P. 1
Izvrsilno pravo - skripta

Izvrsilno pravo - skripta

|Views: 959|Likes:
Published by Maja Bombek

More info:

Published by: Maja Bombek on Oct 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2012

pdf

text

original

IZVRŠILNI IN PRAVDNI POSTOPEK O razmerju med izvršilnim in pravdnim postopkom obstajata dve stališči: 1.

izvršilni postopek pomeni nadaljevanje pravdnega in s tem njegov sestavni del 2. gre za poseben postopek, ki predstavlja samostojno celoto. Za obe stalšči je mogoče navesti teoretične argumente. Za prvo stališče govori predvsem to, da izvr. postopek navadno res sledi pravdnemu in da veljajo zanj nekatera enaka načela in pravila kot za pravdni postopek. Za drugo stališče pa govori okoliščina, da ni nujno, da pravdnemu postopku vselej sledi izvršilni. Izvršilni postopek lahko teče, ne da bi prej tekel pravdni. Oba postopka lahko tečeta vzporedno. Med njima obstajajo določene razlike: pravdni postopek se začne na predlog trditve tožnika, da ima proti tožencu pravico zahtevati sodno varstvo določene vsebine. Predpostavka za uvedbo izvršilnega postopka pa je, da upnikova terjatev izhaja iz listine, ki ji zakon priznava lastnost izvršilnega naslova. Več razlogov govori za stališče, da izvršilni postopek ni del pravdnega postopka ampak je samostojen postopek. VRSTE IZVRŠBE a) Izvršba in zavarovanje

e)

Naturalna in denarna izvršba

Pri naturalni izvršbi dobi upnik terjatev v taki obliki kot izvira iz izvršilnega nasova. Če mu je dolžnik dolžan določeno vsoto denarja, bo dobil v postopku denar. Kadar je dolžnik dolžan izročiti neko stvar ali stvari, mu bo sodišče najprej skušalo vzeti stvar oz. ga prisiliti k ravnanju v skadu z izvršolnim naslovom. Denarna izvršba pa pomeni da lahko upnik v izvršilnem postopku prisilno izterja samo denarno izpolnitev. Kadar dolžnik prostovoljno ne izpolni neke nedenarne terjatve, lahko upnik zahteva samo denarno nadomestilo. f) Izvršba proti fizičnim in pravnim osebam

TEMELJNA NAČELA 1. Načelo dispozitivnosti in oficialnosti Postopek se praviloma uvede na predlog upnika, samo izjemoma, kadar tako določa zakon, se uvede po uradni dolžnosti. Pri tem gre za primere ko se v izvršilnem postopku izvršujejo odločbe kazenskih sodišč. Po uradni dolžnosti se izvršujejo tudi pravnomočni sklepi o kaznih, ki jih sodišče izreka v pravdnem postopku. V predlogu za izvršbo navede upnik terjatev, ki naj se izvrši, kot tudi predmet izvršbe in izvršilna sredstva. Sodišče je na njegov predlog vezano. Upnik lahko ves čas postopka delno ali v celoti umakne predlog za izvršbo. Po tem ko sodišče dovoli izvršbo, vodi naprej postopek po uradni dolžnosti. V izvršilnem postopku se ne uporabljajo določbe o mirovanju postopka. 2. Razpravno in preiskovalno načelo Razpravno načelo pomeni, da so za zbiranje procesnega gradiva zadolžene stranke, preiskovalno načelo pa pomeni, da sodišče zbira gradivo po uradni dolžnosti. Vsaka stranka je dolna navajati dejstva, na katera opira svoje zahtevke ali ugovore. Nekatera dejstva pa mora sodišče ugotoviti po uradni dolžnosti (pazi na obstoj izvršilnega naslova, na oprostitve in omejitve izvršbe,...). upnik mora navesti točne podatke dolžnika, poiskati mora tudi bančni račun. Če teh podatkov ne more zagotoviti, mora zaprositi sodišče, da bo po uradni dolžnosti naredilo poizvedbe. Problem se pojavi ko dolžnik skriva svoje premoženje, ker v tem primeru U ne bo prišel do svojega poplačila. V takem primeru je zelo pomemben institut predložitve seznama premoženja. V tem primeru D nastopi v vlogi priče in mora povedati vse podatke o svojem premoženju. 3. Načelo kontradiktornosti Vsaka stranka ima možnost, da izjavi svoje stališče. To načelo je prilagojeno. Sodišče namreč o predlogu za izvršbo oz zavarovanje odloči, ne da bi imel D možnost da se o njem izjavi. Tudi načelo kontradiktornosti postopka ni tako poudarjeno saj sodišče opravi narok samo, če je v zakonu tako določeno ali če je po njegovem mnenju to potrebno. V nekaterih primerih pa zakon izrecno določa, da mora sodišče dati drugi stranki možnost, da se izjavi. Tako se ugovor D vroči U, ki lahko nanj odgovori. Tudi predlog za nasprotno izvršbo je treba vročiti U in mu dati možnost, da se o njem izjavi.

O izvršbi v ožjem pomenu besede govorimo takrat, kadar se zahteva neposredna realizacija upnikove terjatve na podlagi že pravnomočne in izvršljive sodne odločbe oz drugega izvršilnega naslova. Včasih pa je potrebna, da se zavaruje upnikova terjatev še preden so izpolnjeni pogoji za izvršbo. Zato ureja izvršilno pravo tudi zavarovanje zahtevkov ki še niso izvršljivi. Po vrsti terjatev ločimo izvršbo denarnih in nedenarnih terjatev. Izvršbo denarnih terjatev je mogoče dovoliti in opraviti na dolžnikove premične in nepremične stvari, denarne terjatve in druge premoženjske pravice. Izvršbo nedenarnih terjatev pa se dovoli in opravi za izročitev in dobavo premičnih stvari, izpraznitev in izročitev nepremičnine, za storitev, opustitev, dopustitev,... b) Specialna in generalna izvršba

Pri specialni izvršbi se vodi izvršba samo na posamezen predmet ali pravico (v izvršilnem postopku), pri generalni izvršbi pa je predmet izvršbe celotno dolžnikovo premoženje (imamo v stečajnem postopku). c) Realna in personalna izvršba

Realna izvršba se vodi zoper dolžnikovo premoženje, personalna pa zoper njegovo osebo. d) Izvršba z posredno in neposredno silo

O izvršbi z neposredno silo govorimo takrat, kadar je mogoče doseči realizacijo upnikove terjatve brez sodelovanja dolžnika. Izvršba s posredno silo pa je potrebna takrat ko realizacije upnikove terjatve ni mogoče doseči brez dolžnikovega sodelovanja.

