P. 1
ZAKON O JAVNEM NAROČANJU - ZJN-2-NPB3

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU - ZJN-2-NPB3

|Views: 224|Likes:
Published by rokobal

More info:

Published by: rokobal on Dec 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2014

pdf

text

original

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(ZJN-2-NPB3)

Zakonodajno-pravna sluţba je na podlagi prvega odstavka 153. člena Poslovnika drţavnega zbora pripravila neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnem naročanju, ki obsega: - Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 z dne 8.12.2006), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2A (Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15.2.2008), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/10 z dne 12.3.2010), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2C (Uradni list RS, št. 18/11 z dne 15.3.2011).

Številka: 411-08/11-6/1 Datum: 1. 4. 2011 EPA 1735-V

Boţo Strle vodja Zakonodajno-pravne sluţbe

Prvi del SKUPNE DOLOČBE ZAKONA Prvo poglavje Splošne določbe 1.1. Predmet urejanja zakona 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. (2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata: - Direktiva št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 114), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2009/81/ES z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (UL L št. 216 z dne 20. 8. 2009, str. 76), razen v delu, ki se nanaša na javna naročila na področju obrambe in varnosti, in - del Direktive Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. 12. 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 31). (3) Če naročnik izvaja dejavnost na vodnem, energetskem, transportnem področju ali področju poštnih storitev, veljajo za naročanje v zvezi s to dejavnostjo določbe zakona, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. 1.2. Definicije pojmov 2. člen (pomen v zakonu uporabljenih pojmov) (1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 1. »Dinamični nabavni sistem« je način izvedbe postopka javnega naročanja v okviru odprtega postopka, ki v celoti poteka na elektronski način. Uporablja se pri običajnih nabavah, katerih značilnost je, da v obliki kot so dostopne na trgu, v celoti izpolnjujejo zahteve naročnika. Ta postopek je časovno omejen, ves čas trajanja omogoča udeleţbo ponudniku in ponudnici (v nadaljnjem besedilu: ponudnik), ki

izpolnjuje pogoje in je predloţil prijavo, skladno z razpisno dokumentacijo. 2. »Elektronska draţba« je ponavljajoči se postopek, kot del postopka javnega naročanja, ki poteka na elektronski način, v katerem ponudniki predstavijo nove cene, popuste in/ali izboljšanje ponudbe v okviru določenih elementov. 3. »Elektronska sredstva« pomenijo uporabo elektronske opreme za obdelavo podatkov (vključno z digitalno kompresijo) in shranjevanje podatkov, ki se pošiljajo ter prejemajo po ţici, radiu, mikrovalovnih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. 4. »Enotni besednjak javnih naročil (CPV) «, sprejet z Uredbo (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L, št. 340 z dne 16. 12. 2002, str. 3), nazadnje spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2008 z dne 28. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) in direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih javnega naročanja, kar zadeva revizijo CPV (UL L, št. 74 z dne 15. 3. 2008, str. 1), je enakovredna referenčna nomenklatura, ki se uporablja pri javnem naročanju. Enotni besednjak javnih naročil je enakovreden z drugimi veljavnimi nomenklaturami. V primeru različnih razlag uporabe tega zakona se zaradi morebitnih razlik med nomenklaturama: - Enotni besednjak javnih naročil in NACE (Splošna industrijska klasifikacija ekonomskih aktivnosti v Evropskih skupnostih) iz Seznama dejavnosti na področju gradenj, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam dejavnosti na področju gradenj), uporablja nomenklatura NACE; - Enotni besednjak javnih naročil in CPC (Osrednja klasifikacija proizvodov in storitev začasna različica) iz Seznama storitev, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev), uporablja nomenklatura CPC. 5. »Gospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago ali storitve. 6. »Industrijski ali poslovni značaj« ima subjekt, ki deluje v pogojih proste konkurence na trgu z drugimi subjekti, tako, da izvaja gospodarske aktivnosti, to pomeni industrijske ali druge poslovne aktivnosti, katerih namen je dobava blaga ali storitev zasebnim ali javnim gospodarskim subjektom. 7. »Javno naročilo gradenj« je javno naročilo, katerega predmet je bodisi izvajanje bodisi projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj ali gradnja ali izvedba ene od dejavnosti na področju gradenj in ki ustreza zahtevam, ki jih določi naročnik. »Gradnja« je rezultat dejavnosti iz te točke, ki predstavlja gospodarsko in tehnično funkcionalno celoto. 8. »Javno naročilo blaga« je javno naročilo, katerega predmet je nakup, zakup, najem ali nakup blaga na kredit, z moţnostjo odkupa ali brez te moţnosti. Javno naročilo, katerega predmet je dobava blaga in vključuje storitev namestitve in

»Pisen« ali »pisno« pomeni kateri koli izraz. ki je vezana na to blago oziroma. Javno naročilo. 10. »Javno naročilo storitev« je javno naročilo. v katerem naročnik ne sme skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma ponudniki. ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika. ki so samo dodatek glavnemu predmetu naročila. katere predmet je izvedba gradenj. ki je zadnji prejel naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila. »Ponudnik« je gospodarski subjekt. če vrednost zadevnih storitev presega vrednost blaga. ki se lahko prebere. so preklicana ali zaključena. poštni in e-naslov.a »Podizvajalec« je gospodarski subjekt. ko ponudniku. storitev oziroma dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaţe interes s tem. . Pomeni tudi informacije. ter vsakršne druge informacije. da naročniku odda ponudbo. poteče rok za uveljavitev pravnega varstva v predrevizijskem postopku. ki se pošiljajo in hranijo na elektronski način. ki se bodo oddajala v določenem obdobju zlasti glede cene in. se obravnava kot javno naročilo storitev.a »Obdobje mirovanja« je obdobje po odločitvi o oddaji javnega naročila. Obdobje mirovanja poteče z dnem. številka telefaksa. Javno naročilo. 11. »Naročnikove spletne informacije o javnem naročanju« so del spletne strani naročnika. 13. 13. ki jih naročnik namerava oddati. 9. »Kandidat« je tisti. s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila. kot so kontaktna točka ali kontaktna oseba. natisne in nato pošlje. katerega predmet so storitve iz Seznama storitev in vključujejo dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj. ki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. upoštevaje količino. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. dobav blaga ali opravljanje storitev v skladu s pomenom iz tega zakona. se obravnava kot »javno naročilo blaga«. katerega predmet je izvajanje ali izvedba ene ali več storitev iz Seznama storitev. da se blago lahko uporablja v skladu z njegovim namenom. če je to mogoče. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. 14. 12. ki je zajeto v naročilu. postopku s pogajanji ali v konkurenčnem dialogu na podlagi naročnikovega povabila k sodelovanju izkaţe interes. ki vsebuje informacije o javnih naročilih. razen če zakon. ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. »Pogodba o izvedbi javnega naročila« je odplačna pogodba med enim ali več ponudniki ter enim ali več naročniki. 15. katerega predmet so blago in storitve iz Seznama storitev se obravnava kot »javno naročilo storitev«. ali ta zakon ne določata drugače. 15. sestavljen iz besed ali številk. dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo. ki koristijo potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudb. »Okvirni sporazum« je sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več ponudniki. predhodna informativna obvestila. ki ga ureja zakon. se izvajajo. katerega namen je določiti pogoje za naročila. njena telefonska številka.inštalacije. ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj.

ali ponudba.a »Neobičajno nizka ponudba« je ponudba. ki je pravočasna. vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika. 25. kamor naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije v skladu s tem zakonom. določenim v razpisni dokumentaciji. ki ga . katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. načrt ali projekt. 16. 19. 23. katere cena je višja od cen. ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način. ponudnika oziroma podizvajalca« je oseba. ponudnik pa je s kalkulacijami. ponudbo pa lahko oddajo samo kandidati. do 47. 21. »Portal javnih naročil« je spletni informacijski portal ministrstva. 20. sprejemljiva. določenega za prejem ponudb. 26. ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. 18. »Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti« je postopek. »Postopek s pogajanji« pomeni tisti postopek. da pridobi. »Odprti postopek« je postopek. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena. predvsem na področjih urbanističnega ali prostorskega in krajinskega načrtovanja. 22. »Nesprejemljiva ponudba« je tista ponudba. formalno popolna. člena tega zakona. v katerem naročnik povabi gospodarske subjekte in se z njimi pogaja o vseh pogojih za naročilo. ki jih povabi naročnik. ki ne izpolnjuje pogojev. katerega namen je oddaja javnega naročila. »Neprimerna ponudba« je tista ponudba. novo tehnološko rešitvijo in obrazloţitvijo. ki ureja prekrške. ki vključuje pogajanja z namenom oddaje javnega naročila. ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. v katerem lahko katerikoli gospodarski subjekt predloţi prijavo k sodelovanju. ki je v skladu z zakonom. pravilna in primerna. ki naročniku omogoča. pristojnega za finance. ponudba ni formalno nepopolna. 17. »Nepravilna ponudba« je tista ponudba.15. »Popolna ponudba« je ponudba. ki je bil storjen z njenim dejanjem ali z opustitvijo dolţnega nadzorstva. »Formalno nepopolna ponudba« je tista ponudba. »Natečaj« je postopek. 24. ki jo naročnik prejme do izteka roka. »Pravočasna ponudba« je ponudba. ki s svojo ceno ali načinom izvedbe bistveno odstopa od primerljivih trţnih cen oziroma uveljavljene prakse. ki je nepopolna v delih. inţenirskih storitev in informacijske tehnologije ali obdelave podatkov.b »Odgovorna oseba naročnika. v katerem lahko vsak gospodarski subjekt predloţi ponudbo. 21. ne more pojasniti. odgovorna za prekršek. arhitekture.

namenjene naročnikom. ali . »Postopek oddaje naročila male vrednosti« je poenostavljen postopek javnega naročanja. 29. . namenjene naročnikom. »Predhodno informativno obvestilo« je objava namena oddaje javnih naročil blaga. ki sodelujejo v postopku. člena tega zakona. storitev ali gradenj za naslednjih 12 mesecev. in/ali . »Sklop« je del javnega naročila. »Javno telekomunikacijsko omreţje« pomeni javno telekomunikacijsko infrastrukturo. blago ali storitve.določiti pravnih in/ali finančnih elementov projekta oziroma predmeta javnega naročila. »Svetovalni odbor za javna naročila« je organ Evropske komisije (v nadaljevanju: Komisija). ki redno preučuje na predlog Komisije ali drţave članice uporabo ukrepov Sveta v zvezi z javnimi naročili. ki lahko izpolnijo njegove zahteve.opredeliti tehničnih specifikacij v skladu s točko b). s ciljem oblikovati eno ali več variant. »Datum oddaje naročila« je na dan. v katerem predloţijo svoje ponudbe ponudniki na podlagi obvestila o javnem naročilu. v katerem lahko kateri koli gospodarski subjekt zahteva sodelovanje in v katerem naročnik opravi dialog s kandidati. c) ali č) tretjega odstavka 37.naroča blago in/ali storitve. na portalu javnih naročil objavi obvestilo o naročilu male vrednosti. v katerem naročnik. »Konkurenčni dialog« je postopek. 34. 31. člena in 97. optičnih sredstvih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. mikrovalovnih. »Skupni nabavni organ« je naročnik. (2) Za namene 2. z namenom pridobitve ponudb. da predloţijo ponudbo. 27. 30. sestavljen iz predstavnikov in predstavnic (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) drţav članic Evropske unije. ki na podlagi pooblastila drugih naročnikov: . Za namen uporabe postopka iz te točke se za javno naročilo šteje. ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno.izvede postopek oddaje javnega naročila za gradnje. ki ga naročnik uporabi v primerih oddaje posebno zahtevnih javnih naročil. če ni mogoče objektivno: . člena tega zakona imajo v tem zakonu uporabljeni pojmi naslednji pomen: 1. ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna. točke prvega odstavka 17. 28. ki omogoča prenos signalov med določenimi omreţnimi priključnimi točkami po ţici. 32.izbere ţirija po razpisu natečaja z ali brez podelitve nagrad. objavljenega na portalu javnih naročil. in na podlagi katerih naročnik izbrane kandidate povabi. da je »posebno zahtevno«. »Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi« je postopek javnega naročanja. 33. ki bi lahko zadovoljila naročnikove potrebe ali dosegla cilje.

v pisni obliki poda predlog za ugotovitev statusa naročnika. 3. ki tvorijo del javnega telekomunikacijskega omreţja in so potrebne za dostop do tega javnega omreţja in za učinkovito komuniciranje v njem. pri ministrstvu. 4. (4) Informativni seznam naročnikov je priloga uredbe. »Javne telekomunikacijske storitve« pomenijo telekomunikacijske storitve.druge osebe javnega prava. subjekt ne strinja. o tem odloči vlada. ki opredeljujejo naročnika po tem zakonu. redno obvešča Komisijo o spremembah na seznamu naročnikov. . razen storitev radijske radiodifuzije in televizije. člen (naročniki) (1) Naročniki po tem zakonu so: . lahko subjekt. pristojnemu za finance. pristojno za finance. . »Omreţna priključna točka« pomeni vse fizične povezave in specifikacijo njihovega tehničnega dostopa. (2) »Oseba javnega prava« je po tem zakonu vsaka oseba: a) ki je ustanovljena za opravljanje dejavnosti. 4. ki so v splošnem interesu in ki nimajo industrijskega ali poslovnega značaja. javne agencije. člen (obravnavanje gospodarskih subjektov) (1) Naročnik ne sme zavrniti kandidata oziroma ponudnika z utemeljitvijo.organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. Ministrstvo.javni gospodarski zavodi in . »Telekomunikacijske storitve« pomenijo storitve. Če se z odločitvijo ministrstva. katerega več kakor polovico članov imenujejo organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava. ali določen subjekt izpolnjuje pogoje. b) ki je pravna oseba in c) je v višini več kot 50% financirana iz sredstev organov Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava ali ti organi opravljajo nadzor nad poslovanjem take osebe ali ki imajo upravljavski ali nadzorni odbor.javni skladi. ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). javni zavodi. da bi moral . Pravila in postopek za ugotavljanje statusa naročnika določi vlada z uredbo. ki ga oblikuje eden ali več naročnikov iz prvega odstavka tega člena. katerih izvajanje je v celoti ali delno sestavljeno iz prenosa in/ali usmerjanja signalov po telekomunikacijskem omreţju s pomočjo telekomunikacijskih procesov. ki izkaţe pravni interes. katerih upravljanje so drţave članice posebej dodelile enemu ali več telekomunikacijskim subjektom. (5) V primeru dvoma. (3) Za naročnika se šteje tudi zdruţenje.2. 3. pristojnega za finance.

(2) Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. 1. ki vključujejo dodatne storitve in/ali namestitvena ter inštalacijska dela. št. da v ponudbeni dokumentaciji predloţijo tudi sestavo (kalkulacije) ponudbene cene v zvezi z javnim naročilom. vendar lahko za izvedbo naročila od izbrane skupine zahteva predloţitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). določene skladno s predpisi. zlasti v primeru javnih naročil. če je to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. ki se izvajajo v sodelovanju s podizvajalci. v kateri je ustanovljen. učinkovitosti in uspešnosti) (1) Naročnik mora izvesti javno naročanje tako. (3) Skupine gospodarskih subjektov lahko predloţijo ponudbo ali se prijavijo za kandidate. (2) Ne glede na prejšnji odstavek pa lahko naročnik v primeru javnih naročil storitev. da je mogoče ponudbo oddati po sklopih. člen (načelo gospodarnosti. da se poveţejo v kakršno koli pravno formalno obliko. v nadaljnjem besedilu: PES) in na načelih gospodarnosti. razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje mora temeljiti na načelu prostega pretoka blaga. načelu svobode ustanavljanja.Mednarodne pogodbe. mora naročnik oblikovati razpisno dokumentacijo tako. Temeljna načela 5. na katerih temelji javno naročanje) Ureditev. člen (načela. kateremu je bilo oddano naročilo. (4) Ponudnik. enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Naročnik od teh skupin ne sme zahtevati.3. 6. 7/04. ki bo odgovorno za izvedbo zadevnega naročila. ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev. ne glede na to ali so ponudniki pravne ali fizične osebe od le-teh zahteva. v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila. transparentnosti javnega naročanja.imeti kandidat oziroma ponudnik za opravljanje določene dejavnosti po slovenski zakonodaji status fizične ali pravne osebe. zagotavljanja konkurence med ponudniki. da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseţe cilje svojega delovanja. da v ponudbi ali prijavi za sodelovanje navedejo imena in ustrezno strokovno usposobljenost osebja. Pri tem mora zagotovi . ki izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS . če sme kandidat oziroma ponudnik isto dejavnost opravljati v drţavi članici. načelu prostega pretoka storitev. (5) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva. učinkovitosti in uspešnosti. gradenj ter blaga.

ki pomenijo krajevno. člen (načelo sorazmernosti) Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja. če s posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni določeno drugače. ki ni naročnik po tem zakonu. člen (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) (1) Naročnik mora zagotoviti. 7. člen (načelo transparentnosti javnega naročanja) (1) Ponudnik mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. člen (dodelitev posebnih ali izključnih pravic) Če naročnik dodeli posebne ali izključne pravice za opravljanje javne storitve subjektu. določiti. s katerim dodeli to pravico. da mora ta subjekt v zvezi z naročili blaga. ni razlikovanja. 9.nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom. člena tega zakona tako v Uradnem listu Evropske unije kot tudi na portalu javnih naročil. Posebne ali izključne pravice 11. ki je v nasprotju s tem zakonom. 8. zlasti ne sme omejevati moţnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka. upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. ki izvira iz klasifikacije dejavnosti. kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami javnih naročil glede na vrednosti iz 12. stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov. (2) Postopki naročanja po tem zakonu so javni. (2) Naročnik mora zagotoviti. da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov. ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. (2) Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika. člen (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) (1) Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki. določitve in uporabe pogojev in meril. kot del . 1. diskriminacijo. da ne ustvarja okoliščin. mora z aktom.4. ali da izvede kakšen drug posel. pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. ki jih odda tretjim osebam. da pri izvedbi naročila zaposli določene podizvajalce. predvsem glede izbire. kot na primer izvoz določenega blaga ali storitev. ali drugo diskriminacijo. ki jo opravlja ponudnik. 10.

v primeru naročanja blaga: a) 125. .000 eurov: . 1.000 eurov. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam blaga). 2.000 eurov za javna naročila gradenj. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev B). ki ga naročajo naročniki na področju obrambe. 2.njegovih dejavnosti za katere ima posebne ali izključne pravice. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. upoštevati načelo nediskriminacije na podlagi sedeţa ali drţavljanstva.če storitve naročajo drugi naročniki po tem zakonu. ki jih odda kateri koli naročnik v zvezi s storitvami kategorije 8 iz Seznama storitev A. v primeru naročanja storitev: a) 125. Področje uporabe 12. člen (mejne vrednosti za objave) (1) Naročnik mora poslati v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti in portalu javnih naročil naročila. b) 193.000 eurov.za javna naročila.5. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev A). ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam naročnikov.000 eurov. 3.845. 7525 in 7526. ki je priloga uredbe. ki ni na Seznamu blaga. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. elektronskimi komunikacijskimi storitvami kategorije 5. in/ali s storitvami iz Seznama storitev B. katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 1.000 eurov. (2) Naročnik mora poslati v objavo portalu javnih naročil naročila. katerih vrednost je brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 1.000 eurov. v primeru naročanja blaga in storitev: 20. v primeru naročanja gradenj: 40. ki je priloga uredbe. b) 193. ministrstvo. (3) Kadar Komisija objavi spremembe mejnih vrednosti iz tega zakona. ki je priloga uredbe. katerih postavke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti). če storitve naročajo naročniki iz Seznama naročnikov. če blago naročajo drugi naročniki po tem zakonu. pristojno za finance. 4. in če naročajo blago naročniki s področja obrambe. v desetih dneh po objavi na svojih spletnih straneh objavi nove evropske mejne vrednosti. . ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi in naročniki s področja obrambe. če je predmet naročila blago iz Seznama blaga. ki je priloga uredbe. če blago naročajo naročniki iz Seznama naročnikov.

845.če vključujejo gradbena dela za bolnišnice. katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193. da objava ni potrebna. rekreacijo in prosti čas. ki se uporabljajo za upravne namene. (2) Ta zakon se uporablja tudi za oddajo naročil blaga. .če ta naročila vključujejo dejavnosti gradbeništva. (3) Naročnik ne sme določiti ocenjene vrednosti javnega naročila tako. objekte za šport. katerih ocenjena vrednost brez DDV je 4. . 14.000 eurov. ko naročnik izda sklep o začetku postopka oddaje naročila. okvirnih sporazumov in dinamičnih nabavnih sistemov) (1) Naročnik mora izračunati ocenjeno vrednost javnega naročila upoštevaje celotno skupno vrednost plačil brez DDV. na podlagi katerih je naročnik izračunal ocenjeno vrednost naročila. mora biti razviden iz dokumentacije. c) naročil blaga. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193.000 eurov. člen (naročila. da bi se zaradi niţje ocenjene vrednosti izognil uporabi tega zakona glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila. (3) Če v svojem imenu ali v imenu drugega subjekta naroča blago. b) naročil storitev. šolske in univerzitetne objekte ter objekte. storitve oziroma gradnje iz prvega ali drugega odstavka tega člena naročnik.000 eurov ali več. Ocenjena vrednost javnega naročila mora biti veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo oziroma v primeru. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. Ocenjena vrednost se določi tako. ki jo o javnem naročilu vodi naročnik. da je njena višina primerljiva s cenami na trgu. člen (metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil. vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri. Ocenjena vrednost javnega naročila mora vključevati tudi vrednost morebitnih nagrad in drugih izplačil kandidatom in ponudnikom.000 eurov. ki so navedene v Seznamu dejavnosti na področju gradenj. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. vključno z moţnostjo povečanja obsega naročila in katerimkoli povečanjem vrednosti pogodbe zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja. ki veljajo za predmet javnega naročila. . ki jih naročnik subvencionira ali sofinancira z več kakor 50% deleţem) (1) Ta zakon se uporablja za oddajo: a) naročil gradenj. če je dostopen na trgu in ni prilagojen posebnim potrebam naročnika. (2) Način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila.13. mora ravnati v skladu s tem zakonom. če je ocenjena vrednost blaga brez DDV enaka ali večja od 40. ki jih naročnik društvom ali zavodom sofinancira z več kakor 30 % deleţem.

celotna vrednost. se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov. (6) Glede javnih naročil blaga v zvezi z zakupom. Če je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne vrednosti.(4) V zvezi z javnimi naročili gradenj mora izračun ocenjene vrednosti javnega naročila gradenj vključevati tako stroške gradnje kot tudi skupno ocenjeno vrednost blaga. oddanih v zadnjih 12 mesecih ali v koledarskem letu. če skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov javnega naročila. ki vključuje ocenjeno preostalo vrednost. . potrebnega za izvedbo gradenj. ki se lahko oddajajo istočasno v ločenih sklopih. se za oddajo vsakega posameznega sklopa uporabljajo določbe tega zakona. ki bodo predmet ponovne oddaje v določenem obdobju. če skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov. se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov. ki veljajo za naročila. ali b) celotni ocenjeni vrednosti zaporednih naročil. b) v primeru naročil za nedoločeno obdobje ali naročil. b) če je na podlagi informacij o nabavah podobnega blaga mogoče zaključiti. njihova mesečna vrednost. da gre za naročila. ki jih je moţno deliti na sklope veljajo naslednja pravila: a) če lahko iz javnega naročila gradnje ali storitev izhaja moţnost. se za oddajo vsakega posameznega sklopa uporabljajo določbe tega zakona. V primeru. (7) V primeru javnih naročil za blago ali storitve. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. najemom ali nakupom na kredit so vrednosti. ki jih je treba uporabiti pri izračunu ocenjene vrednosti naročila. katerih vrednost je enaka ali večja od mejne vrednosti. katerih vrednost je enaka ali večja od mejne vrednosti. če je to obdobje krajše ali enako 12 mesecem. da je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne vrednosti.000 eurov za storitve ali 1 milijon eurov za gradnje. Naročnik pa lahko odstopi od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu Evropske unije v zvezi s sklopi. (5) V zvezi z javnimi naročili. mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti na: a) dejanski celotni vrednosti istovrstnih zaporednih naročil. upoštevaje spremembe količine ali vrednosti. katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša kakor 80. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. ki so dostopne na trgu ali naročil. Naročnik pa lahko odstopi od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu Evropske unije v zvezi s sklopi. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. upoštevaje mejno vrednost. oddanih v 12 mesecih po prvi dobavi ali med koledarskim letom. ki ga je naročnik dal na voljo izvajalcu gradenj. za katera obdobja ni mogoče določiti. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. ki veljajo za naročila. pomnoţena z 48. da se naročilo lahko odda tudi po sklopih. če le-to ni daljše od 12 mesecev.000 eurov. celotna ocenjena vrednost za ves čas trajanja naročila ali če je obdobje trajanja javnega naročila daljše od 12 mesecev. katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša kakor 80. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. (8) Pri javnih naročilih storitev mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti: a) pri zavarovalniških storitvah na višini premije in drugih oblik plačil. ki bi nastale v 12 mesecih po prvotnem naročilu. naslednje: a) pri javnih naročilih za določeno obdobje.

ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. (2) Naročnik mora o izvedenih javnih naročilih na podlagi 296. seznamih gradenj. . da predmet javnega naročila lahko vzdrţuje. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. morajo biti elementi. razen če ta ali drug zakon ne določa drugače. 1. v kolikor je v skladu s tem zakonom ravnal skupni nabavni organ. ki jo je treba upoštevati. daljšim kakor 48 mesecev: njihova mesečna vrednost. 16. Skupni nabavni organ za izvedbo postopka javnega naročanja ne sme zaračunati provizije. obrestih in drugih oblikah plačil. plačljivih provizijah in drugih oblikah plačil. č) pri naročilih storitev brez navedene skupne cene: . (10) V primeru. Šteje se. če je to obdobje 48 mesecev ali manj: skupna vrednost za njihovo celotno trajanje. ocenjeni za dobo petih let. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka za pravilnost izvedbe javnega naročanja odgovarja naročnik. da je naročnik ravnal v skladu s tem zakonom. člena PES. maksimalna ocenjena vrednost (brez DDV) vseh naročil. ki se na to nanašajo. (4) Kadar naročnik za svetovanje v postopku ali v zvezi s postopkom javnega . (9) Za okvirne sporazume in dinamične nabavne sisteme je vrednost. seznamih gradenj in storitev. pomnoţena z 48. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. ki jih oddaja naročnik s področja obrambe. 18/07) ali iz prilog 1 do 10 Uredbe o seznamih naročnikov.v primeru javnih naročil za določeno obdobje.b) pri bančnih in drugih finančnih storitvah na pristojbinah. 18/07). Posebne situacije 15.v primeru naročil z obdobjem. vključeni v izračun ocenjene vrednosti javnega naročila. področni zakonodaji Skupnosti. št. proviziji. obveznih informacijah v objavah. nadgrajuje ali servisira samo za to pooblaščena oseba. obveznih informacijah v objavah. c) pri naročilih idejnih načrtov na honorarjih. storitev.6. št. določenih vrst blaga. upoštevaje pri tem pravila iz 296. člen (javno naročanje in sklepanje okvirnih sporazumov preko skupnih nabavnih organov in/ali na podlagi pooblastila) (1) Naročnik lahko naroči izvedbo gradenj in storitev ter nabavo blaga od ali preko skupnega nabavnega organa. (3) Naročniki lahko za izvedbo oziroma odločanje v postopkih javnega naročanja pooblastijo le druge naročnike iz prilog 3 in 4 Uredbe o seznamih naročnikov. člen (javno naročanje na področju obrambe) (1) Ta zakon se uporablja za javna naročila. predvidenih za celotno obdobje okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. člena PES poročati vladi do konca februarja tekočega leta za preteklo leto.

določiti. b) v pogodbi za svetovanje. na podlagi izključne pravice. če morajo njihovo izvedbo spremljati posebni varnostni ukrepi v skladu z zakoni. kadar drugi subjekti lahko prosto ponujajo enake storitve na istem geografskem območju in pod dejansko enakimi pogoji. člena tega zakona ali . koncesije za storitve. 2. ki jo uţivajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi. do 9. da je postopek javnega naročanja zaključen. za katera veljajo drugačna postopkovna pravila naročanja in so dodeljena: a) na podlagi mednarodnega sporazuma. c) na podlagi posebnega postopka mednarodne organizacije. 4. člen (splošne izjeme. naročnik mora o izvedenih naročilih poročati vladi do konca februarja tekočega leta za preteklo leto. 3. ki ureja javno naročanje na vodnem. št. b) na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma. med Republiko Slovenijo in eno ali več tretjimi drţavami. 5. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 5. bodisi storitve. Izjeme pri javnem naročanju. Šteje se. ki je naročnik po tem zakonu ali zdruţenje naročnikov. ki niso predmet javnega naročanja) (1) Ta zakon se ne uporablja za: 1. ki delujejo na področju telekomunikacij.tretjega odstavka 80. javna naročila. 1. ali za javna naročila. mora: a) zahtevati. obvesti Komisijo. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem energetskem. ki so izključena iz področja uporabe navedenega zakona. 6.prvega odstavka 79. javna naročila. ki jo sklene s to osebo.7. javna naročila. ali kadar to zahteva zaščita temeljnih varnostnih interesov Republike Slovenije in so določeni s predpisom vlade. ki naročnikom. člena tega zakona ali . ki jih odda naročnik ponudniku. ki se nanaša na stacioniranje vojaških enot in zadeva podjetja v Republiki Sloveniji ali tretji drţavi.drugega odstavka 80. sklenjenega v skladu s PES. namenjene skupnemu izvajanju naročila gradnje ali uporabi gradnje s strani drţav podpisnic. ki se oddajajo v skladu z zakonom. da nudijo ali izkoriščajo telekomunikacijska omreţja ali nudijo izvajanje ene ali več telekomunikacijskih storitev. transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS. da ta oseba pred sklenitvijo pogodbe predloţi garancijo za dobro izvedbo del. 128/06. energetskem in transportnem področju ter področju poštnih storitev s strani naročnikov. omogočajo. ko postane odločitev iz: . s katerimi se razkrivajo podatki z določeno stopnjo tajnosti. za katere se zakon ne uporablja 17. člena tega zakona pravnomočna. javna naročila storitev. javna naročila. . namenjene skupnemu izvajanju naročila storitev ali uporabi rezultatov projekta s strani drţav podpisnic. o vseh sporazumih ministrstvo. da se plačilo po tej pogodbi izvede po zaključku postopka javnega naročanja. v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS). pristojno za zunanje zadeve. ter vključujejo bodisi blago ali gradnje. in oddana zaradi izvajanja teh dejavnosti.naročanja najame osebo zasebnega prava ali posameznika.

prodaje. raziskovalnimi in razvojnimi storitvami. razen tistih. zlasti glede transakcij naročnikov za pridobitev denarja ali kapitala ter storitvami Banke Slovenije. od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. storitve ali gradnje. . člena tega zakona.gospodarski subjekt izvaja preteţni del svojih dejavnosti za naročnika. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji. 4. finančnimi storitvami glede izdaje. v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku. 18. tudi če sam ni naročnik. prej ali pozneje. pridobitvijo ali najemom zemljišča. nakupa ali prenosa vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov. člen (posebne izjeme. ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli. obstoječih objektov ali drugih nepremičnin ali pravic. razvojem. 3. nad poslovanjem katerih imajo ti naročniki nadzor. javna naročila. sklenjene med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti. produkcijo ali koprodukcijo programskega materiala s strani radijskih ali televizijskih postaj in zakupom časa oddajanja. ki se odda po tej točki.gospodarski subjekt za javno naročilo. primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika. 5. kadar gre za izvajanje dodatnih oziroma več del. ki niso predmet javnega naročanja) Ta zakon se ne uporablja za javna naročila storitev v zvezi z: 1.in je vrednost predmeta naročanja enaka ali niţja od cen za ta predmet na trgu. katerih vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. ki so vezane na pogodbe o pridobitvi ali najemu in se v kakršni koli obliki sklenejo istočasno. kadar naročnik v okviru te dejavnosti nastopa na trgu kot dobavitelj blaga ali izvajalec gradenj ali storitev. pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.7. dovoli izvajalcu. 8. ki so z njimi povezane. člena tega zakona. ki ţe izvaja dela na gradbišču. tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preţivetje oziroma ţivljenje ob naravni ali drugi nesreči. katerih vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. . naroča to blago. nakupom. 6. kadar je vrednost naročila niţja od vrednosti. od katerih ima koristi izključno naročnik za uporabo pri upravljanju lastnih zadev in pod pogojem. upoštevaje določbe tega zakona. storitvami na področju arbitraţe in poravnave. skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. pogodbami o zaposlitvi. da: . (2) Pri naročanju gradenj. izvajanja gradenj ali storitev. s kakršnimikoli finančnimi sredstvi. 9. začetek opravljanja teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj. pogodbe. če se predmet javnega naročila vključuje v izvajanje dejavnosti dobave blaga. 2. vendar pa ta izjema ne velja za pogodbe o finančnih storitvah. lahko naročnik. po potrditvi obsega del s strani osebe. da opravljeno storitev v celoti plača naročnik. . javna naročila opreme.

1. ki namerava oddati javno naročilo po tem členu. ki izkaţe status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. je to dolţan navesti v objavi javnega naročila in v razpisni dokumentaciji. se uporablja nomenklatura CPC. (2) Javna naročila. v nadaljnjem besedilu: ZZRZI-UPB1) in katerega ponudbena cena oziroma ekonomsko najugodnejša ponudba ni višja kot 5% ponudbene cene najugodnejšega ponudnika. se oddajo v skladu s tem zakonom. št. . katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A.9. 100/05 . sklenjeni v okviru Svetovne trgovinske organizacije 21. Posebni primeri naročanja 19. pri čemer morajo podizvajalci izpolnjevati enake pogoje iz tega člena. če je vrednost storitev iz Seznama storitev A. 1. Javna naročila storitev 20. ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila. mora pri tem upoštevati tudi določbe 64. (3) Naročnik. v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS.UPB1. sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije (GPA). 1. člen (pogoji v zvezi s sporazumi. se oddajo v skladu s tem zakonom. se oddajo v skladu z določbami zakona. V drugih primerih se naročila oddajo v skladu z določbami tega zakona. kakršni morajo biti zagotovljeni gospodarskim subjektom iz tretjih drţav na podlagi Sporazuma o vladnih nabavah. ki ni invalidsko podjetje ali zaposlitveni center. večja od vrednosti storitev iz Seznama storitev B.8. Sporazumi. člena ZZRZI-UPB1. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC. sklenjenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije) Pri oddaji javnega naročila morajo biti vsem gospodarskim subjektom iz drţav članic Evropske unije zagotovljeni enaki pogoji. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B. (3) Javna naročila.10. člen (pridrţana naročila) (1) Naročnik mora v primeru oddaje pridrţanega javnega naročila ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev izbrati ponudnika. ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. (2) Če naročnik na način iz prejšnjega odstavka nadomestno izpolnjuje kvoto. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B. člen (storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B) (1) Javna naročila.

ki ureja varstvo osebnih podatkov. Kadar ponudnik zahteva vpogled v ponudbe zaradi suma. Naročnik mora ponudnika. določenega za odpiranje ponudb. in. seznaniti s časom in krajem vpogleda in mu tako omogočiti. ki so prejeli podatke. (5) Vsi. (3) Naročnik mora zagotoviti posredovanje. ki urejajo dostop do informacij javnega značaja. člen (varstvo podatkov) (1) Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov. mora naročnik zagotoviti vpogled v najkrajšem moţnem času. Pri posredovanju tehničnih specifikacij ponudnikom in kandidatom zaradi izbire dobaviteljev blaga in izvajalcev gradenj in storitev in v zvezi z oddajo naročil lahko naročnik zahteva varovanje tajnih podatkov. ki jim jih daje na razpolago. tajne podatke ali gospodarske druţbe. da je navzoč pri vpogledu v njegovo ponudbo ter da ima moţnost varovati svoje interese. ki se glede na določbe zakona. izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način.1. morajo upoštevati tajno naravo prejetih podatkov glede na stopnjo tajnosti. fotokopijo ali elektronski zapis fotokopije ponudbe. ne veljajo. izpopolnjevanja in strokovne izpite. v 25 dneh od prejema zahteve za vpogled. ki so določeni z zakonom kot tajni. če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega člena. da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje s ponudbami in prijavami za sodelovanje. ki v skladu z osmim odstavkom 24. ki vodi evidenco o teh usposabljanjih in izpopolnjevanjih ter o opravljenih izpitih. Varovanje osebnih podatkov mora zagotoviti tudi organ ali subjekt.11. in organ. v ponudbo katerega bo izveden vpogled. če okoliščine to dopuščajo. Naročnik mora organizirati vpogled v ponudbe. prejete v postopku oddaje javnega naročila. ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Če v tem primeru prejme zahtevo za vpogled štiri dni pred potekom obdobja mirovanja ali pozneje. v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki. (4) Naročnik mora imena ponudnikov in predloţene ponudbe varovati kot poslovno skrivnost do roka. (7) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila mora naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo. (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije. cena na enoto. ki opravi vpogled v ponudbe drugih ponudnikov ali dokumentacijo o postopku javnega naročanja. člena tega zakona izvaja usposabljanja. ki upoštevaje prvi in drugi odstavek tega člena predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. pa mora vpogled organizirati najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja. omogočiti prepis. (6) Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna. štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. pred potekom obdobja mirovanja. razen v tiste dele. dokumentacije . da je naročnik kršil zakon. Javnost in zaupnost 22. Pred tem datumom določbe zakona. Naročnik mora ponudniku. vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe.

kakovost in tehnično dokumentacijo. odprti postopek. (3) Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku. 5. zlasti v delu. konkurenčni dialog. 1. 3. V izjemnih primerih lahko naročnik. fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške. člen (jezik v postopku javnega naročanja) (1) Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Stroške prevoda nosi ponudnik. da je bila razpisna dokumentacija ali del razpisne dokumentacije podan v tujem jeziku. ki veljajo za slovenski jezik. ki se nanaša na tehnične značilnosti. pa tuji jezik. 6. Za posredovanje prepisa. ki ni predloţen v slovenskem jeziku. pripravi razpisno dokumentacijo ali del razpisne dokumentacije v tujem jeziku. postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. v okviru izvajanja posebnih pravic pripadnikov italijanske in madţarske skupnosti. lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. mora naročnik navesti v katerem jeziku in za kateri del ponudbe gre. Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji določi. 4. da smejo ponudniki svoje ponudbe predloţiti delno ali v celoti v tujem jeziku. postopek s pogajanji po predhodni objavi. kadar obstaja pomanjkanje slovenske terminologije na specifičnem tehničnem področju. veljajo na dvojezičnih območjih. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. postopek oddaje naročila male vrednosti.12. smiselno tudi za italijanski oziroma madţarski jezik. da ponudnik predloţi del ponudbene dokumentacije v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali drugem tujem jeziku. postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in 7. uradno prevesti v slovenski jezik. propagandni ter tehnični material in drugo. postopek s pogajanji brez predhodne objave. (4) Določbe tega člena. 2.ali njunega dela. v primeru. kot so na primer prospekti. (2) Naročnik izvede javno naročanje: a) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . Jezik 23. člen (vrste postopkov) (1) Naročnik izvede javno naročanje po enem izmed naslednjih postopkov: 1. (2) Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni. Če naročnik dovoli. da je treba del ponudbe. Drugo poglavje Skupne določbe za vse postopke javnega naročanja 24.

način vzpostavitve in vodenja evidence o izvedenih usposabljanjih. b) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . V posebnih razmerah. (3) Javno naročanje iz c) točke prejšnjega odstavka se izvaja ob uporabi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. do 6. izpopolnjevanjih .a do 107. V posebnih primerih in razmerah. Naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji.000 eurov in niţja od 125. da se kadarkoli v postopku ugotovi. (8) Vsebino in način izvajanja usposabljanj.000 eurov in . Če sta od opravljanja izpita pretekli dve leti. do 6. po postopku oddaje naročila male vrednosti ali kateremkoli drugem postopku iz 1. in.000 eurov in niţja od 80. člena tega zakona. ki so izrecno določene v 27. lahko uporabi postopek s pogajanji z ali brez objave obvestila o naročilu. členu tega zakona.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 20. smernicah. po postopkih iz 1. katerih vrednost je niţja od 20. členu tega zakona. evropski ali mednarodni zakonodaji. izrecno navedenih v 28.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 80.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 40.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 274. mora naročnik javno naročanje v skladu z 80. (6) Vlada lahko s predpisom podrobneje določi posamezne elemente v izvajanju postopkov javnega naročanja. ki ima opravljen strokovni izpit iz javnega naročanja. ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila. točke prejšnjega odstavka. do 5. točke prejšnjega odstavka. po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali kateremkoli drugem postopku iz 1.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 125. se ne uporabljajo za javna naročila.000 eurov in niţja od 40. skladno določbam tega zakona. do 5.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 40. da vrednost javnega naročila presega katero od mejnih vrednosti iz tega zakona. točke prvega odstavka tega člena lahko vodi in v njem odloča le oseba. (5) Določbe tega zakona. če je to primerno.000 evrov. (7) Postopek javnega naročanja iz 1.000 eurov.000 eurov. c) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . lahko vodi in odloča v postopku javnega naročanja iz 1. točke prejšnjega odstavka.000 eurov in niţja od 274. razen določb 105. izpopolnjevanj in strokovnih izpitov.000 eurov in . začeti nov postopek. točke prvega odstavka tega člena oseba. priporočilih in dobrih praksah s področja javnega naročanja v obsegu osem pedagoških ur. do 6..v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 40. ki se je v zadnjih dveh letih od začetka postopka javnega naročanja udeleţila vsaj enega usposabljanja ali izpopolnjevanja o nacionalni.000 eurov brez DDV za gradnje.000 eurov in . lahko naročnik odda svoja javna naročila s pomočjo konkurenčnega dialoga. in 29. členom tega zakona ustaviti oziroma zavrniti vse ponudbe. (4) V primeru.

ki jim je priznal sposobnost. katerega namen je oddaja javnega naročila in v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej predloţenih prijav prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji ponudb kandidate. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 41. 26. pristojnim za upravo. lahko usposabljanja. v soglasju z ministrom. katerega cilj je ugotoviti in opredeliti sredstva. člen (oddaja naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je postopek. Evidenco o opravljenih izpitih in udeleţbi na usposabljanjih in izpopolnjevanjih vodi ministrstvo. ki ureja drţavno upravo. V tem dialogu lahko z izbranimi kandidati razpravljajo o vseh vidikih predmeta naročila. Naloge na področju usposabljanja in izpopolnjevanja ter izvajanja strokovnega izpita iz javnega naročanja opravlja ministrstvo. Še zlasti naročnik ne sme ponujati informacij na diskriminatoren način. da je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba. ki se podeli na podlagi javnega natečaja izvedenega v skladu z zakonom. člen (konkurenčni dialog) (1) Konkurenčni dialog je postopek. zaradi katerega bi lahko nekateri ponudniki dobili prednost pred drugimi. pri katerem lahko vsi. Pri tem po potrebi med sabo primerja predloţene rešitve. ki sodeluje v dialogu.in strokovnih izpitih ter način. do 47. izpopolnjevanja in strokovni izpit izvaja tudi druga oseba javnega ali zasebnega prava. ki ustrezajo njegovim potrebam. ki so najbolj primerna za zadovoljitev njihovih potreb. (4) Naročniki začnejo dialog s tistimi kandidati. člen (oddaja naročila po odprtem postopku) Odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek. in so le-ti v naprej določeni v razpisni dokumentaciji. pristojno za upravo. člena tega zakona. pristojno za upravo. pristojen za finance. brez njegove privolitve. predloţijo svoje ponudbe. . 27. ki se lahko uporablja kadar uporaba odprtega ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti zaradi zahtevnosti javnega naročila ni mogoča in pod pogojem. ki imajo interes pridobiti javno naročilo. 25. posredovanih s strani določenega kandidata. nabor in rok sporočanja teh podatkov določi minister. (5) Naročnik lahko izvaja dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev. (3) Naročnik drugim udeleţencem ne sme razkriti predlagane rešitve ali drugih zaupnih informacij. (2) Med potekom dialoga je naročnik dolţan zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. Na podlagi javnega pooblastila.

2. člena tega zakona in so v prejšnjem odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali konkurenčnem dialogu predloţili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami.(6) Po zaključku dialoga naročnik o tem obvesti udeleţence in jih pozove k predloţitvi končne ponudbe. v primerih javnih naročil gradenj. odprtem postopku. kar morajo opredeliti v razpisni dokumentaciji. da predloţene končne ponudbe razjasnijo ali podrobno obrazloţijo. da bi bilo mogoče naročilo oddati z izbiro najugodnejšega ponudnika v skladu s pravili. v primeru storitev. Navedene razjasnitve ali podrobne obrazloţitve oz. v izjemnih primerih oddaje javnega naročila. preskusov ali razvoja in ne zaradi ustvarjanja dobička iz te gradnje ali povrnitve stroškov raziskav in razvoja. ki vključujejo izdelavo načrtov za gradnje. za gradnje. ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali diskriminacijski učinek. 4. da predmeta naročila ni mogoče določiti tako natančno. če v postopek s pogajanji vključi vse tiste ponudnike. postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. če v postopku oddaje naročila male vrednosti. vezanimi na postopek oddaje ponudb. dodatne informacije ne smejo vključevati sprememb osnovnih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe. ki se izvajajo izključno zaradi raziskovanja. postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v konkurenčnem dialogu ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe. 28. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 42. člen (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi) (1) Naročnik sme oddati svoje javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi: 1. do 47. Ponudbe morajo izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije. . ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali diskriminacijo med ponudniki. Naročniku pa ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu. (8) Naročnik oceni ponudbe in izbere najugodnejšo ob uporabi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe. na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga. da bi predhodno v celoti ocenil vrednost naročila. ko narava naročila in z naročilom povezana tveganja ne dopuščajo naročniku. kot so na primer storitve. (7) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva. pri čemer pa se prvotno določene zahteve iz razpisne dokumentacije ne smejo bistveno spremeniti. kot je opredeljeno v objavi ali razpisni dokumentaciji. 3. če so značilnosti teh storitev take. (9) Naročnik lahko od izbranega ponudnika zahteva pojasnilo oziroma utemeljitev ponudbe ali potrditev prevzetih obvez danih v ponudbi. vendar to ne sme povzročiti spremembe bistvenih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe oziroma razpisne dokumentacije. ki jih bodo izplačali udeleţencem v dialogu. med drugim za storitve kategorije 6 iz Seznama storitev A in intelektualnih storitev. ki veljajo za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. (10) Naročniki lahko določijo nagrade ali plačila.

ki jih namerava povabiti k pogajanjem. pristojno za finance. mora ministrstvo. člena tega zakona. če slednja to zahteva.5. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka se naročnik pogaja s ponudniki o ponudbah. javna naročila blaga in javna naročila storitev: 1.obdobju veljavnosti pogodbe. če v postopku oddaje javnega naročila v postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe oziroma nobene prijave in pod pogojem. katerih vrednost je niţja od vrednosti iz prvega odstavka 12. ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika. člen (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave) (1) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj. točko prvega odstavka tega člena ne objavi obvestila o naročilu. Kadar naročnik v skladu s 1. obvestiti o: . in namerava v . seznaniti s pravili. ob uporabi vnaprej določenih meril. pristojno za finance. Zlasti ne sme posredovati udeleţencem pogajanj informacij na diskriminatoren način. Pred pogajanji mora naročnik ponudnike.predmetu naročila. ki so jih slednji predloţili v tem postopku. (3) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. s katerimi se bo pogajal. . če je predmet javnega naročanja izvedba projekta. . 2. točke prejšnjega odstavka cena iz ponudbe. . Naročnik ne sme uporabiti postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi te točke. (4) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka oddaje naročila ministrstvo. da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita in pod pogojem. točke prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji po predhodni objavi o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate. ki so povezani z varovanjem izključnih pravic.razlogih za uporabo tega postopka. ki ga je projektant projektiral v predhodnem postopku javnega naročanja. 29. V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1. po katerih bodo pogajanja potekala. ki jih je naročnik navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji. pred začetkom postopka oddaje naročila obvestiti o gospodarskih subjektih. naročilo izpolni le določen ponudnik. če lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz razlogov. neuspešno izvedenem. predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. ki so v prejšnjem. V primeru iz 1. z namenom izbire najugodnejšega ponudnika. postopku predloţili ponudbe. predloţene v postopku s pogajanji.vrednosti naročila. v primerih javnih naročil. da bi jih prilagodili zahtevam. zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. da se Komisiji pošlje poročilo.

s katerimi se bo pogajal. samo če je to nujno potrebno. da enakopravno obravnava vse ponudnike. 4. predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. če lahko naročilo izpolni vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov in pod pogojem. da bi nabavil material. točke prejšnjega odstavka. petega in šestega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka oddaje naročila ministrstvo. če bi zamenjava dobavitelja prisilila naročnika. od katere dalje je treba objaviti javni razpis v Uradnem listu Evropske unije. V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1. četrtega.pogajanja vključiti le tega projektanta. poskusov. ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika. v primeru. da vrednost naročila ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. V primeru javnega naročanja na podlagi 1. v postopek s pogajanji vključiti več gospodarskih subjektov. kadar je iz razlogov. točke prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji brez predhodne objave o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate. če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti. trajanje teh naročil kot tudi ponovitev naročil praviloma ne sme presegati treh let. točke četrtega odstavka tega člena mora naročnik. ki so namenjene za delno nadomestilo na trgu dostopnega blaga ali postavitev ali kot povečanje obsega obstoječega blaga ali postavitev. .vrednosti naročila.razlogih za uporabo tega postopka.obdobju veljavnosti pogodbe in . kadar je predmet javnega naročila blago. predloţene v postopku s pogajanji v primeru iz 1. pristojno za finance. ki se izdela izključno zaradi raziskovanja. če je to primerno. za dodatne nabave blaga s strani prvotnega dobavitelja. Naročnik lahko v takem primeru odda naročilo le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi ţe začetega postopka. neuspešno izvedenem postopku predloţili ponudbe. javno naročilo neizogibno potrebno oddati in ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov. (2) Cena iz ponudbe. ali 4. Naročnik mora v obvestilu uporabo postopka tudi utemeljiti. pristojnega za finance. obvestiti o: . študij ali razvoja. 3. ki so v prejšnjem. člena tega zakona in na podlagi predhodnega soglasja ministrstva. ki ima drugačne tehnične lastnosti. ali 3. ki so predpisani za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopek s pogajanji po predhodni objavi. . če naročnik v ţe začetem postopku javnega naročanja zaradi vloţenega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila. (4) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila blaga tudi v naslednjih primerih: 1. . ta določba ne vključuje serijske proizvodnje zaradi preţivetja na trgu ali zaradi povrnitve stroškov raziskav in razvoja. 2. 5. pod pogojem.predmetu naročila. to pa bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične teţave med obratovanjem in vzdrţevanjem. točke prvega odstavka ali 1. (3) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega. . izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju. ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih v nobenem primeru ni mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju.gospodarskih subjektih.

če so dodatne storitve ali gradnje. če so te gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom oziroma prvotnim naročilom. 2.tako. Skupna vrednost dodatnih naročil. bodisi od ponudnika blaga. za blago. ali v primerih stečaja od stečajnih ali likvidacijskih upraviteljev. upoštevaje vrednosti dodatnih gradenj ali storitev. ki so predloţili prijavo za sodelovanje. . za naročanje blaga pod posebno ugodnimi pogoji.3. ali na podlagi sporazuma z upniki ali po postopku. določenih v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb ali v razpisni dokumentaciji. ki zaključuje svoje poslovanje. pod pogojem. kateremu je naročnik oddal prvotno naročilo. ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila. vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev. ponujeno in kupljeno na blagovni borzi. (5) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila storitev. (6) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj in javna naročila storitev tudi v primeru: 1. ki ureja to področje. kadar je naročanje storitev vezano na predhodno izvedeni postopek javnega natečaja in mora biti naročilo v skladu z uporabljenimi pravili v postopku natečaja oddano izbranemu kandidatu ali enemu izmed izbranih kandidatov. Ta postopek se lahko uporablja samo tri leta po oddaji prvega naročila. Če je kandidatov več morajo biti vsi povabljeni v pogajanja. ne da bi to naročnikom povzročilo resne teţave. ki izvaja prvotno naročilo. 30. da: a) izmed prejetih ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ob upoštevanju pogojev in meril. da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav opravi dialog s prijavitelji. opredeljenih v tej točki. zajetih v tem projektu ali naročilu.če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila. da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav ugotovi ali gospodarski subjekti. ali . tako. člen (postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi) (1) Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi lahko naročnik izvede na enega od naslednjih načinov. oddanim na podlagi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. opredeljenem v zakonodaji. izpolnjujejo pogoje. z namenom oblikovanja dokončne razpisne dokumentacije in ugotovi.tako. kateri od . Moţnost uporabe takšnega postopka mora biti navedena ţe v postopku oddaje prvotnega javnega naročila in pri izračunu ocenjene vrednosti naročila. ali b) postopek razdeli v dve fazi: . da se oddajo istemu izvajalcu. ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali storitev kot so zajete v prvotnem naročilu. čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila. pod pogojem. opredeljene v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb in razpisni dokumentaciji in v drugi fazi te povabi k oddaji ponudbe ali . 4. za dodatne gradnje ali storitve. ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo. nujno potrebne za dokončanje tega naročila. da se naročilo odda ponudniku. za dodatne gradnje ali storitve.

člen (okvirni sporazumi) (1) Za namen sklenitve okvirnega sporazuma naročnik upošteva postopkovna pravila tega zakona za vse faze do oddaje naročil na podlagi tega sporazuma. 3. (2) Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja. 32. pristojnega za finance. (2) Naročnik lahko po izvedenem postopku javnega naročanja sklene okvirni sporazum. Stranke okvirnega sporazuma so izbrane ob uporabi meril za izbor v skladu s 48. če je le-to ali moţnost vključitve pogajanj v postopek oddaje naročila male vrednosti napovedal v objavi obvestila o naročilu male vrednosti ali razpisni dokumentaciji. dinamični nabavni sistem. da bi s tem kršil temeljna načela. če jih je napovedal v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali razpisni dokumentaciji. posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe. (2) Naročnik lahko v postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi vključi tudi pogajanja. člen (posebni načini javnega naročanja in okvirni sporazum) (1) Posebni načini javnega naročanja so: 1. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji opredeliti način izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma glede na uspešnost v okviru posameznih meril. 30.njih izpolnjujejo zahtevane pogoje. členom tega zakona. razen v izjemnih primerih. (2) Veljavnost okvirnega sporazuma ne sme biti daljša od štirih let. 2. (4) Okvirni sporazum se sklene na podlagi predhodno izvedenega odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka s . c) po zaključenem pregledu in ocenjevanju ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ali ponudnike s katerimi bo sklenil okvirni sporazum. v drugi fazi pa le-te povabi k oddaji ponudbe na podlagi končne razpisne dokumentacije. pod pogoji. (3) Naročnik ne sme uporabljati okvirnih sporazumov neprimerno glede na namen in naravo predmeta naročila ali tako. o čemer pa mora naročnik pridobiti soglasje ministrstva.a člen (postopek oddaje naročila male vrednosti) (1) Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje naročila male vrednosti zgolj na podlagi vnaprej opredeljenih pogojev. 31. upravičenih predvsem zaradi predmeta okvirnega sporazuma. elektronska draţba in 4. ki jih določa ta zakon. skupno javno naročanje.

(7) Kadar naročnik sklene okvirni sporazum z večjim številom ponudnikov in so v njem opredeljeni vsi pogodbeni pogoji.za vsako posamezno naročilo. (9) Naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. Na podlagi okvirnega sporazuma se naročila oddajo v skladu s postopki iz petega. mora naročnik posamezna naročila oddati s ponovnim odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma v skladu z naslednjim postopkom: . ki so oddali ponudbo za posamezno naročilo. se posamezna naročila oddajo brez ponovnega odpiranja konkurence ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma in temeljnih načel javnega naročanja. Če je okvirni sporazum sklenjen z več ponudniki in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. če je gospodarskih subjektov. . Kadar v tem okvirnem sporazumu niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. če so za to izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 79. strankam okvirnega sporazuma. (5) Če se okvirni sporazum sklene z enim gospodarskim subjektom. ki je dovolj dolg.naročnik določi rok. predloţitev ponudb za vsako posamezno naročilo upoštevajoč dejavnike. da omogoča ponudnikom. Ti postopki se izvedejo le med naročniki in ponudniki. ki je potreben za pošiljanje ponudb. se v zvezi z oddajo posameznih naročil naročnik lahko v pisni obliki posvetuje s ponudnikom. ki je predloţil najugodnejšo ponudbo na podlagi meril za izbor iz določb okvirnega sporazuma. dovolj ali če je dovolj sprejemljivih ponudb. da ta po potrebi predloţi ponudbo. (6) Kadar se okvirni sporazum sklene z večjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. kot sta zapletenost predmeta naročila in čas. ki ga namerava oddati. stranko okvirnega sporazuma. o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila.ponudbe se predloţijo v pisni obliki. določenega za oddajo ponudb. Če gospodarskih subjektov. lahko naročnik sklene okvirni sporazum z enim ali dvema ponudnikoma. in zahteva.naročnik odda posamezno naročilo ponudniku. .naročnik pisno obvesti ponudnike. se mora skleniti z vsaj tremi ponudniki. šestega in sedmega odstavka tega člena. ki izpolnjujejo pogoje. (8) O sklenitvi okvirnega sporazuma mora naročnik obvestiti ponudnike in jim omogočiti uveljavljanje pravnega varstva v skladu z zakonom. če namerava skrajšati rok za . se naročnik v pisni obliki posvetuje z gospodarskimi subjekti. stranke okvirnega sporazuma. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. ni dovolj ali če ni dovolj sprejemljivih ponudb. . Pri oddaji naročil na podlagi okvirnega sporazuma stranke v nobenem primeru ne smejo bistveno spreminjati pogojev iz sklenjenega okvirnega sporazuma. o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. strankami okvirnega sporazuma. s katerimi je sklenjen okvirni sporazum. člena tega zakona. V tem primeru mora naročnik pisno obvestiti ponudnike. njihova vsebina pa je zaupna do poteka roka. . Ponudnik lahko zahteva dodatno obrazloţitev odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma.pogajanji po predhodni objavi ali postopka s pogajanji brez predhodne objave ali postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi. ki izpolnjujejo pogoje. se naročila na podlagi tega sporazuma vedno oddajo v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma.

ki se bodo oddala v okviru dinamičnega nabavnega sistema. 33. (3) Naročnik med celotnim trajanjem dinamičnega nabavnega sistema zagotavlja gospodarskim subjektom moţnost. V tem primeru mora naročnik vsa zbrana obvestila predhodnega leta poslati v objavo najkasneje do 28. Vsi ponudniki. če bi škodila bodisi poslovnim interesom javnih ali zasebnih gospodarskih subjektov bodisi bi posegala v lojalno konkurenco med njimi. Naročnik zaključi ocenjevanje najpozneje 15 dni od datuma predloţitve prijave. na katerem so ti dokumenti dostopni. Naročnik . skladno z razpisno dokumentacijo. (11) Naročnik mora objaviti obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma v 48 dneh po oddaji posameznega naročila. katerih objava bi pomenila nespoštovanje predpisov ali bi bila drugače v nasprotju z javnim interesom. Vendar lahko podaljša to ocenjevalno obdobje. naročnik upošteva pravila za odprti postopek v vseh fazah do oddaje naročil. člen (dinamični nabavni sistemi) (1) Pri vzpostavitvi dinamičnega nabavnega sistema. ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev in so predloţili prijavo. Naročnik v najkrajšem moţnem času obvesti ponudnika o njegovi vključitvi v dinamični nabavni sistem ali o zavrnitvi prijave. ter vsemi dodatnimi dokumenti se vključijo v sistem. značilnosti nabav. neposredni in polni dostop do razpisne dokumentacije in do katerih koli dodatnih dokumentov ter v obvestilu navede internetni naslov. c) po objavi obvestila in do zaključka delovanja sistema z elektronskimi sredstvi nudi neomejeni. med drugimi zadevami. v roku 48 dni po sklenitvi okvirnega sporazuma. da oddajo prijavo in da pristopijo sistemu pod pogoji iz prvega odstavka tega člena. da se uporablja dinamični nabavni sistem. če so tudi po spremembi skladne z razpisno dokumentacijo. februarja tekočega leta.oddajo ponudb za sklenitev okvirnega sporazuma. b) v razpisni dokumentaciji navede. (2) Za namene vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema naročnik: a) objavi obvestilo o javnem naročilu z navedbo. če se v tem času ne objavi nobeno povabilo k oddaji ponudb. kakor tudi vse potrebne informacije v zvezi z nabavnim sistemom. (4) Vsako posamezno naročilo mora biti predmet povabila k oddaji ponudb. razen če objavi obvestilo o oddanih posameznih naročilih za koledarsko leto. prijave se lahko kadar koli popravijo. Naročnik ni dolţan objaviti tistih informacij v zvezi s sklenitvijo okvirnega sporazuma. Zaradi vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema in oddaje naročil v njegovem okviru naročnik uporablja izključno elektronska sredstva. predvidenih v okviru dinamičnega nabavnega sistema. (10) Naročnik je dolţan objaviti obvestilo o oddaji javnega naročila v vseh primerih sklenitve okvirnih sporazumov. uporabljeno elektronsko opremo ter tehničnimi pripravami in specifikacijami za povezavo. Obvestilo o oddaji posameznih naročil se ne glede na vrednost posameznih naročil in ne glede na vrednost okvirnega sporazuma objavi le na portalu javnih naročil.

drugi strokovnjaki in gradbeni izvajalec. da je načrtovanje od začetka izvajano v okviru skupine. ki je predloţil najboljšo ponudbo na podlagi meril za izbor. (10) Naročnik mora objaviti obvestilo o izidu v 48 dneh po oddaji vsakega naročila. (6) Naročnik mora ponudnike. točke prvega odstavka 57. omejuje ali izkrivlja konkurenco. ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja poenostavljenega obvestila. ki so vključeni v dinamični nabavni sistem. Naročnik ne sme nadaljevati s postopkom. pristojnega za finance. do 47. da v roku. ki se oddaja v okviru dinamičnega nabavnega sistema. tehnično opremljenost in finančno . obvestiti o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. V tem primeru mora naročnik vsa zbrana obvestila poslati v objavo v 48 dneh po koncu četrtine obdobja. člena tega zakona. natančneje navedejo v obvestilu iz 11. navedenih v obvestilu o javnem naročilu v zvezi z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema. če je to primerno. Poleg tega naročnik v obvestilu o naročilu v skladu z 41. člena tega zakona. da onemogoča. (8) Naročnik ne sme uporabljati tega sistema tako. 34. katerega obseg in zapletenost ter ocena trajanja potrebne gradnje zahteva. Posamezno naročilo odda ponudniku. ki vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte. (7) Dinamični nabavni sistem ne sme trajati dlje kakor štiri leta. se lahko sprejme poseben postopek oddaje naročil v zvezi z izbiro gradbenega izvajalca. predloţenih do tega skrajnega roka. (9) Gospodarskim subjektom naročnik ne sme zaračunati nobenih stroškov za vključitev v dinamični nabavni sistem. člen (javna naročila gradenj: posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe) (1) V primeru javnih naročil v zvezi z načrtovanjem in gradnjo subvencioniranega stanovanjskega programa. (2) Naročnik je dolţan v obvestilo o javnem naročilu vključiti zlasti čim bolj natančen opis predvidenih gradenj. ki je najprimernejši za vključitev v to skupino. lahko pa objavi obvestilo o oddanih javnih naročilih za četrtletje. razen v upravičenih izjemnih primerih. predloţijo ponudbo za vsako posamezno naročilo. dokler ne oceni vseh prijav za vključitev v dinamični nabavni sistem. ki ga določi v obvestilu iz 11. o čemer pa mora naročnik pridobiti soglasje ministrstva. točke prvega odstavka 57. Ta merila se lahko. za katerega je vzpostavljen dinamični nabavni sistem. da se lahko zainteresirani gradbeni izvajalci natančno seznanijo s projektom. da predloţijo prijavo za vključitev v dinamični nabavni sistem v roku. členom tega zakona navede pogoje za osebje.pred povabilom k oddaji ponudb objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu. ki so vključeni v dinamični nabavni sistem in so oddali ponudbo za posamezno naročilo. (5) Naročnik povabi vse ponudnike. v kateri sodelujejo predstavniki naročnika. ki je odgovoren za izvedbo gradenj.

ali . ki jih morajo kandidati izpolnjevati. če je takrat ţe mogoče natančno in nedvoumno določiti tehnične specifikacije naročila. da bo v odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v postopku s pogajanji po predhodni objavi naročilo oddal na elektronski draţbi. (2) Naročnik. navedenih v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija mora vsebovati tudi naslednje podatke: a) značilnosti blaga oziroma storitev. Elektronska draţba mora temeljiti: . če se naročilo odda ekonomsko najugodnejšemu ponudniku. pod katerimi bodo ponudniki lahko predloţili ponudbe. ki se lahko predloţijo. (4) Če se naročilo oddaja na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. da so te značilnosti merljive in se lahko izrazijo v številkah ali odstotkih. Elektronska draţba se lahko izvede v več zaporednih fazah. Izvede se po prvem popolnem ocenjevanju ponudb in s tem omogoči razvrstitev ponudb z uporabo metod za avtomatsko ocenjevanje. ki vključujejo tudi storitve intelektualne narave. če se naročilo odda ponudniku z najniţjo ceno. (3) Pred začetkom postopka elektronske draţbe mora naročnik opraviti začetno ocenjevanje ponudb v skladu z merilom/merili za ocenjevanje in njihovimi ponderji. naročnik upošteva temelja načela javnega naročanja. ki bodo na voljo ponudnikom med potekom elektronske draţbe. katerih vrednost bo predmet elektronske draţbe. sporočanjem. mora to navesti v obvestilu o javnem naročilu. ter. da predloţijo nove cene in/ali nove vrednosti. določbe tega zakona v zvezi z objavami. ki jih je treba oddati v okviru dinamičnega nabavnega sistema. Naročila storitev in naročila gradenj. pripravi poročil o oddaji naročila in pogojih za ugotavljanje sposobnosti. ne morejo biti predmet elektronskih draţb. če je mogoče. č) informacije v zvezi s postopkom elektronske draţbe. zahtevane pri ponujanju. povabilo mora vsebovati vse informacije o povezavah vsakega od njih z uporabljeno elektronsko opremo ter datum in čas začetka elektronske draţbe. ki se odloči za izvedbo elektronske draţbe. V enakih okoliščinah se lahko elektronska draţba izvede po ponovnem odpiranju konkurence med strankami okvirnega sporazuma ter po začetku odpiranja konkurence za naročila. (3) Če se uporablja poseben postopek. kot je na primer načrtovanje gradenj. kot izhajajo iz razpisne dokumentacije v zvezi s predmetom naročila. določanjem rokov. obveščanjem kandidatov in ponudnikov. e) ustrezne informacije v zvezi z uporabljeno elektronsko opremo ter z modalitetami in tehničnimi specifikacijami za povezavo s sistemom. kdaj jim bodo na voljo. je treba . c) informacije.na cenah in/ali novih vrednostnih elementih ponudb. 35. d) pogoje. Elektronska draţba se ne sme začeti prej kakor dva delovna dneva po datumu odpošiljanja povabil. morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni.le na cenah. ki bo uporabljen. ki predloţijo sprejemljive ponudbe. Vsi ponudniki. zlasti minimalne razlike. če je to primerno. ki bodo. ter. člen (uporaba elektronske draţbe) (1) Naročnik se lahko odloči. b) omejitve glede vrednosti.stanje. pod pogojem.

ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen. Ta formula mora vključevati ponderje za vsa merila. Sporočiti mora tudi druge informacije v zvezi z drugimi predloţenimi cenami ali vrednostmi. da kadar koli preverijo svojo relativno uvrstitev. da bo draţba zaključena. ki jo je treba uporabiti pri elektronski draţbi za določitev avtomatičnih ponovnih razvrstitev na podlagi predloţenih novih cen in/ali novih vrednosti. ki so izračunani z uporabo vnaprej objavljenih meril in njihovih ponderjev. Lahko tudi kadarkoli objavi število udeleţencev v tej fazi draţbe. omejuje ali izkrivlja konkurenco ali spreminja predmet naročila.povabilu dodati izid celotnega ocenjevanja ustreznega ponudnika. ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. ki predloţijo nesprejemljive ponudbe. (7) Če se naročnik odloči. (6) Elektronska draţba se lahko zaključi na enega ali več naslednjih načinov. kot sledi: a) v povabilu k sodelovanju pri elektronski draţbi mora naročnik navesti datum in čas zaključka draţbe vnaprej. če v postopku oddaje javnega naročila ne prejme nobene sprejemljive ponudbe. da ovira. če je to navedeno v razpisni dokumentaciji. mora biti v povabilu k sodelovanju opredeljen čas za vsako fazo draţbe. vendar se morajo za ta namen vsi razponi vnaprej zmanjšati na določeno vrednost. člena tega zakona. ki je opravljeno v skladu z merili iz 48. (8) Po zaključku elektronske draţbe mora naročnik oddati naročilo na podlagi izidov elektronske draţbe. se mora za vsako varianto določiti ločena formula. da bo elektronsko draţbo zaključil v skladu s c) točko prejšnjega odstavka. mora naročnik ponudnike o tem seznaniti ţe v razpisni dokumentaciji. ko ne bo več ponujenih novih cen ali novih vrednosti. opredeljenim v b) točki prejšnjega odstavka. po izteku katerega ni več mogoče predloţiti nove ponudbe in pomeni zaključek elektronske draţbe. c) ko se izvede toliko faz draţbe. Če so dovoljene variante. kolikor jih je bilo navedenih v povabilu k sodelovanju na draţbi. (5) Naročnik mora v vsaki fazi elektronske draţbe takoj sporočiti vsem ponudnikom vsaj tiste informacije. b) v povabilu k sodelovanju mora naročnik navesti. (10) V primerih in pod pogoji iz prvega odstavka tega člena mora naročnik v postopku javnega naročanja uporabiti elektronsko draţbo. kot je opredeljen v objavljenem obvestilu o naročilu in v razpisni dokumentaciji. ki jim omogočijo. ponudnikom pa mora biti omogočen vpogled v trenutno razvrstitev na podlagi meril ţe ob prvi prijavi v informacijski sistem elektronske draţbe. ki so predvidena za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe in so navedena v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. Povabilo mora vsebovati tudi matematično formulo. če je mogoče v kombinaciji z načinom. ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen. ki . V tem primeru mora naročnik v povabilu k sodelovanju v elektronski draţbi opredeliti rok. Naročnik ne sme uporabljati elektronske draţbe nepravilno ali na tak način. Vsi ponudniki. Vendar pa naročnik v nobenem primeru in v nobeni fazi elektronske draţbe ne sme razkriti imen ponudnikov. (9) Če se elektronska draţba izvede na podlagi elektronske oddaje ponudb.

Postopek oddaje javnega naročila lahko v tem primeru naročnik nadaljuje s pogajanji v skladu s 1. (11) Naročnik ni dolţan uporabiti elektronske draţbe v skladu s prejšnjim odstavkom v primerih. ko prejme samo eno ponudbo. v obvestilu o javnem naročilu. Kadarkoli je to mogoče. Če se z izvedeno elektronsko draţbo ne doseţe zniţanje cen na raven. kot npr. ki velja za predmet javnega naročila na trgu. (2) Vlada mora v sklepu o določitvi skupnega javnega naročila določiti vrsto blaga ali storitev ter časovno obdobje skupnega javnega naročila. (4) V primerih skupnega javnega naročanja. da skupne nabave povečujejo gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev in ne zmanjšujejo konkurence na trgu. (3) Upravni organi morajo najkasneje v tridesetih dneh po sprejemu sklepa o določitvi skupnih javnih naročil iz prvega odstavka tega člena skupnemu nabavnemu organu sporočiti svoje potrebe. skupni nabavni organ ter odgovorne osebe za pravilno in gospodarno ter učinkovito izvedbo skupnega naročila. ki jo oceni kot nesprejemljivo. člen (tehnične specifikacije) (1) Tehnične specifikacije iz 1. razpisni dokumentaciji ali dodatnih dokumentih. morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni. oceni. naročnik ne glede na določbe šestega. člen (skupno javno naročanje vlade) (1) Vlada lahko skladno z letnim programom javnih naročil za posamezno skupno javno naročilo neposrednim uporabnikom drţavnega proračuna in organom v sestavi odobri skupno naročanje. sedmega in osmega odstavka tega člena zaključi postopek kot neuspešen in ne odda javnega naročila na podlagi izidov elektronske draţbe. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam opisov določenih tehničnih specifikacij). je potrebno tehnične specifikacije določiti tako. točke Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij. namenjene vsem uporabnikom. ki se izvaja na podlagi drugih zakonov ali interesa naročnikov. člena tega zakona.veljajo za predmet javnega naročila na trgu. Tretje poglavje Splošna pravila glede določitve tehničnih in drugih elementov javnega naročanja 37. utemeljen z analizo. okvirni terminski plan izvedbe skupnega javnega naročila in vrsto postopka oddaje skupnega javnega naročila. 36. če na predlog naročnikov. se smiselno uporabljajo določbe. ki veljajo za skupno javno naročanje vlade. točko prvega odstavka 28. . ki je priloga uredbe. se navedejo v dokumentaciji javnega naročila. da upoštevajo standarde za dostop za invalidne osebe ali standarde za gradbene objekte. da predloţijo nove cene in/ali nove vrednosti.

ne sme zavrniti ponudbe z obrazloţitvijo. da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. se morajo tehnične specifikacije oblikovati: a) s sklicevanjem na tehnične specifikacije iz Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij. izračunom in izvedbo gradenj in uporabo blaga. blago ali storitev. na slovenske standarde. na katere se sklicuje. ki so jih določili evropski organi za standardizacijo. določene v tehničnih specifikacijah.(2) Tehnične specifikacije morajo omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. če se te specifikacije nanašajo na storilnostne ali funkcionalne zahteve. proizvode ali storitve. ali. ki je skladna s standardom. povezane z načrtovanjem. ki so ga določili evropski organi za standardizacijo. ali c) v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev iz b) točke tega odstavka s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke tega odstavka. Ponudnik mora v svoji ponudbi dokazati s katerimi koli ustreznimi sredstvi in na način. lahko uporabi tudi podrobne . s katerim se izrazi domneva o skladnosti s temi storilnostnimi ali funkcionalnimi zahtevami. Ustrezno sredstvo je lahko tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. niso skladne s specifikacijami. skupno tehnično specifikacijo. ki je sprejemljiv za naročnika. če teh ni. ki lahko vključujejo tudi elemente. Pri vsakem sklicevanju se navedejo besede »ali enakovredni«. da blago ali storitve. ki so ponujene. če ponudnik v svoji ponudbi z ustreznimi sredstvi in na način. vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika. ki so sredstvo. ki prenašajo evropske standarde. (5) Če naročnik izkoristi moţnost iz a) točke tretjega odstavka tega člena. tako. na slovenske standarde. z evropskim tehničnim soglasjem. ki jih določajo. ki prevzema evropski standard. (4) Če naročnik izkoristi moţnost sklicevanja na specifikacije iz a) točke prejšnjega odstavka. mednarodne standarde. da gradnja. da rešitve. ki se nanašajo na varovanje okolja. dokaţe. ali b) v smislu navedbe storilnostnih ali funkcionalnih zahtev. da omogočajo ponudniku opredelitev predmeta naročila in da omogočijo naročnikom oddajo naročila. mednarodnim standardom ali tehničnim referenčnim sistemom. druge tehnične referenčne sisteme. skladne s slovenskim standardom. (3) Ne glede na tehnična pravila. ne sme zavrniti ponudbe za gradnje. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila. skupne tehnične specifikacije. slovenska tehnična soglasja ali slovenske tehnične specifikacije. Ustrezno sredstvo bi lahko bila tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. ki jih kot obvezna določajo predpisi. Vendar morajo biti ti parametri dovolj natančni. ter po prednostnem vrstnem redu. izpolnjuje storilnostne ali funkcionalne zahteve naročnika. da določi tehnične specifikacije v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev. ki ga je naročnik opredelil kot sprejemljivega v razpisni dokumentaciji. na enak način izpolnjujejo zahteve. (6) Če naročnik določi okoljske značilnosti v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev iz b) točke tretjega odstavka tega člena. ali č) s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke tega odstavka v zvezi z enimi značilnostmi ter s sklicevanjem na navedene storilnostne ali funkcionalne zahteve iz b) točke tega odstavka v zvezi z drugimi značilnostmi. ki jih predlaga. evropska tehnična soglasja.

kot je tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni. ki jih izdajo priznani organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. ki so predmet naročila. (3) Naročnik. ki so usklajeni z evropskimi standardi. tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo. ki dopusti predloţitev variant. v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena. ki jih predloţijo ponudniki. distributerji in okoljske organizacije ter č) da so na voljo vsem zainteresiranim. kot so vladni organi. ki izpolnjujejo minimalne zahteve naročnika. (4) Obravnavajo se samo variante. lahko naročnik določi. To sklicevanje je dovoljeno v primerih ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila. da se za blago in storitve z znakom za okolje domneva skladnost s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije. Naročnik mora sprejeti potrdila. proizvajalci. (9) Če tega ne upravičuje predmet naročila. (2) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu navesti. ki jih je treba upoštevati v variantnih ponudbah ter katere koli posebne zahteve za njihovo predstavitev. potem je dokazno breme za njihovo izpolnitev na strani ponudnika. (7) Naročnik lahko navede. patente. b) so zahteve za znak pripravljene na podlagi znanstvenih informacij. ali dopušča predloţitev variant ali ne: v kolikor variantne ponudbe niso dopuščene jih naročnik ne sme upoštevati. mora v razpisni dokumentaciji navesti minimalne zahteve. sprejeti mora vsako drugo primerno dokazilo. člen (variantne ponudbe) (1) Če je merilo za oddajo ekonomsko najugodnejša ponudba. ki jih izdajo priznani organi s sedeţem v drugih drţavah.specifikacije ali po potrebi njene dele v skladu z evropskimi ali (več-) nacionalnimi znaki za okolje ali s katerim koli drugim znakom za okolje. lahko pa sprejme tudi potrdila. v katerem lahko sodelujejo zainteresirane strani. da bo upošteval variante. c) so znaki za okolje sprejeti ob uporabi postopka. da: a) so navedene specifikacije primerne za opredelitev značilnosti blaga ali storitev. (10) Če so funkcionalne zahteve iz tehničnih specifikacij opredeljene kot pogoj. 38. (8) Za namene tega člena se za priznane organe štejejo laboratoriji za testiranje in kalibracijo ter certifikacijski in nadzorni organi. ki je dopustil . pri takem sklicevanju se navede besedo »ali enakovredni«. se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke. V postopkih za oddajo javnega naročila blaga ali storitev naročnik. pod pogojem. potrošniki.

da morajo naročniki v postopkih javnega naročanja upoštevati socialne in etične ali okoljske vidike ter način vključevanja teh vidikov v predmet naročila. da so pri pripravi svoje ponudbe upoštevali obveznosti v zvezi z določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo. ki vključujejo socialne in okoljske vidike) (1) Vlada lahko za posamezne predmete javnega naročanja predpiše. . od katerih lahko kandidat ali ponudnik pridobi ustrezne informacije o obveznostih v zvezi z davki. ne sme zavrniti variante izključno iz razloga. opredeljenih v 48.predloţitev variant. člena tega zakona in upoštevaje moţnost ponujanja variant. (2) Naročnik lahko določi tudi druge pogoje za izvedbo naročila. 39. izbor udeleţencev in oddaja naročil) (1) Naročnik mora oddati javno naročilo na podlagi meril. člen (obveznosti v zvezi z davki. ki je bila ocenjena kot najugodnejša. določbah za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo. če bi bile uspešne. ki veljajo v kraju. člen (pogoji. regiji ali kraju. ko: a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila. b) preveri. ki se izvajajo na kraju samem. (2) V odprtem postopku. če so ti pogoji v skladu s predpisi Evropske skupnosti in so navedeni v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopku oddaje naročila male vrednosti naročnik odda javno naročilo potem. (2) Če nudi naročnik informacije iz prejšnjega odstavka. mora zahtevati od ponudnikov ali kandidatov v postopku javnega naročanja. varovanjem okolja. člen (preverjanje sposobnosti. ki se lahko nanašajo zlasti na socialne in okoljske vidike. ob upoštevanju določb 49. da bi. členu tega zakona. določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo) (1) Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji navede organ ali organe. pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika. kjer je treba izvesti gradnje ali opraviti storitve. Četrto poglavje Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in merila za izbor 41. ki se opravljajo med izvedbo naročila. tehnične specifikacije. varstvom okolja. ki ureja obravnavanje neobičajno nizkih ponudb. popolna. da navedejo. Navedena zahteva ni v povezavi z določbo. kjer je treba izvesti gradnje ali opraviti storitve. merila za izbor najugodnejše ponudbe in določila pogodbe o izvedbi javnega naročila. ali je ponudba. pripeljale bodisi do javnega naročila storitve namesto javnega naročila blaga ali do javnega naročila blaga namesto javnega naročila storitve. 40. in veljajo za gradnje. ali za storitve. ki veljajo v Republiki Sloveniji.

da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa in tehnične in poklicne sposobnosti. če je prijavljenih dovolj primernih kandidatov. če je to primerno. členom tega zakona ni treba preverjati. Za pridobitev osebnih podatkov je potrebno soglasje subjekta. da to navede v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji. ki jih bo povabil. organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. V postopku s pogajanji po predhodni objavi in v konkurenčnem dialogu mora naročnik povabiti najmanj tri kandidate. V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti mora naročnik povabiti najmanj pet kandidatov. namesto dokazila ponudnik poda izjavo o podatkih. če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev. postopku s pogajanji po predhodni objavi in v postopku konkurenčnega dialoga. do 47. (7) Pri preverjanju sposobnosti gospodarskega subjekta lahko naročnik upošteva podatke iz uradnih evidenc. postopku s pogajanji brez predhodne objave in konkurenčnem dialogu naročnik odda javno naročilo potem. ki jih je pridobil oziroma jih je predloţil ponudnik ali kandidat v drugih postopkih oddaje javnega naročila. Naročnik v obvestilu o javnem naročilu navede objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila. o katerem drţavni organ. člena tega zakona in na pogoje in merila iz devetega odstavka tega člena. (5) Preverjanje iz drugega in tretjega odstavka tega člena se nanaša na izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz 42. člena tega zakona predvidel v razpisni dokumentaciji. . (9) V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. ko: a) preveri. da predloţijo ponudbe. lahko naročnik tako. Količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila. postopku s pogajanji po prehodni objavi. ali so predloţene ponudbe popolne. na katerega se podatki nanašajo. minimalno število kandidatov. (6) Ne glede na druge določbe tega zakona ponudniku ni treba predloţiti nobenega dokazila o podatku. ki je naročniku v skladu s 77. omeji število primernih kandidatov. b) razvrsti popolne ponudbe glede na merila. maksimalno število. da se udeleţijo pogajanj ali da sodelujejo v dialogu. ki ga je v skladu s prvim odstavkom 32. Zahtevane minimalne stopnje sposobnosti ponudnika mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. ki jih namerava povabiti. ter. člena tega zakona ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev s pisno izjavo.(3) V postopku s prehodnim ugotavljanjem sposobnosti. odvisno od načina izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma. točke prvega odstavka 24. Podatke iz uradnih evidenc naročnik pridobi sam. (4) V primeru okvirnega sporazuma odda naročnik javno naročilo v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. V vsakem primeru mora biti število povabljenih kandidatov zadostno za zagotovitev konkurence. ki jih mora vsebovati ponudba. ki jih namerava uporabiti. V primeru javnih naročil iz 7. (8) Naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva.

pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj. (4) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika.popr. o katerih je treba razpravljati. če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik. preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti. poslovna goljufija. ki se niso prijavili za sodelovanje. niti kandidatov. mora to storiti ob uporabi razlogov in pravil. da povabi kandidata oziroma kandidate. (2) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. in 39/09. pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. lahko naročnik nadaljuje postopek tako. Če je število kandidatov. .a člena tega zakona oziroma 81. . da je zagotovljena konkurenca.hudodelsko zdruţevanje. če je le-ta na dan. kolikor jih je vnaprej določil kot minimalno število. dajanje podkupnine. nedovoljeno dajanje daril. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. katerega osnovno sposobnost je preverjal.sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe). . (11) Če naročnik uporabi moţnost zmanjšanja števila rešitev.pranje denarja. 42.goljufija. Naročnik v takem primeru ne sme vključiti v postopek drugih gospodarskih subjektov. v kolikor gre za pravno osebo. manjše od minimalnega števila. ki vsebuje podatke o vsebini javnega naročila. jemanje podkupnine (za fizične osebe). o katerih se je treba pogajati v primeru uporabe konkurenčnega dialoga ali postopka s pogajanji po predhodni objavi. člen (osnovna sposobnost kandidata ali ponudnika) (1) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje. ko se izteče rok za oddajo ponudb. V vsakem primeru mora dobiti dovolj rešitev ali primernih kandidatov. v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik): . ki izpolnjujejo pogoje. v kolikor gre za pravno osebo. razpisni dokumentaciji ali v drugem dokumentu. nedovoljeno sprejemanje daril. ki nimajo zahtevanih sposobnosti. če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik. katerega osnovno sposobnost je preverjal.(10) Naročnik mora povabiti najmanj toliko kandidatov. št. (3) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izločiti ponudnika ali kandidata. 66/08 . ki izpolnjujejo pogoje in minimalne stopnje sposobnosti. če: .a člena ZJNVETPS. ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS. izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. ali ponudb. ki so navedena v obvestilu o javnem naročilu. 55/08.

c) mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaţe veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil. odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. (6) Naročnik lahko določi. d) je pri dajanju informacij.na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane.je bil njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik.na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane. nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. z namenom da bi pridobil vse informacije o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena.. ki ureja finančno poslovanje. (5) Ponudnik izkaţe. v kateri evidenci in pri katerem drţavnem organu. v kateri ima kandidat ali ponudnik svoj sedeţ. . V skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede. Če gre za utemeljen dvom o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena. organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. Če gre za kandidata ali ponudnika. za katere menijo. v kateri ima sedeţ. mora pogoje iz četrtega odstavka tega člena izpolnjevati tudi podizvajalec. če: a) je bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem poloţaju. .je v stečajnem postopku. ki nima sedeţa v Republiki Sloveniji. lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne organe v drţavi. kot ga določa zakon. da so potrebni. v tem ali predhodnih postopkih. zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami drţave. zahtevanih v skladu z določbami 41. namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Informacije. b) je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami drţave. postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ. (8) Če drţava. do 49. naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseţeno izjavo . . ne izdaja takšnih dokumentov. člena tega zakona. ki so pooblaščene za zastopanje. da izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člana z dokazilom iz uradne evidence. v kateri ima sedeţ. kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja druţbenik z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta. naročnik lahko zaprosi pristojne organe. da bo iz postopka oddaje naročila izločil kandidata ali ponudnika. ali določbami drţave naročnika. ali določbami drţave naročnika. ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. (7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem. se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe. ki jih morajo pridobiti naročniki.

pristojnega za pravosodje. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES. iz katerih bo lahko ugotovil izpolnjevanje zahtevane finančne . (2) Naročnik lahko od gospodarskega subjekta kot dokaz o finančni in ekonomski sposobnosti gospodarskega subjekta zahteva predloţitev enega ali več od naslednjih dokumentov. v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ. v kateri je registriral dejavnost. 1995/2006 z dne 13. 1). 1302/2008 z dne 17. zahteva. oblikovanega na podlagi informacij ministrstva. in . 1605/2002 o finančni uredbi. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. člen (ekonomska in finančna sposobnost) (1) Naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva. lahko naročnik od njih zahteva. 1605/2002 z dne 25.Uredbo Sveta (ES. junija 2002 o finančni uredbi. Carinske uprave Republike Slovenije in drugih organov. nazadnje spremenjeno z Uredbo Sveta (ES. 248 z dne 16. 44. da izpolnjujejo tudi pogoje iz tega člena. 43. pristojnih za vodenje evidenc.prič ali zapriseţeno izjavo kandidata oziroma ponudnika. člena tega zakona. 12. 12. notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v drţavi. da v postopkih za oddajo javnih naročil storitev predloţijo dokazila o tem dovoljenju ali članstvu. Euratom) št. ki se vodijo v tej zbirki. Izpolnjevanje minimalnih pogojev za priznanje sposobnosti za posamezno naročilo mora biti v povezavi in sorazmerno s predmetom naročila. 2008. da bi lahko v drţavi. (2) Če morajo kandidati ali ponudniki imeti posebno dovoljenje ali morajo biti člani posebne organizacije. obvesti Komisijo. o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloţi izjavo ali potrdilo. Euratom) št. 390 z dne 30. v kateri imajo svoj sedeţ opravljali storitev. (10) Vlada v skladu z: . Pogoje za priznanje sposobnosti je naročnik dolţan navesti v obvestilu o javnem naročilu bodisi opisno bodisi s sklicevanjem na določbe tega zakona. ki ţeli sodelovati pri javnem naročanju. da predloţi dokazilo v skladu s predpisi drţave članice. Euratom) št. (9) Vlada na predlog ministrstva. str. ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. 1). 2002. Euratom) št. pristojnega za finance. 2006. kateri drţavni organi in drugi subjekti so pristojni za izdajo dokazil iz prejšnjega odstavka. decembra 2008 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah (UL L št.Uredbo Komisije (ES. 12) z uredbo določi način vzpostavitve podatkovne zbirke o izključitvah ponudnikov iz postopkov javnega naročanja in podatke. ki je predmet naročila. str. Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije mora naročnik pridobiti sam. mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom. str. 344 z dne 20. ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. Davčne uprave Republike Slovenije. 9. člen (sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) (1) Naročnik lahko od vsakega gospodarskega subjekta.

(3) Gospodarski subjekt se lahko. da bo zaradi tega imel na voljo sredstva. podatke o boniteti poslovanja ali. v kateri je gospodarski subjekt registriran. dokazilo o škodnem zavarovanju poklicnega tveganja. (7) Če gospodarski subjekt iz katerega koli utemeljenega razloga zahtevanih dokazov ne more predloţiti.gradenj. količino ali pomembnost in uporabo gradnje. ki jih lahko pridobi sam v skladu z 41. razen tistih podatkov. b) računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov in poslovnih knjig z vsebino. 45. da je primeren. skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje. da mu naročniki z njihove strani izdana potrdila o . člen (tehnična in/ali kadrovska sposobnost) (1) Naročnik oceni in preveri tehnično in/ali kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. katero dokazilo ali dokazila iz drugega odstavka je izbral in katera druga dokazila so gospodarski subjekti dolţni predloţiti. zahteva. da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika. kadar je to primerno. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov. če je to primerno. ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. če jih zakonodaja drţave. prometa na področju javnega naročila za največ zadnja tri poslovna leta. V potrdilih mora biti navedena vrednost. V primeru. naročnik njegovo ponudbo izloči.in ekonomske sposobnosti. Naročnik lahko določi. opravljenih v zadnjih petih letih. (5) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb oziroma razpisni dokumentaciji navesti. za katerega naročnik meni. da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloţi. lahko ekonomsko in finančno sposobnost dokaţe s katerim koli drugim dokumentom. c) različne oblike izpisov prometa ter. upoštevajoč datum ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta. V takem primeru mora naročniku predloţiti dokazilo. sklenjen za ta namen. če so informacije o tem prometu na voljo. za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. v kolikor je to primerno. datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo. potrebna za izvedbo naročila. (4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru. storitve ali blaga. (2) Gospodarski subjekti lahko izkaţejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo. kot jo naročnik določi v razpisni dokumentaciji. ne glede na pravno naravo povezave z njimi. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. na enega ali več od naslednjih načinov: a) s seznamom: . členom tega zakona kot na primer: a) ustrezne bančne izpiske. (6) Ponudnik mora v ponudbi predloţiti izjavo. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov.

ne glede na to. računov. zlasti pa oseb. (3) Gospodarski subjekt se lahko. ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradnje. kadar je to primerno. e) z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb. ali v obliki pogodb. katerih ustreznost mora biti potrjena. f) če gre za javna naročila gradenj in javna naročila storitev ter samo v ustreznih primerih. naročnik njegovo ponudbo izloči. . ki jih dobavitelj ali ponudnik storitev uporabljata za zagotovitev kakovosti. ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela. v obliki izjav. s katerimi se potrdi skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi. V primeru. da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloţi. obratni ali tehnični ali drugi opremi. ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila. ne glede na pravno naravo povezave z njimi. odgovornih za vodenje projektov pri ponudniku storitev ali gradbenem izvajalcu za zadnja tri leta. ter v primeru javnih naročil gradenj tistih. v obliki izjave gospodarskega subjekta. od katerih lahko naročnik zahteva. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov. b) z navedbo tehničnega osebja ali strokovnih organov. ki jih je treba dobaviti: . da izvedejo gradnjo. opisi in/ali fotografijami. ki je na voljo ponudniku storitev ali gradbenemu izvajalcu za izvedbo naročila. v obliki izjave naročnika ali v obliki pogodbe oziroma delov pogodbe v zvezi z javnim naročilom ali računom ali. odgovornih za vodenje projektov.opravljenem naročilu posredujejo neposredno. zlasti pa tistih. i) z navedbo dela naročila. če ta organ s tem soglaša. skupaj z zneski. ki jih bo lahko gospodarski subjekt uporabil med izvajanjem naročila. ki jih izdajajo uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti. ki ga ponudnik storitev morebiti namerava oddati v podizvajanje. datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov. sklenjen za ta namen. se lahko opravi tudi ogled. da bo zaradi tega imel na voljo sredstva. potrebna za izvedbo naročila. ki so odgovorni za nadzor kakovosti. kjer ima ponudnik svoj sedeţ. ter opis študijskih in raziskovalnih zmogljivosti. g) z izjavo o povprečnem letnem obsegu razpoloţljive delovne sile in številu oseb. . h) z izjavo o orodjih. Gospodarski subjekt mora predloţiti dokazilo o dobavi in storitvah. d) če gre za kompleksne izdelke ali storitve. Ogled opravijo predstavniki naročnika ali po naročnikovem pooblastilu pristojni organ drţave. ipd. . za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. c) z opisom tehnične opreme in ukrepov. V takem primeru mora naročniku predloţiti dokazilo.najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih. če to zahteva naročnik. ki jih izda ali sopodpiše pristojni organ. če tega ni.z vzorci. če je bil naročnik po tem zakonu. ali če je predmet naročila namenjen za posebne namene. če je potrebno tudi njegove raziskovalne in študijske zmogljivosti ter ukrepe za način ugotavljanja kakovosti. Ogled obsega ponudnikove proizvodne ali tehnične zmogljivosti. z navedbo ukrepov za okoljsko upravljanje. j) v zvezi s proizvodi.s certifikati. oziroma če naročnik ni bil naročnik po tem zakonu.

izkušnje in zanesljivost. ki so jih potrdili organi. učinkovitost. kot so na primer kakovosti. ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. se mora sklicevati na sisteme zagotavljanja kakovosti. ki so pooblaščeni za ugotavljanje in potrjevanje usklajenosti gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za varstvo okolja. ki vključujejo namestitev ali vgraditev. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov. člen (standardi za okoljsko upravljanje) Če naročnik v primerih iz f) točke drugega odstavka 45. ki temeljijo na evropskih ali mednarodnih standardih. člen (standardi za zagotovitev kakovosti) Če zahteva naročnik predloţitev spričeval neodvisnih organov. 47. stroškovne učinkovitosti. ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil. estetskih in funkcionalnih lastnosti. Naročnik mora sprejeti enakovredna potrdila.(4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru. se lahko sposobnost gospodarskih subjektov. katero dokazilo iz drugega odstavka tega člena bo štel kot ustrezno. potrjenih s strani organov. 48. ki jih izdajo organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. ki jih priznava Evropska skupnost. ki jih izdajo organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. Pri tem naročnik obdobja poslovanja ponudnika iz seznama ne more opredeliti kot odločilni kriterij pri zbiranju dokazov o strokovni (tehnični) sposobnosti. tehničnih prednosti. datuma dobave ter roka za dobavo ali dokončanje del ali b) na podlagi najniţje cene. kot jih je naročnik opredelil v razpisni dokumentaciji. ki potrjujejo usklajenost gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za zagotovitev kakovosti. opravljanje storitev in/ali izvedbo gradenj. (6) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb navesti. Od gospodarskih subjektov mora naročnik sprejeti tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za zagotavljanje kakovosti. se mora sklicevati na Sistem Skupnosti za okoljsko upravljanje in presojanje (EMAS) ali na standarde za varstvo okolja. cene. oceni zlasti glede na njihove veščine. stroškov poslovanja. okoljskih lastnosti. 46. prav tako pa tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za varstvo okolja. poprodajnih storitev in tehnične pomoči. . da opravijo storitev ali izvedejo namestitvena dela ali gradnjo. (5) V postopkih javnega naročanja. ki temeljijo na ustrezni seriji evropskih standardov. člena tega zakona zahteva spričevala neodvisnih organov. Naročnik mora sprejeti enakovredna spričevala. člen (merila za izbiro ponudbe) (1) Naročnik lahko odda naročilo: a) na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril v povezavi s predmetom naročila. katerih predmet so dobave blaga.

ki veljajo v kraju izvedbe gradenj. navesti merila po vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. . Če po mnenju naročnika meril zaradi objektivnih razlogov ni mogoče ovrednotiti. pisno zahtevati podrobne podatke o elementih ponudbe. ki jih ima ponudnik pri izvedbi gradnje. kot so bila opisana in vrednotena. ki jih predlaga ponudnik. c) izvirnost gradenj. člen (neobičajno nizka ponudba) (1) Če naročnik meni. mora naročnik. 49. (7) Naročnik mora merila oblikovati tako. Merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila. ki so bila navedena v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji in način. v enakovrednem poloţaju. (5) Pri ocenjevanju ponudb mora naročnik uporabiti le tista merila. ki je oddal ponudbo za vse sklope. sezonsko pridelana ţivila na integriran način. storitev ali dobav blaga. zaposlovanja teţje zaposljivih oseb. ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti ţivil. s katerimi se dosega spodbujanje poklicnega usposabljanja na delovnem mestu. opisati in ovrednotiti posamezno merilo za oddajo naročila. morajo le-ta biti enaka. blaga ali storitev. da so merodajni za izpolnitev tega naročila. da je pri določenem naročilu ponudba neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o moţnosti izpolnitve naročila glede na blago. Naročnik lahko ovrednoti merila z določitvijo maksimalnega razpona. boja proti nezaposlenosti in jih določi v razpisni dokumentaciji.) in ţivila. dobavi blaga ali opravljanju storitev. oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in jih je naročnik predhodno določil in od ponudnika zahtevati. (3) V kolikor naročnik navede merila v obvestilu o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. b) izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje. preden zavrne takšno ponudbo. mora naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu.(2) Pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju ţivil se prednostno upoštevajo ţivila. in ponudnik. za katere meni. sezonsko pridelana ţivila na ekološki način ipd. d) skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo. (4) Naročnik mora v primeru oddaje naročila na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu. ki so v shemah kakovosti (npr. Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na: a) ekonomičnost načina gradnje. (6) V primeru dveh ali več ekonomsko najugodnejših ponudb naročnik izbere najugodnejšo ponudbo tudi na podlagi vnaprej določenih socialnih elementov. gradnje ali storitve. da sta ponudnik. proizvodnega procesa ali ponujene storitve. da jih vrednostno utemelji. ki je oddal ponudbo za en sklop ali del sklopov.

da je ponudba neobičajno nizka. se rok za prejem ponudb. tako ponudbo izloči. da ponudnik pridobi drţavno pomoč. upoštevaje pri tem minimalne roke.e) moţnost. da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. 51. ker je ponudnik pridobil drţavno pomoč. lahko skrajša. ki jih mora vsebovati objava obvestila o javnem naročilu. da je ponudba neobičajno nizka. upoštevajoč predloţena dokazila. določene s tem zakonom. V kolikor naročnik ugotovi. člen (rok za prejem ponudb v odprtem postopku) Rok za prejem ponudb v odprtem postopku mora biti najmanj 40 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. 52. ko je naročnik odposlal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti zahtevo za objavo v Uradnem listu Evropske unije. Peto poglavje Roki 50. člen (roki za prejem prijav in ponudb) (1) Pri določanju rokov za prejem prijav in ponudb mora naročnik upoštevati predvsem zapletenost naročila in čas. (2) Naročnik mora preveriti te postavke ob posvetovanju s ponudnikom. potreben za pripravo ponudb. če je predhodno informativno obvestilo vsebovalo vse informacije. ki morajo biti navedene v objavah. Če naročnik zavrne ponudbo v teh okoliščinah. določen v prejšnjem členu. vendar ne sme biti krajši od 29 dni. ki ga določi naročnik. lahko zavrne ponudbo le. pristojno za finance in Komisijo. šteje rok za oddajo ponudbe od dneva. ki je priloga uredbe. (2) Če je obvestilo o javnem naročilu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije. (2) Rok začne teči od dneva pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam informacij. ne more dokazati. če se je prej posvetoval s ponudnikom. v kolikor so te informacije bile na voljo ob objavi in če je predhodno informativno obvestilo bilo . mora o tem obvestiti ministrstvo. (3) Skrajšanje rokov na podlagi prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo pod pogojem. (3) Če naročnik ugotovi. člen (skrajšanje rokov v odprtem postopku) (1) V primeru. da je pomoč dodeljena zakonito. ki morajo biti navedene v objavah). če slednji v primernem roku. kot je opredeljen v Seznamu informacij.

poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu. vendar ne sme biti krajši od 31 dni. mora naročnik rok za prejem ponudb podaljšati. . določenih v tem zakonu. ki so potrebne za pripravo ponudb. ne predloţijo v rokih. ki morajo biti navedene v objavah. Podaljšanje roka mora naročnik objaviti v Uradnem listu Evropske unije oziroma na portalu javnih naročil. čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval. točki prejšnjega odstavka lahko skrajša. v kolikor so te informacije bile na voljo ob objavi in če je predhodno informativno obvestilo bilo poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu. se rok določen v 2. ali če se naknadno ugotovi. za prejem prijav za sodelovanje 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. (4) Skrajšanje rokov na podlagi prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo pod pogojem. za prejem ponudb v primeru postopkov s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 35 dni od datuma pošiljanja povabila. (2) V primeru. če je vrednost javnega naročila enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. če je predhodno informativno obvestilo vsebovalo vse informacije. da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. da se ponudbe lahko predloţijo šele po ogledu lokacije ali po pregledu drugih dokumentov v zvezi s predmetnim javnim naročilom na kraju samem. je najmanj: 1. člen (roki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) (1) Rok za prejem prijav in ponudb v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. 54. člen (podaljšanje rokov) Če se zaradi kakršnega koli razloga razpisna dokumentacija ali dodatne informacije. tako da se lahko gospodarski subjekti seznanijo z vsemi informacijami. člena tega zakona. člen (rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni objavi) Rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni objavi je 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. 55. kot je opredeljeno v Seznamu informacij. ki jih mora vsebovati obvestilo o javnem naročilu. (3) Rok iz prvega in drugega odstavka tega člena začne teči od dneva pošiljanja povabila k oddaji ponudb v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. 2. 53.

ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo ali najmanj 10 dni. ki ne sme biti krajši kakor 10 dni od datuma povabila k oddaji ponudb. obvestilo o javnem naročilu. 9. v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi. če je objava poslana na elektronski način. člen (oblika in način objave obvestil) (1) Objave morajo imeti obliko standardnih obrazcev. 58. . obvestilo o naročilu male vrednosti. 6.rok za prejem ponudb. člena tega . v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2. str. 11. upoštevaje njihovo vrednost pa predhodno tudi Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. ki jih določa Uredba Komisije (ES) št. prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu. 2. obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma. obvestilo o oddaji naročila. rezultati natečaja. obvestilo o oddaji naročila male vrednosti. 3. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Informacije povezane z objavljanjem). (2) Naročnik vse vrste objav v zvezi z javnimi naročili pošlje v objavo portalu javnih naročil. 2005. 8. Šesto poglavje Objave 57. 257 z dne 1. 7.56. 13. 5. 12. obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. roki za oddajo ponudb ne morejo upoštevati. 4. 1564/2005 z dne 7. ki je priloga uredbe. točke Informacij povezanih z objavljanjem. obvestilo o natečaju. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. obvestilo o dodatnih informacijah. ki jih mora vsebovati obvestilo iz prvega odstavka 57. člen (vrste objav) (1) Vrste objav so: 1. predhodno informativno obvestilo. lahko naročniki določijo: . 10. člen (določanje rokov iz razloga nujnosti v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi) Če se iz razloga nujnosti. 10. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 1).rok za prejem prijav. Nabor podatkov.

ki jih naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih. (5) Stroški objavljanja objav. v primerih naročil blaga. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. za katero meni. objavljenem na portalu javnih naročil. določa Uredba o seznamih naročnikov. stroški objavljanja objav. Določbe tega člena ne veljajo za postopek s pogajanji brez predhodne objave. ki ga je potrebno objaviti v Uradnem listu Evropske unije. seznamih gradenj. skupno okvirno vrednost javnih naročil po vrstah blaga. storitev. ki jih naročnik pošlje v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. V drugih uradnih jezikih Evropske skupnosti se objavi povzetek pomembnih elementov vsakega obvestila. mora biti naveden datum odpošiljanja Komisiji. točke Informacij povezanih z objavljanjem. če je skupna ocenjena . Naročnik lahko objavi tudi katero koli drugo informacijo. 60. št. poslanega v objavo. člen (pravilo zaporednosti objav) (1) Obvestilo. se krijejo iz proračuna Republike Slovenije. obveznih informacijah v objavah.zakona. Dokazila o datumih odpošiljanja obvestil mora naročnik hraniti in jih po potrebi predloţiti kot dokaz. se pošljejo v elektronski obliki preko portala javnih naročil. preden je bilo odposlano v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. (2) Portal javnih naročil in Urad za uradne objave Evropskih skupnosti izdata naročniku potrdilo o prejemu obvestila. ki vsebuje: 1. Objave. ki se objavijo na portalu javnih naročil. V obvestilu. objavljenega na portalu javnih naročil. v obliki in po postopku za pošiljanje v skladu z Informacijami povezanimi z objavljanjem. člen (predhodno informativno obvestilo) (1) Naročnik mora objaviti predhodno informativno obvestilo le v primeru. z navedbo datuma objave. Potrdilo je dokazilo o objavi. 18/07). ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. pa se krijejo iz proračuna Evropske skupnosti. mora biti enaka vsebini obvestila. ki so sestavljena in odposlana na elektronski način in so v obliki in glede pravil za pošiljanje usklajena s pravili iz 2. ki se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. ko pri javnem naročanju namerava skrajšati roke za prejem ponudb. 59. ne sme biti objavljeno na portalu javnih naročil. V organizacijo in kritje stroškov objav so všteti tudi prevodi v druge uradne jezike Evropske Unije. (4) Obvestilo o javnem naročilu se objavi v celoti v slovenskem jeziku. objavljenega v Uradnem listu Evropske unije. morajo biti objavljena najkasneje v roku pet dni po pošiljanju v objavo. (2) Objave mora naročnik poslati na portal javnih naročil na elektronski način. določenih vrst blaga. (2) Naročnik v primerih iz prejšnjega odstavka pošlje v objavo Komisiji ali portalu za javna naročila predhodno informativno obvestilo. (3) Obvestila. Vsebina obvestila. da je koristna.

61. kadar oddaja javno naročilo po odprtem postopku. ki jih namerava oddati. točke prejšnjega odstavka poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali objaviti na portalu javnih naročil čim prej po sprejemu proračuna. ki objavi predhodno informativno obvestilo na portalu javnih naročil. člen (obvestilo o oddaji naročila) (1) Naročnik mora poslati v objavo obvestilo o oddaji javnega naročila. (3) Naročnik objavi obvestilo o naročilu iz 4. člena tega zakona in so izpolnjeni pogoji iz navedene točke. člena tega zakona pa. člena tega zakona. točke Informacij povezanih z objavljanjem. konkurenčnem dialogu ali postopku s pogajanji po predhodni objavi. katerega .000 eurov. (2) Naročniku ni treba objaviti obvestila iz prejšnjega odstavka. mora v elektronski obliki poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti obvestilo o objavi predhodnega informativnega obvestila na portalu javnih naročil. člen (obvestila o naročilu) (1) Naročnik objavi obvestilo o naročilu iz 2. Predhodno informativno obvestilo mora vsebovati datum pošiljanja obvestila Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. (6) Naročnik lahko objavi predhodno informativno obvestilo na portalu javnih naročil. točke prvega odstavka 28. obvestilo iz 10. skupno ocenjeno vrednost javnih naročil za posamezno kategorijo storitev iz Seznama storitev A.000 eurov. (3) Predhodno informativno obvestilo mora naročnik na podlagi 1. (5) Naročnik. ko je poslal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti obvestilo o njegovi objavi v tej obliki. točke prvega odstavka 57. 62. točke prvega odstavka 57. ki vključuje načrt javnih naročil gradenj. ki jih naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih. če je skupna ocenjena vrednost večja ali enaka od 750. v obliki in po postopku za pošiljanje obvestil iz 2. če oddaja naročilo na podlagi 1. kadar oddaja javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. v primerih javnih naročil gradenj mora objaviti bistvene značilnosti javnih naročil. v primerih javnih naročil storitev. točke drugega odstavka tega člena poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali objaviti na portalu javnih naročil čim prej po odločitvi. člena tega zakona. če je njihova skupna ocenjena vrednost enaka ali večja od vrednosti opredeljene v prvem odstavku 12. 2. postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. kadar oddaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti.vrednost enaka ali večja od 750. (4) Predhodno informativno obvestilo mora naročnik na podlagi 3. točke prvega odstavka 57. 3. in 2. Naročnik je dolţan opredeliti vrste blaga s sklicevanjem na nomenklaturo CPV. člena tega zakona.

točke navedenega odstavka. ki jih za potrebe statistike posreduje v skladu z določbo 107. (4) Naročnik ni dolţan objaviti tistih informacij v zvezi z javnim naročilom. kadar izvaja postopek javnega naročanja. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. vendar ne pred pravnomočnostjo te odločitve. in: . člena tega zakona. člena tega zakona. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2.. (3) V primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B mora naročnik v obvestilu navesti.b člen (prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost) (1) Naročnik mora prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objaviti. člena tega zakona.vrednost je enaka ali presega vrednosti iz prvega ali drugega odstavka 12. ali soglaša z objavo vsebine. 63. ki jih je prejel. člen (obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi) Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v objavo na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila. členom tega zakona postopek javnega naročanja ustavi ali zavrne vse ponudbe ali .spreminja ali dopolnjuje razpisno dokumentacijo ali . škodila poslovnim interesom javnih ali zasebnih gospodarskih subjektov ali posegala v lojalno konkurenco med njimi. (2) Naročnik v obvestilu o oddaji javnega naročila tudi označi. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku) (1) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah. (3) V primeru iz druge ali tretje alineje prvega odstavka tega člena mora naročnik obvestilo o dodatnih informacijah. ali 10. . neprimerne. člena tega zakona. ali ţeli podatke. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. razen v obvestilu iz 8.v skladu z 80. nepravilne. 4. v 48 dneh po oddaji naročila. katerih objava bi ovirala izvajanje zakona.so vse ponudbe. 63. nepravočasne.a člen (obvestilo o dodatnih informacijah. člena tega zakona. tudi kadar spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu iz prvega odstavka 57. (2) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah.. 6. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku poslati v objavo v roku 48 dni od sprejema odločitve iz prvega do tretjega odstavka 80. člena tega zakona. točke prvega odstavka 57. nesprejemljive ali formalno nepopolne in niso bile dopolnjene v skladu s prvim odstavkom 78. objaviti. 63.

c člen (obvestilo o oddaji naročila male vrednosti) Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila male vrednosti v objavo na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila. telefaksu. člen (neobvezna objava) Naročnik lahko v skladu s prejšnjima členoma objavi tudi obvestila o javnih naročilih. Obvestilo se objavi na portalu javnih naročil in. člena tega zakona. (3) S tem obvestilom se v zvezi z odločitvijo o oddaji naročila še pred njeno pravnomočnostjo zagotavlja večja transparentnost v postopkih javnih naročil. ki jih ni dolţan objaviti po tem zakonu. ki jih morajo vsebovati obvestila iz prvega odstavka 57. člen (pravila. če je to primerno. z elektronskimi sredstvi. člena tega zakona.kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave ali po postopku s pogajanji po predhodni objavi. v Uradnem listu Evropske unije. Sedmo poglavje Sporočanje 65.d člen (nabor podatkov v obvestilih) Vlada z uredbo določi nabor podatkov. 63. člena tega zakona. če je to primerno. 64. V primeru pošiljanja prijav se lahko . ko naročnik posreduje ponudnikom odločitev iz prvega odstavka 79.č člen (poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu) Naročnik objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu. (2) Naročnik lahko v roku iz prejšnjega odstavka prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objavi tudi v drugih postopkih javnega naročanja in v primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B. 63. 63. ki se uporabljajo za sporočanje) (1) Naročnik lahko v postopku javnega naročanja vsa sporočila in informacije pošilja po pošti. v Uradnem listu Evropske unije ni objavil obvestila o naročilu. v primeru iz četrtega odstavka 33. če na portalu javnih naročil in. Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost se posreduje v objavo isti dan.

prenašajo sporočila in informacije tudi po telefonu. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih. da se zagotovi varovanje celovitosti podatkov ter zaupnosti ponudb in prijav za sodelovanje in da naročnik pregleda vsebino ponudb in prijav za sodelovanje šele po izteku roka za njihovo predloţitev. ki ne obstajajo v elektronski obliki. (2) Naročnik mora izbrati tak način ali načine sporočanja. povezane z izpolnjevanjem pogojev iz 42. ki so potrebne za elektronsko oddajo ponudb in prijav za sodelovanje. (2) Naročnik mora ponudnike o moţnosti oddaje ponudb v elektronski obliki seznaniti . Take zahteve skupaj z rokom za pošiljanje potrditve mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. vključno s šifro. ki je priloga uredbe. člen (ponudba v elektronski obliki) (1) Ponudnik lahko odda ponudbo v elektronski obliki. b) v kolikor so bile prijave za sodelovanje posredovane po telefonu je potrebno posredovati pisno potrditev pred iztekom roka za prejem prijav. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Zahteve v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. morajo biti sredstva in tehnične lastnosti take. splošna dostopnost in povezljivost z informacijskimi in komunikacijskimi sredstvi v splošni rabi. ki ga uporablja naročnik. c) če so prijave za sodelovanje poslane po telefaksu naročnik lahko zahteva njihovo pisno potrditev po pošti ali na elektronski način. b) ponudniki in kandidati morajo vse dokumente. do 47. ki so dostopni vsem gospodarskim subjektom in jih ne smejo omejevati pri vključevanju v postopek javnega naročanja. če to omogoča informacijski sistem. 66. morajo biti na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom. (4) V primeru sporočanja podatkov na elektronski način. Poleg tega morajo biti sredstva za elektronsko sprejemanje ponudb in prijav za sodelovanje v skladu z zahtevami iz Zahtev v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. potrdila in izjave. da je zagotovljena enakopravnost. člena tega zakona predloţiti v pisni obliki do izteka roka za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje. 67. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih). (3) Sporočanje ter izmenjava in shranjevanje informacij se morajo izvesti tako. (5) Gospodarski subjekti lahko pošiljajo prijave za sodelovanje na enega od naslednjih načinov: a) v pisni obliki ali po telefonu. člen (elektronsko pošiljanje in sprejemanje ponudb) Za sredstva za elektronsko pošiljanje in sprejemanje ponudb ter sredstva za elektronsko sprejemanje prijav za sodelovanje se uporabljajo naslednja pravila: a) vse informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo. v kolikor bi bile uporabljene kot listinski dokaz.

v razpisni dokumentaciji. Informacijski sistem naročnika mora zagotoviti tehnološko neodvisen sprejem ponudb. (3) Naročnikov informacijski sistem mora biti zgrajen tako, da omogoča odpiranje in vpogled v ponudbe šele po izteku roka za prejem ponudb. Informacijski sistem pri naročniku mora o tem voditi elektronski zapis o vseh aktivnostih, ki potekajo na informacijskem sistemu naročnika tako, da tega ni mogoče kasneje spremeniti. (4) Ponudba v elektronski obliki mora biti varno elektronsko podpisana in podpis overjen s kvalificiranim potrdilom. (5) Elektronski ponudbi mora biti dodan časovni ţig. (6) V nobenem primeru naročnik ne sme z zahtevo po prejemu ponudb v elektronski obliki preprečiti ali drugače omejiti konkurence med ponudniki. Naročnikov informacijski sistem mora omogočati pošiljanje povratnice o prejemu elektronske ponudbe ponudniku. (7) Naročnikov informacijski sistem mora zagotoviti preprečitev zanikanja (nezatajljivost) identitete ponudnika. (8) Naročnikov informacijski sistem mora omogočati arhiviranje elektronskih ponudb na način, kot to določa ta zakon, zakon, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis in zakon, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivov. 67.a člen (elektronsko javno naročanje) (1) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. mora ob sodelovanju in strokovni pomoči ministrstva, pristojnega za javno upravo, in ministrstva, pristojnega za finance, vzpostaviti sistem za elektronsko javno naročanje, ki omogoča osnovno funkcionalnost elektronskega naročanja. (2) Minister, pristojen za finance, določi tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja, ki se izvajajo na elektronski način, zaradi ugotovitve identitete ponudnika in zagotavljanja sledljivosti vnosov z namenom preprečitve morebitnih kršitev zakona ter obliko in način oddaje ponudbe, ki se predloţi v takem postopku.

Drugi del RAVNANJA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA Prvo poglavje Skupne določbe 68. člen (strokovna komisija) Naročnik lahko za vodenje postopka javnega naročanja imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija lahko sodeluje v celotnem ali delu postopka javnega naročanja. 69. člen (strokovni dialog) Pred začetkom postopka javnega naročanja lahko naročnik z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence. 70. člen (faze postopka) (1) Postopek javnega naročanja poteka po naslednjih fazah, razen če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače: 1. predhodno informativno obvestilo, če je to primerno, 2. izračun ocenjene vrednosti, 3. sklep o začetku postopka, 4. priprava razpisne dokumentacije, če je to primerno, 5. objava obvestila o javnem naročilu, 6. predloţitev in odpiranje ponudb, 7. pregled in ocenjevanje ponudb, 8. odločitev o oddaji javnega naročila, 9. objava obvestila o oddaji javnega naročila, če je to primerno. (2) V sklepu o začetku postopka mora naročnik navesti vir sredstev za financiranje javnega naročila. 71. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Vsebino razpisne dokumentacije lahko sestavljajo, če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače, naslednji elementi: 1. povabilo k oddaji ponudbe, 2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 3. pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, 4. splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe,

5. za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi, 6. morebitna finančna ali druga zavarovanja. (2) Razpisna dokumentacija lahko vsebuje tudi druge listine, ki so glede na predmet naročila potrebne pri izdelavi ponudbe. Podatki iz razpisne dokumentacije morajo biti enaki podatkom, objavljenim v obvestilu o naročilu. Kot del razpisne dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko portala javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni dokumentaciji. (3) Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. (4) Pogodba o izvedbi naročila, ki jo podpišeta naročnik in izbrani ponudnik, v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije, razen v primeru, ko je bila v postopku oddaje javnega naročila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj med naročnikom in ponudnikom. (5) Pogodba o izvedbi javnega naročila mora vsebovati: - dejansko vrednost celotnega javnega naročila oziroma - v utemeljenih primerih, kjer le-te ni mogoče določiti, ocenjeno vrednost javnega naročila in rok veljavnosti pogodbe. (6) Za potrebe tega člena se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano druţbo po zakonu, ki ureja gospodarske druţbe. V tem primeru: - se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; - mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. (7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora: - ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, - podizvajalec predloţiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. (8) V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila: - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da so podatki iz tega odstavka obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu s tem zakonom obvezna. (9) Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve alineje sedmega odstavka tega člena in podizvajalčevo soglasje iz druge alineje sedmega odstavka tega člena. Če pooblastila ali soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloţi v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloţi v tem roku, mora naročnik Drţavni revizijski komisiji predlagati, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena ali prvega odstavka 109.b člena tega zakona. (10) Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priloţiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. (11) Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predloţiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. (12) Vlada z uredbo natančneje določi pravila in postopke za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem. (13) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da mu mora na njegov poziv izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: - svojih ustanoviteljih, druţbenikih, vključno s tihimi druţbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deleţih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so z njim povezane druţbe. (14) Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 72. člen (objava obvestila o javnem naročilu in razpisne dokumentacije) (1) V primeru postopka iz 1., 2., 3., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona je naročnik dolţan objaviti obvestilo iz 2., 4. oziroma 10. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona in razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, na ali prek portala javnih naročil.

se šteje. z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. mora ponudnik v svoji ponudbi navesti.(2) Naročnik mora omogočiti ponudniku. Dostop. da se lahko ponudba predloţi za posamezne sklope. (2) Naročnik mora določiti datum in uro roka za predloţitev ponudbe v objavi in razpisni dokumentaciji. da je bila predloţena prepozno. skladno z zahtevami naročnika. z najugodnejšo kombinacijo ponudb. 74. po faxu ali z uporabo elektronskih sredstev ali na drug ustrezen način. Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj naročnik sklene pogodbo z enim ali več ponudniki. člen (ponudba za sklope) Če je naročnik dovolil. (2) Naročnik mora unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe. Tako ponudbo mora naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrniti ponudniku.a člen (umik ponudbe) (1) Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo. pregled in prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh naročnika in/ali portalu javnih naročil je brezplačen. 73. kljub pozivu naročnika. da mora ponudnik naročniku ponudbo predloţiti do roka. da prevzame razpisno dokumentacijo v elektronski obliki. ki iz tehničnih razlogov ne more biti dostopna na spletnih straneh naročnika ali portalu javnih naročil. člen (predloţitev ponudbe) (1) Pravočasna predloţitev ponudbe pomeni. ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo ali le na posamezne sklope. 74. ko ponudnik. Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope mora biti njegova ponudba predloţena tako. z navedbo. če je bila le-ta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena. mora naročnik unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe. po pošti. (3) Če ni bila ponudba predloţena v roku. . (4) Ponudnik mora ponudbo predloţiti osebno. določenem za prejem ponudb. (5) Naročnik mora ob prejemu ponudbe označiti datum in uro prejema ponudbe in na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prejemu. Naročnik mora zagotoviti vpogled in prevzem tistih delov razpisne dokumentacije. tudi v primeru. da se lahko ocenjuje po sklopih. da je prepozna. določenega za prejem ponudb. Kadar to stori po poteku roka za oddajo ponudb. če je bila leta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena.

77. ki sta navedena v objavi obvestila o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. člen (javno odpiranje ponudb) Odpiranje ponudb je javno v primerih javnih naročil. V obvestilu navede polno ime in matično številko ponudnika ter datum.a člena tega zakona. . (2) Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum. .a člena. predloţil neresnične izjave ali dokazila.a člen (evidenca ponudnikov z negativnimi referencami) (1) Organ. katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od vrednosti iz drugega odstavka 12.naziv ponudnika ali šifro. V zapisnik se lahko vpišejo tudi drugi podatki iz ponudb. ko se naročilo oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave in se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom. do katerega se ponudnik izloči iz postopkov javnega naročanja. Odpiranje ponudb se izvede na kraju in ob času. 77. člena tega zakona mora naročnik preveriti obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. če so dopustne ali ponudbe z opcijami. . (2) V zapisniku o odpiranju ponudb je potrebno navesti: . da je posamezni ponudnik. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik.variantne ponudbe.75. ne glede na razvrstitev njegove ponudbe. če je bil razpis anonimen. (3) V kolikor naročnik ne vroči zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na odpiranju ponudb. pristojno za finance. točke prvega odstavka 24. naročnik pred sprejetjem odločitve iz 79. člen (preveritev ponudbe) (1) V primeru postopka iz 1. če tako odloči naročnik. člen (odpiranje ponudb) (1) Odpiranje ponudb izvede naročnik. kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav. ga mora najkasneje v treh delovnih dneh posredovati vsem ponudnikom. Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu prejema. člena tega zakona. mora naročnik Drţavni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.ponudbeno ceno ter morebitne popuste. 76. člena tega zakona. do 6. ki odloči o prekršku iz drugega odstavka 109. točke prvega odstavka 24. v treh delovnih dneh po pravnomočnosti te odločitve o tem obvesti ministrstvo. člena tega zakona oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. V primeru postopka iz 7. razen v primerih.

pristojno za finance. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.a člena tega zakona ali iz drugega odstavka 106. 78. Zoper uvrstitev v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami pritoţba ni dopustna. V odločitvi mora naročnik opozoriti ponudnike o moţnem pravnem varstvu ter navesti: .datum. ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril. Če ponudnik v roku.svoje cene na enoto. ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. vrednosti postavke. ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe. sprejme odločitev o oddaji naročila. ponudbe ustrezno ne dopolni.datum uvrstitve ponudnika v evidenco in . člena tega zakona ne sme biti daljši od 60 dni. . . .tistega dela ponudbe. Svojo odločitev mora obrazloţiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo. mora naročnik tako ponudbo izločiti.(2) Ministrstvo. pristojno za finance. ki ga določi naročnik. v primeru drugih javnih naročil pa 45 dni. V evidenco se uvrsti ponudnik. . mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru.višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja. da je ponudba formalno nepopolna. 79.a člena ZJNVETPS. ki v primeru javnih naročil iz prvega odstavka 12. ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.polno ime in matično številko ponudnika. (3) Ministrstvo.tistih elementov ponudbe. (4) Ministrstvo. pristojno za finance. člen (odločitev o oddaji naročila) (1) Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku. člen (dopustne dopolnitve ponudbe) (1) V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi. vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. iz evidence ponudnikov z negativnimi referencami zbriše ponudnika v treh delovnih dneh po datumu iz tretje alineje drugega odstavka tega člena. ki je storil prekršek iz drugega odstavka 109.kje in v kakšnem roku se vloţi zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja. (2) Ponudnik ne sme spreminjati: . ki obsega: . do katerega je ponudnik izločen iz postopkov oddaje javnih naročil. ter jo objavi na svoji spletni strani. in . (3) Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake. uvrsti ponudnika v evidenco v treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena. če določenega dejstva ne more sam preveriti.

točke prvega odstavka 29. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazloţitev odločitve ali odločitev o zavrţenju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. pristojne za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. če bi bilo lahko razkritje takih podatkov v nasprotju s predpisi ali bi lahko s tem razkril poslovno skrivnost ponudnika ali če bi lahko sporočeni podatki vplivali na pošteno konkurenco med ponudniki ali drugimi udeleţenci v postopku. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazloţitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. na katerega se le-ta vplača in sklic. 4. člena tega zakona. pod pogojem. Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določbe tega člena. (3) Če odločitev o oddaji naročila ne vsebuje: . člena tega zakona in je prejel le eno pravočasno ponudbo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le. (2) Naročnik mora o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike. lahko ponudnik. in . Odločitev se vroči v skladu z zakonom. razen če: . vloţi pri naročniku zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila.razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika. ki se pri tem navede. skladno z določili tega zakona o varstvu podatkov. jo naročnik zavrţe. . 6. (6) Ta člen se smiselno uporablja tudi za posamezna naročila iz 32.transakcijski račun. 79. člena tega zakona.naročnik izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 5. po predhodni ugotovitvi utemeljenosti. .a člen (obdobje mirovanja) (1) Naročnik mora po sprejemu odločitve iz prvega odstavka prejšnjega člena upoštevati obdobje mirovanja.je v postopku javnega naročanja objavil obvestilo o javnem naročilu iz 2. Če ponudnik ne vloţi zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vloţitev zahteve za dodatno obrazloţitev. ki ni bil izbran. Zahteva se lahko vloţi v treh delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika. ki ni bil izbran. s katero nadomesti prejšnjo.prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika. o čem mora naročnik podati obrazloţitev.. glede izročitve vseh podatkov o postopku oddaje naročila. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. točke prvega odstavka 57. Naročnik ne sme zavrniti zahteve komisije. ali 33. ki ureja upravni postopek. ki ni bil izbran.. (4) Naročnik sme zavrniti zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve delno ali v celoti. če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. da ne sklene pogodbe o izvedbi naročila ali okvirnega sporazuma pred potekom osmih . (5) Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti. v kateri mora jasno navesti. ali 10. svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev.je v postopek s pogajanji brez predhodne objave vključil le en gospodarski subjekt in je objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.

in.je v postopek s pogajanji po predhodni objavi. 6. s katero se ponudnika izloči iz postopka oddaje javnega naročila. odstop od izvedbe javnega naročila) (1) V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78.. vključil le en gospodarski subjekt in je objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva. teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. mora o tem. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41.a člena ZJNVETPS. člen (izločitev ponudb. (2) Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja.delovnih dni od objave tega obvestila. člena tega zakona. če naročnik oddaja posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. V odločitvi. teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. V odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb mora naročnik ponudnike opozoriti tudi na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz . člena tega zakona.. zavrnitev vseh ponudb. (4) Kadar naročnik v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena sprejme novo odločitev o oddaji naročila. o razlogih. takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate. ki so predloţili ponudbo. ki niso popolne. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe. razen v primeru izločitve iz prvega odstavka 77. zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe. razen v primeru postopka iz 7. (3) Naročnik lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. (3) Kadar ponudnik vloţi zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila iz tretjega odstavka prejšnjega člena. da ne sklene pogodbe o izvedbi naročila ali okvirnega sporazuma pred potekom osmih delovnih dni od objave tega obvestila. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja. . točke prvega odstavka 24. ali 10. točke prvega odstavka 57. ustavitev postopka. vključno z razlogi za izločitev. v Uradnem listu Evropske unije. člena. Ţe predloţene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja in opozoriti na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. (5) Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem. člena tega zakona izločiti ponudbe.a člena tega zakona oziroma prvega odstavka 81. če je to primerno. vlado oziroma svoj nadzorni organ. 4. 80. člena tega zakona. pod pogojem. mora naročnik izločenega ponudnika opozoriti na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. in. in o svoji odločitvi. v katerem ni objavil obvestila o javnem naročilu. (2) Obdobja mirovanja ni treba upoštevati. ali bo začel nov postopek.

lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le. drugega in tretjega odstavka tega člena vroči v skladu z zakonom. ki so vezani na predmet naročila in druge pogoje. Posebne določbe za postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 82. takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate. (6) Naročnik odločitev iz prvega. če je to primerno. na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. navedbo števila kandidatov. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. točke prvega odstavka 57.1. 2. (4) Kadar naročnik v skladu s prejšnjim odstavkom zavrne vse ponudbe. če so se bistveno spremenile okoliščine. Posebne določbe za odprti postopek 81. 4. 1.prvega odstavka 79. da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum. 4. ki jih mora izpolnjevati . in.. (5) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov. ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe. da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine. člen (spremembe. ali 10. ki so predloţili ponudbo. V primeru. 6. Razpisna dokumentacija za prvo fazo vsebuje: 1. Drugo poglavje Posebne določbe v postopkih javnega naročanja 1. člena tega zakona. če je to primerno. 3. povabilo k oddaji prijave. izda soglasje iz tega odstavka vlada. Če naročnik nima nadzornega organa.. mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil. v Uradnem listu Evropske unije. pod pogojem. ki ureja upravni postopek. člena tega zakona. da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila. pogoje. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo za vsako fazo postopka posebej. mora o svoji odločitvi in o razlogih. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja. zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila. da je bila zahteva posredovana pravočasno.2. dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) Naročniki so dolţni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. navodila ponudnikom za izdelavo prijave. zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Povabilo mora biti poslano kandidatom v pisni obliki. navesti v obvestilu o javnem naročilu in/ali v razpisni dokumentaciji. 84. člen (priprava razpisne dokumentacije) (1) Naročnik mora potrebe in zahteve. 2. . vezane na predmet javnega naročila. da se ta postopek opravi v zaporednih fazah z namenom. drugo. Posebne določbe za konkurenčni dialog 86. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. pod pogojem. 6. člen (povabilo k oddaji ponudbe) (1) Če se oddaja javno naročilo po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti mora naročnik hkrati povabiti vse kandidate k oddaji ponudb. opis in ovrednotenje meril za izbiro. da z razpisno dokumentacijo razpolaga druga oseba in ne naročnik. 5. ki v manjši meri dosegajo določena in opisana merila. ki bodo sestavni del pogodbe. člen (obvestilo o priznanju sposobnosti) Obvestilo o priznanju sposobnosti oziroma o zavrnitvi priznanja sposobnosti mora naročnik poslati tistim gospodarskim subjektom. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. člen (spremembe. navedena v objavi ali v razpisni dokumentaciji.3. 4. (2) Naročnik lahko določi. navedba meril za izbiro. ki je odgovoren za javno naročanje. Navedeno moţnost je naročnik dolţan navesti v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. da je bila zahteva posredovana pravočasno. ki so oddali prijavo.ponudnik za izvedbo javnega naročila. splošne in posebne pogoje. 5. 83. 6. (2) Povabilo kandidatom mora vsebovati podatek o objavi razpisne dokumentacije. (3) Povabilo kandidatom je enako tudi v primeru. da se izločijo ponujene rešitve. 85. 1. če je to mogoče. 3. povabilo k oddaji ponudbe. (2) Razpisna dokumentacija za drugo fazo vsebuje: 1. drugo. (3) Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo za vsako fazo postopka posebej. dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) Naročniki so dolţni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

87. 3. povabilo k oddaji prijave. ob uporabi meril za izbiro. Povabilo mora v primeru uporabe konkurenčnega dialoga vsebovati vsaj še: 1. člen (povabilo k oddaji ponudbe) (1) Naročnik povabi kandidate k oddaji ponudbe v skladu s prvim odstavkom 85. navodila ponudnikom za izdelavo prijave. ter jezik ali jezike. opis predmeta naročila ali ciljev. člena tega zakona. 7. 2. navedbo meril. 5. temveč v povabilu k oddaji ponudbe. opis in ovrednotenje meril za izbiro. da bi zmanjšal število rešitev. 2.4. padajoče zaporedje pomembnosti teh meril. se informacija iz 2. sklicevanje na vse morebitne priloţene dokumente. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Naročnik lahko določi. drugo. členom tega zakona. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. 3. da . 6. v katerih bo potekal. 1. pripravljeno na podlagi izvedenega dialoga. v primeru konkurenčnega dialoga datum in naslov.Razpisna dokumentacija za prvo fazo vsebuje: 1. ter jezik ali jezike. ki je odgovoren za javno naročanje. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. (2) V primeru naročil. ki sta določena za začetek dialoga. drugo. člena tega zakona. da se postopek s pogajanji opravi v zaporednih fazah. 5. povabilo k oddaji ponudbe. v katerih morajo biti sestavljene. 3. da z razpisno dokumentacijo razpolaga druga oseba in ne naročnik. 5. 4. 4. ki jih ţeli doseči naročnik za izvedbo naročila. (4) Razpisna dokumentacija za ostale faze vsebuje: 1. 4. naslov. če to ni opredeljeno v objavi obvestila o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. ki se oddajo v skladu s 27. razpisno dokumentacijo. Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji določiti. o katerih se je treba pogajati. ki jih je treba oddati bodisi kot dodatek izjavam ponudnika ali kot dodatek informacijam v skladu s pogoji iz 44. pogoje za prvo fazo. in 45. (3) Povabilo kandidatom je enako tudi v primeru. na katerega morajo biti poslane. sklicevanje na objavljeno obvestilo o javnem naročilu. 2. ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe. 6. navedbo števila kandidatov. točke prvega odstavka tega člena ne navede v povabilu k sodelovanju v dialogu. navedbo skrajnega roka za prejem ponudb. relativno pomembnost meril za oddajo naročila ali. če je to potrebno. Posebne določbe za postopek s pogajanji po predhodni objavi 88.

6. ki jih ţeli doseči naročnik z izvedbo naročila. (3) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. ki so jih slednji predloţili. 5. V primeru. pogoje. iz katerih lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave in glede na predmet naročila. ki jih je navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji. z namenom izbire najugodnejše ponudbe. ki jo ponudnik predloţi po zaključku zadnje faze pogajanj. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje. zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. člen (povabilo k pogajanjem po predhodni objavi) (1) Naročnik ponudnike.bo tako moţnost uporabil in na kakšen način. Povabilo mora vsebovati vsaj podatke iz prvega odstavka 87. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. splošne pogoje pogodbe. člena tega zakona. o kateri se naročnik in ponudnik pogajata v prvi fazi pogajanj. 2. V tem primeru mora ponudnik oddati le ponudbo. ob uporabi v naprej določenih meril. Posebne določbe za postopek s pogajanji brez predhodne objave 89. (4) Naročnik po zaključenih pogajanjih od ponudnikov zahteva predloţitev končne ponudbe v skladu z doseţenim na pogajanjih. ki jih mora izpolnjevati ponudnik. da bi jih prilagodili zahtevam. 89. 4. 1. Zlasti ne sme posredovati udeleţencem pogajanj informacij na diskriminacijski način. 3. po pregledu ponudb povabi k pogajanjem v skladu s prvim odstavkom 85. 90. členom tega zakona. (2) Razpisna dokumentacija lahko vsebuje: 1. razen kadar se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom. (2) Naročnik se pogaja s ponudniki o vseh pogojih za izvedbo naročila.a člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) Naročnik v postopku s pogajanji brez predhodne objave ravna v skladu z 88. in končno ponudbo. . člena tega zakona. opredeljenih v ponudbah. opis predmeta naročila ali ciljev. povabilo k oddaji ponudbe. da naročnik postopek s pogajanji opravi v več zaporednih fazah.5. velja navedeno za vsako fazo posebej. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. člen (rok za prejem ponudbe) Naročnik določi rok za prejem ponudbe glede na razloge.

v primeru. (2) Naročniku ni potrebno posebej pripraviti razpisne dokumentacije. člen (dokumentacija o postopku oddaje naročila) (1) Dokumentacijo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. člen (povabilo k pogajanjem brez predhodne objave) Naročnik v postopku s pogajanji ravna v skladu z 89.6. 1. 1. rok za prejem ponudb ustrezno podaljša. . (2) Dokumentacijo sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročanja. ki jo mora voditi naročnik. (črtano) 95.odločitev o oddaji naročila. člen (razpisna dokumentacija) (1) V postopku zbiranja ponudb naročnik pripravi razpisno dokumentacijo. . . .predloţene ponudbe.povabilo k oddaji ponudbe in/ali razpisna dokumentacija. členom tega zakona. . predvsem pogoje.objava obvestila o oddaji naročila. (črtano) 93. sestavljajo: . glede na način izvajanja postopka. da omogoča gospodarskemu subjektu pripravo popolne ponudbe. člen (črtan) . da so vsi potrebni podatki in podlage za oddajo ponudbe podani v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.objava obvestila o javnem naročilu.7. člen (roki za prejem ponudb) (1) Rok za prejem ponudb ali prijav mora biti tak. 1.91.sklep o začetku postopka. (2) V kolikor naročnik sam ali na pobudo gospodarskega subjekta oceni. 94.6. ki bodo sestavni del pogodbe o izvedbi naročila. če je to potrebno in v obsegu kot je to primerno. Posebne določbe za postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 92. da je to potrebno. če je to primerno.

členom tega zakona. Posebne določbe za postopek oddaje naročila male vrednosti 95.b člen (razpisna dokumentacija) Pri pripravi razpisne dokumentacije v postopku oddaje naročila male vrednosti ravna naročnik v skladu s 93. člen (področje uporabe) (1) Javne natečaje organizirajo: a) naročniki iz Seznama naročnikov. če je to primerno. 96.8. ki niso navedeni v Seznamu naročnikov. ki jo mora voditi naročnik. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 125.sklep o začetku postopka.č člen (odpiranje ponudb v postopku oddaje naročila male vrednosti) Kadar naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti pripravi razpisno dokumentacijo.1.c člen (dokumentacija o postopku oddaje naročila male vrednosti) (1) Dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti.000 eurov. 95.predloţene ponudbe.odločitev o oddaji naročila. (2) Dokumentacijo lahko sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročila.a člen (rok za prejem ponudb) Pri določanju roka za prejem ponudb ali prijav ravna naročnik v skladu z 92. odpre ponudbe po vrstnem redu prejema. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi. . 95.d člen (uporaba zakona pri natečaju) Naročnik izvede natečaj v skladu s tem delom zakona in pri tem smiselno uporablja ostale določbe tega zakona. če je to primerno. členom tega zakona.povabilo k oddaji ponudbe. KI UREJAJO NATEČAJE 95. sestavljajo: . b) naročniki.razpisna dokumentacija. Tretji del PRAVILA. . 95. . ki so drţavni organi in njihovi . . ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti.

če naročnik v obvestilu o natečaju ne izključi take oddaje naročila. in/ali na storitve iz Seznama storitev B.000 eurov. vključno z vsemi morebitnimi nagradami in/ali plačili udeleţencem. ki se organizirajo kot del postopka za oddajo javnega naročila storitev. in razpisane zaradi izvajanja teh dejavnosti. vrednost nagrade.000 eurov. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 8. pa ne sme presegati vrednosti 100. 7525 in 7526. člena ZJNVETPS. če to zahteva področna zakonodaja. 98. 97. b) z utemeljitvijo. . točki prvega odstavka 17. vključno z ocenjeno vrednostjo javnih naročil storitev brez DDV.. organizirane s strani naročnikov. in organizirane zaradi izvajanja teh dejavnosti. člen (splošne določbe) (1) Pravila za organizacijo in izvedbo natečajev mora naročnik sporočiti zainteresiranim za sodelovanje pri natečaju. in 4. ki so organizirani v enakih primerih. (3) V primerih iz a) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost nanaša na ocenjeno vrednost javnega naročila storitev brez DDV. morali le-ti biti fizične ali pravne osebe. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 193. ravno tako se ne uporablja za natečaje. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 193. člena tega zakona za javna naročila storitev. telekomunikacijske storitve kategorije 5. podeljene posamezniku. 3. do 9. da bi po zakonodaji drţave članice. člena ZJNVETPS. člena tega zakona.organi v sestavi ter lokalne skupnosti. kot tisti v 2. razpisane s strani naročnikov. v kateri natečaj poteka. ki se lahko pozneje oddajo po petem odstavku 29. b) natečaje. ne sme presegati vrednosti 30. podeljene gospodarskemu subjektu.000 eurov. katerih vrstne številke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524.000 eurov. c) vsi naročniki. če se javna naročila nanašajo na storitve kategorije 8 iz Seznama storitev A. b) natečaje s podelitvijo nagrad in/ali plačil udeleţencem. (2) Določbe tega dela zakona se uporabljajo za: a) natečaje. (4) Vrednost nagrade. ki so izključeni iz področja uporabe tega zakona. V primerih iz b) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost nanaša na skupni znesek nagrad in plačil. člen (izključitev iz področja uporabe) Določbe tega dela zakona se ne uporabljajo za: a) natečaje v smislu tega zakona. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 5. Vendar se ta zakon še naprej uporablja za natečaje. (2) V natečajih udeleţencem pravica do sodelovanja ne sme biti omejena: a) na ozemlje ali del ozemlja drţave članice.

101.99. člena tega zakona. člen tega zakona. vključno s šifro. (2) Naročnik mora zagotoviti posredovanje. (2) Naročniki. mora imeti vsaj tretjina članov ţirije enaka ali enakovredna strokovna znanja in izkušnje. Če naročnik od udeleţencev natečaja zahteva posebna strokovna znanja in izkušnje. ki morajo biti navedene v objavah o natečajih. morajo le-to objaviti. člen (objave) (1) V kolikor ţelijo naročniki izvesti natečaj. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam informacij. Ţirija ne sme pregledati načrte in projekte pred iztekom roka za njihovo oddajo. morajo biti na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom. člen (sredstva sporočanja) (1) Za vsa sporočila v zvezi z natečaji se uporablja prvi. Ţirijo sestavljajo predsednik. Naročnik mora imeti dokazilo o dnevu odpošiljanja v objavo. . 102. so dolţni objaviti izide natečaja v skladu z določbami tega zakona. bila v nasprotju z javnim interesom. v skladu s standardnimi vzorci obvestil. ki je priloga uredbe. ki jih sporočijo udeleţenci natečaja. ki so potrebne za elektronsko predstavitev načrtov in projektov. da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje z vsemi informacijami. ki morajo biti navedene v objavah o natečajih). ki so neodvisne od udeleţencev natečaja. posegala v legitimne poslovne interese posameznega javnega ali zasebnega podjetja ali bi lahko škodila lojalni konkurenci med ponudniki storitev. izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način. člen (sestava ţirije) Ţirija mora biti sestavljena izključno iz fizičnih oseb. namestnik in vsaj dva člana. ki so izvedli natečaj. (3) Za natečaje se uporablja tudi 64. Poleg tega morajo biti sredstva za elektronsko sprejemanje načrtov in projektov v skladu z zahtevami iz Zahtev v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih. drugi in četrti odstavek 65. (2) Objave se opravijo v skladu z določbami tega zakona. Naročnik ni dolţan objaviti informacij o izidih natečaja. člen (oblika in način objave natečajev) (1) Objave iz prejšnjega člena morajo vsebovati informacije iz Seznama informacij. (3) Vse informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo. 100. če bi njihova objava ovirala izvrševanje zakona.

razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti. odgovorijo na vprašanja. ki bi jih bilo treba pojasniti. člen (odločitve ţirije) (1) Ţirija mora biti samostojna pri sprejemanju svojih odločitev ali mnenj. člen (končno poročilo o oddaji naročila) (1) Naročnik mora sestaviti pisno poročilo o vsakem oddanem naročilu. Neizbrane ponudbe mora naročnik hraniti najmanj dve leti po datumu oddaje naročila. (2) Ţirija mora pregledati načrte in projekte. vsakemu sklenjenemu okvirnemu sporazumu in vzpostavljenemu dinamičnemu nabavnemu sistemu. (3) Ţirija mora v poročilu.a člen (hramba dokumentacije o postopku javnega naročanja) Naročnik mora hraniti dokumentacijo o postopku javnega naročanja najmanj deset let po datumu oddaje naročila oziroma najmanj dve leti po preteku garancije za predmet naročila. skupaj s svojimi opombami in vsemi točkami. povabljenih k sodelovanju. (5) Po potrebi se lahko kandidate povabi k dialogu. da zaradi pojasnitve katerih koli vidikov projektov.103. V vsakem primeru mora biti število kandidatov. 105. člen (izbor tekmecev) Če je število udeleţencev na natečaju omejeno. Četrti del POROČILA IN STATISTIKA Prvo poglavje Poročila 104. (6) O dialogu med člani ţirije in kandidati mora ţirija sestaviti izčrpni zapisnik. zadostno za zagotovitev prave konkurence. razvrstiti projekte od prvega do zadnjega na podlagi ocene vsakega projekta. če garancija velja več kot deset let. ki mora vsebovati . ki jih predloţijo kandidati. (4) Ţirija mora spoštovati anonimnost udeleţencev natečaja do sprejema mnenja ali odločitve. morajo naročniki določiti jasna in nediskriminatorna merila za izbor. ki ga podpišejo njeni člani. ki jih je ţirija navedla v poročilu iz tretjega odstavka tega člena. upoštevaje njihovo anonimnost ter izključno na podlagi meril iz obvestila o javnem natečaju. 104.

člena tega zakona. ki se izvajajo na elektronski način. (2) Podatke o posameznih naročilih. (3) Podatke o oddanih javnih naročilih. (3) Poročilo ali njegovi najpomembnejši podatki se sporočijo Komisiji. da ne odda naročila ali sklene okvirnega sporazuma ali da ne vzpostavi dinamičnega nabavnega sistema. sporočajo organi Republike Slovenije na portal javnih naročil do 28. e) ime izbranega ponudnika in razloge za izbiro njegove ponudbe. člena tega zakona. ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil v skladu s tem zakonom. februarja tekočega leta za preteklo leto..predvsem naslednje podatke: a) ime in naslov naročnika. okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema. katerih vrednost je niţja od vrednosti iz drugega odstavka 12. na podlagi katerih se je naročnik odločil.. f) glede postopkov s pogajanji okoliščine iz 28. c) imena izločenih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo izločitev. da je razvidno. 7. h) po potrebi razloge. . katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. če le-ta to zahteva. (2) Naročniki morajo sprejeti ustrezne ukrepe za dokumentiranje poteka postopkov za oddajo naročila. d) razloge za zavrnitev neobičajno nizkih ponudb. člena tega zakona. naročniki sporočajo na portal javnih naročil do 28. člena tega zakona. b) imena izbranih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo izbiro ter razvrstitev ponudb tako. februarja tekočega leta za preteklo leto. predmet in vrednost naročila. ki ga izbrani ponudnik namerava dati v podizvajanje tretji osebi. in 29. g) če gre za konkurenčni dialog. ter.a člen (sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu) (1) Podatki o oddanih javnih naročilih. 5. ki upravičujejo uporabo teh postopkov. točke prvega odstavka 57. oddanih na podlagi okvirnega sporazuma. se zajemajo neposredno iz obvestil iz 3. člena tega zakona. okoliščine iz 27. v kolikor je to znano. katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 12. Drugo poglavje Statistika 105. deleţ naročila ali okvirnega sporazuma. in 12. ki upravičujejo uporabo tega postopka.

o.o. maja tekočega leta. najkasneje do 31. (3) Ministrstvo. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti.o. pristojno za finance.106. se podatki iz a) točke prejšnjega odstavka razčlenijo na: . . (3) Če so bila naročila oddana po postopku s pogajanji. najkasneje do 30. (2) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. (4) Ministrstvo. . ki so jih oddali naročniki v predhodnem letu.. pristojno za finance. do 31. v standardizirani obliki. se podatki iz a) točke prvega odstavka tega člena razčlenijo še na okoliščine iz 28. ki mu je naročilo oddano. v katerem so ločeno navedena javna naročila blaga. d.o. septembra tekočega leta pripravi statistično poročilo o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji in ga posreduje vladi v potrditev. in 29. ki jo Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po ceniku ponuja tudi ostalim uporabnikom. člen (statistično poročilo) (1) Podatke o oddanih javnih naročilih v preteklem letu.ime. oktobra tekočega leta Komisiji. ki so jih naročniki sporočili na portal javnih naročil v skladu s prejšnjim členom tega zakona. obdela Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. člen (vsebina statističnega poročila) (1) Statistično poročilo mora za vsakega naročnika iz Seznama subjektov in kategorij subjektov javnega prava in Seznama naročnikov.. b) število in skupno vrednost naročil. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. pripravljeno v skladu s 107. storitev in gradenj. sedeţ ali drţavljanstvo gospodarskega subjekta. pristojnemu za finance. 107. posreduje statistično poročilo o oddanih javnih naročilih. oddanih v skladu z omejitvami iz Sporazuma o vladnih nabavah. ter navedeta število in vrednost oddanih naročil s strani Republike Slovenije in drţave izbranega ponudnika. vsebovati vsaj: a) število in vrednost oddanih naročil. ima za obdelavo podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovljen brezplačen dostop do razširjenega nabora podatkov iz baze Poslovnega registra Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. členom tega zakona. člena tega zakona. in jih pošlje ministrstvu. (4) Statistično poročilo mora za vsako kategorijo naročnika.postopke za oddajo naročila. ki ni navedena v Seznamu naročnikov.referenčne številke ali kategorije nomenklature CPV za vse te postopke gradenj iz Seznama dejavnosti na področju gradenj in blaga ter storitev iz Seznama storitev. razčlenjenih v skladu z drugim odstavkom tega . vsebovati vsaj: a) število in vrednost oddanih naročil. d. na podlagi podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. ki jih je naročnik uporabil. (2) V kolikor je to mogoče.

ki jo zahteva Sporazum o vladnih nabavah. na odstop katere ju je Drţavna revizijska komisija pozvala. Pooblaščeno uradno osebo določi predsednik Drţavne revizijske komisije v skladu z zakonom. ki ureja gospodarske druţbe. (6) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister).člena. Peti del PREKRŠKOVNI ORGAN 108. da bi se zaradi niţje ocenjene vrednosti izognil postopku oddaje javnega naročila (14.zbira dodatna obvestila in dokaze o morebitnem prekršku naročnika in odgovorne osebe naročnika. (2) Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba Drţavne revizijske komisije. ki je v skladu z zakonom. (5) Statistično poročilo mora vsebovati vsako statistično informacijo. (3) V primeru. ki ureja prekrške. člen (kazenske določbe za naročnika) (1) Z globo od 25. pooblasti za izvedbo ali odločanje v postopku javnega naročanja osebo zasebnega prava (tretji odstavek 16. srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot naročnik: 1. morata naročnik in odgovorna oseba naročnika Drţavni revizijski komisiji najpozneje v treh dneh po prejemu njenega pisnega poziva odstopiti vso dokumentacijo. ki ureja prekrške in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.000 do 100. ponudnikov in podizvajalcev je Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Drţavna revizijska komisija). pristojen za finance. 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. pristojen za ugotavljanje prekrškov naročnikov. ki izpolnjuje pogoje po zakonu.ugotavlja pogoje za začetek postopka o prekršku zoper naročnika in odgovorno osebo naročnika oziroma . člen (prekrškovni organ) (1) Organ. . ko Drţavna revizijska komisija v skladu s tem zakonom: . člena tega zakona). izda pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. izbere način določitve vrednosti. b) skupno vrednost naročil. Šesti del KAZENSKE DOLOČBE 109. člen tega zakona). oddanih v skladu z omejitvami iz Sporazuma o vladnih nabavah.

točke prvega odstavka tega člena se odgovorni osebi pravne osebe. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot naročnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka.. (2) Pravna oseba. se kaznuje z globo od 500 do 2. člena tega zakona). samostojnega podjetnika posameznika. člena tega zakona). ki samostojno opravlja dejavnost.b člen tega zakona). 17. 13.. organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco.a člen tega zakona). 7. izreče tudi stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. 10. člena tega zakona.000 eurov. člena tega zakona. ne upošteva rokov za objavo in predloţitev ponudb.000 eurov. odstopi od izvedbe javnega naročila v nasprotju s petim odstavkom 80. da izbrana ponudba zaradi te spremembe ni več ekonomsko najugodnejša ponudba (48. ki v skladu z zakonom. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. predloţi ponudnik (šesti odstavek 41. o katerem drţavni organ. 15. odda naročilo brez izvedbe ustreznega postopka. 14. da v bistvenih elementih odstopajo od določb iz razpisne dokumentacije (četrti odstavek 71. točke prvega odstavka 57. ki je storila ta prekršek. ne odstopi dokumentacije Drţavni revizijski komisiji skladno z njenim pozivom (tretji odstavek 108. 12. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 16. opredeljenih v tem zakonu (50.a člen tega zakona). do 30. čeprav ga k temu zavezuje zakon (prvi odstavek 79. določi merilo ekonomsko najugodnejša ponudba in med izvajanjem predmeta javnega naročila spremeni predmet pogodbe o oddaji javnega naročila tako. zahteva. razen v primerih. ko zakon to dopušča (25. 4. 9. 7.3. do 63.000 eurov. 6. in sicer taka oseba za .500 do 50. 11. člena tega zakona. člena tega zakona).500 do 30. ki ureja gospodarske druţbe. ne upošteva obdobja mirovanja. 5. 62. ki je bil na dan. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. 13. do 56. opredeli določbe pogodbe o oddaji javnega naročila tako. se kaznuje z globo od 7. ki kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 16. ni objavil obvestila iz 1. ali 14. (5) Za prekršek iz 1. 8. člena tega zakona). (4) Odgovorna oseba pravne osebe. člen tega zakona). člena tega zakona). ko se je potekel rok za oddajo ponudbe. se kaznuje z globo od 12. samostojnega podjetnika posameznika. da dokazilo o podatku. ravna v nasprotju z osmim odstavkom 71. zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe (četrti odstavek 80. zavrne vse ponudbe in izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja. člena tega zakona. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (tretji odstavek 42. odda javno naročilo ali sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila s ponudnikom. 4.. člena tega zakona. do 12.. ravna v nasprotju s trinajstim odstavkom 71. ne sporoči statističnih podatkov oziroma sporoči napačne statistične podatke o oddanih javnih naročilih (105.a člena tega zakona). pri tem pa se niso bistveno spremenile okoliščine. ki kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. čeprav ga k temu zavezuje ta zakon.

500 do 50. odločati ali na kateri koli drug način sodelovati v postopku javnega naročanja.dobo treh let ne sme voditi.če je predmet javnega naročila blago ali storitev. ki kot ponudnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. ki odloči o prekršku iz prejšnjega odstavka. za dobo treh let od pravnomočnosti odločbe o prekršku. pri katerem je oseba. ki je storila prekršek. (2) Pravna oseba.000 eurov. na katere ponudnik ni mogel vplivati. 109. ravna v nasprotju s sedmim.000 do 100. . 5. ki je v skladu z zakonom. za dobo petih let od pravnomočnosti odločbe o prekršku. (6) Organ. se kaznuje z globo od 500 do 2. (5) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. zaposlena in ministrstvu. se kaznuje z globo od 7. točke prvega odstavka tega člena se ponudniku izreče tudi sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. 3.če je predmet naročila gradnja. člena tega zakona. ki v skladu z zakonom.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba.000 eurov. 4. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. (4) Za prekršek iz 3. člena tega zakona z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. ki ureja gospodarske druţbe. ki je v skladu z zakonom. člena tega zakona (štirinajsti odstavek 71. srednja ali velika gospodarska .500 do 30. da so objektivni razlogi tisti. v ponudbi vedoma da neresnično izjavo ali dokazilo. naročniku v roku ne posreduje podatkov iz trinajstega odstavka 71. ki kot ponudnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. osmim. in sicer: . 109. desetim ali enajstim odstavkom 71. ki ureja gospodarske druţbe.000 eurov. posreduje to odločitev naročniku. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot ponudnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z globo od 12. člena tega zakona). pristojnemu za finance.a člen (kazenske določbe za ponudnika) (1) Z globo od 25. Odločitev mora posredovati v treh delovnih dneh od njene pravnomočnosti. 2. srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot ponudnik: 1. ki samostojno opravlja dejavnost. Šteje se.b člen (kazenske določbe za podizvajalca) (1) Z globo od 25. ki ureja gospodarske druţbe.000 do 100. uveljavlja pravico do dodatne obrazloţitve iz tretjega odstavka 79. kljub naročnikovemu pozivu in čeprav za to niso podani objektivni razlogi.

000 eurov. ki v skladu z zakonom. 109. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot podizvajalec stori prekršek iz prejšnjega odstavka. ni srednja ali velika gospodarska druţba. se kaznuje z globo od 12. (2) Pravna oseba. srednja ali velika gospodarska druţba. ki kot podizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo od 7.000 eurov. točke prvega odstavka 109. c) samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika. ki kot podizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.000 eurov. ki v skladu z zakonom. ki ureja gospodarske druţbe. člena tega zakona ter 1. ki samostojno opravlja dejavnost.000 eurov.druţba in ki kot podizvajalec ne predloţi soglasja k neposrednemu plačilu (sedmi odstavek 71. člen (črtan) . točke prvega odstavka 109. ne sme preseči vrednosti 150. lahko prekrškovni organ izreče večkratnik globe iz 109.500 do 50.č člen (globe v hitrem postopku) V hitrem postopku lahko prekrškovni organ izreče globo v razponu. člena tega zakona). ne sme preseči vrednosti 90. 109. predpisanem v tem zakonu. ne sme preseči vrednosti 6.000 eurov.a člena tega zakona.500 do 30. 12. ki je v skladu z zakonom.000 eurov. samostojnega podjetnika posameznika. ki ureja gospodarske druţbe. 4.. Pri odločanju o višini globe se upoštevata teţa prekrška in z njim povzročena škoda. in 2. 110.000 eurov. se kaznuje z globo od 500 do 2. d) odgovorno osebo pravne osebe. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.. ne sme preseči vrednosti 300. vendar izrečena globa za: a) pravno osebo. ki samostojno opravlja dejavnost. in 13. in 109.. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. (4) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. b) pravno osebo.c člen (sankcioniranje hujših prekrškov) Če je narava prekrška iz 1. ki ureja gospodarske druţbe.a člena tega zakona posebno huda zaradi višine povzročene škode ali višine protipravno pridobljene premoţenjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti. 11.

102/00.Pravilnik o enotnih obrazcih za vse vrste objav. 32/04 in 87/04).Pravilnik o ugotovitvi.Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov ter enotnih obrazcih za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu (Uradni list RS. 2/04 in 36/04) in predpisi. . št. št. št. v kolikor niso z njim v nasprotju. 39/00. . neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS. pogojih in omejitvah za izvedbo elektronske draţbe v postopkih oddaje javnih naročil (Uradni list RS. . .Zakon o javnem naročanju .Pravilnik o določitvi tolarskih protivrednosti. s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS. 84/04). št.Pravilnik o vsebini. še nadalje uporabljajo predpisi iz prvega in drugega odstavka tega člena. .ZJN-2 (Uradni list RS. 130/04). (2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 20. . ki prenehajo veljati) (1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS.Uredba o kategorijah in seznamih naročnikov po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS. se izvedejo po dosedanjih predpisih. št. (3) Do pričetka uporabe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov se. člen (zaključitev postopkov začetih po prejšnjem zakonu) (1) Postopki oddaje javnih naročil za katere so bila obvestila o javnem naročilu objavljena pred začetkom uporabe tega zakona. 44/04). (2) Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu. št. ki jih morajo naročniki objavljati po zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS.Pravilnik o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila (Uradni list RS. izdani na njegovi podlagi: . kdaj šteje ponudba za nepravilno. št. 128/06) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: Sedmi del PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 111. št. nad katerimi so potrebne objave javnih naročil v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti (Uradni list RS. št. 25/04 in 87/04). št. 116/2005). . . 40/04) . 41/05). člen (predpisi. 112. 33/04). 86/01). št. . člen Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS.Navodilo o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS. 73/04).Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS.Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj. št. če naročnik kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije. št.

(2) Vlada izda predpis iz petega odstavka 3. . (3) Vlada izda uredbo iz prvega odstavka 2. člena tega zakona v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega zakona. člen (objave do vzpostavitve portala) (1) Do vzpostavitve portala javnih naročil mora naročnik za prejem prijav za sodelovanje in za prejem ponudb upoštevati naslednje roke: . člena je rok za prejem prijav za sodelovanje 37 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu. člena tega zakona v roku 3.113. člena in 66. člena. ki se ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2. . 116. točke prvega odstavka 54. pristojen za finance izda pravilnik iz 107. . zagotovi vzpostavitev portala javnih naročil v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona. ki se ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi v skladu z obliko in postopki za pošiljanje iz 2. člena v roku 15 dni po uveljavitvi tega zakona. je omejeno na pribliţno 650 besed. prvega odstavka 37. člen (veljavnost zakona) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. točke prvega odstavka 54. člena in drugega odstavka 54.v primeru iz prvega odstavka 52. . najpozneje pet dni po pošiljanju. člena.v primeru iz 1. člena in 55. člena. (3) Vsebina obvestil. 56. člena je rok za prejem ponudb najmanj 52 dni. člen (predpisi na podlagi tega zakona) (1) Minister. člena in šestega odstavka 4. glede na mejne vrednosti. člena. točke Informacij povezanih z objavljanjem. (2) Ministrstvo.v primeru iz 2. objavijo najpozneje 12 dni po pošiljanju ali v primeru skrajšanja rokov iz razloga nujnosti. člena. točke Informacij povezanih z objavljanjem. člen (vzpostavitev portala javnih naročil) (1) Poleg objave obvestil v Uradnem listu Evropske unije. člena je rok za prejem ponudb 40 dni od datuma pošiljanja povabila. četrtega odstavka 16. se obvestila v zvezi z javnimi naročili do vzpostavitve portala javnih naročil objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. četrtega odstavka 3. člena je minimalni rok za prejem ponudb 36 dni. 114. mesecev po uveljavitvi tega zakona. člena. tretjega odstavka 52. (2) Do vzpostavitve portala javnih naročil se obvestila. 115. pristojno za finance. prvega odstavka 12.v primeru iz 51.

člena v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. člen Osnovni funkcionalni sistem za elektronsko javno naročanje mora Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. 19/10) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 55.ZJN-2B (Uradni list RS. 20. člen Vlada izda predpis iz desetega odstavka 71. člena v 24 mesecih po uveljavitvi tega zakona. člen Ne glede na 105.o. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . 16/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 17. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. informacijski sistem za izvedbo elektronske draţbe pa v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. št.uporabljati pa se začne v roku 15 dni po njegovi uveljavitvi. junija 2008.d člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona. člen Določba desetega odstavka 35. Vlada izda predpis iz sedmega odstavka 24. marca 2008. februarja 2008.ZJN-2A (Uradni list RS. vzpostaviti najkasneje do 31. člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 19.o. 18. Vlada izda predpis iz osmega odstavka 42. št. 56.a člen in 106. člena zakona se začne uporabljati 1. člen zakona naročnik vpiše in pošlje v elektronski obliki podatke o oddanih javnih naročilih v letu 2007 na portal javnih naročil do 28. člen Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o neposrednih plačilih . Vlada izda predpis iz 63.

se izvedejo po dosedanjih predpisih. člen Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 61. člen Minister. člen Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. 66/07). Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu. člena zakona objavljena pred uveljavitvijo tega zakona. člena zakona se začne uporabljati v 12 mesecih od začetka izvajanja strokovnega izpita iz javnega naročanja. če naročnik pred uveljavitvijo tega zakona kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije. št. ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona. 18/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 37. . pristojen za finance. in 10. 58. za katere so bila obvestila iz 2. točke prvega odstavka 57. člen Postopki oddaje javnih naročil. 57.a člena zakona. člen Določba desetega odstavka 35. št. ali 4. izda predpis iz osmega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. Postopki s pogajanji brez predhodne objave. Določba sedmega odstavka 24.ZJN-2C (Uradni list RS.o. člena do 30. št. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju .podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS. člena zakona se začne uporabljati z dnem vzpostavitve sistema za elektronsko javno naročanje iz 67. 60.a člena zakona in jo objavi na svoji spletni strani z dnem uveljavitve tega zakona. Z dnem vzpostavitve evidence iz 77. točke prvega odstavka 57. septembra 2011.a člena se preneha voditi evidenca iz drugega odstavka 77. člen Ministrstvo. člena zakona z dnem uveljavitve zakona. 59. začne voditi evidenco iz 77. 128/06 in 16/08). uporablja pa se do začetka uporabe predpisa iz prvega odstavka prejšnjega člena. se izvedejo po dosedanjih predpisih. pristojno za finance. mora na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 9.o.

se oddajo v skladu z določbami okvirnega sporazuma. člena zakona poslana v objavo na portal javnih naročil pred uveljavitvijo tega zakona. Posamezna naročila.1. ali 10. . za katere so bila obvestila iz 2. člena zakona. pristojen za finance. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. Minister. mora v sodelovanju z ministrstvom. točke prvega odstavka 57. oddana na podlagi okvirnega sporazuma. se izvede po dosedanjih predpisih. 128/06. 6. člen Postopki javnega naročanja. na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 13. točke prvega odstavka 57. ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona. člen Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. se izvedejo po dosedanjih predpisih. izda predpis iz drugega odstavka 67. Določba prvega stavka sedmega odstavka 24. št. 38. 40. uskladi predpis iz šestega odstavka 107.. se izvedejo po dosedanjih predpisih. oddanih v letu 2010.2013. 39. točke prvega odstavka 57.a člena zakona v treh mesecih po vzpostavitvi sistema za elektronsko javno naročanje.o.. člen Zajem in sporočanje statističnih podatkov o javnih naročilih. člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 41. pristojen za finance. 4. Postopki s pogajanji brez predhodne objave in postopki s pogajanji po predhodni objavi. pristojnim za finance.o. decembra 2011. člena zakona do 31. v katerih naročnik ne objavi obvestila iz 2. 16/08 in 19/10) z določbami 24. člena tega zakona v osmih mesecih po uveljavitvi tega zakona.Minister. člena se začne uporabljati 1.

0/0308947348930.03.850.02..74 3.. 84. /. 08.903.0.0.7.903 3.90. 30820.43.89.583/4:2039./308850.-9:/54/74-30 .4244 .74.4 /.828:894734893.43.3/.0247..4543:/3:4570/090.0 570/..3 . 47.5474 445708:8573.1..0$03.7458089.4584.4570/58 80247.4 08090850.4244 4 3..   03..038089.0 54.1:3./30884.1:3.2. 90754570/3489302. 3 .828:3.90. 3489.8..038.4.3/.0 /44 030.0 84 543:030 3848..2.33... .8./033:547.1:3.90.30.78930270/: 3.903 30850.4 903 30850. . 0 /.74 43:703 324854/.4903 3.3044.739 543:/-0.3/.4:547..74 3.30.4/0..03.30/45:893430420:0443:703.74/3289.038289.4../348989028947348932.3..4543:/- /4.: :049:/ 0020390 803.. :3423 . 88.903 3.903 3850.0/7:23.570/209.4.574.-....30.303.4-.74 3478924 3489..7. 03.33.3023.3023.90.1:3.84.89.4/89..7/ 0..7458..94 090.. 94 0570 30./3.3.1...43.3/.74 .47.903 3.7.43....4-.828:894734893.2 3.8 8.1. 84870/89.1:3..4 543:/-:897032870/89.. 94 090.70 9. /..3..9 .0.3054970-03.739543:/-04-7.48. -.94 097090.3../44 903 30850.0/-47.0..94..89479.850...90.90.1.. 3.1.457.3/.90. 03.74 .3.1.3/.1:3.3.4 !43:/3247..3.0. . 88. .4/89.0.4 9.7/0 0.90.0.574. 3489290788... 03..3./3. 3.4. .7/0 /7:0903 307010703 30889020 84/44 0.3/.43.0 8.74582903 3284.3.04-4.90.570/209.3.1..03. .0 /44 .9070808.90724:897032870/89.43.5474 445708:8573.020/543:/3  00/03.3:803.3/.7/42 570.303.. 8:530903 30850.. &897034870/89.3/. %03 30850.782 8:-0942 %03 30850..7/./4230.43.2097/4.903 3.98. 34892   03.0.802 8:534903 34 850.8. 8947348930. 4/89.. /4:2039./4:2039..3.43.74 3478924 34898. /4.4-09.0. !7.1.4 3.3023...1.038089. 0903 3. 1:3.1:3.7458 47. 30820.....7/42..903 327010703 328890242 84.3/.850./44 03903 3 850.0247. . '03/.889..3 .. 794..74/3089..-4-. .0.7/0 84... 3543:04.1:3.   03..4/89.745847..54/.1.0/-0894734893..7/0 5703.4 .907280 7.. 3 0857002.94 090...0.0/04-080/0 .4/89.302 7.0 .57.43.74 3/44 44803.74 3424//...3.3023. 94 097090.30. 494-...90.7.70/3 . .802543:/342 3308204:89.9.:0 0543:/3.0380903 30850./48945./30 574.33..0032 3.1.7/42 543:08947348930..03.0..4/89.4 /..84..4 0.84.3.90.7/.43.84.4 20/3.32.43.3.7247.89479..4-995.30..1.7.894790.1.90. 94 090.3..03. 9...828:894734893.8..74 34570/049 857002.028. /44 0.4 8.7./44 .3/.74 .33..1.44244 .3.3 3 /.745889.0.1.74 3. &897034870/89.40 ..8.03..0.0 20/3.90.4-94-4.43..4/89..03/48945.3.

84.447.7.32 3.90702.-8 902-4 03 %48.3.45..30..897.47.4408570094-:547..90..2 3. ... /.089 232.44.... ' 548945.4.30.0.24. .3. 03.548..4 490903 3./7: /7 ..03..34-7020..404342843.3..   090.572074/7:./47347..347..90. 03244 0458.7...74 3.7/ .0.3907087. .74 330820 :54 90.43.38 80/0 02.3..1.:54 90.4-. .8.5480-35489450.0308204 8.3./347..3.3/.. 843.0.20343.089:4...0791.3.4/34 0-8089.8570095497/.3.030.4./34898903 32850.8.3880/0 02.   -7.74 :3.3907087. 8.5454970-3030/00.24.440 54/54402 /.90897.30:57.90724/7:23.543:/-.574.3..   03 .802..440/4230.74 3.7...9072574.5757.573..393543:/-...30897.9 570/209.1.90.54/.3930543:/-0   002074.74 3247.....4570/003049544 549020/4...894790.8570209:/5497/.843.03.833.90390 950.4/42. .1.570/348930.7458289.579.4570/090...4290.  .3 4984.-4:54 90.3023...484/0:04 ...0331472.30 3.74582.. /.74 3247. .42.894790.-47..850.5830/4:2039. .3.20 5.74 3/44  /.440.907254/0902.90.7.42..9  .-548945.34.8. 843.-7.0857009247.4808.4907./:0...03.0.43.7...8.7.3 54974 3 574..9...-.583/4:2039.907.34..303 .02 8..4573.4 /7:45720734/4. 80903 30850.30.30.05720730.3:803.74 .74 3 /45:89570/4 90. 3489-.0903 3850.5474 44 5708:8573.43.4573.0907 /.570/4 90.-.0/030850.7.0.4389479..30.0/0-080/4 . .:4/30 .3543:/3.70/3   0841:3.4034.-. :0570/2093.27..3..947. ...30.5480-3454704.30..3.93.4570/89.0 0970-.300/4..089 .74 3 0/45:89 ..7..7.3930543:/-0384/45: 0303..390 543:04232..80.390 570/4 4543:/3  .0303./4:2039.80..43.454390./:8970923 097924/89.0.90.74 .90704 5480-30.3047.389. /897-:9073 448047..39..3.30 9004.302/. .1.4//.3.3.574..4//.39 247..347.1.4...32  .0 3..203090.3 84:8.../7:/7 .74 .0/0 /.. 03. 84570/2093./45: ..74 .90.

34//.4.3./04  . /44 -.0 !44./04 .90.3085484-34893207.0 3.3//.84.0/047...4//.90.3085484-3489543:/3.7..90.4 3.:49.30.0303.3. -.4/44 9://7:05440.:49. 457../30 80..4..907 .40543:/-0:54 90.3//.570/5 0 /./:8570/58..3..3085484-3489 -47:/00 03.8.4-7.7. 207./..03......47..  03 4-.4...20894..03.3.-47  03 570.7. 54543. 3.390: 347..: 070970-.543:/-54570/4/34-. 03: 90.2.548.74   . ..0.30.570/2093..207 4570/003.583/4:2039./09073.9..74 .2.30.0 80 457.74 ..4 .43.3.3.54.0/03..89479./4.089:4./4.4 .30 4/.544/-04.3.74 .570/4 90.:54 90. 0-.74 3.3.0897..30244.74 .0/.0 ...94/ 543:/34. ..07.3023..30./04 .4/89..3.30.03 70.1.3.3034480.0897.49.3544.3.3...3.4..7.543:/357/4-:89703031472.343.3.:4/30 0 543:/-03/44 .8.789...03489.: 0.9.74 .  ..89479..49..74 .:4/30 ....- 0--0 :850 30 5750.....3..0 5440.0...4.30..3.984.20894...570.-473. .   03:/3.30.3548945: 4//.78957.044-../0  '.548945.#05:-$4.0 /. /..74 .024 3489 543:.43.3:/44 - 03.74 ..0/44 -.: :0484.7.. 80.7.3.8457 5757.70/34893.3544./30.0/03.3.. .74 454902 4 ..74 43.3.3.343.3544.39 30820...2 .0..343543:/- 0979454..94.30.74 331472.9 89479. 7.3..457.03489..4480 .90.0/-..493.4..0.3.548945:...43.30..0-4/8/4..5484. /44 -. 247.74 3.5484.0.3../0 0849544..3:54 90.0.43.4. 903 30850. .39  '4/57902548945: 548945:-7....207...3.0/-43..7../44 -4 :70.0/04 /.4-.893.: 070970-..0570 30.2030570/2090.7.89479.49./30...247.0/-43.30 .989479.830543:/-00/03.3034480.-.4-.74 :.4244..54/.3..739.74580 8:534893843....202 ..07 . 4-:54 90.583/4:2039.7.74 34//.30.74 .74 .74 .420/.5484.4....0543:/-.30 304- .. /..30309 30.74 .0  03 544 ...:8....74 3247..74 3.03489..74.

089./340.3.3.. 54/.4 03.583/4:2039.33../. !4/. 570/.207.-9 232.4 54..3 47.3//.305440.  '57207:4.43..397..7..4572073.0 .:2..480-354/.74 357/4- 8.4 572073.94..3.8 570/209423.74 3...0./30.808:-09.730./7:5489454//.780..90.82..-954.543:/3:3970-.20343..94.3..34.74 33.9  !7570.43.:05430.90. 03..354570/4/34-.74 ...44 54/.3023.24/89.80390.3 3.570/4 934-030./7:0/44 -090.:2./03...43./:857../30. 3.305440.74 :. 03.4-.3.:49.30232.089:4.89.90702/7 .4 /. 058:7. .0/04-09.3//.343.3:85484-34894854/.-47.74 354... 03.74 :3.8344/3..3//.4 '57207:.8.30285484-3489 548945:854. . 420 90.07 .30894530 85484-3489543:/3.34 90.0...74 354. 3..  !70.74 94 057.90.. ..3089453085484-3489543:/3.3085484-3489 /4 03.397090.74 3:...90.8:-09. 548945:854.3//..30.. '548945:85704/32:49.-9 907 00945720734 2. /4.7.-93. 8...4: 247...9543:/-.. .42 03..3..30330/8723.2073.4-.30285484-3489247.494.3.43.247...3903 303 54.54. .8.74 3.2 .313.803.4/89..07.3.543:/354/.3480.3-70570/4/304-..2..:547.308:53489.0257207:247.4:3./0.3//.90.84/0:04.30..90 '.3970-..207.90.3023. 057/4-4742.. 3.543:/3/4...94.90:7...30/7:0.74 454902 4 ..34 90.3509 ..3//.3847.74 39.4/:7.94 3.0570/4 543:/3. 3.0..80-4.84570/4 030543:/-0545430 .543:04232. 4..3.3.90:7.94.0343:703 302 /.548.07.3023.43. 3.583/4:2039./.789545430543:/-00/03.0/0..3 30.20894/4.570.70 4/ 972080..94730 5440....93.054970-3484.4./48934.03 89.347.9070..354 5704/34-.43:703 302/.970924/89..544-.74 :  '548945:8570/4/32:49.89.74 34//./03. . .74 4247.343.90.  00/03.- /.4.34 89453485484-34890/00434280.   .30232.207.2.9: 4./..57/4-90.31472.4/89.44/./:/7:2 ./03.-03.4290.74 4.570/4 4543:/-0 /...-93.57...3.74 . 03.4 '548945:8 570/4/32:49. -454../03./:8 034290. /.43..354 570/4/34-.3. 570.8..090..43.90.3543:/34.548945:43:703 30..85834.74 3.. 5430..8547.3//. .8547.089:4.94..43:703.03/4.4/89. '548945:854.9.07../300...-9 90.4: 0057.089:4.:49.80:/00 4 54.7.730.3//.94...4-.80 54/.454/.3085484-3489 4 3.4//.543:/34.9 247.54403207.30285484-3489 548945:854..74 3:54 90. .0.94.0. 4/../0.43.9:8.

543:/.94.0/03.8..74 3.3//./.. .3//.43.3023.0257207:30820.3.34480-4 57...4834.74 ./389#$ 9 . 4..3//.9.570/44 49232.94.9070.. ..74 33.7..089:4.57.74 .4..34 90.904.-93.2..3 85484-3489   03..3//.3.89453 .9.548945. 00-0 9..-7.470 90.94.548945.44770.84/04.4742.4 00 90.3.3 844570/003. 7.3.3./0.03802.70 90. /..354570/4/34-.57.80-:054/.. 90....9489479 4-:547.30 39.4-..74 3247.74 3:547..4.03./7:02/4:2039: .80-3.9..54.-.3//.3//.. 90.74 : 7.85484-3489..90....78 8:-094.4.3424 344-8403.439 .74 3247.4 9.54.9 .54.30..90 543:045440 .4. 543:0454403232.30 89453085484-3489 2.57207::547.3944.572073..43:703.07.3//.  .-0 43:703 30.44. ..9. 247.3 04/232.5489450/7:4854/.357.43: &7.-24 34892..583 /4:2039.907800970-./3.30.543:/3./4-9/4.3485484-34890570.854.:0 54894509.94. 3.4 /. 4470.3//.. 32.9..80/3 . 8038457./.304.3 .0257207:247..494.543:/3.9070970-.  03 4834.. 843.. '.3.30.: 9..0 .

 .

 5457 3.

304. .548.:4/34893 .30.3485484-34890570.3.9.0.543:/3./03.4 9543:/3. .439454870/4.43  :/4/084/7: 0.4//.07..33..5484.. 5484.439 .3.3..2 .90. 000 9.30.7.74588:53489.4742..1 30480-0 30/4.30.3.30.30.74 ..74 ./.9... 03.439454870/4.. 0 .3.548945.13.90.32 7010703.7 30/4. 00-0 9.30  4:1..0.7899..0.3//.3054/:5330 .3424 344-8403.9.4543:/.43.74 3247.3054/:533057.3 33907084.0.7..9.30.30/03.'%!$  .30  857002.44770.03.30/.828: 03. 9 13../:.7.3 34-..4034 857002.3//.4 9.4//.548945.3.  . 03. .4834.3.43..34480-4 57.3 48090 074.04.4 03 5489454.30/.4 9.038.2030.57..4543:/34.4:1.74 ./4:10 450713.7 02.30/.3//. 57080590....3 303907080.3.74 .5757/4-9.3054/:5330 857002......74 3247.302-080/:.7 .7.74 3247.03489  57. .74588:53489  .543:/3.89453 .9070..548945./.30/.4034/. .9.1 30480-0 /.49..303/.3.

/473.305.30 4/4 . .03489.90702 /7 . ./.4 07. 2:. 0..009570/904274..543:/34..../30.57./.9.0-857. 09890 .4 .. 3...73.457/4-93..3../.3: 47.. 84/0:057..305..890 .57030. 03. .../:/44 -. 3.4-8403.30.7./.3.74 33.302548945: 0-304.  !43:/3. 0-54/...480/0 31472.20894/4.8454970-3 070.30./7:0..304742.4//.348.90.84/ 0 .43.3. 3./7: -03.30 .4382/44 -.#05:-$4..74 .30.3./4730.0489744..902.9072.543:/342  .: 47 90.3. 1 30480-03.208945830.89453 49./04-..74 3.73489.89.02 247. .085.089..543:/34.9072..0.94742.90720-...543:/38.3.30.9072.5440 09790.3.   0/7 ..5./4730..893 2/00 02.34 3./4.0./:..0 .74.... 3.4.90.30 3.57830547..343../384.9..4382/44 -.47.4/89...84. 543:/3.3//.5780 034.5430.9070.74 4854/.8.3489.42:7.47..548945: ..43..3//.3//..5748578943047.3:4. 3. /03 .0. .4/89.3./:8 08924/89.2/7 .4543:/-2./300.5.0.. /...03 .548945: 57830.42570 30.4 ./44 -.4//..3:31472. 3 /4:20394./04-.74 3./.4/89...35489450 .327.385484-3489. 03.:902003/..3../.. 0 /. 32.74 3.4 3.34.548945057830.90.2/7 .....0.34/0.357. /4.....9072.4//.54/.4. .548945. 4/89.30 5489450./...548945:57830547.544-.207.543:/-3.80 31472.80/0 ..99:/54/.5748.8..93.4543:/-2.... 030.4/44 /...57/4-8.3/7:0.543:/3. .254.3.. /44 -..3.90. / 057/..085.54./:..30.3.80/7:0480-0 84544-.-57/4-.0 '8.3. 03. 84/04..4. .30 .80/0 .43.35484.5..357.0 304. 0354/.0 24/4/89494.7 34:57.90702034 /..308:53489..: .57030.94.4/89.0..90 31472.494. ./7:0.03.. 57850. 0 .0 .-4548945..2 /4 03.570/4/3548945 3./7 .3//.74 3.03.80/0 .3 345484.0.74 3./03. 03..2 /7 .57089450. .3//.4.74 3.4/89.302 .57.8..8945.893 2/00 02.30247.0.0.74 ..90:7. .74 39.4 543:/33. .35484. 543:/3.:.74 3 80247. .0/0 ..2548/7:7./4..543:0544057.044834.3: .43..3.90. 0.03934893578302 57030.548945057830547.0.03489.30.3//.9074/7 .94...74 .3.3424 3484/-4. 090..9...0 247.. 090 548945.13.0/- .857020.480/0 30/.20342/.. .9.43 :70.2/7 .3//.348090 074...57.890 ./03. 3.43.  .385484-3489. . 3..3.44.2073454/.348090 074../.0 24/4/89494.:57.424 4834.30578943047.942.../44 ..90702454/4-302544 ..2 070.045:895484...894538:-09..7304.543:/38..7....3570/4..90./.0....4543:/-..03.4//./03.

543:/38.4854/./..09.:57. 5789430....0.4/89../.34.347..5780 034..54/..030 ..9072....3.3.9.0 4-4. 4-. 30:57.43.2389789.4/4.4/89.70/348957..907 .3.  '.4..570/42389789...57 . 247.. 31472.543:/3...3.942 9 .-99.74 . .94742. 03..3//..57.907/7 ..57080.570 30.342 349.13.570/57./../: &70/-4$.54/.0894284 . 578943. 578943247../03.34254.480/0  '.33/7:8:-0984578943 ..3.8.0#05:-0$4..0303/7:47..3247..30.0#05:-0 $4..7380:57. . .3//.70/3489003.788:-094./7 .90.484/0 . $ :7. 5789430.484/32. '572073.4742..702.4/0300.

 413.3 3:70/- 80:547.942 9 ./308570203034&70/-4$..854 35747. :3. /30 :3.-..74588:53489 & 9 /30   897 3. $ :7.09.

02-7. 48570202-.&70/-0 $ :7. /30 /0.942 9 .

:3.3 3:70/- 80:547..854 35747. 4 13.74588:53489 & 9  /30  897 3 &70/-44280 $ :7.-.942 9 .

90.74 34/3.0 4/ 3..49/4..3489 4.74 3/4 .74 894790.90-7  03 85484-3489.4902/4. /.457.3085484-348903..-9.4030....207348570/209423.74 ..90 80.548945.90.0.43.030.3//.543:/34.4-.3 33043428 85484-34894854/.4:494.907-4.543:049:/5440 90.3013. /30 /0..570/4 /4.0.2   0247.780.403:..3.8:-09. 5489454.74 3.74 :-4/845834-4/888.74 357/4-98.4..02-7.0 ./7 .3023. 084/04.3 3.0.70890754...907 0708977.247.30..33.44/.5497/4 !4/. .80/3/4:20394.20343.389.3.8:-09.570/4 90. 4//..3 30 .570/4 .-.354/. 5430.44/. . 4. & 9 /30  897  :70/-4/44 3.43.780.570/4 4/4..58:.543:/32095480-34/4.30232.4.0 .30..313.3054.573./44 -090..94.0 /. 03. 894790. .3085484-3489...90.3543:/34.54. /.3.054/. !440.90. 548./:8570/58/7 ...0..3489  .413.90.4-9 .3847..573.974.74 3...480/0 457.8..90.9.8:-09..5430./0.  .089:4.957.302 3.35440...33.30/0..9./.4.030 247.3: .74 3.3.30.74 .94.3 54/..780.5489.94.543:/30#05:-0$4.85484-3489  . 0570/2093.3//.44/4854/. .74 4247.3 5480-3047..302 3.4..9072..089..74 ..4854/.0397.74 .3.48.3-74: 9...4/4.4./03.8..:  03 043428..8708907.. 3. /.30-704: 9..

.9070.9.90704854/.4470945720734 574209.74 3247..3.0.5484..2..74 ..74 .3 /4..907.. 57207 900583/44. ./4.3...44 4/302..43.4.089 .30.0/-43..3043428085484-3489 7.85484-3489 84/0:4 .780. 09..457/4-8..54.844854/.90. :34.30.9090/7:4854/. 54970-3.20343. ../0 4-..3.4 .574209.570/4/3548945./:  034290.0 54/09.30..8:-09.4/89.9074/4.5.343./7:.57207: 43.30570/4 3.032 '9..4/80.203.4.30.203 '57207: /. 00945720734 /4./7:8:-094.7..0.70945720734 .. 304-0584.4/8.-4.3.9.90.49:/.8.2..5.788:-09/4 3570/4 9  !43:/3247.-:4//.8:53./7 .. .0398954/.3.34.788:-09. 49/4.47908:-094.3 .4 54.2038:-093../4.40434284313.  .94.   04854/.4 /.43..0 .7.03489/454/..0-7.80-34 4943.788:-09.788:-09708977..74 :.04902 574209:3.3.3..74 3:570/4 9/4.0..74 3203 /.:03.0.3:54.7./..90.5./ 90. 4/89./4..4-.9070. 08 ..583/4:2039.4 543:/-44   !44570 30.0257207:247.3.35484..74 ../7:0.3.4.3 30580 54/.3..3.57207 .05720703  03 903 3.3.57.4.8:5.4.. 300/03.788:-094.7.788:-0980.74 3/44 ..583/4:2039.78 8:-094.904-439095484.7. 0.3023.74 3304.907 .33 .. :34.302470570/4 9 .0 . !790280..09.:0548.3..543:/- 4742... 80303.0 07..434/....74.44  4854/.90724/7:2/4:203942 .9.54/74 : . 7. ..74 4 8.493.543:/-570/4 9./4.9:2:89.4 /.4:9020030.80.44870/89..30.975484...8945../3. 08431472.7..3 3485484-3489/4. ..0 4854/..48.3.. :54 90.. 4854/. :897030-.089:4..0..4 /.548.4854/.3.

07903 343...85484-3489  .74 34.033570.8./74.

8485484-34894854/.4 .74 3.4 4 34.4290..0/-4 /..: 03033.030.242 7.. ./74.0 4/3.-47.-93.03.. .3..0/03.2:3./30 89479.54202-34893:547.94.030 54570/58897403:897034. 03.  4854/.4. 8803. 34.3.80/33./350909 8:5.3.30903 3085484-34890/03. ./:/7:23970924/89.-....8..788:-09.0.0302/0:.5497/.54202-30 07.7. 3.78 8:-094.0/-454/..3/../30 '5497/247.74 3./03 457..4/44 /.. . 3.74 334.70/3489 /../033.85497/4/4-74 457.84-0457..457.9:237. 045430.037..0897.

.0574..9./34 .84.303 9:/8024.74 354902 ..84.4/30.-.0 .457.43.989 844/4.3.473.308 /... 090. 3:49.54803574854/.489 907458 9:/837.543:/34. 00570/2093.3 .30.543.2030 80.-030389744.57. 03.7.0/-4.0/-4903 30.4-.8:-09. 00- 3.543:/38. .54202-30 /4-.:89479.489 0054970-349:/304.94 ..324.480-... .788:-09247..74 33-3. .43: .74 34.0/047..74 .74 3 .84..4-./03989 4/.7802:8:-09:4742..3/7 .4570/89....../303.907.7..494.90... :547.489 / 070.57207:.4457. ...74 34.389479.480/0 09.3.07.0/-44-7. 5480-303.570/4 9/4. 45842903 304570203:7054.80-33.74 42.4250830/00..89744.34.4.0480-57./397009 8:5.03.8454/5 057894347..0 072.347.4..74 7..3 .74 3..4. 5/ 4742.74 :54870/:043054870/34 3. :342..0 4854/.-4/4457./0.33.3.3..0/- 3.4.03023.0 4742..1.895.74 354902.89479./47 ...02544-.90.9:/40/ 0/457..4-544/-04742..3...89:57894347.3..544/-0.. /.9:233..489907 :7050.. -4/484/04..3 457..543:/3894790.20303. 300/03.457.43: .44/4-.903 30 24. :34./04.. ..03894790.780.489 907.323.90....74 .33.47. /4-.3890284.0.489 0 3.7.. 4854/.. /.74 3.-..4-. 0/4-80.4-544/.

0/-43.78 8:-09:547.4484:57.44543:/3: 894790.544 .57543:/3:894790..4/030574094.0/04.4/030574094.3023. ../30 1 070.30803 90..:480.2470-93../033..9 ..0480..0/-4:7054..4/0..903 3..74 .7.4/ 0970-.-4/4. 54/.:89703 57207 3.74 ./-0302.9.3. .. 3.894790.:..-20/.0/-4/0./4-...473....08574.4//..74 ......0/-489479.. 4/4.207.9709.44854/..7.74 .9078.3. 4583.7.. .44474/ 4-7./-0302:./3..473.47.24..3./7:45702 03. ..7.30 . ..3..74 ..:.93. 480.30 -4.570 302093024-80:7..4/4.543:/3894790.04742.1.4454.895..3.

3. 49/4.9 /.34.788:-09..-4.2.0./47../3489/04.90..44870/89.14947.1..5.. 4854/.0../4.0.7/  4854/.7.4 54. 80303./.74 3304./ 90.43.:03.74 3 8...548.4.4 543:/-44  .489 8.3289.4.0257207:247.1..2 .47908:-094.4:7../4.203 '57207: /.7..3.9..20343.9072805497/8. 030:89. 094 ..90.30.5789430..8903 32 850./30544-.30570/4 3..0/-43.0791.032 '9.-9549703. 57207 900583/44.70945720734 . 300/03..74 3:570/4 9/4.788:-094.4 .3..788:-0980.203.74 .343.74 4 8.0 ..57.9090/7:4854/.3..4 /.3/.907:89703489247.03. 54970-3.

 !790280../90....0-.:0548.0 4854/.8:53.74 . 457.4/89.907570/20984/4-...8945.3.3.208990.3.: :04 3. !44570 30.2038:-093. ..30.49:/.78 8:-094.8:5.57207: 43.0.85484-3489 84/0:4 .7.48...30894790./7:8:-094.  '548945.. ..

.74 3.447.4/89.9489 54574/......34..  .3. 57.3.572071 94 0/7:0.4/7:0./7:/7 ./4..30354970.-:4//.3289.8:-09./4-. /.3/.8:-09. 3.489  03 89.93.74 3247.347.9:2. 54.7/0..74 .089 .90...789.857 0.403.7.3:/4.9489 : 303 .30 $ .7/.7/.3..90..8347.034894854/... 247./443 .04342843..20/3.494.803.3025497/ .3/..7/4.304/.857 0. 80 247.7458..../4-.:49..308.7. 5497038897.4.8:53489 ...780.49..7458..890/03..403.3/.4.30  03.30/0.3..0.543:/- 3.034894854/.34.489 4903. 8974 4.85700903.8570/209423.2.-4 9049:897034 !7902 3.03.089:4.0.90. 3207.444.489  0.74 4 ..9../4.03..489 80247.0.780.583/4:2039.70/3:705.30: 34.74 3570/4 90...3289.4484:57.:89703807 0..745889.54.4484:57. 857 0.8.30 .788:-094.444.3023.54/.3 573.7/ 845497/47..4..89..44//..03880740.. /0.3024704570/09494/4 3 790757-7.74 3247.4.489 902043.789.. 84544-.70/3...889020.5497/.3/...788:-094.0.8.4-.4.49. 03.030  ... 5497:04 :8.9://7:. .3.030 903 3 570/3489 08909831:3..4 85484-34894854/.5484.893489 8974 4.3/. 3.444..3903 305424  /..57207.0.090774./7:/7 .3./34 4.4.$8902$:53489.0/.4.3/.7/4. ..3880/0 02.4. 03..45.3 903 3 85484-3489  03 89.:4/30 0543:/-0:547.54/.3...90. 03.3/.-74543:/-0  .893489 448..20899.90.74 34570/0.457.3.0. /4854/.74 3247. 5484.7458 89..../03 80.3894790.34.4.8347..0 30 : 34..4..0.34.4/89.9074/4..489744.3.93.90. 902043.3 0.43.. /. .70/3..4894790.4. 84:8.494..-47...3/.489 ..3..857009 03...0/043.74/389..70/3:705.3880/0 02..543:/3..74 3.74 :.3.304/. 49843.789.. /.30 :8.  03 207.7/..43.30357084.447.7/..74 38570099://7:..74 34-/4-.0/-47.

3023.20342074. 8 .30.543.3023.74 3:547.74 3. 0542303:3.3570/584.74 3203 /./43.  '4473.343.3.3.543:03089479.343. 4742.74 3 570/4/34/44 34/543:/3.489 .7.54/.78990.39077..9473.089:4./04.9 /. .4.207.43..78930270/:4/3. .70/349207.304- . 3. !7207..74 3-070 3.. 247..3. 54390.03845.3.70/348934:9020 %0 54/74-348980.:8548.3.4 7.90.458302/4:2039: 458.4-.  !74.3023. 4742.-74543:/-0573./30..089:4. .  ..574930..207.3..74 .99..489 357 80438457/0.82.207.570/44 0384./4-09...5..80-34.7..3.4..480. 84-..0 247..74 :...543:/3 04//.40 9.0/03.   03.4/30.74 3.74 3 570/03.4 /...74 .3..3022089: ...57207:43:703 30.808450 3543:/3 04//.54202-30 0.90.574.7.54.4.3... 03...3.9070203 /.543:/-303.30.70/3499 548.0 .4.03.3 7.-.74 :. .893.90 0. 3 4984 -..934.3.:   03 304- .3247.3:543:/-247.3.7.089:4..308204-9/8723.44..904002039543:/-0 . 84574.74 3247.54 3.907280/480. .42.4-4.  '57207:/. 84. 07.-7. .70/34903.43.583 /4:2039.583 /4:2039.0 04342843.7309.:4/30 0543:/-0. 7..2...:4/30 543:/-3.3..3054.0.74 .548034893/44 . /44 9.4-.80570/348934:54 90.54/.543:/-4.74 :3...030.03./.74 3247.70/302544 .458.5484.4//.4 -982803454.-903..3.802.74 33.74 ..0/03.-.30903 3070 9.90. 04342 34893.08. 57207:43:703 30.842074/.0/03.3..354202-30. 35/ 3 ..33.0434284 3.4. 3 80438457/0.0/0207.74 :543:/-.3.057/44 03023.548.089207...0344-89./30 574.30020394.:4/30 4543:/-49:/3.-90989. ./08454.57207:4//.89479.44.03.3.-4.583/4:2039.543:/-.4-. 3..7./.70/3499 247.543:/-4.7..3: ..044 3.7.74 .74 :..4.43..0.3023.458302/4:2039: 3.4 .42424 34895439.4-.  .3..33.854/-:.583/4:2039. 34543:/-4 5834.583/4:2039.3244 04.3.43./...9 54/74-3054/.089:4.89.30.74 .207.7.74 3.

3:894790.....:./03 894790.. .4.543:/357 .894790../30 /4-.49. 7. . .3.0234:4/305440 2.....3:.3544.734897.../4-..0./03 -.-. 570/..0/-7.457./34898570/584.0/-07.-./04 .543:/3 / 8.5484..

4-93.345424 ..3 00570/4/3431472..57002 543:/..8031472.57. '4473.:70/-0 4/.74 : 4904570/003.0543:/-.:54 90..0543:/-. 070543:/357/4- /7 ....4-.4902 4-.90./30289:.343.2454/ 54402 00570/4/3431472.4342   004-./.344-.4 570/4 03.4.5700257.3543:/.08992389789.3....74 34/548..3.4&7.05424 /4/003.74 3:494.30740 /44 0308902.302-080/:$03...4//.57002543:/-.0894 8074.4-93.034284 !09454.74588:53489.0894..4-.343.8543:/342 0 80/3. /.509034893.3023.80-4..13./44 3..9.4-.4..089.4-.4.3.0 247.0./4.4.74 3:494.0 24 3489 /..730820-97.444-4-..  !7/44 .057 902232.$03.3:8543:/342 :54 90.. /.30744.089..3023.74 :4-. 247.5720730274: .9 /.0 #4  03 74.54/.345424  .04-548..74 3 302470/4.9044 3.3023.034..74 3247..4-..231472.3.&7. ./304-.40348.-93. :7.. .570/4/3431472.. 247.. .802./30289:.3./44 03.304- .3:744.0894-4 ..74 34-.4-.4.2: 31472.74 :.8 54970-03.0. 403./.4 5789434.487...4-. .4543:/-44   03.4/57902548945:247.0.543:/357/4-/7 .5700257..74588:53489  $7.30744.304- .344-..094.447 849031472. 9.9./30 4-..08944.. ./302:89:. 0574. 3090 4//30.2.3543:/-247.4..94-..4/57902548945:  #4.344-.03/.&7. ..4543:/-04//30.0/030./:.9.4.4543:/.90./:.. 03..&7.9 570/.9:2. 54 .3 .730543:/-4.74 3.74580:30  03 74. 3.74 ..4394 03...74580:30 90074.80-4..089.:7... 4/ /3  #4.57002543:/-.079905489.4&7..3 /34//.570 302 03: .74580:30  03 87..74 :.0-03..3023..094.0/030.74 3:54 90.54 .570..3.5757.0/4. 247.4/57902548945:  '57207: /.4/89.4-.730543:/-40 0800570548...

4/89.8031472....74 :  03 54/.30285484-3489  $7..74 :..4-.4:3./.9.7 30.2..-./302:89:.3.7..90..4.74 :.3/333./34:494.3023..570//.30.3.354570/4/3 4-.089.54/.0/4.3023.  '57207: /.834./302: 89:.74 374.44854/.0 2080.2 84 54970-30..2454/ 54402 00570/4/3431472.302 3.90.0..4-.3074.30 /34//.788:-09803.4-.74 423.74580:30 .80.93031472.5700257. 4-..74580:304742.4-.4-.548945:8570/4/32:49.5700257. 94 570 30.788:-0957.0.9:24254 .43..34.4543:/- !4/.9:2..4..94-.3.344-.0.3. 03.34.4..&7.80-4.0.0894-4548.....43.3..5700257. .70/348957.344-.0 247.4-.9:2..3 00570/4/3431472.30744.548..30744./4:2039..43:703 302/.3/7:0.0/030...70/3489. /.4/89.0894 8074/44 03.543:/-.0 2080.33.4: 3. 247.74 . 03.5700257.0..54 .487.0 057.0.3 /333.30285484-3489 /34//..4//.4&7....74 . .447849031472.8570/4/32:49.-. 03. .0 /34//.74 34-....34.57.74 :  03 74..4-..730820-97.54 ...4&7..43: . .3.90.54 .3.08570/20932 . 57080.089... .43.2.354570/4/34-.4570/4 4 005440/:4.323.247.3023.3.2.570//..3.9 9.57002543:/-54/.:.40348.3. 00.47.570/4/3431472.57002543:/-.0894.54548945:8 570/4/32:49.583.54..04854/..30285484-3489  #4.80-4.80543:/-0.03/.202 247.7.74   03 74.3.9.4..90.5757.4-.9:2..902.  080.7....9.4/.0-03.9:24254 ...3 .. 4//3  #457../302 89:. 3090 4//30. ..4.4.3...30.2: 31472..43:703 302/...08944.80231472..30285484-3489 03..3.44 4-4-.4/89..089.0.03.5479.57207:4//...4/89...74 /44 03..  #4.74 34-.344-.548945:854.9.548945:8570/4/32:49...548945:854./4/.74580:30  . .84/04..4-93. 30570/4 4...089..4 .74 : 4904570/0034.57207:5489454.. 0803.545700/:/7:/4:20394...54 .:8..3543:/-..$03.3. 54.3023.

548945:8570/4/32 :49.54.:  574894..  0807...9.089443.74 .74 :54 90.034.0...  .4.3. 30820-97.0894.  4-.57207:4//.3./.54/.30820-97.. 31472.:  70:9.3.2.84 570/4/3431472.3023.4.0.089444//.570/4/3497.3:3489.30285484-34893548945:854.4//.-.-. /44 .&70/-.54 ..4.74588:53489  03 4-..47/34//.4543:/-3024704:54 90.74 3. 5457.  '78904-.089.354570/4/34-.9:2..4344-..089443..0.4.74 3/44 4 74.:7.4-.90 .3.78904-.730.78904-..089   -....74 :. 4-.3..9:2.:.74 54 0..3...323.4.0 . 34-.54548945:8 570/4/32:49..80./:4-4354894542.2.385.../304-..:2.354570/4/34-...  4-.90 .30.3 3.543:/- 089454..30744.302 0574.0.0344-..74 :54548945:-7. .70393489  4-.543:/-54570/4/34-.0....3.3 /3 004-.0 -.054. 3 ..089444//.74 :  4-.7/34-7..3:3489 .:70/-0 4/.74 :54/3..54 .302 74.54548945:-7.57002543:/.430/443 .70/34895.93.43.74 3.74 :2....3.  4-.74 .304-.0894  4-. 54...2 3023. 74. 00974383.548..302548945:.34-.04-.089443.9331472.3.08944.70/3489  4-.8547. 4//./:.3/..3023.7.0.4-.9 . ....5700257.30288902:  4-.. .570/4/349:/&7.4.0247.344-.089444//.0  03 .33.8./.08944/4/.30 94 031472.08944.2033..42094-489.74 .3...0.74 .089444//.47 /34//.302 -080/:31472.548.3023..45479.3.70/3489  5403489. 03 /44 .4280 $ 9 ..  4-.543:/-54570/4/34-.30285484-34893548945:854...

0. /30 805902-7.4.44-.7/34-7. .2... 4-.8./:/709.74 .33.3/. 4/44 9..089.7:5489454.89....

.

$ 3 .

.

80-4..94.4/89.2039. 03.09.. 247.-4754/..3$.0.74580. .7.94-.90.$..5. & 9 /30  897  .089457.

 /44 03. 4-.74 34./389#$ 9 ./03 894790..90... /44 ..4-. 803.945702.30 &7. 458903 3850.27..0331472.789-...4803...1.009743843.5430.&70/-. 247...23.3 .43.74 .

.3:3.74 -.3./30289:.4-.9.4.. 8:5344..-903.74580:30 5.84.74 80704 5747.54 0.74 .4   -..570/4/3431472.30.74 570/030-44/548.03.03023.3935454970-570/4 949/4.9.4-.74580:30 '4-.. ..4-..74588:53489/.0  ..30 ..../3000.80/32080..74588:53489 8054 04.207.734.3.08940. 4.089: 4-.. 3384./:31472.00974383..4&7. .3-70570/4/304-.9.33.&7... 4-.4.5479.089.0.:.9074203 /..74580:30 30820-9 4-.&7.33./30.  $974 4-.:.745808:53489 '47.93..4-.4-.5479.33..80-:0 .444-..33. 94 031472.8.5479.4-94-.4/89.3.9:2...4-.43 7908974 4...745808:53489804-.87.302 247..34.#05:-0$4.0.0..0343.3.70/3489.9570/4/3431472.00974383.74 :804-...03.572073.00974384-57045479.0894 .8300./.74 3.&7.4-....57002543:/- 44 -090...0.5479.. 3 ..90744/7:431472.. 548.74 3548.3..0/-4/.74 3:5497/4457002:4-...-..4&7..8.5470/34894-..089247.3023.74 247.44-.049. 4-.   -.9:24/54 .0247.054970-344-..4-.33./302 89:. 3..-93.:.3./304-..9.3.030 8974 4-..9:24/54 ..43.857.3.089..4-3 0/057.3 4-.30:8.54 ./:. 804-.428  !479. 9099:/570.:.9740.54.30...3023..344-. ..33..5479.74 354 0.4/.0894  .254.3..5479.4428.  03 570/4/3431472.74 54.57207: 457 ...038020: '/7: :7...9.4/. 03./30289: .0894 ...74 3. ..33.4- 354548945:.0.74:509/35454 ..089.9:/.4//. 848089.789.84..34/548. 3.74 ..4-.: .74 37.0 !497/40/4. ..207.9..74 3247.5489450854.   -.030.344-..4-.:7.302 -..74 33. :3.4-.0303. 008:53..74580&30  03 57. 3..4.3. :7.4 3.089.74 247....74588:53489 '80-3.4./7:0:7.03.089..344-..74 3.4 .0.:7.3:..57207570 30. 4-.3.80-34-./304-.4-.030.09054202-30020394.33.54 ..324-..807045747.3...08944.047893.54.74 3&7.. 804-./:.74   -../304-.0 3..3. :3.0/03 /.0.

9 3.30./03247.. ..9:254 .74 454548945:4//../:.74588:53489. .03.343. 03.. 904- !70/4/3431472.548.: :03.74 . 03.74 .9&7..43. 03...74 257054857002:5747.0.9070. .$03.. :3.344-.74 .33.3.4-...0 .2.70/348903.344-.4/ 0:74.:.:7.:.74 33.80-4.54 .4-.70/34894570/0030.90.3.9&7...74588:53489  03 4-..570 30.  .894790.9.74 : 94 057.:7.74 4544/57902548945: 548945:8570/4/32 :49.74 34-.9&7.4/ 0:74.089444-..5479./:./304-.354 570/4/34-.4/ .0.0303...9 3.../304-.94-...9.74  247.74//.74 . 04//.33.0303.74 7.570/4/3431472.4-..304-..74  40548.  !70/4/3431472.74 7.344-.3023.33. 4/89.7 4//...024/89.74 30/4 ..0894247.089..4/89. 54/.5479.74 .0.. ....4/89.3. 03.57. 3489.4-.4/89.0.4//..0894 94 057.4:.4...74 33..74 43.. 03.33.38454303544 3./304-..9 ..0.5479.0 ..57207.74 3247.: 03.9:74!' . 4-354548945:.. .3. 94 057.74 3 4-.43.5479. .3..03.08943.34570/09...5.57207.548.089443..:7.089443.2./:.33.089 94 031472.33. .74 : 94 057..90.33.54/.90.90.3.9/.0894247../304-. 79.43..5479. .089.3.74 894790.30.70/3489..90474894790.207.90.570/4/30.9-89.  !70/4/3431472.74588:53489 4-./03  . 4-.0303.4/89..74 3.70/3489  03 4-.31472..:.0. 88.33.. 8:5344.2034.344-.9....343..4-.43.54/.302  ..089. 4-.4-.089...343./:..80/32080.4-.  .....0 .9./. 548.03034.3..... 3.33.0/03094 0  . 008:53..0894247.74  3.74 454548945:-7..4/89..:7..74 34-../304-.33.&7..:7.207.74 2570544/4 9. .3 4-.4//.0..:.089444//.9.08943.70/348903..34203.543:/-54570/4/3 4-.08944304.&7.8:53.0.570/4/3431472.74 :  .3....0.0.7890-.4. 3 94 0 570 30.. 94 0/7:0./.74 33.74588:534894-.54.9.44-.344-.089444//.30285484-3489 43:703 302/.74 3:3970-./.90...43. .9..9 0034.0..70/3489.0.4-.:./:.548945:854.4/89.00974384-548..44-.4-...74588:53489..548..43.74//.

.74 .9 .0  - 03 574894.089443.5489450./4543:03.4-..9331472.5457..0.....0.3.90....90. .4-. .30..80543:/-0 05700 3057...3239070842....430/443 . 4/89.74 3 4-.089 .74 .385./4543:07.3.302 548945:./30544//./7:0.74 34-.0.989054870/:0..74 33/4 .089: 94 03.3. 430/443 .  .90.543:/-54 570/4/34-.3..4.2.9  '57207:.80-3 4854/.../: 034290..30.. 4/..30.57080. 4-.30.74 3.3.74 3.7.703934894-.4-.3443:703.4/89..30.94-.70/348957.74 .907 4-.43.80543:/-0.  .54548945: -7....730 .84.057.70393489  .420/32  03 4-.3.570/4/34 4-. 03..247...4/89. 3 857023..80-30  .43.:89..7..74 3247. 3.089:3...4-. 4-. 5457..4/89....74 ..03/.43.7857023.3. .543:/-54570/4/34-..3.33...089444//.9331472.0/-0.0.4/89.3.1472...74:/34/857002...90 .: . 03.3..089:44//.74 :  .730570/57.. 03.-4.. ..548.247.03.430/443 .788:-094.5457.894790.4-.323. 90..34305454303384-0/4543030.. 31472.894790./497090.43.907024-.. 054/./...34-.4344-..$03.08944/4/../../:/44 -4  03.90.4 .385.4-.74 .574894.54548945:-7.5479.5480.74 .0.830 3057.0..90.430/443 ..0/030.30057.08944/4/.570/4/3497.:548.302548945:.74 42 .4/89.90...2 4/89. 03 4-.4344-. .570/4/3497...0.:  ..3.08944/4/. 03. 31472..0894..5457. 4-.03024-....30..43....9..5834/4:2039..4..8...: 9:/.3424 34894904/4 9.089444//.5489450.0894.9331472.8.43.4. .43..42 03..54970-089.998931472..089:57.4-./:857.5484..  .4.3..302 548945:.43. 94 057./30544//. 31472.74 3247.. 31472.74 .08944/4/. 84. 7.9:/43.8..302548945:.43...  .  '57207:/7:0.9331472.74 34-... 03.74 .74 .4/4 9.70/3489003.3...3..97090.....30 305720730 30857002.

.3.0 .4.703934898054870/:0.  .4-.&7..90...74  .74 3.74580:30  $9024-.49.3...74 3 54870/:0543:/3424/4 90. 03. 4/89.574894.54 548945:854.894790.4.-4754/.94-.0894.5479.054 ..0.33.0894.0..74580:3034-.57...74 ..4.....-.385.33.74 3247.0.4-....9:/4-.74 .30./..  ...:. 03.4.74 .74 : 54/3.4-.703934894-...3 3.3..3.434 4-.2 3023.43..80.04/4 9.30.089444//.0.-.4-.089..57207: .70/3489  .74 :54/3.8.548945..548945:.444//.9:/.30288902:  ./30289:.$03.4-..4./30289:.0..43./:8570 32.34-.489/.03.74 .8.94.354570/4/34-..90. -. '57207:54 . 5454 9 9001.43./30544//.0894804-. 03. 247.70/3489.33.94.3-70570/4/304-.-4754/.4.85474 .74 3 00945720734 .570/4/34 97.2 3023.385..3.97.4/89..089..57.3.3424 34894. 03.0894280.33.74 ..80-4..0344-.30  03 57.331472.74 454548945:854.  03 5403489.70393489.089  '.74 34-.2.    03 304-.548.30.5479.85474 .089444//. 80:547.089443..90.:. .954902.570/4/3497..4/89.2..:70/-4/44 3.74 3 0094 5720734 ..0 $5474 .. 03 4-.4/89.30  ..089443.43.3.385.3.-.3 43.74 : !74894.3.74 3.74//..43: $0/2454..5479. 0342.4-.2..089..../7:548945...30.0344-.74  3/4 .&7.  / 03 3.3.. 0570/3034 57../.74:570 30.3..5403489.74 ...4344-.57.74 .74 .8: 00974382870/89.302 88902: .3.3.57207: 09790.94-.894790.43.74 3.4 .

.543:/33.8...44 .. 00974384857002.:53489543:/-357.3057.57.74 :  03 0097438454 ...80/3.0097438454 .90. .0543:/-..030.57.-.0...543:/-4...99.2.543:/30424 34894//.30  03 543:/-.54900143: ..0 /.74 3 3. 3 .84/04..30543:/.80-34543:/-357.4-93.957..00974383. .30. 3....74 35700/..305497/9.54 .302-080/:...84/04.3..331472..  '57207:85474 .4 8454970-30.0.90 .80 .4570/4 90..0.90.84/04.958345497/90.00974384 4//...305430.854 37.... %.8 88902 . .3..30.0. 00974384- 54.3.54/.485474 ..5703.00974383. 34.-.3025440.3.94./:..-7.494.4543:/-357. 84/04.84/04.0457024.74..3..30907203.5834/4:2039.5700257.90. ..0457024.3//.0..0.5454 9..303857002.74..-03049 8938/4.34.089:4.3031472.247.4. .74 3  . 00974384857002.3..3.4/ 3.2 .5834-. .57.43.57002543:/-. ..: 348 174 247.0 304-89..74 3247.00974384-803..30543:/-907870/89.-  4854/..948954/.089..3.31472./..  $5474 ..303857002..90.30543:/-357.3.457.43.788:-09.7828:-0942 !4090.0.80247.4-.04.84/04.30.457.4.. 84/04.4.: 0.9247..80/4:20390 5497/.74 . 3 247.907..... ..387.30549001. 79357409.84/04...44784-057.324854/.3..3 903 30.03.30548.:547.5834-/490. 0574.3.03..4. 08457.447--0:547.30 0054 90:74.8:3..82342:3.... 84/04.4-9870/89. 3085474 ...3023.8031472..8934899.570/4 9.3054870/4.0247.4 /.4 58345497/90. /4 03.309073. 79357409..44//.74 3.30 ..3054900143:054970-34 54870/4.07....82870/89.34.30543:/./.. 84/489453.09:/54900143:  .7442..870/89.48931472.0.303.5489450 .84/04.94./4894534893 54.3:.454 .30543:/.309073. ..00974384- 0944244 .90 .00974384857002.3907087.3489 854 3..0....0899.3.2. .3080:547.494.3.3.90.303/.00974384-  !43:/3. 3.00974384857002.80/33..802 4854/.90..30..84/04.39 .570/904274.08:5.. 57.74 3247.7828:-094233082044200.4-9870/89.:70/-0 4/.

57002543:/- 31472.9... 3 .7.3489 5490..009743845484.039.1.3244 0..0457002:00974380 543:/-0543:/3:  ..988902.3.31472.9.. 03 00974384.325497/42  097438543:/-247.303 .830085702039  !43:/-.803857002543:/-  .-9...300097438543:/- 3.9..43.494./389#05:-0$4.3.-9/4/.3:3 89744.74 .34:57.../7:.74 .0097438 3.84.49.43 :70..348900974380.3.... 31472.20342570570 9.489 /0399090543:/3. 0420943:703..3.9 543:/3 84/0:04.584.343.34 1:3.90...3../:494.0543:/-0 80570/4 .3484.30 4244 .80.4/4:2039...3...990344 4 304/. 3.9. .88890257 3.494.7.3.7340097438454/58.35424 2389789.4244 .02470-937 90.31472.31472.0 /44 903 305440 247..3.303 009743854/583..3.43.7.43. 31472.74 3.80..74 3:247.74 3. 5789430.7..00974384-247. 3 4994/44 .3054.888902247.3   '34-030257207:3.9.  .030/ 4 4 247.4..  .954 ..90.80/.540/.4 /.548945.4 32389789.45430.93..4244 .9.5489.583/4:2039.3.74 34..489.888902247.9.7.4244 ..74 .43 .74 330820. 5789430.247.888902247.74 34.543:/-0 005490:74..730. 30.3454/090&7.45457002:543:/-.0097438 4-570570 9.9074-433...13.3.789.888902247..4834.74 34.4902.13.30.354/58 4.74 .0 .74 34.43.0/0399090543:/3.3.02548945:    .../.-97.7. 3.4-84/04. 34//. 80.343.4 /.30  .9570570 90..3.4/57.7.80288902:3.020/543:/3 .  38907 5789403.00974384.4/90097438. 31472.43 :70.7.8889023.07038.3 .7..

-44//.4.30/44 .094742.454...43.344284 $9744..30.4.344-.5830/4:2039.0 $:530/44 -0  03 89744.5830/4:2039.7:/0 #''! $% !'# !7.0  03 1.0 00945720734  4-.2034 .4-...4.8.4  !70/..7:90.4 :547./7:..5830/4:2039..3.74 :  570/4 90.  .2034.3.  !489450.30.:49...3085484-348933.  03 5757..4.3.3..089.7828:-09 . 3:/4. 0 570/4/3431472..9.43.  03 89744.420:0443:703.5490.5830/4:2039..30.3.30/44 .3.7894548945...543..  854 335480-3544 -4/48089.  4-.3..548. 4/4 90.85484-3489 543:/3..74 ..9.3.4/030548945.80/3002039 54./0:548945.3/0544/-0 ..3.03483:9.7.43.0.30 .7870/890.3/.03 09.544/-0  '80-347. 7.. 548.74 . 575474 ..3. 09:548945. 5700/34..089...7894548945.30.203:089744..089.4 09.:54 90.34/57.090 -4.543:/342.74 3.74 34854/.44//.44//.3023..43.428.74 .30..7.0894 00945720734  7.5748.543:/-0  3..3..48089. :34./7:.4/.4-.74 .3.. 0 3.0/089744...3..7...0548945.-575757. 0942548945.30.30570570 :04....70/3489  8054.74 .43..74 33.  5757.03030.049302.74 .. 09:548945.7. 00945720734  '805:4.3.30543:/.030.247./0.8.3.4/.74 .3..3.3/..428.30543:/.80/31.4543:/-0  544.13...3..0 54/54402 /.484/0:0...30.

789.4/4245439.. .. 54/.  2470-93.74 3. 247..3.0. /45430.70/3489.3543:/3 .3 97.30..8032857023.. .....570/4 984.7./34 03054870/3454.894790.9074 :70/4-.54/.74 .03489357.80-:09://7:08930 840/03.74 .30 9004854/.480-.942 4-...4742.54970-03054870/35.....543:/3. 90.30.089:43. :3.74 .4742..04-..:90200357207 070 903244 0/44 9 4..8089.583.0.3.4.0...789..4570/7.583.247./4:2039.4/89.34-7..-. 0.20894543:/3...0...8993.032.. 89:.3..0/-090/0 ...90.74 : 49/07... .57207: 40-.203.74. 547. 31472.74 .7828:-09423. 3.9070. /.343. 03.70/3489.543:/-0 !4/.: 3..  !45490:74.54/.9 3..57002543:/-3.. 54/.0 54870/:03.74 80 9004.089.  .. 374.. /.0..0/-3... :3 570/209 4 3./.8347.0/- .0..13.9 /0.. .3... /.32543:/342 /0.80-3031472.. 483:9.9454/.74 ..0/-0.3 3..74 34854/.4907.80...5757... .74 4854/.3./4543:/3. 543:/3..544/-544-.3.3.0247.8..30.548945:4//...5830/4:2039..4-..2070-7..0..03.544/-0570/20954../4:2039..8570/20942 .4.02 54/.32543:/342543:079070.0 0.544/-04. :054/.. .780/7: -0 '90257207: 80..04930.74 .. 3.4.7..74 .3.0 857023..5830/4:2039.03034.5830/4:2039.57045479.0 7.583/4:2039. 454/5 09. -89.73.0 80 90049:/31472./44 -..74 3423543:/342  !44/-.7828:-0942 84/0:4 2.  '57207:570 30.30..02570 30.9.30.54.74 33.320/3. 8570202-4 /454390.5830/4:2039.7.54.0  !44/-.54/.../0 -4.03054870/345....548945:4//.  #. 0808 54.3.97./7:.74 330820.4854/.480-4 54.43: :70.54970-3057/0. 247.. ..5830/4:2039. 9008:-09 057..33.5497030.74 .54/..34/7: -454 .3489544/-0  .3.788:-09 0/0 3.3..84.0/-.30..7.94/483:9.97.-7.38.74 33-7..87..83424/57..548.-4/4-..03. -.03/0308204/8945.. 5433.. 1 3.30...0 54870/:0 3.4742.0.374.74 34854/.4-9 03..54970-090.3.544/-07.74 ..384.0.. 90.0/0 3..054. 2.3543:/3854/..308570/20942..30...3...3.207...3.3.3008039544/-4 8.74 . :3.../4543:07.70/3489 7.8.54/.3...570/209 3.4./..80 3.384/4-.4:234893.80-4.3..54/.

33. 03.034574 97..54/. 03.3023.74 342 0 902:... .3 544-. 74:482/34/57002...544/-04.90..509/304/8039.30. 03.0894 4742.74 :37.0.....30080/20.0.7.9454544/-0 40803 88..90274: 247.4-.343....44..544/-04.3.54/.0.../30548570202-570/4 9 8.302:/42.2.4 544-.34-. . 03.3..54/.:70/-43..  03 4-..990.30080/20..893354/..74 . 0544-..90 /7: -03 ...5457002:450544/-0570... :30 4742.0.9.89.74 3247.0547..5830/4:2039.4/89.30.4 .......30..90..843254..079 .03.254/..74 3:54870/4.0/03480- 4854/. 4/89.54..74 3:.35489450.3.:.2:9.93.3.5705479...3 300/44 57. 94 057.3.304. 0570/4/345497/   080548039.4/89./:8902...74 ...90...583/4:2039.8089. 247../4-.. 0543:/38030544/-434.5.894.548945:...9 /.904 8.7 42.20/3032.4 /.74 3 247.9 /. 543:/3. :  '.402:7.90570 30.57.03.02 247....4/89. 54/.3.37.02  .583/4:2039..54870/4.74  ... 03..80 /7:0.054/...0..3054870/302:5.49302:54/.. 4-..9070800/03.370./44 -0...8. - 03...543:/3 0803 544/-43.2094- 8039.74 3/4 .954/.543:/34...302:/42.0.89457..3543:/3. 4457...54/.203.4/89. :3:4742./..02.54.302 803030544/-08 54/.2:247.  !43:/3 .3..43.:3 84.8428570/..... 4854/.3.03.3....544-.  !43:/3247....089.544/-03.02:54/.. 0./4:2039570/4 . 54/.0.893 /00 3.8...904..90.247...57.843054870/3..423.34.4-.80 3..0.3. 54870/4..0/-.8.033570./7:.30.3543:/3247.43.74 4032.788:-09 .43424-....89:.5834/4:2039.74 3247..3054870/34 34.89.0. .74 342 543:/342 .84...8454/.30 5.354/.54/.3. 247.09/04742. -7..090544/-0 ..74: 509/34/57002.90.32.4..   3 94 057.7...4:89.43.43.089 /.2 3.74 .54.74 3:30570/4 .. :70..780/7: -0 900 /.30/7: -0  -7.0...54.0/-.94-.089 /.3:. 4/89.: 343032 8570202-.5.4/89.8034.: 34892/7: -03 /03 .203...3054870/34..23/45439.3/.74 37 ..3.74 .84.74 342.: 00 -0 9...4/89..0 54/.80308547304-.0348957.. 0543:/3..3/989.0..89:.484.0/0548945045707 : 94 057. !4/.0  '57207:548945..

4. .85093 897..027.3..03.5830/4:2039. 00974384- 48945 5700/3570..74 3247.207.5834/4:2039.570.4244 9543:/3: /.74 3.303.

74 38030544/-4032.8.:3...74 .3.80. 9543:/34.5479..570/209302548945:...3..9.:.548945:.03. 543:/3.7.4543:/-3.90..7083489543:/-0 00-.4.3570/4 03. 03 :2543:/-0  !43:/3...85093897..570/4 03.794 8947545490:74.90.23.-4 0097438870/890.3.74 3/4. 9/.:547.4 .74 3247.74 3:543:/-4 570/4 9/474.94. 9543:/34.74 3247.543:/-54548.308.0 903 37.4. 32308030544/-04.7..543:/-.  ..4 /..8084508:5.583/4:2039.:34.0570543.0/-.3.0 9....57002543:/.57207: 4543:/3 :-54.543:/-0  !7.4543:/-.739543:/3: 3.7083489543:/-0 00-.3..:4/30 442-3..  .089 .543:/-0.4 543:/-  .44.80 900 /.3.80 8450247.570/209302548945:.543:/-033..  . 03 .:.4543:/.543:/-4570/4 9480-34 5454 9 541.74 3.9:23:7457002.   03-.3..74 95497/4457002:  03 543:/-.74 4 .570/4 .74 3.548.  !43:/3247. .543:/34//.4-.548.74: /44 0302.0 9.33.494..74 3247. .3.3 7.90.543:/33. /44 030.3..302548945: 4/57. 3 8.20308450 247.543:/-.543:/-304/5794..3.44543:/-4 .74 35443 .74 .3.74 3../34.570/4 90.8450  003.30.74 3247.039.90.80.33./7::8970033.74   03 570/4 90.303.4-57002:543:/-043.247.4 ./44 9/.4//.570/4 90.039. 0-.540/3570.049343.44.4 /.0 543:/3 3.80304.3.02989/04.9 .20384534.3.543:/-.247.3./..5830/4:2039.543:/-4.543:/-.4543:/3.74 3:34...-9304.570/4 03..0/-4 /.30. 9:/.:.5479.57002543:/-  .30 2470-9/489453...83. 3.3.570/4 03.03:054845 !44.74 0-705.3 570/4 03.:2.20308450 00/03..7.4543:/-4247.543:/-054203 /.4.9:23:7474..5705434 %.4.

 09.45707 : /7:0. /4 94 057.3.90.34.4-..70/34890 03. 80543:/34 5489454.03.7 /..90.0794-8943 .342543:/34.4/89.80-3454/..3-70570/4/304-. 03.8: 89.2 543:/-034..90.7.3 /3054870/4..  '.9:2 /4. 247.9..58..074-8943. .43.3:543:/.74 330.9074.4..  . 4/57.089 3.70/3489/7:0...94.454 .247.. 03 .74 44//.44/4 3.0/-543:/-0 '57207:548945.. 3..33..583.0. .3..3.74 .0/03.4/89.203543:/3 30 0/03.4544/-04..74 3  '4473. 57207 4803.43.3:543:/-80.57207.802543:/342  03 570.3..74 .9570/4....5 049://7:54/.3:543:/-544-.970/04.4-.0892389789.4/./4.089.74 3:54.0303.543:/-0  '57207:548945.8300.58380. .7.  .3.54300570/ 8039. 7.0.30. 03.30.0/-...3 /305457..3.74 ..8.30543:/.-7..327010703.4 5789434.90.0380 3..3:543:/-054970-343.0543:/-0 570/4 307083 30...:.9 34 90. 94 057.9070.74 3570/857009024/4 9.30./.74 :3.74 37 ./7:3.0790.54548945:854.0/03.4/89.3930543:/-0 084/45:8930.543:/34.90.583:44/57.43.3..  .44/57.3 4/4 45707 :/7:0..0/03.:4/30 0543:/-04742.78990. 03 0.7. .74 3570..0/-4548945.370.4/.3424 3489904/4 9..3.24032543:/342  03 4/57.343203 .74 3 /57.94.74 354.0/054342032...43.0548.0. 03. /57..4/89... 3.4742.4/57.:34- ...0 03..74 .78930270/:57002.30543:/-0.583 /4:2039.9.570..30543:/-80..049024-. 032 570/89.304.583 !43:/-0804/57. 03.247.:9020038:2 /.. 174 00-7.3023.3.7.2   7. 3...0349072470-930545:890 '.7083 3489543:/34.../03.543:/3.42.43...842854/.9543:/.0 '4-.80-3454/..970/04.30543:/-04742.543:/-045..344/57..089:3.  /57.4543:/3.4.907/.4/89. 03./../7:3...7480573.30543:/-.13.30543:/..0/-543:/-0 .

4/89./45:89934244 9/454390.  .90. 54342032./03..3/45:893.3 '0..0303..4../03.4543:/34.3.30.9 8.30.4/89.40.4 543:/34.57.3.3..0.32 7010703.44 4/4 90.789..70/34895489.33.9:2:97090.2 4-80. .7:207 9890..2-7 0543:/3...74 .74  90744-.548945057.480:.90.13...247.03494 . 4/ /3 .3. 304. :3803.30.3.74 5.78990.4//.. 389789. 30274:80..  .789.74 34-5830284.9070.43./3 8570204/4 90. 03.3/3054/.74 3 543:/-0:89703430/4543 247.3.4543:/3..74: .74 38..304..8:-09.4 5789434.327010703.3.4/89.. 349.74 3545700/:34.74 34/543:/3./454390.0 0. 03.25794 -.90..079 0543:/3.70/3489543:/-03543:/-0.5..3.74 ..543:/-0 80.13.089 03.9. 247.0543:/34.4.0.. 3.7..3.4/89.300 /7:0.9.0570/209.33.34 '4/4 9.94 9307. /.4 933.4 5789434..343054543.09077..44//. 9890020394.5457.5.9  03 4/4 90.0 03..0. .. . '%!$  389789./7:0.4/89.3.:494. /..4.485093897.302.  389789...3./7:.780.857023.9.1...0820: 343.57..3: 543:/- !7902804 3.030.80.789543:/3 089475707 0 /7:0.0543:/-0 03.30820-9/..30..74 .03494308209.40.0543:/34 035489454.7899.74 .5.970/04../0.. 03.03.543:/-0 ./089...0 543:/-.089.:9073.43.3. 3 .548945: .970/04.0 4/70575700/:34.2.030.247.30.3.3 /305457002:4-..0543:/3.0543:/-00/03.0 :.. 3.. 4.789543:/3.3.74 57..74 3454479543:/30424 30257.4/0.570489.0543:/-0  '4473..789.548945: . 03../03. 4507:..0. 347.9.57207:/7:.3024708..4543:/-44 9  !43:/330820857023..90.  03 /45:8930/45439.44//..43 /.3./03.74 .0 8:530.:..4 .8./44 3./03.30.30...3.. $.0543:/-00.90.3.32 7010703.74 .9:2:.9:2 /4...548945:.2570...903 30850./03.0543:/-0 .089:494.78990.1472.9.570/44854/..0. 03.570 34/89.8: 543:/3.33.90.90.30.13.30.74 39.-.57207: 0 /44 030.74 35700.0 .3:543:/-.0.57207: .0/03.4-7.:230274: ..4 5789434.0..9 34 90.

.90.3.74 3:.35489450   04/4 90.74 .3054543.3/305457002:.044//.800 9...3/305457002:4/4 9.3023. ..  .0.74 3.4 90.907247.3. 70.0. 3--7.80.7390.44//.4//. 03.85749:8570/58.3489543:/3.5489450854.3..70393489 54/54402 /.4  %..74 385702034.4.3-70570/4/304-.789.4/457.739..3-70570/4/304-.0899543:/30 /4 90. 03.0/05489450854.0.0. .3.4 '90257207:247.04280 5789430.. 03 4-/4-0274.4/4 9.570 30.0/034.9344-7.30.  . .207:/4543:/3.. .. 03.9.3.3.74 . 0 38454303544.43. 4.4 .74 :  .4/4 90.43.54/.7909./:.5../4/.4/89..03.0 3.74 3820.44/4 90.570/4/3497... 8..74 .4/4 9..7 03:.548945: 8.90.3.9 4-7.3424 34894/4 9. 8.:54/.:54 90.20342 4/57.90..4.54 9034 43:703..3 ... .4/4 90.:.8343.90./42089570 34 .9344-7.. 009.:.4548945: 4//.4.834..548.4 90.5.0.4 . 308030544/-04.44.9:/.0/4/4/.0/44 -090.4 .739.789. 7. 3--7.44//.74 0/074 9.03....3.548945:.74 3247..7.: 0034854/.90.789..489027.9344-7./34/44 90.30.970/04..089 4 02247.9.834 543:/-4 3.970/04.0.4 85702034/4 90.-9 34.3057.057...90.9070.9344-7.8054/..74 .5457002:.44//.305700003457.74 354/.3.444/4 90.45489454. 4/4 9..44/4 90. .03 0 0.74 .030.548945:.80.03.4-.0.74 3247..34..0 !43:/330820 :.4/4 9..74 330820.203..3.7 0 .. 43.44/4 9.4 90.4/89.90.4 90..3487.90.0.. .40 00 570/8570202-4904/4 9.0/4/.58344-.:902003489 8.70.70. 03.74 3 .3 . :54 90.3.57... 0-. 90.4/89..4 573.3 3 570/34898570090543:/-0...0/-3.94..74 3.04/4 4..4 9.0../4/.9543:/3:/4/.74 .74 3..90743..730.74 .90.788:-09 304-.893454-:/48570203385702034..90..:2.4344-...74 .8547.74 .30.3.33.385.90.543:/-0543:/3.74 3.044//.3.80-:0 7. 03.057..0/0  .48.. 94 0 57.4..3.  .90.97...-.30. 0380828034:547.548.43.43.0.485474 0354/.38..420/543:/3.4543:/3 3--7.47..54/..87. .9304-7.049 0--4./4/. 0543:/330.:.570/549042482 .08944..4342 :70./3.3.74 .439489 54570/4/3:494.-.4 90. 0.8.  .2034257/4-9.930.90.957..4 . 80579023..94-/4-0274.0..7 5484.. :3 3.4-. .4..3.0894.8. ./7:2:/00 03.:57.94...74 3247.54857002:4/4 9.94. 94 057.44..38.3.4 90.74 .574894.

43..543:/-./04.4-..74 354457.74 3 00945720734 ./44742.0.90.4.90.739 54 .570/549042482/04.74 .0/0344/4 90.4/89.0/- 3. 57002.0../.5489.0/-0.. 0.. 90 074.90. 4-.274.90.74 .:..4 548945.4..74 .30.34-030543:/-0 348..74 34 030.4/89.3.:2.74 3.4.0.3..73.730..74 34//.4 4/4 90.458344-.9073.. .57002..089.4/89.543:/. 03.30..44//.057./:850924/89. 94 057.24 3489 :..0.4-. .  .9. 03.44//.74 : ./. 03..907480543:/3.9073.3.9057.090.3..90.8.30.089.73.74 3. 97090. 03...9073.789.90../4/.7543:/3.4/89454/.3..789.570 30.30288902:  .4 ..2 3023.4-.74580:30 0570/4 030543:/-0247..03.4.385.7.03025700/:3 /45439..74 4 3. .089.:.3. 03..789..-4.548. 03..3//...3.3970-.70393489 54/54402 /.90./47347.548945. 94 057..739.30..4544793..9073-7. 5489450 9../30289:.0/7:39709 4/89.90 84570/4 543:/-4 3 7.08954/.044//.  . .08994:89.957.... .548945..: 0034854/.730...0899543:/30.0.0.43.44/4 9.3.5489450854.3023.74 3304/5790.545490:74./: 034290.30..3..:89..0490.54/.543:/3. 3.  '548945:4//.4//30.43.302543:/-:89...30.3.3..5479.4 90..247.57...74 .0.789.93.5489450..3..90...43. .3057....74 3.43.3.-..24 3489:. 548945:.:2.3.4 3..0894 . .308030544/-04..80543:/.  03 4 90.9057. 03.089443./3...789..4/4 9.74 .4/89.85702034.80543:/-0 247.4 ..4 9543:/-0 384545430 '4/4 9..34..30.0.3/34/4-.74 . 034.....90.3. 7...4//.7390...8.33.43.42570 30... 03.788:-09304-.  ..548945.4 .900234-.90.30.90.354570/4/34-....30.4/89.30.044//. 4-.0 03.....80543:/-247./.57207:548945.4.3..090. &7.30. .574894..74 35489450.801..4//30.   -/4-.34544793.8547.9070234-.3. 247..57./302 44507343 244 0..3424 3./.3.20343.3.3.3:54 90.4.:54 90.'%!$ 247.4/89...570/4/3497.80543:/-0 003.3.4742..74 3.74570/4/57.57.: 347.08954/.74 .:.4 90. 24 3489:.4/4 9.30...789..0.03... ../.3 '4/4 9.74 .0.4/89.74 3543:/30 4544799:/3.3..4/57.. .9344-7..8547.74 .74 .0.74 :  .74 .90 . ...8.30543:/- ..907024-.7.57...   /4 90.3..57.74 . 90 074.9 03.4.0.3/34/4-.04/4 9..4344-.57207: 4 9.0.. 8 .3.4902 47.08954/.57.30.730.

.57.83.80543:/-0 .42.57.0/0344/4 90./. /7:0. 94 057.3.  !480-30/44 -0..843.41. :9020038:2 /.7.73.583...834  !480-30/44 -0.3//.0/-0.03483:9..07.74 .7...30285484-3489  03 5757.30 54970-:0.74 34/89454/.74 :  .543:/-0 0094 5720734  5440 84.74 3/48039.57045479. 4/89454/.089443.0/-..93570/..80573.4/89..33.44/4 9.43.89.30.3.. 8..347.54.41..0-.3.0/-..33.30.80543:/-0  !4857002:4/4 9./09907.730.0-..74 54870/4.93.90.. 03..4/89..9074/8945.30..543:/342...5...47.74 .0/0.4/.....4 ../.4 543:/.5830/4:2039.3..3./.90705489.4.93.4/89./4730./.73.4 ./:8570 324/89. -4/454.3..30.74 .43.74 .57../.4-...40..4-570/4/30284.74 332.3..3.9 ..8:8.0/-4 90.74 . .7...54/54402 /.0544/-04 .4548945.034 8570203044 30 .32543:/34230244 .83.80-:0 54.4-. .4342 :70.43.74 ... 9. /...332.8.48...0/-0 .....7.74 384/4 33../0.5834/4:2039.3//.544/-0  .-034//.4/5795489450  03 8570202-0 /45439..7...74580:30  .74 3:54.03870/890.. 3./.0.8.30.74 33 240.0 !480-30/44 -0.570/209.:.5430..30..0  3..3.90....57.3 3.54894508570/4/32:49..0 ..5489450.0  .74 35757.74 .3./.3. '57207: /./30289:. 4/89..0.3/7:05440 247.3.54300 089/3570/904274./4:2039.74 34/4 90..457..0354.. 84.3.35489450 7:454.570/2093.3../4730.0/7:070/3044 30 3.-44//./.0/-0.54870/4. 247....89570/20934....94..74 ..0  3.44..3. -7.3. 3..0899543:/30.4/.7.74 35489450.90 84570/4 543:/-4  .30./0.0. 03. ./:.47.&7.044//. 03. 03.5480-0 #.. .5834/4:2039.4//.43.4-.548945.8947030.3.3.8090.74 .0 08480-89.90.74 .74 3 00945720734 .4 .90.30./. 247.458344-.4.3.544/-05480/.494.. /..397090.0..74 .:57.74 .9070.5479.3.80-3.-.3.90703.907024-.30.7..5830/4:2039.0..7.74 3.9/4/.57...

3023...4  03 54.480-..  3.57.57045479..74 .3:85484-34894742.54870/4.../7:.5834/4:2039.54300 97/3570/904274.80.-74 0094244 0  /7:4  #.49:/.74 3548.-9548.4 .7.-4.-44//..30  !480-30/44 -0.583..3//.570/209..3//.4.80-4.4570/7.74 3247.83...74 454548945:8570/4/32:49..93.543:/-0   0804//.7828:-0942 844//..0354.4  03 5757.54/54402 /.08944573.5830/4:2039.43:703 3/. 3..998924854/.303.74 384/4 33./0...3:85484-3489  -.3.57..954/.3/0544/-0  0020390.0-.33.7.70/349030207...4 7.739...7..9/4/.543:/-0  3..904//. .83.0 .4/.57002 543:/..  45834.5757.4543:/-0  854 3035480-305440 -4/48089.3...3.74 :3.74 ...3//.43..834  03 4-.0  !4.54.343.07.942247..4703.543:/342...4/4245439.9044-.0/-.573.089:4.57207: /.207..74 54870/4.30.543:/3.-4.90.-74  /7:4  03 8570202-0 /45439.5834-  !4.089 ..543:/- !4..5830/4:2039.3303...3.302 85484-3489247.4.3//..954..-4 247.4-..7.942..5830/4:2039...85484-3489247.54.74 ...5834/4:2039.3..0  .. :3.-44//....80-:0 54. 3./7:41.30.0  .34.942003.08944573.90./4:2039.343.0.74 37.-9.54970-03.0/-4.3.74 3 04/4..

 .4/44 /.74 3.5834/4:2039.5489450457.7.0/03..5470/31..0 ..41..3.809.089.4548945.74 3 /4 .7.207.583/4:2039.8.3023.804 4543:03070 9.....4-..20342 /.2..583/4:2039.. 3...3458..7..0/03424 348903.5480-0 ....4-.33.74 :.3.  .7.089:4...583/4:2039.3 207/480.74 35757.  .4..4/44 03.

354570/4/34-.583.30.54.9.57207::547...43.74 3 04/4.4-.84..0..4703. 9070..../7:../. -2..543:/-0  !4.4.01...303...3.4/..0.90..4 7.4/89.-:4//.41..4543:/-0  7..3457.  03 5757...4.4.0/-4 90.49/4/.74 3...57..470 90./..904//.4/.-034//..089:4..70/349030207.543:/-0  3.3303. 8031472.3:.247.7..-74  /7:4  03 54.74 354.74 3247./4:2039.805489450854..5757.54...43.4 5757.0.00 .74..3023. 4. :3.3454202-3489207.90.544/-0  ..80-:0 54./4:2039..9070..543:/342. .3.  '57207:3.74 ./44 9 /.583.4..2543:/3. 70..0 .54.8. !4.3//......84../0.57207: /.4570/7.80-4.457....5470/054202-348990207 09434570/0034..74 3.....80-:0 54.0/-487.4/4245439. 03.4//.3//.-74 .3 .74 804//..303.9:233.0  3. 090 /..41.3//.-.74 :...4-9 548.00 .. /...543:/-0  ./..9..4-.4-.4-98089..5470/31.9 4-:547.08944.5489450854.8. 8.0/-4207  3. 94 057.0/-43.30 9070.3.-44//.907800970-.8. /...  5440.942003..74 .0.74 .9031472..90.907247.49:/..543:/342.030 .-207..0343.489.-:84/04..0/0.4-.5834/4:2039.303. 90. 009454970-34 5../.24/89.57.4/44 /. 0/480 3.43.0344-.7.54.543:/-0.42 03.30  !480-30/44 -0. 3..4  /7:4  #.583/4:2039.-4.0  3..4: 902. -4/454.9-4/849 /4/..7.2..-4247..543:/-0  458570/209.480-.0..907-45490./:8 034290.74 ..  0020390.343.089.7.4. .90.03483:9.5830/4:2039..#./:857.4.0/030.. 89...54/..802470-930574 030/4:20390 0970-.3023.4.-44//. 0 8../44 03.-44//.302 3../0.74 : 3.4 0 .57..-043:703 30.583/4:2039....57002543:/.8.  45834.94.4//..43.74 :.5834/4:2039.57207:43:703 30./:8544 3  03./..

3.. 0/480 3...4/.4/4245439....2 03..0/0 0.43 30 543:/-0.907.-33..90.8.7803.57002543:/-0  .74 .57.24032543:/342 '90257207:247.9.80-4.5430.-454.4-30. 3.5470/31..34/543:/34.9:/00 03.570/4 90.3  !480-30/44 -0..544/-0  .03483:9.74 .74 354.90...0/-43.583/4:2039..74 354.90../: 0342 90........ 033..4.- 5489450854../.74 33543:/354.-44//.570/3489570//7:2  .  .4/.0 ..07.0/034.-.494. 8480/3570/4 /.3-70570/4/304-.-57..0/-43.7..  854 305440544/-0  0020390.24/89..43..:4/30 0 543:/-0 4-:547..   03 74.90543:/-4 4.. 03 5757../.907803.5830/4:2039.3.903../8723...74 3.583.9543:/3  458570/209.4570/7.20/54..43.74 .3-70570/4/304-.57002543:/-00/03./0.74 3543:/30 543:04./4:2039.0  ..030/03.9057... 54.-49.83. .0..80-:0 54.  .90.3.4:547. !4.74 38054....03.0254../:/480 0323..8.40 .893082054870/4.0...4742.9070.44-7.45480-0 7.543:/-0  3..  03 54....3 343 34543:/-4 4543:/3570/4 54. :3.90..54..548945:854.3. 3 .3./:857.4/89.8...8.3 '57207: /.74 3..9. 4570/003 .20342-703.543:/342.424 3489:547.80543:/34.3.54/. 03.-4 247... 3  #.7.8543:/34..570/44 03207  .305440 545700/:543:/- 54.: 0354.7.907543:/3.74 3247..: :.3.0.4.0 54.331472...1.80544.30254570/4/34-.74 .5757.4543:/-0  5440 247..3-70570/4/304-.43.5489450854..3.3457.302. 543:/34//../301.41.-54.7....8.570/2093.74 3/44 74.543:/-.3.42 03.4-.-.74 354894508 54..8. . .

.5830/4:2039.0  ..57002543:/-.03.802 5440 -4/48089.3.3023.-454.7802: 8:-09:5757.  03 /4:2039.8.74 :54548945:-7.089.3.4 8054.4854/. 4-80:490945720734 0/03..54-:/44854/..302-70570/4/304-. 009454970-343.543:/-54570/4/3 4-...4-.3.854970-354/.74 35757.4244 .74 3:354970-345480-05757.74 38.444//.74 3..3.8:-09.247.97.543:/-54570/4/34-..0 .548945:854.548945..543:/-54570/4/34-..543:/-3.4545430543:/-0  '4473.74 : 54../4:2039.74 .  '548945:-7.4-.583. 09:548945...4/93..3.57.4543:/-054/.4//.3..  . 3.4-.  03 74.089.57207: /.-44//. 03 54.7.  4:2039...2...43.4 .57002543:/-:89703454/..4 570/... /.   79.3.4.094 54970-34 74.34  03 7. 4-.....5489450-7.4548945:4//...03 /. 84. ...3.9354/..0. 4247.  !480-30/44 -0.3.543:/-03.37.  #4.3023.5834/4:2039../: 034290..0/-3.74 .3.74 3 8089.57002543:/.74 .3/0544/-04.780.4.-99.54548945:-7.

3..44//..4-..  4:2039. 00945720734 570/4 030543:/-0 4/4 90..74 .   79..74 .3   .3. 3.3..30..0/-0.34   03 79./4:2039.49://7:/4:20390/03.48089.7.. 4-. 3.74 .089..583.44//.3.

..3..74 .74 3 3843.74 3$03.74 3.8089.3. 00945720734 54.3. 9074.347.70/3489 .57002543:/.47..3.3...74 3..583.3.3.74 34. 3..4 4/570543:/-054.74 .57...0/44 -090.2..03.03.-....0..:  ..4 8054../.49://7:/4:20390/03.5834 /4:2039. 00945720734 570/4 030543:/-0 4/4 90.0/-0 .74 34.74 . 3./4:2039.-44//.47.444//.  4:2039.73.30.8.583.8089.3#05:-0$4..  03 4/57../:8 034290.78930270/:57002.-.2.  - 03 7.308:53489 8447.0.8.70/3489 4247..  !75757.90 .548945:4//../4:2039.74 .30.70/3489./: 0342 90. .4548945:4//.74 .  .90 .2:3..543:/-0 7.347..43.70/34895757.3:74.03. 84/7 ..0/03. 489.70/3489  .548945:4//.303.74 3.3.3.03. 03 74.0. 09:548945.3.4/93.03.74 .30543:/-..2..57002543:/-.03.3.. 03 /4:2039.43.4 .573.030334. !7/44 .8.3..047..74 3 8089.$03.48089.74 .. %709/0 !#' &# %  / 03 :547.2.70/34897.4.44//.5830/4:2039..0.357902828034:547..74 3.0... 0 0.90 .43.43..2.74 .7. !480-30/44 -0.-0  .   03 54/74 0:547.7.70/3489  4:2039. 3.4/ 0:74.37..7. .43.74 ./:8902/042.0.3334.54894504//.. 84/7 .0/03..3334.0 .548945:4//.2.2.0.

03. .. 0 80.308:53489 00..74 .3.9:7!' 8403.9074.3.78930 90. .30.2! 3 3.83. 90042:3.3...0.89479.90470 .70/3489.74 .894790.3.4.3.2.8089.47.4/ 0:74.74 3 00.74 .3...03.0 .0.0 .90470$03.....43.. 4/ 0:74.3. .0..70/307010703 32 90.34203.70/3489.30.8089479.907.

/0.0 8047./3.74 ...43.894790.4//..30.89479.7..3.  44 -090.80:547.0854/09.90 .4.-. 3.0 $03.37. .894790.43.3.90 .2.4. .449/0548945.3.

3.80203..3.03034.70/34893.8022470-932 3.: 34.70/3489..3. ./...-70' .30.7.23. 94 0570 30. :/00 03.02  '57207.5.894790.. 4.74 .4/89.

  '70/34893.3489 03.33.90 .0. .54/74 ..30. 3 94 57..0/-43. .94 0570 30.03./. .03034 ..4-./35./.90.4034.74 .5.7..70/34894. .02 '57207.90 ..30820-942003.43.3.57207 49989.3.3.  03 854 30/44 -0  !7.3907087. 247.45450902 4/89.33.: 344.30480-0 .90 .0 /0. 4/89.43.37.9073.7.7809.7. '%!$ 37.3.43.5490.74 34...-.0 .:90209.74 34.43.894790.74 .:/00 03.0../7 .30573.90/0..-090.247.  03 : 90.3.0 .'%!$ 347..7./0402.. 03..58.30. 0 9-91 30.308897. .3./7 ..90 /0.349..37...3.90...308897.70/3489 0:74. 3.3.... 47./0..-70' 80...3.43 03..9...57.58.90 ..37..089:43...4/89.74 385474 9 .47.3...-54.0 8447.:  '3.48030:547...434/.. :/00 03..4.8030:547.3./0 54/0030548.0 4//..: 03.84/04.203: 3082057080..9 ..3489 /4 03.3..0 ..90 .03.0 7..74 894790. .90.90 .-.. 457..:30: 9.74 3.7.7802:8:-09: 5.3.90 .8:5330803..0.434/.0 84: 0354/74 . 3.0 . 03.4543004//.43.3.0257.4020. '03/. .570:547.32.70/3489 0:74. :547.4034 .33.828:90.70/34893. 457...-0  44 -090.90 .-.:547.34897./0 54/00304854/.54/74 3.0 /0.3489 094.4 /.3082057080.90 ../484/04.80 203.70/34893.43.3.

7/32.3907087.4-93.9:/ 0390.7 0.44/30.4-.74 3247.43. .84/04.. 3..3..3.3574094.40 944-.  .03.3574094..309073.85474 .8.   03 8089.247.:5347. 247. ..74 3247. 7.57..  03 4-.30.90 .34.. 34-.290.0893. 794.43.3: 30 ./:889.30543:/.8./.3.4 3..3..30 203.   -..74 3 84.0  '447 043..90 ...07.4387.. 00974384857002.303907080548..54/09.907.43.30.3..290...4  '8031472. 84/4 34-.4-.0 03.84304/.. 7903 574090570/904274.90.97093.0/030. .4-93.32 4854/.080:547.43.3.90.89744. 3.3.44... 79357409...3: 30 247........3.. ..31472./:. 70  7..3.4.0.8.:4/54 .90 .74 3.89744.7828:-0942 !4090. -..90 .0.57.90 .3.90 .8. 03..2 85474 4:/00 03.43.3....9/03. 7003.90 . 0574.494...3.4 4/.20/543:/3894790.30.04.3.80:547...09230 5484.74 34/ :/00 03.44//.-.080457.34-.7.4.. 03 4-..: 348 174 247.-.90 .90 ../:/44 -..93.84.4 8454970-30..94.90 .0570 30.948954/.....90.74 33/4 ..47...4.4-...03.9  .90 .85474 .2.43./.0/3.30..4-9870/89.209 .. 3 /....34..3/.90..3. 748089.03.3031472..3. .:70/-0 4/.90 .8304/:/00 03.8.4-93.0..208933.74...931472. 03.00974384 570/89.4 .  .80-4.089   -.-.3239070842 5480..2030. .03.3.70/3. 794.33.3.8..4-..4/3.931472.. 247. 9..3.0/030. 247..2../: /44 -.85749:.5480-3.802 31472.308205700/.5834/4:2039../.   03 870/89.343:703.247.00974384 857002.90 .90.0..0457024.. /7:3 09794/89...954870/4.0$03.4-. 4.: 341 3480..302-080/:$03.2..8.4.4570/80/3 3.303.247.80-30.209/4..  . 0-34...231472.. 3.-98089. ...

3//. 7.57. 4/4./4:2039.2.  00 90.2-.247..839.4: /..5489.0.57.8.3/.0.  .5474 : .2074-.  .7.9054./4.0.3.4743./48934.. 03.90..4.03. 54.8.3: .8.574094.34323489:/00 03. 57207:548945.02:8030302:4.043:703..4:/00 03.9:2:4//.424542-.54.03.207..57857002.3.3 30/8723.454.2.4.90 .. 0 7..54/.90 .30..3.0.74 .54/..494...3.74 3/44 9./4 ..0 34.7.0 49/080909 0-7.03.74 .3.0  !454970-80.04548945:.:420034 247.247.43.44548945:..74 .74 3247..302:88902: 247.88.0302:/3.3.   /..9074 .2 --4970-.4:20/ .3:8.9 .3 703.4.2..3.0095457090:.44/4 90.  03 -479020.3.8089.3023.54/5 04303 .9247.802 94 . 7903574090 570/4 4.74 .-/.3.247.0 70   7.0.30..854 94.0. 4/4 9. 4/89.74 .9 753..0257207:247...839   7.4.7.8089...8.247.7.089.-98.23.9473..74 .9 :54 90.3023.90 .248943. .   03 43 345474 444//.:   7./54.0. 0.2.-..94.3//.3.30543:/-0247.9:2:4//.  ./4857002.3 7..57409.9. 8:5.2303.3/0809 0954/.83.3.2303   7.-0384/04.-9 90.393.3.74 .78995740904/57.03.3.90.5700/.024//./30.39/4:2039.:2:3.74 37.7302: 8547.4//.030.0.3//.0/.958345474 44.3/.5474 :97090.93.0.34323489907: 343..0   03 4/4 9.80-4. 3.74 : 7.2 302:3.583  0979/0 ! # $%%$% !7. 570/2093.3.00954/.3.74 3247.4.. 03 7.3//..70/3489 .-47 '.....4742.0 !474 ..

37.74 .54202-30 54/. . 5489. 203.207. 3.9 ....9044//.30.90..74 34-.80/3054/. 03.8547. 4.4857009:897030:7050.03220742 . /3..43...2 30.74 /4 10-7:.09.90.90 ..74 .74 4//..34.570904 094  !4/.  . 0303.3//. ...74 /4 10-7:.304.07. 85474 .3 ./3.4/.09.-.98085474 4428 00 9.904 0.032207424742.3.74 3./.548945.8.37. 5479.4/89.43054870/34 4-./..43.7. 2033. :04:547..80304.. .70/34893.90.0 .:2.543:/3.30.40.30.33.8547.. / 7.33.907..4.3.3//. 80.:89703489 5489.907..:2.74 .30.-490. 80..5489.3543:/33.43:703 3/.-7.-7.......089  3 94 057.:...4.33..94.9078003.  070.74 ..90.74 3247.944//.74 .3..543:/34..4/89.94 .3.74 34/4 /.40.3.40.4342  !4/.74 385474 .3.344 30 3 03. :04 :547.70/3489003.570/.78990.907. .40 3.34 /00 3.4 /.90.43.4 44 30 03..343543:/- 0 20-7.854.02.-4:8970. :57.../4:20397.0543:/-0 907 .3.5479. 03 85474 ....730.33..3.54/.. 5454970-7.3....88902..74 .3#05:-0$4..43.43.305490.. 03.0 $9.789370/0/03..74 .54/.43.0303.8547.33.90.730./34 .543:/34.570904094  .570900209:  !4/.4 03. 88902.447094 3.3054/.304- .-..4//.730.:2.904 0.203.44 90.2 30..543:/-9.7.-4905489454. 03.37.94.4/ .309709480- 1 0/05489454.989.33.8547.:2.447..-74304.70/3489 /7:0./:8902.43. 7:454.84.904548..33.70/3489/7:0. 570/2093.54/.. 3  !474 4.34..5489454.4-74907 7.  . 3.5479.44//.70/348903 . :57.40.0./.730..00974383.2033.43.74 .304//.7390.8023.20/33.3.4/89.94.

/:8  034290.  '447094244 0 8054/.054.09.0 54870/:089../:/7:24/89.74 . $03. 90.$03.2.428   03 .8300/4 805902-7.3. 3./389#05:-0$4. .03:543:.3....4.0/03.989 34 5474 444//.70/34894//.90. 20 80/0 .0303/7 .30.43./03.4 .3454/090 &7.- 7010703 30 90.80-4.9047034203..3.74 34..74 .. 5479.54548945:854.7./03 $03..2...74 .30./7 .  $9.74 385474 3.2 :547.74 7..907894790.4/89.33..494.8300/4 494-7.. 94 0570 30..9:70!'.43.7/7..3334. 570 30.3 8054/..70/34894//.70/34894//. 0343.389.904 0.543:/3.3.8.347.90.5757.89..0 .74 34. 94 057.3.570900209: 843..70897.3./389#05:-0$4.9044//..989 345474 4247.989 345474 4  !4/.33. 0303..2.4/89.3.30.54/.7.74 3:547.300. 034 03.74 5757. 90.80-4..0/09.8089.44854/.13..94.#05:-$4.5474 .-. .. 5489450./:8570 32 034290.454/.3..-.34   084-.  $9.9. 13.989 345474 444//.09.034.....3334./33.8:-09. 2:03.. 90.-.03.30 8:53489 .3.-47..8089... 03.8.37. 90.. 894790...80-3.54870/:0.0/03..2$547.9:/489.780.-342  389789..3..89..3457.33.03-705.94.74 3. 5497/90.  389789..3457.033. .43..9.44 30 3 03.3./03 844//.  03 89.894790.  .030 / 4 4 2.3$03..3 3.34- 403.33.308:53489 .0 /4 2.70/34893.90702844 034 3.4//. 84/7 .989 30.43.. 7030.13. .3.989 345474 4247.74 3..9074.9./:4209...3454/090&7.904743.0. 907 3.57...8.94.74 .9.0#05:-0$4.. 4-/0./033-.:2.54/. 570/4/30209: 3..0.$03. 03.74 8897. 33..0!484.74 ..3#05:-0$4.74 .9047 8:-094./03.9074.3.33.4 5789434.0 -7. 4/89.8.0 3.3. 84/7 .4290.74 4//.4-/0.8..74 3.34893.3.2.74 .33.0389479. 47.904 0.43...030 / 4 4 354 02389789.3.90..2:3.. 570900209: 3.#05:-0 $4.3/.030..0..300.809054894507.4//...: 57894302:.030.09.438:534.74 44//..89.3.8.8. 03. 03/48945/47.347.44//.../0.43..904 0.3.8:-094..0389479..54/74 :7.74 .8.33. ../.43.54/.4 5789434.47.

80-30.13.857009570/58 !44-..  0390..8.. 3/44 9.428. 034:7.4 4.84/4:2039.7 .2$547.0...3.30.0./:.304.989 345474 4247.8:534.548945:.9070:07 .5707 0  '57207: 47 .43.74 4//./3 04.44//.3.5707 0.3.3...0/-4.94.4742. 090548945..428.370.34/4.70/34893.43: :70. 97094/89.3.70/3489 /. 3:-7.302-080/:7 .989 3431472.30..8.9./4/.0 /..  389074742..74 3..:49..480-.-.3.780/7: -0 870/3.7 ./3 3./33.480-..90.74 .80..  544-.305707 4.042470-93025707 :3../.0380/44 -0.480-.3/4.34/4. 543:/34.4854/.489.30 70.3493. .480-4 .5830.74 ..-80..3.3 5789403.428./:4209.30. 0.5440.4342 :70..0.70.74 3.34.0.3..428.:24.4342 :49.93.74 .  4-44/ /4 0:74..804280 543:0544054..3....4..74 334/4.74 .90..3.33.../34480-4/44 570/80/37 . -7... .8.78.4342 :70.:2.4854/.544-.4 3./3..347.3. 4/8945..57.54/..03..4/4 .80-4..74 3.3.54300 ..4-.8. 089/0 $    03 .  !48945045707 :.  $9.3.3 54/.3.70.3.4730 480-03.03030.74 3..70.0 03.8.74 3.8../.4//.70.9.089.8.45489454.3:057.54.70. 247.:7..4/89459.84283.33.89.74 3 -0703.4734 480-43. $547.3.8. /7: -.23897./:. 8.970/305457002:3030.804280.74 34.3./:8902. 03..7.302-080/:238907 5789403.4/343024/4 .3 3.43.0. 54/.70/348943 548945:4//..54. .45707 :45073...3   7.-...789.30 70..473.74 3.57.5707 033.3. 570900209: !09/0 !## ' #   03 5707 4.07 .

.30..4-/4-.  ..54/093. -7.370.30247.43..90..   /4..30.902:.42 03.473.3.3 47.42 03.43.3.90.43.3.80 543:/-0 09794/89..4/:7. .  30:54 90.3:.0..4394 /45: .90.30480-0 8.7 03.:4/30 .203.4 543:/34.80543:/-03. /4 .3:04-44/ /4 0:74.543:/.0 03...4/89.0 03.90.74 .74 4-70./.308:53489 .30480-0 8.  !7.5...44//44 -7.03 0020394/8945.4/89..302570/209....9: 4. /4 94 057.54/093../908570202-03. 057.0/-0:897030. 80.3.089.85749:850924/89...43..30. 0390.8030544/-44..24:57.. 03..85749:48224/89.74 . 057. 03. 03.3480.34.0/0.543:/-..85749:8973.78.4342 :70. /7 .43570/4 90.0 ..90.480-.347.4/89.3.3.0.203 8..43 4570/0/44 -0544/-044//.2 97094/89.89570/20934.8924/89.548945.3:0 4-44/ /4 0:74..3.90.3.9.57.  .  7.902:../4.57207 4. 3089.0 03.80384-89. .0:09..74 389475707 057.85474 3.473480-57.4570/003. 80.9.43.480-. .3./:.3. .0.0/-.  4//.3..744.42 97094/89.3.30..4543:/-0 :. 80.3..05489454.4 /..90.203.3..3.3493.74 389475707 0570 30.4742.  $.904 4//..989 3054/.9..  304/8945/4:2039.5489450.2489434457.07 .4/89...544-.43: /4 /4 - 0390.43.0.43 57. 4//.7.3:04-44/ /4 0:74.30..24894354/093548..73..74 .5830/4:2039.3.2489430.8.34.38:53489 08947...43.90. 94 057...89.2489430.74 389475707 0 57..03.0348570203044 30 ...42 03.4//.30.8../340.4 9.3..4454/.203.8..94.320/.74 .3.8..30..74 ..74 .543:/-.38.3.4 /.../7 ..43.3.3..4-.42 03.43..43.... /0../. 90..3 48005490074.34.343.. 7.90.0/-0.4854/.3.  0390.-89.43.4/89.327010703.0 09794/89..43./03...0.274.079.730.989 354/.. 579025../34303254. ..90. 03.. 7..  34-.548..7.. .43.9. 03.543:/-.30.9070..5707 0  ...80 4/4.  /44 207404342843.902.0.90.90.90... 90..0 03.74  .0 04342843.33.:4/30 .30.0  03...4854/... /.  4/89454/.548...38:53489 493..74 4. 0390./03.8570203570/209544/-044//.24:57.548.../7: -.5707 0 70 09:/ 897.. 30:54 90..302 47..74 .84288..8543:/342 0-3.4 570/4 543:/3 089 4/89.43..0:0.480-.85749:8 097924/89.4-. 38.3:. 7.4/89.3489 493... 3085474 89.  .780/7: -0 3870/3.90702/7 .43.

..5707 0 . 54870/:0944/4 90.85749:880/22 4822 /08092.0.78.0. 90080 /..90..3.   7.90.24894354/093548. .30.203.42 03..0.5707 0.80. 973. 90. 8.3. 3. 03.30../.3:0 4-44/ /4 0:74.. .  4-44/ /4 0:74.9.3.7. .9304-7.247.3/304/3030 57.3.9438454/.74 . 80.4/4/4/.3.  4-44/ /4 0:74..4/89.3:04-44/ /4 0:74..: 57894302:.3424 34894/4 -04 5707 :   /4..0..:..3057. 08947.4342 :70.548.-....5707 0..4/9 4/4 .8. 0.4.349543:/3 7.4/89..  :-3..54/.90..78.480-. 03.780/7: -0 870/3.80.30.3. .30.9.5..0/-.0 /4 90.3.4854/.43.74 3:.. 03 ..43.3424 34894/4 -045707 :  00570/2093. 03....543:/-.4/89.3:057.02:54..74 .74 .3:057..4854/.54870/4.3.3...9 .480-.54803. .13.32389789.203.780/7: -0 3870/3.80543:/3:70 09:/ 8.37. 38.90.930..2489430.4..74:3054870/:054/...543:/3.43.:3 057.307083 34.30. 80....4 9.4/89.. 548945:. 3..57.74 .37.890.30480-0.3..973.844-09./3.0380/44 -0.0..  $.3. 03..4989 3..097090..5707 0 94 057..3489 49543:/389475707 057. .9074/7:3.34-09.3 4/4 45707 :570 30.0/4/.74 ..74 34.. 8.8. 384/04.4 :./7: -.480-.4854/.480-.9070543:/33240.74 3: 57.  !7..4342 :70. 80.203 8..8.3.4/89.4/89.894/89.03.780/7: -0 870/3.4/89.0.3../4-4509094/57.. /0./4-49700930820.30. 548945:.349543:/389475707 0570 30.8924/89../:..789.4854/.907020480-.4 9.57.43..3.. ..3:04-44/ /4 0:74.3. . /7: -..0380/44 -0..07 00570/209.2034257/4-9.90.74 ./:...54/093..90.0.3.0./:.4342 :70.  .970/04.3..0 03.05489454.0/42.  - 03 .78. 0. 03.3424 3489  .548...473./4-4970094/ 57.4854/..894790..4 32 308030544/-04.9.2489434457../4.94.4854/. 49 543:/389475707 057.

.43.90.8./.8.90 .8.332 54.3.4854/.74 030 4/0...0. 902. 49 54/..34480-4 .3:4./7: -.30570/4 84..24894354/093548.2489434457..45707 4.38:53489 3082057080 ..347. .. /7 .  03. 80. 03.  $..74 03.473.24:57.7.. 8.2489430. : 80/2 4/89..57.3489 3082057080 ..89475707 0570 30.8.543: 570/58.4342 :70. .43: !74/4 ..43.4854/.   /4.934-0 3 ..548..70/3489 0:74. 80..3457/4-03057024 0380 4789.78. 3054.3489 4954/. 57.2489434457.0. .437..34480-4 0.0. 30574957.4/89.203.30247.7. ..30480-0.3:04-44/ /4 0:74. 03 8.90. . 34-080:54 90.43.47894:-3489 .8..203.0. .4854/.....34954/.  03 79.3:04-44/ /4 0:74.203.370 04-4.9.203 8.203.0. . /0.3     ..480-.9702548945:  '9702548945:.780/7: -0 3870/3...203.2489430.0.4854/.4342 :70.4/89. .90...907 3 94 057. 3082057080 ../:.304.   03 4-0.4734480-457.8.0./7: -..90.0.0 7.  !7.. 4/.0.4854/. 8.3054870/302:5.80 .43.203.5707 .7. /0.54/093. 4/89.  ..34954/.548..  003.302..03/. .78.4/89.347. 03.548.90.78.90.0.54/093..4854/.57.0./:.70/3489 0:74. / 4/4.70/3489 0:74.3.4-..0.89475707 057.780/7: -0 3870/3./8947 0.4342 :70.548./7: -.480-. 03./:... . 3082057080 .0..  3 94 057. 03...548..70/3489 0:74.5480-34:/.54/093.4 5707 4..30480-0 8.370 0.3.3.0 03.89475707 057. . .3:.2489430.7 70 03.30: 5707 4.05..5707 ..34.780/7: -0 870/3.7..4/89./7: -..3:04-44/ /4 0:74.

74 ./389#$ 9 ..434.3:  &7.3023..

434.0..090.33.57030.. ./3 89#$ 9 .43.4..80-:0 3.74 &7.9.9  /302:.0..0.80/305704/30343 30/44 -0 $0/2/0 !#     03 570/58 57030.9.

 .

.

3.

../389#$ 9 ...80-3 54434209.0/-400974380/7. !7.74 &7.304..33.33.0. 3570/58 /.54/.34. -0.548945 4//.

90728454970-304-.70/3489 3./..  !7.0./389#$ 9 .8:..74588:53489 &7./302.&7..3 3.94.34/44 9.785749.74 .

43..80./389#$ 9 .954 ....78904-.74 34-.43:4. 247.33..74 &7..  !7..34034934-7..

/389#$ 9 .30.4//.70/3489 &7..  &70/-.9...43497..0.74 2..5757.33.48:534834..4.

3803.23.4.  &70/-../3 89#$ 9 .74 34.9047.74 &7.43:4.33.54.

34.30 54/.33....3.907034934-7.54/.94.3.570900209: &7. 3:-7..789./389#$ 9 .85474 .33.  !7.94.74 .44//.

.34 305720734.. 30857002./389#$ 9 . /.34:494.4 &7.9.  !7. 900543:/-..3057.

3 30 .30..9. &7.4//./389#$ 9 ..3.74 .0.80-3805.. 090548945.  !7..343.

3.

34.3 3.. &7..3 8.0.404-.548945:4//.3./389#$ 9 .  !7.74.7:054390....13.74 .. 8..03489.789.30.9072543:/3.

3 .

./389#$ 9 .  .543:/- &7.4/44548945:4/57.3.

57030.09 3 &7./389#$ 9 .090.7 0.9 03.43..4..3: 5747.43..9.. :3.   /302:.030.0.#05:-0$4.0.

74 .0..43:  !489454//. 4//.74 : 4-. 03.74 .03.0.570/....3//.33.-090.30285484-3489..../.. 0942:547.3.:547.   457 09.: 90.74 3.304..43: 0 3. 4/89.4-.0.-090.80 .0/0454/480/.0 .942 0374 7.4570/5857. 80.3 570/58  7:.907084-.-.548945.089.8570/4/32:49.3023.4.33.30. 0954570 302. 44738432.  03 .380.548945.1..0/054902...43.5830/4:2039..43..54/./.3570/584.3.54548945:854.3/7:0.85749: 03.0:547..5489454.90.

030  389789..&7...3023..43.57207: 03.../30289:#05:-0$4.4.0.4/:./.84/04. 803054 .089 803054 .95093.0/4.4-. 03.4/89.74   !404-.3./:4-43548945. 03.3:.3.13.0..302 0420034 3..-..5700257...34-.74 4-...4/89.4/89.54300509/35454 ..4/89.400974382870/89.0.089.43.33.303.. 03.0.0..54 . 97090.5489...../30289:...9:2...30/34//.4/89.  03 4-..30 94 031472.2. 30.8.4/89.5479./:4-43 54894542./.89/.0.  4...570/585090.57002543:/-:54 90...05479.074.. 09790.90...54 ..3 74.54..90. 03.54:..5489. 84/04. . 03.3:  '80-3.74 /4.0..74 3.3544-.3  03.74:/354:...74: 2080.  03.3.5700257.0 .  %.4/89.3 0890.090... 09790.74580:30 0/03..33..4/89.80/30740 .323./30289:#05:-0$4.089.8. 03.57207:57..0...0.0/..3 03.. 03 .3.4 00974382870/89.4 .3 03.  '.3..074..0../.05479.57- 34 -080/  03 570/583...0.089..54..54 . 57...33.05479...9.0.744.4 5789434. 03. ...&7.43.30 94 031472....&7.089.43.4/89.3/3 .90..54/.0. ...074.030 ..9:2.2030...43.0..:70/-457.0.4.74 804-...9.4/89. 03.3/7:0.43.90.0232.74 247. 03.3:3489 3.54:.9.0.54 .13.34-.5489.5479. 54. 74: 0892080.90.  03 ..33. .  38907 5789403..57207: 94 057.54300/35454 ..57002543:/-3..9.4-.90..04-..4/89.57207: 94 057.57.05479..33.90.9..43. 03.57002543:/- /34/ /.74 : .5489..74 . 57.57207: 87.302 4-.0.5489.  '.43.  4...494.9. 03..../.3..90.43.9.5489.7.0.43..3489.. 03.74: 2080.93.57002543:/-/3 .9.4/89.70/3489 804-.

4348570202-.9.:.74:/354304.74 .80.-..95..3:  &7./389#$ 9 .3023. 30.  .:547.3/45439...0.4.43.

030/ 4 4 .4348570202-..43..0097438 4-54/. 033  03.388902.74 . 03..3544-.4.80/305704/30343 30/44 -0 !#     03 00/03.0..   03 44 -.&7.31:3.89/..0 90.3454/090 &7..343./08090.33.43...9..0..7.   03 834../389#05:-0$4..0/-400974380/7..9044//..3..3023.43.030   .74 .5 0354 0. 30:547. 30.888902.3.3:  &7...74 3..33.4/:.74 .3/45439..  31472.5479.9702080.09: 3.  03 %. -05.74 /4 10-7:.00974384.-..43.5489./30289:#05:-0$4..30247..4/89.7.95093. .93..80.43. ./389#$ 9 .9 :3.43.8300/4 2.80-:03.

. ..  '.43054870/35.9.090.9.0. 90.. /3054:./.9&70/-.4/89...54:.0.9.57030.9702080./.0. 03./../..0...54 :.43...80-:03.. 03.90./.570/584820.570/5880/20.43..... .43./..2080..90.  './.570/58/08090.4/89.43.54:.4/89..80/305704/30343 30/44 -0 !#    03  '. 03..9.9. 0892080.43.90.0.  03 /302:./..0..43. .  '.570/58 / 03.43.

.54/./3 89#$ 9 .3: &7.0257..3:543:/3.8945..74 ...:573.3023.854/...

8.03.43...  03 .4/90..74 .0/0454 /480/.43.30285484-3489. .3. :547.3.548945. 94 057.5830/4:2039.. 03.13.0.33.4/89.:.0./389#$ 9 ..34 4-../03....4.-0570/58.0  03 389789. 4/89..43. .8570/4/32:49..9..74 3.0/054902.4//.3//. 03.3570/58  7:../03..3-70570/4/304-.. /302..0 0.0.. 570 30..43: 03.4/90..33..43.3.0.74 .3: &7. 0..0 843.5..4/89...0.570/:.43.490. /302:.4 5789434./03.4 ... 80.089 3 94 057.090. 09..3454/090&7.9.1.0 ..942 0374 7.9570/ :.9.0. 03....4-./7:0..0./389#05:-0$4.0.80/4.030/ 4 4 247.3023.8057030..9..  03 !489454//..490... 03.485093897.907084-. 30.. 03.3570/58  !48945854.0 .3/302:.94-..-.548945.43.380.4-.0..44-.:547.54548945:854.5489.0 .5479.490.9.. 80.43..74 .4/89.57.494.74 .43. 03.0.3.089.43.0/0454/480/.30.9.74 3570/ :.

3.

9..3.  44 -. 30:547.343.43.2080.74 .9. 03./30289:#05:-0$4.3./389#$ 9 .&7..9/302 . 09..4/ .30..43..3544-.43.30.59.. 30:547.3:  &7. 03.4348570202-.4/89.74 .3..  03 %.997/0809/.43....   03 44 -.89744.3023..80.4/89...030  .80.. 30.0. 03.3/45439.74 ..80/20.4..088902.43..-....00974384.-.5489.30 ../08090.

4/89.0 /.80/305704/30343 30/44 -0 !#     03 38907 5789403. 03..13.3.570/584820./4 805902-7.  ..80-:03. .

.570/58/7:0.74 . 4.3023..... 9702080.54. .13. 03.74 .4/89..5489./570/58 0890.13.30  38907 5789403.88902..00974384.0 /.0 :8..3.43..43.  03. 38907 5789403./389#$ 9 .4/89.343.3: &7...3.9.

 .

3.

2 03.43..3../30289:#05:-0$4.  ./4 /0.4.4-.42 5789432.494.730..4/89..8547.84/04.4/89.43.030/ 4 4 247..80/20.4/89. 94 057..80.:2../389#05:-0$4. 30.03548945854.9    03 %.90. 843.989 354/.3.74 4//.203.   03 !48945.74 .02385474 . 0.0.94.43./: /44 -.3570/58  !48945854.9570/:...  03 .4. 804//.3544-.:. 03.0.&7..4 4-. 03.3-70570/4/304-.3: 2389789..5479...74 3304-.54:.0.43.74 570/ :.0.33....54/.5479. .43.8...3089.. 80.3..089. 4//.02-7.3570/58  44 -.74 .43..3.0/0454/480/.74 ..730.30.089 94 057..0/04 54/480/. 03.0.09: 80 .030 .:2..74 3.33.33.43... ..13.  03 . 30:547.4-.3.089.9073.9..0.. 94 0 57..354570/4/3 4-.0...9.-. 80.3.. 90...9...490.3.43.24.4/89.3.0 3.89.43.3570/58  !48.3454/090&7.94-..907084-.4-.4822080.0.8547...0/054/480/.4. 03.57.95093... . /44 -.89/..490.548.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->