Nacionalna klasifikacija na dejnosti - NKD Rev.

2, Struktura i objasnuvawa Sektor A/A Oddel Grupa Klasa Naziv ZEMJODELSTVO, [UMARSTVO I RIBARSTVO

Ovoj sektor go opfa}a iskoristuvaweto na rastitelnite i `ivotinskite prirodni resursi i go opfa}a odgleduvaweto na nasadi i posevi, odgleduvaweto na `ivotni, odgleduvaweto i koristeweto na {umi i odgleduvaweto na drugi rastenija, `ivotni ili `ivotinski proizvodi na zemjodelski stopanstva ili vo nivnite prirodni sredini.

01

Rastitelno i `ivotinsko proizvodstvo, lov i uslu`ni dejnosti povrzani so niv Ovoj oddel vklu~uva dve osnovni dejnosti - proizvodstvo na proizvodi od rastitelno poteklo i proizvodstvo na proizvodi od `ivotinsko poteklo, vklu~uvaj}i gi, isto taka, formite na organskoto (biolo{koto) zemjodelstvo, odgleduvaweto na genetski modificirani nasadi i posedi i odgleduvaweto na genetski modificirani `ivotni. Ovoj oddel go vklu~uva odgleduvaweto na nasadi i posevi na otvoreno kako i odgleduvawe vo staklenici. Ovoj oddel, isto taka, gi vklu~uva uslu`nite dejnosti svojstveni za zemjodelstvoto, kako i lovot, traperstvoto i dejnostite povrzani so niv. Grupata 01.5 (Me{ano farmerstvo) se ras~lenuva spored voobi~aenite principi za utvrduvawe na glavnata dejnost. Prifaten e faktot deka mnogu zemjodelski stopanstva imaat prili~no podednakvo rastitelno i dobito~no proizvodstvo, taka {to nivnoto raspredeluvawe vo edna ili vo druga kategorija bi bilo proizvolno. Zemjodelskata dejnost gi isklu~uva site ponatamo{ni prerabotki na zemjodelski proizvodi (klasificirani vo oddelot 10 i 11-Proizvodstvo na prehranbeni proizvodi) i oddelot 12 (Proizvodstvo na tutunski proizvodi), osven onaa koja e neophodna da gi podgotvi za primarniot pazar. Podgotovkata na proizvodite za primarniot pazar e vklu~ena tuka.

Ovoj oddel gi isklu~uva grade`nite raboti na zemjodelskoto zemji{te (na primer: poramnuvawe na zemjodelskoto zemji{te, drena`a, podgotovka na orizovoto zemji{te, itn.), klasificirani vo sektorot F/ \ (Grade`ni{tvo) i zdru`enijata na kupuva~ite i zadru`nite organizacii koi se zanimavaat so marketing na zemjodelskite proizvodi klasificirani vo sektorot G/E. Isto taka, e isklu~eno ureduvaweto i odr`uvaweto na zemji{teto (okolinata) {to e klasificirano vo klasata 81.30. 01.1 Odgleduvawe na ednogodi{ni nasadi i posevi Ovaa grupa go vklu~uva odgleduvaweto na ednogodi{ni nasadi i posevi, t.e. rastenijata koi ne traat pove}e od dve sezoni. Vklu~uvaweto na odgleduvawe na ovie rastenija e za potrebite na proizvodstvo na seme. 01.11 Odgleduvawe na `ita (osven oriz), me{unasti rastenija i maslodajno seme Ovaa klasa gi vklu~uva site formi na odgleduvawe na `ita, me{unkasti rastenija i maslodajno seme na otvoren prostor. Odgleduvaweto na `ita ~esto e kombinirano vo ramkite na edinicite za zemjodelstvo. Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na `ita kako kako {to se: ● p~enica ● zrna (seme) p~enka ● sorgo ● ja~men ● 'r` ● zob (oves) ● proso ● drugi `ita, neklasificirani na drugo mesto - odgleduvawe na me{unarki kako {to se: ● grav ● bob ● leblebija (naut) ● vigna (crn grav) ● le}a ● lupina ● gra{ok ● gulabov gra{ok ● drugi me{unarki - odgleduvawe na maslodajno seme kako: ● soino seme ● seme od kikiritki ● pamukovo seme ● ricinusovo seme ● leneno seme

● seme od sinap ● crno seme ● seme od repka ● seme od {afranika ● seme od susam ● son~ogledovo seme ● drugo maslodajno seme Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na oriz, vidi 01.12 - odgleduvawe na {e}erna p~enka (`ito), vidi 01.13 - odgleduvawe na krmna p~enka, vidi 01.19 - odgleduvawe na maslodajni kulturi, vidi 01.26 01.12 01.13 Odgleduvawe na oriz Odgleduvawe na zelen~uk, diwi i lubenici, korenest i trupkast zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na lisnat ili steblest zelen~uk kako {to se: ● arti~oki ● asparagus ● zelka ● karfiol i brokula ● marula i cikorija ● spana} ● drug lisnat ili steblest zelen~uk - odgleduvawe na zelen~uk {to ra|a plodovi: ● krastavici i korni{oni ● modar patlixan ● domati ● lubenici ● diwi ● drugi diwi i zelen~uk {to ra|a plodovi - odgleduvawe na glavici od luk, korenest i trupkast zelen~uk kako: ● morkov ● repa ● luk ● kromid (vklu~uvaj}i i arpaxik) ● praz i drugi lukovidni zelen~uci ● drug korenest i trupkast zelen~uk - odgleduvawe na pe~urki i tartufi - odgleduvawe na seme za zelen~uk, vklu~uvaj}i seme za {e}erna repka, isklu~uvaj}i go semeto za ostanatite vidovi na repka - odgleduvawe na {e}erna repka - odgleduvawe na drug zelen~uk - odgleduvawe na korenest i trupkast zelen~uk kako: ● kompiri

● slatki kompiri ● kasava ● jam ● drug korenest i trupkast zelen~uk Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na ~ili, piperki i ostanati za~inski i aromati~ni rastenija, vidi 01.28 - odgleduvawe na micelium za pe~urki, vidi 01.30 01.14 Odgleduvawe na {e}erna trska Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na {e}erna repka, vidi 01.13 01.15 Odgleduvawe na tutun Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na proizvodi od tutun, vidi 12.00 01.16 Odgleduvawe na rastenija za predivo Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na pamuk - odgleduvawe na juta, kenaf i ostanati bilki za proizvodstvo na vlakna koi sodr`at liko - odgleduvawe na len i konop - odgleduvawe na amerikanska agava i ostanati tekstilni prediva od semejstvoto agava - odgleduvawe na manila, ramija i ostanati gradinarski rastenija za proizvodstvo na vlakna - odgleduvawe na ostanati posevi za proizvodstvo na vlakna 01.19 Odgleduvawe na ostanati ednogodi{ni nasadi i posevi Ovaa klasa go opfa}a odgleduvaweto na site ostanati ednogodi{ni nasadi i posevi: - odgleduvawe na dobito~ni repki i ostanati korenesti dobito~ni posevi, detelina, lucerka, esparzeta, dobito~na p~enka i ostanati trevesti rastenija, dobito~en keq i ostanati dobito~ni rastenija za sila`a - odgleduvawe na helda - odgleduvawe na seme za repka (so isklu~ok na seme za {e}erna repka) i seme za dobito~na hrana - odgleduvawe na cve}e - proizvodstvo na re`ano cve}e i pupki - odgleduvawe na seme za cve}e Ovaa klasa ne opfa}a:

- odgleduvawe na ednogodi{ni za~inski, aromati~ni i lekoviti rastenija i na rastenija za upotreba vo farmacija, vidi 01.28 01.2 Odgleduvawe na pove}egodi{ni nasadi i posevi Ovaa grupa go vklu~uva odgleduvaweto na nasadi i posevi, t.e.odgleduvaweto na rastenija koi traat pove}e od dve sezoni ili izumiraat po sekoja sezona ili se odgleduvaat postojano. Odgleduvaweto na ovie rastenija e vklu~eno za potrebite za proizvodstvo na seme. 01.21 Odgleduvawe na grozje Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na vinsko i trpezno grozje vo lozja Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na vino, vidi 11.02 01.22 Odgleduvawe na tropsko i suptropsko ovo{je Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na tropsko i suptropsko ovo{je: ● avokado ● banani (trpezni i za prerabotka) ● urmi ● smokvi ● mango ● papaja ● ananas ● ostanato tropsko i suptropsko ovo{je 01.23 Odgleduvawe na agrumi Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na agrumi: ● grejpfrut i pomelo ● limoni ● portokali ● tangerines (vid portokal), mandarini i klementini ● drugi agrumi 01.24 Odgleduvawe na jabol~esto i koskesto ovo{je Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na jabol~esto i koskesto ovo{je: ● jabolki ● kajsii ● cre{i i vi{ni ● praski i nektarini

● kru{i i duwi ● slivi i trninki ● ostanato jabol~esto i koskesto ovo{je 01.25 Odgleduvawe na jagodesto, jatkasto i drugo ovo{je Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na jagodesto ovo{je: ● боровinki ● ribizli ● ogrozd ● kivi ● malini ● jagodi ● ostanato jagodesto ovo{je - odgleduvawe na seme za ovo{je - odgleduvawe na jatkasti plodovi za jadewe: ● bademi ● indiski orevi ● kosteni ● лешник ● фстаци ● orevi ● ostanati jatkasti plodovi - odgleduvawe na ostanato jatkasto i drugo ovo{je: ● roga~ Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na kokosovi orevi, vidi 01.26 01.26 Odgleduvawe na maslodajni plodovi Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na maslodajni plodovi: ● kokosovi orevi ● maslinki ● maslinovi palmi ● ostanati maslodajni plodovi Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na soja (soin grav), kikiritki i ostanato maslodajno seme, vidi 01.11 01.27 Odgleduvawe na rastenija za proizvodstvo na pijalaci Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na rastenija za proizvodstvo na pijalaci: ● kafe ● ~aj ● mate

odgleduvawena drva za ekstrakcija na rastitelen sok .sobirawe na drva za rastitelen sok ili kau~uk kako gumi.odgleduvawe na pove}egodi{ni i ednogodi{ni za~inski i aromati~ni rastenija: ● crn piper ● ~ili i piper~iwa ● muskatovo orev~e. vo {uma. vklu~uvaj}i i treva za presaduvawe . aromati~ni i lekoviti rastenija i na rastenija za upotreba vo farmacijata Ovaa klasa opfa}a: . macis i kardamom ● anason. vidi 02.30 01. izdanoci i sadnici za neposredno razmno`uvawe ili za sozdavawe na podloga na koja odredeni mladici }e se kalemat za eventualno zasaduvawe za proizvodstvo na rastenija Ovaa klasa opfa}a: .odgleduvawe na rastenija za rasad .odgleduvawe na lekoviti i narkoti~ni rastenija 01.3 01.odgleduvawe na rastitelni materijali nameneti za izrabotka na pletarski proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .odgleduvawe na rastenija za ukrasuvawe.29 Odgleduvawe na ostanati pove}egodi{ni posevi Ovaa klasa opfa}a: .odgleduvawe na cve}iwa.odgleduvawe na kau~ukovi drva za dobivawe lateks .28 Odgleduvawe na za~inski.30 Odgleduvawe na saden materijal Odgleduvawe na saden materijal Ovaa klasa go vklu~uva proizvodstvoto na site vegetativni rastitelni materijali kako {to se reznici.● kakao ● ostanati rastenija za proizvodstvo na pijalaci 01. proizvodstvo na se~eno cve}e i odgleduvawe na semiwa za cve}e.odgleduvawe na novogodi{ni drva . vidi 01.19 . badian i komora~ ● cimet ● karanfil ● xumbir ● vanila ● hmeq ● ostanati za~inski i aromati~ni rastenija .

osven dejnosti povrzani so {umskite rasadnici Ovaa klasa ne opfa}a: .19 01. micelium za pe~urki .odgleduvawe i razmno`uvawe na kamili i lami 01.2 .prerabotka na mleko. osven `ivotnite {to `iveat vo voda Ovaa grupa ne opfa}a: .odgleduvawe na rastenija za proizvodstvo na seme.51 01. vidi 01..dejnosti na ergelite za trka~ki i java~ki kowi.62 .43 Odgleduvawe na kowi i ostanati srodni `ivotni Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ko`i od klanici.dejnosti povrzani so {umskite rasadnici. vidi 01.proizvodstvo na presno (surovo) mleko od kravi i bivolici Ovaa klasa ne opfa}a: .4 Odgleduvawe na `ivotni Ovaa grupa go vklu~uva odgleduvaweto na site `ivotni.44 Odgleduvawe na kamili i lami Ovaa klasa opfa}a: . vidi 93.proizvodstvo na govedsko seme za oploduvawe 01.45 Odgleduvawe na ovci i kozi .10 01.11 01.1.42 Odgleduvawe na drugi goveda i bivoli Ovaa klasa opfa}a: .odgleduvawe na lukovidni glavici. vidi 10.odgleduvawe i razmno`uvawe na kowi. reznici i kalemi. vidi 02.odgleduvawe na goveda i bivoli za meso .41 Odgleduvawe na molzni kravi Ovaa klasa opfa}a: . muliwa i mazgi Ovaa klasa ne opfa}a: . 01.dejnosti vo vrska so rasadnici. korewa i trupki na rastenija. vidi 10.odgleduvawe na molzni kravi . magariwa.nega i zgri`uvawe na `ivotni {to se odgleduvaat na farmi.

vidi 10.51 01.stri`ewe na ovci so nadomest ili vrz baza na dogovor. farma za pol`avi itn.47 Odgleduvawe na sviwi Odgleduvawe na `ivina Ovaa klasa opfa}a: . . vidi 10.proizvodstvo na krupni i sitni ko`i od uloveni i vo zamka fateni `ivotni.proizvodstvo na jajca od `ivina . vidi 10.Ovaa klasa opfa}a: . patki.dejnosti na proizvodstvo na ko`a.odgleduvawe na polupripitomeni ili drugi `ivi `ivotni: ● noevi i емуа ● drugi ptici (osven `ivina) ● insekti ● zajaci i drugi krzneni `ivotni . proizvodstvo na kokoni na svilena buba .46 01. vidi 01.proizvodstvo na surovo ov~o ili kozjo mleko .62 .49 Odgleduvawe na drugi `ivotni Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se mali papagali itn. guski i biserki .odgleduvawe na ovci i kozi . glisti.odgleduvawe na razni vidovi `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: .70 .proizvodstvo na vla~ena volna.odgleduvawe i razmno`uvawe na `ivina: ● koko{ki.proizvodstvo na surova volna Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 01.prerabotka na mleko. ● hr~kovi . misirki.12 01.dejnosti na odgleduvawe `ivina Ovaa klasa ne opfa}a: . ko`a od vleka~i ili ptici na sto~arska farma .proizvodstvo na perduvi.odgleduvawe na p~eli i proizvodstvo na med i p~elin vosok .odgleduvawe na svilena buba.dejnosti na farma za crvi.11 . farma za zemjeni mekoteli.odgleduvawe na doma{ni milenici (osven ribi): ● ma~ki i ku~iwa ● ptici.

kombiniranata dejnost nema da bide vklu~ena ovde.21.61 Pomo{ni dejnosti za odgleduvawe na posevi Ovaa klasa opfa}a: .. Isto taka.odgleduvawe na `ivina. vklu~uvaj}i i od vozduh ● re`ewe na ovo{kite i lozovite nasadi ● presaduvawe na oriz. Goleminata na dejnostite vo zemjodelstvoto ne e opredeluva~ki faktor.dejnosti na ribarskite farmi. Ako proizvodstvoto na nasadi i posevi ili `ivotni vo dadenata (soodvetnata) edinicata e 66% ili pove}e od standardnata bruto-zarabotuva~ka.2 .09 .smestuvawe i dresirawe na doma{ni milenici. vidi grupa 01.me{ovito zemjodelstvo na nasadi i posevi. farmite za krokodili.zemjodelski dejnosti so naplata ili vrz baza na dogovor: ● podgotovka na zemji{teto ● obrabotka na nasadi i posevi ● prskawe na posevite.22 . so cel podgotovka na zemjodelskite proizvodi za primarniot pazar.22 . morskite farmi za crvi.4 01.21. vidi 03. vidi 03.50 Me{ovito farmerstvo Me{ovito farmerstvo Ovaa klasa go opfa}a kombiniranoto proizvodstvo na nasadi i posevi nadvor od specijaliziranoto proizvodstvo na nasadi i posevi ili `ivotni.dejnosti na farmite za `abi.1 i 01.me{ovito zemjodelstvo na `ivotni. vidi 96. 01. tuku }e bide raspredelena vo zemjodelstvoto na nasadi i posevi ili `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: .5 01.6 Pomo{ni dejnosti vo zemjodelstvoto i dejnosti koi se izvr{uvaat posle sobranite posevi Ovaa grupa gi vklu~uva dejnostite svojstveni na zemjodelskoto proizvodstvo i dejnostite sli~ni na zemjodelstvoto koi ne se prezemaat so cel za proizvodstvo (vo smisla na sobirawe plodovi od zemjodelskite proizvodi). vidi 01. vidi grupa 01. gi vklu~uva dejnostite koi se vr{at po sobranite posevi. izvr{eni so naplata ili vrz baza na dogovor. 03.47 01. 03. proret~uvawe na repa ● `neewe ● kontrola na {tetnici (vklu~uvaj}i zajaci) vo vrska so zemjodelstvoto .

tovewe na `ivinata.63 Dejnosti koi se izvr{uvaat po sobranite posevi Ovaa klasa opfa}a: .zemjodelski dejnosti so naplata ili vrz baza na dogovor: ● dejnosti vrzani za unapreduvawe na priplodot. opfa}a: . potkastruvawe. vidi 74. isto taka. sortirawe.veterinarni dejnosti.podgotovka na posevite za primarniot pazar.62 Pomo{ni dejnosti za odgleduvawe na `ivotni Ovaa klasa opfa}a: .odr`uvawe na zemjodelskoto zemji{te vo soglasnost so potrebite na zemjodelstvoto i `ivotnata sredina .smestuvawe (zgri`uvawe) na doma{ni milenici.e. vidi 68.iznajmuvawe na `ivotni (stado).12 .pre~istuvawe na surov pamuk .dejnosti vo vrska so sistemite za navodnuvawe Ovaa klasa. vidi 82. pasewe.dejnosti na potkovuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .obezbeduvawe na prostor za smestuvawe na `ivotni.63 .~istewe.iznajmuvawe na zemjodelski ma{ini so operator i ekipa` Ovaa klasa ne opfa}a: .90 .dejnosti na agronomi i agroekonomisti.09 01.30 01. vidi 43. vidi 96.39 .organizacija na zemjodelski izlo`bi i saemi.. dezinficirawe .00 .drena`a na zemjodelskoto zemji{te. vidi 75.sadewe i ureduvawe na povr{ini kako {to se parkovi. opfa}a: . ~istewe na `ivinarnicite ● dejnosti vrzani za ve{ta~ko osemenuvawe ● uslu`ni dejnosti na ergelite (potkovuvawe) ● nega i zgri`uvawe na `ivotni {to se odgleduvaat na farmi Ovaa klasa.30 . vidi 75. t.20 .arhitektura na `ivotnata sredina i prirodata. vidi 81. vidi 01.11 . gradini i zeleni povr{ini. vidi 77. isto taka.vakcinirawe na `ivotni. vidi 71. prirastot i dobivaweto porasnati `ivotni ● uslugi i kontrola na stadata.dejnosti koi se vr{at po sobranite posevi.00 .

vidi grupi 01.lov i traperstvo na komercijalna baza . vidi klasi vo grupite 01.podgotovka na zrna za kakao.2 . zoolo{ki gradini ili kako doma{ni milenici .00 . Ovaa klasa go vklu~uva su{eweto. odvojuvawe na semiwata pod voobi~aenata golemina. ~isteweto.proizvodstvo na krzna. Vo ovaa klasa e vklu~ena i obrabotkata na genetski modificiranoto seme.11 01. mehani~ki ili od insekti o{tetenite semiwa i nezreloto seme. vidi oddel 46 .. opfa}a: . isto taka..64 .dejnosti koi se izvr{uvaat po sobranite posevi so cel podobruvawe na kvalitetot na semeto.1 i 01.2 01.41 .podgotovka na zemjodelskite proizvodi od proizvoditelot. vidi 12.podgotovka na tutunovi lisja.1. 01.su{ewe na ovo{je Ovaa klasa ne opfa}a: . pr.pazarni dejnosti na trgovci posrednici ili zadru`ni asocijacii.70 Lov. vidi 72.64 Dorabotka na seme Ovaa klasa gi vklu~uva dejnostite po sobranite posevi so cel podobruvawe na kvalitetot na semeto so otstranuvawe na nesemenskite materijali. vidi 46.3 . Ovaa klasa ne opfa}a: .prerabotka na seme za dobivawe na maslo. su{ewe . krzno i ko`a ili zaradi koristewe vo istra`uvawa. sortiraweto i obrabotkata na semeto do negovoto plasirawe na pazar (prodavawe).7 01.lov na morski cica~i kako {to se mor`ovi i tuljani Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo na zemjodelski surovini.odgleduvawe na seme. lupewe . vidi 10.istra`uvawe so cel razvoj ili modifikuvawe na novi vidovi seme.od`iluvawe i ridraing na tutunot. traperstvo i soodvetni uslu`ni dejnosti Lov. vidi 10. traperstvo i soodvetni uslu`ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . kako i namaluvawe na vla`nosta na semeto do nivo sigurno za negovo skladirawe.. pr. ko`i od vleka~i ili ptici koi se zastrelani ili fateni Ovaa klasa.upotreba na `ivotni (mrtvi ili `ivi) zaradi dobivawe na hrana.2 i 01.

sportsko-rekreativen lov i soodvetni uslu`ni dejnosti.1 .odgleduvawe na divi `ivotni na farma. presaduvawe. vidi grupa 01. rasaduvawe. Ponatamo{nata prerabotka. {umarstvoto opfa}a i proizvodi na koi se vr{i mala obrabotka. kako {to e drvoto za ogrev.30 . drvo za celuloza itn.29 . Ovaa klasa ne opfa}a: . po~nuvaj}i od pilewe i ramnewe e isklu~ena i e klasificirana vo oddel 16.proizvodstvo na krzna.odgleduvawe na niski rastenija.sobirawe na pe~urki i ostanati samoniknati {umski plodovi. vidi 94. vidi 02. vidi 01. Odgleduvawe na {umi i ostanati dejnosti povrzani so {umarstvoto 02.11 .49 ..11 . odr`uvawe i za{tita na {umite i {umskite povr{ini . Osven proizvodstvoto na {umski drvja.dejnosti na rasadnici.proizvodstvo na iverki i drveni par~iwa. vidi 10.99 02 [umarstvo i iskoristuvawe na {umi Ovoj oddel go vklu~uva proizvodstvoto na trupci kako i otstranuvaweto i sobiraweto na samoniknat {umski materijal.lov na kitovi.odgleduvawe na {umi: sadewe.10 Odgleduvawe na {umi i ostanati dejnosti povrzani so {umarstvoto Ovaa klasa opfa}a: .odgleduvawe na novogodi{ni elki.20 Iskoristuvawe na {umite Iskoristuvawe na {umite 02. proizvodstvo na drva za celuloza i drva za ogrev . Ovie dejnosti mo`e da se vr{at vo prirodni ili zasadeni {umi. vidi 03. proreduvawe. vidi 93. ko`i na vleka~i ili ptici na farma.).30 . osven {umski.19 . trupci (pr: jamska gradba.10 02.proizvodstvo na krupni i sitni ko`i {to poteknuvaat od klanici. vidi 01. vidi 01.dejnosti na {umskite rasadnici Ovie dejnosti mo`e da se vr{at vo prirodni i zasadeni {umi.uslu`ni dejnosti povrzani so unapreduvawe na lovot i traperstvoto.4 .2 02. vidi 16. drven jaglen (}umur).

osven drva 02. organizirano proizvodstvo na gorenavedenite proizvodi (osven odgleduvawe na drva za pluta). vidi oddel 01 .proizvodstvo na iverki i par~iwa.odgleduvawe na novogodi{ni elki. divi kosteni ● mov i li{aj Ovaa klasa ne opfa}a: .13 . vidi 20.upravuvano. odr`uvawe. vidi 01.proizvodstvo na trupci koi se koristat vo neobrabotena forma kako {to se: jamski potpori (drva).14 02.Ovaa klasa opfa}a: .sobirawe na samoniknati {umski plodovi i proizvodi: ● pe~urki i tartufi ● zrnesti plodovi ● jatkasti plodovi ● balata i ostanati kau~ukovi smoli ● pluta ● lak i smoli ● balzami ● raznovidni trevi ● morska treva ● `eladi. vidi 16. osven drva Ovaa klasa opfa}a: .sobirawe na {umski proizvodi.sobirawe i proizvodstvo na {umskiot otpadok od se~ewe drva za energija .odgleduvawe na {umi: sadewe. namenski stapovi . osven {umski plodovi.proizvodstvo na drven jaglen (}umur) vo {uma na tradicionalen na~in Rezultatot na ovaa dejnost mo`e da bide vo oblik na cepanici ili drva za ogrev Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na drven jaglen preku destilirawe na drvoto.3 Sobirawe na {umski plodovi i proizvodi. vidi 01. vidi 02.10 .odgleduvawe na pe~urki i tartufi. stolbovi za ograda.sobirawe i proizvodstvo na drvo za dobivawe energija .30 Sobirawe na {umski plodovi i proizvodi. vidi 02.proizvodstvo na trupci za potrebite na industrijata koja se temeli na prerabotka na drvo .29 . rasaduvawe.10 .30 . presaduvawe. proreduvawe.

uslu`ni dejnosti povrzani so eksploatacijata na {umite: ● transport na trupci vo granicite na {umite Ovaa klasa ne opfa}a: . biseri.10 . solenite ili slatkovodnite sredini (vodi).40 Pomo{ni uslugi vo {umarstvoto Pomo{ni uslugi vo {umarstvoto Ovaa klasa go vklu~uva izvr{uvaweto na del od dejnostite vo {umarstvoto so naplata ili vrz baza na dogovor Ovaa klasa opfa}a: .dejnost na {umskite rasadnici. se vklu~eni vo ribnite dejnosti i akvakulturata. bez ogled na toa dali se vr{i vo fabriki na kopno ili vo fabriki na brod (10.~istewe na gradili{tata.sobirawe na drva za ogrev. vidi 16..19). mekoteli ili lu{pari e isklu~ena.25 .uslu`ni dejnosti vo {umarstvoto: ● premer na {uma ● konsultantski uslugi vo vrska so stopanisuvaweto na {umite ● procena na drvenata gra|a ● za{tita na {umite od po`ari ● kontrola na {umite od {tetni insekti .).proizvodstvo na iverki.4 02. vidi 43. vidi 02. Prerabotkata na ribi.10 02.12 . lu{pari i drugi morski proizvodi (na pr.: razmno`uvawe na ostrigi za proizvodstvo na biseri). isto taka. gi vklu~uva dejnostite koi se normalno integrirani vo procesot na proizvodstvo za sopstvena smetka (na pr.odgleduvawe na zrnesti i jatkasti plodovi. Ovoj oddel ne vklu~uva izgradba i popravka na brodovi (30. vidi 43.: morski rastenija. sun|eri itn. Ovoj oddel.20). vidi 02. so cel ulov ili sobirawe na ribi. Uslu`nite dejnosti vo ribarstvoto i akvakulturata vo morskite i slatkovodnite vodi. isto taka.1. mekoteli. 33. vidi 01.12 03 Ribarstvo i akvakultura Ovoj oddel go vklu~uva loveweto riba i akvakultura i upotrebata (koristeweto) na ribnite resursi od morskite. .15) i sportski ili rekreativen ribolov (93.20 .drena`ni raboti na {umskoto zemji{te.

korali i algi Ovaa klasa ne opfa}a: .1 Ribarstvo Ovoj oddel go opfa}a "loveweto riba".11 Morski ribolov Ovaa klasa opfa}a: . foki). kako {to se mre`a.24 . mor`ovi. vidi 01.ulov na riba vo nacionalnite slatkovodni vodi na komercijalna osnova . osven kitovi. vklu~uvaat ribolov vo poribeni vodeni povr{ini. Nekoi dejnosti. mekoteli i lu{pari vo fabriki na kopno ili vo fabriki na brodovi.ulov na morski mekoteli i lu{pari . dejnosti na ra~en ribolov ili so upotreba na razli~ni vidovi na oprema za lovewe riba.70 .19 .ulov na kitovi . mekoteli i lu{pari). t.e. konop ili klopka.prerabotka na kitovi vo fabriki na brod.lovewe na morski cica~i.ulov na riba vo okeani i krajbre`ni vodi na komercijalna baza . sun|eri. 03.prerabotka na riba. vidi 10.11 . Takvite dejnosti mo`e da se izveduvaat na samoto krajbre`je (na pr. tuljani (morski lavovi. isto taka. sipi itn.: sobirawe na mekoteli kako {to se {kolki i ostrigi). ili krajbre`no lovewe so mre`a. vidi 93. vklu~uvaj}i okeanski rastenija. morski e`ovi.sobirawe na organizmi od more: prirodni biseri. ili.uslugi na inspekcija vo ribarstvoto i za{tita na ribarstvoto.. vidi 10. krajbre`ni ili podzemni vodi za ~ovekovi potrebi i drugi celi. na pr.19 03. {to e naj~est slu~aj.: krstarewe so ribolov).uslu`ni dejnosti povrzani so sportsko-rekreativen ribolov. kako i za prerabotka i konzervirawe na riba .izdavawe na brodovi za razonoda so ekipa` vo ramkite na morskiot i krajbre`niot voden transport (na pr.ulov na morski vodni `ivotni: `elki.03.12 Ribolov vo slatkovodni vodi Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa.20 . ili so ~unovi koi se doma{no izraboteni. opfa}a: .10 .rabota na rezervati za sportski ribolov. isto taka. so upotreba na komercijalni brodovi. vidi 50. dejnosti na ulov i sobirawe na vodni organizmi (prete`no ribi. vidi 93. vidi 84.dejnosti na brodovi koi slu`at za ulov na riba.

hranewe i za{tita od kradci). upotrebuvaj}i tehni~ki planovi so cel da se zgolemi proizvodstvoto von prirodniot kapacitet na okolinata (na pr. lu{pari.dejnosti na akvakultura vo soleni vodi .odgleduvawe na morski algi i drugi morski trevi za ishrana . vklu~uvaj}i go i sobiraweto. t.ulov na slatkovodni mekoteli i lu{pari . vklu~uvaj}i go i odgleduvaweto i sobiraweto. vidi 93. ostrigi itn.odgleduvawe na morski crvi . vidi 84.20 . i/ili do nivnite povozrasni fazi pod uslovi koi se dozvoleni za gorenavedenite organizmi. gi vklu~uva individualnata. mekoteli. mekoteli.19 . krokodili. vidi 10.. jastog (rak).dejnosti na akvakultura vo rezervoari napolneti so solena voda .e proizvodniot proces na vodnite `ivotni (organizmi) (ribi. opfa}a: .ulov na slatkovodni vodeni `ivotni Ovaa klasa. zadru`nata i dr`avnata sopstvenost na individualnite `ivotni vo faza na odgleduvawe. vidi 93.dejnosti na ribnite mrestili{ta .uslugi na inspekcija vo ribarstvoto i za{tita na ribarstvoto.odgleduvawe na rakovi.24 . riben podmladok i lososi . isto taka.sobirawe na slatkovodni organizmi Ovaa klasa ne opfa}a: . 03. Dopolnitelno. postlarvi na {kampi. vklu~uvaj}i i ulov na morski ukrasni ribi .: redovno snabduvawe.proizvodstvo na ikri na mekoteli ({kolki. aligatori i vodozemni `ivotni). isto taka.21 Morska akvakultura Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: .uslu`ni dejnosti povrzani so sportsko-rekreativen ribolov. mekoteli i lu{pari. Odgleduvaweto se odnesuva na podmladokot.19 03. isto taka. "akvakulturata".2 Akvakultura Ovaa grupa ja opfa}a "akvakulturata".prerabotka na riba. {kolki.odgleduvawe na morski ribi.dejnost na rezervatite za sportski ribolov.). drugi lu{pari i ostanati morski `ivotni Ovaa klasa.

razli~ni minerali i proizvodi od kamen.22 Slatkovodna akvakultura Ovaa klasa opfa}a: . topewe na priroden gas i aglomeracija (briketirawe) na cvrsti goriva.dejnosti povrzani so mrestili{tata (slatkovodni) .odgleduvawe na slatkovodni rakovi. mekoteli.obrabotka na izvadenite materijali.dejnosti na akvakultura vo rezervoari napolneti so solena voda.21 .Ovaa klasa ne opfa}a: .: kr{ewe. {kolki. su{ewe. vklu~uvaj}i i slatkovodna ukrasna riba . drugi lu{pari i ostanati vodeni `ivotni . vidi 03. vidi 93. vidi 03. osobeno onie koi se odnesuvaat na vadewe na jaglenovodorodi. petroleum. Oddelite 05 i 06 se odnesuvaat na vadeweto na fosilni goriva (jaglen. so dup~ewe. drobewe. Ovoj sektor gi opfa}a i dopolnitelnite raboti so cel podgotovka na surovite (neobraboteni) materijali za proda`ba.22 . Ovoj sektor ne opfa}a: . grupi i klasi vrz osnova na glavniot proizveden mineral. lignit. dup~ewe na morskoto dno itn. isto taka.odgleduvawe na `abi Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnost na rezervatite za sportski ribolov. ~istewe. kako industriski uslugi-oddel 09.dejnost na rezervatite za sportski ribolov. Rudarskite dejnosti se klasificirani vo oddeli. te~na (nafta) ili gasovita (priroden gas) sostojba.odgleduvawe na `abi. sektor C/V (Prerabotuva~ka industrija) . oddelite 07 i 08 se odnesuvaat na metalni rudi. vidi 93.odgleduvawe na riba vo slatkovodni vodi. koncentrirawe na rudi. kako na pr. povr{inska. sortirawe. mo`e da gi vr{at specijalizirani edinici za treti lica. Ovie dejnosti ~esto gi vr{at edinici koi gi iskoristuvaat resursite i/ili drugi edinici koi se smesteni vo blizina. Eksploatacijata mo`e da se vr{i so razli~ni metodi kako {to se: jamska (podzemna). Nekoi od tehni~kite dejnosti od ovoj sektor.19 B/B RUDARSTVO I VADEWE NA KAMEN Rudarstvoto i vadeweto na kamen opfa}a vadewe na minerali (rudi) koi vo prirodata se javuvaat vo cvrsta sostojba (jaglen i rudi).19 03. gas).

90 .vadewe na lignit. vidi 11. presuvawe na jaglenot itn.polnewe na {i{iwa so priridna izvorska i mineralna voda od izvori i bunari. vidi 19. sortirawe po golemina i kvalitet.pomo{ni dejnosti za vadewe na kamen jaglen.10 Vadewe na kamen jaglen Vadewe na kamen jaglen Ovaa klasa opfa}a: . vidi 05.10 .20 .kr{ewe.probni dup~ewa za vadewe na jaglen.90) ili proizvodstvoto na briketi (vidi 19.9 05 Vadewe na jaglen i lignit Ovoj oddel go opfa}a vadeweto na cvrsti mineralni goriva od zemji{teto ili rudnicite i vklu~enite operacii (na pr. podobruvawe na kvalitetot i olesnuvawe na transportot i skladiraweto Ovaa klasa. vidi 08. vklu~uvaj}i gi i metodite na eksploatacija so topewe . vidi 43. vidi 19.90 . vidi 09. opfa}a: .10).92 . oblo`uvawe. kamewa i minerali koi ne se vr{at vo rudarstvoto i vadeweto na kamen.kopawe na treset. zaradi klasificirawe.2 05.vr{ewe na raboti povrzani so podgotovka na zemji{teto za vadewe na jaglen.: sortirawe. presuvawe i ostanati operacii neophodni za transportirawe itn. ~istewe.07 .vadewe na kamen jaglen: jamska i povr{inska eksploatacija na rudnici za kamen jaglen.20 .~istewe.proizvodstvo na briketi od kamen jaglen.20 Vadewe na lignit Vadewe na lignit .12 05. drobewe. sektor F/\ (Grade`ni{tvo) . vidi 23.upotreba na izvadenite materijali bez natamo{na transformacija za grade`ni celi.proizvodstvo na cvrsti goriva vo pe~ka za koksirawe. vidi 09. isto taka..1 05. sporednite uslugi na rudnicite za jaglen i lignit (vidi 09. drobewe i druga obrabotka na nekoi vidovi zemji{te.20) 05.kamen jaglen dobien od sitne` na kamen jaglen Ovaa klasa ne opfa}a: .) potrebni za dobivawe na pazaren proizvod Ovoj oddel ne go vklu~uva koksiraweto (vidi 19.

~istewe.90 . vidi 09. rakuvawe so separatori. podobruvawe na kvalitetot i olesnuvawe na transportot i skladiraweto Ovaa klasa ne opfa}a: . oprema za otsoluvawe. vidi 09.1 06.10 .proizvodstvo na briketiran lignit. vklu~uvaj}i gi i metodite na eksploatacija so topewe .vadewe na surova nafta Ovaa klasa.pomo{ni dejnosti za vadewe na lignit.vadewe na lignit (kafeav jaglen): jamska. Ovoj oddel ne opfa}a: .eksploatacija na nafteni i gasni izvori.10 Vadewe na surova nafta Vadewe na surova nafta Ovaa klasa opfa}a: .90 . vidi 19. vidi 09. Ovie dejnosti mo`e da vklu~at dup~ewe. drobewe na lignitot itn. vidi 09.20 . .geofizi~ki.92 . vidi 09. zavr{uvawe i opremuvawe na izvor. Ovoj oddel opfa}a operativni dejnosti i /ili razvoj na naftenite i plinskite poliwa.rafinirawe na nafteni proizvodi.10.vadewe na kamen jaglen. isto taka. geolo{ki i seizmi~ki istra`uvawa. podzemna ili povr{inska eksploatacija na rudnici za lignit.probno dup~ewe. vidi 71. mre`a na cevovodi za sobirawe na surova nafta na poliwata i site drugi dejnosti vo podgotovkata na nafta i gas sî do ispora~uvaweto od mestoto na proizvodstvo.Ovaa klasa opfa}a: .10 . vidi 08.20 . sortirawe po golemina i kvalitet. zaradi klasificirawe. vidi 43.vr{ewe na raboti povrzani so razvojot i podgotovkata na zemji{teto za vadewe na jaglen. vidi 05. vidi 19.12 06.kopawe na treset.12 06 Vadewe na surova nafta i priroden gas Ovoj oddel go vklu~uva proizvodstvoto na surova nafta i surova nafta od {krilci i pesok i proizvodstvoto na priroden gas i obnovuvawe na jaglenovodorodni te~nosti.uslugi povrzani so nafteni i gasni poliwa {to se vr{at so naplata ili vrz baza na dogovor. opfa}a: . emulzen kr{a~.10 .probni dup~ewa za vadewe na jaglen.

zacvrstuvawe itn. dobieni preku topewe ili pirolizi Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: .ispituvawe na naftata i gasot. isto taka. kako {to se: drobewe.proizvodstvo na surova nafta od bitumenozni {krilci i pesok . .ispituvawe na naftata i gasot. vidi 20. vidi 09.obnovuvawe na te~nite nafteni gasovi pri rafiniraweto na naftata.desulfurirawe na gasot Ovaa klasa.ekstrakcija na kondenzati .11 . gi opfa}a dejnostite za podgotovka i zbogatuvawe na rudite.proizvodstvo na nafteni derivati..ekstrakcija na bitumenozni ili nafteni {krilci i pesok .cevovoden transport. vidi 09. vidi 19. vadewe od morskoto dno itn. klasirawe spored kvalitetot.cevovoden transport. vidi 49. vidi 19. ispirawe na rudite.obnovuvawe na te~nite nafteni gasovi pri rafiniraweto na naftata.2 06. miewe.20 .10 . vidi 09.vadewe na te~ni jaglenovodorodi. Ovoj oddel.50 07 Vadewe na rudi na metal Ovoj oddel go vklu~uva vadeweto na metalni minerali (rudi).proizvodstvo na industriski gas. vidi 09.10 .postapka za dobivawe surova nafta: prelivawe. su{ewe. dehidratacija.10 .pomo{ni dejnosti za vadewe na nafta i priroden gas.pomo{ni dejnosti za ekstrakcija na nafta i priroden gas.istekuvawe i separacija na te~nite frakcii na jaglenovodorodite .20 .10 . isto taka. gravitaciona separacija i flotacija.50 06.20 . opfa}a: . vidi 49. vidi 19. {to se vr{i preku podzemno i povr{insko vadewe. melewe.proizvodstvo na surovi gasoviti jaglenovodorodi (priroden gas) . otsoluvawe. kalcinacija.20 Vadewe na priroden gas Vadewe na priroden gas Ovaa klasa opfa}a: .

vidi 24. vanadium itn.10 Vadewe na rudi na `elezo Vadewe na rudi na `elezo Ovaa klasa opfa}a: . vidi oddel 24 07.proizvodstvo na mate bakar i mate nikel. tantal.koncentrirawe na tie rudi . pred sé. mangan. vidi 24.13 .45 .42. vidi 08.2 Vadewe na rudi na oboeni metali Ovaa grupa go opfa}a vadeweto na rudi na oboeni metali.zbogatuvawe i aglomeracija na rudite na `elezo Ovaa klasa ne opfa}a: . cink.13 .operacii na pe~ki za topewe. .1 07.91 07.proizvodstvo na aluminium oksid. olovo. .21 . hrom. 07. platina Ovaa klasa ne opfa}a: . pred sî. zaradi sodr`inata na oboeni metali ● aluminium (boksit). vidi 24.42 .proizvodstvo na aluminiumov oksid. srebro. zaradi sodr`inata na `elezo .21 Vadewe na rudi na uran i torium Ovaa klasa opfa}a: .vadewe i podgotovka na pirit i pirhotini (osven pr`ewe).vadewe na rudi vrednuvani.vadewe i podgotovka na rudi vrednuvani.44 i 24. molibden. vidi 20.topewe i rafinirawe na uranium. vidi 20. nikel. ● blagorodni metali: zlato.zbogatuvawe na rudite na uran i torium. kalaj. vidi 24.proizvodstvo na uraniumov metal od uraniumov oksid ili drugi rudi. pred sî. bakar. vrednuvani zaradi sodr`inata na uranium i torium: uraniumov oksid itn.vadewe na rudi. vidi 07.46 07.vadewe i podgotovka na rudi na uranium i torium. vidi 24.Ovoj oddel ne opfa}a: .pr`ewe na `elezni piriti.46 . kobalt.29 Vadewe na drugi rudi na oboeni metali Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na `olt kola~ Ovaa klasa ne opfa}a: .

oblikuvawe i obrabotka na kamen von kamenolomi. se~ewe (re`ewe).1 Vadewe na kamen. pesok i glina Vadewe na dekorativen kamen i kamen za grade`ni{tvoto. Ovoj oddel ne opfa}a obrabotka (osven kr{ewe.vadewe na hemiski minerali i mineralni |ubriva. no. gruba obrabotka i se~ewe na kamen za spomenici i za grade`ni{tvoto.vadewe.vadewe na surov gips i anhidridi . vidi 06. i iskopuvaweto na aluvijalni naslagi.). pesok za grade`ni{tvoto i ~akal . varovnik. prerabotkata na hemikalii itn.vadewe. gips.vadewe na pesok . isto taka. surov gips.10 08. 08. vidi 23. glina i kaolin Ovaa klasa opfa}a: .vadewe na kreda i nekalciniran dolomit Ovaa klasa ne opfa}a: . prerabotkata na materijali (glina. ognootporna glina i kaolin Ovaa klasa ne opfa}a: .).kr{ewe i drobewe na ~akal .9 Rudarstvo i vadewe na drugi rudi i kamen. drobeweto na karpi i koristeweto na mo~uri{ta so sol.91 .vadewe na glina. kalcium itn. drobewe i kr{ewe na varovnik . su{ewe. Upotrebata na ovie proizvodi e najzna~ajna vo grade`ni{tvoto (pr. kreda i {krilci Ovaa klasa opfa}a: . vidi 23. .08 Vadewe na drugi rudi i kamen Ovoj oddel go opfa}a vadeweto od rudnici i kamenolomi. nespomenati na drugo mesto 08. kako {to se mermer.12 Vadewe na ~akal i pesok. granit. sortirawe i me{awe) na izvadenite minerali. kamen itn.52 .kr{ewe i drobewe na dekorativen kamen i kamen za grade`ni{tvoto .pesok. ~istewe.70 08.se~ewe.vadewe i bagerirawe na industriski pesok.11 . vidi 08.vadewe na bitumenozen pesok. peskari itn.proizvodstvo na kalciumov dolomit. drobewe.

13 .proizvodstvo na isitneta me{ana po~va od treset.vadewe na priroden sulfur . vidi 10. priroden magnezium sulfat (kiserit) .vadewe na sol.vadewe i podgotovka na pirit i pirhotini.vadewe na prirodni fosfati i prirodni kaliumovi soli .90 . ~istewe i rafinirawe na solta od proizvoditelot Ovaa klasa ne opfa}a: . prirodna po~va. jodirana sol.proizvodstvo na briketiran treset.proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija. vidi 20.91 Vadewe na hemiski minerali i mineralni |ubriva Ovaa klasa opfa}a: . kako izvor na hemikalii Ovaa klasa.99 08.93 Vadewe na sol Ovaa klasa opfa}a: .15 08. fluorit i drugi minerali.93 .vadewe na sol od rudnicite.drobewe. vidi 09.15 . vidi 19.08. vidi 23.uslu`ni dejnosti za vadewe na treset. osven pr`ewe .vadewe na priroden barium sulfat i karbonat (bariti i viterit ) prirodni borati.. mineralni |ubriva itn. vidi 08. glina. vidi 20. pred sî. isto taka.kopawe na treset .podgotovka na tresetot za da se podobri kvalitetot i olesni transportot i skladiraweto Ovaa klasa ne opfa}a: .20 . vidi 20. vrednuvani.dobivawe na sol so isparuvawe na morska voda i drugi soleni vodi . pr. pesok.vadewe na guan Ovaa klasa ne opfa}a: .92 Vadewe na treset Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: .pr`ewe na `elezni piriti.84 . vklu~uvajki go i rastvoruvaweto i ispumpuvaweto .vadewe na zemjani boi.proizvodstvo na proizvodi od treset.prerabotka na solta vo kvalitetna sol za ishrana.

uslu`ni dejnosti pri vadeweto nafta i gas {to se vr{at so naplata ili vrz baza na dogovor: ● uslugi na ispituvawe (istra`uvawe) povrzani so vadeweto na surova nafta i gas.10 Pomo{ni dejnosti za vadewe na surova nafta i priroden gas Ovaa klasa opfa}a: . kvarc. steatit (talk). t.. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . probni dup~ewa na izvorite na nafta kako i na nao|ali{tata na metalni i nemetalni minerali.e. monta`a i demonata`a na postrojkite za dup~ewe na nao|ali{tata. asfalten kamen. popravka. uslugi na otstranuvawe na jalovinata od rudnicite itn.vadewe na raznovidni minerali i materijali: ● abrazivni materijali. Pomo{ni dejnosti za vadewe na surova nafta i priroden gas 09.~istewe. priroden tvrd bitumen ● blagorodni kamewa.1 .99 Ostanato rudarstvo i vadewe na kamen. so naplata ili vrz baza na dogovor 09. silikatno fosilno bra{no. tradicionalni metodi na ispituvawe. su{ewe i crpewe na voda od rudnicite. vgraduvawe i cementirawe na za{titni cevki. azbest. kako {to e praveweto geolo{ki ispituvawa na potencijalnite idni tereni ● dup~ewa. ● priroden asfalt. mica itn.00 08. vidi 36. vgraduvawe i cementirawe na za{titni cevki. zatrupuvawe (za~epuvawe) i napu{tawe na mestata za dup~ewe ● topewe i regasifikacija na prirodniot gas so cel transport. 09 Pomo{ni uslu`ni dejnosti vo rudarstvoto Ovoj oddel gi opfa}a specijaliziranite pomo{ni uslugi pri vadeweto {to se vr{at so naplata ili vrz baza na dogovor. crpewe na voda od naftenite i gasnite izvori. napraven vo rudnikot ● uslugi na su{ewe i crpewe. feldspad itn.proizvodstvo na voda za piewe so isparuvawe na solenata voda. Ostanatite uslugi opfa}aat monta`a na naftenite postrojki. Ovoj oddel gi opfa}a uslugite pri vadeweto so pomo{ na tradicionalni metodi na ispituvawe kako {to e zemaweto primeroci od karpite i praveweto geolo{ki ispituvawa kako {to se dup~ewa. crpewe na voda od naftenite i gasnite izvori. priroden grafit.

07 i 08 ● uslugi na ispituvawe (otkrivawe).geofizi~ki. vidi 06.90 Pomo{ni dejnosti za ostanatoto vadewe na ruda Pomo{ni dejnosti za ostanatoto vadewe na ruda Ovaa klasa opfa}a: .specijalizirana popravka na ma{inite za vadewe na rudi. vidi 33.e. izvr{eni podaleku od rudnikot.geofizi~ki istra`uvawa so naplata ili vrz baza na dogovor.pomo{ni dejnosti so naplata ili vrz baza na dogovor. kako {to e zemaweto primeroci od karpite i praveweto geolo{ki ispituvawa na potencijalnite idni tereni ● uslugi na su{ewe i crpewe. t. so naplata ili vrz baza na dogovor ● probno dup~ewe i sondirawe Ovaa klasa ne opfa}a: . geolo{ki i seizmografski istra`uvawa.topewe i regasifikacija na prirodniot gas so cel transport.9 09.uslu`ni dejnosti {to gi vr{at operatori na naftenite i gasnite poliwa.specijalizirana popravka na ma{inite za vadewe na rudi. 07 i 08 .10. vidi 33. vidi 71. vidi 52.12 .21 . 06.12 09.20 . za potrebite na dejnostite na vadewe na rudi od oddelite 05.● probno dup~ewe vo vrska so vadeweto na surova nafta i gas Ovaa klasa.12 C/V PRERABOTUVA^KA INDUSTRIJA . vidi 71.operacii na vadewe na rudi i kamen so naplata ili vrz baza na dogovor. tradicionalni metodi na ispituvawe. isto taka.12 .po`arnikarski uslugi na naftenite i gasnite poliwa Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: . vidi oddeli 05.

Me|utoa. klipovi.2. Transformiranite materijali. Zna~ajna promena. Proizvodstvoto na specijalizirani komponenti i delovi na ma{inite i opremata.motori. ventili. ribolovot. na pr. popravka ili rekonstrukcija na proizvodite glavno se smeta za prerabotuva~ka industrija. proizvodstvoto na specijalizirani komponenti i pribori so modelirawe (vkalapuvawe) ili vtisnuvawe na plasti~ni materijali e vklu~eno vo grupata 22. Na pr: autputot na rafinerijata na aluminium e input (vlez) koj se upotrebuva vo primarnoto proizvodstvo na aluminiumot. Autputot na prerabotuva~kiot proces mo`e da bide zavr{en vo smisla da bide gotov za upotreba ili potro{uva~ka. iako ova ne mo`e da se upotrebi kako edinstven univerzalen kriterium za definirawe na prerabotuva~kata industrija (vidi ja zabele{kata podolu za otpad). supstanciite ili komponentite vo novi proizvodi. po pravilo e klasificirano vo istata klasa kade {to e i proizvodstvoto na ma{inite i opremata za koi{to se odnesuvaat delovite i priborite.Ovoj sektor ja opfa}a fizi~kata ili hemiskata transformacija na materijalite. Proizvodstvoto na specijaliziranite komponenti i nivnite delovi. no ne mo`e da se smeta kako del od prerabotuva~kata industrija. . Ova mo`e da vklu~i fizi~ka ili hemiska transformacija. a aluminiumskata `ica e input (vlez) vo proizvodstvoto na proizvodi od `ica. Ovde e vklu~ena monta`ata na prerabotenite proizvodi i od sopstveno proizvedenite i od kupenite komponenti. elektri~ni agregati. {umarstvoto. primarniot aluminium e input (vlez) vo proizvodstvoto na aluminiumska `ica. t. rudarstvoto i vadeweto na kamen. zap~anici. bez ogled na ma{inite i opremata vo koi tie predmeti bi mo`ele da bidat vklu~eni. supstancii ili komponenti se surovini koi se proizvodi od zemjodelstvoto.3 (Popravka -obnovuvawe na materijali). Obnovuvaweto na otpadot.e. pribori i dodatoci na ma{inite i opremata. elektri~ni motori. kako i proizvodi od drugi prerabotuva~ki dejnosti. prerabotkata na otpadot vo sekundarna surovina e klasificirano vo grupata 38. val~esti le`i{ta. ili mo`e da bide poluproizvod vo smisla da bide podgotven da stane input (vlez) za ponatamo{na prerabotuva~ka. Monta`ata na sostavnite delovi na prerabotenite proizvodi se smeta za prerabotuva~ka industrija. e klasificirano vo soodvetnata klasa na prerabotuva~ka industrija.

za{tita na {uma. Me|utoa. .pasterizirawe na mleko i polnewe vo {i{iwa. . Me|utoa. popravkata na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i aparati za doma}instvata e klasificirana vo oddelot 95 (Popravka na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata).elektropresvlekuvawe.avtomobilski motori. dejnostite vo prerabotuva~kiot sektor ja vklu~uvaat transformacijata na materijalite vo novi proizvodi. Kako pojasnuvawe. vidi 10. . duri i koga ovoj proces go upotrebuva otpadot kako input (vlez). .61. proizvodstvoto na srebro od ostatoci od filmski lenti se smeta za proizvodstven proces. vidi 15. vidi 16. e klasificirano vo klasata 33. tretirawe na metal so zatopluvawe i polirawe. Nivniot autput e nov proizvod. slednite dejnosti se smetaat za prerabotuva~ka industrija vo NKD: .20. koi ne se prerabotuvaat na ribarski brodovi. . dodeka popravkata na motorni vozila e klasificirana vo oddelot 45 (Trgovija na golemo i trgovija na malo i popravka na motorni vozila i na motocikli). .1.prerabotka na sve`a riba (ostrigi. Me|utoa.20. komercijalni ili sli~ni ma{ini i oprema glavno e klasificirano vo oddelot 33 (Popravka i instalirawe na ma{ini i oprema). definicijata od {to e sostaven noviot proizvod nekoga{ mo`e da bide subjektivna. Zabele{ka: Granicite pome|u prerabotuva~kata industrija i drugite sektori od klasifikacioniot sistem nekade mo`e da bidat nejasni.popravka i remont na ma{ini (pr. vidi 23. Specijaliziranoto odr`uvawe i popravka na industriski.63. fileti od riba). Kako glavno pravilo. vidi 29. vidi oddel 18. Instaliraweto na ma{ini i oprema. .protektirawe na gumi za vozila.10).proizvodstvo na gotova betonska smesa. . proizvodstvoto na novi finalni proizvodi (nasproti sekundarnite surovini) e klasificirano vo prerabotuva~kata industrija. . upravuvawe so otpad i dejnosti za sanacija na okolinata).10.11. presvlekuvawe.pe~atewe i dejnosti vo vrska so pe~ateweto. Na primer.51. vidi 25.Osnovna cel na ovie dejnosti e obrabotka ili prerabotka na otpadot i poradi toa se klasificirani vo sektorot E/D (Snabduvawe so voda.prerabotka na ko`a. vidi 22.11. vidi 10. otstranuvawe na otpadni vodi. koga se vr{i kako specijalizirana dejnost.

. 10 Proizvodstvo na prehranbeni proizvodi Ovoj oddel ja vklu~uva prerabotkata na proizvodite od zemjodelstvoto. . klasificirani vo sektorot F/\ (Grade`ni{tvo). kako {to e vo restorani. ko`ite od kolewata ili poga~ata od maslo od proizvodstvoto na maslo). masti i masla. klasificirano vo sektorot A/A (Zemjodelstvo. Ovoj oddel e organiziran spored dejnostite koi se vr{at so razli~ni vidovi na proizvodi: meso. postapkata koja ne e posledica na razli~ni proizvodi e klasificirana vo sektorot G/E (Trgovija na golemo i trgovija na malo. kako i za treti lica. . popravka na motorni vozila i motocikli). klasificirano vo sektorot B/B (Rudarstvo i vadewe na kamen). . me{awe na boi po nara~ka na kupuva~ot i se~ewe na metali po nara~ka na kupuva~ot. {umarstvo i ribarstvo). {umarstvo i ribarstvo). klasificirano vo sektorot A/A (Zemjodelstvo. . iako nekoga{ se vklu~eni vo transformacioniot proces. {umarstvoto i ribarstvoto vo hrana za lu|e ili `ivotni i go vklu~uva proizvodstvoto na raznovidni intermedijarni proizvodi koi{to direktno ne se prehranbeni proizvodi. klasificirano vo oddelot 56 (Uslu`ni dejnosti za hrana i pijalaci ). ovo{je. .iskoristuvawe na zemjodelskite proizvodi. ima dejnosti koi{to. Tie vklu~uvaat: . zelen~uk.Nasproti toa. hrana za `ivotni i ostanati prehranbeni proizvodi.so drugi zborovi.iskoristuvawe na {umi. vklu~uvaj}i pakuvawe.iskoristuvawe na rudite i drugite minerali. Ovoj oddel ne ja vklu~uva podgotovkata na jadewa za neposredna potro{uva~ka.dejnosti na delewe vo refus i redistribucija vo pomali koli~ini. prepakuvawe ili polnewe na proizvodi vo {i{iwa. Proizvodstvoto mo`e da se vr{i za sopstvena smetka. sortirawe na otpadoci.podgotovka na hrana za neposredna potro{uva~ka. kako {to se te~nosti ili hemikalii.izgradba na monta`ni objekti i operacii izveduvani na mestoto na izgradba. Dejnosta ~esto gi generira pridru`nite proizvodi od pogolema ili pomala vrednost (na primer. mle~ni proizvodi. ne se klasificirani kako prerabotuva~ka industrija. se klasificirani vo drug sektor vo NKD . kako {to e koleweto po nara~ka. melni~ki proizvodi . riba.

vo trupovi .12 Prerabotka i konzervirawe na `ivinsko meso Ovaa klasa opfa}a: 10.21. dodeka obrabotkata na otpadocite i ostatocite od hrana i pijalaci vo sekundarna surovina e vo grupata 38. Podgotovkata na hrana {to obi~no se konsumira na samoto mesto e klasificirana vo oddelot 56 (Uslu`ni dejnosti na dostavuvawe na hrana i pijalaci).kolewe i prerabotka na kitovi na kopno ili na specijalizirani brodovi .topewe na `ivinski masti za ishrana.proizvodstvo na ~epkana volna (dobiena so otstranuvawe od ko`ata) Ovaa klasa ne opfa}a: . a otstranuvaweto na otpadoci od hrana i pijalaci vo klasata 38. isto taka. Proizvodstvoto na dobito~na hrana za `ivotni od otpadocite i ostatocite od klanicite ili od proizvodite e klasificirano vo grupata 10.92 10.topewe na mast i ostanati masti za ishrana od `ivotinsko poteklo . edinicata e klasificirana vo trgovija na golemo i trgovija na malo (sektor G/E). Prerabotka i konzervirawe na meso i proizvodstvo na proizvodi od meso 10. Me|utoa. vidi 10.proizvodstvo na ko`i vo klanici.prerabotka na `ivotinski iznutrici . vo par~iwa Ovaa klasa.9. ov~o. razladeno ili zamrznato meso.pakuvawe na meso. opfa}a: . razladeno ili zamrznato meso. vidi 82.1 . slatkarnici i prodavnici za podgotovka na meso itn.11 Prerabotka i konzervirawe na meso Ovaa klasa opfa}a: . obrabotuvawe i pakuvawe na meso: govedsko. .proizvodstvo na sve`o.proizvodstvo na sve`o. koga prerabotkata e mala i ne vodi kon vistinska transformacija.Nekoi dejnosti se smetaat kako prerabotuva~ki (na primer. svinsko. vklu~uvaj}i gi i ko`ite so vlakna .3. zaja~ko. od kamila. koi gi prodavaat svoite sopstveni proizvodi) duri i da imaat trgovija na malo vo sopstvena prodavnica na proizvoditelite.12 . onie koi{to se vr{at vo pekarnici.rabota na klanicite koi se zanimavaat so kolewe. itn. jagne{ko.

dlaboko zamrznuvawe.13 Proizvodstvo na `ivotinsko i `ivinsko meso Ovaa klasa opfa}a: . vidi 82. kavijar. vidi 10. razladeno ili zamrznato meso vo posebni pakuvawa . solewe.prerabotka i konzervirawe na riba. ikri.92 10.trgovija na golemo so meso.proizvodstvo na su{eno.92 10.proizvodstvo na polugotovi zamrznati jadewa od meso i `ivina. opfa}a: . krvavici i prerabotki od drob.proizvodstvo na perduvi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na proizvodi od riba.proizvodstvo na mesni proizvodi: ● kolbasi. vidi 10. .85 .topewe na `ivinski masti za ishrana Ovaa klasa. mekoteli i lu{pari 10.proizvodstvo na hrana i solubles (rastvori) iscedeni sokovi od riba i drugi vodeni `ivotni nepogodni za ~ovekova potro{uva~ka Ovaa klasa.32 ..2 Prerabotka i konzervirawe na riba. su{ewe. zameni za kavijar itn. obrabotka i pakuvawe na `ivina . gotvewe. pleskavici. salamurewe.proizvodstvo na supi koi sodr`at meso.prerabotka na morski rastenija . konzervirano meso. {unka Ovaa klasa ne opfa}a: . }ebap~iwa. isto taka. vidi 46. opfa}a: . ~adewe.proizvodstvo na sve`o.proizvodstvo na hrana od riba za potro{uva~ka ili za ishrana na `ivotni .dejnosti na brodovite koi samo ja prerabotuvaat i konzerviraat ribata . isto taka. soleno i ~adeno meso . .pakuvawe na meso.pakuvawe na meso. salami. mekoteli i lu{pari: ribji fileti. mekoteli i lu{pari Ovaa klasa opfa}a: .20 Prerabotka i konzervirawe na riba. konzervirawe itn. mekoteli i lu{pari: zamrznuvawe.rabota na klanicite koi se zanimavaat so kolewe. vidi 82. salfaladi.89 .

Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na proizvodi (hrana) prete`no sostaveni od ovo{je ili zelen~uk. oreovi plodovi ili zelen~uk: zamrznuvawe. stavawe vo konzervi itn. opfa}a: . vidi 10.39 Druga prerabotka i konzervirawe na ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: .industrisko lupewe na kompiri 10. vidi 10.85 . .proizvodstvo na xem.proizvodstvo na polugotovi zamrznati jadewa od riba.prerabotka na kitovi na kopno ili specijalizirani brodovi.41 .proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa.konzervirawe na ovo{je.11 . isto taka. isto taka. vidi 10.proizvodstvo na proizvodi (hrana) i pasta od oreovi plodovi .pr`ewe na oreovi plodovi .proizvodstvo na koncentrati od sve`o ovo{je i zelen~uk 10.proizvodstvo na ribji supi.prerabotka i konzervirawe na riba na brodovi koi se zanimavaat so ribolov. stavawe vo maslo ili solilo.89 10. marmelada i ovo{ni `elea .3 10. osven polugotova zamrznata ili konzervirana hrana . su{ewe.proizvodstvo na masla i masti od morski surovini.proizvodstvo na proizvodi od ovo{je ili zelen~uk .11 . vidi 10.prerabotka i konzervirawe na kompiri: ● proizvodstvo na zamrznati polugotovi jadewa od kompiri ● proizvodstvo na su{eno pire od kompiri ● proizvodstvo na pomfrit i sli~ni proizvodi ● proizvodstvo na ~ips ● proizvodstvo na bra{no i prekrupa od kompiri Ovaa klasa. vidi 03. opfa}a: .31 Prerabotka i konzervirawe na ovo{je i zelen~uk Prerabotka i konzervirawe na kompiri Ovaa klasa opfa}a: .32 Proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: .

poga~i od maslodajni semiwa i drugi ostatoci vo proizvodstvoto na maslo Ovaa klasa ne opfa}a: .82 .konzervirawe na ovo{je i oreovi plodovi vo {e}er. me{ani salati. vidi 10.proizvodstvo na jadewa od zelen~uk.proizvodstvo na `ivotinski masla i masti {to ne se za jadewe . vidi 10. pakuvani salati ● lupen i se~en zelen~uk ● tofu (sirewe od soja) Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 10.32 . . maslo od pamu~no seme. soino maslo itn. isto taka.proizvodstvo na surovi rastitelni masla: maslinovo maslo. dehidratacija. .proizvodstvo na pamu~en linter.dobivawe na ribino maslo i maslo od morski cica~i . son~ogledovo maslo. opfa}a: . soino maslo.4 Proizvodstvo na rastitelni i `ivotinski masla i masti Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na surovi i rafinirani masla i masti od rastitelno ili `ivotinsko poteklo. palmino maslo.proizvodstvo na neodmasteno bra{no i prekrupa od maslodajno seme. vidi 10. opfa}a: .85 .Ovaa klasa.89 10.42 . vidi 10.61 .11 .proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk.proizvodstvo na bra{no ili prekrupa od su{en me{unkast zelen~uk. hidrogenizacija itn.topewe i rafinirawe na svinska mast i drugi `ivotinski masti za jadewe. maslo od repka ili sinap.41 Proizvodstvo na masla i masti Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa.proizvodstvo na kratkotrajni proizvodi od ovo{je i zelen~uk. vidi 10.prerabotka na rastitelnite masla: duvawe.proizvodstvo na rafinirani rastitelni masla: maslinovo maslo.proizvodstvo na ve{ta~ki koncentrati. masleni oreovi plodovi ili masleni semki . vriewe (varewe). isto taka.proizvodstvo na margarin. vidi 10. leneno maslo itn. osven topena i rafinirana svinska mast i drugi `ivotinski masti za jadewe 10. kako: ● salati.

vidi 56.vla`no melewe na p~enka. 01. homogenizirano .proizvodstvo na puter .proizvodstvo na pijalaci bazirani na mleko . vidi 01. zasladeno ili nezasladeno . vidi 20.89 10.proizvodstvo na surovo mleko (ov~o.proizvodstvo na p~enkarno maslo.proizvodstvo na jogurt .proizvodstvo na mle~ni kremovi (pavlaka) od sve`o mleko.proizvodstvo na margarin .proizvodstvo na mleko ili mle~en krem (pavlaka) vo cvrsta sostojba .proizvodstvo na eteri~ni masla.proizvodstvo na me{ani masti za jadewe 10.proizvodstvo na sve`o mleko. od kamili itn.dejnosti na sladoledxiski du}ani. vidi 10.proizvodstvo na sladoled i drugi zamrznati proizvodi za jadewe kako {erbet Ovaa klasa ne opfa}a: .10 10. kozjo. pasterizirano.41 .proizvodstvo na surovo mleko (kravjo).proizvodstvo na surogati (zamena) na mleko i sirewe.proizvodstvo na surutka . vidi 01. magare{ko..51 Proizvodstvo na mle~ni proizvodi Prerabotka na mleko i proizvodstvo na sirewa Ovaa klasa opfa}a: . pasterizirano.52 Proizvodstvo na sladoled Ovaa klasa opfa}a: .44. 01.62 . sterilizirano.). homogenizirano i/ili tretirano na mnogu visoka temperatura . vidi 20.proizvodstvo na mleko vo prav ili koncentrirano mleko.6 Proizvodstvo na melni~ki proizvodi.53 . vidi 10.5 10.62 .42 Proizvodstvo na margarin i sli~ni masti za jadewe Ovaa klasa opfa}a: . skrob i proizvodi od skrob .59 10.proizvodstvo na sirewe i urda .43. kowsko.proizvodstvo na me{avini i sli~ni maziva . sterilizirano. vidi 10.proizvodstvo na kazein ili mle~en {e}er (laktoza) Ovaa klasa ne opfa}a: .45 .obrabotka na masla i masti po pat na hemiski proces.

p~enka itn.proizvodstvo na tapioka (zrnesto skrobno bra{no) i zamena za tapioka podgotvena od skrob .proizvodstvo na glikoza. woki i sli~ni proizvodi 10. p~enka i drugi `ita . .62 10.proizvodstvo na laktoza (mle~en {e}er) . 10. inulin itn. vidi 10.obrabotka na oriz: proizvodstvo na blan{iran. ~isteweto i poliraweto na oriz. vidi 10. sirup od glikoza. . oves. prekrupa ili top~iwa od p~enica.proizvodstvo na p~enkarno maslo Ovaa klasa ne opfa}a: .7 Proizvodstvo na pekarski proizvodi i testenini Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na pekarski proizvodi.proizvodstvo na gluten .proizvodstvo na skrob od oriz.proizvodstvo na {e}er od trska ili repka. kompiri. meleweto. glaziran. melen. biskviti ili pala~inki Ovaa klasa ne opfa}a: . 'r`.61 Proizvodstvo na melni~ki proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .vla`no melewe na p~enka.Ovaa grupa go opfa}a meleweto na bra{no od `ito ili zelen~uk.81 10.31 .proizvodstvo na bra{no od kompir. maltoza.71 Proizvodstvo na leb. koren ili trupka ili od oreovi plodovi za jadewe . vidi 10.melewe na zelen~uk: proizvodstvo na bra{no od su{en me{unkast zelen~uk. keksi.vla`no melewe na p~enka . kako {to e proizvodstvoto na me{ano bra{no ili testo od ovie proizvodi. delumno svaren ili konvertiran.melewe na `ita:proizvodstvo na bra{no.proizvodstvo na me{ano bra{no i testo podgotveno za leb. kori. poliran. go opfa}a i vla`noto melewe na p~enka i zelen~uk i proizvodstvoto na skrob i proizvodi na skrob. Ovaa grupa. makaroni. isto taka.torti) vo sve`a sostojba i biskviti (keksi) .proizvodstvo na prehranbeni proizvodi od `ita (`itarki) za pojadok . griz. slatki (kola~i.62 Proizvodstvo na skrob i proizvodi od skrob Ovaa klasa opfa}a: . proizvodstvo na bra{no od oriz .

73 .proizvodstvo na preraboteno gotovo jadewe kuskus tarana. proizvodstvo na konzervirani slatki i pe~iva Ovaa klasa opfa}a: . pereci itn.proizvodstvo na testenini (pasti). vafli. gotovi jadewa i obroci. kafe.85 .).Ovaa klasa opfa}a: . vidi oddel 56 10. pe~iva itn. vareni ili nevareni. vidi 10. pala~inki. vidi 10. polneti ili nepolneti .8 Proizvodstvo na drugi prehranbeni proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na {e}er i konditorski proizvodi. vidi 10. kako i specijaliteti i lesno rasiplivi proizvodi 10.proizvodstvo na dvopek. kola~i.proizvodstvo na konzervirani slatki i pe~iva . slatki piti.73 Proizvodstvo na makaroni.proizvodstvo na proizvodi za grickawe od kompir (~ips.proizvodstvo na leb i pe~iva: ● leb i pe~iva ● slatki. biskviti i drugi suvi pekarski proizvodi .72 . pomfrit i sl. vidi 10. kuskus i sli~ni testenini Ovaa klasa opfa}a: .81 Proizvodstvo na {e}er .proizvodstvo na testenini kako makaroni i woki.zagrevawe (podgotvuvawe) na pekarskite proizvodi za brzo konsumirawe.proizvodi).proizvodstvo na suvi pekarski proizvodi. torti. woki. ~aj i za~ini. Ovaa klasa ne opfa}a: . bilo da se slatki ili soleni Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 10.proizvodstvo na proizvodi za grickawe (krekeri.proizvodstvo na kuskus .proizvodstvo na konzervirani ili zamrznati testenini Ovaa klasa ne opfa}a: .89 10.72 Proizvodstvo na dvopek i biskviti.31 10.proizvodstvo na supi koi sodr`at testenini.

bela ~okolada .Ovaa klasa opfa}a: .83 Prerabotka na ~aj i kafe Ovaa klasa opfa}a: . ka{u.62 .62 10. nugati. kakao-puter.) Ovaa klasa ne opfa}a: . vino i osve`itelni pijalaci. isto taka.81 10. verbena. repa. kori od ovo{je i drugi delovi od rastenija vo {e}er .proizvodstvo na sirup i {e}er od javor Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na inulin.proizvodstvo na saharoza.proizvodstvo na kakao.proizvodstvo na ekstrakti i prerabotki bazirani na ~aj ili mate Ovaa klasa. jatkasti plodovi. opfa}a: . kakao-mast.proizvodstvo na glikoza.proizvodstvo na gumi za xvakawe . kakaomaslo .proizvodstvo na zamena za kafe .proizvodstvo na konditorski proizvodi: karameli. pivo.proizvodstvo na lekoviti bilki (nane. ~okoladi i konditorski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .82 Proizvodstvo na kakao.proizvodstvo na ~okoladi i ~okoladni bonboni . javor i palma .me{avini na ~aj i mate . vidi 10.proizvodstvo ili rafinirawe na {e}er (saharoza) i supstituti na {e}er {to se dobivaat od sok od trska. sirup od glikoza.proizvodstvo na proizvodi od kafe: ● meleno kafe ● instant kafe (rastvorlivo kafe) ● ekstrakti i koncentrati na kafe .proizvodstvo na fabrikuvani slatki dra`ei i pastili protiv ka{lawe Ovaa klasa ne opfa}a: .konzervirawe na ovo{je. vidi 10.proizvodstvo na alkoholni pijalaci.proizvodstvo na melas . maltoza.proizvodstvo na sirupi od {e}er .dekofeinirawe i pr`ewe na kafe . kamilica itn. fondan. vidi 10. vidi oddel 11 .

opfa}a: .proizvodstvo na gotova hrana od meso i `ivina .proizvodstvo na zamrznata ili na drug na~in konzervirana pica Ovaa klasa. .e.trgovija na malo so konzervirani gotovi jadewa i obroci vo prodavnici. sezonski i zgotveni) jadewa i obroci.e. vidi 01. jodirana sol Ovaa klasa ne opfa}a: . sosovi i drugi dodatoci: ● majonez ● jadewa od i bra{no od senf ● senf itn. t.proizvodstvo na gotova hrana od zelen~uk . kako {to e vo restoranite. isto taka.proizvodstvo na kratkotrajna konzervirana lesno rasipliva gotova hrana. t. vidi ja soodvetnata klasa od oddelot 10 . vo zamrznata ili konzervirana forma. Ovie jadewa se obraboteni za da se za{titat. 47.28 10. isto taka.prerabotka na botani~ki proizvodi za farmacevtski celi.podgotveni. ovaa hrana treba da sodr`i najmalku dve razli~ni sostojki (osven za~ini itn.11. vidi 47.84 Proizvodstvo na za~ini i drugi dodatoci Ovaa klasa opfa}a: . vidi 10.proizvodstvo na ocet Ovaa klasa. vklu~uvaj}i riba i ~ips .proizvodstvo na sve`a hrana ili hrana so pomalku od dve razli~ni sostojki.85 Proizvodstvo na gotovi jadewa i obroci Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na gotovi (t.proizvodstvo na lokalni ili nacionalni gotovi jadewa Ovaa klasa ne opfa}a: .e. opfa}a: .20 10. i obi~no se spakuvani i etiketirani za proda`ba..odgleduvawe na za~inski rastenija.29 .prerabotka na sol so kvalitet za koristewe vo jadewa. vidi 21. ovaa klasa ne vklu~uva podgotovka na jadewa za brzo konsumirawe.proizvodstvo na za~ini.proizvodstvo na gotova hrana od riba. Ovaa klasa opfa}a: .89 . Za da se smeta kako gotovo jadewe (obrok).).

vidi 10. vidi 46. osobeno za sportisti ● hrana za dijabeti~ari 10.86 ..85 10. vidi 56. vklu~uvaj}i ja i dietalnata sol so namalena sodr`ina na natrium ili bez natrium ● hrana bez proteini ● hrana za upotreba pri golemi fizi~ki napori.proizvodstvo na hrana za odredeni nutricionisti~ki celi: ● hrana za doen~iwa ● dopolnitelno mleko i druga dopolnitelna hrana za doen~iwa ● hrana za bebiwa ● niskokalori~na hrana za regulirawe na telesnata te`ina ● dietetska hrana za specijalni medicinski celi ● hrana so namalena sodr`ina na natrium.proizvodstvo na supi i ~orbi .proizvodstvo na ekstrakti i sosovi od meso.proizvodstvo na surogati (zamena) na mleko i sirewe .38 .proizvodstvo na zamrznata pica.39 . isto taka.proizvodstvo na ve{ta~ki med i karamela . opfa}a: .trgovija na golemo so konzervirani gotovi jadewa i obroci.proizvodstvo na kvasec . vidi 10. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa.proizvodstvo na podgotvena lesnorasipliva hrana.89 Proizvodstvo na ostanati prehranbeni proizvodi. albumin od jajca .proizvodstvo na kratkotrajni lesno rasiplivi proizvodi od ovo{je i zelen~uk. kako {to se: ● sendvi~i ● sve`a (nepodgotvena) pica . nespomenati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . mekoteli i lu{pari . riba.proizvodstvo na proizvodi od jajca.dodatoci za hrana i drugi proizvodi.29 Proizvodstvo na homogenizirani prehranbeni preparati i dietetska hrana Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ve{ta~ki koncentrati Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na dobavuva~ite na uslugi za hrana.

proizvodstvo na gotova hrana za doma{ni `ivotni.92 Proizvodstvo na gotova hrana za doma{ni milenici Ovaa klasa opfa}a: .maslinovo seme (vidi 10.proizvodstvo na poga~a od maslodajni semiwa. isto taka. Ovaa klasa.20 . vidi 10.9 10. vidi oddel 11 10.61) itn. ostatoci od melewe na `ita (vidi 10. vidi 10. vidi 10.20 .41 . vidi 10.61) itn.dejnosti ~ii{to rezultat se proizvodi koi se koristat kako hrana za doma{ni `ivotni bez specijalna obrabotka.41 . opfa}a: .obrabotka na otpadot i ostatocite od klanica za proizvodstvo na hrana za doma{ni `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: . ribi itn.maslinovo seme (vidi 10..podgotvuvawe na neizme{ana (posebna) hrana za doma{ni `ivotni Ovaa klasa. 11 Proizvodstvo na pijalaci .proizvodstvo na hrana od riba za ishrana na `ivotni.41). 10.proizvodstvo na gotova hrana za doma{ni milenici. opfa}a: .dejnosti ~ii{to rezultat se proizvodi koi se koristat kako hrana za doma{ni `ivotni bez specijalna obrabotka.proizvodstvo na poga~a od maslodajni semiwa. na pr. ma~ki. vklu~uvaj}i ku~iwa.proizvodstvo na hrana od riba za ishrana na `ivotni. ostatoci od melewe na `ita (vidi 10. na pr. isto taka.41). vino i blagi pijalaci.91 Proizvodstvo na gotova hrana za `ivotni Proizvodstvo na gotova hrana za `ivotni na farma (doma{ni `ivotni) Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na alkoholni pijalaci. pivo. vklu~uvaj}i i koncentrirana i dopolnitelna hrana za `ivotnite . ptici.obrabotka na otpadot i ostatocite od klanica za proizvodstvo na hrana za doma{ni `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: .

proizvodstvo na penlivi vina .51 .proizvodstvo na proizvodi od kafe.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82.83 11.01 Proizvodstvo na pijalaci Destilirawe.14 .92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11. .proizvodstvo na niskoalkoholni ili bezalkoholni vina Ovaa klasa ne opfa}a: .me{awe.proizvodstvo na vino . likeri itn. pro~istuvawe i me{awe na alkoholni pijalaci Ovaa klasa opfa}a: . vidi 10. vidi 20. proizvodstvo na alkoholni pijalaci. glavno po pat na fermentacija. vidi 10. Ovoj oddel ne opfa}a: .Ovoj oddel go opfa}a proizvodstvoto na pijalaci.0 11.me{awe na destilirani alkoholni pijalaci . pitki alkoholni pijalaci: viski. vidi 11. i proizvodstvo na destilirani alkoholni pijalaci.proizvodstvo na sinteti~ki etil-alkohol.02-11.proizvodstvo na destilirani. pivo i vino.proizvodstvo na neutralni (neodredeni) alkoholni pijalaci Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na nedestilirani alkoholni pijalaci. ~istewe i fla{irawe na vino .14 .samo fla{irawe i etiketirawe. kako {to se nealkoholni pijalaci i mineralna voda. vidi 20.06 . ~aj i mate.proizvodstvo na vina od {ira Ovaa klasa. opfa}a: .proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk.proizvodstvo na me{ani pijalaci so destilirani alkoholni pijalaci .32 . vidi 46.proizvodstvo na pijalaci bazirani na mleko. isto taka.02 Proizvodstvo na vino od grozje Ovaa klasa opfa}a: . xin.proizvodstvo na etil-alkohol od fermentirani materijali. brendi. vidi 10.

