-1

-

UPATSTVO ZA PRIMENA NA ZAKONOT ZA DANOKOT NA DODADENA VREDNOST

Skopje, 02.06.2000

-2-

Vrz osnova na ~len 160 od Zakonot za organite na upravata ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 40/90 i "Slu`ben vesnik na RM" broj 63/94 i 63/98), a vo vrska so ~len 64 od Zakonot za danokot na dodadena vrednost ("Slu`ben vesnik" na RM broj 44/99, 59/99, 86/99 i 11/2000), ministerot za finansii donesuva UPATSTVO ZA PRIMENA NA ZAKONOT ZA DANOKOT NA DODADENA VREDNOST (DDVU) Voved Upatstvoto za primena na danokot na dodadena vrednost ( vo natamo{niot tekst: DDVU) se odnesuva na Upravata za javni prihodi i na Carinskata uprava, vo onoj del, vo koj istata e dol`na da u~estvuva vo primenata i e obvrzuva~ko za vrabotenite vo dano~nata i carinskata uprava so cel da se obezbedi edinstvena primena na propisite. Ova upatstvo obrabotuva op{ti i sporni pra{awa kako i pra{awa koi baraat tolkuvawa povrzani so odano~uvaweto na prometot vo zemjata i ne gi razrabotuva pra{awata povrzani so odano~uvaweto na uvozot kako nadle`nost na Carinskata uprava. Pokraj toa, ovoj akt sodr`i odredbi za toa, kako da se postapuva vo odredeni slu~ai so cel da se izbegne prestroga i skapa primena na odredbite, kako i so cel da se poednostavi primenata.

Kon ~len 1 od ZDDV Poglavje 1 Su{tina na danokot na dodadena vrednost (1) Danokot na dodadena vrednost voveden so odredbite od ZDDV e oblikuvan kako op{t potro{uva~ki danok (~len 1 st. 2 od ZDDV), koj se napla}a, pokraj ostanatite danoci, na potro{uva~kata. Toj se napla}a vo site fazi na proizvodstvoto i trgovijata, kako i vo celokupniot uslu`en sektor. No, preku instrumentot na odbivka na prethodniot danok reguliran vo ~len 33 do 37 od ZDDV se postignuva, odano~uvaweto vo celokupniot pretpriema~ki domen (pole na stopanskata dejnost) da ne dovede do dano~no optovaruvawe, osven ako zakonot predviduva isklu~oci (na pr. isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok za delovno potrebni izdatoci navedeni vo ~len 35). Soglasno so negovata cel, so danokot na dodadena vrednost treba da se optovari celokupnata privatna i javna krajna potro{uva~ka, kako i krajnata potro{uva~ka vo pretpriema~kiot domen koja ne e rastovarena preku odbivkata na prethodniot danok. (2) Vo odnos na negovata struktura, danokot na dodadena vrednost e vo soglasnost so na~eloto na obezbeduvawe neutralnost na poleto na konkurencijata, kako vo doma{nata, taka i vo me|unarodnata razmena na stoki i uslugi. (3) Tolkuvaweto i primenata na poedine~nite odredbi od zakonot treba da bidat vo soglasnost, vo najgolem mo`en obem, so karakterot na danokot na dodadena vrednost kako op{t potro{uva~ki danok (stav 1) i so na~eloto na neutralnost na poleto na konkurencijata na pazarot (stav 2).

-3-

Kon ~len 2 to~ka 1 od ZDDV Poglavje 2 Promet na dobra i uslugi za nadomestok (Razmena na ispolnuvawa) (1) Prometot na dobra i uslugi podle`i na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost spored ~len 2 to~ka 1 od ZDDV, samo ako istiot se izvr{uva so nadomestok (vo natamo{niot tekst: razmena na ispolnuvawa). Razmenata na ispolnuvawa pretpostavuva deka postojat ispolnuva~ i primatel na dobroto ili korisnik na uslugata (vo natamo{niot tekst: primatel na ispolnuvaweto) i deka za prometot postoi protivispolnuvawe (nadomestok). Za pretpostavkata na razmena na ispolnuvawa, prometot i protivispolnuvaweto mora da stojat vo me|usebna vrska. Razmenata na ispolnuvawa mo`e da nastapi samo ako prometot e naso~en kon priem na protivispolnuvawe i ako so toa se inicira sakanoto, o~ekuvanoto ili mo`noto protivispolnuvawe, taka {to na kraj }e bidat zaemno povrzani me|usebno izvr{enite ispolnuvawa. Pritoa, ne se sprotivstavuva na pretpostavkata na razmena na ispolnuvawa faktot deka ne bilo ispolneto o~ekuvaweto na nadomest, deka nadomestokot stanal nevozmo`en ili deka istiot dopolnitelno se namalil. Privremenite te{kotii vo pogled na likvidnosta na dol`nikot na nadomestokot ne vlijaat vrz samiot odnos. Mo`e da postoi razmena na ispolnuvawa duri i ako odredeno protivispolnuvawe bide dobrovolno izvr{eno. Prometot i protivispolnuvaweto ne mora da bidat so ednakva vrednost. Po pravilo, nedostasuva pretpostavkata na razmena na ispolnuvawa, koga odredeno dru{tvo dobiva pari~ni sredstva samo za da bide staveno vo sostojba da izvr{i ostvaruvawe na svojata op{testvena cel. (2) Prometot opfa}a se' {to mo`e da bide predmet na pravniot promet. Sepak, prometot podle`i, vo pravna smisla, na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost samo vo onoj obem, vo koj istite pretstavuvaat prometi vo ekonomska smisla, t.e. pretstavuvaat prometi kaj koi postoi sopstven ekonomski interes na toj {to pla}a, koj interes go nadminuva ~istoto pla}awe na nadomestokot. Ednostavnoto pla}awe nadomestok, a osobeno pla}aweto vo gotovo ili doznakata, ne pretstavuva promet vo ekonomska smisla. Odr`uvaweto `irosmetki, {tedni vlogovi i drugi konta, samo po sebe, ne pretstavuva promet vo ekonomska smisla od strana na klientot sprema kreditnata institucija. Vlo`uvaweto na i upravuvaweto so imoti za nadomestok pretstavuva promet vo ekonomska smisla (na pr. na upravitelot na imotot) sprema klientot. Ponudata na izvr{uvawe promet (podgotvenost za ispolnuvawe) mo`e da pretstavuva promet vo ekonomska smisla, dokolku za toa se pla}a nadomestok. (3) Razmena na ispolnuvawa ne postoi, koga se poni{tuva odreden promet na dobra, na pr. zaradi vistinski nedostatoci (vra}awe na dobroto). Pri vra}awe na dobroto po izvr{eniot promet na dobra se vr{i ispravka na danokot i na prethodniot danok spored ~len 22 stav 1 od ZDDV. Dali }e postoi vra}awe na dobra ili povraten promet na dobra koj podle`i na odano~uvawe, se ocenuva od gledna to~ka na prvobitniot primatel na dobroto, a ne od gledna to~ka na prvobitniot ispora~atel. (4) Dogovorniot ili licencniot prenos na fudbaler so pla}awe na obes{tetuvawe za prenosot pretstavuva promet vo ekonomska smisla na fudbalskiot klubprenesuva~ sprema klubot-primatel. Primer: Fudbaler, koj sklu~il dogovor so odreden fudbalski klub se osloboduva od dogovornite obvrski zaradi negov premin vo stranski fudbalski klub. Stranskiot klub pla}a obes{tetuvawe za prenosot (vo vrska so mestoto na uslugata, vidi poglavje 29 stav 26 od DDVU). (5) Iznajmuvaweto na personal za nadomestok, na pr. so nadomest na izdatocite, se vr{i na~elno vo ramkite na razmenata na ispolnuvawa. Pri osloboduvaweto na rabotnici od strana na pretpriema~ot so nadomest na izdatocite (plati, socijalni pridonesi i sl.), na pr. za potrebite na Crveniot krst, za slu`bi za pomo{ pri elementarni nepogodi, za protivpo`arnite slu`bi ili za voeni ve`bi, ne postoi razmena na ispolnuvawa.

nadomestokot na {teta ne postoi. isto taka. tuku nadomestok za ispolnuvaweto platen od principalot za steknatite imotni prednosti koi nastanale so vr{eweto na dejnosta kako trgovski zastapnik. Istoto va`i i vo slu~ai koga pobaruvaweto vo forma na otpremnina vtasuva so smrtta na trgovskiot zastapnik. tuku obes{tetuvawe. ne pretstavuva nadomestok za odredeniot promet na dobra. tuku zatoa {to e dol`en spored zakonot ili dogovorot da ja priznae {tetata i nejzinite posledici. imaat karakter na obes{tetuvawe.pa duri i delumno . (7) Ako odreden trgovec izvr{i otstranuvawe na nedostatoci vrz dobra kupeni kaj nego. Dadeni se dva prometa. Primer: Liceto A do`ivuva soobra}ajna nesre}a so zna~itelna o{teta na negovoto vozilo. za koi ima obvrska na garancija sprema kupuva~ot. (5) Obes{tetuvawata sprema zakupodavecot ili zakupoprima~ot za predvremenoto napu{tawe na iznajmenite prostorii ili za ukinuvawe na tekovniot dogovor za zakup ne pretstavuvaat nadomestok na {teta. .-4- Poglavje 3 Nepostoewe na razmena na ispolnuvawa Nadomestok na {teta (1) Kaj vistinskiot nadomestok na {teta nedostasuva razmenata na ispolnuvawa. Istoto va`i i koga proizvoditelot mu gi nadomestuva na trgovecot materijalnite tro{oci i tro{ocite za plati nastanati kako posledica na otstranuvaweto na {tetata.protivispolnuvawe za odreden promet na dobra ili na uslugi. bez poseben nalog daden od liceto zadol`eno za nadomestuvaweto. (4) Koga principalot mu pla}a otpremnina na svojot trgovski zastapnik vo slu~aj na prestanok na me|usebniot dogovor. pri pla}awe na pari~no obes{tetuvawe od strana na o{tetuva~ot. za obes{tetuvawa. obes{tetuvaweto }e se smeta za nadomestok vo ramkite na odredenata razmena na ispolnuvawa. (3) Koga na odreden dano~en obvrznik mu se ispla}aat tro{ocite od sudska postapka od sprotivnata strana na sporot. Pritoa. koga obes{tetuvaweto pretstavuva fakti~ko . vo toj slu~aj ne se raboti za del od nadomestok za odreden promet. B mu go nadomestuva na A iznosot od fakturata. Stvarniot nadomestok na {teta postoi osobeno vo slu~aite na otstranuvawe na posledicite od {tetata od strana na o{tetuva~ot ili od nego zadol`en samostoen pomo{nik vo ispolnuvaweto. koi se pla}aat zaradi neispolnuvawe ili nesoodvetno ispolnuvawe na dogovori. ne doa|a do promena na nadomestokot. Istoto va`i i za taksi ili tro{oci za opomena koi gi napla}a odreden dano~en obvrznik od svoite zadocneti pla}a~i. Ako dano~niot obvrznik-ispolnuva~ gi plati dogovornite penali sprema primatelot na ispolnuvaweto. (6) Pari~niot iznos koj go dobiva prodava~ot kako zamena vrz osnova na kreditno osiguruvawe na ispora~ana stoka. vo toj slu~aj ne postoi zgolemuvawe na nadomestokot. pri otstranuvawe na {tetata od strana na o{tetenoto lice ili na treto lice po negovo zadol`enie. Ako samoto o{teteno lice ja otstrani samostojno nemu pri~inetata {teta po nalog na o{tetuva~ot. vo toj slu~aj ne postoi namaluvawe na nadomestokot. Nadomestokot na {teta ne se vr{i zatoa {to ispolnuva~ot primil odreden promet. Zateznite kamati. kamatite za vtasanost i procesnite kamati se smetaat. (2) Dogovornite penali. Nasproti toa. Nadomestuvaweto na iznosot od fakturata od B sprema A pretstavuva nadomestok. vo toj slu~aj postoi nadomestok na {teta. Ako primatelot na ispolnuvaweto e dol`en da plati dogovorni penali sprema dano~niot obvrznikispolnuva~. tuku nadomestok za odreden promet. tuku za nadomest na {teta. O{tetuva~ot B go zadol`uva A da ja otstrani {tetata. A dava nalog na firma za popravka na vozila za otstranuvawe na {tetata. vo toj slu~aj vakvoto pla}awe ne pretstavuva obes{tetuvawe. eden od firmata sprema A. a vtor promet od A sprema B.

Tuka ne e dogovoren poseben nadomestok za vlo`uvaweto (nema razmena na ispolnuvawa). Poglavje 4 Razmena na ispolnuvawa kaj trgovski dru{tva i drugi zdru`uvawa na lica Op{to (1) Ako odredeno trgovsko dru{tvo ili drugo zdru`uvawe na lica (vo natamo{niot tekst: dru{tvo) vr{i prometi koi se vo zaedni~ki interes na site sodru`nici i ako dru{tvoto napla}a sodru`ni~ki pridonesi za ispolnuvaweto. sepak.-5- (8) Vo slu~aj na predvremeno okon~uvawe na dogovor za lizing. Ednakvosta ili ednakvoto merilo. vo toj slu~aj nedostasuva razmenata na ispolnuvawa so poedine~nite ~lenovi. ne se odlu~uva~ki sami po sebe za ocenuvawe na postoeweto na fakti~ki ~lenarini. Vlogovite se vra}aat so u~estvo vo dobivkata ili vo zagubata. Besplatniot promet na dru{tva sprema nivnite sodru`nici se opfa}a so primena na ~len 3 stav 3 to~ka 2 i ~len 6 stav 3 to~ka 3 od ZDDV (vidi poglavje 13 od DDVU ). Ako. a ne za nadomestok. Istovremeno. me|u dru{tvoto i negovite sodru`nici mo`e da dojde i do razmena na ispolnuvawa. vo toj slu~aj nedostasuva razmenata na ispolnuvawa so poedine~nite sodru`nici. iznajmi. taka i sodru`nikot. Vo sekoj od slu~aite postoi poseben dogovor za pla}awe nadomestok (razmena na ispolnuvawa). zdru`enieto vr{i promet koj slu`i za namiruvawe na poedine~nite potrebi na sekoj od ~lenovite i ako za istoto napla}a pridonesi soodvetno na fakti~koto ili pretpostavenoto koristewe na dejnosta na zdru`enieto. dogovorno utvrdenite pla}awa koi treba u{te da se izvr{at se smetaat za obes{tetuvawe. imotna sostojba. status. vo toj slu~aj postoi razmena na ispolnuvawa. (11) Dokolku odredeno zdru`enie vr{i prometi koi slu`at delumno za pokrivawe na poedine~nite potrebi. vo toj slu~aj ~lenarinite se delat na nadomestoci i fakti~ki ~lenarini. sodru`nikot mo`e da izbira dali odredenoto dobro }e go otu|i. Ottuka. toj mu iznajmuva na dru{tvoto proizvodstveni ma{ini za odredena zakupnina. ^lenarini kaj zdru`enija (9) Ako odredeno zdru`enie vr{i promet koj slu`i za zaedni~kite potrebi na site ~lenovi i ako za toa zdru`enieto napla}a (fakti~ki) ~lenarini. ~lenarini postojat koga pridonesite se ednakvo golemi ili koga istite se presmetuvaat spored merilo koe va`i podednakvo za site ~lenovi. Ispolnuva~ ili primatel na ispolnuvaweto mo`e da bide kako dru{tvoto. a delumno na zaedni~kite potrebi na ~lenovite. Primer 1: Sodru`nikot A vlo`uva vo dru{tvoto pari (vlo`uvawe vo pari) i stvari (vlo`uvawe vo stvari). nasproti toa. na primer spored starost. (10) Fakti~ki. prihodi. Primer 2: Sodru`nikot B mu dava na sopstvenoto dru{tvo pozajmica i dobiva za istata kamata. povrzano so stav 1 to~ki 1 i 2 od ZDDV. Delot od pridonesite koj otpa|a na prometite koi podle`at na odano~uvawe se izedna~uva so dano~nata osnova koja se utvrduva spored ~len 19 stav 2 to~ka 1. Ednakvosta postoi i koga pridonesite se napla}aat spored karakteristika edinstvena za site ~lenovi ili koga visinata na pridonesite se utvrduva spored li~nite osobini na ~lenovite. vlo`i (vlo`uvawe vo stvari) ili }e ja vlo`i negovata namena (vlo`uvawe na namena). Sepak. promet. . (2) Postoi razmena na ispolnuvawa me|u sodru`nik i dru{tvo vo koe liceto ima udel. Pritoa e bez zna~ewe pra{aweto. Sodru`ni~ki pridones bi postoel vo slu~aj koga sodru`nikot dava odreden pridones koj mu se nadomestuva so u~estvo vo dobivkata i vo zagubata. dokolku sodru`nikot vr{i odreden promet za poseben nadomestok. dali prometot ima za svoja osnova postoewe na odredena statutarna obvrska.

na primer fiksna zakupnina ili iznos koj zavisi od fakti~koto koristewe na voziloto. toj ima edinstveno pravo na u~estvo vo dobivkata spored statutot ili osnova~kiot dogovor (vlo`uvawe na namena). na primer. a) Sodru`nikot go stava dobroto na raspolagawe za nadomestok. dokolku za vakvoto dejstvuvawe bile odlu~uva~ki delovnite motivi. vo koe svojstvo }e stane aktivno za dru{tvoto. Sodru`nikot steknuva dobro koe go stava na raspolagawe za koristewe od strana na dru{tvoto. Primer 5: Grade`en pretpriema~ e ~len na rabotna zadruga i istoto stava besplatno na raspolagawe svoi grade`ni ma{ini (vlo`uvawe na namena). Dru{tvoto mu pla}a na sodru`nikot poseben nadomestok za koristeweto na tovarnoto vozilo. Sodru`nikot ne dobiva poseben nadomestok za toa. 1. Kaj davaweto na koristewe se raboti za promet izvr{en vo ramkite na poleto na stopanskata dejnost koe podle`i na odano~uvawe. a) Sodru`nikot go stava dobroto na raspolagawe za nadomestok. Ako dobroto se stava na raspolagawe od nedelovni pri~ini. vo toj slu~aj na stranata na sodru`nikot postoi usluga koja podle`i na odano~uvawe vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV.-6- Poedine~ni slu~ai (3) Pra{aweto na stavawe na raspolagawe na dobra od strana na sodru`nicite na dru{tvoto vo koe tie imaat udeli se razgleduva vo zavisnost od toa. Toj mu dava na koristewe na dru{tvoto dobro koe pretstavuva sostaven del od imotot koj e podreden na stopanskata dejnost na sodru`nikot. sodru`nikot mo`e da go odbie kako prethoden danok danokot na dodadena vrednost iska`an vo fakturata za nabavkata na dobroto staveno na raspolagawe. Razmena na ispolnuvawa mo`e da postoi i vo slu~ai koga voziloto go koristi isklu~ivo samiot sodru`nik. Sodru`nikot dejstvuva edinstveno kako sodru`nik. So prenosot na pravoto na koristewe na voziloto od strana na dru{tvoto. dali sodru`nicite dejstvuvale samo vo svojstvo na sodru`nici ili se i samite dano~ni obvrznici i dali stavaweto na raspolagawe bilo izvr{eno so nadomestok ili bez nego. Nitu dru{tvoto. pri davaweto na koristewe na dobra na semejni dru{tva. Tuka se raboti za usluga izvr{ena vo ramkite na stopanskata dejnost koja nema da podle`i na odano~uvawe zaradi nepostoewe na nadomestok. Sodru`nikot mo`e. Primer 4: Sodru`nikot na trgovsko dru{tvo steknuva za svoja smetka tovarno vozilo koe go registrira na svoe ime i koe go stava vo poln obem na raspolagawe vo dru{tvoto. Toa mo`e da bide slu~aj. nitu sodru`nikot imaat pravo da izvr{at odbivka na danokot na dodadena vrednost koj bil iska`an vo fakturata pri steknuvaweto na dobroto. b) Sodru`nikot go stava dobroto besplatno na raspolagawe. 2. b) Sodru`nikot go stava na raspolagawe dobroto bez nadomestok. vo toj pogled liceto ne dejstvuva kako dano~en obvrznik. Besplatnoto stavawe na raspolagawe na grade`nite ma{ini sprema dru{tvoto nema da pretstavuva besplatna usluga od strana na sodru`nikot vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. samiot sodru`nik stanuva dano~en obvrznik. slobodno da odlu~uva za toa. . Samiot sodru`nik dejstvuva kako dano~en obvrznik. Kako vo slu~aite na stavaweto na raspolagawe so nadomestok taka i kaj besplatnoto stavawe na raspolagawe. Ako sodru`nikot go stava dobroto besplatno na raspolagawe na dru{tvoto. na~elno. Primer 3: Sodru`nikot na trgovsko dru{tvo steknuva za svoja smetka tovarno vozilo koe go registrira na svoe ime i koe go stava na raspolagawe vo poln obem na dru{tvoto. Nadomestokot se sostoi vo posebniot iznos koj go pla}a dru{tvoto.

stavaweto na raspolagawe na rabotni sredstva i rabotna obleka. dano~natata osnova se utvrduva spored ~len 19 stav 1 to~ki 1 i 2 od ZDDV (vo vrska so toa. no ovaa posledica bila vo senka na delovno motiviranite merki.i prometot sprema otpu{teni rabotnici.000 denari po vraboten godi{no. Za davawa bez nadomestok. koga merkata e povrzana so oblikuvaweto na tekot na rabotata. potrebi koi ne se povrzani so rabotniot odnos. Pritoa. kako i prometot sprema lica na obuka pretstavuvaat predmet na odano~uvawe. Davaweto mora da bide izvr{eno za privatni potrebi na vrabotenite. po pravilo. Isto taka. za {to rabotnikot dava kako protivispolnuvawe del od svojot trud. so vakvoto davawe na dobra (isporaka) ili izvr{uvawe na usluga. so posebno presmetan nadomestok. predmet na odano~uvawe pretstavuva i prometot na dobra ili na uslugi koi dano~niot obvrznik gi vr{i sprema svoite vraboteni ili sprema na niv bliski lica vrz osnova na rabotniot odnos.e. ne podle`at na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost. 8. vo toj slu~aj. se pretpostavuva. Davawa sprema vrabotenite so prete`no deloven int eres (4) Davawata sprema vrabotenite. 6. . 3. obezbeduvaweto sobi za no}evawe. kako i na prostorii za tu{irawe i kapewe za site vraboteni. Davawata pri delovni manifestacii vo visina do 3. dano~nata osnova se utvrduva spored ~len 19 stav 2 to~ka 3 od ZDDV (vo vrska so toa.-7- Poglavje 5 Davawe na dobra i na uslugi sprema vrabotenite Davawa so nadomestok (1) Ako dano~niot obvrznik (rabotodavec) im dade na svoite vraboteni kako nadomestok za izvr{enite raboti i plata vo natura pokraj voobi~aenata plata. stavaweto na raspolagawe na prostori za parking na imotot na pretprijatieto. se poa|a od pretpostavkata na postoewe promet so nadomestok. Odobruvaweto rabat od strana na dano~niot obvrznik pri kupuvaweto stoki od strana na negovite sorabotnici ne pretstavuva promet so nadomestok. obezbeduvaweto na smestuvawa vo gradinki na pretprijatieto. Davawa bez nadomestok (3) Davaweto na dobra (stvarni davawa) i vr{eweto na uslugi sprema vrabotenite za nivni li~ni potrebi podle`at na odano~uvawe spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 i ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. {to e vo nadle`nost na rabotodavecot. duri i ako istite se vr{at bez nadomestok. 2. podobruvaweto na rabotnite uslovi. Pritoa e nebitno dali vraboteniot go pla}a posebno nadomestokot sprema dano~niot obvrznik ili dano~niot obvrznik go zadr`uva soodvetniot iznos od pari~nata naemnina. Davawa od vakov vid postojat koga delovno motiviranite merki imaat za posledica namiruvawe na li~nite potrebi na rabotnikot. medicinskata nega i preventivniot lekarski pregled na vrabotenite. tuku namaluvawe na cenata. Ovaa situacija. ako dano~niot obvrznik ima za izvr{eniot promet sprema poedine~niot rabotnik neposredno pravo na pari~no pla}awe ili na drugo protivispolnuvawe vo pari~na vrednost koe ne se sostoi vo vlo`uvawe trud. dano~niot obvrznik vr{i promet so nadomestok vo smisla na ~len 2 to~ka 1 od ZDDV. obukata i doobukata. vidi poglavje 34 stavovi 1. Tuka osobeno spa|aat: 1. 3 i 4 od DDVU). 7. vidi poglavje 35 od DDVU). na primer obezbeduvaweto na prostorii za odmor i rekreacija. Vo odnos na davawata po namaleni ceni od voobi~aenite. t. vrz osnova na porane{en raboten odnos. no po namaleni ceni od voobi~aenite. vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost. (2) Spored ~len 2 to~ka 1 od ZDDV. koga vraboteniot se anga`ira na rabota vo mesta nadvor od `iveali{teto ili prestojuvali{teto. 4. 5. koi se posledica prete`no na delovniot interes na rabotodavecot.

koj bil kone~no izvr{en od strana na u~esnicite na prometot i za koj iska`ale volja stranite na prometot. pravata ne pretstavuvaat dobra koi mo`at da se prenesuvaat vo ramkite na prometot na dobra. delovno-pravnata konfiskacija na dobro. Prenos na pravoto na raspolagawe (2) Pod poimot na prenos na pravoto na raspolagawe se podrazbira prenosot na ekonomskata supstanca na dobro od ispolnuva~ot sprema primatelot na dobroto. prenosot na sopstvenost kako obezbeduvawe (zalog) i 2. istoto e povrzano so gra|ansko-pravniot prenos na sopstvenosta. Nesobranite zemji{ni proizvodi. `ivotni. Spored toa.-8- 9. a koi voobi~aeno se razmenuvaat vo op{testvenoto sekojdnevie i koi ne doveduvaat do zna~itelna imotna prednost za vraboteniot. nema da pretstavuva promet na dobra. (5) Kaj podarocite dadeni kako izraz na vnimanie mo`e da se vr{i neodano~uvawe od pri~ini na administrativno poednostavuvawe. seto toa prete`no vo deloven interes za povolno ureduvawe na tekot na rabotata i ~ija vrednost ne nadminuva 1. Spored toa. Za promet na dobra se smeta i prenosot na vrednosta na firmata (delovna. Kon ~len 3 do 8 od ZDDV Poglavje 6 Promet na dobra Dobra (1) Dobra vo smisla na ~len 3 stav 1 od ZDDV se materijalni dobra (stvari. no toa ne mora vo sekoj slu~aj da bide povrzano so nego. Vo pravoto. Primatelot na dobroto mora da e fakti~ki vo sostojba da go koristi dobroto kako sopstvenik i da mo`e istoto da go otu|uva. Zbirna stvar pretstavuva opfa}awe na pove}e samostojni predmeti vo edna edinstvena celina. Naplata preku proda`ba na tu|i stvari (3) Za prenos na pravoto na raspolagawe ne se smeta: 1. koga odredeno dobro se prodava i se prenesuva so zadr{ka na pravoto na sopstvenost. Nasproti toa. prakti~na vrednost) ili na klientelata. odobrenata podgotvenost za prenos na pravoto na raspolagawe so nadomest. tuku usluga. Za podaroci kako izraz na vnimanie va`at davawa na rabotodavecot koi mo`at da se smetaat za podaroci spored nivniot vid i nivnata vrednost. vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost. na primer cve}iwa.500 denari vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost. kako na primer posevot. na primer za vreme na vonreden deloven sostanok ili sednica. besplatniot organiziran prevoz za vrabotenite od nivnoto `iveali{te ili prestojuvali{te do rabotnoto mesto so prete`en deloven motiv na rabotodavecot za obezbeduvawe na istiot. .500 denari. knigi ili audio-materijali koi mu se davaat na vraboteniot ili na nemu blisko lice po odreden li~en povod. kako i zbirni stvari). Prenosot na pravoto na raspolagawe pretstavuva dejstvie od prete`no fakti~ka priroda. prehranbeni proizvodi. Tuka pripa|aat i ekonomski dobra koi vo ekonomskiot promet se smetaat za materijalni stvari (~len 3 stav 2 to~ka 1 od ZDDV). koja ekonomski se smeta za drugo dobro na pravniot promet namesto zbirot na poedine~nite dobra. prenosot na prava pretstavuva usluga (poglavje 7 od DDVU). mo`at da pretstavuvaat sekoj oddelno za sebe samostoen predmet na prometot i predmet koj e odvoen za sebe nasproti zemji{teto. Istoto va`i i za jadewa koi rabotodavecot im gi stava besplatno na raspolagawe na vrabotenite po povod i vo tekot na odreden vonreden raboten anga`man. za podaroci kako izraz na vnimanie se smetaat povremenite davawa na dobra vo visina do 1. Za podaroci kako izraz na vnimanie se smetaat i pijalaci i drugi prehranbeni proizvodi koi rabotodavecot gi stava na raspolagawe za besplatna konsumacija vo pretprijatieto od strana na negovite rabotnici. Za promet na dobra se smeta i slu~ajot.

zdobivaweto so pravoto na koristewe ili so nasledeno pravo na gradba. najnovi softverski dopolnenija (Updates) se smeta za usluga. A go ispora~uva dobroto na B. prevoz. Primer: Dano~niot obrznik A e zanaet~ija. 4. 5. toga{ vo tie slu~ai ne postoi promet na dobra od strana na dol`nikot sprema javno-pravnoto telo vo smisla na ~len 10 stav 1 od ZDDV kon koe pripa|a organot na prisilna naplata i istovremeno nema da postoi promet na dobra od strana na dadeniot organ sprema steknuva~ot na dobroto. B go prodava dobroto koe mu e dadeno kako obezbeduvawe na na~in. a B go ispora~uva istoto na V. Po istek na edna godina A stanuva plate`no nesposoben. Naplatata preku dobrata preneseni kako obezbeduvawe doveduva do dva prometa i toa do eden promet na dobra izvr{en od davatelot na obezbeduvaweto sprema primatelot na istoto i do promet na dobra od primatelot na obezbeduvaweto sprema steknuva~ot. stav 2 to~ka 2 od ZDDV). prenosot na stadarden ili individualen softver po elektronski pat (na pr. 2. prenosot na idealni udeli vo sopstvenost . zalogoprima~ot prodava stvari kaj koi izminal rokot na ra~na zaloga. Vo momentot na otu|uvaweto nastanuvaat dva prometa. Uslugite mo`at da se sostojat od storuvawe (pravno sovetuvawe. Razgrani~uvawe me|u prometot na dobra i uslugite (2) Ako odreden edinstven promet sodr`i kako elementi na promet na dobra. zanaet~iski uslugi bez zna~itelno vlo`uvawe materijal. ili 2. odobruvaweto pozajmici) ili nestoruvawe (otka`uvawe od pravoto na konkurencija na pazarot). stavaweto na raspolagawe na proektantski crte`i i planovi za tehni~ki grade`ni proekti. na primer: 1. Uslugi se. tuku vo tie slu~ai se raboti za promet na dobra od strana na dol`nikot neposredno sprema steknuva~ot na dobroto. stavaweto na raspolagawe na nestandardiziran softver koj e izgotven specijalno spored barawata na korisnikot ili na postoen softver spored individualnite potrebi na korisnikot. posreduvawe). koga: 1.n. se vr{i naplata na obezbeduvaweto od strana na davatelot obezbeduvaweto vo ime na primatelot na obezbeduvaweto. Kako obezbeduvawe na kredit toj dava na zalog odredeno dobro od negovoto pretprijatie na kreditniot institut B. stavaweto na raspolagawe na fotografii za reklamni celi. taka i elementi na usluga. . preku internet). proda`bata na standarden softver i na t. Dva prometa postojat i vo slu~aite. na (4) Ako se vr{i javno naddavawe ili slobodna proda`ba na odredena stvar vo ramkite na postapka na prisilna naplata od strana na sudski izvr{itel ili na drug dr`aven organ na prisilna naplata.-9- Pri prenosot na imot kako obezbeduvawe (zalog). trpewe (iznajmuvawe ili davawe pod zakup na imot ili na podvi`no dobro. {to istoto go otu|uva sprema V. Poglavje 7 Uslugi Poim (1) Za usluga se smeta sekoja aktivnost koja ne pretstavuva promet na dobra vo smisla na ~len 3 od ZDDV (~len 6. 6. primatelot na obezbeduvaweto go steknuva pravoto na raspolagawe vrz imotot daden kako obezbeduvawe.u~estva. prenosot na vesti za nivno objavuvawe. tretmanot kako promet na dobra ili na uslugi }e zavisi od ekonomskiot karakter na prometot. kako i obezbeduvaweto na neza{titeni iskustva i tehni~ki znaewa. duri vo momentot vo koj istiot }e go iskoristi pravoto na naplata na svoite pobaruvawa preku obezbeduvaweto. 3. Pritoa se zema predvid voljata na dogovornite strani.

od gledna to~ka na DDV-pravoto. otu|uvaweto na skici na modeli. Faktot. Edinstveniot ekonomski proces ne mo`e od gledna to~ka na DDV-pravoto da se deli na pove}e prometi. Predmet na sporedniot promet mo`e da bide kako eden nesamostoen promet na dobra. prenosot na  know­how i na rezultati od ispituvawa na javnoto mislewe na poleto na istra`uvaweto na pazarot. dokolku istite pripa|aat ekonomski zaedno i dokolku mo`at da se smetaat za edna nedeliva celina. lizing (3) Ako dogovornite elementi kaj dogovorot za zakup so pravo na kupoproda`ba otstapuvaat bitno od onie elementi koi se voobi~aeni vo slu~ajot na ednostavnoto prenesuvawe na pravoto na koristewe. 12.10 - 7. prenosot na izdava~ki prava. Promet na dobra postoi i vo slu~ai koga predmetot na lizingot ekonomski mu pripa|a na primatelot na lizingot. deka poedine~nite prometi imaat za svoja gra|ansko-pravna osnova sklu~uvawe na eden edinstven dogovor i {to za niv se pla}a eden sevkupen nadomestok. pritoa igra ekonomskata sodr`ina na izvr{enite prometi. Istoto va`i i vo slu~ai koga primatelot na prometot }e izrazi soglasnost sprema vr{itelot na prometot za vakvata podelba na prometot. Ako dobrata se prenesuvaat vo ramkite na postapkata na lizing. Prometot. (3) Sporednite prometi ja delat. pove}e procesi koi gra|ansko-pravno se smetaat za samostojni i se razgleduvaat poedine~no sekoj za sebe. Ova va`i vo slu~ai koga za sporedniot promet se bara i se pla}a poseben nadomestok. Odlu~uva~ki faktor. pretstavuva promet na dobra. na~elno. ako istiot e vo tesna vrska so nego vo smisla na negovo ekonomski opravdano dopolnuvawe i ako istiot nastanuva po voobi~aeniot redosled. od gledna to~ka na dano~noto pravo. Dogovor za zakup so pravo na kupoproda`ba. stavaweto na raspolagawe na fotografii za objavuvawe od strana na izdava~ki ku}i. da mora. 10. Obezbeduvaweto na ofset-filmovi koi mo`at da se koristat neposredno za pe~atewe na reklamni materijali vo ramkite na postapkata na ofset-pe~at. ako od kopiite se sozdavaat novi predmeti (knigi. Poglavje 8 Edinstvenost na prometot (1) Pra{aweto dali postoi eden edinstven promet ili pove}e samostojni prometi koi treba da se razgleduvaat odvoeno. . ima posebno zna~ewe za odreduvaweto na mestoto i vremeto na prometot. Na~eloto na edinstvoto na prometot doveduva do toa. vo toj slu~aj mo`e da postoi promet koj spored svoite efekti odgovara na proda`bata na rati i koj }e pretstavuva promet na dobra. 8. 11.. 9. ako istiot e sporeden vo sporedba so osnovniot promet. kako i za primenata na propisite za osloboduvawe od danok i za primena na dano~nata stapka. }e se smeta za sporeden promet kon odreden osnoven promet. bro{uri) i ako im se prenesuva pravoto na raspolagawe na primatelite na ovie dobra. proizvodstvoto na fotokopii. sudbinata na osnovniot promet (~len 8 ZDDV). vo toj slu~aj predavaweto na dobroto od strana na davatelot sprema primatelot na lizingot }e pretstavuva promet na dobra vo zavisnost od uslovite od ~len 3 stav 2 to~ka 2 od ZDDV. da se razgleduvaat kako edinstven ekonomski proces. prometot }e se smeta za promet na (isporaka na delo). No. (2) Procesite koi pripa|aat zaedno ne mo`at da se smetaat za edinstven promet zaradi toa {to istite slu`at za postignuvawe na edna edinstvena ekonomska cel. ne e dovolen za toa istite da se smetaat za edna celina od gledna to~ka na DDV-pravoto. stavaweto na raspolagawe na filmovi podgotveni za emituvawe od strana na proizvoditel na filmovi kako proizvodstvo po nalog. taka i edna nesamostojna usluga. nasproti toa.

~len 18 to~ka 3 od ZDDV). vo svoe ime i za tu|a smetka (komisionen promet). Sopstven promet (2) Ako vr{itelot na prometot na dobro ili na uslugata deluva vo svoe ime i za svoja smetka. vo tu|o ime i za tu|a smetka (posredni~ki promet). koga liceto kako glaven pretpriema~ se poslu`uva so samostoen pomo{nik vo ispolnuvaweto (podizveduva~) koj svojot promet go vr{i sprema nego (vidi poglavje 15 od DDVU). nepravo posredni{tvo (1) Prometot na dobra i uslugite mo`at da se vr{at vo svoe ime i za svoja smetka (sopstven promet). Istoto va`i i vo slu~ai. Posredni~ki promet (3) Ako. Polavje 9 Sopstven promet. prometot go vr{i zastapnik (posrednik) vo tu|o ime i za tu|a smetka (toj samo fakti~ki go realizira prometot). ova nema da va`i vo slu~ai. koi prodavaat stoki vo sopstven proda`en objekt (tuka se vbrojuvaat i iznajmeni delovni prostorii). se smetaat za samostojni trgovci od gledna to~ka na danokot na dodadena vrednost. i ako izvr{i presmetuvawe so zastapuvanoto lice vo pogled na pla}awata primeni za prometot na dobra ili za izvr{enite uslugi. natovar i istovar. Toj e dol`en da go odano~i celokupniot nadomestok od proda`bata. vidi stav 10 od ova poglavje). Zastapnikot vr{i posredni~ki promet (usluga) sprema zastapuvanoto lice. toj vr{i sopstven promet (sopstven promet na dobra ili uslugi). na~elno se utvrduva vrz osnova na gra|ansko-pravnite odnosi me|u u~esnicite. posredni~ki promet. koj vo ovie slu~ai vr{i promet na dobra ili uslugi (kako dano~en obvrznik). komisionen promet. zaradi ograni~uvawe na nadomestokot na posredni~kata provizija. taka {to prometot na dobroto ili izvr{uvaweto na uslugata go vr{i zastapnikot kako negov sopstven promet. Na primatelot na ispolnuvaweto mora pri sklu~uvaweto na zdelkata da mu e poznato spored okolnostite na slu~ajot.. neophodno e zastapnikot da ne deluva samo vo ime. koga so deluvaweto vo tu|o ime u~esnicite go vr{at zatskrieno. a ne zastapenoto lice (nepravo posredni{tvo. koga e prepoznatlivo deka zastapnikot (posrednikot) go izvr{il prometot na dobra ili uslugata vo ime na zastapenoto lice. Primer 1: Zastapnik vr{i proda`ba na odredena stoka vo ime i za smetka na principalot. nasproti toa.11 - Sporeden promet za isporaka na dobro (promet) mo`e spored ~len 17. tuku i za smetka na zastapenoto lice (vidi Isto taka. Prometot na dobra se smeta za izvr{en od strana na zastapuvanoto lice (~len 4 stav 3 od ZDDV). vo toj slu~aj. Zastapnikot vr{i posredni~ki promet sprema principalot. (4) Od dano~no-pravna gledna to~ka. Proda`bata na stokata se zasmetuva kon principalot kako negov sopstven promet. Sepak. prevoz i osiguruvawe na dobroto (poglavje 30 stav 5 od DDVU). od gra|ansko-pravna i dano~no-pravna gledna to~ka prometot se podreduva kon zastapuvanoto lice (principalot). Koga sprema zastapnikot se vr{at pla}awa za prometot na dobra ili za uslugata. stav 2 od ZDDV da bide pakuvawe. Proda`ba vo sopstven proda`en objekt (5) Imateli na proda`ni objekti. Toj e dol`en da ja odano~i samo posredni~kata provizija. Istoto va`i soodvetno i za posreduvaweto vo vr{eweto uslugi. Posredni~kiot promet }e se priznae. posredni~ki promet postoi. Nadomestokot za posredni~kiot promet se ograni~uva na posredni~kata provizija. samo ako posrednikot i' gi soop{ti na dogovornata strana imeto i adresata na liceto zastapuvano od nego. deka toj stapuva vo neposredni pravni odnosi so treto lice. Imatelot na . Ocenuvaweto na pra{aweto. kako i vo tu|o ime i za svoja smetka (nepravo posredni{tvo).

koi nastapuvaat kako vr{iteli na promet vo svoe ime i za tu|a smetka. se smeta deka liceto ja primilo i izvr{ilo uslugata vo smisla na ~len 7 stav 2 od ZDDV. cve}iwa. kako i vr{eweto uslugi vo svoe ime i za tu|a smetka (~len 7 stav 2 od ZDDV). toj dobiva od A provizija od 10% od proda`nata cena. nastapuvaweto na imatelot na proda`niot objekt pred negovite klienti.. Zaradi izbegnuvawe na prakti~ni te{kotii. Se smeta. Interniot odnos me|u imatelot na proda`niot objekt i negoviot deloven partner. se dozvoluva kaj proda`niot komision za moment na prometot na komitentot sprema komisionerot da va`i momentot na isporakata na komisionoto dobro sprema primatelot na istoto.. no za negova smetka. spisanija itn. Primer 3: Dostavuva~ot A go zadol`uva {pediterot B da izvr{i prevoz na stoka do liceto G. Primer 2: Liceto B prodava po komitentski nalog sliki od odredena zbirka na razni kupuva~i. nasproti toa. Za taa cel. Postojat dva prometa. koi gi nudat vo ugostitelskite objekti vrabotenite na drug dano~en obvrznik. na pr. B e dol`en da go odano~i celokupniot nadomestok. Kako kraen ishod. kako i vtor promet so predavaweto na dobroto od komisionerot na odreden kupuva~. }e se smeta deka izvr{ilo sopstven promet. Nepravo posredni{tvo (10) Ako. Prometot na dobrata mu se pripi{uva na dano~niot obvrznik kako negov sopstven promet. .12 - proda`en objekt mo`e da bide posrednik samo ako me|u liceto. deka B ja primil prevoznata usluga od V i samiot izvr{il prevozna usluga sprema A. Eden promet na dobra od komitentot A sprema komisionerot B i vtor promet na dobra od B sprema kupuva~ot. (8) Kaj proda`niot komision nastanuva eden promet na dobra so predavaweto na dobroto na zadol`enoto lice (komisionerot) od strana na principalot (komitentot). Tuka se vbrojuva proda`en komision na dobra (~len 3 stav 2 to~ka 4 od ZDDV). Rabotilnicata za slepi lica vr{i usluga (odobruvawe na promet) sprema dano~niot obvrznik. odredeno lice vr{i promet na dobra ili uslugi vo tu|o ime. Liceto se izedna~uva so samostojniot trgovec ili samostojniot vr{itel na uslugi. kupovniot komision na dobra. B go zadol`uva prevoznikot V da go izvr{i prevozot do G vo svoe ime i za smetka na A. t. vo koi posrednikot vr{i usluga vo svoe ime i za svoja smetka (stav 2 od ova poglavje). se smeta deka vr{at sopstven promet. Kaj nabavniot komision nastanuva eden promet na dobra so predavaweto na dobroto od prodava~ot na komisionerot. koj ja stava stokata na raspolagawe. Primer 4: Rabotilnica za slepi lica mu ovozmo`uva na odreden dano~en obvrznik da vr{i promet na nivnite dobra vo nivno ime. Biten e nadvore{niot odnos. ne se pravi razlika me|u slu~aite. B nastapuva kako proda`en komisioner vo svoe ime i za smetka na A. ne e biten vo pogled na pra{aweto dali postojat sopstveni trgovski ili posredni~ki zdelki. kako i vtor promet so predavaweto na dobroto od strana na komisionerot sprema komitentot. (9) Ako odredeno lice vr{i usluga vo svoe ime i za tu|a smetka (uslu`en komision). Komisionen promet (7) Lica. (6) Na~elata vo vrska so proda`bata vo sopstven proda`en objekt ne va`at za proda`bata na stoki. a ne samo negovata provizija. kako {to e toa slu~aj so nastapuvaweto kako posrednik (vidi gi stavovite 3 i 4 od ova poglavje).e. od koe toj go nabavuva dobroto i primatelot na istoto se vospostavat neposredni pravni odnosi. no vo stvarnost za svoja smetka (neprav posrednik).

ne e biten soodnosot me|u vrednosta na trudot ili na uspehot vo rabotata i materijalite nabaveni od izveduva~ot na deloto. Pomali tehni~ki pomo{ni sredstva. (2) Istoto va`i soodvetno i za vr{eweto uslugi (~len 6 stav 2 to~ka 1 od ZDDV). se vr{i eksproprijacija vrz osnova na zakon ili nalog na organ na dr`avnata vlast. odnosno dodatoci kon deloto koe treba da se izvr{i. Primer 1: Dano~niot obvrznik odbiva da ja prenese sopstvenosta vrz zemji{te. . na javen nositel na izgradba na pati{ta za celi na izgradba na javen pat. stav 2.. Kamionot se dava na slobodna proda`ba ili na licitacija od strana na sudskiot izvr{itel ili na drug dr`aven organ za prisilno izvr{uvawe. tuku odlu~uva~ko e pra{aweto. Voljata na sopstvenikot za prenos na pravoto na raspolagawe se zamenuva so zakonski propis ili nalog na organ na dr`avnata vlast.. navrtki i sl. Obes{tetuvaweto se smeta za nadomestok za eksproprijacijata. Poglavje 11 Promet na dobra po osnov na dogovor za delo Poim na promet na dobra po osnov na dogovor o za del (1) Prometot na dobra vo smisla na ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV (promet na dobra po osnov na dogovor za delo.13 - Poglavje 10 Promet vrz osnova na zakonski propisi (1) Za promet na dobra vo smisla na ~len 3 stav 2 to~ka 5 od ZDDV se smeta i prenosot na sopstvenost:  ­  vrz osnova na zakonski propis ili  ­  vrz osnova na nalog izdaden od strana ili vo ime na organ na dr`avnata vlast. Samata neophodnost na materijalot. Dodatoci ili drugi sporedni stvari (2) Vo pogled na pra{aweto. Osobeno grade`nata industrija vr{i promet po osnov na dogovor za delo na zemji{teto na nalogodava~ot (~len 3. dali ovie materijali spored svojot vid kako i spored voljata na stranite }e se smetaat za osnovni ili za sporedni materijali. vo natamo{niot tekst: isporaka na delo) postoi koga izveduva~ot na deloto samiot nabavil za istoto materijal ili sostavni delovi kaj koi ne se raboti samo za dodatoci ili za drugi sporedni stvari (osnovni materijali). ne go pravi se' u{te materijalot za osnoven materijal. dodeka site ostanati materijali se obezbeduvaat od strana na nara~atelot. Licitacijata ili proda`bata se smetaat za promet na dobra od dol`nikot vo izvr{nata postapka sprema steknuva~ot na kamionot ( e d e n promet. vo toj slu~aj se raboti za usluga po osnov na dogovor za delo vo smisla na ~len 6 stav 1 od ZDDV. Ako deloto se sostoi od pove}e osnovni materijali. Zaradi toa. dali se raboti za dodatoci ili za drugi sporedni stvari. koe e sostaven del od imotot na negovoto pretprijatie.. re~enica 2 od ZDDV). to~ka 6. izveduva~ot na deloto }e zapo~ne da vr{i isporaka na delo duri otkako samiot }e nabavi osnoven materijal ili del od nego. Drug izveduva~ na delo mo`at da bidat. bez koj dobroto ne mo`e da opstoi. Eksproprijacijata se smeta za promet na dobra od strana na sopstvenikot na zemji{teto vo polza na javniot nositel na izgradbata na pati{ta. ma{inskata industrija ili rabotilnicite za popravka na patni~ki vozila. na primer klinci. Ako izveduva~ot na deloto ne koristi sopstveno nabaveni materijali ili koristi samo materijali koi mo`at da se smetaat za dodatoci ili za drugi sporedni stvari. Vo ovie slu~ai nedostasuva voljata na sopstvenikot za prenos na pravoto na raspolagawe na steknuva~ot. vidi poglavje 6 stav 4 od DDVU). na pr. Primer 2: Vo ramkite na odredena prisilna postapka se vr{i zaplenuvawe na kamion na dano~niot obvrznik (dol`nik vo izvr{na postapka).

Ako se otvori ste~ajna postapka vrz imotot na nara~atelot na delo pred negovoto zavr{uvawe i ako ste~ajniot upravitel go odbie natamo{noto ispolnuvawe na dogovorot za delo. na primer zamena na motor kaj vozilo. ne pretstavuva raboten materijal. koja se koristi pri realizacijata na deloto. e obezbedena posebna oprema za konsumacija na samoto mesto. no na otvoreno. kako na primer proda`ni vitrini i fri`ideri ili raftovi vo kiosci. materijalite obezbedeni od strana na nara~atelot ne se sostaven del od razmenata na ispolnuvawa. a koj ne mo`e pove}e da se bara nazad. (2) Prostornata povrzanost postoi i vo slu~ai koga jadewata i pijalacite se konsumiraat vo neposredna blizina na lokalot. Kaj materijalot. dokolku drugite preduslovi za obezbeduvaweto na materijalot se dadeni kumulativno. no obezbeduvaweto mo`e da se odnesuva i na sporedni materijali ili drugi raboti. Predavawe zaradi konsumacija na samoto mesto postoi koga: 1. proda`ni mesta. Obezbedenata stvar mo`e da bide osnoven materijal. jaglen ili sli~ni pogonski sredstva. Kaj zamenata na del koj stanal nepodoben za koristewe. .14 - po pravilo pretstavuvaat sporedni stvari. na primer na terasata od lokalot. (4) Obezbeduvawe na materijal postoi. pomo{ni materijali kako {to se struja. Predavaweto na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto postoi i vo slu~aite na obezbeduvaweto ishrana za vrabotenite od strana na rabotodavecot vo negovite prostorii. vo zavisnost od okolnostite na predavaweto. vo toj slu~aj razmenata na ispolnuvawa me|u vr{itelot na deloto i nara~atelot na istoto se ograni~uva na delot od deloto koj bil ispora~an od strana na vr{itelot na istoto. se opredeluvaat za konsumacija vo mesto koe e vo prostorna vrska so mestoto za predavawe i 2. Objasnenijata va`at soodvetno i vo slu~aj koga vr{itelot na deloto }e gi prekine predvremeno i kone~no rabotite od drugi pri~ini. a koj poseduva odredeno sopstveno zna~ewe. Obezbeduvawe materijal od strana na nara~atelot (3) Kaj isporakite na dela. jadewata i pijalacite. (3) Opremata i uredite koi slu`at vo prv red za proda`ba na stoki. koga obezbedeniot materijal se obrabotuva ili se prerabotuva za potrebite na nara~atelot vo ramkite na prometot na dobra po osnov na dogovor za delo. Poglavje 12 Predavawe na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto (1) Predavaweto na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto ne pretstavuva isporaka tuku usluga (~len 6 stav 2 to~ka 4 od ZDDV). koj mu go obezbeduva nara~atelot na vr{itelot na rabotata zaradi realizacija na prometot na dobra. vo toj slu~aj se raboti za iznajmuvawe na materijal. Vr{itelot na rabotata mora da se obvrzal da gi koristi nemu dadenite materijali isklu~ivo za proizvodstvo na nara~anoto delo. vo toj slu~aj za nov predmet na prometot na dobra po osnov na dogovor za delo }e pretstavuva nezavr{eniot grade`en objekt. ma{ini. Predmet na isporaka vo slu~aj na nezavr{eni dela (5) Ako bide otvorena ste~ajna postapka vrz imotot na dano~niot obvrznik pred isporakata na grade`niot objekt izgraden na tu|o zemji{te i ako ste~ajniot upravitel go odbie natamo{noto ispolnuvawe na dogovorot za delo. pred samiot lokal na ulica ili na sprotivnata strana od ulicata. ne se prenesuva pravoto na raspolagawe na vr{itelot na deloto. na primer obezbeduvawe na rabotna sila. Osnovni ili sporedni materijali se rabotni materijali koi mora da bidat materijalno sodr`ani vo zavr{enoto delo. Ako nara~atelot go obezbeduva celokupniot osnoven materijal zaradi realizacija na deloto. ne mo`e pove}e da se govori za sporedna stvar. dokolku izvr{itelot na rabotata go zameni materijalot staven na raspolagawe od strana na nara~atelot za ist ili ist po vrednost materijal i dokolku zamenata e ekonomski podobna. Elektri~nata struja. Potrebata od utvrduvawe na materijalot mo`e da se zapostavi.. vo kantini ili vo drugi sli~ni objekti.

Kaj dobra koi treba da se koristat kako za pretpriema~ki. se odano~uvaat so op{ta dano~na stapka. vidi poglavje 33 stav 1 do 4 od DDVU) kako i ~len 20 stav 1 od DDVP. taka i kaj javno-pravni tela vo smisla na ~len 10 stav 2 od ZDDV (vidi poglavje 19 stavovi 9 i 10 od DDVU).. vidi poglavje 56 od DDVU). (2) Izedna~uvaweto na prometot bez nadomestok so promet so nadomestok zna~i deka odredbite koi va`at za prometot so nadomestok se primenuvaat na ednakov na~in vrz prometot bez nadomestok. taka i za nepretpriema~ki celi (dobra so me{ovita namena). (4) Vo vrska so pravniot tretman na davawata na dobra bez nadomestok (~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV) i uslugite bez nadomestok (~len 6 stav 3 to~ki 1 i 2 od ZDDV) od strana na dano~niot obvrznik sprema vrabotenite za nivni li~ni celi. Promet na dobra bez nadomestok (5) Prometot naveden vo ~len 3 stav 3 od ZDDV pretpostavuva predmetot da pripa|a kon pretprijatieto. Poglavje 13 Promet bez nadomestok Op{to (1) Spored ~len 3 stav 3 i ~len 6 stav 3 od ZDDV. mo`e da se zeme predvid dano~nata povlastica spored ~len 30 stav 1 to~ka 1 od ZDDV. Toa e slu~aj koga dano~niot obvrznik go koristi predmetot vo ramkite na negovoto pretpriema~ko. vidi poglavje 5 od DDVU. a ne kon nepretpriema~koto pole na deluvawe. (3) Odano~uvaweto spored ~len 3 stav 3 i ~len 6 stav 3 od ZDDV ne zavisi od toa dali dano~niot obvrznik imal pravo na odbivka na prethodniot danok pri nabavkata na dobroto. Nasproti toa. Odano~uvaweto spored ~len 3 stav 3 to~ka 2 od ZDDV pretpostavuva postoewe na promet na dobra bez nadomestok izvr{en od trgovsko dru{tvo ili od zdru`enie na lica sprema nivni u~esnici na vlog. nezavisno od nivnata forma ili golemina. natamo{en uslov e dobroto da se zema za li~ni celi na dano~niot obvrznik ili na negovite vraboteni ili za drugi celi koi ne se povrzani so negovata pretpriema~ka dejnost. Prometot bez nadomestok e mo`no da nastapi kako kaj dano~ni obvrznici vo smisla na ~len 9 stav 1 od ZDDV (vidi poglavje 18 stav 1 od DDVU). dano~nite osloboduvawa i dano~nite stapki. Za isporakite bez nadomestok spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. odredbite vo vrska so mestoto na prometot. na primer zemaweto na prehranbeni proizvodi od strana na ugostitelot zaradi konsumacija vo stan koj e odvoen od ugostitelskiot objekt. odredeni dejstvija bez nadomestok (na pr. Vo vrska so dano~nata osnova i izdavaweto faktura pri promet bez nadomestok. ne pretstavuvaat oprema za konsumacija na samoto mesto. se zema predvid osloboduvaweto od ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vo vrska so toa. sprema ~lenovi ili sprema . sepak. masi~kite vgradeni vo kino-sedi{tata za jadewa i pijalaci vo kinata pretstavuvaat posebna oprema za konsumacija na samoto mesto. vo slu~aj na ispolnetost na ostanatite uslovi od ~len 2 to~ka 1 od ZDDV. konsumacijata na jadewata i pijalacite od strana na samiot dano~en obvrznik ( uslugi bez nadomestok vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV).15 - monta`ni objekti za proda`ba na brza hrana i sl. (6) Vo vrska so odano~uvaweto spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. na pr. zemaweto dobra ili koristeweto uslugi za nepretpriema~ki celi) se izedna~eni so prometot na dobra ili na uslugi so nadomestok i so toa podle`at na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost isto kako i prometot na dobra i uslugite. predavaweto so nadomestok na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto sprema treti lica i 2. dano~niot obvrznik mo`e na~elno da izbira kon koe pole na deluvawe saka da gi podredi dobrata (vidi poglavje 81 stav 3 od DDVU). (4) Od samoto odreduvawe na prometot vo restorani na grupata na uslugi proizleguva deka: 1. vidi ~len 19 stav 1 to~ki 1 i 2 od ZDDV (vo vrska so toa..

na pr.. faks-aparati. vo koj pritoa bile koristeni dobra. (7) Dobroto se zema od pretprijatieto samo ako pri soodvetna izvedba na dejstvieto sprema treto lice istoto bi se smetalo za promet na dobra. Predmet na zemaweto e uni{tenoto vozilo. Poglavje 14 Razmena i promet sli~en na razmenata (1) Razmena postoi. a ne za usluga.16 - na niv bliski lica. Bidej}i pri razmenata i pri promet sli~en na razmenata sekoe odvoeno ispolnuvawe ne pretstavuva samo nadomestok. Anga`iraweto na rabotna sila za nepretpriema~ki (li~ni) celi na tovar pretprijatieto. Istoto va`i i vo onoj del. tuku i promet. koga nadomestokot za odreden promet na dobra se sostoi vo usluga. sekoj od ovie prometi va`at oddelno za promet na odredeno dobro ili za usluga (~len 4 stav 1. bidej}i se raboti za zemawe dobra za li~ni celi na dano~niot obvrznik koe e ve}e opfateno so odredbite od ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. odredeni materijali. no koja e oslobodena od danok spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vidi poglavje 57 od DDVU). ~len 7 stav 1 od ZDDV). podle`i odano~uvawe so danok na dodadena vrednost kako usluga bez nadomestok smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV. (8) Predmet na zemaweto e sekoga{ k o n k r e t n o t o dobro vo momentot na zemaweto. Primer 2: Vozilo koe pripa|a kon imotot na pretprijatieto. Koristeweto na telefonskata oprema pretstavuva usluga (telekomunikaciska usluga) koja se odano~uva. mobilna telefonija). koja pripa|a kon pretprijatieto. Stavaweto na raspolagawe na voziloto sprema treti lica se smeta za usluga (iznajmuvawe). se koristi za privatni celi od strana na dano~niot obvrznik ili na vrabotenite lica kaj nego. Promet sli~en na razmenata postoi. Primer 1: Odredeno slu`beno vozilo se uni{tuva pri privatno patuvawe. na primer anga`irawe na personal na pretprijatieto privatnata gradina ili vo doma}instvoto na dano~niot obvrznik. (10) Dobroto se koristi za celi koi se nadvor od pretprijatieto. Primer 3: Telekomunikaciska oprema (telefonska oprema so dodatoci. kako posledica na soobra}ajna nesre}a (apsolutna {teta). se koristi od strana na dano~niot obvrznik ili od vraboteni lica za li~no patuvawe na odmor. Pritoa e merodavno vo koja sostojba se nao|a zemenoto dobro. (11) Koristeweto na telekomunikaciska oprema za li~ni celi od strana na dano~niot obvrznik ili od lica vraboteni kaj nego pretstavuva usluga bez nadomestok vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV. ako dejstvieto bi se smetalo za usluga vo slu~aj na negovo soodvetno vr{ewe sprema treto lice (~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV). Na~eloto na edinstvo na prometot va`i i za prometot bez nadomestok. Uslugi bez nadomestok (9) Prometot naveden vo ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV pretpostavuva pripadnost na dobroto kon imotot na pretprijatieto na dano~niot obvrznik (vidi stav 5 od ova poglavje). na vo na vo . koga nadomestokot za odreden promet na dobra se sostoi vo drug promet na dobra. za odredena usluga vo promet na dobra ili za odredena usluga vo usluga. vidi poglavje 34 stav 5 od DDVU. Istoto mo`e da se zeme od pretprijatieto samo spored vrednosta koja postoela po nesre}ata. Odano~uvaweto spored ~len 3 stav 3 to~ka 3 od ZDDV slu`i edinstveno kako razjasnuvawe. Vo vrska so dano~nata osnova.

Uslugata od M1 sprema M2 e izvr{ena na 17. zaedno so pazarnata vrednost na predadenoto dobro ili izvr{enata usluga. Primer 1: M3 od Skopje nara~uva grade`na ma{ina kaj M2 od Bitola. M2 ja nara~uva ma{inata. za site prometi na dobra nastanati vo ramkite na verigata va`i istoto mesto na prometot i istiot moment na prometot (~len 13 od ZDDV). Dvata prometa se izvr{eni na 15. Ova va`i osobeno pri utvrduvaweto na mestoto i momentot na izvr{uvaweto na prometot. Postojat dve samostojni sovetodavni uslugi.01 godina. neposredno od Prilep do Minhen kaj D3. da go sovetuva vo pogled na soobra}ajnite mo`nosti na lokacijata. Postojat dva samostojni prometa. tuku se raboti za proda`ba. Primer 1: Primatelot na dobroto D3 od Minhen nara~uva tutun od trgovecot na golemo M2 od Skopje.04. Primer 2: M3 od Skopje go zadol`uva M2 od Bitola da go sovetuva vo vrska so podobnosta na odredena lokacija za izgradba na industriski pogon. koj e soobra}awen ekspert. Kaj veri`niot promet.04.17 - (2) Kaj prometot na dobro za pari ne postoi razmena. Kaj primatelot na pla}aweto.10. nadomestokot na stranata na eden od ispolnuva~ite se sostoi delumno od promet na dobra ili od uslugi i delumno od pari~no pla}awe. Sekoj od ovie prometi se smeta za poseben promet na dobroto (~len 4 stav 2 od ZDDV). Poglavje 15 Vklu~uvawe na pomo{nik vo ispolnuvaweto (podizveduva~) Koga odreden promet se vr{i so vklu~uvawe na pomo{nik vo ispolnuvaweto (podizveduva~). Od svoja strana. vklu~uvaj}i go i misleweto na soobra}ajniot ekspert (~len 14 stav 2 od ZDDV).06..07. M1 dava svoe mislewe do M2 na 17.06 vo Bitola. prometot od M2 sprema D3 e .07. isto taka.01 godina. koja ja nema na zaliha.04. Prometot na dobroto od M1 sprema M2 e odano~en. Namiruvaweto na odredena obvrska preku pla}awe vo pari ne pretstavuva promet. sekoj promet na~elno se ocenuva zasebno.04 vo Tetovo. (3) Vo slu~aj na razmena ili na promet sli~en na razmenata zaedno so pla}awe pari. M2 go izgotvuva svoeto mislewe za M3 na 01. Na~elata vo pogled na prometot na dobra vo ramkite na odreden veri`en promet spored ~len 4 stav 2 od ZDDV (vidi poglavje 16 od DDVU) ne se primenuvaat vrz prometot na dobra izvr{en so vklu~uvawe na pomo{nik vo ispolnuvaweto.01 godina. ja ispora~uva ponatamu ma{inata do M3 na 21. uslugata od M2 sprema M3 e izvr{ena na 01. vo Skopje. M2 go zadol`uva M1 od Tetovo. M1 ja ispora~uva ma{inata na 15. Pari~noto pla}awe ne pretstavuva promet. M2 ja nara~uva stokata kaj proizvoditelot M1 od Prilep. M2. Vo ramkite na verigata se vr{at posledovatelno dva prometa (M1 sprema M2 i M2 sprema D3). M1 ja vr{i isporakata na tutun na 15. Po nalog na M2. prometot od M2 do M3 na 21. kaj M1 vo Tetovo. po pravilo.10. promet na dobra i uslugi vo svoe ime i za svoja smetka. pari~nite sredstva pretstavuvaat sostaven del od nadomestokot. vo Bitola (~len 13 to~ka 2 od ZDDV).. Poglavje 16 Veri`en promet (1) Za veri`en promet vo smisla na ~len 4 stav 2 od ZDDV se smetaat prometi na dobra izvr{eni od pove}e ispora~ateli koi:  ­  se odnesuvaat na istoto dobro i  ­  kaj koi pravoto na raspolagawe se prenesuva neposredno od prviot na posledniot primatel na dobroto.01 godina vo Prilep. Prometot od M1 do M2 e izvr{en na 15. Pomo{nici vo ispolnuvaweto vr{at.

Pri vnesuvaweto na deloven potfat ili na del od nego vo odredeno dru{tvo.. bidej}i D3 e stranski primatel (vidi gi poglavjata 58 i 59 od DDVU). Dvata prometa na dobroto se izvr{eni vo Frankfurt na 15. isto taka. {to mu ja predava stokata na {pediter.10. M2 ja nara~uva stokata kaj D1 od Frankfurt. Postojat dva prometa na dobroto vo ramkite na verigata. D1 ja ispra}a stokata na 15.01 godina vo Skopje. prometot od M2 sprema D3 e izvr{en na 21.01 godina i ne podle`at na odano~uvawe so DDV. Koi se bitnite osnovi na delovniot potfat zavisi od fakti~kata situacija vo momentot na prenosot. Poglavje 17 Otu|uvawe na delovniot potfat (stopanska dejnost) (1) Slu~ajot na prenos na celokupniot imot (delovniot potfat) ili na del od imotot (del od delovniot potfat) vo smisla na ~len 5 od ZDDV koj ne podle`i na odano~uvawe so DDV postoi. so ili bez nadomestok. Ovoj promet e izvr{en na 15.01 godina neposredno od Frankfurt do M3 vo Ohrid. Slu~ajot na otu|uvawe na delovniot potfat mo`e da nastapi i koga zakupenite dobra se otu|uvaat po prestanok na zakupot.10.01 godina neposredno do M2. po pravilo pretstavuvaat bitni osnovi na stopanskata dejnost. Po nalog na M2.18 - osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 1 od ZDDV. Ova va`i i vo slu~ai.10. koi gi vr{at pove}e ispora~ateli so edno isto dobro i kaj koi ne doa|a do prevoz ili ispra}awe na dobroto (na primer. daden e slu~ajot na otu|uvawe na delovniot potfat duri i koga odredeni bitni ekonomski dobra ne se prenesuvaat so odredeno . Vo ramkite na verigata se vr{at dva posledovatelni prometa na dobroto (D1 sprema M2 i M2 sprema M3). (2) Slu~ajot na veri`en promet nema da postoi. (3) Prometi na dobra vo ramkite na veriga. M2 go nara~uva voziloto kaj M1. Postojat dva prometa na dobra vo ramkite na verigata (M1 sprema M2 i M2 sprema M3).10. ili na del od nego sprema drug dano~en obvrznik za celi na negovata stopanska dejnost (otu|uvawe na delovniot potfat).01 godina vo Prilep. koga steknuva~ot stanuva dano~en obvrznik vrz osnova na samiot prenos ili koga istiot go prodol`uva vr{eweto na stopanskata dejnost. mo`e da se pretpostavi postoewe na slu~aj na otu|uvawe na delovniot potfat duri i koga od otu|uvaweto se isklu~uvaat odredeni nebitni dobra.10. koga se prenesuvaat bitnite osnovi na delovniot potfat. (2) Kaj proizvoditelite. eventualno vo nepromeneta forma. koj go iznajmil istoto na neodredeno vreme na M4. otstapuvaj}i ja istovremeno obvrskata na vra}awe na dobroto.i oddelen imot mo`e da pretstavuva bitna osnova na delovnoto rabotewe. promet so nedvi`nosti ili prometi na dobra kaj koi pravoto na raspolagawe se prenesuva so prethodno vra}awe na vladenieto vrz dobroto) mo`at. Uvozot podle`i na odano~uvawe so DDV spored ~len 2 to~ka 2 od ZDDV. M1 go prenesuva pravoto na raspolagawe neposredno na M2 na toj na~in. Primer 4: M3 nara~uva patni~ko vozilo od antikvitetska vrednost od M2. raboteweto. da bidat predmet na promet na dobra vo ramkite na odredena veriga. M1 go raskinuva dogovorot za iznajmuvawe i go ispora~uva voziloto po nalog na M2 neposredno do M3.01 godina. Primer 2: Dano~niot obvrznik M3 od Ohrid nara~uva hemikalii od trgovecot na golemo so farmacevtski proizvodi M2 od Skopje. D3 ja prezema stokata od kaj M2 na 21. M1 ja ispra}a stokata na 15. Pri prenos na imotot kako sostaven del na delovniot potfat ili na del od nego. Isto taka.10. Primer 3: Isto kako primer 1 vo stav 1. ako pravoto na raspolagawe vrz dobroto se prenesuva neposredno od ispora~atelot na primatel na dobroto koj e vklu~en vo verigata i dokolku liceto potoa go prenese natamu pravoto na raspolagawe. delovite od imotot zaedno so ma{inite i drugata oprema koja slu`i za proizvodstvo.

Kancelariskata oprema. Davaweto pod zakup na poedine~ni bitni ekonomski dobra na dru{tvoto ne e {tetno. pobaruvawa. toj raspolaga so kartoteka na klienti. A go otu|uva iznajmuvaweto vozila na B. ovlastuvaweto za koristewe na logoto. Toj e ovlasten za koristewe na logoto na Avis. Za proizvodstvoto na ~evli toj vrabotuva svoj direktor. Otu|eniot del od delovniot potfat mora da pretstavuva organizam koj e sposoben samostojno da opstojuva... prodol`uva so zakupot. (4) Del od deloven potfat postoi. dodeka drugiot del prodol`uva da go koristi kako li~en imot. A go otu|uva proizvodstvoto na ~evli na liceto B koj. Isto taka. slu`benosti. Otu|uvawe na delovniot potfat postoi vo momentot. A gi dava pod zakup na d. Slu~ajot na otu|uvawe delovn potfat koj ne podle`i na odredbite od ZDDV postoi. Tuka se vbrojuva. Primer 2: A vr{i iznajmuvawe na vozila vo iznajmeni prostorii. nezavisno od drugite delovni potfati. koga istiot e ekonomski samostoen i istiot se vodi odvoeno. Ma{inite koi slu`at za proizvodstvo na ~elvi se steknati pred tri godini. Delot od neizgradenite imoti koi ne se potrebni za delovniot potfat. koga A gi prenesuva na B bitnite osnovi na rabotewe na negoviot deloven potfat. dokolku A gi otu|i bitnite osnovi na negoviot deloven potfat. zakupodavnoto pravo se vbrojuva kon bitnite osnovi.o. vo soglasnost na zakupodavecot. toj proizveduva i ko`ni proizvodi (ko`ena ta{na. na primer prava na koristewe ili konsumacija vrz stvari. nema da se smeta za {tetno zemaweto ekonomski dobra koi se nebitni za prodol`uvawe so vr{eweto na delovniot potfat i nivno prenesuvawe vo li~niot imot na A. Vo zavisnost od slu~ajot. kade {to sodru`nici stanuvaat liceto A i negoviot sin B. {to istiot }e mo`e da gi koristi zakupenite prostorii vo neizmeneta sostojba. Mo`e da se pretpostavi postoewe na slu~aj na na otu|uvawe na deloven potfat koj ne podle`i na odano~uvawe so DDV. koj samostojno go vodi proizvodstvoto. A sklu~il dogovori za vrabotuvawe na sorabotnici. bitni osnovi mo`e da bidat i neprenoslivi prava na koristewe na dobra. Me|u drugoto. Kon bitnite osnovi na delovniot potfat se vbrojuva i .o. vozila. vodeweto kartoteka i pravata na zakup.19 - materijalizirano dejstvo. Pokraj toa. vklu~uvaj}i ja i kompjuterskata oprema e zemena na lizing od firma za lizing. Za celi na privlekuvawe novi klienti. ko`ena obleka) vo sopstveni prostorii. na primer. Primer 3: Liceto A vr{i proizvodstvo na ~evli vo iznajmeni prostorii. Prenosot na imot vo pove}e dejstvija se smeta za otu|uvawe na delovniot potfat samo vo slu~aj. Toj poseduva pove}e neizgradeni i izgradeni zemji{ta. (3) Dokolku sostaven del od bitnite osnovi na delovniot potfat ili na del od nego pretstavuvaat dobra koi ne se sposobni za steknuvawe sopstvenost vrz niv. Proizvdostvoto na ~evli pretstavuva del od delovniot potfat. A go vlo`uva svojot deloven potfat vo dru{tvo so ograni~ena odgovornost. Otu|uva~ot mora ova zakupodavno pravo da go prenese na steknuva~ot na toj na~in.. koj prodol`uva so vr{ewe na istata dejnost. delovni odnosi itn. bidej}i istoto se vr{i samostojno i odvoeno od ostanatite delovni aktivnosti. koga poedine~nite dejstvija se vo ekonomska povrzanost i ako postoi volja za steknuvawe na deloven potfat. Ako delovniot potfat se vr{i vo zakupeni prostorii. tuku istite se iznajmuvaat ili davaat pod zakup sprema dru{tvoto. za nego rabotat dvajca samostojni zastapnici. dokolku istite se neophodni za prodol`uvawe na delovniot potfat. Primer 1: A raboti kako grade`en izveduva~ vo svoe ime. grade`ni ma{ini i magacini za grade`ni materijali koi gi koristi za celi na negovata stopanska dejnost. dano~niot obvrznik e dol`en da gi prenese ovie prava na steknuva~ot. koga A }e gi prenese na dru{tvoto bitnite osnovi koi se neophodni za ostvaruvawe na negoviot deloven potfat. distribucijata i knigovodstvoto.

Kako pravnata forma. za dano~en obvrznik }e se smeta dru{tvoto zadol`eno so sproveduvaweto na sportskata manifestacija i osobeno zadol`eno so realizacija na blagajni~kite raboti i na rabotite na presmetka. B prodol`uva namesto A so period na ispravka (vo vrska so toa. mo`e da se raboti za slu~aj na promet na dobra ili na uslugi bez nadomestok koi podle`at na odano~uvawe so danok na dodadena vrednost (~len 3 stav 3. Pritoa.20 - pravoto na zakup. koe }e se razgleduva za celi na danokot na dodadena vrednost zaedno so site negovi prihodi.. Podreduvawe na prometot (2) Kon koj dano~en obvrznik mo`e da se podredi prometot. sepak. Vo slu~aj na otu|uvawe poedine~ni ekonomski dobra ne postoi otu|uvawe na del od delovniot potfat. taka i pravnata sposobnost na vr{itelot na prometot se nebitni. sportskata zaednica-organizatorot na manifestacijata gi odano~uva site prihodi od istata. prinuden ili ste~aen upravnik vo ramkite na negovata upravna dejnost. Toa zna~i. Ako testamentarniot . Sportskoto dru{tvo-gostin ne e dol`no da gi odano~uva prihodite koi gi dobiva od odredenata sportska manifestacija. deka. Upravnik (4) Ako pretprijatieto na odreden dano~en obvrznik go vodi upravnik. ispravka na odbivkata na prethodniot danok spored ~len 37 od ZDDV vo pogled na ma{inite steknati pred tri godini. prometite nema da mu se pripi{at na upravnikot. Vo toj slu~aj dano~en obvrznik e stopanskata interesna zaednica. (5) Ako kaj odreden prenos bez nadomestok ne se ispolneti uslovite na otu|uvawe na delovniot potfat. tuku soodvetnata sportska zaednica kako organizator na manifestacijata. Spored ovie na~ela se postapuva i vo slu~ai koga kaj sportskite manifestacii ne nastapuva edno od dru{tvata-u~esnici na manifestacijata. Istite na~ela va`at i vo slu~aj koga odredeno pretprijatie. nezavisno od celite i rezultatite od ovaa dejnost. go vodi upravitel na naslednata masa vo ime na naslednicite. dodeka udelite vo prihodite na sportskite dru{tva ne se odano~uvaat so danokot na dodadena vrednsot. na pr. vidi poglavje 93 stav 4 DDVU). i ~len 6 stav 3 od ZDDV). Dano~ni obvrznici mo`at da bidat pravni i fizi~ki lica. nastanuvaat neposredni pravni odnosi samo me|u nalogodava~ot i stopanskata interesna zaednica. ne se vr{i po povod otu|uvawe na del od pretprijatieto. zavisi od toa. koe e sostaven del od naslednata masa. dodeka drugoto dru{tvo ne e obvrzano da gi odano~uva iznosite koi toa gi prima. tuku na dano~niot obvrznik za kogo dejstvuva imatelot na dol`nosta. Dano~en obvrznik e sekoj samostojno aktiven ekonomski subjekt koj postojano ili povremeno vr{i ispolnuvawa za nadomestok. Sportski manifestacii (3) Kaj sportski manifestacii za dano~en obvrznik se smeta dru{tvoto-doma}in na igrali{teto i istoto se razgleduva za celi na danokot na dodadena vrednost zaedno so site negovi prihodi. Vo slu~aj na sportski manifestacii na tu| teren. Kon ~len 9 od ZDDV Poglavje 18 Dano~en obvrznik Poim (1) Dano~en obvrznik e lice koe trajno ili povremeno samostojno vr{i stopanska dejnost. kako i zdru`uvawe na lica. koj nastapuva kako dol`nik na prometot sprema primatelot na prometot. no ne i me|u nalogodava~ot i poedine~nite ~lenovi na zaednicata. Ako odredena stopanska interesna zaednica od oblasta na grade`ni{tvoto gi sklu~uva samostojno grade`nite dogovori so nalogodava~ot.

- 21 -

upravitel go vodi trgovskoto dru{tvo vo svoe ime kako poverenik na naslednicite, istiot }e se smeta za dano~en obvrznik i za dano~en dol`nik. Samostojnost (5) Samostojna dejnost postoi koga istata se vr{i za svoja smetka i na svoja odgovornost. Koga mo`e da se pretpostavi postoewe na samostojnost ili na nesamostojnost, zavisi na~elno od vnatre{niot odnos kon nara~atelot na rabotata. Od nadvore{niot odnos kon klientite mo`at edinstveno da se dobijat dokazni indicii. Pritoa, ne e samo bitno imeto na dogovorniot odnos, vidot na dejnosta ili formata na dobivawe nadomestok, tuku e odlu~uva~ka sevkupnata slika na odnosite. Vo dadeniot slu~aj mora da se odmeruvaat me|usebno okolnostite koi odat vo prilog na samostojnosta; duri potoa se merodavni za sevkupnata ocenka karakteristikite koi imaat pogolemo zna~ewe. (6) Toj {to se smeta za vraboteno lice od gledna to~ka na personalniot danok od dohod, ne e dano~en obvrznik za istata aktivnost od gledna to~ka na danokot na dodadena vrednost. Fizi~koto lice go zadr`uva svojstvoto na vraboteno lice vo slu~aj na negovo iznajmuvawe vrz osnova na dogovor za iznajmuvawe na rabotnici i ne stanuva dano~en obvrznik po osnov na dogovor za delo ili dogovor za vr{ewe funkcija. Ne se smeta za samostojno lice upravitelot na kapital-dru{tvo, koj e obvrzan da gi sledi nasokite na sodru`nicite koi mo`at da proizlezat od negovoto postavuvawe za upravitel. Istoto va`i i za sodru`nikot koj e istovremeno i upravitel na dru{tvoto. Sodru`nikot na personalno dru{tvo koj odgovara so siot li~en imot (komplementar), isto taka, ne se smeta za samostoen vo vr{eweto na negovata dejnost kako upravitel na dru{tvoto. Nasproti toa, dejnosta kako ~len na kontrolni organi se smeta za samostojna dejnost. (7) Fizi~kite lica mo`at da bidat delumno samostojni i delumno nesamostojni. Aktivnostite na profesori i docenti vo visoko{kolski institucii, slu`benici itn., koi se vr{at pokraj aktivnostite utvrdeni so dgovor za vrabotuvawe, na~elno se samostojni aktivnosti. (8) Pravni lica, trgovski dru{tva i drugi zdru`uvawa na lica se na~elno samostojni. Stopanska ak tivnost (9) Postoi vr{ewe na stopanska aktivnost, koga istata e naso~ena kon: 1. postojano ili privremeno vr{ewe; 2. zaradi realizacija na prihodi (nadomestoci). Ponatamu, stopanskata aktivnost pretpostavuva deka prometot se vr{i vo ekonomska smisla (vo vrska so toa, vidi poglavje 2 stav 2 od DDVU). Dali stopanskata aktivnost se vr{i postojano ili privremeno, zavisi od sevkupnata slika na odnosite vo konkretniot slu~aj. Karakteristikite koi govorat za ili protiv osobinata "postojanost ili privremenost", mora da se ocenat vo me|useben soodnos. Za kriteriumi koi govorat vo prilog kon karakteristikata na "postojanost ili privremenost", doa|aat predvid:  ­  planskoto povtoruvawe na odredena dejnost,  ­  intenzitetot na deluvawe (vr{ewe na pove}e od eden promet),  ­  u~estvoto na pazarot kako proizvoditel, trgovec ili vr{itel na uslugi,  ­  vodeweto na deloven lokal,  ­  nastapuvaweto sprema treti lica, na pr. pred organi. Kolekcionerot na po{tenski marki, koj gi sobira istite od hobi, ne podle`i na danokot na dodadena vrednost, koga gi otu|uva poedine~nite primeroci (zamena), koga ja preureduva delumno zbirkata ili koga istata ja otu|uva celosno ili delumno. Istoto va`i i za aktivnosta na kolekcionerot na moneti.

- 22 -

Pri iznajmuvaweto dobra, koi spored svojot vid mo`at da se koristat kako za pretpriema~ki, taka i za nepretpriema~ki (nedelovni) celi (na pr. t.n. rekreaciski dobra), se razgleduvaat site okolnosti povrzani so koristeweto na dobroto, so cel da se utvrdi dali istite navistina se koristat postojano ili privremeno zaradi realizacija na nadomestoci. Samoto privremeno iznajmuvawe na kamp-prikolka od strana na sopstvenikot, koja inaku se koristi samo privatno, ne pretstavuva pretpriema~ka dejnost. (10) Dejnosta mora da e naso~ena kon realizacija na prihodi. Namerata za postignuvawe dobivka ne e neophodna. Aktivnosta na postignuvawe prihodi postoi koga istata se vr{i vo ramkite na odredena razmena na ispolnuvawa. Svojstvoto na dano~en obvrznik pretpostavuva, samo po sebe, deka prometot na dobra ili uslugite se vr{at za nadomestok. Samoto izjavuvawe namera, deka se saka da se vr{i promet za nadomestok, ne e dovolno za zdobivawe so svojstvoto na dano~en obvrznik. Nastanuvawe i gasnewe na svojstvoto kako dano~en obvrznik (11) Svojstvoto na dano~en obvrznik nastanuva so prvoto vr{ewe na aktivnost kako dano~en obvrznik, koe kako takvo e prepoznatlivo za treti lica, dokolku 1. postoela seriozna namera vo podocne`no vr{ewe na promet so nadomestok, i 2. serioznosta na ovaa namera se doka`e preku objektivni karakteristiki. Svojstvoto na dano~en obvrznik, vo ovoj slu~aj, ne prestanuva da va`i retroaktivno, ako ne dojde podocna do vr{ewe na promet so nadomestok ili ako ne se vr{i promet za nadomestok postojano ili privremeno. Za prethodni danoci, koi se zasmetuvaat kon predvidenite prometi kaj koi ne bi bilo isklu~eno pravoto na odbivka, go zadr`uvaat pravoto na odbivka. (12) Svojstvoto na dano~en obvrznik se gasi so poslednoto deluvawe. Momentot na zavr{uvawe ili odjava na stopanskata aktivnost, pritoa, nema nikakvo zna~ewe. Pretprijatieto i svojstvoto na dano~en obvrznik se gasnat duri otkako dano~niot obvrznik gi realiziral site pravni odnosi koi se povrzani so pretpriema~kiot potfat. Dru{tvoto ostanuva da postoi se' dodeka ne se zavr{eni site pravni odnosi, kon koi pripa|a i pravniot odnos kon dano~nite organi. (13) Vo vrska so pravoto na odbivka na prethodni danoci pri zapo~nuvawe ili zavr{uvawe na vr{eweto na stopanska dejnost, vidi poglavje 80 stav 2 od DDVU. Edinstvo na stopanskata dejnost (edinstvo na pretpriema~kiot potfat) (14) Kon stopanskata aktivnost (pretpriema~ki potfat) pripa|aat site dejnosti vo smisla na ~len 9 stav 2 od ZDDV na eden edinstven dano~en obvrznik (na~elo na edinstvo na ekonomskata aktivnost, edinstvo na pretpriema~kiot potfat). Podru`nici, filijali i drugi poedine~ni organizacioni delovi pretstavuvaat sostaven del od edinstveniot pretpriema~ki potfat na e d e n dano~en obvrznik (~len 9 stav 2 to~ka 2 od ZDDV). Vo ramkite na edinstveniot deloven potfat ne mo`e da nastane promet koj podle`i na danokot na dodadena vrednost. Kon pretpriema~kiot potfat ne pripa|aat samo osnovnite dejnosti koi se predmet na stopanskata dejnost (osnovna dejnost), tuku i site pomo{ni ili sporedni aktivnosti. Na~eloto na edinstvo na pretpriema~kiot potfat sozdava procesno-pravno dejstvo vo toj pravec {to dano~niot obvrznik se registrira samo edna{ za site dejnosti i e dol`en da podnesuva samo edna dano~na prijava (akontativna i godi{na prijava).

- 23 -

Kon ~len 10 od ZDDV Poglavje 19 Javno-pravni tela (1) Dr`avni organi vo smisla na ~len 10 od ZDDV se organite na zakonodavnata, izvr{nata i sudskata vlast zaedno so na niv podredenite institucii i organizacii. (2) Za organi na lokalnata samouprava se smetaat op{tinite i gradot Skopje. (3) Drugi javno-pravni tela se javni institucii, javni pretprijatija i drugi pravni lica od javnoto pravo. Javni institucii se Stopanskata komora i drugi komori, Makedonskata akademija na naukite i umetnostite. Javni institucii mo`at da bidat univerzitetite, nau~no-istra`uva~kite instituti, biblioteki, javni muzei i spomenici na grade`nata umetnost i hortikulturata, fondacii, teatri, kulturni domovi, orkestri, zoolo{ki gradini i zoolo{ki parkovi. Kon javnopravnite tela ne pripa|aat verskite zaednici, asocijacii na rabotodavci i sindikati, politi~ki partii i zdru`enija na gra|ani kako i drugi pravni lica od oblasta na privatnoto pravo. Javni pretprijatija se pretprijatija vo smisla na Zakonot za javnite pretprijatija. (4) Vrz stranskite, nadnacionalnite i me|unarodnite javno-pravni tela soodvetno se primenuva ~len 10 od ZDDV. Pra{aweto, dali vakvata institucija pretstavuva javno-pravno telo, na~elno se ocenuva spored makedonskoto pravo. Stopanska aktivnost vo privatno-pravna forma (5) Vrz pretprijatija vo privatno-pravna forma (na pr. spored Zakonot za trgovski dru{tva) ne se primenuva ~len 10 od ZDDV. Primer 1: Vladata na Republika Makedonija poseduva udel vo javnoto pretprijatie "Telekom". Po transformacijata, pretprijatieto se vodi spored pravnata forma na akcionersko dru{tvo. Vrz akcionerskoto dru{tvo ne se primenuva ~len 10, tuku ~len 9 od ZDDV. V r { e w e n a j a v n a f u n k c i j a (~ l e n 1 0 s t a v 1 o d Z D D V) (6) Vr{eweto javna funkcija pretstavuva aktivnost koja e svojstvena za i vo isklu~iva nadle`nost na javno-pravnite tela. Karakteristi~no za vr{eweto javna funkcija e ispolnuvawe javno-pravni zada~i koi se izvedeni od dr`avnata vlast i koi slu`at za dr`avni celi. Ispolnuvaweto javno-pravni zada~i ne postoi samo so dodeluvaweto dejnosti sprema javno-pravnoto telo so zakon. (7) Za vr{ewe javna funkcija osobeno se smeta slu~ajot koga se raboti za promet, za ~ij priem e zakonski obvrzan primatelot na prometot. Sepak, za priemot na prometot koj proizleguva od javnata funkcija ne e dovolno postoeweto edinstveno na monopol. (8) Vr{ewe javna funkcija mo`e da bidat uslugi na univerziteti, nau~noistra`uva~ki instituti, meteorolo{ki zavodi, zavodi za istra`uvawe na prehranbeni proizvodi i dezinfekcija, so isklu~ok na vr{eweto vakvi uslugi po nalog na treti lica. Stopanska dejnost (~len 10 stav 2 od ZDDV) (9) Vr{eweto stopanska dejnost postoi koga javno-pravnoto telo }e se vklu~i vo ekonomskiot tek i }e razvie dejnost koja po svojata sodr`ina ne se razlikuva od dejnosta na drug dano~en obvrznik. Dejnosta, koja spored svojata sodr`ina e stopanska, nema da pretstavuva vr{ewe na javna funkcija so toa {to istata }e se vr{i po pat na pru`awe slu`bena pomo{ sprema drugi javno-pravni tela. (10) Za stopanska dejnost se smeta osobeno: prevozot na lica i stoki, reklamata, prometot na elektri~na energija, gas, greewe i ladewe, vodosnabduvaweto, otstranuvaweto na otpadni vodi, otstranuvaweto otpad, uslugite na odr`uvawe na javnata ~istota, vr{eweto zemjodelski i {umarski dejnosti, vodeweto

utvrduvaweto granici na zemji{teto i premerot na objekti. Poedine~ni slu~ai (12) Za vr{ewe javna funkcija se smetaat: 1. iznajmuvaweto personal vo slednite slu~ai. Nasproti toa. 2. 3. kontrolata na materijali i kvalitet od strana na javni zavodi ili ustanovi. na primer.. Stavaweto na raspolagawe na personal nema da se smeta za usluga so nadomestok vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV. Primer 8: . so isklu~ok na istra`uvaweto. Primer 4: Op{tina iznajmuva personal od svoja nesamostojna delovna edinica vo sopstveniot dr`aven sektor. pogrebuvaweto i kremiraweto. tie se obvrzani za registracija bez ogled na visinata na nivniot sevkupen promet. prostori i prostorii za parking. Primer 3: Op{tina iznajmuva slu`benici od svojot dr`aven sektor vo dr`aven sektor na druga op{tina. sovetuvaweto i davaweto naodi i mislewa sprema privatni nara~ateli za nadomestok. kongresni. proda`bata na geografski karti. na pr. kako i so niv povrzaniot promet na dobra i na uslugi.24 - aerodromi i pristani{ta. iznajmuvaweto personal od strana na pravni lica od javnoto pravo so nadomestok na tro{ocite pretstavuva stopanska aktivnost vo slednite slu~ai. izgotvuvaweto na urbanisti~ki planovi i in`enersko-tehni~kite raboti na premer. premerot. slu~aj koga personalot }e bide anga`iran vo dr`avniot sektor i ne se dozna~uva eventualen nadomestok sprema delovnata edinica. Primer 6: Op{tina iznajmuva personal od dr`avniot sektor na privatni ili javni pretprijatija. Toa e. gradski. zabavni i pove}enamenski hali. Tretman na poedine~ni organizacioni delovi kako posebni dano~ni obvrznici (11) Poedine~ni organizacioni delovi od dr`avnite organi vo smisla na stav 1 od ova poglavje mo`at da se smetaat za dano~ni obvrznici vo slu~aj na vr{ewe stopanska dejnost. Za vr{ewe javno-pravna funkcija se smeta i stavaweto na raspolagawe na dokumenti na katastarski institucii i na upravata za javni prihodi. menzi. so isklu~ok na isporakata na nadgroben spomenik i na tekovnoto odr`uvawe na grobot. kako i preureduvaweto i katastarskoto vodewe na zemji{tata i nedvi`nostite od strana na organi za premer i katastar. kantini. Stopanski dejnosti se. Tuka spa|aat premerot na delben imot. 4. dokolku pravnoto lice-iznajmuva~ na personalot ostane rabotodava~ na istiot: Primer 5: Op{tina iznajmuva personal od dr`avniot sektor na nesamostojni delovni edinici na drugi op{tini. Nezavisno od odredbite od ~len 51 stav 1 od ZDDV. ispolnuvawata na poleto na proektiraweto. Primer 7: Op{tina iznajmuva personal od svoi nesamostojni delovni edinici sprema dr`avniot sektor na druga op{tina. dokolku javno-pravnoto telo kako iznajmuva~ ostanuva rabotodava~: Primer 2: Op{tina iznajmuva personal od svojot dr`aven sektor vo sopstveni nesamostojni delovni edinici. ako pri anga`iraweto na personalot postoi o~igledno i lesno proverlivo razgrani~uvawe me|u delovnata edinica i dr`avniot sektor. kako i izdavaweto izvodi i prepisi. kako na pr.

preku menzi). (3) Poimot na slobodna zona e reguliran vo ~len 2 od Zakonot za slobodni ekonomski zoni ("Slu`ben vesnik na RM" br. 56/99 i 41/00). na primer. carinski zoni i carinski skladi{ta za celi na krajna potro{uva~ka se smeta za promet izvr{en vo zemjata. poglavje 21 od DDVU). duri i vo slu~aj na postoewe na eksteritorijalnost. toj podle`i na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost vo slu~aj na ispolnetost na ostanatite uslovi od ~len 2 to~ka 1 od ZDDV. poglavje 18 i poglavje 19 od DDVU). proda`bata na gorivo . 3.. pri proda`bata na stoki (na pr. 86/99 i 25/00). (2) Prometot se vr{i za celi na krajna potro{uva~ka. ne podle`i na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost (~len 12 od ZDDV). vidi ~len 35 to~ka 1 od ZDDV i poglavje 84 od DDVU). Sledstveno na toa. (2) Ambasadite. prometot izvr{en vo slobodni zoni. ako ovie dobra bile vneseni vo zemjata od navedenite podra~ja i ako se doka`e pismeno deka vakvoto vnesuvawe bilo predmet na odano~uvawe pri uvozot spored ~len 15 od ZDDV. 63/98. prometot sprema lica koi ne se dano~ni obvrznici (na pr. koj doveduva do isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 to~ki 2 do 6 od ZDDV (vidi poglavje 85 do 90 od DDVU). carinski zoni i carinski skladi{ta. predavaweto jadewa i pijalaci zaradi konsumacija na samoto mesto (na pr. Istoto va`i i za institucii so koi se slu`at voeni edinici na drugi dr`avi. carinski zoni i carinski skladi{ta ne se primenuva. carinski zoni i carinski skladi{ta (vo vrska so toa. 2. so isklu~ok na slobodni zoni. kaj koj mestoto na prometot na dobra ili na uslugata se nao|a vo slobodni zoni. vidi poglavje 22 do 29 od DDVU) spored ~len 13 ili 14 od ZDDV. 21/98. dodeka poimite carinska zona i carinsko skladi{te se regulirani vo ~len 150 i ~len 183 od Carinskiot zakon ("Slu`ben vesnik na RM" br. Prometot. dokolku istite ne se registrirale dobrovolno. (3) Odano~uvaweto na prometot izvr{en za celi na krajna potro{uva~ka vo slobodni zoni. Kon ~len 12 od ZDDV Poglavje 21 Promet vo slobodni zoni. carinski zoni i carinski skladi{ta (1) Nezavisno od ~len 11 od ZDDV. konzulatite i drugite diplomatsko-konzularni pretstavni{tva na drugi dr`avi pripa|aat kon poimot "vo zemjata". preku kiosci ili od avtomati). Sepak. koga primatelot na ispolnuvaweto nema pravo na odbivka na danokot koj mu e fakturiran za izvr{eniot promet. ova ne va`i za prometot izvr{en za celi na krajna potro{uva~ka (~len 12 od ZDDV.25 - Op{tina iznajmuva personal od svoja nesamostojna delovna edinica na nesamostojna delovna edinica na druga op{tina ili na privatni ili javni pretprijatija. (4) Odredbite od ~len 12 od ZDDV se primenuvaat. Kon ~len 11 od ZDDV Poglavje 20 Vo zemjata (1) Poimot "Vo zemjata" ja opfa}a teritorijata na Republika Makedonija. 4. prometot sprema dano~ni obvrznici. 26/98. prometot sprema dano~ni obvrznici koi go koristat ovoj promet kako vlezno ispolnuvawe zaradi izvr{uvawe promet osloboden od danok spored ~len 23 od ZDDV (vo vrska so toa. Tuka spa|a: 1. prometot sprema dano~ni obvrznici vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV (mali pretpriema~i). privatni lica ili javno-pravni tela vo smisla na ~len 10 stav 1 od ZDDV (vo vrska so toa vidi.

vo prodavnica. Primer 2: Trgovec od Skopje mu prodava kancelariski mebel na kupuva~ vo Atina. (2) Ako dobroto koe e predmet na prometot se prevezuva ili se ispra}a od strana na ispora~atelot. do treto lice (na pr.. Mesto na prometot na dobra e Atina (~len 13 to~ka 1 od ZDDV). na primer i za slu~ai. po sistemot na tn. prometot na dobra }e se smeta za izvr{en vo toa mesto. Ispra}aweto zapo~nuva so predavaweto na dobroto na samostojnoto ovlasteno lice. na odreden dorabotuva~. primatelot ili od treto lice. kako i za slu~ai. vo koi pravoto na raspolagawe se prenesuva so dogovarawe na posreden sopstveni~ki odnos (na pr. Ispora~atelot mora pri predavaweto na dobroto na samostojnoto ovlasteno lice da gi ima izvr{eno site dejstvija koi se neophodni so cel dobroto da pristigne kaj ve}e utvrdeniot primatel na istoto. (3) Prometot na dobra so prevoz ili ispra}awe na dobroto vo smisla na ~len 13 to~ka 2 od ZDDV pretpostavuva vo momentot na po~etok na dvi`ewe na stokata ve}e da e poznat primatelot na dobroto. vo koe zapo~nuva prevozot ili ispra}aweto do primatelot na istoto ili. so otstapuvawe na istoto ili so predavawe na dokumenti (na pr. Vo ovoj slu~aj ne se raboti za promet na dobra so prevoz ili ispra}awe na dobroto. so dvi`ewe na sopstven pogon. Primer 1: Trgovec od Skopje prevezuva so sopstveno vozilo mebel do saem vo Atina. skladi{nici ili konosmani). ~len 13 to~ka 2 ZDDV). . kako i prometot (na pr.26 - ili popravkata na vozila koi slu`at za li~ni celi ili za celi koi ne go obezbeduvaat pravoto na odbivka na prethodniot danok. prevoznik ili {pediter) ili da se nara~a navedeniot transport. prerabotuva~ i sl. po negov nalog. povratno iznajmuvawe na dobro sprema otu|uva~ot). Pri fizi~ko predavawe na dobroto (na primer. Istoto va`i kako za slu~ai. "lon-rabota". ponatamu. na saemi ili pazari i pri proda`ba od vrata do vrata). primatelot na dobroto ili odreden n e s a m o s t o e n p o m o { n i k v o i s p o l n u v a w e t o da go prevezuva dobroto koe e predmet na prometot. na primer kaj motorni vozila. Kon ~len 13 od ZDDV Poglavje 22 Mesto na prometot na dobra (1) Prometot na dobra se izvr{uva na~elno vo toa mesto kade {to se nao|a dobroto vo momentot na prenos na pravoto na raspolagawe (~len 13 to~ka 1 ZDDV). (4) Prometot na dobra so prevoz pretpostavuva ispora~atelot. ~len 13 to~ka 1 od ZDDV va`i. vo koi prevozot ili ispra}aweto na dobroto go vr{i samiot ispora~atel ili odredeno treto lice po negov nalog. Primatelot na dobroto mu dava nalog na lice vraboteno kaj nego da go prezeme mebelot od Skopje. Za prevoz se smetaat i slu~aite koga dobroto se dvi`i so sopstvena motorna sila. bidej}i so zapo~nuvaweto na prevozot na dobroto se u{te ne postoel primatel na dobroto. Pokraj toa. Prometot na dobra e osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 1 od ZDDV kako izvoz (vidi poglavje 57 od DDVU). (5) Prometot na dobra so ispra}awe na istite bara dobroto da se transportira od strana na s a m o s t o j n o o v l a s t e n o l i c e (na pr. mebelot se prodava na odreden kupuva~ vo Atina. toa }e bide mestoto vo koe se vr{i predavaweto na dobroto na primatelot na istoto ili na treto lice po nalog na primatelot. grade`ni raboti) sprema javno-pravni tela vo smisla na ~len 10 stav 1 od ZDDV. bidej}i tamu zapo~nal prevozot na dobrata. Po zavr{uvawe na saemot. Mesto na prometot e Skopje. vo koi primatelot na dobroto ili treto lice po negov nalog go prezema dobroto kaj ispora~atelot (slu~aj na zemawe na dobroto).

Pri montiraweto na pogolemi tehni~ki postrojki. mesto na prometot e mestoto na prezemawe na dobroto (~len 13 to~ka 4 od ZDDV). bidej}i strujata se prezema tamu. (7) Ako dobroto se montira ili se instalira od strana na ispora~atelot ili od drugo lice vo negovo ime. Tuka ne se raboti za promet na dobra so ispra}awe na monta`nite elementi. dali tro{ocite na monta`a mu se iska`uvaat na nara~atelot oddelno vo fakturata. Primer 4: Elektrocentrala vo Bitola ispora~uva struja do industrisko pretprijatie vo Pri{tina.27 - (6) Vo slu~aj na veri`en promet na dobra vo smisla na ~len 4 stav 2 od ZDDV. vo toj slu~aj prioritetno se primenuva ~len 14 stav 2 od ZDDV (vidi ~len 14 stav 3 re~enica 2 od ZDDV). vidi poglavje 7 stav 2 od DDVU. site prometi vo ramkite na verigata go imaat istoto mesto na prometot (vidi poglavje 16 stav 1od DDVU). Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 od ZDDV i ~len 1 od DDVP. Od ova osnovno pravilo postojat mnogubrojni isklu~oci dadeni vo ~len 14 stavovi 2 i 3 od ZDDV i vo ~len 1 od DDVP. Prometot na dobra se smeta za realiziran po zavr{uvawe na monta`nite raboti i po priem na objektot od strana na nara~atelot. Primer 3: Proizvoditel od Kumanovo gradi monta`ni ku}i za nara~atel od Hrvatska. Vo vrska so razgrani~uvaweto me|u prometot na dobra i na uslugite. nema nikakvo zna~ewe. (2) Kako i kaj prometot na dobra. [ema na proverka (3) Spored osnovnoto pravilo od ~len 14 stav 1 od ZDDV. greewe i razladuvawe. Poedine~nite elementi se transportiraat od strana na {pediter do Hrvatska. taka i kaj prometot na uslugite. Mesto na prometot e Pri{tina. uslugata se smeta za izvr{ena vo mestoto vo koe e rezidenten vr{itelot na uslugata. monta`nite elementi se sostavuvaat od strana na vrabotenite na proizvoditelot. mesto na prometot na dobra e mestoto na monta`a ili instalacija na dobroto (~len 13 to~ka 3 od ZDDV). na primer na ma{inska linija ili na elektronski reguliran sistem na polici za skladirawe na stoka. najprvin e bitno da se utvrdi dali se raboti za promet na dobra ili za usluga. Pra{aweto. . dali uslugite bile izvr{eni vo zemjata ili nadvor od nea. Za promet na dobra se smeta i isporakata na delo (vidi poglavje 11 od DDVU). Neophodnosta za utvrduvawe na mestoto na uslugata spored ovie odredbi sekoga{ se pojavuva koga uslugata fakti~ki se vr{i vo stranstvo ili koga vr{itelot ili korisnikot na uslugata e rezidenten vo stranstvo. Ako odredena usluga ne potpa|a nitu pod odredbite od stav 2 nitu od stav 3 od ~lenot 14 od ZDDV. tuku monta`nite ku}i (~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV). prometot na dobra }e se smeta za realiziran so zavr{uvawe na probnoto rabotewe na tehni~kata postrojka. Mestoto na prometot e vo Hrvatska.. Kon ~len 14 od ZDDV Poglavje 23 Mesto na prometot na uslugata (op{to) Zna~ewe na mestoto na prometot na uslugata (1) Za soodvetno utvrduvawe na mestoto na prometot. vidi poglavje 22 od DDVU. Vo vrska so mestoto na prometot na dobra. (8) Pri isporaka na elektri~na energija. Na gradili{teto vo Hrvatska. gas. bidej}i predmet na prometot ne se monta`nite elementi. odano~uvaweto spored ~len 2 to~ka 1 od ZDDV zavisi od toa.

Podru`nica (5) Podru`nicata pretstavuva nesamostoen del od edno edinstveno pretprijatie na dano~niot obvrznik koe ne poseduva pravna sposobnost (vidi poglavje 18 stav 14 od DDVU). 2. primena na ~len 14 stav 2 od ZDDV. da ne podle`at na odano~uvawe so DDV.28 - (4) Soglasno so dadenite pravila vo vrska so me|usebniot odnos na stavovite od ~len 14 od ZDDV. taka i za zdru`enija na lica i fizi~ki lica. P vr{i eden edinstven promet koj se sostoi vo izvr{uvaweto na prevozot (~len 14 stav 1 to~ka 1 od ZDDV). primena na ~len 14 stav 3 od ZDDV. 3. vo slu~aj na nepostoewe na vakvo mesto. dokolku vr{itelot na uslugata e rezidenten vo zemjata. dokolku vr{itelot na uslugata e rezidenten vo stranstvo. za mesto na vr{eweto na uslugata se zema postojanoto `iveali{te ili prestojuvali{te. Ako stopanskata dejnost se vr{i na pove}e mesta. Vid i obem na uslugata (5) Zaradi soodvetno utvrduvawe na mestoto na uslugata neophodno e precizno da se utvrdi vidot (karakterot) i obemot na uslugata. Za podru`nica se smeta sekoja postojana delovna edinica ili deloven . Natovarot i istovarot ne pretstavuvaat posebna usluga (~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja g) od ZDDV). vidi stav 9 od ova poglavje). vidi poglavje 58 stavovi 2 i 3 od DDVU. Vo vrska so ovie poimi. (2) Odredbata od ~len 14 stav 1 od ZDDV doveduva do toa. Pritoa. da podle`at na odano~uvawe so DDV. od kade {to uslugata fakti~ki se izvr{uva ili. Postojano `iveali{te ili prestojuvali{te (4) Ako fakti~koto sedi{te (stav 3 od ova poglavje) kaj fizi~ki lica ne mo`e da se utvrdi nedvosmisleno. za mesto na vr{eweto na uslugata se smeta mestoto vo koe vr{itelot na uslugata ima fakti~ko sedi{te ili podru`nica. tuku istite pretstavuvaat sporedni prometi kon prevozot. Isklu~ok od ova e daden vo ~len 1 od DDVP za iznajmuvaweto na prevozni sredstva (vo vrska so toa. merodavno e mestoto vo koe se nao|a delovodnata uprava. kade {to liceto ima postojano `iveali{te ili prestojuvali{te (~len 14 stav 1 od ZDDV). se vnimava na na~eloto na edinstvo na prometot. spored koe sporednite prometi ja delat. vidi poglavje 8 od DDVU). 2. primena na ~len 14 stav 1 od ZDDV. ~len 1 od DDVP). od gledna to~ka na danokot. primena na ~len 1 od DDVP. Poglavje 24 Mesto na uslugata spored rezidentnosta na vr{itelot na uslugata Op{to (1) Dokolku ne mo`e da se primeni nekoj od mnogubrojnite isklu~oci (~len 14 stavovi 2 i 3 od ZDDV. Sedi{teto utvrdeno vo statutot ili osnova~kiot akt na dru{tvto i zapi{ano vo trgovskiot registar ne e merodavno. uslugite opfateni so nea: 1.. Ova va`i kako za pravni lica. Primer: Prevoznikot P dobiva nara~ka na pivarnicata B od Skopje da izvr{i prevoz na pijalaci (vklu~uvaj}i natovar i istovar) od Skopje do Bukure{t. Fakti~ko sedi{te (3) Za fakti~ko sedi{te na vr{itelot na uslugata se smeta mestoto od koe liceto ja vr{i prete`no svojata stopanska dejnost. 4. sudbinata na osnovniot promet (vo vrska so toa. pri utvrduvaweto na mestoto na uslugata se poa|a od slednata {ema na proverka: 1.

vo slu~ai na iznajmuvawe prevozni sredstva od strana na dano~ni obvrznici rezidentni vo stranstvo. ne e neophodno samata podru`nica da ja sklu~ila zdelkata (dogovorot). odnosno dokoku istata mo`e fakti~ki da se podredi kon dadenata podru`nica. ili 3. Pritoa. dokolku: 1. nekoja od pove}eto grade`ni ili monta`ni lokacii koi postojat vo razli~ni vremenski intervali. A poseduva vo Solun podru`nica so soodveten personal i oprema. ili 2. Primer 2: Germanski dr`avjanin go zapo~nuva svoeto patuvawe niz Balkanot od Skopje i tuka iznajmuva vozilo od firma rezidentna vo Makedonija. nivno vra}awe na sopstvenikot i odr`uvawe. Iznajmuvawe prevozni sredstva (8) Osnovnata odredba od ~len 14 stav 1 od ZDDV ima najgolemo prakti~no zna~ewe kaj iznajmuvaweto na prevozni sredstva. Dogovorite za zakup na edrilicite se sklu~uvaat vo kancelarijata vo Veles. nema da bide vo stranstvo tuku vo zemjata. Bidej}i uslugata prete`no se vr{i preku podru`nicata. Spored toa. tuku dano~niot obvrznik D (~len 32 to~ka 4 od ZDDV). taka i od strana na odredena podru`nica. Podru`nicata bara postoewe na dovolen stepen na postojanost i odredena struktura koja ovozmo`uva. dokolku prevoznoto sredstvo se koristi vo zemjata (~len 1 od DDVP). danokot ne go dolguva iznajmuva~ot R. Tamu. postojat podolgo od 6 meseci. koe e izre~no isklu~eno od ~len 14 stav 3 od ZDDV.29 - objekt koi slu`at za vr{ewe na stopanskata dejnost na dano~niot obvrznik. (9) Po isklu~ok od ~len 14 stav 1 od ZDDV.. Primer 3: Dano~niot obvrznik D rezidenten vo zemjata zema pod naem patni~ko vozilo od rentakar-firma R so sedi{te vo Grcija i go koristi istoto za celi na negovata stopanska dejnost. Primer 1: Dano~niot obvrznik A so sedi{te vo Veles iznajmuva edrilici koi se nao|aat postojano na pristani{te vo Solun. Ako uslugata se vr{i kako od strana na sedi{teto na dano~niot obvrznik. konkretnata grade`na ili monta`na lokacija. se pla}a i nadomestokot. Za iznajmuvawe na prevozni sredstva se smeta i stavaweto na raspolagawe na slu`beni vozila za li~ni celi od strana na rabotodavecot sprema negovite vraboteni. mestoto na uslugata se utvrduva spored pra{aweto kade uslugata bila prete`no izvr{uvana. Mestoot na uslugata se nao|a vo zemjata. Toa e slu~aj koga konkretnite raboti neophodni za izvr{uvaweto na uslugata se vr{at celosno ili prete`no od strana na personalot ili so pomo{ na opremata na podru`nicata. mestoto na uslugata. Sepak. dokolku uslugata se vr{i od strana na soodvetnata podru`nica. Celokupnoto iznajmuvawe podle`i na odano~uvawe so DDV. bez ogled na toa {to iznajmenoto vozilo se koristi i vo stranstvo. (6) Lokaciite za gradba ili za monta`a se smetaat za podru`nici. pove}e grade`ni ili monta`ni lokacii koi usleduvaat edno po drugo bez prekin. mestoto na uslugata se nao|a vo stranstvo. Iznajmuvaweto na edrilicite potpa|a pod odredbite od ~len 14 stav 1 od ZDDV (vidi stav 8 do 10 od ova poglavje). od gledna to~ka na kadrovskata i tehni~kata opremenost. iznajmuvaweto prevozni sredstva od strana na dano~en obvrznik rezidenten vo zemjata podle`i na odredbite od ZDDV duri i vo slu~ai koga prevoznoto sredstvo se koristi celosno ili delumno vo stranstvo. Vo Solun se vr{i predavawe na edrilicite. . Podreduvawe na usluga kon odredena podru`nica (7) Mestoto na podru`nicata se smeta za merodavno kako mesto na izvr{uvawe na uslugata. isto taka. samostojno izvr{uvawe na dadenata usluga.

turisti~kite uslugi na tur-operatori (~len 38 stav 2 od ZDDV). trajleri. Za prevozni sredstva ne se smetaat. so `eleznica ili so avtobusi) se oslobodeni od danok spored ~len 23 to~ka 19 od ZDDV bez pravo na odbivka na prethodni danoci (vidi poglavje 55 od DDVU). vidi poglavje 26 stav 6 to~ka 3 od DDVU) i vr{eweto sovetodavni uslugi kako osnoven promet (vidi poglavje 29 stav 14 od DDVU). 3. objavuvaweto oglasi (na pr. dokolku ne se raboti za uslugi na poleto na reklamata i rabotata so javnosta (~len 14 stav 3 to~ka 1 od ZDDV).osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV so pravo na odbivka na prethodni danoci spored utvrdenite uslovi (vidi poglavje 69 od DDVU). motorni ~amci. avionski edrilici. taka i za prevozot na stoki so prevozni sredstva od sekakov vid:  ­  na kopno (na pr. ili  ­  vo vozduh (na pr. dodeka kaj patni~kiot prevoz se primenuva namalenata dano~na stapka od 5% (~len 30 stav 2 to~ka 1 od ZDDV). Nasproti toa. od strana na vesnici). kaj~iwa. Me|unarodniot avionski prevoz na patnici e Isto taka. edrilici. uslugite na ishrana (predavawe na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto) vo smisla na ~len 6 stav 2 to~ka 4 od ZDDV (vo vrska so toa. ne e bitno dali prevoznikot e rezidenten vo zemjata ili vo stranstvo. ~amci na pedali. prikolki (vidi poglavje 26 stav 3 to~ka 3 od DDVU). Ova va`i kako za prevozot na lica. Me|unaroden prevoz (3) Koga prevozot se vr{i kako vo zemjata taka i vo stranstvo (me|unaroden prevoz). 5. Pritoa. 4. . osven rabotite na zaverka povrzani so nedvi`nosti (vo vrska so toa. na pr. kamioni-me{alki na beton. Kon prevozni sredstva se vbrojuvaat i prikolki. ratraci. na koj se vr{i prevozot (~len 14 stav 2 to~ka 1 od ZDDV). transportni kranovi. so `eleznica ili so motorni vozila). celokupnata prevozna usluga (prevoz na celokupnata delnica) podle`i na odano~uvawe so DDV.. uslugite na imotni upraviteli ili testamentarni izvr{iteli. cevni vodovi. (4) Kaj me|unarodniot prevoz. koli~ki na elektri~en pogon. Me|unarodniot prevoz na stoki e osloboden od danok (vidi poglavje 63 od DDVU) so pravo na odbivka na prethodnite danoci spored uslovite od ~len 24 to~ka 3 od ZDDV. Poglavje 25 Mesto na prevozot Op{to (1) Prevoznite uslugi se vr{at na soodvetnata delnica ili na delot od nea. kranovi. transportni lenti. drugi vidovi na me|unaroden prevoz na patnici (na pr. kranovi za natovar i kontejneri. Drugi slu~ai na primena (11) Pokraj iznajmuvaweto prevozni sredstva. sportski avioni. vo toj slu~aj samo delot od delnicata koj se nao|a vo zemjata podle`i na odredbite od ZDDV.30 - (10) Za prevozni sredstva se smetaat dobra ~ija osnovna namena e naso~ena kon prevozot na stoka i patnici na kopno. uslugite na notari. voda i vo vozduh i koi fakti~ki se dvi`at. vilu{kari. bageri. so brodovi). Prevoz vo zemjata (2) Dokolku prevozot se vr{i isklu~ivo vo zemjata. 2. so avioni). dano~niot obvrznik e dol`en da ja evidentira i prevoznata usluga koja ne otpa|a na delnicata vo zemjata i koja ne podle`i na odredbite od ZDDV (~len 16 stav 3 od DDVP). pod odredbite od ~len 14 stav 1 od ZDDV potpa|aat osobeno slednite uslugi: 1. vidi poglavje 12 od DDVU). Kaj prevozot na stoki se primenuva op{tata dano~na stapka od 19% (~len 29 od ZDDV).  ­  na voda (na pr.

Isklu~okot povrzan so odano~uvaweto na uslugi na tur-operatori (~len 38 od ZDDV) ostanuva da va`i. 5. od strana na {pediter koj dejstvuva vo svoe ime. kade {to podizveduva~ot ja vr{i uslugata. Nedvi`nosti (2) Za nedvi`nost se smetaat kako neizgradeni. taka i podizveduva~ot. iznajmuvawe na zemji{ta (na pr. delovni prostorii. stanovi. Poglavje 26 Mesto na prometot povrzan so nedvi`nosti Op{to (1) Za utvrduvawe na mestoto na uslugata povrzana so odredena nedvi`nost. Stranskite izlo`uva~i mo`at da izvr{at vra}awe na danokot na dodadena vrednost koj im e fakturiran od strana na . organizatorite vr{at. Vo vrska so toa.31 - Prevoz so vklu~uvawe na treto lice-vr{itel na ugata usl (5) Ako dano~niot obvrznik zadol`en so prevozot (osnoven pretpriema~) vklu~i treto lice vo izvr{uvaweto na uslugata (podizveduva~) koe go vr{i prevozot vo svoe ime i za svoja smetka. Obezbeduvawe na prevozni uslugi (6) Vo slu~aj na obezbeduvawe prevozni uslugi (na pr. za usluga vo smisla na ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV i podle`i na odano~uvawe so DDV. taka i izgradeni zemji{ta. ureduvawe. Isto taka. vo toj slu~aj prevoznata usluga ja vr{at kako osnovniot pretpriema~. Uslugi povrzani so koristewe na nedvi`nost (3) Za uslugi povrzani so koristewe na nedvi`nost se smetaat osobeno: 1. i ovie prometi se smetaat ili za uslugi povrzani so nedvi`nosta ili mo`at od pri~ini na poednostavuvawe da se smetaat za uslugi od ovoj vid. proektirawe. pokraj stavaweto na raspolagawe na izlo`ben prostor i redica drugi uslugi sprema izlo`uva~ite (na pr. dokolku saemot ili izlo`bata se organiziraat vo zemjata. no za smetka na ispra}a~ot). iznajmuvawe na objekti od sekakov vid koi se sostaven del od odreden deloven objekt (na pr. 3. prevozot izvr{en od zadol`enoto prevozno pretprijatie). postrojki za greewe. iznajmuvawe na prikolki vo kampovi koi se stavaat na raspolagawe isklu~ivo za stacionarna upotreba. za kamping ili kejovi). Dvete prevozni uslugi se smetaat za izvr{eni vo mestoto. uslugi na posreduvawe povrzani so iznajmuvaweto na nedvi`nosti (na pr. 2. na prostori za parking. kancelarii. mestoto na uslugata na nara~ka na prevozot se nao|a spored odredbite od ~len 7 stav 2 od ZDDV vo mestoto. monta`a i demonta`a kako i tehni~ko obezbeduvawe na prostorot). Spored celta i smislata na ovaa odredba. hotelski sobi ili reklamni povr{ini). iznajmuvawe objekti i delovi od objekti (na pr. mora da postoi tesna povrzanost me|u uslugata i nedvi`nosta. lift. steknuvawe ili otu|uvawe na odredena nedvi`nost. teniski igrali{ta. izlo`beni vitrini). Kon poimot na nedvi`nost pripa|aat i stvari koi stanale bitni delovi od zemji{teto preku ostvaruvawe soodvetna vrska so nego (na pr. vidi Isto taka..poglavje 9 stav 9 od DDVU. (4) Stavaweto na raspolagawe na izlo`beni prostori na saemi i izlo`bi sprema izlo`uva~i se smeta. Uslugite navedeni poedine~no vo odredbata se dadeni kako primeri. isto taka. Vakva povrzanost postoi koga samata usluga se sostoi spored vistinskite okolnosti prete`no od koristewe. Po pravilo. 4. gradewe i odr`uvawe. kade {to bil izvr{en prevozot (na pr. posreduvawe na zakup na stan ili posreduvawe na hotelsko smestuvawe ili na smestuvawe vo vikendi~ki od strana na turisti~ki agencii). od odlu~uva~ko zna~ewe e mestoto kade {to se nao|a nedvi`nosta (~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV). kuglani ili ma{ini).

- 32 -

organizatorite pod uslovite od ~len 46 od ZDDV i ~len 11 od DDVP vo ramkite na postapkata na odbivka na prethodni danoci ili na postapkata za vra}awe na danoci (vo vrska so toa, vidi poglavje 106 od DDVU). Uslugi povrzani so izgradba i odr`uvawe na nedvi` nosti (5) Za uslugi povrzani so izgradbata i odr`uvaweto na nedvi`nosti se smetaat osobeno: 1. podgotovka na zemji{te za gradba (na pr. raboti na premer); 2. podgotvitelni grade`ni raboti (na pr. od strana na arhitekti, grade`ni in`eneri ili stati~ari); 3. raboti na ru{ewe i iskop; 4. izvedba na grade`ni raboti (vklu~uvaj}i gi rabotite na popravka), dokolku pritoa se raboti za uslugi (vo vrska so toa vidi poglavje 23 stav 1 od DDVU); 5. raboti na odr`uvawe na objekti (na pr. odr`uvawe na grejni postrojki ili liftovi, ureduvawe na zeleni povr{ini i ~istewe na objekti).

