P. 1
ZAKON O JAVNEM NAROČANJU - ZJN-2-NPB3

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU - ZJN-2-NPB3

|Views: 224|Likes:
Published by rokobal

More info:

Published by: rokobal on Dec 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2014

pdf

text

original

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(ZJN-2-NPB3)

Zakonodajno-pravna sluţba je na podlagi prvega odstavka 153. člena Poslovnika drţavnega zbora pripravila neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnem naročanju, ki obsega: - Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 z dne 8.12.2006), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2A (Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15.2.2008), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/10 z dne 12.3.2010), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2C (Uradni list RS, št. 18/11 z dne 15.3.2011).

Številka: 411-08/11-6/1 Datum: 1. 4. 2011 EPA 1735-V

Boţo Strle vodja Zakonodajno-pravne sluţbe

Prvi del SKUPNE DOLOČBE ZAKONA Prvo poglavje Splošne določbe 1.1. Predmet urejanja zakona 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. (2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata: - Direktiva št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 114), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2009/81/ES z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (UL L št. 216 z dne 20. 8. 2009, str. 76), razen v delu, ki se nanaša na javna naročila na področju obrambe in varnosti, in - del Direktive Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. 12. 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 31). (3) Če naročnik izvaja dejavnost na vodnem, energetskem, transportnem področju ali področju poštnih storitev, veljajo za naročanje v zvezi s to dejavnostjo določbe zakona, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. 1.2. Definicije pojmov 2. člen (pomen v zakonu uporabljenih pojmov) (1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 1. »Dinamični nabavni sistem« je način izvedbe postopka javnega naročanja v okviru odprtega postopka, ki v celoti poteka na elektronski način. Uporablja se pri običajnih nabavah, katerih značilnost je, da v obliki kot so dostopne na trgu, v celoti izpolnjujejo zahteve naročnika. Ta postopek je časovno omejen, ves čas trajanja omogoča udeleţbo ponudniku in ponudnici (v nadaljnjem besedilu: ponudnik), ki

izpolnjuje pogoje in je predloţil prijavo, skladno z razpisno dokumentacijo. 2. »Elektronska draţba« je ponavljajoči se postopek, kot del postopka javnega naročanja, ki poteka na elektronski način, v katerem ponudniki predstavijo nove cene, popuste in/ali izboljšanje ponudbe v okviru določenih elementov. 3. »Elektronska sredstva« pomenijo uporabo elektronske opreme za obdelavo podatkov (vključno z digitalno kompresijo) in shranjevanje podatkov, ki se pošiljajo ter prejemajo po ţici, radiu, mikrovalovnih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. 4. »Enotni besednjak javnih naročil (CPV) «, sprejet z Uredbo (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L, št. 340 z dne 16. 12. 2002, str. 3), nazadnje spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2008 z dne 28. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) in direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih javnega naročanja, kar zadeva revizijo CPV (UL L, št. 74 z dne 15. 3. 2008, str. 1), je enakovredna referenčna nomenklatura, ki se uporablja pri javnem naročanju. Enotni besednjak javnih naročil je enakovreden z drugimi veljavnimi nomenklaturami. V primeru različnih razlag uporabe tega zakona se zaradi morebitnih razlik med nomenklaturama: - Enotni besednjak javnih naročil in NACE (Splošna industrijska klasifikacija ekonomskih aktivnosti v Evropskih skupnostih) iz Seznama dejavnosti na področju gradenj, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam dejavnosti na področju gradenj), uporablja nomenklatura NACE; - Enotni besednjak javnih naročil in CPC (Osrednja klasifikacija proizvodov in storitev začasna različica) iz Seznama storitev, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev), uporablja nomenklatura CPC. 5. »Gospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago ali storitve. 6. »Industrijski ali poslovni značaj« ima subjekt, ki deluje v pogojih proste konkurence na trgu z drugimi subjekti, tako, da izvaja gospodarske aktivnosti, to pomeni industrijske ali druge poslovne aktivnosti, katerih namen je dobava blaga ali storitev zasebnim ali javnim gospodarskim subjektom. 7. »Javno naročilo gradenj« je javno naročilo, katerega predmet je bodisi izvajanje bodisi projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj ali gradnja ali izvedba ene od dejavnosti na področju gradenj in ki ustreza zahtevam, ki jih določi naročnik. »Gradnja« je rezultat dejavnosti iz te točke, ki predstavlja gospodarsko in tehnično funkcionalno celoto. 8. »Javno naročilo blaga« je javno naročilo, katerega predmet je nakup, zakup, najem ali nakup blaga na kredit, z moţnostjo odkupa ali brez te moţnosti. Javno naročilo, katerega predmet je dobava blaga in vključuje storitev namestitve in

da se blago lahko uporablja v skladu z njegovim namenom. Javno naročilo. ki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.inštalacije. katerega namen je določiti pogoje za naročila. ter vsakršne druge informacije. številka telefaksa. ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj. ali ta zakon ne določata drugače. 12. katerega predmet so blago in storitve iz Seznama storitev se obravnava kot »javno naročilo storitev«. predhodna informativna obvestila. katerega predmet je izvajanje ali izvedba ene ali več storitev iz Seznama storitev. ko ponudniku. ki je vezana na to blago oziroma. se obravnava kot javno naročilo storitev. so preklicana ali zaključena. ki se lahko prebere. natisne in nato pošlje. Pomeni tudi informacije. 14. če je to mogoče. katerega predmet so storitve iz Seznama storitev in vključujejo dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj. s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila. . ki je zajeto v naročilu. ki so samo dodatek glavnemu predmetu naročila. dobav blaga ali opravljanje storitev v skladu s pomenom iz tega zakona. 15.a »Obdobje mirovanja« je obdobje po odločitvi o oddaji javnega naročila. razen če zakon. če vrednost zadevnih storitev presega vrednost blaga. postopku s pogajanji ali v konkurenčnem dialogu na podlagi naročnikovega povabila k sodelovanju izkaţe interes. storitev oziroma dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaţe interes s tem. kot so kontaktna točka ali kontaktna oseba. ki se bodo oddajala v določenem obdobju zlasti glede cene in. ki se pošiljajo in hranijo na elektronski način. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. njena telefonska številka. ki ga ureja zakon. 15. ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika. 11.a »Podizvajalec« je gospodarski subjekt. 13. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo. »Kandidat« je tisti. poteče rok za uveljavitev pravnega varstva v predrevizijskem postopku. sestavljen iz besed ali številk. katere predmet je izvedba gradenj. »Javno naročilo storitev« je javno naročilo. »Naročnikove spletne informacije o javnem naročanju« so del spletne strani naročnika. ki koristijo potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudb. se obravnava kot »javno naročilo blaga«. ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. ki je zadnji prejel naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila. »Pisen« ali »pisno« pomeni kateri koli izraz. »Ponudnik« je gospodarski subjekt. »Pogodba o izvedbi javnega naročila« je odplačna pogodba med enim ali več ponudniki ter enim ali več naročniki. 9. ki vsebuje informacije o javnih naročilih. Javno naročilo. »Okvirni sporazum« je sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več ponudniki. Obdobje mirovanja poteče z dnem. ki jih naročnik namerava oddati. da naročniku odda ponudbo. 10. poštni in e-naslov. upoštevaje količino. v katerem naročnik ne sme skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma ponudniki. 13. se izvajajo.

načrt ali projekt. »Nesprejemljiva ponudba« je tista ponudba. 20. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena. »Odprti postopek« je postopek. ne more pojasniti. inţenirskih storitev in informacijske tehnologije ali obdelave podatkov. člena tega zakona. ki jih povabi naročnik. da pridobi. pristojnega za finance. v katerem naročnik povabi gospodarske subjekte in se z njimi pogaja o vseh pogojih za naročilo. 21. kamor naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije v skladu s tem zakonom. 16. 24. do 47. »Popolna ponudba« je ponudba. ali ponudba. »Nepravilna ponudba« je tista ponudba. »Formalno nepopolna ponudba« je tista ponudba. 23. ki ga . »Postopek s pogajanji« pomeni tisti postopek. vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika. 19. ki vključuje pogajanja z namenom oddaje javnega naročila. ki je v skladu z zakonom. ki ureja prekrške. »Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti« je postopek. ki je nepopolna v delih. ki je pravočasna.b »Odgovorna oseba naročnika. 26. ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način. »Portal javnih naročil« je spletni informacijski portal ministrstva. določenega za prejem ponudb. ki ne izpolnjuje pogojev. sprejemljiva. ki je bil storjen z njenim dejanjem ali z opustitvijo dolţnega nadzorstva. ponudbo pa lahko oddajo samo kandidati. določenim v razpisni dokumentaciji. »Natečaj« je postopek. »Pravočasna ponudba« je ponudba. 22. 18. katere cena je višja od cen. 17. v katerem lahko katerikoli gospodarski subjekt predloţi prijavo k sodelovanju. pravilna in primerna. ponudnika oziroma podizvajalca« je oseba. ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. ponudba ni formalno nepopolna. katerega namen je oddaja javnega naročila. odgovorna za prekršek. ki jo naročnik prejme do izteka roka. »Neprimerna ponudba« je tista ponudba.a »Neobičajno nizka ponudba« je ponudba. katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. ponudnik pa je s kalkulacijami. ki s svojo ceno ali načinom izvedbe bistveno odstopa od primerljivih trţnih cen oziroma uveljavljene prakse. ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. ki naročniku omogoča. ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. 25. novo tehnološko rešitvijo in obrazloţitvijo. predvsem na področjih urbanističnega ali prostorskega in krajinskega načrtovanja. arhitekture. v katerem lahko vsak gospodarski subjekt predloţi ponudbo.15. formalno popolna. 21.

ki omogoča prenos signalov med določenimi omreţnimi priključnimi točkami po ţici. Za namen uporabe postopka iz te točke se za javno naročilo šteje. 32. mikrovalovnih. v katerem naročnik. ki redno preučuje na predlog Komisije ali drţave članice uporabo ukrepov Sveta v zvezi z javnimi naročili. »Sklop« je del javnega naročila. 33. 30. in na podlagi katerih naročnik izbrane kandidate povabi. blago ali storitve. da predloţijo ponudbo. da je »posebno zahtevno«. v katerem lahko kateri koli gospodarski subjekt zahteva sodelovanje in v katerem naročnik opravi dialog s kandidati. objavljenega na portalu javnih naročil.izbere ţirija po razpisu natečaja z ali brez podelitve nagrad. namenjene naročnikom. ki bi lahko zadovoljila naročnikove potrebe ali dosegla cilje.izvede postopek oddaje javnega naročila za gradnje. ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna. člena tega zakona imajo v tem zakonu uporabljeni pojmi naslednji pomen: 1. v katerem predloţijo svoje ponudbe ponudniki na podlagi obvestila o javnem naročilu. »Javno telekomunikacijsko omreţje« pomeni javno telekomunikacijsko infrastrukturo. če ni mogoče objektivno: . ki ga naročnik uporabi v primerih oddaje posebno zahtevnih javnih naročil. c) ali č) tretjega odstavka 37.naroča blago in/ali storitve. točke prvega odstavka 17. 31. namenjene naročnikom. »Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi« je postopek javnega naročanja. s ciljem oblikovati eno ali več variant. 34.opredeliti tehničnih specifikacij v skladu s točko b). 28. . »Svetovalni odbor za javna naročila« je organ Evropske komisije (v nadaljevanju: Komisija). optičnih sredstvih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. »Predhodno informativno obvestilo« je objava namena oddaje javnih naročil blaga. z namenom pridobitve ponudb.določiti pravnih in/ali finančnih elementov projekta oziroma predmeta javnega naročila. (2) Za namene 2. ki sodelujejo v postopku. člena in 97. »Skupni nabavni organ« je naročnik. »Postopek oddaje naročila male vrednosti« je poenostavljen postopek javnega naročanja. »Konkurenčni dialog« je postopek. storitev ali gradenj za naslednjih 12 mesecev. člena tega zakona. sestavljen iz predstavnikov in predstavnic (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) drţav članic Evropske unije. in/ali . ali . 29. ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno. ki na podlagi pooblastila drugih naročnikov: . 27. ki lahko izpolnijo njegove zahteve. »Datum oddaje naročila« je na dan. na portalu javnih naročil objavi obvestilo o naročilu male vrednosti.

da bi moral .druge osebe javnega prava. »Omreţna priključna točka« pomeni vse fizične povezave in specifikacijo njihovega tehničnega dostopa. ki tvorijo del javnega telekomunikacijskega omreţja in so potrebne za dostop do tega javnega omreţja in za učinkovito komuniciranje v njem. . (2) »Oseba javnega prava« je po tem zakonu vsaka oseba: a) ki je ustanovljena za opravljanje dejavnosti. 4. »Telekomunikacijske storitve« pomenijo storitve. ki izkaţe pravni interes. Ministrstvo.javni gospodarski zavodi in . člen (obravnavanje gospodarskih subjektov) (1) Naročnik ne sme zavrniti kandidata oziroma ponudnika z utemeljitvijo. javne agencije. (4) Informativni seznam naročnikov je priloga uredbe. člen (naročniki) (1) Naročniki po tem zakonu so: . (5) V primeru dvoma. ki so v splošnem interesu in ki nimajo industrijskega ali poslovnega značaja. v pisni obliki poda predlog za ugotovitev statusa naročnika. katerih izvajanje je v celoti ali delno sestavljeno iz prenosa in/ali usmerjanja signalov po telekomunikacijskem omreţju s pomočjo telekomunikacijskih procesov. (3) Za naročnika se šteje tudi zdruţenje. Če se z odločitvijo ministrstva. pristojnega za finance. »Javne telekomunikacijske storitve« pomenijo telekomunikacijske storitve. ki ga oblikuje eden ali več naročnikov iz prvega odstavka tega člena. 3. o tem odloči vlada. pristojno za finance. 4. ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). ki opredeljujejo naročnika po tem zakonu. katerih upravljanje so drţave članice posebej dodelile enemu ali več telekomunikacijskim subjektom.2. lahko subjekt. pri ministrstvu. subjekt ne strinja. b) ki je pravna oseba in c) je v višini več kot 50% financirana iz sredstev organov Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava ali ti organi opravljajo nadzor nad poslovanjem take osebe ali ki imajo upravljavski ali nadzorni odbor. razen storitev radijske radiodifuzije in televizije. Pravila in postopek za ugotavljanje statusa naročnika določi vlada z uredbo. ali določen subjekt izpolnjuje pogoje.organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. 3. redno obvešča Komisijo o spremembah na seznamu naročnikov.javni skladi. katerega več kakor polovico članov imenujejo organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava. javni zavodi. pristojnemu za finance. .

kateremu je bilo oddano naročilo. če je to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. (2) Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila.Mednarodne pogodbe. (2) Ne glede na prejšnji odstavek pa lahko naročnik v primeru javnih naročil storitev. Temeljna načela 5. učinkovitosti in uspešnosti) (1) Naročnik mora izvesti javno naročanje tako. na katerih temelji javno naročanje) Ureditev. načelu prostega pretoka storitev. da je mogoče ponudbo oddati po sklopih. če sme kandidat oziroma ponudnik isto dejavnost opravljati v drţavi članici. 1. da v ponudbeni dokumentaciji predloţijo tudi sestavo (kalkulacije) ponudbene cene v zvezi z javnim naročilom. v nadaljnjem besedilu: PES) in na načelih gospodarnosti. načelu svobode ustanavljanja. Pri tem mora zagotovi . št. zagotavljanja konkurence med ponudniki. (5) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva. (3) Skupine gospodarskih subjektov lahko predloţijo ponudbo ali se prijavijo za kandidate. ki bo odgovorno za izvedbo zadevnega naročila. enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. da se poveţejo v kakršno koli pravno formalno obliko. ki izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS . razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje mora temeljiti na načelu prostega pretoka blaga.imeti kandidat oziroma ponudnik za opravljanje določene dejavnosti po slovenski zakonodaji status fizične ali pravne osebe. ki se izvajajo v sodelovanju s podizvajalci. mora naročnik oblikovati razpisno dokumentacijo tako. ki vključujejo dodatne storitve in/ali namestitvena ter inštalacijska dela. da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseţe cilje svojega delovanja. učinkovitosti in uspešnosti. ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev. v kateri je ustanovljen. zlasti v primeru javnih naročil. ne glede na to ali so ponudniki pravne ali fizične osebe od le-teh zahteva. da v ponudbi ali prijavi za sodelovanje navedejo imena in ustrezno strokovno usposobljenost osebja. člen (načela. transparentnosti javnega naročanja. v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila. določene skladno s predpisi. (4) Ponudnik. 7/04. člen (načelo gospodarnosti. gradenj ter blaga. 6. Naročnik od teh skupin ne sme zahtevati.3. vendar lahko za izvedbo naročila od izbrane skupine zahteva predloţitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju).

ki jih odda tretjim osebam. ali drugo diskriminacijo. da mora ta subjekt v zvezi z naročili blaga.nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom. ali da izvede kakšen drug posel. ki izvira iz klasifikacije dejavnosti. ki pomenijo krajevno. da ne ustvarja okoliščin. (2) Postopki naročanja po tem zakonu so javni. da pri izvedbi naročila zaposli določene podizvajalce. ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. 10. 7. člen (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) (1) Naročnik mora zagotoviti.4. člen (načelo sorazmernosti) Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja. 9. 1. člena tega zakona tako v Uradnem listu Evropske unije kot tudi na portalu javnih naročil. določiti. ki ni naročnik po tem zakonu. če s posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni določeno drugače. Posebne ali izključne pravice 11. da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov. s katerim dodeli to pravico. diskriminacijo. zlasti ne sme omejevati moţnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka. (2) Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika. (2) Naročnik mora zagotoviti. 8. pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov. člen (dodelitev posebnih ali izključnih pravic) Če naročnik dodeli posebne ali izključne pravice za opravljanje javne storitve subjektu. ki jo opravlja ponudnik. kot del . člen (načelo transparentnosti javnega naročanja) (1) Ponudnik mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami javnih naročil glede na vrednosti iz 12. ni razlikovanja. mora z aktom. predvsem glede izbire. kot na primer izvoz določenega blaga ali storitev. določitve in uporabe pogojev in meril. ki je v nasprotju s tem zakonom. člen (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) (1) Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki.

ki je priloga uredbe. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi in naročniki s področja obrambe. ki ga naročajo naročniki na področju obrambe.845. elektronskimi komunikacijskimi storitvami kategorije 5. 1. 2. če blago naročajo drugi naročniki po tem zakonu. ki je priloga uredbe.000 eurov. če blago naročajo naročniki iz Seznama naročnikov. katerih postavke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524.5. ki jih odda kateri koli naročnik v zvezi s storitvami kategorije 8 iz Seznama storitev A. če je predmet naročila blago iz Seznama blaga. . . v primeru naročanja blaga: a) 125. ki je priloga uredbe. ministrstvo. v desetih dneh po objavi na svojih spletnih straneh objavi nove evropske mejne vrednosti. 2.000 eurov. b) 193. v primeru naročanja storitev: a) 125. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev A). ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam naročnikov.000 eurov: . če storitve naročajo naročniki iz Seznama naročnikov. v primeru naročanja gradenj: 40. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev B).000 eurov za javna naročila gradenj. v primeru naročanja blaga in storitev: 20.000 eurov. (2) Naročnik mora poslati v objavo portalu javnih naročil naročila.000 eurov. in če naročajo blago naročniki s področja obrambe. in/ali s storitvami iz Seznama storitev B. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam blaga). (3) Kadar Komisija objavi spremembe mejnih vrednosti iz tega zakona. ki ni na Seznamu blaga. 3. 4. pristojno za finance. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti). katerih vrednost je brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 1. b) 193. ki je priloga uredbe. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti.000 eurov.njegovih dejavnosti za katere ima posebne ali izključne pravice. člen (mejne vrednosti za objave) (1) Naročnik mora poslati v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti in portalu javnih naročil naročila. katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 1.če storitve naročajo drugi naročniki po tem zakonu. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti.za javna naročila. upoštevati načelo nediskriminacije na podlagi sedeţa ali drţavljanstva. 7525 in 7526. Področje uporabe 12.

ki jo o javnem naročilu vodi naročnik. 14. (2) Ta zakon se uporablja tudi za oddajo naročil blaga. b) naročil storitev.000 eurov. ko naročnik izda sklep o začetku postopka oddaje naročila. Ocenjena vrednost javnega naročila mora biti veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo oziroma v primeru. c) naročil blaga.000 eurov. Ocenjena vrednost javnega naročila mora vključevati tudi vrednost morebitnih nagrad in drugih izplačil kandidatom in ponudnikom. da je njena višina primerljiva s cenami na trgu.če vključujejo gradbena dela za bolnišnice.če ta naročila vključujejo dejavnosti gradbeništva. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. (2) Način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila. ki jih naročnik društvom ali zavodom sofinancira z več kakor 30 % deleţem. na podlagi katerih je naročnik izračunal ocenjeno vrednost naročila. storitve oziroma gradnje iz prvega ali drugega odstavka tega člena naročnik. če je dostopen na trgu in ni prilagojen posebnim potrebam naročnika. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. objekte za šport. člen (metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil. . če je ocenjena vrednost blaga brez DDV enaka ali večja od 40. okvirnih sporazumov in dinamičnih nabavnih sistemov) (1) Naročnik mora izračunati ocenjeno vrednost javnega naročila upoštevaje celotno skupno vrednost plačil brez DDV. (3) Naročnik ne sme določiti ocenjene vrednosti javnega naročila tako. ki veljajo za predmet javnega naročila. vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri.000 eurov. vključno z moţnostjo povečanja obsega naročila in katerimkoli povečanjem vrednosti pogodbe zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja. ki se uporabljajo za upravne namene. šolske in univerzitetne objekte ter objekte. . (3) Če v svojem imenu ali v imenu drugega subjekta naroča blago. katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193.845. da bi se zaradi niţje ocenjene vrednosti izognil uporabi tega zakona glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila.13. katerih ocenjena vrednost brez DDV je 4. rekreacijo in prosti čas. ki jih naročnik subvencionira ali sofinancira z več kakor 50% deleţem) (1) Ta zakon se uporablja za oddajo: a) naročil gradenj. Ocenjena vrednost se določi tako. člen (naročila. da objava ni potrebna.000 eurov ali več. ki so navedene v Seznamu dejavnosti na področju gradenj. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. mora ravnati v skladu s tem zakonom. . mora biti razviden iz dokumentacije. katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193.

ki jih je moţno deliti na sklope veljajo naslednja pravila: a) če lahko iz javnega naročila gradnje ali storitev izhaja moţnost. če skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. (5) V zvezi z javnimi naročili. Naročnik pa lahko odstopi od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu Evropske unije v zvezi s sklopi. katerih vrednost je enaka ali večja od mejne vrednosti. upoštevaje mejno vrednost. za katera obdobja ni mogoče določiti. ki so dostopne na trgu ali naročil. mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti na: a) dejanski celotni vrednosti istovrstnih zaporednih naročil.000 eurov. katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša kakor 80. pomnoţena z 48. celotna vrednost. ki veljajo za naročila. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. upoštevaje spremembe količine ali vrednosti. če skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov javnega naročila. V primeru. katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša kakor 80. potrebnega za izvedbo gradenj. celotna ocenjena vrednost za ves čas trajanja naročila ali če je obdobje trajanja javnega naročila daljše od 12 mesecev. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. Naročnik pa lahko odstopi od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu Evropske unije v zvezi s sklopi. (8) Pri javnih naročilih storitev mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti: a) pri zavarovalniških storitvah na višini premije in drugih oblik plačil. da je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne vrednosti. najemom ali nakupom na kredit so vrednosti. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. če le-to ni daljše od 12 mesecev. naslednje: a) pri javnih naročilih za določeno obdobje. ki bi nastale v 12 mesecih po prvotnem naročilu. ki jih je treba uporabiti pri izračunu ocenjene vrednosti naročila. . (7) V primeru javnih naročil za blago ali storitve. se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov. Če je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne vrednosti. ki bodo predmet ponovne oddaje v določenem obdobju. oddanih v zadnjih 12 mesecih ali v koledarskem letu. ki se lahko oddajajo istočasno v ločenih sklopih. b) v primeru naročil za nedoločeno obdobje ali naročil. njihova mesečna vrednost. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. ki ga je naročnik dal na voljo izvajalcu gradenj. da gre za naročila. ki veljajo za naročila. ki vključuje ocenjeno preostalo vrednost. oddanih v 12 mesecih po prvi dobavi ali med koledarskim letom. če je to obdobje krajše ali enako 12 mesecem. se za oddajo vsakega posameznega sklopa uporabljajo določbe tega zakona. b) če je na podlagi informacij o nabavah podobnega blaga mogoče zaključiti. ali b) celotni ocenjeni vrednosti zaporednih naročil. katerih vrednost je enaka ali večja od mejne vrednosti.(4) V zvezi z javnimi naročili gradenj mora izračun ocenjene vrednosti javnega naročila gradenj vključevati tako stroške gradnje kot tudi skupno ocenjeno vrednost blaga. se za oddajo vsakega posameznega sklopa uporabljajo določbe tega zakona.000 eurov za storitve ali 1 milijon eurov za gradnje. se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov. (6) Glede javnih naročil blaga v zvezi z zakupom. da se naročilo lahko odda tudi po sklopih.

št. ocenjeni za dobo petih let. člena PES. 16. morajo biti elementi. seznamih gradenj. nadgrajuje ali servisira samo za to pooblaščena oseba.v primeru naročil z obdobjem. predvidenih za celotno obdobje okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. (2) Naročnik mora o izvedenih javnih naročilih na podlagi 296. 18/07). Šteje se. če je to obdobje 48 mesecev ali manj: skupna vrednost za njihovo celotno trajanje. da je naročnik ravnal v skladu s tem zakonom.b) pri bančnih in drugih finančnih storitvah na pristojbinah. Skupni nabavni organ za izvedbo postopka javnega naročanja ne sme zaračunati provizije. 1.6. Posebne situacije 15. v kolikor je v skladu s tem zakonom ravnal skupni nabavni organ. obveznih informacijah v objavah. proviziji. (4) Kadar naročnik za svetovanje v postopku ali v zvezi s postopkom javnega . ki jo je treba upoštevati. člena PES poročati vladi do konca februarja tekočega leta za preteklo leto. obveznih informacijah v objavah. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. plačljivih provizijah in drugih oblikah plačil. (9) Za okvirne sporazume in dinamične nabavne sisteme je vrednost. upoštevaje pri tem pravila iz 296. ki jih oddaja naročnik s področja obrambe.v primeru javnih naročil za določeno obdobje. seznamih gradenj in storitev. ki se na to nanašajo. c) pri naročilih idejnih načrtov na honorarjih. storitev. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. št. obrestih in drugih oblikah plačil. vključeni v izračun ocenjene vrednosti javnega naročila. določenih vrst blaga. člen (javno naročanje na področju obrambe) (1) Ta zakon se uporablja za javna naročila. razen če ta ali drug zakon ne določa drugače. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. 18/07) ali iz prilog 1 do 10 Uredbe o seznamih naročnikov. člen (javno naročanje in sklepanje okvirnih sporazumov preko skupnih nabavnih organov in/ali na podlagi pooblastila) (1) Naročnik lahko naroči izvedbo gradenj in storitev ter nabavo blaga od ali preko skupnega nabavnega organa. . področni zakonodaji Skupnosti. maksimalna ocenjena vrednost (brez DDV) vseh naročil. (3) Naročniki lahko za izvedbo oziroma odločanje v postopkih javnega naročanja pooblastijo le druge naročnike iz prilog 3 in 4 Uredbe o seznamih naročnikov. daljšim kakor 48 mesecev: njihova mesečna vrednost. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka za pravilnost izvedbe javnega naročanja odgovarja naročnik. č) pri naročilih storitev brez navedene skupne cene: . (10) V primeru. da predmet javnega naročila lahko vzdrţuje. pomnoţena z 48.

ki jo sklene s to osebo. ki se oddajajo v skladu z zakonom. bodisi storitve. in oddana zaradi izvajanja teh dejavnosti. o vseh sporazumih ministrstvo. določiti. 6. med Republiko Slovenijo in eno ali več tretjimi drţavami. c) na podlagi posebnega postopka mednarodne organizacije. da se plačilo po tej pogodbi izvede po zaključku postopka javnega naročanja.prvega odstavka 79. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 5. 128/06. ki se nanaša na stacioniranje vojaških enot in zadeva podjetja v Republiki Sloveniji ali tretji drţavi. pristojno za zunanje zadeve. ter vključujejo bodisi blago ali gradnje. 3. ali kadar to zahteva zaščita temeljnih varnostnih interesov Republike Slovenije in so določeni s predpisom vlade. koncesije za storitve. Šteje se. namenjene skupnemu izvajanju naročila storitev ali uporabi rezultatov projekta s strani drţav podpisnic. da je postopek javnega naročanja zaključen. ki naročnikom.naročanja najame osebo zasebnega prava ali posameznika. kadar drugi subjekti lahko prosto ponujajo enake storitve na istem geografskem območju in pod dejansko enakimi pogoji.tretjega odstavka 80. . mora: a) zahtevati. ki jo uţivajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi. če morajo njihovo izvedbo spremljati posebni varnostni ukrepi v skladu z zakoni. v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS). da ta oseba pred sklenitvijo pogodbe predloţi garancijo za dobro izvedbo del. za katere se zakon ne uporablja 17. s katerimi se razkrivajo podatki z določeno stopnjo tajnosti. ko postane odločitev iz: . javna naročila. 1. ki je naročnik po tem zakonu ali zdruţenje naročnikov. omogočajo.7. do 9. naročnik mora o izvedenih naročilih poročati vladi do konca februarja tekočega leta za preteklo leto. za katera veljajo drugačna postopkovna pravila naročanja in so dodeljena: a) na podlagi mednarodnega sporazuma. št. sklenjenega v skladu s PES. člen (splošne izjeme. člena tega zakona ali . javna naročila. 2. javna naročila storitev. namenjene skupnemu izvajanju naročila gradnje ali uporabi gradnje s strani drţav podpisnic. na podlagi izključne pravice. ki jih odda naročnik ponudniku. 5.drugega odstavka 80. Izjeme pri javnem naročanju. ki delujejo na področju telekomunikacij. b) v pogodbi za svetovanje. ki niso predmet javnega naročanja) (1) Ta zakon se ne uporablja za: 1. energetskem in transportnem področju ter področju poštnih storitev s strani naročnikov. da nudijo ali izkoriščajo telekomunikacijska omreţja ali nudijo izvajanje ene ali več telekomunikacijskih storitev. javna naročila. transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS. javna naročila. ali za javna naročila. obvesti Komisijo. b) na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma. ki so izključena iz področja uporabe navedenega zakona. člena tega zakona ali . 4. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem energetskem. člena tega zakona pravnomočna. ki ureja javno naročanje na vodnem.

lahko naročnik. skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 6.in je vrednost predmeta naročanja enaka ali niţja od cen za ta predmet na trgu. od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. prodaje. kadar naročnik v okviru te dejavnosti nastopa na trgu kot dobavitelj blaga ali izvajalec gradenj ali storitev. javna naročila opreme. 18. člen (posebne izjeme. naroča to blago. ki ţe izvaja dela na gradbišču. ki so z njimi povezane. .gospodarski subjekt za javno naročilo. pridobitvijo ali najemom zemljišča. razen tistih. obstoječih objektov ali drugih nepremičnin ali pravic. (2) Pri naročanju gradenj. nakupa ali prenosa vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov. 4. pogodbami o zaposlitvi. nad poslovanjem katerih imajo ti naročniki nadzor. člena tega zakona. člena tega zakona. tudi če sam ni naročnik. pogodbe. 9. ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli. katerih vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. javna naročila. če se predmet javnega naročila vključuje v izvajanje dejavnosti dobave blaga. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji. pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti. zlasti glede transakcij naročnikov za pridobitev denarja ali kapitala ter storitvami Banke Slovenije. raziskovalnimi in razvojnimi storitvami. s kakršnimikoli finančnimi sredstvi. 5. primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika. po potrditvi obsega del s strani osebe. dovoli izvajalcu. storitvami na področju arbitraţe in poravnave. ki niso predmet javnega naročanja) Ta zakon se ne uporablja za javna naročila storitev v zvezi z: 1. izvajanja gradenj ali storitev. 3. . nakupom. katerih vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. . produkcijo ali koprodukcijo programskega materiala s strani radijskih ali televizijskih postaj in zakupom časa oddajanja. od katerih ima koristi izključno naročnik za uporabo pri upravljanju lastnih zadev in pod pogojem. 2. v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku. kadar je vrednost naročila niţja od vrednosti.gospodarski subjekt izvaja preteţni del svojih dejavnosti za naročnika. storitve ali gradnje. sklenjene med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti. začetek opravljanja teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj. prej ali pozneje. da opravljeno storitev v celoti plača naročnik. ki so vezane na pogodbe o pridobitvi ali najemu in se v kakršni koli obliki sklenejo istočasno. upoštevaje določbe tega zakona. finančnimi storitvami glede izdaje. tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preţivetje oziroma ţivljenje ob naravni ali drugi nesreči.7. razvojem. vendar pa ta izjema ne velja za pogodbe o finančnih storitvah. ki se odda po tej točki. 8. da: . kadar gre za izvajanje dodatnih oziroma več del.

v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS. 1. Posebni primeri naročanja 19.8. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A. (3) Javna naročila. (2) Javna naročila. je to dolţan navesti v objavi javnega naročila in v razpisni dokumentaciji. ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila. sklenjeni v okviru Svetovne trgovinske organizacije 21. mora pri tem upoštevati tudi določbe 64. (3) Naročnik.9.UPB1. št. 100/05 . ki ni invalidsko podjetje ali zaposlitveni center. se uporablja nomenklatura CPC. V drugih primerih se naročila oddajo v skladu z določbami tega zakona. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC. kakršni morajo biti zagotovljeni gospodarskim subjektom iz tretjih drţav na podlagi Sporazuma o vladnih nabavah. sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije (GPA). ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. člen (pridrţana naročila) (1) Naročnik mora v primeru oddaje pridrţanega javnega naročila ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev izbrati ponudnika. sklenjenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije) Pri oddaji javnega naročila morajo biti vsem gospodarskim subjektom iz drţav članic Evropske unije zagotovljeni enaki pogoji. člen (storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B) (1) Javna naročila. če je vrednost storitev iz Seznama storitev A. ki izkaţe status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra. Sporazumi. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B. 1. pri čemer morajo podizvajalci izpolnjevati enake pogoje iz tega člena. ki namerava oddati javno naročilo po tem členu. Javna naročila storitev 20. se oddajo v skladu s tem zakonom. člena ZZRZI-UPB1. večja od vrednosti storitev iz Seznama storitev B. (2) Če naročnik na način iz prejšnjega odstavka nadomestno izpolnjuje kvoto. . se oddajo v skladu s tem zakonom.1. v nadaljnjem besedilu: ZZRZI-UPB1) in katerega ponudbena cena oziroma ekonomsko najugodnejša ponudba ni višja kot 5% ponudbene cene najugodnejšega ponudnika. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B. člen (pogoji v zvezi s sporazumi. se oddajo v skladu z določbami zakona.10.

dokumentacije . pa mora vpogled organizirati najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja. štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki. ki opravi vpogled v ponudbe drugih ponudnikov ali dokumentacijo o postopku javnega naročanja. ne veljajo. ki jim jih daje na razpolago. ki so določeni z zakonom kot tajni. Če v tem primeru prejme zahtevo za vpogled štiri dni pred potekom obdobja mirovanja ali pozneje. v 25 dneh od prejema zahteve za vpogled. (6) Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna. fotokopijo ali elektronski zapis fotokopije ponudbe. vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. mora naročnik zagotoviti vpogled v najkrajšem moţnem času. člen (varstvo podatkov) (1) Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov. ki urejajo dostop do informacij javnega značaja. člena tega zakona izvaja usposabljanja. (7) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila mora naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo. ki v skladu z osmim odstavkom 24. Pred tem datumom določbe zakona. Varovanje osebnih podatkov mora zagotoviti tudi organ ali subjekt. razen v tiste dele. Naročnik mora ponudniku. v ponudbo katerega bo izveden vpogled. Kadar ponudnik zahteva vpogled v ponudbe zaradi suma. tajne podatke ali gospodarske druţbe. ki so prejeli podatke. Naročnik mora organizirati vpogled v ponudbe. ki se glede na določbe zakona. pred potekom obdobja mirovanja. in organ. ki upoštevaje prvi in drugi odstavek tega člena predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način. (3) Naročnik mora zagotoviti posredovanje. (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije. ki ureja varstvo osebnih podatkov. (4) Naročnik mora imena ponudnikov in predloţene ponudbe varovati kot poslovno skrivnost do roka. cena na enoto. seznaniti s časom in krajem vpogleda in mu tako omogočiti. in. omogočiti prepis. če okoliščine to dopuščajo. morajo upoštevati tajno naravo prejetih podatkov glede na stopnjo tajnosti. izpopolnjevanja in strokovne izpite. da je navzoč pri vpogledu v njegovo ponudbo ter da ima moţnost varovati svoje interese. določenega za odpiranje ponudb. da je naročnik kršil zakon.11. da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje s ponudbami in prijavami za sodelovanje. če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega člena. ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.1. prejete v postopku oddaje javnega naročila. (5) Vsi. Naročnik mora ponudnika. Pri posredovanju tehničnih specifikacij ponudnikom in kandidatom zaradi izbire dobaviteljev blaga in izvajalcev gradenj in storitev in v zvezi z oddajo naročil lahko naročnik zahteva varovanje tajnih podatkov. ki vodi evidenco o teh usposabljanjih in izpopolnjevanjih ter o opravljenih izpitih. Javnost in zaupnost 22.

postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in 7. lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške. V izjemnih primerih lahko naročnik. postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. kakovost in tehnično dokumentacijo. Stroške prevoda nosi ponudnik. 5. ki se nanaša na tehnične značilnosti. Za posredovanje prepisa. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. (2) Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni. da smejo ponudniki svoje ponudbe predloţiti delno ali v celoti v tujem jeziku. propagandni ter tehnični material in drugo.ali njunega dela. da je treba del ponudbe. 3. veljajo na dvojezičnih območjih. postopek oddaje naročila male vrednosti. uradno prevesti v slovenski jezik. smiselno tudi za italijanski oziroma madţarski jezik. pa tuji jezik. Drugo poglavje Skupne določbe za vse postopke javnega naročanja 24. odprti postopek. zlasti v delu. Če naročnik dovoli. konkurenčni dialog. postopek s pogajanji po predhodni objavi. 1. 4. kadar obstaja pomanjkanje slovenske terminologije na specifičnem tehničnem področju. postopek s pogajanji brez predhodne objave. ki veljajo za slovenski jezik. da ponudnik predloţi del ponudbene dokumentacije v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali drugem tujem jeziku. v okviru izvajanja posebnih pravic pripadnikov italijanske in madţarske skupnosti.12. 2. 6. (2) Naročnik izvede javno naročanje: a) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . da je bila razpisna dokumentacija ali del razpisne dokumentacije podan v tujem jeziku. Jezik 23. ki ni predloţen v slovenskem jeziku. kot so na primer prospekti. mora naročnik navesti v katerem jeziku in za kateri del ponudbe gre. Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji določi. člen (jezik v postopku javnega naročanja) (1) Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. v primeru. člen (vrste postopkov) (1) Naročnik izvede javno naročanje po enem izmed naslednjih postopkov: 1. (4) Določbe tega člena. pripravi razpisno dokumentacijo ali del razpisne dokumentacije v tujem jeziku. (3) Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

po postopkih iz 1. (3) Javno naročanje iz c) točke prejšnjega odstavka se izvaja ob uporabi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.000 eurov in niţja od 125.000 eurov in . razen določb 105. Če sta od opravljanja izpita pretekli dve leti. da vrednost javnega naročila presega katero od mejnih vrednosti iz tega zakona. (5) Določbe tega zakona. točke prejšnjega odstavka. V posebnih primerih in razmerah. če je to primerno. člena tega zakona.000 eurov. točke prejšnjega odstavka. priporočilih in dobrih praksah s področja javnega naročanja v obsegu osem pedagoških ur. Naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji.a do 107. ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila. in 29. točke prejšnjega odstavka. način vzpostavitve in vodenja evidence o izvedenih usposabljanjih. skladno določbam tega zakona. da se kadarkoli v postopku ugotovi. c) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . do 5. se ne uporabljajo za javna naročila.000 eurov in . do 5. ki se je v zadnjih dveh letih od začetka postopka javnega naročanja udeleţila vsaj enega usposabljanja ali izpopolnjevanja o nacionalni. po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali kateremkoli drugem postopku iz 1. (8) Vsebino in način izvajanja usposabljanj. katerih vrednost je niţja od 20. členu tega zakona. začeti nov postopek.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 20.000 evrov.000 eurov in niţja od 40. izpopolnjevanjih .000 eurov in niţja od 274. (7) Postopek javnega naročanja iz 1. členu tega zakona.000 eurov in ..v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 274. izpopolnjevanj in strokovnih izpitov. izrecno navedenih v 28. točke prvega odstavka tega člena lahko vodi in v njem odloča le oseba.000 eurov brez DDV za gradnje.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 40.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 40. po postopku oddaje naročila male vrednosti ali kateremkoli drugem postopku iz 1. točke prvega odstavka tega člena oseba. členom tega zakona ustaviti oziroma zavrniti vse ponudbe. (4) V primeru. ki so izrecno določene v 27. evropski ali mednarodni zakonodaji. lahko naročnik odda svoja javna naročila s pomočjo konkurenčnega dialoga. do 6. V posebnih razmerah.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 80.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 40. do 6. lahko vodi in odloča v postopku javnega naročanja iz 1.000 eurov. lahko uporabi postopek s pogajanji z ali brez objave obvestila o naročilu. ki ima opravljen strokovni izpit iz javnega naročanja. b) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . in. mora naročnik javno naročanje v skladu z 80. do 6. smernicah.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 125.000 eurov in niţja od 80. (6) Vlada lahko s predpisom podrobneje določi posamezne elemente v izvajanju postopkov javnega naročanja.

. lahko usposabljanja. in so le-ti v naprej določeni v razpisni dokumentaciji. ki so najbolj primerna za zadovoljitev njihovih potreb. člena tega zakona. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 41. ki se podeli na podlagi javnega natečaja izvedenega v skladu z zakonom. ki se lahko uporablja kadar uporaba odprtega ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti zaradi zahtevnosti javnega naročila ni mogoča in pod pogojem. pristojno za upravo. Evidenco o opravljenih izpitih in udeleţbi na usposabljanjih in izpopolnjevanjih vodi ministrstvo. 26. člen (oddaja naročila po odprtem postopku) Odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek.in strokovnih izpitih ter način. pristojen za finance. nabor in rok sporočanja teh podatkov določi minister. V tem dialogu lahko z izbranimi kandidati razpravljajo o vseh vidikih predmeta naročila. (2) Med potekom dialoga je naročnik dolţan zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. ki sodeluje v dialogu. pristojnim za upravo. katerega cilj je ugotoviti in opredeliti sredstva. Na podlagi javnega pooblastila. Pri tem po potrebi med sabo primerja predloţene rešitve. da je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba. brez njegove privolitve. pri katerem lahko vsi. izpopolnjevanja in strokovni izpit izvaja tudi druga oseba javnega ali zasebnega prava. ki ustrezajo njegovim potrebam. do 47. člen (oddaja naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je postopek. Naloge na področju usposabljanja in izpopolnjevanja ter izvajanja strokovnega izpita iz javnega naročanja opravlja ministrstvo. katerega namen je oddaja javnega naročila in v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej predloţenih prijav prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji ponudb kandidate. (5) Naročnik lahko izvaja dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev. v soglasju z ministrom. pristojno za upravo. ki jim je priznal sposobnost. zaradi katerega bi lahko nekateri ponudniki dobili prednost pred drugimi. pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. 27. Še zlasti naročnik ne sme ponujati informacij na diskriminatoren način. (4) Naročniki začnejo dialog s tistimi kandidati. ki imajo interes pridobiti javno naročilo. člen (konkurenčni dialog) (1) Konkurenčni dialog je postopek. predloţijo svoje ponudbe. (3) Naročnik drugim udeleţencem ne sme razkriti predlagane rešitve ali drugih zaupnih informacij. ki ureja drţavno upravo. posredovanih s strani določenega kandidata. 25.

do 47. kar morajo opredeliti v razpisni dokumentaciji. ki jih bodo izplačali udeleţencem v dialogu. na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga. kot so na primer storitve. 3. ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali diskriminacijo med ponudniki. vendar to ne sme povzročiti spremembe bistvenih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe oziroma razpisne dokumentacije. (10) Naročniki lahko določijo nagrade ali plačila. Ponudbe morajo izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije. . ki veljajo za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. v primerih javnih naročil gradenj. da bi bilo mogoče naročilo oddati z izbiro najugodnejšega ponudnika v skladu s pravili. ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali diskriminacijski učinek. če v postopek s pogajanji vključi vse tiste ponudnike. ko narava naročila in z naročilom povezana tveganja ne dopuščajo naročniku. postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v konkurenčnem dialogu ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe. pri čemer pa se prvotno določene zahteve iz razpisne dokumentacije ne smejo bistveno spremeniti. Naročniku pa ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu. kot je opredeljeno v objavi ali razpisni dokumentaciji. 2. (7) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva. 28. ki se izvajajo izključno zaradi raziskovanja. če so značilnosti teh storitev take. (9) Naročnik lahko od izbranega ponudnika zahteva pojasnilo oziroma utemeljitev ponudbe ali potrditev prevzetih obvez danih v ponudbi. preskusov ali razvoja in ne zaradi ustvarjanja dobička iz te gradnje ali povrnitve stroškov raziskav in razvoja. člen (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi) (1) Naročnik sme oddati svoje javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi: 1. za gradnje. ki vključujejo izdelavo načrtov za gradnje. v izjemnih primerih oddaje javnega naročila.(6) Po zaključku dialoga naročnik o tem obvesti udeleţence in jih pozove k predloţitvi končne ponudbe. med drugim za storitve kategorije 6 iz Seznama storitev A in intelektualnih storitev. postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. dodatne informacije ne smejo vključevati sprememb osnovnih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe. člena tega zakona in so v prejšnjem odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali konkurenčnem dialogu predloţili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami. če v postopku oddaje naročila male vrednosti. da predmeta naročila ni mogoče določiti tako natančno. Navedene razjasnitve ali podrobne obrazloţitve oz. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 42. (8) Naročnik oceni ponudbe in izbere najugodnejšo ob uporabi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe. v primeru storitev. odprtem postopku. da predloţene končne ponudbe razjasnijo ali podrobno obrazloţijo. vezanimi na postopek oddaje ponudb. 4. da bi predhodno v celoti ocenil vrednost naročila.

člen (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave) (1) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj. seznaniti s pravili. Pred pogajanji mora naročnik ponudnike.predmetu naročila. . ki so v prejšnjem. če je predmet javnega naročanja izvedba projekta. ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika. . V primeru iz 1. v primerih javnih naročil. neuspešno izvedenem. ki so povezani z varovanjem izključnih pravic. Kadar naročnik v skladu s 1. zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. pristojno za finance. Naročnik ne sme uporabiti postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi te točke. katerih vrednost je niţja od vrednosti iz prvega odstavka 12. postopku predloţili ponudbe. če v postopku oddaje javnega naročila v postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe oziroma nobene prijave in pod pogojem. obvestiti o: . (3) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. po katerih bodo pogajanja potekala. če slednja to zahteva.razlogih za uporabo tega postopka. javna naročila blaga in javna naročila storitev: 1. (4) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka oddaje naročila ministrstvo. predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. 29. ki jih je naročnik navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji. da se Komisiji pošlje poročilo.obdobju veljavnosti pogodbe. če lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz razlogov. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka se naročnik pogaja s ponudniki o ponudbah. pristojno za finance. in namerava v .vrednosti naročila. naročilo izpolni le določen ponudnik. točke prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji po predhodni objavi o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate. člena tega zakona. 2. točko prvega odstavka tega člena ne objavi obvestila o naročilu. mora ministrstvo. ki so jih slednji predloţili v tem postopku. z namenom izbire najugodnejšega ponudnika. da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita in pod pogojem.5. ki ga je projektant projektiral v predhodnem postopku javnega naročanja. točke prejšnjega odstavka cena iz ponudbe. V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1. s katerimi se bo pogajal. ob uporabi vnaprej določenih meril. predloţene v postopku s pogajanji. Zlasti ne sme posredovati udeleţencem pogajanj informacij na diskriminatoren način. pred začetkom postopka oddaje naročila obvestiti o gospodarskih subjektih. . da bi jih prilagodili zahtevam. ki jih namerava povabiti k pogajanjem.

. V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1. obvestiti o: . ki ima drugačne tehnične lastnosti. če naročnik v ţe začetem postopku javnega naročanja zaradi vloţenega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila. točke prejšnjega odstavka.gospodarskih subjektih. 3. petega in šestega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka oddaje naročila ministrstvo.razlogih za uporabo tega postopka. kadar je predmet javnega naročila blago.vrednosti naročila. točke prvega odstavka ali 1. člena tega zakona in na podlagi predhodnega soglasja ministrstva. ki so namenjene za delno nadomestilo na trgu dostopnega blaga ali postavitev ali kot povečanje obsega obstoječega blaga ali postavitev.predmetu naročila. .obdobju veljavnosti pogodbe in . (2) Cena iz ponudbe. da enakopravno obravnava vse ponudnike. 5. v primeru. kadar je iz razlogov. ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih v nobenem primeru ni mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju. če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti. poskusov. s katerimi se bo pogajal. Naročnik mora v obvestilu uporabo postopka tudi utemeljiti. od katere dalje je treba objaviti javni razpis v Uradnem listu Evropske unije. Naročnik lahko v takem primeru odda naročilo le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi ţe začetega postopka. trajanje teh naročil kot tudi ponovitev naročil praviloma ne sme presegati treh let. da bi nabavil material. če bi zamenjava dobavitelja prisilila naročnika. neuspešno izvedenem postopku predloţili ponudbe. predloţene v postopku s pogajanji v primeru iz 1.pogajanja vključiti le tega projektanta. da vrednost naročila ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. . (3) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega. četrtega. . točke prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji brez predhodne objave o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate. če je to primerno. za dodatne nabave blaga s strani prvotnega dobavitelja. ali 4. točke četrtega odstavka tega člena mora naročnik. to pa bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične teţave med obratovanjem in vzdrţevanjem. ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika. ta določba ne vključuje serijske proizvodnje zaradi preţivetja na trgu ali zaradi povrnitve stroškov raziskav in razvoja. študij ali razvoja. 2. če lahko naročilo izpolni vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov in pod pogojem. predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. 4. V primeru javnega naročanja na podlagi 1. pod pogojem. izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju. javno naročilo neizogibno potrebno oddati in ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov. ki se izdela izključno zaradi raziskovanja. samo če je to nujno potrebno. pristojno za finance. pristojnega za finance. ki so v prejšnjem. ali 3. (4) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila blaga tudi v naslednjih primerih: 1. ki so predpisani za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopek s pogajanji po predhodni objavi. v postopek s pogajanji vključiti več gospodarskih subjektov.

ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo.tako. oddanim na podlagi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. pod pogojem. 30. opredeljenih v tej točki. ne da bi to naročnikom povzročilo resne teţave. 4. ali v primerih stečaja od stečajnih ali likvidacijskih upraviteljev. ali na podlagi sporazuma z upniki ali po postopku. Skupna vrednost dodatnih naročil. za dodatne gradnje ali storitve.če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila. vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev. za dodatne gradnje ali storitve. da se naročilo odda ponudniku. kateri od . zajetih v tem projektu ali naročilu. opredeljenem v zakonodaji.tako. določenih v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb ali v razpisni dokumentaciji. da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav ugotovi ali gospodarski subjekti. . za naročanje blaga pod posebno ugodnimi pogoji. če so te gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom oziroma prvotnim naročilom. da: a) izmed prejetih ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ob upoštevanju pogojev in meril. upoštevaje vrednosti dodatnih gradenj ali storitev. čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila. kateremu je naročnik oddal prvotno naročilo. ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali storitev kot so zajete v prvotnem naročilu. izpolnjujejo pogoje. Moţnost uporabe takšnega postopka mora biti navedena ţe v postopku oddaje prvotnega javnega naročila in pri izračunu ocenjene vrednosti naročila. nujno potrebne za dokončanje tega naročila. ki izvaja prvotno naročilo. z namenom oblikovanja dokončne razpisne dokumentacije in ugotovi. ki so predloţili prijavo za sodelovanje. tako. opredeljene v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb in razpisni dokumentaciji in v drugi fazi te povabi k oddaji ponudbe ali . člen (postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi) (1) Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi lahko naročnik izvede na enega od naslednjih načinov. ponujeno in kupljeno na blagovni borzi. pod pogojem. ali . 2. (5) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila storitev. ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila.3. Ta postopek se lahko uporablja samo tri leta po oddaji prvega naročila. da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav opravi dialog s prijavitelji. kadar je naročanje storitev vezano na predhodno izvedeni postopek javnega natečaja in mora biti naročilo v skladu z uporabljenimi pravili v postopku natečaja oddano izbranemu kandidatu ali enemu izmed izbranih kandidatov. da se oddajo istemu izvajalcu. bodisi od ponudnika blaga. Če je kandidatov več morajo biti vsi povabljeni v pogajanja. za blago. ki ureja to področje. ali b) postopek razdeli v dve fazi: . ki zaključuje svoje poslovanje. (6) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj in javna naročila storitev tudi v primeru: 1.če so dodatne storitve ali gradnje.

a člen (postopek oddaje naročila male vrednosti) (1) Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje naročila male vrednosti zgolj na podlagi vnaprej opredeljenih pogojev. 30. (4) Okvirni sporazum se sklene na podlagi predhodno izvedenega odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka s . da bi s tem kršil temeljna načela.njih izpolnjujejo zahtevane pogoje. če jih je napovedal v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali razpisni dokumentaciji. v drugi fazi pa le-te povabi k oddaji ponudbe na podlagi končne razpisne dokumentacije. če je le-to ali moţnost vključitve pogajanj v postopek oddaje naročila male vrednosti napovedal v objavi obvestila o naročilu male vrednosti ali razpisni dokumentaciji. (3) Naročnik ne sme uporabljati okvirnih sporazumov neprimerno glede na namen in naravo predmeta naročila ali tako. (2) Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja. (2) Naročnik lahko po izvedenem postopku javnega naročanja sklene okvirni sporazum. (2) Naročnik lahko v postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi vključi tudi pogajanja. o čemer pa mora naročnik pridobiti soglasje ministrstva. posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe. 2. elektronska draţba in 4. členom tega zakona. 32. upravičenih predvsem zaradi predmeta okvirnega sporazuma. ki jih določa ta zakon. pristojnega za finance. c) po zaključenem pregledu in ocenjevanju ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ali ponudnike s katerimi bo sklenil okvirni sporazum. (2) Veljavnost okvirnega sporazuma ne sme biti daljša od štirih let. pod pogoji. 3. člen (okvirni sporazumi) (1) Za namen sklenitve okvirnega sporazuma naročnik upošteva postopkovna pravila tega zakona za vse faze do oddaje naročil na podlagi tega sporazuma. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji opredeliti način izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma glede na uspešnost v okviru posameznih meril. razen v izjemnih primerih. dinamični nabavni sistem. člen (posebni načini javnega naročanja in okvirni sporazum) (1) Posebni načini javnega naročanja so: 1. 31. skupno javno naročanje. Stranke okvirnega sporazuma so izbrane ob uporabi meril za izbor v skladu s 48.

strankam okvirnega sporazuma. člena tega zakona. se v zvezi z oddajo posameznih naročil naročnik lahko v pisni obliki posvetuje s ponudnikom. določenega za oddajo ponudb. če je gospodarskih subjektov. o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. ki je potreben za pošiljanje ponudb. mora naročnik posamezna naročila oddati s ponovnim odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma v skladu z naslednjim postopkom: .za vsako posamezno naročilo. (8) O sklenitvi okvirnega sporazuma mora naročnik obvestiti ponudnike in jim omogočiti uveljavljanje pravnega varstva v skladu z zakonom. V tem primeru mora naročnik pisno obvestiti ponudnike. njihova vsebina pa je zaupna do poteka roka. kot sta zapletenost predmeta naročila in čas. da ta po potrebi predloţi ponudbo.pogajanji po predhodni objavi ali postopka s pogajanji brez predhodne objave ali postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi. šestega in sedmega odstavka tega člena. . lahko naročnik sklene okvirni sporazum z enim ali dvema ponudnikoma. se naročnik v pisni obliki posvetuje z gospodarskimi subjekti. dovolj ali če je dovolj sprejemljivih ponudb. Ti postopki se izvedejo le med naročniki in ponudniki. Na podlagi okvirnega sporazuma se naročila oddajo v skladu s postopki iz petega. (5) Če se okvirni sporazum sklene z enim gospodarskim subjektom. da omogoča ponudnikom. . (6) Kadar se okvirni sporazum sklene z večjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. Pri oddaji naročil na podlagi okvirnega sporazuma stranke v nobenem primeru ne smejo bistveno spreminjati pogojev iz sklenjenega okvirnega sporazuma. ki ga namerava oddati. . o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila.naročnik določi rok. ki je dovolj dolg. ki izpolnjujejo pogoje. (9) Naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. Ponudnik lahko zahteva dodatno obrazloţitev odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma. in zahteva.naročnik pisno obvesti ponudnike. ni dovolj ali če ni dovolj sprejemljivih ponudb. če namerava skrajšati rok za . ki so oddali ponudbo za posamezno naročilo. Če gospodarskih subjektov. ki je predloţil najugodnejšo ponudbo na podlagi meril za izbor iz določb okvirnega sporazuma. se posamezna naročila oddajo brez ponovnega odpiranja konkurence ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma in temeljnih načel javnega naročanja. Če je okvirni sporazum sklenjen z več ponudniki in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. se naročila na podlagi tega sporazuma vedno oddajo v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. ki izpolnjujejo pogoje. . se mora skleniti z vsaj tremi ponudniki. (7) Kadar naročnik sklene okvirni sporazum z večjim številom ponudnikov in so v njem opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. če so za to izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 79. s katerimi je sklenjen okvirni sporazum. Kadar v tem okvirnem sporazumu niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji.naročnik odda posamezno naročilo ponudniku.ponudbe se predloţijo v pisni obliki. stranko okvirnega sporazuma. strankami okvirnega sporazuma. predloţitev ponudb za vsako posamezno naročilo upoštevajoč dejavnike. stranke okvirnega sporazuma.

(3) Naročnik med celotnim trajanjem dinamičnega nabavnega sistema zagotavlja gospodarskim subjektom moţnost. da se uporablja dinamični nabavni sistem. prijave se lahko kadar koli popravijo. ki se bodo oddala v okviru dinamičnega nabavnega sistema. katerih objava bi pomenila nespoštovanje predpisov ali bi bila drugače v nasprotju z javnim interesom. uporabljeno elektronsko opremo ter tehničnimi pripravami in specifikacijami za povezavo. med drugimi zadevami. (11) Naročnik mora objaviti obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma v 48 dneh po oddaji posameznega naročila. če bi škodila bodisi poslovnim interesom javnih ali zasebnih gospodarskih subjektov bodisi bi posegala v lojalno konkurenco med njimi. značilnosti nabav. člen (dinamični nabavni sistemi) (1) Pri vzpostavitvi dinamičnega nabavnega sistema. Naročnik zaključi ocenjevanje najpozneje 15 dni od datuma predloţitve prijave. Naročnik ni dolţan objaviti tistih informacij v zvezi s sklenitvijo okvirnega sporazuma. naročnik upošteva pravila za odprti postopek v vseh fazah do oddaje naročil. ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev in so predloţili prijavo. Naročnik . da oddajo prijavo in da pristopijo sistemu pod pogoji iz prvega odstavka tega člena. b) v razpisni dokumentaciji navede. (10) Naročnik je dolţan objaviti obvestilo o oddaji javnega naročila v vseh primerih sklenitve okvirnih sporazumov. Vendar lahko podaljša to ocenjevalno obdobje. skladno z razpisno dokumentacijo. če se v tem času ne objavi nobeno povabilo k oddaji ponudb. če so tudi po spremembi skladne z razpisno dokumentacijo. (2) Za namene vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema naročnik: a) objavi obvestilo o javnem naročilu z navedbo. februarja tekočega leta. razen če objavi obvestilo o oddanih posameznih naročilih za koledarsko leto. c) po objavi obvestila in do zaključka delovanja sistema z elektronskimi sredstvi nudi neomejeni. predvidenih v okviru dinamičnega nabavnega sistema. neposredni in polni dostop do razpisne dokumentacije in do katerih koli dodatnih dokumentov ter v obvestilu navede internetni naslov. kakor tudi vse potrebne informacije v zvezi z nabavnim sistemom. 33. Zaradi vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema in oddaje naročil v njegovem okviru naročnik uporablja izključno elektronska sredstva. Vsi ponudniki. Obvestilo o oddaji posameznih naročil se ne glede na vrednost posameznih naročil in ne glede na vrednost okvirnega sporazuma objavi le na portalu javnih naročil. ter vsemi dodatnimi dokumenti se vključijo v sistem.oddajo ponudb za sklenitev okvirnega sporazuma. V tem primeru mora naročnik vsa zbrana obvestila predhodnega leta poslati v objavo najkasneje do 28. na katerem so ti dokumenti dostopni. (4) Vsako posamezno naročilo mora biti predmet povabila k oddaji ponudb. Naročnik v najkrajšem moţnem času obvesti ponudnika o njegovi vključitvi v dinamični nabavni sistem ali o zavrnitvi prijave. v roku 48 dni po sklenitvi okvirnega sporazuma.

Posamezno naročilo odda ponudniku. členom tega zakona navede pogoje za osebje. (2) Naročnik je dolţan v obvestilo o javnem naročilu vključiti zlasti čim bolj natančen opis predvidenih gradenj.pred povabilom k oddaji ponudb objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu. da se lahko zainteresirani gradbeni izvajalci natančno seznanijo s projektom. omejuje ali izkrivlja konkurenco. ki so vključeni v dinamični nabavni sistem in so oddali ponudbo za posamezno naročilo. 34. za katerega je vzpostavljen dinamični nabavni sistem. predloţijo ponudbo za vsako posamezno naročilo. (9) Gospodarskim subjektom naročnik ne sme zaračunati nobenih stroškov za vključitev v dinamični nabavni sistem. da je načrtovanje od začetka izvajano v okviru skupine. natančneje navedejo v obvestilu iz 11. dokler ne oceni vseh prijav za vključitev v dinamični nabavni sistem. obvestiti o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. člen (javna naročila gradenj: posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe) (1) V primeru javnih naročil v zvezi z načrtovanjem in gradnjo subvencioniranega stanovanjskega programa. (10) Naročnik mora objaviti obvestilo o izidu v 48 dneh po oddaji vsakega naročila. Poleg tega naročnik v obvestilu o naročilu v skladu z 41. ki je odgovoren za izvedbo gradenj. se lahko sprejme poseben postopek oddaje naročil v zvezi z izbiro gradbenega izvajalca. točke prvega odstavka 57. navedenih v obvestilu o javnem naročilu v zvezi z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema. razen v upravičenih izjemnih primerih. tehnično opremljenost in finančno . ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja poenostavljenega obvestila. člena tega zakona. katerega obseg in zapletenost ter ocena trajanja potrebne gradnje zahteva. Ta merila se lahko. da v roku. člena tega zakona. ki so vključeni v dinamični nabavni sistem. ki je najprimernejši za vključitev v to skupino. o čemer pa mora naročnik pridobiti soglasje ministrstva. ki vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte. drugi strokovnjaki in gradbeni izvajalec. (8) Naročnik ne sme uporabljati tega sistema tako. Naročnik ne sme nadaljevati s postopkom. do 47. V tem primeru mora naročnik vsa zbrana obvestila poslati v objavo v 48 dneh po koncu četrtine obdobja. pristojnega za finance. (7) Dinamični nabavni sistem ne sme trajati dlje kakor štiri leta. ki se oddaja v okviru dinamičnega nabavnega sistema. predloţenih do tega skrajnega roka. lahko pa objavi obvestilo o oddanih javnih naročilih za četrtletje. da predloţijo prijavo za vključitev v dinamični nabavni sistem v roku. ki ga določi v obvestilu iz 11. ki je predloţil najboljšo ponudbo na podlagi meril za izbor. (5) Naročnik povabi vse ponudnike. če je to primerno. točke prvega odstavka 57. (6) Naročnik mora ponudnike. v kateri sodelujejo predstavniki naročnika. da onemogoča.

mora to navesti v obvestilu o javnem naročilu. ne morejo biti predmet elektronskih draţb. ki se odloči za izvedbo elektronske draţbe. katerih vrednost bo predmet elektronske draţbe. ki bo uporabljen. b) omejitve glede vrednosti. sporočanjem. obveščanjem kandidatov in ponudnikov. ki jih je treba oddati v okviru dinamičnega nabavnega sistema. zahtevane pri ponujanju. ki bodo. zlasti minimalne razlike. kdaj jim bodo na voljo. č) informacije v zvezi s postopkom elektronske draţbe. ki bodo na voljo ponudnikom med potekom elektronske draţbe.le na cenah. ki vključujejo tudi storitve intelektualne narave. če je to primerno. pripravi poročil o oddaji naročila in pogojih za ugotavljanje sposobnosti. da predloţijo nove cene in/ali nove vrednosti. pod pogojem. (3) Če se uporablja poseben postopek. e) ustrezne informacije v zvezi z uporabljeno elektronsko opremo ter z modalitetami in tehničnimi specifikacijami za povezavo s sistemom. (3) Pred začetkom postopka elektronske draţbe mora naročnik opraviti začetno ocenjevanje ponudb v skladu z merilom/merili za ocenjevanje in njihovimi ponderji. ter. pod katerimi bodo ponudniki lahko predloţili ponudbe. (4) Če se naročilo oddaja na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. ki jih morajo kandidati izpolnjevati. naročnik upošteva temelja načela javnega naročanja. da bo v odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v postopku s pogajanji po predhodni objavi naročilo oddal na elektronski draţbi. povabilo mora vsebovati vse informacije o povezavah vsakega od njih z uporabljeno elektronsko opremo ter datum in čas začetka elektronske draţbe. ki predloţijo sprejemljive ponudbe.na cenah in/ali novih vrednostnih elementih ponudb. c) informacije. Vsi ponudniki. določbe tega zakona v zvezi z objavami. če se naročilo odda ekonomsko najugodnejšemu ponudniku. morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni. člen (uporaba elektronske draţbe) (1) Naročnik se lahko odloči. če je mogoče. d) pogoje. Izvede se po prvem popolnem ocenjevanju ponudb in s tem omogoči razvrstitev ponudb z uporabo metod za avtomatsko ocenjevanje. (2) Naročnik. da so te značilnosti merljive in se lahko izrazijo v številkah ali odstotkih. določanjem rokov. ali . če je takrat ţe mogoče natančno in nedvoumno določiti tehnične specifikacije naročila.stanje. V enakih okoliščinah se lahko elektronska draţba izvede po ponovnem odpiranju konkurence med strankami okvirnega sporazuma ter po začetku odpiranja konkurence za naročila. Elektronska draţba mora temeljiti: . kot je na primer načrtovanje gradenj. ter. če se naročilo odda ponudniku z najniţjo ceno. je treba . 35. Elektronska draţba se lahko izvede v več zaporednih fazah. Elektronska draţba se ne sme začeti prej kakor dva delovna dneva po datumu odpošiljanja povabil. ki se lahko predloţijo. kot izhajajo iz razpisne dokumentacije v zvezi s predmetom naročila. navedenih v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija mora vsebovati tudi naslednje podatke: a) značilnosti blaga oziroma storitev. Naročila storitev in naročila gradenj.

po izteku katerega ni več mogoče predloţiti nove ponudbe in pomeni zaključek elektronske draţbe. ki jo je treba uporabiti pri elektronski draţbi za določitev avtomatičnih ponovnih razvrstitev na podlagi predloţenih novih cen in/ali novih vrednosti. (9) Če se elektronska draţba izvede na podlagi elektronske oddaje ponudb. da bo draţba zaključena. ko ne bo več ponujenih novih cen ali novih vrednosti. Lahko tudi kadarkoli objavi število udeleţencev v tej fazi draţbe. ki predloţijo nesprejemljive ponudbe. Vsi ponudniki. ki je opravljeno v skladu z merili iz 48. Povabilo mora vsebovati tudi matematično formulo. mora naročnik ponudnike o tem seznaniti ţe v razpisni dokumentaciji. vendar se morajo za ta namen vsi razponi vnaprej zmanjšati na določeno vrednost. (6) Elektronska draţba se lahko zaključi na enega ali več naslednjih načinov. kot je opredeljen v objavljenem obvestilu o naročilu in v razpisni dokumentaciji. opredeljenim v b) točki prejšnjega odstavka. se mora za vsako varianto določiti ločena formula. ki so predvidena za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe in so navedena v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. (8) Po zaključku elektronske draţbe mora naročnik oddati naročilo na podlagi izidov elektronske draţbe. če v postopku oddaje javnega naročila ne prejme nobene sprejemljive ponudbe. mora biti v povabilu k sodelovanju opredeljen čas za vsako fazo draţbe. da bo elektronsko draţbo zaključil v skladu s c) točko prejšnjega odstavka. omejuje ali izkrivlja konkurenco ali spreminja predmet naročila. kolikor jih je bilo navedenih v povabilu k sodelovanju na draţbi. Če so dovoljene variante. ki . ponudnikom pa mora biti omogočen vpogled v trenutno razvrstitev na podlagi meril ţe ob prvi prijavi v informacijski sistem elektronske draţbe. b) v povabilu k sodelovanju mora naročnik navesti. ki jim omogočijo. kot sledi: a) v povabilu k sodelovanju pri elektronski draţbi mora naročnik navesti datum in čas zaključka draţbe vnaprej. c) ko se izvede toliko faz draţbe. (7) Če se naročnik odloči. če je mogoče v kombinaciji z načinom. Vendar pa naročnik v nobenem primeru in v nobeni fazi elektronske draţbe ne sme razkriti imen ponudnikov. Naročnik ne sme uporabljati elektronske draţbe nepravilno ali na tak način.povabilu dodati izid celotnega ocenjevanja ustreznega ponudnika. člena tega zakona. da ovira. ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. če je to navedeno v razpisni dokumentaciji. Sporočiti mora tudi druge informacije v zvezi z drugimi predloţenimi cenami ali vrednostmi. (10) V primerih in pod pogoji iz prvega odstavka tega člena mora naročnik v postopku javnega naročanja uporabiti elektronsko draţbo. ki so izračunani z uporabo vnaprej objavljenih meril in njihovih ponderjev. Ta formula mora vključevati ponderje za vsa merila. V tem primeru mora naročnik v povabilu k sodelovanju v elektronski draţbi opredeliti rok. ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen. ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen. da kadar koli preverijo svojo relativno uvrstitev. (5) Naročnik mora v vsaki fazi elektronske draţbe takoj sporočiti vsem ponudnikom vsaj tiste informacije.