1

hitrosti in vrstnega reda postopanja Načelo ekonomičnosti zahteva. potem pa izroči v posest upniku. Pri izvršbi denarne terjatve na dolžnikove premične stvari se opravi rubež. razen če zakon določa drugače.. dolžnika pa kot osebo. da se postopek izvede s čim manj zavlačevanja in s čim manjšimi stroški..sredstva izvršbe dopustnost izvršbe na določen predmet potreben obseg izvršbe + plačana sodna taksa b) formalne: obstoj izvršilnega naslova obstoj sodne jurisdikcije pristojnost formalna pravilnost in vsebina podlage za izvršbo procesna legitimacija strank procesni roki v katerih se lahko vloži predlog ali po izteku katerega se predlog ne more več vložiti 2 . na nepremičnini. kadar tako določa zakon ali če je to po njegovem mnenju potrebno.. razen če narava terjatve in posebne okoliščine zahtevajo drugačen postopek. ampak last nekoga tretjega. tako da pride do neke vrste sosporništva. na drugi stopnji pa to poteka v senatu treh sodnikov. pasivno pa dolžnik. za katere zakon uporablja izraz uradne osebe. Načelo vrstnega reda pomeni. Sodišče opravi narok samo. vsem tem osebam je treba omogočiti. V postopku izvršbe za izročitev premičnih stvari se odvzamejo stvari. neposrednosti. in za odločanje o razdelitvi zneska dobljenega s prodajo dolžnikovih stvari v izvršilnem postopku. je ta praviloma javen. V izvršilnem postopku je aktivno legitimiran upnik. b) Sodni izvršitelj Sodnik vodi izvršilni postopek in izdaja odločbe. c) Zastopniki in pooblaščenci Uporabljajo se določila ZPP. V prvem stadiju sodišče preizkuša ali so podane predpostavke za dovolitev izvršbe. ki je bila zarubljena za več upnikov se ravna po dnevu rubeža. Splošno o predpostavkah Morajo oz ne smejo biti podane. lahko obstojijo pravice tretjih oseb. Vrstni red poplačanih pravic na stvari. 6. na pasivni strani pa takrat. Na aktivni strani lahko nastopa več oseb. Za dovolitev in opravo izvršbe je pristojno isto sodišče. Načelo ekonomičnosti. da se lahko opravi izvršilni postopek. Načelo prioritete in sorazmernega poplačila upnikov Prednost ima tisti. ki nimajo položaja stranke v tem postopku. da mora sodišče zadeve jemati v obravnavo po vrsti kot jih je prejelo. Za vsako vrsto izvršbe je določena posebna krajevna pristojnost glede na predmet izvršbe in izvršilna sredstva (izključna pristojnost). Roki so kratki. vendar sam neposredno ne opravlja izvršilnih in zavarovalnih dejanj. zato jim daje zakon položaj udeležencev v postopku. PREDPOSTAVKE IZVRŠBE 1. Tudi v tem postopku lahko na aktivni ali pasivni strani nastopa več subjektov. mora biti dospela. 5. ki na podlagi istega izvršilnega naslova uveljavljajo terjatve proti istemu dolžniku. V postopku izvršbe za izpraznitev in izročitev nepremičnine pa se iz nje najprej izseli osebe in odstrani stvari. ki so predmet izvršbe in se izročijo upniku. Zakon definira upnika kot osebo katere terjatev se uveljavlja ali zavaruje. b) Udeleženci izvršilnega postopka Z izvršilnim postopkom so lahko prizadete pravice ali pravne koristi drugih oseb. rok za ugovor je 8 dni. Ločimo dve vrsti predpostavk: a) Substančne – so tiste ki se nanašajo na: terjatev. SUBJEKTI IZVRŠILNEGA POSTOPKA 1. Kadar sodišče opravi narok. Načelo javnosti. Ta dejanja opravljajo posebni sodni uslužbenci (sodni izvršitelji). izvršljiva in veljavna stvarno legitimacijo strank alternativnost obveznosti . nato oceni zarubljene stvari in sklene pogodba o prodaji teh stvari. da v izvršilnem postopku uveljavljajo svoje interese. pisnosti in ustnosti Prevladuje načelo pismenosti. Narok je obvezen pri odločanju o predlogu za nasprotno izvršbo kadar U izjavi. Udeleženec v postopku je oseba. kadar se izvršba proti več dolžnikom vodi na stvari. 2. Tako se lahko zgodi da poseže sodišče na stvar ki ni dolžnikova last. ki mora obstajati. proti kateri se uveljavlja ali zavaruje terjatev. ki je predmet izvršbe. Izvršilni postopek na prvi stopnji vodi in v njem izdaja odločbe sodnik posameznik. ki ni stranka. ki so v solastnini oz spadajo v njihovo skupno premoženje. v drugem pa opravi izvršbo. vrnitev v prejšnje stanje pa je mogoče zahtevati samo zaradi zamude roka za ugovor in pritožbo. ki je prej dobil poplačilno pravico na predmetu. Sodišča in drugi organi a) Sodišče Izvršilni postopek se deli na dva stadija. Stranke a) Upnik in dolžnik Nastopata dve stranki z nasprotujočimi si interesi: aktivna stranka ki zahteva izvršbo ali zavarovanje in pasivna stranka proti kateri je vložen predlog za izvršbo oz zavarovanje.4. da nasprotuje predlogu. a v postopku izvršbe ali zavarovanja uveljavlja kakšno svojo pravico ali pravno korist.

