ZAKON O JAVNEM NAROČANJU

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(ZJN-2-NPB3)

Zakonodajno-pravna sluţba je na podlagi prvega odstavka 153. člena Poslovnika drţavnega zbora pripravila neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnem naročanju, ki obsega: - Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 z dne 8.12.2006), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2A (Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15.2.2008), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/10 z dne 12.3.2010), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2C (Uradni list RS, št. 18/11 z dne 15.3.2011).

Številka: 411-08/11-6/1 Datum: 1. 4. 2011 EPA 1735-V

Boţo Strle vodja Zakonodajno-pravne sluţbe

Prvi del SKUPNE DOLOČBE ZAKONA Prvo poglavje Splošne določbe 1.1. Predmet urejanja zakona 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. (2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata: - Direktiva št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 114), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2009/81/ES z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (UL L št. 216 z dne 20. 8. 2009, str. 76), razen v delu, ki se nanaša na javna naročila na področju obrambe in varnosti, in - del Direktive Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. 12. 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 31). (3) Če naročnik izvaja dejavnost na vodnem, energetskem, transportnem področju ali področju poštnih storitev, veljajo za naročanje v zvezi s to dejavnostjo določbe zakona, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. 1.2. Definicije pojmov 2. člen (pomen v zakonu uporabljenih pojmov) (1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 1. »Dinamični nabavni sistem« je način izvedbe postopka javnega naročanja v okviru odprtega postopka, ki v celoti poteka na elektronski način. Uporablja se pri običajnih nabavah, katerih značilnost je, da v obliki kot so dostopne na trgu, v celoti izpolnjujejo zahteve naročnika. Ta postopek je časovno omejen, ves čas trajanja omogoča udeleţbo ponudniku in ponudnici (v nadaljnjem besedilu: ponudnik), ki

izpolnjuje pogoje in je predloţil prijavo, skladno z razpisno dokumentacijo. 2. »Elektronska draţba« je ponavljajoči se postopek, kot del postopka javnega naročanja, ki poteka na elektronski način, v katerem ponudniki predstavijo nove cene, popuste in/ali izboljšanje ponudbe v okviru določenih elementov. 3. »Elektronska sredstva« pomenijo uporabo elektronske opreme za obdelavo podatkov (vključno z digitalno kompresijo) in shranjevanje podatkov, ki se pošiljajo ter prejemajo po ţici, radiu, mikrovalovnih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. 4. »Enotni besednjak javnih naročil (CPV) «, sprejet z Uredbo (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L, št. 340 z dne 16. 12. 2002, str. 3), nazadnje spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2008 z dne 28. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) in direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih javnega naročanja, kar zadeva revizijo CPV (UL L, št. 74 z dne 15. 3. 2008, str. 1), je enakovredna referenčna nomenklatura, ki se uporablja pri javnem naročanju. Enotni besednjak javnih naročil je enakovreden z drugimi veljavnimi nomenklaturami. V primeru različnih razlag uporabe tega zakona se zaradi morebitnih razlik med nomenklaturama: - Enotni besednjak javnih naročil in NACE (Splošna industrijska klasifikacija ekonomskih aktivnosti v Evropskih skupnostih) iz Seznama dejavnosti na področju gradenj, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam dejavnosti na področju gradenj), uporablja nomenklatura NACE; - Enotni besednjak javnih naročil in CPC (Osrednja klasifikacija proizvodov in storitev začasna različica) iz Seznama storitev, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev), uporablja nomenklatura CPC. 5. »Gospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago ali storitve. 6. »Industrijski ali poslovni značaj« ima subjekt, ki deluje v pogojih proste konkurence na trgu z drugimi subjekti, tako, da izvaja gospodarske aktivnosti, to pomeni industrijske ali druge poslovne aktivnosti, katerih namen je dobava blaga ali storitev zasebnim ali javnim gospodarskim subjektom. 7. »Javno naročilo gradenj« je javno naročilo, katerega predmet je bodisi izvajanje bodisi projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj ali gradnja ali izvedba ene od dejavnosti na področju gradenj in ki ustreza zahtevam, ki jih določi naročnik. »Gradnja« je rezultat dejavnosti iz te točke, ki predstavlja gospodarsko in tehnično funkcionalno celoto. 8. »Javno naročilo blaga« je javno naročilo, katerega predmet je nakup, zakup, najem ali nakup blaga na kredit, z moţnostjo odkupa ali brez te moţnosti. Javno naročilo, katerega predmet je dobava blaga in vključuje storitev namestitve in

katerega predmet so blago in storitve iz Seznama storitev se obravnava kot »javno naročilo storitev«. poteče rok za uveljavitev pravnega varstva v predrevizijskem postopku. ki se pošiljajo in hranijo na elektronski način. »Ponudnik« je gospodarski subjekt. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. poštni in e-naslov. kot so kontaktna točka ali kontaktna oseba. se izvajajo. se obravnava kot javno naročilo storitev. »Javno naročilo storitev« je javno naročilo. 13. dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo. ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika. dobav blaga ali opravljanje storitev v skladu s pomenom iz tega zakona. 13. katerega namen je določiti pogoje za naročila. če je to mogoče. v katerem naročnik ne sme skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma ponudniki. . »Naročnikove spletne informacije o javnem naročanju« so del spletne strani naročnika. ali ta zakon ne določata drugače. ter vsakršne druge informacije. ki je zadnji prejel naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila. Obdobje mirovanja poteče z dnem. s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila. so preklicana ali zaključena. 12. natisne in nato pošlje. 14. predhodna informativna obvestila. ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj. ki so samo dodatek glavnemu predmetu naročila. ki je vezana na to blago oziroma. se obravnava kot »javno naročilo blaga«. Javno naročilo. njena telefonska številka. ki vsebuje informacije o javnih naročilih. storitev oziroma dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaţe interes s tem. 9. upoštevaje količino. »Pogodba o izvedbi javnega naročila« je odplačna pogodba med enim ali več ponudniki ter enim ali več naročniki. razen če zakon. ki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. 15. ko ponudniku. 15. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. ki je zajeto v naročilu. postopku s pogajanji ali v konkurenčnem dialogu na podlagi naročnikovega povabila k sodelovanju izkaţe interes. ki ga ureja zakon. katerega predmet je izvajanje ali izvedba ene ali več storitev iz Seznama storitev. Javno naročilo. »Okvirni sporazum« je sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več ponudniki.inštalacije. ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. »Kandidat« je tisti. številka telefaksa.a »Podizvajalec« je gospodarski subjekt. katere predmet je izvedba gradenj. da se blago lahko uporablja v skladu z njegovim namenom. sestavljen iz besed ali številk. Pomeni tudi informacije. ki se bodo oddajala v določenem obdobju zlasti glede cene in. da naročniku odda ponudbo. če vrednost zadevnih storitev presega vrednost blaga. 11. »Pisen« ali »pisno« pomeni kateri koli izraz. 10. ki jih naročnik namerava oddati.a »Obdobje mirovanja« je obdobje po odločitvi o oddaji javnega naročila. ki koristijo potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudb. katerega predmet so storitve iz Seznama storitev in vključujejo dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj. ki se lahko prebere.

pravilna in primerna. »Pravočasna ponudba« je ponudba. 20. pristojnega za finance. formalno popolna. ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. določenega za prejem ponudb. 17. 23. člena tega zakona. vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika. sprejemljiva. »Nepravilna ponudba« je tista ponudba. ki je bil storjen z njenim dejanjem ali z opustitvijo dolţnega nadzorstva. 24. določenim v razpisni dokumentaciji. ponudbo pa lahko oddajo samo kandidati. ki je nepopolna v delih. »Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti« je postopek.15. ali ponudba. 22. ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način. »Natečaj« je postopek. načrt ali projekt. ponudba ni formalno nepopolna. predvsem na področjih urbanističnega ali prostorskega in krajinskega načrtovanja. ki jih povabi naročnik. kamor naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije v skladu s tem zakonom. »Neprimerna ponudba« je tista ponudba.b »Odgovorna oseba naročnika. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena. ponudnik pa je s kalkulacijami. »Odprti postopek« je postopek. ki jo naročnik prejme do izteka roka. ki s svojo ceno ali načinom izvedbe bistveno odstopa od primerljivih trţnih cen oziroma uveljavljene prakse. novo tehnološko rešitvijo in obrazloţitvijo. ne more pojasniti. ki ne izpolnjuje pogojev. katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. 21. arhitekture. v katerem naročnik povabi gospodarske subjekte in se z njimi pogaja o vseh pogojih za naročilo. 18. v katerem lahko vsak gospodarski subjekt predloţi ponudbo. ki vključuje pogajanja z namenom oddaje javnega naročila. »Nesprejemljiva ponudba« je tista ponudba. katere cena je višja od cen. katerega namen je oddaja javnega naročila. 26. »Portal javnih naročil« je spletni informacijski portal ministrstva. 25. da pridobi. 21. inţenirskih storitev in informacijske tehnologije ali obdelave podatkov. ponudnika oziroma podizvajalca« je oseba. ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. ki naročniku omogoča. ki je v skladu z zakonom. 19. ki ureja prekrške. ki je pravočasna. »Postopek s pogajanji« pomeni tisti postopek. »Formalno nepopolna ponudba« je tista ponudba. v katerem lahko katerikoli gospodarski subjekt predloţi prijavo k sodelovanju.a »Neobičajno nizka ponudba« je ponudba. ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. 16. do 47. ki ga . »Popolna ponudba« je ponudba. odgovorna za prekršek.

namenjene naročnikom. ki ga naročnik uporabi v primerih oddaje posebno zahtevnih javnih naročil. 31. z namenom pridobitve ponudb. če ni mogoče objektivno: . da predloţijo ponudbo. v katerem predloţijo svoje ponudbe ponudniki na podlagi obvestila o javnem naročilu. 30. storitev ali gradenj za naslednjih 12 mesecev. ki redno preučuje na predlog Komisije ali drţave članice uporabo ukrepov Sveta v zvezi z javnimi naročili. »Predhodno informativno obvestilo« je objava namena oddaje javnih naročil blaga. »Svetovalni odbor za javna naročila« je organ Evropske komisije (v nadaljevanju: Komisija). ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna. »Postopek oddaje naročila male vrednosti« je poenostavljen postopek javnega naročanja. 29. »Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi« je postopek javnega naročanja. (2) Za namene 2. »Datum oddaje naročila« je na dan. ki sodelujejo v postopku. ki na podlagi pooblastila drugih naročnikov: . 27. in/ali .naroča blago in/ali storitve. ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno. člena tega zakona imajo v tem zakonu uporabljeni pojmi naslednji pomen: 1. s ciljem oblikovati eno ali več variant. člena tega zakona. in na podlagi katerih naročnik izbrane kandidate povabi. objavljenega na portalu javnih naročil.izbere ţirija po razpisu natečaja z ali brez podelitve nagrad. c) ali č) tretjega odstavka 37. 33. 32. . v katerem lahko kateri koli gospodarski subjekt zahteva sodelovanje in v katerem naročnik opravi dialog s kandidati. blago ali storitve.opredeliti tehničnih specifikacij v skladu s točko b). v katerem naročnik. »Javno telekomunikacijsko omreţje« pomeni javno telekomunikacijsko infrastrukturo. ki omogoča prenos signalov med določenimi omreţnimi priključnimi točkami po ţici. »Skupni nabavni organ« je naročnik. »Konkurenčni dialog« je postopek.izvede postopek oddaje javnega naročila za gradnje. ali . namenjene naročnikom. ki lahko izpolnijo njegove zahteve. »Sklop« je del javnega naročila.določiti pravnih in/ali finančnih elementov projekta oziroma predmeta javnega naročila. mikrovalovnih. člena in 97. optičnih sredstvih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. 28. Za namen uporabe postopka iz te točke se za javno naročilo šteje. ki bi lahko zadovoljila naročnikove potrebe ali dosegla cilje. točke prvega odstavka 17. 34. na portalu javnih naročil objavi obvestilo o naročilu male vrednosti. da je »posebno zahtevno«. sestavljen iz predstavnikov in predstavnic (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) drţav članic Evropske unije.

ki ga oblikuje eden ali več naročnikov iz prvega odstavka tega člena. javne agencije. člen (obravnavanje gospodarskih subjektov) (1) Naročnik ne sme zavrniti kandidata oziroma ponudnika z utemeljitvijo. Pravila in postopek za ugotavljanje statusa naročnika določi vlada z uredbo. ali določen subjekt izpolnjuje pogoje. javni zavodi.javni skladi. ki so v splošnem interesu in ki nimajo industrijskega ali poslovnega značaja. (5) V primeru dvoma. pristojnega za finance. katerih upravljanje so drţave članice posebej dodelile enemu ali več telekomunikacijskim subjektom. . . razen storitev radijske radiodifuzije in televizije. 4. lahko subjekt.druge osebe javnega prava. katerih izvajanje je v celoti ali delno sestavljeno iz prenosa in/ali usmerjanja signalov po telekomunikacijskem omreţju s pomočjo telekomunikacijskih procesov. ki izkaţe pravni interes. pri ministrstvu. Če se z odločitvijo ministrstva. »Telekomunikacijske storitve« pomenijo storitve. redno obvešča Komisijo o spremembah na seznamu naročnikov. pristojnemu za finance. 3. pristojno za finance. člen (naročniki) (1) Naročniki po tem zakonu so: . 4. o tem odloči vlada. 3. ki opredeljujejo naročnika po tem zakonu.2. katerega več kakor polovico članov imenujejo organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava. »Omreţna priključna točka« pomeni vse fizične povezave in specifikacijo njihovega tehničnega dostopa. b) ki je pravna oseba in c) je v višini več kot 50% financirana iz sredstev organov Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava ali ti organi opravljajo nadzor nad poslovanjem take osebe ali ki imajo upravljavski ali nadzorni odbor. da bi moral . (3) Za naročnika se šteje tudi zdruţenje.organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. (4) Informativni seznam naročnikov je priloga uredbe. »Javne telekomunikacijske storitve« pomenijo telekomunikacijske storitve. ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).javni gospodarski zavodi in . Ministrstvo. ki tvorijo del javnega telekomunikacijskega omreţja in so potrebne za dostop do tega javnega omreţja in za učinkovito komuniciranje v njem. subjekt ne strinja. (2) »Oseba javnega prava« je po tem zakonu vsaka oseba: a) ki je ustanovljena za opravljanje dejavnosti. v pisni obliki poda predlog za ugotovitev statusa naročnika.

(2) Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. 6. načelu prostega pretoka storitev. člen (načelo gospodarnosti.imeti kandidat oziroma ponudnik za opravljanje določene dejavnosti po slovenski zakonodaji status fizične ali pravne osebe.3. 1. da se poveţejo v kakršno koli pravno formalno obliko. Pri tem mora zagotovi . da je mogoče ponudbo oddati po sklopih. ki se izvajajo v sodelovanju s podizvajalci. učinkovitosti in uspešnosti) (1) Naročnik mora izvesti javno naročanje tako. zlasti v primeru javnih naročil. (3) Skupine gospodarskih subjektov lahko predloţijo ponudbo ali se prijavijo za kandidate. gradenj ter blaga. (4) Ponudnik. mora naročnik oblikovati razpisno dokumentacijo tako. enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. št. razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje mora temeljiti na načelu prostega pretoka blaga. načelu svobode ustanavljanja. učinkovitosti in uspešnosti. da v ponudbeni dokumentaciji predloţijo tudi sestavo (kalkulacije) ponudbene cene v zvezi z javnim naročilom. v kateri je ustanovljen. Naročnik od teh skupin ne sme zahtevati. če je to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. zagotavljanja konkurence med ponudniki. Temeljna načela 5. vendar lahko za izvedbo naročila od izbrane skupine zahteva predloţitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). če sme kandidat oziroma ponudnik isto dejavnost opravljati v drţavi članici. ki izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS . ki bo odgovorno za izvedbo zadevnega naročila. na katerih temelji javno naročanje) Ureditev. v nadaljnjem besedilu: PES) in na načelih gospodarnosti. ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev. 7/04. določene skladno s predpisi. kateremu je bilo oddano naročilo. (5) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva. (2) Ne glede na prejšnji odstavek pa lahko naročnik v primeru javnih naročil storitev. transparentnosti javnega naročanja. da v ponudbi ali prijavi za sodelovanje navedejo imena in ustrezno strokovno usposobljenost osebja. člen (načela. da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseţe cilje svojega delovanja. v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila.Mednarodne pogodbe. ne glede na to ali so ponudniki pravne ali fizične osebe od le-teh zahteva. ki vključujejo dodatne storitve in/ali namestitvena ter inštalacijska dela.

člena tega zakona tako v Uradnem listu Evropske unije kot tudi na portalu javnih naročil. določiti. stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov. kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami javnih naročil glede na vrednosti iz 12. s katerim dodeli to pravico. da ne ustvarja okoliščin. ali drugo diskriminacijo. določitve in uporabe pogojev in meril. da pri izvedbi naročila zaposli določene podizvajalce. če s posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni določeno drugače. da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov. mora z aktom. člen (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) (1) Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki. (2) Naročnik mora zagotoviti. predvsem glede izbire.nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom. kot na primer izvoz določenega blaga ali storitev. člen (načelo sorazmernosti) Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja. da mora ta subjekt v zvezi z naročili blaga. ki je v nasprotju s tem zakonom. ki izvira iz klasifikacije dejavnosti. 1.4. 10. ni razlikovanja. ki pomenijo krajevno. kot del . ali da izvede kakšen drug posel. ki jo opravlja ponudnik. Posebne ali izključne pravice 11. (2) Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika. člen (dodelitev posebnih ali izključnih pravic) Če naročnik dodeli posebne ali izključne pravice za opravljanje javne storitve subjektu. diskriminacijo. 8. 7. ki ni naročnik po tem zakonu. (2) Postopki naročanja po tem zakonu so javni. 9. pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. ki jih odda tretjim osebam. člen (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) (1) Naročnik mora zagotoviti. ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. člen (načelo transparentnosti javnega naročanja) (1) Ponudnik mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. zlasti ne sme omejevati moţnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka.

upoštevati načelo nediskriminacije na podlagi sedeţa ali drţavljanstva. Področje uporabe 12.000 eurov za javna naročila gradenj. ki jih odda kateri koli naročnik v zvezi s storitvami kategorije 8 iz Seznama storitev A.000 eurov.000 eurov: . katerih vrednost je brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 1. katerih postavke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524. (2) Naročnik mora poslati v objavo portalu javnih naročil naročila. (3) Kadar Komisija objavi spremembe mejnih vrednosti iz tega zakona. katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 1. 2. . ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev A). ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti). v primeru naročanja blaga: a) 125. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam blaga).če storitve naročajo drugi naročniki po tem zakonu.njegovih dejavnosti za katere ima posebne ali izključne pravice. ki je priloga uredbe. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. 3. v primeru naročanja blaga in storitev: 20. ki ga naročajo naročniki na področju obrambe. če blago naročajo naročniki iz Seznama naročnikov. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev B). člen (mejne vrednosti za objave) (1) Naročnik mora poslati v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti in portalu javnih naročil naročila. v primeru naročanja gradenj: 40. v desetih dneh po objavi na svojih spletnih straneh objavi nove evropske mejne vrednosti. 7525 in 7526. ki je priloga uredbe. in če naročajo blago naročniki s področja obrambe. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi in naročniki s področja obrambe. in/ali s storitvami iz Seznama storitev B.845. ki je priloga uredbe.5. če storitve naročajo naročniki iz Seznama naročnikov.000 eurov. pristojno za finance. .000 eurov. ki je priloga uredbe. če je predmet naročila blago iz Seznama blaga.za javna naročila.000 eurov. 1. b) 193.000 eurov. 4. elektronskimi komunikacijskimi storitvami kategorije 5. v primeru naročanja storitev: a) 125. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam naročnikov. ki ni na Seznamu blaga. če blago naročajo drugi naročniki po tem zakonu. b) 193. ministrstvo. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi. 2.

000 eurov ali več. Ocenjena vrednost se določi tako. če je ocenjena vrednost blaga brez DDV enaka ali večja od 40. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193. ki jo o javnem naročilu vodi naročnik.13. c) naročil blaga.000 eurov. (2) Ta zakon se uporablja tudi za oddajo naročil blaga. ki jih naročnik društvom ali zavodom sofinancira z več kakor 30 % deleţem.če ta naročila vključujejo dejavnosti gradbeništva. da je njena višina primerljiva s cenami na trgu. člen (metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil. šolske in univerzitetne objekte ter objekte. okvirnih sporazumov in dinamičnih nabavnih sistemov) (1) Naročnik mora izračunati ocenjeno vrednost javnega naročila upoštevaje celotno skupno vrednost plačil brez DDV.845.000 eurov. . . na podlagi katerih je naročnik izračunal ocenjeno vrednost naročila. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. Ocenjena vrednost javnega naročila mora biti veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo oziroma v primeru. (3) Naročnik ne sme določiti ocenjene vrednosti javnega naročila tako. b) naročil storitev. ko naročnik izda sklep o začetku postopka oddaje naročila. člen (naročila. ki se uporabljajo za upravne namene. ki jih naročnik subvencionira ali sofinancira z več kakor 50% deleţem) (1) Ta zakon se uporablja za oddajo: a) naročil gradenj.000 eurov. 14. ki so navedene v Seznamu dejavnosti na področju gradenj.če vključujejo gradbena dela za bolnišnice. (3) Če v svojem imenu ali v imenu drugega subjekta naroča blago. če je dostopen na trgu in ni prilagojen posebnim potrebam naročnika. Ocenjena vrednost javnega naročila mora vključevati tudi vrednost morebitnih nagrad in drugih izplačil kandidatom in ponudnikom. mora biti razviden iz dokumentacije. da bi se zaradi niţje ocenjene vrednosti izognil uporabi tega zakona glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila. ki veljajo za predmet javnega naročila. objekte za šport. vključno z moţnostjo povečanja obsega naročila in katerimkoli povečanjem vrednosti pogodbe zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja. storitve oziroma gradnje iz prvega ali drugega odstavka tega člena naročnik. rekreacijo in prosti čas. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri. da objava ni potrebna. . mora ravnati v skladu s tem zakonom. katerih ocenjena vrednost brez DDV je 4. (2) Način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila. katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193.

ki vključuje ocenjeno preostalo vrednost. če le-to ni daljše od 12 mesecev. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. ki bodo predmet ponovne oddaje v določenem obdobju. se za oddajo vsakega posameznega sklopa uporabljajo določbe tega zakona. Naročnik pa lahko odstopi od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu Evropske unije v zvezi s sklopi. njihova mesečna vrednost. če skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov.000 eurov za storitve ali 1 milijon eurov za gradnje. (6) Glede javnih naročil blaga v zvezi z zakupom. katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša kakor 80. ki veljajo za naročila. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. naslednje: a) pri javnih naročilih za določeno obdobje. potrebnega za izvedbo gradenj. mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti na: a) dejanski celotni vrednosti istovrstnih zaporednih naročil. Če je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne vrednosti. (5) V zvezi z javnimi naročili. celotna vrednost. pomnoţena z 48. da gre za naročila. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. oddanih v 12 mesecih po prvi dobavi ali med koledarskim letom.(4) V zvezi z javnimi naročili gradenj mora izračun ocenjene vrednosti javnega naročila gradenj vključevati tako stroške gradnje kot tudi skupno ocenjeno vrednost blaga. za katera obdobja ni mogoče določiti. da se naročilo lahko odda tudi po sklopih. se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov. ki veljajo za naročila. ki se lahko oddajajo istočasno v ločenih sklopih. se za oddajo vsakega posameznega sklopa uporabljajo določbe tega zakona. (8) Pri javnih naročilih storitev mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti: a) pri zavarovalniških storitvah na višini premije in drugih oblik plačil. se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov.000 eurov. ki ga je naročnik dal na voljo izvajalcu gradenj. katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša kakor 80. katerih vrednost je enaka ali večja od mejne vrednosti. upoštevaje mejno vrednost. Naročnik pa lahko odstopi od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu Evropske unije v zvezi s sklopi. najemom ali nakupom na kredit so vrednosti. . b) če je na podlagi informacij o nabavah podobnega blaga mogoče zaključiti. ki so dostopne na trgu ali naročil. katerih vrednost je enaka ali večja od mejne vrednosti. b) v primeru naročil za nedoločeno obdobje ali naročil. ki jih je treba uporabiti pri izračunu ocenjene vrednosti naročila. ki bi nastale v 12 mesecih po prvotnem naročilu. ali b) celotni ocenjeni vrednosti zaporednih naročil. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. V primeru. če skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov javnega naročila. (7) V primeru javnih naročil za blago ali storitve. da je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne vrednosti. upoštevaje spremembe količine ali vrednosti. če je to obdobje krajše ali enako 12 mesecem. celotna ocenjena vrednost za ves čas trajanja naročila ali če je obdobje trajanja javnega naročila daljše od 12 mesecev. oddanih v zadnjih 12 mesecih ali v koledarskem letu. ki jih je moţno deliti na sklope veljajo naslednja pravila: a) če lahko iz javnega naročila gradnje ali storitev izhaja moţnost.

(4) Kadar naročnik za svetovanje v postopku ali v zvezi s postopkom javnega . nadgrajuje ali servisira samo za to pooblaščena oseba.v primeru javnih naročil za določeno obdobje. seznamih gradenj. če je to obdobje 48 mesecev ali manj: skupna vrednost za njihovo celotno trajanje. č) pri naročilih storitev brez navedene skupne cene: . člen (javno naročanje na področju obrambe) (1) Ta zakon se uporablja za javna naročila. ki jih oddaja naročnik s področja obrambe.v primeru naročil z obdobjem. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka za pravilnost izvedbe javnega naročanja odgovarja naročnik. proviziji. razen če ta ali drug zakon ne določa drugače. področni zakonodaji Skupnosti. pomnoţena z 48. upoštevaje pri tem pravila iz 296. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. obveznih informacijah v objavah. vključeni v izračun ocenjene vrednosti javnega naročila. 16. v kolikor je v skladu s tem zakonom ravnal skupni nabavni organ. člena PES. obveznih informacijah v objavah. člen (javno naročanje in sklepanje okvirnih sporazumov preko skupnih nabavnih organov in/ali na podlagi pooblastila) (1) Naročnik lahko naroči izvedbo gradenj in storitev ter nabavo blaga od ali preko skupnega nabavnega organa. da predmet javnega naročila lahko vzdrţuje. storitev. . da je naročnik ravnal v skladu s tem zakonom.6. ocenjeni za dobo petih let. ki se na to nanašajo. predvidenih za celotno obdobje okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema. plačljivih provizijah in drugih oblikah plačil. Skupni nabavni organ za izvedbo postopka javnega naročanja ne sme zaračunati provizije. obrestih in drugih oblikah plačil. (3) Naročniki lahko za izvedbo oziroma odločanje v postopkih javnega naročanja pooblastijo le druge naročnike iz prilog 3 in 4 Uredbe o seznamih naročnikov. daljšim kakor 48 mesecev: njihova mesečna vrednost. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. 18/07). c) pri naročilih idejnih načrtov na honorarjih. Šteje se. št. (9) Za okvirne sporazume in dinamične nabavne sisteme je vrednost. maksimalna ocenjena vrednost (brez DDV) vseh naročil. člena PES poročati vladi do konca februarja tekočega leta za preteklo leto. določenih vrst blaga. št. Posebne situacije 15. (10) V primeru. seznamih gradenj in storitev. morajo biti elementi. 1. ki jo je treba upoštevati. 18/07) ali iz prilog 1 do 10 Uredbe o seznamih naročnikov. (2) Naročnik mora o izvedenih javnih naročilih na podlagi 296. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah.b) pri bančnih in drugih finančnih storitvah na pristojbinah.

da ta oseba pred sklenitvijo pogodbe predloţi garancijo za dobro izvedbo del. ki so izključena iz področja uporabe navedenega zakona. ki delujejo na področju telekomunikacij. 4. mora: a) zahtevati. ter vključujejo bodisi blago ali gradnje. člena tega zakona pravnomočna. ki je naročnik po tem zakonu ali zdruţenje naročnikov. da se plačilo po tej pogodbi izvede po zaključku postopka javnega naročanja. javna naročila. javna naročila. namenjene skupnemu izvajanju naročila gradnje ali uporabi gradnje s strani drţav podpisnic.naročanja najame osebo zasebnega prava ali posameznika. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem energetskem.drugega odstavka 80. med Republiko Slovenijo in eno ali več tretjimi drţavami. . ki se nanaša na stacioniranje vojaških enot in zadeva podjetja v Republiki Sloveniji ali tretji drţavi. člen (splošne izjeme. ki ureja javno naročanje na vodnem. sklenjenega v skladu s PES. ki jih odda naročnik ponudniku. da nudijo ali izkoriščajo telekomunikacijska omreţja ali nudijo izvajanje ene ali več telekomunikacijskih storitev. v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS). člena tega zakona ali . če morajo njihovo izvedbo spremljati posebni varnostni ukrepi v skladu z zakoni. ali za javna naročila. za katere se zakon ne uporablja 17. koncesije za storitve. in oddana zaradi izvajanja teh dejavnosti. o vseh sporazumih ministrstvo. javna naročila.prvega odstavka 79. transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS. omogočajo. c) na podlagi posebnega postopka mednarodne organizacije. 2. b) v pogodbi za svetovanje. 3. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 5. Izjeme pri javnem naročanju. namenjene skupnemu izvajanju naročila storitev ali uporabi rezultatov projekta s strani drţav podpisnic. ki naročnikom. ko postane odločitev iz: .tretjega odstavka 80.7. določiti. ki niso predmet javnega naročanja) (1) Ta zakon se ne uporablja za: 1. da je postopek javnega naročanja zaključen. št. naročnik mora o izvedenih naročilih poročati vladi do konca februarja tekočega leta za preteklo leto. na podlagi izključne pravice. pristojno za zunanje zadeve. kadar drugi subjekti lahko prosto ponujajo enake storitve na istem geografskem območju in pod dejansko enakimi pogoji. javna naročila. b) na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma. Šteje se. člena tega zakona ali . do 9. 6. obvesti Komisijo. za katera veljajo drugačna postopkovna pravila naročanja in so dodeljena: a) na podlagi mednarodnega sporazuma. bodisi storitve. 128/06. javna naročila storitev. 1. ki jo sklene s to osebo. ki jo uţivajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi. s katerimi se razkrivajo podatki z določeno stopnjo tajnosti. ali kadar to zahteva zaščita temeljnih varnostnih interesov Republike Slovenije in so določeni s predpisom vlade. ki se oddajajo v skladu z zakonom. 5. energetskem in transportnem področju ter področju poštnih storitev s strani naročnikov.

kadar je vrednost naročila niţja od vrednosti. vendar pa ta izjema ne velja za pogodbe o finančnih storitvah. člena tega zakona. 4. v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku. zlasti glede transakcij naročnikov za pridobitev denarja ali kapitala ter storitvami Banke Slovenije. od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. razvojem. izvajanja gradenj ali storitev. tudi če sam ni naročnik. po potrditvi obsega del s strani osebe. 8.7. kadar gre za izvajanje dodatnih oziroma več del. storitve ali gradnje.gospodarski subjekt izvaja preteţni del svojih dejavnosti za naročnika. pridobitvijo ali najemom zemljišča. kadar naročnik v okviru te dejavnosti nastopa na trgu kot dobavitelj blaga ali izvajalec gradenj ali storitev. nakupom. razen tistih. sklenjene med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji. da opravljeno storitev v celoti plača naročnik. da: . pogodbami o zaposlitvi. (2) Pri naročanju gradenj. produkcijo ali koprodukcijo programskega materiala s strani radijskih ali televizijskih postaj in zakupom časa oddajanja. nakupa ali prenosa vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov. lahko naročnik. dovoli izvajalcu. člena tega zakona. . začetek opravljanja teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj. javna naročila opreme. prej ali pozneje. ki ţe izvaja dela na gradbišču. pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti. 18. skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 9. primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika. storitvami na področju arbitraţe in poravnave. katerih vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. . obstoječih objektov ali drugih nepremičnin ali pravic. ki niso predmet javnega naročanja) Ta zakon se ne uporablja za javna naročila storitev v zvezi z: 1. prodaje. upoštevaje določbe tega zakona. finančnimi storitvami glede izdaje. s kakršnimikoli finančnimi sredstvi. 2. katerih vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. . javna naročila. pogodbe. tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preţivetje oziroma ţivljenje ob naravni ali drugi nesreči. člen (posebne izjeme. ki se odda po tej točki. naroča to blago. ki so vezane na pogodbe o pridobitvi ali najemu in se v kakršni koli obliki sklenejo istočasno.gospodarski subjekt za javno naročilo. ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli. 3. ki so z njimi povezane. 6. 5. nad poslovanjem katerih imajo ti naročniki nadzor. raziskovalnimi in razvojnimi storitvami. od katerih ima koristi izključno naročnik za uporabo pri upravljanju lastnih zadev in pod pogojem.in je vrednost predmeta naročanja enaka ali niţja od cen za ta predmet na trgu. če se predmet javnega naročila vključuje v izvajanje dejavnosti dobave blaga.

v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS. Posebni primeri naročanja 19. člena ZZRZI-UPB1. mora pri tem upoštevati tudi določbe 64. v nadaljnjem besedilu: ZZRZI-UPB1) in katerega ponudbena cena oziroma ekonomsko najugodnejša ponudba ni višja kot 5% ponudbene cene najugodnejšega ponudnika. večja od vrednosti storitev iz Seznama storitev B. Javna naročila storitev 20. se oddajo v skladu s tem zakonom. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B. člen (pogoji v zvezi s sporazumi. sklenjeni v okviru Svetovne trgovinske organizacije 21. se oddajo v skladu s tem zakonom. V drugih primerih se naročila oddajo v skladu z določbami tega zakona. (2) Če naročnik na način iz prejšnjega odstavka nadomestno izpolnjuje kvoto. 100/05 .8. ki namerava oddati javno naročilo po tem členu. ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. člen (storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B) (1) Javna naročila. sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije (GPA). Sporazumi.9. 1. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B. se uporablja nomenklatura CPC. sklenjenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije) Pri oddaji javnega naročila morajo biti vsem gospodarskim subjektom iz drţav članic Evropske unije zagotovljeni enaki pogoji. (3) Naročnik. če je vrednost storitev iz Seznama storitev A. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC. člen (pridrţana naročila) (1) Naročnik mora v primeru oddaje pridrţanega javnega naročila ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev izbrati ponudnika.1. 1. ki ni invalidsko podjetje ali zaposlitveni center. se oddajo v skladu z določbami zakona. št. ki izkaţe status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra. pri čemer morajo podizvajalci izpolnjevati enake pogoje iz tega člena. ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila. je to dolţan navesti v objavi javnega naročila in v razpisni dokumentaciji. kakršni morajo biti zagotovljeni gospodarskim subjektom iz tretjih drţav na podlagi Sporazuma o vladnih nabavah. (3) Javna naročila.10. . (2) Javna naročila.UPB1.

