ZAKON O JAVNEM NAROČANJU

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(ZJN-2-NPB3)

Zakonodajno-pravna sluţba je na podlagi prvega odstavka 153. člena Poslovnika drţavnega zbora pripravila neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnem naročanju, ki obsega: - Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 z dne 8.12.2006), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2A (Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15.2.2008), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/10 z dne 12.3.2010), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2C (Uradni list RS, št. 18/11 z dne 15.3.2011).

Številka: 411-08/11-6/1 Datum: 1. 4. 2011 EPA 1735-V

Boţo Strle vodja Zakonodajno-pravne sluţbe

Prvi del SKUPNE DOLOČBE ZAKONA Prvo poglavje Splošne določbe 1.1. Predmet urejanja zakona 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. (2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata: - Direktiva št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 114), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2009/81/ES z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (UL L št. 216 z dne 20. 8. 2009, str. 76), razen v delu, ki se nanaša na javna naročila na področju obrambe in varnosti, in - del Direktive Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. 12. 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 31). (3) Če naročnik izvaja dejavnost na vodnem, energetskem, transportnem področju ali področju poštnih storitev, veljajo za naročanje v zvezi s to dejavnostjo določbe zakona, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. 1.2. Definicije pojmov 2. člen (pomen v zakonu uporabljenih pojmov) (1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 1. »Dinamični nabavni sistem« je način izvedbe postopka javnega naročanja v okviru odprtega postopka, ki v celoti poteka na elektronski način. Uporablja se pri običajnih nabavah, katerih značilnost je, da v obliki kot so dostopne na trgu, v celoti izpolnjujejo zahteve naročnika. Ta postopek je časovno omejen, ves čas trajanja omogoča udeleţbo ponudniku in ponudnici (v nadaljnjem besedilu: ponudnik), ki

izpolnjuje pogoje in je predloţil prijavo, skladno z razpisno dokumentacijo. 2. »Elektronska draţba« je ponavljajoči se postopek, kot del postopka javnega naročanja, ki poteka na elektronski način, v katerem ponudniki predstavijo nove cene, popuste in/ali izboljšanje ponudbe v okviru določenih elementov. 3. »Elektronska sredstva« pomenijo uporabo elektronske opreme za obdelavo podatkov (vključno z digitalno kompresijo) in shranjevanje podatkov, ki se pošiljajo ter prejemajo po ţici, radiu, mikrovalovnih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. 4. »Enotni besednjak javnih naročil (CPV) «, sprejet z Uredbo (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L, št. 340 z dne 16. 12. 2002, str. 3), nazadnje spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2008 z dne 28. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) in direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih javnega naročanja, kar zadeva revizijo CPV (UL L, št. 74 z dne 15. 3. 2008, str. 1), je enakovredna referenčna nomenklatura, ki se uporablja pri javnem naročanju. Enotni besednjak javnih naročil je enakovreden z drugimi veljavnimi nomenklaturami. V primeru različnih razlag uporabe tega zakona se zaradi morebitnih razlik med nomenklaturama: - Enotni besednjak javnih naročil in NACE (Splošna industrijska klasifikacija ekonomskih aktivnosti v Evropskih skupnostih) iz Seznama dejavnosti na področju gradenj, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam dejavnosti na področju gradenj), uporablja nomenklatura NACE; - Enotni besednjak javnih naročil in CPC (Osrednja klasifikacija proizvodov in storitev začasna različica) iz Seznama storitev, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev), uporablja nomenklatura CPC. 5. »Gospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago ali storitve. 6. »Industrijski ali poslovni značaj« ima subjekt, ki deluje v pogojih proste konkurence na trgu z drugimi subjekti, tako, da izvaja gospodarske aktivnosti, to pomeni industrijske ali druge poslovne aktivnosti, katerih namen je dobava blaga ali storitev zasebnim ali javnim gospodarskim subjektom. 7. »Javno naročilo gradenj« je javno naročilo, katerega predmet je bodisi izvajanje bodisi projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj ali gradnja ali izvedba ene od dejavnosti na področju gradenj in ki ustreza zahtevam, ki jih določi naročnik. »Gradnja« je rezultat dejavnosti iz te točke, ki predstavlja gospodarsko in tehnično funkcionalno celoto. 8. »Javno naročilo blaga« je javno naročilo, katerega predmet je nakup, zakup, najem ali nakup blaga na kredit, z moţnostjo odkupa ali brez te moţnosti. Javno naročilo, katerega predmet je dobava blaga in vključuje storitev namestitve in

13. številka telefaksa. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.inštalacije. »Naročnikove spletne informacije o javnem naročanju« so del spletne strani naročnika. ki koristijo potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudb. Pomeni tudi informacije. 13. 9. ki so samo dodatek glavnemu predmetu naročila. ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika. ki je vezana na to blago oziroma. ki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. ki ga ureja zakon. »Kandidat« je tisti.a »Podizvajalec« je gospodarski subjekt. katerega namen je določiti pogoje za naročila. ki vsebuje informacije o javnih naročilih. . »Pogodba o izvedbi javnega naročila« je odplačna pogodba med enim ali več ponudniki ter enim ali več naročniki. razen če zakon. da se blago lahko uporablja v skladu z njegovim namenom. se obravnava kot javno naročilo storitev. natisne in nato pošlje. Javno naročilo. ki je zadnji prejel naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila. ko ponudniku. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. katerega predmet je izvajanje ali izvedba ene ali več storitev iz Seznama storitev. 10. katerega predmet so blago in storitve iz Seznama storitev se obravnava kot »javno naročilo storitev«. ki se bodo oddajala v določenem obdobju zlasti glede cene in. ki se pošiljajo in hranijo na elektronski način. katere predmet je izvedba gradenj. ali ta zakon ne določata drugače. 11. so preklicana ali zaključena. njena telefonska številka. storitev oziroma dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaţe interes s tem. ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj. ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. kot so kontaktna točka ali kontaktna oseba. ki je zajeto v naročilu. s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila. 12. ki jih naročnik namerava oddati. 15. predhodna informativna obvestila. poteče rok za uveljavitev pravnega varstva v predrevizijskem postopku. »Pisen« ali »pisno« pomeni kateri koli izraz. »Okvirni sporazum« je sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več ponudniki. sestavljen iz besed ali številk. katerega predmet so storitve iz Seznama storitev in vključujejo dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj. »Ponudnik« je gospodarski subjekt. Obdobje mirovanja poteče z dnem. »Javno naročilo storitev« je javno naročilo. dobav blaga ali opravljanje storitev v skladu s pomenom iz tega zakona. 15. 14. poštni in e-naslov. dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo. če vrednost zadevnih storitev presega vrednost blaga. Javno naročilo. če je to mogoče. v katerem naročnik ne sme skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma ponudniki.a »Obdobje mirovanja« je obdobje po odločitvi o oddaji javnega naročila. upoštevaje količino. postopku s pogajanji ali v konkurenčnem dialogu na podlagi naročnikovega povabila k sodelovanju izkaţe interes. se izvajajo. ki se lahko prebere. se obravnava kot »javno naročilo blaga«. ter vsakršne druge informacije. da naročniku odda ponudbo.

b »Odgovorna oseba naročnika. ne more pojasniti. katerega namen je oddaja javnega naročila. ponudnika oziroma podizvajalca« je oseba. ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. ki vključuje pogajanja z namenom oddaje javnega naročila. kamor naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije v skladu s tem zakonom. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena. ki jo naročnik prejme do izteka roka. odgovorna za prekršek. 17. formalno popolna. 22. »Nesprejemljiva ponudba« je tista ponudba. predvsem na področjih urbanističnega ali prostorskega in krajinskega načrtovanja. 18. sprejemljiva. ki ureja prekrške. 24. ponudba ni formalno nepopolna. člena tega zakona. ali ponudba. določenega za prejem ponudb. »Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti« je postopek. ki je nepopolna v delih. »Neprimerna ponudba« je tista ponudba. načrt ali projekt. ki ne izpolnjuje pogojev. do 47. ki je pravočasna. »Nepravilna ponudba« je tista ponudba. 19. ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41.a »Neobičajno nizka ponudba« je ponudba. v katerem naročnik povabi gospodarske subjekte in se z njimi pogaja o vseh pogojih za naročilo. »Pravočasna ponudba« je ponudba. arhitekture. inţenirskih storitev in informacijske tehnologije ali obdelave podatkov. 21. 26. določenim v razpisni dokumentaciji. »Formalno nepopolna ponudba« je tista ponudba. »Portal javnih naročil« je spletni informacijski portal ministrstva. »Postopek s pogajanji« pomeni tisti postopek. »Popolna ponudba« je ponudba. ki je v skladu z zakonom. 23. ki naročniku omogoča. ki ga . vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika. katere cena je višja od cen. katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. ki jih povabi naročnik. v katerem lahko katerikoli gospodarski subjekt predloţi prijavo k sodelovanju. v katerem lahko vsak gospodarski subjekt predloţi ponudbo. ponudbo pa lahko oddajo samo kandidati. ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način. novo tehnološko rešitvijo in obrazloţitvijo. pravilna in primerna. 16. 20. 21. da pridobi. ki s svojo ceno ali načinom izvedbe bistveno odstopa od primerljivih trţnih cen oziroma uveljavljene prakse. »Natečaj« je postopek. 25.15. pristojnega za finance. »Odprti postopek« je postopek. ponudnik pa je s kalkulacijami. ki je bil storjen z njenim dejanjem ali z opustitvijo dolţnega nadzorstva.

storitev ali gradenj za naslednjih 12 mesecev. c) ali č) tretjega odstavka 37. . člena tega zakona. člena in 97. če ni mogoče objektivno: . ki redno preučuje na predlog Komisije ali drţave članice uporabo ukrepov Sveta v zvezi z javnimi naročili. ki bi lahko zadovoljila naročnikove potrebe ali dosegla cilje. v katerem naročnik. z namenom pridobitve ponudb. Za namen uporabe postopka iz te točke se za javno naročilo šteje. »Datum oddaje naročila« je na dan. (2) Za namene 2.izbere ţirija po razpisu natečaja z ali brez podelitve nagrad. v katerem lahko kateri koli gospodarski subjekt zahteva sodelovanje in v katerem naročnik opravi dialog s kandidati. 34. objavljenega na portalu javnih naročil. ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno. »Konkurenčni dialog« je postopek. »Sklop« je del javnega naročila. »Svetovalni odbor za javna naročila« je organ Evropske komisije (v nadaljevanju: Komisija). in na podlagi katerih naročnik izbrane kandidate povabi. na portalu javnih naročil objavi obvestilo o naročilu male vrednosti. 33. »Skupni nabavni organ« je naročnik. namenjene naročnikom. s ciljem oblikovati eno ali več variant. ki ga naročnik uporabi v primerih oddaje posebno zahtevnih javnih naročil.naroča blago in/ali storitve. »Javno telekomunikacijsko omreţje« pomeni javno telekomunikacijsko infrastrukturo. 29. blago ali storitve. namenjene naročnikom. člena tega zakona imajo v tem zakonu uporabljeni pojmi naslednji pomen: 1. 27. ki lahko izpolnijo njegove zahteve. ki na podlagi pooblastila drugih naročnikov: . v katerem predloţijo svoje ponudbe ponudniki na podlagi obvestila o javnem naročilu. 31. da predloţijo ponudbo. 28. mikrovalovnih.izvede postopek oddaje javnega naročila za gradnje. ki omogoča prenos signalov med določenimi omreţnimi priključnimi točkami po ţici. točke prvega odstavka 17. ki sodelujejo v postopku. optičnih sredstvih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. ali . 30.opredeliti tehničnih specifikacij v skladu s točko b). ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna.določiti pravnih in/ali finančnih elementov projekta oziroma predmeta javnega naročila. »Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi« je postopek javnega naročanja. in/ali . »Predhodno informativno obvestilo« je objava namena oddaje javnih naročil blaga. 32. da je »posebno zahtevno«. »Postopek oddaje naročila male vrednosti« je poenostavljen postopek javnega naročanja. sestavljen iz predstavnikov in predstavnic (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) drţav članic Evropske unije.

(2) »Oseba javnega prava« je po tem zakonu vsaka oseba: a) ki je ustanovljena za opravljanje dejavnosti. katerih upravljanje so drţave članice posebej dodelile enemu ali več telekomunikacijskim subjektom. javni zavodi. ki opredeljujejo naročnika po tem zakonu. lahko subjekt. (3) Za naročnika se šteje tudi zdruţenje. (5) V primeru dvoma. »Javne telekomunikacijske storitve« pomenijo telekomunikacijske storitve. . ki ga oblikuje eden ali več naročnikov iz prvega odstavka tega člena.2. pri ministrstvu. člen (obravnavanje gospodarskih subjektov) (1) Naročnik ne sme zavrniti kandidata oziroma ponudnika z utemeljitvijo. Ministrstvo. ali določen subjekt izpolnjuje pogoje. v pisni obliki poda predlog za ugotovitev statusa naročnika. javne agencije. 3. 4. pristojno za finance. subjekt ne strinja. b) ki je pravna oseba in c) je v višini več kot 50% financirana iz sredstev organov Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava ali ti organi opravljajo nadzor nad poslovanjem take osebe ali ki imajo upravljavski ali nadzorni odbor. 4. člen (naročniki) (1) Naročniki po tem zakonu so: . . ki so v splošnem interesu in ki nimajo industrijskega ali poslovnega značaja. pristojnega za finance.organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. »Telekomunikacijske storitve« pomenijo storitve. »Omreţna priključna točka« pomeni vse fizične povezave in specifikacijo njihovega tehničnega dostopa.druge osebe javnega prava. da bi moral . redno obvešča Komisijo o spremembah na seznamu naročnikov. ki izkaţe pravni interes. Pravila in postopek za ugotavljanje statusa naročnika določi vlada z uredbo.javni gospodarski zavodi in . 3. katerega več kakor polovico članov imenujejo organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava. ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). razen storitev radijske radiodifuzije in televizije. ki tvorijo del javnega telekomunikacijskega omreţja in so potrebne za dostop do tega javnega omreţja in za učinkovito komuniciranje v njem.javni skladi. katerih izvajanje je v celoti ali delno sestavljeno iz prenosa in/ali usmerjanja signalov po telekomunikacijskem omreţju s pomočjo telekomunikacijskih procesov. Če se z odločitvijo ministrstva. (4) Informativni seznam naročnikov je priloga uredbe. o tem odloči vlada. pristojnemu za finance.

mora naročnik oblikovati razpisno dokumentacijo tako. 6. da v ponudbi ali prijavi za sodelovanje navedejo imena in ustrezno strokovno usposobljenost osebja. če sme kandidat oziroma ponudnik isto dejavnost opravljati v drţavi članici. kateremu je bilo oddano naročilo. (2) Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. (4) Ponudnik. ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev. v nadaljnjem besedilu: PES) in na načelih gospodarnosti. (5) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva. transparentnosti javnega naročanja. v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila. da v ponudbeni dokumentaciji predloţijo tudi sestavo (kalkulacije) ponudbene cene v zvezi z javnim naročilom. učinkovitosti in uspešnosti. Naročnik od teh skupin ne sme zahtevati. da je mogoče ponudbo oddati po sklopih. ki bo odgovorno za izvedbo zadevnega naročila. št.3. na katerih temelji javno naročanje) Ureditev. zlasti v primeru javnih naročil. (2) Ne glede na prejšnji odstavek pa lahko naročnik v primeru javnih naročil storitev. člen (načela.imeti kandidat oziroma ponudnik za opravljanje določene dejavnosti po slovenski zakonodaji status fizične ali pravne osebe.Mednarodne pogodbe. ki izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS . razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje mora temeljiti na načelu prostega pretoka blaga. učinkovitosti in uspešnosti) (1) Naročnik mora izvesti javno naročanje tako. ne glede na to ali so ponudniki pravne ali fizične osebe od le-teh zahteva. če je to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. 1. da se poveţejo v kakršno koli pravno formalno obliko. v kateri je ustanovljen. da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseţe cilje svojega delovanja. (3) Skupine gospodarskih subjektov lahko predloţijo ponudbo ali se prijavijo za kandidate. vendar lahko za izvedbo naročila od izbrane skupine zahteva predloţitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). ki vključujejo dodatne storitve in/ali namestitvena ter inštalacijska dela. načelu prostega pretoka storitev. člen (načelo gospodarnosti. ki se izvajajo v sodelovanju s podizvajalci. Temeljna načela 5. gradenj ter blaga. določene skladno s predpisi. 7/04. načelu svobode ustanavljanja. enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. zagotavljanja konkurence med ponudniki. Pri tem mora zagotovi .

9. da mora ta subjekt v zvezi z naročili blaga. zlasti ne sme omejevati moţnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka. člen (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) (1) Naročnik mora zagotoviti. 7. določitve in uporabe pogojev in meril.nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom. ki izvira iz klasifikacije dejavnosti. upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Posebne ali izključne pravice 11. kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami javnih naročil glede na vrednosti iz 12. kot del . (2) Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika. člen (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) (1) Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki. člen (dodelitev posebnih ali izključnih pravic) Če naročnik dodeli posebne ali izključne pravice za opravljanje javne storitve subjektu. 1. da ne ustvarja okoliščin. (2) Postopki naročanja po tem zakonu so javni. ki pomenijo krajevno. ki ni naročnik po tem zakonu. (2) Naročnik mora zagotoviti. člena tega zakona tako v Uradnem listu Evropske unije kot tudi na portalu javnih naročil. ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. da pri izvedbi naročila zaposli določene podizvajalce. ki jo opravlja ponudnik. kot na primer izvoz določenega blaga ali storitev. člen (načelo transparentnosti javnega naročanja) (1) Ponudnik mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov. s katerim dodeli to pravico. predvsem glede izbire. če s posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni določeno drugače. da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov. ki jih odda tretjim osebam. 10.4. ki je v nasprotju s tem zakonom. 8. diskriminacijo. člen (načelo sorazmernosti) Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja. mora z aktom. ali drugo diskriminacijo. določiti. pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. ni razlikovanja. ali da izvede kakšen drug posel.

. 4.če storitve naročajo drugi naročniki po tem zakonu. b) 193. b) 193. ki jih odda kateri koli naročnik v zvezi s storitvami kategorije 8 iz Seznama storitev A.000 eurov. katerih postavke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524. . člen (mejne vrednosti za objave) (1) Naročnik mora poslati v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti in portalu javnih naročil naročila. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti).000 eurov: . če storitve naročajo naročniki iz Seznama naročnikov. (3) Kadar Komisija objavi spremembe mejnih vrednosti iz tega zakona.njegovih dejavnosti za katere ima posebne ali izključne pravice. in/ali s storitvami iz Seznama storitev B.5.000 eurov. ki je priloga uredbe. če blago naročajo naročniki iz Seznama naročnikov.000 eurov.000 eurov. ki ni na Seznamu blaga. ki je priloga uredbe. (2) Naročnik mora poslati v objavo portalu javnih naročil naročila. če je predmet naročila blago iz Seznama blaga. katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 1. v primeru naročanja storitev: a) 125. v primeru naročanja blaga: a) 125. v primeru naročanja blaga in storitev: 20. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi in naročniki s področja obrambe. če blago naročajo drugi naročniki po tem zakonu. v primeru naročanja gradenj: 40.845. v desetih dneh po objavi na svojih spletnih straneh objavi nove evropske mejne vrednosti. 1.000 eurov. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi. katerih vrednost je brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 1. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev B). ki je priloga uredbe. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev A).000 eurov za javna naročila gradenj. Področje uporabe 12. 2. upoštevati načelo nediskriminacije na podlagi sedeţa ali drţavljanstva. ki je priloga uredbe. 7525 in 7526. pristojno za finance. in če naročajo blago naročniki s področja obrambe.za javna naročila. ministrstvo. elektronskimi komunikacijskimi storitvami kategorije 5. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. ki ga naročajo naročniki na področju obrambe. 2. 3. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam blaga). ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam naročnikov. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti.

ki jih naročnik subvencionira ali sofinancira z več kakor 50% deleţem) (1) Ta zakon se uporablja za oddajo: a) naročil gradenj.000 eurov. (3) Naročnik ne sme določiti ocenjene vrednosti javnega naročila tako. člen (naročila. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. (2) Ta zakon se uporablja tudi za oddajo naročil blaga. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. šolske in univerzitetne objekte ter objekte. Ocenjena vrednost javnega naročila mora biti veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo oziroma v primeru. ki se uporabljajo za upravne namene. . ki jih naročnik društvom ali zavodom sofinancira z več kakor 30 % deleţem. ki jo o javnem naročilu vodi naročnik. vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri.845. katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193. mora ravnati v skladu s tem zakonom. mora biti razviden iz dokumentacije.000 eurov. Ocenjena vrednost javnega naročila mora vključevati tudi vrednost morebitnih nagrad in drugih izplačil kandidatom in ponudnikom. da objava ni potrebna. storitve oziroma gradnje iz prvega ali drugega odstavka tega člena naročnik. vključno z moţnostjo povečanja obsega naročila in katerimkoli povečanjem vrednosti pogodbe zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja. Ocenjena vrednost se določi tako. (3) Če v svojem imenu ali v imenu drugega subjekta naroča blago. da bi se zaradi niţje ocenjene vrednosti izognil uporabi tega zakona glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila. (2) Način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila.000 eurov ali več. če je dostopen na trgu in ni prilagojen posebnim potrebam naročnika.če vključujejo gradbena dela za bolnišnice. člen (metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil. katerih ocenjena vrednost brez DDV je 4. c) naročil blaga. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. ki so navedene v Seznamu dejavnosti na področju gradenj. .če ta naročila vključujejo dejavnosti gradbeništva. ko naročnik izda sklep o začetku postopka oddaje naročila. ki veljajo za predmet javnega naročila.13. okvirnih sporazumov in dinamičnih nabavnih sistemov) (1) Naročnik mora izračunati ocenjeno vrednost javnega naročila upoštevaje celotno skupno vrednost plačil brez DDV. na podlagi katerih je naročnik izračunal ocenjeno vrednost naročila. 14.000 eurov. če je ocenjena vrednost blaga brez DDV enaka ali večja od 40. katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193. rekreacijo in prosti čas. da je njena višina primerljiva s cenami na trgu. b) naročil storitev. objekte za šport. .

ki so dostopne na trgu ali naročil. ali b) celotni ocenjeni vrednosti zaporednih naročil. če le-to ni daljše od 12 mesecev. ki veljajo za naročila. (8) Pri javnih naročilih storitev mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti: a) pri zavarovalniških storitvah na višini premije in drugih oblik plačil. ki jih je moţno deliti na sklope veljajo naslednja pravila: a) če lahko iz javnega naročila gradnje ali storitev izhaja moţnost. katerih vrednost je enaka ali večja od mejne vrednosti. Naročnik pa lahko odstopi od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu Evropske unije v zvezi s sklopi. ki ga je naročnik dal na voljo izvajalcu gradenj. b) če je na podlagi informacij o nabavah podobnega blaga mogoče zaključiti. če je to obdobje krajše ali enako 12 mesecem. Če je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne vrednosti. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. najemom ali nakupom na kredit so vrednosti. Naročnik pa lahko odstopi od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu Evropske unije v zvezi s sklopi.000 eurov. (7) V primeru javnih naročil za blago ali storitve.000 eurov za storitve ali 1 milijon eurov za gradnje. se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov. ki veljajo za naročila. celotna vrednost. celotna ocenjena vrednost za ves čas trajanja naročila ali če je obdobje trajanja javnega naročila daljše od 12 mesecev. katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša kakor 80. katerih vrednost je enaka ali večja od mejne vrednosti. V primeru. ki se lahko oddajajo istočasno v ločenih sklopih. ki bodo predmet ponovne oddaje v določenem obdobju. b) v primeru naročil za nedoločeno obdobje ali naročil. upoštevaje spremembe količine ali vrednosti. da je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne vrednosti. ki jih je treba uporabiti pri izračunu ocenjene vrednosti naročila. ki vključuje ocenjeno preostalo vrednost.(4) V zvezi z javnimi naročili gradenj mora izračun ocenjene vrednosti javnega naročila gradenj vključevati tako stroške gradnje kot tudi skupno ocenjeno vrednost blaga. naslednje: a) pri javnih naročilih za določeno obdobje. (5) V zvezi z javnimi naročili. oddanih v zadnjih 12 mesecih ali v koledarskem letu. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. se za oddajo vsakega posameznega sklopa uporabljajo določbe tega zakona. potrebnega za izvedbo gradenj. da se naročilo lahko odda tudi po sklopih. za katera obdobja ni mogoče določiti. se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov. upoštevaje mejno vrednost. mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti na: a) dejanski celotni vrednosti istovrstnih zaporednih naročil. . katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša kakor 80. če skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov. (6) Glede javnih naročil blaga v zvezi z zakupom. ki bi nastale v 12 mesecih po prvotnem naročilu. se za oddajo vsakega posameznega sklopa uporabljajo določbe tega zakona. pomnoţena z 48. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. oddanih v 12 mesecih po prvi dobavi ali med koledarskim letom. če skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov javnega naročila. njihova mesečna vrednost. da gre za naročila. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije.

18/07). plačljivih provizijah in drugih oblikah plačil. obrestih in drugih oblikah plačil. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka za pravilnost izvedbe javnega naročanja odgovarja naročnik. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. če je to obdobje 48 mesecev ali manj: skupna vrednost za njihovo celotno trajanje. člena PES. 1.v primeru javnih naročil za določeno obdobje. da je naročnik ravnal v skladu s tem zakonom. (10) V primeru.b) pri bančnih in drugih finančnih storitvah na pristojbinah. Skupni nabavni organ za izvedbo postopka javnega naročanja ne sme zaračunati provizije. 18/07) ali iz prilog 1 do 10 Uredbe o seznamih naročnikov. maksimalna ocenjena vrednost (brez DDV) vseh naročil. 16. v kolikor je v skladu s tem zakonom ravnal skupni nabavni organ. (4) Kadar naročnik za svetovanje v postopku ali v zvezi s postopkom javnega . št. pomnoţena z 48. predvidenih za celotno obdobje okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema. seznamih gradenj. da predmet javnega naročila lahko vzdrţuje. proviziji. daljšim kakor 48 mesecev: njihova mesečna vrednost.6. ki jih oddaja naročnik s področja obrambe. področni zakonodaji Skupnosti. razen če ta ali drug zakon ne določa drugače. vključeni v izračun ocenjene vrednosti javnega naročila. Šteje se. člen (javno naročanje in sklepanje okvirnih sporazumov preko skupnih nabavnih organov in/ali na podlagi pooblastila) (1) Naročnik lahko naroči izvedbo gradenj in storitev ter nabavo blaga od ali preko skupnega nabavnega organa. č) pri naročilih storitev brez navedene skupne cene: . člena PES poročati vladi do konca februarja tekočega leta za preteklo leto. upoštevaje pri tem pravila iz 296. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. ki se na to nanašajo. člen (javno naročanje na področju obrambe) (1) Ta zakon se uporablja za javna naročila. seznamih gradenj in storitev. c) pri naročilih idejnih načrtov na honorarjih. (2) Naročnik mora o izvedenih javnih naročilih na podlagi 296. Posebne situacije 15. morajo biti elementi. storitev. ocenjeni za dobo petih let. obveznih informacijah v objavah. obveznih informacijah v objavah. . ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. (3) Naročniki lahko za izvedbo oziroma odločanje v postopkih javnega naročanja pooblastijo le druge naročnike iz prilog 3 in 4 Uredbe o seznamih naročnikov. št. nadgrajuje ali servisira samo za to pooblaščena oseba. ki jo je treba upoštevati. (9) Za okvirne sporazume in dinamične nabavne sisteme je vrednost. določenih vrst blaga.v primeru naročil z obdobjem. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah.

člena Zakona o javnem naročanju na vodnem energetskem. Šteje se. pristojno za zunanje zadeve. ki naročnikom. za katera veljajo drugačna postopkovna pravila naročanja in so dodeljena: a) na podlagi mednarodnega sporazuma. člena tega zakona pravnomočna. in oddana zaradi izvajanja teh dejavnosti. ki je naročnik po tem zakonu ali zdruţenje naročnikov.prvega odstavka 79.drugega odstavka 80. ki jih odda naročnik ponudniku. bodisi storitve. obvesti Komisijo. naročnik mora o izvedenih naročilih poročati vladi do konca februarja tekočega leta za preteklo leto. da ta oseba pred sklenitvijo pogodbe predloţi garancijo za dobro izvedbo del. 1. s katerimi se razkrivajo podatki z določeno stopnjo tajnosti. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 5. med Republiko Slovenijo in eno ali več tretjimi drţavami. mora: a) zahtevati. ki ureja javno naročanje na vodnem. b) v pogodbi za svetovanje. namenjene skupnemu izvajanju naročila storitev ali uporabi rezultatov projekta s strani drţav podpisnic. v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS). o vseh sporazumih ministrstvo. ki jo uţivajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi. ki se oddajajo v skladu z zakonom. št. člen (splošne izjeme. do 9. c) na podlagi posebnega postopka mednarodne organizacije. transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS. če morajo njihovo izvedbo spremljati posebni varnostni ukrepi v skladu z zakoni. Izjeme pri javnem naročanju. javna naročila.naročanja najame osebo zasebnega prava ali posameznika. na podlagi izključne pravice. člena tega zakona ali . namenjene skupnemu izvajanju naročila gradnje ali uporabi gradnje s strani drţav podpisnic. 4. javna naročila. koncesije za storitve. ki delujejo na področju telekomunikacij. 3. sklenjenega v skladu s PES.tretjega odstavka 80. ki niso predmet javnega naročanja) (1) Ta zakon se ne uporablja za: 1. b) na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma. člena tega zakona ali .7. 5. kadar drugi subjekti lahko prosto ponujajo enake storitve na istem geografskem območju in pod dejansko enakimi pogoji. 128/06. javna naročila. določiti. energetskem in transportnem področju ter področju poštnih storitev s strani naročnikov. da nudijo ali izkoriščajo telekomunikacijska omreţja ali nudijo izvajanje ene ali več telekomunikacijskih storitev. 2. 6. da se plačilo po tej pogodbi izvede po zaključku postopka javnega naročanja. ali za javna naročila. javna naročila. da je postopek javnega naročanja zaključen. javna naročila storitev. ki so izključena iz področja uporabe navedenega zakona. . ki jo sklene s to osebo. ali kadar to zahteva zaščita temeljnih varnostnih interesov Republike Slovenije in so določeni s predpisom vlade. ki se nanaša na stacioniranje vojaških enot in zadeva podjetja v Republiki Sloveniji ali tretji drţavi. omogočajo. za katere se zakon ne uporablja 17. ter vključujejo bodisi blago ali gradnje. ko postane odločitev iz: .

ki ţe izvaja dela na gradbišču. s kakršnimikoli finančnimi sredstvi. pridobitvijo ali najemom zemljišča. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji. kadar naročnik v okviru te dejavnosti nastopa na trgu kot dobavitelj blaga ali izvajalec gradenj ali storitev. zlasti glede transakcij naročnikov za pridobitev denarja ali kapitala ter storitvami Banke Slovenije. produkcijo ali koprodukcijo programskega materiala s strani radijskih ali televizijskih postaj in zakupom časa oddajanja. ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli. ki so vezane na pogodbe o pridobitvi ali najemu in se v kakršni koli obliki sklenejo istočasno. pogodbe. 3. da: . od katerih ima koristi izključno naročnik za uporabo pri upravljanju lastnih zadev in pod pogojem. storitve ali gradnje. primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika. ki so z njimi povezane. nad poslovanjem katerih imajo ti naročniki nadzor. finančnimi storitvami glede izdaje. pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti. če se predmet javnega naročila vključuje v izvajanje dejavnosti dobave blaga. nakupa ali prenosa vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov. kadar je vrednost naročila niţja od vrednosti. izvajanja gradenj ali storitev. člen (posebne izjeme. katerih vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. lahko naročnik. 4. prej ali pozneje. člena tega zakona. ki se odda po tej točki. vendar pa ta izjema ne velja za pogodbe o finančnih storitvah. 18. tudi če sam ni naročnik. 5.in je vrednost predmeta naročanja enaka ali niţja od cen za ta predmet na trgu. po potrditvi obsega del s strani osebe. javna naročila opreme. 2. upoštevaje določbe tega zakona. člena tega zakona. . prodaje.gospodarski subjekt izvaja preteţni del svojih dejavnosti za naročnika. sklenjene med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti. 8. kadar gre za izvajanje dodatnih oziroma več del. javna naročila. obstoječih objektov ali drugih nepremičnin ali pravic. katerih vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. da opravljeno storitev v celoti plača naročnik. 6. razen tistih. raziskovalnimi in razvojnimi storitvami. tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preţivetje oziroma ţivljenje ob naravni ali drugi nesreči. nakupom. pogodbami o zaposlitvi. . od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. . dovoli izvajalcu. (2) Pri naročanju gradenj. začetek opravljanja teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj. v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku. 9. naroča to blago.gospodarski subjekt za javno naročilo.7. storitvami na področju arbitraţe in poravnave. ki niso predmet javnega naročanja) Ta zakon se ne uporablja za javna naročila storitev v zvezi z: 1. razvojem. skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

se oddajo v skladu s tem zakonom. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B. sklenjeni v okviru Svetovne trgovinske organizacije 21. kakršni morajo biti zagotovljeni gospodarskim subjektom iz tretjih drţav na podlagi Sporazuma o vladnih nabavah. ki izkaţe status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra. mora pri tem upoštevati tudi določbe 64.9. . 100/05 . (2) Če naročnik na način iz prejšnjega odstavka nadomestno izpolnjuje kvoto. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A.UPB1. se oddajo v skladu s tem zakonom.8. (2) Javna naročila. ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila. člen (pogoji v zvezi s sporazumi. Sporazumi. (3) Naročnik. v nadaljnjem besedilu: ZZRZI-UPB1) in katerega ponudbena cena oziroma ekonomsko najugodnejša ponudba ni višja kot 5% ponudbene cene najugodnejšega ponudnika. št. ki ni invalidsko podjetje ali zaposlitveni center. sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije (GPA). (3) Javna naročila. člen (storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B) (1) Javna naročila. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B. večja od vrednosti storitev iz Seznama storitev B. v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS.10. ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. ki namerava oddati javno naročilo po tem členu. V drugih primerih se naročila oddajo v skladu z določbami tega zakona. 1. če je vrednost storitev iz Seznama storitev A. 1.1. Posebni primeri naročanja 19. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC. se uporablja nomenklatura CPC. sklenjenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije) Pri oddaji javnega naročila morajo biti vsem gospodarskim subjektom iz drţav članic Evropske unije zagotovljeni enaki pogoji. člena ZZRZI-UPB1. pri čemer morajo podizvajalci izpolnjevati enake pogoje iz tega člena. se oddajo v skladu z določbami zakona. Javna naročila storitev 20. je to dolţan navesti v objavi javnega naročila in v razpisni dokumentaciji. člen (pridrţana naročila) (1) Naročnik mora v primeru oddaje pridrţanega javnega naročila ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev izbrati ponudnika.