na podlagi katere je mogoče zahtevati prisilno izvršitev terjatve. 3. V meničnih in čekovnih sporih znaša ta rok 8 dni. Arbitražna odločba ima nasproti strankam učinek pravnomočne sodbe. sodišče po uradni dolžnosti ustavi izvršbo in razveljavi vsa opravljena dejanja. da je izvršilni naslov seznam zaostalih obveznosti D notarski zapis Sodne odločbe Je najpomembnejši izv naslov. če je postala dokončna in če je potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti. Te odločbe so izv naslov samo. Če je izv naslov med postopkom pravnomočno odpravljen. saj pomeni končno odločbo o delu zahtevka oz o enem izmed zahtevkov. da se lahko izpodbija pred razsodiščem višje stopnje. nepravilna oz nezakonita. plačilni nalog proti kateremu ni bil vložen ugovor. Poleg sodb so izvršljivi tudi meritorni sklepi izdani v pravdnem postopku. c) Vrste Izvršilni naslovi so: - - izvršljiva sodna odločba sodna poravnava izvršljiva odločba v upravnem postopku poravnava v upravnem postopku izvršljiva odločba v postopku za prekrške. če s tem niso prizadete pridobljene pravice drugih. U lahko zahteva izvršbo šele po tem. ko postane izv naslov izvršljiv. Terjatev ki se izvršuje Terjatev ki se izvršuje mora praviloma biti predhodno ugotovljena v izvršilnem naslovu. spremenjen. Sodba kazenskega sodišča je izvršilni naslov za sodno izvršbo predvsem takrat kadar je z njo v adhezijskem postopku odločeno o premoženjskopravnem zahtevku oškodovanca. v kateri ni določen rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti. Odločba v postopku za prekrške pa je odločba. Ima dvojen pomen: je formalna predpostavka za dopustnost izvršbe. Od tega pravila pa veljajo nekatere izjeme. čas in obseg izpolnitve obveznosti. ki ni naveden v izvršilnem naslovu mora biti pravno nasledstvo izkazano z javno ali s po zakonu overjeno listino oz s pravnomočno sodbo. Izv naslov je samo dajatvena sodba. da pritožba ne zadrži njene izvršitve. s katerim se dolžniku nalaga izpolnitev neke obveznosti. zato ne more zavrniti predloga za izvršbo z utemeljitvijo. če se glasijo na izpolnitev denarne obveznosti in če ni z zakonom določena pristojnost kakšnega drugega organa. ko se je ne more več izpodbijati s pritožbo. praviloma javna listina. Odločba izdana v upravnem postopku je izvršljiva. izdano v pravdnem postopku. kateri je naložena izpolnitev. razveljavljen. U mora izvršilni naslov predložiti predlogu za izvršbo. izdani v nepravdnem postopku. ki je v njej ugotovljena. Izvršilno sodišče je na izv naslov vezano. vendar je sodišče v konkretnem primeru odločilo v nasprotju s prisilnimi predpisi. Zato mora biti v izvršilnem naslovu določen rok za prostovoljno izvršitev obveznosti. ko izv sodišče samo odloča o nekaterih materialnopravnih pravicah ter nato dovoli in opravi izvršbo: odločitev o zamudnih obrestih na neplačane stroške postopka izvršba na podlagi verodostojne listine odločanje o predlogu za nasprotno izvršbo sodni penali Terjatev je mogoče dovoliti in opraviti v takšnem obsegu kot izhaja iz izvršilnega naslova. Paricijski rok začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki. Tudi arbitražna odločba je izvršilni naslov. če ni v pogodbi dogovorjeno. izrečen za neveljavnega. Sodba postane pravnomočna. ga določi sodišče v sklepu o izvršbi. Sodišče se ne more upirati dovolitvi in opravi izvršbo. Rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti (paricijski rok) znaša v pravdnem postopku praviloma 15 dni. sklep o stroških postopka ter sklepi o denarnih kaznih. če je predmet obveznosti sicer dopusten. Sodišče mora ves čas postopka po uradni dolžnosti paziti na to. Izv naslov so tudi dajatveni sklepi. pa tudi sklep o potrditvi pp po ZPPSL. Sodna odločba je izvršljiva. Izvršljiva je delna sodba. 3 . če je z njo stranki naložena neka dajatev. ki jo izda sodnik za prekrške ali pristojni upravni organ. če se glasijo na izpolnitev denarne obveznosti druga odločba za atero zakon določa. Izvršilni naslov a) pojem in pomen Je kvalificirana. če je pravnomočna in če je potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.2. ali obstoji izv naslov. sodišče dovoli izvršbo na podlagi izvršilnega naslova. če je ta vložen na podlagi izv naslova. ker je sodna odločba iz katere izvira. b) Vsebina V izvršilnem naslovu morata biti navedeni obe stranki U in D. ki je sama po sebi nezakonita ali nemoralna. da je terjatev nemoralna ali nedopustna. če zakon določa. Sodišče pa zavrne predlog za izvršbo. če pa se kot stranka pojavi kdo. Odločba v upravnem postopku in odločba v postopku za prekrške Odločba v upravnem postopku je odločba ki jo izda upravni organ ali pravna oseba pri izvrševanju javnih pooblastil. Navedeni morajo biti tudi vrsta. razen če je sodišče pred katerim je predlog vložen odločalo o zadevi na prvi stopnji. Če je izv naslov odločba. za nedenarne terjatve pa lahko sodišče določi tudi daljši rok. Vendar pa sodišče dovoli izvršbo tudi na podlagi nepravnomočne sodne odločbe.