Pri posredovanju tehničnih specifikacij ponudnikom in kandidatom zaradi izbire dobaviteljev blaga in izvajalcev gradenj in storitev in v zvezi z oddajo naročil lahko naročnik zahteva varovanje tajnih podatkov. ki so prejeli podatke. v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki. izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način. ki upoštevaje prvi in drugi odstavek tega člena predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. (7) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila mora naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo. da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje s ponudbami in prijavami za sodelovanje. člen (varstvo podatkov) (1) Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov. (5) Vsi. da je navzoč pri vpogledu v njegovo ponudbo ter da ima moţnost varovati svoje interese.1. določenega za odpiranje ponudb. v 25 dneh od prejema zahteve za vpogled. in organ. Naročnik mora ponudniku. izpopolnjevanja in strokovne izpite. Naročnik mora ponudnika. Naročnik mora organizirati vpogled v ponudbe. ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Javnost in zaupnost 22. Če v tem primeru prejme zahtevo za vpogled štiri dni pred potekom obdobja mirovanja ali pozneje. pred potekom obdobja mirovanja. (4) Naročnik mora imena ponudnikov in predloţene ponudbe varovati kot poslovno skrivnost do roka. in. ki vodi evidenco o teh usposabljanjih in izpopolnjevanjih ter o opravljenih izpitih. če okoliščine to dopuščajo. vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. da je naročnik kršil zakon. razen v tiste dele. ki ureja varstvo osebnih podatkov. tajne podatke ali gospodarske druţbe. ki se glede na določbe zakona. mora naročnik zagotoviti vpogled v najkrajšem moţnem času. člena tega zakona izvaja usposabljanja. fotokopijo ali elektronski zapis fotokopije ponudbe. Kadar ponudnik zahteva vpogled v ponudbe zaradi suma. (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije. Varovanje osebnih podatkov mora zagotoviti tudi organ ali subjekt. dokumentacije . ki so določeni z zakonom kot tajni. ki jim jih daje na razpolago. omogočiti prepis. pa mora vpogled organizirati najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja.11. ne veljajo. Pred tem datumom določbe zakona. (3) Naročnik mora zagotoviti posredovanje. ki urejajo dostop do informacij javnega značaja. ki v skladu z osmim odstavkom 24. štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. morajo upoštevati tajno naravo prejetih podatkov glede na stopnjo tajnosti. če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega člena. cena na enoto. v ponudbo katerega bo izveden vpogled. prejete v postopku oddaje javnega naročila. seznaniti s časom in krajem vpogleda in mu tako omogočiti. ki opravi vpogled v ponudbe drugih ponudnikov ali dokumentacijo o postopku javnega naročanja. (6) Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna.

ki veljajo za slovenski jezik. (2) Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni. ki ni predloţen v slovenskem jeziku. pripravi razpisno dokumentacijo ali del razpisne dokumentacije v tujem jeziku. postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in 7. veljajo na dvojezičnih območjih. kadar obstaja pomanjkanje slovenske terminologije na specifičnem tehničnem področju. Če naročnik dovoli. Za posredovanje prepisa. kot so na primer prospekti. zlasti v delu. da je treba del ponudbe.ali njunega dela. propagandni ter tehnični material in drugo. uradno prevesti v slovenski jezik. Drugo poglavje Skupne določbe za vse postopke javnega naročanja 24. pa tuji jezik. konkurenčni dialog. postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. 6. ki se nanaša na tehnične značilnosti. da je bila razpisna dokumentacija ali del razpisne dokumentacije podan v tujem jeziku. V izjemnih primerih lahko naročnik. Stroške prevoda nosi ponudnik. postopek s pogajanji po predhodni objavi. člen (jezik v postopku javnega naročanja) (1) Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. člen (vrste postopkov) (1) Naročnik izvede javno naročanje po enem izmed naslednjih postopkov: 1. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. Jezik 23. 3. postopek oddaje naročila male vrednosti. mora naročnik navesti v katerem jeziku in za kateri del ponudbe gre. da smejo ponudniki svoje ponudbe predloţiti delno ali v celoti v tujem jeziku. (2) Naročnik izvede javno naročanje: a) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . (3) Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku. 2.12. kakovost in tehnično dokumentacijo. (4) Določbe tega člena. v okviru izvajanja posebnih pravic pripadnikov italijanske in madţarske skupnosti. odprti postopek. Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji določi. 5. smiselno tudi za italijanski oziroma madţarski jezik. da ponudnik predloţi del ponudbene dokumentacije v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali drugem tujem jeziku. 1. postopek s pogajanji brez predhodne objave. fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške. 4. v primeru.

smernicah. do 5.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 80. točke prejšnjega odstavka. točke prejšnjega odstavka. b) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: .000 eurov brez DDV za gradnje.000 eurov in niţja od 80. mora naročnik javno naročanje v skladu z 80. lahko uporabi postopek s pogajanji z ali brez objave obvestila o naročilu. se ne uporabljajo za javna naročila. razen določb 105. po postopkih iz 1. katerih vrednost je niţja od 20.000 eurov in niţja od 274..v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 40.000 eurov in . do 5. in. izpopolnjevanjih . izpopolnjevanj in strokovnih izpitov. in 29. ki ima opravljen strokovni izpit iz javnega naročanja. člena tega zakona.000 eurov. evropski ali mednarodni zakonodaji. (7) Postopek javnega naročanja iz 1. členu tega zakona. Če sta od opravljanja izpita pretekli dve leti.000 eurov in niţja od 40. V posebnih razmerah. da vrednost javnega naročila presega katero od mejnih vrednosti iz tega zakona. točke prvega odstavka tega člena lahko vodi in v njem odloča le oseba. priporočilih in dobrih praksah s področja javnega naročanja v obsegu osem pedagoških ur. točke prejšnjega odstavka.000 eurov in .v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 40. (4) V primeru. izrecno navedenih v 28. lahko vodi in odloča v postopku javnega naročanja iz 1. če je to primerno. po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali kateremkoli drugem postopku iz 1. (5) Določbe tega zakona. (6) Vlada lahko s predpisom podrobneje določi posamezne elemente v izvajanju postopkov javnega naročanja.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 125. V posebnih primerih in razmerah.a do 107.000 eurov. način vzpostavitve in vodenja evidence o izvedenih usposabljanjih. ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila. ki se je v zadnjih dveh letih od začetka postopka javnega naročanja udeleţila vsaj enega usposabljanja ali izpopolnjevanja o nacionalni. členu tega zakona. skladno določbam tega zakona.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 40. do 6. da se kadarkoli v postopku ugotovi.000 eurov in niţja od 125. po postopku oddaje naročila male vrednosti ali kateremkoli drugem postopku iz 1. Naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji. lahko naročnik odda svoja javna naročila s pomočjo konkurenčnega dialoga.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 20. začeti nov postopek. do 6. členom tega zakona ustaviti oziroma zavrniti vse ponudbe. do 6. (8) Vsebino in način izvajanja usposabljanj. točke prvega odstavka tega člena oseba. c) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . (3) Javno naročanje iz c) točke prejšnjega odstavka se izvaja ob uporabi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 274. ki so izrecno določene v 27.000 eurov in .000 evrov.

predloţijo svoje ponudbe. v soglasju z ministrom. člen (oddaja naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je postopek. (3) Naročnik drugim udeleţencem ne sme razkriti predlagane rešitve ali drugih zaupnih informacij. katerega namen je oddaja javnega naročila in v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej predloţenih prijav prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji ponudb kandidate. brez njegove privolitve. da je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba. 26. člena tega zakona. in so le-ti v naprej določeni v razpisni dokumentaciji. V tem dialogu lahko z izbranimi kandidati razpravljajo o vseh vidikih predmeta naročila. 27. zaradi katerega bi lahko nekateri ponudniki dobili prednost pred drugimi. člen (oddaja naročila po odprtem postopku) Odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek. pristojno za upravo. posredovanih s strani določenega kandidata. (2) Med potekom dialoga je naročnik dolţan zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. . do 47. Še zlasti naročnik ne sme ponujati informacij na diskriminatoren način. ki jim je priznal sposobnost. ki ureja drţavno upravo. ki imajo interes pridobiti javno naročilo. ki sodeluje v dialogu. Naloge na področju usposabljanja in izpopolnjevanja ter izvajanja strokovnega izpita iz javnega naročanja opravlja ministrstvo. pristojno za upravo. (5) Naročnik lahko izvaja dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev. pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. člen (konkurenčni dialog) (1) Konkurenčni dialog je postopek. izpopolnjevanja in strokovni izpit izvaja tudi druga oseba javnega ali zasebnega prava. ki so najbolj primerna za zadovoljitev njihovih potreb. Pri tem po potrebi med sabo primerja predloţene rešitve. pristojnim za upravo. katerega cilj je ugotoviti in opredeliti sredstva. ki se lahko uporablja kadar uporaba odprtega ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti zaradi zahtevnosti javnega naročila ni mogoča in pod pogojem. pri katerem lahko vsi. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 41. (4) Naročniki začnejo dialog s tistimi kandidati. Evidenco o opravljenih izpitih in udeleţbi na usposabljanjih in izpopolnjevanjih vodi ministrstvo. lahko usposabljanja. 25. ki ustrezajo njegovim potrebam.in strokovnih izpitih ter način. Na podlagi javnega pooblastila. ki se podeli na podlagi javnega natečaja izvedenega v skladu z zakonom. pristojen za finance. nabor in rok sporočanja teh podatkov določi minister.

do 47. 4. kar morajo opredeliti v razpisni dokumentaciji. v primerih javnih naročil gradenj. da bi bilo mogoče naročilo oddati z izbiro najugodnejšega ponudnika v skladu s pravili. da predloţene končne ponudbe razjasnijo ali podrobno obrazloţijo. med drugim za storitve kategorije 6 iz Seznama storitev A in intelektualnih storitev. ki jih bodo izplačali udeleţencem v dialogu. ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali diskriminacijski učinek. da bi predhodno v celoti ocenil vrednost naročila. Naročniku pa ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu. postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. ki se izvajajo izključno zaradi raziskovanja. vezanimi na postopek oddaje ponudb. 2. če v postopku oddaje naročila male vrednosti. (7) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva. v izjemnih primerih oddaje javnega naročila. ki veljajo za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. kot je opredeljeno v objavi ali razpisni dokumentaciji. ko narava naročila in z naročilom povezana tveganja ne dopuščajo naročniku. pri čemer pa se prvotno določene zahteve iz razpisne dokumentacije ne smejo bistveno spremeniti. (9) Naročnik lahko od izbranega ponudnika zahteva pojasnilo oziroma utemeljitev ponudbe ali potrditev prevzetih obvez danih v ponudbi. da predmeta naročila ni mogoče določiti tako natančno. Ponudbe morajo izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije. če so značilnosti teh storitev take. ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali diskriminacijo med ponudniki. 28. kot so na primer storitve. ki vključujejo izdelavo načrtov za gradnje. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 42. 3. člena tega zakona in so v prejšnjem odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali konkurenčnem dialogu predloţili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami. če v postopek s pogajanji vključi vse tiste ponudnike. . postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v konkurenčnem dialogu ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe. v primeru storitev. odprtem postopku. (10) Naročniki lahko določijo nagrade ali plačila. na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga. preskusov ali razvoja in ne zaradi ustvarjanja dobička iz te gradnje ali povrnitve stroškov raziskav in razvoja. Navedene razjasnitve ali podrobne obrazloţitve oz. dodatne informacije ne smejo vključevati sprememb osnovnih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe.(6) Po zaključku dialoga naročnik o tem obvesti udeleţence in jih pozove k predloţitvi končne ponudbe. člen (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi) (1) Naročnik sme oddati svoje javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi: 1. za gradnje. vendar to ne sme povzročiti spremembe bistvenih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe oziroma razpisne dokumentacije. (8) Naročnik oceni ponudbe in izbere najugodnejšo ob uporabi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe.

člena tega zakona. ki ga je projektant projektiral v predhodnem postopku javnega naročanja. Pred pogajanji mora naročnik ponudnike. naročilo izpolni le določen ponudnik. in namerava v . predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. 29. (4) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka oddaje naročila ministrstvo. točke prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji po predhodni objavi o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate. če je predmet javnega naročanja izvedba projekta. Kadar naročnik v skladu s 1. člen (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave) (1) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj. (3) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov.obdobju veljavnosti pogodbe. javna naročila blaga in javna naročila storitev: 1. ob uporabi vnaprej določenih meril. ki so v prejšnjem. ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika. 2.razlogih za uporabo tega postopka. neuspešno izvedenem. Naročnik ne sme uporabiti postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi te točke. točke prejšnjega odstavka cena iz ponudbe. pristojno za finance. . V primeru iz 1. da bi jih prilagodili zahtevam.vrednosti naročila. pristojno za finance. z namenom izbire najugodnejšega ponudnika. ki jih je naročnik navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji. pred začetkom postopka oddaje naročila obvestiti o gospodarskih subjektih. Zlasti ne sme posredovati udeleţencem pogajanj informacij na diskriminatoren način. točko prvega odstavka tega člena ne objavi obvestila o naročilu. ki so jih slednji predloţili v tem postopku. da se Komisiji pošlje poročilo. če lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz razlogov. . predloţene v postopku s pogajanji. po katerih bodo pogajanja potekala. mora ministrstvo. V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1. s katerimi se bo pogajal.5. seznaniti s pravili.predmetu naročila. če slednja to zahteva. postopku predloţili ponudbe. obvestiti o: . zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka se naročnik pogaja s ponudniki o ponudbah. da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita in pod pogojem. v primerih javnih naročil. ki so povezani z varovanjem izključnih pravic. ki jih namerava povabiti k pogajanjem. če v postopku oddaje javnega naročila v postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe oziroma nobene prijave in pod pogojem. . katerih vrednost je niţja od vrednosti iz prvega odstavka 12.

2. neuspešno izvedenem postopku predloţili ponudbe. to pa bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične teţave med obratovanjem in vzdrţevanjem. . če je to primerno. Naročnik mora v obvestilu uporabo postopka tudi utemeljiti. trajanje teh naročil kot tudi ponovitev naročil praviloma ne sme presegati treh let. točke prvega odstavka ali 1. od katere dalje je treba objaviti javni razpis v Uradnem listu Evropske unije.razlogih za uporabo tega postopka. 3. če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti.vrednosti naročila. . ki so v prejšnjem. člena tega zakona in na podlagi predhodnega soglasja ministrstva. pod pogojem. točke prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji brez predhodne objave o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate. predloţene v postopku s pogajanji v primeru iz 1. ki se izdela izključno zaradi raziskovanja. ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika. samo če je to nujno potrebno. predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. . ta določba ne vključuje serijske proizvodnje zaradi preţivetja na trgu ali zaradi povrnitve stroškov raziskav in razvoja. javno naročilo neizogibno potrebno oddati in ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov. ali 4. V primeru javnega naročanja na podlagi 1. kadar je predmet javnega naročila blago.predmetu naročila. obvestiti o: . s katerimi se bo pogajal. ali 3. ki ima drugačne tehnične lastnosti. točke četrtega odstavka tega člena mora naročnik. izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju. (2) Cena iz ponudbe. (3) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega.gospodarskih subjektih. ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih v nobenem primeru ni mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju. v postopek s pogajanji vključiti več gospodarskih subjektov. pristojno za finance. študij ali razvoja. ki so namenjene za delno nadomestilo na trgu dostopnega blaga ali postavitev ali kot povečanje obsega obstoječega blaga ali postavitev. da vrednost naročila ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12.pogajanja vključiti le tega projektanta. (4) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila blaga tudi v naslednjih primerih: 1. za dodatne nabave blaga s strani prvotnega dobavitelja. če naročnik v ţe začetem postopku javnega naročanja zaradi vloţenega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila. V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1. Naročnik lahko v takem primeru odda naročilo le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi ţe začetega postopka. 5. četrtega. če bi zamenjava dobavitelja prisilila naročnika. kadar je iz razlogov. v primeru. poskusov. da bi nabavil material. točke prejšnjega odstavka. da enakopravno obravnava vse ponudnike. ki so predpisani za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopek s pogajanji po predhodni objavi. če lahko naročilo izpolni vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov in pod pogojem. . pristojnega za finance.obdobju veljavnosti pogodbe in . 4. petega in šestega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka oddaje naročila ministrstvo.

nujno potrebne za dokončanje tega naročila. oddanim na podlagi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. 4. ki ureja to področje. določenih v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb ali v razpisni dokumentaciji. čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila. izpolnjujejo pogoje. za blago. ki so predloţili prijavo za sodelovanje.tako. pod pogojem. kateremu je naročnik oddal prvotno naročilo. da se oddajo istemu izvajalcu. Moţnost uporabe takšnega postopka mora biti navedena ţe v postopku oddaje prvotnega javnega naročila in pri izračunu ocenjene vrednosti naročila.če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila. Če je kandidatov več morajo biti vsi povabljeni v pogajanja. da se naročilo odda ponudniku. če so te gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom oziroma prvotnim naročilom. ne da bi to naročnikom povzročilo resne teţave. ki izvaja prvotno naročilo. ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila. da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav opravi dialog s prijavitelji.če so dodatne storitve ali gradnje. da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav ugotovi ali gospodarski subjekti. pod pogojem. tako. ali v primerih stečaja od stečajnih ali likvidacijskih upraviteljev. upoštevaje vrednosti dodatnih gradenj ali storitev. (6) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj in javna naročila storitev tudi v primeru: 1. za dodatne gradnje ali storitve. ponujeno in kupljeno na blagovni borzi. ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo. za dodatne gradnje ali storitve. kateri od . ali . Ta postopek se lahko uporablja samo tri leta po oddaji prvega naročila. bodisi od ponudnika blaga.tako. ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali storitev kot so zajete v prvotnem naročilu. Skupna vrednost dodatnih naročil. . z namenom oblikovanja dokončne razpisne dokumentacije in ugotovi. 30. opredeljene v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb in razpisni dokumentaciji in v drugi fazi te povabi k oddaji ponudbe ali . zajetih v tem projektu ali naročilu. ali b) postopek razdeli v dve fazi: . kadar je naročanje storitev vezano na predhodno izvedeni postopek javnega natečaja in mora biti naročilo v skladu z uporabljenimi pravili v postopku natečaja oddano izbranemu kandidatu ali enemu izmed izbranih kandidatov. opredeljenih v tej točki. 2. člen (postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi) (1) Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi lahko naročnik izvede na enega od naslednjih načinov. ki zaključuje svoje poslovanje. vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev. (5) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila storitev.3. ali na podlagi sporazuma z upniki ali po postopku. opredeljenem v zakonodaji. za naročanje blaga pod posebno ugodnimi pogoji. da: a) izmed prejetih ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ob upoštevanju pogojev in meril.

31. skupno javno naročanje. (2) Naročnik lahko v postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi vključi tudi pogajanja. (2) Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja. v drugi fazi pa le-te povabi k oddaji ponudbe na podlagi končne razpisne dokumentacije. 32. 3. Stranke okvirnega sporazuma so izbrane ob uporabi meril za izbor v skladu s 48. pristojnega za finance. (3) Naročnik ne sme uporabljati okvirnih sporazumov neprimerno glede na namen in naravo predmeta naročila ali tako. o čemer pa mora naročnik pridobiti soglasje ministrstva. (4) Okvirni sporazum se sklene na podlagi predhodno izvedenega odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka s . (2) Naročnik lahko po izvedenem postopku javnega naročanja sklene okvirni sporazum. upravičenih predvsem zaradi predmeta okvirnega sporazuma. 2. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji opredeliti način izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma glede na uspešnost v okviru posameznih meril. člen (okvirni sporazumi) (1) Za namen sklenitve okvirnega sporazuma naročnik upošteva postopkovna pravila tega zakona za vse faze do oddaje naročil na podlagi tega sporazuma. če jih je napovedal v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali razpisni dokumentaciji.a člen (postopek oddaje naročila male vrednosti) (1) Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje naročila male vrednosti zgolj na podlagi vnaprej opredeljenih pogojev. elektronska draţba in 4. členom tega zakona. posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe. člen (posebni načini javnega naročanja in okvirni sporazum) (1) Posebni načini javnega naročanja so: 1. dinamični nabavni sistem. da bi s tem kršil temeljna načela. c) po zaključenem pregledu in ocenjevanju ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ali ponudnike s katerimi bo sklenil okvirni sporazum. pod pogoji. če je le-to ali moţnost vključitve pogajanj v postopek oddaje naročila male vrednosti napovedal v objavi obvestila o naročilu male vrednosti ali razpisni dokumentaciji.njih izpolnjujejo zahtevane pogoje. ki jih določa ta zakon. (2) Veljavnost okvirnega sporazuma ne sme biti daljša od štirih let. 30. razen v izjemnih primerih.

Kadar v tem okvirnem sporazumu niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji.naročnik določi rok. . Ti postopki se izvedejo le med naročniki in ponudniki.ponudbe se predloţijo v pisni obliki. če je gospodarskih subjektov. Ponudnik lahko zahteva dodatno obrazloţitev odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma. se naročnik v pisni obliki posvetuje z gospodarskimi subjekti. mora naročnik posamezna naročila oddati s ponovnim odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma v skladu z naslednjim postopkom: . Na podlagi okvirnega sporazuma se naročila oddajo v skladu s postopki iz petega.naročnik odda posamezno naročilo ponudniku.za vsako posamezno naročilo. Če je okvirni sporazum sklenjen z več ponudniki in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. šestega in sedmega odstavka tega člena. (9) Naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. (7) Kadar naročnik sklene okvirni sporazum z večjim številom ponudnikov in so v njem opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. . strankami okvirnega sporazuma. lahko naročnik sklene okvirni sporazum z enim ali dvema ponudnikoma. . (8) O sklenitvi okvirnega sporazuma mora naročnik obvestiti ponudnike in jim omogočiti uveljavljanje pravnega varstva v skladu z zakonom. njihova vsebina pa je zaupna do poteka roka. da omogoča ponudnikom. če namerava skrajšati rok za . kot sta zapletenost predmeta naročila in čas. ki je potreben za pošiljanje ponudb. da ta po potrebi predloţi ponudbo. ni dovolj ali če ni dovolj sprejemljivih ponudb.naročnik pisno obvesti ponudnike. ki ga namerava oddati. (5) Če se okvirni sporazum sklene z enim gospodarskim subjektom. stranke okvirnega sporazuma. ki je dovolj dolg. dovolj ali če je dovolj sprejemljivih ponudb. člena tega zakona. o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. ki izpolnjujejo pogoje. se mora skleniti z vsaj tremi ponudniki. . ki je predloţil najugodnejšo ponudbo na podlagi meril za izbor iz določb okvirnega sporazuma. določenega za oddajo ponudb. če so za to izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 79. in zahteva. ki izpolnjujejo pogoje. ki so oddali ponudbo za posamezno naročilo. predloţitev ponudb za vsako posamezno naročilo upoštevajoč dejavnike. se posamezna naročila oddajo brez ponovnega odpiranja konkurence ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma in temeljnih načel javnega naročanja. stranko okvirnega sporazuma. se v zvezi z oddajo posameznih naročil naročnik lahko v pisni obliki posvetuje s ponudnikom. Pri oddaji naročil na podlagi okvirnega sporazuma stranke v nobenem primeru ne smejo bistveno spreminjati pogojev iz sklenjenega okvirnega sporazuma. strankam okvirnega sporazuma. s katerimi je sklenjen okvirni sporazum. (6) Kadar se okvirni sporazum sklene z večjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. se naročila na podlagi tega sporazuma vedno oddajo v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma. Če gospodarskih subjektov. o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. V tem primeru mora naročnik pisno obvestiti ponudnike.pogajanji po predhodni objavi ali postopka s pogajanji brez predhodne objave ali postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi.

(10) Naročnik je dolţan objaviti obvestilo o oddaji javnega naročila v vseh primerih sklenitve okvirnih sporazumov. (11) Naročnik mora objaviti obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma v 48 dneh po oddaji posameznega naročila. razen če objavi obvestilo o oddanih posameznih naročilih za koledarsko leto. v roku 48 dni po sklenitvi okvirnega sporazuma. če se v tem času ne objavi nobeno povabilo k oddaji ponudb. ki se bodo oddala v okviru dinamičnega nabavnega sistema. da se uporablja dinamični nabavni sistem. če bi škodila bodisi poslovnim interesom javnih ali zasebnih gospodarskih subjektov bodisi bi posegala v lojalno konkurenco med njimi. Vendar lahko podaljša to ocenjevalno obdobje. značilnosti nabav. predvidenih v okviru dinamičnega nabavnega sistema. Obvestilo o oddaji posameznih naročil se ne glede na vrednost posameznih naročil in ne glede na vrednost okvirnega sporazuma objavi le na portalu javnih naročil. kakor tudi vse potrebne informacije v zvezi z nabavnim sistemom. naročnik upošteva pravila za odprti postopek v vseh fazah do oddaje naročil. Naročnik ni dolţan objaviti tistih informacij v zvezi s sklenitvijo okvirnega sporazuma. V tem primeru mora naročnik vsa zbrana obvestila predhodnega leta poslati v objavo najkasneje do 28. ter vsemi dodatnimi dokumenti se vključijo v sistem. (2) Za namene vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema naročnik: a) objavi obvestilo o javnem naročilu z navedbo. Zaradi vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema in oddaje naročil v njegovem okviru naročnik uporablja izključno elektronska sredstva. ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev in so predloţili prijavo. če so tudi po spremembi skladne z razpisno dokumentacijo. uporabljeno elektronsko opremo ter tehničnimi pripravami in specifikacijami za povezavo. da oddajo prijavo in da pristopijo sistemu pod pogoji iz prvega odstavka tega člena. 33. prijave se lahko kadar koli popravijo. Naročnik zaključi ocenjevanje najpozneje 15 dni od datuma predloţitve prijave. med drugimi zadevami. b) v razpisni dokumentaciji navede. člen (dinamični nabavni sistemi) (1) Pri vzpostavitvi dinamičnega nabavnega sistema. februarja tekočega leta. Naročnik .oddajo ponudb za sklenitev okvirnega sporazuma. skladno z razpisno dokumentacijo. (3) Naročnik med celotnim trajanjem dinamičnega nabavnega sistema zagotavlja gospodarskim subjektom moţnost. neposredni in polni dostop do razpisne dokumentacije in do katerih koli dodatnih dokumentov ter v obvestilu navede internetni naslov. katerih objava bi pomenila nespoštovanje predpisov ali bi bila drugače v nasprotju z javnim interesom. Naročnik v najkrajšem moţnem času obvesti ponudnika o njegovi vključitvi v dinamični nabavni sistem ali o zavrnitvi prijave. (4) Vsako posamezno naročilo mora biti predmet povabila k oddaji ponudb. c) po objavi obvestila in do zaključka delovanja sistema z elektronskimi sredstvi nudi neomejeni. na katerem so ti dokumenti dostopni. Vsi ponudniki.

drugi strokovnjaki in gradbeni izvajalec. Poleg tega naročnik v obvestilu o naročilu v skladu z 41. 34. da je načrtovanje od začetka izvajano v okviru skupine. navedenih v obvestilu o javnem naročilu v zvezi z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema. če je to primerno. člen (javna naročila gradenj: posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe) (1) V primeru javnih naročil v zvezi z načrtovanjem in gradnjo subvencioniranega stanovanjskega programa. o čemer pa mora naročnik pridobiti soglasje ministrstva. (7) Dinamični nabavni sistem ne sme trajati dlje kakor štiri leta. lahko pa objavi obvestilo o oddanih javnih naročilih za četrtletje. (6) Naročnik mora ponudnike. da se lahko zainteresirani gradbeni izvajalci natančno seznanijo s projektom. da v roku. člena tega zakona. ki se oddaja v okviru dinamičnega nabavnega sistema. razen v upravičenih izjemnih primerih. predloţenih do tega skrajnega roka. točke prvega odstavka 57. (8) Naročnik ne sme uporabljati tega sistema tako. ki je predloţil najboljšo ponudbo na podlagi meril za izbor. omejuje ali izkrivlja konkurenco. da predloţijo prijavo za vključitev v dinamični nabavni sistem v roku. v kateri sodelujejo predstavniki naročnika. ki ga določi v obvestilu iz 11.pred povabilom k oddaji ponudb objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu. za katerega je vzpostavljen dinamični nabavni sistem. tehnično opremljenost in finančno . dokler ne oceni vseh prijav za vključitev v dinamični nabavni sistem. obvestiti o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. predloţijo ponudbo za vsako posamezno naročilo. člena tega zakona. V tem primeru mora naročnik vsa zbrana obvestila poslati v objavo v 48 dneh po koncu četrtine obdobja. (2) Naročnik je dolţan v obvestilo o javnem naročilu vključiti zlasti čim bolj natančen opis predvidenih gradenj. pristojnega za finance. točke prvega odstavka 57. ki je najprimernejši za vključitev v to skupino. Naročnik ne sme nadaljevati s postopkom. (9) Gospodarskim subjektom naročnik ne sme zaračunati nobenih stroškov za vključitev v dinamični nabavni sistem. (10) Naročnik mora objaviti obvestilo o izidu v 48 dneh po oddaji vsakega naročila. Ta merila se lahko. Posamezno naročilo odda ponudniku. do 47. katerega obseg in zapletenost ter ocena trajanja potrebne gradnje zahteva. se lahko sprejme poseben postopek oddaje naročil v zvezi z izbiro gradbenega izvajalca. ki je odgovoren za izvedbo gradenj. ki so vključeni v dinamični nabavni sistem. členom tega zakona navede pogoje za osebje. (5) Naročnik povabi vse ponudnike. ki vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte. natančneje navedejo v obvestilu iz 11. ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja poenostavljenega obvestila. ki so vključeni v dinamični nabavni sistem in so oddali ponudbo za posamezno naročilo. da onemogoča.

Elektronska draţba se ne sme začeti prej kakor dva delovna dneva po datumu odpošiljanja povabil. e) ustrezne informacije v zvezi z uporabljeno elektronsko opremo ter z modalitetami in tehničnimi specifikacijami za povezavo s sistemom. ki jih je treba oddati v okviru dinamičnega nabavnega sistema. V enakih okoliščinah se lahko elektronska draţba izvede po ponovnem odpiranju konkurence med strankami okvirnega sporazuma ter po začetku odpiranja konkurence za naročila. ki predloţijo sprejemljive ponudbe. č) informacije v zvezi s postopkom elektronske draţbe. ki bodo na voljo ponudnikom med potekom elektronske draţbe. je treba . obveščanjem kandidatov in ponudnikov. Razpisna dokumentacija mora vsebovati tudi naslednje podatke: a) značilnosti blaga oziroma storitev. 35.na cenah in/ali novih vrednostnih elementih ponudb. če se naročilo odda ponudniku z najniţjo ceno. Naročila storitev in naročila gradenj. ne morejo biti predmet elektronskih draţb. ter. b) omejitve glede vrednosti. pod pogojem. (3) Pred začetkom postopka elektronske draţbe mora naročnik opraviti začetno ocenjevanje ponudb v skladu z merilom/merili za ocenjevanje in njihovimi ponderji. naročnik upošteva temelja načela javnega naročanja. Izvede se po prvem popolnem ocenjevanju ponudb in s tem omogoči razvrstitev ponudb z uporabo metod za avtomatsko ocenjevanje. ki se odloči za izvedbo elektronske draţbe. navedenih v razpisni dokumentaciji. če je to primerno. katerih vrednost bo predmet elektronske draţbe. da bo v odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v postopku s pogajanji po predhodni objavi naročilo oddal na elektronski draţbi. (2) Naročnik. povabilo mora vsebovati vse informacije o povezavah vsakega od njih z uporabljeno elektronsko opremo ter datum in čas začetka elektronske draţbe. Vsi ponudniki. če je mogoče. d) pogoje. sporočanjem. Elektronska draţba mora temeljiti: .stanje. ter. ki bodo. ali . člen (uporaba elektronske draţbe) (1) Naročnik se lahko odloči. določbe tega zakona v zvezi z objavami. (3) Če se uporablja poseben postopek. določanjem rokov. kdaj jim bodo na voljo. ki vključujejo tudi storitve intelektualne narave. Elektronska draţba se lahko izvede v več zaporednih fazah. ki se lahko predloţijo. pripravi poročil o oddaji naročila in pogojih za ugotavljanje sposobnosti. pod katerimi bodo ponudniki lahko predloţili ponudbe. zlasti minimalne razlike. mora to navesti v obvestilu o javnem naročilu. kot izhajajo iz razpisne dokumentacije v zvezi s predmetom naročila. da predloţijo nove cene in/ali nove vrednosti. morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni. ki jih morajo kandidati izpolnjevati.le na cenah. c) informacije. če se naročilo odda ekonomsko najugodnejšemu ponudniku. če je takrat ţe mogoče natančno in nedvoumno določiti tehnične specifikacije naročila. kot je na primer načrtovanje gradenj. da so te značilnosti merljive in se lahko izrazijo v številkah ali odstotkih. zahtevane pri ponujanju. ki bo uporabljen. (4) Če se naročilo oddaja na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe.

kot je opredeljen v objavljenem obvestilu o naročilu in v razpisni dokumentaciji. Ta formula mora vključevati ponderje za vsa merila. kot sledi: a) v povabilu k sodelovanju pri elektronski draţbi mora naročnik navesti datum in čas zaključka draţbe vnaprej. Sporočiti mora tudi druge informacije v zvezi z drugimi predloţenimi cenami ali vrednostmi. po izteku katerega ni več mogoče predloţiti nove ponudbe in pomeni zaključek elektronske draţbe. Vsi ponudniki. da bo elektronsko draţbo zaključil v skladu s c) točko prejšnjega odstavka. da ovira. ki so predvidena za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe in so navedena v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. ki so izračunani z uporabo vnaprej objavljenih meril in njihovih ponderjev. Naročnik ne sme uporabljati elektronske draţbe nepravilno ali na tak način. (6) Elektronska draţba se lahko zaključi na enega ali več naslednjih načinov. da kadar koli preverijo svojo relativno uvrstitev. (10) V primerih in pod pogoji iz prvega odstavka tega člena mora naročnik v postopku javnega naročanja uporabiti elektronsko draţbo. ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen. mora naročnik ponudnike o tem seznaniti ţe v razpisni dokumentaciji. ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen. ko ne bo več ponujenih novih cen ali novih vrednosti. da bo draţba zaključena. (5) Naročnik mora v vsaki fazi elektronske draţbe takoj sporočiti vsem ponudnikom vsaj tiste informacije. Lahko tudi kadarkoli objavi število udeleţencev v tej fazi draţbe. ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. vendar se morajo za ta namen vsi razponi vnaprej zmanjšati na določeno vrednost.povabilu dodati izid celotnega ocenjevanja ustreznega ponudnika. če je to navedeno v razpisni dokumentaciji. (9) Če se elektronska draţba izvede na podlagi elektronske oddaje ponudb. opredeljenim v b) točki prejšnjega odstavka. Povabilo mora vsebovati tudi matematično formulo. Če so dovoljene variante. kolikor jih je bilo navedenih v povabilu k sodelovanju na draţbi. se mora za vsako varianto določiti ločena formula. c) ko se izvede toliko faz draţbe. če je mogoče v kombinaciji z načinom. ki je opravljeno v skladu z merili iz 48. če v postopku oddaje javnega naročila ne prejme nobene sprejemljive ponudbe. ki jo je treba uporabiti pri elektronski draţbi za določitev avtomatičnih ponovnih razvrstitev na podlagi predloţenih novih cen in/ali novih vrednosti. omejuje ali izkrivlja konkurenco ali spreminja predmet naročila. ki predloţijo nesprejemljive ponudbe. ki jim omogočijo. člena tega zakona. (7) Če se naročnik odloči. b) v povabilu k sodelovanju mora naročnik navesti. mora biti v povabilu k sodelovanju opredeljen čas za vsako fazo draţbe. ponudnikom pa mora biti omogočen vpogled v trenutno razvrstitev na podlagi meril ţe ob prvi prijavi v informacijski sistem elektronske draţbe. V tem primeru mora naročnik v povabilu k sodelovanju v elektronski draţbi opredeliti rok. (8) Po zaključku elektronske draţbe mora naročnik oddati naročilo na podlagi izidov elektronske draţbe. ki . Vendar pa naročnik v nobenem primeru in v nobeni fazi elektronske draţbe ne sme razkriti imen ponudnikov.

36. . člen (skupno javno naročanje vlade) (1) Vlada lahko skladno z letnim programom javnih naročil za posamezno skupno javno naročilo neposrednim uporabnikom drţavnega proračuna in organom v sestavi odobri skupno naročanje. namenjene vsem uporabnikom. (3) Upravni organi morajo najkasneje v tridesetih dneh po sprejemu sklepa o določitvi skupnih javnih naročil iz prvega odstavka tega člena skupnemu nabavnemu organu sporočiti svoje potrebe. (2) Vlada mora v sklepu o določitvi skupnega javnega naročila določiti vrsto blaga ali storitev ter časovno obdobje skupnega javnega naročila. da predloţijo nove cene in/ali nove vrednosti. v obvestilu o javnem naročilu. je potrebno tehnične specifikacije določiti tako. razpisni dokumentaciji ali dodatnih dokumentih. utemeljen z analizo.veljajo za predmet javnega naročila na trgu. oceni. člen (tehnične specifikacije) (1) Tehnične specifikacije iz 1. skupni nabavni organ ter odgovorne osebe za pravilno in gospodarno ter učinkovito izvedbo skupnega naročila. morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni. Kadarkoli je to mogoče. sedmega in osmega odstavka tega člena zaključi postopek kot neuspešen in ne odda javnega naročila na podlagi izidov elektronske draţbe. Postopek oddaje javnega naročila lahko v tem primeru naročnik nadaljuje s pogajanji v skladu s 1. Če se z izvedeno elektronsko draţbo ne doseţe zniţanje cen na raven. (11) Naročnik ni dolţan uporabiti elektronske draţbe v skladu s prejšnjim odstavkom v primerih. točke Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij. da skupne nabave povečujejo gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev in ne zmanjšujejo konkurence na trgu. ki jo oceni kot nesprejemljivo. (4) V primerih skupnega javnega naročanja. člena tega zakona. ki velja za predmet javnega naročila na trgu. ki veljajo za skupno javno naročanje vlade. ko prejme samo eno ponudbo. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam opisov določenih tehničnih specifikacij). da upoštevajo standarde za dostop za invalidne osebe ali standarde za gradbene objekte. ki se izvaja na podlagi drugih zakonov ali interesa naročnikov. naročnik ne glede na določbe šestega. točko prvega odstavka 28. kot npr. se navedejo v dokumentaciji javnega naročila. okvirni terminski plan izvedbe skupnega javnega naročila in vrsto postopka oddaje skupnega javnega naročila. če na predlog naročnikov. Tretje poglavje Splošna pravila glede določitve tehničnih in drugih elementov javnega naročanja 37. se smiselno uporabljajo določbe. ki je priloga uredbe.

na enak način izpolnjujejo zahteve. (3) Ne glede na tehnična pravila. če ponudnik v svoji ponudbi z ustreznimi sredstvi in na način. izpolnjuje storilnostne ali funkcionalne zahteve naročnika. da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. (6) Če naročnik določi okoljske značilnosti v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev iz b) točke tretjega odstavka tega člena. (5) Če naročnik izkoristi moţnost iz a) točke tretjega odstavka tega člena. dokaţe. da rešitve. Ponudnik mora v svoji ponudbi dokazati s katerimi koli ustreznimi sredstvi in na način. skladne s slovenskim standardom. ali b) v smislu navedbe storilnostnih ali funkcionalnih zahtev. Ustrezno sredstvo je lahko tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. tako. ne sme zavrniti ponudbe z obrazloţitvijo.(2) Tehnične specifikacije morajo omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. ki jih predlaga. Vendar morajo biti ti parametri dovolj natančni. mednarodnim standardom ali tehničnim referenčnim sistemom. ter po prednostnem vrstnem redu. slovenska tehnična soglasja ali slovenske tehnične specifikacije. povezane z načrtovanjem. na slovenske standarde. ki prenašajo evropske standarde. ali č) s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke tega odstavka v zvezi z enimi značilnostmi ter s sklicevanjem na navedene storilnostne ali funkcionalne zahteve iz b) točke tega odstavka v zvezi z drugimi značilnostmi. Ustrezno sredstvo bi lahko bila tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. ki se nanašajo na varovanje okolja. ki jih določajo. ki jih kot obvezna določajo predpisi. ki je skladna s standardom. druge tehnične referenčne sisteme. da blago ali storitve. z evropskim tehničnim soglasjem. ki lahko vključujejo tudi elemente. ali. Pri vsakem sklicevanju se navedejo besede »ali enakovredni«. na katere se sklicuje. se morajo tehnične specifikacije oblikovati: a) s sklicevanjem na tehnične specifikacije iz Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij. niso skladne s specifikacijami. da omogočajo ponudniku opredelitev predmeta naročila in da omogočijo naročnikom oddajo naročila. ki je sprejemljiv za naročnika. ki so ponujene. če se te specifikacije nanašajo na storilnostne ali funkcionalne zahteve. s katerim se izrazi domneva o skladnosti s temi storilnostnimi ali funkcionalnimi zahtevami. lahko uporabi tudi podrobne . blago ali storitev. evropska tehnična soglasja. da določi tehnične specifikacije v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev. da gradnja. ali c) v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev iz b) točke tega odstavka s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke tega odstavka. skupne tehnične specifikacije. (4) Če naročnik izkoristi moţnost sklicevanja na specifikacije iz a) točke prejšnjega odstavka. vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika. na slovenske standarde. če teh ni. izračunom in izvedbo gradenj in uporabo blaga. ki prevzema evropski standard. ki so ga določili evropski organi za standardizacijo. ki so sredstvo. skupno tehnično specifikacijo. mednarodne standarde. ki so jih določili evropski organi za standardizacijo. ki ga je naročnik opredelil kot sprejemljivega v razpisni dokumentaciji. določene v tehničnih specifikacijah. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila. ne sme zavrniti ponudbe za gradnje. proizvode ali storitve.

v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena. pri takem sklicevanju se navede besedo »ali enakovredni«.specifikacije ali po potrebi njene dele v skladu z evropskimi ali (več-) nacionalnimi znaki za okolje ali s katerim koli drugim znakom za okolje. ki so usklajeni z evropskimi standardi. To sklicevanje je dovoljeno v primerih ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila. ki izpolnjujejo minimalne zahteve naročnika. ki je dopustil . da se za blago in storitve z znakom za okolje domneva skladnost s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije. b) so zahteve za znak pripravljene na podlagi znanstvenih informacij. ki jih izdajo priznani organi s sedeţem v drugih drţavah. če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni. tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo. (8) Za namene tega člena se za priznane organe štejejo laboratoriji za testiranje in kalibracijo ter certifikacijski in nadzorni organi. c) so znaki za okolje sprejeti ob uporabi postopka. se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke. potem je dokazno breme za njihovo izpolnitev na strani ponudnika. kot je tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. (7) Naročnik lahko navede. mora v razpisni dokumentaciji navesti minimalne zahteve. distributerji in okoljske organizacije ter č) da so na voljo vsem zainteresiranim. pod pogojem. (9) Če tega ne upravičuje predmet naročila. potrošniki. (3) Naročnik. (10) Če so funkcionalne zahteve iz tehničnih specifikacij opredeljene kot pogoj. v katerem lahko sodelujejo zainteresirane strani. lahko naročnik določi. ki so predmet naročila. kot so vladni organi. (4) Obravnavajo se samo variante. V postopkih za oddajo javnega naročila blaga ali storitev naročnik. ki dopusti predloţitev variant. Naročnik mora sprejeti potrdila. 38. člen (variantne ponudbe) (1) Če je merilo za oddajo ekonomsko najugodnejša ponudba. da bo upošteval variante. ali dopušča predloţitev variant ali ne: v kolikor variantne ponudbe niso dopuščene jih naročnik ne sme upoštevati. ki jih predloţijo ponudniki. proizvajalci. ki jih je treba upoštevati v variantnih ponudbah ter katere koli posebne zahteve za njihovo predstavitev. ki jih izdajo priznani organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. lahko pa sprejme tudi potrdila. sprejeti mora vsako drugo primerno dokazilo. patente. da: a) so navedene specifikacije primerne za opredelitev značilnosti blaga ali storitev. (2) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu navesti.

(2) V odprtem postopku. b) preveri. da navedejo. varstvom okolja. mora zahtevati od ponudnikov ali kandidatov v postopku javnega naročanja. ali za storitve. in veljajo za gradnje. člena tega zakona in upoštevaje moţnost ponujanja variant. določbah za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo. ob upoštevanju določb 49. merila za izbor najugodnejše ponudbe in določila pogodbe o izvedbi javnega naročila. ki veljajo v Republiki Sloveniji. ki vključujejo socialne in okoljske vidike) (1) Vlada lahko za posamezne predmete javnega naročanja predpiše. regiji ali kraju. (2) Naročnik lahko določi tudi druge pogoje za izvedbo naročila. pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika. ki se lahko nanašajo zlasti na socialne in okoljske vidike. člen (preverjanje sposobnosti. ki je bila ocenjena kot najugodnejša. člen (pogoji. členu tega zakona. ali je ponudba. Navedena zahteva ni v povezavi z določbo. ne sme zavrniti variante izključno iz razloga. tehnične specifikacije. popolna. izbor udeleţencev in oddaja naročil) (1) Naročnik mora oddati javno naročilo na podlagi meril. da morajo naročniki v postopkih javnega naročanja upoštevati socialne in etične ali okoljske vidike ter način vključevanja teh vidikov v predmet naročila. postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopku oddaje naročila male vrednosti naročnik odda javno naročilo potem. ki veljajo v kraju. 39. če bi bile uspešne. Četrto poglavje Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in merila za izbor 41.predloţitev variant. ki se opravljajo med izvedbo naročila. (2) Če nudi naročnik informacije iz prejšnjega odstavka. opredeljenih v 48. kjer je treba izvesti gradnje ali opraviti storitve. ki se izvajajo na kraju samem. določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo) (1) Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji navede organ ali organe. da so pri pripravi svoje ponudbe upoštevali obveznosti v zvezi z določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo. člen (obveznosti v zvezi z davki. ki ureja obravnavanje neobičajno nizkih ponudb. če so ti pogoji v skladu s predpisi Evropske skupnosti in so navedeni v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. varovanjem okolja. 40. . ko: a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila. od katerih lahko kandidat ali ponudnik pridobi ustrezne informacije o obveznostih v zvezi z davki. kjer je treba izvesti gradnje ali opraviti storitve. pripeljale bodisi do javnega naročila storitve namesto javnega naročila blaga ali do javnega naročila blaga namesto javnega naročila storitve. da bi.

minimalno število kandidatov. da predloţijo ponudbe. postopku s pogajanji po prehodni objavi. (5) Preverjanje iz drugega in tretjega odstavka tega člena se nanaša na izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz 42. ali so predloţene ponudbe popolne. na katerega se podatki nanašajo. če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev. maksimalno število. b) razvrsti popolne ponudbe glede na merila. Količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila. členom tega zakona ni treba preverjati. ki jih namerava povabiti. ki ga je v skladu s prvim odstavkom 32. ki jih je pridobil oziroma jih je predloţil ponudnik ali kandidat v drugih postopkih oddaje javnega naročila. odvisno od načina izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma. ko: a) preveri. V vsakem primeru mora biti število povabljenih kandidatov zadostno za zagotovitev konkurence. ki jih bo povabil. če je to primerno. namesto dokazila ponudnik poda izjavo o podatkih. V postopku s pogajanji po predhodni objavi in v konkurenčnem dialogu mora naročnik povabiti najmanj tri kandidate. Podatke iz uradnih evidenc naročnik pridobi sam. točke prvega odstavka 24. (6) Ne glede na druge določbe tega zakona ponudniku ni treba predloţiti nobenega dokazila o podatku. . V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti mora naročnik povabiti najmanj pet kandidatov. ki jih mora vsebovati ponudba. da to navede v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji. če je prijavljenih dovolj primernih kandidatov. (4) V primeru okvirnega sporazuma odda naročnik javno naročilo v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. postopku s pogajanji po predhodni objavi in v postopku konkurenčnega dialoga. (7) Pri preverjanju sposobnosti gospodarskega subjekta lahko naročnik upošteva podatke iz uradnih evidenc. da se udeleţijo pogajanj ali da sodelujejo v dialogu. (9) V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. omeji število primernih kandidatov. Zahtevane minimalne stopnje sposobnosti ponudnika mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. člena tega zakona in na pogoje in merila iz devetega odstavka tega člena. organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. člena tega zakona ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev s pisno izjavo.(3) V postopku s prehodnim ugotavljanjem sposobnosti. da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa in tehnične in poklicne sposobnosti. ter. Za pridobitev osebnih podatkov je potrebno soglasje subjekta. do 47. postopku s pogajanji brez predhodne objave in konkurenčnem dialogu naročnik odda javno naročilo potem. člena tega zakona predvidel v razpisni dokumentaciji. Naročnik v obvestilu o javnem naročilu navede objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila. o katerem drţavni organ. ki jih namerava uporabiti. (8) Naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva. V primeru javnih naročil iz 7. lahko naročnik tako. ki je naročniku v skladu s 77.

da povabi kandidata oziroma kandidate. če je le-ta na dan. dajanje podkupnine. ki so navedena v obvestilu o javnem naročilu. manjše od minimalnega števila. V vsakem primeru mora dobiti dovolj rešitev ali primernih kandidatov. . (4) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. ko se izteče rok za oddajo ponudb. (11) Če naročnik uporabi moţnost zmanjšanja števila rešitev. poslovna goljufija. sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje. razpisni dokumentaciji ali v drugem dokumentu.hudodelsko zdruţevanje. ki se niso prijavili za sodelovanje. niti kandidatov. če: . ki nimajo zahtevanih sposobnosti. pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1.goljufija. ki izpolnjujejo pogoje in minimalne stopnje sposobnosti. če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik. v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik): . člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Če je število kandidatov. člen (osnovna sposobnost kandidata ali ponudnika) (1) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. 55/08. ki izpolnjujejo pogoje. o katerih se je treba pogajati v primeru uporabe konkurenčnega dialoga ali postopka s pogajanji po predhodni objavi. da je zagotovljena konkurenca. izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. ali ponudb.a člena tega zakona oziroma 81. katerega osnovno sposobnost je preverjal. jemanje podkupnine (za fizične osebe). preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti. v kolikor gre za pravno osebo. Naročnik v takem primeru ne sme vključiti v postopek drugih gospodarskih subjektov. 66/08 . 42. lahko naročnik nadaljuje postopek tako. če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik. kolikor jih je vnaprej določil kot minimalno število. nedovoljeno sprejemanje daril.a člena ZJNVETPS. ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS. (2) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj. katerega osnovno sposobnost je preverjal. . . ki vsebuje podatke o vsebini javnega naročila. (3) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izločiti ponudnika ali kandidata. št. v kolikor gre za pravno osebo. mora to storiti ob uporabi razlogov in pravil. nedovoljeno dajanje daril. o katerih je treba razpravljati. in 39/09.popr.(10) Naročnik mora povabiti najmanj toliko kandidatov.sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe).pranje denarja.

če: a) je bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem poloţaju. z namenom da bi pridobil vse informacije o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena. kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja druţbenik z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta. ki ureja finančno poslovanje. organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. do 49. ki nima sedeţa v Republiki Sloveniji. v kateri ima sedeţ. namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Če gre za kandidata ali ponudnika.je bil njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik. zahtevanih v skladu z določbami 41. zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami drţave. ali določbami drţave naročnika. ki so pooblaščene za zastopanje. da so potrebni. ali določbami drţave naročnika.je v stečajnem postopku.na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane. ne izdaja takšnih dokumentov. člena tega zakona. c) mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaţe veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil. da izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člana z dokazilom iz uradne evidence. kot ga določa zakon.na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane. naročnik lahko zaprosi pristojne organe. v tem ali predhodnih postopkih. V skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede. v kateri ima sedeţ. naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseţeno izjavo . odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. b) je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Informacije. d) je pri dajanju informacij. v kateri ima kandidat ali ponudnik svoj sedeţ. zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami drţave. v kateri evidenci in pri katerem drţavnem organu. . se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe. da bo iz postopka oddaje naročila izločil kandidata ali ponudnika. v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ. lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne organe v drţavi. (8) Če drţava. . (5) Ponudnik izkaţe. . ki jih morajo pridobiti naročniki. (7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem. nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.. Če gre za utemeljen dvom o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena. postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. (6) Naročnik lahko določi. za katere menijo. mora pogoje iz četrtega odstavka tega člena izpolnjevati tudi podizvajalec.

ki je predmet naročila. člen (ekonomska in finančna sposobnost) (1) Naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva. 12) z uredbo določi način vzpostavitve podatkovne zbirke o izključitvah ponudnikov iz postopkov javnega naročanja in podatke. 1605/2002 o finančni uredbi. 1605/2002 z dne 25. ki se vodijo v tej zbirki. 9. str. Euratom) št. 1).prič ali zapriseţeno izjavo kandidata oziroma ponudnika. da v postopkih za oddajo javnih naročil storitev predloţijo dokazila o tem dovoljenju ali članstvu. 2002. (2) Če morajo kandidati ali ponudniki imeti posebno dovoljenje ali morajo biti člani posebne organizacije. člen (sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) (1) Naročnik lahko od vsakega gospodarskega subjekta. 44. v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ. (9) Vlada na predlog ministrstva. 2006. decembra 2008 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah (UL L št. ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. pristojnega za pravosodje. Euratom) št. v kateri je registriral dejavnost. o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloţi izjavo ali potrdilo. Davčne uprave Republike Slovenije. Euratom) št. pristojnih za vodenje evidenc. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES. nazadnje spremenjeno z Uredbo Sveta (ES. kateri drţavni organi in drugi subjekti so pristojni za izdajo dokazil iz prejšnjega odstavka. 2008. str. da predloţi dokazilo v skladu s predpisi drţave članice. 1302/2008 z dne 17.Uredbo Komisije (ES. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. 390 z dne 30. str. oblikovanega na podlagi informacij ministrstva. ki ţeli sodelovati pri javnem naročanju. Pogoje za priznanje sposobnosti je naročnik dolţan navesti v obvestilu o javnem naročilu bodisi opisno bodisi s sklicevanjem na določbe tega zakona. 1995/2006 z dne 13. 43. Euratom) št. junija 2002 o finančni uredbi. v kateri imajo svoj sedeţ opravljali storitev. Izpolnjevanje minimalnih pogojev za priznanje sposobnosti za posamezno naročilo mora biti v povezavi in sorazmerno s predmetom naročila. da bi lahko v drţavi. Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije mora naročnik pridobiti sam. obvesti Komisijo. člena tega zakona. (2) Naročnik lahko od gospodarskega subjekta kot dokaz o finančni in ekonomski sposobnosti gospodarskega subjekta zahteva predloţitev enega ali več od naslednjih dokumentov. 1). 344 z dne 20.Uredbo Sveta (ES. (10) Vlada v skladu z: . Carinske uprave Republike Slovenije in drugih organov. in . 12. ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. 248 z dne 16. notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v drţavi. zahteva. da izpolnjujejo tudi pogoje iz tega člena. mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom. pristojnega za finance. lahko naročnik od njih zahteva. iz katerih bo lahko ugotovil izpolnjevanje zahtevane finančne . 12.

b) računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov in poslovnih knjig z vsebino. kadar je to primerno. Naročnik lahko določi. da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika. skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje. v kateri je gospodarski subjekt registriran. ne glede na pravno naravo povezave z njimi. da je primeren. če je to primerno.in ekonomske sposobnosti. za katerega naročnik meni. datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo. če so informacije o tem prometu na voljo. (5) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb oziroma razpisni dokumentaciji navesti. V potrdilih mora biti navedena vrednost. člen (tehnična in/ali kadrovska sposobnost) (1) Naročnik oceni in preveri tehnično in/ali kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. katero dokazilo ali dokazila iz drugega odstavka je izbral in katera druga dokazila so gospodarski subjekti dolţni predloţiti. da bo zaradi tega imel na voljo sredstva. prometa na področju javnega naročila za največ zadnja tri poslovna leta. da mu naročniki z njihove strani izdana potrdila o . storitve ali blaga. opravljenih v zadnjih petih letih. v kolikor je to primerno. (7) Če gospodarski subjekt iz katerega koli utemeljenega razloga zahtevanih dokazov ne more predloţiti. V primeru. dokazilo o škodnem zavarovanju poklicnega tveganja. 45. (4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov. potrebna za izvedbo naročila. V takem primeru mora naročniku predloţiti dokazilo. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. na enega ali več od naslednjih načinov: a) s seznamom: . količino ali pomembnost in uporabo gradnje. razen tistih podatkov. ki jih lahko pridobi sam v skladu z 41. (3) Gospodarski subjekt se lahko. naročnik njegovo ponudbo izloči. c) različne oblike izpisov prometa ter. zahteva. upoštevajoč datum ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta.gradenj. za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. (2) Gospodarski subjekti lahko izkaţejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo. če jih zakonodaja drţave. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov. (6) Ponudnik mora v ponudbi predloţiti izjavo. kot jo naročnik določi v razpisni dokumentaciji. da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloţi. sklenjen za ta namen. podatke o boniteti poslovanja ali. lahko ekonomsko in finančno sposobnost dokaţe s katerim koli drugim dokumentom. členom tega zakona kot na primer: a) ustrezne bančne izpiske. ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj.

če je potrebno tudi njegove raziskovalne in študijske zmogljivosti ter ukrepe za način ugotavljanja kakovosti. ne glede na to. se lahko opravi tudi ogled. če tega ni. odgovornih za vodenje projektov pri ponudniku storitev ali gradbenem izvajalcu za zadnja tri leta. naročnik njegovo ponudbo izloči. Ogled obsega ponudnikove proizvodne ali tehnične zmogljivosti. potrebna za izvedbo naročila. j) v zvezi s proizvodi. ki jih izdajajo uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti. ki je na voljo ponudniku storitev ali gradbenemu izvajalcu za izvedbo naročila. če je bil naročnik po tem zakonu. obratni ali tehnični ali drugi opremi. zlasti pa tistih. računov. h) z izjavo o orodjih. (3) Gospodarski subjekt se lahko. . ne glede na pravno naravo povezave z njimi. če ta organ s tem soglaša. datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov. Gospodarski subjekt mora predloţiti dokazilo o dobavi in storitvah. ki jih izda ali sopodpiše pristojni organ.s certifikati. e) z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb.najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih. i) z navedbo dela naročila. . ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradnje.opravljenem naročilu posredujejo neposredno. V primeru. od katerih lahko naročnik zahteva. za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. ki jih bo lahko gospodarski subjekt uporabil med izvajanjem naročila. ali če je predmet naročila namenjen za posebne namene. da bo zaradi tega imel na voljo sredstva. če to zahteva naročnik. c) z opisom tehnične opreme in ukrepov. ter v primeru javnih naročil gradenj tistih. skupaj z zneski. Ogled opravijo predstavniki naročnika ali po naročnikovem pooblastilu pristojni organ drţave. kjer ima ponudnik svoj sedeţ. z navedbo ukrepov za okoljsko upravljanje. g) z izjavo o povprečnem letnem obsegu razpoloţljive delovne sile in številu oseb. katerih ustreznost mora biti potrjena. ki jih je treba dobaviti: . ki jih dobavitelj ali ponudnik storitev uporabljata za zagotovitev kakovosti. ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila. s katerimi se potrdi skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi.z vzorci. da izvedejo gradnjo. opisi in/ali fotografijami. kadar je to primerno. oziroma če naročnik ni bil naročnik po tem zakonu. d) če gre za kompleksne izdelke ali storitve. V takem primeru mora naročniku predloţiti dokazilo. zlasti pa oseb. f) če gre za javna naročila gradenj in javna naročila storitev ter samo v ustreznih primerih. sklenjen za ta namen. ter opis študijskih in raziskovalnih zmogljivosti. odgovornih za vodenje projektov. ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela. ki ga ponudnik storitev morebiti namerava oddati v podizvajanje. v obliki izjave naročnika ali v obliki pogodbe oziroma delov pogodbe v zvezi z javnim naročilom ali računom ali. da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloţi. ali v obliki pogodb. v obliki izjave gospodarskega subjekta. v obliki izjav. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov. . ki so odgovorni za nadzor kakovosti. b) z navedbo tehničnega osebja ali strokovnih organov. ipd.

Naročnik mora sprejeti enakovredna potrdila. kot so na primer kakovosti. estetskih in funkcionalnih lastnosti. okoljskih lastnosti. ki jih priznava Evropska skupnost. (5) V postopkih javnega naročanja. ki temeljijo na ustrezni seriji evropskih standardov. potrjenih s strani organov. ki so pooblaščeni za ugotavljanje in potrjevanje usklajenosti gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za varstvo okolja. 48. tehničnih prednosti.(4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru. ki jih izdajo organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. ki jih izdajo organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. 46. izkušnje in zanesljivost. ki so jih potrdili organi. se mora sklicevati na sisteme zagotavljanja kakovosti. da opravijo storitev ali izvedejo namestitvena dela ali gradnjo. cene. katerih predmet so dobave blaga. poprodajnih storitev in tehnične pomoči. 47. se lahko sposobnost gospodarskih subjektov. stroškovne učinkovitosti. oceni zlasti glede na njihove veščine. ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. katero dokazilo iz drugega odstavka tega člena bo štel kot ustrezno. Pri tem naročnik obdobja poslovanja ponudnika iz seznama ne more opredeliti kot odločilni kriterij pri zbiranju dokazov o strokovni (tehnični) sposobnosti. stroškov poslovanja. člena tega zakona zahteva spričevala neodvisnih organov. ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov. ki potrjujejo usklajenost gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za zagotovitev kakovosti. se mora sklicevati na Sistem Skupnosti za okoljsko upravljanje in presojanje (EMAS) ali na standarde za varstvo okolja. prav tako pa tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za varstvo okolja. ki temeljijo na evropskih ali mednarodnih standardih. člen (merila za izbiro ponudbe) (1) Naročnik lahko odda naročilo: a) na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril v povezavi s predmetom naročila. . učinkovitost. člen (standardi za zagotovitev kakovosti) Če zahteva naročnik predloţitev spričeval neodvisnih organov. kot jih je naročnik opredelil v razpisni dokumentaciji. opravljanje storitev in/ali izvedbo gradenj. člen (standardi za okoljsko upravljanje) Če naročnik v primerih iz f) točke drugega odstavka 45. ki vključujejo namestitev ali vgraditev. Od gospodarskih subjektov mora naročnik sprejeti tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za zagotavljanje kakovosti. datuma dobave ter roka za dobavo ali dokončanje del ali b) na podlagi najniţje cene. (6) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb navesti. Naročnik mora sprejeti enakovredna spričevala.

ki je oddal ponudbo za en sklop ali del sklopov. člen (neobičajno nizka ponudba) (1) Če naročnik meni. ki so bila navedena v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji in način. in ponudnik. ki jih predlaga ponudnik. ki veljajo v kraju izvedbe gradenj. da so merodajni za izpolnitev tega naročila. Naročnik lahko ovrednoti merila z določitvijo maksimalnega razpona. navesti merila po vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. mora naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu. za katere meni. (4) Naročnik mora v primeru oddaje naročila na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu. 49. ki je oddal ponudbo za vse sklope. sezonsko pridelana ţivila na ekološki način ipd. da sta ponudnik. kot so bila opisana in vrednotena. ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti ţivil. d) skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo. Če po mnenju naročnika meril zaradi objektivnih razlogov ni mogoče ovrednotiti. (3) V kolikor naročnik navede merila v obvestilu o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. da jih vrednostno utemelji. c) izvirnost gradenj. s katerimi se dosega spodbujanje poklicnega usposabljanja na delovnem mestu. pisno zahtevati podrobne podatke o elementih ponudbe.) in ţivila. . v enakovrednem poloţaju. dobavi blaga ali opravljanju storitev. (6) V primeru dveh ali več ekonomsko najugodnejših ponudb naročnik izbere najugodnejšo ponudbo tudi na podlagi vnaprej določenih socialnih elementov. (5) Pri ocenjevanju ponudb mora naročnik uporabiti le tista merila. mora naročnik. zaposlovanja teţje zaposljivih oseb. gradnje ali storitve. b) izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje. ki so v shemah kakovosti (npr. morajo le-ta biti enaka. (7) Naročnik mora merila oblikovati tako. Merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila. blaga ali storitev. ki jih ima ponudnik pri izvedbi gradnje. oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in jih je naročnik predhodno določil in od ponudnika zahtevati. sezonsko pridelana ţivila na integriran način. proizvodnega procesa ali ponujene storitve. preden zavrne takšno ponudbo. boja proti nezaposlenosti in jih določi v razpisni dokumentaciji.(2) Pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju ţivil se prednostno upoštevajo ţivila. storitev ali dobav blaga. opisati in ovrednotiti posamezno merilo za oddajo naročila. da je pri določenem naročilu ponudba neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o moţnosti izpolnitve naročila glede na blago. Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na: a) ekonomičnost načina gradnje.

tako ponudbo izloči. (2) Če je obvestilo o javnem naročilu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije. vendar ne sme biti krajši od 29 dni. upoštevajoč predloţena dokazila. se rok za prejem ponudb. v kolikor so te informacije bile na voljo ob objavi in če je predhodno informativno obvestilo bilo . ne more dokazati. (2) Naročnik mora preveriti te postavke ob posvetovanju s ponudnikom. (3) Če naročnik ugotovi. ki ga določi naročnik. da je ponudba neobičajno nizka. ki jih mora vsebovati objava obvestila o javnem naročilu. ki morajo biti navedene v objavah. 52. potreben za pripravo ponudb. člen (skrajšanje rokov v odprtem postopku) (1) V primeru. (3) Skrajšanje rokov na podlagi prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo pod pogojem. (2) Rok začne teči od dneva pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. lahko zavrne ponudbo le. 51. pristojno za finance in Komisijo. ko je naročnik odposlal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti zahtevo za objavo v Uradnem listu Evropske unije. določene s tem zakonom.e) moţnost. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam informacij. določen v prejšnjem členu. ker je ponudnik pridobil drţavno pomoč. lahko skrajša. člen (rok za prejem ponudb v odprtem postopku) Rok za prejem ponudb v odprtem postopku mora biti najmanj 40 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. če se je prej posvetoval s ponudnikom. da je ponudba neobičajno nizka. šteje rok za oddajo ponudbe od dneva. mora o tem obvestiti ministrstvo. upoštevaje pri tem minimalne roke. če slednji v primernem roku. če je predhodno informativno obvestilo vsebovalo vse informacije. člen (roki za prejem prijav in ponudb) (1) Pri določanju rokov za prejem prijav in ponudb mora naročnik upoštevati predvsem zapletenost naročila in čas. V kolikor naročnik ugotovi. Peto poglavje Roki 50. ki morajo biti navedene v objavah). kot je opredeljen v Seznamu informacij. ki je priloga uredbe. Če naročnik zavrne ponudbo v teh okoliščinah. da je pomoč dodeljena zakonito. da ponudnik pridobi drţavno pomoč.

čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval. točki prejšnjega odstavka lahko skrajša. ki morajo biti navedene v objavah. 53. (4) Skrajšanje rokov na podlagi prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo pod pogojem. (2) V primeru. je najmanj: 1. mora naročnik rok za prejem ponudb podaljšati. tako da se lahko gospodarski subjekti seznanijo z vsemi informacijami. če je predhodno informativno obvestilo vsebovalo vse informacije. ali če se naknadno ugotovi. ki jih mora vsebovati obvestilo o javnem naročilu. 2. za prejem prijav za sodelovanje 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. določenih v tem zakonu. 54. člen (roki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) (1) Rok za prejem prijav in ponudb v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. člen (rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni objavi) Rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni objavi je 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. da se ponudbe lahko predloţijo šele po ogledu lokacije ali po pregledu drugih dokumentov v zvezi s predmetnim javnim naročilom na kraju samem. v kolikor so te informacije bile na voljo ob objavi in če je predhodno informativno obvestilo bilo poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu. kot je opredeljeno v Seznamu informacij. 55. .poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu. (3) Rok iz prvega in drugega odstavka tega člena začne teči od dneva pošiljanja povabila k oddaji ponudb v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. se rok določen v 2. člen (podaljšanje rokov) Če se zaradi kakršnega koli razloga razpisna dokumentacija ali dodatne informacije. za prejem ponudb v primeru postopkov s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 35 dni od datuma pošiljanja povabila. vendar ne sme biti krajši od 31 dni. ne predloţijo v rokih. ki so potrebne za pripravo ponudb. Podaljšanje roka mora naročnik objaviti v Uradnem listu Evropske unije oziroma na portalu javnih naročil. če je vrednost javnega naročila enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. člena tega zakona.

10.rok za prejem prijav. predhodno informativno obvestilo. 2. obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu. člen (vrste objav) (1) Vrste objav so: 1. točke Informacij povezanih z objavljanjem. obvestilo o naročilu male vrednosti. obvestilo o oddaji naročila. 13. 12.rok za prejem ponudb. . roki za oddajo ponudb ne morejo upoštevati. Šesto poglavje Objave 57. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Informacije povezane z objavljanjem). 6. 1564/2005 z dne 7. 3. 1). 257 z dne 1. 5. str. Nabor podatkov. lahko naročniki določijo: . 8. 2005. v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi. 58. 10. 4. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2. obvestilo o dodatnih informacijah. ki jih določa Uredba Komisije (ES) št. obvestilo o javnem naročilu. obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. člen (oblika in način objave obvestil) (1) Objave morajo imeti obliko standardnih obrazcev. rezultati natečaja. člen (določanje rokov iz razloga nujnosti v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi) Če se iz razloga nujnosti. upoštevaje njihovo vrednost pa predhodno tudi Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. ki je priloga uredbe. če je objava poslana na elektronski način. (2) Naročnik vse vrste objav v zvezi z javnimi naročili pošlje v objavo portalu javnih naročil. ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo ali najmanj 10 dni. 9. obvestilo o natečaju.56. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. člena tega . ki jih mora vsebovati obvestilo iz prvega odstavka 57. 11. ki ne sme biti krajši kakor 10 dni od datuma povabila k oddaji ponudb. obvestilo o oddaji naročila male vrednosti. obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma. 7. prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.

v primerih naročil blaga. v obliki in po postopku za pošiljanje v skladu z Informacijami povezanimi z objavljanjem. določa Uredba o seznamih naročnikov. člen (pravilo zaporednosti objav) (1) Obvestilo. se pošljejo v elektronski obliki preko portala javnih naročil. (5) Stroški objavljanja objav. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. Naročnik lahko objavi tudi katero koli drugo informacijo. seznamih gradenj. objavljenega v Uradnem listu Evropske unije. (2) Objave mora naročnik poslati na portal javnih naročil na elektronski način. morajo biti objavljena najkasneje v roku pet dni po pošiljanju v objavo. (4) Obvestilo o javnem naročilu se objavi v celoti v slovenskem jeziku. ki se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. preden je bilo odposlano v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. (2) Naročnik v primerih iz prejšnjega odstavka pošlje v objavo Komisiji ali portalu za javna naročila predhodno informativno obvestilo. Dokazila o datumih odpošiljanja obvestil mora naročnik hraniti in jih po potrebi predloţiti kot dokaz. če je skupna ocenjena . 18/07). da je koristna. stroški objavljanja objav. ki so sestavljena in odposlana na elektronski način in so v obliki in glede pravil za pošiljanje usklajena s pravili iz 2. mora biti naveden datum odpošiljanja Komisiji. V organizacijo in kritje stroškov objav so všteti tudi prevodi v druge uradne jezike Evropske Unije. ki jih naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih. ki vsebuje: 1. ko pri javnem naročanju namerava skrajšati roke za prejem ponudb. Potrdilo je dokazilo o objavi. pa se krijejo iz proračuna Evropske skupnosti. (3) Obvestila. Vsebina obvestila. člen (predhodno informativno obvestilo) (1) Naročnik mora objaviti predhodno informativno obvestilo le v primeru. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. (2) Portal javnih naročil in Urad za uradne objave Evropskih skupnosti izdata naročniku potrdilo o prejemu obvestila. določenih vrst blaga. objavljenem na portalu javnih naročil. Določbe tega člena ne veljajo za postopek s pogajanji brez predhodne objave. z navedbo datuma objave. 60. V obvestilu. ki jih naročnik pošlje v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. V drugih uradnih jezikih Evropske skupnosti se objavi povzetek pomembnih elementov vsakega obvestila. ki se objavijo na portalu javnih naročil. objavljenega na portalu javnih naročil. ne sme biti objavljeno na portalu javnih naročil. poslanega v objavo. storitev. Objave.zakona. ki ga je potrebno objaviti v Uradnem listu Evropske unije. mora biti enaka vsebini obvestila. št. skupno okvirno vrednost javnih naročil po vrstah blaga. za katero meni. točke Informacij povezanih z objavljanjem. se krijejo iz proračuna Republike Slovenije. obveznih informacijah v objavah. 59.

točke Informacij povezanih z objavljanjem. (3) Predhodno informativno obvestilo mora naročnik na podlagi 1. Predhodno informativno obvestilo mora vsebovati datum pošiljanja obvestila Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. katerega . (5) Naročnik. 62. 2. skupno ocenjeno vrednost javnih naročil za posamezno kategorijo storitev iz Seznama storitev A. ki jih naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih. (3) Naročnik objavi obvestilo o naročilu iz 4. če je skupna ocenjena vrednost večja ali enaka od 750. v obliki in po postopku za pošiljanje obvestil iz 2. točke drugega odstavka tega člena poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali objaviti na portalu javnih naročil čim prej po odločitvi. mora v elektronski obliki poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti obvestilo o objavi predhodnega informativnega obvestila na portalu javnih naročil. ki vključuje načrt javnih naročil gradenj. (6) Naročnik lahko objavi predhodno informativno obvestilo na portalu javnih naročil. člena tega zakona. ki objavi predhodno informativno obvestilo na portalu javnih naročil. člena tega zakona pa. točke prejšnjega odstavka poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali objaviti na portalu javnih naročil čim prej po sprejemu proračuna.vrednost enaka ali večja od 750. v primerih javnih naročil storitev. točke prvega odstavka 28. Naročnik je dolţan opredeliti vrste blaga s sklicevanjem na nomenklaturo CPV. kadar oddaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti. ko je poslal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti obvestilo o njegovi objavi v tej obliki. 3. konkurenčnem dialogu ali postopku s pogajanji po predhodni objavi. obvestilo iz 10.000 eurov. točke prvega odstavka 57. 61. člen (obvestilo o oddaji naročila) (1) Naročnik mora poslati v objavo obvestilo o oddaji javnega naročila. (4) Predhodno informativno obvestilo mora naročnik na podlagi 3.000 eurov. kadar oddaja javno naročilo po odprtem postopku. člena tega zakona. kadar oddaja javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. člena tega zakona. (2) Naročniku ni treba objaviti obvestila iz prejšnjega odstavka. in 2. člena tega zakona in so izpolnjeni pogoji iz navedene točke. točke prvega odstavka 57. postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. če je njihova skupna ocenjena vrednost enaka ali večja od vrednosti opredeljene v prvem odstavku 12. če oddaja naročilo na podlagi 1. v primerih javnih naročil gradenj mora objaviti bistvene značilnosti javnih naročil. člen (obvestila o naročilu) (1) Naročnik objavi obvestilo o naročilu iz 2. točke prvega odstavka 57. ki jih namerava oddati.

člena tega zakona. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. (2) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah. 6. člena tega zakona. vendar ne pred pravnomočnostjo te odločitve. 4. katerih objava bi ovirala izvajanje zakona.so vse ponudbe. nesprejemljive ali formalno nepopolne in niso bile dopolnjene v skladu s prvim odstavkom 78. tudi kadar spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu iz prvega odstavka 57. nepravilne. škodila poslovnim interesom javnih ali zasebnih gospodarskih subjektov ali posegala v lojalno konkurenco med njimi. ki jih je prejel. ali soglaša z objavo vsebine.spreminja ali dopolnjuje razpisno dokumentacijo ali ... točke navedenega odstavka. razen v obvestilu iz 8. (3) V primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B mora naročnik v obvestilu navesti. . členom tega zakona postopek javnega naročanja ustavi ali zavrne vse ponudbe ali . 63. člena tega zakona. (3) V primeru iz druge ali tretje alineje prvega odstavka tega člena mora naročnik obvestilo o dodatnih informacijah. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2.vrednost je enaka ali presega vrednosti iz prvega ali drugega odstavka 12. ki jih za potrebe statistike posreduje v skladu z določbo 107.v skladu z 80. (2) Naročnik v obvestilu o oddaji javnega naročila tudi označi. nepravočasne. člen (obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi) Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v objavo na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila. objaviti. točke prvega odstavka 57. ali ţeli podatke.a člen (obvestilo o dodatnih informacijah. (4) Naročnik ni dolţan objaviti tistih informacij v zvezi z javnim naročilom. kadar izvaja postopek javnega naročanja. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku poslati v objavo v roku 48 dni od sprejema odločitve iz prvega do tretjega odstavka 80. 63. člena tega zakona. člena tega zakona. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. in: . v 48 dneh po oddaji naročila. člena tega zakona. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku) (1) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah. 63.b člen (prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost) (1) Naročnik mora prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objaviti. ali 10. neprimerne.

če na portalu javnih naročil in. člena tega zakona. (2) Naročnik lahko v roku iz prejšnjega odstavka prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objavi tudi v drugih postopkih javnega naročanja in v primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B. 64. člena tega zakona. v primeru iz četrtega odstavka 33. V primeru pošiljanja prijav se lahko . 63. Sedmo poglavje Sporočanje 65.d člen (nabor podatkov v obvestilih) Vlada z uredbo določi nabor podatkov. ki jih morajo vsebovati obvestila iz prvega odstavka 57. telefaksu. če je to primerno. Obvestilo se objavi na portalu javnih naročil in. Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost se posreduje v objavo isti dan. z elektronskimi sredstvi. člen (pravila. 63. ko naročnik posreduje ponudnikom odločitev iz prvega odstavka 79. člen (neobvezna objava) Naročnik lahko v skladu s prejšnjima členoma objavi tudi obvestila o javnih naročilih. 63. ki se uporabljajo za sporočanje) (1) Naročnik lahko v postopku javnega naročanja vsa sporočila in informacije pošilja po pošti.č člen (poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu) Naročnik objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu. v Uradnem listu Evropske unije ni objavil obvestila o naročilu. (3) S tem obvestilom se v zvezi z odločitvijo o oddaji naročila še pred njeno pravnomočnostjo zagotavlja večja transparentnost v postopkih javnih naročil. če je to primerno. člena tega zakona.c člen (obvestilo o oddaji naročila male vrednosti) Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila male vrednosti v objavo na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila. ki jih ni dolţan objaviti po tem zakonu.kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave ali po postopku s pogajanji po predhodni objavi. v Uradnem listu Evropske unije.

b) ponudniki in kandidati morajo vse dokumente. ki so potrebne za elektronsko oddajo ponudb in prijav za sodelovanje. (4) V primeru sporočanja podatkov na elektronski način. člen (elektronsko pošiljanje in sprejemanje ponudb) Za sredstva za elektronsko pošiljanje in sprejemanje ponudb ter sredstva za elektronsko sprejemanje prijav za sodelovanje se uporabljajo naslednja pravila: a) vse informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo. (3) Sporočanje ter izmenjava in shranjevanje informacij se morajo izvesti tako. c) če so prijave za sodelovanje poslane po telefaksu naročnik lahko zahteva njihovo pisno potrditev po pošti ali na elektronski način. 67. morajo biti sredstva in tehnične lastnosti take. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Zahteve v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. (2) Naročnik mora izbrati tak način ali načine sporočanja. ki je priloga uredbe. 66. v kolikor bi bile uporabljene kot listinski dokaz. b) v kolikor so bile prijave za sodelovanje posredovane po telefonu je potrebno posredovati pisno potrditev pred iztekom roka za prejem prijav. ki ne obstajajo v elektronski obliki. člena tega zakona predloţiti v pisni obliki do izteka roka za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje. ki so dostopni vsem gospodarskim subjektom in jih ne smejo omejevati pri vključevanju v postopek javnega naročanja. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih). vključno s šifro. da je zagotovljena enakopravnost. Take zahteve skupaj z rokom za pošiljanje potrditve mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu.prenašajo sporočila in informacije tudi po telefonu. če to omogoča informacijski sistem. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih. morajo biti na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom. člen (ponudba v elektronski obliki) (1) Ponudnik lahko odda ponudbo v elektronski obliki. potrdila in izjave. do 47. Poleg tega morajo biti sredstva za elektronsko sprejemanje ponudb in prijav za sodelovanje v skladu z zahtevami iz Zahtev v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. ki ga uporablja naročnik. (5) Gospodarski subjekti lahko pošiljajo prijave za sodelovanje na enega od naslednjih načinov: a) v pisni obliki ali po telefonu. da se zagotovi varovanje celovitosti podatkov ter zaupnosti ponudb in prijav za sodelovanje in da naročnik pregleda vsebino ponudb in prijav za sodelovanje šele po izteku roka za njihovo predloţitev. povezane z izpolnjevanjem pogojev iz 42. splošna dostopnost in povezljivost z informacijskimi in komunikacijskimi sredstvi v splošni rabi. (2) Naročnik mora ponudnike o moţnosti oddaje ponudb v elektronski obliki seznaniti .

v razpisni dokumentaciji. Informacijski sistem naročnika mora zagotoviti tehnološko neodvisen sprejem ponudb. (3) Naročnikov informacijski sistem mora biti zgrajen tako, da omogoča odpiranje in vpogled v ponudbe šele po izteku roka za prejem ponudb. Informacijski sistem pri naročniku mora o tem voditi elektronski zapis o vseh aktivnostih, ki potekajo na informacijskem sistemu naročnika tako, da tega ni mogoče kasneje spremeniti. (4) Ponudba v elektronski obliki mora biti varno elektronsko podpisana in podpis overjen s kvalificiranim potrdilom. (5) Elektronski ponudbi mora biti dodan časovni ţig. (6) V nobenem primeru naročnik ne sme z zahtevo po prejemu ponudb v elektronski obliki preprečiti ali drugače omejiti konkurence med ponudniki. Naročnikov informacijski sistem mora omogočati pošiljanje povratnice o prejemu elektronske ponudbe ponudniku. (7) Naročnikov informacijski sistem mora zagotoviti preprečitev zanikanja (nezatajljivost) identitete ponudnika. (8) Naročnikov informacijski sistem mora omogočati arhiviranje elektronskih ponudb na način, kot to določa ta zakon, zakon, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis in zakon, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivov. 67.a člen (elektronsko javno naročanje) (1) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. mora ob sodelovanju in strokovni pomoči ministrstva, pristojnega za javno upravo, in ministrstva, pristojnega za finance, vzpostaviti sistem za elektronsko javno naročanje, ki omogoča osnovno funkcionalnost elektronskega naročanja. (2) Minister, pristojen za finance, določi tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja, ki se izvajajo na elektronski način, zaradi ugotovitve identitete ponudnika in zagotavljanja sledljivosti vnosov z namenom preprečitve morebitnih kršitev zakona ter obliko in način oddaje ponudbe, ki se predloţi v takem postopku.

Drugi del RAVNANJA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA Prvo poglavje Skupne določbe 68. člen (strokovna komisija) Naročnik lahko za vodenje postopka javnega naročanja imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija lahko sodeluje v celotnem ali delu postopka javnega naročanja. 69. člen (strokovni dialog) Pred začetkom postopka javnega naročanja lahko naročnik z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence. 70. člen (faze postopka) (1) Postopek javnega naročanja poteka po naslednjih fazah, razen če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače: 1. predhodno informativno obvestilo, če je to primerno, 2. izračun ocenjene vrednosti, 3. sklep o začetku postopka, 4. priprava razpisne dokumentacije, če je to primerno, 5. objava obvestila o javnem naročilu, 6. predloţitev in odpiranje ponudb, 7. pregled in ocenjevanje ponudb, 8. odločitev o oddaji javnega naročila, 9. objava obvestila o oddaji javnega naročila, če je to primerno. (2) V sklepu o začetku postopka mora naročnik navesti vir sredstev za financiranje javnega naročila. 71. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Vsebino razpisne dokumentacije lahko sestavljajo, če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače, naslednji elementi: 1. povabilo k oddaji ponudbe, 2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 3. pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, 4. splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe,

5. za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi, 6. morebitna finančna ali druga zavarovanja. (2) Razpisna dokumentacija lahko vsebuje tudi druge listine, ki so glede na predmet naročila potrebne pri izdelavi ponudbe. Podatki iz razpisne dokumentacije morajo biti enaki podatkom, objavljenim v obvestilu o naročilu. Kot del razpisne dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko portala javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni dokumentaciji. (3) Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. (4) Pogodba o izvedbi naročila, ki jo podpišeta naročnik in izbrani ponudnik, v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije, razen v primeru, ko je bila v postopku oddaje javnega naročila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj med naročnikom in ponudnikom. (5) Pogodba o izvedbi javnega naročila mora vsebovati: - dejansko vrednost celotnega javnega naročila oziroma - v utemeljenih primerih, kjer le-te ni mogoče določiti, ocenjeno vrednost javnega naročila in rok veljavnosti pogodbe. (6) Za potrebe tega člena se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano druţbo po zakonu, ki ureja gospodarske druţbe. V tem primeru: - se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; - mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. (7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora: - ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, - podizvajalec predloţiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. (8) V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila: - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da so podatki iz tega odstavka obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu s tem zakonom obvezna. (9) Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve alineje sedmega odstavka tega člena in podizvajalčevo soglasje iz druge alineje sedmega odstavka tega člena. Če pooblastila ali soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloţi v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloţi v tem roku, mora naročnik Drţavni revizijski komisiji predlagati, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena ali prvega odstavka 109.b člena tega zakona. (10) Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priloţiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. (11) Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predloţiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. (12) Vlada z uredbo natančneje določi pravila in postopke za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem. (13) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da mu mora na njegov poziv izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: - svojih ustanoviteljih, druţbenikih, vključno s tihimi druţbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deleţih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so z njim povezane druţbe. (14) Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 72. člen (objava obvestila o javnem naročilu in razpisne dokumentacije) (1) V primeru postopka iz 1., 2., 3., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona je naročnik dolţan objaviti obvestilo iz 2., 4. oziroma 10. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona in razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, na ali prek portala javnih naročil.

. da je prepozna. Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope mora biti njegova ponudba predloţena tako. (2) Naročnik mora unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe.a člen (umik ponudbe) (1) Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo. da se lahko ponudba predloţi za posamezne sklope. ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo ali le na posamezne sklope. ki iz tehničnih razlogov ne more biti dostopna na spletnih straneh naročnika ali portalu javnih naročil. ko ponudnik. Tako ponudbo mora naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrniti ponudniku. da se lahko ocenjuje po sklopih. tudi v primeru. da prevzame razpisno dokumentacijo v elektronski obliki. da mora ponudnik naročniku ponudbo predloţiti do roka. člen (ponudba za sklope) Če je naročnik dovolil. če je bila le-ta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena. z navedbo. z najugodnejšo kombinacijo ponudb. po pošti. mora ponudnik v svoji ponudbi navesti. (2) Naročnik mora določiti datum in uro roka za predloţitev ponudbe v objavi in razpisni dokumentaciji. Naročnik mora zagotoviti vpogled in prevzem tistih delov razpisne dokumentacije. kljub pozivu naročnika. določenem za prejem ponudb. določenega za prejem ponudb. Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj naročnik sklene pogodbo z enim ali več ponudniki. da je bila predloţena prepozno. 74. 74. Dostop.(2) Naročnik mora omogočiti ponudniku. se šteje. (5) Naročnik mora ob prejemu ponudbe označiti datum in uro prejema ponudbe in na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prejemu. skladno z zahtevami naročnika. Kadar to stori po poteku roka za oddajo ponudb. (4) Ponudnik mora ponudbo predloţiti osebno. pregled in prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh naročnika in/ali portalu javnih naročil je brezplačen. če je bila leta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena. člen (predloţitev ponudbe) (1) Pravočasna predloţitev ponudbe pomeni. mora naročnik unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe. 73. (3) Če ni bila ponudba predloţena v roku. z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. po faxu ali z uporabo elektronskih sredstev ali na drug ustrezen način.

če so dopustne ali ponudbe z opcijami. ki odloči o prekršku iz drugega odstavka 109. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik.a člena. ko se naročilo oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave in se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom.naziv ponudnika ali šifro. razen v primerih.75. ki sta navedena v objavi obvestila o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji.a člena tega zakona. . če tako odloči naročnik. pristojno za finance. V zapisnik se lahko vpišejo tudi drugi podatki iz ponudb. do 6. Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu prejema. ne glede na razvrstitev njegove ponudbe. . V obvestilu navede polno ime in matično številko ponudnika ter datum. (2) Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum.a člen (evidenca ponudnikov z negativnimi referencami) (1) Organ. naročnik pred sprejetjem odločitve iz 79. člen (javno odpiranje ponudb) Odpiranje ponudb je javno v primerih javnih naročil. 77. Odpiranje ponudb se izvede na kraju in ob času. če je bil razpis anonimen. v treh delovnih dneh po pravnomočnosti te odločitve o tem obvesti ministrstvo. člen (odpiranje ponudb) (1) Odpiranje ponudb izvede naročnik. člena tega zakona. člen (preveritev ponudbe) (1) V primeru postopka iz 1. katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od vrednosti iz drugega odstavka 12. točke prvega odstavka 24. predloţil neresnične izjave ali dokazila. kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav. mora naročnik Drţavni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109. da je posamezni ponudnik. V primeru postopka iz 7.variantne ponudbe. ga mora najkasneje v treh delovnih dneh posredovati vsem ponudnikom. do katerega se ponudnik izloči iz postopkov javnega naročanja. člena tega zakona mora naročnik preveriti obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. . člena tega zakona oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. (3) V kolikor naročnik ne vroči zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na odpiranju ponudb. člena tega zakona. (2) V zapisniku o odpiranju ponudb je potrebno navesti: . 77.ponudbeno ceno ter morebitne popuste. 76. točke prvega odstavka 24.

ter jo objavi na svoji spletni strani. (4) Ministrstvo. . ki je storil prekršek iz drugega odstavka 109.polno ime in matično številko ponudnika. .(2) Ministrstvo. vrednosti postavke. .datum uvrstitve ponudnika v evidenco in . Zoper uvrstitev v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami pritoţba ni dopustna. V odločitvi mora naročnik opozoriti ponudnike o moţnem pravnem varstvu ter navesti: . mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe. ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. ki v primeru javnih naročil iz prvega odstavka 12. ki obsega: . ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Če ponudnik v roku. v primeru drugih javnih naročil pa 45 dni. pristojno za finance.višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja. uvrsti ponudnika v evidenco v treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena. pristojno za finance. 78. . do katerega je ponudnik izločen iz postopkov oddaje javnih naročil. člena tega zakona ne sme biti daljši od 60 dni. ki ga določi naročnik. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.kje in v kakšnem roku se vloţi zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru. da je ponudba formalno nepopolna. pristojno za finance.datum. (2) Ponudnik ne sme spreminjati: . če določenega dejstva ne more sam preveriti. in . (3) Ministrstvo. sprejme odločitev o oddaji naročila. ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.tistih elementov ponudbe. 79.tistega dela ponudbe. V evidenco se uvrsti ponudnik. člen (dopustne dopolnitve ponudbe) (1) V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi. mora naročnik tako ponudbo izločiti.a člena tega zakona ali iz drugega odstavka 106. vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.svoje cene na enoto. ponudbe ustrezno ne dopolni. Svojo odločitev mora obrazloţiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo. (3) Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake.a člena ZJNVETPS. člen (odločitev o oddaji naročila) (1) Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku. iz evidence ponudnikov z negativnimi referencami zbriše ponudnika v treh delovnih dneh po datumu iz tretje alineje drugega odstavka tega člena. skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril.

a člen (obdobje mirovanja) (1) Naročnik mora po sprejemu odločitve iz prvega odstavka prejšnjega člena upoštevati obdobje mirovanja. ali 33. točke prvega odstavka 29. in . skladno z določili tega zakona o varstvu podatkov.. o čem mora naročnik podati obrazloţitev.je v postopek s pogajanji brez predhodne objave vključil le en gospodarski subjekt in je objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. v kateri mora jasno navesti. na katerega se le-ta vplača in sklic. svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazloţitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja.razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika. pod pogojem. Naročnik ne sme zavrniti zahteve komisije. . če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. po predhodni ugotovitvi utemeljenosti. (4) Naročnik sme zavrniti zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve delno ali v celoti. Odločitev se vroči v skladu z zakonom.je v postopku javnega naročanja objavil obvestilo o javnem naročilu iz 2. Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določbe tega člena.transakcijski račun. pristojne za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. člena tega zakona. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. ki ni bil izbran. da ne sklene pogodbe o izvedbi naročila ali okvirnega sporazuma pred potekom osmih . 79. jo naročnik zavrţe. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le. člena tega zakona in je prejel le eno pravočasno ponudbo. (3) Če odločitev o oddaji naročila ne vsebuje: ..prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika. razen če: . (5) Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazloţitev odločitve ali odločitev o zavrţenju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. če bi bilo lahko razkritje takih podatkov v nasprotju s predpisi ali bi lahko s tem razkril poslovno skrivnost ponudnika ali če bi lahko sporočeni podatki vplivali na pošteno konkurenco med ponudniki ali drugimi udeleţenci v postopku. (6) Ta člen se smiselno uporablja tudi za posamezna naročila iz 32. ki se pri tem navede. (2) Naročnik mora o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike. 4. točke prvega odstavka 57. ki ni bil izbran. Če ponudnik ne vloţi zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vloţitev zahteve za dodatno obrazloţitev. člena tega zakona. Zahteva se lahko vloţi v treh delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika. glede izročitve vseh podatkov o postopku oddaje naročila.naročnik izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 5. lahko ponudnik. ki ni bil izbran. s katero nadomesti prejšnjo. 6. . ki ureja upravni postopek. vloţi pri naročniku zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila. ali 10.

zavrnitev vseh ponudb. vključil le en gospodarski subjekt in je objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.a člena tega zakona oziroma prvega odstavka 81. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe. ali bo začel nov postopek. člena tega zakona izločiti ponudbe. s katero se ponudnika izloči iz postopka oddaje javnega naročila.a člena ZJNVETPS. mora naročnik izločenega ponudnika opozoriti na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. vključno z razlogi za izločitev. v Uradnem listu Evropske unije. Ţe predloţene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja in opozoriti na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. (3) Kadar ponudnik vloţi zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila iz tretjega odstavka prejšnjega člena.je v postopek s pogajanji po predhodni objavi. teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. . odstop od izvedbe javnega naročila) (1) V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. (2) Obdobja mirovanja ni treba upoštevati. (3) Naročnik lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. razen v primeru postopka iz 7. ustavitev postopka. mora o tem. člena tega zakona. zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe. ki so predloţili ponudbo. člen (izločitev ponudb. ki niso popolne. ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva. mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil. o razlogih. pod pogojem. takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate. vlado oziroma svoj nadzorni organ. (5) Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem. člena tega zakona. in. v katerem ni objavil obvestila o javnem naročilu. če naročnik oddaja posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. (4) Kadar naročnik v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena sprejme novo odločitev o oddaji naročila. razen v primeru izločitve iz prvega odstavka 77. ali 10. če je to primerno. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. 6. 4. člena. V odločitvi. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja. 80.. točke prvega odstavka 57. in. člena tega zakona. točke prvega odstavka 24. da ne sklene pogodbe o izvedbi naročila ali okvirnega sporazuma pred potekom osmih delovnih dni od objave tega obvestila. in o svoji odločitvi. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. V odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb mora naročnik ponudnike opozoriti tudi na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz . (2) Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja.delovnih dni od objave tega obvestila.. teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi.

v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. ki so vezani na predmet naročila in druge pogoje. Razpisna dokumentacija za prvo fazo vsebuje: 1. ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe. (6) Naročnik odločitev iz prvega.1. točke prvega odstavka 57. pod pogojem. navedbo števila kandidatov. izda soglasje iz tega odstavka vlada.prvega odstavka 79. 6. Posebne določbe za postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 82. da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo za vsako fazo postopka posebej. da je bila zahteva posredovana pravočasno. 1. da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum. mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil. če je to primerno. 4.2. mora o svoji odločitvi in o razlogih. (5) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov. navodila ponudnikom za izdelavo prijave. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja. Če naročnik nima nadzornega organa. pogoje. ki ureja upravni postopek. če je to primerno. na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. 3. ali 10. ki jih mora izpolnjevati . Posebne določbe za odprti postopek 81. povabilo k oddaji prijave. če so se bistveno spremenile okoliščine. 2.. v Uradnem listu Evropske unije. zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe. ki so predloţili ponudbo. lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le. 4. zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila. člena tega zakona. Drugo poglavje Posebne določbe v postopkih javnega naročanja 1. drugega in tretjega odstavka tega člena vroči v skladu z zakonom. dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) Naročniki so dolţni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. V primeru. takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate. člen (spremembe. (4) Kadar naročnik v skladu s prejšnjim odstavkom zavrne vse ponudbe. da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine.. člena tega zakona. in.

člen (spremembe. ki v manjši meri dosegajo določena in opisana merila. ki bodo sestavni del pogodbe. 84. Posebne določbe za konkurenčni dialog 86. opis in ovrednotenje meril za izbiro. da z razpisno dokumentacijo razpolaga druga oseba in ne naročnik. če je to mogoče. da je bila zahteva posredovana pravočasno. da se ta postopek opravi v zaporednih fazah z namenom. člen (obvestilo o priznanju sposobnosti) Obvestilo o priznanju sposobnosti oziroma o zavrnitvi priznanja sposobnosti mora naročnik poslati tistim gospodarskim subjektom. 6. pod pogojem.3. povabilo k oddaji ponudbe. 6. (2) Razpisna dokumentacija za drugo fazo vsebuje: 1. 85. Povabilo mora biti poslano kandidatom v pisni obliki. 5. 1. drugo. navedena v objavi ali v razpisni dokumentaciji. navedba meril za izbiro. (2) Naročnik lahko določi. 5. da se izločijo ponujene rešitve. 2. navesti v obvestilu o javnem naročilu in/ali v razpisni dokumentaciji. (3) Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo za vsako fazo postopka posebej. ki so oddali prijavo. (3) Povabilo kandidatom je enako tudi v primeru. dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) Naročniki so dolţni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb. Navedeno moţnost je naročnik dolţan navesti v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. ki je odgovoren za javno naročanje. 83.ponudnik za izvedbo javnega naročila. splošne in posebne pogoje. 4. člen (povabilo k oddaji ponudbe) (1) Če se oddaja javno naročilo po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti mora naročnik hkrati povabiti vse kandidate k oddaji ponudb. . navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. 3. drugo. (2) Povabilo kandidatom mora vsebovati podatek o objavi razpisne dokumentacije. vezane na predmet javnega naročila. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. člen (priprava razpisne dokumentacije) (1) Naročnik mora potrebe in zahteve.

4. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. Povabilo mora v primeru uporabe konkurenčnega dialoga vsebovati vsaj še: 1. navedbo skrajnega roka za prejem ponudb. 5. 3. povabilo k oddaji prijave. in 45. ki jih je treba oddati bodisi kot dodatek izjavam ponudnika ali kot dodatek informacijam v skladu s pogoji iz 44. 87. temveč v povabilu k oddaji ponudbe. opis predmeta naročila ali ciljev. sklicevanje na vse morebitne priloţene dokumente. ki jih ţeli doseči naročnik za izvedbo naročila. če to ni opredeljeno v objavi obvestila o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. 2.Razpisna dokumentacija za prvo fazo vsebuje: 1. da se postopek s pogajanji opravi v zaporednih fazah. ki je odgovoren za javno naročanje. 2. člen (povabilo k oddaji ponudbe) (1) Naročnik povabi kandidate k oddaji ponudbe v skladu s prvim odstavkom 85. (4) Razpisna dokumentacija za ostale faze vsebuje: 1. 6. če je to potrebno. ter jezik ali jezike. da bi zmanjšal število rešitev. ter jezik ali jezike. pripravljeno na podlagi izvedenega dialoga. (3) Povabilo kandidatom je enako tudi v primeru. opis in ovrednotenje meril za izbiro. 4. o katerih se je treba pogajati. navedbo meril. relativno pomembnost meril za oddajo naročila ali. razpisno dokumentacijo. sklicevanje na objavljeno obvestilo o javnem naročilu. na katerega morajo biti poslane. v katerih bo potekal. člena tega zakona. drugo. Posebne določbe za postopek s pogajanji po predhodni objavi 88. (2) V primeru naročil. ki sta določena za začetek dialoga. Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji določiti. ob uporabi meril za izbiro. se informacija iz 2. navedbo števila kandidatov. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Naročnik lahko določi. 3. členom tega zakona. da . 1. člena tega zakona. 7. povabilo k oddaji ponudbe. naslov. 5. drugo. 6. 5. da z razpisno dokumentacijo razpolaga druga oseba in ne naročnik. v katerih morajo biti sestavljene. padajoče zaporedje pomembnosti teh meril. pogoje za prvo fazo. ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe. 4. navodila ponudnikom za izdelavo prijave. 4. točke prvega odstavka tega člena ne navede v povabilu k sodelovanju v dialogu. v primeru konkurenčnega dialoga datum in naslov. 3. ki se oddajo v skladu s 27. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. 2.

5. splošne pogoje pogodbe. ki jo ponudnik predloţi po zaključku zadnje faze pogajanj. in končno ponudbo. 1. (2) Razpisna dokumentacija lahko vsebuje: 1. V tem primeru mora ponudnik oddati le ponudbo. razen kadar se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom. velja navedeno za vsako fazo posebej.bo tako moţnost uporabil in na kakšen način. z namenom izbire najugodnejše ponudbe. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. da naročnik postopek s pogajanji opravi v več zaporednih fazah. ki so jih slednji predloţili. 3. zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. 2. povabilo k oddaji ponudbe. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje. po pregledu ponudb povabi k pogajanjem v skladu s prvim odstavkom 85. V primeru. o kateri se naročnik in ponudnik pogajata v prvi fazi pogajanj.5. ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Posebne določbe za postopek s pogajanji brez predhodne objave 89. 89. člena tega zakona. (2) Naročnik se pogaja s ponudniki o vseh pogojih za izvedbo naročila. opredeljenih v ponudbah. člena tega zakona. . člen (rok za prejem ponudbe) Naročnik določi rok za prejem ponudbe glede na razloge. člen (povabilo k pogajanjem po predhodni objavi) (1) Naročnik ponudnike. pogoje. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. Povabilo mora vsebovati vsaj podatke iz prvega odstavka 87. (4) Naročnik po zaključenih pogajanjih od ponudnikov zahteva predloţitev končne ponudbe v skladu z doseţenim na pogajanjih. Zlasti ne sme posredovati udeleţencem pogajanj informacij na diskriminacijski način. iz katerih lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave in glede na predmet naročila. ki jih je navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji. ob uporabi v naprej določenih meril. členom tega zakona. opis predmeta naročila ali ciljev. 4. da bi jih prilagodili zahtevam.a člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) Naročnik v postopku s pogajanji brez predhodne objave ravna v skladu z 88. ki jih ţeli doseči naročnik z izvedbo naročila. 90. (3) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. 6.

ki jo mora voditi naročnik. člen (dokumentacija o postopku oddaje naročila) (1) Dokumentacijo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.povabilo k oddaji ponudbe in/ali razpisna dokumentacija. sestavljajo: .7. člen (povabilo k pogajanjem brez predhodne objave) Naročnik v postopku s pogajanji ravna v skladu z 89. ki bodo sestavni del pogodbe o izvedbi naročila. 1. rok za prejem ponudb ustrezno podaljša.objava obvestila o oddaji naročila.6. če je to potrebno in v obsegu kot je to primerno. 94. Posebne določbe za postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 92. če je to primerno. 1.objava obvestila o javnem naročilu. da so vsi potrebni podatki in podlage za oddajo ponudbe podani v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. člen (črtan) . .odločitev o oddaji naročila. . člen (razpisna dokumentacija) (1) V postopku zbiranja ponudb naročnik pripravi razpisno dokumentacijo. glede na način izvajanja postopka. .predloţene ponudbe. da omogoča gospodarskemu subjektu pripravo popolne ponudbe.6. (2) Dokumentacijo sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročanja. člen (roki za prejem ponudb) (1) Rok za prejem ponudb ali prijav mora biti tak.sklep o začetku postopka. 1.91. predvsem pogoje. . (črtano) 95. v primeru. (2) Naročniku ni potrebno posebej pripraviti razpisne dokumentacije. (črtano) 93. (2) V kolikor naročnik sam ali na pobudo gospodarskega subjekta oceni. da je to potrebno. členom tega zakona. .

c člen (dokumentacija o postopku oddaje naročila male vrednosti) (1) Dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti. . člen (področje uporabe) (1) Javne natečaje organizirajo: a) naročniki iz Seznama naročnikov. .000 eurov. sestavljajo: .razpisna dokumentacija. če je to primerno.a člen (rok za prejem ponudb) Pri določanju roka za prejem ponudb ali prijav ravna naročnik v skladu z 92. odpre ponudbe po vrstnem redu prejema. ki niso navedeni v Seznamu naročnikov. KI UREJAJO NATEČAJE 95. (2) Dokumentacijo lahko sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročila. .8. če je to primerno. 96. b) naročniki. 95. členom tega zakona. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi. 95.povabilo k oddaji ponudbe. . ki so drţavni organi in njihovi . ki jo mora voditi naročnik. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 125.č člen (odpiranje ponudb v postopku oddaje naročila male vrednosti) Kadar naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti pripravi razpisno dokumentacijo. 95. členom tega zakona. Posebne določbe za postopek oddaje naročila male vrednosti 95.1. Tretji del PRAVILA.d člen (uporaba zakona pri natečaju) Naročnik izvede natečaj v skladu s tem delom zakona in pri tem smiselno uporablja ostale določbe tega zakona.sklep o začetku postopka.b člen (razpisna dokumentacija) Pri pripravi razpisne dokumentacije v postopku oddaje naročila male vrednosti ravna naročnik v skladu s 93.predloţene ponudbe.odločitev o oddaji naročila. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti.

. če naročnik v obvestilu o natečaju ne izključi take oddaje naročila.000 eurov. ki so izključeni iz področja uporabe tega zakona. vključno z vsemi morebitnimi nagradami in/ali plačili udeleţencem. pa ne sme presegati vrednosti 100. 7525 in 7526. in 4. (2) Določbe tega dela zakona se uporabljajo za: a) natečaje. ki se organizirajo kot del postopka za oddajo javnega naročila storitev. člen (izključitev iz področja uporabe) Določbe tega dela zakona se ne uporabljajo za: a) natečaje v smislu tega zakona. katerih vrstne številke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524. vrednost nagrade. če se javna naročila nanašajo na storitve kategorije 8 iz Seznama storitev A.000 eurov.000 eurov. da bi po zakonodaji drţave članice. b) natečaje s podelitvijo nagrad in/ali plačil udeleţencem. (2) V natečajih udeleţencem pravica do sodelovanja ne sme biti omejena: a) na ozemlje ali del ozemlja drţave članice. do 9. . ki so organizirani v enakih primerih. in/ali na storitve iz Seznama storitev B. v kateri natečaj poteka.organi v sestavi ter lokalne skupnosti. ravno tako se ne uporablja za natečaje. (3) V primerih iz a) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost nanaša na ocenjeno vrednost javnega naročila storitev brez DDV. člena tega zakona. 3. in organizirane zaradi izvajanja teh dejavnosti. in razpisane zaradi izvajanja teh dejavnosti. (4) Vrednost nagrade. podeljene gospodarskemu subjektu. V primerih iz b) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost nanaša na skupni znesek nagrad in plačil. b) natečaje. 98. kot tisti v 2. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 5. člena tega zakona za javna naročila storitev. b) z utemeljitvijo. Vendar se ta zakon še naprej uporablja za natečaje. ne sme presegati vrednosti 30. telekomunikacijske storitve kategorije 5. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 193. morali le-ti biti fizične ali pravne osebe. 97. vključno z ocenjeno vrednostjo javnih naročil storitev brez DDV. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 193. člena ZJNVETPS. ki se lahko pozneje oddajo po petem odstavku 29. člena ZJNVETPS. podeljene posamezniku.000 eurov. razpisane s strani naročnikov. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 8. če to zahteva področna zakonodaja. člen (splošne določbe) (1) Pravila za organizacijo in izvedbo natečajev mora naročnik sporočiti zainteresiranim za sodelovanje pri natečaju. točki prvega odstavka 17. c) vsi naročniki. organizirane s strani naročnikov.

Ţirijo sestavljajo predsednik. ki so izvedli natečaj. mora imeti vsaj tretjina članov ţirije enaka ali enakovredna strokovna znanja in izkušnje. ki jih sporočijo udeleţenci natečaja. drugi in četrti odstavek 65. ki je priloga uredbe. posegala v legitimne poslovne interese posameznega javnega ali zasebnega podjetja ali bi lahko škodila lojalni konkurenci med ponudniki storitev. Naročnik ni dolţan objaviti informacij o izidih natečaja. vključno s šifro. 100. člen (objave) (1) V kolikor ţelijo naročniki izvesti natečaj. . Če naročnik od udeleţencev natečaja zahteva posebna strokovna znanja in izkušnje. ki morajo biti navedene v objavah o natečajih. ki so neodvisne od udeleţencev natečaja. namestnik in vsaj dva člana. Poleg tega morajo biti sredstva za elektronsko sprejemanje načrtov in projektov v skladu z zahtevami iz Zahtev v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. 102. da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje z vsemi informacijami. člen tega zakona. člen (sestava ţirije) Ţirija mora biti sestavljena izključno iz fizičnih oseb. (2) Naročniki. ki morajo biti navedene v objavah o natečajih). Ţirija ne sme pregledati načrte in projekte pred iztekom roka za njihovo oddajo. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih. v skladu s standardnimi vzorci obvestil. ki so potrebne za elektronsko predstavitev načrtov in projektov. morajo biti na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom. izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način. (3) Za natečaje se uporablja tudi 64. morajo le-to objaviti. člen (sredstva sporočanja) (1) Za vsa sporočila v zvezi z natečaji se uporablja prvi. Naročnik mora imeti dokazilo o dnevu odpošiljanja v objavo. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam informacij. bila v nasprotju z javnim interesom. (2) Objave se opravijo v skladu z določbami tega zakona. so dolţni objaviti izide natečaja v skladu z določbami tega zakona. (3) Vse informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo. (2) Naročnik mora zagotoviti posredovanje. če bi njihova objava ovirala izvrševanje zakona. člena tega zakona. člen (oblika in način objave natečajev) (1) Objave iz prejšnjega člena morajo vsebovati informacije iz Seznama informacij. 101.99.

upoštevaje njihovo anonimnost ter izključno na podlagi meril iz obvestila o javnem natečaju. zadostno za zagotovitev prave konkurence. člen (izbor tekmecev) Če je število udeleţencev na natečaju omejeno. razvrstiti projekte od prvega do zadnjega na podlagi ocene vsakega projekta. (3) Ţirija mora v poročilu. (5) Po potrebi se lahko kandidate povabi k dialogu. ki ga podpišejo njeni člani. 105. ki jih predloţijo kandidati. povabljenih k sodelovanju. vsakemu sklenjenemu okvirnemu sporazumu in vzpostavljenemu dinamičnemu nabavnemu sistemu.103. V vsakem primeru mora biti število kandidatov. morajo naročniki določiti jasna in nediskriminatorna merila za izbor. če garancija velja več kot deset let. člen (končno poročilo o oddaji naročila) (1) Naročnik mora sestaviti pisno poročilo o vsakem oddanem naročilu. ki jih je ţirija navedla v poročilu iz tretjega odstavka tega člena. razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti.a člen (hramba dokumentacije o postopku javnega naročanja) Naročnik mora hraniti dokumentacijo o postopku javnega naročanja najmanj deset let po datumu oddaje naročila oziroma najmanj dve leti po preteku garancije za predmet naročila. Četrti del POROČILA IN STATISTIKA Prvo poglavje Poročila 104. ki mora vsebovati . odgovorijo na vprašanja. Neizbrane ponudbe mora naročnik hraniti najmanj dve leti po datumu oddaje naročila. ki bi jih bilo treba pojasniti. (2) Ţirija mora pregledati načrte in projekte. (6) O dialogu med člani ţirije in kandidati mora ţirija sestaviti izčrpni zapisnik. člen (odločitve ţirije) (1) Ţirija mora biti samostojna pri sprejemanju svojih odločitev ali mnenj. skupaj s svojimi opombami in vsemi točkami. 104. (4) Ţirija mora spoštovati anonimnost udeleţencev natečaja do sprejema mnenja ali odločitve. da zaradi pojasnitve katerih koli vidikov projektov.

g) če gre za konkurenčni dialog. sporočajo organi Republike Slovenije na portal javnih naročil do 28. 5. se zajemajo neposredno iz obvestil iz 3. d) razloge za zavrnitev neobičajno nizkih ponudb. (3) Podatke o oddanih javnih naročilih. okoliščine iz 27. na podlagi katerih se je naročnik odločil. (2) Naročniki morajo sprejeti ustrezne ukrepe za dokumentiranje poteka postopkov za oddajo naročila. ki upravičujejo uporabo tega postopka. februarja tekočega leta za preteklo leto. h) po potrebi razloge. ki upravičujejo uporabo teh postopkov. če le-ta to zahteva. člena tega zakona. da ne odda naročila ali sklene okvirnega sporazuma ali da ne vzpostavi dinamičnega nabavnega sistema. e) ime izbranega ponudnika in razloge za izbiro njegove ponudbe.. ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil v skladu s tem zakonom. februarja tekočega leta za preteklo leto. da je razvidno.a člen (sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu) (1) Podatki o oddanih javnih naročilih. f) glede postopkov s pogajanji okoliščine iz 28. (3) Poročilo ali njegovi najpomembnejši podatki se sporočijo Komisiji. (2) Podatke o posameznih naročilih. člena tega zakona. katerih vrednost je niţja od vrednosti iz drugega odstavka 12. v kolikor je to znano. in 12. b) imena izbranih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo izbiro ter razvrstitev ponudb tako.. člena tega zakona. ki se izvajajo na elektronski način. katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. Drugo poglavje Statistika 105. ki ga izbrani ponudnik namerava dati v podizvajanje tretji osebi. člena tega zakona. deleţ naročila ali okvirnega sporazuma. točke prvega odstavka 57. . predmet in vrednost naročila.predvsem naslednje podatke: a) ime in naslov naročnika. oddanih na podlagi okvirnega sporazuma. katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 12. c) imena izločenih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo izločitev. ter. okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema. naročniki sporočajo na portal javnih naročil do 28. in 29. 7. člena tega zakona.

d. . pristojno za finance. člen (vsebina statističnega poročila) (1) Statistično poročilo mora za vsakega naročnika iz Seznama subjektov in kategorij subjektov javnega prava in Seznama naročnikov. in 29. in jih pošlje ministrstvu.o. (2) V kolikor je to mogoče. najkasneje do 30. pristojno za finance. ki jih je naročnik uporabil. se podatki iz a) točke prvega odstavka tega člena razčlenijo še na okoliščine iz 28. ima za obdelavo podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovljen brezplačen dostop do razširjenega nabora podatkov iz baze Poslovnega registra Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. člen (statistično poročilo) (1) Podatke o oddanih javnih naročilih v preteklem letu.ime. ki ni navedena v Seznamu naročnikov. ki mu je naročilo oddano. sedeţ ali drţavljanstvo gospodarskega subjekta. v katerem so ločeno navedena javna naročila blaga. v standardizirani obliki. (2) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. d. storitev in gradenj.o. maja tekočega leta. oktobra tekočega leta Komisiji. . (3) Če so bila naročila oddana po postopku s pogajanji.106.o.postopke za oddajo naročila. vsebovati vsaj: a) število in vrednost oddanih naročil. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti.. septembra tekočega leta pripravi statistično poročilo o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji in ga posreduje vladi v potrditev.referenčne številke ali kategorije nomenklature CPV za vse te postopke gradenj iz Seznama dejavnosti na področju gradenj in blaga ter storitev iz Seznama storitev. b) število in skupno vrednost naročil. ki so jih oddali naročniki v predhodnem letu. najkasneje do 31.. razčlenjenih v skladu z drugim odstavkom tega . pristojnemu za finance. (4) Statistično poročilo mora za vsako kategorijo naročnika. (3) Ministrstvo. ki so jih naročniki sporočili na portal javnih naročil v skladu s prejšnjim členom tega zakona. oddanih v skladu z omejitvami iz Sporazuma o vladnih nabavah. ki jo Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po ceniku ponuja tudi ostalim uporabnikom. vsebovati vsaj: a) število in vrednost oddanih naročil. obdela Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. pripravljeno v skladu s 107. posreduje statistično poročilo o oddanih javnih naročilih. ter navedeta število in vrednost oddanih naročil s strani Republike Slovenije in drţave izbranega ponudnika. na podlagi podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu.o. člena tega zakona. (4) Ministrstvo. se podatki iz a) točke prejšnjega odstavka razčlenijo na: . 107. do 31. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. členom tega zakona.

pristojen za finance. . člen (kazenske določbe za naročnika) (1) Z globo od 25. (6) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister). Pooblaščeno uradno osebo določi predsednik Drţavne revizijske komisije v skladu z zakonom. pooblasti za izvedbo ali odločanje v postopku javnega naročanja osebo zasebnega prava (tretji odstavek 16. izbere način določitve vrednosti. ki je v skladu z zakonom. da bi se zaradi niţje ocenjene vrednosti izognil postopku oddaje javnega naročila (14. 2. morata naročnik in odgovorna oseba naročnika Drţavni revizijski komisiji najpozneje v treh dneh po prejemu njenega pisnega poziva odstopiti vso dokumentacijo. pristojen za ugotavljanje prekrškov naročnikov.zbira dodatna obvestila in dokaze o morebitnem prekršku naročnika in odgovorne osebe naročnika. ponudnikov in podizvajalcev je Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Drţavna revizijska komisija). člen (prekrškovni organ) (1) Organ. na odstop katere ju je Drţavna revizijska komisija pozvala. ki ureja prekrške. (3) V primeru. (2) Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba Drţavne revizijske komisije. b) skupno vrednost naročil.ugotavlja pogoje za začetek postopka o prekršku zoper naročnika in odgovorno osebo naročnika oziroma . ki izpolnjuje pogoje po zakonu. (5) Statistično poročilo mora vsebovati vsako statistično informacijo. ko Drţavna revizijska komisija v skladu s tem zakonom: .000 do 100. Peti del PREKRŠKOVNI ORGAN 108. ki jo zahteva Sporazum o vladnih nabavah.člena. člen tega zakona).000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. člena tega zakona). srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot naročnik: 1. oddanih v skladu z omejitvami iz Sporazuma o vladnih nabavah. ki ureja prekrške in na njegovi podlagi sprejetih predpisih. Šesti del KAZENSKE DOLOČBE 109. izda pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. ki ureja gospodarske druţbe.

se kaznuje z globo od 12. razen v primerih.500 do 30.a člen tega zakona). ali 14. da dokazilo o podatku.000 eurov. samostojnega podjetnika posameznika. člen tega zakona). 11. odda javno naročilo ali sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila s ponudnikom. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.500 do 50. in sicer taka oseba za . člena tega zakona).. opredeli določbe pogodbe o oddaji javnega naročila tako. člena tega zakona. člena tega zakona). ni objavil obvestila iz 1. ki kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. zahteva. do 56. 7. pri tem pa se niso bistveno spremenile okoliščine. 13. določi merilo ekonomsko najugodnejša ponudba in med izvajanjem predmeta javnega naročila spremeni predmet pogodbe o oddaji javnega naročila tako. 7. predloţi ponudnik (šesti odstavek 41. (4) Odgovorna oseba pravne osebe. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.. ne odstopi dokumentacije Drţavni revizijski komisiji skladno z njenim pozivom (tretji odstavek 108. ne sporoči statističnih podatkov oziroma sporoči napačne statistične podatke o oddanih javnih naročilih (105.3. ki samostojno opravlja dejavnost. odstopi od izvedbe javnega naročila v nasprotju s petim odstavkom 80. 14.000 eurov. 12. ki v skladu z zakonom. opredeljenih v tem zakonu (50. 4. zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe (četrti odstavek 80. 15. ki kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 8. 6.. 62. ravna v nasprotju z osmim odstavkom 71.000 eurov. uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (tretji odstavek 42. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot naročnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka.a člena tega zakona). do 12. se kaznuje z globo od 7. ki ureja gospodarske druţbe. zavrne vse ponudbe in izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja. ki je storila ta prekršek. ki je bil na dan. da v bistvenih elementih odstopajo od določb iz razpisne dokumentacije (četrti odstavek 71. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik.. do 63. organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. člena tega zakona. 16. samostojnega podjetnika posameznika. ko se je potekel rok za oddajo ponudbe. 9. točke prvega odstavka tega člena se odgovorni osebi pravne osebe. 17. 10. (2) Pravna oseba. 13. da izbrana ponudba zaradi te spremembe ni več ekonomsko najugodnejša ponudba (48. 5. čeprav ga k temu zavezuje ta zakon. točke prvega odstavka 57.b člen tega zakona). člena tega zakona. se kaznuje z globo od 500 do 2.a člen tega zakona). člena tega zakona). 4. odda naročilo brez izvedbe ustreznega postopka. ravna v nasprotju s trinajstim odstavkom 71. člena tega zakona). ne upošteva obdobja mirovanja. člena tega zakona. čeprav ga k temu zavezuje zakon (prvi odstavek 79. ne upošteva rokov za objavo in predloţitev ponudb. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 16. člena tega zakona). člena tega zakona. ko zakon to dopušča (25. izreče tudi stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. o katerem drţavni organ. do 30. (5) Za prekršek iz 1.

000 do 100. posreduje to odločitev naročniku. člena tega zakona (štirinajsti odstavek 71. Šteje se. z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Odločitev mora posredovati v treh delovnih dneh od njene pravnomočnosti. ki je v skladu z zakonom.b člen (kazenske določbe za podizvajalca) (1) Z globo od 25. pri katerem je oseba. 2. naročniku v roku ne posreduje podatkov iz trinajstega odstavka 71. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot ponudnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z globo od 12. ki kot ponudnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 109. točke prvega odstavka tega člena se ponudniku izreče tudi sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja.500 do 30. ki kot ponudnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.če je predmet javnega naročila blago ali storitev.če je predmet naročila gradnja.000 eurov. 4. srednja ali velika gospodarska . (4) Za prekršek iz 3. ki je storila prekršek.500 do 50. ki ureja gospodarske druţbe. odločati ali na kateri koli drug način sodelovati v postopku javnega naročanja. ki je v skladu z zakonom. in sicer: . 5. (2) Pravna oseba.000 eurov. pristojnemu za finance. kljub naročnikovemu pozivu in čeprav za to niso podani objektivni razlogi. uveljavlja pravico do dodatne obrazloţitve iz tretjega odstavka 79. za dobo treh let od pravnomočnosti odločbe o prekršku. ki samostojno opravlja dejavnost. (5) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. na katere ponudnik ni mogel vplivati. (6) Organ.000 do 100. ravna v nasprotju s sedmim. srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot ponudnik: 1.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. zaposlena in ministrstvu. 109. se kaznuje z globo od 7. za dobo petih let od pravnomočnosti odločbe o prekršku. 3. ki odloči o prekršku iz prejšnjega odstavka. ki ureja gospodarske druţbe. člena tega zakona). . (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. se kaznuje z globo od 500 do 2. ki ureja gospodarske druţbe. v ponudbi vedoma da neresnično izjavo ali dokazilo. člena tega zakona z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. da so objektivni razlogi tisti. osmim. člena tega zakona. ki v skladu z zakonom.dobo treh let ne sme voditi. desetim ali enajstim odstavkom 71.a člen (kazenske določbe za ponudnika) (1) Z globo od 25.000 eurov.

ne sme preseči vrednosti 6. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.500 do 30.a člena tega zakona posebno huda zaradi višine povzročene škode ali višine protipravno pridobljene premoţenjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti. d) odgovorno osebo pravne osebe. ki v skladu z zakonom.č člen (globe v hitrem postopku) V hitrem postopku lahko prekrškovni organ izreče globo v razponu. srednja ali velika gospodarska druţba. ki je v skladu z zakonom.000 eurov. 12. 11.000 eurov. ki ureja gospodarske druţbe. in 13. predpisanem v tem zakonu.. ki ureja gospodarske druţbe. ne sme preseči vrednosti 150.. (4) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. točke prvega odstavka 109.000 eurov. lahko prekrškovni organ izreče večkratnik globe iz 109. ki samostojno opravlja dejavnost. b) pravno osebo. Pri odločanju o višini globe se upoštevata teţa prekrška in z njim povzročena škoda. člena tega zakona ter 1. vendar izrečena globa za: a) pravno osebo. ni srednja ali velika gospodarska druţba. člen (črtan) . se kaznuje z globo od 500 do 2.000 eurov.500 do 50. (2) Pravna oseba. ki samostojno opravlja dejavnost. 109. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot podizvajalec stori prekršek iz prejšnjega odstavka.druţba in ki kot podizvajalec ne predloţi soglasja k neposrednemu plačilu (sedmi odstavek 71. in 109. ne sme preseči vrednosti 300. samostojnega podjetnika posameznika. ki kot podizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.000 eurov. se kaznuje z globo od 12. 109.000 eurov.a člena tega zakona. člena tega zakona). ne sme preseči vrednosti 90. in 2. 110.c člen (sankcioniranje hujših prekrškov) Če je narava prekrška iz 1. ki kot podizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo od 7. c) samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika.000 eurov. ki v skladu z zakonom. 4. ki ureja gospodarske druţbe. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. točke prvega odstavka 109..

št. izdani na njegovi podlagi: . ki prenehajo veljati) (1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS.Navodilo o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS. 25/04 in 87/04).Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov ter enotnih obrazcih za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu (Uradni list RS. . . . . 116/2005).Pravilnik o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila (Uradni list RS. 73/04). 112.Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS. 39/00. člen (zaključitev postopkov začetih po prejšnjem zakonu) (1) Postopki oddaje javnih naročil za katere so bila obvestila o javnem naročilu objavljena pred začetkom uporabe tega zakona.Pravilnik o enotnih obrazcih za vse vrste objav. . št. 86/01). neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS. št. 44/04). 32/04 in 87/04). št. 2/04 in 36/04) in predpisi. ki jih morajo naročniki objavljati po zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS. . če naročnik kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije.Pravilnik o vsebini. 41/05).Uredba o kategorijah in seznamih naročnikov po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS.ZJN-2 (Uradni list RS. št. (2) Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu. 33/04). št. št. (3) Do pričetka uporabe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov se. št. 84/04). 102/00.Zakon o javnem naročanju . s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS. . .Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj. v kolikor niso z njim v nasprotju. še nadalje uporabljajo predpisi iz prvega in drugega odstavka tega člena. 128/06) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: Sedmi del PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 111. člen (predpisi. št. št.Pravilnik o ugotovitvi. . pogojih in omejitvah za izvedbo elektronske draţbe v postopkih oddaje javnih naročil (Uradni list RS.Pravilnik o določitvi tolarskih protivrednosti. člen Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS. št. 130/04). št. št. se izvedejo po dosedanjih predpisih. nad katerimi so potrebne objave javnih naročil v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti (Uradni list RS. 40/04) . kdaj šteje ponudba za nepravilno. (2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 20.

(3) Vlada izda uredbo iz prvega odstavka 2. pristojen za finance izda pravilnik iz 107. četrtega odstavka 16. člena. (2) Ministrstvo. člena je rok za prejem ponudb najmanj 52 dni. (2) Vlada izda predpis iz petega odstavka 3. člena je rok za prejem prijav za sodelovanje 37 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu. člena je minimalni rok za prejem ponudb 36 dni. mesecev po uveljavitvi tega zakona. člena v roku 15 dni po uveljavitvi tega zakona. točke Informacij povezanih z objavljanjem. 115. člena. člena in drugega odstavka 54. člena in 66. 116. točke Informacij povezanih z objavljanjem. člen (objave do vzpostavitve portala) (1) Do vzpostavitve portala javnih naročil mora naročnik za prejem prijav za sodelovanje in za prejem ponudb upoštevati naslednje roke: . se obvestila v zvezi z javnimi naročili do vzpostavitve portala javnih naročil objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. glede na mejne vrednosti.113. objavijo najpozneje 12 dni po pošiljanju ali v primeru skrajšanja rokov iz razloga nujnosti. pristojno za finance. tretjega odstavka 52. . 56. člen (veljavnost zakona) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. . zagotovi vzpostavitev portala javnih naročil v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona. prvega odstavka 12. člena tega zakona v roku 3.v primeru iz prvega odstavka 52.v primeru iz 1. . člena. člena. člena je rok za prejem ponudb 40 dni od datuma pošiljanja povabila.v primeru iz 2. točke prvega odstavka 54. točke prvega odstavka 54. (3) Vsebina obvestil. 114. ki se ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2. najpozneje pet dni po pošiljanju. . prvega odstavka 37. člen (predpisi na podlagi tega zakona) (1) Minister. člena. je omejeno na pribliţno 650 besed. člen (vzpostavitev portala javnih naročil) (1) Poleg objave obvestil v Uradnem listu Evropske unije. člena in šestega odstavka 4. četrtega odstavka 3. člena in 55.v primeru iz 51. (2) Do vzpostavitve portala javnih naročil se obvestila. ki se ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi v skladu z obliko in postopki za pošiljanje iz 2. člena. člena tega zakona v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega zakona.

vzpostaviti najkasneje do 31. 20. št. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . marca 2008. Vlada izda predpis iz 63. februarja 2008. člen Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o neposrednih plačilih . člen Vlada izda predpis iz desetega odstavka 71. 56. 19. člen Ne glede na 105. št. 18. člena v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. junija 2008.a člen in 106.ZJN-2A (Uradni list RS. 19/10) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 55. člena zakona se začne uporabljati 1.o.o. člen Osnovni funkcionalni sistem za elektronsko javno naročanje mora Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. informacijski sistem za izvedbo elektronske draţbe pa v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.ZJN-2B (Uradni list RS.d člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona. člen zakona naročnik vpiše in pošlje v elektronski obliki podatke o oddanih javnih naročilih v letu 2007 na portal javnih naročil do 28. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . Vlada izda predpis iz osmega odstavka 42. 16/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 17. Vlada izda predpis iz sedmega odstavka 24.uporabljati pa se začne v roku 15 dni po njegovi uveljavitvi. člena v 24 mesecih po uveljavitvi tega zakona. člen Določba desetega odstavka 35.

št.a člena zakona. člen Postopki oddaje javnih naročil. člena zakona se začne uporabljati v 12 mesecih od začetka izvajanja strokovnega izpita iz javnega naročanja. 128/06 in 16/08). člen Ministrstvo. . 60. če naročnik pred uveljavitvijo tega zakona kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije. pristojno za finance.o. mora na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 9. člena zakona objavljena pred uveljavitvijo tega zakona. 59. za katere so bila obvestila iz 2. člena zakona se začne uporabljati z dnem vzpostavitve sistema za elektronsko javno naročanje iz 67. uporablja pa se do začetka uporabe predpisa iz prvega odstavka prejšnjega člena. pristojen za finance. 66/07). septembra 2011. 61. 57. člena zakona z dnem uveljavitve zakona. točke prvega odstavka 57.o. 58. ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona. člen Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. izda predpis iz osmega odstavka 24. 18/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 37. člen Minister.a člena se preneha voditi evidenca iz drugega odstavka 77. Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu. Z dnem vzpostavitve evidence iz 77. člen Določba desetega odstavka 35. in 10. Postopki s pogajanji brez predhodne objave. ali 4.a člena zakona in jo objavi na svoji spletni strani z dnem uveljavitve tega zakona. se izvedejo po dosedanjih predpisih. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju .ZJN-2C (Uradni list RS.podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS. začne voditi evidenco iz 77. Določba sedmega odstavka 24. se izvedejo po dosedanjih predpisih. člena do 30. št. točke prvega odstavka 57. št. člen Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS.

mora v sodelovanju z ministrstvom. člen Zajem in sporočanje statističnih podatkov o javnih naročilih. člen Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.2013. točke prvega odstavka 57. Določba prvega stavka sedmega odstavka 24. člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.. se izvede po dosedanjih predpisih. točke prvega odstavka 57. pristojnim za finance. .o. se izvedejo po dosedanjih predpisih.a člena zakona v treh mesecih po vzpostavitvi sistema za elektronsko javno naročanje.Minister. uskladi predpis iz šestega odstavka 107.o. oddana na podlagi okvirnega sporazuma. za katere so bila obvestila iz 2. člen Postopki javnega naročanja. ali 10. izda predpis iz drugega odstavka 67. 4. v katerih naročnik ne objavi obvestila iz 2. 128/06. 38. člena zakona. 16/08 in 19/10) z določbami 24. 40. člena se začne uporabljati 1. št. pristojen za finance. se oddajo v skladu z določbami okvirnega sporazuma. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. člena zakona do 31. 41. Minister.1. decembra 2011. 39. ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona. člena tega zakona v osmih mesecih po uveljavitvi tega zakona. na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 13. se izvedejo po dosedanjih predpisih. Posamezna naročila. Postopki s pogajanji brez predhodne objave in postopki s pogajanji po predhodni objavi. 6.. člena zakona poslana v objavo na portal javnih naročil pred uveljavitvijo tega zakona. pristojen za finance. oddanih v letu 2010. točke prvega odstavka 57.

.1..0 . .3023.-.7/ 0..3023.1.0./30 574.4...3 .74 34570/049 857002.903 3.0 84 543:030 3848.. 3.745889.0 570/.4 08090850.94 090.02.1:3..8.0/0308947348930.4:547.903 3.903.1..98..1.7... 94 0570 30..03.3.0380903 30850.7458..48.0/-0894734893. 03.40 .9 .903 3.0247.3.3023.43.3 .4/89.57.-9:/54/74-30 .3/.84. &897034870/89.. 30820.745847.94 090.889. 08.. /.44244 . 34892   03. :3423 ..0... .74 3.7/42 543:08947348930. 03.94 097090.0..0 54..3..   03.3/.43...303..1:3..90.03. 94 090.5474 445708:8573. 84870/89.1.0/-47.3/.33.3.3/.90.2 3./44 ./308850.0.457.4-.4 543:/-:897032870/89.4-94-4. 8947348930...4/89..4244 . 3489290788. 94 097090.3.903 30850..4 20/3.90.0$03.4570/58 80247.3.1.:0 0543:/3.0.3. ..4-09. 90754570/3489302. 3543:04.0. 88.903 327010703 328890242 84.2...   03.90. 88.3 3 /.574.3.0.03.782 8:-0942 %03 30850. &897034870/89..0.47.90.8 8.4/89./3.4543:/- /4.74 .03.0 8.907280 7.7458 47.0.7..7/0 5703..1:3.90.90. 94 090.4.1.4 8..574.020/543:/3  00/03.43.1:3. 794.1:3. '03/.4543:/3:4570/090.9070808.43.90.3.. -.3/.3023. /44 0.30/45:893430420:0443:703.43./4230..4.739 543:/-0.4/89.4 !43:/3247./30884..7247.: :049:/ 0020390 803.0 /44 030..89.74 3/44 44803.-4-..028.903 3.828:3..43.4584. 84....30..0/7:23.3/.302 7..33.1.1:3. 494-.54/../4:2039.4 /.74582903 3284.7.1:3. 3489..0 /44 .1.04-4.739543:/-04-7.3.0. /4:2039. 9.. .3/.3.0032 3..802543:/342 3308204:89.8./44 03903 3 850.7/42..4 3.1.1.43.3/.74 3424//..3.74/3289.32..0247.. /4.3:803.3....84.. 0903 3.30..3.30.038089.43...850.850.4244 4 3.828:894734893.828:894734893..70/3 . 0 /. 3 0857002. .74 3478924 34898..0 20/3.70 9.7/.0.583/4:2039.84. .74/3089...303..30..1.7458089.89./3..903 3850.828:894734893.90.90. 3...3/.84.7.3044.78930270/: 3.74 ..1:3..4/89.894790.90.3054970-03.4/89.2../033:547. 1:3./44 903 30850.. 30820..3/.90724:897032870/89.74 43:703 324854/.74 3.1.7.570/209.3.74 3478924 3489.4903 3.4 9.8.03.33.3..8. 4/89..3. .038.0.802 8:534903 34 850.7/42 570.4.7/. !7.570/209.038289..43.7/0 /7:0903 307010703 30889020 84/44 0.4 /.4 0.89479.. . .7.3/.4 903 30850.5474 445708:8573.0.. %03 30850..7/0 0. 03..4-. 8:530903 30850.9./48945. 3 .03.8.43.038089.43.1..03/48945.43.74.850.0/04-080/0 ./348989028947348932.90..94.74 3.1.4-995. /...30.89479.33.4 ..2097/4.0. 47.4/0.74 .7/0 84.90.

.4/34 0-8089.3/.. .089 .4//.7.30.570/348930..38 80/0 02.90.4573.3880/0 02.843...1.74 3247.8.-8 902-4 03 %48.30 3..3. 03.-47.1.44.2 3.3.7..484/0:04 .3047..30897.80.7458289.0907 /.802.0791...8.4//.90724/7:23.303 .05720730..4-.3.   03 .-../:8970923 097924/89..3.7.90390 950./45: .0 0970-..440/4230.30:57.  . :0570/2093..8570209:/5497/.3543:/3..90..5480-35489450./347.390 570/4 4543:/3  .574.3.4034.7.03.573..-7./34898903 32850.0903 3850. .30. 03.90.39..907.   -7.34. 80903 30850.0 3..39 247.7..574..74 3 0/45:89 ..3:803..0..0331472.74 3 /45:89570/4 90. 84570/2093..833.894790.0308204 8...4.030. /897-:9073 448047..089:4.. 8.90704 5480-30..5474 44 5708:8573.947.93.43.850..70/3   0841:3. ..404342843...3.9 570/209.3907087.0.42.. .74 330820 :54 90.347..3.27.543:/-.4.3./47347..30.300/4.389....30.74 .-548945.8.9072574.3..4.43.390 543:04232. .3.0303..5830/4:2039.1./7: /7 .74 ..-.9  ...3 4984..570/4 90.43.440. /.0.089 232.583/4:2039./:0.34..3930543:/-0   002074..4 /7:45720734/4.1.4 490903 3..4408570094-:547.4808.   090.34-7020.3. 03244 0458..4/42.907254/0902..90897.47.90.90..3930543:/-0384/45: 0303.3023./4:2039.74 3/44  /.0/0 /. /. .90.0.-4:54 90.74 :3.74 3.30.45.8570095497/. 843. .24.3.894790..90702.3 54974 3 574...3.20 5.4290....4907.03.3.4570/89.74 ..4573. 3489-.42.0857009247.203090...572074/7:.8.. 843.84.24.9.548..3 84:8.80. ...7/ .302/.579.454390.../7:/7 .347.03.4389479.:4/30 ..:54 90...30 9004. ..-.7.74582.4570/090.447.54/.4570/003049544 549020/4.897. ' 548945.0/0-080/4 .7.74 3..32 3.0..43.7.7.1.3.74 .5454970-3030/00.30.74 3247.5757. ..32  .393543:/-..0.02 8.5480-3454704.440 54/54402 /.20343.3907087.0/030850..30.

/0  '..7..30./30..343543:/- 0979454..390: 347.0 80 457..8457 5757.4-7...30. 7..3.3..4/89.07.9.   03:/3. 3./09073.3../04 .4. 54543.74 3247.4244. /.: 070970-.3.3085484-34893207.74 ..0 !44.3...583/4:2039.0/03..3//.544/-04.024 3489 543:.3023.0/44 -..0 5440.....0..0/-43.4.570/2093.0303.49.43..90.74 .0/.3544.47.78957.044-.74.3//.74 :.74 ..548./:8570/58.84.7..30 304- ..4 ..74 .07 .4480 ...43.. /44 -...0..7.4..989479.0-4/8/4.:4/30 .7.4..2.2 ..03 70. .- 0--0 :850 30 5750.0/-.0897.. .3..343.7.30...3085484-3489 -47:/00 03.247. -.74 .089:4.830543:/-00/03.3548945: 4//.3..:49.74 3.40543:/-0:54 90.39  '4/57902548945: 548945:-7.893.89479..3..:8.0..3.74 34//.3.34//.7.4/44 9://7:05440....0 .570/4 90..457./30.74 .74 454902 4 ..20894.03.74 3.907 .  .7.3.....8.3..3. 457.493.54.30 ..4 3.3:54 90..2030570/2090.94/ 543:/34.03489.739.543:/-54570/4/34-. 80..90.207 4570/003.3034480.570/5 0 /.0..4.3544.: 070970-..0 /.4-.89479.0897.0.2.. 247./4.30309 30.70/34893.984./04 ../04  .49.74 331472.7.. 4-:54 90.3.03.30..0/04 /.3..9 89479.5484.74580 8:534893843.74 ..8. /44 -...30.3..74 ./44 -4 :70.: :0484...3.3034480.4 ..4.....-47  03 570.3. ...3544.30244.0/-43.. 903 30850.1.789..03489./4....30 4/.74 ./0 0849544.20894.3../.4//. 207.0570 30.570.420/.207.:54 90.-473.74   ..3.543:/357/4-:89703031472....583/4:2039..30.: 0. .3.0/03.4.:4/30 0 543:/-03/44 .3..0/047.74 43.202 .54/.94..89479.0.:49..30.343.  03 4-.-..43. ./30 80.0 3.3:/44 - 03.30. 03: 90.74 3...3.43. /.3..90.5484.74 .90.49...03489.0  03 544 .3085484-3489543:/3.4.0543:/-.#05:-$4..30.. 0-..74 .9.39 30820.7.3..548945.30.548945:.4-.74 .5484.

3. 570/.343.3.583/4:2039.94.-9 907 00945720734 2./7:5489454//.07.3023.. -454..30. .80-4.543:/3:3970-.20343.94..2 .0570/4 543:/3..90....43.4/89.43.34.089.0257207:247. ..207.3.74 454902 4 .543:/34..43. 057/4-4742.90 '. 8.20894/4.. 3..30..247.30232..-954..34 90.:49.543:/354/.0.9: 4.33.730.54. 4.3903 303 54.74 3.43..3.570/4 4543:/-0 /.90.90.30285484-3489 548945:854.57/4-90.8.74 4247.3..74 3:54 90.3847.43.74 3:.583/4:2039.31472..94730 5440.30232.2..74 357/4- 8.07. !4/./.  !70..3//.397..354570/4/34-..4/:7..94. 548945:854.4 54..8./30.8.9 247. ...0..3023.94.4572073.90.3//.0/04-09.7.30285484-3489247.-47.730.4 /.3//.94.30/7:0.74 3.3 3.80 54/.9:8.4 03..0343:703 302 /. 420 90.3480.80:/00 4 54.089:4.3.30285484-3489 548945:854.74 :  '548945:8570/4/32:49.70 4/ 972080.34 90.4: 247...84570/4 030543:/-0545430 .780.../0..82.. /4.30330/8723.43.43:703 302/.:49.494.. 03. 3../340. .354 5704/34-. .4 572073..90702/7 ..354 570/4/34-.:05430..90.3//..343.0. 54/./:/7:2 ...94.789545430543:/-00/03.:2.74 :3.3//.7.74 .90.:2.4 '57207:.74 34//.44/.89../03.9  !7570..-93..74 33.8:-09.308:53489.. /...- /.313.-93. 3..0/0...30894530 85484-3489543:/3...74 39.970924/89..3085484-3489 4 3.543:/3/4..3:85484-34894854/.43.9. 058:7..3 30..4/89.3//.8344/3.74 354...90. '548945:854.0. 03.3970-..3543:/34.. ..85834..03 89.543:04232..3.054970-3484.3.4 '548945:8 570/4/32:49.4290.3509 .347.4-../30..207. 5430.43.34 89453485484-34890/00434280.74 3.454/./.089:4.90.397090.9070.8 570/209423.93.54403207.. 4/.80390.207.90:7.9543:/-..4:3.07 .2073.../0.8547.808:-09.57..570/4 934-030.3085484-3489 /4 03.480-354/.-03.2.-9 232.305440./48934..4-.94.74 :.4: 0057.570.03/4.  '57207:4.548945:43:703 30.74 .44 54/.090.548..0.3089453085484-3489543:/3. 03.  00/03.4.0 .84/0:04.3 47.3//.-9 90./03.07.. 03..8547. ./7:0/44 -090.4-...544-.3.4//.94 3.4/89./300.74 354..305440.3023.. '548945:85704/32:49./:857.3//.. 570.3./:8 034290. . .42 03./03.24/89.89.803.3.:547.   . 3.089:4.43:703.3-70570/4/304-..7.3. 3.4.90:7./..74 4.74 94 057../03.

2.43:703.30 39.3485484-34890570.4..572073.3 844570/003....03802.0/03. 00-0 9..4 9.30.90..3 85484-3489   03.3424 344-8403.:0 54894509.3.543:/3.34 90.94. 843..74 33. 4.  .3//.57.89453 . '.0 ./7:02/4:2039: ..494.  03 4834.90 543:045440 ..74 3:547... 7.34480-4 57.94.-93.9.8.74 : 7....74 .9070.80/3 .3 04/232./.80-:054/.30.-.543:/.30.3944./.357.7.70 90.304..3//..3//.78 8:-094.80-3. 4470.3.089:4.4..5489450/7:4854/.4834.9..85484-3489.9.: 9.4 00 90.3023.3//.44.570/44 49232..904.-24 34892.4742.4.0257207:30820.54..94./3.57207::547.74 .3.3.4 /.3//./389#$ 9 .03./4-9/4..548945.470 90.3. 8038457.439 .9070970-.84/04.0257207:247.907800970-..43: &7.-7..54..74 3247. /.854...583 /4:2039. 90....548945.74 3247. 32.4-.9.3//..74 3. .3//. .3.9.44770.4. 247.3 ...43.-0 43:703 30. 543:0454403232.543:/3. 3... .30 89453085484-3489 2.9489479 4-:547..9 .354570/4/34-.57.3//.54.94.07./0. 90.

 .

 5457 3.

90.13.3 34-./:..3.7..30  857002.4034 857002.89453 .3 33907084.74 3247.04. .34480-4 57.439454870/4..7 .30. 03.57.30/.3//.548945. .7.7 30/4.03.4 9543:/3. 5484..30/03.03489  57.7 02.9.49..74588:53489.9. 00-0 9.828: 03.3424 344-8403.4543:/34.1 30480-0 30/4.4834..3.543:/3.32 7010703..3.548945..4742./.30/.07.4 9.1 30480-0 /.30. .'%!$  .038. 0 .548.3054/:5330 857002.9070.5757/4-9.74 .4//.3.0. 9 13. 57080590.43.303/.74 3247...44770.3 303907080.0..7899.3//.74 3247.30.2 .30.4543:/..43  :/4/084/7: 0.74 .439454870/4.304..9.3485484-34890570..74 ..3.4//../4:10 450713.7.3.548945.302-080/:..9.0.90./03. ..3. 000 9.7...30  4:1.3 48090 074.3.3//.2030.4 9.30/.30.4:1.3054/:533057.30.3.  .74588:53489  ..0.43.4 03 5489454. 03.543:/3.5484.439 .74 ./...33. ..30/.9...3054/:5330 .4034/.:4/34893 .

.3//.2 /7 .73489.480/0 30/.0.94742.9072..  .3.. /44 -. 3.03489.543:/-3...74 3.57.4 ..4/89.3//.0.57089450./44 -.4.93. 03.90.. 0-54/../30./:8 08924/89. 0354/.308:53489..99:/54/.0 ...3 345484..74 3 80247..30247..74 3..03934893578302 57030.-4548945.43. 03.94.3.3./:/44 -.305..30... 09890 . 543:/3.47.. 32. 84/0:057.0/0 .4 .. 3.3570/4.424 4834.4/44 /..35484.3//.80/0 ..74 3. ./4730..8.43..5.74 ./04-. .9.90 31472.2 070. . 03.4/89. 3..5440 09790.84/ 0 ..548945: 57830.7.....348090 074..: .90.0489744./:./.5748578943047..74 39.74 3.9072.57./7 ...57.4./4730.543:/3.3:4..2/7 .548945:57830547..0..0 304.3..3: ..4382/44 -.74 33.548945. 090 548945./473.03489.457/4-93.30 .3.30..543:/38.74 3.. .43.90720-... .4/89..30.43 :70.480/0 31472.9072.4//.5..343.3.. .543:/38.54/.8454970-3 070..890 .74..30 4/4 .2 /4 03.3./..0.304742..42:7.7../. 3./..57830547.543:0544057.84.548945057830547.3: 47.89453 49.90.3./44 .-57/4-.5748. 090.348090 074.0 '8....009570/904274.90702034 /./03.8945.3/7:0.0.890 . 3. /.90..0-857..80/0 ..4/89./03.90702 /7 .857020. .0...57030. 4/89.902.4//.../. 543:/3.385484-3489.0.570/4/3548945 3....47.80 31472. 0...20894/4.5..90.0.3.89.:57.0.4 3..045:895484.. 03.73..0.94.30 . . 2:.9.3.03.5430.348..305. ..30.208945830.42570 30.2/7 ..4..357..4-8403.3489.02 247.34.43.942../7: -03.7 34:57.0 ..3//. ...35484.543:/34.4543:/-.544-..207. 84/04..80/0 ./7:0.8.. 0 ./7:0.90.543:/342  ./.44.03./4.0 24/4/89494.3.0 24/4/89494.3:31472.0.8.9..4.:902003/.  !43:/3.2073454/.03.....3//.3424 3484/-4.3.30 3. 0../:.893 2/00 02.9. /03 .74 .74 4854/.20342/..4 543:/33.34/0. .9072..7304..4/89.548945057830.9074/7 ..30.30.3.90702454/4-302544 .54.30 5489450.35489450 . /4.494. 030.302 ..9070..#05:-$4..085..893 2/00 02.80/7:0480-0 84544-.044834./03. / 057/. 3.. .327.90:7... 1 30480-03.2/7 ...2548/7:7.0 247.548945: .3.4543:/-2./384.5780 034.085. 3.3//.4//...30578943047./.089.74 3.357../.   0/7 .302548945: 0-304.57/4-8..543:/34.4382/44 -. 0 /.3.3. ./04-.74 .3//./.57030./300.4//.34 3..03 ..4 07..13.385484-3489. .43..0/- . . 3 /4:20394.4543:/-2./4.894538:-09.: 47 90.254. 57850.:.

570/42389789.0#05:-0$4..54/.9072.480/0  '..484/0 . 5789430.4854/.907/7 .3..  '.4/0300..57080.788:-094.94742. 03..43. 4-./: &70/-4$..570/57. 247.70/3489003.942 9 ..4742..30.4/4. 30:57.4..3247.484/32.4/89..57 . $ :7.543:/3.570 30.3//..:57. ./. .342 349./03.34254..3.030 ..0#05:-0 $4.3.702.0303/7:47. .0894284 . '572073..8.543:/38.. 578943247..5780 034..70/348957. 578943.57.4/89.74 .33/7:8:-0984578943 . 5789430../.13. 31472.3//..34.-99.09.54/.9...90..3.../7 ..907 ../.3..7380:57.2389789..347.0.0 4-4...

./308570203034&70/-4$. :3. /30 :3. $ :7.74588:53489 & 9 /30   897 3.09.-.854 35747..3 3:70/- 80:547. 413.942 9 .

942 9 .02-7.&70/-0 $ :7. 48570202-. /30 /0.

74588:53489 & 9  /30  897 3 &70/-44280 $ :7. 4 13.854 35747.942 9 . :3..-.3 3:70/- 80:547.

74 4247.4902/4.302 3.4:494.20343.3489  .8708907.354/. & 9 /30  897  :70/-4/44 3.4..43. ...0 /.3.302 3./44 -090..90.74 894790.94..3 30 ../03.543:/34. 894790.3 33043428 85484-34894854/.85484-3489  ..9072.3 3.94.44/.90.74 ./:8570/58/7 ..54...4. .43.3.8.543:/30#05:-0$4. 5489454.30-704: 9.:  03 043428.90.413.74 3.957.3847.74 :-4/845834-4/888.030.089:4.389.02-7.30.30232.570/4 90...3 5480-3047.74 34/3.8:-09.543:049:/5440 90.30..33.054/.780.8:-09..2   0247.90.9.3.313.3085484-348903.44/4854/.. 548..974.4...49/4.8.74 .570/4 /4. 0570/2093...35440.90...74 .0.907 0708977.3489 4.573.3013.480/0 457. 5430...3..80/3/4:20394.90-7  03 85484-3489.4...30.570/4 4/4.30/0.. 03.90 80.74 3.44/..543:/32095480-34/4.. .4-.4854/. /.74 357/4-98..0.3085484-3489./0..74 3.573.247.4030.089.8:-09.4-9 ..33.570/4 . /.5430.457./7 ...030 247.74 3/4 .780..3.0 . /30 /0.0 .3054.3-74: 9.-.3023.3543:/34.0..3//./.0.74 . .548945.58:.94.48.. !440. 4//...907-4.0 4/ 3.5497/4 !4/.90.4.9.-9.4/4.3//.0397.3: .. 084/04.403:.780. 4. /.5489.3 54/. 3.207348570/209423..  .70890754.

.54.2. :34.30.05720703  03 903 3.788:-09708977.74 4 8.5.7.3..3.788:-09. 4854/...4 543:/-44   !44570 30.3.0.343.8:5..203 '57207: /..3.0 4854/.3 3485484-3489/4.90704854/.4./ 90..3.85484-3489 84/0:4 .:0548..3.0..48.74 3/44 .583/4:2039. !790280.780./4.788:-0980....574209.80.0 ..57207: 43.   04854/...74 3203 /.. .9.9.9090/7:4854/.4 /.44 4/302.74.20343..3.47908:-094.0/-43.3.3..543:/-570/4 9.788:-09.30.457/4-8.30.-4.40434284313...7. .30570/4 3.80-34 4943.0..0 07.4/80.570/4/3548945..302470570/4 9 .3./0 4-.8945./.0 54/09.4:9020030. .8:53.74 3304.70945720734 ..0257207:247. 304-0584. 4/89./7:.3 30580 54/.. 00945720734 /4..493.543:/- 4742.0.7.3023.4 /..4/8.74 3247.3 .57207 .5.90.4 .2.9070.04902 574209:3.4..9070.0-7.74 .  .:03.583/4:2039.54/74 : .3.4-.49:/.. 49/4.7. 7.35484.34.74 3:570/4 9/4. 08431472.03489/454/.4.9:2:89.. 0.90724/7:2/4:203942 .44870/89.3.90.032 '9. 300/03. .4.9074/4.57.30...0 .3 /4.0./7:0...90.904-439095484.43.5.2038:-093.788:-09/4 3570/4 9  !43:/3247.74 .. 09.4854/.089 .907..44  4854/.975484../3.. 80303.844854/..30..78 8:-094. . 54970-3. :34./4.3.907 .4 54.7./:  034290.33 ...788:-094.434/..5484. 08 ./4..7.../4./7:8:-094.548.203....3.3:54. 57207 900583/44.0398954/..94.089:4./7 .3..4.. :897030-.3043428085484-3489 7. :54 90.4470945720734 574209..4 /.74 :.4/89..-:4//.8...09.9.8:-09.74 ..43.

74 34.85484-3489  ..07903 343./74..033570.8.

/30 '5497/247.74 3. . 045430.4290...8.8485484-34894854/. 34.3.0/-4 /.4.2:3.0 4/3..70/3489 /.  4854/.80/33.4/44 /.. . 3.84-0457.030 54570/58897403:897034..4 .85497/4/4-74 457./033.0.-.242 7.30903 3085484-34890/03.457..-47.: 03033./:/7:23970924/89.7. . .....54202-34893:547.0/-454/.3.4 4 34. 3.037.74 334../350909 8:5.0897.74 3.94.788:-09.-93./30 89479./74..54202-30 07.0302/0:..3/.030...78 8:-094.9:237. 8803.03.3.0/03./03 457.5497/. 03..

480-.788:-09247..907.8:-09.90...90.544/-0.90.4.74 3 ...80-33.4570/89../47 .74 34..903 30 24..489 0054970-349:/304.74 3. . 5/ 4742.-.2030 80. 0/4-80.3 ../03989 4/.54202-30 /4-.89744. 300/03. 00- 3.3. 4854/. /... :342.89479..4-. .. /4-..33..57.494.84...-4/4457..84.0/-4.43: .9:/40/ 0/457. :547.03894790.0 072.0 4854/..480/0 09. 5480-303..543:/3894790.7.54803574854/.543./0.3.389479.74 34.-030389744.7.0/047.989 844/4.543:/38.489 907458 9:/837..74 33-3.74 .4457.20303..4..347.02544-.570/4 9/4.0574.0.8454/5 057894347.4..33.4-.489907 :7050. 3:49.43: .44/4-.324...4-544/..9:233./397009 8:5. 03.. ..3890284./04.1.07..7.7802:8:-09:4742.89:57894347..0 4742..03.3/7 .74 :54870/:043054870/34 3..323.0/-4903 30.3 457.457.457.489 / 070.4/30. :34.0 ...03023..3 ..780.0/- 3..74 42.4-544/-04742.. 00570/2093...3.303 9:/8024..4.30.74 354902.895..74 7.0/-44-7... .543:/34. .34.4250830/00.3..74 .84.. 090.-.489 0 3.57207:.. /.9./34 .4-..473. 45842903 304570203:7054.47.3.489 907.94 .0480-57./303.308 /.3.74 3.43.74 354902 .:89479.. -4/484/04.

.30 .3.4484:57./-0302:.4/030574094.. 3.08574./7:45702 03.0/-4:7054...4/ 0970-.3.44854/.9..9078. 4583..78 8:-09:547./-0302.544 ..:89703 57207 3...473.4//...44543:/3: 894790..44474/ 4-7.895. . 54/.....3..:..3023.903 3..0/-43.. .4/4..:480... . 4/4. .3.9 ./033.4/0../30 1 070.7.24.0/-489479.4454..74 .-20/.0/04..57543:/3:894790.0480.7.207.30 -4./4-.7./3.473.2470-93.74 .9709.. .47.74 .3.570 302093024-80:7.:.30803 90....-4/4.. 480.894790.4/030574094.543:/3894790.04742.74 .74 ..1..7.0/-4/0.93..

-4..0/-43. 030:89. 57207 900583/44./ 90.3.:03.4 543:/-44  .4 /.203.44870/89. 094 . 54970-3.0791..489 8.3/.0 .4 .0.788:-094.74 3 8.907:89703489247.3.7..57.34. 49/4../3489/04.2.343.74 3304.8903 32 850..47908:-094. 300/03.1.4 54.. 4854/.5.7/  4854/./4.7.30570/4 3..1.0257207:247.4...20343.74 ./....30.2 ./30544-.3289.4.032 '9.788:-0980.9090/7:4854/.14947./47...203 '57207: /.9072805497/8.90./4..5789430.74 4 8. 80303.90.788:-09...3.548.9.0..74 3:570/4 9/4.03.43.0.3.9 /..-9549703.70945720734 .4:7.

.. .0 4854/.  '548945.4/89.:0548.0-..907570/20984/4-. !44570 30.48....30. !790280.8945..208990.0. .3.3.30894790.7.8:5./7:8:-094...85484-3489 84/0:4 .57207: 43..: :04 3.49:/.3.78 8:-094. 457.8:53./90.74 ..2038:-093.

. 8974 4.089 .-:4//.34..89.0.403.7458.30 $ .572071 94 0/7:0.3025497/ .0/. 3.4484:57.4/89.4.457.788:-094. 84544-.494...30357084.30/0.3894790..74 3.3.30  03.9074/4.304/.444.3.8347.9489 54574/.:49.9:2.85700903. 5497:04 :8.4...789..3/...0.0.857009 03...304/..543:/- 3.3.7458..43..4.0/043.8:53489 ..-47.3. 03.780.3.745889.3.$8902$:53489. /0.74 :...3/.4.4.3.03880740...93.3024704570/09494/4 3 790757-7.70/3... 03.-74543:/-0  .7.489 4903...8:-09..3 573..8:-09.. /..543:/3..3880/0 02..8.034894854/. 3207.9://7:.780..3289.4 85484-34894854/..0.4.3:/4.30: 34.489 902043.030  .0. 54.8570/209423.308.489 80247.04342843.90. 5484..3.347..3 0..0 30 : 34./03 80.4484:57.4.803....30 ..2./4-.74 38570099://7:./7:/7 .90.4. /.3/.:89703807 0..583/4:2039.090774..3903 305424  /.8347..93.74 34570/0.54/.4-.857 0.4...54/.8.5484.44//./443 .9..7/.70/3:705./4.20899.3/.90.4/7:0.7458 89.74 34-/4-..789.4.893489 448. 5497038897...43.74 3.4/89.3/..03.889020..489744.74 3570/4 90.0..  .34.49.9489 : 303 ./4-.0/-47..7/0.4.089:4.. .74 3247.0.. 3....7/.447.30 :8.3 903 3 85484-3489  03 89. /4854/.90.7/.893489 8974 4.030 903 3 570/3489 08909831:3.7/4.7/ 845497/47.3.74 3247..3289..3./34 4.74 3247....788:-094.57207.7/.3.7/4..34. 57.03. 84:8.30354970.857 0..4894790.49.74/389. 49843.74 ... 03.70/3:705.34./7:/7 .447.3880/0 02. ..70/3.489  0.494. /.3/.7. 902043.90.  03 207..3/...444.:4/30 0543:/-0:547.3023.74 4 .45..90.54.034894854/.489  03 89.403..5497/. .444.3/.-4 9049:897034 !7902 3..20/3. 80 247. 857 0. 247.789..890/03./4...489 .

5484.057/44 03023.:4/30 4543:/-49:/3...74 33..54.4 /.4 -982803454.3./. 3..3570/584.74 3247.. .548.3.583/4:2039.854/-:././.0 247./30 574.78990.70/349207.7.343.70/348934:9020 %0 54/74-348980.  !74.3244 04.74 .43. 4742.574930.33. . 3 4984 -.207.7.089:4.907280/480.3..74 3.3.207.480.40 9.74 :.82.7309.3. 84-..74 .548034893/44 .   03.74 .4.4 .4 7.543:03089479.57207:4//.9 54/74-3054/..74 3203 /..4/30.44.3..343.583 /4:2039.3.30020394.:4/30 0543:/-0.802.4.74 :3.354202-30.583 /4:2039.78930270/:4/3.893...42.39077...42424 34895439.74 .4.207.  '4473..089:4.30.89479..43.0..33..0 . 03./30.3023. . 3.54202-30 0. 7.-..904002039543:/-0 .9 /.207.7.7.3023.574. 8 . 247.9473.54/.43..089:4.89.0434284 3.489 357 80438457/0.3:543:/-247.74 3 570/4/34/44 34/543:/3..03.74 .70/34903.3.7.-4. 57207:43:703 30.7.3 7..3.74 3-070 3.842074/.3..3. 54390.80570/348934:54 90.3.74 3 570/03.54/.3.0/03.74 :.3.  ..20342074.. /44 9.:4/30 543:/-3.3./04.57207:43:703 30.5.543.74 3.4-.-7.74 3:547.-. 4742.90..3054.7.543:/-4.03845.30.90..543:/-.74 3. 35/ 3 .030.4-... 3 80438457/0.304- . 04342 34893. . 34543:/-4 5834.70/3499 247.-74543:/-0573. 07.54 3.4-4.  '57207:/..543:/3 04//. .-90989..03.3: .3023.. . ..7.3.0./43...9070203 /..74 :..4-.  .3..0/03..458302/4:2039: 458./08454.90.4.74 3247..30.4-.458302/4:2039: 3..08.570/44 0384.:8548..583/4:2039.0/03.543:/-303.044 3.44..3022089: . 84.3.74 .74 :543:/-.583/4:2039..089207.0/0207.80-34..808450 3543:/3 04//.70/3499 548. !7207.99.:   03 304- ..4.489 .0 04342843..543:/-4.30903 3070 9.458.-903.03.3./4-09.308204-9/8723.3247..934.3023.4//.0344-89..4.089:4.90 0.43.70/302544 .. 0542303:3. 84574..2.

.-..0.. .0/-07./4-./30 /4-./03 894790...0/-7../04 .49. 7.:. 570/../03 -..-.4.3:.543:/357 ../34898570/584.3. . .894790..734897....3544.457.543:/3 / 8..0234:4/305440 2.3:894790..5484.

..730820-97.  !7/44 .4/57902548945:  '57207: /. 247..3543:/. 3.4.4-. 247.57002 543:/.74 :.3 00570/4/3431472..0/4.3023.4/57902548945:  #4. '4473..5700257.3 /34//.3.05424 /4/003.9.74 .9044 3.570/4/3431472.4&7.444-4-.034.4 570/4 03.4..9.8543:/342 0 80/3.3. 247..4-93.4 5789434.74580:30 90074.0543:/-.4543:/. ..:7..4-.04-548.231472.094./30289:.4394 03.54/..570..9 /.08992389789.8031472. .4/89.4543:/-44   03.0 247..-93.74 3247.0-03...90.94-.4-.74 3.302-080/:$03.5720730274: . /.802./44 3.:54 90./:..0/030.4.80-4. ....2454/ 54402 00570/4/3431472.543:/357/4-/7 . 9.74 :4-.8 54970-03..74 :..54 .487..344-.4-../44 03./.0.&7.74 3 302470/4. 4/ /3  #4..4.4-.0 24 3489 /.344-.03/.3023. 03.. 54 ..$03. 3090 4//30.3.3:744.0/030.3543:/-247..30744..&7.343.57002543:/-.3.0894 8074.0.304- .. .3.034284 !09454.74588:53489..0.57002543:/-. :7.0 #4  03 74.74580:30  03 74.74 34/548. 070543:/357/4- /7 .0543:/-.2.730543:/-4.509034893..57.4-93.74 3:54 90.30744...2: 31472.. .../302:89:.3023.343./304-./4.4./30289:.447 849031472.4-.344-.3023.3.74588:53489  $7.304- ..0894./.089.057 902232.079905489.9 570/..30740 /44 0308902.4342   004-.089.90...345424  ..&7.. 0574.74580:30  03 87.9:2..089.4-.80-4.74 34-.0894-4 .5700257.3 ...:70/-0 4/.345424 .4//.74 : 4904570/003.4902 4-../:.4.4543:/-04//30../30 4-..730543:/-40 0800570548.. .9... 403.5757.13.08944.4/57902548945:247.40348..4-.3:8543:/342 :54 90.. /..74 3:494.4&7.74 3:494.094.570 302 03: .4.

.0.9.30.7.089...74 :..3023.57002543:/-54/.545700/:/7:/4:20394.4.3..90.74 : 4904570/0034.3/7:0.7 30....0894-4548.:8...548.548945:8570/4/32:49.4-./4/..54 .4/89.0..2. 94 570 30..08944.74 :.90.80543:/-0.2..9.354570/4/3 4-..302 3.2.57207:5489454..34.84/04.487...3.0.4&7./302: 89:... .7.9.5700257.54 .3 /333.0894./302 89:.548945:8570/4/32:49. 00.344-.3.9 9.9:24254 .2454/ 54402 00570/4/3431472.34.570/4/3431472.4570/4 4 005440/:4.9:2. 247..43..0894 8074/44 03. 4//3  #457./4:2039.3.30285484-3489 03.3.3023.4.74580:30  ..0-03.30285484-3489  #4..3023.3.0 /34//.93031472.089./34:494.4-.4-.94-.9:2.. 30570/4 4...30744..5479.57207:4//..344-. 4-.90.57002543:/-.2: 31472.70/348957.3.90...80231472..0/030..74 423. /.3/333.74 .30744. .74 ..74 :  03 74.4: 3.  080.344-.47.0..4543:/- !4/.  #4.54.570//. .4/89..74 34-..4-..&7...3 .54 ..247.5700257.4.4.9:2.8031472...04854/.0.57..3..548945:854.3543:/-.0/4.202 247.  '57207: /.30285484-3489 /34//.-....4//.548945:854.5700257.583.30 /34//. .4/..0 247.. 0803.9.4-93.43: .70/3489.2 84 54970-30.4 .54548945:8 570/4/32:49...5700257.03..33.. .74580:30 . 03..0 2080.5757.80-4..4:3. 3090 4//30..03/.74   03 74.9:24254 ..$03.0 2080..788:-09803.3.7.40348.74 374..0 057..54/.447849031472. ...43:703 302/..4.08570/20932 .4-.834.74580:304742..543:/-.730820-97. .44854/. 03..54 .3074.0.30.4&7..3.8570/4/32:49.3.34. 03.4..74 /44 03.354570/4/34-.3.0.74 :  03 54/.43:703 302/..74 34-.570//. 57080.80..4/89../.3023.4/89./302:89:...4-.323..089.43.:...089.3.43.3.788:-0957.80-4.-.3 00570/4/3431472.902.30285484-3489  $7..4-.4-. 54..44 4-4-.

78904-....4-...:70/-0 4/..04-.089444//... 03 /44 .43.78904-.54 .74 3.74 :54548945:-7.089444//.4.74 :  4-....548.7..089444//..730.... 5457.30288902:  4-..3.430/443 .543:/-54570/4/34-.302548945:.:  70:9.0.0344-.90 .089..323.0. 30820-97../..  0807.0..3.74 :54/3. ..47/34//. 00974383.4-.9.3:3489.385.4.3.302 74.570/4/3497.08944.70/3489  4-.354570/4/34-.2.302 0574.74 .4.47 /34//.302 -080/:31472..089443...0894  4-.3023.3 3.543:/- 089454.30 94 031472.3../.304-..8547. 4-.30.548945:8570/4/32 :49.3023.9331472..3 /3 004-.0.3.3023.34-.089444//..57207:4//.4280 $ 9 ./:. 74..57002543:/.74 :.0.30744. 54..:  574894.54548945:8 570/4/32:49.74 3.-./304-..54.54548945:-7.089443..0 -.&70/-.4543:/-3024704:54 90.3./:4-4354894542.74 :54 90.70/3489  5403489..4344-.3/.70393489  4-. 31472.08944/4/..:.  4-.3:3489 . /44 .0  03 .3.-.0.9 .9:2.74 .:2..54 .4..74588:53489  03 4-. .  '78904-.84 570/4/3431472..548. 3 .543:/-54570/4/34-.3.8.3..5700257.9:2.4//.054..2. 34-.74 :2.3.034.089   -.0894..0247.74 54 0.54/.90 . ...08944.7/34-7..30285484-34893548945:854.  4-...93.30820-97..45479.74 .4.  4-.74 .354570/4/34-.80.42094-489.74 3/44 4 74..0 .70/34895.0.2033..:7.344-.  .570/4/349:/&7.089443..4.3.33..30285484-34893548945:854.  4-. 4//.2 3023.

0..44-...089. . /30 805902-7.7:5489454.7/34-7. 4-.8..74 . 4/44 9./:/709..2.3/.4.33..89.

.

$ 3 .

.

 ...$.7.089457.74580.3$. & 9 /30  897  .80-4.94.. 247.0.2039. 03.94-.90.09.4/89.5..-4754/.

4-.0331472... /44 . 458903 3850.5430.74 34.4-.30 &7...3 .43.1.23./03 894790.../389#$ 9 . 803.27..009743843.74 .90.. 247.&70/-.789-.4803..945702... /44 03.

4.80/32080../:.54 .. 848089.: .745808:53489804-.344-.74 570/030-44/548.047893.09054202-30020394.030.74 :804-. 548..74 3.4-.9.74 80704 5747.0/03 /.54.-.089247.4-.03.74 -..74 3.572073...0..344-./30.  $974 4-... .0303.74 33.80-34-.30:8.4 3.43.87.5479.4-.4-../304-..30 ..4&7.054970-344-. 4..74 3.30..33.34. 4-.4-.030 8974 4-.. 4-.33.4/. 804-. 3../304-..5479.. :3.54.3.&7..3023.74 3:5497/4457002:4-..9.74580:30 30820-9 4-..4- 354548945:.089.0.3.54 0.. 3./.74 54.:.9:24/54 .. 03.4-.74 3&7.4-..84.3.3935454970-570/4 949/4.:7.57207: 457 .4-.74 37.0.9. .84... :7.4428.3:3...9570/4/3431472.3 4-.8..74 354 0.4-94-.34/548.4/89.0.857..3-70570/4/304-.33.:.......54 .3.3023..   -. 3.0343.3.089: 4-.0894  .33....089.4-..&7.. :3.33.9740..5470/34894-. 8:5344..90744/7:431472..3.5479.#05:-0$4.74 .0894 .44-..4   -.../30289: .33.&7. ..   -..3.038020: '/7: :7.74580:30 '4-.57207570 30.9.74:509/35454 .9.93..00974384-57045479.0/-4/.74588:53489 8054 04.0.80-:0 ..3.:...324-..0 3.5479.4//.70/3489..5479.  03 570/4/3431472.4/.8300...302 247.734.:7.444-./302 89:.9..74588:53489/..570/4/3431472.30.9:24/54 ..4 .207..745808:53489 '47.089./:31472.030..3.4.. 008:53..0 !497/40/4..0./7:0:7.5489450854..049. 3 ./304-.3.08940.74   -..4..33.807045747.344-.9074203 /.302 -. 3384... 9099:/570.789.089.4-./:.-93.74 3247.4-.0../30289:.:.089.00974383.03.-903../3000. 804-.9:/..74 247.74 247.9:2.4-3 0/057.254.43 7908974 4.428  !479.4&7.74 ..3.3.3.57002543:/- 44 -090.0247. 4-..74580:30 5..03.08944...5479..74 3548. .0894 ..74588:53489 '80-3.3:..4-. .33.00974383. 94 031472.0  .207..74580&30  03 57.4.03023.8.

.9:74!' .4/89.4-.74 ..70/348903.70/348903./:..33..9 3..4/ .90. 8:5344.54/.7890-..4-. 4/89.570 30..9.74 :  .:7.089444//./304-. ..43.0.74 454548945:4//.9/...$03.90..43.3.. .74 .4/ 0:74.0894 94 057.0.354 570/4/34-.9.4-.344-.74 257054857002:5747..089.0894247.344-..089443.  !70/4/3431472.03034.0303.:.  !70/4/3431472.4//.343.33.089..9&7.089444//.54 ..33.207.4/89.  .7 4//.74 33..38454303544 3.548.4/ 0:74..90.74 894790.0894247.  . . .0..90.70/3489.74 .0.33.74  3../304-....74 .3023.74588:53489..74 33. 88..0....207.9-89.9.548945:854.33.9.74 7..4.70/34894570/0030.0.74 34-. 3.0/03094 0  . 03.:7....3.548.304-.:...0 ..570/4/30.. 3489.57207.08943.0./.5479.5.4/89.:.74//.4-.43.3..90474894790..344-.33. 4-.9 0034.90. 94 0/7:0.548./304-./:.0.74588:534894-.80-4.74 .9.74 : 94 057.089.344-.8:53.74 7./03  .3.33..4-.:7.74 : 94 057. .9 .2.30.024/89. 008:53.03.5479. 4-354548945:. .089444-. 904- !70/4/3431472.44-.80/32080. 54/.08944304.0 .0 .4:./304-.74 2570544/4 9..30285484-3489 43:703 302/.:7.43.343./03247....0303.0.9070....894790.&7.3.:7..4-..9.08943. 03. .34203..4//.74 3..74  40548...: 03.54.74 43.74 30/4 .33.4/89..74588:53489  03 4-.089 94 031472.74 454548945:-7. :3.&7..0.94-.3...90. 03.74 34-...70/3489....33.: :03. 3 94 0 570 30.9&7../:.344-..5479..5479./.. 04//./:..3.9 3.44-.. .00974384-548.57207.33.9&7. 79...57...74 3 4-.43.2034..74588:53489 4-./304-.70/3489  03 4-.0..74  247.74 4544/57902548945: 548945:8570/4/32 :49../.570/4/3431472. 4-.3./:.4-..34570/09.089.5479. 548.3 4-.089443..74 3247.9. .54/.4/89.4.:.4-.343...74 33.74588:53489... 03.570/4/3431472. . 94 057.43.4/89.2.31472.74 3:3970-..03.9:254 ...0894247.302  ..0.543:/-54570/4/3 4-.:.74//.. 03.0303.4-.3..30..

.730 .43..80543:/-0 05700 3057../.4/89..90.998931472..74 3.703934894-. 4/89..: ..730570/57.34-../30544//.90.:89.3..74 ....9...0..2 4/89.08944/4/.4-..94-.4 .74 ..3.089:3...574894..5479..43.089444//..5489450./7:0.. 03.4/89...9331472.0..4/89..3..5484.-4..0.80543:/-0.74 34-. 03.5457.4..74 .4-....3.. 03.  '57207:/7:0....9  '57207:.30057. 3 857023.43.323.74 ..54548945: -7.5834/4:2039.80-3 4854/.30. 03.548...0..302 548945:.90..089: 94 03...74 3 4-.302548945:.. 054/..43....5457..30.03/...3.0/030. .  .5480. 31472.74 34-.74 :  .54548945:-7.8.9331472. ..3..3239070842.30. 03 4-.. 03.:548. 3.0  - 03 574894..74 33/4 . 4-..385.97090. 4-... 31472.3424 34894904/4 9.5457..42 03..4-.  .08944/4/.74:/34/857002.30 305720730 30857002.0894.74 ....3.. 4-.089443.54970-089./497090.3.570/4/3497.989054870/:0. 90.74 42 .5489450.30.  .74 .70/348957.84. .08944/4/..4..74 3247. 4/.30.:  .4344-.43.3.9:/43.3. 84. 31472..4-.430/443 .7857023. 94 057.43.907024-.9331472. .0894.570/4/3497.30.80-30  .543:/-54570/4/34-.57080..4344-.9331472.4-..089:57..90 .4-. ..3. ..0.4/4 9...385.$03.8..0/-0.3.4/89.788:-094../:857./: 034290.70393489  .302548945:..43.420/32  03 4-...90./4543:03.1472..830 3057.03024-.894790.894790.4./..74 .4.543:/-54 570/4/34-.4/89.43.247.74 3.74 3247.907 4-....430/443 ..3443:703../4543:07.  ../:/44 -4  03..2.70/3489003.4-. 430/443 .9 .43.570/4/34 4-.7.. 7.430/443 .03....7..74 .302 548945:.90.247.: 9:/.089:44//.33.0../30544//.057.089 .08944/4/..8..34305454303384-0/4543030.. 31472.90.0.3.089444//.74 . 5457.3.

43./.9:/.054 .74 .74 3.54 548945:854.../30289:.74 454548945:854.57.354570/4/34-.089.4-.4344-.:.489/..74 .3.90.  ..089443.3.3424 34894.:70/-4/44 3.30.-4754/.33. '57207:54 .. .894790.8: 00974382870/89.30  .70/3489.4..57.43.70393489./.&7.:. 0342. 4/89. 03.570/4/34 97.57207: 09790.43.33..$03.4-.2 3023.574894.3 43.74 .302 88902: .74 :54/3.8. 80:547..    03 304-.34-.548945.90.74 : !74894.57.0894...954902..3.0.385.0894.97.3.3.94.0894804-..3.4..3. 5454 9 9001.0 $5474 ....57207: .4. 03 4-..3...74  3/4 .8.74:570 30.0 ...30  03 57./30544//..2 3023.3..3..9:/4-.089.-.30.43..49.../30289:.089..5479..74 ...2.30.74 3..5403489.0.85474 ..74 .74 3 54870/:0543:/3424/4 90.4.74 3 00945720734 .  / 03 3.. 03.30.4-.94-.74 ..30288902:  .0.4/89.4 .385.703934894-.434 4-.5479.0894280.703934898054870/:0.74 3.74 : 54/3./7:548945.&7.33.4/89.-.385. 03.0344-.74 ..80./:8570 32.33.570/4/3497..4.0..90.3..4. -.74 3 0094 5720734 .0.3-70570/4/304-.03.74 3247.70/3489  ...74580:30  $9024-.894790..3 3.4/89.74  .4-..089  '.4-.  03 5403489.74 .43.444//.0344-.-4754/..74 34-.548. 247.94.94-.43: $0/2454. 0570/3034 57.2.-.74//....85474 .04/4 9......3..4-.089444//.2. 03.331472.80-4.548945:..5479.74580:3034-.089444//.  .3.089443.

4/ 3.3.3.4.30.0 304-89.5834-/490.31472.90 .303/..0.80-34543:/-357.8....-.494. 00974384857002..4 8454970-30. 79357409.. %.43.00974383.4-93.90 ..948954/.303.74 3247. .03.0..309073.57002543:/-.5703.5834/4:2039.4.0457024.74.8:3.457. 08457..4543:/-357. 84/489453.34..303857002.. .3054900143:054970-34 54870/4..5489450 ..00974384-803.  '57207:85474 .4-. ./:.3907087..331472.3054870/4..4.03.30543:/.-.802 4854/.99. .30548.0.30..30543:/-357.0.. 3.30543:/.08:5.8934899. .57. ..: 0...00974384857002....80/33.854 37.543:/-4.089:4.90.4-9870/89.030.457......7828:-094233082044200..48931472..3489 854 3. .3:. .9247.788:-09.30543:/.302-080/:.80 .84/04.  $5474 .0.089.0543:/-.84/04.94..0 /...957.84/04.30907203.82870/89...454 .30543:/-907870/89.303857002./.3.. 79357409.30.34.74 3  .3 903 30.3.54 .74 35700/.305497/9.84/04. .:53489543:/-357.44 .4.7442.90. 84/04..3..00974384-  !43:/3.00974384 4//...84/04.3023.84/04.3....2. 3.. 34.39 . 3 ...3031472...3025440..7828:-0942 !4090.57.54/...90.570/904274. 3085474 .30.5454 9..09:/54900143:  .907.4-9870/89.4 /.3.80/3. 84/04.485474 .-  4854/.543:/33. 00974384857002.387.0457024..:70/-0 4/.44//.74.0.43...3057.84/04.44784-057...30549001..82342:3..309073.8 88902 .5700257. 3 247.80247.447--0:547..74 ./4894534893 54.57.3.90.3. 84/04..54900143: .3080:547.0899..80/4:20390 5497/.07..74 :  03 0097438454 .3.324854/.:547.-03049 8938/4.305430.3//.543:/30424 34894//. 0574.570/4 9.0097438454 .74 3.00974384857002. .2..: 348 174 247.870/89.3.0./. 00974384- 54. /4 03.3.8031472.3.4 58345497/90.30  03 543:/-...958345497/90.2 .3.90..-7..5834-..94..247..4570/4 90..00974384- 0944244 ..74 3247.30 0054 90:74..04.30 .494. 57.74 3 3.84/04...0247..90..00974383...0.0.

4834.74 3:247.57002543:/- 31472.88890257 3./.7.4 /.34 1:3.3454/090&7..990344 4 304/.009743845484. 34//.00974384-247./7:.303 ..954 .43.43 :70..789.3.30.80.325497/42  097438543:/-247.8889023.7.3054.5489.7..3..348900974380.02548945:    .43 :70.74 34.31472.548945. 5789430.34:57.3.540/.489 /0399090543:/3.0/0399090543:/3.3.-9/4/.74 3.43.3.80.0097438 4-570570 9...07038.35424 2389789.  38907 5789403.43.0 /44 903 305440 247... .4/90097438.02470-937 90.90.030/ 4 4 247.. 80.803857002543:/-  .80288902:3.30  .9...74 330820.3489 5490.0543:/-0 80570/4 . 3 .3244 0.0097438 3.4 /.93.4/57.039.3484.74 34..13.  .84...3.9.7..43 .830085702039  !43:/-.9074-433..7. 3 4994/44 .00974384.3:3 89744.888902247. 31472.7.888902247.9570570 90.584...31472..730.020/543:/3 .494.7.43.74 34.4244 .3.13.9.300097438543:/- 3.343..20342570570 9.9. 31472.30 4244 ...7340097438454/58..3..4 32389789..888902247. 30..7./:494.489.303 009743854/583.-9.3.90.3.4/4:2039.49..4244 .247.988902.80/.4.3...4244 ..3 .343.3.4902.9. 0420943:703.9 543:/3 84/0:04. 5789430.....494.3   '34-030257207:3.74 .4-84/04..74 34.9.7. 3..74 .31472. 3.45457002:543:/-.1. 31472.354/58 4.74 .0457002:00974380 543:/-0543:/3:  .888902247. 03 00974384...583/4:2039./389#05:-0$4.45430.3.9.543:/-0 005490:74.  .74 ..-97.74 3.0 .

089.4..:54 90.03030.7894548945.030.3023.4.0894 00945720734  7..089.3.4  !70/..5830/4:2039..9. 0 570/4/3431472.30.7894548945.4/..... 575474 .13.74 3.7828:-09 ..  !489450...48089.:49./0.548..3.0548945.  854 335480-3544 -4/48089.4543:/-0  544..3.5748.543:/342.0  03 1..543.80/3002039 54.544/-0  '80-347.74 ..3.0 00945720734  4-. 0 3.43.. 0942548945..3085484-348933.203:089744.30.74 :  570/4 90.3.2034 .049302.428.4 :547.344284 $9744.3. 4/4 90./7:.74 34854/.-44//.3..3/.85484-3489 543:/3.0..70/3489  8054.74 33.74 .3/0544/-0 .3.. 3:/4.484/0:0.30 .  .03 09.3.344-.74 ..43.30543:/.7...30/44 .4 09.4-. :34.3..4-.3..7870/890. 09:548945..30.3. 5700/34. 548.3.5490.247.2034..74 ..30/44 .03483:9..44//....74 .80/31.43.3.  4-.74 .3.30.428..5830/4:2039..4.. 09:548945.7./0:548945.. 00945720734  '805:4.8.094742.4/.30.3.43.5830/4:2039.7:/0 #''! $% !'# !7.3..089.....  03 89744.7:90.34/57...4..  03 5757.9.. 7..0 54/54402 /.0 $:530/44 -0  03 89744.30570570 :04.-575757./7:.7.8.3.5830/4:2039.30.0/089744.7.543:/-0  3.  5757..44//...090 -4.3/.43.454.74 .4/030548945.420:0443:703.30.30543:/.

8032857023.8993.2070-7. 89:.54970-090..03...3.94/483:9.  2470-93.548945:4//..3543:/3 ..... 374..8089.  !45490:74.0...3 97....9 3.02570 30..74 .80-4.70/3489 7.74 . 543:/3...32543:/342 /0.4:234893.. /.3..74 3423543:/342  !44/-.../34 03054870/3454..9.8570/20942 .4.7.0/-090/0 .74 3.. .0/-0.0 7.:90200357207 070 903244 0/44 9 4./.4/89.80...207.5757.30 9004854/. .3...74 .4742.80 3.3.74 4854/. 9008:-09 057.583/4:2039.0 54870/:0 3.74 .04930. :3 570/209 4 3. 5433.7..02 54/.30..9070.97.4.0.3.74 33...74 : 49/07..54/.74 ...480-4 54.780/7: -0 '90257207: 80.54/.3.. .3. 3..032.544/-07.97.8.03/0308204/8945.544/-0570/20954.0 0.5830/4:2039..320/3...74 33-7...13.03034.30..30.74 34854/.. -..30.0. 483:9.. 547.. 3..80-:09://7:08930 840/03.308570/20942.7.30..247.0247.570/209 3.4907.0.. 0808 54.5497030..54.7.4-. 31472.9074 :70/4-. 454/5 09...343.789. 8570202-4 /454390.-7. 90.0 54870/:03.4854/..70/3489.384/4-.30..4.74 .894790.3.03..54/..73..84...74 80 9004..74..548945:4//.32543:/342543:079070.054.83424/57.74 .0.-4/4-.480-..4/4245439. :3.34-7.54/.548..0.4742.30.57045479.543:/3..74 .789.4570/7..0/- ...0.30. 2.: 3. 1 3.543:/-0 !4/.3.384..0/-.3008039544/-4 8..90.20894543:/3.80-3031472. 247.  . 0..87.089:43.4..03489357.5830/4:2039.5830/4:2039.04-.0  !44/-.3.9 /0.38..3.74 34854/.3.54/./4543:/3... . .3..4-9 03. 90.74 .570/4 984./.0 857023.3..3543:/3854/.788:-09 0/0 3.43: :70. 247. . .3 3.34/7: -454 .-.3. 03.8347./4:2039...8.203..33.74 ..7828:-09423.70/3489. :054/.0.54/..4742.. 54/..5830/4:2039... /.5830/4:2039. :3./4543:07.374.74 330820./44 -.. 54/.. -89..54.9454/.583.. /.942 4-.3...089..0/0 3.3.3489544/-0  .7828:-0942 84/0:4 2.0 80 90049:/31472.544/-04.0/-3..  #..57207: 40-...03054870/345.54970-3057/0.57002543:/-3. /45430..  '57207:570 30.0.3.../0 -4..54970-03054870/35....544/-544-./7:../4:2039..583.

  03 4-...4-...74 ..: 343032 8570202-. 74:482/34/57002.089.0348957....8454/..30.3.3.4 /..090544/-0 .. 54/.0. 4854/.788:-09 .7.302:/42./4:2039570/4 .89:.74 ..543:/3 0803 544/-43.74 4032.. 4/89.. 03. ...89...3 300/44 57..079 .:70/-43.3543:/3247..:.74 3:54870/4. 0570/4/345497/   080548039..30/7: -0  -7.9..5830/4:2039...80 3.4 .0...0894 4742.  !43:/3 . !4/..4/89.90.5705479.49302:54/..0/-. 0543:/3...904 8.843054870/3... 4-.54/. 54/.5.544/-04.30.4/89...5834/4:2039.203.3054870/34.57.03.. -7.302 803030544/-08 54/..35489450.. .894./4-.354/.43.0. :3:4742..843254...3023..90274: 247.343.02..954/.:3 84.3054870/302:5. 543:/3.43424-.74 ./:8902..30. 03.893354/.03.30080/20..90570 30.74 37 .0..9 /.3:....89457.90..34-.34.0/0548945045707 : 94 057..23/45439.: 34892/7: -03 /03 ../44 -0.43.7.37. 03. 03.7 42..247.9 /.. :30 4742......054/.93..54/..8034.583/4:2039...74 :37...3.74 3:30570/4 ....033570....302:/42.....3 544-..84.: 00 -0 9.423.74 .02:54/...2:9..402:7.4:89.3.3. 4/89.0.54. 0543:/38030544/-434.4...   3 94 057. 247.03.370.54/./7:.43.4-.54/.0/-.904.30 5. 03..2..74 3247.20/3032.0547..32...0 54/.4/89.  !43:/3247. 247.543:/34.74  .09/04742.2:247..3.74 342.3.509/304/8039. .254/.74 3247.74 3 247.54870/4.0/03480- 4854/.74 3/4 .2 3.3.30.02 247.3/989..089 /.0.3. 0.3054870/34 34.02  .. 54870/4..8089.089 /../30548570202-570/4 9 8.304.54..74 342 0 902:..54/.../.74: 509/34/57002.4 544-.3/.990.3.44..54.4/89..9454544/-0 40803 88.4/89. :  '..3. - 03. :70.33.484...0.94-.30080/20.90.548945:..0.5457002:450544/-0570...3543:/3..0  '57207:548945.203.780/7: -0 900 /..5....89.3..90 /7: -03 .2094- 8039.90.80 /7:0.57. 4457.74 342 543:/342 ....0.544-.4/89.84.544/-03..8428570/.74 3:.583/4:2039.54.0.90.893 /00 3.43..8..89:. 0544-.. 94 057.034574 97...9070800/03.8.0..8.80308547304-..544/-04.

.207.4244 9543:/3: /.5830/4:2039.5834/4:2039.027.4.85093 897.74 3. .03. 00974384- 48945 5700/3570..303..570.3.74 3247.

03.3.543:/-033.4543:/-3..3.494.8.570/4 03..543:/-54548..543:/-0  !7.90..:3..:4/30 442-3.74   03 570/4 90..30 2470-9/489453.4.8084508:5.4.57207: 4543:/3 :-54.20384534..:2.80304. 543:/3.0570543.794 8947545490:74.0 543:/3 3.583/4:2039.83.74 3247.74 3247./.3 7.8450  003.44.3..548945:.4//.:547.80.74 3:543:/-4 570/4 9/474.33.74 3247.9 .4 .44.7083489543:/-0 00-.74 3247./44 9/.4..74 95497/4457002:  03 543:/-.570/4 90. .90.23.543:/-.74: /44 0302.74 3.303.4. 9/.543:/-054203 /.74 4 .247.4 543:/-  .3.74 35443 .4 .74 3.0 9.:.3.-4 0097438870/890.80...570/209302548945:.543:/-.30./7::8970033.4 /.74 .3..02989/04.-9304.543:/-4.33.5479.  .9:23:7457002.0/-... 3 8.543:/-.:.570/4 03.570/4 90.80 900 /. 03 :2543:/-0  !43:/3.7./34.548..302548945: 4/57. /44 030.20308450 247.3..4-..3.74 38030544/-4032.20308450 00/03..3570/4 03.90..  ..03:054845 !44.:34.0/-4 /.. 0-.739543:/3: 3.3.  !43:/3247.   03-.247..:.74 0-705.74 .7.9:23:7474.089 ...570/4 03.74 3/4.5830/4:2039.540/3570.57002543:/.5479.9.5705434 %.543:/-0.3.543:/33.039. ..548.30.0 903 37.308...049343.4543:/.570/4 .543:/-4570/4 9480-34 5454 9 541.7083489543:/-0 00-.80 8450247.. 9543:/34.74 3:34.3.90.4-57002:543:/-043.44543:/-4 . 3.85093897.543:/-.039.3. 32308030544/-04. 03 .4543:/-4247. 9543:/34.7.0 9.57002543:/-  .4543:/-.4 /..  ...570/209302548945:.3.4543:/3.3. 9:/.543:/-304/5794.74 3.543:/34//.94.3..3 570/4 03.

8300.7083 3489543:/34.3424 3489904/4 9..58380./7:3.0790. 3...74 3:54.4-. 03 0.4 5789434..30543:/-04742..3:543:/-544-..583 !43:/-0804/57.  /57.8.. 03. 4/57.0/-.0/03.78930270/:57002.0 03...4/57.0/03..33.583:44/57...58.:. 174 00-7.  '. 3.4/89. 03 .247.970/04.3.454 .3:543:/-054970-343.0/-543:/-0 .9543:/.0548.3023.203543:/3 30 0/03.70/34890 03.7.-7.3. /57.583 /4:2039.43.54300570/ 8039.34.907/.3.9074.30543:/-..90..327010703.74 ..3:543:/..3 /3054870/4.45707 : /7:0. 94 057.4..9 34 90.0892389789...0./.  .842854/.74 37 .78990.90.:34- .4742.3.30543:/.94...3.570.4/.0/-4548945.90.7.30543:/. 247..304..80-3454/.7480573.74 3570.:9020038:2 /. 03.370.43.43. .42.. 03..074-8943. 80543:/34 5489454. 57207 4803..43..3.9.13.3:543:/-80..3-70570/4/304-.30.03.0794-8943 .30.57207.543:/3...0 '4-.74 ..8: 89.3.0380 3.543:/34..0303...543:/-0  '57207:548945.74 3570/857009024/4 9.74 3 /57.4544/-04. 3.74 3  '4473. /4 94 057. 03.24032543:/342  03 4/57.90.583..74 .0/054342032. 032 570/89.049024-.. 7.2   7.  .7..4/89.:4/30 0543:/-04742.0.3930543:/-0 084/45:8930.4/89.30543:/-80./4..  ..802543:/342  03 570.089 3.247.70/3489/7:0.0.342543:/34./03./7:3...5 049://7:54/..30543:/-0.30.2 543:/-034.3 4/4 45707 :/7:0.9:2 /4.74 .0/-543:/-0 '57207:548945.3./. 03.54548945:854.0/03.90.970/04..3.74 44//.. .44/57.3 /305457.7 /.74 330. 09.4543:/3.....344/57.0543:/-0 570/4 307083 30..089:3.43.4/89...343203 .4/.7.94.44/4 3...0349072470-930545:890 '..9.9070.74 :3.9570/4.4. .543:/-045.4-.089.74 354. ...4/89.80-3454/.

/44 3.74 .74 34/543:/3.44//.2.4 5789434.74 5.74 .1.247. /.247. 4.789..570 34/89..5. .94 9307.57207: 0 /44 030.9:2:.0 .089... 30274:80.0543:/-0 03.4.34 '4/4 9.  .4/89.90./03. 03. 03..548945:.0 4/70575700/:34.3.78990.74 .570489.25794 -.3.74 38..570/44854/.9 8..-..4//.57207:/7:.9:2:97090. 54342032.5.30820-9/.0 543:/-.548945: ...74 3 543:/-0:89703430/4543 247.57207: .0543:/-00.3/3054/.  .0543:/-00/03..13..0 0.300 /7:0.40..90.0303.. 03.03.90.9:2 /4..480:./03.4 933.2 4-80.43.0 03.74 34-5830284.90. 4507:. 3../03.089 03..4543:/34.3:543:/-.0/03.9..4.0543:/3.0820: 343.74 3545700/:34..302./7:0.3.089:494.03494308209./0. 3.3.8: 543:/3.:.4543:/-44 9  !43:/330820857023.57...4/89. 03. 347.3.4/0.789.3.74 39. 03.  389789. 9890020394.304..0..44//.90.30./454390.32 7010703.780.09077../03.2-7 0543:/3..0543:/-0  '4473.. $..74 57.3/45:893.4 543:/34.9. 3 .33..  03 /45:8930/45439.8:-09.3 '0. .3./03..030.30.4/89.3.3.0..:230274: ..3.4 5789434.74 35700.30.079 0543:/3.857023.8.13.543:/-0 80.0543:/-0 ..4/89.4543:/3.90....3.57.0.4 5789434.. 4/ /3 .74 . 247.3.5457.30.327010703.343054543.543:/-0 ./45:89934244 9/454390.7:207 9890..33.3: 543:/- !7902804 3.030.3.70/3489543:/-03543:/-0.:9073./7:.4/89.30.9 34 90.. :3803.43 /.74  90744-...9.4.4-7.03494 .0570/209.78990.30.. /.5.70/34895489.0543:/34.0 :.2570.74 3454479543:/30424 30257.:494.3024708.1472.90. .33...0...3 /305457002:4-..3..9./03.548945057.74 . 349.4 .548945: .13..970/04.40.3.903 30850.0.74: ..7899...44 4/4 90.9070.0543:/34 035489454.789.485093897. 389789..3.32 7010703..9  03 4/4 90.. '%!$  389789./089.0.30..0.789543:/3.74 .30.7.80.3..30.43./3 8570204/4 90. 304.9....0 8:530.789543:/3 089475707 0 /7:0.970/04.

.  .0.74 ..9344-7.:.0894. 4/4 9.0 !43:/330820 :..:. 8.4 90..739.54857002:4/4 9.4 '90257207:247.8.4/4 9./42089570 34 .3.:902003489 8.4/4 9./3.3.. 80579023.87.  .03..74 3:.4 90. .90.3424 34894/4 9. 3--7. . 0 38454303544.90.94-/4-0274..4 90..74 .3.4 9..9304-7.34.0..044//.:.54/..4 573. 03.4 90...089 4 02247.4342 :70.54/./4/. 70.80-:0 7. 94 057.0/-3.907247.. 03.38. 0543:/330..057.54 9034 43:703.3.4 .74 0/074 9.439489 54570/4/3:494.48./7:2:/00 03.44/4 90.570 30.5.0/4/.74 330820..3054543.4/4 9.74 .74 .4/4 90..74 3247.08944.489027....74 .80.203.:54/. 8. .030.385...207:/4543:/3.3023.5457002:.:57.90.3057.4-.834 543:/-4 3. .97.80.7 0 .893454-:/48570203385702034. 43.74 :  ..739.74 .3 3 570/34898570090543:/-0.4 .3.3489543:/3.970/04.3.057.4-.:2.3..7.4 . 03.90..8547.-.. 009.-..574894.03.2034257/4-9.74 3247..44//.3-70570/4/304-.44//.45489454.8.9:/.94.: 0034854/.3.4543:/3 3--7..4/457./4/.74 3. 0380828034:547.3-70570/4/304-. .70.8343.0/44 -090.044//.74 3.44..789.0/034.9070.74 3820.38.570/549042482 .47. .74 .4/89.  . 03..30..4 85702034/4 90. 03.0.9 4-7. 94 0 57...9344-7.4 90.7 03:.44/4 9.3..30.0.0/0  .9344-7.8054/....43.43.7909..20342 4/57.4  %..4//.789..94.0.:54 90. 3--7.90.548.90. .03.3.9344-7.90.0.5489450854.30..94.43.788:-09 304-.930.70..0.3 .3.90./:.-9 34.04/4 4.0/4/4/.85749:8570/58.4/4 90...4548945: 4//.3.548945: 8.90..789.3...4 .444/4 90....74 3 .4.543:/-0543:/3.970/04.4/89.548945:.800 9. ..4/89.0.0. 03 4-/4-0274. 0.3 .3.0/05489450854.9.9543:/3:/4/.3.90.74 .5.44/4 90.03 0 0.3/305457002:4/4 9.730.74 385702034.0899543:/30 /4 90.43.74 .44//.58344-.957.3487.834.74 3......570/4/3497.3. 308030544/-04.0. ....57.9.7390.4.7 5484..74 .. 4.0 3.049 0--4.3.90.3/305457002:..90.74 354/..4344-./34/44 90.4. 90.420/543:/3.. :3 3.548.  ..4.74 3247.4.90743...305700003457.548945:.30.74 .0. :54 90.44.33..74 3.35489450   04/4 90.485474 0354/.70393489 54/54402 /.. . 7.90.04280 5789430.40 00 570/8570202-4904/4 9.4 90./4/. 0-.

0.74 3 00945720734 ....543:/-.3..30.4 ...30.274.900234-.44//.30.  ./.43. &7...548945.574894... 03.57.80543:/-0 003.3..4//30.9073-7.: 347.43.74 3304/5790.:.3/34/4-..9.20343.'%!$ 247..30.4/89.0.044//.0. 90 074...4/57.8.4 3. 94 057.4-. 57002.3:54 90.:.3023.74 .3. 548945:.4..   /4 90.90 84570/4 543:/-4 3 7.545490:74.4 548945.3.44/4 9.57..3..8547.9344-7.739 54 ..30.4/4 9.  .089443...057.85702034.3//.789./. 90 074.03.0.74 3.3.4 9543:/-0 384545430 '4/4 9.4/4 9.4/89454/.4/89./302 44507343 244 0.90.3. .-4.0.54/.907024-.3.: 0034854/...42570 30..4742.7...../:850924/89.93. .4902 47. 3..4//.789..789..3.788:-09304-.44//..74 .090.74 .74 .3.089.4/89...:2.  '548945:4//. 97090...570/549042482/04.74 .57207: 4 9..08994:89.0.3.3.08954/...30.. 03..34544793.4 90.90..:..3 '4/4 9.24 3489:.4.. 03.:2.3.30288902:  .  03 4 90.789.30.3.3.3970-. ..80543:/. .:54 90.74 :  .4/89.0/7:39709 4/89.4 4/4 90.73..3....57002.90.74570/4/57.9057.0490.90. 4-./.. 4-. 8 ./.30.543:/3.4/89.308030544/-04. 5489450 9..0899543:/30.570 30.43.3.0.3.57.74 34//..4...08954/.302543:/-:89.30.4//30..0/- 3..74 .3.90.730.9073.90. 7..0.7.74 .80543:/-247..5489450.74 .74580:30 0570/4 030543:/-0247.044//...4.74 34 030..4-.3. 03.730. 03.30543:/- ../04..90.0.74 .-.801.4 .548945./: 034290.9073..03./4/.. 94 057. 034.089.2 3023.0.907480543:/3..5479.4/89..4.3./3..33..90.9073.74 3.70393489 54/54402 /..34-030543:/-0 348..543:/.3.04/4 9.0.8547.57207:548945. .74 35489450.0 03.90.30..3/34/4-..90 .0.4. .789.548. 03. 24 3489:..385.43.30..9070234-. .4-.247.5489450854.   -/4-.3.0.03025700/:3 /45439.34...548945...3.80543:/-0 247.43.4344-. 03..7543:/3.....4/89.74 .24 3489 :... ..:89..739.74 4 3. 0.....4.. .9057.458344-.08954/./44742.9 03.730...57.089. .57.90.30./30289:. . 247.43.3057./47347.8../.0/0344/4 90.74 3543:/30 4544799:/3.5489.8.090.30.3424 3.74 : ...4544793..74 3.4 90. 03..957.74 .74 3.57.570/4/3497.789.74 .0894 ..7390.354570/4/34-..74 354457.0/-0.90..4 .  ..73...

3.74 ../4730..90.93570/.. 9.74 .-44//.83..93. 8.7.33. 247.0  ..397090...0/-0..3.. 84.54/54402 /.458344-. 03..3.0 .03870/890...30..80-:0 54.54300 089/3570/904274... /7:0.07../:8570 324/89.44/4 9.4/89.583.4-.7.4/..0544/-04 .80543:/-0  !4857002:4/4 9.3.9 .74 54870/4./4730. 3.54870/4...74 34/89454/..... 03.3..74 .730.4 543:/..30285484-3489  03 5757.74 . /.-.30..3//.0/-0 .7.8090.40.74580:30  .43./0.83.74 .7.7.0/-..3.089443.0/0...4//.74 3..044//.  !480-30/44 -0.3.74 .570/209.0/-0.494..0.8.74 34/4 90.3/7:05440 247.:57. :9020038:2 /.. /..332.4..80-3.30. -7..570/2093.4548945.. 3.5479.7..3.9070...90 84570/4 543:/-4  .5489450..74 ..30.. 247.9074/8945.0./.8:8...74 384/4 33. 94 057./. 03..4-570/4/30284...4-..5834/4:2039..80543:/-0 .0.3.834  !480-30/44 -0.54894508570/4/32:49.4 ..74 35489450.0 08480-89.47.30.73. 4/89454/.:.4/.41.3./4:2039.3.0/0344/4 90.7.0/7:070/3044 30 3.0../.3.0354..57./..457.90705489.74 33 240.74 3/48039.4-.. .0  3..0-..7.3.4 .54.4/89.843.41.4342 :70./..90703.-034//.57.43.543:/-0 0094 5720734  5440 84.../.034 8570203044 30 . 4/89.74 :  ..74 .74 ..57.43.3.0 !480-30/44 -0.0/-4 90.3..3. ..94..30.74 3:54.30.73.57.42.0-..5830/4:2039.5834/4:2039.4 .89. -4/454..74 .3.03483:9. .... 03..0899543:/30.90.3..5430.47.80573.90.548945.347.43.89570/20934.4/5795489450  03 8570202-0 /45439.30.74 35757.3.544/-0  ../. '57207: /.32543:/34230244 .0.57045479.0  3.&7.8947030.544/-05480/../0..907024-.74 3 00945720734 ...44././30289:./.5830/4:2039...0/-.5480-0 #./:....3 3.93.74 332.74 .3.4.543:/342.35489450 7:454.30 54970-:0.57..48.5.33.8.4/89.74 .90..3//./09907.3.30.. .9/4/.

5834-  !4.54300 97/3570/904274..5757.3//.  3..-9548.3//..0 .4/.-74  /7:4  03 8570202-0 /45439./7:41...3..3//.4703...49:/....834  03 4-.3023.80.207.74 .85484-3489247.3/0544/-0  0020390...9/4/..3:85484-3489  -.../7:..583.54/54402 /.0  .7.3.57207: /..3.83.74 .089 .0-.-4.543:/-0  3..4-..43:703 3/.3303..5830/4:2039.57002 543:/..904//.57./0.-9.-4 247.43.07. .0/-4.74 :3.-74 0094244 0  /7:4  #..0.70/349030207..3.5834/4:2039.54...57045479.089:4.303.74 54870/4.74 384/4 33....90. 3..543:/3..3//..5834/4:2039.4  03 5757../4:2039.998924854/..543:/342.543:/-0   0804//.30.74 3 04/4.74 3247..4543:/-0  854 3035480-305440 -4/48089.57.34.4  03 54.74 37..74 454548945:8570/4/32:49.7.83.942....543:/- !4.343.54870/4.739.3..08944573.33.570/209..  45834.5830/4:2039... :3.9044-.-44//.-44//.4 7.0  !4.942003.4.08944573...5830/4:2039.80-:0 54.74 3548.-4.7..7828:-0942 844//.4570/7.480-.30  !480-30/44 -0.573...0  . 3..954.942247.4 .0/-.80-4.4/4245439.30.90...954/.3.302 85484-3489247.54.93.3:85484-34894742.7.54970-03.74 .0354.343.4.

089.  .7.74 35757.3023..583/4:2039. 3.5480-0 .583/4:2039.207...4/44 /.4.8. .7.583/4:2039.5489450457.5834/4:2039..4/44 03...2..3.  .089:4.4548945.3 207/480.74 3 /4 ...3458..74 :...809..41..804 4543:03070 9.5470/31....0 .4-..7...74 3..0/03424 348903.33.20342 /.0/03.4-.7.3.

5830/4:2039..74 .0.0/-43.583/4:2039...343.74 804//. 3./.4..4 7.57.4-98089. 8..74 :.4543:/-0  7.9 4-:547.543:/-0  458570/209.-44//.. 94 057.470 90.43.5834/4:2039..3023.2.4//.3.583.74 : 3.480-..5470/31..42 03.3 .57207::547.-.8.57002543:/.7. /.543:/-0  !4..543:/342.4/4245439.57.74 3 04/4...74 :.49:/.54.4703.4-.-034//...-74 ..0343.  '57207:3. ..3..74 .....0.4 5757.57.9:233. 009454970-34 5..-:84/04.802470-930574 030/4:20390 0970-.57207: /. 03.303...7. 0 8..583.../.3//./.5470/054202-348990207 09434570/0034./0.0/-487.5757.907-45490...0.3023.3454202-3489207. -2.4-.......907247./4:2039./:857.-207.489. 4. 70.43.4//.54/..4-9 548.0  3.0  3.8...30  !480-30/44 -0.2543:/3.80-:0 54.0.3//.30.302 3.-44//.0/030. !4.01.74 354.4.4.0 .24/89.4.583/4:2039.4: 902./7:.74 3.00 .74 .....3//.9070.457.4/./0.  5440..4/...5489450854. /..0/-4 90./:8544 3  03....  03 5757.54.4-.3457..543:/-0..543:/342. 0/480 3.08944.0/0.7...0/-4207  3.94.9.354570/4/34-.#. 8031472.904//. -4/454.4.74. 90.4.41..84.5834/4:2039.. :3...4.90.-74  /7:4  03 54.43.8..74 3.7./4:2039.80-4...03483:9.00 ... 090 /. 89.-4247.90.247..0344-.70/349030207....4-.3:.-4.84.089:4...543:/-0  .3303.74 ..49/4/.54.4/44 /. 9070.  45834.  0020390.8.90.74 3247.0.4/89.907800970-.....4570/7.41...805489450854../44 03.4 0 .54./.80-:0 54..030 .9-4/849 /4/..30 9070.303..544/-0  .9.4  /7:4  #...-44//.90.43.3..089../44 9 /.-043:703 30.. .942003./../:8 034290.543:/-0  3.57207:43:703 30.-:4//..303.9031472..

030/03.8.43.42 03./: 0342 90..74 3/44 74.9....0....74 38054.3.20342-703.8.3. .74 3.. 03.331472..570/4 90.-.24/89.4-30.8.302.57002543:/-0  .....30254570/4/34-.74 354894508 54./8723.907.907803.90..90.90543:/-4 4.. 033.  .9.3-70570/4/304-.5489450854..40 ./..9070.0/-43.-44//..7. 03 5757.54.8.-.. .570/2093..8543:/34.74 3.2 03.- 5489450854..74 ..-49..  ./.4742.3...4-.74 ..0.07.74 354.4... 4570/003 ..20/54.5430....-57..83. 3 ..903..-4 247./:857...5470/31./4:2039..80543:/34. !4.3.57.74 3247.3.74 . 3.   03 74. 54.3.570/3489570//7:2  .0  .3-70570/4/304-..-33.543:/342.45480-0 7. 8480/3570/4 /.  03 54.80-:0 54.8..  854 305440544/-0  0020390./:/480 0323...3 343 34543:/-4 4543:/3570/4 54.: :..0.9057.: 0354.80-4.43 30 543:/-0.90.893082054870/4.7..54/...90.:4/30 0 543:/-0 4-:547./301...0/0 0.-54.-454.4570/7.583.4/..74 3543:/30 543:04.5757.570/44 03207  .57002543:/-00/03.4.03483:9.0/034.305440 545700/:543:/- 54.4543:/-0  5440 247. 3  #.1...34/543:/34.74 354.0254.3  !480-30/44 -0.4:547..7803. 543:/34//.3-70570/4/304-.. 0/480 3...43.03.3.424 3489:547.4/4245439..583/4:2039..548945:854..9:/00 03.4/89..24032543:/342 '90257207:247.8...543:/-.80544.0 ..3..3 '57207: /.74 33543:/354.7..90.494.0/-43.44-7.41.3.3457. .544/-0  ..0 54. :3.9543:/3  458570/209.43.7../0.4/.74 ...907543:/3.5830/4:2039.543:/-0  3.

..5834/4:2039. .0 ....57207: /..  .4545430543:/-0  '4473.3.43..543:/-03.3.-99.54548945:-7.9354/.97. 4247.854970-354/.0  .4-.74 3 8089..2.4/93.802 5440 -4/48089.74 :54548945:-7...3. 3.3.57002543:/.8.3.4854/.....4244 .74 35757.4.4 570/.  03 /4:2039.089.3023.543:/-3. 84.543:/-54570/4/34-....548945../4:2039.  03 74..3.4 8054..4 .74 38.54-:/44854/.  4:2039.3/0544/-04../: 034290.089..5489450-7.  #4.543:/-54570/4/34-..7. /.57002543:/-.03 /.0/-3.583.548945:854.4548945:4//...   79.3. 4-.03.74 3..444//.3. 09:548945.4.5830/4:2039.74 3:354970-345480-05757....7802: 8:-09:5757.094 54970-34 74..74 . 009454970-343.  '548945:-7.57002543:/-:89703454/.4543:/-054/.-454.543:/-54570/4/3 4-.8:-09.3.4//.  !480-30/44 -0.-44//. 4-80:490945720734 0/03..37.0.57.780.74 : 54. 03 54...247.74 .3023.74 .4-.302-70570/4/304-.3.34  03 7.4-.

3.3   .089. 3...44//.4-.583.44//..74 ..74 .0/-0.  4:2039..7.3../4:2039. 00945720734 570/4 030543:/-0 4/4 90.. 4-.30..49://7:/4:20390/03.48089.34   03 79.3.   79.74 .3.. 3.

47.0/44 -090. 3..3...303.  4:2039.73.43..74 .70/3489...  - 03 7.74 34.70/3489  ..3#05:-0$4.2.74 34.78930270/:57002.74 .573.7.4/ 0:74.74 3.4 8054.2.74 3 3843.57002543:/.-0  .  !75757..030334..5834 /4:2039. 3.30. 84/7 .3.2..03.583..57.70/34895757. 09:548945.8.0/-0 ..   03 54/74 0:547. 0 0.37.90 . 3.0.4 4/570543:/-054.30.0..347.0... 9074.7.47.3./.548945:4//.49://7:/4:20390/03.3./4:2039.583./:8902/042.357902828034:547.  03 4/57.3.48089.0/03..0.0.3334.-.70/3489 4247.03.3.03.308:53489 8447.74 . !480-30/44 -0.70/34897..4548945:4//.74 3 8089.0.74 . 03 /4:2039..90 . 84/7 . !7/44 .3.2.047.543:/-0 7. 00945720734 54..-44//.43.  ./4:2039.74 3.0.70/3489 ./: 0342 90...3.43.74 .7.57002543:/-....74 3..74 3$03.. 03 74.74 3. ..2.-.44//.74 .3.03.30543:/-.03.3..4. 489.548945:4//.03. %709/0 !#' &# %  / 03 :547.444//....8089.2:3.548945:4//.3.90 .3334.74 .:  .70/3489  4:2039.$03.347.2.5830/4:2039.54894504//.0 ..4/93. 00945720734 570/4 030543:/-0 4/4 90.4 .43..74 .3....8.8089..8. ./:8 034290..3:74.74 .2.43.0/03.

.03.74 .90470 .3..8089..3.70/3489.34203.9074. 0 80.74 3 00.03..0.3.30.78930 90.90470$03.4. .894790. . .3..3. 4/ 0:74..2! 3 3.70/307010703 32 90.3...0.0 .74 ..43.70/3489..0 .30.9:7!' 8403.907.0.47.8089479..308:53489 00. 90042:3.89479..3.2.4/ 0:74.74 .83.

2.449/0548945.43.4.0 $03.. 3.74 .. .-.37.30.90 .4//.7. .894790./0.89479..43.0854/09.0 8047.3.80:547./3.  44 -090..3.4.3.894790.90 .

.23..3. 4../.74 .70/3489.: 34.02  '57207. 94 0570 30.80203...3.4/89.3.5.7.30.03034.-70' . .70/34893. :/00 03.894790.8022470-932 3.

.. 457.3489 094.02 '57207.0 .349..37.5.4034 .4 /.58....8:5330803.0 /0.7. ..74 ../.0 . 4/89.7.47.3. '03/. '%!$ 37.70/3489 0:74..9073.90 ..089:43.90 .7. 3.03..  '70/34893.84/04.-70' 80./7 ...0 84: 0354/74 .30480-0 . :547.247.3.43.3.-090.90 .74 34.4-..70/34893./35.3082057080.7.3489 /4 03.0 4//. .90 .33...33.37.03.:30: 9../0..30820-942003.57.. 03.3...0 .58..9.3.32.90 . .-.90 ..-.43./0 54/00304854/.80 203..90. 457.90/0.....0257.4034..90.3.0. . 03...4/89.308897. ..:90209.43..37.0 7.4.'%!$ 347.  03 854 30/44 -0  !7...308897. 3 94 57.0 /0. 0 9-91 30./0402../484/04.0/-43.3..74 34.74 385474 9 .0./7 .3..57207 49989..894790./.30.:/00 03..0.70/3489 0:74.45450902 4/89.3.43 03.8030:547..4543004//.0 8447.. .54/74 .203: 3082057080./0 54/0030548.3.30.7809.3.3.90 .-0  44 -090.48030:547.434/...7802:8:-09: 5.4020.7.74 894790.0 .70/34894.-54.3..3.570:547.3907087. 3..828:90..43.33.:  '3.34897.03034 .3489 03.54/74 3..: 03.30573.:547.43.90.43.70/34893.: 344. 47.5490.434/.90 .9 ..74 3. 247.-.90 /0.90 .94 0570 30. .74 .  03 : 90. :/00 03.3.

.4-.4..4-93.802 31472.954870/4.. 0-34..07.209/4.. .03...90.90 . 03.89744.8.7/32.9/03.2 85474 4:/00 03.. 794.5480-3.90 . 247.8.3031472.4.:70/-0 4/. 7.. 7003.90.0/030.0 03.94.04.89744.309073.57..90 .30..0. 247..7828:-0942 !4090..  ..93.:5347.303.33.3.20/543:/3894790.308205700/.30.09230 5484....0570 30.43...30543:/.74 3 84. 4..3.31472.47.4 3..   03 870/89.3.247.74 3.8304/:/00 03.209 .84/04.4-9870/89.0$03.8.90 . ..74 33/4 .3.80-4. .54/09.30.4-.3.32 4854/.43.3907087..90 .080457...  .4-93. 7903 574090570/904274.90 .3. .8..43.90 .85474 .208933.03. 247.907.080:547..948954/.. .40 944-.4.90 ./...   03 8089..44//.4-.3.4387...34-.2.44. ..74.03...089   -.90 ./: /44 -.../:889.4 8454970-30.:4/54 .4/3.0. 3...-.70/3.90 .3/... 0574.90 .8. 794.290.247.80:547.. 3 /.2.97093.. 9.4.3. /7:3 09794/89....43. 3..303907080548..3239070842 5480.4-93.: 348 174 247..  .3: 30 . 79357409..43..3: 30 247.9:/ 0390... 748089.90 .44/30.80-30.....931472. 34-.3.00974384 857002.8..43..: 341 3480..3574094..290.3.84304/.. 70  7.. 00974384857002.3.85474 ..3..34.0/3.74 3247.../.0/030.2.2030.  03 4-.90.30.931472.3. 3..5834/4:2039.247.84. 03.7.-.34.4-.4-..7 0.. 03 4-.85749:..3.3....8.74 3247.3./:./..... -.30 203.57.4570/80/3 3.3574094..0.231472.494..0  '447 043. . 84/4 34-.3.4  '8031472.-98089.4 .4 4/...   -.90..74 34/ :/00 03./:/44 -.0457024.0..9  .3.-.302-080/:$03.90.90 .343:703...00974384 570/89.03.0893.

83.0302:/3.  .248943.958345474 44.8089.03./4:2039.302:88902: 247.5474 : .247.2074-.04548945:.3023.4.90 .78995740904/57.0  !454970-80. 57207:548945.9:2:4//.4:20/ . 7903574090 570/4 4.9054.3.74 3247.3.0 70   7...4. 3.0095457090:..089..0.57857002.-9 90.54/5 04303 . .74 .2.:420034 247.0./4.7.2 302:3.3:8.3.39/4:2039.0   03 4/4 9.  00 90.839.0 !474 ..03..3//.4742.3...54.54/..74 3/44 9.8.2 --4970-..3 30/8723.7302: 8547..3 703.0/.80-4...74 : 7.0257207:247./54...4.  .8.0.0 34.. 03 7.2. 7..30.5700/.34323489:/00 03.30.8089.574094.. 570/2093.8.3.3.9 :54 90.5489.583  0979/0 ! # $%%$% !7.4.02:8030302:4.2. 03.839   7.424542-./48934.43.74 3247.4..3/0809 0954/.74 37.-47 '.0.  03 -479020.74 .3.-98.. 0.23.03.393.3/..-.44/4 90..854 94.247.030.88.   /. 54..7.74 ..247.-0384/04.9473.3//..3.2303   7.9 . 0 7.3.0. 4/89.30543:/-0247.0.3: .. 8:5.9247..802 94 .57409.70/3489 .03.2-..4743./4857002. 4/4 9.34323489907: 343.3..94.4//.74 .3.3.9074 ..44548945:.  .0.9 753.00954/.0 49/080909 0-7.4: /..3//.74 .90 .0.74 .9:2:4//..57.3/.:2:3.-/.043:703.0.7.:   7.54/.3.5474 :97090./30./4 .57.024//.74 . 4/4.3.90.247.3.   03 43 345474 444//.8.9.4:/00 03.90.2303...207.7.2.3023.3 7.494.93.90 .3//.454.

33...74 .43.80304.74 .032207424742..90 .74 34/4 /.4/ .4/89. 80.74 /4 10-7:.343543:/- 0 20-7.43.90.-4:8970.33.. :57.03220742 .4/..2033.203.3//.570900209:  !4/..730.43.8547.07.90.43.730.3.543:/3..305490.904548.54/./. 88902.3543:/33.944//.0 .54/.4.3.33.40 3.40.33.3#05:-0$4.9044//..43.20/33...78990. 0303.2 30.74 .30. / 7.8547.37.94 .40.9 ..4 /.84.0543:/-0 907 ...70/3489/7:0. 5479.40./34 ..5489.-7.80/3054/.3. :04:547./3.30.5479.40.74 4//.3 .33.34..70/34893.3.4 03.730. 03.33. 80.0303. . 4.0 $9..94..43.3.8547.09.2 30.907.94.570904094  .304- .989../.34.90..3.-.089  3 94 057.34 /00 3..  ./.33.4-74907 7. .74 .854..30.88902.09.4 44 30 03..02..:2..:2.54/. 5489.:2.43./:8902. :04 :547..37.304//. 03.-7.44//..543:/-9. 3.44 90.90.207.74 .5479.74 385474 .00974383.344 30 3 03.:2.7.3.447094 3.4857009:897030:7050.74 3..90.904 0.8.70/348903 .543:/34.-490.:89703489 5489. 3  !474 4..0.74 .. :57.37..43:703 3/....74 ..... 03..43.4/89.447.904 0..7390. 3.74 3247.4.7.30..4//.3. 2033.43054870/34 4-..309709480- 1 0/05489454. 5454970-7.:. 570/2093.907.98085474 4428 00 9.54202-30 54/.548945..  ..4342  !4/.-.70/3489 /7:0.. . 203. /3.74 34-..9078003.94.-4905489454.70/3489003.3./4:20397.4/89..8023..3054/.5489454.789370/0/03.3//. 03 85474 .90.-74304..570/.74 .907.543:/34.570904 094  !4/..8547..74 /4 10-7:.  070.. 7:454..3. .730.304. 85474 .

0!484. 13.0..9.989 345474 4  !4/. 570/4/30209: 3./33.894790.43.  .3457.347..7..2$547..809054894507.74 .74 3.3. 33.74 44//. 90..74 8897..454/.8.- 7010703 30 90.4. 03..  389789.0389479. $03..5474 .44//.2.4 5789434.47.3.-. 570900209: 3.8.-342  389789./389#05:-0$4.8089.989 345474 4247.4/89..3454/090&7. 3.494.3..9:/489.0 /4 2.4 5789434../03 $03./03 844//.30.030.33.44854/.. 90.2.8...9.9.. 90.89.904 0.. .8.90.80-4.3$03.54/74 :7.7/7.74 3.34- 403.54870/:0.8300/4 805902-7.3.37.33. 894790.03-705.8:-09..4 .70/34893.90.74 .74 3.43.89.57.....43.. 4/89.-.43..34893.3/. 03.0/09..33./03...3.428   03 ....0..33.3454/090 &7.3 3.13.904743.030 / 4 4 2.43...300.3334.438:534.9:70!'.0 3.. 4-/0./:/7:24/89.2./03.9047 8:-094.74 34.90702844 034 3./:8  034290.#05:-$4.90..543:/3.3.5757.9...3#05:-0$4. .  03 89.../:4209.9074./0. 0343.9044//.3.989 345474 4247. 5479.09.. .74 385474 3./033-.74 .  '447094244 0 8054/.904 0.030..3457. ..13.8.0303/7 .74 .9047034203.4//.989 30.54/.2:3. 034 03.8.74 .... 570 30.0#05:-0$4....3334. 20 80/0 .70/34894//. 84/7 .74 .989 34 5474 444//.8.03:543:.907894790.3.. 03/48945/47.34   084-.89.$03.80-3.74 7. 2:03.989 345474 444//.33.09../7 .3. 0303.8:-094.. 7030.3.0 54870/:089.030 / 4 4 354 02389789.389.$03.780.54548945:854.74 4//.44 30 3 03.0 . 94 057.30.: 57894302:.347.0.0389479.  $9..74 .8.4//.054..09.43.033.#05:-0 $4..-.3.. 90.3.4290.70/34894//.. 47.2.4/89../.:2.. 5497/90..3.0/03.33.. 84/7 .9074..54/.80-4. 94 0570 30.3 8054/. 907 3.308:53489 .74 5757..94.  $9../389#05:-0$4.3.74 34.30 8:53489 .8300/4 494-7.74 .30.570900209: 843./:8570 32 034290.33.034.70/34894//.3.3...3.0/03.300.54/.8089.94.03.74 3:547..904 0.7.. 5489450..2 :547.43.. 03.70897.-47.94.3. .4-/0.0 -7.

74 3..3.3.3.042470-93025707 :3.70./3..70/348943 548945:4//.70/3489 /. 247.90.857009570/58 !44-..8.78...480-.03..3 5789403. 0.74 ..70. 090548945.  544-.74 .3:057.93.74 .480-./:.0.4//.34..57./. 97094/89.43.-...428.80-4.989 3431472. .3.74 34.3.3.5830.8:534.4 4. 8. 03.70.3...74 334/4.74 3..3..4/343024/4 .0380/44 -0.  $9.3 54/.  4-44/ /4 0:74.30 70.03030../..3.3/4..-.4854/. .7.089.0.0 03.3493.7 ...74 3.74 3.. 089/0 $    03 .07 .70. 4/8945. -7..305707 4.3.428.428.74 4//.789.43...94.33.70..34/4.302-080/:7 .57.30.4342 :49. 543:/34.428.5707 0.3.30 70.74 3.70/34893.3 3.3.8.9070:07 ..544-.480-4 .80.. 54/.90..0.989 345474 4247.54.548945:..0/-4.4 3.0.5440.4.804280../:8902.89. 3:-7.473.4/4 ..370.45707 :45073..4854/.970/305457002:3030.30. 034:7.804280 543:0544054.74 3..8.302-080/:238907 5789403.74 3 -0703.3.3.489.2$547.780/7: -0 870/3..9.304.0 /.  0390.3.4342 :70.54.33.4/89459..4-...480-./3 04./33.5707 033.3.:24.9.8./34480-4/44 570/80/37 .54/..5707 0  '57207: 47 .3.8. ..4342 :70.7 ./:4209.45489454./4/...23897.44//. $547.84/4:2039. 3/44 9.34/4.30.4730 480-03.4734 480-43.8.8.3..13.4742.43: :70.54300 ..80-30./:.. /7: -.8.84283.  389074742.-80.3   7..347.:7.  !48945045707 :.:49. 570900209: !09/0 !## ' #   03 5707 4./3 3.0.:2..74 ...

 4/89454/.43 57..0 .0:0..34.  /44 207404342843.   /4..3.4/89.989 3054/.90.473480-57.24:57.0 04342843./7 . 03...480-.5.3:0 4-44/ /4 0:74.3.480-..302 47.43.347..74 4.42 97094/89... 90.4854/.3. 94 057.0/-0:897030.3 47.42 03.3.4-.90./...  4//.0 03.85474 3....0...90.07 . .9. 7.4 543:/34.3489 493.43.94.203..3./03.43. 80.3.5489450.74 .3.904 4//. 30:54 90.90.74 . /7 . .0.4/:7..:4/30 .30.079. 38.  $.30.34..74 ...43.. 057.0  03.-89..9..4 /.3.42 03... .203.089.543:/-. 7../7: -.0.74  .9: 4..30.0/-0..2 97094/89.30247.8..8.  304/8945/4:2039.0. 90. 03.548945. /0..30.744.0 03.43.90.4570/003.43: /4 /4 - 0390..44//44 -7.43 4570/0/44 -0544/-044//...5707 0 70 09:/ 897.8924/89.89.74 389475707 0 57..548...7.... .90.8./:.902:..  7..548.3493..30480-0 8./908570202-03.90.80384-89.9.327010703.43.:4/30 . 0390.30.43....2489430.3..43.4 570/4 543:/3 089 4/89.902:.3.74 4-70.4/89..74 .3 48005490074.4742.2489430..42 03.73. -7...4/89. 3089.7.274. 579025.03...3...38:53489 08947.4342 :70.30. 80.57.4543:/-0 :.3./.05489454.84288.  ...  34-... 0390. .. 7.4454/..4 9...89570/20934..30..85749:8 097924/89./34303254.9070.548.80 4/4.2489434457..74 .. /.7 03.85749:850924/89...9.343...33..4854/. 80.38:53489 493./340.543:/-..74 389475707 0570 30.4/89.54/093.80543:/-03.3.30480-0 8.4/89.30.24:57. 03...5830/4:2039..473.42 03.  !7.78.4/89.43.3:...4394 /45: .85749:8973..203.3./03...43.30.308:53489 .543:/-.8.3.. /4 .3:04-44/ /4 0:74.4//. /4 94 057...90.370.4-.3:04-44/ /4 0:74.90. 03..  30:54 90.  .8030544/-44.730.203 8. 4//.0 09794/89.543:/. 057.74 .3../4.0.54/093. 3085474 89. .8570203570/209544/-044//.34..8543:/342 0-3.480-.74 .43. 03.90.43.3.0 03.3.4-/4-.302570/209.5707 0  .90702/7 .3.03 0020394/8945.320/..90.3.43570/4 90.57207 4.989 354/.43.0/0..43.  0390.902.0348570203044 30 .0.780/7: -0 3870/3.90.0 03..43...544-.4 /.85749:48224/89..74 389475707 057.38..3.0:09.0/-.90.24894354/093548..3:.3.3480.80 543:/-0 09794/89..  ..

0..74 . 90...4342 :70...480-.0380/44 -0.9304-7.3.. 8. 80.4.. ./3..9074/7:3.37..480-./.8.57.4/89.548...9..54870/4. 548945:..90.34-09.0.:3 057./:.. 3.247.: 57894302:.3.   7.844-09.90.:..3.4 9.....4854/. 49 543:/389475707 057.4854/.0/-.543:/-.4/89.203.5707 0.4342 :70.8.90. 03.203.4 32 308030544/-04..90.3.5. 0./7: -.13.54803...3057..4/89. .3424 3489  .0. 54870/:0944/4 90.02:54.203 8.4/89. 03..3.30480-0.  :-3. 03..74 ...780/7: -0 3870/3.30.4/4/4/.894790..90. 973.2034257/4-9.480-.74:3054870/:054/.0.  ..80...74 3:.74 .9438454/.4854/. 8.3:04-44/ /4 0:74.7.30.4342 :70..03..0.543:/3.9.0/42.30.097090. .. 03.43.80.4/89.3424 34894/4 -045707 :  00570/2093.3/304/3030 57. 80. . 03./:.0380/44 -0.0..74 34..54/093.. /7: -.973.4/89.3.3.30..3. 08947.30. .548.74 . 90080 /.930. .....05489454.9 .43.85749:880/22 4822 /08092..5707 0../4-4970094/ 57.3.3.07 00570/209./4-4509094/57. /0.4.0.57.907020480-.80543:/3:70 09:/ 8.3:0 4-44/ /4 0:74.473.4/89. 80.74 .780/7: -0 870/3.480-.3:057.3424 34894/4 -04 5707 :   /4./4.74 3: 57.43.30. 384/04./4-49700930820.94.90. ...4 9.0/4/...3.5707 0 .....3:057.4854/.. 38.37.780/7: -0 870/3.3..2489430.78.3.  !7.349543:/3 7.890..4854/..43..74 .  4-44/ /4 0:74.78..8924/89. 548945:.307083 34. ..78.  4-44/ /4 0:74.4 :.349543:/389475707 0570 30.3. 3.42 03.5707 0 94 057.  - 03 .24894354/093548.32389789.4854/..54/./:.3489 49543:/389475707 057.3.-..3:04-44/ /4 0:74.894/89...0 /4 90..0 03.3.789.4989 3.8.3 4/4 45707 :570 30.0. 03 .2489434457.4/9 4/4 .9.  $.0.970/04.9070543:/33240...3.

30570/4 84.0 7.347.480-.   /4.4342 :70.304./8947 0.8.780/7: -0 870/3.34.43.0. 49 54/.  $. 3054.370 0.. 03.90.90./.4854/.90.  3 94 057. .4734480-457..3.8.203. 30574957.4-...8.548.70/3489 0:74.3:.203./:.3..0. . /0..3:4.0. 4/. 4/89.8.34954/. .57.43.43. .74 030 4/0. 34-080:54 90.203.2489430.34954/.90.3:04-44/ /4 0:74.   03 4-0.78..89475707 0570 30.24894354/093548.8.70/3489 0:74. ..7.332 54.7..0. 8.4854/..548.7./7: -../7: -..4854/. 80. 03. 8.0..4854/.80 .3457/4-03057024 0380 4789..90 . 03 8. / 4/4.38:53489 3082057080 .70/3489 0:74..548.0...2489430...4342 :70. .3489 3082057080 .0. ..548.203.203 8...548.4/89.  !7.54/093.5707 .34480-4 0.780/7: -0 3870/3.../:..4854/.480-.74 03.. : 80/2 4/89..780/7: -0 3870/3.5707 . .0.  03..0. 902...0.370 04-4. 03.934-0 3 . /0. 57.70/3489 0:74..8..30247.347.3.03/..  003.78..0 03.9702548945:  '9702548945:.3054870/302:5. 03.34480-4 ..543: 570/58...4 5707 4.473.5480-34:/.78. .45707 4.47894:-3489 .4854/.2489434457...89475707 057.9.4/89..437.90./7: -.0.302.54/093..0..90.2489430.30: 5707 4.7.24:57.  . 3082057080 .. /7 .203.4342 :70.0.43: !74/4 .3     .4/89.89475707 057.57..30480-0.30480-0 8..7 70 03./:.05. 80. ..3:04-44/ /4 0:74./7: -.  03 79.. .3:04-44/ /4 0:74.907 3 94 057.43.2489434457.3.203.4/89.54/093. .3489 4954/. 3082057080 .

..3:  &7./389#$ 9 .3023.74 .434.

0.0.9  /302:.57030.80-:0 3..74 &7. .43.80/305704/30343 30/44 -0 $0/2/0 !#     03 570/58 57030.9.4.9.090../3 89#$ 9 ...33.0.434.

 .

.

3.

..33.33. -0.54/..0.304.548945 4//.74 &7..80-3 54434209./389#$ 9 . 3570/58 /.0/-400974380/7.. !7.34.

0./302./.74 ./389#$ 9 .74588:53489 &7.785749.8:.3 3.94..  !7.34/44 9...&7.70/3489 3.90728454970-304-.

/389#$ 9 .34034934-7.74 &7.....954 .  !7.33.74 34-...80.43:4.43..78904-. 247..

 &70/-.33..30.48:534834..43497.70/3489 &7./389#$ 9 .0..4//...4.5757.9..74 2.

74 34./3 89#$ 9 .  &70/-.43:4.54.9047.33..4.3803.74 &7.23.

/389#$ 9 .3..94.30 54/...907034934-7.74 . 3:-7..570900209: &7.54/.85474 .44//.34.3.33.789.33.  !7.94.

34 305720734. 900543:/-.4 &7.34:494..9...  !7. /.3057./389#$ 9 . 30857002.

.  !7.80-3805./389#$ 9 .30.3. 090548945.0.9.343.. &7.74 ..3 30 .4//..

3.

/389#$ 9 .548945:4//.3 8.789.03489. 8.3.9072543:/3.7:054390...34.30....74 .13.0..  !7. &7..3 3.404-.74.

3 .

 ./389#$ 9 .4/44548945:4/57..3.543:/- &7.

#05:-0$4.43.43.0.   /302:..0.09 3 &7..9.030.7 0.4../389#$ 9 .57030. :3.090.3: 5747.9 03..

 44738432.30.380.74 ..3023.43.43. 80.0/054902..30285484-3489.4570/5857.74 : 4-.0 .. 0954570 302.0/0454/480/.942 0374 7...54548945:854.85749: 03.8570/4/32:49.-.570/.1..3/7:0.33.3570/584.3 570/58  7:.90.548945.03.   457 09.4..0.:547.089../.33..4-..907084-.  03 .74 3.43:  !489454//.0:547.: 90.. 0942:547.74 ../. 4/89.304. 4//.5489454.0...0.80 .3.-090.3//.548945.43: 0 3. 03.3.54/.5830/4:2039..-090.

.5489.9.089.5489./30289:#05:-0$4..4/89./:4-43548945.5479.0. 03.57207: 87.0.744.33.5700257.030 .323.4 00974382870/89.0.57207: 94 057..0.4/89.57207: 94 057.74   !404-.90.9:2.400974382870/89.90.0232.  38907 5789403.  '.54 .. 03.3/7:0.  '..89/.090../.90.74 4-..3.4.0.302 4-.43.5489.05479..34-.74 /4..74 3.5700257.80/30740 ./30289:..3:  '80-3..5479.54 ..3023..95093...90. 30... 57.. 03.57207:57.84/04....30 94 031472....43.43..04-.4/:.34-..302 0420034 3.0.0.9:2.9.0...43..57002543:/-/3 .  03.3:.54. 09790..54 .43.13..303.74 .3 03./:4-43 54894542.43.4/89.089.93.&7.0.74 804-.0.4.....54300/35454 ...57.05479....3:3489 3..4/89..57002543:/- /34/ /.  4.90..33.3 0890.57002543:/-:54 90..3. 03.089.54 .4/89...05479...74580:30 0/03.0..8.4 . 03.54.. .. 03.3  03../30289:#05:-0$4.0/4./.3/3 ./.33.0.074.05479.0..9..  03 4-.9.-.0.3. 03 .570/585090.4/89.54300509/35454 .  4. 97090..&7.54:...43. 03.0.57207: 03.8.4/89. 03....90..33..5489.2030... .. 74: 0892080.. 03.4/89.089.:70/-457.74 247. 03.3544-..4-. 09790.&7.4/89.30 94 031472..54/.5489. .70/3489 804-.4-.. 803054 . 57.4 5789434.57- 34 -080/  03 570/583.90.3489... 03..43.3.074.3.43./..9.0 .494.54:.2..74: 2080.4/89.43. 03.4/89..57002543:/-3..030  389789.30/34//.089 803054 ..9. 84/04..074.74:/354:.0/..  %.... .0.0.74: 2080. 54..90.7.4/89.9.33.9..74 : .  03 .3 74.13...5489.0..3 03.3...

3/45439.3023.74:/354304.:.0.95.4./389#$ 9 .80..:547.9....4348570202-. 30.  .43.74 .3:  &7.-.

.43. 30:547.30247. ..00974384..0 90.33.7.89/.-..  31472..4/89.0/-400974380/7. 03.   03 834. 30./389#05:-0$4..9044//..4/:.74 /4 10-7:.3..95093.3... -05.74 .3:  &7.93.3544-./08090..74 .43.3/45439..43..74 3.388902.   03 44 -..4.43..74 ..3454/090 &7.5479. 033  03.80.. ..43.80/305704/30343 30/44 -0 !#     03 00/03.0.0097438 4-54/.&7.888902..43..4348570202-.0.  03 %...7.31:3.9702080.343.9.9 :3.80-:03.5 0354 0.3023.5489.33.030/ 4 4 .09: 3..8300/4 2./30289:#05:-0$4.030   ./389#$ 9 .

...9.  03 /302:.. 03..9702080.0./. 90./.0./... 03..0.  '. .570/58 / 03..9.090.43.90.4/89.43.9.  '.570/5880/20..90../.43054870/35.0.0... .0./.570/58/08090.570/584820.43.9..43.43..54:.9. 03. /3054:..4/89.../...9&70/-. .  '.90./.43../. 0892080.80/305704/30343 30/44 -0 !#    03  '.2080.57030.80-:03.54:.43.54 :..4/89.

:573.3: &7.../3 89#$ 9 .74 ...3023.3:543:/3.54/.854/.8945.0257....

74 3. 03.0. 03.9.089 3 94 057.3//./03.3. 94 057./7:0.43..0.4/90..74 .548945.4 .54548945:854.3570/58  7:.74 .4/90.43.. /302:..9..3/302:.089.3: &7.. :547. 03.0/0454 /480/. 4/89.9570/ :.490..9..0.0 843.4-.8570/4/32:49..3.. .0.74 .  03 !489454//.43.13....0/054902.0 ..57..4//.4/89..43.490..94-..907084-.33.44-.5830/4:2039.. 80...9..0./389#$ 9 ../03.4.0....43.3.1..3454/090&7.9.030/ 4 4 247.490.30285484-3489.30..8. 0..5479.570/:...4 5789434./389#05:-0$4.0.-.. 80. 03..4-.34 4-.3-70570/4/304-.33.0/0454/480/.  03 ..548945.4/89.0..090.43. /302.380..485093897. .74 .0 .-0570/58.43. 09.0  03 389789. 03.....43.0.0 0.9.8057030..3570/58  !48945854. 570 30. 30.0 .5489.:547..80/4.942 0374 7.0.4/89.494.3023.:.5./03.43.74 3570/ :.43: 03.03.3. 03.

3.

30.4/89.../08090.43.9/302 . 30.3.0.89744..30.088902... 30:547..   03 44 -.&7. 30:547. 09.... 03..3544-. 03.00974384.5489./389#$ 9 ./30289:#05:-0$4.80..80/20.  44 -..2080.-.3..3:  &7..80..4348570202-.9.3/45439.74 .4/ ..4/89.3023..3.43.74 .74 .343. 03..30 .43.59..4.43..43.-..997/0809/.9.  03 %.030  .

.0 /.13./4 805902-7. .80/305704/30343 30/44 -0 !#     03 38907 5789403.  .3.. 03.80-:03.570/584820.4/89.

.30  38907 5789403./570/58 0890.13.....88902.54. .0 :8.74 .43.  03.3023.00974384.570/58/7:0.43. 38907 5789403.3./389#$ 9 . 9702080.0 /..4/89.3: &7.13..4/89.3.343..74 .. 4.9..5489. 03..

 .

3.

8.03548945854.02385474 ...354570/4/3 4-.. 94 057.9.43..0.0./4 /0.13..989 354/.74 4//. 90.. /44 -..8547.9.-./: /44 -..0.0.30. 03.4 4-.74 ...54/.4.490..43.0/054/480/.4.   03 !48945.3.43.80/20..0/04 54/480/./30289:#05:-0$4..  03 ..54:.9570/:.4-..3.4/89..0....24.90.57.030 .3.030/ 4 4 247.089 94 057.730.3454/090&7.42 5789432.0.3089.0/0454/480/.. 30:547.  .74 570/ :. 03.  03 ./389#05:-0$4.490.02-7. 94 0 57.43.0.74 3304-.4/89.89/...33.:. 843.4-.4/89..5479. 804//.89. 4//.3544-.74 .94-.09: 80 .3-70570/4/304-...8547.494. 03..730.3570/58  !48945854....4-.907084-..203.089.0..3..4822080.74 3.3. .33.2 03.9.:2.3: 2389789. 0.33.43.9073.43.5479. 80...43..089.548.4.9    03 %.. 30.43. .43.3570/58  !48. 03.74 .3.80.3.. 80.94.84/04..4/89..:2.&7.. ..3570/58  44 -.3.95093..0 3..