če okoliščine to dopuščajo. Naročnik mora ponudniku. člena tega zakona izvaja usposabljanja. Pred tem datumom določbe zakona. štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. ki se glede na določbe zakona. člen (varstvo podatkov) (1) Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov. če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega člena. tajne podatke ali gospodarske druţbe. fotokopijo ali elektronski zapis fotokopije ponudbe. ki urejajo dostop do informacij javnega značaja. ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. da je naročnik kršil zakon. ki ureja varstvo osebnih podatkov. ki v skladu z osmim odstavkom 24. izpopolnjevanja in strokovne izpite. v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki. in. Pri posredovanju tehničnih specifikacij ponudnikom in kandidatom zaradi izbire dobaviteljev blaga in izvajalcev gradenj in storitev in v zvezi z oddajo naročil lahko naročnik zahteva varovanje tajnih podatkov. ki jim jih daje na razpolago. (5) Vsi. Če v tem primeru prejme zahtevo za vpogled štiri dni pred potekom obdobja mirovanja ali pozneje. (3) Naročnik mora zagotoviti posredovanje. določenega za odpiranje ponudb. da je navzoč pri vpogledu v njegovo ponudbo ter da ima moţnost varovati svoje interese. razen v tiste dele. Javnost in zaupnost 22. ki so prejeli podatke. (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije. izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način. (4) Naročnik mora imena ponudnikov in predloţene ponudbe varovati kot poslovno skrivnost do roka. prejete v postopku oddaje javnega naročila. omogočiti prepis. pred potekom obdobja mirovanja. ki upoštevaje prvi in drugi odstavek tega člena predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. in organ. ki vodi evidenco o teh usposabljanjih in izpopolnjevanjih ter o opravljenih izpitih. ne veljajo.11. da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje s ponudbami in prijavami za sodelovanje. ki so določeni z zakonom kot tajni. dokumentacije . Naročnik mora ponudnika. v 25 dneh od prejema zahteve za vpogled. vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. Varovanje osebnih podatkov mora zagotoviti tudi organ ali subjekt. v ponudbo katerega bo izveden vpogled. Kadar ponudnik zahteva vpogled v ponudbe zaradi suma. pa mora vpogled organizirati najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja. mora naročnik zagotoviti vpogled v najkrajšem moţnem času. (6) Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna. Naročnik mora organizirati vpogled v ponudbe. ki opravi vpogled v ponudbe drugih ponudnikov ali dokumentacijo o postopku javnega naročanja. morajo upoštevati tajno naravo prejetih podatkov glede na stopnjo tajnosti. seznaniti s časom in krajem vpogleda in mu tako omogočiti. cena na enoto. (7) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila mora naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo.1.

(2) Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni. v primeru. Če naročnik dovoli. zlasti v delu.12. kakovost in tehnično dokumentacijo. 6. veljajo na dvojezičnih območjih. smiselno tudi za italijanski oziroma madţarski jezik. fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške. da je treba del ponudbe. 2. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. Stroške prevoda nosi ponudnik. uradno prevesti v slovenski jezik. da smejo ponudniki svoje ponudbe predloţiti delno ali v celoti v tujem jeziku. Jezik 23. lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. postopek s pogajanji brez predhodne objave. v okviru izvajanja posebnih pravic pripadnikov italijanske in madţarske skupnosti. postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in 7. ki veljajo za slovenski jezik. mora naročnik navesti v katerem jeziku in za kateri del ponudbe gre. Za posredovanje prepisa. odprti postopek. Drugo poglavje Skupne določbe za vse postopke javnega naročanja 24. konkurenčni dialog. (4) Določbe tega člena. postopek s pogajanji po predhodni objavi.ali njunega dela. V izjemnih primerih lahko naročnik. člen (vrste postopkov) (1) Naročnik izvede javno naročanje po enem izmed naslednjih postopkov: 1. kadar obstaja pomanjkanje slovenske terminologije na specifičnem tehničnem področju. postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. člen (jezik v postopku javnega naročanja) (1) Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. 5. propagandni ter tehnični material in drugo. (3) Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku. ki ni predloţen v slovenskem jeziku. da je bila razpisna dokumentacija ali del razpisne dokumentacije podan v tujem jeziku. 3. pa tuji jezik. 1. pripravi razpisno dokumentacijo ali del razpisne dokumentacije v tujem jeziku. kot so na primer prospekti. 4. Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji določi. da ponudnik predloţi del ponudbene dokumentacije v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali drugem tujem jeziku. (2) Naročnik izvede javno naročanje: a) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . postopek oddaje naročila male vrednosti. ki se nanaša na tehnične značilnosti.

ki se je v zadnjih dveh letih od začetka postopka javnega naročanja udeleţila vsaj enega usposabljanja ali izpopolnjevanja o nacionalni. do 6.000 eurov in . Naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji. ki so izrecno določene v 27.000 eurov brez DDV za gradnje. (4) V primeru. ki ima opravljen strokovni izpit iz javnega naročanja.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 40.a do 107.000 eurov in . lahko vodi in odloča v postopku javnega naročanja iz 1. točke prejšnjega odstavka.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 40. da se kadarkoli v postopku ugotovi. izrecno navedenih v 28. V posebnih razmerah.000 eurov in niţja od 125.000 evrov. se ne uporabljajo za javna naročila. (7) Postopek javnega naročanja iz 1. po postopkih iz 1. če je to primerno.000 eurov in . (3) Javno naročanje iz c) točke prejšnjega odstavka se izvaja ob uporabi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila. c) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . Če sta od opravljanja izpita pretekli dve leti. do 6.000 eurov in niţja od 274. katerih vrednost je niţja od 20. mora naročnik javno naročanje v skladu z 80. način vzpostavitve in vodenja evidence o izvedenih usposabljanjih. (6) Vlada lahko s predpisom podrobneje določi posamezne elemente v izvajanju postopkov javnega naročanja.000 eurov in niţja od 40. smernicah. do 5. točke prvega odstavka tega člena lahko vodi in v njem odloča le oseba. členu tega zakona. točke prvega odstavka tega člena oseba. in.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 40. (8) Vsebino in način izvajanja usposabljanj. da vrednost javnega naročila presega katero od mejnih vrednosti iz tega zakona. lahko uporabi postopek s pogajanji z ali brez objave obvestila o naročilu. členom tega zakona ustaviti oziroma zavrniti vse ponudbe. do 6. točke prejšnjega odstavka. skladno določbam tega zakona.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 125. do 5.000 eurov.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 20. b) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . razen določb 105.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 274. točke prejšnjega odstavka. evropski ali mednarodni zakonodaji. V posebnih primerih in razmerah. izpopolnjevanj in strokovnih izpitov. (5) Določbe tega zakona. po postopku oddaje naročila male vrednosti ali kateremkoli drugem postopku iz 1. lahko naročnik odda svoja javna naročila s pomočjo konkurenčnega dialoga. členu tega zakona. in 29.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 80.000 eurov in niţja od 80. člena tega zakona..000 eurov. izpopolnjevanjih . po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali kateremkoli drugem postopku iz 1. priporočilih in dobrih praksah s področja javnega naročanja v obsegu osem pedagoških ur. začeti nov postopek.

ki se podeli na podlagi javnega natečaja izvedenega v skladu z zakonom. (3) Naročnik drugim udeleţencem ne sme razkriti predlagane rešitve ali drugih zaupnih informacij. člen (oddaja naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je postopek. ki sodeluje v dialogu. pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. V tem dialogu lahko z izbranimi kandidati razpravljajo o vseh vidikih predmeta naročila. 27. pri katerem lahko vsi. 25. člena tega zakona. lahko usposabljanja. v soglasju z ministrom. (5) Naročnik lahko izvaja dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev. pristojno za upravo. nabor in rok sporočanja teh podatkov določi minister. izpopolnjevanja in strokovni izpit izvaja tudi druga oseba javnega ali zasebnega prava. in so le-ti v naprej določeni v razpisni dokumentaciji. 26. zaradi katerega bi lahko nekateri ponudniki dobili prednost pred drugimi. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 41. pristojen za finance. ki se lahko uporablja kadar uporaba odprtega ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti zaradi zahtevnosti javnega naročila ni mogoča in pod pogojem. (2) Med potekom dialoga je naročnik dolţan zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. člen (konkurenčni dialog) (1) Konkurenčni dialog je postopek. (4) Naročniki začnejo dialog s tistimi kandidati. Evidenco o opravljenih izpitih in udeleţbi na usposabljanjih in izpopolnjevanjih vodi ministrstvo. ki jim je priznal sposobnost. Še zlasti naročnik ne sme ponujati informacij na diskriminatoren način. katerega cilj je ugotoviti in opredeliti sredstva. ki so najbolj primerna za zadovoljitev njihovih potreb. ki ureja drţavno upravo. do 47. ki imajo interes pridobiti javno naročilo. ki ustrezajo njegovim potrebam. člen (oddaja naročila po odprtem postopku) Odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek. katerega namen je oddaja javnega naročila in v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej predloţenih prijav prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji ponudb kandidate. da je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba. pristojnim za upravo. brez njegove privolitve. posredovanih s strani določenega kandidata. Naloge na področju usposabljanja in izpopolnjevanja ter izvajanja strokovnega izpita iz javnega naročanja opravlja ministrstvo. Na podlagi javnega pooblastila. .in strokovnih izpitih ter način. Pri tem po potrebi med sabo primerja predloţene rešitve. pristojno za upravo. predloţijo svoje ponudbe.

v primeru storitev. da predloţene končne ponudbe razjasnijo ali podrobno obrazloţijo. ki vključujejo izdelavo načrtov za gradnje. (9) Naročnik lahko od izbranega ponudnika zahteva pojasnilo oziroma utemeljitev ponudbe ali potrditev prevzetih obvez danih v ponudbi. vezanimi na postopek oddaje ponudb. Naročniku pa ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu. Navedene razjasnitve ali podrobne obrazloţitve oz. dodatne informacije ne smejo vključevati sprememb osnovnih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe. za gradnje. da bi predhodno v celoti ocenil vrednost naročila. na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga. (7) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva. 28. da predmeta naročila ni mogoče določiti tako natančno. kot je opredeljeno v objavi ali razpisni dokumentaciji. kar morajo opredeliti v razpisni dokumentaciji. člen (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi) (1) Naročnik sme oddati svoje javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi: 1. postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. med drugim za storitve kategorije 6 iz Seznama storitev A in intelektualnih storitev.(6) Po zaključku dialoga naročnik o tem obvesti udeleţence in jih pozove k predloţitvi končne ponudbe. ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali diskriminacijski učinek. v primerih javnih naročil gradenj. če so značilnosti teh storitev take. 2. ki se izvajajo izključno zaradi raziskovanja. da bi bilo mogoče naročilo oddati z izbiro najugodnejšega ponudnika v skladu s pravili. člena tega zakona in so v prejšnjem odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali konkurenčnem dialogu predloţili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami. (8) Naročnik oceni ponudbe in izbere najugodnejšo ob uporabi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe. pri čemer pa se prvotno določene zahteve iz razpisne dokumentacije ne smejo bistveno spremeniti. vendar to ne sme povzročiti spremembe bistvenih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe oziroma razpisne dokumentacije. če v postopku oddaje naročila male vrednosti. . ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 42. ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali diskriminacijo med ponudniki. preskusov ali razvoja in ne zaradi ustvarjanja dobička iz te gradnje ali povrnitve stroškov raziskav in razvoja. do 47. ko narava naročila in z naročilom povezana tveganja ne dopuščajo naročniku. ki veljajo za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. ki jih bodo izplačali udeleţencem v dialogu. odprtem postopku. (10) Naročniki lahko določijo nagrade ali plačila. v izjemnih primerih oddaje javnega naročila. kot so na primer storitve. 4. če v postopek s pogajanji vključi vse tiste ponudnike. 3. Ponudbe morajo izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije. postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v konkurenčnem dialogu ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe.

ki so jih slednji predloţili v tem postopku. V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1. (4) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka oddaje naročila ministrstvo. in namerava v . . javna naročila blaga in javna naročila storitev: 1. seznaniti s pravili. ob uporabi vnaprej določenih meril. postopku predloţili ponudbe. točke prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji po predhodni objavi o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka se naročnik pogaja s ponudniki o ponudbah. točko prvega odstavka tega člena ne objavi obvestila o naročilu. po katerih bodo pogajanja potekala. Zlasti ne sme posredovati udeleţencem pogajanj informacij na diskriminatoren način. predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. mora ministrstvo. obvestiti o: . če slednja to zahteva. točke prejšnjega odstavka cena iz ponudbe. .5. člena tega zakona. da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita in pod pogojem.obdobju veljavnosti pogodbe.vrednosti naročila. s katerimi se bo pogajal. (3) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. V primeru iz 1. v primerih javnih naročil. ki so v prejšnjem. . z namenom izbire najugodnejšega ponudnika. Naročnik ne sme uporabiti postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi te točke. ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika. ki so povezani z varovanjem izključnih pravic. pristojno za finance. če lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz razlogov. predloţene v postopku s pogajanji. pristojno za finance. katerih vrednost je niţja od vrednosti iz prvega odstavka 12. Pred pogajanji mora naročnik ponudnike.razlogih za uporabo tega postopka. če v postopku oddaje javnega naročila v postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe oziroma nobene prijave in pod pogojem. člen (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave) (1) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj. da bi jih prilagodili zahtevam. zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. 29. ki jih je naročnik navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji. ki jih namerava povabiti k pogajanjem. da se Komisiji pošlje poročilo. če je predmet javnega naročanja izvedba projekta.predmetu naročila. ki ga je projektant projektiral v predhodnem postopku javnega naročanja. neuspešno izvedenem. 2. pred začetkom postopka oddaje naročila obvestiti o gospodarskih subjektih. naročilo izpolni le določen ponudnik. Kadar naročnik v skladu s 1.

5.vrednosti naročila. točke prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji brez predhodne objave o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate. če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti. ki so namenjene za delno nadomestilo na trgu dostopnega blaga ali postavitev ali kot povečanje obsega obstoječega blaga ali postavitev. od katere dalje je treba objaviti javni razpis v Uradnem listu Evropske unije.razlogih za uporabo tega postopka. pristojnega za finance. to pa bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične teţave med obratovanjem in vzdrţevanjem. Naročnik lahko v takem primeru odda naročilo le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi ţe začetega postopka. predloţene v postopku s pogajanji v primeru iz 1. ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih v nobenem primeru ni mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju. 3. s katerimi se bo pogajal. točke četrtega odstavka tega člena mora naročnik. v primeru. (2) Cena iz ponudbe. da enakopravno obravnava vse ponudnike. . kadar je predmet javnega naročila blago. javno naročilo neizogibno potrebno oddati in ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov. če je to primerno. samo če je to nujno potrebno. člena tega zakona in na podlagi predhodnega soglasja ministrstva. . (3) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega. . kadar je iz razlogov. pod pogojem. za dodatne nabave blaga s strani prvotnega dobavitelja. študij ali razvoja. ki so predpisani za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopek s pogajanji po predhodni objavi. petega in šestega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka oddaje naročila ministrstvo. V primeru javnega naročanja na podlagi 1. V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1.gospodarskih subjektih.obdobju veljavnosti pogodbe in . ki so v prejšnjem.pogajanja vključiti le tega projektanta. izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju. trajanje teh naročil kot tudi ponovitev naročil praviloma ne sme presegati treh let. točke prejšnjega odstavka. ali 4. poskusov. ki se izdela izključno zaradi raziskovanja. . ali 3. ki ima drugačne tehnične lastnosti. če bi zamenjava dobavitelja prisilila naročnika. 2. predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. obvestiti o: . četrtega. v postopek s pogajanji vključiti več gospodarskih subjektov. 4.predmetu naročila. ta določba ne vključuje serijske proizvodnje zaradi preţivetja na trgu ali zaradi povrnitve stroškov raziskav in razvoja. neuspešno izvedenem postopku predloţili ponudbe. če naročnik v ţe začetem postopku javnega naročanja zaradi vloţenega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila. da bi nabavil material. ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika. (4) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila blaga tudi v naslednjih primerih: 1. točke prvega odstavka ali 1. če lahko naročilo izpolni vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov in pod pogojem. da vrednost naročila ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. Naročnik mora v obvestilu uporabo postopka tudi utemeljiti. pristojno za finance.

(6) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj in javna naročila storitev tudi v primeru: 1. pod pogojem. čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila. oddanim na podlagi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. Če je kandidatov več morajo biti vsi povabljeni v pogajanja. .če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila. ki izvaja prvotno naročilo. 30. člen (postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi) (1) Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi lahko naročnik izvede na enega od naslednjih načinov. ali . nujno potrebne za dokončanje tega naročila. da se naročilo odda ponudniku. ali b) postopek razdeli v dve fazi: . za dodatne gradnje ali storitve. vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev. da: a) izmed prejetih ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ob upoštevanju pogojev in meril. ki ureja to področje. kateri od .če so dodatne storitve ali gradnje. Skupna vrednost dodatnih naročil. za blago. upoštevaje vrednosti dodatnih gradenj ali storitev. 2. pod pogojem. bodisi od ponudnika blaga. za dodatne gradnje ali storitve. ali v primerih stečaja od stečajnih ali likvidacijskih upraviteljev. opredeljenem v zakonodaji. kateremu je naročnik oddal prvotno naročilo.tako. 4. Moţnost uporabe takšnega postopka mora biti navedena ţe v postopku oddaje prvotnega javnega naročila in pri izračunu ocenjene vrednosti naročila.tako. ali na podlagi sporazuma z upniki ali po postopku. izpolnjujejo pogoje. ki zaključuje svoje poslovanje. določenih v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb ali v razpisni dokumentaciji.3. Ta postopek se lahko uporablja samo tri leta po oddaji prvega naročila. ne da bi to naročnikom povzročilo resne teţave. če so te gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom oziroma prvotnim naročilom. opredeljenih v tej točki. da se oddajo istemu izvajalcu. ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo. ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali storitev kot so zajete v prvotnem naročilu. (5) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila storitev. zajetih v tem projektu ali naročilu. da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav opravi dialog s prijavitelji. da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav ugotovi ali gospodarski subjekti. ki so predloţili prijavo za sodelovanje. kadar je naročanje storitev vezano na predhodno izvedeni postopek javnega natečaja in mora biti naročilo v skladu z uporabljenimi pravili v postopku natečaja oddano izbranemu kandidatu ali enemu izmed izbranih kandidatov. z namenom oblikovanja dokončne razpisne dokumentacije in ugotovi. za naročanje blaga pod posebno ugodnimi pogoji. tako. ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila. ponujeno in kupljeno na blagovni borzi. opredeljene v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb in razpisni dokumentaciji in v drugi fazi te povabi k oddaji ponudbe ali .

c) po zaključenem pregledu in ocenjevanju ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ali ponudnike s katerimi bo sklenil okvirni sporazum. 30. pod pogoji.a člen (postopek oddaje naročila male vrednosti) (1) Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje naročila male vrednosti zgolj na podlagi vnaprej opredeljenih pogojev. 3. če jih je napovedal v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali razpisni dokumentaciji. da bi s tem kršil temeljna načela.njih izpolnjujejo zahtevane pogoje. (2) Naročnik lahko v postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi vključi tudi pogajanja. člen (okvirni sporazumi) (1) Za namen sklenitve okvirnega sporazuma naročnik upošteva postopkovna pravila tega zakona za vse faze do oddaje naročil na podlagi tega sporazuma. če je le-to ali moţnost vključitve pogajanj v postopek oddaje naročila male vrednosti napovedal v objavi obvestila o naročilu male vrednosti ali razpisni dokumentaciji. elektronska draţba in 4. ki jih določa ta zakon. (2) Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja. v drugi fazi pa le-te povabi k oddaji ponudbe na podlagi končne razpisne dokumentacije. pristojnega za finance. dinamični nabavni sistem. upravičenih predvsem zaradi predmeta okvirnega sporazuma. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji opredeliti način izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma glede na uspešnost v okviru posameznih meril. 32. o čemer pa mora naročnik pridobiti soglasje ministrstva. (4) Okvirni sporazum se sklene na podlagi predhodno izvedenega odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka s . (2) Naročnik lahko po izvedenem postopku javnega naročanja sklene okvirni sporazum. Stranke okvirnega sporazuma so izbrane ob uporabi meril za izbor v skladu s 48. posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe. skupno javno naročanje. (2) Veljavnost okvirnega sporazuma ne sme biti daljša od štirih let. (3) Naročnik ne sme uporabljati okvirnih sporazumov neprimerno glede na namen in naravo predmeta naročila ali tako. člen (posebni načini javnega naročanja in okvirni sporazum) (1) Posebni načini javnega naročanja so: 1. 31. razen v izjemnih primerih. 2. členom tega zakona.

stranko okvirnega sporazuma. njihova vsebina pa je zaupna do poteka roka. Ponudnik lahko zahteva dodatno obrazloţitev odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma. Na podlagi okvirnega sporazuma se naročila oddajo v skladu s postopki iz petega. (6) Kadar se okvirni sporazum sklene z večjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. če namerava skrajšati rok za . kot sta zapletenost predmeta naročila in čas. ki izpolnjujejo pogoje.naročnik pisno obvesti ponudnike. predloţitev ponudb za vsako posamezno naročilo upoštevajoč dejavnike. in zahteva. Kadar v tem okvirnem sporazumu niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. (9) Naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. se posamezna naročila oddajo brez ponovnega odpiranja konkurence ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma in temeljnih načel javnega naročanja. V tem primeru mora naročnik pisno obvestiti ponudnike. stranke okvirnega sporazuma. (7) Kadar naročnik sklene okvirni sporazum z večjim številom ponudnikov in so v njem opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. da omogoča ponudnikom. ki je potreben za pošiljanje ponudb. dovolj ali če je dovolj sprejemljivih ponudb. ki izpolnjujejo pogoje. strankami okvirnega sporazuma. o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila.pogajanji po predhodni objavi ali postopka s pogajanji brez predhodne objave ali postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi. mora naročnik posamezna naročila oddati s ponovnim odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma v skladu z naslednjim postopkom: . določenega za oddajo ponudb. s katerimi je sklenjen okvirni sporazum. strankam okvirnega sporazuma. če je gospodarskih subjektov.naročnik določi rok. ki je predloţil najugodnejšo ponudbo na podlagi meril za izbor iz določb okvirnega sporazuma. ki je dovolj dolg. .naročnik odda posamezno naročilo ponudniku. ki so oddali ponudbo za posamezno naročilo. se v zvezi z oddajo posameznih naročil naročnik lahko v pisni obliki posvetuje s ponudnikom. . se naročila na podlagi tega sporazuma vedno oddajo v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma. ni dovolj ali če ni dovolj sprejemljivih ponudb. . ki ga namerava oddati. da ta po potrebi predloţi ponudbo. šestega in sedmega odstavka tega člena.ponudbe se predloţijo v pisni obliki. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. se naročnik v pisni obliki posvetuje z gospodarskimi subjekti. Ti postopki se izvedejo le med naročniki in ponudniki. Če gospodarskih subjektov. Če je okvirni sporazum sklenjen z več ponudniki in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. (5) Če se okvirni sporazum sklene z enim gospodarskim subjektom.za vsako posamezno naročilo. . če so za to izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 79. o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. se mora skleniti z vsaj tremi ponudniki. člena tega zakona. Pri oddaji naročil na podlagi okvirnega sporazuma stranke v nobenem primeru ne smejo bistveno spreminjati pogojev iz sklenjenega okvirnega sporazuma. lahko naročnik sklene okvirni sporazum z enim ali dvema ponudnikoma. (8) O sklenitvi okvirnega sporazuma mora naročnik obvestiti ponudnike in jim omogočiti uveljavljanje pravnega varstva v skladu z zakonom.

da oddajo prijavo in da pristopijo sistemu pod pogoji iz prvega odstavka tega člena. (2) Za namene vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema naročnik: a) objavi obvestilo o javnem naročilu z navedbo. c) po objavi obvestila in do zaključka delovanja sistema z elektronskimi sredstvi nudi neomejeni. (10) Naročnik je dolţan objaviti obvestilo o oddaji javnega naročila v vseh primerih sklenitve okvirnih sporazumov. če bi škodila bodisi poslovnim interesom javnih ali zasebnih gospodarskih subjektov bodisi bi posegala v lojalno konkurenco med njimi. značilnosti nabav. Zaradi vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema in oddaje naročil v njegovem okviru naročnik uporablja izključno elektronska sredstva. Naročnik ni dolţan objaviti tistih informacij v zvezi s sklenitvijo okvirnega sporazuma. ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev in so predloţili prijavo. kakor tudi vse potrebne informacije v zvezi z nabavnim sistemom. skladno z razpisno dokumentacijo. prijave se lahko kadar koli popravijo. uporabljeno elektronsko opremo ter tehničnimi pripravami in specifikacijami za povezavo. katerih objava bi pomenila nespoštovanje predpisov ali bi bila drugače v nasprotju z javnim interesom. ter vsemi dodatnimi dokumenti se vključijo v sistem. naročnik upošteva pravila za odprti postopek v vseh fazah do oddaje naročil. (11) Naročnik mora objaviti obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma v 48 dneh po oddaji posameznega naročila. 33.oddajo ponudb za sklenitev okvirnega sporazuma. V tem primeru mora naročnik vsa zbrana obvestila predhodnega leta poslati v objavo najkasneje do 28. da se uporablja dinamični nabavni sistem. Vendar lahko podaljša to ocenjevalno obdobje. b) v razpisni dokumentaciji navede. Naročnik zaključi ocenjevanje najpozneje 15 dni od datuma predloţitve prijave. Vsi ponudniki. na katerem so ti dokumenti dostopni. med drugimi zadevami. razen če objavi obvestilo o oddanih posameznih naročilih za koledarsko leto. ki se bodo oddala v okviru dinamičnega nabavnega sistema. neposredni in polni dostop do razpisne dokumentacije in do katerih koli dodatnih dokumentov ter v obvestilu navede internetni naslov. predvidenih v okviru dinamičnega nabavnega sistema. Naročnik . (3) Naročnik med celotnim trajanjem dinamičnega nabavnega sistema zagotavlja gospodarskim subjektom moţnost. člen (dinamični nabavni sistemi) (1) Pri vzpostavitvi dinamičnega nabavnega sistema. če se v tem času ne objavi nobeno povabilo k oddaji ponudb. Naročnik v najkrajšem moţnem času obvesti ponudnika o njegovi vključitvi v dinamični nabavni sistem ali o zavrnitvi prijave. če so tudi po spremembi skladne z razpisno dokumentacijo. (4) Vsako posamezno naročilo mora biti predmet povabila k oddaji ponudb. februarja tekočega leta. Obvestilo o oddaji posameznih naročil se ne glede na vrednost posameznih naročil in ne glede na vrednost okvirnega sporazuma objavi le na portalu javnih naročil. v roku 48 dni po sklenitvi okvirnega sporazuma.

razen v upravičenih izjemnih primerih. V tem primeru mora naročnik vsa zbrana obvestila poslati v objavo v 48 dneh po koncu četrtine obdobja. (8) Naročnik ne sme uporabljati tega sistema tako. člen (javna naročila gradenj: posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe) (1) V primeru javnih naročil v zvezi z načrtovanjem in gradnjo subvencioniranega stanovanjskega programa. katerega obseg in zapletenost ter ocena trajanja potrebne gradnje zahteva. (2) Naročnik je dolţan v obvestilo o javnem naročilu vključiti zlasti čim bolj natančen opis predvidenih gradenj. predloţijo ponudbo za vsako posamezno naročilo. če je to primerno. (7) Dinamični nabavni sistem ne sme trajati dlje kakor štiri leta. dokler ne oceni vseh prijav za vključitev v dinamični nabavni sistem. predloţenih do tega skrajnega roka. ki je predloţil najboljšo ponudbo na podlagi meril za izbor. člena tega zakona. tehnično opremljenost in finančno . 34. Ta merila se lahko. (5) Naročnik povabi vse ponudnike. ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja poenostavljenega obvestila. ki je odgovoren za izvedbo gradenj. da se lahko zainteresirani gradbeni izvajalci natančno seznanijo s projektom. do 47. obvestiti o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. člena tega zakona. za katerega je vzpostavljen dinamični nabavni sistem. (9) Gospodarskim subjektom naročnik ne sme zaračunati nobenih stroškov za vključitev v dinamični nabavni sistem. navedenih v obvestilu o javnem naročilu v zvezi z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema. členom tega zakona navede pogoje za osebje. točke prvega odstavka 57. se lahko sprejme poseben postopek oddaje naročil v zvezi z izbiro gradbenega izvajalca. točke prvega odstavka 57. da je načrtovanje od začetka izvajano v okviru skupine. ki vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte. lahko pa objavi obvestilo o oddanih javnih naročilih za četrtletje. Naročnik ne sme nadaljevati s postopkom. ki je najprimernejši za vključitev v to skupino. pristojnega za finance. da predloţijo prijavo za vključitev v dinamični nabavni sistem v roku.pred povabilom k oddaji ponudb objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu. Poleg tega naročnik v obvestilu o naročilu v skladu z 41. omejuje ali izkrivlja konkurenco. (6) Naročnik mora ponudnike. Posamezno naročilo odda ponudniku. o čemer pa mora naročnik pridobiti soglasje ministrstva. ki so vključeni v dinamični nabavni sistem. da onemogoča. ki so vključeni v dinamični nabavni sistem in so oddali ponudbo za posamezno naročilo. ki ga določi v obvestilu iz 11. ki se oddaja v okviru dinamičnega nabavnega sistema. drugi strokovnjaki in gradbeni izvajalec. da v roku. natančneje navedejo v obvestilu iz 11. v kateri sodelujejo predstavniki naročnika. (10) Naročnik mora objaviti obvestilo o izidu v 48 dneh po oddaji vsakega naročila.

(4) Če se naročilo oddaja na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. če se naročilo odda ekonomsko najugodnejšemu ponudniku. ki se odloči za izvedbo elektronske draţbe. kot je na primer načrtovanje gradenj. zlasti minimalne razlike. če se naročilo odda ponudniku z najniţjo ceno. kot izhajajo iz razpisne dokumentacije v zvezi s predmetom naročila. katerih vrednost bo predmet elektronske draţbe. da so te značilnosti merljive in se lahko izrazijo v številkah ali odstotkih. V enakih okoliščinah se lahko elektronska draţba izvede po ponovnem odpiranju konkurence med strankami okvirnega sporazuma ter po začetku odpiranja konkurence za naročila. ki predloţijo sprejemljive ponudbe. kdaj jim bodo na voljo. obveščanjem kandidatov in ponudnikov. ki bodo. ter. Naročila storitev in naročila gradenj. da predloţijo nove cene in/ali nove vrednosti. č) informacije v zvezi s postopkom elektronske draţbe. 35. ki bo uporabljen. člen (uporaba elektronske draţbe) (1) Naročnik se lahko odloči. če je mogoče. ki jih je treba oddati v okviru dinamičnega nabavnega sistema. mora to navesti v obvestilu o javnem naročilu. določanjem rokov. Vsi ponudniki. zahtevane pri ponujanju. (3) Pred začetkom postopka elektronske draţbe mora naročnik opraviti začetno ocenjevanje ponudb v skladu z merilom/merili za ocenjevanje in njihovimi ponderji. b) omejitve glede vrednosti. pod katerimi bodo ponudniki lahko predloţili ponudbe. ne morejo biti predmet elektronskih draţb. če je to primerno. navedenih v razpisni dokumentaciji. e) ustrezne informacije v zvezi z uporabljeno elektronsko opremo ter z modalitetami in tehničnimi specifikacijami za povezavo s sistemom. Razpisna dokumentacija mora vsebovati tudi naslednje podatke: a) značilnosti blaga oziroma storitev.stanje.le na cenah. pod pogojem. je treba . c) informacije. ki bodo na voljo ponudnikom med potekom elektronske draţbe. Elektronska draţba mora temeljiti: . povabilo mora vsebovati vse informacije o povezavah vsakega od njih z uporabljeno elektronsko opremo ter datum in čas začetka elektronske draţbe. d) pogoje. (2) Naročnik. Elektronska draţba se lahko izvede v več zaporednih fazah.na cenah in/ali novih vrednostnih elementih ponudb. da bo v odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v postopku s pogajanji po predhodni objavi naročilo oddal na elektronski draţbi. ki jih morajo kandidati izpolnjevati. morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni. pripravi poročil o oddaji naročila in pogojih za ugotavljanje sposobnosti. če je takrat ţe mogoče natančno in nedvoumno določiti tehnične specifikacije naročila. Izvede se po prvem popolnem ocenjevanju ponudb in s tem omogoči razvrstitev ponudb z uporabo metod za avtomatsko ocenjevanje. Elektronska draţba se ne sme začeti prej kakor dva delovna dneva po datumu odpošiljanja povabil. (3) Če se uporablja poseben postopek. ki vključujejo tudi storitve intelektualne narave. ki se lahko predloţijo. sporočanjem. ter. naročnik upošteva temelja načela javnega naročanja. ali . določbe tega zakona v zvezi z objavami.