Oprostitve in omejitve izvršbe a) pojem in pomen Zakon določa vrsto primerov. lahko U zahteva plačilo vrednosti stvari. Pri izvršbi denarnih terjatev lahko U prosto izbira predmet izvršbe. Izvršbo je mogoče zahtevati z vsemi listinami na podlagi katerih je mogoče zahtevati izdajo plačilnega naloga v pravdnem postopku. lahko prej poskuša doseči poravnavo pred prvostopnim sodiščem. če je terjatev iz poravnave zapadla. ki so ji potrebna za njeno družbeno koristno dejavnost. ki po zakonu ne morejo biti predmet izvršbe. 6. v katerem sodišče dovoli izvršbo za poplačilo teh terjatev. Predmeti potrebni za opravljanje poklica in dela: kmetu ni mogoče vzeti delovne živine. Zakon pa daje D možnost da predlaga. 5. v meničnih in čekovnih sporih pa v treh dneh.osebi. Predmet izvršbe ni nikoli premoženje kot celota. kolikor so potrebni D in članom njegovega gospodinjstva hrana in kurjava za 6 mesecev medalje. znanstveno ali drugo dejavnost kot poklic knjig in drugih predmetov ki so mu potrebni za opravljanje te dejavnosti 3. Poštne pošiljke IZVRŠBA DENARNE TERJATVE Prejemki izvzeti iz izvršbe: prejemki iz naslova zakonite preživnine odškodnine za škodo nastalo zaradi porušenja zdravja prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe prejemki iz naslova socialne pomoči 4 . ki opravlja umetniško. Sodna poravnava ima učinek pravnomočno razsojene stvari in je izvršilni naslov. Stranke lahko sklenejo sodno poravnavo tudi v nepravdnem in kazenskem adhezijskem postopku. V prvem primeru govorimo o oprostitvah. ter del. b) omejitve in oprostitve pri izvršbi na premoženju posameznikov • IZVRŠBA NA PREMIČNI STVARI 1. za fakturo pa se šteje tudi obračun obresti. Učinek sodne poravnave ima tudi sporazum strank o obstoju terjatve in času njene zapadlosti v primeru zavarovanja denarne terjatve z zastavno pravico na podlagi sporazuma strank. v katerem sodišče D naloži da v 8ih dneh. v sorazmerju s časom do naslednjih prejemkov. v drugem pa o omejitvah izvršbe. postopek se lahko izvede tudi na podlagi verodostojne listine. strojev in drugih naprav. izjemoma pa tudi osebe na katere se nanašajo izv dejanja. Stvari namenjene osebni rabi: predmet izvršbe ne morejo biti: predmeti za osebno rabo. niti njegov sorazmerni del. Izvršba se praviloma vodi zoper dolžnikovo premoženje. Mogoče pa jo je skleniti pred pravdo: stranka ki namerava vložiti tožbo. Zakon ne predpisuje. ki so bili dani invalidu ali osebi s telesnimi hibami 2. Če stvari za izvršbo ni mogoče najti niti pri D niti pri kom tretjem. ki se vnovčijo. v nekaterih primerih pa splosni interes zahteva da pravna oseba ne izgubi sredstev. Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine vsebuje kondemnatorni del. poročni prstan pripomočki. ki je rezultat nekega predhodnega postopka v katerem je bila ustanovljena upnikova terjatev. Verodostojna listina Izvršba se praviloma dovoli in opravi na podlagi izvršilnega naslova. Nekatere stvari so izvzete iz izvršbe. ker sploh niso v pravnem prometu. ki po vrednosti ustreza višini terjatve. naj se izvršba opravi na drug predmet. ki je izvzet. ko so posamezni predmeti izvzeti iz izvršbe oz je nanje mogoče poseči samo v omejenem obsegu. Gotovina D ki ima stalne mesečne prejemke ni mogoče odvzeti gotovine do mesečnega zneska. strojev in drugih naprav ki jih potrebuje za opravljanje obrti . predmet izvršbe za izpolnitev te terjatve pa je premoženje D. ki je po zakonu izvzet iz izvršbe. 4. Prav tako ni dovoljeno zavarovanje na stvareh in pravicah. Pred pravdnim sodiščem lahko stranke ves čas postopka sklenejo sodno poravnavo o spornem predmetu. poravnava v upravnem postopku pa je poravnava sklenjena po zakonu o upravnem postopku. Pri izvršbi denarnih terjatev so predmet izvršbe dolžnikove stvari ali pravice. 4. da bi moral U izbrati predmet. Možnost izvršbe na podlagi verodostojne listine je možna na denarnih terjatvah vseh pravnih oseb ne glede na to kdo je D – pravna ali fizična oseba. Predmet izvršbe Predmet izvršbe so stvari in pravice. druga odličja. ki so mu nujni za kmetijsko gopodarstvo obrtniku orodja. Izvršba na predmet. ampak vedno posamezna stvar ali pravica (načelo specialne eksekucije). Poravnava sklenjena pred sodiščem ali upravnim organom je izvršljiva. ne da bi bil obstoj terjatve predhodno ugotovljen. • 1. oz izvršba na neki predmet v večjem obsegu kot ga določa zakon ni dopustna.Sodna poravnava in poravnava v upravnem postopku Sodna poravnava je poravnava sklenjena pred sodiščem. tako da se U lahko poplača. poravna terjatev skupaj z odmerjenimi stroški. Izv.

tehnične izboljšave in druge pravice. Omejitve izvršbe: Na osebni dohodek. Oprava se začne z izvršitvijo prvega izvršitvenega dejanja. Če sodišče predlog ugodi. ki izhajajo iz sklepa.2. dohodek do ¼ oz 1/3 • IZVRŠBA NA NEPREMIČNINI Predmeti izvršbe ne morejo biti: kmetijsko zemljišče in gospodarska poslopja kmeta. ki so potrebni. je konstitutivne narave. pod določenimi pogoji pa tudi s tožbo zaradi neupravičene pridobitve. Vročitev sklepa o izvršbi spada že k opravi izvršbe. ter drugi podatki. s katerim uvede izv postopek po uradni dolžnosti c) sklep o izvršbi Sodišče odloča o dovoljenosti izvršbe po stanju. s katerim predlog za izvršbo zavrže sklep s katerim predlogu za izvršbo v celoti ugodi sklep s katerim predlog za izvršbo zavrne sklep s katerim predlogu delno ugodi. ki opravlja gospodarsko dejavnost je mogoče voditi izvršbo v neomejenem obsegu na gotovino in vrednostne papirje. na nadomestilo osebnega dohodka in na pokojnino je mogoče seči praviloma do 1/3. Proti pravni osebi. kolikor jih ta potrebuje za lastno preživetje in za preživljanje članov svoje družine hiša v kateri stanuje. da se izvršba lahko opravi. Izvršba se praviloma lahko opravi še pred pravnomočnostjo sklepa. vendar pa upnik pred pravnomočnostjo sklepa ne more biti poplačan. Sklep po izvržbi na premične stvari se vroči dolžniku šele po opravi prvega izvršilnega dejanja. b) odločanje o dovolitvi izvršbe Sklep o izvršbi je sklep. Če pride že po opravljeni izvršbi do razveljavitve sklepa o izvršbi. konča pa se. V izvršilnem postopku sodišče izdaja naslednje sklepe: sklep. pa samo upniku. Če sodišče predlogu za izvršbo ugodi mu sklepa o izvršbi ni treba obrazložiti. 2. 3. V predlogu za izvršbo. izv naslov ali verodostojna listina. ki je kot U označen v izvršilnem naslovu. kakršno je bilo na dan vložitve predloga za izvršbo. da se po uradni dolžnosti nadaljuje postopek opravljanja izvršbe. vroči predlog obema strankama. Sklep o izvržbi na podlagi verodostojne listine mora vsebovati tudi kondemnatorni del. lahko D tisto kar mu je bilo odvzeto zahteva nazaj s predlogom za nasprotno izvršbo. mora praviloma biti natančno določen predmet izvršbe. Stvari zunaj pravnega prometa in naravna bogastva sredstva potrebna za obrambo in varnost Davščine izvzete iz izvršbe OMEJITVE IZVRŠBE Premične stvari in pravice. zato morajo biti predpostavke za dopustitev izvršbe izpolnene že v času vložitve predloga. z dvoriščem c) oprostitve in omejitve izvršbe na sredstvih pravnih oseb Izjema je izvršba na premične stvari. ki se kaže v tem. dolžnikova obveznost. da upnikova pravica ne obstoji. ko ni potrebno. Če oseba ovira izvršbo. če predlog zavrne. Sklep mora vsebovati tudi pravni pouk. POTEK IZVRŠILNEGA POSTOPKA Sestavljata ga dva stadija: Stadij dovolitve izvršbe. 2. Sklep o izvržbi na denarno terjatev vroči sodišče tudi dolžnikovemu dolžniku. Dovolitev izvršbe a) predlog za izvršbo Za vložitev predloga za izvršbo je legitimiran tisti. Izvršba se opravi v takem obsegu kakor izhaja iz sklepa o izvršbi. mora sodišče predlog za izvršbo zavrniti. ker zanjo niso podane potrebne procesne predpostavke. Če na dan vložitve predloga terjatev še ni izvršljiva. da bi bile te stvari natančno določene. Oprava izvršbe a) pojem in način Sodišče opravi vsa tista dejanja. 5 . ki se začne s predlogom za izvršbo in se praviloma konča s pravnomočnostjo sklepa o izvršbi in stadij oprave izvršbe. ki se praviloma začne takoj po izdaji sklepa o izvršbi in še preden postane ta sklep pravnomočen. delno pa ga zavrne sklep. v katerem sodišče naloži D. za zajamceni os. V nobenem primeru ni mogoče pred pravnomočnostjo sklepa opraviti izvršbe na podlagi verodostojne listine. na končne izdelke in polizdelke namenjene za prodajo ter na patente. Z njim se ustvarja novo procensopravno razmerje. b) izvršilna sredstva SREDSTVA IZVZETA IZ IZVRŠBE 1. ko je upnikova terjatev v celoti poplačana. da v 8 dneh oz v 3 dneh po vročitvi sklepa poravna terjatev skupaj z odmerjenimi stroški. V postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine mora sodišče odločiti tudi o obstoju terjatve. V sklepu o izvršbi morajo biti navedeni nekateri isti podatki kot v predlogu za izvršbo. V predlogu postavi U zahtevek za izvršbo. 1. je uradna oseba upravičena uporabiti silo in odstraniti osebo. Z njim sodišče ugotavlja. sredstva in predmet izvršbe. Sklep o izvršbi s katerim sodišče predlogu za izvršbo ugodi. V predlogu morajo biti navedeni U in D. Sklep s katerim sodišče predlog zavrne ali zavrže pa je deklaratorne narave. s katerim sodišče delno ali v celoti ugodi predlogu za izvršbo.

Kot sredstva izvršbe za uveljavitev denarne terjatve sme sodišče dovoliti: prodajo premičnih stvari prodajo nepremičnin prenos denarne terjatve vnovčenje drugih premoženjskih oz materialnih pravic Za uveljavitev nedenarnih terjatev pridejo v poštev naslednja izvršilna sredstva: odvzem premičnih stvari in izročitev upniku izpraznitev nepremičnine in izročitev upniku PRAVNA SREDSTVA V IZVRŠILNEM POSTOPKU Zakon ureja le dve izv sredstvi – pritožbo in ugovor. če sodišče predlog za izvršbo zavrže ali zavrne. novacija.. Med pravna sredstva je mogoče uvrstiti tudi vrnitev v prejšnje stanje. kot tudi dožnik lahko vložita pritožbo proti sklepu. razen če izpodbija smao odločbo o stroških. O pritožbi odloča sodišče druge stopnje. da sodišče odpravi pomanjkljivosti. Tu gre za primere. 1. s katerimi se izpodbija utemeljenost izdanega sklepa o izvršbi kljub veljavnemu izv naslovu in obstoju terjetve.. odpust dolga. Proti pravnomočni odločbi ni dovoljena niti revizija niti obnova postopka. Mogoče jo je vložiti zaradi bistvenih kršitev določb postopka. Zoper sklep izdan na prvi stopnji je dovoljena pritožba. Upnik lahko v predlogu navede enega ali več izvršilnih sredstev. Pritožba Je redno. Praviloma je redno. razen če zakon določa drugače. Na predpostavke izvršbe se nanašajo pristojnost.. V poštev pride predvsem v primeru. Terjatev je ovirana tudi takrat ko je zastarana. Sodišče lahko na dolžnikov predlog določi tožnikov predlog določi za izvršbo drugo sredstvo namesto tistega ki ga je predlagal upnik. to dejstvo pa je med strankama sporno. Med pravna sredstva lahkoštejemo tudi zahtevo stranke ali udeleženca v postopku. Poznamo pa tudi ugovor trejtega. nadomestna izpolnitev. proti sklepu izdanemu o ugovoru pa je dovoljena pritožba. če manjkajo formalne ali substančne predpostavke za njeno dovolitev. združitev. če zadošča za uveljavitev terjatve. Zakon pozna tudi ugovor kot izredno pravdno sredstvo. Med te razloge je mogoče šteti naslednje: a) če odločba na podlagi katere je izdan sklep še ni pravnomočna oz izvršljiva b) če še ni potekel rok za poravnavo terjatve oz če še ni nastopil pogoj določen v poravnavi c) če je potekel rok v katerem je mogoče predlagati izvršbo d) če terjatev ni prešla na U oz obveznost ni prešla na D Ugovor mora D vložiti v roku 8 dni od vročitve sklepa sodišča prve stopnje. Državni tožilec pa lahko vloži zahtevo za varstvo zakonitosti. obstoj izv naslova ter dopustnost izvršbe na določen predmet. ker ni pogojev da bi se izvršba opravila v sedanjem času oz v korist ali škodo osebe. Sodišče vroči ugovor U. To je mogoče zahtevati smao zaradi zamude roka za pritožbo ali ugovor. napoti sodišče D naj v določenem roku začne pravdo ali drug postopek po nedopustnosti izvršbe. naknadna nemožnost izpolnitve. Praviloma nima suspenzivnega učinka. ko kljub veljavnemu izvršilnemu naslovu izvršba ni dovoljena ker je upnikova terjatev prenehala ali je ovirana. ki imajo za namen da se z njimi doseže posredna ali neposredna izpolnitev terjatve. Ugovor ki je vložen v roku 8 dni od vročitve sklepa je redno pravno sredstvo in preprečuje. Ta ugovor je mogoče vložiti do konca izv postopka. Ugovor dolžnika D lahko sklep izpodbija z ugovorom. ko je izljučena v pravdnem postopku. Vložiti jo je treba v 8ih dneh po vročitvi sklepa sodišča prve stopnje.So sodna dejanja. Opozicijski razlogi. če sodišče seže na stvar ki ni last D ampak je last tretje osebe. nedevolutivno in nesuspenzivno pravno sredstvo. D lahko sklep izpodbija z ugovorom. dejanja. Odločba o pritožbi je pravnomočna. če je to dejstvo nastopilo po nastanku izv naslova oz v času ko ga ni bilo več mogoče navesti v postopku iz katerega izvira izv naslov. Pritožba zadrži izvršitev sklepa samo kadar tako določa zakon. s katerim sodišče D napoti na pravdo ali drug postopek za ugotovitev nedopustnosti izvršbe. proti sklepu s katerim sodišče dolžnikovemu dolžniku prepove da bi terjatev poravnal dolžniku. ki se nanaša na terjatev vložiti tudi po preteku roka. dvostnarnsko. da lahko nanj v 8ih dneh odgovori. ki se nanaša na samo terjatev. enostransko. pa čas odloga še ni potekel. pritožba ni dopustna tudi v tistih primerih. Po novem pa je mogoče ugovor. kadar je U dolžniku dovolil odlog plačila. Razloge za ugovor razdelimo v tri skupine: Razlogi.. Dovoljena je zoper sklep na prvi stopnji. ki temelji na dejstvu. ki se nanašajo na predpostavke izvršbe. 2. devolutivno in praviloma nesuspenzivno pravno sredstvo. da bi sklep postal pravnomočen.. Izvršba ni dovoljena.ki jih lahko izpodbija s pritožbo. Če je odločitev o ugovoru odvisna od kakšnega dejstva. Terjatev pa je ovirana. zaradi zmotne uporabe materialnega prava in zaradi nepravilne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. če zakon ne določa drugače. Dejstvo ki povzroči prenehanje terjatve je predvsem izpolnitev obveznosti. ki jih je zagrešila uradna oseba.. Impugnacijski razlogi: so razlogi. Nato se razpiše narok. s tem ko dopušča da se ugovor pod določenimi pogoji lahko vloži po poteku 8 dni vse do konca izvršilnega postopka. saj sodišče začne z opravo izvršbe že pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi. Te razloge je mogoče uporabiti z opozicijsko tožbo. ki je stranka v postopku. Če sodišiče presodi da je ugovor utemeljen razveljavi sklep ter glede na okoliščine v celoti ali delno ustavi izvršbo in razveljavi opravljena izv. Tako upnik. 6 .