.92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11.92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82. isto taka.proizvodstvo na medovina i me{ani pijalaci koi sodr`at ovo{ni vina Ovaa klasa ne opfa}a: .34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82. opfa}a: . opfa}a: .04 Proizvodstvo na drugi nedestilirani fermentirani pijalaci Ovaa klasa opfa}a: . kl.proizvodstvo na vermut i sl. 46.samo fla{irawe i etiketirawe.05 Proizvodstvo na pivo Ovaa klasa opfa}a: .06 Proizvodstvo na slad Proizvodstvo na osve`itelni pijalaci.07 . 46. kako {to e pivo.proizvodstvo na pijalaci so vriewe na slad. vino od kru{ka (kru{kova~a) i ostanati vina od ovo{je Ovaa klasa.03 Proizvodstvo na jabolkovina i vina od drugo ovo{je Ovaa klasa opfa}a: . proizvodstvo na mineralna voda i druga fla{irana voda Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na bezalkoholni pijalaci (osven bezalkoholno pivo i vino): . anglisko belo pivo. crno pivo i jako crno pivo Ovaa klasa.samo fla{irawe i etiketirawe. kl.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82. isto taka.proizvodstvo na fermentirani no nedestilirani alkoholni pijalaci: sa}e. jabolkovina.samo fla{irawe i etiketirawe. vidi 46.proizvodstvo na niskoalkoholni ili bezalkoholni piva 11.proizvodstvo na prirodna mineralna voda i druga fla{irana voda 11.92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11. Ovaa klasa ne opfa}a: .

34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82.04.30 .00 Proizvodstvo na tutunski proizvodi Proizvodstvo na tutunski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . oran`ada. vidi 46. 11.05 .. vidi 35.proizvodstvo na pijalaci bazirani na mleko. vidi 01.proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk.83 .51 . isto taka.01. vidi 11. 01.proizvodstvo na bezalkoholno pivo. vidi 11. Ovaa klasa ne opfa}a: . tutun za xvakawe. kola.proizvodstvo na proizvodi od tutun i negovi surogati: cigari. tutun za cigari.proizvodstvo na bezalkoholno vino. puri.02.92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 12 Proizvodstvo na tutunski proizvodi Ovoj oddel ja opfa}a prerabotkata na tutun kako zemjodelski proizvod.05 .proizvodstvo na alkoholni pijalaci. vidi 10.proizvodstvo na osve`itelni pijalaci: ● bezalkoholni aromatizirani i /ili zasladeni pijalaci (voda): limonada. tutun za lula.32 . tonik itn. burmut . vidi 10. 11.proizvodstvo na sladoled.15. 11.od`iluvawe i ridraing na tutunot Ovaa klasa ne opfa}a: .odgleduvawe ili prethodna obrabotka na tutun. 11.63 13 Proizvodstvo na tekstil . ~aj i mate.proizvodstvo na homogeniziran ili rekonstituiran tutun Ovaa klasa.samo fla{irawe i etiketirawe. ovo{ni pijalaci. vo forma dostapna za finalna potro{uva~ka 12.proizvodstvo na proizvodi od kafe.02 . vidi 10.03. opfa}a: .0 12. vidi 11.

svitkuvawe.proizvodstvo na sinteti~ki ili ve{ta~ki vlakna.60 .proizvodstvo na stakleni vlakna. }ebiwa.). vidi oddel 01 . rastitelni ili gotovi (proizvedeni) vlakna. Odgleduvaweto na prirodni vlakna spa|a vo oddelot 01 (zemjodelstvo).podgotvitelni operacii na tekstilni vlakna: ● namotuvawe i perewe na svila ● odmastuvawe i karbonizacija na volnata kako i boewe na runoto ● kardirawe i ~e{lawe na site vidovi na vlakna bilo od `ivotinsko.podgotvitelni operacii izvr{eni vo kombinacija so zemjodelstvoto. opfa}a: . vidi 01. volneni prekrivki. kako i hartija ili staklo itn.Ovoj oddel vklu~uva podgotovka i predewe na tekstilni vlakna kako {to se tkaewe na tekstil. Ovaa klasa opfa}a: . Proizvodstvoto na obleka e klasificirano vo oddelot 14. konopi itn). za proda`ba ili za ponatamo{na obrabotka ● kosewe na len ● teksturirawe. so pomo{ na `ivotinski.krpi za doma}instvata. dovr{uvawe na tekstilni tkaenini i druga obleka.1 13. namotuvawe.10 Podgotovka i predewe na tekstilni vlakna Podgotovka i predewe na tekstilni vlakna Ovaa klasa gi opfa}a podgotvitelnite operacii na predewe na tekstilni vlakna.14 . vrzuvawe i perewe (natopuvawe) na predivo od sinteti~ki ili ve{ta~ki vlakna Ovaa klasa. proizvodstvo na edno`i~ani prediva (vklu~uvaj}i i prediva so golema ja~ina i prediva za tepisi) od sinteti~ki ili ve{ta~ki vlakna. 13. rastitelno ili od ve{ta~ko poteklo .16 .63 . vlakno od kokosov orev itn.natopuvawe na rastenija vo voda koi se odnesuvaat na rastitelni tekstilni prediva (juta. len.60. vidi 01.predewe i proizvodstvo na predivo i konec za tkaewe ili {iewe. vidi 23.proizvodstvo na predivo od hartija Ovaa klasa ne opfa}a: . proizvodstvo na gotovi tekstilni predmeti osven obleka (pr. vidi 20.pre~istuvawe na pamukot.Toa mo`e da bide napraveno so razli~ni materijali. isto taka. kako {to se svila ili volna. dodeka proizvodstvoto na sinteti~ki vlakna e hemiski proces klasificiran vo klasata 20.

kako i od ve{ta~ki ili sinteti~ki prediva (polipropilen itn. vidi 13. boewe.belewe. rastitelni ili ve{ta~ki vlakna. volnena ili svilena tkaenina.proizvodstvo na pleteni i heklani tkaenini. parewe. Toa mo`e da se pravi od razli~ni materijali. Ovaa klasa opfa}a: . isto taka. juta. volna.20 Tkaewe na tekstil Tkaewe na tekstil Ovaa klasa opfa}a tkaewe na tekstil. kako {to se svila.proizvodstvo na tesni tkaenini. `anil tkaenini. t. vklu~uvaj}i i obleka . opfa}a: . opfa}a: .pravewe na nabori i sli~ni raboti na tekstilot .96 .30 Dovr{uvawe na tekstil Dovr{uvawe na tekstil Ovaa klasa opfa}a dovr{uvawe na tekstil i obleka. prediva i tekstilni artikli. su{ewe. frotir.2 13. vidi 13. vidi 13. volnen tip. boewe.proizvodstvo na konec od indigo vlakna i aramiden konec .proizvodstvo na drugi {iroki tkaenini so koristewe na len. isto taka.belewe na xins .) . vklu~uvaj}i i obleka Ovaa klasa.proizvodstvo na {iroki tkaenini od pamu~en.e. krpewe i mercerizirawe na tekstilni tkaenini i tekstilni artikli. gaza itn.93 . dorabotka i sli~ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . hartija ili staklo itn.3 13. ostanati `ivotinski. gumirawe ili impregnirawe na kupena obleka .13. konop.pravewe vodootporna. vidi 13.proizvodstvo na podni pokrivki od tekstil.proizvodstvo na tkaeno bukle. vklu~uvaj}i me{avina.proizvodstvo na netkaena tkaenina i filc. liko vlakna i specijalni prediva Ovaa klasa.proizvodstvo na tkaenini od stakleni vlakna .belewe i boewe na tekstilni tkaenini. sobirawe.91 . .99 13.proizvodstvo na imitacija na krzno so tkaewe Ovaa klasa ne opfa}a: .dorabotka.

perni~iwa za sedewe. impregnirani. kako {to se gotovi tekstilni predmeti. ● znamiwa. tekstilni predmeti itn. prekrivki. ma{ini ili mebel itn. prekrivki za koli. vidi 22. osven obleka Ovaa klasa opfa}a: . ● ceradi. tesni tkaenini. krpi za sadovi i sli~ni proizvodi. . {atori. ceradi. vre}i za spiewe itn.proizvodstvo na imitacija na krzno so pletewe Ovaa klasa ne opfa}a: . barjaci. isto taka. toaletni i kujnski krpi ● jorgani.proizvodstvo na tekstilni tkaenini. tendi. konop. pernici. osven obleka.19 13. pleteni na rahel ili sli~ni ma{ini ● drugi pleteni ili heklani tkaenini Ovaa klasa.9 Proizvodstvo na ostanati tekstili Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na proizvodi od tekstil. proizvodi za kampuvawe. . odela za spasuvawe. tepisi i podni prekrivki. edra. stegovi itn.proizvodstvo na gotovi proizvodi od koj bilo tekstilen materijal. 13.92 Proizvodstvo na gotovi tekstilni proizvodi. krevetski prekrivki. roletni.39 13. pleteni na rahel ili sli~ni ma{ini.proizvodstvo na mre`esti tkaenini i zavesi od ~ipka. padobrani itn. prekrieni ili laminirani so guma. vklu~uvaj}i i }ebiwa za patuvawe ● postelnina.proizvodstvo i prerabotka na pleteni i heklani tkaenini: ● bukle i frotir tkaenini ● mre`esti tkaenini i zavesi.. vidi 13. prekrivki za mebel i ma{ini itn.proizvodstvo na gotovi proizvodi za opremuvawe: ● zavesi.91 Proizvodstvo na pleteni i heklani tkaenini Ovaa klasa opfa}a: .pe~atewe na aplikacii od svila na tekstilni tkaenini i obleka Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 14. perni~iwa. opfa}a: . presvle~eni.99 .proizvodstvo na pletena i heklana obleka. kade {to sostaven del e glavno gumata. vklu~uvaj}i i pleteni ili heklani tkaenini: ● }ebiwa. ● krpi za pra{ina.

95 .30 Proizvodstvo na netkaen tekstil i predmeti od netkaen tekstil. vidi 16. ja`iwa ili konopi . pernici za istovar.23 13.proizvodstvo na pletenki.proizvodstvo na podni prekrivki od pluta.proizvodstvo na `i~an konop (ja`e).Ovaa klasa.proizvodstvo na mre`i za kosa. presvle~eni. vidi 13. isto taka. ~ergi i asuri.proizvodstvo na mre`i za sportski ribolov. linoleum. opfa}a: .96 13.proizvodstvo na asuri i prekrivki od pletarski materijal.proizvodstvo na filcani prekrivki za pod izraboteni so igla Ovaa klasa ne opfa}a: . kako {to se vinil.proizvodstvo na ra~no tkaeni tapiserii Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na tekstilni podni prekrivki ● tepisi. ja`iwa.29 . pletenki i mre`i Ovaa klasa opfa}a: . isto taka. vidi 14.proizvodstvo na tekstilniot del od elektri~nite }ebiwa . vidi 25.proizvodstvo na tekstilni proizvodi za tehni~ka upotreba.93 . ja`iwa i kabli so metalni prsteni itn.19 . vidi 22. Ovaa klasa ne opfa}a: . prekrieni ili oblo`eni so guma ili plastika . konopi. vidi 32. opfa}a: .proizvodstvo na jazlesti mre`i od pletenki.93 Proizvodstvo na tepisi i }ilimi (podni prekrivki) Ovaa klasa opfa}a: .29 . konopi i kabli od tekstilni vlakna ili lenti ili sli~en materijal. prekrivki Ovaa klasa.proizvodstvo na proizvodi od konop ili mre`a: ribarski mre`i.94 Proizvodstvo na ja`iwa. vidi 16. osven obleka 13. ja`iwa za tovarewe.proizvodstvo na elasti~ni podni prekrivki. bez ogled dali se ili ne impregnirani. odbojnici za brodovi.

proizvodstvo na tkaenini od pletena metalna `ica.proizvodstvo na slikarski platna i tkaenini za obele`uvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .96 Proizvodstvo na drug tehni~ki i industriski tekstil Ovaa klasa opfa}a: .Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite vo vrska so proizvodstvoto na tekstilni tkaenini i tekstilni proizvodi. presvle~eni.19 . sostaveni so lepilo (adheziv) . prekrieni ili laminirani so plastika . nespecijalizirani vo oddelite 13 i 14. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na impregnirani tkaenini.proizvodstvo na razni tekstilni proizvodi: cvrsti ili sli~ni kruti tekstilni tkaenini. tekstilno predivo ili lenta. tkaenini prekrieni so guma ili so amilaceozna supstancija . impregnirano. predivo ili ja`e. gumen konec i kord prekrien so tekstilen materijal.99 Proizvodstvo na ostanati tekstili.proizvodstvo na tekstilni proizvodi za opremuvawe na motorni vozila . prekrieno.19.21 .proizvodstvo na metalizirano predivo i obvitkano predivo.93 13. vklu~uvaj}i gi i onie bez potka. obleka protiv grom. volneni ukrasni pufki (prika~eni na obleka) itn. resi. vidi 22. transmisioni ili konveerski lentikai{i (zacvrsteni ili ne so metal ili drug materijal). presvle~eno. vidi 25. vidi 22. 22. .proizvodstvo na kord tkaenina za avtogumi od ve{ta~ko predivo so golema cvrstina .proizvodstvo na plo~i i folii od celularna guma ili plastika kombinirana so tekstil samo zaradi zajaknuvawe. vklu~uvaj}i golem broj na prerabotki i raznovidni proizvedeni proizvodi.proizvodstvo na transmisioni ili konveerski tekstilni lenti-kai{i. creva. ognootporni nametki za plin i cvrst gas . prekrieno ili laminirano so guma. 13.proizvodstvo na razli~ni tekstilni proizvodi: fitil.proizvodstvo na dekorativni ukrasi: pletenki.perelini. kade{to gumata e glaven sostaven del. obleka za filtrirawe (cedewe) .proizvodstvo na etiketi (nalepnici) i bexovi .proizvodstvo na tesni tkaenini. presvle~eno ili oblo`eno so guma ili plastika . impregnirano.

93 .30 . pletena ili heklana tkaenina itn. impregnirani ili gumirani. 14. ili razlika pome|u moderna i tradicionalna obleka. vidi 13.proizvodstvo na perni~iwa za pudra i rakavici bez prsti Ovaa klasa ne opfa}a: . ili deca..20 . vidi 14.proizvodstvo na vrvki za ~evli od tekstil ..proizvodstvo na tekstilna vata i proizvodi od vata: sanitarni krpi.proizvodstvo na filc .99 14. tamponi itn. obleka za izleguvawe ili sekojdnevna obleka itn. tantela i vez so motivi . ja vklu~uva i industrijata na krzna (krzna i obleka od krzno). lenti.22 14 Proizvodstvo na obleka Ovoj oddel go opfa}a {ieweto (konfekcisko ili po merka) od site materijali (na primer: ko`a.11 Proizvodstvo na ko`na obleka Ovaa klasa opfa}a: .) i pribori za obleka.proizvodstvo na ko`ni sportski rakavici i sportski kapi. vidi 17. 14. `eni. par~iwa.1 Proizvodstvo na obleka.proizvodstvo na obleka od krzno.) na site vidovi na obleka (na primer: gorna i dolna obleka za ma`i.12 Proizvodstvo na rabotna obleka Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. tkaenina.proizvodstvo na lenti od tkaenina so presija (previtkuvawe) . rabotna obleka. osven obleka od krzno Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na obleka. vidi 32.proizvodstvo na filcani prekrivki za pod izraboteni so igla. Upotrebenite materijali mo`at da bidat od sekakov vid i mo`at da bidat presvle~eni. Ovde ne e napravena razlika pome|u obleka za vozrasni i obleka za deca.proizvodstvo na obleka od ko`a ili kompozitna ko`a vklu~uvaj}i ko`ni industriski predmeti kako {to se prestilki za zavaruvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na tul i drugi mre`esti tkaenini.proizvodstvo na protivpo`arna (otporna) i za{titna obleka. Oddelot 14. vidi 32.

29 14. gradnici. {alovi. kompleti.proizvodstvo na obleka za bebiwa.popravka na obleka.popravka na obleka. ga}i~ki.13 Proizvodstvo na druga gorna obleka Ovaa klasa opfa}a: . kostumi. pi`ami..19 Proizvodstvo na drugi predmeti i pribori za obleka Ovaa klasa opfa}a: . zdolni{ta itn.99 .29 . `eni i deca: ● potko{uli. Ovaa klasa.29 14. jakni. doma{ni fustani.proizvodstvo na {apki i kapi . vidi 32.proizvodstvo na obleka od guma (kau~uk) ili plasti~ni materijali {to ne se sostavuva so {iewe tuku so lepewe.proizvodstvo na obuvki. ~ipka itn. pleten i heklan tekstil. `eni i deca: ● palta.proizvodstvo na protivpo`arna (otporna) i za{titna obleka.14 Proizvodstvo na dolna obleka Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na drug pribor za oblekuvawe: rakavici.proizvodstvo na protivpo`arna (otporna) i za{titna obleka.20 .29 14. za ma`i. vratovrski. no}nici.. pantaloni. pleteni ili heklani tkaenini. vidi 14. kostumi za kapewe itn. vidi 95.proizvodstvo na obleka od ko`a (osven kapi). skija~ki odela. dolgi ga}i.popravka na obleka. vidi 95. . korseti.99 .proizvodstvo na delovi za gorespomenatite proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: .proizvodstvo na dolna i no}na obleka od tkaeni. netkaen tekstil itn. ma{ni. maici itn. za ma`i. Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 95. isto taka.{iewe po nara~ka . mre`i za kosa itn.proizvodstvo na ostanata gorna obleka od tkaen. isto taka. pojasi.19 i 22. opfa}a: . kombinezoni.. vidi 22. obleka za xogirawe. Ovaa klasa. vidi 32.20 . vidi 15. bluzi.

proizvodstvo na pletena i heklana obleka i drugi gotovi predmeti: . vidi 01. vidi 15.19 .70 .popravka na obleka.31 Proizvodstvo na pletena i heklana obleka Proizvodstvo na pleteni i heklani ~orapi Ovaa klasa opfa}a: .39 Proizvodstvo na druga pletena i heklana obleka Ovaa klasa opfa}a: .4.proizvodstvo na ~orapi.99 . vklu~uvaj}i i sokni (kusi ~orapi).proizvodstvo na protivpo`arna i za{titna obleka.. industriski krpi za polirawe Ovaa klasa ne opfa}a: .20 14.91 . vidi 10.19 .proizvodstvo na za{titni kapi (osven sportski kapi).2 14. vidi 32. taburetki.puloveri.11 .proizvodstvo na sportski kapi. vidi 14. xemperi. vidi 14.proizvodstvo na ~izmi i ~evli koi sodr`at krzneni delovi.proizvodstvo na kapi od krzno . 01. vidi 32.20.30 . kilimi. eleci i sli~ni proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . plo~i i lenti itn.proizvodstvo na imitacija na krzno (materijal so dolgi vlakna dobien so tkaewe ili pletewe).99 . vidi 32. vidi 13.11 .29 14.proizvodstvo na proizvodi izraboteni od krzno: ● krznena obleka i pribor ● sostaveni krzna kako {to se par~enca. vidi 15.proizvodstvo na delovi za gorespomenatite proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na obuvki od tekstil bez |on .proizvodstvo na surovo krzno. triko-~orapi i hula-hop ~orapi 14.3 14. ● raznovidni proizvodi od krzno: }ebiwa.proizvodstvo na kapi od krzno. 13.20 Proizvodstvo na predmeti od krzno Proizvodstvo na predmeti od krzno Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na surovi ko`i.proizvodstvo na obleka ukrasena so krzno.dorabotka i boewe na krzno. vidi 95.

vidi 14. vidi 10. vidi 01.11 . kako obuvki od guma. boewe i dorabotka na ko`a . 15. ~etkawe (~istewe).stru`ewe. kuferi od tekstilna tkaenina itn.proizvodstvo na antilopski obrabotena.19. dorabotka i boewe na krzno Ovaa klasa opfa}a: .11 [tavewe i dorabotka na ko`a. vidi 22.proizvodstvo na pletena i heklana tekstilna tkaenina.proizvodstvo na imitacija na ko`a {to ne se bazira na prirodna ko`a.1 . Proizvodite napraveni od zamena (surogat) za ko`a se vklu~eni vo ovoj oddel.91 ..proizvodstvo na kompozitna ko`a . vidi 14. Ovoj oddel. pergamentno obrabotena.11 . dorabotka i boewe na krzno Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na ko`a i krzno i nivni proizvodi.proizvodstvo na ko`na obleka.proizvodstvo na ko`i kako del od klanicite.31 15 Proizvodstvo na ko`a i sli~ni proizvodi od ko`a Ovoj oddel opfa}a dorabotka i boewe na krzno kako i prerabotka na krzno i ko`a so {tavewe ili su{ewe i prerabotka na ko`a vo proizvodi za finalna potro{uva~ka. isto taka. 22. {i{awe (stri`ewe) i ~epkawe (kubewe) i boewe na ko`a so krzno i surova ko`a so vlakna Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na surova ko`a kako del od odgleduvaweto na `ivotni. sedla i sara~ki proizvodi Ovaa klasa opfa}a: 15. [tavewe i dorabotka na ko`a.{tavewe.proizvodstvo na ~orapi. {tavewe.12 Proizvodstvo na kuferi. belewe. ra~ni torbi. sedla i sara~ki proizvodi. ra~ni torbi i sli~ni predmeti. lakirana ili metalizirana ko`a .4 . bidej}i tie se napraveni na sli~en na~in kako i proizvodite od ko`a (na pr: kuferi) i ~esto se proizvedeni vo ista edinica. vklu~uva proizvodstvo na sli~ni proizvodi od drugi materijali (imitacija na ko`a ili zamena za ko`a (surogat). proizvodstvo na kuferi.29 15. vidi 13.

kade {to e primeneta ista tehnologija kako za ko`a .30 .proizvodstvo na sedla za velosipedi. od site vidovi materijali i po site postapki.proizvodstvo na razni proizvodi od ko`a ili par~iwa od sostavena ko`a: pojasi za vozewe. tekstilni materijali.proizvodstvo na neskapoceni metalizirani kaiv~iwa za ra~ni ~asovnici.proizvodstvo na obuvki.proizvodstvo na ~evli za skijawe. vidi 22.13 . vidi 15.20 .proizvodstvo na kuferi.proizvodstvo na ko`na obleka.12 . vidi 32. vidi 32.. sari i sl.19 . pribor za pakuvawe itn. vidi 22.29 .proizvodstvo na nemetalizirani kaiv~iwa za ra~ni ~asovnici (od tkaenina.19 .proizvodstvo na obuvki od tekstilen materijal bez |onovi. vidi 32.50 . ko`ni. vidi 16. .proizvodstvo na ko`ni rakavici i kapi. vidi 14. potpetici itn. nadvore{ni i vnatre{ni |onovi. ko`ni ostatoci ili od koj bilo drug materijal kako {to se plasti~ni folii. ra~ni torbi i sli~no. od ko`a. vidi 14.proizvodstvo na skapoceni metalizirani kaiv~iwa za ra~ni ~asovnici.19 . vidi 30. vklu~uvaj}i i liewe vo kalapi (vidi podolu za isklu~ocite) .92 . proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na gumeni ~izmi i potpetici i |onovi za ~evli i ostanati gumeni delovi za obuvki. plasti~ni) .proizvodstvo na kaqa~i.proizvodstvo na delovi od ko`a za obuvki: gorni i dolni delovi.serisko proizvodstvo na bezbednosni pojasi i drugi pojasi za profesionalna upotreba.proizvodstvo na plasti~ni delovi za obuvki.11 .proizvodstvo na drveni delovi za ~evli (na pr: potpetici i kalapi).proizvodstvo na ortopedski ~evli.29 . vidi 14.2 15.proizvodstvo na ko`ni vrvki za ~evli . vulkanfiber i karton.20 Proizvodstvo na obuvki Proizvodstvo na obuvki Ovaa klasa opfa}a: .99 15. vidi 32.proizvodstvo na sedla i sara~ki proizvodi .proizvodstvo na obuvki za site nameni.proizvodstvo na kam{ici za kowi i kam{ici za javawe Ovaa klasa ne opfa}a: . . vidi 32.

Ovoj oddel ne go opfa}a proizvodstvoto na mebel (31.2 Proizvodstvo na proizvodi od drvo. furniri. Proizvodstveniot proces vklu~uva pilewe.21 . drveno bra{no. lupewe i stru`ewe na trupci .16 Prerabotka na drvo i proizvodi od drvo i pluta. vidi 16.29 16.impregnirawe ili hemiska postapka so drvo so koristewe na za{titni sredstva ili drugi materijali Ovaa klasa ne opfa}a: . tabli i paneli. kako {to se grade`no drvo.39). vidi 16. dopolnitelno da bidat ramneti i vgradeni vo finalnite proizvodi kako {to e drvena ambala`a. slama i pletarski materijal . proizvodstvo na predmeti od slama i pletarski materijal Ovoj oddel vklu~uva proizvodstvo na proizvodi od drvo.se~ewe (na par~iwa). vidi 16. 16.proizvodstvo na nesostavena drvena gra|a za patosi .1 16.32. So isklu~ok na pilanite. osven mebel.(43. oblikuvawe.proizvodstvo na tenki furnir listovi za upotreba kaj {per-plo~i.se~ewe na drvoto na trupci i proizvodstvo na grubo obraboteno drvo. {per-plo~i.10 Pilewe i stru`ewe na drvo Pilewe i stru`ewe na drvo Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na drveni `elezni~ki pragovi .20 . ovoj oddel se deli na u{te pomali delovi koi glavno se baziraat na specifi~nite proizvodi koi gi prerabotuvaat.pilewe. opfa}a: . vidi 02. koi{to mo`at da se se~at ponatamu ili da bidat oblikuvani so strug ili drugi alatki za oblikuvawe.0) i vgraduvaweto na stolarija (drvena oprema) i sl. Drveniot materijal ili drugite transformirani drveni oblici mo`at. laminirawe i monta`a na drvenite proizvodi po~nuvaj}i od trupci koi{to se se~at vo cepanici. 43. delanki. isto taka.proizvodstvo na trupci za ogrev i presuvano drvo. ramnewe i ma{inska obrabotka na drvo .proizvodstvo na drvena volna. drvena ambala`a.proizvodstvo na {indra.23 . lenti Ovaa klasa. isto taka.su{ewe na drvo . drveni snopovi i monta`ni ku}i od drvo. 43. gra|a za patosi. profilirani lenti i kalapi. pluta.33.

laminirani i metalno povrzani. kosi gredi za pokrivi. bravi itn.23 Proizvodstvo na druga grade`na stolarija i podovi Ovaa klasa opfa}a: . prozorci. koi sodr`at ili ne metalni elementi. 16.. intarzija.proizvodstvo na nespoeni drveni podni plo~i.proizvodstvo na drveni parketni blokovi. vidi 16.10 16. kapaci i nivni ramki.proizvodstvo na {per-plo~i. boewe. slama ili pletarski materijal. lenti itn. {indra . kako monta`ni drveni pokrivni potpira~i (glavni gredi) ● vrati. zajaknuvawe (zacvrstuvawe) (so hartija ili tekstilna potkrepa od tkaenina) ● pravewe na oblici (formi) so motivi . kako {to se: {arki (na vrata). furnirani panel plo~i i sli~ni laminirani drveni tabli i listovi .22 Proizvodstvo na parket Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na tenki furnir listovi za upotreba kako furniri za pravewe {per-plo~i.proizvodstvo na sredno gusti plo~i-vlaknatici i drugi plo~i-vlaknatici .Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na proizvodi od drvo. impregnirawe.proizvodstvo na t.proizvodstvo na zalepeni (pricvrsteni) laminirani drva i laminiran furnir 16. kako na pr: sauna . pokrivni potporni gredi ● zalepeni (pricvrsteni). spoeni vo paneli Ovaa klasa ne opfa}a: . pluta.proizvodstvo na drveni pregradi (osven samostoe~ki) . presvlekuvawe. orientirani iverki kako i drugi vidovi iverki i plo~i-vlaknatici . plo~i i paneli i za drugi nameni: ● ramnewe (maznewe).21 Proizvodstvo na furnir i drugi plo~i od drvo Ovaa klasa opfa}a: . ● skali.proizvodstvo na zbieni (gusti) drva . vklu~uvaj}i osnovni oblici kako i sostaveni proizvodi.n.proizvodstvo na monta`ni zgradi i nivni elementi prete`no od drvo.proizvodstvo na mobilni ku}i .proizvodstvo na proizvodi od drvo nameneti prvenstveno za upotreba vo grade`ni{tvoto: ● gredi. ogradi ● drveni dekorativni elementi.

31. 31. . pribori za jadewe i sli~ni proizvodi ● drveni kalapi.01. kako {to se kafe i soja .proizvodstvo na barabani (kalemi) za kabli od drvo Ovaa klasa ne opfa}a: . bobini (vretena).29 .proizvodstvo na pletenici i proizvodi od pletarski materijali: podmetki.02. drveni maketarii (intarzii) i rezbarii ● drveni kov~e`iwa i kutii za nakit. proizvedena od aglomerirana pluta . vidi 16. 31.prerabotka na prirodna pluta. ~etki ● drveni kalapi za ~izmi i ~evli.Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 15. kalemi za konec i sli~ni proizvodi od svitkano drvo ● ostanati proizvodi od drvo .proizvodstvo na paleti. napraveni od presuvano drvo ili drugi materijali kako zamena (surogat). prostirki. gajbi.proizvodstvo na sandaci od pletarski materijal. vidi 31.proizvodstvo na drveni samostoe~ki pregradni paneli. kutii. metli. proizvodstvo na predmeti od pluta. zaka~alki za obleka ● predmeti za doma}instvo i kujnski pribor od drvo ● drveni statui i ukrasi. vklu~uvaj}i podni prekrivki .proizvodstvo na buriwa. 31. ormani za knigi. paleti vo vid na sandaci i drugi tovarni tabli od drvo .proizvodstvo na sandaci za pakuvawe.12 .proizvodstvo na artikli od prirodna i aglomerirana pluta. slama i pletarski materijal Ovaa klasa opfa}a: . barabani i sli~na ambala`a od drvo .proizvodstvo na kuferi.09 .24 Proizvodstvo na drvena ambala`a Ovaa klasa opfa}a: .02.01.29 Proizvodstvo na ostanati proizvodi od drvo.proizvodstvo na trupci i sitna sa~ma za ogrev. bo~vi. kaci i drugi bo~varski proizvodi od drvo .proizvodstvo na ogledalo od drvo i ramki za sliki . vidi 31. zavesi itn.proizvodstvo na ramki za umetni~ki platna (kanvas) 16.proizvodstvo na ko{ni~arski proizvodi i pletarska stoka .proizvodstvo na kujnski kabini.proizvodstvo na raznovidni proizvodi od drvo: ● drveni dr{ki i ku}i{ta za alat. garderoberi itn.09 16.. poklopki.

0 .99 .proizvodstvo na mebel. Proizvodstvoto na hartija vklu~uva osloboduvawe na celulozata od podvi`nata `i~ena mre`a taka {to se formiraat kontinuirani listovi hartija.12 . Vo su{tina ima tri dejnosti: Proizvodstvoto na celuloza vklu~uva odvojuvawe na celuloznite vlakna od drugite materijali vo drvoto ili rastvorawe i odmastuvawe na koristena hartija i me{awe na mali koli~ini na reagensi za povrzuvawe na vlaknata.40 . Proizvodstvoto na ovie proizvodi e grupirano zaedno bidej}i tie sodr`at serija na vertikalno povrzani procesi. vidi 26. Transformiranite proizvodi od hartija se pravat od hartija i drugi materijali so raznovidni tehniki.91 .52 . stapovi i sl.51 .). vidi 15. vidi 28.proizvodstvo na ra~ki za ~adori.proizvodstvo na drveni delovi za ~evli (na pr: potpetici i kalapi) . dokolku pe~atenata informacija ne e glavna cel. 17.1.proizvodstvo na kutii za ~asovnici.proizvodstvo na podmetki i prostirki od tekstilen materijal. vidi 15. Proizvodstvoto na celuloza.11 Proizvodstvo na celuloza (pulpa). vidi 32.94 . hartija ili transformirani proizvodi od hartija. vidi 32.20 . ukrasna hartija itn.proizvodstvo na kalapi za proizvodstvo na luliwa za pu{ewe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ~etki i metli. hartija i karton Proizvodstvo na celuloza (pulpa) Ovaa klasa opfa}a: . dodeka preostanatite klasi vklu~uvaat natamo{na prerabotka za proizvodstvo na hartija i proizvodi od hartija. vidi 20.proizvodstvo na pojasi za spasuvawe. vidi 32.proizvodstvo na drveni kalemi i vretena (gajtani) koi se del od tekstilniot mehanizam. vidi 31.proizvodstvo na drveni obuvki. Pove}e od eden proces ~esto se izveduva samo vo edna edinica. hartija i karton vo nespakuvana sostojba e vklu~eno vo grupata 17..proizvodstvo na igra~ki od drvo. vidi 32. Proizvodite od hartija mo`at da bidat pe~ateni (pr.proizvodstvo na mrtove~ki sandaci.proizvodstvo na kuferi.tapeti.92 .1 17. .proizvodstvo na kibriti.99 17 Proizvodstvo na hartija i proizvodi od hartija Ovoj oddel go opfa}a proizvodstvoto na celuloza. vidi 13.

. prekrivawe i impregnirawe na hartija i karton ● proizvodstvo na krepirana i plisirana hartija ● proizvodstvo na laminati i folii.proizvodstvo na branovidna hartija i karton .proizvodstvo na ambala`a od branovidna hartija i karton .2 17. da se vidat klasite vo koi e klasificirano proizvodstvoto na presvlekuva~i ili impregnatori .17. ako laminiraweto e so hartija ili karton . polubelena i nebelena drvna celuloza so mehani~ka.21 Proizvodstvo na predmeti od hartija i karton Proizvodstvo na branovidna hartija i karton i na ambala`a od hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na novinska ili druga pe~atena hartija ili hartija za pi{uvawe .21 .12 Proizvodstvo na hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ra~no izrabotena hartija .proizvodstvo na pamu~na-linters celuloza .proizvodstvo na belena.proizvodstvo na proizvodi od hartija. opfa}a: .ponatamo{na prerabotka na hartija i karton: ● presvlekuvawe.17.otstranuvawe na pe~atarski boi i proizvodstvo na celuloza od stara hartija 17.proizvodstvo na ambala`a od cvrsti blokovi .proizvodstvo na celulozna vata i tkaenina od celulozni vlakna . karton ili celuloza {to se predmet na natamo{na prerabotka.proizvodstvo na branovidna hartija i karton.proizvodstvo na karbon hartija i hartija na matrica vo rolni ili golemi listovi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kartonski kutii na sklopuvawe .91 17.17. vidi 23. vidi 17.23.proizvodstvo na abrazivna hartija.24.29 . vidi 17.proizvodstvo na presvle~ena ili impregnirana hartija. hemiska (so rastvorawe ili bez rastvorawe) ili poluhemiska postapka .proizvodstvo na hartija i karton nameneti za ponatamo{na industriska postapka Ovaa klasa.22. kade {to presvlekuva~ot ili impregnatorot e glavna sostojka. isto taka.

proizvodstvo na plikovi. vrzuva~i (podvrzuva~i na knigi).proizvodstvo na plikovi i dopisnici .22 .proizvodstvo na hartija za pe~atewe i pi{uvawe. peleni i lenti za peleni za bebiwa ● ~a{i. delovni obrasci itn.proizvodstvo na kancelariski materijal za obrazovanie i komercija (notes-bele`nik.proizvodstvo na ostanata ambala`a od hartija i karton .23 Proizvodstvo na kancelariski materijal od hartija Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kancelariski fascikli za akti i sl. tamponi itn.proizvodstvo na proizvodi od hartija za doma}instvata i za li~na upotreba i proizvodi od celulozna vata: ● liv~iwa za otstranuvawe na {minka ● {amiv~iwa. vidi 17. proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . smetkovodstveni knigi. gotova za upotreba . registri.proizvodstvo na hartija za kompjutersko pe~atewe.12 17.).23 . vidi 17. gotova za upotreba .proizvodstvo na vre}i i kesi od hartija .proizvodstvo na celulozna vata. salveti ● toaletna hartija ● sanitarni krpi i tamponi.kutii za pakuvawe na jajca. vo slu~aite koga pe~atenata informacija ne e glavna karakteristika 17. gotova za upotreba .proizvodstvo na kalapi ili presuvani proizvodi od celulozna hartija (pr. gotova za upotreba . vidi 17. Ovaa klasa ne opfa}a: .29 Proizvodstvo na predmeti za sanitarni i toaletni potrebi za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na gumirana i lepliva hartija.proizvodstvo na tekstilna vata i na proizvodi od vata: sanitarni krpi.proizvodstvo na samokopira~ka hartija.proizvodstvo na matrici za umno`uvawe i karbon hartija.. gotova za upotreba . krpi. ~inii i poslu`avnici . oblo`eni plo~i (~inii) so celulozna hartija).

1 17. pari~nici.proizvodstvo na igri i igra~ki od hartija i karton. vidi 32.. periodi~ni izdanija. poklopci itn.29 17. torbi.proizvodstvo na noviteti od hartija . Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na bobini. vidi 17. vidi 22. od hartija i karton .proizvodstvo na filter hartija i karton . {pulni. . vklu~uvaj}i i yidni tapeti presvle~eni so vinil i yidni tapeti od tekstil Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na yidni tapeti i sli~ni pokrivki za yidovi. uslugi na izrabotka na pe~atarski formi i otslikuvawe na podatoci.proizvodstvo na karti za igrawe.pe~atewe na proizvodi od hartija. vidi 18. materijali i povrzani (zaedni~ki) pomo{ni dejnosti kako {to se knigovezni i zavr{ni raboti.24 Proizvodstvo na yidni tapeti Ovaa klasa opfa}a: . knigi. ~estitki i dr. . Pomo{nite dejnosti vklu~eni tuka se sostaven del od pe~atarskata dejnost (industrija) i proizvodot (plo~ata za pe~atewe.proizvodstvo na plasti~ni yidni tapeti.proizvodstvo na karti od hartija ili karton za upotreba na `akard ma{ini Ovaa klasa ne opfa}a: ..12 . setovi koi sodr`at odreden asortiman na hartija za pi{uvawe. ukori~enata kniga ili kompjuterskiot disk CD ili fajl) koj{to e integralen del na pe~atarskata dejnost (industrija) e re~isi sekoga{ obezbeden so ovie operacii. delovni obrasci.kutii od karton oblikuvani za jajca i drugi oblikuvani celulozni proizvodi za pakuvawe itn. vidi 32.40 18 Pe~atewe i reprodukcija na snimeni mediumi (zapisi) Ovoj oddel opfa}a pe~atewe na proizvodi.proizvodstvo na etiketi . kako {to se vesnici.29 Proizvodstvo na drugi predmeti od hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kutii.40 .proizvodstvo na hartija i karton vo nespakuvana sostojba.

delovni obrasci. zapisi itn.1 Pe~atewe i uslu`ni dejnosti vo vrska so pe~atewe Ovaa grupa go opfa}a pe~ateweto na proizvodi kako {to se vesnici. kako {to e hartija.11 Pe~atewe na vesnici Ovaa klasa. knigi. Ovoj oddel ne gi opfa}a dejnostite na izdavawe (sektor J/Y).12 Drugo pe~atewe Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: . softver na disk ili lenta. vidi 82.pe~atewe na ostanati periodi~ni izdanija koi{to izleguvaat najmalku ~etiri pati nedelno Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. plastika. video zapisi. ekran ili kompjuterski fajl na medium. vesnici).19 18. Pe~ateweto mo`e da se vr{i so upotreba na raznovidni tehniki i so razli~ni materijali. vidi 58. vklu~uva reprodukcija na snimeni mediumi. metal.fotokopirawe na dokumenti. kako {to se knigovezni i zavr{ni raboti. Najzna~aen od ovie metodi e prenesuvaweto na slikata od plo~a ili ekran na medium so transfer (prefrlawe) preku litografija. Ovoj oddel. sé pomalku i pomalku ima slu~ai ovie razli~ni dejnosti da bidat izvr{uvani na ista lokacija. gravirawe.pe~atewe na magazini i ostanati periodi~ni izdanija koi{to izleguvaat pomalku od ~etiri pati nedelno . 18. periodi~ni izdanija. isto taka. 18. Iako pe~ateweto i izdavaweto mo`at da bidat izvr{uvani od ista edinica (na pr. ekran i fleksografi~no pe~atewe. Kompjuterskiot fajl ~esto se koristi za direktno da go naso~i pe~ateniot mehanizam da sozdade kreirawe na slika ili elektrostatik i drug tip na oprema (digitalno ili pe~atewe bez dopir).Procesite koristeni vo pe~ateweto vklu~uvaat raznovidni metodi za prefrlawe na slikata od plo~a. i povrzani (zaedni~ki) pomo{ni dejnosti. uslugi na izrabotka na pe~atarski formi i otslikuvawe na podatoci. ~estitki i drugi materijali. kako {to se kompakt diskovi CD.izdavawe na pe~ateni materijali.1 . tekstilni proizvodi ili drvo.

CD-ROM. enciklopedii. dnevnici.podgotvuvawe na datoteka za aplikacii na razni mediumi (pe~atewe na hartija. kompjuterski pe~atari. muzi~ki dela i muzi~ki rakopisi.podgotovka na: . drvo i keramika. ~ekovi i drugi hartii od vrednost.pe~atewe na knigi i bro{uri.1 18. vo slu~aite koga pe~atenata informacija ne e glavna karakteristika. metal. vlez na pe~ateni podatoci vklu~uvaj}i skenirawe i opti~ko prepoznavawe na karakteri.pe~atewe direktno na tekstil. fleksografik pe~atewe. registri. plastika. atlasi. ~a{i. takseni marki.proizvodstvo na kancelariski materijal (notesbele`nik. skrin pe~atewe i drugo pe~atewe so vtisnuvawe. podesuvawe na izgledot na slikata. drugi) Ovaa klasa ne opfa}a: .13 Uslu`ni dejnosti vo vrska so pe~ateweto i objavuvaweto Ovaa klasa opfa}a: . ma{ini za kopirawe. opfa}a: . pe~atari itn. vklu~uvaj}i brzo pe~atewe . albumi. po{tenski marki. Ovaa klasa.podgotovka na plo~i i matrici za reljefno vtisnuvawe ili pe~atewe. reklamni katalozi.izdavawe na pe~ateni materijali. pe~atewe gravura. podesuvawe na izgledot na tekstot. smetkovodstveni knigi.uslugi za pripremawe na plo~ata za pe~atewe. predmeti od hartija za li~na upotreba i drugi pe~ateni materijali so obi~no pe~atewe.. kalendari i drugi komercijalni pe~ateni materijali. vrzuva~i (podvrzuva~i na knigi). .podgotovka na pe~atarskiot format. vidi 58. posteri. vidi 13. isto taka.pe~atewe na etiketi i privezoci (litografika.). vklu~uvaj}i podesuvawe na plo~i za proces na obi~no i ofset pe~atewe . vidi 17.pe~atewe na aplikacii so svila na tekstilni tkaenini i obleka. elektronska struktura na tekst/ilustracija .30 . Pe~ateni materijali koi voobi~aeno imaat avtorsko pravo. delovni obrasci itn. fotogravura. li~ni dokumenti. ofset pe~atewe..23 . internet) .neposredna obrabotka na grafi~kite plo~i:"od kompjuter na plo~a" (isto taka i fotopolimer plo~a) . prospekti i drug i pe~ateni reklami. fleksografija. mapi.podgotovka na cilindrite:gravirawe ili kli{irawe na cilindrite za pe~atena gravura .

reprodukcija od master kopii od softver i podatoci na diskovi i lenti Ovaa klasa ne opfa}a: .reprodukcija od master kopii od gramofonski plo~i.12. itn. lepewe.14 Knigovezni i srodni uslugi Ovaa klasa opfa}a: . se~ewe i pokrivawe so lepewe. izrabotka na proben primerok i pomo{ni uslugi na pe~atarskite dejnosti. ● proizvodstvo na kopii od pe~aten tekst Ovaa klasa ne opfa}a: . maketi itn. reljefno pe~atewe. 18. potopuvawe i pe~atewe.izdavawe na softver. kompakt diskovi CD i lenti so muzi~ki ili drugi zvu~ni zapisi (snimeni materijali) .. dup~ewe. vidi 74. pe~atewe.reprodukcija na snimeni filmovi za javna distribucija. perforirawe. kako na pr.11. ~asopisi. video lenti i filmovi na DVD ili sli~ni mediumi. zlato pe~atewe. so vitkawe. 59.ostanati zavr{ni dejnosti kako {to se vtisnuvawe. redewe.10 18. leplivo vrzuvawe.ukori~uvawe. vidi 58. vidi 59.2 18. vidi 59. spiralno i plasti~no spojuvawe i spojuvawe so plasti~na `ica . vidi 18.zavr{ni raboti na uslugi za CD-ROM .specijalizirani dejnosti na dizajnirawe.zavr{ni raboti na uslugite za e-mail kako {to e nara~ka. Brail kopirawe 18. katalozi. laminirawe . kompakt diskovi CD i lenti so snimeni sliki ili drugi video zapisi .reprodukcija na pe~ateni materijali. 59.12 . so vitkawe. bro{uri. lepewe.11. sostavuvawe. planovi.ukori~uvawe i zavr{ni raboti na pe~atewe na hartija i karton.● umetni~ka rabota od tehni~ki karakter. ukori~uvawe i zavr{ni raboti na knigi. podgotovka na koverti . na pr: folii za proekcii i drugi formi na prezentacija ● skici.proizvodstvo i distribucija na snimeni sliki. se~ewe i potsekuvawe (ukrasuvawe). kako {to e podgotovka na litokamen i gotovi drveni blokovi ● mediumi za prezentacija.reprodukcija od master kopii od zapisi.2 . sostavuvawe.13 .20 Reprodukcija na snimeni mediumi Reprodukcija na snimeni mediumi Ovaa klasa opfa}a: . pro{ivawe.12 .

butan.proizvodstvo na koks i polukoks .proivodstvo na katran i katran od koks . vidi 19. gasworks gas) (35. bituminozni minerali i proizvodi od nivni frakcii.10 Proizvodstvo na proizvodi od pe~ka za koksirawe Proizvodstvo na proizvodi od pe~ka za koksirawe Ovaa klasa opfa}a: . proizvodstvo na industriski gasovi (20. Rafiniraweto na naftata opfa}a edna ili pove}e od slednite dejnosti:frakcionirawe. propan i butan kako proizvodi na rafiniranata nafta. nuklearno gorivo.. vidi 59. direktna destilacija na surovata nafta i krekirawe.proizvodstvo na briketi od jaglen. kako i uslugi vo prerabotkata (na pr. propan. kerozin. Proizvodstvoto na nafteni hemikalii od rafiniranata nafta e klasificirano vo oddelot 20.20 19.proizvodstvo na master kopii na zapisi i audio materijali.2 19.proizvodstvo na katran od surov jaglen i lignit .14).20 19 Proizvodstvo na koks i rafinirani nafteni proizvodi Ovoj oddel opfa}a transformacija na surova nafta i jaglen vo upotreblivi proizvodi.raboti na pe~kite za koksirawe . Ne e vklu~eno proizvodstvoto na nekoi gasovi vo drugi edinici (20.). butan i propan) (06. Ovoj oddel. ekstrakcija (vadewe) na priroden gas (metan. nafta.jaglen (koks). etan. 19. isto taka. go opfa}a proizvodstvoto za svoja smetka na karakteristi~nite proizvodi (na pr. Glavniot proces e rafinirawe na naftata {to vklu~uva separacija na surovata nafta vo sostavni proizvodi niz soodvetni tehniki kako {to se kr{ewe (drobewe) i destilacija.21). voden gas. itn. .20 Proizvodstvo na rafinirani nafteni proizvodi Proizvodstvo na rafinirani nafteni proizvodi Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na te~no ili gasovito gorivo i drugi proizvodi od surova nafta. Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na gasovi. kako {to se etan. proizvodstven gas.20) i proizvodstvo na gorivo razli~no od naftenite gasovi (na pr: jaglen gas. rafinirawe po nara~ka).proizvodstvo na gas vo pe~ka za koksirawe .1 19.11).aglomeracija na koks Ovaa klasa ne opfa}a: .

Proizvodstvo na osnovni hemikalii.e. rafineriski gasovi kako {to se etan. vklu~uvaj}i i od otpadni masla . masla. kako {to se plastika i sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici 20. |ubriva i azotni soedinenija. kerozin itn.11 Proizvodstvo na industriski gas Ovaa klasa opfa}a: . .proizvodstvo na motorni goriva: benzin. zgusnata nafta itn. proizvedeni so natamo{na prerabotka na osnovnite hemikalii koi se sodr`ani (opfateni) vo ostanatite klasi na industrijata.proizvodstvo na goriva: lesni.Ovaa klasa opfa}a: . sredni i te{ki goriva.proizvodstvo na proizvodi za petrohemiskata industrija i proizvodstvo na oblogi za pokrivawe na pati{ta .me{awe na alkohol so nafta (na pr:gas alkohol-gasohol) Ovaa klasa.proizvodstvo na te~ni ili komprimirani neorganski industriski ili medicinski gasovi: ● elementarni gasovi ● te~en ili komprimiran vozduh ● razladni gasovi ● me{ani industriski gasovi ● inertni gasovi kako {to e jaglendioksid 20. parafin.1 . vazelin.proizvodstvo na briketi od surov jaglen i lignit 20 Proizvodstvo na hemikalii i hemiski proizvodi Ovoj oddel opfa}a transformirawe na organski i neorganski surovi materijali so hemiski proces i sozdavawe na proizvodi.proizvodstvo na masla i masti za podma~kuvawe. plastika i sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na osnovni hemiski proizvodi.proizvodstvo na briketi od treset . .proizvodstvo na nafteni briketi . opfa}a: . Proizvodstvoto na osnovnite hemikalii koi ja so~inuvaat prvata industriska grupa se razlikuva od proizvodstvoto na poluproizvodi i krajni proizvodi. butan itn.proizvodstvo na raznovidni proizvodi: {piritus. propan. t. ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija. . isto taka.me{awe na biogoriva.

lu`ini i drugi neorganski bazi. Autputot na ovie postapki (prerabotki) se ~esto izdvoeni hemiski elementi ili izdvoeni hemiski soedinenija.● gasovi za izolacija Ovaa klasa ne opfa}a: .13 Proizvodstvo na drugi osnovni neorganski hemikalii Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na hemikalii upotrebuvaj}i osnovni postapki (prerabotki). vidi 20.30 20.proizvodstvo na gotovi boi i pigmenti.12 Proizvodstvo na boi i pigmenti Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na destilirana voda Ovaa klasa. vidi 20. etan.proizvodstvo na zapallivi gasovi kako {to se etan.20 .21 20.20 . isto taka. osven azotna kiselina .proizvodstvo na industriski gasovi. opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: .15 . vidi 19.proizvodstvo na hemiski elementi (osven industriski gasovi i osnovni metali) . otpad itn. butan i propan. vidi 35. isto taka. vidi 20.proizvodstvo na drugi neorganski soedinenija .proizvodstvo na azotni ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija. kako {to se termalnoto krekirawe i destilirawe.proizvodstvo na boi i pigmenti so kakvo bilo poteklo. opfa}a: .15 . osven amonijak . vidi 06.proizvodstvo na amonijak.zbogatuvawe so rudi na uranium i torium Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na proizvodi {to se koristat kako fluoroscenti i luminoscenti Ovaa klasa ne opfa}a: .pr`ewe na `elezen pirit .11 . butan i propan vo rafineriite za nafta.proizvodstvo na amoniumhlorid. vo osnovniot oblik ili vo oblik na koncentrat Ovaa klasa.proizvodstvo na bazi.vadewe na metan.proizvodstvo na neorganski kiselini. vidi 20.15 .proizvodstvo na zapallivi gasovi od jaglen. vidi 20.

15 Proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija Ovaa klasa opfa}a: . vidi 20.17 .15 .proizvodstvo na nitriti i nitrati na kalium. .proizvodstvo na sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici.destilacija na jaglenov katran Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na salicilna i O-acetilsalicilna kiselina.16 . vidi 20. hinonite i organskite soedinenija so drugi funkcii ili so pove}e kislorodni funkcii ● sinteti~ki glicerin ● organski soedinenija so azotna funkcija. vklu~uvaj}i gi i aminite ● fermentacija na {e}erna trska. vidi 20.proizvodstvo na sinteti~ki aromati~ni proizvodi .za proizvodstvo na alkohol i estri ● drugi organski soedinenija vklu~uvaj}i gi i proizvodite na suvata destilacija na drvoto (na pr. p~enka i sl.53 . vklu~uvaj}i ja i ocetnata kiselina ● drugi soedinenija so kislorodna funkcija vklu~uvaj}i gi i aldehidite. vidi 20. vidi oddel 24 20.15 . kako {to e toplotno (termi~ko) krekirawe i destilirawe.41 .proizvodstvo na amonium karbonat. Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici.10 20.proizvodstvo na prirodni eteri~ni masla.proizvodstvo na osnovni metali.proizvodstvo na surov glicerin. vidi 21. Autputot na ovie postapki (prerabotki) ~esto se izdvoeni hemiski elementi ili izdvoeni hemiski soedinenija.proizvodstvo na osnovni organski hemikalii: ● zasiteni i nezasiteni acikli~ni jaglenovodorodi ● zasiteni i nezasiteni cikli~ni jaglenovodorodi ● acikli~ni i cikli~ni alkoholi ● monokarbonski i polikarbonski kiselini. ketonite.proizvodstvo na aromatizirana destilirana voda.. vidi 20.drven jaglen ) itn.53 .14 Proizvodstvo na drugi osnovni organski hemikalii Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na hemikalii upotrebuvaj}i osnovni postapki (prerabotki). vidi 20. vidi 20.

konec (dolgi vlakna) i prediva.32 20.uni{tuvawe na plasti~ni proizvodi.91 .. isto taka.proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva: ● osnovni ili slo`eni azotni. glina i minerali Ovaa klasa ne opfa}a: .20 20. amonijak. nitriti i nitrati na kalium Ovaa klasa.proizvodstvo na proizvodi na azotni soedinenija: ● azotni i sulfoazotni kiselini.proizvodstvo na ve{ta~ki i sinteti~ki vlakna. surovi prirodni fosfati i surovi prirodni kaliumovi soli . vidi 08. plasti~ni materijali i nevulkanizirani termoplasti~ni elastomeri. vidi 38. vidi 20. kako i proizvodstvo na sinteti~ka smola. isto taka. amonium hlorid. amonium karbonat. fosforni ili kaliumovi ve{ta~ki |ubriva ● urea. kako {to se pesticidi.vadewe na guan. vinil acetat i akrilati ● poliamidi ● fenolni i epoksidni smoli i poliuretani ● alkidni i poliesterski smoli i polietri ● silikoni ● izmenuva~i na joni vrz baza na polimeri Ovaa klasa. stiren.proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici: ● polimeri. vklu~uvaj}i i polimeri na etilen.60 .proizvodstvo na agrohemiski proizvodi. vinil hlorid.17 Proizvodstvo na sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici Ovaa klasa opfa}a: .16 Proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na smoli. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 20. me{avini i smesi na smolata vrz baza na barawata na korisnicite. propilen.prozvodstvo na {alitra so treset kako osnovna sostojka .proizvodstvo na {alitra od smesi (me{avina) na prirodna zemja. opfa}a: .proizvodstvo na celuloza i nejzini hemiski derivati Ovaa klasa ne opfa}a: . pesok. opfa}a: .

emajl i lakovi .proizvodstvo na staklest emajl..proizvodstvo na smesi na sinteti~ki kau~uk i priroden kau~uk ili gumi sli~ni na kau~uk (na pr: balata) Proizvodstvo na pesticidi i drugi agrohemiski proizvodi 20. biocidi . lakovi i sli~ni premazi.proizvodstvo na kitovi .proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija. pe~atarsko mastilo i kitovi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na sredstva za dezinfekcija (za zemjodelstvoto i druga upotreba) . fungicidi. pe~atarsko mastilo i kitovi 20. rodenticidi.proizvodstvo na soedinenija za zatnuvawe i sli~ni preparati za neognootporni i nadvore{ni polnewa .proizvodstvo na boi.proizvodstvo na sredstva protiv 'rtewe.2 .3 Proizvodstvo na boi. moluscidi.30 Proizvodstvo na boi. vidi 20. sredstva za regulacija na rastot na rastenijata . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na drugi hemikalii za zemjodelstvoto.proizvodstvo na slo`eni organski rastvoruva~i i razreduva~i .proizvodstvo na pe~atarsko mastilo Ovaa klasa ne opfa}a: 20.proizvodstvo na podgotveni pigmenti i materii za boewe. opacifienti (sredstva za odbivawe svetlina) i bojosuva~i . herbicidi.proizvodstvo na sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici: ● sinteti~ki kau~uk ● faktis . firnajz. glazuri i premazi i sli~ni preparati .proizvodstvo na insekticidi.proizvodstvo na podgotveni sredstva za otstranuvawe na boi i lakovi .20 Proizvodstvo na pesticidi i drugi agrohemiski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . akaricidi.15 20. lakovi i sli~ni premazi.

14 .proizvodstvo na glicerin.13.proizvodstvo na materii za boewe i pigmenti. vklu~uvaj}i hartija. vidi 20. preparati za ~istewe i polirawe Ovaa klasa opfa}a: . preparati za ondulacija i ispravawe na kosa .12 .proizvodstvo na povr{inski aktivni preparati: ● pra{oci za perewe vo cvrsta ili te~na sostojba i detergenti ● preparati za miewe sadovi ● omeknuva~i na tekstilni tkaenini . parfemi i toaletni preparati 20. osven kozmeti~ki sapuni .proizvodstvo na mastilo i tu{ za pi{uvawe i crtawe. vidi 20.14 .proizvodstvo na parfemi i toaletni preparati: ● parfemi i toaletni vodi ● preparati za razubavuvawe i {minkawe ● preparati za za{tita od sonce i preparati za zasiluvawe na pigmentacijata pri son~awe ● preparati za manikir i pedikir ● {amponi. prekrieni ili obvitkani so sapun ili detergent . vidi 20.proizvodstvo na glicerin .proizvodstvo na kozmeti~ki sapun.42 20.proizvodstvo na preparati za ~istewe i polirawe: ● preparati za parfimirawe ili dezodorirawe na prostorii ● ve{ta~ki vosoci i podgotven. sintetiziran od nafteni proizvodi. so koi se prekrieni i obvitkani Ovaa klasa ne opfa}a: . staklo i metal ● pasti i pra{oci za ribawe.proizvodstvo na hartija.proizvodstvo na organski povr{inski aktivni supstancii .proizvodstvo na razli~ni hemiski definirani soedinenija. 20.proizvodstvo na sapuni. filc itn. vata.42 Proizvodstvo na parfemi i toaletni preparati Ovaa klasa opfa}a: .59 20. preparati za ~istewe i polirawe.. vidi 20.41 Proizvodstvo na sapuni i detergenti. vidi 20. vata itn. gotov vosok ● polituri i kremi za ko`a ● polituri i kremi za drvo ● polituri i kremi za karoserii.4 Proizvodstvo na sapuni i detergenti. lakovi za kosa.

proizvodstvo na eksplozivni i pirotehni~ki proizvodi.proizvodstvo na lepaci i podgotveni lepila. slo`eni dijagnosti~ki preparati itn. lepaci.ekstrakcija i pre~istuvawe na prirodni eteri~ni masla.proizvodstvo na mirizlivi me{avini za proizveduvawe na parfemi i hrana .52 Proizvodstvo na lepaci Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kozmeti~ki sapuni Ovaa klasa ne opfa}a: . detonatori. vklu~uvaj}i i lepila i lepaci vrz baza na guma Ovaa klasa ne opfa}a: .53 Proizvodstvo na eteri~ni masla Ovaa klasa opfa}a: .59 20. vklu~uvaj}i preparati za pred i po bri~ewe ● dezodoransi i soli za kapewe ● depilatori . Ovaa klasa. vidi 20.proizvodstvo na smoli . signalni svetla itn. 20. nespomnati na drugo mesto. eteri~ni masla i hemiski proizvodi.proizvodstvo na `elatin i negovi derivati. na pr: fotografski hemiski materijali (vklu~uvaj}i hartija za film i osetliva hartija).proizvodstvo na ekstrakti od prirodni aromati~ni produkti . vklu~uvaj}i udarni kapisli. vklu~uvaj}i i preparati za pricvrstuvawe na zabni protezi ● preparati za bri~ewe.proizvodstvo na kibriti 20. vidi 20.● preparati za odr`uvawe na higiena na ustata i zabite. isto taka.51 Proizvodstvo na eksplozivi Ovaa klasa opfa}a: .5 Proizvodstvo na drugi hemiski proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na eksplozivni i pirotehni~ki proizvodi.53 20. opfa}a: .proizvodstvo na barut .

59 Proizvodstvo na drugi hemiski proizvodi.14 .proizvodstvo na destilirana voda.6 20. podgotveni zabrzuva~i (acelatori) za vulkanizacija na guma.60 Proizvodstvo na ve{ta~ki vlakna Proizvodstvo na ve{ta~ki vlakna Ovaa klasa opfa}a: . vidi 20.13.14 . 20. vidi 20.42 20. filmovi. opfa}a: . vidi 20. tvrdo ili meko lemewe ● supstancii koi se koristat za odmastuvawe na metal ● podgotveni aditivi za cement ● aktiven jaglen. isto taka.13 .proizvodstvo na fotografski plo~i.proizvodstvo na mastilo za pi{uvawe i crtawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na razli~ni hemiski proizvodi: ● peptoni i nivni derivati i drugi proteinski supstancii i nivni derivati.30 .proizvodstvo na ve{ta~ki aromati~ni proizvodi.99 20. vidi 23. antifriz preparati ● te~nosti za hidrauli~ni prenosi ● slo`eni laboratoriski i dijagnosti~ki preparati Ovaa klasa.proizvodstvo na hemiski preparati za fotografska upotreba .proizvodstvo na lepila vrz baza na asfalt. vidi 20. dodatoci na maslata za ma~kawe.proizvodstvo na parfemi i toaletni preparati.14 . katalizatori i drugi hemiski proizvodi za upotreba vo industrijata ● antidetonatorski preparati.Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na mastilo za pe~atewe.proizvodstvo na drugi organski osnovni hemikalii. vidi 20.proizvodstvo na hemiski definirani proizvodi vo nespakuvana sostojba. osetliva hartija i ostanati osetlivi neotkrieni materijali . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . vidi 20.proizvodstvo na `elatin i negovi derivati . nespomnati na drugo mesto ● hemiski modificirani masla i masti ● materijali koi se koristat za dovr{uvawe na tekstil i ko`a ● pra{oci i pasti koi se koristat za zavaruvawe.

10 Proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi Proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .2 21.proizvodstvo na prediva od ve{ta~ki se~eni vlakna.proizvodstvo na medikamenti: ● antiserumi i drugi frakcii na krvta ● vakcini ● raznovidni medikamenti. 21.proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki se~eni vlakna.proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki monofilamenti ili lenti Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uva proizvodstvo na medicinski.1 21. 21. hemiski i botani~ki proizvodi.predewe na sinteti~ki i ve{ta~ki vlakna. vklu~uvaj}i i homeopatski preparati . opfa}a: .prerabotka na krv Ovaa klasa.proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki prediva so dolgi vlakna.prerabotka na `lezdi i proizvodstvo na ekstrakti od `lezdi itn.proizvodstvo na hemiski ~isti {e}eri ..10 . vklu~uvaj}i i prediva so golema cvrstina i teksturirani prediva . Ovoj oddel.20 Proizvodstvo na farmacevtski preparati Proizvodstvo na farmacevtski preparati Ovaa klasa opfa}a: . isto taka. vidi 13. vidi 13. . nevla~eni. salicilna i O-acetilsalicilna kiselina itn. osnovni vitamini.10 21 Proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi i farmacevtski preparati Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi i farmacevtski preparati.proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki dolgi (nese~eni) vlakna . ~e{lani ili na drug na~in podgotveni za predewe .proizvodstvo na medicinski aktivni supstancii koi {to zaradi svoite farmakolo{ki svojstva se koristat vo proizvodstvoto na lekovi: antibiotici. isto taka.

proizvodstvo na medicinski dijagnosti~ki preparati.46 . isto taka. gaza. 22. zavoi itn. drobewe) za farmacevtska upotreba Ovaa klasa ne opfa}a: . vervain.proizvodstvo na radioaktivni in-vivo diagnosti~ki supstanci .pakuvawe na farmacevtski proizvodi.11 . ova ne zna~i deka proizvodstvoto na proizvodite od ovie materijali treba da se klasificira ovde. vidi 82. vklu~uvaj}i test za bremenost . vidi 32.83 . vidi 10.proizvodstvo na hirur{ki tkaenini.1 Proizvodstvo na proizvodi od guma Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na proizvodi od guma.50 .proizvodstvo na cement i drugi polne`i za potrebite na stomatologijata. vidi 46. Ovoj oddel se karakterizira so upotreba na surovi materijali vo proizvodniot proces. sortirawe.92 22 Proizvodstvo na proizvodi od guma i proizvodi od plasti~ni masi Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na proizvodi od guma i proizvodi od plasti~ni masi.proizvodstvo na cement za rekonstrukcija na koski.. opfa}a: .trgovija na malo so farmacevtski proizvodi.proizvodstvo na medicinska impregnirana vata.proizvodstvo na lekoviti bilki (nane. vidi 72. kamilica itn. Me|utoa.50 .).trgovija na golemo so farmacevtski proizvodi.50 . vidi 47.73 . vidi 32. banda`en materijal.istara`uvawe i razvoj na farmacijata i farmacevtskata biotehnologija. Proizvodstvo na nadvore{ni i vnatre{ni gumi za vozila. protektirawe na gumi za vozila (nadvore{ni gumi) Ovaa klasa opfa}a: 22. .1 .proizvodstvo na hemiski sredstva za kontracepcija za nadvore{na upotreba i hormonski kontraceptivni sredstva .prerabotka na botani~ki proizvodi (melewe.proizvodstvo na biotehnolo{ki farmacevtski proizvodi Ovaa klasa. vidi 32.

. oprema. lenti.proizvodstvo na gumeni kapi i keceli za bawawe .proizvodstvo na ~e{li. {noli za kosa.proizvodstvo na gumen materijal za popravka. vikleri i sl.proizvodstvo na gumeni ~etki . {i{iwa za topla voda itn. mebel i za drugi celi: ● pnevmatski gumi ● polni gumi i gumi za pumpawe . vidi 22. a ne so{ieni) ● gumeni |onovi i ostanati delovi za obuvki od guma ● gumeni ni{ki i kabli ● gumirano predivo i tkaenini ● gumeni prsteni. kade {to sostaven del e glavno gumata . ve{ta~ki gradi. ● gumeni predmeti za obleka (samo ako se zaedno zalepeni.19 Proizvodstvo na drugi proizvodi od guma Ovaa klasa opfa}a: . creva i {mrkovi ● transportni lenti. {titnici od guma.proizvodstvo na tekstilni tkaenini impregnirani.proizvodstvo na gumi za motorni vozila. opfa}a: . igra~ki..obnova i za{tita na nadvore{ni gumi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na gumen materijal za popravka . profilirani lenti so {ari od guma itn. prenosni remeni i pogonski remeni ● predmeti od guma za higienski celi: prezervativi od guma. prekrieni ili laminirani so guma.proizvodstvo na gumeni du{eci za voden krevet . nevulkanizirana.proizvodstvo na vnatre{ni gumi nameneti za nadvore{ni gumi .popravka na nadvore{ni i vnatre{ni gumi. presvle~eni.19 . od tvrda guma Ovaa klasa. mestewe (podesuvawe) i zamena. {ipki i drugi profilirani oblici ● cevki. pribor i zatki ● gumeni podni prekrivki ● gumeni du{eci za duvawe ● baloni . listovi.proizvodstvo na cevovodi za parea od tvrda guma . isto taka. vidi 45. avioni.20 22. podvi`ni ma{ini.proizvodstvo na gumeni kostumi za voda i nurkawe .proizvodstvo na zamenlivi delovi za za{tita.proizvodstvo na drugi proizvodi od priroden ili sinteti~ki kau~uk. vulkanizirana ili tvrda guma: ● gumeni plo~i.

96 . vidi 38. 22.14.proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici.filmovi i listovi od celofan Ovaa klasa ne opfa}a: . v{pricuvawe.proizvodstvo na gumeni seksi artikli Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 32. oformuvawe (oblikuvawe. gumeni `ivotni na duvawe.).30 .proizvodstvo na igri i igra~ki od guma (vklu~uvaj}i detski ~izmi za bazen. filmovi. proizvodniot proces e takov {to ovozmo`uva da se napravi {irok asortiman na proizvodi.proizvodstvo na gumeni sportski rekviziti.proizvodstvo na poluproizvodi od plasti~ni masi: ● plasti~ni plo~i. vidi 32. modelirawe) so zgusnuvawe.proizvodstvo na predmeti od sinteti~ka i prirodna guma. vidi 31.popravka na dupnati gumi. osven obleka.proizvodstvo na profilirani lenti so {ari od guma.52 .proizvodstvo na kord tkaenini za proizvodstvo na nadvore{ni gumi.reciklirani) plasti~ni smoli vo poluproizvodi ili krajni proizvodi.19 . vidi 14.1 .2 Proizvodstvo na proizvodi od plasti~ni masi Ovaa grupa opfa}a obrabotuvawe na novi ili stari (na pr. listovi. duvawe i leewe.11. upotrebuvaj}i nekoi procesi na prerabotka kako {to e oformuvawe (oblikuvawe. pribor od plasti~ni masi za cevki i creva .20 .32 22.16 . vidi 15.21 Proizvodstvo na plo~i. 14.proizvodstvo na lepaci i lepila vrz baza na guma.(bez ogled dali samoleplivi ili ne) . listovi.40 . lenti itn. vidi 22. vidi 20. vidi 13.03 .12 .proizvodstvo na madraci od nepokriena celularna guma. vidi 20. vidi 22. blokovi. topki i sl. 30.proizvodstvo na splavovi i ~amci na duvawe. detski gumeni ~amci na duvawe.11 . Za pove}eto od niv.proizvodstvo na gumeni obuvki..proizvodstvo na obleka od elasti~ni tkaenini. cevki i profili od plasti~ni masi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na gotovi proizvodi od plasti~ni masi: ● cevki i creva od plasti~ni masi. vidi 30. folii. modelirawe) so istisnuvawe (presuvawe).

tu{-kadi. izolacionen pribor. {olji.proizvodstvo na kuferi i ra~ni torbi od plasti~ni masi. yidni ili tavanski oblogi od plasti~ni masi vo oblik na rolni ili vo oblik na plo~ki itn. plasti~ni delovi i pribor za elektri~ni svetilki i rasvetna oprema. ● sanitarni predmeti od plasti~ni masi: kadi. statueti. kancelariska i u~ili{na oprema i pribor. samoleplivi plasti~ni lenti (vrvki). plasti~ni dr`a~i za puri i cigari. predmeti za obleka (samo ako zaedno se zalepeni. . vidi 15.22.23 Proizvodstvo na predmeti za vgraduvawe (grade`na stoka) od plasti~ni masi Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se vinil. linoleum itn. kutii. ● kontejneri i rezervoari ● podni.12 22. roletni.proizvodstvo na trpezni i kujnski sadovi i predmeti za toaletni potrebi od plasti~ni masi . prozorci. {i{iwa itn. pribor za mebel.22 Proizvodstvo na ambala`a od plasti~ni masi za pakuvawe Ovaa klasa opfa}a: .29 Proizvodstvo na drugi proizvodi od plasti~ni masi Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na predmeti od plasti~ni masi za pakuvawe stoki: ● plasti~ni }esi. plasti~ni vikleri (spirali). ~e{mi. lajsni za pod itn. plasti~ni |onovi za obuvki. a ne so{ieni). kanisteri. .proizvodstvo na predmeti od plasti~ni masi za potrebite na grade`ni{tvoto ● plasti~ni vrati. kultiviran mermer) 22.proizvodstvo na raznovidni proizvodi od plasti~ni masi: ● plasti~ni kacigi. kazan~iwa itn. sandaci. ramovi.proizvodstvo na elasti~ni podni oblogi. drugi raznovidni plasti~ni proizvodi itn. lavaboa. Ovaa klasa ne opfa}a: . ~e{li.proizvodstvo na ve{ta~ki kamen (na primer. vre}i. prenosni remeni. kapaci.