ki jo oceni kot nesprejemljivo. se navedejo v dokumentaciji javnega naročila. v obvestilu o javnem naročilu. . (2) Vlada mora v sklepu o določitvi skupnega javnega naročila določiti vrsto blaga ali storitev ter časovno obdobje skupnega javnega naročila. se smiselno uporabljajo določbe. da upoštevajo standarde za dostop za invalidne osebe ali standarde za gradbene objekte. ko prejme samo eno ponudbo. člen (tehnične specifikacije) (1) Tehnične specifikacije iz 1. razpisni dokumentaciji ali dodatnih dokumentih. ki veljajo za skupno javno naročanje vlade. točke Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij. (11) Naročnik ni dolţan uporabiti elektronske draţbe v skladu s prejšnjim odstavkom v primerih. če na predlog naročnikov. je potrebno tehnične specifikacije določiti tako. Kadarkoli je to mogoče. točko prvega odstavka 28. skupni nabavni organ ter odgovorne osebe za pravilno in gospodarno ter učinkovito izvedbo skupnega naročila. člena tega zakona. Tretje poglavje Splošna pravila glede določitve tehničnih in drugih elementov javnega naročanja 37. okvirni terminski plan izvedbe skupnega javnega naročila in vrsto postopka oddaje skupnega javnega naročila. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam opisov določenih tehničnih specifikacij). da skupne nabave povečujejo gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev in ne zmanjšujejo konkurence na trgu. (4) V primerih skupnega javnega naročanja. utemeljen z analizo. 36. naročnik ne glede na določbe šestega. da predloţijo nove cene in/ali nove vrednosti. ki je priloga uredbe. morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni. člen (skupno javno naročanje vlade) (1) Vlada lahko skladno z letnim programom javnih naročil za posamezno skupno javno naročilo neposrednim uporabnikom drţavnega proračuna in organom v sestavi odobri skupno naročanje. Če se z izvedeno elektronsko draţbo ne doseţe zniţanje cen na raven. oceni. ki se izvaja na podlagi drugih zakonov ali interesa naročnikov. Postopek oddaje javnega naročila lahko v tem primeru naročnik nadaljuje s pogajanji v skladu s 1.veljajo za predmet javnega naročila na trgu. (3) Upravni organi morajo najkasneje v tridesetih dneh po sprejemu sklepa o določitvi skupnih javnih naročil iz prvega odstavka tega člena skupnemu nabavnemu organu sporočiti svoje potrebe. namenjene vsem uporabnikom. sedmega in osmega odstavka tega člena zaključi postopek kot neuspešen in ne odda javnega naročila na podlagi izidov elektronske draţbe. kot npr. ki velja za predmet javnega naročila na trgu.

ki jih določajo. ki so sredstvo. slovenska tehnična soglasja ali slovenske tehnične specifikacije. da določi tehnične specifikacije v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev. ali b) v smislu navedbe storilnostnih ali funkcionalnih zahtev. ki jih kot obvezna določajo predpisi. skladne s slovenskim standardom. ki je skladna s standardom. ki se nanašajo na varovanje okolja. lahko uporabi tudi podrobne . ki so ga določili evropski organi za standardizacijo. s katerim se izrazi domneva o skladnosti s temi storilnostnimi ali funkcionalnimi zahtevami. ki lahko vključujejo tudi elemente. da omogočajo ponudniku opredelitev predmeta naročila in da omogočijo naročnikom oddajo naročila. dokaţe. Ponudnik mora v svoji ponudbi dokazati s katerimi koli ustreznimi sredstvi in na način. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila. povezane z načrtovanjem. vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika. na slovenske standarde. tako. da gradnja. določene v tehničnih specifikacijah. (3) Ne glede na tehnična pravila. ki prenašajo evropske standarde. na slovenske standarde. druge tehnične referenčne sisteme. z evropskim tehničnim soglasjem. mednarodne standarde. ki so jih določili evropski organi za standardizacijo. ki jih predlaga. ki je sprejemljiv za naročnika. če teh ni. ali c) v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev iz b) točke tega odstavka s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke tega odstavka. da blago ali storitve. ki prevzema evropski standard. da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. skupne tehnične specifikacije. skupno tehnično specifikacijo. ne sme zavrniti ponudbe za gradnje. ki so ponujene. ali č) s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke tega odstavka v zvezi z enimi značilnostmi ter s sklicevanjem na navedene storilnostne ali funkcionalne zahteve iz b) točke tega odstavka v zvezi z drugimi značilnostmi. ter po prednostnem vrstnem redu. Ustrezno sredstvo je lahko tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. Vendar morajo biti ti parametri dovolj natančni. se morajo tehnične specifikacije oblikovati: a) s sklicevanjem na tehnične specifikacije iz Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij. evropska tehnična soglasja. (4) Če naročnik izkoristi moţnost sklicevanja na specifikacije iz a) točke prejšnjega odstavka.(2) Tehnične specifikacije morajo omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Pri vsakem sklicevanju se navedejo besede »ali enakovredni«. mednarodnim standardom ali tehničnim referenčnim sistemom. če se te specifikacije nanašajo na storilnostne ali funkcionalne zahteve. ki ga je naročnik opredelil kot sprejemljivega v razpisni dokumentaciji. niso skladne s specifikacijami. če ponudnik v svoji ponudbi z ustreznimi sredstvi in na način. (5) Če naročnik izkoristi moţnost iz a) točke tretjega odstavka tega člena. izračunom in izvedbo gradenj in uporabo blaga. Ustrezno sredstvo bi lahko bila tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. ali. proizvode ali storitve. (6) Če naročnik določi okoljske značilnosti v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev iz b) točke tretjega odstavka tega člena. izpolnjuje storilnostne ali funkcionalne zahteve naročnika. da rešitve. na katere se sklicuje. blago ali storitev. ne sme zavrniti ponudbe z obrazloţitvijo. na enak način izpolnjujejo zahteve.

ki jih je treba upoštevati v variantnih ponudbah ter katere koli posebne zahteve za njihovo predstavitev. če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni. člen (variantne ponudbe) (1) Če je merilo za oddajo ekonomsko najugodnejša ponudba. ki izpolnjujejo minimalne zahteve naročnika. sprejeti mora vsako drugo primerno dokazilo. Naročnik mora sprejeti potrdila. b) so zahteve za znak pripravljene na podlagi znanstvenih informacij. distributerji in okoljske organizacije ter č) da so na voljo vsem zainteresiranim. ki so usklajeni z evropskimi standardi. kot je tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. V postopkih za oddajo javnega naročila blaga ali storitev naročnik. ki jih predloţijo ponudniki. da bo upošteval variante. (7) Naročnik lahko navede.specifikacije ali po potrebi njene dele v skladu z evropskimi ali (več-) nacionalnimi znaki za okolje ali s katerim koli drugim znakom za okolje. potrošniki. lahko naročnik določi. da se za blago in storitve z znakom za okolje domneva skladnost s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije. tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo. ki dopusti predloţitev variant. ali dopušča predloţitev variant ali ne: v kolikor variantne ponudbe niso dopuščene jih naročnik ne sme upoštevati. pri takem sklicevanju se navede besedo »ali enakovredni«. da: a) so navedene specifikacije primerne za opredelitev značilnosti blaga ali storitev. (3) Naročnik. To sklicevanje je dovoljeno v primerih ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila. c) so znaki za okolje sprejeti ob uporabi postopka. (8) Za namene tega člena se za priznane organe štejejo laboratoriji za testiranje in kalibracijo ter certifikacijski in nadzorni organi. ki jih izdajo priznani organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. (9) Če tega ne upravičuje predmet naročila. (10) Če so funkcionalne zahteve iz tehničnih specifikacij opredeljene kot pogoj. v katerem lahko sodelujejo zainteresirane strani. (2) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu navesti. ki so predmet naročila. potem je dokazno breme za njihovo izpolnitev na strani ponudnika. mora v razpisni dokumentaciji navesti minimalne zahteve. ki jih izdajo priznani organi s sedeţem v drugih drţavah. (4) Obravnavajo se samo variante. proizvajalci. patente. lahko pa sprejme tudi potrdila. pod pogojem. 38. kot so vladni organi. se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke. v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena. ki je dopustil .

če so ti pogoji v skladu s predpisi Evropske skupnosti in so navedeni v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. varstvom okolja. 39. in veljajo za gradnje. ko: a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila. če bi bile uspešne. člen (obveznosti v zvezi z davki.predloţitev variant. ki veljajo v Republiki Sloveniji. člen (preverjanje sposobnosti. ki se lahko nanašajo zlasti na socialne in okoljske vidike. ki se opravljajo med izvedbo naročila. . člena tega zakona in upoštevaje moţnost ponujanja variant. člen (pogoji. kjer je treba izvesti gradnje ali opraviti storitve. kjer je treba izvesti gradnje ali opraviti storitve. tehnične specifikacije. ne sme zavrniti variante izključno iz razloga. (2) Če nudi naročnik informacije iz prejšnjega odstavka. da bi. postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopku oddaje naročila male vrednosti naročnik odda javno naročilo potem. ki veljajo v kraju. ob upoštevanju določb 49. (2) V odprtem postopku. da morajo naročniki v postopkih javnega naročanja upoštevati socialne in etične ali okoljske vidike ter način vključevanja teh vidikov v predmet naročila. regiji ali kraju. členu tega zakona. ki ureja obravnavanje neobičajno nizkih ponudb. ki je bila ocenjena kot najugodnejša. ali je ponudba. izbor udeleţencev in oddaja naročil) (1) Naročnik mora oddati javno naročilo na podlagi meril. določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo) (1) Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji navede organ ali organe. od katerih lahko kandidat ali ponudnik pridobi ustrezne informacije o obveznostih v zvezi z davki. b) preveri. pripeljale bodisi do javnega naročila storitve namesto javnega naročila blaga ali do javnega naročila blaga namesto javnega naročila storitve. varovanjem okolja. opredeljenih v 48. (2) Naročnik lahko določi tudi druge pogoje za izvedbo naročila. popolna. Navedena zahteva ni v povezavi z določbo. da so pri pripravi svoje ponudbe upoštevali obveznosti v zvezi z določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo. ki vključujejo socialne in okoljske vidike) (1) Vlada lahko za posamezne predmete javnega naročanja predpiše. Četrto poglavje Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in merila za izbor 41. da navedejo. ki se izvajajo na kraju samem. mora zahtevati od ponudnikov ali kandidatov v postopku javnega naročanja. 40. določbah za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo. merila za izbor najugodnejše ponudbe in določila pogodbe o izvedbi javnega naročila. pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika. ali za storitve.

V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti mora naročnik povabiti najmanj pet kandidatov. točke prvega odstavka 24. če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev. člena tega zakona predvidel v razpisni dokumentaciji. ali so predloţene ponudbe popolne. omeji število primernih kandidatov. ter. ki jih namerava uporabiti. na katerega se podatki nanašajo. členom tega zakona ni treba preverjati. Količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila. postopku s pogajanji po predhodni objavi in v postopku konkurenčnega dialoga. (6) Ne glede na druge določbe tega zakona ponudniku ni treba predloţiti nobenega dokazila o podatku. V postopku s pogajanji po predhodni objavi in v konkurenčnem dialogu mora naročnik povabiti najmanj tri kandidate. ki jih mora vsebovati ponudba. ko: a) preveri. ki je naročniku v skladu s 77. postopku s pogajanji brez predhodne objave in konkurenčnem dialogu naročnik odda javno naročilo potem. V vsakem primeru mora biti število povabljenih kandidatov zadostno za zagotovitev konkurence. če je prijavljenih dovolj primernih kandidatov. minimalno število kandidatov. ki jih namerava povabiti. Naročnik v obvestilu o javnem naročilu navede objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila. ki jih bo povabil. b) razvrsti popolne ponudbe glede na merila. če je to primerno. Zahtevane minimalne stopnje sposobnosti ponudnika mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. ki ga je v skladu s prvim odstavkom 32. odvisno od načina izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma. da se udeleţijo pogajanj ali da sodelujejo v dialogu. (5) Preverjanje iz drugega in tretjega odstavka tega člena se nanaša na izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz 42. do 47. člena tega zakona in na pogoje in merila iz devetega odstavka tega člena. ki jih je pridobil oziroma jih je predloţil ponudnik ali kandidat v drugih postopkih oddaje javnega naročila. da to navede v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji. (9) V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.(3) V postopku s prehodnim ugotavljanjem sposobnosti. člena tega zakona ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev s pisno izjavo. (8) Naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva. postopku s pogajanji po prehodni objavi. namesto dokazila ponudnik poda izjavo o podatkih. (7) Pri preverjanju sposobnosti gospodarskega subjekta lahko naročnik upošteva podatke iz uradnih evidenc. (4) V primeru okvirnega sporazuma odda naročnik javno naročilo v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. V primeru javnih naročil iz 7. . o katerem drţavni organ. organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. maksimalno število. Za pridobitev osebnih podatkov je potrebno soglasje subjekta. lahko naročnik tako. da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa in tehnične in poklicne sposobnosti. Podatke iz uradnih evidenc naročnik pridobi sam. da predloţijo ponudbe.

. da povabi kandidata oziroma kandidate. katerega osnovno sposobnost je preverjal.pranje denarja. št. manjše od minimalnega števila. (2) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. ki so navedena v obvestilu o javnem naročilu. 42. če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik. pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS. . mora to storiti ob uporabi razlogov in pravil. Naročnik v takem primeru ne sme vključiti v postopek drugih gospodarskih subjektov. in 39/09. ali ponudb. v kolikor gre za pravno osebo. nedovoljeno sprejemanje daril. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe). če: . nedovoljeno dajanje daril. . razpisni dokumentaciji ali v drugem dokumentu. (3) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izločiti ponudnika ali kandidata. če je le-ta na dan.goljufija. o katerih se je treba pogajati v primeru uporabe konkurenčnega dialoga ali postopka s pogajanji po predhodni objavi. preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti. jemanje podkupnine (za fizične osebe). katerega osnovno sposobnost je preverjal.a člena tega zakona oziroma 81.(10) Naročnik mora povabiti najmanj toliko kandidatov. dajanje podkupnine. sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje. V vsakem primeru mora dobiti dovolj rešitev ali primernih kandidatov.hudodelsko zdruţevanje. (11) Če naročnik uporabi moţnost zmanjšanja števila rešitev. (4) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. o katerih je treba razpravljati. ki vsebuje podatke o vsebini javnega naročila.a člena ZJNVETPS. ko se izteče rok za oddajo ponudb. pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj. ki nimajo zahtevanih sposobnosti. da je zagotovljena konkurenca. člen (osnovna sposobnost kandidata ali ponudnika) (1) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. ki izpolnjujejo pogoje in minimalne stopnje sposobnosti. v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik): . lahko naročnik nadaljuje postopek tako. Če je število kandidatov. ki se niso prijavili za sodelovanje. 66/08 . če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik. 55/08. niti kandidatov. v kolikor gre za pravno osebo. kolikor jih je vnaprej določil kot minimalno število. ki izpolnjujejo pogoje.popr. poslovna goljufija.

da bo iz postopka oddaje naročila izločil kandidata ali ponudnika. .na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane.je v stečajnem postopku.je bil njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik. zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami drţave. ali določbami drţave naročnika. postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami drţave. d) je pri dajanju informacij. naročnik lahko zaprosi pristojne organe. ki so pooblaščene za zastopanje. . do 49. b) je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. v kateri ima sedeţ. kot ga določa zakon. organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. c) mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaţe veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil. odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. ki jih morajo pridobiti naročniki. zahtevanih v skladu z določbami 41. lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne organe v drţavi. (6) Naročnik lahko določi. (8) Če drţava. mora pogoje iz četrtega odstavka tega člena izpolnjevati tudi podizvajalec. Informacije. če: a) je bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem poloţaju. v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ. za katere menijo. v kateri ima sedeţ. člena tega zakona. . v kateri evidenci in pri katerem drţavnem organu. Če gre za utemeljen dvom o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena. v kateri ima kandidat ali ponudnik svoj sedeţ. Če gre za kandidata ali ponudnika. (5) Ponudnik izkaţe. se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe. (7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem. V skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede. da izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člana z dokazilom iz uradne evidence. kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja druţbenik z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta.na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane. ki ureja finančno poslovanje. naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseţeno izjavo . nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.. z namenom da bi pridobil vse informacije o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena. da so potrebni. ki nima sedeţa v Republiki Sloveniji. v tem ali predhodnih postopkih. ali določbami drţave naročnika. ne izdaja takšnih dokumentov.

prič ali zapriseţeno izjavo kandidata oziroma ponudnika. pristojnih za vodenje evidenc.Uredbo Sveta (ES. kateri drţavni organi in drugi subjekti so pristojni za izdajo dokazil iz prejšnjega odstavka. lahko naročnik od njih zahteva. mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom. (10) Vlada v skladu z: . 2006. v kateri imajo svoj sedeţ opravljali storitev. 1605/2002 z dne 25. da bi lahko v drţavi.Uredbo Komisije (ES. str. Carinske uprave Republike Slovenije in drugih organov. junija 2002 o finančni uredbi. 12) z uredbo določi način vzpostavitve podatkovne zbirke o izključitvah ponudnikov iz postopkov javnega naročanja in podatke. zahteva. v kateri je registriral dejavnost. (2) Če morajo kandidati ali ponudniki imeti posebno dovoljenje ali morajo biti člani posebne organizacije. Euratom) št. 2008. Euratom) št. da izpolnjujejo tudi pogoje iz tega člena. ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. in . ki je predmet naročila. oblikovanega na podlagi informacij ministrstva. iz katerih bo lahko ugotovil izpolnjevanje zahtevane finančne . 1605/2002 o finančni uredbi. Pogoje za priznanje sposobnosti je naročnik dolţan navesti v obvestilu o javnem naročilu bodisi opisno bodisi s sklicevanjem na določbe tega zakona. Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije mora naročnik pridobiti sam. 1302/2008 z dne 17. str. ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloţi izjavo ali potrdilo. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES. Euratom) št. da v postopkih za oddajo javnih naročil storitev predloţijo dokazila o tem dovoljenju ali članstvu. (9) Vlada na predlog ministrstva. nazadnje spremenjeno z Uredbo Sveta (ES. decembra 2008 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah (UL L št. 12. člen (ekonomska in finančna sposobnost) (1) Naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva. 12. da predloţi dokazilo v skladu s predpisi drţave članice. 2002. 1). člen (sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) (1) Naročnik lahko od vsakega gospodarskega subjekta. 390 z dne 30. str. 9. 248 z dne 16. ki ţeli sodelovati pri javnem naročanju. pristojnega za finance. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. 43. v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ. (2) Naročnik lahko od gospodarskega subjekta kot dokaz o finančni in ekonomski sposobnosti gospodarskega subjekta zahteva predloţitev enega ali več od naslednjih dokumentov. 44. pristojnega za pravosodje. ki se vodijo v tej zbirki. 1995/2006 z dne 13. Davčne uprave Republike Slovenije. člena tega zakona. notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v drţavi. obvesti Komisijo. 1). Euratom) št. Izpolnjevanje minimalnih pogojev za priznanje sposobnosti za posamezno naročilo mora biti v povezavi in sorazmerno s predmetom naročila. 344 z dne 20.

količino ali pomembnost in uporabo gradnje. če jih zakonodaja drţave. datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo. če je to primerno. 45. da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika. storitve ali blaga. skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje. (5) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb oziroma razpisni dokumentaciji navesti. kadar je to primerno. za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. lahko ekonomsko in finančno sposobnost dokaţe s katerim koli drugim dokumentom. Naročnik lahko določi. potrebna za izvedbo naročila. zahteva. c) različne oblike izpisov prometa ter. (6) Ponudnik mora v ponudbi predloţiti izjavo. (2) Gospodarski subjekti lahko izkaţejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo. opravljenih v zadnjih petih letih. (7) Če gospodarski subjekt iz katerega koli utemeljenega razloga zahtevanih dokazov ne more predloţiti. b) računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov in poslovnih knjig z vsebino. ne glede na pravno naravo povezave z njimi. ki jih lahko pridobi sam v skladu z 41. dokazilo o škodnem zavarovanju poklicnega tveganja. v kolikor je to primerno. v kateri je gospodarski subjekt registriran. V takem primeru mora naročniku predloţiti dokazilo. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.in ekonomske sposobnosti. kot jo naročnik določi v razpisni dokumentaciji. katero dokazilo ali dokazila iz drugega odstavka je izbral in katera druga dokazila so gospodarski subjekti dolţni predloţiti. (3) Gospodarski subjekt se lahko. člen (tehnična in/ali kadrovska sposobnost) (1) Naročnik oceni in preveri tehnično in/ali kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. (4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru. podatke o boniteti poslovanja ali. da bo zaradi tega imel na voljo sredstva.gradenj. da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloţi. razen tistih podatkov. upoštevajoč datum ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta. prometa na področju javnega naročila za največ zadnja tri poslovna leta. V potrdilih mora biti navedena vrednost. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov. če so informacije o tem prometu na voljo. sklenjen za ta namen. na enega ali več od naslednjih načinov: a) s seznamom: . členom tega zakona kot na primer: a) ustrezne bančne izpiske. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov. naročnik njegovo ponudbo izloči. da mu naročniki z njihove strani izdana potrdila o . ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. V primeru. da je primeren. za katerega naročnik meni.

če je bil naročnik po tem zakonu. V takem primeru mora naročniku predloţiti dokazilo. ki jih bo lahko gospodarski subjekt uporabil med izvajanjem naročila. kjer ima ponudnik svoj sedeţ. c) z opisom tehnične opreme in ukrepov. skupaj z zneski. V primeru. v obliki izjave gospodarskega subjekta. s katerimi se potrdi skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi. ne glede na to. opisi in/ali fotografijami. f) če gre za javna naročila gradenj in javna naročila storitev ter samo v ustreznih primerih. da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloţi. obratni ali tehnični ali drugi opremi. ki ga ponudnik storitev morebiti namerava oddati v podizvajanje. ipd. da bo zaradi tega imel na voljo sredstva. . datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov. kadar je to primerno. (3) Gospodarski subjekt se lahko. za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. da izvedejo gradnjo. ki jih izda ali sopodpiše pristojni organ. ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela. sklenjen za ta namen. se lahko opravi tudi ogled. če to zahteva naročnik. Ogled opravijo predstavniki naročnika ali po naročnikovem pooblastilu pristojni organ drţave. ali v obliki pogodb. ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila. e) z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb. naročnik njegovo ponudbo izloči. računov. ki jih izdajajo uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti. ter opis študijskih in raziskovalnih zmogljivosti. j) v zvezi s proizvodi. . če tega ni. ki so odgovorni za nadzor kakovosti. odgovornih za vodenje projektov. v obliki izjave naročnika ali v obliki pogodbe oziroma delov pogodbe v zvezi z javnim naročilom ali računom ali. če je potrebno tudi njegove raziskovalne in študijske zmogljivosti ter ukrepe za način ugotavljanja kakovosti. h) z izjavo o orodjih. v obliki izjav. oziroma če naročnik ni bil naročnik po tem zakonu. če ta organ s tem soglaša. Ogled obsega ponudnikove proizvodne ali tehnične zmogljivosti. i) z navedbo dela naročila. ter v primeru javnih naročil gradenj tistih.z vzorci. g) z izjavo o povprečnem letnem obsegu razpoloţljive delovne sile in številu oseb. ali če je predmet naročila namenjen za posebne namene. od katerih lahko naročnik zahteva. . d) če gre za kompleksne izdelke ali storitve. ki jih je treba dobaviti: . katerih ustreznost mora biti potrjena.najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih. zlasti pa oseb. odgovornih za vodenje projektov pri ponudniku storitev ali gradbenem izvajalcu za zadnja tri leta. ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradnje. ki je na voljo ponudniku storitev ali gradbenemu izvajalcu za izvedbo naročila. potrebna za izvedbo naročila.s certifikati.opravljenem naročilu posredujejo neposredno. b) z navedbo tehničnega osebja ali strokovnih organov. z navedbo ukrepov za okoljsko upravljanje. zlasti pa tistih. ne glede na pravno naravo povezave z njimi. ki jih dobavitelj ali ponudnik storitev uporabljata za zagotovitev kakovosti. Gospodarski subjekt mora predloţiti dokazilo o dobavi in storitvah. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov.

ki temeljijo na evropskih ali mednarodnih standardih. tehničnih prednosti. opravljanje storitev in/ali izvedbo gradenj. datuma dobave ter roka za dobavo ali dokončanje del ali b) na podlagi najniţje cene. ki vključujejo namestitev ali vgraditev. člen (standardi za okoljsko upravljanje) Če naročnik v primerih iz f) točke drugega odstavka 45. kot jih je naročnik opredelil v razpisni dokumentaciji. stroškovne učinkovitosti. kot so na primer kakovosti. katerih predmet so dobave blaga. 47. ki potrjujejo usklajenost gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za zagotovitev kakovosti. da opravijo storitev ali izvedejo namestitvena dela ali gradnjo. 46. člen (standardi za zagotovitev kakovosti) Če zahteva naročnik predloţitev spričeval neodvisnih organov. člena tega zakona zahteva spričevala neodvisnih organov. Naročnik mora sprejeti enakovredna potrdila. ki jih izdajo organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. (6) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb navesti. izkušnje in zanesljivost. stroškov poslovanja. estetskih in funkcionalnih lastnosti. prav tako pa tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za varstvo okolja. se mora sklicevati na sisteme zagotavljanja kakovosti. člen (merila za izbiro ponudbe) (1) Naročnik lahko odda naročilo: a) na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril v povezavi s predmetom naročila. (5) V postopkih javnega naročanja. potrjenih s strani organov.(4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru. se lahko sposobnost gospodarskih subjektov. okoljskih lastnosti. Od gospodarskih subjektov mora naročnik sprejeti tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za zagotavljanje kakovosti. ki jih priznava Evropska skupnost. ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil. učinkovitost. ki so jih potrdili organi. ki jih izdajo organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. cene. katero dokazilo iz drugega odstavka tega člena bo štel kot ustrezno. se mora sklicevati na Sistem Skupnosti za okoljsko upravljanje in presojanje (EMAS) ali na standarde za varstvo okolja. oceni zlasti glede na njihove veščine. Pri tem naročnik obdobja poslovanja ponudnika iz seznama ne more opredeliti kot odločilni kriterij pri zbiranju dokazov o strokovni (tehnični) sposobnosti. . 48. ki so pooblaščeni za ugotavljanje in potrjevanje usklajenosti gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za varstvo okolja. ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov. ki temeljijo na ustrezni seriji evropskih standardov. Naročnik mora sprejeti enakovredna spričevala. poprodajnih storitev in tehnične pomoči.

Če po mnenju naročnika meril zaradi objektivnih razlogov ni mogoče ovrednotiti. ki je oddal ponudbo za en sklop ali del sklopov. zaposlovanja teţje zaposljivih oseb. Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na: a) ekonomičnost načina gradnje. kot so bila opisana in vrednotena. morajo le-ta biti enaka. člen (neobičajno nizka ponudba) (1) Če naročnik meni. (4) Naročnik mora v primeru oddaje naročila na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu. s katerimi se dosega spodbujanje poklicnega usposabljanja na delovnem mestu. in ponudnik. da je pri določenem naročilu ponudba neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o moţnosti izpolnitve naročila glede na blago. Naročnik lahko ovrednoti merila z določitvijo maksimalnega razpona. ki je oddal ponudbo za vse sklope. da jih vrednostno utemelji. da so merodajni za izpolnitev tega naročila. preden zavrne takšno ponudbo. (3) V kolikor naročnik navede merila v obvestilu o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. sezonsko pridelana ţivila na ekološki način ipd. 49.) in ţivila. oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in jih je naročnik predhodno določil in od ponudnika zahtevati. Merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila. blaga ali storitev. . sezonsko pridelana ţivila na integriran način. za katere meni. ki so v shemah kakovosti (npr. b) izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje. c) izvirnost gradenj. (6) V primeru dveh ali več ekonomsko najugodnejših ponudb naročnik izbere najugodnejšo ponudbo tudi na podlagi vnaprej določenih socialnih elementov. storitev ali dobav blaga. d) skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo. dobavi blaga ali opravljanju storitev.(2) Pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju ţivil se prednostno upoštevajo ţivila. proizvodnega procesa ali ponujene storitve. da sta ponudnik. ki jih predlaga ponudnik. navesti merila po vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. gradnje ali storitve. opisati in ovrednotiti posamezno merilo za oddajo naročila. boja proti nezaposlenosti in jih določi v razpisni dokumentaciji. ki so bila navedena v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji in način. (7) Naročnik mora merila oblikovati tako. mora naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu. pisno zahtevati podrobne podatke o elementih ponudbe. ki jih ima ponudnik pri izvedbi gradnje. (5) Pri ocenjevanju ponudb mora naročnik uporabiti le tista merila. v enakovrednem poloţaju. ki veljajo v kraju izvedbe gradenj. ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti ţivil. mora naročnik.

če se je prej posvetoval s ponudnikom. lahko skrajša. tako ponudbo izloči. člen (roki za prejem prijav in ponudb) (1) Pri določanju rokov za prejem prijav in ponudb mora naročnik upoštevati predvsem zapletenost naročila in čas. določen v prejšnjem členu. ki morajo biti navedene v objavah). (2) Rok začne teči od dneva pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. (2) Naročnik mora preveriti te postavke ob posvetovanju s ponudnikom. člen (rok za prejem ponudb v odprtem postopku) Rok za prejem ponudb v odprtem postopku mora biti najmanj 40 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. ki morajo biti navedene v objavah. določene s tem zakonom. potreben za pripravo ponudb. 51. ki je priloga uredbe. da je ponudba neobičajno nizka.e) moţnost. da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. člen (skrajšanje rokov v odprtem postopku) (1) V primeru. Peto poglavje Roki 50. lahko zavrne ponudbo le. mora o tem obvestiti ministrstvo. v kolikor so te informacije bile na voljo ob objavi in če je predhodno informativno obvestilo bilo . Če naročnik zavrne ponudbo v teh okoliščinah. da je pomoč dodeljena zakonito. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam informacij. ker je ponudnik pridobil drţavno pomoč. (2) Če je obvestilo o javnem naročilu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije. šteje rok za oddajo ponudbe od dneva. upoštevaje pri tem minimalne roke. 52. če je predhodno informativno obvestilo vsebovalo vse informacije. kot je opredeljen v Seznamu informacij. če slednji v primernem roku. (3) Skrajšanje rokov na podlagi prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo pod pogojem. pristojno za finance in Komisijo. (3) Če naročnik ugotovi. ki jih mora vsebovati objava obvestila o javnem naročilu. upoštevajoč predloţena dokazila. V kolikor naročnik ugotovi. se rok za prejem ponudb. ki ga določi naročnik. da je ponudba neobičajno nizka. da ponudnik pridobi drţavno pomoč. ko je naročnik odposlal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti zahtevo za objavo v Uradnem listu Evropske unije. ne more dokazati. vendar ne sme biti krajši od 29 dni.

določenih v tem zakonu. člen (roki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) (1) Rok za prejem prijav in ponudb v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. kot je opredeljeno v Seznamu informacij. da se ponudbe lahko predloţijo šele po ogledu lokacije ali po pregledu drugih dokumentov v zvezi s predmetnim javnim naročilom na kraju samem. v kolikor so te informacije bile na voljo ob objavi in če je predhodno informativno obvestilo bilo poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu. (3) Rok iz prvega in drugega odstavka tega člena začne teči od dneva pošiljanja povabila k oddaji ponudb v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. ki jih mora vsebovati obvestilo o javnem naročilu. tako da se lahko gospodarski subjekti seznanijo z vsemi informacijami. 55. 2. za prejem ponudb v primeru postopkov s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 35 dni od datuma pošiljanja povabila. Podaljšanje roka mora naročnik objaviti v Uradnem listu Evropske unije oziroma na portalu javnih naročil. (4) Skrajšanje rokov na podlagi prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo pod pogojem. 53. člena tega zakona. za prejem prijav za sodelovanje 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije.poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu. člen (rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni objavi) Rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni objavi je 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval. če je vrednost javnega naročila enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. člen (podaljšanje rokov) Če se zaradi kakršnega koli razloga razpisna dokumentacija ali dodatne informacije. vendar ne sme biti krajši od 31 dni. je najmanj: 1. se rok določen v 2. ki morajo biti navedene v objavah. če je predhodno informativno obvestilo vsebovalo vse informacije. 54. . (2) V primeru. ali če se naknadno ugotovi. mora naročnik rok za prejem ponudb podaljšati. točki prejšnjega odstavka lahko skrajša. da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. ki so potrebne za pripravo ponudb. ne predloţijo v rokih.

v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2. predhodno informativno obvestilo. 2005. . upoštevaje njihovo vrednost pa predhodno tudi Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. rezultati natečaja. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 5. Nabor podatkov. 3. 10. 58. 1564/2005 z dne 7. 12. ki jih določa Uredba Komisije (ES) št.56. 13. (2) Naročnik vse vrste objav v zvezi z javnimi naročili pošlje v objavo portalu javnih naročil. obvestilo o oddaji naročila. člena tega . v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi.rok za prejem prijav. ki jih mora vsebovati obvestilo iz prvega odstavka 57.rok za prejem ponudb. 8. obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. člen (oblika in način objave obvestil) (1) Objave morajo imeti obliko standardnih obrazcev. če je objava poslana na elektronski način. 257 z dne 1. obvestilo o oddaji naročila male vrednosti. obvestilo o natečaju. obvestilo o naročilu male vrednosti. lahko naročniki določijo: . 11. obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. obvestilo o javnem naročilu. obvestilo o dodatnih informacijah. člen (določanje rokov iz razloga nujnosti v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi) Če se iz razloga nujnosti. 1). ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Informacije povezane z objavljanjem). 9. str. 2. ki je priloga uredbe. obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo ali najmanj 10 dni. 4. Šesto poglavje Objave 57. poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu. 7. prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. 10. točke Informacij povezanih z objavljanjem. ki ne sme biti krajši kakor 10 dni od datuma povabila k oddaji ponudb. roki za oddajo ponudb ne morejo upoštevati. člen (vrste objav) (1) Vrste objav so: 1. 6.

Vsebina obvestila. (2) Naročnik v primerih iz prejšnjega odstavka pošlje v objavo Komisiji ali portalu za javna naročila predhodno informativno obvestilo. z navedbo datuma objave. člen (predhodno informativno obvestilo) (1) Naročnik mora objaviti predhodno informativno obvestilo le v primeru. mora biti enaka vsebini obvestila. točke Informacij povezanih z objavljanjem. storitev. ki jih naročnik pošlje v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. (5) Stroški objavljanja objav. stroški objavljanja objav. (4) Obvestilo o javnem naročilu se objavi v celoti v slovenskem jeziku. v obliki in po postopku za pošiljanje v skladu z Informacijami povezanimi z objavljanjem. ki so sestavljena in odposlana na elektronski način in so v obliki in glede pravil za pošiljanje usklajena s pravili iz 2. št. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. člen (pravilo zaporednosti objav) (1) Obvestilo. Določbe tega člena ne veljajo za postopek s pogajanji brez predhodne objave. (3) Obvestila. ki se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. obveznih informacijah v objavah. v primerih naročil blaga. za katero meni. V obvestilu. objavljenega na portalu javnih naročil. morajo biti objavljena najkasneje v roku pet dni po pošiljanju v objavo.zakona. se pošljejo v elektronski obliki preko portala javnih naročil. (2) Portal javnih naročil in Urad za uradne objave Evropskih skupnosti izdata naročniku potrdilo o prejemu obvestila. Naročnik lahko objavi tudi katero koli drugo informacijo. 18/07). ki ga je potrebno objaviti v Uradnem listu Evropske unije. ne sme biti objavljeno na portalu javnih naročil. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. objavljenega v Uradnem listu Evropske unije. ki se objavijo na portalu javnih naročil. seznamih gradenj. 60. poslanega v objavo. skupno okvirno vrednost javnih naročil po vrstah blaga. določa Uredba o seznamih naročnikov. preden je bilo odposlano v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. če je skupna ocenjena . (2) Objave mora naročnik poslati na portal javnih naročil na elektronski način. ki vsebuje: 1. se krijejo iz proračuna Republike Slovenije. da je koristna. objavljenem na portalu javnih naročil. ko pri javnem naročanju namerava skrajšati roke za prejem ponudb. pa se krijejo iz proračuna Evropske skupnosti. V organizacijo in kritje stroškov objav so všteti tudi prevodi v druge uradne jezike Evropske Unije. ki jih naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih. Dokazila o datumih odpošiljanja obvestil mora naročnik hraniti in jih po potrebi predloţiti kot dokaz. V drugih uradnih jezikih Evropske skupnosti se objavi povzetek pomembnih elementov vsakega obvestila. Objave. mora biti naveden datum odpošiljanja Komisiji. določenih vrst blaga. 59. Potrdilo je dokazilo o objavi.

točke Informacij povezanih z objavljanjem. ki jih namerava oddati. katerega . točke prejšnjega odstavka poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali objaviti na portalu javnih naročil čim prej po sprejemu proračuna. kadar oddaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti. točke prvega odstavka 57. ki objavi predhodno informativno obvestilo na portalu javnih naročil. mora v elektronski obliki poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti obvestilo o objavi predhodnega informativnega obvestila na portalu javnih naročil. točke drugega odstavka tega člena poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali objaviti na portalu javnih naročil čim prej po odločitvi. člen (obvestila o naročilu) (1) Naročnik objavi obvestilo o naročilu iz 2. 2. (5) Naročnik. člen (obvestilo o oddaji naročila) (1) Naročnik mora poslati v objavo obvestilo o oddaji javnega naročila. če je skupna ocenjena vrednost večja ali enaka od 750. če oddaja naročilo na podlagi 1. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona. točke prvega odstavka 57. (6) Naročnik lahko objavi predhodno informativno obvestilo na portalu javnih naročil. člena tega zakona pa. Predhodno informativno obvestilo mora vsebovati datum pošiljanja obvestila Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. ko je poslal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti obvestilo o njegovi objavi v tej obliki. ki jih naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih. 61. kadar oddaja javno naročilo po odprtem postopku.000 eurov. kadar oddaja javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. člena tega zakona. (3) Predhodno informativno obvestilo mora naročnik na podlagi 1. točke prvega odstavka 28. ki vključuje načrt javnih naročil gradenj. 62. v primerih javnih naročil storitev. skupno ocenjeno vrednost javnih naročil za posamezno kategorijo storitev iz Seznama storitev A. če je njihova skupna ocenjena vrednost enaka ali večja od vrednosti opredeljene v prvem odstavku 12. (2) Naročniku ni treba objaviti obvestila iz prejšnjega odstavka.vrednost enaka ali večja od 750. v obliki in po postopku za pošiljanje obvestil iz 2. 3. in 2. člena tega zakona in so izpolnjeni pogoji iz navedene točke. (3) Naročnik objavi obvestilo o naročilu iz 4. v primerih javnih naročil gradenj mora objaviti bistvene značilnosti javnih naročil.000 eurov. konkurenčnem dialogu ali postopku s pogajanji po predhodni objavi. Naročnik je dolţan opredeliti vrste blaga s sklicevanjem na nomenklaturo CPV. obvestilo iz 10. (4) Predhodno informativno obvestilo mora naročnik na podlagi 3. člena tega zakona. postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

nepravilne. točke navedenega odstavka.spreminja ali dopolnjuje razpisno dokumentacijo ali . člena tega zakona. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku.a člen (obvestilo o dodatnih informacijah. 63. člena tega zakona. vendar ne pred pravnomočnostjo te odločitve. katerih objava bi ovirala izvajanje zakona. tudi kadar spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu iz prvega odstavka 57. kadar izvaja postopek javnega naročanja. škodila poslovnim interesom javnih ali zasebnih gospodarskih subjektov ali posegala v lojalno konkurenco med njimi. (2) Naročnik v obvestilu o oddaji javnega naročila tudi označi. in: . točke prvega odstavka 57. člena tega zakona. (3) V primeru iz druge ali tretje alineje prvega odstavka tega člena mora naročnik obvestilo o dodatnih informacijah. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2.so vse ponudbe. ki jih za potrebe statistike posreduje v skladu z določbo 107. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. ali soglaša z objavo vsebine. člena tega zakona. člena tega zakona. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku) (1) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah.. člen (obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi) Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v objavo na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila. 6. v 48 dneh po oddaji naročila. objaviti. nepravočasne. 63. neprimerne. ali 10. (2) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah. (3) V primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B mora naročnik v obvestilu navesti.v skladu z 80. člena tega zakona.b člen (prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost) (1) Naročnik mora prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objaviti. . razen v obvestilu iz 8. členom tega zakona postopek javnega naročanja ustavi ali zavrne vse ponudbe ali . nesprejemljive ali formalno nepopolne in niso bile dopolnjene v skladu s prvim odstavkom 78.vrednost je enaka ali presega vrednosti iz prvega ali drugega odstavka 12. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku poslati v objavo v roku 48 dni od sprejema odločitve iz prvega do tretjega odstavka 80. ali ţeli podatke. 4. (4) Naročnik ni dolţan objaviti tistih informacij v zvezi z javnim naročilom.. 63. ki jih je prejel.

Obvestilo se objavi na portalu javnih naročil in. člen (pravila. ko naročnik posreduje ponudnikom odločitev iz prvega odstavka 79. člena tega zakona.kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave ali po postopku s pogajanji po predhodni objavi. 64.c člen (obvestilo o oddaji naročila male vrednosti) Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila male vrednosti v objavo na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila. če na portalu javnih naročil in.č člen (poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu) Naročnik objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu. z elektronskimi sredstvi. če je to primerno. 63. Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost se posreduje v objavo isti dan. v primeru iz četrtega odstavka 33.d člen (nabor podatkov v obvestilih) Vlada z uredbo določi nabor podatkov. ki jih ni dolţan objaviti po tem zakonu. člen (neobvezna objava) Naročnik lahko v skladu s prejšnjima členoma objavi tudi obvestila o javnih naročilih. Sedmo poglavje Sporočanje 65. člena tega zakona. člena tega zakona. 63. (2) Naročnik lahko v roku iz prejšnjega odstavka prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objavi tudi v drugih postopkih javnega naročanja in v primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B. če je to primerno. v Uradnem listu Evropske unije ni objavil obvestila o naročilu. V primeru pošiljanja prijav se lahko . (3) S tem obvestilom se v zvezi z odločitvijo o oddaji naročila še pred njeno pravnomočnostjo zagotavlja večja transparentnost v postopkih javnih naročil. ki se uporabljajo za sporočanje) (1) Naročnik lahko v postopku javnega naročanja vsa sporočila in informacije pošilja po pošti. telefaksu. 63. v Uradnem listu Evropske unije. ki jih morajo vsebovati obvestila iz prvega odstavka 57.

prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih. člena tega zakona predloţiti v pisni obliki do izteka roka za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje. morajo biti na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom. potrdila in izjave. (3) Sporočanje ter izmenjava in shranjevanje informacij se morajo izvesti tako. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Zahteve v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. ki je priloga uredbe. (4) V primeru sporočanja podatkov na elektronski način. če to omogoča informacijski sistem. b) v kolikor so bile prijave za sodelovanje posredovane po telefonu je potrebno posredovati pisno potrditev pred iztekom roka za prejem prijav.prenašajo sporočila in informacije tudi po telefonu. morajo biti sredstva in tehnične lastnosti take. vključno s šifro. člen (elektronsko pošiljanje in sprejemanje ponudb) Za sredstva za elektronsko pošiljanje in sprejemanje ponudb ter sredstva za elektronsko sprejemanje prijav za sodelovanje se uporabljajo naslednja pravila: a) vse informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo. v kolikor bi bile uporabljene kot listinski dokaz. c) če so prijave za sodelovanje poslane po telefaksu naročnik lahko zahteva njihovo pisno potrditev po pošti ali na elektronski način. člen (ponudba v elektronski obliki) (1) Ponudnik lahko odda ponudbo v elektronski obliki. da je zagotovljena enakopravnost. 66. Take zahteve skupaj z rokom za pošiljanje potrditve mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. Poleg tega morajo biti sredstva za elektronsko sprejemanje ponudb in prijav za sodelovanje v skladu z zahtevami iz Zahtev v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih). 67. do 47. b) ponudniki in kandidati morajo vse dokumente. ki ne obstajajo v elektronski obliki. povezane z izpolnjevanjem pogojev iz 42. splošna dostopnost in povezljivost z informacijskimi in komunikacijskimi sredstvi v splošni rabi. (5) Gospodarski subjekti lahko pošiljajo prijave za sodelovanje na enega od naslednjih načinov: a) v pisni obliki ali po telefonu. ki ga uporablja naročnik. ki so dostopni vsem gospodarskim subjektom in jih ne smejo omejevati pri vključevanju v postopek javnega naročanja. (2) Naročnik mora izbrati tak način ali načine sporočanja. ki so potrebne za elektronsko oddajo ponudb in prijav za sodelovanje. da se zagotovi varovanje celovitosti podatkov ter zaupnosti ponudb in prijav za sodelovanje in da naročnik pregleda vsebino ponudb in prijav za sodelovanje šele po izteku roka za njihovo predloţitev. (2) Naročnik mora ponudnike o moţnosti oddaje ponudb v elektronski obliki seznaniti .

v razpisni dokumentaciji. Informacijski sistem naročnika mora zagotoviti tehnološko neodvisen sprejem ponudb. (3) Naročnikov informacijski sistem mora biti zgrajen tako, da omogoča odpiranje in vpogled v ponudbe šele po izteku roka za prejem ponudb. Informacijski sistem pri naročniku mora o tem voditi elektronski zapis o vseh aktivnostih, ki potekajo na informacijskem sistemu naročnika tako, da tega ni mogoče kasneje spremeniti. (4) Ponudba v elektronski obliki mora biti varno elektronsko podpisana in podpis overjen s kvalificiranim potrdilom. (5) Elektronski ponudbi mora biti dodan časovni ţig. (6) V nobenem primeru naročnik ne sme z zahtevo po prejemu ponudb v elektronski obliki preprečiti ali drugače omejiti konkurence med ponudniki. Naročnikov informacijski sistem mora omogočati pošiljanje povratnice o prejemu elektronske ponudbe ponudniku. (7) Naročnikov informacijski sistem mora zagotoviti preprečitev zanikanja (nezatajljivost) identitete ponudnika. (8) Naročnikov informacijski sistem mora omogočati arhiviranje elektronskih ponudb na način, kot to določa ta zakon, zakon, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis in zakon, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivov. 67.a člen (elektronsko javno naročanje) (1) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. mora ob sodelovanju in strokovni pomoči ministrstva, pristojnega za javno upravo, in ministrstva, pristojnega za finance, vzpostaviti sistem za elektronsko javno naročanje, ki omogoča osnovno funkcionalnost elektronskega naročanja. (2) Minister, pristojen za finance, določi tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja, ki se izvajajo na elektronski način, zaradi ugotovitve identitete ponudnika in zagotavljanja sledljivosti vnosov z namenom preprečitve morebitnih kršitev zakona ter obliko in način oddaje ponudbe, ki se predloţi v takem postopku.

Drugi del RAVNANJA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA Prvo poglavje Skupne določbe 68. člen (strokovna komisija) Naročnik lahko za vodenje postopka javnega naročanja imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija lahko sodeluje v celotnem ali delu postopka javnega naročanja. 69. člen (strokovni dialog) Pred začetkom postopka javnega naročanja lahko naročnik z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence. 70. člen (faze postopka) (1) Postopek javnega naročanja poteka po naslednjih fazah, razen če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače: 1. predhodno informativno obvestilo, če je to primerno, 2. izračun ocenjene vrednosti, 3. sklep o začetku postopka, 4. priprava razpisne dokumentacije, če je to primerno, 5. objava obvestila o javnem naročilu, 6. predloţitev in odpiranje ponudb, 7. pregled in ocenjevanje ponudb, 8. odločitev o oddaji javnega naročila, 9. objava obvestila o oddaji javnega naročila, če je to primerno. (2) V sklepu o začetku postopka mora naročnik navesti vir sredstev za financiranje javnega naročila. 71. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Vsebino razpisne dokumentacije lahko sestavljajo, če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače, naslednji elementi: 1. povabilo k oddaji ponudbe, 2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 3. pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, 4. splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe,

5. za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi, 6. morebitna finančna ali druga zavarovanja. (2) Razpisna dokumentacija lahko vsebuje tudi druge listine, ki so glede na predmet naročila potrebne pri izdelavi ponudbe. Podatki iz razpisne dokumentacije morajo biti enaki podatkom, objavljenim v obvestilu o naročilu. Kot del razpisne dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko portala javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni dokumentaciji. (3) Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. (4) Pogodba o izvedbi naročila, ki jo podpišeta naročnik in izbrani ponudnik, v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije, razen v primeru, ko je bila v postopku oddaje javnega naročila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj med naročnikom in ponudnikom. (5) Pogodba o izvedbi javnega naročila mora vsebovati: - dejansko vrednost celotnega javnega naročila oziroma - v utemeljenih primerih, kjer le-te ni mogoče določiti, ocenjeno vrednost javnega naročila in rok veljavnosti pogodbe. (6) Za potrebe tega člena se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano druţbo po zakonu, ki ureja gospodarske druţbe. V tem primeru: - se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; - mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. (7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora: - ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, - podizvajalec predloţiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. (8) V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila: - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da so podatki iz tega odstavka obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu s tem zakonom obvezna. (9) Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve alineje sedmega odstavka tega člena in podizvajalčevo soglasje iz druge alineje sedmega odstavka tega člena. Če pooblastila ali soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloţi v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloţi v tem roku, mora naročnik Drţavni revizijski komisiji predlagati, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena ali prvega odstavka 109.b člena tega zakona. (10) Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priloţiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. (11) Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predloţiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. (12) Vlada z uredbo natančneje določi pravila in postopke za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem. (13) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da mu mora na njegov poziv izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: - svojih ustanoviteljih, druţbenikih, vključno s tihimi druţbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deleţih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so z njim povezane druţbe. (14) Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 72. člen (objava obvestila o javnem naročilu in razpisne dokumentacije) (1) V primeru postopka iz 1., 2., 3., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona je naročnik dolţan objaviti obvestilo iz 2., 4. oziroma 10. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona in razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, na ali prek portala javnih naročil.

da je prepozna.a člen (umik ponudbe) (1) Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo. da se lahko ponudba predloţi za posamezne sklope. Dostop. . 74. Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope mora biti njegova ponudba predloţena tako. da je bila predloţena prepozno. pregled in prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh naročnika in/ali portalu javnih naročil je brezplačen. 74. člen (predloţitev ponudbe) (1) Pravočasna predloţitev ponudbe pomeni. ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo ali le na posamezne sklope. tudi v primeru. Naročnik mora zagotoviti vpogled in prevzem tistih delov razpisne dokumentacije. če je bila leta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena. skladno z zahtevami naročnika. (5) Naročnik mora ob prejemu ponudbe označiti datum in uro prejema ponudbe in na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prejemu. določenega za prejem ponudb. da prevzame razpisno dokumentacijo v elektronski obliki. po faxu ali z uporabo elektronskih sredstev ali na drug ustrezen način. da se lahko ocenjuje po sklopih. kljub pozivu naročnika. (2) Naročnik mora unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe. z najugodnejšo kombinacijo ponudb. ki iz tehničnih razlogov ne more biti dostopna na spletnih straneh naročnika ali portalu javnih naročil. z navedbo. z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. (3) Če ni bila ponudba predloţena v roku. mora naročnik unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe. Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj naročnik sklene pogodbo z enim ali več ponudniki. ko ponudnik. 73. mora ponudnik v svoji ponudbi navesti. po pošti.(2) Naročnik mora omogočiti ponudniku. da mora ponudnik naročniku ponudbo predloţiti do roka. (4) Ponudnik mora ponudbo predloţiti osebno. Kadar to stori po poteku roka za oddajo ponudb. določenem za prejem ponudb. člen (ponudba za sklope) Če je naročnik dovolil. (2) Naročnik mora določiti datum in uro roka za predloţitev ponudbe v objavi in razpisni dokumentaciji. če je bila le-ta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena. se šteje. Tako ponudbo mora naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrniti ponudniku.

Odpiranje ponudb se izvede na kraju in ob času. člen (preveritev ponudbe) (1) V primeru postopka iz 1. 77.a člena tega zakona. točke prvega odstavka 24. V obvestilu navede polno ime in matično številko ponudnika ter datum. ki sta navedena v objavi obvestila o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. (2) V zapisniku o odpiranju ponudb je potrebno navesti: . člena tega zakona mora naročnik preveriti obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.a člen (evidenca ponudnikov z negativnimi referencami) (1) Organ. Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu prejema. do 6. naročnik pred sprejetjem odločitve iz 79. člen (odpiranje ponudb) (1) Odpiranje ponudb izvede naročnik.75. če tako odloči naročnik. (2) Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum. da je posamezni ponudnik. 77. ko se naročilo oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave in se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom. . . katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena tega zakona oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona. ki odloči o prekršku iz drugega odstavka 109. (3) V kolikor naročnik ne vroči zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na odpiranju ponudb. v treh delovnih dneh po pravnomočnosti te odločitve o tem obvesti ministrstvo. ne glede na razvrstitev njegove ponudbe. če so dopustne ali ponudbe z opcijami. mora naročnik Drţavni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109. člena tega zakona.ponudbeno ceno ter morebitne popuste.naziv ponudnika ali šifro. ga mora najkasneje v treh delovnih dneh posredovati vsem ponudnikom. razen v primerih.a člena. . V zapisnik se lahko vpišejo tudi drugi podatki iz ponudb. do katerega se ponudnik izloči iz postopkov javnega naročanja. če je bil razpis anonimen. predloţil neresnične izjave ali dokazila. V primeru postopka iz 7. kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav. pristojno za finance.variantne ponudbe. člen (javno odpiranje ponudb) Odpiranje ponudb je javno v primerih javnih naročil. 76. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik.

če določenega dejstva ne more sam preveriti. V evidenco se uvrsti ponudnik. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. (4) Ministrstvo.polno ime in matično številko ponudnika. .(2) Ministrstvo.tistih elementov ponudbe. (3) Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake.datum uvrstitve ponudnika v evidenco in . vrednosti postavke. Zoper uvrstitev v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami pritoţba ni dopustna.tistega dela ponudbe.a člena ZJNVETPS. pristojno za finance. člen (dopustne dopolnitve ponudbe) (1) V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi. 78. uvrsti ponudnika v evidenco v treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena. mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. ki v primeru javnih naročil iz prvega odstavka 12. . vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja. ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe. do katerega je ponudnik izločen iz postopkov oddaje javnih naročil. ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. V odločitvi mora naročnik opozoriti ponudnike o moţnem pravnem varstvu ter navesti: .datum. . ponudbe ustrezno ne dopolni. sprejme odločitev o oddaji naročila. mora naročnik tako ponudbo izločiti. v primeru drugih javnih naročil pa 45 dni. ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. (3) Ministrstvo. iz evidence ponudnikov z negativnimi referencami zbriše ponudnika v treh delovnih dneh po datumu iz tretje alineje drugega odstavka tega člena. skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril. ki ga določi naročnik. 79. . (2) Ponudnik ne sme spreminjati: . Svojo odločitev mora obrazloţiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo. ter jo objavi na svoji spletni strani.kje in v kakšnem roku se vloţi zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja. ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. ki je storil prekršek iz drugega odstavka 109. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru. Če ponudnik v roku. člen (odločitev o oddaji naročila) (1) Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku. in . pristojno za finance. da je ponudba formalno nepopolna. pristojno za finance. člena tega zakona ne sme biti daljši od 60 dni.svoje cene na enoto.a člena tega zakona ali iz drugega odstavka 106. ki obsega: .

na katerega se le-ta vplača in sklic. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. glede izročitve vseh podatkov o postopku oddaje naročila. v kateri mora jasno navesti. (6) Ta člen se smiselno uporablja tudi za posamezna naročila iz 32.prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika. o čem mora naročnik podati obrazloţitev.je v postopku javnega naročanja objavil obvestilo o javnem naročilu iz 2. ki ureja upravni postopek. če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo.naročnik izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 5. Odločitev se vroči v skladu z zakonom. skladno z določili tega zakona o varstvu podatkov. lahko ponudnik. (3) Če odločitev o oddaji naročila ne vsebuje: . po predhodni ugotovitvi utemeljenosti. s katero nadomesti prejšnjo.. 79. ki ni bil izbran.transakcijski račun. ki ni bil izbran. 4. ali 10. člena tega zakona. jo naročnik zavrţe. člena tega zakona. če bi bilo lahko razkritje takih podatkov v nasprotju s predpisi ali bi lahko s tem razkril poslovno skrivnost ponudnika ali če bi lahko sporočeni podatki vplivali na pošteno konkurenco med ponudniki ali drugimi udeleţenci v postopku. točke prvega odstavka 29. Če ponudnik ne vloţi zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vloţitev zahteve za dodatno obrazloţitev. (5) Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti. Naročnik ne sme zavrniti zahteve komisije. 6. ki se pri tem navede. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazloţitev odločitve ali odločitev o zavrţenju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve.a člen (obdobje mirovanja) (1) Naročnik mora po sprejemu odločitve iz prvega odstavka prejšnjega člena upoštevati obdobje mirovanja. razen če: . točke prvega odstavka 57. pod pogojem. ki ni bil izbran. vloţi pri naročniku zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila. in . Zahteva se lahko vloţi v treh delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika.. (4) Naročnik sme zavrniti zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve delno ali v celoti. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazloţitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. pristojne za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev. ali 33.je v postopek s pogajanji brez predhodne objave vključil le en gospodarski subjekt in je objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. . člena tega zakona in je prejel le eno pravočasno ponudbo. Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določbe tega člena. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le. da ne sklene pogodbe o izvedbi naročila ali okvirnega sporazuma pred potekom osmih .razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika. (2) Naročnik mora o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike. .

razen v primeru izločitve iz prvega odstavka 77. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. ki so predloţili ponudbo. 80. člena. s katero se ponudnika izloči iz postopka oddaje javnega naročila. mora naročnik izločenega ponudnika opozoriti na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. zavrnitev vseh ponudb. v Uradnem listu Evropske unije. Ţe predloţene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja in opozoriti na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. ali 10. točke prvega odstavka 24.. V odločitvi. (2) Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. (3) Naročnik lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. in. člena tega zakona. člena tega zakona. člena tega zakona.a člena tega zakona oziroma prvega odstavka 81. (5) Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem. vlado oziroma svoj nadzorni organ. ustavitev postopka. mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil. člena tega zakona izločiti ponudbe. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. (4) Kadar naročnik v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena sprejme novo odločitev o oddaji naročila. (2) Obdobja mirovanja ni treba upoštevati. o razlogih.a člena ZJNVETPS. V odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb mora naročnik ponudnike opozoriti tudi na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz . in. v katerem ni objavil obvestila o javnem naročilu. razen v primeru postopka iz 7. 4. teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. in o svoji odločitvi. ali bo začel nov postopek. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja. .. ki niso popolne. če je to primerno. da ne sklene pogodbe o izvedbi naročila ali okvirnega sporazuma pred potekom osmih delovnih dni od objave tega obvestila. 6. zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe. če naročnik oddaja posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. vključno z razlogi za izločitev. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe. (3) Kadar ponudnik vloţi zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila iz tretjega odstavka prejšnjega člena. takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate.je v postopek s pogajanji po predhodni objavi. pod pogojem.delovnih dni od objave tega obvestila. teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. točke prvega odstavka 57. mora o tem. člen (izločitev ponudb. odstop od izvedbe javnega naročila) (1) V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. vključil le en gospodarski subjekt in je objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila. ki so predloţili ponudbo. člen (spremembe.prvega odstavka 79. in.. Razpisna dokumentacija za prvo fazo vsebuje: 1. v Uradnem listu Evropske unije. da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine. drugega in tretjega odstavka tega člena vroči v skladu z zakonom. člena tega zakona. Posebne določbe za postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 82. navedbo števila kandidatov. V primeru. (4) Kadar naročnik v skladu s prejšnjim odstavkom zavrne vse ponudbe. povabilo k oddaji prijave. zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe. če je to primerno.2. 4. zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila. 3.. Posebne določbe za odprti postopek 81. takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate. če je to primerno. mora o svoji odločitvi in o razlogih. (6) Naročnik odločitev iz prvega. 2. ali 10. lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le. 4. izda soglasje iz tega odstavka vlada. Če naročnik nima nadzornega organa. pogoje. člena tega zakona. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. ki so vezani na predmet naročila in druge pogoje. navodila ponudnikom za izdelavo prijave. da je bila zahteva posredovana pravočasno. pod pogojem. (5) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov. ki jih mora izpolnjevati . 1. ki ureja upravni postopek. na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. če so se bistveno spremenile okoliščine. ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja.1. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo za vsako fazo postopka posebej. Drugo poglavje Posebne določbe v postopkih javnega naročanja 1. 6. točke prvega odstavka 57. dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) Naročniki so dolţni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum. mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil.

ki v manjši meri dosegajo določena in opisana merila. da je bila zahteva posredovana pravočasno. člen (povabilo k oddaji ponudbe) (1) Če se oddaja javno naročilo po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti mora naročnik hkrati povabiti vse kandidate k oddaji ponudb. opis in ovrednotenje meril za izbiro. Povabilo mora biti poslano kandidatom v pisni obliki. da z razpisno dokumentacijo razpolaga druga oseba in ne naročnik. 5. če je to mogoče. 5. 3. 83. splošne in posebne pogoje. 2. 84. . drugo. člen (spremembe. Posebne določbe za konkurenčni dialog 86. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. (2) Povabilo kandidatom mora vsebovati podatek o objavi razpisne dokumentacije.ponudnik za izvedbo javnega naročila. 85. ki bodo sestavni del pogodbe. (3) Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo za vsako fazo postopka posebej. drugo. člen (obvestilo o priznanju sposobnosti) Obvestilo o priznanju sposobnosti oziroma o zavrnitvi priznanja sposobnosti mora naročnik poslati tistim gospodarskim subjektom. povabilo k oddaji ponudbe.3. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. 6. da se izločijo ponujene rešitve. (3) Povabilo kandidatom je enako tudi v primeru. da se ta postopek opravi v zaporednih fazah z namenom. Navedeno moţnost je naročnik dolţan navesti v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) Naročniki so dolţni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb. ki je odgovoren za javno naročanje. navesti v obvestilu o javnem naročilu in/ali v razpisni dokumentaciji. 6. pod pogojem. navedena v objavi ali v razpisni dokumentaciji. (2) Naročnik lahko določi. ki so oddali prijavo. (2) Razpisna dokumentacija za drugo fazo vsebuje: 1. 4. 1. navedba meril za izbiro. člen (priprava razpisne dokumentacije) (1) Naročnik mora potrebe in zahteve. vezane na predmet javnega naročila.

navedbo skrajnega roka za prejem ponudb. pripravljeno na podlagi izvedenega dialoga. ter jezik ali jezike. 2. ki jih ţeli doseči naročnik za izvedbo naročila. temveč v povabilu k oddaji ponudbe.Razpisna dokumentacija za prvo fazo vsebuje: 1. na katerega morajo biti poslane. ki sta določena za začetek dialoga. da z razpisno dokumentacijo razpolaga druga oseba in ne naročnik. ter jezik ali jezike. Povabilo mora v primeru uporabe konkurenčnega dialoga vsebovati vsaj še: 1. se informacija iz 2. 3. člena tega zakona. 5. členom tega zakona. v katerih morajo biti sestavljene. 4. ki se oddajo v skladu s 27. relativno pomembnost meril za oddajo naročila ali. da bi zmanjšal število rešitev. točke prvega odstavka tega člena ne navede v povabilu k sodelovanju v dialogu. v katerih bo potekal. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. 5. opis predmeta naročila ali ciljev. sklicevanje na vse morebitne priloţene dokumente. 4. 5. o katerih se je treba pogajati. če to ni opredeljeno v objavi obvestila o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. 87. (4) Razpisna dokumentacija za ostale faze vsebuje: 1. 4. (3) Povabilo kandidatom je enako tudi v primeru. ki jih je treba oddati bodisi kot dodatek izjavam ponudnika ali kot dodatek informacijam v skladu s pogoji iz 44. opis in ovrednotenje meril za izbiro. ki je odgovoren za javno naročanje. ob uporabi meril za izbiro. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. (2) V primeru naročil. če je to potrebno.4. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Naročnik lahko določi. povabilo k oddaji prijave. 6. razpisno dokumentacijo. padajoče zaporedje pomembnosti teh meril. navedbo meril. 2. 7. navedbo števila kandidatov. 6. 2. da . naslov. Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji določiti. povabilo k oddaji ponudbe. in 45. sklicevanje na objavljeno obvestilo o javnem naročilu. člena tega zakona. drugo. 3. člen (povabilo k oddaji ponudbe) (1) Naročnik povabi kandidate k oddaji ponudbe v skladu s prvim odstavkom 85. pogoje za prvo fazo. Posebne določbe za postopek s pogajanji po predhodni objavi 88. da se postopek s pogajanji opravi v zaporednih fazah. 1. navodila ponudnikom za izdelavo prijave. ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe. v primeru konkurenčnega dialoga datum in naslov. drugo. 3.

zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. 90. člena tega zakona. V tem primeru mora ponudnik oddati le ponudbo. (4) Naročnik po zaključenih pogajanjih od ponudnikov zahteva predloţitev končne ponudbe v skladu z doseţenim na pogajanjih. Zlasti ne sme posredovati udeleţencem pogajanj informacij na diskriminacijski način. iz katerih lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave in glede na predmet naročila. in končno ponudbo. opis predmeta naročila ali ciljev. pogoje. da naročnik postopek s pogajanji opravi v več zaporednih fazah. 6. (2) Naročnik se pogaja s ponudniki o vseh pogojih za izvedbo naročila. členom tega zakona. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. . 89. Povabilo mora vsebovati vsaj podatke iz prvega odstavka 87. opredeljenih v ponudbah. ki jo ponudnik predloţi po zaključku zadnje faze pogajanj.a člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) Naročnik v postopku s pogajanji brez predhodne objave ravna v skladu z 88. Posebne določbe za postopek s pogajanji brez predhodne objave 89. člena tega zakona.bo tako moţnost uporabil in na kakšen način. z namenom izbire najugodnejše ponudbe. da bi jih prilagodili zahtevam. ki jih ţeli doseči naročnik z izvedbo naročila. splošne pogoje pogodbe. 2. razen kadar se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom. o kateri se naročnik in ponudnik pogajata v prvi fazi pogajanj. 1. 5. ki so jih slednji predloţili. (2) Razpisna dokumentacija lahko vsebuje: 1. ki jih mora izpolnjevati ponudnik. povabilo k oddaji ponudbe. velja navedeno za vsako fazo posebej. (3) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov.5. 4. po pregledu ponudb povabi k pogajanjem v skladu s prvim odstavkom 85. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje. ki jih je navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji. 3. ob uporabi v naprej določenih meril. V primeru. člen (rok za prejem ponudbe) Naročnik določi rok za prejem ponudbe glede na razloge. člen (povabilo k pogajanjem po predhodni objavi) (1) Naročnik ponudnike.

1. če je to potrebno in v obsegu kot je to primerno.6.6. ki jo mora voditi naročnik. 94. 1. če je to primerno.objava obvestila o javnem naročilu.sklep o začetku postopka. . (črtano) 93.91. v primeru. člen (roki za prejem ponudb) (1) Rok za prejem ponudb ali prijav mora biti tak. da je to potrebno. (2) Dokumentacijo sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročanja. rok za prejem ponudb ustrezno podaljša.objava obvestila o oddaji naročila. Posebne določbe za postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 92. člen (črtan) . členom tega zakona. glede na način izvajanja postopka. predvsem pogoje.povabilo k oddaji ponudbe in/ali razpisna dokumentacija. ki bodo sestavni del pogodbe o izvedbi naročila. . (2) Naročniku ni potrebno posebej pripraviti razpisne dokumentacije. . . da so vsi potrebni podatki in podlage za oddajo ponudbe podani v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.7. člen (povabilo k pogajanjem brez predhodne objave) Naročnik v postopku s pogajanji ravna v skladu z 89. (2) V kolikor naročnik sam ali na pobudo gospodarskega subjekta oceni. sestavljajo: . (črtano) 95. člen (dokumentacija o postopku oddaje naročila) (1) Dokumentacijo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. da omogoča gospodarskemu subjektu pripravo popolne ponudbe. 1. .odločitev o oddaji naročila. člen (razpisna dokumentacija) (1) V postopku zbiranja ponudb naročnik pripravi razpisno dokumentacijo.predloţene ponudbe.

.a člen (rok za prejem ponudb) Pri določanju roka za prejem ponudb ali prijav ravna naročnik v skladu z 92.povabilo k oddaji ponudbe.predloţene ponudbe. Posebne določbe za postopek oddaje naročila male vrednosti 95.000 eurov.odločitev o oddaji naročila.sklep o začetku postopka. sestavljajo: . ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi. . Tretji del PRAVILA.d člen (uporaba zakona pri natečaju) Naročnik izvede natečaj v skladu s tem delom zakona in pri tem smiselno uporablja ostale določbe tega zakona. 95. 96. b) naročniki. ki so drţavni organi in njihovi .8. člen (področje uporabe) (1) Javne natečaje organizirajo: a) naročniki iz Seznama naročnikov.razpisna dokumentacija.c člen (dokumentacija o postopku oddaje naročila male vrednosti) (1) Dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti. 95. (2) Dokumentacijo lahko sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročila.č člen (odpiranje ponudb v postopku oddaje naročila male vrednosti) Kadar naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti pripravi razpisno dokumentacijo. ki niso navedeni v Seznamu naročnikov. 95. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 125. KI UREJAJO NATEČAJE 95. ki jo mora voditi naročnik. odpre ponudbe po vrstnem redu prejema.1. . členom tega zakona. členom tega zakona.b člen (razpisna dokumentacija) Pri pripravi razpisne dokumentacije v postopku oddaje naročila male vrednosti ravna naročnik v skladu s 93. če je to primerno. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. . če je to primerno.

člen (splošne določbe) (1) Pravila za organizacijo in izvedbo natečajev mora naročnik sporočiti zainteresiranim za sodelovanje pri natečaju. telekomunikacijske storitve kategorije 5. morali le-ti biti fizične ali pravne osebe. (3) V primerih iz a) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost nanaša na ocenjeno vrednost javnega naročila storitev brez DDV. 7525 in 7526. Vendar se ta zakon še naprej uporablja za natečaje. člen (izključitev iz področja uporabe) Določbe tega dela zakona se ne uporabljajo za: a) natečaje v smislu tega zakona. c) vsi naročniki. člena ZJNVETPS. ki se organizirajo kot del postopka za oddajo javnega naročila storitev. člena ZJNVETPS. ki so organizirani v enakih primerih. vključno z ocenjeno vrednostjo javnih naročil storitev brez DDV. in razpisane zaradi izvajanja teh dejavnosti. organizirane s strani naročnikov.organi v sestavi ter lokalne skupnosti. podeljene gospodarskemu subjektu. člena tega zakona za javna naročila storitev. ravno tako se ne uporablja za natečaje. do 9. 98. (2) Določbe tega dela zakona se uporabljajo za: a) natečaje.000 eurov. če se javna naročila nanašajo na storitve kategorije 8 iz Seznama storitev A. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 5. podeljene posamezniku. točki prvega odstavka 17.. da bi po zakonodaji drţave članice. v kateri natečaj poteka.000 eurov. b) z utemeljitvijo. če to zahteva področna zakonodaja. razpisane s strani naročnikov. . ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 8. ki so izključeni iz področja uporabe tega zakona. 3. vrednost nagrade. pa ne sme presegati vrednosti 100. katerih vrstne številke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 193. in organizirane zaradi izvajanja teh dejavnosti. b) natečaje s podelitvijo nagrad in/ali plačil udeleţencem.000 eurov. 97. (4) Vrednost nagrade. člena tega zakona. vključno z vsemi morebitnimi nagradami in/ali plačili udeleţencem. b) natečaje. kot tisti v 2. V primerih iz b) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost nanaša na skupni znesek nagrad in plačil. (2) V natečajih udeleţencem pravica do sodelovanja ne sme biti omejena: a) na ozemlje ali del ozemlja drţave članice.000 eurov. in/ali na storitve iz Seznama storitev B. ki se lahko pozneje oddajo po petem odstavku 29. in 4. če naročnik v obvestilu o natečaju ne izključi take oddaje naročila. ne sme presegati vrednosti 30. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 193.

. 100. drugi in četrti odstavek 65. morajo le-to objaviti. posegala v legitimne poslovne interese posameznega javnega ali zasebnega podjetja ali bi lahko škodila lojalni konkurenci med ponudniki storitev. ki morajo biti navedene v objavah o natečajih). so dolţni objaviti izide natečaja v skladu z določbami tega zakona. člen (sredstva sporočanja) (1) Za vsa sporočila v zvezi z natečaji se uporablja prvi. v skladu s standardnimi vzorci obvestil. namestnik in vsaj dva člana. člen (oblika in način objave natečajev) (1) Objave iz prejšnjega člena morajo vsebovati informacije iz Seznama informacij. člen (sestava ţirije) Ţirija mora biti sestavljena izključno iz fizičnih oseb. vključno s šifro. (2) Naročniki. člen tega zakona. Naročnik ni dolţan objaviti informacij o izidih natečaja. ki so izvedli natečaj. člen (objave) (1) V kolikor ţelijo naročniki izvesti natečaj. Ţirijo sestavljajo predsednik. člena tega zakona. (3) Vse informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo. 101. bila v nasprotju z javnim interesom.99. Ţirija ne sme pregledati načrte in projekte pred iztekom roka za njihovo oddajo. ki morajo biti navedene v objavah o natečajih. Naročnik mora imeti dokazilo o dnevu odpošiljanja v objavo. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam informacij. da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje z vsemi informacijami. mora imeti vsaj tretjina članov ţirije enaka ali enakovredna strokovna znanja in izkušnje. 102. ki jih sporočijo udeleţenci natečaja. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih. Če naročnik od udeleţencev natečaja zahteva posebna strokovna znanja in izkušnje. ki so potrebne za elektronsko predstavitev načrtov in projektov. ki je priloga uredbe. (2) Naročnik mora zagotoviti posredovanje. izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način. morajo biti na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom. če bi njihova objava ovirala izvrševanje zakona. Poleg tega morajo biti sredstva za elektronsko sprejemanje načrtov in projektov v skladu z zahtevami iz Zahtev v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. ki so neodvisne od udeleţencev natečaja. (3) Za natečaje se uporablja tudi 64. (2) Objave se opravijo v skladu z določbami tega zakona.

Četrti del POROČILA IN STATISTIKA Prvo poglavje Poročila 104. vsakemu sklenjenemu okvirnemu sporazumu in vzpostavljenemu dinamičnemu nabavnemu sistemu. morajo naročniki določiti jasna in nediskriminatorna merila za izbor. upoštevaje njihovo anonimnost ter izključno na podlagi meril iz obvestila o javnem natečaju. povabljenih k sodelovanju. (5) Po potrebi se lahko kandidate povabi k dialogu. ki mora vsebovati . ki jih je ţirija navedla v poročilu iz tretjega odstavka tega člena. da zaradi pojasnitve katerih koli vidikov projektov. V vsakem primeru mora biti število kandidatov. če garancija velja več kot deset let. (6) O dialogu med člani ţirije in kandidati mora ţirija sestaviti izčrpni zapisnik. člen (odločitve ţirije) (1) Ţirija mora biti samostojna pri sprejemanju svojih odločitev ali mnenj. Neizbrane ponudbe mora naročnik hraniti najmanj dve leti po datumu oddaje naročila. razvrstiti projekte od prvega do zadnjega na podlagi ocene vsakega projekta. skupaj s svojimi opombami in vsemi točkami. člen (izbor tekmecev) Če je število udeleţencev na natečaju omejeno. razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti. (2) Ţirija mora pregledati načrte in projekte. (3) Ţirija mora v poročilu.a člen (hramba dokumentacije o postopku javnega naročanja) Naročnik mora hraniti dokumentacijo o postopku javnega naročanja najmanj deset let po datumu oddaje naročila oziroma najmanj dve leti po preteku garancije za predmet naročila. ki bi jih bilo treba pojasniti. 105. zadostno za zagotovitev prave konkurence. odgovorijo na vprašanja.103. ki ga podpišejo njeni člani. 104. ki jih predloţijo kandidati. (4) Ţirija mora spoštovati anonimnost udeleţencev natečaja do sprejema mnenja ali odločitve. člen (končno poročilo o oddaji naročila) (1) Naročnik mora sestaviti pisno poročilo o vsakem oddanem naročilu.

člena tega zakona.predvsem naslednje podatke: a) ime in naslov naročnika. (3) Poročilo ali njegovi najpomembnejši podatki se sporočijo Komisiji. člena tega zakona. če le-ta to zahteva. člena tega zakona. ki upravičujejo uporabo teh postopkov.. okoliščine iz 27. h) po potrebi razloge.. ter. člena tega zakona. ki se izvajajo na elektronski način. sporočajo organi Republike Slovenije na portal javnih naročil do 28. ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil v skladu s tem zakonom. katerih vrednost je niţja od vrednosti iz drugega odstavka 12. 5. se zajemajo neposredno iz obvestil iz 3. katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 12. g) če gre za konkurenčni dialog. ki ga izbrani ponudnik namerava dati v podizvajanje tretji osebi. (2) Naročniki morajo sprejeti ustrezne ukrepe za dokumentiranje poteka postopkov za oddajo naročila. februarja tekočega leta za preteklo leto. oddanih na podlagi okvirnega sporazuma. da ne odda naročila ali sklene okvirnega sporazuma ali da ne vzpostavi dinamičnega nabavnega sistema. naročniki sporočajo na portal javnih naročil do 28. c) imena izločenih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo izločitev. člena tega zakona. in 12. v kolikor je to znano. e) ime izbranega ponudnika in razloge za izbiro njegove ponudbe. . februarja tekočega leta za preteklo leto. b) imena izbranih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo izbiro ter razvrstitev ponudb tako. okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema. (2) Podatke o posameznih naročilih. točke prvega odstavka 57. predmet in vrednost naročila.a člen (sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu) (1) Podatki o oddanih javnih naročilih. f) glede postopkov s pogajanji okoliščine iz 28. in 29. d) razloge za zavrnitev neobičajno nizkih ponudb. da je razvidno. katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. Drugo poglavje Statistika 105. 7. deleţ naročila ali okvirnega sporazuma. (3) Podatke o oddanih javnih naročilih. ki upravičujejo uporabo tega postopka. na podlagi katerih se je naročnik odločil.

maja tekočega leta. ter navedeta število in vrednost oddanih naročil s strani Republike Slovenije in drţave izbranega ponudnika. in 29. oktobra tekočega leta Komisiji.postopke za oddajo naročila.o. d. na podlagi podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. ki so jih naročniki sporočili na portal javnih naročil v skladu s prejšnjim členom tega zakona. najkasneje do 31. b) število in skupno vrednost naročil. se podatki iz a) točke prvega odstavka tega člena razčlenijo še na okoliščine iz 28. septembra tekočega leta pripravi statistično poročilo o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji in ga posreduje vladi v potrditev. storitev in gradenj. vsebovati vsaj: a) število in vrednost oddanih naročil. ki ni navedena v Seznamu naročnikov. pripravljeno v skladu s 107. ki jo Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po ceniku ponuja tudi ostalim uporabnikom. (3) Ministrstvo.referenčne številke ali kategorije nomenklature CPV za vse te postopke gradenj iz Seznama dejavnosti na področju gradenj in blaga ter storitev iz Seznama storitev. se podatki iz a) točke prejšnjega odstavka razčlenijo na: . ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. (3) Če so bila naročila oddana po postopku s pogajanji. ki jih je naročnik uporabil. d. obdela Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. do 31. vsebovati vsaj: a) število in vrednost oddanih naročil. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. (4) Ministrstvo. (2) V kolikor je to mogoče.ime.106. (2) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. člen (statistično poročilo) (1) Podatke o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. in jih pošlje ministrstvu. posreduje statistično poročilo o oddanih javnih naročilih. v katerem so ločeno navedena javna naročila blaga.. pristojnemu za finance. člena tega zakona. 107. sedeţ ali drţavljanstvo gospodarskega subjekta. pristojno za finance. oddanih v skladu z omejitvami iz Sporazuma o vladnih nabavah. (4) Statistično poročilo mora za vsako kategorijo naročnika. . člen (vsebina statističnega poročila) (1) Statistično poročilo mora za vsakega naročnika iz Seznama subjektov in kategorij subjektov javnega prava in Seznama naročnikov.. pristojno za finance.o. členom tega zakona. ki mu je naročilo oddano. najkasneje do 30. ima za obdelavo podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovljen brezplačen dostop do razširjenega nabora podatkov iz baze Poslovnega registra Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.o. . razčlenjenih v skladu z drugim odstavkom tega .o. v standardizirani obliki. ki so jih oddali naročniki v predhodnem letu.

izda pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. oddanih v skladu z omejitvami iz Sporazuma o vladnih nabavah. ki ureja prekrške in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot naročnik: 1. Šesti del KAZENSKE DOLOČBE 109. ponudnikov in podizvajalcev je Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Drţavna revizijska komisija). ki ureja gospodarske druţbe. ki je v skladu z zakonom. pristojen za finance. ki jo zahteva Sporazum o vladnih nabavah. (5) Statistično poročilo mora vsebovati vsako statistično informacijo. morata naročnik in odgovorna oseba naročnika Drţavni revizijski komisiji najpozneje v treh dneh po prejemu njenega pisnega poziva odstopiti vso dokumentacijo. člen (kazenske določbe za naročnika) (1) Z globo od 25. Pooblaščeno uradno osebo določi predsednik Drţavne revizijske komisije v skladu z zakonom. pooblasti za izvedbo ali odločanje v postopku javnega naročanja osebo zasebnega prava (tretji odstavek 16. ki ureja prekrške.ugotavlja pogoje za začetek postopka o prekršku zoper naročnika in odgovorno osebo naročnika oziroma .000 do 100. izbere način določitve vrednosti. člen (prekrškovni organ) (1) Organ.člena. ki izpolnjuje pogoje po zakonu. ko Drţavna revizijska komisija v skladu s tem zakonom: . pristojen za ugotavljanje prekrškov naročnikov. člen tega zakona). 2. člena tega zakona). na odstop katere ju je Drţavna revizijska komisija pozvala. b) skupno vrednost naročil. (2) Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba Drţavne revizijske komisije.zbira dodatna obvestila in dokaze o morebitnem prekršku naročnika in odgovorne osebe naročnika. da bi se zaradi niţje ocenjene vrednosti izognil postopku oddaje javnega naročila (14. Peti del PREKRŠKOVNI ORGAN 108. . (6) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister). (3) V primeru.

ki kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.. 7. člena tega zakona). opredeljenih v tem zakonu (50. 5. se kaznuje z globo od 7. odstopi od izvedbe javnega naročila v nasprotju s petim odstavkom 80. organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 16. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. 15. člena tega zakona). ni objavil obvestila iz 1. (4) Odgovorna oseba pravne osebe. ravna v nasprotju z osmim odstavkom 71. izreče tudi stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. določi merilo ekonomsko najugodnejša ponudba in med izvajanjem predmeta javnega naročila spremeni predmet pogodbe o oddaji javnega naročila tako. samostojnega podjetnika posameznika. člena tega zakona. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. 7. 62. se kaznuje z globo od 500 do 2.000 eurov. uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (tretji odstavek 42. čeprav ga k temu zavezuje ta zakon. člena tega zakona). ki ureja gospodarske druţbe. (5) Za prekršek iz 1. ne upošteva obdobja mirovanja. ravna v nasprotju s trinajstim odstavkom 71. 10. se kaznuje z globo od 12. odda naročilo brez izvedbe ustreznega postopka.500 do 50. ki je bil na dan. ki v skladu z zakonom. ne sporoči statističnih podatkov oziroma sporoči napačne statistične podatke o oddanih javnih naročilih (105. 4. člena tega zakona. člena tega zakona).000 eurov. ne upošteva rokov za objavo in predloţitev ponudb. in sicer taka oseba za . ko se je potekel rok za oddajo ponudbe. ko zakon to dopušča (25.a člena tega zakona). 17. člena tega zakona). ki kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. zahteva.000 eurov. točke prvega odstavka 57. odda javno naročilo ali sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila s ponudnikom. ne odstopi dokumentacije Drţavni revizijski komisiji skladno z njenim pozivom (tretji odstavek 108. točke prvega odstavka tega člena se odgovorni osebi pravne osebe.a člen tega zakona). o katerem drţavni organ. do 12. ali 14. 13. pri tem pa se niso bistveno spremenile okoliščine.a člen tega zakona). predloţi ponudnik (šesti odstavek 41. da izbrana ponudba zaradi te spremembe ni več ekonomsko najugodnejša ponudba (48.b člen tega zakona). da v bistvenih elementih odstopajo od določb iz razpisne dokumentacije (četrti odstavek 71. opredeli določbe pogodbe o oddaji javnega naročila tako. 8. 12. ki je storila ta prekršek. čeprav ga k temu zavezuje zakon (prvi odstavek 79. člen tega zakona).3. 9. člena tega zakona. člena tega zakona. do 63.. do 56. 13. (2) Pravna oseba. 6. razen v primerih.500 do 30. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. samostojnega podjetnika posameznika. 14. 4. zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe (četrti odstavek 80.. člena tega zakona. do 30. da dokazilo o podatku.. 16. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot naročnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 11. zavrne vse ponudbe in izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja. ki samostojno opravlja dejavnost.

in sicer: . Šteje se. člena tega zakona z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. osmim. srednja ali velika gospodarska . ki v skladu z zakonom. člena tega zakona. ki ureja gospodarske druţbe. kljub naročnikovemu pozivu in čeprav za to niso podani objektivni razlogi. 3. zaposlena in ministrstvu. (4) Za prekršek iz 3.500 do 30. na katere ponudnik ni mogel vplivati. ki je storila prekršek. 109. za dobo petih let od pravnomočnosti odločbe o prekršku.500 do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. člena tega zakona (štirinajsti odstavek 71. desetim ali enajstim odstavkom 71. Odločitev mora posredovati v treh delovnih dneh od njene pravnomočnosti. za dobo treh let od pravnomočnosti odločbe o prekršku. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. 4. da so objektivni razlogi tisti.000 eurov. 109.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. odločati ali na kateri koli drug način sodelovati v postopku javnega naročanja.če je predmet naročila gradnja. ki ureja gospodarske druţbe. ravna v nasprotju s sedmim. (2) Pravna oseba. pri katerem je oseba.b člen (kazenske določbe za podizvajalca) (1) Z globo od 25. člena tega zakona). posreduje to odločitev naročniku.dobo treh let ne sme voditi. z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. se kaznuje z globo od 7. ki ureja gospodarske druţbe. ki je v skladu z zakonom. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot ponudnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z globo od 12. (6) Organ. ki odloči o prekršku iz prejšnjega odstavka. srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot ponudnik: 1. pristojnemu za finance.000 do 100. 5. ki kot ponudnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 2. naročniku v roku ne posreduje podatkov iz trinajstega odstavka 71.000 do 100. točke prvega odstavka tega člena se ponudniku izreče tudi sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. ki kot ponudnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. v ponudbi vedoma da neresnično izjavo ali dokazilo. ki samostojno opravlja dejavnost.če je predmet javnega naročila blago ali storitev. (5) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. uveljavlja pravico do dodatne obrazloţitve iz tretjega odstavka 79.000 eurov. .a člen (kazenske določbe za ponudnika) (1) Z globo od 25. se kaznuje z globo od 500 do 2. ki je v skladu z zakonom.000 eurov.

c člen (sankcioniranje hujših prekrškov) Če je narava prekrška iz 1. srednja ali velika gospodarska druţba. 4. ki je v skladu z zakonom. 11. d) odgovorno osebo pravne osebe. ki kot podizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo od 7. b) pravno osebo.000 eurov.. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. se kaznuje z globo od 500 do 2. 12. vendar izrečena globa za: a) pravno osebo.. samostojnega podjetnika posameznika. ne sme preseči vrednosti 150.č člen (globe v hitrem postopku) V hitrem postopku lahko prekrškovni organ izreče globo v razponu.000 eurov. ki samostojno opravlja dejavnost. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. 110. člena tega zakona ter 1. točke prvega odstavka 109. ki samostojno opravlja dejavnost. lahko prekrškovni organ izreče večkratnik globe iz 109. 109.000 eurov.000 eurov.500 do 50.druţba in ki kot podizvajalec ne predloţi soglasja k neposrednemu plačilu (sedmi odstavek 71. ne sme preseči vrednosti 300. ki v skladu z zakonom. ki ureja gospodarske druţbe. ne sme preseči vrednosti 6.000 eurov. (2) Pravna oseba.000 eurov.. Pri odločanju o višini globe se upoštevata teţa prekrška in z njim povzročena škoda. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot podizvajalec stori prekršek iz prejšnjega odstavka. ki v skladu z zakonom.500 do 30. ki ureja gospodarske druţbe. ki kot podizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. točke prvega odstavka 109. 109. (4) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. ne sme preseči vrednosti 90. se kaznuje z globo od 12.a člena tega zakona. člena tega zakona). in 2. člen (črtan) . ni srednja ali velika gospodarska druţba. in 13. ki ureja gospodarske druţbe.a člena tega zakona posebno huda zaradi višine povzročene škode ali višine protipravno pridobljene premoţenjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti. c) samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika.000 eurov. in 109. predpisanem v tem zakonu.

Zakon o javnem naročanju . nad katerimi so potrebne objave javnih naročil v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti (Uradni list RS. člen Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS. se izvedejo po dosedanjih predpisih. člen (zaključitev postopkov začetih po prejšnjem zakonu) (1) Postopki oddaje javnih naročil za katere so bila obvestila o javnem naročilu objavljena pred začetkom uporabe tega zakona. neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS. (3) Do pričetka uporabe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov se.Pravilnik o vsebini. izdani na njegovi podlagi: .Pravilnik o določitvi tolarskih protivrednosti.Pravilnik o ugotovitvi.Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj. št. št. še nadalje uporabljajo predpisi iz prvega in drugega odstavka tega člena.Navodilo o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS. 2/04 in 36/04) in predpisi. 73/04). . 33/04). 86/01). 41/05). št. 84/04). št. . št. 112. pogojih in omejitvah za izvedbo elektronske draţbe v postopkih oddaje javnih naročil (Uradni list RS.ZJN-2 (Uradni list RS. št. št. 102/00. 40/04) . . ki jih morajo naročniki objavljati po zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS. . . če naročnik kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije. št. ki prenehajo veljati) (1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS. člen (predpisi. št. v kolikor niso z njim v nasprotju. št. .Uredba o kategorijah in seznamih naročnikov po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS. kdaj šteje ponudba za nepravilno. 44/04). 25/04 in 87/04). 32/04 in 87/04). št.Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS. . 128/06) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: Sedmi del PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 111. št. 116/2005). s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS. . 130/04).Pravilnik o enotnih obrazcih za vse vrste objav.Pravilnik o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila (Uradni list RS. 39/00.Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov ter enotnih obrazcih za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu (Uradni list RS. . (2) Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu. (2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 20. št.

člen (objave do vzpostavitve portala) (1) Do vzpostavitve portala javnih naročil mora naročnik za prejem prijav za sodelovanje in za prejem ponudb upoštevati naslednje roke: . najpozneje pet dni po pošiljanju. . člena. (3) Vlada izda uredbo iz prvega odstavka 2. (3) Vsebina obvestil.v primeru iz prvega odstavka 52. člena. . objavijo najpozneje 12 dni po pošiljanju ali v primeru skrajšanja rokov iz razloga nujnosti. člena. (2) Ministrstvo. 116. . četrtega odstavka 16. člena je rok za prejem ponudb 40 dni od datuma pošiljanja povabila. točke Informacij povezanih z objavljanjem. 56. točke prvega odstavka 54. člena. prvega odstavka 12. pristojen za finance izda pravilnik iz 107. prvega odstavka 37. glede na mejne vrednosti. četrtega odstavka 3. tretjega odstavka 52.113. točke Informacij povezanih z objavljanjem. 115. mesecev po uveljavitvi tega zakona. točke prvega odstavka 54.v primeru iz 51. (2) Do vzpostavitve portala javnih naročil se obvestila. člena tega zakona v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega zakona. se obvestila v zvezi z javnimi naročili do vzpostavitve portala javnih naročil objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. člen (vzpostavitev portala javnih naročil) (1) Poleg objave obvestil v Uradnem listu Evropske unije. člena je rok za prejem prijav za sodelovanje 37 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu. člena. 114. člena in 55. člena je minimalni rok za prejem ponudb 36 dni. člen (predpisi na podlagi tega zakona) (1) Minister. zagotovi vzpostavitev portala javnih naročil v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona. člena in drugega odstavka 54. člena in šestega odstavka 4. pristojno za finance. (2) Vlada izda predpis iz petega odstavka 3. člen (veljavnost zakona) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. ki se ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi v skladu z obliko in postopki za pošiljanje iz 2. ki se ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2. je omejeno na pribliţno 650 besed. člena in 66.v primeru iz 1. člena v roku 15 dni po uveljavitvi tega zakona. člena tega zakona v roku 3. . člena. člena je rok za prejem ponudb najmanj 52 dni.v primeru iz 2.

št. člen Vlada izda predpis iz desetega odstavka 71. člen Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o neposrednih plačilih . 19. vzpostaviti najkasneje do 31.o. Vlada izda predpis iz osmega odstavka 42. Vlada izda predpis iz 63.a člen in 106. št. 19/10) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 55. junija 2008.uporabljati pa se začne v roku 15 dni po njegovi uveljavitvi.ZJN-2B (Uradni list RS. Vlada izda predpis iz sedmega odstavka 24.o. člena zakona se začne uporabljati 1.d člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona. člen Osnovni funkcionalni sistem za elektronsko javno naročanje mora Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. člen Določba desetega odstavka 35. člena v 24 mesecih po uveljavitvi tega zakona.ZJN-2A (Uradni list RS. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 18. člena v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 56. 20. člen zakona naročnik vpiše in pošlje v elektronski obliki podatke o oddanih javnih naročilih v letu 2007 na portal javnih naročil do 28. informacijski sistem za izvedbo elektronske draţbe pa v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. člen Ne glede na 105. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . februarja 2008. 16/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 17. marca 2008. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

izda predpis iz osmega odstavka 24. ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona. se izvedejo po dosedanjih predpisih. začne voditi evidenco iz 77. 61.podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS. ali 4. pristojen za finance. člen Ministrstvo. Z dnem vzpostavitve evidence iz 77. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . .a člena zakona. člen Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. mora na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 9. točke prvega odstavka 57. 66/07).a člena zakona in jo objavi na svoji spletni strani z dnem uveljavitve tega zakona. 18/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 37. člen Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. člen Postopki oddaje javnih naročil. za katere so bila obvestila iz 2. Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu. člen Določba desetega odstavka 35. 57. 59. 128/06 in 16/08). člena do 30. če naročnik pred uveljavitvijo tega zakona kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije. uporablja pa se do začetka uporabe predpisa iz prvega odstavka prejšnjega člena. septembra 2011. pristojno za finance.o. št. Postopki s pogajanji brez predhodne objave. člena zakona se začne uporabljati v 12 mesecih od začetka izvajanja strokovnega izpita iz javnega naročanja. 60. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. člena zakona z dnem uveljavitve zakona. člena zakona se začne uporabljati z dnem vzpostavitve sistema za elektronsko javno naročanje iz 67. člen Minister. se izvedejo po dosedanjih predpisih.o. Določba sedmega odstavka 24. člena zakona objavljena pred uveljavitvijo tega zakona. točke prvega odstavka 57. št. št.a člena se preneha voditi evidenca iz drugega odstavka 77.ZJN-2C (Uradni list RS. 58. in 10.

oddana na podlagi okvirnega sporazuma. št. pristojnim za finance. na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 13. decembra 2011. 128/06.o. člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. člena zakona do 31. se izvede po dosedanjih predpisih. 38.Minister. se oddajo v skladu z določbami okvirnega sporazuma.2013. 16/08 in 19/10) z določbami 24.a člena zakona v treh mesecih po vzpostavitvi sistema za elektronsko javno naročanje. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. Postopki s pogajanji brez predhodne objave in postopki s pogajanji po predhodni objavi. v katerih naročnik ne objavi obvestila iz 2. ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona. člena zakona. člena tega zakona v osmih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 6. točke prvega odstavka 57. Minister. uskladi predpis iz šestega odstavka 107. za katere so bila obvestila iz 2. člena zakona poslana v objavo na portal javnih naročil pred uveljavitvijo tega zakona. se izvedejo po dosedanjih predpisih. točke prvega odstavka 57. izda predpis iz drugega odstavka 67. člena se začne uporabljati 1..1. pristojen za finance. člen Zajem in sporočanje statističnih podatkov o javnih naročilih.o. mora v sodelovanju z ministrstvom. 4. člen Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. Določba prvega stavka sedmega odstavka 24. 40. točke prvega odstavka 57. oddanih v letu 2010. 41. se izvedejo po dosedanjih predpisih. pristojen za finance. člen Postopki javnega naročanja. . Posamezna naročila.. ali 10. 39.

74/3089..0.70/3 .90. ..0. ..739 543:/-0. 3489.9070808..7/42.8 8.   03..89479.4-.7458 47..1.84.0.745847.84./4:2039.47.43..3. 3.94 090...3 .74.457. .038089. 84.90.:0 0543:/3.3/.1.3 3 /. 03.98.1....7458089.894790.7/ 0.03.1:3.0.303.74 . /4:2039.0.028.4584.. 3489290788.-.3023.89.903 30850.90..7/0 84..: :049:/ 0020390 803.. ..90.7/42 543:08947348930.4/89.1.0380903 30850.2097/4.48./308850..4-995./44 .3..4 0. /.0032 3. '03/.. .782 8:-0942 %03 30850.828:894734893.4903 3.74 .. 9.33.903 3850.7/0 5703.74 3/44 44803..03./48945.3/.3/.3023.0./44 03903 3 850.3023.850.9.89.7.0 8.94 097090.9 .3/.3.../30884.1./44 903 30850.3. 794.90.1.04-4. 494-. .57..0..0 54. &897034870/89.74 3478924 34898.907280 7.4543:/3:4570/090.1.7458.74 3.43.03..43.90.1:3. 47..828:3...-4-. %03 30850. 03.3/.0 .94.1:3.0/04-080/0 ..3...4.90.7247.74 3.4 543:/-:897032870/89./033:547.4.850.4 08090850.1...3023. 94 090..3/.7/..0247. 88.78930270/: 3..903.1:3.903 3.4/89.30. 84870/89.3..4 3.03.038089.574.03./3..302 7.1.5474 445708:8573. 8:530903 30850. 3543:04.8.4570/58 80247.. 88.7...43.4 8.570/209..8.4/89.4:547.0/-47..30.802543:/342 3308204:89.. /4.30/45:893430420:0443:703.3.43. 8947348930.4/89.3.0/0308947348930.2.33.74 34570/049 857002..-9:/54/74-30 .40 .30.4244 4 3.94 090.7/0 /7:0903 307010703 30889020 84/44 0.43.1...4-94-4../3.5474 445708:8573.1.8.3/.4.828:894734893.43.. 0903 3.74 .33.802 8:534903 34 850.2 3..3.. 94 097090.3054970-03.43.4 /.03/48945..7.0. 4/89..850.3.90.74 43:703 324854/..4/89.903 3. .3/..7.4/89.0. 30820..90724:897032870/89.32.1..1.4-09.0. 3 .0247./4230.74/3289.. 03......02.3.4 20/3.4 /.0/7:23.0/-0894734893.745889.570/209..903 3..828:894734893.. &897034870/89..74 3478924 3489. 34892   03. /.4 !43:/3247.4 903 30850. 1:3. /44 0.7.303.84.020/543:/3  00/03.4/0.1:3.3../348989028947348932. -. 90754570/3489302.30.44244 .33.1:3..3.3/.3.739543:/-04-7.038289.70 9.889.90.89479.3/. 3.3..3/.4-..0$03..0 570/.74 3424//.43.038.4.30.0 /44 030. 08..0.1.03.43.4 9.4543:/- /4..0 20/3.1:3.0.1.43.74582903 3284. :3423 .903 327010703 328890242 84.574.0 /44 .7/0 0.84.90.7/42 570.4244 ...90.7.903 3.54/..90.0. 94 0570 30. 0 /.4 ....583/4:2039. !7. ./30 574...3.3044.   03.3:803.74 3. 3 0857002.2..90.. .43.. 30820.7/.3.8.1:3.0 84 543:030 3848.. 94 090.3 .8.0.

.089:4.34. ' 548945..43./:8970923 097924/89. .80.8..20 5.3907087...43.3.34-7020.30.897.3907087.90. .0331472.90897...3. .0903 3850..0/0-080/4 ..404342843.30.-..4.5454970-3030/00.440/4230.80.. 03.74 :3.907.70/3   0841:3.90390 950.-47.3.3..0303.5480-35489450.583/4:2039.93.  .74 .7.-548945.8.74 .4570/090..32  .-..7.390 543:04232.8.   -7.572074/7:.4 /7:45720734/4.90.7/ .0/030850.. 84570/2093..74 .30.30. 80903 30850.90.0/0 /...4808..579.1...4290....-7.574.548.34..42..203090.3.02 8.4 490903 3.3023.0 0970-..03..44.4/34 0-8089.74 3 /45:89570/4 90.9.573.90.54/..24.907254/0902. /.30 3.3:803. 8..1.30897..389.-.3. 3489-.3.30:57.4573..0. /..3.74 3.3 84:8..3930543:/-0   002074.4573./4:2039.440.7.543:/-.3.8570095497/.05720730.3 54974 3 574.894790.. :0570/2093./47347.47..90724/7:23.... .3/.802.   03 ./45: ./7: /7 .843.. . 03244 0458..833.0308204 8...3930543:/-0384/45: 0303.-4:54 90.7458289..0907 /.45..1.5474 44 5708:8573.30.74 3.8..90704 5480-30.4570/003049544 549020/4.8570209:/5497/. ..1.347.3.43.0..4..3543:/3..447..90.43.   090...3.../:0.0...947./34898903 32850. . . 843.7.39..4//.3.570/4 90.:4/30 .4570/89.4...0857009247.4389479.484/0:04 .4408570094-:547.38 80/0 02. 03.7.300/4.3.4907.850. ..24.74 .32 3...570/348930.089 232..30.5480-3454704.2 3..03./7:/7 ..302/.4//.03.0 3.-8 902-4 03 %48.3880/0 02.30.9 570/209. /897-:9073 448047.1.393543:/-.9072574.20343.90.7.0....4-.0..9  ..7. 843. .894790.0.39 247.4/42..3.74 3247.030.84.4034.7.5757.7..5830/4:2039.3047.74582.303 .0791...454390.3.390 570/4 4543:/3  .574.30 9004.74 330820 :54 90.089 .74 3 0/45:89 .:54 90.74 3247.3 4984..27.347..42.440 54/54402 /.74 3/44  /.90702./347.

420/.2..0/-43.20894.3.30.4.......49.0/03.4/89.: 070970-.74 454902 4 ...7.570/2093.74 .-.3//.0  03 544 .3//..0 !44.3.789.- 0--0 :850 30 5750.:54 90...0 3.07./44 -4 :70.94/ 543:/34..3548945: 4//. .74 331472.0..343543:/- 0979454.30244.4..../0 0849544.3.207.74 ...74 .984.90.390: 347..4 ..7..3.8457 5757.03.74580 8:534893843..74 .3085484-3489543:/3..43.2030570/2090.3..3.39  '4/57902548945: 548945:-7.3.3.70/34893.7./0  '. /44 -.1.0 5440..4. 903 30850. 80.30..0897.4. 207. /..583/4:2039..74 3.... .54/./04  ..74 .90.0.....343.4244./.0.:49.74 3247.43.   03:/3..3...0543:/-.583/4:2039...044-.570.543:/-54570/4/34-...43.0-4/8/4.-473.4 3..49./30 80.2.74..74 43..../30. .3..3034480.30.3.47.3085484-3489 -47:/00 03.03489.43.2 . 3.3.4..3.7.7.34//.4.247..3./04 .74 .207 4570/003..0 80 457. 247.4-.0 . 0-..39 30820.7./30..  .74 .03489.089:4.0/44 -.3544.....5484..4480 .3034480.893..49.7..74 34//.9..5484. .202 .544/-04.3544. -.: 070970-.0/-43..4/44 9://7:05440.3.3. 7./04 . 4-:54 90.#05:-$4./:8570/58./4. /44 -.07 .../4.0897..3544.74 :....30....0/.74 .739.0570 30.0.30.30.3.74 3.74 .74 3.03 70.74 .84.74   ..3085484-34893207..4.20894.0.3. 03: 90.0/-.. /.3:54 90.30.89479.7.: 0.570/4 90.:49..94.548.3.03489.0.3023.30.493.74 ./09073.30 .89479.4-.3.0303.3.3.0 /.9 89479.548945.8.54..30....0/04 /.989479.830543:/-00/03.3:/44 - 03..8. 457.30309 30.4 .40543:/-0:54 90.-47  03 570.0/03.89479.30 4/...:8...3.343.024 3489 543:.5484..:4/30 . ..74 .9..30.90...7..0/047.78957.4//...3.570/5 0 /.:4/30 0 543:/-03/44 .548945:.3..  03 4-. 54543.30 304- .4-7...907 .: :0484.4.03..543:/357/4-:89703031472.457.90..

. 3.0570/4 543:/3...543:/3/4. /.90.4-.. 4/.-9 232.4.93. .4 03. !4/.4/89.543:04232..74 3.94..94./:8 034290..-47.. .090.90.30285484-3489247. .90. 4.3. ..354570/4/34-.480-354/.3847. -454..30330/8723.-9 907 00945720734 2.343...80 54/.544-.-03.   .8.-9 90. 3../48934.-954...3./.4 /.3543:/34.82.0 .305440./03.3..80:/00 4 54./:/7:2 .3//.730.03 89.3:85484-34894854/. /4.3.90.94.74 4.3//.3//.0. 3.07..0/04-09.570.0/0..54403207.8547.454/..3023.313.43.8.90 '..../03.89.-93.3509 ./7:5489454//.347...54..3 30.30/7:0. ..3023.3//.:2.70 4/ 972080.74 39.90:7..:49.4 '57207:.0343:703 302 /.74 34//.94.57/4-90./0..570/4 934-030.9:8.3//. ..42 03./03.3089453085484-3489543:/3..74 354.089..354 570/4/34-.397.24/89...85834.90.80390.74 :  '548945:8570/4/32:49. 570/.4:3.9543:/-.74 33.808:-09..94. '548945:854./30.9070.33./..74 3:. 03.089:4.543:/3:3970-.. 5430./0.74 94 057.583/4:2039.74 354.30232.054970-3484.. 570.089:4..0.543:/354/.43..3//. 058:7.30. ..43.207.9. .84/0:04..9  !7570..4/89.94 3.4: 0057.90.  '57207:4.44/.-93.4-..4 '548945:8 570/4/32:49.74 :3.43:703 302/.:49.4//.07 .4 572073.3.44 54/.4/89. 3...730.4.9 247.8547. ..970924/89.4: 247. 057/4-4742./300. 03.8344/3./03.2....90.3.4572073.. 548945:854.30285484-3489 548945:854.3480.3//..2.305440.789545430543:/-00/03.548.43.74 3:54 90.8 570/209423./:857..74 3.0.90702/7 .:547..43:703. 8.:2.89...343..43.3023...207.4 54.3085484-3489 /4 03.3 47.84570/4 030543:/-0545430 .94.207.8. 03.4290.90..43../30. 420 90.3-70570/4/304-...0.30232...8:-09..30.80-4.20894/4.548945:43:703 30..7..397090.570/4 4543:/-0 /.0.4/:7.74 3..3//.94730 5440.3.2 .803.3.74 ..43.2073. 03.03/4.3./7:0/44 -090.57.9: 4.3.3.74 :.7. 54/.30894530 85484-3489543:/3.247.. '548945:85704/32:49.74 357/4- 8.089:4..- /.  00/03.494.  !70..3.780.7.30285484-3489 548945:854.:05430.74 454902 4 ..31472.543:/34.354 5704/34-..0257207:247.3085484-3489 4 3.34 90. 3./.07.94.74 4247..583/4:2039.4-.3970-.74 ....43.3903 303 54.3 3.308:53489..34.34 89453485484-34890/00434280.90:7../340..20343.34 90.07..

. 3.03802.089:4.5489450/7:4854/..74 3247.4 /.44770.3424 344-8403.34480-4 57.80/3 ..03.357. 543:0454403232. /./.94./3.74 3. .-0 43:703 30.85484-3489..54.74 : 7.548945.4742. 8038457. ...543:/3.3.354570/4/34-.74 3:547.4.7.2.3 04/232.3//. 90.9070970-..57. 90.543:/.3//.9070.84/04..3.3//.-7. 4...74 .57207::547.70 90.54./. 4470. 7.3//.43.9.34 90.74 3247./389#$ 9 ..3 .3//. 247.9.304.90 543:045440 . 843.  .  03 4834...-93.3023.3//.54..3.470 90.3.3.854.904..548945.-.80-:054/.07.494..3 844570/003..3//.4834..9..8.94.9.583 /4:2039.4 00 90.0 ..30. 32..3//.0257207:30820.9489479 4-:547.0/03.4.: 9./4-9/4. ./0..74 .570/44 49232...4 9. '..3..3 85484-3489   03....3485484-34890570.4.74 33.90.30.439 .57...94.30 89453085484-3489 2.-24 34892..3944.4-.543:/3.43:703.44.0257207:247.572073.:0 54894509.9...78 8:-094.9 .907800970-.80-3.30. 00-0 9..30 39.4.89453 .43: &7./7:02/4:2039: .94.

 .

 5457 3.

5757/4-9.4742.4 9. 000 9.3 48090 074.30/03.07.548945..303/.74 .57.43.0.3.3 34-..30. ..3./.30/.03..43  :/4/084/7: 0.30.2030.4 9543:/3.4834./4:10 450713.74 .04.7899.74588:53489  .32 7010703.4543:/.34480-4 57.2 . 57080590..7 02.4//..4034/.03489  57.9.3.4 03 5489454.548.30./03.304.5484.3054/:5330 857002.3 33907084./.7.543:/3..3485484-34890570.30  4:1.30/.7.44770.74 . . 00-0 9.3.30.439454870/4.3054/:5330 .0.49.33.74 3247.90.3. ..4 9.548945.13.74588:53489.7..:4/34893 .74 3247...038.3054/:533057.548945. 0 .3.30/.4543:/34.43..74 3247..74 ..3..302-080/:.9.543:/3..4034 857002.9.439 .  .30  857002.7 .30..30.7 30/4.3..3//. .3//..828: 03.3.9./:.0.1 30480-0 30/4.. .7.9070.1 30480-0 /.30/.9.3 303907080.90.3//.4:1.0.439454870/4..'%!$  .4//. 03... 5484.3424 344-8403... 9 13.89453 . 03..

09890 .3/7:0. /44 -.03..20894/4.457/4-93. 03.03 .94.. 0354/../..90 31472.5430.-4548945.089.74 4854/.03489.54.302 ..80/0 .74 39. 090.: 47 90./03..3//.42570 30.0 24/4/89494.47..94742..543:/38.0 .5./:./.3424 3484/-4.3. /..5440 09790.548945: 57830.0.80/0 .9072..44.0 '8.03934893578302 57030..13.3./..3./4...044834..543:/34.57..3//.543:/38.9..893 2/00 02. 030. 0 .3//.480/0 31472.#05:-$4.302548945: 0-304.43.30.480/0 30/..74 3 80247.   0/7 ..57....9072. 2:.90.348090 074..74 3.57030.74 3. 090 548945.3.93.4/89.494. 84/04..84.43 :70. /03 .90702454/4-302544 .80 31472.0.544-.. 3. 32..30 5489450./03.90.. 4/89.30..857020.47./30.74 33.3.0/- .4 3.30.80/0 .254.548945: .9072./4.  .. .74...0 24/4/89494./:8 08924/89....  !43:/3.30 ./4730.3: .543:/342  .2 070.90702 /7 .30 4/4 .5780 034.4//.. .3:31472.4./7 ..548945:57830547..3 345484.548945057830.327.0-857.9...3..94.9072./4730...30.0489744.74 3. 0 /. 3..35489450 .7 34:57.2548/7:7.4..570/4/3548945 3. 0.0 304... .4//...2 /4 03.7304.543:0544057..5748./7:0..54/.90702034 /.893 2/00 02./.7..305..3//...4543:/-.././.: . 0. 3../03.35484.73.74 3.2073454/.30.. ..73489.0 247.4/89./:. 3. .385484-3489.5.02 247.35484../.4/89.2/7 . .43.. .8.. .3489.3.3.942.357.3//.357..0 ..3: 47....5748578943047. 03..0.2 /7 .343.085.30 .90..4-8403.894538:-09. .57/4-8.0./04-..74 .30578943047..57.4//..3.4382/44 -....8945..0.4/89.. 03.90.30...3570/4.34/0.. .2/7 .. 3.:57.84/ 0 ...009570/904274.4382/44 -.89453 49.3..3.543:/3.0./7: -03..304742..43.. 84/0:057.57089450. / 057/.3. .4/89.208945830.9.385484-3489..42:7.0./300..74 .0.548945.0/0 .348./04-. .57830547..20342/.03.90:7.0.045:895484.74 . 3./473.43.4543:/-2. 3.3./7:0.308:53489. 543:/3.3:4.90.34.5.543:/34./..4 .8454970-3 070..03.890 . 543:/3. ...89.30 3.4/44 /.4543:/-2.74 3. 03.4 07.348090 074..0. /4./44 .9074/7 .2/7 ../384. 0-54/.9070..4 .4 543:/33.890 .57030./:/44 -.90..../44 -..80/7:0480-0 84544-..:..3.74 3. 1 30480-03.0.543:/-3.207.3//...34 3..305.3.9.3.4.. 57850.7..-57/4-.43.8.8..424 4834..99:/54/.. .30247.:902003/. .03489.548945057830547.90720-.4//.902.4./.085. 3 /4:20394.3//.

 03..4/4..33/7:8:-0984578943 . '572073.3.342 349.:57.. 5789430..0 4-4. 5789430..907/7 .3.30.480/0  '.13.570/57.484/32.347.4/89.3247.34254. 578943..43. . .70/348957..4/0300.9..09..4./.570/42389789.34..4854/...5780 034.57..942 9 .-99.570 30.4742.94742... 247.  '. $ :7.3.74 .0#05:-0 $4. 578943247./.0894284 .0#05:-0$4....3. 31472../03.543:/3..788:-094.54/../: &70/-4$.4/89..3..90...907 . 30:57.0.9072.70/3489003./7 ..702.57 .2389789.030 .0303/7:47./.484/0 .7380:57. 4-.543:/38..8.54/.57080.3//.3//.. ...

 /30 :3.74588:53489 & 9 /30   897 3.942 9 . $ :7. :3..09.-./308570203034&70/-4$. 413..854 35747.3 3:70/- 80:547.

&70/-0 $ :7. 48570202-.02-7.942 9 . /30 /0.

-. :3..3 3:70/- 80:547. 4 13.74588:53489 & 9  /30  897 3 &70/-44280 $ :7.942 9 .854 35747.

4902/4. /..4854/.44/4854/.548945.3 54/.90-7  03 85484-3489.74 3/4 . /..74 357/4-98.570/4 4/4./03.48..3013..3543:/34.74 .30.570/4 /4.907 0708977.0..089..313.4.413..5497/4 !4/..8.9072.90.94.543:/34..30232...90 80.089:4.4.570/4 .58:. & 9 /30  897  :70/-4/44 3./44 -090.. 3.20343. /...33.44/...3//./7 .2   0247..3. 4..907-4.389.4-.8:-09..0 .74 .30.457.0 4/ 3.74 894790.543:049:/5440 90.030.4:494.90..573.030 247. .85484-3489  .70890754.4.74 .. .74 3.3 30 .3: .:  03 043428.3//.. .90.94..570/4 90..3085484-348903.3847.90.90. 894790.247.4/4.543:/30#05:-0$4...74 .49/4.354/..3 3.3 33043428 85484-34894854/..302 3.33.302 3.9.3489  ...8:-09./0.30.480/0 457..94.02-7. 0570/2093.0.43.3. 084/04.3.957./. 548.54.403:.8.74 3.30-704: 9.3 5480-3047..0 .-9...0.4-9 ..43.0 /.90.9..3489 4.054/./:8570/58/7 .3.573..44/..3-74: 9.8:-09.3085484-3489.780. /30 /0.74 3.74 34/3.207348570/209423.780..974.3054.0.0397..-.4.5489.5430. 5430.  .4. 03.780.30/0.74 :-4/845834-4/888.35440.80/3/4:20394. !440.. 5489454.3023. .8708907.74 4247..4030.543:/32095480-34/4. 4//.3.

 !790280.788:-09708977.-4./0 4-.54/74 : .04902 574209:3.80.4854/.:03.4470945720734 574209.9:2:89.302470570/4 9 .0.7.0.74..90. 4854/....74 3:570/4 9/4..3. 54970-3.203 '57207: /.74 3/44 ..3. :54 90..788:-09.44  4854/.0398954/..48. 08 .089 .574209...0.-:4//..2. 08431472.54./7:.78 8:-094.8:-09./ 90. 00945720734 /4.583/4:2039./7:8:-094.4 /.30.543:/- 4742.0/-43..9090/7:4854/..74 .90704854/..788:-094.49:/..44870/89.40434284313.3.2.4/89.74 3247./.57...5.4..90..0-7. 300/03.57207 .  .../4. .570/4/3548945.9070.089:4.3.3.975484.493./4.788:-09.4...4/8.30570/4 3.4 54.90.3.. :34.3.7.0.4 .0 .../3.4-. 57207 900583/44..4..74 .3 30580 54/.3 .70945720734 . 7./4..4.4 /...34. :34.3.8:53.3..8..05720703  03 903 3..94.788:-0980.3.0./7 .907. 0.907 .90724/7:2/4:203942 ..03489/454/.43.0 07.9070.3.583/4:2039.3:54...44 4/302.74 4 8.4/80.30.548.09.457/4-8. 4/89.9.3.343.032 '9.5484.30.5.780.43.:0548. 80303.8:5.904-439095484.8945. 49/4.20343.3. .0 4854/.85484-3489 84/0:4 .4.30.5..../7:0..74 :.434/.844854/.0257207:247.3 3485484-3489/4.3 /4..4 543:/-44   !44570 30..30..3023. :897030-...33 .543:/-570/4 9.4:9020030../4..   04854/..74 3203 /.0 54/09...3. 09. 304-0584..9074/4.0 ..203.47908:-094.. .57207: 43. .3.7.7./:  034290.80-34 4943.4 /.9.35484..9..74 .7.2038:-093. .7.74 3304.3043428085484-3489 7.788:-09/4 3570/4 9  !43:/3247.

/74..07903 343.74 34.033570.85484-3489  .8..

4/44 /.8485484-34894854/.74 3.80/33.. 34.03.54202-30 07. 03.037...3/. 3.74 3..0302/0:..7..70/3489 /.3.94.74 334. ..: 03033.-.242 7.8./74..788:-09. 3./:/7:23970924/89.0/-454/.457.0..5497/.4.0/03..30903 3085484-34890/03. .3.. 8803.030..78 8:-094.0897. . ..85497/4/4-74 457.-93.4 ../350909 8:5.54202-34893:547./30 89479. 045430..4 4 34.0 4/3.-47.  4854/.9:237.030 54570/58897403:897034./03 457.3.0/-4 /.2:3.4290./30 '5497/247../033.84-0457.

9:233.0/-44-7.3.3/7 .0480-57.324.1.3 .4570/89.90..4/30.7.907...4-.7.02544-. .-..389479. 00- 3. 0/4-80.74 7.84. 03.:89479.54803574854/.84... .47.0/047. 5480-303../04.89479..473..57.4..0 072.9:/40/ 0/457. /4-.323.-4/4457.03894790.480/0 09.9.43./397009 8:5.570/4 9/4.20303.... 300/03.3.0/-4903 30.2030 80.90..489 907458 9:/837.30.303 9:/8024.03..3.489907 :7050.57207:.43: ..8454/5 057894347..4./0. .74 354902.74 33-3.7.780.543:/34..4-544/.74 34. :547.4-544/-04742.489 0054970-349:/304. 3:49. :34..33.489 / 070. .. 090.74 3.903 30 24.4. ...33..44/4-.4.3... /..80-33.0.74 354902 ./34 .489 907./303...543.544/-0.543:/3894790.457.0 4854/.494..4250830/00. 00570/2093.0574..-030389744. 5/ 4742..3.89744..989 844/4..74 34.3.94 .07.895..3890284.0 ..7802:8:-09:4742..84..457...788:-09247.3 457...90.480-.89:57894347. 4854/.0 4742.. /.3 .74 :54870/:043054870/34 3.0/- 3.74 3.543:/38./03989 4/..54202-30 /4-.34. -4/484/04.43: .74 .. 45842903 304570203:7054.0/-4..308 /.. :342.03023.8:-09..4-.74 .4457.4-..347../47 .74 3 .489 0 3.-.74 42..

0/-43..9078. .0/-4/0. .3. 54/...74 .08574..903 3...44854/.93.7.57543:/3:894790.1.4/030574094.543:/3894790.7.. .894790.30 -4.2470-93.4454. 4583./7:45702 03.74 .44474/ 4-7..0/04..570 302093024-80:7./-0302.544 ..:480.7..4484:57..207. 480...../033.7.24.74 ..4/030574094..4/ 0970-../3.:....9 .47.:.78 8:-09:547.44543:/3: 894790.-4/4./4-..4/0.473..0480...3... 3.30 .3023../-0302:.3.74 .9709.. .30803 90.9./30 1 070..0/-4:7054..-20/.0/-489479.4/4.:89703 57207 3.3. . 4/4...473.4//.04742.3.74 .895.

.47908:-094../47..3.4:7..-9549703..70945720734 ./3489/04.788:-094.4 543:/-44  ..0.1.-4.0 ..343.9090/7:4854/.43.0791.4. 300/03..3. 57207 900583/44.:03.03.2.34. 54970-3.4 .74 3304.2 .1.788:-0980../ 90.3.30570/4 3.032 '9.90..0. 80303.7./...788:-09./4.9 /..0.3289.74 3:570/4 9/4.548.30.0/-43./4.4.20343.90.3/. 4854/.3..489 8.7.9072805497/8.4 /. 094 .4 54.44870/89.. 49/4..7/  4854/.0257207:247.907:89703489247.8903 32 850.203 '57207: /.57.9.5789430.74 3 8.74 .14947.203.5.. 030:89../30544-.74 4 8..

. ...7.48... !44570 30.3.  '548945.30894790.85484-3489 84/0:4 .57207: 43../7:8:-094.0 4854/.74 .8945.3.: :04 3.8:5. 457.0./90.49:/.30...78 8:-094..3.8:53.:0548. !790280.0-.4/89. .2038:-093.907570/20984/4-...208990.

3/.74 34570/0..7458 89.34.7/ 845497/47.9.3/.347...90.3 573..3.30354970...4...90.90.89.090774.30  03..494.4...74/389.803./443 .:89703807 0. /0.583/4:2039..3903 305424  /.3024704570/09494/4 3 790757-7.572071 94 0/7:0.788:-094. 03....4.0.089 .74 3247. 5497:04 :8.-:4//.5497/.4/7:0.74 :..489744..4.3:/4.7/4.7/.489 80247.543:/- 3.03.3894790.70/3:705.857009 03..20899./34 4.03.4/89.4. /...403./03 80.745889.30 .789.74 3247.3 0.8:53489 .3.489  0.034894854/..494.. 84544-.0..543:/3..90..74 4 .8.. 03.70/3:705. 8974 4. 5484. 247.7/4.489 4903.-47..4..3289.93.857 0.4-.:49. 902043. ...8:-09.8.7/.7458.74 3247..0..890/03.030 903 3 570/3489 08909831:3.8347.857 0.3.444.30357084.444.... 84:8.30: 34..3.-4 9049:897034 !7902 3.4894790.0 30 : 34.4 85484-34894854/.90..74 ..3/.0.4..0/-47.04342843. 03../4-.4484:57..30 $ . 3207. /.403..34.3.3880/0 02.90.9074/4.0.308.74 3570/4 90.0/.3/.3.780.-74543:/-0  .44//.089:4./7:/7 .7/.54/.3023.030  ./4-.4...3 903 3 85484-3489  03 89.9489 : 303 .034894854/.9:2.45.85700903. 57.30 :8.8:-09.3025497/ .49.70/3./4.  .3880/0 02./4. 857 0.444.7458.$8902$:53489.780. 3.304/.74 38570099://7:. 80 247.43.789.7/0..34.0.457.4..447..3.93..8570/209423.3/.43.4484:57../7:/7 .2.. 54.34...49.3.3/..0.8347...788:-094.489 902043.74 3.3..54/..74 3.3.30/0.5484..57207.889020.3289... 5497038897..3. . /.0/043. /4854/...74 34-/4-.893489 448. 49843.7.20/3.3/.4.4...7/.03880740. 3..893489 8974 4.:4/30 0543:/-0:547....4/89.489 .304/.7..  03 207. .789.70/3..9://7:.54.447.489  03 89.9489 54574/..3/.....

70/302544 .089:4.030.3./.:8548.543:03089479.74 .42424 34895439. 57207:43:703 30..089207.3.3022089: .489 .90..54. 84.30020394.-7...0 247.89.9 /.33.:4/30 4543:/-49:/3.458302/4:2039: 3.08.4..934.90..74 ..78930270/:4/3. 8 . 54390.7..43.893.30.74 . 3 80438457/0.057/44 03023.03..-.74 3. !7207. .3023.3244 04..3. 35/ 3 .7.308204-9/8723. 4742.42.74 33.20342074.. 0542303:3.3.3570/584.9473.74 :.7309. .458302/4:2039: 458.54/.3.74 3247....543:/-..5484.543:/3 04//.7..4//.74 3 570/03.4-.7.-903..583/4:2039.480.3247.7.40 9.30903 3070 9.543:/-4. 3.842074/.  '57207:/.7.70/348934:9020 %0 54/74-348980./08454...  '4473.44.207. 04342 34893.4...7.583 /4:2039. . 4742..3: ./4-09.4 7.0344-89...74 .74 ./.574930.583 /4:2039.0.4/30. 3.207.0/03.0.3.. 247.570/44 0384.4-.54 3. 84-.3.3.3...854/-:.548034893/44 .343.33.74 3.0/03..3. .4 .:4/30 0543:/-0.543..54/. 03.. 3 4984 -.  .907280/480.3..4.802.3./30 574.0 04342843.-4.3.543:/-303.207.:   03 304- . ..904002039543:/-0 .-90989.3... 7.3.458..89479.0/0207..489 357 80438457/0.70/349207.74 :3.2..03.03.70/34903..583/4:2039.43.3023...99..80-34. 34543:/-4 5834.78990./..089:4. 84574..304- ./30.39077.:4/30 543:/-3..343.30.4-. /44 9.74 3.3.57207:4//..3.74 :.4. .044 3.30.74 3-070 3..90 0.9070203 /.44. .74 3 570/4/34/44 34/543:/3..43.0434284 3.4..-.583/4:2039.57207:43:703 30.74 :.207./04.7.3 7.74 3247.74 :543:/-.0/03.70/3499 247.543:/-4.3.0 .548.  .  !74.4-4.9 54/74-3054/.74 3203 /.3054.82.3023..354202-30.70/3499 548. 07.3:543:/-247..-74543:/-0573.4-.4.74 .808450 3543:/3 04//.3./43.4 /.74 3:547.03845.43.574.3023.80570/348934:54 90.089:4.5.90.4 -982803454.54202-30 0.089:4..   03.

 .457.3:. 570/.:. 7.4.3:894790...0/-7.3./03 894790.894790./04 . ./03 -..734897....49..0/-07.0234:4/305440 2./30 /4-./4-.-.3544.-....543:/357 ..0.543:/3 / 8./34898570/584. ....5484..

4-./30289:..344-.4.4/57902548945:247.0/030.0.8031472. 03.4/57902548945:  #4.9044 3.447 849031472.30744.4.4.9./...:7.444-4-.344-. ...74580:30  03 87./.9:2.08992389789.57002 543:/..3..5700257.3.344-.8 54970-03..0/030...4.... 070543:/357/4- /7 ..74 3:494..4-.034284 !09454.089. 247.4-../4. 9.4.4-..3543:/..4543:/.2: 31472.4-93. 3090 4//30.3..&7..74 :./304-.4-.5700257.. .0543:/-..3023.74 34-.05424 /4/003...40348.3.089.74588:53489  $7.4-../:. .9 /.57002543:/-.089.:70/-0 4/.54/.570/4/3431472.74580:30  03 74.345424 . 247.74 3.&7.094.3023.3 ./30289:..345424  . .509034893.4 5789434.057 902232.4.0894.3543:/-247...90.4/89.4/57902548945:  '57207: /.3:8543:/342 :54 90..13..4-.3 00570/4/3431472.9./44 03.570../302:89:.0894 8074.034.08944.4394 03..4&7.304- .0-03./44 3.5757.4543:/-04//30.4 570/4 03.74580:30 90074.3023.0 247. /.730543:/-4.54 .4&7. 0574. 247.343.3.343.  !7/44 .74 .0.3 /34//.0543:/-. 3..3:744. 403..74 3247..4..&7. :7.90. .9 570/.543:/357/4-/7 ..74 :.2.74588:53489..74 :4-.03/. /./:.0.2454/ 54402 00570/4/3431472.3.. 4/ /3  #4./30 4-.30744.730820-97.4-.:54 90.079905489...0/4.-93.4543:/-44   03..74 : 4904570/003.80-4..570 302 03: .304- .3023.30740 /44 0308902..74 34/548.4342   004-.74 3 302470/4.4902 4-.231472.74 3:54 90. ..802.57.730543:/-40 0800570548.$03. '4473.57002543:/-..302-080/:$03.9. 54 .0894-4 .0 #4  03 74.4-93.094..80-4..5720730274: .4//....8543:/342 0 80/3.0 24 3489 /..94-.487.74 3:494.04-548..

548945:854.0 2080.30744.43.3.202 247.834.344-..43.089.74   03 74.9.3..9. . ..4: 3.34.57002543:/-./.0 057.54 . /.487.80-4.9:2.54/.4543:/- !4/.47.3.74 :..&7..3.57.4/89..  #4..0.43:703 302/.30285484-3489  $7..788:-09803.70/3489.570//.43: .74 423....3..354570/4/34-..0/4.5700257.0. 54.8031472.302 3.089.0.30 /34//.548945:8570/4/32:49.4-.089..0 2080.2: 31472.3 /333..04854/.74 : 4904570/0034. .57207:5489454.3023..730820-97...74 :  03 74...57207:4//.4&7.548945:854..7..3 00570/4/3431472..34. .08570/20932 .94-.7.9....40348..4&7. ..90./4/. 00..84/04.-.43.3/333.5700257.344-.0..247..3023.34..4:3.9:2..545700/:/7:/4:20394.3 . .5479.74580:304742.2..74 34-....4. 247.354570/4/3 4-.2..3.4-./302: 89:. 03..$03.3..30285484-3489  #4.30744.4-.74 :  03 54/.7.4570/4 4 005440/:4./302 89:.. 4//3  #457...74 /44 03.3543:/-.3074.74 34-.2 84 54970-30.0-03.74 :. 57080.4 .570//. 03.4..3.54 ..30285484-3489 /34//.4-.548.570/4/3431472.4..3/7:0.../34:494.3023...54.5700257..4//.9:24254 .447849031472..2454/ 54402 00570/4/3431472.4-.0.54 .80.3. 94 570 30.08944.9:2..03.0.4.4/89.0 247.74 374.4-. 3090 4//30.5700257.80543:/-0.4/89..4-93.089..44 4-4-. .70/348957.583.323.90.902..30.4../302:89:..54548945:8 570/4/32:49...548945:8570/4/32:49.4-.3. 03.0894..90...54 ...93031472..30285484-3489 03.  '57207: /.:.0 /34//.2...4/89.80231472.9...4-.-.33..4/. 0803.57002543:/-54/.44854/.3.30.3023.  080.543:/-..74 .3..74580:30 .43:703 302/..7 30.0/030.8570/4/32:49.03/. 30570/4 4.9 9.4.788:-0957.80-4.90.74 ./4:2039.9:24254 ..3..0894 8074/44 03.0894-4548.5757.344-.0..74580:30  .:8.3.. 4-.

 31472.430/443 .0  03 .54/.  4-. 00974383. 54.9:2.74 :..089443.74 3/44 4 74....  4-.93.9.3:3489 .385.. 4-.30285484-34893548945:854.3023.3.4.30.3.08944.74 54 0.54 .4280 $ 9 .3.34-.90 .:7.3.. /44 .0 ..9:2.:70/-0 4/.57207:4//.57002543:/.302548945:.74 .089443.0894  4-.8.70/3489  5403489.74 :54548945:-7.034. 3 ...344-...54548945:8 570/4/32:49.0.354570/4/34-..33.543:/-54570/4/34-..054......0344-.8547..3:3489..74 3..&70/-.3.3/.3023..5700257.74 :2.0247./:.9 . .570/4/3497..302 74./:4-4354894542.04-.43.:  70:9.:  574894.3023.089444//.0894.3 3.74 :54 90.30 94 031472.:.089. 34-.78904-..089443../304-.4-.4.30288902:  4-.4.3.2.4..7.3 /3 004-...74 .3.4//.0 -..80.74 :54/3..304-. 03 /44 .730..74 :  4-. .548945:8570/4/32 :49..089444//.  4-.42094-489..4-.0.78904-.  4-.30285484-34893548945:854.30820-97..:2.  .4543:/-3024704:54 90.089444//./.0.. 30820-97.9331472.089444//.74588:53489  03 4-..54 ..0.90 .70/3489  4-.570/4/349:/&7..  0807..3.08944/4/..45479.54.0.2033.74 3.2.0.4344-..3./.74 .-.3.84 570/4/3431472. 74. 5457.0.302 -080/:31472.7/34-7..548..74 .47 /34//.4.3. 4//.089   -..302 0574.548.70/34895.543:/-54570/4/34-.4..47/34//.. .2 3023.54548945:-7.354570/4/34-.323.543:/- 089454..  '78904-.30744.-...08944..70393489  4-..

33..4.7/34-7..089./:/709.89..74 .. 4/44 9.7:5489454.. /30 805902-7..8. 4-.44-.3/. .0.2.

.

$ 3 .

.

94-..90.7..3$.94. 247.09. 03.80-4. & 9 /30  897  ..$. ..74580.-4754/.0.4/89.5.2039.089457.

/03 894790. 803.. 247./389#$ 9 .1.945702.23..3 . /44 03.4803.4-.74 34..74 .30 &7.&70/-.789-.... 4-. 458903 3850.0331472.43....5430.27. /44 ..009743843.90..

5489450854./:.9570/4/3431472.. 804-... 4-.570/4/3431472./30289: ..302 -..4 ...734./7:0:7.33..5479.74 :804-...789.74 354 0..-93..:7.70/3489..:.4.. 4-..5479. ....30:8..3:3.5479.9074203 /.4428.&7.80-34-.8.33.54.857.4 3../302 89:.74 3:5497/4457002:4-.. 548. .74 37.74 3.9.57207570 30.00974383. 008:53... 804-.74580&30  03 57.03.30 .....80-:0 ./304-.33../. 3 . 3.34/548.74 33..3..8300.03023.207.3.089.4- 354548945:.3-70570/4/304-..4-..  $974 4-.0. 4..87.428  !479.049.4-.4-.74 3548.00974384-57045479.3..:.  03 570/4/3431472.745808:53489804-.4-. 848089.4-.9..33.0/03 /.3. 03.54.0.3.57207: 457 . 94 031472.5479.4-.3935454970-570/4 949/4.3./304-./30289:.84..33.4..054970-344-.745808:53489 '47.9..0303...03. :7.9:2. 3..54 ..302 247.089.0  ./3000.444-.00974383.74 -./304-...030 8974 4-.74   -.&7..74 3.3.4-.0894 ..5479..#05:-0$4.-903.74 3247.3. 3384./:.74 570/030-44/548.807045747.&7.. 3..   -.:.030...0343..3023....74 .0.3./30.44-.9:/.0.3 4-.33.80/32080.5470/34894-../:31472.74 3.30.74:509/35454 .0/-4/.9. :3.74 3&7.74588:53489 '80-3.4//...74 80704 5747.3023.0247..5479.74580:30 5. .0..0 !497/40/4. :3.344-.4-3 0/057.-...93..038020: '/7: :7.089: 4-..33.74580:30 '4-..089.   -.. ..74588:53489/.4-.08940..089247.207.: .3.9.324-.3:.74 247..4.90744/7:431472.74 54..4-.57002543:/- 44 -090.0.344-.9:24/54 ..4/.34. 4-..9740..:.4..4-.74 . ..3.4-.4-94-.0894 .:7. 9099:/570.3.74 247.43.030.0 3.4/.9.03..08944.4   -.572073... 8:5344..089.0894  .9:24/54 .254.089.4&7.54 0.74588:53489 8054 04.4&7.344-.84.047893..4-.30.33.09054202-30020394...0.3.54 .4/89..8.74580:30 30820-9 4-.43 7908974 4.

74  247..33.: :03.74 33.43.0303. 03. ...0 .0.9070..74 :  .74 3 4-.7 4//.:.30.207..74588:53489..33.  !70/4/3431472.74 454548945:-7.:7..&7.74 3247.9.74 34-.70/34894570/0030. 548.0 .4:.$03.:. .74//.74 4544/57902548945: 548945:8570/4/32 :49. :3.54 ..3.304-.9.74  3.&7.:7.70/348903..74 894790.:7.9. 03. 8:5344.33.570 30.33.74 .0894247. 79..43.5479.....43./304-..9:254 .30.2. 008:53..74588:53489. 04//.70/3489.33. .33..:. 4-./03247. 904- !70/4/3431472.4.089443.../.894790.354 570/4/34-..7890-..57207./03  . .74  40548.57.70/3489....34203.74588:53489  03 4-.089.4-. .2034.:...74 2570544/4 9. 94 0/7:0.30285484-3489 43:703 302/.. 94 057.0.90....3.:7..548.4/89.33..548945:854.33.570/4/3431472.00974384-548.0./:...74588:534894-.74 33./304-.:7.33.089 94 031472.4-. .9 0034..74 . 3489.0303.74 .4/ .4-. 03.90.9&7..90....74 7.4-..9 3.. 03.70/348903.0.57207...0.08944304.8:53.4/89..3.74 : 94 057..543:/-54570/4/3 4-..  .4-.54/.9:74!' .9.570/4/30. 4-.343./.03..0/03094 0  .089444//.4.34570/09.0894 94 057.4-.54/.344-...343. .0894247..3..0.3 4-. 3.44-..344-.:..5479.089. 4-354548945:.4-.089444-.089.0.3.74 30/4 .74//.31472..4//.2.38454303544 3..44-.3.90474894790.90.9/.9&7.570/4/3431472.548.43.54./304-..024/89.0.0...9-89.4//...0 .74 ..74 43. .74 454548945:4//.0894247. .089444//.74 257054857002:5747.74 7. 3 94 0 570 30.5./:.0.74588:53489 4-..74 3:3970-.0.70/3489  03 4-..80/32080../304-... 03.548.90.4/89.4/ 0:74.94-..344-.  !70/4/3431472...74 3..344-. 88..343.3.3023.089.0303.9 .74 .43.5479.4-.03034..0./:..344-./..90...74 34-.../:.: 03.5479.4-.80-4.9 3..03..3..9.3..9&7....08943.302  .43. 54/.089443.4/89.5479.74 : 94 057.74 33.  .4/ 0:74./304-..9.207. 4/89. .08943.9./:.4/89..33.4/89.

.3.5457.4 .70393489  .7857023..3.74 3247.08944/4/.4...3424 34894904/4 9.9331472..03024-. 03.3.34305454303384-0/4543030.4-..34-.0  - 03 574894.../30544//.08944/4/..907024-.54548945: -7. 3.74 .80-3 4854/..570/4/3497..3./497090.74 3 4-.3..57080..894790..0.4/89.3.43.3.. 31472..  ..247.323.4-.302548945:. 4/89...3.8. 3 857023.43.30.74 .90..543:/-54570/4/34-.302 548945:...4-.0894..430/443 .4-.4344-.30..4-.74 .43.94-. 5457.4-. 03 4-.5457..4/89.089: 94 03.08944/4/. 7.7.74 .8. 4-.9331472.74 . ..5457..90. 31472.3...3239070842.420/32  03 4-..  ...430/443 .4-.43...4..74 33/4 .247.5484.:548.. 94 057.3.  '57207:/7:0.03. 90..5834/4:2039. 4-..74 3247.0/-0. 03../30544//../: 034290..2..385.5489450.74 3..97090.8.788:-094.  ..4.. 054/.543:/-54 570/4/34-..$03.9331472. .74 42 ./4543:03.:  ./7:0.089443.570/4/34 4-..84.74 34-....74 .80-30  .998931472..4/89. 84.33.43.. 430/443 ..74:/34/857002. 4/.: .703934894-..0894.3.730570/57..30. .74 :  .80543:/-0..03/.90.0.9331472.74 .730 .9  '57207:..574894..70/3489003..7.. 03.302548945:. 03...4...4/89.90. .3....4/89.3443:703..089:3.74 34-.089:44//.0/030.9 ..9:/43..0..089444//.74 ./:857. 31472.43..2 4/89.:89.5489450.089:57.057./4543:07.0....43.30057.1472....0. ..70/348957..9.54548945:-7.80543:/-0 05700 3057.90.-4..4344-..548.30.90 .. 31472.989054870/:0./:/44 -4  03.302 548945:...43..30 305720730 30857002.74 .08944/4/.430/443 ..0.5480..570/4/3497.43. ....74 3.30. 4-.: 9:/.894790.3./..3.830 3057.54970-089.4/4 9.30.0.385./..  .. 03..089 ...089444//.5479.42 03..907 4-.90.

3.. '57207:54 .74580:30  $9024-.85474 ../.5479.4.489/..74  3/4 .4-. 03.54 548945:854.5479.43.3. 03. 03.. 4/89.74 3 00945720734 .74 : 54/3..0344-.74:570 30.8.  03 5403489.74580:3034-..954902.30...4 .0.3-70570/4/304-.74 3247./30289:.0..94..74 .2 3023.34-.43. -.74 .2.74//. 03 4-.3 3..9:/.4/89...90.74 .894790.703934894-.33.49.4.4-.894790.434 4-.74 3.548945:.74 .&7..570/4/3497.74 34-.385. 0342..33..3.3.33.3.4-.0894804-.:.089.3424 34894..4..30  ..04/4 9.57.80-4.385.  / 03 3.74 3 0094 5720734 .8..30./..  .43./30289:..3..30  03 57..74 3 54870/:0543:/3424/4 90.0 $5474 .70/3489..4.385./30544//.5403489.0894.03./:8570 32.0894280.-.302 88902: .0.94.0 .74 :54/3.089444//.089443. 0570/3034 57..4-.2 3023... 80:547..74  .90.089./7:548945. 03.548.57207: .089443.74 .57207: 09790...3.-.74 .054 .70393489..:.089  '.74 : !74894.97.-. ...-4754/...2.$03.331472.3...4...74 3.74 3.74 ..444//. 247.    03 304-.-4754/.  .8: 00974382870/89.43.574894.570/4/34 97.0.43: $0/2454.089444//.33.&7.703934898054870/:0.30.4344-.354570/4/34-.4.4/89.3.089.3.80.3.3..57. 5454 9 9001.74 .94-...3 43.3.30288902:  .2.57..74 454548945:854.0344-..0.548945.4-..30.0894.4/89.43.85474 .90....:70/-4/44 3..5479.9:/4-..70/3489  .4-..94-..

.90..84/04...4-.570/4 9..0.54 .447--0:547.4.84/04.958345497/90. 84/04.08:5..3054870/4.. 0574...74 :  03 0097438454 .854 37.57.90.4-93...5489450 .: 0. .43.324854/.00974384- 0944244 .543:/30424 34894//.948954/.0 /. 3.0. 57. 00974384857002..494.00974384 4//.089:4.3080:547.44784-057. 3085474 ..09:/54900143:  .30..543:/33..4/ 3.. %..74...74 3 3.90..0.30.90 .2 .0./.90.4543:/-357... .30543:/.-  4854/...907.0543:/-...788:-09..57..30  03 543:/-./4894534893 54.8031472.48931472.00974384-  !43:/3.457.: 348 174 247.54900143: .331472...  '57207:85474 .74.4-9870/89.3.3.4570/4 90.30549001.80 ..0.3 903 30.94.30543:/...84/04..8.0247.:53489543:/-357.0.82342:3..:547.80-34543:/-357. 79357409.54/.84/04.454 .3.. 84/04.2.3..74 3  . 00974384- 54.34.00974384857002.74 35700/.74 . 84/04.494.80/4:20390 5497/.30 0054 90:74.39 ..43.80247.3:.. .3..303/.957.5834/4:2039...74 3.3.030. 3 247..3031472.00974383.3489 854 3.82870/89.7442. 08457.4-9870/89..-.0097438454 .3907087..8:3.-03049 8938/4.:70/-0 4/.4 58345497/90.3..3057.30543:/-357.00974383.309073.0457024.5700257.2. 84/489453...4 /..30...84/04.30.57.8 88902 .94.9247...80/33.5834-/490.4.03.31472.90..44//.30 ..303857002.7828:-0942 !4090. 34.... .74 3247.5703.8934899.309073.30548..5834-.30543:/-907870/89. 00974384857002.44 .387.303..00974384-803.3... 3.4... .0.3.247.0 304-89.305430.3.3//.870/89..3025440.34.485474 .  $5474 .0.7828:-094233082044200. . 79357409.3.00974384857002.57002543:/-.5454 9.-.90 .04...84/04..3. .3023.4 8454970-30.84/04.543:/-4..305497/9.. /4 03.99.80/3.570/904274. ....90.3.. 3 . ..30543:/.84/04.0457024.-7.30907203.0899. .3054900143:054970-34 54870/4.802 4854/.302-080/:..3.74 3247./.303857002./:..07...089.03.457.4..0.

.90.74 34.-9. 0420943:703.9 543:/3 84/0:04.4244 .30  ..540/..247.3.4/90097438.45430. 31472.7.343.74 ./:494. .030/ 4 4 247.80.7.74 .02470-937 90.3.43.888902247.3.7.9.4 /.74 .9. 3 .343.-97.020/543:/3 .34 1:3.803857002543:/-  .548945.74 3:247.494.5489.43 :70.830085702039  !43:/-.9074-433..0543:/-0 80570/4 .9.9.20342570570 9.45457002:543:/-.888902247.489.31472.3   '34-030257207:3.3489 5490..990344 4 304/.  .3. 31472.9.0097438 3.90.3454/090&7..494.3.3./.74 3.9.7.3484.4834.00974384-247.74 .02548945:    .80.303 .....354/58 4..30 4244 .74 34.74 330820.  .0457002:00974380 543:/-0543:/3:  . 5789430.888902247.57002543:/- 31472.1.4/4:2039. 30.80/.3.0 /44 903 305440 247.07038..3:3 89744.954 .49.88890257 3.7.7.. 03 00974384. 34//..74 34..74 34.4902..3.4 32389789.8889023.7340097438454/58.988902.3244 0.43 ....4-84/04.  38907 5789403.0/0399090543:/3.-9/4/.300097438543:/- 3..80288902:3.584.43 :70.4244 ..9570570 90.84.9..009743845484.489 /0399090543:/3... 80.../389#05:-0$4.34:57.. 3.3.4/57.888902247. 3 4994/44 .31472.35424 2389789.789.303 009743854/583.7.543:/-0 005490:74.3.4 /. 3.3 ..13.30.43.4.3..3.325497/42  097438543:/-247.3.4244 .13.7.43.. 31472. 5789430.0 ...31472.348900974380../7:...730..43..93.3054..7.0097438 4-570570 9...583/4:2039.74 3.00974384.039.

 4-.74 .428.7.3.4/. :34.74 ..344284 $9744.30/44 ..3.. 4/4 90..3..44//./7:. 00945720734  '805:4.4.2034 .203:089744.74 3.3.454...80/3002039 54..4/030548945. 3:/4.3085484-348933.7:90... 0 570/4/3431472..3.543.4.30.3..30/44 .3..74 .0548945.30570570 :04.30..7.30543:/..3..7870/890.090 -4..03030.30 .0 54/54402 /.094742.74 .03 09.5830/4:2039.9.7.80/31.049302..4/..03483:9.4-..74 .4.9.344-.3.30543:/. 0942548945. 09:548945..8./7:.0894 00945720734  7.5830/4:2039..247.30..3.-44//.3.7894548945..089.43.43.43.4-.30.5830/4:2039.:49..74 33.3/. 0 3.:54 90.8.-575757.0 $:530/44 -0  03 89744.5490.7...30.  .089. 5700/34.543:/-0  3.  5757.5748.543:/342.7894548945..7828:-09 .0 00945720734  4-.44//.428. 7.7:/0 #''! $% !'# !7.. 09:548945.420:0443:703..2034.48089.3.089.0/089744. 575474 .4 09.4.4543:/-0  544.  03 5757. 548.5830/4:2039.43.30.13....3..4  !70/...70/3489  8054.3..../0./0:548945.3.484/0:0..  !489450.3.0..3...4 :547.3/0544/-0 .548.3023.0  03 1..74 .  03 89744.74 :  570/4 90.43..85484-3489 543:/3....74 .3/.74 34854/.  854 335480-3544 -4/48089..34/57.30.3.544/-0  '80-347.030.

.3.0 54870/:0 3..80-:09://7:08930 840/03.0...207.  !45490:74...70/3489 7..83424/57.0/-.84.0247. 9008:-09 057.87.5830/4:2039./4:2039.74 . 1 3....3543:/3 ..3... /45430.8347.74 .4-9 03.57002543:/-3.5830/4:2039.4:234893.3... 374../4543:07..9 3.3.7828:-0942 84/0:4 2.54970-03054870/35..544/-544-..9.4742..97.. 543:/3.343.3./0 -4.3.320/3.5830/4:2039.3.9070.34/7: -454 .. ./.032.789..54.4/89.942 4-. 247.. 03. 54/.3.80-4.583/4:2039...0 0.7. 54/.. 547.70/3489..80 3.30.54970-3057/0..03. 0808 54..02 54/. :3.4742.480-.089:43. 0..0..54/./.0 80 90049:/31472..97...0. 454/5 09.0.548945:4//..57045479..0/0 3.0/- ...4854/..33..74 .30.0 7./4543:/3.90.74 34854/.8089.32543:/342 /0..74 3...-7.3 3..73. .583.0.74 ..74 4854/. :3.0..7828:-09423.54.94/483:9.0/-0..74 33.. .548945:4//.03.544/-04.02570 30.  2470-93.5830/4:2039.480-4 54.203..4742.384.74 330820. 2..74 : 49/07..7.74 3423543:/342  !44/-.7./4:2039.788:-09 0/0 3. :054/.3.13.54/..34-7. 5433.38.9074 :70/4-. 90.30 9004854/.0..0..74 ..70/3489.5757.4-.374.03054870/345.30.74 .54/..03034.74..4.089. 247.03/0308204/8945..0  !44/-.8.04-. /.789. -89.3.583.43: :70. .548.894790..03489357.3008039544/-4 8..0 857023..4570/7.9 /0.3.74 33-7..570/209 3.8570/20942 .80..  #. 3.3.54/. 89:...  '57207:570 30...54970-090.54/.74 34854/..74 .. 3.054..74 ...2070-7.-4/4-.30.. /..: 3.570/4 984..8993.543:/3.30. -.. . ..30.30. 483:9..3 97.4/4245439./7:.3. .. 8570202-4 /454390.3.-..780/7: -0 '90257207: 80..4.74 ..3..7...57207: 40-..5830/4:2039./44 -.. 90.3..54/.247.. 31472.3543:/3854/.32543:/342543:079070.:90200357207 070 903244 0/44 9 4.4907.74 ....8032857023.0/-090/0 .8.0.384/4-..80-3031472.544/-07..30..5497030.20894543:/3.4.3489544/-0  .543:/-0 !4/....4.74 80 9004..3..  . :3 570/209 4 3.308570/20942. /.3./34 03054870/3454.0 54870/:03.9454/.04930...0/-3.544/-0570/20954...

.80 3.4/89..3..8089.../7:.03.54.8454/.843254.788:-09 ..89.74 4032.203.0348957.74 342 0 902:...9070800/03..09/04742..30/7: -0  -7.80308547304-./44 -0..89:.3023. - 03./4-..:3 84.3/.3054870/302:5.74 3247.54/....43424-.302:/42.90.74 . 247.84.9 /.02...74 3247.54/..: 34892/7: -03 /03 .. :30 4742.090544/-0 .2:247..247..954/.302 803030544/-08 54/.8.904.033570.94-..43.354/. 0543:/38030544/-434.3:.4:89.30../..0894 4742.30080/20..89.304.30080/20. 4-.54870/4. 543:/3.4-. 4457../:8902.02  .5.7 42.4/89. 03.9 /.3054870/34 34.2 3.3..0 54/.0.80 /7:0.544/-04....54... 54/.30.089.583/4:2039...4 544-......484...74 .3...:70/-43...34-.0.23/45439.5830/4:2039.37.90.: 343032 8570202-.57.:.548945:.0/03480- 4854/.544/-03. 74:482/34/57002.02:54/..44..583/4:2039..3054870/34.2.03.0..33..089 /.... 0570/4/345497/   080548039..89457.  !43:/3 .74 3/4 .8428570/...3 544-.74 342. :3:4742. 4/89.904 8..49302:54/..... 94 057..90 /7: -03 .0/0548945045707 : 94 057.0.4 .. !4/.0.... :  '.. ..74 342 543:/342 .034574 97...4-.: 00 -0 9.509/304/8039..4 /.343.544-..8..0.0...3.843054870/3.74  .03.0. 54870/4.0/-.....203. 0. ..74 ..254/.5457002:450544/-0570.990.893 /00 3.4/89.90.0547.2:9.3..5.74 37 ....9. 0544-..  !43:/3247.74: 509/34/57002.3..74 3 247..90.57.54.  03 4-..4/89..4/89.0/-.74 :37.544/-04.43.302:/42.780/7: -0 900 /.. 4/89..0  '57207:548945...30.402:7.3.20/3032...5705479.8034... :70.079 .3543:/3247.3543:/3.89:.9454544/-0 40803 88.34..0. .90570 30.43.74 3:. 03..90.. 4854/. -7. 247.30.02 247...894.5834/4:2039..   3 94 057.74 3:30570/4 .543:/34. 54/.423./30548570202-570/4 9 8.543:/3 0803 544/-43.3/989. 03.0...54. 03..3.54/..90274: 247.54/.7.7..54/. 0543:/3.3 300/44 57.74 3:54870/4.30 5.0.054/.43.8. 03.32.84..3.3....4..2094- 8039./4:2039570/4 .089 /.74 .4/89....893354/.3.3...93.370.35489450.

.027.85093 897.570.5830/4:2039..303.4244 9543:/3: /.4.207.74 3247.03.5834/4:2039. ..74 3. 00974384- 48945 5700/3570.3.

4 .90./44 9/.570/4 ..4543:/-4247.74 3.7083489543:/-0 00-..0/-4 /.74 38030544/-4032.570/209302548945:..80304.543:/-0  !7.:34.4//..-9304.247.85093897.4 /.74 3.80 900 /.  .3.20308450 247.5830/4:2039.570/209302548945:..44..3..570/4 90.5705434 %.3.543:/-033.90.. 03 :2543:/-0  !43:/3.308./34.3570/4 03..0/-. .4.089 .543:/-.302548945: 4/57.8450  003.039.4 .02989/04.94.80 8450247..57002543:/-  .80.03:054845 !44..540/3570..7.247.:547.74 .543:/-0.543:/-4. 0-.03..74 35443 .:3. 3 8..0570543. /44 030.44..30 2470-9/489453.570/4 03.7.74 3..5479.30.570/4 03.543:/-4570/4 9480-34 5454 9 541.80.4543:/-3.0 9. .570/4 03. 9/.548.:./.33.543:/-.  .74 3/4. 03 .33.8084508:5.44543:/-4 .4-57002:543:/-043.74 3247.74 .9:23:7457002...4.0 9.548... 543:/3.3. 3.039..583/4:2039./7::8970033.3.570/4 90.543:/33.4543:/3.5479.74 4 .30.  .3.8....74 3247.3 570/4 03.74 3247.7.4 543:/-  ..74 3:34.-4 0097438870/890..543:/-..548945:.3.:..543:/-304/5794.20384534. 9543:/34.3.7083489543:/-0 00-.494.   03-.. 9543:/34.:2.543:/-054203 /.739543:/3: 3.3.0 543:/3 3.74 0-705.74 95497/4457002:  03 543:/-.543:/-. 9:/..4543:/.543:/-54548.049343.90.57207: 4543:/3 :-54.:.4.4 /.  !43:/3247.9:23:7474.57002543:/.0 903 37.74: /44 0302.3.3.90.9 .3.3.794 8947545490:74.303.4543:/-.543:/34//.3 7.74 3247.74 3:543:/-4 570/4 9/474.4.:4/30 442-3.74   03 570/4 90..9.83.3..20308450 00/03.3.23. 32308030544/-04.4-.

4/89. 03.4.4/89.4...7.4/.74 . 7.0892389789.0 03.54300570/ 8039. 3.9:2 /4.-7.7. 80543:/34 5489454.342543:/34. 57207 4803./4./7:3.9.4543:/3.74 3570/857009024/4 9..370...9074.3.80-3454/.3424 3489904/4 9. 03 .0./7:3.. /57.7 /.  '.970/04.:.3.4742.802543:/342  03 570..203543:/3 30 0/03...0/-4548945..:4/30 0543:/-04742...8.30543:/.5 049://7:54/.0303..970/04...0/03../03.3930543:/-0 084/45:8930.  .03.0/054342032.. .583.74 3 /57.304..3:543:/-054970-343.74 3570.30.0349072470-930545:890 '.0380 3...74 37 .907/. 03..3:543:/.0548... 09.44/57.3023.44/4 3.344/57.34.74 .4/89..74 330..0/03.0/-.4544/-04.90.54548945:854..74 . 174 00-7.7..343203 .74 :3...3 /305457.0/03.0/-543:/-0 .543:/34.90.58..0/-543:/-0 '57207:548945.583 /4:2039.30.454 ..8300.7083 3489543:/34.58380./.543:/3.3-70570/4/304-.3:543:/-80.0.0794-8943 . .30543:/-0.583:44/57.94.2   7.7.9 34 90.089 3. /4 94 057..43.9543:/.42..3.543:/-045. 03.70/34890 03...4-.0.4/.089:3../...30543:/-80.78990.3. 4/57.4/89.247.4/89.74 354.70/3489/7:0..94.30543:/-04742.74 .089..90.24032543:/342  03 4/57.. 03 0.:34- .327010703.7480573.  .247.570.3. 3..3..4-.3 4/4 45707 :/7:0.3:543:/-544-.78930270/:57002. 032 570/89.9...13.57207.4 5789434.43..30543:/-.90.74 3:54.43.3.:9020038:2 /.0790.9570/4.33.30. 3.80-3454/.43...30543:/.583 !43:/-0804/57. 03. .. .842854/. 247.3.74 3  '4473.0543:/-0 570/4 307083 30.2 543:/-034.4/57. 94 057...3 /3054870/4.45707 : /7:0.543:/-0  '57207:548945..049024-...74 44//..8: 89.3.0 '4-..  /57.9070.43.90.074-8943.  . 03.

74 57.0543:/-0 .43..0 0.:9073.3.0.4/89..3/3054/..789./089.70/3489543:/-03543:/-0.0303.4 933.570 34/89..9  03 4/4 90./03.78990.7899..4.3: 543:/- !7902804 3. 9890020394.4 5789434.57.3.. .03.80. 03./454390.30820-9/.5.8..  . :3803.0543:/34.03494308209.33...  389789.30.74 35700.1./7:.4 .30..9:2:97090.. 03..9..70/34895489.3:543:/-.13. 247.90.8: 543:/3..13./3 8570204/4 90.74 3545700/:34. .../03.57207:/7:.4/0.3.089..:494.90.0 .780..2-7 0543:/3..247.9:2:.5.74: .33.74  90744-.4 5789434....0.4/89..-. .3/45:893. 304.9 8.32 7010703..9.34 '4/4 9...32 7010703..570489.247.0 543:/-.74 34-5830284.3.789543:/3.30.  03 /45:8930/45439.3.30.0 03.4-7. 03.4/89.485093897.74 .74 5.43 /. 54342032.0543:/34 035489454.2570.  .3.30...3.789.548945057.3.57207: ..74 .0.789543:/3 089475707 0 /7:0.78990.3.548945:.90.09077. 4507:.548945: .9.543:/-0 80.4//.:230274: ...5.970/04.3.5457..0543:/3.40.4543:/-44 9  !43:/330820857023.:.970/04.543:/-0 ..0543:/-00.9:2 /4..0543:/-0  '4473. '%!$  389789.9 34 90..90.0. 3. 30274:80.548945: ..4543:/3.90.9070.570/44854/.33.0.25794 -.4 543:/34.0 4/70575700/:34.0543:/-0 03.3.089:494. 347./03.30.74 38.0/03. 03..0. 4..030.74 39..0570/209.304...3024708.30.43./44 3.4/89.3...3./03.0. $.0 8:530./7:0.30.90.44//.74 .30. 03.903 30850.0543:/-00/03.3.4.74 3 543:/-0:89703430/4543 247./03.57207: 0 /44 030.74 3454479543:/30424 30257...7. 3 .480:..90.3... /.3 /305457002:4-.3.2.44//...44 4/4 90.13. 389789.9.0 :..030.94 9307. /.1472.. 3.4.3../0. 349.4 5789434./45:89934244 9/454390.8:-09..74 .57..0820: 343.2 4-80.74 .789.4543:/34.74 .4/89.03494 .079 0543:/3.089 03./03..74 34/543:/3.300 /7:0.343054543.40.3 '0.327010703.. 4/ /3 .302.7:207 9890.9..857023.

43.3 3 570/34898570090543:/-0.74 3. ..3..970/04.:54/.4 85702034/4 90.  .44//.3 . 8.44/4 90.44.. 94 057.87.4 '90257207:247.3.90743...90.90.35489450   04/4 90.3487.4/89./42089570 34 .893454-:/48570203385702034.4 9..4/4 90..4.4/457.74 .0.74 .94-/4-0274.33.0894.543:/-0543:/3.3-70570/4/304-..80.  ....9:/.4344-.03... 03..44.9344-7.43.3. 0380828034:547.94..54/.0.90.4 90.4 90...9070.:.3.570/549042482 .74 3.70.. 03...74 3:.38. 03. .03 0 0..4 .548.0.8.7.4342 :70.0899543:/30 /4 90.90.7909.  .44/4 90. .7 03:.970/04.5457002:.789../4/. 94 0 57.834.30..4/4 90.-.74 3247.4.834 543:/-4 3. 3--7.34.:57.5489450854.9..90..74 0/074 9.3/305457002:..80.907247.....70393489 54/54402 /..4.044//.4 573.30.74 3. 0 38454303544..4 ..3.057..730.788:-09 304-.0/05489450854.94..4-.74 .0.9.548945:..  . .74 385702034.54 9034 43:703.4. .74 .9344-7.0.43..7 5484.9304-7. 03.3.90.44//.90.90.74 3247. :3 3./4/.203.-.03. 80579023.3023..3.485474 0354/.4/4 9.58344-.44/4 9.8054/..057.789.:54 90.40 00 570/8570202-4904/4 9.3.:..-9 34.85749:8570/58.90.54857002:4/4 9..3/305457002:4/4 9.957.5..4548945: 4//.385.04/4 4.8547.30.2034257/4-9..0/0  .90.4. .74 .049 0--4.5.74 3.3.0/44 -090.089 4 02247.739.. 0.7390.9344-7.80-:0 7.:....3054543...3-70570/4/304-.9344-7.74 .0/-3.548945:./:.570 30.74 :  . 3--7.0/4/.0.3.70.489027..04280 5789430.8343. .044//./7:2:/00 03. 0-.47.0.90.030.0. .:2.74 3 .90. .4 ..570/4/3497.420/543:/3..9543:/3:/4/.08944.4-.0 !43:/330820 :. :54 90.930..4 90.74 354/.9 4-7.48.0 3.3.548945: 8.3..43. 90.305700003457.97...0.74 .4/89.03.74 3247. 03.74 330820.3 .4 .: 0034854/.4 90.739.44//.20342 4/57.4//. 70. 4.4 90.57.3.3057.3../3.4543:/3 3--7. 308030544/-04.45489454.0.74 ..... 03 4-/4-0274.548.4/89.3.43.207:/4543:/3.54/.:902003489 8. ./4/.74 .74 ..90.0/4/4/.7 0 .789.4 90..4/4 9.574894. 4/4 9.8.3.800 9.3424 34894/4 9. 7.4/4 9.30.74 3820.. 009..3489543:/3../34/44 90..0/034..444/4 90. 8.4  %.38.439489 54570/4/3:494..3.0.94. 0543:/330.74 ..

30.302543:/-:89.274.4/89..4 .43.43.090. 548945:.80543:/-0 247..308030544/-04..3 '4/4 9.74 : .74 354457..7543:/3.90.73.90.3023.044//. 03.30.74 :  ..4/89../: 034290.8. 03...3.543:/.739.74 .4 3.543:/-.08994:89..0.74 . 03./:850924/89.789.80543:/.5479.354570/4/34-.801..9057./3./.4. .3.08954/...30.30./.4 90..2 3023.4 9543:/-0 384545430 '4/4 9..74 ..57.   /4 90.0490.0.: 347.../47347.3.74 4 3..  03 4 90.4 548945.. 03.7390.44//.3424 3.730.4344-.4-.0899543:/30.'%!$ 247...0..7.4.730./...57207:548945.5489450.. 03.7.089.545490:74.4/89.30.30..3//.:2. ..: 0034854/.8547..0..247.54/.30.57.9 03.570/549042482/04. 8 .74 35489450.. 034.:89. &7. 7. .4/4 9.548.0..74 34 030..3.30288902:  .74 .4-.90.3.57.57207: 4 9....:54 90.3.3:54 90.70393489 54/54402 /.9073-7.3.74 34//.0. 4-..4/89..57.089..0.  ..789.4-.3. 90 074..3. 57002.74 3.08954/.-.4/89.0.8..089. .4.03..4//30.9..74 ..:2. 94 057..0894 .90.42570 30./30289:.34544793.057.90.0.4/4 9.44/4 9.90.900234-. 247..3970-.:..3/34/4-.4//..548945.5489.4. .74 3304/5790..570 30. ...90.30543:/- . .4 .3.74 ./302 44507343 244 0..548945. 03..74 .30.73.03.4..9073..730....3057.570/4/3497.   -/4-.:.4742.33.34-030543:/-0 348.3.3.4//30. .0.90 .907480543:/3..5489450854.85702034.4/89.03025700/:3 /45439.90..0.57...30.43.. 0. 94 057.57.0/- 3. 03.../04.30.  .4544793.43.80543:/-247.458344-..3...3.74570/4/57. 90 074.385.4 . .3.74 ..43. 24 3489:.3..90.3.74 .739 54 ..4/57...90..044//.090.34.4..4902 47.574894.24 3489 :.9073..74 3.543:/3.:... 3..089443.90..24 3489:.30.74 .3.74580:30 0570/4 030543:/-0247.74 3543:/30 4544799:/3..0.-4.0.4 4/4 90.....0 03..90 84570/4 543:/-4 3 7.  .43.20343..4/89454/.4/89.789.907024-. 4-.. 03.74 .957.9057.. 97090..3.3/34/4-.93./..57002.4 90./44742.548945./4/...3.0/0344/4 90.74 3 00945720734 .9073.3.3..9070234-.8547..0/-0. .74 3.8. .08954/..30.44//.4. 5489450 9.74 .789...0/7:39709 4/89.30..80543:/-0 003...  '548945:4//.../..3.789.789.9344-7.04/4 9.74 3..3.788:-09304-..

.42.9 .3./:.3.43..034 8570203044 30 .30.0/-0. /..4-570/4/30284.57. 03.80543:/-0 ../4:2039...83.0.3. .90705489.7.33./4730.0.548945..35489450 7:454././.7.90 84570/4 543:/-4  .74 .30.0/-0 .0.90.0-.3.583.3.3....74 33 240...74 ./4730.41.0 08480-89.7. 03..30 54970-:0./0..3.0354. .74 .834  !480-30/44 -0.54894508570/4/32:49.4-. .3... 03...0/-4 90.3.74 .93570/.74 35757.74 34/89454/.0  3.43.74 3/48039.4 ./.89.03870/890.7.0/-0.40.4-..74 :  . 3..3.9/4/.&7..5.32543:/34230244 ..57.74 .570/209.83.458344-.47.74 ..3.544/-05480/.44/4 9.48.93..3.7..0./..57045479.. 03.4 .74 3 00945720734 .457.4 .93.494.90.30285484-3489  03 5757.3....-44//.../09907.47....4342 :70.30.8./. 94 057. .5830/4:2039..089443.907024-...80-3..57./:8570 324/89.8:8..73.0 !480-30/44 -0.54870/4.90.43.543:/342.80-:0 54.57.30..0/-.3.0..3.80543:/-0  !4857002:4/4 9.54..74 34/4 90..8090.33.0  3.3//. 3.7..74 ././.07.54/54402 /..0899543:/30.30.30..3.044//.-..5430.74 54870/4..8947030./.3 3.:57..5830/4:2039.74 .94.843.. :9020038:2 /.3.4.89570/20934./0.....4548945.. /7:0..5834/4:2039.8.4//.7.3/7:05440 247..4-.80573.03483:9....  !480-30/44 -0.0-.347. /. 84.74 384/4 33.3..4/5795489450  03 8570202-0 /45439.74 ..-034//.5479.30..3....74 332.4/.30..0  .5834/4:2039.7../.3.0/7:070/3044 30 3.. 247.5480-0 #.74 3:54.3..0544/-04 .730.90..9074/8945.0/0. 8.90703.332..543:/-0 0094 5720734  5440 84..73. 4/89. 9.4 543:/.5489450./30289:.0/-...3//. '57207: /.:.4.397090.54300 089/3570/904274.0/0344/4 90.4/89...30.74 .570/2093.4/..4/89... 4/89454/.544/-0  .4/89. -7.57.43.74 .74 35489450.74 .0 ..74580:30  .41..44. 247..74 3.9070. -4/454.

74 3247.93..942..7.54/54402 /....3:85484-3489  -.3.-9...-4.4.0  !4.0-.5830/4:2039.343..4570/7.83..954..7..74 454548945:8570/4/32:49..9044-../0.33..54300 97/3570/904274.0  .3.3/0544/-0  0020390.5830/4:2039....08944573.089 ..74 :3.  45834.543:/-0  3.. ..570/209.3//..  3.303.302 85484-3489247.0354.57002 543:/..57207: /.3.5757.0/-4.3.3//.3//.-44//.942247.543:/342..30..74 .07.74 37. :3.3023.904//.207.954/..49:/.4 ..08944573..5834/4:2039.5830/4:2039.54.54970-03.0  ..739...4/4245439.9/4/..4 7.543:/-0   0804//..80-4..4543:/-0  854 3035480-305440 -4/48089..543:/- !4.30  !480-30/44 -0.80-:0 54.74 3 04/4.57.543:/3.5834/4:2039.-44//.57..74 ..3303.480-./4:2039.3.-4 247..54.0/-.43../7:.34. 3.80.3.583.942003.343...-9548.-4.998924854/./7:41.57045479.-74 0094244 0  /7:4  #.573..90.43:703 3/.90.3:85484-34894742.-74  /7:4  03 8570202-0 /45439...0 .4-.30.74 .74 54870/4..0.83.7.7.4  03 54....834  03 4-.089:4. 3..4/.7828:-0942 844//..3//.54870/4.4703..74 3548.4  03 5757.74 384/4 33.4.70/349030207.85484-3489247.5834-  !4..

4.4/44 /..7.583/4:2039.089.8.. 3.74 :.5834/4:2039......3.3..3023..20342 /..3 207/480.. .7..74 35757.4-.5470/31.0/03424 348903.74 3 /4 .0 ...809.7.4-.3458.583/4:2039..  .4/44 03.5480-0 .4548945.207.0/03...2.5489450457..33.583/4:2039.089:4..804 4543:03070 9..74 3..  .7.41.

74 3 04/4.54.9..5830/4:2039.5470/31..4.-:84/04.9031472.43. 90..74 354.4-9 548. 03. 8031472.90.57002543:/.90...583/4:2039.805489450854.9.-74 ..5489450854.8.470 90.74 : 3./0.4 0 .489.80-4..543:/342.74 . /..70/349030207.. 009454970-34 5.49/4/..0/-4207  3.4-98089.583.-74  /7:4  03 54. 9070.84..3//.-4247.0/030...4/4245439.57207:43:703 30.0/-4 90..3303../7:../0.84..74. 4..74 3247.74 .  '57207:3.0343.4 7..907-45490.  5440.3.3:..2.5757..904//.-4. 090 /..7.80-:0 54..0/-487.74 3.089.0.4/. 70..4703..3.4-.41.57207: /.4/.-207.9-4/849 /4/...42 03./44 03.480-./4:2039.4//..-043:703 30.543:/-0  ..0...247. 8. -4/454..543:/-0  !4.583/4:2039.90.354570/4/34-.3 .4/89. 89.49:/.08944....00 . ....303.43.. 3./.54. .030 ...0..30 9070.-:4//..907800970-.7..8.4 5757.0..-.57207::547..54....4570/7.089:4.543:/-0  3./:857./.5834/4:2039.74 .57.5834/4:2039../.4-.0/0.457. !4.3//.9 4-:547..24/89.0/-43.0.74 :.7..543:/-0  458570/209.01..4.30  !480-30/44 -0.. 0/480 3..4543:/-0  7.4.  03 5757./:8 034290./44 9 /./:8544 3  03..4  /7:4  #.-034//.302 3.57. /..583./..942003.8..#.2543:/3..74 :.4.-44//...3//.  0020390.3.90..74 804//...-44//..  45834. :3.543:/-0...3454202-3489207.0344-..907247.74 .00 .80-:0 54.9070./4:2039.543:/342.7....4. 0 8.30.544/-0  . 94 057....343.57.41.303.../.54/.54.4-...3457.-44//.4//...0 .4/44 /.8... -2.0  3..43..802470-930574 030/4:20390 0970-.5470/054202-348990207 09434570/0034..3023.03483:9..4.4.9:233.74 3.0  3.3023.94.43.303.4-.4: 902.

...3 343 34543:/-4 4543:/3570/4 54..03.90.4-30.0/0 0.3-70570/4/304-.2 03.74 38054.../.: 0354./: 0342 90..4570/7..4:547..3.030/03.7803.8. 03 5757.9057.907. 8480/3570/4 /.9.34/543:/34..903.0 54.90.570/4 90.583..-33.74 .- 5489450854..74 3.   03 74.570/3489570//7:2  .4543:/-0  5440 247.45480-0 7..54/..4/.24032543:/342 '90257207:247.0/034.424 3489:547.4../4:2039.90.-49.80544.331472.43...: :.570/44 03207  ..570/2093..0 .0.583/4:2039..893082054870/4.5470/31../0.20342-703.80-4.-57.5830/4:2039.302..3.-.7.5489450854.. . .3 '57207: /.0.3  !480-30/44 -0.74 33543:/354.. !4.83. 4570/003 ...74 354.907803.8.3.0  ..43 30 543:/-0.74 3..4-.80-:0 54..57002543:/-00/03...30254570/4/34-. 3..74 3247./:/480 0323...907543:/3.57.4/4245439. 543:/34//.07.74 354894508 54. 54.5430..43..3..-.305440 545700/:543:/- 54....  854 305440544/-0  0020390.7.74 354./:857.0/-43.543:/-0  3.-44//. ...90.40 . :3.9...  .3..7.3.494...3.24/89..74 3/44 74.4/.0254.4.74 .42 03.20/54.8... 033.543:/-. 3 ..3.74 3543:/30 543:04.43.54.1.-54...:4/30 0 543:/-0 4-:547...3-70570/4/304-..9070..9:/00 03.57002543:/-0  .  .80543:/34..-454.41.3.74 ...8./.7.0/-43..4/89.  03 54.9543:/3  458570/209....543:/342.544/-0  .44-7.. 0/480 3.3-70570/4/304-.-4 247.90.74 ..4742./301. 3  #.548945:854.8.5757.8543:/34.03483:9.90543:/-4 4..3457./8723..8.0. 03.

.4 . 3..43.247.54548945:-7.03.4854/.5489450-7.  4:2039..089.9354/.4//.74 : 54.780..543:/-03.543:/-54570/4/3 4-.4 570/. 009454970-343..302-70570/4/304-.3.3.3023.0 .444//... 09:548945.0  .802 5440 -4/48089.0.74 3..74 :54548945:-7..548945:854.. 4247..54-:/44854/... 84.74 35757.3.   79.  .543:/-54570/4/34-. 03 54.543:/-54570/4/34-.34  03 7.4..4244 ..4-.3/0544/-04.4543:/-054/.8...8:-09.2./: 034290.548945.3. 4-80:490945720734 0/03.5830/4:2039.3.094 54970-34 74.74 ..0/-3.57207: /.3..57002543:/.4 8054.4.3. /.03 /.  03 74.57002543:/-. 4-.7.7802: 8:-09:5757.  '548945:-7.583.  03 /4:2039.4-.-454...3./4:2039.37.74 38.97.3..57002543:/-:89703454/.543:/-3...-99.... ..74 3 8089.3023.4548945:4//..-44//.74 3:354970-345480-05757.  !480-30/44 -0.74 ..74 ....4-.089.854970-354/.5834/4:2039.4545430543:/-0  '4473.4/93.  #4.3.57.

74 .74 .0/-0..49://7:/4:20390/03.74 .48089.44//.. 00945720734 570/4 030543:/-0 4/4 90..3.4-.3.30.. 3...3.44//. 4-.583.   79.3.3   ..34   03 79.7... 3./4:2039.  4:2039.089.

84/7 ./4:2039.74 ...0.70/3489 .3...8..0.3.7.03.  !75757. 9074.548945:4//..-0  .8089..0/44 -090.444//.4 8054.5834 /4:2039.. %709/0 !#' &# %  / 03 :547.4548945:4//.3.0/-0 .70/3489 4247.047.3..308:53489 8447.0.70/3489.583./: 0342 90.:  .74 34.74 34.74 3.4/ 0:74.49://7:/4:20390/03.3.3:74.0 .  ...3.43.47.70/3489  .43.30.57.3..74 3 8089..347.8.74 .74 .03. 00945720734 570/4 030543:/-0 4/4 90. !7/44 .43..3.90 .303.74 . 3.57002543:/-.  03 4/57. 0 0.   03 54/74 0:547..583.0..74 . !480-30/44 -0.74 3$03.74 3 3843.48089.0....3.03.7..0. 03 74.70/34895757.37.$03....../.43.347.74 .3334...8... .74 .357902828034:547. 84/7 .73.548945:4//.70/34897.-. 3.03.0.  4:2039.573.2:3.4 4/570543:/-054.2.30.47..74 3.2./4:2039.2. 09:548945.0/03.03.. 00945720734 54.70/3489  4:2039.030334.548945:4//. 489.  - 03 7.2.2../:8902/042.8089.4/93.43.3334.4 .7.74 3./:8 034290.-44//.03.90 .57002543:/.543:/-0 7.44//..78930270/:57002... 03 /4:2039.54894504//.2.3#05:-0$4.74 .2.74 3.30543:/-.90 .5830/4:2039.74 ...3.4.0/03. 3. .-.3..3.

0.74 3 00.70/3489..0 .3.3.0 .9074. .30.74 .. 4/ 0:74.4..90470$03.8089479.308:53489 00.907.74 .3.0.74 ...70/3489.894790. ..3. 0 80.3.03..30.3.90470 .34203.89479.9:7!' 8403.78930 90. 90042:3. .03..70/307010703 32 90.8089..0.83.2! 3 3.3.2...47..43.4/ 0:74.

 .0 $03.0854/09.894790. 3.30./3.4//.  44 -090./0. .3.90 ..0 8047.4.449/0548945..2.43.3.-.4.37.894790.89479.3.7.43..74 .90 .80:547..

3.7. :/00 03.74 .5.80203.70/34893.30. 94 0570 30. 4.: 34.3.894790..03034.70/3489.23./...8022470-932 3.4/89.. .02  '57207.3..-70' .

3.3. 3 94 57../7 .0 /0.43.90 .33.7.-.3489 094.. 457. :/00 03.  03 854 30/44 -0  !7.33.70/34894. .70/3489 0:74... .308897.570:547..03.:30: 9.3.43.0 /0.828:90.3.3.3./7 .:  '3.0 .3907087.9073....0 .'%!$ 347.57.74 34..3. '%!$ 37. 247.:547...90 /0.. 3.: 344.47. .74 .-.4-.90.3082057080. .7....33./35.43..70/34893.434/.3. .0.90 .089:43.-54.  '70/34893. 47.3489 03.0/-43.0 84: 0354/74 .4543004//.90 . 3.3.3.. 0 9-91 30.9.0.3../.:/00 03..43.4034./0 54/0030548.03.894790..3.. 03.94 0570 30..90/0./484/04.30.90 .32.. '03/.4020..45450902 4/89.37.5..43 03.. .30820-942003../0 54/00304854/.0 ..30480-0 . :547.74 34.30573..84/04.308897./0.4034 .-70' 80.0 4//.0 .7802:8:-09: 5.57207 49989.3489 /4 03.37.90..0.4/89.  03 : 90.34897..43..0257. 457..7809...37. ..7.7.434/.90 .90 .-090.. 03.-0  44 -090.74 894790.203: 3082057080..5490.:90209.8030:547.90 .4.74 3.80 203.: 03.-.70/34893.48030:547./.30...03034 .74 .3.4 /..0 8447.54/74 .0 7..9 ..7.3..247.3.349...58.90 .54/74 3.02 '57207..70/3489 0:74.58. 4/89..90.74 385474 9 ./0402..90 .8:5330803.43.

343:703.90 .. 79357409. 7.43.94. 748089..308205700/...90 .4/3..2030.-.4..85474 .3.74 33/4 .8...3574094. 3.57. -..3: 30 .4.07....03.  ..:4/54 .30.209 . 7903 574090570/904274..  ..90 ..:70/-0 4/.5480-3.7 0..74 3247.43.3.:5347.: 348 174 247..32 4854/.7/32. 0-34.4570/80/3 3..90 .90.. 3.8. .30..8.30543:/.03.0. 4....4-. 0574.4  '8031472. /7:3 09794/89.33...290.4 ... 34-.34.00974384 570/89..90 .0457024.. 03 4-..0/3..3..89744.00974384 857002.: 341 3480.74 3247... 3.30.3.3.-.3. 247..0  '447 043.89744.7828:-0942 !4090.3.5834/4:2039.43. 794.4-.   03 8089.3: 30 247.4.8....4 8454970-30..9  .74..90.85474 .0893.09230 5484.90 ..302-080/:$03. .85749:. 03.8..3.90 . 247. 9.0.8.. .90 .74 34/ :/00 03..4-93..40 944-.90 .43...43.44/30.3574094..931472.54/09..948954/.34-.0$03.3..   03 870/89. 70  7./.080457.   -. .90. 7003.. ..7.3.8.  .3..0570 30.90 .-98089.0/030.9/03.3...3...4 3.3/.4-93. .30.80-30.4-9870/89.03./:/44 -. 84/4 34-.3.3.802 31472.208933.74 3.9:/ 0390.90 ..80-4..954870/4.4-././:.90 .3.04.84/04.247.34..0 03..  03 4-.3031472.8304/:/00 03.84304/.209/4. 3 /..31472.3239070842 5480..43.931472.4387.44.3./: /44 -.... 00974384857002.93..97093.2..0.2.03. ./..44//..231472.-.90 ./:889.30 203...309073.0/030.74 3 84..2.4-93..089   -.90.70/3.2 85474 4:/00 03.84.80:547.. 794.57..303.0.4 4/..90.494..47..4.907.4-...3. 03.303907080548.247. 247.3907087.4-.290...247.080:547...20/543:/3894790..

0302:/3./4:2039.4.74 .74 .8089.3. 570/2093.88..-47 '.3023.30..39/4:2039.7.2. 8:5.4.03.8.0 70   7.9074 .74 .2 --4970-.90.3.  03 -479020.854 94.04548945:.:   7.3.83.7.207.9 :54 90...23..7302: 8547.247.4743.3//.5700/.7.57....9:2:4//.. 7.03.03.0.3.3/0809 0954/.3.9 .024//. 0 7..0../4..5489.454.9..54/.248943.3.00954/.0.0..3.57857002..74 .9:2:4//.74 .3.393.030.02:8030302:4..8089..2 302:3.0/.-/.:420034 247.74 3247..  .78995740904/57.0. 3. 03.90 .54/.7.8.43.3 703.80-4. 4/4.74 3/44 9./4857002.34323489:/00 03.4.839..-.8..54/5 04303 .4:/00 03.74 : 7.0 49/080909 0-7.3 30/8723.44548945:.247..424542-...3.   /.3//.3023.9 753.583  0979/0 ! # $%%$% !7. 54..30.74 .8.802 94 .90.3.3/.3/. ..2.5474 :97090.-9 90.. 4/89.  .247.494.34323489907: 343.0 !474 .2303.9247.043:703.-98.3//..2.0.9054.4: /.0  !454970-80.3 7.0 34..0   03 4/4 9.90 .3//.0257207:247.57.4//.93.839   7.0..94. 7903574090 570/4 4. 57207:548945.90 . 4/4 9.2303   7./54.0095457090:.30543:/-0247..089.74 .4.54. 03 7.574094.3.4..3.2074-..3.74 37.247.44/4 90.:2:3.57409.4742.958345474 44.3: .  00 90.70/3489 ./30.0..302:88902: 247.3.4:20/ ./48934.2.5474 : .0.74 3247./4 .3.-0384/04.   03 43 345474 444//.3:8.03..9473.2-. 0.  .

 5489.70/3489003.98085474 4428 00 9.34.:2..70/3489 /7:0...74 4//..:.74 /4 10-7:.. 80.3.3//.33.20/33.70/34893.9078003.5489454. .570904094  .07.33. 03. .5489..44//.40.74 3247..570/.9 . 570/2093.30.0543:/-0 907 .3#05:-0$4.74 .  .304.. /3..4 /.2 30.305490..447.09.3.4 44 30 03.203.309709480- 1 0/05489454...02.3054/.8547.854.2 30.3.543:/-9.90. 80.44 90.33.74 .33. 3. 3.-.2033.4/.03220742 . 7:454.74 /4 10-7:.089  3 94 057..30..8547.43.70/3489/7:0.3.. / 7.  . :57.548945. ./:8902.7./34 .90 .730.70/348903 .43..78990../3.343543:/- 0 20-7.9044//..-4:8970./.43.4342  !4/...304//..40.90.570900209:  !4/.54/.74 34/4 /..4-74907 7. 203.-7.8.730.-.74 . :57.907.-74304. 2033.-4905489454.74 .8547. 03.7...00974383.904548.907.37./.0 $9.8023.3. 5479.40. 03 85474 .54202-30 54/.3.0 ....54/.74 3.032207424742..  070..43:703 3/.543:/3.989.0303.0...90.3543:/33.3.447094 3.:2..4/89.. 3  !474 4.4 03.:2.4/89.80/3054/.74 .33.304- . 88902.543:/34.4//.543:/34.84. .43.7390.4.43.907.3//.94./.90.4857009:897030:7050.3..09.37.-7.. 03.43.:89703489 5489..730.3 . :04:547..207.94 .40.74 .5479.:2.94.94.30..4/ .344 30 3 03.34. 85474 . 4..3. 5454970-7. 0303.-490.37.944//.570904 094  !4/.43...5479.40 3../4:20397.730...789370/0/03.74 34-.54/..904 0.80304..74 385474 .30..43054870/34 4-.. :04 :547..3.8547..4.90.904 0.43.74 ..34 /00 3.88902.33.74 .4/89.33..90.

0..33.3 3.8089...3.989 30.3. 0303..$03.2.-. 2:03.70/34894//.3.2$547. 5489450./389#05:-0$4. 5497/90.  . 570900209: 3.../03.3/.989 345474 4247..3..9.8:-09....3 8054/./7 .9.. 570/4/30209: 3.03-705. 20 80/0 . 0343.  03 89.907894790.494.3454/090&7.3..8300/4 494-7. 94 0570 30.8300/4 805902-7.89.0/03.894790...4/89.33..57.8.74 .9044//.43. 03..438:534.74 3.43.904743...4.30.2 :547.0 3..74 385474 3.4 .0.43.0/09...94.5757.7.90..43.347.2. 90.9074..8.0 .4//.0 54870/:089.0/03.70/34894//.74 5757.  389789.74 .4290.2.....: 57894302:.44854/../03 $03.904 0.54/.809054894507.0303/7 .9047034203.9.7/7.74 8897.74 4//.2.-47.454/.780.54548945:854.8089.30 8:53489 ...3.74 44//.0!484.8.300.3.70/34893.80-4.34   084-.034..80-3.09.989 345474 4  !4/...308:53489 .74 .37.5474 ..30.. 894790..  $9..3.3. 84/7 ..33./03... . 570 30.:2.89.94. .. 84/7 ./:8  034290.54/..74 7.3./033-.03.030 / 4 4 354 02389789. 03.- 7010703 30 90.54/74 :7.80-4.-.3.904 0..  $9.94.428   03 .33./33.74 .8. 94 057.74 34.9. 907 3.$03.3457.054..  '447094244 0 8054/..74 3..030 / 4 4 2.3457.30..3. 4-/0.44 30 3 03.543:/3.3#05:-0$4. 03. 33.033.44//....3334.9:/489.030.#05:-0 $4. 03/48945/47. $03.54870/:0...4 5789434.989 345474 444//.47.3454/090 &7.90..9074. . 90.300.9047 8:-094.3.3334.43.3$03./389#05:-0$4.70897.43.34- 403./:4209../.0389479..74 .8:-094./:/7:24/89.33.0 /4 2.03:543:.4/89.0 -7.90.13. 5479. 90..33. 90.389... 47.54/.74 . .0.2:3..4//./:8570 32 034290.70/34894//.989 345474 4247.3.74 3:547...74 34.4 5789434.8.030.34893.3.74 . 3. .. 7030.90702844 034 3../03 844//.0389479..74 .33.09.904 0.-.347.4-/0.9:70!'..3. 034 03.8.3./0.13.8.8.89..3.570900209: 843.74 3.7.09. 4/89. 13.989 34 5474 444//..-342  389789.#05:-$4.0#05:-0$4.43.

9070:07 .5830.3..43.3.7 .480-.30.4854/.8.3 54/.34/4.4//.989 345474 4247.8..5707 033./:. 034:7.0..0.74 .30..5707 0  '57207: 47 . ..3.74 .44//.7..9.3493.7 ..23897.3 3.74 3..8.5707 0..428.70/3489 /.03030.0/-4.3..80.544-.  !48945045707 :.:2.74 3 -0703. 570900209: !09/0 !## ' #   03 5707 4.8..4734 480-43..3/4. 03. 0.90.80-4.302-080/:238907 5789403.473./. ..74 3.45489454.0.3:057.57.480-.../4/.70..9.804280 543:0544054. 543:/34.70.3   7.4342 :70.-.8:534.4 4.80-30.489. 090548945.3.33.970/305457002:3030..3.3.4730 480-03.0..:24.45707 :45073..370.90. 4/8945..4342 :49.089.4/4 .  4-44/ /4 0:74. 8.  $9.30.34.857009570/58 !44-..8.3.989 3431472.../:.3.84/4:2039.:7. 3/44 9....789. 54/..0380/44 -0.:49.54/.2$547.3.43: :70.74 3.-../3.3. -7.70/348943 548945:4//. 089/0 $    03 .4.93.8./3 3.54.78.4-.3..804280.042470-93025707 :3..428. 247.54300 .480-4 .4742.780/7: -0 870/3..  389074742.3 5789403..3.3.3.43.480-.74 334/4..0..30 70.347. $547.70/34893.07 ..428.4854/./:4209./:8902./.3..3.70.3.70.70..8./33.  0390.74 3.74 3./34480-4/44 570/80/37 . ..8.74 ./3 04.4 3.13.74 4//.548945:.74 34. /7: -.0 03.84283. 3:-7..34/4.302-080/:7 .74 ..74 3.4342 :70.57...-80.4/89459..54.305707 4...30 70.5440..03.428.94.33.0 /.  544-.304.4/343024/4 .. 97094/89.89.

  .0 03.4454/..30.74 4-70.548.0.3.. 38..089.74 389475707 0570 30. 90..9: 4.90.   /4.3.43./7 .3.3:0 4-44/ /4 0:74.4570/003. 3085474 89...  .38:53489 493.89570/20934..0. 0390.4342 :70.203.4394 /45: ..74 4..3.4854/..38.85749:48224/89. .0:0..24:57./.4/89.2489434457.:4/30 .3.90702/7 .3480.0..3..0 03.4 570/4 543:/3 089 4/89.90.3.548.744.544-..33..5707 0  ... .4-.54/093.30.43: /4 /4 - 0390...4/89. .327010703.30.4/89..4/89.480-.. 3089.90. /4 .548. 057.302570/209.43570/4 90.  30:54 90. 03.3.0.8.989 3054/..0 . 90.203..80 4/4. /4 94 057.30.203 8.2489430.347.30..74  . 80.90..80543:/-03..274.. /./.84288.30480-0 8.0/-0:897030.34.0:09. 7.3.4543:/-0 :.-89.543:/-.74 .. 80./340..43.80384-89.43 57./908570202-03...0.902..03. 4//.7 03.:4/30 ..90.  304/8945/4:2039.8543:/342 0-3. 0390.0 03.. ..3.203.480-.3./03.30.989 354/.  34-.2 97094/89.904 4//. 03.3.43..370..0/0.43.0 04342843...3493../7: -.43.43..3.8. 7.308:53489 .0 03....8570203570/209544/-044//.3:04-44/ /4 0:74.543:/-.30.0348570203044 30 .4854/. 94 057.57207 4..4 543:/34.90.  7.3:04-44/ /4 0:74.0  03.90. 057.9.780/7: -0 3870/3.8030544/-44.34.80 543:/-0 09794/89./03.902:.  4/89454/.74 . 03.85749:850924/89./4.4 9.44//44 -7..38:53489 08947..4/:7..90.3.9. ..85474 3.85749:8 097924/89.3....43.54/093.3.. 80.74 .9.90.3.42 97094/89.  0390.5489450.8.03 0020394/8945.543:/.90.  4//.5830/4:2039.4-/4-..74 389475707 057.. 30:54 90.7.4 /..  !7.3... 7...85749:8973.302 47.30480-0 8./34303254.0/-..73. 03.. .89..320/..4/89.57.07 . /0.30.3489 493.30.05489454..473480-57.4-. -7..0.0/-0..34..43.2489430.....3..74 .43.74 .. /7 .42 03.43. 03..4 /.43.43.8..3 48005490074..902:..42 03.9070..74 389475707 0 57. 579025..9.  /44 207404342843..74 .730.480-.079./:..94.42 03..  $.8924/89.90.4//.3.543:/-...3.343.5.  .5707 0 70 09:/ 897..90.78.3..7.30247.4742.3:.42 03.0 09794/89.3 47.90.43.3:..473.548945..43 4570/0/44 -0544/-044//...74 ..24:57.24894354/093548.....43.43.4/89..

4854/.:.  - 03 .4/89.43.9.907020480-.43..3/304/3030 57.02:54. 90080 /..4 32 308030544/-04..0.780/7: -0 3870/3.57.  !7.3424 34894/4 -045707 :  00570/2093.4/89. 80.24894354/093548.30.3489 49543:/389475707 057.30480-0.890.5.80543:/3:70 09:/ 8..9...4854/. /7: -..3. 0.3..548.90..3:0 4-44/ /4 0:74.30. .780/7: -0 870/3.30..9070543:/33240.85749:880/22 4822 /08092./..0.4/89.3.480-.37.0/4/.90.42 03.349543:/3 7.3424 34894/4 -04 5707 :   /4.30. 548945:.. 3./:.4 9.90. .9..0380/44 -0.0.543:/3. .4/89.894/89.5707 0.-./4..43..548.80.480-.894790./4-4970094/ 57. ./3. 3.4/89..74 .54/..970/04..57..4....3:04-44/ /4 0:74.80. .37.4.8924/89.. 03.54/093.  4-44/ /4 0:74.74 ..9074/7:3.74 3:.0380/44 -0.74 .13.. 03. 8.9304-7../4-49700930820...3.30.4342 :70.54870/4.349543:/389475707 0570 30..543:/-.54803.8.0/-.34-09.5707 0. .4 9./4-4509094/57.78..0.3.3./:...9438454/. 80..5707 0 .097090.3.5707 0 94 057.4/89./:.   7...: 57894302:..0....74 .2034257/4-9.78. 03.74 .473.930.3:057.4/89.4854/.3:057. 03.43.4342 :70.. 80.32389789..844-09.3..74 34.3.8.3 4/4 45707 :570 30. 8....4854/.480-../7: -.05489454.203.07 00570/209.973...4/9 4/4 .247. .90.. 08947.203.4854/..90...30. 384/04.8.74 3: 57.74 . 38.03.0. 49 543:/389475707 057..3. 03 ..2489430. 54870/:0944/4 90.4989 3.4 :.4854/.0 /4 90.3.4/4/4/.....3.:3 057. 973.3..78. ..480-.3.4342 :70.90.7.3:04-44/ /4 0:74.307083 34.3.74:3054870/:054/. 548945:.94.3424 3489  ..  :-3.0/42.780/7: -0 870/3.3. /0.2489434457.0 03.  4-44/ /4 0:74..0.3.. 03.. 90.3057.9 ..203 8.0.  $.789.  . 0..

5480-34:/.34480-4 ...203.2489434457.4/89.43.78..   /4.302.780/7: -0 3870/3.57..332 54..8..0.90.347.43..780/7: -0 870/3..2489430.780/7: -0 3870/3. : 80/2 4/89. .89475707 0570 30.89475707 057.548.  03.2489434457.4/89. /0. .8.4854/. .78.907 3 94 057.0. . 30574957.. 03./:.548..7.4854/..30: 5707 4.4-.203 8.3:04-44/ /4 0:74.548..4854/.4342 :70.2489430.304.0.7..  03 79.90. ..480-..0 7.34..8.43: !74/4 .4734480-457..8. 34-080:54 90.  3 94 057.480-.24:57.30480-0. 902..  .70/3489 0:74.90 .7..43.90.78.3.47894:-3489 .548.24894354/093548.8.  !7.9.54/093./7: -. 80..34954/.5707 .0.0.. 03.30570/4 84.3489 4954/.3. 8.3:4.89475707 057.2489430.0..74 03.203.8.473.3054870/302:5../7: -. .38:53489 3082057080 . 57. 8... .3457/4-03057024 0380 4789.203.4/89.370 0../7: -.70/3489 0:74. 3082057080 .5707 .203.54/093...437. .4 5707 4...   03 4-0..  003.9702548945:  '9702548945:./:.34480-4 0...0 03.30247.548.4342 :70..203..0.  $.7...203. /7 .347.370 04-4.43.3489 3082057080 . / 4/4./8947 0. 4/89.57. 03. 3082057080 .3:04-44/ /4 0:74. . 49 54/.3.34954/. 3054.80 ..0.70/3489 0:74..90.934-0 3 ..0.70/3489 0:74..4854/.0. 80.543: 570/58.03/. .54/093.74 030 4/0.30480-0 8.3     . 03.90. 4/..4854/.0.05./:.7 70 03.3:....3:04-44/ /4 0:74./. 03 8.90.0.4854/./7: -.0.. /0.4/89..3.4342 :70. .45707 4. .

.3023./389#$ 9 .3:  &7.434.74 ..

0.43./3 89#$ 9 ..0. .9.9.0.80/305704/30343 30/44 -0 $0/2/0 !#     03 570/58 57030.090.9  /302:.434..80-:0 3...74 &7.4.57030.33.

 .

.

3.

80-3 54434209..74 &7./389#$ 9 .33.548945 4//.0/-400974380/7. 3570/58 /.33. !7.304... -0.34.54/.0...

 !7..74 .../.0.785749.90728454970-304-.94.3 3./389#$ 9 .70/3489 3.74588:53489 &7.8:./302.&7.34/44 9.

/389#$ 9 .34034934-7..78904-.33. 247.......954 ..43:4.  !7.43.74 &7.80.74 34-.

5757.4.0.74 2...4//.  &70/-.70/3489 &7..48:534834.30..43497./389#$ 9 .9..33..

43:4.4.3803./3 89#$ 9 .74 34..74 &7.33.  &70/-.54.23.9047.

74 ...85474 ./389#$ 9 .  !7.907034934-7.789.94. 3:-7.30 54/..3.3.33.44//..33.34.54/.94.570900209: &7.

/389#$ 9 ....4 &7.34 305720734. 30857002.34:494. /.3057. 900543:/-.9.  !7.

.30. 090548945./389#$ 9 .0.  !7.3..3 30 . &7.74 .80-3805.4//.9.343...

3.

03489.30.74.9072543:/3.34..74 .3.13.3 3...7:054390.0.548945:4//.789.3 8. 8.404-../389#$ 9 .... &7.  !7.

3 .

3.543:/- &7.  ..4/44548945:4/57./389#$ 9 .

3: 5747.0.090.4..43.0.030./389#$ 9 .9 03.57030.09 3 &7.#05:-0$4..9..43. :3..7 0.   /302:.

3 570/58  7:.74 : 4-..80 .907084-.3570/584.3/7:0.942 0374 7..3023.380.-090..  03 .0:547. 0954570 302.. 4/89. 80. 44738432.548945..548945.1.43:  !489454//..-...4...5489454.. 03.90.0.43.43: 0 3.3.33.   457 09...0/054902.5830/4:2039.0/0454/480/.3.03.0./.4570/5857..54/.30285484-3489.4-.0 .85749: 03.74 .3//.54548945:854.:547. 4//.570/..74 .: 90./.30.304. 0942:547.-090.43.089.8570/4/32:49.74 3.33.0.

089... 97090.0.57- 34 -080/  03 570/583.5489.  38907 5789403. .05479.0 ../30289:#05:-0$4.54.43..0... 03.05479.. 09790.302 0420034 3. .5489..74   !404-.4/89..13...&7.0.80/30740 .54300509/35454 .33.57002543:/-:54 90.54:. 57.43..05479.  03 .494.05479..9.744..  '.4/89.5489./.. 03 ...0. 54.  %.33.54 ./:4-43548945.0.34-.3:  '80-3. 03.-..74:/354:..54/..323.43.. 03.74 : .0.0. 09790..089..57207:57... 03... 03.0...57207: 94 057. ...33.089.3:.089....9.9.4/89.4-.04-.9:2..0/.89/.9..9. 84/04.030 ...74 /4..0.4/89.3  03.57207: 94 057.90. 03.33.3 03..9:2...43.74 3.30 94 031472.54. 30.5700257.&7./.4/89..074.4 5789434.9.  '.0..3:3489 3..5489...30/34//....3.90.43.3 74.9..4/89.2030. 03.0.0.57002543:/-/3 .3.089 803054 .30 94 031472.43..57002543:/- /34/ /../:4-43 54894542..4/89.43.0/4.3544-./30289:..0..90.57.:70/-457.43.43.43.5489.&7.74 804-.95093.9..2. 57.5479.74 .  03 4-..3023.54 .4/89.3 03..70/3489 804-..3/3 .33..570/585090.4 .54 .0.3..4/:.74 4-.84/04.90.57207: 03..0.  03.4...074.90.. 803054 .  4.8.57207: 87..0.74580:30 0/03..4/89.74: 2080.54 .3489..4/89..303....8.  4.7.34-.74: 2080.3.030  389789.57002543:/-3... 03. 03./.3 0890./. 03.. 03.3.90.4/89. 03....4/89.5700257.74 247.13..93../30289:#05:-0$4.074.54:. 74: 0892080..400974382870/89.5479.90..4 00974382870/89.. .0.5489.0232.4-.090.....3/7:0.0..54300/35454 .4.3.90.302 4-.

3023./389#$ 9 .9..74:/354304.:.4348570202-. 30.74 .3:  &7.3/45439.-.80.4..95.43..  .0.:547..

-05.43.43..9702080.4/:..43.9... 03.8300/4 2.&7.31:3.80/305704/30343 30/44 -0 !#     03 00/03.0.74 /4 10-7:.7.74 3...888902. 30.388902.030/ 4 4 . 30:547./30289:#05:-0$4.030   ....74 .0/-400974380/7.7...74 ..   03 44 -.4./08090.0097438 4-54/.9 :3. .95093./389#$ 9 .43.9044//.  03 %.43.5479.4/89.0.93.43.33.3/45439.89/.00974384..4348570202-..09: 3..33.-...3:  &7.30247..3.343..   03 834. 033  03.3544-.74 ....3454/090 &7.5489. .80-:03.3023.  31472.0 90..5 0354 0.80.3./389#05:-0$4.

 0892080.9.43.80-:03..43.80/305704/30343 30/44 -0 !#    03  '..0..570/58/08090. 90..2080.570/584820.9&70/-.4/89./.43. .9..9702080. /3054:.90.43.......4/89.0.... ../.90./.57030.  '.0. 03.43.90./.  '././. 03.54:. 03.43.54:.090.0..0. .43054870/35..9.54 :.  '.  03 /302:...9.9..0./.43.4/89.570/58 / 03...570/5880/20./.

3023.8945.74 .3: &7../3 89#$ 9 ..3:543:/3...:573..54/...854/.0257.

0.089... 03. 94 057..74 .5830/4:2039.0/0454 /480/.0./03..9..0/0454/480/.4-.090.3.13..3570/58  !48945854.3: &7.0.80/4..30285484-3489.3.0.43: 03.. 0.3.43.942 0374 7..34 4-.44-.4/89.. 4/89..:547.43.74 .4.0.0 .54548945:854..3454/090&7.485093897..94-.0. 80.57.. 03.43. 570 30.5479.0 0.490..43.74 3570/ :.4/89.8057030..30.3023.0.../389#05:-0$4.:..548945.. 09.1.907084-.9./7:0.. :547.9.9570/ :.3.-0570/58.  03 !489454//.490.4-.548945. 03. 80.43. /302.570/:.494. .0  03 389789.0 843.0 ...0.4 .. 03.33.8.43./03.4 5789434..9.4/90.4/90..43.0..5489.......-..43.380.3570/58  7:. . 03.. 03./03.33.03.9.3/302:.0 .4//.030/ 4 4 247.43../389#$ 9 .089 3 94 057.74 .8570/4/32:49..74 .. 30..4/89.490.  03 ..9.0/054902.0.3-70570/4/304-.3//.5.. /302:.74 3..

3.

43.00974384.4/89.  03 %. 30.43.89744...030  .80....4348570202-.088902.343.. 03..3.3023.4.30.80.   03 44 -.-.74 . 03..-./389#$ 9 .59.9/302 ...43. 30:547.9....0..&7. 09.80/20./30289:#05:-0$4.43.3.997/0809/..9.43.2080..4/89.5489...3544-./08090. 30:547.4/ .30..3/45439.74 . 03.  44 -..3:  &7.74 .3.30 ..

13..0 /.. 03.80/305704/30343 30/44 -0 !#     03 38907 5789403.570/584820. .4/89.3.80-:03./4 805902-7.  .

30  38907 5789403. 4.3: &7.13..54. 03.570/58/7:0..4/89.....  03.3023.88902.13./389#$ 9 .. 9702080.43.9.3.4/89.00974384.43.0 :8..343./570/58 0890.5489.0 /.74 .74 .3.. ... 38907 5789403.

 .

3.

4 4-./389#05:-0$4..0/0454/480/.9    03 %.02385474 ..3089../30289:#05:-0$4.  03 .3..43.43.74 . 80.8547.. 03.4.  03 .89..4.354570/4/3 4-.43.4-.43.089 94 057.:.   03 !48945. 804//.3.42 5789432. 03.9570/:.0.0.3.0/04 54/480/.&7.030 .494.90.9..730.3570/58  !48945854.0/054/480/../4 /0.3.3454/090&7.3-70570/4/304-. 80.74 4//.8547..74 .33.4/89.03548945854.3.3..43.0.74 570/ :..13. 03..33.-.  .94-. /44 -.54/. 4//.5479.43.54:.490.74 3.. 30:547...9073. .9.... .089.0..43.2 03.. 0./: /44 -.84/04.3544-. .. 90.0.730.30.43.02-7..24.3570/58  !48..:2. 843.4-.3570/58  44 -.4/89.4/89..... 03.4-.3.0.. 94 057.4822080.089...0.5479.......989 354/.3: 2389789.09: 80 .9.74 .548.57.80...0 3..0.80/20.33..4/89.:2.3...89/.74 3304-.95093.8. 94 0 57.4. 30.907084-..203.43.94.030/ 4 4 247.490.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->