če v postopku oddaje javnega naročila ne prejme nobene sprejemljive ponudbe. Vendar pa naročnik v nobenem primeru in v nobeni fazi elektronske draţbe ne sme razkriti imen ponudnikov.povabilu dodati izid celotnega ocenjevanja ustreznega ponudnika. Lahko tudi kadarkoli objavi število udeleţencev v tej fazi draţbe. da ovira. če je to navedeno v razpisni dokumentaciji. ko ne bo več ponujenih novih cen ali novih vrednosti. c) ko se izvede toliko faz draţbe. da bo draţba zaključena. ki jo je treba uporabiti pri elektronski draţbi za določitev avtomatičnih ponovnih razvrstitev na podlagi predloţenih novih cen in/ali novih vrednosti. Povabilo mora vsebovati tudi matematično formulo. vendar se morajo za ta namen vsi razponi vnaprej zmanjšati na določeno vrednost. ponudnikom pa mora biti omogočen vpogled v trenutno razvrstitev na podlagi meril ţe ob prvi prijavi v informacijski sistem elektronske draţbe. ki . kot je opredeljen v objavljenem obvestilu o naročilu in v razpisni dokumentaciji. kolikor jih je bilo navedenih v povabilu k sodelovanju na draţbi. omejuje ali izkrivlja konkurenco ali spreminja predmet naročila. da kadar koli preverijo svojo relativno uvrstitev. (9) Če se elektronska draţba izvede na podlagi elektronske oddaje ponudb. da bo elektronsko draţbo zaključil v skladu s c) točko prejšnjega odstavka. V tem primeru mora naročnik v povabilu k sodelovanju v elektronski draţbi opredeliti rok. mora biti v povabilu k sodelovanju opredeljen čas za vsako fazo draţbe. člena tega zakona. (7) Če se naročnik odloči. ki so izračunani z uporabo vnaprej objavljenih meril in njihovih ponderjev. ki so predvidena za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe in so navedena v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. (10) V primerih in pod pogoji iz prvega odstavka tega člena mora naročnik v postopku javnega naročanja uporabiti elektronsko draţbo. se mora za vsako varianto določiti ločena formula. Vsi ponudniki. (6) Elektronska draţba se lahko zaključi na enega ali več naslednjih načinov. ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. opredeljenim v b) točki prejšnjega odstavka. ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen. kot sledi: a) v povabilu k sodelovanju pri elektronski draţbi mora naročnik navesti datum in čas zaključka draţbe vnaprej. Sporočiti mora tudi druge informacije v zvezi z drugimi predloţenimi cenami ali vrednostmi. Ta formula mora vključevati ponderje za vsa merila. Če so dovoljene variante. ki predloţijo nesprejemljive ponudbe. (8) Po zaključku elektronske draţbe mora naročnik oddati naročilo na podlagi izidov elektronske draţbe. (5) Naročnik mora v vsaki fazi elektronske draţbe takoj sporočiti vsem ponudnikom vsaj tiste informacije. Naročnik ne sme uporabljati elektronske draţbe nepravilno ali na tak način. po izteku katerega ni več mogoče predloţiti nove ponudbe in pomeni zaključek elektronske draţbe. b) v povabilu k sodelovanju mora naročnik navesti. ki je opravljeno v skladu z merili iz 48. ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen. če je mogoče v kombinaciji z načinom. mora naročnik ponudnike o tem seznaniti ţe v razpisni dokumentaciji. ki jim omogočijo.

skupni nabavni organ ter odgovorne osebe za pravilno in gospodarno ter učinkovito izvedbo skupnega naročila. utemeljen z analizo. se smiselno uporabljajo določbe. (4) V primerih skupnega javnega naročanja. razpisni dokumentaciji ali dodatnih dokumentih.veljajo za predmet javnega naročila na trgu. kot npr. 36. (3) Upravni organi morajo najkasneje v tridesetih dneh po sprejemu sklepa o določitvi skupnih javnih naročil iz prvega odstavka tega člena skupnemu nabavnemu organu sporočiti svoje potrebe. oceni. morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni. točke Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij. Kadarkoli je to mogoče. . v obvestilu o javnem naročilu. da skupne nabave povečujejo gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev in ne zmanjšujejo konkurence na trgu. Če se z izvedeno elektronsko draţbo ne doseţe zniţanje cen na raven. ki jo oceni kot nesprejemljivo. da upoštevajo standarde za dostop za invalidne osebe ali standarde za gradbene objekte. ko prejme samo eno ponudbo. (2) Vlada mora v sklepu o določitvi skupnega javnega naročila določiti vrsto blaga ali storitev ter časovno obdobje skupnega javnega naročila. člen (tehnične specifikacije) (1) Tehnične specifikacije iz 1. naročnik ne glede na določbe šestega. Tretje poglavje Splošna pravila glede določitve tehničnih in drugih elementov javnega naročanja 37. (11) Naročnik ni dolţan uporabiti elektronske draţbe v skladu s prejšnjim odstavkom v primerih. točko prvega odstavka 28. člena tega zakona. ki veljajo za skupno javno naročanje vlade. da predloţijo nove cene in/ali nove vrednosti. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam opisov določenih tehničnih specifikacij). je potrebno tehnične specifikacije določiti tako. Postopek oddaje javnega naročila lahko v tem primeru naročnik nadaljuje s pogajanji v skladu s 1. okvirni terminski plan izvedbe skupnega javnega naročila in vrsto postopka oddaje skupnega javnega naročila. če na predlog naročnikov. se navedejo v dokumentaciji javnega naročila. sedmega in osmega odstavka tega člena zaključi postopek kot neuspešen in ne odda javnega naročila na podlagi izidov elektronske draţbe. ki se izvaja na podlagi drugih zakonov ali interesa naročnikov. člen (skupno javno naročanje vlade) (1) Vlada lahko skladno z letnim programom javnih naročil za posamezno skupno javno naročilo neposrednim uporabnikom drţavnega proračuna in organom v sestavi odobri skupno naročanje. namenjene vsem uporabnikom. ki je priloga uredbe. ki velja za predmet javnega naročila na trgu.

skladne s slovenskim standardom. povezane z načrtovanjem. (6) Če naročnik določi okoljske značilnosti v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev iz b) točke tretjega odstavka tega člena. da gradnja. ki prenašajo evropske standarde. ki je skladna s standardom. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila. Vendar morajo biti ti parametri dovolj natančni. ne sme zavrniti ponudbe z obrazloţitvijo. ki prevzema evropski standard. ki lahko vključujejo tudi elemente. tako. izračunom in izvedbo gradenj in uporabo blaga. z evropskim tehničnim soglasjem. na slovenske standarde. če teh ni. na slovenske standarde. ki jih kot obvezna določajo predpisi. (3) Ne glede na tehnična pravila. mednarodne standarde. Ustrezno sredstvo je lahko tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. ki se nanašajo na varovanje okolja. ki ga je naročnik opredelil kot sprejemljivega v razpisni dokumentaciji. izpolnjuje storilnostne ali funkcionalne zahteve naročnika. Ustrezno sredstvo bi lahko bila tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. ki jih predlaga. vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika. ali b) v smislu navedbe storilnostnih ali funkcionalnih zahtev. ki jih določajo. da omogočajo ponudniku opredelitev predmeta naročila in da omogočijo naročnikom oddajo naročila. slovenska tehnična soglasja ali slovenske tehnične specifikacije. druge tehnične referenčne sisteme. Pri vsakem sklicevanju se navedejo besede »ali enakovredni«. (4) Če naročnik izkoristi moţnost sklicevanja na specifikacije iz a) točke prejšnjega odstavka. ki so ponujene. da blago ali storitve. ki so jih določili evropski organi za standardizacijo. ali c) v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev iz b) točke tega odstavka s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke tega odstavka. ki je sprejemljiv za naročnika. ter po prednostnem vrstnem redu. evropska tehnična soglasja. ali č) s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke tega odstavka v zvezi z enimi značilnostmi ter s sklicevanjem na navedene storilnostne ali funkcionalne zahteve iz b) točke tega odstavka v zvezi z drugimi značilnostmi. če ponudnik v svoji ponudbi z ustreznimi sredstvi in na način. ki so sredstvo. Ponudnik mora v svoji ponudbi dokazati s katerimi koli ustreznimi sredstvi in na način. dokaţe. da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. ne sme zavrniti ponudbe za gradnje. (5) Če naročnik izkoristi moţnost iz a) točke tretjega odstavka tega člena. skupno tehnično specifikacijo.(2) Tehnične specifikacije morajo omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. proizvode ali storitve. blago ali storitev. na katere se sklicuje. na enak način izpolnjujejo zahteve. da rešitve. se morajo tehnične specifikacije oblikovati: a) s sklicevanjem na tehnične specifikacije iz Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij. ki so ga določili evropski organi za standardizacijo. da določi tehnične specifikacije v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev. če se te specifikacije nanašajo na storilnostne ali funkcionalne zahteve. skupne tehnične specifikacije. mednarodnim standardom ali tehničnim referenčnim sistemom. določene v tehničnih specifikacijah. ali. s katerim se izrazi domneva o skladnosti s temi storilnostnimi ali funkcionalnimi zahtevami. niso skladne s specifikacijami. lahko uporabi tudi podrobne .

pri takem sklicevanju se navede besedo »ali enakovredni«. ki jih izdajo priznani organi s sedeţem v drugih drţavah. v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena.specifikacije ali po potrebi njene dele v skladu z evropskimi ali (več-) nacionalnimi znaki za okolje ali s katerim koli drugim znakom za okolje. mora v razpisni dokumentaciji navesti minimalne zahteve. lahko naročnik določi. če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni. proizvajalci. distributerji in okoljske organizacije ter č) da so na voljo vsem zainteresiranim. To sklicevanje je dovoljeno v primerih ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila. se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke. (7) Naročnik lahko navede. ali dopušča predloţitev variant ali ne: v kolikor variantne ponudbe niso dopuščene jih naročnik ne sme upoštevati. (4) Obravnavajo se samo variante. ki jih je treba upoštevati v variantnih ponudbah ter katere koli posebne zahteve za njihovo predstavitev. tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo. ki je dopustil . ki jih izdajo priznani organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. kot je tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. ki jih predloţijo ponudniki. lahko pa sprejme tudi potrdila. člen (variantne ponudbe) (1) Če je merilo za oddajo ekonomsko najugodnejša ponudba. v katerem lahko sodelujejo zainteresirane strani. (9) Če tega ne upravičuje predmet naročila. (3) Naročnik. kot so vladni organi. (10) Če so funkcionalne zahteve iz tehničnih specifikacij opredeljene kot pogoj. da: a) so navedene specifikacije primerne za opredelitev značilnosti blaga ali storitev. potrošniki. patente. b) so zahteve za znak pripravljene na podlagi znanstvenih informacij. (2) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu navesti. da se za blago in storitve z znakom za okolje domneva skladnost s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije. ki so usklajeni z evropskimi standardi. V postopkih za oddajo javnega naročila blaga ali storitev naročnik. potem je dokazno breme za njihovo izpolnitev na strani ponudnika. (8) Za namene tega člena se za priznane organe štejejo laboratoriji za testiranje in kalibracijo ter certifikacijski in nadzorni organi. pod pogojem. Naročnik mora sprejeti potrdila. c) so znaki za okolje sprejeti ob uporabi postopka. ki so predmet naročila. ki dopusti predloţitev variant. 38. sprejeti mora vsako drugo primerno dokazilo. ki izpolnjujejo minimalne zahteve naročnika. da bo upošteval variante.

postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopku oddaje naročila male vrednosti naročnik odda javno naročilo potem. ki se lahko nanašajo zlasti na socialne in okoljske vidike. . določbah za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo. členu tega zakona. merila za izbor najugodnejše ponudbe in določila pogodbe o izvedbi javnega naročila. kjer je treba izvesti gradnje ali opraviti storitve. ali za storitve. od katerih lahko kandidat ali ponudnik pridobi ustrezne informacije o obveznostih v zvezi z davki. 40. člena tega zakona in upoštevaje moţnost ponujanja variant. da bi.predloţitev variant. b) preveri. Četrto poglavje Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in merila za izbor 41. ki veljajo v Republiki Sloveniji. ki se opravljajo med izvedbo naročila. (2) V odprtem postopku. opredeljenih v 48. regiji ali kraju. ko: a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila. ki veljajo v kraju. (2) Naročnik lahko določi tudi druge pogoje za izvedbo naročila. in veljajo za gradnje. mora zahtevati od ponudnikov ali kandidatov v postopku javnega naročanja. ali je ponudba. člen (pogoji. če bi bile uspešne. da morajo naročniki v postopkih javnega naročanja upoštevati socialne in etične ali okoljske vidike ter način vključevanja teh vidikov v predmet naročila. ob upoštevanju določb 49. ki se izvajajo na kraju samem. Navedena zahteva ni v povezavi z določbo. določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo) (1) Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji navede organ ali organe. če so ti pogoji v skladu s predpisi Evropske skupnosti in so navedeni v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. (2) Če nudi naročnik informacije iz prejšnjega odstavka. varovanjem okolja. člen (preverjanje sposobnosti. ki vključujejo socialne in okoljske vidike) (1) Vlada lahko za posamezne predmete javnega naročanja predpiše. izbor udeleţencev in oddaja naročil) (1) Naročnik mora oddati javno naročilo na podlagi meril. člen (obveznosti v zvezi z davki. ne sme zavrniti variante izključno iz razloga. ki ureja obravnavanje neobičajno nizkih ponudb. tehnične specifikacije. varstvom okolja. kjer je treba izvesti gradnje ali opraviti storitve. popolna. 39. da so pri pripravi svoje ponudbe upoštevali obveznosti v zvezi z določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo. ki je bila ocenjena kot najugodnejša. pripeljale bodisi do javnega naročila storitve namesto javnega naročila blaga ali do javnega naročila blaga namesto javnega naročila storitve. da navedejo. pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika.

. člena tega zakona ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev s pisno izjavo. ko: a) preveri. Zahtevane minimalne stopnje sposobnosti ponudnika mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. lahko naročnik tako. (4) V primeru okvirnega sporazuma odda naročnik javno naročilo v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. (6) Ne glede na druge določbe tega zakona ponudniku ni treba predloţiti nobenega dokazila o podatku. da to navede v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji. Naročnik v obvestilu o javnem naročilu navede objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila. o katerem drţavni organ. (7) Pri preverjanju sposobnosti gospodarskega subjekta lahko naročnik upošteva podatke iz uradnih evidenc. odvisno od načina izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma. (8) Naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva. da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa in tehnične in poklicne sposobnosti. ki jih je pridobil oziroma jih je predloţil ponudnik ali kandidat v drugih postopkih oddaje javnega naročila. b) razvrsti popolne ponudbe glede na merila. člena tega zakona in na pogoje in merila iz devetega odstavka tega člena. člena tega zakona predvidel v razpisni dokumentaciji. na katerega se podatki nanašajo. ter. Za pridobitev osebnih podatkov je potrebno soglasje subjekta. ki je naročniku v skladu s 77. ki jih namerava povabiti. V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti mora naročnik povabiti najmanj pet kandidatov. V postopku s pogajanji po predhodni objavi in v konkurenčnem dialogu mora naročnik povabiti najmanj tri kandidate. (9) V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. Podatke iz uradnih evidenc naročnik pridobi sam.(3) V postopku s prehodnim ugotavljanjem sposobnosti. V vsakem primeru mora biti število povabljenih kandidatov zadostno za zagotovitev konkurence. ki jih namerava uporabiti. če je prijavljenih dovolj primernih kandidatov. minimalno število kandidatov. da se udeleţijo pogajanj ali da sodelujejo v dialogu. ki ga je v skladu s prvim odstavkom 32. maksimalno število. ali so predloţene ponudbe popolne. namesto dokazila ponudnik poda izjavo o podatkih. Količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila. ki jih mora vsebovati ponudba. do 47. omeji število primernih kandidatov. če je to primerno. da predloţijo ponudbe. postopku s pogajanji po predhodni objavi in v postopku konkurenčnega dialoga. postopku s pogajanji brez predhodne objave in konkurenčnem dialogu naročnik odda javno naročilo potem. postopku s pogajanji po prehodni objavi. točke prvega odstavka 24. ki jih bo povabil. organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev. členom tega zakona ni treba preverjati. (5) Preverjanje iz drugega in tretjega odstavka tega člena se nanaša na izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz 42. V primeru javnih naročil iz 7.

. o katerih je treba razpravljati. 55/08.hudodelsko zdruţevanje. Če je število kandidatov. (3) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izločiti ponudnika ali kandidata. dajanje podkupnine. ki se niso prijavili za sodelovanje. lahko naročnik nadaljuje postopek tako. ko se izteče rok za oddajo ponudb.a člena tega zakona oziroma 81. če: . da je zagotovljena konkurenca. preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti. . 66/08 . izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik): . Naročnik v takem primeru ne sme vključiti v postopek drugih gospodarskih subjektov. mora to storiti ob uporabi razlogov in pravil. nedovoljeno dajanje daril. (11) Če naročnik uporabi moţnost zmanjšanja števila rešitev. v kolikor gre za pravno osebo. ki nimajo zahtevanih sposobnosti. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe). ali ponudb. V vsakem primeru mora dobiti dovolj rešitev ali primernih kandidatov. in 39/09. sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje. ki izpolnjujejo pogoje in minimalne stopnje sposobnosti. .a člena ZJNVETPS. če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik. člen (osnovna sposobnost kandidata ali ponudnika) (1) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. ki vsebuje podatke o vsebini javnega naročila. pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj. v kolikor gre za pravno osebo. 42. da povabi kandidata oziroma kandidate. manjše od minimalnega števila.goljufija. kolikor jih je vnaprej določil kot minimalno število. ki so navedena v obvestilu o javnem naročilu. poslovna goljufija. nedovoljeno sprejemanje daril. o katerih se je treba pogajati v primeru uporabe konkurenčnega dialoga ali postopka s pogajanji po predhodni objavi. št. ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS. (4) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. ki izpolnjujejo pogoje. razpisni dokumentaciji ali v drugem dokumentu. niti kandidatov. če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik. če je le-ta na dan. katerega osnovno sposobnost je preverjal.popr. pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. (2) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. katerega osnovno sposobnost je preverjal.(10) Naročnik mora povabiti najmanj toliko kandidatov.pranje denarja. jemanje podkupnine (za fizične osebe).

lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne organe v drţavi.na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane. odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. da bo iz postopka oddaje naročila izločil kandidata ali ponudnika. do 49. kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja druţbenik z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta. v kateri ima sedeţ. za katere menijo. naročnik lahko zaprosi pristojne organe. v tem ali predhodnih postopkih. ki jih morajo pridobiti naročniki. . ki ureja finančno poslovanje. ne izdaja takšnih dokumentov. (8) Če drţava. zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami drţave. člena tega zakona. v kateri ima sedeţ. (5) Ponudnik izkaţe. ki nima sedeţa v Republiki Sloveniji. v kateri evidenci in pri katerem drţavnem organu. (6) Naročnik lahko določi. zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami drţave. ali določbami drţave naročnika. . . naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseţeno izjavo . Če gre za utemeljen dvom o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena. če: a) je bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem poloţaju. namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. ki so pooblaščene za zastopanje.na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane. ali določbami drţave naročnika. Če gre za kandidata ali ponudnika. v kateri ima kandidat ali ponudnik svoj sedeţ. ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ.. organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. V skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede. c) mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaţe veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.je v stečajnem postopku. d) je pri dajanju informacij. nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. da izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člana z dokazilom iz uradne evidence. mora pogoje iz četrtega odstavka tega člena izpolnjevati tudi podizvajalec. z namenom da bi pridobil vse informacije o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena. da so potrebni.je bil njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik. kot ga določa zakon. (7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem. se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe. Informacije. b) je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. zahtevanih v skladu z določbami 41. postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Carinske uprave Republike Slovenije in drugih organov. obvesti Komisijo. v kateri je registriral dejavnost. da izpolnjujejo tudi pogoje iz tega člena. mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom. v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ. 12. 1). pristojnega za pravosodje. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. 1995/2006 z dne 13. člen (sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) (1) Naročnik lahko od vsakega gospodarskega subjekta.prič ali zapriseţeno izjavo kandidata oziroma ponudnika. 2002. junija 2002 o finančni uredbi. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES. da v postopkih za oddajo javnih naročil storitev predloţijo dokazila o tem dovoljenju ali članstvu. lahko naročnik od njih zahteva. decembra 2008 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah (UL L št. Euratom) št. (9) Vlada na predlog ministrstva. str. oblikovanega na podlagi informacij ministrstva. str. 1605/2002 o finančni uredbi. v kateri imajo svoj sedeţ opravljali storitev. 1). (2) Če morajo kandidati ali ponudniki imeti posebno dovoljenje ali morajo biti člani posebne organizacije. 43. pristojnega za finance. notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v drţavi. kateri drţavni organi in drugi subjekti so pristojni za izdajo dokazil iz prejšnjega odstavka. da bi lahko v drţavi. Izpolnjevanje minimalnih pogojev za priznanje sposobnosti za posamezno naročilo mora biti v povezavi in sorazmerno s predmetom naročila. 2006. 12. ki je predmet naročila. (2) Naročnik lahko od gospodarskega subjekta kot dokaz o finančni in ekonomski sposobnosti gospodarskega subjekta zahteva predloţitev enega ali več od naslednjih dokumentov. 390 z dne 30. ki ţeli sodelovati pri javnem naročanju.Uredbo Komisije (ES. da predloţi dokazilo v skladu s predpisi drţave članice. člen (ekonomska in finančna sposobnost) (1) Naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva. Pogoje za priznanje sposobnosti je naročnik dolţan navesti v obvestilu o javnem naročilu bodisi opisno bodisi s sklicevanjem na določbe tega zakona. 1605/2002 z dne 25. Davčne uprave Republike Slovenije. 12) z uredbo določi način vzpostavitve podatkovne zbirke o izključitvah ponudnikov iz postopkov javnega naročanja in podatke. 9. ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št.Uredbo Sveta (ES. (10) Vlada v skladu z: . Euratom) št. 248 z dne 16. zahteva. ki se vodijo v tej zbirki. o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloţi izjavo ali potrdilo. 2008. in . člena tega zakona. 44. iz katerih bo lahko ugotovil izpolnjevanje zahtevane finančne . nazadnje spremenjeno z Uredbo Sveta (ES. Euratom) št. 1302/2008 z dne 17. ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. 344 z dne 20. str. Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije mora naročnik pridobiti sam. pristojnih za vodenje evidenc. Euratom) št.

na enega ali več od naslednjih načinov: a) s seznamom: . podatke o boniteti poslovanja ali. ki jih lahko pridobi sam v skladu z 41. če je to primerno. V primeru. da je primeren. opravljenih v zadnjih petih letih. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov. (6) Ponudnik mora v ponudbi predloţiti izjavo. da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika. sklenjen za ta namen. ne glede na pravno naravo povezave z njimi. v kateri je gospodarski subjekt registriran. upoštevajoč datum ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta. da bo zaradi tega imel na voljo sredstva. členom tega zakona kot na primer: a) ustrezne bančne izpiske. za katerega naročnik meni. ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. V potrdilih mora biti navedena vrednost. storitve ali blaga. potrebna za izvedbo naročila. (5) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb oziroma razpisni dokumentaciji navesti. lahko ekonomsko in finančno sposobnost dokaţe s katerim koli drugim dokumentom. prometa na področju javnega naročila za največ zadnja tri poslovna leta. V takem primeru mora naročniku predloţiti dokazilo. naročnik njegovo ponudbo izloči. (2) Gospodarski subjekti lahko izkaţejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo. (3) Gospodarski subjekt se lahko. b) računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov in poslovnih knjig z vsebino. dokazilo o škodnem zavarovanju poklicnega tveganja. c) različne oblike izpisov prometa ter. (7) Če gospodarski subjekt iz katerega koli utemeljenega razloga zahtevanih dokazov ne more predloţiti. člen (tehnična in/ali kadrovska sposobnost) (1) Naročnik oceni in preveri tehnično in/ali kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.gradenj. 45. če so informacije o tem prometu na voljo. (4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru. kadar je to primerno. za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. razen tistih podatkov. Naročnik lahko določi. v kolikor je to primerno. zahteva. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. količino ali pomembnost in uporabo gradnje. katero dokazilo ali dokazila iz drugega odstavka je izbral in katera druga dokazila so gospodarski subjekti dolţni predloţiti. če jih zakonodaja drţave. datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo. da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloţi. da mu naročniki z njihove strani izdana potrdila o . skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje. kot jo naročnik določi v razpisni dokumentaciji.in ekonomske sposobnosti. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov.

Ogled obsega ponudnikove proizvodne ali tehnične zmogljivosti. zlasti pa tistih. opisi in/ali fotografijami. ki jih izdajajo uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti. ki so odgovorni za nadzor kakovosti. ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela. v obliki izjav. zlasti pa oseb. ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila. katerih ustreznost mora biti potrjena. . da izvedejo gradnjo. b) z navedbo tehničnega osebja ali strokovnih organov. za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. d) če gre za kompleksne izdelke ali storitve. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov. potrebna za izvedbo naročila. kjer ima ponudnik svoj sedeţ.z vzorci. če to zahteva naročnik. v obliki izjave gospodarskega subjekta. ki je na voljo ponudniku storitev ali gradbenemu izvajalcu za izvedbo naročila. .opravljenem naročilu posredujejo neposredno. ki jih izda ali sopodpiše pristojni organ. računov. ali v obliki pogodb. j) v zvezi s proizvodi. ki jih je treba dobaviti: . ki jih dobavitelj ali ponudnik storitev uporabljata za zagotovitev kakovosti. kadar je to primerno. e) z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb. se lahko opravi tudi ogled. i) z navedbo dela naročila. z navedbo ukrepov za okoljsko upravljanje.najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih. odgovornih za vodenje projektov pri ponudniku storitev ali gradbenem izvajalcu za zadnja tri leta. s katerimi se potrdi skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi. oziroma če naročnik ni bil naročnik po tem zakonu.s certifikati. ali če je predmet naročila namenjen za posebne namene. Gospodarski subjekt mora predloţiti dokazilo o dobavi in storitvah. (3) Gospodarski subjekt se lahko. ne glede na pravno naravo povezave z njimi. da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloţi. da bo zaradi tega imel na voljo sredstva. v obliki izjave naročnika ali v obliki pogodbe oziroma delov pogodbe v zvezi z javnim naročilom ali računom ali. obratni ali tehnični ali drugi opremi. f) če gre za javna naročila gradenj in javna naročila storitev ter samo v ustreznih primerih. c) z opisom tehnične opreme in ukrepov. datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov. V primeru. ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradnje. sklenjen za ta namen. skupaj z zneski. Ogled opravijo predstavniki naročnika ali po naročnikovem pooblastilu pristojni organ drţave. V takem primeru mora naročniku predloţiti dokazilo. če je bil naročnik po tem zakonu. h) z izjavo o orodjih. če ta organ s tem soglaša. ter opis študijskih in raziskovalnih zmogljivosti. ki jih bo lahko gospodarski subjekt uporabil med izvajanjem naročila. če tega ni. ki ga ponudnik storitev morebiti namerava oddati v podizvajanje. ipd. odgovornih za vodenje projektov. ter v primeru javnih naročil gradenj tistih. naročnik njegovo ponudbo izloči. g) z izjavo o povprečnem letnem obsegu razpoloţljive delovne sile in številu oseb. če je potrebno tudi njegove raziskovalne in študijske zmogljivosti ter ukrepe za način ugotavljanja kakovosti. . ne glede na to. od katerih lahko naročnik zahteva.

stroškovne učinkovitosti. ki temeljijo na evropskih ali mednarodnih standardih. . se mora sklicevati na Sistem Skupnosti za okoljsko upravljanje in presojanje (EMAS) ali na standarde za varstvo okolja. ki jih izdajo organi s sedeţem v drugih drţavah članicah.(4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru. se lahko sposobnost gospodarskih subjektov. potrjenih s strani organov. člen (merila za izbiro ponudbe) (1) Naročnik lahko odda naročilo: a) na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril v povezavi s predmetom naročila. ki potrjujejo usklajenost gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za zagotovitev kakovosti. ki jih izdajo organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil. ki jih priznava Evropska skupnost. člena tega zakona zahteva spričevala neodvisnih organov. 46. Pri tem naročnik obdobja poslovanja ponudnika iz seznama ne more opredeliti kot odločilni kriterij pri zbiranju dokazov o strokovni (tehnični) sposobnosti. opravljanje storitev in/ali izvedbo gradenj. (5) V postopkih javnega naročanja. učinkovitost. poprodajnih storitev in tehnične pomoči. se mora sklicevati na sisteme zagotavljanja kakovosti. prav tako pa tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za varstvo okolja. izkušnje in zanesljivost. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov. člen (standardi za okoljsko upravljanje) Če naročnik v primerih iz f) točke drugega odstavka 45. datuma dobave ter roka za dobavo ali dokončanje del ali b) na podlagi najniţje cene. kot jih je naročnik opredelil v razpisni dokumentaciji. 48. oceni zlasti glede na njihove veščine. ki so jih potrdili organi. kot so na primer kakovosti. člen (standardi za zagotovitev kakovosti) Če zahteva naročnik predloţitev spričeval neodvisnih organov. Naročnik mora sprejeti enakovredna spričevala. stroškov poslovanja. Od gospodarskih subjektov mora naročnik sprejeti tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za zagotavljanje kakovosti. ki vključujejo namestitev ali vgraditev. cene. ki temeljijo na ustrezni seriji evropskih standardov. 47. okoljskih lastnosti. ki so pooblaščeni za ugotavljanje in potrjevanje usklajenosti gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za varstvo okolja. estetskih in funkcionalnih lastnosti. tehničnih prednosti. katero dokazilo iz drugega odstavka tega člena bo štel kot ustrezno. katerih predmet so dobave blaga. Naročnik mora sprejeti enakovredna potrdila. ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. (6) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb navesti. da opravijo storitev ali izvedejo namestitvena dela ali gradnjo.

morajo le-ta biti enaka. da sta ponudnik. ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti ţivil. da so merodajni za izpolnitev tega naročila. Naročnik lahko ovrednoti merila z določitvijo maksimalnega razpona. navesti merila po vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. pisno zahtevati podrobne podatke o elementih ponudbe. proizvodnega procesa ali ponujene storitve. sezonsko pridelana ţivila na ekološki način ipd. člen (neobičajno nizka ponudba) (1) Če naročnik meni. preden zavrne takšno ponudbo. oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in jih je naročnik predhodno določil in od ponudnika zahtevati. 49. ki veljajo v kraju izvedbe gradenj. storitev ali dobav blaga. (7) Naročnik mora merila oblikovati tako. da je pri določenem naročilu ponudba neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o moţnosti izpolnitve naročila glede na blago. da jih vrednostno utemelji. Merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila. in ponudnik. ki jih ima ponudnik pri izvedbi gradnje. za katere meni. . dobavi blaga ali opravljanju storitev. opisati in ovrednotiti posamezno merilo za oddajo naročila. ki so bila navedena v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji in način. (4) Naročnik mora v primeru oddaje naročila na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu. (5) Pri ocenjevanju ponudb mora naročnik uporabiti le tista merila. gradnje ali storitve. mora naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu. ki jih predlaga ponudnik.) in ţivila. mora naročnik.(2) Pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju ţivil se prednostno upoštevajo ţivila. blaga ali storitev. sezonsko pridelana ţivila na integriran način. boja proti nezaposlenosti in jih določi v razpisni dokumentaciji. (3) V kolikor naročnik navede merila v obvestilu o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. s katerimi se dosega spodbujanje poklicnega usposabljanja na delovnem mestu. v enakovrednem poloţaju. kot so bila opisana in vrednotena. zaposlovanja teţje zaposljivih oseb. ki je oddal ponudbo za vse sklope. Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na: a) ekonomičnost načina gradnje. Če po mnenju naročnika meril zaradi objektivnih razlogov ni mogoče ovrednotiti. b) izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje. ki so v shemah kakovosti (npr. c) izvirnost gradenj. d) skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo. ki je oddal ponudbo za en sklop ali del sklopov. (6) V primeru dveh ali več ekonomsko najugodnejših ponudb naročnik izbere najugodnejšo ponudbo tudi na podlagi vnaprej določenih socialnih elementov.

člen (roki za prejem prijav in ponudb) (1) Pri določanju rokov za prejem prijav in ponudb mora naročnik upoštevati predvsem zapletenost naročila in čas. vendar ne sme biti krajši od 29 dni. Če naročnik zavrne ponudbo v teh okoliščinah. v kolikor so te informacije bile na voljo ob objavi in če je predhodno informativno obvestilo bilo . upoštevajoč predloţena dokazila. da ponudnik pridobi drţavno pomoč. potreben za pripravo ponudb. pristojno za finance in Komisijo. če slednji v primernem roku. ki je priloga uredbe. ki morajo biti navedene v objavah). mora o tem obvestiti ministrstvo. ki ga določi naročnik. 52. ki morajo biti navedene v objavah.e) moţnost. ker je ponudnik pridobil drţavno pomoč. (2) Če je obvestilo o javnem naročilu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije. Peto poglavje Roki 50. določen v prejšnjem členu. če se je prej posvetoval s ponudnikom. lahko zavrne ponudbo le. določene s tem zakonom. tako ponudbo izloči. lahko skrajša. ki jih mora vsebovati objava obvestila o javnem naročilu. kot je opredeljen v Seznamu informacij. (3) Skrajšanje rokov na podlagi prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo pod pogojem. (2) Rok začne teči od dneva pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. se rok za prejem ponudb. člen (skrajšanje rokov v odprtem postopku) (1) V primeru. upoštevaje pri tem minimalne roke. ko je naročnik odposlal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti zahtevo za objavo v Uradnem listu Evropske unije. 51. šteje rok za oddajo ponudbe od dneva. člen (rok za prejem ponudb v odprtem postopku) Rok za prejem ponudb v odprtem postopku mora biti najmanj 40 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. (2) Naročnik mora preveriti te postavke ob posvetovanju s ponudnikom. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam informacij. V kolikor naročnik ugotovi. ne more dokazati. če je predhodno informativno obvestilo vsebovalo vse informacije. da je pomoč dodeljena zakonito. (3) Če naročnik ugotovi. da je ponudba neobičajno nizka. da je ponudba neobičajno nizka. da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo.

da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. da se ponudbe lahko predloţijo šele po ogledu lokacije ali po pregledu drugih dokumentov v zvezi s predmetnim javnim naročilom na kraju samem. čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval. (2) V primeru. 53. za prejem ponudb v primeru postopkov s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 35 dni od datuma pošiljanja povabila. člena tega zakona. 55. Podaljšanje roka mora naročnik objaviti v Uradnem listu Evropske unije oziroma na portalu javnih naročil. kot je opredeljeno v Seznamu informacij. 2. 54. če je predhodno informativno obvestilo vsebovalo vse informacije. ki morajo biti navedene v objavah. določenih v tem zakonu. člen (roki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) (1) Rok za prejem prijav in ponudb v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. (3) Rok iz prvega in drugega odstavka tega člena začne teči od dneva pošiljanja povabila k oddaji ponudb v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. vendar ne sme biti krajši od 31 dni. je najmanj: 1. za prejem prijav za sodelovanje 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. (4) Skrajšanje rokov na podlagi prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo pod pogojem. člen (rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni objavi) Rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni objavi je 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. tako da se lahko gospodarski subjekti seznanijo z vsemi informacijami. člen (podaljšanje rokov) Če se zaradi kakršnega koli razloga razpisna dokumentacija ali dodatne informacije. točki prejšnjega odstavka lahko skrajša. ali če se naknadno ugotovi. ki jih mora vsebovati obvestilo o javnem naročilu. v kolikor so te informacije bile na voljo ob objavi in če je predhodno informativno obvestilo bilo poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu. če je vrednost javnega naročila enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. ne predloţijo v rokih. se rok določen v 2. mora naročnik rok za prejem ponudb podaljšati. .poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu. ki so potrebne za pripravo ponudb.

obvestilo o oddaji naročila. če je objava poslana na elektronski način. roki za oddajo ponudb ne morejo upoštevati.rok za prejem ponudb. 9. poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. obvestilo o natečaju. 257 z dne 1. (2) Naročnik vse vrste objav v zvezi z javnimi naročili pošlje v objavo portalu javnih naročil. 3. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. 7. 13. ki ne sme biti krajši kakor 10 dni od datuma povabila k oddaji ponudb. 11. predhodno informativno obvestilo. točke Informacij povezanih z objavljanjem. člen (oblika in način objave obvestil) (1) Objave morajo imeti obliko standardnih obrazcev.56. Nabor podatkov. 6. 10. 4. rezultati natečaja. v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2. obvestilo o naročilu male vrednosti. v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi.rok za prejem prijav. ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo ali najmanj 10 dni. Šesto poglavje Objave 57. člen (vrste objav) (1) Vrste objav so: 1. 1564/2005 z dne 7. . 5. 8. obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. 2005. 1). 12. člen (določanje rokov iz razloga nujnosti v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi) Če se iz razloga nujnosti. 10. ki jih mora vsebovati obvestilo iz prvega odstavka 57. obvestilo o javnem naročilu. ki jih določa Uredba Komisije (ES) št. ki je priloga uredbe. upoštevaje njihovo vrednost pa predhodno tudi Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. 58. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Informacije povezane z objavljanjem). člena tega . lahko naročniki določijo: . 2. obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. str. obvestilo o oddaji naročila male vrednosti. obvestilo o dodatnih informacijah. obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma.

da je koristna. objavljenem na portalu javnih naročil. storitev. morajo biti objavljena najkasneje v roku pet dni po pošiljanju v objavo. 59.zakona. stroški objavljanja objav. pa se krijejo iz proračuna Evropske skupnosti. V drugih uradnih jezikih Evropske skupnosti se objavi povzetek pomembnih elementov vsakega obvestila. V organizacijo in kritje stroškov objav so všteti tudi prevodi v druge uradne jezike Evropske Unije. ki se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. v primerih naročil blaga. 18/07). Določbe tega člena ne veljajo za postopek s pogajanji brez predhodne objave. v obliki in po postopku za pošiljanje v skladu z Informacijami povezanimi z objavljanjem. V obvestilu. (2) Naročnik v primerih iz prejšnjega odstavka pošlje v objavo Komisiji ali portalu za javna naročila predhodno informativno obvestilo. določenih vrst blaga. člen (pravilo zaporednosti objav) (1) Obvestilo. ki ga je potrebno objaviti v Uradnem listu Evropske unije. se pošljejo v elektronski obliki preko portala javnih naročil. točke Informacij povezanih z objavljanjem. Dokazila o datumih odpošiljanja obvestil mora naročnik hraniti in jih po potrebi predloţiti kot dokaz. poslanega v objavo. (3) Obvestila. ne sme biti objavljeno na portalu javnih naročil. preden je bilo odposlano v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. objavljenega v Uradnem listu Evropske unije. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. če je skupna ocenjena . z navedbo datuma objave. ki so sestavljena in odposlana na elektronski način in so v obliki in glede pravil za pošiljanje usklajena s pravili iz 2. ki jih naročnik pošlje v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. Potrdilo je dokazilo o objavi. ki jih naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih. 60. seznamih gradenj. Naročnik lahko objavi tudi katero koli drugo informacijo. ki vsebuje: 1. skupno okvirno vrednost javnih naročil po vrstah blaga. objavljenega na portalu javnih naročil. se krijejo iz proračuna Republike Slovenije. mora biti naveden datum odpošiljanja Komisiji. Vsebina obvestila. mora biti enaka vsebini obvestila. obveznih informacijah v objavah. za katero meni. ko pri javnem naročanju namerava skrajšati roke za prejem ponudb. člen (predhodno informativno obvestilo) (1) Naročnik mora objaviti predhodno informativno obvestilo le v primeru. (2) Objave mora naročnik poslati na portal javnih naročil na elektronski način. (2) Portal javnih naročil in Urad za uradne objave Evropskih skupnosti izdata naročniku potrdilo o prejemu obvestila. (5) Stroški objavljanja objav. Objave. (4) Obvestilo o javnem naročilu se objavi v celoti v slovenskem jeziku. določa Uredba o seznamih naročnikov. št. ki se objavijo na portalu javnih naročil.

točke prvega odstavka 57. člen (obvestilo o oddaji naročila) (1) Naročnik mora poslati v objavo obvestilo o oddaji javnega naročila. obvestilo iz 10. v primerih javnih naročil storitev. če je njihova skupna ocenjena vrednost enaka ali večja od vrednosti opredeljene v prvem odstavku 12. 2. katerega . kadar oddaja javno naročilo po odprtem postopku. (5) Naročnik. v primerih javnih naročil gradenj mora objaviti bistvene značilnosti javnih naročil. (6) Naročnik lahko objavi predhodno informativno obvestilo na portalu javnih naročil. člena tega zakona. v obliki in po postopku za pošiljanje obvestil iz 2. Predhodno informativno obvestilo mora vsebovati datum pošiljanja obvestila Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. (2) Naročniku ni treba objaviti obvestila iz prejšnjega odstavka. ki objavi predhodno informativno obvestilo na portalu javnih naročil. člena tega zakona pa.000 eurov. točke prvega odstavka 28. 3. če oddaja naročilo na podlagi 1. ki jih naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih. 62. konkurenčnem dialogu ali postopku s pogajanji po predhodni objavi. kadar oddaja javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. točke Informacij povezanih z objavljanjem. kadar oddaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti. ko je poslal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti obvestilo o njegovi objavi v tej obliki. člena tega zakona in so izpolnjeni pogoji iz navedene točke. (3) Predhodno informativno obvestilo mora naročnik na podlagi 1. (3) Naročnik objavi obvestilo o naročilu iz 4.vrednost enaka ali večja od 750. če je skupna ocenjena vrednost večja ali enaka od 750. točke drugega odstavka tega člena poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali objaviti na portalu javnih naročil čim prej po odločitvi. mora v elektronski obliki poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti obvestilo o objavi predhodnega informativnega obvestila na portalu javnih naročil. ki vključuje načrt javnih naročil gradenj. 61. člena tega zakona. in 2. ki jih namerava oddati. člena tega zakona. točke prvega odstavka 57. Naročnik je dolţan opredeliti vrste blaga s sklicevanjem na nomenklaturo CPV. točke prejšnjega odstavka poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali objaviti na portalu javnih naročil čim prej po sprejemu proračuna. (4) Predhodno informativno obvestilo mora naročnik na podlagi 3. točke prvega odstavka 57. člen (obvestila o naročilu) (1) Naročnik objavi obvestilo o naročilu iz 2. postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.000 eurov. skupno ocenjeno vrednost javnih naročil za posamezno kategorijo storitev iz Seznama storitev A.

. nepravilne. in: .b člen (prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost) (1) Naročnik mora prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objaviti. . objaviti. tudi kadar spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu iz prvega odstavka 57. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku poslati v objavo v roku 48 dni od sprejema odločitve iz prvega do tretjega odstavka 80.spreminja ali dopolnjuje razpisno dokumentacijo ali . katerih objava bi ovirala izvajanje zakona. ali soglaša z objavo vsebine. (3) V primeru iz druge ali tretje alineje prvega odstavka tega člena mora naročnik obvestilo o dodatnih informacijah.v skladu z 80. člena tega zakona. 63. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2.a člen (obvestilo o dodatnih informacijah. (2) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah. ali ţeli podatke. člena tega zakona. (2) Naročnik v obvestilu o oddaji javnega naročila tudi označi. člena tega zakona. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. (4) Naročnik ni dolţan objaviti tistih informacij v zvezi z javnim naročilom. škodila poslovnim interesom javnih ali zasebnih gospodarskih subjektov ali posegala v lojalno konkurenco med njimi. 63. kadar izvaja postopek javnega naročanja. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku) (1) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah. točke navedenega odstavka. člena tega zakona. 63. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. ki jih je prejel. členom tega zakona postopek javnega naročanja ustavi ali zavrne vse ponudbe ali . razen v obvestilu iz 8. 6.. 4.so vse ponudbe. ali 10. člena tega zakona. v 48 dneh po oddaji naročila. člena tega zakona. člen (obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi) Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v objavo na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila.vrednost je enaka ali presega vrednosti iz prvega ali drugega odstavka 12. nepravočasne. neprimerne. nesprejemljive ali formalno nepopolne in niso bile dopolnjene v skladu s prvim odstavkom 78. vendar ne pred pravnomočnostjo te odločitve. točke prvega odstavka 57. (3) V primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B mora naročnik v obvestilu navesti. ki jih za potrebe statistike posreduje v skladu z določbo 107.

če na portalu javnih naročil in. Sedmo poglavje Sporočanje 65. 64. člena tega zakona. 63. ko naročnik posreduje ponudnikom odločitev iz prvega odstavka 79. člena tega zakona. telefaksu. če je to primerno. Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost se posreduje v objavo isti dan.kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave ali po postopku s pogajanji po predhodni objavi.č člen (poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu) Naročnik objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu.d člen (nabor podatkov v obvestilih) Vlada z uredbo določi nabor podatkov. člena tega zakona. člen (neobvezna objava) Naročnik lahko v skladu s prejšnjima členoma objavi tudi obvestila o javnih naročilih. ki se uporabljajo za sporočanje) (1) Naročnik lahko v postopku javnega naročanja vsa sporočila in informacije pošilja po pošti. v primeru iz četrtega odstavka 33. (2) Naročnik lahko v roku iz prejšnjega odstavka prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objavi tudi v drugih postopkih javnega naročanja in v primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B. v Uradnem listu Evropske unije. V primeru pošiljanja prijav se lahko . (3) S tem obvestilom se v zvezi z odločitvijo o oddaji naročila še pred njeno pravnomočnostjo zagotavlja večja transparentnost v postopkih javnih naročil. člen (pravila. ki jih morajo vsebovati obvestila iz prvega odstavka 57. 63. z elektronskimi sredstvi. ki jih ni dolţan objaviti po tem zakonu. če je to primerno. 63. Obvestilo se objavi na portalu javnih naročil in. v Uradnem listu Evropske unije ni objavil obvestila o naročilu.c člen (obvestilo o oddaji naročila male vrednosti) Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila male vrednosti v objavo na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila.

da je zagotovljena enakopravnost. 67. Take zahteve skupaj z rokom za pošiljanje potrditve mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. da se zagotovi varovanje celovitosti podatkov ter zaupnosti ponudb in prijav za sodelovanje in da naročnik pregleda vsebino ponudb in prijav za sodelovanje šele po izteku roka za njihovo predloţitev. ki ne obstajajo v elektronski obliki. potrdila in izjave. (2) Naročnik mora ponudnike o moţnosti oddaje ponudb v elektronski obliki seznaniti . ki ga uporablja naročnik. ki so dostopni vsem gospodarskim subjektom in jih ne smejo omejevati pri vključevanju v postopek javnega naročanja. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Zahteve v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. b) v kolikor so bile prijave za sodelovanje posredovane po telefonu je potrebno posredovati pisno potrditev pred iztekom roka za prejem prijav. splošna dostopnost in povezljivost z informacijskimi in komunikacijskimi sredstvi v splošni rabi. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih. c) če so prijave za sodelovanje poslane po telefaksu naročnik lahko zahteva njihovo pisno potrditev po pošti ali na elektronski način. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih). povezane z izpolnjevanjem pogojev iz 42. če to omogoča informacijski sistem. morajo biti sredstva in tehnične lastnosti take. vključno s šifro. Poleg tega morajo biti sredstva za elektronsko sprejemanje ponudb in prijav za sodelovanje v skladu z zahtevami iz Zahtev v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. (5) Gospodarski subjekti lahko pošiljajo prijave za sodelovanje na enega od naslednjih načinov: a) v pisni obliki ali po telefonu. do 47.prenašajo sporočila in informacije tudi po telefonu. 66. (4) V primeru sporočanja podatkov na elektronski način. člena tega zakona predloţiti v pisni obliki do izteka roka za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje. morajo biti na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom. v kolikor bi bile uporabljene kot listinski dokaz. (3) Sporočanje ter izmenjava in shranjevanje informacij se morajo izvesti tako. ki je priloga uredbe. b) ponudniki in kandidati morajo vse dokumente. (2) Naročnik mora izbrati tak način ali načine sporočanja. člen (elektronsko pošiljanje in sprejemanje ponudb) Za sredstva za elektronsko pošiljanje in sprejemanje ponudb ter sredstva za elektronsko sprejemanje prijav za sodelovanje se uporabljajo naslednja pravila: a) vse informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo. člen (ponudba v elektronski obliki) (1) Ponudnik lahko odda ponudbo v elektronski obliki. ki so potrebne za elektronsko oddajo ponudb in prijav za sodelovanje.

v razpisni dokumentaciji. Informacijski sistem naročnika mora zagotoviti tehnološko neodvisen sprejem ponudb. (3) Naročnikov informacijski sistem mora biti zgrajen tako, da omogoča odpiranje in vpogled v ponudbe šele po izteku roka za prejem ponudb. Informacijski sistem pri naročniku mora o tem voditi elektronski zapis o vseh aktivnostih, ki potekajo na informacijskem sistemu naročnika tako, da tega ni mogoče kasneje spremeniti. (4) Ponudba v elektronski obliki mora biti varno elektronsko podpisana in podpis overjen s kvalificiranim potrdilom. (5) Elektronski ponudbi mora biti dodan časovni ţig. (6) V nobenem primeru naročnik ne sme z zahtevo po prejemu ponudb v elektronski obliki preprečiti ali drugače omejiti konkurence med ponudniki. Naročnikov informacijski sistem mora omogočati pošiljanje povratnice o prejemu elektronske ponudbe ponudniku. (7) Naročnikov informacijski sistem mora zagotoviti preprečitev zanikanja (nezatajljivost) identitete ponudnika. (8) Naročnikov informacijski sistem mora omogočati arhiviranje elektronskih ponudb na način, kot to določa ta zakon, zakon, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis in zakon, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivov. 67.a člen (elektronsko javno naročanje) (1) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. mora ob sodelovanju in strokovni pomoči ministrstva, pristojnega za javno upravo, in ministrstva, pristojnega za finance, vzpostaviti sistem za elektronsko javno naročanje, ki omogoča osnovno funkcionalnost elektronskega naročanja. (2) Minister, pristojen za finance, določi tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja, ki se izvajajo na elektronski način, zaradi ugotovitve identitete ponudnika in zagotavljanja sledljivosti vnosov z namenom preprečitve morebitnih kršitev zakona ter obliko in način oddaje ponudbe, ki se predloţi v takem postopku.

Drugi del RAVNANJA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA Prvo poglavje Skupne določbe 68. člen (strokovna komisija) Naročnik lahko za vodenje postopka javnega naročanja imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija lahko sodeluje v celotnem ali delu postopka javnega naročanja. 69. člen (strokovni dialog) Pred začetkom postopka javnega naročanja lahko naročnik z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence. 70. člen (faze postopka) (1) Postopek javnega naročanja poteka po naslednjih fazah, razen če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače: 1. predhodno informativno obvestilo, če je to primerno, 2. izračun ocenjene vrednosti, 3. sklep o začetku postopka, 4. priprava razpisne dokumentacije, če je to primerno, 5. objava obvestila o javnem naročilu, 6. predloţitev in odpiranje ponudb, 7. pregled in ocenjevanje ponudb, 8. odločitev o oddaji javnega naročila, 9. objava obvestila o oddaji javnega naročila, če je to primerno. (2) V sklepu o začetku postopka mora naročnik navesti vir sredstev za financiranje javnega naročila. 71. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Vsebino razpisne dokumentacije lahko sestavljajo, če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače, naslednji elementi: 1. povabilo k oddaji ponudbe, 2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 3. pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, 4. splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe,

5. za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi, 6. morebitna finančna ali druga zavarovanja. (2) Razpisna dokumentacija lahko vsebuje tudi druge listine, ki so glede na predmet naročila potrebne pri izdelavi ponudbe. Podatki iz razpisne dokumentacije morajo biti enaki podatkom, objavljenim v obvestilu o naročilu. Kot del razpisne dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko portala javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni dokumentaciji. (3) Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. (4) Pogodba o izvedbi naročila, ki jo podpišeta naročnik in izbrani ponudnik, v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije, razen v primeru, ko je bila v postopku oddaje javnega naročila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj med naročnikom in ponudnikom. (5) Pogodba o izvedbi javnega naročila mora vsebovati: - dejansko vrednost celotnega javnega naročila oziroma - v utemeljenih primerih, kjer le-te ni mogoče določiti, ocenjeno vrednost javnega naročila in rok veljavnosti pogodbe. (6) Za potrebe tega člena se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano druţbo po zakonu, ki ureja gospodarske druţbe. V tem primeru: - se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; - mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. (7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora: - ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, - podizvajalec predloţiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. (8) V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila: - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da so podatki iz tega odstavka obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu s tem zakonom obvezna. (9) Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve alineje sedmega odstavka tega člena in podizvajalčevo soglasje iz druge alineje sedmega odstavka tega člena. Če pooblastila ali soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloţi v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloţi v tem roku, mora naročnik Drţavni revizijski komisiji predlagati, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena ali prvega odstavka 109.b člena tega zakona. (10) Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priloţiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. (11) Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predloţiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. (12) Vlada z uredbo natančneje določi pravila in postopke za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem. (13) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da mu mora na njegov poziv izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: - svojih ustanoviteljih, druţbenikih, vključno s tihimi druţbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deleţih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so z njim povezane druţbe. (14) Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 72. člen (objava obvestila o javnem naročilu in razpisne dokumentacije) (1) V primeru postopka iz 1., 2., 3., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona je naročnik dolţan objaviti obvestilo iz 2., 4. oziroma 10. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona in razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, na ali prek portala javnih naročil.

(3) Če ni bila ponudba predloţena v roku. (4) Ponudnik mora ponudbo predloţiti osebno. z navedbo. (2) Naročnik mora določiti datum in uro roka za predloţitev ponudbe v objavi in razpisni dokumentaciji. 74. določenem za prejem ponudb. člen (predloţitev ponudbe) (1) Pravočasna predloţitev ponudbe pomeni. mora naročnik unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe. z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. pregled in prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh naročnika in/ali portalu javnih naročil je brezplačen. mora ponudnik v svoji ponudbi navesti. . Kadar to stori po poteku roka za oddajo ponudb. Tako ponudbo mora naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrniti ponudniku. kljub pozivu naročnika. če je bila leta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena. da je prepozna. Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj naročnik sklene pogodbo z enim ali več ponudniki. Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope mora biti njegova ponudba predloţena tako. ki iz tehničnih razlogov ne more biti dostopna na spletnih straneh naročnika ali portalu javnih naročil. Naročnik mora zagotoviti vpogled in prevzem tistih delov razpisne dokumentacije. skladno z zahtevami naročnika. po faxu ali z uporabo elektronskih sredstev ali na drug ustrezen način. da se lahko ponudba predloţi za posamezne sklope. določenega za prejem ponudb.a člen (umik ponudbe) (1) Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo. 74. po pošti. Dostop. da se lahko ocenjuje po sklopih. (5) Naročnik mora ob prejemu ponudbe označiti datum in uro prejema ponudbe in na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prejemu. ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo ali le na posamezne sklope. (2) Naročnik mora unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe. člen (ponudba za sklope) Če je naročnik dovolil. se šteje. če je bila le-ta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena. ko ponudnik. tudi v primeru. 73. z najugodnejšo kombinacijo ponudb. da mora ponudnik naročniku ponudbo predloţiti do roka. da prevzame razpisno dokumentacijo v elektronski obliki.(2) Naročnik mora omogočiti ponudniku. da je bila predloţena prepozno.

člena tega zakona oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. če je bil razpis anonimen. ko se naročilo oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave in se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom. 77. točke prvega odstavka 24. do 6. če so dopustne ali ponudbe z opcijami. . (3) V kolikor naročnik ne vroči zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na odpiranju ponudb. člen (odpiranje ponudb) (1) Odpiranje ponudb izvede naročnik. člena tega zakona mora naročnik preveriti obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. ki sta navedena v objavi obvestila o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. člen (javno odpiranje ponudb) Odpiranje ponudb je javno v primerih javnih naročil.a člen (evidenca ponudnikov z negativnimi referencami) (1) Organ. ne glede na razvrstitev njegove ponudbe. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik. da je posamezni ponudnik. V obvestilu navede polno ime in matično številko ponudnika ter datum. Odpiranje ponudb se izvede na kraju in ob času. razen v primerih. 76. kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.ponudbeno ceno ter morebitne popuste. člena tega zakona. (2) V zapisniku o odpiranju ponudb je potrebno navesti: .naziv ponudnika ali šifro. pristojno za finance. do katerega se ponudnik izloči iz postopkov javnega naročanja. V zapisnik se lahko vpišejo tudi drugi podatki iz ponudb. (2) Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum.a člena tega zakona. člen (preveritev ponudbe) (1) V primeru postopka iz 1.variantne ponudbe. Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu prejema. člena tega zakona. mora naročnik Drţavni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109. če tako odloči naročnik. predloţil neresnične izjave ali dokazila. ki odloči o prekršku iz drugega odstavka 109. .75. . v treh delovnih dneh po pravnomočnosti te odločitve o tem obvesti ministrstvo. ga mora najkasneje v treh delovnih dneh posredovati vsem ponudnikom. točke prvega odstavka 24.a člena. katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od vrednosti iz drugega odstavka 12. naročnik pred sprejetjem odločitve iz 79. V primeru postopka iz 7. 77.

ki ga določi naročnik.(2) Ministrstvo. mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. pristojno za finance. če določenega dejstva ne more sam preveriti. člen (dopustne dopolnitve ponudbe) (1) V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi. da je ponudba formalno nepopolna. v primeru drugih javnih naročil pa 45 dni. člen (odločitev o oddaji naročila) (1) Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku. 79. pristojno za finance. ki v primeru javnih naročil iz prvega odstavka 12. ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. do katerega je ponudnik izločen iz postopkov oddaje javnih naročil. sprejme odločitev o oddaji naročila. (4) Ministrstvo.višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja. ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. V evidenco se uvrsti ponudnik. V odločitvi mora naročnik opozoriti ponudnike o moţnem pravnem varstvu ter navesti: .a člena ZJNVETPS. 78.tistih elementov ponudbe. ki je storil prekršek iz drugega odstavka 109. iz evidence ponudnikov z negativnimi referencami zbriše ponudnika v treh delovnih dneh po datumu iz tretje alineje drugega odstavka tega člena. Svojo odločitev mora obrazloţiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo.svoje cene na enoto. ponudbe ustrezno ne dopolni. .datum. . pristojno za finance. . skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril. uvrsti ponudnika v evidenco v treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena. ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. . in . (3) Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake. vrednosti postavke.a člena tega zakona ali iz drugega odstavka 106. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.tistega dela ponudbe.polno ime in matično številko ponudnika. (2) Ponudnik ne sme spreminjati: . ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe. (3) Ministrstvo. Zoper uvrstitev v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami pritoţba ni dopustna. ki obsega: .datum uvrstitve ponudnika v evidenco in . člena tega zakona ne sme biti daljši od 60 dni. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru. Če ponudnik v roku. ter jo objavi na svoji spletni strani.kje in v kakšnem roku se vloţi zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja. vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. mora naročnik tako ponudbo izločiti.

. (4) Naročnik sme zavrniti zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve delno ali v celoti. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazloţitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. jo naročnik zavrţe.transakcijski račun. 4. na katerega se le-ta vplača in sklic.je v postopku javnega naročanja objavil obvestilo o javnem naročilu iz 2. točke prvega odstavka 57.a člen (obdobje mirovanja) (1) Naročnik mora po sprejemu odločitve iz prvega odstavka prejšnjega člena upoštevati obdobje mirovanja. svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev. ki ureja upravni postopek. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. (5) Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti. Če ponudnik ne vloţi zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vloţitev zahteve za dodatno obrazloţitev. ki ni bil izbran. če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. Odločitev se vroči v skladu z zakonom. (3) Če odločitev o oddaji naročila ne vsebuje: . ki se pri tem navede. . člena tega zakona in je prejel le eno pravočasno ponudbo. in . s katero nadomesti prejšnjo. pod pogojem. .je v postopek s pogajanji brez predhodne objave vključil le en gospodarski subjekt in je objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. (6) Ta člen se smiselno uporablja tudi za posamezna naročila iz 32.. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazloţitev odločitve ali odločitev o zavrţenju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. člena tega zakona. 79. glede izročitve vseh podatkov o postopku oddaje naročila. lahko ponudnik. da ne sklene pogodbe o izvedbi naročila ali okvirnega sporazuma pred potekom osmih . Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določbe tega člena. ki ni bil izbran. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le. ali 10. o čem mora naročnik podati obrazloţitev. skladno z določili tega zakona o varstvu podatkov. ki ni bil izbran. Zahteva se lahko vloţi v treh delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika. razen če: .naročnik izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 5.prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika. (2) Naročnik mora o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike. v kateri mora jasno navesti. vloţi pri naročniku zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila. ali 33.razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika. Naročnik ne sme zavrniti zahteve komisije. člena tega zakona. pristojne za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. 6. po predhodni ugotovitvi utemeljenosti. točke prvega odstavka 29. če bi bilo lahko razkritje takih podatkov v nasprotju s predpisi ali bi lahko s tem razkril poslovno skrivnost ponudnika ali če bi lahko sporočeni podatki vplivali na pošteno konkurenco med ponudniki ali drugimi udeleţenci v postopku.

a člena ZJNVETPS. mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil.. da ne sklene pogodbe o izvedbi naročila ali okvirnega sporazuma pred potekom osmih delovnih dni od objave tega obvestila. člena tega zakona. člena tega zakona izločiti ponudbe. člen (izločitev ponudb. ki niso popolne. V odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb mora naročnik ponudnike opozoriti tudi na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz . in. v katerem ni objavil obvestila o javnem naročilu. člena tega zakona. vlado oziroma svoj nadzorni organ.. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe. pod pogojem. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. (2) Obdobja mirovanja ni treba upoštevati. v Uradnem listu Evropske unije. (3) Kadar ponudnik vloţi zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila iz tretjega odstavka prejšnjega člena. teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. V odločitvi. mora o tem.delovnih dni od objave tega obvestila. (5) Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem. odstop od izvedbe javnega naročila) (1) V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. točke prvega odstavka 57. teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. mora naročnik izločenega ponudnika opozoriti na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate. in o svoji odločitvi. (2) Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva. (4) Kadar naročnik v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena sprejme novo odločitev o oddaji naročila.a člena tega zakona oziroma prvega odstavka 81. če naročnik oddaja posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe. ustavitev postopka. razen v primeru postopka iz 7. ali bo začel nov postopek. . Ţe predloţene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja in opozoriti na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. ki so predloţili ponudbo. (3) Naročnik lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe.je v postopek s pogajanji po predhodni objavi. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja. vključil le en gospodarski subjekt in je objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. zavrnitev vseh ponudb. člena tega zakona. o razlogih. s katero se ponudnika izloči iz postopka oddaje javnega naročila. 4. točke prvega odstavka 24. razen v primeru izločitve iz prvega odstavka 77. 80. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. ali 10. vključno z razlogi za izločitev. člena. in. 6. če je to primerno.

ki jih mora izpolnjevati . dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) Naročniki so dolţni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja. Če naročnik nima nadzornega organa. ki so predloţili ponudbo. (4) Kadar naročnik v skladu s prejšnjim odstavkom zavrne vse ponudbe. če so se bistveno spremenile okoliščine. zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila.prvega odstavka 79. Posebne določbe za postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 82. ali 10. Drugo poglavje Posebne določbe v postopkih javnega naročanja 1. člena tega zakona. 1. 2. navedbo števila kandidatov. povabilo k oddaji prijave. pogoje. takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate. lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le. zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe. če je to primerno. navodila ponudnikom za izdelavo prijave. 6. da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum. mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil.. 3.1. V primeru. (5) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov. ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe. pod pogojem. ki so vezani na predmet naročila in druge pogoje. ki ureja upravni postopek. člen (spremembe. v Uradnem listu Evropske unije. Razpisna dokumentacija za prvo fazo vsebuje: 1.2. Posebne določbe za odprti postopek 81. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo za vsako fazo postopka posebej. točke prvega odstavka 57. in. mora o svoji odločitvi in o razlogih. da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila. da je bila zahteva posredovana pravočasno. da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine. na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. če je to primerno. 4. (6) Naročnik odločitev iz prvega. izda soglasje iz tega odstavka vlada. drugega in tretjega odstavka tega člena vroči v skladu z zakonom. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. člena tega zakona. 4.

navedena v objavi ali v razpisni dokumentaciji. da je bila zahteva posredovana pravočasno. drugo. Povabilo mora biti poslano kandidatom v pisni obliki. (2) Razpisna dokumentacija za drugo fazo vsebuje: 1. ki je odgovoren za javno naročanje. Navedeno moţnost je naročnik dolţan navesti v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. povabilo k oddaji ponudbe. Posebne določbe za konkurenčni dialog 86. 5. člen (povabilo k oddaji ponudbe) (1) Če se oddaja javno naročilo po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti mora naročnik hkrati povabiti vse kandidate k oddaji ponudb. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. navesti v obvestilu o javnem naročilu in/ali v razpisni dokumentaciji. drugo. če je to mogoče. pod pogojem. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. (2) Naročnik lahko določi. 83. . (2) Povabilo kandidatom mora vsebovati podatek o objavi razpisne dokumentacije. ki v manjši meri dosegajo določena in opisana merila. člen (spremembe. da se izločijo ponujene rešitve. 3. da se ta postopek opravi v zaporednih fazah z namenom. 84. 6. 6. dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) Naročniki so dolţni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb. 85. ki bodo sestavni del pogodbe. ki so oddali prijavo. opis in ovrednotenje meril za izbiro. člen (obvestilo o priznanju sposobnosti) Obvestilo o priznanju sposobnosti oziroma o zavrnitvi priznanja sposobnosti mora naročnik poslati tistim gospodarskim subjektom. 1.ponudnik za izvedbo javnega naročila. da z razpisno dokumentacijo razpolaga druga oseba in ne naročnik. splošne in posebne pogoje. 2.3. navedba meril za izbiro. 5. (3) Povabilo kandidatom je enako tudi v primeru. 4. člen (priprava razpisne dokumentacije) (1) Naročnik mora potrebe in zahteve. vezane na predmet javnega naročila. (3) Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo za vsako fazo postopka posebej.

(2) V primeru naročil. v katerih morajo biti sestavljene. 4. ki je odgovoren za javno naročanje. ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe. 3. ki jih ţeli doseči naročnik za izvedbo naročila. opis predmeta naročila ali ciljev. da .Razpisna dokumentacija za prvo fazo vsebuje: 1. povabilo k oddaji prijave. navodila ponudnikom za izdelavo prijave. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Naročnik lahko določi. razpisno dokumentacijo. na katerega morajo biti poslane. pripravljeno na podlagi izvedenega dialoga. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. 6. da bi zmanjšal število rešitev. navedbo meril. sklicevanje na objavljeno obvestilo o javnem naročilu. Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji določiti. če je to potrebno. členom tega zakona. če to ni opredeljeno v objavi obvestila o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. in 45. opis in ovrednotenje meril za izbiro.4. drugo. da z razpisno dokumentacijo razpolaga druga oseba in ne naročnik. 5. ter jezik ali jezike. ob uporabi meril za izbiro. Povabilo mora v primeru uporabe konkurenčnega dialoga vsebovati vsaj še: 1. 7. (3) Povabilo kandidatom je enako tudi v primeru. ki sta določena za začetek dialoga. ki jih je treba oddati bodisi kot dodatek izjavam ponudnika ali kot dodatek informacijam v skladu s pogoji iz 44. relativno pomembnost meril za oddajo naročila ali. pogoje za prvo fazo. 2. člen (povabilo k oddaji ponudbe) (1) Naročnik povabi kandidate k oddaji ponudbe v skladu s prvim odstavkom 85. sklicevanje na vse morebitne priloţene dokumente. v katerih bo potekal. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. 4. temveč v povabilu k oddaji ponudbe. 2. naslov. padajoče zaporedje pomembnosti teh meril. (4) Razpisna dokumentacija za ostale faze vsebuje: 1. v primeru konkurenčnega dialoga datum in naslov. 3. člena tega zakona. se informacija iz 2. navedbo skrajnega roka za prejem ponudb. člena tega zakona. 87. povabilo k oddaji ponudbe. da se postopek s pogajanji opravi v zaporednih fazah. ter jezik ali jezike. o katerih se je treba pogajati. ki se oddajo v skladu s 27. 6. navedbo števila kandidatov. 5. 3. drugo. 5. točke prvega odstavka tega člena ne navede v povabilu k sodelovanju v dialogu. 4. 2. Posebne določbe za postopek s pogajanji po predhodni objavi 88. 1.

člen (rok za prejem ponudbe) Naročnik določi rok za prejem ponudbe glede na razloge. 2. in končno ponudbo. . opis predmeta naročila ali ciljev. ob uporabi v naprej določenih meril. pogoje. da bi jih prilagodili zahtevam. (4) Naročnik po zaključenih pogajanjih od ponudnikov zahteva predloţitev končne ponudbe v skladu z doseţenim na pogajanjih. opredeljenih v ponudbah. člena tega zakona. z namenom izbire najugodnejše ponudbe. ki jih mora izpolnjevati ponudnik. 1. 3. ki jo ponudnik predloţi po zaključku zadnje faze pogajanj. po pregledu ponudb povabi k pogajanjem v skladu s prvim odstavkom 85. 5. zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. (2) Razpisna dokumentacija lahko vsebuje: 1. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. velja navedeno za vsako fazo posebej. člen (povabilo k pogajanjem po predhodni objavi) (1) Naročnik ponudnike. o kateri se naročnik in ponudnik pogajata v prvi fazi pogajanj. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje. 4.bo tako moţnost uporabil in na kakšen način. Posebne določbe za postopek s pogajanji brez predhodne objave 89. V tem primeru mora ponudnik oddati le ponudbo.5. razen kadar se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom. členom tega zakona. ki jih je navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji. da naročnik postopek s pogajanji opravi v več zaporednih fazah. splošne pogoje pogodbe. povabilo k oddaji ponudbe. člena tega zakona. 6. ki jih ţeli doseči naročnik z izvedbo naročila. V primeru. Povabilo mora vsebovati vsaj podatke iz prvega odstavka 87. 89. iz katerih lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave in glede na predmet naročila. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. ki so jih slednji predloţili.a člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) Naročnik v postopku s pogajanji brez predhodne objave ravna v skladu z 88. 90. Zlasti ne sme posredovati udeleţencem pogajanj informacij na diskriminacijski način. (2) Naročnik se pogaja s ponudniki o vseh pogojih za izvedbo naročila. (3) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov.

6. . sestavljajo: .6. (2) Naročniku ni potrebno posebej pripraviti razpisne dokumentacije. če je to potrebno in v obsegu kot je to primerno. rok za prejem ponudb ustrezno podaljša. da omogoča gospodarskemu subjektu pripravo popolne ponudbe.91. 1. 1. (2) Dokumentacijo sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročanja. člen (povabilo k pogajanjem brez predhodne objave) Naročnik v postopku s pogajanji ravna v skladu z 89. člen (dokumentacija o postopku oddaje naročila) (1) Dokumentacijo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. ki jo mora voditi naročnik. da so vsi potrebni podatki in podlage za oddajo ponudbe podani v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. .sklep o začetku postopka. člen (roki za prejem ponudb) (1) Rok za prejem ponudb ali prijav mora biti tak. da je to potrebno.objava obvestila o oddaji naročila.7. člen (razpisna dokumentacija) (1) V postopku zbiranja ponudb naročnik pripravi razpisno dokumentacijo. ki bodo sestavni del pogodbe o izvedbi naročila.odločitev o oddaji naročila. glede na način izvajanja postopka. Posebne določbe za postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 92. predvsem pogoje. 1. (črtano) 93.predloţene ponudbe. v primeru.objava obvestila o javnem naročilu. (2) V kolikor naročnik sam ali na pobudo gospodarskega subjekta oceni. .povabilo k oddaji ponudbe in/ali razpisna dokumentacija. . če je to primerno. člen (črtan) . (črtano) 95. . členom tega zakona. 94.

odločitev o oddaji naročila. b) naročniki.c člen (dokumentacija o postopku oddaje naročila male vrednosti) (1) Dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti.predloţene ponudbe.b člen (razpisna dokumentacija) Pri pripravi razpisne dokumentacije v postopku oddaje naročila male vrednosti ravna naročnik v skladu s 93.000 eurov. člen (področje uporabe) (1) Javne natečaje organizirajo: a) naročniki iz Seznama naročnikov. sestavljajo: . odpre ponudbe po vrstnem redu prejema. ki niso navedeni v Seznamu naročnikov. .razpisna dokumentacija. Tretji del PRAVILA. 95. 95. členom tega zakona.d člen (uporaba zakona pri natečaju) Naročnik izvede natečaj v skladu s tem delom zakona in pri tem smiselno uporablja ostale določbe tega zakona. 95. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi. Posebne določbe za postopek oddaje naročila male vrednosti 95.a člen (rok za prejem ponudb) Pri določanju roka za prejem ponudb ali prijav ravna naročnik v skladu z 92. (2) Dokumentacijo lahko sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročila.povabilo k oddaji ponudbe. 96.sklep o začetku postopka. . če je to primerno. če je to primerno. ki jo mora voditi naročnik. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 125. ki so drţavni organi in njihovi . členom tega zakona.8. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti.č člen (odpiranje ponudb v postopku oddaje naročila male vrednosti) Kadar naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti pripravi razpisno dokumentacijo. . . KI UREJAJO NATEČAJE 95.1.

ki so organizirani v enakih primerih. vrednost nagrade. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 193. in/ali na storitve iz Seznama storitev B. 97. če se javna naročila nanašajo na storitve kategorije 8 iz Seznama storitev A. organizirane s strani naročnikov. (3) V primerih iz a) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost nanaša na ocenjeno vrednost javnega naročila storitev brez DDV. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 5. podeljene gospodarskemu subjektu. katerih vrstne številke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524. (4) Vrednost nagrade. V primerih iz b) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost nanaša na skupni znesek nagrad in plačil. ne sme presegati vrednosti 30. telekomunikacijske storitve kategorije 5. b) natečaje s podelitvijo nagrad in/ali plačil udeleţencem. 3.000 eurov. c) vsi naročniki. b) z utemeljitvijo. da bi po zakonodaji drţave članice. podeljene posamezniku. če to zahteva področna zakonodaja. (2) V natečajih udeleţencem pravica do sodelovanja ne sme biti omejena: a) na ozemlje ali del ozemlja drţave članice.organi v sestavi ter lokalne skupnosti. ki so izključeni iz področja uporabe tega zakona. do 9. vključno z ocenjeno vrednostjo javnih naročil storitev brez DDV. 98. in razpisane zaradi izvajanja teh dejavnosti. in 4. vključno z vsemi morebitnimi nagradami in/ali plačili udeleţencem.000 eurov. pa ne sme presegati vrednosti 100. razpisane s strani naročnikov. člen (splošne določbe) (1) Pravila za organizacijo in izvedbo natečajev mora naročnik sporočiti zainteresiranim za sodelovanje pri natečaju. in organizirane zaradi izvajanja teh dejavnosti. člena tega zakona.. Vendar se ta zakon še naprej uporablja za natečaje. člena ZJNVETPS.000 eurov. ravno tako se ne uporablja za natečaje. . ki se lahko pozneje oddajo po petem odstavku 29. v kateri natečaj poteka. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 193.000 eurov. kot tisti v 2. morali le-ti biti fizične ali pravne osebe. točki prvega odstavka 17. člen (izključitev iz področja uporabe) Določbe tega dela zakona se ne uporabljajo za: a) natečaje v smislu tega zakona. b) natečaje. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 8. ki se organizirajo kot del postopka za oddajo javnega naročila storitev. člena ZJNVETPS. (2) Določbe tega dela zakona se uporabljajo za: a) natečaje. člena tega zakona za javna naročila storitev. če naročnik v obvestilu o natečaju ne izključi take oddaje naročila. 7525 in 7526.

(3) Za natečaje se uporablja tudi 64. (2) Objave se opravijo v skladu z določbami tega zakona. ki jih sporočijo udeleţenci natečaja. namestnik in vsaj dva člana. ki je priloga uredbe. Če naročnik od udeleţencev natečaja zahteva posebna strokovna znanja in izkušnje. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih. . so dolţni objaviti izide natečaja v skladu z določbami tega zakona. mora imeti vsaj tretjina članov ţirije enaka ali enakovredna strokovna znanja in izkušnje. bila v nasprotju z javnim interesom. Ţirija ne sme pregledati načrte in projekte pred iztekom roka za njihovo oddajo. člen (oblika in način objave natečajev) (1) Objave iz prejšnjega člena morajo vsebovati informacije iz Seznama informacij. v skladu s standardnimi vzorci obvestil. Naročnik mora imeti dokazilo o dnevu odpošiljanja v objavo. člena tega zakona. izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam informacij. ki so neodvisne od udeleţencev natečaja. drugi in četrti odstavek 65. 100. ki morajo biti navedene v objavah o natečajih. (2) Naročniki. ki morajo biti navedene v objavah o natečajih). Naročnik ni dolţan objaviti informacij o izidih natečaja.99. ki so potrebne za elektronsko predstavitev načrtov in projektov. Ţirijo sestavljajo predsednik. ki so izvedli natečaj. morajo biti na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom. vključno s šifro. člen (sestava ţirije) Ţirija mora biti sestavljena izključno iz fizičnih oseb. člen (sredstva sporočanja) (1) Za vsa sporočila v zvezi z natečaji se uporablja prvi. posegala v legitimne poslovne interese posameznega javnega ali zasebnega podjetja ali bi lahko škodila lojalni konkurenci med ponudniki storitev. če bi njihova objava ovirala izvrševanje zakona. Poleg tega morajo biti sredstva za elektronsko sprejemanje načrtov in projektov v skladu z zahtevami iz Zahtev v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. morajo le-to objaviti. (2) Naročnik mora zagotoviti posredovanje. da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje z vsemi informacijami. člen tega zakona. 102. člen (objave) (1) V kolikor ţelijo naročniki izvesti natečaj. 101. (3) Vse informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo.

a člen (hramba dokumentacije o postopku javnega naročanja) Naročnik mora hraniti dokumentacijo o postopku javnega naročanja najmanj deset let po datumu oddaje naročila oziroma najmanj dve leti po preteku garancije za predmet naročila. upoštevaje njihovo anonimnost ter izključno na podlagi meril iz obvestila o javnem natečaju. ki jih je ţirija navedla v poročilu iz tretjega odstavka tega člena. morajo naročniki določiti jasna in nediskriminatorna merila za izbor. (4) Ţirija mora spoštovati anonimnost udeleţencev natečaja do sprejema mnenja ali odločitve. ki ga podpišejo njeni člani. V vsakem primeru mora biti število kandidatov. ki mora vsebovati . (5) Po potrebi se lahko kandidate povabi k dialogu. da zaradi pojasnitve katerih koli vidikov projektov. člen (izbor tekmecev) Če je število udeleţencev na natečaju omejeno. člen (odločitve ţirije) (1) Ţirija mora biti samostojna pri sprejemanju svojih odločitev ali mnenj. (3) Ţirija mora v poročilu. Neizbrane ponudbe mora naročnik hraniti najmanj dve leti po datumu oddaje naročila. odgovorijo na vprašanja. člen (končno poročilo o oddaji naročila) (1) Naročnik mora sestaviti pisno poročilo o vsakem oddanem naročilu.103. razvrstiti projekte od prvega do zadnjega na podlagi ocene vsakega projekta. ki jih predloţijo kandidati. (2) Ţirija mora pregledati načrte in projekte. (6) O dialogu med člani ţirije in kandidati mora ţirija sestaviti izčrpni zapisnik. povabljenih k sodelovanju. 104. vsakemu sklenjenemu okvirnemu sporazumu in vzpostavljenemu dinamičnemu nabavnemu sistemu. ki bi jih bilo treba pojasniti. Četrti del POROČILA IN STATISTIKA Prvo poglavje Poročila 104. zadostno za zagotovitev prave konkurence. skupaj s svojimi opombami in vsemi točkami. 105. razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti. če garancija velja več kot deset let.

in 12. katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 12. ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil v skladu s tem zakonom. g) če gre za konkurenčni dialog. katerih vrednost je niţja od vrednosti iz drugega odstavka 12. v kolikor je to znano. da je razvidno. ki ga izbrani ponudnik namerava dati v podizvajanje tretji osebi. (2) Naročniki morajo sprejeti ustrezne ukrepe za dokumentiranje poteka postopkov za oddajo naročila. člena tega zakona. naročniki sporočajo na portal javnih naročil do 28. oddanih na podlagi okvirnega sporazuma.a člen (sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu) (1) Podatki o oddanih javnih naročilih. februarja tekočega leta za preteklo leto. februarja tekočega leta za preteklo leto. ki se izvajajo na elektronski način. ter. če le-ta to zahteva. se zajemajo neposredno iz obvestil iz 3. sporočajo organi Republike Slovenije na portal javnih naročil do 28. člena tega zakona. in 29. člena tega zakona. (3) Podatke o oddanih javnih naročilih. katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema.predvsem naslednje podatke: a) ime in naslov naročnika. na podlagi katerih se je naročnik odločil.. (2) Podatke o posameznih naročilih. ki upravičujejo uporabo teh postopkov. 5. deleţ naročila ali okvirnega sporazuma. e) ime izbranega ponudnika in razloge za izbiro njegove ponudbe.. Drugo poglavje Statistika 105. točke prvega odstavka 57. 7. b) imena izbranih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo izbiro ter razvrstitev ponudb tako. c) imena izločenih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo izločitev. h) po potrebi razloge. (3) Poročilo ali njegovi najpomembnejši podatki se sporočijo Komisiji. člena tega zakona. člena tega zakona. . predmet in vrednost naročila. d) razloge za zavrnitev neobičajno nizkih ponudb. ki upravičujejo uporabo tega postopka. f) glede postopkov s pogajanji okoliščine iz 28. okoliščine iz 27. da ne odda naročila ali sklene okvirnega sporazuma ali da ne vzpostavi dinamičnega nabavnega sistema.

ki jo Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po ceniku ponuja tudi ostalim uporabnikom. (4) Ministrstvo..o. in jih pošlje ministrstvu. pristojnemu za finance.postopke za oddajo naročila. do 31. pristojno za finance. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. d. septembra tekočega leta pripravi statistično poročilo o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji in ga posreduje vladi v potrditev. se podatki iz a) točke prejšnjega odstavka razčlenijo na: . maja tekočega leta. b) število in skupno vrednost naročil. storitev in gradenj. ki so jih oddali naročniki v predhodnem letu. vsebovati vsaj: a) število in vrednost oddanih naročil. člen (vsebina statističnega poročila) (1) Statistično poročilo mora za vsakega naročnika iz Seznama subjektov in kategorij subjektov javnega prava in Seznama naročnikov. (3) Če so bila naročila oddana po postopku s pogajanji. člena tega zakona.o. (4) Statistično poročilo mora za vsako kategorijo naročnika. na podlagi podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. ter navedeta število in vrednost oddanih naročil s strani Republike Slovenije in drţave izbranega ponudnika. sedeţ ali drţavljanstvo gospodarskega subjekta. razčlenjenih v skladu z drugim odstavkom tega . vsebovati vsaj: a) število in vrednost oddanih naročil. (2) V kolikor je to mogoče. oktobra tekočega leta Komisiji. posreduje statistično poročilo o oddanih javnih naročilih.referenčne številke ali kategorije nomenklature CPV za vse te postopke gradenj iz Seznama dejavnosti na področju gradenj in blaga ter storitev iz Seznama storitev.o. (3) Ministrstvo. pristojno za finance. ima za obdelavo podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovljen brezplačen dostop do razširjenega nabora podatkov iz baze Poslovnega registra Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. ki so jih naročniki sporočili na portal javnih naročil v skladu s prejšnjim členom tega zakona. . najkasneje do 30. in 29. v katerem so ločeno navedena javna naročila blaga. členom tega zakona. člen (statistično poročilo) (1) Podatke o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. pripravljeno v skladu s 107. se podatki iz a) točke prvega odstavka tega člena razčlenijo še na okoliščine iz 28. oddanih v skladu z omejitvami iz Sporazuma o vladnih nabavah. 107. ki ni navedena v Seznamu naročnikov.ime. v standardizirani obliki.o. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti.. ki mu je naročilo oddano.106. . najkasneje do 31. d. ki jih je naročnik uporabil. (2) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. obdela Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije.

da bi se zaradi niţje ocenjene vrednosti izognil postopku oddaje javnega naročila (14. ki izpolnjuje pogoje po zakonu. . oddanih v skladu z omejitvami iz Sporazuma o vladnih nabavah.000 do 100. člen (prekrškovni organ) (1) Organ. izda pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. pooblasti za izvedbo ali odločanje v postopku javnega naročanja osebo zasebnega prava (tretji odstavek 16.zbira dodatna obvestila in dokaze o morebitnem prekršku naročnika in odgovorne osebe naročnika.člena. Peti del PREKRŠKOVNI ORGAN 108. ki ureja gospodarske druţbe. morata naročnik in odgovorna oseba naročnika Drţavni revizijski komisiji najpozneje v treh dneh po prejemu njenega pisnega poziva odstopiti vso dokumentacijo. 2. Pooblaščeno uradno osebo določi predsednik Drţavne revizijske komisije v skladu z zakonom. člena tega zakona). ponudnikov in podizvajalcev je Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Drţavna revizijska komisija). člen tega zakona). pristojen za ugotavljanje prekrškov naročnikov. Šesti del KAZENSKE DOLOČBE 109. člen (kazenske določbe za naročnika) (1) Z globo od 25. srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot naročnik: 1. ki ureja prekrške.ugotavlja pogoje za začetek postopka o prekršku zoper naročnika in odgovorno osebo naročnika oziroma . ki je v skladu z zakonom. (3) V primeru. ko Drţavna revizijska komisija v skladu s tem zakonom: . pristojen za finance. izbere način določitve vrednosti. (2) Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba Drţavne revizijske komisije. ki jo zahteva Sporazum o vladnih nabavah. b) skupno vrednost naročil. (6) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister). (5) Statistično poročilo mora vsebovati vsako statistično informacijo.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. ki ureja prekrške in na njegovi podlagi sprejetih predpisih. na odstop katere ju je Drţavna revizijska komisija pozvala.

predloţi ponudnik (šesti odstavek 41. se kaznuje z globo od 12. ne odstopi dokumentacije Drţavni revizijski komisiji skladno z njenim pozivom (tretji odstavek 108. člena tega zakona. 4. ravna v nasprotju s trinajstim odstavkom 71. (5) Za prekršek iz 1. 62. čeprav ga k temu zavezuje zakon (prvi odstavek 79. (2) Pravna oseba. 7. točke prvega odstavka 57. ki samostojno opravlja dejavnost.000 eurov. točke prvega odstavka tega člena se odgovorni osebi pravne osebe. samostojnega podjetnika posameznika. 4. 16. ki kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 12.a člena tega zakona). ali 14. člena tega zakona.a člen tega zakona). ne sporoči statističnih podatkov oziroma sporoči napačne statistične podatke o oddanih javnih naročilih (105. razen v primerih. 14. 15. ravna v nasprotju z osmim odstavkom 71. čeprav ga k temu zavezuje ta zakon. zahteva. samostojnega podjetnika posameznika. odda javno naročilo ali sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila s ponudnikom.000 eurov. izreče tudi stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. ki kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. se kaznuje z globo od 500 do 2.a člen tega zakona). člena tega zakona. ni objavil obvestila iz 1. in sicer taka oseba za . 10. ki v skladu z zakonom.000 eurov. da v bistvenih elementih odstopajo od določb iz razpisne dokumentacije (četrti odstavek 71. 5. zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe (četrti odstavek 80. 17. 9. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik.3. ne upošteva obdobja mirovanja. ki ureja gospodarske druţbe. (4) Odgovorna oseba pravne osebe.500 do 30. do 30. pri tem pa se niso bistveno spremenile okoliščine. 6. 8. 7. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 16. ko zakon to dopušča (25.500 do 50. določi merilo ekonomsko najugodnejša ponudba in med izvajanjem predmeta javnega naročila spremeni predmet pogodbe o oddaji javnega naročila tako. uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (tretji odstavek 42. opredeljenih v tem zakonu (50. da dokazilo o podatku. 11. člena tega zakona). člena tega zakona.. 13.. člena tega zakona). člena tega zakona. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot naročnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka. zavrne vse ponudbe in izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja. 13. organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. o katerem drţavni organ. ki je storila ta prekršek. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. se kaznuje z globo od 7. opredeli določbe pogodbe o oddaji javnega naročila tako. do 12. ne upošteva rokov za objavo in predloţitev ponudb. do 63. odda naročilo brez izvedbe ustreznega postopka. ki je bil na dan.b člen tega zakona). ko se je potekel rok za oddajo ponudbe. člena tega zakona). do 56. člena tega zakona). v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. da izbrana ponudba zaradi te spremembe ni več ekonomsko najugodnejša ponudba (48... člen tega zakona). odstopi od izvedbe javnega naročila v nasprotju s petim odstavkom 80. člena tega zakona).

2. 109. (6) Organ. srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot ponudnik: 1.b člen (kazenske določbe za podizvajalca) (1) Z globo od 25.če je predmet javnega naročila blago ali storitev.000 eurov.000 do 100.dobo treh let ne sme voditi. posreduje to odločitev naročniku.500 do 30. naročniku v roku ne posreduje podatkov iz trinajstega odstavka 71. za dobo petih let od pravnomočnosti odločbe o prekršku. srednja ali velika gospodarska . točke prvega odstavka tega člena se ponudniku izreče tudi sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. ki kot ponudnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. (2) Pravna oseba. (5) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. ki je v skladu z zakonom. na katere ponudnik ni mogel vplivati. ravna v nasprotju s sedmim. 109.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba.500 do 50. ki ureja gospodarske druţbe. v ponudbi vedoma da neresnično izjavo ali dokazilo. ki kot ponudnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.000 eurov. ki je storila prekršek. in sicer: . uveljavlja pravico do dodatne obrazloţitve iz tretjega odstavka 79. člena tega zakona (štirinajsti odstavek 71. se kaznuje z globo od 500 do 2. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. ki odloči o prekršku iz prejšnjega odstavka. z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. (4) Za prekršek iz 3. se kaznuje z globo od 7. člena tega zakona. 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. za dobo treh let od pravnomočnosti odločbe o prekršku.000 do 100. ki je v skladu z zakonom. ki samostojno opravlja dejavnost.000 eurov. . 5. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot ponudnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z globo od 12. člena tega zakona). zaposlena in ministrstvu. ki ureja gospodarske druţbe. kljub naročnikovemu pozivu in čeprav za to niso podani objektivni razlogi. ki v skladu z zakonom.če je predmet naročila gradnja. osmim. ki ureja gospodarske druţbe. desetim ali enajstim odstavkom 71. da so objektivni razlogi tisti. pri katerem je oseba. Odločitev mora posredovati v treh delovnih dneh od njene pravnomočnosti. pristojnemu za finance. člena tega zakona z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. Šteje se. 3. odločati ali na kateri koli drug način sodelovati v postopku javnega naročanja.a člen (kazenske določbe za ponudnika) (1) Z globo od 25.

b) pravno osebo. (2) Pravna oseba. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot podizvajalec stori prekršek iz prejšnjega odstavka. ki v skladu z zakonom. člena tega zakona ter 1. se kaznuje z globo od 500 do 2. ne sme preseči vrednosti 300. 4. 109. 12. ki je v skladu z zakonom.000 eurov.000 eurov. člena tega zakona). ki v skladu z zakonom. in 2. ki kot podizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. lahko prekrškovni organ izreče večkratnik globe iz 109.druţba in ki kot podizvajalec ne predloţi soglasja k neposrednemu plačilu (sedmi odstavek 71.a člena tega zakona posebno huda zaradi višine povzročene škode ali višine protipravno pridobljene premoţenjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti. (4) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. c) samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika. samostojnega podjetnika posameznika.c člen (sankcioniranje hujših prekrškov) Če je narava prekrška iz 1.500 do 50. ki samostojno opravlja dejavnost.č člen (globe v hitrem postopku) V hitrem postopku lahko prekrškovni organ izreče globo v razponu. vendar izrečena globa za: a) pravno osebo. srednja ali velika gospodarska druţba. ne sme preseči vrednosti 6. ki ureja gospodarske druţbe. ki ureja gospodarske druţbe.000 eurov.500 do 30. člen (črtan) . točke prvega odstavka 109. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik.000 eurov. 109. 11.000 eurov. ni srednja ali velika gospodarska druţba. d) odgovorno osebo pravne osebe. se kaznuje z globo od 12.. ki samostojno opravlja dejavnost.. ki ureja gospodarske druţbe. Pri odločanju o višini globe se upoštevata teţa prekrška in z njim povzročena škoda. in 13. predpisanem v tem zakonu. ki kot podizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo od 7. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.000 eurov. ne sme preseči vrednosti 90. točke prvega odstavka 109.000 eurov. in 109. 110..a člena tega zakona. ne sme preseči vrednosti 150.

št. člen (predpisi. št. . .Pravilnik o enotnih obrazcih za vse vrste objav. 102/00. izdani na njegovi podlagi: . (2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 20. št. če naročnik kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije. .Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov ter enotnih obrazcih za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu (Uradni list RS. št. člen Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS.Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj. . . 112. 73/04). . 130/04).Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS. v kolikor niso z njim v nasprotju. 32/04 in 87/04). 84/04). 40/04) . . št. 2/04 in 36/04) in predpisi.Pravilnik o vsebini.Pravilnik o ugotovitvi. s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS. 128/06) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: Sedmi del PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 111. ki jih morajo naročniki objavljati po zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS. št. 39/00. se izvedejo po dosedanjih predpisih. 33/04). kdaj šteje ponudba za nepravilno.Pravilnik o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila (Uradni list RS. št. (3) Do pričetka uporabe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov se. št. . neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS.Uredba o kategorijah in seznamih naročnikov po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS. pogojih in omejitvah za izvedbo elektronske draţbe v postopkih oddaje javnih naročil (Uradni list RS. 41/05). 86/01).Zakon o javnem naročanju . št.Navodilo o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS. še nadalje uporabljajo predpisi iz prvega in drugega odstavka tega člena. (2) Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu.ZJN-2 (Uradni list RS. št. nad katerimi so potrebne objave javnih naročil v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti (Uradni list RS. . ki prenehajo veljati) (1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS. št. št. 116/2005). člen (zaključitev postopkov začetih po prejšnjem zakonu) (1) Postopki oddaje javnih naročil za katere so bila obvestila o javnem naročilu objavljena pred začetkom uporabe tega zakona. št. 25/04 in 87/04). 44/04).Pravilnik o določitvi tolarskih protivrednosti.

točke Informacij povezanih z objavljanjem. ki se ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi v skladu z obliko in postopki za pošiljanje iz 2. četrtega odstavka 3. člena je minimalni rok za prejem ponudb 36 dni. člena tega zakona v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega zakona. . člena. člen (vzpostavitev portala javnih naročil) (1) Poleg objave obvestil v Uradnem listu Evropske unije.v primeru iz 2. 115.113. točke prvega odstavka 54. četrtega odstavka 16. najpozneje pet dni po pošiljanju. člena je rok za prejem ponudb 40 dni od datuma pošiljanja povabila.v primeru iz 51. objavijo najpozneje 12 dni po pošiljanju ali v primeru skrajšanja rokov iz razloga nujnosti. člen (veljavnost zakona) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. mesecev po uveljavitvi tega zakona. (2) Vlada izda predpis iz petega odstavka 3. točke Informacij povezanih z objavljanjem. člena in 66. člen (predpisi na podlagi tega zakona) (1) Minister. je omejeno na pribliţno 650 besed. (3) Vsebina obvestil. člena. . člena. člena. prvega odstavka 12. člena in drugega odstavka 54. .v primeru iz 1. pristojen za finance izda pravilnik iz 107. zagotovi vzpostavitev portala javnih naročil v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona. člena tega zakona v roku 3. se obvestila v zvezi z javnimi naročili do vzpostavitve portala javnih naročil objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. člena. . prvega odstavka 37. 116. točke prvega odstavka 54. tretjega odstavka 52. 114. člena v roku 15 dni po uveljavitvi tega zakona. ki se ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2.v primeru iz prvega odstavka 52. člena je rok za prejem ponudb najmanj 52 dni. 56. člen (objave do vzpostavitve portala) (1) Do vzpostavitve portala javnih naročil mora naročnik za prejem prijav za sodelovanje in za prejem ponudb upoštevati naslednje roke: . pristojno za finance. (2) Do vzpostavitve portala javnih naročil se obvestila. (2) Ministrstvo. glede na mejne vrednosti. člena in 55. člena. (3) Vlada izda uredbo iz prvega odstavka 2. člena in šestega odstavka 4. člena je rok za prejem prijav za sodelovanje 37 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu.

19. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. člen Osnovni funkcionalni sistem za elektronsko javno naročanje mora Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. člen Vlada izda predpis iz desetega odstavka 71. člen Določba desetega odstavka 35. informacijski sistem za izvedbo elektronske draţbe pa v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.uporabljati pa se začne v roku 15 dni po njegovi uveljavitvi.o. Vlada izda predpis iz sedmega odstavka 24. št. člen zakona naročnik vpiše in pošlje v elektronski obliki podatke o oddanih javnih naročilih v letu 2007 na portal javnih naročil do 28.o. 18. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . februarja 2008. člena zakona se začne uporabljati 1. 56. marca 2008. člen Ne glede na 105. 19/10) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 55. Vlada izda predpis iz osmega odstavka 42. 16/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 17. 20. vzpostaviti najkasneje do 31.ZJN-2B (Uradni list RS. junija 2008. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju .ZJN-2A (Uradni list RS. št. člena v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.d člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona. člen Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o neposrednih plačilih . člena v 24 mesecih po uveljavitvi tega zakona.a člen in 106. člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada izda predpis iz 63.

št. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . člen Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. 57. člena zakona se začne uporabljati z dnem vzpostavitve sistema za elektronsko javno naročanje iz 67. .ZJN-2C (Uradni list RS. za katere so bila obvestila iz 2. 60. 59.a člena zakona.a člena zakona in jo objavi na svoji spletni strani z dnem uveljavitve tega zakona. 128/06 in 16/08). pristojno za finance. septembra 2011. Postopki s pogajanji brez predhodne objave. 18/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 37. ali 4. točke prvega odstavka 57.o. točke prvega odstavka 57. začne voditi evidenco iz 77. št. se izvedejo po dosedanjih predpisih. člena zakona se začne uporabljati v 12 mesecih od začetka izvajanja strokovnega izpita iz javnega naročanja. uporablja pa se do začetka uporabe predpisa iz prvega odstavka prejšnjega člena.a člena se preneha voditi evidenca iz drugega odstavka 77. Določba sedmega odstavka 24. če naročnik pred uveljavitvijo tega zakona kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije. in 10.o.podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS. člen Ministrstvo. člen Postopki oddaje javnih naročil. mora na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 9. št. Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu. pristojen za finance. člen Določba desetega odstavka 35. 58. člen Minister. 66/07). Z dnem vzpostavitve evidence iz 77. izda predpis iz osmega odstavka 24. ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona. člena do 30. se izvedejo po dosedanjih predpisih. člen Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. člena zakona z dnem uveljavitve zakona. 61. člena zakona objavljena pred uveljavitvijo tega zakona.

4. se oddajo v skladu z določbami okvirnega sporazuma. oddana na podlagi okvirnega sporazuma.o. člena zakona. 6. člena zakona poslana v objavo na portal javnih naročil pred uveljavitvijo tega zakona. točke prvega odstavka 57. člena zakona do 31. se izvedejo po dosedanjih predpisih. Posamezna naročila. 39.a člena zakona v treh mesecih po vzpostavitvi sistema za elektronsko javno naročanje. ali 10. za katere so bila obvestila iz 2. št. pristojnim za finance.o. točke prvega odstavka 57. decembra 2011.1. člen Zajem in sporočanje statističnih podatkov o javnih naročilih. oddanih v letu 2010. na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 13. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. 128/06. 16/08 in 19/10) z določbami 24. Določba prvega stavka sedmega odstavka 24. 40.. Minister. izda predpis iz drugega odstavka 67. točke prvega odstavka 57. uskladi predpis iz šestega odstavka 107. se izvede po dosedanjih predpisih. pristojen za finance. 41. člena se začne uporabljati 1. .2013.. 38. se izvedejo po dosedanjih predpisih. Postopki s pogajanji brez predhodne objave in postopki s pogajanji po predhodni objavi. ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona. v katerih naročnik ne objavi obvestila iz 2. člen Postopki javnega naročanja. člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. člen Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. člena tega zakona v osmih mesecih po uveljavitvi tega zakona. pristojen za finance. mora v sodelovanju z ministrstvom.Minister.

74 3424//.1:3.90.2.. 30820.4.90. 08.3/.574. 94 097090..-.90.903.3:803.. 94 090.4 903 30850..3.8.850.70 9. 47.0032 3.. -.3/.43.7/.903 3.4-..4 543:/-:897032870/89..3/.4 8.94.40 ..3/.74 3478924 34898.74 .43.-9:/54/74-30 .0/-0894734893.03/48945.84.2.74 3.. 1:3.74 3.303.0380903 30850.47.4 3. &897034870/89.4 9..33./033:547.7..4244 ..1:3.03.. 90754570/3489302.3023.43.30..90.2 3. .8 8.74 .4/89. 84870/89.1:3..0247.303.04-4.74 34570/049 857002.30..1:3.03.3.7.4/89.1..44244 ./30884.-4-..32....894790.802 8:534903 34 850.90.1.3..3.4 . 88.43.74582903 3284. 3.3/.3.038.43.3054970-03..4584... '03/..4 !43:/3247.:0 0543:/3.3.3 .1.4543:/3:4570/090.038289..907280 7. /. ./44 03903 3 850.02.3023.802543:/342 3308204:89.1:3./308850..74 3478924 3489.1:3.4.98.3044.89479.3 .94 090.3023.03.038089.1:3.0 54.30.4/89.89.3/.74 3/44 44803. 03.90.7.7247.020/543:/3  00/03..1. 30820.0/04-080/0 . 94 090.4 /..3/. 88..33.4244 4 3.7/42.1.. .1.0.70/3 .3/../348989028947348932.739 543:/-0./4:2039.828:894734893..74/3089.74..7/0 5703./4230.0/7:23.3 3 /.0 .   03..8. 3 0857002. 494-.828:894734893.57. 84.903 30850.0 /44 030.94 097090.90.828:3..4-94-4. .4 0.74 3. .7/0 0..1...4/89.0/-47.8..3. 9.7/ 0.3/.43./44 903 30850.3...7/42 570. :3423 .84.0.4-995. /4.1.3.4/89.03.028.03. .3.3/..0.43.. /44 0.1...43.89.74 .0.9070808.1.7/0 84./44 .90..1.0 84 543:030 3848..889.5474 445708:8573..7.33.0 8.   03...3.84.. 0 /..0$03./3.457.0247.7/42 543:08947348930.0..0 /44 .745889.4903 3. 34892   03..4:547.. 3489.4.54/.583/4:2039. ..4/89.43.8. 03.4-09.0. 03.850..903 327010703 328890242 84.74/3289.4-..90..570/209..: :049:/ 0020390 803.0.3.../3.. /4:2039.78930270/: 3.7/..30/45:893430420:0443:703. 8:530903 30850. &897034870/89. 794.4/0..1. 8947348930.782 8:-0942 %03 30850.1:3..828:894734893.903 3. 94 0570 30.90..94 090. %03 30850.90.0.0/0308947348930. 3 .30.302 7..850. .. 3543:04.7458.0..1.903 3850.0.74 43:703 324854/.4570/58 80247. !7.3/.2097/4.4 08090850. .7..90724:897032870/89..7458 47.038089. 4/89.4543:/- /4. 3.3.84. 0903 3.0.0 20/3. /.3.43.8.9 ...3.43.0.4..9.48..43.570/209.33..5474 445708:8573.3.0.. 3489290788.3023.4 20/3.03.903 3..574.4 /.745847.30.1.90..3.7/0 /7:0903 307010703 30889020 84/44 0.89479.903 3..90.7458089../30 574..7..739543:/-04-7.1.0../48945..0 570/.

.44.   090...8570209:/5497/.574. .3..32  .-..4570/003049544 549020/4.74 .4570/090..4290.8..30.90897.3930543:/-0384/45: 0303.38 80/0 02.4/34 0-8089.0.7/ . ' 548945.1.300/4.42.27..39.389.7.548..4//.90.5757./47347./:0...32 3...90.90.390 570/4 4543:/3  ..39 247.3.850..4408570094-:547.3.543:/-.30..-4:54 90.0907 /..0303.0....947..20343.0/0 /.74 .   03 .0. 03.3.74 3 /45:89570/4 90...484/0:04 .390 543:04232..0857009247.74 3247.93.0...3..7.. .089 .3:803.42.5480-3454704.4907.404342843.3 84:8.7..440 54/54402 /.74 3.47. 84570/2093.0331472.3. 03244 0458...0.30 9004.30.20 5.43.84.3 4984.9  . 03. /897-:9073 448047.833..90..447..4570/89.3 54974 3 574.8570095497/..203090.089 232./45: ./34898903 32850. .90702.3.2 3.8.. /.74 3/44  /.74 3247...3930543:/-0   002074.03..90724/7:23..0903 3850..24.3.:4/30 ..45.573.5480-35489450.9072574..30897.1..74 :3.. .7.34.74 .....5454970-3030/00..43.30:57. .393543:/-..30.802. :0570/2093.43./4:2039.05720730.7.4. /.03.74 3.02 8..24.1..90390 950. . 3489-.34.897.7. .54/.0/0-080/4 .4/42.574.90.30.7458289. ..894790./7: /7 ./:8970923 097924/89.907.0 3.1.-548945.347.3.74582.80..34-7020.-..3.0791.3907087.0.-7.-.74 330820 :54 90.907254/0902.440/4230.0 0970-.570/4 90. .4808.74 .3.30 3..30.3023.4389479.4.089:4.90.4-.. 843.303 ..4 /7:45720734/4../347.3880/0 02.-47.894790..   -7. 80903 30850..570/348930..0308204 8.4034.4573..440.3.. 843.3..03.302/.8.9.843.0/030850.3047.43.3.80..583/4:2039..3543:/3.74 3 0/45:89 .-8 902-4 03 %48....5474 44 5708:8573.30..030..347.3.4573.4 490903 3./7:/7 .90704 5480-30.9 570/209.:54 90.7.7.454390.1.5830/4:2039..579..70/3   0841:3.4.. .7.3907087.4//.  .8.3/.. 8.572074/7:.

: :0484.8.3.0570 30. 0-.7.3.30.7.4.7.3:/44 - 03.3.89479.3548945: 4//..0  03 544 ..420/./04 . 207.3....74 .0..7.570/5 0 /.0 ...03..4-.3.4-.- 0--0 :850 30 5750. 3.3./0 0849544.543:/357/4-:89703031472.3..0 5440.4.74 .43.. -.343.. /44 -.74 3247.1.89479.4.74...90..0/44 -..74 .0.3..: 070970-.07 . /.: 0.207 4570/003.0/03.54.024 3489 543:.3.03489.90.20894.90..3.4.493. 03: 90..3.54/.2.4//.0 3.7.30 4/.5484.../30.583/4:2039.30../30.3034480.2030570/2090.0/047.0 80 457.0 !44....39  '4/57902548945: 548945:-7.20894.74 .3085484-34893207....30244.3./4.:8.49.3544.0.4 3.4.74   .: 070970-.3...74 .3544../30 80.84. 903 30850.47.4244.30.089:4.0897..70/34893.4..:4/30 0 543:/-03/44 ....03.543:/-54570/4/34-..2 .0.4/44 9://7:05440. 7.:49..0543:/-.74 34//.74 454902 4 .39 30820.3.570..74 331472.30.0/04 /.74 . /44 -.7.3544.3.548.   03:/3.3023..-473.739. .74 43./.5484....4 ..3.4480 ....3.7..3..94/ 543:/34..74 .4..343.544/-04..3.907 .74 3.3..202 ./04  .3//.... 54543.... .74 3.. . .3085484-3489543:/3.0/-./0  '..4-7..207.78957.2....43.3:54 90..74 .570/2093.7.89479.343543:/- 0979454....789.4 ..0.7.:4/30 ..0.3034480.49..3./4. 80.30.30.30 ..0/..4.-.0/-43.548945.03489./:8570/58..390: 347.03 70..74 ... 247.94.9 89479.74 :..74 .3.49.9..9.3085484-3489 -47:/00 03.3.  03 4-.3./09073.:49.30...74580 8:534893843. /.548945:..457..:54 90.34//.3//..43..-47  03 570.0 /.0303.044-. 457.43.3.  .07.570/4 90.8457 5757.8.74 .30.40543:/-0:54 90./04 .90.30.0-4/8/4.0/03..830543:/-00/03.583/4:2039.... ..984.30309 30.0/-43.5484.74 ..30.4/89...893.74 3.30 304- .../44 -4 :70.0897..03489.247. 4-:54 90.#05:-$4...989479.

:2.90.7.94.93.  !70.54.3023./.4 /./7:5489454//./03.548945:43:703 30...3023.397090.03 89.480-354/.089:4.. 5430...3089453085484-3489543:/3.3543:/34.3.4/89.74 3. 058:7.3//.207. .74 :.8547. 03..90.74 354.4/89.8:-09. 570/.89.4 '548945:8 570/4/32:49.-954..4 03.74 :3..544-.0.43.-9 90.94.3023.9070.9..:49..207./300.9 247...9:8.4: 0057.94..3.43.354 570/4/34-.-93.30894530 85484-3489543:/3.305440.543:/354/.0 .3 47..9: 4.454/.4/89.4 54.82.. !4/.-9 907 00945720734 2.7.0343:703 302 /....9543:/-..3.90:7. 420 90..85834...343.4572073.3.089:4.583/4:2039.94.94 3.34 89453485484-34890/00434280.4: 247..30232....74 .43:703 302/.. 03..3//. 8..4 572073.74 3.:547.543:/3:3970-.80390..90 '.3//.3509 .3847.2073.583/4:2039.43. .4-... 3..90. 570.. 057/4-4742..3 30./:8 034290.354 5704/34-.74 :  '548945:8570/4/32:49./30.30.089.20894/4.543:04232.74 39./03.94730 5440. 3..570/4 934-030.2.74 4.343...730..- /..03/4./7:0/44 -090.. 3.:05430.74 34//..0.3//.90..43..07 .34.730.80-4.397.33.4. ..3.3.2.43.8.0/04-09.0.30285484-3489 548945:854.3//.. '548945:854./03. .80:/00 4 54.90702/7 .43.3//..   .07.305440.34 90.89.8.94./30.-03....3085484-3489 /4 03..42 03.548.54403207./0.3.34 90.543:/3/4.57..3//./:857.4...90.  '57207:4.0.8344/3.20343.-9 232.494. 03. '548945:85704/32:49.30285484-3489247.308:53489.3.43. .74 94 057. /4.31472.3. 03..543:/34.0.. -454.../48934.:2.44 54/.354570/4/34-. 4/.347.43:703..07.74 354.3..30285484-3489 548945:854.-47.07.4 '57207:.94.247.313.803.3 3.90:7.570/4 4543:/-0 /.94..84570/4 030543:/-0545430 .:49.80 54/.054970-3484...9  !7570.808:-09. 54/./:/7:2 .3970-. .3.30..4-.74 454902 4 ..570.207.3903 303 54..74 33./03..74 3:54 90...4290.57/4-90. 3.70 4/ 972080. .30232./.780.3:85484-34894854/..3480.30/7:0.30330/8723.84/0:04.4-.789545430543:/-00/03./0.3.0570/4 543:/3.8547..74 3.74 4247.0/0.090..74 3:..8.74 ./... 4.4:3.970924/89./340..3085484-3489 4 3.4//.  00/03. /.43.90.44/..0257207:247..2 .74 357/4- 8. 548945:854.3//..90. 3. .3-70570/4/304-..-93.24/89.4/:7.90.8 570/209423.. ..089:4.7.

.3//.80/3 . . 00-0 9.-7.4.4 00 90./389#$ 9 ..3.9070..0257207:30820. 247.9 .03802.4-..4 9.  . 843.548945..543:/3.3 85484-3489   03.74 : 7.3485484-34890570.90 543:045440 .2.57. ..4 /.74 3.78 8:-094.3023.  03 4834. .43:703.3 .30 39.7..0/03.43.57207::547.9070970-.304.85484-3489..43: &7.3 04/232.74 33.0 ...9489479 4-:547...3. 90.74 3247.3424 344-8403.74 ..9. 543:0454403232.548945.494.0257207:247..543:/.3//.3.3.30.854.4..54.3 844570/003.4.3//.583 /4:2039./0...57...5489450/7:4854/.9.-24 34892.94. 7./.8. 4.70 90..74 ./..34 90.-0 43:703 30.94.470 90.3//.54.94.:0 54894509.80-3.07./3.30. 4470..94.. 8038457..439 .: 9.44770.30 89453085484-3489 2.354570/4/34-.9.74 3:547..34480-4 57..570/44 49232.3//.-.4834..907800970-..4. '.80-:054/.9.3//.3944./4-9/4.572073.44.3//.54.30. /.03..74 3247.. 90. 3..89453 ..543:/3..9. 32.3//.3.4742.90.3...089:4./7:02/4:2039: .357.84/04.904.-93.

 .

 5457 3.

30..3.74 3247.3054/:533057.3054/:5330 .30/03..7 02.74588:53489. 000 9.7 .:4/34893 .3485484-34890570.4543:/..74 3247.9.4742. 03.3.4034 857002.302-080/:.03.74 3247.1 30480-0 30/4./03.33.0..49.3.548945.7.543:/3..543:/3..3 303907080.4 9.3//..30.3.4//.3 48090 074. .32 7010703. 00-0 9.. ..1 30480-0 /.303/.57.3 33907084.9./.548945.4034/.  .9.90.439454870/4.4:1.828: 03.74 .30/.30  4:1.5484.3 34-..'%!$  .0. 0 ..90./.30/..4 9543:/3.3.44770.30/..3.548.../4:10 450713.3.3.43  :/4/084/7: 0..74 .07.3//.30.4543:/34.548945.74 . .4 03 5489454..7.4 9.5757/4-9.304.3054/:5330 857002.9.3424 344-8403./:.30...3. .7899. 9 13.30.0.30  857002.74 . 5484.9070. 57080590.43..7 30/4.30..7. 03.2 .439454870/4.3//.13.89453 .04.7.2030.4//.4834.0.43..74588:53489  ...34480-4 57.9...03489  57.30/.038.439 . .

.:902003/.54/.543:/342  .4//.02 247..#05:-$4....57.43.74 3.30..044834.35489450 .74 .../..4 ..009570/904274.9072.357.57/4-8. ../04-..543:/34.302548945: 0-304.0 24/4/89494.94.254../7 ..7304.2/7 .4..543:/38./.4 . /4.3.4//.4. 0354/. 0 /.74.480/0 30/..5430.. 543:/3. .0 247.327.8454970-3 070.03 . 3 /4:20394.570/4/3548945 3.548945057830547.89. ..0.80 31472.30 3.3//.84..4/89. 3./4730.3:31472.9074/7 .0. .74 3 80247..80/0 .0 .74 33.80/7:0480-0 84544-.543:0544057.4/89.857020..208945830..89453 49. 0..03. 3.4 3.3.90.74 .3 345484.30.57...73489.57030../7: -03..0.57830547...90702034 /.: 47 90.3//..548945: 57830.2073454/. 1 30480-03..03.:.3.. 57850.0..47.30...84/ 0 ...3//.. 03.34 3.3489.343.. 32. 03... ./473.54.0.30./7:0. ..385484-3489. 3./7:0..424 4834. 3.30 5489450.548945:57830547. ..9072. / 057/.34/0.: .0 .207.3: .90702 /7 .543:/3.-4548945..548945: .893 2/00 02.0.03489.4 543:/33./44 -.0../:8 08924/89.308:53489./.2 /7 .348090 074.2/7 .3...43 :70.30 ./384.30 4/4 ..302 .8... .90.9072.30.4 07.3.  !43:/3.42:7.:57.73. 3..0489744.3./..2548/7:7./:..90../4730.4543:/-2.3//.348090 074.3:4.3424 3484/-4... 84/04.35484.085.045:895484./300.3. 84/0:057../.4/89.3/7:0./4. 09890 ..348.   0/7 .4/89..3.43.30 . 543:/3.03489.03. 2:.47.4-8403.9..-57/4-.543:/38.. ..3.0/- . 4/89.4543:/-2..4//.74 3.80/0 .894538:-09. .57.90.9.3../:/44 -.. /44 -./:.42570 30.3: 47../04-..99:/54/.90.5.4. 03.3//.890 .30...../30..3//..13..35484.085.3.4//./..5.44.2 070... 0 .34. 0. .548945057830..3. 0-54/.0 24/4/89494.4382/44 -. .9.457/4-93..90720-.9.548945.4/89.57089450..74 3./03.4382/44 -..7.7.480/0 31472..93..3..890 .03934893578302 57030..74 .30578943047.942.43./03.305. 090 548945.4/44 /.5.94.9072. /.0-857. 030.494..0/0 .74 4854/. /03 .304742./.. 3.893 2/00 02.. .... 03..43.74 3.57030.3//. 090.74 3.4543:/-.8../4.5748.543:/34..9070.3.20342/....2 /4 03.544-.305.94742....543:/-3.43.0 '8.3. .5748578943047.5780 034./.90702454/4-302544 .0.4.90 31472..  .8.0...902.0.80/0 .3.3570/4...2/7 ..30247.8945.357.089..20894/4./.0.0 304. .74 3.7 34:57..74 39./03./44 .5440 09790.90.385484-3489..90:7. 3.

5789430.7380:57.. 578943247. 5789430.484/0 .484/32...8.0 4-4.. .5780 034.30.2389789./.3..347.54/.43..9072.57 ..13.543:/38.3//..3.702..3247./03. 31472. 578943..3//.480/0  '.../7 .57...4742...3.-99.:57. ..4/0300.0#05:-0$4../..3./.09.4.570/57. 4-.70/3489003.570/42389789. 03.4/4.70/348957.  '. 247..4/89...4/89.54/.3..4854/.34.570 30.342 349.33/7:8:-0984578943 .543:/3.030 .788:-094.57080. '572073.907 .94742.9.. $ :7../: &70/-4$.74 ...907/7 .34254. 30:57.0894284 .942 9 .0#05:-0 $4..90.0303/7:47. ...0.

74588:53489 & 9 /30   897 3. 413...854 35747.3 3:70/- 80:547.942 9 . /30 :3.-. $ :7. :3.09./308570203034&70/-4$.

 48570202-. /30 /0.&70/-0 $ :7.02-7.942 9 .

 4 13.3 3:70/- 80:547.942 9 .-. :3.74588:53489 & 9  /30  897 3 &70/-44280 $ :7..854 35747.

0 /.74 357/4-98.74 :-4/845834-4/888../44 -090.9072.44/4854/./.90-7  03 85484-3489.3..780.3..0397.3-74: 9.35440.3//..302 3.403:.90.74 4247..457..48.74 3.20343.74 .4030..543:/30#05:-0$4.2   0247.0. & 9 /30  897  :70/-4/44 3.74 3.3054.54.74 894790./03. 5430.80/3/4:20394.413.3543:/34.43.  .089.3489  .:  03 043428.0 4/ 3.58:..8:-09.4:494./0. .570/4 /4.3847.573.3//.907-4.354/. ....957.780.9.3085484-3489. 894790..-9.4. 03.907 0708977. 3.543:049:/5440 90.780.313..30-704: 9..90..030 247.543:/34.8708907.33.3.089:4.30232.3 54/. /.3: .33. /.-..3 33043428 85484-34894854/.3..30/0.3.4854/.. 0570/2093..0. 5489454.49/4..8:-09.573.30.302 3. 4.570/4 .0 .5430..3489 4.94..4.974.3 3.94.3023..4.43.70890754.9. /..4-.548945./:8570/58/7 .90.4.570/4 90.74 3/4 ..30..4-9 .480/0 457.90 80.0.4. /30 /0.90..02-7.74 .570/4 4/4.3 30 .3085484-348903..74 .90.3013. .207348570/209423..3 5480-3047.4/4.30.030...74 34/3. .0..8:-09.. !440..74 .8.94.5489.054/. 084/04. 548.247.74 3..0 .44/..44/.. 4//./7 .8..543:/32095480-34/4.389.4902/4..5497/4 !4/....85484-3489  .90.

54/74 : .203.... :897030-.9.74 .90704854/.583/4:2039..3../.3.74 4 8.4 54.30570/4 3. 4/89.8945.907. :34.0-7.457/4-8..4854/.8:53. .30.0257207:247.2.0 .4470945720734 574209.4:9020030.74.5.30.3 3485484-3489/4..203 '57207: /.0.543:/-570/4 9.788:-09.90724/7:2/4:203942 ./:  034290..0 07.05720703  03 903 3./3.33 ..74 ..788:-094.302470570/4 9 .3. 08 .. .43.4.3043428085484-3489 7.34.0..30.9:2:89.. .907 .3./7:.4/89. 300/03.4 543:/-44   !44570 30.0 4854/.4.74 3247.:03./7:0.57207: 43.3..0/-43..09.3.   04854/.74 3304.4 /..583/4:2039.543:/- 4742.30.788:-09.3 30580 54/..4 .975484.44 4/302.8:-09..74 .3.44  4854/.3.089 . 08431472.-:4//.20343./ 90.4. 09./4.74 3203 /..9090/7:4854/..  .74 :..57207 .3..57.7.3:54.3 /4.5484.7.80.2.54.7....2038:-093.570/4/3548945.4/8.4 /.3 .788:-09/4 3570/4 9  !43:/3247.85484-3489 84/0:4 .90..:0548.0.0.548.788:-09708977....80-34 4943. 0.780. 304-0584.7.844854/.. 57207 900583/44.4/80.-4. :54 90.48. 54970-3.3.. .5.9074/4.04902 574209:3...343.35484../0 4-.4 /..089:4.3.74 3/44 .3. !790280.9. 7.4.3023.44870/89. 00945720734 /4... 4854/.4./4.9070.9070.434/.78 8:-094.3..8:5.40434284313.49:/.493. 80303.4-.0398954/..03489/454/.. :34.....5...74 3:570/4 9/4.0 54/09./4../7 ..43.94.47908:-094.0 .904-439095484..3.0. ..8..90.788:-0980.../7:8:-094.70945720734 .574209.3..9.7.90.. 49/4.30.032 '9.7./4..

.033570.07903 343./74.74 34.8.85484-3489  ..

.-93. 3.037.70/3489 /.8.30903 3085484-34890/03.-.3.-47../350909 8:5.0...457.... .9:237.5497/.85497/4/4-74 457.7../74. 045430../30 89479.0 4/3./03 457.0/-4 /.78 8:-094./033.54202-30 07.0302/0:.54202-34893:547.94.84-0457.80/33.03.4.242 7.030.74 3..3. .3. 03.. ./30 '5497/247. . 34.4 4 34..8485484-34894854/.74 3.3/.  4854/.0897..74 334. 3..788:-09.030 54570/58897403:897034..0/03. 8803.4 .0/-454/./:/7:23970924/89.2:3.4290..: 03033.4/44 /.

0/- 3.3 .324.489 / 070.74 34. 03.489 907.7.0.0/-4903 30.3.84..54803574854/.9:/40/ 0/457.4..89479. .780./34 . -4/484/04..4/30.. :342./0..0480-57..543:/3894790..74 42.74 :54870/:043054870/34 3.0 4742.543:/34.489 907458 9:/837. .544/-0.43: . /4-.90.480-..543.7802:8:-09:4742.0 4854/..3./303.489907 :7050.. 5/ 4742.4.4-... 00- 3.308 /.3 .30./397009 8:5.323. . /.84.20303..03.4. ...895.-.903 30 24.33.480/0 09..4. 00570/2093.-030389744.303 9:/8024..74 3..02544-.3.0/047./04..89744.34..80-33...570/4 9/4.1.9.44/4-.907.:89479..74 7.2030 80.43.489 0 3./47 . 4854/.989 844/4.3.0 072.47....-4/4457..3..9:233.457.07..4250830/00.90..03894790.389479.8454/5 057894347.0 .89:57894347.7.4457.33.74 3 ..3890284. 3:49.457...7...74 3.54202-30 /4-. 5480-303..90.489 0054970-349:/304.57.4-544/-04742.3 457. 45842903 304570203:7054..0574.543:/38.4570/89.74 ....4-. 0/4-80..43: .94 .74 34.74 33-3.57207:.4-544/..74 354902..494.4-.74 354902 .. 090. :34.0/-44-7...788:-09247.473.03023. . /./03989 4/. 300/03.84.3/7 .-.74 .3.8:-09...347..0/-4.. :547.

.74 ...473../4-.. 54/.2470-93.9078...3.:480.4/030574094..44854/.4/030574094..74 .30 .207.9709.-4/4.08574.3.7.0/04.894790..3023..04742.473.:...9. 480.0480..4454...3.4/0..1.4//.903 3.24.0/-43. ..0/-489479...4484:57. 4/4./30 1 070.30 -4.4/4.-20/. 3.3.74 .4/ 0970-. 4583. .....0/-4/0..47./-0302:. ..:89703 57207 3.30803 90.0/-4:7054..78 8:-09:547.570 302093024-80:7.93.57543:/3:894790.7.74 ../3. ..44474/ 4-7.3.74 . .544 ..:.44543:/3: 894790../7:45702 03./-0302.895..7.9 ..7.543:/3894790./033..

. 49/4./.0791.4.47908:-094..20343.9./3489/04..57.90.1.34.4 /. 094 .2 .203.3.3289./ 90..3/./4.4:7.0/-43..788:-094. 54970-3.032 '9.788:-0980.489 8..14947.788:-09.2.90.74 3304.9 /.3..343.0 .0./4. 030:89.30..-9549703.03.9090/7:4854/.43.7.8903 32 850.. 80303.5789430...9072805497/8..1.74 4 8.44870/89.70945720734 . 57207 900583/44./30544-..3../47. 300/03.:03.5.203 '57207: /.4 .0257207:247.30570/4 3.74 ..-4.4 54...907:89703489247..7. 4854/.0.4..0.3.7/  4854/.4 543:/-44  .548.74 3:570/4 9/4.74 3 8.

57207: 43..0 4854/. !790280.3.. !44570 30.48.  '548945.4/89./90.2038:-093.30894790.85484-3489 84/0:4 .. ...49:/.8:53..8:5.8945.208990.78 8:-094.0-.30. 457.907570/20984/4-.:0548...0.74 .: :04 3. ./7:8:-094.3..7..3..

...57207..034894854/.089 .4.43.70/3:705..74 3..9://7:.. 84544-.0..857 0..30354970.0. .489 902043.70/3:705.0.7/..4/89. 03.308. 247..3.45.4/7:0.8:53489 .3.3025497/ .4.7/ 845497/47.74 3570/4 90.3/.7/.7/...8..4..90..489 .444.54/..857009 03.3.3./4. . /..3...74 34570/0.494.7/4.583/4:2039.  .4.-:4//.:49. 5497:04 :8.3023.74 3247.0.85700903.90.90.30357084./7:/7 ...4484:57.30 :8. /.74 3247.3/.347.3.$8902$:53489.74 3.03..90.7/.30: 34.7458...3 903 3 85484-3489  03 89.7.4.745889.0.7.20899.93.74 38570099://7:..3.489744.. 57.74 3247.93..44//.74 34-/4-. /..7/0.789.543:/3....4.49..89.34..444.889020.857 0..34.90.403.3/.49.0 30 : 34.780.3880/0 02..489  03 89..489 4903.0/043. 5484.30  03..74 .090774..789.43.30 $ .034894854/.3:/4..30 .8570/209423. 03.03880740.030  .70/3.3880/0 02.447.03.0/.. 80 247.74/389.030 903 3 570/3489 08909831:3.. /4854/.70/3./4-.  03 207..3894790.3.444...:89703807 0.9:2.803.30/0.8347..789.304/. 857 0. 49843./7:/7 .34.893489 448.2.3/..893489 8974 4...8347..9074/4. 3.04342843.4. 54...3289...3/./03 80.788:-094.74 :.403.3.3289.4..494..0./4-..3.-4 9049:897034 !7902 3.890/03.3/..089:4.9489 54574/.4894790.3/.0/-47..788:-094.4484:57.-74543:/-0  .9..3903 305424  /...4.543:/- 3.0.304/.3024704570/09494/4 3 790757-7.74 4 .8./443 .4 85484-34894854/.572071 94 0/7:0.:4/30 0543:/-0:547..-47.4.8:-09.. 902043...3 573.7458.20/3.489  0..4-..780. 8974 4...54. 3.7/4.54/. 84:8..447. /0.4/89.9489 : 303 . 03../34 4.8:-09. .5484.7458 89..4..3 0..457.3/. 5497038897..5497/./4.489 80247. 3207.34.90.3.

.3022089: .842074/.54...3:543:/-247...78990. 07. 04342 34893.  '57207:/.543:/-303.207./04..82.4//. 8 ..  '4473.7.7.3./30.3..33.74 .7.207.-7.0/0207.43.583 /4:2039.3..90.74 3247.:8548.4 7.78930270/:4/3.74 :.543:/-4.3.0434284 3../..90.03.. 3.70/348934:9020 %0 54/74-348980.3: .583 /4:2039.4-4.5.207.70/34903.4 .489 357 80438457/0. 3 4984 -.089207.57207:4//.74 :.42424 34895439.0/03. 4742.583/4:2039.. 3.3 7.7.3..2../30 574.354202-30.458302/4:2039: 3.548.70/302544 .74 :.4 /.-74543:/-0573.3.-903.543:/3 04//.570/44 0384.4..089:4.3....57207:43:703 30.7.574930.893...03.3.74 3 570/4/34/44 34/543:/3.4..3.40 9.3244 04. !7207.7.9 /./4-09.  .20342074.583/4:2039.574.583/4:2039.. .. .9473.044 3.:4/30 543:/-3.33.934.74 3.  !74. .90 0.:   03 304- . 4742.74 3:547.0..480.74 ..7.7309.3.43.9070203 /. 84574.3.30.458. .3.74 . 3 80438457/0.489 .-90989.74 .9 54/74-3054/. .03.0344-89.808450 3543:/3 04//.3.3023.0.4-.548034893/44 ..543:/-.. . 57207:43:703 30. 0542303:3..74 3203 /.70/3499 247.3023./43.3. 7.44..0 .4.057/44 03023.543:/-4.3054.  .89479.90.80570/348934:54 90.3. . 54390.0 04342843.030..543:03089479.308204-9/8723. 35/ 3 .....43.3.-.74 .343.3023.0/03. 84-.3.4-.54/. 34543:/-4 5834.30.:4/30 4543:/-49:/3.74 3 570/03.30903 3070 9..99.089:4.5484...... /44 9.854/-:..3247.3.0/03. 247. 03.343.802.74 3.54/.30./.. 84.54 3.4.89.207.74 .4.39077.4 -982803454..4/30.03845.74 :543:/-.0 247.42.74 3-070 3.4-...:4/30 0543:/-0.74 33./08454.74 3.904002039543:/-0 .80-34.4.70/3499 548.458302/4:2039: 458.70/349207.3.089:4..3023.74 :3...30020394./.43.-4.   03.089:4.-.304- .907280/480.54202-30 0.08.7.74 3247..44.4-.3570/584.543..

./4-./04 .543:/3 / 8.3:.... .-..3544.734897.. ..0234:4/305440 2.4.:. . 7. 570/..0.3:894790.894790..457..543:/357 ./30 /4-..0/-07.3../03 -.0/-7.-..49./03 894790..5484../34898570/584.

'4473.4543:/-04//30.2454/ 54402 00570/4/3431472. 4/ /3  #4..54/.447 849031472..80-4.057 902232..543:/357/4-/7 .344-.. 070543:/357/4- /7 .74 :.3:744.05424 /4/003.04-548.0543:/-. 247.. :7.570 302 03: .54 .8543:/342 0 80/3....9./:.509034893.  !7/44 .089./44 03..4//./302:89:.74 34/548..0/030.30744.74 .74 : 4904570/003./..5720730274: .74580:30 90074...4-.034.3.4.4-93.0/030.444-4-.74 3:54 90.345424 .:7.../.0 247... /.343.57002543:/-.4&7.034284 !09454../44 3.74 3:494.4-..0894 8074.0 24 3489 /.8031472. 03.74580:30  03 74./304-.4-.$03.3 00570/4/3431472. .4.:54 90. 403...9:2.4/57902548945:247../30289:./4.0.9044 3.74 3.4.74 :4-.304- .3:8543:/342 :54 90.3 .8 54970-03. 54 .30744.74 34-..&7.4/57902548945:  '57207: /...231472.3../30289:.343.3543:/.4-93.4.0.0543:/-.2: 31472.5700257.3..302-080/:$03.90. ..089.570.3.9 570/.345424  .-93. 247.4. 0574..4 570/4 03.57002 543:/. . .802.4/89./30 4-..74 3:494.4-...730543:/-40 0800570548.4394 03..089..74588:53489.4902 4-.9..4-.74 3 302470/4..13.:70/-0 4/..3023.3543:/-247.30740 /44 0308902.570/4/3431472.3 /34//.730543:/-4.079905489.0 #4  03 74..0894..3023.4. 3.74580:30  03 87.4-.40348. .094.4 5789434. /. 247..57.0-03.0/4..74 :.03/.4-.4-.&7.2.9 /..74588:53489  $7.0.5700257.344-.08944.3023. 3090 4//30.094.344-.4342   004-.487.304- ..3...4543:/-44   03.94-.5757...4/57902548945:  #4.0894-4 .74 3247.4&7.90..730820-97.&7. .08992389789.9....4.3023.4543:/. 9...57002543:/-.3./:.80-4.

74580:30  .74 :..0 247.74 .583.30744.9 9.0-03.57002543:/-54/.4-.54.4-. .4:3.43.30 /34//..5700257..43: .74 :  03 74.  #4..30285484-3489 03.0894.9.2.34.2.74580:304742. 03.43:703 302/..74 .74 34-.0/4./4:2039.788:-09803..9:24254 .3023..4-.40348.3. 57080.5479.../302 89:.7.3/333.3023..548945:854.4570/4 4 005440/:4.80543:/-0. 03.. 03..2454/ 54402 00570/4/3431472. .:..74580:30 .30285484-3489  $7.4//..0 2080.9.3 /333.80-4..570//..9:2. .9.../302: 89:.74 :.30285484-3489 /34//..43.80-4.....03/..487.7 30....7...0.4&7.3.:8.3.5700257..3/7:0..344-.548.354570/4/3 4-.54 ...  080.902...44854/.5700257.8570/4/32:49.80231472.730820-97.447849031472. /. 54.4.3...0894-4548..548945:854.4.57002543:/-.33.7..302 3.54/.0. 00.2.94-..0/030.089../302:89:.74 /44 03.548945:8570/4/32:49. .54 .-.43.548945:8570/4/32:49.834..80.0.323.08570/20932 .34..4-.70/3489..4-..4/.3..34.4-.4.74 :  03 54/..089.0. 3090 4//30.9:2.0 2080.74 423. .70/348957..30../.57207:4//.  '57207: /.543:/-.3.74 374.. .4543:/- !4/.-...089.08944.0.30744.247.3023.4-93..54548945:8 570/4/32:49.74   03 74.5700257../34:494...3..93031472.545700/:/7:/4:20394.4/89.4.3 . 4-..90.43:703 302/..4 .2: 31472./4/...5757.4..90.74 : 4904570/0034..74 34-. 0803.04854/.0 /34//.57207:5489454.4/89.3 00570/4/3431472. 30570/4 4.4: 3.3.84/04.$03.44 4-4-.354570/4/34-.90.4/89.4/89.788:-0957.344-...4-.3074.202 247.3.30285484-3489  #4.. .9.9:24254 .30..47. 4//3  #457.089.0894 8074/44 03.0.3.2 84 54970-30.54 .344-.0 057..9:2.4-...570//.3.570/4/3431472.8031472.3...... 94 570 30.. 247.3.90.54 .57.4&7.3023...3543:/-.3.0.&7.4.03.

..0247.42094-489.3.548945:8570/4/32 :49.9:2.3.4-.543:/-54570/4/34-.8547..30 94 031472...4280 $ 9 .74 :54/3.74 .570/4/349:/&7.3 /3 004-.45479..33.70/3489  5403489.-.354570/4/34-.0894.. .3.430/443 .3.0.08944.730.:  574894.57002543:/. 5457..302 74..08944.7. 4//.08944/4/.2 3023.089443.43.:.385.4.30285484-34893548945:854..:  70:9. 4-.3.  '78904-..3023.54.  4-..0.&70/-.302548945:.4.54548945:8 570/4/32:49..34-.74588:53489  03 4-.0.54 .74 54 0.74 ..93.30285484-34893548945:854.3..2033.3. 3 .54/.0344-.089443..70393489  4-..3 3.7/34-7. 74.089444//..74 :54 90.0..089444//..323..9 .089444//. /44 .90 .089443.543:/-54570/4/34-..0..3:3489 ..089   -.74 :54548945:-7.-.74 .304-.089.089444//.344-.0 -.....  . 00974383..80..0 .:7.54 ...4543:/-3024704:54 90.543:/- 089454.47 /34//..570/4/3497..9.0894  4-.8.3.9:2..3023./.74 3/44 4 74./304-.9331472.4.. 54.302 -080/:31472..548.0. 30820-97..90 .5700257.302 0574.. 03 /44 .  4-.74 .30288902:  4-..84 570/4/3431472. .054.4.4.74 :  4-.74 3./:4-4354894542..2.78904-.74 :2..30.  4-.. .0..47/34//.  4-.0  03 ...78904-.3.:2.4344-.354570/4/34-.74 3.54548945:-7..2.57207:4//. 31472.4.3/.3.034.4-./.3.04-.:70/-0 4/.4//....3:3489..3023.30820-97.74 :./:.  0807.30744.70/3489  4-.548. 34-.70/34895.

 /30 805902-7..8.. 4/44 9.74 .3/.7:5489454. 4-../:/709.44-...0. .7/34-7.089..33.2.89.4.

.

$ 3 .

.

. 247.94.74580.2039..09..-4754/. .80-4.4/89.94-.90.7..0.5.$.3$. & 9 /30  897  . 03.089457.

.789-./03 894790. 4-.23. /44 03. 803. 458903 3850.3 .4-.27. 247..009743843.4803..74 .....30 &7.&70/-.43..90.1.74 34.5430...945702..0331472./389#$ 9 . /44 .

5489450854.3. :3.. ...054970-344-.0  .207.. 3.74 -.3935454970-570/4 949/4. 4.4-.#05:-0$4.74588:53489/.33..857....745808:53489 '47..33.030..344-.. .   -.4//.43 7908974 4.3.../302 89:.87.  03 570/4/3431472./30289:.344-..4/.5479..4&7.0 !497/40/4. 548.0894 .34/548.74 3..428  !479.74580:30 '4-.33.84... 3.4-.74 354 0..8300.0 3.33.0/-4/.3.: .3. ..0...:.3 4-.038020: '/7: :7.30 ..4-.0..43.. 03.089.089.4/.:..0.9:24/54 .5479.33.3.9740../30.5479..74   -.. :3.3.4&7.0894 .00974383.03023.4-.03.84.302 247.3023..5479.&7.9..54.3..3..74 54.4-. 4-.57207570 30.54 0.74 247.74 .08940.8.54 .5479.. .80-34-.3:3.4-..57207: 457 .3..93.:7.-...4-. 008:53.74580:30 5.9. 848089.734...9... 9099:/570.74 3:5497/4457002:4-.70/3489.00974384-57045479..4/89.572073.4-3 0/057.-93.09054202-30020394.74 3247...4-..807045747.74 247.089..9570/4/3431472.34.4-..3-70570/4/304-.74 3.74 :804-.0247. 3..0/03 /.0.324-.. 3384. 4-.90744/7:431472.33.049..302 -.0.4 ..80-:0 .74 570/030-44/548.54 ...4./.74 33.44-..74 37.33./:31472.9.4428.444-.089..0./304-...57002543:/- 44 -090.74588:53489 8054 04..03../:.54.030./7:0:7.5470/34894-.0894  .9:2.4-94-.30:8.74 3548.3..74 80704 5747..089: 4-.4.74580:30 30820-9 4-.3:./304-..9:24/54 .3.4.745808:53489804-.74588:53489 '80-3....4-.0303.570/4/3431472.089.0343.3.-903. 3 .047893.4-.74 ./30289: ../:.74 3&7.207.5479.  $974 4-..33.3023.30.9. 804-./304-..74:509/35454 .9074203 /. 4-.08944.344-.:..789.9:/.8../3000..4 3..30.089247..00974383.0..4   -.9. 804-..   -.254. .80/32080.:. 94 031472.3. :7.:7.4-.. 8:5344..4- 354548945:.74580&30  03 57....&7..&7.4..74 3.03.030 8974 4-.

  .9070.54 .34203. ...  !70/4/3431472./:.43.570/4/3431472.9.570 30./304-.: 03..70/3489  03 4-.74 ..74588:53489.  .74 34-.5479.43.4-.74588:53489  03 4-..0/03094 0  ...0 .4/89. 03.4/ 0:74.08944304.43.3..74 43./:.7 4//.80-4.:.2034.....5479..... 04//..38454303544 3.9-89. ..3023.&7.0303.9&7..03. 4-354548945:.304-.08943.90.....74  3.9..70/348903.5479... 88.74 7.74 2570544/4 9. 03..0.4/89...54/.9:74!' .0894 94 057.70/3489..343.74 454548945:4//.089 94 031472.5479.33.3.74 3247.:.3..74 30/4 .4/89.9.. 8:5344.3..80/32080.90.&7.9&7.43.74 :  ...5.70/34894570/0030.7890-.:7.9:254 ..74//.54/.089444-.74 257054857002:5747.. ..00974384-548./03  .344-.0.3.9 0034.089.74 .34570/09.74 : 94 057.2..74 7.74 3:3970-.0../...3.33..74 ./.207.4/89../.0.33.089443.0 . 4-.9/.4-..70/3489. .74//.0. . 3489.343.9 .570/4/3431472. :3.4.90.3.4//..3. 54/.74588:534894-.74 34-.894790.089.:..8:53...30.3.: :03.33.4/ 0:74./:.089444//.44-.90./03247.30285484-3489 43:703 302/..33..5479...74 4544/57902548945: 548945:8570/4/32 :49.74588:53489 4-.548... .9.33.4//..089.74  247.0894247.9.. ./304-.:7.57207.57207.4:.90.74 894790.08943....03.74 33./:.3 4-.$03.33.089. 904- !70/4/3431472.4.344-..74 .089443.43.74 3 4-.0303. 03..90474894790.30.543:/-54570/4/3 4-. ..43. .0894247...31472.70/348903. 3 94 0 570 30.54.4-.344-.0894247.33.74 33..024/89.74588:53489.4/ .33.548..0. 4-.:.0..4/89.302  . 548.0 .344-.. 03.9 3.354 570/4/34-.74 3.. 4/89.0.0.207.03034.4-.4-.4-.548.548945:854.4/89.. 03.4-.74 ..570/4/30.74 : 94 057....:7.74 454548945:-7.4-.90.4-./304-.:7../304-.9..0...57. 79.0.44-..74 33.74  40548.9.2.. 3.. 94 0/7:0. ..94-..  !70/4/3431472.:7. 008:53./304-. 94 057..0.089444//.9&7.343.344-..:./:.9 3..0303.33.

74 3..54970-089.548.0894.74 .9331472.$03.302548945:...302548945:..:89.9 . 03 4-. 31472...74 42 ...54548945: -7.43...3. ..894790..5480.3.3.: .70/3489003.703934894-...9331472.43./:857. 054/....74 :  .5484..08944/4/.0.574894..  .4.43.5479...08944/4/.57080.74 3 4-..5457.4344-.5457.34305454303384-0/4543030.  .74 3247..5457...74 .4-..0/030.84. ..74 .3443:703..3..70393489  . 31472...74 34-. 03.30057..3..30....-4...../:/44 -4  03.90.74 34-.  '57207:/7:0..3.385..7..4-.3./: 034290..0.1472.74 3247.03024-.430/443 .90.7857023.08944/4/..0.4-. 84..057..4/89.30.30...74:/34/857002.. 4/.9331472.323./4543:03. 03.420/32  03 4-.03.80-3 4854/. .80-30  .80543:/-0 05700 3057..7.43.788:-094.4/89.0/-0.70/348957. 4/89.9  '57207:.74 ..74 ..43. 03.80543:/-0..730570/57.5489450.30.4/89.. 31472.42 03. .089: 94 03. 31472..43.570/4/3497.989054870/:0.730 ..089:3.:  .0  - 03 574894.543:/-54570/4/34-.907 4-.089444//.74 .3.2. 03..4-. 03./30544//.34-....43.089:44//.9:/43.:548..3...74 .302 548945:.4-.08944/4/...97090.4344-.90 .0.8...../7:0.089:57. 7.74 ..0. 5457.8.90.. 430/443 .30./..74 3...3.30 305720730 30857002.3.90. 4-.4...90.5489450..4/4 9.830 3057. 4-.570/4/34 4-.54548945:-7.430/443 .9331472.43.907024-.4...5834/4:2039.998931472.. 4-.74 ..3.. 94 057.  .302 548945:..0894.430/443 .4-..089 ..3./30544//.247.33.8.894790.30.43.4-../497090..2 4/89.4 .03/.247./.74 33/4 ..089444//.90.. 3.3.3424 34894904/4 9.9... 3 857023..94-.: 9:/.4/89..0./4543:07.. .  ..0.3239070842.4/89. .543:/-54 570/4/34-.089443.570/4/3497. 90.4.385...

. 80:547.74580:3034-.4-.4-.04/4 9..74 ..74 3 54870/:0543:/3424/4 90.94.0344-.089444//..089.0894../:8570 32.80.2.0 .49.$03.97.85474 . '57207:54 .3-70570/4/304-.4.74 34-.. 0570/3034 57. .703934898054870/:0...385.3.5479..4/89.3.54 548945:854..74  3/4 .3.43: $0/2454.70/3489.4.089  '..:..434 4-.3424 34894.0.  03 5403489..0.054 .90.85474 .444//.-.570/4/34 97.74 .4-.0..0 $5474 . 5454 9 9001.30.43.574894..33.2 3023.:70/-4/44 3.74 3.3 3..0344-.-4754/.74 . -.089.3.74 3 00945720734 .43.9:/4-.3.0.74 3 0094 5720734 .5479...70393489..  / 03 3.3.30  ...90.74//.. 03.57..74 3.30.74 3.954902./.33.30  03 57.4-.4/89..74 454548945:854.33.3.9:/..089.0. 03 4-.489/.548945.57207: ..74 3247.74 .4.74 : 54/3.-. 247..4-.385.94./.33.3.3..3 43.74 .703934894-...57..    03 304-.. 0342.385./7:548945.70/3489  .4-.  .894790.30288902:  .0894..3.8.80-4.4344-.5403489...74  .3..74 . 03.43./30544//..74 :54/3.2 3023. 4/89.34-.74:570 30.5479..90.94-.03.57.4 ...4. 03..331472.089443.74580:30  $9024-.4/89. 03.570/4/3497.3.30.2.2.3.74 .74 : !74894.94-...0894280.  .&7..:.548945:.302 88902: .74 ../30289:.4..0894804-..354570/4/34-.57207: 09790.43.4...089443..548.8: 00974382870/89.8.-4754/.&7./30289:.-.089444//....30.43.894790..

09:/54900143:  . 08457.3.0 304-89.8031472.84/04.54 .3080:547...543:/-4.3.44//.80-34543:/-357.03.5703.0.74 35700/.2.  '57207:85474 ..0.303.34.309073.74..543:/33. ..3..4..34..8:3.3.7442.0097438454 . /4 03./4894534893 54.74 :  03 0097438454 .00974384-803.457..2.30... ...84/04.84/04..788:-09.-.00974384857002.. 3 .0.. 3.907.3.57.494..303857002.44784-057..  $5474 .74 3247..00974384-  !43:/3.302-080/:.30 ..3.854 37..0. 0574.:547.48931472..3054900143:054970-34 54870/4.5700257...802 4854/.94.84/04.303/.44 .457.8 88902 .03.: 0.3489 854 3. ./.90...74 3247.089:4.7828:-0942 !4090.07. 84/489453. 3 247.54/.:70/-0 4/.80247.3.30.570/904274..90.3.3//.5834-/490./.80 ..43... 00974384857002.90.4543:/-357.90 . 84/04. 84/04.30543:/..0.5834/4:2039.4/ 3.957. 3..8934899..30  03 543:/-.247.5454 9..30543:/-357.90..74 3 3.. 00974384857002.0.04.30543:/-907870/89.57.. 57. 3085474 .3025440..3054870/4..84/04.30..: 348 174 247..-03049 8938/4.00974383.30543:/..4-9870/89.331472.00974383..3..00974384- 0944244 .....84/04.7828:-094233082044200.80/33..30549001.84/04.324854/.870/89..84/04.2 .3. %.958345497/90.4.00974384 4//.30.30548..0899.4-9870/89.. .74 3.94.74..5834-.30543:/..303857002...309073.305497/9.3.4 58345497/90. 00974384- 54.494.90.90.9247.80/4:20390 5497/..4 8454970-30..3...3:..00974384857002.0 /..3..543:/30424 34894//.030..485474 .387../:. .30 0054 90:74.4-93..3031472.570/4 9.43.. . 34.454 .4 /..57002543:/-.5489450 ..3.0457024. 79357409.0543:/-.99.82870/89.0..3057.30907203.39 .82342:3.0457024. .57...4-.. 79357409.-  4854/.3 903 30. .4.8.90 .3907087.08:5.31472...:53489543:/-357.3023.948954/.-7. .447--0:547.4570/4 90.54900143: ...0.305430.0.089.74 3  .-.80/3...74 . . 84/04..0247.4.

13.830085702039  !43:/-.31472.-9/4/.9.3.35424 2389789. 3 ..0/0399090543:/3.3.009743845484.30  .3054.. 5789430..3.80.31472.80/.8889023.4902.030/ 4 4 247..4 /. 34//.343.43.888902247.3.02548945:    ....74 34..30 4244 .9.789.3.4-84/04.3 .543:/-0 005490:74.3244 0.9.84...3.  38907 5789403.74 3.43 :70..93.3.43 :70.4 32389789.-97.888902247.300097438543:/- 3.. 30.730.34:57...9.80.45430.34 1:3.3.548945. 31472. 0420943:703./7:.489.343. 31472..4 /./:494.039...74 .247.74 34.74 330820..7.990344 4 304/.74 .74 34..20342570570 9. 80.  ..3..13.4.9.7.583/4:2039.540/.888902247.74 3:247.74 .3454/090&7..0 .7.803857002543:/-  .49.354/58 4. 3 4994/44 .43.43.9.43..1.0097438 4-570570 9.74 34.57002543:/- 31472..00974384. 31472..74 .7340097438454/58.303 ...4244 .348900974380.888902247.489 /0399090543:/3...90.4/90097438..43 .4244 .9074-433.3..0543:/-0 80570/4 . .3.30..494.7.45457002:543:/-./.07038...9.90.4834. 5789430.303 009743854/583.4/4:2039.584..494.88890257 3.9570570 90.7.4/57.3489 5490.020/543:/3 .3484.7.3. 03 00974384.3   '34-030257207:3.3..00974384-247.988902.. 3.3:3 89744.325497/42  097438543:/-247.954 .02470-937 90..-9.74 3.  .7..31472./389#05:-0$4.0457002:00974380 543:/-0543:/3:  . 3.5489.80288902:3.7.7.0 /44 903 305440 247..0097438 3.4244 .9 543:/3 84/0:04.

.03 09...344284 $9744.2034 .-44//. 09:548945. 548. 7.74 3./7:. 5700/34.80/3002039 54.30/44 . 0942548945..34/57.3.30543:/.4543:/-0  544..3.3..454.48089.4-.4/..0.089.0 $:530/44 -0  03 89744.80/31..4 09./7:..30543:/. 09:548945..0 00945720734  4-....7.4  !70/..428..7870/890.3.090 -4.094742.089..543..7:90.3.43...089.43../0.43.7828:-09 .5830/4:2039.4-.../0:548945.4/030548945.30.30/44 .74 .4.3.03030.  03 89744.5490.428. :34...30 .3/0544/-0 .:49..3.0894 00945720734  7.44//.3.74 ..049302.3.3.30..3.344-..9.30.74 . 00945720734  '805:4.74 33.8. 575474 .74 .  854 335480-3544 -4/48089..3085484-348933.70/3489  8054.30..4.0 54/54402 /.8.7894548945.3.03483:9.0/089744.:54 90.74 .74 ..544/-0  '80-347..3.7894548945.. 0 3.4.3.484/0:0.4 :547.30.30570570 :04.420:0443:703.. 0 570/4/3431472.  .203:089744..43. 4/4 90.  !489450.7..4/.3...43..2034.3.543:/342.85484-3489 543:/3.3.5748.30.030..3.0548945.3023.7:/0 #''! $% !'# !7..74 34854/.0  03 1..5830/4:2039.30.3/.3/.74 :  570/4 90.  5757.247.548.5830/4:2039.44//..7.-575757..9.74 .5830/4:2039...543:/-0  3.4.  4-.13.  03 5757.7.. 3:/4...

9.4-...3.74 33-7...5757.  . -89.9070.9 /0.789.74 .548945:4//..30..0/- .74 3423543:/342  !44/-..74 .480-.3543:/3 . 2. -.3. :3.54/..54/.384/4-.0.3.74 .. 03...3. /.8089...3.374.-7.0.089:43.: 3.7.247./7:.. 483:9.54/. /.  !45490:74.4907.544/-04.480-4 54.70/3489. 3.57045479. 8570202-4 /454390..583.80 3.308570/20942.570/4 984.80-:09://7:08930 840/03.0 857023. 543:/3. 374....94/483:9. 90.4...34-7.74 34854/. . 0.7..2070-7.74 .74 : 49/07.5830/4:2039.320/3.54/.70/3489.4742.03489357.02570 30.-4/4-.30. 454/5 09.3.7...583/4:2039.0 80 90049:/31472.20894543:/3.788:-09 0/0 3.80. :3 570/209 4 3.. 9008:-09 057..384...7828:-09423...9074 :70/4-. .543:/-0 !4/.30..4854/..3..8347...0/-0..3.03.. /45430.32543:/342 /0.0..780/7: -0 '90257207: 80..74 . :3..73.57207: 40-..0  !44/-.3.543:/3...3489544/-0  .90..30.34/7: -454 . 89:.3. 3.0.. /.7828:-0942 84/0:4 2. .87...32543:/342543:079070..38. 5433.74 .3.74 3.74 4854/.. 247.0.74 330820.3 3.3543:/3854/.3..43: :70.548.30.04-.5830/4:2039.54/.80-3031472./4543:/3.0/-3.74.03..3008039544/-4 8.-.:90200357207 070 903244 0/44 9 4. 90.83424/57..97../.74 .30..789.0 7.0247..4/4245439.54/...9454/.207.054...7.0 0...583..203..54970-03054870/35...3..30.8032857023.03/0308204/8945. ./0 -4.5497030.8993.03034.04930.  '57207:570 30..0.0/-090/0 ./4:2039./...4742.. 247.30.089..../4543:07.57002543:/-3.894790..544/-544-.3.0/-..4/89..343.4:234893./4:2039.84. 54/..74 ..4.4-9 03...80-4.30 9004854/..54970-3057/0.. :054/.0 54870/:03.8..544/-0570/20954.33.0.9 3...54...5830/4:2039.13. . ..74 34854/. 0808 54...0..02 54/. 547..97.570/209 3.54.032.942 4-.544/-07.548945:4//.  #.54970-090.3.  2470-93.. 1 3.74 ..03054870/345.4..4570/7.5830/4:2039.. 54/..8570/20942 ..74 80 9004.4742..74 33.74 ./44 -. .0/0 3.. 31472.0 54870/:0 3.3.4.70/3489 7.3 97..3.3.0....8..5830/4:2039../34 03054870/3454.

 4854/...0...30..954/.7.8034..0. 94 057.34...3/.3/989. 0.343.: 343032 8570202-..033570. 03.2:247...4/89.3.89:.80 /7:0..74 ..57. 03.544/-04. 54870/4.5.0..03..304...0..4 /.089..90.3.30080/20...5457002:450544/-0570.   3 94 057.43..484. !4/..54870/4..43.93./..3054870/302:5...57.03..9 /.74 :37.35489450..  !43:/3 ./44 -0.33.. 4/89.43.8.0894 4742. - 03.54.0 54/. 247.. 03.0. 0544-.. :30 4742.5834/4:2039.74 342 0 902:.:3 84..90570 30.84.247.74 3247.203.80 3.4..  03 4-.4/89.:.302:/42. .94-.9..544-. .8428570/.3..3023./30548570202-570/4 9 8.9070800/03./:8902.8454/.54/.0/0548945045707 : 94 057...2094- 8039..0.90 /7: -03 .843054870/3.8..../4:2039570/4 . 0543:/3.... 03.894.0547. 543:/3..0..02  .090544/-0 .0.089 /..583/4:2039.89..0.3.74 4032.84. 4/89.03...30.5830/4:2039.3543:/3..:70/-43...0/-.3054870/34..74 .32.74 342 543:/342 .  !43:/3247.8.0.09/04742.49302:54/. 74:482/34/57002.4/89..43.302:/42.0.054/.4 544-..30080/20..2:9.02.02 247. 0570/4/345497/   080548039.89.90.30..543:/3 0803 544/-43.780/7: -0 900 /.788:-09 ...74 342.54/..54/.4/89..3. :  '.302 803030544/-08 54/..583/4:2039. 4-...4/89. 03..90.80308547304-. 247. 4457.0348957. 54/.30/7: -0  -7..3..904.893354/.4-..: 00 -0 9.90..54..74 ..3.. :3:4742.4-.2.5705479./4-.54/.3:..3.30 5..20/3032.74 3:54870/4.7.3.9 /..3.. 54/..54/.74 .89457.254/.4/89.544/-03..544/-04.904 8.90. -7..543:/34.354/....7 42.90274: 247.079 .: 34892/7: -03 /03 .509/304/8039.2 3..3.203.0/-.89:..74 3:.43424-.089 /.74  ..74 3/4 .3054870/34 34.402:7.74 37 .034574 97.74: 509/34/57002..3543:/3247..74 3247.548945:..74 3:30570/4 .23/45439.370..0/03480- 4854/...4:89.54..3.3 544-.4 ..74 3 247..30.....893 /00 3...02:54/.... 0543:/38030544/-434.34-..... ...54.8089.37./7:..5..0  '57207:548945. :70.423.44.3 300/44 57....9454544/-0 40803 88....990.843254.

 .74 3247.027.3.85093 897.5830/4:2039..4244 9543:/3: /. 00974384- 48945 5700/3570.5834/4:2039...03.570.74 3.207.303.4.

548.543:/-.7.7. 9543:/34.44.9:23:7457002.583/4:2039. /44 030..  .3. 543:/3.3. 0-.83.:.5479../.74 35443 .4.4 /.30.33.33.:3.90.4-57002:543:/-043.80 900 /.4 543:/-  .20308450 00/03.543:/-0  !7..247. 03 ..7083489543:/-0 00-.570/4 03.089 ..543:/-4.570/4 90.0/-4 /.540/3570. 3.74 3...0/-.3.57002543:/.74 .570/4 90..74 3247.90....308.4 ./7::8970033.4543:/.74 .85093897.543:/-033.0 9.494..548945:.543:/-4570/4 9480-34 5454 9 541.5705434 %.570/209302548945:.80.3.4.80304.:.039.4543:/-3./44 9/..4. .3570/4 03.74 3247.03:054845 !44..4543:/3./34. 9:/.44543:/-4 .:2.3.57207: 4543:/3 :-54.5479..44.-4 0097438870/890.570/4 03.3.20384534.4-.247.543:/-304/5794.02989/04...4 .57002543:/-  .30 2470-9/489453.3.9:23:7474.039...23.3.3.570/209302548945:.7..543:/34//..543:/-54548.9 ..0 903 37.8..302548945: 4/57.80. .74: /44 0302.90.739543:/3: 3.794 8947545490:74..3 7.74 38030544/-4032.90.049343.. 32308030544/-04.3. 9543:/34..8450  003.03.8084508:5.4//.4543:/-.3.4543:/-4247.74 0-705.543:/-054203 /.94..80 8450247.0 9.74 3247.  .3 570/4 03.3..543:/33.9.543:/-.4.   03-.  !43:/3247.3.74 3:543:/-4 570/4 9/474.570/4 .4 /.20308450 247.74 3. 9/.:4/30 442-3.:547.543:/-0.543:/-.3. 3 8.5830/4:2039.548.  .74 3.0570543.0 543:/3 3.74 95497/4457002:  03 543:/-. 03 :2543:/-0  !43:/3.570/4 03...-9304.:34.3.74 3247.74 3/4.:.74 3:34.543:/-.74   03 570/4 90.7083489543:/-0 00-..303..30.74 4 .

 3.4/57.44/4 3.4.90..4543:/3.-7.0/-.43./03. 3... 57207 4803.0.049024-..4544/-04.543:/3. 03.0/03. . 03 .0380 3.0892389789. /57. /4 94 057./4.4-.583:44/57.78930270/:57002. 03.74 ..583 /4:2039..3 /3054870/4.0543:/-0 570/4 307083 30..30543:/-04742.30543:/-.9070.7083 3489543:/34.343203 .0548.0 03.089:3.78990. 7.0/054342032..4 5789434..089 3./7:3.3:543:/-544-.7 /.58380.970/04.247..2   7.570.42.....3.3.9.327010703.3023.247.3930543:/-0 084/45:8930.43. ....802543:/342  03 570.58.0/03....3.0.089.45707 : /7:0.:9020038:2 /..907/...454 ....8: 89.13.4/.30543:/.90...74 .24032543:/342  03 4/57..74 354.3...342543:/34.0/03.74 3 /57.5 049://7:54/..74 :3.3. 03.3-70570/4/304-. 4/57.74 3570/857009024/4 9..0303.94..43.80-3454/.7..0.4/89.3 /305457. .4/..94.0/-4548945.74 330. 03 0.90.:4/30 0543:/-04742.344/57.30.90.970/04..74 3570.33.2 543:/-034.74 44//.3 4/4 45707 :/7:0.03.30543:/-80.74 37 . 032 570/89.70/3489/7:0. 09.3..0790.  '.30... 94 057. ../.0 '4-.0/-543:/-0 '57207:548945.304.9543:/.30..43.9.30543:/..74 3:54.43.74 .  .583 !43:/-0804/57.30543:/-0.7.7.203543:/3 30 0/03.3.0794-8943 .80-3454/.4742..370.8.44/57.4/89.3:543:/-80.8300.74 3  '4473..9570/4..7480573. 174 00-7.4/89.9 34 90. 80543:/34 5489454. 03./7:3.0349072470-930545:890 '.9:2 /4.74 ..3:543:/...4-.54300570/ 8039.3.543:/-0  '57207:548945.4.34.3:543:/-054970-343.9074.57207./.074-8943..583..  . 03.54548945:854.70/34890 03.90.0/-543:/-0 .:34- .  .4/89..543:/34.:.4/89..  /57. 247. 3.842854/..3424 3489904/4 9.7.3...543:/-045.

30.57207: .5457.30.9070.0543:/-00/03. 347.43 /.3/45:893.9.0303.57207:/7:.9:2:.4/89.3.3.9:2 /4.548945:..327010703.. :3803.4 .40.-.03./45:89934244 9/454390.543:/-0 80.94 9307.2.4.0/03.0543:/-0 .74 .1.5..030.30.2 4-80.0.. 3.789.3.0543:/34.:494.3..:9073.74 34/543:/3.079 0543:/3.30.4-7.  03 /45:8930/45439. /.3.3: 543:/- !7902804 3..57.9  03 4/4 90. 03..74 .9:2:97090.3.780.970/04.089 03..3 '0..74 .3..0543:/3.. ./454390.4543:/3..548945: .74 .:230274: ..304.78990..  . 4/ /3 .3/3054/.857023.33...../03. 349.25794 -.0 ..0820: 343.74 35700.9.247.789..4543:/34. 03.0 0.3.570 34/89.8.4543:/-44 9  !43:/330820857023. 304.74 3 543:/-0:89703430/4543 247.74  90744-.4 5789434../03.1472..9.789543:/3 089475707 0 /7:0.7..4/0./03. 30274:80. 3 .13.40.30.0543:/-0  '4473..548945057./44 3.13.74 39.2-7 0543:/3.0.548945: .30. .34 '4/4 9.0 8:530..90.74 .74 .74 5.3024708. ...80..  ..74 38.7899..089:494.4/89..30.74 3454479543:/30424 30257...4/89.90.32 7010703...30..8: 543:/3. 03. /..0.4//.90.3:543:/-.:.33.90.9.0543:/-00.543:/-0 .30820-9/.4 5789434.44//.3.247.3.302.. 247.03494308209.7:207 9890...74 3545700/:34.2570.  389789.5.089.../03.78990./089.74: ..../03.0 :.300 /7:0.3.9 34 90.03494 .4..0543:/-0 03. '%!$  389789.70/34895489.0543:/34 035489454.0.0570/209.3.33./0.3.570/44854/. 4.4/89.74 57.789.90.32 7010703.57207: 0 /44 030.4/89.0..74 34-5830284.0.44//.4 933.4 543:/34. 3. $..43..90.. 03.0 543:/-..5. 03.970/04.44 4/4 90.70/3489543:/-03543:/-0.30. 9890020394.0 4/70575700/:34.030./7:.9 8../7:0.789543:/3.3.3.9.8:-09.343054543.0.3. 4507:./03.. 389789...4 5789434.43.3 /305457002:4-.570489...09077.0 03.903 30850.90..4.485093897.3. 54342032./3 8570204/4 90.13..480:.57.

87. 0380828034:547. 0-.08944. 3--7.47. 8.3.74 3:..48..4 90./34/44 90.3.057..3.3.3489543:/3.57.74 0/074 9.3.4...30.089 4 02247..3057.4/4 90.9344-7.0.74 .930.5457002:.03.4 90.4/89.4/4 9.85749:8570/58.74 .044//..44/4 90. .90.049 0--4.:2.3487.74 .54 9034 43:703.574894.3.4548945: 4//.834. 308030544/-04. 43.789.04/4 4.3.570/549042482 .90...4344-.4 90.:54/./7:2:/00 03.0/05489450854.20342 4/57.. 03. 70. .4/4 90.44/4 90..: 0034854/.. 03.90. . 03.3 ..38.4 ..4342 :70.74 :  .4./:.0 3.548945:.4 85702034/4 90..4/89.3..33..0.74 385702034. 94 057.439489 54570/4/3:494.789.  .54/.90.0..3023.03.74 .4 .0899543:/30 /4 90.907247./4/..44/4 9..7909.4543:/3 3--7..74 .4/4 9.80.90.44//.3.4//..3..74 3.0/-3..70.7390..74 .74 3247.8343.80-:0 7.957.-9 34.94-/4-0274.7 03:.-.0/44 -090..0/034...548.:902003489 8.8547.90.30..0 !43:/330820 :.0.7..4 . 03.8.44//...  .  ..44//..3.4/457.9:/..4 '90257207:247. :54 90.90.90.0.30.74 .:.4/4 9.:54 90. 0.. 3--7..0.74 ..9.9 4-7.0.0..9344-7.38.9344-7..-.74 330820.4.739./4/..3054543.207:/4543:/3.:57..:.5489450854./4/.04280 5789430. 7.9543:/3:/4/.3.3424 34894/4 9.35489450   04/4 90.730. 80579023.3.385..548945:.3/305457002:4/4 9.044//. .74 3247.74 3 ..4 90.74 3247.:.7 0 .34..4  %.4 573. .4 90.834 543:/-4 3..40 00 570/8570202-4904/4 9. 4/4 9.739.03 0 0.4-.7 5484.74 .90743. .43.4.43.0/4/4/.94..30. 94 0 57. 03 4-/4-0274.0/0  ...43.3-70570/4/304-.3-70570/4/304-.3.5..97. 90.057.3./42089570 34 . 8.789.9304-7.788:-09 304-.5.030.90..9.2034257/4-9.. 4.0/4/. .9344-7. .3 .90.90.74 3.4 90.90.  .203. 0 38454303544.58344-.. . 0543:/330.3 3 570/34898570090543:/-0.8054/.54857002:4/4 9.893454-:/48570203385702034.44. 03.9070.03.80.74 ..0.489027.74 3.3.0894..54/.420/543:/3.548...485474 0354/.45489454.570/4/3497..4.74 3.4 ..0. .90.4/89.444/4 90.74 ..70..94.543:/-0543:/3. 009.74 3820.94./3.3/305457002:.0....43.800 9.548945: 8... :3 3.305700003457...74 354/.4-.570 30.44.3.8..970/04..70393489 54/54402 /.970/04.4 9.

74 .0..74 3304/5790.548.03...089..7.4.4 .570/549042482/04.57.0899543:/30.:2.3.957.3..74 : .907480543:/3.90 84570/4 543:/-4 3 7.3.....30.8547.80543:/-247..90./47347.:2.74 35489450.74 .789.  .. .3.570 30..4/89..2 3023... .74580:30 0570/4 030543:/-0247.74 34 030...0.30...4.0/- 3..74 3..90.9073.9073.4/4 9...4//30..30.. 7.34544793..30.0.090.3.3/34/4-.089443.80543:/-0 247..0...:89. 4-.308030544/-04.80543:/-0 003..73.4 90.30543:/- .788:-09304-.-..7543:/3.74 ..3.4.7390.543:/-..74 ...4 ..570/4/3497.8. 03.0/7:39709 4/89.3 '4/4 9.385.08954/.907024-.  03 4 90.3..30...90 .. 94 057.90. 03..4544793.57207:548945.545490:74.08954/.90.30.43. ...4//.43.74 4 3.3.4/89./: 034290..4 4/4 90.30..8547./. .9344-7.24 3489 :.0490.30. 03.3. 3.789..057.3.9 03..3.70393489 54/54402 /. 97090.90.-4..4344-. 8 . .789.43...74 .....4-.4/4 9.789.9057.08994:89.089..3057.730.4/89..74 354457.5489..3.574894..3.4-.93.9073-7.43./4/.0/0344/4 90.57207: 4 9.4.3023.4/89. 03.4.354570/4/34-.'%!$ 247.74 34//...730..4-. 90 074. .90..74 ..74 ..5489450.:.3.9.3424 3.274.34.0.74 3 00945720734 ..3..0. 90 074.4 90.57.0..34-030543:/-0 348.57.44//.: 0034854/.30.90... 247.54/..090.4/89.74 .   -/4-...30. ... 24 3489:.4//30.30.9070234-. 034.57..08954/.....548945.0. 03.3..43.3//.44//. 4-.90....03.4 .24 3489:.30. .04/4 9. 548945:..548945.789.73.0.3970-.30.0.4/89.  .247.42570 30.:54 90.739 54 .9057...3..4.730./44742..4.900234-... .  ...3.458344-..739.. 03.74 .74 .3:54 90.3.90../3.4742.3./04.20343.789..57002.80543:/../.3./..03025700/:3 /45439.: 347.801. 94 057.4902 47.4/89.9073.. &7...:..5489450854.3./302 44507343 244 0.4 9543:/-0 384545430 '4/4 9.0894 .0.43.30288902:  . .74 3.4/57././30289:. 5489450 9.57../:850924/89. 03.74 .543:/3..90.74 3.74 .5479.543:/.33.74570/4/57.74 3.:.8. 03.0.74 :  .302543:/-:89. 0.90.044//..548945.0/-0.   /4 90.7. 57002.4 3..  '548945:4//./.4/89454/.57. .3.3/34/4-.0.44/4 9.0 03.85702034.089.4 548945.3.8.74 3543:/30 4544799:/3.044//.

 :9020038:2 /.8. 4/89454/./.83.43.30.7.3...43.3.9 .3. -7..4-.93570/. 03.458344-..9070.54/54402 /. 03.332.57. 94 057..../:8570 324/89.74 34/4 90./0.0/-.3.47.907024-.54870/4.9/4/..8.30. 9.494.43. /.0.74 33 240. /. 4/89.730.0544/-04 .543:/342.54.5830/4:2039.0.3. .7...07.90705489.0/-0.0354.44/4 9.90703.0/-4 90.544/-0  .54300 089/3570/904274.74 .....7..0 !480-30/44 -0.57....74 . .570/2093.0-...73.74 35489450.30.80-:0 54.3.. 84. ./0.8947030.8090.30285484-3489  03 5757.3 3.....90.0 ...33.30.3.0/-0 .8:8.30.843. 03..90.93.3.3.0899543:/30./30289:.-44//.034 8570203044 30 .3./.&7.4-570/4/30284.7.4.4/5795489450  03 8570202-0 /45439..4-.3.3/7:05440 247./4:2039..41./.0/0344/4 90. 247..90 84570/4 543:/-4  ...583.5430.47.4 543:/.3//.32543:/34230244 .  !480-30/44 -0.30 54970-:0.89..-.3..94../.3.347.30.4/.90.83..4.74 332..74 384/4 33..7.. 3./. '57207: /.80543:/-0  !4857002:4/4 9./.4/89../.834  !480-30/44 -0.57.7..0  3.544/-05480/..4 .9074/8945.../.-034//. -4/454.4//./4730...397090...74 .4/89.../4730.0/0..0.74 .40.74 3 00945720734 .74 .4/..3.3.0..0/-.03870/890.4-.74 .89570/20934.42.3.3//...7..3.5834/4:2039. 247.3.4/89.5830/4:2039.93...0 08480-89. .0  .74 3/48039.74580:30  . /7:0.5480-0 #. 03.57045479.3./.5479...43.74 .0/-0.80573..74 :  .089443.5.74 .74 3:54.74 .80-3.74 3.. 8.30..90..48.543:/-0 0094 5720734  5440 84..0-.74 34/89454/.5489450.03483:9../:.74 54870/4.4342 :70.74 .4 .35489450 7:454..7.0  3.044//.41.74 ..57.74 35757.457..30.33.570/209.30...73...54894508570/4/32:49.80543:/-0 .0.57..74 .:57...44.5834/4:2039.4548945..0/7:070/3044 30 3.4 ...../09907.. 3..548945.3.:.3.

43:703 3/..-4 247.5834/4:2039.74 54870/4.0354.4  03 54.74 37.80-:0 54.74 :3.-44//.089 .5830/4:2039.-4.-9548..4 .7.3:85484-3489  -.5757.834  03 4-..583.33.904//.573.34.3.54..-74 0094244 0  /7:4  #.207..0  ..7828:-0942 844//..5834/4:2039...57207: /.70/349030207. :3..57.343.90.74 3548.5830/4:2039.343..30.-74  /7:4  03 8570202-0 /45439.0  .3..54300 97/3570/904274...954.85484-3489247.3.4/../7:41.80.08944573.83.4 7..0/-.08944573.3:85484-34894742....57002 543:/.0-....93./0..07.7.74 .4  03 5757.543:/- !4...74 ..4/4245439. .90.54870/4.3303..480-.54/54402 /.543:/-0   0804//.954/. 3. 3.0..942003.3.3023.739..7.998924854/.3//..0 .3//..  45834.3//..3.49:/.9/4/..302 85484-3489247.  3.4570/7..3.83.74 384/4 33..80-4.74 3 04/4..74 454548945:8570/4/32:49.-9.-44//.43.4..543:/3.3//.942247.4.57.0/-4..570/209./4:2039.5830/4:2039.4543:/-0  854 3035480-305440 -4/48089.74 3247.0  !4.3/0544/-0  0020390.543:/-0  3.942....9044-..74 ....543:/342.54...303.30  !480-30/44 -0..089:4./7:..5834-  !4.-4.4703.54970-03.7..30..57045479.4-.

..74 35757.3 207/480.20342 /.089:4.4-..583/4:2039.74 3 /4 ..5834/4:2039.0 .5480-0 .7.5489450457..5470/31.  ....3458.2.583/4:2039.41.089.4-..33... ..3023..3.583/4:2039.74 :.3.4548945.0/03.7.8.804 4543:03070 9...  .. 3.809..0/03424 348903.74 3.7.7..207..4/44 03.4/44 /...4.

.0/-4207  3...2543:/3.54..4.90.. 0 8..3457. 009454970-34 5.90..3023..57.70/349030207./.802470-930574 030/4:20390 0970-.-74  /7:4  03 54.9031472.0343.543:/-0  !4.74 .0.3//.-:4//.4..8..5830/4:2039.43.4/44 /.74 : 3.8...4//.3023... -4/454.-44//...57207::547..84..0.....9070.907-45490./..7....  0020390.343. 090 /.43.4: 902.0/030.4 0 .583/4:2039.74 3./4:2039.#.4703.03483:9.089.  5440..4/.74 354.-034//.74 :.030 .457.543:/342.  '57207:3.....4570/7.4.43.4 7.4 5757..4-98089.30  !480-30/44 -0.90.41. /.00 .74 .4/4245439.-207.7.57002543:/....942003./.4//.. 8../.0.4.24/89.0  3.43.74 :.74 .  45834.0/-4 90.-:84/04.5834/4:2039.54. 0/480 3.4./.30..8./:857..49/4/... 8031472.  03 5757... :3.4-.4-9 548.54.303.3454202-3489207.470 90.583/4:2039.480-..-74 .30 9070. 89..4.9 4-:547.0  3...-043:703 30.543:/-0.4  /7:4  #. 3.3.3//./0..3..3303.544/-0  ..57. .0344-.74 3 04/4...74. 9070..-4247.5470/054202-348990207 09434570/0034...9./0..805489450854..0/-487.80-:0 54.01..907247..08944..904//.9-4/849 /4/..-44//. !4...80-4.543:/342..543:/-0  3.74 ./:8544 3  03.74 3247.4/..0 .54..583..4-.80-:0 54..0.5470/31.303. -2.57207: /.57.3:.3 ...5834/4:2039.543:/-0  .74 3.. 90...42 03./7:.5757.4-..4./44 9 /.302 3.489.089:4./:8 034290./44 03.57207:43:703 30. 4.49:/....-44//.4543:/-0  7..0/0.94.583.9.3//. 03....4/89.7.7.54/.9:233. /.84.354570/4/34-.543:/-0  458570/209../4:2039.74 804//.8. 70...0..303.0/-43.-.-4...41.4-. 94 057.247.5489450854.90.907800970-.00 .2. .3.

.43 30 543:/-0.-4 247..90.893082054870/4.57002543:/-00/03.4-../..74 3247.9:/00 03. .74 3/44 74...543:/-0  3.5830/4:2039..03483:9.80544.74 3..-33. !4.. 543:/34//.583/4:2039. 0/480 3.80-4...-454.4./.4/./0.3  !480-30/44 -0.-44//....24032543:/342 '90257207:247.4....90.: :.: 0354.8..0/-43. :3.0 54.4:547.5470/31.74 .74 354.1..4/89.0. 3  #.7.570/3489570//7:2  .90..42 03.030/03..9070.9.3457.  .0/-43..8.4/.302..3..44-7. 03 5757./: 0342 90.0/0 0.0254..57.7.3...-57..8.  854 305440544/-0  0020390.03.30254570/4/34-.0/034.. 3 .4742.0.....8.20/54..8.543:/342.9057. 54.-...34/543:/34..3-70570/4/304-..903.548945:854.-49.3.544/-0  .  .3 '57207: /.24/89. .494./8723./:857.-54..43.9543:/3  458570/209.8543:/34...90543:/-4 4.74 3.907803.4543:/-0  5440 247.4570/7.7.3.3-70570/4/304-. 03.305440 545700/:543:/- 54.4-30. 033.74 354894508 54.90.:4/30 0 543:/-0 4-:547.331472. 8480/3570/4 /. 3.5489450854..570/44 03207  .3 343 34543:/-4 4543:/3570/4 54.0  ...74 33543:/354.- 5489450854.. .907.3.8.54/..583..0.43..3-70570/4/304-.424 3489:547.3.74 3543:/30 543:04./4:2039.4/4245439.   03 74...83..90.20342-703..7803..45480-0 7..7.570/4 90...41.74 38054.3.54..43... 4570/003 .  03 54.9./:/480 0323.2 03.5757.74 354...3.57002543:/-0  .5430.0 ./301.40 ...74 .74 ...07.80543:/34.907543:/3.3....80-:0 54.-.543:/-.74 .570/2093.

.  !480-30/44 -0.  #4.247...4244 .0 ..   79.8:-09..4 570/..780.4/93.4-..5489450-7..74 .543:/-54570/4/3 4-.74 :54548945:-7.3...5830/4:2039.3..34  03 7. 09:548945...4548945:4//.3023.4-..  .57.548945.57207: /..2.03.03 /.089.57002543:/-:89703454/.. 4247. 84.37.583. 4-..0  .8.-44//..4..3.543:/-03...74 .9354/.0/-3.802 5440 -4/48089.3. 3.543:/-3..3.4//.3.74 35757.3023.74 3 8089.3. 4-80:490945720734 0/03.  03 74..-99.-454.7.4854/.  '548945:-7.444//..3.74 3.74 38.7802: 8:-09:5757.094 54970-34 74.3/0544/-04.0./: 034290.854970-354/.543:/-54570/4/34-.  03 /4:2039.3.57002543:/-.4 8054.089..3.43...4-. ..97... 009454970-343.  4:2039. /.74 : 54.302-70570/4/304-.74 ..4543:/-054/.57002543:/..4 .54-:/44854/.4./4:2039. 03 54.74 3:354970-345480-05757.54548945:-7.548945:854.4545430543:/-0  '4473.543:/-54570/4/34-..5834/4:2039.

.3.34   03 79.74 .3.44//... 3. 00945720734 570/4 030543:/-0 4/4 90..48089...7.089.74 ...  4:2039.3   ..3.74 .4-.44//. 3.3.49://7:/4:20390/03.30. 4-./4:2039.583.   79.0/-0.

74 34.357902828034:547.  ..70/3489  .74 3 8089.03.3..3#05:-0$4.57002543:/-.3.. 3.3..3.4/ 0:74.../:8902/042.5830/4:2039. %709/0 !#' &# %  / 03 :547.3..0./4:2039.03.:  ..0/-0 . 9074.543:/-0 7.  !75757.7..70/3489.43.-0  .303. 00945720734 54. 84/7 .  03 4/57...347.2...74 .43.  4:2039.74 .3334.3.30.0/03.4/93. 09:548945. !7/44 .74 3.70/3489  4:2039.3.74 3$03.74 .43../4:2039.03.8089.0..047. !480-30/44 -0..74 3.43.4 ..7.. 00945720734 570/4 030543:/-0 4/4 90.3.0.74 ..3..8./:8 034290.70/34897.03.30.3:74.74 34.74 .0/44 -090.78930270/:57002.74 .4 4/570543:/-054.70/34895757.54894504//. 03 /4:2039.57002543:/.. ..583.444//.3..70/3489 .74 3.74 .2.3334..74 3.8.4 8054.57.-44//.03. 489.0/03.347.548945:4//.   03 54/74 0:547.-.70/3489 4247..74 .3. .3.548945:4//.-.7.2.548945:4//.47..47..0.0.. 84/7 ..44//....43.8.4. 0 0.49://7:/4:20390/03..573...4548945:4//.90 .37.030334../: 0342 90.90 .2.0.90 ..0.30543:/-. 3.5834 /4:2039.03.73.8089.0 .2.2. 3.308:53489 8447.2:3. 03 74.  - 03 7.74 ..583.74 3 3843.48089.2./.$03.

907. .74 .0..0.3..308:53489 00.9074....74 .89479..4.70/3489.0 .3.90470 .3.74 .74 3 00.0 .03.4/ 0:74. .. . 0 80. 90042:3.3.8089479..30...70/307010703 32 90..70/3489.2.9:7!' 8403.8089.47.894790.0.90470$03.43.30.83.78930 90.03.3.2! 3 3.3.3. 4/ 0:74.34203..

30.3. .-.90 ./3.  44 -090..4//.. 3.74 .449/0548945./0.894790.43.0 8047.4.3.. .43.80:547.894790.2.89479.0854/09.3..7.37.0 $03.4.90 .

74 ..3. :/00 03.894790.3..02  '57207..5.70/34893.8022470-932 3.-70' .7. 4. 94 0570 30. .30.3.70/3489.03034.4/89./..: 34..23.80203.

33.:30: 9.3.70/34893./0.8:5330803... .90.54/74 3.-.8030:547..84/04./..0 .0257.:90209.45450902 4/89.30573..  '70/34893. ... .90 .4 /.. '%!$ 37. 457.70/34893. :/00 03./35..90 /0..5.0.0 .32..90 .3./7 ..3....4543004//.33.43 03.3... 247.37..:/00 03.7.570:547. '03/.4020.90.3489 /4 03...3489 03.-0  44 -090.0.74 .03034 .3.828:90.7.089:43..7809.90/0.9...90 .90 .3489 094.-70' 80.0 . 0 9-91 30..47.0 .349.7.90 . 3.30820-942003.94 0570 30..-54. 3 94 57.03..70/3489 0:74./0 54/00304854/.58...3.:  '3.30.3.  03 854 30/44 -0  !7.. 4/89..30.: 344.30480-0 .02 '57207.3082057080.3.4-.9073.3. 3.74 3.0 /0.0/-43.74 34..0 /0.80 203.9 .'%!$ 347.308897.7802:8:-09: 5. .3907087.3. .5490. 47.43.  03 : 90.4/89.4034 .. 03..58.43.434/.3.54/74 .4034.34897.3.70/34894.37.33. 03./0 54/0030548.48030:547..203: 3082057080.. :547.74 385474 9 .57.: 03.70/3489 0:74...0 4//..74 .7.90 ./7 .57207 49989.3.3.90.-...7.03.90 .-090./... 457.43.0.0 84: 0354/74 ..43..3.247....74 34.4.434/..894790.0 7.43.37.-.43.308897.:547./0402.90 ./484/04.. .90 .0 8447. .74 894790.

90 . 70  7.03.7. 794... . 3.954870/4.0 03.  ...2.44//.4 3.  03 4-.04....85474 . .0.90 .3031472... . /7:3 09794/89.3..43.0  '447 043. 84/4 34-..  ..931472.3.3.3907087.3574094.0457024.43.30.93..8..4-.802 31472.8.30543:/. 00974384857002..00974384 570/89.. 794.0/3.94..0$03.09230 5484.8. .34..231472.8.74 3247..00974384 857002...74 3.343:703..89744. 247.....07..8304/:/00 03. 0574..3..4-9870/89.3..: 341 3480.74 33/4 .30..080:547.209/4.-./: /44 -.40 944-.3. 3 /..90 .80-4. 247.3.30...3.3.......74 3247...4-. 7.4 4/.44/30.8.57.3574094.494. 0-34.43. -.302-080/:$03.3.4570/80/3 3. 4.9:/ 0390.0/030./:.8.03.34.3. 34-.84...4-93..3.85474 ..90 . 79357409./:889.:5347.-..308205700/.4-93.4/3. .90 . 3.9  ..90 .90 . 7003.907. 247.4-.2.90..4.89744.  ./..080457./.32 4854/.90 ..74 34/ :/00 03.. 7903 574090570/904274.0/030.0570 30...3.20/543:/3894790.90.54/09.303907080548.9/03.97093.30.   03 870/89.90 .80-30.4 8454970-30..-98089.7828:-0942 !4090..4-..5480-3..34-.90.90 .208933./.3.4-93. 03.33.   -.90..85749:.03...3.4  '8031472..0.3239070842 5480.247. 748089..84304/.0.90 ....84/04...7/32.290.2030..3.   03 8089.47.30 203.90 .2 85474 4:/00 03.2. 9.74 3 84.931472.-.3: 30 ..209 ..4.4.:4/54 . 03 4-.4387.4-.247.5834/4:2039..43.03.:70/-0 4/.: 348 174 247. .90 .70/3.303.44.7 0.. 3.247.0...3...3: 30 247...31472./:/44 -.43.4..90.74.948954/.3..290.57.089   -...8.309073..0893.. 03.3/..80:547..43. .4 .

74 3247.3.74 .  03 -479020.4..5474 : .93. 7903574090 570/4 4.30..4.30.3.3 703.583  0979/0 ! # $%%$% !7.88.247.74 3247.0.802 94 ..3/.839   7.:420034 247.839.-98..8..958345474 44..0..424542-.9 ..3023.0.0  !454970-80.7.3.43.57.4:/00 03. 0.03.70/3489 .3023./4.44/4 90. 3.00954/.90.7.74 . 57207:548945.   03 43 345474 444//.0095457090:.54.9:2:4//.2 302:3.9. 4/4 9..  00 90.04548945:.8..74 .74 37. 54.247.3.03.74 .3..:   7.247.8089.454.4.9247.94.574094.54/5 04303 .0/.5489.0257207:247.90.3.23.2 --4970-.54/..3:8.39/4:2039../4857002./4:2039./4 .2-..043:703.3 30/8723.4742.44548945:.0 49/080909 0-7.4: /.7.78995740904/57.57..90 .0.4:20/ . 03.-. 0 7.2303   7.3 7.5474 :97090..   /.9 :54 90.8./54.  .024//.089.34323489:/00 03.  .2074-.7.9473...-0384/04.9 753.74 3/44 9.0.5700/..2.90 ..4//..302:88902: 247.3//.0./48934. 4/4.4.57857002.9054..03.8.4743.-47 '....030.0 34.2303. 03 7.2..0.3/0809 0954/.854 94.-9 90.0.03.247..  ..74 .9:2:4//.3. 570/2093.2.74 . 4/89.393.8089.0   03 4/4 9.0 70   7.3//.494. 7.207.2.90 .3.3.3//.-/.3.74 : 7.0302:/3./30.3/.3.30543:/-0247.:2:3.54/. . 8:5.83..9074 .3: .248943.02:8030302:4..74 .3.3.80-4.0.0 !474 .34323489907: 343.3..7302: 8547..3.4...57409.3//.

0543:/-0 907 .304- .904 0..3054/.07.30.309709480- 1 0/05489454.74 .904 0..00974383.4 /.33.089  3 94 057.../3.904548.3//.37..94.02.203.74 . 3  !474 4.33. 0303.:2.4/89..305490. 570/2093. 03..74 ..70/3489 /7:0.543:/34. 3..54202-30 54/.90.43054870/34 4-.9044//.:.74 385474 .7. 4.90. .304.74 .:2../.032207424742./34 .7390.43. :57.34..  070.447094 3.-74304.43.548945.4/89.30.90. :57..-.74 /4 10-7:.7.3.8547.43:703 3/..570900209:  !4/.37.../4:20397.207. 5479.. 03.3..8023...730....4 44 30 03..:2..-4:8970.-.0 $9.5489454..40.90..0 . 03 85474 .09.4857009:897030:7050. 203.3543:/33.  .543:/-9.54/.2 30.74 ./.4/.4-74907 7...-4905489454. .30.4//.4342  !4/..8.84..  .907.343543:/- 0 20-7.70/3489/7:0.30..3.2 30.3#05:-0$4..74 .730..20/33.34. 5489.40... 3.94 .33.43.33. /3.90. 80.33.-7.90.43.8547./:8902..80/3054/..0.944//.2033..90 .5489.80304.-490.70/34893.88902.37.74 3..4/89. :04:547.3 .3//.74 3247.33.94.. 85474 .5479.94.43.9 .74 34-.54/.543:/34..44//.-7.43...40.789370/0/03.:2.989. .03220742 .74 .9078003.3. .907.33.44 90.3. 7:454..70/3489003.570/.78990.43.0303.74 ..854.3.570904 094  !4/.74 /4 10-7:.54/.43.447. 03..74 34/4 /.5479.543:/3.09.3.40 3. / 7.730. 80.8547. 88902. 2033. 5454970-7.70/348903 .570904094  ..907..4.3.3.344 30 3 03.40..730..4..:89703489 5489.4 03./.3.4/ . :04 :547.304//.98085474 4428 00 9..8547.74 4//.34 /00 3.

4 .8. 33. 03/48945/47..2:3.3.4.2.989 345474 4  !4/.389.37.03. 4/89.438:534./03 $03.74 .5757.74 4//.09.8.74 ..570900209: 843.54870/:0. 90.3.9047 8:-094.8300/4 805902-7..347..  $9..0.54/.70/34894//. 03.$03.4/89.9074./.74 3./033-./7 .9:/489.34- 403..90702844 034 3.0389479./03 844//.9044//.8.94./03.43.33.33..033.904 0.3.7/7.. 570 30.54/74 :7.  $9.74 34.308:53489 ...:2.44854/.. 5497/90.0!484. 894790.33.989 30.3. .8..3.300. .3.74 5757.894790.70/34894//. 034 03.74 .70/34894//.0. 2:03..3 8054/...34893.74 3. 90.4 5789434.13..809054894507.. 5489450..  '447094244 0 8054/.0389479.33.904 0.-.4-/0.3#05:-0$4./33.428   03 .8089.57.3..74 .543:/3.3./:4209.33.454/.300. 84/7 .030.47./:8570 32 034290. 84/7 .030 / 4 4 2.2$547.54548945:854.907894790...030.-.4290.8. 47.3457.$03..989 345474 4247.3.. 0303.89./389#05:-0$4.74 7.989 345474 4247.54/.0#05:-0$4..3$03..989 345474 444//.30.  03 89.09.44//. 7030..8.0/03..0/09.. 94 057...09....43...5474 .34   084-.70897.3..3/....90. .2. 570900209: 3. 570/4/30209: 3..4 5789434.3. 94 0570 30.2.3.80-4.89.0 -7.0 3.9074..3.54/.. 13.  389789.- 7010703 30 90.989 34 5474 444//..94.33.7.3334.0 54870/:089...9047034203.44 30 3 03.8.347.74 .74 3.7.0303/7 . .3. 90.0.70/34893.3457.0 ..904 0.... 03...9.30.13.8:-09.. 0343.-342  389789. 20 80/0 .80-4./389#05:-0$4.2.-..90.8:-094.90.8089.3454/090&7.9. 5479../0.. .2 :547. 907 3.8300/4 494-7.4//.494.: 57894302:..43..74 3:547. 3.8.  .03-705.74 .43.054.74 .30 8:53489 .030 / 4 4 354 02389789.74 34.43.#05:-0 $4./:8  034290.4//.89..74 385474 3.3454/090 &7.3.780.74 .#05:-$4. 03.43.904743.....-47...3./03.43.3...3.3334...74 8897.33.9. 90.0/03.4/89.3 3.80-3. 4-/0.9:70!'.034.9.30.03:543:.74 44//.0 /4 2. $03.94./:/7:24/89.

74 3.347.5440.804280 543:0544054.-80.74 3 -0703.4 3. 090548945.  389074742.  !48945045707 :.43...3.3.3   7.74 . . 8.8.45489454.74 3.4342 :70.57.70/348943 548945:4//.74 334/4.4//..304.3.4854/.4 4. 247.3.-..03030.0/-4.  4-44/ /4 0:74..70./34480-4/44 570/80/37 ./:8902.804280.30.3.7..74 ..3/4.9.480-.042470-93025707 :3.3 3.../:4209..70. 089/0 $    03 .70.13..4/343024/4 . .3. 543:/34.370. $547./:..84/4:2039.:7.70..089.8./.30 70..3.3.473...8:534..07 .4/4 .89.57.93. 03.54300 ./3 3.302-080/:238907 5789403..43: :70. -7..54/..5707 0  '57207: 47 ..3.  0390.4742.3.33.../:.8.74 3.33.4-.0 /. 3/44 9..80-4.34.9070:07 ./3 04.8.-.4342 :70..74 .34/4.3..80-30.3.45707 :45073.4/89459.544-..70/34893.780/7: -0 870/3.78.428. ..548945:.74 3. 54/. 034:7. 3:-7.970/305457002:3030./.30 70.3 5789403..0.0..44//.7 .3.0 03..  544-./33.302-080/:7 .0.480-..70/3489 /..94. 4/8945./4/.0.0..4854/.4730 480-03.54.5707 033.3.74 34..3493.3.3 54/.8./3.30. /7: -.789.70.54.305707 4. 97094/89.34/4.74 3.23897.3.  $9.5830..7 .989 3431472.30.480-.90.9.8.84283..43.3:057..:2.3.3.:49.428.0380/44 -0.2$547.428.8.03.4..74 4//.80...74 3.8..857009570/58 !44-.. 570900209: !09/0 !## ' #   03 5707 4.428.74 ..90...4734 480-43. 0..489.4342 :49.:24.989 345474 4247.480-4 .5707 0.

274... 94 057.3489 493.42 03.3 48005490074.079.:4/30 .90.548945.548.4854/..8924/89.43./:..902.0..73.3:04-44/ /4 0:74..9. .4 543:/34.  $.....34..4/89.3.343.473480-57.9: 4..30...320/...370.0 09794/89...7.4/89. 7.0 03..54/093.0 03..0/-.90702/7 .43.. 03.3:... 0390.3:0 4-44/ /4 0:74.  .543:/-.3:04-44/ /4 0:74.  34-.85749:850924/89.85749:8 097924/89.30.544-..4543:/-0 :.85474 3...4-. 80.9.43.3.0 03.4/:7.90./.  .30.473...43: /4 /4 - 0390...543:/-.74  .989 354/..74 389475707 057./340. 38.3.0.5830/4:2039....0/-0. .30.74 .42 03./.43...34.89. .90.4570/003.480-.30.80 543:/-0 09794/89.. 3085474 89...90..3.9.4 570/4 543:/3 089 4/89.85749:48224/89.8570203570/209544/-044//...43..989 3054/.05489454.0348570203044 30 .3..38:53489 08947.90..44//44 -7..4342 :70../7 .902:.07 .327010703.  /44 207404342843./03. /0.30. 057.74 389475707 0570 30.5707 0  .. .308:53489 .2489430..  4//.42 03...4394 /45: ./908570202-03..9.3.3. ...74 ....43.  4/89454/./4.3.30480-0 8.57.0 03.90.30.90. /7 .0...74 .74 .480-.203.0  03.43.3. 7./34303254.3.  30:54 90.548.57207 4.80384-89.3.43.-89.2489434457.30.7..38:53489 493..203 8.3.4/89.5.4/89.7 03.2489430.3.43...74 .0:09.43 57.. 03.. 03.80543:/-03.302 47.4-/4-..33.30247.744.8.24:57. -7.4 /..902:.0.42 03.43.43.94.543:/-..5489450.3...3 47..3:.089.780/7: -0 3870/3.0/-0:897030.3. 0390.. /4 .24:57.  7.3..3.0/0./03.34.90.85749:8973.2 97094/89.  304/8945/4:2039. /..3.  0390.43.347.03.0.203. 03.3480...   /4.84288.74 .8030544/-44.5707 0 70 09:/ 897.0:0.3.  ..54/093. 90...78.0 04342843.30480-0 8.. 7.4/89.4 9.203.8.8543:/342 0-3.43570/4 90../7: -.43 4570/0/44 -0544/-044//.42 97094/89.90....0 . ..43. 30:54 90.543:/..80 4/4.. 3089.302570/209.90.4742.3493..904 4//.730..8.24894354/093548..03 0020394/8945.3.90. 579025.74 389475707 0 57.89570/20934.  !7.4454/.3.4//.4854/. 80.4-.90.3...43.:4/30 ..480-.4 /.90. 03. 057. 4//.9070.74 4-70.38. 90..43.74 .548...30. 80. /4 94 057..8.0.74 4.4/89.

307083 34.  !7.3:057.543:/-.94.3424 3489  ..3 4/4 45707 :570 30..90.4.2489430.5707 0./4-4509094/57.3.844-09.74 . 03. .74 ./4-4970094/ 57... 973. 38./:.30.780/7: -0 870/3.. 548945:.90..0..0/-.80543:/3:70 09:/ 8.480-.74 34. 08947.4342 :70..4 :. 384/04.0/4/..57.473..4/89.780/7: -0 870/3..548.5. /7: -.4854/... 03.  - 03 .0. 03. .3.4/89.9074/7:3. 8.. 8.203.3....4 32 308030544/-04..3. 49 543:/389475707 057.4342 :70.../:./4.4342 :70.4 9.203.0 /4 90.2034257/4-9.0.4/89.0...43.894/89.80.: 57894302:. 90.78.4/89. ..7.480-.3.247.3424 34894/4 -04 5707 :   /4. .. .3.42 03.3:0 4-44/ /4 0:74..  $.480-.9304-7.5707 0 .3..4854/.  ...74 .548...30..5707 0 94 057.4/89..8.3.13.3:04-44/ /4 0:74.37.24894354/093548.3..3...80... 3.54/093.4989 3.74:3054870/:054/.3.90.0.4/9 4/4 .43.8924/89..-.34-09..43.4854/..3424 34894/4 -045707 :  00570/2093./3..74 3: 57. 03 .74 .0.37.9.30./4-49700930820..30. 548945:.02:54.54/.90..54870/4.4/89.85749:880/22 4822 /08092.3.0 03.3:04-44/ /4 0:74. 0.9 .203 8.0380/44 -0..4/89./7: -.74 ... 03.. /0.54803.3:057. .349543:/389475707 0570 30.3.4 9.8..:...780/7: -0 3870/3./:.30.2489434457.930.3.03..3. 3..0. 0.0/42.0380/44 -0.4/4/4/.9./.894790.789..8.3...  4-44/ /4 0:74. 54870/:0944/4 90.480-.3489 49543:/389475707 057.07 00570/209.4854/. .32389789.349543:/3 7. 80....  4-44/ /4 0:74.4..970/04..543:/3.890.9.78.4854/.30480-0.3/304/3030 57..3.0.30..973..:3 057.907020480-.9438454/.74 3:.4854/.3057.5707 0..  :-3.9070543:/33240.05489454.. 03.78.90.43. 90080 /.. .74 .57.   7. 80.90.097090. 80.

2489434457..4854/.0./:.370 0.3.203. / 4/4.347..  .  003./7: -.. 80.7. 49 54/.30570/4 84.90.3..543: 570/58. 80..203 8./:.203...8.4/89...90 .34954/. ./7: -. .4342 :70.90..780/7: -0 3870/3.934-0 3 .90.548./8947 0.. .34.  $.480-.3054870/302:5. 03.0. .  03 79.780/7: -0 3870/3.5707 .. 03./7: -..3. .548.9.0.7.7.9702548945:  '9702548945:.70/3489 0:74.0.54/093.4734480-457.89475707 0570 30.473.24:57.4854/. .70/3489 0:74.90.203...90.4/89.5707 ..203..302.780/7: -0 870/3..34480-4 ..43. .3489 3082057080 .57.74 030 4/0..3489 4954/. 4/.8.74 03.3:.4 5707 4.0. .. 8.78.4-... .34954/.30: 5707 4./7: -. 57.8.4854/.78..480-.43.4854/.   03 4-0..0. 4/89..54/093.  3 94 057.7 70 03. 30574957.  !7.0.43: !74/4 .548.30247.. /0.4854/.347..3:04-44/ /4 0:74.0.548.30480-0. 3054.304.0.4/89.370 04-4.90.2489430. 8.. 902.70/3489 0:74. 3082057080 ....38:53489 3082057080 . : 80/2 4/89.05.5480-34:/. /7 .57.0 7.03/.80 .34480-4 0.332 54.8.89475707 057. .3:04-44/ /4 0:74.54/093.43. .437.4854/. 3082057080 .. /0.203.. 03. 03 8.2489434457..2489430.45707 4.3457/4-03057024 0380 4789....0 03.70/3489 0:74.907 3 94 057../:.3.0.3     .4342 :70.47894:-3489 .. ..7.78.0...24894354/093548.203.8..0.548.30480-0 8.. 34-080:54 90. 03.0.4342 :70.3:4..8./..4/89.   /4.2489430.43.3:04-44/ /4 0:74.  03.89475707 057.

434./389#$ 9 .74 .3:  &7...3023.

 .74 &7.57030...9  /302:.9.33.43.80-:0 3.0.0.434.0...090.9./3 89#$ 9 .80/305704/30343 30/44 -0 $0/2/0 !#     03 570/58 57030.4.

 .

.

3.

33./389#$ 9 ...0/-400974380/7.548945 4//..33. 3570/58 /.. -0.54/.34.0.74 &7.304.80-3 54434209. !7..

3 3.8:./.785749..34/44 9.94.90728454970-304-.74588:53489 &7./302.  !7.0.74 ..70/3489 3.&7../389#$ 9 .

/389#$ 9 ..33..78904-.  !7..43:4..74 34-.43...80...954 . 247.34034934-7.74 &7.

0..74 2.  &70/-.48:534834..4.4//.5757..33.70/3489 &7.43497.30./389#$ 9 .9....

3803.9047..74 &7.33.23./3 89#$ 9 .74 34.  &70/-.4.54.43:4.

54/.789.  !7..94.94.30 54/./389#$ 9 .3.74 ...907034934-7.33.3.44//.570900209: &7. 3:-7..33.85474 .34.

9.34:494.../389#$ 9 .  !7. /.34 305720734.3057..4 &7. 900543:/-. 30857002.

..0.3 30 .74 .4//..343../389#$ 9 .30.80-3805.  !7.9.3. 090548945. &7.

3.

789.74..74 ./389#$ 9 ..30.548945:4//.  !7.03489.404-.3 8.3 3.....13.7:054390.34. 8.3.0.9072543:/3.. &7.

3 .

543:/- &7.4/44548945:4/57.  ../389#$ 9 .3.

0./389#$ 9 .43.9 03.4.09 3 &7.3: 5747.9.. :3..090..43.0.030..7 0.57030.   /302:.#05:-0$4.

304.-090. 44738432..03..80 .0.5830/4:2039...907084-..942 0374 7.3/7:0.90.3//...74 : 4-.: 90.4. 4//.33..4570/5857.74 .0/054902.0 .548945.4-..30285484-3489.3570/584.3023. 03... 0942:547.8570/4/32:49.570/. 80.43.   457 09.-090.43: 0 3.  03 .0/0454/480/.54/.0.85749: 03.0.-.5489454.380. 4/89.54548945:854. 0954570 302.74 .3.3./...548945.0:547.30..43:  !489454//.089./.3 570/58  7:.33.1..:547.43.74 3.

. 03.0.30 94 031472.4/89.4/:..030 .3:3489 3..34-..9:2.0..54 ..4 .3 03. 03.43.0232.04-.57002543:/-:54 90.57- 34 -080/  03 570/583..0...5489.0.3 0890.0.30 94 031472..302 4-..0..089.4.  03 .9.9...93..05479...3.74 4-.57002543:/-/3 .0.744..74 ./30289:#05:-0$4...4/89.33..5700257.74 804-..43. 09790.95093. .57207: 87.030  389789.0..57002543:/- /34/ /..4/89. 30.4/89...303. 09790.43....54.  4.5489.33./.089..90... .  4.323.074. 54.43. 03.5479. . 57.54:..3:  '80-3.54300509/35454 ..3544-.089.  03...&7.57.43.43..&7..90..74 /4.0.54300/35454 .5479.4/89./.2.57207: 94 057.33.8. 803054 ...302 0420034 3.. 03.  03 4-..74:/354:....0..3./:4-43548945.74: 2080..089 803054 .30/34//.4-.3  03.4 00974382870/89./....54 .9.05479..90.74580:30 0/03../30289:.4/89. 03.84/04.5700257.57207: 94 057.3023.54 ..05479.  '.74: 2080...4/89.  '.57207: 03.3/7:0.0.80/30740 .13.90.074.4/89.74 247..400974382870/89.54:.90.4/89..4 5789434.074. ..54/...7...0.34-.4/89.. 03.570/585090...57207:57.090.-...57002543:/-3.13. 74: 0892080. 03 .3:.74 : .9.5489..  38907 5789403.4..54 .89/.3. 97090.9.33..5489.494. 03.3 74.05479.0...70/3489 804-..43.3 03... 03.43./:4-43 54894542.3. 03. 03.0/.9:2.54..5489.0.0.3/3 ...:70/-457.4/89.3489. 03.9..5489.8...2030.4-..3..33.74 3.4/89..90.0 .90./30289:#05:-0$4../.  %.43.0.74   !404-.90. 03.&7.9. 84/04.0.0/4.3..0.089...43. 57.9.

4..-.3:  &7./389#$ 9 .:.3/45439.  .0.43.95.3023.9.4348570202-.80...74:/354304. 30.:547..74 .

...43.9044//.9 :3.80-:03.388902.31:3.3454/090 &7..80..74 3.3544-..74 .7.0097438 4-54/. 30./389#05:-0$4.00974384.43..3:  &7.   03 834.4/:.3023.43.89/.30247..74 /4 10-7:.7.74 .5489.33..93.4348570202-..4/89..-.5 0354 0.030   ....33. -05. ./389#$ 9 .3/45439... 033  03.0./30289:#05:-0$4.5479.43.888902..74 ..43.0 90.  31472.9702080.4..9..3..&7.95093.   03 44 -. 30:547..43.09: 3.80/305704/30343 30/44 -0 !#     03 00/03.  03 %.3.8300/4 2.0.030/ 4 4 . 03. .343./08090.0/-400974380/7..

570/584820.570/5880/20..0./.80-:03..2080.90. /3054:.90.80/305704/30343 30/44 -0 !#    03  '../....54 :. 90...0.43.0.54:.43.. 03./.0..0.570/58 / 03. 0892080.570/58/08090.  03 /302:./..9./.54:..9&70/-.4/89.9./.  '.  './.9702080.43..0.  '.4/89..9.090.. 03. .9.43. . .57030.9..4/89.43. 03.43..43.90......43054870/35./.

54/..0257.3023...74 .3:543:/3.854/.3: &7...:573.8945.../3 89#$ 9 .

3-70570/4/304-.74 .8./03.9. 80..3: &7.030/ 4 4 247. 03..03.570/:..0../03.0.0/0454/480/.0. 09..0  03 389789. 0.34 4-..548945.0 .. 570 30.4/90..74 3.4/89.4/89./389#05:-0$4. :547.3//..94-.8570/4/32:49... /302.0 .3570/58  !48945854.74 .3.490.548945.9.9..33./03.485093897. 94 057..9.3/302:.4/89.3.54548945:854.942 0374 7.43..74 . 03.9.5489.089.43. /302:.0..5..494.4 .907084-.3570/58  7:.0..3454/090&7.4-. 03..0..5479.0...8057030.43. 80. 4/89..4 5789434.090.3.0/0454 /480/.33..  03 !489454//.0.44-.. 03. 30.5830/4:2039.4/90./389#$ 9 . 03.43: 03..0/054902.9570/ :.0.30285484-3489..380.490.43. ./7:0.-.43.74 3570/ :.43....3023...30.0.3.0 843.4//..0 ..490.089 3 94 057.1..80/4..:547..74 . 03.0 0...13...43.  03 .4.43.4-. .57..:.9.-0570/58.43..

3.

30...4/ .&7../08090.343.74 .. 30:547.80/20..4/89.43.2080.3/45439..-.59.. 30:547.   03 44 -.43.74 .9.. 09.00974384..5489...9/302 . 03.  03 %..80.-.4/89.30.4348570202-..3:  &7.3023../30289:#05:-0$4.74 .  44 -./389#$ 9 .0.3544-.9.997/0809/.89744.3....3..30 .80.43.088902.30.4. 03.43.. 03..030  ..43.3.

 03.80-:03. .80/305704/30343 30/44 -0 !#     03 38907 5789403.  .3...0 /.570/584820./4 805902-7.4/89.13.

/389#$ 9 .00974384.54. 4.43./570/58 0890..0 /.43.88902.5489. 03.  03..3023.9.74 .570/58/7:0.0 :8.74 ....3. 38907 5789403.3: &7.343.30  38907 5789403.4/89. 9702080. ....3.4/89...13.13..

 .

3.

3....089.42 5789432..8..02385474 .3.. 03.  03 .43.730.24.&7.80/20.4-..74 ..4822080..5479. 03.0/054/480/.03548945854. 80..9.02-7..89/. 804//.0.3570/58  !48..0..730.43.4 4-.43.0/0454/480/.74 .4-.907084-.33.90. 30.3570/58  !48945854.80.9..95093...0.30.089.3-70570/4/304-.9570/:.4/89.0.89.0.3..84/04.3454/090&7.:..3089. ..4/89.3..0.0.94-. 843. 94 0 57... 03.74 4//.43...8547.. 4//./4 /0.0 3.43.4/89.. 30:547.9    03 %. 94 057.33..74 .5479. ..74 3. .0. 0.13./30289:#05:-0$4..4..74 570/ :.:2.74 3304-..490.43.09: 80 ....4-.3.3570/58  44 -.030/ 4 4 247.:2..-. 90.3: 2389789../389#05:-0$4.8547..  03 .4/89.. 03.43.3..989 354/.   03 !48945.94..57.43.494..089 94 057. /44 -.33.9.354570/4/3 4-.4.54:.0/04 54/480/.030 ...54/.4./: /44 -.490.203.9073.2 03.3544-.3.3.548.43. 80.  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful