Zamj ena za žičaru BUS MihaljevacSlj eme

ŽIČARA gornja postaja

GORNJE ČUČERJE

SLjEME ŽIČARA DO DALJ NJ EG NE VOZI
VIDOV EC

VIDOVEC

Sruki

G. ČUČER JE

BIDROV EC
Vidovec – trgovina Markovići

Bidroveč ka 36

Budeki

BIDR OVEC
Markuševeč ka Trnava 84

MARKUŠEVEČKI POPOVEC

209

ČUČERJE

Popovec 62

ČUČERJE

Kamenšč ica

M

e

d

v

e

d

n

i

c

a
MARKUŠEVEC
Markuševeč ka 140

Markuševeč ka Trnava 56

DEŠČEVEC
Vida Ročić a 111

205 208 V. Ročića – Markuševeč ka Trnava Sinbuk Markuševeč ka Trnava

SLANOVEC

Čučerska

MARKUŠEVEČKA TRNAVA

Trstenik

JALŠEV EC

SLANOVEC
209 Goliš

Miroševeč ka 218

DANKOVEC
JALŠEVEC
Furdini

Miroševeč ka 190 Mihovci

Miroševečka

JALŠEVEC
Mudifaji

MARKUŠEV EC

Čepini Slanovec Štefanovec 114

DEGID OVEC
ka eveč rk uš cesta
Markuševeč ka 106

ŠTEFANOVEC
Štefanovec 70

Miroševeč ka 137/146

209 213 208 Gumerec Prevende

Ma

Kamenarski Breg Žigulići ŽIČARA donja postaja 233 Bač un Štefanovec 37

BRANOVEC ČUGOVEC

MIROŠEVEC
Granešinski Novaki
Čugovec Seniščak – II. odvojak Branovec – društveni dom Seniščak – I. odvojak Štuglenica 224

BLIZNEC ŽIČARA DO DALJ NJ EG NE VOZI GRAČANSKO DOLJE
Zamj ena za žičaru BUS MihaljevacSlj eme

BLIZNEC

BAČUN
Jelenčica 205 Bliznec

MIROŠEVEC
Novaki Blizno Sunekova 172

OPOROVEC

ŠESTINSKI KRALJEVEC

DOLJE

233

ŠESTINE
Zveč aj Šestinska cesta Miroševečina Lešć e Grad mladih Grač anska 66

Gračani

NOVOSELEC
Oporovec

102 Grebenščica

GRAČANI
Gračansko šetalište
Grač anska 48

Šestinski trg

JAZBINA
VIII jazbinski odvojak

Dotrščina

Zelenčica

Sune kova

Še

ka stins

a cest

GRAČANI

REMETE
ec fanov Šte
Miro
Pesteri

Branoveč ka Varoška

Župčić eva 19

LUKŠIĆI

ŠESTINE
Šestinski Vijenac 84

Kameniti Stol 226 203

še ve čk

a

209

sel ečk Novo
Ruščenica

i pu

t
Brestoveč ka 128 Brestoveč ka 100 261 Vugrovec - Goranec 262 Prekv ršje - Planina D. 263 Kašina - Planina G. Blaguša 270 271/2 Lužan 273 Laktec 274

Ml ino vi

Jesen ov ec – Glav nica - Mor av če

Gračansk

G. MIKU LIĆI
Lukšić 30

Mlinovi 124

JAZBINA
VINEC
Jazbina 42

GR. NOVAKI
230

MIKULIĆI PODSUSEDSKO DOLJE

LUKŠIĆI

GROBLJE MIROŠEVEC

Granešina škola 208

213 Sunekova 12

224 Brestje – društveni dom

Trg Lovre Matačić a

212 Trakošč anska

SELČINA

a cesta

i Šestinsk vijenac
Pirovec

Kameniti Stol 14 Remete Gornji Bukovec

MLINOVI
Gračanske stube
Mlinovi 23 Grač anska 10

GORNJI BUKOVEC
Gornji Bukovac 227

Dotrščina

Sjeverna

GRANEŠINA BRESTJE
Stara Oporoveč ka Zagrebač ka 97 Al. Blaža Jurišić a 210 224 STUDENTSKI GRAD 212

S

E

S

V

E
261, 262, 263, 269, 270-275

T

E
LUKA

Selčina

Trpuč ev Breg

Šestinski Vrh

Anke Krizmanić Brestoveč ka

Zagreb ačka Bistrič ka

STREL JANA
Bengazi

BIZEK
Gorenci Bizek III. Selišć e

ŠESTINSKI VRH

205

G. PREKRIŽJE
102

Mlin ovi

232

DOTRŠČ INA
ČRET
Svetošimunska

Remete 128 226

Bukovac 115

MIROŠEV ECgroblje

Zag

reb ačk

a

269 S.Kralj evec 278 S.Sela - Kr.Novaki ČT-D Selo Ninska

B G. uk ova c

Bukovac

P. DOLJE
172 Zaprešić 176 D. Bistra- G.Bistra 177 Poljanica-G.Bistra CTZ-Jakovlj e, Kralj ev Vrh, Stubica, St. Toplice 123 Prigornica Sutinska vrela 36 Sutinska vrela kamenolom

Gornje Prekrižje
Gornje Prekrižje 55

Bukovač ka 276

KREMATORIJ

KRVARIĆ BIZ EK
131 Bizek I. Lubenjaki

PREKRIŽJE

Zamj ena za žičaru bus MihaljevacSlj eme

G. Bukovac Kosa Bukovacvodovod Melinišće

GrižanskaOporoveč ka 232 MUP Svetošimunska - trgovina Valturska

225

SESVETE
Sesvete 277 Sopnica

SESV ET E

275, 277, 278

čk va ko Bu

128 Viktora Vida

Gornje Prekrižje 40

D.u. Ksaver

MIHALJ EVAC
Remetska 19

Remete 76

DONJI BUKOVEC
203 Kostanjevec

GORNJA DUBRAVA
Zdenač ka

o Op

ro

ve

čk

a

SOPNICA

277 Selnica – Jelkovec – Iv anja Reka

Mikulići

Panto včak

a c.

210

KLAKA
Grana Hammova

KRVARIĆ

REMETE GROBLJE MIROGOJ
226 Remete 8

STUDENTSKI GRAD
208 209 213 210 Josipa Stadlera Trnovčica

SELNICA
224

123 Al. Seljač ke bune

GAJN ICE

Mirogojska cesta

SUSEDGRAD
S-A-Rakitj e, Novaki, Strmec, Sv. Nedj elja, SAMOBOR

PODSUSED
Prigornica 131 122-123

ena Zel

GorenciKrvarić

Dankovečka

Bukoščak

m

la stra agi

Vrapč anska 269

MIKULIĆI

127

VRHOVEC

ObojKosa

Predsjednič ki dvori

BIJENIK
Miroslava Vaupotića Čič kovina

MIROGOJ
JANDRIĆEVA

č ka be Du

26

ka Griž ans

TRDICA

ŠESTINSKI DOL

PANTOVČAK
101 Zelengaj

MIROGOJ

Bukovač ka 160

KB Dubrava 227 Oboj 24 Škabrnjska 232 205 230 Oporoveč kaLjubijska

TRNOVČICA
Vile Velebita 223

223 Rosandić eva

Ksaverska cesta

Cmrok 102 105

RIM
Rim 226 106 Arkade Srebrnjak 238 201 Jurja Ves

Malekova 206

SA POD-

ZET AP Podsused

BOLFANI
117

Horvatnica

Tuškanac

Ob oj

PODSUSED

119 Zeverka 116

SA Samoborska

VRHOV EC
Bijenikcrkva Fraterščica 83 128

138 Zelengaj 65 Pantovč ak 180

KRALJEVEC

KSAVER
Ksaver 23

OBOJ

a večk Oporo
Oporoveč ka Sv. Leopolda Mandić a

223

T rž

ni

ca

Kustošijanska

KOLEDINEČKA

DUBEC
A

D U B R A V A

SUSED

PODSUSED

BORČEC

ZAVRŠJE

ŠESTINSKI DOL
Šestinski Dol - trgovina

Jelenovac – Šercerova

Tuškanac 78 Ksaver 3

Radićevo šetalište

KOZJAK
KOZJAK
Rebar

Barutanski jarek 96

Dankovečka

KLIN

TEŠKOVEC
Međašni Klanac

Završje

GORNJE VRAPČE

125

Područni ured

127

Trsje

Zelengaj 53 Vrhovec 196 139 Šercerova 84 Šercerov preč ac Šerce-

GORNJI ST ENJEV EC (Dubravica)

JELENOVAC
BORČEC

ZELENPantovč ak 156 GAJ
Zelengaj bolnica Pantovč ak 128

KRALJEVEC

8 14
Institut “Ruđer Bošković ”

BARUT. JAREK

Jurja Ves Bukovač ka 68

L IN ČU
Dankovečka
210

K EČ

POLJANIC E
javo ra ce ni lja Po IV
Dubeč ka 86

SESVETE
BRESTJE
Dubec - prigradski autobusi

Šušk a Av. Gojka

Av. Dub rava
225

Ale

ja

DUBEC
225 269

261, 262, 263, 270, 271/272, 273, 274, 280
225

Bu ko va

Vijenac Becić eve stube Medvedgradska – škola

BORČEC
Perjavica

Gupčeva zvijezda

GORNJA KUSTOŠIJA
GRABERJE
Margalić i

126

Josipa Šabana

Srebrnjak 129

Zelengaj Kraljevec

magistrala

Tuškanac

Kudekov put

Rušiščak 137

Kustošijski Venec

FRATERŠČICA

Šestinski Dol 119

Dub ravica

BIZEK
Bizek III.

GRABERJE

Müllerova

VRHOVEC

Jelenovac 6

139 101

DUBRAVICA

Ze

Jalšina

Kotoripska

ŠEST. DOL
Šestinski Dol - odvojak 129

lena

Strma Skočilovići

128

Vinogradi

ŠRC Jelenovac

PANTOVČAK
Pantovč ak 102 138

138

103

Paunovac

105 Znikina

Medveščak

Čukovići

rova 31

TUŠKANAC

ZVI JEZDA
Bijenič ka

Jordanovac 228

Barutanski jarek 48 226 203

Prilesješuma

Maksimir

Ljubijska – Hrv. proljeć a

Av .

ava Du br
Kapucinska

Grižanska

Av. Dub rava

Sopnič ka

Zag

reb ačk

a

čk a c.

rnjak Sreb

Ul. breza

RETKOVEC
Bra nim
Al. javora

irova

227

DUGO SELO BJELOVAR VARAŽDIN

Čulinečka

Fra terš čica

Dječja bolnica Rockfellerova

SREBRNJAK
202 201

KB Jordanovac Bukovač ka 8 KBC Rebro 228

Ljubijska

4

11
Ul. platana

Ku sto sk šijan a

Sveti Duh
Orahovac

ZELENGAJ

Mlinarska

102 105 Tuškanac Ilirski trg

NOVA VES
Kaptol centar Grš105

Belostenčeva

Kancelak

OREŠJE PERJAVICA

Perjavica 92

129

BIZ EK

GORNJE VRAPČE
Graberje 48 135 125 Kustošijanska 116 126 127

Park Jelenovac JELENOVAC
Kosirnikova

Zelengaj 25

226 106 238 201

HORVATOVAC

LAŠČINA

Labudovac Bolnica Srebrnjak Općina

Pe

tro

va

Prilesje

sim Mak

irsk a
4

ČT

nsk Lašči

11

DUBRAVA

D O NJ A

DUBRAVA
a Knez Bra nim ira

Južna ul.

a

Pantovčak

Ravnice
sj eč O ka

ČULINEC

Mandlova

Jablanovec

SVETI DUH
Sveti Duh Šestinski Dol 58

Vrhovec 62

Črnomerec 46

Pantovč ak 82

TUŠKANAC

kovićeva
228 Medveščak

Hondlova

231

JORDAN OVAC
rd Jo an ov

ac

Dubravica 35 130 124

Manterovč ak Graberje

KUSTOŠIJA
Črnomerec prigradski autobusi

ŠALATA
k Rib nja

MAKSIMIR
(Bukovačka)

RAVNICE
269 ar l in M

ov an ef Št

ka

214 Ul. badema

225

ČULINEC

Zatišje

PANTOVČAK
Pantovč ak 56

Goljak

Nazorova 54

Petrova Srebrnjak

Petrova

GRIČ KAPTOL

Gajnič ki vidikovac

GAJNICE
Medpotoki

Gornje Padine

JAČKOVINA

Grmoščica
Ciglanska

STEN JEVEC

Boln ička
Gospodska 121

Dubravica

137

ČRNOMEREC
lsk a

USPINJAČA

Karažnik

172, 176, 177 SA-Samobor CTZ-Jakovlje, Stubica

Na

zo

ro

va

va Pe tro
8
na ni či Von a trov

M

va iće

Tušk anac

Nazorova 26

14

12

4 11 5 7

sim Mak

irsk a

7

11 12 4

TRNAVA

SVETICE
Svetice
Borongaj - prigradski autobusi

S ve ti D

Pe

KUNIŠČAK 129

Dub ravica

va

ZAPREŠIĆ KRAPINA MARIBOR
172 Zaprešić 176 D. Bistra-G.Bistra 177 Poljanica-G.Bistra CTZ-Jakovlj e, Kraljev Vrh, Stubica, St. Toplice 131 122-123

KARAŽ NIK

do Du

c ve

Boln ička

124

Gospodska

130

T op

ol

či

ca
137 121

aj G

ni

ce M

Aleja gr. Bologne
172, SA

Ilica

Sa vsk

KUST OŠIJA
119, SA 117

Hanuševa

Zrinjevac

13 DONJI GRAD
Sheraton

Kn ez
5 7
Trg Petra Krešim ira IV

rečka

Roginina

134

Prilaz baruna Filipović a

109

SelskaBaruna Filipovića

KEGLIĆ

ZAPADNI KOLODVOR
a

g Tr

m

ar

Klinika za traum atologiju

9 Zvonimirova

a

Trg Volovč ica

SAMOBOR
116

PODSUSED

GAJNICE

Samob orska cesta
Samoborska Josipa Lončara Mokrovićeva Japetič ka

ST ENJEV EC

Samob orska cesta

VRAPČE Kožinčev put

136 146

Tomislavova

Kr. Tom

islava
118 Desinič ka

Vodovodna

S-A-Rakitj e, Novaki, Strmec, Sv. Nedj elja, SAMOBOR

Dragutina Golika

GAJN ICE

STENJEVEC

MALEŠNICA

Švarč anska

DONJE VRAPČE

DONJA KUSTOŠIJA
Sokolska

g Za

re

čk ba

a

ce

sta

Tomislavova

CIGLENICA

118

Dom sportova

Za

go

će či tra Pe

va 118

jin ži Ad
Ad

TRG MAŽURANIĆA
ov nik Vod a

Pla
215 Veterinarski fakultet 276

rska

žijina

Botanički vrt

GLAVNI KOLODVOR

Zagrebač ki transporti

cesta

Kolareva

Vukome

13

6

ska nin

Bo ro ng ajsk

cesta

GAJNICE

av br 172, 176, 177, Du SA, CTZ

ic

a

ki to po ed SA

172, 176, 177, po SA, CTZ os G 130 124 131 122-123 119 Vrapč anska aleja

ka ds

MUP

ČRNOMEREC
Prilaz

Šu

GAJNICE

STE-

NJEVEC

124

130

VRAPČE

172, 176, 177, SA, CTZ 146 125 137 121 130 124 131 122-123 119 136

bi će

Kustošijanska

146

Ilica b . Filipovića ČRNOMEREC

146

Ilica

RELj KOVIĆEVA

Ilica

11 1 6
k op an

sk an

a

12 14 17 11 1 6 13
ta a Ti D š al

Jurišićeva

Draškovićeva

č an ap Vr

a sk

Ilica

Se

MANDALIČINA

11 2 6

ove Sl

ns

ka Aus

tr ijs

ka

KAPTOL TRG BANA Ilica J. J ELAČIĆA

KVATERNIKOV TRG
on Zv

12 4 11
Draškovićeva

Vlaška

im

iro

va

Harambašićeva

269, ČT-Dugo Selo, Brckovlja ni SVETICE

sim ak se M na

ko irs lj e

ic vn Ra

e 231

a Knez

Bra

nim ira

Kustošijanska

uh

Vrapčanska

Črnomerec

TRNAVA

Vin ogr a adsk

Tržnica Gorica

kampus

TRNAVA
Resnič ki put

BRITANSKI TRG

146

Ul. gr. Mainza

1

2

DONJI GRAD

Fr

KUSTOŠIJA

12 14 17 13

O NJ I

GRAD

kih ts DONJI GRAD va hr a g Tr likan ve va ta 17 g žr a Tr š izm Šubićeva 1 fa

-276
Heinzelova

Šulekova

BORONGAJ

MAKSIMIR

Svetice

a

Medpotoki

17

1

9
Tuškanova

STARA PEŠČENICA

SVEUČILIŠNI KAMPUS BORON GAJ
ka Čul ineč

a ov nz el H ei

BORONGAJ
im ira Bran
215 Turopoljska

KAMPUS

TRNAVA

8 4

VUKOMEREC
a
BORON GAJSKI LUG
236 Getaldićeva Skorušič ka 215 Vukomerec – okretište

Vukomereč ka 40

214 Trnava I

225

277 Jelkovec – Sesvete

Slavonsk a avenija
Iv anja Reka

Branim irova

Branim irova tržnica

VOLOVČICA
Vu ko me re
e gr ić Ivan ad sk a
Ferenščica

STARA PEŠČENICA
216

Sobolski put Resnič ki Gaj I

277 RESNIČKI GA J
Mije Maleuša 276 Resnič ki Gaj II 214 216 Ivanjoreč ka – pošta 276 Sv. Ivana 276

IVANJA REKA

Donje Svetice

Nova cesta

Zagorska

žijina Ad

2 9 4
Tehnički m uzej
ent ud ar St cent i sk nk a Vrb ik liš či eu Sv

Branimirova 6 2 9 4 13
Gl. kol. - prigradski autobusi

6 2 8 5 8 6 7

Stenjeveč ka

146

M

ie gl rta . Ta

uč G N.

ića et

118 Hanamanova

ZAVRTNICA
2
sk Olib a ič dn Ra

217 217

čk a

ce sta

Vukomereč ka – kampus

Ivane Brlić-

-Mažuranić
Medarska 134

T R E Š NJ E V K A
109

Ivane Brlić-Mažuranić
Kovinska 136 M. Divkovića

I. Brlić Mažuranić

Krap

268, 166, 310,
311, 313, 330

VOLTINO

insk

a

Badalićeva

12 9

3

MARTINOVKA
na al e ja ir am sk ar a

AUT OBUSNI KOLODVOR

TREŠNJEVKA
Baštijanova

Škorpik ova

Baštijanova Zagrebač ka 190

Trešnjevački trg
js ka

ŠPAN- SKO
JANKOMIR
ŠPANSKO
Pevec M. Vlačić a Tržnica Špansko

VOLTINO

Vukovarska

ča ep gr Za

M

sk s in Li

i Kr

ka

He

ze in

va lo

e nj Do

e tic Sv

IVANJA REKA

Drž iće va

276 Dumov ec

Selska cesta

Vuk grada Ulica

ova ra
225

SL. BR OD VARAŽDIN

cesta

Oranice
ORANICE

uge

13 3
276

2

Getaldićeva

a Slavonsk
Servisna – INA 276 216

ave nija

U l. gr osp .G

Baštijanova
Gol ika
LJU BLJANICA
lsk a

Ne Se

ha

13 3 5

Ulica grada Vukovara 268, 166, 310,
Sveučilišna al.
311, 313, 330

Ulica grada Vukovara
St

Antuna Šoljana

ka jars ro

13 3 5 8 6 7

13 3 2

Ulica grada Vukovara

ić a

217 217

216

FERENŠČICA

A. Šoljana

RUDEŠ
a
Ratarska

ČAVIĆEVA

INDUSTRIJSKA ZONA
ka Slavons ave nija
276 Robni terminali Žitnjak Zelena tržnica 276

276

Resnik I - 47 276 Resnik I - crkva 276 Resnik 104 276

276 Mije Maleuša

a ov nz el H ei

ŽITNJAK - DIOKI ŽITNJAK

Savsk a

Avenija HBZ

Drag utina

Za g

TRGOVAČKA ZONA
King Cross 117 116 168, S-A

ba

JANKOMIR
168, S-A Jankomir

ka vs 168 Sa

O

pa

to

vin

a

ŠPANSKO
Gustava Krkleca ići ov 168, S-A ilk 117 116 107 Sv Slavenskog

re

115

ŠPANSKO
Zagrebač ka

RUDEŠ
a šk de Ru S-A ts va Hr ko la so ko g

čk

LJUBLJANICA
SA-Samobor

ka Oz aljs

TREŠNJEVKA

134 115 117 116 107 114

168

S-A 107

a jsk ha Ne
SelskaZagrebač ka av. 109 Knežija

14 17 5 4

Učiteljski fakultet

VRBIK

a

TRNJE

KRUGE

SIGEČICA
o ev

ce

RESNIK

216 276 Ivanj a Reka-Dumov ec

st

Držić

ija aven eva

Vjes
SA

nik
107

Slavonska avenija

bi Vr

k

108 107

e sk at br ice v. Hr je dn za

Slavonska av.

MUP

276

3 2
ič dn Ra ka nč 276 Ko ar
276

ŽITNJAK
276 276 KOZARI

218 107

e ug Kr

Ljub ljanska avenija
168

Jank omirski most

Sa vs k a ces

Hrvatskog

Ljub SAMOBOR LJUBLJANA KRAPINA 168 Ježdovec MARIBOR Savski Most
S-A-Kerestinec, Rakitje, Mala Gorica, SAMOBOR

ave ljanska

nija

Zagreb ačka avenija
sokola
PREČKO
Prečko – prigradska linij a 168

Zagreb ačka avenija

Zagreb ačka avenija

D. Golika

Fallerovo šetalište

Hrgovići

ta

SAVSKA OPATOVINA

PREČKO
M . Ra de v ar trov insk ad a

CVJETNO NASELJE
vlje Pr isa
108 Cvjetno n.

268, 166, 310, 311, 313
234 221 219 220

Slavonska 107 avenija
218 Lastovska - škola

ić ov eg ln lje Fo se na

107 222 276

av Č

iće

va

BOK

222

Slavonska avenija

107 222

216 276

276

EL KA

GRADSKE AUTOBUSNE LINIJE
INDUSTRIJSKA ZONA
101 BRITA NSKI T RG – PA NTOV ČAK – G. PREKRIŽJE 102 BRITA NSKI T RG – Tuškanac – Cmrok – G. Prekrižje – ŠESTINE – MIHALJEVAC 103 BRITA NSKI T RG – KRALJEV EC 105 KAPT OL – Ilirski trg – Cmrok – Tuškanac – BRITA NSKI T RG

TRNJE

KOZARI BOK Koledovčina

Selska cesta

PREČKO Slavenskog
Jarnovićeva 96

VRBANI
a

113

GAJEVO

Prisavlje

Marohnićeva

Ma teti ć-Ro

SREDNJACI

SAVICA
Most slobode
Prisavlje

FOLNEGOVIĆEVO NASELJE SAVICA
Sportski centar

217 217

Rad
Pokupska Savica I 218

ničk

ngovljeva

Pe

17 5

de Ru

šk

STAGLIŠĆE
n
Macanović eva

KNEŽIJA
ja ci rv Ho i

La

Folnegovićevo naselje
sto vska

a

INDUSTRIJSKA ZONA
ce sta

Munja

106 KAPT OL – Bijenička – MIROGOJ – KREMAT ORIJ 107 JANKOMIR – Ljubljanska av. – Slavonska av. – ŽIT NJAK–ind. zona

Slavenskog Jarnovićeva 68 114 134

St

ag

liš

će

Knežija Studentski dom S. Radić

Avenija Većeslava Holjevca

SAMOBOR LJUBLJANA KRAPINA MARIBOR PRIGRADSKE AUTOBUSNE LINIJ E ZET-a :

PREČKO
Mlake

Horvaćan

ska cesta

ru Ja

e dn Sr

at

Prisa vlje

KOZARI
Kanalski put

108 GL. KOLODV OR – Cvjetno naselje – SAVSKI MOST 109 ČRNOM EREC – Selska – Jadranski most – Av. Dubrovnik – Av. SRNJ – DUGAV E 110 SAVSKI MOST – Remetinec – BOTINEC 112 SAVSKI MOST – Remetinec – Blato – L UČKO STRUGE 113 LJUBLJANICA – JARUN 114 LJUBLJANICA – Zagrebačka av. – PREČKO 115 LJUBLJANICA – Zagrebačka av. – ŠPANSKO 116 LJUBLJANICA – Zagrebačka av. – Ljubljanska av. – Škorpikova – PODSUSED 117 LJUBLJANICA – Zagrebačka av. – Ljubljanska av. – Škorpikova – Jankomir – ST ENJEV EC 118 MAŽURANIĆEV T RG – Zagorska – V OLTINO
Struge III

17 5

Veslačka

Horvaćanska cesta

VA SA

218

Držićeva avenija

BOROVJE
Ul. gr. Chicaga I. gardijske brigade

Zagrebački transporti

VRBANI
Hr va tsk

soko la

Sel sk

og

ČRNOMEREC

ovi ći

172 Zaprešić
176 Donja Bistra – Gornja Bistra 177 Poljanica – Gornja Bistra DONJA BISTRA
178 Jakovlje – Igrišć e 179 Jakovlje – Kraljev Vrh

Brza linija Brza linija Brza linija

Jarunska Jadranski most

SAVSKI MOST

Kajzerica

Bun dek

SAVA

JARUN

Tratnikova

a ce sta

109

Savski most prigradski autobusi

BUNDEK
Ul. gr. Chicaga

BOROVJE

Vrtni put

SAVIŠĆE KOZARI PU T
217 217

STRUGE

Hrg

JARUN

GREDICE

111, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, SA-Jaska, Pisarovina

va llo ta An

234

268, 166

Ul. S.R.Njemačke

Bundek
221 219 220

Bund ek

Most mladosti
Farkašič ka

SAVICAŠANCI
Most m ladosti

Tvornica papira

119 ČRNOM EREC – Ilica – Al. gr. Bologne – PODSUSED 120 Č RNOM EREC – Ilica – Al. Bologne – GAJNICE

Čazmatrans Kuševeč ka

JARUN

ZAPREŠIĆ – Trg m ladosti

JA
Brza linija

172 Zagreb (Črnomerec)
174 Pojatno – Luka – Žejinci 175 Pojatno – D. Bistra – G. Bistra
ZAPREŠIĆ gradske lin.

RU

7 14

218

INDUSTRIJSKA ZONA

Rad

ni čk

BOGDANI
a ce sta

121 ČRNOM EREC – Ilica – Bolnička - KARAŽ NIK 122 / 123 ČRNOM EREC – Ilica – Al. Bologne – SUSEDGRAD ( Podsused)- P. DOLJE 124 ČRNOM EREC – Ilica – Bolnička – Karažnik – G. ST ENJEV EC ( Dubravica) 125 ČRNOM EREC – Ilica – GORNJE V RAPČE

KAJZERICA
nsk a . av
234

VELESAJAM
am aj les

SREDIŠĆE

ZAPRUĐE

N
Ja
222 234

Žitnjač ka

dra

Avenija Dub rovnik
O

Tr

ns

ko

7 14

Ve

ge Si

t

7 14

P SO

OT
Sr

š će edi

Ut

rina

INDUSTRIJSKA ZONA
6 7 ZAPRUĐ E

Žitnjak trgovina

126 ČRNOM EREC – GORNJA KUSTOŠIJA – KRVARIĆ 127 ČRNOM EREC – Fraterščica – MIKULIĆI 128 ČRNOM EREC – Sv. Duh – Bijenik – L UKŠIĆI 129a ( Mandaličina- )KUNIŠĆAK – ŠESTINSKI DOL 129b MANDALIČINA – V RHOV EC

180 Trg mladosti – Kalamiri 182 Trg mladosti – Šibice

B

IL

Savski Gaj
Remetineč ka škola 111, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 315

222

109

Avenija Dub rovnik
268
166 310 311 313 222 109 220 219

Avenija Dub rovnik

222

Zapruđe - prigradski autobusi

A

Z

N

PREČKO 168 Ježdovec – Lučko – Zagreb (Savski Most)

IC

16

5

307, 308

SA VA

Radnič ka - INA

ŽITNJAK

130 ČRNOM EREC – Ilica – Bolnička – Karažnik – BORČEC 131 ČRNOM EREC – Ilica – Al. Bologne – BIZ EK 132 SAVSKI MOST – Remetinec – Blato – HRV. LESKOVEC – GOLI BREG

A

cesta

ine

111 D. Stupnik - G. Stupnik 159 Str mec Odranski 160 Obrež Odranski – ( D.-G.) Dragonožec – Lipnica 161 Brezovica – Hudi Bitek – Kupineč ki Kraljevec – Štrpet 162 Brezovica – Hudi Bitek – Ašpergeri ( – Kupinec) 163 Obrež Odranski – D. Dragonožec – (D.- G.) Trpuci 164 Lučko – Stupnik – Rakov Potok – Horvati 165 Klinča Sela 168 Lučko – Ježdovec – Zagreb ( Prečko) 169 Brezovica – Hudi Bitek – Kupinec 315 Čehi – Odra – Hrašće – Lukavec
Luč ko Brza linija

LANIŠTE
Re

čk a

SAVSKI MOST

Ja

dr an

sk

ija en a av

SIGET TRNSKO

221

UTRINE SOPOT
Islandska Sr. škola 221 Fancevljev prilaz B. Magovca Ukrajinska

PETRUŠEVEC 217 I. Petruševec odvojak V

217

133 SAVSKI MOST – SV. KLARA – ČEHI 134 ČRNOM EREC – Zagrebačka – PREČKO 135 ČRNOM EREC – GRABERJE 136 ČRNOM EREC – Ilica – MALEŠNICA – ŠPANSKO 137 ČRNOM EREC – Ilica – Bolnička – PERJAVICA - BORČEC 138 BRITA NSKI T RG – PA NTOV ČAK – Z EL ENGAJ – BRITA NSKI T RG 139 RELJKOVIĆEVA – JEL ENOVAC – RELJKOVIĆEVA 146 RELJKOVIĆEVA – Črnomerec – Ilica – MALEŠNICA – ST ENJEV EC 201 KAPT OL – Bijenička – Srebrnjak – KVATERNIKOV TRG 202 KVATERNIKOV T RG – Laščina – KOZJAK 203 SV ETICE – Bukovačka – VINEC – REMETE – KREMAT ORIJ

LANIŠT E

SAVSKI GAJ

Ukrajinska

PET RUŠEV EČKO NASELJE

m et

Trafostanica

Ul. S.R.Njemačke

Avenija Većeslava Holjevca

LUČKO

REMETINEČKI GA J
234 222 132 112 110 112 132 111 164 168

Savski Gaj XII 111, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 315

268, 166

Islandska

Saraj evska

TROKU T

219 220 109

PETRUŠEVEC
307 308

TRAVNO
Vrtić Travno 220 109 221

Domovinski most

cesta

133

5, S-A 16

Ja dr

an sk

enija a av

POD BREŽJE

REM ETINEC

166 268 310 311 313 330

Božidara Magovca 111 Vatikanska

Vatikanska

Vatikanska

SL. BR OD VARAŽDIN V. GORICA SISAK

205 DUBRAVA– Štefanovec – MARKUŠEV EC – M. Trnava – BIDROV EC 206 DUBRAVA – Grižanska – groblje MIROŠEV EC 208 DUBRAVA – Miroševec – Markuševečka Trnava – VIDOVEC 209 DUBRAVA – Dankovec – ČUČERJE – G. ČUČERJE 210 DUBRAVA – Ljubijska – Oporovečka – STUDENTSKI GRAD – KLIN (Čulinečka) 212 DUBEC – Brestje – Selčina – SESVET E 213 DUBRAVA – Branovec – JALŠEV EC 214 KOLEDINEČKA – ČULINEČKA – RESNIČKI GAJ 215 KVATERNIKOV T RG – VUKOMEREC – TRNAVA

GLAVNI KOLODVOR

268 Velika Gorica 330 Velika Gorica
166 Hrašće – Lukavec – D. Dragonožec 310 Lomnica – Gradići – Petrovina 311 Hrašće – Lukavec – Levi Štefanki 313 Hrašće – Lukavec – Vukomerić KVAT ERNIKOV TRG 276 Resnik – Ivanja Reka – Dumovec BORONGAJ 269 Sesvete - Sesvetski Kraljevec
Brza linija Brza linija Brza linija Brza linija Brza linija

111 164 168 Karlovač ka 97 168 Ježdovec-Prečko Put za Ježdovec Unčanska 112 Petlja-izlaz 111, 164, 168 132 Hrastovič ka 111 111 164 168 Karlovač ka 157 111 164 168 111 164 168

Karlovač ka 18

110

REM ETINEC
Brezovič ka 28 110 159 160 163 315 161 162 169

SLOBOŠTINA
268, 166 SLOBOŠTINA
Dugavezapad Hribarov prilaz

Utinjska 5 133

Nežićeva

DUGAVE

Kauzlarićev prilaz

S.R. Njemačke

TRAMVAJSKE LINIJE
JAKUŠEVEC

SA VA

Karlovačka cesta

Naletilićeva 111, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 315

Lukoranska

216 KVATERNIKOV T RG – Slavonska av.-ind. zona – RESNIK – IVANJA REKA 217 KVATERNIKOV T RG – Radnička-ind. zona – PET RUŠEV EC 217 KVATERNIKOV T RG – Radnička-ind. zona – ST RUGE

Pušk arićev

a

164, 165, 168, S-A

Karlo vačka
Petlja-ulaz

cesta

REMETINEC

Abramovićeva 109 220 Hrelić

GLOGOVEC
Lukoranska

164 G.Stupnik – Horv ati 165 Klinča Selo S-A Jastrebarsko

LUČKO

Čavoglavska

HRELIĆ

BLATO

1

ZAPADNI KOLODVOR Jelačićev trg BORONGAJ

8

MIHALJEVAC Draškovićeva – Autobusni kolodvor ZAPRUĐE

218 GL. KOLODV OR – SAVICA – BOROVJE 219 GL. KOLODV OR – Av. Dubrovnik – Av. SRNJ – SL OBOŠTINA 220 GL. KOLODV OR – Av. Dubrovnik – Av. SRNJ – DUGAV E 221 GL. KOLODV OR – Av. V. Holjevca – Islandska – T RAVNO 222 REM ETINEC – Zapruđe – ŽIT NJAK–ind. Zona 223 DUBRAVA – TRNOV ČICA – DUBEC 224 DUBEC – Brestje – NOVOSEL EC 225 SESV ET E – DUBEC – Čulinečka – KOZARI BOK-ind. zona 226 SV ETICE – Barutanski jarak– REMETE – KREMA TORIJ – MIROGOJ – Bijenička – KAPTOL 227 SV ETICE – Oboj – Donji Bukovec – GORNJI BUKOVEC – ČRET 228 SV ETICE – KBC REBRO – SV ETICE 230 DUBRAVA – GRANEŠINSKI NOVAKI 231 BORONGAJ – Branimirova – NOVI RET KOV EC 232 DUBRAVA – ČRET – JAZ BINA 233 MIHALJEVAC – Gračani – Bačun – MARKUŠEV EC 234 GL. KOLODV OR – KAJZ ERICA – Remetinec – LANIŠT E 236 ČAVIĆEVA – KAMPUS BORONGAJ 238 KAPT OL – Bijenička - KOZJAK

JASTREBARSKO KARLOVAC
Put za Hrv. L. 111

Avenija Većeslava Holjevca
O
Sv. KLARA

166, 268, 310, 311, 313, 330

Otok

268 166

B

IL

Ul. zlatarova zlata

DUBEC 261 Sesvete – Markovo Polje – Vugrovec – Goranec 263 Sesvete – Markovo Polje – Kašina – Planina G. 270 Sesvete – Popovec – Soblinec – Blaguša
Brza linija

A

262 Sesvete – Markovo Polje – Prekvršje – Planina D. Brza linija
Brza linija Brza linija

til at Ven
111

sk or

a

Z

OTOK
Mrkšina 315

2
307 Strmec Bukevski 308 Ščitarjev o – Sasi

ČRNOMEREC Jukić Jukić eva – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Vukovarska SAVIŠ SAVIŠĆE

9

LJUBLJANICA Glavni kolodvor BORONGAJ

N

IC

A
Ul. Baščanske ploče

BOTINEC
159 160 163

Sv. KLARA
a čk Sis

Zastavnice

271 / 272 Sesvete – Popovec – Soblinec – Adamovec- Brza linija Jesenovec-Glavnica- Moravče 273 Sesvete – Popovec – Soblinec – Lužan 274 Sesvete – Popovec – Soblinec-Glavničica-Laktec 280 Sesvete - Šimunčevec
Brza linija Brza linija Brza linija

Mrkšina 65 – crkva

BOTINEC
Bedekova

RANŽIRNI KOLODVOR

11

ČRNOMEREC Jelačićev trg – Kvaternikov trg – Dubrava

3

LJUBLJANICA Vukovarska

a ce sta

DUBEC SAVIŠĆE

111 D. Stupnik – G. Stupnik

HRV. LESKOVEC
132 HRVATSKI LESKOVAC 161 162 169

Mrkšina 69A

Sv. KLARA

BOTINEC

4
ZN I C A OB I LA

12

LJUBLJANICA Savska – Jelačićev trg – Kvaternikov trg DUBRAVA

SAVSKI MOST Savska – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Kvaternikov trg – Dubrava DUBEC

SESV ET E 275 Sesvetska Sopnica 277 Sesvetska Selnica – Jelkovec – Ivanja Reka 278 Sesvetska Sela – Kraljevečki Novaki

315

HRV. L ESKOV EC
Remetineč kih žrtava

13

KVATERNIKOV TRG Trg žrtava fašizma – Glavni kolodvor –

ZAPRUĐE 307 Mraclin – Str mec Bukevski 308 Mraclin – Šćitarjevo – Sasi

KARLOVAC RIJEKA SPLIT

OB I LA ZN I C A
315 Sisač ka – nadvožnjak 315

268 166
Buzin

BUZIN

SL. BR OD VARAŽDIN

5

PREČKO Savska – Vukovarska – Autobusni kolodvor – Kvaternikov trg MAKSIMIR

Jelačićev trg – Savska – Vukovarska ŽITNJAK

LEGENDA
VELIKA GORICA

S is

ka

14

MIHALJEVAC Jelačićev trg – Savska – Av. Dubrovnik ZAPRUĐE

268 Zagreb (Gl. kolodvor) 330 Zagreb (Gl. Kolodvor)
302 Mala Buna – Velika Buna 303 Mala Buna – Šiljakovina – Kozjača 304 Okuje – Mraclin – St. Čiče – V. Gorica 305 Staro Čiče – Kuče – Turopolje 309 Šćitar jevo – Sasi 319 Lomnica – Lukavec 321 Str mec Bukevski 322 Hrašće – Lukavec – Levi Štefanki 323 Ribnica – Lazina 324 Novo Čiče – Čička Poljana 325 Staro Čiče – Vukovina – Ogulinec – Vukojevac
V. GORICA gradska lin.
Brza linija Brza linija

ce

- tram vajska linija - a utobus na linija - že ljeznička pr uga sa gr. / prigr. prometom - prigra dske autobusne linije - staja lište tram vaja / autobusa - staja lište u je dnom sm jeru - početno-krajnje sta jalište - početno-krajnje sta jalište u jednom smjeru
168, S-A Demerje Čorova 315

sta
16 6, 26 8, 0, 31 1, 31

6

ČRNOMEREC Jelačićev trg – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Zapruđe SOPOT

ČEHI
GOLI BREG
Čehi – društveni dom 315

15 17

MIHALJEVAC – Gračani – DOLJE

31 3, 33 0

7
268 V. Gorica 330 V. Gorica (b. l.) 166 Lukavec – D. Dragonožec 310 Gradići – Petrov ina 311 Lukavec – Levi Štefanki 313 Lukavec – Vukomerić

SAVSKI MOST Av. Dubrovnik – Zapruđe –

PREČKO Savska – Jelačićev trg BORONGAJ

- staja lište prigra dskih autobusa - staja lište gradske / prigradske željeznice - važnije prometnice bez javnog prometa - imena važnijih ulica
161 Brezovica - Kupinečki Kraljevec-Štrpet 162 Brezovica - Ašpergeri (-Kupinec) 169 Brezovica - Kupinec S-A Pisarov ina

Lucmanova 315

Autobusni kolodvor – Kvaternikov trg DUBRAVA

BREZOVICA

335 ter minal – Pleso – Kurilovec ( -D. Lomnica) - terminal

159 Strmec Odranski 160 Dragonožec – Lipnica 163 D. Dragonožec – Trpuci

315

Bulićeva

ČEHI

315 Odra - Hrašće - Lukavec

VELIKA GORICA SISAK

Ožujak 2008.