zakupu.Sodišče napoti D na pravdo s sklepom proti kateremu ni pritožbe. ki ga lahko vloži tisti. vendar pa sodišče lahko meritorno odloči o ugovoru in mu ugodi. 7 . kadar ugotovi da je zaradi kršitve zakona ali mednarodne pogodbe dana podlaga za vložitev pravnega sredstva proti sodni odločbi ali odločbi upravnega ali kakšnega drugega organa. v katerem mora pravdo začeti. pa nima pooblaščenca če zakoniti zastopnik stranke umre ali izgubi pravico zastopanja. če D izkaže za verjetno. Če se je že začela. kadar sodišče odloči da ne bo samo reševalo predhodnega vprašanja ter kadar sodišče razpiše narok. če se izvršba še ni začela. V času prekinitve sodišče ne more opravljati procesnih dejanj. kar mu je bilo z izvršbo odvzeto. Sodišče določi tudi rok. da ga izpodbija v celoti. b) odlog izvršbe Je zastoj v izvršilnem postopku ki se nanaša na stadij oprave izvršbe. 3.. vendar mora povrniti stoške.. pa stranka nima pooblaščenca če stranka ki je pravna oseba preneha obstajati če zaradi vojne ali drugih razlogov sodišče preneha delati če drug zakon tako določa Po sklepu sodišča lahko pride do prekinitve postopka. ki opravlja izv postopek. Ugovor se mora vložiti v osmih dneh. D lahko vloži tožbo tudi po preteku tega roka. napoti sodišče vložnika ugovora na pravdo. v katerem je sodišče dovolilo izvršbo. da izpodbija sklep o izvršbi v celoti ali pa samo v delu. če spozna. ter na podlagi dispozitivnih dejanj U ali obeh strank. če je bila zarubljena stvar. ZASTOJI IN KONEC IZVRŠILNEGA POSTOPKA 1. Če se nato sklep o izvršbi razveljavi. C) Učinki odloga izvršbe so enaki učinkom prekinitve postopka po ZPP. samo če se U z ugovorom strinja. ker ima na tem predmetu tako pravico. A) odlog na predlog D . ki jih je povszorčil s prekoračitvijo roka. hrambi. škodljive posledice 2. 4. Sodišče popolno ali delno odloži izvršbo.. Kadar je postopek o dovolitvi izvršbe še v teku pa pomeni poplačilo upnikove terjatve samo konec oprave izvršbe. pa dokler traa prekinitev. Poplačilo U oz ustavitev izvršbe pomeni konec postopka v celoti.. je za odlog potrebna dolžnikova privolitev odlog na predlog tretjega. Tretji mora vložiti proti sklepu ugovor. Ugovor dolžnika proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine Zakon daje D možnost. zahteva nazaj s predlogom za nasprotno izvršbo. Sodišče določi vložniku ugovora rok za vložitev tožbe. c) odlog in prekinitev izvršbe na predlog državnega tožilca To lahko stori takrat. to dejstvo pa je nastopilo po izdaji sklepa o izvršbi. Največkrat je to lastninska pravica tretjega. da bi tretji sicer pretpel znatnejšo škodo. dejanja ki jih opravi ena stranka. Če D v ugovoru ne pove v katerem delu spodbija sklep se šteje. ki pa ni prekluziven. Možno ga je vložiti tudi po preteku roka. B) odlog na predlog U. Za spore ki nastanejo med izv postopkom je izključno krajevno pristojno sodiščena območju katerega je sodišče. Ugovor tretjega Je pravno sredstvo. da obstoji dvom o dopustnosti izvršbe. Če U ugovoru nasprotuje. ki se nanaša na samo terjatev ali je med strankama sporno v primeru ugovora tretjega Prekinitev postopka ima za posledico da prenehajo teči vsi roki določeni za procesna dejanja. če sodišče predlog za izvršbo pravnomočno zavrže ali zavrne. Do tega lahko pride. na podlagi katere teče izvršba. ki jo je imel D samo v najemu. sodišče ustavi izvršbo po uradni dolžnosti ali na predlog legitimirane osebe. kadar je bil v času oprave izvršbe že končan postopek odločanja o dovolitvi izvršbe. nimajo nobenega učinka proti nasprotni stranki.. odlog lahko predlaga tretji. Do odloga pride na podlagi D ali tretjega. ki trdi da ima na predmetu izvršbe kako pravico ki preprečuje izvršbo.. Konec izvršilnega postopka Lahko se konča že v stadiju odločanja o dovolitvi izvršbe. kadar izvršbe iz dejanskih in pravnih razlogov ni mogoče opraviti.. medtem ko se postopek odločanja o dovoljenosti izvršbe nadaljuje. da bi z izvršbo pretrpel znatnejšo škodo in če obstojijo upravičeni razlogi. lahko D to. če bi z njeno izvršitvijo utegnile nastani nepopravljive. Odlog je pogosto posledica tega. Razlog za ugovor je podan tudi. ki je zahteval. če temelji na dejstvu ki se nanaša na samo terjatev. Sodišče ugodi predlogu. Ugovor se lahko vloži do konca izvršilnega postopka. . je položaj bolj zapleten. vse do konca izv postopka. ki preprečuje izvršbo. stranka pa je zaradi izrednih razmer odrezana od sodišča če je odločitev o dolžnikovem ugovoru odvisna od kakšnega dejstva. če se za terjatev enega od zakoncev seže na stvari ki spadajo v njuno skupno premoženje. Sodišče odloži izvršbo glede tega predmeta. Ustavitev izvršbe je način prenehanja izvršilnega postopka v stadiju oprave izvršbe. Normalno se postopek konča takrat ko je U v celoti poplačan.. Zastoji v izvršilnem postopku a) prekinitev izv postopka Prekinitev postopka je zastoj v postopku do katerega pride po samem zakonu ali po odločbi sodišča Prekinitev postopka po zakonu: če stranka umre ali izgubi pravdno sposobnost. Kadar sodišče izvršbo dovoli. naj se izvršba na določen predmet izreče za nedopustno.

pomeni. naknadno pa se izkaže. V sklepu. Poplačilo upnikov Sodišče poplača upnike po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu. Če nepremičnine tudi na drugem naroku ni mogoče prodati. To so: upniki. Izvršbe ni mogoče dovoliti in opraviti na nepremičnine. Prodaja nepremičnine a) pogoji in način prodaje Proda se na ustni javni dražbi. nato pa razglasi. spremenjen. ki so zahtevali izvršbo vsi zastavni upniki. v katerem ugodi predlogu. če s tem niso prizadete pridobljene pravice drugih. sodnik ali kdo drug. ali mora kupec prevzeti tudi bremena. Po našem zakonu je uveljavljena kombinacija obeh načel. če znesek. Nasprotna tožba je izvršba. z ugotovitvijo vrednosti nepremičnine. s prodajo nepremičnine in s poplačilom U iz zneska dobljenega s prodajo. Zaznamba izvršbe Sodišče zaznamuje sklep o izvršbi na nepremičnino v ZK. Sodišče predlog vroči U in ta se mora o tem izjaviti. Lahko se zgodi tudi. dovoli sodišče novo prodajo samo na upnikov predlog. kateri ponudnik je ponudil najvišjo ceno. da dobi nazaj tisto. Učinkuje tudi proti tistemu. če je bila na njuno tožbo izvršba izrečena za nedopustno. izbrisno načelo pa. da naj se izvršba na nepremičnino ne opravi. V tem primeru kupec ne more biti sam D. Stranke se lahko dogovorijo. dobljen s prodajo ne bo vsaj delno kril terjatve U. tudi. Sklep se izda šele po pravnomočnosti sklepa o izvršbi. Postopek nasprtone izvršbe je sestavljen iz dveh stadijev. ki na tej nepremičnini kasneje pridobi lastninsko pravico ali pravico razpolaganja. 3. V prvem stadiju odloča sod o utemeljenosti predloga za nasprotno izvršbo. s katerim je sodišče ugodilo predlogu. sledi drugi stadij postopka. Izvršilna dejanja Opravi se s zaznambo sklepa o izvršbi v ZK. Po pravnomočnosti sklepa. Poplačilna pravica ima enake učinke kot zastavna pravica. Sodišče vroči predlog U. naloži sodišče U da mora v 15ih dneh D vrniti tisto. ki so izvzete iz izvršbe. da ni bilo predpostavk za dovolitev in opravo izvršbe ali da se predpostavke ki so prvotno obstajale. D lahko predlaga nasprotno izvršbo če: je izv naslov pravnomočno odpravljen. 3. ki sodeluje pri prodaji. ker je bila izvršba opravljena brez pravne podlage. ki je zahteval izvršbo. da je temu ponudniku domaknjena nepremičnina. da se nepremičnina ne sme prodati pod določeno vrednostjo. razveljavljen ali izrečen za neveljavnega je med izv postopkom poravnal U terjatev je sklep o izvršbi pravnomočno razveljavljen ali spremenjen je izvršba na denarna sredstva izrečena za nedopustno D mora vložiti predlog za izvršbo v treh mesecih od dneva. izda sklep o predlogu. da naj se nepremičnina v določenem roku proda pod roko preko pr osebe za promet z nepremičninami ali preko uradne osebe ali kako drugače.Sodišče ustavi izvršbo na predlog D ali tretjega. kasneje odpadle. vendar pa lahko D v 8 dneh od vročitve sklepa o izvršbi predlaga. S tem sklepom razveljavi tudi vsa opravljena izv dejanja. Če U ne izpolni prostovoljno obveznosti. naj sodišče dovoli izvršbo z drugimi sredstvi ali na drugo nepremičnino. Sodišče ustavi izvršbo s sklepom. Načela za prodajo nepremičnin a) b) c) Načelo najmanjšega ponudnika. proti kateremu se lahko pritoži poleg D vsak. b) prodajni narok Opravi se pred sodnikom posameznikom in praviloma v sodnem poslopju. kar mu je bilo odvzeto v izvršbi. c) domik in izročitev nepremičnine kupcu Po končani dražbi sodišče ugotovi. ko je izvedel za razlog zanjo. ki se lahko v osmih dneh o njem izjavi. Zakon določa. da je kupec bremena dolžan prevzeti. najkasneje pa v objektivnem roku enega leta od dneva ko je bil končan izv postopek. brez bremen. sodišče predlogu ugodi. da pridobi kupac nepremičnino čisto. ki jo vodi D proti U da bi dobil nazaj tisto. 6. IZVRŠBA NA NEPREMIČNINE 1. kar mu je bilo odvzeto v izvršbi. če niso priglasili svojih terjatev 8 . s katerim dovoli nasprotno izvršbo. Če se ne izjavi. izda sodišče na dolžnikov predlog sklep. Ko sodišče prejme njegovo izjavo. Prevzemno in izbrisno načelo se nanašata na vprašanje. ki pomeni. kar je prejel z izvršbo. Z zaznambo pridobi U poplačilno pravico na tej nepremičnini. Upnik lahko predlaga izvršbo na nepremičnino ne glede na višino terjetve. v katerem sodišče dovoli in opravi izvršbo te obveznosti. mora sodišče odločiti po opravljenem naroku. V teh primerih je bila izvršba opravljena brez pravnega temelja zato je treba D omogočiti. 5. Če pa U izjavi da predlogu nasprotuje. Kritno načelo. kdo vse ima pravico biti poplačan iz kupnine. 4. Ugotovitev vrednosti nepremičnine Sodišče ugotovi vrednost s sklepom. sicer ustavi izvršbo. Nasprotna izvršba Lahko se zgodi da se izvršba izpelje do konca in je U poplačan. 2. da je po koncu izvršilnega postopka v postopku z izrednimi pravimi sredstvi razveljavljen izv naslov. kdor ima pravico biti poplačan iz kupnine za to nepremičnino. Prevzemno načelo pomeni.

tako da se bo lahko kasneje. Prenehanje predhodne odredbe Sodišče ustavi postopke po uradni dolžnosti ali na predlog D. ampak določa da lahko sodišče dovoli vsako odredbo s katero je mogoče doseči namen zavarovanja. iz tega premoženja lahko poplačal. skril ali kako drugače z njimi razpolagal. za katerega je bila predhodna odredba izdana. da bo svoje premoženje oz svoja sredstva odtujil. Obstoja nevarnosti pa ni treba dokazovati tedaj. če v 15ih dneh od dneva. Pojem in predpostavke Pomenijo način zavarovanja denarnih terjatev. Te so: rubež premičnih stvari rubež terjatve prepoved organizaciji . To so: prepoved razlopaganja s premičnimi stvarmi in hramba teh stvari prepoved odtujitve ali obremenitve nepremičnine ali stvarnih pravic prepoved dolžnikovemu dolžniku. ko je potekel čas. Začasne terjatve za zavarovanje nedenarnih terjatev U mora izkazati verjeten obstoj terjatve in nevarnost. že plačana ali dovolj zavarovana če je pravnomočno ugotovljeno. če sta izpolnjeni dve predpostavki: U ima izv naslov. PREDHODNE ODREDBE 1. U mora dokazati obstoj subjektivne nevarnosti. 2. če ta terjatev vpliva na njegovo poplačilo. če U izkaže verjeten obstoj terjatve in nevarnost da bo D sicer onemogočil ali otežil izterjavo s tem. ki jo s svojim ravnanjem povzroča D. Zakon teha odredb ne našteva taksativno. da bi bila brez zavarovanja uveljavitev terjatve onemogočena ali otežena V tem primeru zadostuje objektivna nevarnost. da ne sme izplačevati dolžnikovega naloga za znesek. dobljenega s prodajo. 1. ki še ni pravnomočen oz izvršljiv Verjetno je izkazana nevarnost. Zakon našteva primere. Predhodna odredba lahko traja največ 8 dni po nastopu pogojev za izvršbo. Učinki predhodnih odredb Z rubežem premičnih stvari in z rubežem terjatve dobi U zastavno pravico na teh stvareh. da terjatev ni nastala ali je prenehala ZAČASNE ODREDBE Iz zneska dobljenega s prodajo se najprej poravnajo naslednje terjatve: stroški izvršilnega postopka davščine. Zakon taksativno našteva predhodne odredbe.- osebe. ki bremenijo nepremičnino za zadnje leto privilegirane preživninske in odškodninske terjatve O razdelitvi zneska. Postopek s predhodno odredbo Začne se na predlog U. da je odredba potrebna. s katero je mogoče doseči namen zavarovanja zlasti pa: 9 . da to nevarnost povzroča D s svojim ravnanjem. med postopkom. to je nevarnost. tak glede višine kot glede vrstnega reda. ki so s prodajo ugasnila osebe. da D ne sme izplačati terjatve 3. da ni nujno. noso izpolnjeni pogoji za izvršbo. ko je sodišče izdalo predhodno odredbo. da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena. Sodišče dovoli prodajo stvari samo izjemoma. 3. Sodišče odloči o njej s sklepom. ko se obstoj nevarnosti predpostavlja. Sodišče lahko izda vsako začasno odredbo. Sodišče lahko izda odredbo tudi takrat. za katerega je dovoljeno zavarovanje predznamba zastavne pravicena dolžnikovi nepremičnini ali na pravici vknjiženi na nepremičnini. kadar U izkaže za verjetno. Zadostuje objektivna nevarnost. ki ima pravico biti poplačan iz kupnine lahko vse do konca razdelilnega naroka izpodbija terjatev koga drugega. Ni pa dopustna. da se prepreči uporaba sile ali nastanek nenadomestljive škode. kar pomeni. Pojem in pomen So sredstva za zavarovanje denarnih in nedenarnih terjatev. da bo njihova cena občutno padla. Začasne odredbe za zavarovanje denarnih terjatev Sodišče jo izda. Mogoče jih je izdati še preden je bil uveden sodni ali kak drug postopek za ugotovitev obstoja terjatve. da je bila terjatev takrat . med več U odloči sodišče na razdelitvenem naroku. vse dokler ni opravljena izvršba. ki jih lahko sodišče odredi za zavarovanje denarnih terjatev. ki imajo proti D terjatve iz naslova zakonite preživnine 4. 5. kadar bi D z začasno odredbo utrpel le neznatno škodo. Na D predlog ustavi sodišče izvršbo: če D položi pri sodišču zavarovano terjatev z obrestmi in stroški če D izkaže za verjetno. ko bo izv naslov postal pravnomočen in izvršljiv. ki opravlja posle plačilnega prometa. 2. če se stvari hitro kvarijo ali če obstoji nevarnost. Vrste S predhodno odredbo dobi U zavarovanje na premoženju D. U ali kdo drug. ki imajo pravico do odškodnine za osebne služnosti in realna bremena. Po uradni dolžnosti ustavi sodišče postopek in razveljavi opravljena dejanja. kot tudipo koncu postopka. izda jo sodišče na predlog upnika. če so izpolnjeni pogoji za zavarovanje s predhodno odredbo s katero se da doseči enak namen.

. tako spremenile. Na U predlog se lahko odredba tudi podaljša. Če je izdalo odredbo pred uvedbo pravdnega ali kakšnega drugega postopka. da začasno odredbo upraviči.nepremičnine prepoved D.... Kadar D prekrši začasno odredbo........ se smiselno uporabijo pravila obligacijskega prava o spodbijanju dolžnikovih dejanj... ko sodišče na predlog D ustavi postopek s predhodno odredbo 6....... da U z začasno odredbo ne dobi zastavne pravice na predmetu zavarovanja.. 5... Sodišče ustavi na predlog D postopke z začasno odredbo in razveljavi opravljena dejanja: če U ni v določenem roku v opravičilo začasne odredbe vložil tožbe oz začel kakšnega drugega postopka če je potekel čas za katerega je bila izdana če so se okoliščine..... da ta ni več potrebna v primerih. Na predlog D ali U lahko sodišče odloči. kar bi lahko povzročilo škodo U 4.... zaradi katerih je bila začasna odredba izdana.. Trajanje začasne odredbe in njeno prenehanje V sklepu o začasni odredbi sodišče odloči koliko časa naj odredba traja.. Dovolitev začasne odredbe Sodišče uvede postopek na predlog U.. mora določiti tudi rok v katerem mora U vložiti tožbo oz predlagati uvedbo drugega postopka... je za svoje ravnanje tudi kazensko odgovoren... da naj namesto začasne odredbe D položi varščino...... 10 ... Učinki začasne odredbe Zakon izrecno določa..- prepoved obremenitve in odtujitve premičnih stvari ..... da ne sme storiti ničesar..... V nekaterih primerih pa izda odredbo tudi po uradni dolžnosti... Če D začasne odredbe ne upošteva.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->