Uslugi vo vrska so steknuvaweto i otu|uvaweto na nedvi`nosti (6) Uslugi vo vrska so steknuvaweto i otu|uvaweto na nedvi`nosti se osobeno: 1. uslugi na posreduvawe od strana na agencii za nedvi`en imot; 2. uslugi na ve{ti lica za nedvi`nosti (na pr. procenka i izdavawe naodi i mislewa); 3. notarski raboti vo vrska so dogovori za kupoproda`ba na imot, vklu~uvaj}i gi sovetodavnite uslugi povrzani so toa. Uslugi koi ne se povrzani so nediv`nosta (7) Slednite uslugi ne stojat vo tesna vrska so odredena nedvi`nost: 1. objavuvawe na oglasi vo vrska so nedvi`nosti (na pr. od strana na dnevniot pe~at), 2. finansiraweto i finansiskoto sovetuvawe vo vrska so steknuvaweto nedvi`nost i negovata izgradba, 3. pravnoto i dano~noto sovetuvawe vo vrska so nedvi`nosti. Sepak, vo ovie slu~ai mo`e da dojde do primena na odredbite od ~len 14 stav 3 od ZDDV (vidi poglavje 29 od DDVU). Poglavje 27 Mesto na vr{ewe na dejnosta Op{to (1) Dejnostite navedeni vo ~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja a) do g) od ZDDV se izvr{uvaat vo mestoto na nivnoto fakti~ko izvr{uvawe (mesto na prometot spored vr{ewe na dejnosta). Pritoa, ne e bitno kade dano~niot obvrznik (na pr. umetnik) prete`no e aktiven vo ramkite na negovata sevkupna stopanska dejnost, tuku e merodavno pra{aweto kade dano~niot obvrznik ja vr{i fakti~ki sekoja konkretna usluga. Kulturni, umetni~ki i drugi sli~ni uslugi (2) Pokraj kulturnite, umetni~kite i drugi sli~ni uslugi, pod ~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja a) od ZDDV se vbrojuva i organiziraweto na ovie uslugi. Pritoa, ne e neophodno dano~niot obvrznik da e aktiven vo ramkite na odredena manifestacija. (3) Mestoto na vr{eweto na dejnosta se smeta za mesto na uslugata, osobeno kaj slednite uslugi (vklu~uvaj}i go nivnoto organizirawe):

- 33 -

1. kulturni i umetni~ki uslugi (na pr. na teatri, orkestri i peja~i). Vo slu~aj na prenos na pravoto na koristewe na avtorski prava (na pr. pri snimaweto na odreden koncert za negova reprodukcija na kompakt-disk), mestoto na uslugata se utvrduva vo ovoj del od istata spored ~len 14 stav 3 to~ka 9 od ZDDV (vidi poglavje 29 stav 25 od DDVU).; 2. nau~ni uslugi (na pr. predavawa ili davawe mislewa). Dokolku dadenoto mislewe treba da mu poslu`i na nara~atelot kako pomo{ vo donesuvaweto odredeni odluki povrzani so razre{uvaweto konkretni tehni~ki, ekonomski ili delovni pra{awa, vo toj slu~aj se raboti za konsultantska usluga vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV (vidi poglavje 29 stav 12 do 16 od DDVU); 3. obrazovni uslugi (na pr. organizirawe seminari); 4. sportski uslugi (na pr. fudbalski manifestacii, velosipedski trki, teniski turniri); 5. uslugi na zabava (na pr. filmski proekcii, manifestacii vo tanc); 6. drugi sli~ni uslugi (na pr. na manekenki ili na pr. tonsko-tehni~ki uslugi koi se neophodni vo vrska so realizacijata na umetni~ki ili zabavni manifestacii). Procenka na dvi`ni dobra (4) Kaj procenkata i davaweto mislewa vo vrska so dvi`ni materijalni dobra od strana na ve{ti lica, prioritet na primena ima ~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja b) od ZDDV nasproti ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV.

Raboti vrz dvi`ni dobra (5) Za raboti vrz dvi`ni dobra (~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja v) od ZDDV) se smetaat, na pr. uslugite na odr`uvawe ili popravka na postrojki, ma{ini i motorni vozila ili dorabotkata na stoki po lon-sistem. Dokolku dano~niot obvrznik koristi sopstveni nabaveni osnovni materijali pri izvr{uvaweto na rabotite, vo toj slu~aj istoto ne pretstavuva usluga, tuku se raboti za isporaka na delo vo smisla na ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV (vidi poglavje 11 od DDVU). Sporedni dejnosti od transportnata oblast (6) Za sporednite dejnosti od oblasta na transportot (na pr. natovar, istovar, pretovar, skladirawe i drugi uslugi koi voobi~aeno se povrzani so transportot), mestoto na uslugata se utvrduva, isto taka, spored toa, kade se vr{at ovie dejnosti (~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja g) od ZDDV). Odredbata va`i samo za samostojni uslugi. Dokolku natovarot, istovarot itn. pretstavuvaat sporeden promet kon prevozot na stoki, soodvetnata usluga ja deli dano~nata sudbina na prevozot na stokite (vidi poglavje 23 stav 5 od DDVU). Poglavje 28 Mesto na posredni~kata usluga Op{to (1) Vo slu~aj na vr{ewe posredni~ka usluga, mestoto na uslugata se nao|a vo mestoto, kade {to se izvr{uva posreduvaniot promet (~len 14 stav 2 to~ka 4 od ZDDV). Spored toa, mestoto na posredni~kata usluga se poklopuva so mestoto na posreduvaniot promet. Od ova pravilo se isklu~eni slednite posredni~ki uslugi: 1. posreduvawe vo vrska so nedvi`nost za koja spored ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV e merodavno mestoto kade {to se nao|a nedvi`nosta (vidi poglavje 26 od DDVU); 2. posreduvawe vo vrska so uslugite navedeni vo ~len 14 stav 3 od ZDDV, za koi mestoto na rezidentnost na primatelot na uslugata se smeta za mesto na vr{ewe na uslugata (~len 14 stav 3 to~ka 10 od ZDDV). Posredni~ka usluga

- 34 -

(2) Posredni~kata usluga pretpostavuva dejstvuvawe vo tu|o ime i za tu|a smetka (vidi ~len 4 stav 3 od ZDDV). Vo vakviot slu~aj, iznosite primeni i plateni od posrednikot vo ime i za smetka na treto lice pretstavuvaat za nego proodna stavka spored ~len 18 to~ka 3 od ZDDV (vidi poglavje 32 od DDVU). Posreduvawe vo prometot na dobra (3) Pri posreduvaweto na promet na dobra, mestoto na posredni~kata usluga se utvrduva spored ~len 13 od ZDDV. Primer 1: Trgovskiot zastapnik T vo Tetovo posreduva za fabrika za mebel M (rezidentna Isto taka,vo Tetovo) vo isporakata na mebel sprema trgovecot so mebel P vo Prizren. P go prezema mebelot od skladi{teto na M vo Prizren. T vr{i posreduvawe vo prometot na dobra, koe se izvr{uva vo Prizren spored ~len 13 to~ka 1 od ZDDV (vidi poglavje 22 stav 1 od DDVU). So toa i posredni~kata usluga na T se izvr{uva vo Prizren, taka {to istata ne potpa|a pod odredbite od ZDDV. Posreduvawe vo vr{eweto uslugi (4) Pri posreduvaweto vo vr{eweto uslugi, mestoto na posredni~kata usluga se poklopuva so mestoto na posreduvanata usluga koja se utvrduva spored soodvetnite odredbi od ~len 14 od ZDDV Primer 2: Turisti~kata agencija M od Minhen posreduva vo izdavaweto smestuvawa i obezbeduvaweto ishrana za germanski turisti po nalog na hotelierot O od Ohrid. Spored ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV, posreduvanata usluga na smestuvawe se vr{i vo mestoto kade {to se nao|a hotelot, zna~i vo Ohrid (vidi poglavje 26 stav 3 od DDVU), dodeka posreduvanata usluga na obezbeduvawe ishrana se vr{i spored ~len 14 stav 1 od ZDDV vo mestoto kade {to e rezidenten hotelierot, odnosno, Isto taka,vo Ohrid (vidi poglavje 24 stav 11 od DDVU). Dvete posredni~ki uslugi se odano~eni. Danokot ne go dolguva M, tuku O (~len 32 to~ka 4 od ZDDV). Poglavje 29 Mesto na primatelot na uslugata Op{to (1) Spored ~len 14 stav 3 od ZDDV, vo odredeni slu~ai za mesto na uslugata se smeta mestoto, kade {to korisnikot na uslugata ima fakti~ko sedi{te ili podru`nica za koi se vr{i fakti~ki uslugata ili, vo slu~aj na nepostoewe na vakvo mesto, merodavno e mestoto, kade {to korisnikot na uslugata ima svoe postojano `iveali{te ili prestojuvali{te (vo vrska so toa vidi poglavje 24 stav 3 do 6 od DDVU). Uslugite koi doa|aat predvid za taa cel se taksativno navedeni vo ~len 14 stav 3 to~ka 1 do 10 od ZDDV. Pri primena na ovaa odredba e bez zna~ewe, dali korisnikot na uslugata e dano~en obvrznik ili privatno lice. Ako odredena usluga potpa|a kako pod odredbite od stav 2, taka i pod odredbite od stav 3 na ~lenot 14 od ZDDV, prvenstveno se primenuva ~len 14 stav 2 od ZDDV (vidi ~len 14 stav 3 re~enica 2 od ZDDV). Podreduvawe na uslugata kon podru`nica na primate lot na ispolnuvaweto (2) Uslugata se vr{i sprema podru`nica na dano~niot obvrznik, koga istata e nameneta isklu~ivo ili prete`no za podru`nicata. Pritoa ne e potrebno podru`nicata da ja izvr{ila nara~kata sprema dano~niot obvrznik koj ja vr{i uslugata (na pr. izdava~, reklamna agencija, organizator na reklama). Ponatamu pra{aweto, dali nadomestokot za uslugata e platen od podru`nicata ili od dano~niot obvrznik, nema nikakvo zna~ewe. Primer 1:

socijalno. mora da se raboti za: a) vesnici i spisanija ili radioteleviziski emisii na stranski jazik ili b) makedonski vesnici i spisanija ili makedonski radioteleviziski emisii koi prete`no se objavuvaat. odnosno politi~ko.Doma{nata reklamna agencija i stranskiot izdava~ ne podle`at na odano~uvawe so makedonskiot DDV so vr{eweto na svoite uslugi. R e k l a m n i o t k o n s a l t i n g. za koj se reklamira istata. za celi na utvrduvawe na mestoto na ovaa usluga ne se poa|a od mestoto na podru`nicata. Reklama i rabota so javnosta (5) Pod poimot "uslugi na poleto na reklamata" (~len 14 stav 3 to~ka 1 od ZDDV) se podrazbiraat uslugi koi treba da dovedat do donesuvawe odluka od strana na reklamnite adresati za steknuvawe dobra ili za koristewe na uslugi. Tuka se raboti za informirawe na klientot za mo`nostite za reklama. razvoj na pazarna strategija i razvoj na reklamni koncepcii. Se raboti za istra`uvawe i planirawe na osnovite na odreden reklamen anga`man.35 - Banka so sedi{te vo zemjata ima podru`nica vo stranstvo. R e k l a m n i t e p o d g o t o v k i i p l a n i r a w e t o n a r e k l a m a. podru`nicata vo stranstvo mora da e vo sostojba da go vr{i prometot. Advokatot A rezidenten vo zemjata go sovetuva dano~niot obvrznik vo pogled na celokupniot slu~aj na nadomest na {teta. 2. istra`uvaweto na potro{uva~kite naviki. Nara~kata na reklama kaj stranskite izdava~i i pla}aweto na rabotata se vr{at preku reklamna agencija vo zemjata. Mestoto na uslugite se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i se nao|a vo dvata slu~ai vo stranstvo (mesto na podru`nicata vo stranstvo na doma{nata banka). odnosno emituvaat vo stranstvo. na primer ispituvawe na pazarot. (6) Kon uslugite na poleto na reklamata se vbrojuvaat osobeno: 1. 2. Pri me{ovit promet (vidi poglavje 8 od DDVU) ne e mo`no za eden del na uslugata da se smeta za merodavno mestoto na podru`nicata. A vr{i usluga vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV koja se vr{i kako sprema sedi{teto vo zemjata. a za drugiot del mestoto kade {to se nao|a fakti~koto sedi{te na dano~niot obvrznik i pritoa da se izvr{i soodvetna podelba na uslugata. celokupnata usluga podle`i na odano~uvawe so makedonskiot DDV. kako i vrz negovata podru`nica vo stranstvo. (3) Vo slu~aj na objavuvawe reklamni oglasi vo vesnici i spisanija i pri objavuvawe reklami preku radioto i televizijata se poa|a od toa. tuku za merodavno se smeta mestoto kade {to se nao|a fakti~koto sedi{te na korisnikot na uslugata. zaradi {to istite ne se opfateni so makedonskiot ZDDV dokolku se ispolneti slednite dva uslova: 1. versko i sli~no odnesuvawe. ne e neophodno uslugite da slu`at voobi~aeno ili isklu~ivo za reklamirawe. deka istite se nameneti isklu~ivo ili prete`no za podru`nicata so sedi{te vo stranstvo. Primer 2: Odreden slu~aj na nadomest na {teta predizvikuva odredeni efekti vrz osnovnoto sedi{te vo zemjata na odreden dano~en obvrznik.. . Ovoj poim gi opfa}a i uslugite koi treba da dovedat kaj reklamnite adresati do odredeno nestopansko. taka i sprema stranskata podru`nica na korisnikot. Bidej}i ne e mo`na to~na podelba na uslugata. So objavuvaweto reklamni oglasi vo stranski vesnici i spisanija se reklamira raboteweto na podru`nicata. Pritoa. Kon uslugite na poleto na reklamata opfateni so ~len 14 stav 3 to~ka 1 od ZDDV se vbrojuvaat i uslugite na organizatori na reklama i na reklamni agencii (vidi gi stavovite 9 i 10 od ova poglavje). (4) Dokolku ne mo`e da se utvrdi dali odredena usluga e nameneta isklu~ivo ili prete`no za odredena podru`nica. analiza na potro{uva~kata.. Reklamnata agencija vo zemjata i stranskiot izdava~ izvr{uvaat sekoj od niv po edna usluga (reklmna usluga) vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 1 od ZDDV sprema podru`nicata vo stranstvo na doma{nata banka.

dano~en i ekonomski konsalting. Praven. (9) Za reklamen organizator se smeta dano~en obvrznik koj vr{i reklama za treti lica i nara~uva vo svoe ime i za svoja smetka reklama za treti lica.. plakati itn.  ­  tehni~ki konsalting. duri iako vrz istite ne se primenuva dano~noto osloboduvawe spored ovie odredbi (vo vrska so toa vidi gi poglavjata 41 i 42 od DDVU). Oglasuvaweto vo vesnici od strana na privatni lica (na primer baraweto rabota. sro~uvaweto (formulirawe i ureduvawe) reklamni tekstovi i podgotvitelnite raboti za filmska. objavuvaweto bilansi. S p r o v e d u v a w e t o r e k l a m a. kaj slednite uslugi. Poimot ja opfa}a realizacijata na nara~anata rabota vo soodvetnata oblast. na primer davaweto nalog za objavuvawe reklami kaj izdava~ite na vesnici. . 4. prospekti. radio i televiziska produkcija. Tuka se vbrojuvaat grafi~kata rabota.n. Tuka se vbrojuva sozdavaweto ili snabduvaweto so materijali neophodni za reklamiraweto. finansiski i osiguritelni uslugi (11) Kon uslugite vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 2 od ZDDV se vbrojuvaat uslugite navedeni vo ~len 23 to~ki 5 i 6 od ZDDV. finansiski oglasi (na pr. vidi poglavje 26 stav 3 od DDVU). na primer. (8) Pod uslugi na poleto na rabotata so javnosta se podrazbiraat uslugi so koi treba da se postigne ili da se dobie razbirawe. R e k l a m n o t o u r e d u v a w e. soobra}ajni sredstva itn.  ­  promet na preveduva~i i tolkuva~i. ofset-pe~at. ostanatite formi na adresno reklamirawe. ekonomski i tehni~ki konsalting (12) Odredbite od ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV se primenuvaat. (10) Za reklamna agencija se smeta dano~en obvrznik koj. ponudata na slobodni rabotni mesta od strana na pravni lica od javnoto pravo. postavuvaweto reklamni plakati i reklamni tekstovi na oglasni tabli. emisii na hartii od vrednost. 5. Bankarski. crte`i. spisanija. odobruvawe i doverba.36 - 3. (7) Oglasuvaweto na rabotni mesta vo vesnici od strana na dano~ni obvrznici. na primer dopolnitelno vnesuvawe ili istaknato vnesuvawe na reklama. reklamno ureduvawe. 6. vr{i i drug promet koj slu`i za celi na reklamiraweto. Mestoto na uslugata pri iznajmuvawe sefovi se utvrduva spored ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV (vo vrska so toa. spisanija. ispolnuvawata i socijalnata otvorenost na dr`avni organi ili privatni institucii. na pr. emitiraweto reklamni filmovi vo kina ili na reklamni spotovi preku televizijata ili radioto. stru~ni spisanija. pretstavuvaat reklamni ispolnuvawa. vklu~uvaj}i go i nadzorot vrz procesot na proizvodstvoto. snimaweto na istite na nositeli na slika i ton. mali oglasi) ne se smeta za usluga na poleto na reklamata. dokolku istite pretstavuvaat osnoven promet:  ­  praven. nositeli na slika i ton. kako i davaweto nalog za reklamirawe do radioteleviziskite institucii i do drugi pretpriema~i koi vr{at reklama. prospekti za kotirawe na firmi na berzata itn. snabduvawe so reklamni sredstva i nadzor vrz reklamnoto proizvodstvo (vidi stav 6 to~ka 1 do 4 od ova poglavje). osven oglasuvaweto {ifri i t. R e k l a m n o t o p r o i z v o d s t v o. otisoci za oglasi. semejni oglasi. Kaj drugiot promet se raboti osobeno za reklament konsalting. vo ovie slu~ai se raboti za izvestuvawe na javnosta za celite. stru~ni pe~ateni materijali i `olt pe~at. O r g a n i z i r a w e t o r e k l a m a (vidi stav 9 od ova poglavje). prilo`uvaweto ili raspredelbata na prospekti i drugi formi na direktno reklamirawe. vnesuvaweto reklama vo `olt pe~at. vo koja treba da se izvr{i reklamiraweto.). reklamno planirawe. Tuka se vbrojuva osobeno vnesuvaweto na reklamni oglasi vo vesnici. pokraj dejnosta na reklamen organizator. Po pravilo.

Dano~niot obvrznik vr{i samo edna usluga na iznajmuvawe. (16) Za in`enerski uslugi se smetaat site uslugi koi se sostaven del od profesijata na in`ener. go opfa}a i manuelnoto i mehani~koto memorirawe. gi opfa}a sovetodavnite uslugi na ve{ti lica. konvertirawe. ne samo sovetodavni dejnosti. Primer 3: Dano~en obvrznik iznajmuva sprema doma{ni zakupci pove}e stanbeni objekti vo zemjata i vo stranstvo. kaj revizorot uslugite izvr{eni vo ramkite na utvrduvaweto zavr{ni smetki. osobeno. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo stranstvo. (13) Kaj advokati. dano~ni sovetnici i revizori. ponatamu. (15) Odredbata od ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV. kako i povrzuvaweto na koli~ini ili strukturi na podatoci so samata obrabotka na ovie informacii vrz osnova na kompjuterski orietntirani . vo koj istite ne se povrzani so odreden imot (~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV) ili so odredeni dvi`ni dobra (~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja v) od ZDDV). Pritoa. Hemi~arot H vr{i sovetodavni uslugi vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV. odredbata gi opfa}a site ispolnuvawa koi se tipi~ni za dadenite profesii. kon odredena isporaka na delo ili kon odredena usluga). Pri sklu~uvaweto na dogovorot za zakup na odreden objekt vo stranstvo. osobeno izgotvuvaweto nacrti na dokumenti i zapoznavaweto na strankite so pravnite posledici. kade {to se nao|a nedvi`nosta (vidi poglavje 26 stav 3 od DDVU). sobiraweto. Tuka se vbrojuva. na advokatot se vbrojuva vodeweto sudski procesi.. Pravnoto sovetuvawe se smeta za dopolnitelna usluga kon iznajmuvaweto vo smisla na ~len 8 stav 2 od ZDDV (vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU). vidi poglavje 26 stav 6 to~ka 3 od DDVU. stavawe na raspolagawe na informacii (17) Obrabotkata na podatoci vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 5 od ZDDV. zna~i. osven vo onoj del. povrzuvawe i obrabotkata na podatoci. Obrabotka na podatoci. advokati za za{tita na industriska sopstvenost. Tuka ne se vbrojuvaat in`enerskite uslugi povrzani so odreden imot (vidi ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV. koga sovetuvawata ne se povrzani so odredena zaverka na dokumenti.37 - Odredbata ne se primenuva. Kako rezultat na toa. vo koi dejnosta na notarite se ograni~uva na davaweto pravni soveti od preventivna priroda na strankite. poglavje 26 stav 5 od DDVU). pokraj elektronskoto. ne e neophodno dano~niot obvrznik .ispolnuva~ da e in`ener. na pr. organiziraweto. notarite vr{at samostojni sovetodavni uslugi samo vo slu~ai. Primer 4: Hemi~arot H so sedi{te vo zemjata izgotuva za stranski nara~ateli hemiska analiza na primeroci na stoki i gi sovetuva svoite stranski klienti osobeno za pra{awa povrzani so ozna~uvaweto na prehranbenite proizvodi koi treba da se prodavaat vo zemjata. Uslugata ne podle`i na odano~uvawe so makedonski DDV. kako i izgotvuvaweto finansiski planovi. Tuka se vbrojuvaat. Sepak. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV i istoto e locirano vo mestoto. izborot na proizvodstveni proceduri i proverkata na nivnata ekonomi~nost. dano~niot obvrznik gi sovetuva priamtelite na zakupot za pravata i obvrskite koi proizleguvaat od dogovorot. podgotvuvaweto. Vo vrska so zaverkata na proda`bi na imoti. Tuka se vbrojuvaat osobeno slu~aite. izgotvuvaweto pravni. na primer. avtomatiziraweto na isti povtorlivi procesi. kon sovetodavnata dejnost. dokolku sovetuvaweto mo`e spored op{tite na~ela da se smeta za sporeden promet (na primer. (14) Odredbite od ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV gi opfa}aat i samostojnite sovetodavni uslugi na notari. memoriraweto i povtornoto dobivawe na informacii. ekonomski i tehni~ki naodi i mislewa.

dokolku ne se raboti za stavawe na raspolagawe na avtorski za{titeni prava (vidi ~len 14 stav 3 to~ka 9 od ZDDV). kako i za prenosot na standardiziran ili individualen softver po elektronski pat. Komercijalnite proceduri i iskustva mo`at da se soberat vo ramkite na tekovnoto proizvodstvo ili na tekovnite trgovski zdelki i. vklu~uvaj}i gi komercijalnite proceduri i iskustva (know­how). D vr{i usluga vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 6 od ZDDV. voveduvawe na rabotnici na nara~atelot vo delovnoto rabotewe na dano~niot obvrznik). D vr{i usluga vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 6 od ZDDV. Jugoslavija i vo zemjata. kako rezultat na toa. da stojat na raspolagawe ve}e so samoto dobivawe na rabotniot nalog ili na nara~kata (na primer. na primer analizi za hemiski proizvodi. crte`i. Pritoa. na primer. Kaj uslugite na lica koi vr{at iznao|awe na naslednici i utvrduvawe na nivniot identitet kako i na detektivi.38 - proceduri. Ova va`i. (18) Kon uslugite vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 5 od ZDDV se vbrojuva i stavaweto na raspolagawe na informacii. metodi na dobivawe ~elik. stru~ni mislewa ili so predavawe na mostri i prototipovi. Rabotnicite se anga`iraat na gradili{ta vo Bugarija. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo stranstvo (Hrvatska. Uslugata ne podle`i na odano~uvawe so makedonskiot DDV. bez konkretna obvrska na izvr{uvawe odredena dejnost (promet na dobra ili uslugi). Primer 6: Dano~niot obvrznik D iznajmuva doma{ni rabotnici na klient od Hrvatska. na primer preku predavawe. Primer 5: Detektivot D dobiva nalog od privatno lice so `iveali{te vo Viena da izvr{i istra`uvawa za odreden slu~aj na nasledstvo vo vrska so odredeni lica vo Makedonija. Primer 7: Dano~en obvrznik D iznajmuva doma{ni rabotnici na klient vo Bugarija. da se koristat tehni~ki ili ekonomski. izvestuvawe za odredeni proizvodstveni podobruvawa. kako i za dostavuvaweto rezultati od odredeno ispituvawe na javnoto mislewe na poleto na istra`uvaweto na pazarot i na poleto na stavaweto na raspolagawe na informacii od strana na novinari ili informativni agencii. ne e bitno na koj na~in bile preneseni postapkite i iskustvata. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo stranstvo. Bugarskiot klient ne poseduva podru`nici nadvor od Bugarija. Uslugata ne podle`i na odano~uvawe so makedonskiot danok. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo . dokolku istite ne potpa|aat pod odredbite od ~len 14 stav 3 to~ka 3 ili 9 od ZDDV. na primer preku internet (vidi poglavje 7 stav 2 to~ki 1 i 2 od DDVU). Delovnite postapki i iskustva mo`at da se zdobijat vrz osnova na posebni istra`uvawa po nalog.. se raboti za stavawe na raspolagawe na informacii vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 5 od ZDDV. stavawe na raspolagawe na delovni pravila. D vr{i usluga sprema stranskiot nara~atel vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 5 od ZDDV (stavawe na raspolagawe na informacii). kako sedi{te na korisnikot na uslugata). formuli na avtomatizacija. Izgotvuvaweto programi za obrabotka na podatoci (softver) ne pretstavuva obrabotka na podatoci vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 5 od ZDDV. Odredbata go opfa}a stavaweto na raspolagawe na site vidovi iskustva koi spored nivniot vid se podobni za toa. i za stavaweto na raspolagawe na  know­how i na nestandardiziran softver. Rabotnicite se anga`iraat na gradili{ta vo Hrvatska. Obezbeduvawe personal (19) Pod obezbeduvawe (iznajmuvawe) personal vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 6 od ZDDV se podrazbira stavaweto na raspolagawe na personal (stavawe na raspolagawe na rabotna sila).

b) mobilna radiobranova mre`a. Primer 8: Dano~en obvrznik A od Albanija iznajmuva rabotnici sprema dano~niot obvrznik D so sedi{te vo zemjata. mestoto na uslugata se utvrduva. Rabotnicite se anga`iraat na gradili{ta vo Jugoslavija i vo zemjata. opti~ki ili drugi elektromagnetski mediumi. d) radio i televizija.39 - stranstvo (Bugarija. g) internet. ton. ^len 14 stav 3 to~ka 7 od ZDDV ne go opfa}a iznajmuvaweto na prevozni sredstva od kakov i da bilo vid. iznajmuvaweto nedvi`en imot se regulira so odredbite od ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV. 2. D ne poseduva podru`nici vo stranstvo. vidi poglavje 24 stav 8 do 10 od DDVU). Nasproti toa. emitirawe ili priem na signali. Uslugata podle`i na odano~uvawe so makedonskiot DDV. A vr{i usluga sprema D vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 6 od ZDDV. 3. d) kablovska televizija. (22) Kon drugi uslugi vo smisla na stav 21 od ova poglavje se vbrojuvaat osobeno: 1. obezbeduvaweto prava na pristap do: a) fiksni mre`i. pri {to za mesto na uslugata se utvrduva mestoto kade {to se nao|a nedvi`nosta (vidi poglavje 26 stav 3 od DDVU). isto taka. radiobranovi. tuka se vbrojuva i otstapuvaweto i dodeluvaweto korisni~ki prava sprema institucii za prenos. Tuka se vbrojuvaat i video-prenosite i povrzuvawa i prenosi vo forma na video-konferencija. pismo. . so cel obezbeduvawe na rabotnata podgotvenost preku dale~inski nadzor ili preku uslugi na samoto mesto. v) satelitska komunikacija. g) radio i televiziska mre`a. so koi se ovozmo`uva i se obezbeduva prenos. Telekomunikaciski uslugi (21) Za uslugi na poleto na telekomunikaciite vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 8 od ZDDV se smetaat uslugite. Korisnikot na uslugata (dano~en obvrznik so sedi{te vo zemjata) e dol`en da go izvr{i odano~uvaweto za vr{itelot na uslugata soglasno so ~len 32 to~ka 4 od ZDDV (vidi poglavje 78 od DDVU). b) mobilni radiobranovi mre`i. kade {to e rezidenten zakupecot). I z n a j m u v a w e n a d v i ` en m a t e r i j a l e n i m o t (20) Pri iznajmuvaweto dvi`en materijalen imot (~len 14 stav 3 to~ka 7 od ZDDV). prenosot na signali. v) satelitska komunikacija. emituvawe ili priem. slika i ton ili informacii od sekakov vid preku kabel. Uslugata ne podle`i na odano~uvawe so makedonskiot DDV. spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV (soglasno so mestoto.. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo zemjata (sedi{te na korisnikot na uslugata). obezbeduvaweto kabelski kapaciteti ili frekvencii povrzano so otstapuvaweto kapaciteti za emituvawe preku: a) fiksna mre`a. Mestoto na uslugata vo ovie slu~ai se regulira spored ~len 14 stav 1 od ZDDV (spored mestoto. b) mobilna radiobranova mre`a. Tuka se vbrojuvaat i merkite na kontrola i nadzor povrzani so dodeluvaweto kapaciteti za emituvawe. govor ili informacii od sekakov vid preku: a) fiksna mre`a. kade {to e rezidenten davatelot na zakupot ili iznajmuvaweto) ili spored ~len 1 od DDVP (vo vrska so toa. slika. pismo. kako sedi{te na korisnikot na uslugata).

stransko pretprijatie za audio-plo~i go snima koncertot. Prenos i otstapuvawe avtorski i drugi sli~ni prava (25) ^len 14 stav 3 to~ka 9 od ZDDV gi opfa}a uslugite ~ija bitna sodr`ina se sostoi od otstapuvaweto ili prenosot na avtorski prava. (24) Kon telekomunikaciskite uslugi ne se vbrojuvaat osobeno: 1. bidej}i se raboti za umetni~ko ispolnuvawe (vidi poglavje 27 stavovi 2 i 3 od DDVU). uslugite na informativni slu`bi. (26) Dodeluvaweto prava na televiziski prenos i transferot na profesionalen fudbaler za nadomestok se smetaat za sli~ni prava vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 9 od ZDDV. 5. Kaj onie vidovi na promet koi pretstavuvaat uslugi se ispituva mo`nosta od eventualna prvenstvena primena na drugi odredbi od ~len 14 stav 3 od ZDDV. 3. kade {to e rezidenten primatelot na uslugata (~len 14 stav 3 to~ka 10 od ZDDV). Vrz osnova na drug dogovor sklu~en so peja~ot. koristeweto internet-ponudi. Mestoto na uslugata za koncertot se nao|a vo zemjata soglasno so ~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja a) od ZDDV.40 - v) satelitska komunikacija. Primer 10: Dano~niot obvrznik S od Skopje iznajmuva ma{ina na rabotilnicata R od Bugarija.. prometot na dobra i uslugite vo ramkite na elektronski poviklivi banki na podatoci so interaktiven pristap i mo`nost za neposredna nara~ka. posredni~kata usluga od P sprema S se vr{i vo zemjata (sedi{te na korisnikot na uslugata S) .So snimaweto na koncertot vo polza na dru{tvoto za audio-plo~i. peja~ot go otstapuva koristeweto na negovite avtorski prava spored ~len 14 stav 3 to~ka 9 od ZDDV.. od dano~no-pravna gledna to~ka.n. Posredni~ki promet (27) Pri posreduvaweto vo uslugite navedeni vo ~len 14 stav 3 to~ka 1 do 9 od ZDDV mestoto na uslugata se utvrduva spored mestoto. podatoci za vremeto ili sostojbata na pati{tata. internet). 4. patenti. prometot na poleto na t. Iznajmuvaweto go posreduval dano~niot obvrznik P od Prilep i toa po nalog na S (korisnik na uslugata).000 denari. d) kablovska televizija. pri {to za ocena na odredeniot promet. P dobiva za taa cel od S posredni~ka provizija vo visina od 10. e merodaven vidot na prometot. g) internet. teleigri i sl. Primer 9: Doma{en peja~ odr`uva koncert vo zemjata vrz osnova na dogovor sklu~en so odredena koncertna agencija. distribuiraweto informacii za ponudi na stoki i uslugi. Dali e toa slu~aj. online-uslugi. Iznajmuvaweto na ma{inata od S sprema R ne podle`i na odano~uvawe so makedonski DDV (~len 14 stav 3 to~ka 7 od ZDDV). 2. (23) Od telekomunikaciskite uslugi vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 8 od ZDDV se razgrani~uvaat uslugite na prenesenite prometi ponudeni za nadomestok preku globalni informaciski mre`i (na pr. se utvrduva spored ekonomskiot rezultat postignat so soodvetniot dogovor. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo stranstvo (spored sedi{teto na korisnikot na uslugata). telebanking i razmena na podatoci. za{titeni marki i drugi sli~ni prava. licenci. na pr. Nasproti toa. Tuka se raboti za samostojni prometi koi se ocenuvaat zasebno.

istovar.000 denari + osiguruvawe 2. so isklu~ok na danokot na dodadena vrednost (~len 17 to~ka 1 od ZDDV). provizii i drugi tro{oci (~len 17 to~ka 2 od ZDDV).41 - Kon ~len 16 i 17 od ZDDV Poglavje 30 Nadomestok kako dano~na osnova (1) Osven vo posebni slu~ai od ~len 19 od ZDDV. tro{ocite za pakuvawe. (5) Kon nadomestokot se vbrojuvaat i tro{ocite za sporedni prometi koi. (4) Nadomestokot opfa}a i taksi. (2) Nadomestokot mo`e od bruto-iznosi da se utvrdi na sledniot na~in: Fakturiran iznos H 100 (100 + dano~na stapka) Primer 1: Pri dano~na stapka od 19%.000 denari 119 Nadomestokot mo`e da se utvrdi i so primena na delitel spored slednata formula: Fakturiran iznos Delitel Delitelot iznesuva pri dano~na stapka od 5% = 1. uslugi i drugi beneficii koi se obezbeduvaat kako protivispolnuvawe za primenoto dobro ili koristenata usluga (~len 16 stav 2 od ZDDV). akcizi) koi gi dolguva dano~niot obvrznik. dano~na osnova za promet izvr{en vo zemjata e nadomestokot. osiguruvawa.190 denari. bruto-iznosot platen od primatelot na ispolnuvaweto iznesuva 1. natovar. pridonesi. nadomestokot iznesuva 73. zakonski propi{ani dava~ki i danoci (na pr. fakturiraniot iznos iznesuva 1. ja delat sudbinata na osnovniot promet (vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU). Primer 3: Proizvoditel na ma{ini ispora~uva ma{ina na svoj klient i mu ja izdava slednata faktura: 1 ma{ina 70. na pr. Nadomestokot iznesuva 1. . prevoz.000 denari + DDV 19% 13.190 denari. Istoto va`i i vo slu~ai koga ovie iznosi se oddelno iska`ani na tovar na primatelot na ispolnuvaweto.190 = 1.190 h 100 = 1. Kon nadomestokot pripa|a se' {to primatelot na ispolnuvaweto go dava za da primi dobro ili da koristi usluga.000 denari + pakuvawe 1.870 denari Vkupno 86. od gledna to~ka na ovoj danok.000 denari Neto-iznos 73.05 19% = 1. Nadomestokot iznesuva 1.000 denari.19 (3) Kon nadomestokot ne se vbrojuvaat samo pari~ni iznosi.000 denari 1.. Vo dano~nata osnova se vklu~uva i se' ostanato {to go pla}a ili treba da go plati drugo lice kako primatel na ispolnuvaweto. tuku i dobra.870 denari Bidej}i dopolnitelno presmetanite tro{oci se vklu~uvaat vo dano~nata osnova za isporakata na ma{inata. duri i vo slu~ai koga istiot ne odgovara na objektivnata vrednost na prometot.19 Primer 2: Pri dano~na stapka od 19 %. Danokot na dodadena vrednost ne pripa|a kon nadomestokot.

nadomestokot se utvrduva vrz osnova na fakti~ki primeniot iznos i toj iznesuva: 21. Provizijata dogovorena za taa cel iznesuva 10. . Nadomestokot se presmetuva od ovoj iznos. (2) Kon nadomestokot ne pripa|aat namaluvawa na cenata. Uslov za toa e. Patnite tro{oci se vklu~uvaat vo dano~nata osnova. bidej}i primenite soveti dovele do isklu~itelni uspesi.950 denari.100 denari po odbivawe na taksa kako manipulativen tro{ok.000 denari neto. koi se povrzani neposredno so cenata na prometot ili so uslugata. Pokraj pla}awata na gradot Skopje. Kako posledica na toa. istata iznesuva 10. Primer 6: Advokatot A dava sovetodavni uslugi sprema svoj klient i mu fakturira za taa cel 19.330 denari so kreditna karti~ka. Kon ~len 18 od ZDDV Poglavje 31 Namaluvawa na nadomestokot (1) Vo slu~ai na odobruvawe na diskont za izvr{eno predvremeno pla}awe (pla}awe pred vtasanost) doa|a do namaluvawe na cenata (~len 18 to~ka 1 od ZDDV). Sledstveno na toa. postoi slu~aj na namaluvawe na nadomestokot (~len 22 stav 1 od ZDDV).05 (8) Dokolku na primatel na dobro mu se fakturira i kaucija za pakuvaweto. Primer 7: Klientot K kupuva vo modna prodavnica odelo i ja pla}a proda`nata cena od 8. mu se nadomestuvaat nastanatite patni tro{oci (500 denari). Kreditnata institucija mu dozna~uva na prodava~ot 8. Toj iznesuva 7. (7) Iznosi koi se pla}aat dobrovolno sprema dano~niot obvrznik pripa|aat.330 denari). isto taka.000 1. isto taka.000 = 20. isto taka. Bidej}i se zemaat predvid i dobrovolno platenite iznosi. iznosot na kaucijata pretstavuva. rabati i drugi vidovi na cenovni namalenija koi mu se odobruvaat na primatelot na ispolnuvaweto vo momentot na prometot izvr{en sprema nego.000 denari.. grade`niot pretpriema~ mora da gi odano~i i iznosite koi gi pla}a Vladata na Republika Makedonija za izgradbata na u~ili{teto. se vklu~uvaat od tretata strana. kon nadomestokot. dokolku pla}aweto se vr{i za izvr{en promet na dobra ili za uslugi. Koga se vra}a pakuvaweto i koga se vr{i povratok na kaucijata.000 denari + 950 denari DDV = 19. Klientot pla}a dobrovolno 21.42 - Primer 4: Trgovski zastapnik vr{i posredni~ki uslugi sprema firma rezidentna vo zemjata. Pokraj toa. (9) Koga primatelot na ispolnuvaweto pla}a so kreditna karti~ka.500 denari. Primer 5: Gradot Skopje go zadol`uva eden grade`en pretpriema~ so izgradbata na novo u~ili{te. iznosot odzemen kako diskont go namaluva nadomestokot. Del od tro{ocite gi prezema Vladata na Republika Makedonija. kako nadomestok vo dano~nata osnova (~len 17 to~ka 3 od ZDDV). (6) Subvenciite. cenovnoto namlenie da bide odvoeno iska`ano vo fakturata i da bide opfateno vo knigovodstvoto (~len 18 to~ka 2 od ZDDV). del od nadomestokot za izvr{eniot promet na dobra. iznosite zasmetani sprema dano~niot obvrznik-ispolnuva~ od strana na kreditnata institucija ne ja namaluvaat dano~nata osnova za prometot na dobra ili za uslugata.000 denari. Nadomestokot za proda`bata na odeloto se utvrduva vrz osnova na iznosot koj go pla}a kupuva~ot (8.

koga dano~niot obvrznik. Vo sekoj slu~aj. koj go nabavil za 30. vo tie slu~ai ne se raboti za proodna stavka.10% rabat 2. za dano~na osnova se zema cenata na ~inewe.500 denari Bidej}i advokatot ne e nitu dol`nik nitu doveritel vo pogled na sudskite taksi. Kaj sopstveno proizvedeni dobra. Trgovecot na golemo fakturira kako {to sledi: 500 pakuvawa po 40 denari = 20. Primer 1: Dano~en obvrznik mu podaruva na svojot sin kompjuter. Kon ~len 19 od ZDDV Poglavje 33 Posebni vidovi na dano~na osnova Promet na dobra bez nadomestok (1) Ako se zeme od pretprijatieto dobro koe e sostaven del od imotot na istoto za li~ni celi na dano~niot obvrznik (~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV.000 denari (neto) i koj go koristel za celi na negovata stopnska dejnost..000 denari Vkupno 32.900 denari Odobreniot rabat ne e sostaven del od dano~nata osnova. Primer: Advokatot A go zastapuva svojot klient pred sudot i mu ja izdava slednata faktura: Honorar 30. tuku istite pripa|aat kon nadomestokot (vidi poglavje 30 stav 4 od DDVU).000 denari 18. Danocite i taksite dolguvani od dano~niot obvrznik ne pretstavuvaat proodni stavki. koj gi iska`uva i prima iznosite.000 denari . Dano~na osnova za odzemaweto na dobroto od pretprijatieto iznesuva 10. vr{i vo platniot promet samo funkcija na posrednik. za dano~na osnova se zema nabavnata cena koja postoi vo momentot na zemaweto na dobroto (cena na povtorna nabavka na dobroto od ist vid i vrednost).000 denari + DDV 5% = 1.43 - Primer: Trgovec so prehranbeni proizvodi kupuva kaj trgovec na golemo 500 pakuvawa biskviti. Slu~ai na proodni stavki postojat. Istoto va`i i vo slu~ai koga dano~niot obvrznik gi presmetuva natamu ovie iznosi. Vo momentot na podaruvaweto. Dano~niot obvrznik ne smee vo pogled na ovie iznosi da bide nitu doveritel.000 denari (neto). Nadomestokot iznesuva 18. ne pripa|aat kon nadomestokot. nitu dol`nik.000 denari + DDV 5% 900 denari Vkupno 18. poglavje 13 od DDVU). eden poloven kompjuter od ist vid bi ~inel 10.000 denari.500 denari + plateni sudski taksi 1. (2) Koga postojat neposredni pravni odnosi me|u lice zadol`eno za pla}awe i primatelot na pla}aweto. Poglavje 32 Proodni stavki (1) Proodnite stavki ne pripa|aat kon nadomestokot (~len 18 to~ka 3 od ZDDV). kako proodni stavki. Redosledot na priem i pla}awe na iznosite ne igra nikakva uloga. se zema predvid neto-cenata (~len 19 stav 1 to~ka 1 i stav 3 od ZDDV). istite. Kaj slu~aite na namaluvawe na cenata po izvr{uvawe na prometot se raboti za namaluvawe na dano~nata osnova spored ~len 22 od ZDDV (vo vrska so toa. . vidi poglavje 36 od DDVU).000 denari.

za dano~na osnova se zema pazarnata vrednost (neto) na primenoto dobro ili koristenata usluga (~len 19 stav 1 to~ka 3 i stav 3 od ZDDV). koga dano~niot obvrznik odzema od pretprijatieto dobro koe e sostaven del od imotot na istoto za li~ni celi na negovite vraboteni ili za drugi celi koi ne se povrzani so negovata stopanska dejnost. Izdatocite od 30.500 DDV. isto taka. Dano~na osnova pretstavuva nabavnata cena od 40. vidi ~len 19 stav 1 to~ka 1 i stav 3 od ZDDV. iznosot se smeta za namaluvawe na nadomestokot.000 denari pretstavuvaat dano~na osnova.000 denari.000 denari. mu stva besplatno na raspolagawe na svoj sodru`nik mebel za spalna soba. za dano~na osnova se zema iznosot na izdatocite (neto) za izvr{enata usluga (~len 19 stav 1 to~ka 2 i stav 3 od ZDDV). koj e sostaven del od imotot na negovoto pretprijatie. dano~nata osnova se utvrduva. za dnao~na osnova se zema.000 denari. za potrebite na negovite vraboteni ili za drugi celi.000 denari plus 9. Istata dano~na osnova se zema predvid vo slu~ai koga dano~niot obvrznik koristi dobro od negoviot deloven imot za li~ni celi na negovite vraboteni ili za drugi celi koi ne se povrzani so negovata stopanska dejnost. koja pri~inila soobra}ajna nesre}a.000 denari (neto).000 denari). (4) Kaj uslugi bez nadomestok izvr{eni od dano~niot obvrznik za negovi li~ni potrebi. Za ovaa dejnost nastanale za advokatot tro{oci od 15. za celi na iskop na negoviot privaten imot. Primer 5: Advokatot A ja zastapuva pred sud svojata `ena. Razmena i prometi sli~ni na razmenata (5) Vo slu~ai na razmena na prometi i kaj prometi sli~ni na razmenata (~len 4 stav 1 i ~len 7 stav 1 od ZDDV). Primer 3: Trgovsko dru{tvo. (2) Kaj prometot na dobra bez nadomestok od strana na trgovski dru{tva i drugi zdru`enija na lica sprema nivnite sopstvenici na vlog.000 denari (neto). koe prodava mebel. Primer 2: Proizvoditel na velosipedi mu podaruva na lice vraboteno kaj nego eden velosiped po povod negova ven~avka (cena na ~inewe 6. Bidej}i velosipedot bil proizveden od dano~niot obvrznik.000. Uslugi bez nadomestok (3) Koga odredeno dobro od imotot na pretprijatieto se koristi delumno za li~ni celi na dano~niot obvrznik (~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV.000 denari neto).000 denari plus DDV. poglavje 13 od DDVU). Vo slu~ai na doplata. Trgovecot bi go prodal velosipedot za 8. Za ovaa namena na bagerot nastanale izdatoci od 30. Grade`niot pretpriema~ mu pla}a so . poglavje 13 od DDVU). dadeniot iznos se smeta za dopolnitelen nadomestok za primatelot na doplatata.000 denari (neto).000 denari DDV. koi ne se sostojat od koristewe na dobro i koi ne se povrzani so negovata stopanska dejnost (~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV. Primer 6: Trgovec so motorni vozila mu prodava na grade`en pretpriema~ tovarno vozilo za 2. isto taka..44 - Istata dano~na osnova se zema predvid. Advokatot bi fakturiral sprema treto lice 50. sprema nivnite ~lenovi i sprema na niv bliski lica (~len 3 stav 3 to~ka 2 od ZDDV. vrz osnova na iznosot na nastanatite izdatoci (neto) za ova usluga. poglavje 13 od DDVU). koj dru{tvoto go nabavil za 40. Primer 4: Grade`en pretpriema~ za niskogradba koristi bager.000 denari + 380. dodeka kaj pla}a~ot. Proda`nata cena sprema klienti na dru{tvoto iznesuva 50. nabavnata cena ili cenata na ~inewe (sekoga{ neto). Dano~na osnova pretstavuvaat nastanatite tro{oci od 15. za dano~na osnova se zema cenata na ~inewe (6.

800 denari .700 denari .000 denari).000 denari). Bidej}i za isporakata na voziloto sprema trgovecot ne se dolguval danok na dodadena vrednost. proviziite za naddava~ot.nabavna cena 264.023.DDV 57. Kon nadomestokot za prometot na grade`niot pretpriema~ se vbrojuva se' {to pla}a primatelot na staroto tovarno vozilo (trgovecot so motorni vozila). Naddava~ot mu izdava na trgovecot so tepisi sledna presmetka: Aukciski prihod za razni tepisi 23.000 denari = 2.provizija 10% 2. dokolku utvrdenite iznosi se povisoki od nadomestokot.023.3.420 denari Dano~nata osnova za trgovecot so tepisi od proda`bata na tepisite iznesuva 20..380.800 DDV) Promet so polovni dobra (odano~uvawe na razlika v o cenata) (7) Vo slu~ai na promet so polovni dobra. vo slu~ai na nabavka na polovni dobra od privatni lica. za dano~na osnova vo slu~aite od ~len 19 stav 2 od ZDDV. Uslovite za odano~uvawe na razlikata vo cenata spored ~len 19 stav 1 to~ka 5 od ZDDV ne postojat.000 denari . Primer 8: Trgovec so polovni vozila prodava polovno motorno vozilo za 300. ne ja namaluvaat dano~nata osnova.000 denari . visina na izdatoci.000 denari. ~ij promet e osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vo vrska so toa vidi poglavje 56 od DDVU). Kaj razlikata vo cenite se raboti za bruto iznos od koj se odzema danokot na dodadena vrednost za celi na utvrduvawe na dano~nata osnova.000 denari + dopolnitelnoto pla}awe od 2. Kon nadomestokot za prometot na trgovecot so motorni vozila se vbrojuva se' {to pla}a primatelot na novoto tovarno vozilo (grade`niot pretpriema~).000 denari Poglavje 34 Minimalna dano~na osnova Koga se vr{i odano~liv promet na dobra ili na uslugi po bagatelna cena.45 - stavawe na raspolagawe na svoeto polovno tovarno vozilo vo vrednost od 357. Na~inot na primena na . minus primenoto pla}awe i danokot na dodadena vrednost (bruto-vrednost na novoto motorno vozilo vo vrednost od 2.000 denari (bruto-vrednost). koe go nabavil od privatno lice za 264. neregistrirani mali pretpriema~i (~len 51 stav 3 od ZDDV) ili od dano~ni obvrznici. Primer 7: Trgovec na tepisi organizira naddavawe vo ramkite na aukcija.primeno pla}awe od 2. vidi poglavje 33 stav 1 do 4 od DDVU).800 denari .DDV 380. Proda`na cena 300. trgovecot mo`e pri proda`bata na voziloto da izvr{i odano~uvawe na razlikata vo cenata.DDV 5. Naddavawe (6) Vo slu~ai na naddavawe za dobra.380.700 denari Dano~na osnova 30. Pokraj toa. cena na ~inewe.000 denari . Tro{ocite na prodava~ot na dobrata.000 denari (23.000 denari .023.300 denari Razlika 35. na pr.000 denari = 357.380 denari Iznos za isplata 21. Uslov za primena na odano~uvawe na razlikata vo cenata e da ne bil dolguvan danok na dodadena vrednost za prometot na dobroto sprema dano~niot obvrznik (~len 19 stav 1 to~ka 5 od ZDDV).300 denari. na pr. dano~na osnova pretstavuva postignatata krajna cena bez danokot na dodadena vrednost (~len 19 stav 1 to~ka 4 i stav 3 od ZDDV).000 denari.000 denari = 300.000. toj mu pla}a i doponitelni 2. minus danokot na dodadena vrednost (bruto-vrednost na staroto motorno vozilo vo vrednost od 357. dano~na osnova pretstavuva razlikata me|u proda`nata i nabavnata cena. se zemaat predvid vrednostite navedeni vo ~len 19 stav 1 to~ki 1 i 2 od ZDDV (nabavna cena.000 denari = 2.

46 - minimalnata dano~na osnova pretstavuva predmet na kontrola kaj promet izvr{en od: . dogovornite strani utvrduvaat. istata se zema kako minimalna dano~na osnova. Primer 2: Arhitektot A izgotvuva za lice vraboteno kaj nego grade`en plan i mu presmetuva za taa cel 5. Pritoa. Bidej}i neto-tro{ocite od 8. Vo pogled na momentot na konverzijata. Vo presmetkovniot period 03..190 denari.000 denari e povisoka od plateniot nadomestok.03.fizi~ki lica sprema na niv bliski lica.dano~ni obvrznici sprema svoite vraboteni i sprema na niv bliski lica. Mebelot se ispora~uva na 25.000 denari se povisoki od plateniot nadomestok. Toj se doka`uva preku bankarsko izvestuvawe ili preku izdadeno soop{tenie.01 godina. vo presmetkovniot period 03. dokolku se ispolneti uslovite od ~lenovite 33 i 34 od ZDDV. na 20.02. Trgovecot so mebel e dol`en da izvr{i ispravka na danokot na dodadena vrednost. . Neophodnite ispravki se vr{at za presmetkovniot period vo koj nastanala promenata na dano~nata osnova.trgovski dru{tva i drugi zdru`enija na lica sprema nivni sopstvenici na vlog. za merodaven se smeta proda`niot kurs (dneven kurs) utvrden vo dadeniot moment od strana na Narodnata banka na Republika Makedonija.01 godina. vidi poglavje 75 do 77 od DDVU).000 denari). Trgovecot go nabavil kompjuterot na 08. Obvrskata za ispravka postoi i vo slu~ai koga ispravkata na danokot na dodadena vrednost i ispravkata na odbivkata na prethodniot danok doveduvaat vo kraen rezultat do poramnuvawe. Primer 1: Trgovec so kompjuteri mu prodava na svojot brat na 10. vrednostite vo stranska valuta se konvertiraat vo denari. koi nastapuvaat me|u merodavniot moment na konverzija (na pr. Dano~niot konsultant mo`e.01 godina da izvr{i odbivka na prethodniot danok vo visina od 9. trgovecot so mebel e dol`en da ja odano~i isporakata na kancelariskiot mebel (dano~na osnova 50. istite se zemaat predvid kako dano~na osnova. Preku cenovnoto namalenie vo presmetkovniot period 06. po dolgi pregovori. Kon ~len 22 od ZDDV Poglavje 36 Promena na dano~nata osnova i ispravka na prethodniot danok Danok i ispravka na prethodniot danok pri promena na dano~nata osnova (1) Dali postoi slu~aj na promena na dano~nata osnova (~len 22 stav 1 od ZDDV) se ceni spored ~len 16 do 19 od ZDDV (vidi poglavje 30 do 34 od DDVU). momentot na izvr{uvawe na prometot) i momentot na priem na nadomestokot.000 denari (neto).06. Promenite vo kursot.500 denari DDV.02. .000 denari (neto).01 godina za 20. .500 denari.01 godina kompjuter za 11. Kon ~len 20 od ZDDV Poglavje 35 Konverzija na stranska valuta Za celi na presmetka na danokot na dodadena vrednost i na prethodnite danoci za odbivka.000 denari plus 9. Bidej}i rabtnata masa bila o{tetena vo mal obem.01 godina doa|a do promena na dano~nata osnova.900 denari.01 godina namalenie na cenata vo visina od 1. Bidej}i nabavnata neto-cena od 20. Za izgotvuvaweto na grade`niot plan nastanale tro{oci vo visina od 8.000 denari. sprema nivni ~lenovi ili sprema na niv bliski lica. ne se zemaat predvid. e merodaven denot na nastanuvawe na dano~niot dolg spored ~len 31 od ZDDV (vo vrska so toa. Primer: Trgovec so mebel mu prodava na dano~en konsultant kancelariski mebel za 50.

stolarski raboti). (4) Ispravka na danokot na dodadena vrednost i na prethodniot danok se vr{i samo koga dano~nata osnova se promenila zaradi vra}awe na dobroto. izgradba na karabina. Ispravkata ne se vr{i. vo koj istite se koristat za stanbeni celi. prviot promet so stanbeni zgradi i stanovi ~ija izgradba zapo~nala pred 01.12. Od dano~noto osloboduvawe se isklu~uva prvata isporaka izvr{ena vo rok od pet godini po izgradbata. osloboden od danok bez pravo na odbivka na prethodni danoci e prometot so stanbeni zgradi i stanovi vo onoj del vo koj se koristi za stanbeni celi. ~len 14 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danok na dodadena vrednost od 29. (2) Nezavisno od ova. br. Poimot "izgraden" go pretstavuva momentot na izgotvuvawe na zapisnik za tehni~ka ispravnost na objektot. isporakata na polugotovi objekti ili na grade`en materijal. Ispravka na prethodniot danok pri namaluvawe i is plata na danokot na dodadena vrednost pri uvoz (5) Vo vrska so ispravkata na odbivkata na prethodniot danok i vra}aweto na danokot pri uvoz (~len 22 stav 2 od ZDDV). Vo ovoj slu~aj odnapred se prijavuva namalenata dano~na osnova i toa na~elno vo presmetkovniot period na vr{ewe na prometot. dano~noto osloboduvawe go opfa}a i samoto zemji{te.04. stavawe pokriv. koj nemal pravo na odbivka na prethodniot danok (na pr. (2) Vo slu~aj na promena na dano~nata osnova. (4) Osloboden od danok e samo prometot na i z g r a d e n i stanovi i stanbeni zgradi.12.. koga dogovoreniot nadomestok za odreden odano~liv promet na dobra ili uslugi stanal celosno ili delumno nevozmo`en za naplata. vidi poglavje 5 od DDVUPO).47 - a dano~niot konsultant vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok vo istiot presmetkoven period vo visina od 1290 denari. 86/99) predviduva deka. vo toj slu~aj ne se raboti za promena na dano~nata osnova spored ~len 22 stav 1 od ZDDV. (3) Ako nastapi promena na dano~nata osnova vo presmetkovniot period vo koj bil izvr{en prometot.2000 godina e osloboden od danok na dodadena vrednost do 31. vidi poglavje 82 stav 9 od DDVU. se vr{i ispravka na danokot na dodadena vrednost i koga prometot bil izvr{en sprema primatelot na ispolnuvaweto.2000 godina i deka dano~nite obvrznici za ovoj period imaat pravo na odbivka na prethodno plateniot danok (vo vrska so ova.1999 godina ("Slu`ben vesnik na RM". (5) Ponatamu. poedine~ni grade`ni ispolnuvawa od strana na zanaet~ii po nalog na nositelot na gradbata ili na glavniot izveduva~ (na pr. poni{tuvawe na kupoproda`niot dogovor ili zaradi promena na cenata (namaluvawe ili zgolemuvawe na cenata). [to se podrazbira pod stanbena zgrada i stan e utvrdeno vo poglavje 5 stav 3 do 7 od DDVUPO. Pole na primena na dano~noto osloboduvawe (3) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 1 od ZDDV va`i samo za prometot na stanbeni zgradi i stanovi vo onoj del. Dokolku stanbenite zgradi i stanovi se ispora~uvaat zaedno so zemji{teto na koe se izgradeni. . privatno lice). zaradi izbegnuvawe na te{kotii vo preodniot period. Kon ~len 23 od ZDDV Poglavje 37 Dano~no osloboduvawe za promet na stanbeni zgradi i stanovi Op{to (1) Spored ~len 23 to~ka 1 od ZDDV. Grade`nite ispolnuvawa koi ne se sostojat od promet na stanbeni zgradi i stanovi ne se oslobodeni od danok. na pr. pod dano~noto osloboduvawe ne potpa|a prometot so stanbeni objekti kaj koi ne se raboti za stanovi ili stanbeni zgradi. na primer isporakata na grade`ni objekti koi se koristat za delovni ili profesionalni celi (na pr.

isporakata na objekti koi se koristat za zemjodelski celi ili isporakata na administrativni objekti sprema javno-pravni tela. Bidej}i istiot se izvr{uva vo rok od pet godini. zaradi toa. odnosno e odano~en i toa spored op{tata dano~na stapka. se odano~uva. doveduvaat do ispravka na odbivkata na prethodniot danok vo polza na grade`niot pretpriema~ (~len 37 stav 3 od ZDDV. po izgradbata na 15. ~len 8 stav 2 od DDVP. prvata isporaka po istek na petgodi{niot period. vidi stav 8 od ova poglavje). e osloboden od danokot na dodadena vrednost do 31. magacin.48 - fabrika. ne se primenuva zaradi re~enica 2 od ovaa odredba.04.06. Odano~enata proda`ba na 15.2000 godina. Dano~nata obvrska za prviot promet na stanbeni zgradi i stanovi vo rok od pet godini po izgradbata ostanuva: . Isto taka.1999 godina (vidi stav 2). isto taka. 2.2002 godina pretstavuva izmena na okolnostite merodavni vo pogled na odbivkata na prethodniot danok koi.2001 godina.2000 godina (vo vrska so toa. Prometot e izvr{en vo rok od pet godini i zaradi toa e odano~en. za presmetkovniot period na proda`bata. vidi poglavje 5 stav 9 i 10 od DDVUPO. vidi poglavje 5 od DDVUPO).12. ~ija izgradba zavr{uva na 15.2000 godina.2000 godina (vo vrska so isklu~okot koj va`i do 31. Prometot so stanbenata zgrada e izvr{en vo rok od pet godini i. toj e odano~en. objekti so kancelariski prostorii i stanovi) dano~noto osloboduvawe go opfa}a samo delot od objektot koj slu`i za stanbeni celi.06. kako i poglavje 93 stav 3 i poglavje 97 stav 2 od DDVU).12.12.i prometot so neizgradeno zemji{te ne e osloboden od danok.2000 godina.06. (6) Bidej}i prviot promet na stanbeni zgradi i stanovi vo rok od pet godini po izgradbata e isklu~en od dano~noto osloboduvawe (vidi stav 7 od ova poglavje). dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 1 od ZDDV gi opfa}a: 1. delovni lokali. Kaj objekti so me{ovita namena (na pr. najprvin go iznajmuva za stanbeni celi (oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 2 od ZDDV). Isporakata na deloto pretstavuva prv promet na izgraden stanben objekt.2000 godina i po odreden period na neprodadenost. vtorata ili natamo{nata isporaka vo rok od ili nadvor od petgodi{niot period. Primer 1: Grade`en pretpriema~ gradi stanben objekt za celi na natamo{na proda`ba. kancelariski prostorii).12.2002 (isporaka). a potoa go prodava na 15.2002 godina. ~ija izgradba zapo~nala pred 01.12. Primer 2: Grade`en pretpriema~ (glaven izveduva~) gradi po nalog na treto lice stanbena zgrada (isporaka na delo vo smisla na ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV) koj mu se ispora~uva na tretoto lice po sistemot na klu~ na raka neposredno po izgradbata preku primopredavawe na 30. objektot se prodava (ispora~uva) sprema treto lice na 15..03. Dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV. vo vrska so momentot na isporakata na grade`ni objekti. Vo vrska so momentot na izgradenost. Odano~uvawe na prviot promet na stanbeni zgradi i stanovi (7) Prviot promet na stanbeni zgradi i stanovi izvr{en vo rok od pet godini po izgradbata e isklu~en od dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 1 od ZDDV. (8) Spored preodnite odredbi od ~len 14 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na ZDDV od 29. Istoto va`i i za stanbeni objekti i stanovi koi se izgradeni pred 01. vidi stav 4 od ova poglavje. Primer 3: Grade`en pretpriema~ izgotvuva za sopstveni celi stanben objekt koj.04. Prethodnite danoci koi otpa|aat na grade`nite ispolnuvawa i na drugi vlezni ispolnuvawa se isklu~eni od odbivkata na prethodniot danok (~len 35 to~ka 1 od ZDDV). prviot promet na stanbeni zgradi i stanovi.

2000 godina: dokolku prviot promet bide izvr{en posle 31. Sporeden promet osloboden od danok (5) Kon prometot osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 2 od ZDDV se vbrojuva i voobi~aeniot sporeden promet koj e vo neposredna ekonomska vrska so dadenata odredba (vo vrska so toa. isto taka. podzemni gara`i. Ozna~uvaweto na mestoto za parkirawe i negovoto grade`no ili tehni~ko ureduvawe (na primer zayiduvawe. (8) Iznajmuvaweto parkirali{te e oslobodeno od danok samo kako sporeden promet kon iznajmuvaweto stan vo smisla na ~len 23 to~ka 2 od ZDDV. i stavaweto na raspolagawe na stanovi od strana na rabotodavecot sprema rabotnikot. Dano~noto osloboduvawe va`i kako za iznajmuvaweto na celokupni stanbeni objekti. zgrada so centralno parkirali{te). (4) Dano~noto osloboduvawe ne va`i za iznajmuvaweto stanbeni prostorii i prostorii za no}evawe od strana na hoteli. po~etok na izgradbata posle 31. Za postoeweto na pretpostavka na sporeden promet nema da se smeta za nesoodvetno. dvata dogovora mora da gi sklu~at istite dogovorni strani. Merodavno e. Sepak. Pri po~etok na izgradbata pred 01. parkirali{ta.49 - 1. Parkirali{ta za vozila (7) Iznajmuvaweto parkirali{ta za parkirawe na vozila (na pr.2000 godina: vo site slu~ai. gostilnici. razgrani~uvawe. Spored toa. Za postoeweto na pretpostavkata na sporeden promet e neophodno da postoi prostorna povrzanost me|u stanot i parkirali{teto.2000 godina. Isto taka. jaglen. taka i za iznajmuvaweto poedine~ni stanbeni prostorii. Vo vrska so pra{aweto. vidi poglavje 5 stav 11 od DDVUPO. {to se podrazbira pod po~etok na izgradba. [to se podrazbira pod poimite stanbeni zgradi i stanovi proizleguva od poglavje 5 od DDVUPO. Ponatamu. se ocenuva na~elno spored fakti~kata namena. dokolku iznajmuvaweto na stanot i iznajmuvaweto na parkirali{teto bidat dogovoreni vo odvoeni dogovori. Za sporedni prometi kon iznajmuvaweto stanovi se smetaat. zgradi za parkirawe.12. poedine~ni gara`i) e odano~eno. (3) Slu~ajot na iznajmuvawe stan ne postoi kaj iznajmuvaweto grade`ni objekti koi se vrzuvaat za zemji{teto samo za odredena privremena cel. obvrskata na odano~uvawe va`i osobeno za iznajmuvaweto stanbeni kontejneri ili stanbeni prikolki (na primer vo turisti~ki kampovi) i na mobilni toaleti. na primer. Vakvata povrzanost postoi koga parkirali{teto pretstavuva del od eden edinstven kompleks na objekti ili koga istoto se nao|a vo neposredna blizina na stanot (na primer. vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU). Isto taka. stavawe pokriv) se bez zna~ewe. Poglavje 38 Dano~no osloboduvawe za iznajmuvawe stanbeni zgradi i stanovi Iznajmuvawe stanovi (1) Pra{aweto dali postoi iznajmuvawe na stanbena zgrada ili stan vo smisla na ~len 23 to~ka 2 od ZDDV. 2. (2) Vremetraeweto na dogovorniot odnos e bez zna~ewe. za sporedna usluga kon iznajmuvaweto stanovi se smeta odr`uvaweto na gradinata i na balkonskite rastenija koi dogovorno gi prezema iznajmuva~ot na stanbeniot objekt. pansioni i sli~ni institucii zaradi privremeno smestuvawe na treti lica. e mo`no dogovorite da se sklu~at vo razli~ni momenti. .. prostoriite da se koristat za stanbeni celi.04. (6) Za sporeden promet ne se smeta isporakata na elektri~na struja. "stanbena kirija" ili "stanbeni celi".12. Oslobodeno od danok e. gas i mazut. stavaweto na raspolagawe na ma{ini za perewe ali{ta. ne e bitno dali vo dogovorot se koristat poimite "stan". isporakata na greewe. ~isteweto na zaedni~kite hodnici i skali i osvetluvaweto na istite. Pritoa. i kratkoro~noto stavawe na raspolagawe na stan za negovo koristewe e oslobodeno od danok. snabduvaweto so voda (kako i snabduvaweto so topla voda).

isto taka. koj se izvr{uva kako osnoven promet. Za prometot so po{tenski marki va`e~ki vo zemjata. na pr. Nasproti toa. naplatata na pari~ni pobaruvawa (inkaso-zdelki) e odano~ena (vidi stav 15 od ova poglavje). se isklu~uvaat plate`nite sredstva koi se stavaat vo promet zaradi nivnata sodr`ina na metali ili zaradi nivnata kolekcionerska vrednost. Dokolku vrednosnicite pretstavuvaat predmet na trguvawe po povisoka cena od nominalnata vrednost. Predmet na ovie opcioni zdelki e pravoto na istaknuvawe ili otu|uvawe odredeni pari~ni pobaruvawa vo odreden rok i po odreden fiksen kurs. dano~noto osloboduvawe va`i i vo slu~ai. za prometot so zakonski plate`ni sredstva (moneti i banknoti za koi postojat va`e~ki kursevi na menuvawe). Vo dano~noto osloboduvawe se vklu~uvaat site vidovi na koverti i po{tenski karti~ki na koi se vtisnati ili nalepeni po{tenski marki. Vrz sporedni prometi kon vakvite uslugi (na pr.50 - Poglavje 39 Dano~no osloboduvawe za promet so po{tenski i takseni marki So zborovite "nominalna vrednost" se istaknuva. Kaj bankarskiot i finansiskiot promet na Makedonskata po{ta se vnimava na mo`nata primena na ~len 23 to~ka 5 od ZDDV (vidi poglavje 41 od DDVU). ne e osloboden od danok. Kaj menuva~koto rabotewe so pari. tuku istoto mo`e da se koristi i od strana na site drugi dano~ni obvrznici koi vr{at promet po koj bilo osnov naveden vo ovaa odredba. (2) Telekomunikaciskite uslugi ne se opfateni so dano~noto osloboduvawe. Vo slu~aj na otu|uvawe na postrojki treba da se vnimava na mo`nata primena na ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vo vrska so toa. (3) Dano~noto osloboduvawe go opfa}a i prometot vo raboteweto so pari~ni pobaruvawa. Poglavje 41 Dano~no osloboduvawe za bankarski i finansiski promet Op{to (1) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 5 od ZDDV ne go koristat samo banki i finansiski institucii. vidi poglavje 56 od DDVU). Dano~noto osloboduvawe gi opfa}a i opcionite zdelki so devizi. otstapuvaweto pobaruvawa i opcionite zdelki so pari~ni pobaruvawa. vo toj slu~aj se odano~uva celokupniot promet.. proda`bata na po{tenski obrasci). samo dokolku istite se ispora~aat po nivnata nominalna vrednost. vklu~uvaj}i go posreduvaweto vo vakvite vidovi na promet. kako i za takseni i kontrolni marki (banderoli) koi va`at vo zemjata. Poglavje 40 Dano~no osloboduvawe za po{tenski uslugi na Makedonskata po{ta (1) Oslobodeni od danok spored ~len 23 to~ka 4 od ZDDV se site uslugi na Makedonskata po{ta koi se vr{at neposredno kako po{tenski raboti. koga stranskata valuta se ispla}a vo pomali pari~ni edinici (mali banknoti ili moneti) po `elba na kupuva~ot i koga za taa cel se presmetuva drug kurs od va`e~kiot devizen kurs ili koga se napla}aat administrativni dodatoci. dano~noto osloboduvawe se primenuva i vo slu~ai koga po{tenskite marki se otu|uvaat po cena koja e pomala od nominalnata vrednost. Kaj monetite i banknotite koi se stavaat vo promet po povisoka vrednost od nominalnata na~elno se poa|a od toa. Zakonski plate`ni sredstva i devizi (2) Od dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 5 alineja a) od ZDDV. deka istite se stavaat vo promet zaradi nivnata sodr`ina na metali ili zaradi nivnata kolekcionerska vrednost. se primenuva dano~noto osloboduvawe. Prometot na dobra. Prometi vo oblasta na raboteweto so hartii od vrednost i udeli vo dru{tva . deka dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 3 od ZDDV doa|a predvid za po{tenskite vrednosnici.

vodeweto na depoto. Dokolku odreden dano~en obvrznik dodeli kredit vo vrska so odreden promet. oslobodeno od danok. izgotvuvaweto izvodi za depoto. udeli vo dru{tva so ograni~ena odgovornost). (8) Licata. naplatata na tu|i kamatni ili dividendni pisma. 25/2000). skladi{ta) se vr{i ocenka na nivnata vrednost. Zakonot za zdravstveno osiguruvawe ("Slu`ben vesnik na RM" br. na pr. (7) Pokraj udelite vo kapital-dru{tva (na pr. dodeka poimot "specijalni investicioni fondovi" e reguliran so Zakonot za investicioni fondovi ("Slu`ben vesnik na RM" br. na kalkulacii za dohodovnosta. se vbrojuvaat i opcionite zdelki so hartii od vrednost. Odobruvaweto. 9/2000). 25/2000) i so Zakonot za vrabotuvawe i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost ("Slu`ben vesnik na RM" br.. zemji{ta. vo komanditni dru{tva). 24/2000). dokolku prometot mu se fakturira na imatelot na depoto. za utvrduvaweto na obemot na kreditnata validnost na objektite koi pretstavuvaat predmet na obezbeduvawe (na pr. (11) Dokolku pri odobruvaweto krediti se baraat obezbeduvawa. dvi`ni stvari. (5) Kon prometot od oblasta na raboteweto so hartii od vrednost se vbrojuvaat i uslugite od oblasta na emisionoto rabotewe. Upravuvawe so fondovi (9) Poimot "fondovi za socijalno osiguruvawe" e reguliran so Zakonot za penzisko i invalidsko osiguruvawe ("Slu`ben vesnik na RM" br. samo ako istoto mo`e da se smeta za samostoen osnoven promet. Odobruvawe. ne vr{at posreduvawe vo prometot na udeli sprema dru{tva. (6) Pri razgrani~uvaweto me|u prometot osloboden od danok od oblasta na raboteweto so hartii od vrednost i odano~enoto ~uvawe hartii od vrednost va`i slednoto: Uslugata na dano~niot obvrznik (kreditna institucija) e na~elno osloboden od danok. kon udelite vo dru{tva se vbrojuvaat i udeli vo personalni dru{tva (na pr. Kon prometot koj ne e osloboden od danok se vbrojuva. kako i dostavuvaweto akcionerski izvestuvawa do imatelite na depoa na hartii od vrednost. Uslugata na obezbeduva~ot na adresi ne e oslobodena od danok spored ~len 23 to~ka 5 alineja b) od ZDDV. kotiraweto na berza na hartii od vrednost i posreduvaweto na kreditni institucii vo proda`bata na dr`avni obvrznici. isto taka. dokolku nadomestokot mu se fakturira na emitentot. koe e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 5 alineja b) od ZDDV. taka i prenosot na opcioni prava. Za odobruvawe kredit se smeta i podgotvenosta za kreditirawe kon koja dogovorno se obvrzal dano~niot obvrznik do isplatata na zaemot. mu se fakturiraat na . kako i upravuvawe so krediti za komercijalni celi (osobeno banki. Istiot }e bide na~elno odano~en. koi edinstveno vr{at obezbeduvawe na adresi za zainteresirani vlo`uva~i na kapital. posreduvawe i upravuvawe so krediti (10) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 5 alineja g) od ZDDV ne va`i samo za dano~ni obvrznici koi kako dejnost vr{at dodeluvawe na. Dano~noto osloboduvawe go opfa}a kako sklu~uvaweto na opcioni zdelki. tuku i za drugi dano~ni obvrznici (vidi stav 1 od ova poglavje). Primer: Industrisko pretprijatie im dodeluva krediti na svoite vraboteni zaradi izgradba na stanovi. na pr.51 - (4) Kon prometot vo oblasta na raboteweto so hartii od vrednost i udeli vo pretprijatija. osobeno nadomestocite za procenka i patnite tro{oci. prezemaweto plasmani na novi emisii. kursnata vrednost. Predmet na ovie opcioni zdelki e pravoto na pobaruvawe (nabavna opcija) ili na isporaka (proda`na opcija) na odreden broj na hartii od vrednost vo koe bilo vreme do istek na odreden rok. davateli na zaemi). prenosot ili posreduvaweto na tajno sodru`ni{tvo e. vakvoto odobruvawe kredit e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 5 alineja b) od ZDDV. Tro{ocite nastanati pritoa za davatelot na kreditot.

pri otpovik na odobruvaweto na zaemot ili pri raskinuvawe na kreditniot odnos (t. Toa ne se vrzuva nitu za odredena pravna forma na dano~niot obvrznik. nitu istoto se ograni~uva na toa. 47/97). Ovaa dejnost slu`i dotolku pove}e za toa. opomenuvaweto (na pr.52 - primatelot na kreditot so samoto odobruvawe na kreditot. Poglavje 42 Dano~no osloboduvawe za osiguritelen promet i uslugi na osiguritelni posrednici i zastapnici (1) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 6 od ZDDV se odnesuva na prometi vrz osnova na dogovori za osiguruvawe i reosiguruvawe koi se regulirani so Zakonot za osiguruvawe ("Slu`ben vesnik na RM". na samoto utvrduvawe na vrednosta na obezbeduvaweto da se gleda kako na sporeden promet kon odobruvaweto krediti. naplatata na tu|i pobaruvawa (inkaso-zdelki) ne e oslobodena od danok. osven ako ne se raboti za nadomest na {teta. za da se ovozmo`i odobruvaweto na kreditot. obes{tetuvawe za neprezemawe na kreditot ili zaradi pomestuvawe na rokovite na vtasanost). se vbrojuva ukinuvaweto na smetki. Rabotewe so depoziti. uslugite na tretoto lice sprema kreditniot posrednik se odano~uvaat. Koga kreditniot posrednik }e vklu~i treto lice zaradi realizirawe na posredni~kata zdelka. istiot da mo`e da vklu~i povisoka kamatna stapka vo kreditnite barawa na kreditnite klienti od stapkata. (2) Oslobodeni od danok se i uslugite na osiguritelni posrednici i brokeri. kako i doznakata i izgotvuvaweto na izvodi i fotokopii na smetki. pla}awa. pri vleguvawe vo minusno saldo). vo slu~aj na predvremena otplata. (14) Upravuvaweto so krediti e oslobodeno so danok samo vo slu~aj. (13) Posreduvaweto so krediti go vr{i samo lice koe sprema idnite strani na kreditniot dogovor nastapuva kako samostoen posrednik. vtisnuvaweto na firma na formulari za pla}awe. So utvrduvaweto na kreditnata validnost na predmetot na obezbeduvaweto ne postoi streme` kon postignuvawe samostojni ekonomski celi. na primer. Kon prometot osloboden od danok vo ramkite na platniot promet se vbrojuva. Ako odredena banka dogovori so krediten posrednik. koga istoto go vr{i davatelot na kreditot. prezemaweto garancii na garancii i vo vakviot promet e oslobodeno od danok.n. koja bankata bi ja pobarala bez vklu~uvawe na kreditniot posrednik (tn. vodeweto smetki. "packing"). Ga rancii i drugi obezbeduvawa (16) Spored ~len 23 to~ka 5 alineja |) od ZDDV. koj e osloboden od danok (~len 8 stav 2 od ZDDV). koj nastapuva vo ime na kreditniot posrednik. Nasproti toa. vo toj slu~aj kamatnata razlika pretstavuva nadomestok za odredeno posreduvawe na kreditniot posrednik sprema bankata koe e oslobodeno od danok.. otu|uvaweto ~ekovi. (12) Ako kreditniot klient e zadol`en da plati odnapred utvrdeni iznosi zaradi neprezemawe na kreditot. na primer i kreditnata institucija koja posreduva vo sklu~uvaweto . Dano~noto osloboduvaweto se odnesuva na site uslugi tipi~ni za profesijata. vo toj slu~aj se raboti za nadomestoci spored ~len 23 to~ka 5 alineja g) od ZDDV koi se oslobodeni od danok. dokolku garantot ili posrednikot dobivaat poseben nadomestok za taa cel. doznaki i tekovni smetki (15) Kon prometot osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 5 od ZDDV na poleto na raboteweto so {tedni vlogovi. na pr. Ako upravuvaweto go vr{i treto lice (po nalog na davatelot na kreditot). Osloboduvaweto ja opfa}a. blokiraweto smetki i drugi prometi koi se povrzani so raboteweto so {tedni vlogovi. prezemaweto garanciska obvrska ili na garancija za maksimalna kamata. Dadenata neposredna povrzanost go opravduva faktot. Pritoa. povlastenite dejnosti da preovladuvaat vo ramkite na sevkupnata stopanska dejnost na dano~niot obvrznik. Za drugi vidovi na obezbeduvawa se smetaat. me|u drugoto. br. uslugite na tretoto lice pa|aat na tovar na kreditniot posrednik kako kreditno-posredni~ki uslugi oslobodeni od danok. istoto se odano~uva.

operski. osloboduvaweto od DDV ja opfa}a celokupnata usluga na nositelot na igrata. tancovi. b) Muzi~ka dejnost i scenska-umetni~ka dejnost e podgotvuvawe i javno izveduvawe muzi~ki. Objavuvaweto se vr{i preku: a) Izdava~ka dejnost. pomo{ni prometi). televiziski i video film. programa. Drugi prometi. 10/97 i 54/97) se oslobodeni od danok (~len 23 to~ka 7 od ZDDV). imenik. baletski. po{tenska i taksena marka. kako i narodni pesni i igri. mo`e da dojde predvid primenata na dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vidi poglavje 56 od DDVU). Duri i vo slu~ai. kalendar. nezavisno od na~inot i formata na koja deloto e napraveno. obrazec i sli~ni publikacii. 1. za ostvaruvawe na dano~noto osloboduvawe baraat mislewe od Ministerstvoto za kultura so koe se potvrduva ostvaruvawe na kultura. katalog i prospekt. drugi pravni i drugi fizi~ki lica. drugo audio-vizuelno delo. koga danokot za igri na sre}a se napla}a edinstveno spored visinata na vlogot. ustanovi. zdru`enie na gra|ani od oblasta na kulturata kako dru{tvo. . zaednica. operetski. fondacii od oblasta na kulturata kako neprofitni i nevladini organizacii). i drugi fizi~ki lica (u~enik. trgovci poedinci i trgovski dru{tva registrirani za vr{ewe dejnost od oblasta na kulturata i pravno lice {to pokraj registracijata za vr{ewe dejnost od druga oblast. Poglavje 43 Dano~no osloboduvawe za igri na sre}a i zabavni igri (1) Prometite. regulirani so Zakonot za igri na sre}a i na zabavni igri ("Slu`ben vesnik na RM". tuku edinstveno vr{at posreduvawe.. prometot na dvi`no i nedvi`no kulturno bogatstvo. bidej}i istite ne pretstavuvaat samostoen promet. Poglavje 44 Dano~no osloboduvawe za kulturni ustanovi i drugi sli~ni institucii (1) Kulturata ja ostvaruvaat umetnici. Objavuvaweto zna~i dostapnost na umetni~koto delo pod ednakvi uslovi na neodreden broj lica nadvor od voobi~aeniot krug na semejstvoto i li~nite poznanici. Soglasno so ~len 23 to~ka 8 od Zakonot za dodadena vrednost osloboden od danokot na dodadena vrednost bez pravo na odbitok na prethodniot danok. umno`uvawe na originalno likovno delo. e prometot koj go pravat ustanovite od oblasta na kulturata. koja pretstavuva izdavawe publikacii so umetni~ka sodr`ina vo dovolen broj primeroci (500) nameneti za javnosta. so (3) Prometot od oblasta na kulturata se ostvaruva preku dejnostite za objavuvawe i dejnosti za za{tita i koristewe. Pokraj vlogot vo igrata na sre}a. (2) Ustanova e pravno lice {to vr{i dejnost od oblasta na kulturata neprofitna cel. ne se oslobodeni od DDV spored ~len 23 to~ka 7 od ZDDV za nivnoto posreduvawe. sojuz i sli~no. br. student i drugo lice koe se obrazuva za potrebite na kulturata kako i nau~en rabotnik {to vr{i dejnost od oblasta na kulturata). tehni~kata obrabotka-razvivaweto na filmovi. adresar. dramski. tuka se vbrojuvaat i taksite za proda`ba na pismenite dokumenti za u~estvoto vo igrata. ne se oslobodeni od danok. kukleni i drugi umetni~ki dela. samostojni umetnici. e registrirano i za vr{ewe dejnost od oblasta na kulturata. Ne se smeta za dejnost od oblasta na kulturata pe~ateweto publikacii. Ostanatite ostvaruva~i od kulturata (umetnicite. (2) Dano~ni obvrznici koi samite ne se nositeli na igri na sre}a. letok. koi ne pretstavuvaat uslugi na osiguritelni posrednici i osiguritelni brokeri tipi~ni za nivnata profesija (na pr. za koe dobivaat provizija. Sepak. samostojnite umetnici. v) Filmska dejnost e produkcija.53 - osiguritelni dogovori. distribucija i javno prika`uvawe na kinematografski. Dano~noto osloboduvawe go opfa}a celokupniot nadomestok platen od igra~ot.

drugi umetni~ki predmeti. ~uvawe. a) Bibliote~na dejnost e nabavuvawe. insekti i sli~no. obrabotuvawe. stru~no i nau~no obrabotuvawe i prou~uvawe. love~ki kolibi i sli~no) na lovci i na nivni asocijacii. rastenija i sli~no. ptici. kako i za vr{ewe na drugi dejnost od oblasta na kulturata. orginali na kni`evni i muzu~ki dela. ikri. ogrevno drvo. trupci. fotografski dela i dela sozdadeni vo postapka sli~na na fotografskata. ko`a. obrabotuvawe i davawe na koristewe bibliote~en materijal. ptici. na kulturno-umetni~kiot amaterizam i objavuvaweto kulturno-umetni~ki dela. za{tita. Dejnost na domovi na kulturata e dejnost koja zna~i programsko i funkcionalno pottiknuvawe i razvoj na kulturata. kako i pribirawe. Prometot od botani~ki gradini. ribi. izlo`uvawe. Izveduvawe na arhitektonski dela e proektirawe i podigawe arhitektonski dela so umetni~ki vrednosti kako i spomenici za odbele`uvawe nastani i li~nosti od zna~ewe za istorijata i kulturata. 3. na . arhivi i dokumentacioni centri se osloboduva od DDV. proda`ba na vleznici. sreduvawe. Za{tita na nedvi`noto kulturno bogatstvo e dejnost za za{tita i koristewe na arhitektonskoto kulturno bogastvo. Galeriska dejnost e organizirawe i javno izlo`uvawe na orginali ili primeroci na dela od likovnata i primenetata umetnost. izgraduvawe i o~uvuvawe na zeleni javni povr{ini. za{tita i prezentirawe filmovi i filmski materijali od umetni~ko. ribi. ko`a. semiwa. Za{tita na spomenici na kulturata i spomenicite i spomen-obele`jata e za{tita. lekoviti rastenija. jajca. stru~ni i nau~ni celi. kako i za{tita i koristewe na duhovnoto kulturno tvore{tvo. b) Kako promet od `ivotinski parkovi (zoolo{ki gradini) se smeta onoj koj proizleguva od odgleduvaweto na `ivotni. v) Kinote~na dejnost e pribirawe. a) Kako promet od botani~ka gradina se smeta onoj koj proizleguva od odgleduvaweto na retki vidovi rastenija za obrazovni. {i{arki. Za{titata i koristeweto na dvi`noto kulturnoto bogastvo se ostvaruva preku vr{eweto na bilbliote~nata. ~uvawe. za{tita na spomenicite na kulturata. ~uvawe. 4. stru~ni i nau~ni celi. a koj proizleguva od nivnata dejnost da vodat gri`a za podra~jata na za~uvana avtenti~na sredina na prirodni ubavini i vrednosti na rastitelniot i `ivotinskiot svet i za hortikulturno ureduvawe na javni povr{ini. istorisko i drugo op{testveno zna~ewe. na `ivotni. bez ogled na vidot na nosa~ot {to gi sodr`i. arsko |ubre. dive~. kako i sobirawe i obrabotka na podatoci za objavenite dela i izvedbi. Dejnost za posreduvawe vo kulturata e organizirawe i javno prezentirawe.. v) Kako promet od parkovi se smeta onoj koj go vr{at: nacionalni parkovi. objavuvawe i prezentirawe na muzejskiot materijal. javni pretprijatija i ustanovi. kako i izdavawe na lovnotehni~kite objekti i stopanski objekti (love~ki ku}i. sadnici. osobeno na tvore{tvoto na decata i mladinata. b) Muzejska dejnost e sistematsko istra`uvawe. kako {to e proda`bata na vleznici. nau~no. kulturno. ~uvawe. `ivi `ivotni i proizvodi od niv (meso. a osobeno: proektirawe. semiwa. kako {to e proda`bata na vleznici. kako i proizvodi od niv (meso.54 - g) d) |) e) 2. so ili bez ton. rogovi). {umski plodovi. obrabotka i prezentirawe na informacii i podatoci za bibliote~niot materijal. arsko |ubre i drugo). kako i drugo umetni~ko delo izrazeno vo vid na povrzani podvi`ni sliki. jajca. sobirawe. izveduvawe i drugo sli~no objavuvawe na ve}e objavenite doma{ni i stranski dela i izvedbi od oblasta na kulturata na Republikata i vo stranstvo. rogovo. suvi drvja i sli~no. prou~uvawe i stru~no odr`uvawe na istite. `ivotinski parkovi. parkovi. insekti i sli~no za obrazovni. muzejskata i kinote~nata dejnost.

povredite i drugite naru{uvawa na zdravjeto. (4) Na nadomestocite dobieni od Vladata na Republika Makedonija za sozdavawe i emituvawe na programi od javen interes po Odlukata za raspredeluvawe na sredstvata pribrani od radiodifuznata taksa po ~len 77 alineja 4 od Zakonot za radiodifuznata dejnost ("Slu`ben vesnik na RM" broj 20/97). ne se presmetuva DDV. spre~uvaweto i suzbivaweto na zaboluvawata. dnevni centri za rabotno proizvodna aktivnost. prenesuva. emituva i vr{i distribucija na radio i televiziski programi i drugi informaciski sodr`ini nameneti za op{t priem vo sloboden prostor i po kablovska radio-televiziska mre`a. kako {to e prebaruvawe. prirodni lekuvali{ta (centri za medicinska rehabilitacija) i drugi formi na davawe na zdravstveni uslugi vo soglasnost so zakon. za zastrelani trofejni grla. aktivnostite i postapkite za za~uvuvawe i unapreduvawe na zdravjeto na lu|eto. zdrastveni domovi. izdavaweto na potvrdi i sli~no. d) Kako promet od dokumentacioni centri se smeta onoj koj proizleguva od osnovniot predmet na nivnoto rabotewe: odbiraweto na arhivskata gra|a od dokumentarniot meterijal. klini~ki centri. ustanovi za smestuvawe na deca i mladinci so vospitno socijalni problemi i so naru{eno povedenie. centri za davawe pomo{ vo doma{ni uslovi. zavodi. (3) Kako komercijalna dejnost na edna radiodifuzna i televiziska stanica se smeta emituvaweto na: komercijalni programi. istite se oslobodeni od DDV.55 - nadomestociete za zastrel na dive~. zdrastveni stanici. medicinski i hemiski laboratorii za dijagnostika. instituti. iznao|awe. osven nivnite komercijalni dejnosti. broj 36/90 i 36/95). navremeno i efikasno lekuvawe i rehabilitacija so primena na stru~no medicinski merki. Dokolku ovie uslugi se vr{at od strana na bolnici. se smeta onoj koj proizleguva od nivniot predmet na rabotewe (za{titata. centri za rehabilitacija i sli~ni ustanovi.. Poglavje 45 Dano~no osloboduvawe za uslugi na radio i televiziski stanici (1) Radiodifuzna i televiziska stanica e radio stanica koja emituva radio i televiziska programa. ~uvawe i koristewe na arhivskata gra|a). plateni politi~ki programi i drugi dejnosti so koi steknuvaat sredstva vrz osnova na me|usebni dogovori so korisnicite na nivnite uslugi. ustanovi za smestuvawe na deca i mladinci so telesna . dnevni centri i klubovi za stari i vozrasni lica. zavodi za zdrastvena za{tita. (2) Pod sli~ni ustanovi se podrazbiraat: ordinacii. (2) Uslugite na radiodifuznite i televiziskite stanici se oslobodeni od danok na dodadena vrednost bez pravo na odbivka na predhodniot danok. Kako ustanovi se smetaat: centri za socijalni raboti. g) Kako promet od arhivi (Arhivot na Makedonija i Arhivskiot oddel na MANU). odnosno proizveduva. lovni hroniki. ustanovi za smestuvawe na deca i mladinci bez roditeli i roditelska gri`a. Poglavje 47 Dano~no osloboduvawe za promet od strana na institucii za socijalna gri`a i socijalna za{tita Prometot na dobra i uslugi od ustanovi na socijalna za{tita opredeli spored Zakonot za socijalnata za{tita ("Slu`ben vesnik na RM" broj 50/97) se oslobodeni od DDV. Poglavje 46 Dano~no osloboduvawe za zdravstveni uslugi (1) Kako zdravstveni uslugi se smetaat merkite. kliniki. kako i razmenuvaweto i otstapuvaweto na arhivska gra|a i drugi raboti koi im se staveni vo nadle`nost so Zakonot za arhivskata gra|a ("Slu`ben vesnik na RM". aktivnosti i postapki. medicinski centri. ekonomsko-propagandni poraki. izdavawe na trofeen list i sli~no. ustanovi za smestuvawe na deca i mladinci so pre~ki vo psihofizi~kiot razvoj.

gri`a i nadzor) e osloboden od DDV. pritoa e nebitno dali prometot se vr{i sprema poedine~ni lica ili sprema grupi na lica. Lekari (2) Osloboden od danok e prometot koj proizleguva od dejnosta kako lekar. studentski restorani i sl. . kulturno-zabavni. sportski.za zdravstvenata sostojba na odredeno lice i za pri~inskata povrzanost me|u pravno merodavnata fakti~ka sostojba i odredenoto zdravstveno naru{uvawe ili me|u odredeno porane{no zaboluvawe i momentalnata telesna ili duhovna sostojba. ustanovi za vozrasni invalidni lica i ustanovi za vozrasni lica so umereni i te{ki pre~ki vo psihi~kiot razvoj. Ova dano~no osloboduvawe se odnesuva za site subjekti {to gi vr{at ovie uslugi (javni ili privatni subjekti). i prometot od oblasta na preventivnata zdravstvena za{tita se smeta za lekuvawe. Isto taka. Tuka se vbrojuvaat i slednite uslugi: 1. rekreativni i drugi aktivnosti.. kako i isporakite na zabni protezi od strana na zabolekari i zabni tehni~ari. obrazovanie ili doobrazuvawe kako i so niv tesno povrzanite prometi se oslobodeni od danok na dodadena vrednost. Za mladinec se smeta sekoj do navr{eni 18 godini `ivot ili do 26 godini `ivot. tegobi ili telesni o{tetuvawa kaj lu|eto. mo`e da dojde do primena na dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vidi poglavje 56 od DDVU). u~eni~ki restorani. Studentski dom e ustanova kade se obezbeduva smestuvawe i ishrana na studentite koi studiraat nadvor od mestoto na `iveewe. dokolku pritoa se raboti za vr{ewe na lekarska praksa sprema pacienti. u~eni~ki domovi. ishrana. Poglavje 50 Dano~no osloboduvawe za prometi od strana na vr{iteli na medicinski profesii Op{to (1) Se osloboduvaat od danok zdravstvenite uslugi koi im obezbeduvaat medicinska zdravstvena za{tita na lu|eto. izgotvuvaweto na lekarski naod . ustanovi za smestuvawe na stari i vozrasni invalidni lica. na uslugi na lica koi primenuvaat netradicionalni metodi na lekuvawe. ishrana. Dano~noto osloboduvawe ne gi opfa}a uslugite na kozmet~ki saloni i saloni za masa`a. ako e na redovno {koluvawe.56 - invalidnost. U~eni~ki dom e ustanova koja na u~enicite im obezbeduva smestuvawe. Pomo{nite raboti na lekarite ne se oslobodeni od danok spored ~len 23 to~ka 14 od ZDDV. Poglavje 49 Dano~no osloboduvawe za promet vo ramkite na smestuvaweto na deca i mladinci Prometot vo ramkite na smestuvawe na deca i mladinci so cel na nivno vospituvawe. kako i na veterinarski uslugi. Zgri`uvaweto i nadzorot na deca i mladinci mo`e da se vr{i vo: detski gradinki. studentski odmorali{ta. u~eni~ki odmorali{ta. Za lekuvawe se smeta sekoja merka koja slu`i za utvrduvawe. Spored Zakonot za u~eni~kiot i studentskiot standard ("Slu`ben vesnik na RM" br 37/98) kako subjekti koi {to mo`at da vr{at smestuvawe na deca i mladinci so cel na nivno vospituvawe. ustanovi za stari lica. obrazovanie ili doobrazuvawe se: u~eni~ki domovi i studentski domovi. kako i vo vrska so faktot ili . Sepak. Poglavje 48 Dano~no osloboduvawe za promet vo ramkite na zgri`uvaweto deca i mladinci Prometot za zgri`uvawe i nadzor na deca i mladinci (smestuvawe.duri i samo vrz osnova na medicinskoto dosie . nega. Lekarskata dejnost na bolnici i sli~ni institucii potpa|a pod dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 10 od ZDDV.vospitno-obrazovna rabota. gri`a za zdravjeto. le~ewe ili namaluvawe na posledicite od bolesti. (3) Za dejnost kako lekar se smeta vr{eweto na zdravstvena za{tita (lekuvawe) koja potpa|a pod profesijata na lekar.

na pr. ne e bitno dali navedenite dobra se proizveduvaat ili popravaat vo ordinacijata na zabolekarot ili istite se nabavuvaat od zabni tehni~ari. duri i vo slu~ai koga predavaweto se dr`i pred lekari vo ramkite na lekarskoto usovr{uvawe. dokolku se raboti za izve{tai vo lekarsko stru~no spisanie. dejnosta na dr`ewe predavawa. Pritoa. (6) Vrz isporakata ili popravkata na zabni protezi i vili~no-ortopedski aparati od strana na zabolekari Isto taka.57 - 2. Za vr{ewe na zabolekarska praksa se smeta profesionalnoto utvrduvawe zasnovano na stomatolo{ki nau~ni poznavawa i tretmanot na zaboluvawa na zabite. na pr. prilagoduvaweto na aparati za sluh od strana na otorinolaringolozi. sekoja merka vo ramkite na preventivnata zdravstvena za{tita i socijalnata higiena. uverenija za rabotna sposobnost. kako i dijagnosti~ki opiti so `ivotni. 3. usnata {uplina i desnite. na pr. Osloboduvaweto ne opfa}a eksperimentalni istra`uvawa so `ivotni vo ramkite na nau~nite istra`uvawa. prilagoduvaweto na kontaktni le}i od strana na o~ni lekari. Tuka ne se vbrojuvaat. 6. 5. lekarskoto ispituvawe na farmakolo{koto dejstvo na odreden medikament kaj ~ovekot i dermatolo{koto ispituvawe na kozmeti~ki preparati. istra`uvaweto na telesni te~nosti ili ~ove~ki tkiva. 4. vidi stav 2 od ova poglavje). 7. na poleto na zaraznite bolesti. alkotestovi. lekarski istra`uvawa vo u~ili{ta. antropolo{ko-naslednobiolo{kite uverenija. na primer. predavaweto na medikamenti koi ne se davaat vo neposredna povrzanost so odreden lekarski tretman. profilakti~ki vakcinacii na grupi na naseleni i redovnite ispituvawa na zdravstvenata sostojba. 4. kontaktni le}i ili vlo{ki za obuvki. dokolku istite se vr{at vo ramkite na lekarskata praksa. istra`uvawata na krvnata grupa vo ramkite na utvrduvaweto na tatkovstvoto. pri~inata za nastapuvawe na smrt. kako i testovi za psiholo{kata podobnost koi se povrzani isklu~ivo so utvrduvawe na profesionalnata podobnost. kako i izdavaweto uverenija i potvrdi za vidot. 3. Vakvite uslugi gi vr{at osobeno slednite dano~ni obvrznici: . 2. (4) Kon dejnosta kako lekar vo smisla na ~len 23 to~ka 14 od ZDDV ne se vbrojuvaat na pr. Tuka se vbrojuvaat. Zabolekari i zabni tehni~ari (5) Oslobodeni od danok se uslugite od dejnosta kako zabolekar.. samo ako se raboti za uslugi koi obezbeduvaat medicinaska zdravstvena za{tita. Oslobodena od danok e i isporakata ili popravkata na zabni protezi i vili~noortopedski aparati od strana na zabni tehni~ari. vo slu~aj na tuberkuloza ili vo vrska so testovi za bremenost. Drugi zdravstveni profesii (7) Spored ~len 23 to~ka 14 od ZDDV. uverenija za zdravstvenata soostojba koi slu`at kako osnova za sklu~uvawe odredeno osiguruvawe. Osloboduvaweto ne go opfa}a izgotvuvaweto naod za hemiskiot sostav na vodata i na drugi materii. dokolku pritoa se raboti za zabolekarska praksa sprema pacienti (vo vrska so pomo{nite ispolnuvawa.se primenuva dano~noto osloboduvawe. koja bara lekarski poznavawa. na pr. izgotvuvaweto lekarski naodi za podobnost na vodata za piewe i na nepostoeweto predizvikuva~i na bolesti vo vodata za piewe. isporakata na pomo{ni sredstva. nastavnata dejnost. za namaluvawe na rabotnata sposobnost vo raboti na socijalnoto osiguruvawe. slednite dejnosti koi ne pretstavuvaat lekuvawe: 1. dano~noto osloboduvawe gi opfa}a prometite od strana na pripadnici na drugi zdravstveni profesii. pisatelskata dejnost. 5.

(8) Za zdravstvena dejnost ne se smeta dejnosta na pedikiri. plovno vozilo) }e se smeta za opremeno za prevoz na bolni i povredeni lica. i za medicinska nega na nozete. 2. odnosno izleguvawe od voziloto). Sepak. (9) Prometot od raboteweto na sauna na~elno ne pretstavuva promet od dejnosta na nekoja od izri~no navedenite profesii vo ~len 23 to~ka 14 od ZDDV ili od druga sli~na medicinska profesija. hidromasa`i i toplotni zra~ewa. Medicinsko-tehni~ki asistenti. Istoto va`i i vo slu~ai. Prodol`uvawe so vodeweto zdravstvena ordinacija od strana na naslednici (10) Dokolku naslednikot na ordinacija na lekar ili na pripadnik na druga medicinska profesija ne gi ispolnuva uslovite za vr{eweto na soodvetnata profesija. (2) Seriskite patni~ki motorni vozila koi se opremeni samo so rotaciono svetlo i sirena ne gi ispolnuvaat uslovite. kon bolni~kite vozila se vbrojuvaat samo vozila. Vozila. Maseri i medicinski hidroterapevti se oslobodeni od danok. a ne pomo{na dejnost kon zdravstvenata masa`a. 6. Osloboduvaweto ne gi vklu~uva preparatite na plazma koi se sostaveni od me{avinite na ~ovekova krvna . dokolku preku opremata gi poseduva karakteristikite na bolni~ko vozilo (na pr. bidej}i istite rabotat prete`no na poleto na kozmetikata. ne se vbrojuvaat vo bolni~ki vozila. Aku{erki i aku{eri. Bolni~arki i bolni~ari ne vr{at sli~na zdravstvena nega vo smisla na ~len 23 to~ka 14 od ZDDV. 7. letalo. Sepak. Uslugite na salonite za ubavina i za masa`a se isklu~eni od dano~noto osloboduvawe. vo koj istata pretstavuva sporeden promet kon odreden lekarski tretman. koi spored celokupniot na~in na izvedba i opremuvawe se nameneti za prevoz na bolni i povredeni lica. na primer kako podgotovka ili dopolnitelen tretman kon odredena maserska dejnost. mo`e da dojde do primena na ~len 23 to~ka 11 od ZDDV. serum ili so plazma. koi vo prv red se nameneti za prevoz na drugi lica (na pr. Medicinski sestri. 5.. Isto taka. taksi-vozila).osnovna nega i doma{no snabduvawe) ne se oslobodeni od danok spored ~len 23 to~ka 14 od ZDDV. no ne ako vr{at edinstveno ili prete`no kozmeti~ki masa`i ili masa`i za ubavina.). kako i za obezbeduvawe medicinski kapewa. i opremuvaweto na voziloto samo so nosilki i osnovna oprema za prva pomo{ ne e dovolno. 4. Poglavje 51 Dano~no osloboduvawe za prevoz na bolni i povredeni lica (1) Voziloto (motorno vozilo. Psihoterapevti i psihagozi. specijalni sedi{ta itn. podvodni masa`i. rotira~ki sedi{ta za polesno vleguvawe vo. zbogatena krv. preku opremenost so le`alki.58 - 1. 3. koga vakvite davawa pretstavuvaat samostojni uslugi. mo`e da dojde do primena na dano~noto osloboduvawe od ~len 23 to~ka 10 od ZDDV. Spored toa. Dano~noto osloboduvawe mo`e da go koristat navedenite dano~ni obvrznici. Ispolnuvawata na socijalna nega (Isto taka. duri i ako so niv vo poedine~ni slu~ai se prevezuvaat bolni i povredeni lica i za taa cel postoi posebna oprema vo voziloto (na pr. Logopedi. haparinski opakovki so konzervirana krv i so celularni krvni sostojki. dokolku rabotat kako zdravstveni maseri. Poglavje 52 Dano~no osloboduvawe za promet na ~ove~ka krv itn. prodol`uvaweto na lekarskata praksa ne e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 14 od ZDDV. Trudovi terapevti. (1) Za ~ove~ka krv se smetaat slednite proizvodi: sadovi so konzervirana sve`a ~ove~ka krv. Obezbeduvaweto na sauna-uslugi e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 14 od ZDDV samo vo delot.

u~ili{tata. Poglavje 53 Dano~no osloboduvawe za obrazovni uslugi (1) Uslugite {to gi davaat detskite gradinki. se oslobodeni od danok na dodadena vrednost. so `eleznica. centrite za zgri`uvawe i prestoj na deca i mladinci. stru~no usovr{uvawe i osposobuvawa za odredeni zanimawa. piramida ni{an i sl. (2) Dano~noto osloboduvawe opfa}a i nesamostojni sporedni ispolnuvawa kon patni~kiot prevoz. od beton i sl.59 - plazma. zagrevano. Poglavje 55 Dano~no osloboduvawe za me|unaroden prevoz na patnici (1) Dano~noto osloboduvawe za me|unaroden prevoz na patnici (~len 23 to~ka 19 od ZDDV) se primenuva vo slu~aj na premin na dr`avnata granica na Republika Makedonija. Vo ovie uslugi osobeno spa|aat: prevozot na posmrtnite ostanki. se oslobodeni od danok na dodadena vrednost. detskite odmorali{ta. avto-{kolite (so isklu~ok na A i B kategorija). . studentskite sportski centri. bez pravo na odbitok na prethodniot danok. koi se sostaven del na vospitno-obrazovniot proces i koi se ostvaruvaat spored nastavnite planovi i programi.).). (4) Uslugite {to gi davaat centrite. tabut i tapacirug za sandak za pogreb i obuvki za mrtovec. metalen. mladinskite domovi. pogrebni kesiwa i vre}i (plasti~ni. tekstilni i sl. kako i uslugite na kompjuterskite centri.). {to gi vr{at instituciite na osnovnoto. mo`e da se raboti za prevoz od stranstvo vo zemjata. bukvi za krst i sli~ni simboli. humanalbumin. se oslobodeni od danok na dodadena vrednost. srednite u~ili{ta i instituciite na visokoto obrazovanie. pernica. kako i rabotni~kite univerziteti. bez pravo na odbitok na prethodniot danok. brod ili letalo). u~eni~kite i studentskite domovi. (3) Uslugite na obrazovanieto za zdobivawe na stepen na podgotovka. urna i kutija za pogreb i za transport (kartonska. Poglavje 54 Dano~no osloboduvawe na uslugite od pogrebalni krematoriumi i promet na dobra povrzan so vakvi uslugi institucii i (1) Uslugite na pogrebalnite institucii i krematoriumite. Dano~noto osloboduvawe opfa}a sekoj vid patni~ki prevoz (na pr. organizaciite za odmor i rekreacija na deca i mladinci. spaluvaweto i sl. metalna. fibrinogeni i imunoglobini. du{ek. smrznato ili su{eno). bez pravo na odbitok na prethodniot danok. kopaweto na grob i pogrebuvaweto vo nego. avtobus. a koga kako korisnici se javuvaat deca i mladinci. pokrov. ~uvaweto i izlo`uvaweto vo kapela. (2) Prometot na slednite dobra koi se neposredno povrzani so pogrebuvaweto i kremiraweto e osloboden od danok: sandak i vlo{ka za pogreb i za transport (drven. Site post-pogrebalni uslugi se odano~ivi. drvena.). se oslobodeni od danok na dodadena vrednost. plasti~na. (2) Uslugite {to gi davaat osnovnite u~ili{ta. od zemjata vo stranstvo ili od stranstvo preku zemjata vo stranstvo (tranziten prevoz). dokvalifikuvawe i prekvalifikuvawe za novi raboti i rabotni zada~i. plasti~en i dr. rabotni~kite univerziteti i drugi za izu~uvawe na stranski jazici. pogreben simbol (krst. Tuka se vbrojuvaat osobeno: faktorski preparati. Propi{anite dozvoli ili registracii za prevoz nemaat zna~ewe za dano~noto osloboduvawe. nezavisno od toa dali istiot se vr{i od prevoznik so sedi{te vo zemjata ili vo stranstvo. koi se neposredno povrzani so pogrebuvaweto ili kremiraweto se oslobodeni od danok. ~ar{av. dali maj~inoto mleko bilo preraboteno (na pr. bez pravo na odbitok na prethodniot danok. na primer prevozot na patni~ki baga`. pro~isteno. srednoto i visokoto obrazovanie. (2) Kaj dano~noto osloboduvawe za promet na maj~ino mleko e bez zna~ewe pra{aweto. utitahti. Pritoa..

bez isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok. slednite vidovi promet spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV se oslobodeni od danok. no vo slednata godina isklu~uvaweto bilo delumno poni{teno po pat na ispravka vo soglasnost so ~len 37 od ZDDV. vidi poglavje 13 stavovi 9 i 10 od DDVU). vidi poglavje 85 DDVU) i  ­  za oprema vo smisla na ~len 35 to~ka 4 od ZDDV (vo vrska so toa. (2) Dano~noto osloboduvawe za vidovite na prometot navedeni vo prethodniot stav va`i samo ako za ispora~anite dobra ili za dobrata koristeni spored ~len 6 stav 3 to~ka 1 bilo c e l o s n o isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 od ZDDV. na pr. promet na dobra bez nadomestok vo smisla na ~len 3 stav 3 to~ka 1 do 3 od ZDDV. dano~noto osloboduvawe mo`e da se koristi i vo slu~ai koga dano~niot obvrznik gi koristel dobrata vo mnogu mal obem (najmnogu 5%) za dejnosti koi ne se oslobodeni od danok spored ~len 23 od ZDDV. kako i koristeweto na dobro vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. Ovoj preduslov ne se smeta za ispolnet ako pravoto na odbivka na prethodniot danok bilo celosno isklu~eno vo prvata godina.60 - (3) Me|unarodniot patni~ki prevoz vo avionskiot soobra}aj ne potpa|a pod odredbata od ~len 23 to~ka 19 od ZDDV. Vo godina 02. zatoa {to dano~niot obvrznik go koristel dobroto isklu~ivo za dejnost koja bila oslobodena od danok spored ~len 23 od ZDDV. dano~niot obvrznik da se otka`al od pravoto na delumna odbivka na prethodniot danok za dobrata. (4) Od pri~ini na poednostavuvawe. za koj bilo isklu~eno pravoto na odbivka spored ~len 35 to~ka 2 do 6 od ZDDV. a za koe e isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV. dokolku se ispolneti uslovite navedeni vo dadenata odredba. toj mu go podaruva voziloto na negoviot sin. (3) Dano~noto osloboduvawe najprvin go opfa}a prometot na dobra.. vidi poglavje 13 stav 5 do 8 od DDVU). koe go koristi za celi na negovata stopanska dejnost. vidi poglavje 87 od DDVU). na dobroto spored ~len 35 to~ka 1 od ZDDV. . koja spored ~len 23 to~ka 5 e oslobodena od danok. promet na dobra so nadomestok. uslugi bez nadomest koi se sostojat vo koristewe na dobra (~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV). (5) Osloboden od danok e i prometot na dobra. na pr. (4) Me|unarodniot prevoz na stoki e osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 3 od ZDDV. Uslov za toa e. 3. Primer 1: Banka otu|uva oprema koja slu`ela isklu~ivo za vr{ewe na nejzinata dejnosta. dokolku pravoto na odbivka na prethodniot danok bilo isklu~eno za nabavkata i sl. vo slu~aj na ispolnetost na navedenite uslovi. Primer 2: Zanaet~ija steknuva vozilo vo godina 01. Poglavje 56 Dano~no osloboduvawe za odredeni vidovi promet optovareni so prethoden danok (1) So cel da se izbegne dvojno optovaruvawe so danok na dodadena vrednost. Istoto va`i osobeno  ­  za vozila vo smisla na ~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV (vo vrska so toa. 2. zemaweto dobra za li~ni celi na dano~niot obvrznik ili davaweto dobra na vrabotenite bez nadomest (vo vrska so toa. dokolku bilo isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 od ZDDV: 1. istiot e osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV. kako i koristeweto na dobra vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. vo koristewe na dobra za li~ni celi od strana na dano~niot obvrznik ili na lice vraboteno kaj nego (vo vrska so toa.

spored koj se isklu~uva pravoto na odbivka za d a n o c i. Primer 4: Dano~en obvrznik mu podaruva na vraboteno lice prestoj za eden vikend so smestuvawe i ishrana vo hotel vo Mavrovo. pri {to pri nabavkata na avtomobilot bilo isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV. pri steknuvawe na dobro od strana na lice koe ne e dano~en obvrznik ili ne e registriran dano~en obvrznik (vo vrska so toa. na d o b r a . ako dano~niot obvrznik vr{i uslugi (vklu~uvaj}i uslugi bez nadomestok vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ki 2 i 3 od ZDDV. 3. negoviot primatel ili treto lice po niven nalog go transportira ili go isprati dobroto od zemjata vo stranstvo i ako primatelot e stranski primatel na dobro (~len 24 to~ka 1 re~enica 1 od ZDDV). Slu~ai na ispra}awe postojat koga dano~niot obvrznik ili primatelot na dobroto go izvr{at ili go nara~aat prevozot na dobroto vo stranstvo od strana na treto samostojno lice (vidi poglavje 22 stav 5 od DDVU). Pritoa.04. . bidej}i uslugite . Davaweto bez nadomestok podle`i na odano~uvawe spored ~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV. ne bilo isklu~eno zaradi primena na ~len 35 od ZDDV. Stavaweto na raspolagawe na dobro za koristewe podle`i na odano~uvawe (~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV). vo koi ne postoela uredna faktura so posebno iska`an danok (vo vrska so toa.61 - Davaweto dobra bez nadomestok (zemawe na dobra za li~ni celi). Primer 3: Industrisko pretprijatie mu stava besplatno na raspolagawe na vraboteno lice avtomobil. no istoto e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV. proizvedeno ili uvezeno pred 01. Slu~ai na prevoz postojat koga dano~niot obvrznik ili primatelot na dobroto go prenesat samite dobroto vo stranstvo (vidi poglavje 22 stav 4 od DDVU). koj e isklu~en od dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vo vrska so toa. davaweto ne e oslobodeno od danok.osven uslugi vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV . dano~noto osloboduvawe od ~len 23 to~ka 20 od ZDDV ne se primenuva vo slu~aj na isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 to~ka 7 od ZDDV. podle`i na odano~uvawe spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. Kon ~len 24 to~ki 1 i 2. Zaradi toa. koga se raboti za prviot promet so stanovi i stanbeni zgradi vo smisla na ~len 23 to~ka 1 od ZDDV. vidi poglavje 80 stav 5 od DDVU).ne potpa|aat pod odredbata od ~len 23 to~ka 20 od ZDDV. 2. 4. (7) Ponatamu. vidi poglavje 37 od DDVU).2000 godina. koi bile ili neovlasteno ili previsoko iska`ani vo faktura. ako pravoto na odbivka na prethodni danoci pri nabavkata itn. Vo dadeniot slu~aj se raboti za isklu~ok. kako i ~lenovi 25 i 26 od ZDDV Poglavje 57 Dano~no osloboduvawe pri izvoz (Op{to) (1) Slu~aj na izvoz osloboden od danok postoi koga dano~niot obvrznik. vidi poglavje 79 stav 7 od DDVU).. Iako bilo isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok od tro{ocite za smestuvawe i ishrana (~len 35 to~ka 6 od ZDDV). tuku zatoa {to ne bile ispolneti uslovite za koristewe na pravoto na odbivka spored ~len 33 i ~len 34 od ZDDV. dano~noto osloboduvawe ne se primenuva: 1. (6) ^lenot 35 to~ka 7 ne go isklu~uva pravoto na odbivka na prethodni danoci za nabavka itn. se raboti za slednite situacii na izvoz: 1. na pr. no istoto e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV. kako i vo slu~ai. koi ne se sostojat od koristewe na dobra). ako dobroto bilo nabaveno. zaradi negovo koristewe za li~ni celi za ednomese~en godi{en odmor. Dano~niot obvrznik mu go ispra}a dobroto vo stranstvo na svojot primatel ili na sledniot primatel posle nego.

Ako e istovremeno zasnovano `iveali{te vo zemjata i vo stranstvo. do svojot primatel ili do nekoj sleden primatel. Za `iveali{te se smeta mestoto vo koe primatelot na dobroto ima nabaveno stan za podolgo vreme. dokolku podru`nicata ja sklu~uva i ja realizira zdelkata vo svoe ime. kako i pismeniot dokaz za izvr{en izvoz (poglavje 60 do 62 od DDVU). (4) Poseduvaweto knigovodstven dokaz (poglavje 59 od DDVU). ne se smetaat za stranski primatel do negovoto fakti~ko zaminuvawe od zemjata (premin na granicata). i prometot na dobra sprema rezidenti vo zemjata se smeta za izvoz osloboden od danok. Primatelot na dobroto. tuku momentot na fakti~kiot izvoz na dobroto naveden vo ~len 26 stav 1 od ZDDV. Za stranski primatel na dobroto se smeta i podru`nica vo stranstvo na dano~en obvrznik-rezident vo zemjata. osobeno negovata cel. (4) Lica. se zemaat predvid site okolnosti povrzani so prestojot. 3. (3) Ako dobroto se obrabotuva ili prerabotuva pred izvozot od strana na treto samostojno lice zadol`eno od primatelot na dobroto (~len 24 to~ka 1 re~enica 2 od ZDDV). (3) Dokolku fizi~koto lice nema `iveali{te ili ako istoto ne mo`e nesomneno da se utvrdi. 4. a vo vrska so ~len 26 stav 1 to~ka 2 od ZDDV). pretstavuvaat materijalnopravni uslovi za ostvaruvawe na pravoto na dano~no osloboduvawe. vidi poglavje 24 stavovi 5 i 6 od DDVU. Ako kaj nvedeniot promet se raboti za vr{ewe uslugi (~len 6 od ZDDV). koi doa|aat vo zemjata edinstveno zaradi izvr{uvawe na odredena vremenski ograni~ena zada~a bez pritoa da zasnovaat sredi{te na svoeto `iveewe vo zemjata. dano~noto osloboduvawe ne mo`e da se odobri nitu vo slu~ai na nesomneno ispolnuvawe na site ostanati uslovi. vo toj slu~aj ovie uslugi od strana na tretoto zadal`eno lice se oslobodeni od danok kako raboti vrz dobra za izvoz spored uslovite od ~len 24 to~ka 4 od ZDDV (vidi poglavje 64 od DDVU). Ako ne se vodat ovie dokazi. . Podru`nicata vo zemjata na stranski primatel ne se smeta za stranski priamtel na dobroto (~len 26 stav 2 od ZDDV). carinski zoni i carinski skladi{ta. ostanuvaat stranski primateli iako nivniot prestoj vo zemjata e od podolg vremenski rok. (2) Slu~aj na izvoz osloboden od danok postoi i koga dano~niot obvrznik prevezuva ili ispra}a dobra koi ne se nameneti za krajna potro{uva~ka od zemjata vo slobodna zona. Vo vrska so poimot na krajna potro{uva~ka vo slobodni zoni. ne e merodaven momentot na sklu~uvawe na dogovorot ili na predavawe na stokata na primatelot.. vo toj slu~aj kako odlu~uva~ki kriterium za utvrduvawe na sedi{teto vo zemjata ili vo stranstvo se zema postojanoto prestojuvali{te. Pritoa. dokolku se ispolneti uslovite od ~len 3. Pritoa.62 - 2. Ispora~atelot na dano~niot obvrznik ili odreden prethoden ispora~atel go prevezuva ili go ispra}a dobroto vo stranstvo do primatelot na dano~niot obvrznik ili do odreden sleden primatel. koi lica pretstavuvaat stranski primateli. vidi poglavje 21 stav 3 od DDVU. koj sledi po stranskiot primatel. Lica vraboteni kaj stranski dano~en obvrznik. Izvozot osloboden od danok mo`e da se izvr{i sprema niv samo posle ovoj moment. Isto taka. go prevezuva ili go ispra}a dobroto vo stranstvo do sebe ili do odreden sleden primatel. vo toj slu~aj i tretoto zadol`eno lice vr{i izvoz. koi svoeto `iveali{te ili postojano prestojuvali{te go pomestuvaat od zemjata vo stranstvo. merodavno e mestoto na `iveewe koe mo`e da se smeta objektivno za centralno mesto na `iveewe (postojano `iveali{te). carinska zona ili carinsko skladi{te (~len 24 to~ka 2. stav 2. Poglavje 58 Stranski primatel na dobroto (1) Za stranski primtel na dobroto se smeta lice so fakti~ko sedi{te. to~ka 6 od ZDDV (vidi poglavje 11 od DDVU). (2) Pra{aweto. Vo vrska so poimite "fakti~ko sedi{te" i "podru`nica". se utvrduva za fizi~kite lica spored nivnoto `iveali{te. postojano `iveali{te ili postojano prestojuvali{te vo stranstvo. Stranskiot primatel go ispra}a dobroto vo stranstvo do sebe.

(2) Pri izvoz vo ramkite na izvozna carinska postapka so primena na edinstven carinski dokument (vo natamo{niot tekst ECD). Istoto va`i i za makedosnki diplomatskokonzularni pretstavni{tva. Istoto va`i i za stranski studenti. 2. Dovolno e ako dano~niot obvrznik ja stavi na uvid pred Upravata za javni prihodi delovnata dokumentacija od koja proizleguvaat podatocite od dokumentite. (2) Ako dobroto bilo obraboteno ili preraboteno pred izvozot od strana na treto samostojno lice zadol`eno od primatelot na istoto (~len 24 to~ka 1 re~enica 2 od ZDDV). Poglavje 60 Pismen dokaz za izvr{en izvoz Op{to (1) Dano~niot obvrznik e dol`en da doka`e preku dokumenti vo zemjata. se smetaat za stranski primateli. Makedonski slu`benici vo stranstvo. vo toj slu~aj mora i ova da proizleguva na o~igleden i lesno proverliv na~in od evidencijata spored stav 1. 2. koi doa|aat vo zemjata samo zaradi izvr{uvawe na odredena vremenski ograni~ena zada~a. duri i vo slu~ai na podolg prestoj. Pri prestoj do 6 meseci mo`e bez proverka na slu~ajot da se pojde od toa deka stranskiot rabotnik ne zasnoval vo zemjata nitu `iveali{te. potpis i faksimil na carinskiot rabotnik . dokazot za izvr{eniot izvoz (~len 2 stav 2 to~ka 2 od DDVP).63 - (5) Kaj primateli na dobra so promenlivo prestojuvali{te se postapuva na sledniot na~in: 1. kako na pr. tie po pravilo ne se smetaat za stranski primateli na dobra se' do nivnoto kone~no zaminuvawe od zemjata. kako i na podatocite propi{ani spored ~len 2 stav 2 to~ka 1 od DDVP. Pripadnici na stranski voeni edinici privremeno stacionirani vo Republika Makedonija ostanuvaat stranski primateli. Poglavje 59 Knigovodstven dokaz pri izvoz (1) Vo slu~aj na izvoz. fakturata za soodvetniot promet. na pr. ambasadi. Izvr{eniot izvoz mora da proizleguva od ovie dokumenti na o~igleden i lesno proverliv na~in. Stranski diplomati akreditirani vo Republika Makedonija ne se smetaat za stranski primateli na dobra. Sledstveno na toa. Sepak. ostanuvaat da se smetaat za stranski primateli na dobra (vidi Isto taka. dokazot za izvr{en izvoz se poseduva vo forma na slu`ben pe~at. 4. Stranski rabotnici koi zasnovaat raboten odnos vo zemjata. konzulati. Vakvata evidencija mora da sodr`i uka`uvawe na: 1. Vo slu~aj na prestoj do 6 meseci.. mo`e bez proverka da se pojde od toa deka stranskite pripadnici na voeni edinici ne zasnovale vo zemjata nitu `iveali{te. 5. koi prestojuvaat privremeno vo zemjata.stav 3). koi imaat `iveali{te vo stranstvo. 6. 3. misii. nitu postojano prestojuvali{te. dokolku istite ja sklu~ile zdelkata vo svoe ime. stranski umetnici ili ~lenovi na umetni~ki grupi koi gostuvaat vo zemjata. dano~niot obvrznik-rezident vo zemjata mora preku svojata evidencija da doka`e deka toj ili primatelot na dobroto go prevezol ili go ispratil dobroto vo stranstvo (~len 2 stav 1 od DDVP). carinska zona ili carinsko skladi{te (~len 3 stav 1 od DDVP). Lica vraboteni kaj stranski rabotodavec. dano~niot obvrznik mora da gi poseduva izvoznite dokumenti. nitu postojano prestojuvali{te. deka toj ili primatelot na dobroto go prevezle ili ispratile istoto vo zemjata ili vo slobodna zona. Istoto va`i i za stranci koi od profesionalni pri~ini prestojuvaat privremeno vo zemjata. ne go gubat svojstvoto na stranski primatel. Stranski turisti. se smeta deka go premestuvaat svoeto sredi{te na `iveewe od stranstvo vo zemjata.

dokumentot na koj se potvrduva izvozot treba da sodr`i podatoci za proizvoditelot na voziloto. Nasproti toa.. so potvrda za izvr{eno carinewe ili za izvr{eno uvozno odano~uvawe) zaedno so sudski prevod na istite na makedonski jazik. Poglavje 61 Izvoz vo ramkite na patni~kiot soobra}aj U s l o v i z a d a n o ~ no o s l o b o d u v a w e (1) Prometot na dobra. koi stranskiot primatel gi prenel vo stranstvo vo li~niot baga`. dokazot za izvr{en izvoz mo`e da se smeta za ispolnet i vo slu~ai koga carinskiot ili pograni~niot organ go potvrdil izvozot na dobroto (na pr. Ako izvoznoto carinewe se vr{i vo grani~na carinska ispostava. Izvozot se potvrduva od strana na pograni~niot organ na~elno samo vo slu~ai koga za voziloto se izdadeni me|unarodna soobra}ajna dozvola i registarski tabli~ki za izvoz. na voziloto) koe fakti~ki preminalo vo stranstvo i koga od sevkupnosta na podnesenite dokumenti ne postoi seriozno somnenie za toa deka vgradenite dobra preminale vo stranstvo zaedno so izvezenoto dobro. (5) Pri isporaka na motorno vozilo na stranski primatel. koga voziloto preminuva vo stranstvo so sopstven pogon. vidi poglavje 11 od DDVU). Za patuvawe se smetaat i kupoproda`ni patuvawa (tn. na pr. so taa razlika {to podatocite koi{to se naveduvaat vo rubrikata V na listot so broj 3 na obrazecot ECD treba da bidat navedeni na fakturata podnesena od izvoznikot na stokata. negovite sostavni delovi i dopolnitelnata oprema ne pretstavuvaat patni~ki baga`. 2. se zapi{uva slednata zabele{ka "Stokite po predmetnata faktura. vo ra~niot baga` ili dobra koi liceto gi nosi so sebe vo vozilo koristeno od nego. tip na voziloto. . "{oping-turi") kako i sekojdnevnoto patuvawe na rabota vo stranstvo. dobroto da se izvezuva vo rok od 3 meseci po izdavawe na fakturata ili smetkata. (3) Pri izvoz vo ramkite na izvozna carinska postapka bez primena na ECD. vo fakturata }e se navede dokazot za izvr{en izvoz na ist na~in kako {to e pogore navedeno. dokolku dano~niot obvrznik go doka`e pismeno kone~niot uvoz na motornoto vozilo vo druga dr`ava preku dokumenti na istata (na pr. Sepak. dokazot za izvr{eniot izvoz da sodr`i dopolnitelna potvrda od pograni~niot organ za toa deka podatocite vo pogled na imeto i adresata na stranskiot primatel se ednakvi na podatocite od prilo`eniot paso{ ili drug vid na patna isprava na patnikot koj go prenesuva dobroto vo stranstvo (potvrda na identitetot). preku Carinskata ispostava ___________________________so kontrolen broj ________________od _________ 20______ja preminale carinskata linija". so taa razlika {to namesto slu`beniot pe~at. vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost. pri vgraduvawe na motor vo vozilo. 3. dokazot za izvr{en izvoz se vr{i na ist na~in kako i koga izvozot se vr{i so primena na ECD. izvozot na~elno nema da go potvrdi pograni~niot organ. broj na {asija i vid i oznaka na registarskite tabli~ki. Kon li~niot baga` pripa|aat i dobra koi patnikot gi nosi so sebe pri premin na granicata. vo ovie slu~ai mo`e da se priznae postoeweto na izvozna isporaka. kako i patni~kiot baga` daden za natovar pri negovoto patuvawe. sevkupnata vrednost na prometot na dobra koja proizleguva od fakturata ili smetkata da nadminuva 5. (4) Kaj raboti vrz dvi`ni materijalni dobra koi spored ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV se smetaat za promet na dobra (dogovor za isporaka delo. na pr.64 - na listot so broj 3 (list so `olta boja) vo rubrikata "V" od ECD (~len 3 stav 2 od DDVP). e osloboden od danok kako izvoz (~len 25 od ZDDV) samo pod slednite uslovi: 1.000 denari. koga voziloto sodr`i makedonski slu`beni ili stranski registarski tabli~ki. Voziloto.

tuku samo mestoto i zemjata ili samo zemjata na `iveewe. dovolno e i poseduvawe na soodvetna potvrda izdadena od dr`aven organ na Republika Makedonija koj se nao|a vo dr`avata ~ij rezident e primatelot na dobroto. Patnikot stava na uvid makedonski paso{ ili makedonska li~na karta. dano~niot obvrznik e dol`en da go vodi dokazot za izvr{en izvoz po pravilo vo forma na dokument spored ~len 3 od DDVP (vo vrska so toa.65 - Pismen dokaz za izvr{en izvoz so potvrda na identi tetot (2) Vo slu~ai na izvoz vo ramkite na patni~kiot soobra}aj. 2. vo koj e vnesena dozvola za prestoj vo period podolg od 3 meseci. ili dokolku se u{te ne istekla va`nosta na vakvata dozvola ili dokolku se u{te ne izminal rok od 1 mesec po istek na va`nosta na istata. Mesto i data na priem na dobroto od strana na zadol`enoto lice. (4) Dopolnitelnata potvrda na identitetot ne se izdava od pograni~nite organi vo slednite slu~ai i pokraj stavawe na uvid na va`e~ka patna isprava: 1. za celi na doka`uvawe na izvr{eniot izvoz spored ~len 3 stav 3 od DDVP. vo koi predmetot na isporakata se obrabotuva ili prerabotuva pred izvozot od strana na treto samostojno lice zadol`eno od primatelot na dobroto (slu~ai na obrabotka i prerabotka vo smisla na ~len 24 to~ka 1 re~enica 2 od ZDDV). Patnikot stava na uvid paso{. Trgovski voobi~aen naziv i koli~ina na dobroto predadeno ili isprateno na zadol`enoto lice. Istoto va`i soodvetno i pri postoewe na upis: "prekin na rokot za proteruvawe (trpewe na prestoj)". Vo ovie slu~ai ne mo`e da se podnese dokaz so pomo{ na patna isprava. vo soglasnost so odredbite od Zakonot za prestoj na stranci. Istoto va`i i vo slu~ai koga vo stranskite dokumenti za premin na granicata ne e dadena celosnata adresa. deka `iveali{teto na primatelot na dobroto se nao|a vo stranstvo. deka podatocite vo vrska so stranskiot primatel (ime i adresa) bile to~ni vo momentot na prometot. se koristi slu`beno propi{aniot formular. 2.. Ponatamu. Patnikot stava na uvid diplomatski ili slu`ben paso{. 5. dokolku patnikot go dostavi na uvid svojot va`e~ki paso{ ili druga va`e~ka patna isprava i dokolku podatocite sodr`ani vo nego se ednakvi na podatocite vo vrska so imeto i adresata na stranskiot primatel sodr`ani vo izvozniot dokument. koj dopolnitelno gi sodr`i slednite podatoci: 1. Ime i adresa na tretoto samostojno zadol`eno lice. na primer od strana na diplomatsko ili konzularno pretstavni{tvo na Republika Makedonija. 3. (3) Pograni~niot organ ja izdava dopolnitelnata potvrda na identitetot. Izdavawe na potvrdatata za identitetot ne se otka`uva. zo{to ne mo`e da ja navede to~nosta na imeto i adresata na stranskiot primatel. no ne i so prilo`uvawe na li~na karta. 3. vidi poglavje 60 od DDVU). Poglavje 62 Dokaz za izvr{en izvoz vo slu~ai na obrabotka i prerabotka (1) Vo slu~ai. Podatocite vo vrska so stranskiot primatel na dobroto sodr`ani vo prilo`eniot izvozen dokument ne soodvetstvuvaat so podatocite od podneseniot paso{ ili druga patna isprava na patnikot. carinskiot organ ja pribele`uva na izvozniot dokument pri~inata za toa. Pograni~niot carinski organ go potvrduva vo tie slu~ai edinstveno izvozot na dobroto. dokolku patnikot raspolaga samo so viza za prestoj vo zemjata. . Od vakvata potvrda mora da proizleguva. (5) Dokolku ne e mo`no ili ne mo`e da se o~ekuva od carinskiot organ izdavawe potvrda za identitetot. Patnikot stava na uvid stranska li~na karta izdadena vo dr`ava ~ii dr`avjani mo`at da vlezat vo Republika Makedonija samo so prilo`uvawe na paso{. 4.

vidi poglavje 20 stav 3 od DDVU) ili obratno. taka i vo stranstvo vidi poglavje 25 stav 3 od DDVU). Naveduvawe na nara~anata rabota i na obrabotkata ili prerabotkata izvr{ena od liceto. (4) Za prevoz vo ramkite na me|unarodniot `elezni~ki tovaren soobra}aj se smeta me|unarodniot prevoz na dobra vrz koj se primenuvaat "edinstvenite propisi vo vrska so Dogovorot za me|unarodniot `elezni~ki prevoz na stoki (CIM)". (2) Ako dobroto bilo obraboteno ili preraboteno od pove}e izveduva~i. Kon ~len 24 to~ka 3 od ZDDV Poglavje 63 Dano~no osloboduvawe za uslugi povrzani so izvozot. Za me|unaroden prevoz se smeta i prevozot od zemjata vo slobodna zona. koga samoto lice ne go vr{i prevozot. Ovie postapki se primenuvaat vrz pratki na dobra koi se predavaat so cirkularno tovarno pismo za `elezni~ki prevoz koe ja opfa}a zemjata i najmalku edna sosedna dr`ava. letala. Osloboduvaweto od danok spored ~len 24 to~ka 5 od ZDDV va`i i za uslugi na posrednici. `eleznica. uvozot ili tranzitot na dobra Op{to (1) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 3 od ZDDV bara.66 - 4. (6) Prevoznikot. ne se opfateni so dano~noto osloboduvawe. koga prevozot na stokite se vr{i kako vo zemjata. isto taka. dodeka prevoznikot V e zadol`en od A da go izvr{i prevozot od Skopje do Belgrad. Soodvetno na toa. uslugata da se vr{i sprema stranski nara~atel. Za koristewe na dano~noto osloboduvawe ne e neophodno. carinska zona ili carinsko skladi{te. sekoj prevoz ureden so poseben tovaren list }e se smeta za samostojno prevozno ispolnuvawe.. toj go dobiva istiot tretman na osnovniot promet soglasno so ~len 8 od ZDDV (vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU). brod ili skela. prevozni uslugi (vidi poglavje 25 stav 5 od DDVU). deka sekoj poseben tovaren list ima za svoja osnova oddelni dogovori za prevoz i deka pri sproveduvaweto na ovie dogovori sekoga{ doa|a do samostojno prevozno ispolnuvawe. sprema koe podizveduva~ot ili podizveduva~ite vr{at. A go zadol`uva prevoznikot B da go izvr{i prevozot od Ohrid do Skopje. (3) Za primena na dano~noto oslboduvawe e nebitno na koj na~in se vr{i prevozot. Transportot koj prethodi kon vozdu{niot transport pretstavuva samostoen osnoven promet. . (5) Vo vongradskiot tovaren soobra}aj so motorni vozila se poa|a od soobra}ajnopravna gledna to~ka od toa. Vo ovie slu~ai liceto se pojavuva kako osnoven izveduva~. Primer: [pediterot A od Skopje dobiva nalog od G da izvr{i prezemawe na kupenata stoka od Ohrid i istata da ja transportira do Belgrad. za prevoz. koj go prezel izvr{uvaweto na prevozot na dobra. Prevozi vo zemjata izvr{eni od strana na podizveduva~i. Ako odreden promet e samo sporeden promet kon osnovniot. na primer so motorni vozila. tuku dava nalog za negovo izvr{uvawe od strana na eden ili pove}e prevoznici (podizveduva~i). isto taka. vr{i prevozno ispoluvawe duri i vo slu~ai. koi im prethodat na me|unarodnite prevozi ili koi sledat po niv. dokolku kaj posreduvanite uslugi se raboti za uslugi vo smisla na ~len 24 to~ka 3 od ZDDV (vidi poglavje 65 od DDVU). prevozot na baga` vo ramkite na `elezni~kiot soobra}aj se smeta za sporeden promet kon prevozot na patnici. podatocite navedeni vo stav 1 treba da gi opfatat obrabotkite ili perabotkite izvr{eni od sekoe ostanato treto lice. Me|unaroden prevoz na dobra (2) Slu~ajot na me|unaroden prevoz na dobra vo smisla na ~len 24 to~ka 3 alinei a) i b) od ZDDV postoi. Vle~eweto ili turkaweto na stoki se smeta. prometite navedeni vo ovaa odredba da pretstavuvaat osnovni prometi. Ovie prevozni ispolnuvawa mo`at da bidat me|unarodni. Nasproti toa.

  ­  uslugite voobi~aeni vo trgovijata. preduslov za dano~noto osloboduvawe e tro{ocite za ovie uslugi. kako i drugi uslugi koi se vo neposredna vrska so tranzitot. koi nastanale do prvoto mesto na destinacijata vo zemjata. premer ili vr{ewe probi). vidi poglavje 58 od DDVU.. Prevoznata usluga od V sprema A i celokupniot prevoz od A sprema G se oslobodeni od danok kako uslugi na me|unaroden prevoz Uslugi povrzani so izvozot (7) Oslobodeni od danok spored ~len 24 to~ka 3 alineja a) od ZDDV se me|unarodniot prevoz na dobra (stav 2 do 6 od ova poglavje). Knigovodstven dokaz (10) Propi{aniot knigovodstven dokaz (~len 2 od DDVP) pretstavuva materijalnopraven uslov za koristewe na dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 3 od ZDDV. se oslobodeni od danok. primerok br. pri prezemawe garancija). oblagoroduvaweto. Uslugi povrzani so uvozot spored ~len 27 stav 1 to~ ka 2 do 4 od ZDDV (9) Vo slu~aite od ~len 27 stav 1 to~ka 2 do 4 od ZDDV ne se napla}a DDV pri uvoz. Uslugi povrzani so uvozot (8) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 3 alineja b) od ZDDV se odnesuva na me|unarodniot prevoz na stoki od stranstvo vo zemjata i na drugi uslugi povrzani so uvozot (na primer pretovar i skladirawe na uvoznite dobra ili drugi trgovski voobi~aeni uslugi). dokolku dobrata vneseni vo zemjata se iznesat povtorno vo stranstvo po zavr{uvaweto na tranzitot. na primer:  ­  pretovarot i skladiraweto na dobra pred niven izvoz. stranskiot rabotodavec ili od strana na treto lice po niven nalog (~len 24 to~ka 4 od ZDDV). Tuka se vbrojuvaat. dokolku obrabotenoto dobro bide transportirano ili preneseno od zemjata vo stranstvo od strana na dano~niot obvrznik. koi se vr{at pri prevoz na stoki od zemjata vo stranstvo (na pr. skladiraweto ili nivnoto privremeno koristewe vo zemjata. Poglavje 64 Dano~ni osloboduvawa kaj raboti vrz dobra za izvoz Op{ti uslovi (1) Raboti vrz dvi`ni materijalni dobra. Neposrednata povrzanost so izvozot ne postoi kaj bankarskite i finansiskite prometi vo smisla na ~len 23 to~ka 5 od ZDDV (na pr. Vo vrska so poimot na stranski primatel. . Uslugite koi se neposredno povrzani so vakvite dvi`ewa na stoki (na pr. koi bile steknati ili uvezeni vo zemjata za celi na dadenata rabota. pretovar na tranzitna stoka ili prevoz na izlo`beni dobra od aerodrom do saem) se opfateni so dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 3 alineja b) od ZDDV. Zaradi izbegnuvawe na neodano~uvawe na krajnata potor{uva~ka.67 - Prevoznata usluga izvr{ena od B sprema A se odano~uva kako ~isto doma{en prevoz. Carinskiot organ ja izdava gorenavedenata potvrda samo na barawe na strankata. kako i kaj osiguritelniot promet vo smisla na ~len 23 to~ka 6 od ZDDV. na primer osiguruvawe na izvezenite stoki). da bidat vklu~eni vo dano~nata osnova za pla}awe na danokot na dodadena vrednost pri uvoz i istoto da bide pismeno doka`ano od strana na dano~niot obvrnzikvr{itel na prometot (vidi ~len 2 stav 1 od DDVP). Kako pismeni dokazi spored ~len 2 stav 2 to~ka 1 od DDVP na~elno se dostavuvaat carinskite dokumenti (na primer. Za stranski rabotodavec se smeta rabotodavec koj gi ispolnuva uslovite potrebni za steknuvawe na svojstvoto na stranski primatel na dobroto (~len 26 stavovi 2 i 3 od ZDDV). 3 od carinskata prijava na koja se utvrdeni uvoznite dava~ki ili potvrda od carinskiot organ spored propi{aniot formular). merewe.

motorno vozilo. Za nivniot uvoz ne se napla}aat vlezni dava~ki. na pr. Zemjata na krajna destinacija naplatila uvozni dava~ki. Slu~ajot na uvoz od strana na rabotodavecot postoi i koga liceto ja nara~uva dostavata na dobroto za obrabotka ili prerabotka od strana na dano~niot obvrznik vo stranstvo. koe go steknuva vo zemjata stranski pretpriema~. DDV pri uvoz. odredeno vozilo registrirano vo stranstvo moralo neo~ekuvano na bide popraveno vo ramkite na edno patuvawe vo zemjata. zaradi {to moralo da bide obraboteno ili preraboteno. kamioni. carina ili DDV pri uvoz. dokolku na pr.68 - (2) Preduslov za dano~noto osloboduvawe e. Zaradi toa. Zaradi toa. namerata za obrabotka ili prerabotka na dobroto mora da postoi kaj stranskiot rabotodavec u{te vo momentot na uvozot ili steknuvaweto na dobroto. Popravkata se sotoi od vr{ewe usluga. Uvoz za celi na obrabotka ili prerabotka (4) Preduslovot na uvoz na dobroto za celi na negova obrabotka ili prerabotka se smeta za ispolnet osobeno vo slednite slu~ai: 1. Primer 2: Sopstvenikot na patni~ko vozilo S so `iveali{te vo Jugoslavija go uvezuva istoto vo zemjata zaradi negova popravka od strana na avtomehani~arska rabotilnica. 2. rabotodavecot da go steknal ili uvezol vo zemjata dobroto koe treba da se obraboti ili preraboti za celi na negova obrabotka ili prerabotka. prikolki-cisterni. zemjata na krajna destinacija naplatila uvozni dava~ki za uvozot na obrabotenoto ili prerabotenoto dobro. mo`e da se pojde od pretpostavkata deka istite ne se uvezuvaat samo za transportni celi. tuku redovno i zaradi odr`uvawe. prikolki. dano~noto osloboduvawe nema da se zeme predvid. Primer 1: Predilnicata P so sedi{te vo zemjata dobila odobrenie od nadle`niot carinski organ za predewe na konec za rabotodavecot R od [vajcarija. kontejneri. (5) Kaj prevozni sredstva i transportni sadovi. P gi prede koncite. omnibusi. ne postoi uvoz za celi na obrabotka ili prerabotka. (3) Poseduvaweto na knigovodstven dokaz (stav 10 od ova poglavje) i na dokazot za izvr{en izvoz (stav 12 od ova poglavje) pretstavuvaat materijalno-pravni uslovi za koristewe na dano~noto osloboduvawe. na pr. (6) Po pravilo. Mati~nata zemja Jugoslavija sepak naplatila uvozni dava~ki pri povtorniot uvoz na popravenoto motorno vozilo. Obrabotkata ili prerabotkata ne mora da bidat edinstvena cel na uvozot ili steknuvaweto na dobroto. koi bile . dokolku dobroto poka`uva potreba od popravka po negovoto pristignuvawe vo zemjata. Vo toj slu~aj. Istoto va`i i vo slu~ai koga odredeno dobro. Steknuvawe dobra vo zemjata za celi na prerabotka ili obrabotka (7) Uslovot na steknuvawe dobro vo zemjata za celi na negova obrabotka ili prerabotka se smeta za ispolnet osobeno ako: 1. `elezni~ki vozila. R gi ispra}a koncite za taa namena do P. go priajavuva proizvedeniot materijal kako finalen proizvod na oblagoroduvaweto i go ispra}a istiot nazad na R vo [vajcarija. vrz voziloto bilo izvr{eno usno deklarirawe zaradi privremena upotreba na carinsko dobro. carina. uvozot vo zemjata ne mo`e da se doka`e so carinski dokumenti. vo ovie slu~ai ne mora da se doka`uva celta na uvozot. koi spored svojot vid mo`at da se koristat samo za delovni celi od strana na stranski rabotodavec.. Pri uvozot. ~istewe i popravka. nosa~i na cisterni. Sepak. na pr. na pr. Dobroto bilo uvezeno vo ramki na postapka za privremen uvoz od carinata zaradi oblagoroduvawe. bilo koristeno vo zemjata i vo toj period moralo da bide popraveno nasproti o~ekuvawata na negoviot primatel. za povtorniot uvoz na dobroto koe treba da se obraboti ili preraboti.

69 - presmetani spored vrednosta na uvezenoto dobro. dano~niot obvrznik vo zemjata mora knigovodstveno da doka`e deka toj ili rabotodavecot go transportirale ili ispratile obrabotenoto dobro vo stranstvo (knigovodstven dokaz. vklu~uvaj}i go zgolemuvaweto na vrednosta koe nastapilo so obrabotkata ili prerabotkata. vo slu~aj na obrabotka ili prerabotka. Vid i obem na rabotite. Vo slu~ai na obrabotka ili prerabotka od strana na pove}e dano~ni obvrznici (treti samostojni zadol`eni lica). da se vodi na sledniot na~in: 1. 2. Dokazot za izvr{en izvoz mora na o~igleden i lesno proverliv na~in da sodr`i i podatoci za vidot i obemot na rabotite (~len 4 od DDVP). Razgrani~uvawe me|u raboti vrz dobra za izvoz i iz voz (8) Za razlika od slu~aite na raboti vrz dobra za izvoz (~len 24 to~ka 1 i 2 od ZDDV). Zaradi toa. Vo slu~aite na aktivno oblagoroduvawe po nalog (stav 4 to~ka 1 od ova poglavje). vo koja se sodr`ani podatocite za soodvetniot promet propi{ani spored ~len 2 stav 2 to~ka 1 od DDVP. dano~noto osloboduvawe doa|a predvid bez ogled na toa dali dobrata bile uvezeni ili steknati vo zemjata. dokolku nadomestokot za materijalot koristen pri popravkata iznesuva pove}e od 50% od sevkupniot nadomestok presmetan za istata. fakturata. pri razgleduvaweto na pra{aweto dali za odreden promet mo`e da se obezbedi dano~no osloboduvawe. Knigovodstven dokaz (10) Vo slu~aj na raboti vrz dobra za izvoz. osobeno pri popravki vrz dvi`ni materijalni dobra.. na motorno vozilo. popravkata na prevozno sredstvo. (11) Evidencijata mora da sodr`i uka`uvawe na: 1. 2. Ime i adresa na stranskiot rabotodavec. Pismen dokaz (izvozen dokaz i drugi dokazi) (12) Kaj raboti vrz dobra za izvoz. vidi poglavje 11 od DDVU) ili usluga vo smisla na ~len 6 stav 1 od ZDDV (vo vrska so toa. dano~niot obvrznik e dol`en osobeno da go evidentira slednoto: 1. (13) Pismeniot dokaz za izvr{eniot uvoz ili za steknuvaweto na dobroto vo zemjata zaradi negova obrabotka ili prerabotka treba. preku uka`uvawe vo carinskiot dokument na toa deka danokot na dodadena vrednost e platen pri uvozot. ili 2. na pr. vidi poglavje 7 od DDVU). dovolno e kaj zadol`enite lica koi sledat da postoi uka`uvawe vo . ~estopati od odlu~uva~ko zna~ewe e razgleduvaweto na pra{aweto dali prometot pretstavuva promet na dobra (isporaka na delo) vo smisla na ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV (vo vrska so toa. dokazot za izvr{en izvoz se vodi na na~in kako i kaj izvoznite isporaki (vidi poglavje 60 od DDVU). 2. ~len 2 od DDVP). od prethodnoto treto zadol`eno lice do zadol`enoto lice koe sledi po nego vo obrabotkata ili prerabotkata. 3. Den na izvoz na obrabotenoto dobro. (9) Od pri~ini od poednostavuvawe. po pravilo. preku carinski dokumenti za prijavuvawe na stokite koi se predmet na oblagoroduvaweto i preku prijavata za zavr{uvawe na oblagoroduvaweto. dobroto bilo dostaveno neposredno od ispora~atelot do dano~niot obvrznik zadol`en za oblagoroduvaweto ili. Vo slu~aite na odano~uvawe pri uvoz (stav 4 to~ka 2 od ova poglavje). pismeniot dokaz za izvr{eniot izvoz (~len 4 od DDVP). mo`e da se smeta za promet na dobra bez natamo{no razgleduvawe na slu~ajot. Za taa cel. Uslovite mora da se sodr`ani vo knigovodstvoto na o~igleden i lesno proverliv na~in.

{to posrednikot (na primer turisti~kata agencija) }e go potvrdi sprema nara~atelot (na primer. prevoznikot) priemot na nalogot za posreduvawe vo samata presmetka ili na nalogot za doznaka. vo koja prethodnoto lice potvrduva deka e platen DDV pri uvoz. Vo vrska so uslovite za postoewe na posredni~ki promet. Sepak. dano~noto osloboduvawe go opfa}a prometot koj se vr{i sprema Evropskata centralna banka. da se izvr{i na toj na~in. dokazot mo`e da se vodi i na toj na~in. Primena vo me|unarodniot komerci jalen vozdu{en soobra}aj . Sporedniot promet e osloboden vo ramkite na odredbite od ~len 24 to~ka 5 od ZDDV. dali prometot se vr{i sprema vozduhoplovni pretprijatija. na primer. {to posrednikot }e go navede vo ovie dokumenti iznosot koj go pobaruva od nara~atelot na rabotata za posreduvaniot promet i {to }e izvr{i namaluvawe vo visina na zadr`aniot iznos so naveduvawe na zborovite "dogovorena provizija".. Ovoj dokaz mo`e da se vodi so poseduvawe soodvetna dokumentacija za posreduvanata zdelka. centralnite banki na drugi dr`avi ili sprema monetarni institucii na drugi dr`avi koi odgovaraat na centralnite banki.70 - odredena potvrda na postoeweto na prethodnoto zadol`eno lice. Poglavje 66 Dano~no osloboduvawe za prometot na zlato i drugi blagorodni metali Dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 6 od ZDDV go opfa}a prometot na zlato i drugi blagorodni metali sprema Narodnata banka na Republika Makedonija. preku dokumenti ili nivni zavereni prepisi za toa deka se plateni uvozni dava~ki od strana na zemjata na krajna destinacija. samo ako istiot mo`e da se smeta za nesamostoen del na posredni~kiot promet (na primer prezemaweto na naplatata ili pla}aweto na vleznite dava~ki od strana na posrednikot). (2) Sostaven del na knigovodstveniot dokaz (~len 2 od DDVP) se i podatocite vo vrska so posreduvaniot promet. deka posreduvaniot promet e opfaten so nekoe od navedenite dano~ni osloboduvawa. Pri posreduvawe vo prometot naveden vo ~len 24 to~ka 1 do 4 i to~ka 6 do 9 od ZDDV. Vo slu~ai na naplata na uvozni dava~ki od strana na zemjata na krajna destinacija (stav 4 to~ka 3 od ova poglavje). Ova mo`e. 3. na primer vrz isporaki na avioni na trgovci vklu~eni vo veri`en promet. Poglavje 65 Dano~no osloboduvawe za posredni~ki promet (1) Vo vrska so pra{aweto koj od posreduvanite prometi e opfaten so dano~nite osloboduvawa od ~len 24 to~ka 1 do 4 i to~ka 6 do 9 od ZDDV vidi poglavje 57 do 64 i 66 do 69 od DDVU. vidi poglavje 9 stavovi 3 i 4 od DDVU. mora i vo ovie slu~ai da postoi na o~igleden na~in namenata vo momentot na prometot za da mo`e da se iskoristi dano~noto osloboduvawe. (3) Vo slu~aj na usno dogovoreno posreduvawe. dokolku od nea proizleguva povrzanosta so posredni~kiot promet (na primer so poseduvawe vtor primerok na proda`nata dokumentacija ili na dokumentite vo vrska so izvr{enoto ispra}awe na dobroto). Sepak. Toa mo`e da se primeni i vrz prometi vo prethodni fazi. Ponatamu. Poglavje 67 Dano~no osloboduvawe za prometi za vozduhoplovstvoto Op{to (1) Primenata na dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 7 od ZDDV ne zavisi od toa. dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 3 ili ~len 24 to~ka 7 od ZDDV mo`e eventualno da dojde predvid za samostojni prometi koi se vr{at vo vrska so posredni~kite uslugi. evidencijata treba da se protega i na faktot.

vidi poglavje 67 stavovi 2 i 3 od DDVU).-Skopje i "Makedonski Aviotransport" a. Primer: Dano~niot obvrznik A ispora~uva hrana i pijalaci vo avion sprema vozduhoplovno pretprijatie. pokraj podatocite navedeni vo ~len 2 stav 2 to~ka 1 od DDVP. uslugite na ve{ti lica za havarii. vklu~uvaj}i go izdavaweto dozvola za poletuvawe i sletuvawe. 2. (3) Prometot vo prethodnite fazi ne e osloboden od danok. dokolku istite se anga`iraat vo vozdu{niot prevoz po povod nastanati {teti vrz prevoznite sredstva ili vrz tovarot vo niv i 5.d. 3. 3. Vrz proda`bata na pijalaci od B sprema A ne se primenuva ova dano~no slobodno. A ja proizveduva samostojno hranata dodeka pijalacite gi nabavuva od dano~niot obvrznik B.. Knigovodstveniot dokaz pretstavuva materijalno-praven uslov za koristewe na pravoto na dano~no osloboduvawe. 4. spisanija. (4) Kon prometot osloboden od danok vo smisla na ~len 24 to~ka 8 od ZDDV se vbrojuvaat osobeno slednite uslugi: 1. Spored toa. pretovarot na aerodromi. da izvr{i evidentirawe i na namenata na ispora~anoto dobro ili izvr{enata usluga. mo`e da dojde do primena na dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 5 od ZDDV (vidi poglavje 65 od DDVU). vo tekot i posle letot. (2) Za promet na dobra za neposredno pokrivawe na neposrednite potrebi se smeta isporakata na goriva i maziva i na drugi dobra nameneti za potro{uva~ka od strana na ekipa`ot i patnicite (na primer hrana. Proda`bata na jadewa i pijalaci od A sprema vozduhoplovnoto pretprijatie e oslobodena od danok. sredstva za li~na higiena. Poglavje 68 Dano~no osloboduvawe za promet koj slu`i za namiruvawe na neposrednite potrebi na letala (1) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 8 od ZDDV bara.-Skopje se raboti za dano~ni obvrznici koi vo ramkite na nivniot vozdu{en soobra}aj so nadomestok vr{at prete`no komercijalen me|unaroden soobra}aj. uslugite me|u samite vozduhoplovni pretprijatija povrzani so rabotite pred. (5) Uslugite koi slu`at samo posredno za potrebite na letalata. (3) Kaj vozduhopolovnite pretprijatija so sedi{te vo stranstvo se poa|a od toa. kako i vidot na soodvetniot promet. (4) Za oprema vo smisla na ~len 24 to~ka 7 od ZDDV se smetaat i dobra koi se vgraduvaat vo letaloto ili koi se nameneti kako zamena na delovi ili za popravka na povlastenoto letalo. Tuka se vbrojuva osobeno: 1. Knigovodstven dokaz (5) Kon knigovodstveniot dokaz (~len 2 stav 1 od DDVP) se vbrojuvaat i podatocite za vozduhoplovnoto pretpriajtie. prometot sprema vozduhoploven organ za nadzor i kontrola na vozdu{nata plovidba. Sepak. prometot da slu`i neposredno za snabduvawe na letaloto koe se koristi prete`no vo me|unarodniot komercijalen soobra}aj (vo vrska so toa. 2. .d. lekovi za avionskata apteka i stoki za proda`ba vo avion). ~isteweto na letala. ne se oslobodeni od danok. odobruvaweto na koristewe na aerodromot i na negovite postrojki. deka istite vr{at prete`no me|unaroden vozdu{en soobra}aj vo ramkite na nivniot celokupen komercijalen vozdu{en soobra}aj. dano~niot obvrznik e dol`en. pijalaci.71 - (2) Kaj pretprijatijata za avionski soobra}aj Avioimpeks a. posreduvaweto vo promet osloboden od danok spored ovaa zakonska odredba. iznajmuvaweto hali na aerodromi za pretprijatija za proizvodstvo na avioni.

Reciprocitet . Ohrid-Frankfurt so me|usletuvawe vo Skopje. Vo ovoj slu~aj mo`e za osnova na presmetuvaweto na udelot na nadomestokot za prevoznata usluga vo zemjata da se zeme razlikata na cenite na letot me|u stranskiot aerodrom i dvata aerodroma koi se nao|aat vo zemjata (na pr. taka i vo stranstvo (vidi poglavje 25 stav 3 od DDVU). t.. (4) Dokolku vozduhoplovnite pretprijatija vo slu~aite od stav 3 se vo mo`nost da gi utvrduvaat prekinite na letot i delumnite nadomestoci samo so zna~itelni administrativni izdatoci. Me|unarodniot prevoz. vo toj slu~aj ne se primenuva dano~noto osloboduvawe za delnicata A do B. od stranski aerodrom do stranski aerodrom preku zemjata.72 - 4. se dozvoluva procenka na udelite na nadomestocite za odano~enite prevozni uslugi. Prevoz od strana na pove}e vozduhoplovni pretprija tija (5) Dokolku me|unarodniot prevoz se vr{i od strana na pove}e posledovatelni vozduhoplovni pretprijatija. koga odredena delnica e celosno vo zemjata. {to prvoimenuvanoto letalo ne sletuva na aerodromot na krajna destinacija. }e se smeta za takov i vo smisla na ~len 24 to~ka 9 od ZDDV i so toa sevkupno }e pretstavuva me|unaroden vozdu{en prevoz. Kako rezultat na toa. Postapkata na procenka se vr{i vo soglasnost so Upravata za javni prihodi. od aerodrom vo zemjata do stranski aerodrom. pritoa se odano~uva razlikata vo cenata na letot na relacija Ohrid-Frankfurt i Skopje-Frankfurt.e. Delnici vo zemjata (3) Ako patnikot go prekine svojot let na odreden aerodrom (aerodrom A). prevozot na patnici i na baga`ot do drug aerodrom (na primer. Poglavje 69 Dano~no osloboduvawe za me|unaroden prevoz na patnici vo vozdu{niot soobra}aj Me|unaroden prevoz na patnici (1) Me|unaroden prevoz na patnici postoi. koga odreden prevoz se vr{i kako vo zemjata. 3. 6. Dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV doa|a predvid za slednite vidovi na prevoz na patnici vo vozdu{niot soobra}aj: 1. za prevoznata usluga izvr{ena vo zemjata da ne se napla}a nadomestok. go prodol`i svojot prestoj nadvor od sledniot mo`en priklu~en let (vidi stav 3 od ova poglavje). 2. (2) Sletuvawata vo zemjata popat (me|usletovi) ne go isklu~uvaat dano~noto osloboduvawe koga patnikot prodol`uva da leta so istoto letalo ili koga se prefrluva vo letalo kako priklu~ok kon prethodniot let od pri~ini. koj spored me|unarodnoto pravo za vozduhoplovidba se smeta za edinstven prevoz. ako prestojot se prolongira nadvor od sledniot mo`en priklu~en let i ako aerodromot na krajna destinacija (aerodrom B) se nao|a vo zemjata. na primer so taksi od aerodrom do hotel i nazad. ova mo`e da dovede do toa.Vo poedine~ni slu~ai. prevozot na leta~kiot ekipa`. dokolku e dogovoren kako takov (~len 1 stav 3 re~enica 1 od Var{avskata spogodba od Hag od 1955 godina). istiot se smeta za eden edinstven prevoz. smestuvaweto na patnici vo slu~ai na neredovni pristignuvawa na letot. so motorno vozilo). od stranski aerodrom do aerodrom vo zemjata. 5. odnosno. koga patnikot go prekinuva letot vo zemjata. smestuvaweto na leta~kiot ekipa` od odredeno letalo. vozduhoplovnite pretprijatija koi u~estvuvaat vo izvr{uvaweto na prevozot na patnicite mo`at da go koristat dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV i vo slu~ai. dano~noto osloboduvawe ne se primenuva vo slu~ai. 7. Sepak.

poglavje 100 stav 4 od DDVU) ili vo slu~aj na pogolem ili pomal danok iska`an vo fakturata (poglavje 120 stavovi 3 i 4 od DDVU). Vozduhoplovno pretprijatie so sedi{te vo stranstvo mo`e da go koristi dano~noto osloboduvawe samo ako zemjata. dano~nata osnova (nadomestok) se utvrduva spored metodot na presmetuvawe daden vo poglavje 30 stav 2 od ova Upatstvo. odnosno dano~niot dol`nik spored ~len 32 t. Dano~nite stapki slu`at za presmetuvawe na danokot na dodadena vrednost. koj go izdava Ministerstvoto za finansii. Kaj vozduhoplovni pretprijatija so sedi{te vo zemji koi ne se navedeni vo registarot. dodeka za turisti~kite ispolnuvawa izvr{eni od tur-operatori dano~nata osnova proizleguva od ~len 38 stav 3 od ZDDV (vo vrska so toa. Taa se dobiva so primena na ~len 16 do 20 i ~len 22 od ZDDV (vo vrska so toa. poglavje 33 stav 7 od DDVU). kade {to se nao|a nivnoto sedi{te ne se napla}a danok na promet ili drug sli~en danok za me|unaroden prevoz na lica vo vozdu{niot soobra}aj koj go vr{at pretprijatija so sedi{te vo Republika Makedonija. vidi poglavje 30 do 36 od DDVU). dali se u{te se ispolneti uslovite na reciprocitet so zemjata vo koja se nao|a sedi{teto na vozduhoplovnoto pretprijatie. Istoto va`i. vidi poglavje 114 stav 1 od DDVU). za presmetuvaweto na danokot pri promet na upotrebuvani dobra (~len 19 stav 1 to~ka 5 od ZDDV. taka i pri izdavaweto fakturi so posebno iska`an danok na dodadena vrednost (~len 53 od ZDDV). Kon ~len 28 od ZDDV Poglavje 70 Dano~ni stapki Op{to (1) ^len 28 od ZDDV predviduva dve dano~ni stapki i toa edna op{ta dano~na stapka od 19% i edna povlastena dano~na stapka od 5%. vo vrska so toa. (4) Vo slu~aj na podelba na bruto-iznosi na dano~na osnova i na danok na dodadena vrednost. na primer. vo koja se nao|a negovoto sedi{te. iznosot na danokot mo`e da se presmeta neposredno i od samiot bruto-iznos i toa spored slednata formula: Danok = Bruto-iznos h dano~na stapka 100 + dano~na stapka Primer: .. Dano~na osnova (2) Dano~nite stapki od ~len 28 od ZDDV se primenuvaat vrz soodvetnata dano~na osnova. Ova va`i i vo slu~ai koga postoi somnevawe za toa. e registrirana vo registarot na zemji so koi e utvrden reciprocitet. vo koi danokot na dodadena vrednost se presmetuva od brutoiznosi (vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost). Namesto toa. se vklu~uva Ministerstvoto za nadvore{ni raboti. Od tie pri~ini. taka {to pri presmetuvaweto na danokot za osnova sekoga{ se zemaat neto-iznosi (bez DDV). istiot se dobiva od bruto-iznosite. Ova va`i kako pri presmetuvaweto na danokot vo ramkite na postapkata na odano~uvawe (~len 40 od ZDDV). vo koi dano~niot obvrznik e dol`en da presmetuva danok na dodadena vrednost za negoviot odano~en promet (promet na dobra ili uslugi). 4 od ZDDV za prometot izvr{en sprema nego. Vo sekoj slu~aj.73 - (6) Na vozduhoplovnite pretprijatija so sedi{te vo stranstvo }e im se odobri dano~noto osloboduvawe samo vo slu~aj na reciprocitet. odnosno dokolku vo zemjata. vidi poglavje 100 stav 4 do 9 od DDVU). Tie se primenuvaat vo site slu~ai. Ova va`i osobeno kaj dano~ni obvrznici koi gi evidentiraat svoite bruto-iznosi spored ~len 52 stav 3 od ZDDV (dano~na osnova i danok vo eden zbir. danokot na dodadena vrednost ne pretstavuva del od dano~nata osnova. Presmetuvawe na da nokot od br uto-iznosi (3) Vo site slu~ai. za turisti~ki ispolnuvawa na tur-operatori (~len 38 stav 3 od ZDDV. dano~nite stapki utvrdeni vo ~len 28 od ZDDV se narekuvaat i neto-dano~ni stapki.

1999 godina ("Slu`ben vesnik na RM". dano~niot obvrznik e dol`en da vodi evidencija i pritoa da gi razdvojuva dano~nite osnovi za odano~enite prometi spored dano~ni stapki (~len 52 stav 1 i stav 2 to~ka 1 od ZDDV. Sepak.76% (zaokru`en iznos) koi se primenuvaat neposredno vrz bruto-iznosi. Za razlika od dano~nite osloboduvawa spored ~len 24 od ZDDV..190 denari h 19 = 190 denari 119 (5) Neto-dano~nite stapki od 19% i 5% odgovaraat na bruto-dano~nite stapki od 15. zaradi utvrduvawe na danokot i na osnovata za negovo presmetuvawe. se podetalno uredeni so DDV-odlukata od 28. Merodavna e soodvetnata dano~na osnova za ovoj promet (vidi poglavje 70 stav 2 od DDVU). dokolku se ispolneti uslovite za nejzina primena. Tie se dobivaat vrz osnova na slednata formula: Bruto-dano~na stapka = 100 h dano~na stapka 100 + dano~na stapka Kon ~len 29 od ZDDV Poglavje 71 Op{ta dano~na stapka Op{tata dano~na stapka od 19% se primenuva vrz site vidovi na promet (promet na dobra i uslugi) koj e odano~en i koj ne podle`i na povlastenata dano~na stapka spored ~len 30 od ZDDV. dokolku istite potpa|aat vo odvoena sostojba pod listata na stoki od ~len 2 od DDVO. koi spored ~len 30 od ZDDV podle`at na odano~uvawe so povlastenata dano~na stapka. Primer 1: . ~len 16 stav 4 od DDVP). primenata na povlastenata dano~na stapka ne se vrzuva so poseduvawe soodvetni knigovodstveni dokazi. dokolku dano~niot obvrznik ne gi ispolnuva evidenciskite obvrski. vrz uslugite navedeni vo ~len 30 stav 2 od ZDDV (vo vrska so toa. vidi poglavje 73 od DDVU). (2) Povlastenata dano~na stapka se primenuva po sila na zakon. Zaradi toa. Kon ~len 30 od ZDDV Poglavje 72 Povlastena dano~na stapka (Op{to) (1) Povlastenata dano~na stapka od 5% se primenuva: 1. vrz prometot na dobra navedeni vo ~len 30 stav 1 od ZDDV (vo vrska so toa. 2. vidi poglavje 74 od DDVU). Posebno barawe ili odobrenie od dano~niot organ za toa ne e potrebno. Dobrata i uslugite. No.190 denari i dano~na stapka od 19%. vo natamo{niot tekst: DDVO).09.74 - Vo slu~aj na bruto-iznos od 1. Poglavje 73 Povlastena dano~na stapka za promet na odredeni dobra Povlasten promet na dobra (1) So povlastenata dano~na stapka spored ~len 30 stav 1 od ZDDV se odano~uva prometot na dobrata navedeni vo ovaa odredba koi se podetalno utvrdeni vo ~len 2 od DDVO. vrz prometot na ovie proizvodi }e se primenuva povlastenata dano~na stapka.97% (zaokru`en iznos) i 4. (2) Dobrata koi se povrzani so zemji{teto (nerazdelni zemji{ni proizvodi) mo`at da pretstavuvaat samostoen predmet na odredena isporaka (vidi poglavje 6 stav 1 od DDVU). 65/99. iznosot na danok sodr`an vo bruto-iznosot se presmetuva na sledniot na~in: Danok = 1. br. pravoto na primena na povlastenata dano~na stapka ne mo`e da se uskrati.

materijalite nabaveni od dano~niot obvrznik (osnovni materijali i eventualni dodatoci ili drugi sporedni stvari) vo sostojba promeneta so vlo`uvaweto trud od strana na dano~niot obvrznik (vo vrska so toa. posreduvaweto vo proda`bata na prehranbeni proizvodi od strana na trgovski zastapnik ili iznajmuvaweto knigi i spisanija. se vbrojuva i isporakata na delo (~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV)..75 - Prometot na ovo{je koe se u{te se nao|a na drvo ili na neobran zelen~uk podle`i na odano~uvawe so povlastenata dano~na stapka. Carinskata tarifa e sostaven del od Zakonot za carinskata tarifa ("Slu`ben vesnik na RM". meleweto na `ito od strana na melni~ar. Primer 3: Gradinarot G se zadol`uva da izvr{i ureduvawe na grob so koristewe na `ivi rastenija. Pri isporaka na delo.38/96). Pritoa. merodavna e poslednata va`e~ka verzija na istata. ako osnovniot materijal nabaven od dano~niot obvrznik (vo sostojba pred prerabotkata ili obrabotkata) pripa|a kon dobrata odano~eni so povlastenata dano~na stapka. Vo vrska so razgrani~uvaweto me|u prometot na dobra i uslugite. duri i vo slu~ai. Uslugi koi ne se povlasteni (4) Dano~nata povlastica spored ~len 30 stav 1 od ZDDV i ~len 2 od DDVO ne va`i za uslugi. br. prevozot na dobitok od strana na prevoznik. tarifna oznaka). koga uslugite se povrzani so dobra odano~eni so povlastenata dano~na stapka. ureduvawe na zemji{teto i dodavawe na |ubrivo. za isporakata na deloto (vklu~uvaj}i go nadomestokot za meleweto) mo`e da se zeme predvid povlastenata dano~na stapka. dobro opfateno so ~len 2 to~ka 11 od DDVO. @itoto go nabavil samiot melni~ar.e. koj mo`e da bide odano~en so povlastenata dano~na stapka. no koi se koristat vo ramkite na izvr{uvaweto odredena usluga. Povlastenata dano~na stapka ne se primenuva vrz dobra koi sami po sebe se povlasteno odano~eni. Vrz osnova na ova uka`uvawe neposredno se primenuvaat odredbite i razgrani~uvawata na poimite dadeni vo oovoj carinski akt pri tolkuvaweto na poedine~nite stavki na stoki. vidi poglavje 11 od DDVU). Sodr`inata na poedine~nite grupi na stoki vo DDVO e utvrdena preku uka`uvawe na Carinskata tarifa (glava. dokolku gotovoto delo kako takvo pretstavuva predmet na ureduvawe so ~len 30 stav 1 od ZDDV i ~len 2 od DDVO. na pr. Primer 2: Melni~ar prifatil da izvr{i melewe na `ito za negoviot klient. se seopfatno nabroeni. Predmet na isporakata na delo od strana na melni~arot e bra{noto. vidi poglavje 7 stav 2 od DDVU. postavuvawe plo~a. . duri ni vo pogled na rastenijata koristeni pri izvr{uvaweto na uslugata. Razgrani~uvawe spored Carinskiot tarifnik (5) Dobrata koi spored ~len 30 stav 1 od ZDDV podle`at na odano~uvawe so povlastenata dano~na stapka. Zaradi toa.). (3) Kon prometot na dobra. Vo slu~aj na izmeni i dopolnuvawa na Carinskata tarifa. Ova dobro ne e opfateno so ~len 2 od DDVO. Primer 4: Gradinarot G go prezema odr`uvaweto na grob i pritoa koristi `ivi rastenija (~len 2 to~ka 6 od DDVO). Celokupnata isporaka na deloto podle`i na odano~uvawe so povlastenata dano~na stapka. Predmet na ovaa isporaka na delo ne se koristenite osnovni materijali (rastenija itn. Toj vr{i usluga koja ne podle`i na odano~uvawe so povlastenata dano~na stapka. Edinstvenata isporaka na delo (osnovni i sporedni materijali) podle`i na odano~uvawe so op{tata dano~na stapka. predmet na isporakata e gotovoto delo. odvoena sostojba) potpa|aat pod ~len 2 to~ka 8 ili to~ka 10 od DDVO. tarifen broj. tuku celokupnoto novo delo "grob". ne e dovolno. t. bidej}i ovie proizvodi (vo obrana.

povlastenite stoki se navedeni izre~no (na pr. tarifni broevi ili tarifni oznaki (na pr. Ako. prezentaciski pakuvawa. kako {to se pakuvawa. vklu~uvaj}i gi tro{ocite za sredstvata za pakuvawe i zatvorawe. se utvrduvaat sekoj poedine~no vrz osnova na Carinskata tarifa. duri i vo slu~ai. mali pakuvawa ili vo proyirni folii). natovarot i istovarot.. vo ~len 2 to~ka 44 od DDVO). Dokolku site oddelno utvrdeni stoki od vakviot slo`en proizvod se opfateni so odredbite od ~len 2 od DDVO (na primer ~okoladna tabla so roman). Slo `eni proizvodi (9) ^estopati. Dokolku merodavniot del od slo`eniot proizvod e opfaten vo listata na stoki spored ~len 2 od DDVO. ili pak se isklu~uvaat izre~no stokite koi ne se povlasteni (na pr. Slo`enite proizvodi koi ne gi ispolnuvaat uslovite od stav 9 od ova poglavje (na pr. ~okoladna tabla so roman. tro{oci pri prezemawe na stokata). Sporedni prometi (8) Dano~nata povlastica za prometot na odredeni dobra gi opfa}a i sporednite prometi na ispora~atelot koi ja delat sudbinata na dadeniot promet na dobra osnoven promet (vo vrska so toa. povlastenata dano~na stapka ne se primenuva vrz site stoki od soodvetnata glava. kaj to~kite 2. taka {to site ostanati stoki od navedenata stavka se opfa}aat so dano~nata povlastica.. dano~niot obvrznik da prika`e vo negovata evidencija kako se raspredeluva nadomestokot vrz povlastenite i nepovlastenite stoki soodvetno na nivnata vrednost. koga istiot ne proizleguva nedvosmisleno od tekstot. preduslov za toa e. Od gledna to~ka na carinskata tarifa. mo`e da se primeni povlastenata dano~na stapka vrz celokupniot slo`en proizvod. slo`enite proizvodi. vo ~len 2 to~ka 3 od DDVO). bez pritoa da mo`e da se prepoznae izvr{enata raspredelba na nadomestokot vrz poedine~nite stoki (na pr. Vo vakvi slu~ai. zatoa {to ne postoi biten del od slo`eniot proizvod koj gi ispolnuva utvrdenite karakteristiki). 23 ili 27 od DDVO). na primer zatoa {to verzijata na tekstot odgovara samo na naslovot od soodvetnata glava na Carinskata tarifa. nasproti toa. koi se stavaat vo odreden zbir zaradi namiruvawe na odredena konkretna potreba na potro{uva~ot i se pakuvaat soodvetno na toa za celi na nivna maloproda`ba (na pr. igra~ka so slatki. vo kutii. vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU). stokite se ispora~uvaat po odredena zbirna cena. vo toj slu~aj se primenuva povlastenata dano~na stapka vrz celokupniot nadomestok. tarifen broj ili tarifna oznaka od Carinskata tarifa. Sepak. se utvrduvaat preku Carinskata tarifa vrz osnova na bitniot del od slo`eniot proizvod. prevozot ili ispra}aweto (tro{oci na dostava. slo`eniot proizvod se sostoi delumno od stoki koi ne se povlasteni (na pr. od glava 15 od Carinskata tarifa). se definirani vo ~len 3 do 6 od Odlukata za utvrduvawe na . po{tarina. Primer 5: ^lenot 2 to~ka 2 od DDVO gi opfa}a site stoki od glava 2 od Carinskata tarifa. kniga so disketa ili spisanija so kompakt-diskovi). Poglavje 74 Povlastena dano~na stapka za promet na odredeni uslugi Uslugite koi se odano~uvaat so povlastenata dano~na stapka spored ~len 30 stav 2 od ZDDV.76 - (6) Dokolku uka`uvawata vo vrska so poedine~nite stavki na stoki opfa}aat celokupni glavi. taka {to se isklu~uvaat site ostanati stoki od dano~nata povlastica. kako i osiguruvaweto na ispora~anite stoki. folii i spisi). se povlastuvaat site nabroeni stoki tamu. kniga so disketa ili igra~ka so slatki). Tuka osobeno se vbrojuvaat pakuvaweto (tro{oci za pakuvawe. povlastenata dano~na stapka mo`e da se primeni vrz onie stoki od slo`eniot proizvod koi se opfateni so ~len 2 od DDVO. (7) Kaj delovi od odredeni stavki (na pr.

kako i  ­  promet preku avtomati (~len 31 stav 5 od ZDDV).  ­  periodi~en ili kontinuiran promet koj predviduva sukcesivni pla}awa. 65/99. Momentot na sklu~uvawe ili postignuvawe dogovor ne e biten. Prodava~ot go zadr`uva pravoto na sopstvenost do celosna isplata na kupoproda`nata cena vo dekemvri 01 godina. Isklu~oci va`at za:  ­  pla}awa pred izvr{uvawe na prometot. Primer 2: Dano~niot obvrznik prevezuva ili ispra}a stoka do svojot primatel vo maj 01 godina. Danokot za prometot na dobroto nastanuva vo april 01 godina. vo momentot na zapo~nuvawe na prevozot ili ispra}aweto. Primer 3: Klient nara~uva ma{ina so uslovot "monta`a i vgraduvawe" utvrden vo nara~kata. (3) Dano~niot dolg nastanuva: 1.. Stokata pristignuva kaj primatelot na dobroto duri vo tekot na juni 01 godina. isto kako {to e toa slu~aj i so momentot na izdavawe na fakturata ili na priem na nadomestokot. vo slu~aj na prevoz ili ispra}awe na predmetot na isporakata. vo natamo{niot tekst: DDVO). Kon ~len 31 od ZDDV Poglavje 75 Moment na nastanuvawe na dano~niot dolg kaj promet na dobra i uslugi Op{to (1) Momentot na nastanuvawe na dano~niot dolg za prometot na dobra i za uslugi e reguliran vo ~len 31 stav 1 do 5 od ZDDV. vo momentot na izvr{uvawe na isporakata (nastanuvawe na danokot vo momentot na prenos na pravoto na raspolagawe). Ovoj moment. Prometot se smeta za izvr{en so zapo~nuvaweto na prevozot ili ispra}aweto na dobroto vo maj 01 godina. vo momentot na celosno izvr{uvawe na uslugata (~len 31 stav 1 to~ka 2 od ZDDV). Prometot se smeta za izvr{en vo juli 01 godina. a ne so prenos na pravoto na sopstvenost (vidi poglavje 6 stav 2 od DDVU). me|u drugoto. vo momentot na zavr{uvawe so rabotite na monta`a ili vgraduvawe (~len 31 stav 1 to~ka 1 od ZDDV). 2. Primer 4: Dano~niot obvrznik R raboti kako revizor. Prometot se smeta za izvr{en so samoto predavawe na dobroto. k a j v r { e w e u s l u g i . Dano~niot obvrznik gi zavr{uva rabotite na monta`a i vgraduvawe vo tekot na juli 01 godina. pa natamu od ZDDV). Moment na izvr{uvawe na prometot (2) Dano~niot dolg nastanuva na~elno vo momentot vo koj se vr{i prometot. R zapo~nuva so . prijavuva i pla}a danokot (~len 39. Dano~niot obvrznik gi prevezuva ili gi ispra}a ma{inskite delovi do klientot vo juni 01 godina. Istoto va`i soodvetno i za delumni prometi. e merodaven za utvrduvawe na periodot za koj dano~niot obvrznik go presmetuva. Primer 1: Dano~niot obvrznik D mu prodava vo april 01 godina na kupuva~ odredena stoka so pla}awe na rati. k a j p r o m e t n a d o b r a . vo slu~ai na monta`a ili vgraduvawe na predmetot na isporakata. Toj dobiva nalog za proverka i revizija na zavr{na godi{na presmetka za 01 godina.77 - dobrata i uslugite koi podle`at na povlastenata stapka na danokot na dodadena vrednost ("Slu`ben vesnik na RM" br.

zaedno vo fakturata za avansot za oktomvri. dokolku ovoj moment nastapil poprvo. na denot na izvr{uvawe na delumniot promet (vidi poglavje 77 od DDVU). gas i greewe.000 denari. Vo maj 01 godina se dogovara primopredavawe na gotoviot objekt. Primer 1: Dano~en obvrznik dobiva avansno pla}awe od 10. na denot na priem na pla}aweto. struja. avgust i spetemvri 01 godina (nastanuvawe na danokot vo momentot na izdavawe na faktura). pobaruvaj}i avans od 1.78 - revizorskite raboti vo mart 02 godina i gi zavr{uva istite so dostavuvawe na revizorskiot izve{taj do svojot klient vo april 02 godina. Dano~niot dolg nastanuva za mese~nite avansni pla}awa u{te vo . vidi poglavje 76 od DDVU). isporakata na voda. avgust i septemvri 01 godina. na denot na izdavawe na fakturata ili. Ostatokot od honorarot vo visina od 15. Danokot za mese~nite avansi od 1. za soodvetniot period za sekoj od slu~aite (~len 31 stav 3 od ZDDV). avgust i septemvri 01 godina. Vo istata faktura se istaknuva pobaruvawe i za oktomvri 01 godina vo visina na noviot pau{al od 2. vo momentot na priem na pla}aweto. toj izgradil po sistemot na klu~ na raka i po nalog na treto lice industriska hala za proizvodstvo na grade`ni materijali. Daden e periodi~en promet za periodot na ot~ituvawe juli.000 denari (kone~na faktura) i so koja se pobaruva ostatokot od 3. septemvri 01 godina vo iznos od 6. Danokot za avansnoto pla}awe nastanuva vo april 01 godina. Vrz osnova na utvrdenata fakti~ka potro{uva~ka. pretprijatieto mu izdava na potro{uva~ot vo oktomvri 01 godina natamo{na faktura so koja kone~no se presmetuva periodot na ot~ituvawe juli. avgust. 5. i kone~na faktura za iznosot za periodot na ot~ituvawe juli. Primer 5: "Vodovod" ispora~uva sprema klient voda za periodot na ot~ituvawe juli. Danokot za razlikata nastanuva vo oktomvri 01 godina. Periodi~en ili kontinuiran promet e.000 denari go dobiva vo juni 01 godina. Pretprijatieto mu dostavuva za sekoj od ovie meseci po edna faktura.000 denari vo april 01 godina za usluga koja toj ja izvr{uva vo maj 01 godina.000 denari nastanuva vo soodvetniot mesec na naplata na iznosot (nastanuvawe na danokot vo momentot na priem na avansnoto pla}awe). 4. k a j p e r i o d i ~ e n i l i k o n t i n u i r a n p r o m e t k o j p r e d v i d u v a s u k c e s i v n i p l a } a w a . k a j d e l u m e n p r o m e t ( d e l o d o d r e d e n p r o m e t n a d o b ra i l i u s l u g i ). Danokot za ostatokot od honorarot za izvr{enata usluga nastanuva vo maj 01 godina. kako i pla}awe mese~ni avansni pla}awa soglasno so napredokot na izgradbata.. Uslugata na revizorot se smeta za izvr{ena so dostavuvaweto na izve{tajot vo april 02 godina. Poglavje 76 Nastanuvawe na dano~niot dolg kaj pla}awa pred izvr{uvawe na prometot (1) Dano~niot dolg kaj pla}awa pred izvr{uvawe na prometot nastanuva vo visina na danokot za iznosot koj bil primen vo momentot na pla}aweto (avansno pla}awe) (~len 31 stav 2 od ZDDV). Prometot se smeta za izvr{en vo oktomvri 02 godina so kone~nata izgradba na objektot. Vo oktomvri 02 godina. na primer.000 denari. kako i vr{eweto telekomunikaciski uslugi koi se presmetuvaat periodi~no po potro{uva~kata ili koristeweto na uslugata. Primer 2: Dano~niot obvrznik G e grade`en pretpriema~.000 denari mese~no. presmetka i pla}awe na izgradbata na industriskata hala. koga na potro{uva~ot mu se izdava. 3. k a j p r i e m n a p l a } a w e p r e d i z v r { u v a w e n a p r o m e t o t. vo visina na danokot za primeniot iznos (~len 31 stav 2 od ZDDV.

Nasproti toa. ne se odano~uvaat. Vo slu~aj na dolguvawe na odreden promet vo delovi (vidi poglavje 77 od DDVU). merodaven e denot na koj se izvr{uva soodvetniot del od prometot. kako i prometot. Vo slu~ai na doznaka na bankovna smetka. Pritoa. vidi poglavje 35 od DDVU. za koj e verojatno deka }e potpadne pod odredbite za osloboduvawe na istiot od danok. na denot na odobruvawe na trasiraweto. tuku vo momentot na priem na istiot. . za nastanuvaweto na dano~niot dolg kaj poedine~nite delumni prometi ne e biten momentot na izvr{uvawe na celokupniot promet. za istata ne smeat da bidat istaknati gra|ansko-pravni prigovori. Dano~niot dolg za ostatokot od iznosot nastanuva vo oktomvri 02 godina. tuku momentot vo koj se izvr{uva soodvetniot del od prometot (~len 31 stav 4 od ZDDV). vidi poglavje 83 stavovi 3 i 4 od DDVU. i od promet na dobra ili uslugi koi se davaat ili izvr{uvaat kako nadomestok ili delumen nadomestok vo ramkite na ekonomskata razmena ili vo ramkite na drugi vidovi promet sli~ni na razmenata.izdava~ na ~ekot e dol`na istiot da go isplati ili odobri so negovo prezentirawe. pla}aweto se odano~uva dokolku vo momentot na negoviot priem se u{te ne mo`e da se predvidi dali }e bidat ispolneti uslovite za primena na dano~noto osloboduvawe za prometot. za moment na priem na iznosot na~elno se smeta datata na priem na dozna~eniot iznos na bankovnata smetka.. dokolku istite se vr{at za odreden promet. Ako odredeno pla}awe se odnesuva na pove}e prometi na dobra ili uslugi. Moment na izvr{uvawe na pla}aweto (2) Pla}aweto nastanuva vo momentot na priem na nadomestokot ili delumniot nadomestok. Vo slu~aj na dogovorena momentalna prezentacija na ~ekot.79 - momentot na nivno pla}awe. (8) Vo vrska so konverzijata na iznosi od stranska vo doma{na valuta. vo slu~aj na trasirawe na menicata. osven od pla}awa vo gotovo. Poglavje 77 Nastanuvawe na dano~niot dolg kaj prometot vo delovi (delumen promet) Moment na izvr{uvawe na delumen promet (1) Ako namesto celokupniot promet se vr{at delumni prometi. Bankata . (3) Otstapuvaweto pobaruvawa doveduva do prihod vo momentot na otstapuvaweto. pla}aweto. vidi poglavje 117 od DDVU. za koj istite bile izvr{eni. (4) Pla}awata mo`at da se sostojat. (7) Vo vrska so izdavaweto fakturi vo slu~ai na pla}awa pred izvr{uvawe na prometot (avansni pla}awa). i koj se izvr{uva i se presmetuva vo delovi (~len 31 stav 4 od ZDDV). za istoto se vr{i soodvetna podelba. Uslovi za postoewe na delumen promet (2) Delumen promet postoi koga istiot pretstavuva ekonomski razgrani~en del od odreden edinstven promet koj e dogovoren. Ako pri priemot na pla}aweto ne postoi konkreten dogovor ili spogodba za vr{ewe promet. vo toj slu~aj se vr{i proverka na pra{aweto dali pla}aweto mo`e da se smeta za pozajmica. ^ekovniot iznos ne se smeta za primen so samata naplata na ~ekot. Prebivaweto se izedna~uva so poimot na pla}awe izvr{eno vo momentot na davaweto izjava za prebivawe. vo visina na ekonomskata vrednost na pobaruvawata pri nivnoto otstapuvawe. pla}awata se zasmetuvaat kon soodvetniot del od prometot. (6) Vo slu~aj na priem na pla}awe za odreden promet. Ako za odreden promet se prima kako pla}awe menica. vo vrska so pravoto na odbivka na prethodni danoci nastanati za avansnite pla}awata. (5) Pla}awata doveduvaat do nastanuvawe na danokot. nadomestokot se smeta za primen na denot na efektuirawe ili.

dokolku e istiot del od odreden promet na dobra. dano~niot dolg se prenesuva od vr{itelot na prometot na primatelot na ispolnuvaweto. oddelna presmetka i oddelno pla}awe na sekoj poedine~en kat od objektot. Kon ~len 32 od ZDDV Poglavje 78 Dano~en dolg na primatelot na ispolnuvaweto vo slu~ai na vlezni ispolnuvawa od stranstvo Prenos na dano~niot dolg vrz primatelot na ispolnuvaweto (1) Dokolku primatelot na dobroto ili korisnikot na uslugata e dano~en obvrznik ili javno-pravno telo vo smisla na ~len 10 stav 1 od ZDDV. Sekoj kat od objektot e oddelno dogovoren i predaden. Dano~niot obvrznik gi ispra}a materijalite do utvrdenoto mesto i gi izveduva na istoto soodvetnite raboti. Isporakata na deloto pretstavuva eden edinstven promet koj ne mo`e da se podeli na isporaka na materijal i na izvr{uvawe odredena usluga. Pritoa e dogovoreno oddelno primopredavawe. koj mo`e ekonomski da se razgrani~i. kako i oddelno presmetan i platen kako del od edinstveniot promet. Primer 2: Dano~niot obvrznik G e grade`en pretpriema~. Vo potvrdata za priem na nara~kata na deloto. (2) Dano~ni obvrznici vo smisla na ~len 9 od ZDDV (vidi poglavje 18 od DDVU) i javno-pravni tela vo smisla na ~len 10 stav 1 od ZDDV (vidi poglavje 19 od . Prviot kat se primopredava vo april 01 godina. posledniot kat vo maj 02 godina. nitu podru`nica (~len 32 to~ka 4 od ZDDV). dano~niot dolg za izgradbata na prizemjeto nastanuva vo april 01 godina. Ako za odredeni delovi od prometot najprvin ne bile posebno dogovoreni delumni nadomestoci. za delot od prometot mora. Primer 1: Vo ramkite na odreden dogovor za zakup e dogovoreno mese~no pla}awe na kirijata. Ako delot pretstavuva usluga.80 - Delumniot promet se priznava kako takov samo ako se ispolneti slednite ~etiri uslovi: 1. 4. 3. Dano~niot obvrznik vr{i isporaka na delo (vidi poglavje 11 od DDVU) koja e ekonomski delliva. da bide izvr{eno primopredavawe.. da se raboti za del od odreden promet na dobra ili od odredena usluga. Primer 3: Dano~niot obvrznik D dobiva nalog da izvr{i postavuvawe na parket vo stan. Istiot se dolguva. Predmet na deloto koe treba da go ispora~a pretpriema~ot e isporaka na gotov parket (vidi poglavje 11 stav 1 od DDVU). delot od prometot mora da e presmetan oddelno. Prometot (davawe pod zakup) e ekonomski delliv. deka za odredenite delovi od prometot }e se presmetuvaat i pla}aat soodvetni delumni nadomestoci. Dano~niot dolg za poedine~nite delovi od edinstveniot promet nastanuva na denot na soodvetnoto primopredavawe. mora da se izvr{i soodvetna izmena na dogovorot pred zavr{uvawe na izvr{uvaweto na prometot. istiot mora da e izvr{en ili da prestanalo negovoto izvr{uvawe. me|utoa ne e dogovoreno pla}awe avansi soglasno so napreduvaweto na izgradbata. Toj gradi deloven objekt kako pove}ekatnica po nalog na treto lice. materijalnite tro{oci odvoeno se iska`ani. 2. izvr{uva i presmetuva vo delovi. istiot }e go dolguva danokot za odreden promet na dobra ili za odredena usluga izvr{eni od dano~en obvrznik koj nema vo Republika Makedonija nitu sedi{te. Danokot nastanuva na krajot od sekoj mesec. Vo ovie slu~ai. dodeka za izgradbata na posledniot kat danokot nastanuva vo maj 02 godina. dogovornite strani da dogovorile. na pr.

Ova uverenie prestanuva da va`i po istek na edna godina od datata na izdavawe na uverenieto. Prometot go prijavuva iznajmuva~ot vo ramkite na op{tata postapka na odano~uvawe. koj iznos na danok go dolguva spored ~len 32 to~ka 4 od ZDDV i ako go plati danokot (~len 6 od DDVP).. na ~ija teritorija se nao|a nivnoto sedi{te. na primer zatoa {to pra{aweto za lokacijata e nejasno od fakti~ka ili od pravna gledna to~ka ili zaradi toa. od koe proizleguva. Vo toj slu~aj. Za celi na odbivka na prethodniot danok. Faktot. deka liceto ima sedi{te ili podru`nica vo Makedonija i deka so toa e rezident vo zemjata. Dano~ni obvrznici bez sedi{te ili podru`nica vo M a k e d o n i ja (4) Prometot mora da e izvr{en od dano~en obvrznik koj nema nitu sedi{te. merodaven e momentot vo koj se izvr{uva prometot. nadle`en e dano~niot organ. dali dano~niot obvrznik-vr{itel na prometot e rezident vo zemjata vo momentot na izvr{uvawe na prometot. isto taka. Dano~ni obvrznici koi poseduvaat zemji{te vo Makedonija i koi istoto go iznajmuvaat so presmetuvawe na danok na dodadena vrednost. Obvrskata gi opfa}a kako prometite izvr{eni za celi na stopanskata dejnost. se smetaat za rezidenti vo zemjata. dokolku dano~niot obvrznik-primatel na ispolnuvaweto stavi zabele{ka na fakturata vo vrska so toa. za faktura vo smisla na ~len 34 stav 1 to~ka 2 od ZDDV. prijavuvawe i pla}awe na danokot samo ako dano~niot obvrznik-vr{itel na prometot poseduva uverenie izdadeno od nalde`niot dano~en organ. Sporni slu~ai na rezidentnost na dano~niot ik obvrzn (5) Za primatelot na ispolnuvaweto mo`e spored okolnostite na konkretniot slu~aj da postoi neizvesnost za toa. kaj kogo primatelot na ispolnuvaweto e registriran kako dano~en obvrznik. Dano~nite obvrznici koi ne se registrirani spored ~len 51 od ZDDV. no so uka`uvawe na svojstvoto na dano~en dol`nik. sam po sebe. Vo slu~aj na zadocneto pla}awe na danokot. {to podatocite vo vrska so dano~niot obvrznik davaat povod za somnevawe vo nivnata verodostojnost. deka liceto e rezident vo zemjata. taka i prometite za ostanatite oblasti na deluvawe na primatelot na ispolnuvaweto. licata navedeni vo re~enica 1 od ovoj stav se obvrzuvaat na pla}awe kamati (~len 32 to~ka 4 re~enica 2 od ZDDV). Presmetuvawe na danok pri izdavawe faktura bez posebno iska`uvawe na DDV (6) Ako dano~niot obvrznik-rezident vo stranstvo mu izdade faktura na primatelot na ispolnuvaweto soglasno so ~len 20 stav 3 od DDVP bez posebno iska`an danok. taka i za primateli na ispolnuvawarezidenti vo stranstvo. Vo pogled na rezidentnosta. namesto dano~niot obvrznik-rezident vo stranstvo. prijavuvawe i pla}awe na danokot. deka dano~niot obvrznik e registriran vo zemjata spored ~len 51 od ZDDV. nitu podru`nica vo Republika Makedonija i koj so toa ne e rezident vo zemjata (vo vrska so toa. iznajmuva~ot ne e dano~en dol`nik.81 - DDVU) kako primateli na dobroto ili korisnici na uslugata. Za dano~nite obvrznici koi ne se registrirani i za javno-pravni tela vo smisla na ~len 10 od ZDDV. primatelot na ispolnuvaweto nema da bide zadol`en da izvr{i presmetuvawe. ne pretstavuva dovolna karakteristika za toa. prijavat i platat danokot kaj dano~niot organ koj nastanal za prometot izvr{en sprema niv od stranskiot dano~en obvrznik. (3) Danokot na dodadena vrednost se prijavuva i pla}a kaj dano~niot organ. da go presmetaat. se dol`ni. ovaa faktura }e se priznae. Za samoto iznajmuvawe. vidi poglavje 24 stavovi 3 i 5 od DDVU). se dol`ni kako primateli na ispolnuvawa da izvr{at presmetka. za celi na presmetuvaweto na danokot }e se pojde od toa. Ovie obvrski postojat kako za primateli na ispolnuvawa-rezidenti vo zemjata. deka iznosot platen sprema dano~niot obvrznik-vr{itel na prometot pretstavuva nadomestok vo smisla na ~len 16 stav 1 od ZDDV vo koj ne e sodr`an danok na dodadena vrednost. .

- 82 -

Primer: Konsultantskata firma A-rezident vo Germanija mu izdava faktura na dano~niot obvrznik B-rezident vo Skopje za izvr{eni konsultantski uslugi vo iznos od 33.000 denari. A ne iska`uva danok vo fakturata. Uslovite za izdavawe neto-faktura spored ~len 20 stav 3 od DDVP se ispolneti. B e dol`en da go presmeta danokot dolguvan od nego, da go prijavi i da go plati istiot kaj dano~niot organ nadle`en za nego. (7) Primatelot na ispolnuvaweto e dol`en da go presmetuva danokot spored dano~nata stapka koja va`i za soodvetniot promet spored ~len 28 do 30 od ZDDV. Pri toa sekoga{ se primenuva dano~nata stapka koja va`i vo momentot na izvr{uvawe na prometot. Presmetuvawe na danok vo slu~aj na izdavawe faktu ra so posebno iska`an DDV (8) Duri i vo slu~ai, vo koi dano~niot obvrznik-rezident vo stranstvo mu izdava na primatelot na ispolnuvaweto faktura sprotivno na ~len 20 stav 3 od DDVP, vo koja pokraj nadomestokot e oddelno iska`an i danokot, primatelot na ispolnuvaweto ostanuva dano~en dol`nik. Danokot se presmetuva od brutonadomestokot (vidi poglavje 70 stav 4 od DDVU). Vo ovoj slu~aj, dano~niot obvrznik-rezident vo stranstvo go iska`al neovlasteno danokot. Zaradi toa, toj go dolguva danokot spored ~len 55 stav 2 od ZDDV. Sepak, toj mo`e da izvr{i ispravka na fakturata spored ~len 55 stav 3 od ZDDV. Vo ovoj slu~aj, danokot koj go dolguva primatelot na ispolnuvaweto se presmetuva vrz osnova na utvrdeniot nadomestok (vidi stav 6 od ova poglavje). Kon ~len 33 i ~len 34 od ZDDV Poglavje 79 Op{ti uslovi za odbivka na prethodni danoci i krug na lica ovlasteni za odbivka (1) Prethoden danok pretstavuva danokot na dodadena vrednost, 1. koj e oddelno iska`an vo fakturata za prometot, koj bil izvr{en sprema dano~niot obvrznik od strana na drug dano~en obvrznik; 2. koj e oddelno iska`an vo fakturata za avansnoto pla}awe koe go izvr{il dano~niot obvrznik za promet, koj se u{te ne e izvr{en sprema nego; 3. koj e platen za uvozot na dobra i koj e oddelno iska`an vo carinskata deklaracija. (2) Pravo na odbivka na prethodniot danok imaat samo dano~nite obvrznici vo smisla na ~len 9 i ~len 10 stav 2 od ZDDV vo ramkite na nivnata stopanska dejnost (vidi gi poglavjata 18 i 19 od DDVU). Dano~niot obvrznik mo`e da izvr{i odbivka na slednite prethodni danoci: 1. Danok iska`an vo fakturata za promet na dobra i za uslugi koi bile izvr{eni sprema nego posle 31 mart 2000 godina; 2. Danok za uvoz na dobra koi bile uvezeni posle 31 mart 2000 godina. (3) Pravo na odbivka na prethodniot danok ima dano~niot obvrznik koj e primatel na dobroto ili korisnik na uslugata. Prometot se vr{i na~elno sprema liceto koe spored dogovorniot odnos, koj pretstavuva osnova za prometot, e ovlasteno ili obvrzano za priem na istiot. Ottuka, primatel na dobroto ili korisnik na uslugata na~elno e nara~atelot na prometot. Ako, sprotivno na dogovorniot odnos, prometot se vr{i na~elno sprema treto lice, primatel na prometot mo`e da bide tretoto lice. (4) Dano~ni obvrznici koi se obvrzani za registracija spored ~len 51 stav 1 od ZDDV, no koi, sprotivno na obvrskata ne se registrirale, se dol`ni da go platat zakonski dolguvaniot danok na dodadena vrednost, no istovremeno imaat pravo na odbivka na prethodni danoci.

- 83 -

(5) Dano~ni obvrznici rezidentni vo stranstvo imaat, isto taka, na~elno pravo na odbivka na prethodni danoci, duri i vo slu~ai koga licata ne vr{at promet vo zemjata. Sepak, prethodniot danok im se vra}a pod uslovite vo ~len 46 od ZDDV i ~len 11 od DDVP vo ramkite na posebna postapka predvidena za taa cel (vidi poglavje 106 od DDVU). (6) Malite pretpriema~i vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV nemaat pravo na odbivka na prethodnite danoci, t.e. se raboti za dano~ni obvrznici koi ne se obvrzani za registracija za danokot na dodadena vrednost i koi ne se registrirale dobrovolno (~len 51 stavovi 1 i 4 od ZDDV). (7) Liceto, koe vr{i promet sprema dano~en obvrznik koj ima pravo na odbivka, mora, isto taka, da bide dano~en obvrznik (~len 33 stav 2 to~ka 1 od ZDDV). Bidej}i odbivkata na prethodniot danok bara postoewe na faktura vo smisla na ~len 53 od zakonot (~len 34 stav 1 to~ka 2 od ZDDV) i bidej}i vo dadenata faktura se naveduva dano~niot broj na dano~niot obvrznik-ispolnuva~ (~len 51 stav 10 to~ka 2 od ZDDV), dano~niot obvrznik-ispolnuva~ mora da e registriran za celi na danokot na dodadena vrednost. Ako ovoj uslov ne e ispolnet zaradi toa {to vr{itelot na prometot ne e registriran dano~en obvrznik ili e, na primer, privatno lice, primatelot na ispolnuvaweto ne mo`e da izvr{i odbivka na prethodniot danok. (8) Iznosite na prethodni danoci mo`at da se odbijat samo vo slu~aite koga istite se dolguvaat spored Zakonot za danok na dodadena vrednost. Dano~ni obvrznici koi se optovareni so stranski prethodni danoci mo`at da baraat vra}awe na ovie iznosi samo kaj dr`avata koja go napla}a danokot. Poglavje 80 Vlezni ispolnuvawa za celi na stopanskata dejnost (1) Dano~niot obvrznik mo`e da go koristi pravoto na odbivka na prethodni danoci samo dokolku gi koristi nabavenite ili uvezenite dobra ili primenite uslugi (vo natamo{niot tekst: vlezni ispolnuvawa) za celi na negovata stopanska dejnost (~len 34 stav 1 to~ka 1 od ZDDV). [to se podrazbira pod stopanska dejnost, proizleguva od ~len 9 stav 2 od ZDDV (vo vrska so toa, vidi poglavje 18 stavovi 9 i 10 od DDVU). Vleznoto ispolnuvawe mora da vleze vo poleto na stopanskata dejnost. Namenata na vleznoto ispolnuvawe mora da e objektivno mo`na za poleto na stopanskata dejnost i istata da e izvr{ena. Vo toj pogled, merodavni se fakti~kite okolnosti koi postoele vo momentot na vleznoto ispolnuvawe. (2) Dozvolena e odbivka i na prethodni danoci koi nastanale pred izvr{uvawe na promet ili po prestanok na vr{eweto na stopanskata dejnost, i vo onoj del, vo koj istite se vo soodvetna povrzanost so navedenata stopanska dejnost. Primer 1: Zanaet~ija, koj porano nastapuval kako vraboteno lice, se odlu~uva da se osamostoi. Na 01.11.01 godina zema pod naem delovni prostorii. Isto taka, vo noemvri 01 godina toj kupuva ma{ini i alati. Vo dekemvri 01 godina dava reklami vo pove}e vesnici. Prvite prometi gi vr{i vo januari 02 godina. Zakupot na prostoriite, kupuvaweto ma{ini i alati i objavuvaweto reklami se povrzani so negovata stopanska dejnost. Ottuka, iznosite na prethodni danoci za ova vlezno ispolnuvawe mo`at da se odbijat, duri i ako liceto zapo~nalo da ostvaruva promet vo podocne`en moment. Primer 2: Zanaet~ija zavr{uva so vr{eweto na svojata stopanska dejnost na 31.05.01 godina. Na 11.07.01 dobiva smetka za struja za potro{uva~kiot period maj 01. Strujata ja nabavil za potrebite na negovata stopanska dejnost. Prethodniot danok iska`an vo smetkata, liceto mo`e da go istakne kako prethoden danok vo presmetkovniot period juli 01 Vo vrska so po~etokot i zavr{uvaweto na stopanskata dejnost, vidi poglavje 18 stav 11 do 13 od DDVU..

- 84 -

(3) Odbivka na prethodni danoci ne e mo`na, dokolku dano~niot obvrznik nabavuva dobro koe go koristi za li~ni celi, a duri podocna istoto se koristi za celi na negovata stopanska dejnost. Primer 3: Registriran dano~en obvrznik izgradil objekt vo 01 godina, koj go koristi celosno za sopstveni stanbeni celi. Od 02 godina, liceto go koristi objektot celosno za celi na negovata stopanska dejnost (na pr. kako deloven prostor). Liceto nema pravo na odbivka na prethodnite danoci koi nastanale pri izgradbata na objektot, bidej}i vleznoto ispolnuvawe ne bilo koristeno za celi na stopanskata dejnost. Isto taka, i vlo`uvaweto na objektot vo 02 godina vo poleto na negovata stopanska dejnost ne go obezbeduva pravoto na odbivka na prethodni danoci i ne doveduva do ispravka na odbivkata na prethodniot danok spored ~len 37 od ZDDV (vidi poglavje 92 od DDVU). (4) Ako dobroto se nabavuva za celi na stopanskata dejnost, no pri prvata upotreba se koristi (slu~ajno) za li~ni celi, vo toj slu~aj }e bidat ispolneti uslovite na vlezno ispolnuvawe za celi na stopanskata dejnost, dokolku dobroto se koristi potoa namenski za vr{ewe na stopanska dejnost. Primer 4: Grade`en pretpriema~ steknuva bager za celi na svojata stopanska dejnost. Toj go koristi bagerot najprvin za izvedba na raboti na zemji{te vo negova li~na sopstvenost, a podocna za celi na negovata stopanska dejnost. Prethodniot danok od nabavkata na bagerot mo`e da se odbie. Bagerot bil nabaven za celi na stopanskata dejnost. Koristeweto za li~ni celi se odano~uva kako usluga vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. (5) Za da mo`e da se izvr{i odbivka na prethodniot danok, dano~niot obvrznik mora da poseduva faktura koja ja izdal izdava~ot na fakturata vo vo soglasnost so ~len 53 od ZDDV (~len 34 stav 1 to~ka 2 od ZDDV). Isto taka,i fakturi, za koi se odobreni olesnuvawata spored ~len 18 do 19, ~len 20 stav 1 i ~len 22 od DDVP, go obezbeduvaat pravoto na odbivka na prethodni danoci (~len 5 od DDVP). Pravoto na odbivka na prethoden danok mo`e da se koristi i vrz osnova na faktura od dano~en obvrznik-rezident vo stranstvo, pod uslovite od ~len 6 od DDVP. (6) Vo slu~aj na uvoz, pravoto na odbivka na prethodni danoci spored ~len 34 stav 1 to~ka 2 od ZDDV postoi samo ako plateniot danok e oddelno iska`an vo carinskata deklaracija (vo vrska so ova, vidi poglavje 82 od DDVU). Poglavje 81 Vlezni ispolnuvawa za celi na stopanskata dejnost i za drugi celi (1) Ako vleznoto ispolnuvawe se nara~uva kako za celi na stopanskata dejnost, taka i za drugi (na pr. li~ni) celi, obemot na pravoto na odbivka na prethodniot danok }e zavisi od vidot na vleznoto ispolnuvawe. (2) Pri promet na delivi dobra i pri delivi uslugi se vr{i podelba na prethodniot danok na del so pravo i na del bez pravo na odbivka, soglasno so namenata na nara~aniot promet. Primer 1: Dano~en obvrznik koj proizveduva ma{ini, nabavuva 15.000 litri mazut. Od niv, 10.000 litri se vnesuvaat vo rezervoarot na fabri~kata hala. Ostanatite 5.000 litri se vnesuvaat vo rezervoarot na ku}ata na dano~niot obvrznik koja se koristi za stanbeni celi. Dano~niot obvrznik dobiva od trgovecot so mazut faktura so oddelno iska`an danok na dodadena vrednost. Mazutot pretstavuva delivo dobro. Pravoto na odbivka na prethodniot danok mo`e da se realizira za delot od mazutot, koj bil nabaven za celi na stopanskata dejnost (2/3 od sevkupnata koli~ina). (3) Pri steknuvawe nedelivi edinstveni dobra koi se koristat kako za celi na stopanskata dejnost, taka i za drugi celi (me{ovita namena), dano~niot obvrznik ima pravo na opcija. Toj mo`e dobroto da go podredi celosno na poleto na

koj go platil istiot ili koj go prenel uvezenoto dobro preku granica za potrebite na dano~niot obvrznik koj ima pravo na odbivka. koe go koristi vo mal obem i za li~ni celi. prevoznici. koi ne se povrzani so stopanskata dejnost na dano~niot obvrznik. Koristeweto na dobroto za drugi celi. Koristeweto na voziloto za li~ni celi. (2) Za dobivawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok bitno e uvezenite dobra da se vneseni vo zemjata (~len 11 od ZDDV). Prevoznikot P najmen od D gi transportira prozorcite do Skopje i go pla}a danokot na dodadena vrednost pri uvozot.. dano~niot obvrznik mo`e celosno da go iskoristi pravoto na odbivka na prethodniot danok. trgovski zastapnici) nemaat pravo na odbivka na prethodniot danok. Pla}aweto na danokot se doka`uva so carinski dokument (carinska deklaracija). dokolku istiot e fakti~ki platen i ako dano~niot obvrznik gi koristi dobrata za celi na negovata stopanska dejnost. So nabavkata na tovarnoto vozilo. ~len 34 stav 1 od ZDDV).85 - stopansko deluvawe ili negovata namena celosno da ja podredi kon poleto na nestopansko deluvawe (na pr. dobroto }e se smeta za uvezeno duri po negoviot premin vo zemjata (~len 15 to~ka 2 od ZDDV). koj e sostaven od isporaka na prozorci i nivno vgraduvawe (~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV) i koj e izvr{en so zavr{uvaweto na monta`ata vo Skopje (~len 13 to~ka 3 od ZDDV). Po pravilo. se smeta za usluga so nadomestok i podle`i na odano~uvawe (~len 6 stav 3 to~ka 1 ZDDV). Ako uvezenoto dobro se koristi za vr{ewe promet vo ovie podra~ja. koj se vodi vo knigite (~len 33 stav 2 to~ka 3. vr{i isporaka i monta`a na prozorci vo novoizgraden objekt na Bankata B od Skopje. (3) Koristewe na dobrata za celi na stopanskata dejnost postoi kaj dano~niot obvrznik koj go ima pravoto na raspolagawe vrz dobroto vo momentot na uvozot. Ottuka. Podreduvaweto na dobroto kon poleto na stopansko deluvawe e dozvoleno samo ako dobroto e vo objektivna i prepoznatliva ekonomska vrska so stopanskata dejnost na dano~niot obvrznik i dokolku dadenata nabavka treba da ja unapreduva stopanskata dejnost na istiot. primatelot na dobroto mo`e da go stekne pravoto na odbivka na prethodniot danok. {pediteri. Pravoto na raspolagawe vrz uvezenite prozorci preminuva od D na B duri so samoto zavr{uvawe na monta`ata. li~ni celi). podreduvaweto na dobroto kon soodvetnata namena dano~niot obvrznik go vr{i so samoto koristewe na pravoto na odbivka. se odano~uva. Poglavje 82 Odbivka na prethodniot danok pri uvoz (1) Dano~niot obvrznik mo`e danokot na dodadena vrednost za dobra uvezeni vo zemjata (vo natamo{niot tekst: danok na dodadena vrednost pri uvoz) da go odbie kako prethoden danok. Licata koi edinstveno u~estvuvale vo uvozot. Primer 1: Dano~niot obvrznik D . pravo na odbivka na danokot na dodadena vrednost pri uvoz ima D. na pr. carinski zoni. Ne e merodavno pra{aweto koj e dol`nik na danokot na dodadena vrednost pri uvoz (~len 32 to~ka 2 od ZDDV). vo odnos na pravoto na odbivka se primenuva stav 10 od ova poglavje. carinski skladi{ta). bez pritoa da mo`ele da raspolagaat so dobroto (na pr. a prometot na dobra bil izvr{en sprema nego vo stranstvo. D vr{i edinstven promet na dobra. (4) Ispora~atelot ima pravo na odbivka na danokot na dodadena vrednost pri uvoz samo ako go vnesuva dobroto vo zemjata za sopstveno raspolagawe i duri potoa go ispora~a na primatelot na istoto. koga prevozot ili ispra}aweto od strana na ispora~atelot ili primatelot na dobroto zapo~nuva vo stranstvo (~len 13 to~ka 2 od ZDDV). Primer 2: Dano~en obvrznik kupuva tovarno vozilo za celi na negovata stopanska dejnost. koe se smeta za usluga so nadomestok. Pri uvoz preku podra~jata navedeni vo ~len 12 od ZDDV (slobodni zoni. Nasproti toa. .rezident vo Slovenija.

Odbivkata na prethodniot danok mo`e da se izvr{i vo onoj presmetkoven period. {pediter. Primer 1: Dano~en obvrznik kupuva dobro za celi na negovata stopanska dejnost. dano~niot obvrznik da poseduva soodveten carinski dokument ili carinski zaverena zamena za istiot za celi na ostvaruvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok. koe mu se ispora~uva na 29. Dano~niot obvrznik mo`e da go odbie prethodniot danok vo presmetkovniot period maj 01 godina. Toj ima pravo na odbivka na prethodniot danok duri i ako e dol`nik na danokot na dodadena vrednost pri uvoz lice zadol`eno od nego (na pr. Carinskiot organ e dol`en vedna{ da go izvesti nadle`niot dano~en organ za dopolnitelnoto namaluvawe i vra}aweto na danokot na dodadena vrednost pri uvoz. Dano~niot obvrznik mo`e da go odbie kako prethoden danok i plateniot danok na dodadena vrednost za uvoz na dobra koi gi koristi za vr{ewe na takviot promet. (2) Kaj fakturite izdadeni od dano~en obvrznik-rezident vo stranstvo. Vo ovie slu~ai pravoto na odbivka se uslovuva so toa.01 godina do 15. carinskiot organ e dol`en vedna{ da go izvesti za toa nadle`niot dano~en organ (~len 10 stav 5 od DDVP). (8) Dokolku danokot na dodadena vrednost pri uvoz bil ve}e odbien kako prethoden danok.. (7) Danokot na dodadena vrednost pri uvoz mo`e da se odbie kako prethoden danok vo presmetkovniot period.04. duri i ako dobrata ne se vnesat vo zemjata tuku istite se koristat ili se potro{at vo navedenite podra~ja. Danokot mo`e da se odbie kako prethoden danok so podnesuvawe na dano~na prijava za presmetkovniot period noemvri. se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok vo slu~aite na podocne`no namaluvawe i vra}awe na ovoj danok.06. prethodniot danok mo`e nezavisno od re~enica 1 da se odbie so podnesuvawe na dano~na prijava za presmetkovniot period vo koj nastanal dano~niot dolg (~len 10 stav 4 od DDVP). Poglavje 83 Moment na odbivka na prethodniot danok (1) Prethodniot danok mo`e da se odbie otkako dano~niot obvrznik go primil prometot i otkako postoi faktura za ovoj vlezen promet. vo koj se ispolneti obata uslova (~len 34 stav 2 od ZDDV). carinski zoni i carinski skladi{ta se odano~uva spored ~len 12 od ZDDV isto kako i prometot vo zemjata (vidi poglavje 21 od DDVU). Toj ja dobiva fakturata na 02. vo koj se ispolneti site zakonski propi{ani uslovi (vidi stav 1 od ova poglavje. ~len 34 stav 2 od ZDDV).11. Vo slu~aj na prodol`uvawe na rokot za pla}awe na danokot na dodadena vrednost pri uvoz. danokot se vra}a spored uslovite i postapkata od ~len 46 od ZDDV i ~len 11 od DDVP.01 godina i e platen najdocna do datata na prodol`uvawe. primatelot na ispolnuvaweto mo`e zaradi poednostavuvawe da go iskoristi pravoto na odbivka na prethoden danok u{te vo presmetkovniot period vo koj go prijavuva danokot na dodadena vrednost dolguvan spored ~len 32 to~ka 4 od ZDDV (~len 6 stav 2 od DDVP).01 godina. Ako dano~niot obvrznik ne go platil ili go platil delumno prolongiraniot danok na dodadena vrednost pri uvoz do denot na vtasanost na istiot. Primer 2: Rokot za pla}awe na danokot na dodadena vrednost pri uvoz e prodol`en od 27.01 godina i istata ja pla}a na 03.12. Ispravkata se vr{i vo presmetkovniot period na namaluvaweto i vra}aweto (~len 22 stav 2 od ZDDV).05.01 godina. .86 - (5) Koga dano~niot obvrznik-rezident vo stranstvo ima pravo na odbivka na prethodniot danok. (6) Ne e neophodno danokot na dodadena vrednost da go platil samiot dano~en obvrznik. Pritoa e bez zna~ewe momentot na pla}awe na fakturata. (9) Prometot za celi na krajna potro{uva~ka vo slobodni zoni. prevoznik ili trogvski zastapnik).

Uslovite za odbivka na prethodniot danok se ispolneti vo presmetkovniot period fevruari 01 godina.02. iska`aniot danok na dodadena vrednost se deli na poedine~nite delumni iznosi. vo toj slu~aj mo`e da se odbie samo iznosot na danokot koj e sodr`an vo izvr{enoto avansno pla}awe. Dano~niot obvrznik mo`e da go odbie kako prethoden danok iznosot na danok na dodadena vrednost sodr`an vo pla}aweto vo visina od 57. Primatelot na ispolnuvaweto mo`e da go odbie samo danokot na dodadena vrednost sodr`an vo zavr{nata faktura koj otpa|a na ostanatiot iznos za pla}awe (vidi isto poglavje 117 stav 3 od DDVU). (6) Vo vrska so momentot na ispravka na odbivkata na prethodniot danok vo slu~ai na promena na dano~nata osnova (~len 22 stav 1 od ZDDV).01 godina toj dobiva faktura na iznos od 400. Primer 3: Dano~en obvrznik nara~al ma{ina na 10..01.87 - (3) Ako dano~niot obvrznik izvr{i pla}awe pred priem na prometot. se uka`uva na poglavje 36 od DDVU.000 denari.000 denari + 76.02. Ostanatiot prethoden danok vo visina od 19.05. prometot osloboden od danok spored ~len 24 od ZDDV ne go isklu~uva pravoto na odbivka.000 denari. (5) Dokolku bilo izvr{eno avansno pla}awe. Na 04. Na 05.01 godina.01 godina. odbivkata na prethodniot danok mo`e da se izvr{i za presmetkovniot period vo koj }e bidat ispolneti dvata uslova (~len 34 stav 2 od ZDDV).000 denari danok na dodadena vrednost. liceto mo`e da go koristi pravoto na odbivka na prethodniot danok dokolku mu bila izdadena faktura koja gi ispolnuva uslovite od ~len 53 od ZDDV i ~len 18 do 22 od DDVP. a vo vrska so momentot na ispravka na odbivkata na prethodniot danok vo slu~ai na dopolnitelno namaluvawe ili vra}awe na danokot na dodadena vrednost pri uvoz (~len 22 stav 2 od ZDDV) vidi poglavje 82 stav 8 od DDVU. a sepak ne e izvr{en promet sprema dano~niot obvrznik. nema nikakvo zna~ewe. Ako ovie uslovi ne se istovremeno ispolneti. . Dokolku dano~niot obvrznik vr{i avansni pla}awa vo delumni iznosi.07.01 godina. Nasproti toa.01 godina dano~niot obvrznik vr{i avansno pla}awe vo visina od 357.01.01 godina dobiva uredna faktura za avansnoto pla}awe so oddelno iska`an DDV vo visina od 38. Ma{inata se ispora~uva na 10.000 denari. Ako oddelno iska`aniot danok na dodadena vrednost e povisok od danokot na dodadena vrednost koj otpa|a na pla}aweto pred realizacija na prometot. Na 15.01. Primer 2: Dano~en obvrznik nara~uva ma{ina na 10. Revidiraweto na odbivkata na prethodniot danok se vr{i nezavisno od toa. odbivkata na prethodniot danok se revidira so retroaktivno dejstvo.01 godina vr{i avansno pla}awe vo visina od 238. Dano~niot obvrznik go pla}a ostatokot na 02. dali pla}aweto izvr{eno pred realizacija na nara~aniot promet go opfa}a celokupniot nadomestok ili samo del od nego. dali avansnoto pla}awe bilo vrateno.01 godina. Pritoa e bez zna~ewe momentot na pla}aweto na ostanatiot iznos. Na 20.000 denari mo`e da se odbie vo presmetkovniot period maj 01 godina.000 denari. Uslovite za odbivka na prethodniot danok se ispolneti vo presmetkovniot period mart 01 godina.03. Kon ~len 35 ZDDV Poglavje 84 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka kaj promet osloboden od danok i kaj promet vo stranstvo Isklu~uvawe na pravoto na odbivka kaj promet osloboden od danok (1) Pravoto na odbivka na prethodniot danok e isklu~eno za site vlezni ispolnuvawa koi dano~niot obvrznik gi koristi za vr{ewe na promet osloboden od danok spored ~len 23 od ZDDV (~len 35 to~ka 1 alineja a) od ZDDV). (4) Pra{aweto.

dali spored pravoto na danokot na dodadena vrednost vo dr`avata na izvr{uvawe na prometot merodavniot promet e odano~iv ili e osloboden od danok so pravo na odbivka na prethodni danoci. koga dano~niot obvrznik gi koristi vleznite ispolnuvawa za vr{ewe promet vo stranstvo. odbivkata se revidira. vleznoto ispolnuvawe ne se koristi za promet koj obezbeduva pravo na odbivka. Isklu~uvaweto na pravoto se ocenuva edinstveno spored makedonskoto pravo na danokot na dodadena vrednost. Ova ne va`i za promet vo stranstvo. no istite gi koristi fakti~ki za izvr{uvawe promet koj go isklu~uva pravoto na odbivka. toj go izdava objektot na 01. Merodavna e sekoga{ fakti~kata.06. (3) Ako dano~niot obvrznik predvidel vleznite ispolnuvawa nabaveni za celi na negovata stopanska dejnost da gi koristi za vr{ewe promet koj obezbeduva pravo na odbivka. vo toj slu~aj ne postoi pravo na odbivka na prethodniot danok. Dokolku po iskoristuvaweto na pravoto na odbivka na prethodniot danok se utvrdi deka. Primer 4: Prevoznikot na patnici P so sedi{te vo Skopje vr{i so svojot avtobus prevoz na patnici od Skopje preku Bugarija do Turcija. toj bi bil osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 19 od ZDDV. Toj nema pravo da gi odbie prethodnite danoci koi nastanale pri izgradbata na objektot. taa ne mo`e da go odbie prethodniot danok dokolku reklamnite sredstva se podreduvaat kon prometot osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 5 od ZDDV. . Delot od transportot koj e vo zemjata (~len 14 stav 2 to~ka 1 od ZDDV) e osloboden od danok kako me|unaroden prevoz na lica spored ~len 23 to~ka 19 od ZDDV (vidi poglavje 55 od DDVU). koj ima namera da go iznajmuva za kancelariski celi. Primer 3: Dano~en obvrznik gradi objekt koj ima namera da go iznajmuva za kancelariski celi. Dokolku bila ve}e izvr{ena odbivka na prethodni danoci koi nastanale pri izgradbata. Otkako ne nao|a zakupci za taa cel. Otkako ne nao|a zakupci za taa cel.88 - (2) Pravoto na odbivka se isklu~uva ne samo za prethodni danoci.. nasproti prvobitnata namera. (4) Isklu~uvaweto na pravoto na odbivka na prethodniot danok nastapuva i vo slu~ai koga merodavniot promet bil izvr{en vo podocne`en presmetkoven period. dokolku istiot bi se izvr{uval vo zemjata. Izgradbata na objektot zavr{uva na 20.02 godina. Pravoto na odbivka otpa|a nezavisno od toa.11. vo toj slu~aj se revidira izvr{enata odbivka na prethodniot danok. Primer 1: Koga odredena banka }e nabavi reklamni artikli. koj spored ~len 23 od ZDDV bi bil osloboden od danok. Isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodni d a noci pri promet vo stranstvo (5) Pravoto na odbivka na prethodni danoci na~elno ne e isklu~eno. ako istiot bi se izvr{uval vo zemjata (~len 35 to~ka 1 alineja b) od ZDDV). fakti~ki. a ne predvidenata namena. Dano~niot obvrznik vr{i fakti~ki promet osloboden od danok. za koj e isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok(~len 23 to~ka 2 od ZDDV). promet osloboden od danok koj go isklu~uva pravoto na odbivka (~len 23 to~ka 2 od ZDDV). Primer 2: Dano~en obvrznik gradi objekt. Delot od transportot koj e vo stranstvo ne podle`i na odano~uvawe so makedonski DDV.03 godina na privatni lica za stanbeni celi. toj go izdava objektot na privatni lica za stanbeni celi. kaj koi postoi neposredna ekonomska povrzanost so promet koj go isklu~uva pravoto na odbivka. tuku i za prethodni danoci koi se vo posredna ekonomska vrska so vakvite vidovi na promet. Liceto nema pravo da izvr{i odbivka na prethodniot danok koj nastanal za izgradbata na objektot. Dano~niot obvrznik vr{i. No.

duri i vo slu~ai koga dano~niot obvrznik gi koristi ovie prevozni sredstva isklu~ivo za celi na negovata stopanska dejnost.. Poglavje 85 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodni danoci za prevozni tro{oci (1) Osven vo slu~aite navedeni vo stav 3 do 5 od ova poglavje. ako dano~niot obvrznik gi koristi prevoznite sredstva od ~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV i drugite dobra (rezervni delovi. (3) Pravoto na odbivka na prethodni danoci n e e i s k l u ~ e n o. nabavka na gorivo.. dano~niot obrvznik na~elno nema pravo na odbivka na predhoden danok vo smisla na ~len 35. tuku za osnova se zema namenata na voziloto vo soodvetniot dano~en period (kalendarska godina). 010 pod decimalna oznaka 1. Dano~niot obvrznik za ovie vozila ima pravo na odbivka na predhodniot danok dokolku gi ispolni uslovite za toa. (4) Za ocenka na pra{aweto. odr`uvawe na avtobusot). uredite i opremata se osposobeni za istovremen ili poseben prevoz na lica i predmeti. to~ka 2. koga dano~niot obvrznik go koristi prevoznoto sredstvo vo mnogu mal obem (najmnogu 5%) i za drugi celi (na pr.3. goriva.2. izdadeno od prodava~ot kako nositel na dokumentot za homologacija ili od ovlasten organ-institucija. imaat najmnogu osum sedi{ta i ~ija najgolema masa ne preo|a 3500 kg (kategorija M 1) spa|aat i terenskite vozila (. vidi poglavje 92 do 97 od DDVU). Dokolku e ispolnet ovoj uslov. dali odredeno prevozno sredstvo se koristi isklu~ivo za celi navedeni vo ~len 35 to~ka 2 re~enica 2 od ZDDV. se avtomobili koi po konstrukcijata. dadenata isklu~iva namena mo`e da se pretpostavi i vo slu~ai. koi P gi koristi za vr{ewe na ovoj me|unaroden prevoz na lica. proizvodstvoto. osobeno za nabavka na rezervni delovi (na pr. iznajmuvaweto ili uvozot na prevoznite sredstva navedeni vo ~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV. ne se poa|a od celokupniot period na koristewe na voziloto..89 - Za site vlezni ispolnuvawa (na pr. nadomestoci za iznajmuvawe gara`i). Za ovie vozila (site vozila od kategorijata M1 i terenskite vozila od kategorijata M1). Dokolku se promeni namenata na dobroto vo podocne`ni dano~ni periodi. Od pri~ini na poednostavuvawe.off  road  vehicles"). avtomobilski gumi). (2) Kon kategorijata na vozila za prevoz na patnici koi.2. e isklu~eno pravoto na odbivka. motorno maslo ili sredstva za nega na voziloto). pravoto na odbivka na prethodni danoci e sekoga{ isklu~eno za danoci koi nastanale pri nabavkata. tro{oci za odr`uvawe ili popravka.xipovi.. dokolku se raboti za poedine~en uvoz za koj nema izdadeno dokument za homologacija vo na{ata zemja. So dokumentot za homologacija na tip vozilo. kako i za uslugi povrzani so koristeweto na navedenite prevozni sredstva (na pr. tuku postoi dokument za soobrazenost na poedine~no pregledano vozilo. ne se primenuva zabranata na odbivka na prethodni danoci nitu vrz koristenite uslugi povrzani so upotrebata na prevoznite sredstva (na pr. za privatni celi). odr`uvawe ili popravka). gorivo i potro{en materijal (na pr. nabavka na avtobus. odnosno so izjava za soobrazenost so homologiran tip na vozilo. ." no samo onie od kategorija M1. Vadeweto i postavuvaweto na sedi{tata ne se smeta za prepravka samo ako konstrukciono e obezbedena mo`nosta za olesneto vgraduvawe i vadewe na sedi{tata.M. Vozila za kombiniran prevoz (kombi) koi se predvideni so makedonskiot standard MKS. pokraj sedi{teto na voza~ot. NO.2. Ova va`i za site izdatoci povrzani so koristeweto na vakvite prevozni sredstva. vo toj slu~aj se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok soglasno so ~len 37 od ZDDV (vo vrska so toa. bez posebni popravki ili dodatoci i ~ij vkupen transporten kapacitet odgovara na masa od 17 patnici vklu~uvaj}i go voza~ot i sedi{tata. za parkirawe. potro{en materijal) isklu~ivo za celi navedeni vo ~len 35 to~ka 2 re~enica 2 alineja a) do d) od ZDDV. vozila so zgolemena proodnost ili vo sekojdnevniot govor . prvata re~enica od ZDDV. se doka`uva vo koja kategorija spa|a voziloto.

uslugite navedeni vo poglavje 29 stav 6 to~ka 6 od DDVU. odr`uvaweto i popravkata na prevozni sredstva. Tuka se vbrojuvaat vozilata (na pr. Ovoj isklu~ok ne se primenuva. vakvoto koristewe na voziloto nema da pretstavuva nesoodvetna namena. so pomo{ na vizuelni. so taksivozila. Kon reklamnite merki se vbrojuvaat. taka {to vo ovie slu~ai pravoto na odbivka na prethodni danoci otpa|a ve}e so primena na ~len 34 stav 1 to~ka 1 od ZDDV (vidi poglavje 80 od DDVU). koj odgovara na ekonomskata i op{testvenata pozicija na dano~niot obvrznik (nega na imixot). rekreacija i zabava. dokolku prevozot pretstavuva sporeden promet (na pr. od strana na rentakar-firmi ili dru{tva za lizing na prevozni sredstva). Primer: Pekar ispora~uva leb sprema svoite klineti. patni~ki mtorni vozila ili motori) na avto-{koli. (2) Nasproti toa. Izdatocite za davawa na dano~niot obvrznik sprema negovite vraboteni ili za davawa na trgovski dru{tva sprema nivnite sopstvenici na vlog. 5. Pravoto na odbivka na prethodni danoci za patnite tro{oci e isklu~eno. od strana na ispora~ateli na vozila. osobeno. hotel i sl. odmor. 4. dali gosteweto se vr{i vo sopstvenite delovni prostorii na dano~niot obvrznik (na primer. pravoto na odbivka na prethodni danoci se isklu~uva za reprezentaciski izdatoci za gostewe. Reklamnite merki se sproveduvaat so cel.90 - (5) Isklu~uvaweto na pravoto na odbivka na prethodni danoci ne va`i vo slu~ai na isklu~ivo koristewe na dobroto za slednite celi (~len 35 to~ka 2 re~enica 2 alineja a) do d) od ZDDV): 1. letala ili plovni vozila) ili na dobra. Vakvite davawa podle`at na~elno na odano~uvawe spored ~len 3 stav 3 ili ~len 6 stav 3 od ZDDV. Izdatoci za gostewe (3) Izdatoci za gostewe pretstavuvaat tro{oci za konsumacija na jadewa. prevozot so prevoznite sredstva i toa prevozot na lica (na pr. Izdatocite za gostewe na lica so deloven povod vo stanot na dano~niot obvrznik. Dokolku dano~niot obvrznik go iznajmuva prevoznoto sredstvo pred negovata isporaka soglasno so ~len 35 to~ka 2 re~enica 2 alineja b) od ZDDV. Prevozot pretstavuva sporeden promet kon isporakata na leb (vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU). zaradi toa. minibus. Prevoznata usluga mora da pretstavuva osnoven promet. iznajmuvaweto prevozni sredstva (na pr. ne go isklu~uvaat pravoto na odbivka na prethodni danoci. pijalaci i drugi proizvodi za u`ivawe. po pravilo ne se smetaat za izdatoci za celi na negovata stopanska dejnost. akusti~ni ili kombinirani sredstva. pri {to lebot go transportira so sopstveno vozilo. vo kantina vo sopstvenost na pretprijatieto) ili vo restoran. pravoto na odbivka na prethodni danoci za reklamni izdatoci ne e isklu~eno. izzemaj}i odredeni isklu~oci predvideni vo vakvi slu~aevi (vidi gi poglavjata 5 i 13 od DDVU). da se inicira kaj potro{uva~ot donesuvawe odluka za steknuvawe odredeni dobra ili za koristewe odredeni uslugi i na toj na~in da se unapredi sopstvenata delovna aktivnost. 3. nabavkata na rezervni delovi i potro{en materijal od strana na avtomehani~arski rabotilnici. Reprezentaciski izdatoci se izdatoci od op{testven (potro{uva~ki) vid. podaroci. kon odreden promet na dobra). koi vo prv red slu`at za statusen nastap vo javnosta. Pritoa e bez zna~ewe pra{aweto. prometot so prevozni sredstva i drugi dobra (na pr. na pr. Poglavje 86 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka za izdatoci za reprezentacija Poim na izdatoci za reprezentacija (1) Spored ~len 35 to~ka 3 od ZDDV. . obukata na voza~i so prevoznite sredstva. sprema ~lenovi i sprema nim bliski lica ne pretstavuvaat reprezentaciski izdatoci i.. 2. rezervni delovi ili goriva).

prezimeto i adresata na primatelot na podarokot. pravoto na odbivka na prethodni danoci }e otpadne vo poln obem. Primer 3: Dano~niot obvrznik D gi gosti delovnite partneri vo svoite delovni prostorii vo ramkite na odreden sostanok (seminar. ako sevkupnite izdatoci za site podaroci sprema primatelot na podarocite nadminuvaat iznos od 500 denari. (4) Kaj izdatocite za podaroci (podaroci na dobra). im podaruva za bo`i}nite praznici na svoite najdobri klienti po edna audio-kaseta koi vo prethodniot period bile nabaveni po edine~na cena od 510 denari (bruto-nabavna cena). Primer 1: Dano~niot obvrznik T koj trguva so audio-proizvodi. Dano~niot obvrznik ne mora da vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok za periodot na nabavkata. nabavuva pozlateni penkala po edine~na cena od 650 denari. .. Kaj podarokot ne e nadminat pragot od 500 denari. koj trguva so audio-proizvodi. dano~niot obvrznik e dol`en da go evidentira imeto.) so pijalaci (kafe. Za bo`i}nite praznici. Dokolku se nadmine pragot od 500 denari so davaweto na podarokot. Za bo`i}nite praznici. Primer 1: Dano~niot obvrznik T. kako i vidot i vrednosta na podarokot. Bidej}i se raboti za gostewe vo delovnite prostorii i bidej}i ne e nadminat pragot od 300 denari (vidi stav 3 od ova poglavje). Duri vo momentot na podaruvaweto se primenuva isklu~uvaweto na pravoto na odbivka spored ~len 35 to~ka 3 od ZDDV. pri {to e pre~ekoren pragot. na koi stoi imeto na firmata. ispravkata na odbivkata na prethodniot danok ne mora da se izvr{i za presmetkovniot period na nabavkata na dobroto. T gi podaruva vakvite penkala na svoite klienti. pravoto na odbivka na prethodniot danok ne e isklu~eno. sokovi itn. Vrednosta na gosteweto iznesuva 150 denari po lice. Pri podaruvawe na vrednost pogolema od 150 denari. kako i denot na gosteweto i iznosot na izdatocite za gostewe. Pravoto na odbivka na prethodni danoci ostanuva da va`i. Od pri~ini na poednostavuvawe. Nabavkata na audio-kasetite vo prethodniot period mu go obezbedila na T pravoto na odbivka na prethodnite danoci vo slu~aj na ispolnetost na op{tite uslovi za toa. pravoto na odbivka na prethodni danoci e isklu~eno u{te pri nabavkata. Po zavr{uvaweto na sostanokot. pregovori itn. (5) Ako vo momentot na nabavkata na dobroto negovata namena se u{te ne e utvrdena kako dobro za celi na podarok.91 - Od pri~ini na poednostavuvawe. So toa. pravoto na odbivka na prethodni danoci mo`e najprvin da se iskoristi soglasno op{tite uslovi od ~len 33 i ~len 34 od ZDDV. Dokolku se davaat pove}e podaroci kon lice vo odreden dano~en period. tuku se vr{i ispravka za presmetkovniot period na davawe na podarokot. od pri~ini na poednsotavuvawe ne se isklu~uva pravoto na odbivka na prethodni danoci. dokolku poedine~noto gostewe po dleoven partner vo kalendarskiot mesec ne nadminuva 300 denari (bruto-vrednost) i ako dano~niot obvrznik go evidentira imeto i adresata na gosteniot deloven partner. mineralna voda. T gi podaruva penkalata na svoite najdobri klienti.) i so peciva i pralini. pravoto na odbivka na prethodni danoci ne se isklu~uva pri gostewe na delovni partneri vo delovnite prostorii na dano~niot obvrznik. Primer 2: Dano~niot obvrznik T koj trguva so audio-proizvodi. Ispravkata se vr{i vo presmetkovniot period na podaruvaweto. Pragot vo visina od 500 denari po podarok i po klient ne e pre~ekoren. dokolku dobrata dadeni na primatelot ne nadminuvaat vkupen iznos od 500 denari (bruto-iznos) vo dano~niot period (kalendarska godina). dano~niot obvrznik mu dava podarok na sekoj deloven partner (bruto cena od 490 denari). na koe stoi imeto na firmata. nabavuva penkalo po edine~na cena od 50 denari. So samata nabavka na penkalata se utvrduva deka se raboti za podaroci vo smisla na ~len 35 to~ka 3 od ZDDV. Isklu~uvaweto na odbivkata na prethodni danoci ne se primenuva. se vr{i dopolnitelna korekcija na pravoto na odbivka na prethodni danoci.

Ispravkata na prethodniot danok mo`e. koi se nao|aat vo sopstvenite (duri i iznajmenite) administrativni prostorii. So davaweto na podarokot vo maj se isklu~uva pravoto na odbivka na prethodni danoci za dvata podaroka. za smestuvawe na . kako i vo pogled na patnite tro{oci na negovite vraboteni za patuvawe od mestoto na `iveewe do rabotnoto mesto. bidej}i nivnata sevkupna vrednsot vo dano~niot period nadminuva 500 denari (vidi stav 4 od ova poglavje). za vozewa so edrilici ili motorni ~amci. tuku i. Ova va`i ne samo za tro{oci za smestuvawe i ishrana po povod sopstveno delovno patuvawe ili po povod slu`beno patuvawe na vrabotenite. originalni gravuri. Poglavje 88 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodni danoci za patni tro{oci Spored ~len 35 to~ka 5 od ZDDV. namesto za presmetkovniot period na januari. pravoto na odbivka na prethodni danoci e isklu~eno za izdatoci za prevozot na lica od sekakov vid (na pr. Podarokot vo vrednost od 400 denari go dal vo januari. sliki. brodovi ili avioni) koj se vr{i sprema dano~niot obvrznik kako primatel na ispolnuvaweto. Poglavje 87 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodni danoci za odredeni predmeti za opremuvawe prostorii (1) Pravoto na odbivka na prethodni danoci za dobrata za opremuvawe prostorii navedeni vo ~len 35 to~ka 4 od ZDDV. so `eleznica. vo koj kaj istite se raboti za reprezentaciski izdatoci. avtobusi. izraboteni vo celost so raka. Tuka se vbrojuvaat.92 - Primer 2: Dano~en obvrznik nabavil vo mesecot januari eden podarok vo vrednost od 400 denari i vtor podarok vo vrednsot od 200 denari. Izdatoci za odmor. pravoto na odbivka na prethodni danoci se isklu~uva za site izdatoci za uslugi na smestuvawe i ishrana koi bile izvr{eni sprema dano~niot obvrznik kako primatel na ispolnuvaweto. hodnici). osven ctre`ite od tarifen broj 4906 i drugite ra~no boeni ili ra~no ukraseni zanaet~iski proizvodi (tarifen broj 9701 od Carinskiot tarifnik). Poglavje 89 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodni danoci za tro{oci na smestuvawe i ishrana (1) Spored ~len 35 to~ka 6 od ZDDV. 2. na primer. Tuka se vbrojuvaat i sporedni prostorii koi se vo odredena funkcionalna povrzanost so administrativnite prostorii (na primer. (2) Za umetni~ki predmeti vo smisla na odredbata se smetaat samo: 1. na primer. pe~ateni sliki i litografiii (tarifen broj 9702 od Carinskiot tarifnik). 3. ^lenot 35 to~ka 5 od ZDDV nema zna~ewe vo pogled na tro{ocite od me|unaroden prevoz koj e osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 19 ili spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV. Pravoto na odbivka na prethodni danoci mo`e da se iskoristi vo momentot na nabavkata na podarokot (januari). taksi-vozila. crte`i. Ova va`i osobeno za patni tro{oci po povod sopstveno delovno patuvawe ili slu`beno patuvawe na negovite vraboteni. vo onoj del. originalni skulpturi i bisti. Za administrativni prostorii se smetaat samo prostorii vo koi se vr{i upravuvawe so sopstveniot deloven potfat. rekreacija i zabava. se isklu~uva za onie dobra. izdatoci za lov i ribolov. pasteli. od koj bilo materijal (tarifen broj 9703 od Carinskiot tarifnik).. kako i za drugi sli~ni celi. dodeka podarokot vo vrednost od 200 denari go dal na istiot deloven partner vo maj. rekreacija i zabava (6) Zabranata na odbivka na prethodni danoci spored ~len 35 to~ka 3 gi opfa}a i site izdatoci za odmor. da se izvr{i za presmetkovniot period na maj. vklu~uvaj}i gi gostewata povrzani so niv.

93 - delovni partneri ili na vrabotenite pri anga`man nadvor od nivnoto mesto na `iveewe. D mo`e da izvr{i odbivka na prethodniot danok od hotelskata faktura.. za koi e isklu~eno pravoto na odbivka spored ~len 35 to~ka 2 do 7 ili spored ~len 38 stav 4 od ZDDV. se realizira vo podocne`en presmetkoven ili dano~en period. pijalaci i drugi sredstva za u`ivawe. Kaj grade`ni objekti. Primer: Dano~niot obvrznik D rezervira vikend-prestoj (smestuvawe i ishrana) vo hotel vo Mavrovo. zaradi toa. zabranata na odbivka na prethodni danoci od ~len 35 to~ka 6 od ZDDV ne se primenuva vrz izdatoci za smestuvawe na vraboteni lica koi mo`at da se smetaat za izraz na iska`ano vnimanie sprema vraboteniot (vidi poglavje 5 stav 5 od DDVU). mo`at da se odbijat vo poln iznos. Kon izdatocite za ishrana se vbrojuvaat site izdatoci za jadewa. so koj se ekonomski povrzani prethodnite danoci. dokolku se ispolneti op{tite uslovi od ~len 33 i ~len 34 od ZDDV. pravoto na odbivka na prethodni danoci ne se isklu~uva za izdatoci na dano~ni obvrznici koi samite vr{at uslugi na smestuvawe i ishrana odano~eni so danok na dodadena vrednost. zabranata na odbivka na prethodni danoci se ograni~uva na izdatocite za ishrana i smestuvawe vo krajnata faza na potro{uva~ka. zatoa {to istiot nema pravo na oddelno iska`uvawe na danokot na dodadena vrednost ili zaradi toa {to liceto iska`alo previsok danok na dodadena vrednost vo fakturata za izvr{eniot promet (vidi poglavje 120 i poglavje 121 stav 1 od DDVU). Kako rezultat na toa. Podelbata na prethodnite danoci zavisi isklu~ivo od namenata na vleznite ispolnuvawa. Istoto va`i i vo slu~aj koga prometot. 3. ne go ovlastuva primatelot na fakturata da izvr{i odbivka na prethodniot danok (~len 35 to~ka 7 od ZDDV). Besplatnoto obezbeduvawe uslugi sprema vrabotenite podle`i na odano~uvawe so DDV (~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV). Prethodni danoci koi se zasmetuvaat isklu~ivo kon promet so pravo na odbivka i koi. Podelbata spored ~len 36 od ZDDV i ~len 7 od DDVP se vr{i samo kaj ovie prethodni danoci. Prethodni danoci koi se zasmetuvaat isklu~ivo kon promet bez pravo na odbivka i koi. (3) Nastanatite prethodni danoci se delat spored na~eloto na ekonomska povrzanost na del so pravo i del bez pravo na odbivka. (2) Pri podelbata na prethodnite danoci na del so pravo i na del bez pravo na odbivka ne se zemaat predvid prethodnite danoci kaj koi ne se ispolneti ostanatite uslovi od ~len 33 i ~len 34 od ZDDV i onie prethodni danoci. prethodniot danok redovno se deli spored soodnosot na namenskite grade`ni povr{ini. 2. taka i so promet koj go isklu~uva pravoto na odbivka. (3) Od pri~ini na poednostavuvawe i zaradi izbegnuvawe na skapa i nesoodvetna primena. (2) Zaradi izbegnuvawe na neopravdano dvojno odano~uvawe (so postoewe na prethoden danok koj ne mo`e da se odbie i. . zaradi toa. so naplatata na danok na dodadena vrednost). ne mo`at voop{to da se odbijat. dopolnitelno kon toa. koe go stava besplatno na raspolagawe na svoite vraboteni. Prethodni danoci koi ekonoski se povrzani kako so promet koj go obezbeduva. Kako rezultat na toa. Kon ~len 36 od ZDDV Poglavje 91 Podelba na prethodnite danoci (1) Prethodnite danoci se delat vo tri grupi: 1. Poglavje 90 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka za previsoko iska`an danok Danokot koj go dolguva izdava~ot na fakturata spored ~len 55 stav 1 ili stav 2 od ZDDV.

Ako podelbata na prethodnite danoci ne mo`e da se izvr{i vrz osnova na fakti~kata namena na dobrata ili na uslugite (na primer zaedni~ki administrativni tro{oci). (5) Od pri~ini na poednostavuvawe. Pritoa. Prizemjeto se iznajmuva na drug dano~en obvrznik za celi na negovata stopanska dejnost. Prethodnite danoci koi nastanale za izgradbata na prizemjeto mo`at da se odbijat. dokolku istite pretstavuvaat sporeden promet. se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok za onie kalendarski godini. da gi utvrdi i preku procenka koja }e odgovara na fakti~kata sostojba. prethodnite danoci koi nastanale pri izgradbata na objektot ne mo`at da se odbijat vo onoj del. dokolku se promenat okolnostite vo slednite godini. Pri ispravka na odbivkata na prethodniot danok se poa|a od celokupniot iznos na prethodniot danok koj otpa|a na nabavkata ili na proizvodstvoto na investiciskoto dobro. merodavni se okolnostite koi postojat vo kalendarskata godina na prvata upotreba (vo vrska so toa. Kon ~len 37 od ZDDV Poglavje 92 Ispravka na odbivkata na prethodniot danok kaj investiciski sredstva (1) Vo pogled na pravoto na odbivka na prethodniot danok. dano~niot obvrznik mo`e da izvr{i privremena podelba na prethodnite danoci za presmetkovnite periodi od kalendarskata godina spored soodnosot vo izminatata kalendarska godina ili spored predvideniot soodnos vo tekovnata kalendarska godina.03. iznosite koi mo`at da se odbijat mo`at da se utvrduvaat edinstveno spored soodnosot me|u prometot so pravo na odbivka i drugite vidovi na promet..2000 godina (~len 61 stav 2 od ZDDV). uvozot ne se vklu~uva vo klu~ot na podelba. Kaj investiciski dobra koi dano~niot obvrznik gi koristi podolgo od kalendarskata godina na prvata upotreba za realizacija na promet. (4) Dano~niot obvrznik mo`e iznosite od prethodniot danok. (2) Za investiciski dobra se smetaat dobra koi spored smetkovodstvenite propisi se sostaven del od postojniot kapital na pretprijatieto. dano~niot obvrznik e dol`en da izvr{i podelba na prethodnite danoci spored fakti~kata sosotjba koja postoi vo dadeniot dano~en period. Bidej}i iznajmuvaweto stanovi e oslobodeno od danok (~len 23 to~ka 2 ZDDV). Pri podnesuvaweto prijava za dano~niot period. vidi poglavje 80 stav 1 od DDVU). Prethodnite danoci se delat spored odnosot na namenskite povr{ini.94 - Primer: Dano~en obvrznik gradi objekt na dva kata na sopstven imot. Namenskite povr{ini na dvata kata se ednakvi po golemina. se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok spored ~len 37 od ZDDV. Ottamu. Ako na primer opremuvaweto ili visinata na tavanot se zna~itelno razli~ni me|u prostoriite koi se koristat za razli~ni nameni. dano~niot obvrznik mo`e kako pomo{no sredstvo za podelba na prethodnite danoci da ja zeme tro{kovnata presmetka. Uvozot na dobra ne pretstavuva promet. (3) Dokolku pravoto na odbivka na prethodniot danok bilo isklu~eno spored ~len 35 od ZDDV (vidi poglavje 84 do 89 od DDVU) vo kalendarskata godina na prvata upotreba na investiciskoto dobro i dokolku ispravkata vo podocne`na . Ispravka na odbivka na prethoden danok se vr{i samo kaj investiciski dobra koi dano~niot obvrznik gi nabavil ili proizvel posle 31. za koi ima pravo na odbivka. vo koj postoi nivna povrzanost so stanot. tro{ocite za izgradba mo`at da se podredat kon poedine~nite izlezni prometi. Prviot kat se iznajmuva kako stan. Dokolku ne postoi drugo merilo za podelba na prethodnite danoci koe }e odgovara na fakti~kata situacija. Pri primenata na ovoj metod na podelba ne se zema predvid bankarskiot i finansiskiot promet (~len 23 to~ka 5 ZDDV) i prometot so nedvi`nosti i drugi investiciski dobra koi gi koristi dano~niot obvrznik za celi na negovata stopanska dejnost. vo koi se promenile okolnostite nasproti kalendarskata godina na prvata upotreba.

Od godinata 02 se vr{i ispravka na prethodniot danok spored ~len 37 od ZDDV. nitu na ispravka na prethodniot danok.04 do 30. Poglavje 93 Promena na okolnostite (1) Promena na okolnostite merodavna za odbivkata na prethodniot danok (~len 37 stav 1 od ZDDV) postoi koga vo kalendarskite godini koi sledat po godinata na prvata primena }e se pojavi povisok ili ponizok prethoden danok za odbivawe otkolku {to bilo toa slu~aj vo kalendarskata godina na prvata primena.02. prethodniot danok se deli vo soglasnost so vremenskiot udel na vidovite na namena na prostoriite za godinata 01.02 godina. i istiot mo`e da se odbie vo visina od 800. ispravkata na odbivkata na prethodniot danok mo`e da vlijae ili vo polza. Od 01. ispravkata na prethodniot danok spored uslovite od ~len 37 se vr{i samo za godinite koi sledat. Sledstveno na toa.2 milioni denari. koja go obezbeduva pravoto na odbivka na prethodniot danok i tri meseci za dejnost. dano~niot obvrznik ja koristi rabotnata masa isklu~ivo za celi na negovata stopanskata dejnost. ispravkata na prethodnite danoci ne e mo`na ni vo slu~ai koga investiciskoto dobro podocna }e bide koristeno za celi na stopanskata dejnost (vidi poglavje 80 stav 3 od DDVU). Posle 01. Podocne`nata namena za celi na stopanskata dejnost ne mu dava pravo na dano~niot obvrznik nitu na dopolnitelna ispravka na odbivkata na prethodniot danok. koja negovata }erka ja koristela za li~ni celi. soglasno so dano~no-pravniot tretman na dadeniot promet. (2) Ako se promenat okolnostite kaj odredeno investicisko dobro.000 denari (6/9 od 1. Od 10. ili na {teta na dano~niot obvrznik.10. ne mo`at da bidat vklu~eni vo ispravkata. Vo proda`nata cena e sodr`an DDV vo visina od 1.01 godina delovni prostorii.000 denari).0000 denari) od iznosot na prethodniot danok odbien vo 01 godina. bidej}i ne postoi uredna faktura ili ureden carinski dokument za uvozot. Prethodnite danoci kaj koi ne e mo`na odbivka. se vr{i podelba spored ~len 36 od ZDDV na prethodniot danok vo taa godina. Ako dano~niot obvrznik ne go podredil investiciskoto dobro. toj gi koristi prostoriite za celi na negovata novootvorena zabarska ordinacija.01 godina. (3) Promena na okolnostite mo`e da nastapi i pri proda`ba ili koristewe na dobrata za li~ni celi (~len 37 stav 3 od ZDDV). kaj koi se ispolneti uslovite od ~lenovite 33 i 34 od ZDDV (vidi poglavje 79 do 82 od DDVU). . Okolnostite vo poedine~nite kalendarski godini se ocenuvaat odvoeno i sekoja za sebe. Vo toj slu~aj. mart. Rabotnata masa bila nabavena za li~ni celi.000 denari (3/12 od 80. Delovnite prstorii bile koristeni {est meseci za vr{ewe dejnost. Ottuka. periodot na ispravka istekuva na 31. koi bile merodavni za ostvaruvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok vo kalendarskata godina na prvata upotreba na dobroto. koj nastanal pri nabavkata ili proizvodstvoto na investiciskoto dobro.06.04.01 godina. Ottuka proizleguva.95 - kalendarska godina dovede do prva odbivka na prethodniot danok. za osnova na ispravkata mo`at da se zemat samo onie prethodni danoci.01 godina.09. koja go isklu~uva pravoto na odbivka (~len 35 to~ka 1 od ZDDV).2 milioni denari). Vo godinite 02 do 10 se vr{i ispravka na sekoja 1/10 (80. Za godinata 01 se vr{i podelba na prethodniot danok spored ~len 36 od ZDDV (vo vrska so toa. kako da bilo koristeno investiciskoto dobro do krajot na merodavniot period na ispravka i ponatamu za celi na stopanskata dejnost na dano~niot obvrznik. vo ovoj period. Primer 1: Dano~en obvrznik kupuva na 01. iznos za ispravka od 20. nabavkata ili proizvodstvoto kon poleto na negovo stopansko deluvawe. Vo godinata 11. proda`bata i koristeweto na dobrata za li~ni celi se ocenuvaat na na~in.. Pritoa. dano~niot obvrznik gi koristi prostoriite za celi na negovata trgovska dejnost. vidi poglavje 91 od DDVU). Primer: Dano~en obvrznik steknuva rabotna masa na 20.

dodeka za ma{inata na 30. za koj se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok. Poglavje 94 Period na ispravka na prethodniot danok (1) Periodot.11. Na 01.03.04 godina toj steknal ma{ina koja mu bila potrebna za negovata stopanska dejnost.03 godina i trae do 31. Na 01.03. iznesuva na~elno pet godini po po~etokot na namenata. dodeka za prviot kat od objektot periodot na ispravka zapo~nuva da te~e na 01.04. Merodavniot period na ispravka za investiciskoto dobro so ova ne se prekinuva i istiot va`i i ponatamu za steknuva~ot na imotot. Na 01. dali se primenuva pokratok period na ispravka.09. Kaj nedvi`nostite.01 godina.13 godina. Kaj investiciski dobra so pokratok period na amortizacija merodaven e soodvetniot pokratok period na ispravka (~len 37 stav 2 re~enica 2 od ZDDV). Primer 3: Dano~en obvrznik steknal objekt na 20. Bidej}i izgradbata na poedine~nite katovi e zavr{ena vo razli~ni momenti i bidej}i istite zapo~nale da se koristat vo razli~ni momenti. periodot se zgolemuva na deset godini (~len 37 stav 1 od ZDDV). Bidej}i vo ovie slu~ai steknuva~ot stapuva na mestoto na otu|uva~ot. Ako odredeno finalizirano investicisko dobro bide koristeno samo delumno ili necelosno.96 - (4) Prenosot na celokupniot imot ili na del od imotot vo smisla na ~len 5 od ZDDV ne se smeta za promet na dobra.09 godina. dano~niot obvrznik go odbil kako prethoden danok. za sekoj oddelno koristen del od investiciskoto dobro se utvrduva poseben period na ispravka. Poedine~nite periodi na ispravka zapo~nuvaat da te~at otkako soodvetniot del od investiciskoto dobro bil prvpat upotrebuvan. koj go iznajmuva na drug dano~en obvrznik za celi na negovata stopanska dejnost vo periodot od 01.10.11.04. Danokot na dodadena vrednost koj nastanal pri nabavkata na imotot.03 godina.07. koj zapo~nuva so prvata primena na investiciskoto dobro. . za steknuva~ot na pretprijatieto se u{te va`at rokovite na ispravka.11 godina.04.12 godina. Prviot kat e izgraden na 30. (2) Ako odredeno investicisko dobro (na pr. Primer 2: Dano~en obvrznik go prodava celokupnoto pretprijatie na 01.02 godina dano~niot obvrznik prvpat koristel novogradba za celi na negovata stopanska dejnost. od prenosot ne nastanuva obvrska na ispravka na odbivkata na prethodniot danok. So iznajmuvaweto za stanbeni celi oslobodeno od danok. koe go isklu~uva pravoto na odbivka na prethodniot danok (~len 35 to~ka 1 od ZDDV). Periodot na ispravka za prizemjeto zapo~nuva da te~e od 01.03. nastapila promena na okolnostite. Pra{aweto. Periodot na ispravka za objektot istekuva na 30.12. za sekoj kat po~nuva da te~e poseben period na ispravka.02 godina.02 godina i se iznajmuva so po~etok od 01. (5) Ako merodavniot period na ispravka zavr{uva vo tekot na kalendarskata godina.03.07. Vo odnos na objektot i na ma{inata. bidej}i promenata na okolnostite nastapila duri po istek na periodot na ispravka.11 godina dano~niot obvrznik go iznajmuva objektot za stanbeni celi. no ne se vr{i ispravka na prethodnite danoci koi nastanale pri nabavkata na imotot.01 godina do 31.12 godina.02 godina i trae do 31.11.05 godina.. Prizemjeto e izgradeno na 31.06. vo toj slu~aj za celoto investicisko dobro va`i eden edinstven period na ispravka.03 godina i se iznajmuva so po~etok od 01.04. se zemaat predvid samo okolnostite koi nastapile do istek na ovoj period. Steknuva~ot na pretprijatieto prodol`uva da ja vodi stopanskata dejnost na istoto. Primer: Dano~en obvrznik gradi objekt vo periodot od 01 do 03 godina. grade`en objekt) se koristi vo zavisnost od fazata na izgradba i pred zavr{uvaweto na izgradbata. se ocenuva spored periodot na amortizacija koj e voobi~aen za soodvetnoto investicisko dobro.

2 milioni denari = 120.000 denari = 48. objektot se izdava za stanbeni celi.000 denari Primer 2: Registriran dano~en obvrznik. nabavuva na 20. mesecot mart 06 godina se zema predvid pri ispravkata na prethodniot danok (~len 8 stav 3 od DDVP)..000 denari .04. se dobivaat slednite iznosi na ispravka na {teta na dano~niot obvrznik: 05 1/10 od 1. ne se vr{i izmena na utvrdeniot danok za dano~niot period na prvata namena.000 denari 09 1/10 od 1. Iznajmuvaweto za stanbeni celi e oslobodeno od danok bez pravo na odbivka na prethodniot danok spored ~len 23 to~ka 2 od ZDDV i doveduva do promena na okolnostite.000 denari 07 1/10 od 1. Poglavje 95 Postapka na ispravka na odbivkata na prethodniot danok Ispravkata na odbivkata na prethodniot danok se vr{i vo soodvetniot akontativen i dano~en period.03.07.000 denari 11 1/10 od 1. vo koj se promenile okolnostite koi bile merodavni za odobruvawe na pravoto na odbivka na prethodnite danoci.000 denari 10 1/10 od 1.2 milioni denari = 120. Iznajmuvaweto na patni~koto vozilo doveduva do promena na okolnostite za dano~nite periodi.97 - (3) Ako odredeno investicisko dobro stane neupotreblivo pred istek na periodot na ispravka.05.000 denari 04 1/5 od 240. tuku za osnova na ispravkata se zema samo delot koj odgovara na soodvetnite kalendarski meseci. Bidej}i periodot na ispravka zavr{uva na 19. Vo momentot na nabavkata na patni~koto vozilo bilo isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok (~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV). se dobivaat slednite godi{ni iznosi za ispravka vo polza na dano~niot obvrznik: 03 1/5 od 240.2 milioni denari = 120.000 denari. vo godinata 11 se zemaat predvid samo 6/12 od godi{niot period na ispravka. vo koi patni~koto vozilo bilo koristeno i s k l u ~ i v o za celi na iznajmuvaweto (~len 35 to~ka 2 stav 2 alineja b od ZDDV. od toa 9/12 = 90.2 milioni denari = 120.200. Primer 1: Registriran dano~en obvrznik gradi objekt koj go iznajmuva za kancelariski celi od 01. Ako periodot na ispravka istekuva vo ramkite na odreden dano~en period.2 milioni denari = 120. Za osnova na ispravkata vo godinata 05 se zemaat 9/12 od godi{niot iznos za ispravka.000 denari 08 1/10 od 1.000 denari.01 godina patni~ko vozilo koe go koristi za celi na negovata stopanska dejnost.000 denari = 48. Zaradi toa. koj vodi trgovsko pretprijatie. za godinite 05 do 11 se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok. Dano~niot obvrznik izvr{il odbivka na ovoj iznos kako prethoden danok.05 godina. od toa 6/12 = 60.11. Pritoa.2 milioni denari = 120. bidej}i patni~koto vozilo vo taa godina ne se korsitelo isklu~ivo za celi na iznajmuvawe. za posledniot dano~en period ne se zema celokupniot godi{en udel na prethodnite danoci.03.2 milioni denari = 120. Mesecot april 05 godina se zema predvid vo ispravkata. Bidej}i periodot na ispravka zavr{uva na 30.000 denari. poglavje 85 stav 3 do 5 od DDVU). Vo kupoproda`nata cena se sodr`ani 240. Za 02 godina ne se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok.02 godina. ovoj period zavr{uva vo momentot vo koj investiciskoto dobro stanalo neupotreblivo.01 godina.06.06 godina.000 denari danok. Od 15. Pritoa. Danokot na dodadena vrednost sodr`an vo tor{ocite na izgradba iznesuva 1. Od 01.000 denari 06 1/10 od 1. liceto go iznajmuva voziloto. Pritoa. bidej}i promenata na okolnostite nastanala pred 16-ot den od ovoj mesec (soodvetna primena na ~len 8 stav 3 od DDVP).

koj bil obvrzan za registracija ili se registriral doborovlno.000 denari = 48.000 denari = 48. Primer: Odreden dano~en obvrznik e obvrzan za registracija za celi na danokot na dodadena vrednost.000. Na 02. Bidej}i objektot bil koristen po izgradbata za realizacija na promet osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 2 od ZDDV. Dano~niot obvrznik e dol`en vo 06 i 07 godina da vrati po 1/5 od porano odbieniot prethoden danok (12.000 denari. (2) Promena na okolnostite vo smisla na ~len 37 od ZDDV postoi.04 godina na kupuva~. koj go koristi objektot za sopstveni stanbeni celi. Prethodnite danoci koi nastanale pri nabavkata ili proizvodstvoto na investiciski dobra vo periodot vo koj dano~niot obvrznik bil mal pretpriema~ vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV. Imeno. ne mo`at da se odbijat po pat na ispravka na prethodniot danok. (2) Ako investiciskoto dobro se otu|i ili se koristi za li~ni celi spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV vo tekot na soodvetniot period na ispravka. Dano~niot obvrznik go prodava objektot na 01. ne nadminuva 15. Ako za navedeniot dano~en obvrznik nastane obvrskata za registracija vo podocne`na kalendarska godina ili ako istiot dobrovolno se registrira. Vo ispravkata se vklu~uvaat kalendarskata godina na otu|uvaweto ili koristeweto za li~ni celi. Od juli 01 godina objektot se iznajmuva za stanbeni celi.03 godina liceto kupuva ma{ina i vr{i odbivka na prethodniot danok vo visina od 60. koga dano~niot obvrznik..98 - 05 1/5 od 240. za koi se u{te ne zavr{il soodvetniot period na ispravka.000 denari (~len 8 stav 1 DDVP). toa nema da pretstavuva promena na okolnostite vo smisla na ~len 37 od ZDDV. liceto navremeno podnesuva kaj nadle`niot dano~en organ odjava od registarot na dano~ni obvrznici za celi na danokot na dodadena vrednost (~len 51 stav 9 od ZDDV). od toa 3/12 = 12. Primer: Dano~en obvrznik gradi objekt ~ija izgradba zavr{uva vo juni 01 godina.000. Bidej}i negoviot sevkupen promet vo 05 godina ne iznesuva pove}e od 1. dve godini od petgodi{niot period na ispravka se u{te ne izminale. Poglavje 97 Poednostavuvawa pri ispravkata na prethodniot danok (1) Ispravkata na prethodniot danok nema da se vr{i. ispravkata se vr{i za akontativniot ili dano~niot period vo koj nastapilo otu|uvaweto ili koristeweto za li~ni celi. koj otpa|a na tro{ocite za nabavka ili proizvodstvo na odredeno investicisko dobro. postoi promena na okolnostite spored ~len 37 od ZDDV.000 denari. }e premine vo sistemot na neodano~uvawe spored ~len 51 stav 3 od ZDDV. dano~niot obvrznik nema pravo na .000 denari.000 denari 06 1/5 od 240. Vo fakturite na poedine~nite grade`nici se sodr`ani prethodni danoci vo visina od 1. Poglavje 96 Ispravka na odbivkata na prethodniot danok pri promena na odano~uvaweto (1) Mali pretpriema~i vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV nemaat pravo na odbivka na prethodnite danoci (vo vrska so tao.000 denari. vidi poglavje 111 od DDVU).000 denari Ispravkata na odbivkata na prethodniot danok se prijavuva vo sekoja od akontativnite i godi{nite DDV-prijavi od periodot na ispravka. pri {to vo akontativnite DDV-prijavi godi{niot iznos na ispravka se utvrduva na nivo na soodvetniot presmetkoven period (mesec ili trimese~je). dokolku prethodniot danok.000 denari. Vo ovoj slu~aj se vr{i ispravka na prethodnite danoci za site investiciski dobra. Bidej}i dano~niot obvrznik e mal pretpriema~ vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV od 06 godina. kako i slednite kalendarski godini koi se del od periodot na ispravka (~len 8 stav 2 od DDVP).07. bidej}i negoviot sevkupen promet vo 01 godina go nadminal iznosot od 1.000.01.000 denari).

prethodni turisti~ki uslugi) koi se nameneti neposredno za turistite (~len 38 stav 1 od ZDDV). vr{i turisti~ki uslugi. nezavisno od ~len 3 do 8 od ZDDV. 3. na primer vo hoteli. transfer ili izleti. mar`a) i toa bez danokot na dodadena vrednost (~len 38 stav 3 od ZDDV. smestuvaweto na turistite. koi dano~niot obvrznik (tur-operator) gi vr{i sprema turistot vo svoe ime. Poglavje 99 Pole na primena na posebnite odredbi (1) Spored ~len 38 stav 1 od ZDDV. Proda`bata na objektot ne e oslobodena od danok spored ~len 23 to~ka 1 od ZDDV. na primer prevoz do mestoto na turisti~kiot prestoj i nazad. vidi poglavje 100 stavovi 10 i 11 od DDVU).. (3) Nezavisno od ~len 52 stav 2 to~ka 1 alineja a) od ZDDV. na pr. prevozot na turisti. Vo fakturite za turisti~kite uslugi vo smisla na ~len 38 od ZDDV ne e dozvoleno oddelno iska`uvawe na danokot na dodadena vrednost (~len 20 stav 4 od DDVP). 3. Za dano~niot obvrznik proizleguva pravo na ispravka na prethodniot danok za presmetkovniot period juli 04 godina vo visina od 700. vidi poglavje 100 stavovi 2 i 3 od DDVU). vo vrska so toa. kako posledica na toa. vidi stav 2 do 5 od ova poglavje) i 2. ishranata za turistite. (4) Vo onoj del od turisti~kite uslugi. vo vrska so toa. posebnata odredba od ~len 38 od ZDDV gi sodr`i slednite otstapuvawa: 1. vo vrska so toa. vidi poglavje 100 stav 4 do 9 od DDVU). za koi nastapuva vo svoe ime sprema turistite (vo vrska so toa. Kon ~len 38 od ZDDV Poglavje 98 Posebni odredbi za tur-operatori (Op{to) (1) Nezavisno od op{tite odredbi od zakonot. no za koi koristi vlezni ispolnuvawa na treti lica (t. Nezavisno od ~len 16 do 19 od ZDDV. Nezavisno od ~len 33 i ~len 34 od ZDDV.000 denari). 2.99 - odbivka na prethodniot danok sodr`an vo tro{ocite na izgradba (~len 35 to~ka 1 od ZDDV). vo pogled na odano~uvaweto na turisti~ki uslugi e predvidena posebna forma na odano~uvawe dadena vo ~len 38 od ZDDV. pansioni ili letuvali{ta. vidi stav 7 do 9 od ova poglavje). Ovaa posebna odredba va`i za turisti~ki uslugi. vo vrska so toa. doveduva do promena na okolnostite. tuku e odano~ena kako prv promet i. evidenciskite obvrski vo vrska so utvrduvaweto na dano~nata osnova se ispolnuvaat preku evidencijata propi{ana vo ~len 9 od DDVP. (2) Nasproti op{tite odredbi od Zakonot za danokot na dodadena vrednost. za koj ne se utvrdeni posebni odredbi (vidi stav 2 i stav 3 od ova poglavje) va`at op{tite odredbi od Zakonot za danokot na dodadena vrednost. Turisti~ki uslugi (2) Za turisti~ki uslugi osobeno se smetaat: 1. vo hoteli ili restorani. posebnite odredbi za tur-operatori va`at za dano~niot obvrznik. za dano~na osnova na edinstvenata usluga se smeta razlikata me|u turisti~kata cena i cenata na prethodnite turisti~ki uslugi (tn. Turisti~kite uslugi izvr{eni od strana na tur-operatorot se smetaat. dokolku: 1.000 denari (7/10 od 1. Vo vrska so poleto na primena na ovaa posebna odredba vidi poglavje 99 od DDVU. 4. ne e dozvolena odbivka na prethodniot danok za primenite prethodni turisti~ki uslugi (~len 38 stav 4 od ZDDV. za edna edinstvena usluga (~len 38 stav 2 re~enica 1 od ZDDV.000. . vidi poglavje 100 stav 1 od DDVU).n. 2. Mestoto na edinstvenata usluga se utvrduva spored ~len 14 stav 1 od ZDDV (~len 38 stav 2 re~enica 2 od ZDDV. pritoa koristi prethodni turisti~ki uslugi (vo vrska so toa.

Vo vrska so dano~nata osnova vo ovie slu~ai. vidi poglavje 28 od DDVU. 5. po pravilo. Za prethodni turisti~ki uslugi mo`at da se zemat predvid site turisti~ki uslugi (stav 2 do 4 od ova poglavje) koi bi gi koristel turistot dokolku bi go sprovel patuvaweto samostojno. Pritoa e seedno. sproveduvaweto manifestacii za informirawe ili zabava na turistite. Turisti~ki predispolnuvawa (7) Primenata na posebnite odredbi spored ~len 38 od ZDDV zavisi od toa. poglavje 9 stav 3 i stav 4 od DDVU). vo turisti~ki ponudi ili prospekti. na pr. bez ogled na toa. Celta na turisti~koto patuvawe pritoa ne e bitna. Isto taka. Posreduvawe na turisti~ki ispolnuvawa (6) Za posreduvaweto na turisti~ki uslugi (na pr. Posreduvaweto vo prevozot na lica vo me|unarodniot vozdu{en soobra}aj e oslobodeno od danok spored ~l.n. Vo vrska so mestoto na posredni~oto ispolnuvawe. vo neposreden praven odnos so turistot. koj vr{i turisti~ki uslugi vo svoe ime. dali dano~niot obvrznik. dali istite pretstavuvaat edinstven predmet na stopanskata dejnost na dano~niot obvrznik. istiot stapuva. vo koj dano~niot obvrznik (tur-operator) pritoa nastapuva sprema turistot (primatel na ispolnuvaweto) vo svoe ime i so toa vr{i sopstven promet (a ne posreduvawe). Odano~uvaweto na posredni~ki uslugi se vr{i spored op{tite odredbi od ZDDV.) i tur-operatorot i  ­  me|u tur-operatorot i turistot (primatel na ispolnuvaweto). na pr. 38 od ZDDV. pridru`bata na turistite od strana na vodi~ na turisti~koto patuvawe. Taka. 24 to~ka 5 i to~ka 9 od ZDDV (vidi poglavje 65 od DDVU). osobeno prevozot. bez vklu~uvawe na turoperator. dali prethodni turisti~ki uslugi se koristat vo zemjata ili vo stranstvo. vr{i turisti~ki uslugi vo ovoj del vo smisla na ~len 38 od ZDDV. razgleduvawe na okolinata. So toa {to organizatorot na turisti~ki paket aran`mani e samostojno odgovoren za besprekorniot tek na turisti~koto patuvawe. Odredbata ima osobeno zna~ewe za organizatorite na turisti~ki paket aran`mani. Postoeweto na posreduvawe bara dejstvuvawe vo tu|o ime i za tu|a smetka (vidi. hotelot. smestuvaweto i ishranata. dali za istite bil naplaten stranski ili doma{en danok na promet (danok na dodadena vrednost). poseti vo teatar. (4) Dano~niot obvrznik-rabotodavec. od strana na turisti~ki agencii) ne va`i ~l. ne e bitno. itn. Nastapuvawe vo svoe ime (5) Za turisti~kite uslugi va`at posebnite odredbi od ~len 38 od ZDDV vo onoj del.100 - 4. ne e bitno. Turisti~ko ispolnuvawe vo smisla na ~len 38 stav 1 od ZDDV postoi i koga dano~niot obvrznik vr{i samo edno turisti~ko ispolnuvawe. Isto taka. Vo ovoj slu~aj nastapuvaat dva pravni odnosa i so toa doa|a do dvojna razmena na prometi:  ­  me|u nositelot na ispolnuvaweto (prevoznik. Od taa pri~ina. {to pretstavuva nastap vo svoe ime. vidi poglavje 100 stav 7 od DDVU. no koj go koristi neposredno turistot. Za prethodni turisti~ki uslugi se smeta sekakov vid na promet koj go vr{i treto lice sprema dano~niot obvrznik. koristi za taa cel prethodni turisti~ki uslugi. Sepak. za prethodna turisti~ka usluga se . koj na svoite vraboteni im stava na raspolagawe turisti~ki patuvawa bez nadomestok ili po bagatelna cena (motivacioni. iznajmuvawe na vikendi~ki bez prevoz i ishrana. kako i vo presmetkite. (3) ^len 38 od ZDDV va`i za site dano~ni obvrznici koi vr{at turisti~ki uslugi. isto taka. na primer. ne e potrebno dano~niot obvrznik da vr{i zbir na poedine~ni prometi. poseta na turisti~ki lokacii so vodi~. dali turisti~kite uslugi se vr{at vo ramkite na odredeno patuvawe vo zemjata ili vo stranstvo. ili t. odano~uvaweto spored ~len 38 od ZDDV mo`e da se zeme predvid i za lingvisti~ki ili studiski patuvawa. "incentive-patuvawa"). Pritoa e merodavno nastapuvaweto sprema turistite..

prevozni ili hotelski kapaciteti). vo koj dano~niot obvrznik vr{i turisti~ki uslugi so anga`irawe sopstveni sredstva. se zapazuvaat slednite odredbi: 1. posredni~kite uslugi na samostojni turisti~ki biroa za potrebite na tur-operatori. Primer: Tur-operatorot T vr{i prevoz na turisti so sopstven avtobus vo ramkite na odreden turisti~ki paket aran`man. na pr. (9) Kon prethodnite turisti~ki uslugi ne se vbrojuvaat. zna~i ne se smeta za edinstvena usluga tuku za mno`ina na turisti~ki uslugi. vo slu~aj na turisti~ki paket . koga dano~niot obvrznik vr{i turisti~ki uslugi delumno so koristewe na prethodni turisti~ki uslugi. pridru`bata na turistite od strana na vraboten turisti~ki vodi~. zna~i vo slu~ai. ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV. (8) Kako izdatoci za prethodni turisti~ki uslugi se smetaat i tro{ocite koi dano~niot obvrznik mora da gi plati vrz dogovorna osnova za neiskoritenite kapaciteti (na pr. Me{oviti turisti~ki uslugi (12) Slu~ajot na me{oviti turisti~ki uslugi postoi.101 - smeta i me|unarodniot prevoz na patnici koj e osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 19 ili spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV. Nasproti toa. na svoja odgovornost i za svoja smetka. Za anga`man na sopstveni sredstva se smeta i slu~ajot. Zaradi razli~niot tretman na dvete grupi na ispolnuvawa. me|unarodniot prevoz na lica e osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 19 ili spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV. 2. vo koi ne se koristat prethodni turisti~ki uslugi (prometi na treti lica). prevoznikot vr{i prevoz sprema dano~niot obvrznik..aran`man). pri {to se vr{i poedine~na ocenka na sekoj od tie uslugi. vidi poglavje 100 stav 9 od DDVU. delumno so vklu~uvawe na sopstveni sredstva. dokolku dano~niot obvrznik se poslu`i so prevoznik zaradi izvr{uvawe na prevozot. koga dano~niot obvrznik iznajmuva avtobus bez voza~. sopstven hotel. Turisti~ki ispolnuvawa so sopstveni sredstva (10) Posebniot na~in na odano~uvawe spored ~len 38 od ZDDV ne va`i vo onoj del. koj se smeta za turisti~ko predispolnuvawe. mora da se izvr{i podelba na edinstvenata turisti~ka cena (na pr. na odano~uvawe podle`at samo soodvetnite poedine~ni turisti~ki uslugi izvr{eni vo zemajta. Nasproti toa. (11) Za turisti~kite uslugi so anga`man na sopstveni sredstva va`at op{tite odredbi od ZDDV. Smestuvaweto i ishranata se vr{at vo hotel na treto lice. 3. vo koj dano~niot obvrznik koristi prethodni turisti~ki uslugi. Vo ovie slu~ai se primenuva ~len 38 od ZDDV samo vo onoj del. sopstveni prevozni sredstva. turisti~koto ispolnuvawe so anga`man na sopstveni sredstva nema da postoi. na pr. Za razlika od turisti~kite uslugi za koi se primenuva ~len 38 od ZDDV. Vo ovoj slu~aj. Pri patuvawa koi se protegaat i vo stranstvo. Pritoa. organiziraweto na turisti~ki paket aran`man se ureduva spored op{tite na~ela na danokot na dodadena vrednost. za prevozniot promet (vidi poglavje 25 od DDVU). Vo vrska so utvrduvaweto na dano~nata osnova kaj me{oviti turisti~ki uslugi. za smestuvaweto turisti (vidi poglavje 26 od DDVU). koj go vr{i prevozot vo svoe ime. smestuvaweto i ishranata podle`at na posebnite odredbi od ~len 38 od ZDDV. Prevozot podle`i na odano~uvawe spored op{tite odredbi (vidi stav 11 to~ka 2 od ova poglavje). Poglavje 100 Va`ewe na posebnite odredbi vo konkretni slu~ai Edinstvo na uslugite . ~len 14 stav 2 to~ka 1 od ZDDV. ~len 14 stav 1 od ZDDV. za ishranata (predavawe na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto) i za pridru`bata na turistite od strana na vraboteni turisti~ki vodi~i (vidi poglavje 24 od DDVU).

Pritoa. se raboti za usluga od poseben vid. dano~na osnova pretstavuva ostanatata neto-mar`a. a ne mestoto na sozdavaweto na patuvaweto. Ova mesto na uslugata va`i bez ogled na toa. (3) Koga tur-operator rezidenten vo stranstvo prodava preku svoi podru`nici vo zemjata turisti~ki patuvawa. turoperatorot ima mo`nost na utvrduvawe na zaedni~ka mar`a za odredeni grupi na turisti~ki uslugi.140 h 19 119 .860. toj ima i mo`nost da ja utvrduva mar`ata vo eden zbir za site turisti~ki uslugi izvr{eni vo tekot na odreden dano~en period (kalendarska godina). kade {to se nao|a podru`nicata.000.1.-.140. Bidej}i danokot na dodadena vrednost ne e sostaven del od dano~nata osnova (~len 38 stav 3 re~enica 2 od ZDDV). na pr. Kaj dvata iznosa se raboti za bruto-iznosi (vklu~uvaj}i go eventualniot makedonski ili stranski danok na dodadena vrednost). Spored toa. za site turisti~ki patuvawa vo tekot na odreden period (sezona) na edno mesto na krajna destinacija ili vo odredeno podra~je na krajna destinacija.). mar`a). vidi poglavje 24 od DDVU).-. Ottuka sledi.MKD Prethodni turisti~ki uslugi (vklu~uvaj}i makedonski i stranski .. smestuvawe. Spored niv. dokolku istite se opfateni so posebnite odredbi od ~len 38 od ZDDV. ishrana itn. vo toj slu~aj za utvrduvaweto na mestoto na uslugata se poa|a od te`i{teto na izvr{enite uslugi spored op{tite kriteriumi na opredeluvawe na mestoto na uslugata (vidi poglavje 24 stav 7 od DDVU). od kade {to turisti~kata usluga fakti~ki se izvr{uva (vo vrska so toa.-. mesto na uslugata e mestoto vo koe tur-operatorot ima svoe fakti~ko sedi{te ili podru`nica. Primer 1: Turisti~ka cena 30.22. Vo toj slu~aj.MKD Sodr`an DDV 7. Zaradi toa.MKD (5) Presmetuvaweto na mar`ata za sekoe turisti~ko ispolnuvawe mo`e kaj turisti~kite paket-aran`mani da dovede do zna~itelni te{kotii. ne mo`e da se koristi pri odano~uvaweto na edinstvenata usluga. koi se opfateni so posebnite odredbi od ~len 38 stav 1 od ZDDV (vidi poglavje 99 od DDVU). deka na pr.140. No. Dano~na osnova (4) Dano~na osnova za edinstvenoto turisti~ko ispolnuvawe (stav 1 od ova poglavje) spored ~len 38 stav 3 re~enica 1 od ZDDV e razlikata me|u turisti~kata cena koja ja pla}a turistot i izdatocite na tur-operatorot za prethodnite turisti~ki uslugi nara~ani od tur-operatorot (t. koi gi sozdal vo stranstvo preku nabavka i spojuvawe na prethodnite turisti~ki uslugi. odredena dano~na povlastica koja bi do{la predvid za poedine~ni sostavni delovi na uslugata (na pr. turisti~koto patuvawe se smeta za izvr{eno vo mestoto vo zemjata. Bidej}i pri zasmetuvaweto na turisti~kite uslugi kon odredena podru`nica e merodavno te`i{noto mesto na izvr{uvaweto na prometot (proda`bata) na turisti~koto patuvawe. prevozot). Mesto na turisti~kata usluga (2) Mestoto na edinstvenata turisti~ka usluga se utvrduva spored ~len 14 stav 1 od ZDDV (~len 38 stav 2 re~enica 2 od ZDDV). osobeno vo pogled na klasifikacijata na soodvetnite prethodni turisti~ki uslugi.-MKD Dano~na osnova (neto-mar`a) 6. ~len 38 stav 3 re~enica 4 od ZDDV predviduva olesnuvawa.000.n. kade fakti~ki se izvr{uvaat poedine~nite sostavni delovi od edinstvenoto turisti~ko ispolnuvawe (prevoz. .-danok) MKD Razlika (bruto-mar`a) 7. istiot se odzema od bruto-mar`ata (vo vrska so presmetuvaweto na danokot od bruto-iznosi.102 - (1) Site turisti~ki uslugi izvr{eni sprema turistot (primatelot na ispolnuvaweto) vo ramkite na sproveduvaweto na odredeno patuvawe. vidi poglavje 70 stav 4 od DDVU). se smetaat za edna edinstvena usluga (~len 38 stav 2 re~enica 1 od ZDDV).

mo`e vo akontativnite DDV-prijavi da se iska`uvaat kako dano~na osnova proceneti iznosi koi se utvrduvaat vrz osnova na kalkulaciite ili iskustvata od prethodnite godini.924.000. turoperatorot pla}a sevkupno 900. Pravoto na odbivka na prethodni danoci za prethodnite turisti~ki uslugi otpa|a spored ~len 38 stav 4 od ZDDV (vidi stav 10 od ova poglavje). Na prethodni turisti~ki uslugi za smestuvawe. . Delot od delnicata vo zemjata e osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 19 od ZDDV (vidi poglavje 55 od DDVU).MKD ZDDV Prethodni turisti~ki uslugi . Organizatorot go sproveduva patuvaweto so sopstven avtobus. Turisti~ka cena 1.-119 MKD Dano~na osnova (neto-mar`a) 189.000 denari otpa|aat na tro{oci za prevoz (= 25%) i 900. (8) Pri avansni pla}awa za turisti~ki patuvawa. koi tur-operatorot gi izvr{uva delumno so koristewe na prethodni turisti~ki uslugi i delumno so anga`irawe sopstveni sredstva (poglavje 99 stav 12 od DDVU).-.000 h 19 = .900.000.000 denari.-.076. obvrskata za podnesuvawe na akontativni DDV-prijavi ostanuva da va`i.000 denari.-MKD Razlika (bruto-mar`a) 225.000 denari po lice. Turisti~kata cena iznesuva 30. Dokolku vo ovie slu~ai se u{te ne e utvrdena visinata na mar`ata za turisti~kite uslugi realizirani vo presmetkovniot period.000.35. Vo ovoj soodnos se vr{i i podelba na turisti~kata cena. bidej}i ovie izdatoci se ednakvi na izdatocite na dano~niot obvrznik za nabavka na prethodnite turisti~ki uslugi. Vo ovie slu~ai ne e merodavna mar`ata. namesto turisti~kata cena merodavni se izdatocite na dano~niot obvrznik nastanati za sproveduvaweto na turisti~koto patuvawe (~len 38 stav 3 re~enica 3 i ~len 19 stav 1 to~ka 2 od ZDDV).-.000 denari (=75%) na tro{oci za prethodni turisti~ki uslugi. sopstveniot promet se presmetuva vo visina na tro{ocite napraveni za taa cel (vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost). 38 od 1. vo toj slu~aj.-MKD Ostatok od cenata za turisti~ki predis-polnuvawa vo smisla na ~l. ishrana i razgleduvawe turisti~ki lokacii.MKD Sopstven prevoz (=25%) .000 denari. za celi na presmetka na mar`ata se izzemaat turisti~kite uslugi izvr{eni so sopstveni sredstva (sopstven promet) i toa na~elno vo procentualen soodnos kon prethodnite turisti~ki uslugi..375. Prevozot so sopstven avtobus ne podle`i na odano~uvawe so DDV vo pogled na delnicata vo stranstvo (vidi poglavje 25 od DDVU). zna~i sevkupno 1. 300.000. Primer 2: Tur-operator vo Skopje organizira turisti~ki paket aran`man so avtobus za 50 lica vo Turcija.103 - (6) Preku olesnuvawata pri utvrduvaweto na dano~nata osnova (stav 5 od ova poglavje).125. (7) Ako odreden dano~en obvrznik-rabotodavec stava na raspolagawe besplatno ili po bagatelna cena turisti~ki patuvawa za svoite vraboteni (vidi poglavje 99 stav 4 od DDVU).500. (9) Kaj me{oviti turisti~ki uslugi.000 denari. koi se odano~uvaat spored ~len 31 stav 2 od ZDDV.MKD Vo razlikata sodr`an DDV 225.-. Tro{ocite za taa cel iznesuvaat 300.200. Pritoa.MKD Tur-operatorot e dol`en dadeniot iznos da go odano~i so op{tata dano~na stapka (19%).000. od pri~ini na poednostavuvawe se dozvoluva dano~nata osnova (delot koj pretstavuva mar`a) da se utvrdi po pat na procenka koja odgovara na fakti~kata situacija. Od sevkupnite tro{oci vo visina od 1.500.

kako i za iznajmuvaweto kancelariski prostorii i telekomunikaciskite tro{oci) i za posredni~kite provizii na treti turisti~ki agencii. Pritoa. pravoto na odbivka na prethodni danoci ostanuva da va`i vo slu~aj na ispolnuvawe na uslovite od ~len 33 do 36 od ZDDV i toa za prethodni danoci koi otpa|aat na vlezni ispolnuvawa koi ne pretstavuvaat prethodni turisti~ki uslugi. Akontativnite DDV-prijavi mo`at da gi potpi{uvaat i opolnomo{teni lica navedeni vo Prijavata za registracija DDV-01. Dano~niot obvrznik ne e spre~en nitu pri postoeweto na vakvi akontativni DDV-prijavi da bara isplata na pobaruvawa od izminati presmetkovni periodi. odnosno godi{na DDV-prijava za sekoja kalendarska godina (dano~en period) preku podnesuvawe na slu`beniot formular DDV-04. So toa. koj eventualno treba da se proceni na godi{no nivo . Sepak. Ako. Vo vrska presmetuvaweto na sevkupniot promet. za prethodni danoci za kancelariski tro{oci. se prijavuvaat i danocite dolguvani spored ~len 32 to~ka 4 i ~len 55 stavovite 1 i 2 od ZDDV. Kon ~len 39 do 45 od ZDDV Poglavje 101 Prijavuvawe i pla}awe na danokot na dodadena vrednost Op{to (1) Dano~nite obvrznici koi se zapi{ani vo Registarot na obvrznici za danokot na dodadena vrednost.. na pr. kako i prethodnite danoci koi proizleguvaat od primenata na ~len 37 od ZDDV. vo ovie slu~ai otpa|a mo`nosta za vra}awe na prethodniot danok vo ramkite na posebni postapki spored ~len 46 od ZDDV i ~len 11 od DDVP. Dano~ni obvrznici ~ij svekupen promet (~len 51 stav 2 od ZDDV) vo izminatata kalendarska godina ne iznesuval pove}e od 25 milioni denari. (11) Zabranata na odbivka na prethodni danoci va`i i za tur-operatori rezidentni vo stranstvo koi koristat prethodni turisti~ki uslugi vo zemjata.duri i vo slu~ai na zapo~nuvawe so vr{ewe na stopanskata dejnost . . se dol`ni za sekoj presmetkoven period da podnesuvaat akontativna DDV-prijava. se dol`ni akontativnata prijava da ja podnesuvaat trimese~no. Godi{nata DDV-prijava se potpi{uva svoera~no od strana na dano~niot obvrznik. (5) Dano~niot obvrznik e dol`en vo rok od 15 dena po istek na soodvetniot presmetkoven period da ja podnese akontativnata DDV-prijava i da go plati presmetaniot danok na dodadena vrednost. site prethodni danoci koi mo`at da se odbijat. Promeni na opolnomo{teni lica se prijavuvaat po pismen pat kaj Upravata za javni prihodi. (2) Akontativnata DDV-prijava i Godi{nata DDV-prijava mora da gi sodr`at site prometi i danokot koj se presmetuva na niv. kako i promenite koi nastanale spored ~len 22 od ZDDV vo tekot na soodvetniot presmetkoven ili dano~en period. Prijavuvawe i pla}awe na danokot na dodadena vrednost za presmetkovniot period (4) Presmetkoven period e kalendarskiot mesec. nasproti obvrskata za toa spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV. vo takviot slu~aj ne nastanal danok za soodvetniot presmetkoven period nitu od vonredni pravni osnovi nitu postoi odbivka na prethoden danok. pokraj toa.104 - Zabrana na odbivka na prethodni danoci (10) Spored ~len 38 stav 4 od ZDDV ne e dozvolena odbivka na prethodnite danoci koi otpa|aat na prethodnite turisti~ki uslugi. vo toj slu~aj istoto se prijavuva so vnesuvawe "0" vo poleto 15 od formularot DDV-04. Akontativnata DDV-prijava se podnesuva i vo slu~ai koga ne e izvr{en odano~en promet. (3) Odredbite vo vrska so op{tata postapka na odano~uvawe (~len 39 do 45 od ZDDV) i odredbite utvrdeni vo vrska so toa vo poglavje 101 do 105 DDVU va`at i za dano~ni obvrznici koi ne se registrirale.se uka`uva na objasnenijata vo poglavje 110 od DDVU. kancelariski ma{ini i kancelariski materijal.

(2) Odredbite od stav 1 re~enici 1 i 2 soodvetno se primenuvaat i za ispravki na godi{ni dano~ni prijavi. (2) Dano~niot obvrznik e dol`en prijaveniot ili utvrdeniot danok na dodadena vrednost da go uplati na `iro-smetkite utvrdeni so posebni propisi. godi{nata DDV-prijava se podnesuva vo rok od 15 dena po istek na kalendarskiot mesec. licata A i B neovlasteno izvr{ile odbivka na prethodni danoci vo visina od 3. Bidej}i vi{okot na danok kaj liceto B iznesuva pove}e od 1.000 denari. dano~niot obvrznik e dol`en da izvr{i ispravka na Akontativnata DDV-prijava za soodvetniot presmetkoven period.000 denari. Vrz osnova na izvr{eni gre{ki vo knigovodstvenata evidencija. Ako dano~niot obvrznik ja koristi odredbata za celi na poednostavuvawe od poglavje 102 stav 1 od DDVU. Danokot se pla}a vo rok od 15 dena po denot na dostavuvawe na re{enieto za utvrduvawe danok. Poglavje 103 Utvrduvawe i pla}awe na danokot (1) Ako ne bila podnesena DDV-prijava vo propi{anite rokovi ili ako se utvrdeni otstapuvawa od podatocite na dano~niot obvrznik. a dano~niot obvrznik B danok od 400.01 da podnese godi{na DDV-prijava za dano~niot period od 1 januari do 20 noemvri 01 godina.105 - Prijavuvawe i pla}awe na danokot za dano~niot per iod (6) Dano~niot obvrznik e dol`en do krajot na fevruari od slednata kalendarska godina da podnese godi{na DDV-prijava za izminatiot dano~en period (kalendarska godina) i da go plati presmetaniot danok na dodadena vrednost. B mo`e da ~eka so ispravkata do podnesuvaweto na Godi{nata DDV-prijava za kalendarskata godina 01.01 godina na liceto B.. Primer: Dano~niot obvrznik A prijavil za presmetkovniot period maj 01 godina danok od 100. Godi{nata DDV-prijava se podnesuva i vo slu~ai koga ne nastanale promeni nasproti akontativnite DDV-prijavi. vo toj slu~aj se zemaat predvid danoci. ako vo presmetkovniot period za koj se vr{i ispravka se prijavuva vi{ok ili kusok na danok vo visina pomala od 1. no pomalku od 1% od akontativno prijaveniot danok.11. prethodni danoci i iznosi za odbivawe.000 denari. vo koj se prestanalo so vr{eweto na stopanskata dejnost. za koi dosega ne bila izvr{ena ispravka. Dostavuvaweto akontativna DDV-prijava za presmetkovniot period noemvri 01 godina ne e potrebno. Pri podnesuvaweto na ispravka na Akontativna DDV-prijava ne e dozvoleno naveduvawe edinstveno na razlikata vo iznosite. Vo slu~aj . mo`e da se prijavi ispravka vo Godi{na DDV-prijava. Primer: Dano~niot obvrznik A ja prodava svojata pe~atnica na 20. Od pri~ini na poednostavuvawe. Gre{kite bile zabele`ani pri sreduvaweto na knigovodstvoto vo septemvri 01 godina.000 denari ili vo iznos pomal od 1% od akontativno prijaveniot danok. A e obvrzan do 15. (7) Ako dano~niot obvrznik prestane so vr{eweto na svojata stopanska dejnost vo tekot na kalendarskata godina. danokot na dodadena vrednost se utvrduva so re{enie od strana na Upravata za javni prihodi. Liceto A e obvrzano da podnese vo septemvri 01 godina ispravka na Akontativnata DDV-prijava za mesec maj 01 godina.12.800 denari. danoci ili iznosi na danoci vo oderedena Akontativna DDV-prijava. Prijavuvaweto edinstveno na razliki vo iznosite ne e dozvoleno. Poglavje 102 Ispravka na DDV-prijavi (1) Dokolku se utvrdi deka neto~no ili necelosno bile prijavuvani prometi. Vo godi{nata DDV-prijava se iska`uva soodvetniot sevkupen iznos na dano~nata osnova. danokot i prethodniot danok.

Vonrednata DDV-kontrola vo prv red se odnesuva na proverkata na fakti~ki podatoci i situacii koi mo`at da dovedat do kone~no nepla}awe na danok ili do neopravdana isplata na prethodni danoci. iznosot se ispla}a vo rok od 30 dena po istek na denot na podnesuvawe na akontativnata DDV-prijava. (2) Sproveduvaweto itna DDV-kontrola e neophodno. Ako dano~niot obvrznik pobara isplata. mali pretpriema~i.106 - na propu{tawe na rokot za pla}awe. vo vrska so toa vidi poglavje 121 stav 2 to~ki 1 i 5 od DDVU). Dano~ni obvrznici. se dol`ni danokot dolguvan spored ~len 55 stav 1 od ZDDV da go prijavat i da go platat so podnesuvawe na akontativna DDV-prijava za presmetkovniot period na izdavawe na fakturata i na godi{na DDV-prijava za soodvetniot dano~en period. Pokraj toa.1%. dano~niot organ odlu~uva dali da se sprovede vonredna DDV-kontrola. kaj koi se ispolneti uslovite od ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV. danokot na dodadena vrednost se napla}a prisilno spored odredbite od Zakonot za personalen danok na prihod. Za sekoj den zadocnuvawe se napla}a kamata po stapka od 0. presmetkoven period e na~elno kalendarskoto trimese~je.1% za sekoj den zadocnuvawe. ne te~e rokot od 30 dena naveden vo stav 1 od ovoj ~len. iznosot se ispla}a bez posebno barawe vo rok od 30 dena po denot na podnesuvawe na prijavata. Poglavje 105 Sproveduvawe vonredni DDV-kontroli (1) Nezavisno od drugi vidovi na kontrola od strana na dano~nite organi. se vr{at vonredni DDV-kontroli za presmetkovnite periodi od strana na stru~ni dano~ni kontrolori. dokolku dano~niot obvrznik bara vra}awe na vi{ok na prethodni danoci ili na porano prenesen vi{ok na prethodni danoci. Zaradi izbegnuvawe na zagubi vo dano~nite prihodi i zaradi . (2) Se' dodeka dano~niot organ e popre~uvan vo kontrolata na akontativnata ili godi{nata DDV-prijava po vina na dano~niot obvrznik. se vr{i postojana proverka na pra{aweto. lica koi ne se dano~ni obvrznici. Ako od godi{nata DDV-prijava proizleguva pobaruvawe za dano~niot obvrznik. osven vo slu~ai so mal dano~en efekt. (4) Lica koi dolguvaat danoci isklu~ivo spored ~len 55 stav 1 od ZDDV (na pr.. Poglavje 104 Isplata na DDV-pobaruvawa vo ramki na op{tata postapka na odano~uvawe (1) Ako prethodniot danok za soodvetniot presmetkoven period e pogolem od danokot na dodadena vrednost presmetan za izvr{eniot promet. dali dano~niot obrznik gi prijavil celosno i navremeno nadomestocite. se dol`ni ovoj danok da go prijavat i da go platat vo rok od 5 rabotni dena po izdavawe na fakturata. kako i vo slu~ai koga vo godi{nata prijava e istaknato pobaruvawe za isplata. vo toj slu~aj postoi obvrska na podnesuvawe akontativna DDV-prijava samo za presmetkovnite periodi vo koi se dolguva danok na dodadena vrednost spored ~len 32 to~ka 4 od ZDDV. javno-pravni tela. (3) Ako pobaruvaweto ne se isplati vo rok od 30 dena ili vo rokot spored stav 2 od ovoj ~len. Ako se pojavi somne` vo vrska so podatocite dadeni od dano~niot obvrznik vo samata akontativna ili godi{na DDV-prijava i ako istiot ne mo`e da se ras~isti po pat na interna kontrola. pobaruvaweto se prenesuva na sledniot presmetkoven period. Pritoa. Bidej}i zasmetuvaweto i isplatata na prethodnite danoci se vr{i u{te vo ramkite na akontativnata DDV-postapka. (3) Ako danokot na dodadena vrednost go dol`at lica kaj koi ne se ispolneti uslovite od ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV (na pr. mali pretpriema~i) za promet izvr{en od dano~ni obvrznici koi ne se rezidenti vo zemjata. osven ako ne se vr{i prebivawe so zaostanati danoci ili kamati za zaostanatite danoci. ne mo`e da se ~eka so kontrolata na sporni slu~ai do denot na prijavuvawe i utvrduvawe na danokot na dodadena vrednost za soodvetniot dano~en period ili do denot na sproveduvaweto na op{ta dano~na kontrola. osven ako ne treba da se izvr{i prebivawe so zaostanati danoci ili so zatezni kamati po osnov na zaostanati kamati. na dano~niot obvrznik mu se ispla}a i kamata po stapka od 0.

(3) Detalni upatstva vo vrska so sproveduvaweto vonredni DDV-kontroli. vo koja dano~niot obvrznik e rezidenten. Postapkata na vra}awe }e se primeni. Za nabavkata na materijalite za popravka mu bil fakturiran makedonski danok na dodadena vrednost od 50.000 denari. Primer 3: Dano~en obvrznik so sedi{te vo dr`ava. Za nabavkata na gorivo vo zemjata mu bil fakturiran vo tekot na celata kalendarska godina makedonski DDV vo visina od 40. Primer 2: [pediter so sedi{te vo dr`ava sprema koja e vospostaveno na~eloto na reciprocitet. vr{i me|unaroden prevoz na dobra.. Postapkata na vra}awe se primenuva. Primer 1: Dano~en obvrznik so sedi{te vo dr`ava sprema koja e vospostaveno na~eloto na reciprocitet. bidej}i ne bil izvr{en promet vo zemjata i so toa se ispolneti uslovite od ~len 11 stav 1 to~ka 1 od DDVP. Postapkata na vra}awe }e se primeni. Pokraj toa. Prethodniot danok se vra}a samo vo slu~aj na postoewe na reciprocitet. vo slu~aj na naplata na vakviot danok. Vo slu~aite od ~len 11 stav 1 to~ka 3 od DDVP. ne se napla}a nikakov danok na promet ili drug sli~en danok ili. zaradi izbegnuvawe na dvojno odano~uvawe ne mora da postoi reciprocitet. osobeno vo pogled na podra~jata na kontrola. od preventivni pri~ini). ako istiot mu se vra}a na dano~niot obvrznik rezidenten vo zemjata (~len 11 stav 3 od DDVP). bidej}i dano~niot obvrznik vr{el samo promet vo zemjata koj e osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 3 od ZDDV (~len 11 stav 1 to~ka 2 od DDVP).000 denari. . Vo fakturata na saemskoto pretprijatie mu bil zasmetan makedonski DDV vo visina od 31.107 - nivno obezbeduvawe se sproveduvaat vonredni DDV-kontroli i vo slu~ai koga od kontrolata ne mo`e vo konkretniot slu~aj da se o~ekuvaat dopolnitelni iznosi (na pr. Danokot za popravkata go platil A kako primatel na ispolnuvaweto soglasno so ~len 32 to~ka 4 od ZDDV. Kon ~len 46 od ZDDV Poglavje 106 Vra}awe na prethoden danok sprema dano~ni obvrznici-nerezidentni vo zemjata Dano~ni obvrznici koi imaat pravo na vra}awe (1) Uslov za vra}awe na iznosi na prethodni danoci vo ramkite na posebnata postapka na vra}awe spored ~len 46 od ZDDV i ~len 11 od DDVP e. vo koi dano~niot obvrznik-nerezident vo zemjata vr{i promet koj treba da se odano~i. donesuva Upravata za javni prihodi.000 denari. bidej}i dano~niot obvrznik izvr{il vo zemjata samo promet vo smisla na ~len 11 stav 1 to~ka 3 od DDVP. a za koj primatelot na ispolnuvaweto go dolguva danokot spored ~len 32 to~ka 4 od ZDDV. odnosno koga vo dr`avata. mora da bidat ispolneti op{tite uslovi za koristewe na pravoto na odbivka na prethodniot danok (~len 33 do 36 od ZDDV). Dano~niot obvrznik ne vr{i drug promet vo zemjata. sprema koja ne postoi reciprocitet. dano~niot obvrznik koj ne e rezidenten vo zemjata da ne izvr{il promet vo zemjata vo periodot na vra}awe (stav 4 od ova poglavje) ili da izvr{il samo promet naveden vo ~len 11 stav 1 to~ki 2 i 3 od DDVP. vr{i raboti na popravka vrz objekt na bankata A vo Skopje. Reciprocitetot (~len 11 stav 3 od DDVP) ne mora da postoi vo ovoj slu~aj (2) Za celi na vra}aweto na iznosi na prethodni danoci spored stav 1 ne e potrebno registrirawe na dano~niot obvrznik (~len 51 stav 1 re~enica 2 od ZDDV). Dano~niot obvrznik ne vr{el promet vo zemjata. izlo`uva svoi stoki na saem vo Skopje.

Postapka na vra}awe (6) Za sproveduvaweto na postapkata na vra}awe e nadle`na Upravata za javni prihodi . vo juni vo visina od 6. vo juli vo visina od 5. Primer 5: Na dano~en obvrznik koj ne e rezidenten vo zemjata. se ispra}aat do nadle`niot organ od re~enica 1. Primer 4: Na dano~en obvrznik koj ne e rezidenten vo zemjata. toj ne mo`e da istakne pravo na vra}awe na iznosite za ovoj period.000 denari i vo noemvri 1. Barawata za vra}awe na danokot na dodadena vrednost. Dokolku ne se postignat ovie iznosi. mu se fakturiraat vo fevruari 01 godina iznosi na DDV vo visina od 8. (3) Dokolku dano~en obvrznik. koj ne e rezidenten vo zemjata. vra}aweto na prethodnite danoci ne e mo`no.000 denari i vo avgust 15.000 denari. izvr{i odano~en promet vo zemjata koj ne potpa|a pod odredbite od stav 1 od ova poglavje. Bidej}i dano~niot obvrznik ne go dostignal vo 01 godina minimalniot iznos od 15. Vo slu~aj na vra}awe na iznosi.000 denari. Period na vra}awe (4) Period na vra}awe e kalendarskoto trimese~je ili period od pove}e posledovatelni kalendarski trimese~ja (~len 11 stav 3 od DDVP).direkcija vo Skopje (~len 11 stav 5 od DDVP). a koj gi ispolnuva uslovite od ~len 11 stav 1 do 3 od DDVP.108 - ^lenot 51 stav 3 od ZDDV. Iznosot za vra}awe za edno ili pove}e kalendarski trimese~ja mora da iznesuva najmalku 30. Zaradi doka`uvawe na pravoto na vra}awe. pritoa. mu se fakturiraat vo januari 01 godina iznosi na DDV vo visina od 10. a koj gi ispolnuva uslovite od ~len 11 stav 1 do 3 od DDVP. ne se primenuva (vo vrska so toa. se zemaat predvid i prethodnite danoci povrzani so dadeniot promet (~len 11 stav 2 od DDVP). Dano~niot obvrznik mo`e da podnese barawe za vra}awe na iznosite za periodot januari do septemvri 01 godina. Minimalen iznos (5) Vra}aweto na prethodni danoci se uslovuva so utvrden minimalen iznos (~len 11 stav 4 od DDVP). vidi poglavje 111 stav 3 od DDVU). deka liceto e registrirano kako dano~en obvrznik vo druga dr`ava spored ~len 11 stav 6 od DDVP se vodi so pomo{ na sledniot obrazec: DOKAZ ZA REGISTRACIJA NA DANO^EN OBVRZNIK . za istoto mo`e da se podnese barawe za vra}awe na iznosot koe se odnesuva na poslednoto kalendarsko trimese~je.000 denari. (8) Pismeniot dokaz za toa.000 denari. originalnite dokumenti se poni{tuvaat preku stavawe pe~at ili na drug soodveten na~in. Ako pobaruvaweto iznesuva vo kalendarskata godina najmalku 15. vo toj slu~aj prometot se odano~uva vo ramkite na op{tata postapka na odano~uvawe (~len 39 do 45 od ZDDV).000 denari. koi se podneseni kaj podra~en dano~en organ. Pritoa. dano~niot obvrznik e dol`en da gi stavi na uvid vo original fakturite i uvoznite dokumenti.000 denari. (7) Baraweto za vra}awe se podnesuva so popolnuvawe na slu`beno propi{an obrazec i toa najdocna do 30 juni od kalendarskata godina koja sledi po kalendarskata godina vo koja nastanalo pravoto na odbivka na prethodni danoci spored ~len 33 do 36 od ZDDV (~len 11 stav 5 od DDVP)..000 denari.

Vo uverenieto dopolnitelno se vnesuva slednata napomena: "Napomena: Ova uverenie prestanuva da va`i po istek na edna godina od datata na negovoto izdavawe. prezime i funkcija) 1 Ako podnositelot na baraweto nema dano~en broj. a zaradi stavawe na uvid na istoto vo ramkite na postapkata za vra}awe na danokot na dodadena vrednost. nadle`niot dano~en organ izdava uverenie spored obrazecot od stav 8 od ova poglavje. se dostavuva novo uverenie. deka (Ime i prezime. . broj 31/98).." Poglavje 107 Vra}awe na danokot sprema neprofitni organizacii (1) Pod neprofitni organizacii soglasno so ~lenot 47 od ZDDV koi imaat pravo na vra}awe na prethodni danoci se podrazbiraat organizacii definirani spored Zakonot za zdru`enijata na gra|ani i fondaciite ("Slu`ben vesnik na RM". nadle`niot organ ja naveduva pri~inata (9) Za barawa za vra}awe na danoci. Uverenieto slu`i isklu~ivo kako dokaz za izvr{en upis na dano~niot obvrznik za celi na danokot na dodadena vrednost.109 - (Adresa na nadle`niot organ) potvrduva. Uverenie za registracija na dano~en obvrznik rezidenten vo zemjata (10) Na dano~ni obvrznici koi se rezidentni vo zemjata i na koi im e potreben pismen dokaz za izvr{eniot upis kako DDV-obvrznik za celi na podnesuvawe barawe za vra}awe na danok na dodadena vrednost vo druga dr`ava. koi se podnesuvaat podocna od edna godina po datata na izdavawe na uverenieto. odnosno danokot na promet vo drugi dr`avi. odnosno zanimawe) (Adresa. sedi{te) e registriran kako dano~en obvrznik za danokot na dodadena vrednost pod sledniot dano~en broj1 (Data) Pe~at (Potpis) (Ime. odnosno firma) (Vid na dejnost.

000 denari. (3) Period na vra}awe e najmalku edno kalendarsko trimese~je (~len 12 stav 1 od DDVP). podru`nica. mora da bidat ispolneti op{tite uslovi za koristewe na pravoto za odbivka na prethodniot danok (~len 33 do 36 od ZDDV). Podnositelot na baraweto sam go presmetuva pobaruvaweto za soodvetniot period na vra}awe. Kon sevkupniot promet se vbrojuva celokupniot promet na dobra i uslugi . Kon ~len 51 od ZDDV Poglavje 110 Prijavuvawe i registrirawe za DDV Op{ti uslovi za nastanuvawe na obvrskata za registracija (1) Spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV. vidi poglavje 18 i poglavje 19 od DDVU) so fakti~ko sedi{te.000.. dobrotvorni ili obrazovni celi. Barawata za vra}awe na danokot koi se podneseni kaj drugi podra~ni dano~ni organi se ispra}aat do nadle`niot organ naveden vo prvata re~enica.110 - (2) Uslov za vra}awe na danokot pri promet na dobra i pri uvoz realiziran sprema niv vo ramkite na posebna postapka na vra}awe spored ~len 47 od ZDDV i ~len 12 od DDVP e. Pokraj toa. Kon ~len 49 od ZDDV Poglavje 109 Postapka na vra}awe na danokot na dodadena vrednost kon me|unarodni organizacii i nivnite ~lenovi Postapkata za vra}awe na DDV kon me|unarodni organizacii i nivnite ~lenovi e regulirana vo ~len 14 od DDVP. (6) Podnositelot na baraweto pismeno gi doka`uva osobeno preduslovite soglasno so ~len 12 stav 5 od DDVP. odnosno na obrazec DDV-14 (za privatni potrebi).direkcija vo Skopje (~len 12 stav 1 DDVP). Baraweto za vra}awe na danokot vo smisla na ~len 13 stav 1 od DDVP se podnesuva na propi{an obrazec DDV-13 (za slu`beni potrebi). odnosno na obrazec DDV-14 (za privatni potrebi). Kon ~len 48 od ZDDV Poglavje 108 Postapka za vra}awe na danokot na dodadena vrednost kon stranski diplomatski ili konzularni pretstavni{tva. (5) Baraweto za vra}awe se podnesuva so popolnuvawe na slu`beno propi{an obrazec (DDV-12) i toa najdocna do 30 juni od kalendarskata godina koja sledi po kalendarskata godina vo koja dobrata bile izvezeni vo stranstvo. (4) Za sproveduvawe na postapkata na vra}awe na DDV e nadle`na Upravata za javni prihodi . dokolku sevkupniot promet vo izminatata kalendarska godina go nadminal iznosot od 1. Baraweto za vra}awe na danokot vo smisla na ~len 13 stav 1 od DDVP se podnesuva na propi{an obrazec DDV-13 (za slu`beni potrebi). prometot ili uvozot da ne bile oslobodeni od danok i dobrata da se preneseni vo stranstvo i tamu da se koristat za humanitarni. dano~nite obvrznici (vo vrska so toa. kako i kon nivnite ~lenovi e regulirana vo ~len 13 od DDVP. kako i kon nivnite ~lenovi Postapkata za vra}awe na DDV kon stranski diplomatski ili konzularni pretstavni{tva. postojano `iveali{te ili prestojuvali{te vo zemjata se obvrzani da se registriraat za celi na danokot na dodadena vrednost.

kako i site prometi oslobodeni od danok spored ZDDV so pravo na odbivka na prethodniot danok (~len 51 stav 2 re~enica 1 od ZDDV). se zemaat predvid i prometi vo smisla na ~lenovite 5. Ako licata od re~enica 1 vr{at promet koj ne potpa|a pod odredbite od ~len 32 to~ka 4 od ZDDV (na pr. vklu~uvaj}i go danokot na promet koj otpa|a na odano~enite prometi (bruto-promet). Kaj pravnite lica se kaznuvaat i odgovornite lica. za osnova na presmetkata se zema celokupniot promet na dobra (osven uvozot) i na uslugi (~len 2 od Zakonot za danok na promet). 14. Preku izostanuvaweto na registracijata ne mo`e da se ostvari izbegnuvawe na primenata na odredbite od ZDDV vo vrska so nastanuvaweto. 19 i 64a od Zakonot za danok na promet. (2) Sevkupniot promet od kalendarskata godina 1999. Od sevkupniot promet vo periodot na vr{eweto na stopanskata dejnost (9 meseci) proizleguva mese~en promet od 60. 86/99) e osloboden od danok so pravo na odbivka na prethodni danoci. Prometot na dobra i uslugi koj ne podle`i na odano~uvawe (na pr. Od sevkupniot promet za 1999 godina utvrden so pomo{ na olesnuvawata dadeni pogore mo`e da se izdvoi prometot koj bi bil osloboden od danok spored ~len 23 od ZDDV.04.000 denari i od istiot se dobiva sevkupen godi{en promet od 720. Primer 1: Liceto A otvora na 01. Isklu~ok od obvrskata za registracija za dano~ni obvrznici-nerezidenti vo zemjata (3) Od obvrskata za registracija se isklu~eni dano~ni obvrznici koi ne se rezidenti vo zemjata.01.000 denari. Vo ovoj slu~aj.01 godina iznesuva 540. bez ogled na toa dali vakviot promet se odano~uva ili e isklu~en od odano~uvaweto.01 godina prodavnica za grade`ni aparati i alati za doma}instvo. Sledstveno na toa. ne postoi protivpravnost. dokolku vr{at odano~en promet za koj dano~niot dolg spored ~len 32 to~ka 4 od ZDDV preminuva na primatelot na ispolnuvaweto ili dokolku imaat pravo na vra}awe na prethodniot danok spored ~len 46 od ZDDV (~len 51 stav 1 re~enica 2 od ZDDV). Vo ovie posebni slu~ai mo`e da se isklu~i obvrskata na registracija na dano~en obvrznik koj ne e rezidenten vo zemjata. fakti~kiot sevkupen promet se kalkulira na nivo na sevkupen godi{en promet (~len 51 stav 2 re~enica 2 od ZDDV). liceto A ne e obvrzano od 01. Vo toj slu~aj. koj e merodaven za obvrskata za registracija so dejstvo od 01.12. promet sprema privatni lica). se primenuva op{tata postapka na odano~uvawe (~len 39 do 45 od ZDDV). dokolku dano~niot obvrznik go utvrdi sevkupniot promet spored odredbite od Zakonot za danok na promet na proizvodi i uslugi (Zakon za danok na promet). na~elno se utvrduva spored na~elata dadeni vo stav 1.04. Kon sevkupniot promet se vbrojuva i prometot na stanbeni zgradi i stanovi. 14a. prijavuvaweto. za koi spored ~len 14 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danokot na dodadena vrednost ("Slu`ben vesnik na RM".000 denari. presmetuvaweto.02 godina da se registrira za celi na DDV. Spored toa.2000 godina.. obvrskata za registracija }e va`i i za dano~ni obvrznici kaj koi spored dosega{nite odredbi ne se utvrduva danok na promet za kalendarskata godina 1999. Ako dano~niot obvrznik ja vr{el stopanskata dejnost samo vo eden del od kalendarskata godina.111 - odano~iv spored ZDDV (vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost). Sepak. Sevkupniot promet (vklu~uvaj}i go dolguvaniot DDV) za periodot od 01. utvrduvaweto i pla}aweto na .04 do 31. br. Za izvr{enata registracija za celi na danokot na dodadena vrednost se izdava re{enie. grade`ni raboti izvr{eni vo stranstvo) i prometot osloboden od danok bez pravo na odbivka na prethodniot danok (~len 23 od ZDDV) ne se zema predvid pri utvrduvaweto na sevkupniot promet. Prijava za registracija (4) Dano~niot obvrznik e dol`en da izvr{i prijavuvawe zaradi registracija preku popolnuvawe na slu`beniot formular DDV-01 i istiot da go podnese do Upravata za javni prihodi. pri {to se zemaat predvid i iznosi na danoci koi mo`at da se odbijat. (5) Vo slu~ai na izostanata prijava za registracija se utvrduva pari~na kazna za dano~niot obvrznik (~lenovi 59 i 60 od ZDDV).

dano~niot obvrznik se vodi vo registarot na DDVobvrznici do prekinuvaweto ili prestanokot so vr{eweto na stopanskata dejnost. vidi poglavje 18 stav 11 od DDVU. Pri zapo~nuvawe so vr{ewe na stopanskata dejnost vo mesecite fevruari do dekemvri. Liceto A e obvrzano za registracija so va`nost od 01. Prijavata za registracija se podnesuva vo rok od 8 dena po zapo~nuvawe so vr{eweto na stopanskata dejnost (~len 51 stav 8 re~enica 2 od ZDDV). Primer 2: Liceto A otvora na 01.000 denari i istiot pretstavuva sevkupen promet kalkuliran na godi{no nivo vo visina od 3. Dobrovolna registracija (8) Dano~ni obvrznici koi ne se obvrzani za registracija.000 denari.11. dano~niot organ ne dava informacii. A e obvrzan da se registrira od 01.000 denari. Od predvideniot sevkupen promet za periodot na vr{ewe na stopanskata dejnost (2 meseca). procenetiot sevkupen promet se presmetuva na nivo na sevkupen godi{en promet. mo`at dobrovolno da se registriraat spored ~len 51 stav 4 od ZDDV i vo toj slu~aj podle`at na odano~uvawe spored op{tite odredbi od ZDDV.01.000. vo toj slu~aj dano~niot obvrznik e dol`en da se registrira za celi na DDV od 1 januari slednata kalendarska godina.000 denari. Primer 3: Liceto A vodi kako mal pretpriema~ (~len 51 stav 3 od ZDDV) prodavnica za grade`ni alati i aparati za doma}instvo.03 godina. So ova ne se ograni~uva pravoto na odbivka na prethodni danoci.01.112 - danokot na dodadena vrednost.000..000 denari (~len 51 stav 7 od ZDDV). Odjavuvawe od registracija (9) Po izvr{enata prijava. dokolku sevkupniot promet za poslednata kalendarska godina od petgodi{niot rok ne iznesuva pove}e od 1. Primer 4: . za koja dano~niot obvrznik ne saka pove}e da bide registriran za celi na DDV (~len 51 stav 9 od ZDDV).000.000 denari. najrano po istek na 5 kalendarski godini. Sevkupniot promet za kalendarskata godina 01 iznesuva 720. se dol`ni da vodat evidencija na svojot bruto . O~ekuvaniot sevkupen promet (vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost) za mesecite noemvri i dekemvri 01 godina e procenet od strana na A na 500.000 denari.01 godina i mora da ja podnese prijavata za registracija najdocna na 08. Odjavuvaweto se vr{i so podnesuvawe na slu`ben formular najdocna do 15 januari od godinata. Vo vrska so pra{aweto.01 godina avtomehani~arska rabotilnica.01 godina. Vo vrska so po~etokot na vr{ewe stopanska dejnost. Obvrska na registracija zaradi pragot na sevkupen promet pre~ekoruvawe na (7) Dano~ni obvrznici koi ne se obvrzani za registracija spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV i koi ne se registrirale dobrovolno spored ~len 51 stav 4 od ZDDV. Dokolku ovie bruto-iznosi (koi eventualno treba da se presmetaat na nivo na godi{en promet) go nadminat vo tekot na kalendarskata godina iznosot od 1. pri razgleduvaweto na obvrskata za registracija se poa|a od o~ekuvaniot sevkupen promet za tekovnata kalendarska godina. dali vo konkretniot slu~aj ima prednost podnesuvaweto na barawe za dobrovolna registracija. Odjavuvaweto od registracijata e dozvoleno. Za kalendarskata godina 02 proizleguva sevkupen promet od 1. Prijavuvawe i registracija pri po~etok na vr{ewe n a stopanska dejnost (6) Pri zapo~nuvawe so vr{ewe na stopanskata dejnost.320.promet (~len 15 stav 2 od DDVP). proizleguva prose~en mese~en promet od 250.03 godina i e dol`en da podnese prijava za registracija najdocna do 15.11.11. nezavisno od visinata na sevkupniot promet.

isto taka. Istoto va`i i za prometot naveden vo ~len 16 stav 2 od DDVP. 38/96) mo`e da ima tretman na mal pretpriema~.01. (2) Malite pretpriema~i. Sepak.01. dadenata kalendarska godina se smeta za polna kalendarska godina za celi na vodewe na 5-godi{niot period. Prometot na javno-pravnoto telo koe go osnovalo javnoto pretprijatie ne se zema predvid pri razgleduvaweto na vkupniot promet na javnoto pretprijatie.06 godina i bi trebalo istoto da se prijavi najdocna na 15. se obvrzani spored ~len 52 od ZDDV da gi evidentiraat uredno i na lesno proverliv na~in svoite prometi i odvoeno evidentirani primeni pla}awa za se u{te neizvr{eni prometi (~len 16 stav 1 od DDVP). obvrskata na prijavuvawe i pla}awe na danokot ostanuva. no istovremeno nemaat pravo da iska`uvaat oddelno danok vo fakturi ili drugi dokumenti i nemaat pravo na odbivka na prethodni danoci (~len 51 stav 3 od ZDDV).000 i 900. Tretmanot na mal pretpriema~ ne se primenuva. duri i vo slu~ai koga }e bide izvr{ena ispravka na fakturata i bide otstraneto oddelnoto iska`uvawe na danokot (vidi poglavje 121 stav 3 od DDVU).. Pritoa. e dovolno evidentiraweto na bruto-prometot (~len 15 stav 2 od DDVP). ne dolguvaat danok na dodadena vrednost za svoite prometi. Poglavje 112 Javno-pravni tela (1) Javno-pravni tela mo`at da imaat tretman na mali pretpriema~i. se dol`ni ovie neovlasteno iska`ani iznosi da gi prijavat i platat vo rok od pet rabotni dena po izdavaweto na fakturata preku podnesuvawe na akontativnata prijava DDV-04 (~len 55 stav 1 re~enica 2 od ZDDV). dokolku sevkupniot promet od site stopanski dejnosti ne go nadminuva pragot spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV (vo vrska so stopanskata dejnost. V se registrira dobrovolno od 01.113 - Liceto V vodi restoran. vo toj slu~aj podle`at na odano~uvawe i site prometi na drugite neregistrirani organizacioni delovi koi nastanale kako rezultat od vr{ewe stopanska dejnost. (2) Javno pretprijatie vo smisla na Zakonot za javni pretprijatija ("Slu`ben vesnik na RM". Soodvetno na toa.01. dokolku sevkupniot promet od soodvetnata stopanska dejnost ne go nadminuva pragot spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV. nezavisno od visinata na sevkupniot promet na javnopravnoto telo. (10) Vo slu~ai na upis na dano~en obvrznik vo registarot na DDV-obvrznici po zapo~nuvawe so vr{eweto na stopanska dejnost vo tekot na kalendarskata godina. dokolku poedine~ni organizacioni delovi na javno-pravnoto telo se registrirani za celi na danokot na dodadena vrednost (vo vrska so stopanskata dejnost. Mali pretpriema~i koi iska`uvaat oddelno danok vo fakturi ili drugi dokumenti. .06 godina. visinata na sevkupniot promet nema zna~ewe vo pogled na nastanuvaweto na dano~en dolg za promet izvr{en vo zemjata i na pravoto na odbivka na prethodni danoci. br. Poglavje 111 Mali pretpriema~i (1) Dano~ni obvrznici koi ne se obvrzani za registracija i koi ne se registrirale dobrovolno (mali prtpriema~i). Ako edna organizaciona edinica e registrirana za celi na DDV.000 denari. vidi ~len 10 stav 2 od ZDDV i poglavje 19 stavovi 9 i 10 od DDVU). Sevkupniot godi{en promet se dvi`i vo kalendarskite godini 01 do 07 me|u 700. Odjavuvaweto od registarot na DDV obvrznici e dozvoleno za prvpat na 01. (3) Odredbata vo vrska so malite pretpriema~i od ~len 51 stav 3 od ZDDV ne se primenuva vrz dano~ni obvrznici koi ne se rezidenti vo zemjata. vidi ~len 10 stav 2 od ZDDV i poglavje 19 stav 9 do 11 od DDVU).01 godina soglasno so ~len 51 stav 4 od ZDDV.

va`i soodvetno i za dopolnitelnite izmeni na dano~nata osnova. dano~nata uprava mo`e kaj odredeni stopanski granki (na primer. Ovaa odredba slu`i za obezbeduvawe na dano~nite prihodi. (8) Dano~ni obvrznici koi kako t. kaj pekari. Primer: . ~len 15 stav 2 od DDVP).) da utvrdi i slu`beno presmetani pau{alni vrednosti. kako dano~na osnova se evidentira nabavnata cena. sepak. kako i na prethodniot danok koj otpa|a na niv (~len 52 stav 2 to~ka 2 od ZDDV). Zaradi te{kotiite vo utvrduvaweto na soodvetnata dano~na osnova. (7) Kaj uslugite bez nadomestok spored ~len 6 stav 3 to~ka 1 do 3 od ZDDV.114 - Kon ~len 52 od ZDDV Poglavje 113 Op{to kon evidenciskite obvrski (1) Evidencijata se vodi vo zemjata (~len 11 ZDDV). mikrofilm) ili na drugi mediumi za ~uvawe podatoci (na pr. vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost koj otpa|a na nego (bruto promet. vo toj slu~aj se evidentira cenata na ~inewe. mesari. Dano~niot organ mo`e da pobara vo sekoe vreme od dano~niot obvrznik da gi stavi na uvid ovie dokumenti. Obvrskata na dano~niot obvrznik na obezbeduvawe preglednost vo evidencijata za toa kako dano~nite osnovi se raspredeluvaat vrz soodvetniot odano~iv promet podelen po dano~ni stapki i vrz prometot osloboden od danok. vo toj slu~aj se evidentira istata. ugostiteli. Dokolku baranite podatoci se o~igledni i lesno proverlivi od smetkovodstvoto ili evidencijata na dano~niot obvrznik vodena za drugi celi.. se evidentira iznosot na izdatocite za izvr{enata usluga. Dano~niot organ go izdava ova odobrenie samo vo slu~aj na postoewe odnos na posebna doverba me|u nego i dano~niot obvrznik. (5) Obvrskata na dano~niot obvrznik da gi evidentira dano~nite osnovi za odano~en promet na dobra i uslugi koi bile izvr{eni sprema nego za celi na negovata stopanska dejnost. Ako mu se odobrat na dano~niot obvrznik namaluvawa na nadomestoci za vlezni prometi koi se odano~eni i vlezni prometi koi se oslobodeni od danok. Ako e utvrdena pau{alna vrednost od strana na dano~nata uprava. liceto mo`e da gi vodi ovie namaluvawa spored soodnosot na dvata vida vlezni prometi. mali pretpriema~i spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV ne se obvrzani za registracija i ne se registrirale dobrovolno spored ~len 51 stav 4 od ZDDV. Ako ne mo`e da se utvrdi nabavnata cena. Taa se ~uva uredno i zaedno so soodvetnite pismeni dokazi vo rokot za ~uvawe na knigite spored ~len 56 od ZDDV. (3) Obemot na evidenciskite obvrski proizleguva od ~len 52 stav 2 do 5 od ZDDV i ~len 15 do 17 od DDVP. (2) Evidencijata i soodvetnite pismeni dokazi mo`at so odobrenie na dano~niot organ da se ~uvaat na video-medium (na pr. (6) Vo slu~aj na promet na dobra bez nadomestok spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV koi se smetaat za promet na dobra. moraat. magnetna lenta. (4) Dano~niot obvrznik e dol`en da gi evidentira dopolnitelnite namaluvawa ili zgolemuvawa na dano~nata osnova (~len 22 stav 1 od ZDDV). Istoto va`i i vo slu~aj ako prometot izvr{en sprema dano~niot obvrznik podle`i na odano~uvawe po razli~ni dano~ni stapki. vklu~uvaj}i gi sporednite tro{oci za dobroto ili za drugo dobro ednakvo po vid. trgovci so prehranbeni proizvodi i sl. magnetna plo~a ili disketa). da ja evidentiraat dano~nata osnova za prometot izvr{en od niv. istite ne mora povtorno da se evidentiraat posebno za celi na danokot na dodadena vrednost.n. Podelbata spored soodnosot me|u prometite izvr{eni od strana na samiot dano~en obvrznik e dozvolena samo vo isklu~okot spored ~len 7 stav 4 re~enica 2 od DDVP. se odnesuva i na dopolnitelnite namaluvawa na dano~nata osnova kako i na soodvetnite prethodni danoci.

prometot se evidentira so izvr{uvaweto na istiot. koj ne e registriran za celi na danokot na dodadena vrednost. vakvata bruto-evidencija ne smee da se vr{i za promet na dano~niot obvrznik. Obata klienti pla}aat vo oktomvri 01 godina.01 godina (usluga spored ~len 6 stav 1 od ZDDV) za iznos od 50.756 denari DDV. Presmetkovnoto utvrduvawe se vr{i za grupata na prometi. toga{ dano~niot organ }e bide vo sostojba da go utvrdi danokot na dodadena vrednost za mesec septemvri 01 godina.05 = 95. zemaj}i ja pri toa predvid prose~nata mar`a za soodvetnata grupa na stoki. dano~na osnova h 19% = 31.. Popravka na nadvore{na fasada od ku}a vo periodot od 20 do 25. Izgradba na nose~ki yid so samonabaveni materijali od 08. Pokraj toa. dano~niot obvrznik da vr{i dopolnitelno razdvojuvawe na dano~nite osnovi za prometi po razli~na dano~na stapka vrz osnova na vlezot na stokite ili spored drugi soodvetni karakteristiki. Pritoa. iako negoviot sevkupen promet vo 00 godina iznesuval 28 milioni denari. Prometot na dobra koi podle`at na odano~uvawe so 19% ili na prometot odano~en so 5% se utvrduva presmetkovno vrz osnova na nadomestocite za nivna nabavka.den.01 Popravka na fasada 50.000 MKD 25.000 denari : 1.115 - Samostoen yidar.000 MKD Zna~i.09. Danokot se presmetuva na sledniot na~in: 200.09.000.-. : 1. po dano~na stapka od 5%. Steknatite stoki ~ij promet podle`i na odano~uvawe so dano~na stapka od 5%.19 = 168.762 den. a ne so dobivawe na nadomestokot.238 den dano~na osnova h 5% = 4. odvoeno od ostanatite stoki ~ij promet se odano~uva so dano~na stapka od 19%. deka yidarot ne se registriral za celi na danokot na dodadena vrednost.01 godina za iznos od 80.09. Dano~niot obvrznik e dol`en da izvr{i evidencija na sledniot promet za mesec septemvri 01 godina: 15.000.01 Izgradba na yid 80. so toa {to im se dozvoluva na dano~nite obvrznici da gi evidentiraat nadomestocite zaedno so danokot. DDV Olesnuvawa vo odnos na razdvojuvaweto na dano~nit e osnovi (2) Dano~niot organ mo`e spored ~len 16 stav 4 od DDVP da odobri na barawe. Primer 1: Dano~en obvrznik gi ostvaril vo mesec oktomvri 01 godina slednite prihodi (bruto iznosi): 200. vo prv red se vr{i razdvojuvawe na dano~nite osnovi so pomo{ na presmetana prose~na mar`a na dano~niot obvrznik. za koj bil neopravdano iska`an danok ili bil iska`an previsok danok vo fakturite (~len 55 stavovi 1 i 2 od ZDDV).09 do 15.000 den. Ako dano~niot organ doznae. koja . Za ovoj presmetkoven period bi trebalo da se plati: 130.244 denari dano~na osnova h 19% = 20. a potoa na krajot od presmetkovniot period da go podelat zbirot na bruto iznosite na dano~na osnova i danok.067 den. Poglavje 114 Olesnuvawa kaj evidenciskite obvrski Evidentirawe na bruto prometot (1) Evidenciskite obvrski za promet na dano~niot obvrznik se olesnuvaat spored ~len 52 stav 3 od ZDDV.den.000 den. na primer vo 02 godina.19 = 109. : 1.000 denari. gi izvr{il slednite prometi vo septemvri 01 godina: 1.933 den.000 denari (promet na dobra spored ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV) i 2. po dano~na stapka od 19% 100. DDV 100. prekr{uvaj}i gi odredbite od ~len 51 od ZDDV.-.09. se evidentiraat vo knigata na vlezni stoki ili na kontoto za vlezni stoki.

kako na primer trgovci na malo.750 1.750 1.750 DDV 93. kra`ba i sli~no na stokata pri presmetkovnoto utvrduvawe na prometot odano~en so 19% preku utvrduvawe na vlezot na stoki se obuslovuva so vodewe na vremenski ograni~ena evidencija (najmalku tri kalendarski meseci vo godinata) za nastanatata zaguba.875.000 950. Primer 2: Dano~niot obvrznik go evidentiral vo juni 01 godina sledniot vlez na stoki: Faktura br.01 Zbir vo juni 01 Fakturiran iznos 55..000 100.875..000 93..000 Prethoden danok 5. Primenata na prose~ni mar`i koi bi va`ele za celokupnata stopanska granka ili na prose~na mar`a koja bila proceneta od strana na dano~niot obvrznik ne e dozvolena.000 950. Zemaweto predvid na stapka na zaguba zaradi rasipuvawe. .06..000 93. ..000 Vlezni iznosi po 5% (neto) 30.000 . 4. Razlikata pretstavuva zbir na ostanatite nadomestoci plus danok na dodadena vrednost spored ostanatata dano~na stapka. Data na vlezna faktura 009 od 02..DDV (5. 6. .000 20.968.. .000 6. gubewe. drogerii..000 1.000 .300 140.000.. 1. Dano~niot obvrznik mo`e. Presmetanata prose~na mar`a ja utvrduva dano~niot obvrznik.500..968.. .000 1.... se poa|a od fakti~kite okolnosti koi postoele kaj delovniot potfat vo najmalku tri reprezenatativni meseci od kalendarskata godina. istiot se odzema od zbirot na dano~nite osnovi dogovoreni vo soodvetniot presmetkoven period plus danok na dodadena vrednost (bruto ceni).19 h 19%) Proda`ni ceni po 19% (neto) + proda`ni ceni po 5% (neto) Proda`na cena vkupno (neto) 1. .000. Zbir na nabaveni iznosi Po 5% (kako pogore) + prose~na mar`a od 25% Presmetani proda`ni ceni so 5% (neto) + DDV 5% Presmetani proda`ni ceni po 5% (bruto) Zbir na promet vo juni 2000 (bruto promet) .043.950.presmetani proda`ni ceni po 5% (bruto) Ostanati proda`ni ceni po 19% (bruto) .. Pritoa. da ja primenuva utvrdenata prose~na mar`a za period od tri godini. kni`arnici i sli~no. .. dokolku ne se promeni strukturata na negovoiot deloven potfat.000 .750 (3) Postapkata na dodavawe mar`a e podobna pred se za dnano~ni obvrznici koi ispora~uvaat samo nabaveni dobra.000 5.750 DDV (vkupno): 1.500.750 7.000 Dano~niot obvrznik e dol`en vrz osnova na fakti~kite okolnosti od prvoto kalendarsko trimese~je od 01 godina da utvrdi prose~na mar`a od 25% za dobrata koi se odano~uvaat so povlastenata dano~na stapka..000 375. Zbirot na obata iznosi pretstavuva promet od soodvetnata grupa na stoki i.. presmetkovno se sobiraat nadomestocite za nabavka na soodvetnata grupa na stoki koi nastanale na krajot od presmetkovniot period.750 5..000 : 1. Udelot na stokite odano~eni so namalenata dano~na stapka vo sevkupniot promet e pomal vo sporedba so udelot na stoki odano~eni so op{tata dano~na stapka...300 20..000 ..950.875.. 835. kr{ewe.01 103 od 08. Po istek na ovoj rok ili vo slu~aj na promena na strukturata na delovniot potfat odnovo se utvrduva prose~nata .06.000 Vlezni iznosi po 19% (neto) 20. po dodavawe na danokot na dodadena vrednost so primena na soodvetnata dano~na stapka.335.116 - pretstavuva pomal del od sevkupniot promet. Na krajot.. Kon zbirot na ovie nadomestoci za nabavka se dodava prose~nata mar`a.918. .

n. (5) Dano~ni obvrznici na koi im e dozvoleno olesnitelno razdvojuvawe na dano~nite osnovi. dali fakturata se pla}a gotovinski ili bezgotovinski. kako i na prometot osloboden od danok spored ~len 24 to~ki 3 i 5 od ZDDV ne e neophodno. dano~niot organ mo`e da im dozvoli na barawe da ja primenuvaat slednata postapka: Vo evidencijata mo`e da se vodi samo dano~nata osnova za odano~en promet odvoena od ostanatite fakturirani iznosi. tuku za interni knigovodstveni pismena vo ramkite na edno pretprijatie. a koi ne obezbeduvaat pravo na odbivka na prethodni danoci vo zemjata. tranzintni stavki (~len 18 to~ka 3 od ZDDV) i na prometot koj ne podle`i na odano~uvawe spored ZDDV.. promet osloboden od danok spored ~len 23 od ZDDV. Danokot na dodadena vrednost iska`an vo takvoto knigovodstveno pismeno ne se dolguva spored ~len 55 stav 1 ili stav 2 od ZDDV.117 - mar`a. Pritoa. magacioneri i pretprijatija za natovar). Za faktura se smeta i dogovor koj gi sodr`i podatocite neophodni spored ~len 53 stav 10 od ZDDV. Obvrska na posebno evidentirawe postoi kaj dano~nite osnovi za: 1. rabat) da gi delat spored soodnosot me|u prometite odano~eni po razli~ni dano~ni stapki. Odvoenoto evidentirawe na t. Za ova razdvojuvawe ne e potrebna dozvola od dano~niot organ. (5) Fakturi od dano~ni obvrznici koi ne se rezidenti vo zemjata. . ako proizleguva od sodr`inata na dokumentot. kako na primer opomeni ili izvodi od `iro smetka. Pismenata. Pri izdavaweto fakturi se primenuvaat i odredbite od ~len 18 do 22 od DDVP. so koi ne se vr{i presmetka na promet na dobra ili uslugi. dali primatelot na ispolnuvaweto ima pravo na odbivka na prethodni danoci i nezavisno od toa. Obvrskata na dano~niot obvrznik za vodewe na pismeniot dokaz za izvr{en izvoz kako i na knigovodstveniot dokaz za nego (~len 2 do 4 od DDVP). tuku koi pove}e se odnesuvaat isklu~ivo na platniot promet. Dovolno e. koe se ostvaruva pred op{tite sudovi. Dano~niot organ e obvrzan da gi proveruva primenetite prose~ni mar`i najdocna na sekoi tri godini. ne mora da gi ispolnuvaat site formalni uslovi od ~len 53 od ZDDV. ne pretstavuvaat fakturi iako mo`at da gi sodr`at site podatoci spored ~len 53 stav 10 od ZDDV. izvoz osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 1 od ZDDV. (2) Takanare~eniot vnatre{en promet (na primer me|u poedine~ni filijali ili drugi organizacioni delovi na istiot dano~en obvrznik) se smeta za interen proces. (4) Na {pediteri i na drugi dano~ni obvrznici koi vr{at promet vo smisla na ~len 24 to~ka 3 ili to~ka 5 od ZDDV (na primer prevoznici. kako i 2. ne se raboti za fakturi vo smisla i za celi na danokot na dodadena vrednost. (4) Primatelot na ispolnuvaweto ima pravo spored ~len 53 stav 1 od ZDDV na faktura so oddelno iska`an danok na dodadena vrednost. nezavisno od toa. ostanuva da va`i. Kon ~len 53 od ZDDV Poglavje 115 Poim na faktura (1) Fakturite vo smisla na ~len 53 od ZDDV ne mora da se nare~eni kako takvi. Tuka se raboti za gra|ansko-pravno pravo. (3) Lice ovlasteno za oddelno iska`uvawe na danokot mo`e vo sekoj slu~aj da izdava faktura spored ~len 53 od ZDDV. kako i spored soodnosot me|u prometot osloboden od danok i prometot od soodvetniot presmetkoven period koj ne podle`i na odano~uvawe spored ZDDV. deka se raboti za presmetka na dano~niot obvrznik za prometot izvr{en od nego i ako od dokumentot proizleguvaat podatocite spored ~len 53 stav 10 od ZDDV. se ovlasteni dopolnitelnite namaluvawa na dano~nite osnovi (na primer so skonto.

.  ­ Principalot ja presmetuva provizijata na svojot trovski zastapnik preku obvrznica. (8) Dokolku ne se izdade faktura vo rok od 5 rabotni dena (~l. Primer 1:  ­ Izdava~ka ku}a go presmetuva honorarot na avtor so obvrznica. vo vrska so prometot koj podle`i na odano~uvawe spored razli~ni dano~ni stapki. obvrznicata nema da go poseduva dejstvoto na faktura i nema da sozdade pravo na odbivka na prethodni danoci. Za vakvata soglasnost ne e potrebna posebna forma. na pr. na primer za pakuvawe. Avtorot ne dolguva danok na dodadena vrednost. dokolku istite go ovozmo`uvaat utvrduvaweto na dano~nata stapka koja treba da se primenuva (na primer alkoholni pijalaci. da dolguva povisok danok od onoj koj {to se dolguva spored zakonot (~len 55 stav 2 od ZDDV). Sporednite ispolnuvawa koi se sostaven del od dano~nata osnova (~len 17 to~ka 2 od ZDDV). (2) Odredbite od ~len 52 stav 2 to~ka 1 re~enica 2 od ZDDV i od ~len 16 stav 4 re~enica 1 od DDVP. va`at soodvetno i pri izdavaweto faktura. istoto e kaznivo spored ~len 59 stav 1 to~ka 5 i ~len 60 od ZDDV. osven ako ne se raboti za slu~aj na presmetka spored ~len 53 stav 2 re~enica 2. Dano~niot obvrznik-vr{itel na prometot (primatel na obvrznicata) mo`e vedna{ da se sprotivstavi na obvrznicata i na danokot na dodadena vrednost sodr`an vo nea. vo koja e oddelno iska`an danok na dodadena vrednost. Soglasnosta mo`e da proizleguva i od dogovori ili drugi osnovi na delovnoto rabotewe. 53 st. isto taka. vidi i poglavje 118 stav 2 od DDVU). zelen~uk). testenini. Izdava~kata ku}a nema pravo na odbivka na prethodniot danok. preku obvrznica. `elezni {ajki. ne e dovolno. soodvetno se raspredeluvaat vo slu~aj na posebna presmetka kon osnovnite ispolnuvawa koi se odano~uvaat so razli~na dano~na stapka. Danokot na dodadena vrednost iska`an neovlasteno vo obvrznicata ne se dolguva vo soglasnost so ~len 55 stav 1 od ZDDV. bidej}i negovata usluga ne se odano~uva. koj e mal pretpriema~ vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV. Poglavje 116 Podatoci vo fakturata (1) ^lenot 53 stav 10 to~ka 5 od ZDDV bara naveduvawe na koli~inata i opisot na dobroto ili uslugata. na primer spored soodnosot na vrednostite ili te`inite. za faktura se smeta i presmetka so koja odreden dano~en obvrznik presmetuva odreden odano~iv promet koj bil izvr{en sprema nego od strana na drug dano~en obvrznik (vo natamo{niot tekst: obvrznica). Vo toj slu~aj. podaroci. (3) Dopolnenija ili ispravki na podatoci vo fakturi mo`e da izvr{i samo liceto koe ja izdalo fakturata. koga pokraj odano~eniot promet vo istata se naveduva i promet osloboden od danok ili promet koj ne podle`i na odano~uvawe spored ZDDV. transport i sl. no ne doveduva na~elno do otka`uvawe na pravoto na odbivka za primatelot na fakturata (vo vrska so toa. (7) Spored ~len 53 stav 2 re~enica 2 od ZDDV. ili pak ogrevno drvo.. Vo vrska so ova. 8 od ZDDV). dano~niot obvrznik-vr{itel na prometot nema. deka za odano~iviot promet treba da se izvr{i presmetuvawe so obvrznica. tutunski proizvodi. no toa ne smee da bide primatelot na dobroto ili korisnikot na uslugata. Dokumentot }e se smeta za obvrznica samo ako me|u izdava~ot (primatelot na ispolnuvaweto) i primatelot na obvrznicata (dano~niot obvrznik-ispolnuva~) e postignata soglasnost. Podelbata se vr{i spored soodvetni karakteristiki. Obvrznicata mora da gi sodr`i site podatoci spored ~len 53 stav 10 od ZDDV. Vo toj slu~aj. Primer 2: Izdava~ka ku}a presmetuva sprema svojot avtor. dovolno e naveduvawe na zbirni poimi voobi~aeni vo trgovijata. keramidi.118 - (6) Liceto obvrzano za izdavawe faktura mo`e da ovlasti drugo lice da ja izdade fakturata. Primatelot na fakturata ne mo`e samostojno i so . Naveduvaweto oznaki od op{t vid koi opfa}aat grupi na razni dobra. odnosno od ~len 18 do 22 od DDVP.

primatelot na fakturata mo`e da izvr{i ispravka na neto~na adresa na fakturata. Namesto denot na prometot na dobra ili na vr{eweto na uslugata (~len 53 stav 10 to~ka 4 od ZDDV). Ako momentot se u{te ne e utvrden. Pritoa. kako i iznosite na danokot koj nastanal za niv. dokolku od ostanatata sodr`ina na istata ili od drugi dokumenti. Poglavje 117 Izdavawe fakturi pri avansni pla}awa (1) Za sekoe pla}awe. Osobeno oddelnoto iska`uvawe na danokot na dodadena vrednost (~len 53 stav 10 to~ka 8 od ZDDV) mo`e da go vr{i edinstveno izdava~ot na fakturata. Od fakturite za pla}awa izvr{eni pred izvr{uvawe na prometot mora da se gleda deka so niv se vr{i presmetuvawe na avansni pla}awa. 4 od ZDDV. koe dano~niot obvrznik go dobiva pred izvr{uvawe na prometot.000.01 godina Nadomestok 2. deka primatelot na ispolnuvaweto (primatelot na fakturata) nema da go iskoristi povtorno pravoto na odbivka na prethodni danoci od fakturite za avansnite pla}awa i dopolnitelno od vkupniot iznos od kone~nata faktura. Ova pretstavuva edinstven na~in na obezbeduvawe.119 - polno pravno dejstvo da ja promeni sodr`inata na presmetkata izdadena od nego. mora da bide ozna~ena kako "kone~na faktura". vo fakturata za avansno pla}awe se naveduva delumniot ili celosniot nadomestok primen pred vr{eweto na prometot. mo`at da se naveduvaat i odzemaat i zbirnite iznosi na avansnite pla}awa (bruto nadomestoci) zaedno so danocite sodr`ani vo niv. da gi ispolnuvaat uslovite od ~len 53 stav 10 od ZDDV i ~len 18 do 22 od DDVP. Sepak. Vo slu~aj na pove}e avansni pla}awa dovolno e ako se minusiraat vkupniot iznos na avansiranite delumni nadomestoci i zbirot na danoci koi nastanale za niv. dokolku za ovoj nadomestok ili delumen iznos bile izdadeni fakturi spored ~len 53 st. so koja dano~niot obvrznik vr{i sevkupna presmetka za izvr{eniot promet na dobra ili za izvr{enite uslugi. Koli~inata i opisot na ispora~anoto dobro ili izvr{enata usluga (~len 53 stav 10 to~ka 5 od ZDDV) mo`e da gi dava ili da gi menuva edinstveno izdava~ot na fakturata.05. Namesto avansiranite celosni ili delumni nadomestoci i danoci. (2) Fakturite za avansni pla}awa mora. e bez zna~ewe faktot. Namesto nadomestokot za prometot na dobra ili za uslugite (~len 53 stav 10 to~ka 6 od ZDDV). (3) Vo kone~nata faktura. se naveduva predvideniot moment ili kalendarskiot mesec na prometot na dobra ili na uslugite.000 .380. dali pred izvr{uvaweto na prometot na dobra ili na uslugite se vr{elo presmetuvawe na celokupniot nadomestok ili na del od istiot.Avansi DDV 380. se minusiraat nadomestocite ili delumnite iznosi primeni pred izvr{uvawe na prometot. o~igledno proizleguvaat imeto i adresata na fakti~kiot primatel na ispolnuvaweto. liceto e dol`no da izdade faktura (~len 53 stav 4 od ZDDV).. isto taka. na pr. Kone~nata faktura. Istoto va`i i za naveduvaweto na koli~inata (obemot) na prometot koj treba da se izvr{i (~len 53 stav 10 to~ka 5 od ZDDV).000 Zbir Vkupna cena 2. toga{ e dovolno toa da proizleguva od fakturata. preku naveduvawe na predvideniot moment na prometot na dobra ili na vr{eweto na uslugata.000 . od koja se odzemaat celosnite ili delumnite nadomestoci. toga{ se naveduva soodvetniot period ili moment. na koi se uka`uva vo fakturata. Ako dogovornite strani edinstveno dogovorile vo koj period ili do koj moment bi trebalo da se izvr{i prometot na dobra ili uslugata. Primer 1: Minusirawe na poedine~nite delumni nadomestoci primeni odnapred i na danocite koi nastanuvaat za niv: Kone~na faktura Izgradba na magacin vo Skopje Priem po izgradba na 30.

Isto taka. Cenata na ~inewe na mebelot (vo momentot na ovaa isporaka) iznesuva za trgovskoto dru{tvo 300.05.000 denari plus DDV.785. Spored ~len 20 st.se izdava faktura.000 denari (bez DDV).200. Primer: Trgovsko dru{tvo (fabrika za mebel) registrirano spored ~len 51 od ZDDV ispora~uva sprema svojot sodru`nik.000 1.000 57.000 1.01 15. Vo ovoj slu~aj mora. 53 st. namesto nadomestokot.04.000 476.500.00 0 1. namesto nadomestokot (~len 53 stav 10 to~ka 6 od ZDDV).120 - 01.000 . kancelariski mebel za 100.000 238.000 1.Avansi na: 07.428.01 i 10.01 Ostatok za pla}awe Vo nego sodr`an DDV DDV sodr`an vo avansite Poglavje 118 Fakturi vo posebni slu~ai (1) Vo slu~aite od ~len 19 od ZDDV (na pr.07.000.000 114.01 Ostatok za pla}awe 1.00 0 285.00 0 357. Priem po izgradba na 15.428.Avansi na 01. vo ovie slu~ai se naveduvaat vo fakturite vrednostite navedeni vo ~len 19 od ZDDV.01 godina Nadomestok 1.. 1 od DDVP. koj kako advokat e Isto taka.000 Primer 3: Minusirawe na vkupniot iznos na avansni pla}awa Kone~na faktura Isporaka i monta`a na green kotel vo Skopje Priem i monta`a na 01.000 190.000 76.01 i 02.190.000 38.09.000 714. da se navede vo fakturata: MKD 1.000 1.03. dokolku prometot bil izvr{en sprema drug dano~en obvrznik i istiot pobaral izdavawe na faktura (~l.000 190.000 Primer 2: Minusirawe na vkupniot iznos na delumni nadomestoci plateni odnapred i na zbirot na danoci koi nastanuvaat za niv Kone~na faktura Isporaka i vgraduvawe na skali vo Skopje. 1 od ZDDV). pri promet bez nadomestok ili po bagatelni ceni).04.000 Vkupna cena (Zbir) 1.000 200.000.190.01 Ostatok za pla}awe 400.01 Nadomestok (dano~na osnova) vkupno + DDV 19% Vkupna cena .000 228.000 .registriran spored ~len 51 od ZDDV.000 DDV 228.07.08.000 600.

000 denari. vo toj slu~aj se odbiva pravoto na odbivka na tie prethodni danoci. no i za lica koi ne se dano~ni obvrznici. (2) Za "proda`ba na otvoreno" ne se smeta proda`bata na tezgi pred prodavnici. Kon ~len 55 od ZDDV Poglavje 120 Neovlasteno iska`uvawe na danokot (1) Odredbata od ~len 55 stav 1 od ZDDV vo vrska so neovlastenoto iska`uvawe na danok na dodadena vrednost vo faktura va`i za dano~ni obvrznici (~len 9 od ZDDV). so cel da se stekne nezakonska dano~na dobivka. 19 st. Dano~en obvrznik izdava faktura spored ~len 53 od ZDDV.. dodeka fakti~ki bile ispora~ani pijalaci. fiktivna faktura).  ­ Vo fakturata se naveduva ovo{je. 2 t. (2) ^len 55 stav 1 od ZDDV gi opfa}a slednite slu~ai: 1.000 MKD Sodru`nikot koj go steknuva mebelot mo`e potoa da odbie kako prethoden danok 57. 2. na primer.121 - Dano~na osnova spored ~l. dodeka fakti~ki bil ispora~an televizor. Vakvata zloupotreba bi mo`ela da postoi koga. Kako proda`ba na otvoreni prostori se podrazbira i proda`bata na bileti vo sredstvata za javen prevoz i potvrdite za priem na baga` vo niv. Istoto va`i i vo slu~ai koga namesto fakti~ki izvr{enata usluga se naveduva usluga koja voop{to ne bila izvr{ena od liceto. tuku ja izdava fakturata otkako za nego }e nastapi rokot na zastarenost na dano~niot dolg. Dano~en obvrznik izdava faktura spored ~len 53 od ZDDV. 33 i ~l. pokraj danokot na dodadena vrednost dolguvan spored ~len 55 stav 1 od ZDDV (imeno. iako kako mal pretpriema~ nema pravo na toa spored ~len 51 stav 3 od ZDDV. preku ozna~uvaweto deka se raboti za avansna faktura ili preku uka`uvaweto na momentot na prometot na dobra ili na uslugata koj se nao|a vo idnina) o~igledno uka`uvaat deka se raboti za avansni fakturi. dokolku se ispolneti i ostanatite uslovi spored ~l. . te. a za negoviot sodru`nik se u{te ne nastapile rokovite na zastarenost. (2) Dano~niot organ e dol`en da vnimava vakvite fakturi da bidat izdadeni navremeno. iako ne izvr{il promet na dobra ili uslugi (na pr. Primeri:  ­ Se fakturira isporaka na kancelariski aparat. Vo toj slu~aj. Tuka ne spa|aat fakturi koi se izdavaat pred izvr{uvawe na promet i koi spored svojata sodr`ina (na primer. Dano~en obvrznik izdava fakturi spored ~len 53 od ZDDV so oddelno iska`an danok. 3. Kon ~len 54 od ZDDV Poglavje 119 Pazari i otvoreni prostori (1) Pod pazari i otvoreni prostori se podrazbiraat mesta koi se odredeni od strana na ovlasteni organi kako pazari ili mesta kade ima uslovi za promet na dobra ili uslugi na otvoreno.000 MKD Iznos na presmetan DDV 19% 57. protivpravno oddelno iska`aniot danok) se dolguva i danokot za fakti~ki izvr{eniot promet. Dokolku se izdade vakva faktura so protivpravna namera. 1 od ZDDV 300. So proda`ba na otvoren prostor se izedna~uva i proda`bata preku avtomati. vo koja namesto fakti~ki ispora~anato dobro se naveduva drugo dobro koe voop{to ne bilo ispora~ano od nego. 34 od ZDDV. trgovskoto dru{tvo ne izdalo faktura so izvr{uvaweto na prometot i ne platilo DDV sprema dano~niot organ. vo rokot spored ~len 53 stav 8 od ZDDV.

Neovlasteno iska`aniot danok vo faktura se dolguva spored ~len 55 stav 1 od ZDDV. 1 od ZDDV) izgotvuva faktura spored ~l. za odano~iv promet. 42 spored izvr{en uvid"). uslov za nekaznuvaweto e sproveduvaweto ispravka na fakturata. Tuka spa|a. Ako opisot na dobroto ili na uslugata (~len 53 stav 10 to~ka 5 od ZDDV) e daden samo neprecizno. proda`bata na li~no dobro. sepak. "raboti vrz ku}a br. iska`aniot danok nema da se dolguva spored ~len 55 stav 1 od ZDDV. ~len 55 stav 1 od ZDDV ne ja predviduva mo`nosta za ispravka na faktura. 3. dano~niot organ mo`e da dozvoli izdava~ot na fakturata da izvr{i ispravka na istata so soodvetna primena na ~len 55 stav 3 od ZDDV. no ne i neto~no. Neovlasteno iska`aniot danok vo faktura se dolguva spored ~len 55 stav 1 od ZDDV. Ispravkata na fakturata za slu~aite od ~len 55 stav 1 od ZDDV. iako primatelot na fakturata ne mo`e da go odbie istiot kako prethoden danok spored ~len 35 to~ka 7 od ZDDV. Davaweto neprecizni podatoci postoi koga podatocite vo fakturata ne se vo toj obem precizni i o~igledni. Dano~en obvrznik izdava faktura spored ~len 53 od ZDDV so posebno iska`an danok na promet na dobra ili na uslugi koi ne gi izvr{il vo ramkite na negovata stopanska dejnost spored ~len 9 stav 2 od ZDDV. 2. iako ne dolguvaat danok za ovoj promet ili dolguvaat pomal danok. 10 st. promet vo stranstvo ili prenosi na imot spored ~len 5 od ZDDV). (4) Dokolku naplatata na protivpravno iska`an danok dovede do o~igleden nepraveden iznos. mora da se ograni~i na isklu~itelni slu~ai. vo ovaa odredba spa|aat fakturi so oddelno iska`an danok: 1.. Odredbata va`i i za obvrznici vo smisla na ~len 53 stav 2 re~enica 2 od ZDDV. 5. 53 od ZDDV so oddelno iska`an DDV i ja stava vo deloven promet. iako primatelot na fakturata ne mo`e da go odbie ovoj danok kako prethoden danok. na primer. 4. ako bil iska`an pogolem danok od danokot dolguvan za taa cel. za promet koj ne podle`i na odano~uvawe so DDV (na pr. ­ (3) Za razlika od ~len 55 stav 2 od ZDDV. {to istite }e obezbedat neposredno soznanie za vidot i obemot na predmetot na prometot.122 -  Vo fakturata se iska`uvaat "molerski raboti vo kancelariski prostorii". Vo ovoj slu~aj ne bi bilo pravedno da se kazni ispora~atelot spored ~len 55 stav 1 od ZDDV. Lice koe ne e dano~en obvrznik spored ~len 9 od ZDDV (na primer privatno lice ili javno-pravno telo spored ~l. Primer 2: Fakti~ki izvr{eni grade`ni raboti se opi{uvaat edinstveno preku naveduvawe na gradili{teto (na pr. . za promet osloboden od danok. koj e dano~en obvrznik. Spored toa. Primer 3: Ispora~atel izdava faktura koja glasi na ime na soprugata koja e vrabotena vo pretprijatieto na soprugot. Poglavje 121 Neto~no iska`uvawe danok Previsoko iska`an danok (~len 55 stav 2 od ZDDV) (1) Odredbata od ~len 55 stav 2 od ZDDV se odnesuva na dano~ni obvrznici koi se obvrzani za registracija ili koi se registrirale dobrovolno i koi iska`ale oddelno danok vo faktura spored ~len 53 od ZDDV za fakti~ki izvr{en promet na dobra ili za uslugi. Sepak. spored koj se dolguva previsoko iska`aniot DDV. dokolku primatelot na obvrznicata ne se sprotivstavi na poviskiot iznos na DDV (vidi poglavje 115 stav 7 od DDVU). dodeka molerskite raboti bile fakti~ki izvr{eni vo stanot na korisnikot na uslugata.

05) Ispravka na faktura: Nadomestok + 5% DDV Vkupno 11.123 - (2) ^lenot 55 stav 2 od ZDDV va`i i vo slu~ai koga bile izdadeni pove}e fakturi za eden ist promet. I s p r a v k a n a p r e v i s o k o i s k a ` a n d a n o k (~ l e n 5 5 s t a v 2 od Z D D V) (3) ^lenot 55 stav 3 od ZDDV izri~no dozvoluva izdava~ot na fakturata da izvr{i ispravka na danokot na dodadena vrednost koj bil previsoko iska`an sprema primatelot na dobroto ili korisnikot na uslugata. koristej}i ja pritoa vistinskata dano~na stapka. . Dano~niot obvrznik koj go izvr{il prometot i ja izdal fakturata go zadr`uva pravoto na ispravka na prenisko iska`aniot danok. iako za istiot promet se dolguva danok samo po stapka od 5% spored ~len 30 od ZDDV. Primatelot na fakturata mora da e pismeno izvesten za ispravkata na danokot na dodadena vrednost.900 MKD (4) Vo slu~aj na prenisko iska`an danok.824 MKD 1..500 denari : 1.677 MKD Primatelot na dobroto mo`e da go odbie kako prethoden danok samo iznosot na danokot iska`an vo fakturata.333 MKD 567 MKD 11. Dano~niot obvrznik e dol`en vo toj slu~aj da go presmeta danokot od vkupniot fakturiran iznos.900 MKD 11.333 MKD 11.900 MKD Vkupno 11.900 MKD Dokolku se namali vkupniot iznos za vi{kot na iska`an danok.824 denari 10. Presmetan nadomestok + 5% DDV Vkupno Nadomestok (10.500 MKD Dokolku ostane neizmenet vkupniot iznos vo koregiranata faktura. Primer 1: Registriran dano~en obvrznik go presmetuva za izvr{eniot promet na dobra danokot na dodadena vrednost po stapka od 19%. vistinskiot danok na dodadena vrednost bi se dobil preku presmetuvawe na iznosot od dotoga{niot fakturiran vkupen iznos. vo toj slu~aj se dobiva slednata presmetka: Nadomestok 10. Primer 2: Dano~en obvrznik presmetuva za promet na dobra danok po stapka od 5%. Neophodnite ispravki se vr{at vo presmetkovniot period. Vkupen iznos (so DDV) Nadomestok (11. Vo ovoj slu~aj se primenuva soodvetno na smislata na ~len 22 stav 1 od ZDDV. Nadomestok 10. vo koj liceto izdalo faktura so promenet danok. iako spored ~len 29 se dolguva danok po stapka od 19%.900 denari : 1.500 MKD 8. dano~niot obvrznik go dolguva zakonski propi{aniot danok na dodadena vrednost.19) Od dano~niot obvrznik zakonski dolguvan DDV: 19% od 8.000 MKD + 19% DDV 1.000 MKD + 5% DDV 500 MKD Vkupno 10.000 MKD 500 MKD 10.

124 - MINISTER.. . Nikola Gruevski 08-9289/1 19.2000 godina Skopje.06.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful