HZZO, Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb, 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 11011 Prvi pregled u PZZ/SKZZ

. (u SKZZ se moţe zaračunati najviše jednom svakih 6 mjeseci 11012 Kontrolni pregled u PZZ/SKZZ 11013 Prvi pregled kod kuće 11014 Kontrolni pregled kod kuće 11021 Prva ambulantna psihijatrijska obrada 11022 Ponovna ambulantna psihijatrijska obrada Prvi stomatološki pregled.Obavlja se prije početka liječ. i ponovo tek po isteku, najmanje 11031 6mj od završ.preth.liječ.korisnika 11032 Kontrolni stomatološki pregled. 11033 Prvi specijalističko stomatološki pregled. 11034 Kontrolni specijalističko stomatološki pregled 11101 Početna bolnička uobičajena skrb u pedijatrijskom odjelu. 11102 Početna bolnička uobičajena skrb u ginekološkom odjelu, odnosno u poroĎajnom odjelu 11103 Početna bolnička uobičajena skrb u internom odjelu. 11104 Početna bolnička uobičajena skrb u infektološkom odjelu. 11105 Početna bolnička uobičajena skrb u neurološkom odjelu. 11106 Početna bolnička uobičajena skrb u dermatološkom odjelu. 11107 Početna bolnička uobičajena skrb u odjelu pulmologije. 11108 Početna bolnička skrb u psihijatrijskom odjelu. 11109 Početna bolnička uobičajena skrb u odjelu kirurgije i traumatologije. 11110 Početna bolnička uobičajena skrb u odjelu ortopedije. 11111 Početna bolnička uobičajena skrb u odjelu urologije. 11112 Početna bolnička uobičajena skrb u odjelu otorinolaringologije. 11113 Početna bolnička uobičajena skrb u odjelu okulistike. 11114 Početna bolnička uobičajena skrb u odjelu onkologije. Početna uobičajena skrb u rehabilitaciji (i nepokretnih bolesnika nakon CVI, neuromišićnih 11115 oboljenja, multiple skleroze, Početna uobičajena skrb u liječilištima, koja za liječenje koriste prirodne zdravstvene 11116 činitelje. Opis je jednak kao u Početna uobičajena zdravstvena skrb na odjelima kronične rehabilitacije. Nastavak nakon 11301 akutne rehabilitacije po Odluci LK-a. Početna uobičajena bolnička skrb u odjelu kronične psihijatrije, prosječno 60 dana. 11302 Uključeni su svi postupci tijekom 24 sata o Početna uobičajena bolničko-zdravstvena skrb u odjelima kroničnog zbrinjavanja bolesnika 11303 starije dobi (gerijatrija) prosje 11401 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu pedijatrije 11402 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu ginekologije odnosno poraĎajnom 11403 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u internom odjelu 11404 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu infektologije 11405 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu neurologije 11406 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu dermatologije 11407 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu ftiziologije 11408 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu psihijatrije 11409 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu kirurgije odnosno odjelu 11410 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu ortopedije 11411 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu urologije 11412 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu otorinolaringologije 74796433.xls.ms_office, 20.01.2009. 1/91

HZZO, Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb, 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 11413 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu okulistike 11414 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu onkologije Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u rehabilitaciji i zdravstvena skrb nepokretnih 11415 bolesnika na rehabilitaciji. 11416 Daljnja zdravstvena skrb u liječilištima 11431 Daljnja zdravstvena skrb u odjelima za liječenje kroničnom 11432 Daljnja uobičajena zdravstvena skrb u odjelu kronične psihijatrije, prosječno Daljnja uobičajena bolničko-zdravstvena skrb u odjelima kroničnig gerijatrijskog 11433 zbrinjavanja. Prosjek liječenja 30 dana. Bolničko zdravstvena skrb u intenzivnoj njezi - I stupanj Uključuje skrb bolesnika koji su pri 11451 svijesti i mogu suraĎivati, Bolničko zdravstvena skrb u intenzivnoj njezi - II stupanj Uključuje skrb bolesnika koji 11452 imaju propisanu trajnu Bolničko zdravstvena skrb u intenzivnoj njezi - III stupanj Uključuje skrb bolesnika, kojima 11453 još nije potrebno Bolničko zdravstvena skrb u intenzivnoj njezi - socioterapiji - uključuje skrb bolesnika sa 11454 duševnim smetnjama, koji Bolničko zdravstvena skrb u intenzivnom liječenju - I stupanj Uključuje skrb bolesnika sa 11461 ugroţenim fiziološkim Bolničko zdravstvena skrb u intenzivnom liječenju - II stupanj Uključuje skrb bolesnika koji 11462 su fiziološki nestabilni, pa Bolničko zdravstvena skrb u intenzivnom liječenju - III stupanj Uključuje bolesnike kojima 11463 su otkazale fiziološke 11601 Konzultacija kod liječnika primarne zdravstvene zaštite ili stomatologa Konzultacija u polikliničko konzilijarnoj zaštiti. Vrijedi za specijaliste u specijalističkim 11603 ambulantama i bolničkoj Timska konzultacija liječnika u primarnoj zaštiti primjenjuje se kod ocjenjivanja privremene 11611 nesposobnosti za posao ili pri Timsko konzultiranje u polikliničko konzilijarnoj djelatnosti primjenjuje se za utvrĎivanje 11612 prava ili potreba korisnika Ekspertiza pojedinog liječnika predstavlja pismeni opis zdravstvenog stanja korisnika sa 11615 tijekom bolesti, izvršenih pretraga i Ekspertiza specijaliste pojedinca uključuje poslove navedene u prethodnom postupku pod 11616 šifrom 11615. Ekspertiza specijalističkog tima obuhvaća poslove navedene kod postupka pod šifrom 11615, 11617 samo kod teţih oboljenja ili stanja, Početna skrb novoroĎenčeta nakon poroda kod kuće, obuhvaća ocjenjivanje novoroĎenčeta 11901 po Apgaru, te na osnovi drugih metoda Daljnja skrb zdravog novoroĎenčeta kod kuće, uključuje njegu pupka, kupanje i previjanje, 11902 podučavanje majke o pravilnoj Početna skrb novoroĎenčeta na poroĎajnom odjelu u bolnici uključuje zbrinjavanje 11910 novoroĎenčeta neposredno nakon poroda, Daljnja skrb novoroĎenčeta u bolnici, uključuje nadzor nad zdravstvenim stanjem 11911 novoroĎenčeta, te potrebnu njegu sestre. Bolnička skrb novoroĎenčeta u intenzivnoj njezi obavlja se kod novoroĎenčadi s vrlo niskom 11912 poroĎajnom teţinom ili kod bolesne

74796433.xls.ms_office, 20.01.2009.

2/91

HZZO, Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb, 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Testiranje provodljivosti ţivaca, (mjerenje brzine motorične provodljivosti jednog ţivca) 12030 kliničko laboratorijska 12031 Testiranje provodljivosti jednog ili više ţivaca polisegmentno kod odreĎivanja razine lezije Testiranje neurovegetativnih funkcija - uključuje standardne testove (EKG, test mirovanja, 12039 test dubokog disanja, Valsalvin 12040 Neurološka evaluacija (ocjena, procjena) boli 12041 Neurofiziološka terapija boli. ** 12042 Klinička i neurofiziološka evaluacija ekstrapiramidnih sindroma. 12043 Kompjuterizirana biaksialna akcelerometrija uz farmakološko testiranje 12051 Testiranje mišićne snage manuelno. Orjentacijska pretraga za ocjenjivanje snage mišića. ** 12052 - Kompletni (mišićni status) ** 12053 - Djelomičan (jedne mišićne skupine) ** 12060 Dijagnostička lumbalna punkcija ili punkcija cisterne 12061 Cervikalna lateralna puncija 12071 Standardni EEG, 16 kanala, HV, FS 12072 8 satna (noćna ) Polisomnografija 12073 Kompjutorska obrada EEG-a, video, poligrafski,Holter Elektroencefalografsko snimanje sa 16-kanalnim EEG aparatom u oteţanim uvjetima ( 12074 Epi.napad, nemir,agresija, i 12075 Videografsko kontinuirano snimanje EEG-a 12076 Cjelodnevno snimanje EEG ili cijelonoćna Polisomnografija ( s analizom spavanja ) 12077 Elektroencefalografija kod novoroĎenčeta i dojenčeta do 1 godine starosti, rutinska 12078 Elektroencefalografija kod djeteta od 1 do 10 godina starosti, rutinska. Elektroencefalografija s poligrafijom kod novoroĎenčeta i dojenčeta do 1 godine starosti, 12079 rutinska. 12080 Elektroencefalografija s poligrafijom kod djeteta od 1 do 10 godina starosti, rutinska. 12081 Trisatna poligrafija 12082 Produţeno 8 satno EEG ili Poligrafsko ambulantno monitoriranje (Holter) 12083 Aktivacijske tehnike uz standardni ili drugi EEG (dodatno) 12084 Dijagnostika kortikalne smrti 12085 Svaka cerebralna kartografija 12087 Vestibularne aktivacijske tehnike u EEG-u 12088 Kratka poligrafija (3 sata) EEG, EKG, Respiracija EMG, Okulogram, i dr. 12090 Diafanoskopija (prosvjetljavanje lubanje) ** 12091 Detekcija senzoričkih cerebralnih potencijala 12092 Neurofiziološka mjerenja kod stereotaktičkih operacija 12093 Elektroretinografija 12095 Reoencefalografija 12101 - po Goldmannu ili Friedmanu. Svaki se postupak zaračunava posebno ** 12102 - kompjutorizirana perimetrija na različitim aparatima ** 12111 Adaptometrija za jedno oko ** 12112 Niktometrija ** 12120 OdreĎivanje osjećaja za boje po Farnsworthu za oba oka ** 12121 OdreĎivanje osjećaja za boje na anamaloskopu za oba oka ** 12122 Pregled s ortoreterom ** 12130 Pregled s prepisivanjem kontaktnih leća ** 12131 Upućivanje za nošenje kontaktnih leća ili modeliranje leća ** 74796433.xls.ms_office, 20.01.2009. 3/91

modificirani 12305 Govorni audiogram ** 12306 Govorni audiogram sa slušnim aparatom ** 12308 Akumetrijsko ispitivanje 12311 Timpanogram standardni ** 12312 Stapedius refleks ** 12313 Timpanometrijsko ispitivanje funkcije Eustahijeve tube 12314 Timpanometrijsko ispitivanje zamora 12315 Timpanometrijsko ispitivanje latencije Stapedius refleksa Agravacijski i simulacijski testovi (Stenger. Si-Si.48 intenzivna širina. Proširena polikardiografija. Uključuje uz komponente pod šifrom 12510 još i 12511 kinetokardiogram ili sfigruogram vene Snimanje bila arterije s grafičkim prikazom i izračunom vrijednosti sistoličkih vremenskih 12520 intervala u 12531 Arterijska pletizmografija 12532 Venozna pletizmografija. 12331 audiometrijski test-retest ** 12341 Bitermalni kalorični test po Hallipike-Fitzheraldu s vodom ili sa zrakom 12342 Kalorični test po Barranyu ili po Kobracku ** 12351 Rotatorno ispitivanje aparata za ravnoteţu po Barranyu ** 12361 Kalorična elektronistagmografija 12371 Rotatorna elektronistagmografija 12381 Pendularna elektronistagmografija 12382 Reoencefatografija s cervikalnim ENG testovima 12383 Kraniokorpografija (CCG) poloţajni testovi 12384 Vestibularne vjeţbe 12391 Statokineziometrija s kompjutorskom analizom Elektrokohleografija.3.01. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. apsolutna 12304 provodljivost kosti. Azzi). 20.kod djece ** 12303 Bekesy audiometrija ** Audiometrijski testovi Fowler. mjerenje učinka mišićne pumpe 74796433. ** 12414 Sinusoskopija (dijagnostička) paranazalnih sinusa ** 12491 Fonijatrijski pregled ** 12492 Mjerenje fonacijskog vremena. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 12220 Slikanje očne pozadine ** 12250 Aplanacijska tonometrija za oba oka ** 12251 Elektronska (kompjutorizirana) tonografija ** 12254 Orbitotonometrija ili grafija ** 12290 Test provokacije kod Glaukoma ** 12301 Tonalna audiometrija za odreĎivanje praga ** 12302 Tonalna audiometrija za odreĎivanje praga . Luscher. Obuhvaća 12510 fonokardiogram. Fonospirometrija ** Polikardiografija je grafički zapis akustičnih i mehaničkih fenomena iznad srca. TDT. Detekcija električnih potencijala moţdanog stabla i evocirani 12392 potencijal srednjih latencija 12411 Otorinoskopija ** 12412 Rinomanometrija ** 12413 Otomikroskopija (mikrostatus i mikrotoaleta uha ) P*. 4/91 . Runge.xls.2009. Lombard.ms_office.HZZO. Dorfker-Steward.

xls. Radi se o 12701 Kateterizacija srca desnog.te arhiviranje Analiza studijskih modela obuhvaća mjerenje širine pojedinih zubi.HZZO. 5/91 . naknadna interpretacija na Telemetrija. Tjelesno opterećenje na Vektoelektrokardiografija.Frankovi odvodi. 12702 Transeptalna kateterizacija 12730 Dodatna angio-kardiografija (atriografija. izrada studijskog modela oba zubna lukva i arhiviranje 13024 Lab. mjerenje Analiza artikulacijskih i okluzijskih smetnji u individualnom i gnatološkom artikulatoru 13022 postave zuba u 13023 Lab. Balonska dilatacija stenoze pulmonalne valvule Uzimanje otiska zubnih lukova i izrada studijskog modela uključuje otisak oba zubna lukva i 13020 izradu. Kardiorespirografija uključuje biljeţenje disanja pomoću dviju samoljepljivih elektroda u 12570 predjelu prsnog koša 12601 Uobičajena elektrokardiografija. Snimanje 12 odvoda elektrokardiograma i analiza. Snimanje 12 odvoda elektrokardiograma i Transtelefonsko mjerenje tlaka sa usmenim ili pismenim savjetom . lijevog (mjerenje MV i saturacije) lijeva ventrikulografija.PTCA.01.desna ventrikulografija) 12731 Prepreke u uvoĎenju katetera (kod patoloških promjena kod šifri 12701. Snimanje ortogonalnih odvoda po Franku kao dodatak 12604 standardnom elektrokardiogramu.ms_office.1x tjedno tijekom 12607 tijekom najduţe 4 mjeseca Kontinuirano mjerenje krvnog tlaka-uključuje mjerenje krvnog tlaka tijekom 24 sata pomoću 12608 prijenosnog ureĎaja.12780. zubnih skupina. ergotaminski test 12750 Mjerenje tlaka krvi s Millarevim transducerima ** 12760 Rutinsko elektrofiziološko ispitivanje srca 12761 Elektrofiziološko ispitivanje supraventrikularne tahikardije 12762 Elektrofiziološko ispitivanje ventrikularne tahikardije 12763 Farmakološko ispitivanje supraventrikularne tahikardije 12764 Farmakološko ispitivanje ventrikularne tahikardije 12765 Ablacija supraventrikularne tahikardije 12766 Ablacija ventrikularne tahikardije 12780 Koronarografija lijeva ventrikulografija.telemetrijsko snimanje EKG (1 odvod) sa namjenom monitorizacije tijekom 12603 testa sa opterećenjem (dinamična elektroElektrokardiogram .12702.test sa opterećenjem na cikloergometru. Snimanje akustičkih fenomena unutar srčanih šupljina 12550 pomoću kateterizacije srca. metabolička ispitivanja.12730) 12740 OdreĎivanje shuntova. biopsija srca. 12605 Testiranje pacemakera ** 12606 Transtelefonska elektrokardiografija. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Intrakardijalna fonokardiografija. ** Holter monitoring 24-satno snimanje EKG pomoću magnetskog zapisa i prenosnog 12602 kazetofona.2009. aortografija koronarografija (8 projekcija) 12792 Cikloergometrija s EKG-om (Ergometrija-uz snimanje EKG-a do 10 snimanja) 12795 Privremena elektrostimulacija ** 12796 Atrioseptosornia po Rashkindu. 13021 interdentalnih prostora. Vektokardiogram je grafički prikaz bioelektrične aktivnosti srca u 12630 tri ortogonalne ravnine. 20.analiza modela u individualnom i gnatološkom artikulatoru 74796433. Dinamična elektrokardiografija . Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. odnosno na 12620 pokretnoj traci.

20.HZZO.xls. 6/91 . 13635 Elektromiografija uterusa sa površinskim elektrodama u trudnoći 13638 Elektromiografija vanjskih očnih mišića OdreĎivanje ţivčano-mišićnog podrhtaja (ili trzaja) i teritorijalne gustoće mišićnih vlakana u 13640 motoričkoj jedinici. (SFEMG) OdreĎivanje ţivčano-mišićnog podrhtaja (ili trzaja) i teritorijalne gustoće sa intravenoznom 13641 aplikacijom farmakološkog Elekrostatus. Kliničko laboratorijska 13632 dijagnostička metoda pretrage s upotrebom OdreĎivanje funkcionalne sposobnosti ţivčano-mišićne sinapse sa tetaničkom električnom 13633 stimulacijom. H. M. Dijagnostička metoda za ocjenjivane sposobnosti mišićne kontrakcije pomoću 13690 električne struje (po segmentu ) ** 74796433.(tehničko izvodjenje) ** 13303 Pokus koncentracije odredjivanjem osmolalnosti urina ** 13304 Pokus na hematuriju sa 3 čaše ** 13305 Pokus na ortostatsku proteinuriju ** 13306 Odredjivanje postotka dismorfičnih eritorcita-(mikroskopski)** 13307 Test-2-satne mokrače natašte za metaboličku obradu ** 13331 Cistometrija ** Kombinirano mjerenje intraabdominalnog pritiska. cistometrija. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.donjeg probavnog sustava 13200 Manometrija anorektuma-donjeg probavnog sustava s kolonom 13201 24-satna pH-metrija 13301 Bimanuelna palpacija mjehura i sadrţaja male zdjelice u anesteziji ** 13302 Kreatinin klirens . 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Kontrola zubnih naslaga bojenjem (registracija naslaga) obuhvaća nanošenje boje na zube.gornjeg probavnog sustava 13199 Manometrija anorektuma . Kliničko laboratorijska OdreĎivanje latence i drugih parametara valova T. ** 13621 Jednoosni zglobovi ** 13622 Višeosni namjenski i zglob kuka ** 13623 OdreĎivanje mineralnog sadrţaja skeleta (denzitometrija) S* 13624 Dinamometrija ili test mjerenja snage jednoga segmenta (do 3 segmenta) ** 13631 Rutinska elektromiografija mišića gornjih ili donjih udova. 13090 očitavanje i zapis 13195 OdreĎivanje kvantuma salivacije ** 13196 Kay.ms_office. Polielektromiografija Elektromiografija s analizom frekvencije. Klinička metoda pretrage za utvrĎivanje 13610 uţine udova i simetrije. Elektromiografija analnog i 13634 uretralnog sfinktera. profila pritiska u uretri i 13332 elektromiografije sfinktera (nije 13350 UtvrĎivanje profila uretre ** 13351 Mjerenje pritiska gornjih mokraćnih puteva ** 13391 Uroflow ** 13392 Testiranje osjetljivog mjehura ** 13393 Sfinktometrija ** 13394 Mjerenje abdominalnog pritiska ili pritiska analnog sfinktera 13530 Postkoitalni test uključuje uzimanje i mikroskopski pregled ** Mjerenje duţine udova. F.test (ispitivanje ţelučane sekrecije)** 13197 Secretin test (ispitivanje egzogene sekrecije pankreasa)** 13198 Manometrija jednjaka .01.2009. UtvrĎivanje asimetrije.

2009. (dijagnostička. 16160 Stroboskopija ** Traheobronhoskopija sa savitljivim ili rigidnim instrumentom -lokalna anestezija je 16201 uključena. 14451 Jedinica obračunavanja je od 1 Elektrodiatermijska endoskopska polipektomija makroparcijalne biopsije ili elektroresekcija 14452 izrasline (tumora). Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. Eventualna biopsija je uključena 14830 Biopsija koţe i biopsija cervixa klještima (faure) punch biopsija **. potkoţnog tkiva mišića ili limfne ţlijezde ** Biopsija mediastinalnih limfnih ţlijezda kod medijastinoskopije ili biopsija pleure kod 15811 torakoskopije Mikrolaringoskopija . Elektroneurografija jednog perifernog ţivca. Dijagnostička metoda za utvrĎivanje funkcionalne vrijednosti pokreta izazvanog 13691 električnom stimulacijom. Evidentira se jedanput bez 14840 obzira na broj uzoraka 14890 Punkcijska biopsija dojke ** P* 15010 Probatorna ekscizija biopsija koţe. Jedinica 14201 obračunavanja je od 1 do 5 biopsija ** 14310 Perkutana bipsija pluća ili pleure iglom Biopsija dušnika. 7/91 . Definicija aspiracijska biopsija proksimalnog tankog crijeva s 14501 posebnom biopsijskom sondom Biopsija jetre iglom (perkutana) i druge biopsije dubokih struktura kod laparoskopije.01. Evidentira se samo jedanput bez obzira na broj uzoraka 14710 Percoeliskopska adhezioliza sa laparoskopijom. postavljanje sonde 16301 za prehranu. litotripsija kamena u ţučnim putevima. Ezofagoskopija . P* Biopsija kosti i vaĎenje koštane srţi (autologne i alogenične).području pri endoskopiji (usna šupljina i orofarinks). 13710 savjetovanje i interpretaciju Biopsija na ORL . bronhija ili transbronhijalne biopsije pluća pri endoskopiji. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Test FES. opća posebno (biopsija. odstranjivanje 16130 stranih tijela. uvoĎenje 14454 pig-tail katetera za unutrašnju Biopsija tankog crijeva.epifaringoskopija .ms_office. Kliničko 13693 laboratorijska metoda pretrage Kineziološko mjerenje hoda s polielektromiogramom ili mjerenje pokreta gornjeg uda s 13694 elektrogoniogramom te Polisegmentna elektroneurografska analiza jednog ţivčanog stabla i intraoperativna 13695 elektroneurografija Digitalna dermoskopija s ili bez softverske analize podataka (uključuje klinički pregled. Endoskopska papilosfinkterotomija (EPT) kod ERCP. Evidentira se samo jedanput bez obzira na broj uzoraka 14631 Perkutana biopsija prostate. 14502 Perkutana aspiracijska 14601 Perkutana biopsija bubrega.lokalna anestezija je uključena. dilatacije 74796433. Jedinica 14321 obračunavanja je 1 Biopsija probavnog trakta kod endoskopija (isključene aspiracijske biopsije tankog crijeva). Kliničko laboratorijska dijagnostička metoda 13692 pretrage upotrebom električne stimulacije Kineziološko mjerenje hoda s elektrobaragramom ili elektrogoniogramom. Uključuje s posebnom 14453 elektrodiatermijskom omčom (papiloform) Ekstrakcija kamena iz holedokusa po EPC. 20.HZZO.xls. biopsija.opća anestezija posebno (biopsija.

** 74796433.01. Obuhvaća dijagnostiku. Uključuje poslove navedene pod šifrom 16404 16403 i pregled završnog ileuma Proktoskopija. Kombinirano endoskopsko 16302 rengenološka 16303 Endoskopsko hemostatički zahvati Injekcijska skleroterapija 16331 Ezofago-gastro-dudodenoskopija (panendosko pija) Fiberoptička pretraga 16332 Duboka duodenoskopija. 8/91 . Opća anestezija 16970 Artroskopija koljena 16971 Artroskopija ramena Koţni alergijski testovi za odredjivanje preosjetljivosti sa brzom reakcijom ubodni prick test 17021 ili intradermalni test. Endoskopska pretraga dvanaesterca s pregledom Vaterove 16401 Rektosigmoskopija (fiberoptička).djelomična. P* 16662 Fetoskopija s ultrazvukom Torakoskopija ili laparoskopija.pieloskopija Cistoskopija s uvoĎenjem uretralnih katatera (za retrogradnu ili za separatnu funkcionalnu 16554 dijagnostiku bubrega) 16560 Endoskopsko liječenje vazikoureteralnog refluksa sterilnim biorazgradivim gelom 16561 Endoskopsko liječenje vazikoureteralnog refluksa sterilnim biorazgradivim gelom 16601 Histeroskopija s hidro i pneumometrom 16602 Kolposkopija **. P* Rektoskopija. inciziju i uvodjenje instrumenata sa 16910 eksploracijom i Medijastinoskopija je endoskopski pregled prednjeg medijastinuma sa incizijom u jugularnoj 16911 udubini. Uključuje pregled cijelog rektuma i sigme ** Koloskopija . P* 16603 Amnioskopija **. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.2009. Koţni intradermalni alergijski testovi za odredjivanje preosjetljivosti sa kasnom reakcijom sa 17022 setom s alergijskim Koţni alergijski testovi za odredjivanje kontaktne preosjetljivosti test lijepljenjem. Pretraga rektuma i distalne sigme s krutim rektoskopom konvencijalnog tipa i 16406 duţine do 30 cm.xls.ms_office. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Endoskopska retrogradna kolangio-pankreatikografija (ERCP). 20.HZZO. Endoskopska pretraga analnog kanala i rektuma sa krutim kratkim 16405 "proktoskopom" **. 16407 Endoskopija tankog crijeva videokapsulom 16408 Balon dilatacija jednjaka 16409 Balon dilatacija anorektuma 16410 Biofeedback terapija poremećaja anorektuma 16552 Uretro-cistoskopija 16553 Uretro . Fiberoptička koloskopija sadrţi pregled lijevog hemikolona barem 16402 do fleksure 16403 Totalna koloskopija. Opća anestezija Hiloskopija je pregled medijastinuma s incizijom u drugom ili trećem medjurebrenom 16912 prostoru parastenalno. Fiberoptička pretraga cijelog debelog crijeva Totalna koloskopija s retrogradnom ileoskopijom. Uključuje 17023 testiranje sa setom Koţni tuberkulinski test sa intradermalnom aplikacijom PPD za dokazivanje kasne 17030 preosjetljivosti kod tuberkuloze ** Kveimov test za dokazivanje sarkoidoze s intradermalnim iniciranjem antigena i biopsijom 17040 koţe.

zapisa krivulje ispiranja 17132 indikatorskog plina u svrhu Gradienti tlaka respiratornih plinova izmedju alveola i arterije obuhvaćaju mjerenje razlike 17151 parcijalnih tlakova kisika Mjerenje Vd/VA predstavlja mjerenje omjera izmedju volumena mrtvog prostora i volumena 17152 daha. RO. Mjerenje minute ventilacije. O2.) obuhvaća krivulju. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.ms_office.HZZO. kod kojih se mjere 17112 maksimalni ekspiratorni protok nakon Tjelesna pletizmografija obuhvaća mjerenje cjelokupnog otpora u dišnim putevima (RAW). 17190 potrebe OO2. obuhvaća mjerenje vitalnog 17101 kapaciteta (VC) ili forsiranog vitalnog Rezidualni volumen (RV) i mjerenje funkcionalnog rezidualnog kapaciteta (FRC) pomoću 17102 dilucijske metode s helijem i Krivulja protok . 17121 otpora tijekom inspirija (Rawin) i 17122 Pritisak u jednjaku znači indirektno mjerenje pleuralnog pritiska (Ppl). 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Specifični provokacijski testovi za dokazivanje senzibilizacije različitih organa (bronhijalni 17070 provokacijski test. 17153 Mjerenje transfer faktora (difuzijskog kapaciteta pluća) za ugljični Metoda Đ"diferencijalneĐ" difuzije sa mjerenjem membranske komponente transfer faktora 17154 pluća (DM). oscilografija. te količine krvi u pluć Transfer faktor pluća za ugljični monoksid (Steady state metoda) Dlco obuhvaća mjerenje 17155 transfer faktora Odgovor na ugljični dioksid hipoksemiju obuhvaća mjerenje minute ventilacije nakon 17161 udisanja različitih koncentracija ugljičnog Minutna ventilacija pod opterećenjem (spiroergometrija). 17071 acetilkolin. HE.volumen predstavlja protok pri različitim plućnim volumenima.uključuje utvrĎivanje anatomskog i fiziološkog stanja kapilara (takoĎer R17302 L test). ** Kapilaroskopija . tekućoj traci ili na 17301 UtvrĎivanje krvnog protoka u oba uda. N2. N2.) znači zapis krivulje ispiranja 17131 indikatorskog plina.xls. Spirometrija je mjerenje plućnog kapaciteta i volumena. He. Evidentira se samo 17303 Ispitivanje galvanizma u ustima ** 17304 IzvoĎenje oralnog kliničkog testa u svrhu dokazivanja aktivnih ţarišta ** Ciklodinamometar Metoda fizikalne terapije za pridobivanje i utvrĎivanje snage mišićnih 17501 grupa ** 74796433. Rastezljivost (Kompliansa) pluća obuhvaća mjerenje statične (Cstat) i dinamičke (Cdyn) 17123 komplianse te izračun specifične Test jednokratnog daha (Npr. Mjerenje veličine venoznog priliva Test opterećenja. Test višekratnog daha (Npr. metakolin). IzvoĎenje kompletnog fizičkog opterećenja na tri stupnja na bicikl 17193 ergometru.2009. 20. SF6. OO2.01. Obuhvaća 17111 mjerenje najvećeg protoka izmedju Mjerenje volumena pri jednakom protoku (volumen isso-flow) Pretrage. Nespecifični provokacijski testovi za dokazivanje bronhijalne hiperreaktivnosti (histamin. barem kod tri Volumen zatvaranja (closing volumen) (CV) obuhvaća mjerenje volumena pluća kod kojeg 17191 se u tijeku ekspiracije počinju zatvarati 17192 Desno-lijevi intrapulmonalni shunt (QsQt). 9/91 .

Evidentira se samo jedanput 18440 Dijagnostička punkcija pleuralne šupljine pertrahealna i bronhialna aspiracija ** 18450 Dijagnostička punkcija odnosno aspiracija jetre. grla. koštane moţdine i slično ** 18551 Punkcija i aspiracija drugih organa ** Uzimanje materijala sa koţe. očiju. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. P* 19142 Uzimanje krvi iz vene (bez ili s koagulansom) **. EDTA. 17692 Oralni test tolerancije na glukozu ** 17693 Stimulacijski testovi (Rastinonski t.. IzvoĎenje kompliciranih endokrinološko-metaboličkih testova (adrenalinskih. nosa. P* 19161 Uzimanje brisa uretre ili cervixa uterusa i aspiracija endometrija **. 17691 glukagonski.kategorije D. P* 19150 Uzimanje i sabiranje urina i dodatak sredstva za konzerviranje. P* 19141 Uzimanje kapilarne krvi **. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Maksimalna snaga mišićnih grupa. Kategorija E uključuje kompleksne kompjutorizirane 19216 neuropsihologijske Evaluacija preostalih zdravstvenih i rehabilitacijskih potencijala sadrţi utvrĎivanje preostalih 19701 (ţivčanih) Evaluacija mogućnosti za aplikaciju ortopedskog pomagala sadrţi kompleksnu ocjenu 19702 mogućnosti upotrebe ortopedskog 74796433. 20. UtvrĎivanje patološkog hoda i odstupanja od uzoraka normalnog hoda ** Test motoričkih funkcija.xls. 19213 Uključuje testove Prikupljanje podataka s psihološko-dijagnostičkim postupcima i metodama -kategorije C. dexamethasonski. 19214 Obuhvaća testove Prikupljanje podataka s psiholološko-dijagnostičkim postupcima i metodama.HZZO. sabiranje 19105 sputama. P* 19171 Uzimanje sekreta pankreasa za citološku i biokemijsku pretragu kod ERCP (16302) 19211 Kraći psihodijagnostički intervju ** Prikupljanje podataka s psihološkim dijagnostičkim postupcima i metodama-kategorija A. sluznica. 19212 Uključuje Prikupljanje podataka s psihološko-dijagnostičkim postupcima i metodama-kategorije B. glukagonski) 17694 Profil šećera u krvi ** Duţi testovi u ginekologiji (supresisko-stimulacijski test ili gonadotropinski ) ** 17695 Dijagnostički zahvati 17696 Kontinuirano mjerenje glukoze pomoću senzora kroz 72 sata 18020 Fluorescentna angiografija očiju. glibenkamitski. koţnih adneksa. P* 19151 Uzimanje urina za bakterološke pretrage **. Upotreba raznih metodskih pomagala za odreĎivanje 17510 snage mišićnih grupa (ergometri. usta. 19215 Obuhvaća Primjena psihidijagnostičkih tehnika. Klinička instrumentalna metoda pretrage za utvrĎivanje sposobnosti nošenja 17550 bioelektrične ručne proteze ** IzvoĎenje jednostavnih endokrinološko-metaboličkih testova (estrogenski. 17690 resrepinski. 10/91 .ms_office. UtvrĎivanje funkcionalne sposobnosti hodanja pod različitim uvjetima 17530 Analiza hoda. stolice **.2009. škripci s 17520 Testiranje hoda. bubrega i drugih parenhimskih organa ** 18550 Punkcija limfne ţlijezde.01. Klinička metoda pretrage za utvrĎivanje raznih uzoraka aktivne 17540 pokretljivosti ** Miotest.

Ukupni laki lanci-lambda 21069 S .prokalcitonin 21078 S .Ukupni laki lanci-kapa 21068 S . (S-C4) 21063 (S) protein-krioglobulin 21064 S-alfa2 . (S) protein-alfa2 . 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Evaluacija postignutog stupnja rehabilitiranosti kod tjelesno teţe pogoĎenih korisnika sadrţi 19703 kompleksnu Evaluacija sposobnosti za obavljanje dnevnih aktivnosti sadrţi kompleksnu analizu 19760 sposobnosti za obavljanje dnevnih 19761 Kompletna 19762 Djelomična 21001 S-aminokiseline.CK-MB maseni 21081 S .Fibrinoelektin 21075 K .makroglobulin 21066 S-haptoglobin 21067 S . relativni odnosi pojedinih zona (S) protein-albumin. proteinske frakcije (imunoelektroforeza) 21034 S .Imonoglobulin A 21037 S .Beta2-mikroglobulin 21077 S .Troponin I 21079 S . odnosno izoelektrični naboj 21033 S . (S) protein21031 alfa1 .Lecitin 21020 S-ukupni proteini S .g 21032 S-protein.HZZO. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.Imunoglobulin G 21035 S .globulin. 20.RH-faktor (kvantitativno) 21076 S .2009.01. podjela s obzirom na molsku masu. 11/91 .Slobodni laki lanci-kapa (kvalitativno) 21038 S .NT-proBNP 21086 S .P1NP 21082 S .Imunoglobulin M 21036 S .N-MID-osteokalcin 21083 S . (S-C3) 21062 (S) protein-komplement C4.Proteini.Protein S-100 21085 S .alfa1 .Troponin T 21080 S .Slobodni laki lanci-lambda (kvalitativno) 21039 S . kromatografska podjela 21011 S-fenilalanin 21012 S-tirozin 21013 S-triptofan 21014 S .Ceruloplazmin 21071 S-C1 inhibitor 21072 S .xls.Delta antitijela 21040 S-albumin 21061 (S) protein-komplement C3.kiseli glikoprotein 21074 P .ms_office.Teški lanci 21070 S .elektroforeza proteina.Eritropoetin 74796433.Beta cross laps (CTx) 21084 S .

Fruktoza 21392 S-fruktozmin 21395 S-Ukupne sijalinske kiseline 21396 S-Gangliozidi 21401 S-Ukupni lipidi 21402 S-trigliceridi 21411 S-slobodne masne kiseline (S-SMK) 21412 Slobodne masne kiseline (majčino mlijeko) 21421 S Kolesteroli 74796433. "S"* 21310 S. (P-methemalbumin) 21094 A-alfa1 . K-Glukoza baze. (S) glukoprotein-alfa1 . P.BE) 21241 Izdahnuti plin .ugljični dioksid 21242 Izdahnuti plin .Erc-Protoporfirini 21200 K-kisik 21201 Plin / (aK) P-pO2/ 21202 (K) . 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 21091 S-alfa2 . PO2.01.Stvari HCO3 ukupni CO2. (S apoliprotein Az) 21097 (S) protein apolipoprotein B (S apolipoprotein B) 21110 P amonijev ion 21120 S ureja 21130 S urat 21141 S kreatinin 21142 S kreatin 21151 S bilirubin (ukupni bilirubin) 21152 S bilirubin (direktni bilirubin) 21153 S . (GUK) 21321 S-Galaktoza 21322 (K) Erc . /(K) Erc-AMP + ADP/ 21352 (K) Erc adenozin trifosfat. vezan na albumin.BE. /(K) Erc AMP/ 21354 (K) Erc adenozin difosfat. CO2.Galaktoza S-Elektroforeza glukoproteina (S) glukoprotein-albumin. 21251 PaO2. PaCO2.HZZO.HCO3. dvodimenzionalna 21391 S . pH.neproteinski (S-NPN) 21194 (K).ms_office. PB. /(K) Erc ATP/ 21353 (K) Erc adenozin monofosfat. BE.Kisik 21250 Udahnuti plin .globulin. ( Erc ADP) 21360 S šećeri. SB.stand.antitripsin 21093 P-hemoglobin.2009. (S) gl 21351 (K) Erc-adenozin monofosfat + adenozin difosfat. stand. 20. AB.xls. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. / (K) Erc-GSH / 21192 (K) Erc-Glutationska (GSH) stabilnost 21193 S dušik . 21330 (S) glukoprotein-alfa2 .antitripsin 21096 (S) protein apolipoprotein Az.globulin.bilirubin-indirektni 21191 (K) Erc Glutation (GSK). Hb. kromatografska podjela.Kisik Plinska analiza arterijske krvi i acido-bazni status mjerenje SaHbO2. 12/91 . kromatografska podjela. jednodimenzionalna 21361 S šećeri.Hb -oksihemoglobin 21205 Methemoglobin 21209 Acidobazna ravnoteţa (pH.pCO2.

Na) 21502 S. 21584 S-Nikal (II) (Ni). 21425 S-HDL-2 kolesterol 21427 S-LDL-kolesterol 21428 S-HDL-3 kolesterol 21441 S-Elektroforeza lipoproteina 21443 Tipizacija hiperlipoproteinemija (kolesterol. 20.P .P.xls. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. . . trigliceridi.S-LDL-Fosfolipidi 21501 S.K) 21503 (K) Erc .P . 21632 S Barbiturati. /(K) Erc ..Erci-Magnezij (II) (Mg). 21593 S-Bromid 21594 S-Krom (III) (Cr) 21601 S-Vitamin A S-Vitamin E 21602 S-Kerotini. S-Triciklični antidepresivi. 21605 S-Vitamin D (25 OHD) 21606 S-Vitamin B12 21631 S-Sulfonamidi. 13/91 . 21582 S Mangan (II) (Mn). Fedrickson) 21444 S-Lipoprotein X (LPX) 21446 S-Lipoprotein a (LPa) 21447 S-Lipidni peroksid 21448 S-Ukupni lipidni fosfor 21450 S-Fosfolipidi 21451 P. 21591 S-Magnezij (II) (Mg)... 21560 (K).Kalijev ion (S. 21586 S-Kadmij (II) (Cd). 21583 S-Kobalt (II) (Co).Na/ 21504 (K) Erc . 21592 S-Litij (I) (Li).2009.Natrijev ion (S.Natrijev ion. 21663 S-Metotreksat.poJ 21633 S-Salicilati. 21603 S-Teofilin.. 21604 S-Tiopental.ms_office. 74796433.poJ S-Benzodiazepini... 21585 S-Aluminij (III) (Al). organoleptički pregled.K) 21505 OdreĎivanje proteinski vezanog joda (PVJ) u serumu 21506 OdreĎivanje anorganskog joda u plazmi 21511 S-Kalcij (II) (Ca) 21512 S-Ionizirani kalcij (Ca2) 21520 S Bakar (II) (Cu) 21525 S-Selen 21530 K-Olovo (II).HZZO.S-HDL-Fosfolipidi 21452 P.poJ. /(K) Erc .Kalijev ion. .01. 21540 S Fosfor (PI) 21550 S-Klorid. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 21424 S/HDL-Kolesterol. 21581 S-Cink (II) (Zn).P .

21723 K-3-Hidroksibutirat. albumini. S-Tobramicin. 21702 P-Laktat. proteini. klor. 21690 barbiturati.PABA U. "screening test" 22002 U-Cistin. benzodiazepini. opijati. bilirubin stan 22001 U-Cistin+Homocistin.HZZO. S-Amikacin. jednodimenzionalna kromatografska podjela (U-Aminokiseline kromat. 21793 K-Alkohol 21794 PABA-tes PABA-S 0. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. stanični ili ukupni 21891 CO2.. dvodimenzionalna kromatografska podjela 22011 dU-Dušik Aminokiselina 22012 (U) Proteinske frakcije. /imunoelektroforeza / 22013 dU-Cistin 22014 U-Cistin 22015 U-Tirozin 22016 U-Triptofan 22017 U-Fenilalanin 22019 dU-Hidroksiprolin 22020 U-PABA 22021 U-Proteini kvalitativno 22030 dU. ka 21691 Kongo test 21693 S-Izoniazid. S-Netilmicin. . S-Lidokain. 14/91 . 20. "screening test" 22003 U-Tirozin +Leucin.3 (h.2009. U-Proteini. ciklosporin. 21695 S-Digoksin.xls. urea. glukoza. gentamicin. (S-Prokainamid/N21697 acetilprokainamid) S-Disopiramid 21698 S-Acetaminofen. kalij. kvantitativno 74796433. "screening test" 22004 U-Triptofan. 21696 S-D . "screening test" U-Aminokiseline. 21711 S-Ţučne kiseline. 21699 S-Karbametzapin 21701 K-Piruvat.ms_office. S-Prokainamid/N-acetil-prokainamid. fenitoin. 21694 S-Gentamicin.Ksiloza-Test (serum urin) S-Kinidin.. 21741 S-Limunska kiselina 21792 S-Ribinukleinska kiselina. 22005 podjela) 22006 dU-Aminokiseline.poJ 21722 K-Acetoacetat. Indeks PABA) 21795 S-PABA 21796 Testiranje krvi na alkohol pomoću test pločice za potrebe obveznog zdravstvenog osiguranja 21810 S-Osmolalnost 21830 K-Viskoznost 21890 Postupci na 1-kanalnom analizatoru Postupci na 16-kanalnom analizatoru (natrij. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Lijekovi i sredstva ovisnosti (imunokemijski) (amikacin.01. 21721 S-Acetoacetat.

dU-p-aminofenol 22201 U-Glukoza. U-Kalcij (II) (Ca) 22310 dU. kvantitativno 22137 dU. test traka 22132 dU. U-Fe) 22342 dU. (U) protein22040 alfa2 . U-Glukoza. U-Fruktoza. kvantitativno 22221 dU-Mukopolisaharidi kvalitativno 22222 dU-Mukopolisaharidi 22223 dU-Mukopolisaharidi. kromatografska podjela. U-K) 22330 dU.spec. dvodimenzionalna 22300 dU.teţ) 22126 Urin-kemijska analiza (glukoza. ukupni 22192 U. kvantitativno 22125 Urin-kompletna pretraga (traka. (dU.globulin.elektroforeza proteina (U) protein-albumin. U-Šećeri. U-Porfobilinogen. kvantitativno 22133 dU. kvantitativno 22123 U-Urobilinogen. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.ketoni) 22128 Urin-kemijska pretraga (bilirubin. F-Koproporfirini 22135 U-Porfobilinogen. kvantitativno 22212 dU. (U) protein-alfa1 .HZZO. test traka 22124 dU. U-Šećeri. U-Na) 22341 dU. U-Natrijev ion. U-Galaktoza. RIA 22052 U-Hemoglobin. U-Kalijev ion.ketoni. U-Ureja 22160 dU -U-Urat 22190 dU-Dušik. U-Porfirini. U-Urobilinogen. U-Kloridi 22320 dU. U-Ţeljezo.ms_office. (U) protein-beta-glo 22051 U-Mioglobin. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS U . U-Olovo (II) (Pb) 22345 U-Krom (III) (Cr) 74796433.globulin. 20. elektroforetska raspodjela 22242 dU.sediment. (dU. U-delta-Aminolevulinat. U-Uroporfirini (I+III) 22134 dU. U-Ţučne kiseline. kvantitativno 22150 dU. pH. U-Kreatin 22112 dU-Kreatinin 22121 U-Bilirubin.2009. (dU-DALA) 22142 dU. kvantitativno 22054 U-Teški lanci 22055 U-Mikroalbumin 22100 dU-Amonijak 22111 dU.xls. kvantitativno 22243 dU. test traka 22202 dU. U-Bilirubin. jednodimenzionalna 22244 dU. kvalitativno 22136 dU. test traka 22053 U-Hemoglobin.proteini. 22127 Urin-kemijska pretraga (glukoza. 15/91 .01. test traka 22122 dU.urobilinogen) 22131 U-Porfirini. U-Bakar (II) (Cu) 22344 dU. kromatografska podjela. (dU.

16/91 .xls. imunoelektroforeza 22613 dF-Dušik 22621 dF-Lipidi 22630 F-Hemoglobin. (dU-5-HIA) /serotonin/ 22423 U-Homogentizinat . "screening test" U-Barbiturati "Scrining test" U-Barbiturati kvantitativno U-Cocaine metab. kvalitativno 22612 (F) Protein -Proteinske frakcije. 22511 itd.HZZO. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 22346 U-Mangan (II) (Mn) 22347 U-Nikal (II) (Ni) 22348 U-Selen 22351 dU.test traka 22410 dU.01. (U-pH) Ka-Kalcijev fosfat. kristali. (U-PSP) 22491 U-Melanin "screening test" 22500 U-Urin. pH. urati. cistin. leukociti. kvalitativno 22425 dU-Oksalat 22426 dU. kromatografska podjela. amonijev urat. 20. 22541 U-Eozinofili granulociti 22550 (U) Cilindri-odvajanje eritrocitnih i leukocitnih 22581 dU-Urin. kalcijev oksat. U-Magnezij (II) (Mg) 22352 OreĎivanje joda u urinu 22393 dU. test traka (U-Krv) 22540 U-Sediment eritrociti. test traka 22422 dU-5-Hidroksiindolacetat. 22429 U-Fenilpiruvat.kvan 22520 U-osmolalnost 22530 U-Krv. kvalitativno 22692 F-Urobilin. N-PCP U22443 Opijati U-Amfetamini (N-Amphet-Class.ms_office. bakterije. amonijev-magnezijev fosfat. kvalitativno 22694 dF-Urobilinogen 22695 dF-Kalcij (II) (Ca) 74796433. U-Fosfati 22401 U-Ketonska tijela. relativna gustoća 22583 dU-Titrabilna kiselost 22585 U-Nitriti. 22512 cistin. U-Askorbat. (Analiza bubreţnog kamena) . test traka 22586 Testiranje urina na prisustvo droga i njihovih metabolita za potrebe obveznog zdr osiguranja 22611 F-Proteini. cilindri. kalcijev oksalat. amphet/m 22481 U-Triklorocentna kiselina (0-1) 22483 (Pt) U-Fenolsulfoftalein. itd. kvalitativno 22693 F-Urobilinogen. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. kvantitativno. kvantitativno 22411 U-Askorbat. amonijev-magnezijev fosfat.2009. volumen 22582 Urin. urati. (Analiza bubreţnog kamena). gama2 (HbF) 22641 F-Kimotripsin 22644 dF-Protoporfirin 22691 F-Bilirubin. U-Organske kiseline. kva (U) Ka-Kalcijev fosfat. kvalitativno (okultno krvarenje) 22631 F-Hemoglobin alfa2. paraziti. amonijev urat.

(Lc) Protein22743 alfa-Globulin. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. diferenciranje i ocjena stanica 22835 PTV-Stanice 22841 Z-Kloridi 22842 Z-Natrijev ion. bilirubin. 22744 (Lc) Albumin (Lc-Albumin) 22745 (Lc) Protein-Imunoglobulin G. difereciranje i ocjena stanica 22810 Ţs-mikroskopski pregled 22811 Ţs-Lecetin/Sfingomielin. citocentrifuga.xls. (clementson test) 22831 PTV-Mukoproteini. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 22696 dF-Magnezij (II) (Mg) 22697 dF-Kalij (I) (K) 22698 dF-Natrij (I) (Na) 22699 F-Eozinofilni granulociti 22701 Lc-Hemoglobin. broj 22794 Lc -Sediment. izoenzimi 22764 Lc Fosfolipidi kvantitativno kromatografski 22765 Lc Kolesterol kvantitativno.HZZO.01. (Lc-IgM) 22748 (Lc) Protein-oligoklonalne-gama-globulinske resekcije 22751 (Lc) Proteini. 20. hemoglobin.Oksihemoglobin. kvalitativno 22702 Lc . (Z-Na) 22843 Z-Kalijev ion 74796433. Rivalta kvalitativno 22832 PTV-Proteini. (imunoelektroforeza) 22752 (Lc) Proteini. kromatografski 22781 Lc -Bilirubin kvalitativno 22782 Lc -Fosfolipidi 22783 Lc -Laktat dehidrogeneza (Lc-LDH) 22784 Lc -Laktat 22785 Lc -Test na specifični antigen. (Lc) Protein-alfa2-Globulin. citocentrifuga. proteinske frakcije. 17/91 . (Lc) Protein-Albumin. kromatografska podjela 22761 Lc Kreatin kinaza 22762 Lc Kreatin kinaza. (Lc-IgG) 22746 (Lc) Protein-Imunoglobulin A (Lc-IgA) 22747 (Lc) Protein-Imunoglobulin M. broj 22792 Lc -Eritrociti. Panda test 22742 Lc-ukupni proteini Lc Elektroforeza proteina (Lc) Protein-pre-Albumin.ms_office. kvantitativno 22833 (Pt) PTV-Relativna gustoća 22834 PTV-Sediment. (Lc-Absorpcijski spektar) 22711 Lc-Kloridi 22720 Lc-Glukoza 22741 Lc-Globulin.kromatografski 22766 Lc Gangliozidi kvantitativno. podjela s izoelektričnim fokusiranjem 22760 Lc -Aminokiseline. kvalitativno (Lc-Antigen) 22786 Lc -Mutnost 22787 Lc -Ksantokromija 22788 Lc -Mreţice 22791 Lc -Leukociti. izoenzimi 22763 Lc Laktatdehidrogeneza.2009.

karbonati. 18/91 . glukoza. 23301 O-GTT-opterećenje s glukozom 23411 Klirens kreatinina 23412 Pt-Aplikacija PSP 23461 U-Brojenje eritrocita i leukocita i epitelnih stanica Addis 23462 U-Brojenje eritrocita i leukocita 23463 U-Epitelne stanice 23464 U-Eritrociti 23465 U-Leukociti 23470 Ascites (gustoća. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. ukupni (absorpcijska krivulja) 22863 PVO-Kreatinin 22864 PVO-Estriol 22865 PVO-Lecitin/Sfingomielin. bilirubin. biliverdin. absorpcijska krivulja 410 nm 22868 PVO-Urea 22869 PVO-Urat 22881 SI-Relativna gustoća 22884 Sp-Eozinofilni granulociti 22885 Sp-Opći mikroskopski pregled 22886 (I) Nosni-Eozinofilni granulociti 22887 Ţs-Laktat 22888 PTV-Glukoza 23001 Ţs-isisavanje sadrţaja jednokratno ** 23002 Ţs-Kiselost (H) 23003 Key-test (titracija + pH) 23004 Sekretinski test 23091 Ţs-Sediment 23101 DS-alfa-Amilaza 23102 DS-Tripsin 23103 DS-Kimotripsin 23104 DS-Sediment 23106 DS-Ţučne kiseline 23111 Pt-opterećenje mlijekom ili laktozom 23121 Pt-opterećenje D-Ksilozom 23191 F-Mikroskopski pregled Stolica na probavljivost (lipidi.HZZO.ms_office. ukupni proteini.mišićna vlakna) 23211 P-Fibrinogen 23231 Pt-opterećenje s galaktozom 23232 Pt-opterećenje s fruktozom 23241 Pt-Aplikacija BSP 23251 (Ţs) Ka-Holesterol. 20.2009. LDH. fosfati.01. kalcij. sediment) 23491 Pt=dU-alfa-amilaza / S-alfa-amilaza x S-kreatinin / dU-kreatinin (Pt-Amilazni index) 74796433. itd.škrob. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 22844 Z-Osmolalnost 22845 Z-Uzimanje i fizikalna ocjena 22851 Is-pH (reagens traka) 22853 Is-Fruktoza. kvantitativno 22861 PVO-Glukoza 22862 PVO-Bilirubin. kvantitativno 22866 PVO-Lecitin/Sfingomielin. kvalitativno 22867 PVO-Mekonij.xls.

izoenzimi.P-PK) 24692 (K).P-Piruvat kinaza.U.K .HZZO. (S-ALT) 24620 S-Kreatin kinaza. (GGT) 24682 S-gama-Glutamil transferaza. 20.Serotonin 24411 dU-17-Ketosteroidi 24412 dU-17-Hidroksikortikosteroidi 24413 dU-17-Oksosteroidi (dU-17-Oksosteroidi) 24414 dU-17-ketogeni steroidi (dU-ketogeni steroidi) 24415 5-Hidroksiindol octena kiselina dU 24416 17-Ketosteoroidi dU (tankoslojna kromatografija) 24417 Dehidroepiandrosteron dU 24421 dU-Adrenalin+Noradrenalin 24422 dU-Adrenalin 24423 dU-Noradrenalin 24424 dU-4-Hidroksi-3-metoksi-mandelat (dU-VMA) 24425 dU -Adrenalin+Nordadrenalin. ukupni 24427 dU-Vanilmandaličina kiselina 24431 dU-Estrogeni 24432 dU-Estriol 24441 U-Horiongonadotropin. Lipaza) 24712 S-Lipoprotein lipaza. (test na trudnoću) 24442 dU-Pregnandiol 24443 dU-Pregnantriol 24491 dU-Testosteron 24492 dU-Aldosteron 24501 S. izoenzim MB (MB-CK) 24681 S-gama-Glutamil transferaza. PTV-Laktat dehidrogenaza.dU. (S-ICDH) 24585 S-Sorbit dehidrogenaza.xls. (S-SDH) 24601 S-Aspartat aminotransferaza. (S-alfa-HBDH) 24582 S-Glutamat dehidrogenaza. izoenzimi. (I) 24702 S.PTV (I) alfa-Amilaza. izoenzimi (GGT) 24691 S. 19/91 . (S-LL) 74796433. (izoenzimi) 24622 S-Kreatin kinaza.S1.2009. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.01. izoenzimi 24703 S-Makroamilaza 24711 S-Triglicerol lipaza. (S-GLDH) 24583 S-Melat dehidrogenaza. (L. (S. Erc-Piruvat kinaza (E-PK) 24701 S.S1 alfa-Amilaza. (S-LDH) 24502 S-Laktat dehidrogenaza. (S-LDH) 24504 (K) Erci-delta-Aminolevulin dehidrataza 24505 S-Alkohol dehidrogenaza 24530 S-Glukoza-6-fosfat dehidrogenaza (S-G-6-P-DH) 24531 (K)-Erc-Glukoza-6-fosfat dehidrogenaza (E-G-6-P-DH) 24581 S-2-Hidroksibutirat dehidrogenaza. (S-CK) 24621 S-Kreatin kinaza. (S-AST) 24610 S-Alanin aminotransferaza. (S-MDH) 24584 S-Izocitrat dehidrogenaza. ukupni 24426 dU -Metanefrin+Normetanefrin. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 24313 S.ms_office.

(S-KP) 24731 S-Kisela fosfataza.tuberculosis na antituberkulotika (test rezistencije) 74796433.HZZO. (S-A-P-izoenzimi) 24722 S-Alkalna fosfataza visoke molekularne mase 24730 S-Kisela fosfataza. N-Acetil-beta-d-glukozaminidaza.tuberculosis uzgojem 25051 Identifikacija M. polarizirana 25001 svijetlost. karbol fuksinom) Mikroskopska pretraga obojenih preparata. 20. rezistentna na atoksil 24714 S-Triglicerol lipaza. po Lubinskom. kinin rezistentan 24715 S-fosfolipaza A 24720 S-Alkalna fosfataza. U-NAG) Mikroskopska pretraga neobojenih preparata (svijetlo polje. fazni kontrast) Mikroskopska pretraga obojenih preparata. 20/91 . tamno polje. sloţena bojenja (po Gram-u. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 24713 S-Triglicerol lipaza. (dU.tuberculosis 25052 Ispitivanje osjetljivosti M. 25030 auraminom.ms_office. po 25031 Fultonu.01. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. bojenje flagela i kapsule) 25032 Mikroskopska pretraga posebno obojenih preparata (ostala bojenja) 25033 Uzimanje uzorka za mikrobiološku i parazitološku pretragu Otkrivanje acidoresistentnih bacila u razmazu homogeniziranog uzorka bojenog prema 25040 Ziehl-Neelsenu 25041 Otkrivanje acidorezistentnih bacila u razmazu homogeniziranog uzorka fluorescentnom 25050 Bakteriološka pretraga na M. (S-AP) 24721 S-Alkalna fosfataza. (osjetljiva na tartarat) 24740 S-Acetilholinesteraza 24741 S-Holinesteraze 24742 Dibukainski broj 24751 S-Alanim aminopeptidaza (AAP) 24760 S-Arilsulfataza A 24761 S-Arilsulfataza B 24762 B-Beta-glukozidaza 24763 S-alfa-fukozidaza 24764 S-alfa-manozidaza 24765 S-beta-heksozaminidaza 24766 S-beta-galaktozidaza 24767 S-alfa-galaktozidaza 24768 S-sijalidaza 24781 S-beta-Glukuronidaza 24782 S-Angiotenzin 24783 S-Angiotenzin konverting enzim (ACE) 24801 S-Fruktoza-Citostat aldolaza (S-Aldolaza) 24811 DNA-polmeraza 24812 S-Nukleotidaza 24820 Ds Kimotripsin 24821 Ds Tripsin 24831 S-Fosfoheksoizomeraza (S-PHI) 24841 S-Lizozim 24891 S-Leucin aminopeptidaza. jednostavno bojenje (metilenskim modrilom.2009. izoenzimi. (S-LAP) 24893 dU.xls.

krutog uzorka (iskašljaj. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 25053 Izolacija M. po testu 25113 Testovi razgradnje proteina. fotometrije 25094 (osim mikroskopije) 25096 Otkrivanje bakterija hibridizacijom nukleinskih kiselina (GEN PROBA) 25097 Detekcija genoma virusa i bakterija metodama molekularne dijagnostike (PCR. eksprimata prostate. spojnice oka koţe. 20.tuberculosis) 25070 Uzgoj Mycoplasme pneumoniae iz iskašljaja 25071 Uzgoj Legionella pneumoniae iz iskašljaja 25072 Uzgoj bakterija iz bronhoalveolarnog ispirka i aspirata bronha 25073 Uzgoj Coryn. nosa.diphter. glikozida i ostalih organskih supstrata. po testu 25131 Drugi testovi za dokaz enzimske aktivnosti bakterije 25132 Testovi redukcije ili oksidacije obojenih tvari bakterijskim djelovanjem 25140 Otkrivanje fizikalnih promjena stanja bakterijskih stanica 74796433.HZZO.01. stolica. ejakulata 25067 Izolacija klamidija na kulturi onkoplastičnog tkiva 25068 Uzgoj bakterija iz brisa ţdrijela.tuberculosis pomoću biološkog pokusa na zamorčetu 25054 Identifikacija atipičnih mikobakterija 25055 Brza dijagnostika tuberkoloze radiometrijskom metodom pomoću aparata BACTEC 460 TB 25056 Brza dijagnostika tuberkoloze hidridizacijskom metodom-GEN PROBA 25058 OdreĎivanje koncentracije adenozin deaminaze u tjelesnim tekućinama 25059 OdreĎivanje koncentracije lizozima u tjelesnim tekućinama 25060 Identifikacija Nocardia spp. po jednom bakterijskom rodu 25075 Uzgoj bakterija iz cerebrospinalnog likvora 25076 Uzgoj bakterija iz krvi 25077 Uzgoj bakterija iz punktata i eksudata 25078 Uzgoj bakterija iz tkiva uzetog biopsijom 25079 Uzgoj bakterija iz brisa ţive i neţive okoline bolesnika 25080 Uzgoj bakterija iz ostalih uzoraka (izolacija ostalih bakterija) 25081 Uzgoj kapnofilnih bakterija 25082 Uzgoj bakterija u mikroaerobnoj atmosferi 25083 Uzgoj bakterija u anaerobnoj atmosferi 25091 Broj bakterija u 1 ml. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. vagine. tkivo) 25092 Otkrivanje bakterija biološkim pokusom 25093 Izolacija bakterija tehnikama koncentracije (filtracija) Otkrivanje bakterija instrumentalnim metodama nefelometrije. po testu 25112 Testovi korištenja aminokiselina. cerviksa.xls. hibridizacija) 25101 Uzgoj bakterija na selektivnim podlogama (krute i tekuće) 25102 Uzgoj bakterija na diferencijalnim podlogama (krute i tekuće) 25103 Uzgoj bakterija na hranjivim podlogama za umnoţavanje (krutim i tekućim) 25111 Testovi fermentacije ugljikohidrata. 21/91 . po testu 25114 Testovi za dokaz bakterijskih metabolita. nazofarinksa. 25061 Homogenizacija uzorka za bakteriološku pretragu 25062 Odmjera materijala za kvantitativne bakteriološkje pretrage 25063 Uzgoj bakterija iz urina 25064 Uzgoj mikoplazme i ureaplazme iz urina 25065 Broj bakterija u 1 ml urina 25066 Uzgoj bakterija iz brisa uretre. tekućeg ili 1 g. alkohola. turbidometrije.2009. rane 25069 Uzgoj bakterija iz iskašljaja (osim na M.ms_office. iz brisa nazofarinksa 25074 Uzgoj patogenih bakterija iz stolice.

interakcijski indeks za 25322 frakcijske bakteriocidne koncentracije OdreĎivanje osjetljivosti bakterija na kombinaciju 2 kemoterapeutika .xls.ms_office.HZZO.kvalitativni test 25392 OdreĎivanje baktericidnog djelovanja dezinficijensa -kvalitativni test 25393 OdreĎivanje minimalne bakteriostatske koncentracije dezinficijensa 25394 OdreĎivanje minimalne bakteriostatske koncentracije dezinficijensa uz prisutnost 25395 OdreĎivanje minimalne baktericidne koncentracije dezinficijensa 25396 OdreĎivanje minimalne bakteriocidne koncentracije dezinficijensa uz prisutnost bjelančevina 25397 Potvrdni test djelotvornosti upotrebne koncentracije dezinficijensa 25398 Kontrola dezinficijensa u upotrebi 74796433.interakcijski indeks 25323 za frakcijske inhibitorne koncentracije 25324 OdreĎivanje osjetljivosti bakterija na kombinaciju 2 kemoterapeutika .oblika) 25202 Priroda rasta kulture bakterija (S-R varijacije stvaranje sluzi) 25203 Tipizacija somatskih i flagelarnih aglutinogena 25204 Dokazivanje P-fibrija uropatogene E.mikrometoda 25325 OdreĎivanje inhibitornog djelovanja tjelesnih tekućina na vlastiti izolat ili standardni soj 25326 OdreĎivanje baktericidnog djelovanja tjelesnih tekućina na vlastiti izolat ili standardni soj OdreĎivanje koncentracije kemoterapeutika u tjelesnim tekućinama metodom agar difuzije sa 25327 standardnim sojem 25331 OdreĎivanje prenosivog faktora rezistencije bakterija na kemoterapeutike (R-faktora) 25332 Ispitivanje bakterijskih beta-laktamaza 25391 OdreĎivanje bakteriostatskog djelovanja dezinficijensa . 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 25141 Agregacija bakterija (vezana koagulaza) 25142 Koagulacija plazme bakterijama (slobodna koagulaza) 25151 Dokaz bakterijskih hemolizina (Camp test) 25160 Identifikacija bakterija biološkim pokusom 25162 Identifikacija bakterija hibridizacijom nukleinskih kiselina (GEN PROBA) 25201 Kultura bakterijskih sferoplasta i protoplasta (L . do 10 25301 antibiotika po bakteriji Kvantitativno odreĎivanje osjetljivosti bakterija na kemoterapeutike metodom odreĎivanja 25311 graničnih koncentracija 25312 OdreĎivanje minimale baktericidne koncentracije kemoterapeutika 25313 OdreĎivanje minimalne inhibitorne koncentracije kemoterapeutika (MIK) dilucijom u agaru 25314 OdreĎivanje minimalne inhibitorne koncentracije kemoterapeutika (MIK) u tekućoj podlozi 25315 OdreĎivanje minimalne inhibitorne koncentracije kemoterapeutika (MIK) mikrometodom OdreĎivanje osjetljivosti bakterija na kombinaciju 2 kemoterapeutika kvalitativno metodom 25321 disk-difuzije u agraru OdreĎivanje osjetljivosti bakterija na kombinaciju 2 kemoterapeutika.2009. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.coli 25205 Tipizacija bakterija enzimskom tehnikom 25206 Tipizacija bakterija koaglutinacijom 25211 Aglutinacija bakterijskog soja bolesnikovim serumom 25221 Tipizacija bakterija precipitacijom 25230 Tipizacija/dokazivanje bakterija imunofluorescentnom tehnikom (izravna tehnika) 25241 Tipizacija bakterija pomoću bakteriofaga 25251 Identifikacija bakterijskog soja dokazom toksina 25260 Testovi virulencije bakterijskog soja na pokusnoj ţivotinji 25270 Separacija antigenih komponenti za tipizaciju bakterijskog soja OdreĎivanje osjetljivosti bakterija na kemoterapeutike metodom disk-difuzije u agaru. 22/91 . 20.01.

. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.izrada 25721 Pokusi za dokaz vitamina na bakterijama 25731 Histamin .izrada 25642 Autovakcina stafilokokna . 23/91 .HZZO.xls. HCV.ms_office. HBV i sifilis za potrebe obveznog zdravstvenog 25570 osiguranja 25582 Neutralizacijski test s pripremom kulture (identifikacija) 25583 Tipizacija HPV-genoma metodom "Suothern Blot" hibridizacijom 25584 Identifikacija HPV-genoma metodom "Dot blot" hidridizacije 25585 Identifikacija HPV-genoma metodom "Filter in situ" hidridizacije 25586 Identifikacija i lokalizacija HPV-genoma metodom "In situ hibridizacije" 25601 Patogeni mikrobi -Posmrtni dokaz o organima 25641 Autovakcina miješana .01.2009. (negativno kontrastiranje virusa) 25412 Virusi ..Dokaz inkluzijskog tjelešca .poJ 25413 Dokaz virusa imunoelektronskom mikroskopijom 25414 Dokaz virusa imunoelektronskom mikroskopijom nakon pročišćavanja 25415 Dokaz virusa elektronskom mikroskopijom-metoda ultratankih rezova 25421 Izolacija virusa u organima ljudskog embrija 25431 Izolacija virusa u uzgoju ljudskih diploidnih stanica 25432 Izolacija virusa u uzgoju onkoplastičnog tkiva 25433 Izolacija virusa u uzgoju plućnih fibroplasta 25434 Izolacija virusa u uzgoju bubrega majmuna 25435 Izolacija virusa u uzgoju ljudskih amnijskih stanica 25436 Izolacija virusa u linijskom uzgoju 25440 Izolacija virusa inokulacijom u ţivotinje 25450 Izolacija virusa u oploĎenim jajima 25451 Ostali postupci izolacije virusa 25501 Hemaglutinacija virusa 25502 Hemaglutinacija po Paul-Bunnel-u 25503 Hemaglutinacija po Davidshon-u 25504 Test hemolize po Masson-u 25505 Hladna aglutinacija 25510 Dokaz neuraminidaznog površinskog antigena 25520 Imunodifuzija s hiperimunim serumom 25530 Protusmjerna imunoelektroforaza virusnim antigenom 25531 Koncentracija i rekoncentracija virusa 25541 Hemadsorpcija na virusom inokularnom uzgoju tkiva 25542 Inhibicija hemadsorpcije na virusom inokuliranom uzgoju tkiva 25543 Interferencijski test 25550 Tipizacija bakteriofaga 25560 Ekstrakcija virusnih komponenti Testiranje iz kapilarne krvi na HIV.pokus na kuniću 26005 ITP test (test imobilizacije Treponema pallidum) kvantitativno 26006 ITP test (test imobilizacije Treponema pallidum) kvalitativno 26007 FTA 200 (imunofluorescencijski treponemski test) kvantitativno 26008 FTA 200 (imunofluorescencijski treponemski test) kvalitativno 74796433. 20. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 25401 Dokaz citopatskog efekta 25402 Dokaz inkluzijskog tjelešca 25411 Dokaz virusa elektronskom mikroskopijom.

bakterije.OX-19 i OX-2 26140 Dokazivanje antigena odnosno za njih specifičnih protutijela imunoprecipitacijom u agaru 26201 Neutralizacija virusa na staničnim kulturama 26202 Neutralizacija virusa na ţivotinjama 26203 Neutralizacija virusa na embrioniranim jajima 26209 Dokaz inhibicije hemaglutinacije (ARBO virusi) 26210 Dokaz inhibicije virugene hemaglutinacije 26211 Dokaz inhibicije hemaglutinacije (Rubella virus) 26220 Indirektna hemaglutinacija (pasivna) .01. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 26009 TPHA (test hemaglutinacije s antigenima treponeme) kvalitativno 26010 TPHA (test hemaglutinacije s antigenima treponeme) kvantitativno 26011 Mikroflokulacija VDRL test na pločici (kvalitativno) 26012 Mikroflokulacija VDRL test na pločici (kvantitativno) 26013 FTA-ABS (imunofluorescencijski treponemski test uz absorpciju seruma) kvantitativno 26014 FTA-ABS (imunofluorescencijski treponemski test uz absorpciju seruma) kvalitativno 26016 19-S-IgM-FTA-ABS test (za dokazivanje specifičnih 19-S-IgM antiluetičkih antitijela) 26101 Dokaz Salmonella .HZZO.2009.. IgM. IgA) na viruse. IgM. IgA) OdreĎivanje specifičnog protutijela (IgG.hemoliza u gelu 26283 Latex-fiksacijski testovi 26285 OdreĎivanje specifičnih protutijela (IgG.aglutinina (Widalova reakcija) 26121 Aglutinacija bakterija na stakalcu s jednim antiserumom Serološka reakcija s bakterijskim aglutinogenima (šigeloza. gljive i parazite. 1 26288 postupak po protutijelu OdreĎivanje specifičnih protutijela imunofluorescentnom metodom na mikroskopu.Fotoprotein) (S) Protein . IgA) na viruse. MG-streptokoki idr. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb..Fetoprotein ..poJ. listerioza.poJ 26321 S-alfa1.. 1 26289 postupak po protutijelu 26290 Reakcija vezanja komplemenata 26291 Western blot/Imuno blot potvrdni test 26292 OdreĎivanje antigena imunoenzimskim testom (Galaktomanan i sl. (S-Antistreptokinazni test) 26253 Dokaz protutijela protiv hijaluronidaze hemolitičnih streptokoka 26257 ASTA-test za dokaz antistafilolizina 26261 Dokaz protutijela protiv gonokoka 26263 Vezanje komplementa virusnim antigenima .ms_office. bakterije 26232 Dokaz protutijela koje inhibira neuraminidazu virusa 26251 Dokaz protutijela protiv hemolitičnih streptokoka (AST) 26252 Dokaz protutijela protiv streptokinaze hemolitičnih streptokoka.) 26131 Serološke reakcije na rikecioze antigenima Proteus OX-K.poJ 74796433.virusi. (S-alfa1 . 20. IgM.. indirektna metoda 26391 S-C-Reaktivni protein . gljive i parazite.protutijela hladnoga ili toploga tipa u serumu s vezanjem haptena na testne 26322 eritrocite.) 26293 OdreĎivanje antigena mikroskopiranjem (CMV pp65) 26294 Test avidnosti 26301 Golubji antigen .. 24/91 . EIA 26287 (ELISA) OdreĎivanje specifičnih protutijela imunofluorescentnom metodom na mikroskopu. 26286 EIA (ELISA) i sličnim metodama OdreĎivanje specifičnih protutijela (IgG. bruceloza. 26130 tularemija. jersinioza. bakterije.xls.

. (S-ANA..DR) fenotip 120 (odreĎivanje fenotipa HLA .U) Protein .. Citotoksični limfocit-antigen (HLA-A.UtvrĎivanje citotoksičnih protutijela za antigene HLA u serumu ..protutijela u serumu s vezanjem haptena na testne leukocite. (OdreĎivanje genotipa HLA i 26403 rodoslovna analiza)...C.LŢ) Limfociti i T i B .01.D) u MLR (odreĎivanje podudarsnosti HLA -D antigena za 26414 transplantaciju .poJ...poJ.poJ 26502 (S) Protein .poJ. S * Limfocit .protutijela tople jezgre antigenu ..poJ (OdreĎivanje fenotipa HLA-A. poJ) 26602 (S) Protein . S * (K.protutijela srčanog mišića .Antigeni/HLA-Dr .Antigeni (HLA-A.poJ 26503 (S) Protein . 20.poJ 26601 (S) Protein ... 25/91 ..xls. poJ) 26603 (S) Protein ..poJ.Antigeni (HLA-A. (S-AMA) 26605 (S) Protein ..antigen (HLA . indirektna metoda.rodoslovna analiza).C 26401 za dijagnostiku). (S 26405 test prosijavanjem.mg/L. (S-CRP) (K) Limfocit .kompjutorski odabir primalaca za transplantaciju na osnovi HLA 26411 tipizacije.LŢ) Limfocit . 'S'* 26395 S-C-Reaktivni protein .B.U-Ukupni komplement) 26560 (S) Protein .D antigena)..UtvrĎivanje protutijela za antigene HLA-Dr u serumu.poJ.Hladna protutijela .. S * Limfocit ... (K) Limfocit B .antigeni (HLA ..antigen .D) umješanoj limfocitnoj reakciji.poJ.Hladna protutijela.B.C) (odreĎivanje citotoksičnih limfocita nakon 26415 transplantacije organa uz ugradnju Cr 51 u Citotoksični limfociti ... genotipovi (0-1) .HZZO.poJ..pojedine komponente komplementa . S * Limfocit .protutijela jezgre .DR) (odreĎivanje HLA genotipa za prenatalnu 26410 dijagnostiku).antigeni (HLA ..protutijela hladnoga ili toploga tipa u serumu s vezanjem haptena na testne 26392 eritrocite. (OdreĎivanje podudarnosti 26413 HLA . S * 26412 Limfocit .poJ. (S.. 10-320) 26604 (S) Protein .ukupni komplement ...C).B.protutijela jezgre .Haptoglobin.. S * 26501 (S) Protein ..protutijela mitohondrijima . S * (K. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS (S) Protein .Dvofazna protutijela .poJ 26504 (S) Protein . genotip .antigen (odreĎivanje cititoksičnosti u autoimunim bolestima uz 26416 ugradnju Cr 51 u targete 26432 (S) Protein ..Antigeni (HLA-A. (S-ANA.C).poJ.. fenotip .antigen (HLA .B.Heterofilna protutijela (0-512) .poJ. 26406 (K.C). indirektna 26394 metoda...ms_office..antigen (HLA .poJ. fenotip 60 .poJ (OdreĎivanje fenotipa HLA-A.B.. S * 26404 (LŢ) Limfocit .. prosijavanjem test 26408 (0-1) . S * (K.Antigeni (HLA-A.poJ 26550 (S. (S-Anti ENA) 74796433.A..B) kultura stanica amnijske tekućine. (HLA kriţni pokus standardni). indirektna metoda. S * Fetalne stanice .DR za 26409 transplantaciju).protutijela u serumu s vezanjem haptena na testne trombocite. temperaturni optimum aglutinacije . standardni).LŢ) Limfocit .A. fenotip 120 .C 26402 za transplantaciju).B.2009.poJ.UtvrĎivanje citotoksičnih protutijela za antigene HLA i druge 26407 limfocitne antigene . (Fenotip HLA-DR)..B.C)..LŢ) Limfocit . (S) Protein .. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. (K-test prosijavanjem (K) Limfocit . (S-HRA. 'S'* 26393 (S) Protein ... S* (K) Limfocit .poJ..B.

obojeni preparat 27002 Mikroskopska pretraga na patogene gljivice .protutijela dvovalentnoj dezoksiribonukleinskoj kiselini (10o)..poJ.poJ..specifični IgG.. /(S) Protein..Reumatoidni faktor . (S-Reumatoidni faktor) 26720 (S) Protein .01.cjelokupni IgE/ 26793 (S) Protein ..... . (S-IgG) 26782 S-Imunoglobulin A.poJ. .nativni preparat 27003 Uzgoj patogenih gljivica 27004 Test osjetljivosti patogenih gljivica na kemoterapeutike 27021 Identifikacija gljivica (fermentacijske i asimilacijske reakcije i rast na kukuruznom agaru) 27022 Aglutacija na patogene gljivice 27024 Imunodifuzija na patogene gljivice 27025 Protusmjerna imunoelektroforeza na patogene gljivice 27028 Dokaz Pneumocystis carinii metodom hibridizacije nukleinskih kiselina (GEN proba) 27029 Identifikacija vrste Candida albicans testom germinacije 27030 Dokaz intigena patogenih gljivica u tjelesnim tekućinama Mikroskopski pregled stolice na jajašca crijevnih helminata nakon koncentracije-metodom 27101 flotacije i taloţenja 27102 Mikroskopski pregled perianalnog otiska (lijepljivim celofanom) 27103 Mikroskopski pregled stolice na parazite ...nativni preparat 27261 Pretraga na parazite u različitim tjelesnim tekućinama i sekretima metodom koncentracije 27270 Identifikacija krvnih parazita 27370 Identifikacija helminata i njihovih jajašca 74796433.g/L.poJ.poJ. (S-Test na mikrosomska 26608 protutijela) 26609 .imunoglobulinske frakcije .. 26/91 .ms_office. (S-test na tiroglobulinska autoprotutijela) (S) Protein ...g/L.HZZO. ... ( S-blokirajuća alergijska protutijela) 27001 Mikroskopska pretraga na patogene gljivice . IgE/ 26794 (S. 20..Cirkulirajući imunski kompleksi (CIK) OdreĎivanje CIK taloţenjem s PEG-om 26610 OdreĎivanje CIK testom inhibicije migracije 26611 OdreĎivanje CIK testom inhibicije fagocitoze 26612 S-odreĎivanje CIK testom na raji stanicama 26642 (S) Protein-Reumatoidni faktor ..(S-Waller-Rose test) 26643 (S) Protein ..ug/L.. imunoelektroforeza) 26781 S-Imunoglobulin G.g/L.protutijela mikrosomskoj frakciji štitnjače. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.Cjelokupni IgE .. (S-IgM) 26784 S-Imunoglobulin E.. (S-IgE) 26792 (S) Protein .. (S-Imunoglobulini.nativni preparat 27105 Mikroskopski pregled velikog uzorka stolice na jajašca crijevnih helminata nakon 27106 Mikroskopski pregled stolice na Cryptosporidium nakon bojenja (modifikacija Ziehl27107 Mikroskopski pregled stolice na Cryptosporidium nakon bojenja auraminom 27140 Mikroskopski pregled stolice na parazite 27150 Identifikacija vrste trakavice 27191 Pregled stolice na ciste crijevnih protozoa metodom koncentracije MIFC 27192 Mikroskopski pregled stolice na ciste crijevnih protozoa obojene Lugolovom otopinom 27193 Mikroskopski pregled rektalne sluzi na trofozoite ameba 27211 Mikroskopski pregled krvi i punktata na parazite bojenjem po Giemsu 27260 Pretraga na parazite u različitim tjelesnim tekućinama i sekretima .. (S-IgA) 26783 S-Imunoglobulin M..2009. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 26606 (S) Protein ... (JS-Anti DNA) 26607 (S) Protein ..U) Protein -beta2 mikroglobulin .xls.poJ (14020)..specifični IgE.protutijela tiroglobulina .poJ /(S) Protein-specif.mg/L..poJ. (S-blokirajuća alerg protutijela) 26795 (S) Protein .

HZZO. . (odreĎivanje ABH tvari u slini) 28213 (K) Erc . (Kriţ (K) Erc . indirektno.2009. mm/h 28120 (K) Erc -Osmotska rezistentna reakcija mmol.Diferencijacija i ocjena stanica ...B i Rh test kompatibilnosti IgG anti D kod Rh D negativnih 28203 ţena nakon poroda i pobačaja .. /(K) Erc-G-6-P-DH/ 28134 (K) Erc -Piruvat kinaza. U/1012 ERC..ms_office.. kriţni pokus/ (K) Erc .poJ.Aglutinogen RhD.. /(K) Erc-Aglutinogen RhD/ 28221 (K) Erc-podskupina aglutinogena A. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 27371 Pregled tkiva na trihinele direktnom mikroskopijom 27372 Pregled tkiva na trihinele metodom digestije 27401 Uzgoj protozoa na tekućoj podlozi 27402 Uzgoj protozoa na bifaznoj podlozi 27403 Kultivacija lišmanija na NNN podlozi 27410 Dokaz protozoa na pokusnoj ţivotinji (biološki pokus) 27420 Kultura ličinki crijevnih nematoda (po Fullebornu.Po metodi selekcije s kriţnim pokusom naĎena kompatibilna kriţa .. Erc-G-6-P-DH/ 28133 (K) Erc-Glukoza-6-Fosfat dehidrogenaza test presijavanjem (0-1)..B i Rh te isključivanje inkopatibilnosti u ABO sustavu.. /(K) Erc28201 Test kompatabilnosti. . /(K) Erc-Prva faza.. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.poJ...109/L.osm. .Glukoza-6-Fosfat-dehidrogenaza. /odreĎivanje krvne skupine (ABO) 28212 SI-ABH tvar.poJ. 28202 ..poJ.U/1012 ERC....poJ 28211 (K) Erc . (K-Trombociti. 28204 (Selekcija odgovarajuće krvi za primaoca kod pozi 28205 (K) Erc .. 27/91 .109/L 28041 (K) Erc .Dokaz aglutinogena A..Diferencijacija i ocjena stanica .. reakcija/ 28131 (K) Erc (pop)-Glukoza-1-Fosfat-uridil transferaza.poJ (Pregled stanica limfnih ţlijezda) 28003 PV .Dokaz aglutinogena A. ..uzrok komplikacije nakon transfuzije ... rezist....U/1012ERC 28132 (K) Erc (pop) ..poJ.... /(K).Retikulociti. NaCl. 103 28090 Kompletna krvna slika na hematološkom brojaču 28101 (K) Sedimentacija eritrocita. kriţni pokus u hi (K) Erc .Retikulociti. indirektno) 28040 K .xls... /(K) Erc .. . ..poJ..01. /(K) Erc-PK/ (K) Erc -Test na identičnost aglutinogena i aglutinina bolesnika i davaoca . 20.poJ. .poJ (Pregled stanica slezene) 28011 Agregacija eritrocita 28012 Mjerenje stupnja deformiteta eritrocita 28013 Elektroforeza eritrocita 28014 Viskoznost plazme 28015 Viskoznost pune krvi 28016 Elektroforeza trombocita 28022 K . Harada-Sasa) 27430 Dokaz nematoda na pokusnoj ţivotinji (biološki pokus) 27441 Identifikacija artropoda 27501 OdreĎivanje parazitarnih topljivih antigena i cirkulirajućih imunih kompleksa 27592 Sabin-Feldmanova reakcija na toksoplazmozu (Dye test) 27594 Protusmjerna imunoelektroforeza na različite parasite 27595 Indirektna hemaglutinacija na ehinkokozu Kvalitativna i kvantitativna citološka analiza koštane srţi Diferencijacija ocjena stanica 28001 (Granulocitne makrofagne eritrocitne lo 28002 PB ..poJ 28222 (K) Erc-Aglutinogen RhC .....poJ.Trombociti.Aglutinogen Ab.poJ 74796433.

HZZO.Transferin (74000).poJ (S-direktni Coombsov test) (S) Protein-Erc-Razna specifična antitijela. . poJ..poJ (S-Specifikacija antitijela na 28260 malom cell panelu) 28301 K ..poJ. sp ) 28250 (S) Protein-Antitijela protiv aglutinogena A i B..umol/L. mikroskopski./(K) Erc-Uroporfi 28348 (K) Erc-Koproporfirini I+III....HbFe3+/ 28322 (K) Hb-Hemoglobin (Fe3+) .... nmol/1012 Erc...poJ. direktni test. nmol/l. IgM. ... (S-Antieritrocitarna 28253 antitijela) (S) Protein-Koncentracija antitijela i njihova identifikacija u eluatu..g/L. (S-Izoaglutinini) 28251 (S) Protein-Antitijela protiv hemolizina A i B..poJ.. (K-Porfirini) 28344 (K) Erc-Porfirini. (S-leuko-aglutinini. ... . (S-Test upotrebe komplementa za ot (S) Protein-Antitijela protiv anti D. (P-Protoporfirini) 28343 K-Porfirini (kemijski). direktni test.poJ 28226 (K) Erc-Aglutinogen MN.2009.. indirektna metoda 28258 ..xls. /(S) . . . gruba specifikacija ..Hemoglobin (Fe). .poJ (S-direktni Coombsov test) 28242 (S) Protein-Razna slobodna antitijela... (0-1)/ 28346 (K) Erc-Protoporfirin. . /(K).. . dir. . nmol/1012 Erc.poJ 28225 (K) Erc-Aglutinogen Rhe . . (K-HbCO) 28331 S-Saturacija ţeljeza (UIBC. . vezana na eritrocite (IgA. /(K) Erc-Porfirini) 28345 (K) Erc-Porfirini.poJ 28227 (K) Erc-Aglutinogen KELL ... dir. (S-Transferin) 28333 S-Slobodna sposobnost vezanja seruma za ţeljezo (Fe3+).. nmol/1012 Erc...... 28243 (S-direktni Coombsov test. ..Protoporfi 28347 (K) Erc-Uroporfirini I+III.slobodni hemoglobin 28321 (K) Hb-Hemoglobin (Fe3+).poJ..poJ.poJ 28228 (K) Erc-RjeĎi aglutinogeni .. /(K) Erc-Porfirini (mikroskopski).poJ (S-Trombo aglutinini...poJ.poJ.. (Druge krvne skupine) 28241 (S) Protein-Erc-Različito vezanje protutijela na eritrocite. test) (S) Protein-Antitijela protiv leukocita uz pomoć upotrebe komplementa...poJ 28224 (K) Erc-Aglutinogen Rhc .. ..Antieritrocitarna antitijela s autoanalizatorom (specifikacija) . C4).. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 28223 (K) Erc-Aglutinogen RhE ...... 20. (P-Uroporfirini) 28350 S-Ţeljezo (S-Fe) 74796433..Aglutinini protiv leukocita. poJ.. (S28255 Specifikacija antitijela na cell panelu) 28256 (S) Protein . poJ..test) 28257 (S) Protein-Aglutinini protiv trombocita. indirektna metoda 28259 .. (K-Hb) 28302 S ./(K) Erc-Koprop rfirini/ 28349 P-Uroporfirini (I+III). nmol/L. 28/91 . autoanalizator ... poJ.. C3..ms_office...01. (S-Test upotrebe komlementa za otk (S) Protein-Antitijela protiv trombocita pomoću upotrebe komplementa.. . Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. /(K) Hb-HbFe3+/ 28323 K .. nmol/1012 Erc-/(K) Erc . (P-Porfirini) 28342 P-Protoporfirini.K-Karboksihemoglobin 28324 K-Karboksinemoglobin (Fe). . ... . nmol/l.Antitijela u 28254 eluatu/ (S) Protein .poJ. poJ.. . .poJ (S-RhD Antitijela) (S) Protein-Neregularna antitijela protiv eritrocita..umol/ (S-UIBC) 28340 P-Koproporfirini (I+III)..(P-Koproporfirini) 28341 P-Porfirini. . (S-Hemolizini anti A i anti B) 28252 (S) Protein-Antitijela protiv Aglutinogen RhD....TIBC) 28332 (Tp) S . .poJ..

/(K) Hb-HbF/ 28492 . Pt-n.Faktor XI.Faktor VIII.(P-F VIII). gama2. (Bazof. (P-F X). Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb..ms_office.. 'S'* 28632 (P) Protein .K-Glikozilirani hemoglobin (HbA1c) 28493 (K) E-hemoglobini.(P-F IX).Aktivirani faktor XII 28644 P .Faktor IX.Faktor II.. .Koagulacijski faktori.Trombinsko vrijeme .metoda A (TV) 28623 P . (P-TGT) 28626 P . 'S'* 28636 (P) Protein .Protein C . 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 28392 PKM. (K-Streptokinazni test) 28615 P .metoda B (TV) 28629 P .Trombinsko vrijeme .Fibrinogen i njegovi razgradni produkti .INR 28622 P .Antitrombin III antigen 28627 P . (P-F XIII) 28640 (P) K-Koagulacijski faktori (test prosijavanjem).Faktor X.K-TEG) 28641 P .6 ks) . 'S'* 28635 (P) Protein .P .Trombin antitrombin III kompleksi 28631 (P) Protein .K . .Protein S ..Plazmin 28628 P .. Pt-n. poJ. 'S'* 28634 (P) Protein ...Protein S . /(K) R-Dokaz HbF. gama . (Pt-Kapilarno krvarenje) 28602 K. poJ. Pt-n. poJ.. (I+II+V+VII+IX+X).Aktivirani faktor VII 28643 P .Fibrinopeptid B (ELISA) 28647 Razgradni produkti fibrinogena (ELISA) 74796433.Koagulacijski faktori (VII ili X ili XI ili XII). SP-Hemosiderin u stanicama.xls. Pt-n. poJ.. kPa.K-Trombotest) 28614 (K) Protein . poJ. (Test kapilarne rezistence) 28604 Kapilarno krvarenje.01. HbS i HbH 28591 (K) Erc-Bazofilini punktirani eritrociti. /(K) Hb-Elektroforeza/ 28491 (K) Hb-Hemoglobin alfa2.protrombinsko vrijeme ..antigen 28617 P .aktivnost % 28618 P . 29/91 .Faktor XIII.Fibrinopeptid A (ELISA) 28646 P .i kod prisutnosti .Protein . 20.aktinost % 28616 P . (P. 'S'* 28637 (P) Protein . ij/ml ( AT III ) (P) Protein .Retrakcija koagula. (P-F V).Aktivirani faktor XIII 28645 P . Erc) 28601 Pt-Kapilarno krvarenje. (P-F XII). . 'S'* 28639 P .Alfa 2 antiplazmin 28630 P .Faktor VII. (K-Retrakcija koagula) 28603 Pt-Kapilare (otpornost). 'S'* 28638 (P) Protein . (P_F II).Faktor V.heparina . (P-F XI). Pt-n..antigen 28619 P .Antitijela protiv streptokinaze. (P-F VII). poJ. 'S'* 28633 (P) Protein .. (Vrijeme krvarenja Ivy) 28611 Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme APTV .. (P..Tkivni plazminogen aktivator (TPA) 28620 P-Inhibitor tkivnog plazminogenog aktivatora 1 i 2 28621 P .HZZO.punkc.Antitrombin III..Plazmin alfa 2 antiplazmin kompleks 28642 P . p .Faktor XII. (P28624 reptizalno vrijeme) 28625 (P) Protein . (liza v 0. test prosijavanjem .2009.Protein C .. (PKM-Hemosiderin) 28410 (K) Hb-Hemoglobini.P 28612 P.. diferencijacija.

28656 Arahidonskom kisel.ms_office.. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.mg/L. (S.makroglobulin 28655 C 1 inhibitor P.. 20. (P-Ant 28692 P-Plazminogen.. (P-AT III.. (P-Plazminogen) 28693 (P) Protein .poJ.01.agregacija trombocita inducirana s Trombinom Ristocetin.... (Ţ-aktivatori pazminogena) 28653 Inhibitori vanjskog puta aktivacije (LACI) 28654 Alfa 2 .. Pt-n) 28696 P-Protein ./(K) T-Adhezivnost/ 28662 Faktor aktivacije trombocita 28663 (K) T-Agregacija.. (P-Trombin) 28694 P-Faktor Xa.. .HZZO. Pt-nč ..ELISA) 28650 D-D dimeri 28651 P-Fibrinoliza. Pt-n. test EAC-rozeta.inhibitorni aktivatora plazminogena 28701 Test E-rozeta. test M-rozeta Dokazivanje staničnih antigena tehnikom imunofluorescencije pomoću poliklonskih antitijela 28702 ( mikroskop) i odreĎivanje S . poJ. test EA-rozeta.. mg/L 28698 (P) Protein inhibitorni plazmina.. mg/L. (P-Antiplazmini) 28699 (P) Protein . 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 28648 Razgradni produkti fibrina (ELISA) 28649 Rani razgradni produkti razgradnje fibrinogena plazminom (fibrinopeptid B1 .Fibrinski monomjeri i FDP kompleksi.Faktor VIII .Ag) 28697 P-heparin.proteinaza inhibitor 28674 Kvantitativno odreĎivanje topivih kompleksa fibrin monomera 28675 Inhibitori na v WF faktor 28677 Antigen faktora IX 28678 Genetska dijagnostika hemofilije A i B (P) Protein . (P28659 Protaminski test) 28660 Spontana agregacija trombocita 28661 (K) T-Adhezivnost.. /(K) T-Agregacija (spontana)/ 28665 Beta tromboglobulin 28666 Trombocitni faktor IV 28667 Tromboksan 28668 Prostaciklin 28669 Trombomodulin (ELISA) 28670 Prekalikrein 28671 Kalikrein 28672 Kininogen 28673 Alfa 1 . Adrenalin.. ... ADP..odreĎivanje staničnih antigena pomoću monoklonskih antitijela metodom 28703 imunoflorescencije (protočni citometar) 74796433.poJ. (P-F VIII . (P-Fibrinoliza) 28652 Ţ-Aktivatori plazminogena..Antitijela protiv koagulacijskih faktora (II ili V ili VII ili VIII ili IV ili IX ili X 28691 ili XI). (T-izazvana agregacija) 28664 (K) T-Agregacija (spontana).poJ... mg/L 28695 P-Antitrombin III. U-FDP) 28658 (P) Protein . .Fibrinski monomjeri i kompleksi sa degradacijskim produktima fibrina.Pt-n.Trombin. .. 28657 (S) U-Fibrinogenski i fibrinski produkti razgradnje. mg/L. P .. Pt-n..xls.Antigen.. 30/91 .2009.poJ. lu/L. test aktivnih E-rozeta.

test 28854 S ../ 28873 (K) Lkci -kisela fosfataza (otporna na tartarat). parafinski blok. .. . /(K) Lkci-Segmentacije neutr.Test blastične transformacije limfocita za jednu koncentraciju pojedinog antigena ili 28730 mitogena (morfološki) (Za svaki dodatni% (K) Lkci-Test sprečavanja lijepljenja leukocita na staklo .PKM) .. dekalcinacija. poJ. poJ./ 28872 (K) Lkci -kisela fosfataza. aktivnost acetilkolinesteraze. /(K)28810 Neutr. 109/L.xls.F. poJ..2009. /(K) Lkci-Peroksidaza/ (K) Lkci . poJ. /(K) Lkci-Test sprečavanja 28731 lijepljenja leukocita na staklo . (K-Eozinofilni Lkci) 28822 (K) Lkci -Glikogen.odreĎivanje spontane pokretljivosti makrofaga i leukocita migracijom iz kapilarnih 28856 S -odreĎivanje aktivnosti uroĎenoubilačkih stanica "S"* 28871 (K) Lkci -Alkalna fosfataza.Kultura stanica/. (K) Lkci-Neutrofilni leukociti. .Peroksidaza. do 100 neobojenih rezova 29003 rezanih na jednake Izrada velike neobojene histološke serije (fiksacija. parafinski blok. 1.) 28893 (K. IL-1.Lkci(nesegm.... Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. . . 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 28704 S . alkohol enzimski itd.Lupus erithematodes stanice.HZZO.. (izotopni postupak ) svaki S . /(K) Lkci-Pas/ 28823 (K) Lkci -Lipidi.NBT test) 28850 OdreĎivanje fagocitne sposobnosti mononuklea (K) Lkci ..LE stanice/ S odreĎivanje fagocitne sposobnosti mononuklearnih i polimorfonuklearnih fagocita ( 28853 ingestija).01. poJ... (tartarat)/ 28874 (K) Lkci ......test inhibicije migracije za jednu koncentraciju pojedinog antigena. poJ. S . poJ.. /(K) Lkci-K. 31/91 .PKM) Leukociti-Kultiviranje.test blastične transformacije limfocita za jednu koncentraciju pojedinog antigena ili 28712 mitogena.) 28821 K-Eozinofilni granulociti. 1/ (K) Diferencijalna krvna slika.F.ms_office. . /(K) Lkci-Sudan/ (K) Lkci -Test na sposobnost fagocitoze neutrofilnih granulocita.. TNF) biološkim testom (spektrofotometar) "S"* S . poJ.analiza DNA protočnim citometrom (stanični ciklus i ploidnost) "S"* 28705 S odreĎivanje citokina (IFN. poJ..F. (K-Fagocitni 28851 mikrobicidni test) 28852 (K) PTV . "S"* 28894 Kvalitativna i kvantitativna citološka analiza krvnog razmaza (K-Virociti) (K) Lkci-Broj segmenata u neutrofilnim granulocitima .test digestije fagocitarnih čestica "S"* 28855 S .Nespecifične esteraze. .. parafinski blok i jedan neobojen rez) 29002 Izrada dodatnog parafinskog reza (dodatno rezanje iz parafinskog bloka) Izrada male neobojene histološke serije (fiksacija. parafinski blok.. poJ. /(K) Lkci-Glukuronidaza/ 28877 Enzimske pretrage (npr. (za svaki dodatni 28713 antigen ili koncentraciju antigena S . nesegmentirani. 28895 granulocita/ 29000 Brza izrada zaleĎenog neobojenog histološkog reza 29001 Izrada neobojenog parafinskog reza (fiksacija.. . više od 100 neobojenih 29004 rezova rezanih na jednake Izrada dekalciranog neobojenog parafinskog reza (fiksacija.. 20. poJ.. /(K. /(K) Lkci-A. 109/L.. IL-2. /(K) Lkci-Alfa-N/ /(K) Lkci-NAS/ /(K) Lkci-NAS 28875 NaF/ /(K) Lkci-NASDCI/ /(K) 28876 (K) Lkci-Glukuronidaza. .. 29005 neobojeni rez) 29006 Izrada neobojenog parafinskog reza površine iznad 6 cm (large section) 74796433.Fagociti (sposobnost intracelularnog uništavanja mikroba) . . /(K) PTV . (K .. poJ. /(K) Lkci-K..

DNA 29031 Prikaz encimske aktivnosti 29032 Prikaz encimske aktivnosti oksidoreduktoza NADPM.HZZO. holesterol Prikaz pigmenata. obojenog po HE metodi i nalaz Mikroskopski pregled histološkog preparata (do 5 rezova). kiseli 29029 mukopolisaharidi (Alcian blue. NADPH. 32/91 . lipofuscin. Brealiet). metoda 29028 bijeljenja. obojenog po specijalnoj ili histokemijskoj metodi i 29014 Mikroskopski pregled histološkog preparata. SDH.xls. prikaz Prikaz pojedinačno polisaharidi. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 29007 Izrada neobojenog reza iz tkiva.obojene po HE metodi i nalaz Mikroskopski pregled velike histološke serije (više od 100 rezova). Prikaz kiseline jezgre DNA + RNA 29030 (Kurnich. 20. uklopljenog u umjetne smole površine do 3 cm 29008 Izrada neobojenog reza iz tkiva. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. uklapanje u umjetne smole za elektronsku mikroskopiju 29060 (EM) 29061 Fiksacija sa glutaraldehidom-paraformaldehidom ili preklapanje iz formalina odnosno 29062 Rezanje polutankih rezova za EM (uključuje pripremu) 29063 Izrada ultratankih rezova i noseće mreţice uključuje pripremu noţeva 29064 Kontrastiranje za EM 29065 Pregled polutankog reza za EM EM tkivnog uzorka s fotografiranjem. LDH itd. analizom snimaka i nalazom noţeva Pretraga 29066 biopsijskog materijala digestivnog trakta 74796433. obojene po HE metodi i 29017 nalaz 29018 Mikroskopiranje na kliničko-patološkom seminaru s izradom proširenog stručnog mišljenja 29019 Standardno bojenje s hematlaun eozinom (HE) jednog histološkog reza 29020 Bojenje male histološke serije po HE 29021 Bojenje velike histološke serije po HE Prikaz posebnih struktura tkiva standardne metode bojenja Prikaz elastičnih vlakana Prikaz 29022 halogenih vlakana Prikaz amiloida Sastavljena polikromna bojenja Triekromno bojenje Prikaz elastičnih i halogenih vlakana 29023 Prikaz Nisslove tvari Prikaz 29024 Prikaz retikulina ili spiroheta 29025 Metoda impregnacije s kovinama Prikaz lipida trigliceridi. veličine 6-20 cm2 obojenog po HE metodi i Mikroskopski pregled histološkog preparata .obojenog po HE metodi ili kod 29011 indirektne imunofluorescence seruma i nalaz Mikroskopski pregled histološkog preparata (više od 5 rezova).2009.ms_office.upotreba jednog specifičnog antiseruma 29050 Direktna imunofluorescentna metoda s upotrebom jednog seruma 29051 Rezanje zaleĎenog tkiva.01. prikaz ţeljeza. 29033 Imunohistokemijska metoda . veličine iznad 20 cm2 obojenog po HE metodi i 29015 nalaz 29016 Mikroskopski pregled male histološke serije (do 100 rezova). fosfolitidi. obojenog po HE 29012 imunohistokemijskoj ili imunofluorescentnoj 29013 Mikroskopski pregled histološkog reza . Kreyberg Sastavljen prikaz kiselina i neutralnih mukopolisaharida. neutralni mukopolisaharid (PAS + analiza). uklopljenog u umjetne smole površine iznad 3 cm 29009 Mikroskopski pregled zaleĎenog histološkog reza i nalaz 29010 Mikroskopski pregled histološkog preparata s jednim rezom. serijsko 29052 Metoda imunofluorescencija seruma za dokaz specifičnih protutijela 29053 Metoda imunofluorescencija seruma s titranjem za dokaz specifičnih protutijela Fiksacije tkivnog uzorka sa OSO4.

. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Izrada neobojene stupnjevite serije do 6 rezova iz ekscidiranog tkiva.. (Is-SPT) 29159 Hipoosmotski test (HOS .beta glukuronidaze i 29151 Is-Organoleptički i fizikalni pregled (količina. von Gieson29082 Weigert) 29083 Pregled biopsije koţe i mišića i nalaz 29084 Natapanje nedekalciniranog uzorka kosti umjetnom smolom i serijsko rezanje (male serije) Standardno bojenje biopsije kosti.HZZO.2. boja. von 29085 Kossa.Von Gieson. poJ 29155 Is-Spermiji...test) 29160 Cervikalna sluz maternice ... utjecaj terapije. 29095 bazalne membrane + Pregled biopsije bubrega i sličnih organa s mikroskopiranjem na kliničko-patološkom 29096 seminaru i izrada proširenog mišljenja 29097 Pregled biopsije bubrega i sličnih organa s izradom proširenog mišljenja 29101 Citološke i citokemijske analize (Kittrichov test i dr. .Sulfatidi.RNK.Kristalizacija. 29086 Pregled biopsije kosti.. (U-Metahromazija) Citokemijska prikazivanja (peroksidaze. ţivi i mrtvi (eozin). Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. 29080 natopljenih parafinom 29081 Izrada neobojene stupnjevite serije biopsije koţa natopljene umjetnom smolom Standardno bojenje biopsije koţe i mišića (HE. miris.. Perls za ţeljezo. (test kristalizacije) 74796433. poJ.2009. . .. (s-Ţivi i mrtvi spermiji) 29157 Is-Spermiji (morfologija). .lipida. ţeluca. .KF. (Is-spermiji. poJ 29104 Citološka analiza u mikroskopu na fazni kontrast 29105 Citološka analiza u florescentonom mikroskopu (sacito kemijskim bojenjem) 29106 Citološka analiza neskiriniranih nalaza (uključuje i bojenje) 29108 Citološka analiza skriniranih nalaza (bris cerviksa obojenih po Papanicolaou. 29094 Izrada neobojene stupnjevite serije punktata bubrega (male serije 60 rezova) Bojenje biopsije bubrega ( 2HE.. 2 Trikromna bojenja. Trikromno bojenje.. (Is-Broj spermija) 29154 Is-Frankin-Dukeseov mikroaglutinacijski test. vlaţnost).DNK FE. Mac Neal.. poJ (0. . sterološka mjerenja i nalaz 29087 Pregled preparata kosti markirane sa tetraciklinom 29090 Izrada neobojene stupnjevite serije punktata jetre (17 rezova) Bojenje biopsije jetre (2 HE... Orcein i 29091 Aldehid fuksin) 29093 Pregled biopsije jetre i sličnih organa i nalaz. jednjaka.109/l. oblici poretljivosti. 33/91 .(Feulgen). Trikromno bojenje. aglutinacija).. Movatt. . poJ. viskoznost. bazalne membrane. poJ. natopljene umjetnom smolom (Trikromno bojenje. . 29070 jejunuma ili rektalno 29071 Bojenje biopsije po metodi Kreyberg . Pas Giemsa. (U -Citomegalne stanice) 29143 (U) Parenhimske stanice .1.3).ms_office..01. 29150 AF...Jareg (jedno stakalce) 29072 Pregled biopsijske pretrage digestivnog trakta i nalaz 29073 Druge metode bojenja Izrada neobojene stupnjevite serije biopsija koţe i mišića i sličnih tkiva odnosno organa.gljikohidrata. .poJ 29152 Is-Ocjena nativnog materijala (pokretljivost.xls.) 29102 Citološka analiza nativnog i vitalno obojenog preparata 29103 (Pt) Maligne stanice. poJ 29153 Is-Sperma.. 20.. morfologija) 29158 Is-Test prodiranje i duţina ţivota sperme u cervikalnoj sluzi i serumu . uključuje i 29110 Tekuća citologija (LBC) 29141 U -Citomegalne inkluzijske stanice. Perls za ţeljezo.

fmol/mg.uzimanje uzorka i 29503 registracija materijala 29521 Pt-Estrogeni receptor. pesticida. (Tt-ER). . Ekstrakcija organskih tvari iz plazme. trupla.) 29446 Evaluacija doziranja lijeka Analiza ion selektivnim elektrodama (ne predviĎa ekstrakciju) Obuhvaća pretrage cijanida.. karboksikemoglobin. dezinficijensa itd.ms_office. seruma. "S"* 29463 Porfirini Alkoholimetrične pretrage (jedne ili dviju tjelesnih tekućina ili organa) po ustaljenom 29464 propisanom postupku Pregled uzorka tkiva s makroskopskim opisom. materijala (za 4-5 29501 komadića) Sekcija manjih organa odnosno dijelova organa s uzimanjem uzorka (4-5) makroskopski 29502 opis. ţiva. toaleta. pregled odjeće.kromatina u razmazu bukalne sluznice (uključuje i pripremu 29221 Citološko odreĎivanje x . pokretljivost. (treba dodati postupak 29460 mineralizacije. identifikacija. nitrita. prijem i registracija.xls. "S"* 74796433.) 29220 Citološko odreĎivanje x . 29450 fluorida. 29440 sulfhemoglobin) 29441 Kromatografska analiza (lijekova. "S"* 29462 Biološki pokus na otrove.kromatina u krvnom razmazu (uključuje i pripremu preparata) Sudsko-medicinska obdukcija u ustanovi. opis. zapisnik i 29405 Pregled ostatka raspadnutog trupla 29406 Uzimanje tjelesnih tekućina s trupla 29407 Pregled mrtvaca 29408 Pregled mjesta (put se računa posebno) 29409 Prijem trupla 29420 Hematološke pretrage u postupcima utvrdjivanja spornog očinstva 29430 Laboratorijska pretraga odjeće i drugih predmeta na biološke izvore mrlja Pretrage vezane uz promjene na hemoglobinu (methemoglobin. te kontrola i dodatno balzamiranje 29404 Vanjski pregled trupla. sredstva ovisnosti i druge 29453 organske tvari) Spektroskopska analiza ekstrakta iz biološkog materijala (Kvantitativna analiza. mokraće (vezano za kliničko toksikološku 29451 analizu kromatografskim i 29452 Priprema ekstrakata organskih otrova iz organa. 34/91 . odnosno 29461 Reinschov pokus na teške metale.arsen.osnovno. insekticida. uključuje makroskopske i mikroskopske nalaze pri 29401 obdukciji s dijagnozom. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS OdreĎivanje raznih parametara u ejakulatu pomoću autoanalizatora (broj. analiza 29455 derivacionom 29456 Toksikološka analiza plinskom i tekućinskom kromatografijom 29457 Indikacija organskih otrova sa crvenom spektrometrijom.01. Kvantitativna analiza otrovnih metala s atomskom apsorpcijom. 29402 Sudsko-medicinska obdukcija na terenu (put se obračunava posebno) 29403 Balzamiranje . "S"* Toksikološka analiza tankoslojevnom kromatografijom (lijekovi. olovo) po klasičnoj metodi..HZZO. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. "S"* 29458 Razvoj biološkog materijala za pretragu na anorganske otrove. 20. vrsta 29161 pokretljivosti itd. prijem i registracija Sekcija operativnih organa ili dijelova tijela s makroskopskim opisom.2009. nitrata. "S"* 29459 Kvantitativno odredjivanje otrovnih metala (bakar.

izrada dozno 30695 volumn..ms_office. 29731 Sekcija kraljeţnice i kičmene moţdine. "S"* 30682 OdreĎivanje i plan volumena zračenja na simulatoru ili uzimanju profila ili oboda ili slikanje.Kratki tubus 74796433. 29525 HER-2-CISH 29526 Analiza i izdavanje tumorskih biljeg CYFRA 21-1.). 20. fmol/mg.plana(3D) na osn.R.2009.ekscentrični.).konturiranje Prostorno obiljeţavanje organa i područja od interesa na osnovu kombinacija različ.snimke gornje i donje čeljusti 31009 Očitavanje snimke panoramske dentalne radiografije 31010 Snimanje zubi.volum obiljeţ.."S"* 29523 Tt-Adrenogeni receptor. snimka kukova po 31005 RIPSTEIN-MULLERU (1 eksp. NSE i Ca 15-3 poJ 29527 Analiza i izdavanje tumorskih biljeg Pro GRP i ICTP poJ Obdukcija sa zapisnikom i dijagnozom (prijem trupla. (Csl-Laktaza) Csl-Saharoza.prostor. u/G. Uključuje i snimanje lubanje. Razne 31002 specijalne tehnike snimanja(makrofagi 31003 Očitavanje snimke specijalnog snimanja kostiju. "S"* 30670 Izrada osobne zaštite. teh.izrada dozno volum.funkcija S* 30694 OdreĎivanje pomaka izocentara i provjera postavljenih polja S* Izrada dozimetr.modul. (Tt-P. 29701 uzimanje tkivnih uzoraka.xls. (Tt-A. volum.. .konturiranje 30692 Prostorno obiljeţavanje organa i područje od interesa na osnovu CT presjeka . zglobovi.prost.plana(3D) na osnov.kralješnica) Specijalno snimanje kostiju (svaka ekspozicija) Funkcionalne snimke. makroskopski opis i uzimanje uzoraka 29730 Sekcija organa. . Obična intraoralna snimka 31011 Specijalno snimanje zubi s poluvalnim aparatom.histograma za organe od interesa S* Izrada dozimet.teh 30693 vizual.tkiva i tjel. Snimanje pacijanta na CT-simulatoru..na CT 30697 presj. izrada dozo 30696 histograma za organe od interesa S* Izrada dozimet. u/g. volum. "S"* 30640 Nacrt plana za zračenje.histograma S* Provjera poloţaja pacijenta i plana zračenja u terapijskom snopu s pomoću filma ili el.prostor. akt obdukcije. 35/91 . makroskopski opis i uzimanje uzoraka 29801 In vitro Fertilizacija i prijenos zametka (laboratorijski dio postupka).R..).. na CT presjecima.u/G. srce i sl..dugi tubus.obiljeţenih naCT presj. 29710 Sekcija mozga.HZZO.. (Csl29524 Saharoza) Csl-Maltaza. 31006 Očitavanje obične intraoralne snimke Očitavanje snimke specijalnog snimanja zubi s poluvalnim aparatom. .Uključuje očitovanja i snimanja 31004 Slojevne snimke sustava za kretanje (kosti. .Kratki tubus 31007 ortoradijalni.. postavljanje laserskih oznaka i radioterapijskih 30690 fiksatora S* 30691 Prostorno obiljeţavanje organa i područja od interesa na osnovu CT presjeka .pregled dokumentacije. obiljeţ.. "S"* /Csl=crijevna sluznica/ Csl-Laktaza.(IMRT) na osnov. 30699 ureĎaja (portal imaging) S* 31001 Snimanje kostiju u dvije projekcije Specijalno snimanje kostiju (svaka ekspozicija). .01. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb..aksijalni snimak Očitavanje snimke specijalnog snimanja zubi s poluvalnim aparatom. makroskopski opis i uzimanje uzoraka pluća.plana(3D) inenz. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 29522 Tt-Progesteronski receptor. fmol/mg.XCP 31008 drţači. "S"* 30681 Izrada plastične maske za bolesnika.

01.ms_office. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Specijalno snimanje zubi s poluvalnim aparatom. Uključuje lokalnu anesteziju. Kinouretrocistografija 32620 Pooperacijska holangiografija 32630 Perkutana transhepatalna holangiografija 32640 Intravenozna holegrafija 32641 Intravenozna ili infuzijska holangioholecistografija 32650 Peroralna holegrafija 32710 Histerosalpingografija 32720 Pneumoginekografija 32760 Vaginografija 32790 Epididimografija. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. Galaktografija. Fistulografija 32820 Mamografija u oba smjera jedne dojke 32970 Artrografija. Pneumomijelografija subokcipitalna. pneumoperitoneum 32510 Intravenozna ili infuzijska urografija 32530 Retrogradna pijelografija 32540 Cistografija 32560 Mikcijska uretrocistografija. Balonska dilatacija stenoze valvule 33300 Angiografija torakalna . pneumomediastinum. deferentografija kavernozografija 32801 Dakriocistografija.HZZO. mielografija (bez punkcije).snimanje gornje i 31012 donje čeljusti 31013 Očitavanje ortopantomgrafske snimke 31014 Očitavanje i analiza telerentgenske snimke glave 31040 Panoramska dentalna radiografija 31060 Ortopantomografsko snimanje i druga specijalna 31061 Telerentgensko snimanje glave (uključuje i upotrebu RTG kontrasta) 31101 Snimanje čitave kralješnice odjednom za odreĎivanje kifoskoliotičke deformacije 31302 Snimanje prsnih organa u dva smjera 31330 Telerentgensko snimanje srca u dvije projekcije 31460 Nativno snimanje bubrega i mokraćnog mjehura 31501 Snimanje prsnih organa u jednom smjeru 31502 Snimanje prsnih organa u jednom smjeru na mali format (Odelca) Kontrasne pretrage 32030 Ventrikulografija 32040 Cisternografija s pozitivnim kontrastom 32050 Pneumoencefalografija.XCP drţači. Diskografija 32971 Artrografija dvostrukim kontrastom i ciljanim snimkama 33031 Perkutana cerebralna angiografija u dva smjera 33032 Selektivna cerebralna angiografija mozga (kateterska tehnika) u dva smjera 33033 Dodatna projekcija (u istom smjeru) 33193 Atrioseptostomija po Rashkidu. kontrasta i slikanje 32250 Dijagnostički pneumotoraks. ascedentna ili descedentna 32240 Bronhografija. uvoĎenje katetera.xls. 20. Sialografija.abdominalna 33301 Dodatna angiografija (svaka projekcija) 33310 Selektivna angiografija .dugi tubus.dodatna projekcija u istom smjeru 33330 Selektivna angiografija 33380 Superselektivna angiografija 74796433. 32101 Pneumomijelografija cervikalna ili cervikalna lateralna mijelografija (bez punkcije) 32111 Lumbalna mijelografija (bez punkcije) 32112 Mijelografija s pozitivnim KS.2009. 36/91 .

Hipotonična duodenografija sa uvoĎenjem sonde 34145 Parietografija ţeluca 34146 Irigografija sa dvostrukim kontrastom 34210 Dubinsko slikanje (jedan sloj) 34250 MR magnetska rezonancija po regiji 34330 Kinematografija ili videografija jednjaka. ţeluca i dvanaesterca 34403 CT mozga nativno 34404 CT kostiju glave 34405 CT pituitarne jame s intravenskim kontrastom 34406 CT srednjeg uha i temporalne kosti nativno 34407 CT kostiju lica 34408 CT paranazalnih sinusa nativno 34409 CT mekih tkiva vrata (uključuje grkljan. Fluoroskopija i 34140 Fluoroskopija jednjaka s ciljanim slikanjem Fluoroskopija ţeluca i dvanaesterca s ciljanim slikanjem. stijenku 34421 CT calcium scoring 34422 CT koronarografija 34423 CT bronhoskopija 74796433. 37/91 . Hipotonična duodenografija s 34141 lijekovima Pasaţa crijeva (fluoroskopija i slikanje). kavografija. abdomena i zdjelice nativo 34419 CT toraksa i abdomena s per os kontrastom 34420 CT prsnoga koša (uključuje kosti.xls. gornji dio jednjaka) 34410 CT cervikalne kraljeţnice nativno 34411 CT torakalne kraljeţnice nativno 34412 CT lumbosakralne kraljeţnice nativno 34413 CT torakalne kraljeţnice s intravenskim kontrastom 34414 CT lumbosakralne kraljeţnice s intravenskim kontrastom 34415 CT mijelografija 34416 CT jednog velikog zgloba ili jednog segmenta ekstremiteta s intravenskim kontrastom 34417 CT jedne šake ili jednog stopala s intravenskim kontrastom 34418 CT toraksa. ţdrijelo.ms_office. Pojedine kontrole. 20. s upotrebom BaSO4 34121 ciljanim slikanjem. Ileocekografija 34144 Irigografija. 34042 Rentgenska kontrola tijekom operacije 34120 Slikanje prsnih organa s fluoroskopijom Slikanje prsnih organa i fluoroskopija retrokardijalnog prostora.01. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 33390 Super selektivna angiografija s koaksijalnom tehnikom mikrokatetera 33601 Medijastinalna ili zdjelična flebografija.HZZO. selektivna flebografija 33700 Periferna flebografija 33701 Intraosalna flebografija sa mjerenjem intraosalnog tlaka i uzimanjem koštanog cilindra za 33810 Limfografija vrata 33880 Ostale limfografije 34020 Fluoroskopija prsnih organa 34040 Fluoroskopija ili slikanje abdomena na prazno Rentgenski ciljani zahvati (osim ERCP). zaračunava se 34041 posebno za svakih slijedećih 15 minuta.2009. Fluoroskopija i ciljano slikanje 34142 gutanja hipofarinksa s kontrastom 34143 Jejuno-ileografija sa uvoĎenjem sonde i dvostrukim kontrastom. Ako postupak traje duţe vrjeme. ţlijezde slinovnice. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.

abdomena i zdjelice s per os kontrastom CT zdjelice (uključuje kosti.2009. 20. područje izmeĎu ilijačnog grebena i pubične simfize. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. meka 34440 tkiva) nativno 34441 CT dentascan 34442 CT mozga sa stereotaksijom 34443 CT neuronavigacija 34444 CT aorte nativno 34445 CT pulmonalna angiografija 34446 CT angiografija abdomenalne aorte i zdjeličnih arterija 34447 CT perfuzija jednog organa 34448 CT dijaskopija s biopsijom 34449 CT cijelog tijela uz PET 34450 CT jednog segmenta ekstreniteta nativno 34451 CT jednog velikog zgloba nativno 34452 CT šake ili stopala nativno 34453 CT piramida s intravenskim kontrastom 34456 CT abdomena i zdjelice nativno 34457 CT toraksa s per os kontrastom 34458 CT enterokliza 34460 CT angiografija glave i/ili vrata 34461 CT angiografija gornjeg ekstremiteta 34462 CT angiografija prsnog koša 34463 CT angiografija abdomena (uključuje organe u području od ošita do ilijačnih grebena) 34464 CT angiografija abdomenalne aorte i zdjeličnih arterija 34465 CT angiografija kraljeţnice 34466 CT angiografija zdjelice 34467 CT angiografija donjih okrajina 34470 CT flebografija glave i/ili vrata 34471 CT flebografija gornjeg ekstremiteta 34472 CT flebografija prsnog koša 34473 CT flebografija abdomena (uključuje područje od ošita do ilijačnih grebena) 34475 CT flebografija kraljeţnice 74796433. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 34424 CT toraksa i abdomena nativno 34425 CT abdomena per os kontrastom 34426 CT zdjelice per os kontrastom 34427 CT mozga s intravenskim kontrastom 34428 CT paranazalnih sinusa s intravenskim kontrastom 34429 CT orbita s intravenskim kontrastom 34430 CT abdomena (uključuje područje od ošita do ilijačnog grebena) nativno 34431 CT pasaţa 34432 CT kolonoskopija 34433 CT irigografija 34434 CT biligrafija 34435 CT urografija 34436 CT cistografija 34437 CT fistulografija 34438 CT abdomena i zdjelice s per os kontrastom 34439 CT torakasa.01.xls.HZZO.ms_office. 38/91 .

abdomena i zdjelice s intravenskim kontrastom 34495 CT angiografija toraksa.xls. 20.ms_office. ţdrijelo.01. gornji dio jednjaka) s 34478 intravenskim kontrastom 34479 CT cervikalne kraljeznice s intravenskim kontrastom 34488 CT orbita nativno 34491 CT zdjelice s intravenskim kontrastom 34492 CT toraksa i abdomena s intravenskim kontrastom 34493 CT abdomena i zdjelice s intravenskim kontrastom 34494 CT toraksa.HZZO.medijastinum sa saturacijom masti i prikazom limfnih čvorova 34559 MR jerte sa spektralnom saturacijom pojedinih tkivnih komponenti 74796433. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. 39/91 . abdomena i zdjelice 34496 CT toraksa s intravenskim kontrastom 34497 CT abdomena s intravenskim kontrastom 34498 Aplikacija kontrasta kod CT pretrag 34499 Kompjutersko procesiranje MDCT slike 34501 MR mozga 34510 MR mozga i angiografija mozga s intravenskim kontrastom 34511 MR angiografija krvnih ţila mozga s kontrastom 34512 MR vrata i angiografija vrata s intravenskim kontrastom 34513 MRA vratnog dijela aortalnih ogranaka s kontrastom 34514 MR angiografija renalne arterije 34515 MR kolangiopankreatografija (MRCP) 34516 MR vrata 34517 Dodatne snimke vrata (STIR ili FLAIR ili FatSat) 34518 MR orbita 34519 MR piramida temporalne kosti 34521 MR cervikalne kraljeţnice 34523 MR torakalne kraljeţnice 34525 MR lumbosakralne kraljeţnice 34528 MR koljena 34531 MR ramena 34534 MR lakta 34537 MR ručnog zgloba 34540 MR gleţnja 34543 MR stopala ili šake 34546 MR organa gornjeg abdomena nativno 34547 MR jetre s MRCP-om 34548 MR zdjelice 34551 MR jednog organa sa spektroskopijom 34552 Kompjutersko procesiranje MR slike 34553 MR angiografija intrakranijskih krvnih ţila mozga 3D TOF tehnikom 34554 MR angiografsko praćenje i procjena nakon embolizacija aneurizmi 3D TOF tehnikom 34555 MR angiografija vratnih krvnih ţila 3D TOF tehnikom 34556 MR angiografija i karakterizacija plakova krvnih ţila 34557 MR venografija duralnih sinusa 3D TOF tehnikom sa saturacijom 34558 MR prsnog koša.2009. ţlijezde slinovnice. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 34476 CT flebografija zdjelice 34477 CT flebografija donjih okrajina CT mekih tkiva vrata (uključuje grkljan.

SVS ili SCI tehnika 34584 Segmentacijska 3D volumetrija mozga 34585 Morfometrija korteksa .01. senzorički ili 34581 motorički stimulusi 34582 Kompjutorsko procesiranje MR BOLD signala na radnoj stanici 3T 34583 MR spektroskopija mozga .odreĎivanje kortikalne debljine.xls. površine i volumena Kompjutorsko procesiranje 3D volumetrijskog ili morfometrijskog izotropnog snimanja na 34586 radnoj stanici 3T 34587 MR nakon operacije tumora i zračenja s karakterizacijom recidivnog rasta i radionekroze 34588 MR s karakterizacijom tumorskih procesa uz uporabu ADC mapa i difuzijskog snimanja MR mozga nakon radiokirurškog tretmana tumora (Gamma knife) s karakterizacijom 34589 recidivnog rasta ili radionekroze 34590 MR s karakterizacijom tumorskih procesa nakon operacija i zračenja MR mozga sa volumetrijom tumorskih procesa prije i nakon radiokirurškog liječenja 34591 (Gamma knife) 34592 MR relaksometrija parenhimskih organa 34593 MR difuzija s ADC mapiranjem parenhimskih organa 34594 MR difuzija s FA mapiranjem mozga 34595 MR difuzijska traktografija mozga 34596 Kompjutorsko procesiranje signala MR difuzijske traktografije na radnoj stanici 34597 MR lokalizacija dubokih jezgara za stereotaksijske funkcionalne neurokirurške procedure 34598 Topografska i strukturna analiza epileptičkih ţarišta na MR visoke 34599 Funkcionalno mjerenje protoka likvora (za MR ureĎaj snage 3T) 34600 MR prematurusa u inkubaturu s monitoringom vitalnih funkcija i sedacijom 34601 Stereotaksija 74796433. 20.HZZO. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.kognitivni.2009. 40/91 .ms_office. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 34560 MR kolangiopankreatografija (za MR ureĎaj snage 3T) MR gušterače s dvostrukim eho vremenom i saturacijom signala intraabdominalne i 34561 retroperitonealne masti 34562 MR slezene s DWI i perfuzijskom tehnikom 34563 MR bubrega s difuzijom i perfuzijom 34564 MR nadbubreţne ţlijezde višestrukim eho tehnikama snimanja 34565 MR retroperitoneuma s prikazom limfnih čvorova i dinamikom kontrastne imbibicije 34566 MR volumetrija organa (za MR ureĎaj snage 3T) 34567 MR prostate s endorektalnom sondom 34568 MR angiografija gornjih ekstremiteta (za MR ureĎaj snage 3T) 34569 MR angiografija prsnog koša (za ureĎaj snage 3T) 34570 MR angiografija spinalnog kanala (za ureĎaj snage 3T) 34571 MR angiografija abdomena (za ureĎaj snage 3T) 34572 MR angiografija zdjelice (za ureĎaj snage 3T) 34573 MR angiografija donjih ekstremiteta (za MR ureĎaj snage 3T) 34574 MR urografija (za MR ureĎaj snage 3T) 34575 MR kolonografija s enteroklizom (za MR ureĎaj snage 3T) 34576 MR pelvimetrija 34577 MR spektroskopija mišića 34578 MR karakterizacija hrskavičnih zglobnih ploha 34579 MR artroskopija 34580 MR spektroskopija koštane srţi MR funkcionalno snimanje BOLD osjetljivom tehnikom .

4/30/2012 ŠIFRA OPIS 34602 MR spektroskopija jetre .SVS ili CSI tehnika (za MR ureĎaj snage 3T) 34603 Perfuzijsko snimanje jetre 34604 MR difuzija jetre .SVS ili CSI tehnika (za MR ureĎaj snage 3T) 34612 Kompjutersko procesiranje MR-slike na radnoj stanici 3T 34614 MR kostiju glave 34615 MR sijalografija 34616 MR mijelografija 34617 MR prsnoga koša (isključuje srce) 34618 MR srca 34619 MR koronarografija 34620 MR dojke nativno 34621 MR kolonoskopija 34622 MR urografija nativno 34623 MR ostalih mjesta 34624 MR aortografija ili kavografija 34625 Aplikacija kontrasta kod MR pretrage 34626 MR paranazalnih sinusa 34627 MR mekih tkiva 34628 MR mozga s protokom likvora 34629 MR angiografija tijela ili ekstremiteta s intravenskim kontrastom 34630 Funkcijski MR 34631 MR volumetrija jednog organa 34632 MR traktografija 34633 MR fetusa 34634 MR artrografija 34635 MR enterokliza 34636 MR mozga za >gamma knife< 34654 MR mozga i angiografija mozga TOF 34655 MR vrata i angiografija vrata TOF 34656 MR organa zdjelice nativno 34657 MR mozga s intravenskim kontrastom 34658 MR orbita s intravenskim kontrastom 34659 MR temporalne kosti s intravenskim kontrastom 34660 MR paranazalnih sinusa s intravenskim kontrastom 34661 MR vrata s intravenskim kontrastom 34662 MR cervikalne kraljeţnice s intravenskim kontrastom 34663 MR torakalne kraljeţnice s intravenskim kontrastom 34664 MR lumbosakralne kraljeţnice s intravenskim kontrastom 34665 MR jednog velikog zgloba s inravenskim kontrastom 34666 MR šake ili stopala s intravenskim kontrastom 74796433.xls.DWI tehnika 34605 MR spektroskopija prostate .ms_office.SVS ili CSI tehnika 34606 MR dinamičko snimanje dojke 34607 MR koronarografija (za MR ureĎaj 3T) 34608 MR morfometrija srca 34609 Funkcijski MR srca 34610 MR perfuzija srca 34611 MR spektroskopija srca . Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. 20.2009.HZZO. 41/91 .01.

i 25(OH)D3) 35011 OdreĎivanje apsorpcije vitamina B12 bez intrinsik faktora 35018 OdreĎivanje interne kontaminacije brojačem cijelog tijela 35030 Polivinilpirolidonski test 35070 Bubreţni klirens pomoću I-131 inulina 35101 Regionalni cerebralni protok pomoću Xe-133 35140 Renografija 35160 Periferni protok krvi 35180 Rezidualni urin 35201 Statična scintigrafija mozga do 4 projekcije 35210 Scintigrafija štitnjače s jodom . 42/91 . Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.25(OH)2D3.xls.ms_office.01.2009.131 35211 Scintigrafija štitnjače s Tc . 20.99m Pertehnetatom 35221 Scintigrafija paratireoidnih ţlijezda 35230 Perfuzijska scintigrafija pluća 35231 Ventilacijska scintigrafija pluća 35232 Perfuzijska scintigrafija miokarda (TI-201) u mirovanju 35233 Scintigrafija infarkta miokarda 35240 Scintigrafija tubula bubrega 35250 Scintigrafija RES-a jetre i slezene 35252 Scintigrafija slezene pomoću vlastitih obiljeţenih eritrocita 35254 Scintigrafija Meckelevog divertikla 35260 Scintigrafija kosti ili zglobova (do 3 scintigrama) 35262 Sekvencijalna scintigrafija pojedinačne kosti ili zgloba 35263 Scintigrafija koštane srţi 35271 Limfoscintigrafija 35273 Scintigrafija pojedinog organa pomoću Ga-67 35274 OdreĎivanje tjelesne retencije radionuklida brojačem cijelog tijela 35301 Radionuklidna cisternografija 74796433. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 34667 MR mekih tkiva s intravenskim kontrastom 34668 MR toraksa ili medijastinuma s intravenskim kontratstom 34669 MR jetre s intravenskim kontrastom 34670 MR dojke s intravenskim kontrastom 34671 MR organa gornjeg abdomena s intravenskim kontrastom 34672 MR organa zdjelice s intravenskim kontrastom 34673 MR urografija s intravenskim kontrastom 34674 MR angiografija gornjeg ekstremiteta 34675 MR angiografija donjih ekstremiteta 34676 MR gornjeg ili dojneg ekstremiteta nativno 34677 MR gornjeg ili dojneg ekstremiteta s primjenom intravenskog kontrasta 34678 MR angiografija prsnog koša 34679 MR angiografija kraljeţnice 34680 MR angiografija abdomena 34681 MR angiografija zdjelice 34791 Radiokserografija 35001 Test akumulacije radiojoda u štitnjači 35002 Test TSH stimulacije 35008 TRH test 35009 OdreĎivanje metabolita vitamina D (1.HZZO.

20. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.2009.ms_office.01. 43/91 . 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 35305 PET pomoću 18-F-flourocholina 35306 Emisijska kompjutorizirana tomografija (ECT) organa ili regije 35307 PET/CT 35308 PET pomoću 18-florodeoksiglukoze (FDG) 35309 SPECT mozga pomoću I-123 ioflupana 35310 Dinamička scintigrafija mozga 35311 Dinamička scintigrafija velikih slinovnica Emisijska kompjutorizirana tomografija (ECT) miokarda u mirovanju i opterećenju pomoću 35322 201-talija 35325 Radionuklidna ventrikulografija u mirovanju i opterećenju 35330 Perfuzijska scintigrafija miokarda (TI-201) u mirovanju i u opterećenju (dipiridamolom) 35331 Radionuklidna ventrikulografija u mirovanju 35332 Angioscintigrafija 35333 Radiokardiografija i sekvencijalna scintigrafija srca 35340 Regionalna ventilacijska scintigrafija pluća 35345 OdreĎivanje bubreţnog klirensa pomoću Tc-99m-DTPA 35346 OdreĎivanje efektivnog protoka plazme kroz bubreg 35350 Dinamična scintigrafija bubrega 35351 Direktna mikcijska radionuklidna cistoureterografija 35352 Dinamička scintigrafija jetre i ţučnih puteva 35353 OdreĎivanje gastroezofagusnog refluksa 35370 Perfuzijska scintigrafija organa 35401 Volumen krvi odreĎen pomoću eritrocita obiljeţenih s kromom-51 35410 Duţina ţivota eritrocita 35430 Lokalizacija upala pomoću obiljeţenih vlastitih leukocita (uklj.xls. (TSH-neonatalni) 35512 Adrenokortikotropni hormon (ACTH) 35513 Hormon rasta (STH) 35514 Hormon luteinizacije (LH) 35515 Horionski gonadotropin (HCG) 35516 Hormon koji stimulira folikul (FSH) 35517 Prolaktin (PRL) 35518 Somatomedin-C (SM-C) 35520 Tiroksin (T-4) 35521 Trijodtironin (T-3) 35522 Reverzni trijodtironin (T-3 r) 35524 Tiroksin (slobodni) (T-4 s) 35525 Tiroglobulin (TBG) 35526 Paratiroidni hormon (PTH) 35527 Kalcitonin 35528 Trijodotironin (slobodni) (T-3 s) 35531 Aldosteron 35532 Dihidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S) 74796433.HZZO.ECT) 35450 Kinetika trombocita 35460 Ferokinetika 35465 Kinetika kalcija 35510 Tireotropni hormon (TSH) 35511 Tireotropni hormon (Neonatalni).

20.HZZO. enkefalin.2009. 44/91 .endorfin itd.ms_office. CRF. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 35533 Androstendion 35534 Andrenalin 35535 Noradrenalin 35537 Vezivanje inzulina na stanične receptore (IR) 35538 Insulin (ukupni) (U-Insulin) 35539 Insulin (slobodni) (S-Insulin) 35540 Insulin 35541 Vezajući peptid insulina (c-paptid) 35542 Glukagon 35543 B2-mikroglobulin 35544 Mikroalbumin (m-albumin) 35545 Kortizol 35546 Slobodni kortizol (S-kortizol) 35547 Neuropeptidi (npr.01.) 35548 Specifični protein trudnoće 35549 Epidermalni činitelj rasta (EGF) 35559 Renin 35560 Angiotensin I/Reninska aktivnost 35569 Slobodni testosteron (s-testosteron) 35570 Placentni laktogen (HPL) 35571 Testosteron 35572 Testosteron u slini 35573 Progesteron 35574 Estriol (E-3) 35575 Testosteron u urinu 35577 Estradiol (E-2) 35578 Estron 35579 17-alfa-hidroksiprogesteron (17-OH-Progesteron) 35580 Gastrin 35601 Karcinoembrionski antigen 35602 Alfa-Fetoprotein 35603 Imunoglobulin E (IgE) 35604 Tkivni polipeptidni antigen (TPA) 35605 OdreĎivanje ukupne tjelesne tekućine i supstancije radionuklidom 35621 Tripsin 35622 Prostatična kisela fosfataza (PKF) 35623 Mielinski bazični protein (MBP) 35624 Ciklični adenozin monofosfat (cAMP) 35625 Prostaglandini (PG) 35626 Interleukini 35627 Vitamin D (25-OHD) 35628 Vasopresin 35629 "Releasing" činitelj (npr.TRH) 35630 Globulin koji veţe tiroksin (T-4-BG) 35631 Globulin koji veţe spolne hormone (SHBG) 35632 Feritin u serumu 35634 Folna kiselina 74796433.xls.

Osim pretrage genitalnih organa 36132 (obuhvaćenih pod šifrom 36133 Transvaginalna sonografija (TVS) ** 36140 Pretraga ultrazvukom (do 14.S.zvučnog 36104 Angiosonografija vratnih karotidnih arterija (eho flow. 45/91 .01. koju izvodimo pomoću 36128 posebne UZ sonde uvedene u jednjak 36130 Ehotomografija.S. Postupak se biljeţi kod coumpound tehnike pregledavanja Ultrazvučno praćenje menstrualnog ciklusa ili ultrazvučna pretraga ginekološkog tumora 36131 (REAL-TIME) Ultrazvučna pretraga bolesnica s ginekološkim rakom.P-Ciklosporin) 35691 U-Amanitin 35693 Antitijela protiv tiroksina i trijodironina (anti T-3/T-4) 35694 OdreĎivanje tireoglobulinskih antitjela (TgAT) 35695 Antitijela protiv TSH receptora (Trak) 35696 Antitijela protiv insulina 35697 Antitijela protiv tiroidnog mikrosomalnog antigena (antiTMA) Ehoencefalografija obuhvaća snimanje ultrazvučnih odboja medijalnih struktura u 36102 standardnim ravninama i u kosim ravninama s 36103 Mjerenje segmentalnih sistoličkih pritisaka pomoću ultra.ms_office. tjedana trudnoće REAL-TIME) ** 74796433.HZZO. (K..-Ciklosporin .ug/L.2009. vasoscan) 36105 Dopplerska angiosonografija i tomografija vratnih dijelova karotidnih 36106 Transkranijska dopplerska analiza samo pojedine krvne ţile (TC 64) 36107 Transkranijska dopplerska kompjutorizirana analiza 36122 Ehokardiografija.P.xls. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. analizu funkcije 36127 svih zalistaka Transezofagijalna ehokardiografija obuhvaća uz dijagnostiku srca.obuhvaća snimanje ultrazvučnih odboja intra i ekstrakardijalnih struktura 36123 Ehokardiografija sa kontrasnim sredstvima ili farmako dinamskim testom 36124 Mjerenje segmentnih sistoličkih pritisaka pomoću ultrazvučnog Mjerenje sistoličkih pritisaka u gleţnjevima pomoću ultrazvučnog detektora neposredno 36125 nakon opterećenja hodanjem. 36126 Ehomamografija Doppler-ehokardiografija/obuhvaća mjerenja brzine protoka krvi kroz srce.. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 35635 Ţučne kiseline 35637 Kobalamin 35638 Antitijela protiv HBc antigena-IgM (Anti HBc-IgM) 35639 Hepatitis D antigen (HDAg) 35640 Hepatitis Bs antigen (HBSAg) 35641 Antitijela protiv HBSAg (Anti HBSAg) 35642 Antitijela protiv HBC antigena (anti HBC) 35643 Hepatitis Be antigen (HBeAg) 35644 Antitijela protiv HBeAg (anti HBe) 35645 Antitijela protiv hepatitis A virusa (HAV) 35646 Antitijela protiv HAV-IgM (anti HAV-IgM) 35647 Antitijela protiv hepatitis delta antigena (antiHD) 35648 Antitijela protiv hepatitis C virusa (antiHCV) 35649 Antitijela protiv DNA (antiDNA) 35650 Digoskin 35651 Antitijela na HIV (antiHIV) 35652 K. 20.

zbog utvrĎivanja eventualnih 36141 anomalija ** 36142 Ultrazvučno mjerenje protoka fetalne krvi ili krvotoka uterusa. "S"* 37131 Više od jednog jednostavnog polja zračenja u jednoj seansi. "S"* 37527 Zračenje s klinastim filterom.svaki slijedeći uz pregled organa za kretanje (do dva organa najviše!) 36194 Fetalna 2D ehokardiograf. "S"* 37211 Zračenje sa više od 1 običnim poljem u jednoj seansi. stopala. 46/91 . "S"* 37217 Zračenje s klinastim filterima. "S" * 37138 Modelirano polje zračenja sa olovnim zaštitama. gastacije) 36195 Fetalna ehokardiografija (iza 20tj.(11-14tj. 36180 Dijagnostička ili terapijska punkcija organa.HZZO. "S"* 37620 Ozračivanje linearnim akceleratorom s višelamelarnim kolimatorom (MLC) (1 polje) S* 37621 Ozračivanje linearnim akceleratorom s višelamelarnim kolimatorom (MLC) (2 do 4 polja) S* 37622 Ozračivanje linearnim akceleratorom s višelamelarnim kolimatorom (MLC) (5 ili više polja ) 74796433. "S"* 37213 Njihajuće zračenje. "S"* 37528 Zračenje sa jednim modeliranim poljem s olovnim blokovima. "S"* 37522 Zračenje s rotacijom. "S" * 37308 Zračenje s modelarnim poljem s olovnim blokovima. s ultrazvučnom tehnologijom Okuloehografija. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. "S"* 37139 Tangentno zračenje s modeliranim poljem sa olovnom zaštitom. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Pretraga ultrazvukom (iza 14. "S"* 37219 Zračenje sa više modeliranih polja sa zaštitnim blokovima u jednoj seansi. 20.ms_office. 36193 . aorte i 36191 . ţučnih vodova. tjedana trudnoće REAL-TIME). grudne. koljena. "S"* 37526 Zračenje u velikom polju. "S"* 37521 Zračenje s više običnih polja u jednoj seansi.2009.svaki slijedeći uz pregled organa (najviše do 3) Ehoskopija ili ehosonografija sustava za kretanje (po organu) kraljeţnice (vratne. gestacije) 36196 Fetalna ehokardiografija (iza 20 tj. "S"* 37135 Tangentno zračenje jednostavnim poljem. 37301 Zračenje s jednim poljem. slezene. "S"* 37523 Njihajuće zračenje. "S"* 37216 Zračenje polovine ili cijelog tijela. "S"* 37210 Zračenje običnim poljem. ţučnjaka. gestacije) 36201 Teletermografija ili kontaktna termografija ** 36202 Kompjutorizirana color tele-termografija (CCTT) "S"* 36204 Dinamička sekvencijalna kompjutorizirana teletermografija s krioaktivacijom "S"* 37120 Jednostavno polje zračenja sa X zrakama do 100 KV. "S"* 37529 Zračenje sa više modeliranih polja s olovnim zaštitama u jednoj seansi. oba bubrega. 36192 lumbalne) kuka. "S"* 37525 Tangentno zračenje.01. (dermopan) "S"* 37130 Jednostavno polje zračenja sa X zrakama 180 KV. "S"* 37218 Zračenje s jednim modeliranim poljem sa zaštitnim blokovima. 36190 gušterače. "S"* 37309 Zračenje s više modelarnih polja s olovnim blokovima u jednoj seansi "S"* 37520 Zračenje s običnim poljem. "S"* 37302 Zračenje sa više polja u jednoj seansi.xls. Obuhvaća Ultrazvučni pregled odboja iz očne jabučice i očne šupljine u 36181 jednoj dimenziji za Ehoskopija ili ehosonografija po organu (REAL-TIME jetre.

a 41190 najmanje mjerenje visine. sampling. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.specijalni zdravstveni (usmjereni. Dilatacija mokraćovoda s endoprotezom.obični zdravstveni (usmjereni. 41223 Povremeni (periodični) .xls. "S"* 39935 Perkutana drenaţa apscesa.** Koristi se samo u otkrivanju nagluhosti kod 42301 organizirane i dispanzerske obrade djece Screening na stanice raka u sputumu. RR 41201 Prethodni obični zdravstveni pregled djelatnika i sportaša takmičara 41202 Prethodni specijalni zdravstveni pregled za djelatnike koji obavljaju poslove i 41221 Povremeni (periodični) . 47/91 . 41600 Pregled vozača amatera i novaka.ms_office. Uključuje imunizaciju odnosno vakcinaciju 43390 protiv bakterijskih i virusnih 74796433.2009.HZZO. Cijepljenje . Perkutana transhepatalna 39932 embolizacija proširenih vena.32 Instrumentalni terapijski zahvati u radiologiji s/bez radiografijom Perkutana punkcija i 39920 aspiracija bubreţnih cista 39930 Embolizacija arterija ili vena Odabrano uzimanje krvi za biokemijske pretrage. Uključuje sabiranje. Odabrana intraarterijska 39931 aplikacija citostatika. "S"* 39941 OslobaĎanje začepljenog drena s kateterskom tehnologijom 39942 UvoĎenje drena u bilijarni sustav 39950 Perkutana anterogradna pijeloureterotomija 39951 Perkutana nefrostomija ili nefrolitotomija 39953 Ektomija organa kateterskom tehnologijom. "S"* 39954 Perkutana litoliza ţučnih kamenaca 39955 Perkutana ekstrakcija ţučnih konkremenata 39956 Ekstrakorporalna Shock-wave litotripsija ţučnih konkremenata i ESWL kod nefrolitijaze 39957 Perkutana sklerozacija ciste bubrega Sistematski pregled pojedinih različitih skupina. Obuhvaća isto kao kompletan pregled.01. Odstranjivanje stranih tijela kateterskom tehnologijom. "S"* 39936 Perkutana transluminalna angioplastika.pojedinačna aplikacija vakcine. ciljani) pregled III. 20. "S"* 39934 Perkutana nefrolitotomija s ultrazvukom. Farmakoterapija krvarenja (sa kateterskom tehnologijom). "S"* 39933 Odabrana intraarterijska tromboliza. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 37623 Zračenje intezitetno s moduliranom tehnikom (IMRT) (do 20 segmenata) S* 37624 Zračenje intezitetno moduliranom tehnikom (IMRT) (21 do 50 segmenata) S* 37625 Zračenje intezitetno moduliranom tehnikom IMRT (preko 50 segmenata) S* 38001 Terapija hipertireoze jodom-131 38002 Terapija toksičnog adenoma štitnjače jodom-131 38003 Ablaciona doza I-131 za štitnjaču 38010 Terapija tumora štitnjače jodom-131 38032 Terapija hemoblastoza fosforom .(usmjereni. izradu preparata i pregled triju 42591 uzoraka ispljuvaka. Sadrţaj pregleda je smisleno opredjeljen 41691 Ispunjavanje prijedloga za invalidsku komisiju Screening na gluhoću u dječjoj dobi. "S"* 39937 UvoĎenje elektrode u spinalni kanal 39938 Endoskopska retrogradna holangio-pankreatografija 39939 Vanjska ili unutrašnja perkutana drenaţa ţučnih puteva 39940 Dilatacija striktura na ţučnim kanalima. ciljani) pregled 41222 Povremeni (periodični) .

broj i morfoligija.. poJ 74796433. mjerenje teţine.broj i morfologija kromosoma. pastama ili praškom po luku.broj i morfologija te aktivnost pojedinih kromosoma. Obavlja se samo po završenom saniranju 45320 zuba ili kod nekarioznih zuba i 45390 Punjenje fisura na kutnjacima. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. kultiviranje uz dodatak 46634 BrdU i timidina. 46521 Ulaganje intrauterinog uloška.01. ** Obuhvaća provjeru provoĎenja uputa s 46502 prvog savjetovanja. odstranjivanje kliznih zapreka.broj i morfologija te aktivnost pojedinih kromosoma. poJ (K) Limfocit . kultiviranje poJ (Kromosomska pretraga 46631 limfocita). 45290 Operacija lakunarnih resorpcija na potpornom tkivu uz zub. Ponovni sistematski pregled trudnice. Površinsko ili operativno preoblikovanje mekih tkiva uz zube po Parodontoplastika duboka znači operativno preoblikovanje koštanog tkiva uz zube. 45224 Desenzibilizacija zubnih vratova po kvadrantu.. Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga sub i subragingivalno po zubnom luku za 45201 najmanje četiri zuba.xls. te aktivnost pojedinih kromosoma. 86oC . po zubu 45394 Impregnacija ili zaštita zuba Prvi sistematski pregled trudnice. 45210 Čišćenje zubnih lukova i četkanje sa strojem. kultiviranje. po 45293 kvadrantu.5oC. 45292 Parodontoplastika.2009. po zubu 45391 Odontomija fisura na kutnjacima. 45222 Liječenje desni ili liječenje bolesti usta po posjeti. selektivno brušenje po zubu. 46630 (Pt) Dijagnostika i genetski savjet (krv) "S"* (K) Limfocit . Obuhvaća pregled cijelog tijela. 45223 Previjanje gingive po kvadrantu. po kvadrantu 45295 Ignipunkcija 45296 Drugi kirurški zahvati kod parodontopatije Fluoridacija ispiranjem s nisko -koncentriranim otopinama obuhvaća demonstraciju metode i 45310 nadzor nad njezinim Topikalna aplikacija fluorida u oba zubna luka.. proširen ginekološki 46010 pregled. 20. Bojenje s (K) Limfocit . Obuhvaća iste poslove kao pod šifrom 46010 i posebno 46090 praćenje fetusa. ** 46601 Genetičko savjetovanje za spriječavanje specifičnih oboljenja. 48/91 . Elektrokauterizacija.HZZO. (K) Limfocit ..ms_office. Brušenje u artikulaciji.broj i morfologija kromosoma. 45294 Reţnjeva operacija. ** Obuhvaća opću poduku o pojmu i 46501 vrstama kontracepcijskih sredstava Ponovno savjetovanje u svezi sa kontracepcijom. kultiviranje uz dodatak 46633 BrdU i timidina. 45220 Isključuje se brušenje kod usklaĎivan 45221 Spaljivanje i kiretaţa dţepova po zubu. Za preglede kod Prvo savjetovanje i upute u svezi sa kontracepcijom. denaturacija kromosoma toplinom 46635 pH 6. Operacija lakunarnih resorpcijskih promjena na potpornom tkivu uz zub s ugraĎivanjem 45291 koštanog autoimplantata. "S"* (K) Limfocit . kultiviranje uz dodatak 46632 BrdU . 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 43580 Imunizacija protiv Papa virusa kod papiloma grla u dječjoj dobi.

. "S"* (Tkivo) stanice .PVO).. bojenje s Quinacrinom . ph 6.broj i morfologija te aktivnost pojedinih kromosoma.01. 46663 (Tkivo) stanice Le . (C46638 pruge). "S"* (K) Limfocit . poJ. denaturacija s tripsinom . denaturacija s toplinom. "S"* (PVO) stanice . "S"* (PVO) stanice .broj i morfologija te aktivnost pojedinih kromosoma.broj i morfologija kromosoma. (T-pruge) 46641 (Pt) Dijagnostika . bojenje s (PVO) stanice .. kultiviranje.broj i morfologija kromosoma.. kultiviranje.broj i morfologija kromosoma. 20. kultiviranje. poJ. kultiviranje uz dodatak 46644 BrdU i timidina. poJ. kultiviranje..broj i morfologija te aktivnost pojedinih kromosoma. kultiviranje uz dodatak 46645 BrdU poJ i (PVO) stanice-broj i morfologija kromosoma... "S"* (K) Limfocit . . "S"* (K) Limfocit .. PVO). kultiviranje. (G46647 pruge.HZZO.broj i morfologija kromosoma. poJ. (T-pruge. bojenje s Quinacrinom (Q46659 pruge.. (Tkivo) stanice ..poJ.xls.. poJ..broj i morfologija kromosoma. bojenje s Quinacrinom . (kromosomska pretraga 46653 stanica.broj i morfologija te aktivnost pojedinih kromosoma.. denaturacija s Ba(OH)2 . kultiviranje uz 46654 dodatak BrdU .. kultiviranje... (T-pruge. denaturacija kromosoma s 46657 toplinom. denaturacija s toplinom pH 5. poJ (Q46637 pruge). poJ. denaturacija s tripsinom . 4/30/2012 ŠIFRA OPIS (K) Limfocit . 46639 86oC . poJ. kultiviranje . kultiviranje uz dodatak 46643 BrdU poJ. kultiviranje. denaturacija s Ba(OH)2 .5oC.broj i morfologija kromosoma.2009. 46652 (Pt) Dijagnostika i genetski savjet (Tkivo). PVO). 86oC. denaturacija kromosoma s 46646 toplinom.. poJ. Bojenje s (Tkivo) stanice . Tkivo). "S"* 74796433.broj i morfologija kromosoma.. (G46636 pruge). (obrada kromosoma (PVO) stanice .. "S"* (PVO) stanice . "S" * (PVO) stanice .broj i morfologija kromosoma.broj i morfologoja kromosoma.broj i morfologija kromosoma.broj i morfologija kromosoma. "S"* (Tkivo) stanice . 86 C . kultiviranje. kultiviranje. "S"* (Tkivo) stanice .denaturacija s tripsinom . denaturacija s toplinom pH 46651 5.. "S"* (Tkivo) stanice .broj i morfologija te aktivnost pojedinih kromosoma. "S"* (Tkivo) stanice . 86oC . kultiviranje. 46658 (G-pruge. kultiviranje uz 46655 dodatak BrdU i timidina... tkiva). poJ..poJ. 46661 (C-pruge)..poJ.1oC.. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. pH 6.broj i morfologija kromosoma.broj i morfologija kromosoma.poJ. (Q46648 pruge. 86oC .1oC. 49/91 .ms_office..5 C.genetski savjet (PVO) "S"* (PNO) stanice . (kromosomska pretraga 46642 stanica PVO).. Bojenje s (Tkivo) stanice . (P-pruge P (PVO) stanice-broj i morfologija kromosoma. kultiviranje.Kultura za biokemijske pretrage..broj i morfologija kromosoma. Tkivo). pH 46662 5. kultiviranje. 46649 (C-pruge. kultiviranje uz 46656 dodatak BrdU i timidina.broj i morfologija te aktivnost pojedinih kromosoma. (obrada kromosoma (Tkivo) stanice .. kultiviranje. denaturacija s Ba(OH)2 .1oC. poJ. kultiviranje... kultiviranje.

HZZO, Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb, 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 46664 Bks - stanice na vrstu spola, F tijelo, (BKS - stanice na vrstu spola, F tijelo), "S"* 46665 Dlanovi - otisci i analiza ... poJ, (Dermatoglifi dlana) 46666 MLPA - prenatalno i postnatalno probiranje Opća grupna poduka o materinstvu ("Škola materinstva") ** obuhvaća poduku o prehrani, 46911 osobnoj higijeni, odgovarajuće Poduka o pravilnoj prehrani i demonstracija pravilnog čišćenja zubi trudnicama, predškolskoj 46926 i školskoj djeci u grupi od Sistematski pregled dojenčeta. Obuhvaća preglede u prvoj godini starosti, osobnu, obiteljsku 47101 i socijalnu anamnezu mjerenje Sistematski zdravstveni pregled predškolskog djeteta.Obuhvaća osobnu, obiteljsku i socijalnu 47200 anamnezu, mjerenje Serijski stomatološki pregled predškolskog djeteta obuhvaća utvrdjivanje stanja zubi i usne 47201 šupljine otkrivanje zubnih i usnih Sistematski pregled školskog djeteta ili omladinca. Obuhvaća preglede u osmogodišnjoj i 47300 srednjoj školi, na višoj Namjenski pregled obavlja se kada su nastupile nove okolnosti, koje utječu na zdravstveno 47301 stanje, ili nakon sistematskog Serijski stomatološki pregled školskog djeteta ili omladinca. Obuhvaća iste poslove koji su 47302 navedeni pod šifrom 47201. 48001 Vlaga kod 105oC ili 130oC 48002 Vlaga s organskim otapalima, vakuumu, sa pijeskom pepeo, hlapljive kiseline. Suha tvar refraktometrično, alkaličnost pepela,spec. teţina s laktodenzimetrom, mjerenje 48003 pritiska CO2 s manometrom. 48004 Pepeo topljiv i netopljiv u vodi i pepeo topljiv u HCL 48005 Masti, masne kiseline,slobodne alkalije Dušik, čiste bjelančevine,laktoza, jakost kiselosti, nitriti, nitra- ti, SO2, skupni CO2, 48006 povećani hidrogenkarbonat, saharoza, polar 48010 Direktno reduc., cjelokup. invert, alkohol s piktometrom, alkoholni ekstrakt 48011 Metilni alkohol, aldehidi, formol, benzaldehid, cijanid, kloraminski broj 48012 Glicerol, sorbitol 48013 Stupanj kiselosti, skupne ksl., slobodne masne kiseline, ocjena ksl., vanilin u šećeru 48014 Jabučna ksl., karotin, vitamini A, B1, B2, E 48015 Mliječna ksl., salicilna ksl. 48016 Sorbinska ksl., mliječna mast 48020 Benzoe ksl. 48021 Mravlja ksl., askorbinska ksl., Na-glutaminat, furtural, estri. viši alkoholi 48022 Vinska ksl., citronska ksl., kinin, tanin, tein, kofein, vanilin u vaniliji, kreatinin Spec. teţina s piktometrom, hektolitarska teţina, pokus premaza po Kutschehreiteru, 48023 topljivost mlijeka i jaja u prahu 48024 Ledište mlijeka, nerazrijeĎeno 48025 Dokaz katalaze, peroksidaze, fosfataze 48026 NaCl sol za jelo u namirnicama 48030 Stupanj razrijeĎenosti, slobodne alkalije, lom i sortiranje 48031 Jodni broj, peroksidni broj, tališta, specifična teţina seruma mlijeka primjese u namirnicama 48032 Polifosfati u mesnim proizvodima 48033 Škrob kvantitativno 48034 Hermetičnost doza 74796433.xls.ms_office, 20.01.2009. 50/91

HZZO, Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb, 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 48035 Ekstrakt sa sušenjem, pijesak 48036 Filth. test, sedimentacijska vrijednost sirovih vlakna, škrob polarimetrično Bodovanje kruha, bodovanje voća, primjese u namirnicama - insekti, sortiranje voća-povrća, 48040 nabubrenost suhog voća i povrća, punjenj 48041 Jaja u tjesteninama sa sulfosalicilnom kiselinom 48042 Jaja u tjesteninama iz grupe masti 48043 Jaja u tjesteninama s digitoninom 48044 Granulacijska analiza 48045 Bodovanje kave 48046 Sortiranje, strane primjese, peteljke u čaju itd. 48050 Eterično ulje 48051 Jod u ţiveţnim namirnicama 48052 Termostatski test - fermentacijski test (konzerv.), test dizanja 48053 Umjetne boje, dokazivanje s vunom, lutein 48054 Umjetne boje, odreĎivanje s kromatografijom 48055 Organoklorni pesticidi 48056 Difenil - metil bromid 48060 Hormoni, antibiotici, histamin, trimetilamin 48061 Spaljivanje organskih tvari direktno Spaljivanje organskih tvari s dodacima nitrata, MgO ili celuloze s dodatkom H2SO4, H2O2, 48062 HNO3 48063 PH - Stupanj kiselosti ili alkaličnost bez pripreme,elektroprovodljivost 48064 PH s pripremom 48065 Migracijski i korozijski test 48066 Otpornost boja mehanička, slina, znoj, sapun 48070 Površinski aktivne tvari 48071 Sulfidni test - Teški metali bez pripreme 48072 Sulfidni test s pripremom 48073 OdreĎivanje kalcija, magnezija komplexomet 48074 OdreĎivanje s AAS (Osim Hg, Se i As) 48075 OdreĎivanje metala Hg, Se, As, s AAS 48076 OdreĎivanje metala u vodama s AAS 48077 Ţeljezo Fe kvanti bez pripreme 48080 Krom kvanti (Cr6+) bez pripreme 48081 Krom kvanti s pripremom (Cr6+) 48082 Ţeljezo Fe kvanti s pripremom 48083 Ţiva Hg kvantitativno 48084 Barij topiv u vodi i kiselini 48085 Dušik u vodi, slobodni, albuminski, nitritni, sulfat kolorimetrično, klorid, KMnO4 potrošnja 48086 Kemijska potrošnja kisika s kalijevim dikromatom KPK 48090 Biokemijska potreba po kisiku BPK 48091 Hlapljive fenolne tvari s destilacijom, sulfidi Ostatak ishlapljivanja, ostatak izgaranja, suspendirane tvari, alkaličnost, tvrdoća, karbonati, 48092 hidrogenkarbonati rastopljeni CO2 ag 48093 Ukupne fenolne tvari s ekstrakcijom 48094 Slobodni kisik u vodi, slobodni klor titrimetično 48095 Volumen sedimenta, boja, mutnost 74796433.xls.ms_office, 20.01.2009. 51/91

HZZO, Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb, 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 48096 Klorni broj 48100 Sulfat gravimetrično 48101 Fosfat, SiO2 - kremenica 48102 Cijanidi, rodanidit 48103 Fluoridi 48104 Deterdjenti anionaktivni 48105 Formaldehid 48106 Masnoće u vodi 48110 Organoleptika bez priprema 48111 Organoleptika s pripremom 48112 Opis uzorka 48113 Mišljenje i ocjena 50101 Ventrikularna punkcija 50102 Operacije na poglavini i lubanjskim kostima 50103 Eksplorativna trepanacija 50104 Opskrba impresijske frakture s lezijom dure i mozga 50105 Opskrba impresijske frakture bez lezije dure 50106 Opskrba intrakranialnog akutnog hematoma. "S"* 50107 Opskrba kroničnog subduralnog hematoma 50108 Opskrba opseţne kraniocerabralne ili frontobazalne ozljede (strijelne, eksplozijske), "S"* 50110 Odstranjivanje tumora ili apscesa iz mozgovnih hemisfera (osim meningeoma), "S"* 50111 Uklanjanje konveksitetnog meningeoma (isključujući lubanjsku bazu),"S"* 50112 Odstranjivanje meningeoma lubanjske baze, "S"* 50113 Odstranjivanje tumora ili apscesa u zadnjoj lubanjskoj jami, "S"* 50114 Uklanjanje tumora iz pontocerebralnog kuta,"S"* 50115 Evakuacija subduralnog empijema, "S"* 50116 Punkcija mozgovnog apscesa 50121 Uporaba operacijskog mikroskopa, "S"* 50122 Uporaba lasera, "S"* 50123 Uporaba ultrazvučnog aspiratora, "S"* 50124 Kompjutorizirana neuronavigacija, "S"* 50130 Stereotaksijske operacije "S"* 50140 Operacijsko liječenje epilepsije, "S"* 50150 Uklanjanje tumora lubanjskih kostiju,"S"* 50151 Operacija ekstraduralnog akutnog hematoma, "S"* 50152 Operacija subduralnog akutnog hematoma, "S"* 50153 Operacija intracerebralnog akutnog hematoma, "S"* 50154 Operacija intracerebelarnog akutnog hematoma, "S"* 50155 Operacija subduralnog kroničnog hematoma trepanacijom, "S"* 50156 Operacija subduralnog kroničnog hematoma kraniotomijom, "S"* 50157 Operacija higroma/kroničnog subduralnog hematoma subduroperitonealnom drenaţom,"S"* 50158 Ugradnja ureĎaja za ekstraduralno mjerenje intrakranijskog tlaka, "S"* 50159 Ugradnja ureĎaja za subduralno mjerenje intrakranijaskog tlaka, "S"* 50160 Ugradnja ureĎaja za intraventrikularno mjerenje intrakranijaskog tlaka, "S"* 50161 Ugradnja ureĎaja za intraparenhimsko mjerenje intrakranijaskog tlaka, "S"* 50162 Uklanjanje meningeoma iz mozgovnih klijetki, "S"* 50163 Uklanjanje ostalih tumora iz mozgovnih klijetki, "S"* 74796433.xls.ms_office, 20.01.2009. 52/91

"S"* 50244 Operacija kraniostenoze (višestruka suturektomija). "S"* 50181 Ultrazvučno navoĎenje pri mikrokirurškim operacijama. "S"* 50253 Endoskopska ventrikulocisternostomija. "S"* 50256 Endoskopski postupci pri operaciji tumora lubanjske baze. "S"* 50174 Stereotaktička ventroposterolateralna talamotomija (inkurabilna bol)."S"* 50221 Trajna ventrikularna drenaţa "S"* 50231 Umetanje cerebralnog ili sličnog stimulatora. "S"* 50243 Operacija kraniostenoze (suturektomija). 53/91 . Parkinson). "S"* 50252 Ventrikuloperitonealna drenaţa programabilnom valvulom. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 50164 Uklanjanje tumora ili apscesa cerebeluma. "S"* 50211 Operacija encefalokele. "S"* 50242 Kranioplastika alotransplantatom. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. 50176 Stereotaktička ugradnja ureĎaja za duboku mozgovnu stimulaciju (inkurabilna bol). "S"* 50173 Stereotaktička ventrolateralna talamotomija (Mb. "S"* 50179 Stereotaktička iradijacija linearnim akceleratorom (radiokirurgija). Parkinson). "S"* 50240 Revizija drenaţnog sustava."S"* 74796433. "S"* 50168 Stereotaktička biopsija supratentorijskih procesa. "S"* 50171 Stereotaktička implantacija trajnog drenaţnog sustava. "S"* 50250 Ventrikuloatrijska drenaţa. "S"* 50177 Stereotaktička ugradnja ureĎaja za duboku mozgovnu stimulaciju . "S"* 50210 Plastika likvorske fistule."S"* 50241 Kranioplastika autotransplantatom. 50178 Stereotaktička implantacija radioaktivnog izotopa.HZZO. "S"* 50301 Ekstirpacija intervertebralnog diska. "S"* 50169 Stereotaktička biopsija infratentorijskih procesa. "S"* 50246 Operacija kraniofacijalne dizostoze.2009.ms_office. "S"* 50180 Stereotaktičko navoĎenje pri mikrokirurškim operacijama. "S"* 50255 Endoskopsko uklanjanje intraventrikularnih tumora. "S"* 50249 Plastika postoperacijske likvorske fistule.talamus (epilepsija). "S"* 50245 Radikalna operacija kraniostenoze . "S"* 50165 Uklanjanje tumora mozgovnog debla/ponsa. "S"* Stereotaktička ugradnja ureĎaja za duboku mozgovnu stimulaciju 50175 talamus/subtalamus/palidum (Mb. "S"* 50183 Temporalna resekcija radi epilepsije/temporalnog tumora. 20. "S"* 50182 Operacijsko liječenje epilepsije ugradnjom vagalnog stimulatora. "S"* 50166 Punkcija mozgovnog apscesa uz stereotaktičko navoĎenje. "S"* 50251 Ventrikuloperitonealna drenaţa.xls. "S"* 50184 Amigdalohipokampektomija. "S"* 50248 Plastika likvorske fistule prednje straţnje jame. "S"* 50201 Kranioplastika. "S"* 50247 Plastika likvorske fistule prednje lubanjske jame.01. "S"* 50254 Endoskopska cisternostomija (arahnoidne ciste). "S"* 50167 Punkcija mozgovnog apscesa uz ultrazvučno navoĎenje. "S"* 50170 Stereotaktička evakuacija cista/hematoma. "S"* 50172 Stereotaktička palidotomija. "S"* 50202 Operacija kraniostenoze."S"* 50220 Privremena ventrikularna drenaţa.

HZZO, Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb, 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 50302 Uklanjanje ekstramedularnog tumora, "S"* 50303 Uklanjanje intramedularnog tumora,"S"* 50304 Uklanjanje spinalnog angioma,"S"* 50305 Uklanjanje epiduralnog ili inraduralnog gnojnog procesa,"S"* 50320 Kordotomija,"S"* 50321 Ostali zahvati na meduli spinalis, "S"* 50340 Operacije meningo ili mijelomeningokele,"S"* 50370 Blokada zigapofiznih zglobova kraljeţnice ** 50371 Mikrodiscektomija, "S"* 50372 Endoskopski asistirana discektomija, "S"* 50373 Pekutana discektomija, "S"* 50374 Dekompresija spinalnog kanala, "S"* 50375 Dekompresija zatiljnog otvora s plastikom tvrde mozgovne ovojnice, "S"* 50376 Operacija okultnog spinalnog disrafizma/korde retunde, "S"* 50377 Peritonealna drenaţa hidro-siringomijelije, "S"* 50378 Endoskopski postupci pri operaciji hidro/siringomijelije, "S"* 50380 Perkutana laserska dekompresija intervertebralnog diska 50381 IN-SPACE - ugradnja intraspinoznog distraktora (perkutano minimalno invazivan 50401 Spinalna rizotomija, "S"* 50402 Transtentorijska ili infratentorijska rizotomija trigeminusa ili vaskularna dekompresija, "S"* 50403 Rizotomija ili vaskularna dekompresija ostalih mozgovnih ţivaca,"S"* 50410 Ekshaireze trigeminusovih grana 50420 Direktna funikulorafija ţivca 50421 Interni shunt ţivca pri fantomskoj boli 50422 Šav digitalnog ţivca - direktni 50423 Šav digitalnog ţivca sa slobodnim ţivčanim transplantantom (uzimanje transplantata 50430 Funikuloliza ţivaca 50431 Skalenus sindrom 50432 OslobaĎanje ţivca u karpalnom kanalu ili laktu 50433 Ostali kompresijski sindromi perifernih ţivaca 50440 Funikulorafija s transplantatom koţnog ţivca 50441 Resekcija ţivčanog tumora i funikulorafija ili funikuloliza 50442 Rekonstrukcija brahijalnog spleta, "S"* 50450 Transpozicija ţivca 50451 Transpozicija ţivca s funikulolizom 50470 Blokada I. grane trigeminusa ili interkostalnog ţivca i sl. 50471 Blokada II. ili III. grane trigeminusa 50472 Blokada trigeminalnog ganglija 50473 Perkutana termička rizotomija trigeminalnog ganglija, "S"* 50474 Anastomoza kranijalnih ţivaca, "S"* 50501 Trahocervikalna simpatektomija 50510 Lumbalna simpatektomija Operacije na endokrinom sustavu 50601 Incizija tiroidnog predjela, drenaţa, eksploracija, dehisciranje rane 50610 Parcijalna lobektomija štitnjače jednostrano 50611 Parcijalna lobektomija štitnjače obostrano 50612 Hemitiroidektomija s jednostranom RND, 50613 Lobektomija štitnjače 74796433.xls.ms_office, 20.01.2009. 54/91

HZZO, Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb, 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Totalna tiroidektomija s jednostranom RND, ako je obostrana dodaje se 50% bodovne 50614 vrijednosti, "S"* 50620 Druge djelomične tiroidektomije (nodulektomija, istmektomija, djelomična resekcija lobusa). 50630 Totalna tiroidektomija 50631 Tiroidektomija sa sternotomijom, "S"* 50660 Ekscizija cista, fistula i manjih tumora na vratu 50661 Ekscizija velikih tumora na vratu 50670 Djelomična paratiroidektomija. 50680 Totalna paratiroidektomija. 50681 Totalna paratiroidektomija sa sternotomijom, "S"* 50690 Autotransplantacija paratiroidne ţlijezde 50710 Eksploracija nadbubreţne ţlijezde - jednostrano 50711 Eksploracija nadbubreţne ţlijezde - obostrano 50712 Jednostrana adrenalektomija 50713 Obostrana adrenalektomija Adrenalektomija zbog feokromocitoma i malignih tumora suprarenalke s eksloracijom 50714 paraaortalne regije ili paraaortalnom limf. 50740 Operacije tumora pinealne regije, "S"* 50750 Uklanjanje hipofiznog adenoma (transkranijalno),"S"* 50751 Uklanjanje hipofiznog adenoma (transsfenoidalno),"S"* 50760 Uklanjanje kraniofaringeoma,"S"* 50761 Uklanjanje supra i paraselarnih tumora,"S"* 50770 Transcervikalna timektomija 50771 Transsternalna timektomija 50772 Uklanjanje hipofiznog adenoma keyhole pristupom, "S"* 50773 Uklanjanje kraniofaringeoma keyhole pristupom, "S"* 50774 Uklanjanje drugih tumora baze keyhole pristupom, "S"* 50775 Operacija tumora kavernoznog sinusa, "S"* 50776 Uklanjanje intraorbitalnih tumora keyhole pristupom, "S"* 50801 Incizija suzne ţlijezde ** 50810 Dakrioadenektomija 50820 Druge operacije suzne ţlijezde 50840 Incizija suzne kesice i suznih kanala 50850 Odstranjivanje suzne kesice. Dakriocistektomija 50860 Reparacija kanalikulusa i punktuma. Korekcija evertiranog punktuma. Šavovi kanalikulusa 50870 Dakriocistorinostomija 50890 Druge operacije suznog aparata Incizija kapaka. Blefarotomija. Drenaţa halacija ili hordeola. Ekscizija trepavičnog ruba ili 50901 Meibomove ţlijezde. 50920 Operacija tarzalnog ruba. Reparacija epikantusa ili palpebralne fisure 50930 Korekcija entropija ili ektropija 50931 Rekonstrukcija očne vrećice (transplantat posebno) 50940 Korekcija blefaroptoze - jednostrana 50950 Blefarorafija. Šav kapka isključuje tarzorafiju (50920) 50990 Druge komplicirane ili rekonstruktivne operacije kapaka 51001 Miotomija i tenotomija očnih mišića 51010 Operacija očnog mišića ili tetive sa skraćivanjem ili produţivanjem mišića 74796433.xls.ms_office, 20.01.2009. 55/91

HZZO, Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb, 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 51030 Transpozicija očnog mišića, isključuje transpoziciju za korekciju ptoze (50940) 51050 Razdvajanje adhezije i očnog mišića Odstranjivanje stranog tijela iz spojnice s incizijom ** Isključuje ekstrakciju s magnetom 51101 (51200), ostale (81010) 51110 Druge incizije spojnice. Ekspresija ili kiretaţa folikula 51130 Konjuktivoplastika. Konjuktivalni reţanj. Transplantat sluznice 51140 Razdvajanje adhezije spojnice i kapaka 51150 Šivanje spojnice 51201 Odstranjivanje penetriranog stranog tijela iz roţnjače 51220 Odstanjivanje pterigija. Uključuje s transplatatom ili transpozicijom 51240 Šivanje roţnjače 51250 Transplantacija roţnjače 51260 Refraktivna keratoplastika 51310 Odstranjivanje stranog tijela iz prednjeg dijela oka (prednja sobica, cilijarno tijelo, šarenica) 51320 Smanjenje intraokularnog pritiska (punkcija prednje sobice, cilijarnog tijela) Korekcija lezije šarenice, cilijarnog tijela ili bjeloočnice. Ekscizija prolabirane šarenice ili 51340 cilijarnog tijela 51350 Druge iridektomije ili iridotomije. Iridosklerostomija 51360 Iridoplastika. Razdvajanje adhezija u donjem očnom segmentu Reparacija 51370 Skleroplastika 51390 Operacije tumora irisa ili cilijarnog tijela 51401 Odstranjivanje stranog tijela iz leće. Discizija leće. 51440 Intrakapsularna ekstrakcija leće. Uključuje iridektomiju. 51450 Ekstrakapsularna ekstrakcija leće. Uključuje iridektomiju. 51470 Umetanje protetske leće 51480 Odstranjivanje umetnute leće 51510 Odstranjivanje stranog tijela iz zadnjeg dijela oka 51520 Operacija odljepljenja mreţnice s plombom 51540 Druge operacije odljepljenja mreţnice (serklaţa i sl.) 51560 Druge operacije mreţnice i retine (transvitrio, reti- nalna fiksacija) 51570 Operacija staklovine (vitrektomija) 51601 Orbitotomija. Dekompresija. Drenaţa 51610 Odstranjivanje stranog tijela iz orbite 51620 Evisceracija očne jabučice 51630 Odstranjivanje očne jabučice, uključuje i uloţak 51641 Odstranjivanje intraorbitalnog tumora. Ekzenteracija očne šupljine 51650 Umetanje orbitalnog uloška. Ponovno umetanje istisnutog uloška 51660 Odstranjivanje orbitalnog uloška 51670 Rekonstruktivni zahvati na orbiti 51820 Ekscizije u području vanjskog uha 51830 Zbrinjavanje ozljede vanjskog uha 51840 Kirurška korekcija iskrivljene ušne školjke-jednostrana 51841 Kirurška korekcija iskrivljene ušne školjke-obostrana 51851 Rekonstrukcija vanjskog sluhovoda - djelomična zbog stenoze 51852 Rekonstrukcija vanjskog sluhovoda - totalna zbog atrezije 51861 Rekonstrukcija ušne školjke - djelomična 51862 Rekonstrukcija ušne školjke - totalna 74796433.xls.ms_office, 20.01.2009. 56/91

ustiju i farinksa 52101 Zaustavljanje krvarenja iz nosa **. funkcionalno veći. ** 52002 Miringotomija s umetanjem timpanalne cijevi ** 52021 Antrotomija kod dojenčeta 52022 Mastoidektomija. Tip II. 51960 Revizija timpanoplastike Ostali rekonstruktivni. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.odstranjivanje slomljenog ili zaostalog korijena sa separacijom 52303 korijena s eventualnim šavom i Kirurško liječenje postekstrakcijskih komplikacija (bol poslije vaĎenja zuba.2009. 20. P* Incizija koţe nosa ili nosne sluznice zbog upale ili stranog tijela s drenaţom. zahvati u srednjem uhu (kongenitalne anomalije.radikalna 52232 Operacija frontalnog sinusa . 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 51865 Drugi operativni plastični zahvati u području vanjskog uha 51910 Stapedektomija 51920 Revizija stapedektomije 51930 Osikuloplastike 51940 Timpanoplastika Tip I. atikoantrotomija 52025 Radikalna operacija srednjeg uha s plastikom 52050 Labirintektomija 52090 Drugi operativni zahvati u srednjem i unutrašnjem uhu Operacije nosa.osteoplastična 52233 Operacija frontalnog sinusa zbog rasterećenja 52241 Antrotomija kombinirana s etmoidom 52291 Intranazalna endoskopska etmoidektomija (obostrana) 52292 Transmaksilarna etmoidektomija 52293 Sfenoidektomija transnazalno 52294 Radikalna operacija tumora frontoetmoidalne regije s kraniofacialnim pristupom 52301 VaĎenje jednokorijenskog zuba ** 52302 VaĎenje višekorijenskog zuba Komplicirano vaĎenje zuba . timpanoplastike.. timpanoplastike. tip IV.01. atiktomija. odnosno.xls.) 52305 Ekstrakcija zuba u općoj anesteziji (anestezija posebno) ** 74796433. antrooralna 52304 komunikacija i dr.ms_office. 57/91 .HZZO. 51990 timpanoplastike s homografima i 52001 Miringotomija. Mikrokirurška opskrba rupture bubnjića 51950 Ostale timpanoplastike. tip III. 52110 odstranjivanje stranog tijela ** 52120 Odstranjivanje nosnih polipa ili hipertrofičnih aberacija nosne sluznice ** 52121 Kirurško liječenje malignih tumora u nosu 52140 Submukozna rekonstrukcija nosnog septuma 52160 Operativna repozicija prijeloma nosnih kostiju 52161 Operativna repozicija fraktura nosa i šupljina uz nos 52170 Intranazalna rinoplastika 52171 Rinoplastika dekortikacijskim pristupom 52172 Korekcija nosnog vrška ili valvule nosa 52173 Operacija rinofime 52174 Operacija cista i fistula korijena nosa 52190 Razrješenje sinehija u nosu ** 52201 Punkcija čeljusne šupljine s ispiranjem ** 52210 Radikalna operacija čeljusne šupljine zbog upale 52231 Operacija frontalnog sinusa .

transdentalnog i enosalnog dentalnog aloimplantata u dvije 52352 operacije (faze).izrada inlaya na jednoj plohi. overlaya 52339 Lab.01.izrada inleya u inleyu (odnosi se samo na inley kao nastavak fiksnog protetskog rada) 52350 Repozicija subluksiranog zuba (imobilizacija posebno) ** Replantacija. Uključuje ekskohleaciju granulacija. indirektna metoda 52331 Pinlay. djelomična krunica. 52336 privremenim krunicama 52337 Lab. Svi postupci od 52320 do Poliranje ispuna obuhvaća izgraĎivanje ispuna.ms_office.HZZO.izrada interdentalne prečkea 52340 Akrilatna krunica 52341 Djelomična krunica ili dvo-troplošni inlay (indirektna metoda) 52342 Fasetirana krunica lijevana 52343 Teleskopska krunica (vanjska i unutarnja krunica) 52344 Krunica lijevana jednodijelna 52345 Korijenska kapica lijevana 52346 Puni meĎučlan 52348 Lemljenje samostalnih krunica. 52353 Cirkumcizija gingive (skalpelom ili elektronoţem) kod teškog nicanja zuba ili retiniranog 52354 Osteotomija (kortikotomija) kod teškog nicanja zuba ili retiniranog zuba Osteotomija (kortikotomija) kod teškog nicanja zuba ili retiniranog zuba s postavljanjem 52355 elemenata za izvlačenje 52356 Jetkanje cakline 74796433. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. overlay 52332 Inlay jednoplošni. lijevana nadogradnja.direktna metoda 52333 Interdentalna prečka 52334 Inley u inleyu (odnosi se samo na inley kao nastavak fiksnog protetskog rada) 52335 Puna metalna krunica s intrakoronarnim sidrenjem Privremeni most ili krunica po članu s materijalima za privremene mostove. 20. odnosno 52325 dentinskim vijkom kod 52326 Ispun jednoplošni kod predškolske djece 52327 Ispun dvoplošni kod predškolske djece Dogradnja traumatizirane krune zuba.xls.indirektna metoda 52338 Lab. Uključuje ekskohleaciju granulacuja i razvojnih(folikularnih)cista veličine 52311 Alveotomija zaostalog korijena.uzrada pinlaya.zaglaĎivanje koštanih 52320 Ispun jednoplošni 52321 Ispun dvoplošni Ispun troplošni ili višeplošni ili dograĎivanje u krune s obručem odnosno nastavkom. odnosno.2009. 52322 dentinskim vijkom 52323 Ispun jednoplošni kod školske djece do 15-te godine starosti 52324 Ispun dvoplošni kod školske djece do 15-te godine starosti Ispun troplošni ili višeplošni ili dograĎivanje zubne krune s obručem ili nastavkom. spojno mjesto u mostu isključuje zaračunavanje 52349 Lab. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 52306 Ekstrakcija zuba kod rizičnih bolesnika ** 52310 Alveotomija zuba. reinplantacija i transplantacija zuba s endodonskom opskrbom korijenskog 52351 kanala (imobilizacija posebno) Implantacija subperiostalnog. kao i zuba sa strukturnim anomalijama kod 52328 predškolske djece. odstranjivanje izbočina i slično s polirnim 52329 trakama i drugim polirnim 52330 Inlay na jednoj plohi. 58/91 .

po kanalu Lab. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 52357 Lab. spojno mjesto u mostu isključuje zaračunavanje 52366 Lab.izrada nove fasete.izrada djelomične krunice ili dvo-troplošnog inlaya (indirektna metoda) 52363 Lab.izrada pune metalne krunice s intrakoronarnim sidrenjem Lab.izrada lijevane fasetirane krunice 52392 Lab.ms_office.2009. odnosno. odstranjivanje 52375 slomljenih instrumenata ili zapreka Apikotomija jednokorijenskog ili višekorijenskog zuba bez prethodne opskrbe korjenskog 52376 kanala.direktna metoda odgovarajućem postupku 52367 Lab.Uključuje ekskohleaciju Apikotomija jednokorijenskog ili višekorjenskog zuba s intraoperativnim ili retrogradnim 52377 punjenjem korjenskog kanala. 52378 Hemisekcija molara Cementiranje ili skidanje stare krunice ili fasete.lemljenje samostalnih krunica.izrada fiksnog drţača prostora 52368 Laboratorijska izrada modificirane fasetirane krunice 52369 Modificirana krunica jednodijelna lijevana 52370 Vitalna ekstirpacija i punjenje kanala po kanalu kod školske djece (do 15 godina starost) 52371 Mortalna amputacija kod predškolske i školske djece (na mliječnim zubima) 52372 Vitalna ekstirpacija i punjenje kanala po kanalu kod osoba starijih od 15 godina 52373 Liječenje gangrene i punjenje kanala po kanalu kod djece (do 15-te godine starosti) 52374 Liječenje gangrene i punjenje kanala po kanalu kod osoba iznad 15 godine starosti Odstranjivanje starog neodgovarajućeg punjenja i ponovno punjenje. odnosno. odjeljivanje krunice ili prečke po 52379 članu izrada fasete direktno 52380 Izrada nove fasete. Izvodi se pri reokluzijama i rekonstrukcijama zagriza 52385 (nestabilne 52386 Pomična veza u fiksnoj konstrukciji (etečmen u mostu) 52387 Drţač prostora. privremenim krunicama 52359 Modificirana fasetirana krunica 52360 Indirektno ili direktno pokrivanje pulpe 52361 Vitalna amputacija 52362 Lab. kosine.uzrada korijenske kapice lijevane 52365 Lab. fiksni 52388 Mortalna ekstirpacija i punjenje kanala.izrada akrilatne krunice 52391 Lab.xls. 59/91 .01.izrada punog meĎučlana 52395 Lab.metoda) Fiksna udlaga (šina) izraĎena na osnovi otiska iz akrilata (aţurirana šina) ili metala 52381 (kapenčina) .izrada lijevane jednodijelne krunice 52393 Lab. nadomještanje ispale 74796433.prilagodba jednoplošnog inlaya.izrada teleskopske krunice (vanjska i unutarnja krunica) 52364 Lab. 20. 52358 odnosno. nadomještanje ispale (ind.HZZO. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.ugraĎivanje drţača etečmena . djelomične krunice ili lijevana nadogradnje nakon 52389 postupka 52332 52390 Lab.po zubu Pokusna protetska i funkcionalna rehabilitacija u interkaninom odsjeku.izrada privremenog mosta ili krunica po članu s materijalima za privremene mostove. Predstavlja direktno 52382 oblikovanje i 52383 Nagrizna udlaga (šina) 52384 UgraĎivanje drţača etečmena .direktna metoda odgovarajućem postupku Registracija zagriza u fiksnoj protetici.

2009. izraĎen bez 52462 konstrukcijskog zagriza Ortodontski aparat koji se skida s pet ili više elemenata pored baze.(mali benigni tumor) Operacija malih cista čeljusti (do 3 cm.po luku 74796433. 52423 Operacija tumora desni .01. u promjeru) i mekih tkiva usnice.HZZO.klasična marsupijalizacija .ms_office.po kvadrantu Ortodontski aparat koji se skida. Kirurško liječenje manje rane (do 5 cm. izraĎen bez konstrukcijskog zagriza do uključeno četiri 52460 elementa pored baze Ortodontski aparat koji se skida.xls.direktna metoda 52468 Uklanjanje prstena. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 52396 Lab. 52422 primarni šav). po Bracketu 52480 Kontrola vitaliteta po zubu.po elementu 52472 Headgear . Postupak se ne moţe zaračunati dodatno pregledu Nacrt ortodontskog liječenja.) mekih tkiva lica. odnosno postupaka. izraĎen na podlozi konstrukcijskog zagriza s najviše četiri 52461 elementa pored baze Ortodontski aparat koji se skida s pet ili više elemenata pored baze. obrada.sa sukcijom 52431 punjenje 52440 Vestibuloplastika sa slobodnim koţnim ili sluţničnim transplantatom 52441 Modelacija alveolarnog grebena i tuberoplastika (mekih i tvrdih tkiva) 52443 Vestibuloplastika otvorena i zatvorena eventualno alotransplantatima (HA) 52444 Osteoplastika i nadograĎivanje alveolarnog grebena s auto ili alotransplantatima (HA) 52445 Kortikotomija 52446 Frenulektomija franuluma gornje usne i jezika ** 52447 Frenulektomija perzistirajućeg tektolabijalnog frenuluma s kortikotomijom ** 52448 Korektivna osteotomija . čeljusti i usta (pregled. ekscizija i plastika koţnih (odontogenih i drugih) fistula Konzervativno liječenje teškog micanja zuba s eventualnom incizijom i drenaţom 52421 perikoronarnog dţepa. ranula). Operacija velikih cista čeljusti a) u donjoj čeljusti . TakoĎer nacrt ortodontskog aparata. Nacrt protetske rehabilitacije obuhvaća pismeno obrazloţenje ili grafički prikazan način 52483 izrade nadomjestaka sa svim 52484 Mjerenje stupnja klimavosti zuba . Obuhvaća zapis 52482 predviĎenih rješenja.izrada nagrizne udlage (šine) 52401 Incizija submukoznih apscesa (parulisa) u usnoj šupljini i drenaţa ** 52402 Trepanacija pulpalnog kanala 52403 Schroderova trepanacija kosti ** 52420 Ekscizija i plastika oţiljka. 20. obraza i dna usne 52430 šupljine (mukokela.izrada fiksne udlage 52397 Lab. po prstenu 52469 Laboratorijska izrada modificirane krunice jednodijelne lijevane 52470 Lingvalni ili labialni luk u fiksnim ortodontskim konstrukcijama 52471 Aktivni elementi u fiksnim konstrukcijama . izraĎen na podlozi 52463 konstrukcijskog zagriza 52464 Reparatura ortodontskih aparata (koji se skidaju) bez ili samo s jednim novim elementom 52465 Reparatura ortodontskih aparata (koji se skidaju) s dva ili više novih elemenata 52466 Readaptacija ortodonskog ureĎaja 52467 Izrada kosine ravnine . Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.potporanj po Delair-u 52473 Uklanjanje bracketa. 60/91 .

reparatura ortodontskih aparata (koji se skidaju) s dva ili više novih elemenata 52490 Lab.HZZO.2009.isto kao prethodno + RND. Suarez na 52921 Krikofaringealna miotomija 52930 Plastična rekonstrukcija ţdrijela Operacije respiratornog sustava "S"* 74796433.izrada ortodontskog aparata koji se skida s pet ili više elemenata pored baze. "S"* 52754 Palatoplastika kod izoliranih palatoshiza s push-backom. "S"* 52550 Incizija apscesa u jeziku ** 52590 Druge operacije jezika. izraĎenog 52488 na podlozi konstrukcijskog 52489 Lab. izraĎenog na podlozi konstrukcijskog zagriza 52486 s najviše četiri elementa pored Lab. "S"* Parcialna faringotomija s obostranom RND sec. Parcialna faringotomija s 52912 jednostranom RND i RND sec. izraĎenog 52487 bez konstrukcijskog zagriza Lab.ms_office. "S"* Rekonstrukcija tvrdog nepca i zatvaranje gonatoshize kod djece s otvorenom 52753 gonatoplalatoshizom. 52751 Rekonstrukcija mekog nepca pri dvofaznom zatvaranju. "S"* 52622 Suprafacialna parotidektomija 52701 Incizija i drenaţa u maksilofacijalnom području ** 52702 Incizija i kontraincizija kod flegmona vrata 52730 Ekscizija benignih odontogenih i neodontogenih tumora usne šupljine.izrada ortodontskog aparata koji se skida s pet ili više elemenata pored baze. 61/91 .reparatura ortodontskih aparata (koji se skidaju) bez ili samo s jednim novim elementom 52501 Ekstirpacija benignih tumora jezika s pristupom kroz usta Ekscizija malignih tumora usne šupljine s pristupom kroz usta bez resekcije ili osteotomije 52502 mandibule 52511 Operacija malignog tumora usne šupljine s mandibulotomijom.izrada ortodontskog aparata koji se skida. "S"* 52752 Rekonstrukcija tvrdog nepca kod dvofaznog zatvaranja. Parcijalna mandibulektomija 52512 Komando operacija . izraĎenog bez konstrukcijskog zagriza do 52485 uključeno četiri elementa pored Lab. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. Parcijalna faringotomija s jednostranom 52911 RND.xls. Suarez. "S"* 52780 Korekcije pareze facialisa 52781 Korekcija pareze facijalisa s dodatnim transplantacijama tkiva 52801 Oralna drenaţa faringealnog apscesa ** 52810 Tonzilektomija 52820 Tonzilektomija i adenoidektomija 52850 Adenoidektomija 52901 Faringotomija Parcialna faringotomija s eksploaracijom vrata.totalna. "S"* Velofaringoplastika kod insuficijencije mekog nepca s kranialnom ili kaudalnom baziranom 52755 krpom.izrada ortodontskog aparata koji se skida. 20. i slično 52601 Incizija kanala ţlijezde slinovnice s ekstirpacijom salivarnog kalkulusa ** 52610 Ekstirpacija benignog tumora ţlijezde slinovnice (submandibularna) 52611 Ekstirpacija pljuvačne ţlijezde zbog malignog tumora (submandibularna) 52620 Ekstirpacija sublingualne ili submandibularne pljuvačne ţlijezde 52621 Parotidektomija s prepariranjem ţivca lica .01. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Lab.

pneumoliza Reparativna i plastična operacija pluća i bronha. "S"* 74796433. Ekscizija tumora. Suarez na drugoj strani. "S"* Laringektomija s eksploracijom vrata ili s jednostranom RND i RND Suarez na drugoj strani. "S"* 53021 Hordektomija s artenoidektomijom 53030 Laringektomija. "S"* 53011 Horizontalna hemilaringektomija s eksploracijom vrata. 53201 Ekscizija lezije bronha s bronhoskopijom 53210 Lokalna ekscizija stijene bronha 53220 Ekscizija lezije pluća. "S"* 53045 Totalna faringolaringektomija i rekonstrukcija s miokutanim vezanim reţnjem "S"* Totalna faringolaringektomija i rekonstrukcija s miokutanim vezanim reţnjem ili slobodnim 53046 mikrovaskularnim miokutanim 53101 Iniciranje u glasnice. Odstranjivanje stranog tijela.jednostranom RND. "S"* 53270 Resekcija pluća sa segmentom resekcijom bronha.ms_office. Zatvaranje traheostome. "S"* 53250 Standardna pneumonektomija. 53191 Konstrukcija umjetnog larinksa. "S"* 53240 Lobektomija pluća. "S"* 53043 Subtotalna laringektomija s obostranom RND sec. "S"* 53110 Traheotomija 53111 Traheotomija s formiranjem traheostome 53112 Perkutana traheotomija 53131 Tireotomija 53140 Resekcija traheje s direktnom anastomozom.2009. "S"* 53013 Horizontalna hemilaringektomija s jednostranom RND i RND Suarez na drugoj strani. "S"* 53141 Resekcija traheje sa sternotomijom ili torakotomijom 53150 Rekonstrukcija grla 53161 Rekonstrukcija traheje 53162 Operativno zatvaranje traheostome 53163 Traheofisura i ulaganje endoproteze 53170 Operativna opskrba ozljede grla i traheje Rekonstrukcija prednje stijene grla i dušnika sa slobodnim mikrovaskularnim 53190 miokutanoosalnim reţnjem. svaki segment. Bilobektomija. "S"* 53360 Torakoplastika. "S"* 53301 Bronhotomija ili pneumotomija radi eksploracije. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Mikrokirurško (endoskopsko) odstranjivanje benignih omeĎenih dif. 53330 Mobilizacija pluća. Klinasta resekcija. Pleuropneumektomija. "S"* Ekstenzivna pneumonektomija s disekcijom mediastinuma. promjena na sluznici 53001 grla (dekortikacija ili hordektomija 53010 Vertikalna hemilaringektomija s rekonstrukcijom i eksploracijom vrata. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. "S"* Ostali rekonstruktivni zahvati na dušniku. "S"* 53012 Horizontalna hemilaringektomija .xls.HZZO. Drenaţa. Odstranjivanje ciste. Dodatna 53260 resekcija lobusa pluća. 20.01. Suarez. 62/91 . Zatvaranje bronhijalne fistule ili pleuralne 53340 šupljine. 53041 Subtotalna laringektomija s Laringektomija s obostranom RND Suarez ili s jednostranom RND. Traheoplastika. Subtotalna 53042 laringektomija s jednostranom RND. "S"* 53230 Segmentna resekcija pluća. "S"* 53044 Subtotalna laringektomija s jednostranom RND i RND sec.

odstranjivanje stranog tijela 53420 Ekscizija mediastinalne lezije s torakotomijom ili sternotomijom.EKC.EKC "S"* 53565 Reparacija atrioventrikularnog kanala -EKC. "S"* 53524 Zamjena dva zaliska .xls. "S"* 53470 Operacija dijafragme.operacija Mustard ili Senning . "S"* 53523 Zamjena trikuspidalnog zaliska. resekcija. ekscizija torakalne stijene.EKC.cjevasta . mamarije int. ekscizija lezija.EKC. šivanje.direktni šav . "S"* 53562 Defectus septi atriorum primum . "S"* 53530 Srčana valvuloplastika (anuloplastika.EKC. "S"* 53450 Skarifikacija pleure. "S"* 53561 Reparacija septuma-defectus septi atriorum secundam . Wineberg. parierektomija "S"* 53440 Pleurektomija.ms_office.EKC.EKC. "S"* 53521 Zamjena ili rekonstrukcija mitralnog zaliska.EKC.EKC. pudraţa. "S"* 53513 Komisurotomija mitralnog.EKC.digitalna.EKC. "S"* 74796433. reparacija kuspisa) . "S"* 53573 Outflow proteza . Komisurotomija aorte valvule EKC * ekipu za 53511 ekstrakorporalnu cirkulaciju (EKC) 53512 Komisurotomija pulmonalnog zaliska .EKC. "S"* 53567 Reparacija aortopulmonalnog otvora . Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. "S"* 53572 Atrezija valvulae tricuspidalis. "S"* 53540 Reparacija aneurizme Valsavinog sinusa . "S"* 53563 Reparacija defekta ventrikularnog sustava septuma . Blalock-Hanion).EKC. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 53370 Kavernostomija.EKC. "S"* 53525 Zamjena tri zaliska .01. "S"* Aortokoronarni venozni by-pass. 20. .EKC. "S"* 53574 Transpozicija velikih ţila . Operacija po Fontaine-u . eksploracija.EKC.2009. operacija sec. "S"* 53490 Odstranjivanje potpornog materijala po plastičnoj korekciji torakalne stijene 53501 Zatvorena srčana valvulotomija .EKC.EKC. "S"* 53566 Reparacija totalno anomalnih venskih izljeva . Uključena i anastomoza arterije. Carpentier prsten . "S"* 53550 IzvoĎenje septalnog defekta u srcu (op. "S"* 53571 Korekcija trilogije ili tetralogije ili pentalogije . parierektomija. rafija. "S"* Otvorena srčana valvulotomija.EKC.HZZO. trikuspidalnog zaliska . "S"* 53430 Ekscizija lezije torakalne stijene. "S"* 53564 Reparacija defekta ventrikularnog septuma s plastičnom krpom . "S"* 53441 Dekortikacija pluća. "S"* 53575 Korekcija truncus arteriosus .EKC. "S"* 53522 Zamjena aortnog zaliska -EKC. Carpentier prsten . "S"* 53460 Reparacija i plastična korekcija torakalne stijene. "S"* 53620 Implantacija arterije mamarije interne sa srčanim mišićem. resekcija rebara. "S"* 53380 Eksplorativna torakotomija 53390 Druge operacije pluća i bronha 53410 Mediastinotomija za drenaţu.EKC. speleotomija.EKC. "S"* 53613 Trostruki (uključeno uzimanje vene za transplantant) .EKC 53611 jednostruki (uključeno uzimanje vene za 53612 Dvostruki (uključeno uzimanje vene za transplantant) . "S"* 53601 Koronarna endarterektomija uključno venozni patch-graft . "S"* 53502 Transventrikularna instrumentalna zatvorena srčana valvulotomija. "S"* 53614 Četvorostruki (uključeno uzimanje vene za transplantant) . resekcija rebara. 63/91 .EKC. "S"* 53514 Infundibulektomija lijeve ili desne klijetke.

odstranjivanje stranog 53710 tijela). "S"* 53770 UgraĎivanje stalnog srčanog pacemakera s epikardialnim triodama . "S"* 53805 . abrazija 53630 epikarda. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. embolizacija 53801 tumora mozga.Vena donjih udova Trombendarterektomija (uključuje privremeni by-pass i venozni patch) . "S"* 53861 UgraĎivanje antiemboličnog filtera. ekscizija ciste). "S"* 53821 Resekcija arterije gornjih udova s direktnom reanastomozom. "S"* 53640 Operacija koronarne fistule . uključena op.Arterija donjih udova 53807 . lokalna ekstirpacija varikoznih konvoluta 53850 Ekscizija vene za transplantat 53851 Ekscizija arterija ili proteze na vratu 53860 Plikacija vene kave.ms_office. "S"* 53741 Reparacija rupturirane aneurizme srca . "S"* 53720 Perikardiektomija (dekortikacija.intrakranialnih ţila.torakotomija. "S"* 53740 Šav srca. subclavia).Arterije gornjih udova. a. "S"* 53823 Resekcija arterija donjih udova s direktnom reanastomozom. eksploracija. anonima.01.na vratu 53803 . "S"* 53750 Transplantacija srca . "S"* 53802 .Torakalnih ţila (arterija). "S"* 53840 Stripping varikoznih vena 53841 Ligatura vena.Ţila gornjih udova 53804 . infarkta) . visceralnih arterija s direktnom reanastomozom. aneurizme. operacija sec. "S"* 53813 .pacemakera 53782 Zamjena ili odstranjivanje endokardialne elektrode Embolektomija. tromboektomija.Visceralne arterije (abdomen).EKC. odstranjivanje hematoma. "S"* 53730 Ekscizija srčane lezije (akinetičkog dijela. "S"* 53641 Reimplantacija. transpozicija koronarne arterije . "S"* 53822 Resekcija abdominalne aorte. revizija srca.korekcija koarktacije aorte. "S"* 53816 .Ekstrakranialnih .Arterije donjih udova. "S"* 53814 .EKC. "S"* 53817 . 20. Arnulf-Beck (denervacija aortnog luka. "S"* 53761 Implantacija pomoćnog srčanog sustava .intrakranijalne 53811 arterije. pudraţa).Ekstrakranijalne arterije vrata. "S"* 53808 . arterije iliake.Torakalne arterije (a. "S"* Perikardiotomija (proširivanje athezija.Abdominalne aorte. po Trendellenburgu.EKC. "S"* 53771 UgraĎivanje stalnog srčanog pacemakera sa subksifoidnim elektrodama 53772 UgraĎivanje stalnog srčanog pacemakera s endokardialnom elektrodom 53780 UgraĎivanje ili zamjena ili popravak poloţaja trajne endokardialne elektrode 53781 Zamjena subkutanog pulsnog generatora .Abdominalne arterije 53806 . incizija .intraaorta balonska pumpa. 64/91 .EKC. "S"* 53815 . "S"* 53831 Resekcija ţila gornjih udova s nadomještavanjem sa sintetičkim transplantatom.Abdominalnih vena.HZZO. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Druge revaskularizacije srca.EKC. "S"* 53830 Resekcija ţila na vratu s nadomještanjem sa sintetičkim transplantatom. "S"* 74796433.2009.xls. "S"* 53812 . "S"* 53820 Resekcija arterija s direktnom reanastomozom .

"S"* 53933 Šavovi abdominalne arterije.zbrinjavanje krvarenja.ms_office. "S"* 53901 Dodatna anastomoza pri istom zahvatu.arterija gornjih i donjih udova 53930 Šavovi ţile na vratu 53931 Šavovi ţile na udovima 53932 Šavovi torakalne ţile.01. 65/91 . "S"* 53903 Sustavno pulmonalni arterijski shunt (op. "S"* 53920 Autovenozni by-pass . gornjim ili donjim udovima 53881 Ligatura abdominalnih. "S"* 53910 Intraabdominalna venozna anastomoza . "S"* 53896 Rekonstruktivna terapija aneurizme abdominalne aorte visceralnih arterija 53897 Rekonstruktivna terapija aneurizme ţila donjih udova.vratnih arterija. aorte. "S"* 53895 Rekonstruktivna terapija aneurizme torakalne aorte . "S"* 53911 Intraabdominalna venozna anastomoza . aorte. gdje nije obuhvaćen u zahvatu(dodatak kod pulmonalne embolektomije itd) 53990 Druge operacije na ţilama (adhezioliza) Operacije krvnog i limfnog sustava 54020 Ekscizija regionalnog limfnog čvora (biopsija) 54030 Radikalna aksilarna limfadenektomija 54031 Radikalna ingvinalna limfadenektomija. odstranjivanje koagula na vratu 53940 periferne arterije gornjih i donjih udova 53941 . aorte. "S"* 54041 Supraomohioidna disekcija vrata (jednostrana) 54042 Funkcionalna disekcija vrata 54043 Supraomohioidna disekcija (obostrana) 54044 Modificirana ili funkcionalna disekcija vrata 74796433. Pots). abdominalne arterije."S"* 53900 Ekstraintrakranijska anastomoza u karotidnom slijedu. "S"* 53899 Okluzija karotičko kavernozne fistule. "S"* 54032 Radikalna ingvinoiliakalna limfadenektomija.xls.HZZO. "S"* 53921 . "S"* 53894 Rekonstruktivna terapija aneurizme aortnog luka .2009. "S"* 53912 Intraabdominalna venozna anastomoza .EKC. "S"* 53880 Ligatura perifernih arterija na vratu.mezenterikokavalna.splenorenalna. "S"* 53871 Resekcija ductus Bottalli. visceralne arterije. "S"* 53904 Operacija aneurizme u karotidnom slijevu keyhole pristupom."S"* 53902 Ekstraintrakranijska anastomoza u vertebralnom slijevu.EKC. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. "S"* 53950 Druge reparacije ţila (aneurizmografija. Blalock. "S"* 53906 Endoskopski postupci u vaskularnoj neurokirurgiji. "S"* 53891 Operacija aneurizme na karotidnom sustavu. "S"* 54040 Radikalna disekcija vrata. Waterstone. izoliran patch graft) 53960 EKC. "S"* 53892 Operacija aneurizme u vertebralanom sustavu ili divovske aneurizme. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 53862 Podvezivanje vene kave.torakalne ţile. "S"* 53873 Obavijanje aneurizmatske vreće. "S"* 53870 Podvezivanje ductus Bottalli. S * 53898 Uklanjanje angioma. "S"* 53872 Povezivanje pulmonalne arterije. 20. "S"* 53893 Rekonstruktivna terapija aneurizme ţila gornjih udova. "S"* 53905 Operacija aneurizme bazilarne arterije keyhole pristupom.portokavalna. "S"* Obnova vaskularnog zahvata . visceralnih ţila.

20.2009. "S"* Devaskularizacija jednjaka i ţeluca s ligaturom varica jednjaka. Resekcija ţeluca po Billroth I 54361 Antrektomija s vagotomijom. Gastrostoma. "S"* 54231 Ezofagektomija. "S"* Druge reparacije jednjaka.trunkalna 54402 Selektivna vagotomija 54403 Gornja selektivna vagotomija 54410 Piloroplastika 54420 Gastroenterostomija 54430 Šavovi perforiranog ili krvarećeg ulkusa 54450 Zatvaranje gastrostome 74796433.ms_office. intratorakalna plastika jednjaka sa crijevom ili ţelucem. "S"* 54401 Vagotomija . "S"* Intratorakalna anastomoza jednjaka s ţelucem ili crijevom bez resekcije. "S"* 54234 Ezofagogastrektomija s laparotomijom. Ezofagostoma. Billroth I s vagotomijom 54370 Resekcija ţeluca Billroth II Resekcija ţeluca Billroth II s vagotomijom. Resekcija izdvajanja po Finsterreru ili 54371 Madleneru s vagotomijom 54372 Operacija marginalnog ulkusa po resekciji ili anastomozi. Ekscizija lezije. perforacije ili ozljede na 54202 ezofagusu. "S"* 54280 UgraĎivanje endoproteze jednjaka.HZZO. cervikalna. transtorakalno "S"* Ezofagogastrektomija s laparotomijom i torakotomijom te primarnom intratorakalnom 54233 anastomozom. "S"* 54390 Proširena totalna gastrektomija (lien. retrosternalna. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. kolon). torakotomijom i ezofagogastrostomijom na vratu.01. operacija atrezije.xls. "S"* 54260 Transtorakalna ezofagokardiomiotomija s eventualnom reparacijom hiatusa. 54235 Ezofagektomija bez torakotomije i primarna rekonstrukcija s anastomozom na vratu. pankreas. Operacija strukture 54271 Resekcija Zenkerovog divertikula. "S"* 54232 Ezofagogastrektomija s primarnom anastomozom lijevo. Ako se obavi još transakcija 54290 jednjaka dodaje se 30% 54310 Gastrotomija ili gastrostomija 54311 Gastropeksija 54330 Piloromiotomija 54340 Ekscizija divertikula ili ulkusa 54350 Kardiektomija 54360 Antrektomija. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 54045 Retrofaringealna disekcija limfnih čvorova 54046 Straţnja disekcija vrata 54060 Operacije na ductus toracicusu transtorakalno. Odstranjivanj 54210 Ezofagektomija na vratu 54230 Resekcija jednjaka s terminoterminalnom anastomozom. Kardioplastika. Operacija po Habereru 54380 Gastrektomija s jejunalnom interpozicijom ili s ezofagojejunostomijom. 54240 ezofagofundoplastika intratorakalna 54250 Presternalna. 66/91 . "S"* 54130 Splenektomija 54131 Parcialna resekcija slezene 54132 Transplantacija slezene "S" * 54201 Operacija jednjaka Ezofagektomija na vratu ili transtorakalno. Resekcija divertikula 54270 transtorakalno. Zatvaranje fistule. Opskrba rupture.

Hemikolektomija 54560 Totalna kolektomija. 55110 Holecistektomija.2009.ms_office.HZZO. "S"* Proktosigmoidektomija s anastomozom.Operacija zbog ehinokoka 55021 Lobektomija jetre. 67/91 . "S"* 54861 Fiksacija rektuma zbog prolapsa 54870 Drena intraabdominalnih apcesa ** 54901 Drenaţa perianalnog apcesa ** 54910 Operacija perianalne fistule 54920 Operacija analne fistule 54930 Hemoroidektomija 54931 Ligacija hemoroidalnih arterija uz pomoć dopplera (HAL) i rektoanalna rekonstrukcija 54970 Reparacija atrezije anusa 54990 Druge operacije analnog ili perianalnog predjela 55001 Drenaţa apscesa jetre 55020 Atipična parcijalna hepatektomija. Kombinirana sinhrona ekscizija. "S"* 54840 Abdominoperinealna ekscizija rektuma.xls. "S"* 55024 Bisegmentektomija jetre. Transrektalna 54860 Operacije fistule rektuma u okolne organe (u mjehur ili vaginu).tomiju (55130. "S"* 55040 Opskrba rupture jetre. Zatvaranje 54610 crijevne stome 54630 Jejunostomija 54680 Operacija malrotacija kolona. transverzostomija.transpapilarna (jednostrana ili Transhepatična drenaţa s portoenterostomijom (jednostrana ili obostrana). Sfinkteroplastika 55160 Reparacija ţučnih vodova 55161 Opskrba atrezije ţučnih vodova . 55091 Hepatoenterostomija sec. Proktokolektomija. 55140). Uključuje drenaţu. 20. "S"* 55090 Transhepatična drenaţa . 55120 Anastomoza ţučnog mjehura s probavnim organima 55130 Incizija ţučnih vodova 55131 Anastomoza ţučnih vodova s duodenumom ili s jejunumom 55132 Operacija ciste ţučnih vodova 55150 Papilotomija. "S"* 55022 Lijeva hepatektomija. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. Resekcija crijeva po Rehbeinu 54850 kod Mb. Kolopeksija.Hirschsprung. Isključuje duodenoholedoho. "S"* 55023 Desna hepatektomija. proktotomija (54800) 54540 Resekcija dijela tankog crijeva s anastomozom 54550 Parcijalna ili segmentna resekcija širokog crijeva. Anteriorna resekcija. eksteriorizirano crijevo 54501 (54600). litotomiju i intraoperativnu aplikaciju kontrasta. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 54460 Operacija gastrokolične fistule. Kolostomija (cekostomia. sigmoidostomija).portoenterostomija 55190 Operativna zamjena transhepatičnih drenova ** 74796433. Papiloplastika.01. "S"* Enterotomija.Medialna resekcija jetre. Redukcija intususcepcije 54701 Apendektomija 54820 Endoskopsko kirurško odstranjivanje benignih tumora rektuma 54830 Cull-trought ili koloanalna operacija rektuma. "S"* 54580 Anastomoza izmeĎu tankog i debelog crijeva ili izmeĎu dvaju dijelova tankog ili debelog 54590 Operacija po Hartmanu Ileostomija.

papiloma).xls. odstranjivanje kalkula. kameni. "S"* 74796433. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 55210 Ekscizija tumora pankreasa. "S"* Heminefroureterektomija (kod bubrega s dvostrukim pielonom ili dvostrukim i rascijepljenim 55531 ureterom). "S"* 55520 Lokalna ekscizija na bubregu ili eksplorativna lumbotomija. "S"* 55512 Perkutana nefrolitotomija s mehaničkim odstranjivanjem 55513 Perkutana nefrolitotomija s ultrazvukom. "S"* 55510 Pielostomija za drenţu ili eksploraciju. Toaleta abdomena zbog difuznog peritonitisa 55420 Relaparatomija (svjeţa) 55440 Razrješavanje peritonealnih adhezija (adhezijski ileus) 55450 Šivanje trbušne stijenke i peritonea (sekundarni šav) 55460 Plikacija crijeva Operacije urinarnog trakta 55501 Nefrostomija (s drenaţom kao samostalna operacija) 55502 Nefrotomija (eksploracija. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. Whipple. "S"* Djelomična nefrektomija (kalikotomija. "S"* 55241 Operacija pankreatične fistule. heminefrektomija gornjeg ili donjeg pola. klinasta 55530 resekcija bubrega). "S"* 55220 Marsupializacija pankreatične ciste Unutrašnja drenaţa pankreatične ciste.01. "S"* 55514 Zatvaranje fistule pielona.ms_office. 68/91 .HZZO. "S"* 55521 Operativna opskrba ozljeda bubrega (eksploracija ili šavovima). 55230 Nekrektomija kod pankreatitisa 55240 Parcijalna pankreatektomija lijevo. "S"* 55260 Pankreatoduodenektomija ili kafalična duodenopankreatektomija sec.2009. Pielotomija. "S"* Pielotomija (za odstranjivanje multiplih ili koralnih kamena ili kod cističnog ili 55511 malformiranog bubrega). "S"* 55392 Operacija inkarcerirane dijafragmalne kile s resekcijom. "S"* 55401 Incizija abdominalne stijenke ** 55410 Eksploracija abdomena 55411 Drenaţa abdominalnog apscesa laparatomiom. "S"* 55390 Operacija inkarcerirane kile s resekcijom crijeva 55391 Operacija inkarcerirane dijafragmalne kile s resekcijom transabdominalno. "S"* 55380 Operacija dijafragmalne kile transtorakalno ili torakoabdominalno. "S"* 55270 Anastomoza pankreatičnog voda s jejunumom. Drenaţa apscesa pankreasa ili burze omentalis. "S"* 55532 Reparacija bubrega izvan tijela i ponovna implatacija (tumor. 20. "S"* 55301 Operacija ingvinofemoralne kile 55310 Ista operacija s transplantatom ili protezom 55320 Bilateralna operacija ingvinofemoralne kile 55330 Bilateralna operacija s transplantatom 55340 Reparacija umbilikalne kile 55341 Operacija omfalokele i gastroshize 55350 Reparacija drugih kila (postoperativnih) 55351 Operativno liječenje lumbalnih hernija 55360 Reparacija postoperativne hernije s transplantatom 55361 Epigastrična hernija 55370 Reparacija dijafragmalne kile s abdominalnim pristupom. stenoze). "S"* 55250 Totalna pankreatektomija "S"* 55251 Subtotalna pankreatektomija.

promjene na ţilama).obostrano (s antirefleksnom plastikom.ms_office. tubularna plastika 55671 Boari. 20. resekcija. odstranjivanje kalkula. 'S'* 55560 Nefropeksija Reparacija pielona. "S"* 55674 Transpozicija uretera (retrokavalni. "S"* Proširena nefrektomija (kod tumora s odstranjivanjem regionalnih limfnih ţlijezda). 55601 kamena. "S"* 55651 Implantacija uretera u koţu (obostrano). Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. "S"* Implantacija uretera u mjehur . 55593 Intraoperativno ohlaĎivanje bubrega (dodatno kod bilo kojeg zahvata) Transureteralna revizija ili opskrba pielona i uretera (odstranjivanje stranog tijela.jednostrano po vanjskoj metodi (Gregoire) bez prekidanja 55672 kontinuiteta uretera. Transuretralna% 55710 Suprapublična kateterizacija s troakarom 55711 Cistostomija. "S"* 55673 Antirefleksne operacije po vanjskoj metodi . mobilizacija mjehura. "S"* Implantacija uretera u mjehur . "S"* 55591 Konzervativne operacije bubreţnih cista (solarne ciste ili cistični bubrezi). incizija strikture 55620 Lumbalna ureterotomija ili stomija (eksploracija. "S"* 55551 Transplantacija bubrega. "S"* 55590 Dekapsulacija bubrega.jednostrano (kao posebna operacija) "S"* 55661 Implantacija uretera u crijevo .xls. odstranjivanje kamena ili 55701 stranih tijela).01.obostrano. s istovremenom 55712 opskrbom smetnji oticanja 74796433. "S"* 55680 Zatvaranje ureterokutane fistule (šav."Politano" s 55670 papilom ili slično).HZZO. stranog tijela.) Antirefleksne operacije . koagula. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 55540 Nefrektomija. Hemostaza. Bilateralna nefrektomija (abdominalni ili lumbalni pristup) kod priprema za transplantaciju u 55542 tijeku transplantacije Uzimanje transplantata bubrega jednostrano i priprema transplantata (kod kadavera ili kod 55550 davaoca). resekcija pielona 55571 Ureterokalicealna anastomoza ili rekonstrukcija kaliksa. tumor). "S"* 55592 Prekid spoja kod potkovičastog bubrega ili heminefrektomija kod potkovičastog bubrega. "S"* Opskrba unutarnjih adhezija i nabora u ureteru (kao samostalna operacija). 55640 Premošćavanje defekta uretera 55650 Implantacija uretera u koţu (jednostrano). itd.jednostrano (s antirefleksnom plastikom . 69/91 . Transureteroanastomoza. 55621 Pelvična ureterotomija ili stomija (isto) 55622 Perkutana ureterolitotomija Ureterektomija batrljka (nakon nefrektomija ili kongenitalno). "S"* Ureteroileo ili kolokutanostomija (Brickerov mjehur s ileumom ili rektumom ili kolonom). Totalna 55541 nefroureterektomija. divertikula itd.obostrano (kao posebna operacija). pieloureternog spoja s prekidanjem kontinuiteta ili bez njega 55570 (pieloureterne plastike. stranog tijela. "S"* 55552 Autotransplantacija bubrega (kratak ureter. "S"* 55660 Implantacija uretera u crijevo . splint). Ureteroureteroanastomoza 55630 (povreda. OslobaĎanje 55681 vanjskih adhezija uretera Transuretralno čišćenje mjehura (evakuacija krvnih ugrušaka. Cistostomija za odstranjivanje kamena.2009. retroiliakalni ureter).

Sundberg. Incizija.) "S"* Operacija s upotrebom mišića levatora ili sartoriusa (Ingelman. kolona. "S"* 55912 Retroperitonealna limfadenektomija kod tumora ili drugih retroperitonealnih tumora "S"* Publikacija uretrovezikalne veze (Kelly.01.HZZO. ulkusa i 55731 Transuretralna resekcija velikog papilarnog tumora u mjehuru ili većeg broja papiloma Djelomična cistektomija svoda mjehura. rektum. 55730 upalnih promjena. Rekonstrukcija mjehura 55771 kod ekstrofije (s antirefleksnom pl 55780 Operacije vezikokutane fistule 55781 Sfinkterne plastike mjehura i VY plastike. Formiranje uretralnog ţlijeba 55832 (Tarner-Varwick. "S"* 74796433.xls. Suprapubična sling plastika (s 55920 fascijomrektusa. drenaţa periuretralnog 55821 Uretrektomija (maligni tumori) itd. Ekscizija 55810 Uretralna meatotomija ** 55820 Okluzija manjih penilnih fistula. 55750 ekscizija ciste Djelomična cistektomija baze ili vrata mjehura s reimplantacijom uretera ili bez nje. 55770 Cistektomija pri ekstrofiji mjehura Povećanje volumena mjehura (s vijugom ileuma. Stoeckl). Sfinkterektomija 55850 Dilatacija uretre ** 55864 Operacija uretrovaginalnih fistula. Transuretralno tretiranje ureterokele. pubokokcigealna 55930 ili sling plastika). 70/91 . rektuma).ms_office. uretera duplex itd. "S"* 55790 Plikacija mjehura. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Transuretralna resekcija malenog papiloma u mjehuru. Potpuna 55751 cistektomija s derivacijom 55760 Radikalna cistektomija s odstranjivanjem uretre ili regionalnih limfnih ţlijezda.). Millin itd. odstranjivanje tumora Ekstirpacija bulbokavernozne ţlijezde. striktura).) Incizija i drenaţa perinefritične ili urinske flegmone ili apscesa slabinskog. 55891 Operacija kongenitalnih anomalija uretre (megauretra. Dekortizacija mjehura 55791 Opskrba intra ili ekstraperitonealne ozljede mjehura 55792 Hidrostatična destenzija mjehura 55793 Incizija i drenaţa perinefritične ili urinske flegmone ili slabinskog apscesa Vanjska uretrotomija ili uretrostomija (eksploracija. Primarna opskrba izoliranih ozljeda prednje uretre i rastrgotina korpora kavernoza (s 55830 derivacijom ili bez nje) Primarna opskrba ozljede zadnje uretre s derivacijom ili primarna rekonstrukcija rupture 55831 zadnje uretre po bilo kojoj metodi Sekundarna resekcija ili rekonstrukcija uretre (pars pendulans). incizija i ekscizija periuretralnog tkiva i ostale 55890 operacije na uretri (karunkula. Druge ekscizije mjehura (divertikulektomija. rekonstrukcija uretre kod ţene. "S"* 55761 Evisceracija pelvisa kod muškaraca. 55833 Sekundarna rekonstrukcija zadnje uretre (derivacija je ubrojena) 55834 Okluzija uretrostome ili fistule uretre s derivacijom ili bez nje 55840 Unutarnja uretrotomija (discizija valvula.). "S"* Potpuna cistektomija s formacijom novog mjehura i crijeva (sigma. priprema za 55801 TUR uretrostoma). 20. odstranjivanje kamena. ileum itd. oslobaĎanje periuretralnih adhezija. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.2009. drenaţa i 55901 eksploracija 55910 Opseţne incizije urinskih flegmona (aerobnih ili anaerobnih) 55911 Odstranjivanje retroperitonealnih tumora (neuroblastomi itd.

56201 Incizija testisa (drenaţa. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. varikokelektomija) 56310 Ekscizija ciste epididimisa (spermatokela) 56330 Jednostrana epididimektomija 56340 Redukcija torzije testisa (detorzija. fibromi. epididimo. fiksacija). transrektalno i perinealno). 71/91 .01.jednostrana 56230 Orhidektomija . Ekscizija lezije (takoĎer kirurška biopsija) ** 56220 Orhidektomija . silikon gel.obostrano Ekscizija skrotalne lezije (fistule. resekcije skrotuma). Kirurško liječenje sa ţilnom 56490 anastomozom (veno-kavernozni shunt) 56491 Resutura amputiranog penisa (mikrokirurška tehnika). rane. "S"* 56492 Implantacija proteze u kavernozne korpuse Operacije kod plastične induracije penisa i fibroze kavernoznih korpusa Operacije ţenskih 56493 genitalija (Isključuje kiruršku 74796433. kombinirani s resekcijom ili suprapubičnomendeskopskom 56012 kontrolom 56013 Kombinirano kirurško radiološko tretiranje tumora prostate (radioterapija posebno) 56020 Supra ili perinealna prostatektomija (s vazektomijom ili bez nje) 56040 Proširena prostatektomija kod karcinoma s odstranjivanjem vezikula ili regionalnih limfnih 56060 Odstranjivanje sjemenskih kesica bez obzira na pristup 56101 Incizija skrotuma i tunike vaginalis (za drenaţu) ** 56110 Operacije hidrokele .2009. op. aproksimacija krura 55992 penis).HZZO.vazostomija). kondilomi) ** 56420 Jednostavna amputacija penisa 56421 Proširena amputacija penisa s odstranjivanjem regionalnih limfnih ţlijezda Korekcije rekurviranog penisa. duktusa i 56401 Operacija fimoze (cirkumcizija i druge metode). Ekscizija drugih lezija funikulusa i epididimisa Reparacija vas deferens i epididimisa (anastomoza. hordektomija.jednostrano 56111 Operacije hidrokele .obostrana 56231 Proširena orhidektomija s odstranjivanjem regionalnih limfnih ţlijezda 56240 Orhidopeksija . odstranjivanje kalkulsa.obostrana 56260 Insercija testikularne proteze 56301 Operacija varikokele (ligatura spermatičnih ţila. Kriokirurški zahvati na prostati 56011 Transuretralna resekcija vrata ili transuretralna incizija prostate Kriokirurški zahvati na prostati. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Operacije s formacijom nadomjestnog sfinktera (abdominalna fascialna petlja. elefantiaze. Ostale Incizija prostate (za drenaţu apscesa. Reparacija skrotuma (šav 56120 nakon ozljede.ms_office. s 55991 muskulus gracilis s perinealnim Operacije s pasivnom kompresijom uretre (silastik. 56001 incizija periprostatičkog 56010 Transuretralna prostatektomija. Reparacija 56370 funikulusa.jednostrana 56241 Orhidopeksija . Opskrba parafimoze (repozicija ili incizija) 56403 Frenulotomija ** 56410 Lokalna ekscizija gornjih lezija na penisu (ciste. 20. "S"* Jednostavna trombektomija ili irigacija kavernoznog korpusa. proteza. Dodatne korektivne operacije kod hipospadije 56430 ili epispadije (okluzija 56431 Operacija hipospadije ili epispadije s derivacijom urina ili bez nje 56440 Operacije za promjenu spola. ateromi. strano tijelo).xls.

Miomektomija. "S"* 56850 Panhisterektomija (Wertheim). P* 56930 Reparacija suspenzornih struktura 56941 Metroplastika (Strassman. djelomično odstranjivanje. vaginoperineotomija).). 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 56501 Ooforotomija Salpingo-ooforotomija. Salpingoliza 56670 Hidrotubacija ** 56690 Druge operacije tuba 56710 Konizacija cerviksa. Isključuje reparaciju odmah 56810 Prekidanje endometrijskih sinehija. eksploracija. odstranjivanje 56560 Mikrokirurška reparacija ovarija. Histeropeksija 56820 Subtotalna abdominalna histerektomija 56830 Totalna abdominalna histerektomija (proširena histerektomija). Neostomija tube Fibrioplastika. drenaţa pelvičnog apscesa. Odstranjivanje ostale tube. 57030 Obliteracija vagine (totalna kolpektomija.2009. "S"* 56851 Resekcija omentum maiusa 56860 Radikalna vaginalna histerektomija 56870 Evisceracija pelvisa. takoĎer kod preostale Mikrokirurške operacije tube. Ekscizija cerviksa. 72/91 . 20. Multiple ekscizije endometrioza 56570 OslobaĎanje adhezija ovarija i tube 56590 Druge operacije ovarija 56591 Percoelioskopska aspiracija ovarijskih folikula (folikularnih cista. "S"* Dilatacija i kiretaţa odstranjivanje mole. Reparacija neporodne 56750 razderotine. mrtvog ploda (missed abortion). Isključuje obostranu 56620 salpingoooforektomiju (56550) Druge obostrane destrukcije ili okluzije tuba. hydrosalpinxa) 56601 Salpingektomija zbog drenaţe (lap. 56660 reimplantacija. Operacija po Emmetu Druge operacije cerviksa.01. retiniranih 56901 produkata koncepcije nakon poroda ili Vaginalno odstranjivanje stranog tijela iz maternice ili odstranjivanje IUD (s 56910 histeroskopijom) **. Reparacija rektouterine ekskavacije. "S"* 57080 Odstranjivanje septuma vagine 74796433. Klinasta ekscizija sa šavom. kuldotomija. Drenaţa apscesa ili ciste 56520 Djelomična ooforektomija. resekcija ili 56640 transsekcija. Totalna jednostrana salpingektomija Totalna obostrana salpingektomija. Uretrokele donje ili 57040 straţnje vaginalne 57050 Rekonstrukcija vagine s transplantatom koţe crijeva ili peritonea. odstranjivanje preostalog ovarija. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. Douglasi ** Incizija vagine (kolpotomija. Resectio Steinovih ovarija.ms_office. punkcija c. "S"* 56840 Vaginalna histerektomija. Kauterizacija ili elektrokauterizacija cerviksa. 57010 himenotomija. kolpokleizis) Reparacija cistokele i rektokele.HZZO. Rekonizacija cerviksa Kriokonizacija i Druge ekscizije. Palmer) 56950 Reparacija uterusa 56991 Prijenos zametka u uterus 57001 Kuldocenteza. Djelomična salpingo-ooforektomija Obostrana ooforektomija. Obostrana salpingo56550 ooforektomija. Ablatio polipi cervicis i 56720 laserski zahvat na 56740 Serklaţa. Jones. anastomoza i implantacija. Kasna reparacija porodne razderotine.xls.

incizija cerviksa. 57550 kordocenteza. placentocenteza. perineografija. Zatvorena s 57611 Otvorena repozicija lične kosti s osteosintezom 57612 Otvorena repozicija lične kosti s tamponadom i revizijom maksilarnog sinusa 57613 Otvorena repozicija lične kosti s tamponadom. proširivanje introitusa.HZZO. Unutarnji okret s 57270 extrakcijom ili bez nje.ms_office. (Isključuje 59120 . zatvorena. Isključuje s histerektomijom 57440** 57530 Amniocenteza. odstranjivanje 57101 stranog tijela incizijom ** 57110 Operacija Bartholinijeve ţlijezde.01. jednostrana. revizijom sinusa i osteosintezom (traskutano) Zatvorena repozicija maksile (s Rowe forcepsom) (gipsana kapica se računa posebno.2009. drenaţa. 57570 Reparacija poroĎajnih laceracija (perineorafija. amputacija klitorisa 57140 Radikalna vulvektomija 57150 Druge vulvektomije.xls. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.) 57280 Vakuumska ekstrakcija 57290 Drugi načini poroda 57320 Vanjski okret s stokolizom ili bez nje 57330 Neuspjeli pokušaji forcepsa ili neuspjela vakuumska ekstrakcija 57340 Druge operacije na plodu zbog olakšavanja poroda 57380 Epiziotomija s raparacijom ** Druge operacije za omogućavanje poroda. embrioektomija 57510 Vakuumska aspiracija za prekidanje trudnoće ** 57520 Drukčiji prekid trudnoće. inače 57622 Otvorena repozicija maksile (transolarno) 57623 Repozicija mandibule.perinealnu kauterizaciju) ** 57130 Operacije klitorisa. s imobilizacijom sa zamkom ** 74796433. korekcija 57560 Odstranjivanje retinirane placente. obostrana ili djelomična jednostrana Reparacija vulve i perineja (zatvaranje peritonealne fistule. 57160 Isključuje reparaciju 57190 Druge operacije ţenskih genitalija PoroĎajne operacije 57201 Tipični forceps (izlazni) bez epiziotomije 57220 Atipični forceps 57260 Upotreba forcepsa za ekstrakciju koja slijedi glavicu Porod kod zdjeličnog poloţaja (ručna pomoć Bracht-Covijanov i slično. masupielizacija ** 57120 Druge lokalne ekscizije preobilne sluznice. rupturirana tubarna 57430 trudnoća 57440 Druga odstranjivanja embrija histerektomija u tijeku trudnoće. 73/91 . 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 57090 Druge operacije vagine. 20. sekundarna 57590 Druge operacije u porodiljstvu (evakuacija hematoma vulve. ovarijska trudnoća. odstranjivanje stranog tijela incizijom ** Incizija vulve i perinea zbog eksploracije drenaţe. kirurška 57601 Zatvorena repozicija lične kosti bez ekstenzije. ako je 57621 ekstenzija na nju. Isključuje odstranjivanje 57390 serklaţnog šava ** 57410 Carski rez transperitonealno ili transcervikalno 57420 Ekstaperitonealni carski rez Odstranjivanje abdominalne ektopične trudnoće. korekcija anomalija fetusa "S" * Druge intrauterine operacije fetusa (biopsija i krvni uzorak za ph. isključuje umjetno 57540 Intrauterina transfuzija. perineoplastika).

po Dal Pontu ili Spiessel . Ako je potrebno obaviti korekciju na drugoj 57820 nozi postupak se 57831 Ekskohleacija tumora bez kostnih transplantanta 57832 Ekskohleacija tumora. Ako se kod trepanacije obavi 57802 dekortikacija i spongioplastika ili vanjska 57803 Hemidiafizektomija bez drugih dodatnih zahvata 57811 Osteotomija na velikim kostima 57812 Osteotomija na malim kostima 57813 Osteotomija i osteosinteza na velikim kostima 57814 Osteotomija i osteosinteza na malim kostima 57815 Korektivna osteotomija femura kod djeteta Korektivna osteotomija kalkaneusa. Napomena kada se u navedenim osteotomijama radi o 57816 pseudoartrozi doda se 50% bodovne Korekcija haluksa valgusa (različite operacije). 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Repozicija mandibule. 74/91 .) 57662 Eksploracija orbite 57663 Eksploracija dna orbite sa plastikom 57669 Odstranjivanje osteosintetskog materijala 57671 Kombinirana otvorena repozicija lične kosti i maksile s osteo.2009. s kostnom autoplastikom.osteotomija u horizontalnom dijelu mandibule s eksplozijom mandibularnog ţivca 57734 Korekcija otvorenog zagriza s osteotomijom u horizontalnom dijelu 57740 Operativno tretiranje temporomandibularne ankiloze 57750 Kortikotomija u jednom kvadrantu 57801 Trepanacija kosti sa sekvenstrektomijom i perfuzijom ** Trepanacija kosti sa sekvestrektomijom i perfuzijom. odstranjivanje koštane ciste s popunjavanjem kostnog defekta s 57833 koštanim transplantatom ili 57834 Ablacija eksostoze ili epikondila 57841 Djelomična ostektomija . osteosintezom (uzimanje posebno za 57661 osteopl. 20.s osteosintezom (vrijednost za jednu stranu 57733 . 57731 . imobilizacijom.uzimanje kosti za transplantaciju 74796433. osteotomija kostura lica. otvorena s osteosintezom. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.HZZO. svaka faza Korekcija retromaksilije s osteotomijom maksile I.Osteotomija u ramusu ascendensu po Obwegeseru (vrijednost za jednu stranu) 57732 . odstranjivanje koštane ciste s koštanim transplantatom Ekskohleacija tumora. s kostnom 57724 autoplastikom.01.sintezom 57672 Opskrba opseţne frontoetmoidne povrede 57710 Totalna resekcija maksile (uzimanje slobodnog koţnog transplantata posebno) 57711 Totalna resekcija maksile s egzenteracijom 57712 Radikalna maksilektomija sa etmoidektomijom i sfenoidektomijom 57713 Diesekcija pterigomaksilarne jame s resekcijom mandibule 57714 Parcijalna maksilektomija Korekcija otvorenog zagriza s osteotomijom u bočnim dijelovima maksile po Schuchardtu u 57721 dvije faze. vezanjem 57723 potpora i ekstenzijom (gipsana Korekcija retromaksilije. Kod kompresijske osteosinteze s pločicom 57624 se doda 50% bodovne 57625 Osteosinteza mandibule s pločicom 57626 Repozicija luksirane mandibule Posttraumatske rekonstrukcije (kasne) s osteotomijom.xls. Opseţnija nego Leforte I.ms_office.

otvorene 58001 repozicije luksiranog zgloba 74796433.HZZO.ključne kosti 57912 .01. epifiziodeze. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.talusa 57921 . "S"* 57930 .prijelom krova acetabula 57927 .karpalnih kosti (kod pseudoartroze za ablaciju stiloideusa dodati 30 min.kod Artrotomija zbog drenaţe. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 57842 Uzimanje homotransplantata .ms_office.2009.parcialna abrupcija izvan zglobova (epikondil) 57911 .oba maleola i posteriornog procesusa tibije 57920 .kalkaneusa 57922 . Srakaru i dr.falange ili metakarpusa 57906 .kominutivnih prijeloma zdjelice ili acetabula 57928 . "S"* 57941 Napomena .bedrene kosti diafiza.Simfizioliza s ozljedom sakroiliakalnog zgloba 57929 Vertebretomija (ventralni pristup).obaju kondila tibije 57917 . 57891 Draţenje epifiza na femuru ili tibiji.bedrene kosti vrat ili pertrohanterni dio 57925 . eksploracije.xls.matatarzusa ili prednjih tarzalnih kostiju 57913 .obiju kosti podlaktice 57909 .jednog kondila tibije 57916 . Otvorene repozicije prijeloma takoĎer 57903 otvorena repozicija Otvorena repozicija prijeloma s unutarnjom fiksacijom (ovdje se ubrajaju takoĎer unutarnja 57904 fiksacija kosti bez repozicije 57905 .diafize tibije 57914 .procesusa tibije 57919 .sternuma 57940 Otvorena repozicija epifizioliza kuka Otvorena repozicija epifizioliza s osteotomijom na vratu femura ili intertrohanterno.jedne kosti podlaktice 57908 . 75/91 . kondil.oba maleola ili jednog maleola i poster.djelomične abrupcije zdjelice 57926 . 20.jednog maleolusa ili posteriornog procesusa tibije 57918 .sa mrtvaca 57851 Totalna ostektomija velike kosti s rekonstrukcijom 57852 Totalna ostektomija manje kosti 57860 Aplikacija kostnog transplantata ** 57881 Odstranjivanje osteosintetičkog materijala na velikim kostima 57882 Odstranjivanje osteosintetičkog materijala na malim kostima ** 57890 Elongacija dugih kostiju s elongacijskim aparatom po Wagneru.na maloj kosti ** Epifizarnih i metafizarnih prijeloma (ubodne ţice).rebara 57931 .kralješnice (straţnji pristup) .distalnog dijela tibije 57915 . subtrohanterni prijelom 57924 . 57907 .humerusa ili skapule 57910 .na dugoj cijevastoj kosti s provrtavanjem 57902 . odstranjivanje koštanog stranog tijela.patele 57923 . Za svako slijedeće draţenje doda se 30 57892 Skraćivanje dugih kostiju s unutrašnjom fiksacijom 57901 .

01.discizija vagine tendinis ** 58230 Uzimanje tetivnog ili fascialnog transplantata . rekonstrukcija ili stabilizacija gleţnja.2009. "S"* 58103 Artrodeza kralješnice s fiksacijom (nije uključena 53380 ili 55410).dvije veze (ACL transfix) 58101 Cervikalna discektomija s prednjim pristupom 58102 Cervikalna discektomija s prednjim pristupom i fuzijom. Prembertonu 58161 Krvava repozicija po L. operacija za stabilizaciju čašice 58141 Djelomična proteza koljena 58142 Totalna proteza koljena s ugraĎivanjem artroplastike na oba kondila 58150 Totalna endoproteza kuka 58151 Zamjena rasklimane proteze kuka 58152 Parcialna plastika kuka 58153 Endoproteza (rame. zapešće. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 58021 Odstranjivanje slobodnog tijela iz kuka 58040 Operacije meniskusa 58041 Plastika koljenskih veza kod nestabilnog koljena . proširena aponeurektomija na dlanu i prstima sa "Z" plastikom 58236 Dupytrenova kontraktura. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. artroteza lakta ili zapešća 58111 Talokruralna artrodeza. 'S'* 58154 Odstranjivanje bilo koje endoproteze 58160 Osteotomija zdjelice po Chiariju.dvije veze 58043 Artrotomija koljena s fiksacijom osteohondritisa disekensa ili tunelizacijom i 58050 Sinovektomija koljena ili lakta 58051 Sinovektomija kuka 58052 Sinovektomija maloga zgloba na ruci 58053 Sinovektomija svakog slijedećeg matakarpofalangealnog zgloba 58054 Sinovektomija radiokarpalnog zgloba 58055 Resekcija glavice ulne kod sinovektomije radioulnarnog ili radiokarplanog zgloba 58056 Endoskopska plastika koljenskih veza kod nestabilnog koljena . subkutana fasciekstomija 58240 Primarni šav fleksorne tetive na prstu. gleţanj).ms_office. 76/91 . radiusa 58131 Korekcija valgusa stopala (Grice) 58140 Ventralizacija čašice.c. artrodeza koljena 58112 Artrodeza kuka. Salteriju. "S"* 58110 Trostruka artrodeza stopala. u dlanu .prva tetiva 58231 Uzimanje tetivnog ili fascialnog transplantata . Artroplastika interfalangealnog ili metakarpofalangealnog zgloba za svaki slijedeći zglob 58170 doda se 50% bodovne 58180 Operacija ramena po Bankartu ili druge operacije kod habitualnih iščašenja 58210 Operacija stenozantnog peritendinitisa (za jednu tetivu) 58211 Ekscizija ekstenzorne aponeuroze 58220 Ekscizija gangliona .c. "S"* 58104 Artrodeza kralješnice kod skolioza po Harringtonu.za svaku tetivu 58241 Šav ekstenzorne aponeuroze na prstu 74796433. 20. ramena 58113 Korekcija digitus malleus 58114 Elongacija fibule. ulne. lakat.jedna veza 58042 Plastika koljenskih veza kod nestabilnog koljena .selektivna aponeurektomija 58235 Dupytrenova kontraktura.HZZO.xls.svaka slijedeća tetiva 58232 Sinovektomija fleksornih ili ekstenzornih tetiva na prstu 58233 Sinovektomija fleksornih tetiva u dlanu i zapešću 58234 Dupytrenova kontraktura .

77/91 . Za svaku slijedeću doda se 50% bodovne vrijednosti Rekonstrukcija ekstenzorne aponeuroze nad srednjom falangom.za jednu tetivu. Transpozicija metakarpusa 58270 Rekonstrukcija puleja na prstu . kapsulotomija i redresija na stopalu 58372 Plastika akromioklavikularnog ligamenta 58373 Operacija po Claytonu. ekstenzora i fleksora) ingvinalni 58260 reţanj posebno 58261 Policizacija tročlanog prsta 58262 Produţavanje palca po Gilliesu (uzimanje kostnog i koţnog transplantata posebno) 58263 Falangizacija metakarpusa. neuroliza 58310 Sternokleidotomija. Za svaku slijedeću tetivu doda se 50% bodovne 58351 vrijednosti 58370 Elongacija Ahilove tetive 58371 Elongacija tetive. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Šav ekstenzorne tetive na vanjskoj strani ruke. 58242 Za svaku slijedeću tetivu doda se Šavovi fleksorne ili ekstenzorne tetive s mostnim transplantatom . dekompresija ţivca i ţila. na podlaktici ili nozi .jedna tetiva 58276 Isto kao 58275 svaka slijedeća tetiva 58280 Elongacija tetive. skraćivanje tetive 58290 Tendoliza ekstenzorne aponeuroze 58291 Tendoliza fleksorne tetive na prstu i dlanu .prva tetiva.prva tetiva. tenotomija.01.ms_office.prst. 20. Helal za 1 nogu Transpozicija tetiva na podlaktici . adduktorija i drugih mišića Primarni šavovi fleksorne tetive u zapešću. ekscizija infarkta. ** 74796433. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. nad metakarpofalangealnim zglobom 58251 Rekonstrukcija kolateralnog ligamenta sa šavom Rekonstrukcija kolateralnog ligamenta sa slobodnim tetivnim transplantatom (uzimanje 58252 transplantata posebno) 58253 Prijenos intrinzik muskulature Rekonstrukcija palca po amputaciji (osteosinteza.xls.2009.prva tetiva (uzimanje 58243 transplantata posebno) Šav fleksorne ili ekstenzorne tetive s mostnim transplantatom prva tetiva . srednjeg i zadnjeg 58302 Dezinsercija muskulature. Za svaku 58350 slijedeću tetivu doda se 50% bodovne Tendoza na podlaktici .prst i dlan (uzimanje transplantata posebno) 58272 Tendoplastika fleksorne tetive .za jedan prst 58292 Isto kao 58291 za svaki slijedeći prst Isto kao 59291 u zapešću i podlaktici .svaka 58244 slijedeća tetiva (uzimanje 58245 Tenodeza na prstu (za prvu tetivu). Za svaku slijedeću tetivu doda se 50% bodovne 58374 vrijednosti 58375 Transpozicija tetiva na podlaktici s tetivnim transplantatom (uzimanje transplantata posebno) 58377 Dezinsercija ili transpozicija ili elogancija mišića u predjelu kuka ili koljena 58402 Amputacija prstiju ili dijelova prsta. nad zapešćem ili na podlaktici . šav.za jedan pulej 58271 Rendoplastika fleksorne tetive . za svaku slijedeću tetivu doda se 50% 58293 bodovne vrijednosti 58301 Dekompresija nosno-fascialnog prostora. svaka baza za 1 prst 58274 Isto kao 58273 svaka slijedeća tetiva ili silastic 58275 Tendoplastika ekstenzornih tetiva . nad interfalangelnim 58250 zglobom. dlan i zapešće 58273 Tendoplastika fleksorne tetive u dvije faze (silastic rode).za jednu tetivu.prva.HZZO.uzimanje .

Uključuje takoĎer lokalnu anesteziju ** Revizija i opskrba koţne rane ili duboke odnosno opseţne flegmone u dlanu.1 58640 strana Ako su gornje operacije 58720 Operacija bradavice .58790).1 strana Ginekomastija . mammariu internu . Revizija i 58831 opskrba koţne rane na podlaktici i 58832 Odstranjivanje devitaliziranog tkiva kod zdrobljene ruke Kirurška opskrba dubljih rana bez pogoĎenosti značajnih struktura (ţila. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. ţivaca. "S"* 58513 Reimplantacija zapešća ili stopala. "S"* 58511 Reimplantacija. koštane 58834 povrede posebno šifrirati 74796433. 20.ms_office.HZZO. uha 58811 Ekscizija dobroćudnog tumora koţe (primarni šav) Ekscizija tumora koţe. 78/91 .2009.jednostrano 58721 Operacije bradavice . dojke (58600 . "S"* 58512 Reimplantacija dlana.prvi. svaki slijedeći prst. "S"* 58590 Mikrovaskularni prijenos reţnjeva 58591 Mikrovaskularni prijenos prsta s noge 58592 Mikrovaskularni prijenos mišića s reinervacijom 58593 Mikrovaskularni prijenos kosti s fiksacijom 58594 Mikrovaskularni prijenos crijeva 58595 Mikrovaskularna replantacija skalpa Operacije dojke 58601 Lokalna ekscizija lezije dojke.1 strana 58741 Korekcija ptoze bez redukcije .1 strana 58630 Radikalna mastektomija .1 strana 58740 Reduktivna mamoplastika . Isključuje eksciziju bradavice (58720) ** 58610 Jednostavna mastektomija . kostiju).obostrano 58730 Augmentacijska mamoplastika .01. lokalni reţanj (regionalni slobodni ili mikrovaskularni reţanj 58812 posebno šifrirati) 58830 Incizija gnojnih procesa koţe i potkoţnog tkiva. "S"* 58514 Reimplantacija podlaktice ili nadlaktice. 58833 Uključuje takoĎer šivanje Kiruška opskrba kompliciranih povreda lica (avulzija i slično) mikrokirurški šav.1 strana Operacije koţe i potkoţnog tkiva Isključuje koţu anusa (54900 58744 54990).xls.1 strana 58620 Proširena jednostavna mastektomija .1 strana Proširena radikalna mastektomija s disekcijom limfnih ţlijezda uz a. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 58411 Amputacija dlana ili dijelova dlana 58420 Amputacija ruke u radiokarpalnom zglobu 58430 Amputacija podlaktice ili nadlaktice ili dezartikulacija u laktu 58440 Dezartikulacija u ramenu 58441 Intertorakoskapularna dezartikulacija 58450 Amputacija i dezartikulacija noţnih prstiju ** 58460 Amputacija i dezartikulacija stopala 58480 Amputacija iznad koljena ili pod koljenom ili dezartikulacija u koljenu 58490 Abdominopelvična amputacija 58491 Dezartikulacija kuka 58501 Revizija amputacijskog batrljka 58510 Reimplantacija prsta .1 strana 58742 Reduktivna mamoplastika sa slobodnim transplantatom areole .

proširivanje rime oris (svaka strana) 58985 Rekonstrukcija usne kod jednostrane heiloshize. s kostnim ili hrskavičnim 59220 Elektrokoagulacija. koţnih tumora i rektuma 59450 Krioterapija do pet mjesta ** 74796433. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.2009.ms_office. bradavica **. klizni koţni reţanj.od 50 . "S"* Rekonstrukcija usne kod jednostrane heilognatoshize.Od 10 .veći (slobodni koţni transplantat posebno) 59090 Operacija limfedema .30% 58838 .lifting 59010 Lipektomija na nadlaktici jedna strana 59011 Lipektomija na stegnu cjevanice i glutealno-jedna strana 59012 Korekcija visećeg trbuha. redukcija koţe i potkoţnog tkiva 59013 Korekcija visećeg trbuha s reinsercijom pupka 59014 Korekcija visećeg trbuha s korekcijom diastaze rektusa 59051 Operacija limfedema .01.Iznad 30% 58839 Nekrektomija i revizija dubljih struktura ( za jedan ud ) Lokalna ekscizija koţe i potkoţnog tkiva (uzimanje koţnog transplantata posebno) do 10 58840 cm2. jednostavna abderoplastika. 58841 Ekscizija kapilarnog hemangioma i slobodan koţni transplantat (uzimanje posebno) 58850 Radikalna ekscizija koţne lezije (uzimanje koţnog transplantata posebno) 58851 Ekscizija kavernoznog hemangioma 58852 Radikalna ekscizija koţne lezije .Od 20 . ekskohleacija koţnih tumora.20% 58837 . za jednu komisuru (vezan koţni reţanj ili slobodni 58991 transplantat posebno) 59001 Djelomični tempolarni face . P* 59330 Jontoforeza koţe s medikamentima ** 59401 Kriokirurški zahvat kod tumora glave i vrata.manji 59091 Redukcija masetera (na jednoj strani) Korekcija kontura obraza ili deformacija s autoplastikom mekih tkiva ili aloplastičnih 59092 uloţaka. dojke.50 cm2 58943 . za svakih 100 cm2 dodati 60 min. 20. 58940 subkutani reţanj sa 58941 Dermoepidermalni transplantat do 10 cm2 ** 58942 .lokalni reţanj (ostali reţnjevi posebno šifrirani) Rotacijski koţni reţanj.lifting 59002 Totalni face . djelomična koţna s jednom komisurom Sindaktilija-totalna koţna komplicirana. Rekonstrukcija usne kod obostrane 58986 heilognatopalatoshize (svaka 58990 Sindaktilija.200 cm2 58944 Za svakih slijedećih 200 cm2 58945 Uzimanje i pohranjivanje kadaverskih homotransplantata (koţa) 58946 Konzerviranje transplantata jednog davaoca 58947 Regionalni miokutani reţanj 58948 Mikrovaskularni reţanj (slobodni transplantat posebno) 58980 Resekcija usne zbog tumora 58982 Plastika usne po Abbeju (svaka faza) 58983 Plastika usne po Estlanderu ili slično 58984 Korekcija usnog crvenila. 79/91 .HZZO. transpozicijski reţanj.od 10 . koţnopotkoţni tubus. labium duplex. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 58835 Nekrektomija od 10% opečene površine 58836 .xls.

2009. bole. 80/91 .01. katetera za selektivnu infuzijsku kemoterapiju kroz arteriju (uključuje kontrolu 59601 pozicije katatera s Aplikacija citostatika. pasta.ms_office. upute i promatranje 59620 bolesnika te svu premedikaciju 59710 Sklerozacija varikoziteta (u "air block" tehnici) i hemeroida **.Rp) i potvrda o potrebi pomagala Obrada recepata za lijekove.osnova je 71015 Upis podataka obrade recepata na magnetski medij 71016 Upis podataka recepata koji podlijeţu Zakonu o opjnim drogama na magnetski medij 72010 Vaganje ili mjerenje jednog sastojka (do 1000 g). masti. medikamenata. stile i supozitorije (do 100 g) 72160 Oblikovanje bacila.punjenje (1 lag) 73050 Priprema smjese (1 kg) 73051 Oblikovanje (100 kom) 74796433. razvrstavanje Rp prema odluci Fonda. 70010 sanitetski materijal. Uključuje pripremu aplikacije. stila globula i supozitorija (za 1 kom) 72170 Izrada emulzije (do 300 g) 72180 Izrada ţelatine (do 300 g) 72190 Izrada smjese za pilule 72200 Oblikovanje pilula (10 kom) 72210 Sterilizacija (do 100 g) 72220 Izrada (svih) lijekova aseptičkim postupkom. 72040 Izrada kapi za oči (izotoničnost i sterilizacija) 72050 Otapanje antibiotičkih pripravaka za oralnu upotrebu.osnova je isti lijek neovisno o količini 71014 Obrada narudţbenice za neregistrirane lijekove u bolničkoj ljekarni . krema i tekućih pudera (do 300 g) 72130 Maceracija (trajanje do 24 sata) 72140 Izrada masti za oči 72150 Izrada smjese za bacile.priv.HZZO. ortopedsk Obrada recepata (taksiranje i retaksiranje. 72060 Miješanje čajeva (do 500 g) 72070 Miješanje praška (do 300 g) 72080 Podjela prašaka do 5 g (1 kom) 72090 Podjela prašaka u kapsule od škroba. 72020 Miješanje dvije ili više tekućina (do 1000 g). Izdavanje lijeka za uručenja lijeka(gotovi lijekovi i lijekovi koji se izraĎuju u u ljekarni.xls. 71010 upis. laparatomijom. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. bola. 72030 Otapanje ljekovitih supstancija zajedno s dekantiranjem i filtriranjem (do 1000 g). globule. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS UvoĎenje art. kuldotomijom ili laparoskopijom. 20. u 72100 Razvrstavanje lijekova i zdravstvenih pomagala iz originalnog omota (1 kom) 72110 Izrada decocta i infusa (do 300 g) 72120 Izrada linimenata. 73010 Aqua purificata (1kg) 73020 Aqua purificata sterilisata (1kg) 73030 Aqua pro injectione (1 kg) 73040 Aqua aromatica (10 kg) 73041 Aqua aromatica .koji podlijeţu zakonu o opojnim drogama (poseban propis o 71011 njihovom izdavanju)obuhvaća pregled Obrada recepta za neregistrirane lijekove u bolničkoj ljekarni obuhvaća provjeru glave 71012 recepta i ordinacije neregistriranog 71013 Obrada narudţbenice . P* 59801 Sterilizacija ţene.fakt.

4/30/2012 ŠIFRA OPIS 73052 Punjenje (1 sc) 73060 Priprema smjese s granuliranjem 73061 Priprema smjese s pulveriziranjem (1kg) 73062 Oblikovanje (100 kom) 73063 Punjenje (1 sc) 73070 Priprema otopine (10 kg) 73071 Punjenje (1 lag) 73072 Sterilizacija (30 lag) 73080 Priprema smjese (1 kg) 73081 Doziranje (100 kom) 73082 Punjenje po 5 kom 73090 Priprema smjese (1 kg) 73091 Punjenje (1 lag) 73100 EX. sicca (1 kg) 73110 Priprema smjese (10 kg) 73120 Priprema smjese (1 kg) 73121 Punjenje (1 kom) 73130 Priprema smjese (1 kg) 73131 Punjenje (1 sc) 73140 Priprema otopine (1 kg) 73141 Punjenje (1 lag) 73150 Priprema otopine (10 L) 73151 Priprema otopine (200 L) 73152 Punjenje (1 lag) 73153 Sterilizacija (100 lag) 73160 Priprema smjese za liniment. liquida (10 kg) 73161 Priprema smjese za liniment.) 73162 Priprema smjese za liniment. standardisati (1 kg) 73203 Pulv.xls. fluida (1 kg) 73101 EX. solida (10 kg. 20.01. emulzije (10 kg) 73163 Punjenje (1 lag) 73170 Priprema smjese aseptičkim postupkom 73171 Punjenje (1 sc).HZZO. 81/91 .mixti et conspergentia (10 kg) 73201 Pulv.ms_office.2009. Glycyrrhizae comp 73202 Pulv. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. stabilisati (1 kg) 73204 Punjenje (1 kom) 73210 Priprema smjese (1 kg) 73211 Punjenje (1 kom) 73220 Priprema maceracijom i kuhanjem (10 kg) 73221 Priprema miješanjem i otapanjem (10 kg) 73222 Punjenje (1 lag) 73230 Priprema miješanjem (10 kg) 74796433. 73180 Priprema otopine (100 g) 73181 Punjenje (1 lag) 73190 Priprema smjese (10 kg) 73191 Punjenje (1 kom) 73200 Pulv.

nazofarinksa.ms_office.01. 81550 Aspiracija pleuralne šupljine ili peritonealne šupljine ** 81560 Aspiracija pluća ili ciste u mediastinumu ** Terapijske apsiracije zgloba. P* 81070 Odstranjivanje stranog tijela u bronhoskopiji ** Odstranjivanje stranog tijela ili kalkulusa iz ustiju. čeljusnih 81101 kostiju.xls. emulzije. komedona. **. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 73231 Priprema otapanjem (10 kg) 73232 Priprema s kemijskim reakcijama u otopini (1 kg) 73233 Punjenje (1 lag) 73240 Priprema s miješanjem droga (10 kg) 73241 Priprema s miješanjem droga i dodavanjem drugih supstancija (10 kg) 73242 Punjenje (1 sc) 73250 Priprema smjese (1 kg) 73251 Oblikovanje (100 kom) 73252 Punjenje (1 sc) 73260 Priprema smjese (1 kg) 73261 Oblikovanje (100 tabl) 73262 Punjenje (1 sc) 73270 Priprema 14 (10 kg) 73271 Priprema 110 (1 kg) 73272 Punjenje 73280 Ung. burze. 81111 laserski zahvati. hemostatski Odstranjivanje površinsko leţećih stranih tijela ** Uključuje eventualnu anesteziju i opskrbu 81160 rane. intraartikularna aplikacija 81671 lijekova i 81691 Druge punkcije praţnjenja ili aspiracije tekućine s punkcijom ** 81810 Elektrolitička epilacija ** (jedna posjeta) 81820 Dermoabrazija (djelomična) ** 81821 Dermoabrazija (totalna) 81860 Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija (uključuje lokalnu anesteziju ili previjanje) ** 81870 Ekspresija. maksilarnog Odstranjivanje stranih tijela u tijeku endoskopija iz probavnog trakta dilatacije stenoza. P* 81880 Previjanje 74796433. muskuloskeletalnih struktura.) 73291 Punjenje (1 lag) 73300 Priprema otapanjem ili mješanjem (1 kg) 73301 Priprema kao gore i odreĎivanje (pH) (100 g) 73302 Punjenje (1 lag) 73310 Priprema otopine (1 L) 73311 Punjenje (1 lag) Odstranjivanje stranog tijela iz uha i nosa Odstranjivanje površinsko leţećeg stranog tijela iz 81030 roţnice i spojnice. tonzila.HZZO. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. uvodjenje trajnog katetera ili takodjer zamjena trajnog katetera **. 82/91 . 81230 Ispiranje ţeluca ** 81301 Kateterizacija mjehura. suspenzije (10 kg) 73282 Punjenje (1 kom) 73290 Priprema medicinskog vina (10 kg. otopine. tekući puderi 73281 Ung.2009. 20. slinovoda. Čišćenje i previjanje rane **.

20.izrada retencijskog akrilatnog luka ili ploče (palatinalna.ms_office. ruke. meniskusa. nozi ** .xls. P* 82020 . klavikule i humerusa ** 82030 . stopala ** 82051 .kralješnice 82170 Manipulacija koljena. koljeno.kuka ** 82064 .01.ramena. stopalo.HZZO. lakta.c. lingvalna) za postoperativnu 83356 fiksaciju reţnjeva 83357 Lab. ** 82031 . nosač.gornjeg dijela donjeg uda. bedrene kosti.e.2009. goljenicu ** 82303 Torakobrahialni gips ** 82304 Gipsane hlače ** 82305 M. ** 84240 Trakcije gipsom ** 74796433.tipičnog prijeloma radiusa. 82306 samostalan dodatni zahvat ** 82308 Redresija zglobova stavljanjem gipsa ** Manipulacija kralješnice.izrada retencijske ploče s jelenjim rogovima 83810 Odstranjivanje imobilizacijskih udlaga (šina) s toaletom usta i zubi 84001 Skeletna trakcija pomoću koštanog vijka ** 84010 Skeletna trakcija pomoću ţice ili čavla ** 84020 Izbalansirana koštana trakcija ** 84200 Skeletna trakcija flasterom ** 84210 Trakcije dokoljenicom ** 84211 Koţna trakcija kod L. 83/91 . Uključuje i lokalnu anesteziju i tamponadu. 82062 stopala ** 82063 . **. odnosno čeljusti s lijevanom metalnom udlagom izraĎenoj na osnovi 83351 otiska u zubotehničkom laboratoriju Izrada i fiksacija retencijskog akrilatnog luka ili ploče (palatinalna.cingulum.izrada lijevane metalne udlage Lab. 82055 Zatvaranje repozicije iščašenja 82061 . 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 81910 Opskrba površinskih i manjih rana Korekcija dislokacije. specijalna mitela ** Odstranjivanje ili popravljanje gipsa ili kompletiranje gipsa.prstiju na ruci. patele.prstiju na nozi ** Zatvorena repozicija slomljenih nosnih kostiju. zapešće. lakta. metacarpalis I. kuka. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. gleţnja. koljena. Benett (fractura baseos oss. gipsana kapica ** 82302 Gips za podlakticu. koljena u ekstenziji ** 82301 Gips za ruku.koljenice. Hidropraktička metoda oslobadjanja blokiranog gibljivog segmenta 82990 cervikalne ili torakalne ili 83200 Imobilizacija s potpornjem ** Imobilizacija zubi akrilatnom udlagom (aţurirana šina) izraĎenoj na osnovi otisaka u 83350 zubotehničkom laboratoriju s Imobilizacija zubi.gornjeg dijela gornjeg uda. pričvršćivanje pete za hodanje.izrada akrilatne udlage (aţurirana šina) 83355 Lab. lingvalna) za 83352 postoperativnu fiksaciju sluzničkih ili 83353 Izrada fiksiranje retencijske ploče s jelenjim rogovima 83354 Lab.) ** 82040 . interkarpalnih i karpometakarpalnih kostiju.podlaktice. ramena. koljena ** 82050 .

prvo ili ponovno zračenje 86212 Fotokemoterapija (PUVA). Terapijska tehnika. Terapeutska tehnika za zračenje tijela (cijelog ili 86210 pojedinih dijelova) s 86211 Selektivna ultravioletna fototerapija (SUP). KV. Terapeutska tehnika 86010 površinskog zagrijavanja tijela Omoti. jodni.bez obzira na Dijatermija.individualna . CO2 kupelji.hidrogimnastika u bazenu (normalna. 85401 Uključuje i orijentacijski 85501 Hidroterapija teško pokretnih bolesnika (Hubbard kada) . Prirodni faktori organski i anorganski. peloidi. s kojom izvodimo zatezanje na 84760 zglobne strukture Drugi 84761 Trakcija kraljeţnice (ili segmenta). Terapeutska tehnika lokalnog dubinskog zagrijavanja tijela visokofrekventnim 86050 strujama (UKW. 20. konstantna). hipertermija cijelog tijela). Terapeutska tehnika za lokalno zagrijavanje ili ohladjivanje tijela omotima i 86020 oblozima. intermitentna ili kontinuirana ** 85011 Zaustavljanje krvarenja iz nosa.2009.hidrogimnastika u bazenu ili u kadi (normalna. oblozi. privremene i definitivne resekcijske proteze nakon resekcije maksile-svaka 85626 faza posebno 85642 Mjerenje drvene proteze 85643 Mjerenje proteze za eksartikulaciju 85644 Prilagodjavanje proteze za donji ud s pokusnim namještanjem 85645 Prilagodjavanje proteze za eksartikulaciju s pokusnim namještanjem 85651 Namještanje proteze za ud Namještanje podkoljenske proteze ili estetske za gornji ud 85652 Namještanje nadkoljenske proteze ili funkcionalne proteze za gornji ud 85661 Pregled. MV. termalna ili morska voda) Terapeutska 85520 tehnika s kojom čuvamo i 85531 . 84/91 . lokalna anestezija uključena ** 85012 Tamponada nosa po Belloequu ** Jednokratna aplikacija akupunkturne terapije ili laser .izrada imedijatne. vrtloţne) 85534 Ekstenzija kraljeţnice u bazenu 85610 Izrada proteze lica i oka ( epiteza ) 85625 Izrada i prilagoĎavanje opturatora Izrada imedijatne.izrada proteze lica i oka ( epiteza ) 85663 Lab. tamponada nosa. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. termalna ili morska voda) 85510 Terapeutska tehnika za pridobivanje . 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Trakcije (intermitentna.grupna . 86051 Magnetoterapija fiksna ili impulsna 86055 Vanjska magnetska inervacija mišića zdjelice 86110 Hiperbarična oksigenoterapija Terapija s ultravioletnom svjetlošću.HZZO.ms_office.xls.cijelog tijela 85532 . fango oblozi.izrada opturatora 85664 Lab. (kriopak. 86021 parafinski oblozi .akupunkture s helium laserom. omoti. Fotokoagulacija ili fototerapija modrim svjetlom novoroĎenčadi.01. privremene i definitivne resekcijske proteze Lokalno grijanje (IC).pojedinih dijelova tijela 85533 Kupke. popravak i ponovni pokus proteze za gornji ud 85662 Lab. Terapeutska tehnika površinskog zagrijavanja pojedinih dijelova tijela 86001 s IC svjetiljkom Opće zagrijavanje tijela (grijaći luk. djelomične (Haufe. 74796433. izmjenične.

sonoforeza 86314 Elektrogalvanska kupka 86501 Uvodjenje privremenog endokavitarnog pacemakera 86502 Uvodjenje privremenog pacemakera s atrijskom programiranom stimulacijom Upotreba funkcionalne električne stimulacije kod odredjivanja optimalnih parametara 86621 stimulacije uretre (FES) 86623 Niskofrekventna elektrostimulacija neurogenog mjehura 86680 Prva implantacija raznih FES sustava (FES ortoz. TENS i ultra podraţajne 86311 struje. te 88526 anastomoziranje u pravilu Operativna konstrukcija A-V fistule na nadlaktici sa superponiranjem konkomitalne 88527 brahialne vene ili operativna konstrukcija 88531 Hemodijaliza. S * 86693 Evaluacija funkcije epiduralnog stimulatora Respiratorni zahvati 87000 Hitna endotrahealna intubacija ** 87201 Oţivljavanje (masaţa srca moţe se evidentirati samo jedanput dnevno) 87421 Poloţajna drenaţa. ugradjivanje privremenog sustava.argon laser 86221 Argon laser 86222 Xenon. Prepariranje arterije i vene na podlaktici. moţe se evidentirati samo jedanput dnevno. ugradjivanje stalnog sustava odnosno 86692 Epiduralna stimulacija.2009. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. 20. Y.perkutano odstranjenje peritonealnog katetera sa 88391 šivanjem rane 88461 Intravenozna injekcija **. Metoda fizikalne Funkcionalna električna stimulacija (FES) perifernih ţivaca.01. Fizioterapeutska tehnika s 86312 kojom postiţemo funkcionalni pokret te 86313 Galvanizacija.G. ** 87501 Ljekoviti aerosol ** Postupci.perkutano umetanje plastičnog katetera za peritonealnu 88390 dijalizu u Douglasov prostor s Odstranjivanje peritonealnog katetera ** . Perkutano umetanje 88520 flebokatetera s fiksacijom u Perkutano odstranjenje flebokatetera iz femoralne jugularne ili vene subklavije s 88521 kompresijom i šavom ili perkutano Umetanje ili operativno odstranjenje A-V shunta.ms_office. akutna ili akutna komplicirana (isto s bikarbonatnom otopinom) 74796433. jontoforeza. interferentne struje.struja jedne Terapija protiv bolova (diadinamske struje. koji djeluju na cirkulatorni sustav 88001 Intravenozna infuzija tekućine ili plazme **. kroničn 88532 Hemodijaliza. P* 88462 Postavljanje inzulinske crpke Umetanje flebokatetera za hemodijalizu u centralnu vezu po Seldingeru. P* 88030 Zamjenska transfuzija kod novorodjenčeta 88201 Venesekcija ** Umetanje peritonealnog katetera ** . 85/91 .A.xls. indirektnog. 86301 Elektrokonvulzivna terapija Elektrostimulacija. FESE) 86691 Epiduralna stimulacija.HZZO. Buselmayerovog ili 88522 Brownovog 88523 Postavljanje arterijskog katetera Operativna konstrukcija tipične A-V fistule. direktnog. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 86213 Helij . Terapeutska tehnika za umjetno pobudjivanje mišićne kontrakcije 86310 pomoću nisko frekventnih elek.

V hemofiltracija (CAVH) ili kontinuirana A . 4/30/2012 ŠIFRA OPIS 88571 Ultrafiltracija krvi ili slijedi ultrafiltracija i hemodijaliza 88572 Kronična bikarbonata hemodijaliza 88591 Hemofiltracija. P* Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje uputnice bez pregleda. 86/91 . 88913 i 88922 za svakih daljnjih 5 minuta zaračunava se 88924 Opća anestezija s proširenim monitoringom za specijalne zahvate i 88925 Kod šifre 88924 se svakih daljnjih 5 minuta zaračunava posebno 88926 Opća anestezija kod specijalnih anestezija . 88927 Kod šifre 88926 se svakih daljnjih 5 minuta zaračunava posebno Neposredni poslije operativni nadzor u organiziranoj jedinici (recovery) Uključuje 88928 promatranje i ocjenjivanje stupnja 88929 Autotransfuzija (uključuje preoperativnu pripremu i intraoperativnu hemodiluciju) In vitro obrada koštane srţi lijekovima ili monoklonskim protutijelima u svrhu liječenja 88931 transplantacijom autologne ili 88941 Zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba ili manje operacije u usnoj šupljini ** 88942 Zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba ili manje operacije u usnoj šupljini šivanjem 88981 Odstranjivanje šavova ili kopči **. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. lokalna anestezija **. potkoţna injekcija **. 12 sati 88602 CAPD .ms_office.V hemodijafiltracija (CAVDH) 88592 ili kontinuirana V .V 88593 Hemoperfuzija 88594 Membranska plazmafereza 88595 LDL-afereza Potporno liječenje zatajenja jetre metodom hemodijalize.xls.HZZO. Uključuje i orijentacijski pregled prije zahvata 88922 Opća anestezija 88923 Kod šifara 88912.1 izmjena 88603 CAPD ambulantna s izmjenom sustava 88888 Standardna hiperbarična seansa (oksigenacija) 88901 Preanestezijsko ocjenjivanje. Postupci se zaračunavju 91101 samo jedanput bez obzira na 91215 Intramuskularna. blokada ţivčanih 88913 Epiduralna ili druge regionalne blokade s uvodjenjem katetera za 88921 Opća anestezija do 30 minuta. hemodijafiltracija.01. 20. P* 91310 Kontrola tijeka ortodontskog liječenja Kontrola nakon protetske rehabilitacije uroĎenih ili stečenih defekata lica.hospitalna .2009.P* 88912 Provodna anestezija (subarahnoidalna blokada. i frakcioniranog odvajanja i 88596 apsorpcije plazme 88601 Peritonejska dijaliza IPD ili CCPD. biofiltracija Spontana A . čeljusti i usta 91311 (najviše dva puta) Kontrola i korekcija Milwaukee steznika odnosno kontrola bolesnika s gipsanim steznikom 91312 kod skolioze i kifoze ** P* 91401 Izdavanje liječničke potvrde 91402 Izdavanje liječničke ispričnice Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjam zbog ozljede na radu i profesionalne 91403 bolesti 74796433.tehnika kod upotrebe EKC. P* 88911 Lokalna infiltracijska odnosno provodna anestezija **. Uključuje kompletni pregled s ocjenom 88910 Površinska.

intralezijalna ili sustavna aplikacija imuno.01. te 92101 Zbrinjavanje kronične rane 92102 Sprečavanje komplikacija dugotrajnog mirovanja(primarno dekubitusa. obuhvaća stručnu skrb rodilje u kući.okoline i prib 92104 Kupanje nepokretnog i polupokretnog bolesnika u krevetu ili kadi 92105 Toaleta i odrţavanje stoma 92106 ProvoĎenje klizme za čišćenje 92107 Uzimanje matrijala za laboratorijske pretrage 92108 Primjena parenteralne terapije osim antibiotika uz nadzor izabranog liječnika 92109 Katerizacija mokraćnog mjehura ţene 92110 Primjena lokalne i peroralne terapije 92111 Primjena terapije kisikom 92112 Postavljanje/izmjena nazogastrične sonde hranjenje sondom 92113 Mjerenje i registracija vitalnih funkcija. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječ.kontraktur 92103 Pomoć i poduka obitelji kod obavljanja osobne higijene bolesnika. obradu i provoĎenje njege 92097 zdrave rodilje i novoroĎenčeta. Postupak obuhvaća vanjski 92701 Umjetna inseminacija ** Anatomsko fiziološka pomoć Provizorni ispun iz cementa.HZZO. 93006 Lijevana metalna proteza. 20. 87/91 . Moţe se zaračunati 93001 ponovno šest mjeseci nakon izrade prvog Provizorno zatvaranje zuba s lijekom kod prve pomoći. na Patronaţna obrada babice u kući obuhvaća obradu trudnice. Sadrţi lijevane elemente djelomične proteze s lijevanom bazom 93007 Totalna zubna proteza s metalnom bazom Totalna proteza s mukodinamičkim otiskom ili kombiniranim otiskom kod posebnih 93008 bioanatomskih uvjeta 93009 Izrada podbradak kape.ozljeda od druge osobe Opskrba duševnog bolesnika u tudjoj obitelji. od prve do četvrte poroĎajne 92690 dobi. predstavlja nastavak liječenja u 91710 farmakoterapijskom i socioterapijskom Dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenja uključuje odredjen dio dnevne 91720 bolničke skrbi u kojoj Duševna dnevna opskrba obuhvaća kombinaciju bioloških. amputaciju.zbog prom.kontrola razine šečera u krvi 92114 Skrb za umirućeg bolesnika 92115 Dolazak u postupak zdravstvene njege/fizikalne terapije u kući bolesnika do 10 km 92116 Dolazak u postupak zdravstvene njege/fizikalne terapije u kući bolesnika od 10 do 20 km 92117 Dolazak u postupak zdravstvene njege/fizikalne terapije u kući bolesnika više od 20 km Imunoterapija . Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. Izrada kosine ravnine (indirektna metoda) 74796433. lijevani pojedinačni luk. 93002 ekstirpaciju 93004 Djelomična zubna proteza s bazom do deset elemenata (i priprema zubi) Djelomična zubna proteza sa lijevanim elementima (npr.ms_office. odnosno obitelji. obuhvaća obradu 92095 pojedinca i obitelji u kući.xls. socioterapijskih te jednostavnih 91730 psihoterapijskih metoda.stimulatora (nespecifičan ili 92201 specifičan agens) 92601 VoĎenje poroda u bolnici VoĎenje poroda u kući. kod mladih do 15-te godine starosti. programiranih na% Patronaţna zdravstveno-socijalna skrb korisnika. Isključuje pokrivanje.2009.nesreće i ozljede prouzroč. 91404 nanošenjem tjel. lijevane 93005 kvačice sa upiračima).

prilagodjavanje ili konačno namještanje ortoze. Zaračunavaju 93140 Provjera prianjanja ušnog utikača 93150 Pregled slušnog aparata u umjetnom uhu 93260 Mjerenje (proba) ili umetanje očne proteze ili njena prerada Fiziološka pomoć za kretanje.ms_office.izrada totalne proteze s mukodinamičkog otiska ili kombiniranog otiska kod posebnih 93020 bioanatomskih uvjeta lab.izrada podbradak kape. prilagodjavanje i namještanje uloţaka Mjerenje.reparatura proteze (prijelom i dodatno još jedan element). 20. odnosno mikroćelije 93102 Slušno govorna rehabilitacija s aparaturama Dijagnostika u procesu rehabilitacije utvrdjivanje i širenje optimalnog slušnog polja. prilagoĎavanje proteze (uključuje i obradu i poliranje proteze) Lab. koja 93021 obuhvaća cijeli zubni luk (isključuje 93022 Lab.izrada djelomične zubne proteze sa lijevanim elementima (npr.izrada akrilatne grizne ploče koja se skida (Swedova. Schoreova). Schoreova).podkoljenične ili podlaktične 74796433. ili dţepnog 93101 aparata.01.takoĎer jednostavnija reparatura 93080 metalne proteze Reparatura proteze s dva ili više elementa (uz prijelom). Drumova. Sadrţi lijevane elemente djelomične proteze s lijevanom 93019 bazom lab. slušno 93103 govorni status. 88/91 . po indirektnoj metodi 93016 UgraĎivanje klizišta etečmena . Uključuje i reparaturu metalne 93081 proteze s odlijevanjem 93091 Akrilatna individualna ţlica (dodatno k odgovarajućem protetskom radu) 93092 Zagrizna šablona kod fiksne protetike (dodatno k odgovarajućem protetskom radu) Pokus sa slušnim aparatom obuhvaća propisivanje aparata koji se nosi na glavi.direktno (dodatno k odgovarajućem postupku) 93017 Lab. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Akrilatna grizna ploča koja se skida (Swedova. 93320 Namještanje i davanje uputa za 93341 Mjerenje.reparatura proteze s dva ili više elementa (uz prijelom). Učenje hodanja sa štakama s potpornim longetama i drugim 93301 privremenim pomagalima 93302 Mjerenje.reokluzija proteze.2009.prilagoĎavanje proteze nakon podlaganja proteze po direktnoj metodi (uključuje is 93027 poliranje) Reparatura proteze (prijelom i dodatno još jedan element). lijevani pojedinačni luk. koja obuhvaća cijeli 93010 zubni luk (isključuje 93011 Laboratorijska izrada totalne zubne proteze s metalnom bazom 93012 Reokluzija proteze.podlaganje proteze.izrada lijevana metalna proteza. Drumova. prilagoĎavanje proteze (uključuje i obradu i poliranje proteze) 93013 Podlaganje proteze po direktnoj metodi 93014 Podlaganje proteze. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.izrada djelomične zubne proteze s bazom do deset elemenata Lab. po indirektnoj metodi (uključno s poliranjem) Lab.HZZO. prilagodjavanje ili namještanje nadomjestka za stopalo (djelomična amputacija) ili 93303 ortopedske obuće Namještanje ortopedske čarape i navlake proteze ili kompresijsko previjanje bataljka.xls. Uključuje i reparaturu metalne 93024 proteze s odlijevanjem 93025 Lab. Izrada kosine ravnine 93026 Lab. takoĎer jednostavnija 93023 reparatura metalne proteze Lab. 93018 lijevane kvačice sa Lab.

Upute za hodanje i trening različitih tehnika s protezom ili ortozom (uputa. manuelni 94138 Posebni metodološki postupci u govornoj terapiji (svjesna sinteza razvoja) 94160 Vjeţbe osoba oštećena sluha metodom totalne komunikacije 94201 Mastkatorne vjeţbe. Ispitivanje jezične razvijenosti (dijagnostički postupci i metode kod afazije. Napomena Mjerenja. 93431 Mjerenje ortoze za kralješnicu 93432 Mjerenje.ms_office. Ubrojeno je i Trening koordinacije i ravnoteţe. udove iz niskotemperaturnog materijala ili izrada malih ortopedskih pomagala. 94105 Primjena aparata u defektološkoj terapiji Govorni tretman osoba koje mucaju i/ili imaju druge poremećaje ritma i tempa govora 94106 (različite tehnike govorne terapije 94107 Govorne vjeţbe kod osoba s artikulacijskim poremećajima (dislalije. Terapijski postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremećajima govora i jezika (disfazija i 94108 afazija) (vjeţbe za 94109 Učenje ezofagealnog govora i korištenje proteza Terapijski postupci kod osoba s disfonijama i rinofonijama (vjeţbe relaksirane fonacije. vjeţbe po Deshaumpsu 94301 . trbuh i bruh Prilagodjavanje ili namještanje ortoze za kralješnicu.2009.djelomična Specifična neurofizioterapija (metoda po Bobathu. miofunkcijske vjeţbe. 89/91 .glas. 94112 impostacije glasa. prilagodjavanje ili namještanje pojaseva za kriţa. disfonijom i ezofagealnim govorom. otogene dislalije.posebne izvedbe Fizioterapeutske i srodne tehnike 94001 Pleoptička ili ortoptička vjeţba Ispitivanje čitanja.standardne izvedbe 93492 . aplikacija i eventualna Potpore za g. pisanja i računanja (asocijacija slovo .udove iz visoko temperaturnog materijala. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb.kompletna 94302 . prilagodjavanje ili konačno namještanje ortoze. 93450 Izrada. Namještanje novih ortopedskih 93380 kozmetičkih nadomjestaka za deformaciju. 20.01. razumijevanje 94101 čitanja. Izrada. Namještanje i eventualna adaptacija 93440 potpornog aparata za korekciju i Potpora za g. disfazije. prilagodjavanja 93433 ili namještanja ortoped. itd. prepisivanje. aplikacija i eventualna 93451 adaptacija terapeutskih potpora 93491 . Terapeutska tehnika za uspostavljanje uskladjenih pokreta i 94320 drţanja 94321 Test . Vojti. 94102 nedovoljno razvijenog Ispitivanje artikulacije i procjena sposobnosi slušnog diskriminiranja glasova (ispitivanje 94103 fonematskog sluha Ispitivanje osoba s dizartrijom.xls. brzina čitanja. koja Aplikacija kozmetičkog nadomjestka za deformaciju.) s djetetom sa cerebralnom 94303 paralizom. se Aplikacija potpornog aparata za vratnu kralješnicu. 94401 trening) 74796433.HZZO. te testovna analiza glasa 94104 (glasovni status.vjeţba akta defekacije (po postupku) Trening hodanja.korekcijske nadkoljenične i 93342 nadlaktične. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Mjerenje.

pasivne.cijelog tijela 94552 . Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. 94530 Upotreba raznih pomagala i 94551 . asistirane vjeţbe) Terapija s audiovizuelnom EMG biofeedback.2009.ms_office. Postavljanje na noge i stajanje. Terapeutska metoda za izvoĎenje masaţe udova u ritmu srčanog 94790 otkucaja Rehabilitacija ambulantnih koronarnih bolesnika s monitorskom kontrolom ** Radi se o 95990 rehabilitaciji bolesnika. 20. metodom koja koristi EMG signal za 94503 poboljšanje aktivnosti mišića u smislu Individualne vjeţbe za razgibavanje zglobova.xls. Fizioterapeutska tehnika sustavnog i ritmičkog tresenja . Fizioterapeutska metoda koja s različitim tehnikama 94740 utječe na smanjenje edema 94741 Terapija sa podtlakom (vakusak ili vaskulator) Vjeţbe nakon poroda. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Trening upotrebe pomagala za gornji ud. 90/91 . Fizioterapeutska metoda koja koristi UZ valove odgovarajuće frekvencije za 94780 unutarnju masaţu tkiva Intermitentna masaţa ţila.dijelova tijela Mobilizacija zglobova.ručna 94712 -masaţa . Upute za bezopasan pad i trening bezopasnog pada i ustajanja s 94460 protezom ili ortozom Terapeutske vjeţbe. Terapeutska tehnika mišićno pasivnog pokretanja zgloba do 94640 dozvoljene granice pokretljivosti 94641 Manipulacija zgloba u narkozi 94642 Manipulacija zglobova 94651 Manipulacija kralješnice 94710 Akupresura po jednom segmentu 94711 -masaţa . i sl.djelomična ručna Respiracijski trening Terapeutska metoda kojom postiţemo bolju ventilaciju.individualne (aktivne.s vibratorom Terapija UZ. samostalno i/ili s potporom (prečke. jednakomjernu 94720 raspodjelu udahnutih plinova.nikacije kod tjelesno 94403 teţe pogodjenih korisnika (voţnja Namještanje i prilagodjavanje štake. Odredjivanje prilagodjavanja visine štake do lakta ili 94420 pod pazuhom Učenje stajanja. ako nisu 74796433.01.HZZO.zaciju 94730 kardiovaskularnog sustava Fizioterapija za smanjivanje edema. 94502 . koji nakon Rehabilitacija ambulantnih koronarnih bolesnika bez monitorske kontrole ** U obzir dolaze 95991 i bolesnici koji nemaju Rana rehabilitacija srčanog infarkta ** S ranom rehabilitacijom započinjemo odmah prvi dan 95992 akutnog srčanog infarkta.). Uputa za upotrebu i trening s različitim tehnikama 94402 s protezom ili s ortozom Trening upotrebe pomagala i tehničkih sredstava za kretanje i komu. za jačanje mišića i vjeţbe za izdrţljivost. Terapeutska tehnika vodjenja vjeţbi. 94430 Trening hodanja po Učenje padanja i ustajanja. Fizioterapeutska tehnika za jačanje snage mišića karličnog dna za 94760 jačanje trbušnih mišića ** 94770 Vibracijska masaţa. snagu mišića. Terapeutska metoda za ponovnu stabili. kojima utječemo na pokretljivost 94501 zglobova. Kardiovaskularni retrening.cijelog tijela .

5 m 99995 Sanitetski prijevoz morem plovilo BLK 99996 Sanitetski prijevoz morem plovilo gumeno-stakloplastični brod 99997 Sanitetski prijevoz morem plovilo Bayliner 99998 Usluge prijave nesreće na poslu 99999 Trošak benzina u usluzi sanitetskog prijevoza 74796433.i druga pomagala za potrebe dopunskog osiguranja s upisom 97421 na mag.površinski ** 96100 Obiteljska.obuhvaćaju razne oblike treninga i aktivnosti za tjelesnu i duševnu 96801 relaksaciju . medij Intervju s ovisnikom kod prvog dolaska (moţe se evidentirati samo jednom u tijeku liječenja 99001 ovisnika) 99002 Rad na modifikaciji ponašanja ovisnika 99003 Grupna obiteljska terapija .po osobi Sociopsihološka i druga specijalizirana terapija 97420 Savjetovanje Savjetovanje s bolesnikom ili roĎakom u ambulanti ** P* Obrada osobnog računa za ortop.individualni postupak 96802 .po osobi (obavlja se u grupi u kojoj je najmanje 6 pacijenata) 96400 Obuhvaća grupne psihoterapijske Grupna psihoterapija s koterapeutom ** (izvodi se u grupi u kojoj je najmanje 6 pacijenata) 96401 Obuhvaća grupne psihoterapijske Grupna socioterapija u bolesnika s bolestima ovisnosti. 20.grupna obrada . cestarine. 99994 Sanitetski prijevoz morem plovilo Calafuria 10. kod tjelesno teţe pogoĎenih osoba i 96402 kod djece s kroničnim 96800 Psihoterapija (analitička) ** Tehnike opuštanja ** .članovi više obitelji bez prisustva ovisnika(po obitelji) 99004 Individualni savjetovališni tretman s ovisnikom 99005 Obiteljski savjetovališni tretman obitelji ovisnika 99006 Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji 99007 Ispunjavanje Pompidou upitnika 99008 Pomaganje u rješavanju zdravstvenih potreba ovisnika 99009 Rad u malim grupama s ovisnikom 99983 Trošak benzina u usluzi sanitetskog prijevoza na teret HZZOZZR-a 99984 Pruţena usluga u hitnoj medicinskoj pomoći na teret HZZOZZR-a Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjam zbog ozljede na radu i profesionalne 99985 bolesti na teret HZZOZZR-a 99986 Dodatni troškovi prijevoza pacijenta iz inozemstva (dnevnice.01.2009. odnosno psihoterapija bračnih i drugih parova ** 96190 Psihoterapija ponašanja ** Grupna psihoterapija ** .brod od 18 m. Mihovil 99992 Sanitetski prijevoz morem plovilo .HZZO.xls. Direkcija Sluţba za informatiku PLAVA KNJIGA Zagreb. 4/30/2012 ŠIFRA OPIS Rehabilitacija nakon duboke venske tromboze ** Rehabilitaciju izvodimo kod bolesnika s 95993 dubokom bedrenom flebotrombozom i to od 6 96090 Psihoterapija Psihoterapijski zahvat . 91/91 . 99993 Sanitetski prijevoz morem plovilo Calafuria 13 m.ms_office. noćenje) 99987 Troškovi dostave poziva za dijagnostički postupak kolonoskopije 99988 Sanitetski prijevoz morem plovilo tipa A 99989 Sanitetski prijevoz morem plovilo tipa B 99990 Sanitetski prijevoz morem plovilo Elan 99991 Sanitetski prijevoz morem plovilo Sv.

.

02-7437.4250203. ..89.9.39089 4.23/. :94..7:03002.00249 389705944.. -7:.70.3850.1 35749:90..3./..30850.$.9.2:34570.03.5749:90.39032.9070 .7..7:8.143. :94.7:8.399.2. $% 4. ...:807:2.1 35749:90..70..7:8 3/7093. /70 .. 4.-8475..1443.39807:242 $0744 . $ 3989705943.30850.20 .1 35749:90.5749.0 /0391..:93.. 04.7:8 4.545749:90: /70 .2094/42907389:/7/.5749:90.34 % 2:341:4708..5. 9:.!7490:8    4..90 18.2:341:4708..9.02.89705430289089:..399.3. 024.4..3 32:9:7.34 %! 908902.:807:2.0%7054302.90 $ 8 322094/.:3 : %!9089 908924-.05... :93..5749:90.32.7:80 -..545749:90: #0.-.42:.03.03.:93.2. 089073-49. 7.1 3 $ .34 7414:.89705430289089:. .7: 0:97.89705943..5.04.890894.970543020 .70. 89705944/7 $0744 070.. 5.3.9.89705430289089 . 89074..3.9.2:341:4708.08.3042502039.2.32..39:09 .. !4:8.'#90893..3.'#90893.34 % 2:341:4708. .002..30. $% 9089./:2 .../.08../4.9.3..59..03.:80/32.3.3-.:93.34 $ % $9089 .30850.8-..3.5749.1 345749:90...2.2430.399.9.5749:90..7:832...  3.970543020 .3.34 7414:..-8475...7:8.   /70 .:934032.0%7054302. '0. #                                          8   !$ /0391.5749..89705430289089 ..5749.9070 .03.90 $ /70 .0393422094/423.0 #:-0...-.447.89.1 35749:90. .!' 0342..1 35749:90. 89.54 .23 54:83.:743/.399.. /... 0:97.3-.30:7.34 %! 908902...399.30850.30850.00249 389705944..7:8 -.3990.7.. 0:97.2.0... 7.89.907...9070 4.0249 389705944.9.0 # .274845: 5489:5..0 4.34 % $ 2:341:4708.0..7:80 -.3903..9./4..403-7.3989.9.:0: ..3../4../:2 ..3-...:933.23.4/34834.9. .4344.:93.8.9.  3.:93.493...7:8... 4.274845: 5489:5.9.40.702.0 !..:. 07834.39032..907.4.34 %!9089 908924-.:93. .002. 4.05.34 % $ 2:341:4708.!' 0342.54 .5749:90...9403274- !482793/4.39032.9.30850.9..2094/42389:-7/.39032.9. /70 .0393422094/423..9. 4.90782.

3.3574903 54 $ !74903 5749:90.90 3/7093.5903..2748457./34.942.90 3/7093.:807:2:8..3.2094/.95.3574903 2.95.:807:2:8.2:34-49549.9454.. $ $ !74903 5749:90.7/39089 /70 .3903.:807:2:8.2094/.0.3. $ $ #0.90 3/7093.302.9.0..2:3403282908942 .9089309742-4.3./34.9454.908930 07974. 494574903 $ !74903 5749:90.1.302.5903.3903.302 '55 %089. 094574903 54 $ .302.302.90 3/7093.30.9.:807:2:8.0. $ !74903 5749:90.38 /70 ..5903./3489 4:-. $ #0.1..908930 07974.0.9089300:4.3903 54 $ .30.5903.2094/.3.2094/.

97.9 3903   103495 54 /70 .9 3903   103495 54 /70 .30103495. $ 214.3.: $  214. 74/484.9 3903   103495 54 7 354:889...3/.3489: $ 214.9 3903   03495 54 /70 .7/3 $ ./.39.3003495.385.  .30103495..  . $ #! 214..3...

 .

$: -..9: !' .. 70..31472.70.

.

39030:807:2: 54 $ 90895748.9 3903.7/3  214.9 &9.7 ..302 89.3/.30.. #                                                8   !$  214...94948 35749:90..

.97..9 &9.3903  :9:7... $ 2:344-:3 . 95. 54 $ $ !74903 5749:90.3.9.41..9 .93470...3903  :20 .  54 $ $ !74903 ..309089423-. 5749:90.03934/0487-43:0384803 4 $ 39 $ !74903 5749:90.385.783489 .: 2:3842508  /70 .34214.9 .309089423.3903.: 74/484.3903 425:94784/.87 .947 54  $ .....30.9 .047.9948 3489:.385.2748428.3903 4/70 .4.385...39030/7:0 214.9 .0 /70 .3.73489 .39030 54 214.9744-:3.3903  :# 4/70 .2748428417..3.305749:90.. 94948 3214.309089423-.29443/72.::7.0 54 $ !74903 .94/31.070 54 $ 54 $ !74903 5749:90.4.  54 $ !74903 .01..2. 0 54 $ %0893.:942:32-40892.0 54 $ 2:344-:3 2:34009741470.027.: :7.940 $ 4/70 ... 54 $ 90893.3903   4/70 ..0 .. 54 $ & !74903 ::5342502039 54 $ & &:5342502039 $ !74903 540/3042543039042502039.9 ./3. 7:7.5749:90.3029089  54  90895748..: $ 09. 902507.94948 35749:90..3903: 54 $ 39 $ !74903 5749:90.39.3489: $ 214.43 97.30.5749:90.385.9. 993.30103495. $ !74903 #0:2.39030 7:807:2: 5748.0 $ 214.947 54 $ #0:2./..342 .5944-3 034954.302 214.3...070 54 $  $ !74903 5749:90..9450070.94/31.7 . /70 ./3:7: 94948 3214.-7572.89./3:7:9..4 03028! 42 /70 .3089.3...9 ...3. 54 $ !74903 5749:90. 7 54 03495 # $  214.9744-:38..947 $ !74903 2:344-:38017.7090 $ !74903 .07 #4809089 $ !74903 #0:2.:3. $ !74903 5749:90. #.238090: 30 $ 214.3054/:/.3054/:/.5703.7 .5749:90.3903 # 103495 4/70 . 54 $ # 54 $ !74903 5749:90.4834.94/31.:93.3903. 54 $ !74903 0907413.9% &9. 97.309.89.930.7.94948 3214.30..../3.3: /..9 ..39.39..3.9:734592:2....3003495.:945749:90.5749:90.39..3. $ 214.3903   # 4/70 . 97.

 $ $ 2:344-:3 .

 $ $ 2:344-:3 .

 $ $ 2:344-:3 2.

 $ $ !74903 04:53 :.

 .

$ !74903 .04:53.

$ !74903 850.1 3 54.

1 . $ !74903 850.

7..7: :9.. .50:90 /0391.3.9... /0391. 05..57097.03.342 7484585700/894..0 3.3..2342 ..0397.04:47.94030.2...1 3 54 $ -47.0 2:34/1:.0 4-4035705. 7484585700/894. 7484585700/507. 1072039.3.894.7.732094/42-7/.3...3. .94030.35705.!30:24.35705.4343.075749:90. 574-.0 2094/42 149.43-403.43-403...3023.07.9.09. $ !74903 850.5.7890...5.03.43 7484585700/894..82..94030..94030.75948547/:23.5..7.70.:7.3.8070.....: .9...34498.::7:342.7.80.3903.0 4.5.90 3. $ & !74903 -09....3.-.:90083290: 3....9403.078...3.3023.041.389089420723..893.2:34009741470..5..75948547/:23..024907.898.94030.: .03:038803. 24/1.9403..57097.9403.4895.9 7484585700/.5..03.4 03.03.0 4...03..2...3..70.9 748458.9 &45.5749:90.0 !749:82073.0 00803 7484585700/894.3//.9. 748458. %0894809..2744-:3 54 $ -47.5.

 .

. $: -. 70.9: !' .70.31472...

.

7.797454/.4.03..07974.9... !700/9.. %742-4..03.3087 10703.5.02..73945.3.3:4....-1.3.90: 454/4 &4574944. 54:0-473: ..70. 0703089:53.9.807092.9.3.3.3574944.35... 7.94/.302.54/4 4..023...789097.2.3.7.3007974.2:34009741470. 7484585700/7.4-4030:44.80030 70.89.35705.3..3302.7.07974...3.3.7..94/.0344: .3. 9290083290: 3. #                                             8   !$ 7484585700/894.07974.9742-4.24: 09089 !749:82073.890. 3..807092... '8434895...7.0 !700/894.213 0/.3.4 9.5..741.. $.4.. 905.2.03...5.399.70. $.9..7.9 3/70934  .4.5.944 ..0397. 09741470.0397..70..89.9.54:834 .9... 09741470..3.20-.9302.7.3.3..3.3.3.34.7.7:7.7.3.3.90:7.90 /0391.89.8...9.493 -44 54:8 :9:7..97414490.493 -44 54:8 /0391.3903.3. 54 !700/89.20 '8434895:307.9.2094/4243.03.973002094/42/0890 &4574944.305.03..3. !' 10703.70.9./.: 2:342508..9.5:39.9.. 54 !700/89..90:7..3574944..9..3. /0391. 2..9 !7097. ...3.574944./01472909. 3...0 /0391. /70 .03.90-4030254028: !7097.890.424945342 7484585700/709.-3 0/2. 9290083290: 3..:93.0 7484585700/894.890 3/7093.7.97300/70934227484542 !700/9.54:834 . 4.7.94845..308:3..9304 ! 10703...2094/4243.3454/4 :9.34.

  %742-4.9 3/70934 #09:4.9 .

3.3.02. 7. 22.8.7. #09:4..9..9  425093. : $0/2039.944 42-74.07974.

224 .. 82498. . 7.70.70890393..

. 7. 482 7089 70..

 481.9 :7/97.. 545 :4. 7. &.38107.

 481..9 /0/7403. 545 :4. # 7. &.

 # .

 ! . 7.

9/0/7403.. 481..90895708. 7.302  54 . :4..

 ! . 7.

. 7.93.. &. !7:.

 # .

 7. !.

-4083....:93403..4. %0893. 7./.:933./039 3489. 54 .

%089 425.-3489 7 354:8.9. 7.

: 54 ..:93403. 4. #908: . 7..9-3489: 8:89.30345..

.435474/. 7 354:8: 7. 4. :74425..9-3489.9-3. 4/4..4/54 7..7.3 03.. 03.4397..03.4.381:0 54 7.425.. :93403. !42094/800..1.:93403.572. 54 $00. !7. 7.394/#30.: 07. #9089425.9. 54 7 7.7 .087 3254:8423. 54 .. .3.54-.

308:530 $ 9. :93403# 54 .4/70 ..307....309.7 54 4/70 .7:83 7.

 7. :93403#.

 94. 54 7. #.39. $ 0243...308:530 $ !74903 7.:933 $ !74903 3990.9089 $ !74903 7. #0 .3. :93403# 54 7.3990.0243.:93403.39 $ !74903 3990.07974.3. 54 7.305749:90. 7. #.9089 $ !74903 #.850. :93403#0 54 7.90   54 $ /7093442-84. 54/8:53.3. :93403 54 7. ..07974. .. :93403# 54 7.9089 85 $ !74903 3990.5749. :93403#. 54 $ /7093442-84.3. 54 $ 4.90 54 $ /7093442-84.3990.5749.84-4/3.:93403.5749.:93403 54 7:07.1 3.:93403# 54 $ #3990.0. :93403 54 7.0.3.

 .

. $: -. 70.70.9: !' ..31472..

.

34.947 54 $ 3907974... .5749..73. #                                    8   !$ $ !74903 070:.9.:0:. .07974.3990./0391.3..9. $ !74903 43.3990...9: 54 .0397..73.:94..3990.

: 0:.9:. $ 3990.

49 $ !74903 3990. 3/7093.9.2094/. 2.. /70939089 54 $ %742-4.9..3..:5424 :54970-042502039.850.05.. 54 $ %089:54970-04202039.5749.9.1..30: $ !74903 :9335749.73.5424 ::54970-042502039.2094/.49 $ !74903 3990..8. 54 $ $50...5749.1..30: 0244-3 0 .5749.05.9.. 54 $ $50.1.3.42.0:4..9742-4..39 7:-.3990. $ !74903 3907974.1.:933 /7 9089 $ !74903 3990. 3/7093.3990...:933 /7 9089 $ !74903 :9335749.3..3990.9742-4.9.94742 850.0:4. /70939089 54 $ 0:4 . 54 $ %089:54970-042502039..:94.

  . $ 84-4/30244-3 - 0244-3 0 .

 -0 .

 - 0244-3 0 54 .

 - -0 .

.  . 00.9:7.7-4830244-3 0 54  - $ $. & % %5 $ %7..7-480244-3 .381073  :24.

85484-3489.3.381073 $ $4-4/3.807:2.0. $ %7.. 004 0 :24.

 $ & ! 4574547173  324.

 ! 4574547173 ! !47173 54 ! !47173 ! !7494547173 324.

!47173 324. ! !7494547173 !47173 028 54  !47173 7.

. 7.

!47173 7. 7. !47173 2748458 54 .

!47173 2748458  . 7.

!7494547173 324. 7.

. 7.

 7. &74547173  324. !74945471 7.

. 7.

4574547173  324. 7. &745471 7.

 7. .

 7. 457457173.

! &74547173  324.

.2. ! &74547173 $ 004 $ 0 ! $! 0248/073:89. 54 ! 0248/073 - 0244-3 54 .3.

 - 09741470.

1.2. . .2. - 0244-3. .

 - -.

 0244-3 /10703... 47... 90895748.30244-3 -..302 54 .

 # 4.- -$-.

3489 ! !74903$ . 54  #097.234034.:.9.5.35. . %089..7030 '70207.5..:.947.7347.3903 ! !74903$ .3903 ! %..5.5.. !9 .345. 9.89705943.0 .93489 ! !74903 .345. ! 5749742-384..23403.7030 ! #097..5.7030 !9 . 7.41 5:3...4.39089 ! !74903 .307974..7347.7347.7.7.9 .81.. !9 .349742-45.7020 2094/.70 495473489 5 !... 7.9.4.89384.730708903.7020 # ! %742-384.4135:397.7020!%' ! ! 4..703..5749.9. 8 54  $9705943.0 . %' ! 399742-3 .:.947  ' '  ! %742-49089 !74903 3990.947 %! ! 3-9479.

73./3574/:9 05.395.7. %' ! 1. 4/578:93489 ! 7059.947 ' ! %% ! 399742-3..947' ! ' $ ! !74903 .947' ! ' $ ! !74903 .:.7020 2094/.23 ! %742-3.947 !9 3 !  $ .81..947 !9 3 !  $ ! !74903 .2 % ! !74903 -73403304.947 !9 3 !  $ ! !74903 .23 ! %742-384.3903 ! !.7.34.947' ! ' $ ! !74903 .399742-342508 ! !74903 .947 !* $ ! !74903 .7020 ! !74903 4.

 .

 70..70.9: !' . $: -...31472.

.

2342508 ! 9.7.744-:3 3-947 ! ./30 2.9.7. $ #.9475.947 ! -7345059/ $ ! -7345059/ $ #.37...0 1.7.31.7.5. 3-947./3574/:91-73403.947 !9 3 ! ! 4. #                                  8   !$ ! !74903 ..23403. 2..7.31....9./3574/:97./301-73403.:.. 54 .70.947 !9 3 !  $ ! !74903 .3... 9.395.8%742-342#894. $ #.81.1.3845:9./43842 80 $ & -7340381-738574/:97.9475.3/:.093 /703.947 ! 9.2342 1-7345059/ $ /207 ! -734.3 ! 7.9742-4.7..23403.9.31.947' ! 9./3574/:91-73.7. !9 3  ! -734.23.7..7.947 90895748.302 54 ! % ! !.

. 54 ! !749.82574/:92. $ & ! ! !74903 -7382434207!42508 54 ! -7382434207425088.3./07../.3489 ..9742-4.2389089 $5439. % /0.9.1-73..70.

3489. % /0.

9. 54 .3.70... % 70. ..... 85439.. 54 % .. % 70..947...3.09742-4.9.

 % 70...3. 85439. .

:..1.3 !7489..3489.9742-44-:3 %742-4.703 . 03098. 09.947' %742-48.9.4. 574903..42508.5749../..3 %742-424/:3 $ !70.399.1-732434207.3-947 .02410 ! !74903 3990.30945.947. '''' !9 3 :.. 3-9473.344/70 .947 39031.703 33403 1.931.947.81.

23403 ! !74903 %742-3 2.23403 ! !. ! 39 ! !.

947. !9 3 2. ! %742-3 ! .

 ! 399742-3 2.

73 !9 3 2.947' 3903 ! ' ! 05. ! % !9 3 ! !74903 .

0397. 29403.30./4/....89.3903.3..5.94209.3 7409.0 57494 3.3 3. %089 7409.3990./4/.0214.05424 :54438.. 29403. 4.943.:540/34.57494 32.:540/34.5424 :2434438.3903.0:4.89 3097.30 $ 4/70 . $ %089-.0/3:43.23 ! !74903 3-9473. 494535489:5. 9089 7409.027.. ! !749033-94735.3..0397..7 $ .3903.3903.:540/34.9.0..9.903422:341:4708. ..3903.0397.:854/3489 $ $4/70 . 9089 7409.0214..3903.0/3:43.. ! 395..:.381472. 9089 7409.4 .381472..0/3:43. %0898570 .9.0503.3 3.23.03.3.3 3.3990.390343.947. 274845 4/70 ...0397.89 3097.   % -44 2908942 8509741494209.3089.8...94209742 89.93 .9..3089.8.. 9089. 8. 247144  .2094/42 2:3414708. $ 90893-.03.7 $ $ 9089-.23403.93 .9..

 %0898570 .3.3. 0503. .9...89.0:4.4 .

3 .8.3..7. 10703.  .9 308020397.3. 0:974130:4.

 30802  434137. 0:97 .9 .3:4.

  43413. . 403 54 .

 !. .8.

 .

 .

70..9: !' ..31472. $: -. 70..

.

 # !$  . 5/ 54 .

 $:/. .3.

 .9. %0893. .3:4.94030:974137.85484-34891.4.

301. .4..4.9 85484-3489397./39089  !%' :5:807902.  %9089 /70 ..4..274-. 54  .94/0889.3..  .93085484-348924343:0.0:.734:3 9.0 54 .93 274-.3.

 !%' 89.0.3.

4.7354247143:0.27..5.3.30.73 089..301.  3089.. .$ $ 4/70 .3054709.9.0:4.4892.9.93085484-348924343:0..3.4..42.9.3489:74 034:-.1481. 54 ..9. $ 9089 $ 9089/08901. $4/70 .$  .4.9.73 $ 4/70 .. 89.3085439..731.741.

 .  .

9. 80..1481.  . 54 .

  . .

9 54 .9.3.9.  . 495473..79.1481.7. 80.

  9.7.79. .9 .

 !0748/.  .. 54 .

. . !0748/.

0 54 . .1 3008907. 0850.

 1. . .

.

 . $.

.

 $ .. .

.

 . $.

.

  . 54 .. ::743/.

. . ::743/.

7.9.3489.30 54 .0 357 .4403289/  ! 0:4.094308907..0 .9 :9. 328057097.

3.89. ! :9:7.

92.3.3:4.9 .9.3. $ .. '74.3.9.9..2.347.9..:30:9741327...944 .399. 54 .. 7480203.7..

 $02039.9.3:4.030:97  7. ..

.1 35749:90.2094/..00304-40308944 08070 18.32:4548. ...138470./.03.  70.0357.  7484585700/8944 45705.03..0304-40308944 08070 18.. . 7.2  7484585700/.8997./.2. .084.7.54. 7484585700/8944 45705. 5.7.2 .9.09..7.89 3.03.3.  !7.3489  !7..138-4 .280.7.5480-3897:9:7. 04/704./4.3 4 5..24-4034542094/  3.!7./4/.2094/.7.. $.7/34-4030802.304-403470..303.850.0/3. !7.0 7. 04/ 304-403  704.7. :45034::20930824054.03.9..  094/.7080./4.857409.  !7..24-4034542094/ 7484585700/8944 45705.3-:0 70-07 $.138470. 4-403454  2:3489402842:341:4708.2./ .3.7!7.138470.32:4548.7.03934  7484585700/8944 470.0 0348944 470. !7..0 034304-40348944 470.0 7.7 303.7/302094/0-403.. :45034::20930824054.7:87.97.138-4 /4 304-403704..138-4  304-40370  7.138-40/.9.944 428023.2  7..9...0. 7484585700/8944 45705.280.3.24/.709:3.3304-40370  7./.7 30/4./..807:2.547423. 8   .80/327042 4-4034542094/3.9./.3.0393.348948/470/:94.89.5/.30.  #0. /0.2:341:4708.  094/. 4-4030542094/  3.  $9. 80  2:4548.3.  7093.7.9.93470.7/ .08944 0807054  4030.0807:2.33.9...03..3489402842094/  7484585700/8944 45705.39807:2..34304-40345..9.9.89 3. 18.7.7.302..7/ !$ .7.008944 08070 ..  7.3.3. 5./.. !7.:304342 0/348944 470... 4-403454850.. 04/ 704. 7..03. 18... 7484585700/.07/ 148149/ 541:8..09  !7.0 30 ...7.1384-4././0./.807:2. 57. 70. /4/...5203.7 303..30:97.403.884.7/.9345..! ! $ 9/  2:34894028.9. 5. 4-4030542094/3.8030070 #  :73.!7.!7..3..403.  7484585700/2./.304-40345. /4704.89..7/ 30:97.008944 0807054 !7.0 0349.943  7.25703.7.9.  40302.0.1 35749:90.304-40345.850.33.8:54970-420/34807:2./42574 7034897: 342 03.2:341:4708.2:341:4708. 5.0 303.803..540/3. :54970-.3 4089074!7.7.304-403470.  748457./.89. 80784  094/. 4-4034542094/4/  3/709302:341:4708.305.08944 08070 /4 704...7.3/.7.  57.. 2094/.0/34850.  ..-003.138470.%7074234-4030!7.3/.-403.1 34.9.0/3. 00. 34548...70./.

 .

. $: -.31472.9: !' ...70. 70.

.

34059 1.4: :: :0 %0: ./..30::209308240. 50748/. #                                                    8   !$ 8..5.3..../7..54709.4/3483447.. 0:./.  & 9420.907.7. 944 0.0:: :0575702:34 0...4 02 .308.:14708.9.:9..574 70342 03.301472. %774234-4030 .3.342./0/42570../. -458842.3089.77.0097438:274845: 8.9080705:39.3.4..9089/7 944 . 3..08.33.35700/ 4 3.30 -.0.3..09.. 0/3. :: :0575702: 7.3497. 4030-45800970 '430843 !078.304-403089:530.3..8 347..99 !700/-4580489 890744 .3704. !700/54:9.3.8.945030:20934282442 $9.3 4 5.489 4-.3.17.303:8089.8. 0:3:2.7.37.30202-7.908070/4704.0 997.0 :90.3470..304-403089:530.3. $ :. 7.. 2.3054:9.9/ 54 & 09.3. 4. -4.. :: :0-4030 944 .34:47..30 2..30.0394342274845: 8..4/34834 #0.0970 704.:274845:3. 9.5.34397.9.945030:20934282442 %774234-4030 .7.50 54 944 .:97. # 0:03  -09.944.3.0 54 & 9420.. 4/7.89 944 ..308737.30 !700/-4580-:-70.897.3480 0270 . 7.907...::743/. 54 8 $5072.1.  .33.3497.4-40354!. 4397.. !.34. !078..430843 0079 !700/-45804 02 .908070-458..42832.08070 704..3.9097. 278 . !9 .9. %77423.8028.4.945035.944 428023..344-40345705./..3704.742...3.3.:93.7/34-4030-4580489 3.34:47.3.9.940280.709. !700/-4580-:-70.9.57.7.302 .8 39.9080705:39.489 ..34:47..20703.. . -78.0 $:1.0/089. 7.3023.3..908070-45804 .3.3..70328089. 7:02094/0-403.-:-70..3. 3489 54 8 .814947.7. 94028.9.9.30202-7.43 488.03 /0/1:83 !700/-458009708 347. !700/5705..07./089...8737. 4030-4580-:-70.03.3/.3/./42574 70342 03.489:209342824428078470.349..3089..8...304-403089:530.0 8 7.7/34-4030-45804 02 ..3.!7097./.3.3.70 0/3489./0/42 5./.0 !700/-4588057097.9. 004 %774234-4030 7.9. .-403. 54709.1342 7.907.7: 7.4892.342 7..1472.87.843489 .3..9.4234 0.304-403089:530.9..3.8 347.3.34 4030-4580542094/70-07 ..3.0 & !..08070 $9..5.304-403089:530.940282-40302 944 . 004 -.3030/0.3.82748457.0 5/..5./.9.

.279.9.385700/97:5.30 742.5480-34 !70297:5..:7.947.. !700/2089.7. 8 %089574/7.34 9043974.85.30 '.274. 02.:9.5480-34 .:93.30 742..:.35.90703: 5:9804-7...9..: :: :0575702:5705.2.209.2./4/.9073.348:807:2: 54 8 $!% 544824989089 $ 9089 07..8/.:7.27.4899/ 944 44/70 . 94. -74 54709.09.30/: 3.49.:-:.. 043 8 .897:5..944 057097.85072 8 $5072 247144..5832 030 !700/489.8547344 389. :: :02..93. 8 7485072.279.7.3..3427.2.::89.7/..057 4-/:. 5700/4/0 0 97:5./3:9497:5.:94. !700/279. $:/84 20/.4-/:.934-.4-/:..3.. ...7..0 789.307. /0391.  8 85072 247144.:0.3442 $:/84 20/. 54   9089789.38.7. 458 . :3. 5:9807. .308:3. :3.93.30 4834.0:5489:5..0 /70 .789.9:5424 :. 8 7.89089 54 8 $5072 . &2.34.38..07.309008390: 3.850720:.. 54709..3..27.489 .0 :: :0575702: 944 44/70 .33 :0804.8:2..3..7484580274845803.

 .

31472.70.. 70...9: !' . $: -.

.

/.2.4/0 0/7:570/209.4-44 42.3.82..384974. !7097.4...0 0/30/.-47. .. /031.4974.942842.4342 %4844 .3.9..47.  42.58475.0 $ 44 54:83.  70897.3809....34840.. 0 .748458245842 :2.0244-3: 2090244-3 ../04.9..947.30:57420303.9478.95489:5.342742. 3979.7803 ... 3809.8.2.47. $0.3209....:3.. 54:89.18.399.142 3/.:742.0. ..-44 42..3425489:5: !700/:47..947.182 !75702.30:47.4.:.. 30570/.05947 124. -... $ %4844 ..3.83489/7:0 47.57097.90.0342 57458..3.3804974...0.748458458  570270897...9.344/70/.../4/.9..8:2.47.3200974/.3 494844 : .90 0209.399.347. .347. 897.0897..3.3/..304974......  2./.20 807:2.42 970-.0897..907. !9 89740370. . 247. 397.438009.907.5384290: 3842742.82.75.3.907. /07..3.8..34..7-480244-3  8:10244-3 742.-44 0.0 4/34834 #038.57097.947.9. .9.3..57097.4974...0. 3.9/ .. $0..8 342094/ ./47.9. 44.54:83./ .4507. # !$ .47.038..  1:47/.3209..47...302:47.0. 04. 2.7.389.2.: -:.399.907.9.142 04.. 2307.0..0 $ !47173 442097 3057097.0342850974209742 $ #.7 . 5089.7 $509748458.0897.4/34834/04.47027.3.3..4 54.347.0 $ ..3.3.47...3...748458245842 570270897.3. 870/89..384974..3.947.:9008390: 3.3..9.3.

2 %9 # $ %9 !740890743870.05947 124.

2 %9 ! # $ %9 /70340370.05947 124.

2 %9 # $ .

70.8.3.8:3.

8 .9.. :.

.9.74. 8 . :. 8 $..

. :.74. 8 $.9.. 8 .

3.3083208:89.07. $  /70 . 87....$ 7..3.3.47...947: 5489.544 .039.748458458:2.3442 570297:5.  5479.7.807843..309.709.0 :70 .305.5.30:-. 439:77. .30.07..30:47.54/7: 04/390708./44  8947.  3. 7.308320850./..0 3.3047.. 2.. 9.4:203.0 $50.4834.5.4:2 4-0 3.30489::/.9478/45489:5.483 .0 .741. 03./4907..3.. 2.47.3.30 !748947344-0 .748458458:2.30 489 4-4.%57080..%  5708 7... 990 $  7.3 $  $32. :3..3.90 1:3.7.30542..304/390708.0354.:42-3.305.34832.:4. # $ 3. $0.0854..3.58342/.05740..748458458:2.0 3.3.3.4./434  .  $40..4:2 8947.  9..574.4834.30850.308320 832.-47.30489: 8..7.30:47.489: &: :04 94..82:..7.34832.2.30 $32./.3:5741.08 $0.4834...4-4/.832.80.2.89 302.:%57080..:907.. $  .3:47....:.4:23 8947. &: :0832./.54  #!$% &#& 085 8   . $0.570348..209.2.%5708 7.3.47.7.. $50.43.947.4834..947::2.30489: 8...30:47.0  :2.5489.0854./42097 5748947 5.$ !74.39.. .  $  !748947344-0 .% 82:.. 030 $  7.3047.309:2478-0# $. ./4209 5748947 5./.5: .54/7: . 3.4:24-0 3..2...3... 3.94-/:./. 7.7.4/390708.2.795. 303 24/: 90 #% 3./.3./../434.58428345:85424 :12..3.24.3047.4:2 4-0 033.3.54/7: .3.7..5818.:%57080../.304/390708.309:2478-0!74#!%!54 -/:.34832..30 #.4834..-4083.039.. 439:77.974079.5..3.484-30.3. 54 3. 5700//4:2039...30  9030832..$ 7..30  !748947344-0 . 90  ..8. 2.$  /70 ./../4209 57489 5. 03...$ 7../.0 203024 /30 2.3.3.8.4/390708..

 .

 70.70.... $: -.9: !' .31472.

.

3.7020 .407..70974.8947.8 530:2420/.070-7.93.1.74.8.. 2147. $:5078009.0 :2-..54#. .1.7.34 #039038. !07:9.:70974. $50.7/.070-7. 4397.0 !.:/.907.347.43974..1.30:-854:.3805.32$ .8.90424507.3. 847.10-47.1.-/4203.1472.47. :3.1.81:47484542 $.99:-:8 47947. -05:3.. /4/. 74347....30:-854:.. !0747. . !30:242047. 8.9.5740..:4-.1.304- 30397.1.30/7:..1.8. 2047.:/. $32..1. 397.89.578347.3.7.7.1.10 $32.3.39427.1.3.3.3 08.0/: 0..9.1.30578347.. !44507.32.1..347.30578347.$ .903.8207..308320850.1..1..47.2.85034547947.1:474845..24.34832.347.3440. ..0343.47.247.302 .5.3.397. $009.3.5740.48. 397.1..900703903808320.97..1.4897:24397.3..7.4.3. :/.3489 530:24947.34832.59./47..0 :: :0:54970-:#%4397.5.893. 0/.0343.3.8207.347.05740.3.:0/3428207: $32.1. #                                                 8   !$ 9.0397 3 .. .30.3.07.80/0 23:9.31:8. :474845.942 /:9:-:8 !/7 ./08.30890: :..3.1.394247.3/7. 8947...302 :474845... %0070390384832.5047.1.. 4/.8549.:747. . $009.34.1. :89428207: 974805948942.1.3.3....1.3.3.01. %0070390384832./0 3.0 $.280/039.30./47.184832.1.07. !30:243047. $:5078009.0/0393. 4397.3.1.31:8.30.347.8942 !30:2403.3087.8:-4..57..1.9.34832.1.2047..3.0/3.32.1.1.345748947. 34:70974.3.347..10-47.. !071073.5.34832.832.30:- - 3.30-:-70. 89:47.1.32832.4.0 ..307.3024 9.10-47.5740. 89. $./039.84.347.47.5347.:/.3.893:2 530:245079430:2 397.1.-/423.247. 8009.3. .1. 7945.3.438.942 7./.0/0393./3.308320 9.3.10-47.3..1...80 5480-34.8947. -05:3..947.1.7.8207.93...83057097.3..0/30/40 79747.1.1.. &: :04. #039038.347..4/70 .48.9 /0.1.1.8.1...32.32 8..10 :474845. 890748.:0/3428207:3.97.3.1..1.8. 79747.347.30578347.. .407.8.7.890340.93.942 /:9:-:8 ! /7 .30148449 0/01472.5.3047945.07.3.0 '0397:47.:0 347.1.8. 397..1.3:.4 030. #09747..8/: .0343... !07:9.34832.1.0 047.1.:89428207: $009.347.347.:-854:..47. 83204730/430 0:89 9.8. 9...30 .9 482#! 45489:5.9.8942.2047.2.942 7. $32.8.30578347.8947..04/0/342.32.. 5//247..7.349... 832.850.34290342274..347.308320850.1808320 9. '..947.. -05:3.3.328.3.:2.8549.1.99:-:8 $50. 3420:7..90907.28..3.0 $32.1. 8907347.3./... 8:54970-42.4.30578347.1.3..909078.1..8207..89.:-854:. /010703947.3832./..073447.0 !30:242047.30 9.324397. 4/.1.2070302397.. :474845.02147.8947.0 3.304730 /430 0:89 9.8.90907.3.3083205.

 .

$: -.70...9: !' ..31472. 70.

.

845.2/.08397.8..307./047.8.5:- 308210 20. %.0.8942 %/0.34 % .9./:4/0347.8.1. %..8942 %:2-48. .9.9.7.3 /704 0/0834. :: :054/7: 04/4 9.1. !.08507484397.-/4203. 0:.03.507484397.3.:..328. %947.30 0/.3.. 0:.08397.304893..-/4203.4897:24397.0490.9.0 3.34 %209. %0/34. %4434845.8397.34 %489:.9..8397.541.3.8942 %0/30 . ..34 %5:243.8-45842 %.3. %.383:8.9.8942 %5.8942 %947.9.4 0302843/0/..8942 %870/30:...1.1..30.8942 0:34 047.03824397.8.7.3 %24.9.. %-7.9.0 3.-/4203.3.. 1:474845.0/3..8..1.1.8942 04./:4/0347. 3.738..7907. 3470-03..1.34 %:2-48..03824397.902547.4 ...3.-/4203.5470 302.03.7./4.-/4203. %/.03824397.9.9.8942 %947..8397.8397. %.0 3..8942 %039074.03824397.8907049.. #                                       8   !$ :474845.. %5071:..348.0 3. %...-/4203./0. %747.2.384 #2.8942 :-3848.1.347.1.089703909..34 %0/34.8947.30 :9.00/348945.7.8397.1.30 !40/30439740 :474845.4790/0 3..8507484397..-/4203.3. 54943 3.307./0..307.4 0302843/0 !. %-7434845.8.8942 %/0..347.0 :: :0489 54/7: 020 :.:!% %0/34802039..3.8942 %47-9.03824397..1.03824397.044-.0/3447.8 04.347./. .8.08907. :: :07.-/4203.03.0 %59:9..03824397./0.3.8942 %24.03824397.0/34802039..07.747.473 %4743.. %5.08945.044-.730.9...842 %30:743...1.8397.9.03./. 3.1..8.8.7043.:..0507484397.9.34 %489:.1.70.34 %.4 %947.302 54943 3.3.34 %5.3.9..1.70947. 0:.:28.03.8. 747.1.089702909. :: :0489 8903: %. %24..84397.4897:24397.208397.34 %947.34 %57.8.8942 %57834.1. %.383:8.9..03824397.8.307..7./0./. 3470-03.047.0 3.947.8507484397..3.9.1..3..34 %947..307.8942 %2047.47903. %:747.08907.8.34 %947.3098.8942 %.3. %189:47.0 473/40/3.8942 %.1.8. 747.34 %/039.3.-/4203.08507484397. .

1./4. %.1.578344 . %..1.347.347. %.-/4203. :: :047.. %.30. .7.347.347..4790/0 3.4730089702909. 370-03.30:54/7: :4/4 9.-/4203.7907.1.9.

 .

31472. 70.70..9: !' . $: -...

.

347.0 %.0 3./4347.. %10-47.347.1.347.0 %.1.0.1. #                                    8   !$ %.7.1./0..3.

8942 %947. #57.-/4203.3.24..1.474.83.1.9. #24.8.8942 #.7.387.03824397.857.1.30#80 #.47.-/4203.2/.7.0% . 0897:204903.0 473/40/3.1.83.:70 .#:70 .8942 %.4897:204. :: :054/7: 04/4 9.347.34 #09708#! 42 #/0.9. 425:90784574.347.937.9308320.1.347.07.2.347.03824397.087../0.-/4203.345.0 3./-:-70 30 0/0.1.3.84397.24.0 #947.-/4203.1.347.3.9$.3.9.1.8.83.1..347.7.907.1. %10-47.8.9:7.4730..1. .1.83.1.8397..8.0 #403.8942 5.8397.1.1.9:7.83.347.89 #8003085071:84290342 #-:-70.-/423. 370-03.342843/42 #..-/4203.03824397..9:7.34 %/0.08397.307.9.3 .89302--.8942 %47-9..0% #.85097484542 425:90784574.08397.8942 #.347.347.8957..4730089702909.3.397. .474. #! #.30489 #..345. .-/4203.03824397.934/0.347.703. #7: 344-.947.7.853. #8945..5.947.893:28...0 #:2-48.8397.0% #57489.8.4302-4.4.. .4/%57097.0% #.347..08397.370.347. 030574.7.03824397.% 90342 #.8397.% 903428.. 08/.83.3 .:70 ..30%80 #24.578344 .1.9.9 #47-9.84397. %10-47...30 709745079430.3.307.0% #.18457.:70 .70203428..370. 20/.30.8942 %./3.0% #: 907.8/1:425071:42 #3.% 90342 #.03824397.203.#:70 .1. %209.85097.03824397./4347.03824397...8.347.3. .9.34. .79070 #4.9..8942 #.#:70 .397.#:70 ..1.3.1.0 .42213 .83.8942 #.03.383:8.0 3.0 %10-47...578344 . .7. %10-47. %10-47.342543039 #4.0 %947.307.347.1.947.4:2097. 8 397..0 #.0347.7.3 ./0. #0 3.347. ... #709745079430:2..0 #0/3447..087.83.7.:70 .3428. :: :07../4.7.422.0% #:747.03. ..4397. #. .7.1.1.473089702909.7./0.42 #578344 .89.42213 .30:72% 90342 #.1..1.8.90803/4709.9./43089702909..9:7.3 .307.08397.8397.#:70 .347. #. #7. 4/.0% #.4283.83.0 3./:7.7.0% #.03824397.479.8942 %947.07.7.42540/39.3.0 #47.-/4203...03824397.0 3.8942 %.0 %10-47.3 /704 0/0834... #07908.8942 %.2424397./0.../0.832.7. .-/4203.3.9...902547.24.. $%##..302.3.

 .

$: -.9: !' ...31472.. 70.70.

.

.7.7.8397.3.. $02039. 425:94784574.8801:3.9.7.. #/3. #850974845.03824397. #/1:.7.1.1.83..47947.8. #.80/.089702909..7.89.434507..347.1.03824397. #24.#:70 .08.8. #.0/3447.22.30/40 #4743. #/1:.% #47.7032847.7.22.3030:747:7 0574.947.89. .947./47:7 40 03... .907.% #3.2097.347.842097.897:9:73.::547.1.907.4 9.2 4832..-:2.4 . 8: :087..3.% #489:.4270.4397.34 #489.09:247.5.347.57. #850974845.47./.82.347.5.7. #209.#.907. #                                       8   !$ #44347.83.03.90 $'$$903.% #850974845..0970 903..43.7.7.3.3.30/0-30 54.79747..947.#:70 ..3.24.. ..97. #57834..3.8942 :3.0% #5702./430740 #8.24.4:2097.0% !071:84832.8# #.8#87.34 #4434845.0 #8.4/#57097.30..78.22.907.42 $907049.087.300970 #/1:.7.05059 .1.9.:3:-.3.747. #850974845./0.3.1.18. #4. #850974845.4:203. #97.0 #5.34 #24.5703.87.8.24.08.0 #87..03824397./3489.#/1:8097.3.3./3489.1./430740 #8.#:70 . :3.3420703057494.3 80347 24947 892::8 425:94784574. #/1:8.310 8. $'$$903. #109:8..03824397.1.89. 7.347./3489...87.1. 47142097.... #2047.. $'$$903..7...8397. #.7974845.9.7.304898397. #039074.4:2097429:2478574..087.#:70 .3. .3. 34-354.7.3. 310 #70. #..3.30224.8942 ./.4:209784247142097844974534832.7032847.3.1.747.434507./:-40.83.8.907.9:7:8243947342.9.1.43... #24..42 70.9. #/403. .85749442.47908.9:247.3. 03. 03.437.9:7:8. #:747.3025.7 30.103..429:2478574.31:3.% #247142097.0970 $'$$903.. .#:70 .3087 #1:3.83..803907442 .1.3..2089.0/:70 %4547. #850974845.8942 #902547.87.2 .30# 83..82./3489.90.429:2478574. 425:94784574.47.3.1...% #.3083.7.30479.30# 803.08.9.4290342 439. #4743.0% #50.8942 #47-9.437.43.840 :3. #5071:.7. 4/70 .30 4809..087.310 #24.47.7. #.383:8.24.. #24..34832.8907049.57489../47:7 497092.3. 5.087.. #24.1.8397.7 9.47.0% 425:90784574.57./1:84832.4:2097.

 .

 70..31472.. $: -.9: !' ..70.

.

#$ .307.800305424 :.8397. $.307. %  :274./43:/3.1.1.8397./43:/..3.5: . %089.: 993..1.3574/4389089 :-70 370385424 : 3:3..03824397.03824397.425:9477..03.8. #0/:.7/.8397..5424 :.1..03824397.03824397.397../43089702909.08397.347.8942 #/408397.. /70 ./0.58475.947.94247..079.8942 #.0 #.03824397..8942 #:747.7.. $..347. %089%$892:.30390730439.08397.3.942 $.397.00..1.397.2.08945.0-74.-49. #                                            8   !$ #5.1.07.8.8.0.03824397.3: $.1.03844397.8907347.98942 #09708397.540/3.03824397.08397.307.1.397.23.-74. 02.1.7.397.8.8. 08%. 993.:2:.347.1.397.397..1.397. #.1.9:-:.4730089702909../45740.8397..3.8942 #47.7.3574945424 :0 #0347.30209.1.4730.9./480747...8994-0 0307974.9.9.8942 #947.0 3..1.397.24.347.9 3.837.1.3.8397.0 %#9089 /70 .9.1. $.7. $.4/. 084/42 $..397..700 !%.89. !071:8.0490.07.1.24.7. /70 . 993.397.1.397.540/3447.3.397.7/. !071073574947.5: .-:-70.0 $. '039. #.4894-4.34 #4730/430089702909...397.3:73 $9.1.-/4203.578344 .. % 47. !4.8942 # .347..8.8. !071:8.8942 #.5.8942 #:2-48.07. /48. 304894-..3.3090083070903.03824397.3.30.-/4203.044-.8942 #209.383:8.79...    /70 .24.893:2.8942 #47. 02.23.9704/3 0/.. #4730/430089702909..3.0 3. $..8942 #947.23.1.08397.0.1./44/.0 3.31.3087 2148.8942 #0/34.03824397.8942 #.0 3.03824397.0 #. #043.4 9.1.9.03824397..-0397381.43.8397.1. #. #. #. 2!0790309. $0.1.397.03824397./0.03824397.85720342397.0490.397.20/.070-7.8397..097080030 $.1.347.03824397..1. !%5424 : 14:74.1. 288.397.3.397.1.. $.

80.2 .. 288..30-:-70 347038.:274.397.0397:47.5424 : 41:5.1.3:459070 03: !071:8...3::459070 03: /57/.300109.7/..24.3.2074-:-70 . % 24.1..1. /70 . 2 %! /70 . 3./43:/3.397../43:/3. 3..3457494.8. #.397.. #043.8.397..1.0397:47.3:459070 03:5424 :  9.94247. #.24.1.:274.039.3.5./4...03...7/.8. %  :274.1.2 .1.8.1.:274.87.1.3: 348.0834.425:9477.397.7/47.% !%5424 : 1474/048:40  $!%24.1.2442 #.397.8.3.3.5424 :%..3.5: .8.

 .

. 70.31472.. $: -.9: !' .70..

.

8974041.974/347243 !% ..397.07974.8990:4.9.. %7049745347243 %$ %7049745347243 043. . 074309.397..9 $ 3/748903/43 3/703.3 3070.3 47.3 /703447949745347243 % 472437. 309.3 '0.30. !071:8..4/70 035424 :07974.7.3 %$ 3043.7. 7093.1.5424 :4-0 03.1.3..2.9433 %74/497433 84-4/3 % 8 /4890743 /7405.0970 : 35:90.2 3. 3.9./497453 472434892:7./703. 4..8.397.059470 # 38:3 ::53 & 38:3 38:3 84-4/3 $ 38:3 38:3 '0.9742-4. : % 309. '4:2037.3. .: 5059/38:3.8. $% 47243:903. /70 .073974/97433 % 7 %7483 84-4/3 % 8 %744-:3 % !..894:7090747.43 2744-:3 74. #                                        8   !$ 3.9.3/748907438:1.-:23 4794 $4-4/34794 $ 4794 0:745059/ 357 0301..9.1 357490397:/34 0 5/072.1. #033 3490383.:834701:8.9.4-0 03874242 : 3.. 5../43:/3.-:-70.8.0 4743843.:5.-:23 2 .3 3907.8.2 ..3 03/47139/ $50.59/ :.47.89.9420/3 $ %7483 % %74/97433 % #0...89.9.303:3.14: $ !74.1..89.93 !# $42.49.

/7485740890743  !740890743 ..9 .80.. 094574903 2:344-:3 %. ! 038-./034324341481.7.1481./43:/42 %7583 !7489.23  .3545059/3.3402-7438.3/3 ! 39070:3 '9.#0338./4  89743 . 3574903 ! 3.07.8973 .3903 %! /70 .9 3..! !7489.1.30::53090083090: 308:589.3489 $4-4/390894890743 8 90894890743 !.9.9.9403 ! %0894890743 %0894890743:83 !740890743 8974  %0894890743::73: 897..3903 1.3.0393..

 .

. $: -.31472.. 70.9: !' .70..

.

3903 0 3990.3903 05.7:8.39' 3990.5749.. #                                    8   !$ '. .998/09.5749.3903.9988.39 483 3990.3903. 39.0 085430472430 $ 0793:807:2: 43.$ 39$ 3990.5749.05.3. .998..' ..39' $ ! 485473 :.5749.3903 $ 3990.390 3990.' .5749.39 05.5749..7:8.39 3990.5749.83 390 357 # %# 4-:34.3903. .05.39' 3990.23 3990.05. .0 .0 097483 %  4-:34.9980.998. : 308030 4-. ' 3990.998.803. 05..5749.5749.8457083 #00.

5749. .39% .  $ ! 485473 & 2.974/7433.393 3990.97483.

282908942 0703080203938894 5798. 4.4-:.1.3990../455078.: 34 070308894 5798.:0 30.05947..1. 0414 . .5424 ::97.302 42.247.: 34/-4.72.43459070 03.: 34 3484347.3484347.2.1.749/3. .0897.3..3 455078.2..5424 ::97.30 0 % %7.. 4-:.387.5749.7. %7.24540/307.:4827. 3990.2..7/.2.7/47.1..3897:9:7..5749.47..4397..8.8.7/47.974/34274842.4/. .20/.3054870/34 3.38..848.8 07030802039.832870/89...% /70 .1.3097044-:38.749/3 %7.: 34/-4.3897:9:7.30:97./455078..39% 403..1.. 3990.34.1.38.7/32 7.5424 ::97.3.832.7.33. 45507 04..93/04. %% 3990.7907..4/3.94247.93. .1.397.3903. 4...38:3.3.%$70.01.: 34/090947..7/47.425:9477.832.38894 5798...387.30:97.:89.33..3/.5749.1.

1.. %% $ 3.709.7487.:97.4/245424 : 5480-30&843/0:.:97.3044 49:247.7/47. 0 80030 4-.930 7:/30 :2-.3: 7.0 3.3.42$ .58.. 0 09.0 09.3..80-0 4/.47. : 3.3489:87. : 907.3.:97.7 .80/0 :5700/47..039:. .3. 9 089.80/0 :5700/47..4-:.3 .307..57097..0 09.5:3.3.8:89.34.38. 0/4 4845.7/47..1 9 . 9 089..3.1.3. 425:9477. &97.900907247.0/030:0/3.0484347.04.4:254:3/90305700/..447900 907247.494. &97.42 8257097. -:.0484347.3.3.30 /4/.7..0 8.7/47.0039..3. 0354/ 1742 %7.57097..4/4.. 4845.3.4790 8.3.97:/34 0# % -4:9.:42 /4 90/.3..04.0 ..5447.7.03...1.7..83044 27.30 :...3.3: # %0970 : 3. 4-:...1.9.1. ..:42 .97:/34 0# % !7097. .89.-4083.347.30 5447..&97...1...3.: 3.20703.: 3.:/.1.... %7. 494247..04.1.: 35700/4/-4. 4:..-:-70. %'$ !7097.0 %00907247..3.89. 8:97..709.: 3429034442 :4047.2 .: 3420703057494. 3.93.1.47. 030203897:..:907:8.874. 8945.4 30.0 .1. 8.1..38041.907.7/47.84347.80.3489 . . # % &97..0..04 30 :530: 0/34/203..3.-73057494. 90/..342...425:9477.4-:.. !489:5.3.-: .1.439.:8.04. .109.. .3.:1:3.907247. 403. .: 3457.3.

 .

31472.... $: -.70. 70.9: !' .

.

58.8.94742  540 $ 7.7.2. 9932-44. 0308. .32-44..354. 030 $ %. 054.. 993.732.3039347.32.8.38 $ 7. 030:. 0308749.3254028. 0308.89219072.:0/3480. 0308..38$ 7...: 07.. .325402844.007.2. 030544.94742  /454.20.3039347.354./4 ' /07245. 03.007. 024/0. 0303909093424/:7. 0304- 325402 $ 7.. 0.3039347.5. 0308.2. .7354.38 $ %.5.7.2.44.38 $ 7.32.3907. 0. 0300/3489. 9942 $ 7..:0/3480. $ 7./448. 04/42 %07. 04/42 -.14814742 3897:2039.3454. $ %. $ 7.3254028.. 024/07.38 $ 7.7325402844. 0308.:0/3480.7.:0/3480.. 0303909093424/:7. 03080/3224/07.:0/3480.947428.04254: $ 7.948 34.20. 030 $ 7.3 $ 0/3489.. 9932-44. 993.732. $ %07. 04- 354..:0/3480.34290342 #% /4 80203.0/3224/07.73242. $ 7.732. 030824/07. 03039090934824/:7.844. $ 7.34290342#% 5704 80203.947428. 03084- 325402 $ 7. .. 054.8. $ 7.. : %07. 99. ' $ ' 04/0/340/3489.38 7.73242.38 $ .94742  .42 $ .0490. $ 7.5.2.9.345407. #                                        8   !$ 0/3489. 03.34290342 #% /4 80203. 024/07.32-44..892190742 $ 7.9:247.. 0308.024-. 03083.844.5. 03083.3030.73242.894. 7.43. 030824/0. 04/4- 325402:0/3480../0342.325402 $ 4/07./4.. 030 $ 7. 03080/325402 $ 7.2...44.342.345407.9. 0308..30.8.20.507970404/42 %07. 993.: 07.3030.32-44. $ 7.3030. 03..007.9:7.2. 03. 0. 99.9.947428.345407.2. $ 7.2.

0949758.3. $ 84-. : 34370203.. ..4 03000974/0:853.$4/301749.738:89.7..4 030/703. !07:9.03.4..390.3.89. !07:9.58.397.3.72..0897. 2-4.97.8:97.035700/.3..3...30..370. $ &.-7./8:428: ../703.2 .89.8074. /897.203..3.4/. 3/48458.9.9742-4..3.9..9.5.:-. .803/45749042 $ !07:9.035700//0. . 98:53.-4028057097./703.442509.390747.70203 5074/ 3  :820703 .830 ## !7094/34- 3/7.574 703.03 :820703 ...3.5:3..:42 .89.507:9...709747..3017494942.34 5.38./0.35700/ ..3.79078..3.909078429034442 $ !07:9.3805...7907./7 .47547.3.79078.142!07:9.8.3..70203 5074/ 3 850.890-:-70..89. 942./47.0 !07:9.0 !4.. 3...857.3 5700/ !4... !07:9.3.8979:7. /.89.3. -:.2..0 8..3.909078429034442 !07:9.-7...9.-:-70 3.1.38:23.-07.3/7. . $. .$4..47. : 32.:3:97..3..907.3.307.9489.7.947.34. 897.30897.909078429034442 $ !07:9. 8.08280344570/003 85:3.4907..894..70203 5074/ 3 4- 3/7../3..345.909078429034442 &...03 :820703 !4.504:709074942.2.3/7..3.3..93044-...:5484. : 3.3.247.9.94. 4.301748942.03.-7.. $ /.93.5. 3. : 34370203... $ !07:9.9..4. . 05034/703.34:2.985700/540/37.3.3.30207030. .. .9. !7094/3850.85479.3 5700/ !700/..3017494942.397. .703. $8902.2. '. : 35:90.97.253 /.. ./3.08.. . 02-4..89.3.30570/4.5700/.

 .

9: !' .70...31472. 70.. $: -.

.

0 -74247144..3. 7/&54 4-7.30:/4/.08.94/5...34-7: 03054:-: 8: :0 80-7: 0304/:8.2.945342 5 4 4 54 214.8570 .4397.. !:303018:7.1:47/. 030109:8..30 7.7424842...7424842.:93.808.3489.9:7. 89.39: 507. 4/30.:-.700333.5454809 !70.48./0243897. 40308 214.5495473429.30397.0 -74247144. 7/& 54 214.3489540/37424842....:5749. 574 7033044 5700/ 20703090 30 !434.3.94..9.9 -74247144.8./:-4.9.9. 7/&92/3.:93.9 -74247144..08.30 -40308":3.:-3. -.3::-. $ 214./7.9:7.42  -:.:907..9...30 /03.. 214.89.30:/4/.30:/4/.42  -:.030988.9.:::- 507.4397... :9.. .7. 3. .:9425.89758342 54  57:0 $ 214.349.9.39: 35:3.3. !7.30:/4/.05.. :9.:4 ::/0 4/4- 4789808..0490.7342 54 " 57:0 $ 214....7.9..9 -74247144.45 :54/::4542: .9 -7424714.3.8:-8:-7.3028384 43.34.7.7 3844507.0 -:..-7.07.54:-: 0974. !4.09 !' $ ! 89. !.3489540/37424842..:3.9.05. :9.7.30:8.30850.7.700333. :9.30 54 74248428. !9 . 214.9.7:8.30/85..73708475. 90.88902..9.!.7.2.:4/34834.../473.7/:-33.9 -74247144.. 4507...30:/4/..7424842.570..30:/4/.90 :47/.30 /03./3032 %45.5700/.8 57..3.0 -:.3.3.4507.9 -74247144.3489.302 4 9.7424842. 09. :9..9 -74247144... 05030 540/3.7...30 &: :02:3.24:497. :9..7./7.054.90.30 /03..90. #                           8   !$ $.39: #0 30.4-:.90.74/43945.5700/97: :47.::-0 54 .2.9 -74247144.7 03428.30209.7... .304 9.3.57097..308..:5:9../:5705. $ 214.3 $5.  54  57:0 $ 214.79:...7..57.:-3.89.. ..8574203.857.3.37..07:574. 0309 48..094.1 34-403.7.7424842..7:83 2:3.37..0 -74247144..8905484.....57097..3489540/37424842.094.3489540/37424842. 54.03977...4 03..:...2. :9.3.3.05.:3.9..9.30709... 3. 7/&92/3.39: 0803-..303.89453425 4 4 54 % 57:0 !9 .0 -74247144.789. 54:-: /43942.3.388902.!' $ !' 89.3. :9./ 054.....30 /03.3054 74248428.4/5.9:7./7.7424842.574. 0 030/0830 030-4089:89.9:7.897402 5.2.:4894/ 47.3489540/37424842. 030988.18:7.303...:4-..7.5495473429.985700/97:/3...5749.. 4/897.. 030:-3:4.0 $.2.7..7.5700/04/ !7. !434.::-054 !..09 7.:85:9:2: &: :08.. !' 89.5. :9...9 -74247144..3249453.542. 8009. -. 7/&54 .9078.30..74/43945.7424842. . 4254:: 7: 030:.3.2454. :9.7424842. -40308 !' 89. 54:-: 25703.90. 7:7:7 . ./.48..:/0 4/4- /897.9.3..7..73708475.3454:-342::. :9.0.345704-4./0/0.89.094..30209.9.9../7.743:-.9.7424842. &.54.7..8.454/ 1742 5480-34 57..89.4397.3489540/37424842.30:5:90:8. 7/&92/3. 99.74/43945.:90734:4 .345704-4.30 097:-.. :9..8870/89.85:...985700/97:/3.348. . ..:2094/0 3.3.307804-7...5.90.9.3.:::-8:7.39.5.3:3. :9.094. .

 .

9: !' ..70.31472.. 70. $: -..

.

904 $ ..80.30 /03.78.3. 7/&92/3.3/ 47. :9.4430897. .34209742 !0504945.3..3. $ %.3.9./7.  54  57:0 $ %.03./0/ 14724 -03..90.9. :9.3089..0 -74247144. .3.7-43. :9.9.42.847-38.48920. -:. 54:85702....2.448594209742 .9:7.08030 $:.8 945342 5 4 4 %.7..2.7424842.8 20 3.7424842.38249.9.7489 484-3: 4-908: 84. :9..: 0 !4/:.7424842.89758342 54  57:0 %..8308030 84-4/30..4 89.70 034 4.:9.3489.97438.. 7/& 54 4-7.3.7.8 .48980489 3979 397..380489 8:5308 84-4/302.30 -40308":3.3:.33:.:.7.8.30 5 .0443489 40:90 :3.4 89.4/ 4 4 './. :9..8 .0 -74247144. 850.907389.7.3.54/::45707.3. :9.74.0 50748/.9 093. :9. 9. #                                    8   !$ !' 89.9.7424842.3...789:854. 54. :9.89.3.7/..30 -40308":3.9. .-: 3..8 .985700//403 09. :9.9.933 $50.4 89. -:..9:7.30 /03.3.3./3.30 /03.7424842.942097 34 .23  0 3.42..2. 82.0 -74247144.94/03209742 207030 5798.4 $ %.457..3 0.30 /03..7.5084250504 .7.7424842.  54  57:0 !' $ !' 89.03. 89. 0897 .33 903 4103 .8 ./.3.5.7493 ..074 847-94 $9:5.89.9:7.... :9.230:207030 $8902.9 1:79:7. 54 072.23.8.4 $ %. 4 .77017.8 .345707. 904 $ 89.8905484.8 33 9.. %..7:53.4388902.7.3.9:7.0/0354/ 1742 '.30:-3:83 $8902.034 89..7424842.30:/4/.. ! 5703..89 03408 7..../0/ .. 570/ 484 484/0.. -:.09 %.3.20385700/4-.30 /03. .907389.30:/4/.: .34574-7.9:7.0 .7. :9.3.8 $47-38.8:3.847.4 89..57097.7424842.3 484-3403 4/4.30:/4/.. :9..7..9.3489540/37424842.3.7424842.079 .0 -74247144..4 89... 90 3.3..7424842. ..9:7.: 4..3489540/37424842.0 -74247144.3. 4-:..7424842.230: 207030 $0788942. 90 3.89453425 4 4 54 % 57:0 !9 .89:5034.3.. .070907: 945.-4028057097.9:7.3/0243897.030988.44 .3: .4/50504945. 34895050.:7:54/ $8902.9.90.7424842.30 /03.. .34 03.3454893.7.30 /03.3489540/37424842.4 89.8 8..7342 54 " 57:0 !' $ !' 89.2.33: 0 07: .0 $ 8 89. -:.54:98..7.9:7.3 70.3. 40308 %.0 -74247144.42.7424842.484-3: 4-908:84.7.9 8. :9.8 945342 5  54 ! 57:0! !' 89.5700/0:57.. ..789:854.04:5 3.0 -742471444.::2: 8. 7/&92/3. 498.0 -74247144. :9.0 -74247144.:-97:/3..941/.0 -74247144.3 /7403.5700/0:48244/ 34 870/34 4 3..985700/ 484/0909.30 54 74248428.90.8308030 4.03.00 :9:7.44/389.:57.0 :  890-0.89 2.048: 3.9.94. 9 $ 8:53 54. 307.44 '38..0 1481.9.984 $0788942.0 -74247144.90 3.4 89. :9.4-:.238-74 .944 5700/570/ 484/0909.54/:.: 0/ 9020..34.944 5700/ 484/0909...30 .7342 " 57:0 %...98/7. .0 -74247144. .....7.3.3.035700/570/ 484/0909..9.4 89.4 89.7 7093470/:.4 $ %.0 -74247144./3.89758342 54  57:0 !' $ !' 89.:-:830 :530497.7.30 3..0 -74247144.7424842.8.30945.0 .8945342 5 4 4 54 % 57:0 %.7.5.8594209742 0949... 40308 %.4 89..3.57.30 /03..

 .

. $: -.9: !' .70. 70.31472...

.

.989089 1072039.9 $ 70203.257088017.399..2. 3809 84797.3. 587-.308742..8$ 0040.0:408/4/.94472097 34 47/ 3 54974 3.142 7.03.3. #                                                                      8   !$ .273.9.3/9 :47/ 0907/039.7 38..4/ 84-4/3 .30209.04:3..7:502.2/742.2. -4/4..:9/ 907 34:0 4/: .8:148.7 $:1/39089 %0 209./0/ ...857570242 58:47.947.97. .7-43.23 97209..3 472.30209.7 . 9..9.. . %072489. 3489 9..30...54970-. 3489-05757020 00974574.7-43.807:2..70 03489 84-4/30. 489.. 3.3..273.20.3..4/. $0 8 8$ /70 ..39-49.389.:9089033.1 3.344735089.397.4 .8.8.89089 4307. 9 9089 80/2039. 897..2.7/70934 $5.30.2.2.389.. ...30572080 50900: .97. 89.9.4/2.01034309.54.. 850.8: 0302 508..9:708042/:7024. 028..399.307:.2..39857570242 .:342 :903 &20930-40 4/70 ..9.0 $4797.:9089033... 8547.7945.34280342 .. 83.489 !857570242 7.2097 34 481.3 .54974 3..0 4284797./ 103 209-742/ 47243 .308$ 82 $08 /70 .42504209 /70 ..5.72097 34 4/4..9 /7403.8..78/089..70/3489874.42 8:1/ 89.308. 2.847489089 95473489-4.34 .3047.54. &20930-40 /4.5.34.39857570242 7 0040..30 897.7/4 .0..942.98. 587-.-:238 39793 8:1...942$    ! $9:5. '0397:. &:5301034309.39-05757020 742. 7.34059. 572080:3. 5:303 .273.548:! . $9:5.7.273..30.30 4/3-74 50748/3-74 9..89 .7..3:-.-0575702. 54.309..9. -4.20.84.3.3/ 74/.780897..-05757020 $:1/39089857570242 /70 .90 3.343.9705.3047..5:3.309. 0304.8..380489.7 ..3:. 34 8. 8:8503/7. $ .942! 4028.37..3.:93402..8.3.34059..7 .3824892.....894503 .257088017..834 0:.3.2.30.. 4/4..0 323.4/803 : :.30..4/ 7.42 $4-4/38:.03.39 7 -05757020 742.4 .8.4/ 84-4/347997209 34 '4:20380/2039.4 . 507.:9089033.:.8/943342 7.572080:3.23 $5.9.397..78/4/.:.2. 2:93489 473-74 $:1..9:70-000/:70 587-.9.73.5:3 !4.9:20832574.. 74-54.9.-:-7034898:4..34 07209 3489/4.. 74-.2. 9089/. !41481..4/.

 .

. 70.31472. $: -...70.9: !' .

.

/34:-...244.. $ .3043.34.070-7... $ 425:9477..:.857..070-0.4580 307..: 34..58..3. $ &. 4822033042.08.3..244.3.3402.:-.8:-/:7.742.309:247.:93402.384.: $ /897. #                                                                         8   !$ 587-..08..30:743.38489: $ 507....942. $ &547.58.. $ !:3..8804507.3.0 $ /897. $ 507../:7.942.3.4507.309:247.34.-7.2 $ &.8:-/:7...9705.:93402.3402502.309:247.07...0897.397. $ &547. &547..30174394-.:.942. $ 507...309:247.942.34.807.08.3028107.34.734..38:-.08909342033042.8:-/:7.34743 3402.:-.84274845.7.:93402.42 $ 507..-.:97.942.3040/0 897030 085480 $ /897.302033042..743 348:-/:7. $ $907049.:93402.3..3.58.942.-.-.. $ 507.947.070-7... 587-.54394.34743 3402.34. $ 507.3.397...0$ 507.34:9..3494242 $ 507.942.8:-/:7.840 030050580 $ &.380-. 8: :: :-.

/3..070-0:2.302033042..34207030397.397..30489. $ &7. $ &7.0897.942./3..34/0-.309:247.... $ &.3849..342/703.3.58.7..703284207030397./3...849.244. 42 $ &7.7.309 $ &.309 $ &.:70 ./3.7.3402..8:-/:7.:70 .849.08.734207030397.244./:7.849.5..743 348:-/:7.3.7.9:247.0397:.8:-/:745079430.34207030397. $ &.3.:70 ..:70 .3.309:247. $ &7.244.3.3.397..3.

4 030 $ !:3.5438.9 ...58..317.89.:. $ !:3.:8907049..244. $ $907049.::97.34...9 . $ $907049.0.9 .08.08.: 343.9039478574.34..4 030 $ $907049.08.8:57.58.08.9039478574.-458..9 43.244.-458..

...039745489074.. $ $907049.3.5.-3.9 ..:70 .:7.73843 $ $907049.907.-4 $ $907049.. 348:89..3:892:...97.34/703.25.3. $ $907049. $ $907049../:-4:244.907.24942. - !./3.24942.9 .02. 3:7.9 .9.942...39.9 .03974./4942.9 .9.: 9.2:8.

8:-9..2:8.

.30.-4 $ $907049.39..:70 .4 030572747:7 24507...3:892:../:-4:244./47:7.7../3.94742 7.9 ...344945..9 .7...732....: 3:7.34892:./342. $ $907049.:7.25./.. $ %02547.9 .2.7. $ $907049../3.2.4 030572747:7 24507..: 343. $ 507.840 030050580:7.7080.:7.3:892:.: 9..2:8 05058.947../050580..-3./4../:-4:244./:2 - !.9. $ &97.:70 .9 43.. $ $907049.9 ..007.5.73843 $907049.3.

250942..89. 30.3.30/48940 $ !.345.942 $ 7.20 $ !. $ '0397:45079430. $ 507././703.$ &209.. 0897:.7.7.30. . $ '0397:45079430.380.:9497.39.497.0397:.34890340 $ !..73./703..54894507.7.385... $ #0.8:9:70942.4507.5747.39.341.978.89.345.73..4780189:0 $ '0397:4.89.... ..4780189:0 $ 507. .3.89.070-7.454. . $ 7.7.902547.348 34892:..7.0397:.349:247.4780189:0570/30897.01.942 $ 507.-342.70203.34890340 8:9:70942./703.89.2.947..20 $ !.3.89... 348:89. $ 507. $ 7..400 $ !7..03.345... $ #.80.89. $ %7...34890340 .385. ..:42 $ .3. $ 2/...34890340 $ 507.4780189:0570/30:-./703./703..../703.

 .

. $: -.9: !' .70.31472.. 70..

.

304.342. $ 3/48458..3.47.20/:.890 $ 3/484584:.7349:247.34/8.7.20/:.93.3. #                                                                           8   !$ 3/48458.0942.34.853.3437.89429.30853...3907.20/:853. $ &...343434574.0397:./:7.7349:247. $ 0425708.0 74/8.34/30.93449.3.3005/:7. $ 3/48458.574507. $ &...0942..30397.4:934853. .3.08.380-. $ &. $ 89.34/87. $ 47/4942.0 $ 507.8907348942.739:247. $ &.0942.3.54134-4..:-. $ 0425708.7/0244. $ 3/484585489:5.43..0 $ 8975.30397.34../8..7.300897./..8897.0 3.3.3...8 $ 507. $ !0:9../8.8907348942.3.9:247.0790-7.0397:4.12.0203342042033400 $ 4.85.

/74 8734200 $ 3/484585489:5./74. ./703.574507..47/0709:3/0 $ !079430.3.

34 .3./3.3..3...3907. 00/34897../.3.34 .3.34./0342..7.307005. /042 3.343.8.74942..39:247.74942..0942.. .385..7.89.34 02974/0942. 7.0790-7.974/0942.3.853434/897.90942. 507:9..7.30 !.34/8.34 0/34897.39..3.3.07.34 !..5.3.89424...385. 97.342# 4-0942. /08..3.97023. .89073494242 $ :9497. 0 %49...385..342# ./0425708.../703.90942. 7093.3.39./-:-70 30 0/0 4-4897. 08547./0425708.7.....39.479.3 $53.489..8078.4-:8..34221 507.9424 34 . 189:.3. :3:47.394284-4 .530.. 993.244.3 ..4.39.. $ 3...825.3.03. 993./0425708.3.348509.. !07:9..:.8.397.84-4/32 . 390738:39 .. -4897.3....42 5.387.. 993.7./.1:3:47.479..30700 $ &./-:-70 30 0/0 0/34897..9.3..1.389039478.70097023:84..1:3:4. .825.7./4/.974/0942.80/34897. $.73.4-0942.974/0942.7..:.3054134..73.34./703.0942.571.3.7.3.8:...9: 8.342.0942..81:3:442 4. 507.947.317.8 4..3854.080847. %49.4-0942.3. #043897:.3. %49.7080..974/30 0/0 8547.3 ./.34 .974/0942.09:247. /703.1.974/34570/0.30 ..09:247.7. %74/0942...3.974/0942.8:.7.3942 :2.97023:8.-41047424... .1:3:47.3297./9.3097023:8.897.70/3489 $ 7:0/042 30974/09420 34/:0942...3907489.703.75.-7...8734200 $ !07:9. /703. #080.9072 .9: 042 3. 04-4897.9: 89. .3... 7. $ %7.34 8547.385..74942. 8920942.307.3097.. :2-.5...7. $ #4942. . $ 8.03:883/742 84-.7.80/34897.3854../9.3. .3.349:247. $! :7.03/473428:89.. $ %7. /7093 .942.5480-34 :3:4.5.97023..8:57.2. .080 -4/4.9039478.8.3..34 $ . $ %7.. %7.404-4897.5..39:247.3097023:8. ..425708883/7425071073 .89073494242 $ 8. %49.1.30 .2.. 4.34232.: 3.7.

 .

... 70.70.31472. $: -.9: !' .

.

39:8. 470.0.74.890942.3. 97.0 0 397.384:.745940 0/34897.3047-9.. ..385.3.. 0-424.308:3008./030942.0 #.345:39:2.1.. .9.:82.73490.:.47/04.39.58:. /897.0 .47-9 8..34:4 .9.3 %7.0:54/7: :.38.30942 489.47-9.30.-..7.9.4 342 .-7. 01.08:30 0/0 3.4.3.42 8: :00897.89..74.89...570/3084-.4.94297.4 32 ..3..14:.00 .0 0 &: :07/0942: &209..030: 30 40 4-4897.30.385.385.3. ..3./004 342 . /897.3.73042.304 30.3. .08:34.270 3.95480-34 470.9:247..0.0 ..039745.3490.0 0 &: :07/0942: 897./0342.3. 8.::8./008543..89.3.. 7/45.8543. $0745.370 . 3..00405789:542 $ 507.4 30 :530 &209..34:209.47-90 ..09:247.0 8.7.703..08542-42 7:04507.3..3490...30.747..3.3. /897..30897.3.0 .73490.-01..709..470. 7:04507.07343483:8.07..083. 7:07/094207/49420 7/480748942...80..5.9.305030977.34 $ &. .. ...302574/: ./30/0.3490..3022 ../0..-044 3. &..74.5. 0425708... .3854.0 85708...30897. 8: :097.4.34:4 .307043897:9.3.09745.. 4942.70 .30897... /897..7.74942. 5:3.3854.-: .5.58:.0897.308983:94:4 . /897.3490..7345798.93.4.1:  7:0425.703. 0 %7.7.05.3.0797.. 507.0  7:03.9705.3.470.8947348942.920942..87. #043897:9.. 03907..341.. 507.974 709 3.73490.734904 . $ &.. ..08:3. 0 /89.909.574. 7:7 .47-9.3.0 /897.385.3.. 507..0405789:542 $ 3.349:247..-: ..070930 97./.0405789:542 $ &.347:-.39:247.3..341.3.30397..0 :: :0:4 ..3047-9..98:3..470.74 3.945.50-7..3030397. /897.7..3054134.73.747.73.... 43:9...73042.570/30/0..30:2093:900 0 /897. %7.0 807.5:39:2.3074 3.308:57..3.703.18.:/43024 342802039:#05.... . 7:7 .3.3490.4:.30897.0 97.9034942.74 3.0897. #043897:.:5940  #.78.970942.. 7:04507.5...0 0 8. 0 #017.. /897..308543.5. %7.3..07. . #. 470. !434.. $ %7.4 30.0.7. 703.30 ..307.30574909800 0 /897...3854.89.30397. 507....3889073.87..3.45.... #                                                     8   !$ &.8.305907. &: :0897.3.384:.07.0405789:542 $ &. 570/3.3490.3881034/.::8.270 3.73490.08.8:30 0/0 .030: 30 40 0/34897.0 .. 01.34897.5.4 342 .87.3./. 347:-. #05.39. .30 .38.30/7:9:247..89...42 .4 30.307.0270 3.739:247....3040/0..84-.. 43:9.3.. -73.920942.8:3008.304507.3054134.39.3. $ &.8 7:04507.08543. #05.7...5.3.0 /897.30897.04/0503../.8: :09. 703.3018:70 470. 7-94942.0 0/0 507.4/0503.. $2./0342..

 .

.. $: -. 70.70.9: !' ..31472.

.

3. 0.30890 . !3. 89.:-..42 4/34834 /039382..7:3.454 3 85:397454 3.348308:3.70 030830.325789:542 '.:45 4.34.35.348. /7093. 42:3..3.345...0 $.: 30 40 /042 3.307. 302:: 507.384:.9.97.89070 03. 489045..9:870/302:: 43039..489.94. ..7.. 507.9. .3..3 85:30/3454 3 85:3/.-7390942.890 %25. :53.:0348...3 1:3.:.4/570/ 480 /0.42-37..4703.0 925.89 3.7054.. 425.3.7 ..302 #.89. .85.3.0 507.30:-307:3084-7: 023.3.-47.8.34834.0 47. -45480.341.42 85:30/3454 34/ 480/0./3.7054.303483545.30..3. 054 3/47.738.97..2.7043897:9.307:30:-..:-.345.89 3./47. $1034/0942.8 34854732 97.89084247.0924/0942.3. 3.8..-07.89. 7:4507..50/09420 8:45.04942..4/ /4 !47.30897.342.348.894/0942. 4..80. #0..9.89.57042.: 30 40 949.4507...3..3085:3.3.0/3454 3/7093... %7.:-.3848:4.4587-.7489 85:3/.:348 397.73 ..8425..3490.345.07.. 4/897.454 34/ 480/0. ! 3..7.. 0470384:-. 7.7489 85:397454 3.3.3070087.. 0:830 :530-4:5.0348.39:247.2.89.0924/0942.8942 ...04942..97.. &: :00840...4507. 3974942.0-4:5.34.:7.. .897:9:732. 054 3/47. :89:1. 734942./.3483:8.8/703. 0300/34470384:-.89../7 897. 0:830 :5308857.. .3... #.:2.. 030:-..7. .17439.348308:3.3.4:-.3974942. 507.342.17439.4-:.. #043897:. 507.0 85:3/.302925.7.17.2094/..42 /039382..189:. .348.8:209..-4890340 #043897:.4/.. 42 4/34834 4/897.30890.43..3./7:254732 3.9700 #043897:. /897.383.9.30:7:3084-7: 024/348343.73..825789:542 470.:-. 734942. &: :00840../.7:59:70-:-3 .890 95' #0.9:870/302:3:97. 7:4507.3848:4.:348: $:-2:43../.30..3...870/30:.7345.3..805..4//403 09..../3.3483489: 507../.397447..5489:5.3483:8.3:.703... ..42 4703...30-4 3. .42 7:7 40 03054890897.34 #.43 14:. 030.4507..:7.9:54/7: :.30842034..9942. #.0/4 904/3089. #345.:348: !:3.0 ..0925.32 .3....3. 4-4897.345..:89.890 %5 925.3.12.734120 507.3.0 30 .7043897:. ..2094/.8..1743940924/. ..9:7.%5 747:7 .03/48458.89..89.3085:3. 3974942.4 0348.345.89.5079741 3. '.3.0 7:7 40 0302.44703..925. . 507. #                                        8   !$ #043897:. .3.382.4/..3.345.0/3454 3 /042 3.-4...3.0/4 904/3089. 03. ..9:247.424/ 85:30/3454 34/570/ 480/0.039:.3490.3:.5480-34 897..890 95 925.489.3483:8.17439../0479.0897.50/0942.348348059:2..0. 4/897.44703.80924/42 397... $9.890 89.304 9. /042 3.4/7 3-4083. 949.454 34/570/ 480/0.

 .

9: !' ..31472.70. $: -. 70...

.

3./.1834/7 .  ..3.30 ./47. .3..0 3.0 4507.8097.30/7 . 020397.7:3. ..7:3.24/1.7:3.0 8   . 7.4743.3089.7020342489..3.425.301.7489 /897.89. 03.3.- 7...9.54.3907/039.4743. 4/90 43.2094/.54 .3085..7020324897:3.385.0/3454 3/7093...34:-.....9.5:3030.:4//0.:-.3.... 7035. :77.34 97.0. 8904942.0.370305:3030./420 9.7:3. /7093..93. 090 203:2489:  7 .- 7. &7. .:3:9..25:9..9. 3/7093..:4/484-.0 4/1.9.9478...3.0/34470384..00.- 7.5... :3./.7.32709747./.0/3454 343.1.470380./..30 .3.38/039.209..570 .9.57.:-.0.307:3.73.5480-34 25.0.3.7020327:3.... &: :00840. 24-.30.08397.090 203...34:-...-9.9307:3.907.5:3030.8090 4/34834 3.43. 4. .3.3..:183443897:./.3.307:3.8090 4830 4/0.3:82. 183 479.7:3. ./.2094/.7328/70302 .345:3030 4/897.39./... 47038.3.3.. 8543420894:2489:8: :0.503 3.:3:9.3..01.. . 54..:30: 4/348808.33424/80: !70/89.1834574909847.2094/.1834574909847.3.1:3.0 8..7:3.8097. 3089.4/570/ 480 480/0..: 025489:5: .8:-507489..3.43.7:3..39. '9.4/8057704:..0.4834.39...7./.. .- 7.2.70203024894.5434.34.907..30. 54942.54 .5480-34 #05.34:-.- 020308.370305:3030.57.08975./.. 3/70934/70934547.- :7. .3./...3..4507. 4/1.- 7. 3. !:320 : ..5749098.243.  0280.3:82. .70937. # !$ 3907/039. !:3. 3.0 .0/34/03./.4/4. 30:30: 4/348808.2094/.7020327:3..:-..7.0 7:2. .7.. 0470384:-..30.302 00203. /042 307:3.707:3.3...090 203.307:3././.97.. . 83..7.30.25:9.5:30209.- :7.4 97454 33./.3.39..3. 54:-: !4:83..1.- 7.3.. 4794942.7328/70302 !7.2. 24-... 8543420894:2489:8: :0..54.  #054.3. '9.30570 0.08975..70937..../.7.57..3..43 5489:5.54.243.7:3.-47..50420097434 02 4/90 43.8397.307:3.7.7043897:..7.8090/70934 7....2094/.5.0/34470384.74/4/3..07.34:-./303.7489 479. 042 3. 030 09.38. 5748947.:3907.. 0470384:-.3089.30 .34.08975. :3.89.3084203 3897:203.7:3.20 32:-2..8:-:87.-30 !42 3.3. .. %008458.:/.. 3.73.7...7489 0 030..-057094/304587-0470384 .570.00../4/3089../..: .- :7.74304/4..89.7.3.8097..- 7.:4/484-.3.0 /4 904/3089.  .3. 8904942.:/.70.0/..70203024894.2.30 .498..7.0  4/34834 57.37:3.- 7.0 .3..803/4/438424587-42470384 .01.3.3... .37:3. 4/90 43.43. 7:3.3.73.4/-.54.4 97454 343.3.0 1.:4/ 480/0.- 7..3.3.2.0 4/34834  57.38. 4794942.3.900845807:3.3./.0 3/ 2094/.. /7093. .4/4.: 025489:5: #0897.3.:1834574909.0570 054 .7.3.89.24./..70937..0..30 .30/7 ... 7.340348./32 5:30302470384.3.3: 7.- 7.- 57.2489.8097..7.. ..301.53.: 54942.. 0 030..5:3030. . 3/7093.:/./042 307:3. 209.0/34/03./70934 4-4.85489.305:50 '9.39.308/.3.8397.34/039.:-.7:3.2..0 /44/3.2..3 020308..7.5748947..: 05:303.2489.

 .

$: -.9: !' ....31472.70. 70.

.

30-7.83. 034 -043897:.92.8509. 034 3.73. 794/4398./.7.7.30 /4.9.. 4808/...00203..4 ./0..4 073.457094/34 # $ 3.. 8975. 37.84. 000203.7.89.73 . 000203.00203..385.54/443897:. 8:-2. 0343. .9478...5470/-.4794/4384:70 .:94.42 5:3030 '089-:45.9:7.3. 034.3/-:.3::2.308:-2.34.. 7./7.4794/43984. 507. 7:7 40 0302.497. 9.5.: 09094..734/ 05.8.3002039:183243897:..4794/43984.039:.3.54/443897:..48307.3.42/703. 7. 000203.9.5470/-.9. 89045.3..9:-0745.2 209..497.7.200203942 #05.3..349:247.4794/4398.0 794/4398. 42 5074743. 572.8509. '089-:45.- 7.9:7.2..- 7.04-:. 0/0834.3/-:0 507.-07080. 209.89./4 :: 034 097002039.5.7:8.2. 8.. 83./.803024 0.. 30 0/0 .84 ./.30. #                                8   !$ ..794794/439840 03.0 794/4398. 703:0942.341703::2..- 7.7.3. %705.- 705.942 4/0. 000203./.9.- 7.307:3.89.200203942 8975.9... 4808/.3.5.0 7.5470/-.33.7..8.8. %.4808/.5.5820344-7.3/-:494242 !.7....4808/. .84-4/324 328: 3 3297. 30 0/0-42.5470/-.5.84. 507.8..- 7.73..4794/4398.8:. 5700/ 4-7. 4307. ::834 :53/703.39:247.0 7.0808975. 0/0834.5470/ .39.:-.9.9.- 7./.84.3423./420 9.9..9345700/: .8509.34..349:247.7.58 570/.9.04..9:7.7..7 549547.- 705. 033.08.0 7..30 3./.428. .-0339:247.84.04.0 .2..7 : &.85789:54274:89.3085.8509. 7.09. 0370 03..- 7.74/074.7.94808/.3.9..2.7./3.-.0.7.4 3 4/439403/7: 189:.39: 794/4398.300/34/0307:3..54/443897:.:830 :53085789:54274:89.7. 0 097002039.0 .58.89.9.09: 43974..- 7.2 0703089:53./. 4808/./47. 5./. 8 34 3. .. 8975.0 8:-2. 703:0942.39./083 2.5470/-. 0:89.0.5.489:-...2.. .: 8/.3.. :3.48904942.....34.3.7.385.9. 7.00. 03-0 43897:..2. &...5.039:.01.7. -:..49. 0 097 002039. 54002039: 0.89.94808/.7..3../42089.5:3420 : ..- 7.7.89.84./..94808/..7305:. 8.4794/4398.385.5.2480/3234.9..0 7..7.73470-03.8479494242 4709. 0:89 /4..9:7.2480/3234.-03349:247. $..:830 :53082. 0:89:89..5470/-. 894..7..54:-: !489:5.78:5..7../.7../.1830:/.80.3/-:.2..-.4808/.4808/...3/-:0942.3/44507.7..2.8:-2:43. 4/348345489:5. 7.59. 033.8 3.4794/4398.84.::8.73470-03./4:: 034 097 002039.8:-3:. 034.2094/. 4808/.5:5.-9..24/1.7.: -08.9.08.:0: 7:04507.4794/43984.340 03090 42.794794/43984.9.30578903.3/-:.00/34/0300.3.. 547.0 .5470/ ..-47.3:.5:./0 3.5.0 30 3. .-0339:247 507.507897.4794/43984. 8975..5. 54578903: .5. 42. 54:: . . 08.4703.3..8090 4/34834 3.94808/..489 8.3..3540.9705.. 54.9..2 :574207: 209..7.7/9.89...7.5.3. 03-043897:.0489049420 2.9.307. #05.9.1 57.: 8/. .3::18324794/4398243897:.5.7.17.:830 :530 2:40..58.84.9:247.0.730:/./.4 0307. 7./.909.4730:8300.92.: -08.7.. #0.89..54/4 43897:.330 /7093..4703... 4794942.795749098070.5.734.0.9/4/..39.0 4-7.. :/434 0:89 .7. 034-043897:.5.:83.

 .

$: -..31472..70.. 70.9: !' .

.

.9.4/38:1....84-4897..7001.9.7.1.9.7080/34897...85:8 -. 8.04942.8:.. 470.89 3...3003/4574900 507.5.8.3 $:-949..8942442 $ #080.08. !.749/0942.730942..9.93.824:9.1.7/4305.470342 43. /70..3.94842 $ !.3.738.30189:050:7.385.703..3. $:..4507.7.32.41.8-743484542 4. 530:24.730942.3./7:4897..4208547....732 24:9.4587-.342# $:-949.02.7043897:.342# $ !.4-:8.30.32 3.30 :530 $ .3/.84-4/32274.530:24942.42. $ 4-0942.7/3.3.9:247.3.8.0 $ %7.93297.83.342##80.730942..8.3.85705.4220/...342#$:.1.04942.87.. $:...7043897:.008. $ #043897:..342# $ $:-949.. 80/34897.7. 7./: 3.80/34897.84-4897.93.39.1. 4-.7043897:..42. 3. %430942.9.0489420 %7.9..08.0./703.734.9.7.945. .3..730942...97.-743.749/0942.47/0942.89030-743..3..3.$ 747:7 4 03/484584 4/897.. #05.808547...1..342#80.30:..342##80..8.3.0489420 %7. $ $9.:. $ 8903...7.9.4/10243./7:4897.89..494242 #043897:.97.730942.841.7. ... 0/34897.80/34897.342 7542 $ 470.42-743.734942..3097.3 $ 47/0942.7.42.3.7.7..3448.730942.893:2..00-743. 8.9.7043897:9.97.814727...5: ..30-033420 03/1 574203.5: .530:2430942.8/80.734942.7.77. #                                         8   !$ !. $ 7434942. !.7.05.703..30-743..342-.02.4//.3.70 !.945.0849. $ 47439.89 3.7345.342##$:. %430942.3..04942. 3.3. /0479./08547.-0334/439403304/4394039:247.3.80/34897.3270 30284-4/32 274.7.7..3.89073494242947.9.342#80. 741.80/34897.947348:89.3: $ #043897:.5: .0 /897.32. %7.4/47...9.87043897:./: 3: .7. 4/..02.70 $ $:-949.730942../703.1.3. .34.58.1...734942..570/30890307.7.5: .30897. .0204305. #043897:. /034/0942.7. 4-0942. $ $:57.734.7.9.3.00 #043897:..3490.89.. 949.0.4397../7:4897..9.80854. '079.3097.8 0/34897.5.57/..:20934.89.808547...7. $:.:830 :530 #043897:.3. $ #080.40/07. 703. 507..070857.342.2.890 $ $020393.02.34.3270 302$ %49.:2.7.342.8:.730942.00 507.79034/094242 .42 $ '041. /897.5.3..9..734942.7080.24942.730942.3.703.7.84-4897.342# $ 47439.703. .3.5: .3.3.302 ...3.045..97.9.03..008/709342.3..3 $ %49.7001.0489420 !07:9.734942. 8..97..8:3. $ .9.948.94804//0..204305.730.42. !. %704942.35.7080. $:.34.7.730942.30297.342##$:.. 7080.730942.8 .530:2430942.005: .730942.3043.0418:7.89. 43897:.3.802039427080..7... $ 47439.3. !0:74530:20942.3.8/4/.9.1.8.824:9.:/.3.730./034/0942..5: .34254/7: : 3. 8..73224:9. #080.3270 302 $ 89.730942.41.7/4305..3.

 .

70. 70.9: !' ..31472.. $: -..

.

.947.8:-:9...0397:. $ !07. ..7/$0333 $ 470. %47.3854.9.7/0942..80..3.. $ 8547.45 54%703/003-:7: $ -/423.20/.:87. 9742-40942.89.7.. 85004942.3089030 7080.87 .34200974/42 &7..8..7/.:4942.. /010..79070 $ !07..:.790702. $ $7 . 08547.3854.87.0397:.73.:8.30897.3089030 $ 507..89.4790.2.7/.39.7/4942./0109.2...9:88059...:45.. 397...544 .9. $ %7.30..203...8..3089030 . 574 7...4703.2 $ 010../. $ &7..:4942.4942.50:70 5:/7. /0479.30.30:720'.30.30 7. /7093 ..97.385...-.3.24.203..3490..0397:. #                                      8   !$ %47..5424 3487 .8.8059:2.20 08..203.30:72087.348:89.545. 705.5457.......47.3 3.32974/.3.03435.3 ..-743.40 $ 970. $ #05.9.49424289073494242 $ 8. : 08547. 9:247.4/897. .7/...9. ..3487 .97.30 : $ :91457490.73.39.07348942...203..97.7...  $ #05.3449.297.. 4/897.473:/4.02.4897: :: 034:2..02. 30-07 $ 7:070.:85/..947..474897: :: 034:2.9:88059.9747:2572:2 $ #05.730.7.:89. 428:74942.30549547342.3 .7.322 02 4507..30008947. 5. $ .7/. 08. 0/..8.34.. $ 25.8.7348:89.4743.949.45.7..7.:: 34.3089.. ..73.3483:8....05: .7.297..... :: 03.30:720 31..893. $ 9. $ &7. $ .. .07..3. $ 507. 7.8934942.87.. $ %7...5:25.2..0.70-..3897:2039.0380../703. $ /897...7503907578903 $ . $ #05..1.385.7043897:.203... $ .87 .:3/.89.97:3..087...8059:2.80.3.3002..030.7070942..39  $ 09.54439.87 . 97.890 $ 8.7.79.345.3.3490. 8..8. 05.30..3./0109..7..47547.97.30.803/4.942.8.3.3089.97. $ 0479..790748:8 $ 4743.34. 0897.3.. .3...7907. /0307.203.47934..34.3000 .. 4/897.:858.0343- 5. 7080.00947.309 4/0.19 $ 47944743. $ #05.345. $ 428:74942.3089030 7080.3. ..3:..030..87 .7.4 0308059.4942.30.4743..3000974/0 2-40942.30897..5: ...34. .7:59:77. ..3. . $ 31:3/-:0942.345..9747:280. 73:1 0...7039  0/34897: :: 034:2..89 34470.0 ...39...4..947... .... 02-4...438. 4/897.385.34.3089.3003/4.703907308..5. .. $ 897.8.79070 2.97409097.345:8340307.7/. 08.02.7.734...3487 .802039 $ .. $ %7.7.89 3427542 $ #05.8:-814/3200974/.470.203... $ #05.47934:...07.0.805. $ $.07.3. $ #05.39  $ 25.  $ ..89.89 3..0..7070942..71.947.907..38.974.030. .3.03/.0/0830090 $ .17. 4507.30.. 5..8:.343 $ #05..39. .02.. 3.3.730189:0 $ #025.39  $ %74897: :: 034:2.3000974/0 .947.385.030. 7:04507.405039..3.07.7.90.7..7.5:243.34/0109.3. 947..479...2.. 4507.39.97:85/.85..70-. $ 470. /9.. &7.7:..39.4703.8.342..3487 ..-7.:4942.7.3003/4.7348059:2.88 &: 03.47945:243.$ !0:70942.9: .: 45 .. 5.39.203.7503907578903 $ .. 70.:0 05:./. 8.. .87 .0397:.097.4703.: 428:74942. 5:/7.89424.79070 .8 507..30.79070942.87. .3:45.34 97:85/.. . 397.

 .

.31472..9: !' .. 70. $: -.70.

.

 #.38.3..9..83. $ %47.7043.43..9: 50710730.907.79070...7907..385.97..9:83.7. .3.30:720 .345:243.0790-7.:/..30.38..39.  #09741.3.. . .79070..8:.9.  -/423.4.8942442 470. 03.9: !.3902-4 341907.7.397..9..30.3.4.. $ .3.3 ./80.. ..3.4.. 397.79070 $ 897..0343.8942442 $ #080..30:720:.34.3.749/3428:89.3..4790 $ #043897:9.47934:.4.3.3. -73..-/423.8/70934270.-/423.9..21. . %742-03/...942 $ $97553./43:/4. $ '8./80.30.8942442 $ #080.7.9: $  897.7907...7.3..7.3.473:/4..7.3. $  #./43:/4. . .30:720 .30.030../420 9. 947.79070 ..30 .947.4790 $ -34....7907.3..907.89424.3./..07.3.9: .8942442 $ #080.9:8499..79070 $ -.-/423......35.980.4244/3.8./030942...3.3.79.30:720. .3.1.0..5.-/423...749/34280/: $  4/.3.30 0 .304.30:7203.3.  $:57.  :3. 03..30/:.4..3.3028.3...3.703.907.-/4203 $ #080.93. $ :.7.30. $ 79070473:/4.4790 .30.0.8/70934270..79070473/43:/4.3./43:/4.9:8499.7..730.30:720947.07.907..5.47. .3 .9. -458.73..5071073.3..3002-4094209/ 7:04507.83909 297..:0405789:542 $  507.03.073430189:0 $ 897..2. 4/897..790788:39 45 .030.30. $ #043897:9.0 $ 79070/43:/4.: $ 507..7907.473/43:/4.43. 47. 8.7907...89424.19  /0304-:.07.79070 $ 7:0705.7907../420 9.213 ...307.88... $  &.30:72../80.8. $ 397.30:7247.93..-/423...342..3. .3.. $ #043897:9.3428:89..  8. $ -/423./. 03:.21.3. :: :057....30. 0/34897.  #.74343.730.3.30.0.89424.. $  '03. .9:7..21..79070942.2.0 $ !4/.342134 ..5749003. $ !4..0.8:.-/423.578942. 85034703.474. $  $:57..3.4.70203- 5.3..0343..30:720:..3.3...07. #043897:9.9: /4/.4790 .07.3...89424. 8   ./04....9:7. 8:-. 4./80.30.88 ....-/423.9..8.0790-7.03./.3.7.3432..8.7. # !$  7907.5..4790 .907.7907...4/5:243.. $ !4/...385.3421348:89.39./030942.79070 .734..3.4790 $ ..7. 20039074.:/4.30.08975.89424.749/34280.9..70 0 $ . 4-4897..749 4.9:7...:.397.79070 ./80.7.4...03..:. .79070 ..79070473:/4..9: 4732/432:/4.3./:.3.3.30:720-.8..30:720.  4/1./80..7.7.305:243.3..39. $ 397.-/423.7.03.89424..30. 54794.7.0 .34280.30...5.9.3028.83909 297.7.4790 $ #080..8/70934270.743.5.385..90789430 !498 $  507.9.:.. $ #080..3.30:720 $ #043897:9.0343- 5..3./030942....2. 507.3.3.: $  $:89../..4:9.:.0 $ &7.7907.030..80.942 $ #080./43:/4. . $ 507..4790.73430:747:7 $ 397.4244/3.07.790700405789:542 $  3/484585489:5..473:/4.0343.30.30 0 ..8/70934270..3. $  #. $ :94.7..9 8.30...3.1:3...03435.3.

 .

9: !' ... 70.. $: -.31472.70.

.

$ 41...08.38947.38.03074.30 :20:7.08..897489420 507. 507.38.34.5.70.7:59:70 507147.89.8020393.9.7..89. 97.8...:8: 8. : 974:944..385.9:97.02 $ %7.. .30. $009..494242 #080.7043897:. !4745..8.3.49420572.428041.947.. 041.370..8942442 4507.-4574.494242 7498./4/. 0:.8974508.. .4.7494242 947. .5438907707:. 703.3.. 744.30-0339:247. .5071477.8 443 $ '.4942.4.947..54749 3970942.709:2.342.7080.89424 507.8970942..0942.3.7342. 8....4.9: $ 397..9..3089420 0:348942..70.857:3 %7.7. 41.709:2.3..:/04.3..7...949. $ 0...42. 3/4845847:7 44/897.... . $ 3.39:8:8.7342397..89424420. 507.3. .. 448942. 0:. 0/3.5..83743..494242 507.9.89748942.4 97.079:.3..34 587-. !. 0240942..8..3..34 $ $5030942.347. 44508.079:.397.73..3.4/.89748942423.54.3. . $ -/423450730. !749440942.792. ..73... #080..02.8 0:.9: #080..4507.9: 41..8970942.89748942.70 0::8.00/3.3..3.7..7...34.3.8572.34 507.48942.3.7.8942442 $ 41. #0/:. 3.7.897:9:70 #080.8...-0707: .3.3.:8:97.80:3.3.709:2...8.05.3: 048942.3.8.0942. 4804-. 397.. 7097489073. 97:3.::8. 397..3.4.58.7. 42-37.0/3.38947..00 /897.54#0-03: 4/- 78...5.8970942. .3.8009. 3970942.7.89.443.89740390748942.70.70.41:3/45.5.8970942. 41.3.89424..89.38947.03.3003/45749000/3.30189:0 02474/0942..-/423. .0/3.4942.0748942.947. 97... 0:.. . $ &7.08.30189:0 507..7.0942...3../..3.. 703.80030 %7.749 #080.4.3../:.0 041.3.494242 #080../.49424290572..4.20 :9.2.30 .0 503/0942.08.507. #                                     8   !$ $97.89744 30189:0 $ 39074942. !47424942.38709...38947.080 ..4 57494942.7080..3.7. 507... 507.34/0-04 507.7/424942..89424423. .7/45..42 0:..0942.38947.048942. 03 5...0/3.34.7080..3.7.342390754.5.. $ 7:0705.80.. $ !7494824/0942.....039:. #080. 0:.70..3.40942. .8.3../80..34/0-04.3.494242041.9:742.8.342 ..041.079:...7.80030$ 507.3.9:8947.0/3.4 97.9:8.2...890723490723.8970942...9... %49..8942442 !..54.34::8. 824/48942.70...8:.749../0./..8942442 3907473..4942.39.3.-0947.947.70..40:34894242 $ !74 703.9700 $ 41... .9.30189:0 #080. 8: :0/:4/03440/44 942:  08907477.547080.7..8974942.7498. #080.70.3: $ 8.89424.42-07080.. 473.20 :/.040/03.3.507..3 41. !7089073.:443047../0307: 8.3.3.7/0942..0/3.34$ 41.3..7494242947.9....0/3.0189:0709:2..342705.....07.709:2.

 .

31472.70... $: -..9: !' . 70.

.

.-4/1:3450794398.5..3.3805.3.3089030 8547..942./080:8 .8..385.05.30087080.3. 0/./.9.4/897.0:73.39.890942.38947.30189:05043. 587-. 507. !.05..90942.-/4203.3247.907..2.7. .. 97.3:.:2-.8.3410247.7:59:700970 $ %7.97.4/.3..2.3. 703.7.390...89424.7.370..34507.5.9 30. . #05.9 30189:0 $ %49.3.370.05.9 30.203.3. : 3.5. $ 042 3.. #05.897..077. 547940390748942. 42.9.4507..2.3.0 .5...4587-.370.5. 4-0942.302:9547.17. 80:3/.3097-: 30890305079430.897480 #05.32.820. . 3.89424.-/423. $ !07:9.34570/0..1. : 94942:397.7.3805.9.. $ !04942...4297..58..203.08.7.70 .3008.0..7..9.4/4.. 3.897 3.-/423.90942..58..077...-:-70. 08547.3... 8.7.7.-:7042039.9..370.370. . !. !.40/.4897:2504342/.2.7. 507.9425749042 .3..5434.3410247. 507.34947.17.9. 0/34897.90942..-/423.077.3073.80..4507.94/:4/030942.3.42 $ 3.89424... $ . $ !.89.9 3/7034. ## #05.09.3017494942. 5..30170942..3017494942..-/423.. 01748942.9 3.89.300 89.5.42.370. $ 507.3.-/4203.2../703 :08547.5.542.370.34.370. 8. 0174942. 08547..0970 $ 587-.4942.4/4.300 507..9. %7.4507.854794039074894242 0/34897..998..:42 $ ..5.3..3 24/897.-/423..73497. : 3..4507..7907. 3.30087080.30/.48.90942.3. .203 890340 $ 0170942./703.30097.. .30.-:-70:08547.8574-.3..4730/43054.:4397.08..-40344. 507..:.9.34 $ 507.9700..58.370. .70. 4/-:-70..3.7...370.300 ./:4/0345.90942.9700 : 3.3.4/5.3.. 0230170942..30/.4/.80:3:242 $ 507.4/4.5.3.890 : 3. 7080. 550 $ 3..545.9 3.942 5.25. $ 4. 7:04507. 3. : 3420:7.8 070942. 05..890 703.3.8:97.9:247.3. #05.300730897.-:-70.0..7043897:.3. 3.5.385.073.8/.. $1390745.. $ !048942.3.4507..340 030:2-.305079430.3..0970 $ 8020390942.5.90942. 3. 40..3.8/:4/03:24280:3:242 507..9..7..08.3.370.. $ .05032 :7090742 $ #05. !.3.8./703.02474/.421.89.4 $ 507...3805../7:. .0970 $ 0.4.. 703..89.14727.3.385. 8/703. 54894507. ./.325789:542 $ 507.34 -:-70.: !04942..7.942 #05.94242 %4.3 507..39.89 342.3.-:-70.08.. $ 083.0970 95 3.7. 4/897.4/4...39. #                                        8   !$ ..9 34.../703.17.78:5.5.9..:5424 /45507..940390748942...5.7..3. 9:247 .2489.385....54894507.73 .30087080.:2-4942. #0.897.$ $:-949.. $ 0230174:709070942.34 $ 507.4.90942..73..7080.4897:27. &: :0/703.3..../0.80.3.3:8.5.302 !07:9.370.70. 7094..4/4. : 3.7. .907.54942..38. #..4-4897.3..17..890 &3:97.400.3.

 .

..70. $: -..9: !' . 70.31472.

.

81472. 9:247 $ &7090740444:9.38:709074..4:203.-:-70..:.'5.0/34897.890942. !4.89424..:70907..20:7.73.. 4/897.35789:5 4/575702.3040/020:7. 709:2 0:29/ 890942.0. $ .7020342 4587-428209349..5:- 3. .3...:70907. 897.50730179 30:73801024308.30.7.. $ 4307.30:70907400 :5.97.4 4-4897.-:-70. 8.30189:0 .890942.0.. $ 25. %7.34 &70970942. /.3.38:7097.7.89. /703.34 ...38:7097.4/.054.8979:70 :2-.5708974120:7.8942 9:-:..0897.8.34 8.:: 90:97.-.. 0. 8948942..50.8/07.. $ !495:3..20:7.89424...3490.3.39.3.4587-.:70907 57420303. $ 3970108304507.:3:9. 397.9.3. ::8.8570/.0 0-74..34 $ %7.. 587-./.5.3 90.542. 82.:4 : 4-4897.73.4/5494. 4/897..30507:7097..97..3027043. 709:2.39. /7489..3.....203.8.-:-70..-:-70.35033189:. $ 25. 4/0897410 8. :.7080..890 $ !. .7 24-.397.04:9.30.3.3024393:909.3 70974.39.:70907.4/897.7043897:.3.4234.9. 25.3..0 &2. 443.70..542 8 34 $ 25..4507.42 #.58. %7./0.7.0...30 .2..38:7097.:20:7: %7.3485.34 $ 25.:.742 8948942. 7.. $ 0.074.:.:70907...08.:70907.3213 0/. .0230170942.. 3.897. .4/ /..4507.39.97.302:709707043.. 504:7090734854..7...:20:7 4-4897. 4/897.907.0 0/34897.5.348942.39.9.38:70907.07.3:2-. .385. %7.84/897... 3..9344/-440.5043.34 03020:7. 575702.. 3. $ %7.3.:.39..39.:420:2.890 042 3.5079430.. 4/9:247. 8539 $ 587-.9.3497097.3.7349:247.43039.045.890 7080.38. 54.94942..3. ....30189:0 $13907305.3. 7.2489.3. 84. 894 !07:9..7080...507:7097.30.3.:709074942.3854.5043.34 8.. 8539 !0.4..34 &709074:709074...20.. 08547. 042 3... 02489.39.. 7080. $ .34 . &709074.45480-3.020:7.3097.385.. #                            8   !$ !74 703.30170942..9.8974.20:7. .:709748942...9/ 8894.70.0 ..3842094/ 70470 -0570/.8942.38.::70907: ..... $:57.20:780:242709:24244342 !7024 .4507. .45480-3.3213 0/..894-:-70. 84-.89.30170942.:70907.. 4/.8.39.3.20:7.30:709074:9..:70974942.48.30.3:70907 %7. 897.542. &7097.203. 30174:709070942. /.-384.4330170942.8942 !49. '.:709074942...3..3. 08.38:7097.90907.34 $ 25.3842094/ 4-4897.87025..3.42:70907. /4/.5043..3.8942.58:./703..344./08903. %49. 4.:.730.2. 9/ 3970108304507.420:7.3. .3... $ 0174508.894-:-70.39.20:7... $ :9497. %7..0-:-70 3. 3.39.4 0/34897.20:7. ..3490.20:7.385..:20:7:.9 3.:70907. 504:7090730 5.3.3:7: . 2.. #05.3.203..890942.70.89 3-:-70 $ !70/854.890.89424. 4/897. 8.9.3.07..-47.. #043897:.3454.:70907.3.30-:-70../0.70.-. 0479.70/..%&# :709748942.:4 : 0/34897.39:247 9/ ..:70907.38:7097.9.385...8.0345.39.304507.-030.39701083425. %7..3574203..20:7..30.:70907494942. 08547. &709070942.4/2: .4/5494. 4393:909.84/897.39701083425 507.5..-/423.9.. 484-.385.:70907.890942.:70907.39..39701083425.30/0109.2.3490.89020:7.30897. 4./..079:.203.7. 7:008.:20:7 0/34897.-030 !495:3..890942. . 70974./0..079:0942.34575702. .385.4507. .

 .

70. $: -.31472... 70.9: !' ..

.

5038.. $139070942.42572..489.7.84/897.. /703. 8979:7...90898.40/0...9 42-37. 7:7 40 0308.73.89.9:7.3.-:-4.04507..:7097.47.304507. 8. $ 0/3489...57489. #                                    8   !$ !72.7. 507.:7097489420189:0:709708/07.42:73..081472.48942.89 303/:7.8749.570/30:709707.57489. .25:9...57489.534 441474942.34 8./703.3. 507.50757489.9089:.39.:70970 5. 4-4897.38:7097. #05.302.04/5..3189:.58.3213 0/.7. 0/34897.47/0942.5:- 34203/0845842 4397442 42-37..3.:70974.034 . 897..30.3.7.. 39/ $ 507./08/07. %..08..5.1:3::8.89424. 7/4508. 85072...90 7. $ 25.93..08.0734.7..:70974..7080.3450730.05//20942..073434475:8...:7097 .0:73810243.3.9.1240 7054..0/7400 0/34897..0.347:7 47.25:9.0 038 039./4907.3.58.7043.. 7/0942.7:59:70 ..89...08.947090898.34904 8.:70970 507..42709:8. 302...:709704/ 030 4/897.349.8.30709745079430.30:7097.. 8. 580 303...39:247./0 4:. $:57.38709...3...3. 45 82:8::8 7./30:7097054-4442094/ $0:3/.84/897. #05.387080.73.....32 507.5.0/7400 4-4897...897493.7.7. 0/34897.7:7.5480-34 $:57. 8 /07.3..085.. .428:57.34242570842:70970 8.. .57489.890 1-742 . .0:-7403.094242-030 !74 703.34 507.7:3:..574203:854..8.:. 0/34897.073430 0/0 3./030942.8850730.42-030 &3:9. :.3..073438:39 #08:9:7.. 4/.8.7307 '.89429/ $ #09745079430.8:54970-422 .947.342..0./30:70970 /07.07343475:8.3000 189:0 001..3.0 3.7043897:./30:709708/07.3.08.58..070:7..90 .3.9304709... #05.84/897.9742-0942.4587-.39...3.38:7097.38 4727. 08547..78503/:..... 7/0942./0 0585.730574900 507.3. 342 .57482.42-030 !72...$ !:-.4730.3.05//28.3.3027043.05038. 8: :07:7 : 41474942.3. 3. /703.3..8.:70970 20.8/010703805//28...5789:5 3.25:97.. : 507. 2747:7 .-030 507..3213 /897..7080. 703.00 0 $940.1-740...39:247.73.3080203808...8..0...5:- 3.5038.90942.38:7097.... /8.8749:2. !74 703.43039./703.. .3. :70907.. .340/.345038.....90742 7. /0947.08..309:247.9 3 .. 8.3. 47/0942. 3807. 8975. 4.7043897:..3. 747:7 .57489.4587-.3.73. ./00585.7043897:.57489..89 8430 57490..309:247.. 18./703.:8..21../7:02094/0 587-..3.8 . 5038 89. $ 507..4340/0 3.7947:8. $0:3/.507:7097.. /:9:8...0 7080.$.. .5485./4208934813907.7.85072.00 9.-/423.3.3.940. 703:4942.9 4 %7.4 077:7 .9 %7.04/5485.4/9:247./7:0../:509/ 3..-04-7.47547..30.3.57489.50730179 30:7380102430./7:709745079430.5038: ..73.57489.. 4-4897.. 7/4508. 05//24 ..073430475:80 507.8942442 .3 $:3/-07 5:-44. :. . !74 703.7400942.0..9:30..08749:2.3027043. .. 507.90942.8749:2.074-3 /897..3. 7043897:. 8 1. 835.7:2.0 3.3213 0/.7...342.509.. 1:3::8..574900:./44 497097..7400 .. 30:74-...0:..3.074-3.-384 3.50730.835.9..34 3.903..97. 4/897.90 747:7 .3. 507..3....73.1.34 0-.. 97. #0/:.-458. 470.1240 .89005//28.4/.:70974942.3.30 43/42 0/3489.3.890 .93. ..345038.90942.423.

 .

. $: -. 70...9: !' .31472.70.

.

07....009743.30570489..39.70. .07.147..8. 4-4897..89. !70348..3008.4/897.30& 88907484542  ! #05./. 54942..:907..3..30.89.435474/..08..534 441470942..882. 042 3.30897.8:8503473897:9:7.89..3. .07.4-4897.03..:  507. -4897.3.4. 34..89.0 0/0 /703.4048458..5 %49. 7:008.3: 8.79430.58.08.... .7.7.30 454942. . .058 .4.3497. 14:.89070942.. 8: :04/897.3.. 420942.05704-308:3.8:50.42 7:04507.:4/2.. /749:-. -4897...9 4..3490.0/34897...530942.09478. 9...87.07.80/. 08547.8.. /042 344/897.8..308059:2.7. 30.30/0897:..:907.9..25:9.... 43..89070942.3. # !$ 042 3.07. 89074508.8078.7.7. #043.:907.73.050730../074930 8: :0705....0 &7097400/430  897.38. '.34 8   ...8 ....8.3.42 507..89070942.441470942. 97...-/423. 4/897.0/703.0897..30:850. .7. 45408 #05.30  897...09:-0 8: :04-4897..7. .83.89. #. 35474/.3..5424 7..0 747:7 04507.857.3847098894442-030 0:85054: . :/4942..04.147.3574/:.058.. '..  8: :0705. .:. .9424 0.-/423.93..534441470942: 7:04-4897..39..389070942... 7:0.:4.3. $ .5079430. 574 703.3.30897.54/:-44.7.00974.3... 7:04507..8...: 7:04507.424: .450942.7. :95008.0 .3. 4:.09:-0 048942...50.3... $:-949.9:-0-745.0 8: :0 50730.7....3..3..003/420974..3490. %49. 09745./0.3.. .7.7...3.534 441470942..8. $ !. ...7. !70/...3.0  %5 3147...50.44.7443. 34 ./074930 #05.1.30489.530942.-4/703.9.. 84-./..0942. 7:04507.3.441470942....058..542209: 7:04507. 5:3...30897.3490.:.::28.../042 3. 4/897...30189:0 5073047.4.....305079430.  -907...!474 .4.04/897..8.:.5474/307.07.-47943 70937.30 807....::907:8  :/4.4 074/570489.:907:8.304507. .7. 7:04. ..3. 7:3.207 #05.0897.344/897. 0 574 7. /703. 8.5474/.058 &54970-.7814:..30 949...42-030 '.3. ..8.30240 279...8.89070942.3.8. #05..30 747:7 .9073.3 4308 !.39.8.07.09:-.89424.0390.0..3. /748.  $. $  /897.3.8.7347098 097.-408547.3:.705..530942.2.705.53.305474/.8 34 &3:9.0.3.3. $.8 3.3...0/34897. -..  7025. /897.3.3..8. 3. #.34507304942..42 507.. #080...9. $07....89070942.787097.3039749:8.3 -00549420 95 3147.30 7080..09420 0/34897. 0 ... $ '. 07902 $ #080.7.454/.709...209.9:-0 7:04507.42039:22. 3....3.5.7094:9073008.3.03.0.07.3..3880.7. $97..9478..25..0 038039..534.05..7.3003/420978830.:.04:09:-.: !474/4//0 34544 . 7: 3.94545. 2.  43.3.. !07.385.42 3.. %49.3.. 4/897.30  7:04507.89400709400 #05.  2034942.30 4/897.050730.:8. 2880/.3.0897.30  #043897:..::28..385079430.305474/30 7.3..3. 5073045.94$9034.07.3.34..

 .

70. $: -.9: !' .31472.... 70.

.

47-908.024892.70/3489..3./3. 840.7054..30.8....8:9..97.3297..3: 54...80 8#40147.709742..7.:907304507.5480-34 ..5.0/3:897....3.3497097.9.3.4//0909.342/0:2..8942 /897.3: 3.48904942..0048987043897:...42 %49.42  8904942...709742.... -458...342.97:/34 . 470...2543. 4/897.0390.304890483909842.3.3..08489400543/. :2.8.-/423.1.02-7.93..302 549547.3.3..:0/342.3.5480-34 %49.97..:8.80848904 839042 587-.0394.2543.4703...1.3.942. 8: :0:20934 397.7870 /897..: &2.78.  .7. 5073047../.3097:/34 0 7: 570/97:/34 0 8: :088907094242 234. 4709.80 97.0890342 58.39.48904839042 97.734 #054..:.808003907.304 9.2087080.381:.89070942.80 48904942.4890942.8942 .80942..30248934/0109.9807043897:. 470.73.3.422..42 #054. 8904942.9.4703.2.3..385.3/-:0 49.2.3.30. 80:3/.3070937.$ 7:0397..304014790 8489342 .39.3:47..39.428.24892.730.4898..8.9.2. 7..4703.4898.. 470.3. 8.830 84890494242 48904839042 :2..70/0 %49. 8904942.340 4794942.570/. 304892.3/-:0854 .7054.03/038:54 -00807: .3.9.4/897./. '.0 8..385.7080.0/3:897.907.30489.7974/4/.05842 58.4703./4270.3.2.854345.73483:8.0 7:7 .3. 42-37.8 4 9.39:  %705.305480-34.0...:9073..:7.2.7.:8. -4/4.9:247.2. 30489-0089030 .3042497.89084 9.3084-4/344 3497.0390 #05...7054.47034.80. 7:59:77..  /0479.3297.:. 7:04507.30.2.4703.47-90 8547. 470. :3.4703.5474 .89..385. 3048989.5079430.9:247.39.305.8054$. 97:/34 . # !$ 89.7080. /897.3. 904507.01.:3.39. 9.857..2.34 .30489 8   .7...:.80 :2.109:8.0/03248904942..::28. .489048390.3.279.3..3/-:080854422..385.30:8.38. 8904942. 470.489:7.24892.73.4890942./7:4 345489:5.942 840...07.024892.0 4054970-344-..:47439.590742. 0 9.2:8:..3.0 .. %49. 470.2.9:-.80. 489045 8547..4580 301743940924/3054....9..489048390.48904942.!439:$50880 848904839042 . 4/897.49.39.2.8908545:3.70/3489..:87.:90:97:/34 0 02-740942.038970942425071:42 %705..4703.4890942.3. 8904942..302..7054.  47/4..47034.:2..0390.0924/09424281034/094242 080.7054./42 70.3/-:0 !..8..942 -.2..40 08903.80 8489342.39.7054. 4709.7/9:: /...7.3/-:..80:3.3..7054.84890494242:-4 32/04..04-.2..384.4703.3: 48904942..42 #.  02/.80 840.42 80/4/.4283:8.3.3.2.49..730.0390.422.54203..300945 3097:/34 0 4.9.9.3.4703.:945.08970942425071:42 4804/9705.80848904942422. 042 3..84890494242:47439.848904839042 4/425708804890483900854 .242 #054. 7:.02... 580 3... 824-.3.49.80 -4/4. 3048989..0109:8.3.734 ..8942 24-..8 9..3.2.-0489397.:945...304 9...80942.385.4703...: 0...7.9:247..10942..807.5./7.385.3090254742.9.3.30 470.3/-:.2.30 89048390.0:5474/89../4 580:/4.342/0: 507.102:7. 30489848904839042 9.-0/7:/4/.5 5.3/-:0 !48997.3/-:0 .9470.

 .

70..31472. $: -.. 70..9: !' .

.

30209.-34403.0..08:8./9:82.39..0 4507..7974/0... 4/ 7974942.0942.3.8942 $34.89.3084-4/3490..8:3:9.0 3.. 470.390734 $ .:894/0:8.304 9. 5.3.. 7.9.9..0:304/834.0 3.-..24892..7541.3907357042 -0/7030489.9-0 0/3443/..907.0 3.302.9-0 4-. 0 08547.80 23 $7.5489074734574.4/3089...... $34.7....3.74.0.-34403.../:8.9-0 4-. $34.4-.3.7.0 3..0942. !...797490. ..43/. .34-4.9-0 4-...0:87.7.480/0 0/7. #080.. .5.09.75.848904942423..344-.:. :-4/30 .-34403.7:.0:8 43. /.4489 51.570/39..8570/325789:542 07..7:8.0/0.2. :30 7.-7:5..4 07:3:9. #                                                8   !$ 5.3.203.04.4893497.7:/7 7..0942.2.470307054.4703.3.3.:9..2.9./4..0. /897.0 :207:8.900 -0/7030489/.. .403.9.:..7.4 07 49.9:102:7.89.-. 18./4/.. 470.3.57042.3.42 30:: 03. 9..0 9.4703.30574900:. $ 7974/0.. .7054.7.04.73209.42854345.3490.307: $7.0.424890443/798..0 4-:48954/. 507..79740.9.03/457490.381 07..7.057042.8:7./0..3.773943: $ %74897:..7054.403.:8.4. %49..:8.8945.3. 35789:5 $214.4-.30:8.3907974.9.3.-4/703.09..:.7. /897.34897./:489:8043.0942.7974/0.1-:0 7043897:.-:. 9. 7.403..907..0514.109-0 /89.7...79745.79.04.344-.04:8.4/3089.403...3.54.302 3..0.1./80038.024892. .0.-:. '0790-70942. 7.5.4/3089. !.357042.7357042.04/844.9-0 9.30/:489:8:3:97.94254.840/428.73. 030/4/. 43..75...0.344-. 423:9.9:30.403.0 1.. .42 4.57490..344-..82. 3/48458..304890483909 42.:43/.8903.0 897.0.82.818.42 3..385.5:0 5.47:7./080:-7.75.9-0 0/342.0818. 0/3.. .5489074734574..9507974.7. 49.54203.0 4/897.4038.734218.00 97.8944898574.094207. .75:8..7054./4../:4..9.8570/325789:5421:42 $ 7974/0.30.203.08:8.9.34/0.0942.8..548907 574..0942./8.2./4:3.:..50 .2. /.4038.1.4703.9.489-07054.47030 7054..89./8.00 7974942..7347. %49.304890483909 42.7...7054.0/342.480/0 02. 34218.0397.0 5704274. .0 '0397.3489: /.. 0543/ : 30489 2.0942.-7:5. $34.8.102:7:9- 0514/00 . /897.3489 4/580:/4.. $34.. 030051... 43/ 8:-974.. .57490.9 23 0/3048954/.89.: . 9.3.89.8945.7974/0.35789:5 $ 70-.0 042 3..:. . 89073:2.344-..4038. 7974/0.-.02038:8.8.0514.4703.39073/4 /042 30.08:8. %.

 .

.9: !' .31472.70. 70. $: -...

.

.3297..370 .:. /8.0 87./..0 5789/.7424.54/.8../.341.5.35789 894.: .3 $ /897.1084730909.342 3.. .30.:/4/. ...3854.../.7:0:7.3 :2.0 43.30 .50 0 %03/45.385...70/708.30 %03/4. 57..//:947.5:0. 43..39071.209.70/3489  0425708.89.: .: .8.:/.39.4397.79:..385...5480-34 . # !$ !.94257.305.30489344 3497.3934507903/398. 80/0 ..8.34834 1..39.8.734.89./0.4.1084730909.4.-9:..5430:7403.3424-: 25:9. ..80/0 .3297.209.385.942 57. :2. ...5480-34 03807.54/.089034730909...0824893297.50 :54/.7541.8.9:7.30-44003/4574900 8904942..0 .79.9.4397.5430:740 8. . $907340/4942.909.5430:70942.5789:/.909. %7.5430:70942..79:/7:04507.907..909..8.0:/.3.5480-34 !7034839732:8:.30 97..: 80/0 :909.. !72./30  03807./209.3854.385.7541.50 023.3 5480-34 !4.34209.30.403..0/.3:57892..7.80 -4/4.25:9.80 -4/4.3032 4-42 3.0909...5408: :2.30./4..:...8945...9.9: 0.70/3489 43.343.50 : 3.5789: .. 7.39...3..385.385....3. 79745...5789: .30 97..4...385..942 :2.1084730909.:80/0 :909.4..3.39..385.58:4942.89.0824893297.7: $.3.9:70 /0425708.3.:80/0 :909.3.9.0/3:909.: 8......3..385.3497..:/4/.9.8909.4.80/0 .89...3: ./...9.8.3..907..8. 9034942.. ..34.80  -4/4.1084730909..54.5789:/04.30..54/.03.39.  25:9.5789 894. :2...30903/38 &2.39.03.0 %03/4..39... 894..203..8.0/.80/0 4-/4/.79:.42 #043897:.-...385.73 ..5./04.:909.5480-34 %03/45.01.8.9.03.74/0 8..39.2:8:.54/.3. 08. 574 703. 03.2039.5480-34 .. #043897:.4.909.75:8.0/0..:80/0 :909.9 .5789.97..04/.. $34..80 -4/4. 57..909.3097.909..3.50 : :597034.089034730.385.84-4/32909.0:.89. 8.  25:9.. :597034. .909...8.5789: :/.:80/0 :909.9:70 #043897:..909. 489048390.54.73 .8....34: %7.30909. !72...089034730.324-42 #043897:.5789: $34. .341..3..: .80/0 5789 894.. 0890347.:.3...89.1.75:8.3.108473909.9...943: 0.4:. 3/457490.9. 8:-:9.30909. 25:9.942 :2.:570/0::.5430:7403.384897.48.7054......5..0942.1084730089034730909.9.9:7.:7.70/3489 #043897:.80 -4/4.3: .30909. .80/0 .3.345789.9.7.909. !74/: ./7:2 .:/4/.907: !702-07943: 7.0/3:909./870/3421.5430:740 %03/4.08942. .39.20 .5789: .909.08903473909.9.54 ..89..:/4/.. 8..345748947.8. 30:74. :2..0/3:909..089034730.3854.909. 0/3.089034730..054.909.89.9.50 0 0 . &2...0 8..30 .39..344-..8942 :597034.35:0 #03/45.39.30 8.3 .10847... ..:80/0 :/4/...203: 8   . 507...30 507.04.89034.974 .34.03.75.8./.9.31.8. 8009./39071..3497.3854.89..2 . 870/30..0 5789 /.909.10847308903473909.8.4397.:909.3. 80 -4/4.70/3489 %7.. 507..9:7.54/.9. 3.30.3:.3.57.: !.80 .54.9.909. .3.1084730909...37:0 3.2039. .. 57.30 %034/0.34 57..1084730909.48.3..1084730089034730909.:/4/.54/.2039.3097..0942. %03/45..

 .

70.31472.9: !' . 70.. $: -...

.

8945.30 54..39..25:9...:.385.34 507.08.343574..342.890942.9 070942.4 3000 :2..3...8:.5:.5480-34 177.39.. .7040 897.42 74. #0/:9..70..3..89..9 :2.0 0/34897.0/.5480-34 8.07842497..3.324:9..39.2..48.00/40 8: :008.79:.39...385.3..54/.3.73570348..354.:8304/0/34897.9.30/:-404/348344580 30102430:/.80/0 5789 $ #025.370 ..9...2 &2.7...8:...5. /897. .84-.30720478 8.4//74-0307:0 7:7 .30 7: .07343402.3 7043.385.735703482 .397.3..79:..870307.4 3000 4./403.54/40342/0..385.3.3 489../:-7.3 5480-34 177.8340 74.3: #0. 507.3 #49.2/4/..245.8:.1.0-7..3/07:8 34 470.4 074./0.70/05480-34 177..89.0/34/..39....3 84-4/397.7 30 /   /  3.4 0 4.7:39073: 897..0 $ 74.8:./4-74 :/349:247.945. :2.4 307.89..70 30.39.9480 8.. $ #025.30043.. 897.7370 ./.39.97..-:2/:50 574 7. 897.3..4 0 572.300480 $ #043897:. 3042.2.9.39.30/0. 4 .8: :04 :.9 23 8.385.2 4/  ..3.942. 8.3.4 07 ..22..3.30 043.4... 3.. !74 703.735703485789..3.95480-34 #080.:830-49:247....370 .5480-34 /4 ./:-897:9:7.. 4587-.70.89. .73570348489818. !.5.:83054--0: 8..48:47304507.42 74.3.384-4/3274. .245..39. 470. #0. .:8304/4-4897..8. 897. 072405/072./.3..9. #025.8.79:..84-4/3297....9480 #043897:...2.890942.-0544 034893.8:. 897..385.2.30.04 05494 349.4587-.08..70/..3.8 34 2747:7 .3.3 4 345494 39:-:8 8:-:9.:./.08.9.2.9:247.84 370 .245.0 4-4897. 8.4587-.54/.0  0/3489..7.0 897.08.3.:-7..3.8/80..39.7357034870 30.7..34 397..9. 4 9...705. 8.73 ..349. #. 74. #043897:. .3.9.8:.0/40 4./0.39. #                                 8   !$ 3907947..3 97./.   /40  :.3:8.8..42213 0/. 897.385. .3.73402.39.73..890942...4 05494 349....3..3.5789..34 35789: 25:9.305480-34 #...:403: -/423450.3854.30547. 4307. #043. !74 703..870 . $ #025..89.. 2... #0/:9.3:/ 4../.2 4/  .38.4 05494 349.. 25:9.2.03.25:9...303./..7370 .9..8945.34 :2039.:834.5940-070/:./. 57. .50 . 507.3097.2.4 307.4587-.8.425..89.2 .0 507./ 070942.385.0/3489..3.304 3497.304 3497..3 74.. #. 25:9. $ #025.342..8:. &: :09....890942..4/ 450 03054.8...9/4 .-7.08.79:.2 ./.79:..73.. 897.03. 74.30890: #0.7..84-4/./. 489: &: :09.3 34 370 .8:. !./...370 . 0...39.7.897.80/0 .39.370 .:.3:.3897:9:7.3.9 3../0.:8304/0/34897.:8305489.3.

 .

9: !' ..31472. 70. $: -...70.

.

 .97.4/:.3:7. .5.4 05494 349.07.03542..574.3004.8 5../..907.908.3...5:71.9.059..390982.7. 494.731.4 3.02:0 /4  7. 2./. 479450/8 -7./.87. 74907.9.30 .4 3.87.7-4.-.3004.4 4943 34898907.04.30 -4083..9. 5:3030 . ./0.7.3...300.309820/  &5854/.3: 4-:...5.47.302 /4  7.3004..0.0.7:/ -03.2.734-:.39.344249..903. ..34 370 .:.9. 70/:. /4  9..4 0820/.89..2.80/342428:742 $3/. #5 549. /4  7. 04.0/3.5:71.39-49 5757.3.0.05.82080.0  &5854/.8208087. 8   .  6:...0 84-4/34 397.9. 0.0/34897.3. 0840..2..0:-43 40.070.0.9.04.7907: :: :043974:  54.473.7484542 /.0..3./.5700/ -7. -7.. 02074/.0709:8..3.57430.3.385. . # !$ $3/././4 42  !4/0.5.9.. /4  0 .89.2.210/02.3574584  34./.:945.4-7.  9.43/.8703807.4 39:247.0890304.0 20/.07:.42/..:57020/./.70.05.9.302  -4.  !75702./.425.. 97.0 193  50942..31:8.3.9.82080.309820/  '.4807.0 193  %49....7/...9.:.3057.4-7. -7.58:04/ 74-./.  507.5:74..42 7.  47/3..89.  84893278. 3.454/0 :. .0:90.0 -40 4-:0 8908:549470 /4  -4...70. 2. 7.0 4834.3..742.. 090: 3.30-. .203.  470...789.98:589.3:31:8:024907.3004.8009..43:44532/74.897.3./..8059 25489:542  6:.742.90: 5:/07. :5:905742.9489.302  !75702.:7: 03.30/... 89.31.5:0 -4.89.3.. &..3203.../01472.45.9.30../45092089.: $074.8208085:.894.05. :.5. /4  7..9430  6:.30#55702.9.30 42  !:3030 8.3.89 5. ::::0./.709:2..9  :58 57.. ! 43941470.. 949.397.70.385.89.5. 9..89078.4  7..20392...030708977.90907.80 097-:.077.73 4834.0/3:428:7: .8942209. !  $907.384-4/3 97...   6:..5.3 470.73  8...3.5.3  #0/:..930 /4  7.3::54970-:  0 .9.. 42  7..30 42  !:3030 8.907. 32 09744.425:5.8:54947.0:-43 40.43:445432/74.. /4  !4/0.2..39.0.. -4.8.. .302070300/348..9.  !75702.. 702.7.70.82080  -4.9....42/. 0/3489.2.57./...30 7.305:.210/02.9./....3.059....83444 3  -7..9...80 097-:.94242 :/494242. 5480-.57....  50942. &: :0575702:.0/348/0.  747:7 ..30/48.74909./.8470...34  -7.79 ./.3021977.80 097-:.....454970-542.95480-34  042 390254.0.95480-34  507. /4  .30709.9..04.4-:.4 030..94/9:247. 030 ..  470..8903:.89 3:4 .30708977.-/0745../7./.9. /042 3.30708977...  470. : #.34 0/3.897.4.../070.80907.9..7:/ -03... 8.439:7. /40 4 39:247..9.05.  6:. /4  0 .. 42 $907..0 454/0 :.789.0. 1.

 .

 70. $: -.70.31472..9: !' ...

.

  !:3030 .82080  !75702. !75702..:.82080 -4.494530 !:3030 .3/.20/.82080 !:3030 .3490...30897. !75702.82080 !:3030 42 !75702.82080  !:3030 42 !:..42:. #                                            8   !$ !75702..  !75702..49.9 !:3030 42 !75702. !75702.32039 6:/..9 !:.302/74. !75702.438507039. !75702.494530  !75702.5.-8.30897.7 3840 0 0897.3..494530  !:3030 .302/7:8:589.30249..82080. $907..5. 89. !75702.302  !75702.82080 !:3030 8..3.5.8059 25489:542 !:3030 8.  !75702. /897..  !:.82080.20 .30220 .82080.302 !75702. ..  !75702.  8.77.3.82080 47.:49453 !:3030 .20 .302  !:3030 .494530 !:3030 . 2909...30 42 !:30305442 !75702.348. /897.302  !75702. .820 .30 9.7/8.08543.07.49.2. !75702.82080 -4.0.2. !75702.82080.820 ..0 ! /897.425 !:.  !:3030 8.3.302/74.44704/70 . 1:/. !75702. !75702.494530  !:3030 . !75702.30 42 !:3030 8. 74 3.494530  !:3030 .:-7434845 .  !:3030 &3 02:0 494530 90: 5:/07 &3 8:85030  !:3030 42 !75702.3. !75702. !75702.. 89.30 5  !:3030 ...82080 !:3030 42 !75702.  !75702.- !:3030 8.3490.32039 84/.32039 02:0  !:3030 .3054.8028270. $907.384.302  !75702. !75702.3490./4/. .. !75702.

 .

70. $: -. 70.9: !' ....31472.

.

:89.4/03097..754209.9..:08903 58..7.358 58. 54/.4-7...34.5: .303. :: :04. 397.3:18..18. -.42 .84. 420/43..890742 %7.:70 30.42 4 3.:90:03/4845.484-.3.- 7..30 0:..  030570..2.7:: .4834.30 :5305079430.3:.54. 403. 9.:89: 3.390.857.:0:207:8. &: :00. :.30890:570.947:8 24-.90907.. .3.30897.039:./.0 95 3457042.7054..97. 8945.0 .30 ! !70. 04.30 857..84..4/07.3... 8442.3897:9:7..348..07.738.04-.98 /897.5424 : .9.93.3489: 5.8549547302 24-.2543.0 .97.30897.. 403.5.3.. 3907290393../..42 09749 .703.3..9.3:.390.3490. .187.348. 54894507.30890.-47.75..403.- 7.54894507.3054.: %47...4 58. ..30.8:/.34 .4 9.30 24-.. 4.7.900 403.:: 03.290. 7. 7..0./:8.3.35:. 403../.. 4389... 3...58.9..305090....4393:7..54809. .498. ::-4903 42.. 3. 5789:3. /042 3...-7..3.30209. /897.893:2: %07.7.4802039.- 7. 57 .305457./.203.. /897. 303./: .387.90907.9 #0/708.34. . :.3.. 850.. 3907.3::2 348.93..7 .2094/...7.. ! 857.307.. 34 7....0 .342209.3. 3.3: 18.:- $0093.. /897.9. 0343.3..470./. 3. 0 .:- 4/34834 0:8980. 03..3.34.3..4834.540406:: .3.934:.2543.203.3.7./..7.3/4/.0 .. 949.5. :77.342:/. 894.41..05.3.79:.2. -0/7030489 :..97. 58. #                                          8   !$ /897. .580.89.54 0 5.4730:/.0 /7457.30947.8054 080032744..34-.3.20:7.. 0/3. 0:83 489: 2.9:7..425097. $0093.089034. 943..4703.0 802039.1./.30890:9..0 ! 4730/0. 834.50 0 8945.-47..9.8.: :-4903 42.498. .50:7.3.3070903.05842 %7.9342:/.70903....9 02489.734 /897.90. 4-30897:9:707: %7.427. .3..7.73. .75..7080.5424 :4 9.97.0 3907290393. %07.890:20/.9 .307. 7:0 03099 17.9..930:/.947: 7..9.0 3. 0724.9. -:70 2:8:48009..30258. . .7 382./84..97..7:. $0093.903...35:.::8.70903..8 4730/0..4/..54 0 5..3..37.8054 080032744..934:.0/4403..0 3../.574-.30 :530 857. 5789:3.4/24.3058.. . 8945.30 8.3058.9.70903.3.587..30349.4/.. 0724..307054.. %.30:/.3...057.8078.-7.: 4034 403. :77.54/.8048488 209.:8:3 7.3:.4-4. 0343..0 3.3024-..30 85708. 2038:8.97..203..90907..0942:89.348../.090: 3085:3.75. 7:05:3...9. 0 %7.-47./.7..5. 3.7.0 0 3.-.842033483489: &: :04. .393.7 3840 0 897.30890:4587-: 7.3.30 587-.3497.3./430:/...0 .. 7.:-.2489...93.4/ .2543.- 7.

 .

..31472.. $: -. 70.9: !' .70.

.

307080./..3.. $4794 $ 5/:7..903.240/.70203403/4.3. .344-4 4/3 4249 5.89..94738:89.347. /. .:97.20/..89.35. $ 5071073 .8442 :.. /7423.50..0097 3.98.4093...807 743.50:98.25.3.0:-.-44. $&! 57. .381:..794 30 8903.34 04.30574900./0./.50:98./703.8442 5489 0241:3.4/03057. 892:.7....54/7....947...- 7.7..903...57./..38.35:9/30.45434..4.3..5749. %07.7.. 8 $009.3.97. .892:....094234..#0857.39..7.- 7.0:70970 $ 84170. .5480-34 07030/7.35:9/30. :50 /042 30 ./.50:98.../ 0 . :--. 1.02.907.7. 0590.80 8. 54.0393.9./.... !7.. #                                      8   !$ 0/347.7/.4.43.:/.302 .08..0 3.947.50:98..2.02.42492.....38 504/ :50 1.20 9.903.. 7.:5:39:7080:2.:.. %07.0942 5 0.50:98.0/30 %07.307080....930 57. &.48034907..805749003. '.7 384. & ' ' .. %07.08.: !7.2.:-.34.2478.98.38.903..7 3.300097 30892:.30 897:0 094/.3$8:89.240/..:854:8323. 0590.:-.50:98.07.8.7 384.5...3..03: 3472...3. 43941470.39:-.094 : %07.903.07..20 9.3.3094907.903.00974892:./.03::. 540/3/04.05424 : 384170.280897:0 390710703930897:0 %$:97.4592..307.347.20 9.. : 5079072.0490.4/. 030 494024907./403805749001:3.30574900.4/.20 9.:.304.30 2.30 %07.7.35470990 .903....94747.7020348:89.3057..24/728.978425747. 249 4-4 %07.8 /74907. 9072..24 0800.42 &54970-..474/03 09.50:98. 24 0800.2038..90.5..5.5.02.8 8./0397.30574900.34892:.3. .90./.. 4-42. 03090.. %07. .209..030574900 07030574900.474 03 ./43:/854:8323.20/.20 9.354:8574900.:.7020345.844170.38. /7423..3.2 .25:83.80742 &: :047039.947..0 507-.3054/403805749000890980.:5:39:730907.4.8:97. 84341470.7:.93.807 0343  097443.34 !44 .459:7. 0974892:.7.3. !&' 4944.. 4/0::3.4 .90. .702030/0139. %07./3.892:.24 .2478.3098.807 .. 7.892:..9473.90 4547093-4083...4/.34/:-384.5.574900.27...9 93.3090.473:/ !700/ 5457.79:..903. %07. !774/31. 745. &.5.30:7403420:7.3.54.04 540/3/04.3.87.20 ! .702030/0139.9. 9072.302 304397.005/:7.30574900.04/4/70/..1:3.30459:7.9072..5.- 7. :7..1384-4 -04-7.540/3/04../.43. ..5434.7.4/34834 5/:7...80574900 4.930 57..5.347.03932 897:./0397. 3/. 903.3089..4/03057..90.1494907.07484 !489:5. $ ..4/34...7..3..3090..:10 203 30 .7345..4/.90: 305.43.303.473:/ .8.1494907. 4907.50:98.31:...302 !7.. :7.79:.30 :3.5.0.342892:. 0974.3.1.7.50:98.4093428. 397.7..1:3./.:5.5.574900.3./ 3472.0490. 7.3.3.0343.4.30 7:53./:.:2093454-:/.743.03/497..57/4-..437080.348:89.183.43../..03: 7..473:/ . '03080.039300 897:.

 .

.70.. $: -..31472. 70.9: !' .

.

.: 1. '189:03.197. 8:-...3...09702094/42024/.7:0 03.9 ! 4859.9.9744-7.8..4/:54970-0 4/ 170808....340/3..: 8.4/34834574. .3:575702:397.42..2-:.:9:/44-90 570/89. ! 4. 743 3 024/.385.45 ! !7458. $5439..0:-.303010-4.0397. .9.024/./7:07043.30-4./:57410843.:93.5:9. $9.. 743 3.89....381:.. '024197.-4..3:024/:. 0/.8.818.30 4..:94430 ..03. :3.3. !49547340 030. :3..4587-.03.323:9.80 5 . .::4:.90 4/ 170808... .4 !489.300 3 0857 3. 024/./.2.30 397.90..42507:9.9.2-:.9.0::834 :53 .790784.4. !70.3:..:4.4907./47:47.30 -43 087-:44 !$ 507:9.3..7.4/3..3.9. :3..-43 .0::834 :53 . 507...507-.3 5/:7...1070.9. 507:9.0304507..3197. !.3.344/.79070.57489478 /897.8./: 0.3./08:..90907..2.80.0 -.43897:.3.9.39.304507.34.3./.38.7.080 -45742 30870 040/0574:74 3.080 03...0308:-.30-7.33.300 3 0549.:93..20 !0794308..4 9.240/.77.:8.30. 5494 3.43897:.39340 03... ! 43974.3.34 030290 40/.3027..:8. 0:89:89.3.. /.344/897.3.3.4 7434.90907..10247.-.05.34/..30::...0 03. 8948-./.703..4.:89. :9497.0894-7.323:9.90907.3.305079430..4/0302...-4083.30890..72.305.30890.... -4. . ' 4393:7.3.197.3030 '8:39..3..58475.85700/570.30..30....3.:8.7.703..305079430..7..80/:97.30..70. ! !74.95 30 '189:0 !705.0303.: 507.7 38..0 17..303:380..30890.89 34. :3..5079430. 024/..90907.894247.90907.30 -4089 -./.3..0894-7.2../.4507.38.. 5 .9..024/.:: :04/70/03/4/30. !489:5.35:9-04-7... ' 4393:7.3.435749098070.858.30890..8574 7032243947342.3/. 70./..!! 8.3..3004.7..7.90907.34:209.34:209.7-43. -4197.393.197. 4. 43974.0-05700/.7/3.30890.8:5075437.484-347.750 &209.34.4907.584284.' ' 0245071:.4/850.42: !07:9.0:54$0/307: !07:9.... 3.30:57.3.059/.9.90907. :: :05704507.0343.307.323:9.3089:53. 5 ./.425.:89..54/. ! !489...074. /70934 3/70934 :802.437.3. 903... 90 ..90907...0842570842 . 43974.37..-9.7-43..30890844.0:74 03890 03/010. 97.30243429.. &: :047039.: 3.. :3..7 3.2:8:.8203428:89.34-4083.3087 04./.5480-34 054870/354804507.850.024/.3: .84...30:5:93.97.470. 203./../.5842 30.93424945342 &97..07 &: :05742.2. . :3.1070.4/3.73.5480-34 5 .7.302 /897. 4803.30890.9. .8.. 024197.90907.7.30890...30 &: :04250935700/84..30 10-4.:008903.43897:.::.243443825749:902.30 .30890. 4/ 1.7/0 /.30 .344/897.0:-.9.4/3483443974.3.9..4//7:0484-0 587-.430897.304507. 02-7..344/897./4 23:9.197.34 &209.5..3.2-440/03.03. '024/..30.80..32890342 4/8440140 ! /. 397.730.430897.3. #                                8   &209.484-347..34...4794/439840 03.3.7.30305079430.304507.7:.3010-4.0342 !4.9..307.

 .

.70..31472. $: -. 70.9: !' ..

.

:70.3./7. 4/348344-90 4-:..50482...907. 443057- :5.34274.30743 307. 4397.-..50 !7203.50842 !489..3 584907.4-:./47.30907./30.9743.4-7./:574.0 4-7. !74.3030547093454:5470934-4083../.. 030 !7203.9478057097. .. 90 -73.474 03 09. 572.4-904/4-.3050747.30425. .4-7..703907.034 84.9743.308942.30 $570 ..-.30907..4907.4.58900/3489...4/7 ..484-30030-4083.89..3. .340 3...-47. . !. 5747.582094/.4587-... 030 &2..87-4783. #                                                8   !$ : 0.33..4-7.0:: 4-:.27../: 540/3.0 !7203.907./:497.3.-7. !.09:.97.5.247.3.4-90:: 3./:97:/3.302.734/0:-9:8.3. 3420:7.30../ %4..9:7 !424 54/:.. 3.:3.39-49.09.42-3.0 74/034.4 03020.:-44 84.. 3..4 030300/7.

9.897 30843/07. 4.89. $7-.7.030300./7..3030843/42 0703070897. 43974..:7.3.:27: 0-4083..30 0 07...:5489:5.4.203..31:3.

:5489:5.89./7.1.030300..30907..50:: -4083./4 2 4.

89.030300..4/ /4 2 4.:5489:5..30907.1.50:: -4083./7.

30574900 ./.8-.7.30574900 #05.320020392.302 . :3.09.342-.:-3.949.9344/4. :57042 &: :0705..3./.0.5749008/..3.342-. 0002039.30574900 543/709342094/ :: 348547./:547..897: 3:87-74/0:: 4/57.42 %49.30 /4- !489:5..4 070/3489.50 7.320020392.30 .- 705.9:7.30. /4/.4 !74. . .9 5434.9:7.3.330 3/7093.50:: -4083. 357 0.7.3. :57042 &: :0705.9428:. /70934 /4/...3 850.. .42/4/080900203.: 025749098427.3540/3.9478./. .949../7 0.947. $.3/. $..1.:- 042 3.342 -. 04/ 2 2:34907.4 ..//4 904/3089.54/-7.4734..93073054 04..7.574900 57.. 4.0 :-3: 8: :0 .9428:./057.30 57490084/0. 7:24.209.42 %49.02039.30574900 !4/.././7 0..7.7./..330 . 705.9.57490.2:34 892:.2 24984242-37...30 9.3.5424 !74.42-37. 7:24.30 .50 7.4 .42/4/080900203. 30850.302 .38023.93. 575702. 3: 0../: ..3..:-3.. .30 #05.0.48307..: 08975.3002039 9.30907./042 30:-305749008-.305749003./.34 0892080...3.93.4354/..- 7..30:-305749008209.8209..7905474 ..0..437. 0.3057490082:4/3.5. 3..300020390/042 3057490080.7.80424/57. '4 0305474/.3.57490054/709342094/ :: :08 547..- 7.4704.- 705.08.30574900 :: :04-7.209.. 7. . $0/4.1 .9:7.05424 8: :0547.7..54 .7.. $.9:7. 4-:.3.- 54/..38 &2093.- 7.3../.57490.25:9.2094/...30:-.300020390/042 3057490080.8:89. 7.0:-3: 8: :0 .42 #04:...57490.73.47385:3.30574900 :: :04-7.34498.9:7. 3: 0.342-.82:4/3...:-3.32498424/5480-3 -4.57490.- 7.2 4498.7./.9344 0/.4 .3.4/5480-3 -4./:..9344/4.8.574900 57.08.57490..- 7.09. 4/2.7489 4 080.7..3.3540/3..1 .3057490054/709342094/ !4/.3.9:7:209.- 704:.9344 0/. $.-47.42 ..5749008/. . .: 042 3..9.3002039 9.:: 4-:.4..038 '4 0305474/.:57.808/.4704.- 57. 2.54/-7..090 203.7.94284144 . .209.30 57490084/0.7.3./...30574900 543/709342094/ &7./.0/4 09.808/.574900 57042/4/.48307..57490.. 4...9:7.7.705..3./. 209.- 7..574900 57042/4/.7.4-:.4 070/3489.5./.9.0. $0/4.9:7:209.. 357 0. . .:-43. 397... 0002039./042 30:-305749008..: 025489:5: .302 7.30574900 ./:547.4-:..3...

 .

. 70. $: -.70.31472...9: !' .

.

.3.: !49547.0.0703..473./.7.9.20 9.20 9. :3. :/4.4209 43. 9.30. :3.9 30 07030 57.59./.3.402:.5707.7.20 9.3054..30  9..: 07030 57../.9.0 3.-9.3484-.3.3.7....0 -.3.84.. 8: 34  4.4 /042 3.3043.479450/ 80 5..../42089.4803483.  479450/804-: 0 .84.4/.30:5:9.7..303.84.303. 44 .2.8945.03.907.389.3..79:.03489 /.3. .....4/.:574..9344/4.54954734..8. 343.50:980874/309030  !0459 ...470.: .20 9...7..7. 07030 57.8.844902507..0/-0 5480-30.9:8 ....20 9.0384902507.0:9. 89.5./42089..: .3034.3.9:7..3489 5489:5. 57.30 70304592. 07030 57.304 30574900303.30:4 .9:7342..2..: .84.08:70..57..25:9.5.20 9.303.:. .3489.80..907.. !700/8: 34.3047940 54/403 3054/. 3.0. 7.5.4/.93:7. 54954734.0./.. ...7.5 4.7. 57058.57458..4 ..9..  ..3./42089.3043..20 9.7..348: 3454..  7.30 & 0304/.47389.9..479450/8542.-43.039:.. 859.30-. 859..1..07. .9:8  !7203.3.3.5.034 859./: !4:88.59.9424-:.5.503.7.2094/04/. :209..3./01472.-9. 4/34834274 00  $: 344.9848:..5.30...4/...7..7. 5.30 859.. 859. 58..3./01472.803.2.5. :/4.300 307.85484-3488: 34/87237...4/../403 30 3.0 3.0 /81..9 30 4..8/..: 025749098427.30479450/80 .9.039:.8549547324309.79742 /814342041../.039:....20 9.479450/8 4209 3.20 9.303.3047940.: !74.702032542. # !$  .54203.20 9..30 9.70.7/.4/.:20.3/..5424 .3047940 470....9:7342.9.5.0/-04907. ./7:2  57. .30  14302..  07030 57.907.7 ...20 9.8.2.4742 9090894. 343.:/010944 4907.3.709.9.: 0703047940.4/.7..: 34:9. .5. / 0534  .8 -73.. 7.479459 .3. 9. !495470..0../.7. .324.5.47397092.. 97-:-7: !7.4347.3..50:98549547.8: 32.300.7.::209342:: 07030 574-.4/18305749090 /4/..30484-.  .303.7.0 3./.057490042570884570.0  30/4.73.7/30..0574.2.30/...

0 -0 .4/.4730907.0 /70/.2...8/8143.:258:  425093.. 2094/..:42 & 03089.342  5..:54970-:9703387..2094/42949.1..1 3.04/900834  90 0544/034783.303.0 %07.  97033 %7033:54970-0542.8.30 8.50  4.9: '49 9/ 8/0909428.3:03 !480-32094/44 5489:5. !489.0..585489:5.  .0 -070.89.9.0 545489:5: %70334/.42 &-740340 %7033447/3.30:7414907.:4.3.4. 9090304.3.083.0..47.3057..432890 032547020 . %07..2.2.344. .2489..30143.87...7.2.47.82547020 ..0 -0 241:3.585489:5..4.0  .20 9.2..709..903. %089 .0 -0.0/4.0 -05408../0354709. 92903.4 3.3490 0 %07..3057.4730..5.4.0792.47 903057490...07.4734907.7..30:8.4/484-.. /8. /7 .0  25489.79:.:484-. .0 -.5 8.473:/ &5:9.0 494030/8.830 9.  7.734143.8.2.8:.544-...0.3.9025.  '0 -0484-.54/ 5. $50.34.80.9..  & 030041..  /042 3. 2. 9903.47.8390./010.3042:3.4/..34089. ...  857490428479442 %7033:54970-0542.4/.94730.30970337. &5:90.4 90 03.87..903 870/89..:/7:0547020 . /81.50:98.070-7.0 -04/484-.3.30 9.:85489.3042: 3..85749042479442 :5:9. ..

854954742 570 0 8  %70334/.3.54 8   .

 .

.9: !' .70. 70.31472. $: -...

.

35.907. 8.0 - 42.438: #0. ..4789&.50:980.-024394780439740 &4-7/4.3.90709 # . .734 8:89.30300/02. %07. 544-90 3/..:89.2.-9./.484-347.30 .305.03. .5...-9.308-40834274 .:792:87 .3.903.5.83.9.43/:-40..82439478424397442 #.70.-9.3 .54709.2-440/03. 04-90-0578:89.9 . $.0490.3.4/4.484-347.50:98.2.50:942 .8.02 .2.94742 %07.83. #.-7./3.30 . ..74.:.302 ./7:.0 -0..390984570.-9.4425489 024-4:.489 &54970-.-7.3845424 3.43 #0. . .3083....9 54.4.305.7...50:98.. -:.7....3431./:..3489.478983./804 70./97033-045. 43.4././4 /4.54 30244/2.....98.3:4-90 85:3..-9.././..35:.9./:.094. 7:53.50:98..543.8:. %03045: 9.:93420/..0990014342-4083: .:90 0243.8342 %74 ..054709.50:98.5.57.080 03.50:98.:3.8:5842 3..2.42073: 7.79.7.0..84.5.8:.-033.3:/7.7/4.. 54484-$4./:...384.580 7:53..:8. ..3.38.84./0397.094.8 5749042479442 %07.79.& 4907.35489:5.83. .2 345..: 0/3.:93487 .. 2094/424.-9.2.737097033 %07.83.74 .2-:..7:530584907.540/342802039: 2.907.3431.4-4. 4-.3:9534. .8. 0:/4.73-4083.489 .04/4.2094/. 4907..580 7:53.584907.094.304-097033.50:98.84907.:2 . '-7. :3. -.3454709.89./:2.: 0170.30..: 3/. &5:90.:.8345../:57410843....34270. ..094.0894-7.7: 3. .9.83489 4/90083490 0544 03484-.8.5.2094/.:89.50:98.0490.584907..850. 4.- .3..4/244/-4083.-9.. ....90709 # .8-40892..34-904.30$. 397092.30!425/4::593...0 -0 %07.2094/.-045../. #. .3: 70.4-908..42.3.. 7:53.5..5..:828: 3/. 2.:-4083.7.:/4.3542.8.::8:8.8. 397092. .8. :90 03...80:7:5:4403.. 4/34834584907.300/02. .. 83..435474/.90083:/: 0.83424/57.90.42:.30.4 0302.4/03.!84907.45844 . :3:9.39 ! -7.54/9...7 34/3..4907. 54-4 .30 -40893.3934743.947 '0 -03.854/0::/. !7: 03. /04.7/4.5.4..: #..4-. 20/ 3907.5.240/342:90:0 03.:8:. #0857.4-7.35:.8..7.50:98. 4907..87.3.. 3/7:5.0 -0.3.-...543.8 /:-442-0/7034210-49742-442944/ !84907. 4907.2. 54484- 4-. ../7 .903.54970-0/45:38448:7.47945 /7:.73-4083.903.:0342-4100/-. :3.34 49:...4.0354970-.87 ..3.4..2094/. .24/1. .58.03..9..3.:8.3934743.903..-4083.5.039.3:89.0 -4083.489 4-4.2094/.3.8897.8. 4//0. . #                                  8   !$ & 0305.8342 -9088.34.8..4302.:84.. !84907.8.8.5. /042 3.03809742-40 #0. :9.50:98.3.40307.5.../:.0 :5708:7.4.8:89.08743 32 !84907. -:.27:5.8.4-. .. 3/.897033%07.7 38 -908. 4907.4-4. $7.0 3.7. %07.9.82.3.4.2-:..8.42 ...30. 7: 3. 24 0800.34792 4970803.35:. $. 7:53.. . 4-:.5...3.34892 .3. 92903.03....542.4.304-4. .5434...8:.30:70 . . %07. #0.83.0 -0 %07.4/80:7:5:4403. 3907290393.2.8.82..7:530584907.90709 # ./.73:2.30 5. !42..2-:..3097-: 32 .:7...

 .

70. $: -. 70.9: !' ..31472...

.

39098570.0 . $..5.42470254.42470254. 4./..42470254.39098570.089.4.390984570.42470254.42470254.570.::8:8.2 $. $. 8   .39098570.. /30.39098570.42470254..39098570.42470254..39098570.4.39098570.1:7.340289.307 &8:057.3 $. $.4. 2 $.89 3-74/ $..93974 4.39098570.054./489.030870 03.42470254.45.4$.1:7.4.44348450 $.42470254.39098570.495..-033.42470254.4 -74/4/2 $.3.495.4.039.4 $.4.730 34 030 %74 4.3489 5489:5.39098570..548: %74 . #        !$ 4/.4:2034 89.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful