline  imenujemo  hidroliza.  na  katere  se  vežejo  tudi  druge  skupine  (npr.  Obe  sta  vezani  na  isH  C  atom  +  Radikal  +  H  atom.  kovalentnih)  med  aminokislinami .  zgrajene  iz  ogljika. Med  seboj  se  povezujejo  z  pepKdnimi  vezmi  ➔  odcepi  se  voda  –  kondenzacija    Aminokislina  ➔   Dipep1d  ➔  Polipep1d 50x  aminokislina  (polipepKd)  =  beljakovina Insulin  je  ena  najmanjših  beljakovin  z  51  aminokislinami PROTEINI  –  Enostavne  beljakovine  so  sestavljene  samo  iz  amonokislin.

 noh1). npr. pravimo da se beljakovina okvari oziroma denaturira.  3D  obliko KVARTARNA STRUKTURA Med  seboj  več  povezani  terciarnih  struktur Glede na zgradbo delimo beljakovine na: • nitaste  beljakovin  (v  telesu  imajo  gradbeno  funkcijo. dlake).  najdemo  jih  v  kožnih  celicah.  tako  dobi  prostorsko. visokih temperatur.  ter  v  kožnih   strukturah.  Nitaste  zgradbe  so  predvsem  mikrotubuli  in   mikrofilamenK.   .  ko  se  molekule  s  sekundarno  strukturo  zvijejo  v  klobčič.  ker  so  sestavni  del  roževina  (npr.  pro1telesa…  So  topne  v  vodi) Mnoge  beljakovine  sodelujejo  pri  celičnih  procesih  kot  encimi  ali  hormoni  ali  njihov  sestavni  del.TERCIARNA STRUKTURA Nastane. Druge  so  sestavni  gradbeni  del  celičnih  membran  in  medceličnine.   Ker so vključene v zgradbo  (strukturo)  celic. pomembne za delovanje celice.  pa  tudi  kožnih  tvorb  (perja.  Nitaste  beljakovine  niso  topne  v  vodi) • kroglaste  strukture  (gradijo  encime. kemikalij). s tem pa tudi svoje značilne lastnosti.  hormone.  jim  pravimo  STRUKTURNE  BELJAKOVINE DENATURACIJA   :   Beljakovina izgubi normalno obliko (zaradi različnih dejavnikov.

zato nukleinske kisline preko njih posredno  nadzorujejo  življenske  procese.   Vsak  nukleoHd  vsebuje  eno  in  po  njej  ga  tudi  imenujemo  (prim.  C. Dedne informacije so info.  gvanin.   Beljakovine uravnavajo hitrost večine kemijskih reakcij.  G. L.  U ! ZGRADBA  DNK   V  molekulah  DNK  so  shranjene  informacije  o  tem  kako  nej  celica  oz  organizem  deluje.  1953  so  odkrili  sestavo  DNK.  torej  so  nukleinske  kisline  polinukleoKdi.  G. RAZLIKA  MED  DNK  IN  RNK DNK Je  v  jedru.  citozin.  Kmin  in  uracil.  Med   delitvijo  celice  se  te  informacije  prenašajo  ne hčerinski  celici.  Adenin  nukleo1d) Ločimo dve vrsti nuklinskih kislih : • Deoksiribonukleinska  kislina  (  DNK)  –  vsebuje  sladkor  deoksiribozo   • Ribonukleinska  klislina  (RNK)  –  vsebuje  sladkor  ribozo Če se povežeta dva nukleotida nastane dinukleoKd.o celični zgradbi in njenem delovanju.  C  in  T baze:  A. ki sodelujejo pri metabolnih procesih.dušikove   baze:  A.   mitohondriju Sladkor:   deokisiriboza RNK Je  v  jedru  in   citoplazmi Sladkor:  riboza Org.   NukleoKd  je  sestavljen  iz  3  delov  :   • ostanek  fosforne  kisline   • sladkorja  pentoze  (riboza  ali  deoksiriboza)   • in  organske  dušikove  baze   V nukleinskih kislinah je pet različnih dušikovih  baz:  adenin. ZGRADBA NUKLEINSKE KISLINE Sestavljene so iz več biomonomerov  –  nukleoHdov.   . V celici je več vrst dinukleotidov.dušikove   Org.  omogočajo  prenos dednih sporočil  in  določajo.   kloropasHh.NUKLEINSKE KISLINE Nukleinske  kisline  so  v  vseh  živih  celicah. katere beljakovine bodo nastale v celici in kdaj.

 Obe  sta  idenHčni.  (➔  iz  citoplazme)   3.   Ljudje imamo v celici enako število nukleotidov. samo enojajčni dvojčki imajo popolnoma enako zgradbo nukleotidov.  prečno  pa  samo  ustrezajoči  –   komplementarni  nukleoKdi.  zgubajo  in  tako  nastanejo  palčkam  podobne  strukture  –  kormosomi    Za  podvojevanje  DNK  je  potrebna  energija  in  encima  ligaza  in  DNK-­‐polimeraza.   Zapis  za  posamezno  aminokislino v DNK predstavlja zaporedje 3 nukleotidov (trojček) – kodogen.   Pred  delitvijo  celičnega  jedra  se  DNK  najprej  podvoji.Osnovno  ogrodje  je  iz  dveh  vzporednih  verig nukleoKdov  iz  sladkorjev  in  ostanki  fosforne  kilsine   je  povezano  z  močnimi  kovalentnimi  vezmi. te informacije se prenašajo ne novo nastale  celice.  na  podlagi  tega  je  postavljena  hipoteza.   Ko  se  vijačnica  razpre.  postanejo  dušikove  baze  proste  in  nanje  se  vežejo  komplementarni   –  nasprotni  nukleoKdi. Katera  beljakovina  nastaja  je  odvisno  od  zaporedja  nukleoKdov  v  DNK.   OviH  sta  ena  okoli  druge.  nastane  ena  hčerinska  veriga  DNK.  Vse  telesne  celice   imajo  enako  DNK  razen  spolne.  katere  vrste  beljakovin  se  bodo  sinHzirale  in  kdaj  bo   potekala  siteza  the  beljakovin. V tem zaporedju je shranjen zapis kako naj celica deluje. 1.  Zaporedje  nukleoHdov  v  eni  verigi  določa  zaporedje  nukleoHdov  v   drugi  verigi.  ki  se  nato  zvijejo  skupaj  v  kromaKnske  niK   Te  niH  pa  se  dodatno  zvijejo.   Vezi  na  dvojni vijačnici  se  prekinejo.   Zato  so  za  celice  najbolj  pomembna  navodila.  ki  je  komplementarno  kodogenu  DNK  in  je  iz  3  zporednih  nukleoHdov  imenujemo  kodon.  nato  pa  se  molekule  DNK  navijejo  okoli   posebnih  beljakovin.  verigi  se  razpreta 2.   Na  vsaki  od  verig  starševske  DNK.   Kodiran  zapis  za  sintezo  enega  pepKda  predstavlja  zaporedje  kodogenov  na  DNK  -­‐  gen.   Mesto. V  vzdolžni  verigi  se  lahko  povezujejo  katerikoli  nukleoHdi. .   prečno pa  sta  verigi  povezani  z  organskimi  dušikovimi  bazami  s  šibkimi  vodikovimi  vezmi.  da  ima  DNK  obliko  dvojne   vijačnice  –  dvojnega  heliksa. razlikujejo se v zaporedju.  Vse  gene  v   celici  imenujemo  genom. DNK  NADZORUJE  PROCESE  V  CELICI Zgradba  celice  in  njeno  delovanje  je  odisno  od  beljakovin  v  celici. PODVOJEVANJE  DNK Predno se informacije prenesejo na hčerinski celici se morajo podvojiti.

  Vsi  kodirani  zapisi  skupaj.  ki  ustreza  enemu  genu.  kjer  se  veže  na ribosome s pomočjo ribosomske  RNK  (rRNK)   ➔ je  sestavni  del  ribosomov.% Pri nastajnju mRNK se dvojna vijačnica odvije  in  razpre. z drugim pa se pritrdijo na določeno mesto mRNK.   Trojica  nukleoHdov  na  tRNK. to mesto je kodon.   Obveščevalna RNK (mRNK) ima  vlogo.  ki  se  poveže  s  kodonom.➔Kodogen  je  zaporedje  3  nukleoKdov.% Na prosta mesta na bazah DNK se začnejo vezati komplementarni nukleotidi RNK.   2.  na  kateri  kodon  se  bo  vezala  tRNK. ➔  Genom  so  vsi  geni  v  celici.   mRNK  nastane  ob  delu  verige  DNK. ➔Gen  je  kodiran  zapis  za  sintezo  enega  pepHda  –  zaporedje  več  kodogenov.   ➔  Od  anHkodona  je  odvisno. .   5. Te nukleotidi se nato spomočjo enicima  RNK-­‐polimeraze  vzdolžno  povežejo  med  seboj.   AminoKisline.  ki  se  na  ribosomih  povežejo  v  beljakovine.   6. ➔Kodon  je  zaporedje  3  nukleoKdov.  pridejo  tja s pomočjo  prenašalke   RNK  (tRNK)  –  na  enem  koncu  vežejo  eno  AminoKislino.  da  se  navodila  za  sitezo  beljakovin  prenesejo  iz  niza   nukleoHdov  DNK  na  ribosome.   3. PREPISOVANJE  ALI  TRANSKRIPCIJA Sinteza  beljakovin  poteka  na  ribosomih. ki ustrezajo določenemu  kodogenu.   mRNK  se  nato  odcepi  od  DNK  in  preide  skozi  poro  jedrnega  ovoja  v  citoplazmo.  je  anitkodon.  ki  so  v  DNK  imenujemo  genski  kod.   Postopek: 1.   4.

Lahko pa se pretrgani deli prilepijo na drug kromosom – take mutacije imajo težke posledice.MUTACIJE Mutacije  so  spremembe  dednega  materiala.  muHrani  organizmi  (mutanK)  propadejo.   Lahko  so  umetne  ali  pa  spontane  in  se  dedujejo.   Poznamo: • fizikalne  (sevanja)   • kemične mutagene Mutacije  so  redke  in  škodljive.) .   ➔  Pri  ločevanju hčerinskih celic se kromosom pretrga na dveh koncih in srednji kočšek izpade. Razlikujemo  3  vrste  mutacij: • genske  mutacije • kromosomske  mutacije • genomske  mutacije Genske  mutacije:   Sprememba: • zaporedje  in  število  nukleoHdov  v  DNK Posledica: • V  celici  nastane  drugačna beljakovina.   Spremeni  se  lahko: • količina  DNK • zgradba  DNK Dejavniki.   (Če se diploidna združi z haploidno.  Ko  se  promnoži  celotna  garnitura   kromosomov  pa  je  to  poliploidija. ki povzročajo mutacije so mutageni.  do  nijh  pride  med  delitvijo  celic.   Včasih se zgodi. Genomske  mutacjie:   Sprememba: • Spremeni  se  celoten  genom ➔  Lahko  se  pomnoži  število  vseh  ali  nekaterih  kromosomov  v  celici  lahko  pa  izpadejo. krajši kromosom.  da  imajo  mu1rani  ogranizmi  v  okolju  prednost  pred  ostalimi  organizmi. dela se spojita in nastane nov.  nastane  triploidna  celica.   Če se v spolnih celicah med mejozo kromosomi ne ločijo in sta v njih prisotni dve garnituri kromosomov so to dipolidne  celice. Kromosomske  mutacije:   Sprememba: • kromosomov.

 nato  deliH  in   razporediH  na  dve  hčerinski.  Organizem  jih  ne  more  tvoriH  sam.  jetra Rast  kosH Kurja  slepota. Preprosta  zgradba  prokarionskih  celic  omogoča  preprosto  delitev.  da  se  je  dedni  material  materinske  celice  moral  pred  delitvijo  PODVOJITI.  Med  dvema  mitozama  je  celica  v  INTERFAZI.  ki  imata  po  koncu  delitve  enake  vse  dedne   informacije  materinske  celice  oz.  propadanje  kože Vitamin  D Vitamin  C   (askorbinska  kislina) RahiHs  –  nepravilna  rast  kosH Limona.  ki  jih  dobi  s  hrano. mleko. jajca ?? Zelenjava ?? Strjevanje  krvi Nast.   Delitev  pri  kateri  sta  hčerinski  celici  enaki  materinski  =  MITOZA  in  poteka  v  več  zaporednih  fazah   (stopnjah). Vitamin  A Tvorba  vidnega   Jajčni rumenjak.12) Vitamin  K Vitamin  E CEPITEV Iz  MATERINSKE  CELICE  nastaneta  dve  HČERINSKI.   Pomeni.   kolagena  v  vezivnem   slabokrvnost (Nezmožnost  nastajanja  veznega  tkiva) tkivu Neoluščena zrna.  Bakterijski  kromosom  se  pritrdi   na  celično  membrano  in  se  začne  podvojevaH.  S  postopno  rastjo  proH  sredini  in  tvorbo  vmesne   celične  stene  se  kromosoma  zapreta  v  ločeni  celici  =  CEPITEV. in del.2.  pravilna   rast  krovnih  tkiv Ribje  olje.6.  da  sta  kvaliteta  in  kvanHteta  dednega  materiala  enaka  dvema  hčerinskima   celicama.  Ko  se  podvoji. Taka  delitev  zagotavlja. . rdečih krvnih telesc Beriberi – Prizadene živčevje in skeletne mišice (ohromelost) Nezmožnost  strjevanja  krvi Povečana občutljivost rdečih krvnih telesc Vitamin  B   (1. MITOZA Dedne  informacije  se  podvojijo  (razporejene  na  več  kromosomih)  in  se  pravilno  porazdelijo  na  dve   hčerinski  celici.VITAMINI Vitamini  so  življenjsko  pomembne  fiziološko  učinkovite  snovi. sadje & zelenjava pigmenta.  sladko  zelje Sodeluje  pri  sintezi   Skorbut  –  izpadanje  zob. Delitev  evkarionskih  celice  sestoji  iz  delitve  jeder  in  delitev  citoplazme.  vse  znanje.   lahko  pa  jih  sinteHzira  iz  provitaminov.  kako  je  zgrajena  in  kako  deluje  (sta  enaki  kot  materinska).  začne  celična  membrana  med  njima   rasH  ➔  posledica:  kromosoma  se  razmakneta.

1. PROFAZA:   preplet  dolgih  tankih  nerazločnih  niH  se  začne  prepletaH  (KROMATIN)  oz.  V   citoplazmi  se  začnejo  v  bližini  centriola  oblikovaH  mikrotuboli  nastajajočega   delitvenega  vretena.   tvorijo  se  KROMOSOMI. (v  celici  s  centrioli  so  H  že  v  interfazi  podvojeni  =  v  vsaki  celici  po  dva  para)   V  profazi  po  dva  in  dva  odpotujeta  proH  nasprotnima  poloma  celice.  zato  se  kromosomi  med  seboj  razlikujejo.   .  ki  je  na  vsakem  kromosomu  na  drugem   mestu.   Kromosomi  v  profazi  so  zgrajeni  iz  dveh  enakih  vzdolžnih  delov  =  KROMATIDI   (kromosomi  so  dvokromaHdni)  vsako  tvori  ena  molekula  DNK.  ki  se  podaljšujejo  proH  nasprotnemu  polu.  nato  še  nekajkrat  v  zanke)  =  SPIRALIZACIJA.  ki  se  med  to  fazo  krajšajo  in  debelijo  =  večkratno   zaporedno  zvijanje  (najprej  v  vijačnico.  Med  seboj  sta   povezani  na  mestu  CENTROMER.

  ki   ju   niH   delitvenega   vretena   potegnejo   proH  nasprotnima  poloma. 2. CITOKINEZA Delitev  citoplazme  se  začne  med  anafazo  mitoze.   Anafaza  je  faza  razdelitve  in  potovanja  kromosomov. Pri mitozi nastaneta dve jedri s haploidnim številom dvokromatidnih kromosomov. 3. ANAFAZA:   KromaHdi   se   ločita.  ko  so  kromosomi  na  nasprotnih  polih.   pri   tem   se   materinski   dvokromaHdni   kromosom   razdeli   na   enokromaHdnega.   Kromosomi  so  najkrajši  in  najdebelejši  =  najlažje  prešteH  in  opazovaH   njihovo  obliko.  konča  med  telofazo.   Ko  se  delitev  jedra  konča  se  konča  tudi  delitev  citoplazme. 4. V  pozni  profazi  jedrce  postopno  izgine.  razpade  jedrni  ovoj  na  membranske  mešičke.   Kromosomi  se  razmotavajo  =  DESPIRALIZACIJA  =  postanejo  tanjši  in  daljši   ➔  kromaKn.Območje  citoplazme  v  območju  centriolov  =  ORGANIZACIJSKI  CENTER  MIKROTUBULOV   (podoben  center  tudi  celice  višjih  rastlin.  samo  cenHolov  ni) V  pozni  profazi  =  PROMETAFAZA.   REZULTAT:  dve  ločeni  hčerinski  celici.  niH  delitvenega   vretena  se  tako  lahko  podaljšajo  do  kromosomov  in  se  nanje  pritrdijo  niH  z  obeh  polov  delitvenega   vretena.   Delitveno  vreteno  postopno   izgine.  dokler  celici  nista  ločeni.   Znotraj  jedra  se  oblikuje  jedrce.   ŽIVALSKA  CELICA: Citoplazma  se  deli  z  delitveno  brazdo Celična  membrana  se  začne  v  predelu  evkarionske  ravnine  delitvenega  vretena  ugrezaH  in  se   zažemaH  proH  njenemu  središču. Človek  v  svojih  telesnih  celicah  po  46  kromosomov. 1. . METAFAZA:   NiH  delitvenega  vretena  povlečejo  kromosome  v  ekvatorialno  ravnino. TELOFAZA:   Telofaza  se  začne.   okrog  vsake   skupine  kromosoma  se   začne  oblikovaH  jedrni  ovoj.

            INTERFAZA V  interfazi  se  dedni  zapis  podvoji  (nekatere  se  ne  delijo  več.  FAZA  S:  dedni  zapis  se  podvoji.  FAZA  G1:  nastajajo  nove  celične  strukture.  ki  gradijo  OSREDNJO  LAMELO  celične  stene.  druge  se  kmalu  spet  delijo).  FAZA  G2:  predstavlja  pripravo  na  novo  mitotsko  delitev.  Kromosomi.   Torej:  V  interfazi  poteče  podvojitev  DNK  enokromaHdnih  kromosomov  in  s  tem  podvojitev   dednega  zapisa.  citoplazmi  razmejuje  samo  osrednja  lamela  =  PIKNJE.  zato  poteka  intenzivna  sinteza  snovi.   Skoznje  poteka  izmenjava  snovi  med  sosednjima  celicama.   Kjer  do  tega  ne  pride.  homologni   kromosomi  (enaki).   2.  Dedni  zapis  imajo  molekule  DNK  =  zato  najpomembnejši  del  kromosomov. .   Natančna  podvojitev  teh  molekul  je  bistveni  del  podvojitve  kromosomov.   Ti  se  združujejo  v  CELIČNO  PLOŠČO. RASTLINSKA  CELICA: Pri  rastlinskih  celicah  se  v  evkarionski  ravnini  delitvenega  vretena  začnejo  zbiraH  vezikli  (izvirajo  iz   golgijevega  aparata).  Kromosomi  so  v  parih.  med  katerima  še  nastaja  vmesna  celična  stena. Čye  celična  plošča  celic  ne  loči  popolnoma.  katere  jedro  vsebuje  samo  en  komplet  kromosomov. KromaHdi  dvokromaHdnega  kromosoma  v  profazi  in  metafazi  mitoze  sta  nastali  s  podvojitvijo  DNK   enokromaHdnega  kromosoma.   3.   Vezikli  vsebujejo  snovi.  Te  povezave  imenujemo  PLAZMODEZME. Interfaza  ima  več  stopenj:   1.  vidnega  v  anafazi  in  telofazi  predhodne  mitoze.  ki  gradijo  celice.  ki  se  v   profazi  naslednje  mitoze  izoblikujejo  iz  kromaHna  pa  so  iz  dveh  kromaHd.   EnokromaHdni  kromosomi  se  v  telofazi  despiralizirajo  in  pretvorijo  v  kromaKn.  ostane  citoplazma  obeh  celic  povezana  skozi  pore  v   celični  plošči.   Na  osrednjo  lamelo  celične  stene  se  pozneje  naložijo  plasH  primarne  in  sekundarne  celične  stene.  ki  se  širi  od  središča  celice  proH  celični  membrani  in  se  na   koncu  združi. Mitoza  +  INTERFAZA  ➔  celični  cikel Haploidna  celica  je  celica. Diploidna  celica  je  celica  z  dvema  kromosomskima  kompletoma.  Nastaneta  dve  z  membrano   ločeni  celici.2.

  S  tako  delitvijo  nastajajo  spolne  celice.   pri  kateri  dobimo  iz   materinske  celice   šKri   hčerinske   s   polovičnim   številom   kromosomov  (materinska  46  kromosomov  -­‐  hčerinska  23). . ki pripadata različnima kromosomoma na enakih mestih prekineta in se navzkrižno povežeta z ustreznim delom druge kromatide. Združitev  dveh  spolnih  celic  je  prehod  s  haploidnega  na  diploidno  število  kromosomov.   Z  diploidnega  na  haploidnega. Jedrni ovoj se razkroji. Proces.MEJOZA / REDUKCIJSKA DELITEV Mejoza  je  delitev. Dedni zapis enega kromosoma je kombiniran z dednim zapisom drugega.  nastale  z  združitvijo  dveh   spolnih  (HAPLOIDNIH)  celic. Med kromosomoma v bivalentu se izmenjajo istovrstni deli kromatid. RAZLIKA: homologni kromosomi se razvrstijo v pare.  količina  dednega  materiala  se  razpolovi. Kromosoma  istega  para  sta  enake  oblike.  bi  jedra  po  nekaj  generacijah  vsebovala  ogromno  dednega  materiala.  Celica  z  dvema  kromosomskima  kompletoma  =  DIPLOIDNA  CELICA. Dvojico združenih homolognih kromosomov imenujemo BIVALENT = KROMATIDNA  TETRADA. Poteka tako.  da  je  določen  dedni  zapis  vedno  na  določenem  mestu  vzdolž   določenega  kromosoma. MEJOZA  =  REDUKCIJSKA  DELITEV. tako da sta dva po dva homologna kromosoma drug ob drugem.  mejoza   omogoča  obratno. da se kromatidi. Brez  procesa.  da  se  nov  osebek  razvije  iz  celice. Za  spolno  razmnoževanje  značilno.  Kromosomi.  pri  čemer  je  bistvena  združitev  jeder  (zigota).  ki  se  ujemajo  v  navedenih  značilnosHh  =  HOMOLOGNI  KROMOSOMI. Nastaneta dve kromatidi z kombiniranim  dednim  materialom  dveh  kromosomov = PREKRIŽANJE = crossingover.  pomeni.  Položaj  zapisov  na   kromosomih  je  stalen. Jedro  spolne  celice  vsebuje  en  komplet  kromosomov  =  HAPLOIDNA  CELICA.  ki  omogoča  ohranjanje  enake  količine  dednega  materiala.  ker  se  v  1.  s  tem  tudi  po  dva  dedna  zapisa  za   vsako  lastnost. V  kromosomih  spolnih  celic  so  dedni  zapisi  za  vse  lastnosH  organizma.   Jedro  spojka  vsebuje  dva  na  videz  enaka  kompleta  kromosomov. jedrce izgine in izoblikuje se delitveno vreteno.   KromaHn  se  preoblikuje v kromosome.  Zato  sta  oblika  in  velikost  kromosomov  stalni.  pri  katerem  se  pred  združitvijo  dveh  jeder  zmanjša  količina  dednega  materiala  na   polovico.  mejotski  delitvi  število  kromosomov  zmanjša  na  pol.  je  delitev  jedra. 1.  velikosH  in  imata  istovrstne  dedna  zapise  v  enakem   zaporedju.  MEJOTSKA  DELITEV Profaza:  ➔  enaka  kot  pri  mitozi.

Po 1. Med 1.  MEJOTSKA  DELITEV Enaka  mitozi. Anafaza: Homologna kromosoma vsakega bivalenta se ločita in niti delitvenega vretena ju potegnejo proti nasprotnima poloma. Dedni  material  se  ne  podvoji. s pomočjo delitvenega vretena uredijo v ekvatorialno ravnino. ki jih gradijo popolnoma spirilizirani  kromosomi. Ne potujejo posamezne kromatide kot pri mitozi. celici s haploidnim številom dvokromatidnih kromosomov. 2. mejotsko delitvijo je kratka  interfaza – brez faze S. Telofaza: Kromosomi se despirilizirajo. in 2. ampak celotni dvokromatidni kromosomi. . Proti vsakemu polu potuje polovica kromosomov. oblikuje se jedrni ovoj in poteče tudi delitev citoplazme.Metafaza: BivalenH. Pri mejozi nastanejo 4 jedra. vsako s haploidnim številom enokromatidnih kromosomov. mejotski delitvi nastaneta dve jedri oz.

  PASIVNO:  iz  več  na  manj   AKTIVNO:  iz  manj  na  več.  K+.  ki  se  raztapljajo  v  lipidih.   Molekule  iz  okolja  sprejmejo  toplotno  energijo  in  jo  pretvorijo  v  kineHčno. .  Difuzija  poteka  dokler  delci  topljenca  in  topila  niso  enako  razporejeni  oz.  ki  se  nenehno  pretvarjajo  in  mora  biH  njihova  izmenjava  z  okoljem  stalna.  za  druge  pa  ne  (odvisno  od  velikosH  molekul  te  snovi)   Skozi  lipidni  dvosloj  se  prebijejo: -­‐ kisik -­‐ CO2 -­‐ dušik -­‐ majhne  organske  molekule.  ki  se  sprošča  med  celičnim  metabolizmom.  ki  niso  topni  v  hidrofilnem  delu  lipidnega   dvosloja. Z  uravnavanjem  prometa  kemičnih  snovi  skozi  membrano  celice  uravnavajo  svojo  kemično   sestavo. DIFUZIJA: Difuzija  je    usmerjeno  gibanje  delcev  v  smeri  padajočega  koncentracijskega  gradienta. Celica  deluje  kot  odprH  sistem. Celična  membrana  je  selekKvno  prepustna.  npr.  glicerol.  atomov.  sečnina ➔  Skozi  drobne  vezi  med  fosfolipidnimi  molekulami.     ➔  NAJTEŽJE:           -­‐  večje  polarne  molekule  (mono  in  disaharidi. Od  večjih  molekul  pridejo  skozi  lipidni  dvosloj  zlahka  le  take.  ki  omogoča  nenehno   gibanje.  aminokisline) Ostale  snovi.  pridejo  skozi  posebne  prehode  iz   beljakovinskih  molekul.  katere  bodo  šle  skozi  membrano.   Celice  spreminjajo  prepustnost  membran  za  isto  vrsto  delcev.   -­‐ ioni  (H+.  Ca2+.   ➔  TEŽKO:   -­‐ polarni  delci.  ko  ni  več   koncentracijske  razlike.  zato  je  kemična  sestava  citoplazme  različna  od  sestave  raztopine  zunaj  celice.  Z  njihovo  pomočjo  celica  izbira.   Ta    je  pregrada  za  snovi. ➔  Membrane  celičnih  struktur  so  SELEKTIVNO  PERMEABILNE.  HCO3-­‐.  ki  jih  celica  nujno  potrebuje  za  obstoj. Snovi  prehajajo  skozi  lipidni  dvosloj.  ostale  pa   zelo  težko.  Cl-­‐).  ionov. Prehajanje  je  PASIVNO  ali  AKTIVNO.  molekul.PREHAJANJE SNOVI SKOZI MEMBRANO Membrane  celic  izbirno  prepuščajo  različne  snovi.  potrebna  dodatna  energija. Je  temeljni  način  transporta  skozi  membrane.  Na+.  čeprav  je  njena  notranjost  ločena  od  okolja  s  celično  membrano.   Celična  membrana  je  za  nekatere  snovi  prepustna.

Voda  (topilo)  za  celico  potrebna.  oddaja  vodo.  ko  prehaja  skozi  membrano  samo  topilo.  so  zunanje  telesne  površine  zaščitene  z  vodoodpornim  ogrodjem.  tlak  na  celično   steno  se  poveča.   Omogoča  nabreknjenost  celic  in  rastline  se  držijo  pokonci. Ko  je  koncentracija  topljenca  zunaj  celice  višja. Prehaja  v  celico  skozi  celično  membrano.  da  celična  membrana  odstopi  od  celične   stene  =  PLAZMOLIZA.   . Celica  mora  za  transporHraH  mnoge  molekule  in  ione  iz  notranjosH  ven  ali  obratno.  to  je  TRUGORSKI  TLAK  ali  TRUGOR.  Celica  akHvno  usmerja  delce  proH  višjemu  konc.  V  smeri  višje   koncentracije. SelekKvna  difuzija  =  OSMOZA.  sila.OSMOZA: Osmoza  je  posebna  vrsta  difuzije.   NABREKNJENJE  (DEPLAZMOLIZA).   Črpanje  delcev  skozi  membrane  proH  višjemu  koncentracijskemu  gradientu  poteka  z  dotokom   dodatne  energije. -­‐-­‐-­‐  HEMOLIZA Da  se  to  ne  zgodi.  gra.  rastlina  veni.  zaradi  snovi  raztopljene  v  citoplazmi  je  notranjost   rastlinske  celice  HIPERTONIČNA  glede  na  okoliško  tekočino.  da   poči.  =  AKTIVNI  TRANSPORT.  ki  je  večinoma  prepustna  za  eno  vrsto  snovi  =  POLPREPUSTNA.  tako  nabrekne. AKTIVNI TRANSPORT Za  transport  snovi  proH  naraščajočemu  koncentracijskemu  gradientu  potrebuje  celica  dodatno   energijo.  Ta  pojav  je  CELIČNI  RAZPAD  ali  CITOLIZA.  da  pa  tudi  topljenci  v  njej. V  celico  v  zelo  HIPOTONIČNEM  (raztopina  z  manjšo  koncentracijo  različnih  snovi  kot  v  celici)  okolju.   Membrana.  ki  omogoča  vodni  tlak  skozi  membrano.  Lahko  se  tako  skrči.  ni  nujno.  kot  znotraj  nje  začne  celica  zaradi  osmotskih   procesov  izgubljaH  vodo  –  se  manjša.  oz.  kot  je   čista  voda.  če  celice  izgubljajo  vodo.  Živalska  lahko  zaradi  nežne  celične  membrane. Ko  dežuje.  ki  nastane  zaradi   koncentracijskih  razlik  =  OSMOTSKI  TLAK.  vdira  voda  še  hitreje.  Voda  doteka  v  celico.  je  koncentracija  topljencev  nizka.  zmožnost.   VODNI  POTENCIAL  CELICE  je  sila.  ki  vzdržuje   TRUGOR.  ter  število   osmotsko  akHvnih  delcev  raztopljenih  v  medceličnini  je  enako  številu  isHh  delcev  v  citoplazmi  =   IZOTONIČNO  OKOLJE.  da  celica  z   difuzijo  sprejema  oz.  če  se  celice  prenesene  v  HIPOTONIČNO  okolje  =  obraten  proces.

 ki  omogočajo  postopno  pretvarjanje  kemijske  energije  v   primarno  obliko  za  opravljanje  biotskega  dela.  ki  so  zbrani  v  izločalnih  mehurčkih  =  sekrecijskih  vakuolah  ali  veziklih.  kjer  poteka  celična  prebava  (intenzivna  endocitoza  v  belih  krvničkah.  Združi  se  s  primarnim  lizosomom  v  prebavno  vakuolo   (sekundarni  lizosom).   Izločajo  se  večje  količine  uporabnih  snovi.  ki  poteka  v  organizmih  =  BIOTSKO  DELO.  pri  pretvorbi  v  električno  pa  živčno  tkivo.   PROSTA  ENERGIJA  –  HsH  del.  ki  vsebujejo  energijo  =  kemijska  potencialna  energija.   Pretvorba  kemijske  energije  v  mehansko  =  delo  mišice. Organizmi  so  ENERGIJSKO  ODPRIT  SISTEM.  ki  potrebujeta  energijo  iz  ATP. .  ker  nenehno  sprejemajo.Zanj  so  potrebne  posebne  prenašalne  beljakovine  =  MEMBRANSKE  ČRPALKE. Pri  sprejemanju  in  izločanju  sodeluje  membrana.  Tak  transport   zato  samo  v  živih  celicah.  ki  se  odcepi  in  nato  notranji   mehurček  =  vakuola  ali  endocitotski  vezikel. Ta  se  zaradi  posebnih  mehanizmov.   EKSOCITOZA:  nastane  od  endocitoze.   ENDOCITOZA:  zajame  snovi  zunaj  nje  –  ko  zajame  velike  trde  delce  =  FAGOCITOZA  ali  CELIČNO   POŽIRANJE.  ki  jo  nujno  potrebujejo  za  življenjske  procese  oz. Večje  količine  snovi  prehajajo  skozi  membrano  z  endocitozo  in  eksocitozo.  ko  pa  zajame  tekočino  =  PINOCITOZA  ali  CELIČNO  PITJE.  ohranjanje  življenja.  sinteze  večjih  molekul. ENDO  in  EKSOCITOZA  sta  akHvna  procesa. Energijo  v  različnih  oblikah  iz  okolja  pretvarjajo  v  kemijsko.   Iz  njih  sprosHjo  energijo.  ki  jo  lahko  porabijo  za  celično  delo.  osmotsko  nabrekanje  celic.  pretvarjajo.  ki  se  pri  pretvorbi  lahko  izkorisH  za  opravljanje  dela.   Za  življenjske  procese  rabijo  le  Hsto  energijo.  ko  jo  potrebujejo  za  delo.  precejšen  del  uide  kot  toplota. V  stenah  kapilar  je  način  prenosa  snovi  samo  z  ENDO  in  EKSOCITOZO.  pri  tem  jo  pretvarjajo  v  druge  oblike  in   opravljajo  delo.  ki   požira  bakterije)..  shranjujejo  in   oddajajo  energijo.  ki  se  sinteHzirajo  pri  celičnem  metabolizmu.  Shranjujejo  jo  s  sinteHziranjem  v  večje   organske  molekule  v  celici.  Molekule.  ki  so  se  v  celici  sinteHzirale  in  nerabne  razkrojke   presnove  (metabolite).  nastane  mehurček.   Več  vrst:  prenos  molekul  skozi  membrane. ENERGIJSKI SISTEM Organizmi  izkoriščajo  pretvarjanje  ene  oblike  energije  v  drugo  za  biotsko  delo. Za  opravljanje  biotskega  dela  se  nikoli  ne  izrabi  vsa  energija.   Delo.  preostala  se   sprosH  kot  toplota.  sprošča  postopno..   Membrana  objame  kapljico  ali  trdi  delček..  katerih  energijski  vir   so  molekule  adenozin  trifosfat  (ATP).

BIOSINTEZA:  procesi.  Energijo  dobijo  z  zaužitjem  energijsko  bogaHh   molekul.  ki  se  porabi  za  delovanje  ali  tvorbo  mnogih  organskih   molekul. Presnova  so  procesi  kjer  potekajo  snovne  energijske  pretvorbe  v  organizmu.  so   najbolj  uporabne  (ATP).  pri  katerih  potekajo  kemijske  spremembe  v  številnih  zaporedjih  in  spojinah.Ko  molekule  sprejmejo  toploto  =  večja  hitrost  in  hitreje  potekajo  kemijske  reakcije. Med  presnovo  se  prosta  energija  veže  ali  sprošča. S  tem  organizmu  omogoči..  za  njihovo  sintezo  je   potrebna  energija. Za  sprotno  shranjevanje  potencialne  kemijske  energije  so  najboljše  spojine  s  fosfatnimi  vezmi.   Presnovni  procesi  potekajo  na  določenih  mesHh  in  po  določenem  zaporedju  =  METABOLNIH   POTEH.  pri  katerih  se  v  organizmu  sinteHzirajo  snovi  z  višjo  energijsko  vrednostjo  od   izhodnih  snovi  oz.  -­‐ Pri  vsaki  stopnji  se  nekaj  energije  sprosH. Hiter  pritok  energije  za  celično  delo  omogočajo  energijsko  bogate  fosfatne  vezi  v  ATP.  To  so  RASTLINE  in  nekatere  bakterije.. Dotok  večji  od  porabe  =  energijske  zaloge  v  obliki  založnih  snovi.  Prosta   energija  shranjena  v  vezeh.   olja).  so  vir  energije  HETERITROFNIM  ORGANIZMOM.   TOREJ:  del  toplotne  energije  izkorisHjo  za  pospeševanje  kemijskih  reakcij. Pri  presnovi  se  ene  stvari  pretvarjajo  v  druge.  ki  jih  sinteHzirajo  avtotrofi.  njen  končni  produkt  je  veliko  proste  energije  (sladkorji. 2  SKUPINI  METABOLNIH  POTI:   -­‐ vse  biokemijske  reakcije.   .  potrebnih  za  gradnjo  in  delovanje  celic.  kjer  je  potrebna  energija  za  delo  in  se  tam  cepijo. Avtotrofen in heterotrofen način pridobivanja energije AVTOTROFNI:  sposobni  sami  sinteHziraH  organske  snovi  iz  anorganskih  s  pomočjo  svetlobe  ali  z   oksidacijo  nekaterih  organskih  snovi. Dotok  in  poraba  morata  biH  usklajena..  škrob.   Najpomembnejša  je  FOTOSINTEZA. Dotok  manjši  od  porabe  =  izrablja  energija  iz  rezervnih  snovi  ali  pa  organizem  propade. Organske  molekule.  da  se  energija  sprošča  postopoma  in  v  dovolj  veliki  količini.  ko  se  molekule  razgrajujejo  v  osnovne  spojine.  z  več  proste  energije.  Dovolj  je  je  tudi  za  sintezo  drugih  molekul.  ki  se  sprošča.  ki   tega  se  pomočjo  svetlobe.  pri  katerih  se  večje  molekule  postopoma  razgrajujejo  –  se   energija  sprošča  =  RAZGRAJEVANJE  -­‐  katabolizem -­‐ iz  manjših  molekul  nastajajo  večje  =  IZGRAJEVANJE  -­‐  anabolizem.  pri  katerih  se   odvija  pretvorba  kemijske  energije.  ker  potujejo  na  mesta.  kar  je  povezano  s  sproščanjem  energije.   Pri  nizkih  temperaturah  reakcije  počasneje  potekajo  ali  pa  sploh  ne.  niso  zmožni  narediH.

 le  na  hitrost. -­‐ premagovanje  energijske  pregrade Vrste  encimov: -­‐ HsH.  Veže  se  na   regirajočo  molekulo.  ki  omogočajo  oz.  ki  jo  molekule  dodatno  potrebujejo.  vendar  se  pri  tem  ne  spremeni.  imajo  zmožnost  zniževanja  energijske   pregrade. Katabolne  in  anabolne  reakcije  so  povezane.  pri  številnih  pa  bi  potrebovali  zelo   visoko  temperaturo. Da  bi  to  preprečili  imamo  katalizatorje.   TisH.    Zvišanje  temperature  pospeši   metabolne  reakcije.   KATALIZATOR  sodeluje  v  reakciji. Pri  rastlinah  –  ANABOLIZEM  ogljikovih  hidratov  v  kloroplasHh.  ki  katalizirajo  NASTANEK  kompleksnejših  snovi  iz  enostavnejših -­‐ HsH.  da  bi  med   seboj  reagirale  (premalo  kineHčne  energije)  in  premagale  ENERGIJSKO  PREGRADO. Encimi  povečajo  hitrost  reakcij  ➔  hitreje  se  sprošča  energija  za  delo  ➔  temperatura  se  poviša.  ki  delujejo  v  notranjosH  so  pogostejši.  niK  porablja.   Dobijo  jo  pri  metabolnih  reakcijah  ali  iz  okolja  v  obliki  toplote.  Takoj  po  tem  se   katalizatorska  molekula  sprosH  in  veže  z  naslednjo  regirajočo  molekulo.   AKTIVACIJSKA  ENERGIJA  =  energija.  s  katero  encim  reagira Encim  +  molekula  substrata  =  kompleks  encim-­‐substrat .  da  se  reakcija  lahko  začne.  prebavni  trakt).  potrebno  za   začetek  biokemijske  reakcije.  KATABOLIZEM  pa  v  citoplazmi  in   mitohondrijih.  ki  katalizirajo  RAZPAD  kompleksnejših  snovi  na  enostavnejše SUBSTRAT  (podlaga)  -­‐  snov.Osnovni  vir  avtotrofov  je  SVETLOBA  ali  kemijska  energija  iz  anorganskih  molekul.  da  vstopijo  v  kemijsko   reakcijo.  da  poteče  reakcija  –  reakcija  lahko  poteče  pri  nizkih  temperaturah. Za  začetek  vsake  metabolne  reakcije  je  potrebna  akKvacijska  energija Molekule  udeležene  v  metabolnih  procesih.  zniža  njeno  akKvacijsko  energijo. Katalizator  ne  vpliva  na  smer  reakcije.  pri  običajnih  temperaturah  prepočasne.  večinoma  pa  ne  potekajo  v  isHh  delih  celice.   Heterotrofi  pa  dobijo  energijo  s  katabolizmom. ENCIMI Encimi  so  biokatalizatorji  (katalizatorji  v  živih  bitjih) Delujejo  v  notranjosH  ali  zunanjosH  celic  (slina  -­‐  amilaza.  pri  čemer  bi  beljakovine  v  organizmih  razpadle.  Pri  mnogih  primerih  je  v  organizmih  dovolj  kineHčne  energije  za   premagovanje  energijske  pregrade  pri  običajnih  temperaturah.

 mikroelemenH  (Fe.   vitamini  (npr.  ki  se  vežejo  na  substrat  z  neg. AKTIVNO  MESTO  (center)  je  HsH  del  encimske  molekule.Dela  encima  in  substrata  se  prostorsko  skladata  (ključ  -­‐  ključavnica).   Dejavniki.  druga  pa  na  več.  ki  vplivajo  na  akKvnost  encimov:   -­‐ temperatura -­‐ pH  (v  kislem  delujejo  bolje  HsH.  pri  taki  vezavi  se  medatomske   sile  preureijo  in  akHvacijska  energija  se  zmanjša  ➔  reakcija  steče Takoj  zatem  se  encim  odcepi  od  novonastale  molekule  in  se  veže  v  naslednjo  molekulo  substrata.  nabojem) -­‐ koncentracija  substrata  /  encima Imenovanje: Substrat  +  AZA -­‐ karbohidraze -­‐ lipaze -­‐ celulaze -­‐ amilaze -­‐ nukleaze  (nukleinske  kisline) -­‐ pepHdaze  (delujejo  na  pepHdno  vez) . Posamezni  encimi  delujejo  samo  na  eno  vrsto  substrata.  ki  se  prostorsko  prilega  substratni   molekuli.  Cu).  npr.  če  so  substraH  kemijsko   zelo  podobni  med  seboj.  B  complex).  ne  pa  vsi).  Nebeljakovinski  del  akHvnega  mesta  je  KOENCIM  (večina  encimov.  Co.

 nastaja  podtlak  in  kapljica   zaporne  tekočine  se  pomika  proH  notranjosH  posode.  da  se  organizem  med   mirovanjem  še  ohranja  pri  življenju.  izdhani  CO2  pa  se  veže  na  vezavno  sredstvo  (adsorbens).   Enostavnejše  (enostavni  sladkorji.  maščobe)  pa  ne  morejo  prehajaH  skozi  celično   membrano.  ki  je  nujna.  škrob  -­‐  glukoza  ➔  pride  v  celico  -­‐  se  skladišči  kot  glikogen).  oz.  maščobne  kisline.  Ta  se  sprošča  iz  energijsko  bogaKh   snovi.  Več  reakcij  ➔  več  toplote Žival  porablja  kisik.   CELIČNI METABOLIZEM Preden  lahko    celica  izkorisH  molekule  za  sproščanje  energije.  V  primeru   pomanjkanja  energijsko  bogaHh  snovi  celica  porabi  te  energijske  zaloge  (z  encimi  razdradi  na  manjše   enote).  se  v  primeru  presežka  kopičijo  v  kompleksnejše  spojine.   Za  svoje  ohranjanje  in  delovanje  organizem  potrebuje  energijo.  Tam  se  sproH  porabljajo. Velik  del  energije  se  pri  metabolnih  procesih  sprosH  kot  toplota.  njihova  telesna  temperatura  in  energijski   procesi  so  odvisni  od  temperature  okolja.  večje  molekule  (polisaharidi.  zato  jih  encimi  razgradijo  na  osnovne  enote  in  z  akHvnim  transportom  spravijo  v   celico.  zato  se  v  evoluciji  pojavil  lasten  nadzor  telesne  temperature   (sesalci  in  pHči).  Pri  njem  se  sprošča  samo  toliko  energije.  Pregrevanje  /  podhlajanje  ➔  regulacija Mrzlokrvne  živali  -­‐  živali  z  nestalno  telesno  temperaturo.  ker  encimi  pri  nizkih  temperaturah  ne  morejo  več  dovolj  hitro   zniževaH  akHvacijske  energije.  kot  je  organizem   potrebuje  za  preživetje.   Kompleksneše.   Toplokrvne  živali  -­‐  razvile  so  se  zato.  jih  mora  razgradiH  na  manjše  enote.   Spremembo  odčitamo  na  pipeH.  aminokisline)  lahko  celica  dobi  neposredno  iz  okolja  z   akKvnim  transportom.   .  ki  pa   so  organizmu  lastne  snovi  (npr.  zato  lahko  toplotne  spremebe   uporabljamo  za  ugotavljanje  hitrosH  metabolizma.DOLOČANJE HITROSTI PRESNOVE Bazalni  metabolizem  je  najmanjša  hitrost  metabolizma.  beljakovine.   Zaradi  porabljenega  kisika  se  prostornina  zraka  v  posodi  manjša.

  Glikolizi  sledijo  različne  poH  energijskega  metabolizma. prenašalec  H: DinukleoHd.  Encimski  proces.  ki  pri  reakciji  elektron  ODDA  (glukoza). Večina  energije  se  sprosH  iz  organskih  molekul  pri  cepitvi  vezi  H  -­‐  C. REDUCENT  -­‐  snov. Gre  za  prehajanje  veznih  elektronov  (H)  iz  manj  stabilnih  molekul  (visoko  energijske)  v  bolj  stabilne   (nizko  energijske)  molekule.  kar   pomeni.  sulfaH  -­‐  bakterije -­‐ anorganska  spojina:  CELIČNO  DIHANJE  (celična  respiracija): -­‐ aerobna  respiracija  (z  kisikom) -­‐ anaerobna  respiracija  (brez  kisika) Pri  anaerobnih  metabolnih  poteh  se  glukoza  ne  oksidira  popolnoma.  respiracija       -­‐  kisik  ➔  aerobna  c.  najpomembnejši  je  nikoKnamid  adenin  dinukleoKd.  se  energija  sprošča  kot   toplota  in  delno  kot  svetloba. .  respiracija   GLIKOLIZA  -­‐  začetni  proces  sproščanja  energije.  ki  pri  reakciji  elektron  SPREJME  (kisik).  med  katerim  se  glukoza  razgradi   na  2  triozi  (piruvata).  ki  vsebujeta  zelo  malo  proste  energije.  pri  katerih  prehajajo  elektroni  na  oksidant.  pri  čemer  se  sprosH  nekaj  energije.  Če  so  pri  tem  končni  prejemniki  elektronov:       -­‐  druge  anorganske  snovi  (npr. Enostavna  molekula  (energijsko  bogata)  ➔  +  poseben  encim  ➔  odcepita  se  2  H ➔  2  H  se  prenašata  iz  enega  prenašalca  na  drugega  -­‐  energija  se  sprošča  postopno  (ne  kot  pri   gorenju)   ➔  končni  prejemnik  je  O2  ➔  nastane  VODA. Energijski  metabolizem  je  del  metabolizma. Gorenje  organskih  snovi  -­‐  vodik  se  odceplja  od  C-­‐atomov  in  se  veže  na  O2.   Pri  celični  respiraciji  prehajajo  v  zadnjem  delu  energijske  metabolne  poH  vsi  elektroni  po  posebnih   elektronskih  prenašalcih.  v  katerih  je  še  večina  proste  energije.  ob  koncu  procesa  vedno   ostanejo  manjše  organske  molekule  (npr.  sulfat)  in  ne  kisik  ➔  anaerobna  c.  ki  jih  med  seboj  razlikujemo  po  tem.  pri  katerem  se  sprošča  energija  za  delo.  NAD+ Nastane  iz  vitamina  -­‐  nikoHnske  kisline. OKSIDANT  -­‐  snov. Ker  se  sprošča  več  energije.OKSIREDUKCIJSKI PROCESI Oksoredukcijske  reakcije  -­‐  reakcije.       ➔  organizem  iz  glukoze  ne  izkorisH  vse  energije Pri  aerobnih  procesih  iz  glukoze  nastajata  voda  in  CO2.  kot  se  je  porablja  za  nastajanje  novih  vezi  H-­‐O.  etanol).  da  je  energijski  izkoristek  veliko  večji.   katere  snovi  so  končni  prejemniki  e-­‐  in  p+: -­‐ organska  spojina:  FERMENTACIJA  (vrenje)  (brez  kisika)  +  nitraH. 1.

 da  jo  encimi  lažje   razgrajujejo.  2  se  porabita  za  glikolizo  druge  molekule -­‐ nastane  PIRUVAT  CH3COCOO-­‐ =  2  ATP Glikolizi  sledijo  različne  metabolne  poH. Preden  se  začne  razgrajevaH  mora  postaH  molekula  čim  bolj  nestabilna.  ki  jih  odnesejo  NADH+  H+ V  citosolu  (celični  sok)  razpade  piruvat  na  etanol  +  CO2. ➔  molekula  se  mora  najprej  akKviraK GLIKOLIZA: -­‐ Glukoza  C6 -­‐ Pred  nadaljno  razgradnjo  se  mora  glukoza  akHviraH  ➔  fosforilacija -­‐ 2x  ATP  ➔  oddata  fosfatni  skupini  glukozi  ➔  nastaneta  2  ADP -­‐ P  -­‐  C6  -­‐  P -­‐ Razcep  na  2  gliceraldehida  -­‐  C3 -­‐ Od  gliceraldehida  se  odcepita  po  2  H  ➔  NAD+  ➔  NADH  H+ -­‐ Na  prosto  mesto  se  vežeta  2  fosfatni  skupini  iz  okolice  -­‐  se  spet  fosforilirata -­‐ FosfaH  se  odcepijo  -­‐  nastanejo  4  molekula  ATP.VRENJE: Piruvat:  CH3COCOO-­‐ Glukoza  se  razgradi  na  2  piruvata  +  6  H.   .

 Zato  elektroni  s  protoni  ali  pa  sami  prehajajo  z  enega   prenašalca  na  drugega. Te  molekule  sestavljajo  ustaljeno  zaporedje  =  DIHALNA  VERIGA.   ➔  Produkt  tega  procesa  je  akt.  pri  čemer  se  iz  organskih  snovi   sprošča  energija. Pri  AEROBNEM  DIHANJU  (najbolj  razširjen  Hp)  sprejme  na  koncu  elektrone  kisik.  aceKlkoencim  A.  Vodikovi  atomi  se  s  pomočjo  encimov  postopno  cepijo  od  preostankov   glukoze  in  se  vežejo  na  prenašalce  vodika.  ampak  preko  mnogih   prenašalcev.  Piruvat  prihaja  iz  citoplazme  v  mitohondrije  skozi  njihove   membrane.  5%  energije  glukoze  ➔  večina  je  še  vedno  shranjena  v  mlečni  kislini  ali  alkoholu. AkHvirana  ocetna  kislina  nastaja  v  mitohondrijih  tako. Da  lahko  NAD+  in  drugi  prenašalci  prevzamejo  vodikove  atome  in  jih  prenesejo  do  dihalne  verige. Prenašalci  prenesejo  vodikove  atome  do  drugih.  V  kemijskem  smislu  je  celično  dihanje  zaporedje  oksidacij  in  redukcij.  Nadaljni  metabolni  procesi  potekajo  v  dveh  stopnjah:                          1.  ki  se  vežeta  na  NAD+.    -­‐  Krebsov  ciklus 1.  Največkrat  so  to  molekule  NAD+  (a  ne  edine).  metabolni  proces .   mora  potekaH  KREBSOV  CIKEL. ➔  Do  tja  prenašajo  vodik  pretežno  molekule  NADH  +  H+.    -­‐  Nastajanje  akKvirane  ocetne  kisline                          2.  ki  vstopa  v  2. ➔  Kisik  ne  dobi  elektronov  in  protonov  neposredno  od  molekule  NADH  +  H+.  H  pa  po  večini  prenašajo  naprej  le  elektrone.VRENJE: a) Mlečnokislinsko  vrenje -­‐ vodike  sprejme  piruvat -­‐ NADH  +  H+  ➔  NAD+   -­‐ nastane  mlečna  kislina -­‐ mlečnokislinske  bakterije  in  živali. CELIČNO DIHANJE Celično  dihanje  je  dokončna  oksidacija  organskih  snovi  v  celicah. Celično  dihanje  poteka  v  mitohondrijih.  Vsaka  naslednja  molekula  v  tej   verigi  je  boljši  oksidant  od  prejšnje.  v  primeru  pomanjkanja  kisika b) Alkoholno  vrenje -­‐ kvasovke/encimi  spreminjajo  glukozo  v  etanol -­‐ iz  piruvata  nastane  etanol  in  CO2 -­‐ rastline  in  kvasovke =  2  ATP SprosH  se  pribl.  nato  se  veže  še  s   protoni  in  nastane  voda.  da  s  posebnimi  encimi  od  piruvata   odcepijo  CO2  in  dva  vodikova  atoma.  Molekule  dihalne  verige  so  na   notranji  strani  membran  mitohondrijev.  ocetna  kislina.  pri  tem  se  energija  postopno  sprošča.

Ta  se  združi  z  novim  aceHlkoencimom  A  in   metabolni  krog  se  sklene.  nastajanje  aceHlkoencima  A  in   Krebsov  cikel  pa  v  mitohondrijih.   Iz  ene  molekule  piruvata  se  sprosHjo: -­‐ 3  molekule  CO2-­‐ja:   -­‐ ena  med  nastankom  akHvirane  ocetne  kisline  iz  piruvata.   c.   Del  te  energije  se  pozneje  porabi  za  sintezo  molekul  ATP. Pri  evkarionskih  celicah  poteka  glikoliza  v  citoplazmi  (citosol).  ki  je  vedno   prisoten  v  celicah.   Pri  tem  končnem  delu  dihanja. Združi  se  z  oksalacetatom  (C4). AceKlkoencim  A  vstopi  v  Krebsov  cikel.   f.  Zato  piruvat.   -­‐ 8  vodikovih  atomov: -­‐ 6  se  jih  veže  na  NAD+  (nastane  NADH  +  H+). 4C  -­‐  2H          -­‐  sukcinat  -­‐  fumarat 4.   d.   citrat.  ki  se  pretvori  v  2  molekuli  akHvirane  ocetne  kisline.   -­‐ 2  pa  na  drug  prenašalec  FAD  (nastane  FADH2).       ➔  reakcija  spajanja  v  vodo  je  močno  eksotermna.  kjer  med  drugim  nastaja   citronska  kislina: a. 4C  -­‐  2H  +  H20      -­‐  oksalacetat Bistvo  krebsovega  cikla  je  prenos  energije  iz  preostanka  sladkorne  molekule  na  molekulo  NAD+.  prehaja  iz  citosola  v   mitohondrije. Krebsov  cikel. Od  nje  se  encimi  postopno  odcepljajo  po  1   CO2  in  2  H. Tudi  v  Krebsovem  ciklu  se  med  razgrajevanjem  ostankov  glukoze  sprošča  CO2.   b. Elektroni  se  prenašajo  na  kisik  s  prenašalci  v  dihalni  verigi Energija  iz  glukoze  se  v  precejšnji  meri  prenese  na  PRENAŠALCE  VODIKOV.  kasneje  s  4-­‐ imi  C  atomi.  pri  prenosu  vodika  na  kisik  se  sprosH  največ  energije. Gre  za  prenos  elektronov  in  protonov  z  NADH  +  H+  in  FADH2  na  kisik. 1.  ki  prehaja  skozi   membrane  z  difuzijo  in  se  izloča  iz  celic. 6C  +  H20  -­‐  2  H  -­‐  CO2    -­‐  citrat  -­‐  oksalsukcinat 2. Nastane  spojina  s  6-­‐imi  ogljikovimi  atomi. 5C  +  H2O  -­‐  2  H  -­‐  CO2    -­‐  ketoglutarat 3.  ki  nastaja  med  glikolizo.   se  za  njuno  razgradnjo  Krebsov  cikel  zavrH  2X.   . e.   -­‐ dve  pa  v  Krebsovem  ciklu. Ker  pri  glikolizi  nataneta  2  molekuli  piruvata.2. Najprej  nastane  spojina  s  5  C.

 kjer  se  sprošča  energija. Vodikovi  atomi  se  potem.  protoni  pa  ostanejo  prosH  ob   membrani.  ki  se  sprošča  se  porabi  za   sintezo  ATP.  v  dihalni  verigi  tečejo   oksidoredukcijski  procesi.  pa  omogočita  sintezo  2  molekul  ATP. Za  vsaka  2  H  atoma.  ki  so  vgrajeni  v  notranjo  membrano  mitohondrija.V  tej  verigi  prenašalcev  se  elektroni  prenašajo  ločeno  od  protonov  zato  so  to  PRENAŠALCI   ELEKTRONOV.   ➔  Elektroni  se  prenašajo  po  strogem  zaporedju  do  kisika.  ki  hkraH  sprejme  tudi  protona  iz  membranske  tekočine  in  nastane  molekula   vode:                                                            2e-­‐  +  2H  +  1/2O2  →  H2O Z  nastankom  vode  v  dihalni  verigi  končajo  procesi  sproščanja  energije.  Prenašalci  nato  sprejemajo  in  oddajajo  samo  elektrone.         ➔  akHvni  transport Nastane  razlika  v  koncentraciji  med  matrixom  in  medmembransko  tekočino.  ko  jih  od  NADH  +  H+  prevzemejo  drugi  prenašalci.  da  se  sinteHzirajo  3  molekule  ATP: Vodika.  ki  ju  NADH+H+  prenese  do  prenašalcev  dihalne  verige.  se  vzpostavi  tolikšen   koncentracijski  gradient  protonov.  se  energija  tega   pretoka  porablja  za  sintezo  ATP.   Ko  protoni  difundirajo  skozi  posebne  kanale  v  notranji  membrani  nazaj  v  matrix.  Zato  govorimo  o  oksidoredukcijski  verigi. Sinteza  ATP  v  oksidoredukcijski  verigi: Pri  prehajanju  elektronov  iz  enega  prenšalca  na  drugega  se  sproščena  energija  najprej  porabi  za   črpanje  protonov  v  prostor  med  notranjo  in  zunanjo  membrano  mitohondrija.  razcepijo  v  protone  in   elektrone. CITOKROMI  -­‐  najbolj  znani  prenašalci  elektronov.  Zadnji  iz  skupine  citokronov  odda  elektrone   kisikovemu  atomu.   Med  prehajanjem  elektronov  z  enega  prenašalca  na  drugega.  Energija. .  vezana  na  FAD.

 vsak  od  10  NADH  +  H+  ustvari  koncentracijsko   razliko. Molekula  ATP  je  nukleoKd.  sladkorja  (riboze)  in  treh   fosfatnih  skupin.  sestavljen  iz  organske  baze  (adenina).  se  sprosH  več  energije  kot  pri  odcepitvi  naslednje  fosfatne   skupine.  Potrebna  je  sila. Če  pa  se  odcepi  še  druga  fosfatna  skupina.   Skupaj  je  to  34  molekul  ATP.  kot  če  bi  zmanjkalo  kisika  -­‐  če  se   ustavi  tok  elektronov.  Postane  podobno.     ATP  nastane  tako. Celotna  aerobna  reakcija:                      C6H1206  +  6O2  +  6H2O  →  6CO2  +  12H2O  +  energija  za  sintezo  38  molekul  ATP ATP Energija  v  ATP  shranjena  v  visokoenergijskih  fosfatnih  vezeh V  celicah  je  najpogostejša  energijsko  bogata  molekula  ATP.  Za  delo  potrebno  za  zbliževanje   posameznih  fosfatnih  skupin  se  porablja  precej  energije.  ki  se  med  seboj   odbijajo.  Tako  se  molekuli  zviša  prosta  energija  in  lažje  reagirajo.                                                                      ATP  →  ADP  +  P  .  Večina  proste  energije  je  shranjene  v  vezeh  med  fosfatnimi  skupinami.  reakciji  nastaneta  adenozin  difosfat  (ADP)  +  fosfatni  ostanek. Ko  se  v  ATP  prekine  ena  fosfatna  vez. Končna  fosfatna  skupina  je  vezana  z  energijsko  bogato  vezjo.  ki  s  pomočjo  encimov  posreduje   končno  fosfatno  skupino  mnogim  večjim  organskim  molekulam  (sladkornim. SHRANJEVANJE  ENERGIJE -­‐  Kratkotrajno  shranjevanje -­‐  Dolgotrajno  shranjevanje Zaloge  ATP  v  celicah  zadostujejo  le  za  kratek  čas.Nekatere  snovi  kot  CIANID  preprečujejo  prehod  elektrona  na  kisik.  Pri  1.  se  ustavi  dihalna  veriga  ➔  osebek  izgubi  energijo  za  vzdrževanje  procesov  in   umre  zaradi  notranje  zadušitve.  zato  prenašalci  ne  morejo   oddaH  elektronov  in  tok  elektrona  se  ustavi.  če  prištejemo  še  4  molekule  ATP.   Fosfatne  skupine  v  molekulah  ATP  imajo  negaHvno  nabite  kisikove  atome.  dobimo  adenozin  monofosfat  (AMP).  vsak  od  dveh  FADH2  da  2  molekuli  ATP.  aminokislinskim.  je  potrebno   veliko  energije.   nukleoHdnim). . Kot  posledica  oksidacije  ene  molekule  glukoze.  da  vezi  držijo  ta  del  molekule  skupaj.  nastale  pri  glikolizi  in  Krebsovem   ciklu  je  skupaj  38  molekul  ATP.                    ATP  →  AMP  +  2P Da  nastane  med  adenozin  difosfatom  in  dodatnim  fosfatom  visokoenergijska  vez. Pri  aerobnem  dihanju  fosforilacijo  omogoči  kisik  =  OKSIDATIVNA  FOSFORILACIJA.  zato  se  z  vezavo  fosfata  na  druge   molekule  nanje  prenese  tudi  energija.  da  se  na  molekulo  ADP  s  pomočjo  energije  veže  anorganski  fosfat ➔  FOSFORILACIJA.  ki  omogoči  sintezo  treh  molekul  ATP.

 ker  bi  količina  vplivala  na  povečanje   osmotskega  tlaka.  oksidacija  FeO2)  -­‐  kemosinteza.  ki  jo  sestavljajo  različne  barve. Molekule  ATP  niso  primerne  za  shranjevanje  energije.   da  nastanejo  škrobna  zrna. Rastlinske  celice  shranjujejo  energijo  v  škrobu.  potrebne  pri  nastajanju  novih  celičnih   struktur  ali  popravilo  starih.  Za   fotosintezo  pomembni  fotoni  rdeče  in  modre  svetlobe. HkraH  pa  je  njihovo  ogljikovo  ogrodje  osnova  za  snovi.  vse  rastline  z  asimilacijskimi  barvili).  potrebna  za   različna  dela)  se  v  skladu  s  sprotnimi  potrebami  nenehno  sinteHzira.  Te  molekule  ne  vplivajo  na  osmotski  tlak  v  celicah. Organizmi  lahko  po  potrebi  sinteHzirajo  molekule  ATP. Pri  fotosintezi  nastajajo  organske  snovi  iz  anorganskih.  Fotoni  sončne  svetlobe  imajo  različno  energijo.  ki  se  v  amiloplasHh  rezervnih  tkiv  plastovito  nalaga.  To  je  našemu  očesu  nevidna  bela   svetloba. V  živalskih  celicah  se  prvotno  energija  shranjuje  v  obliki  oljnih  kapljic.   Poenostavljena  enačba:   6CO2  +  12H2O  →  C6H12O6  +  6H2O  +  6O2   Energija  potrebna  za  fotosintezo.  Zelene  rastline   pridelujejo  hrano  tudi  za  druge  heterotrofne  organizme.  Pri  večji   mišični  akHvnosH  =  pospešeno  nastajanje  ATP.   Energija  lahko  nastaja  tudi  v  kemičnih  reakcijah  (npr.  modrozelene  cepljivke.  CO2)  s  pomočjo  svetlobne  ali  kemične  energije     (nekatere  skupine  bakterij.  prihaja  v  obliki  FOTONOV.  pri  katerem  rastline  pretvarjajo  svetlobno  energijo  v  kemično. FOTOSINTEZA Organizmi  potrebujejo  za  procese  presnove  (metabolizma)  energijo. Avtotrofna  asimilacija  je  življenjsko  pomembna  za  vse  organizme  na  Zemlji. HETEROTROFNI  organizmi:  organizmi.  v  mišičnih  celicah  pa  v  obliki   glikogena  v  glikogenskih  zrnih.  nekatere  bakterije)   AVTOTROFNI  organizmi:  organizmi.  Zato  shranjujejo  celice  energijo  v  velikih  polimerih  (polisaharidih)  in  maščobah.   ki  jo  s  katabolizmom  hitro  sprosHjo.  da  bi  imele  energijske  zaloge.  ki  omogoči   pretvorbo  CO2-­‐ja  in  vode  v  sladkor.  glive.  ATP  (energija.  energija  teh  pa  se  porablja  sproH.  ki  so  sposobni  zgradiH  za  življenje  potrebne  organske   molekule  iz  preprosHh  anorganskih  spojin  (voda. Kratek pregled fotosinteze Fotosinteza  je  proces. Energijo  za  avtotrofno  asimilacijo  dobijo  od  Sonca  -­‐  fotosinteza  je  sinteza  s  pomočjo  svetlobe.  to  zmožnost   imajo  žveplove  bakterije.Celice  ne  proizvajajo  toliko  molekul  ATP.  ki  pridobivajo  energijo  za  življenjske  procese  z  razgradnjo   organskih  snovi  drugih  organizmov  (živali.  ki  jo  dobijo  s  hrano.   .

  Vsaka  fotosintetska  enota  vsebuje  dva  fotosistema: -­‐ fotosistem  1  -­‐  klorofil  a.     ➔  svetlobne  reakcije  fotosinteze K  tem  prištevamo  tudi  cepitev  vode.  vodik  pa  se  veže  na  nikoHnamid  adenin   dinukleoHd  fosfat  (NADP).   Del  fotosinteze  torej  sprememba  energije.  katero  valovno  dolžino  svetlobe  klorofil  absorbira  v  rdečem  delu  spektra.  Zelene  rastline  nimajo   barvil  za  absorbcijo  zelene  svetlobe.  ki  je  eno  najmočnejših  redukcijskih   sredstev  v  živi  celici.   Adenozin  trifosfat  (ATP).     ➔  temotne  reakcije  fotosinteze Svetlobne  in  temotne  reakcije  potekajo  v  kloroplasKh.  Za  to  spremembo  je  potrebna  svetloba.  rdeče  -­‐  fikoeritrin. Druga  asimilacijska  barvila  absorbirajo  svetlobo  drugih  valovnih  dolžin.  Energijo  lahko  ATP  vnaša  v  druge  kemične  procese.  700  nm -­‐ fotosistem  2  -­‐  klorofil  a.   Te  enote  vsebujejo  molekule  klorofila  a  in  b. Poleg  klorofila  še  druga  barvila  -­‐  oranžni  karoten  in  rumeni  ksantofili.   potrebni  za  potek  temotnih  reakcij.   Razmerje  3  :  1. KLOROPLASTI ZGRADBA:  središče  fotosintetskih  reakcij   so  kloroplasH.   Kloroplast  je  fotosintetski  aparat  rastlin.Energijo  rastline  shranijo  v  energijsko  bogaKh  snoveh  ➔  svetlobno  energijo  pretvorijo  v  kemično.  v   notranjosH  pa  so  sploščene  membranske   vrečke  =  TILAKOIDE.   Ležijo  v  brezbarvni  STROMI  ali  MATRIKSU.   Navzven  omejen  z  dvema  membranama.   V  Hlakoidnih  membranah  so  molekule   asimilacijskih  barvil  razporejene  v  skupkih  =   fotosintetske  enote.  v  matriksu  kloroplasta  pa  so  encimi.  je  energijsko  bogata  snov  in  je  vsestranski  shranjevalec  in  prenašalec   energije.  ATP  in  NADPH  +  H+  nujno  potrebna  za  vezavo  CO2-­‐ja  v  sladkor.  pri  čemer  nastane  NADPH  +  H+. .  reakcije  lahko  potekajo  tudi  v  temi.  680  nm Ločimo  ju  po  glavnem  barvilu  v  reakcijskem  centru  fotosistema.   Nekatere  alge  imajo  tudi  drugačna  barvila.   V  Klakoidnih  membranah  potekajo  svetlobne  reakcije.   Za  vezavo  svetloba  ni  več  potrebna.  Kisik  se  izloča.   Absorbira  tudi  modro  svetlobo.  ne  da  bi  sam  postal  del  njihovih   končnih  produktov.   Absorbcijski  vrh  pove.

 za  kar  je  spet  potreben  ATP.   Ker  pa  rastlina  za  vezavo  CO2  potrebuje  več  molekul  ATP. Svetlobne  reakcije  omogočajo  nastanek  ATP  in  NADPH  +  H+.   Ves  proces  =  CALVINOV  CIKEL.  se  prek  prenašalnih   molekul  vrne  h  klorofilni  molekuli. .  V  klorofilni   molekuli  pa  izpraznjeno  mesto  nadomesH  elektron.  ki  vezavo  omogočajo.  sproščen  ob  cepitvi  vode.  proizvod) Vsaka  šesta  molekula  sladkorja  zapusH  cikel. nastane:  2x  3C 3. fruktoza  (1.  ki  se  zato  reducira  v  NADPH  +  H+.  določen  elektron  klorofilne  molekule  prevzame  energijo   svetlobnega  fotona.  Potrebni  pa  so  posebni  encimi.   V  elektronski  transportni  verigi  sodelujeta  oba  fotosistema.  ki  s  sprejeto  svetlobno  energijo   poganjata  elektronsko  transportno  verigo. Končna  produkta  neciklične  transportne  verige  torej  NADPH  +  H+  in  ATP.   ATP  in  NADPH  +  H+  sta  nujno  potrebna  za  nastanek  sladkorja  v  temotnih  reakcijah  fotosinteze.  Nato  se  elektron  prenaša  prek  sprejemnih  in  oddajnih  molekul  v  Hlakoidni   membrani  ➔  fotoelektronska  transportna  veriga.   Elektron  glavnega  pigmenta  v  fotosistemu  1.   S  povezovanjem  molekule  nastane  v  kloroplastu  škrob.   1.  Iz  glukoze  in  fruktoze  nastane  saharoza.  Svetlobna  energija  se  je  pretvorila  v  kemično.SVETLOBNE REAKCIJE FOTOSINTEZE: Ko  svetloba  obseva  kloroplast.  njegova  energija  pa  se  porabi  za  nastanek  ATP.  ostale  pa  se  prek  različnih  ogljikovih  hidratov   pretvorijo  nazaj  v  ribulozabifosfat. CO2  se  veže  na  5C  sladkor  (ribulozo)  +  2x  P 2.  ki  je  sprejel  sončno  svetlobo. Pozneje  nastane  iz  fruktoze  tudi  glukoza.  se  tam   shranjuje  ali  porabi  pri  dihanju.   Transportni  verigi.  ki  omogoči  cepitev  vode  in  nastanek  NADOH  +  H+  pravimo  neciklična   transportna  veriga.  Zaradi  cepitve  vode   izhaja  kisik.  Proizvod   cikličnega  transporta  elektronov  je  le  ATP. nastane:  1x  6C   ➔  porabljata  se  ATP  in  NADPH+H+.   Vmesne  snovi  Calvinovega  cikla  so  tudi  izhodiščne  snovi  za  sintezo  aminokislin  in  maščobnih  kislin   ter  s  tem  za  nastanek  beljakovin  in  maščob.  poteka  v  Hlakoidni  membrani  še  ciklična   transportna  veriga.  ki  sta  nastala  pri  svetlobnih  reakcijah 4.  Shranjuje  se  lahko  kot  saharoza  ali  pa  se  pretvori  v  rezervni  škrob. TEMOTNE REAKCIJE FOTOSINTEZE: Za  vezavo  CO2  svetloba  ni  več  potrebna.  ki  lahko  potuje  po  rastlini  v  druge  dele.  V  citoplazmi  iz  njih  nastanejo   sladkorji.   Končni  sprejemnik  elektronov  je  molekula  NADP.   Raztopljeni  so  v  matriksu  kloroplasta.  Pri  tem  razpade  voda  in  se  sprosH   kisik.   Proizvodi  fotosinteze  kloroplast  tudi  zapusHjo  kot  triozafosfaH.

 kamor  prehaja  malat. Seme  ob  kalitvi  močno  diha..   Pri  nižjih  osvetlitvah  fotosinteza  narašča  z  intenzivnostjo  svetlobe.  ko  imajo  listne  reže  zaprte  ➔  manjše  izgube  vode). FOTOSINTETSKE  BAKTERIJE Nekatere  bak|erije  vsebujejo  asimilacijsko  barvilo  (bakterioklorofil).  kot  ga  porabijo.  skladiščijo   CO2.  ki  niso  enako  občutljive  za  svetlobo.  V  tem  razvojnem  stanju  je  rastlina  heterotrofna.   Celično  dihanje  v  glavnem  poteka  enako  kot  v  živalskih  celicah.  ki  jim  omogoča  fotosintezo.  Tudi  do  55°C  in  več.   Na  njen  potek  vplivajo  tudi  voda  in  minerali.  pride  do  fotosinteze  -­‐  rastlina  postane  avtotrof.  Pri   senčnih  rastlinah  je  svetlobna  kompenzacijska  točka  pri  nižji  svetlobni  jakosH.  Ponoči  celotna  rastlina  samo  diha  in  porablja  kisik.  Pri  višjih  osvetlitvah  od  te  jakosH.  ko  z  razgradnjo  glukoze  v  vodo  in   CO2  nastanejo  energijsko  bogate  vezi  (ATP)  in  se  razvije  toplota.  Pri  polarnih  in   visokogorskih  rastlinah  poteka  fotosinteza  še  pod  0°C.  da  ga  lahko  porabljajo  čez  dan. Vpliv  zunanjih  dejavnikov  na  fotosintezo Svetloba Koncentracija  CO2   Temperatura   ➔  glavni  dejavniki.  sladkorni  trs.  Koruza.C3  rastline  -­‐  rastline. .  Poznamo  tudi  sončne  in  senčne  rastline.  katerih  prvi  proizvod  je  snov  z  3  C-­‐atomi C4  rastline  -­‐  rastline.  Pri  visokih  temperaturah   koncentracija  CO2  manjša. Temperatura  vpliva  tudi  na  hitrost  delovanja  encimov  Calvinovega  cikla.  Alge  v  vročih  termalnih  vrelcih.  (imajo  okrog  žil  obžilne  celice.  Ko  se  razvijejo  lisH  s   kloroplasH  v  celicah.  ki  vplivajo  na  fotosintezo.  pri  kateri  je  fotosinteza  enaka dihanju  =  svetlobna  kompenzacijska  točka. 6  CO2  +  12  H2S  =  C6H12O6  +  6  H2O  +  12  S DIHANJE  RASTLINE V  koreninskih  celicah  poteka  samo  dihanje.  premočna  svetloba  pa  lahko   poškoduje  asimilacijska  barvila. Za  vir  elektronov  porabljajo  namesto  vode  H2S.  Spreminja  se  z  razvojem  rastline  in   letnim  časom.   Z  večanjem  koncentracije  CO2  v  ozračju  fotosinteza  narašča..  V  tropskih  krajih  pa  so  prilagojene  visokim   temperaturam.  ki  rastejo  v  krajih  z  veliko  sončne  svetlobe.  rastline  proizvajajo   več  kisika.  asimilirajo  še  pri  70°C.  Svetlobna  jakost.  Ta  točka  ni  enaka  za  vse  rastline.  CO2  vežejo  v  snov  z  4  C-­‐atomi   (malat).