). Proizvodstvoto na oblikuvan i finaliziran kamen i drugi mineralni proizvodi.. e vklu~eno vo ovoj oddel.01. vidi 15. 23.12 . vklu~uvaj}i i armirano. od surovini do zavr{ni proizvodi. vidi 32.proizvodstvo na stakleni ogledala .proizvodstvo na obuvki od plasti~ni masi.proizvodstvo na mebel od plasti~ni masi. vidi 32.proizvodstvo na plasti~ni kacigi i ostanata li~na bezbednosna oprema od plasti~ni masi. 23. 31. plo~ki i proizvodi od pe~ena glina.proizvodstvo na opti~ki proizvodi od plasti~ni masi.proizvodstvo na medicinski i stomatolo{ki proizvodi od plasti~ni masi. vidi 32.30 .40 .proizvodstvo na kuferi od plasti~ni masi. vidi 31.50 . vidi 15.99 23 Proizvodstvo na drugi nemetalni mineralni proizvodi Ovoj oddel opfa}a proizvodni dejnosti povrzani so edna supstancija od mineralno poteklo.proizvodstvo na ramno staklo.proizvodstvo na sportski rekviziti od plasti~ni masi.09 .03 .12 Oblikuvawe i obrabotka na ramno staklo Ovaa klasa opfa}a: . ramno staklo.50 .proizvodstvo na igri i igra~ki od plasti~ni masi. vidi 32.20 .1 Proizvodstvo na staklo i proizvodi od staklo Ovaa grupa opfa}a staklo i proizvodi od staklo vo site negovi oblici (formi) proizvedeni vo kakva bilo postapka. boeno ili matirano 23. vidi 32.proizvodstvo na zajaknato ili laminirano ramno staklo .proizvodstvo na pove}eyidni stakleni elementi za izolacija . cement i gips. Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na staklo i proizvodi od staklo (na pr. vidi 31. kerami~ki proizvodi.proizvodstvo na du{eci od nepokriena celularna plastika. stakleni vlakna. tehni~ka staklena stoka itn. isto taka.11 Proizvodstvo na ramno staklo Ovaa klasa opfa}a: .02. {uplivo staklo. 31.

2 23.proizvodstvo na staklena topki za lampi . higienski ili farmacevtski celi .31 23.proizvodstvo na {pricovi i druga medicinska oprema za laboratorija.proizvodstvo na izolatori i izolacionen pribor od staklo . vidi 32.20 Proizvodstvo na ognootporni proizvodi Proizvodstvo na ognootporni proizvodi . vklu~uvaj}i i staklena volna i netkaeni proizvodi od niv Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na opti~ki elementi {to se opti~ki obraboteni.13 Proizvodstvo na {uplivo staklo Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na igra~ki od staklo.70 .23.proizvodstvo na {i{iwa i druga ambala`a od staklo ili kristalno staklo . opti~ko staklo i opti~ki elementi {to ne se opti~ki obraboteni .14 Proizvodstvo na stakleni vlakna Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na staklena stoka {to se upotrebuva za imitacija na nakit (bi`uterija) .10 .proizvodstvo na kabli od opti~ki vlakna za prenos na podatoci i prenos na sliki vo `ivo.proizvodstvo na stakleni figuri .proizvodstvo na stakleni vlakna.proizvodstvo na tkaenini od stakleni vlakna. vidi 32.proizvodstvo na predmeti od staklo za laboratoriski.proizvodstvo na ~a{i za pijalak i druga stoka za doma}instvata od staklo ili kristalno staklo Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 13.proizvodstvo na staklo za ra~ni i drugi ~asovnici.40 23.proizvodstvo na stakleni {ipki i cevki Ovaa klasa ne opfa}a: .19 Proizvodstvo i obrabotka na drugo staklo.50 23. vidi 26. vidi 27.proizvodstvo na stakleni blokovi za poplo~uvawe (kocki za grade`ni{tvoto) . vklu~uvaj}i i tehni~ka staklena stoka Ovaa klasa opfa}a: .

32 23.3 Proizvodstvo na grade`ni materijali od glina Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na grade`ni materijali od glina. cevki. vidi 22.20 . }eramidi i proizvodi od pe~ena glina za grade`ni{tvoto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ognootporni predmeti {to sodr`at magnezit. . vidi 23. beton itn. delovi od oxaci. vidi 23.proizvodstvo na podni blokovi od pe~ena glina Ovaa klasa ne opfa}a: .23 . 23. kamen i glina.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.proizvodstvo na neognootporen grade`en materijal od glina: ● proizvodstvo na kerami~ki yidarski tuli. kako {to se pesok. vidi 23. mozaik kocki itn. }eramidi itn. vidi 23.proizvodstvo na ognootporen malter. opfa}a: . lonci.31 Proizvodstvo na kerami~ki plo~ki i podni plo~i Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na neognootporni kerami~ki plo~ki za ogni{ta i yidovi. Ovaa klasa opfa}a: . slivnici.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi: ● termoizolacioni kerami~ki proizvodi od silikatno fosilno bra{no ● ognootporni tuli. isto taka. obrabotka na mermer). dolomit ili hromit 23. mufovi. }eramidi. odvodi itn . ● retorti.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.4 .proizvodstvo na ve{ta~ki kamen (na pr.proizvodstvo na neognootporni kerami~ki podni plo~ki i plo~ki za poplo~uvawe i oblo`uvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .32 Proizvodstvo na cigli.proizvodstvo na negrade`ni neognootporni kerami~ki proizvodi.. .Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na poluproizvodi od nemetalni minerali od rudnici i kamenolomi. Ovaa klasa. luli itn. blokovi.proizvodstvo na kerami~ki yidarski tuli (cigli) i }eramidi.20 . krupen pesok. cevki.

vidi 23. kadi. toaletni {olji itn. 23. vidi 32.23. kamen i glina.44 Proizvodstvo na drugi tehni~ki proizvodi od keramika Ovaa klasa opfa}a: . vidi 32.proizvodstvo na kerami~ki grade`en materijal.proizvodstvo na drugi kerami~ki uredi Ovaa klasa ne opfa}a: .20 23.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.proizvodstvo na kerami~ki sanitarni uredi.3 Proizvodstvo na kerami~ki izolateri i izolacionen pribor Ovaa klasa opfa}a: . vidi 23.proizvodstvo na kerami~ki proizvodi {to se upotrebuvaat na masa i drugi kerami~ki proizvodi za doma}instvata ili za toalet .proizvodstvo na statueti i drugi ukrasni kerami~ki predmeti Ovaa klasa ne opfa}a: .20 .4 Proizvodstvo na ostanati porcelanski i kerami~ki proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na krajni proizvodi od nemetalni minerali od rudnici i kamenolomi.13 .proizvodstvo na kerami~ki i `elezni magneti 23. bidea.42 Proizvodstvo na kerami~ki sanitarni uredi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.43 . . vidi 23.proizvodstvo na elektri~ni izolateri i izolacionen pribor od keramika Ovaa klasa ne opfa}a: . na pr.proizvodstvo na igra~ki od keramika.proizvodstvo na imitacija na nakit (bi`uterija). krupen pesok. mijalnici.40 23.41 Proizvodstvo na kerami~ki predmeti za doma}instvata i kerami~ki ukrasni predmeti Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se pesok.

proizvodstvo na ve{ta~ki zabi. aluminiumski cement.proizvodstvo na kerami~ki proizvodi. vklu~uvaj}i i portland cement..proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi. grupa 23.proizvodstvo na gips od kalciumov gips i kalciumov sulfat Ovaa klasa. gasena i hidrauli~na var .42 .proizvodstvo na proizvodi od cement. vidi 22.51 Proizvodstvo na cement.obrabotka na mermer).proizvodstvo na ognootporen malter. vidi 23.proizvodstvo na kerami~ki sanitarni uredi.20 . cement od zgura i superfosfaten cement Ovaa klasa ne opfa}a: . sadovi i sli~ni proizvodi {to se koristat za prenesuvawe ili pakuvawe na stoka .proizvodstvo na kerami~ki predmeti za laboratoriski.50 23.proizvodstvo na cement {to se upotrebuva vo stomatologijata (zabarski).proizvodstvo na kalciniran dolomit . nespomenati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kerami~ki lonci.52 Proizvodstvo na var i gips Ovaa klasa opfa}a: .49 Proizvodstvo na drugi kerami~ki proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ve{ta~ki kamen (na pr.64 . vidi 32.proizvodstvo na klinkeri i hidrauli~en cement. opfa}a: . vidi 23.23 .. vidi 32. beton itn.proizvodstvo na negasena. 23.3 23. var i gips Proizvodstvo na cement Ovaa klasa opfa}a: . hemiski i industriski potrebi Ovaa klasa ne opfa}a: .69 . isto taka.20 .63.50 23.proizvodstvo na gotovi i su{eni betonski smesi i malter. vidi 23. vidi 23. vidi 23.proizvodstvo na kerami~ki grade`en materijal.5 23.

. slama.20 . plo~i za poplo~uvawe. paneli itn.63 23.6 23. cement ili ve{ta~ki kamen 23. plo~i. vidi 23.proizvodstvo na gotovi suvo-me{ani betonski smesi i malter Ovaa klasa ne opfa}a: . stolbovi itn. paneli. trska) aglomeriran so cement.proizvodstvo na gotovi suvo-me{ani betonski smesi i malter. polnetici.63 Proizvodstvo na gotova betonska smesa Ovaa klasa opfa}a: .Ovaa klasa ne opfa}a: .62.69 23.proizvodstvo na proizvodi od gips za upotreba vo grade`ni{tvoto: ● tabli. od beton. cement i gips Proizvodstvo na proizvodi od beton za grade`ni celi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ognootporen malter. gips ili drugi mineralni spojuva~i .20 23.proizvodstvo na monta`ni grade`ni elementi za visokogradba i niskogradba. 23.proizvodstvo na grade`en materijal od rastitelni supstancii (drvena volna.64 Proizvodstvo na malter Ovaa klasa opfa}a: . vidi 23.61 Proizvodstvo na proizvodi od beton. cevki. vidi 23.proizvodstvo na malter vo prav Ovaa klasa ne opfa}a: . cement ili predmeti od ve{ta~ki kamen za upotreba vo grade`ni{tvoto: ● tuli.65 Proizvodstvo na vlaknest cement Ovaa klasa opfa}a: . 23.proizvodstvo na ognootporen cement. blokovi.proizvodstvo na proizvodi od beton.62 Proizvodstvo na proizvodi od gips za grade`ni celi Ovaa klasa opfa}a: . plo~i. vidi 23.proizvodstvo na predmeti od gips.

kako na primer: proizvodstvo na neobraboten ili grubo obraboten kamen. }eramidi.se~ewe. slivnici.11 . . 23. mebel. sadovi.: ● branovidni i drugi plo~i. kamewa za ostrewe i polirawe i pomo{ni prirodni ili ve{ta~ki abrazivni (brusni) proizvodi.70 Se~ewe. vo izgradbata na pati{ta. 23.: brusna hartija) 23. ramki za prozorci itn.7 23. gips i cement Ovaa klasa opfa}a: .99 Proizvodstvo na drugi nemetalni mineralni proizvodi. rezervoari. mebel. `ardiweri itn. gips. korita. oblikuvawe i dorabotka (obrabotka) na kamen za upotreba vo grade`ni{tvoto. vazni i ukrasni sadovi.proizvodstvo na mebel od kamen Ovaa klasa ne opfa}a: . oluci. za pokrivawe na pokrivi itn. vklu~uvaj}i gi i onie na meka baza (na pr. na grobi{ta. predmeti so plitok i visok reljef. oblikuvawe i dorabotka na kamen Se~ewe. cement ili ve{ta~ki kamen: ● statui. oblikuvawe i dorabotka na kamen Ovaa klasa opfa}a: . vidi 23. cevki.proizvodstvo na melni~ki kamewa.abraziven (brusen) kamen i sli~ni proizvodi.proizvodstvo na proizvodi od azbest cement i od celulozen vlaknest cement i sl. 23.9 Proizvodstvo na abrazivni (brusni) proizvodi i drugi nemetalni mineralni proizvodi.. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: 23. paneli.raboti {to se vr{at vo kamenolomi.proizvodstvo na drugi proizvodi od beton.91 Proizvodstvo na abrazivni (brusni) proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 08.69 Proizvodstvo na drugi proizvodi od beton. nespomnati na drugo mesto Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na drugi nemetalni mineralni proizvodi.proizvodstvo na melni~ki kamewa.9 .

{ipki. voobi~aeno e vo forma na {ipki.90 . Ovoj oddel.1 Proizvodstvo na surovo `elezo. vidi 27.. `ica ili cevki i {uplivi (izdlabeni) profili. par~iwa ili metalni otpadoci. isto taka. vidi 28. pra~ki. a se koristi vo postapkite na valawe. lenti. kamena volna i sli~ni mineralni volni. i vo liena (rastopena) forma za izrabotka na odlivki i drugi osnovni metalni proizvodi. go opfa}a proizvodstvoto na metalni leguri i super leguri so upotreba na drugi hemiski elementi vo ~isti metali.proizvodstvo na jaglerodni ili grafitni dihtunzi. ekspandirani vermikuliti. na pr.proizvodstvo na mineralni izolacioni materijali: ● volna od {qaka-zgura. kamen }umur nama~kan so katranova smola (katranova smola od jaglenkamen }umur) itn.29 24 Proizvodstvo na metali Ovoj oddel vklu~uva dejnosti na rastopuvawe i/ili prerabotka (rafinirawe) na `elezni ili ne`elezni metali od ruda.proizvodstvo na ve{ta~ki korund Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na proizvodi od asfalt i sli~ni materijali. grafit (razli~ni od elektri~ni proizvodi) itn.proizvodstvo na grafitni elektrodi. .: lepaci vrz baza na asfalt. 24. ekspandirana glina i sli~ni materijali za toplotna i zvu~na izolacija ili materijali koi apsorbiraat zvuk . ~elik i feroleguri . . koristej}i elektrometalur{ki i drugi metalur{ki tehniki.proizvodstvo na frikcioni materijali i nemontirani predmeti od niv vrz baza na mineralni supstancii ili celuloza .proizvodstvo na staklena volna i netkaeni proizvodi od staklena volna.proizvodstvo na proizvodi od razni mineralni materijali: ● obraboten liskun i proizvodi od liskun.14 . izvlekuvawe i vtisnuvawe za da se izrabotat proizvodi kako {to se limovi. treset. Izlezot (autputot) od rastopuvaweto i prerabotkata (rafiniraweto) na metali. vidi 23.proizvodstvo na jaglerodni i grafitni vlakna i proizvodi (osven na elektrodi i elektri~ni proizvodi) .

proizvodstvo na `elezni proizvodi so direktna redukcija na `elezo i drugi porozni `elezni proizvodi .proizvodstvo na ~elik vo ingoti ({ipki) i drugi primarni formi . pretvorawe na surovo `elezo vo ~elik.proizvodstvo na toplo valani otvoreni profili od ~elik .proizvodstvo na feroleguri .proizvodstvo na `elezo vo granuli i `elezo vo prav .10 Proizvodstvo na surovo `elezo.proizvodstvo na toplo valani i ladno valani plosnati proizvodi od ~elik .proizvodstvo na visoki pe~ki. ~eli~ni konvertori i valavnica .proizvodstvo na toplo valani {ipki i pra~ki od ~elik .ladno izvlekuvawe na {ipki (pra~ki).20 Proizvodstvo na cevki. {uplivi (izdlabeni) profili i sli~ni proizvodi od ~elik Ovaa klasa opfa}a: . ~elik i feroleguri Ovaa klasa opfa}a: . proizvodstvo na surovo `elezo vo liena (rastopena) ili cvrsta forma.proizvodstvo na isklu~itelno ~isto `elezo po pat na elektroliza ili drug hemiski proces .31 24. proizvodstvo na feroleguri i proizvodstvo na proizvodi od ~elik.proizvodstvo na plo~i (stolbovi) od ~elik i zavareni profili od ~elik . vidi 24.proizvodstvo na `elezni~ki {inski materijali (nesostaveni {ini) od ~elik Ovaa klasa ne opfa}a: . 24.proizvodstvo na surovo `elezo i ogledalno `elezo vo par~iwa.proizvodstvo na poluproizvodi od ~elik .2 Proizvodstvo na cevki.pretopuvawe na ostatoci na ingoti ({ipki) od staro `elezo i ~elik .Ovaa grupa opfa}a dejnosti kako {to se direktna redukcija na rudite od `elezo. {uplivi (izdlabeni) profili i sli~ni proizvodi od ~elik 24. blokovi ili drugi primarni formi .

4 mm. so toplo valawe. kako {to se kolena i reduciri.fitinzi so navoj i drugi cevki i fitinzi od ~elik Ovaa klasa ne opfa}a: .4 mm za neprekinato ladno ili toplo oblikuvawe od toplo ili ladno izvalani ramni proizvodi i longitudinalno ili spiralno zavareni i nekru`ni preseci za toplo ili ladno oblikuvawevo forma od toplo ili ladno izvalanilongitudinalno zavareni lenti .4 mm ili pomal za toplo ili ladno oblikuvawe od toplo ili ladno izvalani lentii longitudinalno zavareni ispora~ani kako zavareni ili ponatamo{na postapka.proizvodstvo na bezrabni cevki so kru`en ili drug napre~en presek i delovi so otvori so kru`en napre~en presek.proizvodstvo na ramni prirabnici i prirabnici na kovani le`i{ta so proces na toplo valawe na ramni proizvodi od ~elik .proizvodstvo na zavareni precizni cevki so nadvore{en dijametar {to ne nadminuva 406.za natamo{na obrabotka. so ladno izvlekuvawe ili ladno valawe na cevki so kru`en napre~en presek i ladno izvlekuvawe na cevki so drug napre~en presek i drugi vdlabnati profili . toplo vtisnuvawe ili druga topla prerabotka na poluproizvodi koi mo`e da se klinovi ili surovini (vo forma na pra~ki) dobieni so toplo valawe ili neprekinato leewe .3 Proizvodstvo na drugi proizvodi so primarna prerabotka na ~elik Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na drugi proizvodi so ladna prerabotka na ~elik 24.proizvodstvo na bezrabni cevki od ~elik so centrifugalno leewe.proizvodstvo na precizno zavareni cevki so nadvore{en dijametar od 406..52 24. so kovawe na toplo valani bezrabni cevki od ~elik .proizvodstvo na ~elno zavareni fitinzi (pribor).proizvodstvo na zavareni cevki so nadvore{en dijametar {to nadminuva 406. ladno oblikuvani od toplo izvalani ramni proizvodi ilongitudinalno ili spiralno zavareni .proizvodstvo na precizni i neprecizni bezrabni cevki so toplo valawe ili toplo vtisnuvawe na praznini za natamo{na prerabotka. vidi 24.31 Ladno vle~ewe na pra~ki Ovaa klasa opfa}a: . za ladno izvlekuvawe ili ladno valawe ili ladno oblikuvawe vo forma na cevki so nekru`en presek .

34 24.platinirawe na zlato.33 Ladno oblikuvawe i svitkuvawe Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ~eli~na `ica. od ruda i par~iwa otpadoci .proizvodstvo na ladno oblikuvani ili ladno svitkani rebresti lenti i sendvi~-paneli 24.pozlatuvawe na srebro ili metali . vidi 24. srebro ili metali . so ladno izvlekuvawe na ~eli~ni pra~ki Ovaa klasa ne opfa}a: . grundirawe i odvojuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . platina itn.proizvodstvo na ~eli~ni pra~ki i cvrsti (masivni) profili od ~elik so ladno izvlekuvawe.93 24.31 .proizvodstvo na poluproizvodi od blagorodni metali .34 Ladno izvlekuvawe na `ica Ovaa klasa opfa}a: .posrebruvawe na metali ..proizvodstvo na otvoreni profili so ladno oblikuvawe na valani prugi (valavnici) ili so svitkuvawe na presi na plosnati valani proizvodi od ~elik .izvlekuvawe na pra~ki i proizvodi od ~elik.proizvodstvo na presvle~eni ili nepresvle~eni plosnati valani proizvodi od ~elik vo rolni ili lenti so {irina pomala od 600 mm so povtorno ladno valawe na toplo valanite plosnati proizvodi ili na ~eli~ni pra~ki 24. vidi 25.proizvodstvo na leguri od blagorodni metali .proizvodstvo na blagorodni metali: ● proizvodstvo i rafinirawe na neobraboteni ili obraboteni blagorodni metali: zlato. vidi 24.izvlekuvawe na `ica.4 24.proizvodstvo na `i~ani proizvodi. srebro.32 Ladno valawe na tesni lenti Ovaa klasa opfa}a: .41 Proizvodstvo na blagorodni i drugi oboeni metali Proizvodstvo na blagorodni metali Ovaa klasa opfa}a: .

opfa}a: . cink i kalaj od ruda: . cink i kalaj Ovaa klasa opfa}a: . cink i kalaj . isto taka.proizvodstvo na aluminium od aluminiumov oksid (glinica) .proizvodstvo na olovo.leewe na oboeni metali. opfa}a: . 24.proizvodstvo na nakit od blagorodni metali.proizvodstvo na aluminiumov oksid (glinica) . vidi 24. vidi 32. cink i kalaj so elektroliti~ko rafinirawe na otpadoci i ostatoci od olovo.54 .proizvodstvo na bakar od ruda .44 Proizvodstvo na bakar Ovaa klasa opfa}a: .12 24.proizvodstvo na leguri na aluminium . cink i kalaj . isto taka. isto taka.53.proizvodstvo na leguri od olovo.54 24.54 24.leewe na oboeni metali.proizvodstvo na laminirani folii od blagorodni metali Ovaa klasa ne opfa}a: .Ovaa klasa.leewe na oboeni metali.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe .53. cink i kalaj Ovaa klasa.43 Proizvodstvo na olovo. vidi 24.proizvodstvo na olovo.proizvodstvo na aluminium od elektroliti~ki rafinirani aluminiumski otpadoci i ostatoci .primarna prerabotka na olovo.proizvodstvo na aluminiumska folija za zavitkuvawe . 24.proizvodstvo na laminati od aluminiumski folii vo koja aluminiumskata folija e glavna komponenta Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe .53.primarna prerabotka na aluminium Ovaa klasa. vidi 24.42 Proizvodstvo na aluminium Ovaa klasa opfa}a: . 24.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe . opfa}a: .proizvodstvo na folija od kalaj Ovaa klasa ne opfa}a: .

24. od ruda ili oksidi .54 24.99 24. nikel itn. Ovaa grupa ne opfa}a: . vidi 25.proizvodstvo na hrom. opfa}a: .53. nikel itn.54 24.53.leewe na oboeni metali.primarna prerabotka na hrom. . vidi 24.topewe i rafinirawe na uranium 24. mangan.od elektroliti~ki i aluminotermi~ki rafinirani otpadoci i ostatoci od hrom.proizvodstvo na uranium od me{an katran (smola) i drugi rudi .proizvodstvo na hrom.proizvodstvo na leguri od bakar . nikel itn.5 Leewe na metali Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na polugotovi proizvodi i razni odlivki so proces na leewe.proizvodstvo na leguri od hrom. isto taka.46 Prerabotka na nuklearno gorivo Ovaa klasa opfa}a: . mangan. nikel itn. mangan.proizvodstvo na bakar so elektroliti~ko rafinirawe na otpadoci i ostatoci od bakar .proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . 24.proizvodstvo na mate od surov nikel Ovaa klasa. . vidi 25.45 Proizvodstvo na drugi oboeni metali Ovaa klasa opfa}a: . nikel itn. vidi 24.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: . mangan. mangan. .leewe na oboeni metali. isto taka.51 Leewe na `elezo Ovaa klasa opfa}a dejnosti na learnici na `elezo.proizvodstvo na gotovi leeni proizvodi kako {to se: ● bojleri i radijatori.21 ● leeni predmeti za doma}instvata..primarna prerabotka na bakar Ovaa klasa.proizvodstvo na `ica i lenta za osiguruva~i .

cink itn.proizvodstvo na cevki i pribor od leen ~elik 24. . ako ne se ~isto elektri~ni. titanium. e vklu~eno vo ovoj oddel. osven ma{ini i oprema Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na “~isti“ metalni proizvodi (kako {to se delovi.leewe na polugotovi proizvodi od `elezo . elektronski ili opti~ki.leewe na odlivki od sivo `elezo .leewe na proizvodi od kovliva odlivka .52 Leewe na ~elik Ovaa klasa opfa}a dejnosti na learnici na ~elik.53 Leewe na lesni metali Ovaa klasa opfa}a: .1 . rabotat so podvi`ni delovi.proizvodstvo na bezrabni cevki od ~elik so centrifugalno leewe .leewe vo kalapi na odlivki od oboeni metali 25 Proizvodstvo na fabrikuvani metalni proizvodi.leewe na nodularni (top~esti) grafitni odlivki od `elezo .leewe na odlivki od te{ki metali .leewe na polugotovi proizvodi od ~elik .specijalizirani dejnosti na popravka i odr`uvawe. nasproti oddelite od 26 do 30 koi opfa}aat proizvodstvo na kombinacija ili monta`a (sostavuvawe) na ovie metalni proizvodi (ponekoga{ so drugi materijali) vo pove}e kompleksni edinici koi.leewe na odlivki od blagorodni metali . nepodvi`ni funkcii.proizvodstvo na cevki i {uplivi profili i cevki i proizvodi od leeno `elezo 24.. voobi~aeno so stati~ni. magnezium.leewe na odlivki od lesni metali 24.leewe na polugotovi proizvodi od aluminium. kontejneri i konstrukcii). Ovoj oddel ne opfa}a: . isto taka. Ovaa klasa opfa}a: .54 Leewe na drugi oboeni metali Ovaa klasa opfa}a: . Proizvodstvoto na oru`je i municija.leewe na odlivki od ~elik . vidi 33.

) .metalni delovi za katno pripojuvawe 25.2 Proizvodstvo na cisterni.30 .1 Proizvodstvo na metalni konstrukcii Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na metalni konstrukcii (kako {to se metalni ramki ili delovi za grade`ni{tvo).. vidi 25. Proizvodstvo na metalni konstrukcii i delovi na konstrukcii Ovaa klasa opfa}a: . radijatori i kotli za centralno greewe 25. vidi 30.99 . Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na monta`ni zgradi.specijalizirana instalacija na proizvedeni stoki od ovoj odddel vo zgradi. konstrukcii na standardni izlo`beni elementi itn. mostovi itn.21 Proizvodstvo na radijatori i kotli za centralno greewe Ovaa klasa ne opfa}a: . jarboli. kapaci i porti (kapii) . bali (glavni gredi).proizvodstvo na metalni vrati i prozorci.proizvodstvo na elektri~ni pe~ki i greja~i za voda.proizvodstvo na delovi za brodovi. oprema za krevawe i manipulacija itn. rezervoari i sadovi od metal Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na cisterni.) . glavno od metal: ● baraki na gradili{ta.51 25.proizvodstvo na metalni ramki i skeliwa za grade`ni{tvoto i nivni delovi (kuli.11 .proizvodstvo na pricvrstuva~i za sostavuvawe na `elezni~ki. kako {to se bojleri za centralno greewe. vidi 43.proizvodstvo na metalni konstrukcii za industrija (konstrukcii za visoki pe~ki.12 Proizvodstvo na metalni vrati i prozorci Ovaa klasa opfa}a: . ramki za vrati i prozorci.proizvodstvo na delovi za brodski ili drugi kotli. vidi 25.11 25. vidi 27.22 25.

osven kotli za centralno greewe so topla voda Ovaa klasa opfa}a: . vidi 25. vidi 25. pregrejuva~i. vidi 29. osven separatori na izotopi . opfa}a: .20 .21 .proizvodstvo na metalni buriwa.izgradba na cevovoden sistem vklu~uvaj}i i natamo{na obrabotka na cevkite glavno za da se napravat cevki pod pritisok ili cevovodni sistemi zaedno so povrzanata konstrukcija i izgradba Ovaa klasa ne opfa}a: .25.92 .29 Proizvodstvo na drugi cisterni.proizvodstvo na transportni kontejneri. sobira~i i akumulatori na parea . kutii i dr.proizvodstvo na rezervoari.30 Proizvodstvo na parni kotli. cisterni i sli~ni metalni kontejneri.proizvodstvo na kotli i radijatori za centralno greewe so topla voda.koi se koristat za ~uvawe i pakuvawe na stoki. vidi 28. 25.11 . isto taka.99 25. rezervoari. kanti.proizvodstvo na separatori na izotopi.proizvodstvo na delovi za brodski ili drugi bojleri Ovaa klasa. vidi 30. osven kotli za centralno greewe so topla voda Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na parni kotli.proizvodstvo na tenkovi (voeni oklopni vozila). so kapacitet {to ne preminuva 300 litri.4 25.proizvodstvo na kotli za vodena i druga parea . ekonomajzeri. instalirani kako uredi za skladirawe i/ili koi se koristat za proizvodstvo .proizvodstvo na nuklearni reaktori.3 Proizvodstvo na parni kotli.proizvodstvo na delovi za bojleri-turbini. rezervoari i sadovi od metal Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na metalni kontejneri za komprimiran ili te~en gas Ovaa klasa ne opfa}a: .40 25.proizvodstvo na pomo{ni uredi za parni kotli: ● kondenzatori na parea. vidi 28.91 i 25.40 Proizvodstvo na oru`je i municija Proizvodstvo na oru`je i municija .

1. {tancuvawe i valawe na metali . pu{ki. metalurgija na prav Ovaa grupa opfa}a glavno dejnosti za obrabotka na metal.proizvodstvo na metalen prav.proizvodstvo na lesno oru`je (revolveri..metalurgija na prav: proizvodstvo na metalni predmeti neposredno od metalen prav so zagrevawe (sinteruvawe) ili pod pritisok Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka.30 . bajoneti. cevki za torpedo. metalurgija na prav Ovaa klasa opfa}a: . presuvawe.5 Kovawe.2 25.6 Obrabotka i presvlekuvawe na metali. op{ti ma{inski raboti Ovaa grupa opfa}a osnovni dejnosti na obrabotka na metali. 24.proizvodstvo na oru`je za lov. vidi 30. {tancuvawe i valawe na metali.proizvodstvo na te{ko oru`je (artilerija.proizvodstvo na tenkovi i drugi borbeni vozila. vidi 24. vidi 20. {tancuvawe i valawe na metali.proizvodstvo na boeva municija Ovaa klasa. itn.proizvodstvo na eksplozivni napravi kako {to se bombi. me~evi. mini i torpeda Ovaa klasa ne opfa}a: . koi se vr{at vrz baza na dogovor ili so nadomest. vidi 25. . vidi 30. sportsko ili ogneno oru`je za samoodbrana i soodvetna municija . presuvawe.proizvodstvo na se~ila. raketi.proizvodstvo na oklopni vozila za prevoz na pari ili dragocenosti. lesni mitralezi) .proizvodstvo na udarni igli. kako {to se kovawe i presuvawe koi se vr{at vrz baza na dogovor ili so nadomest.71 . polirawe.proizvodstvo na vselenski vozila.40 25. dup~ewe.kovawe. topovi.Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se presvlekuvawe. presuvawe. zavaruvawe itn.51 . opfa}a: . 25. detonatori ili svetle~ki raketi. gravirawe.10 . vidi 29.proizvodstvo na pi{toli za vozduh i gas (vozdu{ni i gasni pi{toli) . te{ki mitralezi) .50 Kovawe.

proizvodstvo na se~ila. na metalni par~iwa . pilewe.29 . ramnewe. dletuvawe.dejnosti na kova~i na kowi. me~evi. glodawe. brusewe. peskarewe so peso~en mlaz. metalni ra~ni alati i metalna oprema za op{ta namena 25. ostrewe. zavaruvawe.25.presvlekuvawe. . 24. vilu{ki. anodizirawe itn.dejnosti na kova~i na kowi. vidi 24. vidi 18. spojuvawe itn.valawe so blagorodni metali na osnovni metali ili drugi metali. potkastruvawe i {i{awe .61 Obrabotka i presvlekuvawe na metali Ovaa klasa opfa}a: . .presvlekuvawe na plasti~ni masi so metal. vidi 01. bajoneti itn.presvlekuvawe na metal so nemetalni materijali: ● plastificirawe. vidi 01.62 . .12 . rendawe. polirawe na metal Ovaa klasa ne opfa}a : . alati i metalna oprema za op{ta namena Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na se~ila. strugawe.uslugi na "brzo" gravirawe.62 .71 Proizvodstvo na se~ila Ovaa klasa opfa}a: . 24.boewe i gravirawe na metali .se~ewe i pi{uvawe na metal so laserski zraci Ovaa klasa ne opfa}a : .62 Op{ti ma{inski raboti Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na pribor za doma}instvata kako {to se no`evi. na metali .termi~ka obrabotka na metali .41.42. emajlirawe.flemawe i otstranuvawe na musta}i.25 25.44 25.zajaknuvawe (zacvrstuvawe). vidi 22. la`ici itn. 24.43. erodirawe. razvrtuvawe.7 Proizvodstvo na se~ila. vidi 95.pe~atewe na metal.proizvodstvo na ostanati artikli za se~ewe: ● seka~i i sekir~iwa ● bri~ovi i no`iwa za bri~ewe ● no`i~ki za se~ewe. lakirawe itn.dup~ewe. polirawe na metal vo baraban i ~istewe na metali .

metalni predmeti za doma}instvata. {rafcigeri itn. vidi 32.proizvodstvo na pribor za jadewe i sadovi (tenxeriwa.proizvodstvo na kalapi za ingoti ({ipki).proizvodstvo na kova~ki alat: ~ekani. vidi 28.91 Proizvodstvo na sandaci i sli~na ambala`a od ~elik Ovaa klasa opfa}a: . za razli~na upotreba vo doma}instvata i industrijata 25. nakovalni itn . alati za stegawe Ovaa klasa ne opfa}a: . {ajki. tacni itn. .proizvodstvo na katanci. kotli. propeleri i kotvi za brodovi. ~inii. ~a{i. {arki i sl.proizvodstvo na neelekti~en ra~en alat za zemjodelstvoto .72 Proizvodstvo na bravi i {arki Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i i se~ila za kru`ni i veri`ni pili .proizvodstvo na pili i se~ila za pili.).12 25. 25.9 Proizvodstvo na ostanati fabrikuvani metalni proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na raznovidni metalni proizvodi kako {to se kanti i kofi.99 .proizvodstvo na se~ila od blagorodni metali. probiva~i.proizvodstvo na modelirani kutii i kalapi (osven kalapi za ingoti) .91 25.proizvodstvo na ra~en alat kako {to se: kle{ti. metalni uredi. vozila itn. mebel. klu~evi.proizvodstvo na ra~en alat na elektri~en pogon.24 . sostaveni `elezni~ki {inski uredi itn.proizvodstvo na no`evi i listovi za se~ewe za ma{ini ili za mehani~ki aparati . vidi 25. proizvodstvo na potro{ni alati za ma{ini-alatki: burgii. . zavrtki i navrtki.proizvodstvo na mengeme.73 Proizvodstvo na alati Ovaa klasa opfa}a: . bravi. bez ogled dali se elektri~ni ili ne.proizvodstvo na potro{ni alati za ra~en alat. vidi 28. no`ovi za glodawe itn.proizvodstvo na alati za presi . i metalni predmeti za zgradi.Ovaa klasa ne opfa}a: .

proizvodstvo na proizvodi izraboteni od `ica: bodlikava `ica. mre`i.proizvodstvo na sinxiri.proizvodstvo na limenki i konzervi za pakuvawe na proizvodi za ishrana. vpleteni ja`iwa i sli~ni proizvodi .52 . re{etki. osven sinxiri za elektri~en transmisiski prenos Ovaa klasa ne opfa}a: .2 25.proizvodstvo na `ica i kabel za prenos na elektri~na energija.proizvodstvo na cisterni i rezervoari.proizvodstvo na pru`ini (osven pru`ini za ~asovnici): ● lisnati pru`ini. vidi 25. kofi. ogradi od `ica.93 . {trafovi.proizvodstvo na neizoliran metalen kabel i izoliran kabel koj ne mo`e da se koristi kako sprovodnik na elektri~na energija .proizvodstvo na kanti.proizvodstvo na metalni kabli. vidi 28. kutii Ovaa klasa ne opfa}a: .. vidi 27. tkaenini (platna) i dr. .proizvodstvo na zavrtki. tubi (za pakuvawe) i kutii na rasklopuvawe .proizvodstvo na zavrtni ma{inski proizvodi .presvle~eni elektrodi za elektrola~no zavaruvawe .proizvodstvo na metalni zatvora~i Proizvodstvo na `i~ani proizvodi.94 Proizvodstvo na svrzuva~ki elementi i zavrtni ma{inski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . navrtki i sli~ni proizvodi so navoi 25.92 Proizvodstvo na ambala`a za pakuvawe od lesni metali Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na navrtki.15 25.proizvodstvo na pru`ini za ~asovnici. spiralni pru`ini. {ajbni i drugi proizvodi bez navoi . sinxiri i pru`ini Ovaa klasa opfa}a: . bo~vi.proizvodstvo na presvle~ena `ica i `ica so jadro .proizvodstvo na {ajki i igli . vidi 26.proizvodstvo na sinxiri za elektri~en transmisiski prenos. pru`ini za torzioni lostovi ● listovi za pru`ini .32 .

02.proizvodstvo na permanentni metalni magneti .proizvodstvo na metalni zna~ki i metalni vojni~ki simboli . tacni itn. 31. ~e{el Ovaa klasa ne opfa}a: . metalni ra~ki i drugi delovi od metal za ~ador. osven mebel . .30 .proizvodstvo na koli~ki za {oping. ~inii itn. kadi.proizvodstvo na metalni proizvodi za kancelariska upotreba. vidi 32.proizvodstvo na sportski predmeti. elektronski i opti~ki proizvodi . vidi 25. tavi i drugi neelektri~ni sadovi za koristewe na trpeza ili vo kujna ● mali ra~ni kujnski uredi i pribor ● metalen pribor za ~istewe .proizvodstvo na sefovi. kotli itn. kasi. bajoneti itn.proizvodstvo na razli~ni proizvodi od metal: ● proizvodstvo na brodski propeleri i se~ila ● kotvi ● yvona ● pri~vrstuva~i za sostavuvawe na `elezni~ki {ini ● sponi.proizvodstvo na mebel od metal. vidi 32.99 Proizvodstvo na drugi fabrikuvani metalni proizvodi. lavaboa.40 26 Proizvodstvo na kompjuterski. kop~i i kuki ● metalni skali ● metalni znaci. sadovi za perewe i sli~ni proizvodi .99 . 31. ● tenxeriwa. vidi 31.proizvodstvo na proizvodi od metal za doma}instvata: ● ramni proizvodi: ~inii.proizvodstvo na metalni vikleri.25.proizvodstvo na vgradlivi elementi od cink: `lebovi za pokrivi. armirani vrati itn. vklu~uvaj}i i znaci za pati{ta ● proizvodstvo na ukrasi za ta{ni .71 . ● proizvodi za ru~ek: ~a{i.01. vidi 30.proizvodstvo na metalni vakumirani bokali i {i{iwa .proizvodstvo na igri i igra~ki. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na me~evi. ● {uplivi proizvodi: tenxeriwa.09 .

opti~ki instrumenti i oprema i proizvodstvo na magnetni i opti~ki mediumi. transformatori). USB kabli. kabli za monitor. isto taka.proizvodstvo na kabli za printer.proizvodstvo na diodi. Ovaa klasa opfa}a: .Ovoj oddel. tranzistori i sli~ni posebni elementi .proizvodstvo na prazni plo~i za pe~ateni kola . elektromedicinska i elektroterapevtska oprema. konektori itn.proizvodstvo na elektronski kristali i kristalni sklopovi . Proizvodstvo na elektronski sostavni delovi (komponenti) i elektronski plo~i 26.proizvodstvo na induktori (pr. kako {to se komponentite (sostavnite delovi) za nekoi proizvodi. testirawe i navigacija. digitalni i hibridni) . prekinuva~i i merni pretvoruva~i za elektronska upotreba . prigu{uva~i.Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na kompjuteri. oprema za komunikacija i sli~ni elektronski proizvodi. LCD) . sodr`i proizvodstvo na elektronika za {iroka potro{uva~ka. 26. navoi.proizvodstvo na svetle~ki diodi (diodi za emituvawe na svetlo) (LED) Ovaa klasa isto taka opfa}a: . oprema za merewe.proizvodstvo na mikroprocesori . poluprovodnici.proizvodstvo na elektronski konektori .proizvodstvo na elektronski kondenzatori .proizvodstvo na komponenti za prika`uvawe (plazma.proizvodstvo na ~ipovi ili plo~ki.. razni vidovi na elektronski komponeneti .proizvodstvo na elektronski cevki . Proizvodniot proces na ovoj oddel se karakterizira so dizajnirawe (konstruirawe) i primena na integrirani dvi`ewa i mnogu specijalizirana tehnologija. polimer. gotovi ili polugotovi .proizvodstvo na elektronski otpornici .proizvodstvo na kalemi.proizvodstvo na integrirani kola (analogni. oprema za zra~ewe.1 . kompjuterska periferna (dopolnitelna) oprema.11 Proizvodstvo na elektronski sostavni delovi (komponenti) Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na poluprovodnici i ostanati komponenti za elektronska upotreba.

vidi 27. vidi oddel 27 . vidi 26.proizvodstvo na elektri~ni relei.proizvodstvo na modemi (pridru`na oprema). vidi 26. vidi 27.12 .20 Proizvodstvo na kompjuteri (smeta~ki ma{ini) i periferna (dopolnitelna) oprema .11 .proizvodstvo na fluorescentni balasti. 26.12 .polnewe na komponentite na plo~ite na pe~atenite kola .30 .33 .proizvodstvo na kompjuteski i televiziski monitori.20.pe~atewe na "smart" kartici.zvu~ni. vidi 26.proizvodstvo na sli~ni elementi za elektronska upotreba.proizvodstvo na prazni plo~i za pe~ateni kola. mre`ni. vidi 27.proizvodstvo na polni plo~i za pe~ateni kola . vidi 26.proizvodstvoto na kompletna oprema e klasificirano sekade vo klasifikacijata kade {to se raboti za kompletna oprema 26.proizvodstvo na opti~ka oprema i instrumenti.pe~atewe na "smart" karti~ki.12 .proizvodstvo na vnatre{nata strana na kartite (na pr.12 Proizvodstvo na polni elektronski plo~i Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na elektri~ni `i~ani uredi. modemi) Ovaa klasa ne opfa}a: .11 26. vidi 18.40 .70 . kontrolni.Ovaa klasa ne opfa}a: .2 Proizvodstvo na kompjuteri (smeta~ki ma{ini) i periferna oprema 26.proizvodstvo na rendgentski cevki i sli~ni uredi za zra~ewe. video. vidi 26. vidi 18.60 .

proizvodstvo na kompjuterski proektori (video bimovi) Ovaa klasa. CDROM.Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo i/ili sostavuvawe na elektronski kompjuteri. Kompjuterite mo`at da bidat analogni. vklu~uvaj}i bar kod skener . digitalni i hibridni.proizvodstvo na kompjuterski terminali za posebna namena .proizvodstvo na kompjuterski serveri .proizvodstvo na tastaturi . terminali za prika`uvawe na proizvodi za proda`ba (POS-point-of-sale). laptopovi i kompjuterski serveri. DVD-RW) . kompjuterska periferna oprema kako {to se elementi za ~uvawe i elementi za input-vlez/autputizlez (printeri.proizvodstvo na elementi na magnetni diskovi. xojstici i podvi`ni top~iwa . (3) vr{at aritmeti~ka presmetka specificirana od korisnikot i (4) ja vr{at. USB prenosna memorija i drugi elementi za skladirawe . se uredi koi go rabotat slednovo: (1) ja skladiraat procesnata programa ili programi i podatocite potrebni za izvr{uvawe na programata. bez ~ovekova intervencija. CD-RW. opfa}a: . DVD-ROM. kompjuterski tipki). kako naj~est vid. isto taka. (2) mo`e da bidat programirani spored barawata na korisnikot. Digitalnite kompjuteri.proizvodstvo na desktop kompjuteri .proizvodstvo na laptop kompjuteri . procesnata programa so prisposobuvawe na barawata za nivno ispolnuvawe vo tekot na procesot.proizvodstvo na site tipovi na gluv~iwa. Analognite kompjuteri se sposobni za pretvorawe na matemati~kite modeli i sodr`at barem najmalku analogna kontrola i elementi za programirawe.proizvodstvo na mejnfrejm kompjuteri (centralni edinici) .PDA) . monitori.proizvodstvo na ~ita~i na "smart" karti~ki . desktop kompjuteri.proizvodstvo na kompjuterski terminali.proizvodstvo na skeneri. bez mehani~ko rakuvawe .proizvodstvo na monitori .proizvodstvo na opti~ki diskovi ( na pr.proizvodstvo na printeri . kako {to se mejnfrejm komjuteri (centralna edinica).proizvodstvo na virtuelni kacigi . kako avtomatski ma{ini za govor (ATM' s).proizvodstvo na ra~ni kompjuteri (na pr. Ovaa klasa opfa}a: .

vidi 26. kako {to se CD pleeri i DVD pleeri. vidi 26. vklu~uvaj}i i aparati za odgovarawe na telefonski povici (telefonski sekretarki) .proizvodstvo na mobilni telefoni .40 .proizvodstvo na digitalni prekinuva~i za komunikacija. vidi 26.proizvodstvo na telefonska i telefaks oprema.12 .12 . vidi 18.reprodukcija na snimeni mediumi (kompjuterski.40 . zvu~ni.proizvodstvo na bez`i~ni telefoni . vidi 26.30 . vidi 26.proizvodstvo na anteni za prenos i priem na signali .80 26.proizvodstvo na pove}efunkcionalna oprema so izvr{uvawe na dve ili pove}e od slednite funkcii: printawe.proizvodstvo na televiziski monitori i displeeri.30 Proizvodstvo na oprema za komunikacija Proizvodstvo na oprema za komunikacija Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na telefonska oprema i oprema za komunikacija koja se koristi za prenos na elektri~nite signali preku `ici i vozduh kako {to e radio i televizisko emituvawe i `i~ana komunikaciska oprema Ovaa klasa opfa}a: .40 .. izlezi).proizvodstvo na vnatre{ni i nadvore{ni kompjuterski modemi. video itn.12 .proizvodstvo na uredi za izgradba na glavna centrala (Private Branche Exchange Equipment.proizvodstvo na oprema za modemi i pridru`na oprema.30 . premostuva~i.3 26. ruteri.20 . faks Ovaa klasa ne opfa}a: . ruteri.proizvodstvo na elektronski delovi za {iroka potro{uva~ka.proizvodstvo na polni elektronski plo~i. vidi 26.proizvodstvo na elektronski komponenti za kompjuteri i periferna oprema.).proizvodstvo na vnatre{nata strana na kartite. vidi 26. oprema za razmena na podatoci (na pr.proizvodstvo na pejxeri . vidi 26. vidi 26. moduli i sostavni delovi.proizvodstvo na oprema za telefonski centrali . skenirawe. vidi 26. kopirawe.proizvodstvo na oprema za kablovska televizija .. izlezi ) .proizvodstvo na prazni opti~ki i magnetni mediumi za kompjuteri i drugi uredi.proizvodstvo na oprema za komunikacija na podatocite (na pr.PBX) .premostuva~i.1 .proizvodstvo na konzoli za video igri.

proizvodstvo na audio i video oprema za {iroka potro{uva~ka.proizvodstvo na televiziski monitori i displeeri . vidi 26.40 .90 26. motorni vozila.proizvodstvo na video kaseti za rekorderi i oprema za razmno`uvawe (kopirawe) . vidi 26.proizvodstvo na mikrofoni .proizvodstvo na stereo oprema .. vidi 26.proizvodstvo na radio priemnici .51 .proizvodstvo na soobra}ajni semafori.proizvodstvo na kompjuteri i kompjuterska periferna oprema.. vidi 26. koi ispra}aat signali do kontrolnite stanici .proizvodstvo na elektronski semafori (za sportski natprevari). vklu~uvaj}i televizizski kameri . vklu~uvaj}i i vnatre{ni/nadvore{ni kompjuterski modemi.90 . vidi 27.proizvodstvo na zvu~nici .proizvodstvo na video kameri za doma{na upotreba .proizvodstvo na zasiluva~i za muzi~ki instrumenti i sistemi za javni nastapi .20 . Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na komunikaciski elementi so upotreba na infracrveni zraci (na pr.40 Proizvodstvo na elektronika za {iroka potro{uva~ka Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na elektronska audio i video oprema za doma{na zabava.proizvodstvo na CD i DVD pleeri .proizvodstvo na elektronski komponenti i potkomponenti koi se koristat vo komunikaciskata oprema.proizvodstvo na audio rekorderi i sistemi za razmno`uvawe (kopirawe) . za javen razglas i zasiluva~i za muzi~ki instrumenti.proizvodstvo na televizori .12 .proizvodstvo na alarmni i protivpo`arni sistemi.proizvodstvo na oprema za radio i televiziski studija i emituvawe.proizvodstvo na GPS uredi.1 . dale~inski upravuva~i) Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na radio i televiziski prenosuva~i . vidi 26.proizvodstvo na xuboksi .4 Proizvodstvo na elektronika za {iroka potro{uva~ka 26.proizvodstvo na polni elektronski plo~i. vidi 27.proizvodstvo na oprema za mobilna komunikacija .proizvodstvo na modemi (oprema za prenos na podatoci) i pridru`na oprema .

). radio.40 26.proizvodstvo na oprema za pejxeri.proizvodstvo na karaoke ma{ini . vidi 26. ispituvawe i navigacija.30 . ispituvawe i navigacija .proizvodstvo na anteni.proizvodstvo na konzoli za video igri Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na oprema za dale~insko upravuvawe (radisko i infracrveno). vidi 26.5 Proizvodstvo na instrumenti i aparati za merewe.proizvodstvo na slu{alki (na pr.51 Proizvodstvo na instrumenti i aparati za merewe.reprodukcija na snimeni zapisi (kompjuterski.proizvodstvo na elektronski igri so fiksiran (a ne zamenliv) softver. 26.proizvodstvo na oprema za studisko emituvawe. vklu~uvaj}i i elementi za merewe na vremeto kako {to se saati i ~asovnici i sl..30 .30 . prenos i antenski priem. vidi 26. stereo. komercijalni video kameri.proizvodstvo na aparati za odgovarawe na telefonski povici (telefonski sekretarki)..30 . vidi 32.proizvodstvo na digitalni kameri. kako {to e oprema za reprodukcija. video itn. vidi 26. vidi 26. ispituvawe i navigacija za raznovidni industriski i neindustriski celi. vidi 18.20 . zvu~ni.70 . kompjuter) .30 . vidi 26. vidi 26.2 .proizvodstvo na kompjuterski periferni elementi i kompjuterski monitori. saati i ~asovnici Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na oprema za merewe.

sogoruvaweto. te~en. razladni (klima) uredi. avtomatska kontrola i regulatori za primena. detekcija.proizvodstvo na broila .proizvodstvo na oprema za ispituvawe na avtomobilski izduvni gasovi . nivoto.proizvodstvo na spektrometri . instrumenti i sredstva za merewe. vla`nosta.proizvodstvo na metereolo{ki instrumenti . Ovaa klasa go opfa}a i proizvodstvoto na neelektri~na oprema za merewe. elektri~na energija) .registrirawe) na merkite za te~nost i instrumentite za smetawe.proizvodstvo na poligrafski ma{ini . kako {to se greja~i. pritisokot.proizvodstvo na instrumenti za regulirawe na vla`nosta .proizvodstvo na mera~i na protok i smeta~ki instrumenti . viskoznosta.proizvodstvo na termometri od vidot te~nost vo staklo i bimetalni termometri (osven medicinski) .proizvodstvo na instrumenti kontrola na hidroni~ko ograni~uvawe . protokot.proizvodstvo na aparati za kontrola na plamen i ogan . prenos i kontrola na temperaturata. indicirawe (najavuvawe). vozduhoplovni i pomorski sistemi i instrumenti. zabele`uvawe. gas. gasovit i kompoziten materijal.proizvodstvo na oprema za ispituvawe na fizi~kite svojstva i inspekciska oprema . prika`uvawe. ispituvawe i navigacija (osven ednostavnite mehani~ki alat Ovaa klasa opfa}a: . instrumenti za merewe i ispituvawe na karakteristikite na elektricitetot i elektri~nite signali (znaci). vodewe. zamrznuva~i (fri`ideri) i aparati (oprema). uredi za sumirawe (na pr. koncentracijata i rotacijata.proizvodstvo na detektori za radijacija (zra~ewe) i monitoring instrumenti .proizvodstvo na mera~i za na vozdu{en pritisok (manometri) . vakuumot.proizvodstvo na instrumenti za istra`uvawe . gustinata. drugi instrumenti za merewe i ispituvawe i nivni delovi.za voda.proizvodstvo na mera~i za potro{uva~ka (na pr.proizvodstvo na instrumenti za motori na vozduhoplovi . navigacija.Ovaa klasa opfa}a sistemi i instrumenti za ispituvawe. kiselosta. instrumenti i instrumentacionen sistem za laboratoriska analiza na hemiskiot i fizi~kiot sostav ili koncentrirawe na primeroci od cvrst (tvrd).

proizvodstvo na oprema za opti~ko pozicionirawe.. merni lenti).50 . zapisi za letawe) .30 . vidi gi klasite za proizvodstvo koi gi koristat kako osnoven materijal 26.instalirawe na oprema za kontrola na industriskiot proces.proizvodstvo na ma{ini za diktirawe (diktafoni).proizvodstvo na saati i ~asovnici od site vidovi. vozduhoplovna i pomorska oprema.proizvodstvo na oprema za ispituvawe. detektori na metal .proizvodstvo na laboratiski mera~i (vagi). oprema za analiza na krvta) .proizvodstvo na kutii i orman~iwa za saati i ~asovnici. vidi 32. Ovaa klasa ne opfa}a: .70 .20 .aparati za odgovarawe na telefonski povici (telefonski sekretarki). vidi 26.52 Proizvodstvo na saati i ~asovnici Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na saati.proizvodstvo na radari . vidi 28. vremenski mehanizmi i nivni delovi Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i gi i onie od blagorodni metali .proizvodstvo na detektori za mini.proizvodstvo na instrumenti za merewe te`ina (osven laboratoriskite).60 .proizvodstvo na medicinski termometri.proizvodstvo na GPS instrumenti .. vidi 28. signalni generatori.23 . libela. vidi 33.proizvodstvo na instrumenti za laboratoriski analizi (na pr. vklu~uvaj}i i sono-plovka (pojas za spasuvawe) .proizvodstvo na radarska oprema .proizvodstvo na ednostavni mehani~ki sredstva za merewe (na pr.29 .proizvodstvo na detektori za dvi`ewe .proizvodstvo na oprema za medicinsko ispituvawe i zra~ewe.proizvodstvo na oprema za merewe i registrirawe (na pr. ~asovnici.proizvodstvo na oprema za kontrola na `ivotnata sredina (okolina) i avtomatska kontrola na priborot . vidi 26. navigacija. inkubatori i raznovidni laboratoriski aparati za merewe. vklu~uvaj}i i ~asovnici za instrument-tabli . ispituvawe itn. vidi 26. kroja~ki metar itn. detekcija.

proizvodstvo na nemetalni rem~iwa za ~asovnici (tekstil. istra`uva~ki.proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od neblagorodni metali. isto taka.proizvodstvo na oprema za magnetna rezonanca (MRI) . ko`a.proizvodstvo na vremenski i drugi uredi za pokrenuvawe so rabota (dvi`ewa) na saati i ~asovnici ili so sinhroniziran motor: ● vremenski bravi . elektromedicinska i elektroterapevtska oprema Ovaa klasa opfa}a: . vidi 32. bele`ewe i prika`uvawe na vremenskite intervali na drug poinakov na~in so pomo{ na mehanizam na ~asovnikot ili so sinhroniziran motor. medicinsko-dijagnosti~ki.industriski.proizvodstvo na medicinska ultrazvu~na oprema .proizvodstvo na medicinska laserska oprema .proizvodstvo na PET skeneri .proizvodstvo na aparati za bele`ewe na vremeto i oprema za merewe.proizvodstvo na elektromedicinska endoskopska oprema .60 Proizvodstvo na oprema za zra~ewe. vidi 15.proizvodstvo na CT skeneri . opfa}a: .proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od blagorodni metali.12 . gama.13 26. vidi 32. le`i{ten kamen.12 . strelki. plastika).proizvodstvo na elektrokardiografi . elektromedicinska i elektroterapevtska oprema 26. nau~ni): ● beta. plo~i.. broj~anici. medicinskoterapevtski.proizvodstvo na pejsmejkeri .proizvodstvo na aparati i cevki za zra~ewe (na pr. kako {to se: ● parking-~asovnici ● ~asovnici ● mera~i na vreme i data ● mera~i na procesite .proizvodstvo na komponenti za saati i ~asovnici: ● delovi za site vidovi na saati i ~asovnici ● federi. iks-zraci i druga oprema za zra~ewe .proizvodstvo na pomo{ni aparati za slu{awe Ovaa klasa. mostovi i drugi delovi ● kutii i orman~iwa za saati i ~asovnici od site materijali Ovaa klasa ne opfa}a: .6 Proizvodstvo na oprema za zra~ewe.

proizvodstvo na grafoskopi . opti~ki mikroskopi. kako {to se binokulari. prizmi i le}i (osven oftmalti~ki).proizvodstvo na opti~ki ogledala . montirawe na le}i (osven oftmalti~ki) i proizvodstvo na fotografska oprema kako {to se kameri i meri (merila) na svetlost. binokulari i teleskopi .proizvodstvo na opti~ka ni{ani . vidi 32.50 . proton).proizvodstvo na komercijalni TV i video kameri. vidi 26.proizvodstvo na opti~ki uredi so precizni alati .proizvodstvo na slika na film i slajd proektori .proizvodstvo na opti~ki sredstva i instrumenti za merewe i proverka (na pr. vidi 26.20 .30 . presvlekuvawe i polirawe na le}i (osven oftmalti~ki). vidi 28.medicinska laserska oprema.23 .proizvodstvo na kreveti za son~awe (vo solariumi). vidi 26.70 Proizvodstvo na opti~ki instrumenti i fotografska oprema Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na opti~ki instrumenti le}i. Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na opti~ki instrumenti za zgolemuvawe .60) .proizvodstvo na oftalmolo{ki proizvodi. meri (merila) na fotografski svetla.proizvodstvo na kompletna oprema so upotreba na laserski komponenti. opseg (dale~ina) na pronajduva~i . vidi 28..proizvodstvo na laserski delovi Ovaa klasa ne opfa}a: .99 26.proizvodstvo na oprema za sterilizirawe hrana i mleko so zra~ewe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na le}i.proizvodstvo na fotokopir ma{ini. vidi gi klasite za proizvodstvo od tipot na ma{ini (na pr.7 Proizvodstvo na opti~ki instrumenti i fotografska oprema 26.proizvodstvo na filmski i digitalni kameri .proizvodstvo na opti~ki komparatori .40 . teleskopi. vidi 26.oprema za kontrola na ogan. mikroskopi (osven elektron.proizvodstvo na opti~ka poziciona oprema .proizvodstvo na video kameri za doma}instvata.proizvodstvo na kompjuterski proektori.

Proizvodstvo na elektromotori. Ovoj oddel ne go opfa}a proizvodstvoto na elektronski proizvodi (vidi oddel 26). zvu~ni. video. elektromotori.proizvodstvo na prazni magnetski audio i video lenti . transformatori i uredi za distribucija i kontrola na elektri~na energija Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na energija.2 27 Proizvodstvo na elektri~na oprema Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na proizvodi koi sozdavaat (proizveduvaat). itn). isto taka.1 . generatori. Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na transformatori za distribucija na elektri~na energija 27.proizvodstvo na elektromotori (so isklu~ok na startnite motori na motorite so vnatre{no sogoruvawe) . Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na hard diskovi mediumi Ovaa klasa ne opfa}a: . generatori i motor-generator kompleti. opfa}a proizvodstvo na elektri~no osvetluvawe. Ovoj oddel. distribuiraat i upotrebuvaat elektri~na energija. DC i AC/DC.reprodukcija na snimeni mediumi (kompjuterski mediumi.proizvodstvo na prazni magnetski audio i video kaseti . generatori i transformatori Ovaa klasa go vklu~uva proizvodstvoto na sekakvi vidovi na elektri~ni motori i transformatori: AC.proizvodstvo na prazni opti~ki diskovi .8 26. signalna oprema i elektri~ni aparati za doma}instvoto.proizvodstvo na prazni disketi . distribucija i specijalni transformatori.26. 27.11 Proizvodstvo na elektromotori. vidi 18.80 Proizvodstvo na magnetski i opti~ki mediumi Proizvodstvo na magnetski i opti~ki mediumi Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na magnetski i opti~ki snimeni mediumi.

proizvodstvo na transformatori za elektrola~no zavaruvawe .proizvodstvo na elektri~ni prekinuva~i (osven solenoidi.proizvodstvo na naponski pridu{nici (za distribucija na ramomerno nivo na napon) .proizvodstvo na kanali za vodovite kaj eletri~nite razvodni uredi .12 Proizvodstvo na aparati za distribucija i kontrola na elektri~nata energija Ovaa klasa opfa}a: .11 .proizvodstvo na oprema za kontrola na `ivotnata sredina i kontrolnite instrumenti za industriski procesi.proizvodstvo na prekinuva~i na strujni elektri~ni kola .proizvodstvo na oprema za prekinuvawe na energija .transformatori) . vidi 29.90 .90 .proizvodstvo na startni motori i generatori za motorite so vnatre{no sogoruvawe.proizvodstvo na elektri~ni osiguruva~i . vidi 26. tasteri) .proizvodstvo na kompleti turbini-generatori.proizvodstvo na generatori za struja (osven alternatori za polnewe na bateriite kaj motorite so vnatre{no sogoruvawe) .proizvodstvo na oprema za elektrozavaruvawe i lemewe. vidi 26.proizvodstvo na kompleti motor-generatori (so isklu~ok na kompleti na turbinski generatori) ..proizvodstvo ne elektronski komponenti: odredeni vidovi na transformatori i prekinuva~i.proizvodstvo na elektri~ni relei .proizvodstvo na fluoroscentni balasti (na pr. vidi 27.proizvodstvo na podstani~ni transformatori za distribucija na elektri~na energija .(proizvodstvo na cvrsti invertori.11 . vidi 27. ispravuva~i i konvertori. odredeni vidovi mehanizmi.51 .proizvodstvo na naponski regulatori za prenos i distribucija . vidi 28.premotuvawe na armatura na fabri~ka na~in Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kontrolni paneli za distribucija na elektri~na energija .proizvodstvo na generatorski set na glavniot pridvi`uva~ Ovaa klasa ne opfa}a: .31 27.

proizvodstvo na baterii so suvi }elii .14 . vidi 27.proizvodstvo na litiumski baterii .proizvodstvo na primarni }elii i primarni baterii ● }elii koi sodr`at mangan dioksid.12 27.32 Proizvodstvo na drugi elektronski i elektri~ni `ici i kabli Ovaa klasa opfa}a: .20 Proizvodstvo na baterii i akumulatori Proizvodstvo na baterii i akumulatori Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na baterii koi mo`at i koi ne mo`at da se polnat Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na set od opti~ki kabli ili kompleti so konektori ili ostanati priklu~oci..proizvodstvoto na kabli od opti~ki vlakna za prenos na podatoci ili sliki vo `ivo Ovaa klasa ne opfa}a: .31 Proizvodstvo na kabli od opti~ki vlakna Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na NiMH baterii . kako {to se prekinuva~i i sklopki. pokriva~ . 27. Ovaa grupa.proizvodstvo na olovni baterii .33 27.proizvodstvoto na stakleni vlakna ili ni{ki. isto taka. vklu~uvaj}i nivni delovi: ● separatori.. kontejneri. 26.2 27.proizvodstvo na elektri~ni akumulatori. srebren oksid itn.proizvodstvo na prekinuva~i na elektri~ni strujni kola.proizvodstvo na NiCad baterii . .proizvodstvo na baterii so vla`ni }elii 27.vo zavisnost od primenata na pr. vklu~uva izolacija na kabelot i proizvodstvo na kabli od opti~ki vlakna. vidi 23.3 Proizvodstvo na kabel i elektroinstalaciski materijal Ovaa grupa opfa}a proizvodstvoto na elektroinstalaciski materijali za sproveduvawe na struja kako i na elektroinstalaciski materijali koi ne sproveduvaat struja bez ogled na materijalot. `ivin dioksid.

`i~ana oprema i sli~ni kablovski kompleti ili sklopovi za primena vo avtomobilskata industrija.za spojuvawe.proizvodstvo na osiguruva~i i induktivni namotki za osvetluvawe .proizvodstvo na zbirni {ipki. otvor za izlez. 24.42. vidi 24. Ovaa klasa opfa}a: . povr{inski plo~i i sli~na plasti~na instalaciona oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .) .proizvodstvo na plasti~ni uredi koi ne prenesuvaat struja vklu~uvaj}i plasti~ni razvodni kutii..33 Proizvodstvo na elektroinstalaciski materijal Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na `i~ani uredi koi prenesuvaat i koi ne prenesuvaat struja za elektri~ni strujni krugovi nezavisno od vidot na materijalot.31 27. vidi 23. bakar.11 .proizvodstvo na izolirani `ici i kabli izraboteni od ~elik.proizvodstvo na kerami~ki izolatori.proizvodstvo na kabelski kompleti. elektri~ni provodnici (so isklu~ok na provodnicite od tipot na preklopnici) .43.proizvodstvo na elektri~ni izlezi i prekida~i (fasonki) . federi. USB kabli i sli~ni kabelski setovi ili sklopki.proizvodstvo (vle~ewe) na `ica. vidi 26. kabli za printer.proizvodstvo na elektri~ni provodnici i soodvetni drugi uredi . vidi 29. za izlez.90 . kutii za prekinuva~) .proizvodstvo na elektri~ni vodovi i pribor . 24.proizvodstvo na elektronski tipovi na konektori.45 . 24. 24. vidi 27.41.proizvodstvo na elektri~ni kabli so izolirani `ici i konektori.proizvodstvo na dr`a~i za svetilki .11 . preklopnici.proizvodstvo na GFCI (uredi za zazemjuvawe) .34.proizvodstvo na kutii za eletri~na `ica (na pr.44.za spojuvawe. vidi 26. 24.43 . aluminium Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kutii za eletri~na `ica (na pr. kop~iwa za pridvi`uvawe na mehanizmot.proizvodstvo na prenosni stolbovi i liniski sklopovi ..proizvodstvo na prekinuva~i za elektri~na instalacija (na pr. na pritisok. kutii za prekinuva~) . priklu~oci i prekinuva~i.proizvodstvo na kabli za kompjuter.

opfa}a: . elektri~nite uredi za osvetluvawe i nivnite komponenti (osven uredite za prenos na struja). vidi 27. rasvetni tela i svetilki .90 27.proizvodstvo na elektri~ni kamini . ultravioletovi.proizvodstvo na `i~ani uredi so sproveduvawe na struja za rasvetni tela.proizvodstvo na elektri~ni lampi za insekti . gasni.proizvodstvo na uli~ni rasvetni tela (osven soobra}ajna signalizacija) . elektri~ni.51 .5 Proizvodstvo na uredi za doma}instvata . vidi 27.4 27.proizvodstvo na lambi za masa . ~amci) Ovaa klasa.33 .proizvodstvo na plafowerki .proizvodstvo na elektri~na signalna oprema kako {to e opremata za soobra}ajni svetlosni i pe{a~ki signalni uredi.27.19 .proizvodstvo na elektri~ni znaci.proizvodstvo na lusteri . vidi 27. benzinski.40 Proizvodstvo na elektri~na oprema za osvetluvawe Proizvodstvo na elektri~na oprema za osvetluvawe Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na elektri~ni svetilki i cevki i nivni delovi i komponenti (osven praznite stakleni formi za elektri~nite svetilki).proizvodstvo na svetlosna oprema kako del od transportnata oprema (na pr. v`e{teni (usviteni) sijalici. infracrveni i dr.proizvodstvo na tavanski i bawski ventilatori so integrirani svetlosni uredi. avioni. isto taka. vidi 27.proizvodstvo na stakleni proizvodi i stakleni delovi za rasvetni tela.proizvodstvo na sijalici so praznewe.proizvodstvo na ra~ni bateriski svetilki . vidi 23.proizvodstvo na novogodi{ni kompleti na svetilki . za motorni vozila.prizvodstvo na feneri (karbidni. Ovaa klasa opfa}a: . kerozinski) .proizvodstvo na neelektri~na oprema za osvetluvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na reflektori .90 . fluoroscentni.

Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na aparati koi kako pogonsko gorivo koristat struja. vikleri ● elektri~ni pegli ● elektri~ni aparati za zagrevawe na prostorii i doma{ni ventilatori ● elektri~ni pe~ki ● mikrobranovi pe~ki ● {poreti.proizvodstvo na elektrotermi~ki aparati za doma}instvata: ● fri`ideri ● zamrznuva~i ● ma{ini za miewe sadovi ● ma{ini za perewe i su{ewe na ali{ta ● pravosmukalki ● aparati za polirawe na podovi ● otstranuva~i na otpadoci ● ma{ini za se~ewe. ventilatori za doma}instvo. elektri~ni ~etki za zabi i drugi elektri~ni uredi za li~na upotreba ● ostra~i na no`evi ● aspiratori ili aparati za reciklirawe . ~etki. greja~i za voda i aparati za otstranuvawe na |ubre. oprema za perewe na ali{ta za doma}instvoto. Ovaa klasa ne opfa}a: . skari ● elektri~ni grejni tela itn. re{oa ● tosteri ● aparati za podgotvuvawe kafe i ~aj ● fritezi.proizvodstvo na elektrotermi~ki uredi za doma}instvata: ● elektri~ni greja~i za voda ● elektri~ni }ebiwa ● elektri~ni fenovi za su{ewe na kosa. elektri~ni ma{ini za odr`uvawe na podovi.Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na mali elektri~ni aparati i elektri~ni uredi za doma}instvoto. ~e{li.51 Proizvodstvo na elektri~ni aparati za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: . sokovnici ● otvora~i na konzervi ● elektri~ni aparati za bri~ewe. zamrznuva~i ispraveni i so kutija (sandak) i ostanati elektri~ni i neelektri~ni aparati za doma}instvoto. mikseri. aparati za gotvewe vo doma}instvoto. pravosmukalki za doma}instvo. plin i sl. 27. kako {to se ma{ini za miewe sadovi. fri`ideri za doma}instvoto.

regulirani i neregulirani uredi za napojuvawe . oprema za osvetluvawe i aparati za doma}instvoto. komercijalni. {poreti. razladni (klima) uredi.proizvodstvo na uredi za neprekinato napojuvawe (UPS) . aparati za gotvewe. osven za onie za primena vo distribucijata na elektri~nata energija . pe~ki. industriski i instituciski pravosmukalki. peralna za komercijalni potrebi. skari. greja~i za voda. tavanski ventilatori.proizvodstvo na elektri~ni yvona .gorivni }elii. komercijalni ventilatori i ventilatori za vozduh. `ici i `i~ani uredi. uredi za ispravuvawe.proizvodstvo na elektri~i uredi za otvorawe i zatvorawe na vrati . oprema za hemisko ~istewe i peglawe.52 Proizvodstvo na neelektri~ni aparati za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ultrazvu~ni ma{ini za ~istewe (osven laboratoriskite i stomatolo{kite) .proizvodstvo na invertori.proizvodstvo na neelektri~na oprema za gotvewe i greewe vo doma}instvoto: ● neelektri~ni aparati za greewe na prostorii.90 Proizvodstvo na druga elektri~na oprema Proizvodstvo na druga elektri~na oprema Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na raznovidna elektri~na oprema vo koja ne spa|aat motori. komercijalna oprema za gotvewe..proizvodstvo na prodol`ni kabli proizvedeni od kupena izolirana `ica .29 27. vidi oddel 28 . generatori i transformatori. vidi 28. baterii i akumulatori.instalirawe na centralen sistem za vsmukuvawe.9 27.proizvodstvo na komercijalni i industriski fri`ideri i zamrznuva~i. montirani trajni greja~i na prostorii.proizvodstvo na ma{ini za {iewe za doma{na upotreba.proizvodstvo na fiksni polna~i za baterii . Ovaa klasa opfa}a: . vidi 43.94 .proizvodstvo na potisnuva~i na naponski udari. uredi za podgrevawe 27.

proizvodstvo na baterii. vidi 27. vklu~uvaj}i i ra~ni uredi za lemewe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na porcelanski elektri~ni izolatori. vidi 23.proizvodstvo na elektri~ni kondenzatori.40 .za zapi{uvawe na rezultati od natprevar) . vidi 23. vidi 29. vidi 27.proizvodstvo na elektri~na oprema za zavaruvawe i sredstva za lemewe.proizvodstvo na elektromagneti .31 Proizvodstvo na ma{ini i uredi.29 .proizvodstvo na `ici za komunikacija i energija. regulatori na napon. vidi 27.. prekinuva~i relei i industriski kontroli. za elektri~nite sistemi za prozorci i vrati. elektronski kondenzatori. motori.proizvodstvo na kabli za aparati. strujni i nestrujni `i~ani uredi. strujno konvertirawe (preobrazuvawe) na integrirani kola za pretvorawe na struja.proizvodstvo na jaglerodni i grafitni elektrodi.proizvodstvo na elektri~na oprema za motorni vozila.99 . otpornici i sl. vidi 26.proizvodstvo na sireni .proizvodstvo na elektri~ni signalni uredi kako {to e soobra}ajnata i pe{a~kata signalizacija .proizvodstvo na elektri~ni semafori za sportski natprevari (pr.proizvodstvo na aparati za doma}instvoto. provodnici i oprema izraboteni od neblagoroden metal .43 . vidi 28.proizvodstvo na proizvodi od jaglerodni i grafitni vlakna (osven elektrodi i onie za primena vo elektri~ni uredi).proizvodstvo na neelektri~na oprema za zavaruvawe i sredstva za lemewe.20 .proizvodstvo na elektronski komponenti za ispravawe i regulirawe na naponot. vidi 27. sve}i~ki.5 .proizvodstvo na transformatori.proizvodstvo na oprema za osvetluvawe. komplet kabli za sistemot na palewe.proizvodstvo na elektri~ni znakovi .3 .proizvodstvo na elektri~ni izolatori (osven staklo ili porcelan). nespomnati na drugo mesto 28 . elektronski otpornici i sli~ni uredi. vidi 27. prodol`ni kabli i ostanati elektri~ni kabli so izolirana `ica i konektori . kontakti i drugi elektri~ni jaglerodni i grafitni proizvodi .1 . alternatori. kako {to se generatori. generatori.11 .proizvodstvo na delovi za akceleratori . komponenti .

mlazni motori ● brodski motori ● motori za lokomotivi . osven motori za avioni i motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: . t. dizel motori i sl. zemjodelstvoto ili za doma{na upotreba.1 28. avioni. Proizvodstvoto na specijalna oprema za transport na patnici ili stoka (tovaren transport) vo ramkite na napred navedenoto razgrani~uvawe. oprema za merewe i testirawe. kompjuterska oprema.11 Proizvodstvo na ma{ini za op{ta namena Proizvodstvo na motori i turbini. . ma{ini koi isklu~ivo se koristat vo prerabotuva~kata industrija od klasifikacijata NKD ili vo mali grupi na klasifikacijata NKD.e. kontrolni instrumenti. osven motorni vozila. vklu~uvaj}i gi nivnite mehani~ki komponenti koi proizveduvaat i primenuvaat sila i koi bilo specijalno proizvedeni primarni delovi. bez ogled dali se koristat vo proizvodniot proces ili ne .proizvodstvo na klipni motori so vnatre{no sogoruvawe.proizvodstvo na turbini i nivni delovi: ● turbini na vodena parea i ostanati parni turbini . pripa|a na ovoj oddel. klipni prsteni. merewe ili pakuvawe). Ovoj odel go razlikuva proizvodstvoto na ma{ini za specijalna namena. elektri~na distribucija i kontrolni aparati (oddel 26 i 27) i motorni vozila za op{ta namena (oddel 29 i 30). isto taka.proizvodstvo na klipovi. kako {to se oprema za zabavni parkovi. rasprskuvawe. Ovoj oddel. 28.e.proizvodstvo na vlezni i izduvni ventili za motori so vnatre{no sogoruvawe . bez ogled dali tie se dizajnirani. kako i ma{ini od op{ta namena. karburatori i sli~no za site motori so vnatre{no sogoruvawe. isto taka. grade`ni{tvoto. Ovoj oddel ne opfa}a proizvodstvo na metalni proizvodi za op{ta upotreba (oddel 25). avtomatska oprema za kuglani itn. Ova vklu~uva proizvodstvo na fiksni i mobilni ili ra~ni uredi.Ovoj odel opfa}a proizvodstvo na ma{ini i uredi koi samostojno mehani~ki ili termalno dejstvuvaat na materijalite ili izveduvaat operacii na materijalite (kako {to se rakuvawe. planirani za upotreba vo industrijata. opfa}a ma{ini za ostanata posebna namena. t. koi se koristat vo najrazli~ni industrii od klasifikacijata NKD.

● hidrauli~ni turbini, vodeni trkala i nivni regulatori ● tubini na veter ● gasni turbini za avioni, osven turbomlazni i turbopropelerski za pogon na avioni - proizvodstvo na kompleti bojler-turbini - proizvodstvo na kompleti turbina-generatori - proizvodstvo na motori za industriska upotreba Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na elektrogeneratori (osven turbinskogeneratorski kompleti), vidi 27.11 - proizvodstvo na osnovni motori za startuvawe na generatorski agregati (osven generatorski agregati od turbinski tip), vidi 27.11 - proizvodstvo na elektri~na oprema i komponenti za motori so vnatre{no sogoruvawe, vidi 29.31 - proizvodstvo na motori za motorni vozila, avioni i motori za kru`en pogon (pogon na trkalo), vidi 29.10; 30.30; 30.91 - proizvodstvo na turbo mlazni motori i turbo propelerski motori, vidi 30.30

28.12

Proizvodstvo na hidrauli~ni pogonski uredi (hidrauli~na oprema) Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na hidrauli~ni i pnevmatski komponenti (vklu~uvaj}i hidrauli~ni pumpi, hidrauli~ni motori, hidrauli~ni i pnevmatski cilindri, hidrauli~ni i pnevmatski ventili, hidrauli~ni i pnevmatski cevki i spojki ) - proizvodstvo na uredi za podgotovka na vozduh za koristewe vo pnevmatski sistemi - proizvodstvo na hidrauli~ni pogonski sistemi - proizvodstvo na hidrauli~na prenosna oprema - proizvodstvo na hidrostati~ni prenosni uredi Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na kompresori, vidi 28.13 - proizvodstvo na pumpi za nehidrauli~na primena, vidi 28.13 - proizvodstvo na ventili za nehidrauli~na pogonska primena, vidi 28.14 - proizvodstvo na mehani~ka prenosna oprema, vidi 28.15

28.13

Proizvodstvo na drugi pumpi i kompresori Ovaa klasa opfa}a:

- proizvodstvo na vozdu{ni ili vakuum pumpi, vozdu{ni ili drugi gasni kompresori - proizvodstvo na pumpi za te~nost bez ogled dali se ili ne se opremeni so merni instrumenti - proizvodstvo na pumpi dizajnirani za primena na motori so vnatre{no sogoruvawe, pumpi na nafta, voda i gorivo za motorni vozila itn. Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - proizvodstvo na ra~ni pumpi Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na hidrauli~na i pnevmatska oprema, vidi 28.12 28.14 Proizvodstvo na drugi slavini i ventili Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na industriski slavini i ventili, vklu~uvaj}i gi i ventilite za regulirawe i slavinite za dotok - proizvodstvo na sanitarni slavini i ventili - proizvodstvo na slavini i ventili za greewe Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na ventili od nestvrdnata vulkanizirana guma, staklo ili kerami~ki materijal, vidi 22.19; 23.19 ili 23.44 - proizvodstvo na vsmukuva~ki i izduvni ventili za motori so vnatre{no sogoruvawe, vidi 28.11 - proizvodstvo na hidrauli~ni i pnevmatski ventili i uredi za podgotovka na vozduhot za primena vo pnevmatski sistemi, vidi 28.12 28.15 Proizvodstvo na le`i{ta, prenosnici, kako i prenosni i pogonski elementi Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na lagerski i val~esti le`i{ta i nivni delovi - proizvodstvo na uredi za mehani~ki prenos: ● prenosni osovini i kolena: zap~esti osovini i kolenesti osovini itn. ● lizga~ki le`i{ta i nivni ku}i{ta - proizvodstvo na zap~anici, stepeni na prenos i drugi menuva~i na brzina - proizvodstvo na kva~ila i spojki - proizvodstvo na zamajci i kai{nici - proizvodstvo na zglobnici za sinxir - proizvodstvo na prenosni pogonski sinxiri Ovaa klasa ne opfa}a:

- proizvodstvo na drugi sinxiri, vidi 25.93 - proizvodstvo na hidrauli~na transmisiona oprema, vidi 28.12 - proizvodstvo na hidrostati~na transmisija, vidi 28.12 - proizvodstvo na elektromagnetni kva~ila, vidi 29.31 - proizvodstvo na oddelni delovi na transmisionata oprema koja soodvetstvuva na delovite od motorni vozila i avioni, vidi oddel 29 i 30 28.2 28.21 Proizvodstvo na drugi ma{ini za op{ta namena Proizvodstvo na pe~ki i gorilnici Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na elektri~ni i drugi industriski i laboratoriski pe~ki vklu~uvaj}i i pe~ki za uni{tuvawe na otpad - proizvodstvo na plamenici - proizvodstvo na trajno vgradeni elektri~ni greja~i na prostorii i elektri~ni greja~i na bazeni - proizvodstvo na neelektri~ni uredi za greewe za doma{na upotreba, kako {to se solarno greewe, parno greewe, greewe so nafta i sl. uredi za greewe - proizvodstvo na elektri~ni pe~ki za doma}instvoto (elektri~ni pe~ki za vozduh, toplotni pumpi itn.), neelektri~ni pe~ki za vozduh za doma}instva Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - proizvodstvo na mehani~ki uredi za lo`ewe, re{etki za pe~ki, otstranuva~i na pepel itn. Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na pe~ki za doma}instvoto, vidi 27.51 - proizvodstvo na zemjodelski su{ari, vidi 28.93 - proizvodstvo na pekarski pe~ki (pekari), vidi 28.93 - proizvodstvo na su{ari za drvo, hartiena ka{a, hartija i hartiena ambala`a, vidi 28.99 - proizvodstvo na medicinski, hirur{ki i laboratoriski sterilizatori, vidi 32.50 - proizvodstvo na stomatolo{ki laboratoriski pe~ki, vidi 32.50 28.22 Proizvodstvo na uredi za krevawe i prenesuvawe Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na uredi so ra~no upravuvawe i mehani~ki pogon, ma{ini za krevawe, prenesuvawe, tovarawe i rastovarawe: ● uredi za krevawe bazirani na makari, ~ekreci, brodski ~ekreci, digalki

● razli~ni tipovi kranovi, podvi`ni platformi za krevawe, specifi~ni tipovi na digalki ● rabotni vozila bez razlika na toa dali se opremeni so uredi za krevawe ili prenesuvawe, dali se ili ne se na sopstven pogon,koi se koristat vo fabrikite (vo koi spa|a i ra~nata koli~ka) ● mehani~ki manipulatori i industriski roboti specijalno dizajnirani za krevawe, prenesuvawe, tovarawe i rastovarawe - proizvodstvo na transportni lenti, `i~ari itn. - proizvodstvo na liftovi, eskalatori i podvi`ni pateki za dvi`ewe - proizvodstvo na specijalizirani delovi na uredi (oprema) za krevawe i manipulirawe Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na industriski roboti za pove}enamenska upotreba, vidi 28.99 - proizvodstvo na elevatori za kontinuirana upotreba, kako i transportni lenti za koristewe pod zemja, vidi 28.92 - proizvodstvo na ma{ini za iskop, bageri i natovaruva~i, vidi 28.92 - proizvodstvo na plove~ki kranovi, {inski kranovi i kamion-kranovi, vidi 30.11; 30.20 - instalirawe na liftovi i elevatori, vidi 43.29 Proizvodstvo na kancelariski ma{ini i oprema (osven proizvodstvo na kompjuteri i periferna oprema) Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na ma{ini za smetawe - proizvodstvo na kalkulatori, registar - kasi - proizvodstvo na smeta~i, elektronski i neelektronski - proizvodstvo na po{tenski vagi, ma{ini za obrabotka na po{ta (ma{ini za popolnuvawe na plikovite, zape~atuvawe i adresirawe); otvorawe, sortirawe, pregleduvawe), ma{ini za klasirawe - proizvodstvo na ma{ini za ~ukawe (pi{uvawe) - proizvodstvo na stenografski ma{ini - kancelariska oprema za podvrzuvawe (na pr., plasti~no podvrzuvawe i podvrzuvawe so lenta) - proizvodstvo na ma{ini za ispis na ~ekovi - proizvodstvo na ma{ini za broewe i pakuvawe na metalni pari - proizvodstvo na ma{ini za ostrewe na molivi - poizvodstvo na heftalici i otstranuva~i na heftalici - proizvodstvo na uredi za glasawe - proizvodstvo na stalaci za samolepliva lenta

28.23

- proizvodstvo na dup~alki (perforatori) - proizvodstvo na mehani~ki registar-kasi - proizvodsvo na ma{ini za kopirawe - proizvodstvo na toner kertrixi - proizvodstvo na u~ili{ni tabli; crni, beli i tabli za markeri - proizvodstvo na diktofoni Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na kompjuterska i periferna (dopolnitelna) oprema, vidi 26.20 28.24 Proizvodstvo na mehanizirani ra~ni alati Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na ra~ni alatki, so elektri~en/neelektri~en motor ili pnevmatski, kako {to se: ● cirkular ili alternativni pili ● motorni pili ● razli~ni vidovi ra~ni i stolni borma{ini ● ra~na brusilica ● pnevmatski ~ekan ● freza ● brusilica ● heftalici ● pnevmatska pop-nitna kle{ta ● ramnalka ● kle{ti za se~ewe ● specijalni uredi za zabivawe {ajki Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na zamenlivi dodatoci za ra~en alat, vidi 25.73 - proizvodstvo na elektri~na ra~na oprema za zavaruvawe i lemewe, vidi 27.90 28.25 Proizvodstvo na razladna i ventilaciska oprema koja ne e za primena vo doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na industriska razladna oprema i zamrznuva~i, vklu~uvaj}i i sostavni sklopovi - proizvodstvo na uredi za klimatizacija, vklu~uvaj}i gi i onie za motorni vozila - proizvodstvo na ventilatori koi ne se predvideni za doma{na upotreba - proizvodstvo na izmenuva~i na toplina - proizvodstvo na ma{ini za pretvorawe na vozduh i gas vo te~na sostojba - proizvodstvo na ventilatori za tavanski prostorii, kalkanski ventilatori, ventilatori za potkrovje itn.

Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na fri`ideri i zamrznuva~i za doma}instvata, vidi 27.51 - proizvodstvo na ventilatori za doma}instvata, vidi 27.51 28.29 Proizvodstvo na drugi ma{ini za op{ta namena, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na uredi za merewe (osven precizni laboratoriski vagi): ● vagi za trgovija i doma}instvo, vagi platformi, vagi za kontinuirano merewe, tegovi itn. - proizvodstvo na ma{ini i aparati za filtrirawe i pro~istuvawe na te~nosti - proizvodstvo na oprema za isfrluvawe, disperzija ili rasprsnuvawe na te~nosti i pra{oci: ● pi{toli za prskawe, aparati za gasnewe na po`ari, ma{ini za ~istewe so peso~en mlaz, ma{ini za ~istewe so parea itn. - proizvodstvo na ma{ini za pakuvawe i obvitkuvawe: ● ma{ini za polnewe, zatvorawe, zatnuvawe, kapislirawe ili ozna~uvawe itn. - proizvodstvo na ma{ini za perewe ili su{ewe {i{iwa i za gazirawe na pijalaci - proizvodstvo na postrojki za destilacija ili pre~istuvawe za rafinerii na nafta, za hemiskata industrija, industrijata za pijalaci itn. - proizvodstvo na gasni generatori - proizvodstvo na ma{ini za valawe i nivni cilindri (osven za metal i staklo) - proizvodstvo na centrifugi (osven separatori na mleko i su{alni za ali{ta) - proizvodstvo na dihtunzi i sli~ni semerinzi izraboteni od kombiniran ili istoroden materijal - proizvodstvo na avtomati za proda`ba na stoki - proizvodstvo na libeli, merni uredi i sli~ni ra~ni alatki, alati za precizna mehanika (osven opti~ki) - proizvodstvo na neelektri~na oprema za zavaruvawe i lemewe - proizvodstvo na razladni kuli ili sli~no za direktno razladuvawe so pomo{ na voda koja cirkulira Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na precizni (laboratoriski) vagi, vidi 26.51 - proizvodstvo na fri`ideri i zamrznuva~i za doma}instvata, vidi 27.51 - proizvodstvo na ventilatori za doma}instvata, vidi 27.51

73 . vidi 28.93 .proizvodstvo na ma{ini za filtrirawe i pro~istuvawe na hrana.proizvodstvo na separatori na pavlaka.30 .94 . . vidi 28.30 Proizvodstvo na ma{ini za zemjodelstvoto i {umarstvoto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na su{arnici za zemjodelstvoto.proizvodstvo na zemjodelski samotovarni i samorastovarni prikolki i poluprikolki . vidi 25.99 . vr{alki. itn. oprema za podgotovka na krma itn.proizvodstvo na komercijalni ma{ini za su{ewe na ali{ta.proizvodstvo na ma{ini za prskawe vo zemjodelstvoto (zemjodelski prskalki) . 28.90 .93 . vidi 28.proizvodstvo na raznovidni zemjodelski ma{ini: ● ma{ini za odgleduvawe `ivina. 28. vidi 28. . vklu~uvaj}i i kosilki za treva .91.proizvodstvo na neelektri~en ra~en alat za zemjodelstvoto.proizvodstvo na kosilki. Ovaa klasa ne opfa}a: . ● ma{ini za ~istewe. sortirki itn. vidi 28. vidi 28.proizvodstvo na zemjodelski ma{ini za prskawe. za seidba ili |ubrewe: ● plugovi.proizvodstvo na ma{ini i cilindri za valawe na metal ili staklo.proizvodstvo na ma{ini za pe~atewe na tekstil.proizvodstvo na ma{ini za molzewe .proizvodstvo na ma{ini za `etva i vr{ewe: ● `etvarki.proizvodstvo na zemjodelski ma{ini za podgotovka na zemji{teto.proizvodstvo na elektri~na oprema za zavaruvawe i lemewe.3 Proizvodstvo na ma{ini za zemjodelstvoto i {umarstvoto Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na ma{ini za zemjodelstvoto i {umarstvoto. ovo{je. vidi 28.94 28.proizvodstvo na traktori koi se koristat vo zemjodelstvoto i {umarstvoto .93 . vidi 27. ma{ini za seewe. za drobewe i izramnuvawe na zemjata itn..proizvodstvo na motokultivatori . rastura~i na |ubrivo. sortirawe ili klasirawe na jajca. p~eli.

valjaci za `ica ili ma{ini za obrabotka na `ica 28. ultrazvu~ni branovi.proizvodstvo na ma{ini (oprema) za zavaruvawe i lemewe. ultrazvu~ni branovi.proizvodstvo na prikolki ili poluprikolki.proizvodstvo na alatni ma{ini za strugawe.proizvodstvo na vle~ni vozila za prikolki ili poluprikolki. ramnewe.24 . vidi 28. ladno staklo itn.proizvodstvo na ma{ini za ~istewe. vidi 29. hidrauli~ni presi. dup~ewe. oblikuvawe. vklu~uvaj}i gi i onie koi koristat laserski zraci.proizvodstvo na razli~ni zamenlivi delovi za ra~en alat. hidrauli~ni sopira~ki. vidi 28. 28. zrna ili suv leguminozen zelen~uk.20 Proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metali i ma{inski sredstva (alati) Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metali i ma{inski alati. vidi 28. magnetski puls itn.proizvodstvo na elektri~en ra~en alat.proizvodstvo na separatori za pavlaka. vidi 28. vklu~uvaj}i gi i onie koi koristat laserski zraci..93 . . kako na pr. kamen. brusewe itn. proizvodstvo na ma{inski alati za obrabotka na metali i drugi materijali (drvo.22 .proizvodstvo na alatni ma{ini za pe~atewe i presuvawe .10 .73 . vidi 27. mlaz plazma. tvrda plastika.90 28. koska.proizvodstvo na ma{ini za izvlekuvawe na metal. vidi 25.proizvodstvo na transportni lenti za upotreba vo zmjodelstvoto. frezuvawe. glodawe. ma{ini za kovawe itn. . .49 Proizvodstvo na drugi alatni ma{ini Ovaa klasa opfa}a: . vidi 29. sortirawe i klasirawe na seme. mlaz na plazma.).proizvodstvo na presi za dup~ewe. ~ekan za oblikuvawe.proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metal. magnetski puls itn.tvrda guma.41 Proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metal Ovaa klasa opfa}a: .93 .4 Ovaa klasa ne opfa}a: .

vidi 28.proizvodstvo na ma{ini koi se koristat vo valavnicite i learnicite.proizvodstvo na ma{ini za galvanizacija Ovaa klasa. no`evi za glodawe. vidi 28. vidi 25..proizvodstvo na ma{ini i oprema za rakuvawe so vrel metal: . 28. priklu~oci. mlaz plazma. vklu~uvaj}i gi i onie koi koristat laserski zraci.proizvodstvo na ma{ini za rudnici i kamenolomi.9 Proizvodstvo na drugi ma{ini za specijalni (posebni) potrebi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na ma{ini za specijalni nameni. ultrazvu~ni branovi. ladno staklo itn. vidi 28. . zaheftuvawe. tvrda guma. ma{ini za popolnuvawe. koska.24 .73 ..ma{ini koi isklu~ivo se koristat vo industrijata od NKD ili vo mala grupa od NKD industrijata. probiva~i.proizvodstvo na razdelni glavi i drugi posebni dodatoci za alatni ma{ini .e. isto taka.92 28. ma{ini za zakovuvawe.. .90 .proizvodstvo na dopolnitelni alati za alatni ma{ini: burgii.proizvodstvo na elektri~ni ra~ni alatki.proizvodstvo na delovi i dodatoci za navedenite ma{ini i alatki Ovaa klasa ne opfa}a: . a ovaa grupa. kalapi. se~ila za pili.proizvodstvo na stacionarni rotira~ki ili rotira~ki udarni dup~alki. Pove}eto od niv se koristat vo proizvodstveniot proces. t. vidi 27. . isto taka.91 . lepewe i na drug na~in sostavuvawe na drvo. pluta. koska. opfa}a i proizvodstvo na specifi~ni (posebni) ma{ini (za neproizvodstvenata industrija). opfa}a: . magnetski puls itn.proizvodstvo na presi za obrabotka na poedine~ni {tici i sl.proizvodstvo na dr`a~i za alatni ma{ini . no`evi za se~ewe itn. kako {to e vozduhoplovna oprema za lansirawe na avioni ili oprema za zabavni parkovi. kamen. kako {to e proizvodstvoto na hrana ili tekstil. tvrda guma i plastika itn. tvrda plastika.proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na drvo. ma{ini za se~ewe na lim itn. alati za strug.91 Proizvodstvo na ma{ini za metalurgijata Ovaa klasa opfa}a: . .proizvodstvo na stacionarni ma{ini za zakovuvawe.proizvodstvo na elektri~ni ra~ni lemila i pi{tol lemila.

proizvodstvo na site vidovi rala za buldo`eri i angldozeri .49 .proizvodstvo na beskone~ni lenti i elevatori za rabota pod zemja .10 . . vidi 28.● konvertori. vklu~uvaj}i i ma{ini za se~ewe i brusewe na kamen.proizvodstvo na ostanati traktori. vidi 28.proizvodstvo na kutii i kalapi za leewe (osven kalapi za ingoti). sortirawe.99 28.proizvodstvo na terenski kamioni (kiperi) Ovaa klasa ne opfa}a: . utovaruva~i. presekuvawe.proizvodstvo na oprema za krevawe i rakuvawe. vidi 29. kr{ewe na rudi itn.10 28.proizvodstvo na ma{ini za vle~ewe na metali. vidi 28. separacija.proizvodstvo na ma{ini za formirawe kalapi za learnica. vidi 28.proizvodstvo na ma{ini za obrabotka na minerali preku prosejuvawe. kokili. ma{ini za prokopuvawe tuneli (bez ogled dali se za rabota pod zemja ili ne) . izramnuva~i.proizvodstvo na ma{ini za postavuvawe na prugi i traktori za grade`ni{tvo i rudarstvo . orudija za nanesuvawe malter. 29.93 Proizvodstvo na ma{ini za industrijata za hrana.proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na kamen.proizvodstvo na ma{ini za dup~ewe. vidi 25. vidi 28. bitumen i ma{ini za ramnewe na povr{inskiot sloj na beton . .proizvodstvo na kamioni beton-me{alki.92 Proizvodstvo na ma{ini za rudarstvo.30.41 . kamenolomi i grade`ni{tvo Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za otstranuvawe na zemji{te: ● buldo`eri.proizvodstvo na me{alki za beton i malter . ma{ini za odlivki . lopati za tovarawe itn.proizvodstvo na linii za valawe na metal i valjaci za tie linii Ovaa klasa ne opfa}a: .22 . ma{ini za ramnewe. miewe.proizvodstvo za nabivawe i vadewe na stolbovi.73 . pijalaci i tutun Ovaa klasa opfa}a: . lonci za leewe.

proizvodstvo na su{arnici za zemjodelstvoto . homogenizatori) ● ma{ini za proizvodstvo na puter (na pr.60 . sokovi itn. ma{ini za melewe itn. ma{ini za pravewe keksi itn.29 . melni~ki trkala ili valjaci za me{awe testo. homogenizatori.. zavitkuvawe i merewe. jabolkovina. sortirawe ili klasirawe na jajca. ● ma{ini za filtrirawe i pre~istuvawe ● drugi ma{ini za industriska podgotovka ili proizvodstvo na hrana ili pijalaci .proizvodstvo na ma{ini za pekarskata industrija ili za izrabotka na makaroni.30 . ma{ini za lupewe oriz. za podgotvuvawe na ovo{je..proizvodstvo na oprema za zra~ewe na hrana (namirnici) i mleko. ma{ini za lupewe) ● ma{ini za proizvodstvo na bra{no i krma: melni~ki kamewa.proizvodstvo na ma{ini za prerabotka na tutun i izrabotka na cigari i puri. me{alki. sita za prosejuvawe. za ~istewe na me{unki itn.proizvodstvo na ma{ini za podgotovka na hrana vo hoteli i restorani Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za mlekarskata industrija: ● separatori na pavlaka ● ma{ini za obrabotka na mlekoto (na pr.proizvodstvo na ma{ini za pakuvawe. separatori na trici. zrna i suv leguminozen zelen~uk). . za podgotvuvawe na riba. oblikuvawe i isten~uvawe na testo.proizvodstvo na ma{ini za ekstrakcija ili prerabotka na `ivotinski ili rastitelni masti ili masla . ovo{je ili drugi plodovi (osven seme.proizvodstvo na ma{ini za melni~kata industrija: ● ma{ini za ~istewe. ma{ini za obrabotka i oblikuvawe na puter) ● ma{ini za izrabotka na sirewe (na pr. razdeluvawe. zrnoto ili su{enoto zrnesto rastenie (vr{ilici. sita. vodovi. presi) itn. za proizvodstvo na vino.proizvodstvo na ma{ini za ~istewe.proizvodstvo na presi. mikseri za puter. pivo. za obrabotka na meso ili `ivina. {kolki i druga morska hrana. orevi ili zelen~uk. kakao ili ~okolada. tutun za lula ili xvakawe ili burmut . kalapi. separatori. {pageti i sli~ni proizvodi: ● pekarski pe~ki. sortirawe i gradirawe na semeto. . uredi za me{awe na testo. za proizvodstvo na {e}er. ● proizvodstvo na ma{ini i oprema za prerabotka na raznovidna hrana: ● ma{ini za izrabotka na slatki. vidi 26. vidi 28. vidi 28. .

materijali ili prediva ● ma{ini za podgotovka na tekstilni vlakna: za ~istewe na pamuk.28. svitkuvawe. pletenki itn.proizvodstvo na ma{ini za pe~atewe na tekstil . vklu~uvaj}i i ma{ini za ra~no tkaewe ● ma{ini za pletewe ● ma{ini za izrabotka na jazlesti mre`i. . ~istewe i karbonizacija na volna. vklu~uvaj}i i topli presi ● ma{ini za perewe i su{ewe na ali{ta vo peralni (komercijalni) ● ma{ini za hemisko ~istewe . snovewe i sli~ni ma{ini ● ma{ini za tkaewe (razboi). mehanizmi za zamenuvawe na tkaja~kite sovalki. se~ewe ili perforirawe na tekstilnite vlakna . prema~kuvawe ili impregnacija na tekstilnite tkaenini ● proizvodstvo na ma{ini za namotuvawe. lentesti vla~arki itn. za ~e{lawe i vla~ewe. obleka i ko`a Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na tekstilni ma{ini: ● ma{ini za podgotovka. surova ko`a i obrabotena ko`a Ovaa klasa ne opfa}a: . raskinuvawe na bali. .proizvodstvo na pomo{ni uredi ili oprema za tekstilni ma{ini: ● dobi. belewe. ● ma{ini za predewe ● ma{ini za podgotvuvawe na tekstilna pre|a (prediva): ma{ini za namotuvawe. glavi i igli za ma{ini za {iewe (bez ogled dali se ili ne za doma{na upotreba) . vla~ewe. avtomatski zapira~i na dvi`eweto. ~ipka.proizvodstvo na ma{ini za perewe: ● ma{ini za peglawe.94 Proizvodstvo na ma{ini za industrijata za tekstil. finalna obrabotka. dekorirawe. teksturirawe i/ili se~ewe na ra~no izraboteni tekstilni vlakna.proizvodstvo na ma{ini za {iewe. bojadisuvawe. izvlekuvawe. odmotuvawe.proizvodstvo na ma{ini za obrabotka na tkaenini: ● ma{ini za perewe. `akard. til.proizvodstvo na ma{ini za izrabotka ili finalna obrabotka na filc ili netkaen tekstil . vretena i delovi za vretena itn. {tavewe ili obrabotka na ko`a (surova i so vlakna) ● ma{ini za obrabotka ili popravka na obuvki kako i drugi proizvodi od krzno. proizvodstvo.proizvodstvo na ma{ini za ko`a: ● ma{ini za podgotovka. sobirawe i rastresuvawe na pamuk.

29 .proizvodstvo na ma{ini za proizvodstvo na poluprovodnici . vidi 17..proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na kerami~ki plo~ki.proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na hartija i karton .proizvodstvo na ma{ini za pe~atewe i knigovezni ma{ini i ma{ini koi ovozmo`uvaat pe~atewe vrz raznovidni materijali . kredi za tabla itn. ma{ini za izrabotka na pnevmatika i protektirawe na gumi i drugi ma{ini za izrabotka na poseben vid proizvodi od guma i plastika 28. grafitni elektrodi. vidi 27.proizvodstvo na industriski roboti za izvr{uvawe na raznovidni zada~i za specijalni nameni .proizvodstvo na ma{ini za prerabotka na meka guma ili plastika kako i ma{ini za izrabotka na proizvodi od tie materijali: ● ekstruderi.51 .proizvodstvo na ma{ini za knigoveznici.99 28.proizvodstvo na hartija i karti~ka so programa {to se koristat na `akard ma{inite.proizvodstvo na ma{ini za valawe (vaqaci). kalapi. . vidi 28. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na drugi specijalizirani ma{ini koi ne pripa|aat na nekoe drugo mesto vo sistemot na klasifikacija Ovaa klasa opfa}a: .29 . razli~ni kerami~ki formi.proizvodstvo na ma{ini za perewe i su{ewe vo doma}instvata.proizvodstvo na su{ari za drvo.proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na proizvodi od hartija i karton 28. cevki.99 Proizvodstvo na drugi specijalizirani ma{ini.96 Proizvodstvo na ma{ini za obrabotka na plastika i guma Ovaa klasa opfa}a: . hartiena pulpa. hartija i karton i drugi materijali (osven za zemjodelski i tekstilni proizvodi) .95 Proizvodstvo na ma{ini za industrijata za hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na hartiena celuloza (pulpa) . vidi 28.

1 29. kamioni. lula{ki. kako i proizvodstvoto na prikolki i poluprikolki.23 .proizvodstvo na uredi za centrirawe i balansirawe na gumi.proizvodstvo na oprema za avtomatizirana kuglana (na pr..10 Proizvodstvo na motorni vozila Proizvodstvo na motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na komercijalni vozila: ● kamioneti.49 .proizvodstvo na centralni sistemi za podma~kuvawe . . isto taka. 29. vidi 28.proizvodstvo na ingot kalapi.proizvodstvo na {asii za motorni vozila . vidi 28. ma{ina za postavuvawe na ~unovi) .20.5 .proizvodstvo na uredi i oprema za rabota so tvrda guma..oprema . Proizvodstvoto na raznovidni delovi i dopolnitelen pribor. trolejbusi i vagoni .proizvodstvo na ma{ini za fotokopirawe itn.proizvodstvo na drugi motorni vozila: .proizvodstvo na motori za motorni vozila . Odr`uvaweto i popravkata na vozilata proizvedeni vo ovoj oddel se klasificirani vo 45. vidi 27.proizvodstvo na vrtele{ki.proizvodstvo na kreveti za son~awe (solariumi) . cevki ili svetilki ● ma{ini za proizvodstvo ili topla obrabotka na staklo ili stakleni sadovi. vle~ni vozila za poluprikolki itn. oprema za balansirawe (osven balansirawe na trkala) . e vklu~eno vo ovoj oddel. prikolki i poluprikolki Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na motorni vozila za prevoz na patnici ili tovar.proizvodstvo na aparati za doma}instvoto.proizvodstvo na oprema za katapultirawe avioni.91 29 Proizvodstvo na motorni vozila. vidi 28.proizvodstvo na avtobusi.proizvodstvo na patni~ki vozila . katapulti za nosa~i na avioni i sl. streli{ta i druga oprema za zabavni parkovi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na raznovidni specijalni ma{ini i oprema: ● ma{ini za sostavuvawe na elektri~ni i elektronski lampi. tvrda plastika ili ladno staklo. stakleni vlakna ili stakleno predivo ● ma{ini ili aparati za separacija na izotopi .

2 Proizvodstvo na karoserii za motorni vozila.40 .40 . vidi 28.proizvodstvo na elektri~ni delovi za motorni vozila.proizvodstvo na prikolki i poluprikolki: ● cisterni.92 .odr`uvawe. klipni prsteni kako i karburatori. isto taka.proizvodstvo na delovi i dopolnitelna oprema za motorni vozila.vozila za sekakov teren.32 .proizvodstvo na zemjodelski traktori. armirani vozila itn. vklu~uvaj}i i kabini za motorni vozila .proizvodstvo na tenkovi i drugi voeni vozila. prikolki i poluprikolki Ovaa klasa opfa}a: .. opfa}a: .20 29. . ● kamp-prikolki itn. vidi 28. proizvodstvo na prikolki i poluprikolki 29. vidi 28.proizvodstvo na transportni kontejneri za odreden ili pove}e vidovi na prevoz Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na traktori za grade`ni{tvo i rudarstvo.● vozila za sneg. vozila amfibii ● protivpo`arni vozila.opremuvawe na sekakvi vidovi na motorni vozila.20 Proizvodstvo na karoserii za motorni vozila.30 .proizvodstvo na elektri~ni motori (osven startni motori). vidi 29. prikolki i poluprikolki . ● kamioni za me{awe na beton . mobilni biblioteki. vidi 30. vidi 29. vidi 28.31 . prikolki za selidba itn. vidi 45. vozila za ~istewe na ulici.proizvodstvo na klipovi.20 . popravka i prepravka na motorni vozila. golf vozila. trka~ki vozila Ovaa klasa. vidi 27.11 .proizvodstvo na svetlosna oprema za motorni vozila. vidi 27. vidi 28.11 . vidi 29.proizvodstvo na kiperi.30 . kartinzi i sl.proizvodstvo na karoserii za motorni vozila.fabri~ko remontirawe na motori za motorni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na prikolki i poluprikolki specijalno izgradeni za upotreba vo zemjodelstvoto.92 .proizvodstvo na karoserii.

proizvodstvo na delovi i pribor za karoserii na motorni vozila.31 Proizvodstvo na elektri~na i elektronska oprema za motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .11 . pridu{uva~i. vidi 22.3 . kako {to se generatori.40 . vozdu{ni perni~iwa.20 30 Proizvodstvo na ostanata oprema za transport 29. vidi 29. remeni. sve}i~ki. vgraduvawe na merni instrumenti vo instrument tabla. osovini.proizvodstvo na sedi{ta za vozila Ovaa klasa ne opfa}a: . popravka i prepravka na motorni vozila. kva~ila.11 .proizvodstvo na gumi.proizvodstvo na svetlosna oprema za motorni vozila.32 . kako i drugi gumeni proizvodi. vidi 28. vrati.19 . suspenzija.32 Proizvodstvo na drugi delovi i dopolnitelen pribor za motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: . vidi 45.99 Proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za motorni vozila 29. ladilnici.proizvodstvo na gumeni creva. menuva~i na brzini. vidi 28. upravuva~ki stolbovi i upravuva~ki kutii .20 .proizvodstvo na pumpi za motori i motorni vozila. branici .. vidi 22. sistemi za otvorawe i zatvorawe na prozorci i vrati.proizvodstvo na delovi i pribor za karoserii na motorni vozila: ● sigurnosni remeni.13 29. klipni prsteni i karburatori. amortizeri. alternatori. vidi 27. trkala. vidi 30.odr`uvawe.proizvodstvo na raznovidni delovi i dopolnitelen pribor za motorni vozila: ● sopira~ki.proizvodstvo na vozila {to vle~at `ivotni. komplet na `ici za sistemot za palewe. regulatori na napon Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 27. izduvni cevki. katalizatori. volani.proizvodstvo na klipovi.proizvodstvoto na elektri~na oprema za motorni vozila.proizvodstvo na baterii za vozila.

11 Izgradba na brodovi i plove~ki objekti Ovaa klasa go opfa}a proizvodstvoto na brodovi. 30. kesoni. kako i proizvodstvoto na nivni delovi. kako i za sportski i rekreaciski celi 30. vidi 28.proizvodstvo na svetlosna oprema za brodovi.proizvodstvo na instrumenti za navigacija.proizvodstvo na elementi za brodovi kako i plove~ki objekti Ovaa klasa ne opfa}a: . .izgradba na ribarski brodovi i brodovi fabriki za prerabotka na riba Ovaa klasa. plovki.izgradba na platformi za dup~ewe. opfa}a: .99 ● proizvodstvo na `elezni i ~eli~ni sidra.proizvodstvo na delovi za plovila koi ne se del od glavnite delovi na trupot: ● proizvodstvo na edra. platformi za istovaruvawe. bar`i. brodovi. vidi 13. vidi 25. kako i izgradbata na plove~ki objekti: Ovaa klasa opfa}a: . brodovi i drugi plove~ki objekti za transport i drugi komercijalni celi. remorkeri itn.51 . plovni znaci. tovarni brodovi. vidi 26.40 . plove~ki digalki. plove~ki ili podvodni .92 ● proizvodstvo na brodski propeleri. gumeni ~amci na naduvuvawe koi ne se koristat vo rekreaciski celi itn. plove~ki tankeri.Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na transportna oprema kako {to e proizvodstvoto na ~amci. vozduhoplovni i vselenski letala.izgradba na hoverkrafti so isklu~ok na hoverkraftite za rekreacioni celi .10 . vidi 29.11 . isto taka.izgradba na voeni brodovi .1 Izgradba na ~amci i brodovi Ovaa grupa opfa}a izgradba na ~amci. proizvodstvoto na {inski vozila i `elezni~ki lokomotivi. . vidi 27. so isklu~ok na ~amcite za sport i rekreacija. vidi 25.99 ● proizvodstvo na brodski motori. tankeri.izgradba na komercijalni brodovi: ● patni~ki brodovi. traekti.proizvodstvo na amfibiski vozila.izgradba na plove~ki objekti: ● plove~ki dokovi. svetilnici.

11 . vidi 32. vidi 28.12 Izgradba na ~amci za rekreacija i sportski ~amci Ovaa klasa opfa}a: . ko~nici i delovi za ko~ewe.92 ● proizvodstvo na `elezni i ~eli~ni sidra.15 Proizvodstvo na `elezni~ki lokomotivi i {inski vozila 30. vidi 25. osovini i trkala.izgradba na motorni ~amci .proizvodstvo na samodvi`e~ki `elezni~ki ili tramvajski vagoni.proizvodstvo na lokomotivi: elektri~ni.vnatre{na instalacija na brodovi.specijalizirana popravka i odr`uvawe na brodovi i plove~ki objekti. vagoni za transport na stoki.30 . karoserii. 30..proizvodstvo na vozila za `elezni~ki i tramvajski {inski vozila bez sopstven pogon ● patni~ki vagoni.izgradba na drugi ~amci za sport i rekreacija: ● kanua.izgradba na privatni plovila .proizvodstvo na delovi za rekreativni i sportski ~amci: ● proizvodstvo na edra.izgradba na rekreativni hoverkrafti . spojuva~ki uredi me|u vagonite. vagonicisterni.99 ● proizvodstvo na brodski motori. vidi 30. vagoni so avtomatsko istovaruvawe.proizvodstvo na ~amci i splavovi na naduvuvawe .demolirawe na brodovi. prikolki i teretni vagoni.15 . vidi 33.izgradba na edrilici so ili bez pomo{en motor . odbojnici i nivni delovi.2 . dizel. vagonirabotilnici. vagoni-krevalki. vidi 43. servisni vozila i vozila za odr`uvawe .proizvodstvo na daski za edrewe i surfawe. kajaci.12 . spoevi me|u platformi itn. amortizeri. parni i drugi vidovi na lokomotivi .proizvodstvo na rekreacioni ~amci ili splavovi na naduvuvawe.3 30. vidi 38.odr`uvawe i popravka na ~amci za rekreacija.31 . ~amci za veslawe. vagoni za nabavki . skifovi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 13. vidi 33. {asii za vagoni i lokomotivi.proizvodstvo na specijalizirani delovi za `elezni~ki i tramvajski lokomotivi i {inski vozila: ● podvozja.20 Proizvodstvo na `elezni~ki lokomotivi i {inski vozila Ovaa klasa opfa}a: .

voden soobra}aj.proizvodstvo na mehani~ki i elektromehani~ki uredi za signalizacija. vidi 28. rezervoari za gorivo.99 . stoen trap. vrati. bezbednost i kontrola na soobra}ajot. proizvodstvo na avioni za sport ili za druga upotreba . planetarni sondi. lopatki na rotor so sopstven pogon ● vidovi na motori i ma{ini koi voobi~aeno se koristat kaj avionite ● delovi za turbomlazni i turbopropelerski motori . gondola itn. vidi 27.30 Proizvodstvo na vozduhoplovni i vselenski letala kako i srodna ma{inerija Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na interkontinentalni balisti~ki raketi (ICBM) Ovaa klasa.proizvodstvo na diri`abli i baloni na topol vozduh . vidi 24.proizvodstvo na vselenski letala i vozila za lansirawe. aerodromi itn.proizvodstvo na nesostaveni {ini. bezbednost i oprema za kontrola na soobra}ajot za `eleznica.proizvodstvo na lokomotivi i {inski vozila za rudarstvo .proizvodstvo na helikopteri .proizvodstvo na elektri~ni uredi za signalizacija. helikopterski rotori.11 . pati{ta.proizvodstvo na pricvrstuva~i za postavuvawe na {ini. isto taka. krila. vidi 27.Ovaa klasa isto taka opfa}a: . proizvodstvo na avioni za potrebite na odbranbenite sili. ● propeleri. sateliti.3 Proizvodstvo na vozduhoplovni i vselenski letala kako i srodna ma{inerija 30.90 .proizvodstvo na elektromotori.proizvodstvo na sedi{ta za {inski vozila Ovaa klasa ne opfa}a: . {atlovi .10 .proizvodstvo na avioni za prevoz na stoka ili patnici.servis i prepravki na avionite i nivnite motori .izrabotka na uredi za obuka za letawe na zemja . orbitalni stanici. opfa}a: . kontrolni povr{ini.proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za vozduhoplovi od ovaa klasa: ● glavni delovi kako {to se trupovi na avioni. oprema za parking.11 30.proizvodsto na vozdu{ni edrilici i paraglajderi . vidi 25.proizvodstvo na motori i turbini. . tramvai.

51 .proizvodstvo na telekomunikaciska oprema za sateliti.proizvodstvo na oru`je i municija.proizvodstvo na svetlosna oprema za avioni.oprema. 30.elektri~ni delovi za motorite so vnatre{no sogoruvawe.proizvodstvo na padobrani.proizvodstvo na vozduhoplovni navigacioni sistemi. kako i od `elezni~kite.proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za motocikli . vidi 25.99 30. klipni prsteni i karburatori. vozduhoplovnite i vselenskite prevozni sredstva i voeni vozila.proizvodstvo na voeno oru`je i municija.11 .proizvodstvo na instrumenti za avioni. vidi 27. vidi 28.proizvodstvo na sedi{ta za vozduhoplovnite sredstva Ovaa klasa ne opfa}a: .4 30. kako i aeronauti~ki instrumenti.proizvodstvo na strani~ni prikolki za motori .51 .. vidi 28. nespomnato na drugo mesto Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na prevozni sredstva razli~ni od motornite vozila. katapult na nosa~ na avioni i sl.92 .40 Proizvodstvo na voeni borbeni vozila Proizvodstvo na voeni borbeni vozila Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na motori za motocikli . vidi 13.9 Proizvodstvo na prevozni sredstva. vidi 26.proizvodstvo na delovi na sistemite za palewe i dr.30 .40 . vidi 26. vidi 25. plove~kite.40 30.proizvodstvo na oklopni voeni vozila amfibii .91 Proizvodstvo na motocikli Ovaa klasa opfa}a: .90 .proizvodstvo na tenkovi .proizvodstvo na klipovi. mopedi i velosipedi so pomo{en motor . vidi 27.40 .proizvodstvo na motocikli.proizvodstvo na drugi voeni borbeni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 26.proizvodstvo na uredi za katapultirawe na avioni.

mrtove~ki koli itn.proizvodstvo na delovi i pribori za invalidska koli~ka . detski velosipedi i tricikli . koli~ki za hrana.01 31 Proizvodstvo na mebel 30. vidi 30.91 . vklu~uvaj}i i tricikli za dostavuvawe na stoki. . vklu~uvaj}i plasti~ni velosipedi i tricikli. vidi 30. koli~ki {to gi vle~at magariwa.proizvodstvo na invalidski koli~ki.99 .92 Proizvodstvo na velosipedi i invalidski koli~ki Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za velosipedi .proizvodstvo na velosipedi i drugi velosipedi bez motor.92 . so ili bez motor . vidi 32. ra~ni koli~ki. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . koli~ki za pazarewe itn.proizvodstvo na velosipedi. sanki.proizvodstvo na detski koli~ki Ovaa klasa ne opfa}a: .40 Proizvodstvo na drugi prevozni sredstva.proizvodstvo na velosipedi so pomo{en motor.proizvodstvo na vozila {to gi vle~at `ivotni: dvokolki ednosedi za kowski trki. kako {to se koli~ki za desert. vidi 31. tandem velosipedi. bez razlika dali imaat sopstven pogon ili ne.92 30.Ovaa klasa ne opfa}a: .rabotni koli~ki so ili bez oprema za krevawe i rakuvawe.proizvodstvo na igra~ki na trkala nameneti za vozewe.proizvodstvo na ra~no pridvi`eni sredstva: patni torbi.22 . od tip {to se koristi vo fabrikite (vo koi spa|aat ra~nite vagoneti i ra~nite koli~ki).restoranski koli~ki. vidi 28. vidi 30.proizvodstvo na invalidski koli~ki. Ovaa klasa ne opfa}a: .

mebel za izlozi.proizvodstvo na kancelariski mebel .proizvodstvo na mebel za crkvi. .proizvodstvo na stolovi i sedi{ta za teatri.proizvodstvo na stolovi i sedi{ta za kancelarii. stala`i itn. se upotrebeni vo proizvodstvoto na valani proizvodi koe e klasificirano vo oddelot 25 (Proizvodstvo na metalni proizvodi). hoteli. oblikuvawe i laminirawe. se~eweto i monta`ata vo proizvodstvoto na drveni gredi e klasificirano vo oddelot 16 (Prerabotka na drvo i drveni proizvodi). Nekoi procesi upotrebeni vo proizvodstvoto na mebel se sli~ni na procesite koi se upotrebuvaat vo ostanatite segmenti na proizvodstvoto. Me|utoa. Me|utoa. Procesot na oblikuvawe na plasti~niot mebel e sli~en so oblikuvaweto na ostanatite plasti~ni proizvodi. proizvodstvoto na plasti~en mebel ima tendencija da stane specijalizirana dejnost.Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na mebel i srodni proizvodi od koj bilo materijal osven od kamen. vklu~uva}i se~ewe.0 31. javni mesta . opfa}a: . isto taka. kina i sl. beton ili keramika) za koe bilo mesto i za razli~ni nameni. Dizajnot na proizvodot estetski i funkcionalno (i od gledna to~ka na estetski kvalitet i od gledna to~ka na funkcionalen kvalitet) e va`en aspekt na proizvodniot proces.proizvodstvo na laboratoriski klupi. u~ili{ta i restorani Ovaa klasa. pove}ekratniot proces go razlikuva proizvodstvoto na drven mebel od proizvodstvoto na drveni proizvodi. Procesite koi se upotrebuvaat vo proizvodstvoto na mebel se standardni metodi na formirawe i sostavuvawe na komponentite. beton i keramika. rabotilnici.01 Proizvodstvo na mebel Proizvodstvo na kancelariski mebel i mebel za prodavnici Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na mebel od koj bilo vid i materijal (osven od kamen. stol~iwa i drugi laboratoriski sedi{ta. restorani. katedri i masi) . . Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na specijalen mebel za prodavnici: tezgi. isto taka. Na primer. Proizvodstvoto na metalen mebel upotrebuva tehniki koi{to. kako i laboratoriski mebel (na pr. 31.

proizvodstvo na sedi{ta za avtomobili.proizvodstvo na kau~i.proizvodstvo na gumeni du{eci na naduvawe. polirawe i tapacirawe Ovaa klasa ne opfa}a: .mebel za vgraduvawe. kau~i kreveti i kau~i fotelji .03 Proizvodstvo na du{eci Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa. koli~ki za hrana Ovaa klasa ne opfa}a: .09 Proizvodstvo na drug mebel Ovaa klasa opfa}a: . vidi 28.proizvodstvo na masi i stolovi za gradini .proizvodstvo na nosa~i na du{eci Ovaa klasa ne opfa}a: .32 31.32 . vidi 32.restoranski koli~ki. .proizvodstvo na gumeni vodeni kreveti. montirawe na mebel za laboratorii.19 31.proizvodstvo na du{eci: ● du{eci so pru`ini ili ispolneti so nose~ki materijal ● nepresvle~eni du{eci od guma ili plasti~na masa .zavr{na obrabotka na mebelot kako {to e boewe.proizvodstvo na kujnski mebel 31.02 Proizvodstvo na kujnski mebel Ovaa klasa opfa}a: .30 .proizvodstvo na medicinski.19 . vidi 43. dnevni sobi. vidi 22. isto taka. kako {to se koli~ki za desert.50 . vidi 30.proizvodstvo na sedi{ta za `elezni~ki vozila. vidi 30. vidi 29. vidi 22.proizvodstvo na mebel za spalni sobi.23 .u~ili{ni tabli. zabarski i veterinaren mebel. opfa}a: .20 . postavuvawe pomo{ni pregradi.proizvodstvo na sedi{ta za vozduhoplovni letala.zavr{na obrabotka na mebelot kako {to e tapacirawe na masite i stolovite . ormar~iwa za televizori itn. hirur{ki..proizvodstvo na kabineti za ma{ini za {iewe. gradini itn.

92 .30 . vidi 30. 23.70 . bez ogled na toa dali se ili ne se od blagorodni metali 32. kako i ve{ta~kite skapoceni ili poluskapoceni kamewa .32 . vidi 23.proizvodstvo na obraboteni skapoceni i poluskapoceni kamewa.20 .12 Proizvodstvo na nakit i sli~ni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . beton i kamen. vleznite materijali.11 Proizvodstvo na pari (moneti) Ovaa klasa opfa}a: .42.40 . Bidej}i ovoj oddel e ostatok od klasifikacioniot proces.proizvodstvo na pernici.proizvodstvo na obraboteni biseri . jorgani i polnetici so perduvi. vidi 27.proizvodstvo na svetilki i svetlosna oprema.proizvodstvo na sedi{ta za `elezni~ki vozila. vklu~uvaj}i gi i onie {to se zakonsko sredstvo za pla}awe.presvlekuvawe i restavracija na mebel. 23. vidi 95.1 Proizvodstvo na nakit. vidi 13.69. bi`uterija i srodni proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na nakit i bi`uterija. 32.proizvodstvo na sedi{ta za vozila. vidi 29. ili kombinacija na skapoceni metali so skapoceni ili poluskapoceni kamewa ili drugi materijali . ukrasni perni~iwa. vidi 30.24 32 Ostanata proizvodstvena industrija Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na raznovidni proizvodi koi ne se opfateni so ostanatite delovi na klasifikacijata. proizvodnite procesi.obrabotka na dijamanti . kako i namenata na proizvodite mo`e mo{ne da se razlikuva i voobi~aenite kriteriumi za grupirawe na klasite ne mo`at da se primenat vo ovoj oddel..proizvodstvo na kovani pari.proizvodstvo na sedi{ta za vozduhoplovni letala. vklu~uvaj}i ja i obrabotkata na kamewata so industriski kvalitet.proizvodstvo na mebel od keramika.proizvodstvo na nakit od blagorodni metali ili osnovni metali oblo`eni so skapoceni metali ili so skapoceni ili poluskapoceni kamewa. 32.

proizvodstvo na bi`uterija.proizvodstvo na tehni~ki i laboratoriski predmeti od blagorodni metali (osven instrumenti i nivni delovi):sadovi za topewe metal.proizvodstvo na nakit koj sodr`i vistinski skapoceni kamewa.proizvodstvo na (neskapoceni) metalni rem~iwa za ~asovnici.13.13 Proizvodstvo na bi`uterija i sli~ni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .izrabotka na proizvodi od bazi~ni metali oblo`eni so skapoceni metali (osven imitacija na nakit). vidi 32.proizvodstvo na zlatarski predmeti od blagorodni metali ili bazi~ni metali oblo`eni so skapoceni metali: ● sadovi (plitki. predmeti za opremuvawe na toaleti. . dlaboki).proizvodstvo na nemetalni rem~iwa za ~asovnici (tekstilni.12 32. vidi 32.13 .25 32. {patuli. vidi 15. ko`ni..proizvodstvo na nakit od blagorodni metali ili oblo`eni so blagorodni metali. vidi 26. ogrlici i sli~ni primeri na nakit izraboteni od bazi~ni metali oblo`eni so blagorodni metali ● nakit koj sodr`i imitacija na kamewa kako {to e imitacija na skapoceni kamewa.12 . .).proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od blagorodni metali. vidi 32. opfa}a: . kancelarii i biroa. man`etni. plasti~ni itn. predmeti za religiozna upotreba itn.proizvodstvo na bi`uterija: ● prsteni. vidi 95. kaiv~iwa za ~asovnici i tabakeri Ovaa klasa. vidi 32. .proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od skapoceni metali. isto taka.gravirawe li~ni predmeti od skapoceni i neskapoceni metali Ovaa klasa ne opfa}a: .12 . brazletni.popravka na nakit.12 . anodi za galvanizirawe itn.2 Proizvodstvo na muzi~ki instrumenti . . vidi 32. imitacija na dijamanti i sl.proizvodstvo na kutii za ~asovnici. vidi oddel 25 .proizvodstvo na metalni rem~iwa za ~asovnici (so isklu~ok na onie od skapoceni metali) Ovaa klasa ne opfa}a: .52 .

zvu~nici.proizvodstvo na duva~ki instrumenti .19 . pana|urski oguli.proizvodstvo na predmeti i spravi za sportovi. trubi za povikuvawe i drugi usni nstrumenti za povikuvawe ili signalizacija Ovaa klasa ne opfa}a: .40 .proizvodstvo na klavijaturni instrumenti so `ici.{timawe na pijano. vidi 26. od kakov bilo materijal: .3 32.30 Proizvodstvo na sportska oprema Proizvodstvo na sportska oprema Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na sportska i atletska oprema (osven obleka i obuvki) Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na instrumenti so `ici .proizvodstvo na gramofoni.rekonstrukcija na orguli i drugi istoriski muzi~ki instrumenti. vklu~uvaj}i i usni harmoniki .izdavawe na snimeni zvu~ni i video lenti i diskovi. igri vo otvoren ili zatvoren prostor. opfa}a: .proizvodstvo na muzi~ki instrumenti ~ij zvuk se proizveduva po elektronski pat . kasetofoni i sli~ni aparati. karti~ki. vidi 59.40 .40 . vklu~uvaj}i i harmoniumi i sli~ni klavijaturni instrumenti so slobodni metalni piskovi . vidi 32.32.proizvodstvo na orguli. svirki za intonacija.proizvodstvo na delovi na muzi~ki instrumenti i dopolnnitelen pribor: ● metronomi. Ovaa klasa.20 Proizvodstvo na muzi~ki instrumenti Ovaa klasa opfa}a: . zvu~ni vilu{ki. vidi 18. slu{alki i sli~ni proizvodi.proizvodstvo na muzi~ki igra~ki. vidi 95.2 . . plo~i i valjaci za avtomatski mehani~ki instrumenti itn. zasiluva~i.proizvodstvo na udara~ki muzi~ki instrumenti .proizvodstvo na mikrofoni.proizvodstvo na muzi~ki kutii. isto taka. vidi 33.proizvodstvo na harmoniki i sli~ni instrumenti.reprodukcija na snimeni zvu~ni i video lenti i diskovi. orguli na parea itn.29 32. vidi 26. vklu~uvaj}i go i avtomatskiot klavir .proizvodstvo na svir~iwa.20 .

12 .92 .fitnes ili atletska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 13.proizvodstvo na u{ni i nosni tamponi (na pr. vidi 15. namaleni modeli za igra i detski vozila (osven metalni velosipedi i tricikli) Ovaa klasa opfa}a: .za{tita pri plivawe i vreva).proizvodstvo na kukli. vezovi i stapovi za skii ● ~evli za skijawe ● daski za edrewe i surfawe ● rekviziti za sportski ribolov.29 32. vidi 25.12 .13 .40 .proizvodstvo na modeli i maketi za zabava.proizvodstvo na metalni tegovi koi se koristat pri krevawe na tegovi.proizvodstvo na sportsko oru`je i municija.proizvodstvo na sportski obuvki. vidi 14.proizvodstvo na sedla i remeni. meki i topki na duvawe ● reketi. ● lakovi i samostreli ● oprema za gimnastika.40 . vidi 32.● tvrdi.proizvodstvo na igri za na tabla i sl.proizvodstvo na elektronski igri: {ahovski igri itn. rol{ui itn. vklu~uvaj}i i mre`i ● rekviziti za lov.12 .99 . obleka i pribor za kukli . igra~ki i igri (vklu~uvaj}i elektronski igri).proizvodstvo na ~amci. vidi 15.proizvodstvo na figuri~ki za igra . .proizvodstvo na karti za igrawe . ● lizgalki. elektri~ni vozovi.popravka na sportska oprema. .proizvodstvo na muzi~ki igra~ki .4 Proizvodstvo na igri i igra~ki 32.proizvodstvo na masi za biljard. vidi 32.20 . vidi oddel 29 i 30 .proizvodstvo na igra~ki-`ivotni .proizvodstvo na edra za ~amci. vidi 95. palki i stapovi za golf ● skii. alpinizam itn. vidi 25. ● sportski rakavici i sportski kapi napraveni od ko`a ● bazeni za plivawe i bazeni na naduvuvawe itn.proizvodstvo na sportski vozila.proizvodstvo na sportska obleka.proizvodstvo na kam{ik za javawe. osven tobogani i sli~no. vidi 30. vidi 15. kompleti za sostavuvawe itn.99 .igri .40 Proizvodstvo na igri i igra~ki Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na kukli.

kako {to se stomatolo{ki stolovi so vgradena hidraulika.99 . vidi 58. hirur{ki i medicinski instrumenti. stomatolo{ki i veterinaren mebel. Ovaa klasa opfa}a: .21. stomatolo{ki vosok i ostanati stomatolo{ki gipsani preparati . igri za na tabla i igri za vo soba .. igri Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 30. 62. Vo ovaa klasa e vklu~eno i proizvodstvoto na medicinski.proizvodstvo na velosipedi.5 Proizvodstvo na medicinski i stomatolo{ki instrumenti 32. vklu~uvaj}i plasti~ni velosipedi i tricikli .proizvodstvo na cement za koskena rekonstrukcija .50 Proizvodstvo na medicinski i stomatolo{ki instrumenti Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na laboratoriski aparati. specijalni masi za kazino igri itn. stomatolo{ka oprema i materijali.hirur{ki aparati i materijali. ortodontski pomagala.proizvodstvo na slo`uvalki i sl.mebel.proizvodstvo na igra~ki konzoli.proizvodstvo na igra~ki avtomati. vilici i ortodontska oprema. vidi 32. stomatolo{ki i sl.92 .proizvodstvo na medicinski.proizvodstvo na pe~ki za stomatolo{ki laboratorii . kade {to specifi~nite funkcii ja opredeluvaat namenata na proizvodot. vidi 26.01 32.proizvodstvo na laboratoriski ultrazvu~ni ma{ini za ~istewe .proizvodstvo na hirur{ki nametki.proizvodstvo na igra~ki so trkala {to mo`at da se vozat.40 . hirur{ki.pi{uvawe i izdavawe na softver za igra~ki konzoli.proizvodstvo na stomatolo{ki polnetici i cement (osven zabarski lepila). laboratoriski centrifugi .proizvodstvo na igra~ki i predmeti za razonoda.proizvodstvo na laboratoriski aparati za destilirawe. .proizvodstvo na laboratoriski sterilizatori .proizvodstvo na predmeti za pana|uri. biljardi. sterilen konec i tkaenina . kako {to se: ● operacioni masi ● masi za pregled ● bolni~ki kreveti so mehani~ki elementi (delovi) ● zabarski stolovi .

. mostovi itn. vidi 21.proizvodstvo na medicinski termometri .91 Proizvodstvo. ra~no upravuvani mehani~ki napravi za ~istewe na podovi.. atletski {lem) ● proizvodstvo na protivpo`arni za{titni odela ● proizvodstvo na metalni za{titni {lemovi i druga li~na metalna za{titna oprema . kontaktni le}i.proizvodstvo na za{titna oprema ● proizvodstvo na ognenootporna i za{titna obleka ● proizvodstvo na bezbednosni pojasi za profesionalna upotreba ● proizvodstvo na pluteni pojasi za spasuvawe ● proizvodstvo na za{titni {lemovi i druga li~na za{titna oprema od plastika (na pr.opti~arski dejnosti. vidi 26. o~ila.proizvodstvo na lepila za zabni protezi.proizvodstvo na aparati za destilirawe.42 . za{titni o~ila .20 .proizvodstvo na ortopedski i proteti~ki napravi . vklu~uvaj}i gi i onie {to se sostavni delovi na ma{ini..78 32. ~etki so resi i perduvi. le}i izraboteni po recept. itn.proizvodstvo na medicinski impregnirana vata. .proizvodstvo na stomatolo{ki instrumenti (vklu~uvaj}i ja i zabarskata stolica kako del od zabarskata oprema) . {pricevi. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . nespomnato na drugo mesto Proizvodstvo na metli i ~etki Ovaa klasa opfa}a: . katetri.proizvodstvo na plo~ki i {trafovi koi se vgraduvaat vo slu~aj na skr{enici na koski. vidi 47. o~ila za sonce. metli itn.92 .proizvodstvo na invalidski koli~ki. ~etki od sun|er i drugi ~etki.proizvodstvo na stakleni o~i .proizvodstvo na ~etki za obuvki i obleka 32. vidi 20.proizvodstvo na elektromedicinska i elektroterapevtska oprema. gazi itn.proizvodstvo na ve{ta~ki zabi.9 32. valjaci i vlo{ki za bojadisuvawe. izraboteni vo stomatolo{ki laboratorii .60 . . kanili. slikarski i molerski ~etki. vidi 30.proizvodstvo na oftalmolo{ki proizvodi. laboratoriski centrifugi Ovaa klasa ne opfa}a: . igli.proizvodstvo na metli i ~etki.99 Ostanato proizvodstvo.

proizvodstvo na zapalki za cigari .proizvodstvo na datumari.dejnosti pri preparirawe na `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: . ovo{je i granki so lisja.proizvodstvo na fitili za zapalki. laboratoriski nametki.12 .proizvodstvo na predmeti za li~na upotreba: luli za pu{ewe. proizvodstvo na lenti za ma{ini za pi{uvawe i perni~iwa za pe~ati . ra~ni aparati za pe~atewe i vtisnuvawe na etiketi. drikeri i patent zatvora~i .proizvodstvo na ~adori. kombinezoni. buketi.proizvodstvo na rabotna i servisna obleka (na pr.proizvodstvo na site vidovi penkala.proizvodstvo na kop~iwa. ve{ta~ki ve|i .proizvodstvo na mini za molivi .96 . uniformi). buketi. periki. sita i re{eta.29 33 Popravka i instalirawe na ma{ini i oprema .● proizvodstvo na za{titni tamponi za uvo i nos ● proizvodstvo na gas maski . termos-{i{iwa i drugi termos sadovi za upotreba vo doma}instvata. sprejovi. venci i sli~no . mrtove~ki sandaci itn. bastuni . molivi bez razlika dali se mehani~ki ili ne . ~adori za sonce. ve{ta~ki bradi. `igovi ili numeratori.proizvodstvo na globusi . vidi 17. kroja~ki kukli. ra~ni uredi za pe~atewe. ~e{li. ve{ta~ko cve}e. {noli.proizvodstvo na ko{nici za cve}e.proizvodstvo na raznovidni predmeti: razli~ni vidovi sve}i. vidi 14. vidi 13. predmeti za pravewe {egi ili zagatki. .proizvodstvo na hartieni igra~ki.

Vo ovoj oddel e vklu~eno i specijaliziranoto instalirawe na ma{ini.24). instaliraweto na eskalatori i sistemi (uredi) za klimatizacija (klima uredi).1 . Vo ovaa klasa e vklu~eno i obezbeduvaweto na osnovno odr`uvawe (t.e. Rekonstrukcijata ili remontiraweto na opremata se smeta za proizvodstvena dejnost koja e vklu~ena vo ostanatite granki od ovoj odel. Ovoj oddel gi opfa}a isklu~ivo specijaliziranite popravki i odr`uvaweto.22 . Vo ovoj oddel se vklu~uva i obezbeduvaweto na elementaren servis i odr`uvawe so cel da se spre~i o{tetuvaweto i nepotrebnite popravki. kako {to e elektri~nata instalacija.2 33.~istewe na industriski ma{ini. pogolemite popravki se vr{at od strana na proizvoditelot na opremata.1 Popravka na fabrikuvani metalni proizvodi. opremata i ostanatite proizvodi. Klasifikacijata na sé ona {to u~estvuva vo popravkata se vr{i spored principot na dodadena vrednost spored koj ovie dejnosti se izvr{uvaat od strana na proizvoditelot na opremata. instaliraweto na opremata koja pretstavuva integralen del od zgradi i sli~ni konstrukcii. ma{ini i oprema Ovaa grupa opfa}a specijalizirana popravka na proizvedenite stoki vo proizvodniot sektor so cel za restavracija na metalnite proizvodi. se klasificirani kako popravka i odr`uvawe na stoki za doma{ni potrebi (na pr.popravka na kancelariski mebel i mebel za doma{ni potrebi. vidi 81. e klasificirano kako grade`ni{tvo. ^estopati. Vo ovoj oddel ne spa|aat: . vidi 95.popravka i odr`uvawe na stoki za doma{ni potrebi. Ovaa grupa ne opfa}a: .Me|utoa. Istiot princip se koristi i vo kombiniranata trgovija i popravki. ma{inerijata. vidi 95.popravka i odr`uvawe na kompjuteri i komunikaciska oprema. Popravkata i odr`uvaweto na prozvodi koi se koristat kako kapitalni stoki no i kako stoki za {iroka potro{uva~ka.Ovoj oddel opfa}a specijalizirana popravka na stokite proizvedeni vo proizvodniot sektor so cel da se vratat vo funkcija. servis) na ovie proizvodi za da se osigura nivno efikasno rabotewe i za da se spre~i nivno o{tetuvawe i nepotrebna popravka. vidi 95. ma{inite.

popravka na sistemi za centralno greewe itn. vidi 95.popravka na uredi za mehani~ko zaklu~uvawe.22 .20 33..popravka i odr`uvawe na oru`je i artilerija (vklu~uvaj}i i popravka na sportsko i rekreativno oru`je) . vidi 33.popravka i odr`uvawe na delovi za brodski i industriski bojleri .popravka i odr`uvawe na cevki i cevovodi . Ovaa klasa opfa}a: .12 Popravka na ma{ini .popravka i odr`uvawe na generatori na parea i drugi vidovi isparuvawa . vidi 80.11 Popravka na fabrikuvani proizvodi od metal Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na fabrikuvani proizvodi od metal od oddelot 25. super-greja~i.ostrewe na se~iva i pili.popravka na cisterni.mobilni popravki so zavaruvawe . vidi 95.2 33.popravka i odr`uvawe na nuklearni reaktori. vidi gi soodvetnite klasi vo oddelite 25-30 .popravka i odr`uvawe na koli~ki za kupuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . sefovi itn. vidi 43.popravka i odr`uvawe na pomo{ni postrojki za parni generatori: ● kondenzatori.popravka na ~eli~ni transportni buriwa .restavracija i remontirawe na ma{ini i oprema.1 . rezervoari i kontejneri .popravka na plo~i vo razmenuva~ na toplina kaj bojlerite i radijatorite za centralno greewe .. kolektori i akumulatori na parea .22 . ekonomizeri.12 .popravka i odr`uvawe na stoki za doma{ni potrebi. vidi 81.~istewe na industriski ma{ini..popravka i odr`uvawe na kompjuteri i komunikaciska oprema. osven separatori na izotopi .

popravka i odr`uvawe na ma{ini koi se koristat vo industrijata za hrana. grade`ni{tvo.popravka i odr`uvawe na drugi ma{ini za specijalna namena od oddelot 28 .popravka na prenosni i pogonski elementi .popravka i odr`uvawe na zemjodelski ma{ini i ma{ini za primena vo {umarstvo (za odgleduvawe i koristewe na {umi) . elektronski i neelektronski .popravka na drugi mehanizirani ra~ni alati .popravka i odr`uvawe na ma{ini za proizvodstvo na tekstilna obleka i ma{ini za proizvodstvo na ko`a . vilu{ki za krevawe i druga oprema za rakuvawe.popravka i odr`uvawe na alatni ma{ini i oprema za se~ewe i obrabotka na metal . ma{inski alati.popravka i odr`uvawe na industriski pe~ki . kaj avtomobilite).popravka i odr`uvawe na ma{ini za rudarstvo.popravka i odr`uvawe na zemjodelski traktori .popravka i odr`uvawe na ma{ini za izrabotka na hartija . popravka na zemjodelski i drugi te{ki i industriski ma{ini i oprema (na pr. Ovaa klasa opfa}a: .. oprema za grade`ni{tvo i rudarstvo).popravka i odr`uvawe na avtomati . ostrewe ili montirawe na komercijalni i industriski se~ila i pili. nafteni i gasni platformi .popravka na daktilografski ma{ini .popravka i odr`uvawe na industriska razladna oprema i uredi (oprema) za klimatizacija .popravka i odr`uvawe na komercijalni ma{ini za op{ta namena . pijalaci i tutun .popravka i odr`uvawe na ma{ini za metalurgijata .popravka i odr`uvawe na ma{ini za plastika i guma .popravka na ventili . kompresori i sl. vklu~uvaj}i ma{ini i oprema od oddelot 28.popravka i odr`uvawe na pumpi. komercijalna razladna oprema.oprema .popravka i odr`uvawe na drugi alatni ma{ini ..Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na industriski ma{ini i oprema kako na pr.popravka i odr`uvawe na uredi za krevawe i manipulirawe .popravka i odr`uvawe na oprema za merewe .popravka na smeta~i.popravka i odr`uvawe na oprema so hidrauli~ni sistemi . obezbeduvawe na zavaruva~ki uslugi i servis (na primer.popravka i odr`uvawe na ma{ini za kopirawe .popravka i odr`uvawe na registar-kasi .popravka i odr`uvawe na nemotorni vozila .

popravka i odr`uvawe na ma{ini za kopirawe.5.instalirawe.7. Ovaa klasa opfa}a: .popravka na kompjuteri.instalirawe. kako {to se: ● dvogledi ● mikroskopi (osven elektronski i protonski) ● teleskopi ● prizmi i le}i (osven oftmalti~ki) ● fotografska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . elektromedicinska i elektroterapevtska oprema od klasata 26.5. ispituvawe. vidi 43. popravka i odr`uvawe na liftovi i podvi`ni skali.12 .22 . vidi 33. vidi 95.13 Popravka na elektronska i opti~ka oprema Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na proizvedenite stoki od grupite 26.Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka i odr`uvawe na oprema za merewe.11 33. dokolku se koristat glavno vo komercijalni celi. hemiski i elektri~ni svojstva ● geodetski instrumenti ● detektori za radijacija i instrumenti za sledewe na radijacijata .popravka i odr`uvawe na oprema za zra~ewe.6 i 26.popravka i odr`uvawe na opti~ki instrumenti i oprema od klasata 26. popravka i odr`uvawe na pe~ki i druga oprema za greewe. kontrola i navigacija od grupata 26. 26. vidi 95. osven onie koi se smetaat za proizvodi za doma{ni potrebi.60. kako {to e: ● instrumenti za vozduhoplovni motori ● oprema za ispituvawe na izduvnite gasovi kaj avtomobilite ● metereolo{ki instrumenti ● oprema za ispituvawe i testirawe na fizi~ki. vidi 43.11 .popravka i odr`uvawe na kompjuterska i periferna oprema.29 .70. kako {to e: ● oprema za magnetna rezonanca ● medicinska ultrazvu~na oprema ● pejsmejkeri ● pomo{ni aparati za slu{awe ● elektrokardiografi ● elektromedicinska endoskopska oprema ● aparati za zra~ewe .

vidi 95.12 . generatori i motor-generator kompleti . vidi 95.14 Popravka na elektri~na oprema Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na stoki od oddelot 27.. vidi 95.21 .21 .popravka na ra~ni i drugi razli~ni vidovi ~asovnici. transformatori za distribucija i specijalni transformatori .12 . fabri~kata restavracija i remontot na brodovi spa|a vo oddelot 30.popravka i odr`uvawe na transformatori za elektri~na energija. vidi 95.popravka i odr`uvawe na elektronika za {iroka potro{uva~ka.popravka i odr`uvawe na prekinuva~i na preklopni mehanizmi i kontrolni tabli .popravka i odr`uvawe na telekomunikaciska oprema.popravka i odr`uvawe na komercijalni TV i video kameri.12 . vidi 95.popravka i odr`uvawe na elektri~ni motori.popravka i odr`uvawe na relei i industriski kontrolni uredi . Ovaa klasa opfa}a: . vidi 95. Me|utoa.popravka i odr`uvawe na elektri~na svetlosna oprema . vidi 95.popravka na ra~ni i ostanati tipovi na ~asovnici.popravka i odr`uvawe na komunikaciska oprema.25 33.11 .15 Popravka i odr`uvawe na ~amci i brodovi Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na ~amci i brodovi.popravka i odr`uvawe na kompjuterska i periferna oprema. vidi 95.popravka i odr`uvawe na obi~ni baterii i akumulatorski baterii . vidi 95.popravka i odr`uvawe na kompjuterski proektori.5 (uredi za doma}instvoto) Ovaa klasa opfa}a: .25 33. osven na onie od grupata 27.popravka i odr`uvawe na delovi od elektri~nite instalacii koi prenesuvaat i delovi koi ne prenesuvaat struja Ovaa klasa ne opfa}a: .11 .popravka na video kameri za doma{na upotreba.

fabri~ko remontirawe i restavracija na vozduhoplovi. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 30.popravka i rutinsko odr`uvawe na brodovi .popravka i odr`uvawe na koli~ki za pazarewe.popravka na ~ezi i ko~ii {to gi vle~at `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: . demontirawe na brodovi.40 . osven motocikli i velosipedi.40 .popravka na motori za ~amci i brodovi. vidi 33. vidi 38. vidi 45.16 Popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni i vselenski letala Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni i vselenski letala. vidi 30. vidi 33..popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni motori Ovaa klasa ne opfa}a: .19 Popravka na ostanata oprema Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na oprema koja ne e opfatena so drugite grupi na ovoj oddel.popravka i odr`uvawe na lokomotivi i {inski vozila (osven fabri~ko remontirawe i prepravki) .11 .17 Popravka i odr`uvawe na drugi prevozni sredstva Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na drugi prevozni sredstva od oddelot 30.31 33.29 33.12 .12 .popravka i odr`uvawe na motori za `eleznicata. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 30.reciklirawe.popravka i odr`uvawe na motocikli. vidi 30. vidi 95.popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni sredstva (osven fabri~ki prepravki.30 33.popravka na velosipedi. remont ili restavracija) .1 . Ovaa klasa opfa}a: .20 .popravka i odr`uvawe na ~amci za rekreacija Ovaa klasa ne opfa}a: .fabri~ko prepravawe na brodovi. vidi 33.popravka i odr`uvawe na voeni borbeni vozila.fabri~ko remontirawe i restavrirawe na lokomotivi i {inski vozila.

elektri~ni `ici.09 D/G SNABDUVAWE SO ELEKTRI^NA ENERGIJA.29 33. PAREA I KLIMATIZACIJA .instalirawe na industriski ma{ini vo industriski postrojki . na pr: ● komunikaciska oprema ● mejnfrejm kompjuteri ● oprema za zra~ewe i elektromedicinska oprema itn.24 . . vidi 95.20 Instalirawe na industriski ma{ini i oprema Instalirawe na industriski ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a specijalizirano instalirawe na ma{ini.monterski dejnosti .instalirawe na personalni kompjuteri.instalirawe na oprema za kuglawe Ovaa klasa ne opfa}a: . restavracija na mebel..32 . brodski ja`iwa i edra.ma{inski sajli ..demontirawe na golemi ma{ini i oprema . platna i ceradi .popravka na ja`iwa.popravka na kancelariski mebel i mabel za doma{na upotreba. mebel itn.instalirawe na liftovi.instalirawe na ostanata industriska oprema.popravka na velosipedi.popravka na drveni paleti.. elementi za prodavnica.proizvodstvo na fliperi i drugi avtomati koi se startuvaat so pomo{ na `etoni . vidi 43.29 . GAS.29 .popravka na vre}i za ve{ta~ko |ubrivo i vre}i za skladirawe na hemiski soedinenija .2 33. . instaliraweto na oprema koja e sostaven del na zgradi i sli~ni strukturi.instalirawe na vrati. vidi 95. vidi 95. eskalatori. avtomatski vrati. sistemi za vsmukuvawe na prav itn. alarmni sistemi protiv kra`bi. kako {to e instaliraweto na eskalatori.rekonstrukcija na orguli i drugi istoriski muzi~ki instrumenti Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 62. skali.popravka i krpewe na ribarski mre`i .Me|utoa.sostavuvawe na industriska kontrolna oprema . sistemi za klimatizacija e klasificirano kako grade`ni{tvo Ovaa klasa opfa}a: .popravka i prepravka na obleka. vidi 43. brodski buriwa i sl.

Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na elektri~na energija preku sogoruvawe na otpad. snabduvaweto so voda i otstranuvaweto na otpadni vodi. vidi gi oddelite 36 i 37. gasni turbini kako i dizel gorivo i obnovliva energija. go opfa}a raboteweto na elektri~nite i gasni postrojki koi proizveduvaat.Ovoj sektor.13 Distribucija na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: 35 . kontroliraat i distribuiraat elektri~na energija ili gas. topla voda i sli~no preku postojanata infrastruktura (mre`a) na linii. go isklu~uva (voobi~aeno na golema odale~enost) transportot na gas preku cevovodi (cevovoden transport).rabota na kapacitetite koi proizveduvaat elektri~na energija vklu~uvaj}i termo. Ovoj sektor. distribucijata na elektri~na energija. vidi 38. postapuvaweto (pre~istuvaweto). isto taka.1 Proizvodstvo.21 35. Ovoj sektor go isklu~uva sobiraweto. gas. gas. topla voda i sli~no vo industriskite parkovi i stanbenite zgradi. 35. parea. glavni cevki i cevki. Vo ovoj sektor e vklu~eno i snabduvaweto so parea i klimatizacija.Ovoj sektor gi opfa}a dejnostite za obezbeduvawe na elektri~na energija. e vklu~ena. parea i klimatizacija 35.rabotewe na prenosnite sistemi koi ja prenesuvaat elektri~nata energija od proizvodnite kapaciteti do distributivniot sistem 35. parea. priroden gas.11 Proizvodstvo na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: . isto taka. prenos i distribucija na elektri~na energija Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo i prenos na elektri~na energija od proizvodnite kapaciteti do distributivnite centri i distribucija do krajnite korisnici. Snabduvawe so elektri~na energija.12 Prenos na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: . hidro. isto taka. Goleminata na mre`ata ne e odlu~uva~ka. nuklearna.

20 . 35.21 Proizvodstvo na gas Ovaa klasa opfa}a: .2 Proizvodstvo na gas.rabotewe na sistemite za prenos i razmena na elektri~na energija 35.dejnosti na brokerite ili agentite {to posreduvaat vo proda`bata na elektri~na energija preku distributivnite sistemi za elektri~na energija so koi rakovodat drugi . vidi 06. povrzuvaweto na proizvoditelite so distributerite na gas ili pome|u gradskite centri. Posebnite operacii na gasovodite {to se so golema odale~enost.10 . Vo ovaa grupa se vklu~eni i prodava~ite i brokerite koi{to posreduvaat vo proda`bata na prirodniot gas preku distributivnite sistemi so koi rakovodat drugi. ne e opfateno vo ovaa grupa i e klasificirano so ostanatite dejnosti na cevovoden transport.14 Trgovija na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: . vidi 20.e se sostoi od linii. vidi 19.proizvodstvo na gas so karbonizirawe na jaglen od nusproizvodite vo zemjodelstvoto ili od otpadoci . me{awe i preku drugi procesi od razli~ni vidovi gasovi. vidi 19.rabota na koksnite pe~ki.proizvodstvo na gasoviti goriva so odredena kalori~na vrednost po pat na ~istewe.20 . vklu~uvaj}i i priroden gas Ovaa klasa ne opfa}a: . stolbovi. broila i `ici) koi ja prenesuvaat elektri~nata energija dobiena od proizvodnite kapaciteti ili prenosniot sistem do krajniot korisnik 35.proizvodstvo na nafteni derivati.proda`ba na elektri~na energija na korisnicite .proizvodstvo na surov priroden gas.proizvodstvo na industriski gas. distribucija na gasoviti goriva preku distributivnite sistemi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na gas i distribucija na priroden ili sinteti~ki gas do korisnicite preku distributivnite sistemi.11 35.rabotewe na distributivnite sistemi (t.22 Distribucija na gasoviti goriva preku distributivnite sistemi Ovaa klasa opfa}a: ..

E/D . vidi 49. postapuvaweто i otstranuvaweто) so razli~ni formi na otpad. za potrebite na ladewe na hranata i ostanati potrebi (pr.. vidi 47.proda`ba na gasoviti goriva. OTSTRANUVAWE NA OTPADNI VODI. Proizvedenata koli~ina od procesot na postapuvawe so otpadot ili otpadocite mo`e da bide otstraneta ili da stane vlez vo drugi proizvodstveni procesi.99 35. kako cvrst ili necvrst industriski otpad ili otpad od doma}instvata.distribucija i snabduvawe na gasoviti goriva od site vidovi preku distributivnite sistemi Ovaa klasa ne opfa}a: .23 Trgovija na gas preku distributivnite sistemi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo. pogonski i drugi celi .direktna proda`ba na gorivo. zatoa {to tie ~esto se sproveduvaat zaedno so ili od edinicite koi. Vo ovoj sektor se grupirani i dejnostite na snabduvawe so voda. sobirawe i distribucija na parea i topla voda za zatopluvawe. ladewe) SNABDUVAWE SO VODA.30 Snabduvawe so parea i klimatizacija Snabduvawe so parea i klimatizacija Ovaa klasa opfa}a: .78 ..proizvodstvo na mraz. isto taka. vidi 47.proizvodstvo i distribucija na laden vozduh . vidi 46.trgovija na malo so gas vo boci.(na golema odale~enost) transport na gasovi niz cevovodite. se vklu~eni vo postapuvaweto so otpadocite.71 .kapaciteti za skladirawe. kako i kontaminirani delovi. UPRAVUVAWE SO OTPAD I DEJNOSTI ZA SANACIJA NA OKOLINATA Ovoj sektor opfa}a dejnosti koi se odnesuvaat na upravuvaweto (vklu~uvajќи го и sobiraweто.proizvodstvo i distribucija na ladna voda za razladni celi .50 35.proda`ba na gas na korisnicite preku distributivnite sistemi . transport i razmena na gasoviti goriva Ovaa klasa ne opfa}a: .3 35.dejnosti na brokerite ili agentite {to posreduvaat vo proda`bata na gas preku distributivnite sistemi za gas so koi rakovodat drugi .

prе~istuvawe na voda za industriski i drugi celi . obrabotka i snabduvawe so voda Sobirawe. ezera. me|utoa ne e vklu~eno obezbeduvaweto na uslugi za navodnuvawe po pat na rasprskuvawe na vodata i sli~ni pomo{ni uslugi vo zemjodelstvoto.postapuvawe so otpadnite vodi zaradi spre~uvawe na zagaduvaweto. . Vklu~eno e sobiraweto na voda od razli~ni izvori.sobirawe na voda od reki. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 49.sobirawe na do`dovnica .otsoluvawe na morska voda i podzemna voda za proizvodstvo na voda kako glaven produkt na interes . 37. vidi 37. kako i distribucijata so razli~ni sredstva.00 Sobirawe.0 37.operacii na kanalite za navodnuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .61 .me|umesen prenos na voda preku cevovodi. obrabotka i snabduvawe so voda Ovoj oddel opfa}a sobirawe.0 36.00 . obrabotka i distribucija na voda za doma{ni i industriski potrebi. obrabotka i snabduvawe so voda Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite za sobirawe. 36.prе~istuvawe na voda za potrebite na snabduvawe so voda . vidi 01. izvori itn.50 37 Otstranuvawe na otpadni vodi Ovoj oddel gi opfa}a operaciite na sistemite za kanalizacija ili instalaciite za postapuvawe so otpadnite vodi so pomo{ na koi se sobiraat. Vo klasata se vklu~eni operaciite na kanalite za navodnuvawe. Vo ovoj oddel e vklu~eno sobiraweto na voda od razli~ni izvori. obrabotuvaat i se ispu{taat otpadnite vodi.36 Sobirawe. obrabotka i distribucija na voda za doma{ni i industriski potrebi.distribucija na voda so posredstvo na cevki.operacii na opremata za navodnuvawe za potrebite na zemjodelstvoto. so kamioni ili drugi sredstva . kako i distribucijata so razli~ni sredstva.00 Otstranuvawe na otpadni vodi Otstranuvawe na otpadni vodi Ovaa klasa opfa}a: .

vklu~uvaj}i go deblokiraweto na odvodite Ovaa klasa ne opfa}a: . obrabotka i otstranuvawe na otpadot. 38. tankovi ili drugi prevozni sredstva. .operacii na sistemite za kanalizacija i instalaciite za obrabotka na otpadnite vodi .dekontaminacija na povr{inskite i podzemnite vodi na zagadenite mesta. Ovoj oddel. vidi 43.obrabotka na otpadni vodi (vklu~uvaj}i doma{ni i industriski otpadni vodi.. taka i na do`dovnicata po pat na kanalizaciona mre`a.~istewe i deblokirawe na kanalizacionite odvodni cevki vo zgradite. otpadot od doma}instvata.22 38 Dejnosti za sobirawe.) po pat na fizi~ki. iskoristenoto maslo od brodovite i od gara`ite..odr`uvawe i ~istewe na kanalizacijata i odvodnite kanali za istekuvawe na do`dovnicata.praznewe i ~istewe na septi~ki jami i tankovi. kako i nivna prerabotka i odvod . na pr. kako i grade`niot otpad i otpadot od ru{ewe. obnovuvawe na materijali Ovoj oddel opfa}a sobirawe. obrabotka i otstranuvawe na otpad. od iskoristenite baterii. hemiski i biolo{ki procesi kako {to se razreduvawe.11 Sobirawe na bezopasen otpad Ovaa klasa opfa}a: . odvodi i jami od kal. kanti za |ubre na trkala. iskoristenite masla i masti od gotvewe. onie uredi so koi se sortiraat materijalite koi mo`at da se obnovat od otpadnite tekovi). sedimentacija itn.1 Sobirawe na otpad Ovaa grupa opfa}a sobirawe na otpadot od doma}instvata i delovnite subjekti so sredstva kako {to se kanti za smet. odr`uvawe na hemiski uredi . voda od bazenite itn.00 .. vidi 39.sobirawe i transport kako na otpadnite vodi od doma}instvata i industrijata od eden ili pove}e korisnici.Toa vklu~uva sobirawe na bezopasen i opasen otpad. kolektori. 38. kontejneri itn. filtrirawe. opfa}a lokalen prevoz na otpadnite materijali i obnovuvawe na materijalite so pomo{ na uredite (na pr. isto taka. cedewe.

eksploziven. podzemnite vodi. Mo`e da vklu~uva razli~ni vidovi smet koj mo`e da se obnovuva: . smet) vo ramkite na lokalno podra~je.sobirawe na grade`en otpad i otpad od ru{ewe .dejnosti na objektite za reciklirawe vo koi se doveduva materijalot za obnovuvawe kako {to se hartija... koroziven. vidi 38. vidi 38. i se rasporeduva vo prepoznatlivi kategorii. iritira~ki. . na pr.dejnosti na objektite za reciklirawe и za sobirawe na opasniot otpad Ovaa klasa ne opfa}a: .. kanti za smet na trkala.12 .12 Sobirawe na opasen otpad Ovaa klasa opfa}a sobirawe na cvrst i drug opasen otpad.sobirawe na opasen otpad.21 . kako {to e sobirawe na otpadot od doma}instvata i delovnite subjekti so sredstva kako {to se kanti za smet. reaktiven..sobirawe na predmeti za recikla`a .sobirawe na cvrst bezopasen otpad (na pr. kako {to se: ● iskoristeni masla od brodovi i gara`i ● bioopasen otpad ● nuklearen otpad ● iskoristeni baterii itn. Ovaa klasa opfa}a: . isto taka.2 Obrabotka i otstranuvawe na otpad . pakuvawe i etiketirawe na otpadot za potrebite na prevozot.sobirawe na otpad od tekstilnite fabriki .32 38.00 38. {teten. Podrazbira utvrduvawe. kancerogen. infektiven otpad ili ostanati supstancii i preparati {tetni za ~ovekovoto zdravje i `ivotnata sredina.popravka i ~istewe na kontaminiranite zgradi. plastika itn.sobirawe na opasen otpad. obrabotka.dejnosti na deponiite za raspolagawe so bezopasен otpad. opfa}a: . otroven. vidi 39.sobirawe i otstranuvawe na ostatoci kako {to se granki i ~akal . miniranite podra~ja. vidi 38. otstranuvawe na azbest. zapaliv.dejnosti na objektite za odvod na otpadot koi se zanimavaat so bezopasен otpad Ovaa klasa ne opfa}a: . kontejneri itn. na pr.sobirawe na otpad od kanti za smet na javni mesta Ovaa klasa.

. upotrebeni konzervi od pijalаci i metali koi se sortiraat spored prepoznatlivite kategorii. {to za rezultat ima ili nema proizvodstvo na elektri~na energija ili parea.21 Obrabotka i otstranuvawe na bezopasen otpad Ovaa klasa opfa}a otstranuvawe i obrabotka na otpadot pred otstranuvawe na cvrstiot i drugiot bezopasen otpad: . biogas. obrabotka na organskiot otpad zaradi negovo otstranuvawe. . palewe ili so drugi metodi. alternativni goriva. otstranuvawe na otpadot preku palewe ili sogoruvawe.. vidi 38.00 . kako na pr. vidi 39.3 38.32 .palewe i sogoruvawe na opasen otpad. Isto taka. ~istewe na zemji{teto i vodenite povr{ini.Ovaa grupa opfa}a oтstranuvawe i obrabotka na otpadot od razli~ni oblici na otpad pred otstranuvawe na otpadot so razli~ni sredstva.22 .obrabotka i otstranuvawe na otpadnite vodi.22 Obrabotka i otstranuvawe na opasen otpad .dejnosti na objektite za reciklirawe vo koi se doveduva materijal za obnovuvawe kako {to e hartija. obrabotka i otstranuvawe na toksi~nite (otrovni) `ivi ili mrtvi `ivotni i drug kontaminiran otpad.obnovuvawe na materijalite. plastika. namaluvawe na toksi~nite (otrovnite) materijali. Ovaa grupa ne opfa}a: . pepel ili nekoj drug oblik na nusproizvodi za natamo{na upotreba i dr.00 38. isfrlawe na otpadoci vo zemja ili vo voda. vidi 38.otstranuvawe na bezopasen otpad preku sogoruvawe. zakopuvawe ili zaoruvawe na otpadoci.dekontaminirawe. vidi 37. obrabotka i otstranuvawe na preodniot radioaktiven otpad od bolnicite. otstranuvawe na dotraeni proizvodi kako {to se fri`ideri zaradi eliminirawe na vlijanieto na {tetniot otpad. itn.dejnosti na deponiiite za bezopasen otpad . vklu~eno e obnovuvaweto na energijata koja nastanuva при procesot na palewe na otpadot.obrabotka na organski otpad za otstranuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 38.

namaluvawe na toksi~nite (otrovnite) materijali.palewe na opasniot otpad .22 .dejnosti na uredite za obrabotka na opasniot otpad . kompjuteri. kancerogeniot.13 .obrabotka. zapaliviot. vidi 38.. iritira~kiot.demontirawe na avtomobili. podgotovka i druga obrabotka na nuklearniot otpad za skladirawe Ovaa klasa ne opfa}a: . prevoz od bolnicite ● enkapsulacija. 38.palewe (gorewe) na bezopasen otpad. kompjuteri.32 Obnovuvawe na posebno izdvoeni materijali . na pr. televizori i druga oprema zaradi dobivawe upotreblivi delovi pogodni za povtorna proda`ba.e onoj {to se raspa|a so tekot na vremeto. Ovaa klasa opfa}a: . infektivniot otpad ili ostanatite supstancii i preparati {tetni za ~ovekovoto zdravje i `ivotnata sredina. t.Ovaa klasa opfa}a obrabotka i otstranuvawe na cvrst i drug opasen otpad pred otstranuvaweto. Ovaa klasa ne opfa}a: .dekontaminirawe. otrovniot. otstranuvawe i skladirawe na radioaktivniot nuklearen otpad vklu~uvaj}i: ● obrabotka i otstranuvawe na prenosniot radioaktiven otpad. ~istewe na zemji{teto i vodata. oksidira~kiot. vidi sektor G/E. televizori i druga oprema) zaradi obnovuvawe na materijalite. vidi 38. vidi 20.otstranuvawe na upotrebenite proizvodi kako {to se fri`ideri za da se otstrani {tetniot otpad. brodovi.00 38. brodovi.31 Obnovuvawe na materijali Demontirawe na kr{ Ovaa klasa opfa}a demontirawe na kr{ od кој bilo vid (avtomobili.21 .otstranuvawe na dotraeni proivodi kako {to se fri`ideri za da se eliminira vlijanieto na {tetniot otpad .povtorna obrabotka na nuklearno gorivo. vidi 39. na eksplozivniot.3 38.obrabotka i otstranuvawe na toksi~nite (otrovnite) `ivi i/ili mrtvi `ivotni i drug kontaminiran otpad .

drugi metodi na mehani~ka obrabotka.drobewe. fiksir rastvor ili fotografski filmovi i hartija . obi~no vklu~uvaj}i mehani~ki i/ili hemiski transformacionen proces. topewe.obnovuvawe na metali od fotografski otpad.Ovaa klasa opfa}a obrabotka na metalniot i nemetalniot otpad i ostatocite.prerabotka na ostanata otpadna hrana. plastika. sortirani spored prepoznatlivite kategorii. isto taka. kako na pr. ~istewe i izdvojuvawe na staklo .10 .drobewe. ostatoci od ru{ewe za dobivawe na sekundarni surovini . stari vozila itn.vidi korespodentni klasi vo sektorot C/V (Prerabotuva~ka industrija) . . ~istewe i izdvojuvawe na drugi otpadoci.. paleti i sl.sortirawe i drobewe na plastika za proizvodstvo na sekundarni surovini za cevki. za da se namali obemot . presuvawe. velosipedi itn.mehani~ko reducirawe na golemi `elezni par~iwa kako {to se `elezni~ki vagoni .mehani~ko drobewe na metalniot otpad kako {to se vozila. . .prerabotka na upotrebeni masla i masti za gotvewe vo sekundarni surovini .pretopuvawe na `elezen otpad.. pijalаci i tutun kako i rezidualni supstancii vo sekundarni surovini Ovaa klasa ne opfa}a: пroizvodstvo na novi gotovi proizvodi od sekundarni surovini (bez ogled na toa dali se od sopstveno prizvodstvo ili ne).. pravewe (dobivawe) na pulpa (ka{a za hartija) od stara hartija. na pr. melewe) na otpad od plastika i guma vo granuli . vidi 24. e vklu~eno i obnovuvaweto na materijalite od otpadnite tekovi vo forma (1) na izdvojuvawe i sortirawe na materijalite za obnovuvawe od neopasnite otpadni tekovi (na pr.. ma{ini za perewe. na pr.predewe na vlakna od zalihi.rasitnuvawe so se~ewe na metalniot otpad.obrabotka (~istewe.13 . protektirawe na gumi ili proizvodstvo na metal od metalni otpadoci. Vo ovaa klasa. kako i predmetite vo sekundarni surovini. upotrebeni konzervi od pijalаci i metali. Primeri za mehani~ki i hemiski transformacioni procesi koi se opfateni vo ovaa klasa se slednite: . |ubreto) ili (2) izdvojuvawe i sortirawe na me{aniot materijal za obnovuvawe kako {to se hartija. se~ewe.povtorna obrabotka na nuklearno gorivo. saksii za cve}e. vidi 20. na primer.popravka na gumi od upotrebeni nadvore{ni gumi za proizvodstvo na sekundarni surovini .

vidi 38. na pr.2 .dekontaminacija na po~vata i podzemnite vodi na mestata na zagaduvawe. vidi 36. povr{inski ili podzemni vodi. vidi 01. vidi 46.61 . na povr{inskite vodi.trgovija no golemo so materijali pogodni za obnovuvawe. preku sobirawe na zagaduva~ite ili so primena na hemikalii .0 Dejnosti za sanacija i ostanati uslugi na upravuvawe so otpad 39..obnovuvawe na materijalite za vreme na gorewe na otpadot ili vo tekot na procesot na palewe. vidi 38.kontrola na {tetnici vo zemjodelstvoto.namaluvawe na azbestot.dekontaminacija i ~istewe na povr{inskite vodi posle slu~ajno zagaduvawe.22 . olovni boi i drugi toksi~ni materijali .vklu~uvaj}i gi i nuklearnite fabriki i mesta .obrabotka i otstranuvawe na bezopasen otpad.obrabotka na organski otpad za otstranuvawe.. vidi 38. kontaminiran otpad.ostanati specijalizirani dejnosti povrzani so kontrola na zagaduvaweto Ovaa klasa ne opfa}a: .21 . vidi 38. vklu~uvaj}i go krajbre`jeto . vklu~uvaj}i proizvodstvo na kompost.~istewe na nafteni fleki i drugi zagaduvawa na zemjata.21 . po~va.21 .postapuvawe i otstranuvawe na preodniot radioaktiven otpad od bolnicite itn..postapuvawe i otstranuvawe na toksi~en. vidi 38. vo okeanite i moriwata.obnovuvawe na energijata dobiena pri proces na palewe na bezopasniot otpad.obrabotka i otstranuvawe na bezopasen otpad.00 Dejnosti za sanacija i ostanati uslugi za upravuvawe so otpad Ovaa klasa opfa}a: .21 .dekontaminacija na industriski fabriki i mesta. 39.22 . ~istewe na kontaminirani zgradi i lokacii. hemiski ili biolo{ki metodi . bilo na samoto mesto ili nadvor od nego so upotreba na.00 . vidi 38.. vidi 38.pre~istuvawe na vodata za potrebite na snabduvawe so voda. na primer. mehani~ki.77 39 Dejnosti za sanacija i ostanati uslugi na upravuvawe so otpad Ovoj oddel vklu~uva obezbeduvawe na uslugi za sanacija. na pr.

obrabotka i otstranuvawe na opasen otpad. sistemi za navodnuvawe.. ili objekti od niskogradba kako {to se avtopati. Vo ovoj sektor se klasificirani edinicite koi ja snosat celokupnata odgovornost za grade`niot proekt. Op{tite grade`ni raboti opfa}aat celosna izgradba na stanovi. Vo ovoj sektor. mostovi.nadvore{no ~istewe i miewe na ulici. vidi 81. tehni~ki i fizi~ki sredstva za da se realiziraat grade`nite proekti za podocne`na proda`ba. kako i objekti od privremen karakter. vidi 38. 41 Izgradba na zgradi . podigawe na objekti ili gradbi od prefabrikuvani elementi na gradili{te (monta`ni objekti).. e vklu~ena i popravkata na objektite od visokogradbata i niskogradbata.e. Ovaa rabota mo`e da bide izvr{ena na svoja smetka ili vrz osnova na dogovor. industriski objekti. Dokolku ovie dejnosti ne se izvr{uvaat so cel za proda`ba na grade`niot objekt.22 . opfa}a razvoj na grade`nite proekti za objektite od visokogradba i niskogradba so pomo{ na finansiski. popravki. odvodni sistemi. Ovoj sektor. cevovodi i elektri~ni vodovi. pristani{ta i drugi hidroobjekti. celosna izvedba na objekti od niskogradba (oddel 42). Ovoj sektor opfa}a celosna izgradba na objekti od visokogradba (oddel 41). farmi itn. t. vo dejnosti vo vrska so nedvi`en imot. proizvodstveni dejnosti vo fabrikite). Delovi od rabotata ili ponekoga{ celokupnata rabota mo`e da bide izveduvana od podizveduva~i. isto taka. aerodromski pisti. toga{ edinicata nema da bide vklu~ena vo ovoj sektor tuku }e bide vklu~ena spored nejzinite dejnosti. prodavnici i drugi javni i komunalni objekti. Toa opfa}a novogradbi. administrativni zgradi. dogradbi i nadgradbi. isto taka.29 F/\ GRADE@NI[TVO Ovoj sektor gi vklu~uva op{tite grade`ni raboti i specijaliziranite grade`ni dejnosti za objektite od visokogradba i niskogradba. `eleznici. Iznajmuvaweto na grade`na oprema so operator e klasificirano spored specijaliziranite grade`ni dejnosti izvr{eni so ovaa oprema. kako i specijalizirani grade`ni dejnosti dokolku se izveduvaat kako del od grade`niot proces (oddel 43). izdavawe na delovi od ovie zgradi. sportski tereni itn.. ulici. proizvodstvo itn. tuneli. tuku za nivno koristewe (na pr.

prodavnici. tehni~ki i fizi~ki sredstva za da se realiziraat grade`nite proekti za podocne`na proda`ba na objektot.20 . na pr.1 41.1 .izgradba na site vidovi nestanbeni zgradi: ● zgradi za industrisko proizvodstvo. vidi 41. restorani ● aerodromski zgradi ● sportski objekti od zatvoren tip . farmi. ● bolnici. izgradba na zgradi od site vidovi (visokogradba). Pritoa e mo`no sklu~uvawe dogovor za izgradba na delovi ili celosna izgradba na objektite. Ovaa klasa ne opfa}a: . itn.20 Izgradba na stanbeni i nestanbeni zgradi Ovaa klasa opfa}a: . popravki.izgradba na site vidovi stanbeni zgradi: ● individualni ku}i ● kolektivni zgradi (zgradi so pove}e stanovi). pogoni itn.Ovoj oddel opfa}a. 41. toga{ dejnosta e klasificirana vo oddelot 43. Vo ovoj oddel e vklu~ena izgradbata na stanovi.proektantski uslugi vo vrska so grade`nite proekti.razvoj na grade`ni proekti za stanbeni i nestanbeni zgradi zaedno so soedinuvawe na finansiski. trgovski centri. fabriki.10 Razvoj na grade`ni proekti Razvoj na grade`ni proekti Ovaa klasa opfa}a: . Dokolku se izvr{uva isklu~ivo samo specijaliziran del od grade`niot proces.. prodavnici i drugi zgradi za javna i op{ta upotreba. vidi 71. 41.Toa vklu~uva novogradbi. rabotilnici. generalno. u~ili{ta. dogradbi i nadgradbi.izgradba na zgradi.1 41. vklu~uvaj}i gi i visokite zgradi . podigawe na zgradi ili strukturi od prefabrikuvani elementi na gradili{teto. na sopstvena smetka ili vrz baza na dogovor. kako i izgradba na objekti od privremen karakter.2 Izgradba na stanbeni i nestanbeni zgradi Ovaa grupa opfa}a kompletna izgradba na stanbeni i nestanbeni zgradi za proda`ba. administrativni zgradi ● hoteli. vidi 71.arhitektonski i in`enerski dejnosti. administrativni zgradi.

izgradba na kolovozna konstrukcija na ulici. ponekoga{ и celokupnata rabota. dogradbi i nadgradbi.arhitektonski i in`enerski dejnosti. osven zgradi. Delovi od rabotata ili. mo`ат da bidат izveduvanи od podizveduva~i. pati{ta.izgradba na industriski objekti. Ovaa rabota mo`e da bide izvr{ena na svoja smetka ili vrz osnova na dogovor. isto taka. kako i izgradba na objekti od privremen karakter.1 42 Niskogradba Ovoj oddel opfa}a gradewe na objekti od niskogradba. nadvoznici. vidi 71. vklu~uvaj}i i podzemni parking prostori ● magacini ● religiozni objekti . ulici. odvodni sistemi. opfa}a: . aerodromski pisti. . pristani{ta i drugi hidroobjekti. mostovi. podigawe na strukturi od prefabrikuvani elementi na gradili{te. vidi 42. `elezni~ki prugi.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost.izgradba na avtopati. sistemi za navodnuvawe. Vo ovoj oddel e vklu~eno gradeweто na objekti od niskogradba kako {to se avtopati{ta. pati{ta i drugi velosipedski i pe{a~ki pateki .● katni gara`i. itn.Toa vklu~uva novogradbi. mostovi i tuneli: ● izrabotka na trotoari na pati{tata ● obele`uvawe na pati{tata i drugi oznaki ● postavuvawe na za{titni ogradi. vidi 71.99 . ulici. industriski postrojki. cevovodi i elektri~ni linii. otvoreni sportski tereni.rekonstrukcija ili adaptacija na postoeчки stanbeni objekti Ovaa klasa ne opfa}a: .11 Izgradba na pati{ta i `eleznici Izgradba na pati{ta i avtopati Ovaa klasa opfa}a: .1 . popravki.1 42. tuneli. 42.montirawe i podigawe na konstrukcii od prefabrikuvani elementi na gradili{te (monta`ni objekti) Ovaa klasa. soobra}ajni znaci i sl.izgradba na aerodromski pisti Ovaa klasa ne opfa}a: .

arhitektonski i in`enerski dejnosti.21 . vklu~uvaj}i i popravka ● kolektori za otpadni vodi ● pumpni stanici Ovaa klasa.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost. opfa}a: . vidi 43.izgradba na: ● kanalizacioni sistemi.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost.postavuvawe na uli~no osvetluvawe i elektri~ni signali.1 42.1 .arhitektonski i in`enerski dejnosti.21 .1 42.1 .dup~ewe na bunari za voda Ovaa klasa ne opfa}a: .13 Izgradba na mostovi i tuneli Ovaa klasa opfa}a: .izgradba na objekti od niskogradba: ● vodovi na golemi dale~ini i razvodna gradska mre`a ● glavna vodovodna cevka i razvodna mre`a ● sistemi za navodnuvawe (kanali) ● rezervoari .arhitektonski i in`enerski dejnosti. vidi 71..12 Izgradba na `eleznici i podzemni `eleznici Ovaa klasa opfa}a: . vidi 43.2 42.21 . isto taka. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 71.postavuvawe na osvetluvawe i elektri~ni signali. vklu~uvaj}i i nadvoznici i vijadukti . vidi 43.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost. vidi 71. vidi 71.izgradba na mostovi. vidi 71. vidi 71.postavuvawe na osvetluvawe i elektri~ni signali.izgradba na tuneli Ovaa klasa ne opfa}a: .21 Izgradba na komunalni objekti Izgradba na komunalni objekti za te~nosti Ovaa klasa opfa}a izgradba na distribucioni cevovodi za transport na te~nosti i pridru`ni objekti i strukturi koi{to se sostaven del на ovie sistemi.1 42.izgradba na `eleznici i podzemni `eleznici Ovaa klasa ne opfa}a: .1 .

isto taka. opfa}a: .12 42.. vidi 71. osven zgradi. pristani{ta i regulacija na reki.izgradba na: ● vodeni tekovi.podelba na zemji{teto so podobruvawe na okolinata (na pr.12 42.grade`ni dejnosti za objekti.22 Izgradba na elektri~ni vodovi i telekomunikaciski linii Ovaa klasa opfa}a izgradba na distribucioni elektri~ni vodovi i telekomunikaciski linii i pridru`ni objekti i strukturi koi{to se sostaven del od ovie sistemi.podvodni iskopi Ovaa klasa ne opfa}a: ..proektno menaxirawe na grade`nite dejnosti vo niskogradba.proektno menaxirawe na grade`nite dejnosti vo niskogradba. dogradba na pati{ta. infrastruktura itn. Ovaa klasa opfa}a: .proektno menaxirawe na grade`ni dejnosti vo niskogradba. vidi 71. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . vidi 71.99 Izgradba na drugi objekti od niskogradba.91 Izgradba na drugi objekti od niskogradba Izgradba na hidrograde`ni objekti Ovaa klasa opfa}a: . osven izgradba na zgradi.12 42. kako {to se: ● sportski objekti na otvoreno Ovaa klasa. pristani{ta za mali brot~iwa (marini) itn. kako {to se: ● rafinerii ● hemiski fabriki .izgradba na objekti od niskogradba za: ● dalekuvodi i gradski mre`i za snabduvawe so struja i telekomunikaciski linii ● energetski centrali Ovaa klasa ne opfa}a: .) .9 42.izgradba na industriski objekti. ● brani i nasipi .

Specijaliziranite grade`ni raboti. se izveduvaat vrz osnova na podizveduva~i. instalirawe na sistemi za osvetluvawe i signalno sigurnosni sistemi na pati{tata.anteni. koi baraat specijalizirani iskustva ili oprema.12 43 Specijalizirani grade`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a specijalizirani grade`ni dejnosti. podigawe na skeliwa.e. Isto taka se vklu~eni izolacionite raboti od voda. kako {to se grade`no-zanaet~iski zavr{ni i instalaterski raboti. . pristani{tata itn.10 . Ovoj oddel. oprema i sprovodnici za ladewe. liftovi itn. Vklu~eni se dejnosti kako {to se postavuvawe na vodovodni i kanalizacioni instalacii. kako {to se postavuvawe makari. izrabotka na nose~ka konstrukcija. Podigaweto na ~eli~ni konstrukcii e vklu~eno pod uslov delovite да ne se proizvedeni od samite edinici {to gi montiraat. `eleznici. betonski raboti.instalirawe na industriski ma{ini i oprema. yidawe so cigli. glavno. t.Ovaa klasa ne opfa}a: .podelba na zemji{te bez podobruvawe na okolinata. isto taka. alarmni sistemi i drugi elektri~ni raboti. limarski raboti. postavuvawe na kamen. toplina i zvuk. sprinkleri).proektno menaxirawe na grade`nite dejnosti vo niskogradba. zaedni~ki za razli~ni objekti. no koga se raboti na popravka na objekti. vidi 68. izgradba na delovi od objekti za visokogradba i niskogradba ili prethodni podgotovki. iako delovi od rabotata mo`e da bidat izvedeni vo rabotilnica.n. Isto taka se vklu~eni rabotite na popravka od ist vid kako gore navedenite dejnosti. vidi 33. Ovie dejnosti voobi~aeno se izveduvaat na gradili{teto.20 . vidi 71. Ovie dejnosti voobi~aeno се specijalizirani vo eden aspekt. temelewe na objektite. sistemi za gasewe na po`ar (rasprskuva~i t. tие se vr{ат direktno za sopstvenikot na imotot. opfa}a zavr{ni grade`ni dejnosti. instalacii za grejni i razladni sistemi. Ovoj oddel gi opfa}a i instalaterskite raboti od sekakov vid koi {to pravat objektot da funkcionira. postavuvawe na krovovi itn. aerodromite.

podni oblogi. 43.21 .1 Urivawe i podgotovka na gradili{te Ovaa grupa opfa}a podgotovka na gradili{teto za idnite grade`ni dejnosti. vidi 42. bojadisuvawe. minirawe itn.iskop na okna.13 Probno dup~ewe i sondirawe Ovaa klasa opfa}a: .ras~istuvawe na gradili{teto .dekontaminacija na po~vata. vklu~uvaat dejnosti koi{to pridonesuvaat za kompletirawe ili zavr{uvawe na izgradbata kako {to se zastakluvawe. opfa}a: .11 Urivawe Ovaa klasa opfa}a: .Grade`no-zanaet~iskite zavr{ni raboti. Isto taka. strugawe na podovi. Iznajmuvaweto na grade`na oprema so izveduva~i e klasificirano so pridru`nata grade`na dejnost. ras~istuvawe na nadvore{niot teren. 06. vidi 43. vidi 06. 43. tapeti itn.12 Podgotvitelni raboti na gradili{te Ovaa klasa opfa}a: .dup~ewe na izvori (bunari) na voda. iskop na jama. akusti~ni raboti.urivawe ili demonta`a na zgradi i drugi objekti. nasipuvawe.00 .zemjani raboti: iskopuvawe.podgotovka na zemji{teto za rudarski raboti: ● otstranuvawe na naslagite na jalovina i druga podgotovka na rudarskoto zemji{teto i gradili{tata. itn. so isklu~ok na gradili{tata na nafta i gas Ovaa klasa. 43.99 43. vidi 39.dup~ewe na eksploatacioni izvori na nafta i gas. zavr{na stolarija.10. .drena`ni raboti na zemjodelsko ili {umsko zemji{te Ovaa klasa ne opfa}a: . malterisuvawe. otstranuvawe na kamewa. vklu~uvaj}i go otstranuvaweto na prethodno postoe~kite objekti. postavuvawe na podni i yidni oblogi ili pokrivawe so drugi materijali kako parket. vklu~eni се и rabotite na popravka od ist vid kako gorenavedenite dejnosti.20 .. isto taka. isto taka.drena`ni raboti na gradili{tata . nivelirawe i gradacija na grade`noto zemji{te.

geofizi~ki. geolo{ki i seizmi~ki istra`uvawa. vidi 42.probno dup~ewe.20 . vidi 71. vklu~uvaj}i i sistemi za podno greewe Ovaa klasa ne opfa}a: .istra`uvawe na nao|ali{ta na nafta i gas.10.iskop na okna. 43. vklu~uvaj}i i opti~ki kabel ● satelitski anteni ● osvetluva~ki sistemi ● protivpo`arni alarmi ● alarmni sistemi protiv kra`bi ● uli~no osvetluvawe i elektri~ni signali ● osvetluvawe na aerodromski pisti Ovaa klasa. geomehani~ki i sli~ni ispituvawa Ovaa klasa ne opfa}a: .instalirawe na: ● elektri~na mre`a ● telekomunikaciски instalacii ● instalacii za kompjuterska mre`a i kabelska televizija. geofizi~ki. sistemi za greewe i klimatizacija. vidi 06. kanalizaciski i plinski instalacii.izgradba na komunikaciski i energetski vodovi za prenos.. isto taka.dup~ewe na eksploatacioni izvori na nafta i gas. vklu~uvaj}i i instalirawe na elektri~ni sistemi.dup~ewe na bunari za voda. sondirawe i zemawe primeroci za grade`ni. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 09. geolo{ki. vodovodni.21 Elektroinstalaterski raboti Ovaa klasa opfa}a instalirawe na elektri~ni sistemi vo site objekti od visokogradba i niskogradba.99 .uslugi na probno dup~ewe i sondirawe vo rudarstvoto. liftovi itn.12 Elektroinstalaterski.2 . opfa}a: .90 .21 . vidi 42. vidi 43. 06. vodovodni i kanalizaciski instalacii i drugi grade`ni instalaterski raboti Ovaa grupa opfa}a instalaterski dejnosti za funkcionirawe na zgradite.22 43.povrzuvawe na elektri~ni aparati i oprema za doma}instvata.

vidi 80.postavuvawe na instalacii vo zgradi ili drugi objekti na: ● sistem za greewe (elektri~en.22 .nadgleduvawe i dale~insko nabquduvawe na elektronski za{titni sistemi. kako {to se alarmni sistemi protiv kra`bi i protivpo`arni alarmi. zvuk i vibracii Ovaa klasa ne opfa}a: . klimatizacija i cevki ● instalacija za gas ● cevki (cevovod) za parea ● protivpo`arni rasprskuva~i ● sistemi za prskawe na trevnik .20 Postavuvawe na instalacii za vodovod.. vklu~uvaj}i i dogradbi.21 43. razladni sistemi ● neelektri~ni kolektori za son~eva energija ● vodovodni i kanalizacioni instalacii i sanitarna oprema ● oprema za ventilacija. Ovaa klasa opfa}a: . odr`uvawe i popravki.instalirawe vo zgradi i drugi objekti na: ● liftovi. vodovodnite.20 43. prepravki. na gas i на nafta) ● pe~ki.instalirawe na sistemi za podno greewe.instalacioni kanali Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 43. grejni sistemi i klima uredi.3 Zavr{ni raboti vo grade`ni{tvoto 43.instalirawe na industriska ma{inerija. eskalatori (podvi`ni skali). Ovaa klasa opfa}a: .29 Drugi grade`no-instalaterski raboti Ovaa klasa opfa}a instalirawe na oprema poinakva od elektroinstalaterskite. vidi 33. vklu~uvaj}i nivno instalirawe i odr`uvawe. vklu~uvaj}i i nivna popravka i odr`uvawe ● avtomatski vrati i vrati na senzori ● svetle~ki patokazi ● sistemi za vсmukuvawe na pra{ina ● izolacija od toplina. kanalizacija i plin i instalacii za greewe i klima-uredi Ovaa klasa opfa}a montirawe na vodovodni i kanalizacioni instalacii i za plin. instalaciite za greewe i klima uredite ili industriskite ma{ini vo objektite od visokogradba i niskogradba.

poplo~uvawe. mermer.vnatre{ni zavr{ni raboti kako {to se tavani.29 43. kerami~ki pe~ki ● parketi i drugi drveni podni i yidni oblogi ● podovi od tepison i linoleum.31 Malterisuvawe Ovaa klasa opfa}a: .vnatre{no i nadvore{no bojadisuvawe na zgradi .zastakluvawe i postavuvawe na ogledala itn.32 43. prozorci.~istewe na zgradite po zavr{uvaweto na grade`nite raboti . skali. Ovaa klasa ne opfa}a: .malterisuvawe na zgradi i drugi objekti so malter za nadvore{ni i vnatre{ni povr{ini.bojadisuvawe na objekti od niskogradbata .39 Ostanati zavr{ni grade`ni raboti Ovaa klasa opfa}a: .32 Postavuvawe na stolarija Ovaa klasa opfa}a: .vgraduvawe na avtomatski i vrati na senzori. ormari. podvi`ni pregradni yidovi itn.postavuvawe na vrati (osven avtomatski i vrati na senzori).vgraduvawe na prozorci. vklu~uvaj}i i podovi od guma i plastika ● podni i yidni oblogi od teraco. betonski plo~ki ili plo~ki od obraboten kamen.43.34 Bojadisuvawe i zastakluvawe Ovaa klasa opfa}a: . oprema za prodavnici i sli~no .oblo`uvawe. od drvo ili od drug materijal . granit i plo~i od {krilci ● tapeti 43. postavuvawe ili opremuvawe na zgradi i drugi objekti so: ● yidni ili podni kerami~ki plo~ki. vidi 43. Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i i sli~ni materijali 43. vidi 43.33 Postavuvawe na podni i yidni oblogi Ovaa klasa opfa}a: .vgraduvawe na gotovi kujni. ramki za vrati i prozorci.

99 Ostanati specijalizirani grade`ni raboti. rabota na visoki grade`ni objekti . vidi 81. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: .32 43..21 . vklu~uvaj}i i nabivawe na {ipovi za temeli ● izolacija od vlaga i hidroizolacija na zgradite ● otstranuvawe na vlaga od zgradite ● dup~ewe na okna ● monta`a na ~eli~ni elementi ● vitkawe na armatura ● yidawe so tula i kamen ● monta`a i demonta`a na skeliwa i rabotni platformi. ne vklu~uvaj}i izdavawe na skeliwa i platformi ● yidawe na oxaci i industriski pe~ki ● rabota so stru~waci koi poseduvaat neophodni ve{tini za ka~uvawe i upotreba na soodvetna oprema.iznajmuvawe na grade`na ma{inerija i oprema bez operator. na pr.potpovr{inski raboti .91 Drugi specijalizirani grade`ni raboti Dejnosti na pokrivni konstrukcii Ovaa klasa opfa}a: .pokrivawe na pokrivni konstrukcii Ovaa klasa ne opfa}a: .specijalizirani grade`ni dejnosti {to se zaedni~ki za razli~ni vidovi objekti.vnatre{no ~istewe na zgradi i drugi objekti. a koi baraat posebna ve{tina i oprema: ● izgradba na temeli (fundirawe). nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . peskarewe i sl.dejnosti na fasada na zgradite .22 43.izvedba na pokrivni konstrukcii . vidi 81..10 .ostanati zavr{ni grade`ni raboti.9 43.izdavawe na kranovi i druga grade`na oprema so operator koja{to ne mo`e da se opredeli za odreden vid na izgradba . vidi 77. vidi 74.specijalizirano vnatre{no i nadvore{no ~istewe na zgradi.~istewe so parea.izgradba na otvoreni bazeni .dejnosti za vnatre{no dizajnirawe.

so koi upravuvaat proizvodni ili rudarski edinici. trgovskite ili profesionalnite korisnici i ustanovi ili na drugi trgovci na golemo. izvoznici.proda`ba bez prerabotka) na koj bilo vid stoka i davawe povremeni uslugi pri proda`ba na trgovska stoka. no koi se izdvoeni od fabrikite ili rudnicite zaradi plasirawe na svoite proizvodi i koi ne gi prezemaat samo onie nara~ki koi se izvr{uvaat so direktni isporaki od fabrikite ili rudnicite. Se smeta deka proda`bata bez prerabotka vklu~uva i voobi~aeni operacii (ili manipulacii) povrzani so trgovijata. vidi 77. pakuvawe. Karakteristi~ni trgovci na golemo se onie koi polagaat pravo na stokata koja ja prodavaat kako {to se: trgovci na golemo so trgovska stoka ili posrednici-preprodava~i. razdvojuvawe i sostavuvawe na proizvodite.32 G/E TRGOVIJA NA GOLEMO I TRGOVIJA NA MALO. Oddelot 45 gi vklu~uva site dejnosti vo vrska so trgovijata i popravkata na motorni vozila i motocikli.iznajmuvawe na grade`na ma{inerija i oprema bez operator. Trgovijata na golemo i na malo e kraen ~ekor vo distribucijata na trgovskata stoka.Ovaa klasa ne opfa}a: .e. na industriskite. POPRAVKA NA MOTORNI VOZILA I MOTOCIKLI Ovoj sektor opfa}a trgovija na golemo i trgovija na malo (t. Trgovija na golemo e preprodavawe (proda`ba bez prerabotka) na novi i upotrebeni proizvodi na trgovcite na malo. fla{irawe (so ili bez prethodno ~istewe na {i{iwata). industriski distributeri. me{awe na proizvodite (na pr. trgovski pretstavni{tva i trgovski kancelarii (no ne prodavnici na malo). . dodeka oddelite 46 i 47 gi vklu~uvaat site ostanati dejnosti vo trgovijata.. odnosno proda`bata na stoki na treti lica. raspakuvawe i prepakuvawe za distribucija vo pomali pakuvawa. komisioni trgovci i agenti i zadru`ni organizacii za plasirawe na zemjodelskite proizvodi. na primer: sortirawe. Isto taka. vino ili pesok). uvoznici i posredni~ki asocijacii. vklu~eni se i dejnostite na razni posrednici so trgovska stoka i proizvodi. Isto taka. vo ovoj sektor e vklu~ena i popravkata na motorni vozila i motocikli. skladirawe (bez ogled dali e ili ne e zamrznato ili razladeno). vklu~uvaj}i gi dejnostite za posreduvawe vo kupuvaweto. Razlikata pome|u oddelot 46 (trgovija na golemo) i oddelot 47 (trgovija na malo ) se bazira na prete`niot vid na potro{uva~ot (kupuva~ot).

potro{uva~ki zadrugi. trgovija na golemo na vozila preku aukcija (proda`ba na licitacija) i trgovija na golemo preku internet. 45 Trgovija na golemo i na malo so motorni vozila i motocikli i popravka na motorni vozila i motocikli Ovoj oddel gi opfa}a site dejnosti (osven proizvodstvo i izdavawe) vo vrska so motornite vozila i motocikli. vo farmacijata. ja delat stokata vo pomali pakuvawa. popravka i odr`uvawe na vozila i trgovija na golemo i trgovija na malo na delovi i pribor za motorni vozila i motocikli.11 Trgovija so motorni vozila Trgovija so avtomobili i motorni vozila od lesna kategorija Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i gi i kamionite i drugite tovarni vozila. akcionerski ku}i itn. glavno na naselenieto za li~na potro{uva~ka i potro{uva~ka vo doma}instvata ili upotreba. po pat na po{ta i internet.Trgovcite na golemo ~esto sami gi sostavuvaat. koja se odviva vo prodavnici. kako i dejnosti vo vrska so promotivna proda`ba za svoite kupuva~i i dizajnirawe na etiketi. proda`ba od vrata na vrata. trgovci na sitna stoka. isto taka. a nekoi rabotat kako posrednici vo ime na sopstvenicite na stokata i vr{at proda`ba vrz osnova na konsignacija ili provizija. na {tandovi. se vklu~eni dejnostite na komisionite agenti vklu~eni vo trgovijata na golemo i trgovijata na malo na vozila.trgovija na golemo i na malo so novi i polovni (koristeni) vozila: . ladewe. proizvodi za podma~kuvawe i ladewe i/ili iznajmuvawe na motorni vozila i motocikli. Trgovijata na malo e preprodavawe (proda`ba bez prerabotka) na novi i koristeni proizvodi. preku uli~ni prodava~i. na pr. Ovoj oddel ne opfa}a trgovija na malo na motorni goriva. polirawe na vozila itn.. vklu~uva dejnosti kako {to se miewe.1 45. Pove}eto trgovci na malo imaat pravo na proizvodot {to go prodavaat. Ovoj oddel. Vo ovoj oddel. 45. sortiraat i rasporeduvat proizvodite vo golemi pakuvawa. isporaka i instalacija na stokata. isto taka. stokovni ku}i. kako {to e trgovijata na golemo i trgovijata na malo na novi i polovni vozila. izvr{uvaat dejnost na skladirawe.

trgovija na golemo i na malo so delovi i pribor za motorni vozila. opfa}a: .za{tita od korozija .iznajmuvawe na motorni vozila so {ofer. monta`a ili zamena na vnatre{ni i nadvore{ni gumi .trgovija na golemo i na malo so delovi i pribor za motorni vozila. vidi 77. vklu~uvaj}i i specijalizirani patni~ki motorni vozila kako {to se vozila na brza pomo{.3 . vidi 45. opfa}a: .popravka.odr`uvawe i popravka na motorni vozila: ● mehani~ki popravki ● elektri~ni popravki ● popravka na elektronski sistemi za v{pricuvawe ● redoven servis ● popravki na karoserijata ● popravki na delovi na motornite vozila ● miewe. prikolki i poluprikolki ● vozila za kampuvawe kako {to se karavani i prikolki Ovaa klasa. vidi 45.trgovija na golemo i na malo so terenski motorni vozila (do 3.iznajmuvawe na kamioni so voza~.12 45.● patni~ki motorni vozila. vidi 77.trgovija na golemo i na malo so terenski motorni vozila (nosivost nad 3.41 . vidi 49.5 toni) Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka.20 Odr`uvawe i popravka na motorni vozila Odr`uvawe i popravka na motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .5 toni) Ovaa klasa.iznajmuvawe na kamioni bez voza~.19 Trgovija so ostanati motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .3 . minibusi itn. ● prskawe i bojadisuvawe ● popravka na vetrobrani i prozorci ● popravka na sedi{ta za motorni vozila . polirawe itn.trgovija na golemo i na malo so novi i polovni (koristeni) vozila: ● kamioni.2 45. 45.iznajmuvawe na motorni vozila bez {ofer.1.3 . isto taka. (nosivost do 3. vidi 49.5 toni) Ovaa klasa ne opfa}a: .

oprema za osvetluvawe i elektri~ni delovi 45.39 .protektirawe i preproda`ba na nadvore{ni gumi. baterii.trgovija na golemo so velosipedi i delovi i pribor za velosipedi. vidi 47. vidi 77. vidi 22. kako {to se: ● nadvore{ni i vnatre{ni gumi ● sve}i~ki. vidi 46.popravka i odr`uvawe na velosipedi. alatki i pribor za motorni vozila.32 45.49 .izdavawe na motocikli.3 Trgovija so delovi i pribor na motorni vozila Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo i trgovija na malo so delovi.trgovija na golemo i na malo so delovi i pribor za motocikli vklu~uvaj}i i komisiono posreduvawe (trgovski posrednici) i nabavka preku po{ta ..40 Trgovija so motocikli i delovi i pribor za motocikli.4 Trgovija so motocikli i delovi i pribor za motocikli.29 46 Trgovija na golemo.30 45. osven trgovija so motorni vozila i motocikli .odr`uvawe i popravka na motocikli Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so velosipedi i delovi i pribor za velosipedi. vidi 47.64 .vgraduvawe na delovi i pribor koi ne se del od proizvodniot proces Ovaa klasa ne opfa}a: . odr`uvawe i popravka na motocikli 45. vklu~uvaj}i i mopedi .11 45.proda`ba na malo na motorni goriva.trgovija na golemo i trgovija na malo so motocikli. vidi 95.31 Trgovija na golemo so delovi i pribor za motorni vozila Trgovija na malo so delovi i pribor za motorni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: . odr`uvawe i popravka na motocikli Ovaa klasa opfa}a: .

1. 45.Ovoj oddel opfa}a trgovija na golemo za sopstvena smetka. vklu~uvaj}i i |ubriva (ve{ta~ki) Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 45. Ovoj oddel ne opfa}a: .9 46. vklu~uvaj}i internet aukciska golemoproda`ba Posreduvawe vo trgovijata so zemjodelski surovini.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. rudi.9 . vidi od 46. brokeri i site drugi trgovci na golemo koi rabotat vo ime i za smetka na drugi .pakuvawe na cvrsti proizvodi i fla{irawe na gasoviti ili te~ni proizvodi. metali i industriski hemikalii Ovaa klasa opfa}a posrednici vklu~eni vo proda`ba na: ● goriva.dejnost na trgovskite posrednici.92 46. tekstilni surovini i poluproizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. opfa}a: . rudi.99 46. vklu~uvaj}i i preku internet Ovaa grupa.2-46. metali i industriski hemikalii.dejnost na onie koi se anga`irani okolu povrzuvawe na prodava~ite i kupuva~ite ili prezemawe komercijalni transakcii vo ime na sopstvenikot na stokata.12 Posreduvawe vo trgovijata so goriva. vidi 82. karavani i motocikli.11 . vidi 45.trgovija na golemo za sopstvena smetka. vidi oddel 77 .40 . 45. vklu~uvaj}i me{awe i filtrirawe za treti lica.4 .1 Trgovija na golemo so nadomest ili vrz osnova na dogovor Ovaa grupa opfa}a: .so nadomest ili vrz osnova na dogovor (komisiona proda`ba) na doma{nata trgovija na golemo i internacionalnata golemoproda`ba (eksport/import).trgovija na golemo na motorni vozila.31.zakup i lizing na stoki. `ivi `ivotni.dejnosti na aukciski ku}i na golemo. vidi od 46. vidi 47.trgovija na golemo so pribor za motorni vozila i motocikli.trgovija na golemo za sopstvena smetka.2-46.

aukcija na motorni vozila.2-46.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.trgovija na golemo za sopstvena smetka.2-46.13 Posreduvawe vo trgovijata so drvo.trgovija na golemo za sopstvena smetka.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.16 Posreduvawe vo trgovijata so tekstil. vidi 45. vidi 47. metalna i `elezna stoka Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 45.9 .trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.1 . vidi od 46. vidi od 46. vidi od 46. obuvki i predmeti od ko`a Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 47.9 . brodovi i vozduhoplovni sredstva Ovaa klasa opfa}a posreduvawe vo proda`ba na: ● ma{ini. vidi od 46.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. brodovi i vozduhoplovni sredstva Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na trgovski posrednici vo proda`ba na motorni vozila..99 46.1 . vidi 47. drvena gra|a i grade`en materijal Ovaa klasa ne opfa}a: . predmeti za doma}instvata. industriska oprema.trgovija na golemo za sopstvena smetka.17 Posreduvawe vo trgovijata so hrana.99 46.2-46. obleka.2-46.99 46.15 Posreduvawe vo trgovijata so mebel. vklu~uvaj}i kancelariski ma{ini i kompjuteri.14 Posreduvawe vo trgovijata so ma{ini. vidi 47.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. vidi 47. industrisjka oprema.trgovija na golemo za sopstvena smetka.9 .99 46. pijalaci i tutun Ovaa klasa ne opfa}a: .9 .99 46. krzno.

vidi 68.22 . vidi 66.9 .9 .2 Trgovija na golemo so zemjodelski surovini i `ivi `ivotni 46.99 46.trgovija na golemo za sopstvena smetka.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.21 Trgovija na golemo so `ita. vidi od 46.2-46. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo so surov tutun .dejnosti na agencii za nedvi`en imot. nedovr{ena i dovr{ena ko`a Trgovija na golemo so hrana. vidi 47. vidi 47.99 46. sadnici i lukovici 46.9 .31 46.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. vidi od 46.99 .22 Trgovija na golemo so cve}e i sadnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so tekstilni vlakna.23 46.18 Posreduvawe specijalizirano za trgovija so ostanati posebni proizvodi ili grupi na proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . pijalaci i tutun .. seme i dobito~na hrana Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so `ita i seme .trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. vidi 47.trgovija na golemo za sopstvena smetka.2-46.76 46.trgovija na golemo so cve}e.19 Posreduvawe vo trgovijata so raznovidni proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . surov tutun.trgovija na golemo za sopstvena smetka.trgovija na golemo so hrana za `ivotni i zemjodelski surovini.2-46.24 46. vidi 46.dejnosti na agentite za osiguruvawe.trgovija na golemo so maslodajni plodovi .3 Trgovija na golemo so `ivi `ivotni Trgovija na golemo so surova. vidi od 46.

trgovija na golemo so hrana za doma{ni milenici 46.01.46. isto taka.38 Trgovija na golemo so kafe.37 46. ~okolada i slatki od {e}er . ~aj.35 46. opfa}a: . ~okolada i slatki od {e}er Ovaa klasa opfa}a: .me{awe na vino i destilirani alkoholni pijalaci. kakao i za~ini Trgovija na golemo so druga hrana.trgovija na golemo so alkoholni pijalaci .trgovija na golemo so masla za jadewe i masti od `ivotinsko i rastitelno poteklo 46.34 Trgovija na golemo so pijalaci Ovaa klasa opfa}a: . pijalaci i tutun .31 Trgovija na golemo so ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: .39 Nespecijalizirana trgovija na golemo so hrana.02 46. jajca i masla i masti za jadewe Ovaa klasa opfa}a: .36 Trgovija na golemo so proizvodi od tutun Trgovija na golemo so {e}er. vklu~uvaj}i i riba. 11.trgovija na golemo so pekarski proizvodi 46.trgovija na golemo so mle~ni proizvodi .32 46.trgovija na golemo so sve`o ovo{je i zelen~uk .trgovija na golemo so bezalkoholni pijalaci Ovaa klasa. vidi 11.trgovija na golemo so konzervirano ovo{je i zelen~uk 46.33 Trgovija na golemo so meso i proizvodi od meso Trgovija na golemo so mle~ni proizvodi.trgovija na golemo so jajca i proizvodi od jajca .trgovija na golemo so {e}er. lu{pari i mekoteli Ovaa klasa opfa}a: .kupuvawe na vino na golemo (refus) i fla{irawe bez prethodna dorabotka Ovaa klasa ne opfa}a: .

vklu~uvaj}i i tekstil.trgovija na golemo so tekstilni vlakna.49 Trgovija na golemo so elektri~ni aparati za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: . CD i DVD.trgovija na golemo so nakit. Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo so predivo .trgovija na golemo so elektri~ni aparati za greewe . vidi 46. 46.49 . DVD Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 46.trgovija na golemo so prazni audio i video lenti.46.trgovija na golemo so snimeni audio i video lenti.trgovija na golemo so pribor za obleka.trgovija na golemo so ma{ini za {iewe. vidi 46. vklu~uvaj}i i sportska obleka .41 Trgovija na golemo so tekstil Ovaa klasa opfa}a: . vratovrski i naramenici .43 .52 .4 Trgovija na golemo so predmeti za doma}instvata Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo so predmeti za doma}instva. vidi 46.trgovija na golemo so ~adori Ovaa klasa ne opfa}a: . CD. vidi 46.42 Trgovija na golemo so obleka i obuvki Ovaa klasa opfa}a: . .48 .trgovija na golemo so krzneni proizvodi .76 46.trgovija na golemo so radio i televiziski uredi .trgovija na golemo so specijalizirana sportska oprema i obuvki kako {to se ~izmi za skijawe.trgovija na golemo so obuvki .trgovija na obleka. konec za {iewe itn.trgovija na golemo so platno za doma}instvata itn.trgovija na golemo so elektri~ni aparati za doma}instvata .trgovija na golemo so predmeti od ko`a.64 46.trgovija na golemo so tkaenini . kako {to se rakavici. vidi 46.trgovija na golemo so pozamanterija i pribor: igli.trgovija na golemo so fotografski i opti~ki predmeti .

trgovija na golemo so velosipedi i delovi i pribor za velosipedi . pra~ki.trgovija na golemo so kancelariski pribor.trgovija na golemo so sredstva za ~istewe 46.44 Trgovija na golemo so porcelan.trgovija na golemo so predmeti od drvo.trgovija na golemo so porcelan i staklarija . vidi 46.65 46.trgovija na golemo so kancelariski mebel.trgovija na golemo so igri i igra~ki .45 Trgovija na golemo so parfimeriski i kozmeti~ki preparati Ovaa klasa opfa}a: .46. spisanija i vesnici . knigi.48 46. podni prekrivki i oprema za osvetluvawe Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so muzi~ki instrumenti . pluta itn.trgovija na golemo so parfimeriski. .trgovija na golemo so sportski predmeti.trgovija na golemo so ko`ni proizvodi i predmeti za patuvawa .46 Trgovija na golemo so farmacevtski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so oprema za osvetluvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo so mebel za doma}instvata .trgovija na golemo so farmacevtski i medicinski proizvodi 46. vklu~uvaj}i i specijalni sportski obuvki kako {to se ~izmi za skijawe . staklarija i sredstva za ~istewe Ovaa klasa opfa}a: .47 Trgovija na golemo so mebel.49 Trgovija na golemo so ~asovnici i nakit Trgovija na golemo so druga stoka za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so podni prekrivki . kozmeti~ki preparati i sapuni 46.

51 Trgovija na golemo so kompjuteri.trgovija na golemo so elektronski delovi. magnetni i opti~ki diskovi (CD. pribor i oprema Ovaa klasa opfa}a: .5 Trgovija na golemo so informati~ka i komunikaciska oprema Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo so informati~ka i komunikaciska tehnolo{ka oprema (ICT). vidi 46.trgovija na golemo so kancelariski ma{ini i oprema.trgovija na golemo so telefonska i komunikaciska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 46.e.trgovija na golemo na elementi za polusprovodnici . CD i DVD. t.trgovija na golemo so zemjodelski ma{ini i oprema: 46.51 46.trgovija na golemo so kompjuteri i kompjuterska periferna oprema. kompjuteri.61 .trgovija na golemo so pe~ateni kola . vidi 46. (osven kompjuteri i periferna oprema).trgovija na golemo so kompjuteri i kompjuterska periferna oprema .trgovija na golemo so softver Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo so elektronski cevki . oprema i pribor Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo so specijalizirani ma{ini. DVD) .6 Trgovija na golemo so drugi ma{ini.trgovija na golemo na snimeni audio i video lenti.66 46.trgovija na golemo so prazni audio (vizuelni) i video lenti i disketi. Trgovija na golemo so zemjodelski ma{ini.46.43 . vidi 46. oprema i pribor za site vidovi na industriski ma{ini i ma{ini za op{ta namena. kompjuterska periferna oprema i softver Ovaa klasa opfa}a: . telekomunikaciska oprema i nivni delovi.52 . 46.trgovija na golemo so mikro~ipovi i integrirani kola .52 Trgovija na golemo so elektronska i telekomunikaciska oprema i delovi Ovaa klasa opfa}a: .

trgovija na golemo so alatni ma{ini koi {to se kompjuterski kontrolirani 46.51 46.66 Trgovija na golemo so ostanati kancelariski ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so kosilki za treva bez ogled na na~inot na funkcionirawe 46. rastura~i na |ubrivo.trgovija na golemo so uslugi vo trgovijata povrzana so: ● predmetite (stokite) klasificirani vo klasa 31.trgovija na golemo so kompjuterska i periferna oprema. osven kompjuteri i kompjuterska periferna oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. isto taka. opfa}a: .62 Trgovija na golemo so alatni ma{ini Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so ma{ini za tekstilnata industrija i ma{ini za {iewe i pletewe koi {to se kompjuterski kontrolirani 46. opfa}a: . vidi 46.64 .trgovija na golemo na alatni ma{ini od bilo koj vid i za bilo koj materijal Ovaa klasa.trgovija na golemo so kancelariski ma{ini i oprema. sealki ● `etvarki ● vr{alki ● ma{ini za molzewe ● ma{ini za odgleduvawe `ivina ● ma{ini za odgleduvawe p~eli ● traktori za zemjodelstvo i {umarstvo Ovaa klasa.63 Trgovija na golemo so ma{ini za rudarstvoto i grade`ni{tvoto Trgovija na golemo so ma{ini za tekstilnata industrija.01 (Proizvodstvo na kancelariski mebel i mebel za prodavnici) 46. isto taka.● plugovi.65 Trgovija na golemo so kancelariski mebel Ovaa klasa opfa}a: . ma{ini za {iewe i pletewe Ovaa klasa. opfa}a: .

trgovija na golemo so goriva.1 . butan i propan gas ● masla i masti za podma~kuvawe.trgovija na golemo so motorni vozila.trgovija na golemo so merni instrumenti i oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .31 . proizvodi na rafinirana nafta . vidi 45.. drva za ogrev.trgovija na golemo so velosipedi. nafta ● surova nafta. osven zemjodelski. maslo za lo`ewe. masla kako {to se: ● drven jaglen-}umur.trgovija na golemo so elektronski delovi i telefonska i komunikaciona oprema.trgovija na golemo so delovi za motorni vozila.trgovija na golemo so `ici i prekinuva~i i druga instalaciona oprema za industriska upotreba .52 46. 46.trgovija na golemo so transportna oprema so isklu~ok na motorni vozila.40 . grade`ni{tvoto (visokogradba i niskogradba) i tekstilnata industrija). vidi 46. masti. isto taka. vidi 45.trgovija na golemo so drugi ma{ini.7 Druga specijalizirana trgovija na golemo Ovaa grupa opfa}a dejnosti na druga specijalizirana trgovija na golemo neklasificirani vo ostanatite grupi na ovoj oddel. motocikli i velosipedi . benzin.69 Trgovija na golemo so drugi ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a: . mazut.trgovija na golemo so motocikli. nesvojstveni za doma{na upotreba. dizel gorivo. surovo maslo. transformatori . sredstva za podma~kuvawe. trgovijata i navigacijata i drugi uslu`ni dejnosti Ovaa klasa. opfa}a: . kerozin ● te~en naften gas. te~ni i gasoviti goriva i sli~ni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 45. Ovoj oddel opfa}a trgovija na golemo so poluproizvodi. nespomnati na drugo mesto za koristewe vo industrijata (osven vo rudarstvoto.49 46. jaglen. prikolki i karavani.trgovija na golemo so robotizirani proizvodni linii .71 Trgovija na golemo so cvrsti. koks. vidi 46.trgovija na golemo so drugi elektri~ni predmeti (materijali) kako {to se elektri~ni motori.

trgovija na golemo so metalna stoka i bravi .trgovija na golemo so metalni ostatoci.trgovija na golemo so predgrade`ni (prefabrikuvani) konstrukcii 46. WC {kolki.trgovija na golemo so sanitarna oprema: ● kadi.trgovija na golemo so boja i lak . gumeni cevki itn. grade`en materijal i sanitarna oprema Ovaa klasa opfa}a: . nespomnati na drugo mesto . slavini.trgovija na golemo so industriski hemikalii: .46. pili. vidi 46. T-delovi. lavaboa.trgovija na golemo so alati kako {to se ~ekani.77 46.trgovija na golemo so poluproizvodi od `elezo i oboeni metali.trgovija na golemo so proizvodi od primarnata obrabotka na drvo . uredi i oprema za vodovod i centralno greewe Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so `elezo i oboeni metali vo primarna forma .trgovija na golemo so zlato i drugi blagorodni metali Ovaa klasa ne opfa}a: .74 Trgovija na golemo so metalna stoka. pribor.trgovija na golemo so grade`en materijal: ● pesok.trgovija na golemo so ramno staklo . .trgovija na golemo so rudi na `elezo i rudi na oboeni metali . cevki.trgovija na golemo so instalaciski materijal .trgovija na golemo so drvo vo neobrabotena sostojba . spojnici.72 Trgovija na golemo so metali i metalni rudi Ovaa klasa opfa}a: . bojleri) .trgovija na golemo so uredi za zatopluvawe (greja~i.73 Trgovija na golemo so drva. {trafcigeri i drugi ra~ni alatki 46. ~akal .75 Trgovija na golemo so hemiski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so yidni i podni prekrivki (oblogi) . toaletni i drugi sanitarni predmeti od porcelan-plo~ki .trgovija na golemo so sanitarna instalaciona oprema: ● cevki.

no bez vistinski transformira~ki proces.77 Trgovija na golemo so otpadoci i ostatoci Ovaa klasa opfa}a: .obrabotka na otpadot. ve{ta~ki aromi i vkusovi.trgovija na golemo so tekstilni vlakna itn. pakuvawe i otpakuvawe. vidi 38. soda. televizori i druga oprema za da se dobijat upotreblivi delovi za proda`ba (preproda`ba) Ovaa klasa ne opfa}a: . hemiski lepila. ne za ponatamo{na upotreba vo industriskiot proizvodstven proces. kompjuteri.sobirawe na otpad od doma}instvata i industriski otpad. eteri~ni masla. parafin. {tirak itn.trgovija na golemo so plasti~ni materijali vo primarna forma . . skladirawe i isporaka.31 . vidi 38. Pritoa. oddeluvawe na iskoristeni proizvodi kako {to se avtomobili so cel da se dobijat povtorno upotreblivi delovi. vidi 38.76 Trgovija na golemo so ostanati poluproizvodi Ovaa klasa opfa}a: .2 . nepakuvana . Ovaa klasa.3 .odvojuvawe (demontirawe) na avtomobili. boi i lakovi.trgovija na golemo (kupuvawe i proda`ba) so metalni i nemetalni otpadoci i ostatoci za recikla`a. industriska sol. isto taka. pe~atarski boi. televizori i druga oprema za obnovuvawe na materijalite. opfa}a: . sortirawe.trgovija na golemo so hartija vo golemi koli~estva. kiselini i sulfur. metilalkohol. industriski gasovi. . ostatoci i drugi proizvodi vo sekundarni surovini koga e potreben vistinski transformacionen proces (sekundarnite surovini se podgotveni za direktna upotreba vo industriskiot proizvodstven proces i ne se finalen proizvod). vidi 38. kupenite i prodadenite otpadoci ja zadr`uvaat preostanatata vrednost.● anilin. vklu~uvaj}i sobirawe. vidi 38.31 .odvojuvawe (demontirawe) na avtomobili. tuku so cel za negovo otstranuvawe.obrabotka na otpadoci. sinteti~ki smoli.trgovija na golemo so proizvodi od |ubriva i agrohemiski proizvodi 46.odvojuvawe (demontirawe) na brodovi. kompjuteri.trgovija na golemo so skapoceni kamewa 46.1 .trgovija na golemo so kau~uk .

Ovie grupi ponatamu se delat spored vidot na proizvodite koi gi prodavaat. vidi 47. pora~ka preku po{ta.trgovija na golemo so razli~ni stoki.7.1).(grupa 47.90 Nespecijalizirana trgovija na golemo Nespecijalizirana trgovija na golemo Ovaa klasa opfa}a: . vidi 38.1 do 47.7) i nespecijaliziranata trgovija na malo (grupa 47.9). internet. stokovni ku}i.32 . uli~ni prodava~i. tezgi. preku prodavnici.79 46.79.trgovija na malo so polovna stoka.2 do 47. potro{uva~ki zadrugi itn.8) i druga proda`ba von prodavnici. na pr. osven trgovija so motorni vozila i motocikli Ovoj oddel opfa}a trgovija na malo (proda`ba bez prerabotka) na novi i koristeni stoki glavno na naselenieto za li~na potro{uva~ka ili za potro{uva~ka na doma}instvata. prodava~i koi odat po domovite na kupuva~ite. Trgovijata na malo vo prodavnici opfa}a i trgovija na malo so koristeni (polovni) stoki (klasa 47. trgovija na malo von prodavnici: grupi 47. samoposlu`ni avtomati itn.9).. . Kaj trgovijata na malo vo prodavnici postoi ponatamo{no razlikuvawe pome|u specijaliziranata trgovija na malo (grupite od 47. Proda`bata {to ne e preku prodavnici se razlikuva spored na~inot na koj se odviva kako {to e proda`ba na tezgi i pazari (grupa 47.odvojuvawe (demontirawe) na avtomobili so upotreba na mehani~ki proces. preku po{ta. Trgovijata na malo prvo e klasificirana spored tipot na prodavnicata (trgovija na malo vo prodavnici.. bez posebna specijalizacija 47 Trgovija na malo.). grupi 47.9 46. vrata na vrata.8 i 47.

kancelariski pribor.trgovija na malo so raznovidni stoki.proda`ba na hrana i pijalaci {to se konzumiraat na samoto mesto i proda`ba na hrana {to mo`e da se iznesuva. sortirawe. proizvodi kako {to se personalni kompjuteri. pijalaci ili tutun 47.proda`ba na motorni vozila. vidi oddel 56 . industriski hemikalii.proda`ba na proizvodi od sopstveno proizvodstvo. oddelite od 10-32 .proda`ba na zemjodelski proizvodi od strana na zemjodelcite. vidi grupa 77. Ovoj oddel.. industriski ma{ini itn. isto taka.1 Trgovija na malo vo nespecijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so raznovidni proizvodi vo ista edinica (nespecijalizirani prodavnici). vidi oddel 45 . me{awe i pakuvawe. opfa}a trgovija na malo preku posrednici i dejnosti na akcionerskite ku}i.iznajmuvawe na li~ni dobra i dobra na doma}instvata na naselenieto. iako ovie proizvodi mo`e da ne se upotrebuvaat za li~na potro{uva~ka ili za potro{uva~ka vo doma}instvata. gi opfa}a i edinicite koi se anga`irani vo proda`bata na trgovski stoki na naselenieto. `elezo i ~elik i industriski ma{ini i oprema.Prodadenite stoki vo ovoj oddel ~esto se ograni~eni na stoki koi se odnesuvaat na stokite za {iroka potro{uva~ka ili stokite za trgovija na malo. boi i drven materijal. rudi. vidi oddel 46 . Rakuvaweto so stokata koe{to e voobi~aeno vo trgovijata ne vlijae na osnovnite karakteristiki na trgovskata stoka i mo`e da vklu~uva (opfa}a) na pr. Ovoj oddel ne opfa}a: .trgovija so `ito i zrnesti proizvodi. kako {to se supermarketi i/ili stokovni ku}i. Trgovija na malo vo nespecijalizirani prodavnici.ne se opfateni (vklu~eni) vo ovoj oddel. razdeluvawe.11 . Ovoj oddel. stokite koi obi~no ne spa|aat vo trgovija na malo. surova nafta. klasificirani vo sektorot Prerabotuva~ka industrija. Poradi toa. me|u koi preovladuvaat hrana. prete`no so hrana. vidi oddel 01 .2 47. isto taka. pijalaci i tutun Ovaa klasa opfa}a: . ruda. kako {to se `ita. motocikli i nivni delovi.

mebel.2 Trgovija na malo so hrana. druga morska hrana (plodovi) i nivni proizvodi 47. me|u koi ne preovladuvaat hrana. igra~ki. pijalaci i tutun vo specijalizirani prodavnici 47. hrana. mebel.trgovija na malo so sve`o ovo{je i zelen~uk . 47.trgovija na malo so ribi. nakit. kozmetika. kola~i i slatki vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so pijalaci vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . pe~iva.24 Trgovija na malo so leb.dejnost na stokovni ku}i so me{ovita stoka kako {to e: obleka. sportska oprema itn.19 Druga trgovija na malo vo nespecijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .22 Trgovija na malo so meso i proizvodi od meso vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . kozmetika itn.trgovija na malo so meso i proizvodi od meso (vklu~uvaj}i i `ivinsko meso) 47. metalna stoka. pijalaci i tutun .trgovija na malo so pijalaci ({to ne se konsumiraat na samoto mesto): ● alkoholni pijalaci ● bezalkoholni pijalaci 47.23 Trgovija na malo so ribi.trgovija na malo so raznovidni stoki.21 Trgovija na malo so ovo{je i zelen~uk vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . prodavaat i razni drugi stoki kako {to se: obleka. pijalaci i tutun. metalna stoka. doma{ni aparati.25 . doma{ni aparati. 47.● dejnost na prodavnici za me{ovita stoka koi pokraj glavnite proizvodi. lu{pari i mekoteli vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so prigotveno i konzervirano ovo{je i zelen~uk 47.

trgovija na malo so standarden softver.71 . vidi 47.trgovija na malo so te~en naften gas vo kontejneri (plinski boci) za potrebite na doma}instvo.trgovija na malo so konzoli za video igri .3 Trgovija na malo so motorni goriva i maziva vo specijalizirani prodavnici 47.trgovija na golemo so goriva.4 Trgovija na malo so informati~ka i komunikaciska oprema vo specijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so informati~ka i komunikaciska tehnolo{ka oprema (ICT). vidi 46.trgovija na malo so mle~ni proizvodi i jajca . nespomnati na drugo mesto 47. vklu~uvaj}i i video igri . 47.trgovija na malo so goriva za motorni vozila i motocikli Ovaa klasa.78 47. opfa}a: .30 Trgovija na malo so motorni goriva i maziva vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .26 Trgovija na malo so proizvodi od tutun vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . periferni edinici i softver vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se kompjuteri i periferna oprema.trgovija na malo so proizvodi od tutun 47.trgovija na malo so proizvodi za podma~kuvawe i za ladewe na motorni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so kompjuterska periferna oprema .trgovija na malo so drugi prehranbeni proizvodi.41 Trgovija na malo so kompjuteri. isto taka.47.trgovija na malo so tutun . telekomunikaciska i elektri~na oprema za {iroka potro{uva~ka vo specijalizizrani prodavnici.29 Druga trgovija na malo so hrana vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so kompjuteri .

Ovaa klasa ne opfa}a: . lakovi i premazi .trgovija na malo so pozamanterija i pribor: igli. boi i staklo vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . elektri~ni aparati ili mebel vo specijalizirani prodavnici. kako {to se tuli.trgovija na malo so predivo-pletivo . pleeri i plo~i 47. kako {to e tekstil. drvo.42 47.trgovija na malo so audio i videooprema . }ilimi. opfa}a: 47.trgovija na malo so boi.trgovija na malo so metalna stoka . vidi 47.trgovija na golemo so prazni lenti i disketi.5 Trgovija na malo so druga oprema za doma}instvata vo specijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so oprema za doma}instvata.trgovija na malo so tekstil .trgovija na malo so tkaenini . gobleni (tapiserii) i vez .trgovija na malo so CD.Ovaa klasa ne opfa}a: . DVD itn. sanitarna oprema . vidi 47. isto taka.trgovija na malo so ramno staklo .71 47.43 .trgovija na malo so radio i televiziska oprema .52 Trgovija na malo so metalna stoka..trgovija na malo so obleka. 47.trgovija na malo so materijal i oprema za "napravi sam" Ovaa klasa.trgovija na malo so drug grade`en materijal. metalna stoka.51 Trgovija na malo so tekstil vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . konec za {iewe itn.trgovija na malo so osnovni materijali za pokrivki (}ilimi).63 Trgovija na malo so telekomunikaciska oprema vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so audio i videooprema vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .

nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so mebel za doma}instvata .trgovija na malo so elektri~en za{titen alarmen sistem. oprema za osvetluvawe i drugi predmeti za doma}instvata. kako {to se za{titni bravi. vidi 47.54 Trgovija na malo so elektri~ni aparati za doma}instvata vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so predmeti i oprema za doma}instvata.43 Trgovija na malo so mebel. pluta i pra~ki . sefovi i trezori.trgovija na malo so }ilimi i tepisi . tepisi. stakleni. vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . vidi 47.trgovija na malo so muzi~ki instrumenti i noten materijal .trgovija na malo so predmeti za osvetluvawe (svetilki) ..trgovija na malo so kujnski sadovi. bez uslugi na instalirawe i odr`uvawe .trgovija na malo so proizvodi od drvo.79 47.trgovija na malo so neelektri~ni aparati za doma}instvo .trgovija na malo so audio i videooprema.6 Trgovija na malo so proizvodi za kultura i rekreacija vo specijalizirani prodavnici 47.trgovija na malo so sauni 47. yidni i podni oblogi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so zavesi i mre`i .trgovija na malo so yidni tapeti i podni oblogi Ovaa klasa ne opfa}a: . glineni i kerami~ki lonci. pribor za jadewe.trgovija na malo so plo~i od pluta za podni oblogi.trgovija na malo so kosilki. vidi 47. bez ogled na na~inot na funkcionirawe .52 47.trgovija na malo so antikviteti.53 Trgovija na malo so kilimi. porcelanski i grn~arski predmeti .59 .

63 Trgovija na malo so muzi~ki i video zapisi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so prazni lenti i diskovi 47.79 47. kompakt diskovi i kaseti .trgovija na malo so kancelariski pribor kako {to se molivi.trgovija na malo so muzi~ki zapisi. igri i igra~ki. pribor za ribolov. vklu~uvaj}i video igri.trgovija na malo so konzoli za video igri. penkala. hartija itn. vesnici.62 Trgovija na malo so vesnici i kancelariski pribor vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . audio lenti. vidi 47. 47.trgovija na malo so sportska oprema.trgovija na malo so polovni knigi i antikvitetni knigi.61 Trgovija na malo so knigi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .41 .64 Trgovija na malo so sportska oprema vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .41 .Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so proizvodi za kultura i rekreacija. muzi~ki i video zapisi.65 Trgovija na malo so igri i igra~ki vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se knigi. vo specijalizirani prodavnici 47.trgovija na malo so igri i igra~ki od razli~en materijal Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so video lenti i DVD Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so knigi od site vidovi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 47.trgovija na malo so standarden softver. oprema za kampuvawe. ~amci i velosipedi 47. sportska oprema. vidi 47.

cve}e. Trgovija na malo so obleka vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . doma{ni milenici i dr.7 Trgovija na malo so drugi stoki vo specijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so posebni proizvodi vo specijalizirani prodavnici koi ne se vklu~eni vo drugite delovi od klasifikacijata. kako {to se obleka.47.trgovija na malo so specijalni sportski obuvki kako {to se ~izmi za skijawe. Ovaa klasa ne opfa}a: . vratovrski. ~asovnici. vidi 47.trgovija na malo so farmacevtski proizvodi Trgovija na malo so medicinski preparati i ortopedski pomagala vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so kozmeti~ki i toaletni preparati vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: 47. materijali za ~istewe. obuvki i predmeti od ko`a.64 47.trgovija na malo so obuvki .74 47. oru`je. isto taka.75 . suveniri.71 47.51 47. vidi 47.trgovija na malo so predmeti za oblekuvawe . naramenici itn.trgovija na malo so proizvodi od ko`a .73 Apteki Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a trgovija na malo so koristeni (polovni) stoki vo specijalizirani prodavnici. farmacevtski i medicinski preparati.trgovija na malo so tekstil. Ovaa grupa.trgovija na malo so pribor za patuvawe od ko`a i zamena za ko`a Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so predmeti od krzno .72 Trgovija na malo so obuvki i predmeti od ko`a vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so galanterija kako {to se: rakavici.

99 .trgovija na malo so parfemi. sadnici.dejnosti na aukcionerskite ku}i vo vrska so trgovijata na malo Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so suveniri.79 Trgovija na malo so polovni stoki vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . 47.78 .76 47. jaglen i drvo za doma}instvata . kozmeti~ki i toaletni proizvodi Trgovija na malo so cve}e.trgovija na malo so marki i kovani moneti .dejnosti na opti~ari ..trgovija na malo so oru`je i municija . opti~ka i precizna oprema .dejnosti na komercijalnite umetni~ki galerii .91. seme.77 47.dejnosti na aukcii na internet i drugi aukcii von prodavnici (trgovija na malo). vidi 47. 47.fotografska. vidi 45.8 Trgovija na malo na tezgi i pazari Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so koj bilo vid na novi i polovni stoki na voobi~aeni podvi`ni tezgi pokraj glavnite pati{ta ili na organizirani pazari.81 Trgovija na malo so hrana. doma{ni milenici i hrana za niv vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so ~asovnici i nakit vo specijalizirani prodavnici Druga trgovija na malo so novi proizvodi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so polovni knigi .trgovija na malo so maslo za greewe (lo`ewe) za doma}instvata. zalo`uvalnici vidi 64.trgovija na malo so antikviteti .trgovija na malo so neprehranbeni proizvodi.trgovija na malo na uslugite na umetni~kite galerii . |ubrivo.trgovija na malo so polovni motorni vozila.dejnosti na prodavnici na zalo`ni predmeti. pijalaci i tutunski proizvodi na tezgi i pazari 47.92 47.1 . nespomnati na drugo mesto 47. rakotvorbi i religiozni predmeti .trgovija na malo so drugi polovni stoki . plin.

trgovija na malo so drugi stoki na tezgi i pazari. preku avtomati itn.10 Trgovija na malo na tezgi i pazari so tekstil. preku internet. telefon ili preku internet (obi~no preku specijalni metodi na nara~uvawe dadeni na internet-stranicite). Ovaa klasa opfa}a: . t. radio i telefon . 47.89 . kako {to se: ● podni oblogi i kilimi ● knigi ● igri i igra~ki ● elektri~ni aparati za doma}instvo i {iroka potro{uva~ka ● muzi~ki i video zapisi 47. obleka i obuvki Trgovija na malo so drugi stoki na tezgi i pazari Ovaa klasa opfa}a: . informacii (podatoci) dobieni od internet-stranica ili nekoe drugo sredstvo za oglasuvawe i kupuva~ot ja nara~uva stokata preku po{ta.internet aukcii vo vrska so trgovijata na malo 47.91 Trgovija na malo preku po{ta i internet Ovaa klasa opfa}a dejnosti na trgovija na malo preku po{ta i/ili internet. tezgi i pazari Ovaa grupa opfa}a dejnosti na trgovija na malo po po{ta.9 Trgovija na malo von prodavnici. vidi 56.82 47.trgovija na malo so gotova hrana za brzo konsumirawe (prodava~i na hrana na podvi`ni mesta-tezgi). katalog. proda`ba od vrata na vrata.trgovija na malo so proizvodi od bilo koj vid po po{ta .dejnosti na trgovijata na malo kade {to kupuva~ot go vr{i izborot na stokata vrz osnova na oglas. Kupenite proizvodi mo`e da bidat ili direktno simnati od internet ili fizi~ki ispora~ani do kupuva~ot.direktna proda`ba preku televizija.e.trgovija na malo so proizvodi od bilo koj vid preku internet Ovaa klasa isto taka opfa}a: .Ovaa klasa ne opfa}a: . odnosno preku lica koi doa|aat vo domovite na kupuva~ite.

iznajmuvawe na prevozni sredstva bez voza~ ili rakuva~. me|ugradski . dostaveni do mestoto na kupuva~ite .1.10 Patni~ki `elezni~ki transport. vidi oddel 42 .40 47. pretovar na tovar.1 .99 Druga trgovija na malo von prodavnici.Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so motorni vozila i delovi i pribor za motorni vozila preku internet. 49.generalen remont ili popravki na prevoznite sredstva. vidi grupa 33. vklu~uva po{tenski i kurirski dejnosti. skladirawe itn.3 . itn. pristani{ta. tezgi i pazari Ovaa klasa opfa}a: .).dejnosti na aukcii von prodavnici (trgovija na malo so isklu~ok na internet) . vidi 77. vidi 45. . pat. osven motornite vozila. vo liniski ili sloboden prevoz.odr`uvawe i popravka na motorni vozila. Ovoj sektor opfa}a i iznajmuvawe na prevozni sredstva i transportna oprema so voza~ ili rakuva~. cevovodi.1 49.trgovija na malo preku trgovski agenti (von prodavnici) H/@ TRANSPORT I SKLADIRAWE Ovoj sektor opfa}a dejnosti povrzani so vr{ewe prevoz na patnici i stoki. Isto taka. vidi 45.trgovija na malo so motocikli i delovi i pribor za motorcikli preku internet.1 i 77.direktna proda`ba na gorivo (nafta za greewe. aerodromi.izgradba. odr`uvawe i popravka na pati{ta. 45. ogrevno drvo. Ovoj sektor ne opfa}a: .trgovija na malo so proizvodi od koj bilo vid i na na~in koj ne e predviden vo prethodnite klasi: ● trgovija na malo preku lica koi doa|aat vo domovite na kupuva~ite (proda`ba od vrata na vrata) ● preku avtomati itn. me|ugradski Patni~ki `elezni~ki transport.3 49 Kopnen transport i cevovoden transport Ovoj oddel opfa}a prevoz na patnici i stoka po pat i so `eleznica. so `eleznica. vidi grupi 45. kako i prevoz na stoka preku cevovodi. voda ili vozduhoplov kako i pridru`ni dejnosti na terminali i parkirali{ta. `elezni~ki prugi.20 .

Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici na glavni `elezni~ki prugi koi se rasprostraneti na po{iroko geografsko podra~je - prevoz na patnici so me|ugradska `eleznica - dejnosti na `elezni~ki vagoni (koli) za spiewe i jadewe kako integralen del na `elezni~kite kompanii Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz na patnici vo gradski i prigradski tranzit sistem, vidi 49.31 - dejnosti na patni~ki terminali, vidi 52.21 - operacii na `elezni~kata infrastruktura, dejnosti povrzani so manevrirawe i ran`irawe, vidi 52.21 - dejnosti na `elezni~ki vagoni za spiewe i jadewe koga funkcioniraat kako posebni edinici, vidi 55.90, 56.10 49.2 49.20 Tovaren `elezni~ki transport Tovaren `elezni~ki transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na stoka so me|ugradska, prigradska i gradska `eleznica Ovaa klasa ne opfa}a: - skladirawe, vidi 52.10 - dejnosti na terminali za stoka, vidi 52.21 - rabota na `elezni~kata infrastruktura, dejnosti povrzani so manevrirawe i ran`irawe, vidi 52.21 - pretovar na tovar, vidi 52.24 49.3 Drug patni~ki kopnen transport Ovaa grupa gi opfa}a site dejnosti na kopnen prevoz na patnici, osven `elezni~kiot prevoz. Me|utoa, `elezni~kiot prevoz e vklu~en vo ovaa grupa kako del od gradskiot i prigradskiot prevoz. 49.31 Gradski i prigradski patni~ki kopnen transport Ovaa klasa opfa}a: - gradski ili prigradski kopnen prevoz. Tuka mo`at da se opfa}aat razli~ni vidovi na kopnen prevoz, kako {to e prevoz so avtobusi, tramvai, avtomobili, trolejbusi, podzemna i nadzemna `eleznica itn. Prevozot se vr{i na redovni relacii so to~no utvrden red na vozewe, so zemawe i ostavawe patnici na odredeni stanici. Ovaa klasa, isto taka, opfa}a:

- linii za prevoz od grad do aerodrom ili od grad do `elezni~ka stanica - dejnost na `i~ari i sl. ako se del od gradski, prigradski ili me|ugradski kopnen tranziten sistem Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz na patnici so me|ugradska `eleznica, vidi 49.10 49.32 Taksi slu`ba Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - drugo iznajmuvawe na privatni avtomobili so voza~ 49.39 Drug patni~ki kopnen transport, nespomnat na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: - drug patni~ki paten transport: ● redoven avtobuski prevoz liniski ● ~arter prevozi, ekskurzii i drugi povremeni uslugi na prevoz ● aerodromski {atlovi (kombiwa-avtobusi za prevoz od/do aerodrom) - dejnost na `i~ari, ski liftovi i sl. ako ne se del od gradskiot ili prigradskiot tranziten sistem Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - rabota na avtobusi za prevoz na u~enici i avtobusi za prevoz na vraboteni - prevoz na patnici so vozila {to gi vle~at lu|e ili `ivotni (rik{a ili zapre`na kola) Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz so ambulantni vozila, vidi 86.90 49.4 Tovaren paten transport i uslugi za preseluvawe Ovaa grupa go opfa}a sevkupniot kopnen prevoz na stoka osven, `elezni~kiot prevoz. 49.41 Tovaren paten transport Ovaa klasa opfa}a: - sevkupen tovaren paten prevoz ● prevoz na ogrevni drva ● prevoz na dobitok ● prevoz na tovar so ladilnici ● prevoz na te{ki tovari ● prevoz na nespakuvani tovari, vklu~uvaj}i i prevoz so tanker kamioni, vklu~uvaj}i i sobirawe na mleko od farmi

● prevoz na avtomobili ● prevoz na otpad i otpaden materijal, bez sobirawe i odlo`uvawe Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe kamioni so voza~ - prevoz na tovar so vozila {to gi vle~at lu|e ili `ivotni (rik{a ili zapre`na kola) Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz na trupci vo {umite, kako del od {umskite dejnosti (iskoristuvaweto na {umite), vidi 02.40 - distribucija na voda so kamioni, vidi 36.00 - rabota na oprema za pretovar na tovar na terminali, vidi 52.21 - uslugi za pakuvawe za prevoz, vidi 52.29 - po{tenski i kurirski dejnosti, vidi 53.10, 53.20 - prevoz na otpad kako integralen del od dejnostite za sobirawe na otpad, 38.11, 38.12 49.42 Uslugi za preseluvawe Ovaa klasa opfa}a: - uslugi na kopnen prevoz za preseluvawe (dislocirawe) na delovni subjekti i doma}instva 49.5 49.50 Cevovoden transport Cevovoden transport Ovaa klasa opfa}a: - transport na gas, te~nosti, voda, razreden cement, malter i drugi stoki preku cevovodi Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - rabota na pumpni stanici Ovaa klasa ne opfa}a: - distribucija na priroden ili industriski dobien gas, voda ili parea, vidi 35.22, 35.30, 36.00 - prevoz na te~nosti so kamioni, vidi 49.41 50 Voden transport

Ovoj oddel opfa}a prevoz na patnici i stoka po voden pat, vo redoven ili vonreden prevoz. Isto taka, opfa}a vle~ewe ili turkawe na brodovi, eksurzii, kru`ni patuvawa i razgleduvawe so brod, prevoz so traekti, taksi prevoz itn. Iako mestoto e indikator za odvojuvawe na morskiot od slatkovodniot prevoz, odlu~uva~ki faktor e vidot na brodskoto plovilo koe{to se upotrebuva. Prevozot so brodskite plovila vo morskite vodi e klasificirano vo grupite 50.1 i 50.2, dodeka prevozot so drugite vidovi brodski plovila e klasificiran vo grupite 50.3 i 50.4. Ovoj odel ne gi opfa}a dejnostite na restorani i barovi stacionirani na palubite na brodovite (vidi 56.10 i 56.30) ako gi vr{at izdvoeni edinici. 50.1 Pomorski i krajbre`en patni~ki voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na patnici so brodovi koi{to se osposobeni za prevoz vo morskite i krajbre`nite morski vodi. Isto taka, opfa}a prevoz na patnici na golemi ezera itn., koga se koristat ist vid na plovila. 50.10 Pomorski i krajbre`en patni~ki voden transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici preku more i niz krajbre`ni morski vodi, redoven ili vonreden prevoz: ● prevoz so brodovi ili ~amci za ekskurzii, kru`ni patuvawa ili razgleduvawa ● prevoz so traekti, taksi prevoz na vodni pati{ta Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na ~amci so ekipa` za morski i krajbre`en morski prevoz (za ribarewe) Ovaa klasa ne opfa}a: - dejnost na restoranite i barovite na palubite na brodovite, koga se vr{i preku odvoeni edinici, vidi 56.10, 56.30 - iznajmuvawe na ~amci i jahti za razonada bez ekipa`, vidi 77.21 - iznajmuvawe na komercijalni brodovi ili ~amci bez ekipa`, vidi 77.34 - dejnost na "kazina na voda", vidi 92.00 50.2 Pomorski i krajbre`en tovaren voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na stoka so brodovi vo morskite i krajbre`nite morski vodi. Isto taka, vklu~uva prevoz na stoka preku golemi ezera itn. koga se upotrebuvaat ist vid na brodovi.

50.20

Pomorski i krajbre`en tovaren voden transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na stoka preku moriwa i krajbre`ni vodi, redoven ili vonreden prevoz - prevoz so vle~ewe ili turkawe na bar`i, tankeri za dup~ewe i crpewe na nafta Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na brodovi so ekipa` za pomorski i krajbre`en prevoz na stoka Ovaa klasa ne opfa}a: - skladirawe na stokite, vidi 52.10 - upravuvawe na pristani{tata i drugi pomo{ni dejnosti kako {to se: vplovuvawe, kormilarewe, osvetluvawe, spasuvawe na plovni objekti, vidi 52.22 - pretovar, vidi 52.24 - iznajmuvawe na komercijalni brodovi ili ~amci bez ekipa`, vidi 77.34

50.3

Vnatre{en patni~ki voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na patnici vo vnatre{nite vodi, vklu~uvaj}i i brodovi koi ne se soodvetni za morski prevoz. 50.30 Vnatre{en patni~ki voden transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici preku reki, kanali, ezera i drugi vnatre{ni vodni pati{ta, vklu~uvaj}i i prevoz vnatre vo pristani{tata i dokovite Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: iznajmuvawe na rekreativni ~amci so ekipa` za prevoz vo vnatre{ni vodi Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na ~amci i jahti bez ekipa`, vidi 77.21

50.4

Vnatre{en tovaren voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na stoki vo vnatre{nite vodi so brodovi koi ne se soodvetni za morski prevoz. 50.40 Vnatre{en tovaren voden transport Ovaa klasa opfa}a:

- prevoz na stoki preku reki, kanali, ezera i drugi vnatre{ni vodni pati{ta, vklu~uvaj}i i prevoz vnatre vo pristani{tata i dokovite Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na brodovi so ekipa` za prevoz na stoka vo vnatre{nite vodi Ovaa klasa ne opfa}a: - pretovar na tovar, vidi 52.24 - iznajmuvawe na komercijalni brodovi i ~amci bez ekipa`, vidi 77.34 51 Vozduhoploven transport Ovoj oddel opfa}a prevoz na patnici ili stoki vo vozduhoploven ili vselenski transport. Ovoj oddel ne opfa}a: - prskawe na posevi, vidi 01.61 - remont na vozduhoplovi ili vozduhoplovni motori, vidi 33.16 - dejnost na aerodromite, vidi 52.23 - reklamirawe od vozduh, vidi 73.11 - snimawe od vozduh (aerofotografija), vidi 74.20 51.1 51.10 Patni~ki vozduhoploven transport Patni~ki vozduhoploven transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici po vozduhoploven pat na redovni linii so utvrden red na letawe. - ~arter letovi za patnici - panoramsko razgleduvawe od vozduh Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na vozduhoplovni letala so ekipa` so cel prevoz na patnici - ostanati dejnosti na vozduhoplovniot prevoz kako {to se: ● prevoz na patnici {to go vr{at aeroklubovite so cel obuka ili razonoda Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na vozduhoplovni letala bez upravuva~, vidi 77.35 51.2 Tovaren vozduhoploven transport i vselenski transport

kako {to se operacii vo transportnata infrastruktura (aerodromi.10 Skladirawe na stoka Skladirawe na stoka Ovaa klasa opfa}a: .parkirali{ni uslugi za motorni vozila.rabota na skladi{nite objekti za site vidovi na stoka: ● rabota na silosi za `ito. skladi{ta za me{ovita stoka.51. vidi 52.22 Vselenski transport Ovaa klasa opfa}a: .21 .skladirawe na stoka vo nadvore{ni trgovski zoni .prevoz na stoka po vozduhoploven pat na redovni linii so utvrden red na letawe . isto taka. isto taka. opfa}a: .2 Pridru`ni dejnosti vo prevozot . skladi{ta-cisterni (tankeri) Ovaa klasa.komori za momentno zamrznuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .20 52. 52.iznajmuvawe na vozduhoplovni letala so ekipa` so cel prevoz na stoka 51. vidi 68.21 Tovaren vozduhoploven transport Ovaa klasa opfa}a: . tuneli. itn.upravuvawe so objekti za samoskladirawe.vselenski prevoz na stoka i patnici 52 Skladirawe i pomo{ni dejnosti vo prevozot Ovoj oddel opfa}a skladirawe i pomo{ni dejnosti vo transportot.~arterski letovi za prevoz na stoka Ovaa klasa.20 . mostovi. vidi 68. opfa}a: . pristani{ta.davawe na sloboden skladi{en prostor pod naem.) i dejnosti na agenciite za prevoz i pretovar na tovar.1 52.lansirawe na sateliti i vselenski letala . skladi{ta-ladilnici.

`ivotni ili stoki po vozduhoploven pat: .dejnosti povrzani so kopnen prevoz na patnici. Vklu~eni se i dejnostite na odr`uvawe na site transportni objekti.to~ewe na gas za prevozni celi Ovaa klasa ne opfa}a: .ran`irawe i manevrirawe .23 Uslu`ni dejnosti povrzani so vozduhoplovniot prevoz Ovaa klasa opfa}a: . parkirali{tata ili javnite gara`i. 52. avtobuskite stanici.vle~na slu`ba i pomo{ na pat Ovaa klasa. mostovite.pretovar na tovar. kormilarewe i zastanuvawe na brodovi ● osvetluvawe. isto taka. `ivotni ili stoka: ● rabota na terminalskite objekti kako {to se pristani{ta ● rabota na zatvoreni vodi ● navigacija.dejnosti povrzani so voden prevoz na patnici.rabota na marina.29 52. dejnosti za spasuvawe ● dejnosti na svetilnici Ovaa klasa ne opfa}a: .21 Uslu`ni dejnosti povrzani so kopneniot prevoz Ovaa klasa opfa}a: .22 Uslu`ni dejnosti povrzani so vodniot prevoz Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se delovi na prevoznata infrastruktura ili dejnosti koi{to se odnesuvat na upravuvawe so tovar pred. vidi 52. stanicite so rakuvawe na stokite ● raboti na `elezni~kata infrastruktura ● raboti na pati{tata. vidi 52. parkirali{tata za velosipedi ● skladi{ta za stanbeni avtoprikolki vo zima . `ivotni ili stoka: ● rabota na stani~nite objekti kako {to se `elezni~kite stanici. opfa}a: . tunelite.pretovar na tovar.24 . posle ili pome|u odredeni prevozni segmenti. vidi 93.dejnosti povrzani so prevoz na patnici.24 52.Ovaa grupa vklu~uva pridru`ni dejnosti za prevoz na patnici ili stoki.

● rabota na aerodromskite slu`bi na pistite Ovaa klasa.rabota na carinarnici .12 . opfa}a: .22 i 52. privremeno pakuvawe so cel stokite da se za{titat za vreme na tranzit. zemawe na primerok. vidi 65.osiguruvawe na prevoznite sredstva.● rabota na terminalskite objekti kako {to se vozduhoplovni terminali. more ili vozduh .raboti na pomorskite {pediteri i avio{pediteri .11 .organizirawe ili sproveduvawe na transportni operacii po `eleznica.zastapuvawe na brodski i vozduhoploven prostor za skladirawe na tovar . 52. vidi 52.23 52.izdavawe i nabavuvawe na transportni dokumenti i tovarni listovi .protivpo`arni uslugi na aerodromite Ovaa klasa ne opfa}a: .tovarawe i istovarawe na stoki ili baga` na patnici bez ogled na vidot na transportot so koj e izvr{en prevozot .dejnost na {kolite za letawe. suvozemen pat. vidi 79.pretovar na tovar.32.rabota na stani~nite objekti.raboti na {pedicija (ispra}awe na stoki) .20 . prepakuvawe. vidi 85.e.24 Pretovar na tovar Ovaa klasa opfa}a: . vidi 52. t.tovarawe i istovarawe na stoka od `elezni~ki vagoni Ovaa klasa ne opfa}a: .12 . merewe na stokata Ovaa klasa ne opfa}a: .raboti na rakuvawe so stokata.20 . vidi 79. vidi 79.kurirski dejnosti.dejnost na patni~kite agencii.21. ● rabota na aerodromite i kontrolite na vozdu{niot soobra}aj. isto taka.dejnost na turoperatorite.pomo{ni uslugi vo turizmot.24 . vidi 53.29 Ostanati pridru`ni dejnosti vo prevozot Ovaa klasa opfa}a: .organizirawe na grupni ili individualni pratki (vklu~uvaj}i sobirawe i isporaka na stoki i grupirawe na pratkite) . 85.tovarawe vo potpaluba .53 52.

kako i uslugi za isporaka na po{tata. prevoz i isporaka na (doma{ni ili me|unarodni) pisma.20 Dejnosti za davawe na ostanati po{tenski i kurirski uslugi Ovaa klasa opfa}a: . transport i isporaka na pisma i pratki. Lokalnata isporaka i uslugite na porakite. .. sortirawe. vidi 79. po{ta.dejnost na po{tenskite `iro i {tedni smetki i ostanatite finansiski raboti koi gi izvr{uvaat po{tenskite uredi. pisma. vidi 64. Isporakata vklu~uva po{ta. Ovaa klasa opfa}a: . periodi~ni spisanija.19 53. vklu~uva i drugi uslu`ni dejnosti tesno povrzani so univerzalnite po{tenski uslugi. dobra i dokumenti. vklu~uvaj}i lokacii za priem na po{tenski pratki.10 Dejnosti za davawe na univerzalni po{tenski uslugi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na po{tenski uslugi (dejnosti na davawe na univerzalni po{tenski uslugi) od strana na eden ili pove}e davateli na univerzalni po{tenski uslugi. pe~at (vesnici. 53. Mo`e da se vklu~i eden ili pove}e vidovi na prevoz.2 Dejnosti za davawe na ostanati po{tenski i kurirski uslugi 53. razglednici.e. Isto taka. se vklu~eni. itn. a rabotite mo`e da se izveduvaat so sopstveni (privatni) prevozni sredstva ili so koristewe na javniot prevoz.90 53 Po{tenski i kurirski dejnosti Ovoj oddel vklu~uva po{tenski i kurirski dejnosti kako {to se sobirawe. pratki i paketi {to ja vr{at davatelite na univerzalnite po{tenski uslugi.pribirawe na pisma i paketi od javnite po{tenski sanda~iwa ili od po{tite Ovaa klasa ne opfa}a: .sobirawe.) mali paketi.1 Dejnosti za davawe na univerzalni po{tenski uslugi 53.dejnost na turisti~kite vodi~i. t. isto taka. Uslugite vklu~uvaat upotreba na univerzalna uslu`na infrastruktura (po{tenska mre`a). reklami. nivno sortirawe.

10 Hoteli i sli~ni objekti za smestuvawe Hoteli i sli~ni objekti za smestuvawe .20. sortirawe. Nekoi objekti mo`ebi obezbeduvaat samo smestuvawe. kako glaven (osnoven) prestoj {to e klasificirano vo dejnostite vo vrska so nedvi`en imot (sektor L/J). (spored vidot na prevozot).21. opfa}a: . obroci i /ili oprema za rekreativni dejnosti. 55 Objekti za smestuvawe Ovoj oddel opfa}a uslugi na smestuvawe za kratok prestoj na posetitelite i ostanatite patnici. dodeka ostanatite obezbeduvaat kombinacija od smestuvawe. 50. pratki i paketi od pretprijatija koi ne se davateli na univerzalni po{tenski uslugi.prevoz na tovar. vidi 49.uslugi na isporaka na doma{na adresa Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa. a rabotite mo`e da se izveduvaat so sopstveni (privatni) prevozni sredstva ili so koristewe na javniot prevoz. i koi se klasificirani vo dejnostite vo vrska so nedvi`en imot (sektor L/J).sobirawe. opfa}a i smestuvawe za dolg prestoj i smestuvawe na studenti.41. isto taka .. Isto taka. 51. odnosno trgovijata na golemo ili trgovijata na malo.1 55. Podgotovkata na ovaa hrana e klasificirana vo proizvodstvoto (sektor C/V).40.22 I/З OBJEKTI ZA SMESTUVAWE I SERVISNI DEJNOSTI SO HRANA Ovoj sektor opfa}a smestuvawe za kratok prestoj na posetitelite i ostanatite patnici i smestuvawe so kompleten obrok i pijalaci za brzo konsumirawe. Ovoj oddel ne opfa}a dejnosti na primarno smestuvawe za dolg prestoj koj se smeta za glavno smestuvawe vo objekti kako {to se apartmani koi se iznajmuvaat mese~no ili godi{no. Mo`e da se upotebi eden ili pove}e vidovi na prevoz. 49. prevoz i isporaka (doma{na ili me|unarodna) na pisma. rabotnici i sli~ni individui. 51. Ovoj sektor ne opfa}a smestuvawe za podolg prestoj. 55. Isto taka. isklu~ena e i podgotovkata na hrana i pijalaci koi ne se za brzo konsumirawe ili se za proda`ba niz nezavisni distributivni kanali. Koli~inata i vidot na dopolnitelniot servis {to se obezbeduva vo ovaa sekcija mo`e da varira. po{ta.20. 50.

selski ku}i i kolibi bez doma{na posluga .stanovi za gosti i bungalovi .uslugi na smestuvawe za pokus prestoj so dnevno ~istewe i namesten krevet. peralna. Ovaa klasa gi opfa}a objektite za smestuvawe kako {to se: .smestuvawe vo domovi i opremeni ili neopremeni stanovi ili apartmani za pove}enamenska upotreba. bazen za plivawe i sobi za ve`bawe. priredbi i sli~ni nameni. so kompletno opremeni sobi za dneven prestoj i spalna.hoteli . Objektite se sli~ni na apartmani ili stanovi vo ramkite na samostojni pove}efunkcionalni zgradi. parking. so objekti za gotvewe ili kompletna kujna. vidi oddel 68 . grupi na zgradi ili bungalovi. rekreativni objekti i oprema kako i oprema za razni konferencii. vidi oddel 68 55. Ovaa klasa opfa}a objekti za smestuvawe kako: .apartmantski hoteli . sostanoci. vili i selski ku}i ili kolibi.10 .2 Odmorali{ta i ostanati objekti za pokratok prestoj 55. Dopolnitelnite uslugi se mnogu malku ili voop{to gi nema. vidi 55.odmorali{ta za mladi i planinarski odmorali{ta Ovaa klasa ne opfa}a: . Edinicite opfateni vo ovaa klasa pru`aat smestuvawe vo namesteni sobi i apartmani. glavno za kratok prestoj na posetitelite. na dnevna ili nedelna osnova. Dopolnitelno mo`e da se obezbedi hrana i pijalak. hrana i pijalak.detski i ostanati letuvali{ta . na mese~no ili godi{no nivo. najmnogu za kratok prestoj na posetiteli.20 Odmorali{ta i ostanati objekti za pokratok prestoj Ovaa klasa opfa}a kratkoro~ni uslugi na smestuvawe na posetitelite.Ovaa klasa opfa}a uslugi vo smestuvali{ta.moteli Ovaa klasa ne opfa}a: .uslugi na domovi i opremeni ili neopremeni stanovi ili apartmani za pove}enamenska upotreba. na dnevna i nedelna osnova. ku}i za odmor.hotelski naselbi . ponekoga{ i so ~ajni kujni. Servisot vklu~uva dnevno ~istewe i mestewe na kreveti. na mese~no ili godi{no nivo.

migranti (sezonski) rabotnici i ostanati poedinci. avtokampovi i prostori za kampirawe Ovaa klasa opfa}a: . vo prostori za kampirawe i logoruvawe. kabini i odmorali{ta za mladi. Ovaa klasa opfa}a: . za kratok prestoj na posetiteli . opfa}a: . bez razlika na na~inot na koj e pru`ena uslugata . Va`en e faktot deka se nudat obroci za konsumirawe na samoto mesto. avtokampovi i prostori za kampirawe Kampovi.30 Kampovi.pansioni .{kolski domovi ili internati . obezbeduvaj}i kompletni obroci ili pijalaci za potro{uva~ka na samoto mesto bez razlika dali stanuva zbor za tradicionalni restorani. vidi 55. so cel za razonoda. samoposlu`ni ili brzi restorani.20 55. vo oblik na trajni ili privremeni {tandovi. isto taka.55.koli za spiewe vo `eleznicata 56 Dejnosti za podgotovka na obroci i slu`ewe na hrana Ovoj oddel opfa}a slu`ewe na hrana i pijalaci. so sedewe ili bez.9 55.uslugi na smestuvawe vo kamp-ku}i~ki ili prikolki.planinarski odmorali{ta.3 55.prostorni uslugi za smestuvawe na rekreativni kampprikolki Ovaa klasa.studentski domovi ili internati .za{titeni mesta ili prazni objekti za postavuvawe {atori i/ili vre}i za spiewe Ovaa klasa ne opfa}a: . lov i ribolov.90 Drug vid na smestuvawe Drug vid na smestuvawe Ovaa klasa opfa}a uslugi na smestuvawe na podolg rok vo ednokrevetni ili pove}ekrevetni sobi ili domovi za studenti.rabotni~ki hosteli .

56.podvi`ni koli~ki za hrana . 56. ne e opfatena i proda`bata na proizvedena hrana koja ne se smeta za obrok ili ne e za konsumirawe na samoto mesto (vidi sektor G/E: Trgovija na golemo i trgovija na malo).kamioni za proda`ba na sladoledi .restorani i barovi vrzani za transport.1 Restorani i ostanati objekti za podgotovka i poslu`uvawe na hrana 56. Ova ja vklu~uva podgotovkata i serviraweto na obroci za konsumirawe na samoto mesto od motorizirani vozila ili od nemotorizirani koli~ki Ovaa klasa opfa}a: .2 . Isto taka. kako i dostavuvawe na hrana vrz osnova na koncesija za sportski ili sli~ni nastani.podgotvuvawe na hrana na pazar Ovaa klasa.trgovija na malo so hrana so pomo{ na avtomati.10 Restorani i ostanati objekti za podgotovka i poslu`uvawe na hrana Ovaa klasa opfa}a uslugi na dostavuvawe na prigotvena hrana za potro{uva~ite. bilo obrokot da im e serviran dodeka sedat. isto taka.Ovde ne e opfateno proizvodstvoto na obroci koi ne se nameneti za konsumirawe na samoto mesto ili podgotovka na hrana koja ne se smeta za obrok (vidi oddel 10: proizvodstvo na hrana i 11: proizvodstvo na pijalaci).restorani za hrana koja se iznesuva . bez razlika dali obrocite se konsumiraat na samoto mesto.kafeterii .29 Uslugi na dostavuvawe na hrana i pijalaci za posebni priliki (ketering) i ostanati servisi vo vrska so hranata Ovaa grupa opfa}a dejnosti na podgotovka na hrana za individui za specifi~ni nastani ili za specifi~en period. vidi 47. vidi 56. ili sekoj sam si servira od izlo`enite podgotveni obroci. koga dejnosta se izvr{uva preku odvoeni edinici Ovaa klasa ne opfa}a: .restorani .restorani za brza hrana . se nosat so sebe ili se nosat do potro{uva~ot.99 .podgotvuvawe na hrana na baza na koncesija. opfa}a: .

na lokacija koja ja odredil kupuva~ot za odreden nastan.pivnici .saloni za podgotovka na kokteli .89 .proizvodstvo na hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana)..servisni dejnosti za dostavuvawe na hrana.trgovija na malo so hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana). za preprod`ba. vidi oddel 47 56.servisni dejnosti za dostavuvawe na hrana. za preprod`ba.proizvodstvo na hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana). odnosno podgotovka na hrana za kupuva~.kafuliwa . vrz osnova na koncesija Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi oddel 47 56. Ovaa klasa ne opfa}a: . Hranata voobi~aeno se podgotvuva vo centralnata edinica. vrz osnova na dogovor (na pr.29 Ostanati uslugi za podgotvuvawe i slu`ewe na hrana Ovaa klasa opfa}a industriski ketering.taverni . bolnici ili {koli).barovi . Ovaa klasa opfa}a: .3 56.diskoteki (pijalakot e dominanten) . vidi 10. vrz osnova na koncesija. vidi 10.trgovija na malo so hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana).30 Podgotovka i poslu`uvawe na pijalaci Podgotovka i poslu`uvawe na pijalaci Ovaa klasa opfa}a podgotovka i servirawe na pijalaci za konsumirawe na samoto mesto.21 Uslugi na dostavuvawe na hrana i pijalaci za posebni priliki (ketering) Ovaa klasa opfa}a dostavuvawe na hrana za odreden kupuva~. Ovaa klasa opfa}a: .kantini i kafeterii (za fabriki. kancelarii.89 . Ova vklu~uva i dostavuvawe na hrana za vreme na sportski i sli~ni nastani na baza na koncesija. za sportski ili sli~ni objekti . za transportnite kompanii) .56. bazirana na dogovor za odreden period.

satelitski ili kabelski sistemi. pretstavuvaj}i razli~ni fazi vo ovoj proces. na internet. telekomunikaciski dejnosti (oddel 61). Izdavaweto vklu~uva dobivawe avtorski prava za sodr`inata (informati~ki produkti) i obezbeduvawe dostapnost na ovaa sodr`ina do javnosta so vklu~uvawe vo (ili organizirawe na) reprodukcijata i distribucijata na ovaa sodr`ina vo razli~ni formi. informati~kotehnolo{ki dejnosti. obezbeduvawe na sredstva za prenos ili distribucija na ovie proizvodi. multimedija produkti kako {to e CD-ROM itn. se dejnosti opi{ani vo oddelot 59. dejnosti za snimawe na muzika i film (oddel 59). proizvodi od oblasta na kulturata. dodeka kreiraweto na kompletnata televiziska programa od komponenti opfateni vo oddelot 59 ili ostanati komponenti (kako programi na vesti vo `ivo) se opfateni vo oddelot 60. t. informati~kotehnolo{ki dejnosti (oddel 62) i ostanati informati~kotehnolo{ki uslu`ni dejnosti (oddel 63). Site mo`ni formi na izdavawe (pe~atena.diskoteki i podiumi za igrawe bez slu`ewe na pijalak. bez promena na sodr`inata. e opfatena vo oddelot 61. kako i prenos na podatoci. obrabotka na podatoci i drugi informati~ko-servisni dejnosti. 60 i 61.proda`ba na pijalaci preku avtomat Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. Glavnite komponenti na ovoj sektor se dejnosti od oblasta na izdava{tvoto (oddel 58). vidi 93. koe go vklu~uva i izdavaweto na softver.29 J/Ѕ INFORMACII I KOMUNIKACII Ovoj sektor opfa}a proizvodstvo i distribucija na informacii. 58 Izdava~ka dejnost . Individualnite komponenti kako {to se filmot. Dejnostite povrzani so produkcijata i distribucijata na TV programite poop{irno se dadeni vo oddelite 59. vidi 47..99 .trgovija na malo so pijalaci po pat na samoposlu`uvawe.barovi za podgotovka na ovo{ni napitoci . opfa}a emituvawe na ovie programi od strana na producentot. elektronska ili audio forma.) se vklu~eni vo ovoj sektor. Oddelot 60. radio i TV emituvawe i programski dejnosti (oddel 60). vidi 47 .preprodavawe na pakuvan/podgotoven pijalak. Distribucijata na kompletnata televiziska programa od treti lica. Ovaa distribucija vo oddelot 61 mo`e da se obezbedi preku emitirawe.e. televiziskite serii itn.

20 . rezbarija. 58. kako {to se fotografii. letoci i sl. na CD-ROM Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovoj oddel isklu~uva izdavawe na filmovi.) ili audio forma ili na internet. vklu~uvaj}i re~nici i enciklopedii. po{tenski razglednici. Site mo`ni formi na izdavawe (pe~atena. video lenti i DVD filmovi ili sli~ni formati (oddel 59).11. elektronska (CD. se vklu~eni vo ovoj sektor. bro{uri. elektronska ili audio forma. isklu~eno e i pe~ateweto (vidi 18. re~nici.izdavawe na muzi~ki knigi. vozni redovi. atlasi. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 32.dejnosti na nezavisni avtori. multimedija produkti kako {to e CD-ROM itn. imenici i adresni listi i ostanato izdavawe. elektronski prikaz itn. enciklopedii.1 Izdavawe na knigi. formulari.99 . na internet.proizvodstvo na globusi.izdavawe na knigi.izdavawe na enciklopedii itn. osven izdavawe na filmovi.izdavawe na audio knigi . bro{uri.19 . 58.03 . vidi 59. izdavawe na vesnici. magazini i ostanati periodi~ni izdanija.Ovoj oddel vklu~uva izdavawe na knigi. periodi~ni izdanija i ostanati izdava~ki dejnosti Ovaa grupa vklu~uva dejnosti na izdavawe na knigi. spisanija i periodi~ni vesnici.11 Izdavawe na knigi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na izdavawe na knigi vo pe~atena. vesnici. publikacii.).izdavawe na reklamen materijal. vidi 90. .12) i masovnata reprodukcija na snimenite materijali (vidi 18. Isto taka.izdavawe na atlasi. mapi i grafikoni.20). letoci. kako i izdavawe na softver. Izdavaweto vklu~uva dobivawe avtorski prava za sodr`inata (informati~ki produkti) i obezbeduvawe dostapnost na ovaa sodr`ina do javnosta so vklu~uvawe vo (ili organizirawe na) reprodukcijata i distribucijata na ovaa sodr`ina vo razli~ni formi. posteri i reprodukcii na umetni~ki dela. vidi 58. i produkcija na master kopii za snimawe ili audio materijali (oddel 59). Ovie raboti se karakteriziraat so intelektualna kreativnost potrebna za nivno sozdavawe i voobi~aeno se za{titeni so avtorsko pravo.18. karti i grafikoni . imenici i adresari.

13 . Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: .19 Drugi izdava~ki dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .internetsko (onlajn) obezbeduvawe na statisti~ki i ostanati informacii Ovaa klasa ne opfa}a: . na fakti / informacii (bazi na podatoci). 58.izdavawe na telefonski imenici .pe~atewe za reklamni vesnici.dejnosti na novinskite agencii. Izdavaweto mo`e da bide vo pe~atena ili elektronska forma.14 Izdavawe na spisanija i periodi~ni publikacii Ovaa klasa opfa}a izdavawe na periodi~ni i ostanati spisanija {to se pojavuvaat pomalku od 4 pati nedelno. vklu~uvaj}i i internet. 58. Izdavaweto mo`e da bide vo pe~atena ili elektronska forma. vidi 63. farmacevtski dodatoci (pregled na lekovi) i sl. kako {to se zbirki na zakoni. Tuka e vklu~eno i pe~ateweto na radio i televiziski programi. vidi 58. vklu~uvaj}i i internet.58. Ovie spisoci mo`at da bidat izdadeni vo pe~atena ili elektronska forma. umetni~ki reprodukcii ● reklamen materijal ● ostanati pe~ateni materijali . vklu~uvaj}i reklamni vesnici.izdavawe na ostanati imenici i kompilacii.izdavawe (vklu~uvaj}i i onlajn (preku internet)) na: ● katalozi ● fotografii. {to izleguvaat barem 4 pati nedelno.izdavawe na spisok na adresari .obezbeduvawe na softver onlajn (hostirawe na aplikacii i drugi uslugi vo vrska so toa). {to se za{titeni vo svojata forma no ne i vo sodr`inata.12 Izdavawe na imenici i spisoci na adresi Ovaa klasa opfa}a izdavawe na spisoci.13 Izdavawe na vesnici Ovaa klasa opfa}a izdavawe na vesnici.91 58. vidi 63. gravuri i po{tenski razglednici ● ~estitki ● formulari ● posteri.11 .

2 58. produkcija na originalni zvu~ni zapisi. izdavawe na muzika. se vklu~eni. t. kako i prika`uvawe na filmovi ili filmski produkti. vidi 47. sihronizacija na zvuk. vidi 62.58.trgovija na malo so gotovi (neprilagodeni-stanardni) softveri.11 Filmska dejnost.obezbeduvawe na softver onlajn (hostirawe na aplikacii i drugi uslugi vo vrska so toa).1 Filmska dejnost.izdavawe na gotov softver (softver neprilagoden za ne~ii specifi~ni potrebi-stanarden). vidi 63. vklu~uvaj}i i prevod ili adaptacija na gotovi softveri za odreden pazar na svoja smetka: ● operativni sistemi ● delovni i ostanati aplikacii Ovaa klasa ne opfa}a: . produkcija na video i televiziska programa i dejnosti na snimawe na zvu~ni zapisi i muzi~ko izdava{tvo Ovoj oddel opfa}a snimawe na igrani i dokumentarni filmovi na filmski lenti.e. vidi 18. nivna promocija i distribucija.reprodukcija na softver. filmska distribucija i ostanati filmski produkcii na drugi industrii. Kupuvaweto i proda`bata na filmski dela i prava na videodistribucija.izdavawe na igri za kompjuteri za site platformi 58.20 . dejnosti za video i televiziska programa . vklu~uvaj}i go i prevodot ili adaptacijata na gotovi (neprilagodeni-stanardni) softveri za poedine~ni pazari vrz baza na dogovor ili nadomestok.41 .. Ovoj oddel vklu~uva i dejnosti na zvu~ni zapisi. videolenti ili na disk za javno prika`uvawe vo kina ili na televizija.21 Izdavawe na softver Izdavawe na kompjuterski igri Ovaa klasa opfa}a: .29 Izdavawe na ostanata programska oprema Ovaa klasa opfa}a: . kako i dejnosti na snimawe zvuk vo studio ili na drugo mesto. monta`a. itn.01 . 59 59.proizvodstvo na softver koj ne e namenet za izdavawe. isto taka. pomo{ni dejnosti kako filmska obrabotka.

vidi 46. kako i nivno prika`uvawe. sihronizacija na zvuk itn. animatori. CD ili DVD kopirawe od master kopii. vidi 82.trgovija na golemo na prazni videolenti. sostanoci.dejnosti na privatnite kinosali ili na filmskite agenti ili agencii. Kupuvaweto i proda`bata na filmski dela i prava na videodistribucija. vidi 74.43 .trgovija na malo na videolenti. CD. pomo{ni dejnosti kako filmska obrabotka.zvu~ni zapisi i snimawe na knigi na lenti. vidi 60. vidi 59. DVD. re`iseri.12 Dejnosti koi sledat posle proizvodstvoto na filmovi i videofilmovi i televiziska programa 59. vidi 90.) ili televiziski reklami Ovaa klasa ne opfa}a: .20 . se vklu~eni.20 . vklu~uvaj}i digitalna distribucija za javno prika`uvawe vo kina ili za emituvawe na televizija. vidi 18.2 . CD. videofilmovi i televiziska programa Ovaa klasa opfa}a: .90 .20 .63 .52 . monta`a.dirtektno (simultano) titluvawe na televiziski prenosi vo `ivo (na pr..12 .. DVD za javno prika`uvawe. videolenti. DVD ili dr.postprodukcija.kreirawe na kompletna televiziska programa. vidi 47. kako i kopirawe na audio i videolenti.11 ..trgovija na golemo na snimeni videolenti.iznajmuvawe na videolenti.) za drugi industrii. dokumentarni itn. CD.televizisko emituvawe. vidi 46.proizvodstvo na filmovi. scenografi.obrabotka na filmovi razli~no od filmskata dejnost. DVD itn. DVD. video i televiziski programi (televiziski serii. Dejnosti na proizvodstvo na filmovi.99 . vidi 74. vidi 77. vidi 59. konferencii). specijalisti za tehnika itn. isto taka.dejnost na samostojni umetnici.2 . vidi 60.22 .Ovaa grupa vklu~uva snimawe na igrani i dokumentarni filmovi na filmski lenti. distribucija na film i ostanati filmski produkti (videolenti.0 59.kopirawe na snimeni materijali (osven kopirawe na film za prika`uvawe vo kino).

dejnost na filmski arhivi Ovaa klasa ne opfa}a: . prefrlawe na lenti. vidi 46. razvivawe i obrabotka na filmovi. vidi 47. opfa}a: .20 . vidi 18.0 59. kompjuterska grafika. kako i dejnosti na filmski laboratorii i specijalni laborotorii za animirani filmovi. video i televiziska programa Ovaa klasa opfa}a: . specijalisti za tehnika itn. re`iseri. videolenti. videolenti i DVD Ovaa klasa ne opfa}a: . CD ili DVD od master kopii.20 .steknuvawe so prava za distribucija na film. DVD. isto taka. scenografi.distribucija na film. vidi 18.43 .trgovija na golemo na snimeni videolenti. animirawe i specijalni efekti. CD. opfa}a: . vidi 46. DVD. vidi 46.22 .13 Dejnosti za distribucija na filmska. televiziski mre`i i stanici i izlo`uva~i Ovaa klasa..trgovija na golemo na snimeni videolenti.trgovija na golemo na prazni videolenti. vidi 77. CD. DVD-ja za javno prika`uvawe.trgovija na malo na snimeni videolenti i DVD. CD.63 59. vmetnuvawe na prevod na filmovi. vidi 74.trgovija na malo na videolenti.Ovaa klasa opfa}a dejnosti koi sledat posle proizvodstvoto na filmovi. vidi 47.iznajmuvawe na videolenti.reprodukcija na snimeni materijali. Ovaa klasa. kako filmska monta`a. kako i reprodukcija na audio i videolenti. vidi 90.52 .kopirawe na snimeni materijali (osven reprodukcija na film za prika`uvawe vo kino) kako i reprodukcija na audio i videolenti. izrabotka na odjavna {pica. DVD.obrabotka na filmovi razli~no od filmskata dejnost. CD ili DVD reprodukcija od master kopii. DVD i sli~ni produkcii na kina.dejnost na samostojni umetnici.43 .20 . isto taka.63 . animatori.14 Prika`uvawe na filmovi .

kako lenti. isto taka. go opfa}a i snimaweto na zvu~ni zapisi vo studio ili sl. televizija. isto taka. izdavawe. Izdavaweto na muzi~ki knigi e vklu~eno tuka. maloproda`ba ili direktno na javnosta. na otvoreno ili vo drugi objekti za prika`uvawe . Ovaa klasa. na radio. Isto taka. filmovi. avtorizirawe i koristewe na ovie kompozicii pri snimawe. Ako ne se. Ovoj oddel. ja vklu~uva produkcijata na programite {to se po priroda vo ograni~ena forma (limitirana forma kako {to se vesti. go opfa}a muzi~koto izdava{tvo. televizija. preku satelit. na treta partija.2 Snimawe na zvu~ni zapisi i izdavawe na muzi~ki zapisi 59. govorni emisii i sl. vo eter. Ovaa klasa. za zabavni programi. go opfa}a i emituvaweto na podatoci. 60 Emituvawe na programa Ovoj oddel opfa}a kreirawe na sodr`inata ili steknuvawe na pravoto na distribucija na sodr`inata i emituvawe na sodr`inata na radio.dejnost na kinoklubovi 59. promocija i distribucija na zvu~ni zapisi za golemoproda`ba.Ovaa klasa opfa}a: . Edinicite vklu~eni vo ovie dejnosti mo`e da gi poseduvaat avtorskite prava ili da deluvaat kako upravuva~ na muzi~kite avtorski prava vo ime na sopstvenicite. sportski. Ovie dejnosti mo`e ili ne mora da se integrirani so produkcijata na master snimkite vo ista edinica. integrirani so radio i televizija. t.e. Emituvaweto mo`e da se izvr{i so koristewe na razli~ni tehnologii. pe~ateni ili drugi mediumi. za posledovatelno javno emituvawe. toga{ edinicata koja gi izveduva ovie dejnosti treba da dobie prava za reprodukcija i distribucija za snimawe na master kopii.prika`uvawe na filmovi i videolenti vo kinosali.20 Snimawe na zvu~ni zapisi i izdavawe na muzi~ki zapisi Ovaa klasa opfa}a originalni dejnosti za produkcija na originalni (zvu~ni) master kopii. vesti. nivno promovirawe. obrazovni i mladinski programi) so pretplata. isto taka. vklu~uvaj}i ja produkcijata na snimeni (ne vo `ivo) radioprogrami. pretstavi vo `ivo. CD. kablovski ili preku internet. Ovoj oddel ja isklu~uva distribucijata na kabelskata ili druga pretplatni~ka programa (vidi oddel 61). dejnosti za steknuvawe i registrirawe na avtorski prava za muzi~kite kompozicii. .

1 60.dejnosti na radiomre`i. {ou programi. reporta`i vo `ivo) ili kombinirano. kako {to se kabelski kompanii ili satelitski provajderi. imeno.sobirawe na paket od kanali i distribucija na tie paketi. opfa}a: .20 60. vidi 59. vidi oddel 61 . Programata mo`e da bide od op{ta ili specijalizirana priroda (limitirana forma kako {to se vesti.10 Emituvawe na radioprograma Emituvawe na radioprograma Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: . reklami itn.dejnosti na emituvawe na radiosignali od radiostudija i objekti za transmisija na programite za javnost.emituvawe na podatoci integrirani so radioemituvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . dokumentarci i sl.emituvawe na radio preku internet (internet radiostanici) . programski komponenti od sopstvena produkcija (lokalni vesti. bez programirawe. Ovaa klasa. kako i programa nameneta samo za pretplatnici. od otkupeni programski komponenti (filmovi. za primatelite ili za pretplatnicite Ovaa klasa.60.produkcija na snimena radioprograma. Ovaa klasa opfa}a programa dostapna za korisnicite besplatno.produkcija na elementi od televiziski programi (filmovi. Ovaa kompletna televiziska programa mo`e da bide emituvana ili od edinicata {to ja producira ili producirana za transmisija od strana na treta partija distributeri. sostavuvawe i transmisija na programa za primatelite ili pretplatnicite preku eter. isto taka. dokumentarci.11 . kabelski ili preku satelit . e opfateno so ovaa klasa.20 Dejnosti na televiziskata programa i emituvawe Dejnosti na televiziskata programa i emituvawe Ovaa klasa opfa}a kreirawe na kompletna televiziska programa. Programiraweto na videokanali. vidi 59.). obrazovni ili programi za mladi). sport. isto taka. isto taka.) {to ne se povrzani so emituvawe.2 60. opfa}a emituvawe na podatoci integrirani so televiziskoto emituvawe.

10 Dejnosti na `i~ani telekomunikacii Dejnosti na `i~ani telekomunikacii Ovaa klasa opfa}a: .. Zaedni~ko za dejnostite klasificirani vo ovoj oddel e prenosot na sodr`inata. mikrobranovi ili kombinacija od zemjani linii i satelitski vrski ● rabota na kabelski distributivni sistemi (na pr. zvuk i video so koristewe na `i~ana telekomunikaciska infrastruktura.61 Telekomunikacii Ovoj oddel opfa}a dejnosti za obezbeduvawe telekomunikaciski i sli~nii uslugi. tekst.2 Dejnosti na bez`i~ni telekomunikacii .obezbeduvawe pristap i mre`en kapacitet od sopstvenicite i mre`nite operatori i obezbeduvawe telekomunikaciski uslugi za firmite i doma}instvata so koristewe na ovoj kapacitet . bez u~estvo vo nejzinata kreacija.rabotni dejnosti. Opremata za izvr{uvawe na ovie dejnosti mo`e da bide bazirana na edna ili kombinacija od pove}e tehnologii.obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorot za `i~ana infrastruktura Ovaa klasa ne opfa}a: .preprodava~i na telekomunikacii. Ovaa klasa. podatoci. odr`uvawe ili pristap do opremata za prenos na glas. Podelbata vo ovoj oddel e bazirana na tipot na koristenata infrastruktura.90 61. isto taka. kako {to se prenos na glas. za distribucija na podatoci i televiziski signali) ● opremuvawe na telegrafski i ostanati bezvu~ni komunikacii koristej}i sopstvena oprema. vidi 61.1 61. Vo slu~aj na prenesuvawe na televiziski signal. tekst. Prenosnata oprema za izveduvawe na ovie dejnosti mo`e da bide bazirana na edna ili kombinacija od pove}e tehnologii. opfa}a: . toa mo`e da opfa}a povrzuvawe na kompletnite programski kanali (proizvedeni vo oddel 60) vo programski paket za distribucija. vklu~uvaj}i: ● rabota i odr`uvawe na opremata za prenos i transmisii za obezbeduvawe komunikacii od to~ka do to~ka preku zemjani linii. zvuk i video. podatoci. 61.

rabotni dejnosti.61.90 61. Ovaa klasa.20 Dejnosti na bez`i~ni telekomunikacii Ovaa klasa opfa}a: .preprodava~i na telekomunikacii.dostavuvawe na vizuelna. podatoci. zvuk i video so koristewe na satelitska telekomunikaciska infrastruktura .dejnosti za odr`uvawe i rabota na mre`ite za povikuvawe (paging) kako i mobilnite i drugi bez`i~ni telekomunikaciski mre`i Prenosnata oprema obezbeduva transmisija preku branovi i mo`e da bide bazirana na edna ili kombinacija od pove}e tehnologii. Ovaa klasa. odr`uvawe ili pristap do opremata za prenos na glas. isto taka. zvu~na ili tekstualna programa dobiena od kabelskite mre`i. (Edinicite klasificirani ovde ne izrabotuvaat programski materijal). opfa}a: . podatoci.30 Dejnosti na satelitska telekomunikacija Dejnosti na satelitska telekomunikacija Ovaa klasa opfa}a: . tekst.obezbeduvawe pristap i mre`en kapacitet od sopstvenicite i mre`nite operatori i obezbeduvawe bez`i~ni telekomunikaciski uslugi (osven satelit) so koristewe na ovoj kapacitet za firmite i doma}instvata .90 61.obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorot za bez`i~na infrastruktura Ovaa klasa ne opfa}a: . zvuk i video so koristewe na bez`i~na telekomunikaciska infrastruktura . vidi 61. odr`uvawe ili obezbeduvawe pristap do opremata za prenos na glas.rabotni dejnosti.9 Drugi telekomunikaciski dejnosti . vidi 61. tekst.obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorot na satelitskata infrastruktura Ovaa klasa ne opfa}a: . lokalnite televiziski stanici ili radio mre`i do korisnicite preku direkten doma{en satelitski sistem.preprodava~i na telekomunikacii. opfa}a: . isto taka.3 61.

obezbeduvawe na telefonski i internet pristap vo objekti otvoreni za javnost .telekomunikaciska preproda`ba (t. softverot i komunikaciskata tehnologija.20. vidi 61. planirawe i dizajnirawe na kompjuterski sistemi {to go integriraat hardverot. testirawe i poddr{ka na softverot.90 Drugi telekomunikaciski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . modificirawe.61.rabotewe na satelitskite terminalski stanici i pridru`nata oprema povrzani so eden ili pove}e zemjani komunikaciski sistemi i sposobnost za prenesuvawe na telekomunikaciite do ili primawe telekomunikacii od satelitskite sistemi . upravuvawe i rabota so kompjuterskite sistemi na korisnicite i /ili oprema za obrabotka na podatocite i drugi profesionalni i srodni tehni~ko-kompjuterski dejnosti.0 62. kako {to e dial . 61.10.obezbeduvawe na internet pristap preku mre`ite pome|u klientot i provajderot (ISP) na internet uslugite koi ne se vo sopstvenost ili pod kontrola na internet provajderot (ISP). kako {to se satelitsko sledewe.up internet pristap itn. 61.obezbeduvawe na telekomunikaciski uslugi preku postoe~kite telefonski vrski: ● VOIP uslugi (Voice Over Internet Protocol) . nabavka i preproda`ba na mre`en kapacitet bez obezbeduvawe na dopolnitelni uslugi) Ovaa klasa ne opfa}a: . .e.obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorite na telekomunikaciskata infrastruktura.telefonirawe preku internet .30 62 Kompjutersko programirawe. komunikaciska telemetrija i rabota na radarski stanici .01 Kompjutersko programirawe.obezbeduvawe na specijalizirani telekomunikaciski aplikacii. 62. konsultantski i srodni dejnosti Ovoj oddel gi opfa}a slednive dejnosti za obezbeduvawe ekspertski uslugi na poleto na informati~kata tehnologija: pi{uvawe. konsultantski i srodni dejnosti Kompjutersko programirawe .

Uslugite mo`e da vklu~at i obuka na korisnicite.instalirawe (postavuvawe) na personalni kompjuteri.02 62. softver i komunikaciskite tehnologii.29 . modificirawe i konfiguracija na postoe~kata aplikacija taka {to taa e funkcionalna vo ramkite na informativniot sistem na korisnikot Ovaa klasa ne opfa}a: .proda`ba na kompjuterski hardver ili softver.instalirawe na softver.e.02 Kompjuterski konsultantski dejnosti Ovaa klasa opfa}a planirawe i izrabotka na kompjuterski sistemi {to gi integriraat kompjuterskiot hardver. modificirawe. Ovaa klasa ne opfa}a: .prevod ili adaptirawe na gotov (neprilagodenstandarden) softver za odreden pazar na sopstvena smetka.planirawe i izrabotka na kompjuterski sistemi {to gi integriraat kompjuterskiot harver.03 Dejnosti na upravuvawe so kompjuterska oprema Ovaa klasa opfa}a upravuvawe i rabota so kompjuterskite sistemi na korisnicite i /ili oprema za obrabotka na podatocite.41 .izrabotka na strukturata i sodr`inata na. Ovaa klasa opfa}a: . kako i srodni uslugi za poddr{ka.Ovaa klasa opfa}a pi{uvawe.izdavawe na softverski paketi. vidi 62. vidi 58. vidi 58.29 . vidi 46.20 . i/ili pi{uvawe na kompjuterski kod neophoden za kreirawe i primenuvawe na: ● sistemskiot softver (vklu~uvaj}i go i a`uriraweto) ● aplikativen softver (vklu~uvaj}i go i a`uriraweto) ● bazite na podatoci ● veb-stranicite . duri i vo slu~ai koga obezbeduvaweto na softver e integralen del na dejnosta.09 62. vidi 62. t. vidi 33. oporavuvawe od kompjuterski krah. . vidi 62.51.09 . testirawe i poddr{ka na softverot. softver i komunikaciskite tehnologii.prilagoduvawe na softverot.instalirawe na meinfreim i sli~ni kompjuteri. 47.

vidi 62.uslugi za instalirawe na softver Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 63. uslugi za obrabotka na podatoci i sli~ni dejnosti .uslugi za podgotovka na aplikacii . 63.instalirawe na meinfreim i sli~ni kompjuteri.kompjutersko programirawe. 63.02 . kako i ostanati dejnosti {to prvenstveno obezbeduvaat informacii.instalirawe (postavuvawe) na personalni kompjuteri . hostirawe i sli~ni dejnosti.dejnosti na obrabotka na podatocite: ● kompletna obrabotka na podatocite obezbedeni od korisnicite .specijalizirani dejnosti na hostirawe kako {to se: ● internet hostirawe ● uslugi na kontinuiran tek na podatoci ● hostirawe na aplikacii .kompjuterski konsultacii. nespomnati na drugo mesto kako {to se: .01 .1 Obrabotka na podatoci.upravuvawe so kompjuterskata oprema.uslugi za oporavuvawe od kompjuterski krah .09 Ostanati uslugi vo vrska so informati~kata tehnologija i kompjuterite Ovaa klasa opfa}a ostanati uslugi vo vrska so informati~kata tehnologija i kompjuterite.62.20 . internet portali Ovaa grupa opfa}a podgotvuvawe na infrastruktura za hostirawe. vidi 62. hostirawe i sli~ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .11 Obrabotka na podatoci.obrabotka na podatocite i nivno hostirawe. vidi 62.03 . obrabotka na podatoci i dejnosti na postavuvawe na glavniot kompjuter (hostirawe).11 63 Informativni uslu`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a dejnosti na internet-portali. kako i obezbeduvawe mo`nosti za prebaruvawe i drugi portali za internet. uslugi za obrabotka na podatoci i srodni dejnosti.podgotvuvawe na infrastruktura za hostirawe. vidi 33.ovozmo`uvawe na davawe na koristewe na meinfreim od strana na pogolem broj korisnici (princip na podelba na vreme) .

Ovaa grupa ne opfa}a: .dejnosti na biblioteki i arhivi. vidi 90.01 63. sliki i nastani Ovaa klasa ne opfa}a: .rabota na drugi internet-stranici {to dejstuvaat kako portali na internet.● generirawe na specijalizirani izve{tai od podatocite obezbedeni od korisnicite .dejnosti na nezavisni novinari.izdavawe na knigi.9 Ostanati informativni uslu`ni dejnosti Ovaa grupa opfa}a dejnosti na novinskite agencii i site ostanati informativni uslu`ni dejnosti. kako {to se mediumskite sajtovi (stranici) {to obezbeduvaat periodi~no a`urirana sodr`ina Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na nezavisni fotoreporteri. vidi 74. vidi oddel 60 63. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a ostanati informativni uslu`ni dejnosti.99 Ostanati informativni uslu`ni dejnosti.dejnostite kade {to nabavuva~ot go koristi kompjuterot samo kako sredstvo se klasificirani spored prirodata na obezbedenite uslugi 63. vesnici.dejnosti na novinskite sindikati i novinskite agencii {to gi snabduvaat mediumite so vesti. nespomnati na drugo mesto.uslugi za obezbeduvawe na vlez na podatocite Ovaa klasa ne opfa}a: .emituvawe preku internet.12 Internet portali Ovaa klasa opfa}a: . vidi 91. `urnali itn.91 Dejnosti na novinskite agencii Ovaa klasa opfa}a: .telefonski informaciski uslugi so kompjuterska poddr{ka . vidi oddel 58 .20 .03 63.rabota na veb (internet)-stranici koi koristat prebaruva~i i odr`uvaat ekstenzivni bazi na podatoci so internet adresi i sodr`ini koi se vo lesno prebarliva forma . kako {to se: . preku internet.

Ovaa klasa ne opfa}a: . osven osiguruvawe i penziski fondovi Ovoj oddel gi opfa}a dejnostite na obezbeduvawe i preraspredelba na finansiski sredstva osven za osiguruvawe. t. penziski fondovi i zadol`itelno socijalno osiguruvawe.upravuvawe so me|unarodnite rezervi na dr`avata . Finansisko-uslu`ni dejnosti.vr{ewe na bankarski raboti za dr`avata 64 . gi vklu~uva dejnostite na upravuvawe so imot kako {to se dejnostite na holdingdru{tvata i dejnostite na zaemnite fondovi (trustovite).dejnosti na centrite za povik.20 K/И fINANSISKI DEJNOSTI I DEJNOSTI NA OSIGURUVAWE Ovoj sektor opfa}a finansiski uslu`ni dejnosti vklu~uvj}i go osiguruvaweto.e.11 Centralna banka Ovaa klasa opfa}a: . isto taka.1 Monetarno posreduvawe Ovaa grupa opfa}a obezbeduvawe na finansiski sredstva vo vid na prenoslivi (transferibilni) depoziti. 64.uslugi na sobirawe novinski ise~oci i sl.supervizija na bankarskoto rabotewe . sredstva koi se nepromenlivi vo pari~na smisla i koi se obezbeduvaat na dnevna osnova osven od centralnata banka i od nefinansiski izvori.uslugi za prebaruvawe na informacii. ostanatite fondovi i sli~ni finansiski subjekti.. reosiguruvaweto i dejnosti na penziskite fondovi i pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi.izdavawe i upravuvawe so nacionalnata valuta . vrz baza na dogovor ili so nadomestok .zemawe depoziti koi se nameneti za poramnuvawe na smetkite pome|u finansiskite institucii .monitoring i kontrola na pari~nata masa . vidi 82. 64. Zabele{ka: Ureduvaweto i organizacijata na nacionalnite institucii imaat mnogu zna~ajna uloga vo odreduvaweto na klasifikacijata vo ramkite na ovoj oddel. Ovoj sektor.

e.10 64. ostanati fondovi i sli~ni finansiski subjekti . hipoteki. t. kako i odobruvawe na kreditni sredstva i sredstva za zaemi.e tie ne rakovodat i ne upravuvaat so drugite edinici.19 64. vidi 66.banki . Ovaa klasa ne opfa}a: . kreditni karti~ki itn. pozajmici.dejnosti za nara~uvawe na pari Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 70.19 Drugo monetarno posreduvawe Ovaa klasa opfa}a primawe na depoziti i /ili supstituti na depozitite. opfa}a: .{tedilnici .92 . Ovie dejnosti generalno gi vr{at monetarni institucii koi se razli~ni od centralnata banka.dejnost na po{tenski `iro-banki i po{tenski {tedilnici .aktivno upravuvawe so kompaniite i pretprijatijata.3 Trustovi. Kreditiraweto mo`e da bide vo razli~na forma kako. 64. kako {to se: . isto taka.Dejnostite na centralnata banka se razlikuvaat poradi institucionalni pri~ini.2 64. na primer. edinici koi imaat sopstvenost na imotot (go imaat kontrolniot paket na sopstveni~kiot kapital) na grupa od korporaciski podru`nici i na koi glavna cel im e sopstvenost nad grupata. Holding-kompaniite vo ovaa klasa ne obezbeduvaat kakva i da e druga usluga na pretprijatijata vo koi imaat pogolem del od sopstveni~kiot kapital. vidi 64.kreditni dru{tva Ovaa klasa. strate{ko planirawe i donesuvawe na odluki vo vrska so kompaniite. t.20 Dejnosti na holding-dru{tvata Dejnosti na holding-dru{tvata Ovaa klasa opfa}a dejnosti na holding-kompaniite.odobruvawe na stanbeni krediti od specijalizirani depozitni institucii .dejnosti za obrabotka i izvr{uvawe na transakcii so kreditni karti~ki.odobruvawe na stanbeni krediti od strana na specijalizirani nedepozitni institucii.

20 .64.penziski fondovi. Tie subjekti ostvaruvaat dobivka na kamata. Portfolijata se prilagodeni za kupuva~ite da mo`at da postignat odredeni investiciski karakteristiki.30 Trustovi. vidi 64.zatvoreni investiciski fondovi . osven osiguruvawe i penziski fondovi Ovaa grupa gi opfa}a finansisko-uslu`nite dejnosti razli~ni od onie koi gi vr{at monetarnite institucii. Ovaa grupa ne opfa}a: . vidi 66. stapka na prinos.30 . no imaat ili voop{to nemaat vraboteni i ne ostvaruvaat prihodi od proda`ba na uslugi. dividenda i drugi prihodi od imot.otvoreni investiciski fondovi .dejnosti na holding-kompaniite. bez upravuvawe. vidi 65. vidi ja klasata vo NKD Rev.9 Drugi finansisko-uslu`ni dejnosti.investiciski fondovi na edinici (fondovi na doverba) . vo ime na akcionerite ili na korisnicite. agencii za nedvi`nosti ili knigovodstveni agencii koi se upravuvani vo ime na korisnicite preku uslovite koi se navedeni vo dogovorot na trustot ili dogovorot na agencijata. ostanati fondovi i sli~ni finansiski subjekti Ovaa klasa gi vklu~uva pravnite subjekti koi{to se organizirani za zdru`uvawe na hartii od vrednost ili ostanati finansiski sredstva. Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: . kako i promena na cenite.2 vo soglasnost so nivnata glavna dejnost .zaemni fondovi (trustovi) i ostanati fondovi koi ostvaruvaat prihod od proda`ba na dobra ili uslugi.upravuvawe so fondovi. vidi oddel 65 64.30 64.trustovi.91 Finansiski lizing Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se diverzifikacija na rizik.osiguruvawe i penziski fondovi.

{to e povrzan so vidot na stokata {to se dava pod zakup 64. vidi 94. opcii i drugi instrumenti za nadminuvawe (pokrivawe) na rizik 64.operativen lizing.dejnosti za davawe na pari~na pomo{ (dotacii) od strana na zdru`enija. vidi oddel 77. {to e povrzan so vidot na dobrata koi se davaat pod zakup . kade dodeluvaweto na kredit mo`e da bide vo razli~na forma kako {to se zaemi. a zakupecot gi steknuva site koristi od negovata upotreba i gi prezema site rizici povrzani so sopstvenosta.19 . vklu~uvaj}i ja i kamatata. Ovaa klasa ne opfa}a: . hipoteki. Sopstvenosta nad sredstvata (aktivata) na krajot mo`e. kade {to rokot za zakup pribli`no go pokriva o~ekuvanoto vremetraewe na sredstvata (aktivata). vidi 64. kreditni karti~ki itn.drugi finansiski uslu`ni dejnosti koi se razli~ni od davaweto na zaemi: ● faktoring dejnosti (naplata na pobaruvawa i naplatnokreditno rabotewe) ● dogovarawe na kamatni i devizni konverzii: ("Swap" aran`mani). vidi oddel 77.. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .99 Drugi finansisko-uslu`ni dejnosti osven osiguruvawe i penziski fondovi.finansiski uslu`ni dejnosti koi glavno se odnesuvaat na davawe na zaemi preku institucii koi ne se vklu~eni vo monetarnoto posreduvawe.99 . Lizingot gi pokriva site ili re~isi site tro{oci. no i ne mora da bide prenesena na zaemoprimatelot.odobruvawe na stanbeni krediti od strana na specijalizirani depozitni institucii.92 Drugo kreditno posreduvawe Ovaa klasa opfa}a: . pri {to gi nudat slednite uslugi: ● odobruvawe na potro{uva~ki kredit ● finansirawe na me|unarodna trgovija ● obezbeduvawe na dologoro~no finansirawe za industrijata od strana na industriski banki ● pari~ni pozajmici nadvor od bankarskiot sistem ● odobruvawe na stanbeni krediti od strana na specijalizirani nedepozitni institucii ● dejnosti na zalo`uvalnici i zaemodava~i Ovaa klasa ne opfa}a: .lizing.operativen lizing.

polisi za osiguruvawe vo slu~aj na smrt i invaliditet kako posledica na nesre}en slu~aj (so ili bez zna~itelni elementi na {tedewe) 65.posreduvawe vo raboteweto so hartii od vrednost za tu|a smetka. iznajmuvawe i posreduvawe vo raboteweto so nedvi`nosti. 65. vidi 94.91 . investiciski klubovi. kako {to se po pat na kompanii za kapitalni vlo`uvawa.● dejnosti na dru{tva koi trguvaat so polisi za `ivotno osiguruvawe na drugi lica .11 Osiguruvawe na `ivot Ovaa klasa opfa}a: Prezemawe rizici za polisi za rentno osiguruvawe i osiguruvawe na `ivot.dejnosti na investirawe za sopstvena smetka. vidi oddel 68 .12 Ne`ivotno osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: . vidi 66.finansiski lizing. reosiguruvawe i penziski fondovi. kako i ne`ivotno osiguruvawe.1 Osiguruvawe Ovaa grupa opfa}a osiguruvawe na `ivotot so ili bez zna~itelni elementi na {tedewe. vidi 64.naplata na menica bez prezemawe na dolgot. 65. polisi za osiguruvawe na prihodi poradi nesposobnost za rabota. osven osiguruvawe na `ivotot i toa: ● osiguruvawe od nezgodi i po`ar ● zdravstveno osiguruvawe ● patni~ko osiguruvawe ● osiguruvawe na imot . itn.dejnosti za davawe na pari~na pomo{ (dotacii) od strana na zdru`enija.proda`ba. osven zadol`itelno socijalno osiguruvawe Ovoj oddel opfa}a prezemawe na rizik za polisi za osiguruvawe i vlo`uvawe na premii za osiguruvawe zaradi jaknewe na portfolioto na finansiskiot imot {to }e mo`e da se koristi vo slu~aj na idni pobaruvawa za nadomest na {teti. Vklu~eno e direktnoto osiguruvawe i reosiguruvaweto.12 .uslugi na osiguruvawe. Ovaa klasa ne opfa}a: .99 65 Osiguruvawe. vidi 82.91 .

vidi 66. vozduhoplovi i osiguruvawe na prevoz ● osiguruvawe od finansiski zagubi i osiguruvawe od odgovornost 65.programi za zadol`itelno socijalno osiguruvawe.planovi za nadomestocite na vrabotenite .3 65. Ovde se vklu~eni penziskite planovi so odnapred opredeleni nadomestoci.30 66 Pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi i dejnostite vo osiguruvaweto Ovoj oddel opfa}a davawe na uslugi koi se vklu~eni ili se tesno povrzani so finansiskite uslu`ni dejnosti. planovi i/ili programi) koi se organizirani da obezbedat penzii isklu~ivo za vraboteni ili ~lenovi. Pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi.30 .penziski planovi Ovaa klasa ne opfa}a: .upravuvawe so penziskite fondovi.20 Reosiguruvawe Reosiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: . vidi 84.1 . osven osiguruvawe i penziski fondovi 66.30 Penziski fondovi Penziski fondovi Ovaa klasa opfa}a aktivnosti na pravni lica (t.● osiguruvawe na motorni vozila.e. plovni objekti. Osnovnoto ras~lenuvawe na ovoj oddel e spored vidot na finansiskite transakcii ili vidot na vlo`uvawata vo fondot.2 65.dejnosti za prezemawe na site ili na del od rizicite povrzani so postoe~ki polisi za osiguruvawe koi izvorno se sklu~eni so drugi dru{tva za osiguruvawe 65.penziski fondovi i planovi . fondovi. no sami po sebe ne se finansiski uslugi. Ovaa klasa opfa}a: . kako i individualni planovi kade {to nadomestocite se ednostavno odredeni preku pridonesite na ~lenovite.

11 Upravuvawe so na finansiski pazari Ovaa klasa opfa}a upravuvawe i nadzor na finansiskite pazari osven onie koi gi vr{at dr`avnite organi kako {to se: . vidi 66. vidi 66. kako {to se: .19 Ostanati pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi. so naplata ili vrz baza na dogovor.berza na stoki .posreduvawe vo stokovi dogovori .30 66.rabotewe na finansiski pazar za svoja smetka. vidi 66. isto taka.terminska berza na stoki . Ovaa klasa ne opfa}a: .upravuvawe so fondovi. opcii na akcii.30 .berza na opcii na akcii ili stokovni opcii 66.rabotewe na finansiski pazari za tu|a smetka (na pr.dejnosti za obrabotka i izvr{uvawe na finansiski transakcii vklu~uvaj}i i transakcii so kreditni karti~ki .berza na hartii od vrednost . 66.99 .22 .uslugi na investiciski sovetnici .dejnosti na sovetnici i posrednici za raboteweto so hipoteka Ovaa klasa.12 Dejnosti na posreduvawe vo raboteweto so hartii od vrednost i stokovi dogovori Ovaa klasa opfa}a: .berza na akcii .Ovaa grupa opfa}a podgotovka na fizi~ki ili elektronski pazari za potrebite na kupuvawe i prodavawe na akcii.dejnost na menuva~nicite itn. nespomnati na drugo mesto. vidi 64..dejnosti na agenti i posrednici vo osiguruvawe. opfa}a: . osven osiguruvawe i penziski fondovi Ovaa klasa opfa}a pomo{ni dejnosti vo finansiskoto posreduvawe.upravuvawe so portfolio. akcionersko posreduvawe) i srodni dejnosti. so naplata ili vrz osnova na dogovor Ovaa klasa ne opfa}a: .posreduvawe vo raboteweto so hartii od vrednost . obvrznici ili stokovni dogovori.uslugi na poverenici i ~uvawe na hartii od vrednost. .

29 Pomo{ni dejnosti vo osiguruvaweto i penziskite fondovi Ovaa klasa opfa}a: . poramnuvawe na {teti. vidi 68.2 Pomo{ni dejnosti vo osiguruvaweto i penziskite fondovi Ovaa grupa opfa}a dejnosti na zastapnicite (t.posrednicite) vo proda`bata na renti i osiguritelni polisi ili uslugi povrzani so nadomestocite za vrabotenite.dejnosti koi se vklu~eni ili se tesno povrzani so osiguruvaweto i penziskite fondovi (osven finansisko posreduvawe.21 Procena na rizici i {teti Ovaa klasa opfa}a davawe na administrativni uslugi na osiguruvawe kako {to se procena i nadomest na {teti od osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: .isplata na {teti od osiguruvawa Ovaa klasa ne opfa}a: .e.31 .dejnosti na zastapnici i brokeri za osiguruvawe pri proda`ba ili pregovarawe za renti i polisi za osiguruvawe i reosiguruvawe. vidi 74.procena na {teti od osiguruvawa ● poramnuvawe na {teti ● procena na rizici ● presmetka na rizici i {teti ● procena na havarii i zagubi . 66. 66.90 .istra`uva~ki dejnosti. kako i dejnosti na zastapnicite za osiguruvawe): . vidi 80.22 66. kako {to se re{avawe na `albi i upravuvawe za treti lica.procena za drugi celi.66.30 Dejnosti na zastapnici vo osiguruvawe i osiguritelni posrednici Ovaa klasa opfa}a: . osiguruvawe i penzii.procena na nedvi`en imot.

kako {to se: . vidi 52. isto taka. davawe pod zakup na nedvi`nosti. Dejnostite vo ovoj sektor mo`e da se odnesuvaat za sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup i mo`e da bidat vrz baza na dogovor ili honorar (pla}awe). za fizi~ki lica.upravuvawe so drugi investiciski fondovi .1 68. Isto taka.22 66. opfa}a: .upravuvawe so penziski fondovi L/Ј DEJNOSTI VO VRSKA SO NEDVI@EN IMOT Ovoj sektor opfa}a dejnosti kako zakupodavci.30 Dejnosti na upravuvawe so fondovi Dejnosti na upravuvawe so fondovi Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite za upravuvawe so portfolija i fondovi so naplata ili vrz osnova na dogovor.● administrativni uslugi vo vrska so spasuvawe vo slu~aj na nezgoda ● tehni~ki uslugi Ovaa klasa ne opfa}a: . delovni subjekti i ostanato. vklu~uvaj}i i izlo`beni saloni.10 Dejnosti vo vrska so nedvi`en imot Kupuvawe i proda`ba na sopstven nedvi`en imot Kupuvawe i proda`ba na sopstven nedvi`en imot Ovaa klasa opfa}a: . davawe na drugi uslugi vo vrska so nedvi`nosti .kupuvawe i proda`ba na sopstven nedvi`en imot: ● stanbeni zgradi i `iveali{ta ● nestanbeni zgradi.3 66.procena na nedvi`nostite ili deluvawe kako agenti za zalog na nedvi`nostite.dejnosti na pomorsko spasuvawe. 68 68. Овој sektor opfa}a upravuvawe so nedvi`nostite. sopstveni skladi{ta i trgovski centri ● zemji{te Ovaa klasa. posrednici i/ili brokeri vo edna ili pove}e od slednite dejnosti: prodavawe ili kupuvawe na nedvi`nost. vklu~uvaat i izgradba na objekti za sopstvena smetka ili davawe pod zakup na takvite objekti.upravuvawe so zaedni~ki fondovi .

za posreduvaweto za kupuvawe.razvoj na grade`ni proekti za sopstveno koristewe . vidi oddel 55 68. vrz osnova na nadomest ili dogovor . karakteristi~no za upotreba na mese~no i na godi{no nivo Ovaa klasa..parcelizirawe i podobruvawe na zemji{teto (obezbeduvawe na infrastruktura). sopstveni skladi{ta ● zemji{te . namesteni i nenamesteni stanovi ili apartmani za postojana upotreba.31 Upravuvawe so nedvi`en imot so nadomest ili vrz baza na dogovor Agencii za nedvi`en imot Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite na agenciite za rabotewe so nedvi`nosti: . proda`ba i davawe pod zakup na nedvi`nosti vrz osnova na dogovor ili honorar (naplata) . opfa}a: .razvoj na grade`ni proekti za proda`ba.dejnosti na agenti za zalog na nedi`nosti Ovaa klasa ne opfa}a: .99 68. vidi 42.2 Izdavawe i upravuvawe so sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup (lizing) 68. hoteli so apartmani za `iveewe. proda`ba i izdavawe pod zakup na nedvi`nosti. vidi 41.izdavawe (iznajmuvawe) i upravuvawe so sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup: ● stanbeni zgradi i `iveali{ta ● nestanbeni zgradi. vklu~uvaj}i i izlo`beni saloni.koristewe na hoteli.3 68. ku}i za izdavawe (pansioni).10 .obezbeduvawe na ku}i. zemji{te za kampuvawe. vikendi~ki. isto taka.koristewe na stanbeni parceli za mobilni domovi Ovaa klasa ne opfa}a: .20 Izdavawe i upravuvawe so sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup (lizing) Ovaa klasa opfa}a: .sovetodavni dejnosti i uslugi za procena vo vrska so kupuvawe.parcelizirawe na nedvi`nosta bez podobruvawe na zemji{teto (bez infrastruktura) Ovaa klasa ne opfa}a: . kampovi i drugi nestanbeni zgradi ili mesta za kratok prestoj.

zatvori i ostanati objekti (osven upravuvawe so kompjuterska oprema). podgotovka na finansiski izve{taj i knigovodstvo. nau~ni i tehni~ki dejnosti.10 . so ili pod supervizija. NAU^NI I TEHNI^KI DEJNOSTI Ovoj sektor opfa}a specijalizirani.uslugi za oddr`uvawe (kombinacija na uslugi kako generalno vnatre{no ~istewe. vklu~uva i smetkovodstveni i knigovodstveni uslugi kako {to se revizija na smetkovodstvenite smetki.32 Upravuvawe so nedvi`en imot so honorar ili vrz baza na dogovor Ovaa klasa ne opfa}a: . isfrlawe na |ubre. kako {to e sovetuvawe i zastapuvawe vo gra|anski predmeti. nadzor i obezbeduvawe) vidi 81. na lica ~lenovi na advokatska komora. 69 Pravni i smetkovodstveni dejnosti Ovoj oddel vklu~uva pravno zastapuvawe na interesite na edna strana protiv interesite na druga strana.10 68. staratelstva itn.10 . vidi 81.. dogovori za partnerstvo ili sli~ni dokumenti vo vrska so osnovawe na delovnite subjekti. testamenti. vidi 69. revizori i ve{taci.10 M/K STRU^NI. sovetuvawe i zastapuvawe vo krivi~ni predmeti. arbitri. vklu~uva i podgotovka na pravni dokumenti kako {to se predmeti za osnovawe na delovni subjekti. pravni soveti i zastapuvawe vo sporovi koi proizleguvaat od rabotnite odnosi. industriska sopstvenost i avtorski i srodni prava. podgotovka na dokumenti za podaroci.pravni raboti. 69.10 Pravni raboti Pravni raboti Ovaa klasa opfa}a: . kako i ostanati dejnosti na javni (dr`avni) notari.pravni raboti. Isto taka.. gra|anski notari. Isto taka. odr`uvawe i vr{ewe mali popravki.1 69.upravuvawe so objekti kako {to se voeni bazi. vidi 69. pred sudovite ili drugi pravosudni organi. sudski slu`benici. Ovie dejnosti baraat golem stepen na osposobuvawe i im ovozmo`uvaat na korisnicite stru~no znaewe i ve{tini.

sovetuvawe vo vrska so upravuvaweto .kni`ewe na komercijalni transakcii na pretprijatija ili drugi . vidi 84.2 Smetkovodstveni. knigovodstveni i revizorski raboti.20 Smetkovodstveni. arbitri. revizori i ve{taci. . knigovodstveni i revizorski raboti.91 70 Upravuva~ki dejnosti. Ovaa klasa ne opfa}a: .pravno sovetuvawe.podgotovka na prijavi za vra}awe na personalen danok i danok na dohod . vidi 63. sudski slu`benici.delovno sovetuvawe vo vrska so smetkovodstveniot sistem.obrabotka na podatoci i tabelirawe.pravno zastapuvawe na interesite na strankite pred sudovite ili drugite pravosudni organi so ili pod supervizija na lica koi se ~lenovi na advokatskata komora: ● pravni soveti i zastapuvawa vo gra|anski predmeti ● pravni soveti i zastapuvawa vo krivi~ni predmeti ● pravni soveti i zastapuvawa vo sporovi koi proizleguvaat od rabotnite odnosi . staratelstva i dr.ostanati dejnosti na javni (dr`avni) notari i gra|anski notari. podgotovka na pravni dokumenti: ● predmeti za osnovawe na delovni subjekti. dano~no sovetuvawe 69. vidi 82.podgotovka ili revizija na finansiski izve{tai .dejnosti na sovetuvawe i zastapuvawe na klientot pred dano~nite organi Ovaa klasa ne opfa}a: . testamenti.kontrola i potvrduvawe na ispravnosta na finansiskite izve{tai . dogovori za partnerstvo ili sli~ni dokumenti vo vrska so osnovawe na delovni subjekti ● industriska sopstvenost i avtorski i srodni prava ●podgotovka na predmeti za podarok.23 69. vidi 70.dejnost na sudovite.11 .22 . proceduri za buxetska kontrola. dano~no sovetuvawe Ovaa klasa opfa}a: .naplata na smetki..

Ovaa klasa ne opfa}a: . finansiski planirawa i buxetirawe. e vklu~en i nadzorot i upravuvaweto nad ostanatite edinici vo ista kompanija ili pretprijatie. vidi 73.21 Dejnosti vo vrska so sovetuvawe vo upravuvaweto Odnosi so javnosta i dejnosti na informirawe Ovaa klasa opfa}a davawe na sovet.dejnosti na agencii za reklamirawe i uslugi za oglasuvawe preku mediumite.lokalnite i regionalnite kancelarii . politika. vidi 64.dejnosti na holding-kompaniite koi ne se vklu~eni vo upravuvaweto. rakovodewe i operativna pomo{. Ovde. Ovaa klasa opfa}a dejnosti na: . 70. isto taka.10 Upravuva~ki dejnosti Upravuva~ki dejnosti Ovaa klasa vklu~uva nadzor i upravuvawe so drugite edinici vo kompanijata ili pretprijatieto.20 70. praksa i planirawe povrzani so ~ove~kite resursi.2 70. t. vidi 73. izrabotka na planovi na proizvodstvo i kontrola na planiraweto.centraliziranite administrativni edinici .istra`uvawa na pazarot i ispituvawe na javnoto mislewe.1 . dejnosti na glavnite-mati~nite edinici.Ovoj oddel opfa}a davawe na sovet i pomo{ na pretprijatijata i drugite organizacii za pra{awa vo vrska so upravuvaweto. izvr{uvawe na operativna kontrola i upravuvawe so dnevnite dejnosti na edinicite so koi se povrzani. donesuvawe na strate{ki ili organizaciski planovi i odlu~uva~ka uloga na kompanijata ili pretprijatieto.e. marketing celi i politiki. kako {to se strate{ki i organizaciski planirawa.1 70.22 Dejnosti na sovetuvawe vo vrska so raboteweto i ostanato upravuvawe .glavnite-mati~ni edinici .20 70. vklu~uvaj}i go i lobiraweto za pretprijatijata ili drugite organizacii vo odnosi so javnosta i informiraweto.pomo{nite upravuva~ki kancelarii Ovaa klasa ne opfa}a: .korporativnite edinici .

12 . vidi 78.1 Arhitektonski dejnosti i in`enerstvo i so niv povrzano tehni~ko sovetuvawe Ova grupa opfa}a davawe na arhitektonski uslugi. knigovodstveni i revizorski dejnosti. Isto taka.dizajnirawe na programi za smetkovodstvo. tehni~ko ispituvawe i analiza Ovoj oddel opfa}a davawe na arhitektonski uslugi.sovetuvawe vo arhitektonskite dejnosti i in`enerstvoto.obrazovni konsultantski dejnosti. upravuvawe so informaciite itn. vidi 85. hemiski uslugi i drugi analiti~ki ispituvawa. za agronomijata.20 .Ovaa klasa vklu~uva: davawe na sovet. programi za smetkovodstvo na tro{oci. vklu~uva i izvr{uvawe na fizi~ki.10 . davawe na nasoki i operativna pomo{ na pretprijatijata i drugite organizacii vo upravuvaweto. in`enerski uslugi. kako {to se strategiski i organizaciski planirawa.kreirawe na smetkovodstveni metodi ili proceduri. in`enerski uslugi.smetkovodstveni. obezbeduvawe i srodni konsultativni dejnosti. organizirawe. davawe na nasoki ili operativna pomo{ na pretprijatijata i javnite slu`bi {to se povrzani so: .11. politika. proceduri za buxetska kontrola . marketing celi i politiki.pravno sovetuvawe i zastapuvawe.01 . izrabotka na planovi za proizvodstvo i kontrola na planiraweto. .10 . praksa i planirawe povrzani so ~ove~kite resursi. 71.sovetuvawe vo vrska so barawe na rakovoden kadar ili nivno vrabotuvawe. rein`enering na rabotniot proces. vidi 62. Ova davawe na delovni uslugi mo`e da vklu~uva sovet. vidi 69.60 71 Arhitektonski dejnosti i in`enerstvo. strategii za nadomestoci i penzionirawe. namaluvawe na tro{ocite i drugi finansiski pra{awa.90 . vidi 71. 71. Ovaa klasa ne opfa}a: . dano~no sovetuvawe. grade`ni inspekciski uslugi i istra`uvawe i kartografski uslugi i sli~ni na niv. efikasnost i kontrolirawe. grade`ni inspekciski uslugi i istra`uvawe i kartografski uslugi.sovetuvawe za za{tita na okolinata. promeni vo rakovodeweto. vidi 74.sovetuvawe i pomo{ vo vrska so planirawe. uslugi povrzani so izrabotka na nacrti (proektirawe). uslugi povrzani so izrabotka na nacrti (proektirawe). vidi 69.

10 71.20 .elaboracija na proekti za koristewe na klima-uredi. rudarsko in`enerstvo. 62.geofizi~ki.01 . 62.ispituvawe za dup~ewe povrzano so rudarski operacii.09 .19 . in`enerstvo za za{tita pri rabota .09 .29. 09. razladni uredi.vnatre{no dekorirawe. vidi 62. vidi 72.11 Arhitektonski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . industrisko i sistemsko in`enerstvo.dejnosti za istra`uvawe i razvoj povrzani so in`enerstvoto. strukturi. geolo{ki i seizmi~ki istra`uva~ki dejnosti . vidi 71. vidi 62.12 In`enerstvo i so nego povrzano tehni~ko sovetuvawe Ovaa klasa opfa}a: .geodetski istra`uva~ki dejnosti ● premeruvawe na zemji{teto i granici ● hidrolo{ki istra`uva~ki dejnosti ● potpovr{inski istra`uva~ki dejnosti ● kartografsko i prostorno snimawe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 58.dejnosti na kompjuterski sovetnici.71.90 . industriski procesi i industriska oprema ● proekti od oblasta na grade`ni{tvo. hidrotehnika i soobra}ajno in`enerstvo ● proekti za upravuvawe so vodata ● proektni elaborati i realizacija povrzani so proektirawe na instalacii za struja i elektronika. procesi i sistemi) i sovetodavni dejnosti za: ● proekti za razvoj i izrabotka na postrojki.dejnosti na kompjuterski konsultanti. hemisko in`enerstvo.arhitektonsko-konsultantski dejnosti ● izrabotka na nacrti (proektirawe) na zgradi ● urbanisti~ko i prostorno planirawe i proektirawe kako i proektirawe na okolinata Ovaa klasa ne opfa}a: .tehni~ko proektirawe (primena na zakonite na fizikata i principite na in`enerstvoto vo dizajniraweto na ma{ini.10. . instrumenti. 62. proekti za akustika itn. vidi 74.tehni~ki ispituvawa.02. proekti za higieno-tehni~ka za{tita i za{tita od zagaduvawe. materijali.razvoj ili izdavawe na povrzani softveri. ma{insko. vidi 09.02.

kontejneri pod pritisok. ● periodi~ni tehni~ki ispituvawa na soobra}ajnite sredstva zaradi sigurnosta na patot ● testirawa so upotreba na modeli ili imitacii (na pr. vidi 75.dijagnosticirawe. nuklearnata oprema itn. brodovi. brani itn. radioaktivnost itn. kako {to se ja~ina.. vidi 74.10 . cvrstina.) ● operacii vo policiski laboratorii Ovaa klasa ne opfa}a: . hemiski i ostanati analiti~ki testirawa na site vidovi na materijali i proizvodi.industriski dizajn. ● sertifikati na proizvodi. vidi 74. testirawe i analizi na medicinski i stomatolo{ki primeroci.testirawa na `ivotinski primeroci. soobra}ajnite sredstva. trajnost.20 71. ● testirawe na kvalitet i verodostojnost ● testirawe na kompletnata ma{inerija: motori. letalata. kako {to se: ● akusti~ni i vibracioni testirawa ● testirawe na sostavot i ~istota na mineralite itn. elektronska oprema itn. ● testirawe od oblasta na higiensko-tehni~kite uslovi na hranata.. avioni.20 Tehni~ko ispituvawe i analiza Tehni~ko ispituvawe i analiza Ovaa klasa opfa}a fizi~ki. 2) Primeneti istra`uvawa: .2 71. vklu~uvaj}i go i veterinarnoto testirawe i kontrolata vo proizvodstvoto na hrana ● testirawe na fizi~kite karakteristiki na materijalite. vidi 86 72 Nau~no istra`uvawe i razvoj Ovoj oddel opfa}a tri vida dejnosti na poleto na istra`uvawe i razvoj: 1) Osnovni istra`uvawa: Eksperimentalna ili teoretska rabota {to se prezema prvenstveno zaradi steknuvawe na novo znaewe za potenciranite osnovni pojavi i nabquduvanite fakti bez odredena primena ili upotreba. avtomobili.fotografirawe od vozduh. ● rendgentski testirawa na mestata na zavaruvawe i spojuvawa ● analizi na nedostatocite ● testirawe i merewe na indikatori na okolinata: zagaduvawe na vozduhot i vodata itn. vklu~uvaj}i gi potro{uva~kite dobra.00 .

identifikacija na receptorni }elii . bioprocesirawe. biobelewe. sekvencionirawe/ sinteza/pro{iruvawe na DNK/RNK.DNK/RNK: genomika. Ovoj oddel ne opfa}a: .1 Istra`uvawe i eksperimentalen razvoj vo prirodnite. Istra`uvaweto i eksperimentalniot razvoj vo ovoj oddel se podeleni vo dve kategorii: prirodni nauki. fitoremedijacija . geneti~ki probi. sistemi i uslugi za bitno podobruvawe na onie {to ve}e se proizvedeni ili instalirani.genski i RNK vektori: genska terapija i virusni vektori 72. 3) Eksperimentalen razvoj: Sistematska rabota bazirana vrz postoe~ko znaewe dobieno od istra`uvawa i/ili prakti~no iskustvo. naso~eni kon proizvodstvo na novi materijali. istra`uvawe na tkiva (so vklu~uvawe na elementi na tkivata i biomedicinski istra`uvawa). podobruvawe na metodite za prenos na golemi molekulni lekovi. fuzija na }elii. kultivirawe na embrioni . geneti~ki istra`uvawa. biopretvorawe. prvenstveno naso~eni kon odredena prakti~na cel.Originalni istra`uvawa prezemeni za da se stekne novo znaewe.istra`uvawa na kultura na tkiva i }elii: kultura na }elii/tkiva.11 .20 72. tehni~kite i tehnolo{kite nauki Ovaa grupa sodr`i osnovni i prakti~ni istra`uvawa.istra`uvawe na pazarot.biotehnolo{ki tehniki: fermentacija so upotreba na bioreaktori. signalizirawe. farmakogenomika. eksperimentalen razvoj vo prirodnite. tehni~kite i tehnolo{kite nauki. instalirawe na novi procesi.proteinski i drugi molekuli: sekvencionirawe/sinteza/podvojuvawe na proteini i peptidi (so vklu~uvawe na golemi molekulni hormoni). vakcinacii/imunski stimulansi. biofiltracija. Istra`uvawe i eksperimentalen razvoj vo biotehnologijata Ovaa klasa opfa}a istra`uvawe i eksperimentalen razvoj vo biotehnologijata: . bioremedijacija. profilirawe na izrazuvaweto (ekspresija) na genite i upotreba na antisens (bezosetna) tehnologija . bioizla~uvawe. biolo{ko otsumpurirawe. proteomika. vidi 73. pro~istuvawe i izolacija na proteini. tehni~ki i tehnolo{ki nauki i op{testveni i humanisti~ki nauki. proizvodi i uredi.

vklu~uvaj}i ja sistematskata biologija . tehni~kite i tehnolo{kite nauki Ovaa klasa opfa}a: . prvenstveno vo op{testvenite i humanitarnite nauki Ovaa klasa ne opfa}a: . kako i kreirawe i postavuvawe na reklami na otvoren prostor. vidi 73.istra`uvawe i razvoj vo op{testvenite nauki . modelirawe na slo`eni biolo{ki procesi.19 Drugi istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo prirodnite..istra`uvawe na pazarot. prvenstveno vo prirodnite i tehni~ko-tehnolo{kite nauki Istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo op{testvenite i humanitarnite nauki 72.20 73 Marketing (reklama i propaganada) i istra`uvawe na pazarot Ovoj oddel opfa}a sozdavawe na reklamni kampawi. na radio i na televizija i vo ostanati mediumi.2 .bioinformatika: izrabotka na baza na podatoci za geonomi.istra`uvawe i razvoj vo humanitarnite nauki . 72. kako i oglasuvawe vo spisanija.nanobiotehnologija: primenuva alati i procesi na nano i mikrobiotehnologijata za izgradba na uredi za prou~uvawe na biosistemite i upotrebata vo farmacijata.20 Istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo op{testvenite i humanitarnite nauki Ovaa klasa opfa}a: .11 Marketing (reklama i propaganada) Agencija za marketing 72. tehni~kite i tehnolo{kite nauki osven istra`uvawata i eksperimentalniot razvoj vo biotehnologijata: ● istra`uvawe i razvoj vo prirodnite nauki ● istra`uvawe i razvoj vo tehni~kite i tehnolo{kite nauki ● istra`uvawe i razvoj vo medicinskite nauki ● istra`uvawe i razvoj vo zemjodelskite nauki ● interdisciplinarni istra`uvawa i razvoj.interdisciplinarni istra`uvawa i razvoj.1 73. dijagnostikata itn.istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo prirodnite. proteinski sekvenci. 73. vesnici.

istra`uvawe na pazarot. reklami na avtobusi i avtomobili vo izlo`beni prostori itn.proda`ba na vreme ili prostor za oglasuvawe direktno od strana na sopstvenikot (izdava~ot itn.pe~atewe na reklamen materijal. spisanija. vidi 82.po{tenski dejnosti. ● reklamirawe od vozduh ● distribucija ili isporaka na propaganden materijal ili primeroci ● ureduvawe na {tandovi i ostanati objekti i prostori .19 . vidi 70. internet i drugi mediumi ● kreirawe i postavuvawe na propaganda na otvoren prostor.21 Istra`uvawe na pazarot i ispituvawe na javnoto mislewe 73.e.organizacija na sostanoci i delovni saemi.2 . vidi 59. vidi 73. radio.izrabotka na reklamni fotografii. Toa vklu~uva: .30 .vodewe na marketin{ki kampawi i drugi reklamirawa koi se usmereni kon privlekuvawe i zadr`uvawe na kupuva~i: ● promocija na produkti ● marketing na mesto na proda`ba ● oglasuvawe preku po{ta ● marketin{ki konsultacii Ovaa klasa ne opfa}a: .Ovaa klasa vklu~uva cel spektar na uslugi za oglasuvawe (po pat na sopstvenite kapaciteti na pretprijatieto ili so dogovori) vklu~uvaj}i sovetuvawe.oglasuvawe preku mediumi. panoa.) vidi go soodvetniot oddel na dejnost .20 .snimawe za komercijalni poraki za radio. bilbordi. vidi 82. vidi 59. reklami na izlozi. proda`ba na vremeto i prostorot za razli~ni vidovi na mediumsko oglasuvawe.e. izrabotka na reklamen materijal i kupuvawe.11 . t. vidi 58.20 .snimawe na reklamni poraki za televizija i film. vidi 74. t. televizija. kreativni uslugi.20 .19 73.odnosi so javnosta i dejnosti na soop{tuvawe.kreirawe i realizacija na propagandni kampawi: ● kreirawe i postavuvawe na propaganda vo vesnici.12 Oglasuvawe preku mediumi Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: .

bojata i na~inot na povr{inskata obrabotka na proizvodot. kako i drugi proizvodi za li~na potro{uva~ka ili dobra za doma}instvata . primena na zakonite na fizikata i na~elata na in`eneringot vo dizajniraweto na ma{ini. upotrebata i odr`uvaweto . formata.istra`uvawe na pazarniot potencijal. upravuvawe i upravuva~ko . istra`uvawe i razvoj i reklamirawe). ekonomski i op{testveni pra{awa i statisti~ki analizi na rezultatite od ispituvaweto 74 Ostanati stru~ni.dejnosti na vnatre{ni dekorateri Ovaa klasa ne opfa}a: . zemaj}i gi predvid ~ove~kite karakteristiki i potrebi. nakit. pazarnata sklonost vo distribucijata. sigurnosta. obleka. sestranosta.20 Fotografski dejnosti Fotografski dejnosti .konsultantski dejnosti.e. kreirawe i razvoj na nacrt i specifikacija koi ja optimiziraat upotrebata.2 74.10 Specijalizirani dizajnerski dejnosti Specijalizirani dizajnerski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .12 74. t. vidi 71.moden dizajn na tekstil. procesi i sistemi. mehanizmite.istra`uvawe na javnoto mislewe za politi~ki. strukturi.industriski dizajn. vklu~uvaj}i gi izborot na materijalite. t. arhitektura i in`enering.arhitektonsko dizajnirawe. vidi 71. nau~ni i tehni~ki dejnosti Ovoj oddel opfa}a stru~ni.11 .20 Istra`uvawe na pazarot i ispituvawe na javnoto mislewe Ovaa klasa opfa}a: . materijali.01 . nau~ni i tehni~ki dejnosti (osven pravni i smetkovodstveni dejnosti.e.dejnosti na grafi~ki dizajneri . tehni~ki testirawa i analizi. mebel i drugi vnatre{ni dekoracii i drugi modni proizvodi.izrabotka i programirawe na veb-stranici. instrumenti. obuvki.1 74. prepoznatlivosta na dobrata i uslugi i kupovnite naviki na potro{uva~ite zaradi proda`na promocija i razvoj na novi proizvodi i uslugi. vklu~uvaj}i i statisti~ki analizi na rezultatite . cenata i izgledot na proizvodite. 74. vidi 62.proektirawe i in`enering.73.

Ovaa klasa opfa}a: - izrabotka na fotografii za komercijalni potrebi i za potro{uva~i: ● izrabotka na fotografii za patni ispravi, u~ili{ta, svadbi itn. ● izrabotka na fotografii za komercijalni, modni ili turisti~ki celi, kako i za potrebi na izdava{tvo i rabotewe so nedvi`nini ● fotografirawe od vozduh ● videosnimawe na va`ni slu~uvawa: svadbi, sostanoci itn. - obrabotka na filmovi ● razvivawe, izrabotka i zgolemuvawe na fotografii od negativi ili filmovi zemeni od klienti ● dejnost na laboratorii za razvivawe na filmovi i izrabotka na fotografii ● dejnost na foto-studija za izrabotka na fotografii (koi ne se del od prodavnicite so fotografska oprema) ● montirawe na dijapozitivi ● kopirawe i restavracija ili retu{irawe na stari fotografii - dejnosti na fotoreporterite Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - mikrofilmovi za dokumenti Ovaa klasa ne opfa}a: - obrabotka na igrani filmovi koi se odnesuvaat na filmska i televiziska industrija, vidi 59.12 - kartografsko i prostorno snimawe i informirawe, vidi 71.12 - rabota na avtomati koi rabotat na pari (samouslu`uvawe), fotoavtomati, vidi 96.09 74.3 74.30 74.9 Preveduva~ki dejnosti i uslugi na preveduva~ite Preveduva~ki dejnosti i uslugi na preveduva~ite Ostanati stru~ni, nau~ni i tehni~ki dejnosti, nespomnati na drugo mesto 74.90 Ostanati stru~ni, nau~ni i tehni~ki dejnosti, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a razli~ni uslu`ni dejnosti nameneti prete`no za delovnite stranki. Toa se dejnosti {to baraat pogolemi stru~ni, nau~ni i tehni~ki sposobnosti, me|utoa ne gi vklu~uvaat tekovnite, rutinskite delovni funkcii koi obi~no se so kratko traewe.

Ovaa klasa opfa}a: - dejnosti na delovno posreduvawe, t.e. organizirawe na kupuvawe i proda`ba na mali i sredno golemi delovni subjekti, vklu~uvaj}i ja i profesionalnata praksa, osven posreduvawe vo raboteweto so nedvi`nini - dejnosti pri posreduvawe vo vrska so patenti (organizirawe na kupuvawe i proda`ba na patenti) - dejnosti na procenuvawe, osven za nedvi`nini ili osiguruvawe (za antikviteti, nakit itn.) - revizija na smetki i informacii za nadomestoci za prevoz na stoka (vozarina) - dejnosti za prognozirawe na vremeto - sovetuvawe vo podra~jeto na osiguruvaweto - sovetuvawe vo podra~jeto na agronomijata - sovetuvawe vo podra~jeto na za{tita na `ivotnata sredina - drugi tehni~ki sovetuvawa - dejnosti na konsultanti osven od podra~jeto na arhitekturata, in`eneringot i delovnoto upravuvawe - dejnosti na kvantitativni proceniteli Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - dejnosti na agenti i agencii koi zastapuvaat lica zaradi dobivawe na anga`mani vo filmski, teatarski ili drugi pretstavi ili sportski atrakcii, kako i agencii za plasirawe na knigi, igri, umetni~ki dela, fotografii itn. kaj izdava~ite, re`iserite itn. Ovaa klasa ne opfa}a: - trgovija na golemo so koristeni motorni vozila po pat na aukcija, vidi 45.1 - dejnosti na aukcija preku internet (vo vrska so trgovijata na malo), vidi 47.91 - dejnosti na aukcii (aukciski ku}i) vo vrska so trgovijata na malo, vidi 47.79 - dejnosti na posrednici vo vrska so nedvi`nosti, vidi 68.31 - knigovodstveni dejnosti, vidi 69.20 - dejnosti na konsultanti vo vrska so upravuvaweto, vidi 70.22 - dejnosti za arhitektonski i in`enerski konsultacii, vidi 71.1 - izrabotka na industriski i ma{inski dizajn, vidi 71.12, 74.10 - veterinarni testirawa i kontrola na proizvodstvo na hrana, vidi 71.20 - kreirawe i postavuvawe na reklami i drugi reklamni dizajni, vidi 73.11 - ureduvawe na {tandovi i ostanati objekti i prostori, vidi 73.11 - organizacija na sostanoci i delovni saemi, vidi 82.30

- dejnosti na samostalni aukcioneri, vidi 82.99 - upravuvawe so programi za lojalnost, vidi 82.99 - sovetuvawe vo vrska so kreditirawe i dolguvawa, vidi 88.99 75 Veterinarni dejnosti Ovoj oddel vklu~uva gri`a za zdravjeto na `ivotnite i kontrolni dejnosti za `ivotnite na farmi ili doma{ni milenici. Ovaa dejnost se odviva preku kvalifikuvani veterinari vo veterinarni bolnici, kako i pri posetata na farmi, {tali, ku}i ili domovi, vo privatni veterinarni ordinacii i operacioni sali ili na drugo mesto. Isto taka, gi opfa}a i ambulantskite dejnosti za bolnite `ivotni. 75.0 75.00 Veterinarni dejnosti Veterinarni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: - gri`a za zdravjeto na `ivotnite i kontrolni dejnosti za `ivotnite na farma - gri`a za zdravjeto na `ivotnite i kontrolni dejnosti za doma{ni milenici Ovaa dejnost se odviva preku kvalifikuvani veterinari i veterinarni bolnici kako i pri poseta na farmi, {tali, ku}i ili domovi, vo privatni veterinarni ordinacii i operacioni sali ili na drugo mesto Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - dejnosti na veterinarni asistenti ili drug pomo{en veterinaren personal - klini~ko - patolo{ki i ostanati dijagnosti~ki dejnosti vo vrska so `ivotnite - ambulantski dejnosti za `ivotnite Ovaa klasa ne opfa}a: - hranewe na `ivotnite bez gri`a za zdravjeto, vidi 01.62 - stri`ewe na ovcite, vidi 01.62 - uslugi i kontrola na stadata, pasewe, kastrirawe na `ivinata, vidi 01.62 - dejnosti za ve{ta~koto oploduvawe, vidi 01.62 - nega i zgri`uvawe na doma{ni milenici bez gri`a za zdravjeto, vidi 96.09 N/Л ADMINISTRATIVNI I POMO[NI USLU@NI DEJNOSTI

Ovoj sektor opfa}a razli~ni dejnosti koi go poddr`uvaat op{toto rabotewe. Ovie dejnosti se razlikuvaat od onie vo sektorot M/K po toa {to nivnata glavna namena ne e prenesuvawe na specijalizirano znaewe.

77

Dejnosti na iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing)

Ovoj oddel opfa}a dejnosti na iznajmuvawe i davawe pod zakup na opredmeteni i nefininsiski neopredmeteni sredstva, vklu~uvaj}i mno{tvo materijalni dobra kako {to se avtomobili, kompjuteri, predmeti za {iroka potro{uva~ka, kako i industriski ma{ini i oprema, na potro{uva~ite vo zamena za periodi~no pla}awe na naemnina ili zakupnina. Podelen e na: (1) iznajmuvawe na motorni vozila, (2) iznajmuvawe na oprema za rekreacija i sport kako i predmeti za li~na upotreba i za doma}instvoto, (3) davawe pod zakup na ostanati ma{ini i oprema koi ~esto se koristat vo raboteweto, me|u koi i ostanatite prevozni sredstva i (4) lizing na proizvodite od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi.

Ovoj oddel go vklu~uva samo operativniot zakup (lizing). Ovoj oddel ne opfa}a: - finansiski zakup, vidi 64.91 - (zakup) iznajmuvawe na nedvi`nosti, vidi sektor L/J - (zakup) iznajmuvawe na oprema so (preku) operator, vidi vo soodvetnata klasa spored dejnosta koja se izvr{uva so pomo{ na taa oprema (na klasite na dejnosti koi upravuvaat so taa oprema), na pr., grade`ni{tvo (sektor F/\) transport (sektor H/@) 77.1 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na motorni vozila 77.11 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na avtomobili i motorni vozila od lesna kategorija Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe i operativen zakup na slednite vidovi na vozila: ● patni~ki avtomobili i ostanati motorni vozila od lesna kategorija -lesni tovarni vozila (so nosivost do 3.5 toni) bez voza~ Ovaa klasa ne opfa}a:

- iznajmuvawe ili davawe pod zakup na avtomobili i motorni vozila od lesna kategorija so voza~, vidi 49.32 i 49.39 77.12 Iznajmuvawe i davawe pod zakup na kamioni Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe i operativen zakup na slednite vidovi vozila: ● kamioni, prikolki i te{ki motorni vozila (so nosivost preku 3.5 toni) ● avtodomovi (kamperi) Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe ili operativen zakup na kamioni i te{ki vozila so nosivost preku 3.5 toni so voza~, vidi 49.41 77.2 Iznajmuvawe i davawe pod zakup na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvoto Ovaa grupa opfa}a iznajmuvawe i davawe pod zakup predmeti za li~na upotreba i za doma}instvoto kako {to se zakup na oprema za rekreacija i sport i videolenti. Dejnostite vo ovaa grupa, glavno, se odnesuvaat na iznajmuvawe i davawe pod zakup za pokratok vremenski period, iako ne e isklu~eno deka mo`e da se odnesuva i na podolg vremenski period. 77.21 Iznajmuvawe i davawe pod zakup na oprema za rekreacija i sport Ovaa klasa opfa}a iznajmuvawe na oprema za rekreacija i sport: - ~amci, edrilici, kanua, - velosipedi - le`alki i ~adori za na pla`a - skii - ostanata sportska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na ~amci i edrilici so ekipa`, vidi 50.10, 50.30 - iznajmuvawe na videolenti i diskovi, vidi 77.22 - iznajmuvawe na ostanati predmeti za li~na upotreba i doma}instvo, vidi 77.29 - iznajmuvawe na oprema za odmor i rekreacija kako sostaven del na rekreativnite objekti, vidi 93.29 77.22 Iznajmuvawe na videolenti i diskovi Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe na videolenti, rekorderi, CD i DVD itn.

77.29

Iznajmuvawe i davawe pod zakup na ostanati predmeti za li~na i semejna upotreba Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe na razni predmeti za li~na i semejna upotreba (osven opremata za sport i rekreacija), na doma}instvata ili pretprijatijata: ● obleka, obuvki i tektil ● mebel, kerami~ki i stakleni proizvodi, kujnski pribor, elektri~ni aparati za doma}instvo i doma{ni potrebi ● nakit, muzi~ki instrumenti, scenski rekviziti i kostumi ● knigi, vesnici i spisanija ● ma{ini i oprema {to se upotrebuvaat od amateri ili za hobi, t.e. alat za popravki vo doma}instvoto ● cve}iwa i rastenija ● elektronska oprema za upotreba vo doma}instvoto Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na avtomobili, kamioni, prikolki i avtodomovi(kamperi), bez voza~, vidi 77.1 - iznajmuvawe na oprema za rekreacija i sport, vidi 77.21 - iznajmuvawe na videolenti i diskovi, vidi 77.22 - iznajmuvawe na kancelariski mebel, vidi 77.33 - iznajmuvawe na motocikli i kamp-prikolki bez voza~, vidi 77.39 - iznajmuvawe na postelnina, rabotni odela i sli~ni predmeti vo peralnicite, vidi 96.01

77.3

Iznajmuvawe i davawe pod zakup na ostanati ma{ini, oprema, kako i materijalni dobra 77.31 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na zemjodelski ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe i operativen zakup na ma{ini i oprema za zemjodelstvoto i {umarstvoto bez operator: ● iznajmuvawe na proizvodstveni ma{ini od klasata 28.30, kako {to se zemjodelskite traktori Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na ma{ini i oprema za zemjodelstvoto i {umarstvoto so operator, vidi 01.61 i 02.40 77.32 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`enerstvoto Ovaa klasa opfa}a:

35 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na vozdu{ni prevozni sredstva Ovaa klasa opfa}a: . vidi oddel 51 77.iznajmuvawe na vozdu{ni soobra}ajni sredstva so operator. vidi oddel 43 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na kancelariski ma{ini i oprema.iznajmuvawe i operativen zakup na kancelariski ma{ini i oprema bez operator: ● kompjuteri i kompjuterska sporedna oprema.33 .iznajmuvawe i operativen zakup na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`inerstvoto so operator.iznajmuvawe na ~amci za razonoda.iznajmuvawe i operativen zakup na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`enerstvoto bez operator: ● kranovi ● skeliwa i rabotni platformi. ● ma{ini i oprema za smetkovodstvo: registar-kasi.iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na vozdu{ni soobra}ajni sredstva bez operator: ● avioni ● vozdu{ni baloni Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 77. ● ma{ini za pi{uvawe. bez monta`a i demontirawe Ovaa klasa ne opfa}a: .iznajmuvawe na vodni soobra}ajni sredstva so operator.34 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na vodni soobra}ajni sredstva Ovaa klasa opfa}a: . vidi oddel 50 . elektronski kalkulatori i sl.21 77. ● kancelariski mebel 77.iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na vodni soobra}ajni sredstva bez operator: ● komercijalni ~amci i brodovi Ovaa klasa ne opfa}a: .. fotokopirawe i obrabotka na tekst. vklu~uvaj}i i kompjuteri Ovaa klasa opfa}a: .

vidi 77.39 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na ostanati ma{ini. rasni kowi) .iznajmuvawe na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`enerstvoto. televiziska i telekomunikaciska oprema ● oprema za merewe i kontrola ● filmska produkciska oprema ● drugi komercijalni. itn.iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na kopneni prevozni sredstva (osven motorni vozila) bez voza~: ● motocikli.40 Lizing na proizvodi od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi.77.iznajmuvawe na stanbeni ili kancelariski kontejneri . Proizvodite mo`e.iznajmuvawe na ma{ini i oprema za zemjodelstvoto i {umarstvoto. isto taka. nau~ni i industriski ma{ini .31 . koristeweto za ponatamo{ni procesi ili proizvodi. osven avtorski dela 77.iznajmuvawe na paleti Ovaa klasa ne opfa}a: .33 77. raboteweto vrz osnova na fran{iza itn. oprema i materijalni dobra. vidi 77.4 Lizing na proizvodi od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi. no i ne mora da bidat napraveni od momentalnite sopstvenici. vklu~uvaj}i i kompjuteri. vidi 77. opfa}a: . ..iznajmuvawe na kontejneri .iznajmuvawe na kancelariski ma{ini i oprema. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .iznajmuvawe na velosipedi. osven avtorski dela Ovaa klasa opfa}a dejnosti koi im ovozmo`uvaat na drugite da koristat proizvodi od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi za koi se pla}a soodveten nadomestok ili nadomestok za licenca na sopstvenikot na proizvodot.iznajmuvawe na `ivotni (kako na pr.32 . kamp-prikolki.21 . vidi 77. Lizingot na ovie proizvodi mo`e da bide vo razli~na forma kako {to e dozvolata za reprodukcija. ● vozila za `elezni~ki prevoz Ovaa klasa.iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na drugi ma{ini i oprema bez operator koi op{to se upotrebuvaat kako kapitalni dobra vo industrijata: ● motori i turbini ● ma{inski alati ● oprema za rudarstvo i nafteni poliwa ● profesionalna radio.

77. vidi 68. vidi oddel 58 i 59 . . pri {to kandidatite za rabota ne se vraboteni preku agenciite za vrabotuvawe. vrabotuvawe na rabotnici na opredeleno vreme poradi potreba od dopolnitelna rabotna sila na klientite i ostanato obezbeduvawe na ~ove~ki resursi.Ovaa klasa opfa}a: .3 78 Dejnosti na vrabotuvawe Ovoj oddel opfa}a sostavuvawe na ponudi za slobodni rabotni mesta. Ovoj oddel opfa}a: .proizvodstvo.dejnosti na agenciite za posreduvawe pri dodeluvawe na teatarski ili filmski ulogi (kasting agencii) Ovoj oddel ne opfa}a: .lizing na proizvodite od intelektualna sopstvenost (osven avtorskite dela kako {to se knigite ili softver) . softver.1. upatuvawe ili vrabotuvawe na kandidatite.10 Dejnosti na agenciite za vrabotuvawe Dejnosti na agenciite za vrabotuvawe Ovaa klasa opfa}a sostavuvawe na ponudi za slobodni rabotni mesta i upatuvawe i vrabotuvawe na kandidatite. reprodukcija i distribucija na avtorski dela (knigi.20 .dejnosti na barawe i vrabotuvawe na rakovoden kadar .primawe soodveten nadomestok ili nadomestok za licenca od koristeweto na: ● patenti ● trgovski marki za proizvodi ili trgovski marki za uslugi ● brend .2.imiwa ● istra`uvawe i procena na minerali ● dogovori za fran{iza Ovaa klasa ne opfa}a: .lizing na nedvi`nosti. pri {to kandidatite za rabota ne se vraboteni preku agencijata za vrabotuvawe. vidi 74.90 78.1 78.lizing na materijalni dobra (imot). film). 77.steknuvawe na avtorskite prava i izdavawe. vidi grupa 77. vidi oddel 58 i 59 .dejnosti na li~ni teatarski ili umetni~ki agenti ili agencii.

20 Dejnosti na agenciite za privremeno vrabotuvawe Dejnosti na agenciite za privremeno vrabotuvawe Ovaa klasa vklu~uva dejnosti na vrabotuvawe na rabotnici na opredeleno vreme zaradi privremena zamena ili potreba od dopolnitelna rabotna sila na klientite. pridonesite i ostanatite kadrovski pra{awa.otstapuvawe na ~ove~ki resursi zaedno so nadzor ili vodewe na rabotata..otstapuvawe na ~ove~ki resursi zaradi privremena zamena ili potreba od dopolnitelna rabotna sila za klientite.2 78.20 Turisti~ki agencii. na pr. vidi 78.90 78. vidi vo klasata koja se odnesuva na ekonomskata dejnost na toa pretprijatie . sezonski raboti. Vrabotenite poedinci se vraboteni preku agencijata za privremeno vrabotuvawe koja ne obezbeduva direkten nadzor na vrabotenite na rabotnoto mesto na klientot.3 78.dejnosti na teatarskite ili umetni~kite agenti ili agencii. 78. a edinicite koi se tuka raspredeleni izvr{uvaat golem broj na zada~i koi se odnesuvaat na upravuvaweto so ~ove~kite potencijali. vklu~uvaj}i i vrabotuvawe na rakovodni kadri .dejnosti na agenciite za posreduvawe pri dodeluvawe na teatarski ili filmski ulogi (kasting agencii) . vidi 74.dejnosti na agenciite za vrabotuvawe preku internet Ovaa klasa ne opfa}a: . a se povrzani so ova otstapuvawe. izbor i vrabotuvawe na kadri. Edinicite koi se tuka raspredeleni go pretstavuvaat rabotodavecot za vrabotenite po pra{awata povrzani so platata. me|utoa ne se odgovorni za stru~noto vodewe ili nadzor na vrabotenite.30 Ostanato otstapuvawe na ~ove~ki resursi Ostanato otstapuvawe na ~ove~ki resursi Ovaa klasa opfa}a ostanato otstapuvawe na ~ove~ki resursi. Otstapuvaweto na ~ove~ki resursi obi~no e dolgoro~no i postojano (na neopredeleno vreme). Ovaa klasa ne opfa}a: . posebni proekti itn. danocite. organizatori na patuvawa (turoperatori) i ostanati rezervaciski uslugi kako i dejnosti povrzani so niv 79 .dejnosti na barawe.Ovaa klasa opfa}a: .

na golemo ili na malo.9 . Ovoj oddel. paketaran`mani.12 Dejnosti na organizatorite na patuvawa (turoperatorite) Ovaa klasa opfa}a: . paketaran`mani. na individualni korisnici i delovni stranki.dejnosti na organizirawe na paket-aran`mani koi se prodavaat preku turisti~ki agencii ili direktno preku agenti kako {to se turoperatorite. kako i dejnosti na organizirawe na paket-aran`mani koi se prodavaat preku turisti~kite agencii ili direktno preku agentite kako {to se turoperatorite. kako i ostanati uslugi povrzani so patuvawata vklu~uvaj}i gi i rezervaciskite uslugi. 79. uslugi za prevoz i smestuvawe na individualni korisnici i delovni stranki. Patuvawata mo`at da vklu~uvaat koja bilo ili site navedeni uslugi: ● prevoz ● smestuvawe ● ishrana ● poseta na muzei.dejnosti na agenciite koi prvenstveno se zanimavaat so proda`ba na patuvawa.Ovoj oddel opfa}a dejnosti na turisti~kite agencii koi prvenstveno se zanimavaat so proda`ba na patuvawa. kako i dejnosti na organizirawe na paket aran`mani koi se prodavaat preku turisti~kite agencii ili direktno preku agentite kako {to se turoperatorite. paket-aran`mani. istoriski ili kulturni znamenitosti.1 79. gi vklu~uva dejnostite na turisti~kite vodi~i i turisti~kata promocija. Dejnosti na turisti~kite agencii i organizatorite na patuvawa (turoperatori) Ovaa grupa opfa}a dejnosti na turisti~kite agencii koi prvenstveno se zanimavaat so proda`ba na patuvawa. 79. uslugi za prevoz i smestuvawe.11 Dejnosti na turisti~kite agencii Ovaa klasa opfa}a: . teatarski pretstavi.90 Ostanati rezervaciski uslugi i dejnosti povrzani so niv 79. muzi~ki ili sportski nastani Ostanati rezervaciski uslugi i dejnosti povrzani so niv 79. uslugi za prevoz i smestuvawe na individualni korisnici i delovni stranki. isto taka.

30 80 Za{titni i istra`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a uslugi povrzani so za{titata kako {to se: istraga i detektivski uslugi. zabava. me|utoa ~esto se vklu~eni i uslugi za proda`ba. kade {to se raboti za dale~inski nadzor na takvite sistemi. grade`ni{tvoto itn. ~uvawe i patrolirawe.uslugi so zemawe na otisoci od prsti .poligrafski uslugi .12 . restorani. .organizirawe i vodewe na nastani kako {to se sostanoci. 80. sport. Ako uslugite za proda`ba.Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: . postavuvawe i popravki.uslugi na za{tita so blindirani avtomobili . podignuvawe i dostavuvawe na pari.dejnosti na turisti~ka promocija Ovaa klasa ne opfa}a: . kongresi i konferencii.uslugi povrzani so razmena na stanovi (apartmani).10 Dejnosti na privatna za{tita Dejnosti na privatna za{tita Ovaa klasa vklu~uva obezbeduvawe na edna ili pove}e od slednite uslugi: ~uvawe i patrolirawe.1 80.11. priznanici.uslugi za davawe pomo{ na turistite: ● davawe na turisti~ki informacii na posetitelite ● dejnosti na turisti~kite vodi~i .uslugi od telohraniteli . sportski i ostanati zabavni nastani . vidi 82. primawe na pari ili drugi vrednosni predmeti so personalot i opremata zaradi nivna za{tita dodeka se vo tranzit. postavuvawe i popravki se pru`aat odvoeno.ostanati rezervaciski uslugi povrzani so patuvawata: ● rezervaciii za prevoz. vidi 79. se isklu~uvaat od ovoj oddel i se raspredeluvaat vo trgovijata na malo. iznajmuvawe na vozila.dejnosti na proda`ba na bileti za teatarski pretstavi. podignuvawe i dostavuvawe na pari. primawe na pari i drugi vrednosni predmeti so personalot i opremata zaradi za{tita dodeka e vo tranzit.dejnosti na turisti~kite agencii i organizatorite na patuvawata (turoperatorite).79. itn. rakuvawe so elektronski sigurnosni alarmni sistemi kako {to se alarmi protiv kra`ba i po`ar. hoteli. za koristewe vo opredelen period vo tekot na godinata .

sefovite i sigurnosnite trezori.3 80.29 80.30 Istra`ni dejnosti Istra`ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 84. bez uslugi za nadzor.dejnosti na site privatni istra`iteli. sportski objekti itn. postavuvawe ili odr`uvawe. isto taka. povrzani so podocne`niot nadzor i dale~inskiot nadzor. sefovi i sigurnosni trezori vo specijalizirani prodavnici.uslugi na ~uvawe na zgradi. povtorno vgraduvawe i prilagoduvawe na mehani~kite i elektronskite uredi za zaklu~uvawe.dejnosti na javniot red i obezbeduvawe. vidi 47. popravka. mehani~ki ili elektronski uredi za zaklu~uvawe. trgovski centri. Edinicite koi gi izvr{uvaat ovie dejnosti mo`at.bez dale~inski nadzor. mehani~kite ili elektronskite uredi za zaklu~uvawe. da se zanimavaat i so proda`ba na takvite sigurnosni sistemi. vidi 95. vidi 74.uslugi na obezbeduvawe na duplikat klu~evi. skladi{ta. hoteli. kako {to se alarmi protiv kra`ba i po`ar.2 80.postavuvawe. vidi 43.21 .istra`ni i detektivski uslu`ni dejnosti . vklu~uvaj}i i nivno postavuvawe i odr`uvawe . nezavisno od vidot na korisnikot ili celite na istragata . kancelarii..24 . fabriki. kako {to se alarmi protiv kra`bi i po`ari. Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na javniot red i mir.postavuvawe na sigurnosni sistemi.59 . vidi 84. sefovite i sigurnosnite trezori.sovetuvawe vo podra~jeto na za{titata i sigurnosta.nadzor ili dale~inski nadzor na elektronski sigurnosni alarmni sistemi.90 .20 Uslugi za za{tita so pomo{ na sigurnosni sistemi Uslugi za za{tita so pomo{ na sigurnosni sistemi Ovaa klasa opfa}a: .24 80.trgovija na malo na sigurnosni sistemi.

upravuvawe i rabotewe na kompjuterskiot sistem na korisnikot i/ili opremata za obrabotka na podatocite. Ovaa klasa ne opfa}a: pru`awe samo na edna pomo{na usluga (na pr.1 81..10 Kombinirani pomo{ni dejnosti na objektite Kombinirani pomo{ni dejnosti na objektite Ovaa klasa opfa}a pru`awe na kombinacija od pomo{ni uslugi vo ramkite na objektite na korisnicite na uslugite. ~istewe na {i{iwa. ~istewe na vnatre{nosta na cisterni i tankeri... vidi ja klasata na dejnosti {to gi izvr{uva pretprijatieto .2 Dejnosti na ~istewe .23 81.~istewe na vozovi. vnatre{no i nadvore{no ~istewe na site vidovi zgradi. ureduvawe i odr`uvawe na okolinata. Ovie pomo{ni dejnosti gi izvr{uva pomo{en personal koj ne e vklu~en ili odgovoren za izvr{uvawe na glavnite dejnosti na korisnikot na uslugite. vozovi.. hoteli. itn. rudnici ili bolnici. vidi 84. ogradi. Tie uslugi vklu~uvaat vnatre{no ~istewe.81 Uslugi povrzani so odr`uvawe na zgradi i dejnosti na ureduvawe i odr`uvawe na `ivotnata sredina i prirodata Ovoj oddel opfa}a obezbeduvawe na golem broj op{ti pomo{ni uslu`ni dejnosti kako {to se obezbeduvawe na kombinacija na pomo{ni uslugi vo ramkite na objektite na korisnicite na uslugite. samo usluga na vnatre{no ~istewe) ili funkcija (na pr. zaedno so naplata ili vrz osnova na dogovor. otstranuvawe na sneg i mraz. potporni yidovi. otstranuvawe na smet. greewe). avioni.pru`awe uslugi na rakovodniot i rabotniot personal zaradi celosno rabotewe na pretprijatieto vo sopstvenost na korisnikot na uslugite. ~istewe na industriskite ma{ini. kako i obezbeduvawe na tie uslugi zaedno so proektirawe na okolinata i/ili izgradba na pateki za {etawe. drveni podovi. vidi ja soodvetnata klasa spored vidot na pru`enata usluga . priem.. avtobusi.03 . ve{ta~ki ezerca ili ribnici i sli~ni grade`ni raboti. restorani. nadzor i za{tita. itn. dejnosti na dezinfekcija i za{tita od {tetnici vo zgradi. perewe na ali{ta i sli~ni uslugi vo ramkite na objektot. raspredelba na po{ta. brodovi. 81.dejnost na popravnite ustanovi. odr`uvawe. kako na pr. ~istewe na ulici. vidi 62.

21 Osnovno ~istewe na zgradi Ovaa klasa opfa}a: .specijalizirano ~istewe na zgradi kako {to e miewe na prozorci.Ovaa grupa opfa}a dejnosti na op{to vnatre{no ~istewe na site vidovi na zgradi.~istewe na novi zgradi neposredno po zavr{uvaweto na izgradbata. razni vidovi na pe~ki. ventilacioni cevki i izduvni edinici . institucii i drugi delovni prostori.op{to (nespecijalizirano) ~istewe na drugi delovni prostori.01 .za{tita od {tetnici vo zemjodelstvoto. glavno.61 .op{to (nespecijalizirano) ~istewe na site vidovi zgradi kako {to se: ● kancelarii ● ku}i ili apartmani ● fabriki ● prodavnici ● institucii . kotli. prodavnici. 43. vklu~uvaj}i kancelarii. ~istewe na vnatre{nosta na cisterni i tankeri. me|u koi i pe~ki za gorewe. bojleri. iako mo`at da vklu~uvaat i ~istewe na povrzani nadvore{ni delovi kako {to se prozorci ili premini.~istewe na {i{iwa. ~istewe na oxaci i kamini. vidi 96. vidi 81. Ovaa klasa ne opfa}a: .specijalizirano ~istewe kako {to e ~istewe na prozorci. oxaci. ventilacioni cevki i izduvni edinici. ~istewe na industriski ma{ini. se odnesuvaat na vnatre{no ~istewe na zgradite. Ovaa grupa ne opfa}a: .39 . kako i stanbeni zgradi so pove}e stanovi Ovie dejnosti.~istewe na tepisi i zavesi.~istewe so parea i peso~en mlaz i sli~ni dejnosti na nadvore{nite delovi na zgradite. ~istewe na ulici. otstranuvawe na sneg i mraz. razni vidovi na pe~ki. kako i stanbeni zgradi so pove}e stanovi .99 81. dejnosti na specijalizirano ~istewe na zgradi ili ostanato specijalizirano ~istewe. nadvore{no ~istewe na zgradi.nadvore{no ~istewe na site vidovi zgradi. kamini. dezinfekcija i za{tita od {tetnici vo zgradite i za industriskite ma{ini. vidi 01. kotli. vidi 43. me|u koi i pe~ki za gorewe. fabriki.22 Ostanati dejnosti na ~istewe na zgradi i objekti Ovaa klasa opfa}a: .22 81.

3 Uslu`ni dejnosti na ureduvawe i odr`uvawe na `ivotnata sredina 81. zeleni povr{ini. crkvi itn. fasadno zelenilo.30 Uslu`ni dejnosti za ureduvawe i odr`uvawe na `ivotnata sredina Ovaa klasa opfa}a: .sadewe i odr`uvawe na rastenija za za{tita od bu~ava.ostanati dejnosti na ~istewe na zgradi i objekti Ovaa klasa ne opfa}a: .~istewe na industriski ma{ini .~istewe i odr`uvawe na bazeni za plivawe .) ● gradski povr{ini (parkovi. grobi{ta itn.za{tita vo zemjodelstvoto. avtobusi. promenlivi vla`ni podra~ja. erozija. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . vodeni pati{ta.) ● sportski tereni (fudbalki igrali{ta. vidi 43. sistemi za pro~istuvawe na vodata) . vidlivost i zasenuvawe . igrali{ta za golf. pristani{ta) ● industriski i komercijalni zgradi ● zelenilo za: ● zgradi (pokrivni gradini. `elezni~ki i tramvajski {ini. veter.~istewe so parea i peso~en mlaz i sli~ni dejnosti na nadvore{nite delovi na zgradite. vnatre{ni gradini itn. bolnici.~istewe na vnatre{nosta na cisterni i tankeri .~istewe i perewe na avtomobili. vodeni tekovi. kanali..29 Ostanati uslugi na ~istewe.ostanati dejnosti na ~istewe Ovaa klasa ne opfa}a: . avioni itn.99 81. . povr{ini za son~awe i ostanati rekreativni parkovi ● stoe~ki i tekovni vodi (bazeni.).odr`uvawe na vozovi. vidi 45.~istewe na {i{iwa .20 81.dezinfekcija i za{tita od {tetnici . administrativni zgradi.~istewe na ulici i otstranuvawe na sneg i mraz . bazeni za plivawe. vidi 01.61 . ve{ta~ki ezerca.ureduvawe i odr`uvawe na: ● parkovi i gradini za: ● privatni ku}i i stanbeni zgradi ● zgradi so javna i polujavna namena (u~ili{ta. detski igrali{ta.) ● zelenilo pokraj soobra}ajnici (ulici. itn.

Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka.30 . 82.61 . Ovoj oddel. za drugi. Edinicite raspredeleni vo ovaa grupa ne obezbeduvaat personal koj }e gi izvr{uva site delovni dejnosti na pretprijatieto. kako i izvr{uvawe na rutinski dejnosti za drugi. odnosno izvr{uvawe na rutinski dejnosti koi pretprijatijata i organizaciite voobi~aeno gi izvr{uvaat za sebe. logistika itn. a koi ne se raspredeleni na drugo mesto.11 Kancelarisko-administrativni i pomo{ni dejnosti i delovno-pomo{ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a davawe na golem broj na sekojdnevni kancelariski administrativni uslugi. vidi 01 i 02 .11 . vidi 01. vklu~uvaj}i i rasadnici na {umski drvja. vidi sektor F/\ . izdavawe na smetki i vodewe evidencii. opfa}a pomo{ni dejnosti za drugi. kadrovski i po{tenski uslugi itn. 82 82. so naplata ili vrz osnova na dogovor. finansisko planirawe. vidi 71. nabavka. gi opfa}a site pomo{ni uslu`ni dejnosti koi po pravilo im se davaat na pretprijatijata. so naplata ili vrz osnova na dogovor. rasporeduvawe na personalot.odgleduvawe na ukrasni rastenija i drvja za proda`ba. Edinicite koi izvr{uvaat samo edna od ovie dejnosti se raspredeluvaat spored taa odredena dejnost. kako {to se priem.prostorno planirawe i arhitekturni dejnosti. so naplata ili vrz osnova na dogovor. Edinicite raspredeleni vo ovoj oddel ne go obezbeduvaat personalot koj }e gi izvr{uva site delovni dejnosti na pretprijatieto. za drugi.1 Kancelarisko-administrativni i pomo{ni dejnosti Ovaa grupa opfa}a davawe na golem broj sekojdnevni kancelariski administrativni uslugi kako {to se finansisko planirawe.odr`uvawe na zemji{teto vo dobra zemjodelska i ekolo{ka sostojba. Kombinirani kancelariski i administrativni uslu`ni dejnosti Ovaa klasa vklu~uva davawe na celosni sekojdnevni kancelariski administrativni uslugi (kombinacija na tie uslugi). Ovaa grupa. izdavawe na smetki i vodewe na evidencii. so naplata ili vrz osnova na dogovor. isto taka.grade`ni dejnosti za potrebite na ureduvawe i odr`uvawe na okolinata. 02.rasadnici na drvja.10 . vidi 01.

digitalen pe~at. brz pe~at itn. vidi 82.kreirawe i organizirawe na kampawi po po{ta. vidi 73.uslugi na podgotovka za pe~at.umno`uvawe .sekretarski pomo{ni uslugi . brz pe~at.pe~atewe na dokumenti (ofset pe~atewe.specijalizirani stenografski uslugi kako {to se stenografsko bele`ewe na sudski raspravi.19 Fotokopirawe.Ovaa klasa ne opfa}a: .pi{uvawe na pisma . Ovaa klasa opfa}a: .javni stenografski uslugi.13 . itn. podgotovka na dokumenti i ostanati specijalizirani kancelariski pomo{ni dejnosti Ovaa klasa vklu~uva razli~ni dejnosti kako {to se fotokopirawe i podgotovka na dokumenti i drugi specijalizirani kancelariski pomo{ni dejnosti. Dejnostite na fotokopirawe/ pe~atewe na dokumentite koi se tuka vklu~eni ja pokrivaat samo dejnosta na kratkoro~no pe~atewe. vidi 18. vidi ja klasata na taa odredena dejnost .fotokopirawe . vidi 18.). vidi 82. .izrabotka na nacrti .99 . vidi 78 82.11 .prepis na dokumenti i drugi sekretarski uslugi .ureduvawe na dokumenti ili ispravki (korektura) .20 Dejnosti na povikuva~ki centri Dejnosti na povikuva~ki centri Ovaa klasa opfa}a dejnosti na: .otstapuvawe na personal bez nadzor.pe~atewe i obrabotka na tekst .izvr{uvawe samo na edna od ovie dejnosti. uslugi za podgotovka za pe~atewe) Ovaa klasa ne opfa}a: .99 82.uslugi za iznajmuvawe na po{tenski sanda~iwa i ostanati po{tenski uslugi kako {to se prethodno raspredeluvawe.2 82.ostanati uslugi za kopirawe na dokumenti (bez pe~atarski uslugi kako {to se ofset pe~at.podgotovka na dokumenti . adresirawe.12 .

92 Dejnosti na pakuvawe Ovaa klasa opfa}a: .9 . 82. trgovcite na malo i na drugi zaradi procena na kreditnata sposobnost na tie lica i pretprijatija 82. interaktivni govorni sistemi ili sli~ni metodi za primawe nara~ki.91 Dejnosti na agenciite za sobirawe i naplata na smetki i kreditni kancelarii Ovaa klasa opfa}a: .3 82. nespomnati na drugo mesto Ovaa grupa opfa}a dejnosti na agenciite za sobirawe i naplata na smetki.dejnosti na pakuvawe. a koi ne se raspredeleni na drugo mesto. promocija i /ili vodewe na nastani. konferencii i sostanoci so ili bez uslugi za opremuvawe na prostorot vo koj se odr`uvaat ovie nastani. kako {to se podatoci za krediti i vrabotenost na poedinci.povikuva~ki centri za primeni povici kade na povicite odgovara operator ili se koristi avtomatska distribucija na povicite. kongresi. bez ogled dali vklu~uvaat avtomatizirana postapka ili ne: 82.30 Organizacija na sostanoci i delovni saemi Organizacija na sostanoci i delovni saemi Ovaa klasa opfa}a organizacija.sobirawe na informacii. odgovarawe na pra{awa na kupuva~ite ili re{avawe na `albi povikuva~ki centri za prateni povici kade {to se koristat sli~ni metodi za proda`ba na stoki ili uslugi na potencijalnite kupuva~i. kako {to se uslugi za naplata na smetki i dolgovi . sproveduva istra`uvawe na pazarot ili ispituvawe na javnoto mislewe i sli~ni dejnosti koi se izvr{uvaat za korisnicite 82. Delovni pomo{ni uslu`ni dejnosti. davawe informacii za proizvodite. so naplata ili vrz osnova na dogovor.naplata na pobaruvawa i doznaka na naplatenite pobaruvawa na korisnicite (nara~atelite). kako {to se delovni i trgovski saemi. kako i podatoci za krediti na pretprijatija i davawe na informacii na finansiskite institucii. kreditnite kancelarii i site pomo{ni dejnosti koi se davaat na pretprijatijata. integrirani kompjutersko-telefonski sistemi.

● polnewe na {i{iwa so te~nosti, vklu~uvaj}i pijalaci i hrana ● pakuvawe na cvrsti predmeti (vodootporno pakuvawe, prekrivawe so folija, itn.) ● sigurnosno pakuvawe na farmacevtski preparati ● etiketirawe, zape~atuvawe, ozna~uvawe ● pakuvawe na marki i dekorativno pakuvawe na podaroci Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na osve`itelni pijalaci i mineralna voda, vidi 11.07 - dejnosti na pakuvawe povrzani so prevoz, vidi 52.29 82.99 Ostanati delovni pomo{ni uslu`ni dejnosti, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: - bukvalno izvestuvawe i stenografsko bele`ewe na pravni postapki vo `ivo, kako i dopolnitelen prepis na snimeni materijali kako {to se: ● stenografsko bele`ewe na sudski raspravi ● uslugi na javna stenografija - simultano titluvawe na televiziski prenosi vo `ivo (na pr., sostanoci, konferencii) - uslugi za podgotovka na liniski kodovi - uslugi za vtisnuvawe na liniski kodovi - organizirawe na pribirawe na pari~ni sredstva so naplata ili vrz osnova na dogovor - uslugi za odzemawe na imot zaradi prisilna naplata - uslugi za sobirawe na moneti od parkingmetrite - dejnosti na nezavisni licitatori - upravuvawe so programi za lojalnost - ostanati pomo{ni dejnosti koi voobi~aeno se nudat na firmite, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: - uslugi za prepis na dokumenti, vidi 82.19 - uslugi za dodavawe na tekst (podnaslov) ili titluvawe na filmovi ili videolenti, vidi 59.12 O/Љ JAVNA UPRAVA I ODBRANA; ZADOL@ITELNO SOCIJALNO OSIGURUVAWE

Ovoj sektor gi opfa}a dejnostite na javnata uprava, voobi~aeno izvr{uvani od strana na javnata administracija. Ovde se vklu~eni i donesuvaweto i pravnoto tolkuvawe na zakonite i soodvetnite regulativi, kako i administriraweto na programite koi se bazirani na niv, zakonodavnite dejnosti, dano~nata politika, narodnata odbrana, javen red i bezbednost, imigrantski uslugi, nadvore{ni raboti i administrirawe na vladinite programi. Ovoj sektor, isto taka, gi vklu~uva i dejnostite na zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe. Pravniot ili institucionalniot status samiot po sebe ne e opredeluva~ki faktor za dejnosta da se klasificira vo ovoj sektor, tuku prirodata na dejnostite navedeni vo prethodniot paragraf. Ova zna~i deka dejnostite klasificirani na drugo mesto vo NKD ne spa|aat vo ovoj sektor duri i da se izvr{uvaat od javni tela. Na primer, upravuvaweto so {kolskiot sistem (na primer, izrabotka na pravilnici, proverki i definirawe na nastavnite programi) spa|a vo ovoj sektor, no samite nastavni dejnosti ne pripa|aat (vidi go sektorot P/M Obrazovanie), kako i zatvorskite ili voenite bolnici se klasificirani vo zdravstvenata za{tita (vidi go sektorot Q/N). Vo soglasnost so toa, nekoi dejnosti opi{ani vo ovoj sektor mo`e da se izvr{uvaat od strana na nevladini edinici. 84 Javna uprava i odbrana; zadol`itelno socijalno osiguruvawe 84.1 Dr`avna uprava, ekonomska i socijalna politika na zemjata Ovaa grupa gi vklu~uva op{tite dejnosti na javnata uprava (izvr{ni, zakonodavni, finansiski administrativni dejnosti itn., na site nivoa na dr`avnata uprava) i kontrolata vo oblasta na socijalniot i ekonomskiot `ivot. 84.11 Op{ti dejnosti na javnata uprava Ovaa klasa opfa}a: - izvr{ni i zakonodavni administrativni dejnosti na centralnite i lokalnite tela - upravuvawe i nadgleduvawe na fiskalnite raboti: ● upravuvawe so danoci ● sobirawe carini, danoci na stoki i istraga na dano~ni prekr{oci ● carinska administracija - buxetska politika i upravuvawe so javnite fondovi i dolgovi ● sobirawe i priem na pari i kontrola na nivnoto izdavawe (ispla}awe)

- upravuvawe so celokupnoto (civilno) istra`uvawe i razvojni politiki i drugi fondovi - upravuvawe i rakovodewe so celokupnoto ekonomsko i socijalno planirawe i statisti~ki uslugi na razni nivoa na vladata (dr`avata) Ovaa klasa ne opfa}a: ● upravuvawe i stavawe vo upotreba na zgradi {to se vo sopstvenost na dr`avata, vidi 68.2, 68.3 ● istra`uva~ki i razvojni politiki so namera za podobruvawe na blagosostojbata i drugi fondovi, vidi 84.12 ● istra`uva~ki i razvojni politiki so namera za podobruvawe na ekonomskite perfomansi i konkurencijata, vidi 84.13 ● upravuvawe i raboti na odbranata za istra`uvawe i razvoj na policiskite i sli~ni fondovi, vidi 84.22 ● upravuvawe so dr`avnite arhivi, vidi 91.01 Regulirawe na dejnostite na instituciite koi obezbeduvaat zdravstvena za{tita, obrazovanie i kultura i drugi socijalni uslugi, isklu~uvaj}i go zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: - programski dejnosti so cel li~no podobruvawe na blagosostojbata na: ● zdravjeto ● obrazovanieto ● kulturata ● sportot ● rekreacijata ● `ivotnata sredina ● domuvaweto ● socijalnite uslugi - javna administracija i istra`uva~ki i razvojni politiki i sli~ni fondovi vo ovie oblasti Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - sponzorirawe za rekreativni i kulturni dejnosti - dodeluvawe na javni donacii za umetnicite - upravuvawe so programa za voda za piewe - upravuvawe so programa za sobirawe i otstranuvawe na komunalen otpad - upravuvawe so programi za za{tita na `ivotnata sredina - upravuvawe so programa za domuvawe Ovaa klasa opfa}a: - dejnosti okolu otstranuvawe na otpadoci, vidi oddel 37, 38, 39

84.12

- obezbeduvawe na zadol`itelna socijalna za{tita, vidi 84.30 - obrazovni dejnosti, vidi go sektorot P/M - zdravstveni i srodni dejnosti, vidi oddel 86 - muzejski i ostanati kulturni institucii, vidi oddel 91 - dejnosti za upravuvawe so dr`avnite biblioteki i arhivi, vidi 91.01 - sportski i ostanati rekreativni dejnosti, vidi oddel 93 Upravuvawe i davawe pomo{ za pouspe{no delovno rabotewe Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe vklu~uvaj}i i subvencii za razli~ni ekonomski sektori: ● zemjodelstvo ● upotreba na zemji{te ● energetski i rudarski resursi ● infrastruktura ● transport ● komunikacija ● hoteli i turizam ● proda`ba na golemo i proda`ba na malo - istra`uva~ki i razvojni politiki so namera za podobruvawe na ekonomskite performansi i konkurencijata - upravuvawe so podra~jata za vrabotuvawe - implementacija na merki za regionalnata razvojna politika, za namaluvawe na nevrabotenosta Ovaa klasa ne opfa}a: - dejnosti na istra`uvawe i eksperimentalen razvoj, vidi oddel 72 84.2 Obezbeduvawe na uslugi na zemjata vo celina Ovaa grupa vklu~uva nadvore{ni raboti, raboti na odbranata, sudski i pravosudni dejnosti i raboti na javniot red i bezbednost 84.21 Nadvore{ni raboti Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe i rakovodewe so Ministerstvoto za nadvore{ni raboti i diplomatskite i konzularnite misii vo stranstvo ili kacelariite vo me|unarodni organizacii - upravuvawe, rakovodewe i poddr{ka na informativnite i kulturnite uslugi so cel distribucija nadvor od nacionalnite granici

84.13

- pomo{ na stranski zemji koja se ostvaruva ili ne preku me|unarodni organizacii - davawe na voena pomo{ na stranski zemji - upravuvawe so nadvore{nata trgovija, me|unarodnite finansiski i stranski tehni~ki raboti Ovaa klasa ne opfa}a: - uslugi pri me|unarodni katastrofi ili zgri`uvawe na begalci, vidi 88.99 84.22 Raboti na odbranata Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe, kontrola i rakovodewe so odbranbenite raboti vo kopnenite sili, pomorstvoto i vo vozduhoplovstvoto, kako {to se: ● borbeni trupi na kopnenata vojska, mornaricata i vozduhoplovstvoto, ● in`enerski, soobra}ajni, komunikaciski, ~ove~ki, materijalni i drugi neborbeni trupi i komandi ● rezervni i pomo{ni trupi na odbranbenite sili ● voena logistika (snabduvawe so oprema, borbeni strukturi, zalihi itn.), ● dejnosti za zdravstvena za{tita na voeniot personal na teren, - upravuvawe, rakovodewe i poddr{ka na edinicite na civilnata za{tita - poddr{ka na obukata i izvr{uvawe na ve`bite vo koi se opfateni civilnite ustanovi i narodot - upravuvawe so politiki za istra`uvawe i razvoj vo oblasta na odbranata i sli~ni fondovi Ovaa klasa ne opfa}a: - dejnosti na istra`uvawe i eksperimentalen razvoj, vidi oddel 72 - snabduvawe na stranski zemji so voena pomo{, vidi 84.21 - dejnosti na voenite sudovi, vidi 84.23 - obezbeduvawe na zalihi za koristewe vo slu~aj na katastrofi vo zemjata za vreme na mir, vidi 84.24 - dejnosti na obuka vo voenite u~ili{ta i akademii, vidi 85.4 - dejnosti na voenite bolnici, vidi 86.10 84.23 Sudski i pravosudni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe i rabota na gra|anski, upravni i krivi~ni sudovi, voeni sudovi i pravosuden sistem, vklu~uvaj}i go i pravnoto zastapuvawe i sovetuvawe na smetka na dr`avata ili koga se obezbedeni od strana na dr`avata vo oblik na isplata na pari ili davawe uslugi

- donesuvawe na presudi i primena na zakonot - arbitra`a vo gra|anski sporovi - upravuvawe na zatvori i kazneno-popravni i vospitnopopravni ustanovi, vklu~uvaj}i gi uslugite na rehabilitacija Ovaa klasa ne opfa}a : - soveti i zastapuvawe vo gra|anski, krivi~ni i drugi predmeti, vidi 69.10 - dejnosti na zatvorskite u~ili{ta, vidi oddel 85 - dejnosti na zatvorskite bolnici, vidi 86.10 84.24 Raboti na javniot red i bezbednosta Ovaa klasa opfa}a: upravuvawe so redovnite i pomo{nite policiski sili poddr`ani od vlasta, so onie vo pristani{tata, na granicite, krajbre`nata stra`a i drugi specijalni policiski edinici, vklu~uvaj}i ja i soobra}ajnata, registracija na stranci i ~uvawe na izve{tai za uapsenite - snabduvawe so potrebni artikli vo slu~aj na nekoja katastrofa vo zemjata za vreme na mir Ovaa klasa ne opfa}a: - rabota na policiskite laboratorii, vidi 71.20 - upravuvawe i rakovodewe so voenite oru`eni sili, vidi 84.22 84.25 Dejnosti na po`arnikarskata slu`ba Ovaa klasa opfa}a: - gasewe i prevencija od po`ari ● upravuvawe so redovnite i pomo{nite po`arnikarski brigadi vo prevencija od po`ari, gasewe na po`ari, spasuvawe na lu|e i `ivotni, pomo{ pri civilni nesre}i, poplavi, soobra}ajni nesre}i itn. Ovaa klasa ne opfa}a: - uslugi za za{tita od {umski po`ari i gasewe, vidi 02.40 - protivpo`arna slu`ba na naftenite poliwa i poliwa na gasovi, vidi 09.10 - aerodromski protivpo`arni slu`bi koi se obezbeduvaat od nespecijalizirani edinici, vidi 52.23 84.3 84.30 Dejnosti na zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe Dejnosti na zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a:

zatvorskite {koli i drugi do soodvetnoto nivo.10. 85 85. Ovoj sektor go opfa}a dr`avnoto i privatnoto obrazovanie.42.3. Ovoj sektor opfa}a obrazovanie {to se vr{i vo razli~ni institucii vo redovniot {kolski sistem. Nastavata mo`e da se izveduva usmeno ili pismeno i mo`e da se sproveduva preku radio. osiguruvawe od povredi na rabota i osiguruvawe na nevrabotenite ● penzii ● programi koi gi opfa}aat gubitocite od dohod poradi maj~instvo. kako i obrazovanie na vozrasni.10. Se opfa}a i specijalnoto obrazovanie na lica so posebni potrebi na site stepeni na redovnoto obrazovanie. Kategoriite vo ovoj sektor se baziraaat na stepenite na obrazovanie koi se definirani so Me|unarodnata standardna klasifikacija ISCED 1997. vidi 65.1 85.. vidi 88. za stepenot ISCED 1 vo 85. za stepenite ISCED 2-3 vo grupata 85.10 Obrazovanie Pret{kolsko obrazovanie Pret{kolsko obrazovanie Ovaa klasa opfa}a: . isto taka. na razli~ni stepeni.30 . televizija. programi za opismenuvawe itn.99 P/М OBRAZOVANIE Ovoj sektor go opfa}a obrazovanieto na site stepeni i site struki.obezbeduvawe na socijalna za{tita (osven smestuvawe). privremena nesposobnost. golf i pomo{ni obrazovni dejnosti. internet ili preku korespondencija. opfa}a instrukta`i (nastava) kade {to glavna dejnost se sportski i rekreativni dejnosti kako {to e tenis. vdovici i sl.finansirawe i upravuvawe so vladinite programi za zadol`itelna socijalna za{tita: ● bolni~ko osiguruvawe.20.41 i za stepenite ISCED 5-6 vo 85. Isto taka. 88. za stepenot ISCED 4 vo 85. Dejnostite koi gi obezbeduvaat obrazovnite institucii na stepenot ISCED 0 se klasificirani vo 85.nezadol`itelna socijalna pomo{. Ovoj sektor. Ovaa klasa ne opfa}a: . gi opfa}a i voenite {koli i akademii.

kako i elementarno zapoznavawe so drugi nauki kako {to e istorijata. pi{uvawe i matematika.91 85.dejnosti na dnevna gri`a za deca. Ovaa klasa ne opfa}a: .5 . Ovaa klasa ne opfa}a: . kako i gradewe na most pome|u domot i {kolskata sredina. umetnost i muzika. no se nameneti i za onie koi se smetaat za premnogu stari za da gi posetuvaat osnovnite u~ili{ta (na primer: programite za opismenuvawe na vozrasni). Ova obrazovanie prete`no se odnesuva na decata so programi za opismenuvawe vo {kolskiot ili nadvor od {kolskiot obrazoven sistem so isti programi na osnovno obrazovanie. vidi 88.obrazovanie na vozrasni koe e definirano vo 85.20 Osnovno obrazovanie Osnovno obrazovanie Ovaa klasa go opfa}a osnovnoto obrazovanie: poseta na obrazovni kursevi i rabotilnici koi im davaat na u~enicite osnovno obrazovanie po ~itawe.obrazovanie na vozrasni koe e definirano vo 85.3 Sredno obrazovanie Ovaa grupa opfa}a obezbeduvawe na op{to sredno obrazovanie i tehni~ko i stru~no sredno obrazovanie Ovaa grupa ne opfa}a: .91 85. op{testvenite nauki.2 85. geografijata. Pret{kolskoto obrazovanie e definirano kako po~eten stepen na organizirawe na nastava prete`no dizajnirana za zapoznavawe na mnogu malite deca so {kolskata sredina. prirodnite nauki.5 85.. vklu~uvaj}i i dejnosti na dneven prestoj za u~enici. Ova obrazovanie opfa}a programi za koi se potrebni pospecijalizirani nastavnici i naj~esto anga`irawe na pove}e nastavnici za izveduvawe na nastava vo nivnoto pole na specijalizacija.31 Op{to sredno obrazovanie Ovaa klasa opfa}a obezbeduvawe na obrazovanie koe ja postavuva osnovata na do`ivotnoto u~ewe i razvoj na li~nosta i dava mo`nost za natamo{no obrazovanie. vidi 88.dejnosti na dnevna gri`a za decata.pret{kolsko obrazovanie (zabavi{ta i drugi). .

10.umetni~ki kursevi za rekreacija. vidi 88.53 . isto taka..avto{kolite koi ne se odnesuvaat na profesionalnite voza~i. Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: .sredno obrazovanie koe ovozmo`uva natamo{no {koluvawe vo visoki stru~ni {koli i fakulteti 85.obrazovanie za kozmeti~ari i berberi . avtobusi.4 Ovaa klasa.obrazovanie za ugostitelstvo i turizam .52 .rabotilnici koi se del od socijalnata rabota.Stru~noto naso~uvawe na ovoj stepen zapo~nuva da ima nekoe vlijanie na obrazovanieto na onie lica koi sledat op{ti obrazovni programi.stru~no i tehni~ko obrazovanie koe pripa|a na nivo ponisko od visokoto stru~no obrazovanie koe e definirano vo 85. na kamioni. vidi 85. 88. {koli za profesionalni piloti Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovie programi se nameneti za steknuvawe so tehni~ko i stru~no obrazovanie ili za preminuvawe vo visokoto obrazovanie bez nekoi posebni stru~ni preduslovi. vidi 85.4 .{koli za profesionalnite voza~i (vozila).32 Tehni~ko i stru~no sredno obrazovanie Ovaa klasa opfa}a obezbeduvawe na obrazovanie tipi~no predmetno specijalizirano i obrazovanie na teoriski i prakti~ni ve{tini. Ovaa klasa opfa}a: . bez smestuvawe. Celta na programata mo`e da varira od podgotovka za op{to pole na vrabotuvawe.stru~no i tehni~ko obrazovanie na povisok stepen na obrazovanie.kursevi za popravka na kompjuteri . vidi 85. hobi i samoinicijativni celi. do mnogu specijalisti~ka profesija. na pr.4 Visoko obrazovanie . generalno pridru`eni so perspektiva za sega{ni ili idni vrabotuvawa.99 85.obrazovanie (obuka) za turisti~ki vodi~ .ni`o op{to sredno obrazovanie koe{to pove}e ili pomalku odgovara na zadol`itelnoto {koluvawe .

Ovaa grupa opfa}a poslesredno obrazovanie (obrazovanie po srednoto obrazovanie) koe ne e visoko. drama ili muzika ili ostanati obuki ili specijalizirani treninzi nerasporedeni vo grupite 85. prodol`uvawe na stru~noto obrazovanie i kursevi za odredeni profesii.41 Obrazovanie posle srednoto.4 85.51 Sportsko i rekreativno obrazovanie .42 Visoko obrazovanie Ovaa klasa opfa}a: .185. Vklu~uva kampovi i {koli {to nudat nastava od oblasta na atletski dejnosti za grupi ili poedinci.obrazovanie na vozrasni koe e definirano vo 85. isto taka. sredno obrazovanie ili visoko obrazovanie. Na primer.5 Drugo obrazovanie Ovaa grupa opfa}a prodol`uvawe na op{toto obrazovanie. dopolnitelno poslesredno obrazovanie za podgotovka za visoko obrazovanie ili poslesredno obrazovanie koe ne e visoko stru~no obrazovanie. nastava po stranski jazici.{koli za umetnost koi obezbeduvaat visoko obrazovanie 85. ili obrazovanie za samoinicijativni celi. Gi isklu~uva obrazovnite dejnosti opfateni vo grupata 85.e.5 85. pret{kolsko obrazovanie. Ovaa grupa ne opfa}a: . doktor. koe ne e visoko Ovaa klasa opfa}a obrazovanie posle srednoto koe ne se klasificira kako visoko. hobi. nastava od oblasta na umetnosta.Bachelor. 85.4.prv. osnovno obrazovanie. vtor i tret stepen (ciklus) na visoko obrazovanie Ovaa klasa. odnosno site ciklusi na visokoto obrazovanie . magister. t.1-85. kako i visoko obrazovanie za steknuvawe na site stepeni na dodiplomski i poslediplomski nivoa na obrazobanie. opfa}a: .

Ne se vklu~eni akademskite {koli. kriket. kako {to se kampovi i {koli.instrukta`i za gimnastika . Tie obezbeduvaat formalno organizirani ~asovi. Instrukta`ite mo`e da se odr`uvaat vo razli~ni objekti kako {to se trening objekti. "studija". fudbal itn. "klasovi" itn.profesionalni sportski instrukta`i. no ovie ~asovi ne vodat kon profesionalna diploma. Edinicite koi obezbeduvaat nastava mo`at da se vikaat "{koli". obrazovni institucii i sl. Ve~ernite i dnevnite instrukta`ni kampovi se isto taka vklu~eni.. vidi 85.instrukta`i za javawe.52 Obrazovanie vo kulturata Ovaa klasa opfa}a instrukta`a vo oblasta na umetnosta. ko{arka. Backelor ili diploma za dodiplomski studii.) .53 Dejnost na {kolite za voza~i Ovaa klasa.instrukta`i po bore~ki ve{tini .instrukta`i po umetnost .instrukta`i po plivawe . Instrukta`ite vo ovaa klasa se formalno organizirani.{koli za umetnost (osven akademski) . brix) . Ovaa klasa opfa}a: .instrukta`i po tanc .instrukta`i po joga Ovaa klasa ne opfa}a: .59 85.instrukta`i po stranski jazici.sportski instrukta`i vo kampovi . kolexi i univerziteti. rekreacija ili po samoinicijativa.{koli za primeneta umetnost (osven akademski) . so u~iteli.{koli za drama (osven akademski) . opfa}a: .Ovaa klasa opfa}a instrukta`a vo atletskite dejnosti za grupi ili poedinci. prete`no za hobi.obrazovanie vo kulturata. Ovaa klasa opfa}a: .instrukta`i za igrawe karti (kako na pr. isto taka.instrukta`i po pijano so u~iteli kako i za drugi muzi~ki instrukta`i . dramata i muzikata. akademski ili {kolski . vidi 85.sportski instrukta`i (bezbol. treneri .52 85.{koli za fotografija (osven komercijalni) Ovaa klasa ne opfa}a: .

vidi 72.20 .op{to sredno obrazovanie.akademsko u~ewe .treninzi za javen govor .60 Pomo{ni uslugi vo obrazovanieto Pomo{ni uslugi vo obrazovanieto Ovaa klasa opfa}a: .avto{koli za profesionalni voza~i. vidi 85.32 85. vidi 85. opfa}a: ..kompjuterski kursevi .centri za ~itawe so napredni kursevi . vidi 85.20 Q/Н DEJNOSTI NA ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZA[TITA . koi ne spa|aat vo komercijalni sertifikati i dozvoli Ovaa klasa ne opfa}a: .treninzi za spasuva~i . nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .instrukta`i po veronauka Ovaa klasa.32 .visoko obrazovanie.4 85.obrazovanie {to ne e definirano po stepen .instrukcii za brzo ~itawe Ovaa klasa ne opfa}a: .instrukta`i za stranski jazici i instrukta`i za konverzacija .31 .6 85.obezbeduvawe na neinstrukta`ni dejnosti {to go pomagaat obrazovniot proces ili sistem: ● obrazovni konsultacii ● sovetodavni obrazovni dejnosti ● dejnosti na vrednuvawe na obrazovanieto ● dejnost na obrazovni testirawa ● organizaciska programa za razmena na studenti Ovaa klasa ne opfa}a: ● istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo op{testvenite i humanitarnite nauki.profesionalni kursevi za polagawe na ispit . plovewe. isto taka. mornarica.{koli za letawe.treninzi za opstanok .programi za opismenuvawe na vozrasni. vidi 85.59 Drugo obrazovanie. vidi 85.tehni~ko i stru~no sredno obrazovanie.

ustanovi za lekuvawe na zavisnici. Vklu~uva {iroka paleta na dejnosti po~nuvaj}i od zdravstvena za{tita koja se ostvaruva od strana na stru~ni zdravstveni rabotnici vo bolnici i drugi zdravstveni ustanovi. op{tinski ili regionalni bolnici. bolnici na neprofitni organizacii. Opfa}a i specijalisti~ka stomatolo{ka praksa i ortodontski dejnosti.. Isto taka.e. vklu~uvaj}i uslugi na radiologija i anesteziologija ● uslugi na itna medicinska pomo{ . porodilni bolnici. Dopolnitelno. ovoj oddel opfa}a dejnosti za zdravstvena za{tita koi ne se ostvaruvaat vo bolnici ili od doktori na medicina. 86 Dejnosti za zdravstvena za{tita Ovoj oddel opfa}a dejnosti na kratkotraen ili dolgotraen prestoj vo bolnici. tuku od drugi zdravstveni rabotnici i lica na koi im e legalno priznato pravo na le~ewe na pacientite. Dejnostite se odnesuvaat na pacientite vo bolnicite i se ostvaruvaat pod direktna supervizija na doktori po medicina i opfa}aat: ● uslugi od celokupniot medicinski personal ● uslugi na labarotoriski i tehni~ki ustanovi. 86. op{ti ili specijalizirani. bolnici za infektivni bolesti. medicinski. hirur{ki i psihijatriski bolnici.10 Dejnosti na bolnicite Dejnosti na bolnicite Ovaa klasa opfa}a: .Ovoj sektor opfa}a dejnosti za zdravstvena i socijalna za{tita. t. opfa}a zdravstveni uslugi kako {to se sovetuvawe i lekuvawe vo oblasta na op{ta i specijalizirana medicina koja ja obezbeduvaat doktori po op{ta medicina. specijalizirani sanatoriumi). bez u~estvo na stru~ni zdravstveni rabotnici. preku dejnosti za socijalna za{tita so smestuvawe koi vklu~uvaat odreden stepen na zdravstvena nega do zdravstvena za{tita.dejnosti za kratkotraen ili dolgotraen prestoj vo bolnici. univerzitetski bolnici. voeni i zatvorski bolnici) i specijalizirani bolnici (na pr. centri za rehabilitacija i drugi zdravstveni ustanovi koi imaat smestuva~ki kapaciteti i obezbeduvaat uslugi za dijagnostika i lekuvawe na pacientite bez razlika na nivnata zdravstvena sostojba. ustanovi za lekuvawe na zavisnici.1 86. dijagnosti~ki i tretmanski dejnosti koi se sproveduvaat vo op{ti bolnici (na pr. psihijatriski bolnici. specijalisti i hirurzi.. ustanovi za zdravstvena nega.

vidi 86.zdravstveni dejnosti za voeniot personal na otvoreno.privatni konsultantski uslugi za pacientite vo bolnica 86. ortodoncija. oralna patologija.. specijalisti.90 .2 . opfa}a: . uslugi za ishrana na pacientite vo bolnicite i ostanati bolni~ki uslugi ● uslugi na centri za planirawe na semejstvo koi obezbeduvaat zdravstveni uslugi. endodoncija i pedodoncija. u~ili{ta. kako i vo ambulanti koi se vo ramkite na pretprijatija.transport na pacienti so vozila na itna medicinska pomo{. vklu~uvaj}i hirurzi. sestri i fizioterapevtski tehni~ari.dejnosti na ostanati zdravstveni rabotnici kako {to se babici. vidi 71. vidi 86. vidi 86. uslugi na bolni~ki apteki.privatni konsultantski uslugi za pacientite. kako i vo domovite na pacientite. stomatolozi itn. bolesti na zabi.00 . Ovie dejnosti mo`e da se ostvaruvaat vo privatni ordinacii. zdravstveni domovi ili vo ambulantite na bolnicite za nadvore{ni pacienti. isto taka.23 . so smestuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na op{ta i specijalisti~ka stomatolo{ka praksa.90 86.22 . Ovaa grupa. vidi 75. domovi za stari lica i verski zaednici.90 . vidi 86.2 Dejnosti na medicinska i stomatolo{ka praksa Ovaa grupa opfa}a medicinski konsultacii i lekuvawe sprovedeni od doktori po op{ta medicinska praksa.20 .● uslugi na operacioni sali. osven medicinski.laboratoriski testirawa i ispituvawa na site vidovi materijali i proizvodi.medicinski laboratoriski ispituvawa.dejnosti na bolnici. vidi 84.10 . vidi 86.medicinski konsultacii i lekuvawe vo podra~jeto na op{tata medicina {to go vr{at doktori po op{ta medicina Ovaa klasa ne opfa}a: .veterinarni dejnosti. kako {to se sterilizacija ili prekin na bremenost. na pr. vidi 86.21 Dejnosti na op{ta medicinska praksa Ovaa klasa opfa}a: .

dejnosti na medicinski sestri. protezi i proteti~ki pomagala vo zabotehni~ki laboratorii.90 86. podijatrija. endodoncija i pedodoncija. oralna patologija .23 Dejnosti na stomatolo{ka praksa Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na zdravstvena za{tita {to ne se vr{at vo bolnici ili {to ne ja vr{at doktori po medicina ili stomatolozi: .22 Dejnosti na specijalisti~ka medicinska praksa Ovaa klasa opfa}a: . isto taka. vidi 86.. lekuvawe na bolesti na zabi.90 86. vilici.oralna hirurgija Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: .9 86. kiropraktika. isto taka. bez smestuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .izrabotka na ve{ta~ki zabi.akupunktura itn. govorna terapija.86. vidi 86. sestri i fizioterapevtski tehni~ari. babici.dejnosti na ostanati zdravstveni rabotnici. kako {to se stomatolo{ki higieni~ari. na pr.90 Drugi dejnosti za zdravstvena za{tita Drugi dejnosti za zdravstvena za{tita Ovaa klasa opfa}a: . rabotna terapija.dejnosti na ostanati zdravstveni rabotnici kako {to se babici.medicinski konsultacii i lekuvawe vo oblasta na specijaliziranata medicina {to gosproveduvaat doktorispecijalisti i hirurzi Ovaa klasa. medicinska masa`a.dejnosti na bolnici. homeopatija.uslugi na centrite za planirawe na semejstvo koi obezbeduvaat zdravstveni uslugi kako {to se sterilizacija ili prekin na bremenost. vidi 86.dejnosti na op{ta i specijalizirana stomatolo{ka praksa. vidi 32.10 . fizioterapevtski tehni~ari ili personal vo soodvetnoto podra~je . vidi 86.10 . .ortodontski dejnosti Ovaa klasa. hidroterapija. opfa}a: .50 .dejnosti na bolnici.optometrija.

nemedicinski laboratoriski ispituvawa.50 .2 . se na nivo na uslugi na nega. domovi za stari lica.10 87 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe Ovoj oddel opfa}a dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe kombinirano so nega.Ovie dejnosti mo`e da se vr{at vo zdravstvenite ambulanti vo ramkite na pretprijatija. 51 .transport na pacienti bez medicinski personal i bez oprema za spasuvawe na `ivot. vidi 71. Ovie uslugi mnogu ~esto se povrzani so pru`awe na itna medicinska pomo{.10 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe i nega Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe i nega Ovaa klasa opfa}a : . Ovaa klasa. vilici. vo golem stepen.dejnosti na ispituvawe na higienska ispravnost na hrana. nadgleduvawe ili drugi vidovi na gri`a za da se zadovolat barawata na licata {to prestojuvaat.dejnosti na medicinskite laboratorii kako {to se: ● rendgen laboratorii i ostanati dijagnosti~ki centri ● laboratorii za analiza na krvta . 50.dejnosti na bolnici.1 87. Objektite se zna~aen del od procesot i gri`ata {to se obezbeduva e kombinacija od zdravstveni i socijalni uslugi. vo domovi na pacienti ili na drugo mesto.20 . vidi 87. zabni medicinski sestri vo u~ili{tata i stomatolo{ki higieni~ari. u~ili{ta. Ovaa klasa ne opfa}a: -izrabotka na ve{ta~ki zabi. vklu~uvajki i vozdu{en (avionski). opfa}a: . organi za transplatacija itn. no periodi~no se nadgleduvani od stomatolozi . vidi 71. vidi oddel 49.dejnosti na medicinska i stomatolo{ka praksa.dejnosti na banki za krv. 87. vidi 86. kade {to zdravstvenite uslugi. koi mo`e da rabotat samostojno.20 . kako i vo privatni ordinacii. . vo zdravstveni ustanovi so smestuvawe i nega (osven bolnici). isto taka. protezi i proteti~ki pomagala vo stomatolo{ki laboratorii.dejnosti na ostanatiot stomatolo{ki personal kako {to se zabni terapevti. vidi 86.dejnosti na ustanovi za smestuvawe i nega. sperma.10 . vidi 32.transport na pacienti so vozilo na itna medicinska pomo{ i drugi vidovi na transport.

Objektite obezbeduvaat smestuvawe. vidi 87. mentalna bolest.zdravstveni domovi so nega i za{tita koi gi obezbeduvaat zdravstveni profesionalni lica.2 87. droga i drugi opojni sredstva Ovaa klasa opfa}a socijalna za{tita (no ne so bolni~ka gri`a) na lica so mentalna retardacija. droga i drugi opojni sredstva Dejnosti na socijalnata za{tita i smestuvawe na lica so intelektualna i/ili telesna popre~enost. ili lica so problemi so alkohol. droga i drugi opojni sredstva. du{evno bolni i lica zavisnici od alkohol. hrana. opfa}a i socijalna za{tita i tretman za pacienti koi se du{evno bolni i zavisnici od alkohol.90 Dejnosti na socijalna za{tita i smestuvawe na lica so intelektualna i/ili telesna popre~enost. smestuvali{ta za privremeno zgri`uvawe na bezdomnici. vidi 87. Ovaa klasa opfa}a: . vidi oddel 86 .. za{titen nadzor.dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe. Isto taka.dejnosti na: ● domovi za vozrasni i stari lica so smestuvawe i nega ● domovi za zazdravuvawe ● ostanati negi vo domovi ● ustanovi za nega ● domovi za nega Ovaa klasa ne opfa}a: . du{evno bolni i lica zavisnici od alkohol.30 . kako {to se domovi za deca bez roditeli i bez roditelska gri`a. droga i drugi opojni sredstva.20 .domovi za postari lica bez ili so minimalna gri`a. soveti i zdravstvena gri`a. detski domovi i prifatili{ta (domovi za zgri`uvawe na samohrani majki i nivnite deca). droga i drugi opojni sredstva ● domovi so psihijatrisko zazdravuvawe ● domovi za grupi so emotivno rastrojstvo (psihi~ki nestabilni lica) ● objekti za za{tita i rehabilitacija na lica so intelektualna popre~enost ● objekti za smestuvawe na lica so intelektualna popre~enost ● objekti za du{evno bolni 87.dejnosti na: ● domovi za lekuvawe od alkohol.

vidi 87. vidi 87. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a obezbeduvawe na smestuvawe i gri`a na lica.dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe kade {to medicinskiot tretman ili edukacija ne e biten element.10 .obezbeduvawe na za{tita vrz osnova na celodneven prestoj so cel socijalna za{tita na deca. osven na postari i lica (invalidi).3 . Ovaa klasa opfa}a: .30 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe na stari i iznemo{teni lica Ovaa klasa opfa}a dejnosti na socijalna za{tita na poedinci so smestuvawe za stari i iznemo{teni lica koi ne mo`at sami da se gri`at i/ili onie koi ne sakaat da `iveat sami. takvo kakvo {to e privremenoto smestuvawe na bezdomnici. vidi 86.dejnosti na domovi za stari lica so gri`a. posebna kategorija na lica so ograni~eni mo`nosti da se gri`at samite za sebe. Zaedno so gri`ata se vklu~eni smestuvawe.90 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe.dejnosti na: ● domovi za stari lica ● prodol`ena gri`a za osameni penzionirani lica ● domovi za stari lica so minimalna gri`a ● ostanati domovi bez gri`a Ovaa klasa ne opfa}a: . hrana. nadzor i dnevna asistencija kako {to se uslugite na odr`uvawe na doma}instvoto. Ovaa klasa opfa}a: .domovi za deca bez roditeli ili bez roditelska gri`a 87.psihijatriski bolnici. no kade {to medicinskiot tretman ili obrazovanieto ne se va`ni elementi: ● detski domovi . nespomnati na drugo mesto 87.90 87.dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe.9 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe. lica koi se potpolno nesposobni za da se gri`at za sebe ili koi ne sakaat da `iveat sami.10 . vidi 87.Ovaa klasa ne opfa}a: .90 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe na stari i iznemo{teni lica 87.

dejnost na kratkoro~ni smestuvali{ta za `rtvi od nesre}a. upatuvawe i sli~ni uslugi koi se nameneti za stari i iznemo{teni lica vo nivnite domovi ili na drugo mesto. vidi 87.● domovi za smestuvawe na deca i prifatili{ta ● domovi za vremeno zgri`uvawe na bezdomnici ● domovi za zgri`uvawe na samohrani majki i nivnite deca Ovie dejnosti mo`e da bidat obezbedeni od strana na javni ustanovi i privatni ustanovi (fizi~ki i pravni lica). opfa}a dejnosti na: ● kombinirani grupni domovi za lica so socijalni ili li~ni problemi ● kombinirani domovi za delikventi i storiteli na krivi~ni dela ● maloletni~ki vospitno-popravni domovi Ovaa klasa ne opfa}a: . 88. . koi gi sproveduvaat dr`avni ili privatni organizacii. Ovaa klasa.dejnosti {to se vklu~eni vo zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe.30 . sovetuva~ki dejnosti.30 . nacionalni ili lokalni organizacii za samopomo{ kako i specijalisti koi obezbeduvaat sovetodavni uslugi: ● poseta na stari i iznemo{teni lica ● dejnosti na dnevna gri`i za stari i iznemo{teni lica ● stru~na rehabilitacija i osposobuvawe na lica so intelektualna i/ili telesna popre~enost so toa {to obrazovnata komponenta e limitirana.99 88 Dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe Ovoj oddel opfa}a razni vidovi na socijalna za{tita za korisnicite. vidi 87.dejnosti na posvojuvawe. vidi 84.1 Dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe na stari i iznemo{teni lica 88.dejnost na ustanovite za nega.10 . osven privremenite smestuvali{ta. socijalna rabota.99 .10 Dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe na stari i iznemo{teni lica Ovaa klasa opfa}a: .rabota na socijalni ustanovi. isto taka. vidi 88. Dejnostite vo ovoj oddel ne gi opfa}aat smestuvali{tata.dejnosti na socijalna za{tita na postari i nesposobni lica vo koi{to e vklu~eno smestuvawe. vidi 88.

88. begalci. vklu~uvaj}i ja i dnevnata gri`a za invalidizirani deca. sovetuvawa. pomo{ za podmiruvawe na tro{ocite za stan ili kuponi za nabavka na hrana ● dnevna i privremena pomo{ i zgri`uvawe na bezdomnici i drugi socijalno zagrozeni grupi (alkoholi~ari. dejnosti za prevencija od zloupotreba na deca i drugi lica ● sovetuvawa za doma{niot buxet. upatuvawa i sli~ni aktivnosti i drugi dejnosti nameneti na poedinci i semejstva vo nivnite domovi ili na drugo mesto {to gi sproveduvaat dr`avni i privatni institucii. staratelstvo. vidi 88. imigranti..91 88.91 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe Dejnosti na dnevna socijalna za{tita na deca Ovaa klasa opfa}a: . familijarni ili bra~ni sovetuvali{ta. no so vklu~eno smestuvawe. socijalna pomo{.rabota na socijalni ustanovi.dejnosti na dnevna gri`i za invalidizirani deca.) . lica koi upotrebuvaat droga.dejnosti na dnevni gradinki za deca. ● profesionalna rehabilitacija i osposobuvawe na nevraboteni lica so toa {to obrazovnata komponenta e limitirana ● utvrduvawe na pravoto za dodeluvawe na socijalna pomo{. `rtvi na trgovija so lu|e.99 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe.30 . humanitarni organizacii i nacionalni ili lokalni slu`bi za samopomo{ kako i stru~waci koi obezbeduvaat sovetodavni uslugi: ● socijalna za{tita i sovetodavni dejnosti za deca i adolescenti ● dejnost na posvojuvawe. zgri`uva~ko semejstvo.dejnosti {to se vklu~eni vo zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe. `rtvi na semejno nasilstvo itn. `rtvi na semejno nasilstvo i dr. uslugi za kreditni ili debitni soveti ● dejnosti na mesnite i sosedskite zaednici ● dejnosti okolu zgri`uvawe na `rtvi od elementarni nepogodi.9 88.Ovaa klasa ne opfa}a: .30 . begalci. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i i nivno privremeno ili trajno smestuvawe i sl. vidi 87.dejnosti sli~ni na onie koi se opi{ani vo ovaa klasa. vidi 84.

podgotovka na akterski.fondovi i drugi programi koi proizleguvaat od zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe.● dobrotvorna dejnost kako {to e formirawe na fondovi i drugi vidovi pomo{ nameneti za socijalna za{tita. 90 Kreativni. Ovoj oddel ne opfa}a: . zabavata i rekreativnite interesi na naselenieto (op{tata javnost).sportski.30 . prevencija na istoriski iskopi. sportot i rekreativnite dejnosti.11. promocija i participacija. umetni~ko tvore{tvo i srodni dejnosti.2 90. dejnost na muzeite. vidi oddel 92 . 59. i dejnosti na prirodni rezervati. vidi oddel 91 . kreativni i tehni~ki ve{tini za produkcija na umetni~ki proizvodi i `iva izvedba.90 R/Њ UMETNOST. vidi 84.kockawe i oblo`uvawe. zabavno-rekreativni dejnosti.1. 60.rabota na muzei od site vidovi. vidi oddel 93 Nekoi edinici koi obezbeduvaat kulturni.12. 59.0 Kreativni.emituvawe na radio i televiziska programa.proekcija na filmovi. i vklu~uva `iva izvedba. umetni~ki i zabavni dejnosti Ovaa grupa opfa}a dejnosti na izveduva~ka umetnost.proizvodstvo i distribucija na filmovi i videofilmovi. Ova vklu~uva produkcija. vidi 59. Ovaa klasa ne opfa}a: . botani~ki i zoolo{ki gradini. 90. kockaweto. `iva izvedba.14 . programi i izlo`bi nameneti za javno gledawe.dejnosti na socijalna za{tita sli~ni na onie koi se opi{ani vo ovaa klasa. vidi 87. vidi 59.13 . vidi 60. ZABAVA I REKREACIJA Ovoj sektor opfa}a {irok spektar na dejnosti koi se sre}avaat vo razni varijanti vo kulturata. kako {to se: . zabavni ili rekreativni sodr`ini ili uslugi se klasificiraat vo drugi oddeli. umetni~ki i zabavni dejnosti Ovoj oddel opfa}a dejnost na ve{tini i davawe na uslugi koi se sre}avaat vo kulturnite i zabavnite interesi na nivnite korisnici. no vo koi {to e vklu~eno smestuvaweto.01 Izveduva~ka umetnost .

vidi 78.restavrirawe na orguli i drugi istoriski muzi~ki instrumenti. kostimografi.dejnost na samostojnite umetnici kako {to se skulptori. dizajneri.90 .12 .90 .dejnosti na agenti ili agencii koi zastapuvaat lica zaradi dobivawe na anga`mani vo filmski. .produkcija na teatarska prezentacija vo `ivo. tancuva~i. vidi 78. animatori. operi ili tancuvawe i ostanati scenski izvedbi: ● dejnosti na re`iseri. isto taka.izrabotka na statui. operi ili tancovi izvedbi i ostanati scenski izvedbi: ● dejnosti na grupi. in`eneri za svetlo itn. teatarski ili drugi umetni~ki pretstavi.dejnost na pisateli od razli~ni oblasti. poinakvi od umetni~kite originali.dejnosti na teatarski ili umetni~ki agenti za umetnost i agencii.10 90.10 90. beletristika. slikari.03 Umetni~ko tvore{tvo Ovaa klasa opfa}a: .70 .kasting (organizirawe na izbori).restavrirawe na umetni~ki dela i muzejski predmeti. 59. opfa}a: . vidi 59. koncerti. umetni~ki sliki itn. scenaristi. bakroresci itn. predava~i ili spikeri Ovaa klasa ne opfa}a: . . vidi 33.dejnosti na nezavisni novinari .02 Pomo{ni dejnosti vo izveduva~kata umetnost Ovaa klasa opfa}a: . producenti.filmska i video produkcija.19 . tehni~ko pi{uvawe itn. muzi~ari. so ili bez scenska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .11. vidi 23. orkestri i bendovi ● dejnosti na individualci kako {to se akteri.dejnosti vo vrska so dodeluvawe na teatarski ili filmski ulogi (kasting aktivnosti). Ovaa klasa ne opfa}a: .pomo{ni dejnosti vo izveduva~kata umetnost za produkcija na teatarski pretstavi vo `ivo.Ovaa klasa opfa}a: . koncerti. cirkusi ili kompanii. Ovaa klasa..dejnosti na producenti ili organizatori na umetni~ki nastani vo `ivo. na pr. graveri. vklu~uvaj}i bajki. vidi 74. vidi 74.

botani~ki i zoolo{ki gradini.04 Dejnosti na objektite za kulturni manifestacii Ovaa klasa opfa}a: . ~italni. vidi 59. kulturen i edukativen interes (na pr. vidi oddel 93 91. arhivi. dejnost na muzeite od site vidovi. kako {to se studenti.. znamenitosti od svetski interes itn). vidi 95. nau~nici. kako i dejnostite na dr`avniot arhiv: ● dejnosti na zbirki bilo da se specijalizirani ili ne ● kolekcija na katalozi ● pozajmuvawe i ~uvawe na knigi. zabavni i rekreativni dejnosti kako {to se vodni i rekreativni parkovi.02 Dejnosti na muzeite .dokumentarna i informati~ka dejnost na bibliotekite od site vidovi. muzei i ostanati kulturni dejnosti Ovoj oddel opfa}a dejnosti na bibliotekite i arhivite.24 90.14 . umetni~ki predmeti ● pronao|awe na materijali so cel da se zadovolat informacionite barawa. spisanija.dejnost na agenciite za rezervacija na bileti. prostorii za slu{awe i gledawe. mestata i prirodnite vrednosti od istoriski. karti.01 Biblioteki. muzei i ostanati kulturni dejnosti Dejnosti na bibliotekite i arhivite Ovaa klasa opfa}a: . slu`benici. plo~i. dejnost na arhivite koi davaat uslugi na gra|anite i na specijalni klienti. Ovoj oddel isklu~uva: .. filmovi. . vidi 79.dejnost na kinata.90 .dejnost na muzeite od site vidovi.02 91 Biblioteki.sportski.dejnost na fotografskite i filmskite biblioteki 91.dejnosti na koncertnite i teatarskite sali i ostanatite objekti na kulturata Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uva i za{tita i izlo`uvawe na predmetite. arhivi.obnovuvawe na mebel (osven muzejski vidovi i restavracija). vidi 91. dejnost na istoriskite muzei i dejnost na prirodnite rezervati. Isto taka.0 91.

vklu~uvaj}i i zoolo{ki gradini za deca .04 Dejnosti na botani~ki i zoolo{ki gradini i prirodni rezervati Ovaa klasa opfa}a: . vidi 93. mebel. nau~ni i tehni~ki muzei.00 Dejnosti na kockawe i oblo`uvawe Dejnosti na kockawe i oblo`uvawe Ovaa klasa opfa}a kockawe i oblo`uvawe kako {to se: .dejnosti na komercijalni umetni~ki galerii. istoriski muzei. lotarija i oblo`uvawe 92.0 92.dejnost na botani~ki i zoolo{ki gradini.dejnost na prirodnite rezervati. keramika. muzei na nakit. vidi 90. kako {to se i uslugi za prireduvawe na igri na sre}a. vklu~uvaj}i i za{tita na dive~ot Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnost na sportski lov i ribolov.78 .dejnost na arhivite i bibliotekite.Ovaa klasa opfa}a: .03 . bingo-prostorii i avtomat-igri.19 92 Dejnosti na kockawe i oblo`uvawe Ovoj oddel opfa}a dejnost na kockarnici kako {to se kazina.dejnosti i za{tita na istoriski mesta i gradbi Ovaa klasa ne opfa}a: . srebreni sadovi ● muzei na prirodni vrednosti. kako i sli~ni znamenitosti za posetiteli Ovaa klasa opfa}a: .01 91.restavracija na umetni~ki dela i na kolekcii na muzejski predmeti.renovirawe i restavracija na istoriski mesta i gradbi.03 Za{tita na istoriski mesta i gradbi. vidi sektor F/\ 91. vklu~uvaj}i i voeni muzei ● dejnost na drugi specijalizirani muzei ● dejnost na muzei na otvoren prostor Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 47.dejnost na muzeite od site vidovi: ● muzei na umetnost.30 . vidi 81. kostimi. vidi 91.dejnost za ureduvawe i odr`uvawe na prirodata (okolinata) i gradinite.

promovirawe ili upravuvawe so sportski nastani. Ovoj oddel isklu~uva muzi~ki. dejnosti na sportski timovi ili klubovi koi prvenstveno u~estvuvaat na sportski nastani vo `ivo pred publika. hokej. sopstvenici na trka~ki pretstavnici kako {to se koli..operacii na oblo`uvalnicite . ragbi stadioni ● trka~ki pateki za avtomobili. vklu~uvaj}i i podvi`ni kazina 93 Sportski. dejnosti na sportskite treneri koi se specijalizirani za obu~uvawe za natprevaruvawe na lica vo odredeni sportovi. nespomnati na drugo mesto i dr. oblo`uvawe . zabavni i rekreativni dejnosti Ovoj oddel opfa}a rekreativni. kriket..rabota na avtomati za kockawe . dejnosti na areni i stadioni.proda`ba na tiketi za lotarija . botani~ki i zoolo{ki gradini i prirodni rezervati.11 Rabota na sportskite objekti Ovaa klasa opfa}a: . zabavni i sportski dejnosti (osven muzejski dejnosti. drugi dejnosti za organizirawe. koncerti i operi ili tancuvawe i dr.dejnosti na kockawe preku veb-stranici .dejnost na otvoreni ili zatvoreni sportski objekti za najrazli~ni sportovi (so ili bez sedi{ta): ● fudbal. nezavisni atletski anga`irawa so u~estvo vo `ivo ili trka~ki nastani pred publika. kowi i dr. kowi za trka ● pliva~ki bazeni i stadioni ● atletski stadioni ● areni i stadioni za zimski sportovi ● stadioni za hokej ● bokserski areni ● tereni za golf ● kuglani . dramski i drugi umetnosti kako {to se produkcii na teatarski pretstavi vo `ivo. za{tita na istoriski mesta. 93. vidi oddel 90 93.organizacija i upravuvawe so otvoreni i zatvoreni sportski nastani za profesionalci ili amateri od strana na organizacii so sopstveni objekti . scenski produkcii.dejnosti na kazinata.sportski prognozi. prvenstveno anga`irani za vlez vo trka~ki nastani ili drugi sportski nastani.1 Sportski dejnosti Ovaa grupa opfa}a dejnosti na sportski objekti. dejnosti na kockawe i oblo`uvawe). ku~iwa. ku~iwa.

Ovaa klasa. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 85.13 .izdavawe na rekreativna i sportska oprema. vidi 93.12 Dejnosti na sportskite klubovi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na sportskite klubovi.39 .upravuvawe so sportskite objekti.fitnes. profesionalni.51 .dejnost na ski-liftovite.organizirawe i upravuvawe so sportski nastani vo otvoreni i zatvoreni sportski objekti za profesionalci i amaterski sportski klubovi so sopstveni objekti. vidi 77.11 93.dejnost na sportska obuka od strana na instruktori poedinci. opfa}a upravuvawe i obezbeduvawe na personal koj }e upravuva so sportskite objekti. vidi 93. bodi-bilding klubovi i objekti Ovaa klasa ne opfa}a: .29 93. sportski treneri. vidi 85.dejnost na sportska obuka od strana na instruktori poedinci. vidi 93. sportski treneri.11 . Ovaa klasa ne opfa}a: . poluprofesionalni ili amaterski klubovi.13 Objekti za fitnes Ovaa klasa opfa}a: . vidi 49.51 93.dejnost na fitnes-klubovi. vidi 93. Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnost na sportskite klubovi: ● fudbalski klubovi ● kuglarski klubovi ● pliva~ki klubovi ● golf klubovi ● bokserski klubovi ● zimski sportski klubovi ● {ahovski klubovi ● atletski klubovi ● strela~ki klubovi itn. isto taka.21 .19 Ostanati sportski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .dejnost na ureduvawe na parkovi i pla`i. koi im ovozmo`uvaat na svoite ~lenovi da se zanimavaat so sportski dejnosti.

igri.dejnosti na aparati za igrawe so kovani pari .29 93. 93.dejnosti na samostojni sportisti i atleti~ari.izdavawe na sportska oprema. Ovaa grupa ne opfa}a sportski dejnosti i dramska umetnost. 93..21 .dejnosti na planinarski vodi~i . kako i ostanati muzi~ki i drugi umetnosti. izlo`bi na zadadena tema i piknici.dejnosti na prostorii za trka~ki avtomobilski i kowi~ki sportovi.51 . .dejnosti na sportskite instruktori.29 Ostanati zabavni i rekreativni dejnosti. javawe na voda. Toa vklu~uva upravuvawe so razli~ni vidovi na atrakcii kako {to se javawe na mehani~ki `ivotni.pomo{ni dejnosti za sportski i rekreativen lov i ribolov Ovaa klasa ne opfa}a: . igri. zabavni pretstavi. sudii.12 .dejnosti na {kolite za sportski i rekreativni dejnosti.dejnosti na organizirawe i promovirawe na sportski natprevari. vidi 93. vidi 85. vidi 93. ku}i~ki za ku~iwa i reli gara`i . vidi 85.dejnosti na sportski ligi i sportski sojuzi .upravuvawe so sportski lov i ribolov .dejnosti za ureduvawe na parkovi i pla`i.21 Dejnosti na zabavni i tematski parkovi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na zabavni ili tematski parkovi.dejnosti vo vrska so sportska propaganda i promocija .11. vidi 77. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a dejnosti sli~ni na zabava i rekrecija (osven zabavni i tematski parkovi).51 . kako {to se javawe na mehani~ki `ivotni. javawe na voda. zabavni pretstavi.organizirawe i upravuvawe so sportski nastani na otvoreni i zatvoreni sportski nastani za profesionalni i amaterski sportski klubovi. so ili bez sopstveni objekti. sportskite treneri.2 Zabavni i rekreativni dejnosti Ovaa grupa opfa}a golem broj na edinici koi upravuvaat so objektite i obezbeduvaat uslugi za da gi zadovolat razli~nite interesi na nivnite korisnici vo vrska so zabava i rekreacija. so ili bez objekti . izlo`bi na zadadena tema i piknici. Toa vklu~uva dejnosti so razli~ni atraktivni sodr`ini. 93. nespomnati na drugo mesto: . mera~i na vreme itn.

upravuvawe so `i~ari. 50.dejnost na pla`ite. sede~ki i ski-liftovi.39 .30 . vidi 55. vklu~uvaj}i izdavawe na oprema kako {to se soblekuvalni.saemi i priredbi od zabaven karakter . 94 Dejnosti na organizacii vrz baza na za~lenuvawe . kampovi za ribarewe i lov. mornarica .dejnost na ski-centrite .uslugi na smestuvawe vo kampovi.ribolovni krstarewa. vidi 50. popravka na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i za doma}instva.30 . vidi 90. kako i raznovidni li~ni uslu`ni dejnosti koi ne se opfateni na drugo mesto vo klasifikacijata.dejnosti na diskotekite so servisni dejnosti za podgotovka i slu`ewe na pijalaci. vidi 55.. rekreativni parkovi. vidi 49. Ovaa klasa ne opfa}a: . bazenite. parkovite.dejnosti na rekreativni transportni objekti. plakari. {umi i kampovi.10.dejnosti na podiumi za tanc Vo ovaa klasa se vklu~eni i drugi dejnosti na producentite i organizatorite na zabavni priredbi vo `ivo. le`alki i sl.podgotovka na objekti za kratok prestoj na posetiteli vo rekreativni parkovi. vidi 56.izdavawe na oprema za odmor i zabava koja e integralen del na rekreativnite objekti . na pr.30 .dejnosti na teatarski i cirkuski grupi. so ili bez objekti. . osven umetni~ki i sportskite dejnosti..01 S/О DRUGI USLU@NI DEJNOSTI Ovoj sektor (kako preostanata kategorija) vklu~uva dejnosti na organizacii na baza na za~lenuvawe.dejnosti na rekreativni parkovi (bez smestuvawe) .30 .

Kaj profesionalnite (strukovnite) zdru`enija. ili za ekonomski rast (i vlijanie vrz klimata) na odreden region ili politi~koadinistrativna edinica. vo oblasta na trgovijata ili zemjodelstvoto.2) ili promoviraweto na religiite. klasa 94. isto taka.dejnosti na sindikatite. odnosi so javnosta i pregovarawe za rabotata na delovnite organizacii i organizaciite na rabotodava~ite Ovaa klasa ne opfa}a: .20 94. Ovie organizacii obi~no imaaat izbrani ~lenovi.t. esnafski (zanaet~iski) i sli~ni organizacii .1). od interesite na rabotodava~ite. politikata.e. pretstavuvawe pred vladini institucii.{irewe na informacii. Primarnata podelba na ovoj oddel e determinirana od celite na tie organizacii. kulturata.dejnosti na sojuzi na takvi asocijacii .9). no vo nivnite dejnosti mo`e da se involviraat i da imaat korist od niv i onie koi ne se ~lenovi.Ovoj oddel opfa}a dejnosti na organizacii koi gi pretstavuvat interesite na specijalni grupi ili promoviraat idei od op{t interes. Dejnosti na delovni organizacii. interesite na vrabotenite (grupa 94. ovaa grupa. organizacii na rabotodavci i strukovni organizacii vrz baza na za~lenuvawe Ovaa grupa opfa}a dejnosti na edinicite {to promoviraat interesi na ~lenovite na delovnite organizacii i organizaciite na rabotodava~i.11 .1 94.dejnosti na stopanskite komori. bez ogled na vidot na delovnite dejnosti .poedincite koi rabotat za sopstvena smetka (za sebe) i nau~nite zaednici (grupa 94.12 Dejnosti na strukovni organizacii vrz baza na za~lenuvawe Ovaa klasa opfa}a: 94. Dejnosti na delovni organizacii i organizacii na rabotodavci vrz baza na za~lenuvawe Ovaa klasa opfa}a: . obrazovanieto ili rekreativnite idei i dejnosti (grupa 94.dejnosti na organizacii vo koi interesot na ~lenovite e koncentriran kon razvoj i unapreduvawe na rabotata na pretprijatijata vo odredena oblast na rabotewe. vklu~uva dejnosti na promovirawe na profesionalnite interesi na ~lenovite od odredena profesija.

dejnosti na zdru`enija od oblasta na naukata Ovaa klasa ne opfa}a: . sindikati sostaveni od zdru`eni podru`nici (grankovni sindikati) i organizacii na rabotnici sostaveni od zdru`eni sindikati vrz osnova na odredena profesija. opfa}a: . slikari.obrazovni dejnosti preku ovie organizacii. strukovni organizacii. arhitekti itn. oddel 85 94. isto taka. pretstavuvawe pred vladini institucii i odnosi so javnost na profesionalnite organizacii.20 Dejnosti na sindikatite Dejnosti na sindikatite Ovaa klasa opfa}a: .obrazovni dejnosti preku ovie organizacii. .promovirawe na interesite na vrabotenite organizirani preku organizacii na rabotnici i sindikati Ovaa klasa. Ovaa klasa.2 94. organizaciona struktura ili drug kriterium Ovaa klasa ne opfa}a: .. oddel 85 94. akademici ili asocijacii od oblasta na kulturata. smetkovodstvoto.dejnosti na asocijacii vo koi se za~lenuvaat vrabotenite so cel da se iznesat stavovite vo vrska so platite. razli~ni vidovi umetnici. opfa}a: . asocijacii na in`eneri. isto taka.dejnosti na asocijacii na stru~waci (specijalisti) od odredena oblast na naukata. pravoto.{irewe na informacii.dejnost na posebno osnovani sindikati. . kako {to se asocijacii na pisateli. . kako i za usoglaseni akcii preku ovaa organizacii .dejnost na organizacite vo koi interesite na ~lenovite prvenstveno se koncentrirani vo ramkite na odredena {kolska podgotovka ili profesija ili vo oblasta na tehnikata. sindikati) {to gi promoviraat (poddr`uvaat) interesite na nivnite ~lenovi. kako {to se asocijacii od oblasta na medicinata. utvrduvawe i kontrola na standardi na rabotewe. novinari itn. rabotnite uslovi. region.9 Dejnosti na drugi organizacii vrz baza na za~lenuvawe Ovaa grupa opfa}a dejnosti na edinici (osven delovni organizacii i organizacii na rabotodavci.

vklu~uvaj}i gi vo {irewe na informacii. sinagogi ili drugi mesta . vidi oddel 86 .zdravstveni dejnosti preku ovie organizacii. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . xamii.dejnosti za opremuvawe na manastiri i opatii .92 Dejnosti na politi~ki organizacii Ovaa klasa opfa}a: . formirawe fondovi i dr. preku obrazuvawe na javnosta.91 Dejnosti na verski organizacii Ovaa klasa opfa}a: . odnosi so javnosta.99 . Ovie organizacii prvenstveno se anga`irat za obezbeduvawe vlijanie vrz donesuvaweto odluki vo javnite vladini insitucii. nespomnati na drugo mesto ● organizacii za za{tita i podobruvawe na sostojbata na posebni grupi.dejnosti na organizacii ({to ne se direktno pripoeni kon politi~ka partija) koi rabotat na unapreduvawe na dejnosti od javen interes ili uka`uvawe na odredeni op{testveni problemi. hramovi. isto taka. vidi oddel 85 . osnovawe na fondovi i sl.obrazovni dejnosti preku ovie organizacii.dejnosti na verski zaednici ili na poedinci koi obezbeduvaat uslugi direktno vo crkvi. 88 94. preku politi~ko vlijanie.verski pogrebalni dejnosti Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi oddel 87.94. Dejnosti na drugi organizacii vrz baza na za~lenuvawe. na primer etni~ki i nacionalni malcinstva 94.socijalna rabota preku ovie organizacii. preku delegirawe na svoi ~lenovi ili simpatizeri vo politi~kite tela. opfa}a: .: ● protestni dvi`ewa ili gra|anski inicijativi ● ekolo{ki dvi`ewa i dvi`ewa za za{tita na `ivotnata sredina ● organizacii za pomagawe na obrazovni i drugi kapaciteti na zaednicata.dejnosti na verski zasolni{ta Ovaa klasa.dejnosti na politi~kite organizacii i pomo{ni organizacii kako {to se mladinskite organizacii vo ramkite na politi~kite organizacii.

. karnevalski klubovi itn. Ovoj oddel isklu~uva popravka na medicinska i dijagnosti~ka oprema. gradinarski klubovi. vklu~uvaj}i i zdru`enija na voeni veterani . uredi za ~istewe na sneg i lisja. vidi 90.99 . Ovaa klasa. sportska oprema. popravka na oprema za ku}i i dvorovi kako {to se kosilki za treva. opfa}a: . vidi 94. radarska i sonarna (zvu~na) oprema.dejnosti na strukovnite organizacii. isto taka.12 95 Popravka na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i za doma}instva Ovoj oddel opfa}a popravka i odr`uvawe na kompjuterska periferna oprema kako {to se desktop kompjuteri.dejnosti na sportskite klubovi. mebel i oprema za doma}instvo.zdru`enija za kulturno. vidi 33. lo`i i sl.0 .● patriotski zdru`enija. laptopi.zdru`enija na avtomobilisti . 95. . obleka i drugi dodatoci. vidi 88. istoriski klubovi. hobi artikli i ostanati predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata. zdru`enija za mladi. muzi~ki i umetni~ki klubovi.dobrotvorni dejnosti kako {to se formirawe na fondovi (ili sobirawe na finansiski sredstva) nameneti za socijalna za{tita. poetski.1 Popravka na kompjuteri i oprema za komunikacii . klubovi i bratstva itn.mladinski organizacii. muzi~ki instrumenti. klubovi na zanaet~ii i kolekcioneri. klubovi za film i fotografija.12 . delovi od kompjuter za skladirawe na podatoci i printeri. studentski organizacii.rekreativni dejnosti ili hobi ({to ne spa|aat vo natprevaruva~ki igri i sport).dejnosti na profesionalnite umetni~ki grupi ili organizacii. dvonaso~ni radiouredi i potro{uva~ki elektronski uredi kako {to se radiouredi i televizori.dejnosti na davawe donacii Ovaa klasa ne opfa}a: . op{testveni klubovi. Isto taka.13. ko`ni obuvki i obleka.zdru`enija za op{testveno zbli`uvawe kako {to se rotari klubovi. vidi 93. literaturni i klubovi za knigi. laborotoriski instrumenti. opfa}a popravka na komunikaciska oprema kako {to se faks ma{ini.zdru`enija na potro{uva~i . kompjuterski terminali. merni instrumenti i uredi za istra`uvawe. na pr.

laptop kompjuteri .opti~ki diskovi ( CD-RW.dvonaso~mi radiouredi . modemi) .kompjuterski proektori Ovaa klasa opfa}a i odr`uvawe i popravka na: .kompjuterski terminali kako {to se bankomati. CD-ROM. vklu~uvaj}i i bar kod skeneri .diskovi.Ovaa grupa opfa}a popravka i odr`uvawe na kompjuteri. vidi 95.ra~ni kompjuteri (hand -held computers (PDA's) Ovaa klasa ne opfa}a: . xojstici i top~iwa za pozicionirawe .mausi.profesionalni TV i video kameri .desktop kompjuteri .telefaks uredi (faks ma{ini) .12 95. prenosnici. periferna oprema i oprema za komunikacii.bez`i~ni telefonski aparati .printeri .razvodna plo~a .monitori .modemi .skeneri.popravka i odr`uvawe na modemi.komunikacisko prenosna oprema (naso~uva~i. Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na: .tastaturi .12 Popravka na oprema za komunikacii Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na komunikaciska oprema kako {to e: . memoriski uredi (USB) i drugi delovi na kompjuterot za skladirawe na podatoci . DVD-RW) .mobilni telefoni . 95. DVD-ROM.kacigi za virtualna realnost ."smart" karti~ki .11 Popravka na kompjuteri i periferna (dopolnitelna kompjuterska) oprema Ovaa klasa opfa}a popravka na elektronska oprema kako {to se kompjuteri i kompjuterski ma{ini i periferna (dopolnitelna kompjuterska) oprema.vnatre{ni i nadvore{ni kompjuterski modemi .serveri . uredi nameneti za elektronsko pla}awe na kupenite proizvodi ili uslugi na proda`nite mesta koi se upravuvaat bez mehani~ki operacii .

sobni klima uredi itn. Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka na ~izmi. ladilnici.popravka i odr`uvawe na oprema za domovite i gradinite: ● kosilkii za treva.tapacirawe. ma{ini za su{ewe.22 95. potkastruva~i itn.22 Popravka na aparati za doma}instva kako i oprema za domovi i gradini Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na aparati za doma}instvoto kako i oprema za domovite i gradinite: .popravka na centralnite sistemi za klimatizacija. popravka i odr`uvawe na mebel i poku}nina vklu~uvaj}i go i kancelariskiot mebel 95.2 Popravka na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata Ovaa grupa opfa}a popravka i odr`uvawe na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata.popravka na ra~en alat na elektri~en pogon. 95. ma{ini za perewe. radiopriemnici ● video rekorderi ● CD pleeri ● video kameri 95. pe~ki. saati i nakit .23 Popravka na obuvki i proizvodi od ko`a Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na obuvki i proizvodi od ko`a: . ~evli.popravka i odr`uvawe na aparati za doma}instvoto : ● {poreti. .12 .popravka na potro{uva~ki elektronski uredi: ● televizori. uredi za ~istewe na sneg i lisja.95. patni torbi i sli~ni predmeti .24 Popravka na mebel i poku}nina Ovaa klasa opfa}a: .21 Popravka na elektronski uredi za {iroka potro{uva~ka Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na elektronski uredi za {iroka potro{uva~ka: .stavawe na fleknici na ~evli 95. fri`ideri.25 Popravka na ra~ni ~asovnici. vidi 33. vidi 43.

96.popravka na sportsko i rekreativno oru`je. vidi 33.popravka na muzi~ki instrumenti (osven orguli i istoriski muzi~ki instrumenti) . bravi so vgradeni saatni mehanizmi i sli~ni uredi za merewe na vremeto. kako {to se: . vidi 25.11 96 Drugi li~ni uslu`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a uslu`ni dejnosti nespomnati na drugo mesto vo klasifikacijata.01 Drugi li~ni uslu`ni dejnosti Perewe i hemisko ~istewe na tekstilni i krzneni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: 95. vidi 33.61 . popravka na mehanizmi za saati.popravka na sportska oprema (osven sportsko oru`je) i oprema za kampuvawe . dejnosti na frizerski saloni i saloni za razubavuvawe.13 Popravka na drugi predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a popravka na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata. Ovoj oddel opfa}a uslu`ni dejnosti povrzani so perewe i hemisko ~istewe na tekstilni i krzneni proizvodi.{timawe na klavir Ovaa klasa ne opfa}a: .29 .industrisko gravirawe na metali.popravka na igra~ki i sli~ni predmeti .12 .popravka na ostanati predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata .popravka na ra~en alat na elektri~en pogon.krpewe i prepravka na obleka .popravka na velosipedi .popravka na saati za merewe na vremeto. pogrebni i sli~ni dejnosti.popravka na knigi . saati i nivni delovi kako {to se ku}i{tata na saatite od site vidovi materijali.Ovaa klasa opfa}a: .popravka na nakit Ovaa klasa ne opfa}a: . .popravka na ~asovnici. vidi 33. hronometri itn. aparati za evidentirawe na vreme i datum.0 96.

ispravawe peglawe na kosa i sli~ni dejnosti za ma`i i `eni .iznajmuvawe ili proda`ba na grobovi . saloni za masa`a itn.91 . ra~no ili so koristewe na ma{ini za samoposlu`uvawe. vidi 94. solariumi.29 . so mehani~ka oprema. {minkawe i dr.krpewe i prepravka na obleka. duri i ako ~isteweto na taa obleka e sostaven del na ovie dejnosti.izrabotka na periki.sobirawe i dostavuvawe na isprana obleka . boewe. saloni za slabeewe.iznajmuvawe na obleka razli~na od rabotnite uniformi. vo prostorii na korisnicite ili na drugo mesto . vidi 95. sauni i bawi na parea.29 96. vidi 32. Ovaa klasa ne opfa}a: ..~istewe na kilimi i prostirki.bri~ewe i potstri`uvawe na bradata . . rabotni uniformi i sli~ni proizvodi vo peralnite . vidi 77. peglawe itn.ureduvawe na grobovi.miewe na kosa. vidi 81. nijansirawe. balsamirawe i uslugi na grobarite ● uslugi za pogrebuvawe i kremirawe ● iznajmuvawe na opremen prostor vo kapelite .02 Frizerski saloni i saloni za razubavuvawe Ovaa klasa opfa}a: . perewe na zavesi i draperii.odr`uvawe na grobovi i mavzolei Ovaa klasa ne opfa}a: .perewe i hemisko ~istewe..04 Dejnosti za nega i odr`uvawe na teloto Ovaa klasa opfa}a: . vitkawe. bilo za gra|anite bilo za industriski ili komercijalni korisnici .masa`a na lice. pravewe frizura.uslugi za religiozni pogrebni obredi. manikir i pedikir.iznajmuvawe na postelnini.30 96.99 96.perewe na peleni Ovaa klasa ne opfa}a: .03 Pogrebni i sli~ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .pogrebuvawe i kremirawe na ~ove~ki i `ivotinski le{ovi i pridru`ni dejnosti: ● podgotovka na po~inatite za pogrebuvawe ili kremirawe. potstri`uvawe i {i{awe. na site vidovi obleka (vklu~uvaj}i i krznena) i tekstil.kapewe vo turski bawi.

bodi-bilding klubovi i objekti. DEJNOSTI NA DOMA]INSTVATA KOI PROIZVEDUVAAT RAZNOVIDNA STOKA I VR[AT RAZLI^NI USLUGI ZA SOPSTVENI POTREBI 97 Dejnosti na doma}instvata koi vrabotuvaat posluga (doma{en personal) 97.medicinski masa`i i terapii. li~ni parkira~i na avtomobili . vagi za telesna te`ina.) Ovaa klasa ne opfa}a: . za perewe na ali{ta. vidi 86.astrolo{ki dejnosti i spiritualisti~ki seansi .00 DEJNOSTI NA DOMA]INSTVATA KAKO RABOTODAVA^I.0 Dejnosti na doma}instvata koi vrabotuvaat posluga (doma{en personal) 97.00 ● rabota na ma{ini za samoposlu`uvawe.00 Dejnosti na doma}instvata koi vrabotuvaat posluga (doma{en personal) T/П . nos ("pirsinzi") i sl. uslugi za zaka`uvawe na sostanoci.op{testveni dejnosti kako {to se organizirawe na po~esna pridru`ba. vidi 75.09 Ostanati li~ni uslu`ni dejnosti.Ovaa klasa ne opfa}a: .uslugi na gri`a za doma{ni milenici kako {to e: ishrana. uslugi na biroa za sklu~uvawe na brak . vidi 92. . vidi 96.dejnosti za zdravjeto.dejnost na studija za tetovirawe i za dup~ewe na u{i.uslugi na ~ista~i na ~evli.13 96. nega i dresura na doma{ni milenici . {kaf~iwa za ~uvawe na predmeti itn. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .dejnost na organizacii za otkrivawe na potekloto . merewe na krven pritisok.01 ● rabota na avtomati za kockawe i igri na sre}a. vidi 93.90 . portiri. fitnes.rabota na avtomati za li~ni uslugi (kabini za fotografirawe.veterinarna dejnost.

voza~i. Ako doma}instvoto e vklu~eno vo pazarni dejnosti. Ovaa klasa isklu~uva: uslugi kako {to se gotvewe ili ureduvawe na gradini itn. odnosno vo istra`uvawata. dadilki. kowu{ari. Toa ovozmo`uva vraboteniot doma{en personal da se izjasni za dejnosta na negoviot rabotodavec vo popisite na naselenieto. Dejnosti na privatnite doma}inastva koi proizveduvaat raznovidna stoka za sopstveni potrebi 98 98. Proizvodot koj proizleguva od ovaa dejnost. Dejnosti na privatnite doma}instva koi proizveduvaat raznovidna stoka i vr{at razli~ni uslugi za sopstveni potrebi Ovoj oddel gi opfa}a doma}instvata koi proizveduvaat raznovidna stoka i izvr{uvaat razli~ni uslugi za sopstveni potrebi. portiri. iako se raboti za rabotodavec kako poedinec. od strana na nezavisni davateli na uslugi (pretprijatija ili individualci). u~iteli. kelneri. sobarki. ~uvari. gradinari. batleri.1 98. odnosno uslugata se koristi od strana na doma}instvoto koe go vr{i vrabotuvaweto. Doma}instvoto mo`e da bide klasificirano tuka samo toga{ koga ne e mo`no da se utvrdi glavnata dejnost koja doma}instvoto ja vr{i zaradi zadovoluvawe na svoite osnovni potrebi. guvernanti.fizi~ko lice. gotva~i.Ovaa klasa opfa}a dejnost na doma}instvata povrzana so vrabotuvawe na doma{en personal kako {to se ku}ni pomo{ni~ki (sluginki). sekretarki itn. vidi spored vidovite uslugi.10 Dejnosti na privatnite doma}instva koi proizveduvaat raznovidna stoka za sopstveni potrebi . pera~i. toa bi trebalo da se klasificira vrz osnova na glavnata pazarna dejnost koja ja vr{i.

Organizacijata za ekonomska kooperacija i razvoj.00 Dejnosti na ekstrateritorijalni organizacii i tela Dejnosti na ekstrateritorijalni organizacii i tela Dejnosti na ekstrateritorijalni organizacii i tela Ovaa klasa opfa}a: .2 U/Р . regionalni tela. Evropskoto zdru`enie za slobodna trgovija itn. Me|unarodniot monetaren fond. Evropskata zaednica. tie se klasificiraat vo soodvetni klasi na dejnosti vo NKD. izrabotka na nastre{nici i obleka i drugi stoki koi doma}instvata gi proizveduvaat za sopstveni potrebi. gri`a za ~lenovite na doma}instvoto. Svetskata carinska organizacija. Organizacijata na zemjite-izvozni~ki na nafta. Tie dejnosti vklu~uvat lov i sobirawe na plodovi.20 Dejnosti na privatnite doma}instva koi vr{at razli~ni uslugi za sopstveni potrebi Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite na doma}instvata koi izvr{uvaat razli~ni uslugi za sopstveni potrebi.tie se klasificiraat vo soodvetnata klasa na dejnost vo NKD. odnosno koi vr{at razli~ni dejnosti so koi proizveduvat stoki za svoite osnovni potrebi. itn. Isto taka. tie se klasificiraat vo soodvetnite klasi na dejnosti vo NKD.Ovaa klasa vklu~uva dejnosti na doma}instva koi proizveduvaat razli~ni stoki za sopstveni potrebi. u~ewe. poljodelstvo i odgleduvawe na `ivotni (dobitok). 98.. drugi uslugi koi doma}instvoto gi vr{i za sopstveni potrebi.0 99.dejnost na me|unarodni organizacii kako {to se Obedinetite nacii i nivnite specijalizirani agencii. Svetskata banka. Dejnosti na privatnite doma}instva koi vr{at razli~ni uslugi za sopstveni potrebi 98. isto taka. Ovie dejnosti vklu~uvaat gotvewe. ako tie glavno se zanimavaat so vr{ewe na odredena usluga . Ako doma}instvata se anga`irani i vo proizvodstvo na stoki za na pazar. osven vr{ewe na uslugi za sopstveni potrebi. vr{at i uslugi za pazarot. DEJNOSTI NA EKSTRATERITORIJALNI ORGANIZACII I TELA 99 99. Ako doma}instvata. ako tie glavno se bavat so proizvodstvo na odredena stoka-tie se klasificiraat vo soodvetna klasa na dejnost vo NKD. Isto taka.

dejnosti na stranski diplomatski i konzularni pretstavni{tva koga se opredeleni od zemjata vo koja se locirani. opfa}a: . isto taka.Ovaa klasa. namesto od zemjata {to ja pretstavuvaat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful