ZAKON O JAVNEM NAROČANJU

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(ZJN-2-NPB3)

Zakonodajno-pravna sluţba je na podlagi prvega odstavka 153. člena Poslovnika drţavnega zbora pripravila neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnem naročanju, ki obsega: - Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 z dne 8.12.2006), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2A (Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15.2.2008), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/10 z dne 12.3.2010), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2C (Uradni list RS, št. 18/11 z dne 15.3.2011).

Številka: 411-08/11-6/1 Datum: 1. 4. 2011 EPA 1735-V

Boţo Strle vodja Zakonodajno-pravne sluţbe

Prvi del SKUPNE DOLOČBE ZAKONA Prvo poglavje Splošne določbe 1.1. Predmet urejanja zakona 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. (2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata: - Direktiva št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 114), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2009/81/ES z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (UL L št. 216 z dne 20. 8. 2009, str. 76), razen v delu, ki se nanaša na javna naročila na področju obrambe in varnosti, in - del Direktive Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. 12. 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 31). (3) Če naročnik izvaja dejavnost na vodnem, energetskem, transportnem področju ali področju poštnih storitev, veljajo za naročanje v zvezi s to dejavnostjo določbe zakona, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. 1.2. Definicije pojmov 2. člen (pomen v zakonu uporabljenih pojmov) (1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 1. »Dinamični nabavni sistem« je način izvedbe postopka javnega naročanja v okviru odprtega postopka, ki v celoti poteka na elektronski način. Uporablja se pri običajnih nabavah, katerih značilnost je, da v obliki kot so dostopne na trgu, v celoti izpolnjujejo zahteve naročnika. Ta postopek je časovno omejen, ves čas trajanja omogoča udeleţbo ponudniku in ponudnici (v nadaljnjem besedilu: ponudnik), ki

izpolnjuje pogoje in je predloţil prijavo, skladno z razpisno dokumentacijo. 2. »Elektronska draţba« je ponavljajoči se postopek, kot del postopka javnega naročanja, ki poteka na elektronski način, v katerem ponudniki predstavijo nove cene, popuste in/ali izboljšanje ponudbe v okviru določenih elementov. 3. »Elektronska sredstva« pomenijo uporabo elektronske opreme za obdelavo podatkov (vključno z digitalno kompresijo) in shranjevanje podatkov, ki se pošiljajo ter prejemajo po ţici, radiu, mikrovalovnih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. 4. »Enotni besednjak javnih naročil (CPV) «, sprejet z Uredbo (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L, št. 340 z dne 16. 12. 2002, str. 3), nazadnje spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2008 z dne 28. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) in direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih javnega naročanja, kar zadeva revizijo CPV (UL L, št. 74 z dne 15. 3. 2008, str. 1), je enakovredna referenčna nomenklatura, ki se uporablja pri javnem naročanju. Enotni besednjak javnih naročil je enakovreden z drugimi veljavnimi nomenklaturami. V primeru različnih razlag uporabe tega zakona se zaradi morebitnih razlik med nomenklaturama: - Enotni besednjak javnih naročil in NACE (Splošna industrijska klasifikacija ekonomskih aktivnosti v Evropskih skupnostih) iz Seznama dejavnosti na področju gradenj, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam dejavnosti na področju gradenj), uporablja nomenklatura NACE; - Enotni besednjak javnih naročil in CPC (Osrednja klasifikacija proizvodov in storitev začasna različica) iz Seznama storitev, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev), uporablja nomenklatura CPC. 5. »Gospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago ali storitve. 6. »Industrijski ali poslovni značaj« ima subjekt, ki deluje v pogojih proste konkurence na trgu z drugimi subjekti, tako, da izvaja gospodarske aktivnosti, to pomeni industrijske ali druge poslovne aktivnosti, katerih namen je dobava blaga ali storitev zasebnim ali javnim gospodarskim subjektom. 7. »Javno naročilo gradenj« je javno naročilo, katerega predmet je bodisi izvajanje bodisi projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj ali gradnja ali izvedba ene od dejavnosti na področju gradenj in ki ustreza zahtevam, ki jih določi naročnik. »Gradnja« je rezultat dejavnosti iz te točke, ki predstavlja gospodarsko in tehnično funkcionalno celoto. 8. »Javno naročilo blaga« je javno naročilo, katerega predmet je nakup, zakup, najem ali nakup blaga na kredit, z moţnostjo odkupa ali brez te moţnosti. Javno naročilo, katerega predmet je dobava blaga in vključuje storitev namestitve in

ter vsakršne druge informacije. poteče rok za uveljavitev pravnega varstva v predrevizijskem postopku. ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. upoštevaje količino. ki ga ureja zakon. Javno naročilo. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. Javno naročilo. če je to mogoče. . 15. 14. s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila. Pomeni tudi informacije. katere predmet je izvedba gradenj. predhodna informativna obvestila. Obdobje mirovanja poteče z dnem. ki je zajeto v naročilu. sestavljen iz besed ali številk. so preklicana ali zaključena. v katerem naročnik ne sme skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma ponudniki. njena telefonska številka. »Javno naročilo storitev« je javno naročilo. 12. »Naročnikove spletne informacije o javnem naročanju« so del spletne strani naročnika. 11. ki jih naročnik namerava oddati. da naročniku odda ponudbo. 9. »Ponudnik« je gospodarski subjekt. če vrednost zadevnih storitev presega vrednost blaga. ki koristijo potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudb. se obravnava kot javno naročilo storitev. ki se bodo oddajala v določenem obdobju zlasti glede cene in. ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika. kot so kontaktna točka ali kontaktna oseba.a »Obdobje mirovanja« je obdobje po odločitvi o oddaji javnega naročila. ki se lahko prebere. ki so samo dodatek glavnemu predmetu naročila. »Okvirni sporazum« je sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več ponudniki. ko ponudniku. 13. dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo. ki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. da se blago lahko uporablja v skladu z njegovim namenom. »Pogodba o izvedbi javnega naročila« je odplačna pogodba med enim ali več ponudniki ter enim ali več naročniki. 15. postopku s pogajanji ali v konkurenčnem dialogu na podlagi naročnikovega povabila k sodelovanju izkaţe interes. razen če zakon. »Kandidat« je tisti. katerega namen je določiti pogoje za naročila.a »Podizvajalec« je gospodarski subjekt. ki se pošiljajo in hranijo na elektronski način. katerega predmet je izvajanje ali izvedba ene ali več storitev iz Seznama storitev. katerega predmet so blago in storitve iz Seznama storitev se obravnava kot »javno naročilo storitev«. ali ta zakon ne določata drugače. se obravnava kot »javno naročilo blaga«. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. številka telefaksa. ki vsebuje informacije o javnih naročilih. 10. poštni in e-naslov. se izvajajo. ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj. dobav blaga ali opravljanje storitev v skladu s pomenom iz tega zakona.inštalacije. katerega predmet so storitve iz Seznama storitev in vključujejo dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj. ki je zadnji prejel naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila. ki je vezana na to blago oziroma. 13. storitev oziroma dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaţe interes s tem. natisne in nato pošlje. »Pisen« ali »pisno« pomeni kateri koli izraz.

katere cena je višja od cen.a »Neobičajno nizka ponudba« je ponudba. 19. v katerem lahko katerikoli gospodarski subjekt predloţi prijavo k sodelovanju. »Pravočasna ponudba« je ponudba. ponudnika oziroma podizvajalca« je oseba. »Nepravilna ponudba« je tista ponudba. inţenirskih storitev in informacijske tehnologije ali obdelave podatkov. ki ureja prekrške. vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika. v katerem naročnik povabi gospodarske subjekte in se z njimi pogaja o vseh pogojih za naročilo. arhitekture. kamor naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije v skladu s tem zakonom.15. ki je nepopolna v delih. 26. ki je v skladu z zakonom. »Odprti postopek« je postopek. »Popolna ponudba« je ponudba. v katerem lahko vsak gospodarski subjekt predloţi ponudbo. 24. ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. načrt ali projekt. ponudba ni formalno nepopolna. ne more pojasniti. 21. določenega za prejem ponudb. ki ga . ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način. ponudnik pa je s kalkulacijami. novo tehnološko rešitvijo in obrazloţitvijo. ponudbo pa lahko oddajo samo kandidati. predvsem na področjih urbanističnega ali prostorskega in krajinskega načrtovanja. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena. »Natečaj« je postopek. določenim v razpisni dokumentaciji. pristojnega za finance. »Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti« je postopek. da pridobi. ki je bil storjen z njenim dejanjem ali z opustitvijo dolţnega nadzorstva.b »Odgovorna oseba naročnika. ki ne izpolnjuje pogojev. »Neprimerna ponudba« je tista ponudba. ki jo naročnik prejme do izteka roka. ki s svojo ceno ali načinom izvedbe bistveno odstopa od primerljivih trţnih cen oziroma uveljavljene prakse. 17. ki vključuje pogajanja z namenom oddaje javnega naročila. ki naročniku omogoča. odgovorna za prekršek. 20. formalno popolna. 23. »Postopek s pogajanji« pomeni tisti postopek. pravilna in primerna. katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. ali ponudba. 25. »Nesprejemljiva ponudba« je tista ponudba. ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. sprejemljiva. 18. do 47. katerega namen je oddaja javnega naročila. člena tega zakona. ki jih povabi naročnik. 22. 16. »Portal javnih naročil« je spletni informacijski portal ministrstva. ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. 21. ki je pravočasna. »Formalno nepopolna ponudba« je tista ponudba.

člena in 97. . in/ali . namenjene naročnikom. s ciljem oblikovati eno ali več variant. Za namen uporabe postopka iz te točke se za javno naročilo šteje. »Postopek oddaje naročila male vrednosti« je poenostavljen postopek javnega naročanja. 27. člena tega zakona imajo v tem zakonu uporabljeni pojmi naslednji pomen: 1. mikrovalovnih.izbere ţirija po razpisu natečaja z ali brez podelitve nagrad. »Javno telekomunikacijsko omreţje« pomeni javno telekomunikacijsko infrastrukturo. optičnih sredstvih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. z namenom pridobitve ponudb. 33. ki sodelujejo v postopku. ki bi lahko zadovoljila naročnikove potrebe ali dosegla cilje. 34. da predloţijo ponudbo. v katerem naročnik. ki lahko izpolnijo njegove zahteve. »Skupni nabavni organ« je naročnik.določiti pravnih in/ali finančnih elementov projekta oziroma predmeta javnega naročila. ali . ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno. točke prvega odstavka 17. ki na podlagi pooblastila drugih naročnikov: . storitev ali gradenj za naslednjih 12 mesecev. 32.opredeliti tehničnih specifikacij v skladu s točko b). namenjene naročnikom. ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna. »Datum oddaje naročila« je na dan. 31. »Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi« je postopek javnega naročanja. ki redno preučuje na predlog Komisije ali drţave članice uporabo ukrepov Sveta v zvezi z javnimi naročili. 28. člena tega zakona. (2) Za namene 2. 29. objavljenega na portalu javnih naročil. če ni mogoče objektivno: . sestavljen iz predstavnikov in predstavnic (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) drţav članic Evropske unije. v katerem predloţijo svoje ponudbe ponudniki na podlagi obvestila o javnem naročilu. »Konkurenčni dialog« je postopek. ki ga naročnik uporabi v primerih oddaje posebno zahtevnih javnih naročil. »Sklop« je del javnega naročila.naroča blago in/ali storitve. in na podlagi katerih naročnik izbrane kandidate povabi.izvede postopek oddaje javnega naročila za gradnje. da je »posebno zahtevno«. c) ali č) tretjega odstavka 37. blago ali storitve. v katerem lahko kateri koli gospodarski subjekt zahteva sodelovanje in v katerem naročnik opravi dialog s kandidati. ki omogoča prenos signalov med določenimi omreţnimi priključnimi točkami po ţici. na portalu javnih naročil objavi obvestilo o naročilu male vrednosti. »Predhodno informativno obvestilo« je objava namena oddaje javnih naročil blaga. 30. »Svetovalni odbor za javna naročila« je organ Evropske komisije (v nadaljevanju: Komisija).

(2) »Oseba javnega prava« je po tem zakonu vsaka oseba: a) ki je ustanovljena za opravljanje dejavnosti. (4) Informativni seznam naročnikov je priloga uredbe. ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).javni gospodarski zavodi in . 4. b) ki je pravna oseba in c) je v višini več kot 50% financirana iz sredstev organov Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava ali ti organi opravljajo nadzor nad poslovanjem take osebe ali ki imajo upravljavski ali nadzorni odbor. Če se z odločitvijo ministrstva. katerega več kakor polovico članov imenujejo organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava. ali določen subjekt izpolnjuje pogoje. o tem odloči vlada.2. da bi moral . ki tvorijo del javnega telekomunikacijskega omreţja in so potrebne za dostop do tega javnega omreţja in za učinkovito komuniciranje v njem. katerih upravljanje so drţave članice posebej dodelile enemu ali več telekomunikacijskim subjektom. . javne agencije. subjekt ne strinja. ki izkaţe pravni interes. katerih izvajanje je v celoti ali delno sestavljeno iz prenosa in/ali usmerjanja signalov po telekomunikacijskem omreţju s pomočjo telekomunikacijskih procesov. (5) V primeru dvoma. 3. javni zavodi. Ministrstvo. 4. redno obvešča Komisijo o spremembah na seznamu naročnikov. »Telekomunikacijske storitve« pomenijo storitve.javni skladi. »Omreţna priključna točka« pomeni vse fizične povezave in specifikacijo njihovega tehničnega dostopa. lahko subjekt. člen (naročniki) (1) Naročniki po tem zakonu so: . člen (obravnavanje gospodarskih subjektov) (1) Naročnik ne sme zavrniti kandidata oziroma ponudnika z utemeljitvijo.organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. pri ministrstvu. ki ga oblikuje eden ali več naročnikov iz prvega odstavka tega člena. ki so v splošnem interesu in ki nimajo industrijskega ali poslovnega značaja. ki opredeljujejo naročnika po tem zakonu. »Javne telekomunikacijske storitve« pomenijo telekomunikacijske storitve. pristojnemu za finance. pristojnega za finance. pristojno za finance. v pisni obliki poda predlog za ugotovitev statusa naročnika. . Pravila in postopek za ugotavljanje statusa naročnika določi vlada z uredbo. 3. (3) Za naročnika se šteje tudi zdruţenje. razen storitev radijske radiodifuzije in televizije.druge osebe javnega prava.

če je to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. določene skladno s predpisi. transparentnosti javnega naročanja. ki izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS . ne glede na to ali so ponudniki pravne ali fizične osebe od le-teh zahteva.imeti kandidat oziroma ponudnik za opravljanje določene dejavnosti po slovenski zakonodaji status fizične ali pravne osebe. ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev. 1. v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila. zlasti v primeru javnih naročil. kateremu je bilo oddano naročilo. 7/04. (2) Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. načelu prostega pretoka storitev. da je mogoče ponudbo oddati po sklopih.Mednarodne pogodbe. v kateri je ustanovljen. gradenj ter blaga. na katerih temelji javno naročanje) Ureditev. da v ponudbi ali prijavi za sodelovanje navedejo imena in ustrezno strokovno usposobljenost osebja. mora naročnik oblikovati razpisno dokumentacijo tako. razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje mora temeljiti na načelu prostega pretoka blaga. (4) Ponudnik. (3) Skupine gospodarskih subjektov lahko predloţijo ponudbo ali se prijavijo za kandidate. (2) Ne glede na prejšnji odstavek pa lahko naročnik v primeru javnih naročil storitev. Temeljna načela 5. št. da se poveţejo v kakršno koli pravno formalno obliko. v nadaljnjem besedilu: PES) in na načelih gospodarnosti. vendar lahko za izvedbo naročila od izbrane skupine zahteva predloţitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. učinkovitosti in uspešnosti. da v ponudbeni dokumentaciji predloţijo tudi sestavo (kalkulacije) ponudbene cene v zvezi z javnim naročilom.3. zagotavljanja konkurence med ponudniki. da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseţe cilje svojega delovanja. (5) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva. ki se izvajajo v sodelovanju s podizvajalci. Pri tem mora zagotovi . 6. ki vključujejo dodatne storitve in/ali namestitvena ter inštalacijska dela. načelu svobode ustanavljanja. člen (načela. Naročnik od teh skupin ne sme zahtevati. člen (načelo gospodarnosti. če sme kandidat oziroma ponudnik isto dejavnost opravljati v drţavi članici. učinkovitosti in uspešnosti) (1) Naročnik mora izvesti javno naročanje tako. ki bo odgovorno za izvedbo zadevnega naročila.

ali da izvede kakšen drug posel. da pri izvedbi naročila zaposli določene podizvajalce. določiti. s katerim dodeli to pravico. da mora ta subjekt v zvezi z naročili blaga. člen (načelo transparentnosti javnega naročanja) (1) Ponudnik mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. člen (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) (1) Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki. ki jih odda tretjim osebam. ki pomenijo krajevno. ali drugo diskriminacijo. 9. člen (načelo sorazmernosti) Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja. upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. (2) Naročnik mora zagotoviti. kot del .4. kot na primer izvoz določenega blaga ali storitev. 1. 8. 10. predvsem glede izbire. stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov. (2) Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika. ki je v nasprotju s tem zakonom. da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov. ki jo opravlja ponudnik. ki izvira iz klasifikacije dejavnosti. določitve in uporabe pogojev in meril. člen (dodelitev posebnih ali izključnih pravic) Če naročnik dodeli posebne ali izključne pravice za opravljanje javne storitve subjektu. Posebne ali izključne pravice 11. zlasti ne sme omejevati moţnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka. diskriminacijo. da ne ustvarja okoliščin. kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami javnih naročil glede na vrednosti iz 12. člen (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) (1) Naročnik mora zagotoviti. mora z aktom. člena tega zakona tako v Uradnem listu Evropske unije kot tudi na portalu javnih naročil. 7. (2) Postopki naročanja po tem zakonu so javni. ki ni naročnik po tem zakonu. ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. če s posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni določeno drugače.nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom. pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. ni razlikovanja.

ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. 4.000 eurov za javna naročila gradenj. 1.če storitve naročajo drugi naročniki po tem zakonu. elektronskimi komunikacijskimi storitvami kategorije 5. b) 193. v desetih dneh po objavi na svojih spletnih straneh objavi nove evropske mejne vrednosti. katerih vrednost je brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 1. ki je priloga uredbe. 3.000 eurov. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi in naročniki s področja obrambe. ki je priloga uredbe. 2. če blago naročajo drugi naročniki po tem zakonu. in če naročajo blago naročniki s področja obrambe.000 eurov. v primeru naročanja storitev: a) 125. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev B). v primeru naročanja gradenj: 40.000 eurov. upoštevati načelo nediskriminacije na podlagi sedeţa ali drţavljanstva.000 eurov. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam naročnikov. katerih postavke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524. v primeru naročanja blaga: a) 125. . ki ga naročajo naročniki na področju obrambe. Področje uporabe 12. ki ni na Seznamu blaga. ki je priloga uredbe. in/ali s storitvami iz Seznama storitev B. katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 1. ministrstvo. v primeru naročanja blaga in storitev: 20. 2. b) 193. člen (mejne vrednosti za objave) (1) Naročnik mora poslati v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti in portalu javnih naročil naročila. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. (2) Naročnik mora poslati v objavo portalu javnih naročil naročila. 7525 in 7526. (3) Kadar Komisija objavi spremembe mejnih vrednosti iz tega zakona. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti). če storitve naročajo naročniki iz Seznama naročnikov.845. če blago naročajo naročniki iz Seznama naročnikov. če je predmet naročila blago iz Seznama blaga. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi.za javna naročila. ki jih odda kateri koli naročnik v zvezi s storitvami kategorije 8 iz Seznama storitev A.njegovih dejavnosti za katere ima posebne ali izključne pravice.000 eurov: . ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam blaga). .5. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev A). pristojno za finance. ki je priloga uredbe.000 eurov.

če je dostopen na trgu in ni prilagojen posebnim potrebam naročnika. če je ocenjena vrednost blaga brez DDV enaka ali večja od 40. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. Ocenjena vrednost javnega naročila mora vključevati tudi vrednost morebitnih nagrad in drugih izplačil kandidatom in ponudnikom. ki veljajo za predmet javnega naročila.000 eurov. člen (naročila. ki jo o javnem naročilu vodi naročnik. da je njena višina primerljiva s cenami na trgu.če ta naročila vključujejo dejavnosti gradbeništva. c) naročil blaga. ko naročnik izda sklep o začetku postopka oddaje naročila. objekte za šport. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. vključno z moţnostjo povečanja obsega naročila in katerimkoli povečanjem vrednosti pogodbe zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja.000 eurov ali več.če vključujejo gradbena dela za bolnišnice. ki so navedene v Seznamu dejavnosti na področju gradenj. rekreacijo in prosti čas. katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193.845. mora ravnati v skladu s tem zakonom. Ocenjena vrednost se določi tako. vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri. okvirnih sporazumov in dinamičnih nabavnih sistemov) (1) Naročnik mora izračunati ocenjeno vrednost javnega naročila upoštevaje celotno skupno vrednost plačil brez DDV. . storitve oziroma gradnje iz prvega ali drugega odstavka tega člena naročnik. ki jih naročnik subvencionira ali sofinancira z več kakor 50% deleţem) (1) Ta zakon se uporablja za oddajo: a) naročil gradenj. . ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193. mora biti razviden iz dokumentacije. b) naročil storitev. (3) Naročnik ne sme določiti ocenjene vrednosti javnega naročila tako. na podlagi katerih je naročnik izračunal ocenjeno vrednost naročila. Ocenjena vrednost javnega naročila mora biti veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo oziroma v primeru. da bi se zaradi niţje ocenjene vrednosti izognil uporabi tega zakona glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila. (2) Način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila. (2) Ta zakon se uporablja tudi za oddajo naročil blaga. ki se uporabljajo za upravne namene. katerih ocenjena vrednost brez DDV je 4. ki jih naročnik društvom ali zavodom sofinancira z več kakor 30 % deleţem. .000 eurov. člen (metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil.13. (3) Če v svojem imenu ali v imenu drugega subjekta naroča blago. šolske in univerzitetne objekte ter objekte.000 eurov. da objava ni potrebna. 14.

ki jih je moţno deliti na sklope veljajo naslednja pravila: a) če lahko iz javnega naročila gradnje ali storitev izhaja moţnost.000 eurov za storitve ali 1 milijon eurov za gradnje. ki veljajo za naročila.000 eurov. če le-to ni daljše od 12 mesecev. če skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov javnega naročila. b) če je na podlagi informacij o nabavah podobnega blaga mogoče zaključiti. Če je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne vrednosti. ki bi nastale v 12 mesecih po prvotnem naročilu. celotna vrednost. ki so dostopne na trgu ali naročil. mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti na: a) dejanski celotni vrednosti istovrstnih zaporednih naročil. katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša kakor 80. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. katerih vrednost je enaka ali večja od mejne vrednosti. se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov. katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša kakor 80. najemom ali nakupom na kredit so vrednosti. za katera obdobja ni mogoče določiti. oddanih v 12 mesecih po prvi dobavi ali med koledarskim letom. katerih vrednost je enaka ali večja od mejne vrednosti. njihova mesečna vrednost. celotna ocenjena vrednost za ves čas trajanja naročila ali če je obdobje trajanja javnega naročila daljše od 12 mesecev. b) v primeru naročil za nedoločeno obdobje ali naročil. upoštevaje spremembe količine ali vrednosti. se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov. se za oddajo vsakega posameznega sklopa uporabljajo določbe tega zakona. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. se za oddajo vsakega posameznega sklopa uporabljajo določbe tega zakona. (6) Glede javnih naročil blaga v zvezi z zakupom. ki veljajo za naročila. ali b) celotni ocenjeni vrednosti zaporednih naročil. da je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne vrednosti. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. Naročnik pa lahko odstopi od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu Evropske unije v zvezi s sklopi. da gre za naročila. pomnoţena z 48. Naročnik pa lahko odstopi od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu Evropske unije v zvezi s sklopi. da se naročilo lahko odda tudi po sklopih. . oddanih v zadnjih 12 mesecih ali v koledarskem letu. (8) Pri javnih naročilih storitev mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti: a) pri zavarovalniških storitvah na višini premije in drugih oblik plačil. ki bodo predmet ponovne oddaje v določenem obdobju. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. ki ga je naročnik dal na voljo izvajalcu gradenj. ki vključuje ocenjeno preostalo vrednost. ki jih je treba uporabiti pri izračunu ocenjene vrednosti naročila.(4) V zvezi z javnimi naročili gradenj mora izračun ocenjene vrednosti javnega naročila gradenj vključevati tako stroške gradnje kot tudi skupno ocenjeno vrednost blaga. upoštevaje mejno vrednost. ki se lahko oddajajo istočasno v ločenih sklopih. potrebnega za izvedbo gradenj. naslednje: a) pri javnih naročilih za določeno obdobje. (7) V primeru javnih naročil za blago ali storitve. če skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov. (5) V zvezi z javnimi naročili. če je to obdobje krajše ali enako 12 mesecem. V primeru.

seznamih gradenj. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. v kolikor je v skladu s tem zakonom ravnal skupni nabavni organ. predvidenih za celotno obdobje okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema. člena PES. (3) Naročniki lahko za izvedbo oziroma odločanje v postopkih javnega naročanja pooblastijo le druge naročnike iz prilog 3 in 4 Uredbe o seznamih naročnikov. razen če ta ali drug zakon ne določa drugače. Šteje se. (9) Za okvirne sporazume in dinamične nabavne sisteme je vrednost. obveznih informacijah v objavah. morajo biti elementi. Posebne situacije 15. ki jo je treba upoštevati. št. maksimalna ocenjena vrednost (brez DDV) vseh naročil. storitev. č) pri naročilih storitev brez navedene skupne cene: . ocenjeni za dobo petih let. plačljivih provizijah in drugih oblikah plačil. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. če je to obdobje 48 mesecev ali manj: skupna vrednost za njihovo celotno trajanje. 18/07). obveznih informacijah v objavah. pomnoţena z 48. (10) V primeru. vključeni v izračun ocenjene vrednosti javnega naročila. Skupni nabavni organ za izvedbo postopka javnega naročanja ne sme zaračunati provizije. c) pri naročilih idejnih načrtov na honorarjih. da predmet javnega naročila lahko vzdrţuje. obrestih in drugih oblikah plačil. (4) Kadar naročnik za svetovanje v postopku ali v zvezi s postopkom javnega .v primeru naročil z obdobjem. (2) Naročnik mora o izvedenih javnih naročilih na podlagi 296. člena PES poročati vladi do konca februarja tekočega leta za preteklo leto. proviziji. da je naročnik ravnal v skladu s tem zakonom. . področni zakonodaji Skupnosti. člen (javno naročanje in sklepanje okvirnih sporazumov preko skupnih nabavnih organov in/ali na podlagi pooblastila) (1) Naročnik lahko naroči izvedbo gradenj in storitev ter nabavo blaga od ali preko skupnega nabavnega organa. seznamih gradenj in storitev. člen (javno naročanje na področju obrambe) (1) Ta zakon se uporablja za javna naročila. daljšim kakor 48 mesecev: njihova mesečna vrednost. št. ki se na to nanašajo. ki jih oddaja naročnik s področja obrambe. 16. določenih vrst blaga.6. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. 1. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka za pravilnost izvedbe javnega naročanja odgovarja naročnik. nadgrajuje ali servisira samo za to pooblaščena oseba. 18/07) ali iz prilog 1 do 10 Uredbe o seznamih naročnikov.b) pri bančnih in drugih finančnih storitvah na pristojbinah. upoštevaje pri tem pravila iz 296. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS.v primeru javnih naročil za določeno obdobje.

člen (splošne izjeme. člena tega zakona ali . da je postopek javnega naročanja zaključen. ki jih odda naročnik ponudniku. bodisi storitve. ko postane odločitev iz: . med Republiko Slovenijo in eno ali več tretjimi drţavami. na podlagi izključne pravice. ki je naročnik po tem zakonu ali zdruţenje naročnikov. 1. če morajo njihovo izvedbo spremljati posebni varnostni ukrepi v skladu z zakoni. člena tega zakona pravnomočna. 5. obvesti Komisijo. ki niso predmet javnega naročanja) (1) Ta zakon se ne uporablja za: 1. ki ureja javno naročanje na vodnem.tretjega odstavka 80. c) na podlagi posebnega postopka mednarodne organizacije. in oddana zaradi izvajanja teh dejavnosti. koncesije za storitve. ki naročnikom. kadar drugi subjekti lahko prosto ponujajo enake storitve na istem geografskem območju in pod dejansko enakimi pogoji. člena tega zakona ali . Izjeme pri javnem naročanju.drugega odstavka 80. 128/06. javna naročila. 6. mora: a) zahtevati. ki jo sklene s to osebo. ki so izključena iz področja uporabe navedenega zakona. da se plačilo po tej pogodbi izvede po zaključku postopka javnega naročanja. 3. Šteje se. št. v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS). omogočajo. o vseh sporazumih ministrstvo. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 5. za katere se zakon ne uporablja 17.7. ali za javna naročila. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem energetskem. transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS. energetskem in transportnem področju ter področju poštnih storitev s strani naročnikov. da ta oseba pred sklenitvijo pogodbe predloţi garancijo za dobro izvedbo del. ali kadar to zahteva zaščita temeljnih varnostnih interesov Republike Slovenije in so določeni s predpisom vlade. ki jo uţivajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi. ter vključujejo bodisi blago ali gradnje.naročanja najame osebo zasebnega prava ali posameznika.prvega odstavka 79. . do 9. namenjene skupnemu izvajanju naročila gradnje ali uporabi gradnje s strani drţav podpisnic. da nudijo ali izkoriščajo telekomunikacijska omreţja ali nudijo izvajanje ene ali več telekomunikacijskih storitev. določiti. javna naročila storitev. javna naročila. s katerimi se razkrivajo podatki z določeno stopnjo tajnosti. sklenjenega v skladu s PES. ki se oddajajo v skladu z zakonom. 4. za katera veljajo drugačna postopkovna pravila naročanja in so dodeljena: a) na podlagi mednarodnega sporazuma. ki delujejo na področju telekomunikacij. ki se nanaša na stacioniranje vojaških enot in zadeva podjetja v Republiki Sloveniji ali tretji drţavi. b) na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma. 2. namenjene skupnemu izvajanju naročila storitev ali uporabi rezultatov projekta s strani drţav podpisnic. javna naročila. javna naročila. naročnik mora o izvedenih naročilih poročati vladi do konca februarja tekočega leta za preteklo leto. b) v pogodbi za svetovanje. pristojno za zunanje zadeve.

6. raziskovalnimi in razvojnimi storitvami. ki so vezane na pogodbe o pridobitvi ali najemu in se v kakršni koli obliki sklenejo istočasno. kadar naročnik v okviru te dejavnosti nastopa na trgu kot dobavitelj blaga ali izvajalec gradenj ali storitev. ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli. lahko naročnik. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji. razvojem. ki ţe izvaja dela na gradbišču. ki se odda po tej točki.gospodarski subjekt za javno naročilo. vendar pa ta izjema ne velja za pogodbe o finančnih storitvah. kadar gre za izvajanje dodatnih oziroma več del. pridobitvijo ali najemom zemljišča. 4. od katerih ima koristi izključno naročnik za uporabo pri upravljanju lastnih zadev in pod pogojem. sklenjene med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti. da opravljeno storitev v celoti plača naročnik. pogodbami o zaposlitvi. 18. skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. . od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. upoštevaje določbe tega zakona. če se predmet javnega naročila vključuje v izvajanje dejavnosti dobave blaga. pogodbe. člena tega zakona. izvajanja gradenj ali storitev. 3. 2. tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preţivetje oziroma ţivljenje ob naravni ali drugi nesreči. razen tistih. po potrditvi obsega del s strani osebe. storitvami na področju arbitraţe in poravnave. katerih vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. produkcijo ali koprodukcijo programskega materiala s strani radijskih ali televizijskih postaj in zakupom časa oddajanja. tudi če sam ni naročnik. da: . nakupa ali prenosa vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov. katerih vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. ki so z njimi povezane. člen (posebne izjeme. člena tega zakona. zlasti glede transakcij naročnikov za pridobitev denarja ali kapitala ter storitvami Banke Slovenije. s kakršnimikoli finančnimi sredstvi. javna naročila opreme. ki niso predmet javnega naročanja) Ta zakon se ne uporablja za javna naročila storitev v zvezi z: 1.in je vrednost predmeta naročanja enaka ali niţja od cen za ta predmet na trgu.7. (2) Pri naročanju gradenj. . javna naročila. začetek opravljanja teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj. 9. kadar je vrednost naročila niţja od vrednosti.gospodarski subjekt izvaja preteţni del svojih dejavnosti za naročnika. v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku. naroča to blago. primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika. prej ali pozneje. 5. finančnimi storitvami glede izdaje. dovoli izvajalcu. 8. prodaje. storitve ali gradnje. nad poslovanjem katerih imajo ti naročniki nadzor. pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti. obstoječih objektov ali drugih nepremičnin ali pravic. nakupom. .

se oddajo v skladu s tem zakonom. sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije (GPA). sklenjenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije) Pri oddaji javnega naročila morajo biti vsem gospodarskim subjektom iz drţav članic Evropske unije zagotovljeni enaki pogoji. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. se oddajo v skladu s tem zakonom. ki namerava oddati javno naročilo po tem členu. 100/05 . (3) Naročnik. večja od vrednosti storitev iz Seznama storitev B. v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS. Javna naročila storitev 20. Sporazumi. (2) Če naročnik na način iz prejšnjega odstavka nadomestno izpolnjuje kvoto. ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila. kakršni morajo biti zagotovljeni gospodarskim subjektom iz tretjih drţav na podlagi Sporazuma o vladnih nabavah.9. sklenjeni v okviru Svetovne trgovinske organizacije 21. . 1. pri čemer morajo podizvajalci izpolnjevati enake pogoje iz tega člena. če je vrednost storitev iz Seznama storitev A. člen (storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B) (1) Javna naročila.1. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A.UPB1.8. 1. ki ni invalidsko podjetje ali zaposlitveni center. se oddajo v skladu z določbami zakona. (3) Javna naročila. št. (2) Javna naročila. ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. Posebni primeri naročanja 19. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC. V drugih primerih se naročila oddajo v skladu z določbami tega zakona. člen (pridrţana naročila) (1) Naročnik mora v primeru oddaje pridrţanega javnega naročila ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev izbrati ponudnika. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B. člen (pogoji v zvezi s sporazumi. člena ZZRZI-UPB1. mora pri tem upoštevati tudi določbe 64. v nadaljnjem besedilu: ZZRZI-UPB1) in katerega ponudbena cena oziroma ekonomsko najugodnejša ponudba ni višja kot 5% ponudbene cene najugodnejšega ponudnika.10. se uporablja nomenklatura CPC. ki izkaţe status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra. je to dolţan navesti v objavi javnega naročila in v razpisni dokumentaciji.

ki jim jih daje na razpolago. izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način. in organ. omogočiti prepis. tajne podatke ali gospodarske druţbe. (4) Naročnik mora imena ponudnikov in predloţene ponudbe varovati kot poslovno skrivnost do roka. v ponudbo katerega bo izveden vpogled. ki vodi evidenco o teh usposabljanjih in izpopolnjevanjih ter o opravljenih izpitih. določenega za odpiranje ponudb. Pred tem datumom določbe zakona. ki opravi vpogled v ponudbe drugih ponudnikov ali dokumentacijo o postopku javnega naročanja. ne veljajo.11. izpopolnjevanja in strokovne izpite. prejete v postopku oddaje javnega naročila.1. pa mora vpogled organizirati najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja. da je naročnik kršil zakon. ki v skladu z osmim odstavkom 24. člena tega zakona izvaja usposabljanja. Javnost in zaupnost 22. ki se glede na določbe zakona. (5) Vsi. (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije. ki ureja varstvo osebnih podatkov. Naročnik mora organizirati vpogled v ponudbe. (7) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila mora naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo. Pri posredovanju tehničnih specifikacij ponudnikom in kandidatom zaradi izbire dobaviteljev blaga in izvajalcev gradenj in storitev in v zvezi z oddajo naročil lahko naročnik zahteva varovanje tajnih podatkov. pred potekom obdobja mirovanja. vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. (3) Naročnik mora zagotoviti posredovanje. štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. cena na enoto. ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. ki urejajo dostop do informacij javnega značaja. če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega člena. ki so prejeli podatke. ki upoštevaje prvi in drugi odstavek tega člena predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. ki so določeni z zakonom kot tajni. morajo upoštevati tajno naravo prejetih podatkov glede na stopnjo tajnosti. mora naročnik zagotoviti vpogled v najkrajšem moţnem času. v 25 dneh od prejema zahteve za vpogled. fotokopijo ali elektronski zapis fotokopije ponudbe. in. člen (varstvo podatkov) (1) Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov. Če v tem primeru prejme zahtevo za vpogled štiri dni pred potekom obdobja mirovanja ali pozneje. dokumentacije . da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje s ponudbami in prijavami za sodelovanje. Naročnik mora ponudnika. če okoliščine to dopuščajo. (6) Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna. seznaniti s časom in krajem vpogleda in mu tako omogočiti. Varovanje osebnih podatkov mora zagotoviti tudi organ ali subjekt. Naročnik mora ponudniku. Kadar ponudnik zahteva vpogled v ponudbe zaradi suma. da je navzoč pri vpogledu v njegovo ponudbo ter da ima moţnost varovati svoje interese. razen v tiste dele. v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki.

kot so na primer prospekti. (3) Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku. odprti postopek. (2) Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni. postopek s pogajanji po predhodni objavi. postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. kakovost in tehnično dokumentacijo. lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. Drugo poglavje Skupne določbe za vse postopke javnega naročanja 24. pa tuji jezik. ki se nanaša na tehnične značilnosti. fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. pripravi razpisno dokumentacijo ali del razpisne dokumentacije v tujem jeziku. uradno prevesti v slovenski jezik. Za posredovanje prepisa. v primeru. Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji določi. v okviru izvajanja posebnih pravic pripadnikov italijanske in madţarske skupnosti. ki veljajo za slovenski jezik. 1. člen (jezik v postopku javnega naročanja) (1) Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. 2. zlasti v delu. smiselno tudi za italijanski oziroma madţarski jezik. člen (vrste postopkov) (1) Naročnik izvede javno naročanje po enem izmed naslednjih postopkov: 1. Jezik 23. da smejo ponudniki svoje ponudbe predloţiti delno ali v celoti v tujem jeziku.12. kadar obstaja pomanjkanje slovenske terminologije na specifičnem tehničnem področju. (4) Določbe tega člena. konkurenčni dialog. mora naročnik navesti v katerem jeziku in za kateri del ponudbe gre. postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in 7. (2) Naročnik izvede javno naročanje: a) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . 3. propagandni ter tehnični material in drugo. da ponudnik predloţi del ponudbene dokumentacije v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali drugem tujem jeziku. 4. da je bila razpisna dokumentacija ali del razpisne dokumentacije podan v tujem jeziku. V izjemnih primerih lahko naročnik. Stroške prevoda nosi ponudnik. da je treba del ponudbe.ali njunega dela. veljajo na dvojezičnih območjih. ki ni predloţen v slovenskem jeziku. 6. Če naročnik dovoli. postopek oddaje naročila male vrednosti. postopek s pogajanji brez predhodne objave. 5.

da vrednost javnega naročila presega katero od mejnih vrednosti iz tega zakona. začeti nov postopek. lahko naročnik odda svoja javna naročila s pomočjo konkurenčnega dialoga. evropski ali mednarodni zakonodaji.000 eurov in . ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila. Naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji. do 6.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 80. in 29. katerih vrednost je niţja od 20. smernicah.000 eurov in . ki ima opravljen strokovni izpit iz javnega naročanja.000 eurov in niţja od 80. po postopku oddaje naročila male vrednosti ali kateremkoli drugem postopku iz 1. c) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: .v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 274.000 eurov in . (8) Vsebino in način izvajanja usposabljanj.000 eurov in niţja od 40. (7) Postopek javnega naročanja iz 1. skladno določbam tega zakona. po postopkih iz 1. V posebnih primerih in razmerah.000 eurov. izpopolnjevanj in strokovnih izpitov. (6) Vlada lahko s predpisom podrobneje določi posamezne elemente v izvajanju postopkov javnega naročanja. in. izpopolnjevanjih .v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 40. Če sta od opravljanja izpita pretekli dve leti. po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali kateremkoli drugem postopku iz 1. do 5. V posebnih razmerah.000 eurov in niţja od 274. do 6. točke prvega odstavka tega člena lahko vodi in v njem odloča le oseba. členom tega zakona ustaviti oziroma zavrniti vse ponudbe.000 eurov in niţja od 125.000 evrov.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 125. da se kadarkoli v postopku ugotovi. (5) Določbe tega zakona. se ne uporabljajo za javna naročila. lahko vodi in odloča v postopku javnega naročanja iz 1. način vzpostavitve in vodenja evidence o izvedenih usposabljanjih. (4) V primeru. razen določb 105.. ki se je v zadnjih dveh letih od začetka postopka javnega naročanja udeleţila vsaj enega usposabljanja ali izpopolnjevanja o nacionalni. točke prejšnjega odstavka. ki so izrecno določene v 27. priporočilih in dobrih praksah s področja javnega naročanja v obsegu osem pedagoških ur. členu tega zakona.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 20.000 eurov. če je to primerno.a do 107.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 40. točke prvega odstavka tega člena oseba. členu tega zakona. (3) Javno naročanje iz c) točke prejšnjega odstavka se izvaja ob uporabi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. do 5. člena tega zakona. do 6. mora naročnik javno naročanje v skladu z 80.000 eurov brez DDV za gradnje. izrecno navedenih v 28. točke prejšnjega odstavka. lahko uporabi postopek s pogajanji z ali brez objave obvestila o naročilu.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 40. b) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . točke prejšnjega odstavka.

da je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba. Evidenco o opravljenih izpitih in udeleţbi na usposabljanjih in izpopolnjevanjih vodi ministrstvo. v soglasju z ministrom. 25. pri katerem lahko vsi. pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. lahko usposabljanja. člen (oddaja naročila po odprtem postopku) Odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek. nabor in rok sporočanja teh podatkov določi minister. ki jim je priznal sposobnost. pristojnim za upravo. ki imajo interes pridobiti javno naročilo. pristojen za finance. 27. ki so najbolj primerna za zadovoljitev njihovih potreb. izpopolnjevanja in strokovni izpit izvaja tudi druga oseba javnega ali zasebnega prava. . člen (oddaja naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je postopek. katerega cilj je ugotoviti in opredeliti sredstva. ki se lahko uporablja kadar uporaba odprtega ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti zaradi zahtevnosti javnega naročila ni mogoča in pod pogojem. predloţijo svoje ponudbe. (5) Naročnik lahko izvaja dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev. posredovanih s strani določenega kandidata. in so le-ti v naprej določeni v razpisni dokumentaciji. ki se podeli na podlagi javnega natečaja izvedenega v skladu z zakonom. člen (konkurenčni dialog) (1) Konkurenčni dialog je postopek. pristojno za upravo. V tem dialogu lahko z izbranimi kandidati razpravljajo o vseh vidikih predmeta naročila. 26. pristojno za upravo. (3) Naročnik drugim udeleţencem ne sme razkriti predlagane rešitve ali drugih zaupnih informacij. katerega namen je oddaja javnega naročila in v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej predloţenih prijav prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji ponudb kandidate. brez njegove privolitve. ki sodeluje v dialogu. do 47. (4) Naročniki začnejo dialog s tistimi kandidati. ki ureja drţavno upravo. ki ustrezajo njegovim potrebam. (2) Med potekom dialoga je naročnik dolţan zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. Pri tem po potrebi med sabo primerja predloţene rešitve. Naloge na področju usposabljanja in izpopolnjevanja ter izvajanja strokovnega izpita iz javnega naročanja opravlja ministrstvo. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 41. zaradi katerega bi lahko nekateri ponudniki dobili prednost pred drugimi. člena tega zakona. Na podlagi javnega pooblastila. Še zlasti naročnik ne sme ponujati informacij na diskriminatoren način.in strokovnih izpitih ter način.

med drugim za storitve kategorije 6 iz Seznama storitev A in intelektualnih storitev. če v postopku oddaje naročila male vrednosti. v izjemnih primerih oddaje javnega naročila. 3. kot so na primer storitve. (9) Naročnik lahko od izbranega ponudnika zahteva pojasnilo oziroma utemeljitev ponudbe ali potrditev prevzetih obvez danih v ponudbi. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 42. (10) Naročniki lahko določijo nagrade ali plačila. ki se izvajajo izključno zaradi raziskovanja. Navedene razjasnitve ali podrobne obrazloţitve oz. da bi bilo mogoče naročilo oddati z izbiro najugodnejšega ponudnika v skladu s pravili. . kot je opredeljeno v objavi ali razpisni dokumentaciji. Ponudbe morajo izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije. do 47. ki veljajo za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. vendar to ne sme povzročiti spremembe bistvenih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe oziroma razpisne dokumentacije. ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali diskriminacijski učinek.(6) Po zaključku dialoga naročnik o tem obvesti udeleţence in jih pozove k predloţitvi končne ponudbe. postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v konkurenčnem dialogu ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe. (8) Naročnik oceni ponudbe in izbere najugodnejšo ob uporabi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe. ki jih bodo izplačali udeleţencem v dialogu. če so značilnosti teh storitev take. če v postopek s pogajanji vključi vse tiste ponudnike. postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. 28. da predloţene končne ponudbe razjasnijo ali podrobno obrazloţijo. člena tega zakona in so v prejšnjem odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali konkurenčnem dialogu predloţili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami. preskusov ali razvoja in ne zaradi ustvarjanja dobička iz te gradnje ali povrnitve stroškov raziskav in razvoja. (7) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva. kar morajo opredeliti v razpisni dokumentaciji. člen (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi) (1) Naročnik sme oddati svoje javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi: 1. za gradnje. Naročniku pa ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu. ki vključujejo izdelavo načrtov za gradnje. da bi predhodno v celoti ocenil vrednost naročila. v primerih javnih naročil gradenj. 4. pri čemer pa se prvotno določene zahteve iz razpisne dokumentacije ne smejo bistveno spremeniti. v primeru storitev. 2. ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali diskriminacijo med ponudniki. da predmeta naročila ni mogoče določiti tako natančno. ko narava naročila in z naročilom povezana tveganja ne dopuščajo naročniku. dodatne informacije ne smejo vključevati sprememb osnovnih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe. odprtem postopku. vezanimi na postopek oddaje ponudb. na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.

predloţene v postopku s pogajanji. pred začetkom postopka oddaje naročila obvestiti o gospodarskih subjektih. če je predmet javnega naročanja izvedba projekta. da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita in pod pogojem. ki so v prejšnjem. V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1. točke prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji po predhodni objavi o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate. ki ga je projektant projektiral v predhodnem postopku javnega naročanja. V primeru iz 1. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka se naročnik pogaja s ponudniki o ponudbah. neuspešno izvedenem. . ki jih je naročnik navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji.5. postopku predloţili ponudbe. ob uporabi vnaprej določenih meril. 2. ki so povezani z varovanjem izključnih pravic. katerih vrednost je niţja od vrednosti iz prvega odstavka 12. člena tega zakona.vrednosti naročila. zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. Naročnik ne sme uporabiti postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi te točke. točko prvega odstavka tega člena ne objavi obvestila o naročilu. ki jih namerava povabiti k pogajanjem. in namerava v . da se Komisiji pošlje poročilo. mora ministrstvo. Kadar naročnik v skladu s 1. če slednja to zahteva. z namenom izbire najugodnejšega ponudnika. . v primerih javnih naročil. ki so jih slednji predloţili v tem postopku. javna naročila blaga in javna naročila storitev: 1. . predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. 29. s katerimi se bo pogajal. če lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz razlogov. pristojno za finance.obdobju veljavnosti pogodbe. Pred pogajanji mora naročnik ponudnike.razlogih za uporabo tega postopka. po katerih bodo pogajanja potekala. (4) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka oddaje naročila ministrstvo. (3) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. točke prejšnjega odstavka cena iz ponudbe.predmetu naročila. da bi jih prilagodili zahtevam. če v postopku oddaje javnega naročila v postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe oziroma nobene prijave in pod pogojem. obvestiti o: . naročilo izpolni le določen ponudnik. člen (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave) (1) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj. seznaniti s pravili. pristojno za finance. Zlasti ne sme posredovati udeleţencem pogajanj informacij na diskriminatoren način. ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika.

ki so v prejšnjem. 3. 4. kadar je predmet javnega naročila blago. javno naročilo neizogibno potrebno oddati in ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov. s katerimi se bo pogajal. . ki so namenjene za delno nadomestilo na trgu dostopnega blaga ali postavitev ali kot povečanje obsega obstoječega blaga ali postavitev. za dodatne nabave blaga s strani prvotnega dobavitelja. 5. obvestiti o: . (2) Cena iz ponudbe. . točke prvega odstavka ali 1. (4) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila blaga tudi v naslednjih primerih: 1. v postopek s pogajanji vključiti več gospodarskih subjektov. če bi zamenjava dobavitelja prisilila naročnika. ta določba ne vključuje serijske proizvodnje zaradi preţivetja na trgu ali zaradi povrnitve stroškov raziskav in razvoja. točke prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji brez predhodne objave o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate. če naročnik v ţe začetem postopku javnega naročanja zaradi vloţenega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila. Naročnik mora v obvestilu uporabo postopka tudi utemeljiti. izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju. samo če je to nujno potrebno. v primeru. neuspešno izvedenem postopku predloţili ponudbe. ali 4. . ki ima drugačne tehnične lastnosti. . pristojno za finance. petega in šestega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka oddaje naročila ministrstvo.obdobju veljavnosti pogodbe in . ali 3. pristojnega za finance. člena tega zakona in na podlagi predhodnega soglasja ministrstva. poskusov.vrednosti naročila. od katere dalje je treba objaviti javni razpis v Uradnem listu Evropske unije. predloţene v postopku s pogajanji v primeru iz 1. da enakopravno obravnava vse ponudnike. ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih v nobenem primeru ni mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju. 2.gospodarskih subjektih.pogajanja vključiti le tega projektanta. ki so predpisani za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopek s pogajanji po predhodni objavi. V primeru javnega naročanja na podlagi 1. če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti. Naročnik lahko v takem primeru odda naročilo le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi ţe začetega postopka. točke prejšnjega odstavka. če lahko naročilo izpolni vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov in pod pogojem. ki se izdela izključno zaradi raziskovanja. ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika. da vrednost naročila ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. da bi nabavil material. četrtega. (3) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega.predmetu naročila. to pa bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične teţave med obratovanjem in vzdrţevanjem. trajanje teh naročil kot tudi ponovitev naročil praviloma ne sme presegati treh let. točke četrtega odstavka tega člena mora naročnik.razlogih za uporabo tega postopka. predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. če je to primerno. V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1. študij ali razvoja. pod pogojem. kadar je iz razlogov.

(6) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj in javna naročila storitev tudi v primeru: 1.tako. nujno potrebne za dokončanje tega naročila. bodisi od ponudnika blaga. ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila. oddanim na podlagi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. kateremu je naročnik oddal prvotno naročilo. 30. da: a) izmed prejetih ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ob upoštevanju pogojev in meril. za dodatne gradnje ali storitve. pod pogojem. (5) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila storitev. opredeljene v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb in razpisni dokumentaciji in v drugi fazi te povabi k oddaji ponudbe ali . ponujeno in kupljeno na blagovni borzi. da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav opravi dialog s prijavitelji. vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev. ali na podlagi sporazuma z upniki ali po postopku. če so te gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom oziroma prvotnim naročilom. člen (postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi) (1) Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi lahko naročnik izvede na enega od naslednjih načinov. kateri od . za dodatne gradnje ali storitve. pod pogojem. z namenom oblikovanja dokončne razpisne dokumentacije in ugotovi. ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo. zajetih v tem projektu ali naročilu. ki zaključuje svoje poslovanje. Skupna vrednost dodatnih naročil. 2. ali b) postopek razdeli v dve fazi: . ali v primerih stečaja od stečajnih ali likvidacijskih upraviteljev.če so dodatne storitve ali gradnje. za blago. opredeljenem v zakonodaji. Ta postopek se lahko uporablja samo tri leta po oddaji prvega naročila. tako. . 4.če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila. kadar je naročanje storitev vezano na predhodno izvedeni postopek javnega natečaja in mora biti naročilo v skladu z uporabljenimi pravili v postopku natečaja oddano izbranemu kandidatu ali enemu izmed izbranih kandidatov. da se naročilo odda ponudniku. ki izvaja prvotno naročilo. opredeljenih v tej točki. ki ureja to področje. ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali storitev kot so zajete v prvotnem naročilu. ki so predloţili prijavo za sodelovanje.tako. za naročanje blaga pod posebno ugodnimi pogoji. da se oddajo istemu izvajalcu. določenih v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb ali v razpisni dokumentaciji. čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila. da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav ugotovi ali gospodarski subjekti. Če je kandidatov več morajo biti vsi povabljeni v pogajanja. ali . izpolnjujejo pogoje. upoštevaje vrednosti dodatnih gradenj ali storitev. ne da bi to naročnikom povzročilo resne teţave.3. Moţnost uporabe takšnega postopka mora biti navedena ţe v postopku oddaje prvotnega javnega naročila in pri izračunu ocenjene vrednosti naročila.

členom tega zakona. skupno javno naročanje. dinamični nabavni sistem.a člen (postopek oddaje naročila male vrednosti) (1) Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje naročila male vrednosti zgolj na podlagi vnaprej opredeljenih pogojev. pristojnega za finance. če jih je napovedal v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali razpisni dokumentaciji. pod pogoji. 30. člen (posebni načini javnega naročanja in okvirni sporazum) (1) Posebni načini javnega naročanja so: 1. 2. (2) Veljavnost okvirnega sporazuma ne sme biti daljša od štirih let. ki jih določa ta zakon. 31. posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe. upravičenih predvsem zaradi predmeta okvirnega sporazuma. (2) Naročnik lahko v postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi vključi tudi pogajanja. (4) Okvirni sporazum se sklene na podlagi predhodno izvedenega odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka s . v drugi fazi pa le-te povabi k oddaji ponudbe na podlagi končne razpisne dokumentacije. (2) Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja. (3) Naročnik ne sme uporabljati okvirnih sporazumov neprimerno glede na namen in naravo predmeta naročila ali tako. (2) Naročnik lahko po izvedenem postopku javnega naročanja sklene okvirni sporazum. če je le-to ali moţnost vključitve pogajanj v postopek oddaje naročila male vrednosti napovedal v objavi obvestila o naročilu male vrednosti ali razpisni dokumentaciji. c) po zaključenem pregledu in ocenjevanju ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ali ponudnike s katerimi bo sklenil okvirni sporazum.njih izpolnjujejo zahtevane pogoje. Stranke okvirnega sporazuma so izbrane ob uporabi meril za izbor v skladu s 48. člen (okvirni sporazumi) (1) Za namen sklenitve okvirnega sporazuma naročnik upošteva postopkovna pravila tega zakona za vse faze do oddaje naročil na podlagi tega sporazuma. o čemer pa mora naročnik pridobiti soglasje ministrstva. 3. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji opredeliti način izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma glede na uspešnost v okviru posameznih meril. 32. razen v izjemnih primerih. da bi s tem kršil temeljna načela. elektronska draţba in 4.

o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. da omogoča ponudnikom. Pri oddaji naročil na podlagi okvirnega sporazuma stranke v nobenem primeru ne smejo bistveno spreminjati pogojev iz sklenjenega okvirnega sporazuma. strankam okvirnega sporazuma. se naročila na podlagi tega sporazuma vedno oddajo v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma. kot sta zapletenost predmeta naročila in čas. če je gospodarskih subjektov.ponudbe se predloţijo v pisni obliki. Kadar v tem okvirnem sporazumu niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. določenega za oddajo ponudb. stranko okvirnega sporazuma. (6) Kadar se okvirni sporazum sklene z večjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. če namerava skrajšati rok za . ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. (7) Kadar naročnik sklene okvirni sporazum z večjim številom ponudnikov in so v njem opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. (9) Naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. člena tega zakona. (5) Če se okvirni sporazum sklene z enim gospodarskim subjektom. Ti postopki se izvedejo le med naročniki in ponudniki. stranke okvirnega sporazuma. (8) O sklenitvi okvirnega sporazuma mora naročnik obvestiti ponudnike in jim omogočiti uveljavljanje pravnega varstva v skladu z zakonom. Če gospodarskih subjektov. strankami okvirnega sporazuma.za vsako posamezno naročilo. se posamezna naročila oddajo brez ponovnega odpiranja konkurence ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma in temeljnih načel javnega naročanja. se v zvezi z oddajo posameznih naročil naročnik lahko v pisni obliki posvetuje s ponudnikom. s katerimi je sklenjen okvirni sporazum. . se naročnik v pisni obliki posvetuje z gospodarskimi subjekti. ki je dovolj dolg. . o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. Ponudnik lahko zahteva dodatno obrazloţitev odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma. ki ga namerava oddati.naročnik pisno obvesti ponudnike. ki izpolnjujejo pogoje.pogajanji po predhodni objavi ali postopka s pogajanji brez predhodne objave ali postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi. in zahteva. se mora skleniti z vsaj tremi ponudniki. ki je potreben za pošiljanje ponudb. Če je okvirni sporazum sklenjen z več ponudniki in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. šestega in sedmega odstavka tega člena. dovolj ali če je dovolj sprejemljivih ponudb. ki izpolnjujejo pogoje. . Na podlagi okvirnega sporazuma se naročila oddajo v skladu s postopki iz petega. .naročnik določi rok. da ta po potrebi predloţi ponudbo. lahko naročnik sklene okvirni sporazum z enim ali dvema ponudnikoma. V tem primeru mora naročnik pisno obvestiti ponudnike. njihova vsebina pa je zaupna do poteka roka. ni dovolj ali če ni dovolj sprejemljivih ponudb.naročnik odda posamezno naročilo ponudniku. mora naročnik posamezna naročila oddati s ponovnim odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma v skladu z naslednjim postopkom: . ki so oddali ponudbo za posamezno naročilo. predloţitev ponudb za vsako posamezno naročilo upoštevajoč dejavnike. če so za to izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 79. ki je predloţil najugodnejšo ponudbo na podlagi meril za izbor iz določb okvirnega sporazuma.

značilnosti nabav. če se v tem času ne objavi nobeno povabilo k oddaji ponudb. Obvestilo o oddaji posameznih naročil se ne glede na vrednost posameznih naročil in ne glede na vrednost okvirnega sporazuma objavi le na portalu javnih naročil. V tem primeru mora naročnik vsa zbrana obvestila predhodnega leta poslati v objavo najkasneje do 28. da oddajo prijavo in da pristopijo sistemu pod pogoji iz prvega odstavka tega člena. Naročnik . da se uporablja dinamični nabavni sistem. kakor tudi vse potrebne informacije v zvezi z nabavnim sistemom. (4) Vsako posamezno naročilo mora biti predmet povabila k oddaji ponudb. b) v razpisni dokumentaciji navede. na katerem so ti dokumenti dostopni. (3) Naročnik med celotnim trajanjem dinamičnega nabavnega sistema zagotavlja gospodarskim subjektom moţnost. naročnik upošteva pravila za odprti postopek v vseh fazah do oddaje naročil. če bi škodila bodisi poslovnim interesom javnih ali zasebnih gospodarskih subjektov bodisi bi posegala v lojalno konkurenco med njimi. (10) Naročnik je dolţan objaviti obvestilo o oddaji javnega naročila v vseh primerih sklenitve okvirnih sporazumov.oddajo ponudb za sklenitev okvirnega sporazuma. prijave se lahko kadar koli popravijo. Zaradi vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema in oddaje naročil v njegovem okviru naročnik uporablja izključno elektronska sredstva. katerih objava bi pomenila nespoštovanje predpisov ali bi bila drugače v nasprotju z javnim interesom. ter vsemi dodatnimi dokumenti se vključijo v sistem. v roku 48 dni po sklenitvi okvirnega sporazuma. uporabljeno elektronsko opremo ter tehničnimi pripravami in specifikacijami za povezavo. februarja tekočega leta. Naročnik ni dolţan objaviti tistih informacij v zvezi s sklenitvijo okvirnega sporazuma. člen (dinamični nabavni sistemi) (1) Pri vzpostavitvi dinamičnega nabavnega sistema. (11) Naročnik mora objaviti obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma v 48 dneh po oddaji posameznega naročila. skladno z razpisno dokumentacijo. Naročnik v najkrajšem moţnem času obvesti ponudnika o njegovi vključitvi v dinamični nabavni sistem ali o zavrnitvi prijave. predvidenih v okviru dinamičnega nabavnega sistema. (2) Za namene vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema naročnik: a) objavi obvestilo o javnem naročilu z navedbo. ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev in so predloţili prijavo. ki se bodo oddala v okviru dinamičnega nabavnega sistema. razen če objavi obvestilo o oddanih posameznih naročilih za koledarsko leto. med drugimi zadevami. 33. neposredni in polni dostop do razpisne dokumentacije in do katerih koli dodatnih dokumentov ter v obvestilu navede internetni naslov. Vendar lahko podaljša to ocenjevalno obdobje. Vsi ponudniki. če so tudi po spremembi skladne z razpisno dokumentacijo. Naročnik zaključi ocenjevanje najpozneje 15 dni od datuma predloţitve prijave. c) po objavi obvestila in do zaključka delovanja sistema z elektronskimi sredstvi nudi neomejeni.

da v roku. o čemer pa mora naročnik pridobiti soglasje ministrstva. (8) Naročnik ne sme uporabljati tega sistema tako. katerega obseg in zapletenost ter ocena trajanja potrebne gradnje zahteva. ki so vključeni v dinamični nabavni sistem. predloţenih do tega skrajnega roka. ki je najprimernejši za vključitev v to skupino. Naročnik ne sme nadaljevati s postopkom. če je to primerno. točke prvega odstavka 57. pristojnega za finance. da predloţijo prijavo za vključitev v dinamični nabavni sistem v roku. Poleg tega naročnik v obvestilu o naročilu v skladu z 41. obvestiti o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. v kateri sodelujejo predstavniki naročnika. navedenih v obvestilu o javnem naročilu v zvezi z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema. 34. natančneje navedejo v obvestilu iz 11. se lahko sprejme poseben postopek oddaje naročil v zvezi z izbiro gradbenega izvajalca. tehnično opremljenost in finančno . ki so vključeni v dinamični nabavni sistem in so oddali ponudbo za posamezno naročilo. ki vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte. člen (javna naročila gradenj: posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe) (1) V primeru javnih naročil v zvezi z načrtovanjem in gradnjo subvencioniranega stanovanjskega programa. (5) Naročnik povabi vse ponudnike. členom tega zakona navede pogoje za osebje. (6) Naročnik mora ponudnike. V tem primeru mora naročnik vsa zbrana obvestila poslati v objavo v 48 dneh po koncu četrtine obdobja. za katerega je vzpostavljen dinamični nabavni sistem. da onemogoča. da se lahko zainteresirani gradbeni izvajalci natančno seznanijo s projektom. Ta merila se lahko. omejuje ali izkrivlja konkurenco. ki je odgovoren za izvedbo gradenj. dokler ne oceni vseh prijav za vključitev v dinamični nabavni sistem. (2) Naročnik je dolţan v obvestilo o javnem naročilu vključiti zlasti čim bolj natančen opis predvidenih gradenj. ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja poenostavljenega obvestila. razen v upravičenih izjemnih primerih. ki ga določi v obvestilu iz 11. člena tega zakona. (10) Naročnik mora objaviti obvestilo o izidu v 48 dneh po oddaji vsakega naročila. (9) Gospodarskim subjektom naročnik ne sme zaračunati nobenih stroškov za vključitev v dinamični nabavni sistem. (7) Dinamični nabavni sistem ne sme trajati dlje kakor štiri leta. da je načrtovanje od začetka izvajano v okviru skupine. ki se oddaja v okviru dinamičnega nabavnega sistema. člena tega zakona. do 47. točke prvega odstavka 57. predloţijo ponudbo za vsako posamezno naročilo. lahko pa objavi obvestilo o oddanih javnih naročilih za četrtletje. drugi strokovnjaki in gradbeni izvajalec. ki je predloţil najboljšo ponudbo na podlagi meril za izbor.pred povabilom k oddaji ponudb objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu. Posamezno naročilo odda ponudniku.

Razpisna dokumentacija mora vsebovati tudi naslednje podatke: a) značilnosti blaga oziroma storitev. (4) Če se naročilo oddaja na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. ne morejo biti predmet elektronskih draţb. pod pogojem. če se naročilo odda ponudniku z najniţjo ceno. če je mogoče. 35. da bo v odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v postopku s pogajanji po predhodni objavi naročilo oddal na elektronski draţbi. ki bo uporabljen. navedenih v razpisni dokumentaciji. ki vključujejo tudi storitve intelektualne narave. če je to primerno. ki bodo. b) omejitve glede vrednosti. obveščanjem kandidatov in ponudnikov. Vsi ponudniki. da so te značilnosti merljive in se lahko izrazijo v številkah ali odstotkih. določbe tega zakona v zvezi z objavami. c) informacije. e) ustrezne informacije v zvezi z uporabljeno elektronsko opremo ter z modalitetami in tehničnimi specifikacijami za povezavo s sistemom. kot je na primer načrtovanje gradenj. Naročila storitev in naročila gradenj. ki jih morajo kandidati izpolnjevati. morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni. ki se lahko predloţijo. zahtevane pri ponujanju. ki se odloči za izvedbo elektronske draţbe. zlasti minimalne razlike. d) pogoje. je treba .stanje.na cenah in/ali novih vrednostnih elementih ponudb. ki jih je treba oddati v okviru dinamičnega nabavnega sistema. (3) Pred začetkom postopka elektronske draţbe mora naročnik opraviti začetno ocenjevanje ponudb v skladu z merilom/merili za ocenjevanje in njihovimi ponderji. ter. ter. določanjem rokov. pripravi poročil o oddaji naročila in pogojih za ugotavljanje sposobnosti. kot izhajajo iz razpisne dokumentacije v zvezi s predmetom naročila. (2) Naročnik. člen (uporaba elektronske draţbe) (1) Naročnik se lahko odloči. V enakih okoliščinah se lahko elektronska draţba izvede po ponovnem odpiranju konkurence med strankami okvirnega sporazuma ter po začetku odpiranja konkurence za naročila. Elektronska draţba mora temeljiti: .le na cenah. da predloţijo nove cene in/ali nove vrednosti. če se naročilo odda ekonomsko najugodnejšemu ponudniku. Izvede se po prvem popolnem ocenjevanju ponudb in s tem omogoči razvrstitev ponudb z uporabo metod za avtomatsko ocenjevanje. katerih vrednost bo predmet elektronske draţbe. (3) Če se uporablja poseben postopek. mora to navesti v obvestilu o javnem naročilu. povabilo mora vsebovati vse informacije o povezavah vsakega od njih z uporabljeno elektronsko opremo ter datum in čas začetka elektronske draţbe. pod katerimi bodo ponudniki lahko predloţili ponudbe. sporočanjem. naročnik upošteva temelja načela javnega naročanja. ki predloţijo sprejemljive ponudbe. Elektronska draţba se lahko izvede v več zaporednih fazah. č) informacije v zvezi s postopkom elektronske draţbe. ali . če je takrat ţe mogoče natančno in nedvoumno določiti tehnične specifikacije naročila. kdaj jim bodo na voljo. ki bodo na voljo ponudnikom med potekom elektronske draţbe. Elektronska draţba se ne sme začeti prej kakor dva delovna dneva po datumu odpošiljanja povabil.

ki predloţijo nesprejemljive ponudbe. Vsi ponudniki. ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen. b) v povabilu k sodelovanju mora naročnik navesti. ponudnikom pa mora biti omogočen vpogled v trenutno razvrstitev na podlagi meril ţe ob prvi prijavi v informacijski sistem elektronske draţbe. omejuje ali izkrivlja konkurenco ali spreminja predmet naročila. Sporočiti mora tudi druge informacije v zvezi z drugimi predloţenimi cenami ali vrednostmi. vendar se morajo za ta namen vsi razponi vnaprej zmanjšati na določeno vrednost. mora naročnik ponudnike o tem seznaniti ţe v razpisni dokumentaciji. opredeljenim v b) točki prejšnjega odstavka. da ovira. če v postopku oddaje javnega naročila ne prejme nobene sprejemljive ponudbe. (5) Naročnik mora v vsaki fazi elektronske draţbe takoj sporočiti vsem ponudnikom vsaj tiste informacije. (9) Če se elektronska draţba izvede na podlagi elektronske oddaje ponudb. ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen. Povabilo mora vsebovati tudi matematično formulo. (7) Če se naročnik odloči. (10) V primerih in pod pogoji iz prvega odstavka tega člena mora naročnik v postopku javnega naročanja uporabiti elektronsko draţbo. Vendar pa naročnik v nobenem primeru in v nobeni fazi elektronske draţbe ne sme razkriti imen ponudnikov. ki je opravljeno v skladu z merili iz 48. Če so dovoljene variante. (6) Elektronska draţba se lahko zaključi na enega ali več naslednjih načinov. (8) Po zaključku elektronske draţbe mora naročnik oddati naročilo na podlagi izidov elektronske draţbe. c) ko se izvede toliko faz draţbe. se mora za vsako varianto določiti ločena formula. Lahko tudi kadarkoli objavi število udeleţencev v tej fazi draţbe. ki so predvidena za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe in so navedena v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. ko ne bo več ponujenih novih cen ali novih vrednosti. ki . člena tega zakona. po izteku katerega ni več mogoče predloţiti nove ponudbe in pomeni zaključek elektronske draţbe. kot je opredeljen v objavljenem obvestilu o naročilu in v razpisni dokumentaciji. kolikor jih je bilo navedenih v povabilu k sodelovanju na draţbi. da kadar koli preverijo svojo relativno uvrstitev.povabilu dodati izid celotnega ocenjevanja ustreznega ponudnika. kot sledi: a) v povabilu k sodelovanju pri elektronski draţbi mora naročnik navesti datum in čas zaključka draţbe vnaprej. če je to navedeno v razpisni dokumentaciji. ki jo je treba uporabiti pri elektronski draţbi za določitev avtomatičnih ponovnih razvrstitev na podlagi predloţenih novih cen in/ali novih vrednosti. da bo draţba zaključena. V tem primeru mora naročnik v povabilu k sodelovanju v elektronski draţbi opredeliti rok. mora biti v povabilu k sodelovanju opredeljen čas za vsako fazo draţbe. Naročnik ne sme uporabljati elektronske draţbe nepravilno ali na tak način. če je mogoče v kombinaciji z načinom. ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. Ta formula mora vključevati ponderje za vsa merila. da bo elektronsko draţbo zaključil v skladu s c) točko prejšnjega odstavka. ki so izračunani z uporabo vnaprej objavljenih meril in njihovih ponderjev. ki jim omogočijo.

točke Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij. kot npr.veljajo za predmet javnega naročila na trgu. (11) Naročnik ni dolţan uporabiti elektronske draţbe v skladu s prejšnjim odstavkom v primerih. ki velja za predmet javnega naročila na trgu. v obvestilu o javnem naročilu. Če se z izvedeno elektronsko draţbo ne doseţe zniţanje cen na raven. oceni. okvirni terminski plan izvedbe skupnega javnega naročila in vrsto postopka oddaje skupnega javnega naročila. da skupne nabave povečujejo gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev in ne zmanjšujejo konkurence na trgu. ki veljajo za skupno javno naročanje vlade. (4) V primerih skupnega javnega naročanja. da predloţijo nove cene in/ali nove vrednosti. 36. točko prvega odstavka 28. namenjene vsem uporabnikom. se smiselno uporabljajo določbe. ki je priloga uredbe. člen (skupno javno naročanje vlade) (1) Vlada lahko skladno z letnim programom javnih naročil za posamezno skupno javno naročilo neposrednim uporabnikom drţavnega proračuna in organom v sestavi odobri skupno naročanje. razpisni dokumentaciji ali dodatnih dokumentih. ko prejme samo eno ponudbo. Postopek oddaje javnega naročila lahko v tem primeru naročnik nadaljuje s pogajanji v skladu s 1. da upoštevajo standarde za dostop za invalidne osebe ali standarde za gradbene objekte. člena tega zakona. morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni. člen (tehnične specifikacije) (1) Tehnične specifikacije iz 1. se navedejo v dokumentaciji javnega naročila. če na predlog naročnikov. (3) Upravni organi morajo najkasneje v tridesetih dneh po sprejemu sklepa o določitvi skupnih javnih naročil iz prvega odstavka tega člena skupnemu nabavnemu organu sporočiti svoje potrebe. sedmega in osmega odstavka tega člena zaključi postopek kot neuspešen in ne odda javnega naročila na podlagi izidov elektronske draţbe. . utemeljen z analizo. je potrebno tehnične specifikacije določiti tako. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam opisov določenih tehničnih specifikacij). Kadarkoli je to mogoče. (2) Vlada mora v sklepu o določitvi skupnega javnega naročila določiti vrsto blaga ali storitev ter časovno obdobje skupnega javnega naročila. ki jo oceni kot nesprejemljivo. Tretje poglavje Splošna pravila glede določitve tehničnih in drugih elementov javnega naročanja 37. ki se izvaja na podlagi drugih zakonov ali interesa naročnikov. skupni nabavni organ ter odgovorne osebe za pravilno in gospodarno ter učinkovito izvedbo skupnega naročila. naročnik ne glede na določbe šestega.

blago ali storitev. ali č) s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke tega odstavka v zvezi z enimi značilnostmi ter s sklicevanjem na navedene storilnostne ali funkcionalne zahteve iz b) točke tega odstavka v zvezi z drugimi značilnostmi. Ustrezno sredstvo je lahko tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. z evropskim tehničnim soglasjem. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila. (6) Če naročnik določi okoljske značilnosti v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev iz b) točke tretjega odstavka tega člena. evropska tehnična soglasja. ki je skladna s standardom. ki je sprejemljiv za naročnika. ki prenašajo evropske standarde. ne sme zavrniti ponudbe z obrazloţitvijo. mednarodnim standardom ali tehničnim referenčnim sistemom. izpolnjuje storilnostne ali funkcionalne zahteve naročnika. ki so jih določili evropski organi za standardizacijo. ki ga je naročnik opredelil kot sprejemljivega v razpisni dokumentaciji. ali c) v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev iz b) točke tega odstavka s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke tega odstavka. izračunom in izvedbo gradenj in uporabo blaga.(2) Tehnične specifikacije morajo omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Pri vsakem sklicevanju se navedejo besede »ali enakovredni«. ki jih predlaga. ne sme zavrniti ponudbe za gradnje. skupne tehnične specifikacije. lahko uporabi tudi podrobne . slovenska tehnična soglasja ali slovenske tehnične specifikacije. če ponudnik v svoji ponudbi z ustreznimi sredstvi in na način. na slovenske standarde. da gradnja. skladne s slovenskim standardom. mednarodne standarde. dokaţe. ter po prednostnem vrstnem redu. ki se nanašajo na varovanje okolja. ki prevzema evropski standard. da blago ali storitve. da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. ki so ponujene. Ustrezno sredstvo bi lahko bila tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. ki jih določajo. s katerim se izrazi domneva o skladnosti s temi storilnostnimi ali funkcionalnimi zahtevami. vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika. če teh ni. na slovenske standarde. ki jih kot obvezna določajo predpisi. povezane z načrtovanjem. na enak način izpolnjujejo zahteve. (4) Če naročnik izkoristi moţnost sklicevanja na specifikacije iz a) točke prejšnjega odstavka. tako. se morajo tehnične specifikacije oblikovati: a) s sklicevanjem na tehnične specifikacije iz Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij. ki so sredstvo. Ponudnik mora v svoji ponudbi dokazati s katerimi koli ustreznimi sredstvi in na način. določene v tehničnih specifikacijah. ki lahko vključujejo tudi elemente. Vendar morajo biti ti parametri dovolj natančni. ali. da rešitve. druge tehnične referenčne sisteme. če se te specifikacije nanašajo na storilnostne ali funkcionalne zahteve. da določi tehnične specifikacije v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev. ali b) v smislu navedbe storilnostnih ali funkcionalnih zahtev. na katere se sklicuje. proizvode ali storitve. (3) Ne glede na tehnična pravila. ki so ga določili evropski organi za standardizacijo. niso skladne s specifikacijami. skupno tehnično specifikacijo. da omogočajo ponudniku opredelitev predmeta naročila in da omogočijo naročnikom oddajo naročila. (5) Če naročnik izkoristi moţnost iz a) točke tretjega odstavka tega člena.

lahko naročnik določi. (7) Naročnik lahko navede. (2) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu navesti. c) so znaki za okolje sprejeti ob uporabi postopka. proizvajalci. mora v razpisni dokumentaciji navesti minimalne zahteve. potem je dokazno breme za njihovo izpolnitev na strani ponudnika. To sklicevanje je dovoljeno v primerih ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila. se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke. v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena. pri takem sklicevanju se navede besedo »ali enakovredni«. ki je dopustil . v katerem lahko sodelujejo zainteresirane strani. (4) Obravnavajo se samo variante. distributerji in okoljske organizacije ter č) da so na voljo vsem zainteresiranim. b) so zahteve za znak pripravljene na podlagi znanstvenih informacij. ki jih je treba upoštevati v variantnih ponudbah ter katere koli posebne zahteve za njihovo predstavitev. pod pogojem. sprejeti mora vsako drugo primerno dokazilo. ki jih izdajo priznani organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. člen (variantne ponudbe) (1) Če je merilo za oddajo ekonomsko najugodnejša ponudba. ki izpolnjujejo minimalne zahteve naročnika. kot so vladni organi. potrošniki. (3) Naročnik. lahko pa sprejme tudi potrdila.specifikacije ali po potrebi njene dele v skladu z evropskimi ali (več-) nacionalnimi znaki za okolje ali s katerim koli drugim znakom za okolje. 38. da: a) so navedene specifikacije primerne za opredelitev značilnosti blaga ali storitev. (9) Če tega ne upravičuje predmet naročila. (8) Za namene tega člena se za priznane organe štejejo laboratoriji za testiranje in kalibracijo ter certifikacijski in nadzorni organi. če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni. tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo. ki so usklajeni z evropskimi standardi. ali dopušča predloţitev variant ali ne: v kolikor variantne ponudbe niso dopuščene jih naročnik ne sme upoštevati. kot je tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. ki so predmet naročila. ki jih predloţijo ponudniki. Naročnik mora sprejeti potrdila. ki dopusti predloţitev variant. patente. V postopkih za oddajo javnega naročila blaga ali storitev naročnik. da bo upošteval variante. ki jih izdajo priznani organi s sedeţem v drugih drţavah. (10) Če so funkcionalne zahteve iz tehničnih specifikacij opredeljene kot pogoj. da se za blago in storitve z znakom za okolje domneva skladnost s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije.

opredeljenih v 48. (2) Če nudi naročnik informacije iz prejšnjega odstavka. člen (pogoji. pripeljale bodisi do javnega naročila storitve namesto javnega naročila blaga ali do javnega naročila blaga namesto javnega naročila storitve. ki se opravljajo med izvedbo naročila. ki veljajo v kraju. kjer je treba izvesti gradnje ali opraviti storitve. pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika. če bi bile uspešne. Četrto poglavje Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in merila za izbor 41. od katerih lahko kandidat ali ponudnik pridobi ustrezne informacije o obveznostih v zvezi z davki. členu tega zakona. če so ti pogoji v skladu s predpisi Evropske skupnosti in so navedeni v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. ali je ponudba. (2) Naročnik lahko določi tudi druge pogoje za izvedbo naročila. postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopku oddaje naročila male vrednosti naročnik odda javno naročilo potem. da so pri pripravi svoje ponudbe upoštevali obveznosti v zvezi z določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo. mora zahtevati od ponudnikov ali kandidatov v postopku javnega naročanja. . izbor udeleţencev in oddaja naročil) (1) Naročnik mora oddati javno naročilo na podlagi meril. in veljajo za gradnje. ko: a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila. varovanjem okolja. varstvom okolja. (2) V odprtem postopku. da morajo naročniki v postopkih javnega naročanja upoštevati socialne in etične ali okoljske vidike ter način vključevanja teh vidikov v predmet naročila. ki se lahko nanašajo zlasti na socialne in okoljske vidike. 39. člen (preverjanje sposobnosti. da navedejo. regiji ali kraju. ki se izvajajo na kraju samem. kjer je treba izvesti gradnje ali opraviti storitve. merila za izbor najugodnejše ponudbe in določila pogodbe o izvedbi javnega naročila. Navedena zahteva ni v povezavi z določbo. člena tega zakona in upoštevaje moţnost ponujanja variant.predloţitev variant. tehnične specifikacije. popolna. ob upoštevanju določb 49. ne sme zavrniti variante izključno iz razloga. člen (obveznosti v zvezi z davki. določbah za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo. ki vključujejo socialne in okoljske vidike) (1) Vlada lahko za posamezne predmete javnega naročanja predpiše. ali za storitve. da bi. določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo) (1) Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji navede organ ali organe. ki je bila ocenjena kot najugodnejša. 40. ki veljajo v Republiki Sloveniji. ki ureja obravnavanje neobičajno nizkih ponudb. b) preveri.

do 47. V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti mora naročnik povabiti najmanj pet kandidatov. postopku s pogajanji brez predhodne objave in konkurenčnem dialogu naročnik odda javno naročilo potem. točke prvega odstavka 24. omeji število primernih kandidatov. ki jih bo povabil. (5) Preverjanje iz drugega in tretjega odstavka tega člena se nanaša na izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz 42. V primeru javnih naročil iz 7. V postopku s pogajanji po predhodni objavi in v konkurenčnem dialogu mora naročnik povabiti najmanj tri kandidate. (8) Naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva. ki jih je pridobil oziroma jih je predloţil ponudnik ali kandidat v drugih postopkih oddaje javnega naročila. postopku s pogajanji po predhodni objavi in v postopku konkurenčnega dialoga. ki je naročniku v skladu s 77. ki jih namerava povabiti. če je prijavljenih dovolj primernih kandidatov. o katerem drţavni organ. na katerega se podatki nanašajo. člena tega zakona predvidel v razpisni dokumentaciji. če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev. (7) Pri preverjanju sposobnosti gospodarskega subjekta lahko naročnik upošteva podatke iz uradnih evidenc. Naročnik v obvestilu o javnem naročilu navede objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila. maksimalno število. ki jih namerava uporabiti. člena tega zakona in na pogoje in merila iz devetega odstavka tega člena. lahko naročnik tako. člena tega zakona ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev s pisno izjavo. minimalno število kandidatov. da to navede v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji. (6) Ne glede na druge določbe tega zakona ponudniku ni treba predloţiti nobenega dokazila o podatku. da predloţijo ponudbe. odvisno od načina izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma. . ki jih mora vsebovati ponudba. organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. če je to primerno. postopku s pogajanji po prehodni objavi. da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa in tehnične in poklicne sposobnosti. Zahtevane minimalne stopnje sposobnosti ponudnika mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. b) razvrsti popolne ponudbe glede na merila. (9) V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. ter. V vsakem primeru mora biti število povabljenih kandidatov zadostno za zagotovitev konkurence. Za pridobitev osebnih podatkov je potrebno soglasje subjekta. ali so predloţene ponudbe popolne. namesto dokazila ponudnik poda izjavo o podatkih. ki ga je v skladu s prvim odstavkom 32.(3) V postopku s prehodnim ugotavljanjem sposobnosti. da se udeleţijo pogajanj ali da sodelujejo v dialogu. Podatke iz uradnih evidenc naročnik pridobi sam. (4) V primeru okvirnega sporazuma odda naročnik javno naročilo v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. členom tega zakona ni treba preverjati. ko: a) preveri. Količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila.

66/08 . (11) Če naročnik uporabi moţnost zmanjšanja števila rešitev.goljufija. .sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe). člen (osnovna sposobnost kandidata ali ponudnika) (1) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. niti kandidatov. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. lahko naročnik nadaljuje postopek tako. če: . manjše od minimalnega števila. (4) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. v kolikor gre za pravno osebo. . . (2) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika.(10) Naročnik mora povabiti najmanj toliko kandidatov. če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik. o katerih je treba razpravljati. katerega osnovno sposobnost je preverjal. št. katerega osnovno sposobnost je preverjal. pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj. če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik. ki nimajo zahtevanih sposobnosti. če je le-ta na dan. 55/08. preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti. in 39/09. Če je število kandidatov. ki izpolnjujejo pogoje in minimalne stopnje sposobnosti. razpisni dokumentaciji ali v drugem dokumentu. ki izpolnjujejo pogoje. ko se izteče rok za oddajo ponudb. da povabi kandidata oziroma kandidate. o katerih se je treba pogajati v primeru uporabe konkurenčnega dialoga ali postopka s pogajanji po predhodni objavi. mora to storiti ob uporabi razlogov in pravil. ali ponudb. ki vsebuje podatke o vsebini javnega naročila. izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. 42. nedovoljeno dajanje daril. sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje. dajanje podkupnine. ki so navedena v obvestilu o javnem naročilu. ki se niso prijavili za sodelovanje. Naročnik v takem primeru ne sme vključiti v postopek drugih gospodarskih subjektov.popr.a člena tega zakona oziroma 81. v kolikor gre za pravno osebo. poslovna goljufija. v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik): . ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS.pranje denarja. kolikor jih je vnaprej določil kot minimalno število.a člena ZJNVETPS. da je zagotovljena konkurenca. nedovoljeno sprejemanje daril. jemanje podkupnine (za fizične osebe). V vsakem primeru mora dobiti dovolj rešitev ali primernih kandidatov.hudodelsko zdruţevanje. (3) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izločiti ponudnika ali kandidata. pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1.

Informacije. če: a) je bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem poloţaju. naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseţeno izjavo . zahtevanih v skladu z določbami 41. (6) Naročnik lahko določi. v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ. nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. (5) Ponudnik izkaţe. ki ureja finančno poslovanje. ali določbami drţave naročnika. naročnik lahko zaprosi pristojne organe. da bo iz postopka oddaje naročila izločil kandidata ali ponudnika. . kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja druţbenik z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta. ki so pooblaščene za zastopanje. (8) Če drţava. . zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami drţave. da so potrebni. V skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede. člena tega zakona. organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.. odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. za katere menijo.na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane. kot ga določa zakon. postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. ali določbami drţave naročnika. da izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člana z dokazilom iz uradne evidence.je bil njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik. v kateri evidenci in pri katerem drţavnem organu. namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. v tem ali predhodnih postopkih. d) je pri dajanju informacij. ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. ki nima sedeţa v Republiki Sloveniji. ki jih morajo pridobiti naročniki. Če gre za kandidata ali ponudnika. se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe. do 49. c) mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaţe veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane. v kateri ima kandidat ali ponudnik svoj sedeţ. lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne organe v drţavi. z namenom da bi pridobil vse informacije o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena. mora pogoje iz četrtega odstavka tega člena izpolnjevati tudi podizvajalec. Če gre za utemeljen dvom o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena. (7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem. v kateri ima sedeţ. b) je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami drţave. ne izdaja takšnih dokumentov. . v kateri ima sedeţ.je v stečajnem postopku.

notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v drţavi. 9. 1605/2002 o finančni uredbi. 12. 43. ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. str. pristojnega za pravosodje. 44. Carinske uprave Republike Slovenije in drugih organov. Euratom) št. da v postopkih za oddajo javnih naročil storitev predloţijo dokazila o tem dovoljenju ali članstvu. v kateri je registriral dejavnost. 1995/2006 z dne 13. v kateri imajo svoj sedeţ opravljali storitev. decembra 2008 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah (UL L št. 12) z uredbo določi način vzpostavitve podatkovne zbirke o izključitvah ponudnikov iz postopkov javnega naročanja in podatke. oblikovanega na podlagi informacij ministrstva. in . ki se vodijo v tej zbirki. 2002. nazadnje spremenjeno z Uredbo Sveta (ES. kateri drţavni organi in drugi subjekti so pristojni za izdajo dokazil iz prejšnjega odstavka. 344 z dne 20. ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. str. ki ţeli sodelovati pri javnem naročanju. Davčne uprave Republike Slovenije. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES. 1).prič ali zapriseţeno izjavo kandidata oziroma ponudnika. str. Izpolnjevanje minimalnih pogojev za priznanje sposobnosti za posamezno naročilo mora biti v povezavi in sorazmerno s predmetom naročila. člen (sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) (1) Naročnik lahko od vsakega gospodarskega subjekta. Euratom) št. člena tega zakona. o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloţi izjavo ali potrdilo. Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije mora naročnik pridobiti sam. obvesti Komisijo. 1302/2008 z dne 17. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. (2) Naročnik lahko od gospodarskega subjekta kot dokaz o finančni in ekonomski sposobnosti gospodarskega subjekta zahteva predloţitev enega ali več od naslednjih dokumentov. 390 z dne 30. Euratom) št. 2006. da bi lahko v drţavi. (10) Vlada v skladu z: . junija 2002 o finančni uredbi. pristojnih za vodenje evidenc. Euratom) št. 248 z dne 16. ki je predmet naročila. člen (ekonomska in finančna sposobnost) (1) Naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva. da predloţi dokazilo v skladu s predpisi drţave članice. da izpolnjujejo tudi pogoje iz tega člena. 2008. mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom.Uredbo Komisije (ES. 1605/2002 z dne 25. Pogoje za priznanje sposobnosti je naročnik dolţan navesti v obvestilu o javnem naročilu bodisi opisno bodisi s sklicevanjem na določbe tega zakona. lahko naročnik od njih zahteva. zahteva. 12. 1). v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ.Uredbo Sveta (ES. pristojnega za finance. (9) Vlada na predlog ministrstva. (2) Če morajo kandidati ali ponudniki imeti posebno dovoljenje ali morajo biti člani posebne organizacije. iz katerih bo lahko ugotovil izpolnjevanje zahtevane finančne .

storitve ali blaga. 45. opravljenih v zadnjih petih letih. V takem primeru mora naročniku predloţiti dokazilo. (6) Ponudnik mora v ponudbi predloţiti izjavo. (5) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb oziroma razpisni dokumentaciji navesti. členom tega zakona kot na primer: a) ustrezne bančne izpiske. (2) Gospodarski subjekti lahko izkaţejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo. ki jih lahko pridobi sam v skladu z 41. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. zahteva. da mu naročniki z njihove strani izdana potrdila o . za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. količino ali pomembnost in uporabo gradnje. V potrdilih mora biti navedena vrednost. če so informacije o tem prometu na voljo. prometa na področju javnega naročila za največ zadnja tri poslovna leta. da bo zaradi tega imel na voljo sredstva. ne glede na pravno naravo povezave z njimi. Naročnik lahko določi. v kolikor je to primerno. b) računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov in poslovnih knjig z vsebino. kadar je to primerno. razen tistih podatkov. V primeru. da je primeren. sklenjen za ta namen. (3) Gospodarski subjekt se lahko.gradenj. če jih zakonodaja drţave. naročnik njegovo ponudbo izloči. skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje. na enega ali več od naslednjih načinov: a) s seznamom: . Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov. podatke o boniteti poslovanja ali. lahko ekonomsko in finančno sposobnost dokaţe s katerim koli drugim dokumentom. ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo. v kateri je gospodarski subjekt registriran.in ekonomske sposobnosti. (7) Če gospodarski subjekt iz katerega koli utemeljenega razloga zahtevanih dokazov ne more predloţiti. katero dokazilo ali dokazila iz drugega odstavka je izbral in katera druga dokazila so gospodarski subjekti dolţni predloţiti. da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloţi. kot jo naročnik določi v razpisni dokumentaciji. da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika. c) različne oblike izpisov prometa ter. dokazilo o škodnem zavarovanju poklicnega tveganja. (4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov. če je to primerno. potrebna za izvedbo naročila. člen (tehnična in/ali kadrovska sposobnost) (1) Naročnik oceni in preveri tehnično in/ali kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. za katerega naročnik meni. upoštevajoč datum ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta.

g) z izjavo o povprečnem letnem obsegu razpoloţljive delovne sile in številu oseb. opisi in/ali fotografijami. i) z navedbo dela naročila. kadar je to primerno. v obliki izjave gospodarskega subjekta. e) z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb. . se lahko opravi tudi ogled. V takem primeru mora naročniku predloţiti dokazilo. za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. odgovornih za vodenje projektov. naročnik njegovo ponudbo izloči. oziroma če naročnik ni bil naročnik po tem zakonu. V primeru. v obliki izjav. ki ga ponudnik storitev morebiti namerava oddati v podizvajanje. Ogled obsega ponudnikove proizvodne ali tehnične zmogljivosti. ki jih izda ali sopodpiše pristojni organ. . z navedbo ukrepov za okoljsko upravljanje. ki je na voljo ponudniku storitev ali gradbenemu izvajalcu za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov. ki jih dobavitelj ali ponudnik storitev uporabljata za zagotovitev kakovosti. obratni ali tehnični ali drugi opremi. Gospodarski subjekt mora predloţiti dokazilo o dobavi in storitvah. ipd. ter v primeru javnih naročil gradenj tistih.s certifikati. ki jih izdajajo uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti. datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov.najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih. d) če gre za kompleksne izdelke ali storitve. j) v zvezi s proizvodi. ki jih bo lahko gospodarski subjekt uporabil med izvajanjem naročila. da bo zaradi tega imel na voljo sredstva. ter opis študijskih in raziskovalnih zmogljivosti. s katerimi se potrdi skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi. če je bil naročnik po tem zakonu. Ogled opravijo predstavniki naročnika ali po naročnikovem pooblastilu pristojni organ drţave. skupaj z zneski. ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradnje. ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela. da izvedejo gradnjo. ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila. ne glede na to. da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloţi. zlasti pa oseb. v obliki izjave naročnika ali v obliki pogodbe oziroma delov pogodbe v zvezi z javnim naročilom ali računom ali. kjer ima ponudnik svoj sedeţ. . h) z izjavo o orodjih.z vzorci. ali v obliki pogodb. če to zahteva naročnik. računov. b) z navedbo tehničnega osebja ali strokovnih organov. ali če je predmet naročila namenjen za posebne namene.opravljenem naročilu posredujejo neposredno. odgovornih za vodenje projektov pri ponudniku storitev ali gradbenem izvajalcu za zadnja tri leta. če je potrebno tudi njegove raziskovalne in študijske zmogljivosti ter ukrepe za način ugotavljanja kakovosti. če ta organ s tem soglaša. katerih ustreznost mora biti potrjena. (3) Gospodarski subjekt se lahko. ki jih je treba dobaviti: . zlasti pa tistih. ne glede na pravno naravo povezave z njimi. potrebna za izvedbo naročila. od katerih lahko naročnik zahteva. c) z opisom tehnične opreme in ukrepov. če tega ni. ki so odgovorni za nadzor kakovosti. f) če gre za javna naročila gradenj in javna naročila storitev ter samo v ustreznih primerih. sklenjen za ta namen.

potrjenih s strani organov. ki vključujejo namestitev ali vgraditev. stroškovne učinkovitosti. Od gospodarskih subjektov mora naročnik sprejeti tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za zagotavljanje kakovosti. oceni zlasti glede na njihove veščine. da opravijo storitev ali izvedejo namestitvena dela ali gradnjo. . datuma dobave ter roka za dobavo ali dokončanje del ali b) na podlagi najniţje cene. 47.(4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru. izkušnje in zanesljivost. katerih predmet so dobave blaga. ki temeljijo na evropskih ali mednarodnih standardih. člen (standardi za zagotovitev kakovosti) Če zahteva naročnik predloţitev spričeval neodvisnih organov. okoljskih lastnosti. ki jih priznava Evropska skupnost. poprodajnih storitev in tehnične pomoči. Pri tem naročnik obdobja poslovanja ponudnika iz seznama ne more opredeliti kot odločilni kriterij pri zbiranju dokazov o strokovni (tehnični) sposobnosti. katero dokazilo iz drugega odstavka tega člena bo štel kot ustrezno. Naročnik mora sprejeti enakovredna potrdila. ki temeljijo na ustrezni seriji evropskih standardov. učinkovitost. stroškov poslovanja. ki jih izdajo organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov. člen (merila za izbiro ponudbe) (1) Naročnik lahko odda naročilo: a) na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril v povezavi s predmetom naročila. člena tega zakona zahteva spričevala neodvisnih organov. Naročnik mora sprejeti enakovredna spričevala. (6) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb navesti. cene. se mora sklicevati na Sistem Skupnosti za okoljsko upravljanje in presojanje (EMAS) ali na standarde za varstvo okolja. (5) V postopkih javnega naročanja. ki jih izdajo organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. kot so na primer kakovosti. ki so jih potrdili organi. člen (standardi za okoljsko upravljanje) Če naročnik v primerih iz f) točke drugega odstavka 45. se lahko sposobnost gospodarskih subjektov. 48. kot jih je naročnik opredelil v razpisni dokumentaciji. prav tako pa tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za varstvo okolja. tehničnih prednosti. opravljanje storitev in/ali izvedbo gradenj. ki potrjujejo usklajenost gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za zagotovitev kakovosti. 46. ki so pooblaščeni za ugotavljanje in potrjevanje usklajenosti gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za varstvo okolja. estetskih in funkcionalnih lastnosti. se mora sklicevati na sisteme zagotavljanja kakovosti. ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.

navesti merila po vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. dobavi blaga ali opravljanju storitev. za katere meni. ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti ţivil. kot so bila opisana in vrednotena. 49. gradnje ali storitve. preden zavrne takšno ponudbo. mora naročnik. zaposlovanja teţje zaposljivih oseb. ki so bila navedena v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji in način. pisno zahtevati podrobne podatke o elementih ponudbe. ki jih ima ponudnik pri izvedbi gradnje. Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na: a) ekonomičnost načina gradnje. . člen (neobičajno nizka ponudba) (1) Če naročnik meni. ki veljajo v kraju izvedbe gradenj. ki je oddal ponudbo za vse sklope. v enakovrednem poloţaju. da sta ponudnik. da je pri določenem naročilu ponudba neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o moţnosti izpolnitve naročila glede na blago. da jih vrednostno utemelji. b) izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje. Naročnik lahko ovrednoti merila z določitvijo maksimalnega razpona.) in ţivila. morajo le-ta biti enaka. ki jih predlaga ponudnik. opisati in ovrednotiti posamezno merilo za oddajo naročila. oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in jih je naročnik predhodno določil in od ponudnika zahtevati.(2) Pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju ţivil se prednostno upoštevajo ţivila. in ponudnik. blaga ali storitev. storitev ali dobav blaga. (3) V kolikor naročnik navede merila v obvestilu o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. s katerimi se dosega spodbujanje poklicnega usposabljanja na delovnem mestu. da so merodajni za izpolnitev tega naročila. ki je oddal ponudbo za en sklop ali del sklopov. c) izvirnost gradenj. (7) Naročnik mora merila oblikovati tako. ki so v shemah kakovosti (npr. Če po mnenju naročnika meril zaradi objektivnih razlogov ni mogoče ovrednotiti. (5) Pri ocenjevanju ponudb mora naročnik uporabiti le tista merila. (6) V primeru dveh ali več ekonomsko najugodnejših ponudb naročnik izbere najugodnejšo ponudbo tudi na podlagi vnaprej določenih socialnih elementov. proizvodnega procesa ali ponujene storitve. Merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila. boja proti nezaposlenosti in jih določi v razpisni dokumentaciji. mora naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu. sezonsko pridelana ţivila na integriran način. d) skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo. sezonsko pridelana ţivila na ekološki način ipd. (4) Naročnik mora v primeru oddaje naročila na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu.

ki morajo biti navedene v objavah. upoštevajoč predloţena dokazila. se rok za prejem ponudb. potreben za pripravo ponudb. ko je naročnik odposlal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti zahtevo za objavo v Uradnem listu Evropske unije. da je ponudba neobičajno nizka. 52. določen v prejšnjem členu. upoštevaje pri tem minimalne roke. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam informacij. določene s tem zakonom. šteje rok za oddajo ponudbe od dneva.e) moţnost. člen (skrajšanje rokov v odprtem postopku) (1) V primeru. (3) Skrajšanje rokov na podlagi prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo pod pogojem. da je pomoč dodeljena zakonito. ki ga določi naročnik. tako ponudbo izloči. ker je ponudnik pridobil drţavno pomoč. Če naročnik zavrne ponudbo v teh okoliščinah. če je predhodno informativno obvestilo vsebovalo vse informacije. (3) Če naročnik ugotovi. (2) Rok začne teči od dneva pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. vendar ne sme biti krajši od 29 dni. Peto poglavje Roki 50. mora o tem obvestiti ministrstvo. ki jih mora vsebovati objava obvestila o javnem naročilu. v kolikor so te informacije bile na voljo ob objavi in če je predhodno informativno obvestilo bilo . ki morajo biti navedene v objavah). (2) Naročnik mora preveriti te postavke ob posvetovanju s ponudnikom. člen (rok za prejem ponudb v odprtem postopku) Rok za prejem ponudb v odprtem postopku mora biti najmanj 40 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. člen (roki za prejem prijav in ponudb) (1) Pri določanju rokov za prejem prijav in ponudb mora naročnik upoštevati predvsem zapletenost naročila in čas. 51. lahko skrajša. lahko zavrne ponudbo le. (2) Če je obvestilo o javnem naročilu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije. pristojno za finance in Komisijo. ki je priloga uredbe. kot je opredeljen v Seznamu informacij. da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. če se je prej posvetoval s ponudnikom. V kolikor naročnik ugotovi. ne more dokazati. da ponudnik pridobi drţavno pomoč. da je ponudba neobičajno nizka. če slednji v primernem roku.

tako da se lahko gospodarski subjekti seznanijo z vsemi informacijami. da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. ki jih mora vsebovati obvestilo o javnem naročilu. člena tega zakona. ki so potrebne za pripravo ponudb. vendar ne sme biti krajši od 31 dni. člen (roki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) (1) Rok za prejem prijav in ponudb v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. če je vrednost javnega naročila enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. ne predloţijo v rokih. 55. ki morajo biti navedene v objavah. (3) Rok iz prvega in drugega odstavka tega člena začne teči od dneva pošiljanja povabila k oddaji ponudb v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. 54. Podaljšanje roka mora naročnik objaviti v Uradnem listu Evropske unije oziroma na portalu javnih naročil.poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu. člen (rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni objavi) Rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni objavi je 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. določenih v tem zakonu. da se ponudbe lahko predloţijo šele po ogledu lokacije ali po pregledu drugih dokumentov v zvezi s predmetnim javnim naročilom na kraju samem. (2) V primeru. 2. mora naročnik rok za prejem ponudb podaljšati. v kolikor so te informacije bile na voljo ob objavi in če je predhodno informativno obvestilo bilo poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu. člen (podaljšanje rokov) Če se zaradi kakršnega koli razloga razpisna dokumentacija ali dodatne informacije. za prejem prijav za sodelovanje 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. se rok določen v 2. kot je opredeljeno v Seznamu informacij. . za prejem ponudb v primeru postopkov s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 35 dni od datuma pošiljanja povabila. (4) Skrajšanje rokov na podlagi prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo pod pogojem. je najmanj: 1. čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval. če je predhodno informativno obvestilo vsebovalo vse informacije. točki prejšnjega odstavka lahko skrajša. ali če se naknadno ugotovi. 53.

lahko naročniki določijo: . 58. ki je priloga uredbe. 9. če je objava poslana na elektronski način. obvestilo o natečaju. ki jih določa Uredba Komisije (ES) št. obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. 1). v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2. 6. 2. str. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. Nabor podatkov. obvestilo o oddaji naročila male vrednosti. . člena tega .rok za prejem ponudb. člen (oblika in način objave obvestil) (1) Objave morajo imeti obliko standardnih obrazcev. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Informacije povezane z objavljanjem).rok za prejem prijav. 4. 12.56. obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma. v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi. 5. upoštevaje njihovo vrednost pa predhodno tudi Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. točke Informacij povezanih z objavljanjem. 10. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu. obvestilo o javnem naročilu. 1564/2005 z dne 7. prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. obvestilo o dodatnih informacijah. obvestilo o naročilu male vrednosti. člen (vrste objav) (1) Vrste objav so: 1. ki jih mora vsebovati obvestilo iz prvega odstavka 57. predhodno informativno obvestilo. 257 z dne 1. 8. (2) Naročnik vse vrste objav v zvezi z javnimi naročili pošlje v objavo portalu javnih naročil. 10. 13. rezultati natečaja. roki za oddajo ponudb ne morejo upoštevati. 7. ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo ali najmanj 10 dni. Šesto poglavje Objave 57. člen (določanje rokov iz razloga nujnosti v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi) Če se iz razloga nujnosti. ki ne sme biti krajši kakor 10 dni od datuma povabila k oddaji ponudb. 3. 11. obvestilo o oddaji naročila. 2005.

v primerih naročil blaga. člen (pravilo zaporednosti objav) (1) Obvestilo. (2) Naročnik v primerih iz prejšnjega odstavka pošlje v objavo Komisiji ali portalu za javna naročila predhodno informativno obvestilo. Določbe tega člena ne veljajo za postopek s pogajanji brez predhodne objave. ki so sestavljena in odposlana na elektronski način in so v obliki in glede pravil za pošiljanje usklajena s pravili iz 2. (2) Objave mora naročnik poslati na portal javnih naročil na elektronski način. se pošljejo v elektronski obliki preko portala javnih naročil. 59. z navedbo datuma objave. Objave. ki se objavijo na portalu javnih naročil. mora biti enaka vsebini obvestila. Potrdilo je dokazilo o objavi. 60. Dokazila o datumih odpošiljanja obvestil mora naročnik hraniti in jih po potrebi predloţiti kot dokaz. ko pri javnem naročanju namerava skrajšati roke za prejem ponudb. V obvestilu. Naročnik lahko objavi tudi katero koli drugo informacijo. V organizacijo in kritje stroškov objav so všteti tudi prevodi v druge uradne jezike Evropske Unije. (2) Portal javnih naročil in Urad za uradne objave Evropskih skupnosti izdata naročniku potrdilo o prejemu obvestila. pa se krijejo iz proračuna Evropske skupnosti. določenih vrst blaga. št.zakona. objavljenem na portalu javnih naročil. ne sme biti objavljeno na portalu javnih naročil. določa Uredba o seznamih naročnikov. objavljenega v Uradnem listu Evropske unije. ki jih naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih. člen (predhodno informativno obvestilo) (1) Naročnik mora objaviti predhodno informativno obvestilo le v primeru. Vsebina obvestila. morajo biti objavljena najkasneje v roku pet dni po pošiljanju v objavo. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. (5) Stroški objavljanja objav. ki vsebuje: 1. ki ga je potrebno objaviti v Uradnem listu Evropske unije. za katero meni. poslanega v objavo. V drugih uradnih jezikih Evropske skupnosti se objavi povzetek pomembnih elementov vsakega obvestila. stroški objavljanja objav. (4) Obvestilo o javnem naročilu se objavi v celoti v slovenskem jeziku. če je skupna ocenjena . 18/07). storitev. v obliki in po postopku za pošiljanje v skladu z Informacijami povezanimi z objavljanjem. skupno okvirno vrednost javnih naročil po vrstah blaga. ki se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. preden je bilo odposlano v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. objavljenega na portalu javnih naročil. obveznih informacijah v objavah. (3) Obvestila. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. da je koristna. mora biti naveden datum odpošiljanja Komisiji. ki jih naročnik pošlje v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. se krijejo iz proračuna Republike Slovenije. točke Informacij povezanih z objavljanjem. seznamih gradenj.

ki vključuje načrt javnih naročil gradenj. Naročnik je dolţan opredeliti vrste blaga s sklicevanjem na nomenklaturo CPV. kadar oddaja javno naročilo po odprtem postopku. člena tega zakona pa. če oddaja naročilo na podlagi 1. ki jih namerava oddati. 2. (4) Predhodno informativno obvestilo mora naročnik na podlagi 3. v primerih javnih naročil storitev. konkurenčnem dialogu ali postopku s pogajanji po predhodni objavi. točke Informacij povezanih z objavljanjem. 3. člena tega zakona. če je njihova skupna ocenjena vrednost enaka ali večja od vrednosti opredeljene v prvem odstavku 12. (3) Predhodno informativno obvestilo mora naročnik na podlagi 1. kadar oddaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti. skupno ocenjeno vrednost javnih naročil za posamezno kategorijo storitev iz Seznama storitev A. točke prvega odstavka 57. in 2. kadar oddaja javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. točke prvega odstavka 28. točke prejšnjega odstavka poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali objaviti na portalu javnih naročil čim prej po sprejemu proračuna. 61. Predhodno informativno obvestilo mora vsebovati datum pošiljanja obvestila Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. člena tega zakona. katerega . 62. če je skupna ocenjena vrednost večja ali enaka od 750. (2) Naročniku ni treba objaviti obvestila iz prejšnjega odstavka. v primerih javnih naročil gradenj mora objaviti bistvene značilnosti javnih naročil. člen (obvestilo o oddaji naročila) (1) Naročnik mora poslati v objavo obvestilo o oddaji javnega naročila.vrednost enaka ali večja od 750. postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. v obliki in po postopku za pošiljanje obvestil iz 2. točke drugega odstavka tega člena poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali objaviti na portalu javnih naročil čim prej po odločitvi. (6) Naročnik lahko objavi predhodno informativno obvestilo na portalu javnih naročil. ko je poslal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti obvestilo o njegovi objavi v tej obliki. obvestilo iz 10. točke prvega odstavka 57. ki objavi predhodno informativno obvestilo na portalu javnih naročil. (5) Naročnik. ki jih naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih. člena tega zakona in so izpolnjeni pogoji iz navedene točke.000 eurov. člen (obvestila o naročilu) (1) Naročnik objavi obvestilo o naročilu iz 2. mora v elektronski obliki poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti obvestilo o objavi predhodnega informativnega obvestila na portalu javnih naročil.000 eurov. (3) Naročnik objavi obvestilo o naročilu iz 4. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona.

neprimerne. 63. nepravočasne. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. razen v obvestilu iz 8.b člen (prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost) (1) Naročnik mora prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objaviti. objaviti. in: . vendar ne pred pravnomočnostjo te odločitve. 63. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. točke prvega odstavka 57. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku poslati v objavo v roku 48 dni od sprejema odločitve iz prvega do tretjega odstavka 80. členom tega zakona postopek javnega naročanja ustavi ali zavrne vse ponudbe ali . 6.vrednost je enaka ali presega vrednosti iz prvega ali drugega odstavka 12. nesprejemljive ali formalno nepopolne in niso bile dopolnjene v skladu s prvim odstavkom 78. katerih objava bi ovirala izvajanje zakona. 63. . ki jih je prejel. ali soglaša z objavo vsebine.. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku) (1) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah. (2) Naročnik v obvestilu o oddaji javnega naročila tudi označi. nepravilne. (3) V primeru iz druge ali tretje alineje prvega odstavka tega člena mora naročnik obvestilo o dodatnih informacijah. (2) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah. člena tega zakona. člena tega zakona. v 48 dneh po oddaji naročila. člena tega zakona.a člen (obvestilo o dodatnih informacijah.spreminja ali dopolnjuje razpisno dokumentacijo ali . 4. (4) Naročnik ni dolţan objaviti tistih informacij v zvezi z javnim naročilom.v skladu z 80. tudi kadar spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu iz prvega odstavka 57. člena tega zakona. člen (obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi) Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v objavo na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila. ali 10. kadar izvaja postopek javnega naročanja. točke navedenega odstavka. ali ţeli podatke. škodila poslovnim interesom javnih ali zasebnih gospodarskih subjektov ali posegala v lojalno konkurenco med njimi.so vse ponudbe. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. ki jih za potrebe statistike posreduje v skladu z določbo 107. člena tega zakona. člena tega zakona. (3) V primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B mora naročnik v obvestilu navesti..

ki jih ni dolţan objaviti po tem zakonu. člena tega zakona. če je to primerno. 63. člena tega zakona. člen (neobvezna objava) Naročnik lahko v skladu s prejšnjima členoma objavi tudi obvestila o javnih naročilih. v Uradnem listu Evropske unije ni objavil obvestila o naročilu. z elektronskimi sredstvi. 63.kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave ali po postopku s pogajanji po predhodni objavi. telefaksu. člena tega zakona. če je to primerno.d člen (nabor podatkov v obvestilih) Vlada z uredbo določi nabor podatkov. če na portalu javnih naročil in. ki se uporabljajo za sporočanje) (1) Naročnik lahko v postopku javnega naročanja vsa sporočila in informacije pošilja po pošti.c člen (obvestilo o oddaji naročila male vrednosti) Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila male vrednosti v objavo na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila. ki jih morajo vsebovati obvestila iz prvega odstavka 57.č člen (poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu) Naročnik objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu. V primeru pošiljanja prijav se lahko . Obvestilo se objavi na portalu javnih naročil in. v Uradnem listu Evropske unije. 63. Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost se posreduje v objavo isti dan. Sedmo poglavje Sporočanje 65. člen (pravila. 64. (2) Naročnik lahko v roku iz prejšnjega odstavka prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objavi tudi v drugih postopkih javnega naročanja in v primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B. ko naročnik posreduje ponudnikom odločitev iz prvega odstavka 79. v primeru iz četrtega odstavka 33. (3) S tem obvestilom se v zvezi z odločitvijo o oddaji naročila še pred njeno pravnomočnostjo zagotavlja večja transparentnost v postopkih javnih naročil.

da je zagotovljena enakopravnost. 67. člen (ponudba v elektronski obliki) (1) Ponudnik lahko odda ponudbo v elektronski obliki. povezane z izpolnjevanjem pogojev iz 42. (3) Sporočanje ter izmenjava in shranjevanje informacij se morajo izvesti tako. morajo biti na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom. (2) Naročnik mora ponudnike o moţnosti oddaje ponudb v elektronski obliki seznaniti . b) ponudniki in kandidati morajo vse dokumente. ki so dostopni vsem gospodarskim subjektom in jih ne smejo omejevati pri vključevanju v postopek javnega naročanja. do 47. (4) V primeru sporočanja podatkov na elektronski način. člen (elektronsko pošiljanje in sprejemanje ponudb) Za sredstva za elektronsko pošiljanje in sprejemanje ponudb ter sredstva za elektronsko sprejemanje prijav za sodelovanje se uporabljajo naslednja pravila: a) vse informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo. ki ga uporablja naročnik. Poleg tega morajo biti sredstva za elektronsko sprejemanje ponudb in prijav za sodelovanje v skladu z zahtevami iz Zahtev v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih). člena tega zakona predloţiti v pisni obliki do izteka roka za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje. morajo biti sredstva in tehnične lastnosti take.prenašajo sporočila in informacije tudi po telefonu. 66. da se zagotovi varovanje celovitosti podatkov ter zaupnosti ponudb in prijav za sodelovanje in da naročnik pregleda vsebino ponudb in prijav za sodelovanje šele po izteku roka za njihovo predloţitev. ki ne obstajajo v elektronski obliki. v kolikor bi bile uporabljene kot listinski dokaz. Take zahteve skupaj z rokom za pošiljanje potrditve mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. splošna dostopnost in povezljivost z informacijskimi in komunikacijskimi sredstvi v splošni rabi. (2) Naročnik mora izbrati tak način ali načine sporočanja. ki so potrebne za elektronsko oddajo ponudb in prijav za sodelovanje. potrdila in izjave. ki je priloga uredbe. c) če so prijave za sodelovanje poslane po telefaksu naročnik lahko zahteva njihovo pisno potrditev po pošti ali na elektronski način. če to omogoča informacijski sistem. b) v kolikor so bile prijave za sodelovanje posredovane po telefonu je potrebno posredovati pisno potrditev pred iztekom roka za prejem prijav. vključno s šifro. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih. (5) Gospodarski subjekti lahko pošiljajo prijave za sodelovanje na enega od naslednjih načinov: a) v pisni obliki ali po telefonu. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Zahteve v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb.

v razpisni dokumentaciji. Informacijski sistem naročnika mora zagotoviti tehnološko neodvisen sprejem ponudb. (3) Naročnikov informacijski sistem mora biti zgrajen tako, da omogoča odpiranje in vpogled v ponudbe šele po izteku roka za prejem ponudb. Informacijski sistem pri naročniku mora o tem voditi elektronski zapis o vseh aktivnostih, ki potekajo na informacijskem sistemu naročnika tako, da tega ni mogoče kasneje spremeniti. (4) Ponudba v elektronski obliki mora biti varno elektronsko podpisana in podpis overjen s kvalificiranim potrdilom. (5) Elektronski ponudbi mora biti dodan časovni ţig. (6) V nobenem primeru naročnik ne sme z zahtevo po prejemu ponudb v elektronski obliki preprečiti ali drugače omejiti konkurence med ponudniki. Naročnikov informacijski sistem mora omogočati pošiljanje povratnice o prejemu elektronske ponudbe ponudniku. (7) Naročnikov informacijski sistem mora zagotoviti preprečitev zanikanja (nezatajljivost) identitete ponudnika. (8) Naročnikov informacijski sistem mora omogočati arhiviranje elektronskih ponudb na način, kot to določa ta zakon, zakon, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis in zakon, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivov. 67.a člen (elektronsko javno naročanje) (1) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. mora ob sodelovanju in strokovni pomoči ministrstva, pristojnega za javno upravo, in ministrstva, pristojnega za finance, vzpostaviti sistem za elektronsko javno naročanje, ki omogoča osnovno funkcionalnost elektronskega naročanja. (2) Minister, pristojen za finance, določi tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja, ki se izvajajo na elektronski način, zaradi ugotovitve identitete ponudnika in zagotavljanja sledljivosti vnosov z namenom preprečitve morebitnih kršitev zakona ter obliko in način oddaje ponudbe, ki se predloţi v takem postopku.

Drugi del RAVNANJA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA Prvo poglavje Skupne določbe 68. člen (strokovna komisija) Naročnik lahko za vodenje postopka javnega naročanja imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija lahko sodeluje v celotnem ali delu postopka javnega naročanja. 69. člen (strokovni dialog) Pred začetkom postopka javnega naročanja lahko naročnik z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence. 70. člen (faze postopka) (1) Postopek javnega naročanja poteka po naslednjih fazah, razen če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače: 1. predhodno informativno obvestilo, če je to primerno, 2. izračun ocenjene vrednosti, 3. sklep o začetku postopka, 4. priprava razpisne dokumentacije, če je to primerno, 5. objava obvestila o javnem naročilu, 6. predloţitev in odpiranje ponudb, 7. pregled in ocenjevanje ponudb, 8. odločitev o oddaji javnega naročila, 9. objava obvestila o oddaji javnega naročila, če je to primerno. (2) V sklepu o začetku postopka mora naročnik navesti vir sredstev za financiranje javnega naročila. 71. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Vsebino razpisne dokumentacije lahko sestavljajo, če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače, naslednji elementi: 1. povabilo k oddaji ponudbe, 2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 3. pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, 4. splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe,

5. za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi, 6. morebitna finančna ali druga zavarovanja. (2) Razpisna dokumentacija lahko vsebuje tudi druge listine, ki so glede na predmet naročila potrebne pri izdelavi ponudbe. Podatki iz razpisne dokumentacije morajo biti enaki podatkom, objavljenim v obvestilu o naročilu. Kot del razpisne dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko portala javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni dokumentaciji. (3) Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. (4) Pogodba o izvedbi naročila, ki jo podpišeta naročnik in izbrani ponudnik, v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije, razen v primeru, ko je bila v postopku oddaje javnega naročila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj med naročnikom in ponudnikom. (5) Pogodba o izvedbi javnega naročila mora vsebovati: - dejansko vrednost celotnega javnega naročila oziroma - v utemeljenih primerih, kjer le-te ni mogoče določiti, ocenjeno vrednost javnega naročila in rok veljavnosti pogodbe. (6) Za potrebe tega člena se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano druţbo po zakonu, ki ureja gospodarske druţbe. V tem primeru: - se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; - mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. (7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora: - ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, - podizvajalec predloţiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. (8) V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila: - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da so podatki iz tega odstavka obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu s tem zakonom obvezna. (9) Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve alineje sedmega odstavka tega člena in podizvajalčevo soglasje iz druge alineje sedmega odstavka tega člena. Če pooblastila ali soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloţi v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloţi v tem roku, mora naročnik Drţavni revizijski komisiji predlagati, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena ali prvega odstavka 109.b člena tega zakona. (10) Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priloţiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. (11) Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predloţiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. (12) Vlada z uredbo natančneje določi pravila in postopke za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem. (13) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da mu mora na njegov poziv izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: - svojih ustanoviteljih, druţbenikih, vključno s tihimi druţbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deleţih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so z njim povezane druţbe. (14) Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 72. člen (objava obvestila o javnem naročilu in razpisne dokumentacije) (1) V primeru postopka iz 1., 2., 3., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona je naročnik dolţan objaviti obvestilo iz 2., 4. oziroma 10. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona in razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, na ali prek portala javnih naročil.

če je bila le-ta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena. (3) Če ni bila ponudba predloţena v roku. z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. kljub pozivu naročnika. po faxu ali z uporabo elektronskih sredstev ali na drug ustrezen način. (5) Naročnik mora ob prejemu ponudbe označiti datum in uro prejema ponudbe in na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prejemu. ki iz tehničnih razlogov ne more biti dostopna na spletnih straneh naročnika ali portalu javnih naročil. skladno z zahtevami naročnika. Dostop. se šteje. (2) Naročnik mora unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe. določenem za prejem ponudb. 73. člen (predloţitev ponudbe) (1) Pravočasna predloţitev ponudbe pomeni. da mora ponudnik naročniku ponudbo predloţiti do roka. pregled in prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh naročnika in/ali portalu javnih naročil je brezplačen. z navedbo. Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj naročnik sklene pogodbo z enim ali več ponudniki. (4) Ponudnik mora ponudbo predloţiti osebno.(2) Naročnik mora omogočiti ponudniku. mora naročnik unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe. mora ponudnik v svoji ponudbi navesti. Kadar to stori po poteku roka za oddajo ponudb. Tako ponudbo mora naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrniti ponudniku. člen (ponudba za sklope) Če je naročnik dovolil. da prevzame razpisno dokumentacijo v elektronski obliki. ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo ali le na posamezne sklope.a člen (umik ponudbe) (1) Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo. . Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope mora biti njegova ponudba predloţena tako. da se lahko ocenjuje po sklopih. po pošti. če je bila leta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena. tudi v primeru. (2) Naročnik mora določiti datum in uro roka za predloţitev ponudbe v objavi in razpisni dokumentaciji. 74. ko ponudnik. 74. da je bila predloţena prepozno. določenega za prejem ponudb. z najugodnejšo kombinacijo ponudb. Naročnik mora zagotoviti vpogled in prevzem tistih delov razpisne dokumentacije. da je prepozna. da se lahko ponudba predloţi za posamezne sklope.

člen (javno odpiranje ponudb) Odpiranje ponudb je javno v primerih javnih naročil. 77.a člena.75. člen (odpiranje ponudb) (1) Odpiranje ponudb izvede naročnik. do 6. . ko se naročilo oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave in se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom. ki sta navedena v objavi obvestila o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. (2) Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum. do katerega se ponudnik izloči iz postopkov javnega naročanja. ga mora najkasneje v treh delovnih dneh posredovati vsem ponudnikom. 77. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik. katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od vrednosti iz drugega odstavka 12. predloţil neresnične izjave ali dokazila. če so dopustne ali ponudbe z opcijami. člena tega zakona.a člena tega zakona. Odpiranje ponudb se izvede na kraju in ob času. V zapisnik se lahko vpišejo tudi drugi podatki iz ponudb. člena tega zakona oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. če je bil razpis anonimen. (3) V kolikor naročnik ne vroči zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na odpiranju ponudb. razen v primerih. (2) V zapisniku o odpiranju ponudb je potrebno navesti: . ki odloči o prekršku iz drugega odstavka 109. da je posamezni ponudnik. člena tega zakona. pristojno za finance. kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav. mora naročnik Drţavni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.variantne ponudbe. naročnik pred sprejetjem odločitve iz 79. če tako odloči naročnik. člen (preveritev ponudbe) (1) V primeru postopka iz 1. Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu prejema. V primeru postopka iz 7. .a člen (evidenca ponudnikov z negativnimi referencami) (1) Organ. v treh delovnih dneh po pravnomočnosti te odločitve o tem obvesti ministrstvo. V obvestilu navede polno ime in matično številko ponudnika ter datum. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona mora naročnik preveriti obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.naziv ponudnika ali šifro. ne glede na razvrstitev njegove ponudbe. 76. točke prvega odstavka 24.ponudbeno ceno ter morebitne popuste. .

tistih elementov ponudbe. pristojno za finance. . mora naročnik tako ponudbo izločiti. ki je storil prekršek iz drugega odstavka 109. V odločitvi mora naročnik opozoriti ponudnike o moţnem pravnem varstvu ter navesti: . sprejme odločitev o oddaji naročila. V evidenco se uvrsti ponudnik. 79. iz evidence ponudnikov z negativnimi referencami zbriše ponudnika v treh delovnih dneh po datumu iz tretje alineje drugega odstavka tega člena.datum uvrstitve ponudnika v evidenco in . člen (odločitev o oddaji naročila) (1) Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku.tistega dela ponudbe. pristojno za finance.svoje cene na enoto. skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril. (3) Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake. ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Zoper uvrstitev v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami pritoţba ni dopustna. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.polno ime in matično številko ponudnika. Svojo odločitev mora obrazloţiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo.a člena ZJNVETPS. uvrsti ponudnika v evidenco v treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena.(2) Ministrstvo. ter jo objavi na svoji spletni strani. (2) Ponudnik ne sme spreminjati: .višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja. člena tega zakona ne sme biti daljši od 60 dni. Če ponudnik v roku. ki obsega: . 78. pristojno za finance. . v primeru drugih javnih naročil pa 45 dni. vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.a člena tega zakona ali iz drugega odstavka 106. ki ga določi naročnik. ponudbe ustrezno ne dopolni. če določenega dejstva ne more sam preveriti. . da je ponudba formalno nepopolna. in .datum. ki v primeru javnih naročil iz prvega odstavka 12. člen (dopustne dopolnitve ponudbe) (1) V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi. ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe. (3) Ministrstvo. vrednosti postavke. . do katerega je ponudnik izločen iz postopkov oddaje javnih naročil. ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. (4) Ministrstvo.kje in v kakšnem roku se vloţi zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru. ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe.

Odločitev se vroči v skladu z zakonom.prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika. ki ni bil izbran. skladno z določili tega zakona o varstvu podatkov. 6.je v postopek s pogajanji brez predhodne objave vključil le en gospodarski subjekt in je objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. pristojne za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. ki ni bil izbran. Če ponudnik ne vloţi zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vloţitev zahteve za dodatno obrazloţitev. s katero nadomesti prejšnjo. . . da ne sklene pogodbe o izvedbi naročila ali okvirnega sporazuma pred potekom osmih . člena tega zakona in je prejel le eno pravočasno ponudbo.transakcijski račun. če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. glede izročitve vseh podatkov o postopku oddaje naročila. (3) Če odločitev o oddaji naročila ne vsebuje: . razen če: . Zahteva se lahko vloţi v treh delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika. o čem mora naročnik podati obrazloţitev. in . jo naročnik zavrţe.naročnik izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 5. v kateri mora jasno navesti. Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določbe tega člena.. ki ureja upravni postopek. (5) Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti. točke prvega odstavka 57. na katerega se le-ta vplača in sklic. vloţi pri naročniku zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila. (4) Naročnik sme zavrniti zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve delno ali v celoti. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. pod pogojem. (6) Ta člen se smiselno uporablja tudi za posamezna naročila iz 32.je v postopku javnega naročanja objavil obvestilo o javnem naročilu iz 2. po predhodni ugotovitvi utemeljenosti. svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev. ali 33. lahko ponudnik. ki ni bil izbran.. 4. točke prvega odstavka 29. Naročnik ne sme zavrniti zahteve komisije. ali 10. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazloţitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. člena tega zakona. 79. (2) Naročnik mora o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike.a člen (obdobje mirovanja) (1) Naročnik mora po sprejemu odločitve iz prvega odstavka prejšnjega člena upoštevati obdobje mirovanja. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazloţitev odločitve ali odločitev o zavrţenju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve.razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika. ki se pri tem navede. če bi bilo lahko razkritje takih podatkov v nasprotju s predpisi ali bi lahko s tem razkril poslovno skrivnost ponudnika ali če bi lahko sporočeni podatki vplivali na pošteno konkurenco med ponudniki ali drugimi udeleţenci v postopku. člena tega zakona.

člena tega zakona. in o svoji odločitvi. člena. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. 80. vključno z razlogi za izločitev. v katerem ni objavil obvestila o javnem naročilu. (3) Naročnik lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil.. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. V odločitvi. razen v primeru postopka iz 7. mora o tem. vključil le en gospodarski subjekt in je objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate. da ne sklene pogodbe o izvedbi naročila ali okvirnega sporazuma pred potekom osmih delovnih dni od objave tega obvestila. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe.a člena ZJNVETPS. zavrnitev vseh ponudb. (4) Kadar naročnik v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena sprejme novo odločitev o oddaji naročila. člena tega zakona izločiti ponudbe.. razen v primeru izločitve iz prvega odstavka 77. (5) Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem. pod pogojem. in. člena tega zakona. mora naročnik izločenega ponudnika opozoriti na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. ali bo začel nov postopek. s katero se ponudnika izloči iz postopka oddaje javnega naročila. vlado oziroma svoj nadzorni organ. Ţe predloţene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja in opozoriti na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. . člen (izločitev ponudb.a člena tega zakona oziroma prvega odstavka 81. (3) Kadar ponudnik vloţi zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila iz tretjega odstavka prejšnjega člena. o razlogih. 6. točke prvega odstavka 57. ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva. če je to primerno. in. V odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb mora naročnik ponudnike opozoriti tudi na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz . v Uradnem listu Evropske unije. točke prvega odstavka 24. ki so predloţili ponudbo. teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. člena tega zakona. ki niso popolne.delovnih dni od objave tega obvestila. (2) Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. če naročnik oddaja posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.je v postopek s pogajanji po predhodni objavi. zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe. ustavitev postopka. odstop od izvedbe javnega naročila) (1) V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja. (2) Obdobja mirovanja ni treba upoštevati. 4. ali 10.

1. 3. dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) Naročniki so dolţni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum. da je bila zahteva posredovana pravočasno. povabilo k oddaji prijave. in. ki jih mora izpolnjevati . drugega in tretjega odstavka tega člena vroči v skladu z zakonom. če je to primerno. mora o svoji odločitvi in o razlogih. (4) Kadar naročnik v skladu s prejšnjim odstavkom zavrne vse ponudbe. člena tega zakona. če je to primerno. V primeru. ali 10. izda soglasje iz tega odstavka vlada. člen (spremembe. navedbo števila kandidatov. člena tega zakona. ki so predloţili ponudbo. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja..1. če so se bistveno spremenile okoliščine. takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. 2. zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila. Drugo poglavje Posebne določbe v postopkih javnega naročanja 1. ki so vezani na predmet naročila in druge pogoje. 4.prvega odstavka 79. Razpisna dokumentacija za prvo fazo vsebuje: 1. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo za vsako fazo postopka posebej. na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe. mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil. da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila. ki ureja upravni postopek. Če naročnik nima nadzornega organa. ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe. točke prvega odstavka 57. Posebne določbe za postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 82. (6) Naročnik odločitev iz prvega. 6. navodila ponudnikom za izdelavo prijave.2. (5) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov. pogoje. pod pogojem. 4.. da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine. lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le. Posebne določbe za odprti postopek 81. v Uradnem listu Evropske unije.

da se ta postopek opravi v zaporednih fazah z namenom. 3. (3) Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo za vsako fazo postopka posebej. drugo. ki bodo sestavni del pogodbe. ki v manjši meri dosegajo določena in opisana merila. da z razpisno dokumentacijo razpolaga druga oseba in ne naročnik. 4. 5. 1. opis in ovrednotenje meril za izbiro. Navedeno moţnost je naročnik dolţan navesti v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. navesti v obvestilu o javnem naročilu in/ali v razpisni dokumentaciji. člen (povabilo k oddaji ponudbe) (1) Če se oddaja javno naročilo po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti mora naročnik hkrati povabiti vse kandidate k oddaji ponudb. (2) Povabilo kandidatom mora vsebovati podatek o objavi razpisne dokumentacije. drugo. če je to mogoče. 84. 85. 83. dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) Naročniki so dolţni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb. da se izločijo ponujene rešitve. povabilo k oddaji ponudbe. splošne in posebne pogoje. ki je odgovoren za javno naročanje. pod pogojem. .3. Posebne določbe za konkurenčni dialog 86. 2. člen (obvestilo o priznanju sposobnosti) Obvestilo o priznanju sposobnosti oziroma o zavrnitvi priznanja sposobnosti mora naročnik poslati tistim gospodarskim subjektom. 6. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. (2) Naročnik lahko določi. (3) Povabilo kandidatom je enako tudi v primeru. Povabilo mora biti poslano kandidatom v pisni obliki. navedba meril za izbiro. ki so oddali prijavo.ponudnik za izvedbo javnega naročila. člen (priprava razpisne dokumentacije) (1) Naročnik mora potrebe in zahteve. 6. vezane na predmet javnega naročila. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. člen (spremembe. 5. navedena v objavi ali v razpisni dokumentaciji. da je bila zahteva posredovana pravočasno. (2) Razpisna dokumentacija za drugo fazo vsebuje: 1.

ter jezik ali jezike. pogoje za prvo fazo. člena tega zakona. da se postopek s pogajanji opravi v zaporednih fazah. 7. razpisno dokumentacijo. 4. členom tega zakona. da bi zmanjšal število rešitev. opis predmeta naročila ali ciljev. ki sta določena za začetek dialoga.4. Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji določiti. Povabilo mora v primeru uporabe konkurenčnega dialoga vsebovati vsaj še: 1. ter jezik ali jezike. 2. 6. če to ni opredeljeno v objavi obvestila o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. navedbo skrajnega roka za prejem ponudb. povabilo k oddaji ponudbe. ki jih ţeli doseči naročnik za izvedbo naročila. 4. navodila ponudnikom za izdelavo prijave. in 45. 5. 3. drugo. člen (povabilo k oddaji ponudbe) (1) Naročnik povabi kandidate k oddaji ponudbe v skladu s prvim odstavkom 85. ki se oddajo v skladu s 27. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. opis in ovrednotenje meril za izbiro. ob uporabi meril za izbiro. temveč v povabilu k oddaji ponudbe. (4) Razpisna dokumentacija za ostale faze vsebuje: 1. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. sklicevanje na objavljeno obvestilo o javnem naročilu. člena tega zakona. relativno pomembnost meril za oddajo naročila ali. se informacija iz 2. na katerega morajo biti poslane. padajoče zaporedje pomembnosti teh meril. 4. drugo. točke prvega odstavka tega člena ne navede v povabilu k sodelovanju v dialogu. 6. 5. 3. 3. v katerih bo potekal. v katerih morajo biti sestavljene. 87. sklicevanje na vse morebitne priloţene dokumente. (3) Povabilo kandidatom je enako tudi v primeru. naslov. 2. 5. ki jih je treba oddati bodisi kot dodatek izjavam ponudnika ali kot dodatek informacijam v skladu s pogoji iz 44.Razpisna dokumentacija za prvo fazo vsebuje: 1. 2. če je to potrebno. da z razpisno dokumentacijo razpolaga druga oseba in ne naročnik. o katerih se je treba pogajati. (2) V primeru naročil. da . v primeru konkurenčnega dialoga datum in naslov. navedbo meril. povabilo k oddaji prijave. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Naročnik lahko določi. pripravljeno na podlagi izvedenega dialoga. Posebne določbe za postopek s pogajanji po predhodni objavi 88. ki je odgovoren za javno naročanje. ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe. navedbo števila kandidatov. 1.

razen kadar se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom. (3) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. 2.5. z namenom izbire najugodnejše ponudbe. da bi jih prilagodili zahtevam. 90. (4) Naročnik po zaključenih pogajanjih od ponudnikov zahteva predloţitev končne ponudbe v skladu z doseţenim na pogajanjih. člen (povabilo k pogajanjem po predhodni objavi) (1) Naročnik ponudnike. člen (rok za prejem ponudbe) Naročnik določi rok za prejem ponudbe glede na razloge. 4. 3. da naročnik postopek s pogajanji opravi v več zaporednih fazah. o kateri se naročnik in ponudnik pogajata v prvi fazi pogajanj. Zlasti ne sme posredovati udeleţencem pogajanj informacij na diskriminacijski način.bo tako moţnost uporabil in na kakšen način. ki jih je navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji. po pregledu ponudb povabi k pogajanjem v skladu s prvim odstavkom 85. pogoje. Posebne določbe za postopek s pogajanji brez predhodne objave 89. splošne pogoje pogodbe. 1. opredeljenih v ponudbah. členom tega zakona. člena tega zakona. 5. ki jih ţeli doseči naročnik z izvedbo naročila. ki so jih slednji predloţili. opis predmeta naročila ali ciljev. . 89. (2) Razpisna dokumentacija lahko vsebuje: 1. povabilo k oddaji ponudbe. ki jo ponudnik predloţi po zaključku zadnje faze pogajanj. velja navedeno za vsako fazo posebej. V tem primeru mora ponudnik oddati le ponudbo. V primeru. in končno ponudbo.a člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) Naročnik v postopku s pogajanji brez predhodne objave ravna v skladu z 88. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. ob uporabi v naprej določenih meril. zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje. 6. ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Povabilo mora vsebovati vsaj podatke iz prvega odstavka 87. (2) Naročnik se pogaja s ponudniki o vseh pogojih za izvedbo naročila. iz katerih lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave in glede na predmet naročila. člena tega zakona.

sestavljajo: . (črtano) 93.povabilo k oddaji ponudbe in/ali razpisna dokumentacija. predvsem pogoje. členom tega zakona. .7. 94. (črtano) 95. da so vsi potrebni podatki in podlage za oddajo ponudbe podani v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. 1.91. . 1. da je to potrebno.objava obvestila o oddaji naročila. če je to potrebno in v obsegu kot je to primerno. člen (povabilo k pogajanjem brez predhodne objave) Naročnik v postopku s pogajanji ravna v skladu z 89. člen (dokumentacija o postopku oddaje naročila) (1) Dokumentacijo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.6. . Posebne določbe za postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 92.6.predloţene ponudbe. glede na način izvajanja postopka. (2) Naročniku ni potrebno posebej pripraviti razpisne dokumentacije. rok za prejem ponudb ustrezno podaljša. v primeru. če je to primerno. člen (črtan) . ki jo mora voditi naročnik.odločitev o oddaji naročila. (2) V kolikor naročnik sam ali na pobudo gospodarskega subjekta oceni.sklep o začetku postopka. ki bodo sestavni del pogodbe o izvedbi naročila. člen (razpisna dokumentacija) (1) V postopku zbiranja ponudb naročnik pripravi razpisno dokumentacijo.objava obvestila o javnem naročilu. da omogoča gospodarskemu subjektu pripravo popolne ponudbe. (2) Dokumentacijo sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročanja. . 1. člen (roki za prejem ponudb) (1) Rok za prejem ponudb ali prijav mora biti tak. .

c člen (dokumentacija o postopku oddaje naročila male vrednosti) (1) Dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti.a člen (rok za prejem ponudb) Pri določanju roka za prejem ponudb ali prijav ravna naročnik v skladu z 92. KI UREJAJO NATEČAJE 95. členom tega zakona. ki jo mora voditi naročnik.000 eurov. .razpisna dokumentacija. ki niso navedeni v Seznamu naročnikov. .8.b člen (razpisna dokumentacija) Pri pripravi razpisne dokumentacije v postopku oddaje naročila male vrednosti ravna naročnik v skladu s 93.č člen (odpiranje ponudb v postopku oddaje naročila male vrednosti) Kadar naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti pripravi razpisno dokumentacijo. (2) Dokumentacijo lahko sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročila. ki so drţavni organi in njihovi . če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 125. 95.d člen (uporaba zakona pri natečaju) Naročnik izvede natečaj v skladu s tem delom zakona in pri tem smiselno uporablja ostale določbe tega zakona. členom tega zakona. člen (področje uporabe) (1) Javne natečaje organizirajo: a) naročniki iz Seznama naročnikov. Posebne določbe za postopek oddaje naročila male vrednosti 95. če je to primerno. odpre ponudbe po vrstnem redu prejema. če je to primerno. sestavljajo: . ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti.povabilo k oddaji ponudbe. 95.odločitev o oddaji naročila. . 95. 96. . b) naročniki.sklep o začetku postopka.1. Tretji del PRAVILA.predloţene ponudbe. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi.

000 eurov. podeljene posamezniku. če naročnik v obvestilu o natečaju ne izključi take oddaje naročila. vrednost nagrade. in/ali na storitve iz Seznama storitev B. Vendar se ta zakon še naprej uporablja za natečaje. podeljene gospodarskemu subjektu. pa ne sme presegati vrednosti 100. V primerih iz b) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost nanaša na skupni znesek nagrad in plačil. člena ZJNVETPS. (2) V natečajih udeleţencem pravica do sodelovanja ne sme biti omejena: a) na ozemlje ali del ozemlja drţave članice. ne sme presegati vrednosti 30. in razpisane zaradi izvajanja teh dejavnosti. b) natečaje.000 eurov. b) natečaje s podelitvijo nagrad in/ali plačil udeleţencem. b) z utemeljitvijo. kot tisti v 2. (3) V primerih iz a) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost nanaša na ocenjeno vrednost javnega naročila storitev brez DDV. 97. razpisane s strani naročnikov. člen (izključitev iz področja uporabe) Določbe tega dela zakona se ne uporabljajo za: a) natečaje v smislu tega zakona. če to zahteva področna zakonodaja. do 9. 3. da bi po zakonodaji drţave članice. organizirane s strani naročnikov. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 193. in organizirane zaradi izvajanja teh dejavnosti. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 193.000 eurov. člena tega zakona. (2) Določbe tega dela zakona se uporabljajo za: a) natečaje. člen (splošne določbe) (1) Pravila za organizacijo in izvedbo natečajev mora naročnik sporočiti zainteresiranim za sodelovanje pri natečaju. člena ZJNVETPS.000 eurov. točki prvega odstavka 17. morali le-ti biti fizične ali pravne osebe. člena tega zakona za javna naročila storitev. ki se lahko pozneje oddajo po petem odstavku 29. 98. če se javna naročila nanašajo na storitve kategorije 8 iz Seznama storitev A. v kateri natečaj poteka. ki se organizirajo kot del postopka za oddajo javnega naročila storitev. katerih vrstne številke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 8. telekomunikacijske storitve kategorije 5.. in 4. ravno tako se ne uporablja za natečaje. 7525 in 7526. . ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 5. ki so organizirani v enakih primerih. vključno z vsemi morebitnimi nagradami in/ali plačili udeleţencem. ki so izključeni iz področja uporabe tega zakona. vključno z ocenjeno vrednostjo javnih naročil storitev brez DDV. (4) Vrednost nagrade. c) vsi naročniki.organi v sestavi ter lokalne skupnosti.

drugi in četrti odstavek 65. ki so potrebne za elektronsko predstavitev načrtov in projektov. mora imeti vsaj tretjina članov ţirije enaka ali enakovredna strokovna znanja in izkušnje. Če naročnik od udeleţencev natečaja zahteva posebna strokovna znanja in izkušnje. (2) Naročnik mora zagotoviti posredovanje. člen (sestava ţirije) Ţirija mora biti sestavljena izključno iz fizičnih oseb. člen (sredstva sporočanja) (1) Za vsa sporočila v zvezi z natečaji se uporablja prvi. (2) Naročniki. ki je priloga uredbe. posegala v legitimne poslovne interese posameznega javnega ali zasebnega podjetja ali bi lahko škodila lojalni konkurenci med ponudniki storitev. člen tega zakona. (2) Objave se opravijo v skladu z določbami tega zakona. Naročnik ni dolţan objaviti informacij o izidih natečaja. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam informacij. . člen (objave) (1) V kolikor ţelijo naročniki izvesti natečaj. v skladu s standardnimi vzorci obvestil. člena tega zakona. ki so neodvisne od udeleţencev natečaja. člen (oblika in način objave natečajev) (1) Objave iz prejšnjega člena morajo vsebovati informacije iz Seznama informacij. (3) Za natečaje se uporablja tudi 64. morajo biti na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom. ki morajo biti navedene v objavah o natečajih). prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih. so dolţni objaviti izide natečaja v skladu z določbami tega zakona. da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje z vsemi informacijami. Poleg tega morajo biti sredstva za elektronsko sprejemanje načrtov in projektov v skladu z zahtevami iz Zahtev v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. 102. 100. Naročnik mora imeti dokazilo o dnevu odpošiljanja v objavo. namestnik in vsaj dva člana. če bi njihova objava ovirala izvrševanje zakona. ki morajo biti navedene v objavah o natečajih. morajo le-to objaviti. vključno s šifro. (3) Vse informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo. izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način. bila v nasprotju z javnim interesom. ki so izvedli natečaj. Ţirija ne sme pregledati načrte in projekte pred iztekom roka za njihovo oddajo.99. Ţirijo sestavljajo predsednik. 101. ki jih sporočijo udeleţenci natečaja.

ki mora vsebovati .a člen (hramba dokumentacije o postopku javnega naročanja) Naročnik mora hraniti dokumentacijo o postopku javnega naročanja najmanj deset let po datumu oddaje naročila oziroma najmanj dve leti po preteku garancije za predmet naročila. (3) Ţirija mora v poročilu. 105. ki jih je ţirija navedla v poročilu iz tretjega odstavka tega člena. zadostno za zagotovitev prave konkurence. razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti. člen (končno poročilo o oddaji naročila) (1) Naročnik mora sestaviti pisno poročilo o vsakem oddanem naročilu. ki bi jih bilo treba pojasniti. (4) Ţirija mora spoštovati anonimnost udeleţencev natečaja do sprejema mnenja ali odločitve. če garancija velja več kot deset let. skupaj s svojimi opombami in vsemi točkami. V vsakem primeru mora biti število kandidatov. upoštevaje njihovo anonimnost ter izključno na podlagi meril iz obvestila o javnem natečaju. (2) Ţirija mora pregledati načrte in projekte.103. odgovorijo na vprašanja. da zaradi pojasnitve katerih koli vidikov projektov. razvrstiti projekte od prvega do zadnjega na podlagi ocene vsakega projekta. povabljenih k sodelovanju. (6) O dialogu med člani ţirije in kandidati mora ţirija sestaviti izčrpni zapisnik. (5) Po potrebi se lahko kandidate povabi k dialogu. 104. člen (izbor tekmecev) Če je število udeleţencev na natečaju omejeno. vsakemu sklenjenemu okvirnemu sporazumu in vzpostavljenemu dinamičnemu nabavnemu sistemu. ki jih predloţijo kandidati. Četrti del POROČILA IN STATISTIKA Prvo poglavje Poročila 104. ki ga podpišejo njeni člani. Neizbrane ponudbe mora naročnik hraniti najmanj dve leti po datumu oddaje naročila. člen (odločitve ţirije) (1) Ţirija mora biti samostojna pri sprejemanju svojih odločitev ali mnenj. morajo naročniki določiti jasna in nediskriminatorna merila za izbor.

člena tega zakona. b) imena izbranih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo izbiro ter razvrstitev ponudb tako. da je razvidno. katerih vrednost je niţja od vrednosti iz drugega odstavka 12. predmet in vrednost naročila. oddanih na podlagi okvirnega sporazuma. (2) Naročniki morajo sprejeti ustrezne ukrepe za dokumentiranje poteka postopkov za oddajo naročila. februarja tekočega leta za preteklo leto. točke prvega odstavka 57. ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil v skladu s tem zakonom.predvsem naslednje podatke: a) ime in naslov naročnika. in 12. člena tega zakona. sporočajo organi Republike Slovenije na portal javnih naročil do 28. c) imena izločenih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo izločitev. člena tega zakona. ter. 7. d) razloge za zavrnitev neobičajno nizkih ponudb. katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 12. ki se izvajajo na elektronski način. če le-ta to zahteva. v kolikor je to znano. okoliščine iz 27.. . katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. deleţ naročila ali okvirnega sporazuma. člena tega zakona. ki upravičujejo uporabo tega postopka. e) ime izbranega ponudnika in razloge za izbiro njegove ponudbe. f) glede postopkov s pogajanji okoliščine iz 28.. (3) Poročilo ali njegovi najpomembnejši podatki se sporočijo Komisiji. Drugo poglavje Statistika 105. februarja tekočega leta za preteklo leto. ki upravičujejo uporabo teh postopkov. naročniki sporočajo na portal javnih naročil do 28. člena tega zakona.a člen (sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu) (1) Podatki o oddanih javnih naročilih. da ne odda naročila ali sklene okvirnega sporazuma ali da ne vzpostavi dinamičnega nabavnega sistema. (3) Podatke o oddanih javnih naročilih. ki ga izbrani ponudnik namerava dati v podizvajanje tretji osebi. na podlagi katerih se je naročnik odločil. g) če gre za konkurenčni dialog. (2) Podatke o posameznih naročilih. okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema. se zajemajo neposredno iz obvestil iz 3. 5. in 29. h) po potrebi razloge.

(2) V kolikor je to mogoče. posreduje statistično poročilo o oddanih javnih naročilih. se podatki iz a) točke prejšnjega odstavka razčlenijo na: . ki so jih naročniki sporočili na portal javnih naročil v skladu s prejšnjim členom tega zakona. se podatki iz a) točke prvega odstavka tega člena razčlenijo še na okoliščine iz 28. oktobra tekočega leta Komisiji. pristojnemu za finance.. vsebovati vsaj: a) število in vrednost oddanih naročil. d. ki mu je naročilo oddano. pristojno za finance. ki jo Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po ceniku ponuja tudi ostalim uporabnikom. ki jih je naročnik uporabil. . ki so jih oddali naročniki v predhodnem letu.o. (4) Statistično poročilo mora za vsako kategorijo naročnika. septembra tekočega leta pripravi statistično poročilo o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji in ga posreduje vladi v potrditev. do 31. najkasneje do 30. vsebovati vsaj: a) število in vrednost oddanih naročil. pripravljeno v skladu s 107. v katerem so ločeno navedena javna naročila blaga. in jih pošlje ministrstvu. maja tekočega leta. v standardizirani obliki.ime. na podlagi podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. in 29. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti.o. d.106. 107. obdela Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. oddanih v skladu z omejitvami iz Sporazuma o vladnih nabavah. člen (vsebina statističnega poročila) (1) Statistično poročilo mora za vsakega naročnika iz Seznama subjektov in kategorij subjektov javnega prava in Seznama naročnikov. (3) Ministrstvo.o. pristojno za finance. .. (4) Ministrstvo. ima za obdelavo podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovljen brezplačen dostop do razširjenega nabora podatkov iz baze Poslovnega registra Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. členom tega zakona.referenčne številke ali kategorije nomenklature CPV za vse te postopke gradenj iz Seznama dejavnosti na področju gradenj in blaga ter storitev iz Seznama storitev. razčlenjenih v skladu z drugim odstavkom tega . sedeţ ali drţavljanstvo gospodarskega subjekta. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. najkasneje do 31.postopke za oddajo naročila. člen (statistično poročilo) (1) Podatke o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. ter navedeta število in vrednost oddanih naročil s strani Republike Slovenije in drţave izbranega ponudnika.o. b) število in skupno vrednost naročil. (3) Če so bila naročila oddana po postopku s pogajanji. (2) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. ki ni navedena v Seznamu naročnikov. člena tega zakona. storitev in gradenj.

morata naročnik in odgovorna oseba naročnika Drţavni revizijski komisiji najpozneje v treh dneh po prejemu njenega pisnega poziva odstopiti vso dokumentacijo. člen (kazenske določbe za naročnika) (1) Z globo od 25. ki ureja prekrške in na njegovi podlagi sprejetih predpisih. izda pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. ki je v skladu z zakonom. da bi se zaradi niţje ocenjene vrednosti izognil postopku oddaje javnega naročila (14.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba.zbira dodatna obvestila in dokaze o morebitnem prekršku naročnika in odgovorne osebe naročnika. člen tega zakona). ki izpolnjuje pogoje po zakonu. pooblasti za izvedbo ali odločanje v postopku javnega naročanja osebo zasebnega prava (tretji odstavek 16. ki ureja gospodarske druţbe. Peti del PREKRŠKOVNI ORGAN 108. Pooblaščeno uradno osebo določi predsednik Drţavne revizijske komisije v skladu z zakonom. ki ureja prekrške. ki jo zahteva Sporazum o vladnih nabavah. Šesti del KAZENSKE DOLOČBE 109. na odstop katere ju je Drţavna revizijska komisija pozvala. ko Drţavna revizijska komisija v skladu s tem zakonom: . člena tega zakona). 2. (3) V primeru. srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot naročnik: 1. ponudnikov in podizvajalcev je Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Drţavna revizijska komisija). člen (prekrškovni organ) (1) Organ. (6) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister).000 do 100. (2) Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba Drţavne revizijske komisije. oddanih v skladu z omejitvami iz Sporazuma o vladnih nabavah. pristojen za ugotavljanje prekrškov naročnikov. (5) Statistično poročilo mora vsebovati vsako statistično informacijo. .člena. pristojen za finance. izbere način določitve vrednosti.ugotavlja pogoje za začetek postopka o prekršku zoper naročnika in odgovorno osebo naročnika oziroma . b) skupno vrednost naročil.

000 eurov. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. pri tem pa se niso bistveno spremenile okoliščine. razen v primerih. ki v skladu z zakonom.. zahteva. člena tega zakona). ne sporoči statističnih podatkov oziroma sporoči napačne statistične podatke o oddanih javnih naročilih (105. ki je bil na dan. in sicer taka oseba za .. ravna v nasprotju s trinajstim odstavkom 71. se kaznuje z globo od 12. se kaznuje z globo od 7. uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (tretji odstavek 42. opredeljenih v tem zakonu (50. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot naročnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka. do 30. čeprav ga k temu zavezuje zakon (prvi odstavek 79. opredeli določbe pogodbe o oddaji javnega naročila tako.000 eurov. 16. (2) Pravna oseba. o katerem drţavni organ. ni objavil obvestila iz 1. 5. ko zakon to dopušča (25.3. člena tega zakona). ki kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 15. 4. predloţi ponudnik (šesti odstavek 41. 62. 11.a člen tega zakona). ki ureja gospodarske druţbe. člena tega zakona. ne odstopi dokumentacije Drţavni revizijski komisiji skladno z njenim pozivom (tretji odstavek 108.a člen tega zakona). 7. samostojnega podjetnika posameznika. da dokazilo o podatku. odstopi od izvedbe javnega naročila v nasprotju s petim odstavkom 80. ki je storila ta prekršek. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. ne upošteva rokov za objavo in predloţitev ponudb. da izbrana ponudba zaradi te spremembe ni več ekonomsko najugodnejša ponudba (48. točke prvega odstavka tega člena se odgovorni osebi pravne osebe. odda naročilo brez izvedbe ustreznega postopka. samostojnega podjetnika posameznika. 6. člena tega zakona). odda javno naročilo ali sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila s ponudnikom. izreče tudi stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. določi merilo ekonomsko najugodnejša ponudba in med izvajanjem predmeta javnega naročila spremeni predmet pogodbe o oddaji javnega naročila tako. ki kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. do 63. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 16.500 do 50. 8. 17. 4. 13. 12. 13. ki samostojno opravlja dejavnost. ne upošteva obdobja mirovanja.a člena tega zakona). 10. člena tega zakona). člena tega zakona.500 do 30.. člena tega zakona. 9.. člen tega zakona). v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. ali 14. člena tega zakona. ravna v nasprotju z osmim odstavkom 71. zavrne vse ponudbe in izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja. ko se je potekel rok za oddajo ponudbe. 14. (5) Za prekršek iz 1. člena tega zakona. člena tega zakona). do 56. da v bistvenih elementih odstopajo od določb iz razpisne dokumentacije (četrti odstavek 71. čeprav ga k temu zavezuje ta zakon. točke prvega odstavka 57. zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe (četrti odstavek 80. (4) Odgovorna oseba pravne osebe. se kaznuje z globo od 500 do 2. 7. do 12.b člen tega zakona).000 eurov.

za dobo treh let od pravnomočnosti odločbe o prekršku. za dobo petih let od pravnomočnosti odločbe o prekršku. srednja ali velika gospodarska . 2.000 eurov.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. ki v skladu z zakonom. (2) Pravna oseba.če je predmet javnega naročila blago ali storitev.000 do 100. 109. se kaznuje z globo od 500 do 2. člena tega zakona.b člen (kazenske določbe za podizvajalca) (1) Z globo od 25.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. ki kot ponudnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.000 eurov. člena tega zakona).000 eurov.500 do 50. ki je storila prekršek. se kaznuje z globo od 7.če je predmet naročila gradnja. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. osmim. člena tega zakona z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. v ponudbi vedoma da neresnično izjavo ali dokazilo.a člen (kazenske določbe za ponudnika) (1) Z globo od 25. ki kot ponudnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. ki je v skladu z zakonom. ki je v skladu z zakonom.500 do 30. uveljavlja pravico do dodatne obrazloţitve iz tretjega odstavka 79. zaposlena in ministrstvu. točke prvega odstavka tega člena se ponudniku izreče tudi sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. in sicer: . pristojnemu za finance. člena tega zakona (štirinajsti odstavek 71. kljub naročnikovemu pozivu in čeprav za to niso podani objektivni razlogi. z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. na katere ponudnik ni mogel vplivati. Šteje se. ki ureja gospodarske druţbe. srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot ponudnik: 1. naročniku v roku ne posreduje podatkov iz trinajstega odstavka 71. ki samostojno opravlja dejavnost. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot ponudnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z globo od 12. 3. (5) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. . ravna v nasprotju s sedmim. (4) Za prekršek iz 3. 4. posreduje to odločitev naročniku.dobo treh let ne sme voditi. desetim ali enajstim odstavkom 71.000 do 100. 109. Odločitev mora posredovati v treh delovnih dneh od njene pravnomočnosti. odločati ali na kateri koli drug način sodelovati v postopku javnega naročanja. ki ureja gospodarske druţbe. ki ureja gospodarske druţbe. (6) Organ. da so objektivni razlogi tisti. 5. ki odloči o prekršku iz prejšnjega odstavka. pri katerem je oseba.

110. ni srednja ali velika gospodarska druţba. ki samostojno opravlja dejavnost.a člena tega zakona posebno huda zaradi višine povzročene škode ali višine protipravno pridobljene premoţenjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti.č člen (globe v hitrem postopku) V hitrem postopku lahko prekrškovni organ izreče globo v razponu. ki je v skladu z zakonom. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.c člen (sankcioniranje hujših prekrškov) Če je narava prekrška iz 1. ki samostojno opravlja dejavnost. se kaznuje z globo od 500 do 2. srednja ali velika gospodarska druţba.500 do 30.000 eurov. predpisanem v tem zakonu.000 eurov. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot podizvajalec stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 11.000 eurov. točke prvega odstavka 109. ki ureja gospodarske druţbe. c) samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika.a člena tega zakona. 12.000 eurov. 109. se kaznuje z globo od 12. (2) Pravna oseba. b) pravno osebo. lahko prekrškovni organ izreče večkratnik globe iz 109. ne sme preseči vrednosti 150. d) odgovorno osebo pravne osebe.000 eurov.druţba in ki kot podizvajalec ne predloţi soglasja k neposrednemu plačilu (sedmi odstavek 71. ki v skladu z zakonom.500 do 50. 109.. vendar izrečena globa za: a) pravno osebo. ne sme preseči vrednosti 6.000 eurov. ne sme preseči vrednosti 300. in 109. ne sme preseči vrednosti 90. ki kot podizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. samostojnega podjetnika posameznika. (4) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. Pri odločanju o višini globe se upoštevata teţa prekrška in z njim povzročena škoda. ki ureja gospodarske druţbe.. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. člena tega zakona). ki kot podizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo od 7. in 13. ki v skladu z zakonom. člena tega zakona ter 1..000 eurov. člen (črtan) . ki ureja gospodarske druţbe. 4. točke prvega odstavka 109. in 2.

št. 25/04 in 87/04). št. .Pravilnik o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila (Uradni list RS. št. v kolikor niso z njim v nasprotju. člen (predpisi. 40/04) . 39/00. 32/04 in 87/04). .Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS.Pravilnik o vsebini. 2/04 in 36/04) in predpisi. št.ZJN-2 (Uradni list RS. 41/05). št. št.Navodilo o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS. izdani na njegovi podlagi: .Zakon o javnem naročanju . pogojih in omejitvah za izvedbo elektronske draţbe v postopkih oddaje javnih naročil (Uradni list RS. člen (zaključitev postopkov začetih po prejšnjem zakonu) (1) Postopki oddaje javnih naročil za katere so bila obvestila o javnem naročilu objavljena pred začetkom uporabe tega zakona. (2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 20. št. 116/2005). 44/04). . . št. 84/04). . če naročnik kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije. št. člen Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS. št. 73/04).Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov ter enotnih obrazcih za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu (Uradni list RS. še nadalje uporabljajo predpisi iz prvega in drugega odstavka tega člena.Uredba o kategorijah in seznamih naročnikov po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS.Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj. 102/00. ki jih morajo naročniki objavljati po zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS. . 130/04). št. nad katerimi so potrebne objave javnih naročil v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti (Uradni list RS. 33/04). št. (2) Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu. se izvedejo po dosedanjih predpisih. neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS. . . (3) Do pričetka uporabe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov se.Pravilnik o ugotovitvi. 86/01). s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS. . 112. št. 128/06) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: Sedmi del PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 111.Pravilnik o enotnih obrazcih za vse vrste objav.Pravilnik o določitvi tolarskih protivrednosti. ki prenehajo veljati) (1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS. kdaj šteje ponudba za nepravilno.

člena je minimalni rok za prejem ponudb 36 dni. . . točke Informacij povezanih z objavljanjem. člena in 66. ki se ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2. člen (vzpostavitev portala javnih naročil) (1) Poleg objave obvestil v Uradnem listu Evropske unije. najpozneje pet dni po pošiljanju. prvega odstavka 12. člena. četrtega odstavka 16. člena tega zakona v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega zakona. (3) Vsebina obvestil. člena je rok za prejem ponudb 40 dni od datuma pošiljanja povabila. . objavijo najpozneje 12 dni po pošiljanju ali v primeru skrajšanja rokov iz razloga nujnosti. člena tega zakona v roku 3. . člena in drugega odstavka 54. točke Informacij povezanih z objavljanjem. (2) Do vzpostavitve portala javnih naročil se obvestila. točke prvega odstavka 54. mesecev po uveljavitvi tega zakona. zagotovi vzpostavitev portala javnih naročil v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona. prvega odstavka 37.v primeru iz 51. člen (objave do vzpostavitve portala) (1) Do vzpostavitve portala javnih naročil mora naročnik za prejem prijav za sodelovanje in za prejem ponudb upoštevati naslednje roke: . člena je rok za prejem prijav za sodelovanje 37 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu. ki se ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi v skladu z obliko in postopki za pošiljanje iz 2. (3) Vlada izda uredbo iz prvega odstavka 2. člena. (2) Ministrstvo. se obvestila v zvezi z javnimi naročili do vzpostavitve portala javnih naročil objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. člena. člen (predpisi na podlagi tega zakona) (1) Minister.v primeru iz prvega odstavka 52. člena in šestega odstavka 4. 56. tretjega odstavka 52. četrtega odstavka 3. 114. člena. člena in 55. člen (veljavnost zakona) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. člena v roku 15 dni po uveljavitvi tega zakona. točke prvega odstavka 54. člena je rok za prejem ponudb najmanj 52 dni.v primeru iz 2.v primeru iz 1. (2) Vlada izda predpis iz petega odstavka 3. člena. glede na mejne vrednosti. 116. člena. pristojno za finance. 115. je omejeno na pribliţno 650 besed.113. pristojen za finance izda pravilnik iz 107.

člen Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o neposrednih plačilih .d člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona. člen zakona naročnik vpiše in pošlje v elektronski obliki podatke o oddanih javnih naročilih v letu 2007 na portal javnih naročil do 28. člena v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Vlada izda predpis iz sedmega odstavka 24. člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. člena v 24 mesecih po uveljavitvi tega zakona. člen Osnovni funkcionalni sistem za elektronsko javno naročanje mora Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. 18. 16/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 17. 20. člena zakona se začne uporabljati 1.o. junija 2008. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . 19. 19/10) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 55. informacijski sistem za izvedbo elektronske draţbe pa v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.ZJN-2B (Uradni list RS.o. februarja 2008. vzpostaviti najkasneje do 31. Vlada izda predpis iz osmega odstavka 42. Vlada izda predpis iz 63. člen Določba desetega odstavka 35. št. člen Ne glede na 105. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. marca 2008. št.a člen in 106. člen Vlada izda predpis iz desetega odstavka 71. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju .ZJN-2A (Uradni list RS.uporabljati pa se začne v roku 15 dni po njegovi uveljavitvi. 56.

ZJN-2C (Uradni list RS. pristojno za finance. 60. ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona. člena zakona objavljena pred uveljavitvijo tega zakona. Postopki s pogajanji brez predhodne objave. člena zakona se začne uporabljati z dnem vzpostavitve sistema za elektronsko javno naročanje iz 67. uporablja pa se do začetka uporabe predpisa iz prvega odstavka prejšnjega člena. Z dnem vzpostavitve evidence iz 77. pristojen za finance.a člena zakona in jo objavi na svoji spletni strani z dnem uveljavitve tega zakona. člena zakona se začne uporabljati v 12 mesecih od začetka izvajanja strokovnega izpita iz javnega naročanja. . izda predpis iz osmega odstavka 24. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . člen Ministrstvo.o.a člena zakona. 61. člen Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. 66/07). 128/06 in 16/08). septembra 2011. se izvedejo po dosedanjih predpisih. Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu. Določba sedmega odstavka 24. če naročnik pred uveljavitvijo tega zakona kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije.podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS. točke prvega odstavka 57. člena do 30. člen Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. št. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. člen Določba desetega odstavka 35. 58. točke prvega odstavka 57. začne voditi evidenco iz 77. 18/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 37. 59. št. se izvedejo po dosedanjih predpisih. št.a člena se preneha voditi evidenca iz drugega odstavka 77. in 10. za katere so bila obvestila iz 2. mora na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 9. člen Minister. člen Postopki oddaje javnih naročil. člena zakona z dnem uveljavitve zakona.o. 57. ali 4.

Minister. člena tega zakona v osmih mesecih po uveljavitvi tega zakona.. 38. pristojen za finance. se izvedejo po dosedanjih predpisih. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. izda predpis iz drugega odstavka 67. na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 13. 6. člen Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. člen Postopki javnega naročanja. Postopki s pogajanji brez predhodne objave in postopki s pogajanji po predhodni objavi. pristojnim za finance. Določba prvega stavka sedmega odstavka 24. se izvede po dosedanjih predpisih. člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.o. 40.o. člena se začne uporabljati 1.a člena zakona v treh mesecih po vzpostavitvi sistema za elektronsko javno naročanje. za katere so bila obvestila iz 2. 16/08 in 19/10) z določbami 24. št. ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona. člen Zajem in sporočanje statističnih podatkov o javnih naročilih. uskladi predpis iz šestega odstavka 107. ali 10. člena zakona poslana v objavo na portal javnih naročil pred uveljavitvijo tega zakona. 41. Posamezna naročila. mora v sodelovanju z ministrstvom. pristojen za finance. 128/06. Minister. se oddajo v skladu z določbami okvirnega sporazuma. oddana na podlagi okvirnega sporazuma. točke prvega odstavka 57. se izvedejo po dosedanjih predpisih. . točke prvega odstavka 57.2013. v katerih naročnik ne objavi obvestila iz 2. točke prvega odstavka 57. oddanih v letu 2010.. decembra 2011. 4. člena zakona. 39. člena zakona do 31.1.

3.7/0 5703....0.7.1:3.8.94 090.8 8. 94 090.48.1. 3 0857002.3/.90.30.4 3.0032 3.90.1..0/7:23.3..02./44 903 30850.1.3.74 43:703 324854/..89.1.7/42.4.3.038289.... /44 0..7/0 /7:0903 307010703 30889020 84/44 0. 3543:04.74 3/44 44803.903 30850.40 ..03.7. 03....3.94. 3 .7.4244 4 3.90724:897032870/89. 84.. &897034870/89. 8:530903 30850.74 3478924 34898..020/543:/3  00/03.43.03.   03.1.3.0 /44 . 30820.3/..3.7.4:547.90.3..43.4/89.90.2097/4.802543:/342 3308204:89./3...3.4 /.90. 8947348930../033:547.7/42 570.8.028.43../3..0/-47. 88.7458 47.0/-0894734893. /.0.3:803.74 3.3/. /..89. .303.907280 7. /4.0.43. !7.3023..7/ 0.3.4 08090850.3/.889../44 ./48945..03.4-09.90.3..3/.1.74 . .1.1:3.3 3 /..3/.90.3054970-03.1.89479. 30820.0380903 30850.739 543:/-0.9070808. 0903 3.903 327010703 328890242 84.. 94 097090. 4/89.94 090..4 543:/-:897032870/89.745847.. .1.33.038089..4570/58 80247.850.03..32.:0 0543:/3...4/89.7.0 8.0/0308947348930. 88. 3489290788..828:894734893..04-4...03.74 3.903 3..8.9.. :3423 .4-94-4.038089...03/48945.74582903 3284.7.90.0.7458089. '03/.0.828:3. .3.1:3.782 8:-0942 %03 30850...5474 445708:8573.-4-.894790.7/.4 20/3. 34892   03.44244 .-9:/54/74-30 .574...90.583/4:2039.   03.70 9./308850.4/89.43.4 903 30850..1..7458..302 7..9 .54/.4.4-.. .43..4903 3.74.3 .3/.0.30.. 3489.0247..1.7/0 0.-.78930270/: 3.43.0 570/..84...7/42 543:08947348930.1. /4:2039.802 8:534903 34 850.0.3023..4-. 94 0570 30..0. 84870/89.30.33.. . 03.0.3023. 794.903 3.4 !43:/3247. 03.1:3. &897034870/89.574.7247....0247.74 34570/049 857002.4543:/3:4570/090.74 3478924 3489. ..0 84 543:030 3848..8.0 20/3.3 . 1:3.745889.570/209.3/.1.4..03..4 .828:894734893./4230.30..74/3289.4 9..850...850.0.74/3089.4-995.43.84... 90754570/3489302.74 . 94 090.3044.4/0.2 3. 494-./4:2039.1:3.4 8./30 574.828:894734893.4584.4/89.0.1:3.0 .3. 47.4/89.0.4 /. 9.3/.47. %03 30850.038.903 3.74 3.3..3.8.3/.3.0 54..94 097090.43.89479.1:3.0$03.3023.84.30.4..7/0 84. 0 /.0.90...43.98. -...7/.74 3424//.2.903 3./348989028947348932../30884..0 /44 030. .43../44 03903 3 850.33..303.1.90.74 .739543:/-04-7.57. 3.903 3850.5474 445708:8573.4/89.4244 .903.33.30/45:893430420:0443:703.570/209.: :049:/ 0020390 803.3.43..0.4 0.457.2.84.4543:/- /4. 3.90.0/04-080/0 . 08.1:3.1.90.. .3/.70/3 .

9..3930543:/-0384/45: 0303....3 54974 3 574.3. .089:4.74 330820 :54 90.74 3.7.3880/0 02.90897..30:57..4389479.....303 .0 0970-. :0570/2093.5480-35489450..947.5454970-3030/00. 84570/2093..7.3..573.:4/30 .03.34.0857009247....543:/-.32  .4//.-8 902-4 03 %48./45: .4034. 843..404342843.7..93.390 543:04232...4//.90724/7:23...0331472.24..0/030850. 03.84.70/3   0841:3.0.-548945.7..5757.27.90702..897.3. /.3023.0.389.34-7020. 8....347.843....0.9  .0903 3850.4570/003049544 549020/4. ./4:2039.24.0/0-080/4 ..9 570/209.90...74 .8.-7.74 3247.74 3 0/45:89 ..80.4.7458289.-47. 3489-.02 8.3.3047.42./:0.34..30.74 :3.-.   03 .574.30.347.03.74582. .54/.440 54/54402 /.4 490903 3.8.8570095497/..   -7.3:803.3.3.1.47.894790.4408570094-:547./7: /7 ..30..3...43...4573..30..90390 950.7.. 03244 0458.42.  .74 .-.447.4 /7:45720734/4.3 4984..90704 5480-30.9072574.7..30.30 9004.0.390 570/4 4543:/3  .8...570/348930.3/..3930543:/-0   002074.3.4/42.8570209:/5497/.1.7/ ..3.39 247..4907..1..089 232.. .570/4 90.38 80/0 02.1.089 ..30 3./347..74 3247. /.05720730..440/4230.90.20343.. .4.74 .0791.   090.0 3.32 3. 843.393543:/-..30..907.1.-4:54 90.30897.90.7.90.43.2 3.74 3 /45:89570/4 90.3543:/3.300/4.4808.3.3 84:8.572074/7:..74 3.907254/0902..4290.8.548. /897-:9073 448047...0.03.4.-.4-.440.4573.0303..74 3/44  /.39.030..3.43.. 03.90..7./34898903 32850.4/34 0-8089.:54 90.4570/89.4570/090.43.850.5830/4:2039.80.3.894790.3.0/0 /.574.802./47347.0..583/4:2039.0907 /. ... 80903 30850.90.20 5.7.. .5480-3454704.30.3.3907087..0308204 8. ' 548945.302/. . ..3.44.74 .454390.45.. .5474 44 5708:8573./7:/7 .203090./:8970923 097924/89.833.484/0:04 .3907087.579.

.583/4:2039.30..3.3.247.03.0.420/..7.3.548945:..74 .43.4 .4-7.570/4 90.024 3489 543:.: :0484.3544.3.4..-.: 070970-.0 /. 03: 90.3023.74 3...570..0.789.30./0  '..3...543:/-54570/4/34-.3.43.4/89.  03 4-.74 3247.570/5 0 /.202 .74 .548....30 304- ../:8570/58.30..0/44 -..-47  03 570.3544..2.0543:/-.3...30..207..0/03.. 54543...3034480.4 3.4./44 -4 :70....583/4:2039.34//..74 331472.30244.5484.5484..43.9.3.0/04 /.89479.3548945: 4//. .3./30.84. ...70/34893..4 .74 . ..30.0 5440.0570 30. 457.1.30.74 34//..544/-04.0/-43.343.../04  .90...4244..47.0.54/.:54 90.74 . .3//.207 4570/003.03489.9 89479.493..7.40543:/-0:54 90.03489.74 .0303..94.90.3./30.3..74 .4.3...4480 ..3544.7. -.3.2 .39 30820.54.3034480.07.3085484-3489 -47:/00 03.74 .49.49..74 :.3..74 .3.- 0--0 :850 30 5750.:8.893../0 0849544.7..0  03 544 ....03489..570/2093.3.0-4/8/4. 3. 7.0/-43.94/ 543:/34. /44 -.  ..90...0 .8.30.457.20894...984.30 4/.0 !44.   03:/3.74 454902 4 ...74 ..3:54 90..4...30309 30.78957.74 3.:4/30 .90.:49.74..30..-473.989479. 207.30.390: 347./4.39  '4/57902548945: 548945:-7./30 80..543:/357/4-:89703031472..30.3.89479.7.739.089:4.4-.03 70.3:/44 - 03.3085484-3489543:/3.0.830543:/-00/03. 0-./09073..548945.0/...3.30 .#05:-$4.4.3.0 3.9. ..0/047. /44 -.0.07 .7..89479.0897./4.74580 8:534893843...8.4/44 9://7:05440..2030570/2090.74 43...74 ..: 0.2. 4-:54 90.3..8457 5757.7..4-..044-.4//.:49../04 .343543:/- 0979454../04 ..3.7.4..3.907 .343. 80.: 070970-.49.20894.0.. /.0/-./.3. 247..4.74   .74 .... 903 30850...7.03.43..5484...0 80 457..3.3085484-34893207.0/03. /.3//.74 3.0897.3.74 .:4/30 0 543:/-03/44 .4..

54403207.80 54/.43.3//.43:703.43.3 30..9 247..94./340.74 .0.4 '548945:8 570/4/32:49.3509 .43.354 5704/34-.480-354/.4 /.3..090.94.85834.74 354..94.4/89. 3. !4/. ./0.30285484-3489247.07.74 34//.4572073.93.94.207.247.3../300.-9 907 00945720734 2.. .570/4 934-030. .543:/34.. 4/.-93..543:/354/.07 . ...730.30285484-3489 548945:854.90 '.3.30330/8723..42 03./30.74 :.808:-09.583/4:2039.347.3089453085484-3489543:/3.543:/3/4. /.3.30.:05430...3./:8 034290..305440.. 03.57/4-90.089:4.0 .. 03.3.3//.343.9070. 5430./03.8.80-4.94730 5440.9:8.3.43..  00/03. 03..30232. .3.3//. /4. '548945:854.4 572073.2 ....3023.80390../03.43.3543:/34.397.. -454..8:-09./03.20894/4.4290. 03..0. 548945:854.3//. 057/4-4742..34. 3.94.7..07. 058:7.583/4:2039.-47.089./48934.0570/4 543:/3.90702/7 .30/7:0...9  !7570.780..90.03 89.74 4247...8..354 570/4/34-.0/04-09.-9 232..3903 303 54.544-.3//.543:04232.90.0.207. 570.. 3.4.7. .82.730.90.74 39.74 94 057.3..548..30894530 85484-3489543:/3..  !70..30285484-3489 548945:854....74 4... 570/..54.454/.2.3970-..74 3:54 90.3847.89.3023.34 90.8344/3.4/89.4:3. 420 90..308:53489.313..43.3//..84/0:04.90. ..089:4. 54/..207..4 54.354570/4/34-.3085484-3489 /4 03.970924/89.7.- /..-03.74 354.570..80:/00 4 54. 3./:/7:2 .24/89.397090.-9 90.3023.4-.8547. 8.0343:703 302 /.94.90./7:0/44 -090.43.20343.-93.3480.343..74 :3.054970-3484.570/4 4543:/-0 /..3 47.:2..4/89.0/0.9: 4..8547.90:7.03/4.44/.4 '57207:.:547..74 .4 03.94 3..57.4: 0057.0257207:247..34 90.74 :  '548945:8570/4/32:49.  '57207:4.84570/4 030543:/-0545430 .4./..3....305440.:49..43.74 33..34 89453485484-34890/00434280... 4.89.74 357/4- 8.4-.31472. .3//..3..4//.74 3.803.44 54/.3-70570/4/304-. 3.548945:43:703 30.94.8..:49..3//..74 454902 4 .   .3 3.90:7..9543:/-.-954.4-.07.2073./0.9.30.3085484-3489 4 3./:857..4/:7.0.74 3./7:5489454//.4: 247.494./30..3:85484-34894854/..70 4/ 972080. '548945:85704/32:49.:2.74 3:./03.789545430543:/-00/03.33.2.43:703 302/...0.543:/3:3970-..8 570/209423. .74 3./.3.90.90.90..089:4.30232./.

583 /4:2039.9489479 4-:547.4.3944.84/04..9.3.80-3.. 00-0 9.54.-7..-.8.. 90.90.4 9..3.3//.4. '.89453 .304.572073./.03802.854.85484-3489. 4.74 3247.30 39.9.4742..74 3247./.0257207:30820.94.9.74 3:547.74 33.3//..4..0 ..3.470 90.354570/4/34-.57./3.570/44 49232. 90.74 .439 .90 543:045440 ..7..3//.3//.03.4.-0 43:703 30.9 .3//.907800970-. .70 90. 247.2..30.548945..357.  03 4834..44770. /.3023.80/3 . 7.30.548945./7:02/4:2039: .0257207:247..543:/3.07.3 ....: 9.80-:054/..9070.3485484-34890570.3//. 32./4-9/4.43: &7..-93.30.74 3.94.3 844570/003./389#$ 9 .9070970-.3..94.3.43:703.  ...54. 843. 4470.494.543:/3. .4-....43..4 00 90..-24 34892.0/03.54.3 85484-3489   03.30 89453085484-3489 2....34480-4 57.3//.3. .34 90.9..9.44.:0 54894509.089:4.57.3 04/232..74 .74 : 7..5489450/7:4854/.904. 543:0454403232.3424 344-8403.4834.543:/.. 3.57207::547.3//./0.4 /.94.78 8:-094. 8038457.

 .

 5457 3.

.543:/3.43.13.2 .89453 ..4 03 5489454.7.33.548.304....30.74 . 0 .74588:53489.3 48090 074.4034 857002.74 ..543:/3.4 9./.3.4543:/34.3424 344-8403.2030.74 .9.302-080/:..3.3.5757/4-9.43. 00-0 9. .4//.038.7 30/4.90.34480-4 57.74 .303/. . 5484../.1 30480-0 /.30/.7 .3054/:5330 .30  857002.4:1. 000 9..439 .4//.30/.9.57..3.74588:53489  .9..7. 03..30.1 30480-0 30/4.3//../:.5484.9.3.30.4034/.3 33907084./4:10 450713.43  :/4/084/7: 0.0...30/03.07.0.4742.4 9543:/3.0.9070.9.44770.74 3247.30.828: 03.0.4 9.30  4:1.90.7 02.3//.548945..04. 9 13.3.548945...03.7.3054/:5330 857002.7899. .3//..49.74 3247.4543:/. 57080590.'%!$  .3.3485484-34890570.3054/:533057.3 34-.. 03.3 303907080./03.30/.  ..:4/34893 .30.32 7010703.4834.7.30/.74 3247.3.03489  57. ... .3..439454870/4.548945.439454870/4..30..

0 24/4/89494...90..3:31472. 3.0 '8. 3.34.03. 84/04.  !43:/3.4.3424 3484/-4.3.94.0.8454970-3 070.  .857020. 1 30480-03.9. 0354/. 32./04-..: ..2073454/.80/7:0480-0 84544-.02 247.43.548945:57830547..../7:0.9./..902.2/7 .89.0489744.085.30 5489450. 3.43 :70.089. .4 543:/33..305.4/89.3//..3 345484. 09890 .2548/7:7.3//./7 .03489./:.0./.0.3570/4.57../03.357.54/.457/4-93..2 /4 03./. .7 34:57.:902003/.. .9072. 3.893 2/00 02.../4.3.4382/44 -.4/89.4/89..3.3.893 2/00 02.35484.543:/3. 2:.4 .543:/342  ..80/0 .90 31472.74 3...90702034 /./4730.3:4.5.3//..4.03489..90.-57/4-..480/0 31472..30578943047.543:/34.84/ 0 .03934893578302 57030.348090 074.0 24/4/89494.0.4//.4 07.47..9074/7 .90702454/4-302544 ..0.302 .. 0.30 .2/7 ../.74 3.4/89.0 247.0.4543:/-2.3.74 3.-4548945.8.94..305..73489.942... .3.348090 074.085.03..9..3: 47....74 3.302548945: 0-304.8..5440 09790.89453 49.5780 034.207.43.3//.3./03.9070..3/7:0.4543:/-.. 543:/3./:/44 -.0 . .890 ...9.80 31472. 0-54/.. 84/0:057.30.30247..4 3.9072.74 39. 0..74.894538:-09.30 .35489450 .30.57089450..0 304./:./04-.254..343. 4/89. 03..74 .13..208945830. 543:/3.0.4543:/-2.3//. /03 .3//./. 57850. 030.5.:57.44..4....74 .. .90702 /7 ..54. .. ./.0./30.5748578943047..90./4730. 3.74 3 80247..35484.3.327.7304.2 /7 ./.348.4.4//.80/0 .57030.   0/7 . . 3 /4:20394...34/0..74 4854/..2 070...543:/34.0.. / 057/..8945.357.42570 30.30 3..3...3.045:895484. /44 -.548945057830547.57.93.548945057830.3489.90..385484-3489./.385484-3489. 03.3.. ..4/89.74 3./7:0.548945: .5430..: 47 90./03.99:/54/..9072.4//.34 3. 03.0 ...#05:-$4.57. /4.548945: 57830.0/- .308:53489.90.543:0544057... .044834.43.543:/-3..3..43. .30.. .3: .0.90:7.304742.73..94742.5.57030./:8 08924/89..57/4-8..20342/./300.3.90720-.4-8403..548945.890 ...3...03 .30 4/4 .. /.57830547.424 4834. 0 /.80/0 .7..0/0 .90./7: -03.7.84.30.009570/904274.. 03.43.74 3.543:/38..74 .. 090 548945. ..74 33.3//...2/7 .4//.30.. 3.9072...4382/44 -.0-857. 0 .4/44 /./384. 3.. ..3.03./4.570/4/3548945 3.:..480/0 30/.543:/38.47. 090.5748..30./44 ./44 -../.4 ..42:7...0..494../473.8.544-.3.20894/4.

484/0 .907 ..788:-094.13.0.570/57..342 349.030 ..57 ./.34254..3247.  '..3//.3//.3..702./.90. . 578943..43.543:/38. 03.4/0300. 578943247.3.570 30.4742.5780 034.4854/../7 .4.9072.3.74 .33/7:8:-0984578943 .. 30:57. 5789430.7380:57..54/.94742../.57.484/32. 5789430...3.0303/7:47. '572073....907/7 .480/0  '...4/89.0 4-4.543:/3. 4-.8...4/4..347. 31472..70/348957...9.3.70/3489003.09../03.54/.-99.30. .57080.:57.34../: &70/-4$...0#05:-0$4.0#05:-0 $4. 247. .0894284 ..4/89.942 9 .2389789. $ :7.570/42389789..

. /30 :3. 413../308570203034&70/-4$.-.942 9 . $ :7. :3.854 35747.3 3:70/- 80:547.09.74588:53489 & 9 /30   897 3.

942 9 . 48570202-.02-7.&70/-0 $ :7. /30 /0.

.-. :3.942 9 . 4 13.74588:53489 & 9  /30  897 3 &70/-44280 $ :7.854 35747.3 3:70/- 80:547.

302 3.74 34/3.3543:/34.74 :-4/845834-4/888.9.4-.974..0 4/ 3...44/4854/.0 .8708907..70890754.74 4247.0 . .9072./03.548945.573.389.20343.8:-09. .3 30 .354/.3.90.5430.3054.85484-3489  . 03.74 .30-704: 9.0 /.48.. !440.90.089.457...573.74 357/4-98.570/4 /4.4-9 ....9... 894790.. 4..780.-.3085484-3489..570/4 4/4.3 33043428 85484-34894854/.30.02-7..49/4.4:494.35440.44/.4.94.4.74 3.30232..33.90-7  03 85484-3489..0397.247.054/.33.3489  .4/4.4..58:.2   0247.....74 3/4 .90.907 0708977.0.54.0.543:/32095480-34/4.570/4 .030.089:4.90 80. 0570/2093.3.74 .3489 4.74 894790.3.90.5489.570/4 90.3013.3023. 548..3847.94.207348570/209423.3-74: 9. ../0.3.780.. /30 /0.4030.30.0.8../7 .43..43. .8:-09.3 3.30/0. /.74 3.3.4902/4.4.74 3..74 . 5430.543:/34.3 54/.90.. 084/04.5497/4 !4/...0.-9.. 5489454.4854/.3: .480/0 457.543:049:/5440 90..44/.543:/30#05:-0$4.3//.907-4.74 .80/3/4:20394. 4//.3 5480-3047..957.780.:  03 043428.3//.403:.  ..90.313../.94. & 9 /30  897  :70/-4/44 3.413.8:-09./:8570/58/7 ..4... /.3085484-348903.30.8../44 -090. 3. /.302 3.030 247..

9. .74 3203 /. .3. 08431472.:0548. 49/4.74 3304.74 ..43..../4.4 /. . 57207 900583/44.907..4.57.94.3.089:4....0 .8:5.3:54. :897030-.0 54/09..74 3/44 .90..3 ...3 /4.90704854/.570/4/3548945.0 .9074/4..9.4. 4/89.0398954/.583/4:2039.7.975484.44 4/302..788:-09.4/80.7.9070..8:-09.47908:-094. :34.7..40434284313....3.74 3247.844854/.35484.0/-43.0 4854/.3..8.3.0. 54970-3.-:4//./:  034290.788:-0980..3..  .4.0.80./0 4-.788:-09708977.0.9:2:89.90724/7:2/4:203942 .. 09./3.3..4470945720734 574209.0257207:247.904-439095484....43.78 8:-094.70945720734 ...203 '57207: /.4.3 3485484-3489/4.788:-09/4 3570/4 9  !43:/3247.7..90.3.0 07.3 30580 54/. :54 90. 300/03.3.7.54./4./7 .2.90.9..8:53.85484-3489 84/0:4 .44870/89.4/8.. 4854/.543:/- 4742.57207 ...0-7. ./4.74 :.54/74 : .3023.457/4-8.57207: 43.30.543:/-570/4 9../...74 .3.44  4854/..74 3:570/4 9/4.20343.33 ../ 90. 0.0.434/..5484.089 .-4. 08 .3.788:-09.3043428085484-3489 7.30.9070.3.:03. 80303./7:.5..4./7:0./7:8:-094...30.5...548.3.493.4 /.8945...74.4:9020030.583/4:2039.   04854/.2038:-093.74 4 8.09.05720703  03 903 3.4 54.032 '9.74 .907 .203.4-. :34.574209.9090/7:4854/. 304-0584.30.7.4/89.34.30570/4 3.788:-094.3. 00945720734 /4..780.2.343...03489/454/.. !790280..80-34 4943.4 /..5.4 .3. .30.302470570/4 9 .48.49:/.... 7.0.04902 574209:3.4854/.4 543:/-44   !44570 30./4.

85484-3489  .033570.74 34...8.07903 343./74.

0.2:3./03 457. .4 ..3.54202-34893:547..74 334..3/. 03.3.84-0457./74.4 4 34.74 3.54202-30 07../30 89479.0 4/3.74 3.4290../:/7:23970924/89.8485484-34894854/.. .0/-454/.9:237.8. 34.30903 3085484-34890/03.70/3489 /.0897.7..78 8:-094.5497/.: 03033. 8803.03.80/33.0302/0:. 3..242 7. 3.../033.-93.457...94.0/03.030. .85497/4/4-74 457.788:-09...4.0/-4 /./350909 8:5.-.-47.4/44 /.030 54570/58897403:897034../30 '5497/247.. 045430.3.  4854/. .037.

/03989 4/.788:-09247.4/30. .84..489 907458 9:/837...-030389744.324.20303..33.457./397009 8:5./34 ..4570/89.:89479...74 42.8:-09.0 .84..8454/5 057894347.90. 00- 3.7.3.74 354902.74 3.489 / 070.89479.543:/38..89:57894347.84. 0/4-80. 00570/2093. :342. /. 5480-303.0/-4.02544-. 3:49.90.1. /..4457.0574.907./0.543:/34. /4-../47 ./04.03894790. .323.543:/3894790.4-..3 .89744.3 457.4-.74 .03023.44/4-.07.34..4.4-544/-04742...0.0/- 3.903 30 24.3.4-..3.303 9:/8024..57207:..80-33.54803574854/.489 0054970-349:/304.-.. 300/03.9:233....457. -4/484/04....7.43: .90..0 4742.....74 ...3 ..489907 :7050.480-.0/-44-7.54202-30 /4-.57.-.543.7802:8:-09:4742.7. 45842903 304570203:7054.-4/4457..74 354902 .03.0 072.9. ..780.0/047. 5/ 4742.989 844/4.489 0 3..4-544/.494.347.2030 80.74 3 .4250830/00.0 4854/..30..0/-4903 30. . :34.3890284.0480-57.473...308 /.480/0 09. 090.489 907.3.570/4 9/4.94 .33. 03.389479....9:/40/ 0/457. 4854/..74 3.544/-0..74 7. ...4.3.47.74 33-3..74 :54870/:043054870/34 3.43.895.43: .4.3.74 34.3/7 . :547./303.74 34...4.

.-4/4.3. ...4/030574094...74 . 4583. .4/0.4484:57.9./033.0/-489479.24.0480.. 54/..47...:.44543:/3: 894790.9078./3..4/030574094...93.:480.74 ..44474/ 4-7...44854/.30 -4. 3.3.57543:/3:894790....:.1...4/ 0970-.473.-20/.4//.0/04.7.207.543:/3894790..3023./4-.7..74 .4/4. 480.:89703 57207 3.570 302093024-80:7.3.74 .78 8:-09:547.04742. 4/4. .7.74 ./7:45702 03..30 ./-0302:.7..3./30 1 070....473. .08574. .0/-43.9709..9 .2470-93..544 .0/-4:7054..3.4454.903 3.895./-0302.0/-4/0...894790...30803 90.

. 49/4.2. 300/03.489 8.0. 094 .5.5789430..47908:-094..788:-094.44870/89.788:-09.3289../30544-.4..70945720734 ..3.30..1..0 .-9549703.788:-0980.20343.548.4 ..3...0.74 3 8.90./3489/04.8903 32 850. 54970-3.9 /.7/  4854/.4 /.0/-43.30570/4 3.0. 57207 900583/44..032 '9..203 '57207: /.203.1.9090/7:4854/../.7..-4./ 90. 80303.9.74 3:570/4 9/4. 030:89.:03..907:89703489247.4 54.3.9072805497/8..74 3304.4 543:/-44  .7.74 .3/.4:7.4.3./47./4.343.14947.74 4 8./4.2 .43..57.90..03. 4854/.0257207:247.34.0791.

0-.30...:0548.8:53.  '548945.3. .78 8:-094..85484-3489 84/0:4 . !44570 30. 457..208990. .48./90.8945..4/89...3..2038:-093.74 .907570/20984/4-..3.49:/.7.: :04 3.8:5. !790280.0 4854/.57207: 43.0...30894790./7:8:-094.

780.4 85484-34894854/..789.3023.572071 94 0/7:0.7/4.74 3247.444.4/89.89.0.. /0.34.543:/- 3..4.4.9074/4.3..49..3/./03 80. 8974 4.3880/0 02..788:-094./7:/7 .9://7:. 03.5484.85700903.34.3 903 3 85484-3489  03 89.347.4484:57.857 0.8:53489 . 5484.30354970. .. 84:8.8347.3/.7...4-. 902043....489 902043.20/3.70/3...403.089 ..70/3.3024704570/09494/4 3 790757-7. 247./7:/7 .34..090774.089:4.447.74 3570/4 90.7458 89.030 903 3 570/3489 08909831:3.....494.9.7./4.30  03./34 4...54/...780.7/ 845497/47./4-.893489 448.  03 207.03.90.-47.3/.0/-47.74 3.0.3:/4.3.. 3.3/.0/043..30 $ ...7/..3/.74 34570/0.4894790.4/7:0.. /4854/.70/3:705.04342843.803..9489 : 303 .3.3.0.4.. .3.3/.0.7/.857009 03.30 . /..0/.74 38570099://7:. 857 0.74 :....2.30/0.4484:57.5497/.30357084.543:/3....54/...43. 03..8:-09...034894854/. 80 247.90.304/.3/.788:-094..  .3880/0 02.3903 305424  /.4.034894854/.-74543:/-0  ..7458.3.3289.3025497/ ...789.0.403.44//.489  03 89.4.90..3.74 .030  ..4.489  0. 57.457.3..3 0.4.4..0.49.70/3:705..8:-09..7/4../4./443 .03.:49.4..7/. 5497:04 :8.8347.20899.8.. .308.0 30 : 34.-4 9049:897034 !7902 3..74 3.57207.74/389.4.90.489 4903.857 0. 03..3289.43.30 :8.:4/30 0543:/-0:547.93.54...889020.03880740.7/0.3/. 5497038897.93.. /.489744.74 34-/4-...30: 34.7/.$8902$:53489...893489 8974 4.3.444.489 80247. 3..9489 54574/. 49843.494.447.583/4:2039.745889.4..:89703807 0. 84544-. 3207..74 3247. /.444.3 573.45.3../4-.3.7458.789.90.304/. 54.0.74 3247.890/03...9:2.8..-:4//.489 ..8570/209423.4/89.3894790..34.90..74 4 .

343.74 ..583/4:2039.70/302544 .574.3023.42.543:03089479./4-09.4.. .03.089207.548034893/44 . !7207.4.74 3203 /.3.543:/-303.458.4. . 3.74 3. /44 9.30903 3070 9. 57207:43:703 30..4.0/03....3.458302/4:2039: 3.. ..90.3.489 .:4/30 0543:/-0..4/30.7.3..-4.3244 04. .30.74 . 84-.74 :.70/34903.543:/-./.489 357 80438457/0.4. 84574.74 3247..90.70/349207./30.3022089: .3..3023.74 :.354202-30.2.30020394.74 3 570/4/34/44 34/543:/3.99...:4/30 4543:/-49:/3.9070203 /.583/4:2039../08454.78930270/:4/3.0/03.39077..207.74 3.207.:4/30 543:/-3.808450 3543:/3 04//.70/348934:9020 %0 54/74-348980.89.0434284 3.0/0207.   03.4//..:8548.03.54 3.0 04342843..0344-89.. 34543:/-4 5834..4-.3...3.43. 07.3:543:/-247. 3 4984 -.3 7.74 :..20342074.57207:43:703 30.3570/584.74 .0 .0...30..3.  '4473..0./04.70/3499 548..802.5484.7... 7.0 247.74 3..543:/3 04//..-903.03845.7.. 0542303:3.  .3.7.43. 8 .82.089:4..33.54/.570/44 0384.089:4.308204-9/8723.458302/4:2039: 458.. 54390. 247../43.4-4.583 /4:2039.3023. . 84.74 :543:/-.-.543.70/3499 247.08.3054.:   03 304- .583/4:2039./.4-.  .9473.3.543:/-4.-90989.  '57207:/.90.78990.33.4-..74 .3...  !74..4 -982803454.893.90 0.3.207.74 33. .907280/480.80-34..4 . 3.03.54202-30 0.9 54/74-3054/. 4742.343.207.44.4 7.304- .74 3247./.40 9...904002039543:/-0 .-7. 04342 34893.3.3. .43.4-..842074/.74 3:547.-.3.4 /..548.7309.43.74 .54/. 03.089:4.030..42424 34895439.3.7.-74543:/-0573. 35/ 3 .583 /4:2039..854/-:../30 574.74 .74 :3.7.480.934.5.74 3-070 3. 4742.3. 3 80438457/0.044 3.30.3.3.4.543:/-4.089:4.89479.44.54..574930.80570/348934:54 90.3023.7.9 /.7.057/44 03023.3: .3247.57207:4//...0/03.74 3 570/03.

.0/-07.0/-7..543:/357 ..3:894790.894790.543:/3 / 8./04 .0. 570/./4-.4.734897..3544..49.3. ./03 -. .3:......:.. 7./34898570/584.0234:4/305440 2. ../30 /4-./03 894790.5484..-.-..457..

..4-.4543:/-44   03... /.730543:/-4..4/57902548945:  #4.54/. 247.4-93.9.3 ..30744.4.570.3023.. .344-.74588:53489.4&7.509034893.302-080/:$03.  !7/44 .57002543:/-.9.3023.8 54970-03..231472.74580:30 90074..4...74 3:494. 4/ /3  #4..$03..730820-97.././302:89:..4.344-.444-4-.74 34/548. 247.9 570/. ...345424 .0894.4-.74 :..4 570/4 03.3:744.04-548.&7./44 03.. . /.0.57./30 4-.80-4.13.40348.343.057 902232.4&7.3023. ...0-03.:70/-0 4/.304- ..802. 03.0894-4 ..4-.0 24 3489 /.345424  .05424 /4/003. '4473.3.3 /34//.3543:/-247.4-. 403.3.. 54 .3023..74 : 4904570/003.3 00570/4/3431472.089..079905489.08992389789.9:2.447 849031472.74 34-.....4342   004-.034.2: 31472.74 3:494.4/57902548945:247.3./30289:.3:8543:/342 :54 90.4-.570/4/3431472./:.5720730274: . :7. 9.74580:30  03 87.0543:/-.4902 4-.4//..2454/ 54402 00570/4/3431472.90.74 3 302470/4..90./30289:.9 /...343.570 302 03: .0 247.3./304-.80-4../.5757..0/4.4 5789434. 070543:/357/4- /7 .4/89.8031472.5700257. .&7.0894 8074..089.4-. 0574.9044 3. 3090 4//30..5700257..344-.30744.034284 !09454..0543:/-.9..0/030..0.4.0 #4  03 74.4/57902548945:  '57207: /.08944.94-.3.74588:53489  $7.543:/357/4-/7 . 247.30740 /44 0308902. 3.094..54 .0.4543:/-04//30.4..487..74 .../44 3.57002 543:/..74 :4-.4...730543:/-40 0800570548.74 3247./4.74 :.3543:/.3.4-93.4394 03..:7. .8543:/342 0 80/3.4543:/.304- .0/030.&7.74 3:54 90.:54 90.4.089.2..74 3.094.4-..57002543:/-.74580:30  03 74.4-.-93./:.03/.

...3..4/89.34.74 34-.-..0 2080. .9.57002543:/-.0 /34//..54.93031472.54 .4-... 03.344-.834.74580:30 .3.5700257...570/4/3431472.03.0.545700/:/7:/4:20394.. .40348./302: 89:.583...4.43.74 : 4904570/0034..30285484-3489 /34//..8570/4/32:49.9:24254 .344-.9..902.302 3.3/7:0.4: 3.44854/.4-.43.0 057.730820-97.4.2 84 54970-30.43.30..089.  #4./34:494.43:703 302/./302 89:.34.9..0 247.4570/4 4 005440/:4.3.4-.0.74 :  03 74.0894 8074/44 03.80.0-03.5700257.202 247.543:/-. 54.8031472.548945:854.4-.34..4543:/- !4/.3..57207:4//..0894-4548.9:2.2454/ 54402 00570/4/3431472.3.. 30570/4 4.54 .../302:89:.3543:/-.3 .08944.548945:8570/4/32:49..4....4:3.90.0.2.33.089.4-.3.74580:30  .323.90. ..80231472.57.447849031472.30285484-3489 03.2.74580:304742.4-.. 4//3  #457..84/04.74 374..3023.90.0.548945:8570/4/32:49.80-4..74 :.44 4-4-.3..3.  080.0/030.54/..3 /333.0/4...3.4/89..3.4-.80-4.354570/4/34-.788:-0957....548.80543:/-0.3. 03. 4-.74 ..4.354570/4/3 4-.3023.4/89.74 423.03/..4/89. . /.3/333.4&7...9:24254 .4//.3 00570/4/3431472.5700257.788:-09803.90.089.4-93.9:2.247.3023..54548945:8 570/4/32:49.30.57002543:/-54/..:8. .74 34-.30744..74 :  03 54/.089.4&7.3074.3.5700257.30 /34//.3023.9...7..43:703 302/.9 9. . 247.344-.43: ..0... 3090 4//30..5479..570//.7 30.4 ..0 2080.4.5757..74 :..94-.70/348957.70/3489..4.30744.7.2.74 /44 03.548945:854.54 .-.487.&7....570//.0../4/..7.. 03..4/./.3. 0803... . 94 570 30.:... 00.$03.0..30285484-3489  $7.0894.08570/20932 ...47.57207:5489454.04854/...30285484-3489  #4.  '57207: /. 57080.2: 31472.74 .74   03 74..9:2.3.54 .4-./4:2039..

3.08944.3.543:/- 089454.3.089   -.&70/-.54 .0.344-.74 3/44 4 74.2 3023.. .3023.302 74.9331472.302548945:.30285484-34893548945:854.47 /34//...0.3 3.  4-. .3:3489 .57002543:/.089444//. 4//..0  03 .730.74 :54/3..3.570/4/3497./:4-4354894542./:.3.30820-97..7.0894...302 0574. 74.430/443 .45479./.74 :54548945:-7..3023. .2033.3..70/3489  4-.4.30285484-34893548945:854..74 :54 90.0 -.323.3. 30820-97.570/4/349:/&7. 54. 3 ..0 .054..54548945:-7.0..78904-.2.3.80.08944.  0807.57207:4//.74 ..4.74 54 0..9.34-.:2.:  574894.3:3489.4543:/-3024704:54 90. /44 .089443.70393489  4-.70/3489  5403489.90 .54548945:8 570/4/32:49.0.54 .354570/4/34-.74 ..4344-. 5457.33.543:/-54570/4/34-.. 4-..3.3023..0.089444//.4-.. 34-....089444//.089.089443..0344-.548945:8570/4/32 :49.:  70:9.74 .3...-.93.0247../.8.84 570/4/3431472..  4-.7/34-7.4.30744.543:/-54570/4/34-.47/34//.74 3.5700257.54/.30 94 031472.0.:70/-0 4/.0894  4-.74 :..302 -080/:31472.78904-..4280 $ 9 .089444//..74 3.30....43..9 .  ..4....74588:53489  03 4-. 00974383.  4-.034.548.089443...  '78904-.385.2..74 :2.74 ...548.74 :  4-.3/.08944/4/.90 .4-.-.54.304-.354570/4/34-./304-.3.8547..42094-489..04-.0.4. 03 /44 .30288902:  4-.9:2.:7.4//.9:2.:..3 /3 004-.. 31472.  4-.70/34895.4...

7/34-7. 4/44 9...7:5489454. .44-.. /30 805902-7../:/709..4.33..0.8.089. 4-.74 .89.2.3/.

.

$ 3 .

.

 & 9 /30  897  .90.5. 03.$..089457..0. .4/89.94.80-4.7..94-.09..74580.-4754/.3$.2039. 247.

74 .009743843.1. 458903 3850..789-..74 34.945702....23.4-./03 894790..4803..43./389#$ 9 .. 803.5430.90..0331472.3 . /44 .27. /44 03... 4-. 247.&70/-.30 &7.

:.3935454970-570/4 949/4..74580:30 5.807045747.0.. 9099:/570..0.08944..734.:7...  $974 4-..30..74 3..444-./30289:.03.4..80-:0 .74 .302 247.4-.089: 4-.:.089.74 247.74 3&7...33.9074203 /.00974384-57045479.9:/.80/32080.09054202-30020394.9.74 3:5497/4457002:4-...0894  .054970-344-.857.049.74 54. :3.4-94-.9...089..74 3548.74 33..047893.9.00974383.5479.74 3247.3.9570/4/3431472.43..74580:30 '4-.33..33.428  !479. 3384. 804-.../304-.57207: 457 . 4.089.207..74 :804-. 8:5344.4-....70/3489.33.54../7:0:7.74588:53489/.74 3..&7.9740. 548.0247.4 .4.9.0 3.9:24/54 ....4-.089.4&7.344-.03023..:.. .3.   -.0.#05:-0$4.. ..4-3 0/057.74 247.74588:53489 '80-3.3 4-..03. 03..0  .3.87.74 .74:509/35454 .344-..&7./3000..  03 570/4/3431472./30.30 ./:.089.4//..3:3.3. 3..74 -. 4-.74580:30 30820-9 4-.3.8.9:24/54 .&7.74 570/030-44/548.8300.0..74 80704 5747.0894 ./30289: .5479.038020: '/7: :7.0/-4/.../304-.4   -. 008:53.90744/7:431472.3:.4-.4 3..4428.745808:53489 '47./:31472..74   -. 94 031472.254.089247..-903.33.4-..9.30.3./302 89:.54 .9:2. 848089.-.74 3.57207570 30. 3..4-.3023..   -.00974383.3.5479. .57002543:/- 44 -090..44-./.80-34-.0 !497/40/4.03..8.08940..4-.54 ..9..93..5489450854.4-.3023..4&7.572073.34..5470/34894-..3.4-..:.54 0. ..4-..34/548.54.30:8.-93.74 37.. 4-.0.745808:53489804-.4- 354548945:.3.344-...5479...324-..74580&30  03 57.. .....4-.4/. 3.030 8974 4-.3-70570/4/304-./:.0/03 /.3..5479.33.74 354 0.84.33.5479.4..0303.33.43 7908974 4.3...302 -.84.0. 4-.789.4/89.4-.74588:53489 8054 04. :7..0.3..4/..3.: .030. 3 .207.4.:7..0343. :3.030. 804-.../304-.0894 .570/4/3431472.

.:7./304-.4/89...74  3.024/89.70/3489.9 3.. 03.03034. 008:53.9.4-.5479.3.74//...74 34-.089.74588:53489  03 4-.0.30..: :03.0.4-.. 54/..74//. 8:5344.548945:854. 4-.33.... ./304-.43.570 30.33.0.74 .74 33. 548.089444//./:.3..:7.90...43.9:74!' .70/34894570/0030. .4//..0/03094 0  .4/89.74  40548.  !70/4/3431472.089443.74 .90..74 2570544/4 9. 03.33.  .9.089.2.74 33.. ..30..74 257054857002:5747.0 ..:.00974384-548.9&7.207.089444//.304-.0 .3./.4-..5479..570/4/3431472.. 3489.08944304.74 43.74588:534894-.4-..70/348903.5479.74 7.:.33..343. 904- !70/4/3431472...0.302  .5479.9070. .089443..354 570/4/34-..74 4544/57902548945: 548945:8570/4/32 :49.: 03.  .0.5.0894247..90.0303.74 33.90474894790.0894247./304-.344-.38454303544 3.34203. :3..44-.:7..:7. 03..33...3.74 .4/ 0:74. 4/89.74 3 4-.&7..30285484-3489 43:703 302/.94-..74 3247. .0.74 3:3970-..4/89.80/32080.08943..70/3489.089..74 454548945:-7.9 .54/.4:. 3.7890-.570/4/30.33.207.90.:.74588:53489.43..0303.74 7...43..4-.089444-..9-89../:.54..343.548.0894 94 057./304-.. 03.9. 79.343. .3.74  247.4-.9...4/89.3..74 34-.0..90.9. 94 0/7:0.9 0034.54/. 04//.57207.33./.54 .4-.7 4//.74588:53489.9&7.9 3../:.74 30/4 .2034..0..4-.33.&7.57207.74 ..80-4.74 : 94 057.9&7.570/4/3431472.3023.74 3..:.44-.. 88.  !70/4/3431472.4./304-..74 :  ..43.74 894790.089.70/348903.548.33..543:/-54570/4/3 4-.:.70/3489  03 4-.0303.$03.90.9/./03  ....9.:7.4..34570/09. . 03.3 4-.8:53..4/89..3. 4-..9:254 .344-.74588:53489 4-.2..0894247.0.5479...4-.0.../.03.089 94 031472.74 : 94 057.3. 3 94 0 570 30...4/89.33. 94 057..4/ ..0.03./:..894790.344-.43.9. .344-. 4-354548945:.74 . ..548.4//.344-. .0../03247..31472.3.57..0 ...08943..4/ 0:74..74 454548945:4//./:.

089443.089:3..43...543:/-54 570/4/34-..5457.302548945:.4344-..... 03 4-.3.3.430/443 .08944/4/.4-..30...08944/4/.../497090...74:/34/857002.3.74 .302 548945:.089: 94 03.43.94-../7:0.0894.3424 34894904/4 9...74 3247.0. 31472..907024-.. 5457.  .74 :  .385.  . 31472.4-.1472. 31472.4-.70393489  .74 42 .9331472..70/3489003.8.-4.08944/4/.302548945:..90...$03.90.. 4-.80-3 4854/.385.0..3. 03. 4/.34-.570/4/34 4-.30.80543:/-0.089:57. .30057./:857...54970-089.5479.0.43.4344-.74 3./4543:07.0  - 03 574894.74 .730570/57.90.. 7.4.: 9:/.089444//.907 4-.089 .08944/4/.3. 90..5489450.:  . .8..: .54548945: -7.570/4/3497..74 ./30544//.4/89.894790.0. 03.9331472.74 3247.0.90 .4/89. 94 057.80-30  .430/443 ..0/-0.  '57207:/7:0. ... 4-.3443:703.4-..089444//...03/.30.. 4/89.57080. .74 3..5457.90.43.74 34-.2...30 305720730 30857002.4/4 9..7....9331472.247....4 .30../30544//.4/89.84..4/89.. 054/.5480./.33.43../.323.90.703934894-.247. 03. 430/443 .7..3.548.43... 03. 31472..3. 03.90.0894.43.788:-094.70/348957...4-.4-./: 034290.97090.9.74 .420/32  03 4-. 84.30.  .0..74 33/4 .9 .3239070842..998931472.5489450.74 .730 ./:/44 -4  03..4.0/030..8.....057.4.302 548945:...:89.3..5484..7857023.4./4543:03.9331472.54548945:-7..570/4/3497.34305454303384-0/4543030.....43.. 3.4/89..894790.3.430/443 .3.3.989054870/:0.3.80543:/-0 05700 3057.42 03.9  '57207:.830 3057..03024-.089:44//.. 4-.... .74 34-.74 ..543:/-54570/4/34-.....3.74 ...4-.30.5457..  .9:/43...3.74 ..03.5834/4:2039. .:548.43.2 4/89.574894...74 .74 3 4-. 3 857023..0..

74 : 54/3..54 548945:854.0894280../.0894.30.089443.4-..74 :54/3.3. 4/89. 03.570/4/3497. 5454 9 9001.4-.3.94-.74 .3.74//.74 454548945:854.2. -..30.0894804-...-4754/.33.03.70/3489  .434 4-.43: $0/2454.8.2...57.3.-.74 3.74 3 0094 5720734 .3.74 3.30  ...4-.703934894-.33.089444//.703934898054870/:0.5403489.94-.574894.0..302 88902: .331472.74 .3.74 3 54870/:0543:/3424/4 90./:8570 32.30.$03.4.90....94.2 3023.34-.4344-.4-.4.954902..90.43.-..74 .3424 34894..3.74 3./30544//.2 3023.. '57207:54 . 0570/3034 57.089...0344-.4/89./30289:..3 43..33.74 .4-.57.    03 304-.4.80-4.:. 03.74 : !74894.74  3/4 ..30288902:  .2...089.4 .74580:3034-..089.0894.4./30289:..385.85474 .5479.9:/..74 .3 3.  03 5403489.43./...3.43.3.80.0344-.74  ..8.:70/-4/44 3..5479.894790. 0342.-4754/.548945:.70393489.97..74 3247.0 $5474 .385.4/89.90..74 3 00945720734 . 03 4-. 03..8: 00974382870/89.3.74 ..570/4/34 97.444//.3.894790.089444//.30  03 57.9:/4-.548.5479.30..&7.4/89. 80:547.054 ....089  '...04/4 9.0.0.:.. 247..94.57207: .74 .4.0 .57207: 09790./7:548945.74:570 30... .0.  ...43.354570/4/34-..-.  .489/.74580:30  $9024-...385.3.33..85474 .74 34-.43.4-.089443.4. 03.57.548945.74 ..49.  / 03 3.3..&7.0.3-70570/4/304-.70/3489.

. 3085474 .802 4854/..82342:3.30543:/.90 . 84/04.3.34.94..309073.74 .494.00974384-803. ...30548..457. 84/489453.870/89.:53489543:/-357.4-9870/89.-  4854/.0543:/-./4894534893 54.0899.0247.0.30 ./.57002543:/-.948954/.8 88902 .3.089:4.90.74. 3. 0574..04.80-34543:/-357.247..0..0.9247.00974384857002.303857002.57.00974384-  !43:/3.74 3247.30  03 543:/-.543:/33.80/4:20390 5497/.5834-/490.. .3//.90.454 .74...3.2.8:3./:.74 3.3.0.  '57207:85474 .:70/-0 4/..30.84/04..00974383.90 ..2.305497/9.84/04.03.3.3...00974384857002.0.485474 .030.8031472..3. .0 /..43..303..30.4-93.4.54 .54900143: .4543:/-357.7828:-094233082044200..305430.: 348 174 247. 34.854 37....80/33.. .331472.74 3 3.. 00974384857002. %.3025440.09:/54900143:  .34.5703..4570/4 90..4..302-080/:.3054870/4..5489450 ..00974384- 0944244 .. 08457.. 00974384- 54..84/04.31472...57..44 .543:/30424 34894//.8934899.0.3 903 30.8.3023.30..90.30..788:-09.4 8454970-30...44//.. .  $5474 .80247..4 /..2 .30543:/.80/3.08:5.324854/.: 0.303857002.-03049 8938/4.447--0:547.0.4.. .4/ 3. 3 247.99.3:.44784-057..39 .0 304-89.30543:/..3.4-.80 .00974383..3.0457024.4.0457024.5700257..3.30549001..:547.30543:/-357.84/04. 79357409.74 :  03 0097438454 .3907087..5454 9.958345497/90...90.3080:547.54/. /4 03.48931472.-. 84/04.7828:-0942 !4090.. 3 .0..457..494.84/04.03.. 84/04...84/04. .303/.3.84/04.. ..543:/-4.-7.089.74 3247.3.4 58345497/90.00974384 4//.82870/89..43...5834-..7442.57.74 3  ..3. .907..30907203.3057./.0...570/4 9. 79357409..3489 854 3.07. .3031472. 3.30 0054 90:74..90. 57.84/04.-.0097438454 ..387.309073.5834/4:2039.94.3.570/904274.30543:/-907870/89.74 35700/... 00974384857002.3054900143:054970-34 54870/4.90....4-9870/89..957..

..43..02470-937 90.9.4244 .0457002:00974380 543:/-0543:/3:  . 5789430..74 34.348900974380.31472..039.4-84/04...3244 0.888902247.3:3 89744.74 34..4834.3054.74 3:247. 0420943:703.9570570 90.../389#05:-0$4.888902247.43.13.-9/4/.90.07038.74 . 3 .4 32389789.3..74 330820.35424 2389789.74 .888902247. 5789430.303 .325497/42  097438543:/-247.49.90. 31472.4244 .489.74 ..5489.990344 4 304/.803857002543:/-  ...247..354/58 4./7:..  . 80..7. 3 4994/44 .74 34..74 .80.80288902:3.0 .4.-97. 31472..3.30.7.02548945:    .3   '34-030257207:3. 31472.0097438 3.30 4244 .789.494.303 009743854/583.9.7..3.31472..3.. .3.7.43 :70.-9.43.3 .8889023.0 /44 903 305440 247.543:/-0 005490:74.343.9.4/90097438.3.13.3.3.7.9.4 /. 3. 3.0097438 4-570570 9.45430.7.74 3.494.43..34:57.830085702039  !43:/-.1.9.3.0543:/-0 80570/4 .0/0399090543:/3.300097438543:/- 3..9.74 34..80/.020/543:/3 .7..730.30  .343.4/57.954 . 03 00974384.57002543:/- 31472.3489 5490.80.4244 .43 :70.583/4:2039.  38907 5789403./:494.9074-433.030/ 4 4 247.4902.7340097438454/58..  ...31472.93./.3.3.9.988902... 30.34 1:3.7..4/4:2039.3484. 34//.3.3.43 .9 543:/3 84/0:04.00974384-247.489 /0399090543:/3.540/..74 3..888902247..88890257 3.7.548945.00974384.3454/090&7....584.45457002:543:/-..009743845484.84..20342570570 9.4 /.

544/-0  '80-347./7:..0.484/0:0..4..3085484-348933.454...4/030548945.090 -4..247. 09:548945..30.0 00945720734  4-.3.094742.30/44 .543.74 .3.344-..203:089744.43.7:90.3.3.43.4-. :34.30.74 .3.4.....3.3..8.03030.03483:9..:54 90...30...4543:/-0  544.0894 00945720734  7.3.3.3/.049302.3..74 .428../0.43.-44//.74 3.5830/4:2039.5830/4:2039.30570570 :04.43.3.3.44//.3/0544/-0 .74 33.9.5490.3/.4 :547.4.30.7870/890.30.3. 00945720734  '805:4.74 .30543:/.3.30/44 .4  !70/.7894548945.  03 89744..  03 5757.548.-575757..7. 5700/34..13. 575474 ..4./0:548945...089.420:0443:703.74 .089.3.  5757..0/089744.30 ... 09:548945.3023.. 548.7894548945.74 :  570/4 90.089...5830/4:2039.74 ..0  03 1.3.30543:/.7.3.70/3489  8054. 0 570/4/3431472.7:/0 #''! $% !'# !7.5830/4:2039..30...8.0 54/54402 /. 7..4/..543:/-0  3.344284 $9744.7828:-09 ..  4-.7. 0942548945.9. 0 3.0 $:530/44 -0  03 89744.80/3002039 54.34/57.2034...543:/342.03 09.44//.  854 335480-3544 -4/48089.30. 4/4 90.4-.2034 .3.0548945.80/31.030.48089.428. 3:/4.:49.7.  !489450....  .74 ../7:.85484-3489 543:/3..74 34854/.4/...4 09.5748.43..

.54970-3057/0.97.5830/4:2039.74 33-7.0.0..57002543:/-3../4543:07...57207: 40-.5497030.0 54870/:0 3.3...3.3. .7.33... 1 3... 547..30.03.207. 483:9.894790.054.  #.02570 30.4-./34 03054870/3454.0..4..788:-09 0/0 3.9 3.4:234893.3.3. :3...570/4 984.3.-4/4-. 54/...4742.54970-090...374. 03.  !45490:74.-.30.. 454/5 09..... 54/..74 ./4543:/3.9074 :70/4-.54/..9.13..4/4245439.30..3..0/-090/0 .54. 90..4/89.74 3423543:/342  !44/-..32543:/342 /0.3.0...  ..3. 543:/3..97. /45430.54..0 857023.780/7: -0 '90257207: 80.343.3.308570/20942.089.70/3489.0 7.74 ..247.5830/4:2039./4:2039...8347.43: :70.90.4570/7.789.4907.032. 89:.. -.384..74 .74 4854/.548945:4//.9 /0..54/.74 . 374..74 33...4742.0/-0.5830/4:2039.544/-0570/20954. :3.54/.74 .583.74 . :3 570/209 4 3. 0808 54..74 80 9004......7828:-09423.04-.3.54/.0. .  '57207:570 30. /.80-:09://7:08930 840/03..942 4-...3 97.03034.....5830/4:2039.74 3.3..0  !44/-../4:2039.544/-07.57045479..548945:4//..8032857023. 2...:90200357207 070 903244 0/44 9 4..70/3489 7.20894543:/3.3543:/3 . /.203..0 0. 247.8570/20942 ./.  2470-93.4-9 03.0247..5757.03.-7. .0.3 3. 5433.. 3.384/4-.543:/3. 0.74 .3.5830/4:2039...9454/..3489544/-0  .70/3489..0..2070-7.4.3543:/3854/.83424/57..3..30 9004854/.7.80-3031472..74 : 49/07... -89.../.30.73. 31472.0/-.3.0..4. .3.9070.0 54870/:03.7.34/7: -454 ..80 3.54970-03054870/35.4742.3.74 34854/..03489357. /.544/-544-.583.8089..94/483:9./7:..03054870/345.480-4 54....789.04930.84.0/-3.548.8.544/-04.543:/-0 !4/. 8570202-4 /454390..32543:/342543:079070. 90.80-4.02 54/..3008039544/-4 8.74 330820.320/3.80..: 3.0/- ..03/0308204/8945. 247.4.4854/..30. ...7.8.570/209 3. 9008:-09 057.30.34-7. .0/0 3. ..54/.74.30.74 34854/.74 .0.089:43.8993...54/.7828:-0942 84/0:4 2.480-. :054/./44 -.74 ....583/4:2039.0 80 90049:/31472.30..3..74 ..38./0 -4.87. 3.

893354/.54...5830/4:2039.423.0.2094- 8039...8.4/89.302:/42.. 03.0547.54870/4..74 342. 4-..5.4:89.0  '57207:548945. 4457..74 .0..3/..: 34892/7: -03 /03 .544/-03. 0544-..74 3247.543:/3 0803 544/-43.84..0. 4/89.203.894...3.89457..74 342 543:/342 .90274: 247..8089.4/89.090544/-0 ./44 -0.0.0/03480- 4854/...43...254/./:8902..0 54/.30.544-.: 343032 8570202-.7 42..... :70..3054870/34.80308547304-..54/.5834/4:2039.089 /..4 /..89:..02:54/..43.4/89../30548570202-570/4 9 8.4 544-./4-.990..0/-. 543:/3.7.....30080/20..:.079 ./.74 :37. 54/.54/.74  . 94 057.89:..43. 247.7..90.843254.84..5./4:2039570/4 . 4/89.74: 509/34/57002.0.74 .02  ...370..3 300/44 57.  !43:/3247.90.. 0543:/3.74 3/4 ..4-.583/4:2039..054/.484. -7.544/-04.0.3..0.9454544/-0 40803 88.32.54/.3:...4-.4/89...3543:/3...780/7: -0 900 /.30080/20./7:.3.3.904.74 3:54870/4.3054870/302:5.0/-..4 .43424-. 54870/4....0/0548945045707 : 94 057.02 247. 54/.34-...44.37.30..4/89.893 /00 3.509/304/8039.. !4/.03..89....... 0543:/38030544/-434.8. :3:4742.80 3.8428570/.3543:/3247.543:/34..33. :30 4742.89.35489450.02..3.  !43:/3 . 03.247. 03. 247.0348957.583/4:2039. 0.30.0894 4742.302 803030544/-08 54/.57..74 3:.54/..203. 0570/4/345497/   080548039.:3 84.9 /..9.304...3054870/34 34.8034.. :  '.034574 97.5457002:450544/-0570.. 74:482/34/57002.354/.0.20/3032.49302:54/.54.788:-09 ...3..74 3 247.74 4032.8.9070800/03.54/.8454/.34..033570.3... 03.30.. ...3..9 /.343.3/989.54.0...402:7...  03 4-.548945:.90...74 37 ..3 544-.30 5..0.94-.03.3.2:9. 4854/.93..90..089 /.544/-04.2.23/45439...90... .74 3:30570/4 .74 .3.80 /7:0...54.3.:70/-43...2 3.: 00 -0 9.57..09/04742..43.4/89.089.90 /7: -03 .. .3023.30/7: -0  -7.843054870/3.74 3247. 03.954/..0...3. - 03.904 8.74 .5705479....   3 94 057...2:247..74 342 0 902:.302:/42..90570 30.4.03.

303.74 3247.027.4244 9543:/3: /.570.5830/4:2039.4.207. .3.5834/4:2039..74 3..85093 897.. 00974384- 48945 5700/3570.03.

302548945: 4/57. 9/.  .247. 9543:/34.90.7.543:/34//.3.74 3.5479.8450  003.74 3:543:/-4 570/4 9/474..543:/-304/5794..3...30.0/-4 /.:3./.548945:.543:/-0.:.80 8450247.4 .3.039.7..5479.90..9:23:7457002.543:/-4570/4 9480-34 5454 9 541.5705434 %. 9:/.303.:.20384534.3..:.4 /...-4 0097438870/890.4-57002:543:/-043.33.-9304.4. 03 :2543:/-0  !43:/3.3.03:054845 !44.548.30. /44 030.3.20308450 247.. 3.74 3247.   03-..4//.03.../7::8970033.540/3570. .039.74 95497/4457002:  03 543:/-.3.  .8084508:5.494..548. 32308030544/-04.3.74 3247.7..44.7083489543:/-0 00-..570/4 03.049343.0/-.80304.583/4:2039.3.74 . 9543:/34.90..3570/4 03.57002543:/.543:/-.089 .94..543:/-54548.85093897.0570543...74: /44 0302. 543:/3.0 9.30 2470-9/489453.9.543:/-.44..90.3.83.739543:/3: 3.4-.7083489543:/-0 00-.02989/04.:2.543:/33.4 .:547.3.570/209302548945:.74   03 570/4 90.80.0 903 37.  !43:/3247.4 /.570/4 .4543:/-4247.:34..74 3247.3 7..74 0-705.570/4 90.543:/-0  !7.:4/30 442-3.570/4 03.74 3/4. . 03 .57207: 4543:/3 :-54.794 8947545490:74.3..74 38030544/-4032.543:/-4.3.570/4 03.8.0 543:/3 3.543:/-033.74 3.4543:/-..9:23:7474.308..4543:/3.57002543:/-  ..543:/-..20308450 00/03. 3 8.4 543:/-  .247.74 3247.74 3:34.4543:/-3.74 ./44 9/.543:/-.9 . 0-..74 4 ..4.33.543:/-054203 /.80 900 /../34.80.44543:/-4 .74 35443 .3 570/4 03.4.0 9.3.4.3.74 3..570/4 90.570/209302548945:.  .5830/4:2039.4543:/.23.

90..80-3454/.90.0.74 37 .0303.9.089:3..3.3..74 ..543:/-045./..30543:/. 174 00-7.0 '4-.3:543:/-544-.9570/4.0.802543:/342  03 570..089 3.4/89./7:3..3 /305457.30.7 /.30543:/-80..583 !43:/-0804/57.70/34890 03.4742. 03 0. 03.8..-7.43. 3.9.74 3570/857009024/4 9.7083 3489543:/34.3.8300.2   7.4543:/3.304.0/03..43.583 /4:2039.3424 3489904/4 9..24032543:/342  03 4/57..13.. 80543:/34 5489454..30.4.970/04.74 .:.543:/-0  '57207:548945. 57207 4803.74 330..343203 .0 03.543:/34.45707 : /7:0.583.44/57.0543:/-0 570/4 307083 30.78930270/:57002....0/-543:/-0 '57207:548945.3:543:/. 7. .2 543:/-034.0380 3.70/3489/7:0..58380.543:/3..7.. /4 94 057.03. 03.907/.0.30.3.049024-..4/89..4/89...74 .80-3454/.0/-.30543:/.583:44/57..3..43.9543:/..570..74 354..4/89.4-. 3.  '.9070../7:3.90. 3. 032 570/89.43.3.3.4-.43.30543:/-.4544/-04.9074.4.5 049://7:54/.0349072470-930545:890 '. .0/054342032.94.90.3023../03. ..7.33.4/89.4/. 247.  .0/-4548945. 09..30543:/-04742..3930543:/-0 084/45:8930.4 5789434.58. 94 057.342543:/34.:34- .42.:4/30 0543:/-04742.9 34 90.7480573.74 3570.74 3  '4473.0892389789.0/-543:/-0 .247.74 3:54..089...:9020038:2 /.. 4/57.0794-8943 .0548..34.3 4/4 45707 :/7:0. 03.203543:/3 30 0/03.. /57...7. 03.454 .54548945:854.8: 89.  ...074-8943.327010703.0790./..3.3-70570/4/304-.  /57.0/03.57207.7.30543:/-0.3:543:/-054970-343.3:543:/-80...74 ...970/04.370..842854/.94.74 3 /57./4.4/...247..74 :3.54300570/ 8039.44/4 3..3 /3054870/4.9:2 /4. .  .0/03.3..74 44//.78990.90. 03.4/57. 03 .344/57.

079 0543:/3.0543:/-0 03.300 /7:0.4 5789434.543:/-0 80.2-7 0543:/3./03.3.3.33.3 '0.74  90744-.2570./454390.74 35700...32 7010703..70/34895489.90./03.3.3/45:893.  03 /45:8930/45439.74 3 543:/-0:89703430/4543 247.4/0.4 .30.0 03.43 /. 3..9.4543:/34.33./45:89934244 9/454390.57.247...3.9./03.74 57.32 7010703.74 3454479543:/30424 30257./0. 349.4 5789434.13. 3 .3024708.0 4/70575700/:34...03494 ..74: .4 933.3:543:/-.1.4/89.3.0543:/-00/03..:. 304.03494308209..570 34/89.0..30....903 30850.480:.5457.327010703.74 3545700/:34.5.4/89.9:2:.30.4./03.030.3.0...0..089:494.4 543:/34..302.57.13. '%!$  389789..0543:/-0  '4473. 03.40.548945:.80. $.57207: 0 /44 030.94 9307.570/44854/./44 3.9070.74 ... 03. /..0.90.  389789. 3.30820-9/.3.43.. 389789.3. 247.25794 -.7899./7:0..0303.4/89.30..4-7.33.1472./3 8570204/4 90.7:207 9890.0543:/-0 .0543:/-00.8:-09..2..3: 543:/- !7902804 3.970/04.4.9.74 34/543:/3.789543:/3.9 8.4.247.90. /...  .9 34 90..44//. . .03.3 /305457002:4-.0 :.3..0570/209... 03.0 0.0 543:/-. .. 03. 9890020394.09077.857023...  ./03.30.4543:/-44 9  !43:/330820857023.548945057.90.13. 30274:80.74 .970/04.9:2:97090.030.0820: 343.5.548945: .089 03.74 38.343054543.30.3..70/3489543:/-03543:/-0.4/89.789.30.548945: .2 4-80.74 .789543:/3 089475707 0 /7:0.485093897.0543:/3.57207: .3..3.40./089...0543:/34..74 5. 4.0 . 03..7.3.8: 543:/3.304..74 .:9073.. 4/ /3 . 347.74 .0 8:530..4/89..:230274: .3..3/3054/..78990..90.44 4/4 90..30../03.30. 4507:. :3803.4543:/3....570489.43.4//.3.9  03 4/4 90.3.089.0.:494.9. 54342032....90./7:.789.0.34 '4/4 9.57207:/7:.44//.4 5789434..74 39.74 34-5830284.789.0.780.78990.3.-.0543:/34 035489454.5.9:2 /4.543:/-0 .90.0/03.8.9.74 .

8.4 9. 70.485474 0354/.0. .970/04.:2. :54 90.3023.3/305457002:4/4 9./42089570 34 .. 94 0 57. 4. 94 057.3 3 570/34898570090543:/-0.789.8343..90.420/543:/3.3.3487..3..94.-9 34.03.4/89.439489 54570/4/3:494.970/04.0894.3-70570/4/304-.4.74 3820. 80579023..203.90.730.9344-7../4/.788:-09 304-.4.4/4 9.9:/.90. 0543:/330.90.74 .4 573.74 .45489454.43. 0380828034:547.4.9543:/3:/4/. 0.3054543.0/0  .4 90.3.74 :  .385.90...74 354/.0/-3.:54 90. 03. 4/4 9.4 90.90.207:/4543:/3.930.3..3424 34894/4 9.70.74 ..90..0. 3--7.9 4-7.04280 5789430. 43. .9070..44/4 90.. 03.0/4/. 03.3.94.43.90743.548945:...87.74 3247. ..74 .:57.834 543:/-4 3.789.4 90. 03./34/44 90.057. ..907247.3489543:/3.0.08944..85749:8570/58.47.74 .4 90..3.570/4/3497.893454-:/48570203385702034.5457002:.0/44 -090.4 . 009.4/4 90.74 .0. 03..570 30.-./4/.0.74 3247.9344-7..4  %.089 4 02247.58344-..03.570/549042482 . ..54857002:4/4 9.44/4 9.9.03. 90.03 0 0.:.90...54 9034 43:703.305700003457.3..30.5.0.4-.9.70393489 54/54402 /. .3/305457002:.7 03:.3.3.7 5484.4/4 9.4/89. .38.  .3 ..0 3..548. .7.4 .548945: 8. 0 38454303544.4543:/3 3--7.739.030.9304-7.5.38.8.48./7:2:/00 03.3.4342 :70. 03 4-/4-0274. 0-.4 85702034/4 90.0 !43:/330820 :.3.30.9344-7.74 3.548945:.44.0/4/4/..97..0/034.4.  ..90.044//...74 3.0.80.74 3247..44//. 7. 3--7.04/4 4.54/..9344-7... .4 .94-/4-0274.4 .4344-.74 330820.4/4 90...-..548.0899543:/30 /4 90.74 .957.44/4 90.3. 8...57.74 3.30.74 .... ..4 90./3.:.444/4 90.2034257/4-9.33. :3 3.489027. 308030544/-04. 8.34.3057.80-:0 7.834.8547..90.74 .4/4 9.739.574894..44//.44.74 .7909..  .43.4//.94.3.4 90.:.3 ./:.0.90.0.4..4548945: 4//.4/457.8054/..3.74 0/074 9.74 ..70..0.74 385702034.40 00 570/8570202-4904/4 9.:54/.3.7390..7 0 ..044//.30.049 0--4.54/.74 3:.:902003489 8.789.: 0034854/.3-70570/4/304-.90.0/05489450854.74 3..057.44//./4/.4 '90257207:247.0...3.....  .43....80..90.800 9.543:/-0543:/3...74 3 .4-...4/89.5489450854.3.20342 4/57.35489450   04/4 90.

3..385.90.4-.3970-. 03..3057.57207:548945..0.4 9543:/-0 384545430 '4/4 9.43. 03.3.7. 03..:54 90.957..57.9073.730....4..74 :  ..4 ..57..3...7390.  .30..0/7:39709 4/89.57..34-030543:/-0 348.302543:/-:89.04/4 9...3/34/4-.  .090. 03.  .8547. .. ..308030544/-04.4 548945...43..44//.30.089.739 54 . 0.57.74 3.458344-.4-.30.0..4 .. 548945:.3.43.3 '4/4 9.548.3.57./:850924/89./3.4.57.4/89454/.74 3.. .9070234-.3..80543:/-0 247.74 .4/4 9.4742..3//.44//.74 ./: 034290.5489450. 97090. .30.3.788:-09304-.. &7..  03 4 90..057.3.74 .74 354457.247..43.30.90.....08954/.90..90 84570/4 543:/-4 3 7.74 .3424 3.3...3023. 3.90.74 .-4./. 57002.3.0.0.543:/-..789.3.42570 30...3.789..74 3543:/30 4544799:/3.543:/.   /4 90.   -/4-./30289:.30.30.907024-.8. 4-.90.30..5479. 4-.730.74 34 030.. .74 34//.089.74 35489450..34544793.0...7543:/3..789.0899543:/30.24 3489 :.0490.907480543:/3.74 3304/5790.570/549042482/04.. 03..30. 247.03.0.3.4902 47.34.74580:30 0570/4 030543:/-0247....4544793.9344-7..0. .0/0344/4 90.2 3023..:89.900234-.4/89..4 4/4 90.4 90..43. 24 3489:.30.354570/4/34-.:2...4/89.4.548945.274..30543:/- ..74 .'%!$ 247.044//.74 3 00945720734 .70393489 54/54402 /.548945.0...74 4 3.3.03025700/:3 /45439.24 3489:.57002./.089.0.:2.74 ./47347.789.4/89..08954/.570/4/3497.20343..548945.08954/./04.9 03.80543:/-247.. 94 057.4//30...3.3.0894 ..3.... 7. 03.90.90.4//.74 3...4 . .730.: 0034854/.74 .3...3:54 90.30288902:  .08994:89.5489450854.8547.. 03.739.74 .3.0 03. 03. 5489450 9..:.0.044//...9073.3. 90 074..30.74570/4/57./.74 : ..3.90.7.74 .570 30.4/89. .30..0/- 3.:.57207: 4 9.3..74 3.: 347.574894...73..90.789.:.74 . 94 057.4/57.543:/3.0/-0.4/4 9. .4.33./302 44507343 244 0..090.90 .54/. .4344-...85702034. 8 .4.545490:74.03. 90 074.  '548945:4//.93./44742.4.8.4-.4 3../.8.. .74 .5489.4/89.089443.0.3/34/4-.73..80543:/-0 003.9..4//30..0.4 90..4/89.3.0. 034.3.../4/.80543:/.-.9057.9057.43.44/4 9...9073-7.4/89...789.90.801..9073.30.90...4./.

74580:30  .. -7.89.3.40..74 ..034 8570203044 30 .54300 089/3570/904274.74 . 247.4/5795489450  03 8570202-0 /45439.30 54970-:0..-034//..43.3.. 3.  !480-30/44 -0./.0 !480-30/44 -0.57..4-570/4/30284. 03.74 384/4 33...90 84570/4 543:/-4  .7.74 .80543:/-0 .4 ./...83.74 3 00945720734 .74 .0544/-04 .3.30.583.74 332.4/.8947030.93570/./.332.4-.41.74 35757. :9020038:2 /. .3.3..54870/4....0/-.74 . .30285484-3489  03 5757.5830/4:2039..3..0-.0.9074/8945.07. -4/454.73.9/4/.544/-0  .74 3. 3.730.3//./:8570 324/89..47.../.0/0344/4 90.3 3..5834/4:2039.-44//.0/-..347.74 34/4 90..74 33 240.74 35489450.0/-0.0.43.7.&7..54.5489450.0-.3.33.57.0 08480-89..90.80-3.74 34/89454/.90.74 .57.:57.4 .8.74 ..0  3.5480-0 #.. ....33.57045479.74 :  .0.3.48./4:2039.543:/342..5..30./.5430.3//.90703.0 .93.0899543:/30.3.3.7... 8..5479.0  .3.74 ...44. /. .35489450 7:454.7..4-..83..30.30.30...458344-.30.4/89.8:8. 94 057.43../..54894508570/4/32:49.0  3.0.89570/20934.43... 4/89454/.3/7:05440 247.570/2093.0/0..80543:/-0  !4857002:4/4 9.74 . 247.4.74 .0354..47./.457.4548945.7. 4/89...4 .03483:9.3..0/7:070/3044 30 3.94. '57207: /./.90705489. 03./:.-..8090..397090.3.543:/-0 0094 5720734  5440 84..0/-0./30289:.74 3:54./0.4-.544/-05480/...44/4 9.30..4342 :70.0..4//../..32543:/34230244 .5834/4:2039.7...74 .74 54870/4.30.9070.4/. 03. 84.80-:0 54.90.7.3.570/209.93..843./4730....044//..:.57.74 .0/-0 .7.548945.4.834  !480-30/44 -0...8./09907.73..4/89. 03..3.4 543:/.3.3..30.3..5830/4:2039.57..80573..4/89..03870/890./0..0/-4 90.42. /7:0.90./4730...41..089443.3.74 3/48039..494. 9.907024-.54/54402 /.3.. /..3.9 ..

74 3247..43:703 3/.08944573.3//./7:.4 7. 3.3/0544/-0  0020390.0 .30.583..4.0  .3.-74  /7:4  03 8570202-0 /45439..942003.54870/4..3//. ..-9548....80-:0 54.3303. 3.570/209..543:/-0  3..-44//.08944573.4570/7.70/349030207.3023.74 384/4 33.3//.-4.54970-03.54/54402 /.74 ..4.7.54.0/-4.4  03 5757.57.74 3548.5834/4:2039..089:4.74 .3.0  !4.74 3 04/4.343.3.4 ...4-.5834-  !4.954.57207: /.739..5830/4:2039..-4..  3..5757.5830/4:2039.7828:-0942 844//.80-4.30.07...-4 247.43.33.5830/4:2039.49:/..54300 97/3570/904274..9/4/.4  03 54.57002 543:/...3.3:85484-34894742.942247.834  03 4-.93.74 :3.543:/- !4.904//.34./0..7....5834/4:2039.57045479.543:/3.74 .4543:/-0  854 3035480-305440 -4/48089....90..30  !480-30/44 -0...343.-9.4703..0-....0/-./4:2039.4/4245439. :3.303.9044-.3:85484-3489  -..0354.85484-3489247..-74 0094244 0  /7:4  #..543:/342.80.-44//.  45834.0..90..302 85484-3489247.207..74 37.0  ..998924854/...480-.3.74 54870/4.3.543:/-0   0804//.573.7.954/.4/.74 454548945:8570/4/32:49.3//..83./7:41..942..83.7.57..54.089 .

.4..  ..089:4.0/03424 348903.74 35757.74 :.207.4-.089.7.3 207/480.4/44 03.5834/4:2039.20342 /...3.809...583/4:2039.3. 3.804 4543:03070 9.7.4-.4548945.583/4:2039..41.0/03.  .3023.74 3. .583/4:2039.2.5480-0 ..4/44 /..0 .74 3 /4 ..5489450457...3458....7.7..33....8.5470/31..

4.4/89.57207: /.00 .43..43....4570/7...74 :.543:/-0  .-:4//. 0/480 3.0  3.. 090 /.2./.5834/4:2039. /..303.089..3//..543:/-0  458570/209.247.74 .. /.80-:0 54.41.9070. 03.303..583.480-..54..-034//.3454202-3489207.4..457./44 9 /./.5489450854.  03 5757./..0 .030 .54.5834/4:2039.4//.54.3023.#.3..90. -4/454.907-45490.4.57.49:/.7.4-.90.. :3.24/89. .3 ..544/-0  ..303.57.9031472. 8.7.8.4 7.. 0 8.583..3//..907800970-.74 .7.74 3247.0...-44//...4-./4:2039.54/.. 8031472./:8544 3  03..470 90...942003.3023. 009454970-34 5.. 9070. 90.  0020390.43.80-:0 54..43.-74  /7:4  03 54.5757.4//.57207::547.5470/31.49/4/..2543:/3.4.354570/4/34-.  '57207:3..3457. 94 057.302 3.42 03.-:84/04.-.583/4:2039.3.08944...4-...74.9-4/849 /4/.343.089:4.543:/-0  3.57207:43:703 30.543:/342.0..3.....4/44 /.0343.4/...74 354...74 804//./4:2039..3303.907247..0/-4 90.802470-930574 030/4:20390 0970-../0.9.. .0.84.41..30 9070..4/.0..0/030...00 .4 5757.54...4.....8.30..543:/342.0/-4207  3./.01. 70.583/4:2039.-4247.-043:703 30./7:.9. -2..0.57.30  !480-30/44 -0.74 3 04/4.4-9 548.90. !4.3//.74 3.4  /7:4  #..7.-4.4/4245439./:8 034290.5470/054202-348990207 09434570/0034..9:233.74 ..4.74 : 3.../:857..../..5830/4:2039...904//.4543:/-0  7..03483:9.3:..0/-487.543:/-0  !4.. 89..74 :.4703.9 4-:547.74 3.0/-43.4: 902.70/349030207.57002543:/./44 03.4 0 .94.  45834.8..4-98089..0  3./0.4.84.805489450854.90.-207.4.8..489.0/0..74 .0344-. 3...-44//.  5440.-44//.80-4.4-..-74 .543:/-0.

0/034.90.7.8..-4 247.03483:9.0.-57.3. 0/480 3.9543:/3  458570/209...4543:/-0  5440 247.4:547..: 0354.570/44 03207  .-..  ...3...   03 74.5430..3.-33..-49... ..74 3543:/30 543:04.5470/31.8.74 3247. ./:857.8.544/-0  .4/.548945:854.3....4-30.-454..43..583.903.. 033. 4570/003 ./301.44-7. 8480/3570/4 /.3-70570/4/304-..-44//./:/480 0323.0/-43...494.9..1.0..4/.  854 305440544/-0  0020390.3..83.302..80543:/34.8.0  .57002543:/-00/03..4/4245439.42 03.583/4:2039.90.030/03.543:/-..7..-54.3.3. 3  #.3457.-.43.80-:0 54..331472...0 54.: :./4:2039.- 5489450854.20/54.74 3.893082054870/4.5757.80544. 3 .4/89.0/0 0.57002543:/-0  ...543:/342.54.07.3-70570/4/304-.74 ..4.9.30254570/4/34-.0 .80-4.. 03 5757.74 3../...24032543:/342 '90257207:247.74 .570/4 90.3-70570/4/304-.0254..74 .4570/7..90543:/-4 4.90..45480-0 7..../: 0342 90./8723..3.8.24/89.:4/30 0 543:/-0 4-:547. .424 3489:547. 543:/34//.4742.3 '57207: /.3.90..0.7803. 03.5489450854./.570/3489570//7:2  .9070...74 33543:/354.2 03. 54.0/-43..7..57. 3.54/.20342-703./0..305440 545700/:543:/- 54.74 38054.907803..3 343 34543:/-4 4543:/3570/4 54.4.8543:/34..43 30 543:/-0.. :3.74 354894508 54....40 .  03 54.74 .43.34/543:/34..907.7...03.8.5830/4:2039.74 3/44 74.4-..9:/00 03.9057.543:/-0  3.74 354.3  !480-30/44 -0. !4..41.90.  ...907543:/3..74 354..570/2093.

302-70570/4/304-.37.74 3 8089.74 ...583.54-:/44854/.7802: 8:-09:5757.3.  #4./: 034290.3.57..4854/.57002543:/-:89703454/.4548945:4//..0  ..74 3. /.3..3.3023. 03 54.0.089.-99.4545430543:/-0  '4473.4-...  .03 /...74 3:354970-345480-05757.7..57002543:/.4/93. 4-80:490945720734 0/03.54548945:-7.543:/-54570/4/34-.34  03 7. 84. .....9354/.74 :54548945:-7..  03 /4:2039.0 . 09:548945.854970-354/.548945:854.74 ./4:2039.3.543:/-03.   79...089.8..57207: /..74 38.74 35757....4-. 009454970-343.  4:2039.094 54970-34 74.3..4 ..543:/-54570/4/34-.5834/4:2039.3.3023.4543:/-054/.780. 4247.4244 ..2...0/-3.  03 74.57002543:/-.4-.3.4//.8:-09.4.3/0544/-04.3.43. 4-. 3.-454.4 570/.  '548945:-7..97..5830/4:2039.  !480-30/44 -0.74 .247.5489450-7..4 8054.-44//.444//..03.543:/-3.802 5440 -4/48089.543:/-54570/4/3 4-..4.74 : 54.3.548945.

.74 . 3. 3.49://7:/4:20390/03..3.3.089.44//.44//....583.3. 00945720734 570/4 030543:/-0 4/4 90.34   03 79.74 .74 ..4-.0/-0./4:2039..30..  4:2039.3   .7.48089.3.. 4-.   79.

3.4 .8.8.   03 54/74 0:547.03. 489.3.0.444//.0 .43.03.2.74 3 3843.74 3.4/ 0:74.30..  03 4/57.548945:4//.2...74 3$03.03. 0 0..  - 03 7./: 0342 90....74 ..3...8089.30.347. ...74 3. 84/7 .57002543:/. !480-30/44 -0.74 .2.49://7:/4:20390/03.5830/4:2039.03.74 34.3#05:-0$4. %709/0 !#' &# %  / 03 :547..  !75757.74 .43.  4:2039.3334.0.2.7.../.4 4/570543:/-054.0/44 -090.030334. 09:548945.583..-..74 .4.3./:8902/042.43.54894504//. 3.. 03 /4:2039.43.0/03.3../:8 034290.44//.57.78930270/:57002.583.2:3..03.548945:4//.70/3489 4247..0/-0 .2..70/3489  4:2039.-.3.74 3.0.03..3.90 ..48089.73. 00945720734 54.90 .. 9074.74 3 8089..2.37.74 .0.. 00945720734 570/4 030543:/-0 4/4 90.-44//.30543:/-.70/34897.8.543:/-0 7.5834 /4:2039..0../4:2039.74 .7.74 .70/34895757.0.70/3489 .2.0/03.3. 3..047.74 34.:  ..$03./4:2039.-0  ..  .3.0. 03 74..90 .548945:4//.4/93..3.347.303.3..70/3489.3..3334. !7/44 .7.4548945:4//...573. 84/7 .47.3:74.70/3489  .74 . .47.43.3.74 .357902828034:547.4 8054.57002543:/-.308:53489 8447.8089.74 3.

. .34203. 4/ 0:74..03.43. 0 80. .90470$03.3.3.2.3.83.0... .0 .4/ 0:74.74 .894790...3..3.70/3489.8089.0 .2! 3 3.0.4.70/3489.74 ..907.70/307010703 32 90.78930 90.8089479.47.89479.0.03.3.3.308:53489 00.74 3 00.30...9:7!' 8403.74 ...30.90470 . 90042:3.9074.

3.4//...2.894790.3.90 .0854/09.  44 -090.4.. 3.449/0548945.90 ./3.4.7. ..0 $03.37.43.89479.80:547.43./0.0 8047.30.74 .894790. .-.3.

5..: 34..80203./.70/34893.-70' . :/00 03.30.8022470-932 3. .4/89.70/3489.894790.23.03034. 4...3.3.7.3.74 .02  '57207. 94 0570 30..

203: 3082057080.37./0.3.0/-43.. 3.: 344..74 .74 34..90 .70/3489 0:74..... . 457.3489 /4 03.0 4//. '%!$ 37.7.03.349.33.. 3. .3907087.32.43..-0  44 -090.7.:547.37..0 .58.37.....30480-0 .34897.3489 094.: 03.4.434/.. 47.57207 49989.3..-54.  03 : 90.90.9.434/.7../0402.70/34894. 4/89.-..3.74 3.43.3.3.58..43 03.4034 .90.90 .54/74 3.4-...308897./7 .30573.43./0 54/0030548. .. 03.894790. .84/04.90/0.33.3./.4543004//.70/3489 0:74.247.0.9 .../7 .828:90..3..80 203.:/00 03.8:5330803.03034 . .90 ..70/34893.:  '3.4020.90 .03. 247.3.4 /.570:547.0 7.0257.7802:8:-09: 5.-..7809.70/34893..0 .0. 0 9-91 30.47. ..0 .308897.3.0 84: 0354/74 .3489 03.90 .48030:547..74 385474 9 ./..3..0.7.9073. .43..4/89.94 0570 30. '03/.90..:90209..45450902 4/89.90 .0 /0.  03 854 30/44 -0  !7.3..74 894790.0 8447./0 54/00304854/.3. 03.74 ..:30: 9.90 .74 34.7.0 /0..3..8030:547.57.02 '57207.33... 457.0 .3.30.. 3 94 57.-70' 80.  '70/34893.5.30820-942003.54/74 ..90 /0.30.43..3082057080.. :/00 03..-.089:43.-090./484/04. :547.43.'%!$ 347./35..4034.3.90 .5490.90 ..

0.3.94.0.4-93..74 34/ :/00 03.4-..90.:70/-0 4/.32 4854/.948954/..90 .0  '447 043.080:547.3.247.43.3: 30 247... 794.4....03..343:703.4 3.3239070842 5480.: 348 174 247.3..0/030.308205700/..90./: /44 -..931472..8../:/44 -.3: 30 .-.74 3.74 3247.3.:5347.. .2 85474 4:/00 03.84/04.8.2..7.-..00974384 570/89. 03.3.802 31472. 79357409.. 3.5834/4:2039...247. 3 /.74 33/4 .90 . 247..90 . 247.7828:-0942 !4090.90 ..31472.8..0457024..209 .90 .4.90 ...30....3.74.4-93.  .44.. /7:3 09794/89.80-4.40 944-.89744./:889. 794. 7003.7 0..4-93. 7903 574090570/904274.90.90 . ..../.-.4 .43.3574094.3..247.3.0/030..85474 ...3.03.90 ....3907087.907.290..57.3/. -. . .70/3... 3.30..2. ....47.   03 870/89.0570 30....34. 0-34.4 4/. .85474 .04. 03.0893..07.4.90 ..290.44//...43.30 203...30.80-30..-98089..20/543:/3894790.302-080/:$03.9  .3...931472.43.30543:/. 9.90 .303907080548. 0574.30...57.43.3.00974384 857002./:...0/3...   -.90 .90 ..309073..97093.4/3..4-.9/03.89744..3031472.3.4-..80:547.303..954870/4. 84/4 34-..4570/80/3 3.84304/./.0. 00974384857002.209/4.3.208933. 7.4 8454970-30.3574094..09230 5484..3.4387.74 3 84.5480-3.54/09.8.0 03.4.3.33.85749:.93.   03 8089.9:/ 0390..8.4-9870/89.0.44/30.4-.:4/54 .03. 3.. 4./..0$03. 03 4-.  . 748089. 70  7.3.34-.494.8304/:/00 03.  ...43.3.089   -. 247.03.  03 4-...7/32.3. .84.34.080457..8.90.4-.: 341 3480.4  '8031472.74 3247.2..231472.90..90 ..8. 34-.2030.

..03.00954/.2.0 34.9.958345474 44.3.3/.9247.90 .839.-.5474 : ..2.2 302:3.0./4:2039.4:20/ ..0..57.34323489907: 343.9:2:4//.574094.02:8030302:4.2-.74 3247.8089.3.90 .3.3//.3023.247.9473..802 94 ...7..3023.3 7..74 .54/.7.3.0.8.30543:/-0247..-98.74 : 7.30.0257207:247.03. 7903574090 570/4 4.3 30/8723.7.854 94.   03 43 345474 444//...0.0 70   7..3:8. .8.4:/00 03.  .424542-.74 .  .93.3.  00 90.. 7.0.3... 54.3.2303.57857002..83.. 57207:548945.4743.44/4 90..30..3: .247.0 !474 ..:420034 247.74 .2.7.57409..54.2.839   7..3//.70/3489 .44548945:.3.3.74 .3.74 3/44 9.3.4.0095457090:.-47 '.5700/.43.0  !454970-80.54/5 04303 .0 49/080909 0-7.393.9 753.74 . 03./4 .454.247./54.3/.8.248943.88.74 ..4: /.5474 :97090..030..494.3//.9 .3...3.4742.043:703.04548945:.207./48934.8089. 0.39/4:2039.3/0809 0954/.7302: 8547.:   7.90 . 4/89.024//.0. 8:5./4.8. 3..0/.247. 4/4 9.  03 -479020..74 3247.03.3..3//..4//.302:88902: 247.94.0302:/3.4.:2:3./30.34323489:/00 03.90.4.78995740904/57./4857002.80-4.2303   7.23.74 37.-/.3.2 --4970-.3 703. 4/4.-0384/04.0.583  0979/0 ! # $%%$% !7.54/.9:2:4//.. 0 7.2074-.0.90.  .9 :54 90.4.0   03 4/4 9.57.0.-9 90.   /.9074 .9054. 570/2093. 03 7.5489.74 .4.089.03.

3  !474 4.4 /.3..9 . 80.74 .:2. 5489.4.74 /4 10-7:.4/89..3.8547.7390.3.98085474 4428 00 9..54/.30../3.8547.3.3054/.74 .34..33.2 30.032207424742...43.570904 094  !4/.74 .. 03.. :04 :547.43.4 44 30 03.74 34-..40.90..:2. 03.40..4342  !4/..74 34/4 /.43054870/34 4-.74 .730.90.4/ .74 /4 10-7:.43:703 3/.543:/34.88902.2 30..5479.343543:/- 0 20-7. 5479.4/..33..5479./34 .37.. 03 85474 .54/.3//..70/348903 .74 4//. 3.09. 7:454..43.44//. 88902.-490.37../..-4:8970.304.-74304.94.84.74 ..304//../.907.30.447.4/89.3..8.570904094  .0543:/-0 907 .0303.543:/34.43.  .907..089  3 94 057...309709480- 1 0/05489454.74 385474 ..4/89.447094 3.9044//.70/3489/7:0.5489.854.0 $9.70/34893. .570900209:  !4/.3. 0303.3.:2. /3. :57.34.74 ...3. 203.3.43. .. . 85474 .80/3054/..8547.-4905489454.5489454.94.40 3. :57. :04:547.7.  .. 80.33...07.4857009:897030:7050.904 0.904548..3 .20/33.  070.00974383.989.33.09.90.33.0 .70/3489 /7:0... / 7.74 .570/.4//.3543:/33.54202-30 54/.203.44 90..30./.8547..944//.4.74 . ./4:20397.43.90.2033.40.3//.907.207.-.8023./:8902..-.43.304- .94 .730.. 4.730.789370/0/03..9078003.33.74 3...34 /00 3.344 30 3 03.7. 5454970-7.90.80304.:2. 3.40. 570/2093.90. 2033.:.33.78990.-7.02.43...:89703489 5489.3#05:-0$4.305490.730.. 03.3.543:/-9.03220742 .904 0.74 3247.-7...4-74907 7..543:/3.548945.94.4 03.70/3489003.37.30..54/.90 .0.

 034 03.030 / 4 4 2. 90..74 3:547./:4209./:8  034290..-.90702844 034 3.54/.3#05:-0$4.904 0.9. 03/48945/47.0389479.030./03.8089. 570 30. .. 3..54548945:854.0 ..43.34- 403.74 .74 . 907 3.03.2$547....70/34893.904743..3.43.37.#05:-0 $4.2 :547..  $9..74 34..3. 894790...0/09..3454/090 &7.9044//.3.438:534.9074.494.09.2.34   084-.. 5497/90.5757.13.894790.70/34894//..3.4290.94.809054894507. .....74 .8...#05:-$4.57.:2..3..09.904 0.94.570900209: 843.43. 03.43..4//. 5489450./0..  03 89.-. .0/03. 94 0570 30.8..030 / 4 4 354 02389789.8.$03.8.70/34894//.8.3..3.-342  389789./389#05:-0$4.74 .907894790.0 3..8:-09.90.74 385474 3.989 34 5474 444//.989 345474 4247.3.989 345474 444//.90.0 -7.2..  $9...09.  '447094244 0 8054/.3..9. 570900209: 3..70/34894//.3457.0389479..033..80-4. 84/7 .  .7.2..0.89.: 57894302:.2:3.44//. 0303.030./7 . 4-/0.389.3.3.44 30 3 03.3 8054/.30..4 5789434. 5479.4-/0.43.13.4 .03:543:..34893.8089..3/.33.3.  389789.-./033-..54870/:0.70897.54/74 :7.74 3.904 0. 90.30. 20 80/0 ..0.74 4//.4.0 /4 2.989 345474 4247..3454/090&7.3. 0343.454/./33.94. 33.4/89. 90./03 $03.8300/4 494-7...../..3.0303/7 .0!484..3..74 .33..44854/..9.7/7.989 345474 4  !4/.780.543:/3.54/./03. .3$03.80-3.347. 4/89.. 47. $03.74 3.3 3.300.43. 84/7 ..3. 570/4/30209: 3..- 7010703 30 90.43.33.80-4.3.74 .74 5757. 7030.90.034.9.54/.0#05:-0$4.3457.8:-094.3334.7.989 30..9047034203.428   03 .30 8:53489 .9047 8:-094./03 844//.9074.33.0 54870/:089..74 8897.-47./:8570 32 034290.89.74 .. 90.74 34.9:70!'. 94 057.0/03.3334.4/89.3.8300/4 805902-7.33..74 3.5474 .8.2.054.4//.0.. 13.4 5789434./:/7:24/89..308:53489 .300..30..8. 03. .47.74 ..03-705./389#05:-0$4.9:/489.$03.74 44//.33.. 2:03..74 7. 03..8.33.347.89.

7 .3.3.042470-93025707 :3...34.74 .3 3.3. 3:-7.70./3 04.5707 033..5830.347.0/-4.:2.302-080/:238907 5789403..74 334/4.80-30.3.970/305457002:3030.43.473.45707 :45073..304.8.4/89459./34480-4/44 570/80/37 .804280 543:0544054. 570900209: !09/0 !## ' #   03 5707 4.3.  !48945045707 :.428.480-.089..0.74 3.3./:.780/7: -0 870/3...0 /. 54/.43: :70.4/343024/4 .74 3.34/4.804280.80-4.9.. 543:/34.857009570/58 !44-.90.70.5707 0  '57207: 47 ./.  544-.... .70/348943 548945:4//.7..54/.3.4 4.3493.70.0./.:24.4.4742.  0390.9070:07 .4730 480-03.4342 :70.8./3 3.480-.89.428./:.74 .4854/.30 70. $547.84/4:2039..989 3431472..74 3 -0703. /7: -.74 3.57.3..302-080/:7 .0380/44 -0..78.74 .789.0 03.480-..74 4//. 97094/89.0. -7..74 3.33. 034:7.0. 247.4342 :70...3.30.489.. .3:057.-.4854/.4/4 .54.989 345474 4247./33..74 3../4/.3 5789403..0.3.4-.3.3   7.3.  4-44/ /4 0:74.03..23897. 8..3.70/3489 /.90.. 090548945.5707 0....8:534.30 70.4//.9.54.3/4.74 3.-./:8902.33...3.. 0.13...30..4734 480-43.3. .07 .548945:.. 03.44//.84283.57. 089/0 $    03 .80.-80.3 54/.74 34.2$547.3.370.43.544-.428.:49.8.45489454..93.8...  $9.03030.70.74 .428.70/34893../:4209..30./3.4 3. 4/8945.34/4.8.305707 4..480-4 .7 .8.:7.70. 3/44 9..8.3.5440.54300 .94..4342 :49..  389074742.8.3.

4/89.. -7.  4//.4 /./03.43.74 .3.42 03.3..42 03.4570/003..80543:/-03./908570202-03.4 570/4 543:/3 089 4/89. 7...347..24:57. 80./7: -.3.90.543:/..0.4-.3:04-44/ /4 0:74.902:.43.203 8.  4/89454/.  0390.089.33..  .74 ...03. 94 057.744...43: /4 /4 - 0390.0  03.308:53489 .4/89.43.43.30.38:53489 493.....30.78.480-.4342 :70...904 4//..73.89.0 09794/89.3.0.4 9.0 03.0/-0..:4/30 .3..  /44 207404342843.203..5830/4:2039.4/89. 38.90.0348570203044 30 .....74 389475707 0 57... 80.  7.548.4854/.24:57.85749:48224/89..4454/.. 7.0/-0:897030...5707 0 70 09:/ 897..3.4543:/-0 :.74 389475707 0570 30.8.80 543:/-0 09794/89.94. /4 .. /4 94 057.  $.3:0 4-44/ /4 0:74.30480-0 8...327010703.4 /..42 97094/89.42 03.43 57..38.30480-0 8./340.80 4/4.30.9070.. /.4394 /45: .3. 03.85474 3..85749:8 097924/89.0 .2489430.3.079.74 .30.43.90.989 354/.74  .8.74 .   /4.543:/-.3:.4854/..3..43 4570/0/44 -0544/-044//..74 4.43570/4 90. 057.0 03. 03. 90../4..90..8924/89.54/093..3.4742.30.43..3...343.203./:.0.74 .480-.74 .473. .:4/30 .7.7.544-..74 389475707 057..8570203570/209544/-044//.07 .902.543:/-.57..902:..3.03 0020394/8945.43.2489430.05489454..3.3..54/093.543:/-.. /0.  . ..  !7...320/. 03..34.43..38:53489 08947.480-...  .370..3.0 03.989 3054/.. 3085474 89..90.90.0..0:0.30....24894354/093548..3480.74 .9. 30:54 90.302570/209.3:.5./7 ..90.90.57207 4.548945. 90. 4//. 0390.. 3089.43.90.548.473480-57.43.4/:7..3:04-44/ /4 0:74.3 47. 80.0/-..3.74 4-70.30..203.4-.43.4//.3489 493.3.85749:8973.43. . 7.0 04342843..302 47.5489450.43.44//44 -7.0:09.4-/4-.  34-.4/89.. .43..85749:850924/89.3.-89.9..34..548.  30:54 90.9..3 48005490074.4/89.3.9..90702/7 .. 057.4/89.274.9: 4. 579025.3. .84288.8.0.8543:/342 0-3.42 03../34303254.89570/20934....780/7: -0 3870/3.30.90.2 97094/89.8030544/-44.730. . 03.7 03.3493../03.80384-89.34./...  304/8945/4:2039.30247.4 543:/34.3.90.3...30.90./.. /7 .0/0. 03..8.5707 0  .0 03.0.43.2489434457..90. 0390.

3..74 .3.24894354/093548.4..0. 54870/:0944/4 90. 03.7.3.. 3...0/42. .3:057.3.4/89.90.74 .57.9070543:/33240.4/9 4/4 .4/89.8.90.8..548. /7: -.3.894790.   7. 08947.0.34-09. 973.-..973..78..90.. ./:.4854/.349543:/389475707 0570 30.. 03. .. 03.  4-44/ /4 0:74.05489454.4854/./3. 80.74 .54/.3424 3489  .94...57.. .0../4-4970094/ 57.4/89..43..543:/3. 8.: 57894302:.85749:880/22 4822 /08092.0/-.5707 0..42 03.02:54.54/093. 548945:.03.3. 384/04..90.543:/-.4/89.  .80.43.0.3.74 3: 57.4989 3..4854/.3489 49543:/389475707 057./7: -..480-.3:04-44/ /4 0:74.097090..30. 90080 /.4 :.../4-4509094/57../:.8.4 32 308030544/-04.9.  !7. 38.970/04.3.3/304/3030 57.:3 057.0.5707 0 ...9..780/7: -0 870/3.37..4/89. 3..4 9..0.473.4 9. . 03 .30.30.3:057.37.0 03.0/4/.0380/44 -0.9 . 0. . 03. 49 543:/389475707 057. 03.3:0 4-44/ /4 0:74.844-09.203.4342 :70../4-49700930820...74 .74 .90..4854/.2489430.4342 :70..43../:. 0..32389789.74 3:. .30.3..3:04-44/ /4 0:74..54870/4. 548945:. 90.4854/.2489434457.. 80.78.307083 34. 8..480-. 80...203 8.4/89.  4-44/ /4 0:74.9074/7:3.3.....8924/89.:..4854/.3.  - 03 .894/89.80543:/3:70 09:/ 8.3.74:3054870/:054/..9.780/7: -0 870/3.3057.2034257/4-9.3424 34894/4 -04 5707 :   /4.4.9438454/.349543:/3 7.3424 34894/4 -045707 :  00570/2093.3 4/4 45707 :570 30.13./../4..0380/44 -0.30.78.789.74 ..43...3.5707 0 94 057.. /0.3.07 00570/209.480-.548.907020480-.5707 0.4/4/4/.  $.3.480-.780/7: -0 3870/3.74 34.3..3.930.0...90.203.5..0. .4/89.80.54803..30480-0.4342 :70.890.247.30....  :-3..0 /4 90.9304-7.

43./:.78.54/093..780/7: -0 870/3.74 03.0.0.8.30570/4 84.203 8.480-...4734480-457...   03 4-0./:.347.90. . 8...347.70/3489 0:74./7: -./:..30: 5707 4.8. 80.7.4/89. .3.8.203../8947 0..70/3489 0:74..70/3489 0:74. 03.  !7..90.780/7: -0 3870/3..0. 4/.8.2489434457.0.3489 3082057080 .89475707 0570 30.3054870/302:5./7: -.. 03..0.4854/.3     ..78.370 0.5707 ../7: -.90.90 . : 80/2 4/89.3.548.3457/4-03057024 0380 4789.302. ..8... 3054.548.0.934-0 3 . 49 54/.3:./.47894:-3489 .5707 .43.43.203..2489430.3.24894354/093548.30480-0.473.43: !74/4 ...370 04-4.90.. 03.3:4.89475707 057..4342 :70.2489430..0.0.7.. .  03.70/3489 0:74.4854/.   /4.437.203.3.57... . .203. 03.5480-34:/. 30574957..30480-0 8.8..57.3:04-44/ /4 0:74.0.  $.78.332 54.. / 4/4./7: -.4/89.304.80 .. 8.90.0.4854/. /7 .45707 4.4854/. 80.3:04-44/ /4 0:74.780/7: -0 3870/3. /0.3489 4954/.7..4/89..0 7. 4/89..  .  003..54/093.43..3:04-44/ /4 0:74. ..89475707 057.4 5707 4.4854/.9702548945:  '9702548945:.30247.548.. .34954/.907 3 94 057. 3082057080 .0.543: 570/58.34480-4 0.4-..2489434457. 34-080:54 90.34954/.4342 :70.24:57.7 70 03.03/.0..0 03. /0.548..7. .4342 :70.9.38:53489 3082057080 .90. .  03 79. 03 8..548..  3 94 057.54/093.34.480-.05.2489430.203. 902.0.34480-4 .. 57.4/89. .4854/.. 3082057080 . .203.74 030 4/0.

74 .3:  &7./389#$ 9 ..434.3023..

.0.434..9.74 &7.80/305704/30343 30/44 -0 $0/2/0 !#     03 570/58 57030..9.0.0..43.090.57030.33.4. .9  /302:.80-:0 3./3 89#$ 9 .

 .

.

3.

.304.0/-400974380/7.33. -0..33.34.548945 4//./389#$ 9 .80-3 54434209.0..54/. 3570/58 /...74 &7. !7.

0.74 ..3 3.&7.94.70/3489 3..8:.74588:53489 &7./302././389#$ 9 .34/44 9.90728454970-304-.  !7..785749.

74 &7.78904-..  !7..... 247..34034934-7.33.74 34-.80./389#$ 9 ..954 .43:4..43.

/389#$ 9 .43497.74 2...30..4//..9.5757.4..  &70/-.0.33.70/3489 &7..48:534834.

 &70/-.3803..74 34.74 &7./3 89#$ 9 .23.4.43:4.33.54.9047.

/389#$ 9 .44//.94.30 54/.  !7.3.789..94.907034934-7.54/.34..33.570900209: &7.74 .3..85474 .33. 3:-7..

.9. 900543:/-.4 &7. 30857002.34 305720734.  !7./389#$ 9 .34:494.3057. /...

3..3 30 .30. 090548945.0.4//.343./389#$ 9 .  !7. &7..9..80-3805..74 .

3.

./389#$ 9 ..7:054390..3.0.548945:4//.34. &7.9072543:/3.404-..3 8.13. 8.  !7.74.74 ..30.3 3..03489.789..

3 .

543:/- &7.3.  ..4/44548945:4/57./389#$ 9 .

0.9 03.43.57030.030.#05:-0$4..   /302:./389#$ 9 .9....09 3 &7.090.4.0.43.7 0. :3.3: 5747.

/.3570/584.30285484-3489.33.5830/4:2039.3..089.0:547.3//.380.30...0 .-090..74 .304.74 : 4-.33..3/7:0.0. 44738432.54548945:854.8570/4/32:49. 4//.54/./.907084-.0..43: 0 3.. 0942:547..: 90.90.4-.570/. 4/89.-090.5489454.80 .4570/5857.3023.43.0/054902..548945.0/0454/480/.548945.3.85749: 03..1..43. 0954570 302..:547.3 570/58  7:. 80..03.  03 .4.0.   457 09. 03.74 3.942 0374 7..-.43:  !489454//..74 .

90.3 0890.74 247./.0...0. 54.3/3 .4/89.0.74 3..3.302 4-.74 4-. ../:4-43 54894542....43..43.4-..7.0 ..9.2.34-.43. 03..570/585090.303.  38907 5789403.9:2.3489.. 03. 09790. 03...57- 34 -080/  03 570/583. 84/04.3.0. 03.57207:57......5479.  4.  '.&7.744. 03./30289:#05:-0$4. ..43.43.  %.3.33. 03.3:  '80-3.80/30740 ..90...  4..3  03./30289:..0/4..3023..0...70/3489 804-. 03.089 803054 .74:/354:..0.43.4/89.0.90..43.54 ...54..57002543:/-:54 90.494.3:3489 3.30/34//.9.30 94 031472.74 /4...&7./.57207: 94 057..3. 74: 0892080.34-.0.05479.54:.302 0420034 3.4/89. 30.089..9..0232. 03.04-.3 03.57002543:/-3..57207: 03..  '. 803054 ...93..4/89.4/89.9.43.74 804-..074.3/7:0.  03. ..54 .0./:4-43548945.0..4/89..0.0.5489.-. 97090.030 .0.3.90.  03 4-.89/.074.4.05479..54..13.0....95093.5489. 57.4/89..5700257.33.8.4/89.074..3.  03 .5700257.089...5489..13.74 ./30289:#05:-0$4.030  389789.4 5789434.5489.74: 2080.4/89..9:2./.....57207: 87.54300/35454 .74 : .:70/-457..33.90..3:.3544-..9..54:.74   !404-.9..4/89.0/.400974382870/89. 03 .089..4/89.05479.5489.43.57207: 94 057...4-. 03....57.. 09790.54/.90.. 03.57002543:/- /34/ /... 03..090.0.4.323.4/:.0.57002543:/-/3 .43..74580:30 0/03...54 .3 74../.5489.2030..33.4 .9.90.089.0.33.0..54300509/35454 .54 .05479.90.8.&7. 57..4 00974382870/89.74: 2080. 03.9.5479..84/04...3 03. .30 94 031472.4/89.

.:./389#$ 9 ..:547.80..-. 30..3/45439.74:/354304.3:  &7.  .95.4.9.43.74 .3023.0.4348570202-.

  31472.9702080.888902. ..388902.4....80-:03.&7..0097438 4-54/.93...43.-..3/45439.3454/090 &7. 03..3..0/-400974380/7.030   ..0.33.43.74 /4 10-7:.0../08090.30247. 30.74 3.74 ..95093..343.9044//.3:  &7.4348570202-..33.5489./389#05:-0$4..  03 %...030/ 4 4 . 30:547.3023.00974384./389#$ 9 .3.. .74 .5 0354 0.7.   03 834.0 90. 033  03. -05.43.43.   03 44 -.9 :3.3544-.9.09: 3.4/89.7.31:3./30289:#05:-0$4..89/..5479.8300/4 2.43.4/:..43.74 .80/305704/30343 30/44 -0 !#     03 00/03..80.

/..9.43..9702080.  '.9&70/-.570/5880/20../...90..0.43. .  '.0.. /3054:. ./.9./.54:.54:. 03..43.2080. 0892080.90.0..9..0./../.57030..43...54 :.570/584820./.43.570/58/08090....090..0.. . 03. 90.80/305704/30343 30/44 -0 !#    03  '.43.80-:03.9.90.4/89..43054870/35. 03.9..0.4/89.570/58 / 03.4/89..  './.43.  03 /302:.

3: &7.3023...3:543:/3.854/./3 89#$ 9 .:573.8945.0257....54/..74 ..

.3-70570/4/304-.57. 03.942 0374 7.490.4 5789434./389#$ 9 . 03.. 09.1.43.3.. 80.3570/58  !48945854.0/0454 /480/.089 3 94 057.0 843.030/ 4 4 247...3.8057030.74 3570/ :.0/054902.4/90.3: &7.0  03 389789...9.3570/58  7:.3//..0./7:0..43../03.4/89.494.43...33.0.490.090.80/4.33.5489.0.9570/ :. 0. 03..0. 80.9..3.5830/4:2039. ./03.43. 94 057.-0570/58.0. 03.03.43..74 . 03.:547..30285484-3489./389#05:-0$4..4/89.:.74 .13.43.3./03.44-.43.43: 03..0 .4 .0.34 4-. /302..907084-.089.4-.43.  03 !489454//.485093897.54548945:854.0.380.74 3.3454/090&7...74 .3/302:.94-...548945.4/89.74 .5.8570/4/32:49.0..... 03..9. :547.4-.43.0 .-..0/0454/480/..4//.4/90.570/:.. 4/89.3023....5479.. . 30.0 0. /302:...9. 570 30.490...8..9.548945.30.  03 .4..0 .9.0..0.

3.

30.30.088902.80/20.   03 44 -.5489.997/0809/.30 .&7...3/45439.00974384.4/89.-.89744./30289:#05:-0$4...4/89..59..3.74 .80..43.43.2080.3:  &7.4/ .9/302 .43.30.-....3023.4.030  ./389#$ 9 .. 03.343. 03.  03 %..9.. 09. 03..9.0.74 .3544-./08090..4348570202-.43..80.43..74 ..3..3. 30:547..  44 -.. 30:547.

570/584820.80/305704/30343 30/44 -0 !#     03 38907 5789403..4/89.80-:03.3. .13.  . 03..0 /./4 805902-7.

.43.13.00974384. 03..13.0 :8..9. ..43.3023.74 .. 9702080..4/89..5489..  03. 4.3.3: &7.3.74 .570/58/7:0.. 38907 5789403.88902.30  38907 5789403../570/58 0890.0 /..4/89.54.343./389#$ 9 .

 .

3.

3089.0.4/89.   03 !48945. 03..43...54/.730.3.02385474 .3.0.4-..-.3544-..43..030/ 4 4 247. 843.95093.94-.. 804//..3.4822080. 03.089 94 057. ..490..89..089.354570/4/3 4-. 90..3570/58  !48..0/0454/480/.57.4.3..84/04.. 80.. 03.0.730.9.4/89..8.3..0. 94 0 57....3...3.4-.13.33.&7../4 /0.4/89.24.9    03 %.989 354/.4.0.3570/58  44 -.74 .3454/090&7.74 570/ :.. 4//.80/20.0/04 54/480/..4/89.43..3: 2389789.3570/58  !48945854. 03..02-7.  .  03 . 80.03548945854.548.:2.5479. 94 057.09: 80 . /44 -.490.43...8547...030 .:.0 3...30.:2.74 .43.94. .203. 30:547./30289:#05:-0$4.3.80.2 03.4-.9.  03 .0/054/480/.5479..9.3-70570/4/304-.0.. 30.43.33.9570/:.4 4-.43...42 5789432.0.089.43.9073.89/.33.90.907084-.494.74 3./: /44 -./389#05:-0$4.74 4//.54:.. .0. 0.74 3304-.8547.43...74 ...4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful