ZAKON O JAVNEM NAROČANJU

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(ZJN-2-NPB3)

Zakonodajno-pravna sluţba je na podlagi prvega odstavka 153. člena Poslovnika drţavnega zbora pripravila neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnem naročanju, ki obsega: - Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 z dne 8.12.2006), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2A (Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15.2.2008), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/10 z dne 12.3.2010), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2C (Uradni list RS, št. 18/11 z dne 15.3.2011).

Številka: 411-08/11-6/1 Datum: 1. 4. 2011 EPA 1735-V

Boţo Strle vodja Zakonodajno-pravne sluţbe

Prvi del SKUPNE DOLOČBE ZAKONA Prvo poglavje Splošne določbe 1.1. Predmet urejanja zakona 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. (2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata: - Direktiva št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 114), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2009/81/ES z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (UL L št. 216 z dne 20. 8. 2009, str. 76), razen v delu, ki se nanaša na javna naročila na področju obrambe in varnosti, in - del Direktive Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. 12. 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 31). (3) Če naročnik izvaja dejavnost na vodnem, energetskem, transportnem področju ali področju poštnih storitev, veljajo za naročanje v zvezi s to dejavnostjo določbe zakona, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. 1.2. Definicije pojmov 2. člen (pomen v zakonu uporabljenih pojmov) (1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 1. »Dinamični nabavni sistem« je način izvedbe postopka javnega naročanja v okviru odprtega postopka, ki v celoti poteka na elektronski način. Uporablja se pri običajnih nabavah, katerih značilnost je, da v obliki kot so dostopne na trgu, v celoti izpolnjujejo zahteve naročnika. Ta postopek je časovno omejen, ves čas trajanja omogoča udeleţbo ponudniku in ponudnici (v nadaljnjem besedilu: ponudnik), ki

izpolnjuje pogoje in je predloţil prijavo, skladno z razpisno dokumentacijo. 2. »Elektronska draţba« je ponavljajoči se postopek, kot del postopka javnega naročanja, ki poteka na elektronski način, v katerem ponudniki predstavijo nove cene, popuste in/ali izboljšanje ponudbe v okviru določenih elementov. 3. »Elektronska sredstva« pomenijo uporabo elektronske opreme za obdelavo podatkov (vključno z digitalno kompresijo) in shranjevanje podatkov, ki se pošiljajo ter prejemajo po ţici, radiu, mikrovalovnih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. 4. »Enotni besednjak javnih naročil (CPV) «, sprejet z Uredbo (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L, št. 340 z dne 16. 12. 2002, str. 3), nazadnje spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2008 z dne 28. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) in direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih javnega naročanja, kar zadeva revizijo CPV (UL L, št. 74 z dne 15. 3. 2008, str. 1), je enakovredna referenčna nomenklatura, ki se uporablja pri javnem naročanju. Enotni besednjak javnih naročil je enakovreden z drugimi veljavnimi nomenklaturami. V primeru različnih razlag uporabe tega zakona se zaradi morebitnih razlik med nomenklaturama: - Enotni besednjak javnih naročil in NACE (Splošna industrijska klasifikacija ekonomskih aktivnosti v Evropskih skupnostih) iz Seznama dejavnosti na področju gradenj, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam dejavnosti na področju gradenj), uporablja nomenklatura NACE; - Enotni besednjak javnih naročil in CPC (Osrednja klasifikacija proizvodov in storitev začasna različica) iz Seznama storitev, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev), uporablja nomenklatura CPC. 5. »Gospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago ali storitve. 6. »Industrijski ali poslovni značaj« ima subjekt, ki deluje v pogojih proste konkurence na trgu z drugimi subjekti, tako, da izvaja gospodarske aktivnosti, to pomeni industrijske ali druge poslovne aktivnosti, katerih namen je dobava blaga ali storitev zasebnim ali javnim gospodarskim subjektom. 7. »Javno naročilo gradenj« je javno naročilo, katerega predmet je bodisi izvajanje bodisi projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj ali gradnja ali izvedba ene od dejavnosti na področju gradenj in ki ustreza zahtevam, ki jih določi naročnik. »Gradnja« je rezultat dejavnosti iz te točke, ki predstavlja gospodarsko in tehnično funkcionalno celoto. 8. »Javno naročilo blaga« je javno naročilo, katerega predmet je nakup, zakup, najem ali nakup blaga na kredit, z moţnostjo odkupa ali brez te moţnosti. Javno naročilo, katerega predmet je dobava blaga in vključuje storitev namestitve in

katerega predmet so storitve iz Seznama storitev in vključujejo dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj. 10. ki je zajeto v naročilu.inštalacije. Pomeni tudi informacije. njena telefonska številka.a »Obdobje mirovanja« je obdobje po odločitvi o oddaji javnega naročila. če vrednost zadevnih storitev presega vrednost blaga. Obdobje mirovanja poteče z dnem. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. »Kandidat« je tisti. 14. številka telefaksa. 13. 15. natisne in nato pošlje. ter vsakršne druge informacije. se obravnava kot »javno naročilo blaga«. so preklicana ali zaključena. katerega predmet so blago in storitve iz Seznama storitev se obravnava kot »javno naročilo storitev«. 15. storitev oziroma dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaţe interes s tem. ki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. ki jih naročnik namerava oddati. »Naročnikove spletne informacije o javnem naročanju« so del spletne strani naročnika. dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo. sestavljen iz besed ali številk. »Ponudnik« je gospodarski subjekt. Javno naročilo. se obravnava kot javno naročilo storitev. dobav blaga ali opravljanje storitev v skladu s pomenom iz tega zakona. poštni in e-naslov. 13. ko ponudniku. ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika. katere predmet je izvedba gradenj. v katerem naročnik ne sme skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma ponudniki. kot so kontaktna točka ali kontaktna oseba. ki so samo dodatek glavnemu predmetu naročila. Javno naročilo. »Okvirni sporazum« je sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več ponudniki. predhodna informativna obvestila. ki se bodo oddajala v določenem obdobju zlasti glede cene in. ki vsebuje informacije o javnih naročilih. upoštevaje količino. ki ga ureja zakon. katerega namen je določiti pogoje za naročila. ki se pošiljajo in hranijo na elektronski način. postopku s pogajanji ali v konkurenčnem dialogu na podlagi naročnikovega povabila k sodelovanju izkaţe interes. s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila. ki je zadnji prejel naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila. . »Pisen« ali »pisno« pomeni kateri koli izraz. ki koristijo potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudb. »Pogodba o izvedbi javnega naročila« je odplačna pogodba med enim ali več ponudniki ter enim ali več naročniki. da se blago lahko uporablja v skladu z njegovim namenom. razen če zakon. 11. če je to mogoče. »Javno naročilo storitev« je javno naročilo. ki je vezana na to blago oziroma. katerega predmet je izvajanje ali izvedba ene ali več storitev iz Seznama storitev. da naročniku odda ponudbo. se izvajajo. 12. ki se lahko prebere. poteče rok za uveljavitev pravnega varstva v predrevizijskem postopku. ali ta zakon ne določata drugače. ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj. 9.a »Podizvajalec« je gospodarski subjekt.

ponudbo pa lahko oddajo samo kandidati. ki je bil storjen z njenim dejanjem ali z opustitvijo dolţnega nadzorstva. 18. ki vključuje pogajanja z namenom oddaje javnega naročila. člena tega zakona. da pridobi. »Portal javnih naročil« je spletni informacijski portal ministrstva. novo tehnološko rešitvijo in obrazloţitvijo. ki je nepopolna v delih. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena. v katerem lahko katerikoli gospodarski subjekt predloţi prijavo k sodelovanju. 16. 23. »Nesprejemljiva ponudba« je tista ponudba. katere cena je višja od cen. »Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti« je postopek. »Postopek s pogajanji« pomeni tisti postopek. 24. 17. ne more pojasniti. »Odprti postopek« je postopek. ki naročniku omogoča. ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način. 21. ponudba ni formalno nepopolna. »Popolna ponudba« je ponudba. 20. v katerem naročnik povabi gospodarske subjekte in se z njimi pogaja o vseh pogojih za naročilo. predvsem na področjih urbanističnega ali prostorskega in krajinskega načrtovanja. »Pravočasna ponudba« je ponudba. v katerem lahko vsak gospodarski subjekt predloţi ponudbo. ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. ki ureja prekrške. arhitekture. »Neprimerna ponudba« je tista ponudba. 21. »Formalno nepopolna ponudba« je tista ponudba. ki s svojo ceno ali načinom izvedbe bistveno odstopa od primerljivih trţnih cen oziroma uveljavljene prakse. odgovorna za prekršek. pristojnega za finance. načrt ali projekt. ponudnika oziroma podizvajalca« je oseba. katerega namen je oddaja javnega naročila. ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. ki ga . »Natečaj« je postopek. ki jih povabi naročnik. do 47. ki je v skladu z zakonom. katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. sprejemljiva. formalno popolna. 22. določenega za prejem ponudb. vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika. ki ne izpolnjuje pogojev. kamor naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije v skladu s tem zakonom. 25. določenim v razpisni dokumentaciji. ki jo naročnik prejme do izteka roka. »Nepravilna ponudba« je tista ponudba. inţenirskih storitev in informacijske tehnologije ali obdelave podatkov. 26.b »Odgovorna oseba naročnika. ki je pravočasna. ponudnik pa je s kalkulacijami. ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu.a »Neobičajno nizka ponudba« je ponudba. ali ponudba. 19. pravilna in primerna.15.

naroča blago in/ali storitve. 28.izbere ţirija po razpisu natečaja z ali brez podelitve nagrad. da je »posebno zahtevno«. »Svetovalni odbor za javna naročila« je organ Evropske komisije (v nadaljevanju: Komisija). »Predhodno informativno obvestilo« je objava namena oddaje javnih naročil blaga. s ciljem oblikovati eno ali več variant. in na podlagi katerih naročnik izbrane kandidate povabi. 33. v katerem naročnik. Za namen uporabe postopka iz te točke se za javno naročilo šteje. na portalu javnih naročil objavi obvestilo o naročilu male vrednosti. objavljenega na portalu javnih naročil. ki omogoča prenos signalov med določenimi omreţnimi priključnimi točkami po ţici. in/ali . člena in 97. ki bi lahko zadovoljila naročnikove potrebe ali dosegla cilje. »Konkurenčni dialog« je postopek. ki sodelujejo v postopku. člena tega zakona imajo v tem zakonu uporabljeni pojmi naslednji pomen: 1. ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna. če ni mogoče objektivno: . 29. blago ali storitve. 30. »Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi« je postopek javnega naročanja. 32. »Skupni nabavni organ« je naročnik. »Sklop« je del javnega naročila. ali . mikrovalovnih. točke prvega odstavka 17. storitev ali gradenj za naslednjih 12 mesecev. da predloţijo ponudbo.določiti pravnih in/ali finančnih elementov projekta oziroma predmeta javnega naročila. c) ali č) tretjega odstavka 37. z namenom pridobitve ponudb.izvede postopek oddaje javnega naročila za gradnje. optičnih sredstvih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. (2) Za namene 2. »Javno telekomunikacijsko omreţje« pomeni javno telekomunikacijsko infrastrukturo. namenjene naročnikom.opredeliti tehničnih specifikacij v skladu s točko b). namenjene naročnikom. ki lahko izpolnijo njegove zahteve. ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno. 34. člena tega zakona. v katerem lahko kateri koli gospodarski subjekt zahteva sodelovanje in v katerem naročnik opravi dialog s kandidati. 27. sestavljen iz predstavnikov in predstavnic (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) drţav članic Evropske unije. ki ga naročnik uporabi v primerih oddaje posebno zahtevnih javnih naročil. »Datum oddaje naročila« je na dan. 31. »Postopek oddaje naročila male vrednosti« je poenostavljen postopek javnega naročanja. ki na podlagi pooblastila drugih naročnikov: . ki redno preučuje na predlog Komisije ali drţave članice uporabo ukrepov Sveta v zvezi z javnimi naročili. . v katerem predloţijo svoje ponudbe ponudniki na podlagi obvestila o javnem naročilu.

ki tvorijo del javnega telekomunikacijskega omreţja in so potrebne za dostop do tega javnega omreţja in za učinkovito komuniciranje v njem. »Telekomunikacijske storitve« pomenijo storitve. da bi moral . v pisni obliki poda predlog za ugotovitev statusa naročnika. pristojnega za finance. člen (naročniki) (1) Naročniki po tem zakonu so: . ki ga oblikuje eden ali več naročnikov iz prvega odstavka tega člena.organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. pristojno za finance. . ki izkaţe pravni interes.javni gospodarski zavodi in . člen (obravnavanje gospodarskih subjektov) (1) Naročnik ne sme zavrniti kandidata oziroma ponudnika z utemeljitvijo. redno obvešča Komisijo o spremembah na seznamu naročnikov. ki opredeljujejo naročnika po tem zakonu. katerega več kakor polovico članov imenujejo organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava. lahko subjekt. o tem odloči vlada. . javni zavodi. razen storitev radijske radiodifuzije in televizije. Ministrstvo. Pravila in postopek za ugotavljanje statusa naročnika določi vlada z uredbo. ali določen subjekt izpolnjuje pogoje. 3. (3) Za naročnika se šteje tudi zdruţenje. ki so v splošnem interesu in ki nimajo industrijskega ali poslovnega značaja. ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). b) ki je pravna oseba in c) je v višini več kot 50% financirana iz sredstev organov Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava ali ti organi opravljajo nadzor nad poslovanjem take osebe ali ki imajo upravljavski ali nadzorni odbor. katerih upravljanje so drţave članice posebej dodelile enemu ali več telekomunikacijskim subjektom. (4) Informativni seznam naročnikov je priloga uredbe.javni skladi. (2) »Oseba javnega prava« je po tem zakonu vsaka oseba: a) ki je ustanovljena za opravljanje dejavnosti. (5) V primeru dvoma.druge osebe javnega prava. pristojnemu za finance. 4. »Omreţna priključna točka« pomeni vse fizične povezave in specifikacijo njihovega tehničnega dostopa. 4. subjekt ne strinja. pri ministrstvu. 3.2. »Javne telekomunikacijske storitve« pomenijo telekomunikacijske storitve. katerih izvajanje je v celoti ali delno sestavljeno iz prenosa in/ali usmerjanja signalov po telekomunikacijskem omreţju s pomočjo telekomunikacijskih procesov. javne agencije. Če se z odločitvijo ministrstva.

enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje mora temeljiti na načelu prostega pretoka blaga. (3) Skupine gospodarskih subjektov lahko predloţijo ponudbo ali se prijavijo za kandidate. če sme kandidat oziroma ponudnik isto dejavnost opravljati v drţavi članici. (4) Ponudnik. mora naročnik oblikovati razpisno dokumentacijo tako. Pri tem mora zagotovi .3. člen (načela. zlasti v primeru javnih naročil. določene skladno s predpisi. ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev. zagotavljanja konkurence med ponudniki. št. Temeljna načela 5. ki vključujejo dodatne storitve in/ali namestitvena ter inštalacijska dela.imeti kandidat oziroma ponudnik za opravljanje določene dejavnosti po slovenski zakonodaji status fizične ali pravne osebe. ki bo odgovorno za izvedbo zadevnega naročila. 7/04. da v ponudbeni dokumentaciji predloţijo tudi sestavo (kalkulacije) ponudbene cene v zvezi z javnim naročilom. da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseţe cilje svojega delovanja. v kateri je ustanovljen. (5) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva. 6. če je to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. vendar lahko za izvedbo naročila od izbrane skupine zahteva predloţitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). učinkovitosti in uspešnosti) (1) Naročnik mora izvesti javno naročanje tako. kateremu je bilo oddano naročilo. da je mogoče ponudbo oddati po sklopih. 1. člen (načelo gospodarnosti. da v ponudbi ali prijavi za sodelovanje navedejo imena in ustrezno strokovno usposobljenost osebja. ki se izvajajo v sodelovanju s podizvajalci. (2) Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila.Mednarodne pogodbe. da se poveţejo v kakršno koli pravno formalno obliko. ki izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS . na katerih temelji javno naročanje) Ureditev. ne glede na to ali so ponudniki pravne ali fizične osebe od le-teh zahteva. v nadaljnjem besedilu: PES) in na načelih gospodarnosti. gradenj ter blaga. Naročnik od teh skupin ne sme zahtevati. (2) Ne glede na prejšnji odstavek pa lahko naročnik v primeru javnih naročil storitev. načelu prostega pretoka storitev. učinkovitosti in uspešnosti. načelu svobode ustanavljanja. transparentnosti javnega naročanja. v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila.

upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. člen (načelo transparentnosti javnega naročanja) (1) Ponudnik mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. ki izvira iz klasifikacije dejavnosti. diskriminacijo. 1. ali drugo diskriminacijo. da ne ustvarja okoliščin. da mora ta subjekt v zvezi z naročili blaga. (2) Postopki naročanja po tem zakonu so javni. če s posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni določeno drugače. ki jih odda tretjim osebam. 8. pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. ali da izvede kakšen drug posel. Posebne ali izključne pravice 11.4. 9. ki je v nasprotju s tem zakonom. kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami javnih naročil glede na vrednosti iz 12. 7. ki ni naročnik po tem zakonu.nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom. določitve in uporabe pogojev in meril. kot del . določiti. da pri izvedbi naročila zaposli določene podizvajalce. predvsem glede izbire. (2) Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika. stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov. (2) Naročnik mora zagotoviti. da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov. kot na primer izvoz določenega blaga ali storitev. 10. ki jo opravlja ponudnik. mora z aktom. člen (dodelitev posebnih ali izključnih pravic) Če naročnik dodeli posebne ali izključne pravice za opravljanje javne storitve subjektu. ni razlikovanja. zlasti ne sme omejevati moţnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka. člen (načelo sorazmernosti) Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja. člen (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) (1) Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki. s katerim dodeli to pravico. ki pomenijo krajevno. člena tega zakona tako v Uradnem listu Evropske unije kot tudi na portalu javnih naročil. člen (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) (1) Naročnik mora zagotoviti.

2. 1.000 eurov za javna naročila gradenj. b) 193. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi in naročniki s področja obrambe. katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 1. v primeru naročanja blaga in storitev: 20. b) 193. 2.000 eurov. Področje uporabe 12. ki jih odda kateri koli naročnik v zvezi s storitvami kategorije 8 iz Seznama storitev A. 7525 in 7526.000 eurov. če blago naročajo drugi naročniki po tem zakonu. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev B). . v desetih dneh po objavi na svojih spletnih straneh objavi nove evropske mejne vrednosti. v primeru naročanja gradenj: 40. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. ki je priloga uredbe.000 eurov. in/ali s storitvami iz Seznama storitev B. (3) Kadar Komisija objavi spremembe mejnih vrednosti iz tega zakona.5. (2) Naročnik mora poslati v objavo portalu javnih naročil naročila.845. če blago naročajo naročniki iz Seznama naročnikov. katerih postavke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam blaga).za javna naročila. pristojno za finance. če storitve naročajo naročniki iz Seznama naročnikov. . ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti). ki je priloga uredbe. katerih vrednost je brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 1. ki ni na Seznamu blaga. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi. in če naročajo blago naročniki s področja obrambe. ministrstvo. ki je priloga uredbe. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. elektronskimi komunikacijskimi storitvami kategorije 5. člen (mejne vrednosti za objave) (1) Naročnik mora poslati v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti in portalu javnih naročil naročila. ki ga naročajo naročniki na področju obrambe.000 eurov.če storitve naročajo drugi naročniki po tem zakonu.000 eurov: .njegovih dejavnosti za katere ima posebne ali izključne pravice. 4. v primeru naročanja storitev: a) 125.000 eurov. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev A). ki je priloga uredbe. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam naročnikov. če je predmet naročila blago iz Seznama blaga. v primeru naročanja blaga: a) 125. 3. upoštevati načelo nediskriminacije na podlagi sedeţa ali drţavljanstva.

katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193. ki jo o javnem naročilu vodi naročnik.845.če ta naročila vključujejo dejavnosti gradbeništva. c) naročil blaga. mora biti razviden iz dokumentacije. (2) Način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila. Ocenjena vrednost javnega naročila mora vključevati tudi vrednost morebitnih nagrad in drugih izplačil kandidatom in ponudnikom. storitve oziroma gradnje iz prvega ali drugega odstavka tega člena naročnik. člen (metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil. vključno z moţnostjo povečanja obsega naročila in katerimkoli povečanjem vrednosti pogodbe zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja.000 eurov.000 eurov. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. ki jih naročnik društvom ali zavodom sofinancira z več kakor 30 % deleţem. . ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. če je ocenjena vrednost blaga brez DDV enaka ali večja od 40. 14. na podlagi katerih je naročnik izračunal ocenjeno vrednost naročila. mora ravnati v skladu s tem zakonom. Ocenjena vrednost se določi tako. ki so navedene v Seznamu dejavnosti na področju gradenj. ki veljajo za predmet javnega naročila. . b) naročil storitev. ki jih naročnik subvencionira ali sofinancira z več kakor 50% deleţem) (1) Ta zakon se uporablja za oddajo: a) naročil gradenj.000 eurov ali več. člen (naročila.če vključujejo gradbena dela za bolnišnice. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. . objekte za šport. ko naročnik izda sklep o začetku postopka oddaje naročila. Ocenjena vrednost javnega naročila mora biti veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo oziroma v primeru. ki se uporabljajo za upravne namene. da je njena višina primerljiva s cenami na trgu. katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193. katerih ocenjena vrednost brez DDV je 4.000 eurov. če je dostopen na trgu in ni prilagojen posebnim potrebam naročnika. (3) Če v svojem imenu ali v imenu drugega subjekta naroča blago. da bi se zaradi niţje ocenjene vrednosti izognil uporabi tega zakona glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila. (3) Naročnik ne sme določiti ocenjene vrednosti javnega naročila tako. rekreacijo in prosti čas. vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri. da objava ni potrebna. (2) Ta zakon se uporablja tudi za oddajo naročil blaga. šolske in univerzitetne objekte ter objekte. okvirnih sporazumov in dinamičnih nabavnih sistemov) (1) Naročnik mora izračunati ocenjeno vrednost javnega naročila upoštevaje celotno skupno vrednost plačil brez DDV.13.

se za oddajo vsakega posameznega sklopa uporabljajo določbe tega zakona. katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša kakor 80. b) v primeru naročil za nedoločeno obdobje ali naročil. ki jih je treba uporabiti pri izračunu ocenjene vrednosti naročila. ki vključuje ocenjeno preostalo vrednost. če je to obdobje krajše ali enako 12 mesecem. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. b) če je na podlagi informacij o nabavah podobnega blaga mogoče zaključiti. upoštevaje mejno vrednost. da se naročilo lahko odda tudi po sklopih. za katera obdobja ni mogoče določiti. . od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. katerih vrednost je enaka ali večja od mejne vrednosti. ki jih je moţno deliti na sklope veljajo naslednja pravila: a) če lahko iz javnega naročila gradnje ali storitev izhaja moţnost. (7) V primeru javnih naročil za blago ali storitve. katerih vrednost je enaka ali večja od mejne vrednosti.(4) V zvezi z javnimi naročili gradenj mora izračun ocenjene vrednosti javnega naročila gradenj vključevati tako stroške gradnje kot tudi skupno ocenjeno vrednost blaga. če skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov. Naročnik pa lahko odstopi od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu Evropske unije v zvezi s sklopi. oddanih v 12 mesecih po prvi dobavi ali med koledarskim letom. Če je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne vrednosti. ki so dostopne na trgu ali naročil. se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov. oddanih v zadnjih 12 mesecih ali v koledarskem letu. najemom ali nakupom na kredit so vrednosti. naslednje: a) pri javnih naročilih za določeno obdobje. če skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov javnega naročila. se za oddajo vsakega posameznega sklopa uporabljajo določbe tega zakona.000 eurov za storitve ali 1 milijon eurov za gradnje. njihova mesečna vrednost. se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov. ki bodo predmet ponovne oddaje v določenem obdobju. V primeru. ki ga je naročnik dal na voljo izvajalcu gradenj. Naročnik pa lahko odstopi od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu Evropske unije v zvezi s sklopi. celotna vrednost. (5) V zvezi z javnimi naročili. če le-to ni daljše od 12 mesecev. pomnoţena z 48. ki se lahko oddajajo istočasno v ločenih sklopih. ki veljajo za naročila. ki bi nastale v 12 mesecih po prvotnem naročilu. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša kakor 80. mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti na: a) dejanski celotni vrednosti istovrstnih zaporednih naročil. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. (8) Pri javnih naročilih storitev mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti: a) pri zavarovalniških storitvah na višini premije in drugih oblik plačil. ali b) celotni ocenjeni vrednosti zaporednih naročil. da gre za naročila.000 eurov. celotna ocenjena vrednost za ves čas trajanja naročila ali če je obdobje trajanja javnega naročila daljše od 12 mesecev. potrebnega za izvedbo gradenj. (6) Glede javnih naročil blaga v zvezi z zakupom. upoštevaje spremembe količine ali vrednosti. ki veljajo za naročila. da je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne vrednosti.

da je naročnik ravnal v skladu s tem zakonom. morajo biti elementi. nadgrajuje ali servisira samo za to pooblaščena oseba. (2) Naročnik mora o izvedenih javnih naročilih na podlagi 296. ki jo je treba upoštevati. predvidenih za celotno obdobje okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema. upoštevaje pri tem pravila iz 296. (3) Naročniki lahko za izvedbo oziroma odločanje v postopkih javnega naročanja pooblastijo le druge naročnike iz prilog 3 in 4 Uredbe o seznamih naročnikov. Skupni nabavni organ za izvedbo postopka javnega naročanja ne sme zaračunati provizije. št. . člena PES poročati vladi do konca februarja tekočega leta za preteklo leto. ocenjeni za dobo petih let. č) pri naročilih storitev brez navedene skupne cene: . ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS.v primeru javnih naročil za določeno obdobje. obrestih in drugih oblikah plačil. 16. Šteje se. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. daljšim kakor 48 mesecev: njihova mesečna vrednost. da predmet javnega naročila lahko vzdrţuje. obveznih informacijah v objavah. člena PES. področni zakonodaji Skupnosti. 18/07) ali iz prilog 1 do 10 Uredbe o seznamih naročnikov. v kolikor je v skladu s tem zakonom ravnal skupni nabavni organ. ki se na to nanašajo. določenih vrst blaga. (10) V primeru.b) pri bančnih in drugih finančnih storitvah na pristojbinah. ki jih oddaja naročnik s področja obrambe. št. (4) Kadar naročnik za svetovanje v postopku ali v zvezi s postopkom javnega . člen (javno naročanje na področju obrambe) (1) Ta zakon se uporablja za javna naročila. proviziji. storitev. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. pomnoţena z 48. seznamih gradenj. Posebne situacije 15. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. maksimalna ocenjena vrednost (brez DDV) vseh naročil. plačljivih provizijah in drugih oblikah plačil.v primeru naročil z obdobjem.6. vključeni v izračun ocenjene vrednosti javnega naročila. (9) Za okvirne sporazume in dinamične nabavne sisteme je vrednost. člen (javno naročanje in sklepanje okvirnih sporazumov preko skupnih nabavnih organov in/ali na podlagi pooblastila) (1) Naročnik lahko naroči izvedbo gradenj in storitev ter nabavo blaga od ali preko skupnega nabavnega organa. obveznih informacijah v objavah. razen če ta ali drug zakon ne določa drugače. če je to obdobje 48 mesecev ali manj: skupna vrednost za njihovo celotno trajanje. c) pri naročilih idejnih načrtov na honorarjih. 18/07). 1. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka za pravilnost izvedbe javnega naročanja odgovarja naročnik. seznamih gradenj in storitev.

da je postopek javnega naročanja zaključen. c) na podlagi posebnega postopka mednarodne organizacije.naročanja najame osebo zasebnega prava ali posameznika. člena tega zakona ali . javna naročila. ki jo sklene s to osebo. da se plačilo po tej pogodbi izvede po zaključku postopka javnega naročanja. da ta oseba pred sklenitvijo pogodbe predloţi garancijo za dobro izvedbo del. Izjeme pri javnem naročanju. 128/06. o vseh sporazumih ministrstvo. ki jih odda naročnik ponudniku. namenjene skupnemu izvajanju naročila gradnje ali uporabi gradnje s strani drţav podpisnic.tretjega odstavka 80. ki delujejo na področju telekomunikacij. obvesti Komisijo. javna naročila. v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS). sklenjenega v skladu s PES. da nudijo ali izkoriščajo telekomunikacijska omreţja ali nudijo izvajanje ene ali več telekomunikacijskih storitev. člena tega zakona pravnomočna. energetskem in transportnem področju ter področju poštnih storitev s strani naročnikov. bodisi storitve. 3. in oddana zaradi izvajanja teh dejavnosti. določiti. pristojno za zunanje zadeve. transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS. ali za javna naročila. 4. št. ki se oddajajo v skladu z zakonom. med Republiko Slovenijo in eno ali več tretjimi drţavami. koncesije za storitve. omogočajo. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 5. za katera veljajo drugačna postopkovna pravila naročanja in so dodeljena: a) na podlagi mednarodnega sporazuma. za katere se zakon ne uporablja 17. mora: a) zahtevati. do 9. b) v pogodbi za svetovanje. 2. ter vključujejo bodisi blago ali gradnje. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem energetskem. ki je naročnik po tem zakonu ali zdruţenje naročnikov. kadar drugi subjekti lahko prosto ponujajo enake storitve na istem geografskem območju in pod dejansko enakimi pogoji. ki se nanaša na stacioniranje vojaških enot in zadeva podjetja v Republiki Sloveniji ali tretji drţavi. Šteje se. če morajo njihovo izvedbo spremljati posebni varnostni ukrepi v skladu z zakoni. naročnik mora o izvedenih naročilih poročati vladi do konca februarja tekočega leta za preteklo leto. s katerimi se razkrivajo podatki z določeno stopnjo tajnosti. namenjene skupnemu izvajanju naročila storitev ali uporabi rezultatov projekta s strani drţav podpisnic. ki naročnikom. na podlagi izključne pravice. ki jo uţivajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi. javna naročila storitev. 6. ko postane odločitev iz: . ali kadar to zahteva zaščita temeljnih varnostnih interesov Republike Slovenije in so določeni s predpisom vlade. 5. ki ureja javno naročanje na vodnem. javna naročila. b) na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma. ki so izključena iz področja uporabe navedenega zakona.prvega odstavka 79. 1. ki niso predmet javnega naročanja) (1) Ta zakon se ne uporablja za: 1.7. .drugega odstavka 80. člena tega zakona ali . člen (splošne izjeme. javna naročila.

ki ţe izvaja dela na gradbišču. obstoječih objektov ali drugih nepremičnin ali pravic. produkcijo ali koprodukcijo programskega materiala s strani radijskih ali televizijskih postaj in zakupom časa oddajanja. vendar pa ta izjema ne velja za pogodbe o finančnih storitvah. . pogodbe.gospodarski subjekt izvaja preteţni del svojih dejavnosti za naročnika. primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika. prodaje. člena tega zakona. dovoli izvajalcu. razvojem. 8. nakupa ali prenosa vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov. če se predmet javnega naročila vključuje v izvajanje dejavnosti dobave blaga. kadar gre za izvajanje dodatnih oziroma več del. ki se odda po tej točki. kadar je vrednost naročila niţja od vrednosti. lahko naročnik. kadar naročnik v okviru te dejavnosti nastopa na trgu kot dobavitelj blaga ali izvajalec gradenj ali storitev. ki so z njimi povezane. ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli. pogodbami o zaposlitvi. ki niso predmet javnega naročanja) Ta zakon se ne uporablja za javna naročila storitev v zvezi z: 1. zlasti glede transakcij naročnikov za pridobitev denarja ali kapitala ter storitvami Banke Slovenije. ki so vezane na pogodbe o pridobitvi ali najemu in se v kakršni koli obliki sklenejo istočasno. raziskovalnimi in razvojnimi storitvami. 9. javna naročila. da opravljeno storitev v celoti plača naročnik. da: . (2) Pri naročanju gradenj. 6. pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti. nad poslovanjem katerih imajo ti naročniki nadzor. upoštevaje določbe tega zakona. storitve ali gradnje.gospodarski subjekt za javno naročilo. skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. po potrditvi obsega del s strani osebe. člena tega zakona. sklenjene med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti. od katerih ima koristi izključno naročnik za uporabo pri upravljanju lastnih zadev in pod pogojem. nakupom. storitvami na področju arbitraţe in poravnave. . prej ali pozneje. javna naročila opreme. 18. od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije.in je vrednost predmeta naročanja enaka ali niţja od cen za ta predmet na trgu.7. začetek opravljanja teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj. tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preţivetje oziroma ţivljenje ob naravni ali drugi nesreči. . finančnimi storitvami glede izdaje. 2. katerih vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. 4. pridobitvijo ali najemom zemljišča. v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji. člen (posebne izjeme. 5. naroča to blago. tudi če sam ni naročnik. 3. izvajanja gradenj ali storitev. razen tistih. katerih vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. s kakršnimikoli finančnimi sredstvi.

kakršni morajo biti zagotovljeni gospodarskim subjektom iz tretjih drţav na podlagi Sporazuma o vladnih nabavah. v nadaljnjem besedilu: ZZRZI-UPB1) in katerega ponudbena cena oziroma ekonomsko najugodnejša ponudba ni višja kot 5% ponudbene cene najugodnejšega ponudnika. večja od vrednosti storitev iz Seznama storitev B. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC. je to dolţan navesti v objavi javnega naročila in v razpisni dokumentaciji. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B. se oddajo v skladu s tem zakonom. se oddajo v skladu s tem zakonom. člen (pridrţana naročila) (1) Naročnik mora v primeru oddaje pridrţanega javnega naročila ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev izbrati ponudnika. člena ZZRZI-UPB1. v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS. Javna naročila storitev 20. Posebni primeri naročanja 19. ki izkaţe status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra. V drugih primerih se naročila oddajo v skladu z določbami tega zakona. člen (storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B) (1) Javna naročila. (3) Naročnik. pri čemer morajo podizvajalci izpolnjevati enake pogoje iz tega člena. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B. št. 1. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. mora pri tem upoštevati tudi določbe 64. (3) Javna naročila.8. . sklenjenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije) Pri oddaji javnega naročila morajo biti vsem gospodarskim subjektom iz drţav članic Evropske unije zagotovljeni enaki pogoji. Sporazumi. ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A. se oddajo v skladu z določbami zakona. sklenjeni v okviru Svetovne trgovinske organizacije 21. 100/05 . 1. ki namerava oddati javno naročilo po tem členu.10. če je vrednost storitev iz Seznama storitev A. (2) Javna naročila. člen (pogoji v zvezi s sporazumi.9. sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije (GPA). (2) Če naročnik na način iz prejšnjega odstavka nadomestno izpolnjuje kvoto.UPB1. ki ni invalidsko podjetje ali zaposlitveni center.1. se uporablja nomenklatura CPC. ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije.

