P. 1
Upatstvo Za Primena Na ZDDV-DDVU

Upatstvo Za Primena Na ZDDV-DDVU

|Views: 637|Likes:
Published by jane

More info:

Published by: jane on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2011

pdf

text

original

-1

-

UPATSTVO ZA PRIMENA NA ZAKONOT ZA DANOKOT NA DODADENA VREDNOST

Skopje, 02.06.2000

-2-

Vrz osnova na ~len 160 od Zakonot za organite na upravata ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 40/90 i "Slu`ben vesnik na RM" broj 63/94 i 63/98), a vo vrska so ~len 64 od Zakonot za danokot na dodadena vrednost ("Slu`ben vesnik" na RM broj 44/99, 59/99, 86/99 i 11/2000), ministerot za finansii donesuva UPATSTVO ZA PRIMENA NA ZAKONOT ZA DANOKOT NA DODADENA VREDNOST (DDVU) Voved Upatstvoto za primena na danokot na dodadena vrednost ( vo natamo{niot tekst: DDVU) se odnesuva na Upravata za javni prihodi i na Carinskata uprava, vo onoj del, vo koj istata e dol`na da u~estvuva vo primenata i e obvrzuva~ko za vrabotenite vo dano~nata i carinskata uprava so cel da se obezbedi edinstvena primena na propisite. Ova upatstvo obrabotuva op{ti i sporni pra{awa kako i pra{awa koi baraat tolkuvawa povrzani so odano~uvaweto na prometot vo zemjata i ne gi razrabotuva pra{awata povrzani so odano~uvaweto na uvozot kako nadle`nost na Carinskata uprava. Pokraj toa, ovoj akt sodr`i odredbi za toa, kako da se postapuva vo odredeni slu~ai so cel da se izbegne prestroga i skapa primena na odredbite, kako i so cel da se poednostavi primenata.

Kon ~len 1 od ZDDV Poglavje 1 Su{tina na danokot na dodadena vrednost (1) Danokot na dodadena vrednost voveden so odredbite od ZDDV e oblikuvan kako op{t potro{uva~ki danok (~len 1 st. 2 od ZDDV), koj se napla}a, pokraj ostanatite danoci, na potro{uva~kata. Toj se napla}a vo site fazi na proizvodstvoto i trgovijata, kako i vo celokupniot uslu`en sektor. No, preku instrumentot na odbivka na prethodniot danok reguliran vo ~len 33 do 37 od ZDDV se postignuva, odano~uvaweto vo celokupniot pretpriema~ki domen (pole na stopanskata dejnost) da ne dovede do dano~no optovaruvawe, osven ako zakonot predviduva isklu~oci (na pr. isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok za delovno potrebni izdatoci navedeni vo ~len 35). Soglasno so negovata cel, so danokot na dodadena vrednost treba da se optovari celokupnata privatna i javna krajna potro{uva~ka, kako i krajnata potro{uva~ka vo pretpriema~kiot domen koja ne e rastovarena preku odbivkata na prethodniot danok. (2) Vo odnos na negovata struktura, danokot na dodadena vrednost e vo soglasnost so na~eloto na obezbeduvawe neutralnost na poleto na konkurencijata, kako vo doma{nata, taka i vo me|unarodnata razmena na stoki i uslugi. (3) Tolkuvaweto i primenata na poedine~nite odredbi od zakonot treba da bidat vo soglasnost, vo najgolem mo`en obem, so karakterot na danokot na dodadena vrednost kako op{t potro{uva~ki danok (stav 1) i so na~eloto na neutralnost na poleto na konkurencijata na pazarot (stav 2).

-3-

Kon ~len 2 to~ka 1 od ZDDV Poglavje 2 Promet na dobra i uslugi za nadomestok (Razmena na ispolnuvawa) (1) Prometot na dobra i uslugi podle`i na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost spored ~len 2 to~ka 1 od ZDDV, samo ako istiot se izvr{uva so nadomestok (vo natamo{niot tekst: razmena na ispolnuvawa). Razmenata na ispolnuvawa pretpostavuva deka postojat ispolnuva~ i primatel na dobroto ili korisnik na uslugata (vo natamo{niot tekst: primatel na ispolnuvaweto) i deka za prometot postoi protivispolnuvawe (nadomestok). Za pretpostavkata na razmena na ispolnuvawa, prometot i protivispolnuvaweto mora da stojat vo me|usebna vrska. Razmenata na ispolnuvawa mo`e da nastapi samo ako prometot e naso~en kon priem na protivispolnuvawe i ako so toa se inicira sakanoto, o~ekuvanoto ili mo`noto protivispolnuvawe, taka {to na kraj }e bidat zaemno povrzani me|usebno izvr{enite ispolnuvawa. Pritoa, ne se sprotivstavuva na pretpostavkata na razmena na ispolnuvawa faktot deka ne bilo ispolneto o~ekuvaweto na nadomest, deka nadomestokot stanal nevozmo`en ili deka istiot dopolnitelno se namalil. Privremenite te{kotii vo pogled na likvidnosta na dol`nikot na nadomestokot ne vlijaat vrz samiot odnos. Mo`e da postoi razmena na ispolnuvawa duri i ako odredeno protivispolnuvawe bide dobrovolno izvr{eno. Prometot i protivispolnuvaweto ne mora da bidat so ednakva vrednost. Po pravilo, nedostasuva pretpostavkata na razmena na ispolnuvawa, koga odredeno dru{tvo dobiva pari~ni sredstva samo za da bide staveno vo sostojba da izvr{i ostvaruvawe na svojata op{testvena cel. (2) Prometot opfa}a se' {to mo`e da bide predmet na pravniot promet. Sepak, prometot podle`i, vo pravna smisla, na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost samo vo onoj obem, vo koj istite pretstavuvaat prometi vo ekonomska smisla, t.e. pretstavuvaat prometi kaj koi postoi sopstven ekonomski interes na toj {to pla}a, koj interes go nadminuva ~istoto pla}awe na nadomestokot. Ednostavnoto pla}awe nadomestok, a osobeno pla}aweto vo gotovo ili doznakata, ne pretstavuva promet vo ekonomska smisla. Odr`uvaweto `irosmetki, {tedni vlogovi i drugi konta, samo po sebe, ne pretstavuva promet vo ekonomska smisla od strana na klientot sprema kreditnata institucija. Vlo`uvaweto na i upravuvaweto so imoti za nadomestok pretstavuva promet vo ekonomska smisla (na pr. na upravitelot na imotot) sprema klientot. Ponudata na izvr{uvawe promet (podgotvenost za ispolnuvawe) mo`e da pretstavuva promet vo ekonomska smisla, dokolku za toa se pla}a nadomestok. (3) Razmena na ispolnuvawa ne postoi, koga se poni{tuva odreden promet na dobra, na pr. zaradi vistinski nedostatoci (vra}awe na dobroto). Pri vra}awe na dobroto po izvr{eniot promet na dobra se vr{i ispravka na danokot i na prethodniot danok spored ~len 22 stav 1 od ZDDV. Dali }e postoi vra}awe na dobra ili povraten promet na dobra koj podle`i na odano~uvawe, se ocenuva od gledna to~ka na prvobitniot primatel na dobroto, a ne od gledna to~ka na prvobitniot ispora~atel. (4) Dogovorniot ili licencniot prenos na fudbaler so pla}awe na obes{tetuvawe za prenosot pretstavuva promet vo ekonomska smisla na fudbalskiot klubprenesuva~ sprema klubot-primatel. Primer: Fudbaler, koj sklu~il dogovor so odreden fudbalski klub se osloboduva od dogovornite obvrski zaradi negov premin vo stranski fudbalski klub. Stranskiot klub pla}a obes{tetuvawe za prenosot (vo vrska so mestoto na uslugata, vidi poglavje 29 stav 26 od DDVU). (5) Iznajmuvaweto na personal za nadomestok, na pr. so nadomest na izdatocite, se vr{i na~elno vo ramkite na razmenata na ispolnuvawa. Pri osloboduvaweto na rabotnici od strana na pretpriema~ot so nadomest na izdatocite (plati, socijalni pridonesi i sl.), na pr. za potrebite na Crveniot krst, za slu`bi za pomo{ pri elementarni nepogodi, za protivpo`arnite slu`bi ili za voeni ve`bi, ne postoi razmena na ispolnuvawa.

Stvarniot nadomestok na {teta postoi osobeno vo slu~aite na otstranuvawe na posledicite od {tetata od strana na o{tetuva~ot ili od nego zadol`en samostoen pomo{nik vo ispolnuvaweto. ne doa|a do promena na nadomestokot. (4) Koga principalot mu pla}a otpremnina na svojot trgovski zastapnik vo slu~aj na prestanok na me|usebniot dogovor. kamatite za vtasanost i procesnite kamati se smetaat. koi se pla}aat zaradi neispolnuvawe ili nesoodvetno ispolnuvawe na dogovori. obes{tetuvaweto }e se smeta za nadomestok vo ramkite na odredenata razmena na ispolnuvawa. pri otstranuvawe na {tetata od strana na o{tetenoto lice ili na treto lice po negovo zadol`enie. (6) Pari~niot iznos koj go dobiva prodava~ot kako zamena vrz osnova na kreditno osiguruvawe na ispora~ana stoka. koga obes{tetuvaweto pretstavuva fakti~ko . a vtor promet od A sprema B. Ako primatelot na ispolnuvaweto e dol`en da plati dogovorni penali sprema dano~niot obvrznikispolnuva~. tuku nadomestok za odreden promet. vo toj slu~aj ne postoi namaluvawe na nadomestokot. tuku nadomestok za ispolnuvaweto platen od principalot za steknatite imotni prednosti koi nastanale so vr{eweto na dejnosta kako trgovski zastapnik. pri pla}awe na pari~no obes{tetuvawe od strana na o{tetuva~ot. vo toj slu~aj ne se raboti za del od nadomestok za odreden promet. tuku zatoa {to e dol`en spored zakonot ili dogovorot da ja priznae {tetata i nejzinite posledici. za obes{tetuvawa.pa duri i delumno . bez poseben nalog daden od liceto zadol`eno za nadomestuvaweto. vo toj slu~aj ne postoi zgolemuvawe na nadomestokot. Dadeni se dva prometa. tuku obes{tetuvawe. Nasproti toa. B mu go nadomestuva na A iznosot od fakturata. za koi ima obvrska na garancija sprema kupuva~ot. Nadomestokot na {teta ne se vr{i zatoa {to ispolnuva~ot primil odreden promet. tuku za nadomest na {teta.protivispolnuvawe za odreden promet na dobra ili na uslugi. Ako dano~niot obvrznik-ispolnuva~ gi plati dogovornite penali sprema primatelot na ispolnuvaweto. (2) Dogovornite penali. eden od firmata sprema A. nadomestokot na {teta ne postoi. isto taka. vo toj slu~aj vakvoto pla}awe ne pretstavuva obes{tetuvawe. . Istoto va`i i vo slu~ai koga pobaruvaweto vo forma na otpremnina vtasuva so smrtta na trgovskiot zastapnik. (7) Ako odreden trgovec izvr{i otstranuvawe na nedostatoci vrz dobra kupeni kaj nego. Ako samoto o{teteno lice ja otstrani samostojno nemu pri~inetata {teta po nalog na o{tetuva~ot. Zateznite kamati. vo toj slu~aj postoi nadomestok na {teta. Primer: Liceto A do`ivuva soobra}ajna nesre}a so zna~itelna o{teta na negovoto vozilo. (5) Obes{tetuvawata sprema zakupodavecot ili zakupoprima~ot za predvremenoto napu{tawe na iznajmenite prostorii ili za ukinuvawe na tekovniot dogovor za zakup ne pretstavuvaat nadomestok na {teta. O{tetuva~ot B go zadol`uva A da ja otstrani {tetata.-4- Poglavje 3 Nepostoewe na razmena na ispolnuvawa Nadomestok na {teta (1) Kaj vistinskiot nadomestok na {teta nedostasuva razmenata na ispolnuvawa. (3) Koga na odreden dano~en obvrznik mu se ispla}aat tro{ocite od sudska postapka od sprotivnata strana na sporot. A dava nalog na firma za popravka na vozila za otstranuvawe na {tetata. imaat karakter na obes{tetuvawe. Istoto va`i i za taksi ili tro{oci za opomena koi gi napla}a odreden dano~en obvrznik od svoite zadocneti pla}a~i. Istoto va`i i koga proizvoditelot mu gi nadomestuva na trgovecot materijalnite tro{oci i tro{ocite za plati nastanati kako posledica na otstranuvaweto na {tetata. Nadomestuvaweto na iznosot od fakturata od B sprema A pretstavuva nadomestok. Pritoa. ne pretstavuva nadomestok za odredeniot promet na dobra.

Sodru`ni~ki pridones bi postoel vo slu~aj koga sodru`nikot dava odreden pridones koj mu se nadomestuva so u~estvo vo dobivkata i vo zagubata. nasproti toa. a ne za nadomestok. Ottuka. imotna sostojba. zdru`enieto vr{i promet koj slu`i za namiruvawe na poedine~nite potrebi na sekoj od ~lenovite i ako za istoto napla}a pridonesi soodvetno na fakti~koto ili pretpostavenoto koristewe na dejnosta na zdru`enieto. ^lenarini kaj zdru`enija (9) Ako odredeno zdru`enie vr{i promet koj slu`i za zaedni~kite potrebi na site ~lenovi i ako za toa zdru`enieto napla}a (fakti~ki) ~lenarini. na primer spored starost. povrzano so stav 1 to~ki 1 i 2 od ZDDV. dogovorno utvrdenite pla}awa koi treba u{te da se izvr{at se smetaat za obes{tetuvawe. status. . Pritoa e bez zna~ewe pra{aweto. me|u dru{tvoto i negovite sodru`nici mo`e da dojde i do razmena na ispolnuvawa. Vo sekoj od slu~aite postoi poseben dogovor za pla}awe nadomestok (razmena na ispolnuvawa). promet. Besplatniot promet na dru{tva sprema nivnite sodru`nici se opfa}a so primena na ~len 3 stav 3 to~ka 2 i ~len 6 stav 3 to~ka 3 od ZDDV (vidi poglavje 13 od DDVU ). sodru`nikot mo`e da izbira dali odredenoto dobro }e go otu|i. Vlogovite se vra}aat so u~estvo vo dobivkata ili vo zagubata. Primer 2: Sodru`nikot B mu dava na sopstvenoto dru{tvo pozajmica i dobiva za istata kamata. Delot od pridonesite koj otpa|a na prometite koi podle`at na odano~uvawe se izedna~uva so dano~nata osnova koja se utvrduva spored ~len 19 stav 2 to~ka 1. Ednakvosta ili ednakvoto merilo. prihodi. Ako. Istovremeno. vlo`i (vlo`uvawe vo stvari) ili }e ja vlo`i negovata namena (vlo`uvawe na namena). vo toj slu~aj postoi razmena na ispolnuvawa. toj mu iznajmuva na dru{tvoto proizvodstveni ma{ini za odredena zakupnina. Sepak. vo toj slu~aj ~lenarinite se delat na nadomestoci i fakti~ki ~lenarini. (2) Postoi razmena na ispolnuvawa me|u sodru`nik i dru{tvo vo koe liceto ima udel.-5- (8) Vo slu~aj na predvremeno okon~uvawe na dogovor za lizing. sepak. vo toj slu~aj nedostasuva razmenata na ispolnuvawa so poedine~nite sodru`nici. Primer 1: Sodru`nikot A vlo`uva vo dru{tvoto pari (vlo`uvawe vo pari) i stvari (vlo`uvawe vo stvari). (10) Fakti~ki. vo toj slu~aj nedostasuva razmenata na ispolnuvawa so poedine~nite ~lenovi. Tuka ne e dogovoren poseben nadomestok za vlo`uvaweto (nema razmena na ispolnuvawa). dokolku sodru`nikot vr{i odreden promet za poseben nadomestok. taka i sodru`nikot. a delumno na zaedni~kite potrebi na ~lenovite. Ednakvosta postoi i koga pridonesite se napla}aat spored karakteristika edinstvena za site ~lenovi ili koga visinata na pridonesite se utvrduva spored li~nite osobini na ~lenovite. dali prometot ima za svoja osnova postoewe na odredena statutarna obvrska. ~lenarini postojat koga pridonesite se ednakvo golemi ili koga istite se presmetuvaat spored merilo koe va`i podednakvo za site ~lenovi. ne se odlu~uva~ki sami po sebe za ocenuvawe na postoeweto na fakti~ki ~lenarini. Poglavje 4 Razmena na ispolnuvawa kaj trgovski dru{tva i drugi zdru`uvawa na lica Op{to (1) Ako odredeno trgovsko dru{tvo ili drugo zdru`uvawe na lica (vo natamo{niot tekst: dru{tvo) vr{i prometi koi se vo zaedni~ki interes na site sodru`nici i ako dru{tvoto napla}a sodru`ni~ki pridonesi za ispolnuvaweto. Ispolnuva~ ili primatel na ispolnuvaweto mo`e da bide kako dru{tvoto. (11) Dokolku odredeno zdru`enie vr{i prometi koi slu`at delumno za pokrivawe na poedine~nite potrebi. iznajmi.

2. . Nadomestokot se sostoi vo posebniot iznos koj go pla}a dru{tvoto. Primer 4: Sodru`nikot na trgovsko dru{tvo steknuva za svoja smetka tovarno vozilo koe go registrira na svoe ime i koe go stava vo poln obem na raspolagawe vo dru{tvoto. Sodru`nikot steknuva dobro koe go stava na raspolagawe za koristewe od strana na dru{tvoto. Primer 3: Sodru`nikot na trgovsko dru{tvo steknuva za svoja smetka tovarno vozilo koe go registrira na svoe ime i koe go stava na raspolagawe vo poln obem na dru{tvoto. Sodru`nikot dejstvuva edinstveno kako sodru`nik. b) Sodru`nikot go stava na raspolagawe dobroto bez nadomestok. Ako dobroto se stava na raspolagawe od nedelovni pri~ini. sodru`nikot mo`e da go odbie kako prethoden danok danokot na dodadena vrednost iska`an vo fakturata za nabavkata na dobroto staveno na raspolagawe.-6- Poedine~ni slu~ai (3) Pra{aweto na stavawe na raspolagawe na dobra od strana na sodru`nicite na dru{tvoto vo koe tie imaat udeli se razgleduva vo zavisnost od toa. Razmena na ispolnuvawa mo`e da postoi i vo slu~ai koga voziloto go koristi isklu~ivo samiot sodru`nik. samiot sodru`nik stanuva dano~en obvrznik. Sodru`nikot mo`e. So prenosot na pravoto na koristewe na voziloto od strana na dru{tvoto. Samiot sodru`nik dejstvuva kako dano~en obvrznik. dali sodru`nicite dejstvuvale samo vo svojstvo na sodru`nici ili se i samite dano~ni obvrznici i dali stavaweto na raspolagawe bilo izvr{eno so nadomestok ili bez nego. nitu sodru`nikot imaat pravo da izvr{at odbivka na danokot na dodadena vrednost koj bil iska`an vo fakturata pri steknuvaweto na dobroto. Nitu dru{tvoto. na primer fiksna zakupnina ili iznos koj zavisi od fakti~koto koristewe na voziloto. Primer 5: Grade`en pretpriema~ e ~len na rabotna zadruga i istoto stava besplatno na raspolagawe svoi grade`ni ma{ini (vlo`uvawe na namena). toj ima edinstveno pravo na u~estvo vo dobivkata spored statutot ili osnova~kiot dogovor (vlo`uvawe na namena). Kako vo slu~aite na stavaweto na raspolagawe so nadomestok taka i kaj besplatnoto stavawe na raspolagawe. Toj mu dava na koristewe na dru{tvoto dobro koe pretstavuva sostaven del od imotot koj e podreden na stopanskata dejnost na sodru`nikot. vo toj pogled liceto ne dejstvuva kako dano~en obvrznik. dokolku za vakvoto dejstvuvawe bile odlu~uva~ki delovnite motivi. Tuka se raboti za usluga izvr{ena vo ramkite na stopanskata dejnost koja nema da podle`i na odano~uvawe zaradi nepostoewe na nadomestok. Sodru`nikot ne dobiva poseben nadomestok za toa. Besplatnoto stavawe na raspolagawe na grade`nite ma{ini sprema dru{tvoto nema da pretstavuva besplatna usluga od strana na sodru`nikot vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. Ako sodru`nikot go stava dobroto besplatno na raspolagawe na dru{tvoto. Toa mo`e da bide slu~aj. vo toj slu~aj na stranata na sodru`nikot postoi usluga koja podle`i na odano~uvawe vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. Kaj davaweto na koristewe se raboti za promet izvr{en vo ramkite na poleto na stopanskata dejnost koe podle`i na odano~uvawe. vo koe svojstvo }e stane aktivno za dru{tvoto. a) Sodru`nikot go stava dobroto na raspolagawe za nadomestok. a) Sodru`nikot go stava dobroto na raspolagawe za nadomestok. 1. slobodno da odlu~uva za toa. b) Sodru`nikot go stava dobroto besplatno na raspolagawe. Dru{tvoto mu pla}a na sodru`nikot poseben nadomestok za koristeweto na tovarnoto vozilo. na~elno. pri davaweto na koristewe na dobra na semejni dru{tva. na primer.

obezbeduvaweto sobi za no}evawe. po pravilo. 3. Davawa od vakov vid postojat koga delovno motiviranite merki imaat za posledica namiruvawe na li~nite potrebi na rabotnikot. no po namaleni ceni od voobi~aenite. . se poa|a od pretpostavkata na postoewe promet so nadomestok. vrz osnova na porane{en raboten odnos. kako i na prostorii za tu{irawe i kapewe za site vraboteni. Pritoa e nebitno dali vraboteniot go pla}a posebno nadomestokot sprema dano~niot obvrznik ili dano~niot obvrznik go zadr`uva soodvetniot iznos od pari~nata naemnina.i prometot sprema otpu{teni rabotnici. Vo odnos na davawata po namaleni ceni od voobi~aenite. 6. so posebno presmetan nadomestok. koga vraboteniot se anga`ira na rabota vo mesta nadvor od `iveali{teto ili prestojuvali{teto. t.000 denari po vraboten godi{no. koga merkata e povrzana so oblikuvaweto na tekot na rabotata. koi se posledica prete`no na delovniot interes na rabotodavecot. so vakvoto davawe na dobra (isporaka) ili izvr{uvawe na usluga. dano~niot obvrznik vr{i promet so nadomestok vo smisla na ~len 2 to~ka 1 od ZDDV. za {to rabotnikot dava kako protivispolnuvawe del od svojot trud. na primer obezbeduvaweto na prostorii za odmor i rekreacija. Pritoa. ne podle`at na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost. Isto taka. no ovaa posledica bila vo senka na delovno motiviranite merki. Za davawa bez nadomestok. stavaweto na raspolagawe na prostori za parking na imotot na pretprijatieto. podobruvaweto na rabotnite uslovi. 4. Tuka osobeno spa|aat: 1. Ovaa situacija. vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost. 2. stavaweto na raspolagawe na rabotni sredstva i rabotna obleka. Davawa sprema vrabotenite so prete`no deloven int eres (4) Davawata sprema vrabotenite. predmet na odano~uvawe pretstavuva i prometot na dobra ili na uslugi koi dano~niot obvrznik gi vr{i sprema svoite vraboteni ili sprema na niv bliski lica vrz osnova na rabotniot odnos. ako dano~niot obvrznik ima za izvr{eniot promet sprema poedine~niot rabotnik neposredno pravo na pari~no pla}awe ili na drugo protivispolnuvawe vo pari~na vrednost koe ne se sostoi vo vlo`uvawe trud. duri i ako istite se vr{at bez nadomestok. Davaweto mora da bide izvr{eno za privatni potrebi na vrabotenite. vo toj slu~aj. obezbeduvaweto na smestuvawa vo gradinki na pretprijatieto. Odobruvaweto rabat od strana na dano~niot obvrznik pri kupuvaweto stoki od strana na negovite sorabotnici ne pretstavuva promet so nadomestok. 5. Davawata pri delovni manifestacii vo visina do 3.e. 3 i 4 od DDVU). tuku namaluvawe na cenata. potrebi koi ne se povrzani so rabotniot odnos. {to e vo nadle`nost na rabotodavecot. medicinskata nega i preventivniot lekarski pregled na vrabotenite. 7. dano~natata osnova se utvrduva spored ~len 19 stav 1 to~ki 1 i 2 od ZDDV (vo vrska so toa. Davawa bez nadomestok (3) Davaweto na dobra (stvarni davawa) i vr{eweto na uslugi sprema vrabotenite za nivni li~ni potrebi podle`at na odano~uvawe spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 i ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. dano~nata osnova se utvrduva spored ~len 19 stav 2 to~ka 3 od ZDDV (vo vrska so toa. 8. obukata i doobukata. se pretpostavuva. vidi poglavje 34 stavovi 1. kako i prometot sprema lica na obuka pretstavuvaat predmet na odano~uvawe.-7- Poglavje 5 Davawe na dobra i na uslugi sprema vrabotenite Davawa so nadomestok (1) Ako dano~niot obvrznik (rabotodavec) im dade na svoite vraboteni kako nadomestok za izvr{enite raboti i plata vo natura pokraj voobi~aenata plata. (2) Spored ~len 2 to~ka 1 od ZDDV. vidi poglavje 35 od DDVU).

Primatelot na dobroto mora da e fakti~ki vo sostojba da go koristi dobroto kako sopstvenik i da mo`e istoto da go otu|uva. nema da pretstavuva promet na dobra. Nasproti toa. vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost. Za promet na dobra se smeta i prenosot na vrednosta na firmata (delovna. Prenos na pravoto na raspolagawe (2) Pod poimot na prenos na pravoto na raspolagawe se podrazbira prenosot na ekonomskata supstanca na dobro od ispolnuva~ot sprema primatelot na dobroto. Za promet na dobra se smeta i slu~ajot. pravata ne pretstavuvaat dobra koi mo`at da se prenesuvaat vo ramkite na prometot na dobra. Vo pravoto. Spored toa. Prenosot na pravoto na raspolagawe pretstavuva dejstvie od prete`no fakti~ka priroda. Spored toa. na primer za vreme na vonreden deloven sostanok ili sednica. prakti~na vrednost) ili na klientelata. odobrenata podgotvenost za prenos na pravoto na raspolagawe so nadomest. koga odredeno dobro se prodava i se prenesuva so zadr{ka na pravoto na sopstvenost. prenosot na prava pretstavuva usluga (poglavje 7 od DDVU). Za podaroci kako izraz na vnimanie se smetaat i pijalaci i drugi prehranbeni proizvodi koi rabotodavecot gi stava na raspolagawe za besplatna konsumacija vo pretprijatieto od strana na negovite rabotnici. knigi ili audio-materijali koi mu se davaat na vraboteniot ili na nemu blisko lice po odreden li~en povod. seto toa prete`no vo deloven interes za povolno ureduvawe na tekot na rabotata i ~ija vrednost ne nadminuva 1.500 denari vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost.-8- 9. Nesobranite zemji{ni proizvodi. kako i zbirni stvari). Zbirna stvar pretstavuva opfa}awe na pove}e samostojni predmeti vo edna edinstvena celina. no toa ne mora vo sekoj slu~aj da bide povrzano so nego. mo`at da pretstavuvaat sekoj oddelno za sebe samostoen predmet na prometot i predmet koj e odvoen za sebe nasproti zemji{teto. istoto e povrzano so gra|ansko-pravniot prenos na sopstvenosta. (5) Kaj podarocite dadeni kako izraz na vnimanie mo`e da se vr{i neodano~uvawe od pri~ini na administrativno poednostavuvawe. kako na primer posevot. Tuka pripa|aat i ekonomski dobra koi vo ekonomskiot promet se smetaat za materijalni stvari (~len 3 stav 2 to~ka 1 od ZDDV). koj bil kone~no izvr{en od strana na u~esnicite na prometot i za koj iska`ale volja stranite na prometot. besplatniot organiziran prevoz za vrabotenite od nivnoto `iveali{te ili prestojuvali{te do rabotnoto mesto so prete`en deloven motiv na rabotodavecot za obezbeduvawe na istiot. na primer cve}iwa. . tuku usluga.500 denari. prehranbeni proizvodi. Za podaroci kako izraz na vnimanie va`at davawa na rabotodavecot koi mo`at da se smetaat za podaroci spored nivniot vid i nivnata vrednost. Naplata preku proda`ba na tu|i stvari (3) Za prenos na pravoto na raspolagawe ne se smeta: 1. a koi voobi~aeno se razmenuvaat vo op{testvenoto sekojdnevie i koi ne doveduvaat do zna~itelna imotna prednost za vraboteniot. `ivotni. za podaroci kako izraz na vnimanie se smetaat povremenite davawa na dobra vo visina do 1. prenosot na sopstvenost kako obezbeduvawe (zalog) i 2. Kon ~len 3 do 8 od ZDDV Poglavje 6 Promet na dobra Dobra (1) Dobra vo smisla na ~len 3 stav 1 od ZDDV se materijalni dobra (stvari. delovno-pravnata konfiskacija na dobro. Istoto va`i i za jadewa koi rabotodavecot im gi stava besplatno na raspolagawe na vrabotenite po povod i vo tekot na odreden vonreden raboten anga`man. koja ekonomski se smeta za drugo dobro na pravniot promet namesto zbirot na poedine~nite dobra.

B go prodava dobroto koe mu e dadeno kako obezbeduvawe na na~in. Dva prometa postojat i vo slu~aite. stav 2 to~ka 2 od ZDDV). Uslugite mo`at da se sostojat od storuvawe (pravno sovetuvawe. Vo momentot na otu|uvaweto nastanuvaat dva prometa. . kako i obezbeduvaweto na neza{titeni iskustva i tehni~ki znaewa. na (4) Ako se vr{i javno naddavawe ili slobodna proda`ba na odredena stvar vo ramkite na postapka na prisilna naplata od strana na sudski izvr{itel ili na drug dr`aven organ na prisilna naplata. prenosot na vesti za nivno objavuvawe. 6. A go ispora~uva dobroto na B. prenosot na idealni udeli vo sopstvenost . odobruvaweto pozajmici) ili nestoruvawe (otka`uvawe od pravoto na konkurencija na pazarot). Kako obezbeduvawe na kredit toj dava na zalog odredeno dobro od negovoto pretprijatie na kreditniot institut B. stavaweto na raspolagawe na fotografii za reklamni celi. {to istoto go otu|uva sprema V. posreduvawe). taka i elementi na usluga.n. Primer: Dano~niot obrznik A e zanaet~ija. Pritoa se zema predvid voljata na dogovornite strani. tuku vo tie slu~ai se raboti za promet na dobra od strana na dol`nikot neposredno sprema steknuva~ot na dobroto. toga{ vo tie slu~ai ne postoi promet na dobra od strana na dol`nikot sprema javno-pravnoto telo vo smisla na ~len 10 stav 1 od ZDDV kon koe pripa|a organot na prisilna naplata i istovremeno nema da postoi promet na dobra od strana na dadeniot organ sprema steknuva~ot na dobroto. prevoz. Uslugi se. Poglavje 7 Uslugi Poim (1) Za usluga se smeta sekoja aktivnost koja ne pretstavuva promet na dobra vo smisla na ~len 3 od ZDDV (~len 6. duri vo momentot vo koj istiot }e go iskoristi pravoto na naplata na svoite pobaruvawa preku obezbeduvaweto. Po istek na edna godina A stanuva plate`no nesposoben. 3. 2. a B go ispora~uva istoto na V. zanaet~iski uslugi bez zna~itelno vlo`uvawe materijal. trpewe (iznajmuvawe ili davawe pod zakup na imot ili na podvi`no dobro. tretmanot kako promet na dobra ili na uslugi }e zavisi od ekonomskiot karakter na prometot. preku internet). zdobivaweto so pravoto na koristewe ili so nasledeno pravo na gradba. 5. prenosot na stadarden ili individualen softver po elektronski pat (na pr. Naplatata preku dobrata preneseni kako obezbeduvawe doveduva do dva prometa i toa do eden promet na dobra izvr{en od davatelot na obezbeduvaweto sprema primatelot na istoto i do promet na dobra od primatelot na obezbeduvaweto sprema steknuva~ot. se vr{i naplata na obezbeduvaweto od strana na davatelot obezbeduvaweto vo ime na primatelot na obezbeduvaweto. proda`bata na standarden softver i na t. Razgrani~uvawe me|u prometot na dobra i uslugite (2) Ako odreden edinstven promet sodr`i kako elementi na promet na dobra. 4. koga: 1.-9- Pri prenosot na imot kako obezbeduvawe (zalog). stavaweto na raspolagawe na nestandardiziran softver koj e izgotven specijalno spored barawata na korisnikot ili na postoen softver spored individualnite potrebi na korisnikot. zalogoprima~ot prodava stvari kaj koi izminal rokot na ra~na zaloga. ili 2. stavaweto na raspolagawe na proektantski crte`i i planovi za tehni~ki grade`ni proekti.u~estva. na primer: 1. primatelot na obezbeduvaweto go steknuva pravoto na raspolagawe vrz imotot daden kako obezbeduvawe. najnovi softverski dopolnenija (Updates) se smeta za usluga.

lizing (3) Ako dogovornite elementi kaj dogovorot za zakup so pravo na kupoproda`ba otstapuvaat bitno od onie elementi koi se voobi~aeni vo slu~ajot na ednostavnoto prenesuvawe na pravoto na koristewe. ako istiot e sporeden vo sporedba so osnovniot promet. deka poedine~nite prometi imaat za svoja gra|ansko-pravna osnova sklu~uvawe na eden edinstven dogovor i {to za niv se pla}a eden sevkupen nadomestok. 11. Obezbeduvaweto na ofset-filmovi koi mo`at da se koristat neposredno za pe~atewe na reklamni materijali vo ramkite na postapkata na ofset-pe~at. vo toj slu~aj mo`e da postoi promet koj spored svoite efekti odgovara na proda`bata na rati i koj }e pretstavuva promet na dobra. (3) Sporednite prometi ja delat. Predmet na sporedniot promet mo`e da bide kako eden nesamostoen promet na dobra. Odlu~uva~ki faktor. 10. otu|uvaweto na skici na modeli.10 - 7. ako od kopiite se sozdavaat novi predmeti (knigi. dokolku istite pripa|aat ekonomski zaedno i dokolku mo`at da se smetaat za edna nedeliva celina. ako istiot e vo tesna vrska so nego vo smisla na negovo ekonomski opravdano dopolnuvawe i ako istiot nastanuva po voobi~aeniot redosled. nasproti toa. Ova va`i vo slu~ai koga za sporedniot promet se bara i se pla}a poseben nadomestok. No. Edinstveniot ekonomski proces ne mo`e od gledna to~ka na DDV-pravoto da se deli na pove}e prometi. }e se smeta za sporeden promet kon odreden osnoven promet. pritoa igra ekonomskata sodr`ina na izvr{enite prometi. (2) Procesite koi pripa|aat zaedno ne mo`at da se smetaat za edinstven promet zaradi toa {to istite slu`at za postignuvawe na edna edinstvena ekonomska cel. bro{uri) i ako im se prenesuva pravoto na raspolagawe na primatelite na ovie dobra. Poglavje 8 Edinstvenost na prometot (1) Pra{aweto dali postoi eden edinstven promet ili pove}e samostojni prometi koi treba da se razgleduvaat odvoeno. Ako dobrata se prenesuvaat vo ramkite na postapkata na lizing. Faktot. Promet na dobra postoi i vo slu~ai koga predmetot na lizingot ekonomski mu pripa|a na primatelot na lizingot. stavaweto na raspolagawe na filmovi podgotveni za emituvawe od strana na proizvoditel na filmovi kako proizvodstvo po nalog. ima posebno zna~ewe za odreduvaweto na mestoto i vremeto na prometot. pretstavuva promet na dobra. stavaweto na raspolagawe na fotografii za objavuvawe od strana na izdava~ki ku}i. prometot }e se smeta za promet na (isporaka na delo). da se razgleduvaat kako edinstven ekonomski proces. 12. Prometot. da mora. Dogovor za zakup so pravo na kupoproda`ba. od gledna to~ka na dano~noto pravo. kako i za primenata na propisite za osloboduvawe od danok i za primena na dano~nata stapka. pove}e procesi koi gra|ansko-pravno se smetaat za samostojni i se razgleduvaat poedine~no sekoj za sebe. vo toj slu~aj predavaweto na dobroto od strana na davatelot sprema primatelot na lizingot }e pretstavuva promet na dobra vo zavisnost od uslovite od ~len 3 stav 2 to~ka 2 od ZDDV. taka i edna nesamostojna usluga. 8. prenosot na izdava~ki prava. . Istoto va`i i vo slu~ai koga primatelot na prometot }e izrazi soglasnost sprema vr{itelot na prometot za vakvata podelba na prometot. 9. na~elno. sudbinata na osnovniot promet (~len 8 ZDDV). ne e dovolen za toa istite da se smetaat za edna celina od gledna to~ka na DDV-pravoto. prenosot na  know­how i na rezultati od ispituvawa na javnoto mislewe na poleto na istra`uvaweto na pazarot. od gledna to~ka na DDV-pravoto. proizvodstvoto na fotokopii.. Na~eloto na edinstvoto na prometot doveduva do toa.

ova nema da va`i vo slu~ai. Toj e dol`en da go odano~i celokupniot nadomestok od proda`bata. Na primatelot na ispolnuvaweto mora pri sklu~uvaweto na zdelkata da mu e poznato spored okolnostite na slu~ajot. koga so deluvaweto vo tu|o ime u~esnicite go vr{at zatskrieno. vo toj slu~aj. nasproti toa. samo ako posrednikot i' gi soop{ti na dogovornata strana imeto i adresata na liceto zastapuvano od nego. Posredni~kiot promet }e se priznae. taka {to prometot na dobroto ili izvr{uvaweto na uslugata go vr{i zastapnikot kako negov sopstven promet. Imatelot na . Toj e dol`en da ja odano~i samo posredni~kata provizija. vidi stav 10 od ova poglavje). Proda`bata na stokata se zasmetuva kon principalot kako negov sopstven promet.~len 18 to~ka 3 od ZDDV). Zastapnikot vr{i posredni~ki promet sprema principalot.. Proda`ba vo sopstven proda`en objekt (5) Imateli na proda`ni objekti. Primer 1: Zastapnik vr{i proda`ba na odredena stoka vo ime i za smetka na principalot. tuku i za smetka na zastapenoto lice (vidi Isto taka.11 - Sporeden promet za isporaka na dobro (promet) mo`e spored ~len 17. Nadomestokot za posredni~kiot promet se ograni~uva na posredni~kata provizija. Polavje 9 Sopstven promet. vo tu|o ime i za tu|a smetka (posredni~ki promet). posredni~ki promet postoi. natovar i istovar. a ne zastapenoto lice (nepravo posredni{tvo. Istoto va`i soodvetno i za posreduvaweto vo vr{eweto uslugi. i ako izvr{i presmetuvawe so zastapuvanoto lice vo pogled na pla}awata primeni za prometot na dobra ili za izvr{enite uslugi. deka toj stapuva vo neposredni pravni odnosi so treto lice. neophodno e zastapnikot da ne deluva samo vo ime. toj vr{i sopstven promet (sopstven promet na dobra ili uslugi). Posredni~ki promet (3) Ako. Istoto va`i i vo slu~ai. Ocenuvaweto na pra{aweto. koj vo ovie slu~ai vr{i promet na dobra ili uslugi (kako dano~en obvrznik). Sepak. kako i vo tu|o ime i za svoja smetka (nepravo posredni{tvo). Sopstven promet (2) Ako vr{itelot na prometot na dobro ili na uslugata deluva vo svoe ime i za svoja smetka. Koga sprema zastapnikot se vr{at pla}awa za prometot na dobra ili za uslugata. koga liceto kako glaven pretpriema~ se poslu`uva so samostoen pomo{nik vo ispolnuvaweto (podizveduva~) koj svojot promet go vr{i sprema nego (vidi poglavje 15 od DDVU). na~elno se utvrduva vrz osnova na gra|ansko-pravnite odnosi me|u u~esnicite. nepravo posredni{tvo (1) Prometot na dobra i uslugite mo`at da se vr{at vo svoe ime i za svoja smetka (sopstven promet). komisionen promet. vo svoe ime i za tu|a smetka (komisionen promet). (4) Od dano~no-pravna gledna to~ka. Zastapnikot vr{i posredni~ki promet (usluga) sprema zastapuvanoto lice. od gra|ansko-pravna i dano~no-pravna gledna to~ka prometot se podreduva kon zastapuvanoto lice (principalot). koga e prepoznatlivo deka zastapnikot (posrednikot) go izvr{il prometot na dobra ili uslugata vo ime na zastapenoto lice. koi prodavaat stoki vo sopstven proda`en objekt (tuka se vbrojuvaat i iznajmeni delovni prostorii). zaradi ograni~uvawe na nadomestokot na posredni~kata provizija. stav 2 od ZDDV da bide pakuvawe. posredni~ki promet. se smetaat za samostojni trgovci od gledna to~ka na danokot na dodadena vrednost. Prometot na dobra se smeta za izvr{en od strana na zastapuvanoto lice (~len 4 stav 3 od ZDDV). prevoz i osiguruvawe na dobroto (poglavje 30 stav 5 od DDVU). prometot go vr{i zastapnik (posrednik) vo tu|o ime i za tu|a smetka (toj samo fakti~ki go realizira prometot).

Za taa cel. Liceto se izedna~uva so samostojniot trgovec ili samostojniot vr{itel na uslugi.. Komisionen promet (7) Lica. Primer 3: Dostavuva~ot A go zadol`uva {pediterot B da izvr{i prevoz na stoka do liceto G. t. Rabotilnicata za slepi lica vr{i usluga (odobruvawe na promet) sprema dano~niot obvrznik. se dozvoluva kaj proda`niot komision za moment na prometot na komitentot sprema komisionerot da va`i momentot na isporakata na komisionoto dobro sprema primatelot na istoto. nastapuvaweto na imatelot na proda`niot objekt pred negovite klienti. Eden promet na dobra od komitentot A sprema komisionerot B i vtor promet na dobra od B sprema kupuva~ot.12 - proda`en objekt mo`e da bide posrednik samo ako me|u liceto. Se smeta. Primer 2: Liceto B prodava po komitentski nalog sliki od odredena zbirka na razni kupuva~i. spisanija itn. Biten e nadvore{niot odnos. (9) Ako odredeno lice vr{i usluga vo svoe ime i za tu|a smetka (uslu`en komision).. a ne samo negovata provizija. koj ja stava stokata na raspolagawe. vo koi posrednikot vr{i usluga vo svoe ime i za svoja smetka (stav 2 od ova poglavje). koi gi nudat vo ugostitelskite objekti vrabotenite na drug dano~en obvrznik. Tuka se vbrojuva proda`en komision na dobra (~len 3 stav 2 to~ka 4 od ZDDV). odredeno lice vr{i promet na dobra ili uslugi vo tu|o ime. koi nastapuvaat kako vr{iteli na promet vo svoe ime i za tu|a smetka. se smeta deka vr{at sopstven promet. B e dol`en da go odano~i celokupniot nadomestok. kako i vtor promet so predavaweto na dobroto od komisionerot na odreden kupuva~. Interniot odnos me|u imatelot na proda`niot objekt i negoviot deloven partner. (8) Kaj proda`niot komision nastanuva eden promet na dobra so predavaweto na dobroto na zadol`enoto lice (komisionerot) od strana na principalot (komitentot). od koe toj go nabavuva dobroto i primatelot na istoto se vospostavat neposredni pravni odnosi. ne e biten vo pogled na pra{aweto dali postojat sopstveni trgovski ili posredni~ki zdelki. kako i vtor promet so predavaweto na dobroto od strana na komisionerot sprema komitentot. nasproti toa. kupovniot komision na dobra. kako {to e toa slu~aj so nastapuvaweto kako posrednik (vidi gi stavovite 3 i 4 od ova poglavje). . Nepravo posredni{tvo (10) Ako. Kaj nabavniot komision nastanuva eden promet na dobra so predavaweto na dobroto od prodava~ot na komisionerot. Primer 4: Rabotilnica za slepi lica mu ovozmo`uva na odreden dano~en obvrznik da vr{i promet na nivnite dobra vo nivno ime. Prometot na dobrata mu se pripi{uva na dano~niot obvrznik kako negov sopstven promet. toj dobiva od A provizija od 10% od proda`nata cena. B nastapuva kako proda`en komisioner vo svoe ime i za smetka na A. kako i vr{eweto uslugi vo svoe ime i za tu|a smetka (~len 7 stav 2 od ZDDV). Postojat dva prometa. }e se smeta deka izvr{ilo sopstven promet. cve}iwa. se smeta deka liceto ja primilo i izvr{ilo uslugata vo smisla na ~len 7 stav 2 od ZDDV. no za negova smetka. deka B ja primil prevoznata usluga od V i samiot izvr{il prevozna usluga sprema A. no vo stvarnost za svoja smetka (neprav posrednik). Kako kraen ishod. B go zadol`uva prevoznikot V da go izvr{i prevozot do G vo svoe ime i za smetka na A. na pr. Zaradi izbegnuvawe na prakti~ni te{kotii.e. ne se pravi razlika me|u slu~aite. (6) Na~elata vo vrska so proda`bata vo sopstven proda`en objekt ne va`at za proda`bata na stoki.

na javen nositel na izgradba na pati{ta za celi na izgradba na javen pat. ma{inskata industrija ili rabotilnicite za popravka na patni~ki vozila. koe e sostaven del od imotot na negovoto pretprijatie. ne e biten soodnosot me|u vrednosta na trudot ili na uspehot vo rabotata i materijalite nabaveni od izveduva~ot na deloto. (2) Istoto va`i soodvetno i za vr{eweto uslugi (~len 6 stav 2 to~ka 1 od ZDDV). Voljata na sopstvenikot za prenos na pravoto na raspolagawe se zamenuva so zakonski propis ili nalog na organ na dr`avnata vlast. Obes{tetuvaweto se smeta za nadomestok za eksproprijacijata. Poglavje 11 Promet na dobra po osnov na dogovor za delo Poim na promet na dobra po osnov na dogovor o za del (1) Prometot na dobra vo smisla na ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV (promet na dobra po osnov na dogovor za delo. Vo ovie slu~ai nedostasuva voljata na sopstvenikot za prenos na pravoto na raspolagawe na steknuva~ot.. stav 2. Kamionot se dava na slobodna proda`ba ili na licitacija od strana na sudskiot izvr{itel ili na drug dr`aven organ za prisilno izvr{uvawe. . Eksproprijacijata se smeta za promet na dobra od strana na sopstvenikot na zemji{teto vo polza na javniot nositel na izgradbata na pati{ta. vo toj slu~aj se raboti za usluga po osnov na dogovor za delo vo smisla na ~len 6 stav 1 od ZDDV. dali se raboti za dodatoci ili za drugi sporedni stvari.. vidi poglavje 6 stav 4 od DDVU). na primer klinci.13 - Poglavje 10 Promet vrz osnova na zakonski propisi (1) Za promet na dobra vo smisla na ~len 3 stav 2 to~ka 5 od ZDDV se smeta i prenosot na sopstvenost:  ­  vrz osnova na zakonski propis ili  ­  vrz osnova na nalog izdaden od strana ili vo ime na organ na dr`avnata vlast. ne go pravi se' u{te materijalot za osnoven materijal. dali ovie materijali spored svojot vid kako i spored voljata na stranite }e se smetaat za osnovni ili za sporedni materijali. re~enica 2 od ZDDV). Ako izveduva~ot na deloto ne koristi sopstveno nabaveni materijali ili koristi samo materijali koi mo`at da se smetaat za dodatoci ili za drugi sporedni stvari. odnosno dodatoci kon deloto koe treba da se izvr{i. na pr. bez koj dobroto ne mo`e da opstoi. Licitacijata ili proda`bata se smetaat za promet na dobra od dol`nikot vo izvr{nata postapka sprema steknuva~ot na kamionot ( e d e n promet. tuku odlu~uva~ko e pra{aweto. se vr{i eksproprijacija vrz osnova na zakon ili nalog na organ na dr`avnata vlast. Primer 2: Vo ramkite na odredena prisilna postapka se vr{i zaplenuvawe na kamion na dano~niot obvrznik (dol`nik vo izvr{na postapka). Ako deloto se sostoi od pove}e osnovni materijali. izveduva~ot na deloto }e zapo~ne da vr{i isporaka na delo duri otkako samiot }e nabavi osnoven materijal ili del od nego. dodeka site ostanati materijali se obezbeduvaat od strana na nara~atelot. Samata neophodnost na materijalot. Drug izveduva~ na delo mo`at da bidat. Pomali tehni~ki pomo{ni sredstva. Dodatoci ili drugi sporedni stvari (2) Vo pogled na pra{aweto.. vo natamo{niot tekst: isporaka na delo) postoi koga izveduva~ot na deloto samiot nabavil za istoto materijal ili sostavni delovi kaj koi ne se raboti samo za dodatoci ili za drugi sporedni stvari (osnovni materijali). to~ka 6. Zaradi toa. Primer 1: Dano~niot obvrznik odbiva da ja prenese sopstvenosta vrz zemji{te. navrtki i sl. Osobeno grade`nata industrija vr{i promet po osnov na dogovor za delo na zemji{teto na nalogodava~ot (~len 3.

Objasnenijata va`at soodvetno i vo slu~aj koga vr{itelot na deloto }e gi prekine predvremeno i kone~no rabotite od drugi pri~ini. koga obezbedeniot materijal se obrabotuva ili se prerabotuva za potrebite na nara~atelot vo ramkite na prometot na dobra po osnov na dogovor za delo. Predmet na isporaka vo slu~aj na nezavr{eni dela (5) Ako bide otvorena ste~ajna postapka vrz imotot na dano~niot obvrznik pred isporakata na grade`niot objekt izgraden na tu|o zemji{te i ako ste~ajniot upravitel go odbie natamo{noto ispolnuvawe na dogovorot za delo. vo zavisnost od okolnostite na predavaweto. Kaj materijalot. vo toj slu~aj razmenata na ispolnuvawa me|u vr{itelot na deloto i nara~atelot na istoto se ograni~uva na delot od deloto koj bil ispora~an od strana na vr{itelot na istoto. jaglen ili sli~ni pogonski sredstva. na primer obezbeduvawe na rabotna sila. e obezbedena posebna oprema za konsumacija na samoto mesto. ne pretstavuva raboten materijal. Predavawe zaradi konsumacija na samoto mesto postoi koga: 1. jadewata i pijalacite. (4) Obezbeduvawe na materijal postoi. . kako na primer proda`ni vitrini i fri`ideri ili raftovi vo kiosci. a koj ne mo`e pove}e da se bara nazad. ne mo`e pove}e da se govori za sporedna stvar. koja se koristi pri realizacijata na deloto. na primer zamena na motor kaj vozilo. (2) Prostornata povrzanost postoi i vo slu~ai koga jadewata i pijalacite se konsumiraat vo neposredna blizina na lokalot. Ako se otvori ste~ajna postapka vrz imotot na nara~atelot na delo pred negovoto zavr{uvawe i ako ste~ajniot upravitel go odbie natamo{noto ispolnuvawe na dogovorot za delo.. pomo{ni materijali kako {to se struja. ne se prenesuva pravoto na raspolagawe na vr{itelot na deloto. Obezbedenata stvar mo`e da bide osnoven materijal. pred samiot lokal na ulica ili na sprotivnata strana od ulicata.14 - po pravilo pretstavuvaat sporedni stvari. vo kantini ili vo drugi sli~ni objekti. ma{ini. koj mu go obezbeduva nara~atelot na vr{itelot na rabotata zaradi realizacija na prometot na dobra. Vr{itelot na rabotata mora da se obvrzal da gi koristi nemu dadenite materijali isklu~ivo za proizvodstvo na nara~anoto delo. Ako nara~atelot go obezbeduva celokupniot osnoven materijal zaradi realizacija na deloto. Predavaweto na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto postoi i vo slu~aite na obezbeduvaweto ishrana za vrabotenite od strana na rabotodavecot vo negovite prostorii. proda`ni mesta. na primer na terasata od lokalot. Obezbeduvawe materijal od strana na nara~atelot (3) Kaj isporakite na dela. se opredeluvaat za konsumacija vo mesto koe e vo prostorna vrska so mestoto za predavawe i 2. Poglavje 12 Predavawe na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto (1) Predavaweto na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto ne pretstavuva isporaka tuku usluga (~len 6 stav 2 to~ka 4 od ZDDV). Potrebata od utvrduvawe na materijalot mo`e da se zapostavi. vo toj slu~aj se raboti za iznajmuvawe na materijal. a koj poseduva odredeno sopstveno zna~ewe. Kaj zamenata na del koj stanal nepodoben za koristewe. vo toj slu~aj za nov predmet na prometot na dobra po osnov na dogovor za delo }e pretstavuva nezavr{eniot grade`en objekt. Elektri~nata struja. no obezbeduvaweto mo`e da se odnesuva i na sporedni materijali ili drugi raboti. (3) Opremata i uredite koi slu`at vo prv red za proda`ba na stoki. no na otvoreno. dokolku drugite preduslovi za obezbeduvaweto na materijalot se dadeni kumulativno. materijalite obezbedeni od strana na nara~atelot ne se sostaven del od razmenata na ispolnuvawa. Osnovni ili sporedni materijali se rabotni materijali koi mora da bidat materijalno sodr`ani vo zavr{enoto delo. dokolku izvr{itelot na rabotata go zameni materijalot staven na raspolagawe od strana na nara~atelot za ist ili ist po vrednost materijal i dokolku zamenata e ekonomski podobna.

taka i za nepretpriema~ki celi (dobra so me{ovita namena). na pr. Prometot bez nadomestok e mo`no da nastapi kako kaj dano~ni obvrznici vo smisla na ~len 9 stav 1 od ZDDV (vidi poglavje 18 stav 1 od DDVU). se odano~uvaat so op{ta dano~na stapka. vidi poglavje 33 stav 1 do 4 od DDVU) kako i ~len 20 stav 1 od DDVP... sepak. (3) Odano~uvaweto spored ~len 3 stav 3 i ~len 6 stav 3 od ZDDV ne zavisi od toa dali dano~niot obvrznik imal pravo na odbivka na prethodniot danok pri nabavkata na dobroto. Toa e slu~aj koga dano~niot obvrznik go koristi predmetot vo ramkite na negovoto pretpriema~ko.15 - monta`ni objekti za proda`ba na brza hrana i sl. Poglavje 13 Promet bez nadomestok Op{to (1) Spored ~len 3 stav 3 i ~len 6 stav 3 od ZDDV. odredeni dejstvija bez nadomestok (na pr. mo`e da se zeme predvid dano~nata povlastica spored ~len 30 stav 1 to~ka 1 od ZDDV. odredbite vo vrska so mestoto na prometot. Vo vrska so dano~nata osnova i izdavaweto faktura pri promet bez nadomestok. konsumacijata na jadewata i pijalacite od strana na samiot dano~en obvrznik ( uslugi bez nadomestok vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV). Nasproti toa. (4) Vo vrska so pravniot tretman na davawata na dobra bez nadomestok (~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV) i uslugite bez nadomestok (~len 6 stav 3 to~ki 1 i 2 od ZDDV) od strana na dano~niot obvrznik sprema vrabotenite za nivni li~ni celi. dano~nite osloboduvawa i dano~nite stapki. (2) Izedna~uvaweto na prometot bez nadomestok so promet so nadomestok zna~i deka odredbite koi va`at za prometot so nadomestok se primenuvaat na ednakov na~in vrz prometot bez nadomestok. sprema ~lenovi ili sprema . (6) Vo vrska so odano~uvaweto spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. Za isporakite bez nadomestok spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. Odano~uvaweto spored ~len 3 stav 3 to~ka 2 od ZDDV pretpostavuva postoewe na promet na dobra bez nadomestok izvr{en od trgovsko dru{tvo ili od zdru`enie na lica sprema nivni u~esnici na vlog. zemaweto dobra ili koristeweto uslugi za nepretpriema~ki celi) se izedna~eni so prometot na dobra ili na uslugi so nadomestok i so toa podle`at na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost isto kako i prometot na dobra i uslugite. dano~niot obvrznik mo`e na~elno da izbira kon koe pole na deluvawe saka da gi podredi dobrata (vidi poglavje 81 stav 3 od DDVU). se zema predvid osloboduvaweto od ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vo vrska so toa. taka i kaj javno-pravni tela vo smisla na ~len 10 stav 2 od ZDDV (vidi poglavje 19 stavovi 9 i 10 od DDVU). Promet na dobra bez nadomestok (5) Prometot naveden vo ~len 3 stav 3 od ZDDV pretpostavuva predmetot da pripa|a kon pretprijatieto. (4) Od samoto odreduvawe na prometot vo restorani na grupata na uslugi proizleguva deka: 1. a ne kon nepretpriema~koto pole na deluvawe. masi~kite vgradeni vo kino-sedi{tata za jadewa i pijalaci vo kinata pretstavuvaat posebna oprema za konsumacija na samoto mesto. natamo{en uslov e dobroto da se zema za li~ni celi na dano~niot obvrznik ili na negovite vraboteni ili za drugi celi koi ne se povrzani so negovata pretpriema~ka dejnost. vidi poglavje 5 od DDVU. predavaweto so nadomestok na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto sprema treti lica i 2. ne pretstavuvaat oprema za konsumacija na samoto mesto. vo slu~aj na ispolnetost na ostanatite uslovi od ~len 2 to~ka 1 od ZDDV. vidi poglavje 56 od DDVU). na primer zemaweto na prehranbeni proizvodi od strana na ugostitelot zaradi konsumacija vo stan koj e odvoen od ugostitelskiot objekt. vidi ~len 19 stav 1 to~ki 1 i 2 od ZDDV (vo vrska so toa. nezavisno od nivnata forma ili golemina. Kaj dobra koi treba da se koristat kako za pretpriema~ki.

mobilna telefonija). vo koj pritoa bile koristeni dobra. Istoto mo`e da se zeme od pretprijatieto samo spored vrednosta koja postoela po nesre}ata. Istoto va`i i vo onoj del. Primer 3: Telekomunikaciska oprema (telefonska oprema so dodatoci. podle`i odano~uvawe so danok na dodadena vrednost kako usluga bez nadomestok smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV. bidej}i se raboti za zemawe dobra za li~ni celi na dano~niot obvrznik koe e ve}e opfateno so odredbite od ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. ako dejstvieto bi se smetalo za usluga vo slu~aj na negovo soodvetno vr{ewe sprema treto lice (~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV). (8) Predmet na zemaweto e sekoga{ k o n k r e t n o t o dobro vo momentot na zemaweto. (7) Dobroto se zema od pretprijatieto samo ako pri soodvetna izvedba na dejstvieto sprema treto lice istoto bi se smetalo za promet na dobra. se koristi za privatni celi od strana na dano~niot obvrznik ili na vrabotenite lica kaj nego. koja pripa|a kon pretprijatieto. Na~eloto na edinstvo na prometot va`i i za prometot bez nadomestok. na primer anga`irawe na personal na pretprijatieto privatnata gradina ili vo doma}instvoto na dano~niot obvrznik. Primer 1: Odredeno slu`beno vozilo se uni{tuva pri privatno patuvawe. faks-aparati. Promet sli~en na razmenata postoi. Predmet na zemaweto e uni{tenoto vozilo. a ne za usluga. se koristi od strana na dano~niot obvrznik ili od vraboteni lica za li~no patuvawe na odmor. Koristeweto na telefonskata oprema pretstavuva usluga (telekomunikaciska usluga) koja se odano~uva. na pr. vidi poglavje 34 stav 5 od DDVU. Anga`iraweto na rabotna sila za nepretpriema~ki (li~ni) celi na tovar pretprijatieto. Uslugi bez nadomestok (9) Prometot naveden vo ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV pretpostavuva pripadnost na dobroto kon imotot na pretprijatieto na dano~niot obvrznik (vidi stav 5 od ova poglavje). Pritoa e merodavno vo koja sostojba se nao|a zemenoto dobro. za odredena usluga vo promet na dobra ili za odredena usluga vo usluga. kako posledica na soobra}ajna nesre}a (apsolutna {teta). na vo na vo . no koja e oslobodena od danok spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vidi poglavje 57 od DDVU). Bidej}i pri razmenata i pri promet sli~en na razmenata sekoe odvoeno ispolnuvawe ne pretstavuva samo nadomestok. sekoj od ovie prometi va`at oddelno za promet na odredeno dobro ili za usluga (~len 4 stav 1. tuku i promet. Stavaweto na raspolagawe na voziloto sprema treti lica se smeta za usluga (iznajmuvawe). Poglavje 14 Razmena i promet sli~en na razmenata (1) Razmena postoi. koga nadomestokot za odreden promet na dobra se sostoi vo usluga. ~len 7 stav 1 od ZDDV).. koga nadomestokot za odreden promet na dobra se sostoi vo drug promet na dobra. (10) Dobroto se koristi za celi koi se nadvor od pretprijatieto. Vo vrska so dano~nata osnova. Primer 2: Vozilo koe pripa|a kon imotot na pretprijatieto. Odano~uvaweto spored ~len 3 stav 3 to~ka 3 od ZDDV slu`i edinstveno kako razjasnuvawe. odredeni materijali.16 - na niv bliski lica. (11) Koristeweto na telekomunikaciska oprema za li~ni celi od strana na dano~niot obvrznik ili od lica vraboteni kaj nego pretstavuva usluga bez nadomestok vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV.

isto taka. pari~nite sredstva pretstavuvaat sostaven del od nadomestokot. Prometot od M1 do M2 e izvr{en na 15. Uslugata od M1 sprema M2 e izvr{ena na 17.07. prometot od M2 do M3 na 21. za site prometi na dobra nastanati vo ramkite na verigata va`i istoto mesto na prometot i istiot moment na prometot (~len 13 od ZDDV). Na~elata vo pogled na prometot na dobra vo ramkite na odreden veri`en promet spored ~len 4 stav 2 od ZDDV (vidi poglavje 16 od DDVU) ne se primenuvaat vrz prometot na dobra izvr{en so vklu~uvawe na pomo{nik vo ispolnuvaweto. Sekoj od ovie prometi se smeta za poseben promet na dobroto (~len 4 stav 2 od ZDDV). M1 ja ispora~uva ma{inata na 15. prometot od M2 sprema D3 e .. vklu~uvaj}i go i misleweto na soobra}ajniot ekspert (~len 14 stav 2 od ZDDV). kaj M1 vo Tetovo. Namiruvaweto na odredena obvrska preku pla}awe vo pari ne pretstavuva promet.01 godina. neposredno od Prilep do Minhen kaj D3. Primer 1: M3 od Skopje nara~uva grade`na ma{ina kaj M2 od Bitola. Vo ramkite na verigata se vr{at posledovatelno dva prometa (M1 sprema M2 i M2 sprema D3). M1 ja vr{i isporakata na tutun na 15. Poglavje 15 Vklu~uvawe na pomo{nik vo ispolnuvaweto (podizveduva~) Koga odreden promet se vr{i so vklu~uvawe na pomo{nik vo ispolnuvaweto (podizveduva~).07.06.01 godina. promet na dobra i uslugi vo svoe ime i za svoja smetka.04. Kaj veri`niot promet. koj e soobra}awen ekspert.17 - (2) Kaj prometot na dobro za pari ne postoi razmena. ja ispora~uva ponatamu ma{inata do M3 na 21. Pari~noto pla}awe ne pretstavuva promet. Postojat dve samostojni sovetodavni uslugi.04. M2 ja nara~uva stokata kaj proizvoditelot M1 od Prilep. vo Skopje.01 godina vo Prilep.06 vo Bitola. Prometot na dobroto od M1 sprema M2 e odano~en. Poglavje 16 Veri`en promet (1) Za veri`en promet vo smisla na ~len 4 stav 2 od ZDDV se smetaat prometi na dobra izvr{eni od pove}e ispora~ateli koi:  ­  se odnesuvaat na istoto dobro i  ­  kaj koi pravoto na raspolagawe se prenesuva neposredno od prviot na posledniot primatel na dobroto.04 vo Tetovo. Po nalog na M2. po pravilo. (3) Vo slu~aj na razmena ili na promet sli~en na razmenata zaedno so pla}awe pari. koja ja nema na zaliha. uslugata od M2 sprema M3 e izvr{ena na 01. M2 go zadol`uva M1 od Tetovo. nadomestokot na stranata na eden od ispolnuva~ite se sostoi delumno od promet na dobra ili od uslugi i delumno od pari~no pla}awe.01 godina.10. Pomo{nici vo ispolnuvaweto vr{at. Od svoja strana. M1 dava svoe mislewe do M2 na 17. tuku se raboti za proda`ba.04. M2 go izgotvuva svoeto mislewe za M3 na 01. M2. Kaj primatelot na pla}aweto. vo Bitola (~len 13 to~ka 2 od ZDDV). sekoj promet na~elno se ocenuva zasebno. Primer 1: Primatelot na dobroto D3 od Minhen nara~uva tutun od trgovecot na golemo M2 od Skopje. zaedno so pazarnata vrednost na predadenoto dobro ili izvr{enata usluga.. Ova va`i osobeno pri utvrduvaweto na mestoto i momentot na izvr{uvaweto na prometot. M2 ja nara~uva ma{inata. da go sovetuva vo pogled na soobra}ajnite mo`nosti na lokacijata. Primer 2: M3 od Skopje go zadol`uva M2 od Bitola da go sovetuva vo vrska so podobnosta na odredena lokacija za izgradba na industriski pogon. Dvata prometa se izvr{eni na 15. Postojat dva samostojni prometa.10.

bidej}i D3 e stranski primatel (vidi gi poglavjata 58 i 59 od DDVU). Primer 2: Dano~niot obvrznik M3 od Ohrid nara~uva hemikalii od trgovecot na golemo so farmacevtski proizvodi M2 od Skopje. isto taka. po pravilo pretstavuvaat bitni osnovi na stopanskata dejnost.10.01 godina vo Prilep. (2) Kaj proizvoditelite. daden e slu~ajot na otu|uvawe na delovniot potfat duri i koga odredeni bitni ekonomski dobra ne se prenesuvaat so odredeno . Primer 4: M3 nara~uva patni~ko vozilo od antikvitetska vrednost od M2. Ovoj promet e izvr{en na 15.10. delovite od imotot zaedno so ma{inite i drugata oprema koja slu`i za proizvodstvo. Primer 3: Isto kako primer 1 vo stav 1. (3) Prometi na dobra vo ramkite na veriga. M1 go prenesuva pravoto na raspolagawe neposredno na M2 na toj na~in.18 - osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 1 od ZDDV.10. M2 go nara~uva voziloto kaj M1. Pri vnesuvaweto na deloven potfat ili na del od nego vo odredeno dru{tvo. ili na del od nego sprema drug dano~en obvrznik za celi na negovata stopanska dejnost (otu|uvawe na delovniot potfat). Uvozot podle`i na odano~uvawe so DDV spored ~len 2 to~ka 2 od ZDDV. mo`e da se pretpostavi postoewe na slu~aj na otu|uvawe na delovniot potfat duri i koga od otu|uvaweto se isklu~uvaat odredeni nebitni dobra. koga se prenesuvaat bitnite osnovi na delovniot potfat. Slu~ajot na otu|uvawe na delovniot potfat mo`e da nastapi i koga zakupenite dobra se otu|uvaat po prestanok na zakupot. D3 ja prezema stokata od kaj M2 na 21. koj go iznajmil istoto na neodredeno vreme na M4.01 godina neposredno od Frankfurt do M3 vo Ohrid. koi gi vr{at pove}e ispora~ateli so edno isto dobro i kaj koi ne doa|a do prevoz ili ispra}awe na dobroto (na primer.10. koga steknuva~ot stanuva dano~en obvrznik vrz osnova na samiot prenos ili koga istiot go prodol`uva vr{eweto na stopanskata dejnost. Vo ramkite na verigata se vr{at dva posledovatelni prometa na dobroto (D1 sprema M2 i M2 sprema M3).01 godina neposredno do M2.10. M1 go raskinuva dogovorot za iznajmuvawe i go ispora~uva voziloto po nalog na M2 neposredno do M3. Dvata prometa na dobroto se izvr{eni vo Frankfurt na 15. Poglavje 17 Otu|uvawe na delovniot potfat (stopanska dejnost) (1) Slu~ajot na prenos na celokupniot imot (delovniot potfat) ili na del od imotot (del od delovniot potfat) vo smisla na ~len 5 od ZDDV koj ne podle`i na odano~uvawe so DDV postoi.01 godina vo Skopje. M1 ja ispra}a stokata na 15.01 godina i ne podle`at na odano~uvawe so DDV. Koi se bitnite osnovi na delovniot potfat zavisi od fakti~kata situacija vo momentot na prenosot. eventualno vo nepromeneta forma. {to mu ja predava stokata na {pediter. da bidat predmet na promet na dobra vo ramkite na odredena veriga. Ova va`i i vo slu~ai. prometot od M2 sprema D3 e izvr{en na 21.10. raboteweto. Postojat dva prometa na dobra vo ramkite na verigata (M1 sprema M2 i M2 sprema M3). promet so nedvi`nosti ili prometi na dobra kaj koi pravoto na raspolagawe se prenesuva so prethodno vra}awe na vladenieto vrz dobroto) mo`at. ako pravoto na raspolagawe vrz dobroto se prenesuva neposredno od ispora~atelot na primatel na dobroto koj e vklu~en vo verigata i dokolku liceto potoa go prenese natamu pravoto na raspolagawe. D1 ja ispra}a stokata na 15.. otstapuvaj}i ja istovremeno obvrskata na vra}awe na dobroto. Pri prenos na imotot kako sostaven del na delovniot potfat ili na del od nego.i oddelen imot mo`e da pretstavuva bitna osnova na delovnoto rabotewe. Postojat dva prometa na dobroto vo ramkite na verigata.01 godina. so ili bez nadomestok. Po nalog na M2. Isto taka. (2) Slu~ajot na veri`en promet nema da postoi. M2 ja nara~uva stokata kaj D1 od Frankfurt.

grade`ni ma{ini i magacini za grade`ni materijali koi gi koristi za celi na negovata stopanska dejnost. nezavisno od drugite delovni potfati. Davaweto pod zakup na poedine~ni bitni ekonomski dobra na dru{tvoto ne e {tetno. distribucijata i knigovodstvoto. Ma{inite koi slu`at za proizvodstvo na ~elvi se steknati pred tri godini. Kon bitnite osnovi na delovniot potfat se vbrojuva i . za nego rabotat dvajca samostojni zastapnici. slu`benosti. A go otu|uva proizvodstvoto na ~evli na liceto B koj. koj prodol`uva so vr{ewe na istata dejnost. Prenosot na imot vo pove}e dejstvija se smeta za otu|uvawe na delovniot potfat samo vo slu~aj. Za celi na privlekuvawe novi klienti. zakupodavnoto pravo se vbrojuva kon bitnite osnovi. bitni osnovi mo`e da bidat i neprenoslivi prava na koristewe na dobra. Otu|uva~ot mora ova zakupodavno pravo da go prenese na steknuva~ot na toj na~in. ko`ena obleka) vo sopstveni prostorii. Pokraj toa. kade {to sodru`nici stanuvaat liceto A i negoviot sin B. dodeka drugiot del prodol`uva da go koristi kako li~en imot. {to istiot }e mo`e da gi koristi zakupenite prostorii vo neizmeneta sostojba. tuku istite se iznajmuvaat ili davaat pod zakup sprema dru{tvoto.19 - materijalizirano dejstvo.. Me|u drugoto. Tuka se vbrojuva. Toj e ovlasten za koristewe na logoto na Avis. toj proizveduva i ko`ni proizvodi (ko`ena ta{na. Isto taka. koga A }e gi prenese na dru{tvoto bitnite osnovi koi se neophodni za ostvaruvawe na negoviot deloven potfat. dokolku istite se neophodni za prodol`uvawe na delovniot potfat. Otu|uvawe na delovniot potfat postoi vo momentot. delovni odnosi itn. (4) Del od deloven potfat postoi. ovlastuvaweto za koristewe na logoto. Primer 1: A raboti kako grade`en izveduva~ vo svoe ime. Toj poseduva pove}e neizgradeni i izgradeni zemji{ta. koj samostojno go vodi proizvodstvoto. Slu~ajot na otu|uvawe delovn potfat koj ne podle`i na odredbite od ZDDV postoi.. prodol`uva so zakupot.. Primer 2: A vr{i iznajmuvawe na vozila vo iznajmeni prostorii. Delot od neizgradenite imoti koi ne se potrebni za delovniot potfat. Mo`e da se pretpostavi postoewe na slu~aj na na otu|uvawe na deloven potfat koj ne podle`i na odano~uvawe so DDV. dokolku A gi otu|i bitnite osnovi na negoviot deloven potfat. A sklu~il dogovori za vrabotuvawe na sorabotnici. A gi dava pod zakup na d.o. nema da se smeta za {tetno zemaweto ekonomski dobra koi se nebitni za prodol`uvawe so vr{eweto na delovniot potfat i nivno prenesuvawe vo li~niot imot na A. dano~niot obvrznik e dol`en da gi prenese ovie prava na steknuva~ot. vklu~uvaj}i ja i kompjuterskata oprema e zemena na lizing od firma za lizing. koga A gi prenesuva na B bitnite osnovi na rabotewe na negoviot deloven potfat. Kancelariskata oprema. Vo zavisnost od slu~ajot. bidej}i istoto se vr{i samostojno i odvoeno od ostanatite delovni aktivnosti. vo soglasnost na zakupodavecot. toj raspolaga so kartoteka na klienti. Za proizvodstvoto na ~evli toj vrabotuva svoj direktor. Proizvdostvoto na ~evli pretstavuva del od delovniot potfat. na primer. Ako delovniot potfat se vr{i vo zakupeni prostorii. vodeweto kartoteka i pravata na zakup. koga istiot e ekonomski samostoen i istiot se vodi odvoeno. A go otu|uva iznajmuvaweto vozila na B. A go vlo`uva svojot deloven potfat vo dru{tvo so ograni~ena odgovornost. vozila. pobaruvawa. na primer prava na koristewe ili konsumacija vrz stvari. (3) Dokolku sostaven del od bitnite osnovi na delovniot potfat ili na del od nego pretstavuvaat dobra koi ne se sposobni za steknuvawe sopstvenost vrz niv. koga poedine~nite dejstvija se vo ekonomska povrzanost i ako postoi volja za steknuvawe na deloven potfat. Otu|eniot del od delovniot potfat mora da pretstavuva organizam koj e sposoben samostojno da opstojuva. Primer 3: Liceto A vr{i proizvodstvo na ~evli vo iznajmeni prostorii.o.

Toa zna~i. prometite nema da mu se pripi{at na upravnikot. koe e sostaven del od naslednata masa. za dano~en obvrznik }e se smeta dru{tvoto zadol`eno so sproveduvaweto na sportskata manifestacija i osobeno zadol`eno so realizacija na blagajni~kite raboti i na rabotite na presmetka. zavisi od toa.20 - pravoto na zakup. (5) Ako kaj odreden prenos bez nadomestok ne se ispolneti uslovite na otu|uvawe na delovniot potfat. deka. Vo toj slu~aj dano~en obvrznik e stopanskata interesna zaednica. Spored ovie na~ela se postapuva i vo slu~ai koga kaj sportskite manifestacii ne nastapuva edno od dru{tvata-u~esnici na manifestacijata. tuku na dano~niot obvrznik za kogo dejstvuva imatelot na dol`nosta. ne se vr{i po povod otu|uvawe na del od pretprijatieto. na pr. B prodol`uva namesto A so period na ispravka (vo vrska so toa. koe }e se razgleduva za celi na danokot na dodadena vrednost zaedno so site negovi prihodi. kako i zdru`uvawe na lica. Dano~ni obvrznici mo`at da bidat pravni i fizi~ki lica. vidi poglavje 93 stav 4 DDVU). Dano~en obvrznik e sekoj samostojno aktiven ekonomski subjekt koj postojano ili povremeno vr{i ispolnuvawa za nadomestok. nezavisno od celite i rezultatite od ovaa dejnost. prinuden ili ste~aen upravnik vo ramkite na negovata upravna dejnost. Kon ~len 9 od ZDDV Poglavje 18 Dano~en obvrznik Poim (1) Dano~en obvrznik e lice koe trajno ili povremeno samostojno vr{i stopanska dejnost. Podreduvawe na prometot (2) Kon koj dano~en obvrznik mo`e da se podredi prometot. Ako odredena stopanska interesna zaednica od oblasta na grade`ni{tvoto gi sklu~uva samostojno grade`nite dogovori so nalogodava~ot. taka i pravnata sposobnost na vr{itelot na prometot se nebitni. dodeka drugoto dru{tvo ne e obvrzano da gi odano~uva iznosite koi toa gi prima. Vo slu~aj na sportski manifestacii na tu| teren. nastanuvaat neposredni pravni odnosi samo me|u nalogodava~ot i stopanskata interesna zaednica.. Vo slu~aj na otu|uvawe poedine~ni ekonomski dobra ne postoi otu|uvawe na del od delovniot potfat. dodeka udelite vo prihodite na sportskite dru{tva ne se odano~uvaat so danokot na dodadena vrednsot. Kako pravnata forma. no ne i me|u nalogodava~ot i poedine~nite ~lenovi na zaednicata. go vodi upravitel na naslednata masa vo ime na naslednicite. Sportski manifestacii (3) Kaj sportski manifestacii za dano~en obvrznik se smeta dru{tvoto-doma}in na igrali{teto i istoto se razgleduva za celi na danokot na dodadena vrednost zaedno so site negovi prihodi. tuku soodvetnata sportska zaednica kako organizator na manifestacijata. sepak. sportskata zaednica-organizatorot na manifestacijata gi odano~uva site prihodi od istata. i ~len 6 stav 3 od ZDDV). Ako testamentarniot . mo`e da se raboti za slu~aj na promet na dobra ili na uslugi bez nadomestok koi podle`at na odano~uvawe so danok na dodadena vrednost (~len 3 stav 3. koj nastapuva kako dol`nik na prometot sprema primatelot na prometot. Istite na~ela va`at i vo slu~aj koga odredeno pretprijatie. Sportskoto dru{tvo-gostin ne e dol`no da gi odano~uva prihodite koi gi dobiva od odredenata sportska manifestacija. Upravnik (4) Ako pretprijatieto na odreden dano~en obvrznik go vodi upravnik. Pritoa. ispravka na odbivkata na prethodniot danok spored ~len 37 od ZDDV vo pogled na ma{inite steknati pred tri godini.

- 21 -

upravitel go vodi trgovskoto dru{tvo vo svoe ime kako poverenik na naslednicite, istiot }e se smeta za dano~en obvrznik i za dano~en dol`nik. Samostojnost (5) Samostojna dejnost postoi koga istata se vr{i za svoja smetka i na svoja odgovornost. Koga mo`e da se pretpostavi postoewe na samostojnost ili na nesamostojnost, zavisi na~elno od vnatre{niot odnos kon nara~atelot na rabotata. Od nadvore{niot odnos kon klientite mo`at edinstveno da se dobijat dokazni indicii. Pritoa, ne e samo bitno imeto na dogovorniot odnos, vidot na dejnosta ili formata na dobivawe nadomestok, tuku e odlu~uva~ka sevkupnata slika na odnosite. Vo dadeniot slu~aj mora da se odmeruvaat me|usebno okolnostite koi odat vo prilog na samostojnosta; duri potoa se merodavni za sevkupnata ocenka karakteristikite koi imaat pogolemo zna~ewe. (6) Toj {to se smeta za vraboteno lice od gledna to~ka na personalniot danok od dohod, ne e dano~en obvrznik za istata aktivnost od gledna to~ka na danokot na dodadena vrednost. Fizi~koto lice go zadr`uva svojstvoto na vraboteno lice vo slu~aj na negovo iznajmuvawe vrz osnova na dogovor za iznajmuvawe na rabotnici i ne stanuva dano~en obvrznik po osnov na dogovor za delo ili dogovor za vr{ewe funkcija. Ne se smeta za samostojno lice upravitelot na kapital-dru{tvo, koj e obvrzan da gi sledi nasokite na sodru`nicite koi mo`at da proizlezat od negovoto postavuvawe za upravitel. Istoto va`i i za sodru`nikot koj e istovremeno i upravitel na dru{tvoto. Sodru`nikot na personalno dru{tvo koj odgovara so siot li~en imot (komplementar), isto taka, ne se smeta za samostoen vo vr{eweto na negovata dejnost kako upravitel na dru{tvoto. Nasproti toa, dejnosta kako ~len na kontrolni organi se smeta za samostojna dejnost. (7) Fizi~kite lica mo`at da bidat delumno samostojni i delumno nesamostojni. Aktivnostite na profesori i docenti vo visoko{kolski institucii, slu`benici itn., koi se vr{at pokraj aktivnostite utvrdeni so dgovor za vrabotuvawe, na~elno se samostojni aktivnosti. (8) Pravni lica, trgovski dru{tva i drugi zdru`uvawa na lica se na~elno samostojni. Stopanska ak tivnost (9) Postoi vr{ewe na stopanska aktivnost, koga istata e naso~ena kon: 1. postojano ili privremeno vr{ewe; 2. zaradi realizacija na prihodi (nadomestoci). Ponatamu, stopanskata aktivnost pretpostavuva deka prometot se vr{i vo ekonomska smisla (vo vrska so toa, vidi poglavje 2 stav 2 od DDVU). Dali stopanskata aktivnost se vr{i postojano ili privremeno, zavisi od sevkupnata slika na odnosite vo konkretniot slu~aj. Karakteristikite koi govorat za ili protiv osobinata "postojanost ili privremenost", mora da se ocenat vo me|useben soodnos. Za kriteriumi koi govorat vo prilog kon karakteristikata na "postojanost ili privremenost", doa|aat predvid:  ­  planskoto povtoruvawe na odredena dejnost,  ­  intenzitetot na deluvawe (vr{ewe na pove}e od eden promet),  ­  u~estvoto na pazarot kako proizvoditel, trgovec ili vr{itel na uslugi,  ­  vodeweto na deloven lokal,  ­  nastapuvaweto sprema treti lica, na pr. pred organi. Kolekcionerot na po{tenski marki, koj gi sobira istite od hobi, ne podle`i na danokot na dodadena vrednost, koga gi otu|uva poedine~nite primeroci (zamena), koga ja preureduva delumno zbirkata ili koga istata ja otu|uva celosno ili delumno. Istoto va`i i za aktivnosta na kolekcionerot na moneti.

- 22 -

Pri iznajmuvaweto dobra, koi spored svojot vid mo`at da se koristat kako za pretpriema~ki, taka i za nepretpriema~ki (nedelovni) celi (na pr. t.n. rekreaciski dobra), se razgleduvaat site okolnosti povrzani so koristeweto na dobroto, so cel da se utvrdi dali istite navistina se koristat postojano ili privremeno zaradi realizacija na nadomestoci. Samoto privremeno iznajmuvawe na kamp-prikolka od strana na sopstvenikot, koja inaku se koristi samo privatno, ne pretstavuva pretpriema~ka dejnost. (10) Dejnosta mora da e naso~ena kon realizacija na prihodi. Namerata za postignuvawe dobivka ne e neophodna. Aktivnosta na postignuvawe prihodi postoi koga istata se vr{i vo ramkite na odredena razmena na ispolnuvawa. Svojstvoto na dano~en obvrznik pretpostavuva, samo po sebe, deka prometot na dobra ili uslugite se vr{at za nadomestok. Samoto izjavuvawe namera, deka se saka da se vr{i promet za nadomestok, ne e dovolno za zdobivawe so svojstvoto na dano~en obvrznik. Nastanuvawe i gasnewe na svojstvoto kako dano~en obvrznik (11) Svojstvoto na dano~en obvrznik nastanuva so prvoto vr{ewe na aktivnost kako dano~en obvrznik, koe kako takvo e prepoznatlivo za treti lica, dokolku 1. postoela seriozna namera vo podocne`no vr{ewe na promet so nadomestok, i 2. serioznosta na ovaa namera se doka`e preku objektivni karakteristiki. Svojstvoto na dano~en obvrznik, vo ovoj slu~aj, ne prestanuva da va`i retroaktivno, ako ne dojde podocna do vr{ewe na promet so nadomestok ili ako ne se vr{i promet za nadomestok postojano ili privremeno. Za prethodni danoci, koi se zasmetuvaat kon predvidenite prometi kaj koi ne bi bilo isklu~eno pravoto na odbivka, go zadr`uvaat pravoto na odbivka. (12) Svojstvoto na dano~en obvrznik se gasi so poslednoto deluvawe. Momentot na zavr{uvawe ili odjava na stopanskata aktivnost, pritoa, nema nikakvo zna~ewe. Pretprijatieto i svojstvoto na dano~en obvrznik se gasnat duri otkako dano~niot obvrznik gi realiziral site pravni odnosi koi se povrzani so pretpriema~kiot potfat. Dru{tvoto ostanuva da postoi se' dodeka ne se zavr{eni site pravni odnosi, kon koi pripa|a i pravniot odnos kon dano~nite organi. (13) Vo vrska so pravoto na odbivka na prethodni danoci pri zapo~nuvawe ili zavr{uvawe na vr{eweto na stopanska dejnost, vidi poglavje 80 stav 2 od DDVU. Edinstvo na stopanskata dejnost (edinstvo na pretpriema~kiot potfat) (14) Kon stopanskata aktivnost (pretpriema~ki potfat) pripa|aat site dejnosti vo smisla na ~len 9 stav 2 od ZDDV na eden edinstven dano~en obvrznik (na~elo na edinstvo na ekonomskata aktivnost, edinstvo na pretpriema~kiot potfat). Podru`nici, filijali i drugi poedine~ni organizacioni delovi pretstavuvaat sostaven del od edinstveniot pretpriema~ki potfat na e d e n dano~en obvrznik (~len 9 stav 2 to~ka 2 od ZDDV). Vo ramkite na edinstveniot deloven potfat ne mo`e da nastane promet koj podle`i na danokot na dodadena vrednost. Kon pretpriema~kiot potfat ne pripa|aat samo osnovnite dejnosti koi se predmet na stopanskata dejnost (osnovna dejnost), tuku i site pomo{ni ili sporedni aktivnosti. Na~eloto na edinstvo na pretpriema~kiot potfat sozdava procesno-pravno dejstvo vo toj pravec {to dano~niot obvrznik se registrira samo edna{ za site dejnosti i e dol`en da podnesuva samo edna dano~na prijava (akontativna i godi{na prijava).

- 23 -

Kon ~len 10 od ZDDV Poglavje 19 Javno-pravni tela (1) Dr`avni organi vo smisla na ~len 10 od ZDDV se organite na zakonodavnata, izvr{nata i sudskata vlast zaedno so na niv podredenite institucii i organizacii. (2) Za organi na lokalnata samouprava se smetaat op{tinite i gradot Skopje. (3) Drugi javno-pravni tela se javni institucii, javni pretprijatija i drugi pravni lica od javnoto pravo. Javni institucii se Stopanskata komora i drugi komori, Makedonskata akademija na naukite i umetnostite. Javni institucii mo`at da bidat univerzitetite, nau~no-istra`uva~kite instituti, biblioteki, javni muzei i spomenici na grade`nata umetnost i hortikulturata, fondacii, teatri, kulturni domovi, orkestri, zoolo{ki gradini i zoolo{ki parkovi. Kon javnopravnite tela ne pripa|aat verskite zaednici, asocijacii na rabotodavci i sindikati, politi~ki partii i zdru`enija na gra|ani kako i drugi pravni lica od oblasta na privatnoto pravo. Javni pretprijatija se pretprijatija vo smisla na Zakonot za javnite pretprijatija. (4) Vrz stranskite, nadnacionalnite i me|unarodnite javno-pravni tela soodvetno se primenuva ~len 10 od ZDDV. Pra{aweto, dali vakvata institucija pretstavuva javno-pravno telo, na~elno se ocenuva spored makedonskoto pravo. Stopanska aktivnost vo privatno-pravna forma (5) Vrz pretprijatija vo privatno-pravna forma (na pr. spored Zakonot za trgovski dru{tva) ne se primenuva ~len 10 od ZDDV. Primer 1: Vladata na Republika Makedonija poseduva udel vo javnoto pretprijatie "Telekom". Po transformacijata, pretprijatieto se vodi spored pravnata forma na akcionersko dru{tvo. Vrz akcionerskoto dru{tvo ne se primenuva ~len 10, tuku ~len 9 od ZDDV. V r { e w e n a j a v n a f u n k c i j a (~ l e n 1 0 s t a v 1 o d Z D D V) (6) Vr{eweto javna funkcija pretstavuva aktivnost koja e svojstvena za i vo isklu~iva nadle`nost na javno-pravnite tela. Karakteristi~no za vr{eweto javna funkcija e ispolnuvawe javno-pravni zada~i koi se izvedeni od dr`avnata vlast i koi slu`at za dr`avni celi. Ispolnuvaweto javno-pravni zada~i ne postoi samo so dodeluvaweto dejnosti sprema javno-pravnoto telo so zakon. (7) Za vr{ewe javna funkcija osobeno se smeta slu~ajot koga se raboti za promet, za ~ij priem e zakonski obvrzan primatelot na prometot. Sepak, za priemot na prometot koj proizleguva od javnata funkcija ne e dovolno postoeweto edinstveno na monopol. (8) Vr{ewe javna funkcija mo`e da bidat uslugi na univerziteti, nau~noistra`uva~ki instituti, meteorolo{ki zavodi, zavodi za istra`uvawe na prehranbeni proizvodi i dezinfekcija, so isklu~ok na vr{eweto vakvi uslugi po nalog na treti lica. Stopanska dejnost (~len 10 stav 2 od ZDDV) (9) Vr{eweto stopanska dejnost postoi koga javno-pravnoto telo }e se vklu~i vo ekonomskiot tek i }e razvie dejnost koja po svojata sodr`ina ne se razlikuva od dejnosta na drug dano~en obvrznik. Dejnosta, koja spored svojata sodr`ina e stopanska, nema da pretstavuva vr{ewe na javna funkcija so toa {to istata }e se vr{i po pat na pru`awe slu`bena pomo{ sprema drugi javno-pravni tela. (10) Za stopanska dejnost se smeta osobeno: prevozot na lica i stoki, reklamata, prometot na elektri~na energija, gas, greewe i ladewe, vodosnabduvaweto, otstranuvaweto na otpadni vodi, otstranuvaweto otpad, uslugite na odr`uvawe na javnata ~istota, vr{eweto zemjodelski i {umarski dejnosti, vodeweto

kantini. Poedine~ni slu~ai (12) Za vr{ewe javna funkcija se smetaat: 1. Nasproti toa. Primer 7: Op{tina iznajmuva personal od svoi nesamostojni delovni edinici sprema dr`avniot sektor na druga op{tina. dokolku javno-pravnoto telo kako iznajmuva~ ostanuva rabotodava~: Primer 2: Op{tina iznajmuva personal od svojot dr`aven sektor vo sopstveni nesamostojni delovni edinici. ako pri anga`iraweto na personalot postoi o~igledno i lesno proverlivo razgrani~uvawe me|u delovnata edinica i dr`avniot sektor. 2. na pr. Primer 4: Op{tina iznajmuva personal od svoja nesamostojna delovna edinica vo sopstveniot dr`aven sektor. iznajmuvaweto personal od strana na pravni lica od javnoto pravo so nadomestok na tro{ocite pretstavuva stopanska aktivnost vo slednite slu~ai. Stopanski dejnosti se. 4. kako i so niv povrzaniot promet na dobra i na uslugi. slu~aj koga personalot }e bide anga`iran vo dr`avniot sektor i ne se dozna~uva eventualen nadomestok sprema delovnata edinica. dokolku pravnoto lice-iznajmuva~ na personalot ostane rabotodava~ na istiot: Primer 5: Op{tina iznajmuva personal od dr`avniot sektor na nesamostojni delovni edinici na drugi op{tini. gradski. prostori i prostorii za parking.24 - aerodromi i pristani{ta. Tuka spa|aat premerot na delben imot. premerot. so isklu~ok na isporakata na nadgroben spomenik i na tekovnoto odr`uvawe na grobot. Primer 8: . sovetuvaweto i davaweto naodi i mislewa sprema privatni nara~ateli za nadomestok. kako na pr. Tretman na poedine~ni organizacioni delovi kako posebni dano~ni obvrznici (11) Poedine~ni organizacioni delovi od dr`avnite organi vo smisla na stav 1 od ova poglavje mo`at da se smetaat za dano~ni obvrznici vo slu~aj na vr{ewe stopanska dejnost. zabavni i pove}enamenski hali. pogrebuvaweto i kremiraweto. 3. kako i preureduvaweto i katastarskoto vodewe na zemji{tata i nedvi`nostite od strana na organi za premer i katastar. Primer 3: Op{tina iznajmuva slu`benici od svojot dr`aven sektor vo dr`aven sektor na druga op{tina. utvrduvaweto granici na zemji{teto i premerot na objekti. menzi. iznajmuvaweto personal vo slednite slu~ai. kako i izdavaweto izvodi i prepisi. Stavaweto na raspolagawe na personal nema da se smeta za usluga so nadomestok vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV. proda`bata na geografski karti. na primer. Primer 6: Op{tina iznajmuva personal od dr`avniot sektor na privatni ili javni pretprijatija. ispolnuvawata na poleto na proektiraweto. tie se obvrzani za registracija bez ogled na visinata na nivniot sevkupen promet. so isklu~ok na istra`uvaweto. kontrolata na materijali i kvalitet od strana na javni zavodi ili ustanovi. kongresni. izgotvuvaweto na urbanisti~ki planovi i in`enersko-tehni~kite raboti na premer.. Toa e. Za vr{ewe javno-pravna funkcija se smeta i stavaweto na raspolagawe na dokumenti na katastarski institucii i na upravata za javni prihodi. Nezavisno od odredbite od ~len 51 stav 1 od ZDDV.

privatni lica ili javno-pravni tela vo smisla na ~len 10 stav 1 od ZDDV (vo vrska so toa vidi. preku menzi). 4. ne podle`i na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost (~len 12 od ZDDV). dokolku istite ne se registrirale dobrovolno. ova ne va`i za prometot izvr{en za celi na krajna potro{uva~ka (~len 12 od ZDDV. koga primatelot na ispolnuvaweto nema pravo na odbivka na danokot koj mu e fakturiran za izvr{eniot promet. 21/98. Tuka spa|a: 1. vidi ~len 35 to~ka 1 od ZDDV i poglavje 84 od DDVU). na primer. preku kiosci ili od avtomati). prometot sprema dano~ni obvrznici koi go koristat ovoj promet kako vlezno ispolnuvawe zaradi izvr{uvawe promet osloboden od danok spored ~len 23 od ZDDV (vo vrska so toa. poglavje 18 i poglavje 19 od DDVU). duri i vo slu~aj na postoewe na eksteritorijalnost. 26/98. Sledstveno na toa. (2) Ambasadite. prometot sprema lica koi ne se dano~ni obvrznici (na pr. konzulatite i drugite diplomatsko-konzularni pretstavni{tva na drugi dr`avi pripa|aat kon poimot "vo zemjata". carinski zoni i carinski skladi{ta ne se primenuva. (4) Odredbite od ~len 12 od ZDDV se primenuvaat. poglavje 21 od DDVU). 56/99 i 41/00). ako ovie dobra bile vneseni vo zemjata od navedenite podra~ja i ako se doka`e pismeno deka vakvoto vnesuvawe bilo predmet na odano~uvawe pri uvozot spored ~len 15 od ZDDV. carinski zoni i carinski skladi{ta (1) Nezavisno od ~len 11 od ZDDV. Sepak. kaj koj mestoto na prometot na dobra ili na uslugata se nao|a vo slobodni zoni. carinski zoni i carinski skladi{ta (vo vrska so toa. carinski zoni i carinski skladi{ta za celi na krajna potro{uva~ka se smeta za promet izvr{en vo zemjata. koj doveduva do isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 to~ki 2 do 6 od ZDDV (vidi poglavje 85 do 90 od DDVU). dodeka poimite carinska zona i carinsko skladi{te se regulirani vo ~len 150 i ~len 183 od Carinskiot zakon ("Slu`ben vesnik na RM" br. pri proda`bata na stoki (na pr.. prometot izvr{en vo slobodni zoni. 86/99 i 25/00). (3) Poimot na slobodna zona e reguliran vo ~len 2 od Zakonot za slobodni ekonomski zoni ("Slu`ben vesnik na RM" br. carinski zoni i carinski skladi{ta.25 - Op{tina iznajmuva personal od svoja nesamostojna delovna edinica na nesamostojna delovna edinica na druga op{tina ili na privatni ili javni pretprijatija. (3) Odano~uvaweto na prometot izvr{en za celi na krajna potro{uva~ka vo slobodni zoni. 63/98. Kon ~len 11 od ZDDV Poglavje 20 Vo zemjata (1) Poimot "Vo zemjata" ja opfa}a teritorijata na Republika Makedonija. toj podle`i na odano~uvawe so danokot na dodadena vrednost vo slu~aj na ispolnetost na ostanatite uslovi od ~len 2 to~ka 1 od ZDDV. Kon ~len 12 od ZDDV Poglavje 21 Promet vo slobodni zoni. prometot sprema dano~ni obvrznici. so isklu~ok na slobodni zoni. predavaweto jadewa i pijalaci zaradi konsumacija na samoto mesto (na pr. Prometot. 3. 2. (2) Prometot se vr{i za celi na krajna potro{uva~ka. Istoto va`i i za institucii so koi se slu`at voeni edinici na drugi dr`avi. proda`bata na gorivo . prometot sprema dano~ni obvrznici vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV (mali pretpriema~i). vidi poglavje 22 do 29 od DDVU) spored ~len 13 ili 14 od ZDDV.

Po zavr{uvawe na saemot. Mesto na prometot na dobra e Atina (~len 13 to~ka 1 od ZDDV). Mesto na prometot e Skopje. na primer i za slu~ai. po negov nalog. Primer 2: Trgovec od Skopje mu prodava kancelariski mebel na kupuva~ vo Atina. . Ispora~atelot mora pri predavaweto na dobroto na samostojnoto ovlasteno lice da gi ima izvr{eno site dejstvija koi se neophodni so cel dobroto da pristigne kaj ve}e utvrdeniot primatel na istoto. prevoznik ili {pediter) ili da se nara~a navedeniot transport. prerabotuva~ i sl. "lon-rabota". na odreden dorabotuva~. bidej}i so zapo~nuvaweto na prevozot na dobroto se u{te ne postoel primatel na dobroto. po sistemot na tn. vo koi pravoto na raspolagawe se prenesuva so dogovarawe na posreden sopstveni~ki odnos (na pr. Primer 1: Trgovec od Skopje prevezuva so sopstveno vozilo mebel do saem vo Atina. na saemi ili pazari i pri proda`ba od vrata do vrata). grade`ni raboti) sprema javno-pravni tela vo smisla na ~len 10 stav 1 od ZDDV. vo koe zapo~nuva prevozot ili ispra}aweto do primatelot na istoto ili. mebelot se prodava na odreden kupuva~ vo Atina. primatelot na dobroto ili odreden n e s a m o s t o e n p o m o { n i k v o i s p o l n u v a w e t o da go prevezuva dobroto koe e predmet na prometot. kako i za slu~ai. Primatelot na dobroto mu dava nalog na lice vraboteno kaj nego da go prezeme mebelot od Skopje. do treto lice (na pr. (2) Ako dobroto koe e predmet na prometot se prevezuva ili se ispra}a od strana na ispora~atelot. vo prodavnica. vo koi prevozot ili ispra}aweto na dobroto go vr{i samiot ispora~atel ili odredeno treto lice po negov nalog. kako i prometot (na pr. skladi{nici ili konosmani). Prometot na dobra e osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 1 od ZDDV kako izvoz (vidi poglavje 57 od DDVU).. ponatamu. ~len 13 to~ka 2 ZDDV). na primer kaj motorni vozila. primatelot ili od treto lice. ~len 13 to~ka 1 od ZDDV va`i. (5) Prometot na dobra so ispra}awe na istite bara dobroto da se transportira od strana na s a m o s t o j n o o v l a s t e n o l i c e (na pr. Kon ~len 13 od ZDDV Poglavje 22 Mesto na prometot na dobra (1) Prometot na dobra se izvr{uva na~elno vo toa mesto kade {to se nao|a dobroto vo momentot na prenos na pravoto na raspolagawe (~len 13 to~ka 1 ZDDV). Pokraj toa. Pri fizi~ko predavawe na dobroto (na primer. Za prevoz se smetaat i slu~aite koga dobroto se dvi`i so sopstvena motorna sila. prometot na dobra }e se smeta za izvr{en vo toa mesto. (4) Prometot na dobra so prevoz pretpostavuva ispora~atelot. Istoto va`i kako za slu~ai. so otstapuvawe na istoto ili so predavawe na dokumenti (na pr. Ispra}aweto zapo~nuva so predavaweto na dobroto na samostojnoto ovlasteno lice. povratno iznajmuvawe na dobro sprema otu|uva~ot). vo koi primatelot na dobroto ili treto lice po negov nalog go prezema dobroto kaj ispora~atelot (slu~aj na zemawe na dobroto). Vo ovoj slu~aj ne se raboti za promet na dobra so prevoz ili ispra}awe na dobroto. toa }e bide mestoto vo koe se vr{i predavaweto na dobroto na primatelot na istoto ili na treto lice po nalog na primatelot. bidej}i tamu zapo~nal prevozot na dobrata. (3) Prometot na dobra so prevoz ili ispra}awe na dobroto vo smisla na ~len 13 to~ka 2 od ZDDV pretpostavuva vo momentot na po~etok na dvi`ewe na stokata ve}e da e poznat primatelot na dobroto.26 - ili popravkata na vozila koi slu`at za li~ni celi ili za celi koi ne go obezbeduvaat pravoto na odbivka na prethodniot danok. so dvi`ewe na sopstven pogon.

Mestoto na prometot e vo Hrvatska. tuku monta`nite ku}i (~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV). uslugata se smeta za izvr{ena vo mestoto vo koe e rezidenten vr{itelot na uslugata. (7) Ako dobroto se montira ili se instalira od strana na ispora~atelot ili od drugo lice vo negovo ime. Vo vrska so mestoto na prometot na dobra. mesto na prometot e mestoto na prezemawe na dobroto (~len 13 to~ka 4 od ZDDV). Poedine~nite elementi se transportiraat od strana na {pediter do Hrvatska. Ako odredena usluga ne potpa|a nitu pod odredbite od stav 2 nitu od stav 3 od ~lenot 14 od ZDDV. taka i kaj prometot na uslugite. (8) Pri isporaka na elektri~na energija. Tuka ne se raboti za promet na dobra so ispra}awe na monta`nite elementi. najprvin e bitno da se utvrdi dali se raboti za promet na dobra ili za usluga. Prometot na dobra se smeta za realiziran po zavr{uvawe na monta`nite raboti i po priem na objektot od strana na nara~atelot. Primer 3: Proizvoditel od Kumanovo gradi monta`ni ku}i za nara~atel od Hrvatska. Mesto na prometot e Pri{tina. nema nikakvo zna~ewe. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 od ZDDV i ~len 1 od DDVP. vidi poglavje 22 od DDVU. (2) Kako i kaj prometot na dobra. monta`nite elementi se sostavuvaat od strana na vrabotenite na proizvoditelot. site prometi vo ramkite na verigata go imaat istoto mesto na prometot (vidi poglavje 16 stav 1od DDVU). Kon ~len 14 od ZDDV Poglavje 23 Mesto na prometot na uslugata (op{to) Zna~ewe na mestoto na prometot na uslugata (1) Za soodvetno utvrduvawe na mestoto na prometot. Od ova osnovno pravilo postojat mnogubrojni isklu~oci dadeni vo ~len 14 stavovi 2 i 3 od ZDDV i vo ~len 1 od DDVP. bidej}i strujata se prezema tamu. . Za promet na dobra se smeta i isporakata na delo (vidi poglavje 11 od DDVU). prometot na dobra }e se smeta za realiziran so zavr{uvawe na probnoto rabotewe na tehni~kata postrojka. Pri montiraweto na pogolemi tehni~ki postrojki. vidi poglavje 7 stav 2 od DDVU. Neophodnosta za utvrduvawe na mestoto na uslugata spored ovie odredbi sekoga{ se pojavuva koga uslugata fakti~ki se vr{i vo stranstvo ili koga vr{itelot ili korisnikot na uslugata e rezidenten vo stranstvo. dali tro{ocite na monta`a mu se iska`uvaat na nara~atelot oddelno vo fakturata. mesto na prometot na dobra e mestoto na monta`a ili instalacija na dobroto (~len 13 to~ka 3 od ZDDV). odano~uvaweto spored ~len 2 to~ka 1 od ZDDV zavisi od toa. bidej}i predmet na prometot ne se monta`nite elementi. Na gradili{teto vo Hrvatska. Primer 4: Elektrocentrala vo Bitola ispora~uva struja do industrisko pretprijatie vo Pri{tina. na primer na ma{inska linija ili na elektronski reguliran sistem na polici za skladirawe na stoka. [ema na proverka (3) Spored osnovnoto pravilo od ~len 14 stav 1 od ZDDV.27 - (6) Vo slu~aj na veri`en promet na dobra vo smisla na ~len 4 stav 2 od ZDDV. greewe i razladuvawe. dali uslugite bile izvr{eni vo zemjata ili nadvor od nea. gas.. Vo vrska so razgrani~uvaweto me|u prometot na dobra i na uslugite. vo toj slu~aj prioritetno se primenuva ~len 14 stav 2 od ZDDV (vidi ~len 14 stav 3 re~enica 2 od ZDDV). Pra{aweto.

vo slu~aj na nepostoewe na vakvo mesto. primena na ~len 14 stav 2 od ZDDV. Vo vrska so ovie poimi. od gledna to~ka na danokot. Podru`nica (5) Podru`nicata pretstavuva nesamostoen del od edno edinstveno pretprijatie na dano~niot obvrznik koe ne poseduva pravna sposobnost (vidi poglavje 18 stav 14 od DDVU). 2. Natovarot i istovarot ne pretstavuvaat posebna usluga (~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja g) od ZDDV). vidi poglavje 58 stavovi 2 i 3 od DDVU. Pritoa. P vr{i eden edinstven promet koj se sostoi vo izvr{uvaweto na prevozot (~len 14 stav 1 to~ka 1 od ZDDV).. Poglavje 24 Mesto na uslugata spored rezidentnosta na vr{itelot na uslugata Op{to (1) Dokolku ne mo`e da se primeni nekoj od mnogubrojnite isklu~oci (~len 14 stavovi 2 i 3 od ZDDV. Fakti~ko sedi{te (3) Za fakti~ko sedi{te na vr{itelot na uslugata se smeta mestoto od koe liceto ja vr{i prete`no svojata stopanska dejnost. uslugite opfateni so nea: 1. dokolku vr{itelot na uslugata e rezidenten vo stranstvo. ~len 1 od DDVP). pri utvrduvaweto na mestoto na uslugata se poa|a od slednata {ema na proverka: 1. 2. da ne podle`at na odano~uvawe so DDV. primena na ~len 14 stav 1 od ZDDV. dokolku vr{itelot na uslugata e rezidenten vo zemjata. Sedi{teto utvrdeno vo statutot ili osnova~kiot akt na dru{tvto i zapi{ano vo trgovskiot registar ne e merodavno. sudbinata na osnovniot promet (vo vrska so toa. od kade {to uslugata fakti~ki se izvr{uva ili. Za podru`nica se smeta sekoja postojana delovna edinica ili deloven .28 - (4) Soglasno so dadenite pravila vo vrska so me|usebniot odnos na stavovite od ~len 14 od ZDDV. merodavno e mestoto vo koe se nao|a delovodnata uprava. (2) Odredbata od ~len 14 stav 1 od ZDDV doveduva do toa. Primer: Prevoznikot P dobiva nara~ka na pivarnicata B od Skopje da izvr{i prevoz na pijalaci (vklu~uvaj}i natovar i istovar) od Skopje do Bukure{t. za mesto na vr{eweto na uslugata se smeta mestoto vo koe vr{itelot na uslugata ima fakti~ko sedi{te ili podru`nica. vidi poglavje 8 od DDVU). se vnimava na na~eloto na edinstvo na prometot. 4. Isklu~ok od ova e daden vo ~len 1 od DDVP za iznajmuvaweto na prevozni sredstva (vo vrska so toa. Postojano `iveali{te ili prestojuvali{te (4) Ako fakti~koto sedi{te (stav 3 od ova poglavje) kaj fizi~ki lica ne mo`e da se utvrdi nedvosmisleno. spored koe sporednite prometi ja delat. tuku istite pretstavuvaat sporedni prometi kon prevozot. Vid i obem na uslugata (5) Zaradi soodvetno utvrduvawe na mestoto na uslugata neophodno e precizno da se utvrdi vidot (karakterot) i obemot na uslugata. 3. Ova va`i kako za pravni lica. primena na ~len 14 stav 3 od ZDDV. primena na ~len 1 od DDVP. da podle`at na odano~uvawe so DDV. za mesto na vr{eweto na uslugata se zema postojanoto `iveali{te ili prestojuvali{te. taka i za zdru`enija na lica i fizi~ki lica. vidi stav 9 od ova poglavje). Ako stopanskata dejnost se vr{i na pove}e mesta. kade {to liceto ima postojano `iveali{te ili prestojuvali{te (~len 14 stav 1 od ZDDV).

Za iznajmuvawe na prevozni sredstva se smeta i stavaweto na raspolagawe na slu`beni vozila za li~ni celi od strana na rabotodavecot sprema negovite vraboteni. Iznajmuvawe prevozni sredstva (8) Osnovnata odredba od ~len 14 stav 1 od ZDDV ima najgolemo prakti~no zna~ewe kaj iznajmuvaweto na prevozni sredstva. Primer 2: Germanski dr`avjanin go zapo~nuva svoeto patuvawe niz Balkanot od Skopje i tuka iznajmuva vozilo od firma rezidentna vo Makedonija. Vo Solun se vr{i predavawe na edrilicite. Toa e slu~aj koga konkretnite raboti neophodni za izvr{uvaweto na uslugata se vr{at celosno ili prete`no od strana na personalot ili so pomo{ na opremata na podru`nicata. samostojno izvr{uvawe na dadenata usluga. dokolku prevoznoto sredstvo se koristi vo zemjata (~len 1 od DDVP). dokolku uslugata se vr{i od strana na soodvetnata podru`nica. od gledna to~ka na kadrovskata i tehni~kata opremenost. se pla}a i nadomestokot. ili 3. nema da bide vo stranstvo tuku vo zemjata. konkretnata grade`na ili monta`na lokacija. Spored toa. mestoto na uslugata se nao|a vo stranstvo. Bidej}i uslugata prete`no se vr{i preku podru`nicata. dokolku: 1. vo slu~ai na iznajmuvawe prevozni sredstva od strana na dano~ni obvrznici rezidentni vo stranstvo. mestoto na uslugata. iznajmuvaweto prevozni sredstva od strana na dano~en obvrznik rezidenten vo zemjata podle`i na odredbite od ZDDV duri i vo slu~ai koga prevoznoto sredstvo se koristi celosno ili delumno vo stranstvo. (9) Po isklu~ok od ~len 14 stav 1 od ZDDV. koe e izre~no isklu~eno od ~len 14 stav 3 od ZDDV. Podru`nicata bara postoewe na dovolen stepen na postojanost i odredena struktura koja ovozmo`uva. nekoja od pove}eto grade`ni ili monta`ni lokacii koi postojat vo razli~ni vremenski intervali. Primer 1: Dano~niot obvrznik A so sedi{te vo Veles iznajmuva edrilici koi se nao|aat postojano na pristani{te vo Solun. ili 2. Tamu. pove}e grade`ni ili monta`ni lokacii koi usleduvaat edno po drugo bez prekin.. Ako uslugata se vr{i kako od strana na sedi{teto na dano~niot obvrznik.29 - objekt koi slu`at za vr{ewe na stopanskata dejnost na dano~niot obvrznik. Sepak. taka i od strana na odredena podru`nica. Pritoa. Primer 3: Dano~niot obvrznik D rezidenten vo zemjata zema pod naem patni~ko vozilo od rentakar-firma R so sedi{te vo Grcija i go koristi istoto za celi na negovata stopanska dejnost. tuku dano~niot obvrznik D (~len 32 to~ka 4 od ZDDV). mestoto na uslugata se utvrduva spored pra{aweto kade uslugata bila prete`no izvr{uvana. postojat podolgo od 6 meseci. Mestoot na uslugata se nao|a vo zemjata. A poseduva vo Solun podru`nica so soodveten personal i oprema. Podreduvawe na usluga kon odredena podru`nica (7) Mestoto na podru`nicata se smeta za merodavno kako mesto na izvr{uvawe na uslugata. nivno vra}awe na sopstvenikot i odr`uvawe. (6) Lokaciite za gradba ili za monta`a se smetaat za podru`nici. . bez ogled na toa {to iznajmenoto vozilo se koristi i vo stranstvo. Iznajmuvaweto na edrilicite potpa|a pod odredbite od ~len 14 stav 1 od ZDDV (vidi stav 8 do 10 od ova poglavje). odnosno dokoku istata mo`e fakti~ki da se podredi kon dadenata podru`nica. Dogovorite za zakup na edrilicite se sklu~uvaat vo kancelarijata vo Veles. danokot ne go dolguva iznajmuva~ot R. isto taka. ne e neophodno samata podru`nica da ja sklu~ila zdelkata (dogovorot). Celokupnoto iznajmuvawe podle`i na odano~uvawe so DDV.

vidi poglavje 12 od DDVU). transportni lenti. Za prevozni sredstva ne se smetaat. osven rabotite na zaverka povrzani so nedvi`nosti (vo vrska so toa. uslugite na imotni upraviteli ili testamentarni izvr{iteli. Drugi slu~ai na primena (11) Pokraj iznajmuvaweto prevozni sredstva. voda i vo vozduh i koi fakti~ki se dvi`at. cevni vodovi. vilu{kari. dano~niot obvrznik e dol`en da ja evidentira i prevoznata usluga koja ne otpa|a na delnicata vo zemjata i koja ne podle`i na odredbite od ZDDV (~len 16 stav 3 od DDVP).. uslugite na ishrana (predavawe na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto) vo smisla na ~len 6 stav 2 to~ka 4 od ZDDV (vo vrska so toa. so `eleznica ili so avtobusi) se oslobodeni od danok spored ~len 23 to~ka 19 od ZDDV bez pravo na odbivka na prethodni danoci (vidi poglavje 55 od DDVU). Prevoz vo zemjata (2) Dokolku prevozot se vr{i isklu~ivo vo zemjata. 5. Poglavje 25 Mesto na prevozot Op{to (1) Prevoznite uslugi se vr{at na soodvetnata delnica ili na delot od nea. kaj~iwa. dodeka kaj patni~kiot prevoz se primenuva namalenata dano~na stapka od 5% (~len 30 stav 2 to~ka 1 od ZDDV). na koj se vr{i prevozot (~len 14 stav 2 to~ka 1 od ZDDV). Me|unaroden prevoz (3) Koga prevozot se vr{i kako vo zemjata taka i vo stranstvo (me|unaroden prevoz). kranovi za natovar i kontejneri. prikolki (vidi poglavje 26 stav 3 to~ka 3 od DDVU). Pritoa. trajleri.  ­  na voda (na pr. ne e bitno dali prevoznikot e rezidenten vo zemjata ili vo stranstvo. Ova va`i kako za prevozot na lica. Me|unarodniot prevoz na stoki e osloboden od danok (vidi poglavje 63 od DDVU) so pravo na odbivka na prethodnite danoci spored uslovite od ~len 24 to~ka 3 od ZDDV. ratraci. so brodovi). uslugite na notari. od strana na vesnici). ili  ­  vo vozduh (na pr. 3. pod odredbite od ~len 14 stav 1 od ZDDV potpa|aat osobeno slednite uslugi: 1. Me|unarodniot avionski prevoz na patnici e Isto taka. kamioni-me{alki na beton. motorni ~amci. drugi vidovi na me|unaroden prevoz na patnici (na pr. bageri. so avioni). 4. objavuvaweto oglasi (na pr. vidi poglavje 26 stav 6 to~ka 3 od DDVU) i vr{eweto sovetodavni uslugi kako osnoven promet (vidi poglavje 29 stav 14 od DDVU). koli~ki na elektri~en pogon.30 - (10) Za prevozni sredstva se smetaat dobra ~ija osnovna namena e naso~ena kon prevozot na stoka i patnici na kopno. edrilici. avionski edrilici. turisti~kite uslugi na tur-operatori (~len 38 stav 2 od ZDDV). kranovi. na pr. taka i za prevozot na stoki so prevozni sredstva od sekakov vid:  ­  na kopno (na pr. sportski avioni. Nasproti toa. so `eleznica ili so motorni vozila). celokupnata prevozna usluga (prevoz na celokupnata delnica) podle`i na odano~uvawe so DDV. dokolku ne se raboti za uslugi na poleto na reklamata i rabotata so javnosta (~len 14 stav 3 to~ka 1 od ZDDV). Kaj prevozot na stoki se primenuva op{tata dano~na stapka od 19% (~len 29 od ZDDV). vo toj slu~aj samo delot od delnicata koj se nao|a vo zemjata podle`i na odredbite od ZDDV. Kon prevozni sredstva se vbrojuvaat i prikolki. 2. ~amci na pedali. . transportni kranovi.osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV so pravo na odbivka na prethodni danoci spored utvrdenite uslovi (vidi poglavje 69 od DDVU). (4) Kaj me|unarodniot prevoz.

poglavje 9 stav 9 od DDVU. taka i podizveduva~ot. za usluga vo smisla na ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV i podle`i na odano~uvawe so DDV. od strana na {pediter koj dejstvuva vo svoe ime. organizatorite vr{at. Poglavje 26 Mesto na prometot povrzan so nedvi`nosti Op{to (1) Za utvrduvawe na mestoto na uslugata povrzana so odredena nedvi`nost. mestoto na uslugata na nara~ka na prevozot se nao|a spored odredbite od ~len 7 stav 2 od ZDDV vo mestoto. Vo vrska so toa. i ovie prometi se smetaat ili za uslugi povrzani so nedvi`nosta ili mo`at od pri~ini na poednostavuvawe da se smetaat za uslugi od ovoj vid. 3. na prostori za parking.31 - Prevoz so vklu~uvawe na treto lice-vr{itel na ugata usl (5) Ako dano~niot obvrznik zadol`en so prevozot (osnoven pretpriema~) vklu~i treto lice vo izvr{uvaweto na uslugata (podizveduva~) koe go vr{i prevozot vo svoe ime i za svoja smetka. Isto taka. Obezbeduvawe na prevozni uslugi (6) Vo slu~aj na obezbeduvawe prevozni uslugi (na pr. iznajmuvawe na prikolki vo kampovi koi se stavaat na raspolagawe isklu~ivo za stacionarna upotreba. ureduvawe. iznajmuvawe na zemji{ta (na pr. proektirawe. kade {to bil izvr{en prevozot (na pr. gradewe i odr`uvawe. Uslugite navedeni poedine~no vo odredbata se dadeni kako primeri. 5. uslugi na posreduvawe povrzani so iznajmuvaweto na nedvi`nosti (na pr. delovni prostorii. dokolku saemot ili izlo`bata se organiziraat vo zemjata. vo toj slu~aj prevoznata usluga ja vr{at kako osnovniot pretpriema~. lift. Isklu~okot povrzan so odano~uvaweto na uslugi na tur-operatori (~len 38 od ZDDV) ostanuva da va`i. postrojki za greewe. teniski igrali{ta. hotelski sobi ili reklamni povr{ini). Kon poimot na nedvi`nost pripa|aat i stvari koi stanale bitni delovi od zemji{teto preku ostvaruvawe soodvetna vrska so nego (na pr. pokraj stavaweto na raspolagawe na izlo`ben prostor i redica drugi uslugi sprema izlo`uva~ite (na pr. isto taka. izlo`beni vitrini). kancelarii.. taka i izgradeni zemji{ta. Vakva povrzanost postoi koga samata usluga se sostoi spored vistinskite okolnosti prete`no od koristewe. monta`a i demonta`a kako i tehni~ko obezbeduvawe na prostorot). prevozot izvr{en od zadol`enoto prevozno pretprijatie). za kamping ili kejovi). Spored celta i smislata na ovaa odredba. iznajmuvawe na objekti od sekakov vid koi se sostaven del od odreden deloven objekt (na pr. steknuvawe ili otu|uvawe na odredena nedvi`nost. vidi Isto taka. Stranskite izlo`uva~i mo`at da izvr{at vra}awe na danokot na dodadena vrednost koj im e fakturiran od strana na . mora da postoi tesna povrzanost me|u uslugata i nedvi`nosta. od odlu~uva~ko zna~ewe e mestoto kade {to se nao|a nedvi`nosta (~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV). Po pravilo. posreduvawe na zakup na stan ili posreduvawe na hotelsko smestuvawe ili na smestuvawe vo vikendi~ki od strana na turisti~ki agencii). Uslugi povrzani so koristewe na nedvi`nost (3) Za uslugi povrzani so koristewe na nedvi`nost se smetaat osobeno: 1. no za smetka na ispra}a~ot). kuglani ili ma{ini). Nedvi`nosti (2) Za nedvi`nost se smetaat kako neizgradeni. 4. Dvete prevozni uslugi se smetaat za izvr{eni vo mestoto. stanovi. iznajmuvawe objekti i delovi od objekti (na pr. (4) Stavaweto na raspolagawe na izlo`beni prostori na saemi i izlo`bi sprema izlo`uva~i se smeta. 2. kade {to podizveduva~ot ja vr{i uslugata.

- 32 -

organizatorite pod uslovite od ~len 46 od ZDDV i ~len 11 od DDVP vo ramkite na postapkata na odbivka na prethodni danoci ili na postapkata za vra}awe na danoci (vo vrska so toa, vidi poglavje 106 od DDVU). Uslugi povrzani so izgradba i odr`uvawe na nedvi` nosti (5) Za uslugi povrzani so izgradbata i odr`uvaweto na nedvi`nosti se smetaat osobeno: 1. podgotovka na zemji{te za gradba (na pr. raboti na premer); 2. podgotvitelni grade`ni raboti (na pr. od strana na arhitekti, grade`ni in`eneri ili stati~ari); 3. raboti na ru{ewe i iskop; 4. izvedba na grade`ni raboti (vklu~uvaj}i gi rabotite na popravka), dokolku pritoa se raboti za uslugi (vo vrska so toa vidi poglavje 23 stav 1 od DDVU); 5. raboti na odr`uvawe na objekti (na pr. odr`uvawe na grejni postrojki ili liftovi, ureduvawe na zeleni povr{ini i ~istewe na objekti).

Uslugi vo vrska so steknuvaweto i otu|uvaweto na nedvi`nosti (6) Uslugi vo vrska so steknuvaweto i otu|uvaweto na nedvi`nosti se osobeno: 1. uslugi na posreduvawe od strana na agencii za nedvi`en imot; 2. uslugi na ve{ti lica za nedvi`nosti (na pr. procenka i izdavawe naodi i mislewa); 3. notarski raboti vo vrska so dogovori za kupoproda`ba na imot, vklu~uvaj}i gi sovetodavnite uslugi povrzani so toa. Uslugi koi ne se povrzani so nediv`nosta (7) Slednite uslugi ne stojat vo tesna vrska so odredena nedvi`nost: 1. objavuvawe na oglasi vo vrska so nedvi`nosti (na pr. od strana na dnevniot pe~at), 2. finansiraweto i finansiskoto sovetuvawe vo vrska so steknuvaweto nedvi`nost i negovata izgradba, 3. pravnoto i dano~noto sovetuvawe vo vrska so nedvi`nosti. Sepak, vo ovie slu~ai mo`e da dojde do primena na odredbite od ~len 14 stav 3 od ZDDV (vidi poglavje 29 od DDVU). Poglavje 27 Mesto na vr{ewe na dejnosta Op{to (1) Dejnostite navedeni vo ~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja a) do g) od ZDDV se izvr{uvaat vo mestoto na nivnoto fakti~ko izvr{uvawe (mesto na prometot spored vr{ewe na dejnosta). Pritoa, ne e bitno kade dano~niot obvrznik (na pr. umetnik) prete`no e aktiven vo ramkite na negovata sevkupna stopanska dejnost, tuku e merodavno pra{aweto kade dano~niot obvrznik ja vr{i fakti~ki sekoja konkretna usluga. Kulturni, umetni~ki i drugi sli~ni uslugi (2) Pokraj kulturnite, umetni~kite i drugi sli~ni uslugi, pod ~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja a) od ZDDV se vbrojuva i organiziraweto na ovie uslugi. Pritoa, ne e neophodno dano~niot obvrznik da e aktiven vo ramkite na odredena manifestacija. (3) Mestoto na vr{eweto na dejnosta se smeta za mesto na uslugata, osobeno kaj slednite uslugi (vklu~uvaj}i go nivnoto organizirawe):

- 33 -

1. kulturni i umetni~ki uslugi (na pr. na teatri, orkestri i peja~i). Vo slu~aj na prenos na pravoto na koristewe na avtorski prava (na pr. pri snimaweto na odreden koncert za negova reprodukcija na kompakt-disk), mestoto na uslugata se utvrduva vo ovoj del od istata spored ~len 14 stav 3 to~ka 9 od ZDDV (vidi poglavje 29 stav 25 od DDVU).; 2. nau~ni uslugi (na pr. predavawa ili davawe mislewa). Dokolku dadenoto mislewe treba da mu poslu`i na nara~atelot kako pomo{ vo donesuvaweto odredeni odluki povrzani so razre{uvaweto konkretni tehni~ki, ekonomski ili delovni pra{awa, vo toj slu~aj se raboti za konsultantska usluga vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV (vidi poglavje 29 stav 12 do 16 od DDVU); 3. obrazovni uslugi (na pr. organizirawe seminari); 4. sportski uslugi (na pr. fudbalski manifestacii, velosipedski trki, teniski turniri); 5. uslugi na zabava (na pr. filmski proekcii, manifestacii vo tanc); 6. drugi sli~ni uslugi (na pr. na manekenki ili na pr. tonsko-tehni~ki uslugi koi se neophodni vo vrska so realizacijata na umetni~ki ili zabavni manifestacii). Procenka na dvi`ni dobra (4) Kaj procenkata i davaweto mislewa vo vrska so dvi`ni materijalni dobra od strana na ve{ti lica, prioritet na primena ima ~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja b) od ZDDV nasproti ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV.

Raboti vrz dvi`ni dobra (5) Za raboti vrz dvi`ni dobra (~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja v) od ZDDV) se smetaat, na pr. uslugite na odr`uvawe ili popravka na postrojki, ma{ini i motorni vozila ili dorabotkata na stoki po lon-sistem. Dokolku dano~niot obvrznik koristi sopstveni nabaveni osnovni materijali pri izvr{uvaweto na rabotite, vo toj slu~aj istoto ne pretstavuva usluga, tuku se raboti za isporaka na delo vo smisla na ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV (vidi poglavje 11 od DDVU). Sporedni dejnosti od transportnata oblast (6) Za sporednite dejnosti od oblasta na transportot (na pr. natovar, istovar, pretovar, skladirawe i drugi uslugi koi voobi~aeno se povrzani so transportot), mestoto na uslugata se utvrduva, isto taka, spored toa, kade se vr{at ovie dejnosti (~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja g) od ZDDV). Odredbata va`i samo za samostojni uslugi. Dokolku natovarot, istovarot itn. pretstavuvaat sporeden promet kon prevozot na stoki, soodvetnata usluga ja deli dano~nata sudbina na prevozot na stokite (vidi poglavje 23 stav 5 od DDVU). Poglavje 28 Mesto na posredni~kata usluga Op{to (1) Vo slu~aj na vr{ewe posredni~ka usluga, mestoto na uslugata se nao|a vo mestoto, kade {to se izvr{uva posreduvaniot promet (~len 14 stav 2 to~ka 4 od ZDDV). Spored toa, mestoto na posredni~kata usluga se poklopuva so mestoto na posreduvaniot promet. Od ova pravilo se isklu~eni slednite posredni~ki uslugi: 1. posreduvawe vo vrska so nedvi`nost za koja spored ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV e merodavno mestoto kade {to se nao|a nedvi`nosta (vidi poglavje 26 od DDVU); 2. posreduvawe vo vrska so uslugite navedeni vo ~len 14 stav 3 od ZDDV, za koi mestoto na rezidentnost na primatelot na uslugata se smeta za mesto na vr{ewe na uslugata (~len 14 stav 3 to~ka 10 od ZDDV). Posredni~ka usluga

- 34 -

(2) Posredni~kata usluga pretpostavuva dejstvuvawe vo tu|o ime i za tu|a smetka (vidi ~len 4 stav 3 od ZDDV). Vo vakviot slu~aj, iznosite primeni i plateni od posrednikot vo ime i za smetka na treto lice pretstavuvaat za nego proodna stavka spored ~len 18 to~ka 3 od ZDDV (vidi poglavje 32 od DDVU). Posreduvawe vo prometot na dobra (3) Pri posreduvaweto na promet na dobra, mestoto na posredni~kata usluga se utvrduva spored ~len 13 od ZDDV. Primer 1: Trgovskiot zastapnik T vo Tetovo posreduva za fabrika za mebel M (rezidentna Isto taka,vo Tetovo) vo isporakata na mebel sprema trgovecot so mebel P vo Prizren. P go prezema mebelot od skladi{teto na M vo Prizren. T vr{i posreduvawe vo prometot na dobra, koe se izvr{uva vo Prizren spored ~len 13 to~ka 1 od ZDDV (vidi poglavje 22 stav 1 od DDVU). So toa i posredni~kata usluga na T se izvr{uva vo Prizren, taka {to istata ne potpa|a pod odredbite od ZDDV. Posreduvawe vo vr{eweto uslugi (4) Pri posreduvaweto vo vr{eweto uslugi, mestoto na posredni~kata usluga se poklopuva so mestoto na posreduvanata usluga koja se utvrduva spored soodvetnite odredbi od ~len 14 od ZDDV Primer 2: Turisti~kata agencija M od Minhen posreduva vo izdavaweto smestuvawa i obezbeduvaweto ishrana za germanski turisti po nalog na hotelierot O od Ohrid. Spored ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV, posreduvanata usluga na smestuvawe se vr{i vo mestoto kade {to se nao|a hotelot, zna~i vo Ohrid (vidi poglavje 26 stav 3 od DDVU), dodeka posreduvanata usluga na obezbeduvawe ishrana se vr{i spored ~len 14 stav 1 od ZDDV vo mestoto kade {to e rezidenten hotelierot, odnosno, Isto taka,vo Ohrid (vidi poglavje 24 stav 11 od DDVU). Dvete posredni~ki uslugi se odano~eni. Danokot ne go dolguva M, tuku O (~len 32 to~ka 4 od ZDDV). Poglavje 29 Mesto na primatelot na uslugata Op{to (1) Spored ~len 14 stav 3 od ZDDV, vo odredeni slu~ai za mesto na uslugata se smeta mestoto, kade {to korisnikot na uslugata ima fakti~ko sedi{te ili podru`nica za koi se vr{i fakti~ki uslugata ili, vo slu~aj na nepostoewe na vakvo mesto, merodavno e mestoto, kade {to korisnikot na uslugata ima svoe postojano `iveali{te ili prestojuvali{te (vo vrska so toa vidi poglavje 24 stav 3 do 6 od DDVU). Uslugite koi doa|aat predvid za taa cel se taksativno navedeni vo ~len 14 stav 3 to~ka 1 do 10 od ZDDV. Pri primena na ovaa odredba e bez zna~ewe, dali korisnikot na uslugata e dano~en obvrznik ili privatno lice. Ako odredena usluga potpa|a kako pod odredbite od stav 2, taka i pod odredbite od stav 3 na ~lenot 14 od ZDDV, prvenstveno se primenuva ~len 14 stav 2 od ZDDV (vidi ~len 14 stav 3 re~enica 2 od ZDDV). Podreduvawe na uslugata kon podru`nica na primate lot na ispolnuvaweto (2) Uslugata se vr{i sprema podru`nica na dano~niot obvrznik, koga istata e nameneta isklu~ivo ili prete`no za podru`nicata. Pritoa ne e potrebno podru`nicata da ja izvr{ila nara~kata sprema dano~niot obvrznik koj ja vr{i uslugata (na pr. izdava~, reklamna agencija, organizator na reklama). Ponatamu pra{aweto, dali nadomestokot za uslugata e platen od podru`nicata ili od dano~niot obvrznik, nema nikakvo zna~ewe. Primer 1:

razvoj na pazarna strategija i razvoj na reklamni koncepcii. . Pritoa. Se raboti za istra`uvawe i planirawe na osnovite na odreden reklamen anga`man. versko i sli~no odnesuvawe. Reklama i rabota so javnosta (5) Pod poimot "uslugi na poleto na reklamata" (~len 14 stav 3 to~ka 1 od ZDDV) se podrazbiraat uslugi koi treba da dovedat do donesuvawe odluka od strana na reklamnite adresati za steknuvawe dobra ili za koristewe na uslugi. Nara~kata na reklama kaj stranskite izdava~i i pla}aweto na rabotata se vr{at preku reklamna agencija vo zemjata. podru`nicata vo stranstvo mora da e vo sostojba da go vr{i prometot. Primer 2: Odreden slu~aj na nadomest na {teta predizvikuva odredeni efekti vrz osnovnoto sedi{te vo zemjata na odreden dano~en obvrznik.Doma{nata reklamna agencija i stranskiot izdava~ ne podle`at na odano~uvawe so makedonskiot DDV so vr{eweto na svoite uslugi. taka i sprema stranskata podru`nica na korisnikot. mora da se raboti za: a) vesnici i spisanija ili radioteleviziski emisii na stranski jazik ili b) makedonski vesnici i spisanija ili makedonski radioteleviziski emisii koi prete`no se objavuvaat. R e k l a m n i o t k o n s a l t i n g. Kon uslugite na poleto na reklamata opfateni so ~len 14 stav 3 to~ka 1 od ZDDV se vbrojuvaat i uslugite na organizatori na reklama i na reklamni agencii (vidi gi stavovite 9 i 10 od ova poglavje). Mestoto na uslugite se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i se nao|a vo dvata slu~ai vo stranstvo (mesto na podru`nicata vo stranstvo na doma{nata banka). na primer ispituvawe na pazarot. Pri me{ovit promet (vidi poglavje 8 od DDVU) ne e mo`no za eden del na uslugata da se smeta za merodavno mestoto na podru`nicata. Reklamnata agencija vo zemjata i stranskiot izdava~ izvr{uvaat sekoj od niv po edna usluga (reklmna usluga) vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 1 od ZDDV sprema podru`nicata vo stranstvo na doma{nata banka. socijalno.35 - Banka so sedi{te vo zemjata ima podru`nica vo stranstvo. odnosno emituvaat vo stranstvo.. (4) Dokolku ne mo`e da se utvrdi dali odredena usluga e nameneta isklu~ivo ili prete`no za odredena podru`nica. za celi na utvrduvawe na mestoto na ovaa usluga ne se poa|a od mestoto na podru`nicata. deka istite se nameneti isklu~ivo ili prete`no za podru`nicata so sedi{te vo stranstvo. ne e neophodno uslugite da slu`at voobi~aeno ili isklu~ivo za reklamirawe. analiza na potro{uva~kata. So objavuvaweto reklamni oglasi vo stranski vesnici i spisanija se reklamira raboteweto na podru`nicata. kako i vrz negovata podru`nica vo stranstvo. 2. odnosno politi~ko. (3) Vo slu~aj na objavuvawe reklamni oglasi vo vesnici i spisanija i pri objavuvawe reklami preku radioto i televizijata se poa|a od toa.. A vr{i usluga vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV koja se vr{i kako sprema sedi{teto vo zemjata. Ovoj poim gi opfa}a i uslugite koi treba da dovedat kaj reklamnite adresati do odredeno nestopansko. za koj se reklamira istata. Advokatot A rezidenten vo zemjata go sovetuva dano~niot obvrznik vo pogled na celokupniot slu~aj na nadomest na {teta. R e k l a m n i t e p o d g o t o v k i i p l a n i r a w e t o n a r e k l a m a. Tuka se raboti za informirawe na klientot za mo`nostite za reklama. istra`uvaweto na potro{uva~kite naviki. Bidej}i ne e mo`na to~na podelba na uslugata. zaradi {to istite ne se opfateni so makedonskiot ZDDV dokolku se ispolneti slednite dva uslova: 1. (6) Kon uslugite na poleto na reklamata se vbrojuvaat osobeno: 1. celokupnata usluga podle`i na odano~uvawe so makedonskiot DDV. a za drugiot del mestoto kade {to se nao|a fakti~koto sedi{te na dano~niot obvrznik i pritoa da se izvr{i soodvetna podelba na uslugata. tuku za merodavno se smeta mestoto kade {to se nao|a fakti~koto sedi{te na korisnikot na uslugata. 2.

semejni oglasi. (8) Pod uslugi na poleto na rabotata so javnosta se podrazbiraat uslugi so koi treba da se postigne ili da se dobie razbirawe. (10) Za reklamna agencija se smeta dano~en obvrznik koj. postavuvaweto reklamni plakati i reklamni tekstovi na oglasni tabli. otisoci za oglasi. duri iako vrz istite ne se primenuva dano~noto osloboduvawe spored ovie odredbi (vo vrska so toa vidi gi poglavjata 41 i 42 od DDVU). Bankarski. Mestoto na uslugata pri iznajmuvawe sefovi se utvrduva spored ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV (vo vrska so toa. ispolnuvawata i socijalnata otvorenost na dr`avni organi ili privatni institucii.  ­  tehni~ki konsalting. Poimot ja opfa}a realizacijata na nara~anata rabota vo soodvetnata oblast. S p r o v e d u v a w e t o r e k l a m a. dokolku istite pretstavuvaat osnoven promet:  ­  praven.). reklamno ureduvawe. radio i televiziska produkcija. (9) Za reklamen organizator se smeta dano~en obvrznik koj vr{i reklama za treti lica i nara~uva vo svoe ime i za svoja smetka reklama za treti lica. emisii na hartii od vrednost. vklu~uvaj}i go i nadzorot vrz procesot na proizvodstvoto. R e k l a m n o t o u r e d u v a w e. kako i davaweto nalog za reklamirawe do radioteleviziskite institucii i do drugi pretpriema~i koi vr{at reklama. 4. mali oglasi) ne se smeta za usluga na poleto na reklamata. na primer dopolnitelno vnesuvawe ili istaknato vnesuvawe na reklama. Tuka se vbrojuvaat grafi~kata rabota. odobruvawe i doverba. Tuka se vbrojuva osobeno vnesuvaweto na reklamni oglasi vo vesnici. vo ovie slu~ai se raboti za izvestuvawe na javnosta za celite. vo koja treba da se izvr{i reklamiraweto. plakati itn. Kaj drugiot promet se raboti osobeno za reklament konsalting. na primer. Tuka se vbrojuva sozdavaweto ili snabduvaweto so materijali neophodni za reklamiraweto. ekonomski i tehni~ki konsalting (12) Odredbite od ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV se primenuvaat. vr{i i drug promet koj slu`i za celi na reklamiraweto. na pr. kaj slednite uslugi. 5. finansiski i osiguritelni uslugi (11) Kon uslugite vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 2 od ZDDV se vbrojuvaat uslugite navedeni vo ~len 23 to~ki 5 i 6 od ZDDV. vidi poglavje 26 stav 3 od DDVU). emitiraweto reklamni filmovi vo kina ili na reklamni spotovi preku televizijata ili radioto. pretstavuvaat reklamni ispolnuvawa. dano~en i ekonomski konsalting. ofset-pe~at. spisanija. sro~uvaweto (formulirawe i ureduvawe) reklamni tekstovi i podgotvitelnite raboti za filmska. reklamno planirawe. prilo`uvaweto ili raspredelbata na prospekti i drugi formi na direktno reklamirawe. soobra}ajni sredstva itn.n. . R e k l a m n o t o p r o i z v o d s t v o. snabduvawe so reklamni sredstva i nadzor vrz reklamnoto proizvodstvo (vidi stav 6 to~ka 1 do 4 od ova poglavje). spisanija. Praven. osven oglasuvaweto {ifri i t. na primer davaweto nalog za objavuvawe reklami kaj izdava~ite na vesnici. vnesuvaweto reklama vo `olt pe~at. prospekti. stru~ni pe~ateni materijali i `olt pe~at. snimaweto na istite na nositeli na slika i ton. O r g a n i z i r a w e t o r e k l a m a (vidi stav 9 od ova poglavje). ostanatite formi na adresno reklamirawe. stru~ni spisanija. (7) Oglasuvaweto na rabotni mesta vo vesnici od strana na dano~ni obvrznici. 6. nositeli na slika i ton. objavuvaweto bilansi. ponudata na slobodni rabotni mesta od strana na pravni lica od javnoto pravo. finansiski oglasi (na pr.. Po pravilo.36 - 3. pokraj dejnosta na reklamen organizator. Oglasuvaweto vo vesnici od strana na privatni lica (na primer baraweto rabota. crte`i. prospekti za kotirawe na firmi na berzata itn.  ­  promet na preveduva~i i tolkuva~i.

konvertirawe. dokolku sovetuvaweto mo`e spored op{tite na~ela da se smeta za sporeden promet (na primer. vidi poglavje 26 stav 6 to~ka 3 od DDVU. osobeno. notarite vr{at samostojni sovetodavni uslugi samo vo slu~ai. osobeno izgotvuvaweto nacrti na dokumenti i zapoznavaweto na strankite so pravnite posledici. izborot na proizvodstveni proceduri i proverkata na nivnata ekonomi~nost. povrzuvawe i obrabotkata na podatoci.ispolnuva~ da e in`ener. gi opfa}a sovetodavnite uslugi na ve{ti lica. zna~i. Pritoa. na pr. poglavje 26 stav 5 od DDVU). sobiraweto. dano~ni sovetnici i revizori. avtomatiziraweto na isti povtorlivi procesi. kako i povrzuvaweto na koli~ini ili strukturi na podatoci so samata obrabotka na ovie informacii vrz osnova na kompjuterski orietntirani . Primer 4: Hemi~arot H so sedi{te vo zemjata izgotuva za stranski nara~ateli hemiska analiza na primeroci na stoki i gi sovetuva svoite stranski klienti osobeno za pra{awa povrzani so ozna~uvaweto na prehranbenite proizvodi koi treba da se prodavaat vo zemjata. ponatamu. Tuka se vbrojuvaat osobeno slu~aite. Pri sklu~uvaweto na dogovorot za zakup na odreden objekt vo stranstvo. Tuka ne se vbrojuvaat in`enerskite uslugi povrzani so odreden imot (vidi ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV. ekonomski i tehni~ki naodi i mislewa. Vo vrska so zaverkata na proda`bi na imoti. izgotvuvaweto pravni. Primer 3: Dano~en obvrznik iznajmuva sprema doma{ni zakupci pove}e stanbeni objekti vo zemjata i vo stranstvo. na primer. odredbata gi opfa}a site ispolnuvawa koi se tipi~ni za dadenite profesii. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo stranstvo. ne e neophodno dano~niot obvrznik . advokati za za{tita na industriska sopstvenost. stavawe na raspolagawe na informacii (17) Obrabotkata na podatoci vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 5 od ZDDV. Obrabotka na podatoci. podgotvuvaweto. vo koj istite ne se povrzani so odreden imot (~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV) ili so odredeni dvi`ni dobra (~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja v) od ZDDV). osven vo onoj del. vo koi dejnosta na notarite se ograni~uva na davaweto pravni soveti od preventivna priroda na strankite. kade {to se nao|a nedvi`nosta (vidi poglavje 26 stav 3 od DDVU).37 - Odredbata ne se primenuva. Kako rezultat na toa. memoriraweto i povtornoto dobivawe na informacii.. organiziraweto. Pravnoto sovetuvawe se smeta za dopolnitelna usluga kon iznajmuvaweto vo smisla na ~len 8 stav 2 od ZDDV (vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU). Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV i istoto e locirano vo mestoto. Sepak. Uslugata ne podle`i na odano~uvawe so makedonski DDV. kaj revizorot uslugite izvr{eni vo ramkite na utvrduvaweto zavr{ni smetki. (15) Odredbata od ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV. (13) Kaj advokati. go opfa}a i manuelnoto i mehani~koto memorirawe. (16) Za in`enerski uslugi se smetaat site uslugi koi se sostaven del od profesijata na in`ener. Tuka se vbrojuvaat. pokraj elektronskoto. kako i izgotvuvaweto finansiski planovi. (14) Odredbite od ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV gi opfa}aat i samostojnite sovetodavni uslugi na notari. Tuka se vbrojuva. kon sovetodavnata dejnost. dano~niot obvrznik gi sovetuva priamtelite na zakupot za pravata i obvrskite koi proizleguvaat od dogovorot. kon odredena isporaka na delo ili kon odredena usluga). Dano~niot obvrznik vr{i samo edna usluga na iznajmuvawe. na advokatot se vbrojuva vodeweto sudski procesi. koga sovetuvawata ne se povrzani so odredena zaverka na dokumenti. ne samo sovetodavni dejnosti. Hemi~arot H vr{i sovetodavni uslugi vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 4 od ZDDV.

da stojat na raspolagawe ve}e so samoto dobivawe na rabotniot nalog ili na nara~kata (na primer. (18) Kon uslugite vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 5 od ZDDV se vbrojuva i stavaweto na raspolagawe na informacii.38 - proceduri. stavawe na raspolagawe na delovni pravila. da se koristat tehni~ki ili ekonomski. crte`i. kako sedi{te na korisnikot na uslugata). kako i za prenosot na standardiziran ili individualen softver po elektronski pat. formuli na avtomatizacija. Primer 6: Dano~niot obvrznik D iznajmuva doma{ni rabotnici na klient od Hrvatska. Bugarskiot klient ne poseduva podru`nici nadvor od Bugarija. Uslugata ne podle`i na odano~uvawe so makedonskiot danok. dokolku ne se raboti za stavawe na raspolagawe na avtorski za{titeni prava (vidi ~len 14 stav 3 to~ka 9 od ZDDV).. se raboti za stavawe na raspolagawe na informacii vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 5 od ZDDV. Delovnite postapki i iskustva mo`at da se zdobijat vrz osnova na posebni istra`uvawa po nalog. Kaj uslugite na lica koi vr{at iznao|awe na naslednici i utvrduvawe na nivniot identitet kako i na detektivi. i za stavaweto na raspolagawe na  know­how i na nestandardiziran softver. Komercijalnite proceduri i iskustva mo`at da se soberat vo ramkite na tekovnoto proizvodstvo ili na tekovnite trgovski zdelki i. ne e bitno na koj na~in bile preneseni postapkite i iskustvata. kako i za dostavuvaweto rezultati od odredeno ispituvawe na javnoto mislewe na poleto na istra`uvaweto na pazarot i na poleto na stavaweto na raspolagawe na informacii od strana na novinari ili informativni agencii. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo stranstvo. voveduvawe na rabotnici na nara~atelot vo delovnoto rabotewe na dano~niot obvrznik). Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo . D vr{i usluga vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 6 od ZDDV. Primer 5: Detektivot D dobiva nalog od privatno lice so `iveali{te vo Viena da izvr{i istra`uvawa za odreden slu~aj na nasledstvo vo vrska so odredeni lica vo Makedonija. kako rezultat na toa. Obezbeduvawe personal (19) Pod obezbeduvawe (iznajmuvawe) personal vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 6 od ZDDV se podrazbira stavaweto na raspolagawe na personal (stavawe na raspolagawe na rabotna sila). stru~ni mislewa ili so predavawe na mostri i prototipovi. dokolku istite ne potpa|aat pod odredbite od ~len 14 stav 3 to~ka 3 ili 9 od ZDDV. vklu~uvaj}i gi komercijalnite proceduri i iskustva (know­how). Rabotnicite se anga`iraat na gradili{ta vo Hrvatska. Primer 7: Dano~en obvrznik D iznajmuva doma{ni rabotnici na klient vo Bugarija. na primer analizi za hemiski proizvodi. Ova va`i. na primer. Rabotnicite se anga`iraat na gradili{ta vo Bugarija. Odredbata go opfa}a stavaweto na raspolagawe na site vidovi iskustva koi spored nivniot vid se podobni za toa. metodi na dobivawe ~elik. Izgotvuvaweto programi za obrabotka na podatoci (softver) ne pretstavuva obrabotka na podatoci vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 5 od ZDDV. na primer preku predavawe. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo stranstvo (Hrvatska. Uslugata ne podle`i na odano~uvawe so makedonskiot DDV. Pritoa. na primer preku internet (vidi poglavje 7 stav 2 to~ki 1 i 2 od DDVU). Jugoslavija i vo zemjata. izvestuvawe za odredeni proizvodstveni podobruvawa. D vr{i usluga vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 6 od ZDDV. D vr{i usluga sprema stranskiot nara~atel vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 5 od ZDDV (stavawe na raspolagawe na informacii). bez konkretna obvrska na izvr{uvawe odredena dejnost (promet na dobra ili uslugi).

slika. Uslugata podle`i na odano~uvawe so makedonskiot DDV. A vr{i usluga sprema D vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 6 od ZDDV. obezbeduvaweto prava na pristap do: a) fiksni mre`i. Uslugata ne podle`i na odano~uvawe so makedonskiot DDV. so koi se ovozmo`uva i se obezbeduva prenos. pri {to za mesto na uslugata se utvrduva mestoto kade {to se nao|a nedvi`nosta (vidi poglavje 26 stav 3 od DDVU).. pismo. emitirawe ili priem na signali. vidi poglavje 24 stav 8 do 10 od DDVU). Telekomunikaciski uslugi (21) Za uslugi na poleto na telekomunikaciite vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 8 od ZDDV se smetaat uslugite. kade {to e rezidenten zakupecot). iznajmuvaweto nedvi`en imot se regulira so odredbite od ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV. Tuka se vbrojuvaat i video-prenosite i povrzuvawa i prenosi vo forma na video-konferencija. b) mobilni radiobranovi mre`i. 3. kako sedi{te na korisnikot na uslugata). I z n a j m u v a w e n a d v i ` en m a t e r i j a l e n i m o t (20) Pri iznajmuvaweto dvi`en materijalen imot (~len 14 stav 3 to~ka 7 od ZDDV). d) radio i televizija. kade {to e rezidenten davatelot na zakupot ili iznajmuvaweto) ili spored ~len 1 od DDVP (vo vrska so toa. Tuka se vbrojuvaat i merkite na kontrola i nadzor povrzani so dodeluvaweto kapaciteti za emituvawe. emituvawe ili priem. radiobranovi. ^len 14 stav 3 to~ka 7 od ZDDV ne go opfa}a iznajmuvaweto na prevozni sredstva od kakov i da bilo vid. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo zemjata (sedi{te na korisnikot na uslugata). g) radio i televiziska mre`a. D ne poseduva podru`nici vo stranstvo. govor ili informacii od sekakov vid preku: a) fiksna mre`a. b) mobilna radiobranova mre`a. opti~ki ili drugi elektromagnetski mediumi. tuka se vbrojuva i otstapuvaweto i dodeluvaweto korisni~ki prava sprema institucii za prenos. Mestoto na uslugata vo ovie slu~ai se regulira spored ~len 14 stav 1 od ZDDV (spored mestoto. b) mobilna radiobranova mre`a. d) kablovska televizija. Korisnikot na uslugata (dano~en obvrznik so sedi{te vo zemjata) e dol`en da go izvr{i odano~uvaweto za vr{itelot na uslugata soglasno so ~len 32 to~ka 4 od ZDDV (vidi poglavje 78 od DDVU). obezbeduvaweto kabelski kapaciteti ili frekvencii povrzano so otstapuvaweto kapaciteti za emituvawe preku: a) fiksna mre`a. 2. (22) Kon drugi uslugi vo smisla na stav 21 od ova poglavje se vbrojuvaat osobeno: 1. v) satelitska komunikacija. g) internet. v) satelitska komunikacija.39 - stranstvo (Bugarija. Nasproti toa. Primer 8: Dano~en obvrznik A od Albanija iznajmuva rabotnici sprema dano~niot obvrznik D so sedi{te vo zemjata. Rabotnicite se anga`iraat na gradili{ta vo Jugoslavija i vo zemjata. so cel obezbeduvawe na rabotnata podgotvenost preku dale~inski nadzor ili preku uslugi na samoto mesto. ton. isto taka. prenosot na signali. pismo. . spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV (soglasno so mestoto. mestoto na uslugata se utvrduva. slika i ton ili informacii od sekakov vid preku kabel.

prometot na poleto na t. na pr. uslugite na informativni slu`bi. d) kablovska televizija. (24) Kon telekomunikaciskite uslugi ne se vbrojuvaat osobeno: 1. Dali e toa slu~aj.n. Mestoto na uslugata za koncertot se nao|a vo zemjata soglasno so ~len 14 stav 2 to~ka 3 alineja a) od ZDDV.000 denari. 3. Posredni~ki promet (27) Pri posreduvaweto vo uslugite navedeni vo ~len 14 stav 3 to~ka 1 do 9 od ZDDV mestoto na uslugata se utvrduva spored mestoto. koristeweto internet-ponudi. P dobiva za taa cel od S posredni~ka provizija vo visina od 10. Kaj onie vidovi na promet koi pretstavuvaat uslugi se ispituva mo`nosta od eventualna prvenstvena primena na drugi odredbi od ~len 14 stav 3 od ZDDV. Nasproti toa. g) internet. licenci. e merodaven vidot na prometot. bidej}i se raboti za umetni~ko ispolnuvawe (vidi poglavje 27 stavovi 2 i 3 od DDVU). za{titeni marki i drugi sli~ni prava.So snimaweto na koncertot vo polza na dru{tvoto za audio-plo~i.40 - v) satelitska komunikacija. Vrz osnova na drug dogovor sklu~en so peja~ot. online-uslugi. Tuka se raboti za samostojni prometi koi se ocenuvaat zasebno. Iznajmuvaweto na ma{inata od S sprema R ne podle`i na odano~uvawe so makedonski DDV (~len 14 stav 3 to~ka 7 od ZDDV). Prenos i otstapuvawe avtorski i drugi sli~ni prava (25) ^len 14 stav 3 to~ka 9 od ZDDV gi opfa}a uslugite ~ija bitna sodr`ina se sostoi od otstapuvaweto ili prenosot na avtorski prava. internet). 5. telebanking i razmena na podatoci. (26) Dodeluvaweto prava na televiziski prenos i transferot na profesionalen fudbaler za nadomestok se smetaat za sli~ni prava vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 9 od ZDDV. Mestoto na uslugata se utvrduva spored ~len 14 stav 3 re~enica 1 od ZDDV i istoto se nao|a vo stranstvo (spored sedi{teto na korisnikot na uslugata). od dano~no-pravna gledna to~ka. posredni~kata usluga od P sprema S se vr{i vo zemjata (sedi{te na korisnikot na uslugata S) . podatoci za vremeto ili sostojbata na pati{tata. (23) Od telekomunikaciskite uslugi vo smisla na ~len 14 stav 3 to~ka 8 od ZDDV se razgrani~uvaat uslugite na prenesenite prometi ponudeni za nadomestok preku globalni informaciski mre`i (na pr. peja~ot go otstapuva koristeweto na negovite avtorski prava spored ~len 14 stav 3 to~ka 9 od ZDDV. patenti. Primer 9: Doma{en peja~ odr`uva koncert vo zemjata vrz osnova na dogovor sklu~en so odredena koncertna agencija. stransko pretprijatie za audio-plo~i go snima koncertot. pri {to za ocena na odredeniot promet. distribuiraweto informacii za ponudi na stoki i uslugi. kade {to e rezidenten primatelot na uslugata (~len 14 stav 3 to~ka 10 od ZDDV). 4. se utvrduva spored ekonomskiot rezultat postignat so soodvetniot dogovor. prometot na dobra i uslugite vo ramkite na elektronski poviklivi banki na podatoci so interaktiven pristap i mo`nost za neposredna nara~ka. Iznajmuvaweto go posreduval dano~niot obvrznik P od Prilep i toa po nalog na S (korisnik na uslugata). teleigri i sl... 2. Primer 10: Dano~niot obvrznik S od Skopje iznajmuva ma{ina na rabotilnicata R od Bugarija.

870 denari Bidej}i dopolnitelno presmetanite tro{oci se vklu~uvaat vo dano~nata osnova za isporakata na ma{inata. bruto-iznosot platen od primatelot na ispolnuvaweto iznesuva 1.19 Primer 2: Pri dano~na stapka od 19 %. uslugi i drugi beneficii koi se obezbeduvaat kako protivispolnuvawe za primenoto dobro ili koristenata usluga (~len 16 stav 2 od ZDDV). natovar. tuku i dobra. osiguruvawa. zakonski propi{ani dava~ki i danoci (na pr.000 denari + DDV 19% 13.000 denari 119 Nadomestokot mo`e da se utvrdi i so primena na delitel spored slednata formula: Fakturiran iznos Delitel Delitelot iznesuva pri dano~na stapka od 5% = 1. dano~na osnova za promet izvr{en vo zemjata e nadomestokot.000 denari Neto-iznos 73.190 denari. istovar.000 denari.190 h 100 = 1. Nadomestokot iznesuva 1. Danokot na dodadena vrednost ne pripa|a kon nadomestokot. Vo dano~nata osnova se vklu~uva i se' ostanato {to go pla}a ili treba da go plati drugo lice kako primatel na ispolnuvaweto. provizii i drugi tro{oci (~len 17 to~ka 2 od ZDDV). od gledna to~ka na ovoj danok.000 denari + osiguruvawe 2. Nadomestokot iznesuva 1. prevoz. pridonesi. Kon nadomestokot pripa|a se' {to primatelot na ispolnuvaweto go dava za da primi dobro ili da koristi usluga.41 - Kon ~len 16 i 17 od ZDDV Poglavje 30 Nadomestok kako dano~na osnova (1) Osven vo posebni slu~ai od ~len 19 od ZDDV. (5) Kon nadomestokot se vbrojuvaat i tro{ocite za sporedni prometi koi. nadomestokot iznesuva 73. . (4) Nadomestokot opfa}a i taksi.19 (3) Kon nadomestokot ne se vbrojuvaat samo pari~ni iznosi. (2) Nadomestokot mo`e od bruto-iznosi da se utvrdi na sledniot na~in: Fakturiran iznos H 100 (100 + dano~na stapka) Primer 1: Pri dano~na stapka od 19%.. akcizi) koi gi dolguva dano~niot obvrznik. ja delat sudbinata na osnovniot promet (vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU).190 denari.870 denari Vkupno 86.05 19% = 1. na pr.190 = 1. Primer 3: Proizvoditel na ma{ini ispora~uva ma{ina na svoj klient i mu ja izdava slednata faktura: 1 ma{ina 70. fakturiraniot iznos iznesuva 1. Istoto va`i i vo slu~ai koga ovie iznosi se oddelno iska`ani na tovar na primatelot na ispolnuvaweto.000 denari 1. so isklu~ok na danokot na dodadena vrednost (~len 17 to~ka 1 od ZDDV).000 denari + pakuvawe 1. duri i vo slu~ai koga istiot ne odgovara na objektivnata vrednost na prometot. tro{ocite za pakuvawe.

Provizijata dogovorena za taa cel iznesuva 10. Kako posledica na toa. Sledstveno na toa.330 denari so kreditna karti~ka. . Pokraj pla}awata na gradot Skopje. dokolku pla}aweto se vr{i za izvr{en promet na dobra ili za uslugi. se vklu~uvaat od tretata strana. del od nadomestokot za izvr{eniot promet na dobra. Nadomestokot se presmetuva od ovoj iznos. isto taka. Koga se vra}a pakuvaweto i koga se vr{i povratok na kaucijata. Nadomestokot za proda`bata na odeloto se utvrduva vrz osnova na iznosot koj go pla}a kupuva~ot (8. cenovnoto namlenie da bide odvoeno iska`ano vo fakturata i da bide opfateno vo knigovodstvoto (~len 18 to~ka 2 od ZDDV). (7) Iznosi koi se pla}aat dobrovolno sprema dano~niot obvrznik pripa|aat. Primer 5: Gradot Skopje go zadol`uva eden grade`en pretpriema~ so izgradbata na novo u~ili{te. Kreditnata institucija mu dozna~uva na prodava~ot 8. isto taka. bidej}i primenite soveti dovele do isklu~itelni uspesi.. Pokraj toa. iznosite zasmetani sprema dano~niot obvrznik-ispolnuva~ od strana na kreditnata institucija ne ja namaluvaat dano~nata osnova za prometot na dobra ili za uslugata. istata iznesuva 10. kako nadomestok vo dano~nata osnova (~len 17 to~ka 3 od ZDDV). isto taka.500 denari. Toj iznesuva 7.950 denari. Patnite tro{oci se vklu~uvaat vo dano~nata osnova.000 1. (2) Kon nadomestokot ne pripa|aat namaluvawa na cenata. kon nadomestokot.05 (8) Dokolku na primatel na dobro mu se fakturira i kaucija za pakuvaweto. koi se povrzani neposredno so cenata na prometot ili so uslugata.000 denari neto.330 denari).42 - Primer 4: Trgovski zastapnik vr{i posredni~ki uslugi sprema firma rezidentna vo zemjata. nadomestokot se utvrduva vrz osnova na fakti~ki primeniot iznos i toj iznesuva: 21. Klientot pla}a dobrovolno 21. postoi slu~aj na namaluvawe na nadomestokot (~len 22 stav 1 od ZDDV).100 denari po odbivawe na taksa kako manipulativen tro{ok. Del od tro{ocite gi prezema Vladata na Republika Makedonija. Kon ~len 18 od ZDDV Poglavje 31 Namaluvawa na nadomestokot (1) Vo slu~ai na odobruvawe na diskont za izvr{eno predvremeno pla}awe (pla}awe pred vtasanost) doa|a do namaluvawe na cenata (~len 18 to~ka 1 od ZDDV). Primer 7: Klientot K kupuva vo modna prodavnica odelo i ja pla}a proda`nata cena od 8. Primer 6: Advokatot A dava sovetodavni uslugi sprema svoj klient i mu fakturira za taa cel 19. (9) Koga primatelot na ispolnuvaweto pla}a so kreditna karti~ka.000 denari. mu se nadomestuvaat nastanatite patni tro{oci (500 denari). grade`niot pretpriema~ mora da gi odano~i i iznosite koi gi pla}a Vladata na Republika Makedonija za izgradbata na u~ili{teto. (6) Subvenciite.000 = 20. Bidej}i se zemaat predvid i dobrovolno platenite iznosi. iznosot odzemen kako diskont go namaluva nadomestokot.000 denari + 950 denari DDV = 19.000 denari. rabati i drugi vidovi na cenovni namalenija koi mu se odobruvaat na primatelot na ispolnuvaweto vo momentot na prometot izvr{en sprema nego. iznosot na kaucijata pretstavuva. Uslov za toa e.

000 denari + DDV 5% 900 denari Vkupno 18. Nadomestokot iznesuva 18. Dano~niot obvrznik ne smee vo pogled na ovie iznosi da bide nitu doveritel. nitu dol`nik. za dano~na osnova se zema cenata na ~inewe..10% rabat 2. Danocite i taksite dolguvani od dano~niot obvrznik ne pretstavuvaat proodni stavki.000 denari. tuku istite pripa|aat kon nadomestokot (vidi poglavje 30 stav 4 od DDVU). Redosledot na priem i pla}awe na iznosite ne igra nikakva uloga. koj gi iska`uva i prima iznosite. Poglavje 32 Proodni stavki (1) Proodnite stavki ne pripa|aat kon nadomestokot (~len 18 to~ka 3 od ZDDV).000 denari + DDV 5% = 1. (2) Koga postojat neposredni pravni odnosi me|u lice zadol`eno za pla}awe i primatelot na pla}aweto.500 denari + plateni sudski taksi 1.000 denari Vkupno 32. vr{i vo platniot promet samo funkcija na posrednik. Kon ~len 19 od ZDDV Poglavje 33 Posebni vidovi na dano~na osnova Promet na dobra bez nadomestok (1) Ako se zeme od pretprijatieto dobro koe e sostaven del od imotot na istoto za li~ni celi na dano~niot obvrznik (~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV.000 denari 18. Vo momentot na podaruvaweto. Kaj slu~aite na namaluvawe na cenata po izvr{uvawe na prometot se raboti za namaluvawe na dano~nata osnova spored ~len 22 od ZDDV (vo vrska so toa. Dano~na osnova za odzemaweto na dobroto od pretprijatieto iznesuva 10. koj go nabavil za 30.000 denari . istite.500 denari Bidej}i advokatot ne e nitu dol`nik nitu doveritel vo pogled na sudskite taksi.43 - Primer: Trgovec so prehranbeni proizvodi kupuva kaj trgovec na golemo 500 pakuvawa biskviti. Trgovecot na golemo fakturira kako {to sledi: 500 pakuvawa po 40 denari = 20.000 denari (neto). koga dano~niot obvrznik. Slu~ai na proodni stavki postojat. Primer 1: Dano~en obvrznik mu podaruva na svojot sin kompjuter. vidi poglavje 36 od DDVU). poglavje 13 od DDVU). Kaj sopstveno proizvedeni dobra.900 denari Odobreniot rabat ne e sostaven del od dano~nata osnova.000 denari. . Istoto va`i i vo slu~ai koga dano~niot obvrznik gi presmetuva natamu ovie iznosi. kako proodni stavki. za dano~na osnova se zema nabavnata cena koja postoi vo momentot na zemaweto na dobroto (cena na povtorna nabavka na dobroto od ist vid i vrednost). vo tie slu~ai ne se raboti za proodna stavka. eden poloven kompjuter od ist vid bi ~inel 10. Vo sekoj slu~aj. ne pripa|aat kon nadomestokot. se zema predvid neto-cenata (~len 19 stav 1 to~ka 1 i stav 3 od ZDDV).000 denari (neto) i koj go koristel za celi na negovata stopnska dejnost. Primer: Advokatot A go zastapuva svojot klient pred sudot i mu ja izdava slednata faktura: Honorar 30.

Proda`nata cena sprema klienti na dru{tvoto iznesuva 50. (2) Kaj prometot na dobra bez nadomestok od strana na trgovski dru{tva i drugi zdru`enija na lica sprema nivnite sopstvenici na vlog.000 denari (neto).000 denari + 380.000 denari. mu stva besplatno na raspolagawe na svoj sodru`nik mebel za spalna soba. Primer 2: Proizvoditel na velosipedi mu podaruva na lice vraboteno kaj nego eden velosiped po povod negova ven~avka (cena na ~inewe 6.000 denari DDV. Uslugi bez nadomestok (3) Koga odredeno dobro od imotot na pretprijatieto se koristi delumno za li~ni celi na dano~niot obvrznik (~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV.000 denari (neto). (4) Kaj uslugi bez nadomestok izvr{eni od dano~niot obvrznik za negovi li~ni potrebi. iznosot se smeta za namaluvawe na nadomestokot. nabavnata cena ili cenata na ~inewe (sekoga{ neto). za dano~na osnova se zema iznosot na izdatocite (neto) za izvr{enata usluga (~len 19 stav 1 to~ka 2 i stav 3 od ZDDV). za celi na iskop na negoviot privaten imot. Dano~na osnova pretstavuva nabavnata cena od 40.44 - Istata dano~na osnova se zema predvid. Trgovecot bi go prodal velosipedot za 8.000 denari plus DDV. za dnao~na osnova se zema. koi ne se sostojat od koristewe na dobro i koi ne se povrzani so negovata stopanska dejnost (~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV.000.000 denari). poglavje 13 od DDVU). Primer 4: Grade`en pretpriema~ za niskogradba koristi bager. Primer 5: Advokatot A ja zastapuva pred sud svojata `ena. koga dano~niot obvrznik odzema od pretprijatieto dobro koe e sostaven del od imotot na istoto za li~ni celi na negovite vraboteni ili za drugi celi koi ne se povrzani so negovata stopanska dejnost. za dano~na osnova se zema cenata na ~inewe (6. vrz osnova na iznosot na nastanatite izdatoci (neto) za ova usluga.000 denari neto). isto taka.. koj dru{tvoto go nabavil za 40. dadeniot iznos se smeta za dopolnitelen nadomestok za primatelot na doplatata.000 denari. vidi ~len 19 stav 1 to~ka 1 i stav 3 od ZDDV.500 DDV. poglavje 13 od DDVU). Primer 3: Trgovsko dru{tvo. poglavje 13 od DDVU). dodeka kaj pla}a~ot. Razmena i prometi sli~ni na razmenata (5) Vo slu~ai na razmena na prometi i kaj prometi sli~ni na razmenata (~len 4 stav 1 i ~len 7 stav 1 od ZDDV). Istata dano~na osnova se zema predvid vo slu~ai koga dano~niot obvrznik koristi dobro od negoviot deloven imot za li~ni celi na negovite vraboteni ili za drugi celi koi ne se povrzani so negovata stopanska dejnost.000 denari (neto). koe prodava mebel. Grade`niot pretpriema~ mu pla}a so . dano~nata osnova se utvrduva. Bidej}i velosipedot bil proizveden od dano~niot obvrznik. Advokatot bi fakturiral sprema treto lice 50.000 denari pretstavuvaat dano~na osnova. za potrebite na negovite vraboteni ili za drugi celi. Izdatocite od 30. Za ovaa namena na bagerot nastanale izdatoci od 30.000 denari plus 9. koja pri~inila soobra}ajna nesre}a. za dano~na osnova se zema pazarnata vrednost (neto) na primenoto dobro ili koristenata usluga (~len 19 stav 1 to~ka 3 i stav 3 od ZDDV). sprema nivnite ~lenovi i sprema na niv bliski lica (~len 3 stav 3 to~ka 2 od ZDDV. Za ovaa dejnost nastanale za advokatot tro{oci od 15. Dano~na osnova pretstavuvaat nastanatite tro{oci od 15. Vo slu~ai na doplata.000 denari. koj e sostaven del od imotot na negovoto pretprijatie. Primer 6: Trgovec so motorni vozila mu prodava na grade`en pretpriema~ tovarno vozilo za 2. isto taka.

Tro{ocite na prodava~ot na dobrata. Naddava~ot mu izdava na trgovecot so tepisi sledna presmetka: Aukciski prihod za razni tepisi 23. koe go nabavil od privatno lice za 264.. za dano~na osnova vo slu~aite od ~len 19 stav 2 od ZDDV.000 denari .DDV 57. dano~na osnova pretstavuva razlikata me|u proda`nata i nabavnata cena.3. visina na izdatoci.800 DDV) Promet so polovni dobra (odano~uvawe na razlika v o cenata) (7) Vo slu~ai na promet so polovni dobra. Naddavawe (6) Vo slu~ai na naddavawe za dobra.800 denari . Uslovite za odano~uvawe na razlikata vo cenata spored ~len 19 stav 1 to~ka 5 od ZDDV ne postojat. minus primenoto pla}awe i danokot na dodadena vrednost (bruto-vrednost na novoto motorno vozilo vo vrednost od 2. ne ja namaluvaat dano~nata osnova. ~ij promet e osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vo vrska so toa vidi poglavje 56 od DDVU). Kaj razlikata vo cenite se raboti za bruto iznos od koj se odzema danokot na dodadena vrednost za celi na utvrduvawe na dano~nata osnova.023. Uslov za primena na odano~uvawe na razlikata vo cenata e da ne bil dolguvan danok na dodadena vrednost za prometot na dobroto sprema dano~niot obvrznik (~len 19 stav 1 to~ka 5 od ZDDV).000 denari . Primer 7: Trgovec na tepisi organizira naddavawe vo ramkite na aukcija.000 denari (23. na pr. dokolku utvrdenite iznosi se povisoki od nadomestokot.380 denari Iznos za isplata 21. Bidej}i za isporakata na voziloto sprema trgovecot ne se dolguval danok na dodadena vrednost. Primer 8: Trgovec so polovni vozila prodava polovno motorno vozilo za 300.nabavna cena 264.000 denari = 2. trgovecot mo`e pri proda`bata na voziloto da izvr{i odano~uvawe na razlikata vo cenata. se zemaat predvid vrednostite navedeni vo ~len 19 stav 1 to~ki 1 i 2 od ZDDV (nabavna cena.DDV 5.000 denari. minus danokot na dodadena vrednost (bruto-vrednost na staroto motorno vozilo vo vrednost od 357.800 denari .000 denari Poglavje 34 Minimalna dano~na osnova Koga se vr{i odano~liv promet na dobra ili na uslugi po bagatelna cena. Na~inot na primena na .420 denari Dano~nata osnova za trgovecot so tepisi od proda`bata na tepisite iznesuva 20.000 denari .primeno pla}awe od 2.000 denari .000 denari).DDV 380. cena na ~inewe.45 - stavawe na raspolagawe na svoeto polovno tovarno vozilo vo vrednost od 357.000 denari).000 denari. Proda`na cena 300.000 denari = 2.000. dano~na osnova pretstavuva postignatata krajna cena bez danokot na dodadena vrednost (~len 19 stav 1 to~ka 4 i stav 3 od ZDDV). na pr.380. toj mu pla}a i doponitelni 2.000 denari = 357.380.000 denari (bruto-vrednost). Kon nadomestokot za prometot na trgovecot so motorni vozila se vbrojuva se' {to pla}a primatelot na novoto tovarno vozilo (grade`niot pretpriema~). neregistrirani mali pretpriema~i (~len 51 stav 3 od ZDDV) ili od dano~ni obvrznici.700 denari Dano~na osnova 30.300 denari.000 denari + dopolnitelnoto pla}awe od 2.provizija 10% 2. proviziite za naddava~ot. vo slu~ai na nabavka na polovni dobra od privatni lica. Kon nadomestokot za prometot na grade`niot pretpriema~ se vbrojuva se' {to pla}a primatelot na staroto tovarno vozilo (trgovecot so motorni vozila).700 denari .023.000 denari = 300. Pokraj toa. vidi poglavje 33 stav 1 do 4 od DDVU).023.300 denari Razlika 35.

Trgovecot so mebel e dol`en da izvr{i ispravka na danokot na dodadena vrednost. vo presmetkovniot period 03.46 - minimalnata dano~na osnova pretstavuva predmet na kontrola kaj promet izvr{en od: . dokolku se ispolneti uslovite od ~lenovite 33 i 34 od ZDDV.02. vrednostite vo stranska valuta se konvertiraat vo denari.000 denari se povisoki od plateniot nadomestok. Za izgotvuvaweto na grade`niot plan nastanale tro{oci vo visina od 8.. istata se zema kako minimalna dano~na osnova.02.500 denari. Kon ~len 20 od ZDDV Poglavje 35 Konverzija na stranska valuta Za celi na presmetka na danokot na dodadena vrednost i na prethodnite danoci za odbivka. Obvrskata za ispravka postoi i vo slu~ai koga ispravkata na danokot na dodadena vrednost i ispravkata na odbivkata na prethodniot danok doveduvaat vo kraen rezultat do poramnuvawe. po dolgi pregovori. Toj se doka`uva preku bankarsko izvestuvawe ili preku izdadeno soop{tenie. Mebelot se ispora~uva na 25.03.000 denari (neto). .01 godina da izvr{i odbivka na prethodniot danok vo visina od 9. Primer: Trgovec so mebel mu prodava na dano~en konsultant kancelariski mebel za 50. Bidej}i rabtnata masa bila o{tetena vo mal obem.01 godina za 20. za merodaven se smeta proda`niot kurs (dneven kurs) utvrden vo dadeniot moment od strana na Narodnata banka na Republika Makedonija. vidi poglavje 75 do 77 od DDVU). dogovornite strani utvrduvaat. Dano~niot konsultant mo`e.000 denari e povisoka od plateniot nadomestok. Bidej}i nabavnata neto-cena od 20. .fizi~ki lica sprema na niv bliski lica. trgovecot so mebel e dol`en da ja odano~i isporakata na kancelariskiot mebel (dano~na osnova 50. Pritoa.900 denari.500 denari DDV.trgovski dru{tva i drugi zdru`enija na lica sprema nivni sopstvenici na vlog.01 godina namalenie na cenata vo visina od 1. sprema nivni ~lenovi ili sprema na niv bliski lica.01 godina. Vo pogled na momentot na konverzijata. Primer 2: Arhitektot A izgotvuva za lice vraboteno kaj nego grade`en plan i mu presmetuva za taa cel 5. Vo presmetkovniot period 03. ne se zemaat predvid. Primer 1: Trgovec so kompjuteri mu prodava na svojot brat na 10.06. Trgovecot go nabavil kompjuterot na 08.01 godina kompjuter za 11.000 denari (neto).000 denari plus 9.000 denari). .000 denari. Neophodnite ispravki se vr{at za presmetkovniot period vo koj nastanala promenata na dano~nata osnova.190 denari. momentot na izvr{uvawe na prometot) i momentot na priem na nadomestokot.01 godina.dano~ni obvrznici sprema svoite vraboteni i sprema na niv bliski lica.01 godina doa|a do promena na dano~nata osnova. Bidej}i neto-tro{ocite od 8. Preku cenovnoto namalenie vo presmetkovniot period 06. na 20. e merodaven denot na nastanuvawe na dano~niot dolg spored ~len 31 od ZDDV (vo vrska so toa. Promenite vo kursot. Kon ~len 22 od ZDDV Poglavje 36 Promena na dano~nata osnova i ispravka na prethodniot danok Danok i ispravka na prethodniot danok pri promena na dano~nata osnova (1) Dali postoi slu~aj na promena na dano~nata osnova (~len 22 stav 1 od ZDDV) se ceni spored ~len 16 do 19 od ZDDV (vidi poglavje 30 do 34 od DDVU). koi nastapuvaat me|u merodavniot moment na konverzija (na pr. istite se zemaat predvid kako dano~na osnova.

47 - a dano~niot konsultant vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok vo istiot presmetkoven period vo visina od 1290 denari. Od dano~noto osloboduvawe se isklu~uva prvata isporaka izvr{ena vo rok od pet godini po izgradbata. stolarski raboti). (2) Nezavisno od ova. Kon ~len 23 od ZDDV Poglavje 37 Dano~no osloboduvawe za promet na stanbeni zgradi i stanovi Op{to (1) Spored ~len 23 to~ka 1 od ZDDV. ~len 14 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danok na dodadena vrednost od 29. [to se podrazbira pod stanbena zgrada i stan e utvrdeno vo poglavje 5 stav 3 do 7 od DDVUPO.2000 godina e osloboden od danok na dodadena vrednost do 31.1999 godina ("Slu`ben vesnik na RM". br. na primer isporakata na grade`ni objekti koi se koristat za delovni ili profesionalni celi (na pr. Pole na primena na dano~noto osloboduvawe (3) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 1 od ZDDV va`i samo za prometot na stanbeni zgradi i stanovi vo onoj del. prviot promet so stanbeni zgradi i stanovi ~ija izgradba zapo~nala pred 01. isporakata na polugotovi objekti ili na grade`en materijal. vidi poglavje 82 stav 9 od DDVU. vo toj slu~aj ne se raboti za promena na dano~nata osnova spored ~len 22 stav 1 od ZDDV. privatno lice). Ispravkata ne se vr{i.04. (2) Vo slu~aj na promena na dano~nata osnova.. Poimot "izgraden" go pretstavuva momentot na izgotvuvawe na zapisnik za tehni~ka ispravnost na objektot. 86/99) predviduva deka. . zaradi izbegnuvawe na te{kotii vo preodniot period. (3) Ako nastapi promena na dano~nata osnova vo presmetkovniot period vo koj bil izvr{en prometot.2000 godina i deka dano~nite obvrznici za ovoj period imaat pravo na odbivka na prethodno plateniot danok (vo vrska so ova. (5) Ponatamu. izgradba na karabina. (4) Osloboden od danok e samo prometot na i z g r a d e n i stanovi i stanbeni zgradi. koj nemal pravo na odbivka na prethodniot danok (na pr. osloboden od danok bez pravo na odbivka na prethodni danoci e prometot so stanbeni zgradi i stanovi vo onoj del vo koj se koristi za stanbeni celi. vidi poglavje 5 od DDVUPO). Dokolku stanbenite zgradi i stanovi se ispora~uvaat zaedno so zemji{teto na koe se izgradeni. Vo ovoj slu~aj odnapred se prijavuva namalenata dano~na osnova i toa na~elno vo presmetkovniot period na vr{ewe na prometot.12. (4) Ispravka na danokot na dodadena vrednost i na prethodniot danok se vr{i samo koga dano~nata osnova se promenila zaradi vra}awe na dobroto. na pr. koga dogovoreniot nadomestok za odreden odano~liv promet na dobra ili uslugi stanal celosno ili delumno nevozmo`en za naplata. dano~noto osloboduvawe go opfa}a i samoto zemji{te. pod dano~noto osloboduvawe ne potpa|a prometot so stanbeni objekti kaj koi ne se raboti za stanovi ili stanbeni zgradi. stavawe pokriv. se vr{i ispravka na danokot na dodadena vrednost i koga prometot bil izvr{en sprema primatelot na ispolnuvaweto. vo koj istite se koristat za stanbeni celi.12. Grade`nite ispolnuvawa koi ne se sostojat od promet na stanbeni zgradi i stanovi ne se oslobodeni od danok. Ispravka na prethodniot danok pri namaluvawe i is plata na danokot na dodadena vrednost pri uvoz (5) Vo vrska so ispravkata na odbivkata na prethodniot danok i vra}aweto na danokot pri uvoz (~len 22 stav 2 od ZDDV). poni{tuvawe na kupoproda`niot dogovor ili zaradi promena na cenata (namaluvawe ili zgolemuvawe na cenata). poedine~ni grade`ni ispolnuvawa od strana na zanaet~ii po nalog na nositelot na gradbata ili na glavniot izveduva~ (na pr.

objekti so kancelariski prostorii i stanovi) dano~noto osloboduvawe go opfa}a samo delot od objektot koj slu`i za stanbeni celi.2001 godina. 2.2000 godina.2000 godina (vo vrska so toa. ~len 8 stav 2 od DDVP.48 - fabrika.12. vidi poglavje 5 od DDVUPO).2000 godina i po odreden period na neprodadenost. Isporakata na deloto pretstavuva prv promet na izgraden stanben objekt. Kaj objekti so me{ovita namena (na pr. prvata isporaka po istek na petgodi{niot period. po izgradbata na 15. Prethodnite danoci koi otpa|aat na grade`nite ispolnuvawa i na drugi vlezni ispolnuvawa se isklu~eni od odbivkata na prethodniot danok (~len 35 to~ka 1 od ZDDV). prviot promet na stanbeni zgradi i stanovi..2000 godina.2002 godina. Vo vrska so momentot na izgradenost. objektot se prodava (ispora~uva) sprema treto lice na 15. e osloboden od danokot na dodadena vrednost do 31. (6) Bidej}i prviot promet na stanbeni zgradi i stanovi vo rok od pet godini po izgradbata e isklu~en od dano~noto osloboduvawe (vidi stav 7 od ova poglavje). dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 1 od ZDDV gi opfa}a: 1. Primer 2: Grade`en pretpriema~ (glaven izveduva~) gradi po nalog na treto lice stanbena zgrada (isporaka na delo vo smisla na ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV) koj mu se ispora~uva na tretoto lice po sistemot na klu~ na raka neposredno po izgradbata preku primopredavawe na 30. Prometot so stanbenata zgrada e izvr{en vo rok od pet godini i. odnosno e odano~en i toa spored op{tata dano~na stapka.12.12.i prometot so neizgradeno zemji{te ne e osloboden od danok.2002 godina pretstavuva izmena na okolnostite merodavni vo pogled na odbivkata na prethodniot danok koi.04. ~ija izgradba zapo~nala pred 01. za presmetkovniot period na proda`bata. vidi poglavje 5 stav 9 i 10 od DDVUPO. kako i poglavje 93 stav 3 i poglavje 97 stav 2 od DDVU). Prometot e izvr{en vo rok od pet godini i zaradi toa e odano~en.06. Odano~uvawe na prviot promet na stanbeni zgradi i stanovi (7) Prviot promet na stanbeni zgradi i stanovi izvr{en vo rok od pet godini po izgradbata e isklu~en od dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 1 od ZDDV.2002 (isporaka).06. se odano~uva.1999 godina (vidi stav 2).2000 godina. doveduvaat do ispravka na odbivkata na prethodniot danok vo polza na grade`niot pretpriema~ (~len 37 stav 3 od ZDDV. najprvin go iznajmuva za stanbeni celi (oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 2 od ZDDV). vtorata ili natamo{nata isporaka vo rok od ili nadvor od petgodi{niot period.12. magacin. vo vrska so momentot na isporakata na grade`ni objekti. zaradi toa.06. Dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV. ~ija izgradba zavr{uva na 15. Isto taka. toj e odano~en. a potoa go prodava na 15.2000 godina (vo vrska so isklu~okot koj va`i do 31.12. Primer 1: Grade`en pretpriema~ gradi stanben objekt za celi na natamo{na proda`ba. Bidej}i istiot se izvr{uva vo rok od pet godini. Dano~nata obvrska za prviot promet na stanbeni zgradi i stanovi vo rok od pet godini po izgradbata ostanuva: . ne se primenuva zaradi re~enica 2 od ovaa odredba. Odano~enata proda`ba na 15. kancelariski prostorii). delovni lokali. (8) Spored preodnite odredbi od ~len 14 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na ZDDV od 29. vidi stav 4 od ova poglavje. Primer 3: Grade`en pretpriema~ izgotvuva za sopstveni celi stanben objekt koj. Istoto va`i i za stanbeni objekti i stanovi koi se izgradeni pred 01. isto taka. vidi stav 8 od ova poglavje).04.03. isporakata na objekti koi se koristat za zemjodelski celi ili isporakata na administrativni objekti sprema javno-pravni tela.

~isteweto na zaedni~kite hodnici i skali i osvetluvaweto na istite. gas i mazut. Sepak. dvata dogovora mora da gi sklu~at istite dogovorni strani.2000 godina. Pritoa. zgrada so centralno parkirali{te). Oslobodeno od danok e. Spored toa. podzemni gara`i. isporakata na greewe. isto taka. Vo vrska so pra{aweto. Parkirali{ta za vozila (7) Iznajmuvaweto parkirali{ta za parkirawe na vozila (na pr. (8) Iznajmuvaweto parkirali{te e oslobodeno od danok samo kako sporeden promet kon iznajmuvaweto stan vo smisla na ~len 23 to~ka 2 od ZDDV. stavaweto na raspolagawe na ma{ini za perewe ali{ta. parkirali{ta.12. na primer. stavawe pokriv) se bez zna~ewe. dokolku iznajmuvaweto na stanot i iznajmuvaweto na parkirali{teto bidat dogovoreni vo odvoeni dogovori. Dano~noto osloboduvawe va`i kako za iznajmuvaweto na celokupni stanbeni objekti. Za postoeweto na pretpostavkata na sporeden promet e neophodno da postoi prostorna povrzanost me|u stanot i parkirali{teto. se ocenuva na~elno spored fakti~kata namena. Za sporedni prometi kon iznajmuvaweto stanovi se smetaat. "stanbena kirija" ili "stanbeni celi". Isto taka. gostilnici. obvrskata na odano~uvawe va`i osobeno za iznajmuvaweto stanbeni kontejneri ili stanbeni prikolki (na primer vo turisti~ki kampovi) i na mobilni toaleti. (3) Slu~ajot na iznajmuvawe stan ne postoi kaj iznajmuvaweto grade`ni objekti koi se vrzuvaat za zemji{teto samo za odredena privremena cel. (6) Za sporeden promet ne se smeta isporakata na elektri~na struja. pansioni i sli~ni institucii zaradi privremeno smestuvawe na treti lica. razgrani~uvawe. (4) Dano~noto osloboduvawe ne va`i za iznajmuvaweto stanbeni prostorii i prostorii za no}evawe od strana na hoteli.2000 godina: vo site slu~ai. Pri po~etok na izgradbata pred 01. Merodavno e.2000 godina: dokolku prviot promet bide izvr{en posle 31. poedine~ni gara`i) e odano~eno. Ozna~uvaweto na mestoto za parkirawe i negovoto grade`no ili tehni~ko ureduvawe (na primer zayiduvawe. po~etok na izgradbata posle 31. Isto taka. taka i za iznajmuvaweto poedine~ni stanbeni prostorii.. i kratkoro~noto stavawe na raspolagawe na stan za negovo koristewe e oslobodeno od danok. Sporeden promet osloboden od danok (5) Kon prometot osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 2 od ZDDV se vbrojuva i voobi~aeniot sporeden promet koj e vo neposredna ekonomska vrska so dadenata odredba (vo vrska so toa. (2) Vremetraeweto na dogovorniot odnos e bez zna~ewe. zgradi za parkirawe. Za postoeweto na pretpostavka na sporeden promet nema da se smeta za nesoodvetno. . e mo`no dogovorite da se sklu~at vo razli~ni momenti. Vakvata povrzanost postoi koga parkirali{teto pretstavuva del od eden edinstven kompleks na objekti ili koga istoto se nao|a vo neposredna blizina na stanot (na primer. {to se podrazbira pod po~etok na izgradba. vidi poglavje 5 stav 11 od DDVUPO.49 - 1. [to se podrazbira pod poimite stanbeni zgradi i stanovi proizleguva od poglavje 5 od DDVUPO.04. prostoriite da se koristat za stanbeni celi. vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU). Ponatamu. jaglen. 2. ne e bitno dali vo dogovorot se koristat poimite "stan". snabduvaweto so voda (kako i snabduvaweto so topla voda). Poglavje 38 Dano~no osloboduvawe za iznajmuvawe stanbeni zgradi i stanovi Iznajmuvawe stanovi (1) Pra{aweto dali postoi iznajmuvawe na stanbena zgrada ili stan vo smisla na ~len 23 to~ka 2 od ZDDV. za sporedna usluga kon iznajmuvaweto stanovi se smeta odr`uvaweto na gradinata i na balkonskite rastenija koi dogovorno gi prezema iznajmuva~ot na stanbeniot objekt.12. i stavaweto na raspolagawe na stanovi od strana na rabotodavecot sprema rabotnikot.

Zakonski plate`ni sredstva i devizi (2) Od dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 5 alineja a) od ZDDV. Vrz sporedni prometi kon vakvite uslugi (na pr. (3) Dano~noto osloboduvawe go opfa}a i prometot vo raboteweto so pari~ni pobaruvawa. Kaj menuva~koto rabotewe so pari. Predmet na ovie opcioni zdelki e pravoto na istaknuvawe ili otu|uvawe odredeni pari~ni pobaruvawa vo odreden rok i po odreden fiksen kurs. kako i za takseni i kontrolni marki (banderoli) koi va`at vo zemjata. naplatata na pari~ni pobaruvawa (inkaso-zdelki) e odano~ena (vidi stav 15 od ova poglavje). Kaj bankarskiot i finansiskiot promet na Makedonskata po{ta se vnimava na mo`nata primena na ~len 23 to~ka 5 od ZDDV (vidi poglavje 41 od DDVU). Prometi vo oblasta na raboteweto so hartii od vrednost i udeli vo dru{tva . se isklu~uvaat plate`nite sredstva koi se stavaat vo promet zaradi nivnata sodr`ina na metali ili zaradi nivnata kolekcionerska vrednost. Dano~noto osloboduvawe gi opfa}a i opcionite zdelki so devizi. Za prometot so po{tenski marki va`e~ki vo zemjata. Poglavje 41 Dano~no osloboduvawe za bankarski i finansiski promet Op{to (1) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 5 od ZDDV ne go koristat samo banki i finansiski institucii. dano~noto osloboduvawe va`i i vo slu~ai. na pr. Nasproti toa. deka istite se stavaat vo promet zaradi nivnata sodr`ina na metali ili zaradi nivnata kolekcionerska vrednost. koj se izvr{uva kako osnoven promet. Poglavje 40 Dano~no osloboduvawe za po{tenski uslugi na Makedonskata po{ta (1) Oslobodeni od danok spored ~len 23 to~ka 4 od ZDDV se site uslugi na Makedonskata po{ta koi se vr{at neposredno kako po{tenski raboti. se primenuva dano~noto osloboduvawe. tuku istoto mo`e da se koristi i od strana na site drugi dano~ni obvrznici koi vr{at promet po koj bilo osnov naveden vo ovaa odredba. vo toj slu~aj se odano~uva celokupniot promet. vidi poglavje 56 od DDVU). proda`bata na po{tenski obrasci).. deka dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 3 od ZDDV doa|a predvid za po{tenskite vrednosnici. (2) Telekomunikaciskite uslugi ne se opfateni so dano~noto osloboduvawe. koga stranskata valuta se ispla}a vo pomali pari~ni edinici (mali banknoti ili moneti) po `elba na kupuva~ot i koga za taa cel se presmetuva drug kurs od va`e~kiot devizen kurs ili koga se napla}aat administrativni dodatoci. Vo dano~noto osloboduvawe se vklu~uvaat site vidovi na koverti i po{tenski karti~ki na koi se vtisnati ili nalepeni po{tenski marki. samo dokolku istite se ispora~aat po nivnata nominalna vrednost. otstapuvaweto pobaruvawa i opcionite zdelki so pari~ni pobaruvawa. vklu~uvaj}i go posreduvaweto vo vakvite vidovi na promet. isto taka. Dokolku vrednosnicite pretstavuvaat predmet na trguvawe po povisoka cena od nominalnata vrednost. za prometot so zakonski plate`ni sredstva (moneti i banknoti za koi postojat va`e~ki kursevi na menuvawe). dano~noto osloboduvawe se primenuva i vo slu~ai koga po{tenskite marki se otu|uvaat po cena koja e pomala od nominalnata vrednost.50 - Poglavje 39 Dano~no osloboduvawe za promet so po{tenski i takseni marki So zborovite "nominalna vrednost" se istaknuva. ne e osloboden od danok. Vo slu~aj na otu|uvawe na postrojki treba da se vnimava na mo`nata primena na ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vo vrska so toa. Kaj monetite i banknotite koi se stavaat vo promet po povisoka vrednost od nominalnata na~elno se poa|a od toa. Prometot na dobra.

kako i dostavuvaweto akcionerski izvestuvawa do imatelite na depoa na hartii od vrednost. na pr. vakvoto odobruvawe kredit e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 5 alineja b) od ZDDV. naplatata na tu|i kamatni ili dividendni pisma. 25/2000) i so Zakonot za vrabotuvawe i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost ("Slu`ben vesnik na RM" br. dodeka poimot "specijalni investicioni fondovi" e reguliran so Zakonot za investicioni fondovi ("Slu`ben vesnik na RM" br. kotiraweto na berza na hartii od vrednost i posreduvaweto na kreditni institucii vo proda`bata na dr`avni obvrznici. Predmet na ovie opcioni zdelki e pravoto na pobaruvawe (nabavna opcija) ili na isporaka (proda`na opcija) na odreden broj na hartii od vrednost vo koe bilo vreme do istek na odreden rok. dvi`ni stvari. Tro{ocite nastanati pritoa za davatelot na kreditot. isto taka. zemji{ta. skladi{ta) se vr{i ocenka na nivnata vrednost. posreduvawe i upravuvawe so krediti (10) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 5 alineja g) od ZDDV ne va`i samo za dano~ni obvrznici koi kako dejnost vr{at dodeluvawe na. mu se fakturiraat na . na kalkulacii za dohodovnosta. dokolku nadomestokot mu se fakturira na emitentot. 25/2000). Uslugata na obezbeduva~ot na adresi ne e oslobodena od danok spored ~len 23 to~ka 5 alineja b) od ZDDV. Dano~noto osloboduvawe go opfa}a kako sklu~uvaweto na opcioni zdelki. (11) Dokolku pri odobruvaweto krediti se baraat obezbeduvawa. kako i upravuvawe so krediti za komercijalni celi (osobeno banki. za utvrduvaweto na obemot na kreditnata validnost na objektite koi pretstavuvaat predmet na obezbeduvawe (na pr.. Odobruvawe. koi edinstveno vr{at obezbeduvawe na adresi za zainteresirani vlo`uva~i na kapital. (6) Pri razgrani~uvaweto me|u prometot osloboden od danok od oblasta na raboteweto so hartii od vrednost i odano~enoto ~uvawe hartii od vrednost va`i slednoto: Uslugata na dano~niot obvrznik (kreditna institucija) e na~elno osloboden od danok. dokolku prometot mu se fakturira na imatelot na depoto. koe e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 5 alineja b) od ZDDV.51 - (4) Kon prometot vo oblasta na raboteweto so hartii od vrednost i udeli vo pretprijatija. Primer: Industrisko pretprijatie im dodeluva krediti na svoite vraboteni zaradi izgradba na stanovi. samo ako istoto mo`e da se smeta za samostoen osnoven promet. se vbrojuvaat i opcionite zdelki so hartii od vrednost. Istiot }e bide na~elno odano~en. vo komanditni dru{tva). udeli vo dru{tva so ograni~ena odgovornost). Zakonot za zdravstveno osiguruvawe ("Slu`ben vesnik na RM" br. (7) Pokraj udelite vo kapital-dru{tva (na pr. izgotvuvaweto izvodi za depoto. Kon prometot koj ne e osloboden od danok se vbrojuva. na pr. osobeno nadomestocite za procenka i patnite tro{oci. Dokolku odreden dano~en obvrznik dodeli kredit vo vrska so odreden promet. (5) Kon prometot od oblasta na raboteweto so hartii od vrednost se vbrojuvaat i uslugite od oblasta na emisionoto rabotewe. (8) Licata. oslobodeno od danok. Upravuvawe so fondovi (9) Poimot "fondovi za socijalno osiguruvawe" e reguliran so Zakonot za penzisko i invalidsko osiguruvawe ("Slu`ben vesnik na RM" br. davateli na zaemi). kursnata vrednost. prezemaweto plasmani na novi emisii. kon udelite vo dru{tva se vbrojuvaat i udeli vo personalni dru{tva (na pr. taka i prenosot na opcioni prava. vodeweto na depoto. Odobruvaweto. ne vr{at posreduvawe vo prometot na udeli sprema dru{tva. tuku i za drugi dano~ni obvrznici (vidi stav 1 od ova poglavje). 24/2000). 9/2000). Za odobruvawe kredit se smeta i podgotvenosta za kreditirawe kon koja dogovorno se obvrzal dano~niot obvrznik do isplatata na zaemot. prenosot ili posreduvaweto na tajno sodru`ni{tvo e.

"packing"). (2) Oslobodeni od danok se i uslugite na osiguritelni posrednici i brokeri. Poglavje 42 Dano~no osloboduvawe za osiguritelen promet i uslugi na osiguritelni posrednici i zastapnici (1) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 6 od ZDDV se odnesuva na prometi vrz osnova na dogovori za osiguruvawe i reosiguruvawe koi se regulirani so Zakonot za osiguruvawe ("Slu`ben vesnik na RM". (14) Upravuvaweto so krediti e oslobodeno so danok samo vo slu~aj. koj e osloboden od danok (~len 8 stav 2 od ZDDV). istoto se odano~uva. (12) Ako kreditniot klient e zadol`en da plati odnapred utvrdeni iznosi zaradi neprezemawe na kreditot. Osloboduvaweto ja opfa}a. Dano~noto osloboduvaweto se odnesuva na site uslugi tipi~ni za profesijata. Kon prometot osloboden od danok vo ramkite na platniot promet se vbrojuva. prezemaweto garanciska obvrska ili na garancija za maksimalna kamata.52 - primatelot na kreditot so samoto odobruvawe na kreditot. pri vleguvawe vo minusno saldo). koga istoto go vr{i davatelot na kreditot. pri otpovik na odobruvaweto na zaemot ili pri raskinuvawe na kreditniot odnos (t. So utvrduvaweto na kreditnata validnost na predmetot na obezbeduvaweto ne postoi streme` kon postignuvawe samostojni ekonomski celi. na primer. Ovaa dejnost slu`i dotolku pove}e za toa. vtisnuvaweto na firma na formulari za pla}awe. na samoto utvrduvawe na vrednosta na obezbeduvaweto da se gleda kako na sporeden promet kon odobruvaweto krediti. vodeweto smetki. za da se ovozmo`i odobruvaweto na kreditot. pla}awa. koj nastapuva vo ime na kreditniot posrednik. Dadenata neposredna povrzanost go opravduva faktot. (13) Posreduvaweto so krediti go vr{i samo lice koe sprema idnite strani na kreditniot dogovor nastapuva kako samostoen posrednik.n. nitu istoto se ograni~uva na toa. vo toj slu~aj kamatnata razlika pretstavuva nadomestok za odredeno posreduvawe na kreditniot posrednik sprema bankata koe e oslobodeno od danok. dokolku garantot ili posrednikot dobivaat poseben nadomestok za taa cel. prezemaweto garancii na garancii i vo vakviot promet e oslobodeno od danok. br. Ako odredena banka dogovori so krediten posrednik. Pritoa. se vbrojuva ukinuvaweto na smetki. Toa ne se vrzuva nitu za odredena pravna forma na dano~niot obvrznik. Ako upravuvaweto go vr{i treto lice (po nalog na davatelot na kreditot). povlastenite dejnosti da preovladuvaat vo ramkite na sevkupnata stopanska dejnost na dano~niot obvrznik.. na pr. naplatata na tu|i pobaruvawa (inkaso-zdelki) ne e oslobodena od danok. uslugite na tretoto lice sprema kreditniot posrednik se odano~uvaat. blokiraweto smetki i drugi prometi koi se povrzani so raboteweto so {tedni vlogovi. kako i doznakata i izgotvuvaweto na izvodi i fotokopii na smetki. obes{tetuvawe za neprezemawe na kreditot ili zaradi pomestuvawe na rokovite na vtasanost). osven ako ne se raboti za nadomest na {teta. uslugite na tretoto lice pa|aat na tovar na kreditniot posrednik kako kreditno-posredni~ki uslugi oslobodeni od danok. Za drugi vidovi na obezbeduvawa se smetaat. doznaki i tekovni smetki (15) Kon prometot osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 5 od ZDDV na poleto na raboteweto so {tedni vlogovi. me|u drugoto. Ga rancii i drugi obezbeduvawa (16) Spored ~len 23 to~ka 5 alineja |) od ZDDV. Nasproti toa. 47/97). Koga kreditniot posrednik }e vklu~i treto lice zaradi realizirawe na posredni~kata zdelka. opomenuvaweto (na pr. istiot da mo`e da vklu~i povisoka kamatna stapka vo kreditnite barawa na kreditnite klienti od stapkata. vo toj slu~aj se raboti za nadomestoci spored ~len 23 to~ka 5 alineja g) od ZDDV koi se oslobodeni od danok. koja bankata bi ja pobarala bez vklu~uvawe na kreditniot posrednik (tn. vo slu~aj na predvremena otplata. na primer i kreditnata institucija koja posreduva vo sklu~uvaweto . otu|uvaweto ~ekovi. Rabotewe so depoziti.

Duri i vo slu~ai. regulirani so Zakonot za igri na sre}a i na zabavni igri ("Slu`ben vesnik na RM". tehni~kata obrabotka-razvivaweto na filmovi. Objavuvaweto se vr{i preku: a) Izdava~ka dejnost. Objavuvaweto zna~i dostapnost na umetni~koto delo pod ednakvi uslovi na neodreden broj lica nadvor od voobi~aeniot krug na semejstvoto i li~nite poznanici. ne se oslobodeni od danok.53 - osiguritelni dogovori. drugo audio-vizuelno delo. dramski. baletski. za koe dobivaat provizija. letok. katalog i prospekt. br. osloboduvaweto od DDV ja opfa}a celokupnata usluga na nositelot na igrata. umno`uvawe na originalno likovno delo. mo`e da dojde predvid primenata na dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vidi poglavje 56 od DDVU). bidej}i istite ne pretstavuvaat samostoen promet. koi ne pretstavuvaat uslugi na osiguritelni posrednici i osiguritelni brokeri tipi~ni za nivnata profesija (na pr. tancovi. nezavisno od na~inot i formata na koja deloto e napraveno. po{tenska i taksena marka. drugi pravni i drugi fizi~ki lica. Sepak. student i drugo lice koe se obrazuva za potrebite na kulturata kako i nau~en rabotnik {to vr{i dejnost od oblasta na kulturata). zdru`enie na gra|ani od oblasta na kulturata kako dru{tvo. ustanovi. samostojni umetnici. samostojnite umetnici. Poglavje 44 Dano~no osloboduvawe za kulturni ustanovi i drugi sli~ni institucii (1) Kulturata ja ostvaruvaat umetnici. adresar. Poglavje 43 Dano~no osloboduvawe za igri na sre}a i zabavni igri (1) Prometite. (2) Ustanova e pravno lice {to vr{i dejnost od oblasta na kulturata neprofitna cel. Drugi prometi. trgovci poedinci i trgovski dru{tva registrirani za vr{ewe dejnost od oblasta na kulturata i pravno lice {to pokraj registracijata za vr{ewe dejnost od druga oblast. kalendar. 10/97 i 54/97) se oslobodeni od danok (~len 23 to~ka 7 od ZDDV). . kako i narodni pesni i igri. pomo{ni prometi). (2) Dano~ni obvrznici koi samite ne se nositeli na igri na sre}a. tuku edinstveno vr{at posreduvawe. distribucija i javno prika`uvawe na kinematografski. fondacii od oblasta na kulturata kako neprofitni i nevladini organizacii). sojuz i sli~no. Pokraj vlogot vo igrata na sre}a.. v) Filmska dejnost e produkcija. koga danokot za igri na sre}a se napla}a edinstveno spored visinata na vlogot. operetski. Ostanatite ostvaruva~i od kulturata (umetnicite. i drugi fizi~ki lica (u~enik. zaednica. Dano~noto osloboduvawe go opfa}a celokupniot nadomestok platen od igra~ot. kukleni i drugi umetni~ki dela. b) Muzi~ka dejnost i scenska-umetni~ka dejnost e podgotvuvawe i javno izveduvawe muzi~ki. ne se oslobodeni od DDV spored ~len 23 to~ka 7 od ZDDV za nivnoto posreduvawe. Ne se smeta za dejnost od oblasta na kulturata pe~ateweto publikacii. e registrirano i za vr{ewe dejnost od oblasta na kulturata. programa. e prometot koj go pravat ustanovite od oblasta na kulturata. operski. so (3) Prometot od oblasta na kulturata se ostvaruva preku dejnostite za objavuvawe i dejnosti za za{tita i koristewe. 1. tuka se vbrojuvaat i taksite za proda`ba na pismenite dokumenti za u~estvoto vo igrata. koja pretstavuva izdavawe publikacii so umetni~ka sodr`ina vo dovolen broj primeroci (500) nameneti za javnosta. za ostvaruvawe na dano~noto osloboduvawe baraat mislewe od Ministerstvoto za kultura so koe se potvrduva ostvaruvawe na kultura. televiziski i video film. prometot na dvi`no i nedvi`no kulturno bogatstvo. imenik. Soglasno so ~len 23 to~ka 8 od Zakonot za dodadena vrednost osloboden od danokot na dodadena vrednost bez pravo na odbitok na prethodniot danok. obrazec i sli~ni publikacii.

Za{titata i koristeweto na dvi`noto kulturnoto bogastvo se ostvaruva preku vr{eweto na bilbliote~nata. jajca. rogovi). `ivotinski parkovi. izveduvawe i drugo sli~no objavuvawe na ve}e objavenite doma{ni i stranski dela i izvedbi od oblasta na kulturata na Republikata i vo stranstvo. lekoviti rastenija.. bez ogled na vidot na nosa~ot {to gi sodr`i.54 - g) d) |) e) 2. jajca. rastenija i sli~no. proda`ba na vleznici. muzejskata i kinote~nata dejnost. kako {to e proda`bata na vleznici. kulturno. ~uvawe. javni pretprijatija i ustanovi. ko`a. arsko |ubre. b) Kako promet od `ivotinski parkovi (zoolo{ki gradini) se smeta onoj koj proizleguva od odgleduvaweto na `ivotni. na `ivotni. na . love~ki kolibi i sli~no) na lovci i na nivni asocijacii. b) Muzejska dejnost e sistematsko istra`uvawe. stru~no i nau~no obrabotuvawe i prou~uvawe. stru~ni i nau~ni celi. dive~. ~uvawe. drugi umetni~ki predmeti. osobeno na tvore{tvoto na decata i mladinata. obrabotka i prezentirawe na informacii i podatoci za bibliote~niot materijal. Izveduvawe na arhitektonski dela e proektirawe i podigawe arhitektonski dela so umetni~ki vrednosti kako i spomenici za odbele`uvawe nastani i li~nosti od zna~ewe za istorijata i kulturata. fotografski dela i dela sozdadeni vo postapka sli~na na fotografskata. stru~ni i nau~ni celi. nau~no. a koj proizleguva od nivnata dejnost da vodat gri`a za podra~jata na za~uvana avtenti~na sredina na prirodni ubavini i vrednosti na rastitelniot i `ivotinskiot svet i za hortikulturno ureduvawe na javni povr{ini. kako i za vr{ewe na drugi dejnost od oblasta na kulturata. kako i proizvodi od niv (meso. Za{tita na spomenici na kulturata i spomenicite i spomen-obele`jata e za{tita. insekti i sli~no za obrazovni. arhivi i dokumentacioni centri se osloboduva od DDV. insekti i sli~no. `ivi `ivotni i proizvodi od niv (meso. obrabotuvawe. ptici. kako i pribirawe. semiwa. rogovo. obrabotuvawe i davawe na koristewe bibliote~en materijal. so ili bez ton. ribi. v) Kinote~na dejnost e pribirawe. kako {to e proda`bata na vleznici. Galeriska dejnost e organizirawe i javno izlo`uvawe na orginali ili primeroci na dela od likovnata i primenetata umetnost. ogrevno drvo. ~uvawe. ~uvawe. {umski plodovi. 3. orginali na kni`evni i muzu~ki dela. arsko |ubre i drugo). kako i za{tita i koristewe na duhovnoto kulturno tvore{tvo. na kulturno-umetni~kiot amaterizam i objavuvaweto kulturno-umetni~ki dela. Za{tita na nedvi`noto kulturno bogatstvo e dejnost za za{tita i koristewe na arhitektonskoto kulturno bogastvo. ptici. {i{arki. ribi. ikri. istorisko i drugo op{testveno zna~ewe. sreduvawe. sobirawe. kako i drugo umetni~ko delo izrazeno vo vid na povrzani podvi`ni sliki. parkovi. prou~uvawe i stru~no odr`uvawe na istite. izlo`uvawe. ko`a. za{tita. izgraduvawe i o~uvuvawe na zeleni javni povr{ini. trupci. semiwa. 4. suvi drvja i sli~no. a osobeno: proektirawe. Dejnost na domovi na kulturata e dejnost koja zna~i programsko i funkcionalno pottiknuvawe i razvoj na kulturata. kako i sobirawe i obrabotka na podatoci za objavenite dela i izvedbi. a) Kako promet od botani~ka gradina se smeta onoj koj proizleguva od odgleduvaweto na retki vidovi rastenija za obrazovni. Dejnost za posreduvawe vo kulturata e organizirawe i javno prezentirawe. sadnici. za{tita na spomenicite na kulturata. za{tita i prezentirawe filmovi i filmski materijali od umetni~ko. v) Kako promet od parkovi se smeta onoj koj go vr{at: nacionalni parkovi. a) Bibliote~na dejnost e nabavuvawe. Prometot od botani~ki gradini. objavuvawe i prezentirawe na muzejskiot materijal. kako i izdavawe na lovnotehni~kite objekti i stopanski objekti (love~ki ku}i.

Poglavje 46 Dano~no osloboduvawe za zdravstveni uslugi (1) Kako zdravstveni uslugi se smetaat merkite. Dokolku ovie uslugi se vr{at od strana na bolnici. centri za rehabilitacija i sli~ni ustanovi. izdavaweto na potvrdi i sli~no. se smeta onoj koj proizleguva od nivniot predmet na rabotewe (za{titata. zavodi za zdrastvena za{tita. Poglavje 47 Dano~no osloboduvawe za promet od strana na institucii za socijalna gri`a i socijalna za{tita Prometot na dobra i uslugi od ustanovi na socijalna za{tita opredeli spored Zakonot za socijalnata za{tita ("Slu`ben vesnik na RM" broj 50/97) se oslobodeni od DDV. zavodi. centri za davawe pomo{ vo doma{ni uslovi. instituti. ustanovi za smestuvawe na deca i mladinci so vospitno socijalni problemi i so naru{eno povedenie. kako i razmenuvaweto i otstapuvaweto na arhivska gra|a i drugi raboti koi im se staveni vo nadle`nost so Zakonot za arhivskata gra|a ("Slu`ben vesnik na RM". (3) Kako komercijalna dejnost na edna radiodifuzna i televiziska stanica se smeta emituvaweto na: komercijalni programi. prenesuva. (2) Uslugite na radiodifuznite i televiziskite stanici se oslobodeni od danok na dodadena vrednost bez pravo na odbivka na predhodniot danok. za zastrelani trofejni grla. d) Kako promet od dokumentacioni centri se smeta onoj koj proizleguva od osnovniot predmet na nivnoto rabotewe: odbiraweto na arhivskata gra|a od dokumentarniot meterijal. klini~ki centri. izdavawe na trofeen list i sli~no. ustanovi za smestuvawe na deca i mladinci bez roditeli i roditelska gri`a. aktivnosti i postapki. spre~uvaweto i suzbivaweto na zaboluvawata. Kako ustanovi se smetaat: centri za socijalni raboti. prirodni lekuvali{ta (centri za medicinska rehabilitacija) i drugi formi na davawe na zdravstveni uslugi vo soglasnost so zakon. kako {to e prebaruvawe. medicinski centri. navremeno i efikasno lekuvawe i rehabilitacija so primena na stru~no medicinski merki. (4) Na nadomestocite dobieni od Vladata na Republika Makedonija za sozdavawe i emituvawe na programi od javen interes po Odlukata za raspredeluvawe na sredstvata pribrani od radiodifuznata taksa po ~len 77 alineja 4 od Zakonot za radiodifuznata dejnost ("Slu`ben vesnik na RM" broj 20/97). iznao|awe.. odnosno proizveduva. dnevni centri i klubovi za stari i vozrasni lica. dnevni centri za rabotno proizvodna aktivnost. ne se presmetuva DDV. ustanovi za smestuvawe na deca i mladinci so telesna . ustanovi za smestuvawe na deca i mladinci so pre~ki vo psihofizi~kiot razvoj. aktivnostite i postapkite za za~uvuvawe i unapreduvawe na zdravjeto na lu|eto. zdrastveni domovi. medicinski i hemiski laboratorii za dijagnostika. Poglavje 45 Dano~no osloboduvawe za uslugi na radio i televiziski stanici (1) Radiodifuzna i televiziska stanica e radio stanica koja emituva radio i televiziska programa. g) Kako promet od arhivi (Arhivot na Makedonija i Arhivskiot oddel na MANU). kliniki. zdrastveni stanici. ~uvawe i koristewe na arhivskata gra|a). istite se oslobodeni od DDV. lovni hroniki. emituva i vr{i distribucija na radio i televiziski programi i drugi informaciski sodr`ini nameneti za op{t priem vo sloboden prostor i po kablovska radio-televiziska mre`a.55 - nadomestociete za zastrel na dive~. povredite i drugite naru{uvawa na zdravjeto. ekonomsko-propagandni poraki. broj 36/90 i 36/95). plateni politi~ki programi i drugi dejnosti so koi steknuvaat sredstva vrz osnova na me|usebni dogovori so korisnicite na nivnite uslugi. osven nivnite komercijalni dejnosti. (2) Pod sli~ni ustanovi se podrazbiraat: ordinacii.

gri`a za zdravjeto. obrazovanie ili doobrazuvawe kako i so niv tesno povrzanite prometi se oslobodeni od danok na dodadena vrednost. ako e na redovno {koluvawe. kulturno-zabavni. Spored Zakonot za u~eni~kiot i studentskiot standard ("Slu`ben vesnik na RM" br 37/98) kako subjekti koi {to mo`at da vr{at smestuvawe na deca i mladinci so cel na nivno vospituvawe. mo`e da dojde do primena na dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vidi poglavje 56 od DDVU). na uslugi na lica koi primenuvaat netradicionalni metodi na lekuvawe. u~eni~ki restorani. Isto taka. Za mladinec se smeta sekoj do navr{eni 18 godini `ivot ili do 26 godini `ivot. Poglavje 50 Dano~no osloboduvawe za prometi od strana na vr{iteli na medicinski profesii Op{to (1) Se osloboduvaat od danok zdravstvenite uslugi koi im obezbeduvaat medicinska zdravstvena za{tita na lu|eto.duri i samo vrz osnova na medicinskoto dosie . rekreativni i drugi aktivnosti. gri`a i nadzor) e osloboden od DDV. kako i vo vrska so faktot ili . Lekarskata dejnost na bolnici i sli~ni institucii potpa|a pod dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 10 od ZDDV. Ova dano~no osloboduvawe se odnesuva za site subjekti {to gi vr{at ovie uslugi (javni ili privatni subjekti). u~eni~ki odmorali{ta. ustanovi za smestuvawe na stari i vozrasni invalidni lica. Poglavje 49 Dano~no osloboduvawe za promet vo ramkite na smestuvaweto na deca i mladinci Prometot vo ramkite na smestuvawe na deca i mladinci so cel na nivno vospituvawe. ishrana. Lekari (2) Osloboden od danok e prometot koj proizleguva od dejnosta kako lekar. Pomo{nite raboti na lekarite ne se oslobodeni od danok spored ~len 23 to~ka 14 od ZDDV. izgotvuvaweto na lekarski naod . dokolku pritoa se raboti za vr{ewe na lekarska praksa sprema pacienti. kako i isporakite na zabni protezi od strana na zabolekari i zabni tehni~ari. ustanovi za vozrasni invalidni lica i ustanovi za vozrasni lica so umereni i te{ki pre~ki vo psihi~kiot razvoj. u~eni~ki domovi. le~ewe ili namaluvawe na posledicite od bolesti. (3) Za dejnost kako lekar se smeta vr{eweto na zdravstvena za{tita (lekuvawe) koja potpa|a pod profesijata na lekar. studentski restorani i sl. Sepak. Dano~noto osloboduvawe ne gi opfa}a uslugite na kozmet~ki saloni i saloni za masa`a. studentski odmorali{ta.za zdravstvenata sostojba na odredeno lice i za pri~inskata povrzanost me|u pravno merodavnata fakti~ka sostojba i odredenoto zdravstveno naru{uvawe ili me|u odredeno porane{no zaboluvawe i momentalnata telesna ili duhovna sostojba. Poglavje 48 Dano~no osloboduvawe za promet vo ramkite na zgri`uvaweto deca i mladinci Prometot za zgri`uvawe i nadzor na deca i mladinci (smestuvawe. i prometot od oblasta na preventivnata zdravstvena za{tita se smeta za lekuvawe. Zgri`uvaweto i nadzorot na deca i mladinci mo`e da se vr{i vo: detski gradinki. pritoa e nebitno dali prometot se vr{i sprema poedine~ni lica ili sprema grupi na lica. obrazovanie ili doobrazuvawe se: u~eni~ki domovi i studentski domovi. sportski.56 - invalidnost. Studentski dom e ustanova kade se obezbeduva smestuvawe i ishrana na studentite koi studiraat nadvor od mestoto na `iveewe.. nega. ishrana. kako i na veterinarski uslugi. tegobi ili telesni o{tetuvawa kaj lu|eto. U~eni~ki dom e ustanova koja na u~enicite im obezbeduva smestuvawe. Za lekuvawe se smeta sekoja merka koja slu`i za utvrduvawe. Tuka se vbrojuvaat i slednite uslugi: 1.vospitno-obrazovna rabota. ustanovi za stari lica. .

dokolku istite se vr{at vo ramkite na lekarskata praksa. na pr. dokolku pritoa se raboti za zabolekarska praksa sprema pacienti (vo vrska so pomo{nite ispolnuvawa. nastavnata dejnost. kako i testovi za psiholo{kata podobnost koi se povrzani isklu~ivo so utvrduvawe na profesionalnata podobnost. profilakti~ki vakcinacii na grupi na naseleni i redovnite ispituvawa na zdravstvenata sostojba. 7. lekarskoto ispituvawe na farmakolo{koto dejstvo na odreden medikament kaj ~ovekot i dermatolo{koto ispituvawe na kozmeti~ki preparati. na pr. predavaweto na medikamenti koi ne se davaat vo neposredna povrzanost so odreden lekarski tretman. lekarski istra`uvawa vo u~ili{ta. kontaktni le}i ili vlo{ki za obuvki. Oslobodena od danok e i isporakata ili popravkata na zabni protezi i vili~noortopedski aparati od strana na zabni tehni~ari. istra`uvawata na krvnata grupa vo ramkite na utvrduvaweto na tatkovstvoto. 5. antropolo{ko-naslednobiolo{kite uverenija. 6. ne e bitno dali navedenite dobra se proizveduvaat ili popravaat vo ordinacijata na zabolekarot ili istite se nabavuvaat od zabni tehni~ari. na pr. na primer. vidi stav 2 od ova poglavje). (6) Vrz isporakata ili popravkata na zabni protezi i vili~no-ortopedski aparati od strana na zabolekari Isto taka. 5. Zabolekari i zabni tehni~ari (5) Oslobodeni od danok se uslugite od dejnosta kako zabolekar. Za vr{ewe na zabolekarska praksa se smeta profesionalnoto utvrduvawe zasnovano na stomatolo{ki nau~ni poznavawa i tretmanot na zaboluvawa na zabite.57 - 2. prilagoduvaweto na aparati za sluh od strana na otorinolaringolozi. izgotvuvaweto lekarski naodi za podobnost na vodata za piewe i na nepostoeweto predizvikuva~i na bolesti vo vodata za piewe. Drugi zdravstveni profesii (7) Spored ~len 23 to~ka 14 od ZDDV. Vakvite uslugi gi vr{at osobeno slednite dano~ni obvrznici: . pisatelskata dejnost. kako i izdavaweto uverenija i potvrdi za vidot. samo ako se raboti za uslugi koi obezbeduvaat medicinaska zdravstvena za{tita. alkotestovi. Pritoa. za namaluvawe na rabotnata sposobnost vo raboti na socijalnoto osiguruvawe. 4. 4. Tuka se vbrojuvaat. koja bara lekarski poznavawa. Osloboduvaweto ne go opfa}a izgotvuvaweto naod za hemiskiot sostav na vodata i na drugi materii. na poleto na zaraznite bolesti. slednite dejnosti koi ne pretstavuvaat lekuvawe: 1. na pr. duri i vo slu~ai koga predavaweto se dr`i pred lekari vo ramkite na lekarskoto usovr{uvawe. kako i dijagnosti~ki opiti so `ivotni. pri~inata za nastapuvawe na smrt. 3. (4) Kon dejnosta kako lekar vo smisla na ~len 23 to~ka 14 od ZDDV ne se vbrojuvaat na pr. Tuka ne se vbrojuvaat. vo slu~aj na tuberkuloza ili vo vrska so testovi za bremenost. 2. usnata {uplina i desnite. dano~noto osloboduvawe gi opfa}a prometite od strana na pripadnici na drugi zdravstveni profesii. 3..se primenuva dano~noto osloboduvawe. sekoja merka vo ramkite na preventivnata zdravstvena za{tita i socijalnata higiena. isporakata na pomo{ni sredstva. istra`uvaweto na telesni te~nosti ili ~ove~ki tkiva. uverenija za zdravstvenata soostojba koi slu`at kako osnova za sklu~uvawe odredeno osiguruvawe. Osloboduvaweto ne opfa}a eksperimentalni istra`uvawa so `ivotni vo ramkite na nau~nite istra`uvawa. dejnosta na dr`ewe predavawa. prilagoduvaweto na kontaktni le}i od strana na o~ni lekari. uverenija za rabotna sposobnost. dokolku se raboti za izve{tai vo lekarsko stru~no spisanie.

kon bolni~kite vozila se vbrojuvaat samo vozila. Maseri i medicinski hidroterapevti se oslobodeni od danok. Ispolnuvawata na socijalna nega (Isto taka.. Medicinski sestri.osnovna nega i doma{no snabduvawe) ne se oslobodeni od danok spored ~len 23 to~ka 14 od ZDDV. 2. Prodol`uvawe so vodeweto zdravstvena ordinacija od strana na naslednici (10) Dokolku naslednikot na ordinacija na lekar ili na pripadnik na druga medicinska profesija ne gi ispolnuva uslovite za vr{eweto na soodvetnata profesija. Obezbeduvaweto na sauna-uslugi e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 14 od ZDDV samo vo delot. i za medicinska nega na nozete. koga vakvite davawa pretstavuvaat samostojni uslugi. hidromasa`i i toplotni zra~ewa. Vozila. Spored toa. mo`e da dojde do primena na dano~noto osloboduvawe od ~len 23 to~ka 10 od ZDDV. Sepak. 7. (1) Za ~ove~ka krv se smetaat slednite proizvodi: sadovi so konzervirana sve`a ~ove~ka krv. Dano~noto osloboduvawe mo`e da go koristat navedenite dano~ni obvrznici. Poglavje 52 Dano~no osloboduvawe za promet na ~ove~ka krv itn. na primer kako podgotovka ili dopolnitelen tretman kon odredena maserska dejnost. 6. dokolku rabotat kako zdravstveni maseri. plovno vozilo) }e se smeta za opremeno za prevoz na bolni i povredeni lica. Trudovi terapevti. prodol`uvaweto na lekarskata praksa ne e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 14 od ZDDV. 3. rotira~ki sedi{ta za polesno vleguvawe vo. a ne pomo{na dejnost kon zdravstvenata masa`a. koi vo prv red se nameneti za prevoz na drugi lica (na pr. Poglavje 51 Dano~no osloboduvawe za prevoz na bolni i povredeni lica (1) Voziloto (motorno vozilo. 5. taksi-vozila). i opremuvaweto na voziloto samo so nosilki i osnovna oprema za prva pomo{ ne e dovolno. ne se vbrojuvaat vo bolni~ki vozila. preku opremenost so le`alki. dokolku preku opremata gi poseduva karakteristikite na bolni~ko vozilo (na pr. (9) Prometot od raboteweto na sauna na~elno ne pretstavuva promet od dejnosta na nekoja od izri~no navedenite profesii vo ~len 23 to~ka 14 od ZDDV ili od druga sli~na medicinska profesija. Logopedi. Istoto va`i i vo slu~ai. letalo. 4. Psihoterapevti i psihagozi.58 - 1. specijalni sedi{ta itn. Sepak. no ne ako vr{at edinstveno ili prete`no kozmeti~ki masa`i ili masa`i za ubavina. Bolni~arki i bolni~ari ne vr{at sli~na zdravstvena nega vo smisla na ~len 23 to~ka 14 od ZDDV. bidej}i istite rabotat prete`no na poleto na kozmetikata. serum ili so plazma. (2) Seriskite patni~ki motorni vozila koi se opremeni samo so rotaciono svetlo i sirena ne gi ispolnuvaat uslovite. vo koj istata pretstavuva sporeden promet kon odreden lekarski tretman. zbogatena krv. duri i ako so niv vo poedine~ni slu~ai se prevezuvaat bolni i povredeni lica i za taa cel postoi posebna oprema vo voziloto (na pr. haparinski opakovki so konzervirana krv i so celularni krvni sostojki.). Medicinsko-tehni~ki asistenti. Aku{erki i aku{eri. koi spored celokupniot na~in na izvedba i opremuvawe se nameneti za prevoz na bolni i povredeni lica. (8) Za zdravstvena dejnost ne se smeta dejnosta na pedikiri. podvodni masa`i. kako i za obezbeduvawe medicinski kapewa. Uslugite na salonite za ubavina i za masa`a se isklu~eni od dano~noto osloboduvawe. mo`e da dojde do primena na ~len 23 to~ka 11 od ZDDV. odnosno izleguvawe od voziloto). Isto taka. Osloboduvaweto ne gi vklu~uva preparatite na plazma koi se sostaveni od me{avinite na ~ovekova krvna .

Tuka se vbrojuvaat osobeno: faktorski preparati. srednoto i visokoto obrazovanie. Pritoa. pro~isteno. pokrov. kako i uslugite na kompjuterskite centri. (3) Uslugite na obrazovanieto za zdobivawe na stepen na podgotovka. Propi{anite dozvoli ili registracii za prevoz nemaat zna~ewe za dano~noto osloboduvawe. se oslobodeni od danok na dodadena vrednost. dokvalifikuvawe i prekvalifikuvawe za novi raboti i rabotni zada~i.59 - plazma. (2) Prometot na slednite dobra koi se neposredno povrzani so pogrebuvaweto i kremiraweto e osloboden od danok: sandak i vlo{ka za pogreb i za transport (drven. u~eni~kite i studentskite domovi. studentskite sportski centri. tekstilni i sl. Vo ovie uslugi osobeno spa|aat: prevozot na posmrtnite ostanki. bukvi za krst i sli~ni simboli. dali maj~inoto mleko bilo preraboteno (na pr. plasti~en i dr.). nezavisno od toa dali istiot se vr{i od prevoznik so sedi{te vo zemjata ili vo stranstvo. avto-{kolite (so isklu~ok na A i B kategorija). bez pravo na odbitok na prethodniot danok. srednite u~ili{ta i instituciite na visokoto obrazovanie. ~uvaweto i izlo`uvaweto vo kapela. centrite za zgri`uvawe i prestoj na deca i mladinci. spaluvaweto i sl. pernica. mo`e da se raboti za prevoz od stranstvo vo zemjata. kopaweto na grob i pogrebuvaweto vo nego. (2) Dano~noto osloboduvawe opfa}a i nesamostojni sporedni ispolnuvawa kon patni~kiot prevoz. fibrinogeni i imunoglobini. Poglavje 53 Dano~no osloboduvawe za obrazovni uslugi (1) Uslugite {to gi davaat detskite gradinki. od beton i sl. koi se neposredno povrzani so pogrebuvaweto ili kremiraweto se oslobodeni od danok. od zemjata vo stranstvo ili od stranstvo preku zemjata vo stranstvo (tranziten prevoz). (4) Uslugite {to gi davaat centrite. organizaciite za odmor i rekreacija na deca i mladinci. rabotni~kite univerziteti i drugi za izu~uvawe na stranski jazici. tabut i tapacirug za sandak za pogreb i obuvki za mrtovec. mladinskite domovi. na primer prevozot na patni~ki baga`. koi se sostaven del na vospitno-obrazovniot proces i koi se ostvaruvaat spored nastavnite planovi i programi.). avtobus. ~ar{av. se oslobodeni od danok na dodadena vrednost. metalna. . se oslobodeni od danok na dodadena vrednost.). bez pravo na odbitok na prethodniot danok. bez pravo na odbitok na prethodniot danok. humanalbumin. u~ili{tata.). so `eleznica. stru~no usovr{uvawe i osposobuvawa za odredeni zanimawa. metalen. (2) Kaj dano~noto osloboduvawe za promet na maj~ino mleko e bez zna~ewe pra{aweto. se oslobodeni od danok na dodadena vrednost. piramida ni{an i sl. (2) Uslugite {to gi davaat osnovnite u~ili{ta. pogrebni kesiwa i vre}i (plasti~ni. Poglavje 54 Dano~no osloboduvawe na uslugite od pogrebalni krematoriumi i promet na dobra povrzan so vakvi uslugi institucii i (1) Uslugite na pogrebalnite institucii i krematoriumite. kako i rabotni~kite univerziteti. utitahti.. zagrevano. urna i kutija za pogreb i za transport (kartonska. {to gi vr{at instituciite na osnovnoto. bez pravo na odbitok na prethodniot danok. detskite odmorali{ta. du{ek. Poglavje 55 Dano~no osloboduvawe za me|unaroden prevoz na patnici (1) Dano~noto osloboduvawe za me|unaroden prevoz na patnici (~len 23 to~ka 19 od ZDDV) se primenuva vo slu~aj na premin na dr`avnata granica na Republika Makedonija. pogreben simbol (krst. a koga kako korisnici se javuvaat deca i mladinci. Dano~noto osloboduvawe opfa}a sekoj vid patni~ki prevoz (na pr. plasti~na. drvena. smrznato ili su{eno). Site post-pogrebalni uslugi se odano~ivi. brod ili letalo).

zatoa {to dano~niot obvrznik go koristel dobroto isklu~ivo za dejnost koja bila oslobodena od danok spored ~len 23 od ZDDV. (5) Osloboden od danok e i prometot na dobra. toj mu go podaruva voziloto na negoviot sin.60 - (3) Me|unarodniot patni~ki prevoz vo avionskiot soobra}aj ne potpa|a pod odredbata od ~len 23 to~ka 19 od ZDDV. koja spored ~len 23 to~ka 5 e oslobodena od danok. dano~niot obvrznik da se otka`al od pravoto na delumna odbivka na prethodniot danok za dobrata. (3) Dano~noto osloboduvawe najprvin go opfa}a prometot na dobra. istiot e osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV. (4) Me|unarodniot prevoz na stoki e osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 3 od ZDDV. . 3. (2) Dano~noto osloboduvawe za vidovite na prometot navedeni vo prethodniot stav va`i samo ako za ispora~anite dobra ili za dobrata koristeni spored ~len 6 stav 3 to~ka 1 bilo c e l o s n o isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 od ZDDV. promet na dobra so nadomestok. Uslov za toa e. (4) Od pri~ini na poednostavuvawe. dano~noto osloboduvawe mo`e da se koristi i vo slu~ai koga dano~niot obvrznik gi koristel dobrata vo mnogu mal obem (najmnogu 5%) za dejnosti koi ne se oslobodeni od danok spored ~len 23 od ZDDV. 2. Ovoj preduslov ne se smeta za ispolnet ako pravoto na odbivka na prethodniot danok bilo celosno isklu~eno vo prvata godina. dokolku bilo isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 od ZDDV: 1. vo slu~aj na ispolnetost na navedenite uslovi. vidi poglavje 13 stavovi 9 i 10 od DDVU). za koj bilo isklu~eno pravoto na odbivka spored ~len 35 to~ka 2 do 6 od ZDDV. slednite vidovi promet spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV se oslobodeni od danok. bez isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok. vidi poglavje 87 od DDVU). dokolku se ispolneti uslovite navedeni vo dadenata odredba. Istoto va`i osobeno  ­  za vozila vo smisla na ~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV (vo vrska so toa. kako i koristeweto na dobra vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV.. dokolku pravoto na odbivka na prethodniot danok bilo isklu~eno za nabavkata i sl. Primer 2: Zanaet~ija steknuva vozilo vo godina 01. Primer 1: Banka otu|uva oprema koja slu`ela isklu~ivo za vr{ewe na nejzinata dejnosta. koe go koristi za celi na negovata stopanska dejnost. promet na dobra bez nadomestok vo smisla na ~len 3 stav 3 to~ka 1 do 3 od ZDDV. no vo slednata godina isklu~uvaweto bilo delumno poni{teno po pat na ispravka vo soglasnost so ~len 37 od ZDDV. a za koe e isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV. na dobroto spored ~len 35 to~ka 1 od ZDDV. vo koristewe na dobra za li~ni celi od strana na dano~niot obvrznik ili na lice vraboteno kaj nego (vo vrska so toa. vidi poglavje 13 stav 5 do 8 od DDVU). zemaweto dobra za li~ni celi na dano~niot obvrznik ili davaweto dobra na vrabotenite bez nadomest (vo vrska so toa. Poglavje 56 Dano~no osloboduvawe za odredeni vidovi promet optovareni so prethoden danok (1) So cel da se izbegne dvojno optovaruvawe so danok na dodadena vrednost. Vo godina 02. vidi poglavje 85 DDVU) i  ­  za oprema vo smisla na ~len 35 to~ka 4 od ZDDV (vo vrska so toa. na pr. uslugi bez nadomest koi se sostojat vo koristewe na dobra (~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV). na pr. kako i koristeweto na dobro vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV.

ne potpa|aat pod odredbata od ~len 23 to~ka 20 od ZDDV. Slu~ai na prevoz postojat koga dano~niot obvrznik ili primatelot na dobroto go prenesat samite dobroto vo stranstvo (vidi poglavje 22 stav 4 od DDVU). se raboti za slednite situacii na izvoz: 1. proizvedeno ili uvezeno pred 01. Pritoa.61 - Davaweto dobra bez nadomestok (zemawe na dobra za li~ni celi). (6) ^lenot 35 to~ka 7 ne go isklu~uva pravoto na odbivka na prethodni danoci za nabavka itn. 4. dano~noto osloboduvawe ne se primenuva: 1.osven uslugi vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV . ako pravoto na odbivka na prethodni danoci pri nabavkata itn. no istoto e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV. podle`i na odano~uvawe spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. kako i ~lenovi 25 i 26 od ZDDV Poglavje 57 Dano~no osloboduvawe pri izvoz (Op{to) (1) Slu~aj na izvoz osloboden od danok postoi koga dano~niot obvrznik. kako i vo slu~ai. ako dobroto bilo nabaveno. vidi poglavje 80 stav 5 od DDVU). na d o b r a . koj e isklu~en od dano~noto osloboduvawe spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV (vo vrska so toa. tuku zatoa {to ne bile ispolneti uslovite za koristewe na pravoto na odbivka spored ~len 33 i ~len 34 od ZDDV. Primer 4: Dano~en obvrznik mu podaruva na vraboteno lice prestoj za eden vikend so smestuvawe i ishrana vo hotel vo Mavrovo. davaweto ne e oslobodeno od danok. zaradi negovo koristewe za li~ni celi za ednomese~en godi{en odmor.2000 godina. Vo dadeniot slu~aj se raboti za isklu~ok. Zaradi toa. vidi poglavje 37 od DDVU). Davaweto bez nadomestok podle`i na odano~uvawe spored ~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV. . Iako bilo isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok od tro{ocite za smestuvawe i ishrana (~len 35 to~ka 6 od ZDDV). na pr. dano~noto osloboduvawe od ~len 23 to~ka 20 od ZDDV ne se primenuva vo slu~aj na isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 to~ka 7 od ZDDV. ne bilo isklu~eno zaradi primena na ~len 35 od ZDDV. Slu~ai na ispra}awe postojat koga dano~niot obvrznik ili primatelot na dobroto go izvr{at ili go nara~aat prevozot na dobroto vo stranstvo od strana na treto samostojno lice (vidi poglavje 22 stav 5 od DDVU). Primer 3: Industrisko pretprijatie mu stava besplatno na raspolagawe na vraboteno lice avtomobil. vidi poglavje 79 stav 7 od DDVU). koi bile ili neovlasteno ili previsoko iska`ani vo faktura. 2. pri steknuvawe na dobro od strana na lice koe ne e dano~en obvrznik ili ne e registriran dano~en obvrznik (vo vrska so toa. Stavaweto na raspolagawe na dobro za koristewe podle`i na odano~uvawe (~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV). bidej}i uslugite . koi ne se sostojat od koristewe na dobra). negoviot primatel ili treto lice po niven nalog go transportira ili go isprati dobroto od zemjata vo stranstvo i ako primatelot e stranski primatel na dobro (~len 24 to~ka 1 re~enica 1 od ZDDV). Dano~niot obvrznik mu go ispra}a dobroto vo stranstvo na svojot primatel ili na sledniot primatel posle nego.04. spored koj se isklu~uva pravoto na odbivka za d a n o c i. Kon ~len 24 to~ki 1 i 2. koga se raboti za prviot promet so stanovi i stanbeni zgradi vo smisla na ~len 23 to~ka 1 od ZDDV. (7) Ponatamu.. ako dano~niot obvrznik vr{i uslugi (vklu~uvaj}i uslugi bez nadomestok vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ki 2 i 3 od ZDDV. 3. vo koi ne postoela uredna faktura so posebno iska`an danok (vo vrska so toa. pri {to pri nabavkata na avtomobilot bilo isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok spored ~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV. no istoto e oslobodeno od danok spored ~len 23 to~ka 20 od ZDDV.

koi lica pretstavuvaat stranski primateli. Pritoa. Podru`nicata vo zemjata na stranski primatel ne se smeta za stranski priamtel na dobroto (~len 26 stav 2 od ZDDV). stav 2. vo toj slu~aj kako odlu~uva~ki kriterium za utvrduvawe na sedi{teto vo zemjata ili vo stranstvo se zema postojanoto prestojuvali{te. i prometot na dobra sprema rezidenti vo zemjata se smeta za izvoz osloboden od danok. dano~noto osloboduvawe ne mo`e da se odobri nitu vo slu~ai na nesomneno ispolnuvawe na site ostanati uslovi. vo toj slu~aj ovie uslugi od strana na tretoto zadal`eno lice se oslobodeni od danok kako raboti vrz dobra za izvoz spored uslovite od ~len 24 to~ka 4 od ZDDV (vidi poglavje 64 od DDVU). Za `iveali{te se smeta mestoto vo koe primatelot na dobroto ima nabaveno stan za podolgo vreme. (2) Pra{aweto. Ako ne se vodat ovie dokazi. Stranskiot primatel go ispra}a dobroto vo stranstvo do sebe. vidi poglavje 21 stav 3 od DDVU. se zemaat predvid site okolnosti povrzani so prestojot. Ako kaj nvedeniot promet se raboti za vr{ewe uslugi (~len 6 od ZDDV). (3) Ako dobroto se obrabotuva ili prerabotuva pred izvozot od strana na treto samostojno lice zadol`eno od primatelot na dobroto (~len 24 to~ka 1 re~enica 2 od ZDDV). kako i pismeniot dokaz za izvr{en izvoz (poglavje 60 do 62 od DDVU). do svojot primatel ili do nekoj sleden primatel.. Primatelot na dobroto. Poglavje 58 Stranski primatel na dobroto (1) Za stranski primtel na dobroto se smeta lice so fakti~ko sedi{te. ne se smetaat za stranski primatel do negovoto fakti~ko zaminuvawe od zemjata (premin na granicata). go prevezuva ili go ispra}a dobroto vo stranstvo do sebe ili do odreden sleden primatel. vidi poglavje 24 stavovi 5 i 6 od DDVU. (4) Poseduvaweto knigovodstven dokaz (poglavje 59 od DDVU). dokolku se ispolneti uslovite od ~len 3. koi doa|aat vo zemjata edinstveno zaradi izvr{uvawe na odredena vremenski ograni~ena zada~a bez pritoa da zasnovaat sredi{te na svoeto `iveewe vo zemjata. Ispora~atelot na dano~niot obvrznik ili odreden prethoden ispora~atel go prevezuva ili go ispra}a dobroto vo stranstvo do primatelot na dano~niot obvrznik ili do odreden sleden primatel. pretstavuvaat materijalnopravni uslovi za ostvaruvawe na pravoto na dano~no osloboduvawe. koj sledi po stranskiot primatel. vo toj slu~aj i tretoto zadol`eno lice vr{i izvoz. postojano `iveali{te ili postojano prestojuvali{te vo stranstvo. 4. . Vo vrska so poimot na krajna potro{uva~ka vo slobodni zoni. (3) Dokolku fizi~koto lice nema `iveali{te ili ako istoto ne mo`e nesomneno da se utvrdi. dokolku podru`nicata ja sklu~uva i ja realizira zdelkata vo svoe ime. Lica vraboteni kaj stranski dano~en obvrznik. Vo vrska so poimite "fakti~ko sedi{te" i "podru`nica". a vo vrska so ~len 26 stav 1 to~ka 2 od ZDDV). (2) Slu~aj na izvoz osloboden od danok postoi i koga dano~niot obvrznik prevezuva ili ispra}a dobra koi ne se nameneti za krajna potro{uva~ka od zemjata vo slobodna zona. to~ka 6 od ZDDV (vidi poglavje 11 od DDVU). se utvrduva za fizi~kite lica spored nivnoto `iveali{te. Izvozot osloboden od danok mo`e da se izvr{i sprema niv samo posle ovoj moment. merodavno e mestoto na `iveewe koe mo`e da se smeta objektivno za centralno mesto na `iveewe (postojano `iveali{te). Pritoa. 3. tuku momentot na fakti~kiot izvoz na dobroto naveden vo ~len 26 stav 1 od ZDDV. osobeno negovata cel. ostanuvaat stranski primateli iako nivniot prestoj vo zemjata e od podolg vremenski rok. Za stranski primatel na dobroto se smeta i podru`nica vo stranstvo na dano~en obvrznik-rezident vo zemjata. carinski zoni i carinski skladi{ta. Ako e istovremeno zasnovano `iveali{te vo zemjata i vo stranstvo. carinska zona ili carinsko skladi{te (~len 24 to~ka 2. Isto taka. koi svoeto `iveali{te ili postojano prestojuvali{te go pomestuvaat od zemjata vo stranstvo. ne e merodaven momentot na sklu~uvawe na dogovorot ili na predavawe na stokata na primatelot.62 - 2. (4) Lica.

koi imaat `iveali{te vo stranstvo. Dovolno e ako dano~niot obvrznik ja stavi na uvid pred Upravata za javni prihodi delovnata dokumentacija od koja proizleguvaat podatocite od dokumentite. misii. deka toj ili primatelot na dobroto go prevezle ili ispratile istoto vo zemjata ili vo slobodna zona. 2. carinska zona ili carinsko skladi{te (~len 3 stav 1 od DDVP). Sepak. Stranski diplomati akreditirani vo Republika Makedonija ne se smetaat za stranski primateli na dobra.stav 3). koi prestojuvaat privremeno vo zemjata. dano~niot obvrznik mora da gi poseduva izvoznite dokumenti. 2. koi doa|aat vo zemjata samo zaradi izvr{uvawe na odredena vremenski ograni~ena zada~a. Vakvata evidencija mora da sodr`i uka`uvawe na: 1. konzulati. 4. Vo slu~aj na prestoj do 6 meseci. Stranski rabotnici koi zasnovaat raboten odnos vo zemjata. kako na pr. Istoto va`i i za stranci koi od profesionalni pri~ini prestojuvaat privremeno vo zemjata. Izvr{eniot izvoz mora da proizleguva od ovie dokumenti na o~igleden i lesno proverliv na~in. 3. Lica vraboteni kaj stranski rabotodavec. (2) Pri izvoz vo ramkite na izvozna carinska postapka so primena na edinstven carinski dokument (vo natamo{niot tekst ECD). Poglavje 59 Knigovodstven dokaz pri izvoz (1) Vo slu~aj na izvoz. Poglavje 60 Pismen dokaz za izvr{en izvoz Op{to (1) Dano~niot obvrznik e dol`en da doka`e preku dokumenti vo zemjata. ne go gubat svojstvoto na stranski primatel. Sledstveno na toa. duri i vo slu~ai na podolg prestoj.63 - (5) Kaj primateli na dobra so promenlivo prestojuvali{te se postapuva na sledniot na~in: 1. 5. Pripadnici na stranski voeni edinici privremeno stacionirani vo Republika Makedonija ostanuvaat stranski primateli. Makedonski slu`benici vo stranstvo. 6. Pri prestoj do 6 meseci mo`e bez proverka na slu~ajot da se pojde od toa deka stranskiot rabotnik ne zasnoval vo zemjata nitu `iveali{te. dokazot za izvr{eniot izvoz (~len 2 stav 2 to~ka 2 od DDVP). fakturata za soodvetniot promet. potpis i faksimil na carinskiot rabotnik . dano~niot obvrznik-rezident vo zemjata mora preku svojata evidencija da doka`e deka toj ili primatelot na dobroto go prevezol ili go ispratil dobroto vo stranstvo (~len 2 stav 1 od DDVP).. ostanuvaat da se smetaat za stranski primateli na dobra (vidi Isto taka. (2) Ako dobroto bilo obraboteno ili preraboteno pred izvozot od strana na treto samostojno lice zadol`eno od primatelot na istoto (~len 24 to~ka 1 re~enica 2 od ZDDV). Istoto va`i i za makedosnki diplomatskokonzularni pretstavni{tva. Stranski turisti. tie po pravilo ne se smetaat za stranski primateli na dobra se' do nivnoto kone~no zaminuvawe od zemjata. kako i na podatocite propi{ani spored ~len 2 stav 2 to~ka 1 od DDVP. se smetaat za stranski primateli. se smeta deka go premestuvaat svoeto sredi{te na `iveewe od stranstvo vo zemjata. na pr. ambasadi. mo`e bez proverka da se pojde od toa deka stranskite pripadnici na voeni edinici ne zasnovale vo zemjata nitu `iveali{te. vo toj slu~aj mora i ova da proizleguva na o~igleden i lesno proverliv na~in od evidencijata spored stav 1. nitu postojano prestojuvali{te. nitu postojano prestojuvali{te. stranski umetnici ili ~lenovi na umetni~ki grupi koi gostuvaat vo zemjata. dokazot za izvr{en izvoz se poseduva vo forma na slu`ben pe~at. dokolku istite ja sklu~ile zdelkata vo svoe ime. Istoto va`i i za stranski studenti.

Kon li~niot baga` pripa|aat i dobra koi patnikot gi nosi so sebe pri premin na granicata. izvozot na~elno nema da go potvrdi pograni~niot organ. e osloboden od danok kako izvoz (~len 25 od ZDDV) samo pod slednite uslovi: 1. (5) Pri isporaka na motorno vozilo na stranski primatel. tip na voziloto. Voziloto.64 - na listot so broj 3 (list so `olta boja) vo rubrikata "V" od ECD (~len 3 stav 2 od DDVP). dokazot za izvr{en izvoz se vr{i na ist na~in kako i koga izvozot se vr{i so primena na ECD. negovite sostavni delovi i dopolnitelnata oprema ne pretstavuvaat patni~ki baga`. so taa razlika {to podatocite koi{to se naveduvaat vo rubrikata V na listot so broj 3 na obrazecot ECD treba da bidat navedeni na fakturata podnesena od izvoznikot na stokata. vo ra~niot baga` ili dobra koi liceto gi nosi so sebe vo vozilo koristeno od nego. vo fakturata }e se navede dokazot za izvr{en izvoz na ist na~in kako {to e pogore navedeno.. kako i patni~kiot baga` daden za natovar pri negovoto patuvawe. so potvrda za izvr{eno carinewe ili za izvr{eno uvozno odano~uvawe) zaedno so sudski prevod na istite na makedonski jazik. na voziloto) koe fakti~ki preminalo vo stranstvo i koga od sevkupnosta na podnesenite dokumenti ne postoi seriozno somnenie za toa deka vgradenite dobra preminale vo stranstvo zaedno so izvezenoto dobro. Nasproti toa. koga voziloto sodr`i makedonski slu`beni ili stranski registarski tabli~ki. sevkupnata vrednost na prometot na dobra koja proizleguva od fakturata ili smetkata da nadminuva 5. broj na {asija i vid i oznaka na registarskite tabli~ki.000 denari. Ako izvoznoto carinewe se vr{i vo grani~na carinska ispostava. "{oping-turi") kako i sekojdnevnoto patuvawe na rabota vo stranstvo. koga voziloto preminuva vo stranstvo so sopstven pogon. dokazot za izvr{eniot izvoz da sodr`i dopolnitelna potvrda od pograni~niot organ za toa deka podatocite vo pogled na imeto i adresata na stranskiot primatel se ednakvi na podatocite od prilo`eniot paso{ ili drug vid na patna isprava na patnikot koj go prenesuva dobroto vo stranstvo (potvrda na identitetot). dokolku dano~niot obvrznik go doka`e pismeno kone~niot uvoz na motornoto vozilo vo druga dr`ava preku dokumenti na istata (na pr. (3) Pri izvoz vo ramkite na izvozna carinska postapka bez primena na ECD. koi stranskiot primatel gi prenel vo stranstvo vo li~niot baga`. 3. se zapi{uva slednata zabele{ka "Stokite po predmetnata faktura. . preku Carinskata ispostava ___________________________so kontrolen broj ________________od _________ 20______ja preminale carinskata linija". vo ovie slu~ai mo`e da se priznae postoeweto na izvozna isporaka. dokumentot na koj se potvrduva izvozot treba da sodr`i podatoci za proizvoditelot na voziloto. vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost. na pr. 2. na pr. Izvozot se potvrduva od strana na pograni~niot organ na~elno samo vo slu~ai koga za voziloto se izdadeni me|unarodna soobra}ajna dozvola i registarski tabli~ki za izvoz. (4) Kaj raboti vrz dvi`ni materijalni dobra koi spored ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV se smetaat za promet na dobra (dogovor za isporaka delo. dobroto da se izvezuva vo rok od 3 meseci po izdavawe na fakturata ili smetkata. Za patuvawe se smetaat i kupoproda`ni patuvawa (tn. dokazot za izvr{en izvoz mo`e da se smeta za ispolnet i vo slu~ai koga carinskiot ili pograni~niot organ go potvrdil izvozot na dobroto (na pr. so taa razlika {to namesto slu`beniot pe~at. Sepak. pri vgraduvawe na motor vo vozilo. Poglavje 61 Izvoz vo ramkite na patni~kiot soobra}aj U s l o v i z a d a n o ~ no o s l o b o d u v a w e (1) Prometot na dobra. vidi poglavje 11 od DDVU).

zo{to ne mo`e da ja navede to~nosta na imeto i adresata na stranskiot primatel. vo soglasnost so odredbite od Zakonot za prestoj na stranci. vidi poglavje 60 od DDVU). . Patnikot stava na uvid makedonski paso{ ili makedonska li~na karta. Patnikot stava na uvid stranska li~na karta izdadena vo dr`ava ~ii dr`avjani mo`at da vlezat vo Republika Makedonija samo so prilo`uvawe na paso{. deka podatocite vo vrska so stranskiot primatel (ime i adresa) bile to~ni vo momentot na prometot. Vo ovie slu~ai ne mo`e da se podnese dokaz so pomo{ na patna isprava. Podatocite vo vrska so stranskiot primatel na dobroto sodr`ani vo prilo`eniot izvozen dokument ne soodvetstvuvaat so podatocite od podneseniot paso{ ili druga patna isprava na patnikot. koj dopolnitelno gi sodr`i slednite podatoci: 1. 3. za celi na doka`uvawe na izvr{eniot izvoz spored ~len 3 stav 3 od DDVP. Istoto va`i i vo slu~ai koga vo stranskite dokumenti za premin na granicata ne e dadena celosnata adresa. na primer od strana na diplomatsko ili konzularno pretstavni{tvo na Republika Makedonija. 3. Ime i adresa na tretoto samostojno zadol`eno lice. se koristi slu`beno propi{aniot formular. Izdavawe na potvrdatata za identitetot ne se otka`uva. (5) Dokolku ne e mo`no ili ne mo`e da se o~ekuva od carinskiot organ izdavawe potvrda za identitetot.65 - Pismen dokaz za izvr{en izvoz so potvrda na identi tetot (2) Vo slu~ai na izvoz vo ramkite na patni~kiot soobra}aj. Trgovski voobi~aen naziv i koli~ina na dobroto predadeno ili isprateno na zadol`enoto lice. tuku samo mestoto i zemjata ili samo zemjata na `iveewe. 4. Patnikot stava na uvid paso{. Mesto i data na priem na dobroto od strana na zadol`enoto lice. Pograni~niot carinski organ go potvrduva vo tie slu~ai edinstveno izvozot na dobroto. carinskiot organ ja pribele`uva na izvozniot dokument pri~inata za toa. dokolku patnikot raspolaga samo so viza za prestoj vo zemjata. 2. dokolku patnikot go dostavi na uvid svojot va`e~ki paso{ ili druga va`e~ka patna isprava i dokolku podatocite sodr`ani vo nego se ednakvi na podatocite vo vrska so imeto i adresata na stranskiot primatel sodr`ani vo izvozniot dokument. ili dokolku se u{te ne istekla va`nosta na vakvata dozvola ili dokolku se u{te ne izminal rok od 1 mesec po istek na va`nosta na istata. Od vakvata potvrda mora da proizleguva. Poglavje 62 Dokaz za izvr{en izvoz vo slu~ai na obrabotka i prerabotka (1) Vo slu~ai. (4) Dopolnitelnata potvrda na identitetot ne se izdava od pograni~nite organi vo slednite slu~ai i pokraj stavawe na uvid na va`e~ka patna isprava: 1. dano~niot obvrznik e dol`en da go vodi dokazot za izvr{en izvoz po pravilo vo forma na dokument spored ~len 3 od DDVP (vo vrska so toa. 2. Istoto va`i soodvetno i pri postoewe na upis: "prekin na rokot za proteruvawe (trpewe na prestoj)".. Patnikot stava na uvid diplomatski ili slu`ben paso{. vo koi predmetot na isporakata se obrabotuva ili prerabotuva pred izvozot od strana na treto samostojno lice zadol`eno od primatelot na dobroto (slu~ai na obrabotka i prerabotka vo smisla na ~len 24 to~ka 1 re~enica 2 od ZDDV). vo koj e vnesena dozvola za prestoj vo period podolg od 3 meseci. dovolno e i poseduvawe na soodvetna potvrda izdadena od dr`aven organ na Republika Makedonija koj se nao|a vo dr`avata ~ij rezident e primatelot na dobroto. (3) Pograni~niot organ ja izdava dopolnitelnata potvrda na identitetot. no ne i so prilo`uvawe na li~na karta. 5. Ponatamu. deka `iveali{teto na primatelot na dobroto se nao|a vo stranstvo.

Primer: [pediterot A od Skopje dobiva nalog od G da izvr{i prezemawe na kupenata stoka od Ohrid i istata da ja transportira do Belgrad. ne se opfateni so dano~noto osloboduvawe. za prevoz. isto taka. vr{i prevozno ispoluvawe duri i vo slu~ai. Za koristewe na dano~noto osloboduvawe ne e neophodno. koi im prethodat na me|unarodnite prevozi ili koi sledat po niv.66 - 4. (5) Vo vongradskiot tovaren soobra}aj so motorni vozila se poa|a od soobra}ajnopravna gledna to~ka od toa. (6) Prevoznikot. . Osloboduvaweto od danok spored ~len 24 to~ka 5 od ZDDV va`i i za uslugi na posrednici. tuku dava nalog za negovo izvr{uvawe od strana na eden ili pove}e prevoznici (podizveduva~i). deka sekoj poseben tovaren list ima za svoja osnova oddelni dogovori za prevoz i deka pri sproveduvaweto na ovie dogovori sekoga{ doa|a do samostojno prevozno ispolnuvawe. Vle~eweto ili turkaweto na stoki se smeta. taka i vo stranstvo vidi poglavje 25 stav 3 od DDVU). letala. Ovie prevozni ispolnuvawa mo`at da bidat me|unarodni. vidi poglavje 20 stav 3 od DDVU) ili obratno. prometite navedeni vo ovaa odredba da pretstavuvaat osnovni prometi. koga prevozot na stokite se vr{i kako vo zemjata. Naveduvawe na nara~anata rabota i na obrabotkata ili prerabotkata izvr{ena od liceto. toj go dobiva istiot tretman na osnovniot promet soglasno so ~len 8 od ZDDV (vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU). uvozot ili tranzitot na dobra Op{to (1) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 3 od ZDDV bara. koj go prezel izvr{uvaweto na prevozot na dobra. sprema koe podizveduva~ot ili podizveduva~ite vr{at. prevozot na baga` vo ramkite na `elezni~kiot soobra}aj se smeta za sporeden promet kon prevozot na patnici. Ovie postapki se primenuvaat vrz pratki na dobra koi se predavaat so cirkularno tovarno pismo za `elezni~ki prevoz koe ja opfa}a zemjata i najmalku edna sosedna dr`ava.. `eleznica. (2) Ako dobroto bilo obraboteno ili preraboteno od pove}e izveduva~i. Ako odreden promet e samo sporeden promet kon osnovniot. Nasproti toa. Vo ovie slu~ai liceto se pojavuva kako osnoven izveduva~. sekoj prevoz ureden so poseben tovaren list }e se smeta za samostojno prevozno ispolnuvawe. Transportot koj prethodi kon vozdu{niot transport pretstavuva samostoen osnoven promet. dokolku kaj posreduvanite uslugi se raboti za uslugi vo smisla na ~len 24 to~ka 3 od ZDDV (vidi poglavje 65 od DDVU). (4) Za prevoz vo ramkite na me|unarodniot `elezni~ki tovaren soobra}aj se smeta me|unarodniot prevoz na dobra vrz koj se primenuvaat "edinstvenite propisi vo vrska so Dogovorot za me|unarodniot `elezni~ki prevoz na stoki (CIM)". Za me|unaroden prevoz se smeta i prevozot od zemjata vo slobodna zona. na primer so motorni vozila. Prevozi vo zemjata izvr{eni od strana na podizveduva~i. Me|unaroden prevoz na dobra (2) Slu~ajot na me|unaroden prevoz na dobra vo smisla na ~len 24 to~ka 3 alinei a) i b) od ZDDV postoi. dodeka prevoznikot V e zadol`en od A da go izvr{i prevozot od Skopje do Belgrad. uslugata da se vr{i sprema stranski nara~atel. koga samoto lice ne go vr{i prevozot. Soodvetno na toa. (3) Za primena na dano~noto oslboduvawe e nebitno na koj na~in se vr{i prevozot. brod ili skela. A go zadol`uva prevoznikot B da go izvr{i prevozot od Ohrid do Skopje. podatocite navedeni vo stav 1 treba da gi opfatat obrabotkite ili perabotkite izvr{eni od sekoe ostanato treto lice. Kon ~len 24 to~ka 3 od ZDDV Poglavje 63 Dano~no osloboduvawe za uslugi povrzani so izvozot. isto taka. prevozni uslugi (vidi poglavje 25 stav 5 od DDVU). carinska zona ili carinsko skladi{te.

koi nastanale do prvoto mesto na destinacijata vo zemjata. Uslugite koi se neposredno povrzani so vakvite dvi`ewa na stoki (na pr. Vo vrska so poimot na stranski primatel. Uslugi povrzani so uvozot spored ~len 27 stav 1 to~ ka 2 do 4 od ZDDV (9) Vo slu~aite od ~len 27 stav 1 to~ka 2 do 4 od ZDDV ne se napla}a DDV pri uvoz. preduslov za dano~noto osloboduvawe e tro{ocite za ovie uslugi. merewe. Tuka se vbrojuvaat. pri prezemawe garancija). vidi poglavje 58 od DDVU. premer ili vr{ewe probi). na primer:  ­  pretovarot i skladiraweto na dobra pred niven izvoz.67 - Prevoznata usluga izvr{ena od B sprema A se odano~uva kako ~isto doma{en prevoz. kako i drugi uslugi koi se vo neposredna vrska so tranzitot. Za stranski rabotodavec se smeta rabotodavec koj gi ispolnuva uslovite potrebni za steknuvawe na svojstvoto na stranski primatel na dobroto (~len 26 stavovi 2 i 3 od ZDDV). dokolku obrabotenoto dobro bide transportirano ili preneseno od zemjata vo stranstvo od strana na dano~niot obvrznik. Carinskiot organ ja izdava gorenavedenata potvrda samo na barawe na strankata.  ­  uslugite voobi~aeni vo trgovijata. da bidat vklu~eni vo dano~nata osnova za pla}awe na danokot na dodadena vrednost pri uvoz i istoto da bide pismeno doka`ano od strana na dano~niot obvrnzikvr{itel na prometot (vidi ~len 2 stav 1 od DDVP). primerok br. na primer osiguruvawe na izvezenite stoki). skladiraweto ili nivnoto privremeno koristewe vo zemjata. Neposrednata povrzanost so izvozot ne postoi kaj bankarskite i finansiskite prometi vo smisla na ~len 23 to~ka 5 od ZDDV (na pr. dokolku dobrata vneseni vo zemjata se iznesat povtorno vo stranstvo po zavr{uvaweto na tranzitot. Zaradi izbegnuvawe na neodano~uvawe na krajnata potor{uva~ka. oblagoroduvaweto. se oslobodeni od danok. koi se vr{at pri prevoz na stoki od zemjata vo stranstvo (na pr.. 3 od carinskata prijava na koja se utvrdeni uvoznite dava~ki ili potvrda od carinskiot organ spored propi{aniot formular). koi bile steknati ili uvezeni vo zemjata za celi na dadenata rabota. Knigovodstven dokaz (10) Propi{aniot knigovodstven dokaz (~len 2 od DDVP) pretstavuva materijalnopraven uslov za koristewe na dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 3 od ZDDV. stranskiot rabotodavec ili od strana na treto lice po niven nalog (~len 24 to~ka 4 od ZDDV). kako i kaj osiguritelniot promet vo smisla na ~len 23 to~ka 6 od ZDDV. Uslugi povrzani so uvozot (8) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 3 alineja b) od ZDDV se odnesuva na me|unarodniot prevoz na stoki od stranstvo vo zemjata i na drugi uslugi povrzani so uvozot (na primer pretovar i skladirawe na uvoznite dobra ili drugi trgovski voobi~aeni uslugi). Prevoznata usluga od V sprema A i celokupniot prevoz od A sprema G se oslobodeni od danok kako uslugi na me|unaroden prevoz Uslugi povrzani so izvozot (7) Oslobodeni od danok spored ~len 24 to~ka 3 alineja a) od ZDDV se me|unarodniot prevoz na dobra (stav 2 do 6 od ova poglavje). Poglavje 64 Dano~ni osloboduvawa kaj raboti vrz dobra za izvoz Op{ti uslovi (1) Raboti vrz dvi`ni materijalni dobra. . Kako pismeni dokazi spored ~len 2 stav 2 to~ka 1 od DDVP na~elno se dostavuvaat carinskite dokumenti (na primer. pretovar na tranzitna stoka ili prevoz na izlo`beni dobra od aerodrom do saem) se opfateni so dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 3 alineja b) od ZDDV.

Slu~ajot na uvoz od strana na rabotodavecot postoi i koga liceto ja nara~uva dostavata na dobroto za obrabotka ili prerabotka od strana na dano~niot obvrznik vo stranstvo. nosa~i na cisterni. Primer 1: Predilnicata P so sedi{te vo zemjata dobila odobrenie od nadle`niot carinski organ za predewe na konec za rabotodavecot R od [vajcarija. tuku redovno i zaradi odr`uvawe. Vo toj slu~aj. koe go steknuva vo zemjata stranski pretpriema~. go priajavuva proizvedeniot materijal kako finalen proizvod na oblagoroduvaweto i go ispra}a istiot nazad na R vo [vajcarija. na pr. prikolki-cisterni.68 - (2) Preduslov za dano~noto osloboduvawe e. carina ili DDV pri uvoz. (3) Poseduvaweto na knigovodstven dokaz (stav 10 od ova poglavje) i na dokazot za izvr{en izvoz (stav 12 od ova poglavje) pretstavuvaat materijalno-pravni uslovi za koristewe na dano~noto osloboduvawe. za povtorniot uvoz na dobroto koe treba da se obraboti ili preraboti. Uvoz za celi na obrabotka ili prerabotka (4) Preduslovot na uvoz na dobroto za celi na negova obrabotka ili prerabotka se smeta za ispolnet osobeno vo slednite slu~ai: 1. dokolku na pr. Za nivniot uvoz ne se napla}aat vlezni dava~ki. odredeno vozilo registrirano vo stranstvo moralo neo~ekuvano na bide popraveno vo ramkite na edno patuvawe vo zemjata. Dobroto bilo uvezeno vo ramki na postapka za privremen uvoz od carinata zaradi oblagoroduvawe. Popravkata se sotoi od vr{ewe usluga. ne postoi uvoz za celi na obrabotka ili prerabotka. carina. Obrabotkata ili prerabotkata ne mora da bidat edinstvena cel na uvozot ili steknuvaweto na dobroto. Istoto va`i i vo slu~ai koga odredeno dobro. kontejneri. DDV pri uvoz. Mati~nata zemja Jugoslavija sepak naplatila uvozni dava~ki pri povtorniot uvoz na popravenoto motorno vozilo. koi spored svojot vid mo`at da se koristat samo za delovni celi od strana na stranski rabotodavec. (5) Kaj prevozni sredstva i transportni sadovi. na pr. `elezni~ki vozila. vo ovie slu~ai ne mora da se doka`uva celta na uvozot. (6) Po pravilo. namerata za obrabotka ili prerabotka na dobroto mora da postoi kaj stranskiot rabotodavec u{te vo momentot na uvozot ili steknuvaweto na dobroto. Zemjata na krajna destinacija naplatila uvozni dava~ki. Pri uvozot. Sepak. rabotodavecot da go steknal ili uvezol vo zemjata dobroto koe treba da se obraboti ili preraboti za celi na negova obrabotka ili prerabotka. omnibusi. dano~noto osloboduvawe nema da se zeme predvid. koi bile . uvozot vo zemjata ne mo`e da se doka`e so carinski dokumenti. kamioni. R gi ispra}a koncite za taa namena do P. motorno vozilo. prikolki. Steknuvawe dobra vo zemjata za celi na prerabotka ili obrabotka (7) Uslovot na steknuvawe dobro vo zemjata za celi na negova obrabotka ili prerabotka se smeta za ispolnet osobeno ako: 1. na pr. Zaradi toa. ~istewe i popravka. mo`e da se pojde od pretpostavkata deka istite ne se uvezuvaat samo za transportni celi. P gi prede koncite. Primer 2: Sopstvenikot na patni~ko vozilo S so `iveali{te vo Jugoslavija go uvezuva istoto vo zemjata zaradi negova popravka od strana na avtomehani~arska rabotilnica. dokolku dobroto poka`uva potreba od popravka po negovoto pristignuvawe vo zemjata. Zaradi toa. vrz voziloto bilo izvr{eno usno deklarirawe zaradi privremena upotreba na carinsko dobro. zemjata na krajna destinacija naplatila uvozni dava~ki za uvozot na obrabotenoto ili prerabotenoto dobro. 2.. zaradi {to moralo da bide obraboteno ili preraboteno. na pr. bilo koristeno vo zemjata i vo toj period moralo da bide popraveno nasproti o~ekuvawata na negoviot primatel.

dovolno e kaj zadol`enite lica koi sledat da postoi uka`uvawe vo . Knigovodstven dokaz (10) Vo slu~aj na raboti vrz dobra za izvoz. pismeniot dokaz za izvr{eniot izvoz (~len 4 od DDVP). dano~niot obvrznik e dol`en osobeno da go evidentira slednoto: 1. mo`e da se smeta za promet na dobra bez natamo{no razgleduvawe na slu~ajot. ~estopati od odlu~uva~ko zna~ewe e razgleduvaweto na pra{aweto dali prometot pretstavuva promet na dobra (isporaka na delo) vo smisla na ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV (vo vrska so toa. ~len 2 od DDVP). Zaradi toa. Vo slu~aite na aktivno oblagoroduvawe po nalog (stav 4 to~ka 1 od ova poglavje). Za taa cel. Den na izvoz na obrabotenoto dobro. 2. (9) Od pri~ini od poednostavuvawe. Pismen dokaz (izvozen dokaz i drugi dokazi) (12) Kaj raboti vrz dobra za izvoz. (11) Evidencijata mora da sodr`i uka`uvawe na: 1. dano~niot obvrznik vo zemjata mora knigovodstveno da doka`e deka toj ili rabotodavecot go transportirale ili ispratile obrabotenoto dobro vo stranstvo (knigovodstven dokaz. dano~noto osloboduvawe doa|a predvid bez ogled na toa dali dobrata bile uvezeni ili steknati vo zemjata. Uslovite mora da se sodr`ani vo knigovodstvoto na o~igleden i lesno proverliv na~in. Razgrani~uvawe me|u raboti vrz dobra za izvoz i iz voz (8) Za razlika od slu~aite na raboti vrz dobra za izvoz (~len 24 to~ka 1 i 2 od ZDDV). vidi poglavje 7 od DDVU).69 - presmetani spored vrednosta na uvezenoto dobro. preku carinski dokumenti za prijavuvawe na stokite koi se predmet na oblagoroduvaweto i preku prijavata za zavr{uvawe na oblagoroduvaweto. ili 2. na motorno vozilo. po pravilo. od prethodnoto treto zadol`eno lice do zadol`enoto lice koe sledi po nego vo obrabotkata ili prerabotkata. preku uka`uvawe vo carinskiot dokument na toa deka danokot na dodadena vrednost e platen pri uvozot. 2. dokolku nadomestokot za materijalot koristen pri popravkata iznesuva pove}e od 50% od sevkupniot nadomestok presmetan za istata. da se vodi na sledniot na~in: 1. vo slu~aj na obrabotka ili prerabotka. vidi poglavje 11 od DDVU) ili usluga vo smisla na ~len 6 stav 1 od ZDDV (vo vrska so toa. popravkata na prevozno sredstvo. vo koja se sodr`ani podatocite za soodvetniot promet propi{ani spored ~len 2 stav 2 to~ka 1 od DDVP. Dokazot za izvr{en izvoz mora na o~igleden i lesno proverliv na~in da sodr`i i podatoci za vidot i obemot na rabotite (~len 4 od DDVP). osobeno pri popravki vrz dvi`ni materijalni dobra. dobroto bilo dostaveno neposredno od ispora~atelot do dano~niot obvrznik zadol`en za oblagoroduvaweto ili. Vid i obem na rabotite. fakturata. dokazot za izvr{en izvoz se vodi na na~in kako i kaj izvoznite isporaki (vidi poglavje 60 od DDVU). 2. Ime i adresa na stranskiot rabotodavec. vklu~uvaj}i go zgolemuvaweto na vrednosta koe nastapilo so obrabotkata ili prerabotkata. Vo slu~ai na obrabotka ili prerabotka od strana na pove}e dano~ni obvrznici (treti samostojni zadol`eni lica). pri razgleduvaweto na pra{aweto dali za odreden promet mo`e da se obezbedi dano~no osloboduvawe. (13) Pismeniot dokaz za izvr{eniot uvoz ili za steknuvaweto na dobroto vo zemjata zaradi negova obrabotka ili prerabotka treba. na pr. 3.. Vo slu~aite na odano~uvawe pri uvoz (stav 4 to~ka 2 od ova poglavje).

na primer. 3. (3) Vo slu~aj na usno dogovoreno posreduvawe. (2) Sostaven del na knigovodstveniot dokaz (~len 2 od DDVP) se i podatocite vo vrska so posreduvaniot promet. dali prometot se vr{i sprema vozduhoplovni pretprijatija. Sepak. Ovoj dokaz mo`e da se vodi so poseduvawe soodvetna dokumentacija za posreduvanata zdelka. dokazot mo`e da se vodi i na toj na~in. Vo slu~ai na naplata na uvozni dava~ki od strana na zemjata na krajna destinacija (stav 4 to~ka 3 od ova poglavje). vidi poglavje 9 stavovi 3 i 4 od DDVU. samo ako istiot mo`e da se smeta za nesamostoen del na posredni~kiot promet (na primer prezemaweto na naplatata ili pla}aweto na vleznite dava~ki od strana na posrednikot). Poglavje 67 Dano~no osloboduvawe za prometi za vozduhoplovstvoto Op{to (1) Primenata na dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 7 od ZDDV ne zavisi od toa. Poglavje 65 Dano~no osloboduvawe za posredni~ki promet (1) Vo vrska so pra{aweto koj od posreduvanite prometi e opfaten so dano~nite osloboduvawa od ~len 24 to~ka 1 do 4 i to~ka 6 do 9 od ZDDV vidi poglavje 57 do 64 i 66 do 69 od DDVU. Toa mo`e da se primeni i vrz prometi vo prethodni fazi. preku dokumenti ili nivni zavereni prepisi za toa deka se plateni uvozni dava~ki od strana na zemjata na krajna destinacija. Vo vrska so uslovite za postoewe na posredni~ki promet. na primer vrz isporaki na avioni na trgovci vklu~eni vo veri`en promet. {to posrednikot }e go navede vo ovie dokumenti iznosot koj go pobaruva od nara~atelot na rabotata za posreduvaniot promet i {to }e izvr{i namaluvawe vo visina na zadr`aniot iznos so naveduvawe na zborovite "dogovorena provizija". mora i vo ovie slu~ai da postoi na o~igleden na~in namenata vo momentot na prometot za da mo`e da se iskoristi dano~noto osloboduvawe. Pri posreduvawe vo prometot naveden vo ~len 24 to~ka 1 do 4 i to~ka 6 do 9 od ZDDV. da se izvr{i na toj na~in. Ponatamu. Sepak. Poglavje 66 Dano~no osloboduvawe za prometot na zlato i drugi blagorodni metali Dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 6 od ZDDV go opfa}a prometot na zlato i drugi blagorodni metali sprema Narodnata banka na Republika Makedonija. dano~noto osloboduvawe go opfa}a prometot koj se vr{i sprema Evropskata centralna banka. Primena vo me|unarodniot komerci jalen vozdu{en soobra}aj . {to posrednikot (na primer turisti~kata agencija) }e go potvrdi sprema nara~atelot (na primer. Ova mo`e. centralnite banki na drugi dr`avi ili sprema monetarni institucii na drugi dr`avi koi odgovaraat na centralnite banki.. prevoznikot) priemot na nalogot za posreduvawe vo samata presmetka ili na nalogot za doznaka. vo koja prethodnoto lice potvrduva deka e platen DDV pri uvoz. deka posreduvaniot promet e opfaten so nekoe od navedenite dano~ni osloboduvawa. dokolku od nea proizleguva povrzanosta so posredni~kiot promet (na primer so poseduvawe vtor primerok na proda`nata dokumentacija ili na dokumentite vo vrska so izvr{enoto ispra}awe na dobroto). Sporedniot promet e osloboden vo ramkite na odredbite od ~len 24 to~ka 5 od ZDDV. dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 3 ili ~len 24 to~ka 7 od ZDDV mo`e eventualno da dojde predvid za samostojni prometi koi se vr{at vo vrska so posredni~kite uslugi. evidencijata treba da se protega i na faktot.70 - odredena potvrda na postoeweto na prethodnoto zadol`eno lice.

71 - (2) Kaj pretprijatijata za avionski soobra}aj Avioimpeks a. Poglavje 68 Dano~no osloboduvawe za promet koj slu`i za namiruvawe na neposrednite potrebi na letala (1) Dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 8 od ZDDV bara. 2. Sepak. spisanija. uslugite na ve{ti lica za havarii. dokolku istite se anga`iraat vo vozdu{niot prevoz po povod nastanati {teti vrz prevoznite sredstva ili vrz tovarot vo niv i 5. vidi poglavje 67 stavovi 2 i 3 od DDVU). 4. lekovi za avionskata apteka i stoki za proda`ba vo avion). Spored toa. odobruvaweto na koristewe na aerodromot i na negovite postrojki.. da izvr{i evidentirawe i na namenata na ispora~anoto dobro ili izvr{enata usluga. Proda`bata na jadewa i pijalaci od A sprema vozduhoplovnoto pretprijatie e oslobodena od danok. posreduvaweto vo promet osloboden od danok spored ovaa zakonska odredba.d. dano~niot obvrznik e dol`en. (3) Kaj vozduhopolovnite pretprijatija so sedi{te vo stranstvo se poa|a od toa. Knigovodstven dokaz (5) Kon knigovodstveniot dokaz (~len 2 stav 1 od DDVP) se vbrojuvaat i podatocite za vozduhoplovnoto pretpriajtie. ne se oslobodeni od danok. Primer: Dano~niot obvrznik A ispora~uva hrana i pijalaci vo avion sprema vozduhoplovno pretprijatie. 3. sredstva za li~na higiena. Tuka se vbrojuva osobeno: 1. iznajmuvaweto hali na aerodromi za pretprijatija za proizvodstvo na avioni. (3) Prometot vo prethodnite fazi ne e osloboden od danok. (2) Za promet na dobra za neposredno pokrivawe na neposrednite potrebi se smeta isporakata na goriva i maziva i na drugi dobra nameneti za potro{uva~ka od strana na ekipa`ot i patnicite (na primer hrana. prometot da slu`i neposredno za snabduvawe na letaloto koe se koristi prete`no vo me|unarodniot komercijalen soobra}aj (vo vrska so toa. pretovarot na aerodromi. prometot sprema vozduhoploven organ za nadzor i kontrola na vozdu{nata plovidba. uslugite me|u samite vozduhoplovni pretprijatija povrzani so rabotite pred. (5) Uslugite koi slu`at samo posredno za potrebite na letalata. 2. vklu~uvaj}i go izdavaweto dozvola za poletuvawe i sletuvawe.-Skopje i "Makedonski Aviotransport" a. Vrz proda`bata na pijalaci od B sprema A ne se primenuva ova dano~no slobodno.-Skopje se raboti za dano~ni obvrznici koi vo ramkite na nivniot vozdu{en soobra}aj so nadomestok vr{at prete`no komercijalen me|unaroden soobra}aj. Knigovodstveniot dokaz pretstavuva materijalno-praven uslov za koristewe na pravoto na dano~no osloboduvawe. (4) Za oprema vo smisla na ~len 24 to~ka 7 od ZDDV se smetaat i dobra koi se vgraduvaat vo letaloto ili koi se nameneti kako zamena na delovi ili za popravka na povlastenoto letalo. A ja proizveduva samostojno hranata dodeka pijalacite gi nabavuva od dano~niot obvrznik B. pijalaci. pokraj podatocite navedeni vo ~len 2 stav 2 to~ka 1 od DDVP. ~isteweto na letala. 3. deka istite vr{at prete`no me|unaroden vozdu{en soobra}aj vo ramkite na nivniot celokupen komercijalen vozdu{en soobra}aj.d. (4) Kon prometot osloboden od danok vo smisla na ~len 24 to~ka 8 od ZDDV se vbrojuvaat osobeno slednite uslugi: 1. . mo`e da dojde do primena na dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 5 od ZDDV (vidi poglavje 65 od DDVU). vo tekot i posle letot. kako i vidot na soodvetniot promet.

Poglavje 69 Dano~no osloboduvawe za me|unaroden prevoz na patnici vo vozdu{niot soobra}aj Me|unaroden prevoz na patnici (1) Me|unaroden prevoz na patnici postoi. dokolku e dogovoren kako takov (~len 1 stav 3 re~enica 1 od Var{avskata spogodba od Hag od 1955 godina). Delnici vo zemjata (3) Ako patnikot go prekine svojot let na odreden aerodrom (aerodrom A). za prevoznata usluga izvr{ena vo zemjata da ne se napla}a nadomestok. 3. dano~noto osloboduvawe ne se primenuva vo slu~ai. prevozot na leta~kiot ekipa`. }e se smeta za takov i vo smisla na ~len 24 to~ka 9 od ZDDV i so toa sevkupno }e pretstavuva me|unaroden vozdu{en prevoz. Me|unarodniot prevoz. na primer so taksi od aerodrom do hotel i nazad. 6.. Vo ovoj slu~aj mo`e za osnova na presmetuvaweto na udelot na nadomestokot za prevoznata usluga vo zemjata da se zeme razlikata na cenite na letot me|u stranskiot aerodrom i dvata aerodroma koi se nao|aat vo zemjata (na pr. Dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV doa|a predvid za slednite vidovi na prevoz na patnici vo vozdu{niot soobra}aj: 1. prevozot na patnici i na baga`ot do drug aerodrom (na primer. koga patnikot go prekinuva letot vo zemjata. koj spored me|unarodnoto pravo za vozduhoplovidba se smeta za edinstven prevoz. ova mo`e da dovede do toa. Prevoz od strana na pove}e vozduhoplovni pretprija tija (5) Dokolku me|unarodniot prevoz se vr{i od strana na pove}e posledovatelni vozduhoplovni pretprijatija. Postapkata na procenka se vr{i vo soglasnost so Upravata za javni prihodi. smestuvaweto na patnici vo slu~ai na neredovni pristignuvawa na letot. Kako rezultat na toa. vozduhoplovnite pretprijatija koi u~estvuvaat vo izvr{uvaweto na prevozot na patnicite mo`at da go koristat dano~noto osloboduvawe spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV i vo slu~ai. 7. od aerodrom vo zemjata do stranski aerodrom. od stranski aerodrom do stranski aerodrom preku zemjata. 2. vo toj slu~aj ne se primenuva dano~noto osloboduvawe za delnicata A do B. istiot se smeta za eden edinstven prevoz. Sepak.Vo poedine~ni slu~ai. smestuvaweto na leta~kiot ekipa` od odredeno letalo.e. Ohrid-Frankfurt so me|usletuvawe vo Skopje. go prodol`i svojot prestoj nadvor od sledniot mo`en priklu~en let (vidi stav 3 od ova poglavje). 5.72 - 4. t. (2) Sletuvawata vo zemjata popat (me|usletovi) ne go isklu~uvaat dano~noto osloboduvawe koga patnikot prodol`uva da leta so istoto letalo ili koga se prefrluva vo letalo kako priklu~ok kon prethodniot let od pri~ini. koga odredena delnica e celosno vo zemjata. odnosno. pritoa se odano~uva razlikata vo cenata na letot na relacija Ohrid-Frankfurt i Skopje-Frankfurt. se dozvoluva procenka na udelite na nadomestocite za odano~enite prevozni uslugi. od stranski aerodrom do aerodrom vo zemjata. {to prvoimenuvanoto letalo ne sletuva na aerodromot na krajna destinacija. taka i vo stranstvo (vidi poglavje 25 stav 3 od DDVU). ako prestojot se prolongira nadvor od sledniot mo`en priklu~en let i ako aerodromot na krajna destinacija (aerodrom B) se nao|a vo zemjata. koga odreden prevoz se vr{i kako vo zemjata. so motorno vozilo). (4) Dokolku vozduhoplovnite pretprijatija vo slu~aite od stav 3 se vo mo`nost da gi utvrduvaat prekinite na letot i delumnite nadomestoci samo so zna~itelni administrativni izdatoci. Reciprocitet .

taka {to pri presmetuvaweto na danokot za osnova sekoga{ se zemaat neto-iznosi (bez DDV). se vklu~uva Ministerstvoto za nadvore{ni raboti. iznosot na danokot mo`e da se presmeta neposredno i od samiot bruto-iznos i toa spored slednata formula: Danok = Bruto-iznos h dano~na stapka 100 + dano~na stapka Primer: . (4) Vo slu~aj na podelba na bruto-iznosi na dano~na osnova i na danok na dodadena vrednost. odnosno dano~niot dol`nik spored ~len 32 t. dano~nite stapki utvrdeni vo ~len 28 od ZDDV se narekuvaat i neto-dano~ni stapki. vidi poglavje 114 stav 1 od DDVU). Taa se dobiva so primena na ~len 16 do 20 i ~len 22 od ZDDV (vo vrska so toa. Kon ~len 28 od ZDDV Poglavje 70 Dano~ni stapki Op{to (1) ^len 28 od ZDDV predviduva dve dano~ni stapki i toa edna op{ta dano~na stapka od 19% i edna povlastena dano~na stapka od 5%. Istoto va`i. e registrirana vo registarot na zemji so koi e utvrden reciprocitet. kade {to se nao|a nivnoto sedi{te ne se napla}a danok na promet ili drug sli~en danok za me|unaroden prevoz na lica vo vozdu{niot soobra}aj koj go vr{at pretprijatija so sedi{te vo Republika Makedonija. na primer. dodeka za turisti~kite ispolnuvawa izvr{eni od tur-operatori dano~nata osnova proizleguva od ~len 38 stav 3 od ZDDV (vo vrska so toa. vo koi dano~niot obvrznik e dol`en da presmetuva danok na dodadena vrednost za negoviot odano~en promet (promet na dobra ili uslugi). odnosno dokolku vo zemjata. vidi poglavje 30 do 36 od DDVU). vo vrska so toa. Ova va`i i vo slu~ai koga postoi somnevawe za toa. vo koi danokot na dodadena vrednost se presmetuva od brutoiznosi (vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost). Presmetuvawe na da nokot od br uto-iznosi (3) Vo site slu~ai. poglavje 33 stav 7 od DDVU).73 - (6) Na vozduhoplovnite pretprijatija so sedi{te vo stranstvo }e im se odobri dano~noto osloboduvawe samo vo slu~aj na reciprocitet. Vo sekoj slu~aj. danokot na dodadena vrednost ne pretstavuva del od dano~nata osnova. za presmetuvaweto na danokot pri promet na upotrebuvani dobra (~len 19 stav 1 to~ka 5 od ZDDV. Ova va`i osobeno kaj dano~ni obvrznici koi gi evidentiraat svoite bruto-iznosi spored ~len 52 stav 3 od ZDDV (dano~na osnova i danok vo eden zbir. Vozduhoplovno pretprijatie so sedi{te vo stranstvo mo`e da go koristi dano~noto osloboduvawe samo ako zemjata. poglavje 100 stav 4 od DDVU) ili vo slu~aj na pogolem ili pomal danok iska`an vo fakturata (poglavje 120 stavovi 3 i 4 od DDVU). Dano~nite stapki slu`at za presmetuvawe na danokot na dodadena vrednost. dali se u{te se ispolneti uslovite na reciprocitet so zemjata vo koja se nao|a sedi{teto na vozduhoplovnoto pretprijatie. vo koja se nao|a negovoto sedi{te. Kaj vozduhoplovni pretprijatija so sedi{te vo zemji koi ne se navedeni vo registarot. Namesto toa. dano~nata osnova (nadomestok) se utvrduva spored metodot na presmetuvawe daden vo poglavje 30 stav 2 od ova Upatstvo. istiot se dobiva od bruto-iznosite. za turisti~ki ispolnuvawa na tur-operatori (~len 38 stav 3 od ZDDV. vidi poglavje 100 stav 4 do 9 od DDVU).. Od tie pri~ini. Dano~na osnova (2) Dano~nite stapki od ~len 28 od ZDDV se primenuvaat vrz soodvetnata dano~na osnova. 4 od ZDDV za prometot izvr{en sprema nego. Tie se primenuvaat vo site slu~ai. koj go izdava Ministerstvoto za finansii. taka i pri izdavaweto fakturi so posebno iska`an danok na dodadena vrednost (~len 53 od ZDDV). Ova va`i kako pri presmetuvaweto na danokot vo ramkite na postapkata na odano~uvawe (~len 40 od ZDDV).

97% (zaokru`en iznos) i 4. vo natamo{niot tekst: DDVO).190 denari h 19 = 190 denari 119 (5) Neto-dano~nite stapki od 19% i 5% odgovaraat na bruto-dano~nite stapki od 15. dano~niot obvrznik e dol`en da vodi evidencija i pritoa da gi razdvojuva dano~nite osnovi za odano~enite prometi spored dano~ni stapki (~len 52 stav 1 i stav 2 to~ka 1 od ZDDV. Primer 1: . vrz prometot na dobra navedeni vo ~len 30 stav 1 od ZDDV (vo vrska so toa. dokolku se ispolneti uslovite za nejzina primena. se podetalno uredeni so DDV-odlukata od 28. ~len 16 stav 4 od DDVP). No. 2. Dobrata i uslugite. Zaradi toa. dokolku dano~niot obvrznik ne gi ispolnuva evidenciskite obvrski. 65/99. (2) Dobrata koi se povrzani so zemji{teto (nerazdelni zemji{ni proizvodi) mo`at da pretstavuvaat samostoen predmet na odredena isporaka (vidi poglavje 6 stav 1 od DDVU).190 denari i dano~na stapka od 19%. primenata na povlastenata dano~na stapka ne se vrzuva so poseduvawe soodvetni knigovodstveni dokazi. dokolku istite potpa|aat vo odvoena sostojba pod listata na stoki od ~len 2 od DDVO. Merodavna e soodvetnata dano~na osnova za ovoj promet (vidi poglavje 70 stav 2 od DDVU). pravoto na primena na povlastenata dano~na stapka ne mo`e da se uskrati. vrz prometot na ovie proizvodi }e se primenuva povlastenata dano~na stapka.74 - Vo slu~aj na bruto-iznos od 1.. Kon ~len 30 od ZDDV Poglavje 72 Povlastena dano~na stapka (Op{to) (1) Povlastenata dano~na stapka od 5% se primenuva: 1. zaradi utvrduvawe na danokot i na osnovata za negovo presmetuvawe. vrz uslugite navedeni vo ~len 30 stav 2 od ZDDV (vo vrska so toa.09. Poglavje 73 Povlastena dano~na stapka za promet na odredeni dobra Povlasten promet na dobra (1) So povlastenata dano~na stapka spored ~len 30 stav 1 od ZDDV se odano~uva prometot na dobrata navedeni vo ovaa odredba koi se podetalno utvrdeni vo ~len 2 od DDVO. Tie se dobivaat vrz osnova na slednata formula: Bruto-dano~na stapka = 100 h dano~na stapka 100 + dano~na stapka Kon ~len 29 od ZDDV Poglavje 71 Op{ta dano~na stapka Op{tata dano~na stapka od 19% se primenuva vrz site vidovi na promet (promet na dobra i uslugi) koj e odano~en i koj ne podle`i na povlastenata dano~na stapka spored ~len 30 od ZDDV. (2) Povlastenata dano~na stapka se primenuva po sila na zakon. Sepak.1999 godina ("Slu`ben vesnik na RM". koi spored ~len 30 od ZDDV podle`at na odano~uvawe so povlastenata dano~na stapka. Posebno barawe ili odobrenie od dano~niot organ za toa ne e potrebno. iznosot na danok sodr`an vo bruto-iznosot se presmetuva na sledniot na~in: Danok = 1. br.76% (zaokru`en iznos) koi se primenuvaat neposredno vrz bruto-iznosi. vidi poglavje 73 od DDVU). vidi poglavje 74 od DDVU). Za razlika od dano~nite osloboduvawa spored ~len 24 od ZDDV.

se vbrojuva i isporakata na delo (~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV). no koi se koristat vo ramkite na izvr{uvaweto odredena usluga. vidi poglavje 7 stav 2 od DDVU. bidej}i ovie proizvodi (vo obrana. postavuvawe plo~a. predmet na isporakata e gotovoto delo. dobro opfateno so ~len 2 to~ka 11 od DDVO. duri ni vo pogled na rastenijata koristeni pri izvr{uvaweto na uslugata. Vo slu~aj na izmeni i dopolnuvawa na Carinskata tarifa. prevozot na dobitok od strana na prevoznik. Celokupnata isporaka na deloto podle`i na odano~uvawe so povlastenata dano~na stapka. posreduvaweto vo proda`bata na prehranbeni proizvodi od strana na trgovski zastapnik ili iznajmuvaweto knigi i spisanija. meleweto na `ito od strana na melni~ar. materijalite nabaveni od dano~niot obvrznik (osnovni materijali i eventualni dodatoci ili drugi sporedni stvari) vo sostojba promeneta so vlo`uvaweto trud od strana na dano~niot obvrznik (vo vrska so toa. t.. Primer 2: Melni~ar prifatil da izvr{i melewe na `ito za negoviot klient. Predmet na isporakata na delo od strana na melni~arot e bra{noto. za isporakata na deloto (vklu~uvaj}i go nadomestokot za meleweto) mo`e da se zeme predvid povlastenata dano~na stapka. koj mo`e da bide odano~en so povlastenata dano~na stapka.75 - Prometot na ovo{je koe se u{te se nao|a na drvo ili na neobran zelen~uk podle`i na odano~uvawe so povlastenata dano~na stapka. Razgrani~uvawe spored Carinskiot tarifnik (5) Dobrata koi spored ~len 30 stav 1 od ZDDV podle`at na odano~uvawe so povlastenata dano~na stapka. ne e dovolno. Povlastenata dano~na stapka ne se primenuva vrz dobra koi sami po sebe se povlasteno odano~eni. merodavna e poslednata va`e~ka verzija na istata. Zaradi toa. se seopfatno nabroeni. @itoto go nabavil samiot melni~ar. na pr. Pri isporaka na delo. Sodr`inata na poedine~nite grupi na stoki vo DDVO e utvrdena preku uka`uvawe na Carinskata tarifa (glava. Primer 3: Gradinarot G se zadol`uva da izvr{i ureduvawe na grob so koristewe na `ivi rastenija. tarifen broj. Predmet na ovaa isporaka na delo ne se koristenite osnovni materijali (rastenija itn. Uslugi koi ne se povlasteni (4) Dano~nata povlastica spored ~len 30 stav 1 od ZDDV i ~len 2 od DDVO ne va`i za uslugi. br. ureduvawe na zemji{teto i dodavawe na |ubrivo. Primer 4: Gradinarot G go prezema odr`uvaweto na grob i pritoa koristi `ivi rastenija (~len 2 to~ka 6 od DDVO). Ova dobro ne e opfateno so ~len 2 od DDVO. . Pritoa. Toj vr{i usluga koja ne podle`i na odano~uvawe so povlastenata dano~na stapka.). koga uslugite se povrzani so dobra odano~eni so povlastenata dano~na stapka. dokolku gotovoto delo kako takvo pretstavuva predmet na ureduvawe so ~len 30 stav 1 od ZDDV i ~len 2 od DDVO. (3) Kon prometot na dobra. Carinskata tarifa e sostaven del od Zakonot za carinskata tarifa ("Slu`ben vesnik na RM".38/96). ako osnovniot materijal nabaven od dano~niot obvrznik (vo sostojba pred prerabotkata ili obrabotkata) pripa|a kon dobrata odano~eni so povlastenata dano~na stapka. Vrz osnova na ova uka`uvawe neposredno se primenuvaat odredbite i razgrani~uvawata na poimite dadeni vo oovoj carinski akt pri tolkuvaweto na poedine~nite stavki na stoki. tarifna oznaka). duri i vo slu~ai. Edinstvenata isporaka na delo (osnovni i sporedni materijali) podle`i na odano~uvawe so op{tata dano~na stapka. Vo vrska so razgrani~uvaweto me|u prometot na dobra i uslugite.e. odvoena sostojba) potpa|aat pod ~len 2 to~ka 8 ili to~ka 10 od DDVO. tuku celokupnoto novo delo "grob". vidi poglavje 11 od DDVU).

kniga so disketa ili spisanija so kompakt-diskovi). Dokolku merodavniot del od slo`eniot proizvod e opfaten vo listata na stoki spored ~len 2 od DDVO. prezentaciski pakuvawa. folii i spisi). se utvrduvaat preku Carinskata tarifa vrz osnova na bitniot del od slo`eniot proizvod. Slo`enite proizvodi koi ne gi ispolnuvaat uslovite od stav 9 od ova poglavje (na pr. kako {to se pakuvawa. natovarot i istovarot. koga istiot ne proizleguva nedvosmisleno od tekstot. slo`enite proizvodi. kaj to~kite 2. nasproti toa. tarifen broj ili tarifna oznaka od Carinskata tarifa. povlastenata dano~na stapka mo`e da se primeni vrz onie stoki od slo`eniot proizvod koi se opfateni so ~len 2 od DDVO. preduslov za toa e. Od gledna to~ka na carinskata tarifa. vklu~uvaj}i gi tro{ocite za sredstvata za pakuvawe i zatvorawe. (7) Kaj delovi od odredeni stavki (na pr. ~okoladna tabla so roman. zatoa {to ne postoi biten del od slo`eniot proizvod koj gi ispolnuva utvrdenite karakteristiki). vo toj slu~aj se primenuva povlastenata dano~na stapka vrz celokupniot nadomestok. taka {to se isklu~uvaat site ostanati stoki od dano~nata povlastica. mo`e da se primeni povlastenata dano~na stapka vrz celokupniot slo`en proizvod. vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU). Poglavje 74 Povlastena dano~na stapka za promet na odredeni uslugi Uslugite koi se odano~uvaat so povlastenata dano~na stapka spored ~len 30 stav 2 od ZDDV. duri i vo slu~ai. vo kutii. tarifni broevi ili tarifni oznaki (na pr. Vo vakvi slu~ai. mali pakuvawa ili vo proyirni folii).76 - (6) Dokolku uka`uvawata vo vrska so poedine~nite stavki na stoki opfa}aat celokupni glavi. stokite se ispora~uvaat po odredena zbirna cena. kako i osiguruvaweto na ispora~anite stoki. Sepak. tro{oci pri prezemawe na stokata). se povlastuvaat site nabroeni stoki tamu. se utvrduvaat sekoj poedine~no vrz osnova na Carinskata tarifa. na primer zatoa {to verzijata na tekstot odgovara samo na naslovot od soodvetnata glava na Carinskata tarifa. Dokolku site oddelno utvrdeni stoki od vakviot slo`en proizvod se opfateni so odredbite od ~len 2 od DDVO (na primer ~okoladna tabla so roman). ili pak se isklu~uvaat izre~no stokite koi ne se povlasteni (na pr. 23 ili 27 od DDVO). Ako. povlastenite stoki se navedeni izre~no (na pr. Tuka osobeno se vbrojuvaat pakuvaweto (tro{oci za pakuvawe. taka {to site ostanati stoki od navedenata stavka se opfa}aat so dano~nata povlastica. vo ~len 2 to~ka 3 od DDVO). vo ~len 2 to~ka 44 od DDVO). se definirani vo ~len 3 do 6 od Odlukata za utvrduvawe na . slo`eniot proizvod se sostoi delumno od stoki koi ne se povlasteni (na pr. bez pritoa da mo`e da se prepoznae izvr{enata raspredelba na nadomestokot vrz poedine~nite stoki (na pr. koi se stavaat vo odreden zbir zaradi namiruvawe na odredena konkretna potreba na potro{uva~ot i se pakuvaat soodvetno na toa za celi na nivna maloproda`ba (na pr. kniga so disketa ili igra~ka so slatki). Slo `eni proizvodi (9) ^estopati. Sporedni prometi (8) Dano~nata povlastica za prometot na odredeni dobra gi opfa}a i sporednite prometi na ispora~atelot koi ja delat sudbinata na dadeniot promet na dobra osnoven promet (vo vrska so toa.. Primer 5: ^lenot 2 to~ka 2 od DDVO gi opfa}a site stoki od glava 2 od Carinskata tarifa. dano~niot obvrznik da prika`e vo negovata evidencija kako se raspredeluva nadomestokot vrz povlastenite i nepovlastenite stoki soodvetno na nivnata vrednost. povlastenata dano~na stapka ne se primenuva vrz site stoki od soodvetnata glava. igra~ka so slatki. po{tarina. od glava 15 od Carinskata tarifa).. prevozot ili ispra}aweto (tro{oci na dostava.

(3) Dano~niot dolg nastanuva: 1. Dano~niot obvrznik gi zavr{uva rabotite na monta`a i vgraduvawe vo tekot na juli 01 godina. k a j p r o m e t n a d o b r a . 65/99. Primer 2: Dano~niot obvrznik prevezuva ili ispra}a stoka do svojot primatel vo maj 01 godina. a ne so prenos na pravoto na sopstvenost (vidi poglavje 6 stav 2 od DDVU). vo momentot na zapo~nuvawe na prevozot ili ispra}aweto. isto kako {to e toa slu~aj i so momentot na izdavawe na fakturata ili na priem na nadomestokot. kako i  ­  promet preku avtomati (~len 31 stav 5 od ZDDV). 2. Prometot se smeta za izvr{en so samoto predavawe na dobroto. Kon ~len 31 od ZDDV Poglavje 75 Moment na nastanuvawe na dano~niot dolg kaj promet na dobra i uslugi Op{to (1) Momentot na nastanuvawe na dano~niot dolg za prometot na dobra i za uslugi e reguliran vo ~len 31 stav 1 do 5 od ZDDV. prijavuva i pla}a danokot (~len 39. Prometot se smeta za izvr{en vo juli 01 godina. vo momentot na izvr{uvawe na isporakata (nastanuvawe na danokot vo momentot na prenos na pravoto na raspolagawe). Ovoj moment. R zapo~nuva so . Danokot za prometot na dobroto nastanuva vo april 01 godina. Primer 1: Dano~niot obvrznik D mu prodava vo april 01 godina na kupuva~ odredena stoka so pla}awe na rati. Prometot se smeta za izvr{en so zapo~nuvaweto na prevozot ili ispra}aweto na dobroto vo maj 01 godina. vo natamo{niot tekst: DDVO).  ­  periodi~en ili kontinuiran promet koj predviduva sukcesivni pla}awa. vo slu~ai na monta`a ili vgraduvawe na predmetot na isporakata. me|u drugoto.77 - dobrata i uslugite koi podle`at na povlastenata stapka na danokot na dodadena vrednost ("Slu`ben vesnik na RM" br. Istoto va`i soodvetno i za delumni prometi. Moment na izvr{uvawe na prometot (2) Dano~niot dolg nastanuva na~elno vo momentot vo koj se vr{i prometot. Prodava~ot go zadr`uva pravoto na sopstvenost do celosna isplata na kupoproda`nata cena vo dekemvri 01 godina. Momentot na sklu~uvawe ili postignuvawe dogovor ne e biten. Primer 4: Dano~niot obvrznik R raboti kako revizor. Dano~niot obvrznik gi prevezuva ili gi ispra}a ma{inskite delovi do klientot vo juni 01 godina. Primer 3: Klient nara~uva ma{ina so uslovot "monta`a i vgraduvawe" utvrden vo nara~kata. e merodaven za utvrduvawe na periodot za koj dano~niot obvrznik go presmetuva. vo slu~aj na prevoz ili ispra}awe na predmetot na isporakata. pa natamu od ZDDV). Toj dobiva nalog za proverka i revizija na zavr{na godi{na presmetka za 01 godina. Stokata pristignuva kaj primatelot na dobroto duri vo tekot na juni 01 godina. vo momentot na zavr{uvawe so rabotite na monta`a ili vgraduvawe (~len 31 stav 1 to~ka 1 od ZDDV). Isklu~oci va`at za:  ­  pla}awa pred izvr{uvawe na prometot. vo momentot na celosno izvr{uvawe na uslugata (~len 31 stav 1 to~ka 2 od ZDDV). k a j v r { e w e u s l u g i ..

za soodvetniot period za sekoj od slu~aite (~len 31 stav 3 od ZDDV). Danokot za avansnoto pla}awe nastanuva vo april 01 godina.000 denari vo april 01 godina za usluga koja toj ja izvr{uva vo maj 01 godina.000 denari go dobiva vo juni 01 godina. toj izgradil po sistemot na klu~ na raka i po nalog na treto lice industriska hala za proizvodstvo na grade`ni materijali.000 denari. Primer 2: Dano~niot obvrznik G e grade`en pretpriema~. Poglavje 76 Nastanuvawe na dano~niot dolg kaj pla}awa pred izvr{uvawe na prometot (1) Dano~niot dolg kaj pla}awa pred izvr{uvawe na prometot nastanuva vo visina na danokot za iznosot koj bil primen vo momentot na pla}aweto (avansno pla}awe) (~len 31 stav 2 od ZDDV). Vrz osnova na utvrdenata fakti~ka potro{uva~ka. vo momentot na priem na pla}aweto.000 denari nastanuva vo soodvetniot mesec na naplata na iznosot (nastanuvawe na danokot vo momentot na priem na avansnoto pla}awe). 5. Danokot za ostatokot od honorarot za izvr{enata usluga nastanuva vo maj 01 godina. Vo istata faktura se istaknuva pobaruvawe i za oktomvri 01 godina vo visina na noviot pau{al od 2.000 denari (kone~na faktura) i so koja se pobaruva ostatokot od 3. pretprijatieto mu izdava na potro{uva~ot vo oktomvri 01 godina natamo{na faktura so koja kone~no se presmetuva periodot na ot~ituvawe juli. na denot na priem na pla}aweto. Vo maj 01 godina se dogovara primopredavawe na gotoviot objekt. Prometot se smeta za izvr{en vo oktomvri 02 godina so kone~nata izgradba na objektot. septemvri 01 godina vo iznos od 6.78 - revizorskite raboti vo mart 02 godina i gi zavr{uva istite so dostavuvawe na revizorskiot izve{taj do svojot klient vo april 02 godina. k a j p e r i o d i ~ e n i l i k o n t i n u i r a n p r o m e t k o j p r e d v i d u v a s u k c e s i v n i p l a } a w a . gas i greewe.000 denari. koga na potro{uva~ot mu se izdava. pobaruvaj}i avans od 1. i kone~na faktura za iznosot za periodot na ot~ituvawe juli. Daden e periodi~en promet za periodot na ot~ituvawe juli. dokolku ovoj moment nastapil poprvo. k a j p r i e m n a p l a } a w e p r e d i z v r { u v a w e n a p r o m e t o t. Primer 5: "Vodovod" ispora~uva sprema klient voda za periodot na ot~ituvawe juli. kako i vr{eweto telekomunikaciski uslugi koi se presmetuvaat periodi~no po potro{uva~kata ili koristeweto na uslugata.000 denari mese~no. Danokot za mese~nite avansi od 1. k a j d e l u m e n p r o m e t ( d e l o d o d r e d e n p r o m e t n a d o b ra i l i u s l u g i ). Dano~niot dolg nastanuva za mese~nite avansni pla}awa u{te vo . 4. isporakata na voda. Uslugata na revizorot se smeta za izvr{ena so dostavuvaweto na izve{tajot vo april 02 godina. Ostatokot od honorarot vo visina od 15. avgust i septemvri 01 godina.. Pretprijatieto mu dostavuva za sekoj od ovie meseci po edna faktura. na denot na izdavawe na fakturata ili. Periodi~en ili kontinuiran promet e. Vo oktomvri 02 godina. presmetka i pla}awe na izgradbata na industriskata hala. avgust i septemvri 01 godina. kako i pla}awe mese~ni avansni pla}awa soglasno so napredokot na izgradbata. vidi poglavje 76 od DDVU). zaedno vo fakturata za avansot za oktomvri. struja. avgust i spetemvri 01 godina (nastanuvawe na danokot vo momentot na izdavawe na faktura). na primer. 3. na denot na izvr{uvawe na delumniot promet (vidi poglavje 77 od DDVU). Primer 1: Dano~en obvrznik dobiva avansno pla}awe od 10. avgust. vo visina na danokot za primeniot iznos (~len 31 stav 2 od ZDDV. Danokot za razlikata nastanuva vo oktomvri 01 godina.

Bankata . (5) Pla}awata doveduvaat do nastanuvawe na danokot. Ako za odreden promet se prima kako pla}awe menica. . Dano~niot dolg za ostatokot od iznosot nastanuva vo oktomvri 02 godina. tuku momentot vo koj se izvr{uva soodvetniot del od prometot (~len 31 stav 4 od ZDDV). dokolku istite se vr{at za odreden promet. vo visina na ekonomskata vrednost na pobaruvawata pri nivnoto otstapuvawe. Vo slu~ai na doznaka na bankovna smetka. Poglavje 77 Nastanuvawe na dano~niot dolg kaj prometot vo delovi (delumen promet) Moment na izvr{uvawe na delumen promet (1) Ako namesto celokupniot promet se vr{at delumni prometi. za nastanuvaweto na dano~niot dolg kaj poedine~nite delumni prometi ne e biten momentot na izvr{uvawe na celokupniot promet. vo toj slu~aj se vr{i proverka na pra{aweto dali pla}aweto mo`e da se smeta za pozajmica. ne se odano~uvaat. nadomestokot se smeta za primen na denot na efektuirawe ili. za koj e verojatno deka }e potpadne pod odredbite za osloboduvawe na istiot od danok. za koj istite bile izvr{eni. Ako pri priemot na pla}aweto ne postoi konkreten dogovor ili spogodba za vr{ewe promet. ^ekovniot iznos ne se smeta za primen so samata naplata na ~ekot. Ako odredeno pla}awe se odnesuva na pove}e prometi na dobra ili uslugi. osven od pla}awa vo gotovo. (4) Pla}awata mo`at da se sostojat. Moment na izvr{uvawe na pla}aweto (2) Pla}aweto nastanuva vo momentot na priem na nadomestokot ili delumniot nadomestok. vidi poglavje 83 stavovi 3 i 4 od DDVU.izdava~ na ~ekot e dol`na istiot da go isplati ili odobri so negovo prezentirawe. pla}awata se zasmetuvaat kon soodvetniot del od prometot. Vo slu~aj na dogovorena momentalna prezentacija na ~ekot. pla}aweto. Vo slu~aj na dolguvawe na odreden promet vo delovi (vidi poglavje 77 od DDVU). vo vrska so pravoto na odbivka na prethodni danoci nastanati za avansnite pla}awata. za moment na priem na iznosot na~elno se smeta datata na priem na dozna~eniot iznos na bankovnata smetka. (3) Otstapuvaweto pobaruvawa doveduva do prihod vo momentot na otstapuvaweto. kako i prometot. (7) Vo vrska so izdavaweto fakturi vo slu~ai na pla}awa pred izvr{uvawe na prometot (avansni pla}awa). vo slu~aj na trasirawe na menicata. za istata ne smeat da bidat istaknati gra|ansko-pravni prigovori. Uslovi za postoewe na delumen promet (2) Delumen promet postoi koga istiot pretstavuva ekonomski razgrani~en del od odreden edinstven promet koj e dogovoren. tuku vo momentot na priem na istiot. Pritoa. vidi poglavje 117 od DDVU. (6) Vo slu~aj na priem na pla}awe za odreden promet. Nasproti toa.79 - momentot na nivno pla}awe. i od promet na dobra ili uslugi koi se davaat ili izvr{uvaat kako nadomestok ili delumen nadomestok vo ramkite na ekonomskata razmena ili vo ramkite na drugi vidovi promet sli~ni na razmenata. vidi poglavje 35 od DDVU. pla}aweto se odano~uva dokolku vo momentot na negoviot priem se u{te ne mo`e da se predvidi dali }e bidat ispolneti uslovite za primena na dano~noto osloboduvawe za prometot. na denot na odobruvawe na trasiraweto. Prebivaweto se izedna~uva so poimot na pla}awe izvr{eno vo momentot na davaweto izjava za prebivawe. za istoto se vr{i soodvetna podelba.. (8) Vo vrska so konverzijata na iznosi od stranska vo doma{na valuta. merodaven e denot na koj se izvr{uva soodvetniot del od prometot. i koj se izvr{uva i se presmetuva vo delovi (~len 31 stav 4 od ZDDV).

me|utoa ne e dogovoreno pla}awe avansi soglasno so napreduvaweto na izgradbata. Ako za odredeni delovi od prometot najprvin ne bile posebno dogovoreni delumni nadomestoci. kako i oddelno presmetan i platen kako del od edinstveniot promet. istiot }e go dolguva danokot za odreden promet na dobra ili za odredena usluga izvr{eni od dano~en obvrznik koj nema vo Republika Makedonija nitu sedi{te. da bide izvr{eno primopredavawe. delot od prometot mora da e presmetan oddelno. deka za odredenite delovi od prometot }e se presmetuvaat i pla}aat soodvetni delumni nadomestoci. Prviot kat se primopredava vo april 01 godina. koj mo`e ekonomski da se razgrani~i. 3. materijalnite tro{oci odvoeno se iska`ani.80 - Delumniot promet se priznava kako takov samo ako se ispolneti slednite ~etiri uslovi: 1. Dano~niot obvrznik gi ispra}a materijalite do utvrdenoto mesto i gi izveduva na istoto soodvetnite raboti. Istiot se dolguva. Sekoj kat od objektot e oddelno dogovoren i predaden. istiot mora da e izvr{en ili da prestanalo negovoto izvr{uvawe. dogovornite strani da dogovorile. mora da se izvr{i soodvetna izmena na dogovorot pred zavr{uvawe na izvr{uvaweto na prometot. Primer 2: Dano~niot obvrznik G e grade`en pretpriema~. Ako delot pretstavuva usluga. Toj gradi deloven objekt kako pove}ekatnica po nalog na treto lice. nitu podru`nica (~len 32 to~ka 4 od ZDDV). dodeka za izgradbata na posledniot kat danokot nastanuva vo maj 02 godina. 4. izvr{uva i presmetuva vo delovi. za delot od prometot mora. oddelna presmetka i oddelno pla}awe na sekoj poedine~en kat od objektot. Danokot nastanuva na krajot od sekoj mesec. Prometot (davawe pod zakup) e ekonomski delliv. posledniot kat vo maj 02 godina. na pr. Dano~niot obvrznik vr{i isporaka na delo (vidi poglavje 11 od DDVU) koja e ekonomski delliva. Dano~niot dolg za poedine~nite delovi od edinstveniot promet nastanuva na denot na soodvetnoto primopredavawe.. Primer 3: Dano~niot obvrznik D dobiva nalog da izvr{i postavuvawe na parket vo stan. (2) Dano~ni obvrznici vo smisla na ~len 9 od ZDDV (vidi poglavje 18 od DDVU) i javno-pravni tela vo smisla na ~len 10 stav 1 od ZDDV (vidi poglavje 19 od . da se raboti za del od odreden promet na dobra ili od odredena usluga. Isporakata na deloto pretstavuva eden edinstven promet koj ne mo`e da se podeli na isporaka na materijal i na izvr{uvawe odredena usluga. Pritoa e dogovoreno oddelno primopredavawe. Primer 1: Vo ramkite na odreden dogovor za zakup e dogovoreno mese~no pla}awe na kirijata. dokolku e istiot del od odreden promet na dobra. Vo potvrdata za priem na nara~kata na deloto. dano~niot dolg za izgradbata na prizemjeto nastanuva vo april 01 godina. Kon ~len 32 od ZDDV Poglavje 78 Dano~en dolg na primatelot na ispolnuvaweto vo slu~ai na vlezni ispolnuvawa od stranstvo Prenos na dano~niot dolg vrz primatelot na ispolnuvaweto (1) Dokolku primatelot na dobroto ili korisnikot na uslugata e dano~en obvrznik ili javno-pravno telo vo smisla na ~len 10 stav 1 od ZDDV. Vo ovie slu~ai. dano~niot dolg se prenesuva od vr{itelot na prometot na primatelot na ispolnuvaweto. 2. Predmet na deloto koe treba da go ispora~a pretpriema~ot e isporaka na gotov parket (vidi poglavje 11 stav 1 od DDVU).

isto taka. iznajmuva~ot ne e dano~en dol`nik. Dano~ni obvrznici bez sedi{te ili podru`nica vo M a k e d o n i ja (4) Prometot mora da e izvr{en od dano~en obvrznik koj nema nitu sedi{te. prijavuvawe i pla}awe na danokot. Vo slu~aj na zadocneto pla}awe na danokot. . kaj kogo primatelot na ispolnuvaweto e registriran kako dano~en obvrznik. licata navedeni vo re~enica 1 od ovoj stav se obvrzuvaat na pla}awe kamati (~len 32 to~ka 4 re~enica 2 od ZDDV). merodaven e momentot vo koj se izvr{uva prometot. ovaa faktura }e se priznae. Za celi na odbivka na prethodniot danok.. Ova uverenie prestanuva da va`i po istek na edna godina od datata na izdavawe na uverenieto. ne pretstavuva dovolna karakteristika za toa. prijavuvawe i pla}awe na danokot samo ako dano~niot obvrznik-vr{itel na prometot poseduva uverenie izdadeno od nalde`niot dano~en organ. nitu podru`nica vo Republika Makedonija i koj so toa ne e rezident vo zemjata (vo vrska so toa. Presmetuvawe na danok pri izdavawe faktura bez posebno iska`uvawe na DDV (6) Ako dano~niot obvrznik-rezident vo stranstvo mu izdade faktura na primatelot na ispolnuvaweto soglasno so ~len 20 stav 3 od DDVP bez posebno iska`an danok. se smetaat za rezidenti vo zemjata. deka dano~niot obvrznik e registriran vo zemjata spored ~len 51 od ZDDV.81 - DDVU) kako primateli na dobroto ili korisnici na uslugata. za faktura vo smisla na ~len 34 stav 1 to~ka 2 od ZDDV. Prometot go prijavuva iznajmuva~ot vo ramkite na op{tata postapka na odano~uvawe. (3) Danokot na dodadena vrednost se prijavuva i pla}a kaj dano~niot organ. {to podatocite vo vrska so dano~niot obvrznik davaat povod za somnevawe vo nivnata verodostojnost. Sporni slu~ai na rezidentnost na dano~niot ik obvrzn (5) Za primatelot na ispolnuvaweto mo`e spored okolnostite na konkretniot slu~aj da postoi neizvesnost za toa. prijavat i platat danokot kaj dano~niot organ koj nastanal za prometot izvr{en sprema niv od stranskiot dano~en obvrznik. Faktot. no so uka`uvawe na svojstvoto na dano~en dol`nik. Vo pogled na rezidentnosta. vidi poglavje 24 stavovi 3 i 5 od DDVU). na ~ija teritorija se nao|a nivnoto sedi{te. Obvrskata gi opfa}a kako prometite izvr{eni za celi na stopanskata dejnost. Vo toj slu~aj. Ovie obvrski postojat kako za primateli na ispolnuvawa-rezidenti vo zemjata. deka liceto e rezident vo zemjata. da go presmetaat. taka i prometite za ostanatite oblasti na deluvawe na primatelot na ispolnuvaweto. od koe proizleguva. dali dano~niot obvrznik-vr{itel na prometot e rezident vo zemjata vo momentot na izvr{uvawe na prometot. Dano~nite obvrznici koi ne se registrirani spored ~len 51 od ZDDV. Za samoto iznajmuvawe. Za dano~nite obvrznici koi ne se registrirani i za javno-pravni tela vo smisla na ~len 10 od ZDDV. deka liceto ima sedi{te ili podru`nica vo Makedonija i deka so toa e rezident vo zemjata. se dol`ni. na primer zatoa {to pra{aweto za lokacijata e nejasno od fakti~ka ili od pravna gledna to~ka ili zaradi toa. Dano~ni obvrznici koi poseduvaat zemji{te vo Makedonija i koi istoto go iznajmuvaat so presmetuvawe na danok na dodadena vrednost. namesto dano~niot obvrznik-rezident vo stranstvo. primatelot na ispolnuvaweto nema da bide zadol`en da izvr{i presmetuvawe. deka iznosot platen sprema dano~niot obvrznik-vr{itel na prometot pretstavuva nadomestok vo smisla na ~len 16 stav 1 od ZDDV vo koj ne e sodr`an danok na dodadena vrednost. koj iznos na danok go dolguva spored ~len 32 to~ka 4 od ZDDV i ako go plati danokot (~len 6 od DDVP). taka i za primateli na ispolnuvawarezidenti vo stranstvo. dokolku dano~niot obvrznik-primatel na ispolnuvaweto stavi zabele{ka na fakturata vo vrska so toa. se dol`ni kako primateli na ispolnuvawa da izvr{at presmetka. za celi na presmetuvaweto na danokot }e se pojde od toa. nadle`en e dano~niot organ. sam po sebe.

- 82 -

Primer: Konsultantskata firma A-rezident vo Germanija mu izdava faktura na dano~niot obvrznik B-rezident vo Skopje za izvr{eni konsultantski uslugi vo iznos od 33.000 denari. A ne iska`uva danok vo fakturata. Uslovite za izdavawe neto-faktura spored ~len 20 stav 3 od DDVP se ispolneti. B e dol`en da go presmeta danokot dolguvan od nego, da go prijavi i da go plati istiot kaj dano~niot organ nadle`en za nego. (7) Primatelot na ispolnuvaweto e dol`en da go presmetuva danokot spored dano~nata stapka koja va`i za soodvetniot promet spored ~len 28 do 30 od ZDDV. Pri toa sekoga{ se primenuva dano~nata stapka koja va`i vo momentot na izvr{uvawe na prometot. Presmetuvawe na danok vo slu~aj na izdavawe faktu ra so posebno iska`an DDV (8) Duri i vo slu~ai, vo koi dano~niot obvrznik-rezident vo stranstvo mu izdava na primatelot na ispolnuvaweto faktura sprotivno na ~len 20 stav 3 od DDVP, vo koja pokraj nadomestokot e oddelno iska`an i danokot, primatelot na ispolnuvaweto ostanuva dano~en dol`nik. Danokot se presmetuva od brutonadomestokot (vidi poglavje 70 stav 4 od DDVU). Vo ovoj slu~aj, dano~niot obvrznik-rezident vo stranstvo go iska`al neovlasteno danokot. Zaradi toa, toj go dolguva danokot spored ~len 55 stav 2 od ZDDV. Sepak, toj mo`e da izvr{i ispravka na fakturata spored ~len 55 stav 3 od ZDDV. Vo ovoj slu~aj, danokot koj go dolguva primatelot na ispolnuvaweto se presmetuva vrz osnova na utvrdeniot nadomestok (vidi stav 6 od ova poglavje). Kon ~len 33 i ~len 34 od ZDDV Poglavje 79 Op{ti uslovi za odbivka na prethodni danoci i krug na lica ovlasteni za odbivka (1) Prethoden danok pretstavuva danokot na dodadena vrednost, 1. koj e oddelno iska`an vo fakturata za prometot, koj bil izvr{en sprema dano~niot obvrznik od strana na drug dano~en obvrznik; 2. koj e oddelno iska`an vo fakturata za avansnoto pla}awe koe go izvr{il dano~niot obvrznik za promet, koj se u{te ne e izvr{en sprema nego; 3. koj e platen za uvozot na dobra i koj e oddelno iska`an vo carinskata deklaracija. (2) Pravo na odbivka na prethodniot danok imaat samo dano~nite obvrznici vo smisla na ~len 9 i ~len 10 stav 2 od ZDDV vo ramkite na nivnata stopanska dejnost (vidi gi poglavjata 18 i 19 od DDVU). Dano~niot obvrznik mo`e da izvr{i odbivka na slednite prethodni danoci: 1. Danok iska`an vo fakturata za promet na dobra i za uslugi koi bile izvr{eni sprema nego posle 31 mart 2000 godina; 2. Danok za uvoz na dobra koi bile uvezeni posle 31 mart 2000 godina. (3) Pravo na odbivka na prethodniot danok ima dano~niot obvrznik koj e primatel na dobroto ili korisnik na uslugata. Prometot se vr{i na~elno sprema liceto koe spored dogovorniot odnos, koj pretstavuva osnova za prometot, e ovlasteno ili obvrzano za priem na istiot. Ottuka, primatel na dobroto ili korisnik na uslugata na~elno e nara~atelot na prometot. Ako, sprotivno na dogovorniot odnos, prometot se vr{i na~elno sprema treto lice, primatel na prometot mo`e da bide tretoto lice. (4) Dano~ni obvrznici koi se obvrzani za registracija spored ~len 51 stav 1 od ZDDV, no koi, sprotivno na obvrskata ne se registrirale, se dol`ni da go platat zakonski dolguvaniot danok na dodadena vrednost, no istovremeno imaat pravo na odbivka na prethodni danoci.

- 83 -

(5) Dano~ni obvrznici rezidentni vo stranstvo imaat, isto taka, na~elno pravo na odbivka na prethodni danoci, duri i vo slu~ai koga licata ne vr{at promet vo zemjata. Sepak, prethodniot danok im se vra}a pod uslovite vo ~len 46 od ZDDV i ~len 11 od DDVP vo ramkite na posebna postapka predvidena za taa cel (vidi poglavje 106 od DDVU). (6) Malite pretpriema~i vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV nemaat pravo na odbivka na prethodnite danoci, t.e. se raboti za dano~ni obvrznici koi ne se obvrzani za registracija za danokot na dodadena vrednost i koi ne se registrirale dobrovolno (~len 51 stavovi 1 i 4 od ZDDV). (7) Liceto, koe vr{i promet sprema dano~en obvrznik koj ima pravo na odbivka, mora, isto taka, da bide dano~en obvrznik (~len 33 stav 2 to~ka 1 od ZDDV). Bidej}i odbivkata na prethodniot danok bara postoewe na faktura vo smisla na ~len 53 od zakonot (~len 34 stav 1 to~ka 2 od ZDDV) i bidej}i vo dadenata faktura se naveduva dano~niot broj na dano~niot obvrznik-ispolnuva~ (~len 51 stav 10 to~ka 2 od ZDDV), dano~niot obvrznik-ispolnuva~ mora da e registriran za celi na danokot na dodadena vrednost. Ako ovoj uslov ne e ispolnet zaradi toa {to vr{itelot na prometot ne e registriran dano~en obvrznik ili e, na primer, privatno lice, primatelot na ispolnuvaweto ne mo`e da izvr{i odbivka na prethodniot danok. (8) Iznosite na prethodni danoci mo`at da se odbijat samo vo slu~aite koga istite se dolguvaat spored Zakonot za danok na dodadena vrednost. Dano~ni obvrznici koi se optovareni so stranski prethodni danoci mo`at da baraat vra}awe na ovie iznosi samo kaj dr`avata koja go napla}a danokot. Poglavje 80 Vlezni ispolnuvawa za celi na stopanskata dejnost (1) Dano~niot obvrznik mo`e da go koristi pravoto na odbivka na prethodni danoci samo dokolku gi koristi nabavenite ili uvezenite dobra ili primenite uslugi (vo natamo{niot tekst: vlezni ispolnuvawa) za celi na negovata stopanska dejnost (~len 34 stav 1 to~ka 1 od ZDDV). [to se podrazbira pod stopanska dejnost, proizleguva od ~len 9 stav 2 od ZDDV (vo vrska so toa, vidi poglavje 18 stavovi 9 i 10 od DDVU). Vleznoto ispolnuvawe mora da vleze vo poleto na stopanskata dejnost. Namenata na vleznoto ispolnuvawe mora da e objektivno mo`na za poleto na stopanskata dejnost i istata da e izvr{ena. Vo toj pogled, merodavni se fakti~kite okolnosti koi postoele vo momentot na vleznoto ispolnuvawe. (2) Dozvolena e odbivka i na prethodni danoci koi nastanale pred izvr{uvawe na promet ili po prestanok na vr{eweto na stopanskata dejnost, i vo onoj del, vo koj istite se vo soodvetna povrzanost so navedenata stopanska dejnost. Primer 1: Zanaet~ija, koj porano nastapuval kako vraboteno lice, se odlu~uva da se osamostoi. Na 01.11.01 godina zema pod naem delovni prostorii. Isto taka, vo noemvri 01 godina toj kupuva ma{ini i alati. Vo dekemvri 01 godina dava reklami vo pove}e vesnici. Prvite prometi gi vr{i vo januari 02 godina. Zakupot na prostoriite, kupuvaweto ma{ini i alati i objavuvaweto reklami se povrzani so negovata stopanska dejnost. Ottuka, iznosite na prethodni danoci za ova vlezno ispolnuvawe mo`at da se odbijat, duri i ako liceto zapo~nalo da ostvaruva promet vo podocne`en moment. Primer 2: Zanaet~ija zavr{uva so vr{eweto na svojata stopanska dejnost na 31.05.01 godina. Na 11.07.01 dobiva smetka za struja za potro{uva~kiot period maj 01. Strujata ja nabavil za potrebite na negovata stopanska dejnost. Prethodniot danok iska`an vo smetkata, liceto mo`e da go istakne kako prethoden danok vo presmetkovniot period juli 01 Vo vrska so po~etokot i zavr{uvaweto na stopanskata dejnost, vidi poglavje 18 stav 11 do 13 od DDVU..

- 84 -

(3) Odbivka na prethodni danoci ne e mo`na, dokolku dano~niot obvrznik nabavuva dobro koe go koristi za li~ni celi, a duri podocna istoto se koristi za celi na negovata stopanska dejnost. Primer 3: Registriran dano~en obvrznik izgradil objekt vo 01 godina, koj go koristi celosno za sopstveni stanbeni celi. Od 02 godina, liceto go koristi objektot celosno za celi na negovata stopanska dejnost (na pr. kako deloven prostor). Liceto nema pravo na odbivka na prethodnite danoci koi nastanale pri izgradbata na objektot, bidej}i vleznoto ispolnuvawe ne bilo koristeno za celi na stopanskata dejnost. Isto taka, i vlo`uvaweto na objektot vo 02 godina vo poleto na negovata stopanska dejnost ne go obezbeduva pravoto na odbivka na prethodni danoci i ne doveduva do ispravka na odbivkata na prethodniot danok spored ~len 37 od ZDDV (vidi poglavje 92 od DDVU). (4) Ako dobroto se nabavuva za celi na stopanskata dejnost, no pri prvata upotreba se koristi (slu~ajno) za li~ni celi, vo toj slu~aj }e bidat ispolneti uslovite na vlezno ispolnuvawe za celi na stopanskata dejnost, dokolku dobroto se koristi potoa namenski za vr{ewe na stopanska dejnost. Primer 4: Grade`en pretpriema~ steknuva bager za celi na svojata stopanska dejnost. Toj go koristi bagerot najprvin za izvedba na raboti na zemji{te vo negova li~na sopstvenost, a podocna za celi na negovata stopanska dejnost. Prethodniot danok od nabavkata na bagerot mo`e da se odbie. Bagerot bil nabaven za celi na stopanskata dejnost. Koristeweto za li~ni celi se odano~uva kako usluga vo smisla na ~len 6 stav 3 to~ka 1 od ZDDV. (5) Za da mo`e da se izvr{i odbivka na prethodniot danok, dano~niot obvrznik mora da poseduva faktura koja ja izdal izdava~ot na fakturata vo vo soglasnost so ~len 53 od ZDDV (~len 34 stav 1 to~ka 2 od ZDDV). Isto taka,i fakturi, za koi se odobreni olesnuvawata spored ~len 18 do 19, ~len 20 stav 1 i ~len 22 od DDVP, go obezbeduvaat pravoto na odbivka na prethodni danoci (~len 5 od DDVP). Pravoto na odbivka na prethoden danok mo`e da se koristi i vrz osnova na faktura od dano~en obvrznik-rezident vo stranstvo, pod uslovite od ~len 6 od DDVP. (6) Vo slu~aj na uvoz, pravoto na odbivka na prethodni danoci spored ~len 34 stav 1 to~ka 2 od ZDDV postoi samo ako plateniot danok e oddelno iska`an vo carinskata deklaracija (vo vrska so ova, vidi poglavje 82 od DDVU). Poglavje 81 Vlezni ispolnuvawa za celi na stopanskata dejnost i za drugi celi (1) Ako vleznoto ispolnuvawe se nara~uva kako za celi na stopanskata dejnost, taka i za drugi (na pr. li~ni) celi, obemot na pravoto na odbivka na prethodniot danok }e zavisi od vidot na vleznoto ispolnuvawe. (2) Pri promet na delivi dobra i pri delivi uslugi se vr{i podelba na prethodniot danok na del so pravo i na del bez pravo na odbivka, soglasno so namenata na nara~aniot promet. Primer 1: Dano~en obvrznik koj proizveduva ma{ini, nabavuva 15.000 litri mazut. Od niv, 10.000 litri se vnesuvaat vo rezervoarot na fabri~kata hala. Ostanatite 5.000 litri se vnesuvaat vo rezervoarot na ku}ata na dano~niot obvrznik koja se koristi za stanbeni celi. Dano~niot obvrznik dobiva od trgovecot so mazut faktura so oddelno iska`an danok na dodadena vrednost. Mazutot pretstavuva delivo dobro. Pravoto na odbivka na prethodniot danok mo`e da se realizira za delot od mazutot, koj bil nabaven za celi na stopanskata dejnost (2/3 od sevkupnata koli~ina). (3) Pri steknuvawe nedelivi edinstveni dobra koi se koristat kako za celi na stopanskata dejnost, taka i za drugi celi (me{ovita namena), dano~niot obvrznik ima pravo na opcija. Toj mo`e dobroto da go podredi celosno na poleto na

koi ne se povrzani so stopanskata dejnost na dano~niot obvrznik. Ottuka. koj e sostaven od isporaka na prozorci i nivno vgraduvawe (~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV) i koj e izvr{en so zavr{uvaweto na monta`ata vo Skopje (~len 13 to~ka 3 od ZDDV). Poglavje 82 Odbivka na prethodniot danok pri uvoz (1) Dano~niot obvrznik mo`e danokot na dodadena vrednost za dobra uvezeni vo zemjata (vo natamo{niot tekst: danok na dodadena vrednost pri uvoz) da go odbie kako prethoden danok. a prometot na dobra bil izvr{en sprema nego vo stranstvo. pravo na odbivka na danokot na dodadena vrednost pri uvoz ima D. (4) Ispora~atelot ima pravo na odbivka na danokot na dodadena vrednost pri uvoz samo ako go vnesuva dobroto vo zemjata za sopstveno raspolagawe i duri potoa go ispora~a na primatelot na istoto. Koristeweto na dobroto za drugi celi. (3) Koristewe na dobrata za celi na stopanskata dejnost postoi kaj dano~niot obvrznik koj go ima pravoto na raspolagawe vrz dobroto vo momentot na uvozot. koe se smeta za usluga so nadomestok. carinski zoni. na pr. bez pritoa da mo`ele da raspolagaat so dobroto (na pr. So nabavkata na tovarnoto vozilo. vr{i isporaka i monta`a na prozorci vo novoizgraden objekt na Bankata B od Skopje. trgovski zastapnici) nemaat pravo na odbivka na prethodniot danok.rezident vo Slovenija. koj se vodi vo knigite (~len 33 stav 2 to~ka 3.. D vr{i edinstven promet na dobra.85 - stopansko deluvawe ili negovata namena celosno da ja podredi kon poleto na nestopansko deluvawe (na pr. podreduvaweto na dobroto kon soodvetnata namena dano~niot obvrznik go vr{i so samoto koristewe na pravoto na odbivka. Po pravilo. koj go platil istiot ili koj go prenel uvezenoto dobro preku granica za potrebite na dano~niot obvrznik koj ima pravo na odbivka. dokolku istiot e fakti~ki platen i ako dano~niot obvrznik gi koristi dobrata za celi na negovata stopanska dejnost. Podreduvaweto na dobroto kon poleto na stopansko deluvawe e dozvoleno samo ako dobroto e vo objektivna i prepoznatliva ekonomska vrska so stopanskata dejnost na dano~niot obvrznik i dokolku dadenata nabavka treba da ja unapreduva stopanskata dejnost na istiot. Primer 2: Dano~en obvrznik kupuva tovarno vozilo za celi na negovata stopanska dejnost. carinski skladi{ta). Pri uvoz preku podra~jata navedeni vo ~len 12 od ZDDV (slobodni zoni. Koristeweto na voziloto za li~ni celi. ~len 34 stav 1 od ZDDV). Ne e merodavno pra{aweto koj e dol`nik na danokot na dodadena vrednost pri uvoz (~len 32 to~ka 2 od ZDDV). Pla}aweto na danokot se doka`uva so carinski dokument (carinska deklaracija). Pravoto na raspolagawe vrz uvezenite prozorci preminuva od D na B duri so samoto zavr{uvawe na monta`ata. Prevoznikot P najmen od D gi transportira prozorcite do Skopje i go pla}a danokot na dodadena vrednost pri uvozot. primatelot na dobroto mo`e da go stekne pravoto na odbivka na prethodniot danok. dano~niot obvrznik mo`e celosno da go iskoristi pravoto na odbivka na prethodniot danok. koe go koristi vo mal obem i za li~ni celi. Primer 1: Dano~niot obvrznik D . se smeta za usluga so nadomestok i podle`i na odano~uvawe (~len 6 stav 3 to~ka 1 ZDDV). koga prevozot ili ispra}aweto od strana na ispora~atelot ili primatelot na dobroto zapo~nuva vo stranstvo (~len 13 to~ka 2 od ZDDV). Ako uvezenoto dobro se koristi za vr{ewe promet vo ovie podra~ja. prevoznici. (2) Za dobivawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok bitno e uvezenite dobra da se vneseni vo zemjata (~len 11 od ZDDV). . Licata koi edinstveno u~estvuvale vo uvozot. dobroto }e se smeta za uvezeno duri po negoviot premin vo zemjata (~len 15 to~ka 2 od ZDDV). Nasproti toa. vo odnos na pravoto na odbivka se primenuva stav 10 od ova poglavje. li~ni celi). se odano~uva. {pediteri.

vo koj se ispolneti obata uslova (~len 34 stav 2 od ZDDV). Odbivkata na prethodniot danok mo`e da se izvr{i vo onoj presmetkoven period. Toj ja dobiva fakturata na 02. Pritoa e bez zna~ewe momentot na pla}awe na fakturata. Poglavje 83 Moment na odbivka na prethodniot danok (1) Prethodniot danok mo`e da se odbie otkako dano~niot obvrznik go primil prometot i otkako postoi faktura za ovoj vlezen promet. prevoznik ili trogvski zastapnik).01 godina do 15. . Carinskiot organ e dol`en vedna{ da go izvesti nadle`niot dano~en organ za dopolnitelnoto namaluvawe i vra}aweto na danokot na dodadena vrednost pri uvoz. (9) Prometot za celi na krajna potro{uva~ka vo slobodni zoni. Ispravkata se vr{i vo presmetkovniot period na namaluvaweto i vra}aweto (~len 22 stav 2 od ZDDV). carinski zoni i carinski skladi{ta se odano~uva spored ~len 12 od ZDDV isto kako i prometot vo zemjata (vidi poglavje 21 od DDVU). koe mu se ispora~uva na 29.05. vo koj se ispolneti site zakonski propi{ani uslovi (vidi stav 1 od ova poglavje. Dano~niot obvrznik mo`e da go odbie kako prethoden danok i plateniot danok na dodadena vrednost za uvoz na dobra koi gi koristi za vr{ewe na takviot promet. ~len 34 stav 2 od ZDDV). Primer 1: Dano~en obvrznik kupuva dobro za celi na negovata stopanska dejnost.11.01 godina. (6) Ne e neophodno danokot na dodadena vrednost da go platil samiot dano~en obvrznik. Ako dano~niot obvrznik ne go platil ili go platil delumno prolongiraniot danok na dodadena vrednost pri uvoz do denot na vtasanost na istiot.01 godina i istata ja pla}a na 03. (7) Danokot na dodadena vrednost pri uvoz mo`e da se odbie kako prethoden danok vo presmetkovniot period.06.12. Vo slu~aj na prodol`uvawe na rokot za pla}awe na danokot na dodadena vrednost pri uvoz. (8) Dokolku danokot na dodadena vrednost pri uvoz bil ve}e odbien kako prethoden danok.01 godina. (2) Kaj fakturite izdadeni od dano~en obvrznik-rezident vo stranstvo. se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok vo slu~aite na podocne`no namaluvawe i vra}awe na ovoj danok. danokot se vra}a spored uslovite i postapkata od ~len 46 od ZDDV i ~len 11 od DDVP. carinskiot organ e dol`en vedna{ da go izvesti za toa nadle`niot dano~en organ (~len 10 stav 5 od DDVP). duri i ako dobrata ne se vnesat vo zemjata tuku istite se koristat ili se potro{at vo navedenite podra~ja. {pediter.. prethodniot danok mo`e nezavisno od re~enica 1 da se odbie so podnesuvawe na dano~na prijava za presmetkovniot period vo koj nastanal dano~niot dolg (~len 10 stav 4 od DDVP).04. Vo ovie slu~ai pravoto na odbivka se uslovuva so toa. Danokot mo`e da se odbie kako prethoden danok so podnesuvawe na dano~na prijava za presmetkovniot period noemvri. dano~niot obvrznik da poseduva soodveten carinski dokument ili carinski zaverena zamena za istiot za celi na ostvaruvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok. Dano~niot obvrznik mo`e da go odbie prethodniot danok vo presmetkovniot period maj 01 godina. Primer 2: Rokot za pla}awe na danokot na dodadena vrednost pri uvoz e prodol`en od 27. Toj ima pravo na odbivka na prethodniot danok duri i ako e dol`nik na danokot na dodadena vrednost pri uvoz lice zadol`eno od nego (na pr. primatelot na ispolnuvaweto mo`e zaradi poednostavuvawe da go iskoristi pravoto na odbivka na prethoden danok u{te vo presmetkovniot period vo koj go prijavuva danokot na dodadena vrednost dolguvan spored ~len 32 to~ka 4 od ZDDV (~len 6 stav 2 od DDVP).01 godina i e platen najdocna do datata na prodol`uvawe.86 - (5) Koga dano~niot obvrznik-rezident vo stranstvo ima pravo na odbivka na prethodniot danok.

.01 godina vr{i avansno pla}awe vo visina od 238.07. dali pla}aweto izvr{eno pred realizacija na nara~aniot promet go opfa}a celokupniot nadomestok ili samo del od nego.01 godina dobiva uredna faktura za avansnoto pla}awe so oddelno iska`an DDV vo visina od 38. prometot osloboden od danok spored ~len 24 od ZDDV ne go isklu~uva pravoto na odbivka.01 godina.000 denari + 76. liceto mo`e da go koristi pravoto na odbivka na prethodniot danok dokolku mu bila izdadena faktura koja gi ispolnuva uslovite od ~len 53 od ZDDV i ~len 18 do 22 od DDVP. Primer 2: Dano~en obvrznik nara~uva ma{ina na 10. Uslovite za odbivka na prethodniot danok se ispolneti vo presmetkovniot period mart 01 godina.000 denari danok na dodadena vrednost. Pritoa e bez zna~ewe momentot na pla}aweto na ostanatiot iznos. Ostanatiot prethoden danok vo visina od 19.01.01 godina dano~niot obvrznik vr{i avansno pla}awe vo visina od 357. (4) Pra{aweto.000 denari. .02. Kon ~len 35 ZDDV Poglavje 84 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka kaj promet osloboden od danok i kaj promet vo stranstvo Isklu~uvawe na pravoto na odbivka kaj promet osloboden od danok (1) Pravoto na odbivka na prethodniot danok e isklu~eno za site vlezni ispolnuvawa koi dano~niot obvrznik gi koristi za vr{ewe na promet osloboden od danok spored ~len 23 od ZDDV (~len 35 to~ka 1 alineja a) od ZDDV).05. Primatelot na ispolnuvaweto mo`e da go odbie samo danokot na dodadena vrednost sodr`an vo zavr{nata faktura koj otpa|a na ostanatiot iznos za pla}awe (vidi isto poglavje 117 stav 3 od DDVU). Na 05. Dano~niot obvrznik go pla}a ostatokot na 02. iska`aniot danok na dodadena vrednost se deli na poedine~nite delumni iznosi. odbivkata na prethodniot danok se revidira so retroaktivno dejstvo. Nasproti toa. nema nikakvo zna~ewe.01 godina. Revidiraweto na odbivkata na prethodniot danok se vr{i nezavisno od toa.01 godina toj dobiva faktura na iznos od 400. (5) Dokolku bilo izvr{eno avansno pla}awe.01 godina.02.01. Ma{inata se ispora~uva na 10. Dano~niot obvrznik mo`e da go odbie kako prethoden danok iznosot na danok na dodadena vrednost sodr`an vo pla}aweto vo visina od 57. odbivkata na prethodniot danok mo`e da se izvr{i za presmetkovniot period vo koj }e bidat ispolneti dvata uslova (~len 34 stav 2 od ZDDV). a sepak ne e izvr{en promet sprema dano~niot obvrznik. a vo vrska so momentot na ispravka na odbivkata na prethodniot danok vo slu~ai na dopolnitelno namaluvawe ili vra}awe na danokot na dodadena vrednost pri uvoz (~len 22 stav 2 od ZDDV) vidi poglavje 82 stav 8 od DDVU. Ako oddelno iska`aniot danok na dodadena vrednost e povisok od danokot na dodadena vrednost koj otpa|a na pla}aweto pred realizacija na prometot.000 denari. Na 15.01 godina.87 - (3) Ako dano~niot obvrznik izvr{i pla}awe pred priem na prometot. Na 20. vo toj slu~aj mo`e da se odbie samo iznosot na danokot koj e sodr`an vo izvr{enoto avansno pla}awe.000 denari mo`e da se odbie vo presmetkovniot period maj 01 godina. Dokolku dano~niot obvrznik vr{i avansni pla}awa vo delumni iznosi. se uka`uva na poglavje 36 od DDVU. (6) Vo vrska so momentot na ispravka na odbivkata na prethodniot danok vo slu~ai na promena na dano~nata osnova (~len 22 stav 1 od ZDDV).000 denari. Primer 3: Dano~en obvrznik nara~al ma{ina na 10. Uslovite za odbivka na prethodniot danok se ispolneti vo presmetkovniot period fevruari 01 godina. Na 04.03.01.000 denari. Ako ovie uslovi ne se istovremeno ispolneti. dali avansnoto pla}awe bilo vrateno.

Merodavna e sekoga{ fakti~kata. no istite gi koristi fakti~ki za izvr{uvawe promet koj go isklu~uva pravoto na odbivka. vo toj slu~aj se revidira izvr{enata odbivka na prethodniot danok. Toj nema pravo da gi odbie prethodnite danoci koi nastanale pri izgradbata na objektot. (4) Isklu~uvaweto na pravoto na odbivka na prethodniot danok nastapuva i vo slu~ai koga merodavniot promet bil izvr{en vo podocne`en presmetkoven period. koga dano~niot obvrznik gi koristi vleznite ispolnuvawa za vr{ewe promet vo stranstvo. dali spored pravoto na danokot na dodadena vrednost vo dr`avata na izvr{uvawe na prometot merodavniot promet e odano~iv ili e osloboden od danok so pravo na odbivka na prethodni danoci. za koj e isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok(~len 23 to~ka 2 od ZDDV). Ova ne va`i za promet vo stranstvo. Isklu~uvaweto na pravoto se ocenuva edinstveno spored makedonskoto pravo na danokot na dodadena vrednost. nasproti prvobitnata namera. Izgradbata na objektot zavr{uva na 20. tuku i za prethodni danoci koi se vo posredna ekonomska vrska so vakvite vidovi na promet. toj go izdava objektot na 01.88 - (2) Pravoto na odbivka se isklu~uva ne samo za prethodni danoci. ako istiot bi se izvr{uval vo zemjata (~len 35 to~ka 1 alineja b) od ZDDV). Pravoto na odbivka otpa|a nezavisno od toa. Primer 3: Dano~en obvrznik gradi objekt koj ima namera da go iznajmuva za kancelariski celi. Dano~niot obvrznik vr{i. koj spored ~len 23 od ZDDV bi bil osloboden od danok. Liceto nema pravo da izvr{i odbivka na prethodniot danok koj nastanal za izgradbata na objektot. dokolku istiot bi se izvr{uval vo zemjata. fakti~ki. Delot od transportot koj e vo stranstvo ne podle`i na odano~uvawe so makedonski DDV.03 godina na privatni lica za stanbeni celi. Otkako ne nao|a zakupci za taa cel. odbivkata se revidira. Dokolku po iskoristuvaweto na pravoto na odbivka na prethodniot danok se utvrdi deka. taa ne mo`e da go odbie prethodniot danok dokolku reklamnite sredstva se podreduvaat kon prometot osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 5 od ZDDV. Primer 2: Dano~en obvrznik gradi objekt. kaj koi postoi neposredna ekonomska povrzanost so promet koj go isklu~uva pravoto na odbivka. Delot od transportot koj e vo zemjata (~len 14 stav 2 to~ka 1 od ZDDV) e osloboden od danok kako me|unaroden prevoz na lica spored ~len 23 to~ka 19 od ZDDV (vidi poglavje 55 od DDVU). Isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodni d a noci pri promet vo stranstvo (5) Pravoto na odbivka na prethodni danoci na~elno ne e isklu~eno. vleznoto ispolnuvawe ne se koristi za promet koj obezbeduva pravo na odbivka.. koj ima namera da go iznajmuva za kancelariski celi. . Dokolku bila ve}e izvr{ena odbivka na prethodni danoci koi nastanale pri izgradbata. promet osloboden od danok koj go isklu~uva pravoto na odbivka (~len 23 to~ka 2 od ZDDV). Otkako ne nao|a zakupci za taa cel. No. toj go izdava objektot na privatni lica za stanbeni celi. (3) Ako dano~niot obvrznik predvidel vleznite ispolnuvawa nabaveni za celi na negovata stopanska dejnost da gi koristi za vr{ewe promet koj obezbeduva pravo na odbivka.02 godina.06.11. Dano~niot obvrznik vr{i fakti~ki promet osloboden od danok. toj bi bil osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 19 od ZDDV. a ne predvidenata namena. Primer 1: Koga odredena banka }e nabavi reklamni artikli. Primer 4: Prevoznikot na patnici P so sedi{te vo Skopje vr{i so svojot avtobus prevoz na patnici od Skopje preku Bugarija do Turcija. vo toj slu~aj ne postoi pravo na odbivka na prethodniot danok.

se avtomobili koi po konstrukcijata. se doka`uva vo koja kategorija spa|a voziloto. goriva. e isklu~eno pravoto na odbivka. kako i za uslugi povrzani so koristeweto na navedenite prevozni sredstva (na pr. nadomestoci za iznajmuvawe gara`i). pokraj sedi{teto na voza~ot. osobeno za nabavka na rezervni delovi (na pr. dali odredeno prevozno sredstvo se koristi isklu~ivo za celi navedeni vo ~len 35 to~ka 2 re~enica 2 od ZDDV. iznajmuvaweto ili uvozot na prevoznite sredstva navedeni vo ~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV.2." no samo onie od kategorija M1. proizvodstvoto. tro{oci za odr`uvawe ili popravka. odr`uvawe ili popravka). koi P gi koristi za vr{ewe na ovoj me|unaroden prevoz na lica. ne se poa|a od celokupniot period na koristewe na voziloto. (2) Kon kategorijata na vozila za prevoz na patnici koi. Od pri~ini na poednostavuvawe. gorivo i potro{en materijal (na pr. Dano~niot obvrznik za ovie vozila ima pravo na odbivka na predhodniot danok dokolku gi ispolni uslovite za toa. (3) Pravoto na odbivka na prethodni danoci n e e i s k l u ~ e n o. za privatni celi). ako dano~niot obvrznik gi koristi prevoznite sredstva od ~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV i drugite dobra (rezervni delovi. vozila so zgolemena proodnost ili vo sekojdnevniot govor . Za ovie vozila (site vozila od kategorijata M1 i terenskite vozila od kategorijata M1). NO.M. odnosno so izjava za soobrazenost so homologiran tip na vozilo. Ova va`i za site izdatoci povrzani so koristeweto na vakvite prevozni sredstva. dokolku se raboti za poedine~en uvoz za koj nema izdadeno dokument za homologacija vo na{ata zemja. dadenata isklu~iva namena mo`e da se pretpostavi i vo slu~ai. tuku postoi dokument za soobrazenost na poedine~no pregledano vozilo. nabavka na gorivo. Vozila za kombiniran prevoz (kombi) koi se predvideni so makedonskiot standard MKS. avtomobilski gumi). bez posebni popravki ili dodatoci i ~ij vkupen transporten kapacitet odgovara na masa od 17 patnici vklu~uvaj}i go voza~ot i sedi{tata..off  road  vehicles"). prvata re~enica od ZDDV. . duri i vo slu~ai koga dano~niot obvrznik gi koristi ovie prevozni sredstva isklu~ivo za celi na negovata stopanska dejnost. to~ka 2.. pravoto na odbivka na prethodni danoci e sekoga{ isklu~eno za danoci koi nastanale pri nabavkata. za parkirawe. nabavka na avtobus. Dokolku e ispolnet ovoj uslov. Vadeweto i postavuvaweto na sedi{tata ne se smeta za prepravka samo ako konstrukciono e obezbedena mo`nosta za olesneto vgraduvawe i vadewe na sedi{tata. (4) Za ocenka na pra{aweto. vidi poglavje 92 do 97 od DDVU). So dokumentot za homologacija na tip vozilo. odr`uvawe na avtobusot). dano~niot obrvznik na~elno nema pravo na odbivka na predhoden danok vo smisla na ~len 35.2. vo toj slu~aj se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok soglasno so ~len 37 od ZDDV (vo vrska so toa. ne se primenuva zabranata na odbivka na prethodni danoci nitu vrz koristenite uslugi povrzani so upotrebata na prevoznite sredstva (na pr. imaat najmnogu osum sedi{ta i ~ija najgolema masa ne preo|a 3500 kg (kategorija M 1) spa|aat i terenskite vozila (. Dokolku se promeni namenata na dobroto vo podocne`ni dano~ni periodi. tuku za osnova se zema namenata na voziloto vo soodvetniot dano~en period (kalendarska godina). izdadeno od prodava~ot kako nositel na dokumentot za homologacija ili od ovlasten organ-institucija.89 - Za site vlezni ispolnuvawa (na pr. motorno maslo ili sredstva za nega na voziloto).xipovi... 010 pod decimalna oznaka 1. Poglavje 85 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodni danoci za prevozni tro{oci (1) Osven vo slu~aite navedeni vo stav 3 do 5 od ova poglavje. koga dano~niot obvrznik go koristi prevoznoto sredstvo vo mnogu mal obem (najmnogu 5%) i za drugi celi (na pr. uredite i opremata se osposobeni za istovremen ili poseben prevoz na lica i predmeti.3. potro{en materijal) isklu~ivo za celi navedeni vo ~len 35 to~ka 2 re~enica 2 alineja a) do d) od ZDDV.2.

Ovoj isklu~ok ne se primenuva. uslugite navedeni vo poglavje 29 stav 6 to~ka 6 od DDVU. od strana na rentakar-firmi ili dru{tva za lizing na prevozni sredstva). ne go isklu~uvaat pravoto na odbivka na prethodni danoci. Prevoznata usluga mora da pretstavuva osnoven promet. vakvoto koristewe na voziloto nema da pretstavuva nesoodvetna namena. vo kantina vo sopstvenost na pretprijatieto) ili vo restoran.90 - (5) Isklu~uvaweto na pravoto na odbivka na prethodni danoci ne va`i vo slu~ai na isklu~ivo koristewe na dobroto za slednite celi (~len 35 to~ka 2 re~enica 2 alineja a) do d) od ZDDV): 1. dali gosteweto se vr{i vo sopstvenite delovni prostorii na dano~niot obvrznik (na primer. akusti~ni ili kombinirani sredstva. Izdatocite za davawa na dano~niot obvrznik sprema negovite vraboteni ili za davawa na trgovski dru{tva sprema nivnite sopstvenici na vlog. so pomo{ na vizuelni. so taksivozila. minibus. dokolku prevozot pretstavuva sporeden promet (na pr. koj odgovara na ekonomskata i op{testvenata pozicija na dano~niot obvrznik (nega na imixot). prevozot so prevoznite sredstva i toa prevozot na lica (na pr. letala ili plovni vozila) ili na dobra. Kon reklamnite merki se vbrojuvaat. hotel i sl. Tuka se vbrojuvaat vozilata (na pr. Izdatocite za gostewe na lica so deloven povod vo stanot na dano~niot obvrznik. Primer: Pekar ispora~uva leb sprema svoite klineti. osobeno. pri {to lebot go transportira so sopstveno vozilo. odmor. rezervni delovi ili goriva). Prevozot pretstavuva sporeden promet kon isporakata na leb (vidi poglavje 8 stav 3 od DDVU). zaradi toa. kon odreden promet na dobra). Pravoto na odbivka na prethodni danoci za patnite tro{oci e isklu~eno. Reklamnite merki se sproveduvaat so cel. taka {to vo ovie slu~ai pravoto na odbivka na prethodni danoci otpa|a ve}e so primena na ~len 34 stav 1 to~ka 1 od ZDDV (vidi poglavje 80 od DDVU). po pravilo ne se smetaat za izdatoci za celi na negovata stopanska dejnost. sprema ~lenovi i sprema nim bliski lica ne pretstavuvaat reprezentaciski izdatoci i. 4. 5. Poglavje 86 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka za izdatoci za reprezentacija Poim na izdatoci za reprezentacija (1) Spored ~len 35 to~ka 3 od ZDDV. Izdatoci za gostewe (3) Izdatoci za gostewe pretstavuvaat tro{oci za konsumacija na jadewa. obukata na voza~i so prevoznite sredstva. podaroci. (2) Nasproti toa. izzemaj}i odredeni isklu~oci predvideni vo vakvi slu~aevi (vidi gi poglavjata 5 i 13 od DDVU). 2. odr`uvaweto i popravkata na prevozni sredstva. pijalaci i drugi proizvodi za u`ivawe. Vakvite davawa podle`at na~elno na odano~uvawe spored ~len 3 stav 3 ili ~len 6 stav 3 od ZDDV. pravoto na odbivka na prethodni danoci za reklamni izdatoci ne e isklu~eno. od strana na ispora~ateli na vozila. prometot so prevozni sredstva i drugi dobra (na pr.. . koi vo prv red slu`at za statusen nastap vo javnosta. pravoto na odbivka na prethodni danoci se isklu~uva za reprezentaciski izdatoci za gostewe. na pr. rekreacija i zabava. Reprezentaciski izdatoci se izdatoci od op{testven (potro{uva~ki) vid. da se inicira kaj potro{uva~ot donesuvawe odluka za steknuvawe odredeni dobra ili za koristewe odredeni uslugi i na toj na~in da se unapredi sopstvenata delovna aktivnost. 3. nabavkata na rezervni delovi i potro{en materijal od strana na avtomehani~arski rabotilnici. Dokolku dano~niot obvrznik go iznajmuva prevoznoto sredstvo pred negovata isporaka soglasno so ~len 35 to~ka 2 re~enica 2 alineja b) od ZDDV. Pritoa e bez zna~ewe pra{aweto. iznajmuvaweto prevozni sredstva (na pr. patni~ki mtorni vozila ili motori) na avto-{koli.

) i so peciva i pralini. nabavuva pozlateni penkala po edine~na cena od 650 denari. Od pri~ini na poednostavuvawe. pravoto na odbivka na prethodni danoci e isklu~eno u{te pri nabavkata. ako sevkupnite izdatoci za site podaroci sprema primatelot na podarocite nadminuvaat iznos od 500 denari. se vr{i dopolnitelna korekcija na pravoto na odbivka na prethodni danoci. pregovori itn. Primer 2: Dano~niot obvrznik T koj trguva so audio-proizvodi. koj trguva so audio-proizvodi. Po zavr{uvaweto na sostanokot. pravoto na odbivka na prethodni danoci }e otpadne vo poln obem. prezimeto i adresata na primatelot na podarokot. im podaruva za bo`i}nite praznici na svoite najdobri klienti po edna audio-kaseta koi vo prethodniot period bile nabaveni po edine~na cena od 510 denari (bruto-nabavna cena). nabavuva penkalo po edine~na cena od 50 denari. ispravkata na odbivkata na prethodniot danok ne mora da se izvr{i za presmetkovniot period na nabavkata na dobroto. Duri vo momentot na podaruvaweto se primenuva isklu~uvaweto na pravoto na odbivka spored ~len 35 to~ka 3 od ZDDV. Vrednosta na gosteweto iznesuva 150 denari po lice. od pri~ini na poednsotavuvawe ne se isklu~uva pravoto na odbivka na prethodni danoci. dokolku poedine~noto gostewe po dleoven partner vo kalendarskiot mesec ne nadminuva 300 denari (bruto-vrednost) i ako dano~niot obvrznik go evidentira imeto i adresata na gosteniot deloven partner. Dokolku se davaat pove}e podaroci kon lice vo odreden dano~en period. pri {to e pre~ekoren pragot. Isklu~uvaweto na odbivkata na prethodni danoci ne se primenuva. mineralna voda. Za bo`i}nite praznici. pravoto na odbivka na prethodniot danok ne e isklu~eno. So toa. . Primer 1: Dano~niot obvrznik T.) so pijalaci (kafe. Kaj podarokot ne e nadminat pragot od 500 denari. kako i denot na gosteweto i iznosot na izdatocite za gostewe. So samata nabavka na penkalata se utvrduva deka se raboti za podaroci vo smisla na ~len 35 to~ka 3 od ZDDV. Pravoto na odbivka na prethodni danoci ostanuva da va`i.91 - Od pri~ini na poednostavuvawe. sokovi itn.. dano~niot obvrznik mu dava podarok na sekoj deloven partner (bruto cena od 490 denari). Dano~niot obvrznik ne mora da vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok za periodot na nabavkata. kako i vidot i vrednosta na podarokot. na koe stoi imeto na firmata. Ispravkata se vr{i vo presmetkovniot period na podaruvaweto. na koi stoi imeto na firmata. pravoto na odbivka na prethodni danoci ne se isklu~uva pri gostewe na delovni partneri vo delovnite prostorii na dano~niot obvrznik. tuku se vr{i ispravka za presmetkovniot period na davawe na podarokot. T gi podaruva penkalata na svoite najdobri klienti. T gi podaruva vakvite penkala na svoite klienti. Za bo`i}nite praznici. Primer 3: Dano~niot obvrznik D gi gosti delovnite partneri vo svoite delovni prostorii vo ramkite na odreden sostanok (seminar. Nabavkata na audio-kasetite vo prethodniot period mu go obezbedila na T pravoto na odbivka na prethodnite danoci vo slu~aj na ispolnetost na op{tite uslovi za toa. (5) Ako vo momentot na nabavkata na dobroto negovata namena se u{te ne e utvrdena kako dobro za celi na podarok. pravoto na odbivka na prethodni danoci mo`e najprvin da se iskoristi soglasno op{tite uslovi od ~len 33 i ~len 34 od ZDDV. Dokolku se nadmine pragot od 500 denari so davaweto na podarokot. Bidej}i se raboti za gostewe vo delovnite prostorii i bidej}i ne e nadminat pragot od 300 denari (vidi stav 3 od ova poglavje). Pri podaruvawe na vrednost pogolema od 150 denari. (4) Kaj izdatocite za podaroci (podaroci na dobra). dano~niot obvrznik e dol`en da go evidentira imeto. Primer 1: Dano~niot obvrznik T koj trguva so audio-proizvodi. Pragot vo visina od 500 denari po podarok i po klient ne e pre~ekoren. dokolku dobrata dadeni na primatelot ne nadminuvaat vkupen iznos od 500 denari (bruto-iznos) vo dano~niot period (kalendarska godina).

brodovi ili avioni) koj se vr{i sprema dano~niot obvrznik kako primatel na ispolnuvaweto. rekreacija i zabava (6) Zabranata na odbivka na prethodni danoci spored ~len 35 to~ka 3 gi opfa}a i site izdatoci za odmor. taksi-vozila. sliki. Ispravkata na prethodniot danok mo`e. originalni skulpturi i bisti. dodeka podarokot vo vrednost od 200 denari go dal na istiot deloven partner vo maj. hodnici). avtobusi.92 - Primer 2: Dano~en obvrznik nabavil vo mesecot januari eden podarok vo vrednost od 400 denari i vtor podarok vo vrednsot od 200 denari. ^lenot 35 to~ka 5 od ZDDV nema zna~ewe vo pogled na tro{ocite od me|unaroden prevoz koj e osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 19 ili spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV. vklu~uvaj}i gi gostewata povrzani so niv. pasteli. Poglavje 87 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodni danoci za odredeni predmeti za opremuvawe prostorii (1) Pravoto na odbivka na prethodni danoci za dobrata za opremuvawe prostorii navedeni vo ~len 35 to~ka 4 od ZDDV. Pravoto na odbivka na prethodni danoci mo`e da se iskoristi vo momentot na nabavkata na podarokot (januari). vo onoj del. vo koj kaj istite se raboti za reprezentaciski izdatoci. od koj bilo materijal (tarifen broj 9703 od Carinskiot tarifnik). namesto za presmetkovniot period na januari. za smestuvawe na . Tuka se vbrojuvaat i sporedni prostorii koi se vo odredena funkcionalna povrzanost so administrativnite prostorii (na primer. 3. na primer. Ova va`i osobeno za patni tro{oci po povod sopstveno delovno patuvawe ili slu`beno patuvawe na negovite vraboteni. bidej}i nivnata sevkupna vrednsot vo dano~niot period nadminuva 500 denari (vidi stav 4 od ova poglavje). pe~ateni sliki i litografiii (tarifen broj 9702 od Carinskiot tarifnik). Poglavje 88 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodni danoci za patni tro{oci Spored ~len 35 to~ka 5 od ZDDV. So davaweto na podarokot vo maj se isklu~uva pravoto na odbivka na prethodni danoci za dvata podaroka. Poglavje 89 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka na prethodni danoci za tro{oci na smestuvawe i ishrana (1) Spored ~len 35 to~ka 6 od ZDDV. kako i za drugi sli~ni celi. 2. pravoto na odbivka na prethodni danoci e isklu~eno za izdatoci za prevozot na lica od sekakov vid (na pr. crte`i. Tuka se vbrojuvaat. kako i vo pogled na patnite tro{oci na negovite vraboteni za patuvawe od mestoto na `iveewe do rabotnoto mesto. tuku i. da se izvr{i za presmetkovniot period na maj.. Ova va`i ne samo za tro{oci za smestuvawe i ishrana po povod sopstveno delovno patuvawe ili po povod slu`beno patuvawe na vrabotenite. Za administrativni prostorii se smetaat samo prostorii vo koi se vr{i upravuvawe so sopstveniot deloven potfat. za vozewa so edrilici ili motorni ~amci. so `eleznica. izdatoci za lov i ribolov. (2) Za umetni~ki predmeti vo smisla na odredbata se smetaat samo: 1. osven ctre`ite od tarifen broj 4906 i drugite ra~no boeni ili ra~no ukraseni zanaet~iski proizvodi (tarifen broj 9701 od Carinskiot tarifnik). pravoto na odbivka na prethodni danoci se isklu~uva za site izdatoci za uslugi na smestuvawe i ishrana koi bile izvr{eni sprema dano~niot obvrznik kako primatel na ispolnuvaweto. Izdatoci za odmor. Podarokot vo vrednost od 400 denari go dal vo januari. izraboteni vo celost so raka. na primer. originalni gravuri. rekreacija i zabava. koi se nao|aat vo sopstvenite (duri i iznajmenite) administrativni prostorii. se isklu~uva za onie dobra.

mo`at da se odbijat vo poln iznos. koe go stava besplatno na raspolagawe na svoite vraboteni. Prethodni danoci koi ekonoski se povrzani kako so promet koj go obezbeduva. Kako rezultat na toa. dopolnitelno kon toa. 2. zaradi toa. ne mo`at voop{to da se odbijat. Primer: Dano~niot obvrznik D rezervira vikend-prestoj (smestuvawe i ishrana) vo hotel vo Mavrovo. Kaj grade`ni objekti. Kako rezultat na toa. Podelbata na prethodnite danoci zavisi isklu~ivo od namenata na vleznite ispolnuvawa. 3. ne go ovlastuva primatelot na fakturata da izvr{i odbivka na prethodniot danok (~len 35 to~ka 7 od ZDDV). Podelbata spored ~len 36 od ZDDV i ~len 7 od DDVP se vr{i samo kaj ovie prethodni danoci. (2) Zaradi izbegnuvawe na neopravdano dvojno odano~uvawe (so postoewe na prethoden danok koj ne mo`e da se odbie i. zaradi toa. Poglavje 90 Isklu~uvawe na pravoto na odbivka za previsoko iska`an danok Danokot koj go dolguva izdava~ot na fakturata spored ~len 55 stav 1 ili stav 2 od ZDDV. Istoto va`i i vo slu~aj koga prometot. Kon izdatocite za ishrana se vbrojuvaat site izdatoci za jadewa. . dokolku se ispolneti op{tite uslovi od ~len 33 i ~len 34 od ZDDV. Kon ~len 36 od ZDDV Poglavje 91 Podelba na prethodnite danoci (1) Prethodnite danoci se delat vo tri grupi: 1. Prethodni danoci koi se zasmetuvaat isklu~ivo kon promet so pravo na odbivka i koi. za koi e isklu~eno pravoto na odbivka spored ~len 35 to~ka 2 do 7 ili spored ~len 38 stav 4 od ZDDV. pravoto na odbivka na prethodni danoci ne se isklu~uva za izdatoci na dano~ni obvrznici koi samite vr{at uslugi na smestuvawe i ishrana odano~eni so danok na dodadena vrednost. (2) Pri podelbata na prethodnite danoci na del so pravo i na del bez pravo na odbivka ne se zemaat predvid prethodnite danoci kaj koi ne se ispolneti ostanatite uslovi od ~len 33 i ~len 34 od ZDDV i onie prethodni danoci. zabranata na odbivka na prethodni danoci od ~len 35 to~ka 6 od ZDDV ne se primenuva vrz izdatoci za smestuvawe na vraboteni lica koi mo`at da se smetaat za izraz na iska`ano vnimanie sprema vraboteniot (vidi poglavje 5 stav 5 od DDVU). so naplatata na danok na dodadena vrednost). Besplatnoto obezbeduvawe uslugi sprema vrabotenite podle`i na odano~uvawe so DDV (~len 6 stav 3 to~ka 2 od ZDDV).93 - delovni partneri ili na vrabotenite pri anga`man nadvor od nivnoto mesto na `iveewe. so koj se ekonomski povrzani prethodnite danoci. pijalaci i drugi sredstva za u`ivawe. prethodniot danok redovno se deli spored soodnosot na namenskite grade`ni povr{ini. se realizira vo podocne`en presmetkoven ili dano~en period. zatoa {to istiot nema pravo na oddelno iska`uvawe na danokot na dodadena vrednost ili zaradi toa {to liceto iska`alo previsok danok na dodadena vrednost vo fakturata za izvr{eniot promet (vidi poglavje 120 i poglavje 121 stav 1 od DDVU).. taka i so promet koj go isklu~uva pravoto na odbivka. (3) Nastanatite prethodni danoci se delat spored na~eloto na ekonomska povrzanost na del so pravo i del bez pravo na odbivka. (3) Od pri~ini na poednostavuvawe i zaradi izbegnuvawe na skapa i nesoodvetna primena. zabranata na odbivka na prethodni danoci se ograni~uva na izdatocite za ishrana i smestuvawe vo krajnata faza na potro{uva~ka. Prethodni danoci koi se zasmetuvaat isklu~ivo kon promet bez pravo na odbivka i koi. D mo`e da izvr{i odbivka na prethodniot danok od hotelskata faktura.

Kon ~len 37 od ZDDV Poglavje 92 Ispravka na odbivkata na prethodniot danok kaj investiciski sredstva (1) Vo pogled na pravoto na odbivka na prethodniot danok. Pri primenata na ovoj metod na podelba ne se zema predvid bankarskiot i finansiskiot promet (~len 23 to~ka 5 ZDDV) i prometot so nedvi`nosti i drugi investiciski dobra koi gi koristi dano~niot obvrznik za celi na negovata stopanska dejnost. da gi utvrdi i preku procenka koja }e odgovara na fakti~kata sostojba. vo koi se promenile okolnostite nasproti kalendarskata godina na prvata upotreba. (5) Od pri~ini na poednostavuvawe. dano~niot obvrznik mo`e da izvr{i privremena podelba na prethodnite danoci za presmetkovnite periodi od kalendarskata godina spored soodnosot vo izminatata kalendarska godina ili spored predvideniot soodnos vo tekovnata kalendarska godina. Uvozot na dobra ne pretstavuva promet. Ako podelbata na prethodnite danoci ne mo`e da se izvr{i vrz osnova na fakti~kata namena na dobrata ili na uslugite (na primer zaedni~ki administrativni tro{oci). dokolku se promenat okolnostite vo slednite godini. prethodnite danoci koi nastanale pri izgradbata na objektot ne mo`at da se odbijat vo onoj del. uvozot ne se vklu~uva vo klu~ot na podelba. se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok za onie kalendarski godini. vo koj postoi nivna povrzanost so stanot. dokolku istite pretstavuvaat sporeden promet. (2) Za investiciski dobra se smetaat dobra koi spored smetkovodstvenite propisi se sostaven del od postojniot kapital na pretprijatieto.. dano~niot obvrznik mo`e kako pomo{no sredstvo za podelba na prethodnite danoci da ja zeme tro{kovnata presmetka. Prethodnite danoci koi nastanale za izgradbata na prizemjeto mo`at da se odbijat. tro{ocite za izgradba mo`at da se podredat kon poedine~nite izlezni prometi. Namenskite povr{ini na dvata kata se ednakvi po golemina.94 - Primer: Dano~en obvrznik gradi objekt na dva kata na sopstven imot. iznosite koi mo`at da se odbijat mo`at da se utvrduvaat edinstveno spored soodnosot me|u prometot so pravo na odbivka i drugite vidovi na promet. Prviot kat se iznajmuva kako stan.2000 godina (~len 61 stav 2 od ZDDV). Pritoa. vidi poglavje 80 stav 1 od DDVU). za koi ima pravo na odbivka. Prethodnite danoci se delat spored odnosot na namenskite povr{ini.03. Bidej}i iznajmuvaweto stanovi e oslobodeno od danok (~len 23 to~ka 2 ZDDV). se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok spored ~len 37 od ZDDV. merodavni se okolnostite koi postojat vo kalendarskata godina na prvata upotreba (vo vrska so toa. (4) Dano~niot obvrznik mo`e iznosite od prethodniot danok. Dokolku ne postoi drugo merilo za podelba na prethodnite danoci koe }e odgovara na fakti~kata situacija. Pri podnesuvaweto prijava za dano~niot period. Ispravka na odbivka na prethoden danok se vr{i samo kaj investiciski dobra koi dano~niot obvrznik gi nabavil ili proizvel posle 31. (3) Dokolku pravoto na odbivka na prethodniot danok bilo isklu~eno spored ~len 35 od ZDDV (vidi poglavje 84 do 89 od DDVU) vo kalendarskata godina na prvata upotreba na investiciskoto dobro i dokolku ispravkata vo podocne`na . Ako na primer opremuvaweto ili visinata na tavanot se zna~itelno razli~ni me|u prostoriite koi se koristat za razli~ni nameni. Pri ispravka na odbivkata na prethodniot danok se poa|a od celokupniot iznos na prethodniot danok koj otpa|a na nabavkata ili na proizvodstvoto na investiciskoto dobro. Ottamu. Prizemjeto se iznajmuva na drug dano~en obvrznik za celi na negovata stopanska dejnost. Kaj investiciski dobra koi dano~niot obvrznik gi koristi podolgo od kalendarskata godina na prvata upotreba za realizacija na promet. dano~niot obvrznik e dol`en da izvr{i podelba na prethodnite danoci spored fakti~kata sosotjba koja postoi vo dadeniot dano~en period.

toj gi koristi prostoriite za celi na negovata novootvorena zabarska ordinacija. (3) Promena na okolnostite mo`e da nastapi i pri proda`ba ili koristewe na dobrata za li~ni celi (~len 37 stav 3 od ZDDV).0000 denari) od iznosot na prethodniot danok odbien vo 01 godina. kaj koi se ispolneti uslovite od ~lenovite 33 i 34 od ZDDV (vidi poglavje 79 do 82 od DDVU).95 - kalendarska godina dovede do prva odbivka na prethodniot danok.02 godina. Vo toj slu~aj.000 denari). dano~niot obvrznik gi koristi prostoriite za celi na negovata trgovska dejnost. Posle 01.000 denari (6/9 od 1. periodot na ispravka istekuva na 31.01 godina. Od 10. Okolnostite vo poedine~nite kalendarski godini se ocenuvaat odvoeno i sekoja za sebe. vo ovoj period.01 godina. nitu na ispravka na prethodniot danok. Prethodnite danoci kaj koi ne e mo`na odbivka. kako da bilo koristeno investiciskoto dobro do krajot na merodavniot period na ispravka i ponatamu za celi na stopanskata dejnost na dano~niot obvrznik. se vr{i podelba spored ~len 36 od ZDDV na prethodniot danok vo taa godina.2 milioni denari. Pritoa. i istiot mo`e da se odbie vo visina od 800. bidej}i ne postoi uredna faktura ili ureden carinski dokument za uvozot.02. nabavkata ili proizvodstvoto kon poleto na negovo stopansko deluvawe. Vo godinite 02 do 10 se vr{i ispravka na sekoja 1/10 (80.01 godina delovni prostorii. prethodniot danok se deli vo soglasnost so vremenskiot udel na vidovite na namena na prostoriite za godinata 01. proda`bata i koristeweto na dobrata za li~ni celi se ocenuvaat na na~in. koja go obezbeduva pravoto na odbivka na prethodniot danok i tri meseci za dejnost. koj nastanal pri nabavkata ili proizvodstvoto na investiciskoto dobro. (2) Ako se promenat okolnostite kaj odredeno investicisko dobro. za osnova na ispravkata mo`at da se zemat samo onie prethodni danoci. Ottuka proizleguva. Poglavje 93 Promena na okolnostite (1) Promena na okolnostite merodavna za odbivkata na prethodniot danok (~len 37 stav 1 od ZDDV) postoi koga vo kalendarskite godini koi sledat po godinata na prvata primena }e se pojavi povisok ili ponizok prethoden danok za odbivawe otkolku {to bilo toa slu~aj vo kalendarskata godina na prvata primena.09. koi bile merodavni za ostvaruvawe na pravoto na odbivka na prethodniot danok vo kalendarskata godina na prvata upotreba na dobroto. mart. . ispravkata na prethodniot danok spored uslovite od ~len 37 se vr{i samo za godinite koi sledat. dano~niot obvrznik ja koristi rabotnata masa isklu~ivo za celi na negovata stopanskata dejnost. Vo proda`nata cena e sodr`an DDV vo visina od 1. koja negovata }erka ja koristela za li~ni celi.2 milioni denari).000 denari (3/12 od 80. Primer 1: Dano~en obvrznik kupuva na 01. ispravkata na prethodnite danoci ne e mo`na ni vo slu~ai koga investiciskoto dobro podocna }e bide koristeno za celi na stopanskata dejnost (vidi poglavje 80 stav 3 od DDVU). Primer: Dano~en obvrznik steknuva rabotna masa na 20. Za godinata 01 se vr{i podelba na prethodniot danok spored ~len 36 od ZDDV (vo vrska so toa. Od godinata 02 se vr{i ispravka na prethodniot danok spored ~len 37 od ZDDV. koja go isklu~uva pravoto na odbivka (~len 35 to~ka 1 od ZDDV). soglasno so dano~no-pravniot tretman na dadeniot promet.04 do 30.06. ispravkata na odbivkata na prethodniot danok mo`e da vlijae ili vo polza. vidi poglavje 91 od DDVU). Rabotnata masa bila nabavena za li~ni celi.10. ili na {teta na dano~niot obvrznik. Delovnite prstorii bile koristeni {est meseci za vr{ewe dejnost.01 godina. Od 01. Podocne`nata namena za celi na stopanskata dejnost ne mu dava pravo na dano~niot obvrznik nitu na dopolnitelna ispravka na odbivkata na prethodniot danok. ne mo`at da bidat vklu~eni vo ispravkata. Ottuka. Vo godinata 11.04. iznos za ispravka od 20. Ako dano~niot obvrznik ne go podredil investiciskoto dobro. Sledstveno na toa..

07. vo toj slu~aj za celoto investicisko dobro va`i eden edinstven period na ispravka.03.12 godina.11 godina dano~niot obvrznik go iznajmuva objektot za stanbeni celi. dali se primenuva pokratok period na ispravka.01 godina.02 godina i se iznajmuva so po~etok od 01.13 godina. Periodot na ispravka za objektot istekuva na 30.04. dodeka za ma{inata na 30. dodeka za prviot kat od objektot periodot na ispravka zapo~nuva da te~e na 01. Vo odnos na objektot i na ma{inata. od prenosot ne nastanuva obvrska na ispravka na odbivkata na prethodniot danok. Kaj investiciski dobra so pokratok period na amortizacija merodaven e soodvetniot pokratok period na ispravka (~len 37 stav 2 re~enica 2 od ZDDV).03 godina i se iznajmuva so po~etok od 01.12 godina.05 godina.12. So iznajmuvaweto za stanbeni celi oslobodeno od danok. koj go iznajmuva na drug dano~en obvrznik za celi na negovata stopanska dejnost vo periodot od 01.09 godina.03. se zemaat predvid samo okolnostite koi nastapile do istek na ovoj period.02 godina. Poedine~nite periodi na ispravka zapo~nuvaat da te~at otkako soodvetniot del od investiciskoto dobro bil prvpat upotrebuvan. bidej}i promenata na okolnostite nastapila duri po istek na periodot na ispravka. za steknuva~ot na pretprijatieto se u{te va`at rokovite na ispravka. za koj se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok. Merodavniot period na ispravka za investiciskoto dobro so ova ne se prekinuva i istiot va`i i ponatamu za steknuva~ot na imotot. dano~niot obvrznik go odbil kako prethoden danok.03.04 godina toj steknal ma{ina koja mu bila potrebna za negovata stopanska dejnost.96 - (4) Prenosot na celokupniot imot ili na del od imotot vo smisla na ~len 5 od ZDDV ne se smeta za promet na dobra.04. iznesuva na~elno pet godini po po~etokot na namenata. grade`en objekt) se koristi vo zavisnost od fazata na izgradba i pred zavr{uvaweto na izgradbata.11 godina. Primer: Dano~en obvrznik gradi objekt vo periodot od 01 do 03 godina. (2) Ako odredeno investicisko dobro (na pr.11. Bidej}i izgradbata na poedine~nite katovi e zavr{ena vo razli~ni momenti i bidej}i istite zapo~nale da se koristat vo razli~ni momenti.04. no ne se vr{i ispravka na prethodnite danoci koi nastanale pri nabavkata na imotot. nastapila promena na okolnostite. Na 01. Kaj nedvi`nostite. koe go isklu~uva pravoto na odbivka na prethodniot danok (~len 35 to~ka 1 od ZDDV). Prviot kat e izgraden na 30.10.06. za sekoj kat po~nuva da te~e poseben period na ispravka.03 godina. Danokot na dodadena vrednost koj nastanal pri nabavkata na imotot. Steknuva~ot na pretprijatieto prodol`uva da ja vodi stopanskata dejnost na istoto. periodot se zgolemuva na deset godini (~len 37 stav 1 od ZDDV).02 godina i trae do 31.03 godina i trae do 31.03. (5) Ako merodavniot period na ispravka zavr{uva vo tekot na kalendarskata godina.02 godina dano~niot obvrznik prvpat koristel novogradba za celi na negovata stopanska dejnost.09. Na 01. Pra{aweto. se ocenuva spored periodot na amortizacija koj e voobi~aen za soodvetnoto investicisko dobro. Periodot na ispravka za prizemjeto zapo~nuva da te~e od 01. Prizemjeto e izgradeno na 31.07. Bidej}i vo ovie slu~ai steknuva~ot stapuva na mestoto na otu|uva~ot. . Primer 2: Dano~en obvrznik go prodava celokupnoto pretprijatie na 01. koj zapo~nuva so prvata primena na investiciskoto dobro. Poglavje 94 Period na ispravka na prethodniot danok (1) Periodot. za sekoj oddelno koristen del od investiciskoto dobro se utvrduva poseben period na ispravka. Ako odredeno finalizirano investicisko dobro bide koristeno samo delumno ili necelosno. Primer 3: Dano~en obvrznik steknal objekt na 20.11. Na 01.01 godina do 31.11.04..

Vo kupoproda`nata cena se sodr`ani 240.2 milioni denari = 120. Bidej}i periodot na ispravka zavr{uva na 30. koj vodi trgovsko pretprijatie. Za 02 godina ne se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok.200.2 milioni denari = 120.000 denari . vo godinata 11 se zemaat predvid samo 6/12 od godi{niot period na ispravka. Poglavje 95 Postapka na ispravka na odbivkata na prethodniot danok Ispravkata na odbivkata na prethodniot danok se vr{i vo soodvetniot akontativen i dano~en period. Bidej}i periodot na ispravka zavr{uva na 19. za posledniot dano~en period ne se zema celokupniot godi{en udel na prethodnite danoci. Vo momentot na nabavkata na patni~koto vozilo bilo isklu~eno pravoto na odbivka na prethodniot danok (~len 35 to~ka 2 re~enica 1 od ZDDV). vo koj se promenile okolnostite koi bile merodavni za odobruvawe na pravoto na odbivka na prethodnite danoci.2 milioni denari = 120. od toa 6/12 = 60.01 godina patni~ko vozilo koe go koristi za celi na negovata stopanska dejnost.000 denari 10 1/10 od 1. ne se vr{i izmena na utvrdeniot danok za dano~niot period na prvata namena.02 godina.05. Od 15.06. ovoj period zavr{uva vo momentot vo koj investiciskoto dobro stanalo neupotreblivo.000 denari 09 1/10 od 1. bidej}i promenata na okolnostite nastanala pred 16-ot den od ovoj mesec (soodvetna primena na ~len 8 stav 3 od DDVP).06 godina.07. mesecot mart 06 godina se zema predvid pri ispravkata na prethodniot danok (~len 8 stav 3 od DDVP)..000 denari.97 - (3) Ako odredeno investicisko dobro stane neupotreblivo pred istek na periodot na ispravka.11.000 denari 07 1/10 od 1. Pritoa. Mesecot april 05 godina se zema predvid vo ispravkata. Pritoa. Dano~niot obvrznik izvr{il odbivka na ovoj iznos kako prethoden danok. se dobivaat slednite iznosi na ispravka na {teta na dano~niot obvrznik: 05 1/10 od 1.04.2 milioni denari = 120. Za osnova na ispravkata vo godinata 05 se zemaat 9/12 od godi{niot iznos za ispravka. liceto go iznajmuva voziloto.000 denari danok.05 godina.2 milioni denari = 120. se dobivaat slednite godi{ni iznosi za ispravka vo polza na dano~niot obvrznik: 03 1/5 od 240.000 denari Primer 2: Registriran dano~en obvrznik. Iznajmuvaweto za stanbeni celi e oslobodeno od danok bez pravo na odbivka na prethodniot danok spored ~len 23 to~ka 2 od ZDDV i doveduva do promena na okolnostite.2 milioni denari = 120. Iznajmuvaweto na patni~koto vozilo doveduva do promena na okolnostite za dano~nite periodi.000 denari 08 1/10 od 1. od toa 9/12 = 90.000 denari 06 1/10 od 1. za godinite 05 do 11 se vr{i ispravka na odbivkata na prethodniot danok. Pritoa. vo koi patni~koto vozilo bilo koristeno i s k l u ~ i v o za celi na iznajmuvaweto (~len 35 to~ka 2 stav 2 alineja b od ZDDV.000 denari. Zaradi toa.000 denari 04 1/5 od 240. poglavje 85 stav 3 do 5 od DDVU). tuku za osnova na ispravkata se zema samo delot koj odgovara na soodvetnite kalendarski meseci.000 denari. Od 01. objektot se izdava za stanbeni celi.03.000 denari = 48. Primer 1: Registriran dano~en obvrznik gradi objekt koj go iznajmuva za kancelariski celi od 01. Danokot na dodadena vrednost sodr`an vo tor{ocite na izgradba iznesuva 1. nabavuva na 20. Ako periodot na ispravka istekuva vo ramkite na odreden dano~en period.2 milioni denari = 120.000 denari 11 1/10 od 1.000 denari = 48.03.01 godina. bidej}i patni~koto vozilo vo taa godina ne se korsitelo isklu~ivo za celi na iznajmuvawe.

07. Poglavje 97 Poednostavuvawa pri ispravkata na prethodniot danok (1) Ispravkata na prethodniot danok nema da se vr{i.000.000 denari. ispravkata se vr{i za akontativniot ili dano~niot period vo koj nastapilo otu|uvaweto ili koristeweto za li~ni celi. Bidej}i negoviot sevkupen promet vo 05 godina ne iznesuva pove}e od 1. Primer: Dano~en obvrznik gradi objekt ~ija izgradba zavr{uva vo juni 01 godina. Na 02. koga dano~niot obvrznik. Bidej}i dano~niot obvrznik e mal pretpriema~ vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV od 06 godina. Prethodnite danoci koi nastanale pri nabavkata ili proizvodstvoto na investiciski dobra vo periodot vo koj dano~niot obvrznik bil mal pretpriema~ vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV. Vo ispravkata se vklu~uvaat kalendarskata godina na otu|uvaweto ili koristeweto za li~ni celi. od toa 3/12 = 12.000 denari. liceto navremeno podnesuva kaj nadle`niot dano~en organ odjava od registarot na dano~ni obvrznici za celi na danokot na dodadena vrednost (~len 51 stav 9 od ZDDV). kako i slednite kalendarski godini koi se del od periodot na ispravka (~len 8 stav 2 od DDVP). ne mo`at da se odbijat po pat na ispravka na prethodniot danok.04 godina na kupuva~. Od juli 01 godina objektot se iznajmuva za stanbeni celi. (2) Promena na okolnostite vo smisla na ~len 37 od ZDDV postoi..000. Imeno. Dano~niot obvrznik go prodava objektot na 01. postoi promena na okolnostite spored ~len 37 od ZDDV.03 godina liceto kupuva ma{ina i vr{i odbivka na prethodniot danok vo visina od 60.000 denari (~len 8 stav 1 DDVP). dve godini od petgodi{niot period na ispravka se u{te ne izminale. koj bil obvrzan za registracija ili se registriral doborovlno.000 denari. Poglavje 96 Ispravka na odbivkata na prethodniot danok pri promena na odano~uvaweto (1) Mali pretpriema~i vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV nemaat pravo na odbivka na prethodnite danoci (vo vrska so tao. koj otpa|a na tro{ocite za nabavka ili proizvodstvo na odredeno investicisko dobro.000 denari. dano~niot obvrznik nema pravo na .01.000 denari Ispravkata na odbivkata na prethodniot danok se prijavuva vo sekoja od akontativnite i godi{nite DDV-prijavi od periodot na ispravka. koj go koristi objektot za sopstveni stanbeni celi.000. Ako za navedeniot dano~en obvrznik nastane obvrskata za registracija vo podocne`na kalendarska godina ili ako istiot dobrovolno se registrira. }e premine vo sistemot na neodano~uvawe spored ~len 51 stav 3 od ZDDV.000 denari.000 denari).98 - 05 1/5 od 240. ne nadminuva 15. Vo fakturite na poedine~nite grade`nici se sodr`ani prethodni danoci vo visina od 1. Bidej}i objektot bil koristen po izgradbata za realizacija na promet osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 2 od ZDDV. pri {to vo akontativnite DDV-prijavi godi{niot iznos na ispravka se utvrduva na nivo na soodvetniot presmetkoven period (mesec ili trimese~je). Dano~niot obvrznik e dol`en vo 06 i 07 godina da vrati po 1/5 od porano odbieniot prethoden danok (12.000 denari = 48. toa nema da pretstavuva promena na okolnostite vo smisla na ~len 37 od ZDDV.000 denari 06 1/5 od 240. (2) Ako investiciskoto dobro se otu|i ili se koristi za li~ni celi spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV vo tekot na soodvetniot period na ispravka. dokolku prethodniot danok. Vo ovoj slu~aj se vr{i ispravka na prethodnite danoci za site investiciski dobra. za koi se u{te ne zavr{il soodvetniot period na ispravka.000 denari = 48. Primer: Odreden dano~en obvrznik e obvrzan za registracija za celi na danokot na dodadena vrednost. bidej}i negoviot sevkupen promet vo 01 godina go nadminal iznosot od 1. vidi poglavje 111 od DDVU).

2. vo vrska so toa. (2) Nasproti op{tite odredbi od Zakonot za danokot na dodadena vrednost. posebnata odredba od ~len 38 od ZDDV gi sodr`i slednite otstapuvawa: 1. vidi poglavje 100 stavovi 10 i 11 od DDVU). Za dano~niot obvrznik proizleguva pravo na ispravka na prethodniot danok za presmetkovniot period juli 04 godina vo visina od 700. vo vrska so toa. vidi poglavje 100 stavovi 2 i 3 od DDVU). smestuvaweto na turistite. Poglavje 99 Pole na primena na posebnite odredbi (1) Spored ~len 38 stav 1 od ZDDV. 3. prethodni turisti~ki uslugi) koi se nameneti neposredno za turistite (~len 38 stav 1 od ZDDV).n. pritoa koristi prethodni turisti~ki uslugi (vo vrska so toa. mar`a) i toa bez danokot na dodadena vrednost (~len 38 stav 3 od ZDDV. transfer ili izleti. . za koj ne se utvrdeni posebni odredbi (vidi stav 2 i stav 3 od ova poglavje) va`at op{tite odredbi od Zakonot za danokot na dodadena vrednost. 4. vo pogled na odano~uvaweto na turisti~ki uslugi e predvidena posebna forma na odano~uvawe dadena vo ~len 38 od ZDDV. evidenciskite obvrski vo vrska so utvrduvaweto na dano~nata osnova se ispolnuvaat preku evidencijata propi{ana vo ~len 9 od DDVP. Ovaa posebna odredba va`i za turisti~ki uslugi. za dano~na osnova na edinstvenata usluga se smeta razlikata me|u turisti~kata cena i cenata na prethodnite turisti~ki uslugi (tn.000 denari (7/10 od 1.000 denari). Nezavisno od ~len 33 i ~len 34 od ZDDV. Proda`bata na objektot ne e oslobodena od danok spored ~len 23 to~ka 1 od ZDDV. Turisti~kite uslugi izvr{eni od strana na tur-operatorot se smetaat. na primer prevoz do mestoto na turisti~kiot prestoj i nazad. vo vrska so toa. dokolku: 1. Nezavisno od ~len 16 do 19 od ZDDV. koi dano~niot obvrznik (tur-operator) gi vr{i sprema turistot vo svoe ime. ishranata za turistite. na pr. 2. no za koi koristi vlezni ispolnuvawa na treti lica (t. 3. na primer vo hoteli. tuku e odano~ena kako prv promet i. Vo fakturite za turisti~kite uslugi vo smisla na ~len 38 od ZDDV ne e dozvoleno oddelno iska`uvawe na danokot na dodadena vrednost (~len 20 stav 4 od DDVP). Mestoto na edinstvenata usluga se utvrduva spored ~len 14 stav 1 od ZDDV (~len 38 stav 2 re~enica 2 od ZDDV. za edna edinstvena usluga (~len 38 stav 2 re~enica 1 od ZDDV. vidi stav 7 do 9 od ova poglavje). pansioni ili letuvali{ta. nezavisno od ~len 3 do 8 od ZDDV. vidi poglavje 100 stav 1 od DDVU). (3) Nezavisno od ~len 52 stav 2 to~ka 1 alineja a) od ZDDV. vo hoteli ili restorani. posebnite odredbi za tur-operatori va`at za dano~niot obvrznik. doveduva do promena na okolnostite.000. (4) Vo onoj del od turisti~kite uslugi. Kon ~len 38 od ZDDV Poglavje 98 Posebni odredbi za tur-operatori (Op{to) (1) Nezavisno od op{tite odredbi od zakonot. Turisti~ki uslugi (2) Za turisti~ki uslugi osobeno se smetaat: 1. vidi poglavje 100 stav 4 do 9 od DDVU). vo vrska so toa. vr{i turisti~ki uslugi. kako posledica na toa. ne e dozvolena odbivka na prethodniot danok za primenite prethodni turisti~ki uslugi (~len 38 stav 4 od ZDDV.99 - odbivka na prethodniot danok sodr`an vo tro{ocite na izgradba (~len 35 to~ka 1 od ZDDV). prevozot na turisti. vidi stav 2 do 5 od ova poglavje) i 2. Vo vrska so poleto na primena na ovaa posebna odredba vidi poglavje 99 od DDVU. za koi nastapuva vo svoe ime sprema turistite (vo vrska so toa..

koj vr{i turisti~ki uslugi vo svoe ime. Odano~uvaweto na posredni~ki uslugi se vr{i spored op{tite odredbi od ZDDV. poseta na turisti~ki lokacii so vodi~. Pritoa e merodavno nastapuvaweto sprema turistite. Za prethodni turisti~ki uslugi se smeta sekakov vid na promet koj go vr{i treto lice sprema dano~niot obvrznik. smestuvaweto i ishranata. vidi poglavje 28 od DDVU. kako i vo presmetkite. Vo vrska so mestoto na posredni~oto ispolnuvawe. razgleduvawe na okolinata. po pravilo. dali dano~niot obvrznik.100 - 4. sproveduvaweto manifestacii za informirawe ili zabava na turistite. Sepak. za prethodna turisti~ka usluga se . (4) Dano~niot obvrznik-rabotodavec. vr{i turisti~ki uslugi vo ovoj del vo smisla na ~len 38 od ZDDV. istiot stapuva. Posreduvaweto vo prevozot na lica vo me|unarodniot vozdu{en soobra}aj e oslobodeno od danok spored ~l.. osobeno prevozot. ne e bitno. isto taka. Odredbata ima osobeno zna~ewe za organizatorite na turisti~ki paket aran`mani. koristi za taa cel prethodni turisti~ki uslugi. poglavje 9 stav 3 i stav 4 od DDVU). dali istite pretstavuvaat edinstven predmet na stopanskata dejnost na dano~niot obvrznik. Za prethodni turisti~ki uslugi mo`at da se zemat predvid site turisti~ki uslugi (stav 2 do 4 od ova poglavje) koi bi gi koristel turistot dokolku bi go sprovel patuvaweto samostojno. pridru`bata na turistite od strana na vodi~ na turisti~koto patuvawe. Taka. vo turisti~ki ponudi ili prospekti.n. 5. Od taa pri~ina. Turisti~ko ispolnuvawe vo smisla na ~len 38 stav 1 od ZDDV postoi i koga dano~niot obvrznik vr{i samo edno turisti~ko ispolnuvawe. Vo vrska so dano~nata osnova vo ovie slu~ai. dali za istite bil naplaten stranski ili doma{en danok na promet (danok na dodadena vrednost). ne e bitno. Nastapuvawe vo svoe ime (5) Za turisti~kite uslugi va`at posebnite odredbi od ~len 38 od ZDDV vo onoj del. vo neposreden praven odnos so turistot. na pr. Vo ovoj slu~aj nastapuvaat dva pravni odnosa i so toa doa|a do dvojna razmena na prometi:  ­  me|u nositelot na ispolnuvaweto (prevoznik. Pritoa e seedno. bez vklu~uvawe na turoperator. na primer. hotelot. "incentive-patuvawa"). Isto taka. od strana na turisti~ki agencii) ne va`i ~l. Isto taka. So toa {to organizatorot na turisti~ki paket aran`mani e samostojno odgovoren za besprekorniot tek na turisti~koto patuvawe. {to pretstavuva nastap vo svoe ime. iznajmuvawe na vikendi~ki bez prevoz i ishrana. itn. vo koj dano~niot obvrznik (tur-operator) pritoa nastapuva sprema turistot (primatel na ispolnuvaweto) vo svoe ime i so toa vr{i sopstven promet (a ne posreduvawe). 38 od ZDDV. odano~uvaweto spored ~len 38 od ZDDV mo`e da se zeme predvid i za lingvisti~ki ili studiski patuvawa. koj na svoite vraboteni im stava na raspolagawe turisti~ki patuvawa bez nadomestok ili po bagatelna cena (motivacioni. dali prethodni turisti~ki uslugi se koristat vo zemjata ili vo stranstvo. vidi poglavje 100 stav 7 od DDVU. na pr. Posreduvawe na turisti~ki ispolnuvawa (6) Za posreduvaweto na turisti~ki uslugi (na pr. Turisti~ki predispolnuvawa (7) Primenata na posebnite odredbi spored ~len 38 od ZDDV zavisi od toa.) i tur-operatorot i  ­  me|u tur-operatorot i turistot (primatel na ispolnuvaweto). no koj go koristi neposredno turistot. ili t. Celta na turisti~koto patuvawe pritoa ne e bitna. Postoeweto na posreduvawe bara dejstvuvawe vo tu|o ime i za tu|a smetka (vidi. (3) ^len 38 od ZDDV va`i za site dano~ni obvrznici koi vr{at turisti~ki uslugi. poseti vo teatar. ne e potrebno dano~niot obvrznik da vr{i zbir na poedine~ni prometi. 24 to~ka 5 i to~ka 9 od ZDDV (vidi poglavje 65 od DDVU). bez ogled na toa. dali turisti~kite uslugi se vr{at vo ramkite na odredeno patuvawe vo zemjata ili vo stranstvo.

na pr. mora da se izvr{i podelba na edinstvenata turisti~ka cena (na pr. Primer: Tur-operatorot T vr{i prevoz na turisti so sopstven avtobus vo ramkite na odreden turisti~ki paket aran`man. vo koj dano~niot obvrznik vr{i turisti~ki uslugi so anga`irawe sopstveni sredstva. ~len 14 stav 2 to~ka 2 od ZDDV. Pritoa. organiziraweto na turisti~ki paket aran`man se ureduva spored op{tite na~ela na danokot na dodadena vrednost. turisti~koto ispolnuvawe so anga`man na sopstveni sredstva nema da postoi. Me{oviti turisti~ki uslugi (12) Slu~ajot na me{oviti turisti~ki uslugi postoi. pridru`bata na turistite od strana na vraboten turisti~ki vodi~. na pr. koga dano~niot obvrznik vr{i turisti~ki uslugi delumno so koristewe na prethodni turisti~ki uslugi.. Turisti~ki ispolnuvawa so sopstveni sredstva (10) Posebniot na~in na odano~uvawe spored ~len 38 od ZDDV ne va`i vo onoj del. sopstveni prevozni sredstva. koj se smeta za turisti~ko predispolnuvawe. vidi poglavje 100 stav 9 od DDVU. Nasproti toa. Vo ovie slu~ai se primenuva ~len 38 od ZDDV samo vo onoj del. Zaradi razli~niot tretman na dvete grupi na ispolnuvawa. za ishranata (predavawe na jadewa i pijalaci za konsumacija na samoto mesto) i za pridru`bata na turistite od strana na vraboteni turisti~ki vodi~i (vidi poglavje 24 od DDVU). se zapazuvaat slednite odredbi: 1. smestuvaweto i ishranata podle`at na posebnite odredbi od ~len 38 od ZDDV. vo slu~aj na turisti~ki paket . ~len 14 stav 2 to~ka 1 od ZDDV. delumno so vklu~uvawe na sopstveni sredstva. (11) Za turisti~kite uslugi so anga`man na sopstveni sredstva va`at op{tite odredbi od ZDDV. Nasproti toa. Smestuvaweto i ishranata se vr{at vo hotel na treto lice. 2. Vo vrska so utvrduvaweto na dano~nata osnova kaj me{oviti turisti~ki uslugi. vo koi ne se koristat prethodni turisti~ki uslugi (prometi na treti lica). Pri patuvawa koi se protegaat i vo stranstvo. ~len 14 stav 1 od ZDDV. koga dano~niot obvrznik iznajmuva avtobus bez voza~. za prevozniot promet (vidi poglavje 25 od DDVU). posredni~kite uslugi na samostojni turisti~ki biroa za potrebite na tur-operatori. (9) Kon prethodnite turisti~ki uslugi ne se vbrojuvaat. na odano~uvawe podle`at samo soodvetnite poedine~ni turisti~ki uslugi izvr{eni vo zemajta. sopstven hotel. na svoja odgovornost i za svoja smetka. me|unarodniot prevoz na lica e osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 19 ili spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV. pri {to se vr{i poedine~na ocenka na sekoj od tie uslugi. zna~i vo slu~ai.aran`man). vo koj dano~niot obvrznik koristi prethodni turisti~ki uslugi. Prevozot podle`i na odano~uvawe spored op{tite odredbi (vidi stav 11 to~ka 2 od ova poglavje). Za anga`man na sopstveni sredstva se smeta i slu~ajot.101 - smeta i me|unarodniot prevoz na patnici koj e osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 19 ili spored ~len 24 to~ka 9 od ZDDV. prevoznikot vr{i prevoz sprema dano~niot obvrznik. Za razlika od turisti~kite uslugi za koi se primenuva ~len 38 od ZDDV. (8) Kako izdatoci za prethodni turisti~ki uslugi se smetaat i tro{ocite koi dano~niot obvrznik mora da gi plati vrz dogovorna osnova za neiskoritenite kapaciteti (na pr. dokolku dano~niot obvrznik se poslu`i so prevoznik zaradi izvr{uvawe na prevozot. Poglavje 100 Va`ewe na posebnite odredbi vo konkretni slu~ai Edinstvo na uslugite . Vo ovoj slu~aj. 3. zna~i ne se smeta za edinstvena usluga tuku za mno`ina na turisti~ki uslugi. prevozni ili hotelski kapaciteti). koj go vr{i prevozot vo svoe ime. za smestuvaweto turisti (vidi poglavje 26 od DDVU).

turisti~koto patuvawe se smeta za izvr{eno vo mestoto vo zemjata. istiot se odzema od bruto-mar`ata (vo vrska so presmetuvaweto na danokot od bruto-iznosi.140 h 19 119 . a ne mestoto na sozdavaweto na patuvaweto.1.-.MKD Sodr`an DDV 7.102 - (1) Site turisti~ki uslugi izvr{eni sprema turistot (primatelot na ispolnuvaweto) vo ramkite na sproveduvaweto na odredeno patuvawe. se raboti za usluga od poseben vid. deka na pr. Mesto na turisti~kata usluga (2) Mestoto na edinstvenata turisti~ka usluga se utvrduva spored ~len 14 stav 1 od ZDDV (~len 38 stav 2 re~enica 2 od ZDDV). Bidej}i danokot na dodadena vrednost ne e sostaven del od dano~nata osnova (~len 38 stav 3 re~enica 2 od ZDDV).140. koi gi sozdal vo stranstvo preku nabavka i spojuvawe na prethodnite turisti~ki uslugi.-danok) MKD Razlika (bruto-mar`a) 7. Spored niv. Dano~na osnova (4) Dano~na osnova za edinstvenoto turisti~ko ispolnuvawe (stav 1 od ova poglavje) spored ~len 38 stav 3 re~enica 1 od ZDDV e razlikata me|u turisti~kata cena koja ja pla}a turistot i izdatocite na tur-operatorot za prethodnite turisti~ki uslugi nara~ani od tur-operatorot (t.MKD (5) Presmetuvaweto na mar`ata za sekoe turisti~ko ispolnuvawe mo`e kaj turisti~kite paket-aran`mani da dovede do zna~itelni te{kotii. Kaj dvata iznosa se raboti za bruto-iznosi (vklu~uvaj}i go eventualniot makedonski ili stranski danok na dodadena vrednost). mesto na uslugata e mestoto vo koe tur-operatorot ima svoe fakti~ko sedi{te ili podru`nica. osobeno vo pogled na klasifikacijata na soodvetnite prethodni turisti~ki uslugi. dano~na osnova pretstavuva ostanatata neto-mar`a.000. turoperatorot ima mo`nost na utvrduvawe na zaedni~ka mar`a za odredeni grupi na turisti~ki uslugi. vo toj slu~aj za utvrduvaweto na mestoto na uslugata se poa|a od te`i{teto na izvr{enite uslugi spored op{tite kriteriumi na opredeluvawe na mestoto na uslugata (vidi poglavje 24 stav 7 od DDVU). se smetaat za edna edinstvena usluga (~len 38 stav 2 re~enica 1 od ZDDV). . za site turisti~ki patuvawa vo tekot na odreden period (sezona) na edno mesto na krajna destinacija ili vo odredeno podra~je na krajna destinacija.-.-MKD Dano~na osnova (neto-mar`a) 6..). kade fakti~ki se izvr{uvaat poedine~nite sostavni delovi od edinstvenoto turisti~ko ispolnuvawe (prevoz. Spored toa. Bidej}i pri zasmetuvaweto na turisti~kite uslugi kon odredena podru`nica e merodavno te`i{noto mesto na izvr{uvaweto na prometot (proda`bata) na turisti~koto patuvawe. No. ~len 38 stav 3 re~enica 4 od ZDDV predviduva olesnuvawa. prevozot).140. Primer 1: Turisti~ka cena 30. vidi poglavje 24 od DDVU). toj ima i mo`nost da ja utvrduva mar`ata vo eden zbir za site turisti~ki uslugi izvr{eni vo tekot na odreden dano~en period (kalendarska godina). Ottuka sledi.000.MKD Prethodni turisti~ki uslugi (vklu~uvaj}i makedonski i stranski . Vo toj slu~aj.860. odredena dano~na povlastica koja bi do{la predvid za poedine~ni sostavni delovi na uslugata (na pr. smestuvawe. na pr. Pritoa.22. Ova mesto na uslugata va`i bez ogled na toa. ishrana itn.-. koi se opfateni so posebnite odredbi od ~len 38 stav 1 od ZDDV (vidi poglavje 99 od DDVU). (3) Koga tur-operator rezidenten vo stranstvo prodava preku svoi podru`nici vo zemjata turisti~ki patuvawa. dokolku istite se opfateni so posebnite odredbi od ~len 38 od ZDDV.n. Zaradi toa. od kade {to turisti~kata usluga fakti~ki se izvr{uva (vo vrska so toa. ne mo`e da se koristi pri odano~uvaweto na edinstvenata usluga. mar`a). kade {to se nao|a podru`nicata. vidi poglavje 70 stav 4 od DDVU).

076. . vo toj slu~aj.35.000. turoperatorot pla}a sevkupno 900.000. Od sevkupnite tro{oci vo visina od 1. sopstveniot promet se presmetuva vo visina na tro{ocite napraveni za taa cel (vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost). Primer 2: Tur-operator vo Skopje organizira turisti~ki paket aran`man so avtobus za 50 lica vo Turcija. za celi na presmetka na mar`ata se izzemaat turisti~kite uslugi izvr{eni so sopstveni sredstva (sopstven promet) i toa na~elno vo procentualen soodnos kon prethodnite turisti~ki uslugi. Turisti~kata cena iznesuva 30.375. Vo ovoj soodnos se vr{i i podelba na turisti~kata cena. Dokolku vo ovie slu~ai se u{te ne e utvrdena visinata na mar`ata za turisti~kite uslugi realizirani vo presmetkovniot period.MKD Sopstven prevoz (=25%) . 38 od 1. ishrana i razgleduvawe turisti~ki lokacii. mo`e vo akontativnite DDV-prijavi da se iska`uvaat kako dano~na osnova proceneti iznosi koi se utvrduvaat vrz osnova na kalkulaciite ili iskustvata od prethodnite godini.-.000 denari.-MKD Ostatok od cenata za turisti~ki predis-polnuvawa vo smisla na ~l.-.000. Na prethodni turisti~ki uslugi za smestuvawe..MKD ZDDV Prethodni turisti~ki uslugi .125. Tro{ocite za taa cel iznesuvaat 300.924. Turisti~ka cena 1.-119 MKD Dano~na osnova (neto-mar`a) 189.MKD Tur-operatorot e dol`en dadeniot iznos da go odano~i so op{tata dano~na stapka (19%). Organizatorot go sproveduva patuvaweto so sopstven avtobus.000 denari.-MKD Razlika (bruto-mar`a) 225.000 denari.500.900. (9) Kaj me{oviti turisti~ki uslugi.000 denari po lice. zna~i sevkupno 1.000. koi se odano~uvaat spored ~len 31 stav 2 od ZDDV. koi tur-operatorot gi izvr{uva delumno so koristewe na prethodni turisti~ki uslugi i delumno so anga`irawe sopstveni sredstva (poglavje 99 stav 12 od DDVU). od pri~ini na poednostavuvawe se dozvoluva dano~nata osnova (delot koj pretstavuva mar`a) da se utvrdi po pat na procenka koja odgovara na fakti~kata situacija. Prevozot so sopstven avtobus ne podle`i na odano~uvawe so DDV vo pogled na delnicata vo stranstvo (vidi poglavje 25 od DDVU).000 denari otpa|aat na tro{oci za prevoz (= 25%) i 900. Vo ovie slu~ai ne e merodavna mar`ata.000. (7) Ako odreden dano~en obvrznik-rabotodavec stava na raspolagawe besplatno ili po bagatelna cena turisti~ki patuvawa za svoite vraboteni (vidi poglavje 99 stav 4 od DDVU).-. Delot od delnicata vo zemjata e osloboden od danok spored ~len 23 to~ka 19 od ZDDV (vidi poglavje 55 od DDVU).200.000 h 19 = .MKD Vo razlikata sodr`an DDV 225. 300.000 denari. bidej}i ovie izdatoci se ednakvi na izdatocite na dano~niot obvrznik za nabavka na prethodnite turisti~ki uslugi. (8) Pri avansni pla}awa za turisti~ki patuvawa. Pravoto na odbivka na prethodni danoci za prethodnite turisti~ki uslugi otpa|a spored ~len 38 stav 4 od ZDDV (vidi stav 10 od ova poglavje). namesto turisti~kata cena merodavni se izdatocite na dano~niot obvrznik nastanati za sproveduvaweto na turisti~koto patuvawe (~len 38 stav 3 re~enica 3 i ~len 19 stav 1 to~ka 2 od ZDDV). obvrskata za podnesuvawe na akontativni DDV-prijavi ostanuva da va`i.500.-. Pritoa.103 - (6) Preku olesnuvawata pri utvrduvaweto na dano~nata osnova (stav 5 od ova poglavje).000 denari (=75%) na tro{oci za prethodni turisti~ki uslugi.

koj eventualno treba da se proceni na godi{no nivo . vo ovie slu~ai otpa|a mo`nosta za vra}awe na prethodniot danok vo ramkite na posebni postapki spored ~len 46 od ZDDV i ~len 11 od DDVP. Sepak. na pr. Dano~niot obvrznik ne e spre~en nitu pri postoeweto na vakvi akontativni DDV-prijavi da bara isplata na pobaruvawa od izminati presmetkovni periodi. nasproti obvrskata za toa spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV. So toa. Godi{nata DDV-prijava se potpi{uva svoera~no od strana na dano~niot obvrznik. Vo vrska presmetuvaweto na sevkupniot promet. kako i promenite koi nastanale spored ~len 22 od ZDDV vo tekot na soodvetniot presmetkoven ili dano~en period. site prethodni danoci koi mo`at da se odbijat.. pokraj toa. Promeni na opolnomo{teni lica se prijavuvaat po pismen pat kaj Upravata za javni prihodi. Prijavuvawe i pla}awe na danokot na dodadena vrednost za presmetkovniot period (4) Presmetkoven period e kalendarskiot mesec. (3) Odredbite vo vrska so op{tata postapka na odano~uvawe (~len 39 do 45 od ZDDV) i odredbite utvrdeni vo vrska so toa vo poglavje 101 do 105 DDVU va`at i za dano~ni obvrznici koi ne se registrirale. . pravoto na odbivka na prethodni danoci ostanuva da va`i vo slu~aj na ispolnuvawe na uslovite od ~len 33 do 36 od ZDDV i toa za prethodni danoci koi otpa|aat na vlezni ispolnuvawa koi ne pretstavuvaat prethodni turisti~ki uslugi. se prijavuvaat i danocite dolguvani spored ~len 32 to~ka 4 i ~len 55 stavovite 1 i 2 od ZDDV. se dol`ni akontativnata prijava da ja podnesuvaat trimese~no. odnosno godi{na DDV-prijava za sekoja kalendarska godina (dano~en period) preku podnesuvawe na slu`beniot formular DDV-04. (5) Dano~niot obvrznik e dol`en vo rok od 15 dena po istek na soodvetniot presmetkoven period da ja podnese akontativnata DDV-prijava i da go plati presmetaniot danok na dodadena vrednost. kako i prethodnite danoci koi proizleguvaat od primenata na ~len 37 od ZDDV.se uka`uva na objasnenijata vo poglavje 110 od DDVU. Ako. kancelariski ma{ini i kancelariski materijal. za prethodni danoci za kancelariski tro{oci. Kon ~len 39 do 45 od ZDDV Poglavje 101 Prijavuvawe i pla}awe na danokot na dodadena vrednost Op{to (1) Dano~nite obvrznici koi se zapi{ani vo Registarot na obvrznici za danokot na dodadena vrednost.104 - Zabrana na odbivka na prethodni danoci (10) Spored ~len 38 stav 4 od ZDDV ne e dozvolena odbivka na prethodnite danoci koi otpa|aat na prethodnite turisti~ki uslugi. Pritoa. vo takviot slu~aj ne nastanal danok za soodvetniot presmetkoven period nitu od vonredni pravni osnovi nitu postoi odbivka na prethoden danok. (11) Zabranata na odbivka na prethodni danoci va`i i za tur-operatori rezidentni vo stranstvo koi koristat prethodni turisti~ki uslugi vo zemjata. se dol`ni za sekoj presmetkoven period da podnesuvaat akontativna DDV-prijava. Dano~ni obvrznici ~ij svekupen promet (~len 51 stav 2 od ZDDV) vo izminatata kalendarska godina ne iznesuval pove}e od 25 milioni denari. Akontativnata DDV-prijava se podnesuva i vo slu~ai koga ne e izvr{en odano~en promet. kako i za iznajmuvaweto kancelariski prostorii i telekomunikaciskite tro{oci) i za posredni~kite provizii na treti turisti~ki agencii. Akontativnite DDV-prijavi mo`at da gi potpi{uvaat i opolnomo{teni lica navedeni vo Prijavata za registracija DDV-01.duri i vo slu~ai na zapo~nuvawe so vr{ewe na stopanskata dejnost . (2) Akontativnata DDV-prijava i Godi{nata DDV-prijava mora da gi sodr`at site prometi i danokot koj se presmetuva na niv. vo toj slu~aj istoto se prijavuva so vnesuvawe "0" vo poleto 15 od formularot DDV-04.

no pomalku od 1% od akontativno prijaveniot danok. Poglavje 102 Ispravka na DDV-prijavi (1) Dokolku se utvrdi deka neto~no ili necelosno bile prijavuvani prometi.105 - Prijavuvawe i pla}awe na danokot za dano~niot per iod (6) Dano~niot obvrznik e dol`en do krajot na fevruari od slednata kalendarska godina da podnese godi{na DDV-prijava za izminatiot dano~en period (kalendarska godina) i da go plati presmetaniot danok na dodadena vrednost. licata A i B neovlasteno izvr{ile odbivka na prethodni danoci vo visina od 3. Pri podnesuvaweto na ispravka na Akontativna DDV-prijava ne e dozvoleno naveduvawe edinstveno na razlikata vo iznosite. B mo`e da ~eka so ispravkata do podnesuvaweto na Godi{nata DDV-prijava za kalendarskata godina 01. Poglavje 103 Utvrduvawe i pla}awe na danokot (1) Ako ne bila podnesena DDV-prijava vo propi{anite rokovi ili ako se utvrdeni otstapuvawa od podatocite na dano~niot obvrznik.. Vo slu~aj .01 da podnese godi{na DDV-prijava za dano~niot period od 1 januari do 20 noemvri 01 godina. ako vo presmetkovniot period za koj se vr{i ispravka se prijavuva vi{ok ili kusok na danok vo visina pomala od 1. Ako dano~niot obvrznik ja koristi odredbata za celi na poednostavuvawe od poglavje 102 stav 1 od DDVU. Dostavuvaweto akontativna DDV-prijava za presmetkovniot period noemvri 01 godina ne e potrebno. Danokot se pla}a vo rok od 15 dena po denot na dostavuvawe na re{enieto za utvrduvawe danok. danokot na dodadena vrednost se utvrduva so re{enie od strana na Upravata za javni prihodi. a dano~niot obvrznik B danok od 400. godi{nata DDV-prijava se podnesuva vo rok od 15 dena po istek na kalendarskiot mesec.01 godina na liceto B.000 denari. danoci ili iznosi na danoci vo oderedena Akontativna DDV-prijava. Vrz osnova na izvr{eni gre{ki vo knigovodstvenata evidencija. Godi{nata DDV-prijava se podnesuva i vo slu~ai koga ne nastanale promeni nasproti akontativnite DDV-prijavi. vo toj slu~aj se zemaat predvid danoci.12. Gre{kite bile zabele`ani pri sreduvaweto na knigovodstvoto vo septemvri 01 godina.800 denari. Bidej}i vi{okot na danok kaj liceto B iznesuva pove}e od 1. Liceto A e obvrzano da podnese vo septemvri 01 godina ispravka na Akontativnata DDV-prijava za mesec maj 01 godina.000 denari.11.000 denari. (7) Ako dano~niot obvrznik prestane so vr{eweto na svojata stopanska dejnost vo tekot na kalendarskata godina. Prijavuvaweto edinstveno na razliki vo iznosite ne e dozvoleno. danokot i prethodniot danok. Primer: Dano~niot obvrznik A ja prodava svojata pe~atnica na 20. (2) Odredbite od stav 1 re~enici 1 i 2 soodvetno se primenuvaat i za ispravki na godi{ni dano~ni prijavi. prethodni danoci i iznosi za odbivawe. Primer: Dano~niot obvrznik A prijavil za presmetkovniot period maj 01 godina danok od 100. Od pri~ini na poednostavuvawe.000 denari ili vo iznos pomal od 1% od akontativno prijaveniot danok. za koi dosega ne bila izvr{ena ispravka. mo`e da se prijavi ispravka vo Godi{na DDV-prijava. (2) Dano~niot obvrznik e dol`en prijaveniot ili utvrdeniot danok na dodadena vrednost da go uplati na `iro-smetkite utvrdeni so posebni propisi. dano~niot obvrznik e dol`en da izvr{i ispravka na Akontativnata DDV-prijava za soodvetniot presmetkoven period. A e obvrzan do 15. vo koj se prestanalo so vr{eweto na stopanskata dejnost. Vo godi{nata DDV-prijava se iska`uva soodvetniot sevkupen iznos na dano~nata osnova.

iznosot se ispla}a vo rok od 30 dena po istek na denot na podnesuvawe na akontativnata DDV-prijava. lica koi ne se dano~ni obvrznici. vo toj slu~aj postoi obvrska na podnesuvawe akontativna DDV-prijava samo za presmetkovnite periodi vo koi se dolguva danok na dodadena vrednost spored ~len 32 to~ka 4 od ZDDV. se dol`ni ovoj danok da go prijavat i da go platat vo rok od 5 rabotni dena po izdavawe na fakturata. dokolku dano~niot obvrznik bara vra}awe na vi{ok na prethodni danoci ili na porano prenesen vi{ok na prethodni danoci. Dano~ni obvrznici. Bidej}i zasmetuvaweto i isplatata na prethodnite danoci se vr{i u{te vo ramkite na akontativnata DDV-postapka. kako i vo slu~ai koga vo godi{nata prijava e istaknato pobaruvawe za isplata. (4) Lica koi dolguvaat danoci isklu~ivo spored ~len 55 stav 1 od ZDDV (na pr.1% za sekoj den zadocnuvawe. Vonrednata DDV-kontrola vo prv red se odnesuva na proverkata na fakti~ki podatoci i situacii koi mo`at da dovedat do kone~no nepla}awe na danok ili do neopravdana isplata na prethodni danoci. kaj koi se ispolneti uslovite od ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV. (3) Ako danokot na dodadena vrednost go dol`at lica kaj koi ne se ispolneti uslovite od ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV (na pr. iznosot se ispla}a bez posebno barawe vo rok od 30 dena po denot na podnesuvawe na prijavata. presmetkoven period e na~elno kalendarskoto trimese~je. Ako dano~niot obvrznik pobara isplata. Pritoa. Za sekoj den zadocnuvawe se napla}a kamata po stapka od 0. na dano~niot obvrznik mu se ispla}a i kamata po stapka od 0. javno-pravni tela. osven vo slu~ai so mal dano~en efekt. se vr{i postojana proverka na pra{aweto. se vr{at vonredni DDV-kontroli za presmetkovnite periodi od strana na stru~ni dano~ni kontrolori. Ako od godi{nata DDV-prijava proizleguva pobaruvawe za dano~niot obvrznik. Zaradi izbegnuvawe na zagubi vo dano~nite prihodi i zaradi . (3) Ako pobaruvaweto ne se isplati vo rok od 30 dena ili vo rokot spored stav 2 od ovoj ~len.106 - na propu{tawe na rokot za pla}awe. Poglavje 105 Sproveduvawe vonredni DDV-kontroli (1) Nezavisno od drugi vidovi na kontrola od strana na dano~nite organi. vo vrska so toa vidi poglavje 121 stav 2 to~ki 1 i 5 od DDVU). pobaruvaweto se prenesuva na sledniot presmetkoven period. danokot na dodadena vrednost se napla}a prisilno spored odredbite od Zakonot za personalen danok na prihod. ne mo`e da se ~eka so kontrolata na sporni slu~ai do denot na prijavuvawe i utvrduvawe na danokot na dodadena vrednost za soodvetniot dano~en period ili do denot na sproveduvaweto na op{ta dano~na kontrola. Pokraj toa. osven ako ne treba da se izvr{i prebivawe so zaostanati danoci ili so zatezni kamati po osnov na zaostanati kamati..1%. dano~niot organ odlu~uva dali da se sprovede vonredna DDV-kontrola. ne te~e rokot od 30 dena naveden vo stav 1 od ovoj ~len. (2) Sproveduvaweto itna DDV-kontrola e neophodno. mali pretpriema~i. (2) Se' dodeka dano~niot organ e popre~uvan vo kontrolata na akontativnata ili godi{nata DDV-prijava po vina na dano~niot obvrznik. se dol`ni danokot dolguvan spored ~len 55 stav 1 od ZDDV da go prijavat i da go platat so podnesuvawe na akontativna DDV-prijava za presmetkovniot period na izdavawe na fakturata i na godi{na DDV-prijava za soodvetniot dano~en period. Ako se pojavi somne` vo vrska so podatocite dadeni od dano~niot obvrznik vo samata akontativna ili godi{na DDV-prijava i ako istiot ne mo`e da se ras~isti po pat na interna kontrola. mali pretpriema~i) za promet izvr{en od dano~ni obvrznici koi ne se rezidenti vo zemjata. Poglavje 104 Isplata na DDV-pobaruvawa vo ramki na op{tata postapka na odano~uvawe (1) Ako prethodniot danok za soodvetniot presmetkoven period e pogolem od danokot na dodadena vrednost presmetan za izvr{eniot promet. osven ako ne se vr{i prebivawe so zaostanati danoci ili kamati za zaostanatite danoci. dali dano~niot obrznik gi prijavil celosno i navremeno nadomestocite.

ne se napla}a nikakov danok na promet ili drug sli~en danok ili. . vo koja dano~niot obvrznik e rezidenten. sprema koja ne postoi reciprocitet. odnosno koga vo dr`avata.000 denari. Primer 2: [pediter so sedi{te vo dr`ava sprema koja e vospostaveno na~eloto na reciprocitet. Primer 1: Dano~en obvrznik so sedi{te vo dr`ava sprema koja e vospostaveno na~eloto na reciprocitet. mora da bidat ispolneti op{tite uslovi za koristewe na pravoto na odbivka na prethodniot danok (~len 33 do 36 od ZDDV).000 denari. ako istiot mu se vra}a na dano~niot obvrznik rezidenten vo zemjata (~len 11 stav 3 od DDVP). vr{i raboti na popravka vrz objekt na bankata A vo Skopje. bidej}i dano~niot obvrznik izvr{il vo zemjata samo promet vo smisla na ~len 11 stav 1 to~ka 3 od DDVP. vo koi dano~niot obvrznik-nerezident vo zemjata vr{i promet koj treba da se odano~i. Dano~niot obvrznik ne vr{i drug promet vo zemjata. (3) Detalni upatstva vo vrska so sproveduvaweto vonredni DDV-kontroli. Reciprocitetot (~len 11 stav 3 od DDVP) ne mora da postoi vo ovoj slu~aj (2) Za celi na vra}aweto na iznosi na prethodni danoci spored stav 1 ne e potrebno registrirawe na dano~niot obvrznik (~len 51 stav 1 re~enica 2 od ZDDV). Vo slu~aite od ~len 11 stav 1 to~ka 3 od DDVP. Prethodniot danok se vra}a samo vo slu~aj na postoewe na reciprocitet. osobeno vo pogled na podra~jata na kontrola. vo slu~aj na naplata na vakviot danok. Danokot za popravkata go platil A kako primatel na ispolnuvaweto soglasno so ~len 32 to~ka 4 od ZDDV. Postapkata na vra}awe se primenuva. Kon ~len 46 od ZDDV Poglavje 106 Vra}awe na prethoden danok sprema dano~ni obvrznici-nerezidentni vo zemjata Dano~ni obvrznici koi imaat pravo na vra}awe (1) Uslov za vra}awe na iznosi na prethodni danoci vo ramkite na posebnata postapka na vra}awe spored ~len 46 od ZDDV i ~len 11 od DDVP e.. Primer 3: Dano~en obvrznik so sedi{te vo dr`ava. zaradi izbegnuvawe na dvojno odano~uvawe ne mora da postoi reciprocitet. Dano~niot obvrznik ne vr{el promet vo zemjata. Postapkata na vra}awe }e se primeni. izlo`uva svoi stoki na saem vo Skopje. Za nabavkata na gorivo vo zemjata mu bil fakturiran vo tekot na celata kalendarska godina makedonski DDV vo visina od 40.000 denari. Pokraj toa.107 - nivno obezbeduvawe se sproveduvaat vonredni DDV-kontroli i vo slu~ai koga od kontrolata ne mo`e vo konkretniot slu~aj da se o~ekuvaat dopolnitelni iznosi (na pr. dano~niot obvrznik koj ne e rezidenten vo zemjata da ne izvr{il promet vo zemjata vo periodot na vra}awe (stav 4 od ova poglavje) ili da izvr{il samo promet naveden vo ~len 11 stav 1 to~ki 2 i 3 od DDVP. vr{i me|unaroden prevoz na dobra. bidej}i ne bil izvr{en promet vo zemjata i so toa se ispolneti uslovite od ~len 11 stav 1 to~ka 1 od DDVP. Postapkata na vra}awe }e se primeni. od preventivni pri~ini). donesuva Upravata za javni prihodi. a za koj primatelot na ispolnuvaweto go dolguva danokot spored ~len 32 to~ka 4 od ZDDV. Vo fakturata na saemskoto pretprijatie mu bil zasmetan makedonski DDV vo visina od 31. Za nabavkata na materijalite za popravka mu bil fakturiran makedonski danok na dodadena vrednost od 50. bidej}i dano~niot obvrznik vr{el samo promet vo zemjata koj e osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 3 od ZDDV (~len 11 stav 1 to~ka 2 od DDVP).

direkcija vo Skopje (~len 11 stav 5 od DDVP).. Barawata za vra}awe na danokot na dodadena vrednost. originalnite dokumenti se poni{tuvaat preku stavawe pe~at ili na drug soodveten na~in. vra}aweto na prethodnite danoci ne e mo`no. za istoto mo`e da se podnese barawe za vra}awe na iznosot koe se odnesuva na poslednoto kalendarsko trimese~je. Iznosot za vra}awe za edno ili pove}e kalendarski trimese~ja mora da iznesuva najmalku 30. Postapka na vra}awe (6) Za sproveduvaweto na postapkata na vra}awe e nadle`na Upravata za javni prihodi . (7) Baraweto za vra}awe se podnesuva so popolnuvawe na slu`beno propi{an obrazec i toa najdocna do 30 juni od kalendarskata godina koja sledi po kalendarskata godina vo koja nastanalo pravoto na odbivka na prethodni danoci spored ~len 33 do 36 od ZDDV (~len 11 stav 5 od DDVP).108 - ^lenot 51 stav 3 od ZDDV. izvr{i odano~en promet vo zemjata koj ne potpa|a pod odredbite od stav 1 od ova poglavje.000 denari i vo avgust 15. Primer 4: Na dano~en obvrznik koj ne e rezidenten vo zemjata. vo juni vo visina od 6. Dokolku ne se postignat ovie iznosi. vidi poglavje 111 stav 3 od DDVU). (8) Pismeniot dokaz za toa. koi se podneseni kaj podra~en dano~en organ.000 denari. Minimalen iznos (5) Vra}aweto na prethodni danoci se uslovuva so utvrden minimalen iznos (~len 11 stav 4 od DDVP).000 denari. vo juli vo visina od 5. dano~niot obvrznik e dol`en da gi stavi na uvid vo original fakturite i uvoznite dokumenti. ne se primenuva (vo vrska so toa.000 denari. mu se fakturiraat vo januari 01 godina iznosi na DDV vo visina od 10. Dano~niot obvrznik mo`e da podnese barawe za vra}awe na iznosite za periodot januari do septemvri 01 godina.000 denari. Zaradi doka`uvawe na pravoto na vra}awe. Pritoa. toj ne mo`e da istakne pravo na vra}awe na iznosite za ovoj period.000 denari. Period na vra}awe (4) Period na vra}awe e kalendarskoto trimese~je ili period od pove}e posledovatelni kalendarski trimese~ja (~len 11 stav 3 od DDVP). a koj gi ispolnuva uslovite od ~len 11 stav 1 do 3 od DDVP. pritoa.000 denari.000 denari i vo noemvri 1. se ispra}aat do nadle`niot organ od re~enica 1. mu se fakturiraat vo fevruari 01 godina iznosi na DDV vo visina od 8. vo toj slu~aj prometot se odano~uva vo ramkite na op{tata postapka na odano~uvawe (~len 39 do 45 od ZDDV). deka liceto e registrirano kako dano~en obvrznik vo druga dr`ava spored ~len 11 stav 6 od DDVP se vodi so pomo{ na sledniot obrazec: DOKAZ ZA REGISTRACIJA NA DANO^EN OBVRZNIK . se zemaat predvid i prethodnite danoci povrzani so dadeniot promet (~len 11 stav 2 od DDVP).000 denari. Ako pobaruvaweto iznesuva vo kalendarskata godina najmalku 15. (3) Dokolku dano~en obvrznik. Primer 5: Na dano~en obvrznik koj ne e rezidenten vo zemjata. Bidej}i dano~niot obvrznik ne go dostignal vo 01 godina minimalniot iznos od 15. Vo slu~aj na vra}awe na iznosi. a koj gi ispolnuva uslovite od ~len 11 stav 1 do 3 od DDVP. koj ne e rezidenten vo zemjata.

odnosno danokot na promet vo drugi dr`avi. sedi{te) e registriran kako dano~en obvrznik za danokot na dodadena vrednost pod sledniot dano~en broj1 (Data) Pe~at (Potpis) (Ime. odnosno firma) (Vid na dejnost. broj 31/98). Uverenie za registracija na dano~en obvrznik rezidenten vo zemjata (10) Na dano~ni obvrznici koi se rezidentni vo zemjata i na koi im e potreben pismen dokaz za izvr{eniot upis kako DDV-obvrznik za celi na podnesuvawe barawe za vra}awe na danok na dodadena vrednost vo druga dr`ava. deka (Ime i prezime. Uverenieto slu`i isklu~ivo kako dokaz za izvr{en upis na dano~niot obvrznik za celi na danokot na dodadena vrednost. prezime i funkcija) 1 Ako podnositelot na baraweto nema dano~en broj.109 - (Adresa na nadle`niot organ) potvrduva. . se dostavuva novo uverenie." Poglavje 107 Vra}awe na danokot sprema neprofitni organizacii (1) Pod neprofitni organizacii soglasno so ~lenot 47 od ZDDV koi imaat pravo na vra}awe na prethodni danoci se podrazbiraat organizacii definirani spored Zakonot za zdru`enijata na gra|ani i fondaciite ("Slu`ben vesnik na RM". a zaradi stavawe na uvid na istoto vo ramkite na postapkata za vra}awe na danokot na dodadena vrednost. koi se podnesuvaat podocna od edna godina po datata na izdavawe na uverenieto. nadle`niot dano~en organ izdava uverenie spored obrazecot od stav 8 od ova poglavje.. Vo uverenieto dopolnitelno se vnesuva slednata napomena: "Napomena: Ova uverenie prestanuva da va`i po istek na edna godina od datata na negovoto izdavawe. odnosno zanimawe) (Adresa. nadle`niot organ ja naveduva pri~inata (9) Za barawa za vra}awe na danoci.

prometot ili uvozot da ne bile oslobodeni od danok i dobrata da se preneseni vo stranstvo i tamu da se koristat za humanitarni. dano~nite obvrznici (vo vrska so toa. Podnositelot na baraweto sam go presmetuva pobaruvaweto za soodvetniot period na vra}awe. mora da bidat ispolneti op{tite uslovi za koristewe na pravoto za odbivka na prethodniot danok (~len 33 do 36 od ZDDV).. dobrotvorni ili obrazovni celi. Kon ~len 48 od ZDDV Poglavje 108 Postapka za vra}awe na danokot na dodadena vrednost kon stranski diplomatski ili konzularni pretstavni{tva. podru`nica. odnosno na obrazec DDV-14 (za privatni potrebi). (3) Period na vra}awe e najmalku edno kalendarsko trimese~je (~len 12 stav 1 od DDVP). Baraweto za vra}awe na danokot vo smisla na ~len 13 stav 1 od DDVP se podnesuva na propi{an obrazec DDV-13 (za slu`beni potrebi). postojano `iveali{te ili prestojuvali{te vo zemjata se obvrzani da se registriraat za celi na danokot na dodadena vrednost. Kon ~len 51 od ZDDV Poglavje 110 Prijavuvawe i registrirawe za DDV Op{ti uslovi za nastanuvawe na obvrskata za registracija (1) Spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV.000 denari. kako i kon nivnite ~lenovi e regulirana vo ~len 13 od DDVP. (5) Baraweto za vra}awe se podnesuva so popolnuvawe na slu`beno propi{an obrazec (DDV-12) i toa najdocna do 30 juni od kalendarskata godina koja sledi po kalendarskata godina vo koja dobrata bile izvezeni vo stranstvo. Baraweto za vra}awe na danokot vo smisla na ~len 13 stav 1 od DDVP se podnesuva na propi{an obrazec DDV-13 (za slu`beni potrebi). vidi poglavje 18 i poglavje 19 od DDVU) so fakti~ko sedi{te. odnosno na obrazec DDV-14 (za privatni potrebi). dokolku sevkupniot promet vo izminatata kalendarska godina go nadminal iznosot od 1.direkcija vo Skopje (~len 12 stav 1 DDVP).000. Pokraj toa. Kon ~len 49 od ZDDV Poglavje 109 Postapka na vra}awe na danokot na dodadena vrednost kon me|unarodni organizacii i nivnite ~lenovi Postapkata za vra}awe na DDV kon me|unarodni organizacii i nivnite ~lenovi e regulirana vo ~len 14 od DDVP.110 - (2) Uslov za vra}awe na danokot pri promet na dobra i pri uvoz realiziran sprema niv vo ramkite na posebna postapka na vra}awe spored ~len 47 od ZDDV i ~len 12 od DDVP e. kako i kon nivnite ~lenovi Postapkata za vra}awe na DDV kon stranski diplomatski ili konzularni pretstavni{tva. Barawata za vra}awe na danokot koi se podneseni kaj drugi podra~ni dano~ni organi se ispra}aat do nadle`niot organ naveden vo prvata re~enica. Kon sevkupniot promet se vbrojuva celokupniot promet na dobra i uslugi . (4) Za sproveduvawe na postapkata na vra}awe na DDV e nadle`na Upravata za javni prihodi . (6) Podnositelot na baraweto pismeno gi doka`uva osobeno preduslovite soglasno so ~len 12 stav 5 od DDVP.

se primenuva op{tata postapka na odano~uvawe (~len 39 do 45 od ZDDV).04. vklu~uvaj}i go danokot na promet koj otpa|a na odano~enite prometi (bruto-promet). Za izvr{enata registracija za celi na danokot na dodadena vrednost se izdava re{enie. Spored toa. 19 i 64a od Zakonot za danok na promet. pri {to se zemaat predvid i iznosi na danoci koi mo`at da se odbijat. na~elno se utvrduva spored na~elata dadeni vo stav 1. Ako dano~niot obvrznik ja vr{el stopanskata dejnost samo vo eden del od kalendarskata godina. Kaj pravnite lica se kaznuvaat i odgovornite lica. Od sevkupniot promet vo periodot na vr{eweto na stopanskata dejnost (9 meseci) proizleguva mese~en promet od 60. liceto A ne e obvrzano od 01. prijavuvaweto.111 - odano~iv spored ZDDV (vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost). Sevkupniot promet (vklu~uvaj}i go dolguvaniot DDV) za periodot od 01. 86/99) e osloboden od danok so pravo na odbivka na prethodni danoci.. Sledstveno na toa.01. dokolku vr{at odano~en promet za koj dano~niot dolg spored ~len 32 to~ka 4 od ZDDV preminuva na primatelot na ispolnuvaweto ili dokolku imaat pravo na vra}awe na prethodniot danok spored ~len 46 od ZDDV (~len 51 stav 1 re~enica 2 od ZDDV). Prijava za registracija (4) Dano~niot obvrznik e dol`en da izvr{i prijavuvawe zaradi registracija preku popolnuvawe na slu`beniot formular DDV-01 i istiot da go podnese do Upravata za javni prihodi. utvrduvaweto i pla}aweto na .01 godina prodavnica za grade`ni aparati i alati za doma}instvo. Vo toj slu~aj.000 denari. promet sprema privatni lica). ne postoi protivpravnost. za osnova na presmetkata se zema celokupniot promet na dobra (osven uvozot) i na uslugi (~len 2 od Zakonot za danok na promet).01 godina iznesuva 540.000 denari. grade`ni raboti izvr{eni vo stranstvo) i prometot osloboden od danok bez pravo na odbivka na prethodniot danok (~len 23 od ZDDV) ne se zema predvid pri utvrduvaweto na sevkupniot promet. obvrskata za registracija }e va`i i za dano~ni obvrznici kaj koi spored dosega{nite odredbi ne se utvrduva danok na promet za kalendarskata godina 1999. koj e merodaven za obvrskata za registracija so dejstvo od 01. Prometot na dobra i uslugi koj ne podle`i na odano~uvawe (na pr. Isklu~ok od obvrskata za registracija za dano~ni obvrznici-nerezidenti vo zemjata (3) Od obvrskata za registracija se isklu~eni dano~ni obvrznici koi ne se rezidenti vo zemjata. Vo ovie posebni slu~ai mo`e da se isklu~i obvrskata na registracija na dano~en obvrznik koj ne e rezidenten vo zemjata. Primer 1: Liceto A otvora na 01. kako i site prometi oslobodeni od danok spored ZDDV so pravo na odbivka na prethodniot danok (~len 51 stav 2 re~enica 1 od ZDDV). Kon sevkupniot promet se vbrojuva i prometot na stanbeni zgradi i stanovi.04. presmetuvaweto. (2) Sevkupniot promet od kalendarskata godina 1999. Od sevkupniot promet za 1999 godina utvrden so pomo{ na olesnuvawata dadeni pogore mo`e da se izdvoi prometot koj bi bil osloboden od danok spored ~len 23 od ZDDV. Sepak. 14. Vo ovoj slu~aj. 14a.02 godina da se registrira za celi na DDV. br. dokolku dano~niot obvrznik go utvrdi sevkupniot promet spored odredbite od Zakonot za danok na promet na proizvodi i uslugi (Zakon za danok na promet).12. se zemaat predvid i prometi vo smisla na ~lenovite 5. Preku izostanuvaweto na registracijata ne mo`e da se ostvari izbegnuvawe na primenata na odredbite od ZDDV vo vrska so nastanuvaweto. Ako licata od re~enica 1 vr{at promet koj ne potpa|a pod odredbite od ~len 32 to~ka 4 od ZDDV (na pr. (5) Vo slu~ai na izostanata prijava za registracija se utvrduva pari~na kazna za dano~niot obvrznik (~lenovi 59 i 60 od ZDDV). bez ogled na toa dali vakviot promet se odano~uva ili e isklu~en od odano~uvaweto.000 denari i od istiot se dobiva sevkupen godi{en promet od 720. za koi spored ~len 14 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danokot na dodadena vrednost ("Slu`ben vesnik na RM".04 do 31. fakti~kiot sevkupen promet se kalkulira na nivo na sevkupen godi{en promet (~len 51 stav 2 re~enica 2 od ZDDV).2000 godina.

Od predvideniot sevkupen promet za periodot na vr{ewe na stopanskata dejnost (2 meseca). dali vo konkretniot slu~aj ima prednost podnesuvaweto na barawe za dobrovolna registracija. Primer 2: Liceto A otvora na 01. Obvrska na registracija zaradi pragot na sevkupen promet pre~ekoruvawe na (7) Dano~ni obvrznici koi ne se obvrzani za registracija spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV i koi ne se registrirale dobrovolno spored ~len 51 stav 4 od ZDDV.000 denari. nezavisno od visinata na sevkupniot promet.000 denari (~len 51 stav 7 od ZDDV). Odjavuvaweto od registracijata e dozvoleno. dano~niot obvrznik se vodi vo registarot na DDVobvrznici do prekinuvaweto ili prestanokot so vr{eweto na stopanskata dejnost. Za kalendarskata godina 02 proizleguva sevkupen promet od 1.000 denari i istiot pretstavuva sevkupen promet kalkuliran na godi{no nivo vo visina od 3..000 denari.11.promet (~len 15 stav 2 od DDVP). Sevkupniot promet za kalendarskata godina 01 iznesuva 720.01. vo toj slu~aj dano~niot obvrznik e dol`en da se registrira za celi na DDV od 1 januari slednata kalendarska godina. mo`at dobrovolno da se registriraat spored ~len 51 stav 4 od ZDDV i vo toj slu~aj podle`at na odano~uvawe spored op{tite odredbi od ZDDV. dokolku sevkupniot promet za poslednata kalendarska godina od petgodi{niot rok ne iznesuva pove}e od 1. Prijavata za registracija se podnesuva vo rok od 8 dena po zapo~nuvawe so vr{eweto na stopanskata dejnost (~len 51 stav 8 re~enica 2 od ZDDV). Liceto A e obvrzano za registracija so va`nost od 01. dano~niot organ ne dava informacii.000 denari. proizleguva prose~en mese~en promet od 250. Pri zapo~nuvawe so vr{ewe na stopanskata dejnost vo mesecite fevruari do dekemvri.000.01 godina avtomehani~arska rabotilnica. Vo vrska so pra{aweto.000 denari. Primer 3: Liceto A vodi kako mal pretpriema~ (~len 51 stav 3 od ZDDV) prodavnica za grade`ni alati i aparati za doma}instvo.112 - danokot na dodadena vrednost. Odjavuvawe od registracija (9) Po izvr{enata prijava.03 godina i e dol`en da podnese prijava za registracija najdocna do 15. vidi poglavje 18 stav 11 od DDVU. A e obvrzan da se registrira od 01. za koja dano~niot obvrznik ne saka pove}e da bide registriran za celi na DDV (~len 51 stav 9 od ZDDV). Vo vrska so po~etokot na vr{ewe stopanska dejnost. Primer 4: .01. procenetiot sevkupen promet se presmetuva na nivo na sevkupen godi{en promet. Prijavuvawe i registracija pri po~etok na vr{ewe n a stopanska dejnost (6) Pri zapo~nuvawe so vr{ewe na stopanskata dejnost. se dol`ni da vodat evidencija na svojot bruto . pri razgleduvaweto na obvrskata za registracija se poa|a od o~ekuvaniot sevkupen promet za tekovnata kalendarska godina.320.11. O~ekuvaniot sevkupen promet (vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost) za mesecite noemvri i dekemvri 01 godina e procenet od strana na A na 500.03 godina.000.01 godina i mora da ja podnese prijavata za registracija najdocna na 08.01 godina.000 denari. Dokolku ovie bruto-iznosi (koi eventualno treba da se presmetaat na nivo na godi{en promet) go nadminat vo tekot na kalendarskata godina iznosot od 1. Odjavuvaweto se vr{i so podnesuvawe na slu`ben formular najdocna do 15 januari od godinata. najrano po istek na 5 kalendarski godini.000. Dobrovolna registracija (8) Dano~ni obvrznici koi ne se obvrzani za registracija. So ova ne se ograni~uva pravoto na odbivka na prethodni danoci.11.

Odjavuvaweto od registarot na DDV obvrznici e dozvoleno za prvpat na 01. Tretmanot na mal pretpriema~ ne se primenuva. .01 godina soglasno so ~len 51 stav 4 od ZDDV. vidi ~len 10 stav 2 od ZDDV i poglavje 19 stav 9 do 11 od DDVU). (3) Odredbata vo vrska so malite pretpriema~i od ~len 51 stav 3 od ZDDV ne se primenuva vrz dano~ni obvrznici koi ne se rezidenti vo zemjata. ne dolguvaat danok na dodadena vrednost za svoite prometi.01. Pritoa. Sepak. Soodvetno na toa. Poglavje 112 Javno-pravni tela (1) Javno-pravni tela mo`at da imaat tretman na mali pretpriema~i. Poglavje 111 Mali pretpriema~i (1) Dano~ni obvrznici koi ne se obvrzani za registracija i koi ne se registrirale dobrovolno (mali prtpriema~i). Prometot na javno-pravnoto telo koe go osnovalo javnoto pretprijatie ne se zema predvid pri razgleduvaweto na vkupniot promet na javnoto pretprijatie.01.000 denari. vo toj slu~aj podle`at na odano~uvawe i site prometi na drugite neregistrirani organizacioni delovi koi nastanale kako rezultat od vr{ewe stopanska dejnost. dadenata kalendarska godina se smeta za polna kalendarska godina za celi na vodewe na 5-godi{niot period.. 38/96) mo`e da ima tretman na mal pretpriema~. Istoto va`i i za prometot naveden vo ~len 16 stav 2 od DDVP. Sevkupniot godi{en promet se dvi`i vo kalendarskite godini 01 do 07 me|u 700. br. (10) Vo slu~ai na upis na dano~en obvrznik vo registarot na DDV-obvrznici po zapo~nuvawe so vr{eweto na stopanska dejnost vo tekot na kalendarskata godina.113 - Liceto V vodi restoran. e dovolno evidentiraweto na bruto-prometot (~len 15 stav 2 od DDVP). dokolku sevkupniot promet od site stopanski dejnosti ne go nadminuva pragot spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV (vo vrska so stopanskata dejnost. Ako edna organizaciona edinica e registrirana za celi na DDV. vidi ~len 10 stav 2 od ZDDV i poglavje 19 stavovi 9 i 10 od DDVU). (2) Malite pretpriema~i. V se registrira dobrovolno od 01. Mali pretpriema~i koi iska`uvaat oddelno danok vo fakturi ili drugi dokumenti. duri i vo slu~ai koga }e bide izvr{ena ispravka na fakturata i bide otstraneto oddelnoto iska`uvawe na danokot (vidi poglavje 121 stav 3 od DDVU). isto taka. (2) Javno pretprijatie vo smisla na Zakonot za javni pretprijatija ("Slu`ben vesnik na RM". no istovremeno nemaat pravo da iska`uvaat oddelno danok vo fakturi ili drugi dokumenti i nemaat pravo na odbivka na prethodni danoci (~len 51 stav 3 od ZDDV).06 godina. dokolku sevkupniot promet od soodvetnata stopanska dejnost ne go nadminuva pragot spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV. obvrskata na prijavuvawe i pla}awe na danokot ostanuva. se obvrzani spored ~len 52 od ZDDV da gi evidentiraat uredno i na lesno proverliv na~in svoite prometi i odvoeno evidentirani primeni pla}awa za se u{te neizvr{eni prometi (~len 16 stav 1 od DDVP). visinata na sevkupniot promet nema zna~ewe vo pogled na nastanuvaweto na dano~en dolg za promet izvr{en vo zemjata i na pravoto na odbivka na prethodni danoci.06 godina i bi trebalo istoto da se prijavi najdocna na 15. se dol`ni ovie neovlasteno iska`ani iznosi da gi prijavat i platat vo rok od pet rabotni dena po izdavaweto na fakturata preku podnesuvawe na akontativnata prijava DDV-04 (~len 55 stav 1 re~enica 2 od ZDDV).01.000 i 900. dokolku poedine~ni organizacioni delovi na javno-pravnoto telo se registrirani za celi na danokot na dodadena vrednost (vo vrska so stopanskata dejnost. nezavisno od visinata na sevkupniot promet na javnopravnoto telo.

Ako e utvrdena pau{alna vrednost od strana na dano~nata uprava. (3) Obemot na evidenciskite obvrski proizleguva od ~len 52 stav 2 do 5 od ZDDV i ~len 15 do 17 od DDVP. Podelbata spored soodnosot me|u prometite izvr{eni od strana na samiot dano~en obvrznik e dozvolena samo vo isklu~okot spored ~len 7 stav 4 re~enica 2 od DDVP. sepak. Dano~niot organ go izdava ova odobrenie samo vo slu~aj na postoewe odnos na posebna doverba me|u nego i dano~niot obvrznik. (7) Kaj uslugite bez nadomestok spored ~len 6 stav 3 to~ka 1 do 3 od ZDDV.114 - Kon ~len 52 od ZDDV Poglavje 113 Op{to kon evidenciskite obvrski (1) Evidencijata se vodi vo zemjata (~len 11 ZDDV). trgovci so prehranbeni proizvodi i sl. va`i soodvetno i za dopolnitelnite izmeni na dano~nata osnova. magnetna lenta. Ako mu se odobrat na dano~niot obvrznik namaluvawa na nadomestoci za vlezni prometi koi se odano~eni i vlezni prometi koi se oslobodeni od danok. Ako ne mo`e da se utvrdi nabavnata cena. vo toj slu~aj se evidentira istata. mesari. (6) Vo slu~aj na promet na dobra bez nadomestok spored ~len 3 stav 3 to~ka 1 od ZDDV koi se smetaat za promet na dobra. mikrofilm) ili na drugi mediumi za ~uvawe podatoci (na pr. moraat. da ja evidentiraat dano~nata osnova za prometot izvr{en od niv. ugostiteli. se odnesuva i na dopolnitelnite namaluvawa na dano~nata osnova kako i na soodvetnite prethodni danoci. liceto mo`e da gi vodi ovie namaluvawa spored soodnosot na dvata vida vlezni prometi. Obvrskata na dano~niot obvrznik na obezbeduvawe preglednost vo evidencijata za toa kako dano~nite osnovi se raspredeluvaat vrz soodvetniot odano~iv promet podelen po dano~ni stapki i vrz prometot osloboden od danok. ~len 15 stav 2 od DDVP). (2) Evidencijata i soodvetnite pismeni dokazi mo`at so odobrenie na dano~niot organ da se ~uvaat na video-medium (na pr. kaj pekari.n. (8) Dano~ni obvrznici koi kako t. (4) Dano~niot obvrznik e dol`en da gi evidentira dopolnitelnite namaluvawa ili zgolemuvawa na dano~nata osnova (~len 22 stav 1 od ZDDV). Ovaa odredba slu`i za obezbeduvawe na dano~nite prihodi. kako i na prethodniot danok koj otpa|a na niv (~len 52 stav 2 to~ka 2 od ZDDV).) da utvrdi i slu`beno presmetani pau{alni vrednosti. vklu~uvaj}i gi sporednite tro{oci za dobroto ili za drugo dobro ednakvo po vid. vklu~uvaj}i go danokot na dodadena vrednost koj otpa|a na nego (bruto promet. Zaradi te{kotiite vo utvrduvaweto na soodvetnata dano~na osnova. kako dano~na osnova se evidentira nabavnata cena. Taa se ~uva uredno i zaedno so soodvetnite pismeni dokazi vo rokot za ~uvawe na knigite spored ~len 56 od ZDDV. Dokolku baranite podatoci se o~igledni i lesno proverlivi od smetkovodstvoto ili evidencijata na dano~niot obvrznik vodena za drugi celi. (5) Obvrskata na dano~niot obvrznik da gi evidentira dano~nite osnovi za odano~en promet na dobra i uslugi koi bile izvr{eni sprema nego za celi na negovata stopanska dejnost. Dano~niot organ mo`e da pobara vo sekoe vreme od dano~niot obvrznik da gi stavi na uvid ovie dokumenti. Primer: .. dano~nata uprava mo`e kaj odredeni stopanski granki (na primer. Istoto va`i i vo slu~aj ako prometot izvr{en sprema dano~niot obvrznik podle`i na odano~uvawe po razli~ni dano~ni stapki. se evidentira iznosot na izdatocite za izvr{enata usluga. mali pretpriema~i spored ~len 51 stav 1 re~enica 1 od ZDDV ne se obvrzani za registracija i ne se registrirale dobrovolno spored ~len 51 stav 4 od ZDDV. istite ne mora povtorno da se evidentiraat posebno za celi na danokot na dodadena vrednost. magnetna plo~a ili disketa). vo toj slu~aj se evidentira cenata na ~inewe.

a potoa na krajot od presmetkovniot period da go podelat zbirot na bruto iznosite na dano~na osnova i danok.09. zemaj}i ja pri toa predvid prose~nata mar`a za soodvetnata grupa na stoki. odvoeno od ostanatite stoki ~ij promet se odano~uva so dano~na stapka od 19%.-. dano~niot obvrznik da vr{i dopolnitelno razdvojuvawe na dano~nite osnovi za prometi po razli~na dano~na stapka vrz osnova na vlezot na stokite ili spored drugi soodvetni karakteristiki. Popravka na nadvore{na fasada od ku}a vo periodot od 20 do 25.19 = 109.-. : 1. Presmetkovnoto utvrduvawe se vr{i za grupata na prometi. prometot se evidentira so izvr{uvaweto na istiot.000 denari.000 denari : 1.09. Izgradba na nose~ki yid so samonabaveni materijali od 08. Za ovoj presmetkoven period bi trebalo da se plati: 130. DDV Olesnuvawa vo odnos na razdvojuvaweto na dano~nit e osnovi (2) Dano~niot organ mo`e spored ~len 16 stav 4 od DDVP da odobri na barawe.01 godina (usluga spored ~len 6 stav 1 od ZDDV) za iznos od 50.000 denari (promet na dobra spored ~len 3 stav 2 to~ka 6 od ZDDV) i 2.933 den. : 1. po dano~na stapka od 19% 100. Dano~niot obvrznik e dol`en da izvr{i evidencija na sledniot promet za mesec septemvri 01 godina: 15.09. prekr{uvaj}i gi odredbite od ~len 51 od ZDDV.244 denari dano~na osnova h 19% = 20.067 den.762 den.000 den. so toa {to im se dozvoluva na dano~nite obvrznici da gi evidentiraat nadomestocite zaedno so danokot.09 do 15.000. vo prv red se vr{i razdvojuvawe na dano~nite osnovi so pomo{ na presmetana prose~na mar`a na dano~niot obvrznik. na primer vo 02 godina. dano~na osnova h 19% = 31. iako negoviot sevkupen promet vo 00 godina iznesuval 28 milioni denari. toga{ dano~niot organ }e bide vo sostojba da go utvrdi danokot na dodadena vrednost za mesec septemvri 01 godina.238 den dano~na osnova h 5% = 4. koj ne e registriran za celi na danokot na dodadena vrednost.05 = 95.115 - Samostoen yidar.01 Popravka na fasada 50. Ako dano~niot organ doznae. a ne so dobivawe na nadomestokot. po dano~na stapka od 5%. Obata klienti pla}aat vo oktomvri 01 godina.den. DDV 100.19 = 168.000 den. se evidentiraat vo knigata na vlezni stoki ili na kontoto za vlezni stoki. Primer 1: Dano~en obvrznik gi ostvaril vo mesec oktomvri 01 godina slednite prihodi (bruto iznosi): 200.den.01 Izgradba na yid 80.000..000 MKD Zna~i.756 denari DDV. koja .09. Pokraj toa. Steknatite stoki ~ij promet podle`i na odano~uvawe so dano~na stapka od 5%. Poglavje 114 Olesnuvawa kaj evidenciskite obvrski Evidentirawe na bruto prometot (1) Evidenciskite obvrski za promet na dano~niot obvrznik se olesnuvaat spored ~len 52 stav 3 od ZDDV. Prometot na dobra koi podle`at na odano~uvawe so 19% ili na prometot odano~en so 5% se utvrduva presmetkovno vrz osnova na nadomestocite za nivna nabavka. za koj bil neopravdano iska`an danok ili bil iska`an previsok danok vo fakturite (~len 55 stavovi 1 i 2 od ZDDV). deka yidarot ne se registriral za celi na danokot na dodadena vrednost. Pritoa.01 godina za iznos od 80. vakvata bruto-evidencija ne smee da se vr{i za promet na dano~niot obvrznik. Danokot se presmetuva na sledniot na~in: 200.000 MKD 25. gi izvr{il slednite prometi vo septemvri 01 godina: 1.

Primer 2: Dano~niot obvrznik go evidentiral vo juni 01 godina sledniot vlez na stoki: Faktura br.000 Dano~niot obvrznik e dol`en vrz osnova na fakti~kite okolnosti od prvoto kalendarsko trimese~je od 01 godina da utvrdi prose~na mar`a od 25% za dobrata koi se odano~uvaat so povlastenata dano~na stapka.043.. . po dodavawe na danokot na dodadena vrednost so primena na soodvetnata dano~na stapka. .000 950.000 : 1.000 Vlezni iznosi po 5% (neto) 30.950. drogerii.000 100.000 .750 (3) Postapkata na dodavawe mar`a e podobna pred se za dnano~ni obvrznici koi ispora~uvaat samo nabaveni dobra. gubewe.000 93..918.300 20.06.. Data na vlezna faktura 009 od 02.. kni`arnici i sli~no. ..000 20.000...000 93.500.000 .968..01 103 od 08.750 5.500. istiot se odzema od zbirot na dano~nite osnovi dogovoreni vo soodvetniot presmetkoven period plus danok na dodadena vrednost (bruto ceni). dokolku ne se promeni strukturata na negovoiot deloven potfat.300 140. .875. . Po istek na ovoj rok ili vo slu~aj na promena na strukturata na delovniot potfat odnovo se utvrduva prose~nata .750 1.950.000 950. Razlikata pretstavuva zbir na ostanatite nadomestoci plus danok na dodadena vrednost spored ostanatata dano~na stapka. kako na primer trgovci na malo. presmetkovno se sobiraat nadomestocite za nabavka na soodvetnata grupa na stoki koi nastanale na krajot od presmetkovniot period..116 - pretstavuva pomal del od sevkupniot promet. .000 Prethoden danok 5. kra`ba i sli~no na stokata pri presmetkovnoto utvrduvawe na prometot odano~en so 19% preku utvrduvawe na vlezot na stoki se obuslovuva so vodewe na vremenski ograni~ena evidencija (najmalku tri kalendarski meseci vo godinata) za nastanatata zaguba.. .000 375.. .. 1. 4.750 7... Na krajot. Dano~niot obvrznik mo`e. Presmetanata prose~na mar`a ja utvrduva dano~niot obvrznik..875.000 Vlezni iznosi po 19% (neto) 20.. se poa|a od fakti~kite okolnosti koi postoele kaj delovniot potfat vo najmalku tri reprezenatativni meseci od kalendarskata godina.. Kon zbirot na ovie nadomestoci za nabavka se dodava prose~nata mar`a..19 h 19%) Proda`ni ceni po 19% (neto) + proda`ni ceni po 5% (neto) Proda`na cena vkupno (neto) 1. Zbir na nabaveni iznosi Po 5% (kako pogore) + prose~na mar`a od 25% Presmetani proda`ni ceni so 5% (neto) + DDV 5% Presmetani proda`ni ceni po 5% (bruto) Zbir na promet vo juni 2000 (bruto promet) .000 6. Udelot na stokite odano~eni so namalenata dano~na stapka vo sevkupniot promet e pomal vo sporedba so udelot na stoki odano~eni so op{tata dano~na stapka..750 DDV 93.750 1. Zbirot na obata iznosi pretstavuva promet od soodvetnata grupa na stoki i.. Primenata na prose~ni mar`i koi bi va`ele za celokupnata stopanska granka ili na prose~na mar`a koja bila proceneta od strana na dano~niot obvrznik ne e dozvolena. Pritoa.01 Zbir vo juni 01 Fakturiran iznos 55.000 1.. 6.. 835. da ja primenuva utvrdenata prose~na mar`a za period od tri godini.875..968.presmetani proda`ni ceni po 5% (bruto) Ostanati proda`ni ceni po 19% (bruto) .DDV (5.000 5.000 1.000 .. kr{ewe.06.750 DDV (vkupno): 1..000 .000.335. Zemaweto predvid na stapka na zaguba zaradi rasipuvawe.

Kon ~len 53 od ZDDV Poglavje 115 Poim na faktura (1) Fakturite vo smisla na ~len 53 od ZDDV ne mora da se nare~eni kako takvi.117 - mar`a. (3) Lice ovlasteno za oddelno iska`uvawe na danokot mo`e vo sekoj slu~aj da izdava faktura spored ~len 53 od ZDDV. kako i spored soodnosot me|u prometot osloboden od danok i prometot od soodvetniot presmetkoven period koj ne podle`i na odano~uvawe spored ZDDV. deka se raboti za presmetka na dano~niot obvrznik za prometot izvr{en od nego i ako od dokumentot proizleguvaat podatocite spored ~len 53 stav 10 od ZDDV.n. Pri izdavaweto fakturi se primenuvaat i odredbite od ~len 18 do 22 od DDVP. (4) Na {pediteri i na drugi dano~ni obvrznici koi vr{at promet vo smisla na ~len 24 to~ka 3 ili to~ka 5 od ZDDV (na primer prevoznici. Obvrskata na dano~niot obvrznik za vodewe na pismeniot dokaz za izvr{en izvoz kako i na knigovodstveniot dokaz za nego (~len 2 do 4 od DDVP). promet osloboden od danok spored ~len 23 od ZDDV. Pritoa. se ovlasteni dopolnitelnite namaluvawa na dano~nite osnovi (na primer so skonto. Tuka se raboti za gra|ansko-pravno pravo. Za ova razdvojuvawe ne e potrebna dozvola od dano~niot organ. Dovolno e. Za faktura se smeta i dogovor koj gi sodr`i podatocite neophodni spored ~len 53 stav 10 od ZDDV. (4) Primatelot na ispolnuvaweto ima pravo spored ~len 53 stav 1 od ZDDV na faktura so oddelno iska`an danok na dodadena vrednost. ne mora da gi ispolnuvaat site formalni uslovi od ~len 53 od ZDDV. magacioneri i pretprijatija za natovar). Danokot na dodadena vrednost iska`an vo takvoto knigovodstveno pismeno ne se dolguva spored ~len 55 stav 1 ili stav 2 od ZDDV. tranzintni stavki (~len 18 to~ka 3 od ZDDV) i na prometot koj ne podle`i na odano~uvawe spored ZDDV. ostanuva da va`i. tuku koi pove}e se odnesuvaat isklu~ivo na platniot promet. dali fakturata se pla}a gotovinski ili bezgotovinski. rabat) da gi delat spored soodnosot me|u prometite odano~eni po razli~ni dano~ni stapki. (2) Takanare~eniot vnatre{en promet (na primer me|u poedine~ni filijali ili drugi organizacioni delovi na istiot dano~en obvrznik) se smeta za interen proces. (5) Fakturi od dano~ni obvrznici koi ne se rezidenti vo zemjata. koe se ostvaruva pred op{tite sudovi. ne se raboti za fakturi vo smisla i za celi na danokot na dodadena vrednost. nezavisno od toa. ako proizleguva od sodr`inata na dokumentot. tuku za interni knigovodstveni pismena vo ramkite na edno pretprijatie. ne pretstavuvaat fakturi iako mo`at da gi sodr`at site podatoci spored ~len 53 stav 10 od ZDDV. so koi ne se vr{i presmetka na promet na dobra ili uslugi. kako i na prometot osloboden od danok spored ~len 24 to~ki 3 i 5 od ZDDV ne e neophodno. a koi ne obezbeduvaat pravo na odbivka na prethodni danoci vo zemjata. (5) Dano~ni obvrznici na koi im e dozvoleno olesnitelno razdvojuvawe na dano~nite osnovi. dano~niot organ mo`e da im dozvoli na barawe da ja primenuvaat slednata postapka: Vo evidencijata mo`e da se vodi samo dano~nata osnova za odano~en promet odvoena od ostanatite fakturirani iznosi. kako na primer opomeni ili izvodi od `iro smetka. izvoz osloboden od danok spored ~len 24 to~ka 1 od ZDDV.. Dano~niot organ e obvrzan da gi proveruva primenetite prose~ni mar`i najdocna na sekoi tri godini. Odvoenoto evidentirawe na t. kako i 2. Pismenata. Obvrska na posebno evidentirawe postoi kaj dano~nite osnovi za: 1. . dali primatelot na ispolnuvaweto ima pravo na odbivka na prethodni danoci i nezavisno od toa.

soodvetno se raspredeluvaat vo slu~aj na posebna presmetka kon osnovnite ispolnuvawa koi se odano~uvaat so razli~na dano~na stapka. Izdava~kata ku}a nema pravo na odbivka na prethodniot danok. (7) Spored ~len 53 stav 2 re~enica 2 od ZDDV. (3) Dopolnenija ili ispravki na podatoci vo fakturi mo`e da izvr{i samo liceto koe ja izdalo fakturata. preku obvrznica. da dolguva povisok danok od onoj koj {to se dolguva spored zakonot (~len 55 stav 2 od ZDDV). istoto e kaznivo spored ~len 59 stav 1 to~ka 5 i ~len 60 od ZDDV. Soglasnosta mo`e da proizleguva i od dogovori ili drugi osnovi na delovnoto rabotewe. `elezni {ajki. zelen~uk). podaroci. na primer za pakuvawe. 53 st. no toa ne smee da bide primatelot na dobroto ili korisnikot na uslugata. Danokot na dodadena vrednost iska`an neovlasteno vo obvrznicata ne se dolguva vo soglasnost so ~len 55 stav 1 od ZDDV. koj e mal pretpriema~ vo smisla na ~len 51 stav 3 od ZDDV. Dokumentot }e se smeta za obvrznica samo ako me|u izdava~ot (primatelot na ispolnuvaweto) i primatelot na obvrznicata (dano~niot obvrznik-ispolnuva~) e postignata soglasnost. vo koja e oddelno iska`an danok na dodadena vrednost. Podelbata se vr{i spored soodvetni karakteristiki. Avtorot ne dolguva danok na dodadena vrednost. koga pokraj odano~eniot promet vo istata se naveduva i promet osloboden od danok ili promet koj ne podle`i na odano~uvawe spored ZDDV. (2) Odredbite od ~len 52 stav 2 to~ka 1 re~enica 2 od ZDDV i od ~len 16 stav 4 re~enica 1 od DDVP. Primer 1:  ­ Izdava~ka ku}a go presmetuva honorarot na avtor so obvrznica. keramidi. transport i sl. vidi i poglavje 118 stav 2 od DDVU). ili pak ogrevno drvo. za faktura se smeta i presmetka so koja odreden dano~en obvrznik presmetuva odreden odano~iv promet koj bil izvr{en sprema nego od strana na drug dano~en obvrznik (vo natamo{niot tekst: obvrznica). tutunski proizvodi. dovolno e naveduvawe na zbirni poimi voobi~aeni vo trgovijata. (8) Dokolku ne se izdade faktura vo rok od 5 rabotni dena (~l. Vo vrska so ova. na primer spored soodnosot na vrednostite ili te`inite. testenini. Primer 2: Izdava~ka ku}a presmetuva sprema svojot avtor. Obvrznicata mora da gi sodr`i site podatoci spored ~len 53 stav 10 od ZDDV. dano~niot obvrznik-vr{itel na prometot nema. Poglavje 116 Podatoci vo fakturata (1) ^lenot 53 stav 10 to~ka 5 od ZDDV bara naveduvawe na koli~inata i opisot na dobroto ili uslugata. Vo toj slu~aj. na pr. Za vakvata soglasnost ne e potrebna posebna forma. osven ako ne se raboti za slu~aj na presmetka spored ~len 53 stav 2 re~enica 2. deka za odano~iviot promet treba da se izvr{i presmetuvawe so obvrznica. obvrznicata nema da go poseduva dejstvoto na faktura i nema da sozdade pravo na odbivka na prethodni danoci.118 - (6) Liceto obvrzano za izdavawe faktura mo`e da ovlasti drugo lice da ja izdade fakturata. Naveduvaweto oznaki od op{t vid koi opfa}aat grupi na razni dobra. va`at soodvetno i pri izdavaweto faktura. Primatelot na fakturata ne mo`e samostojno i so . Vo toj slu~aj. isto taka.. bidej}i negovata usluga ne se odano~uva. ne e dovolno. dokolku istite go ovozmo`uvaat utvrduvaweto na dano~nata stapka koja treba da se primenuva (na primer alkoholni pijalaci. Dano~niot obvrznik-vr{itel na prometot (primatel na obvrznicata) mo`e vedna{ da se sprotivstavi na obvrznicata i na danokot na dodadena vrednost sodr`an vo nea. vo vrska so prometot koj podle`i na odano~uvawe spored razli~ni dano~ni stapki. odnosno od ~len 18 do 22 od DDVP.. Sporednite ispolnuvawa koi se sostaven del od dano~nata osnova (~len 17 to~ka 2 od ZDDV). no ne doveduva na~elno do otka`uvawe na pravoto na odbivka za primatelot na fakturata (vo vrska so toa.  ­ Principalot ja presmetuva provizijata na svojot trovski zastapnik preku obvrznica. 8 od ZDDV).

000 Zbir Vkupna cena 2.000 . Namesto avansiranite celosni ili delumni nadomestoci i danoci. (2) Fakturite za avansni pla}awa mora. preku naveduvawe na predvideniot moment na prometot na dobra ili na vr{eweto na uslugata. Istoto va`i i za naveduvaweto na koli~inata (obemot) na prometot koj treba da se izvr{i (~len 53 stav 10 to~ka 5 od ZDDV). deka primatelot na ispolnuvaweto (primatelot na fakturata) nema da go iskoristi povtorno pravoto na odbivka na prethodni danoci od fakturite za avansnite pla}awa i dopolnitelno od vkupniot iznos od kone~nata faktura. Namesto denot na prometot na dobra ili na vr{eweto na uslugata (~len 53 stav 10 to~ka 4 od ZDDV). da gi ispolnuvaat uslovite od ~len 53 stav 10 od ZDDV i ~len 18 do 22 od DDVP. se minusiraat nadomestocite ili delumnite iznosi primeni pred izvr{uvawe na prometot.380. toga{ se naveduva soodvetniot period ili moment. koe dano~niot obvrznik go dobiva pred izvr{uvawe na prometot. primatelot na fakturata mo`e da izvr{i ispravka na neto~na adresa na fakturata. Ova pretstavuva edinstven na~in na obezbeduvawe. Sepak. isto taka.000. Pritoa. vo fakturata za avansno pla}awe se naveduva delumniot ili celosniot nadomestok primen pred vr{eweto na prometot. Kone~nata faktura. (3) Vo kone~nata faktura. na pr. 4 od ZDDV. Ako momentot se u{te ne e utvrden. Koli~inata i opisot na ispora~anoto dobro ili izvr{enata usluga (~len 53 stav 10 to~ka 5 od ZDDV) mo`e da gi dava ili da gi menuva edinstveno izdava~ot na fakturata. mora da bide ozna~ena kako "kone~na faktura".000 . dokolku za ovoj nadomestok ili delumen iznos bile izdadeni fakturi spored ~len 53 st. na koi se uka`uva vo fakturata. liceto e dol`no da izdade faktura (~len 53 stav 4 od ZDDV).01 godina Nadomestok 2. Ako dogovornite strani edinstveno dogovorile vo koj period ili do koj moment bi trebalo da se izvr{i prometot na dobra ili uslugata. se naveduva predvideniot moment ili kalendarskiot mesec na prometot na dobra ili na uslugite. Primer 1: Minusirawe na poedine~nite delumni nadomestoci primeni odnapred i na danocite koi nastanuvaat za niv: Kone~na faktura Izgradba na magacin vo Skopje Priem po izgradba na 30. kako i iznosite na danokot koj nastanal za niv. Namesto nadomestokot za prometot na dobra ili za uslugite (~len 53 stav 10 to~ka 6 od ZDDV). Vo slu~aj na pove}e avansni pla}awa dovolno e ako se minusiraat vkupniot iznos na avansiranite delumni nadomestoci i zbirot na danoci koi nastanale za niv. Poglavje 117 Izdavawe fakturi pri avansni pla}awa (1) Za sekoe pla}awe. o~igledno proizleguvaat imeto i adresata na fakti~kiot primatel na ispolnuvaweto. mo`at da se naveduvaat i odzemaat i zbirnite iznosi na avansnite pla}awa (bruto nadomestoci) zaedno so danocite sodr`ani vo niv. od koja se odzemaat celosnite ili delumnite nadomestoci. e bez zna~ewe faktot. so koja dano~niot obvrznik vr{i sevkupna presmetka za izvr{eniot promet na dobra ili za izvr{enite uslugi. dokolku od ostanatata sodr`ina na istata ili od drugi dokumenti.05.. toga{ e dovolno toa da proizleguva od fakturata.119 - polno pravno dejstvo da ja promeni sodr`inata na presmetkata izdadena od nego.Avansi DDV 380. dali pred izvr{uvaweto na prometot na dobra ili na uslugite se vr{elo presmetuvawe na celokupniot nadomestok ili na del od istiot. Osobeno oddelnoto iska`uvawe na danokot na dodadena vrednost (~len 53 stav 10 to~ka 8 od ZDDV) mo`e da go vr{i edinstveno izdava~ot na fakturata. Od fakturite za pla}awa izvr{eni pred izvr{uvawe na prometot mora da se gleda deka so niv se vr{i presmetuvawe na avansni pla}awa.

08. namesto nadomestokot. 1 od DDVP.200. 1 od ZDDV). pri promet bez nadomestok ili po bagatelni ceni).000 476.01 15.428.000 .000.000 190.000 1. Priem po izgradba na 15.000 1.01 i 02. namesto nadomestokot (~len 53 stav 10 to~ka 6 od ZDDV).785.01 godina Nadomestok 1.07.01 i 10. dokolku prometot bil izvr{en sprema drug dano~en obvrznik i istiot pobaral izdavawe na faktura (~l..000 DDV 228.000 228.00 0 357.000 38.00 0 285.000 Primer 3: Minusirawe na vkupniot iznos na avansni pla}awa Kone~na faktura Isporaka i monta`a na green kotel vo Skopje Priem i monta`a na 01.000 1.Avansi na: 07.000 114.000 200.07.000 600.000 denari (bez DDV). Vo ovoj slu~aj mora. koj kako advokat e Isto taka.se izdava faktura.000.000 . Primer: Trgovsko dru{tvo (fabrika za mebel) registrirano spored ~len 51 od ZDDV ispora~uva sprema svojot sodru`nik. da se navede vo fakturata: MKD 1.01 Ostatok za pla}awe 400.190. Cenata na ~inewe na mebelot (vo momentot na ovaa isporaka) iznesuva za trgovskoto dru{tvo 300.Avansi na 01. Isto taka.000 714.500.04.03.000 190.428.190. Spored ~len 20 st.00 0 1.01 Ostatok za pla}awe 1.01 Ostatok za pla}awe Vo nego sodr`an DDV DDV sodr`an vo avansite Poglavje 118 Fakturi vo posebni slu~ai (1) Vo slu~aite od ~len 19 od ZDDV (na pr.000 denari plus DDV.000 Primer 2: Minusirawe na vkupniot iznos na delumni nadomestoci plateni odnapred i na zbirot na danoci koi nastanuvaat za niv Kone~na faktura Isporaka i vgraduvawe na skali vo Skopje.09.000 1.05. 53 st. kancelariski mebel za 100.registriran spored ~len 51 od ZDDV.120 - 01.000 Vkupna cena (Zbir) 1.000 57.04.000 238.000 76.01 Nadomestok (dano~na osnova) vkupno + DDV 19% Vkupna cena . vo ovie slu~ai se naveduvaat vo fakturite vrednostite navedeni vo ~len 19 od ZDDV.

Primeri:  ­ Se fakturira isporaka na kancelariski aparat. tuku ja izdava fakturata otkako za nego }e nastapi rokot na zastarenost na dano~niot dolg. Vakvata zloupotreba bi mo`ela da postoi koga. a za negoviot sodru`nik se u{te ne nastapile rokovite na zastarenost. Kon ~len 54 od ZDDV Poglavje 119 Pazari i otvoreni prostori (1) Pod pazari i otvoreni prostori se podrazbiraat mesta koi se odredeni od strana na ovlasteni organi kako pazari ili mesta kade ima uslovi za promet na dobra ili uslugi na otvoreno. Kako proda`ba na otvoreni prostori se podrazbira i proda`bata na bileti vo sredstvata za javen prevoz i potvrdite za priem na baga` vo niv. 33 i ~l. (2) Za "proda`ba na otvoreno" ne se smeta proda`bata na tezgi pred prodavnici. vo toj slu~aj se odbiva pravoto na odbivka na tie prethodni danoci. iako ne izvr{il promet na dobra ili uslugi (na pr. Kon ~len 55 od ZDDV Poglavje 120 Neovlasteno iska`uvawe na danokot (1) Odredbata od ~len 55 stav 1 od ZDDV vo vrska so neovlastenoto iska`uvawe na danok na dodadena vrednost vo faktura va`i za dano~ni obvrznici (~len 9 od ZDDV).000 MKD Sodru`nikot koj go steknuva mebelot mo`e potoa da odbie kako prethoden danok 57. dokolku se ispolneti i ostanatite uslovi spored ~l. 2 t. .121 - Dano~na osnova spored ~l. (2) ^len 55 stav 1 od ZDDV gi opfa}a slednite slu~ai: 1. Tuka ne spa|aat fakturi koi se izdavaat pred izvr{uvawe na promet i koi spored svojata sodr`ina (na primer. so cel da se stekne nezakonska dano~na dobivka. iako kako mal pretpriema~ nema pravo na toa spored ~len 51 stav 3 od ZDDV. (2) Dano~niot organ e dol`en da vnimava vakvite fakturi da bidat izdadeni navremeno. Dano~en obvrznik izdava faktura spored ~len 53 od ZDDV. 3. pokraj danokot na dodadena vrednost dolguvan spored ~len 55 stav 1 od ZDDV (imeno. no i za lica koi ne se dano~ni obvrznici. vo rokot spored ~len 53 stav 8 od ZDDV. Dano~en obvrznik izdava faktura spored ~len 53 od ZDDV. vo koja namesto fakti~ki ispora~anato dobro se naveduva drugo dobro koe voop{to ne bilo ispora~ano od nego. Dano~en obvrznik izdava fakturi spored ~len 53 od ZDDV so oddelno iska`an danok. 2. na primer. dodeka fakti~ki bil ispora~an televizor. dodeka fakti~ki bile ispora~ani pijalaci. Dokolku se izdade vakva faktura so protivpravna namera.  ­ Vo fakturata se naveduva ovo{je. Istoto va`i i vo slu~ai koga namesto fakti~ki izvr{enata usluga se naveduva usluga koja voop{to ne bila izvr{ena od liceto. fiktivna faktura). trgovskoto dru{tvo ne izdalo faktura so izvr{uvaweto na prometot i ne platilo DDV sprema dano~niot organ. Vo toj slu~aj. 1 od ZDDV 300.000 MKD Iznos na presmetan DDV 19% 57. So proda`ba na otvoren prostor se izedna~uva i proda`bata preku avtomati. 34 od ZDDV. te.. preku ozna~uvaweto deka se raboti za avansna faktura ili preku uka`uvaweto na momentot na prometot na dobra ili na uslugata koj se nao|a vo idnina) o~igledno uka`uvaat deka se raboti za avansni fakturi. 19 st. protivpravno oddelno iska`aniot danok) se dolguva i danokot za fakti~ki izvr{eniot promet.000 denari.

iako primatelot na fakturata ne mo`e da go odbie ovoj danok kako prethoden danok. Poglavje 121 Neto~no iska`uvawe danok Previsoko iska`an danok (~len 55 stav 2 od ZDDV) (1) Odredbata od ~len 55 stav 2 od ZDDV se odnesuva na dano~ni obvrznici koi se obvrzani za registracija ili koi se registrirale dobrovolno i koi iska`ale oddelno danok vo faktura spored ~len 53 od ZDDV za fakti~ki izvr{en promet na dobra ili za uslugi. koj e dano~en obvrznik. 42 spored izvr{en uvid"). Lice koe ne e dano~en obvrznik spored ~len 9 od ZDDV (na primer privatno lice ili javno-pravno telo spored ~l. (4) Dokolku naplatata na protivpravno iska`an danok dovede do o~igleden nepraveden iznos. "raboti vrz ku}a br. Odredbata va`i i za obvrznici vo smisla na ~len 53 stav 2 re~enica 2 od ZDDV. vo ovaa odredba spa|aat fakturi so oddelno iska`an danok: 1.122 -  Vo fakturata se iska`uvaat "molerski raboti vo kancelariski prostorii". mora da se ograni~i na isklu~itelni slu~ai. Primer 3: Ispora~atel izdava faktura koja glasi na ime na soprugata koja e vrabotena vo pretprijatieto na soprugot. za odano~iv promet. 3. Primer 2: Fakti~ki izvr{eni grade`ni raboti se opi{uvaat edinstveno preku naveduvawe na gradili{teto (na pr. promet vo stranstvo ili prenosi na imot spored ~len 5 od ZDDV). Vo ovoj slu~aj ne bi bilo pravedno da se kazni ispora~atelot spored ~len 55 stav 1 od ZDDV. dokolku primatelot na obvrznicata ne se sprotivstavi na poviskiot iznos na DDV (vidi poglavje 115 stav 7 od DDVU). ­ (3) Za razlika od ~len 55 stav 2 od ZDDV. Spored toa. proda`bata na li~no dobro. Neovlasteno iska`aniot danok vo faktura se dolguva spored ~len 55 stav 1 od ZDDV. iska`aniot danok nema da se dolguva spored ~len 55 stav 1 od ZDDV. na primer. Neovlasteno iska`aniot danok vo faktura se dolguva spored ~len 55 stav 1 od ZDDV. 4. Davaweto neprecizni podatoci postoi koga podatocite vo fakturata ne se vo toj obem precizni i o~igledni. iako ne dolguvaat danok za ovoj promet ili dolguvaat pomal danok. Dano~en obvrznik izdava faktura spored ~len 53 od ZDDV so posebno iska`an danok na promet na dobra ili na uslugi koi ne gi izvr{il vo ramkite na negovata stopanska dejnost spored ~len 9 stav 2 od ZDDV. ako bil iska`an pogolem danok od danokot dolguvan za taa cel. ~len 55 stav 1 od ZDDV ne ja predviduva mo`nosta za ispravka na faktura. Tuka spa|a. iako primatelot na fakturata ne mo`e da go odbie istiot kako prethoden danok spored ~len 35 to~ka 7 od ZDDV. spored koj se dolguva previsoko iska`aniot DDV. Ako opisot na dobroto ili na uslugata (~len 53 stav 10 to~ka 5 od ZDDV) e daden samo neprecizno. 53 od ZDDV so oddelno iska`an DDV i ja stava vo deloven promet. Sepak. za promet koj ne podle`i na odano~uvawe so DDV (na pr. 10 st. dodeka molerskite raboti bile fakti~ki izvr{eni vo stanot na korisnikot na uslugata. 5. no ne i neto~no. sepak. .. dano~niot organ mo`e da dozvoli izdava~ot na fakturata da izvr{i ispravka na istata so soodvetna primena na ~len 55 stav 3 od ZDDV. Ispravkata na fakturata za slu~aite od ~len 55 stav 1 od ZDDV. uslov za nekaznuvaweto e sproveduvaweto ispravka na fakturata. za promet osloboden od danok. 2. 1 od ZDDV) izgotvuva faktura spored ~l. {to istite }e obezbedat neposredno soznanie za vidot i obemot na predmetot na prometot.

900 MKD Vkupno 11. Primatelot na fakturata mora da e pismeno izvesten za ispravkata na danokot na dodadena vrednost. Dano~niot obvrznik e dol`en vo toj slu~aj da go presmeta danokot od vkupniot fakturiran iznos.. vistinskiot danok na dodadena vrednost bi se dobil preku presmetuvawe na iznosot od dotoga{niot fakturiran vkupen iznos.824 denari 10.500 MKD Dokolku ostane neizmenet vkupniot iznos vo koregiranata faktura. Neophodnite ispravki se vr{at vo presmetkovniot period.900 denari : 1.824 MKD 1. dano~niot obvrznik go dolguva zakonski propi{aniot danok na dodadena vrednost. Dano~niot obvrznik koj go izvr{il prometot i ja izdal fakturata go zadr`uva pravoto na ispravka na prenisko iska`aniot danok.900 MKD Dokolku se namali vkupniot iznos za vi{kot na iska`an danok.500 denari : 1.123 - (2) ^lenot 55 stav 2 od ZDDV va`i i vo slu~ai koga bile izdadeni pove}e fakturi za eden ist promet. I s p r a v k a n a p r e v i s o k o i s k a ` a n d a n o k (~ l e n 5 5 s t a v 2 od Z D D V) (3) ^lenot 55 stav 3 od ZDDV izri~no dozvoluva izdava~ot na fakturata da izvr{i ispravka na danokot na dodadena vrednost koj bil previsoko iska`an sprema primatelot na dobroto ili korisnikot na uslugata. Vkupen iznos (so DDV) Nadomestok (11. vo toj slu~aj se dobiva slednata presmetka: Nadomestok 10. Vo ovoj slu~aj se primenuva soodvetno na smislata na ~len 22 stav 1 od ZDDV.900 MKD (4) Vo slu~aj na prenisko iska`an danok.500 MKD 8. Primer 1: Registriran dano~en obvrznik go presmetuva za izvr{eniot promet na dobra danokot na dodadena vrednost po stapka od 19%.900 MKD 11.333 MKD 11.000 MKD + 19% DDV 1.333 MKD 567 MKD 11.05) Ispravka na faktura: Nadomestok + 5% DDV Vkupno 11.000 MKD 500 MKD 10.677 MKD Primatelot na dobroto mo`e da go odbie kako prethoden danok samo iznosot na danokot iska`an vo fakturata. Presmetan nadomestok + 5% DDV Vkupno Nadomestok (10.19) Od dano~niot obvrznik zakonski dolguvan DDV: 19% od 8. vo koj liceto izdalo faktura so promenet danok. koristej}i ja pritoa vistinskata dano~na stapka. iako za istiot promet se dolguva danok samo po stapka od 5% spored ~len 30 od ZDDV. .000 MKD + 5% DDV 500 MKD Vkupno 10. Nadomestok 10. iako spored ~len 29 se dolguva danok po stapka od 19%. Primer 2: Dano~en obvrznik presmetuva za promet na dobra danok po stapka od 5%.

. .06.124 - MINISTER.2000 godina Skopje. Nikola Gruevski 08-9289/1 19.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->