11. določenega za odpiranje ponudb. cena na enoto. ki so prejeli podatke. mora naročnik zagotoviti vpogled v najkrajšem moţnem času. ki v skladu z osmim odstavkom 24. (5) Vsi. ki opravi vpogled v ponudbe drugih ponudnikov ali dokumentacijo o postopku javnega naročanja.1. v 25 dneh od prejema zahteve za vpogled. ne veljajo. v ponudbo katerega bo izveden vpogled. ki jim jih daje na razpolago. pa mora vpogled organizirati najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja. Kadar ponudnik zahteva vpogled v ponudbe zaradi suma. Naročnik mora ponudniku. izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način. (6) Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna. tajne podatke ali gospodarske druţbe. Naročnik mora ponudnika. da je navzoč pri vpogledu v njegovo ponudbo ter da ima moţnost varovati svoje interese. (7) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila mora naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo. vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. člen (varstvo podatkov) (1) Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov. Če v tem primeru prejme zahtevo za vpogled štiri dni pred potekom obdobja mirovanja ali pozneje. izpopolnjevanja in strokovne izpite. ki ureja varstvo osebnih podatkov. če okoliščine to dopuščajo. ki so določeni z zakonom kot tajni. Javnost in zaupnost 22. (4) Naročnik mora imena ponudnikov in predloţene ponudbe varovati kot poslovno skrivnost do roka. v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki. pred potekom obdobja mirovanja. da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje s ponudbami in prijavami za sodelovanje. Pri posredovanju tehničnih specifikacij ponudnikom in kandidatom zaradi izbire dobaviteljev blaga in izvajalcev gradenj in storitev in v zvezi z oddajo naročil lahko naročnik zahteva varovanje tajnih podatkov. Naročnik mora organizirati vpogled v ponudbe. omogočiti prepis. da je naročnik kršil zakon. člena tega zakona izvaja usposabljanja. morajo upoštevati tajno naravo prejetih podatkov glede na stopnjo tajnosti. štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije. ki vodi evidenco o teh usposabljanjih in izpopolnjevanjih ter o opravljenih izpitih. ki upoštevaje prvi in drugi odstavek tega člena predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. prejete v postopku oddaje javnega naročila. razen v tiste dele. (3) Naročnik mora zagotoviti posredovanje. in. Pred tem datumom določbe zakona. in organ. ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Varovanje osebnih podatkov mora zagotoviti tudi organ ali subjekt. fotokopijo ali elektronski zapis fotokopije ponudbe. seznaniti s časom in krajem vpogleda in mu tako omogočiti. ki urejajo dostop do informacij javnega značaja. dokumentacije . ki se glede na določbe zakona. če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega člena.

lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. (3) Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku. kadar obstaja pomanjkanje slovenske terminologije na specifičnem tehničnem področju. postopek s pogajanji brez predhodne objave. 4. 6. veljajo na dvojezičnih območjih. ki se nanaša na tehnične značilnosti. (2) Naročnik izvede javno naročanje: a) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . 1. fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške. postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in 7. 3. ki veljajo za slovenski jezik. pa tuji jezik. Drugo poglavje Skupne določbe za vse postopke javnega naročanja 24. člen (jezik v postopku javnega naročanja) (1) Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. ki ni predloţen v slovenskem jeziku. postopek s pogajanji po predhodni objavi. uradno prevesti v slovenski jezik. da ponudnik predloţi del ponudbene dokumentacije v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali drugem tujem jeziku. da smejo ponudniki svoje ponudbe predloţiti delno ali v celoti v tujem jeziku. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. v okviru izvajanja posebnih pravic pripadnikov italijanske in madţarske skupnosti. smiselno tudi za italijanski oziroma madţarski jezik. Za posredovanje prepisa. da je bila razpisna dokumentacija ali del razpisne dokumentacije podan v tujem jeziku. kakovost in tehnično dokumentacijo. Jezik 23. propagandni ter tehnični material in drugo. Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji določi. (4) Določbe tega člena. (2) Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni.ali njunega dela. v primeru. pripravi razpisno dokumentacijo ali del razpisne dokumentacije v tujem jeziku. V izjemnih primerih lahko naročnik. Če naročnik dovoli. postopek oddaje naročila male vrednosti. postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. odprti postopek. Stroške prevoda nosi ponudnik. 5. zlasti v delu. kot so na primer prospekti. člen (vrste postopkov) (1) Naročnik izvede javno naročanje po enem izmed naslednjih postopkov: 1. konkurenčni dialog. mora naročnik navesti v katerem jeziku in za kateri del ponudbe gre. 2. da je treba del ponudbe.12.

mora naročnik javno naročanje v skladu z 80. izpopolnjevanjih . točke prejšnjega odstavka.000 eurov in niţja od 40. Naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji.000 eurov. (7) Postopek javnega naročanja iz 1. začeti nov postopek. izpopolnjevanj in strokovnih izpitov. V posebnih razmerah. da vrednost javnega naročila presega katero od mejnih vrednosti iz tega zakona. lahko naročnik odda svoja javna naročila s pomočjo konkurenčnega dialoga. ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila. skladno določbam tega zakona.000 eurov in niţja od 274.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 40.000 eurov. do 6. ki so izrecno določene v 27. da se kadarkoli v postopku ugotovi. do 6. do 6. priporočilih in dobrih praksah s področja javnega naročanja v obsegu osem pedagoških ur.000 eurov in .000 eurov in niţja od 125. se ne uporabljajo za javna naročila. ki ima opravljen strokovni izpit iz javnega naročanja. (6) Vlada lahko s predpisom podrobneje določi posamezne elemente v izvajanju postopkov javnega naročanja.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 125. razen določb 105. način vzpostavitve in vodenja evidence o izvedenih usposabljanjih. V posebnih primerih in razmerah. točke prejšnjega odstavka.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 274.000 eurov in . ki se je v zadnjih dveh letih od začetka postopka javnega naročanja udeleţila vsaj enega usposabljanja ali izpopolnjevanja o nacionalni. po postopkih iz 1. če je to primerno.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 80. točke prvega odstavka tega člena lahko vodi in v njem odloča le oseba. členu tega zakona.a do 107.. Če sta od opravljanja izpita pretekli dve leti. (8) Vsebino in način izvajanja usposabljanj.000 eurov in . (3) Javno naročanje iz c) točke prejšnjega odstavka se izvaja ob uporabi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. členu tega zakona. točke prvega odstavka tega člena oseba. po postopku oddaje naročila male vrednosti ali kateremkoli drugem postopku iz 1. členom tega zakona ustaviti oziroma zavrniti vse ponudbe. lahko vodi in odloča v postopku javnega naročanja iz 1. do 5.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 40. evropski ali mednarodni zakonodaji. do 5. izrecno navedenih v 28. po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali kateremkoli drugem postopku iz 1.000 eurov in niţja od 80. (5) Določbe tega zakona. točke prejšnjega odstavka. in 29. lahko uporabi postopek s pogajanji z ali brez objave obvestila o naročilu. smernicah. b) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: .000 evrov.000 eurov brez DDV za gradnje. in. c) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . člena tega zakona. (4) V primeru. katerih vrednost je niţja od 20.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 20.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 40.

zaradi katerega bi lahko nekateri ponudniki dobili prednost pred drugimi. pristojen za finance. Pri tem po potrebi med sabo primerja predloţene rešitve. Na podlagi javnega pooblastila. pristojno za upravo. (2) Med potekom dialoga je naročnik dolţan zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. ki ustrezajo njegovim potrebam. nabor in rok sporočanja teh podatkov določi minister. ki se podeli na podlagi javnega natečaja izvedenega v skladu z zakonom. 27. 26. 25. katerega namen je oddaja javnega naročila in v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej predloţenih prijav prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji ponudb kandidate. ki imajo interes pridobiti javno naročilo. ki ureja drţavno upravo. Evidenco o opravljenih izpitih in udeleţbi na usposabljanjih in izpopolnjevanjih vodi ministrstvo. izpopolnjevanja in strokovni izpit izvaja tudi druga oseba javnega ali zasebnega prava. brez njegove privolitve. pri katerem lahko vsi. da je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba. posredovanih s strani določenega kandidata. do 47.in strokovnih izpitih ter način. v soglasju z ministrom. Naloge na področju usposabljanja in izpopolnjevanja ter izvajanja strokovnega izpita iz javnega naročanja opravlja ministrstvo. ki so najbolj primerna za zadovoljitev njihovih potreb. pristojnim za upravo. pristojno za upravo. ki sodeluje v dialogu. člen (konkurenčni dialog) (1) Konkurenčni dialog je postopek. . V tem dialogu lahko z izbranimi kandidati razpravljajo o vseh vidikih predmeta naročila. člena tega zakona. lahko usposabljanja. ki jim je priznal sposobnost. ki se lahko uporablja kadar uporaba odprtega ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti zaradi zahtevnosti javnega naročila ni mogoča in pod pogojem. Še zlasti naročnik ne sme ponujati informacij na diskriminatoren način. (4) Naročniki začnejo dialog s tistimi kandidati. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 41. in so le-ti v naprej določeni v razpisni dokumentaciji. (3) Naročnik drugim udeleţencem ne sme razkriti predlagane rešitve ali drugih zaupnih informacij. člen (oddaja naročila po odprtem postopku) Odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek. katerega cilj je ugotoviti in opredeliti sredstva. pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. člen (oddaja naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je postopek. (5) Naročnik lahko izvaja dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev. predloţijo svoje ponudbe.

med drugim za storitve kategorije 6 iz Seznama storitev A in intelektualnih storitev.(6) Po zaključku dialoga naročnik o tem obvesti udeleţence in jih pozove k predloţitvi končne ponudbe. 28. na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga. (8) Naročnik oceni ponudbe in izbere najugodnejšo ob uporabi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe. če so značilnosti teh storitev take. če v postopek s pogajanji vključi vse tiste ponudnike. ko narava naročila in z naročilom povezana tveganja ne dopuščajo naročniku. preskusov ali razvoja in ne zaradi ustvarjanja dobička iz te gradnje ali povrnitve stroškov raziskav in razvoja. Ponudbe morajo izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije. da predmeta naročila ni mogoče določiti tako natančno. člen (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi) (1) Naročnik sme oddati svoje javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi: 1. ki vključujejo izdelavo načrtov za gradnje. da bi predhodno v celoti ocenil vrednost naročila. v primeru storitev. (9) Naročnik lahko od izbranega ponudnika zahteva pojasnilo oziroma utemeljitev ponudbe ali potrditev prevzetih obvez danih v ponudbi. (7) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva. ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali diskriminacijski učinek. če v postopku oddaje naročila male vrednosti. ki se izvajajo izključno zaradi raziskovanja. do 47. 2. odprtem postopku. v izjemnih primerih oddaje javnega naročila. (10) Naročniki lahko določijo nagrade ali plačila. dodatne informacije ne smejo vključevati sprememb osnovnih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe. vezanimi na postopek oddaje ponudb. kar morajo opredeliti v razpisni dokumentaciji. člena tega zakona in so v prejšnjem odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali konkurenčnem dialogu predloţili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 42. pri čemer pa se prvotno določene zahteve iz razpisne dokumentacije ne smejo bistveno spremeniti. postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. kot so na primer storitve. kot je opredeljeno v objavi ali razpisni dokumentaciji. postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v konkurenčnem dialogu ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe. ki veljajo za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. Naročniku pa ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu. 3. . vendar to ne sme povzročiti spremembe bistvenih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe oziroma razpisne dokumentacije. da bi bilo mogoče naročilo oddati z izbiro najugodnejšega ponudnika v skladu s pravili. da predloţene končne ponudbe razjasnijo ali podrobno obrazloţijo. v primerih javnih naročil gradenj. za gradnje. Navedene razjasnitve ali podrobne obrazloţitve oz. ki jih bodo izplačali udeleţencem v dialogu. ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali diskriminacijo med ponudniki. 4.

ki so v prejšnjem. 2. ki jih namerava povabiti k pogajanjem. ki so povezani z varovanjem izključnih pravic. v primerih javnih naročil. zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. pristojno za finance. da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita in pod pogojem. . ki ga je projektant projektiral v predhodnem postopku javnega naročanja. seznaniti s pravili. in namerava v . če je predmet javnega naročanja izvedba projekta. katerih vrednost je niţja od vrednosti iz prvega odstavka 12.razlogih za uporabo tega postopka. ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika. ki jih je naročnik navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji. mora ministrstvo. točko prvega odstavka tega člena ne objavi obvestila o naročilu. obvestiti o: . predloţene v postopku s pogajanji. da bi jih prilagodili zahtevam. Naročnik ne sme uporabiti postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi te točke. Zlasti ne sme posredovati udeleţencem pogajanj informacij na diskriminatoren način. . V primeru iz 1. pred začetkom postopka oddaje naročila obvestiti o gospodarskih subjektih. javna naročila blaga in javna naročila storitev: 1. neuspešno izvedenem. če v postopku oddaje javnega naročila v postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe oziroma nobene prijave in pod pogojem. če lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz razlogov. predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. (4) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka oddaje naročila ministrstvo. (3) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. po katerih bodo pogajanja potekala. če slednja to zahteva. člena tega zakona.obdobju veljavnosti pogodbe. pristojno za finance. točke prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji po predhodni objavi o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka se naročnik pogaja s ponudniki o ponudbah. 29. da se Komisiji pošlje poročilo. V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1. s katerimi se bo pogajal. ki so jih slednji predloţili v tem postopku. Pred pogajanji mora naročnik ponudnike. .predmetu naročila. člen (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave) (1) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj. točke prejšnjega odstavka cena iz ponudbe. Kadar naročnik v skladu s 1. z namenom izbire najugodnejšega ponudnika. naročilo izpolni le določen ponudnik. postopku predloţili ponudbe. ob uporabi vnaprej določenih meril.vrednosti naročila.5.

v postopek s pogajanji vključiti več gospodarskih subjektov. če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti.razlogih za uporabo tega postopka. V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1.vrednosti naročila. 4. ali 3. . točke četrtega odstavka tega člena mora naročnik. ali 4. (2) Cena iz ponudbe. točke prvega odstavka ali 1. kadar je predmet javnega naročila blago. V primeru javnega naročanja na podlagi 1. (4) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila blaga tudi v naslednjih primerih: 1. petega in šestega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka oddaje naročila ministrstvo. ki ima drugačne tehnične lastnosti. če lahko naročilo izpolni vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov in pod pogojem.obdobju veljavnosti pogodbe in . študij ali razvoja. če naročnik v ţe začetem postopku javnega naročanja zaradi vloţenega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila. (3) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega. .pogajanja vključiti le tega projektanta. s katerimi se bo pogajal. izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju. ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika. ki se izdela izključno zaradi raziskovanja. . 5. pristojnega za finance. da enakopravno obravnava vse ponudnike. 3. če bi zamenjava dobavitelja prisilila naročnika. predloţene v postopku s pogajanji v primeru iz 1. četrtega. da bi nabavil material. od katere dalje je treba objaviti javni razpis v Uradnem listu Evropske unije. obvestiti o: . ki so namenjene za delno nadomestilo na trgu dostopnega blaga ali postavitev ali kot povečanje obsega obstoječega blaga ali postavitev. za dodatne nabave blaga s strani prvotnega dobavitelja. 2. to pa bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične teţave med obratovanjem in vzdrţevanjem.gospodarskih subjektih. točke prejšnjega odstavka. ki so v prejšnjem. javno naročilo neizogibno potrebno oddati in ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov.predmetu naročila. člena tega zakona in na podlagi predhodnega soglasja ministrstva. točke prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji brez predhodne objave o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate. kadar je iz razlogov. pod pogojem. neuspešno izvedenem postopku predloţili ponudbe. . če je to primerno. Naročnik mora v obvestilu uporabo postopka tudi utemeljiti. ta določba ne vključuje serijske proizvodnje zaradi preţivetja na trgu ali zaradi povrnitve stroškov raziskav in razvoja. trajanje teh naročil kot tudi ponovitev naročil praviloma ne sme presegati treh let. predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. pristojno za finance. Naročnik lahko v takem primeru odda naročilo le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi ţe začetega postopka. poskusov. da vrednost naročila ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. samo če je to nujno potrebno. v primeru. ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih v nobenem primeru ni mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju. ki so predpisani za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopek s pogajanji po predhodni objavi.

da se oddajo istemu izvajalcu. vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev. z namenom oblikovanja dokončne razpisne dokumentacije in ugotovi. kateri od .če so dodatne storitve ali gradnje. za dodatne gradnje ali storitve. upoštevaje vrednosti dodatnih gradenj ali storitev. kadar je naročanje storitev vezano na predhodno izvedeni postopek javnega natečaja in mora biti naročilo v skladu z uporabljenimi pravili v postopku natečaja oddano izbranemu kandidatu ali enemu izmed izbranih kandidatov. da: a) izmed prejetih ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ob upoštevanju pogojev in meril. ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali storitev kot so zajete v prvotnem naročilu. določenih v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb ali v razpisni dokumentaciji. opredeljene v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb in razpisni dokumentaciji in v drugi fazi te povabi k oddaji ponudbe ali .tako. ki zaključuje svoje poslovanje. ali v primerih stečaja od stečajnih ali likvidacijskih upraviteljev. nujno potrebne za dokončanje tega naročila. da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav opravi dialog s prijavitelji. opredeljenih v tej točki. pod pogojem. (5) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila storitev.3. da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav ugotovi ali gospodarski subjekti. 4. zajetih v tem projektu ali naročilu.če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila.tako. ali . ali b) postopek razdeli v dve fazi: . Ta postopek se lahko uporablja samo tri leta po oddaji prvega naročila. izpolnjujejo pogoje. čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila. Moţnost uporabe takšnega postopka mora biti navedena ţe v postopku oddaje prvotnega javnega naročila in pri izračunu ocenjene vrednosti naročila. Skupna vrednost dodatnih naročil. 2. bodisi od ponudnika blaga. Če je kandidatov več morajo biti vsi povabljeni v pogajanja. ali na podlagi sporazuma z upniki ali po postopku. člen (postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi) (1) Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi lahko naročnik izvede na enega od naslednjih načinov. da se naročilo odda ponudniku. oddanim na podlagi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. . opredeljenem v zakonodaji. za dodatne gradnje ali storitve. 30. če so te gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom oziroma prvotnim naročilom. ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila. za naročanje blaga pod posebno ugodnimi pogoji. ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo. za blago. tako. ponujeno in kupljeno na blagovni borzi. ki so predloţili prijavo za sodelovanje. ki izvaja prvotno naročilo. ne da bi to naročnikom povzročilo resne teţave. ki ureja to področje. kateremu je naročnik oddal prvotno naročilo. pod pogojem. (6) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj in javna naročila storitev tudi v primeru: 1.

(2) Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja. (2) Veljavnost okvirnega sporazuma ne sme biti daljša od štirih let. (3) Naročnik ne sme uporabljati okvirnih sporazumov neprimerno glede na namen in naravo predmeta naročila ali tako. členom tega zakona. 31. posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe. 32. 3. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji opredeliti način izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma glede na uspešnost v okviru posameznih meril. c) po zaključenem pregledu in ocenjevanju ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ali ponudnike s katerimi bo sklenil okvirni sporazum. (2) Naročnik lahko po izvedenem postopku javnega naročanja sklene okvirni sporazum. člen (okvirni sporazumi) (1) Za namen sklenitve okvirnega sporazuma naročnik upošteva postopkovna pravila tega zakona za vse faze do oddaje naročil na podlagi tega sporazuma. če je le-to ali moţnost vključitve pogajanj v postopek oddaje naročila male vrednosti napovedal v objavi obvestila o naročilu male vrednosti ali razpisni dokumentaciji. pristojnega za finance. razen v izjemnih primerih.njih izpolnjujejo zahtevane pogoje. 2.a člen (postopek oddaje naročila male vrednosti) (1) Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje naročila male vrednosti zgolj na podlagi vnaprej opredeljenih pogojev. ki jih določa ta zakon. (2) Naročnik lahko v postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi vključi tudi pogajanja. elektronska draţba in 4. dinamični nabavni sistem. (4) Okvirni sporazum se sklene na podlagi predhodno izvedenega odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka s . upravičenih predvsem zaradi predmeta okvirnega sporazuma. skupno javno naročanje. člen (posebni načini javnega naročanja in okvirni sporazum) (1) Posebni načini javnega naročanja so: 1. o čemer pa mora naročnik pridobiti soglasje ministrstva. v drugi fazi pa le-te povabi k oddaji ponudbe na podlagi končne razpisne dokumentacije. da bi s tem kršil temeljna načela. če jih je napovedal v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali razpisni dokumentaciji. pod pogoji. Stranke okvirnega sporazuma so izbrane ob uporabi meril za izbor v skladu s 48. 30.

ki izpolnjujejo pogoje. ki ga namerava oddati.naročnik pisno obvesti ponudnike. določenega za oddajo ponudb. ki je predloţil najugodnejšo ponudbo na podlagi meril za izbor iz določb okvirnega sporazuma. (7) Kadar naročnik sklene okvirni sporazum z večjim številom ponudnikov in so v njem opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. predloţitev ponudb za vsako posamezno naročilo upoštevajoč dejavnike. (5) Če se okvirni sporazum sklene z enim gospodarskim subjektom. njihova vsebina pa je zaupna do poteka roka. (6) Kadar se okvirni sporazum sklene z večjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. ki je dovolj dolg. Ti postopki se izvedejo le med naročniki in ponudniki. lahko naročnik sklene okvirni sporazum z enim ali dvema ponudnikoma. Na podlagi okvirnega sporazuma se naročila oddajo v skladu s postopki iz petega.za vsako posamezno naročilo. ki izpolnjujejo pogoje. (9) Naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. stranke okvirnega sporazuma. mora naročnik posamezna naročila oddati s ponovnim odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma v skladu z naslednjim postopkom: . in zahteva. s katerimi je sklenjen okvirni sporazum. o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. V tem primeru mora naročnik pisno obvestiti ponudnike. člena tega zakona.naročnik odda posamezno naročilo ponudniku. če so za to izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 79. se naročnik v pisni obliki posvetuje z gospodarskimi subjekti. Pri oddaji naročil na podlagi okvirnega sporazuma stranke v nobenem primeru ne smejo bistveno spreminjati pogojev iz sklenjenega okvirnega sporazuma. da ta po potrebi predloţi ponudbo. strankam okvirnega sporazuma. Če gospodarskih subjektov. šestega in sedmega odstavka tega člena. stranko okvirnega sporazuma. ki je potreben za pošiljanje ponudb. ni dovolj ali če ni dovolj sprejemljivih ponudb. da omogoča ponudnikom. se naročila na podlagi tega sporazuma vedno oddajo v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma. Kadar v tem okvirnem sporazumu niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. (8) O sklenitvi okvirnega sporazuma mora naročnik obvestiti ponudnike in jim omogočiti uveljavljanje pravnega varstva v skladu z zakonom. Če je okvirni sporazum sklenjen z več ponudniki in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji.pogajanji po predhodni objavi ali postopka s pogajanji brez predhodne objave ali postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. Ponudnik lahko zahteva dodatno obrazloţitev odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma. ki so oddali ponudbo za posamezno naročilo. strankami okvirnega sporazuma. če namerava skrajšati rok za . se v zvezi z oddajo posameznih naročil naročnik lahko v pisni obliki posvetuje s ponudnikom. . se posamezna naročila oddajo brez ponovnega odpiranja konkurence ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma in temeljnih načel javnega naročanja.ponudbe se predloţijo v pisni obliki. se mora skleniti z vsaj tremi ponudniki. dovolj ali če je dovolj sprejemljivih ponudb. . . .naročnik določi rok. če je gospodarskih subjektov. kot sta zapletenost predmeta naročila in čas.

če se v tem času ne objavi nobeno povabilo k oddaji ponudb.oddajo ponudb za sklenitev okvirnega sporazuma. kakor tudi vse potrebne informacije v zvezi z nabavnim sistemom. (3) Naročnik med celotnim trajanjem dinamičnega nabavnega sistema zagotavlja gospodarskim subjektom moţnost. katerih objava bi pomenila nespoštovanje predpisov ali bi bila drugače v nasprotju z javnim interesom. Zaradi vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema in oddaje naročil v njegovem okviru naročnik uporablja izključno elektronska sredstva. 33. V tem primeru mora naročnik vsa zbrana obvestila predhodnega leta poslati v objavo najkasneje do 28. (2) Za namene vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema naročnik: a) objavi obvestilo o javnem naročilu z navedbo. (10) Naročnik je dolţan objaviti obvestilo o oddaji javnega naročila v vseh primerih sklenitve okvirnih sporazumov. ter vsemi dodatnimi dokumenti se vključijo v sistem. prijave se lahko kadar koli popravijo. b) v razpisni dokumentaciji navede. člen (dinamični nabavni sistemi) (1) Pri vzpostavitvi dinamičnega nabavnega sistema. ki se bodo oddala v okviru dinamičnega nabavnega sistema. med drugimi zadevami. uporabljeno elektronsko opremo ter tehničnimi pripravami in specifikacijami za povezavo. Vendar lahko podaljša to ocenjevalno obdobje. neposredni in polni dostop do razpisne dokumentacije in do katerih koli dodatnih dokumentov ter v obvestilu navede internetni naslov. (11) Naročnik mora objaviti obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma v 48 dneh po oddaji posameznega naročila. naročnik upošteva pravila za odprti postopek v vseh fazah do oddaje naročil. Naročnik zaključi ocenjevanje najpozneje 15 dni od datuma predloţitve prijave. Naročnik ni dolţan objaviti tistih informacij v zvezi s sklenitvijo okvirnega sporazuma. (4) Vsako posamezno naročilo mora biti predmet povabila k oddaji ponudb. v roku 48 dni po sklenitvi okvirnega sporazuma. značilnosti nabav. februarja tekočega leta. Vsi ponudniki. skladno z razpisno dokumentacijo. če bi škodila bodisi poslovnim interesom javnih ali zasebnih gospodarskih subjektov bodisi bi posegala v lojalno konkurenco med njimi. Naročnik . Naročnik v najkrajšem moţnem času obvesti ponudnika o njegovi vključitvi v dinamični nabavni sistem ali o zavrnitvi prijave. ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev in so predloţili prijavo. na katerem so ti dokumenti dostopni. če so tudi po spremembi skladne z razpisno dokumentacijo. Obvestilo o oddaji posameznih naročil se ne glede na vrednost posameznih naročil in ne glede na vrednost okvirnega sporazuma objavi le na portalu javnih naročil. razen če objavi obvestilo o oddanih posameznih naročilih za koledarsko leto. da se uporablja dinamični nabavni sistem. predvidenih v okviru dinamičnega nabavnega sistema. da oddajo prijavo in da pristopijo sistemu pod pogoji iz prvega odstavka tega člena. c) po objavi obvestila in do zaključka delovanja sistema z elektronskimi sredstvi nudi neomejeni.

člena tega zakona. do 47. natančneje navedejo v obvestilu iz 11. ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja poenostavljenega obvestila. za katerega je vzpostavljen dinamični nabavni sistem. člena tega zakona. tehnično opremljenost in finančno . katerega obseg in zapletenost ter ocena trajanja potrebne gradnje zahteva. ki vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte. (2) Naročnik je dolţan v obvestilo o javnem naročilu vključiti zlasti čim bolj natančen opis predvidenih gradenj. členom tega zakona navede pogoje za osebje. Naročnik ne sme nadaljevati s postopkom. ki je predloţil najboljšo ponudbo na podlagi meril za izbor. točke prvega odstavka 57. da se lahko zainteresirani gradbeni izvajalci natančno seznanijo s projektom. lahko pa objavi obvestilo o oddanih javnih naročilih za četrtletje. Ta merila se lahko. točke prvega odstavka 57. (8) Naročnik ne sme uporabljati tega sistema tako. da v roku. Posamezno naročilo odda ponudniku. 34. obvestiti o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. (5) Naročnik povabi vse ponudnike. če je to primerno. drugi strokovnjaki in gradbeni izvajalec. predloţijo ponudbo za vsako posamezno naročilo. pristojnega za finance. Poleg tega naročnik v obvestilu o naročilu v skladu z 41. da je načrtovanje od začetka izvajano v okviru skupine. v kateri sodelujejo predstavniki naročnika. da predloţijo prijavo za vključitev v dinamični nabavni sistem v roku. (9) Gospodarskim subjektom naročnik ne sme zaračunati nobenih stroškov za vključitev v dinamični nabavni sistem. predloţenih do tega skrajnega roka. se lahko sprejme poseben postopek oddaje naročil v zvezi z izbiro gradbenega izvajalca.pred povabilom k oddaji ponudb objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu. (6) Naročnik mora ponudnike. dokler ne oceni vseh prijav za vključitev v dinamični nabavni sistem. (10) Naročnik mora objaviti obvestilo o izidu v 48 dneh po oddaji vsakega naročila. o čemer pa mora naročnik pridobiti soglasje ministrstva. ki je odgovoren za izvedbo gradenj. ki se oddaja v okviru dinamičnega nabavnega sistema. (7) Dinamični nabavni sistem ne sme trajati dlje kakor štiri leta. razen v upravičenih izjemnih primerih. ki so vključeni v dinamični nabavni sistem in so oddali ponudbo za posamezno naročilo. da onemogoča. ki je najprimernejši za vključitev v to skupino. ki ga določi v obvestilu iz 11. ki so vključeni v dinamični nabavni sistem. omejuje ali izkrivlja konkurenco. člen (javna naročila gradenj: posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe) (1) V primeru javnih naročil v zvezi z načrtovanjem in gradnjo subvencioniranega stanovanjskega programa. navedenih v obvestilu o javnem naročilu v zvezi z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema. V tem primeru mora naročnik vsa zbrana obvestila poslati v objavo v 48 dneh po koncu četrtine obdobja.

Razpisna dokumentacija mora vsebovati tudi naslednje podatke: a) značilnosti blaga oziroma storitev. povabilo mora vsebovati vse informacije o povezavah vsakega od njih z uporabljeno elektronsko opremo ter datum in čas začetka elektronske draţbe. kot je na primer načrtovanje gradenj. ter. d) pogoje. zlasti minimalne razlike.na cenah in/ali novih vrednostnih elementih ponudb. naročnik upošteva temelja načela javnega naročanja. pod pogojem. b) omejitve glede vrednosti. ter. ki vključujejo tudi storitve intelektualne narave. 35. določbe tega zakona v zvezi z objavami. kdaj jim bodo na voljo.stanje. (4) Če se naročilo oddaja na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. e) ustrezne informacije v zvezi z uporabljeno elektronsko opremo ter z modalitetami in tehničnimi specifikacijami za povezavo s sistemom. če se naročilo odda ekonomsko najugodnejšemu ponudniku. mora to navesti v obvestilu o javnem naročilu. če je takrat ţe mogoče natančno in nedvoumno določiti tehnične specifikacije naročila. če je mogoče. da bo v odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v postopku s pogajanji po predhodni objavi naročilo oddal na elektronski draţbi. Naročila storitev in naročila gradenj. (2) Naročnik. Elektronska draţba mora temeljiti: . V enakih okoliščinah se lahko elektronska draţba izvede po ponovnem odpiranju konkurence med strankami okvirnega sporazuma ter po začetku odpiranja konkurence za naročila. morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni. ki bodo na voljo ponudnikom med potekom elektronske draţbe. določanjem rokov. ki jih morajo kandidati izpolnjevati. katerih vrednost bo predmet elektronske draţbe. navedenih v razpisni dokumentaciji. obveščanjem kandidatov in ponudnikov.le na cenah. člen (uporaba elektronske draţbe) (1) Naročnik se lahko odloči. ki bo uporabljen. Elektronska draţba se ne sme začeti prej kakor dva delovna dneva po datumu odpošiljanja povabil. pripravi poročil o oddaji naročila in pogojih za ugotavljanje sposobnosti. č) informacije v zvezi s postopkom elektronske draţbe. sporočanjem. če je to primerno. ki se lahko predloţijo. ki se odloči za izvedbo elektronske draţbe. da so te značilnosti merljive in se lahko izrazijo v številkah ali odstotkih. ki predloţijo sprejemljive ponudbe. ki jih je treba oddati v okviru dinamičnega nabavnega sistema. ne morejo biti predmet elektronskih draţb. Izvede se po prvem popolnem ocenjevanju ponudb in s tem omogoči razvrstitev ponudb z uporabo metod za avtomatsko ocenjevanje. (3) Če se uporablja poseben postopek. kot izhajajo iz razpisne dokumentacije v zvezi s predmetom naročila. je treba . Vsi ponudniki. Elektronska draţba se lahko izvede v več zaporednih fazah. ali . c) informacije. pod katerimi bodo ponudniki lahko predloţili ponudbe. ki bodo. če se naročilo odda ponudniku z najniţjo ceno. zahtevane pri ponujanju. (3) Pred začetkom postopka elektronske draţbe mora naročnik opraviti začetno ocenjevanje ponudb v skladu z merilom/merili za ocenjevanje in njihovimi ponderji. da predloţijo nove cene in/ali nove vrednosti.

(8) Po zaključku elektronske draţbe mora naročnik oddati naročilo na podlagi izidov elektronske draţbe. ki je opravljeno v skladu z merili iz 48. vendar se morajo za ta namen vsi razponi vnaprej zmanjšati na določeno vrednost. b) v povabilu k sodelovanju mora naročnik navesti. da bo elektronsko draţbo zaključil v skladu s c) točko prejšnjega odstavka. Sporočiti mora tudi druge informacije v zvezi z drugimi predloţenimi cenami ali vrednostmi. ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. da ovira. ki jim omogočijo. ki so izračunani z uporabo vnaprej objavljenih meril in njihovih ponderjev. V tem primeru mora naročnik v povabilu k sodelovanju v elektronski draţbi opredeliti rok. (7) Če se naročnik odloči. če je to navedeno v razpisni dokumentaciji. kot je opredeljen v objavljenem obvestilu o naročilu in v razpisni dokumentaciji. ponudnikom pa mora biti omogočen vpogled v trenutno razvrstitev na podlagi meril ţe ob prvi prijavi v informacijski sistem elektronske draţbe. (9) Če se elektronska draţba izvede na podlagi elektronske oddaje ponudb.povabilu dodati izid celotnega ocenjevanja ustreznega ponudnika. če je mogoče v kombinaciji z načinom. kolikor jih je bilo navedenih v povabilu k sodelovanju na draţbi. Naročnik ne sme uporabljati elektronske draţbe nepravilno ali na tak način. ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen. Vendar pa naročnik v nobenem primeru in v nobeni fazi elektronske draţbe ne sme razkriti imen ponudnikov. (10) V primerih in pod pogoji iz prvega odstavka tega člena mora naročnik v postopku javnega naročanja uporabiti elektronsko draţbo. (6) Elektronska draţba se lahko zaključi na enega ali več naslednjih načinov. se mora za vsako varianto določiti ločena formula. če v postopku oddaje javnega naročila ne prejme nobene sprejemljive ponudbe. ki jo je treba uporabiti pri elektronski draţbi za določitev avtomatičnih ponovnih razvrstitev na podlagi predloţenih novih cen in/ali novih vrednosti. ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen. ko ne bo več ponujenih novih cen ali novih vrednosti. kot sledi: a) v povabilu k sodelovanju pri elektronski draţbi mora naročnik navesti datum in čas zaključka draţbe vnaprej. Če so dovoljene variante. omejuje ali izkrivlja konkurenco ali spreminja predmet naročila. da bo draţba zaključena. po izteku katerega ni več mogoče predloţiti nove ponudbe in pomeni zaključek elektronske draţbe. Povabilo mora vsebovati tudi matematično formulo. c) ko se izvede toliko faz draţbe. člena tega zakona. mora biti v povabilu k sodelovanju opredeljen čas za vsako fazo draţbe. da kadar koli preverijo svojo relativno uvrstitev. Lahko tudi kadarkoli objavi število udeleţencev v tej fazi draţbe. (5) Naročnik mora v vsaki fazi elektronske draţbe takoj sporočiti vsem ponudnikom vsaj tiste informacije. ki . ki so predvidena za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe in so navedena v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. mora naročnik ponudnike o tem seznaniti ţe v razpisni dokumentaciji. Ta formula mora vključevati ponderje za vsa merila. Vsi ponudniki. opredeljenim v b) točki prejšnjega odstavka. ki predloţijo nesprejemljive ponudbe.

ki jo oceni kot nesprejemljivo. je potrebno tehnične specifikacije določiti tako. da upoštevajo standarde za dostop za invalidne osebe ali standarde za gradbene objekte. v obvestilu o javnem naročilu. ki se izvaja na podlagi drugih zakonov ali interesa naročnikov.veljajo za predmet javnega naročila na trgu. ki velja za predmet javnega naročila na trgu. da skupne nabave povečujejo gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev in ne zmanjšujejo konkurence na trgu. sedmega in osmega odstavka tega člena zaključi postopek kot neuspešen in ne odda javnega naročila na podlagi izidov elektronske draţbe. ko prejme samo eno ponudbo. Kadarkoli je to mogoče. razpisni dokumentaciji ali dodatnih dokumentih. Če se z izvedeno elektronsko draţbo ne doseţe zniţanje cen na raven. Postopek oddaje javnega naročila lahko v tem primeru naročnik nadaljuje s pogajanji v skladu s 1. . člen (skupno javno naročanje vlade) (1) Vlada lahko skladno z letnim programom javnih naročil za posamezno skupno javno naročilo neposrednim uporabnikom drţavnega proračuna in organom v sestavi odobri skupno naročanje. da predloţijo nove cene in/ali nove vrednosti. oceni. člen (tehnične specifikacije) (1) Tehnične specifikacije iz 1. naročnik ne glede na določbe šestega. (11) Naročnik ni dolţan uporabiti elektronske draţbe v skladu s prejšnjim odstavkom v primerih. (2) Vlada mora v sklepu o določitvi skupnega javnega naročila določiti vrsto blaga ali storitev ter časovno obdobje skupnega javnega naročila. točko prvega odstavka 28. 36. se navedejo v dokumentaciji javnega naročila. kot npr. ki veljajo za skupno javno naročanje vlade. (4) V primerih skupnega javnega naročanja. točke Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij. okvirni terminski plan izvedbe skupnega javnega naročila in vrsto postopka oddaje skupnega javnega naročila. skupni nabavni organ ter odgovorne osebe za pravilno in gospodarno ter učinkovito izvedbo skupnega naročila. (3) Upravni organi morajo najkasneje v tridesetih dneh po sprejemu sklepa o določitvi skupnih javnih naročil iz prvega odstavka tega člena skupnemu nabavnemu organu sporočiti svoje potrebe. morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni. člena tega zakona. namenjene vsem uporabnikom. ki je priloga uredbe. če na predlog naročnikov. se smiselno uporabljajo določbe. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam opisov določenih tehničnih specifikacij). utemeljen z analizo. Tretje poglavje Splošna pravila glede določitve tehničnih in drugih elementov javnega naročanja 37.

ali. izračunom in izvedbo gradenj in uporabo blaga. ali c) v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev iz b) točke tega odstavka s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke tega odstavka. na enak način izpolnjujejo zahteve. da določi tehnične specifikacije v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev. ne sme zavrniti ponudbe za gradnje. ki jih predlaga. tako. se morajo tehnične specifikacije oblikovati: a) s sklicevanjem na tehnične specifikacije iz Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij. povezane z načrtovanjem. Vendar morajo biti ti parametri dovolj natančni. ki jih kot obvezna določajo predpisi. če teh ni. Ponudnik mora v svoji ponudbi dokazati s katerimi koli ustreznimi sredstvi in na način. ki jih določajo. mednarodne standarde. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila. z evropskim tehničnim soglasjem. določene v tehničnih specifikacijah. ki prenašajo evropske standarde. vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika. ki lahko vključujejo tudi elemente. ne sme zavrniti ponudbe z obrazloţitvijo. ki je sprejemljiv za naročnika. niso skladne s specifikacijami. dokaţe. da rešitve. da blago ali storitve. skupne tehnične specifikacije. (6) Če naročnik določi okoljske značilnosti v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev iz b) točke tretjega odstavka tega člena. ki so jih določili evropski organi za standardizacijo. ali č) s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke tega odstavka v zvezi z enimi značilnostmi ter s sklicevanjem na navedene storilnostne ali funkcionalne zahteve iz b) točke tega odstavka v zvezi z drugimi značilnostmi. Pri vsakem sklicevanju se navedejo besede »ali enakovredni«. ki so ponujene. Ustrezno sredstvo bi lahko bila tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. (4) Če naročnik izkoristi moţnost sklicevanja na specifikacije iz a) točke prejšnjega odstavka. ter po prednostnem vrstnem redu. ki ga je naročnik opredelil kot sprejemljivega v razpisni dokumentaciji. proizvode ali storitve. (5) Če naročnik izkoristi moţnost iz a) točke tretjega odstavka tega člena. Ustrezno sredstvo je lahko tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. s katerim se izrazi domneva o skladnosti s temi storilnostnimi ali funkcionalnimi zahtevami. skupno tehnično specifikacijo. ki so sredstvo. na slovenske standarde. (3) Ne glede na tehnična pravila. če se te specifikacije nanašajo na storilnostne ali funkcionalne zahteve. mednarodnim standardom ali tehničnim referenčnim sistemom. ki je skladna s standardom. na katere se sklicuje. izpolnjuje storilnostne ali funkcionalne zahteve naročnika. skladne s slovenskim standardom.(2) Tehnične specifikacije morajo omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. slovenska tehnična soglasja ali slovenske tehnične specifikacije. ki se nanašajo na varovanje okolja. ki prevzema evropski standard. ki so ga določili evropski organi za standardizacijo. lahko uporabi tudi podrobne . da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. druge tehnične referenčne sisteme. evropska tehnična soglasja. da gradnja. na slovenske standarde. če ponudnik v svoji ponudbi z ustreznimi sredstvi in na način. ali b) v smislu navedbe storilnostnih ali funkcionalnih zahtev. da omogočajo ponudniku opredelitev predmeta naročila in da omogočijo naročnikom oddajo naročila. blago ali storitev.

pri takem sklicevanju se navede besedo »ali enakovredni«. ki jih je treba upoštevati v variantnih ponudbah ter katere koli posebne zahteve za njihovo predstavitev.specifikacije ali po potrebi njene dele v skladu z evropskimi ali (več-) nacionalnimi znaki za okolje ali s katerim koli drugim znakom za okolje. potrošniki. potem je dokazno breme za njihovo izpolnitev na strani ponudnika. ki so usklajeni z evropskimi standardi. ki dopusti predloţitev variant. Naročnik mora sprejeti potrdila. c) so znaki za okolje sprejeti ob uporabi postopka. sprejeti mora vsako drugo primerno dokazilo. (10) Če so funkcionalne zahteve iz tehničnih specifikacij opredeljene kot pogoj. ki jih predloţijo ponudniki. pod pogojem. ki je dopustil . v katerem lahko sodelujejo zainteresirane strani. patente. (4) Obravnavajo se samo variante. če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni. tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo. (9) Če tega ne upravičuje predmet naročila. kot je tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena. člen (variantne ponudbe) (1) Če je merilo za oddajo ekonomsko najugodnejša ponudba. mora v razpisni dokumentaciji navesti minimalne zahteve. ki izpolnjujejo minimalne zahteve naročnika. lahko naročnik določi. da se za blago in storitve z znakom za okolje domneva skladnost s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije. da bo upošteval variante. kot so vladni organi. V postopkih za oddajo javnega naročila blaga ali storitev naročnik. ali dopušča predloţitev variant ali ne: v kolikor variantne ponudbe niso dopuščene jih naročnik ne sme upoštevati. 38. (8) Za namene tega člena se za priznane organe štejejo laboratoriji za testiranje in kalibracijo ter certifikacijski in nadzorni organi. ki jih izdajo priznani organi s sedeţem v drugih drţavah. proizvajalci. To sklicevanje je dovoljeno v primerih ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila. (3) Naročnik. ki so predmet naročila. se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke. lahko pa sprejme tudi potrdila. (7) Naročnik lahko navede. b) so zahteve za znak pripravljene na podlagi znanstvenih informacij. (2) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu navesti. distributerji in okoljske organizacije ter č) da so na voljo vsem zainteresiranim. ki jih izdajo priznani organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. da: a) so navedene specifikacije primerne za opredelitev značilnosti blaga ali storitev.

kjer je treba izvesti gradnje ali opraviti storitve. ne sme zavrniti variante izključno iz razloga. (2) V odprtem postopku. popolna. od katerih lahko kandidat ali ponudnik pridobi ustrezne informacije o obveznostih v zvezi z davki. izbor udeleţencev in oddaja naročil) (1) Naročnik mora oddati javno naročilo na podlagi meril. varovanjem okolja. da so pri pripravi svoje ponudbe upoštevali obveznosti v zvezi z določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo. ki je bila ocenjena kot najugodnejša. ki vključujejo socialne in okoljske vidike) (1) Vlada lahko za posamezne predmete javnega naročanja predpiše. ki se opravljajo med izvedbo naročila. da navedejo. varstvom okolja. če bi bile uspešne. opredeljenih v 48. .predloţitev variant. člen (pogoji. regiji ali kraju. b) preveri. in veljajo za gradnje. določbah za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo. ko: a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila. da morajo naročniki v postopkih javnega naročanja upoštevati socialne in etične ali okoljske vidike ter način vključevanja teh vidikov v predmet naročila. ki ureja obravnavanje neobičajno nizkih ponudb. merila za izbor najugodnejše ponudbe in določila pogodbe o izvedbi javnega naročila. da bi. ki se lahko nanašajo zlasti na socialne in okoljske vidike. postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopku oddaje naročila male vrednosti naročnik odda javno naročilo potem. Četrto poglavje Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in merila za izbor 41. kjer je treba izvesti gradnje ali opraviti storitve. če so ti pogoji v skladu s predpisi Evropske skupnosti in so navedeni v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. Navedena zahteva ni v povezavi z določbo. tehnične specifikacije. določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo) (1) Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji navede organ ali organe. ki veljajo v kraju. člen (obveznosti v zvezi z davki. 39. ali za storitve. mora zahtevati od ponudnikov ali kandidatov v postopku javnega naročanja. ali je ponudba. ob upoštevanju določb 49. (2) Naročnik lahko določi tudi druge pogoje za izvedbo naročila. člena tega zakona in upoštevaje moţnost ponujanja variant. ki veljajo v Republiki Sloveniji. 40. ki se izvajajo na kraju samem. členu tega zakona. (2) Če nudi naročnik informacije iz prejšnjega odstavka. pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika. člen (preverjanje sposobnosti. pripeljale bodisi do javnega naročila storitve namesto javnega naročila blaga ali do javnega naročila blaga namesto javnega naročila storitve.

ki jih mora vsebovati ponudba. odvisno od načina izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma. če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev. točke prvega odstavka 24. (7) Pri preverjanju sposobnosti gospodarskega subjekta lahko naročnik upošteva podatke iz uradnih evidenc. (9) V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. V primeru javnih naročil iz 7. členom tega zakona ni treba preverjati. ki jih bo povabil. ko: a) preveri. Podatke iz uradnih evidenc naročnik pridobi sam. b) razvrsti popolne ponudbe glede na merila. minimalno število kandidatov. do 47. postopku s pogajanji po prehodni objavi. namesto dokazila ponudnik poda izjavo o podatkih.(3) V postopku s prehodnim ugotavljanjem sposobnosti. ali so predloţene ponudbe popolne. da se udeleţijo pogajanj ali da sodelujejo v dialogu. lahko naročnik tako. da predloţijo ponudbe. če je prijavljenih dovolj primernih kandidatov. ki jih je pridobil oziroma jih je predloţil ponudnik ali kandidat v drugih postopkih oddaje javnega naročila. Za pridobitev osebnih podatkov je potrebno soglasje subjekta. o katerem drţavni organ. člena tega zakona in na pogoje in merila iz devetega odstavka tega člena. na katerega se podatki nanašajo. V postopku s pogajanji po predhodni objavi in v konkurenčnem dialogu mora naročnik povabiti najmanj tri kandidate. ki je naročniku v skladu s 77. Naročnik v obvestilu o javnem naročilu navede objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila. člena tega zakona predvidel v razpisni dokumentaciji. organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. (8) Naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva. da to navede v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji. če je to primerno. maksimalno število. Količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila. člena tega zakona ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev s pisno izjavo. . (6) Ne glede na druge določbe tega zakona ponudniku ni treba predloţiti nobenega dokazila o podatku. ki jih namerava uporabiti. postopku s pogajanji brez predhodne objave in konkurenčnem dialogu naročnik odda javno naročilo potem. Zahtevane minimalne stopnje sposobnosti ponudnika mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. ki ga je v skladu s prvim odstavkom 32. V vsakem primeru mora biti število povabljenih kandidatov zadostno za zagotovitev konkurence. omeji število primernih kandidatov. ter. V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti mora naročnik povabiti najmanj pet kandidatov. da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa in tehnične in poklicne sposobnosti. (4) V primeru okvirnega sporazuma odda naročnik javno naročilo v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. ki jih namerava povabiti. (5) Preverjanje iz drugega in tretjega odstavka tega člena se nanaša na izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz 42. postopku s pogajanji po predhodni objavi in v postopku konkurenčnega dialoga.

Naročnik v takem primeru ne sme vključiti v postopek drugih gospodarskih subjektov. ali ponudb. poslovna goljufija. pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. ki vsebuje podatke o vsebini javnega naročila. lahko naročnik nadaljuje postopek tako. ki izpolnjujejo pogoje. (3) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izločiti ponudnika ali kandidata. preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti. če je le-ta na dan.hudodelsko zdruţevanje.goljufija.sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe). če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik.a člena ZJNVETPS. mora to storiti ob uporabi razlogov in pravil. o katerih se je treba pogajati v primeru uporabe konkurenčnega dialoga ali postopka s pogajanji po predhodni objavi. izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. V vsakem primeru mora dobiti dovolj rešitev ali primernih kandidatov. .pranje denarja. ki izpolnjujejo pogoje in minimalne stopnje sposobnosti. v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik): .(10) Naročnik mora povabiti najmanj toliko kandidatov. jemanje podkupnine (za fizične osebe). Če je število kandidatov. . 66/08 . (11) Če naročnik uporabi moţnost zmanjšanja števila rešitev. niti kandidatov. o katerih je treba razpravljati.popr. (4) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika.a člena tega zakona oziroma 81. sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje. dajanje podkupnine. ki se niso prijavili za sodelovanje. da povabi kandidata oziroma kandidate. nedovoljeno dajanje daril. razpisni dokumentaciji ali v drugem dokumentu. nedovoljeno sprejemanje daril. ki so navedena v obvestilu o javnem naročilu. v kolikor gre za pravno osebo. . 55/08. kolikor jih je vnaprej določil kot minimalno število. ko se izteče rok za oddajo ponudb. št. člen (osnovna sposobnost kandidata ali ponudnika) (1) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. katerega osnovno sposobnost je preverjal. in 39/09. da je zagotovljena konkurenca. v kolikor gre za pravno osebo. katerega osnovno sposobnost je preverjal. (2) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. manjše od minimalnega števila. če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik. ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS. pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. če: . ki nimajo zahtevanih sposobnosti. 42.

zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami drţave. v kateri ima kandidat ali ponudnik svoj sedeţ. ali določbami drţave naročnika. da so potrebni. ne izdaja takšnih dokumentov. b) je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. (6) Naročnik lahko določi. za katere menijo. namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseţeno izjavo . . v kateri ima sedeţ. odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.je bil njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik. v kateri ima sedeţ. (5) Ponudnik izkaţe. V skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede. zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami drţave.na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane. d) je pri dajanju informacij. ali določbami drţave naročnika. kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja druţbenik z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta. (7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem. ki jih morajo pridobiti naročniki. z namenom da bi pridobil vse informacije o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena. v tem ali predhodnih postopkih. postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. člena tega zakona. ki nima sedeţa v Republiki Sloveniji. se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe. ki ureja finančno poslovanje. če: a) je bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem poloţaju. naročnik lahko zaprosi pristojne organe. organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. da bo iz postopka oddaje naročila izločil kandidata ali ponudnika. Če gre za kandidata ali ponudnika. ki so pooblaščene za zastopanje. zahtevanih v skladu z določbami 41. .je v stečajnem postopku. c) mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaţe veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil. v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ. v kateri evidenci in pri katerem drţavnem organu. (8) Če drţava. nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. da izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člana z dokazilom iz uradne evidence. . kot ga določa zakon. mora pogoje iz četrtega odstavka tega člena izpolnjevati tudi podizvajalec. do 49. Informacije.na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane.. Če gre za utemeljen dvom o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena. lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne organe v drţavi.

1605/2002 z dne 25. 2006. mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom. v kateri je registriral dejavnost. pristojnih za vodenje evidenc. člena tega zakona. 1605/2002 o finančni uredbi. 12. 344 z dne 20. člen (ekonomska in finančna sposobnost) (1) Naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva. Euratom) št. da predloţi dokazilo v skladu s predpisi drţave članice. Euratom) št. v kateri imajo svoj sedeţ opravljali storitev. 1995/2006 z dne 13. 2002. 43. ki je predmet naročila. (2) Naročnik lahko od gospodarskega subjekta kot dokaz o finančni in ekonomski sposobnosti gospodarskega subjekta zahteva predloţitev enega ali več od naslednjih dokumentov. pristojnega za finance. pristojnega za pravosodje. obvesti Komisijo. Izpolnjevanje minimalnih pogojev za priznanje sposobnosti za posamezno naročilo mora biti v povezavi in sorazmerno s predmetom naročila. 1). in . ki ţeli sodelovati pri javnem naročanju. oblikovanega na podlagi informacij ministrstva. nazadnje spremenjeno z Uredbo Sveta (ES. junija 2002 o finančni uredbi. lahko naročnik od njih zahteva. 12. člen (sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) (1) Naročnik lahko od vsakega gospodarskega subjekta. iz katerih bo lahko ugotovil izpolnjevanje zahtevane finančne . (9) Vlada na predlog ministrstva.prič ali zapriseţeno izjavo kandidata oziroma ponudnika. kateri drţavni organi in drugi subjekti so pristojni za izdajo dokazil iz prejšnjega odstavka. o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloţi izjavo ali potrdilo. 12) z uredbo določi način vzpostavitve podatkovne zbirke o izključitvah ponudnikov iz postopkov javnega naročanja in podatke. da bi lahko v drţavi. (10) Vlada v skladu z: . 1). da izpolnjujejo tudi pogoje iz tega člena. 2008. Carinske uprave Republike Slovenije in drugih organov. str. str. notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v drţavi. Euratom) št.Uredbo Komisije (ES. decembra 2008 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah (UL L št. (2) Če morajo kandidati ali ponudniki imeti posebno dovoljenje ali morajo biti člani posebne organizacije. 1302/2008 z dne 17. ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. zahteva. da v postopkih za oddajo javnih naročil storitev predloţijo dokazila o tem dovoljenju ali članstvu. Euratom) št. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. 9. 44. 248 z dne 16.Uredbo Sveta (ES. v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ. Davčne uprave Republike Slovenije. 390 z dne 30. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES. ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. str. Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije mora naročnik pridobiti sam. ki se vodijo v tej zbirki. Pogoje za priznanje sposobnosti je naročnik dolţan navesti v obvestilu o javnem naročilu bodisi opisno bodisi s sklicevanjem na določbe tega zakona.

storitve ali blaga. dokazilo o škodnem zavarovanju poklicnega tveganja. katero dokazilo ali dokazila iz drugega odstavka je izbral in katera druga dokazila so gospodarski subjekti dolţni predloţiti. (5) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb oziroma razpisni dokumentaciji navesti. (6) Ponudnik mora v ponudbi predloţiti izjavo. podatke o boniteti poslovanja ali. kadar je to primerno. členom tega zakona kot na primer: a) ustrezne bančne izpiske.in ekonomske sposobnosti. naročnik njegovo ponudbo izloči. za katerega naročnik meni. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov. V potrdilih mora biti navedena vrednost. če je to primerno. prometa na področju javnega naročila za največ zadnja tri poslovna leta. upoštevajoč datum ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta. količino ali pomembnost in uporabo gradnje. (7) Če gospodarski subjekt iz katerega koli utemeljenega razloga zahtevanih dokazov ne more predloţiti. zahteva. V primeru. za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. da je primeren. Naročnik lahko določi. opravljenih v zadnjih petih letih. c) različne oblike izpisov prometa ter. v kolikor je to primerno. 45. (2) Gospodarski subjekti lahko izkaţejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo. če so informacije o tem prometu na voljo. lahko ekonomsko in finančno sposobnost dokaţe s katerim koli drugim dokumentom. razen tistih podatkov. b) računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov in poslovnih knjig z vsebino. datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo. sklenjen za ta namen. da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov. V takem primeru mora naročniku predloţiti dokazilo. da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloţi. v kateri je gospodarski subjekt registriran. ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. ne glede na pravno naravo povezave z njimi. kot jo naročnik določi v razpisni dokumentaciji. na enega ali več od naslednjih načinov: a) s seznamom: . da bo zaradi tega imel na voljo sredstva. ki jih lahko pridobi sam v skladu z 41. člen (tehnična in/ali kadrovska sposobnost) (1) Naročnik oceni in preveri tehnično in/ali kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. če jih zakonodaja drţave. (3) Gospodarski subjekt se lahko. da mu naročniki z njihove strani izdana potrdila o . da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. (4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru. skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje. potrebna za izvedbo naročila.gradenj.

ipd. sklenjen za ta namen. zlasti pa tistih. ki jih izdajajo uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti. s katerimi se potrdi skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi. kadar je to primerno. se lahko opravi tudi ogled. ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradnje. (3) Gospodarski subjekt se lahko. f) če gre za javna naročila gradenj in javna naročila storitev ter samo v ustreznih primerih. Ogled opravijo predstavniki naročnika ali po naročnikovem pooblastilu pristojni organ drţave. . kjer ima ponudnik svoj sedeţ. ali če je predmet naročila namenjen za posebne namene. opisi in/ali fotografijami. ne glede na to. . Gospodarski subjekt mora predloţiti dokazilo o dobavi in storitvah. računov. ki jih je treba dobaviti: . če tega ni. V primeru. ki jih dobavitelj ali ponudnik storitev uporabljata za zagotovitev kakovosti. ki jih izda ali sopodpiše pristojni organ. katerih ustreznost mora biti potrjena. . če je potrebno tudi njegove raziskovalne in študijske zmogljivosti ter ukrepe za način ugotavljanja kakovosti. ne glede na pravno naravo povezave z njimi.najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih. ki ga ponudnik storitev morebiti namerava oddati v podizvajanje. V takem primeru mora naročniku predloţiti dokazilo. skupaj z zneski. h) z izjavo o orodjih. ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela. ki jih bo lahko gospodarski subjekt uporabil med izvajanjem naročila. ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila. za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. da bo zaradi tega imel na voljo sredstva.s certifikati. od katerih lahko naročnik zahteva. e) z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb. če ta organ s tem soglaša. v obliki izjave gospodarskega subjekta. Ogled obsega ponudnikove proizvodne ali tehnične zmogljivosti. da izvedejo gradnjo.opravljenem naročilu posredujejo neposredno. z navedbo ukrepov za okoljsko upravljanje. oziroma če naročnik ni bil naročnik po tem zakonu. če je bil naročnik po tem zakonu. odgovornih za vodenje projektov pri ponudniku storitev ali gradbenem izvajalcu za zadnja tri leta. ali v obliki pogodb. ki so odgovorni za nadzor kakovosti. g) z izjavo o povprečnem letnem obsegu razpoloţljive delovne sile in številu oseb. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov. v obliki izjav. ter opis študijskih in raziskovalnih zmogljivosti. zlasti pa oseb. potrebna za izvedbo naročila. v obliki izjave naročnika ali v obliki pogodbe oziroma delov pogodbe v zvezi z javnim naročilom ali računom ali. i) z navedbo dela naročila. obratni ali tehnični ali drugi opremi. datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov. da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloţi. če to zahteva naročnik. d) če gre za kompleksne izdelke ali storitve. ki je na voljo ponudniku storitev ali gradbenemu izvajalcu za izvedbo naročila. ter v primeru javnih naročil gradenj tistih. j) v zvezi s proizvodi.z vzorci. naročnik njegovo ponudbo izloči. b) z navedbo tehničnega osebja ali strokovnih organov. c) z opisom tehnične opreme in ukrepov. odgovornih za vodenje projektov.

Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov. katero dokazilo iz drugega odstavka tega člena bo štel kot ustrezno. ki jih priznava Evropska skupnost. Od gospodarskih subjektov mora naročnik sprejeti tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za zagotavljanje kakovosti. 48. ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. člen (merila za izbiro ponudbe) (1) Naročnik lahko odda naročilo: a) na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril v povezavi s predmetom naročila. ki so jih potrdili organi. se mora sklicevati na sisteme zagotavljanja kakovosti. potrjenih s strani organov. ki potrjujejo usklajenost gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za zagotovitev kakovosti. Pri tem naročnik obdobja poslovanja ponudnika iz seznama ne more opredeliti kot odločilni kriterij pri zbiranju dokazov o strokovni (tehnični) sposobnosti. se lahko sposobnost gospodarskih subjektov. ki jih izdajo organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. ki jih izdajo organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. Naročnik mora sprejeti enakovredna potrdila. 46. izkušnje in zanesljivost. opravljanje storitev in/ali izvedbo gradenj. ki vključujejo namestitev ali vgraditev. člena tega zakona zahteva spričevala neodvisnih organov. člen (standardi za zagotovitev kakovosti) Če zahteva naročnik predloţitev spričeval neodvisnih organov. Naročnik mora sprejeti enakovredna spričevala. kot jih je naročnik opredelil v razpisni dokumentaciji. datuma dobave ter roka za dobavo ali dokončanje del ali b) na podlagi najniţje cene. ki temeljijo na evropskih ali mednarodnih standardih.(4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru. 47. kot so na primer kakovosti. (6) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb navesti. ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil. prav tako pa tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za varstvo okolja. člen (standardi za okoljsko upravljanje) Če naročnik v primerih iz f) točke drugega odstavka 45. (5) V postopkih javnega naročanja. okoljskih lastnosti. oceni zlasti glede na njihove veščine. da opravijo storitev ali izvedejo namestitvena dela ali gradnjo. ki temeljijo na ustrezni seriji evropskih standardov. se mora sklicevati na Sistem Skupnosti za okoljsko upravljanje in presojanje (EMAS) ali na standarde za varstvo okolja. ki so pooblaščeni za ugotavljanje in potrjevanje usklajenosti gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za varstvo okolja. stroškov poslovanja. . učinkovitost. cene. katerih predmet so dobave blaga. tehničnih prednosti. stroškovne učinkovitosti. estetskih in funkcionalnih lastnosti. poprodajnih storitev in tehnične pomoči.

Če po mnenju naročnika meril zaradi objektivnih razlogov ni mogoče ovrednotiti. (4) Naročnik mora v primeru oddaje naročila na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu. da sta ponudnik. da so merodajni za izpolnitev tega naročila. gradnje ali storitve. mora naročnik.) in ţivila. (6) V primeru dveh ali več ekonomsko najugodnejših ponudb naročnik izbere najugodnejšo ponudbo tudi na podlagi vnaprej določenih socialnih elementov. ki jih predlaga ponudnik. blaga ali storitev. oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in jih je naročnik predhodno določil in od ponudnika zahtevati. dobavi blaga ali opravljanju storitev. ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti ţivil. sezonsko pridelana ţivila na ekološki način ipd. ki jih ima ponudnik pri izvedbi gradnje. mora naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu. člen (neobičajno nizka ponudba) (1) Če naročnik meni. 49. . kot so bila opisana in vrednotena. zaposlovanja teţje zaposljivih oseb. da je pri določenem naročilu ponudba neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o moţnosti izpolnitve naročila glede na blago. opisati in ovrednotiti posamezno merilo za oddajo naročila. ki je oddal ponudbo za en sklop ali del sklopov.(2) Pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju ţivil se prednostno upoštevajo ţivila. ki so bila navedena v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji in način. ki veljajo v kraju izvedbe gradenj. navesti merila po vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. ki je oddal ponudbo za vse sklope. ki so v shemah kakovosti (npr. v enakovrednem poloţaju. d) skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo. (7) Naročnik mora merila oblikovati tako. Naročnik lahko ovrednoti merila z določitvijo maksimalnega razpona. pisno zahtevati podrobne podatke o elementih ponudbe. da jih vrednostno utemelji. s katerimi se dosega spodbujanje poklicnega usposabljanja na delovnem mestu. proizvodnega procesa ali ponujene storitve. Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na: a) ekonomičnost načina gradnje. za katere meni. storitev ali dobav blaga. boja proti nezaposlenosti in jih določi v razpisni dokumentaciji. b) izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje. Merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila. (3) V kolikor naročnik navede merila v obvestilu o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. (5) Pri ocenjevanju ponudb mora naročnik uporabiti le tista merila. c) izvirnost gradenj. preden zavrne takšno ponudbo. sezonsko pridelana ţivila na integriran način. in ponudnik. morajo le-ta biti enaka.

ki ga določi naročnik. tako ponudbo izloči. (2) Naročnik mora preveriti te postavke ob posvetovanju s ponudnikom. člen (rok za prejem ponudb v odprtem postopku) Rok za prejem ponudb v odprtem postopku mora biti najmanj 40 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. člen (roki za prejem prijav in ponudb) (1) Pri določanju rokov za prejem prijav in ponudb mora naročnik upoštevati predvsem zapletenost naročila in čas. V kolikor naročnik ugotovi. (3) Skrajšanje rokov na podlagi prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo pod pogojem. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam informacij. (2) Če je obvestilo o javnem naročilu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije. ki morajo biti navedene v objavah. 52. upoštevaje pri tem minimalne roke. upoštevajoč predloţena dokazila. mora o tem obvestiti ministrstvo. da ponudnik pridobi drţavno pomoč. kot je opredeljen v Seznamu informacij. v kolikor so te informacije bile na voljo ob objavi in če je predhodno informativno obvestilo bilo . ker je ponudnik pridobil drţavno pomoč. da je ponudba neobičajno nizka.e) moţnost. Če naročnik zavrne ponudbo v teh okoliščinah. če je predhodno informativno obvestilo vsebovalo vse informacije. da je pomoč dodeljena zakonito. vendar ne sme biti krajši od 29 dni. določene s tem zakonom. ko je naročnik odposlal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti zahtevo za objavo v Uradnem listu Evropske unije. Peto poglavje Roki 50. pristojno za finance in Komisijo. ne more dokazati. ki jih mora vsebovati objava obvestila o javnem naročilu. da je ponudba neobičajno nizka. lahko skrajša. šteje rok za oddajo ponudbe od dneva. lahko zavrne ponudbo le. določen v prejšnjem členu. če slednji v primernem roku. če se je prej posvetoval s ponudnikom. člen (skrajšanje rokov v odprtem postopku) (1) V primeru. ki morajo biti navedene v objavah). (2) Rok začne teči od dneva pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. se rok za prejem ponudb. da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. potreben za pripravo ponudb. (3) Če naročnik ugotovi. 51. ki je priloga uredbe.

točki prejšnjega odstavka lahko skrajša. člen (rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni objavi) Rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni objavi je 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval. (4) Skrajšanje rokov na podlagi prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo pod pogojem. kot je opredeljeno v Seznamu informacij. mora naročnik rok za prejem ponudb podaljšati. (3) Rok iz prvega in drugega odstavka tega člena začne teči od dneva pošiljanja povabila k oddaji ponudb v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. ali če se naknadno ugotovi. za prejem prijav za sodelovanje 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. 2.poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu. če je predhodno informativno obvestilo vsebovalo vse informacije. da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. se rok določen v 2. Podaljšanje roka mora naročnik objaviti v Uradnem listu Evropske unije oziroma na portalu javnih naročil. tako da se lahko gospodarski subjekti seznanijo z vsemi informacijami. (2) V primeru. ne predloţijo v rokih. da se ponudbe lahko predloţijo šele po ogledu lokacije ali po pregledu drugih dokumentov v zvezi s predmetnim javnim naročilom na kraju samem. člen (podaljšanje rokov) Če se zaradi kakršnega koli razloga razpisna dokumentacija ali dodatne informacije. člen (roki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) (1) Rok za prejem prijav in ponudb v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. če je vrednost javnega naročila enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. ki so potrebne za pripravo ponudb. določenih v tem zakonu. člena tega zakona. v kolikor so te informacije bile na voljo ob objavi in če je predhodno informativno obvestilo bilo poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu. je najmanj: 1. ki morajo biti navedene v objavah. za prejem ponudb v primeru postopkov s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 35 dni od datuma pošiljanja povabila. 55. 53. 54. . ki jih mora vsebovati obvestilo o javnem naročilu. vendar ne sme biti krajši od 31 dni.

ki jih mora vsebovati obvestilo iz prvega odstavka 57. člen (vrste objav) (1) Vrste objav so: 1. predhodno informativno obvestilo. 12. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Informacije povezane z objavljanjem).rok za prejem prijav. obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. 11.rok za prejem ponudb. upoštevaje njihovo vrednost pa predhodno tudi Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. rezultati natečaja. 4. obvestilo o oddaji naročila. člen (oblika in način objave obvestil) (1) Objave morajo imeti obliko standardnih obrazcev. 58. 9. 257 z dne 1. . 1). ki je priloga uredbe. točke Informacij povezanih z objavljanjem. prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. 1564/2005 z dne 7. obvestilo o oddaji naročila male vrednosti. 7. obvestilo o dodatnih informacijah. str. poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu. Nabor podatkov. obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. 8. ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo ali najmanj 10 dni. 13.56. Šesto poglavje Objave 57. 2005. 5. ki jih določa Uredba Komisije (ES) št. roki za oddajo ponudb ne morejo upoštevati. ki ne sme biti krajši kakor 10 dni od datuma povabila k oddaji ponudb. 10. člena tega . (2) Naročnik vse vrste objav v zvezi z javnimi naročili pošlje v objavo portalu javnih naročil. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 2. 6. lahko naročniki določijo: . obvestilo o natečaju. obvestilo o javnem naročilu. obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma. obvestilo o naročilu male vrednosti. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2. člen (določanje rokov iz razloga nujnosti v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi) Če se iz razloga nujnosti. če je objava poslana na elektronski način. 3. v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi. 10.

mora biti enaka vsebini obvestila. morajo biti objavljena najkasneje v roku pet dni po pošiljanju v objavo. z navedbo datuma objave. (2) Naročnik v primerih iz prejšnjega odstavka pošlje v objavo Komisiji ali portalu za javna naročila predhodno informativno obvestilo. Potrdilo je dokazilo o objavi. določenih vrst blaga. Določbe tega člena ne veljajo za postopek s pogajanji brez predhodne objave. poslanega v objavo. če je skupna ocenjena . objavljenem na portalu javnih naročil. v primerih naročil blaga. pa se krijejo iz proračuna Evropske skupnosti. določa Uredba o seznamih naročnikov. za katero meni. stroški objavljanja objav. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. točke Informacij povezanih z objavljanjem. ki vsebuje: 1. V organizacijo in kritje stroškov objav so všteti tudi prevodi v druge uradne jezike Evropske Unije.zakona. (3) Obvestila. Naročnik lahko objavi tudi katero koli drugo informacijo. V obvestilu. Objave. mora biti naveden datum odpošiljanja Komisiji. ko pri javnem naročanju namerava skrajšati roke za prejem ponudb. obveznih informacijah v objavah. V drugih uradnih jezikih Evropske skupnosti se objavi povzetek pomembnih elementov vsakega obvestila. člen (pravilo zaporednosti objav) (1) Obvestilo. ki se objavijo na portalu javnih naročil. (5) Stroški objavljanja objav. člen (predhodno informativno obvestilo) (1) Naročnik mora objaviti predhodno informativno obvestilo le v primeru. skupno okvirno vrednost javnih naročil po vrstah blaga. (4) Obvestilo o javnem naročilu se objavi v celoti v slovenskem jeziku. preden je bilo odposlano v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. Vsebina obvestila. objavljenega na portalu javnih naročil. seznamih gradenj. ki jih naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih. 18/07). Dokazila o datumih odpošiljanja obvestil mora naročnik hraniti in jih po potrebi predloţiti kot dokaz. se pošljejo v elektronski obliki preko portala javnih naročil. ki ga je potrebno objaviti v Uradnem listu Evropske unije. v obliki in po postopku za pošiljanje v skladu z Informacijami povezanimi z objavljanjem. ki so sestavljena in odposlana na elektronski način in so v obliki in glede pravil za pošiljanje usklajena s pravili iz 2. 59. ki se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. ne sme biti objavljeno na portalu javnih naročil. (2) Portal javnih naročil in Urad za uradne objave Evropskih skupnosti izdata naročniku potrdilo o prejemu obvestila. (2) Objave mora naročnik poslati na portal javnih naročil na elektronski način. storitev. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. da je koristna. se krijejo iz proračuna Republike Slovenije. objavljenega v Uradnem listu Evropske unije. ki jih naročnik pošlje v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. št. 60.

točke prvega odstavka 57. (6) Naročnik lahko objavi predhodno informativno obvestilo na portalu javnih naročil. v primerih javnih naročil gradenj mora objaviti bistvene značilnosti javnih naročil. točke drugega odstavka tega člena poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali objaviti na portalu javnih naročil čim prej po odločitvi. Predhodno informativno obvestilo mora vsebovati datum pošiljanja obvestila Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti.000 eurov. mora v elektronski obliki poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti obvestilo o objavi predhodnega informativnega obvestila na portalu javnih naročil. obvestilo iz 10. katerega . točke prvega odstavka 28. člena tega zakona pa. in 2. člen (obvestilo o oddaji naročila) (1) Naročnik mora poslati v objavo obvestilo o oddaji javnega naročila. (4) Predhodno informativno obvestilo mora naročnik na podlagi 3. (3) Naročnik objavi obvestilo o naročilu iz 4. ki vključuje načrt javnih naročil gradenj. (3) Predhodno informativno obvestilo mora naročnik na podlagi 1. če je njihova skupna ocenjena vrednost enaka ali večja od vrednosti opredeljene v prvem odstavku 12.000 eurov. postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. ki objavi predhodno informativno obvestilo na portalu javnih naročil. v obliki in po postopku za pošiljanje obvestil iz 2. 62. ki jih naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih. v primerih javnih naročil storitev. (2) Naročniku ni treba objaviti obvestila iz prejšnjega odstavka. člena tega zakona in so izpolnjeni pogoji iz navedene točke. člena tega zakona. če je skupna ocenjena vrednost večja ali enaka od 750. člena tega zakona. kadar oddaja javno naročilo po odprtem postopku. 3. Naročnik je dolţan opredeliti vrste blaga s sklicevanjem na nomenklaturo CPV. člena tega zakona. če oddaja naročilo na podlagi 1. kadar oddaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti. točke prvega odstavka 57. 2. člen (obvestila o naročilu) (1) Naročnik objavi obvestilo o naročilu iz 2. kadar oddaja javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. konkurenčnem dialogu ali postopku s pogajanji po predhodni objavi. skupno ocenjeno vrednost javnih naročil za posamezno kategorijo storitev iz Seznama storitev A. točke prejšnjega odstavka poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali objaviti na portalu javnih naročil čim prej po sprejemu proračuna. ki jih namerava oddati.vrednost enaka ali večja od 750. točke prvega odstavka 57. 61. (5) Naročnik. ko je poslal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti obvestilo o njegovi objavi v tej obliki. točke Informacij povezanih z objavljanjem.

(3) V primeru iz druge ali tretje alineje prvega odstavka tega člena mora naročnik obvestilo o dodatnih informacijah. 6. člena tega zakona. (2) Naročnik v obvestilu o oddaji javnega naročila tudi označi. člen (obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi) Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v objavo na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila. člena tega zakona. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku.. vendar ne pred pravnomočnostjo te odločitve. razen v obvestilu iz 8. ki jih je prejel.a člen (obvestilo o dodatnih informacijah. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. 63. tudi kadar spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu iz prvega odstavka 57. členom tega zakona postopek javnega naročanja ustavi ali zavrne vse ponudbe ali . člena tega zakona. (3) V primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B mora naročnik v obvestilu navesti. člena tega zakona.spreminja ali dopolnjuje razpisno dokumentacijo ali . informacijah o nedokončanem postopku ali popravku poslati v objavo v roku 48 dni od sprejema odločitve iz prvega do tretjega odstavka 80. . ali ţeli podatke. objaviti. škodila poslovnim interesom javnih ali zasebnih gospodarskih subjektov ali posegala v lojalno konkurenco med njimi.so vse ponudbe.v skladu z 80. kadar izvaja postopek javnega naročanja.b člen (prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost) (1) Naročnik mora prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objaviti. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku) (1) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah. in: . ki jih za potrebe statistike posreduje v skladu z določbo 107. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. 4. ali 10. neprimerne. nesprejemljive ali formalno nepopolne in niso bile dopolnjene v skladu s prvim odstavkom 78. točke navedenega odstavka. (2) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah. katerih objava bi ovirala izvajanje zakona. v 48 dneh po oddaji naročila. (4) Naročnik ni dolţan objaviti tistih informacij v zvezi z javnim naročilom. 63..vrednost je enaka ali presega vrednosti iz prvega ali drugega odstavka 12. 63. nepravilne. ali soglaša z objavo vsebine. nepravočasne. člena tega zakona.

v primeru iz četrtega odstavka 33. Sedmo poglavje Sporočanje 65. ko naročnik posreduje ponudnikom odločitev iz prvega odstavka 79. člen (neobvezna objava) Naročnik lahko v skladu s prejšnjima členoma objavi tudi obvestila o javnih naročilih.d člen (nabor podatkov v obvestilih) Vlada z uredbo določi nabor podatkov. z elektronskimi sredstvi. ki jih morajo vsebovati obvestila iz prvega odstavka 57. člen (pravila. 63. 64.c člen (obvestilo o oddaji naročila male vrednosti) Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila male vrednosti v objavo na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila. v Uradnem listu Evropske unije.kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave ali po postopku s pogajanji po predhodni objavi. v Uradnem listu Evropske unije ni objavil obvestila o naročilu. (2) Naročnik lahko v roku iz prejšnjega odstavka prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objavi tudi v drugih postopkih javnega naročanja in v primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B. če je to primerno. Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost se posreduje v objavo isti dan. člena tega zakona. (3) S tem obvestilom se v zvezi z odločitvijo o oddaji naročila še pred njeno pravnomočnostjo zagotavlja večja transparentnost v postopkih javnih naročil. člena tega zakona. 63. 63. Obvestilo se objavi na portalu javnih naročil in. telefaksu.č člen (poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu) Naročnik objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu. ki se uporabljajo za sporočanje) (1) Naročnik lahko v postopku javnega naročanja vsa sporočila in informacije pošilja po pošti. člena tega zakona. če na portalu javnih naročil in. če je to primerno. V primeru pošiljanja prijav se lahko . ki jih ni dolţan objaviti po tem zakonu.

(2) Naročnik mora izbrati tak način ali načine sporočanja. (3) Sporočanje ter izmenjava in shranjevanje informacij se morajo izvesti tako. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Zahteve v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. Take zahteve skupaj z rokom za pošiljanje potrditve mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. ki je priloga uredbe. morajo biti na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom. ki ne obstajajo v elektronski obliki. (5) Gospodarski subjekti lahko pošiljajo prijave za sodelovanje na enega od naslednjih načinov: a) v pisni obliki ali po telefonu.prenašajo sporočila in informacije tudi po telefonu. člen (elektronsko pošiljanje in sprejemanje ponudb) Za sredstva za elektronsko pošiljanje in sprejemanje ponudb ter sredstva za elektronsko sprejemanje prijav za sodelovanje se uporabljajo naslednja pravila: a) vse informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo. morajo biti sredstva in tehnične lastnosti take. v kolikor bi bile uporabljene kot listinski dokaz. ki so dostopni vsem gospodarskim subjektom in jih ne smejo omejevati pri vključevanju v postopek javnega naročanja. povezane z izpolnjevanjem pogojev iz 42. če to omogoča informacijski sistem. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih). splošna dostopnost in povezljivost z informacijskimi in komunikacijskimi sredstvi v splošni rabi. c) če so prijave za sodelovanje poslane po telefaksu naročnik lahko zahteva njihovo pisno potrditev po pošti ali na elektronski način. potrdila in izjave. da se zagotovi varovanje celovitosti podatkov ter zaupnosti ponudb in prijav za sodelovanje in da naročnik pregleda vsebino ponudb in prijav za sodelovanje šele po izteku roka za njihovo predloţitev. člen (ponudba v elektronski obliki) (1) Ponudnik lahko odda ponudbo v elektronski obliki. vključno s šifro. b) v kolikor so bile prijave za sodelovanje posredovane po telefonu je potrebno posredovati pisno potrditev pred iztekom roka za prejem prijav. do 47. Poleg tega morajo biti sredstva za elektronsko sprejemanje ponudb in prijav za sodelovanje v skladu z zahtevami iz Zahtev v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. ki ga uporablja naročnik. (2) Naročnik mora ponudnike o moţnosti oddaje ponudb v elektronski obliki seznaniti . (4) V primeru sporočanja podatkov na elektronski način. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih. 66. člena tega zakona predloţiti v pisni obliki do izteka roka za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje. da je zagotovljena enakopravnost. ki so potrebne za elektronsko oddajo ponudb in prijav za sodelovanje. b) ponudniki in kandidati morajo vse dokumente. 67.

v razpisni dokumentaciji. Informacijski sistem naročnika mora zagotoviti tehnološko neodvisen sprejem ponudb. (3) Naročnikov informacijski sistem mora biti zgrajen tako, da omogoča odpiranje in vpogled v ponudbe šele po izteku roka za prejem ponudb. Informacijski sistem pri naročniku mora o tem voditi elektronski zapis o vseh aktivnostih, ki potekajo na informacijskem sistemu naročnika tako, da tega ni mogoče kasneje spremeniti. (4) Ponudba v elektronski obliki mora biti varno elektronsko podpisana in podpis overjen s kvalificiranim potrdilom. (5) Elektronski ponudbi mora biti dodan časovni ţig. (6) V nobenem primeru naročnik ne sme z zahtevo po prejemu ponudb v elektronski obliki preprečiti ali drugače omejiti konkurence med ponudniki. Naročnikov informacijski sistem mora omogočati pošiljanje povratnice o prejemu elektronske ponudbe ponudniku. (7) Naročnikov informacijski sistem mora zagotoviti preprečitev zanikanja (nezatajljivost) identitete ponudnika. (8) Naročnikov informacijski sistem mora omogočati arhiviranje elektronskih ponudb na način, kot to določa ta zakon, zakon, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis in zakon, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivov. 67.a člen (elektronsko javno naročanje) (1) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. mora ob sodelovanju in strokovni pomoči ministrstva, pristojnega za javno upravo, in ministrstva, pristojnega za finance, vzpostaviti sistem za elektronsko javno naročanje, ki omogoča osnovno funkcionalnost elektronskega naročanja. (2) Minister, pristojen za finance, določi tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja, ki se izvajajo na elektronski način, zaradi ugotovitve identitete ponudnika in zagotavljanja sledljivosti vnosov z namenom preprečitve morebitnih kršitev zakona ter obliko in način oddaje ponudbe, ki se predloţi v takem postopku.

Drugi del RAVNANJA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA Prvo poglavje Skupne določbe 68. člen (strokovna komisija) Naročnik lahko za vodenje postopka javnega naročanja imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija lahko sodeluje v celotnem ali delu postopka javnega naročanja. 69. člen (strokovni dialog) Pred začetkom postopka javnega naročanja lahko naročnik z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence. 70. člen (faze postopka) (1) Postopek javnega naročanja poteka po naslednjih fazah, razen če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače: 1. predhodno informativno obvestilo, če je to primerno, 2. izračun ocenjene vrednosti, 3. sklep o začetku postopka, 4. priprava razpisne dokumentacije, če je to primerno, 5. objava obvestila o javnem naročilu, 6. predloţitev in odpiranje ponudb, 7. pregled in ocenjevanje ponudb, 8. odločitev o oddaji javnega naročila, 9. objava obvestila o oddaji javnega naročila, če je to primerno. (2) V sklepu o začetku postopka mora naročnik navesti vir sredstev za financiranje javnega naročila. 71. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Vsebino razpisne dokumentacije lahko sestavljajo, če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače, naslednji elementi: 1. povabilo k oddaji ponudbe, 2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 3. pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, 4. splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe,

5. za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi, 6. morebitna finančna ali druga zavarovanja. (2) Razpisna dokumentacija lahko vsebuje tudi druge listine, ki so glede na predmet naročila potrebne pri izdelavi ponudbe. Podatki iz razpisne dokumentacije morajo biti enaki podatkom, objavljenim v obvestilu o naročilu. Kot del razpisne dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko portala javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni dokumentaciji. (3) Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. (4) Pogodba o izvedbi naročila, ki jo podpišeta naročnik in izbrani ponudnik, v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije, razen v primeru, ko je bila v postopku oddaje javnega naročila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj med naročnikom in ponudnikom. (5) Pogodba o izvedbi javnega naročila mora vsebovati: - dejansko vrednost celotnega javnega naročila oziroma - v utemeljenih primerih, kjer le-te ni mogoče določiti, ocenjeno vrednost javnega naročila in rok veljavnosti pogodbe. (6) Za potrebe tega člena se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano druţbo po zakonu, ki ureja gospodarske druţbe. V tem primeru: - se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; - mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. (7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora: - ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, - podizvajalec predloţiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. (8) V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila: - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da so podatki iz tega odstavka obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu s tem zakonom obvezna. (9) Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve alineje sedmega odstavka tega člena in podizvajalčevo soglasje iz druge alineje sedmega odstavka tega člena. Če pooblastila ali soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloţi v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloţi v tem roku, mora naročnik Drţavni revizijski komisiji predlagati, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena ali prvega odstavka 109.b člena tega zakona. (10) Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priloţiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. (11) Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predloţiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. (12) Vlada z uredbo natančneje določi pravila in postopke za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem. (13) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da mu mora na njegov poziv izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: - svojih ustanoviteljih, druţbenikih, vključno s tihimi druţbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deleţih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so z njim povezane druţbe. (14) Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 72. člen (objava obvestila o javnem naročilu in razpisne dokumentacije) (1) V primeru postopka iz 1., 2., 3., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona je naročnik dolţan objaviti obvestilo iz 2., 4. oziroma 10. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona in razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, na ali prek portala javnih naročil.

da je prepozna. 74. 73. (4) Ponudnik mora ponudbo predloţiti osebno. da je bila predloţena prepozno. da se lahko ocenjuje po sklopih. z najugodnejšo kombinacijo ponudb. da mora ponudnik naročniku ponudbo predloţiti do roka. kljub pozivu naročnika. Dostop. (2) Naročnik mora unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe. Kadar to stori po poteku roka za oddajo ponudb. Naročnik mora zagotoviti vpogled in prevzem tistih delov razpisne dokumentacije. člen (ponudba za sklope) Če je naročnik dovolil.a člen (umik ponudbe) (1) Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo. tudi v primeru. člen (predloţitev ponudbe) (1) Pravočasna predloţitev ponudbe pomeni. se šteje. da se lahko ponudba predloţi za posamezne sklope. če je bila leta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena. Tako ponudbo mora naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrniti ponudniku. ko ponudnik. (3) Če ni bila ponudba predloţena v roku. da prevzame razpisno dokumentacijo v elektronski obliki. določenega za prejem ponudb. (2) Naročnik mora določiti datum in uro roka za predloţitev ponudbe v objavi in razpisni dokumentaciji. z navedbo.(2) Naročnik mora omogočiti ponudniku. ki iz tehničnih razlogov ne more biti dostopna na spletnih straneh naročnika ali portalu javnih naročil. . skladno z zahtevami naročnika. pregled in prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh naročnika in/ali portalu javnih naročil je brezplačen. po faxu ali z uporabo elektronskih sredstev ali na drug ustrezen način. mora naročnik unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe. mora ponudnik v svoji ponudbi navesti. Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope mora biti njegova ponudba predloţena tako. 74. (5) Naročnik mora ob prejemu ponudbe označiti datum in uro prejema ponudbe in na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prejemu. po pošti. Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj naročnik sklene pogodbo z enim ali več ponudniki. če je bila le-ta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena. določenem za prejem ponudb. ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo ali le na posamezne sklope. z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila.

ki sta navedena v objavi obvestila o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. predloţil neresnične izjave ali dokazila. pristojno za finance. če tako odloči naročnik. člen (javno odpiranje ponudb) Odpiranje ponudb je javno v primerih javnih naročil. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik. V zapisnik se lahko vpišejo tudi drugi podatki iz ponudb. da je posamezni ponudnik. naročnik pred sprejetjem odločitve iz 79.ponudbeno ceno ter morebitne popuste. do 6.a člena. (3) V kolikor naročnik ne vroči zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na odpiranju ponudb.variantne ponudbe. točke prvega odstavka 24. V obvestilu navede polno ime in matično številko ponudnika ter datum. (2) V zapisniku o odpiranju ponudb je potrebno navesti: .a člena tega zakona. člena tega zakona oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. člen (preveritev ponudbe) (1) V primeru postopka iz 1. če je bil razpis anonimen. ga mora najkasneje v treh delovnih dneh posredovati vsem ponudnikom. člen (odpiranje ponudb) (1) Odpiranje ponudb izvede naročnik. ki odloči o prekršku iz drugega odstavka 109. v treh delovnih dneh po pravnomočnosti te odločitve o tem obvesti ministrstvo. ne glede na razvrstitev njegove ponudbe. člena tega zakona. 77. mora naročnik Drţavni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109. Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu prejema. člena tega zakona mora naročnik preveriti obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. .a člen (evidenca ponudnikov z negativnimi referencami) (1) Organ.naziv ponudnika ali šifro.75. če so dopustne ali ponudbe z opcijami. . kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav. do katerega se ponudnik izloči iz postopkov javnega naročanja. Odpiranje ponudb se izvede na kraju in ob času. V primeru postopka iz 7. razen v primerih. (2) Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum. . 77. ko se naročilo oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave in se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom. katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena tega zakona. 76. točke prvega odstavka 24.

Zoper uvrstitev v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami pritoţba ni dopustna. člen (odločitev o oddaji naročila) (1) Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku. vrednosti postavke.(2) Ministrstvo. ki v primeru javnih naročil iz prvega odstavka 12. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. pristojno za finance.kje in v kakšnem roku se vloţi zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja. če določenega dejstva ne more sam preveriti. iz evidence ponudnikov z negativnimi referencami zbriše ponudnika v treh delovnih dneh po datumu iz tretje alineje drugega odstavka tega člena. ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. uvrsti ponudnika v evidenco v treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena. Svojo odločitev mora obrazloţiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo. .tistih elementov ponudbe. pristojno za finance.a člena ZJNVETPS.višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja. sprejme odločitev o oddaji naročila. .a člena tega zakona ali iz drugega odstavka 106. ki je storil prekršek iz drugega odstavka 109. ter jo objavi na svoji spletni strani. V evidenco se uvrsti ponudnik. vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.datum uvrstitve ponudnika v evidenco in . ki ga določi naročnik. ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe.svoje cene na enoto. v primeru drugih javnih naročil pa 45 dni. skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril. (4) Ministrstvo. da je ponudba formalno nepopolna. mora naročnik tako ponudbo izločiti. in . člen (dopustne dopolnitve ponudbe) (1) V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi. 79. V odločitvi mora naročnik opozoriti ponudnike o moţnem pravnem varstvu ter navesti: . mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Če ponudnik v roku. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru.polno ime in matično številko ponudnika. (3) Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake. ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. člena tega zakona ne sme biti daljši od 60 dni.tistega dela ponudbe. . ponudbe ustrezno ne dopolni. 78. ki obsega: . (2) Ponudnik ne sme spreminjati: . (3) Ministrstvo.datum. do katerega je ponudnik izločen iz postopkov oddaje javnih naročil. ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. . pristojno za finance.

po predhodni ugotovitvi utemeljenosti. člena tega zakona. .transakcijski račun. Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določbe tega člena. ali 10.razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika.naročnik izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 5. (5) Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti.je v postopek s pogajanji brez predhodne objave vključil le en gospodarski subjekt in je objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. o čem mora naročnik podati obrazloţitev. Odločitev se vroči v skladu z zakonom.prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika. ki ni bil izbran. vloţi pri naročniku zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila. pod pogojem.. točke prvega odstavka 29. v kateri mora jasno navesti. 6. Če ponudnik ne vloţi zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vloţitev zahteve za dodatno obrazloţitev. člena tega zakona in je prejel le eno pravočasno ponudbo. glede izročitve vseh podatkov o postopku oddaje naročila. lahko ponudnik. Naročnik ne sme zavrniti zahteve komisije. pristojne za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. člena tega zakona. 79. (6) Ta člen se smiselno uporablja tudi za posamezna naročila iz 32. ali 33. (3) Če odločitev o oddaji naročila ne vsebuje: .a člen (obdobje mirovanja) (1) Naročnik mora po sprejemu odločitve iz prvega odstavka prejšnjega člena upoštevati obdobje mirovanja. ki ureja upravni postopek. jo naročnik zavrţe. svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. ki se pri tem navede. ki ni bil izbran. točke prvega odstavka 57. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazloţitev odločitve ali odločitev o zavrţenju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. na katerega se le-ta vplača in sklic. s katero nadomesti prejšnjo. .je v postopku javnega naročanja objavil obvestilo o javnem naročilu iz 2. razen če: . (4) Naročnik sme zavrniti zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve delno ali v celoti.. če bi bilo lahko razkritje takih podatkov v nasprotju s predpisi ali bi lahko s tem razkril poslovno skrivnost ponudnika ali če bi lahko sporočeni podatki vplivali na pošteno konkurenco med ponudniki ali drugimi udeleţenci v postopku. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le. Zahteva se lahko vloţi v treh delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika. in . če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazloţitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. (2) Naročnik mora o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike. da ne sklene pogodbe o izvedbi naročila ali okvirnega sporazuma pred potekom osmih . skladno z določili tega zakona o varstvu podatkov. 4. ki ni bil izbran.

v Uradnem listu Evropske unije. mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil. ali bo začel nov postopek.. člena tega zakona. da ne sklene pogodbe o izvedbi naročila ali okvirnega sporazuma pred potekom osmih delovnih dni od objave tega obvestila. vlado oziroma svoj nadzorni organ. o razlogih. če naročnik oddaja posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. ki niso popolne. takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate.a člena tega zakona oziroma prvega odstavka 81. v katerem ni objavil obvestila o javnem naročilu. mora o tem. zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe. (3) Kadar ponudnik vloţi zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila iz tretjega odstavka prejšnjega člena. člena tega zakona izločiti ponudbe. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja. točke prvega odstavka 24. in. pod pogojem. ali 10. razen v primeru postopka iz 7. . (3) Naročnik lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. razen v primeru izločitve iz prvega odstavka 77. (2) Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. ustavitev postopka. (2) Obdobja mirovanja ni treba upoštevati. vključno z razlogi za izločitev. člena. Ţe predloţene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja in opozoriti na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79.. člena tega zakona. in. in o svoji odločitvi. 80. 6.a člena ZJNVETPS. teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. vključil le en gospodarski subjekt in je objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. V odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb mora naročnik ponudnike opozoriti tudi na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz . če je to primerno. (4) Kadar naročnik v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena sprejme novo odločitev o oddaji naročila. teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila.delovnih dni od objave tega obvestila.je v postopek s pogajanji po predhodni objavi. 4. zavrnitev vseh ponudb. (5) Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem. točke prvega odstavka 57. odstop od izvedbe javnega naročila) (1) V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. s katero se ponudnika izloči iz postopka oddaje javnega naročila. mora naročnik izločenega ponudnika opozoriti na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. člena tega zakona. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. V odločitvi. člen (izločitev ponudb. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe. ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva. ki so predloţili ponudbo.

točke prvega odstavka 57. povabilo k oddaji prijave. člena tega zakona. ki ureja upravni postopek.. 4. navedbo števila kandidatov. Posebne določbe za postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 82. mora o svoji odločitvi in o razlogih. na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.. mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil. lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le. dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) Naročniki so dolţni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. 6. v Uradnem listu Evropske unije. (4) Kadar naročnik v skladu s prejšnjim odstavkom zavrne vse ponudbe. da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila. izda soglasje iz tega odstavka vlada. Posebne določbe za odprti postopek 81. takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja. 4. 3. in. (5) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov. da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine. Drugo poglavje Posebne določbe v postopkih javnega naročanja 1.2. če je to primerno. ali 10. V primeru. Če naročnik nima nadzornega organa. člena tega zakona. če so se bistveno spremenile okoliščine. ki so vezani na predmet naročila in druge pogoje. zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe. Razpisna dokumentacija za prvo fazo vsebuje: 1.prvega odstavka 79. če je to primerno. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. (6) Naročnik odločitev iz prvega. ki jih mora izpolnjevati .1. 2. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo za vsako fazo postopka posebej. pogoje. pod pogojem. navodila ponudnikom za izdelavo prijave. da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum. zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila. ki so predloţili ponudbo. ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe. da je bila zahteva posredovana pravočasno. 1. drugega in tretjega odstavka tega člena vroči v skladu z zakonom. člen (spremembe.

pod pogojem. navesti v obvestilu o javnem naročilu in/ali v razpisni dokumentaciji. (2) Razpisna dokumentacija za drugo fazo vsebuje: 1. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. člen (spremembe. (3) Povabilo kandidatom je enako tudi v primeru. splošne in posebne pogoje. Povabilo mora biti poslano kandidatom v pisni obliki. 1. da z razpisno dokumentacijo razpolaga druga oseba in ne naročnik. drugo. člen (povabilo k oddaji ponudbe) (1) Če se oddaja javno naročilo po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti mora naročnik hkrati povabiti vse kandidate k oddaji ponudb. ki je odgovoren za javno naročanje. da je bila zahteva posredovana pravočasno. 2. drugo. navedena v objavi ali v razpisni dokumentaciji. povabilo k oddaji ponudbe. Posebne določbe za konkurenčni dialog 86. ki so oddali prijavo. (3) Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo za vsako fazo postopka posebej. ki bodo sestavni del pogodbe. (2) Povabilo kandidatom mora vsebovati podatek o objavi razpisne dokumentacije. (2) Naročnik lahko določi. 5. 6. 5. da se izločijo ponujene rešitve. da se ta postopek opravi v zaporednih fazah z namenom. če je to mogoče. Navedeno moţnost je naročnik dolţan navesti v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. navedba meril za izbiro. ki v manjši meri dosegajo določena in opisana merila. 3.3.ponudnik za izvedbo javnega naročila. . člen (priprava razpisne dokumentacije) (1) Naročnik mora potrebe in zahteve. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. 4. 83. vezane na predmet javnega naročila. 85. 84. dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) Naročniki so dolţni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb. opis in ovrednotenje meril za izbiro. 6. člen (obvestilo o priznanju sposobnosti) Obvestilo o priznanju sposobnosti oziroma o zavrnitvi priznanja sposobnosti mora naročnik poslati tistim gospodarskim subjektom.

da . 3. 4. temveč v povabilu k oddaji ponudbe. ki je odgovoren za javno naročanje. 5. drugo. razpisno dokumentacijo. da z razpisno dokumentacijo razpolaga druga oseba in ne naročnik. ki se oddajo v skladu s 27. ob uporabi meril za izbiro. 7. člena tega zakona. Povabilo mora v primeru uporabe konkurenčnega dialoga vsebovati vsaj še: 1. se informacija iz 2. (4) Razpisna dokumentacija za ostale faze vsebuje: 1. 6. 5. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. o katerih se je treba pogajati. 1. točke prvega odstavka tega člena ne navede v povabilu k sodelovanju v dialogu. 87. ki sta določena za začetek dialoga. povabilo k oddaji prijave. pogoje za prvo fazo. padajoče zaporedje pomembnosti teh meril. v katerih bo potekal. člen (povabilo k oddaji ponudbe) (1) Naročnik povabi kandidate k oddaji ponudbe v skladu s prvim odstavkom 85. 4. Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji določiti.Razpisna dokumentacija za prvo fazo vsebuje: 1. če to ni opredeljeno v objavi obvestila o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. 3. opis predmeta naročila ali ciljev. 3. naslov. pripravljeno na podlagi izvedenega dialoga. v primeru konkurenčnega dialoga datum in naslov. 5. 2. sklicevanje na vse morebitne priloţene dokumente. 6. navedbo števila kandidatov. navedbo skrajnega roka za prejem ponudb. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Naročnik lahko določi. 2. 4. v katerih morajo biti sestavljene. opis in ovrednotenje meril za izbiro. člena tega zakona. da se postopek s pogajanji opravi v zaporednih fazah. členom tega zakona. Posebne določbe za postopek s pogajanji po predhodni objavi 88. ki jih ţeli doseči naročnik za izvedbo naročila. ter jezik ali jezike. sklicevanje na objavljeno obvestilo o javnem naročilu.4. povabilo k oddaji ponudbe. če je to potrebno. 2. navedbo meril. navodila ponudnikom za izdelavo prijave. ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe. ki jih je treba oddati bodisi kot dodatek izjavam ponudnika ali kot dodatek informacijam v skladu s pogoji iz 44. (2) V primeru naročil. ter jezik ali jezike. na katerega morajo biti poslane. da bi zmanjšal število rešitev. relativno pomembnost meril za oddajo naročila ali. (3) Povabilo kandidatom je enako tudi v primeru. drugo. in 45.

ki jih je navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji. (4) Naročnik po zaključenih pogajanjih od ponudnikov zahteva predloţitev končne ponudbe v skladu z doseţenim na pogajanjih. (2) Razpisna dokumentacija lahko vsebuje: 1. člena tega zakona. ki jih ţeli doseči naročnik z izvedbo naročila. razen kadar se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom.5. Povabilo mora vsebovati vsaj podatke iz prvega odstavka 87. iz katerih lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave in glede na predmet naročila. opis predmeta naročila ali ciljev. da bi jih prilagodili zahtevam.bo tako moţnost uporabil in na kakšen način. pogoje. člena tega zakona. 2. 4. splošne pogoje pogodbe. 3. da naročnik postopek s pogajanji opravi v več zaporednih fazah. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. člen (povabilo k pogajanjem po predhodni objavi) (1) Naročnik ponudnike. 5.a člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) Naročnik v postopku s pogajanji brez predhodne objave ravna v skladu z 88. 89. Zlasti ne sme posredovati udeleţencem pogajanj informacij na diskriminacijski način. ki so jih slednji predloţili. po pregledu ponudb povabi k pogajanjem v skladu s prvim odstavkom 85. 1. zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. velja navedeno za vsako fazo posebej. in končno ponudbo. V primeru. (2) Naročnik se pogaja s ponudniki o vseh pogojih za izvedbo naročila. ki jih mora izpolnjevati ponudnik. člen (rok za prejem ponudbe) Naročnik določi rok za prejem ponudbe glede na razloge. o kateri se naročnik in ponudnik pogajata v prvi fazi pogajanj. (3) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. povabilo k oddaji ponudbe. ki jo ponudnik predloţi po zaključku zadnje faze pogajanj. V tem primeru mora ponudnik oddati le ponudbo. z namenom izbire najugodnejše ponudbe. 90. Posebne določbe za postopek s pogajanji brez predhodne objave 89. členom tega zakona. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. opredeljenih v ponudbah. . 6. ob uporabi v naprej določenih meril. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje.

člen (roki za prejem ponudb) (1) Rok za prejem ponudb ali prijav mora biti tak. 1. 94. da so vsi potrebni podatki in podlage za oddajo ponudbe podani v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. (2) Dokumentacijo sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročanja. . člen (povabilo k pogajanjem brez predhodne objave) Naročnik v postopku s pogajanji ravna v skladu z 89. ki jo mora voditi naročnik. če je to primerno. členom tega zakona.predloţene ponudbe. da omogoča gospodarskemu subjektu pripravo popolne ponudbe. predvsem pogoje. člen (razpisna dokumentacija) (1) V postopku zbiranja ponudb naročnik pripravi razpisno dokumentacijo.sklep o začetku postopka. če je to potrebno in v obsegu kot je to primerno. člen (dokumentacija o postopku oddaje naročila) (1) Dokumentacijo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.7. 1. .6. (črtano) 95.91.odločitev o oddaji naročila.objava obvestila o oddaji naročila.objava obvestila o javnem naročilu.6. rok za prejem ponudb ustrezno podaljša. (črtano) 93. sestavljajo: . glede na način izvajanja postopka. da je to potrebno. 1. Posebne določbe za postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 92. člen (črtan) . . (2) V kolikor naročnik sam ali na pobudo gospodarskega subjekta oceni. v primeru. .povabilo k oddaji ponudbe in/ali razpisna dokumentacija. (2) Naročniku ni potrebno posebej pripraviti razpisne dokumentacije. ki bodo sestavni del pogodbe o izvedbi naročila. .

odpre ponudbe po vrstnem redu prejema.odločitev o oddaji naročila. 96.razpisna dokumentacija. ki jo mora voditi naročnik. .a člen (rok za prejem ponudb) Pri določanju roka za prejem ponudb ali prijav ravna naročnik v skladu z 92.d člen (uporaba zakona pri natečaju) Naročnik izvede natečaj v skladu s tem delom zakona in pri tem smiselno uporablja ostale določbe tega zakona.1. členom tega zakona.8. KI UREJAJO NATEČAJE 95. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 125. 95. b) naročniki.000 eurov. če je to primerno.b člen (razpisna dokumentacija) Pri pripravi razpisne dokumentacije v postopku oddaje naročila male vrednosti ravna naročnik v skladu s 93. ki niso navedeni v Seznamu naročnikov. . . 95. Tretji del PRAVILA. sestavljajo: . Posebne določbe za postopek oddaje naročila male vrednosti 95. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti.predloţene ponudbe.č člen (odpiranje ponudb v postopku oddaje naročila male vrednosti) Kadar naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti pripravi razpisno dokumentacijo. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi. 95. člen (področje uporabe) (1) Javne natečaje organizirajo: a) naročniki iz Seznama naročnikov. (2) Dokumentacijo lahko sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročila.sklep o začetku postopka.c člen (dokumentacija o postopku oddaje naročila male vrednosti) (1) Dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti. če je to primerno.povabilo k oddaji ponudbe. . ki so drţavni organi in njihovi . členom tega zakona.

ki so organizirani v enakih primerih. ki se lahko pozneje oddajo po petem odstavku 29. V primerih iz b) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost nanaša na skupni znesek nagrad in plačil. (4) Vrednost nagrade. b) natečaje s podelitvijo nagrad in/ali plačil udeleţencem. ki so izključeni iz področja uporabe tega zakona. člena ZJNVETPS. da bi po zakonodaji drţave članice. vrednost nagrade. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 193. 7525 in 7526. če naročnik v obvestilu o natečaju ne izključi take oddaje naročila. morali le-ti biti fizične ali pravne osebe.organi v sestavi ter lokalne skupnosti. člena ZJNVETPS.000 eurov. telekomunikacijske storitve kategorije 5. točki prvega odstavka 17. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 193. b) natečaje. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 8. podeljene gospodarskemu subjektu. če se javna naročila nanašajo na storitve kategorije 8 iz Seznama storitev A. vključno z ocenjeno vrednostjo javnih naročil storitev brez DDV. če to zahteva področna zakonodaja.000 eurov. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 5. podeljene posamezniku. ne sme presegati vrednosti 30. člena tega zakona za javna naročila storitev. do 9. (3) V primerih iz a) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost nanaša na ocenjeno vrednost javnega naročila storitev brez DDV. katerih vrstne številke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524. c) vsi naročniki. in 4. ki se organizirajo kot del postopka za oddajo javnega naročila storitev.000 eurov. b) z utemeljitvijo. in organizirane zaradi izvajanja teh dejavnosti. 3. in razpisane zaradi izvajanja teh dejavnosti. organizirane s strani naročnikov. pa ne sme presegati vrednosti 100. razpisane s strani naročnikov. člena tega zakona. v kateri natečaj poteka. vključno z vsemi morebitnimi nagradami in/ali plačili udeleţencem. (2) V natečajih udeleţencem pravica do sodelovanja ne sme biti omejena: a) na ozemlje ali del ozemlja drţave članice. in/ali na storitve iz Seznama storitev B. 98. kot tisti v 2. člen (izključitev iz področja uporabe) Določbe tega dela zakona se ne uporabljajo za: a) natečaje v smislu tega zakona.000 eurov. člen (splošne določbe) (1) Pravila za organizacijo in izvedbo natečajev mora naročnik sporočiti zainteresiranim za sodelovanje pri natečaju. 97. Vendar se ta zakon še naprej uporablja za natečaje. .. (2) Določbe tega dela zakona se uporabljajo za: a) natečaje. ravno tako se ne uporablja za natečaje.

102. člen (objave) (1) V kolikor ţelijo naročniki izvesti natečaj. ki jih sporočijo udeleţenci natečaja. namestnik in vsaj dva člana. v skladu s standardnimi vzorci obvestil. ki so potrebne za elektronsko predstavitev načrtov in projektov. člen tega zakona. člen (sestava ţirije) Ţirija mora biti sestavljena izključno iz fizičnih oseb. ki so izvedli natečaj. drugi in četrti odstavek 65. če bi njihova objava ovirala izvrševanje zakona. Ţirija ne sme pregledati načrte in projekte pred iztekom roka za njihovo oddajo. ki je priloga uredbe. 101. Poleg tega morajo biti sredstva za elektronsko sprejemanje načrtov in projektov v skladu z zahtevami iz Zahtev v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. ki morajo biti navedene v objavah o natečajih). ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam informacij. da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje z vsemi informacijami. posegala v legitimne poslovne interese posameznega javnega ali zasebnega podjetja ali bi lahko škodila lojalni konkurenci med ponudniki storitev.99. . Ţirijo sestavljajo predsednik. (2) Naročnik mora zagotoviti posredovanje. ki morajo biti navedene v objavah o natečajih. Naročnik ni dolţan objaviti informacij o izidih natečaja. morajo biti na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom. člena tega zakona. (3) Vse informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo. (2) Naročniki. 100. (2) Objave se opravijo v skladu z določbami tega zakona. člen (oblika in način objave natečajev) (1) Objave iz prejšnjega člena morajo vsebovati informacije iz Seznama informacij. Če naročnik od udeleţencev natečaja zahteva posebna strokovna znanja in izkušnje. morajo le-to objaviti. vključno s šifro. ki so neodvisne od udeleţencev natečaja. Naročnik mora imeti dokazilo o dnevu odpošiljanja v objavo. izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način. mora imeti vsaj tretjina članov ţirije enaka ali enakovredna strokovna znanja in izkušnje. so dolţni objaviti izide natečaja v skladu z določbami tega zakona. (3) Za natečaje se uporablja tudi 64. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih. bila v nasprotju z javnim interesom. člen (sredstva sporočanja) (1) Za vsa sporočila v zvezi z natečaji se uporablja prvi.

upoštevaje njihovo anonimnost ter izključno na podlagi meril iz obvestila o javnem natečaju. člen (izbor tekmecev) Če je število udeleţencev na natečaju omejeno. (5) Po potrebi se lahko kandidate povabi k dialogu. Neizbrane ponudbe mora naročnik hraniti najmanj dve leti po datumu oddaje naročila.103. (3) Ţirija mora v poročilu. (2) Ţirija mora pregledati načrte in projekte. ki bi jih bilo treba pojasniti. vsakemu sklenjenemu okvirnemu sporazumu in vzpostavljenemu dinamičnemu nabavnemu sistemu. V vsakem primeru mora biti število kandidatov. skupaj s svojimi opombami in vsemi točkami. razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti.a člen (hramba dokumentacije o postopku javnega naročanja) Naročnik mora hraniti dokumentacijo o postopku javnega naročanja najmanj deset let po datumu oddaje naročila oziroma najmanj dve leti po preteku garancije za predmet naročila. Četrti del POROČILA IN STATISTIKA Prvo poglavje Poročila 104. ki mora vsebovati . odgovorijo na vprašanja. morajo naročniki določiti jasna in nediskriminatorna merila za izbor. 104. da zaradi pojasnitve katerih koli vidikov projektov. ki jih je ţirija navedla v poročilu iz tretjega odstavka tega člena. člen (končno poročilo o oddaji naročila) (1) Naročnik mora sestaviti pisno poročilo o vsakem oddanem naročilu. (6) O dialogu med člani ţirije in kandidati mora ţirija sestaviti izčrpni zapisnik. člen (odločitve ţirije) (1) Ţirija mora biti samostojna pri sprejemanju svojih odločitev ali mnenj. razvrstiti projekte od prvega do zadnjega na podlagi ocene vsakega projekta. 105. povabljenih k sodelovanju. če garancija velja več kot deset let. (4) Ţirija mora spoštovati anonimnost udeleţencev natečaja do sprejema mnenja ali odločitve. ki jih predloţijo kandidati. ki ga podpišejo njeni člani. zadostno za zagotovitev prave konkurence.

v kolikor je to znano. februarja tekočega leta za preteklo leto. d) razloge za zavrnitev neobičajno nizkih ponudb. e) ime izbranega ponudnika in razloge za izbiro njegove ponudbe.. ki upravičujejo uporabo teh postopkov.a člen (sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu) (1) Podatki o oddanih javnih naročilih. februarja tekočega leta za preteklo leto. okoliščine iz 27. ter. oddanih na podlagi okvirnega sporazuma. ki upravičujejo uporabo tega postopka.predvsem naslednje podatke: a) ime in naslov naročnika. člena tega zakona. . člena tega zakona. 7. predmet in vrednost naročila. c) imena izločenih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo izločitev. člena tega zakona. katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. ki se izvajajo na elektronski način. katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 12. deleţ naročila ali okvirnega sporazuma. ki ga izbrani ponudnik namerava dati v podizvajanje tretji osebi. katerih vrednost je niţja od vrednosti iz drugega odstavka 12. če le-ta to zahteva. da ne odda naročila ali sklene okvirnega sporazuma ali da ne vzpostavi dinamičnega nabavnega sistema. in 12. ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil v skladu s tem zakonom. in 29. g) če gre za konkurenčni dialog. da je razvidno. točke prvega odstavka 57. na podlagi katerih se je naročnik odločil. (2) Podatke o posameznih naročilih. 5. Drugo poglavje Statistika 105. okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema. h) po potrebi razloge. sporočajo organi Republike Slovenije na portal javnih naročil do 28. člena tega zakona.. naročniki sporočajo na portal javnih naročil do 28. f) glede postopkov s pogajanji okoliščine iz 28. se zajemajo neposredno iz obvestil iz 3. (3) Podatke o oddanih javnih naročilih. člena tega zakona. (3) Poročilo ali njegovi najpomembnejši podatki se sporočijo Komisiji. b) imena izbranih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo izbiro ter razvrstitev ponudb tako. (2) Naročniki morajo sprejeti ustrezne ukrepe za dokumentiranje poteka postopkov za oddajo naročila.

ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. na podlagi podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu.o. ki so jih naročniki sporočili na portal javnih naročil v skladu s prejšnjim členom tega zakona. vsebovati vsaj: a) število in vrednost oddanih naročil. d.o. pristojno za finance. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. se podatki iz a) točke prvega odstavka tega člena razčlenijo še na okoliščine iz 28. do 31. v katerem so ločeno navedena javna naročila blaga. se podatki iz a) točke prejšnjega odstavka razčlenijo na: . 107. pripravljeno v skladu s 107. ki jih je naročnik uporabil. (3) Ministrstvo. (2) V kolikor je to mogoče.106. ki so jih oddali naročniki v predhodnem letu. . členom tega zakona. v standardizirani obliki.. najkasneje do 31. (4) Ministrstvo. d. člen (vsebina statističnega poročila) (1) Statistično poročilo mora za vsakega naročnika iz Seznama subjektov in kategorij subjektov javnega prava in Seznama naročnikov.referenčne številke ali kategorije nomenklature CPV za vse te postopke gradenj iz Seznama dejavnosti na področju gradenj in blaga ter storitev iz Seznama storitev. ki mu je naročilo oddano.o.. ki ni navedena v Seznamu naročnikov. pristojnemu za finance.ime. člena tega zakona.o. vsebovati vsaj: a) število in vrednost oddanih naročil.postopke za oddajo naročila. (4) Statistično poročilo mora za vsako kategorijo naročnika. najkasneje do 30. in jih pošlje ministrstvu. maja tekočega leta. b) število in skupno vrednost naročil. storitev in gradenj. ki jo Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po ceniku ponuja tudi ostalim uporabnikom. . sedeţ ali drţavljanstvo gospodarskega subjekta. (2) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. člen (statistično poročilo) (1) Podatke o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. posreduje statistično poročilo o oddanih javnih naročilih. razčlenjenih v skladu z drugim odstavkom tega . oddanih v skladu z omejitvami iz Sporazuma o vladnih nabavah. (3) Če so bila naročila oddana po postopku s pogajanji. in 29. oktobra tekočega leta Komisiji. ter navedeta število in vrednost oddanih naročil s strani Republike Slovenije in drţave izbranega ponudnika. ima za obdelavo podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovljen brezplačen dostop do razširjenega nabora podatkov iz baze Poslovnega registra Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. septembra tekočega leta pripravi statistično poročilo o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji in ga posreduje vladi v potrditev. obdela Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. pristojno za finance.

ki ureja prekrške. 2. na odstop katere ju je Drţavna revizijska komisija pozvala. člena tega zakona). da bi se zaradi niţje ocenjene vrednosti izognil postopku oddaje javnega naročila (14. ko Drţavna revizijska komisija v skladu s tem zakonom: .000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba.ugotavlja pogoje za začetek postopka o prekršku zoper naročnika in odgovorno osebo naročnika oziroma . člen tega zakona). ponudnikov in podizvajalcev je Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Drţavna revizijska komisija). (3) V primeru.člena. srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot naročnik: 1. člen (kazenske določbe za naročnika) (1) Z globo od 25. Pooblaščeno uradno osebo določi predsednik Drţavne revizijske komisije v skladu z zakonom. oddanih v skladu z omejitvami iz Sporazuma o vladnih nabavah. ki je v skladu z zakonom. ki ureja gospodarske druţbe. ki izpolnjuje pogoje po zakonu. pristojen za finance. ki jo zahteva Sporazum o vladnih nabavah. (6) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister). ki ureja prekrške in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.000 do 100. Šesti del KAZENSKE DOLOČBE 109. člen (prekrškovni organ) (1) Organ. Peti del PREKRŠKOVNI ORGAN 108.zbira dodatna obvestila in dokaze o morebitnem prekršku naročnika in odgovorne osebe naročnika. (2) Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba Drţavne revizijske komisije. izda pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. morata naročnik in odgovorna oseba naročnika Drţavni revizijski komisiji najpozneje v treh dneh po prejemu njenega pisnega poziva odstopiti vso dokumentacijo. pooblasti za izvedbo ali odločanje v postopku javnega naročanja osebo zasebnega prava (tretji odstavek 16. . b) skupno vrednost naročil. pristojen za ugotavljanje prekrškov naročnikov. izbere način določitve vrednosti. (5) Statistično poročilo mora vsebovati vsako statistično informacijo.

. da izbrana ponudba zaradi te spremembe ni več ekonomsko najugodnejša ponudba (48. 12. člena tega zakona. ki je bil na dan.500 do 30. točke prvega odstavka tega člena se odgovorni osebi pravne osebe. člena tega zakona). točke prvega odstavka 57. ki kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.3. da v bistvenih elementih odstopajo od določb iz razpisne dokumentacije (četrti odstavek 71. pri tem pa se niso bistveno spremenile okoliščine.a člen tega zakona). opredeli določbe pogodbe o oddaji javnega naročila tako. ki v skladu z zakonom.. 7. zahteva. odda naročilo brez izvedbe ustreznega postopka.000 eurov. do 12. člena tega zakona. ki je storila ta prekršek. o katerem drţavni organ. do 56. 10. čeprav ga k temu zavezuje zakon (prvi odstavek 79. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. 4. opredeljenih v tem zakonu (50. čeprav ga k temu zavezuje ta zakon. samostojnega podjetnika posameznika. 62. 7. 9. do 63. do 30. se kaznuje z globo od 7. ki kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.000 eurov. 11. člena tega zakona. ne sporoči statističnih podatkov oziroma sporoči napačne statistične podatke o oddanih javnih naročilih (105. se kaznuje z globo od 500 do 2. določi merilo ekonomsko najugodnejša ponudba in med izvajanjem predmeta javnega naročila spremeni predmet pogodbe o oddaji javnega naročila tako. (4) Odgovorna oseba pravne osebe. ko se je potekel rok za oddajo ponudbe. ne upošteva obdobja mirovanja. ne odstopi dokumentacije Drţavni revizijski komisiji skladno z njenim pozivom (tretji odstavek 108. ko zakon to dopušča (25. člen tega zakona). zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe (četrti odstavek 80. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot naročnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka. zavrne vse ponudbe in izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja. 14. ravna v nasprotju z osmim odstavkom 71.b člen tega zakona). ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 16. 5. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. 13. uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (tretji odstavek 42. razen v primerih. ki samostojno opravlja dejavnost. samostojnega podjetnika posameznika. 6. ali 14. in sicer taka oseba za . v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. člena tega zakona). odda javno naročilo ali sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila s ponudnikom. predloţi ponudnik (šesti odstavek 41. 17. (2) Pravna oseba.a člena tega zakona).a člen tega zakona). ki ureja gospodarske druţbe. 16. člena tega zakona. člena tega zakona). ravna v nasprotju s trinajstim odstavkom 71. ne upošteva rokov za objavo in predloţitev ponudb. 8..500 do 50. člena tega zakona. izreče tudi stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. 13. odstopi od izvedbe javnega naročila v nasprotju s petim odstavkom 80. 4. 15.. člena tega zakona).000 eurov. (5) Za prekršek iz 1. se kaznuje z globo od 12. da dokazilo o podatku. organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. ni objavil obvestila iz 1. člena tega zakona).

a člen (kazenske določbe za ponudnika) (1) Z globo od 25. ki je v skladu z zakonom. za dobo petih let od pravnomočnosti odločbe o prekršku.če je predmet javnega naročila blago ali storitev. srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot ponudnik: 1. ki je storila prekršek. točke prvega odstavka tega člena se ponudniku izreče tudi sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. ki ureja gospodarske druţbe.000 do 100. v ponudbi vedoma da neresnično izjavo ali dokazilo. (6) Organ.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. Odločitev mora posredovati v treh delovnih dneh od njene pravnomočnosti. člena tega zakona (štirinajsti odstavek 71. odločati ali na kateri koli drug način sodelovati v postopku javnega naročanja.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. za dobo treh let od pravnomočnosti odločbe o prekršku.500 do 30. posreduje to odločitev naročniku. naročniku v roku ne posreduje podatkov iz trinajstega odstavka 71.b člen (kazenske določbe za podizvajalca) (1) Z globo od 25. ki kot ponudnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.000 eurov. pristojnemu za finance.500 do 50. ki samostojno opravlja dejavnost. se kaznuje z globo od 500 do 2. 109. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. srednja ali velika gospodarska . da so objektivni razlogi tisti.000 do 100. ki ureja gospodarske druţbe. (4) Za prekršek iz 3. 3. člena tega zakona z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. ki je v skladu z zakonom. ki ureja gospodarske druţbe. uveljavlja pravico do dodatne obrazloţitve iz tretjega odstavka 79. se kaznuje z globo od 7. ravna v nasprotju s sedmim. pri katerem je oseba. 4. 2. Šteje se. ki kot ponudnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila.000 eurov. osmim. kljub naročnikovemu pozivu in čeprav za to niso podani objektivni razlogi. desetim ali enajstim odstavkom 71. člena tega zakona). člena tega zakona.000 eurov. ki odloči o prekršku iz prejšnjega odstavka. (5) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. . (2) Pravna oseba.če je predmet naročila gradnja. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot ponudnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z globo od 12. 5. zaposlena in ministrstvu. ki v skladu z zakonom.dobo treh let ne sme voditi. 109. in sicer: . na katere ponudnik ni mogel vplivati.

109.c člen (sankcioniranje hujših prekrškov) Če je narava prekrška iz 1. in 109. lahko prekrškovni organ izreče večkratnik globe iz 109. 110. 109.druţba in ki kot podizvajalec ne predloţi soglasja k neposrednemu plačilu (sedmi odstavek 71. ki kot podizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo od 7.000 eurov.000 eurov. se kaznuje z globo od 500 do 2. točke prvega odstavka 109. ki ureja gospodarske druţbe. c) samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika. ne sme preseči vrednosti 300.000 eurov. samostojnega podjetnika posameznika. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. 4. 11.č člen (globe v hitrem postopku) V hitrem postopku lahko prekrškovni organ izreče globo v razponu. b) pravno osebo. ki samostojno opravlja dejavnost. člen (črtan) .500 do 30.000 eurov. ni srednja ali velika gospodarska druţba. ki kot podizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. Pri odločanju o višini globe se upoštevata teţa prekrška in z njim povzročena škoda. predpisanem v tem zakonu. ki samostojno opravlja dejavnost.a člena tega zakona posebno huda zaradi višine povzročene škode ali višine protipravno pridobljene premoţenjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti. ki je v skladu z zakonom. točke prvega odstavka 109. se kaznuje z globo od 12.000 eurov. in 2..500 do 50. člena tega zakona ter 1. (2) Pravna oseba. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot podizvajalec stori prekršek iz prejšnjega odstavka.. ki ureja gospodarske druţbe. ne sme preseči vrednosti 90.000 eurov.a člena tega zakona. ki ureja gospodarske druţbe. 12. srednja ali velika gospodarska druţba. d) odgovorno osebo pravne osebe. ki v skladu z zakonom. ne sme preseči vrednosti 6.000 eurov. ki v skladu z zakonom. ne sme preseči vrednosti 150. in 13. člena tega zakona). (4) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.. vendar izrečena globa za: a) pravno osebo.

39/00. (3) Do pričetka uporabe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov se.Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj. št. v kolikor niso z njim v nasprotju. (2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 20. št. .Pravilnik o vsebini. št.Zakon o javnem naročanju . št. . 86/01).ZJN-2 (Uradni list RS. 41/05). 44/04). še nadalje uporabljajo predpisi iz prvega in drugega odstavka tega člena. kdaj šteje ponudba za nepravilno. . 130/04). (2) Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu.Pravilnik o ugotovitvi. št. 32/04 in 87/04).Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS. 84/04). .Pravilnik o določitvi tolarskih protivrednosti.Pravilnik o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila (Uradni list RS. če naročnik kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije. št. se izvedejo po dosedanjih predpisih. 25/04 in 87/04). neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS.Navodilo o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS. 128/06) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: Sedmi del PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 111. št. ki jih morajo naročniki objavljati po zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS. člen (predpisi. št. izdani na njegovi podlagi: .Pravilnik o enotnih obrazcih za vse vrste objav. 112. št.Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov ter enotnih obrazcih za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu (Uradni list RS. člen Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS. št. št. . 102/00. 40/04) . pogojih in omejitvah za izvedbo elektronske draţbe v postopkih oddaje javnih naročil (Uradni list RS. . št. nad katerimi so potrebne objave javnih naročil v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti (Uradni list RS. .Uredba o kategorijah in seznamih naročnikov po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS. . 73/04). 2/04 in 36/04) in predpisi. ki prenehajo veljati) (1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS. člen (zaključitev postopkov začetih po prejšnjem zakonu) (1) Postopki oddaje javnih naročil za katere so bila obvestila o javnem naročilu objavljena pred začetkom uporabe tega zakona. 116/2005). . št. 33/04). s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS.

člena je rok za prejem prijav za sodelovanje 37 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu. (2) Ministrstvo. člena tega zakona v roku 3. člen (objave do vzpostavitve portala) (1) Do vzpostavitve portala javnih naročil mora naročnik za prejem prijav za sodelovanje in za prejem ponudb upoštevati naslednje roke: . točke prvega odstavka 54. člen (vzpostavitev portala javnih naročil) (1) Poleg objave obvestil v Uradnem listu Evropske unije. četrtega odstavka 3. 114. člena je minimalni rok za prejem ponudb 36 dni. . glede na mejne vrednosti. (2) Do vzpostavitve portala javnih naročil se obvestila. člena in šestega odstavka 4. 116. tretjega odstavka 52. zagotovi vzpostavitev portala javnih naročil v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona. (3) Vsebina obvestil. se obvestila v zvezi z javnimi naročili do vzpostavitve portala javnih naročil objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. člen (predpisi na podlagi tega zakona) (1) Minister. člena tega zakona v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega zakona. točke Informacij povezanih z objavljanjem. člena in drugega odstavka 54. člena je rok za prejem ponudb 40 dni od datuma pošiljanja povabila. ki se ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi v skladu z obliko in postopki za pošiljanje iz 2. pristojno za finance. . (3) Vlada izda uredbo iz prvega odstavka 2. člena. člena in 55. točke prvega odstavka 54.v primeru iz 2.v primeru iz prvega odstavka 52. . člen (veljavnost zakona) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. člena. člena. člena in 66. . (2) Vlada izda predpis iz petega odstavka 3. člena.113. pristojen za finance izda pravilnik iz 107. objavijo najpozneje 12 dni po pošiljanju ali v primeru skrajšanja rokov iz razloga nujnosti. člena. je omejeno na pribliţno 650 besed. mesecev po uveljavitvi tega zakona.v primeru iz 51. četrtega odstavka 16. člena v roku 15 dni po uveljavitvi tega zakona. najpozneje pet dni po pošiljanju. člena je rok za prejem ponudb najmanj 52 dni. prvega odstavka 37. člena. 56.v primeru iz 1. točke Informacij povezanih z objavljanjem. prvega odstavka 12. 115. ki se ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2.

člena v 24 mesecih po uveljavitvi tega zakona.ZJN-2B (Uradni list RS. št.o. št. člen Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o neposrednih plačilih . 56. 16/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 17. februarja 2008. člen zakona naročnik vpiše in pošlje v elektronski obliki podatke o oddanih javnih naročilih v letu 2007 na portal javnih naročil do 28. informacijski sistem za izvedbo elektronske draţbe pa v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. člen Osnovni funkcionalni sistem za elektronsko javno naročanje mora Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. člen Določba desetega odstavka 35. člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. vzpostaviti najkasneje do 31. Vlada izda predpis iz osmega odstavka 42. člen Ne glede na 105. 18. člena v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Vlada izda predpis iz 63. marca 2008. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.uporabljati pa se začne v roku 15 dni po njegovi uveljavitvi. 19. 19/10) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 55. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju .ZJN-2A (Uradni list RS. junija 2008. 20. člen Vlada izda predpis iz desetega odstavka 71.d člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.a člen in 106. Vlada izda predpis iz sedmega odstavka 24. člena zakona se začne uporabljati 1.o. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju .

ali 4. se izvedejo po dosedanjih predpisih. 58. št. mora na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 9. pristojno za finance. člena zakona se začne uporabljati v 12 mesecih od začetka izvajanja strokovnega izpita iz javnega naročanja. ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona. člen Minister. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. se izvedejo po dosedanjih predpisih. izda predpis iz osmega odstavka 24.o. člena zakona z dnem uveljavitve zakona. točke prvega odstavka 57.o.a člena zakona. 18/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 37. člena zakona objavljena pred uveljavitvijo tega zakona. uporablja pa se do začetka uporabe predpisa iz prvega odstavka prejšnjega člena. člen Ministrstvo. 59. septembra 2011. Postopki s pogajanji brez predhodne objave.a člena zakona in jo objavi na svoji spletni strani z dnem uveljavitve tega zakona. točke prvega odstavka 57. št. št. če naročnik pred uveljavitvijo tega zakona kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije. Določba sedmega odstavka 24. začne voditi evidenco iz 77. Z dnem vzpostavitve evidence iz 77. člen Postopki oddaje javnih naročil. 128/06 in 16/08). člena zakona se začne uporabljati z dnem vzpostavitve sistema za elektronsko javno naročanje iz 67.ZJN-2C (Uradni list RS. za katere so bila obvestila iz 2. člen Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. člen Določba desetega odstavka 35.a člena se preneha voditi evidenca iz drugega odstavka 77. 66/07). 60. in 10. člena do 30.podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS. člen Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. 61. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu. pristojen za finance. . 57.

člen Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. se izvedejo po dosedanjih predpisih.a člena zakona v treh mesecih po vzpostavitvi sistema za elektronsko javno naročanje. Določba prvega stavka sedmega odstavka 24. ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona. Minister. mora v sodelovanju z ministrstvom..o. 40. decembra 2011. 41. na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 13.o. člena zakona. 38. .1. člena se začne uporabljati 1. pristojnim za finance. 4. Posamezna naročila. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. 39.2013. člena zakona poslana v objavo na portal javnih naročil pred uveljavitvijo tega zakona. 16/08 in 19/10) z določbami 24. oddanih v letu 2010. v katerih naročnik ne objavi obvestila iz 2. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona v osmih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 128/06. za katere so bila obvestila iz 2.. točke prvega odstavka 57. 6. se izvede po dosedanjih predpisih. točke prvega odstavka 57. pristojen za finance. člen Zajem in sporočanje statističnih podatkov o javnih naročilih. št. se izvedejo po dosedanjih predpisih. oddana na podlagi okvirnega sporazuma. uskladi predpis iz šestega odstavka 107. izda predpis iz drugega odstavka 67. pristojen za finance. člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. člena zakona do 31.Minister. Postopki s pogajanji brez predhodne objave in postopki s pogajanji po predhodni objavi. člen Postopki javnega naročanja. ali 10. se oddajo v skladu z določbami okvirnega sporazuma.

3/.90.3/.94 090.-.57..48.70 9.43.0.4.0 84 543:030 3848./30 574.903 3. 0903 3.4584.89479.038289.   03.1.1:3.4 543:/-:897032870/89.4/89.1.0 8.1:3.0032 3.1.4543:/- /4. 88.40 .038.3.03..32. 794. 9.028.90...9.828:894734893.850.. 94 0570 30.03.74/3289.3.74 3.4 0..5474 445708:8573.0247.0/-0894734893. 3489290788.3/.84. ..0.33. 34892   03..4 /. %03 30850.3044.:0 0543:/3.828:894734893.0$03.2..90.. 47.47.43.3 3 /.0.4/89.. .43..90.3.7/0 5703.7/42.0. ...7/.90...33. 3543:04. 8:530903 30850.0..90.74..1..74 3478924 34898. !7.8..0../30884.7/0 84.4.7.745847.03/48945.4.4/89..4-..4 903 30850..84.7/0 /7:0903 307010703 30889020 84/44 0.. -. 3 .90./308850.0.4 3. 90754570/3489302..3:803.. .1:3.90724:897032870/89.0/04-080/0 . 3.7/42 543:08947348930. /4. &897034870/89.1. 08.4-.3.7/42 570..43.0/-47.574./3.4 . ..30.3./348989028947348932.1:3. 84..90...43.74 3.0.30.8 8.. 88.0 /44 .3/. 84870/89.89479.0 . 30820.4/89.303.8../4230...0 570/.4 8.4:547.4/89.. 30820.3/.3.7.0/0308947348930.7/ 0.2097/4..3/.4543:/3:4570/090.04-4.74 3.038089.583/4:2039..7/. 03.020/543:/3  00/03. .43.3.4903 3..802543:/342 3308204:89.3023.828:3.8...903 3.94.74 .903 327010703 328890242 84. 3489..7247..0 /44 030. 03.89.4 20/3./48945.3023.74 .574.1.889.03.89.739543:/-04-7.: :049:/ 0020390 803.3/./4:2039./44 903 30850.3.903 30850.4 9...94 090.7458 47.74 3478924 3489.43..3023.84. 1:3.90.8.30.02. /.43.5474 445708:8573..94 097090..74/3089. 3 0857002.0380903 30850.782 8:-0942 %03 30850.1.1:3..4-94-4.894790.3/.33.3.570/209.3.7458089.33. 94 097090.90.   03.43.98...-9:/54/74-30 ..3/. 4/89.....74582903 3284...903 3850..43.0..3 .4 08090850.2.54/.457.90../44 ..4-09...0...1:3. /4:2039.2 3.1.4/89. &897034870/89. 94 090.7458. 03.-4-. 94 090.3..302 7./3.3/.0.9070808.0/7:23.30.8. .. 494-..1:3. 8947348930...03.850. /.802 8:534903 34 850.1...907280 7.0../44 03903 3 850.74 .74 3424//.30.4244 4 3. /44 0.4-995.1.7.43.739 543:/-0.90..570/209.850.74 34570/049 857002.78930270/: 3.745889. .303.038089.3023.4/0.7/0 0. .90.44244 .9 .3..3.1.7.0.4 !43:/3247.1.3..903.4 /.74 3/44 44803.74 43:703 324854/.7.0 20/3.. '03/.0..3....70/3 .4570/58 80247.4.0247.0 54. 0 /.3 .1.03./033:547.3.3/.1:3.1.828:894734893.7.3.903 3. 3..84.1. :3423 .30/45:893430420:0443:703.03.43.903 3....4244 .3054970-03..

.7. :0570/2093.74 .389.0791...0 0970-......089 232. 03..089 .4573.74 3/44  /..39.90702.-4:54 90.30.03.4570/090.30. .4 /7:45720734/4..4408570094-:547.9 570/209.7.907254/0902.74582.0.0/0-080/4 . .30897.30..3543:/3.0857009247.4.7.570/4 90..347..03. 843..548..02 8...30 9004.0308204 8.47.7.24.393543:/-..43..43.4808.802.90..0.850..3930543:/-0384/45: 0303.74 3 0/45:89 .3.894790.5480-3454704.. 03.4-.. 80903 30850.8.404342843.5454970-3030/00. ' 548945..3 4984.74 3.30.   03 .7/ .5474 44 5708:8573. 843.  .-.3.5480-35489450.0/0 /.30.9  ....7..3/.34. /.543:/-.74 .390 570/4 4543:/3  .30 3.3.-548945.30:57..440/4230.4034.-8 902-4 03 %48.43.1.447....300/4..0907 /.3047..45.3.843.4290..32  .4570/89..0 3.583/4:2039..39 247.3..8570209:/5497/.347.20343.4//.0..-.4.3.74 3 /45:89570/4 90.....74 3247.454390.4.4/42.32 3..0.90390 950.4389479. .833./45: ...4907.0303.440 54/54402 /.574.34.9072574.030.4/34 0-8089.3.203090..90.4 490903 3.30.4570/003049544 549020/4.. /897-:9073 448047./:0./4:2039.74 330820 :54 90.572074/7:.3023..44.2 3..9. 84570/2093..8. .8.303 .27..302/.3 84:8.-.24.3.5830/4:2039.:54 90.74 3./7:/7 ... 03244 0458./34898903 32850. .0903 3850.3.74 :3.3930543:/-0   002074.30.089:4.897.90..42..90704 5480-30.3. . .42...1..90897.1.54/...440.80.894790.3880/0 02.570/348930.74 .84.1.947..80.3./7: /7 .8570095497/.3:803.5757..43../347.3 54974 3 574.3.20 5.-7.74 3247. .907.. ....7.7458289./47347.90.4//.7.573.390 543:04232.:4/30 .0331472.8..3907087.484/0:04 .90..90724/7:23.7.03.70/3   0841:3.   -7.-47..0/030850.3.1.   090..0..34-7020.3907087.3. /.3.4573. . 3489-.0.93.90....7.574.74 .38 80/0 02./:8970923 097924/89.579. 8.05720730.

3085484-3489543:/3.207 4570/003..3//.4/89... ..70/34893.90.3034480.739..570/2093.4 .0.03. 4-:54 90..3.3085484-3489 -47:/00 03.. 3....0. 80.3.4244.3:54 90.20894.830543:/-00/03..-.789.984.03 70.4..74 .74 331472.74 .74 3.570/4 90.: 070970-..3.089:4..4...30 4/.7.74   .30244.0897..- 0--0 :850 30 5750.0/047.548.. /44 -.0 ./4.30..40543:/-0:54 90./44 -4 :70.4 .583/4:2039.54/.343543:/- 0979454...3.3..43..-47  03 570.0 /.30./0  '..89479. 247..94/ 543:/34.94.3.30..3:/44 - 03..  ..3548945: 4//.0/-43.2030570/2090.044-.7.3544.3...4...7.7.74 43.3085484-34893207..#05:-$4.0/-43.. /.5484.893..2.3.5484.39  '4/57902548945: 548945:-7.4-.: 070970-.0/04 /..8.: :0484.0 80 457.4//..4.3....39 30820.:54 90.420/.3//./04 ..0-4/8/4..2.0 3.. 457.548945.3.9./30.548945:. 207.74 454902 4 .7.54.43.49.907 ..4.89479.989479.3.43.. ./30.3.0.03489./04  .4 3..: 0..30.8.0.. /.74 ..3034480.4.0/44 -../:8570/58.74 3..30 304- .03489.3.0/03..543:/-54570/4/34-.74 3..3..0.20894.:4/30 .74 .74580 8:534893843. 03: 90./.0 5440..0/03./04 .30309 30.4/44 9://7:05440.7.024 3489 543:..7.9 89479.74 .0..3.3.583/4:2039.570/5 0 /..390: 347.4-..-473.3544.....0  03 544 ..3.03....7.2 .543:/357/4-:89703031472.3.43. 0-..207...74 ..84.74 .90. . /44 -..544/-04.30...5484.74. 54543.3.4480 ./0 0849544.0/-.457.74 :..343..30.30.30.03489..07.3.4-7.34//.247.74 ....3..343.570. ..8457 5757......0543:/-.9..3.74 . 903 30850.90.......0570 30.:49.47.0897.7.74 34//.202 .  03 4-.74 .49.1.78957.3023.:4/30 0 543:/-03/44 .0303.30.90.49.3. .   03:/3./09073.4.493.74 .. 7../4.89479.. -.74 .0 !44./30 80.3544.74 3247..07 .3.0/.3..:8.30.4.:49.30 .

4 '548945:8 570/4/32:49.94..3.20894/4..0 .-03..3085484-3489 /4 03.74 3.3.3.3. 3.74 .3 47./.343.4.. ....90. .- /.43.3//.:49.94.07 .4 572073.544-.90.../300.3. 570. '548945:85704/32:49.74 .74 454902 4 .-9 232.90.54403207.85834.970924/89.43.   .9.  '57207:4.4/89.90.07.43.3//.. 54/.3..570./30. 3.90..94730 5440.3089453085484-3489543:/3.3:85484-34894854/.74 4247.8 570/209423.. 03..780....3 3.2.305440.730.  !70....9543:/-.3.570/4 934-030. 058:7./0..43:703.30330/8723.4/:7./48934./:857.0257207:247.494.0.789545430543:/-00/03.94./30..  00/03..84/0:04.89./03.4290.57/4-90.3970-.:2.:49.70 4/ 972080..4:3.4572073.247.0.3//.583/4:2039.543:/34. 4.0343:703 302 /.:547.74 354.3.43:703 302/./7:0/44 -090.9 247.80:/00 4 54.9  !7570.34.308:53489.3..90702/7 .3847..8.-9 90.30285484-3489 548945:854.74 3:54 90.8./03.57.44/.43...34 90.43.20343.3023. .543:04232. -454.730.0570/4 543:/3...454/....4 /.74 33.74 3.3 30.3.207.4-.0.207...74 357/4- 8..07..8547..4 54. .054970-3484. 4/..3-70570/4/304-.3543:/34./03.94.4 '57207:..4//.543:/354/.347.93.0/0..8547.3//..089..089:4.8344/3. 570/..3.74 3:.090.0/04-09./03.30/7:0.-93. 3. 03..74 :  '548945:8570/4/32:49.30285484-3489247..94.548945:43:703 30.3085484-3489 4 3..33.74 3..94..24/89..2 .. !4/.. .30285484-3489 548945:854./:8 034290.:2../340..03/4.9070.44 54/. /4.548..3903 303 54.3023../.354 570/4/34-./.543:/3/4.305440.30..07.3//. '548945:854..30894530 85484-3489543:/3.313..2.4/89.74 34//.4-..74 39.3//.4 03..43.43.3023. 057/4-4742.-47..089:4. 548945:854..3509 .90:7.74 :.:05430.30232.94 3.54.42 03.4: 247.30232.80 54/.3//.397..-93...74 :3.74 4.90:7..803.7.4/89.90 '.543:/3:3970-.3.207.9:8...94.34 89453485484-34890/00434280.0.90..31472.80390.. /.354 5704/34-. .7.89.-9 907 00945720734 2. 420 90... .-954.8:-09. 8. 3.90..7.03 89. .82..4: 0057... 03..0..43.74 354.4.34 90.. 3.4-.583/4:2039.. 03.808:-09./0.3480.3//.. .90.089:4.30.570/4 4543:/-0 /. 5430./:/7:2 .354570/4/34-.9: 4.84570/4 030543:/-0545430 .80-4.8.74 94 057./7:5489454//.480-354/.397090.2073.343.

85484-3489.78 8:-094..572073.7.:0 54894509..4 /... 3.34480-4 57..543:/../7:02/4:2039: .54.74 .3//.74 3:547./4-9/4.3944..494.3.0 .4-..4742.4834.74 . 7.3//...34 90../.43: &7.30.-0 43:703 30..-.304.3 04/232.90.44770. 90.89453 .9070..70 90. 90.3//. 247.-7.54.74 : 7. /.-93.907800970-....543:/3.54. 32. 00-0 9.543:/3.9. 4470.548945.3.9.3//.9.30 39...30.57207::547.0257207:30820.3 844570/003.74 3247.84/04./389#$ 9 ....089:4.3424 344-8403.43:703.-24 34892.3.  03 4834.0257207:247.94...80-3.80-:054/..583 /4:2039./3. 543:0454403232. 4.470 90.4..3.74 3247. 843.74 3.9.854. .74 33.3.5489450/7:4854/.  .30.9070970-.9489479 4-:547./0.57.94.3//.354570/4/34-.3//.94.. '..3 .3..3485484-34890570.: 9. 8038457.570/44 49232./.357.90 543:045440 . .3 85484-3489   03.2..03.439 ..80/3 .9.0/03.57.43..44.94.3//.9 ..03802.07.4 9. .3//.4.548945.4.8....4 00 90.904.30 89453085484-3489 2.4.3023.

 .

 5457 3.

548.5757/4-9.0.3.828: 03.7 02...'%!$  .7..3.3..03.9070.43.33.1 30480-0 30/4...30.. 5484..30.30.439454870/4. 000 9.7.74 3247.4:1.74588:53489  .30/./:.3.4834...34480-4 57.9.3.439454870/4.30/.74 3247.0.74 .3 303907080..543:/3.038.57.32 7010703. ..4//.90..:4/34893 .3485484-34890570.303/.3054/:5330 ..03489  57.3//.30..43.543:/3.49.43  :/4/084/7: 0./4:10 450713.5484.439 .3424 344-8403.74588:53489..3 33907084..1 30480-0 /.9.7 30/4.0. .7 .302-080/:. .4742.7899.07./. 0 .13./03. 03.4//. .0..74 ..4034 857002.7./.74 .4543:/34.9. 57080590.30.30  857002.3//.7.30/.3 34-.04.548945.9.89453 .3//.30/03.74 3247.9.2 .4 03 5489454..30/..3.3.74 ..4 9543:/3.3054/:5330 857002.2030. 9 13.44770.548945. .4543:/..3.3.3 48090 074.90.548945.  .4 9..304..4 9.3054/:533057.4034/.30. 00-0 9. 03.30  4:1..

..8945.3570/4.4/89..893 2/00 02.3.357.9074/7 ..: ..30.30.5748. /03 ./03.3.9070.548945:57830547.3.0.99:/54/...:902003/.02 247.57/4-8.89453 49.80/7:0480-0 84544-.3.0. ...03 ..5440 09790.3..54/. 1 30480-03.-57/4-.30./44 -. 3.3/7:0../.348090 074.494.543:/3.3//.... . . 090 548945.. /4. 090..4 .74 ..57030./. 09890 .30 . .74 3.890 ./.. 03.30247..4/89. 84/0:057.47./:./.543:/38...8...74 3.2548/7:7.93.4/89.9.2/7 .3//..74 4854/.543:/34../7: -03.2 /7 .009570/904274.30.9072. 84/04...348. /44 -.4 543:/33.74.0.94.   0/7 .:57.74 39..3./.9072. 3.03.0..42570 30.548945: .544-..5430..:..94./7:0. .44... .30 5489450..73.7 34:57./300.0.35484.3.302 .3.80 31472.4.80/0 .0-857.942.4-8403./04-./:/44 -.0/0 .74 3 80247.4/44 /.84.90702034 /. 03.3:4.4 07.385484-3489.80/0 ....3//./30.03489./. 3.4 3.90.54..0 304..57.304742.302548945: 0-304..2 070.357..9... 32..4543:/-. ./4730.43./03. 0 ..0 ..2 /4 03.543:/34..74 3.8.43.74 33.480/0 30/.5..  ..3.57030.3: 47.. 57850.3489.045:895484... 0354/..57830547.35484.4543:/-2./7 .3//.30 .03.13./4730..543:/38.3.3... .: 47 90. .4/89.35489450 .43../4.80/0 .0 '8./384.4//..3//.8454970-3 070.4.5748578943047.385484-3489.4382/44 -. 3 /4:20394.5780 034.543:/-3.4//./.548945057830..3. .74 .74 .30 4/4 .085.457/4-93.3.2/7 .207. 543:/3.0 247.480/0 31472.../.327... 03.3.9072.305.570/4/3548945 3..7.9./7:0.254.0 24/4/89494.4//.43 :70.2073454/.894538:-09.8.90 31472.90..0489744./04-. 543:/3..902.857020..044834...0. .343.548945057830547.43.90.03. .4.4//.305..90702454/4-302544 . 3.4382/44 -.84/ 0 .0. 0-54/.73489.890 .0.30.7. 0.74 3.348090 074.4543:/-2. / 057/.543:0544057..9072.424 4834..0 .94742.4/89.03489... 0 /.47./44 .74 3.42:7. 3.. .3. 2:.20894/4.57089450..3 345484..30 3.3: .3424 3484/-4. 4/89.-4548945.2/7 ..90702 /7 .34/0.43./:8 08924/89.3//.03934893578302 57030.5.90:7.0.#05:-$4. /...548945: 57830. 030./473...548945..30..089.0 24/4/89494.30578943047..89.893 2/00 02../4.  !43:/3.90720-.4.. .7304...57./:...3..0/- . 0../..90. .308:53489.543:/342  ./03.208945830... 3...34 3. 3.74 3.0.90.. 03.3:31472.4 .90.57..20342/.3//.0.9.34..085.....5....

 .0#05:-0 $4. $ :7.... .54/.8.0.484/0 .3//. '572073.3..942 9 . 4-.43..0#05:-0$4. 5789430. 578943247.907/7 .030 .543:/3./. 03.3..9.2389789. 5789430..907 .788:-094. 578943.480/0  '.94742.3//.4742.3.90..543:/38.74 .0 4-4.4854/. 247.7380:57.702.5780 034..570/42389789. 30:57.484/32...57 .0303/7:47..30.347./7 .../..3./: &70/-4$.70/348957.09.4/0300.:57.4/89.....342 349.33/7:8:-0984578943 .570/57. 31472.13.570 30.9072..0894284 .3247....4..4/4.4/89.34. ./03..-99.57080.54/.70/3489003.57../...3.  '.34254...

-.3 3:70/- 80:547...74588:53489 & 9 /30   897 3. :3.854 35747. $ :7. /30 :3.09.942 9 ./308570203034&70/-4$. 413.

 48570202-. /30 /0.02-7.942 9 .&70/-0 $ :7.

942 9 . :3.854 35747.74588:53489 & 9  /30  897 3 &70/-44280 $ :7.-. 4 13.3 3:70/- 80:547..

..90 80.3085484-348903.089.90.3 30 .3. ...480/0 457...302 3.74 .3054.4/4.3 3.-..74 :-4/845834-4/888..0..90.44/4854/.3489 4.957.90.85484-3489  .3.49/4.5489.543:/34.3847.4030.80/3/4:20394.570/4 4/4. 5430./.58:.9072.207348570/209423.43. 0570/2093. 3.3-74: 9..780.30.4-..74 4247. .9.3.90-7  03 85484-3489.74 .35440..570/4 .44/.4854/. /30 /0.354/.4.30/0. & 9 /30  897  :70/-4/44 3.570/4 /4.43..907 0708977.4:494.4-9 .02-7.20343.0 .3 33043428 85484-34894854/..30.054/. .313.3: .94....33..457.  .0 4/ 3.3.. 03. /.0..74 3.48.3543:/34.3.8.90.247.3 5480-3047.573.5497/4 !4/../:8570/58/7 ..74 357/4-98./03...302 3. .74 894790./0.3 54/.570/4 90.573.44/.543:049:/5440 90./7 .74 3/4 .. /.780...2   0247.780.543:/30#05:-0$4.74 .9.30.4.90. !440.3085484-3489.4.089:4.403:.5430.974.543:/32095480-34/4...030..33.3023.4./44 -090.90...413..30232.3//.0 /.0.70890754.74 .94..8:-09..0397. /.8:-09.3489  . 4..94.907-4.74 3. 084/04.74 3.54.4902/4..74 34/3.:  03 043428. 548. 5489454.3//.0 .4..-9.548945.389.. 4//.8708907.0..8.3013...030 247.30-704: 9.8:-09. 894790.

9090/7:4854/.5484.90. .4/8.09..44  4854/..03489/454/.74 4 8.47908:-094.. 300/03.7.3./0 4-. :54 90..0.3..0 4854/.4854/.570/4/3548945....:03.8945.4/80..0.30..30570/4 3.57207: 43.543:/-570/4 9..3. !790280.907 ..   04854/.-4.3 .4 /./7:8:-094. 57207 900583/44.4 543:/-44   !44570 30. 304-0584...4:9020030.788:-094.74 ..3..7..90.3043428085484-3489 7..904-439095484.3. 4/89.3.4/89.40434284313.80./4.3.. 0.44 4/302.0-7..788:-09.493.90. 54970-3.4470945720734 574209.3.3.9./7:..7.5..3 /4.9.2..9070.7..70945720734 .35484.30.8:-09...85484-3489 84/0:4 .0. 80303.34.0257207:247.434/.43.343. 4854/.. 7.54/74 : .788:-09708977.9074/4...548.54.2.5.. :34.3.4-.2038:-093../ 90.302470570/4 9 .9070.032 '9.05720703  03 903 3.4.7.0/-43..74 3304.3.30. ../7:0..49:/.20343.74 :...74 . 08 .78 8:-094./3. :34.9.8.3 3485484-3489/4.4 54.48.30.3.9:2:89.844854/..788:-0980.7.0 .57.  ..57207 ..3023.90724/7:2/4:203942 ..457/4-8.74.44870/89.30.788:-09.-:4//.0 54/09./4.43..4. :897030-.3 30580 54/.94. 09.. .80-34 4943. 00945720734 /4.04902 574209:3.907.089:4.089 .543:/- 4742.90704854/.74 .583/4:2039.4...4.975484..4.74 3247.780.4 /.:0548...33 ..3:54./. 08431472..574209. ..5.0.3./4.203 '57207: /./4. 49/4./:  034290..0 .788:-09/4 3570/4 9  !43:/3247.203..4 /./7 ..4 .8:53.0..3..74 3:570/4 9/4.74 3/44 .74 3203 /.8:5..583/4:2039.0 07.3. .0398954/.

./74..74 34.07903 343.85484-3489  .8.033570.

788:-09.78 8:-094.0 4/3. 8803.4290..0....74 3.030 54570/58897403:897034.-93..0302/0:.3. 3...0/03..4/44 /.5497/. 045430.. . .4 4 34.0897.74 3.030.037..9:237. 3.30903 3085484-34890/03.  4854/.-47.0/-454/.70/3489 /.: 03033.03.-. ./03 457.3.8485484-34894854/.2:3.74 334.4 .0/-4 /.85497/4/4-74 457.3/.242 7..457./74.84-0457.94./350909 8:5.3.80/33./30 89479./033./30 '5497/247. 03.7..54202-34893:547.54202-30 07. 34..8. .4.../:/7:23970924/89..

74 34..43.0574..544/-0.9:/40/ 0/457.33.543.570/4 9/4.3. :547....0/- 3..74 42.74 354902 .494.489 0 3..4.907....0/-4903 30.3 457.989 844/4.. :34.02544-./34 .0 ..788:-09247..44/4-.74 7..489 0054970-349:/304.3..4-544/..0480-57..0 072..03023.43: .543:/34.4.480-.89:57894347.7.780...3. /.94 .20303.489 907458 9:/837.-.. .3 .-4/4457. /4-. 00570/2093. 03. /.80-33.4/30.74 3.-.30.0/-4.. .4570/89.3/7 .74 3./47 .84.0 4854/. . . 0/4-80.03894790.54803574854/.90.07.89479...90..3..4-. 00- 3.489 907.03.0/047...74 :54870/:043054870/34 3.389479../04.543:/38.47.3.74 354902..4.895. 5/ 4742. 4854/...489907 :7050...54202-30 /4-.34. :342.:89479.0 4742./03989 4/..4250830/00.74 33-3.323.74 .4457..84.43: . 3:49.4-544/-04742. 090.4-./397009 8:5.303 9:/8024.3890284.457.9.84. ..4.90.543:/3894790..903 30 24.57.308 /./0.4-.7. 5480-303..7802:8:-09:4742.89744..3 ..0..457. -4/484/04.324.8:-09.-030389744.74 3 .473.9:233.480/0 09....8454/5 057894347.3.1...2030 80..347.7.74 .0/-44-7. 300/03...74 34. 45842903 304570203:7054.33.489 / 070.57207:./303.

/7:45702 03.544 .570 302093024-80:7.4484:57.:89703 57207 3...895.9.7..4/030574094.74 ..-4/4./30 1 070. ..4/0.9 . 54/..74 .74 .9078.7..3. .44474/ 4-7.08574.0/-4/0.04742. 480.0/-43.30803 90. 4583.7. 4/4..207.78 8:-09:547.. 3..0480. .543:/3894790.0/-489479.:480..93....4454./4-...24.7..4//.74 ./033..1.30 .4/4...473.903 3.894790.-20/. ..:..30 -4.:./-0302./-0302:./3.3.4/030574094.3.0/04.3..47..74 ..9709...2470-93.3023.57543:/3:894790.473.44543:/3: 894790...44854/..0/-4:7054...4/ 0970-. ...3.

0..74 . 300/03..9.3.47908:-094.0/-43. 57207 900583/44.03.0791.1../47./4./30544-./3489/04.032 '9.3.2 .4 543:/-44  .14947.30. 80303.0 ..7/  4854/../.3/.90.9072805497/8.4.4 /.74 3304.9090/7:4854/..-4.0257207:247.74 3:570/4 9/4.5789430...90.0.0. 030:89.3.:03.74 4 8.57.74 3 8.788:-0980.3.489 8.34.343.203..4 .4 54..2. 54970-3.70945720734 .4...907:89703489247.7.7.43. 49/4.9 /.203 '57207: /.../ 90.30570/4 3. 094 ..44870/89...3289./4.4:7. 4854/.5.20343.788:-09.-9549703.8903 32 850.1..548..788:-094.

....8:5. 457.2038:-093.3.30.  '548945./90.3.3..8945.85484-3489 84/0:4 .7. .78 8:-094.49:/.907570/20984/4-..4/89...57207: 43.74 .:0548.0 4854/. !790280. ..../7:8:-094. !44570 30.0-.48.: :04 3.208990.30894790.8:53.0.

. 57./34 4.3880/0 02.20/3.93.3289.30357084.90.20899..74 34570/0.8.3..3..893489 8974 4.04342843.788:-094..583/4:2039....9.9:2./4.3023.3/...7/..543:/3./4-. 03.30 :8.489 . 3..74 3570/4 90.893489 448.780.89..8:-09.4484:57.54/.489 902043.90...347..7458 89.3.3 573.44//.4894790. 49843. /.0/043...447.3880/0 02. /4854/.0.74 3247.3 903 3 85484-3489  03 89.3/.788:-094.54.3.3.3/.3..034894854/...54/.780..9489 54574/.7/0.. 84544-.3/..090774.789.0 30 : 34.3.3/.$8902$:53489..890/03..857009 03. .444.7/.494...90.3:/4.7.. ..3289.745889..3/...57207.803.30354970..789. 84:8.30 $ .308.0.3894790./03 80..4.4.5497/..7. 247.4.74 3247.8:-09.74/389./7:/7 ...30: 34.572071 94 0/7:0.494.089:4.34.7/4.3025497/ .:89703807 0./4-.4...030  .43..489  03 89..  03 207.74 :.489  0.789.857 0.5484.403.. 80 247.3/.403.... 857 0.3 0.8570/209423.4/89. 5497038897.70/3. 5497:04 :8.30  03.0.74 .74 34-/4-..34.3.089 .74 3247.-:4//.3. 03..8347.4.... /.7/./443 .9://7:..4/89.90. /0.93.90..4.:4/30 0543:/-0:547.3/.4-.304/.74 3.447. 5484.034894854/.3024704570/09494/4 3 790757-7.03.. . 902043.030 903 3 570/3489 08909831:3.489 4903.7/4.70/3:705.489744.34.8:53489 .4. 54..304/..74 4 .49./7:/7 . 8974 4.9074/4.:49..90.85700903..4..4484:57.70/3:705.30 .9489 : 303 .857 0.489 80247..444..70/3..3903 305424  /.7458.7/ 845497/47.0.7458. 3. 3207.0..03880740.543:/- 3..4 85484-34894854/..45...2..-47..7/.0/-47..74 38570099://7:.889020.3.4/7:0.30/0.34.-4 9049:897034 !7902 3.457.43.444.8....0/./4...4.03. /. 03.0.8347.4.0.3.-74543:/-0  .74 3.49..  .4.

9 54/74-3054/..74 .9070203 /.03.543:/-.0 247.3.-.0344-89.43.583/4:2039.543:/-4..548034893/44 .7309.543:/3 04//.3570/584.80570/348934:54 90. 4742.3.3023.4 -982803454.30.480.7..74 ... 84-.74 33..74 ..3. .99.854/-:.78930270/:4/3.583/4:2039. 0542303:3.934.570/44 0384.30.3.74 ..0 04342843.3023.. ..5..90.  .4.3.904002039543:/-0 .4 7.0 .0. 84574./08454.-90989.74 .3.3023.-4.044 3.4-.74 3247..089:4. 35/ 3 .40 9.574.42.3247.2.57207:43:703 30.74 3.74 3247.3. 07...74 .70/349207.548.089:4.03845.89..5484. . .3.90.89479.90 0.43..74 3.4. 4742.907280/480.089:4.03.74 3 570/03..  '4473.44.0434284 3.74 :..:4/30 4543:/-49:/3.489 357 80438457/0.80-34.70/348934:9020 %0 54/74-348980... 3 4984 -..4 ..54/. 8 .3.20342074.:8548..39077.90.583/4:2039.089:4.42424 34895439.207.-7.030.  '57207:/.4 /.543:/-4.03.4.4//.3.54202-30 0.7.3. 54390. 57207:43:703 30.:   03 304- .70/3499 247. /44 9. 7.7.7.74 :..0/03.802. 247.3.7./.543..4.44.82.../04.74 :543:/-.9 /.. ././43.74 :3.543:/-303..458302/4:2039: 458.70/302544 .78990.3./. 03.3.343.583 /4:2039.33..08.4-.-903.4-.:4/30 0543:/-0.458302/4:2039: 3.489 .3./4-09.4.74 3 570/4/34/44 34/543:/3.4-. 04342 34893.057/44 03023.54.3054.74 3:547.4.0/0207.3244 04.. 84.:4/30 543:/-3.33.70/34903..0.74 3203 /../30....3.343.583 /4:2039.7.308204-9/8723.7.842074/.4-4..574930.3.  !74.. 3..74 :.3023..207.30020394.893.304- .54/.0/03.089207.458.0/03..3:543:/-247.207./30 574.-.57207:4//.74 3-070 3.70/3499 548.43.3022089: .4/30.808450 3543:/3 04//. 3 80438457/0.543:03089479.7.354202-30....3.207.3: .3.30903 3070 9.74 3..-74543:/-0573. 3.   03. !7207.43.54 3. ..9473.. 34543:/-4 5834.30.3 7.  ... ...

3...894790.. 570/..-.0..3:894790.49./04 ...0/-07.457./4-.0234:4/305440 2. .4..3544../03 894790..543:/357 ./03 -.734897./34898570/584. .0/-7. ..3:..5484./30 /4-.. 7.:..543:/3 / 8..-.

3 /34//.74580:30 90074.3 .9 /./4..344-.0. ..344-.570/4/3431472.74 :..4/57902548945:  #4.079905489....4&7.2454/ 54402 00570/4/3431472.304- .94-.4543:/.5700257.4-.74580:30  03 74.345424 ./44 03...3:744. 403..057 902232.. 3..2.80-4.74580:30  03 87.4-.9044 3.2: 31472.0.0 247.74 3247. 3090 4//30.0894 8074.5700257.74 3.0/030.74 :4-.30744..4//....3023.4.802.30740 /44 0308902.4543:/-44   03..9 570/.4.13.. 9.. 247.3. 247..04-548./30289:./304-.034.:70/-0 4/../30 4-../:.4902 4-.9:2..4342   004-.3:8543:/342 :54 90.3./.4/57902548945:  '57207: /.447 849031472..0/4.0-03./.094.4-..... 247.74 34-..4&7..4.444-4-.$03.4-.3023..:54 90. 070543:/357/4- /7 .4.8031472.&7.74588:53489  $7.345424  .:7. .74 .&7.74 3:494.3023.05424 /4/003. .74 3:54 90..089.4-.4-93..509034893./:.730543:/-4.4.0/030. .302-080/:$03.74588:53489.74 :. '4473.  !7/44 .0 24 3489 /.74 : 4904570/003.0.57002543:/-.-93..4543:/-04//30.57002543:/-.3.089.30744.3543:/-247.4-.90.0543:/-.. 54 ..90.343.730543:/-40 0800570548. 4/ /3  #4..3..4.4-.730820-97.03/.0894-4 .. .0 #4  03 74.344-.&7..57002 543:/.4 5789434...3023.543:/357/4-/7 ./302:89:.570 302 03: .094. /.5757.089. :7.8 54970-03...80-4...74 34/548. 0574.08944.304- .4-.4/57902548945:247.5720730274: .74 3 302470/4.54 .9.4/89..9.0543:/-.40348.08992389789. .3.570. 03.343.../30289:.231472..4394 03...3 00570/4/3431472. /.0894.3543:/.4 570/4 03../44 3.034284 !09454.9.74 3:494.3.57..8543:/342 0 80/3.4-93.4.487.54/.

3 .74 :  03 54/.80-4.74 : 4904570/0034.. 03.93031472.3 00570/4/3431472.0/030...3023.0..545700/:/7:/4:20394.0 247. ./302:89:.54 .54 ./4/. .548945:8570/4/32:49.43.3543:/-.0.089..:.03.30..0894.3.4-.. .4..487.344-..30744..30 /34//.40348.4 ./302 89:..4/89.2.4-.2454/ 54402 00570/4/3431472.8031472.43.247.43: .47.90....3.0.0 2080.3/333.5700257.902..089.08570/20932 .3.54548945:8 570/4/32:49..03/.354570/4/3 4-..3074..54 .4.57002543:/-54/..&7../34:494.202 247.3.4-.84/04.30285484-3489 03.4..$03. 03.0..54.4.74 :..0....9:2.74 :  03 74. 3090 4//30..4543:/- !4/.74 ....08944.730820-97.543:/-....4:3....4&7.3.2: 31472.3.9:24254 .7.44 4-4-.34. /.4&7. 57080.8570/4/32:49.74580:30 ..0/4.0..4570/4 4 005440/:4.0 /34//.4/89.3.74 /44 03.70/348957.3.323.9.3023.74 34-..4-93.. 54.570//. 94 570 30.74 :.548945:854.57002543:/-.344-.3023.4-.30744.4//.-.548945:8570/4/32:49.089.80543:/-0.57207:4//.57207:5489454.3..4-.548945:854.834.80.74 423.5700257.4-....7.4-.4-.04854/.  080.74580:304742.3.3.3.74   03 74. .5700257.788:-0957.4: 3..9.54 ....7.354570/4/34-. 247.0 2080.4.447849031472.4/.9:2..9.... 03..90.54/...9:24254 .90.33.90.3 /333.2 84 54970-30.74 . 30570/4 4.-. ./4:2039.74 34-.9.30. .. 4-.44854/./.43. 0803.  #4.30285484-3489  $7.0 057.4/89.3...548..30285484-3489 /34//..570/4/3431472.5479.. 00.0894-4548.94-..70/3489..30285484-3489  #4..  '57207: /.0..2.089.3/7:0..57.302 3.3023. 4//3  #457.34...9:2...7 30.0894 8074/44 03.43:703 302/.4/89..570//.80-4.:8.5757./302: 89:..4..43:703 302/.34.80231472. ..74 374.3....344-.2.788:-09803.583..9 9.74580:30  .5700257.0-03.

74 :.3 /3 004-.089443.034...:2.74 3/44 4 74.548.80.54 ..-.9:2.70/34895.. ... 5457. 31472..0 -..354570/4/34-.74 .9.0..3..57002543:/.548.8547.4.4....74 :2.. 03 /44 .30288902:  4-..548945:8570/4/32 :49..54548945:-7.74 :54/3.3.:7./. 00974383. 4-.323.54548945:8 570/4/32:49.54 .543:/- 089454.3023. /44 .74 54 0.3023.57207:4//.0.089443.0.42094-489.70/3489  5403489.70393489  4-.4-. 4//.45479. 34-..30285484-34893548945:854.543:/-54570/4/34-.3. .78904-..4344-.90 .302548945:.3.4//.  '78904-.  0807.4543:/-3024704:54 90.570/4/3497.74 :54 90.3:3489 . 74.  4-..3..34-.8.7.:  574894.:70/-0 4/.:.47/34//....30820-97..0894  4-.5700257.9 .354570/4/34-.90 .0344-.74 :54548945:-7.0./..4.78904-....089444//.74 3.08944/4/. 54.30744.302 0574.3:3489.08944.2033..3.089444//.730.543:/-54570/4/34-.3..3 3.4.70/3489  4-.0  03 .302 -080/:31472.0.385. 30820-97.7/34-7.430/443 .30 94 031472.3.74 :  4-.0894.3../:4-4354894542.:  70:9.47 /34//.-...&70/-..93.4..089444//.3/.84 570/4/3431472.  4-.344-.30..08944.302 74..04-.74 .570/4/349:/&7.4.43...2..0247.74 ..054...30285484-34893548945:854...74 3. 3 .. .2.0 .3.54/.0.  4-..  .089   -..../:./304-.089444//.2 3023.4-.3023.9331472.9:2.  4-.74 .4280 $ 9 .3.33..089443.54.0.089.304-.74588:53489  03 4-.

4.2./:/709.. /30 805902-7.7/34-7.33.44-. 4/44 9..089..3/.8.. . 4-.89..0.74 .7:5489454..

.

$ 3 .

.

7.74580.0.5.90.-4754/.94.80-4..09.2039.089457... & 9 /30  897  . 03. .$..4/89. 247.94-.3$.

789-..90.1.74 .23...&70/-..27.43.4803.74 34.945702. /44 .. 803.4-./389#$ 9 . 458903 3850. 247..30 &7.../03 894790. /44 03. 4-.009743843..0331472.3 ..5430..

254..0../302 89:.74 :804-.74:509/35454 .4-...9570/4/3431472.. 94 031472...444-.9.4-3 0/057.4-.74 80704 5747./:.789.0894  .. 3 .4 3.857.#05:-0$4.74 354 0.428  !479. :3.9.302 -.43.089.   -.00974384-57045479.0.74 3.0894 ./30289:.5479.:7. 3.089.5479.3.807045747./.&7.4-.0.  $974 4-. 848089.4-....207.. :3.3.3. 8:5344.089247..44-. .4 .3:3.3023. .3..:7.74 3..84./:.4&7..0 3.. 548.4- 354548945:.4/..030.9740..74 . ..54.4   -.038020: '/7: :7..4//.0894 .4/..54 . 4-.-903.74 247.43 7908974 4.. 4-..:. 4-.. 804-..30:8.0343.70/3489..030 8974 4-.4-..3..03023.9.5470/34894-.33.0  ..-.54 ...3023.4.../3000.344-.74 3&7.54 0.0.4.9:/.87.4-.3 4-.74 3247./:31472.3-70570/4/304-.344-.../304-.207.9.03. 3..74588:53489/.344-.30 .&7.74580:30 5..3. 4.74 37.4-.9:24/54 .03.5479..34.8. :7.33. 804-..5479.9:2. 3384.089.74 570/030-44/548. .4-.3.00974383.4-..089: 4-.5479.3.09054202-30020394...74588:53489 8054 04.74 -..9.74588:53489 '80-3.4428..:.74 3548..74580:30 '4-..00974383.030.572073...74 3:5497/4457002:4-. 03...-93.4-.03...4..: .302 247..3.047893. .74 33.3935454970-570/4 949/4.:.57002543:/- 44 -090..80-34-.54..4/89.0.74 .   -..33.08940.4-.089.74 247..4...9:24/54 ..0.4&7. 008:53.0/03 /..570/4/3431472.93.4-..74580:30 30820-9 4-.33..:.3.9../7:0:7.049. 9099:/570.5479.30..33.80-:0 ..74580&30  03 57..0247.324-..74 3..74   -.74 54..08944..0/-4/. 3.33.57207: 457 .../30.0 !497/40/4.3./304-.089..8300.054970-344-.  03 570/4/3431472.3:.33.3..57207570 30../30289: .33.34/548..8.30./304-.3.745808:53489 '47.745808:53489804-.4-94-.&7..5489450854..0..734.9074203 /.84..0303.80/32080.90744/7:431472.

74588:53489 4-.74 3247..../304-.74 34-.344-.9...3 4-.089.3../03  .570/4/30..343.:.74 .33./:.3.4//.74 257054857002:5747./03247.:7.74 .4/89.9.024/89.9/.3.9&7. 94 057.2.74 .  .. .74 : 94 057.344-.0..:.089443..7890-.43..03....354 570/4/34-.4-.0.207.74//.5479.74 : 94 057.5479./:.3.30.74 3..33. 94 0/7:0.43..38454303544 3.0 . 3489.8:53.0..4-./.43..089 94 031472. 548.4/ .03.5479.302  .3023.74588:53489./.33.0.4/89.344-.70/34894570/0030.74 33..33.089444//.57207.344-.089444//.34570/09....4-..4.9070.. ..0/03094 0  ./..5...00974384-548.4-./304-.74 454548945:4//.74 30/4 ../304-.80/32080. .3.70/348903. 03./304-.089.80-4.:.74  247.  .9..4/ 0:74..4/89.548..304-.344-..570/4/3431472.90.74 :  .9 0034.  !70/4/3431472...74 7.:.90.74 34-.570/4/3431472..74 4544/57902548945: 548945:8570/4/32 :49.90.94-.74 3:3970-.74 .:7.44-.. 904- !70/4/3431472.3.0. .74 .70/3489. 88.0 ..74 33..0.9 3.4//.5479..54/. 3.08943.5479. .30.9:254 ....4-.74 2570544/4 9.089443.74 894790.08943.9..90..9&7.70/3489  03 4-... 3 94 0 570 30.43.0894247.90.343...9 3.089.74588:53489  03 4-.03034...2034.343.4-.0894 94 057...9-89.9 ...207.548945:854..70/348903.543:/-54570/4/3 4-.548.0 .&7.0894247. 4-..2.9./304-.3.. .08944304.0..74 7.9:74!' ..:7...7 4//.4-.54/..57. :3. 54/.0.. 03. 03.74 3 4-. 8:5344..0. 03. .4/ 0:74.4/89.31472.90.74 454548945:-7.3.0.4-.33.. .4-. 008:53.$03.90474894790.  !70/4/3431472..0303.74 43.33.74 33.74  40548.089444-.0303.33...70/3489.4:.34203..4..74  3. 03.4/89./:.74588:53489...894790.. 4-354548945:.54.&7. 4-.0..44-./:..57207.0894247.548.33.43.43.33. .:7.9.. .:7.4/89.0./:.089.74//.74588:534894-..30285484-3489 43:703 302/.9&7.. 04//..: :03..3..: 03.. 79.54 .0303.:.33....570 30. 4/89..9.

..9331472. 4/.30 305720730 30857002..0..830 3057. ..90 .70393489  ...... 03 4-.4.8.4/89.057.. 5457.302548945:.4/4 9.80543:/-0..9 .302 548945:.543:/-54570/4/34-.703934894-... 84.74 :  .74 3 4-.74 3247.30.57080.430/443 .43.1472.430/443 ..5489450.03. 430/443 . .730570/57..03024-.0...:548.-4./30544//.9331472.420/32  03 4-.9331472. 4-.74 .90..302548945:.385.80-3 4854/..80-30  .989054870/:0.9.43..0.907024-....33./:857.3.0.0.3.4.90.. 7..30.74 ..3424 34894904/4 9.0  - 03 574894.43.4-.4-.03/.5479...548. 03.08944/4/..089:57.54548945:-7.74 . 03...4/89.3..74 3247.8. 4-.907 4-..74 34-.. 4-.788:-094.8..4344-..4-.4-...08944/4/.34305454303384-0/4543030.4-.74 .9:/43.0. 31472.74:/34/857002.4/89..9  '57207:. .74 42 ..7..74 34-.94-. 3.385.../7:0.5457.. 054/.089 ..5484.089:44//..2.43./4543:03.0/-0.4.3.4-...30.323...70/3489003.570/4/34 4-.0.:89.08944/4/..74 33/4 ..30.0/030.3443:703..43.74 .3. 31472.....: 9:/...730 . 03.74 3..5457.84.3...43.3.4 .43../497090.54548945: -7.30057.247..4-.08944/4/.. 94 057..089443.74 .30. 3 857023..  ..34-.5834/4:2039.3.3.3239070842.80543:/-0 05700 3057... .  . 03.54970-089....574894.....90.7.2 4/89./30544//.089: 94 03.30.74 3..0894.3.570/4/3497.4/89.570/4/3497..5480.894790.3..  .$03.: .97090..90..74 .543:/-54 570/4/34-.9331472.302 548945:.74 .4.430/443 ..0894.. ..43.. 31472.089444//. ./.998931472.90.:  ...  ..42 03... 31472../: 034290.5489450.70/348957../:/44 -4  03.74 .089444//. 4/89..3.894790./4543:07./.43.4344-..3.  '57207:/7:0.. 03.90.7857023.247..4/89. 90.089:3.5457.3.

.....:.385.74  .089444//.0 $5474 ..0344-.74 3247.3.4/89..74//...74 3.489/.:70/-4/44 3. 4/89.74580:3034-.0.0894804-.5479.3..3.74 :54/3.57.894790.74 34-.331472.089443./30289:.3424 34894.04/4 9..4-. 0342..94....4.054 .3.85474 .385.74 .74 3.. 247.30288902:  .570/4/34 97.434 4-./30289:.0894280.30  ..2 3023.43: $0/2454.30..703934898054870/:0.57./7:548945..548..4.0.3.94-.5479.3./30544//.548945.0.574894.30..80-4..2.089  '.43.94. 03 4-.3.4/89.30..74 3 00945720734 .2 3023.385.302 88902: .49./.74 ..74 3 54870/:0543:/3424/4 90.0.089443.30..74 ..74 .-.  / 03 3. 03.34-.570/4/3497.43.$03.33.33.4.0894. 03.8: 00974382870/89.90..5479.90.4. 03.57.94-.-4754/.90.74 .74  3/4 .57207: 09790.85474 .-4754/.089.:...8. .8.57207: .4-..70/3489  .3 43.4-...97.70393489.703934894-.894790.    03 304-.74 ..4-..&7.4.  03 5403489.444//.089.4 .30  03 57.0 .43.3..3...74 3 0094 5720734 .0894... 0570/3034 57.3.33...4...74:570 30.2.03. -.548945:.954902.5403489.9:/.43.&7.3 3..4-. 03.-.3.74580:30  $9024-.74 3.4344-.354570/4/34-.9:/4-...70/3489. 5454 9 9001.74 .33.089444//.0....0344-..089.4/89. '57207:54 ./:8570 32.3.74 : !74894.3.3-70570/4/304-.43.2..74 .  ./.74 : 54/3.80.74 454548945:854.. 80:547.54 548945:854..4-..-.  .

-03049 8938/4..3.80/4:20390 5497/.2..30 0054 90:74..00974384857002.030. 84/04.94.31472.494.30543:/.08:5.5703. /4 03.0.80-34543:/-357.3.4-93./. 34.454 .303857002.4 8454970-30..3.34.3057.3.30 .74 3.84/04.0899..0.84/04.8031472.44784-057.870/89..3489 854 3..570/4 9. .44 .74 35700/.305497/9..4-9870/89.5834-/490..2 .90.3.44//.3:.84/04. ..8:3./:..00974383. 3.84/04.90..303..0457024.303857002....3.74 3 3.90... 00974384857002.48931472. 84/489453. ..247.04.82342:3.. .:547...0.4.0 304-89. 3 247.. %.907.74 3247.305430.00974383. .3031472. 79357409.4543:/-357.74 3  ...84/04..0.958345497/90.4-9870/89..09:/54900143:  .5834/4:2039.. 00974384857002.84/04.8 88902 ..309073.3. .3 903 30...7828:-0942 !4090.82870/89.3025440.8934899.-.5489450 .788:-09.54900143: .00974384 4//.30543:/...90 . .3.457.90 .74.43.5834-. 3085474 .03.3..-7.80/3.0097438454 .5700257.. 00974384- 54.00974384-803.4.7442..3080:547... 3 ..39 ....4-.0...03.30543:/-907870/89.324854/.0.80 ./4894534893 54..80/33.30907203.57.  '57207:85474 .00974384-  !43:/3.30543:/-357.3//.457.089..57002543:/-.99.30548.331472.74 :  03 0097438454 . . 08457..74.0 /.957.2.74 3247.3023. 79357409.54 ..30..30.90..3054900143:054970-34 54870/4.4 58345497/90.570/904274.543:/-4.0.5454 9..4.7828:-094233082044200..30543:/..9247. .30549001.0247.80247.543:/33.3.  $5474 .43.:70/-0 4/...543:/30424 34894//..0..30.: 0.34..57.3.447--0:547.90.4 /.3. 0574.. 84/04....387.00974384857002.302-080/:. .57.84/04...-  4854/.90.84/04.485474 ..:53489543:/-357.... 84/04.3.303/. 57.854 37.00974384- 0944244 .4.0543:/-.309073.8.74 ./.3907087.30  03 543:/-.07.4570/4 90.948954/..0457024.94.: 348 174 247.089:4..3054870/4. 3.3.4/ 3...494.30.....802 4854/..0....54/.-.

4 /..3244 0.3 .494.31472.90.. 31472.00974384.80288902:3...888902247.31472....3.74 .43..0 .348900974380.0097438 4-570570 9.888902247.0 /44 903 305440 247.4/4:2039..3.  .583/4:2039./389#05:-0$4.7.4.. 30...0457002:00974380 543:/-0543:/3:  . 34//..540/.803857002543:/-  .584.45457002:543:/-..3.74 .43.3   '34-030257207:3.43..325497/42  097438543:/-247.02548945:    ..13.954 ..4244 .7.988902.830085702039  !43:/-.4-84/04.84.303 009743854/583.80..0/0399090543:/3.31472.3.-9.88890257 3.3. 31472.34:57.9.9 543:/3 84/0:04..13.7.888902247. .343.3484.1..  38907 5789403.3:3 89744.247.888902247..990344 4 304/.90.9570570 90..9.74 34.20342570570 9.4244 .07038.543:/-0 005490:74.4902.-97.4834.039. 31472..3..74 34.74 .354/58 4.74 3...3.303 .4 32389789.74 34. 5789430.4/90097438.3054.7340097438454/58.8889023.7.4 /. 80.80.030/ 4 4 247././7:.548945... 3.74 330820. 3.30 4244 .. 3 4994/44 .9074-433.4244 .  .-9/4/. 03 00974384.3...789..80/.35424 2389789.9. 5789430.7..730.020/543:/3 .43.57002543:/- 31472.74 .3. 3 .5489./:494..3.30.7.489.7.9.009743845484.45430..489 /0399090543:/3.300097438543:/- 3.3.74 34.494.9.00974384-247.3.9..0097438 3.30  .34 1:3.9..343..7.7.3489 5490.74 3:247...49.93.3454/090&7.0543:/-0 80570/4 .43 :70.02470-937 90.43 .43 :70.4/57.74 3. 0420943:703.3.

 5757.30.344-.44//.4  !70/.3.8.:49.089.030.74 34854/.3.089.0548945.74 .30..-44//. 0 570/4/3431472.43.5830/4:2039..4543:/-0  544.30.:54 90.30.484/0:0.30543:/..7828:-09 .30/44 .30543:/.7870/890.. 0 3. 0942548945.3.094742.7894548945..2034 .  !489450.74 ..03 09.428.  03 5757...74 .5830/4:2039. 09:548945.74 :  570/4 90..3.03030.0 $:530/44 -0  03 89744.30.3.48089...80/3002039 54.74 .0 54/54402 /.7.7:90.2034..30.43.43.543.4-.5830/4:2039.13.3.74 .74 .049302..3/0544/-0 ...543:/342.5748..30 .3/..3./0:548945.3...8.0894 00945720734  7.43.....3.70/3489  8054.4 :547..4 09.4-.85484-3489 543:/3.43.30.7..4/.0/089744..548.30570570 :04./7:.3./0.4/.3..0.203:089744. 575474 .30/44 .3.5830/4:2039.3.  4-.4. 09:548945. 5700/34.9.80/31.3085484-348933.  . :34.4.3023.428.3.3. 3:/4...  854 335480-3544 -4/48089..3..247.03483:9.7.7:/0 #''! $% !'# !7..420:0443:703. 548...3.74 33.543:/-0  3.3/.7.  03 89744.089.4.9..4/030548945...5490.74 3.... 4/4 90..4.0  03 1..34/57./7:.344284 $9744.. 00945720734  '805:4.544/-0  '80-347.74 .-575757. 7..090 -4.0 00945720734  4-.3...44//.7894548945.454....

.0 7.74 330820..0.4.3 3.384/4-.9 /0. 54/...5830/4:2039.30.3.. 1 3..089:43.83424/57.3.9074 :70/4-.0 54870/:03.089.33.-7.480-.203.20894543:/3. 483:9.97.8.74 ..0.32543:/342543:079070.80-:09://7:08930 840/03.7..0.. 5433... -89.74 ..207.70/3489 7.0.0  !44/-.4742..544/-544-.. /...543:/-0 !4/...4.. 0808 54.5830/4:2039.570/4 984.74 33-7...74 : 49/07.3..4.0. /45430.0/- .789.543:/3.-.0 0.548945:4//.54970-090...30 9004854/.30....5830/4:2039.583.3. /....9070..8993..4907..3489544/-0  ..74 3..3.30..7828:-09423.04930.583..54970-3057/0.  !45490:74..38.0..74 .57207: 40-..80.74 .0 857023..3.74.3. :3.84. 247.74 80 9004.9454/. /.54970-03054870/35. .74 .03. 374.544/-0570/20954.3.3.74 ...94/483:9.54/..13. .30.544/-07.4:234893.  #.32543:/342 /0..548...03489357.  .3..480-4 54.04-.30. 8570202-4 /454390.30..:90200357207 070 903244 0/44 9 4./7:.0/-3. 31472.54....70/3489..43: :70...7.942 4-....8347.320/3.. 247.97.57045479.3.5497030. :054/..4. ..8570/20942 .5830/4:2039.3008039544/-4 8.02 54/. 54/.54/..9 3.30.4-9 03... 3./0 -4.34/7: -454 .54/. 03...5830/4:2039.8032857023.74 4854/.7.87..3.80 3.3543:/3 ..0/-0.34-7. 90.02570 30..74 3423543:/342  !44/-../4543:/3.74 34854/..374.343. 2..-4/4-.74 ./4:2039.0./4543:07./44 -.3.80-4.8.583/4:2039./34 03054870/3454.73.3. 89:./4:2039.3.54/.3.4570/7.70/3489.3543:/3854/.789.74 .. 543:/3.4854/.0/-090/0 .03054870/345.0.0/-.054.544/-04..: 3.0 80 90049:/31472.. .30... :3 570/209 4 3.4/4245439.03/0308204/8945..90. 454/5 09.03.74 33.57002543:/-3...74 34854/......032. 9008:-09 057... 90..0. :3.54.54/.2070-7.780/7: -0 '90257207: 80..80-3031472.. ...3.0247..5757.570/209 3.03034.7828:-0942 84/0:4 2.3.. .0/0 3..548945:4//./.9.247.4742. 3.894790.308570/20942.788:-09 0/0 3.4/89..  2470-93.3 97.8089.0 54870/:0 3... 547.7.4-. -..384.74 .. ...  '57207:570 30.74 ...54/..4742. 0./.

4457...8034.8089.2 3. - 03. 54870/4.3.. 0543:/3.90.43..5.8454/. 94 057.3.02:54/.0....74 :37... 0544-..203.2:9.548945:.3../44 -0.4/89...90...30.3...37.0  '57207:548945./7:.089 /..54/. 4/89.2:247.3..0 54/...0894 4742.90570 30.9 /.54/....3/.:..893 /00 3.03.:3 84.44.9.57.3 300/44 57...34.09/04742....74 342..0. !4/. 247.544-..354/..54/.343. 03.3054870/34.93.484.30.84.0..544/-04.203.904 8.5834/4:2039.302:/42.90 /7: -03 .. 0543:/38030544/-434.893354/..034574 97.089.30080/20.990.3 544-.3543:/3247.2..543:/34...544/-04..74 3/4 ...89.4:89.033570.. 03.. 03.80308547304-.5830/4:2039.89457..3/989.54.. 4-.4-.3.74 3:54870/4.3. :30 4742.30.35489450.3.0/0548945045707 : 94 057...0....402:7.80 3..30./30548570202-570/4 9 8...84...74 .254/. .74 3:.370.4/89./4:2039570/4 .4/89.02. -7.302 803030544/-08 54/.74 ..079 ..03. 0570/4/345497/   080548039.788:-09 ..74 342 543:/342 ... 54/.9 /.54. :  '..80 /7:0.2094- 8039.89:. 74:482/34/57002..74 3247.583/4:2039.89:..4-..74  .0.43424-.43.7 42. 0.23/45439..:70/-43. :3:4742....  03 4-.74: 509/34/57002..74 3247.3...509/304/8039....74 37 .304.54..090544/-0 ..4.. :70. 4/89.30/7: -0  -7..8.3. 03....02  .03.  !43:/3 ..30080/20..9454544/-0 40803 88.8.089 /.423..02 247.74 342 0 902:.904.34-.3:..74 3:30570/4 .5.32.3543:/3..543:/3 0803 544/-43....9070800/03..74 3 247..: 34892/7: -03 /03 .. .54/.  !43:/3247.54870/4.20/3032.3054870/34 34...54/.4 /...894.7.302:/42..57.. 03.43.0/03480- 4854/.: 00 -0 9..3054870/302:5.7... .8.843054870/3..0.0348957..49302:54/./:8902./.90.0/-./4-.74 4032.33.0547..247..0.94-..3..30 5.843254.90.3023.74 ...4 544-..74 .4/89. 4854/.780/7: -0 900 /.: 343032 8570202-. 247.054/.0.4/89...90274: 247.0.954/. 54/.54.5457002:450544/-0570.4 ...43.89.   3 94 057.544/-03.0..90.4/89.0..0/-.3..583/4:2039.5705479. 543:/3.8428570/..

85093 897. 00974384- 48945 5700/3570.74 3247.570.4.74 3.5834/4:2039..207.303.4244 9543:/3: /.027..3. ..03.5830/4:2039.

4-.540/3570. 3.543:/33.4 /.5705434 %..8.74 35443 ..90.303.543:/-.:547.57002543:/-  ...30.   03-...44.049343.0570543.548.74 3.570/209302548945:.0 9.74 38030544/-4032.74 3:543:/-4 570/4 9/474.7083489543:/-0 00-.0 903 37..4//.3 7.74 3.4 /.9:23:7457002. .44.03:054845 !44.:.543:/-54548.:.0/-4 /.:3. 9543:/34.570/4 03.3. 03 :2543:/-0  !43:/3.3.9.  !43:/3247. 9:/.80304.4543:/-3.5479. 03 .4 .4543:/.4.543:/-4570/4 9480-34 5454 9 541. 9543:/34..74: /44 0302.548.7..4543:/-. 9/.80..94.548945:.90.494.3.583/4:2039. .570/4 90.543:/-0  !7. 32308030544/-04.3.3.83..7.:34.247.3 570/4 03..4 .4 543:/-  .8084508:5.30.57002543:/.794 8947545490:74..33..739543:/3: 3.80 8450247.4543:/3.:.543:/-304/5794.20308450 247.570/4 .543:/34//.  ..74 3247.74 3.039.74   03 570/4 90..570/4 03.089 ..4.543:/-0.74 ..23.74 0-705. /44 030.33.3570/4 03.5479..:2.9 .543:/-.0/-.3.247.4.570/4 90..20384534.:4/30 442-3..-4 0097438870/890.../44 9/.308.7083489543:/-0 00-..74 95497/4457002:  03 543:/-..570/209302548945:.3. 0-.85093897...543:/-.80 900 /.  ...3./.-9304.543:/-4.74 4 .74 .5830/4:2039.039.90..8450  003.302548945: 4/57./34.7.4-57002:543:/-043.20308450 00/03.9:23:7474.  .74 3:34.74 3/4.02989/04.4.3.90. 543:/3.74 3247.80.74 3247.3. 3 8.0 543:/3 3.57207: 4543:/3 :-54.3..543:/-033.4543:/-4247.570/4 03.3.3..74 3247.3.0 9.44543:/-4 .30 2470-9/489453.3./7::8970033.03.543:/-054203 /.543:/-.

3930543:/-0 084/45:8930.3 4/4 45707 :/7:0..74 354. 94 057.543:/34..:34- .. 03..0380 3.3424 3489904/4 9.4-..4/89..0892389789.90.543:/3.203543:/3 30 0/03.30543:/-0.30.089.0/03..4.74 3 /57. 80543:/34 5489454...43.90.0 '4-..3.089:3.. /57..74 3570.842854/....2   7.7 /...54300570/ 8039.9074. 3.4 5789434.30543:/-80.3.30.. 247.70/3489/7:0.44/4 3.4.4/89..58380.74 .583.90.4544/-04. 032 570/89..3-70570/4/304-.34.3:543:/.0 03..  .:..3:543:/-054970-343. .583:44/57.74 3  '4473.0543:/-0 570/4 307083 30.3.03. 4/57.4-.3:543:/-80.. /4 94 057.43.30543:/.94.0/054342032.802543:/342  03 570. .3.0.9. 03.54548945:854.907/.0/-..0/03.7480573..4742..9.43.370.8300.43.344/57.2 543:/-034.3 /3054870/4.90.4/.049024-..3023..074-8943.9 34 90.30543:/-.74 :3.0/03.3:543:/-544-... 03.78990.57207.3.4/57..304.. 7.970/04.3..343203 .583 /4:2039.583 !43:/-0804/57.0548..9:2 /4.0790. .  /57..8: 89...30543:/.970/04. 03 .30...247.342543:/34.7..74 37 ...4/89.90.  '..0349072470-930545:890 '.  ./7:3.247. 09..543:/-045.  ..7.3..5 049://7:54/.3 /305457. 57207 4803.4/89.9070./4.74 3:54. 03.0/-4548945.24032543:/342  03 4/57. 03.94.44/57.43.45707 : /7:0.74 330.33.:4/30 0543:/-04742.7.0794-8943 ...0/-543:/-0 .78930270/:57002. 3.13./.0.4543:/3.70/34890 03./7:3.0303.58..3.30543:/-04742..0.74 .:9020038:2 /.4/.80-3454/.3..74 3570/857009024/4 9.74 44//.089 3..74 .7083 3489543:/34. 174 00-7..-7. 03 0.80-3454/.454 .. ./.4/89./03.327010703.9543:/.42..7.0/-543:/-0 '57207:548945.543:/-0  '57207:548945.74 .9570/4.. 3.8.570.

....40. 4.0543:/-00/03.5.789543:/3. 03.3.90.78990..3.570489.4 5789434..2570.13.3 '0.3.74: .:230274: .2.4 5789434..4543:/-44 9  !43:/330820857023..4.300 /7:0.780.5.3.74 39.570 34/89..4/89.40.03.74 34/543:/3./03.34 '4/4 9./03. 247.30. 03. .548945: .079 0543:/3....30.3.9070. 30274:80.0543:/34 035489454.. 349.3.43 /.343054543.030./03.0303.3.7:207 9890..74 3545700/:34.57.4/89.543:/-0 80../454390../03.970/04..9:2:. '%!$  389789. 389789.0.. 304.0570/209.9 34 90.5.30.25794 -.548945:...0.4.4-7.9:2 /4.789.4./3 8570204/4 90.30. 3.. 03.57207: 0 /44 030./03.0 .327010703..480:./7:.30.8.543:/-0 .9.9.80..089 03.0.74 38.74  90744-.0 8:530..4/0../7:0.3.4/89.74 . /.32 7010703.:.90..0 543:/-.0.1.247..74 34-5830284.9 8.3...70/3489543:/-03543:/-0.. 4507:.9:2:97090.0 4/70575700/:34..03494308209.0/03..:9073. .  03 /45:8930/45439.857023.302.3 /305457002:4-.3:543:/-.089.9.4543:/34.903 30850.4 ..74 3454479543:/30424 30257.3/45:893.4543:/3.74 57.0543:/-0 03.089:494./45:89934244 9/454390..570/44854/.0543:/3.74 ..78990./44 3.90..1472.0.90.2 4-80.:494.  ..74 .13..4//.30.43.4 543:/34..0820: 343.548945: . $.3/3054/.90.  389789.3.33.2-7 0543:/3./089./0..789.09077..33.3.32 7010703.44 4/4 90.0 :.33.94 9307.4 5789434...30820-9/.7899.74 .7.. 03. 347.03494 ...0 03../03..74 35700. 03.9...74 3 543:/-0:89703430/4543 247...43.3. 4/ /3 .030. 54342032.485093897.. 3.4/89.90.. /.247.57207:/7:.304.3: 543:/- !7902804 3.3.789.8: 543:/3.9  03 4/4 90.44//.3024708.8:-09..57207: . .57.0.70/34895489.3.90.-.0543:/34.4 933.970/04.4/89.0543:/-0 .548945057.  .0543:/-0  '4473..3.74 .44//. 3 .0.30.0543:/-00.30.3..13. 9890020394..0 0.9.74 5. :3803.3..789543:/3 089475707 0 /7:0.74 .5457.30.

9543:/3:/4/. .5.9 4-7. 0543:/330.4 9.4344-. 3--7.. 03.. ..0/05489450854.74 .90.58344-.4/4 90.70.74 ..8547.3-70570/4/304-..4 '90257207:247.0.385..444/4 90. .74 .3489543:/3.0899543:/30 /4 90. 03.3.5457002:..54857002:4/4 9.0/0  .800 9.570/4/3497. :54 90.74 .30.548945:.057..30.74 3820.. 4....7909.3.3057./4/...57.203..420/543:/3.570/549042482 .74 :  ...3 .44/4 90.3.90..788:-09 304-.543:/-0543:/3.90. 70.90.4 85702034/4 90.30.4-..94-/4-0274.548945:.4//..90./42089570 34 ..54/.90.930.4 90..43.3.4.3. 8.0.:57.9070.3.7 5484.-9 34. 03.74 330820.:54/..04280 5789430.74 3.8054/...3-70570/4/304-.7390..0.3.-.85749:8570/58..3..9.38. 90. 3--7.4.3.  ... :3 3. 7. .54/.90.4 90.47. ..574894.3.0894.  .207:/4543:/3.4 90.90./4/.:902003489 8.38.3054543.548945: 8./3.74 3.48.0/44 -090.3..4/89.74 .305700003457.:2.0.3 3 570/34898570090543:/-0.570 30..44//.0.4 90..0.3.74 3...4/4 90.44.8. 03.74 354/.089 4 02247. 03.3/305457002:.:54 90.74 0/074 9.80-:0 7.0.3.0/4/..4 .43.20342 4/57.4543:/3 3--7.45489454.4..4/4 9.43.0.970/04.74 3.03.7 03:.4548945: 4//.9344-7.74 3 .5.08944. 94 057..: 0034854/.4 90.439489 54570/4/3:494.90. ..4 573.74 .87.03.4/457.4.789..4/4 9. .4 ..74 385702034.40 00 570/8570202-4904/4 9..94.834 543:/-4 3..0.43.489027.4-.74 3247.044//..80.90.3424 34894/4 9..54 9034 43:703. 0 38454303544.789.94.730./34/44 90..548.80.97.4  %.0/4/4/. 0380828034:547.34.049 0--4.35489450   04/4 90.90743..4 90.74 3247.04/4 4. 94 0 57.3 ..3...3487.  ..-.:..44. 0-..957.74 .33.4/89..8343.70. 009.0/034..3/305457002:4/4 9. .907247..74 .789.9.44/4 90.4/89.4342 :70.030.44//. 0.8.74 .90.94.057.30.0 3.4.9304-7.3./7:2:/00 03. 43.970/04. 80579023.4 .90..5489450854.70393489 54/54402 /. 308030544/-04.9344-7.0.  .3.4 .74 3247.548...74 ..044//.485474 0354/..9344-7.3023.2034257/4-9.9:/.739.44/4 9..:.0/-3.0 !43:/330820 :.0. 8...834.74 .03.4/4 9. 4/4 9. 03 4-/4-0274.9344-7. ..90....7 0 .03 0 0.739./:.44//.74 3:.7. .893454-:/48570203385702034.:./4/.3..

.3.74 ..789.74 3..... 03..957..8547.30.4/89.739 54 ..08954/.4/89454/. 03.545490:74.43.74 354457.274.3...9.0...'%!$ 247.089..74 34//. .33.4 548945..4 9543:/-0 384545430 '4/4 9.80543:/-0 003..730.730. 97090. 5489450 9. 57002..74 3 00945720734 .70393489 54/54402 /.3.3424 3.73.0.0490..57207: 4 9..:.90..3.548945. 548945:.. 3. 4-.4 90.0/- 3...5479.3. 0.7.24 3489:. .90.0 03. 8 .090. 03.3..4//30.:.570 30.4.3.0/-0. 03..9073.4 .8..74 ..74 3.3023./:850924/89.4.5489.4. .90. 03. 7...4544793.3.03025700/:3 /45439.308030544/-04. 03. .4//30.0.   -/4-.4/89....0894 .30.0.3//..548945.80543:/-0 247.354570/4/34-.9073-7.4//. 4-.090.0..788:-09304-....03.789..4 4/4 90.0./. . 24 3489:./04./.30.3970-.44//..80543:/-247.4902 47.789.3 '4/4 9.4.08994:89..44/4 9.9073.../302 44507343 244 0./.30.30.3.0899543:/30.74570/4/57.3/34/4-.3:54 90.4/57.74 .0/7:39709 4/89.3../.4/4 9.. ...   /4 90...089443.  .:.34-030543:/-0 348.3.3.3.543:/3.4.90.57.  '548945:4//.74 3.74 ..74 .74 ..74 .90.: 0034854/.74 ..42570 30.74 :  ..43...247.458344-.3..8..43..4...0...0.044//.0.4/89.4/4 9.3.0.3.54/. 03..570/4/3497..4344-..4 90..74 3.574894..4742../30289:..74580:30 0570/4 030543:/-0247..385.57002..74 3304/5790.80543:/.9057. 03.30.34.04/4 9.548.-. 90 074.30..9073.789..543:/-.8.:2.089.9344-7..43.:89.08954/.57.90.057.: 347.4 ..730..4/89.57.90./: 034290..74 3543:/30 4544799:/3. 247.57.43. .20343..2 3023. &7. ..3.5489450854.-4.74 35489450.3.. 90 074.73../.3057.08954/./3.543:/. 034.90.93..90.9057..44//.4/89.  .30...30.:54 90..7.43.30..30288902:  ./47347.90 84570/4 543:/-4 3 7. .570/549042482/04.3.74 .302543:/-:89.4.  .789.30.90. 94 057...30.4-. ..  03 4 90.739..9070234-.... .044//.57207:548945.:2.34544793..74 .3..90.9 03.74 .3..57.. 94 057.30....3.74 ...57.089.8547..74 4 3.0.30543:/- .7543:/3.900234-.0/0344/4 90.4-./4/./44742.4 .548945.4/89.74 : .74 34 030.03.907480543:/3.789.3.4/89.0.4-.85702034.90 ..0..907024-.3.3/34/4-.5489450.24 3489 :.7390.4 3..801.

/0.3.74 .0/-.0-...74 332.494.834  !480-30/44 -0.74 .30.4.0/-.80-:0 54.47.30.90.7...43.30.0 !480-30/44 -0..&7...4-.:..3/7:05440 247. 9./4:2039.583./.41.3...4 ...730.843.80-3.30.. /./.93.47..30285484-3489  03 5757.4/89.74 34/4 90.0/-0.57045479.8090.9 .74 34/89454/. '57207: /.7.03870/890. 03.. 8...74 .73./30289:.0...74 :  .74 3:54.74 35757.89570/20934. -7../.90 84570/4 543:/-4  ../4730.90./:.4342 :70.0. 03./:8570 324/89.74 3/48039..74 3 00945720734 ..3. 247.3//.0/-4 90.4/. /.3.:57.07..4..543:/342.5430.458344-. ..74 33 240.0354. 4/89454/..0...74 ..74 .44/4 9.907024-./0..7.30.40.57./.4/89.0.3. 03.0 ..347..30 54970-:0.30./..5834/4:2039.0544/-04 ..4 .35489450 7:454.4/.3. :9020038:2 /.3.4548945. 247.43..3.42...90..9/4/.0899543:/30..3.4/5795489450  03 8570202-0 /45439.. 94 057.54300 089/3570/904274..5489450..3.74 ../.0  3.3 3.9070.332.0..4-..457./..80543:/-0  !4857002:4/4 9..57./4730....5830/4:2039.73.0 08480-89.74 . 03. /7:0.5834/4:2039..83.5479.43.32543:/34230244 ..33.-034//. 4/89.0/-0.5830/4:2039.7.3..41.74 3.74 . .3...3.74 .7./09907.3//.....9074/8945.. -4/454..4-.90.3.3.43.4//.3. .03483:9. .-.044//.57.8.57.54/54402 /.0  .0/0.54894508570/4/32:49..0/-0 .5480-0 #.74 384/4 33.8.-44//.3.4 .80573.543:/-0 0094 5720734  5440 84.. 3...7.74580:30  .....4 543:/.80543:/-0 .0-.4/89.397090..4-570/4/30284.  !480-30/44 -0.94.30.54870/4.83.3.30...8947030..089443.544/-0  .57.93.7.570/2093.74 35489450.548945.544/-05480/..33...7.0/7:070/3044 30 3.89.44.8:8....3.. 84.54.74 ..570/209. 3.0  3.90705489.3.74 .48.90703.5..0/0344/4 90.30./.93570/./.74 .74 54870/4.3..034 8570203044 30 .

5830/4:2039..834  03 4-.7.30  !480-30/44 -0.74 3 04/4. .-9548.5834/4:2039.583.0  ..-4..83..74 .3//.3:85484-34894742.74 384/4 33..74 54870/4.0/-..7..942003..-44//.4  03 54.4/..49:/.543:/-0   0804//..57.0354.543:/- !4.54/54402 /..80.80-:0 54.954/...7.5834/4:2039.83.543:/342.303.543:/3..998924854/..  45834..90.3...343.3:85484-3489  -.4570/7.3.. :3./4:2039..480-.../0.0  .4.4.9/4/.43.4543:/-0  854 3035480-305440 -4/48089.74 37..7..54870/4.3023.-74  /7:4  03 8570202-0 /45439..5757.904//.0-.74 454548945:8570/4/32:49.4/4245439..543:/-0  3./7:41.30..4 7.74 .3.57207: /.85484-3489247.5830/4:2039.34.343.  3.4-.80-4.43:703 3/..3.3//. 3...5830/4:2039.0.93./7:.0 ...-74 0094244 0  /7:4  #..70/349030207.-9..3.-4.3/0544/-0  0020390..089:4..942247.74 3247.739.5834-  !4......57045479.089 .74 3548.942.30..0  !4.54300 97/3570/904274.90.4 .57002 543:/.954..207..3303.54..07.-4 247.302 85484-3489247.08944573..33.573.54.3//... 3.74 .3.9044-.4  03 5757.-44//.54970-03..4703.7828:-0942 844//.3//.0/-4.57..08944573.74 :3.570/209..

4548945.0/03424 348903..4-.207.3.583/4:2039.  .5480-0 ..74 3.3 207/480..33.089:4...804 4543:03070 9...809..7.3458..5834/4:2039.583/4:2039..4..5489450457.4/44 /.74 3 /4 ..5470/31..3023..0/03...4-.41..74 35757. ..583/4:2039.20342 /.  .74 :.3.2.0 .7.8...4/44 03.089.7.. 3.7.

/:857.94..4703.-043:703 30.. 03...907800970-.0/-4 90.80-:0 54. -4/454.543:/-0.57..74 ..90. /...5757.74 3247.942003..4-9 548.543:/-0  !4.4 0 .80-:0 54.4//.74 :.. .0.57207: /..-034//.41.247./44 9 /..3//../.3.08944.0/030. 9070.7./:8544 3  03.4  /7:4  #.30  !480-30/44 -0..9:233. 8031472.2.90.0/-43.5834/4:2039.74 3.4570/7.480-.3303..00 .54.4.4../0.. ...-44//.4-..0343.4/4245439.54.41. 0/480 3.8.-:84/04.3:.-44//.42 03...-..543:/342...-74 .0.4//. 94 057..7.49:/.0 .4 5757./0.4..9. 4.354570/4/34-...9031472. 89..4. 90. 70.57002543:/.3454202-3489207./.. /.43.-4.583/4:2039./:8 034290.303.303.4..4.  03 5757..70/349030207.2543:/3..54. :3.  0020390..43.544/-0  ..74 3 04/4..302 3.. 8...4/44 /./......8.9070.01. 3.4-.583..4-. 090 /.030 ..4/.0. 009454970-34 5.80-4.0.3//.489.4-.543:/342.543:/-0  ..7.470 90.5470/054202-348990207 09434570/0034.907-45490./7:.84.-207.089..4543:/-0  7.74 354..74 .74 3.30 9070.57.802470-930574 030/4:20390 0970-...-4247..00 .583. !4.3457.0  3.84..343.. 0 8.3.0/-487..7./4:2039.5489450854.805489450854.  '57207:3...30.03483:9.8.74.#.907247..904//.0/-4207  3.43.74 : 3.543:/-0  458570/209..0/0.43..4/.74 .57207::547..-74  /7:4  03 54...90.57.0  3.57207:43:703 30..3 ...74 804//.0../44 03.-44//.4/89.49/4/.9-4/849 /4/.5830/4:2039.-:4//.543:/-0  3..089:4..54/.583/4:2039.303.0344-.5470/31.9..3023..74 ..  5440...5834/4:2039.4-98089..4. -2./4:2039.3023.8.9 4-:547././.....90.457....24/89.3//.4 7..3.54.4: 902.74 :....  45834.

7..543:/-0  3... 3  #..03483:9.-4 247./.-57.0/-43. ..570/4 90. .8.74 354... ...57002543:/-00/03.548945:854.583.0254.0.543:/-.5757.54.-33..3-70570/4/304-.90.4..3.543:/342.302..42 03.-.4:547..4.3./8723.5470/31.7..4/89. 03. 03 5757..  854 305440544/-0  0020390.0.-49.3.30254570/4/34-....5489450854.3-70570/4/304-.. 4570/003 ..74 3.7803.41.90.03..20/54.9..74 3.74 33543:/354..7..544/-0  .8. 3.83.424 3489:547.030/03..4543:/-0  5440 247.24032543:/342 '90257207:247.74 3543:/30 543:04. 54..4570/7.74 354.570/44 03207  .80543:/34.907803...54/.0/034.3-70570/4/304-.583/4:2039.43.570/2093.8./4:2039. 0/480 3.3.20342-703..-54.0.43.34/543:/34.90..0  .9.-454.- 5489450854.45480-0 7.903.90543:/-4 4./: 0342 90.0/0 0.74 .74 3/44 74..8543:/34.07.74 354894508 54..4/4245439./.24/89.90..57002543:/-0  ..3 '57207: /.0/-43...3 343 34543:/-4 4543:/3570/4 54...9057.331472.  .494.4/...74 . 8480/3570/4 /.80-4..90./:/480 0323....3457.-..570/3489570//7:2  .2 03.  .  03 54. 033. 3 ..80544.8.5430.9543:/3  458570/209.3...8.43 30 543:/-0.. !4....:4/30 0 543:/-0 4-:547.74 .....40 .907543:/3.-44//. :3.4-.3  !480-30/44 -0.9:/00 03..4742.4/../:857.74 .893082054870/4.3.   03 74.: 0354.7.74 3247..9070.4-30...0 54. 543:/34//.....1.5830/4:2039./301.74 38054.43.3.44-7.: :.3.3.0 ./0.8.57....907.305440 545700/:543:/- 54.80-:0 54.

.543:/-54570/4/34-.3.543:/-3.780.2..4//....7802: 8:-09:5757.54-:/44854/... 03 54.  !480-30/44 -0./: 034290.9354/.8:-09.247.  .  03 74.74 .74 .543:/-03..  '548945:-7..0/-3...03 /.0  .5834/4:2039.0 .3023.43.4854/.4-.094 54970-34 74.3023.583.74 3 8089.74 3.302-70570/4/304-.444//.74 35757..74 :54548945:-7.3.3.-44//.4543:/-054/.5489450-7..74 3:354970-345480-05757.8.543:/-54570/4/34-.03. 4-.548945..74 : 54.3.54548945:-7..4548945:4//.4 8054.4545430543:/-0  '4473..3.7.4-.4.3..   79.... /..4/93. .74 38.37.74 ..4244 .-99. 09:548945.3.0..4.57207: /.4 .3.4-.57..854970-354/.3...089.3.../4:2039.5830/4:2039.. 4-80:490945720734 0/03.548945:854.802 5440 -4/48089.57002543:/..089.543:/-54570/4/3 4-.97. 3..  #4.  03 /4:2039.-454..4 570/..34  03 7. 84.  4:2039.57002543:/-:89703454/. 4247. 009454970-343.3/0544/-04.57002543:/-.

44//.49://7:/4:20390/03../4:2039.44//.4-.30..74 .   79... 00945720734 570/4 030543:/-0 4/4 90.3   ...7.3. 3.34   03 79.0/-0.3...  4:2039.3. 3.3..48089. 4-.583.74 .74 .089.

03.3..7.3.74 .03.7..90 ..37.74 .583..30..70/34895757.  - 03 7.583../:8 034290.0..047.. 3.74 . 00945720734 54..347.5830/4:2039.0.70/34897.4/ 0:74.8089. 09:548945.70/3489  4:2039.4/93.0/44 -090.-... 3.2:3.3...$03.548945:4//.30.4 4/570543:/-054..74 3 3843...-.3..74 ..2.43..:  .90 .  03 4/57..444//.3334. .3.74 34. .543:/-0 7.3334.70/3489  .2.74 3.03.7.70/3489 4247.74 34.57002543:/-.3:74.54894504//..4548945:4//..303.47.57002543:/.4.48089..74 3$03.   03 54/74 0:547. 00945720734 570/4 030543:/-0 4/4 90.2...0.74 .308:53489 8447./4:2039.0/03.2./.74 .74 3 8089.2./:8902/042.44//.70/3489.347. !480-30/44 -0.57..4 8054.0/-0 ..74 .43.0.548945:4//.030334.30543:/-.0. 03 74. 0 0. 9074.43.43.74 3.8.-44//.73. !7/44 .0/03.573..3.43..3. %709/0 !#' &# %  / 03 :547.47..78930270/:57002.90 .  !75757./4:2039.74 3.  4:2039..70/3489 ./: 0342 90.2.3. 03 /4:2039.3..8.0..74 .3.8089. 84/7 .49://7:/4:20390/03.8.548945:4//. 84/7 .357902828034:547.0.4 ..3#05:-0$4.5834 /4:2039. 3.03..0 .2.3.3.  .-0  .74 3.. 489.03..74 ..03.

03.3.4.3.47.. 4/ 0:74.0.3.0..74 .34203. 0 80...9074.3.90470$03.74 .0..9:7!' 8403.2! 3 3.74 3 00.03..3.89479.0 .8089.43.78930 90.907..70/3489.30.83.0 .894790. .4/ 0:74.70/307010703 32 90. .8089479.70/3489.2..30.308:53489 00.90470 .74 . 90042:3..3. .3....

90 .30.80:547.4.90 ..894790.3.74 . . ./3.43.-./0.. 3.3.0 8047..7.4//.449/0548945.43.  44 -090.2.3.4.0 $03.37..894790.0854/09.89479.

894790.70/34893.: 34. .4/89.74 .3.8022470-932 3.03034..23.7.3.-70' . 4.80203.02  '57207.5.3.70/3489. 94 0570 30..../. :/00 03..30.

30./484/04.32.90.9073.7.570:547./35.7..3489 /4 03.03034 ..3082057080..894790./7 .3..3.57. .47.0./0402....80 203.03.43. 0 9-91 30.43.70/3489 0:74.  '70/34893. '03/... '%!$ 37.-.3.-..0 84: 0354/74 .3.4.34897.0 8447.:  '3.3.37.308897.90 . ./0.0 4//.30480-0 ..0 7.3.94 0570 30..:547. 247.48030:547. :/00 03. :547.90 .74 3.37.43 03.828:90..90/0.  03 : 90.0..4034 .5... 457.0 .90 .57207 49989.33.3.70/34894.-54.43.434/..90 .308897. 3 94 57.5490.90 .90 /0.. 4/89.:30: 9.8030:547.90 .90...: 03.9 .74 894790.0/-43.8:5330803..3.7..7. 03.0 .. .: 344..3./0 54/00304854/.3489 03.0 /0.74 385474 9 .74 .349.30820-942003.  03 854 30/44 -0  !7.089:43.7802:8:-09: 5.-0  44 -090.3..3.3907087..0.54/74 3.-.4-.90. 03.-090.33.4020../7 ....37. 457.58. . .74 34.90 . 3..90 ...74 ..-70' 80.0257.0 .3.203: 3082057080.3.3.4 /..58.... 47.4/89. .02 '57207.3489 094.70/34893.43.70/3489 0:74.54/74 .7..434/..43.7809.33.43../..90 .30..0 /0.247.9./.:/00 03./0 54/0030548.'%!$ 347..:90209.. 3.70/34893.30573.0 .03.4034. ....74 34..3.84/04.4543004//.45450902 4/89.

.90 .43...3. 247...4 8454970-30.   03 8089...247.3.0/3..90 ..3.03..90.84.-..../: /44 -.07.31472.: 348 174 247.:4/54 . 70  7.30.90 . 748089..7 0.44/30..3031472.8.231472.4-..0893. 03. 34-.. 0-34.2030.74 3247.8.0.4..4-93.. 03.0 03..4-93.90.080:547.44..0.3.8. 03 4-.03.30.5834/4:2039.209/4..8.247.93. 794.74 34/ :/00 03. /7:3 09794/89... ..4570/80/3 3.40 944-.44//. 79357409.3.34-.954870/4. .20/543:/3894790./:889.209 .43..2.0  '447 043.90 .74 33/4 .0.. 0574..85749:.0$03..90 .5480-3.4 .34.   -.3. 00974384857002.9  .03..0457024.4-.3.4  '8031472.-.90 .3: 30 247.3.97093.208933...80-30..4-9870/89.2 85474 4:/00 03.90. 3..8304/:/00 03.84304/.  .00974384 857002. 3.4-.4-.4/3.-98089.2.89744..3. 794.90 ....70/3...3. 7..-. 7003.33.0/030.3574094.802 31472..309073..34.3./.80:547..85474 ./.  03 4-.43.3239070842 5480.3. .7828:-0942 !4090..3574094.931472.32 4854/. .43..8..3: 30 ..80-4.4.907.90 . -.90.94.2.4-93..09230 5484.30 203.290.43.. . 84/4 34-.89744.57..47...85474 .: 341 3480. 4.948954/.247..3.7/32..74..308205700/.04..089   -..494..90 ..3907087.74 3 84.54/09....90 . .0570 30..4387.74 3247.302-080/:$03.343:703.  . 247.3.57.3/.9:/ 0390.4.84/04...:5347.30543:/...3.8...00974384 570/89..:70/-0 4/.3.4. 7903 574090570/904274.0/030.4 4/.43.03.3.290.  ..90 ..303907080548.8. 3.0./:.30.4 3....931472. 9./:/44 -.9/03.. 247....4-.90 ..7.   03 870/89.74 3.....90 ./..3.303.90.080457. .. 3 /.30.

.3.74 .0.7./4857002. 57207:548945...03.4.3 703.3 30/8723.54/.4743.3:8./4 .9247.03..854 94.23.02:8030302:4..030.2-.247.74 ..44548945:.424542-.2.454.5474 :97090.-0384/04.0095457090:.90 .3 7.3023.0  !454970-80..4./30.2 --4970-.74 3247.3.8.4:/00 03.207.3..78995740904/57.802 94 ..302:88902: 247./54. 54.. 7... 03.  .958345474 44.44/4 90.3/.5474 : ...2.9473.0.57.74 3/44 9.024//.  03 -479020.. 7903574090 570/4 4.0 !474 .393.7.0.3.80-4.00954/.54/.839   7.04548945:..74 .34323489907: 343..54/5 04303 .  .2303   7.0302:/3.2.:   7.494.0.0   03 4/4 9.7302: 8547..9:2:4//.0..-.74 : 7.  .9074 .4.8089.0 34.9:2:4//.3.74 37.7.3.-98.34323489:/00 03.3/.043:703.4: /.74 .3.  00 90.88.0/.30543:/-0247.247.2.57409. 0 7.:2:3.839.3.3.0257207:247.3.90. 0.3//.4.0.4.7...2074-.8.2 302:3.3.0 49/080909 0-7.0.3023. 4/89..248943.90 ..   03 43 345474 444//.70/3489 .247.57./4:2039.74 .03.2303.0 70   7.3//.4:20/ .8089.9 753.43.3.3: .-9 90.30.4//..03../48934.39/4:2039.30.247.74 . 03 7...   /.3//.089..9.0.3/0809 0954/.3.8.. 4/4.9 :54 90.90 .94.5489.3.74 3247. 570/2093.5700/.9054. 8:5. .90.83.574094./4.0.:420034 247.583  0979/0 ! # $%%$% !7.9 .4742.54..74 .3//.-/. 4/4 9.3.8.-47 '. 3..57857002...93..

90.4 /.  070.8547.20/33.907. .543:/3.3//. 7:454. 5479.4/89.3543:/33.0 .304.74 .. 03. ...43.207.0303.37./:8902..570904 094  !4/.904 0..8023.. 85474 .40.. /3.94. 203...30.40.548945. :04 :547.7.0 $9.3.90.43.570/.74 .3.3#05:-0$4.74 385474 .40 3.3...34 /00 3.9 .74 .989.730.-7.4342  !4/. 3.44//..30.4/ .032207424742./34 .74 /4 10-7:.43./.74 4//.54/.70/3489003.33.88902.94.3..:89703489 5489.907.94 . ..-7.03220742 ..309709480- 1 0/05489454. 03..74 .33.  .98085474 4428 00 9.74 34/4 /.8547..5489454.-.30.70/34893.904548..34./. 03 85474 ..80304..70/3489/7:0.  .90..3.70/348903 ... .90.2 30..33.4.543:/-9.904 0.54/.344 30 3 03.43.5479.305490.3.74 .3.7.:2.447094 3..4/89..730.2033.90 .730.-490..447. 03.. 0303.74 .304- .9044//. 3  !474 4.74 34-.304//.70/3489 /7:0./.43.40. :57..8. 80.8547.3 .74 . 4.0./3. 570/2093. :57..7390.. :04:547. 3.74 ..3..90.2 30.78990.4857009:897030:7050.4-74907 7.33..74 /4 10-7:.789370/0/03.00974383.74 3.4/. 2033.43054870/34 4-.5479.80/3054/.0543:/-0 907 .203.90.-4905489454.3//.3..4/89.37.37. 88902..5489.9078003..30.09.730.8547.:.:2.....343543:/- 0 20-7.09.43:703 3/.3.543:/34.33.543:/34.854.84.94.40. 80.02.43..089  3 94 057.4 44 30 03.-74304.54202-30 54/.33.944//.-4:8970.54/..3054/.:2.4. 5489.:2.4//.34.-../4:20397....4 03.74 3247. / 7.33.07..44 90.570900209:  !4/.. 5454970-7.570904094  .43..43.907...

.34- 403.3.4.9:70!'.. 5497/90.0.3. 03. 5489450.3..989 345474 4  !4/..0.030 / 4 4 354 02389789../03 $03..74 3:547.3457.3. 03.90702844 034 3.80-4.3454/090&7.-342  389789.4//.0389479.0 /4 2./0.3.33..904 0.74 7. .904 0. 570900209: 3. 94 057. 90. 907 3. .33.74 .54/.0303/7 .74 ./03 844//.3.#05:-$4.2...54870/:0.347.. 84/7 .030./7 ...74 ../:8570 32 034290.4 5789434.89.43.8..454/.54/..894790.3 3..780.30.74 44//.43.33...3./:/7:24/89. 33.44854/.4//.-47. 13.033.7.54/...03..904 0... 570/4/30209: 3.0 .$03.80-4. 03/48945/47.989 34 5474 444//.:2.  ..43.-..904743..-. 2:03. 894790. 90.438:534.030.0/03./03./03. 47.44//. 4/89..543:/3.70/34893.3...8089.  $9.89.8300/4 494-7...2:3..47..3.30.4/89.3#05:-0$4..13.989 30..2 :547.494.2.9./.57.74 8897.#05:-0 $4..3.3.33.74 3.989 345474 444//..: 57894302:.9047034203..570900209: 843.809054894507. 03.30.0.43.33.3..74 .37.8.2.0#05:-0$4. 0343. $03..9..70/34894//.03:543:..907894790.0389479.0/09..8.74 3.  '447094244 0 8054/.989 345474 4247.3.43. 94 0570 30.03-705.8300/4 805902-7..4-/0.70897.33./33.8.989 345474 4247. 84/7 . 3.74 .94.428   03 .90.90.4290.70/34894//.3.34893.  $9.13.. 4-/0.33./389#05:-0$4.09.347..9..3/.0!484.43. ..8:-09.2.8.74 34.8. 570 30.4/89.0 54870/:089.0 -7. 034 03.3..8.74 5757./389#05:-0$4.70/34894//..4 5789434.3334.5757.3..74 . 0303.89. ..44 30 3 03..389.9:/489../033-.5474 .43.. 20 80/0 ..94.3.54548945:854.030 / 4 4 2.09..9.74 3.3 8054/..74 4//.7.9047 8:-094.- 7010703 30 90.34   084-..2$547.-.80-3.3..74 .7/7.90..9044//.3454/090 &7.9074.8:-094.3$03. 7030.9074. .$03.3457..30 8:53489 ./:8  034290.54/74 :7.74 34.0 3.0/03..3334.74 . 90.4 .300..94..054.300..74 385474 3..  389789.8.09. 5479./:4209.308:53489 . 90.8089..  03 89.034.

 8.74 334/4.8.43.:49.789.74 3..5707 033..0380/44 -0.428...84283..3.4/343024/4 . 03.3   7.0. 570900209: !09/0 !## ' #   03 5707 4.74 3.13.44//. 247.94..0.3./4/.804280 543:0544054./33./3.544-.8.74 34.74 ..89.74 ..33. 034:7.57.3..857009570/58 !44-.34/4.80.3.804280. 089/0 $    03 .  4-44/ /4 0:74..70/348943 548945:4//../.30.  544-..43: :70.089..4/4 ..:2.3. 97094/89.4342 :49...042470-93025707 :3.70/34893. -7.4-.74 .33. .473.3:057.8.489.7 .54/.8. ..548945:..-80.0 /.302-080/:238907 5789403..30 70.480-4 .9.4 3..74 3.3.3.74 3.54.70..3./:.90.03030.23897./3 04.3.0.4//..-.4 4.:7..80-4. 0..8.70/3489 /.4.4854/.5830.4742.5440./34480-4/44 570/80/37 .302-080/:7 .3.7./:8902.305707 4.4342 :70.9070:07 .970/305457002:3030...5707 0..07 ..84/4:2039.3. .3 54/..480-.70.54300 .57.93.5707 0  '57207: 47 .480-.370.70..  !48945045707 :. $547./3 3..8:534.74 .74 3 -0703.4854/.74 3.347..3.70.. 543:/34.54.480-.  389074742.3 3./..34..989 345474 4247.0.3/4.3.45489454.30.30.3493.43. 090548945.4/89459. 4/8945.0.70.7 .45707 :45073.  0390.3.3.4730 480-03.989 3431472.428..34/4. 54/..74 3.. /7: -...78.../:4209.90.3.-.03.9.80-30.8. 3:-7.3 5789403.3. 3/44 9.428.4734 480-43.4342 :70.  $9..304.74 4//.0/-4.30 70.8..780/7: -0 870/3./:.0 03...:24.2$547.3.8.428..

3089.4 /.42 03. 057.9.90.5830/4:2039..3...203.74 .8030544/-44. -7.3..43.8570203570/209544/-044//.548945..2489430.4/89.203.:4/30 .43.0.8543:/342 0-3.30480-0 8. .5..5707 0  ./908570202-03.94.3. 7.203.  .  4/89454/. 03. 579025.0:0.543:/-..38:53489 08947...  0390. 03.902:.3..90.302570/209.3:.34.3:0 4-44/ /4 0:74. ..3:. 03.. 03.473480-57.54/093.74 .84288..74 .3..34.30.780/7: -0 3870/3.9.4570/003..4 570/4 543:/3 089 4/89.43 4570/0/44 -0544/-044//.  304/8945/4:2039.3 48005490074..57207 4..4854/.38:53489 493.4454/..34.74  ..57. .43.../34303254.43. 80. 7.80 543:/-0 09794/89..43....904 4//.43 57...4 /./03.4/:7.74 389475707 0570 30./7: -.543:/-.24:57...74 .90.42 03.0 03.33.3..85749:8973.543:/-.43.327010703..78......4/89.4-/4-.079. 38.320/. 90.03. 0390. 057../:.3.. 4//.0. .4/89.  30:54 90.  .74 4-70.7.3.9: 4..30.43570/4 90..30..90.3.43..2 97094/89.  34-.0..  /44 207404342843.07 .0/0. /4 94 057.0/-.4 543:/34.80384-89.089...8../7 ..85474 3.3. 30:54 90.4/89..902:..3:04-44/ /4 0:74.30...42 03..3480.4/89.90.3 47.203 8..4/89.:4/30 ...0.  $..0:09.4742..0 .3.43: /4 /4 - 0390.  !7.8...43.308:53489 .0 09794/89.4342 :70.548.. 03.3.85749:48224/89.0/-0.480-.30.74 .   /4.302 47..43.73.43.5489450. 3085474 89.2489430.  .0 03.30.4 9. /7 .30.05489454.902.3..3.9. 80.38. /0..544-.42 97094/89.347.480-..0/-0:897030./03.0 04342843.  4//..4854/.3.44//44 -7. /..74 ..3493.90..7 03.24:57..30.30247.9.0..548.90.8924/89.74 389475707 0 57.  7.4//.9070..74 389475707 057.480-.90.. 94 057.03 0020394/8945..42 03.85749:8 097924/89. 90... 80.548.3..370. 0390..24894354/093548. .0  03.5707 0 70 09:/ 897. /4 .54/093./4. 7.43..85749:850924/89.90...7.3.3.0 03..4543:/-0 :.2489434457.3489 493..90.74 4.730..3:04-44/ /4 0:74.8.30.4394 /45: ...343...89570/20934.8..90702/7 ..90../.90./.43.4-.473.274..989 3054/.43.3.43.89.3.3.3.-89../340.0 03.989 354/.30480-0 8.43.744....74 .4-.0..90. .80543:/-03.543:/..80 4/4.0348570203044 30 .

9438454/.0.. 3. 3.4 9.4/89.80543:/3:70 09:/ 8.-.. 0.0 03.844-09. 49 543:/389475707 057.13.30. 8.94.3.780/7: -0 870/3...3424 34894/4 -045707 :  00570/2093.3.3.78..973.5707 0 .. 08947.4342 :70.54/093.54/..3424 3489  ... /0.894790.30. 03./4.57.0...30..43..789.970/04.37..894/89.4854/.9070543:/33240.0.30.74 .9.480-.3.:3 057...4/89.3 4/4 45707 :570 30.0 /4 90.4.74 . .349543:/389475707 0570 30. 03...24894354/093548. .07 00570/209.8..9.480-.3:057.543:/-. 54870/:0944/4 90.4/9 4/4 ..../4-4970094/ 57.   7.30.203 8.4854/.203..0/4/.3.548.78.247.9 . 384/04.4/89./4-4509094/57. 973.0./:.  $.3057.74 .30. 90..3. 548945:..: 57894302:. .3. 03. 80..5707 0 94 057...80.90..548.54803.  - 03 .780/7: -0 870/3.  4-44/ /4 0:74..03..890. 80.4 :./3.4 32 308030544/-04..90.02:54.9.349543:/3 7.57.8.05489454.7.0.  4-44/ /4 0:74..4/89.480-..74 ..4854/./:..3..4342 :70.0/-. .. /7: -.30480-0./. . 38.4 9.480-.3..3.4/89. 90080 /. 03.907020480-...4989 3.4854/.3:0 4-44/ /4 0:74.9304-7.2489434457.74 .3:04-44/ /4 0:74.9074/7:3.  :-3.43.  ..43.. ....3.0/42.3.3.543:/3. 0.4854/./:.4.34-09../7: -.74:3054870/:054/..3489 49543:/389475707 057..307083 34.203../4-49700930820.3:057.8..2034257/4-9.2489430.3.473.3/304/3030 57.4/89..37.32389789.. 8.74 3:. 03 .0.5707 0..42 03..5.0.43. .930.3.3:04-44/ /4 0:74.78.90..3424 34894/4 -04 5707 :   /4..0380/44 -0..4342 :70.90.0..80.097090...4/4/4/. 03..4/89. 80.:. 548945:.54870/4.90. ..3.74 3: 57.8924/89.5707 0.4854/.85749:880/22 4822 /08092..90.3.0380/44 -0.74 .74 34.  !7.780/7: -0 3870/3...

43.3:4.370 04-4.34480-4 0.78.  003. /0.34954/. 4/. . 03.90. .7.43..70/3489 0:74.4/89..0..0..  03..543: 570/58..0.2489430.54/093.8..5707 .0. 3054.  3 94 057.3:..90. 57.  03 79.45707 4.4854/. .. 03.5707 .907 3 94 057..8.3:04-44/ /4 0:74.24894354/093548.30247.203.0 03...3./7: -..34954/.4/89./:.74 030 4/0.3054870/302:5./7: -.  $.4342 :70.780/7: -0 870/3./7: -. .. 4/89.4-.30480-0..548.30480-0 8.3489 4954/.2489434457... 03..  !7..304.. .4342 :70.. : 80/2 4/89. 80.8.3././:. 80. 8.480-.89475707 057..90.302. .05. /0..78..4854/. .9702548945:  '9702548945:.548.8.370 0.54/093..24:57. 902.3     ... .   03 4-0.4342 :70.0.0. 3082057080 .34480-4 . 49 54/.34..4854/.0 7.437.3:04-44/ /4 0:74. 3082057080 . ..780/7: -0 3870/3.03/.934-0 3 .30570/4 84.548.4854/.780/7: -0 3870/3.90./:.4854/. 34-080:54 90.0.347.70/3489 0:74.43.203.90 .   /4. 8. 03.43: !74/4 ..90.3457/4-03057024 0380 4789.2489430.0.54/093.4/89.347.480-.3.4734480-457.473./8947 0.548.90..203 8.8.7.203.8.30: 5707 4..203.9.43. 30574957.203. /7 .70/3489 0:74.3:04-44/ /4 0:74.0.89475707 057.80 ..7.5480-34:/./7: -.2489434457..57...203..4 5707 4.0.548.. ..7.70/3489 0:74.0.. / 4/4....7 70 03.74 03.38:53489 3082057080 . . .  .78...3.57.2489430.3489 3082057080 .332 54..0. 03 8.89475707 0570 30.4/89..0.4854/.47894:-3489 .

74 .3023.434.../389#$ 9 .3:  &7.

.434.9..090.80/305704/30343 30/44 -0 $0/2/0 !#     03 570/58 57030..9.0.0./3 89#$ 9 .0.57030.74 &7.4. .43.9  /302:.33..80-:0 3.

 .

.

3.

54/.0/-400974380/7. !7. -0..304.74 &7...0.80-3 54434209.34./389#$ 9 .33.548945 4//.. 3570/58 /..33.

70/3489 3.3 3.94..785749.0./389#$ 9 ./.  !7./302.74588:53489 &7.8:.74 .34/44 9.&7.90728454970-304-...

...78904-.43:4.43.954 .33..80./389#$ 9 ...  !7. 247...74 &7.74 34-.34034934-7.

/389#$ 9 ..30...70/3489 &7.43497.0.74 2.4//.48:534834.  &70/-...5757.9.4.33..

33../3 89#$ 9 .23.43:4.74 &7.3803.54.4.9047.  &70/-.74 34.

33.94.570900209: &7.33.3.54/.44//..34.3.85474 .94./389#$ 9 .907034934-7..30 54/.74 . 3:-7.  !7.789...

34 305720734./389#$ 9 .9.. 900543:/-... 30857002.34:494.  !7. /.4 &7.3057.

.  !7.3 30 ..30. 090548945.74 .3.0.80-3805..4//.343../389#$ 9 . &7.9.

3.

3 3.. 8.7:054390.789.548945:4//.74.03489..30.3 8. &7..  !7.3.13.0...34...9072543:/3.404-./389#$ 9 .74 .

3 .

.3.  .543:/- &7./389#$ 9 .4/44548945:4/57.

9.090../389#$ 9 .. :3..09 3 &7.43.030.   /302:.4.43.7 0..3: 5747.57030.9 03.#05:-0$4.0.0.

0.3.74 3./. 0942:547.3 570/58  7:..5489454..-090.43: 0 3. 0954570 302.33.907084-.74 .0 .942 0374 7.0/054902. 80./.4.33.. 44738432.8570/4/32:49.548945..3570/584.1...-.74 .  03 . 4//.0.80 .0/0454/480/..:547.3/7:0.0.3023.30285484-3489..304.0:547.90..089.4-.85749: 03.: 90.74 : 4-. 4/89.380.4570/5857.03.43.5830/4:2039.43..570/..-090. 03.43:  !489454//.54/.54548945:854..3.   457 09...3//..548945.30.

54:. ...9:2.3 74..089.4 00974382870/89..3023. 57..33.9.5479..4 5789434..9./30289:#05:-0$4.05479.  03.57207: 87..5489.3.30 94 031472..074.43..  '..8.3.3544-. 03. 03.7..4/89.57207: 94 057.2030.302 4-.570/585090..04-. 03. 09790.....4/89...74 804-. 03..  03 .  4.9..0.0..33.089 803054 ..400974382870/89.74: 2080.4/89.4/89.4.43..43. 03.030  389789.3.33. .074...54.05479./30289:.3  03.57002543:/-3.54:. 30...4.9..54/.9.5700257.3 0890.80/30740 .4/89..0.3/7:0. 57.0. .54 .57002543:/-/3 .74580:30 0/03.74 ..0.54300509/35454 ..303.74:/354:..30 94 031472..3:.&7.5489.4/89.4-.74 3.  %.95093.5489.43. 97090.43.  03 4-. 03.0/4./..13.4-.030 .0....5479../:4-43548945.3.57207: 94 057.43../.30/34//.13.0.90.  4...-.:70/-457. 03..57207:57.3 03...54 .&7..0..0232..5489. 03 .  '.  38907 5789403.9.4/89...090.0...5489.089.4 .8..57002543:/-:54 90.90..074.54.84/04.3/3 .4/89..0.089.4/89..89/.74 4-.0.3:  '80-3.4/89......4/:..90..744./. 03.5700257.0 .323.0.3.57002543:/- /34/ /./30289:#05:-0$4... 09790./:4-43 54894542..3 03.74 247. 803054 .0.&7..70/3489 804-.57- 34 -080/  03 570/583.90..74: 2080.3.0.0/.54 . .43. 84/04.5489.57207: 03.0./.3:3489 3. 03... 03.43.34-..43..05479...9:2.3489..74   !404-.90..33.4/89.9. 03..34-. 03..9.57.4/89..74 /4.74 : .90.089..90.54300/35454 . 54.302 0420034 3..05479.0.43......494.0.90.93.2. 74: 0892080...0.33..54 .

74 .. 30./389#$ 9 .  ..4348570202-.0.43.3/45439..9.:547.-.74:/354304.3:  &7..:.80.3023.95.4.

&7.43.0.43..43..74 /4 10-7:.3023..0.3:  &7./389#$ 9 .4/:.80...93..388902.0 90..4/89.31:3...7. 03.5 0354 0...5479. -05.0097438 4-54/.43.  31472.74 ..4.33..   03 834.030   .. 30../389#05:-0$4./08090.43.. .0/-400974380/7.74 .9 :3.888902.9702080.3/45439.5489.3544-.00974384.80/305704/30343 30/44 -0 !#     03 00/03.3.   03 44 -.8300/4 2.-./30289:#05:-0$4.74 3.80-:03.9.95093....  03 %.89/.09: 3.43.3454/090 &7.030/ 4 4 .74 ..33.3. . 30:547.9044//.343...7. 033  03..30247.4348570202-.

/.43.43. ./.... .4/89. 0892080..0.570/58 / 03.54:.  './...090.54 :.. 03.90.43054870/35..0.0..80/305704/30343 30/44 -0 !#    03  '..0.43...57030..90....9..9.570/584820.90./..0.4/89.43./.  03 /302:. 03.80-:03. 90. .  '.9702080.9&70/-./.9.570/58/08090./.43. 03.. /3054:.43.9.54:.2080.9../.43.4/89.0.570/5880/20.  '...

74 .../3 89#$ 9 .3023.54/..3: &7.0257.3:543:/3..854/...8945..:573.

3454/090&7.74 3570/ :.942 0374 7..4 .0. 03..5479.54548945:854.74 .3-70570/4/304-.030/ 4 4 247.0.34 4-.43.5..0 ..485093897...9570/ :.30285484-3489. 0..090.3.3570/58  7:.43.. 30.  03 .. 03.74 .03.490. :547.380.43.57. .4/89.43../7:0.548945...9.8057030.907084-..33... 4/89.9.4/90.43.9.4//.. /302:. 03.0.9. 03.0 0...3: &7./03. 570 30.0.0 843. /302.494.0/0454 /480/.3570/58  !48945854.74 3..43: 03.4/89.94-.:547.0.... 80./389#$ 9 .-0570/58.4/89. 03. 09.570/:.. 94 057.../03.80/4. .43.:.9.3023.74 .43..4-.9.0....8570/4/32:49.0 .0  03 389789.0.43.548945.0/054902..  03 !489454//.13.5830/4:2039.../03..33.4 5789434.3//.089 3 94 057. 80.5489.0 .44-..3.8.490.0.0...30../389#05:-0$4.3.0/0454/480/. 03..3/302:.1.4-.4/90.089.3.74 .490..-.43....0.4.

3.

00974384...3544-.. 03./389#$ 9 .0..4/89... 03.3.4348570202-.030  .343..&7.30.9..3.3023.74 .80.74 .43.74 .   03 44 -...4/89...80/20.9./30289:#05:-0$4.59.088902.3/45439.5489..43./08090.-. 30:547.9/302 .-.  03 %. 09.30.89744. 30:547.3..2080..30 . 30.43.80...4/ ..  44 -..997/0809/.43.. 03.3:  &7..4.43.

570/584820.80-:03.. 03.80/305704/30343 30/44 -0 !#     03 38907 5789403.13.4/89..0 /.3.  . ./4 805902-7.

.4/89.0 :8...00974384.3: &7. 4.30  38907 5789403. . 9702080..570/58/7:0.13.3023..88902./389#$ 9 ...0 /.5489.13.43.. 03.74 .74 .3./570/58 0890.3.4/89.54. 38907 5789403.43..  03...9.343.

 .

3.

.43.4-.3..9073.354570/4/3 4-.9570/:.0.203.74 570/ :.74 . 94 057.95093..730...3570/58  !48945854.548.0. 03.13.989 354/.0.3454/090&7.490.89/.. 90.5479.43.89.&7..57.0 3.  .43.43.8547...3..:2./4 /0.3-70570/4/304-.494..09: 80 .4.490.. 03.  03 .4 4-..94.8547..42 5789432.9.4-.9.. .43..-.2 03.030/ 4 4 247.80/20.0/0454/480/.:2.907084-...54:.3089./: /44 -.4.0.43.03548945854...0/04 54/480/..4/89.3.. 30:547.43.3544-. . 03..4-.3570/58  !48.3..  03 .0.3: 2389789..33.3.74 ..74 ...9.4/89. 80./389#05:-0$4. 80.3.30.:.4822080.4./30289:#05:-0$4.43. 804//..9    03 %.8..089.0.089 94 057.74 3..90.. 4//...02-7.0.3. 30.. 94 0 57.80.02385474 .74 3304-.4/89.4/89.24. 843. 03.. .3..33.730..   03 !48945.54/.. /44 -.3570/58  44 -.5479.94-...0/054/480/.. 0.030 .84/04.43.089.0.33..74 4//.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful