ZAKON O JAVNEM NAROČANJU

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(ZJN-2-NPB3)

Zakonodajno-pravna sluţba je na podlagi prvega odstavka 153. člena Poslovnika drţavnega zbora pripravila neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnem naročanju, ki obsega: - Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 z dne 8.12.2006), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2A (Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15.2.2008), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/10 z dne 12.3.2010), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2C (Uradni list RS, št. 18/11 z dne 15.3.2011).

Številka: 411-08/11-6/1 Datum: 1. 4. 2011 EPA 1735-V

Boţo Strle vodja Zakonodajno-pravne sluţbe

Prvi del SKUPNE DOLOČBE ZAKONA Prvo poglavje Splošne določbe 1.1. Predmet urejanja zakona 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. (2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata: - Direktiva št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 114), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2009/81/ES z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (UL L št. 216 z dne 20. 8. 2009, str. 76), razen v delu, ki se nanaša na javna naročila na področju obrambe in varnosti, in - del Direktive Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. 12. 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 31). (3) Če naročnik izvaja dejavnost na vodnem, energetskem, transportnem področju ali področju poštnih storitev, veljajo za naročanje v zvezi s to dejavnostjo določbe zakona, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. 1.2. Definicije pojmov 2. člen (pomen v zakonu uporabljenih pojmov) (1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 1. »Dinamični nabavni sistem« je način izvedbe postopka javnega naročanja v okviru odprtega postopka, ki v celoti poteka na elektronski način. Uporablja se pri običajnih nabavah, katerih značilnost je, da v obliki kot so dostopne na trgu, v celoti izpolnjujejo zahteve naročnika. Ta postopek je časovno omejen, ves čas trajanja omogoča udeleţbo ponudniku in ponudnici (v nadaljnjem besedilu: ponudnik), ki

izpolnjuje pogoje in je predloţil prijavo, skladno z razpisno dokumentacijo. 2. »Elektronska draţba« je ponavljajoči se postopek, kot del postopka javnega naročanja, ki poteka na elektronski način, v katerem ponudniki predstavijo nove cene, popuste in/ali izboljšanje ponudbe v okviru določenih elementov. 3. »Elektronska sredstva« pomenijo uporabo elektronske opreme za obdelavo podatkov (vključno z digitalno kompresijo) in shranjevanje podatkov, ki se pošiljajo ter prejemajo po ţici, radiu, mikrovalovnih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. 4. »Enotni besednjak javnih naročil (CPV) «, sprejet z Uredbo (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L, št. 340 z dne 16. 12. 2002, str. 3), nazadnje spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2008 z dne 28. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) in direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih javnega naročanja, kar zadeva revizijo CPV (UL L, št. 74 z dne 15. 3. 2008, str. 1), je enakovredna referenčna nomenklatura, ki se uporablja pri javnem naročanju. Enotni besednjak javnih naročil je enakovreden z drugimi veljavnimi nomenklaturami. V primeru različnih razlag uporabe tega zakona se zaradi morebitnih razlik med nomenklaturama: - Enotni besednjak javnih naročil in NACE (Splošna industrijska klasifikacija ekonomskih aktivnosti v Evropskih skupnostih) iz Seznama dejavnosti na področju gradenj, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam dejavnosti na področju gradenj), uporablja nomenklatura NACE; - Enotni besednjak javnih naročil in CPC (Osrednja klasifikacija proizvodov in storitev začasna različica) iz Seznama storitev, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev), uporablja nomenklatura CPC. 5. »Gospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago ali storitve. 6. »Industrijski ali poslovni značaj« ima subjekt, ki deluje v pogojih proste konkurence na trgu z drugimi subjekti, tako, da izvaja gospodarske aktivnosti, to pomeni industrijske ali druge poslovne aktivnosti, katerih namen je dobava blaga ali storitev zasebnim ali javnim gospodarskim subjektom. 7. »Javno naročilo gradenj« je javno naročilo, katerega predmet je bodisi izvajanje bodisi projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj ali gradnja ali izvedba ene od dejavnosti na področju gradenj in ki ustreza zahtevam, ki jih določi naročnik. »Gradnja« je rezultat dejavnosti iz te točke, ki predstavlja gospodarsko in tehnično funkcionalno celoto. 8. »Javno naročilo blaga« je javno naročilo, katerega predmet je nakup, zakup, najem ali nakup blaga na kredit, z moţnostjo odkupa ali brez te moţnosti. Javno naročilo, katerega predmet je dobava blaga in vključuje storitev namestitve in

»Javno naročilo storitev« je javno naročilo. če vrednost zadevnih storitev presega vrednost blaga. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. 11. 13. dobav blaga ali opravljanje storitev v skladu s pomenom iz tega zakona. ki jih naročnik namerava oddati. ki je vezana na to blago oziroma. Javno naročilo. če je to mogoče. »Pogodba o izvedbi javnega naročila« je odplačna pogodba med enim ali več ponudniki ter enim ali več naročniki. .a »Podizvajalec« je gospodarski subjekt. 9. natisne in nato pošlje. Obdobje mirovanja poteče z dnem. »Kandidat« je tisti. ki se bodo oddajala v določenem obdobju zlasti glede cene in. ki koristijo potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudb. katerega predmet so blago in storitve iz Seznama storitev se obravnava kot »javno naročilo storitev«. da se blago lahko uporablja v skladu z njegovim namenom. ki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. se izvajajo. 15. Javno naročilo. katerega namen je določiti pogoje za naročila. upoštevaje količino. številka telefaksa.inštalacije. ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj. ki se lahko prebere. ki vsebuje informacije o javnih naročilih. njena telefonska številka. »Naročnikove spletne informacije o javnem naročanju« so del spletne strani naročnika. ki ga ureja zakon. katerega predmet je izvajanje ali izvedba ene ali več storitev iz Seznama storitev. poteče rok za uveljavitev pravnega varstva v predrevizijskem postopku. katerega predmet so storitve iz Seznama storitev in vključujejo dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj. s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila. se obravnava kot »javno naročilo blaga«. 14. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika. 12. da naročniku odda ponudbo. ki so samo dodatek glavnemu predmetu naročila. razen če zakon. storitev oziroma dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaţe interes s tem. kot so kontaktna točka ali kontaktna oseba. ter vsakršne druge informacije. ki je zadnji prejel naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila. ki je zajeto v naročilu. postopku s pogajanji ali v konkurenčnem dialogu na podlagi naročnikovega povabila k sodelovanju izkaţe interes. ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. v katerem naročnik ne sme skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma ponudniki. 15. so preklicana ali zaključena. ki se pošiljajo in hranijo na elektronski način. ko ponudniku. »Pisen« ali »pisno« pomeni kateri koli izraz. dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo. ali ta zakon ne določata drugače. »Okvirni sporazum« je sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več ponudniki. Pomeni tudi informacije. 13. se obravnava kot javno naročilo storitev.a »Obdobje mirovanja« je obdobje po odločitvi o oddaji javnega naročila. »Ponudnik« je gospodarski subjekt. poštni in e-naslov. predhodna informativna obvestila. katere predmet je izvedba gradenj. 10. sestavljen iz besed ali številk.

ponudbo pa lahko oddajo samo kandidati. ki je v skladu z zakonom. predvsem na področjih urbanističnega ali prostorskega in krajinskega načrtovanja. pristojnega za finance. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena. katerega namen je oddaja javnega naročila. kamor naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije v skladu s tem zakonom. ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. arhitekture. katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. ponudnika oziroma podizvajalca« je oseba. ki je bil storjen z njenim dejanjem ali z opustitvijo dolţnega nadzorstva. »Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti« je postopek. 18. ki je nepopolna v delih. 23. ki ne izpolnjuje pogojev. ki jih povabi naročnik. vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika. 25. »Portal javnih naročil« je spletni informacijski portal ministrstva. formalno popolna. 21. 21. 16.b »Odgovorna oseba naročnika. ki je pravočasna. »Neprimerna ponudba« je tista ponudba. ki ga . ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. v katerem lahko katerikoli gospodarski subjekt predloţi prijavo k sodelovanju. ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način. odgovorna za prekršek. ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. ki vključuje pogajanja z namenom oddaje javnega naročila. ki naročniku omogoča. ponudba ni formalno nepopolna. »Pravočasna ponudba« je ponudba. »Natečaj« je postopek. 19. v katerem lahko vsak gospodarski subjekt predloţi ponudbo.a »Neobičajno nizka ponudba« je ponudba. katere cena je višja od cen. 26. ki ureja prekrške. »Nesprejemljiva ponudba« je tista ponudba. »Nepravilna ponudba« je tista ponudba. ki jo naročnik prejme do izteka roka.15. pravilna in primerna. »Formalno nepopolna ponudba« je tista ponudba. do 47. člena tega zakona. ali ponudba. da pridobi. inţenirskih storitev in informacijske tehnologije ali obdelave podatkov. ki s svojo ceno ali načinom izvedbe bistveno odstopa od primerljivih trţnih cen oziroma uveljavljene prakse. ponudnik pa je s kalkulacijami. 20. načrt ali projekt. »Postopek s pogajanji« pomeni tisti postopek. »Odprti postopek« je postopek. določenega za prejem ponudb. novo tehnološko rešitvijo in obrazloţitvijo. v katerem naročnik povabi gospodarske subjekte in se z njimi pogaja o vseh pogojih za naročilo. ne more pojasniti. določenim v razpisni dokumentaciji. 24. 17. »Popolna ponudba« je ponudba. 22. sprejemljiva.

na portalu javnih naročil objavi obvestilo o naročilu male vrednosti. 32. namenjene naročnikom. v katerem lahko kateri koli gospodarski subjekt zahteva sodelovanje in v katerem naročnik opravi dialog s kandidati.izbere ţirija po razpisu natečaja z ali brez podelitve nagrad. »Konkurenčni dialog« je postopek. 27. mikrovalovnih. sestavljen iz predstavnikov in predstavnic (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) drţav članic Evropske unije. ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna. »Svetovalni odbor za javna naročila« je organ Evropske komisije (v nadaljevanju: Komisija). objavljenega na portalu javnih naročil. ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno. »Skupni nabavni organ« je naročnik. . »Sklop« je del javnega naročila. storitev ali gradenj za naslednjih 12 mesecev. ali . »Datum oddaje naročila« je na dan. 28. da predloţijo ponudbo. če ni mogoče objektivno: .izvede postopek oddaje javnega naročila za gradnje. 34. ki omogoča prenos signalov med določenimi omreţnimi priključnimi točkami po ţici. in/ali . da je »posebno zahtevno«. Za namen uporabe postopka iz te točke se za javno naročilo šteje. »Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi« je postopek javnega naročanja. ki bi lahko zadovoljila naročnikove potrebe ali dosegla cilje. 29.opredeliti tehničnih specifikacij v skladu s točko b). člena tega zakona. in na podlagi katerih naročnik izbrane kandidate povabi. 31. 30. (2) Za namene 2.naroča blago in/ali storitve. v katerem predloţijo svoje ponudbe ponudniki na podlagi obvestila o javnem naročilu. člena in 97. v katerem naročnik.določiti pravnih in/ali finančnih elementov projekta oziroma predmeta javnega naročila. ki lahko izpolnijo njegove zahteve. ki ga naročnik uporabi v primerih oddaje posebno zahtevnih javnih naročil. namenjene naročnikom. ki redno preučuje na predlog Komisije ali drţave članice uporabo ukrepov Sveta v zvezi z javnimi naročili. optičnih sredstvih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. točke prvega odstavka 17. »Javno telekomunikacijsko omreţje« pomeni javno telekomunikacijsko infrastrukturo. s ciljem oblikovati eno ali več variant. ki na podlagi pooblastila drugih naročnikov: . c) ali č) tretjega odstavka 37. 33. člena tega zakona imajo v tem zakonu uporabljeni pojmi naslednji pomen: 1. z namenom pridobitve ponudb. »Predhodno informativno obvestilo« je objava namena oddaje javnih naročil blaga. »Postopek oddaje naročila male vrednosti« je poenostavljen postopek javnega naročanja. blago ali storitve. ki sodelujejo v postopku.

člen (naročniki) (1) Naročniki po tem zakonu so: . (4) Informativni seznam naročnikov je priloga uredbe. Če se z odločitvijo ministrstva. Ministrstvo. »Telekomunikacijske storitve« pomenijo storitve. o tem odloči vlada. katerih upravljanje so drţave članice posebej dodelile enemu ali več telekomunikacijskim subjektom. redno obvešča Komisijo o spremembah na seznamu naročnikov. 3. .2. pristojnega za finance. pri ministrstvu. (5) V primeru dvoma. pristojno za finance. ki tvorijo del javnega telekomunikacijskega omreţja in so potrebne za dostop do tega javnega omreţja in za učinkovito komuniciranje v njem. ki opredeljujejo naročnika po tem zakonu.druge osebe javnega prava. katerega več kakor polovico članov imenujejo organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava. člen (obravnavanje gospodarskih subjektov) (1) Naročnik ne sme zavrniti kandidata oziroma ponudnika z utemeljitvijo. javne agencije. b) ki je pravna oseba in c) je v višini več kot 50% financirana iz sredstev organov Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava ali ti organi opravljajo nadzor nad poslovanjem take osebe ali ki imajo upravljavski ali nadzorni odbor. ki so v splošnem interesu in ki nimajo industrijskega ali poslovnega značaja.organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. . pristojnemu za finance. v pisni obliki poda predlog za ugotovitev statusa naročnika. ali določen subjekt izpolnjuje pogoje. »Omreţna priključna točka« pomeni vse fizične povezave in specifikacijo njihovega tehničnega dostopa. ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).javni skladi. katerih izvajanje je v celoti ali delno sestavljeno iz prenosa in/ali usmerjanja signalov po telekomunikacijskem omreţju s pomočjo telekomunikacijskih procesov. (3) Za naročnika se šteje tudi zdruţenje.javni gospodarski zavodi in . javni zavodi. ki ga oblikuje eden ali več naročnikov iz prvega odstavka tega člena. subjekt ne strinja. »Javne telekomunikacijske storitve« pomenijo telekomunikacijske storitve. lahko subjekt. 3. (2) »Oseba javnega prava« je po tem zakonu vsaka oseba: a) ki je ustanovljena za opravljanje dejavnosti. razen storitev radijske radiodifuzije in televizije. da bi moral . 4. Pravila in postopek za ugotavljanje statusa naročnika določi vlada z uredbo. ki izkaţe pravni interes. 4.

da se poveţejo v kakršno koli pravno formalno obliko. ki izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS . ki se izvajajo v sodelovanju s podizvajalci. (4) Ponudnik. (3) Skupine gospodarskih subjektov lahko predloţijo ponudbo ali se prijavijo za kandidate. načelu svobode ustanavljanja. gradenj ter blaga. 6.imeti kandidat oziroma ponudnik za opravljanje določene dejavnosti po slovenski zakonodaji status fizične ali pravne osebe. (5) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva. da v ponudbi ali prijavi za sodelovanje navedejo imena in ustrezno strokovno usposobljenost osebja. učinkovitosti in uspešnosti) (1) Naročnik mora izvesti javno naročanje tako. 1. člen (načela. člen (načelo gospodarnosti.3. da je mogoče ponudbo oddati po sklopih. Naročnik od teh skupin ne sme zahtevati. kateremu je bilo oddano naročilo. (2) Ne glede na prejšnji odstavek pa lahko naročnik v primeru javnih naročil storitev. ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev. v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila. učinkovitosti in uspešnosti.Mednarodne pogodbe. da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseţe cilje svojega delovanja. ne glede na to ali so ponudniki pravne ali fizične osebe od le-teh zahteva. Temeljna načela 5. v kateri je ustanovljen. mora naročnik oblikovati razpisno dokumentacijo tako. enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. 7/04. vendar lahko za izvedbo naročila od izbrane skupine zahteva predloţitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). (2) Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. v nadaljnjem besedilu: PES) in na načelih gospodarnosti. št. če je to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. če sme kandidat oziroma ponudnik isto dejavnost opravljati v drţavi članici. določene skladno s predpisi. transparentnosti javnega naročanja. da v ponudbeni dokumentaciji predloţijo tudi sestavo (kalkulacije) ponudbene cene v zvezi z javnim naročilom. zlasti v primeru javnih naročil. načelu prostega pretoka storitev. ki vključujejo dodatne storitve in/ali namestitvena ter inštalacijska dela. zagotavljanja konkurence med ponudniki. Pri tem mora zagotovi . ki bo odgovorno za izvedbo zadevnega naročila. razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje mora temeljiti na načelu prostega pretoka blaga. na katerih temelji javno naročanje) Ureditev.

upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. predvsem glede izbire. člena tega zakona tako v Uradnem listu Evropske unije kot tudi na portalu javnih naročil. stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov. da ne ustvarja okoliščin. kot del . člen (načelo transparentnosti javnega naročanja) (1) Ponudnik mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. člen (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) (1) Naročnik mora zagotoviti. (2) Postopki naročanja po tem zakonu so javni. člen (dodelitev posebnih ali izključnih pravic) Če naročnik dodeli posebne ali izključne pravice za opravljanje javne storitve subjektu. določitve in uporabe pogojev in meril. diskriminacijo. 1. člen (načelo sorazmernosti) Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja. 10. ki pomenijo krajevno. s katerim dodeli to pravico. ki je v nasprotju s tem zakonom. 7. pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. mora z aktom. zlasti ne sme omejevati moţnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka. ki ni naročnik po tem zakonu. 9. da mora ta subjekt v zvezi z naročili blaga. ni razlikovanja. kot na primer izvoz določenega blaga ali storitev. da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov. da pri izvedbi naročila zaposli določene podizvajalce. Posebne ali izključne pravice 11. kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami javnih naročil glede na vrednosti iz 12.4. ali drugo diskriminacijo.nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom. ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. določiti. ali da izvede kakšen drug posel. ki jo opravlja ponudnik. (2) Naročnik mora zagotoviti. ki izvira iz klasifikacije dejavnosti. člen (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) (1) Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki. 8. če s posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni določeno drugače. ki jih odda tretjim osebam. (2) Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika.

000 eurov. člen (mejne vrednosti za objave) (1) Naročnik mora poslati v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti in portalu javnih naročil naročila.845. ki je priloga uredbe. v primeru naročanja gradenj: 40. Področje uporabe 12.za javna naročila. elektronskimi komunikacijskimi storitvami kategorije 5. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam naročnikov. 7525 in 7526. ki je priloga uredbe. (2) Naročnik mora poslati v objavo portalu javnih naročil naročila. katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 1. in/ali s storitvami iz Seznama storitev B. 3.000 eurov. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam blaga). 4. b) 193. če je predmet naročila blago iz Seznama blaga. v primeru naročanja blaga: a) 125. upoštevati načelo nediskriminacije na podlagi sedeţa ali drţavljanstva. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi. ki je priloga uredbe.če storitve naročajo drugi naročniki po tem zakonu. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev B). ki ni na Seznamu blaga. (3) Kadar Komisija objavi spremembe mejnih vrednosti iz tega zakona.000 eurov. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti). 1. 2.5. če blago naročajo naročniki iz Seznama naročnikov.000 eurov za javna naročila gradenj. katerih vrednost je brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 1.njegovih dejavnosti za katere ima posebne ali izključne pravice. v primeru naročanja blaga in storitev: 20. . v desetih dneh po objavi na svojih spletnih straneh objavi nove evropske mejne vrednosti. ki je priloga uredbe. pristojno za finance. katerih postavke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524. ki jih odda kateri koli naročnik v zvezi s storitvami kategorije 8 iz Seznama storitev A.000 eurov.000 eurov: . če blago naročajo drugi naročniki po tem zakonu. ministrstvo. ki ga naročajo naročniki na področju obrambe.000 eurov. 2. če storitve naročajo naročniki iz Seznama naročnikov. in če naročajo blago naročniki s področja obrambe. b) 193. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. . ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev A). v primeru naročanja storitev: a) 125. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi in naročniki s področja obrambe.

14. vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri. (3) Če v svojem imenu ali v imenu drugega subjekta naroča blago. vključno z moţnostjo povečanja obsega naročila in katerimkoli povečanjem vrednosti pogodbe zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja. c) naročil blaga. ki jih naročnik subvencionira ali sofinancira z več kakor 50% deleţem) (1) Ta zakon se uporablja za oddajo: a) naročil gradenj. člen (naročila. katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193. (3) Naročnik ne sme določiti ocenjene vrednosti javnega naročila tako.če vključujejo gradbena dela za bolnišnice.000 eurov. člen (metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil. če je dostopen na trgu in ni prilagojen posebnim potrebam naročnika. če je ocenjena vrednost blaga brez DDV enaka ali večja od 40. da bi se zaradi niţje ocenjene vrednosti izognil uporabi tega zakona glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila.13. da je njena višina primerljiva s cenami na trgu.000 eurov. mora biti razviden iz dokumentacije. ki jih naročnik društvom ali zavodom sofinancira z več kakor 30 % deleţem. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. ko naročnik izda sklep o začetku postopka oddaje naročila. mora ravnati v skladu s tem zakonom. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. ki jo o javnem naročilu vodi naročnik. ki veljajo za predmet javnega naročila. . na podlagi katerih je naročnik izračunal ocenjeno vrednost naročila.če ta naročila vključujejo dejavnosti gradbeništva. . Ocenjena vrednost javnega naročila mora vključevati tudi vrednost morebitnih nagrad in drugih izplačil kandidatom in ponudnikom. . ki se uporabljajo za upravne namene. ki so navedene v Seznamu dejavnosti na področju gradenj.845. b) naročil storitev. da objava ni potrebna. katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193. šolske in univerzitetne objekte ter objekte. Ocenjena vrednost javnega naročila mora biti veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo oziroma v primeru.000 eurov ali več. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. objekte za šport. (2) Ta zakon se uporablja tudi za oddajo naročil blaga. okvirnih sporazumov in dinamičnih nabavnih sistemov) (1) Naročnik mora izračunati ocenjeno vrednost javnega naročila upoštevaje celotno skupno vrednost plačil brez DDV. (2) Način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila. Ocenjena vrednost se določi tako.000 eurov. katerih ocenjena vrednost brez DDV je 4. storitve oziroma gradnje iz prvega ali drugega odstavka tega člena naročnik. rekreacijo in prosti čas.

pomnoţena z 48. da se naročilo lahko odda tudi po sklopih. katerih vrednost je enaka ali večja od mejne vrednosti. ki bodo predmet ponovne oddaje v določenem obdobju. b) če je na podlagi informacij o nabavah podobnega blaga mogoče zaključiti. Naročnik pa lahko odstopi od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu Evropske unije v zvezi s sklopi. V primeru. najemom ali nakupom na kredit so vrednosti.000 eurov. ki so dostopne na trgu ali naročil. njihova mesečna vrednost. katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša kakor 80. ki ga je naročnik dal na voljo izvajalcu gradenj. se za oddajo vsakega posameznega sklopa uporabljajo določbe tega zakona. katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša kakor 80. (5) V zvezi z javnimi naročili. (7) V primeru javnih naročil za blago ali storitve. ki bi nastale v 12 mesecih po prvotnem naročilu. celotna vrednost. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. oddanih v 12 mesecih po prvi dobavi ali med koledarskim letom. celotna ocenjena vrednost za ves čas trajanja naročila ali če je obdobje trajanja javnega naročila daljše od 12 mesecev. če je to obdobje krajše ali enako 12 mesecem. se za oddajo vsakega posameznega sklopa uporabljajo določbe tega zakona. ali b) celotni ocenjeni vrednosti zaporednih naročil. . se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov. Če je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne vrednosti. ki veljajo za naročila. mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti na: a) dejanski celotni vrednosti istovrstnih zaporednih naročil. upoštevaje mejno vrednost. katerih vrednost je enaka ali večja od mejne vrednosti. za katera obdobja ni mogoče določiti. ki jih je treba uporabiti pri izračunu ocenjene vrednosti naročila. potrebnega za izvedbo gradenj. ki veljajo za naročila. če le-to ni daljše od 12 mesecev. (8) Pri javnih naročilih storitev mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti: a) pri zavarovalniških storitvah na višini premije in drugih oblik plačil. oddanih v zadnjih 12 mesecih ali v koledarskem letu. b) v primeru naročil za nedoločeno obdobje ali naročil. če skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov javnega naročila. da gre za naročila. ki vključuje ocenjeno preostalo vrednost. naslednje: a) pri javnih naročilih za določeno obdobje.(4) V zvezi z javnimi naročili gradenj mora izračun ocenjene vrednosti javnega naročila gradenj vključevati tako stroške gradnje kot tudi skupno ocenjeno vrednost blaga. ki se lahko oddajajo istočasno v ločenih sklopih. upoštevaje spremembe količine ali vrednosti. če skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov. (6) Glede javnih naročil blaga v zvezi z zakupom. se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. ki jih je moţno deliti na sklope veljajo naslednja pravila: a) če lahko iz javnega naročila gradnje ali storitev izhaja moţnost. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. da je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne vrednosti. Naročnik pa lahko odstopi od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu Evropske unije v zvezi s sklopi.000 eurov za storitve ali 1 milijon eurov za gradnje.

ki jih oddaja naročnik s področja obrambe. obrestih in drugih oblikah plačil. št. obveznih informacijah v objavah. ki jo je treba upoštevati. Skupni nabavni organ za izvedbo postopka javnega naročanja ne sme zaračunati provizije.v primeru naročil z obdobjem.v primeru javnih naročil za določeno obdobje. da je naročnik ravnal v skladu s tem zakonom. člena PES poročati vladi do konca februarja tekočega leta za preteklo leto. če je to obdobje 48 mesecev ali manj: skupna vrednost za njihovo celotno trajanje. nadgrajuje ali servisira samo za to pooblaščena oseba. . (9) Za okvirne sporazume in dinamične nabavne sisteme je vrednost. upoštevaje pri tem pravila iz 296. maksimalna ocenjena vrednost (brez DDV) vseh naročil. (2) Naročnik mora o izvedenih javnih naročilih na podlagi 296. člen (javno naročanje na področju obrambe) (1) Ta zakon se uporablja za javna naročila. seznamih gradenj in storitev.6. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. ki se na to nanašajo. predvidenih za celotno obdobje okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. č) pri naročilih storitev brez navedene skupne cene: . obveznih informacijah v objavah. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. morajo biti elementi. št. določenih vrst blaga. 1. (3) Naročniki lahko za izvedbo oziroma odločanje v postopkih javnega naročanja pooblastijo le druge naročnike iz prilog 3 in 4 Uredbe o seznamih naročnikov. Šteje se. razen če ta ali drug zakon ne določa drugače. vključeni v izračun ocenjene vrednosti javnega naročila. plačljivih provizijah in drugih oblikah plačil. daljšim kakor 48 mesecev: njihova mesečna vrednost. Posebne situacije 15. 18/07). seznamih gradenj. 18/07) ali iz prilog 1 do 10 Uredbe o seznamih naročnikov. storitev.b) pri bančnih in drugih finančnih storitvah na pristojbinah. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. člen (javno naročanje in sklepanje okvirnih sporazumov preko skupnih nabavnih organov in/ali na podlagi pooblastila) (1) Naročnik lahko naroči izvedbo gradenj in storitev ter nabavo blaga od ali preko skupnega nabavnega organa. proviziji. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka za pravilnost izvedbe javnega naročanja odgovarja naročnik. člena PES. da predmet javnega naročila lahko vzdrţuje. v kolikor je v skladu s tem zakonom ravnal skupni nabavni organ. (4) Kadar naročnik za svetovanje v postopku ali v zvezi s postopkom javnega . (10) V primeru. c) pri naročilih idejnih načrtov na honorarjih. področni zakonodaji Skupnosti. ocenjeni za dobo petih let. pomnoţena z 48. 16.

128/06. člena tega zakona pravnomočna. ter vključujejo bodisi blago ali gradnje. ali kadar to zahteva zaščita temeljnih varnostnih interesov Republike Slovenije in so določeni s predpisom vlade. ki ureja javno naročanje na vodnem.prvega odstavka 79. določiti. in oddana zaradi izvajanja teh dejavnosti. 1. da ta oseba pred sklenitvijo pogodbe predloţi garancijo za dobro izvedbo del. energetskem in transportnem področju ter področju poštnih storitev s strani naročnikov. 5. člena tega zakona ali . o vseh sporazumih ministrstvo. št.tretjega odstavka 80. b) v pogodbi za svetovanje. za katera veljajo drugačna postopkovna pravila naročanja in so dodeljena: a) na podlagi mednarodnega sporazuma. namenjene skupnemu izvajanju naročila storitev ali uporabi rezultatov projekta s strani drţav podpisnic. Šteje se. javna naročila. namenjene skupnemu izvajanju naročila gradnje ali uporabi gradnje s strani drţav podpisnic. c) na podlagi posebnega postopka mednarodne organizacije. ki jih odda naročnik ponudniku. v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS). ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 5. b) na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma. člena tega zakona ali . 6. Izjeme pri javnem naročanju. med Republiko Slovenijo in eno ali več tretjimi drţavami. 2. mora: a) zahtevati. do 9. da se plačilo po tej pogodbi izvede po zaključku postopka javnega naročanja. ki jo uţivajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi. ki je naročnik po tem zakonu ali zdruţenje naročnikov. s katerimi se razkrivajo podatki z določeno stopnjo tajnosti. transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS. kadar drugi subjekti lahko prosto ponujajo enake storitve na istem geografskem območju in pod dejansko enakimi pogoji. ki niso predmet javnega naročanja) (1) Ta zakon se ne uporablja za: 1. ki jo sklene s to osebo. . člen (splošne izjeme. koncesije za storitve.naročanja najame osebo zasebnega prava ali posameznika. javna naročila storitev. za katere se zakon ne uporablja 17.drugega odstavka 80. obvesti Komisijo. 4. omogočajo. bodisi storitve. naročnik mora o izvedenih naročilih poročati vladi do konca februarja tekočega leta za preteklo leto.7. ki se oddajajo v skladu z zakonom. če morajo njihovo izvedbo spremljati posebni varnostni ukrepi v skladu z zakoni. da je postopek javnega naročanja zaključen. ki delujejo na področju telekomunikacij. javna naročila. ki so izključena iz področja uporabe navedenega zakona. pristojno za zunanje zadeve. 3. javna naročila. ali za javna naročila. da nudijo ali izkoriščajo telekomunikacijska omreţja ali nudijo izvajanje ene ali več telekomunikacijskih storitev. ki naročnikom. ko postane odločitev iz: . ki se nanaša na stacioniranje vojaških enot in zadeva podjetja v Republiki Sloveniji ali tretji drţavi. na podlagi izključne pravice. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem energetskem. sklenjenega v skladu s PES. javna naročila.

katerih vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. nakupom. ki so vezane na pogodbe o pridobitvi ali najemu in se v kakršni koli obliki sklenejo istočasno. člena tega zakona. javna naročila opreme. ki ţe izvaja dela na gradbišču. storitve ali gradnje. zlasti glede transakcij naročnikov za pridobitev denarja ali kapitala ter storitvami Banke Slovenije. v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku. od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. obstoječih objektov ali drugih nepremičnin ali pravic. naroča to blago. začetek opravljanja teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj.in je vrednost predmeta naročanja enaka ali niţja od cen za ta predmet na trgu. storitvami na področju arbitraţe in poravnave. . kadar gre za izvajanje dodatnih oziroma več del. izvajanja gradenj ali storitev. nakupa ali prenosa vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov. raziskovalnimi in razvojnimi storitvami. upoštevaje določbe tega zakona. lahko naročnik. prodaje. pridobitvijo ali najemom zemljišča. 9. pogodbe. razen tistih. 4. skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. razvojem. vendar pa ta izjema ne velja za pogodbe o finančnih storitvah. pogodbami o zaposlitvi. . 8. pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti. javna naročila.gospodarski subjekt za javno naročilo. nad poslovanjem katerih imajo ti naročniki nadzor. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji. tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preţivetje oziroma ţivljenje ob naravni ali drugi nesreči. člena tega zakona.7. da opravljeno storitev v celoti plača naročnik.gospodarski subjekt izvaja preteţni del svojih dejavnosti za naročnika. primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika. ki se odda po tej točki. ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli. ki so z njimi povezane. ki niso predmet javnega naročanja) Ta zakon se ne uporablja za javna naročila storitev v zvezi z: 1. . katerih vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. 2. če se predmet javnega naročila vključuje v izvajanje dejavnosti dobave blaga. člen (posebne izjeme. kadar naročnik v okviru te dejavnosti nastopa na trgu kot dobavitelj blaga ali izvajalec gradenj ali storitev. 6. dovoli izvajalcu. (2) Pri naročanju gradenj. 5. sklenjene med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti. tudi če sam ni naročnik. 3. da: . prej ali pozneje. produkcijo ali koprodukcijo programskega materiala s strani radijskih ali televizijskih postaj in zakupom časa oddajanja. finančnimi storitvami glede izdaje. s kakršnimikoli finančnimi sredstvi. po potrditvi obsega del s strani osebe. od katerih ima koristi izključno naročnik za uporabo pri upravljanju lastnih zadev in pod pogojem. kadar je vrednost naročila niţja od vrednosti. 18.

mora pri tem upoštevati tudi določbe 64. člena ZZRZI-UPB1. člen (pogoji v zvezi s sporazumi. 100/05 .10. 1. (2) Če naročnik na način iz prejšnjega odstavka nadomestno izpolnjuje kvoto. se uporablja nomenklatura CPC. je to dolţan navesti v objavi javnega naročila in v razpisni dokumentaciji. ki ni invalidsko podjetje ali zaposlitveni center. sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije (GPA). . ki izkaţe status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra. sklenjenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije) Pri oddaji javnega naročila morajo biti vsem gospodarskim subjektom iz drţav članic Evropske unije zagotovljeni enaki pogoji. Javna naročila storitev 20.1. ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila. se oddajo v skladu s tem zakonom.8. v nadaljnjem besedilu: ZZRZI-UPB1) in katerega ponudbena cena oziroma ekonomsko najugodnejša ponudba ni višja kot 5% ponudbene cene najugodnejšega ponudnika. večja od vrednosti storitev iz Seznama storitev B. člen (storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B) (1) Javna naročila. (3) Naročnik. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A. ki namerava oddati javno naročilo po tem členu. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B. V drugih primerih se naročila oddajo v skladu z določbami tega zakona. št. (2) Javna naročila. Posebni primeri naročanja 19. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B. pri čemer morajo podizvajalci izpolnjevati enake pogoje iz tega člena. če je vrednost storitev iz Seznama storitev A. v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS.UPB1. Sporazumi. (3) Javna naročila. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. 1. sklenjeni v okviru Svetovne trgovinske organizacije 21. ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. se oddajo v skladu z določbami zakona. kakršni morajo biti zagotovljeni gospodarskim subjektom iz tretjih drţav na podlagi Sporazuma o vladnih nabavah. se oddajo v skladu s tem zakonom. člen (pridrţana naročila) (1) Naročnik mora v primeru oddaje pridrţanega javnega naročila ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev izbrati ponudnika.9.

če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega člena. Če v tem primeru prejme zahtevo za vpogled štiri dni pred potekom obdobja mirovanja ali pozneje. izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način. Kadar ponudnik zahteva vpogled v ponudbe zaradi suma. fotokopijo ali elektronski zapis fotokopije ponudbe. ne veljajo. ki urejajo dostop do informacij javnega značaja. (5) Vsi. v 25 dneh od prejema zahteve za vpogled. mora naročnik zagotoviti vpogled v najkrajšem moţnem času. ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. če okoliščine to dopuščajo. Naročnik mora ponudnika. (3) Naročnik mora zagotoviti posredovanje. da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje s ponudbami in prijavami za sodelovanje. (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije. Pri posredovanju tehničnih specifikacij ponudnikom in kandidatom zaradi izbire dobaviteljev blaga in izvajalcev gradenj in storitev in v zvezi z oddajo naročil lahko naročnik zahteva varovanje tajnih podatkov. ki vodi evidenco o teh usposabljanjih in izpopolnjevanjih ter o opravljenih izpitih. pa mora vpogled organizirati najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja. Pred tem datumom določbe zakona. prejete v postopku oddaje javnega naročila. da je navzoč pri vpogledu v njegovo ponudbo ter da ima moţnost varovati svoje interese. ki v skladu z osmim odstavkom 24. ki se glede na določbe zakona. Naročnik mora ponudniku. (6) Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna.11. pred potekom obdobja mirovanja. v ponudbo katerega bo izveden vpogled. (4) Naročnik mora imena ponudnikov in predloţene ponudbe varovati kot poslovno skrivnost do roka. ki so prejeli podatke. štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. dokumentacije .1. Javnost in zaupnost 22. tajne podatke ali gospodarske druţbe. (7) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila mora naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo. in. ki so določeni z zakonom kot tajni. določenega za odpiranje ponudb. izpopolnjevanja in strokovne izpite. Naročnik mora organizirati vpogled v ponudbe. morajo upoštevati tajno naravo prejetih podatkov glede na stopnjo tajnosti. Varovanje osebnih podatkov mora zagotoviti tudi organ ali subjekt. ki upoštevaje prvi in drugi odstavek tega člena predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. ki opravi vpogled v ponudbe drugih ponudnikov ali dokumentacijo o postopku javnega naročanja. razen v tiste dele. da je naročnik kršil zakon. in organ. člena tega zakona izvaja usposabljanja. omogočiti prepis. ki ureja varstvo osebnih podatkov. v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki. seznaniti s časom in krajem vpogleda in mu tako omogočiti. ki jim jih daje na razpolago. cena na enoto. vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. člen (varstvo podatkov) (1) Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov.

Stroške prevoda nosi ponudnik. (2) Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. propagandni ter tehnični material in drugo. da ponudnik predloţi del ponudbene dokumentacije v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali drugem tujem jeziku. Če naročnik dovoli. v okviru izvajanja posebnih pravic pripadnikov italijanske in madţarske skupnosti. (3) Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku. Za posredovanje prepisa. 5. člen (vrste postopkov) (1) Naročnik izvede javno naročanje po enem izmed naslednjih postopkov: 1. postopek oddaje naročila male vrednosti. konkurenčni dialog. kot so na primer prospekti. fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške. člen (jezik v postopku javnega naročanja) (1) Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok.ali njunega dela. pa tuji jezik. (4) Določbe tega člena.12. Jezik 23. ki se nanaša na tehnične značilnosti. uradno prevesti v slovenski jezik. Drugo poglavje Skupne določbe za vse postopke javnega naročanja 24. 4. (2) Naročnik izvede javno naročanje: a) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . da je treba del ponudbe. zlasti v delu. odprti postopek. kakovost in tehnično dokumentacijo. da smejo ponudniki svoje ponudbe predloţiti delno ali v celoti v tujem jeziku. v primeru. kadar obstaja pomanjkanje slovenske terminologije na specifičnem tehničnem področju. postopek s pogajanji po predhodni objavi. 6. 2. V izjemnih primerih lahko naročnik. ki veljajo za slovenski jezik. ki ni predloţen v slovenskem jeziku. da je bila razpisna dokumentacija ali del razpisne dokumentacije podan v tujem jeziku. smiselno tudi za italijanski oziroma madţarski jezik. postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. veljajo na dvojezičnih območjih. pripravi razpisno dokumentacijo ali del razpisne dokumentacije v tujem jeziku. postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in 7. mora naročnik navesti v katerem jeziku in za kateri del ponudbe gre. 1. postopek s pogajanji brez predhodne objave. 3. Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji določi.

smernicah. Če sta od opravljanja izpita pretekli dve leti. členu tega zakona. členom tega zakona ustaviti oziroma zavrniti vse ponudbe. (4) V primeru. izpopolnjevanjih . točke prejšnjega odstavka.000 eurov in . členu tega zakona.000 eurov in . lahko vodi in odloča v postopku javnega naročanja iz 1. izpopolnjevanj in strokovnih izpitov. da se kadarkoli v postopku ugotovi.000 eurov in . (6) Vlada lahko s predpisom podrobneje določi posamezne elemente v izvajanju postopkov javnega naročanja. po postopkih iz 1. do 6. do 5. skladno določbam tega zakona. po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali kateremkoli drugem postopku iz 1.000 eurov. in 29. Naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji. točke prvega odstavka tega člena lahko vodi in v njem odloča le oseba.000 eurov in niţja od 125. katerih vrednost je niţja od 20. po postopku oddaje naročila male vrednosti ali kateremkoli drugem postopku iz 1. lahko naročnik odda svoja javna naročila s pomočjo konkurenčnega dialoga.000 eurov in niţja od 274. do 6. točke prejšnjega odstavka. način vzpostavitve in vodenja evidence o izvedenih usposabljanjih. da vrednost javnega naročila presega katero od mejnih vrednosti iz tega zakona. točke prejšnjega odstavka. V posebnih razmerah. razen določb 105.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 40. (7) Postopek javnega naročanja iz 1. se ne uporabljajo za javna naročila.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 40. ki se je v zadnjih dveh letih od začetka postopka javnega naročanja udeleţila vsaj enega usposabljanja ali izpopolnjevanja o nacionalni. ki ima opravljen strokovni izpit iz javnega naročanja. c) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . b) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . člena tega zakona. in. (5) Določbe tega zakona.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 125.000 eurov in niţja od 80. do 6.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 20. (3) Javno naročanje iz c) točke prejšnjega odstavka se izvaja ob uporabi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. evropski ali mednarodni zakonodaji. (8) Vsebino in način izvajanja usposabljanj.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 80.000 evrov. priporočilih in dobrih praksah s področja javnega naročanja v obsegu osem pedagoških ur. do 5. če je to primerno.000 eurov in niţja od 40.000 eurov. točke prvega odstavka tega člena oseba.. lahko uporabi postopek s pogajanji z ali brez objave obvestila o naročilu. ki so izrecno določene v 27. mora naročnik javno naročanje v skladu z 80. izrecno navedenih v 28.000 eurov brez DDV za gradnje. V posebnih primerih in razmerah. začeti nov postopek.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 274. ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila.a do 107.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 40.

člen (oddaja naročila po odprtem postopku) Odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek. do 47. ki jim je priznal sposobnost. ki imajo interes pridobiti javno naročilo. nabor in rok sporočanja teh podatkov določi minister. katerega cilj je ugotoviti in opredeliti sredstva.in strokovnih izpitih ter način. Pri tem po potrebi med sabo primerja predloţene rešitve. brez njegove privolitve. člen (konkurenčni dialog) (1) Konkurenčni dialog je postopek. 26. katerega namen je oddaja javnega naročila in v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej predloţenih prijav prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji ponudb kandidate. zaradi katerega bi lahko nekateri ponudniki dobili prednost pred drugimi. Evidenco o opravljenih izpitih in udeleţbi na usposabljanjih in izpopolnjevanjih vodi ministrstvo. ki ustrezajo njegovim potrebam. ki sodeluje v dialogu. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 41. Na podlagi javnega pooblastila. pri katerem lahko vsi. (2) Med potekom dialoga je naročnik dolţan zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. (4) Naročniki začnejo dialog s tistimi kandidati. (5) Naročnik lahko izvaja dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev. pristojnim za upravo. Še zlasti naročnik ne sme ponujati informacij na diskriminatoren način. 25. da je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba. Naloge na področju usposabljanja in izpopolnjevanja ter izvajanja strokovnega izpita iz javnega naročanja opravlja ministrstvo. 27. ki so najbolj primerna za zadovoljitev njihovih potreb. in so le-ti v naprej določeni v razpisni dokumentaciji. pristojno za upravo. pristojno za upravo. pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. ki se podeli na podlagi javnega natečaja izvedenega v skladu z zakonom. v soglasju z ministrom. (3) Naročnik drugim udeleţencem ne sme razkriti predlagane rešitve ali drugih zaupnih informacij. izpopolnjevanja in strokovni izpit izvaja tudi druga oseba javnega ali zasebnega prava. člena tega zakona. ki ureja drţavno upravo. ki se lahko uporablja kadar uporaba odprtega ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti zaradi zahtevnosti javnega naročila ni mogoča in pod pogojem. V tem dialogu lahko z izbranimi kandidati razpravljajo o vseh vidikih predmeta naročila. posredovanih s strani določenega kandidata. predloţijo svoje ponudbe. lahko usposabljanja. člen (oddaja naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je postopek. pristojen za finance. .

da bi bilo mogoče naročilo oddati z izbiro najugodnejšega ponudnika v skladu s pravili. da predmeta naročila ni mogoče določiti tako natančno. kot je opredeljeno v objavi ali razpisni dokumentaciji. ki jih bodo izplačali udeleţencem v dialogu. odprtem postopku. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 42. 3. 2. Ponudbe morajo izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije. kar morajo opredeliti v razpisni dokumentaciji. kot so na primer storitve. 4. vezanimi na postopek oddaje ponudb. ki veljajo za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. 28. da predloţene končne ponudbe razjasnijo ali podrobno obrazloţijo. v primerih javnih naročil gradenj. člen (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi) (1) Naročnik sme oddati svoje javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi: 1. (9) Naročnik lahko od izbranega ponudnika zahteva pojasnilo oziroma utemeljitev ponudbe ali potrditev prevzetih obvez danih v ponudbi. da bi predhodno v celoti ocenil vrednost naročila. postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v konkurenčnem dialogu ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe. ki vključujejo izdelavo načrtov za gradnje. Naročniku pa ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu. v izjemnih primerih oddaje javnega naročila. dodatne informacije ne smejo vključevati sprememb osnovnih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe. člena tega zakona in so v prejšnjem odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali konkurenčnem dialogu predloţili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami. ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali diskriminacijo med ponudniki. za gradnje. preskusov ali razvoja in ne zaradi ustvarjanja dobička iz te gradnje ali povrnitve stroškov raziskav in razvoja. ki se izvajajo izključno zaradi raziskovanja. (8) Naročnik oceni ponudbe in izbere najugodnejšo ob uporabi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe. če v postopku oddaje naročila male vrednosti. Navedene razjasnitve ali podrobne obrazloţitve oz. vendar to ne sme povzročiti spremembe bistvenih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe oziroma razpisne dokumentacije. če v postopek s pogajanji vključi vse tiste ponudnike. ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali diskriminacijski učinek. . če so značilnosti teh storitev take. (7) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva. na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga. do 47. ko narava naročila in z naročilom povezana tveganja ne dopuščajo naročniku. med drugim za storitve kategorije 6 iz Seznama storitev A in intelektualnih storitev. postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.(6) Po zaključku dialoga naročnik o tem obvesti udeleţence in jih pozove k predloţitvi končne ponudbe. pri čemer pa se prvotno določene zahteve iz razpisne dokumentacije ne smejo bistveno spremeniti. (10) Naročniki lahko določijo nagrade ali plačila. v primeru storitev.

obdobju veljavnosti pogodbe. točke prejšnjega odstavka cena iz ponudbe.razlogih za uporabo tega postopka. . predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. s katerimi se bo pogajal. pred začetkom postopka oddaje naročila obvestiti o gospodarskih subjektih. da bi jih prilagodili zahtevam. obvestiti o: . ki so v prejšnjem. če lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz razlogov. katerih vrednost je niţja od vrednosti iz prvega odstavka 12. Kadar naročnik v skladu s 1. 29. mora ministrstvo. v primerih javnih naročil. Zlasti ne sme posredovati udeleţencem pogajanj informacij na diskriminatoren način. predloţene v postopku s pogajanji. z namenom izbire najugodnejšega ponudnika. neuspešno izvedenem. postopku predloţili ponudbe. javna naročila blaga in javna naročila storitev: 1. (3) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. ki ga je projektant projektiral v predhodnem postopku javnega naročanja. (4) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka oddaje naročila ministrstvo. točko prvega odstavka tega člena ne objavi obvestila o naročilu. člen (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave) (1) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj.5. da se Komisiji pošlje poročilo. pristojno za finance. ki so povezani z varovanjem izključnih pravic. če je predmet javnega naročanja izvedba projekta. zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. in namerava v . če v postopku oddaje javnega naročila v postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe oziroma nobene prijave in pod pogojem. . če slednja to zahteva. V primeru iz 1. 2. ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika. Naročnik ne sme uporabiti postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi te točke. točke prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji po predhodni objavi o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate. pristojno za finance. ki so jih slednji predloţili v tem postopku. seznaniti s pravili. člena tega zakona. V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka se naročnik pogaja s ponudniki o ponudbah.vrednosti naročila. da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita in pod pogojem. po katerih bodo pogajanja potekala. ob uporabi vnaprej določenih meril.predmetu naročila. ki jih namerava povabiti k pogajanjem. Pred pogajanji mora naročnik ponudnike. . naročilo izpolni le določen ponudnik. ki jih je naročnik navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji.

. . (3) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega.razlogih za uporabo tega postopka. predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. s katerimi se bo pogajal. ki se izdela izključno zaradi raziskovanja.gospodarskih subjektih. predloţene v postopku s pogajanji v primeru iz 1. ki so namenjene za delno nadomestilo na trgu dostopnega blaga ali postavitev ali kot povečanje obsega obstoječega blaga ali postavitev. pristojnega za finance. 4. samo če je to nujno potrebno. to pa bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične teţave med obratovanjem in vzdrţevanjem. . člena tega zakona in na podlagi predhodnega soglasja ministrstva. od katere dalje je treba objaviti javni razpis v Uradnem listu Evropske unije. pristojno za finance. pod pogojem. ki so v prejšnjem. neuspešno izvedenem postopku predloţili ponudbe. ki so predpisani za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopek s pogajanji po predhodni objavi. četrtega. (4) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila blaga tudi v naslednjih primerih: 1. ta določba ne vključuje serijske proizvodnje zaradi preţivetja na trgu ali zaradi povrnitve stroškov raziskav in razvoja. če bi zamenjava dobavitelja prisilila naročnika. izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju. trajanje teh naročil kot tudi ponovitev naročil praviloma ne sme presegati treh let. ali 3. točke prvega odstavka ali 1. točke četrtega odstavka tega člena mora naročnik. poskusov. za dodatne nabave blaga s strani prvotnega dobavitelja. kadar je predmet javnega naročila blago. če je to primerno. da enakopravno obravnava vse ponudnike.vrednosti naročila. (2) Cena iz ponudbe. da vrednost naročila ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. kadar je iz razlogov. V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1. obvestiti o: .pogajanja vključiti le tega projektanta. petega in šestega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka oddaje naročila ministrstvo. 2. javno naročilo neizogibno potrebno oddati in ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov. če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti.obdobju veljavnosti pogodbe in . v primeru. če naročnik v ţe začetem postopku javnega naročanja zaradi vloţenega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila. ali 4. 3. če lahko naročilo izpolni vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov in pod pogojem. V primeru javnega naročanja na podlagi 1. da bi nabavil material. 5. ki ima drugačne tehnične lastnosti. ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika. točke prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji brez predhodne objave o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate. točke prejšnjega odstavka. .predmetu naročila. Naročnik mora v obvestilu uporabo postopka tudi utemeljiti. ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih v nobenem primeru ni mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju. Naročnik lahko v takem primeru odda naročilo le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi ţe začetega postopka. v postopek s pogajanji vključiti več gospodarskih subjektov. študij ali razvoja.

kadar je naročanje storitev vezano na predhodno izvedeni postopek javnega natečaja in mora biti naročilo v skladu z uporabljenimi pravili v postopku natečaja oddano izbranemu kandidatu ali enemu izmed izbranih kandidatov. ponujeno in kupljeno na blagovni borzi. Moţnost uporabe takšnega postopka mora biti navedena ţe v postopku oddaje prvotnega javnega naročila in pri izračunu ocenjene vrednosti naročila. .če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila. bodisi od ponudnika blaga. da se oddajo istemu izvajalcu.če so dodatne storitve ali gradnje. ali v primerih stečaja od stečajnih ali likvidacijskih upraviteljev. 2. nujno potrebne za dokončanje tega naročila. kateremu je naročnik oddal prvotno naročilo. da se naročilo odda ponudniku. ali b) postopek razdeli v dve fazi: . ne da bi to naročnikom povzročilo resne teţave. za dodatne gradnje ali storitve. z namenom oblikovanja dokončne razpisne dokumentacije in ugotovi. opredeljenih v tej točki. Če je kandidatov več morajo biti vsi povabljeni v pogajanja. 4. ki so predloţili prijavo za sodelovanje. zajetih v tem projektu ali naročilu. ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo. čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila. člen (postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi) (1) Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi lahko naročnik izvede na enega od naslednjih načinov. če so te gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom oziroma prvotnim naročilom. da: a) izmed prejetih ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ob upoštevanju pogojev in meril. upoštevaje vrednosti dodatnih gradenj ali storitev. ki izvaja prvotno naročilo. za blago. Skupna vrednost dodatnih naročil. za naročanje blaga pod posebno ugodnimi pogoji. pod pogojem. Ta postopek se lahko uporablja samo tri leta po oddaji prvega naročila. da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav opravi dialog s prijavitelji. ki zaključuje svoje poslovanje. 30. za dodatne gradnje ali storitve. ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali storitev kot so zajete v prvotnem naročilu.tako. določenih v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb ali v razpisni dokumentaciji. ali na podlagi sporazuma z upniki ali po postopku. ki ureja to področje.3. izpolnjujejo pogoje. ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila. pod pogojem. opredeljene v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb in razpisni dokumentaciji in v drugi fazi te povabi k oddaji ponudbe ali . da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav ugotovi ali gospodarski subjekti. opredeljenem v zakonodaji. vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev. (6) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj in javna naročila storitev tudi v primeru: 1. tako.tako. (5) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila storitev. oddanim na podlagi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. ali . kateri od .

(2) Naročnik lahko po izvedenem postopku javnega naročanja sklene okvirni sporazum.njih izpolnjujejo zahtevane pogoje. razen v izjemnih primerih. 3. 31. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji opredeliti način izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma glede na uspešnost v okviru posameznih meril. o čemer pa mora naročnik pridobiti soglasje ministrstva. elektronska draţba in 4. c) po zaključenem pregledu in ocenjevanju ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ali ponudnike s katerimi bo sklenil okvirni sporazum.a člen (postopek oddaje naročila male vrednosti) (1) Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje naročila male vrednosti zgolj na podlagi vnaprej opredeljenih pogojev. posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe. 30. (2) Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja. Stranke okvirnega sporazuma so izbrane ob uporabi meril za izbor v skladu s 48. 32. skupno javno naročanje. (2) Veljavnost okvirnega sporazuma ne sme biti daljša od štirih let. če je le-to ali moţnost vključitve pogajanj v postopek oddaje naročila male vrednosti napovedal v objavi obvestila o naročilu male vrednosti ali razpisni dokumentaciji. dinamični nabavni sistem. ki jih določa ta zakon. (4) Okvirni sporazum se sklene na podlagi predhodno izvedenega odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka s . 2. v drugi fazi pa le-te povabi k oddaji ponudbe na podlagi končne razpisne dokumentacije. (2) Naročnik lahko v postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi vključi tudi pogajanja. da bi s tem kršil temeljna načela. upravičenih predvsem zaradi predmeta okvirnega sporazuma. pristojnega za finance. členom tega zakona. če jih je napovedal v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali razpisni dokumentaciji. člen (posebni načini javnega naročanja in okvirni sporazum) (1) Posebni načini javnega naročanja so: 1. pod pogoji. člen (okvirni sporazumi) (1) Za namen sklenitve okvirnega sporazuma naročnik upošteva postopkovna pravila tega zakona za vse faze do oddaje naročil na podlagi tega sporazuma. (3) Naročnik ne sme uporabljati okvirnih sporazumov neprimerno glede na namen in naravo predmeta naročila ali tako.

dovolj ali če je dovolj sprejemljivih ponudb. kot sta zapletenost predmeta naročila in čas.pogajanji po predhodni objavi ali postopka s pogajanji brez predhodne objave ali postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi. če so za to izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 79.naročnik določi rok. ki je potreben za pošiljanje ponudb. strankam okvirnega sporazuma. . mora naročnik posamezna naročila oddati s ponovnim odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma v skladu z naslednjim postopkom: . Ponudnik lahko zahteva dodatno obrazloţitev odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma. s katerimi je sklenjen okvirni sporazum. se v zvezi z oddajo posameznih naročil naročnik lahko v pisni obliki posvetuje s ponudnikom. ki so oddali ponudbo za posamezno naročilo. lahko naročnik sklene okvirni sporazum z enim ali dvema ponudnikoma. ki izpolnjujejo pogoje. o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. določenega za oddajo ponudb. . (8) O sklenitvi okvirnega sporazuma mora naročnik obvestiti ponudnike in jim omogočiti uveljavljanje pravnega varstva v skladu z zakonom. se posamezna naročila oddajo brez ponovnega odpiranja konkurence ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma in temeljnih načel javnega naročanja. se mora skleniti z vsaj tremi ponudniki. Kadar v tem okvirnem sporazumu niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. . da ta po potrebi predloţi ponudbo. da omogoča ponudnikom. . o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. šestega in sedmega odstavka tega člena. ki je predloţil najugodnejšo ponudbo na podlagi meril za izbor iz določb okvirnega sporazuma. (6) Kadar se okvirni sporazum sklene z večjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. in zahteva. njihova vsebina pa je zaupna do poteka roka. se naročila na podlagi tega sporazuma vedno oddajo v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma. Na podlagi okvirnega sporazuma se naročila oddajo v skladu s postopki iz petega. člena tega zakona. Ti postopki se izvedejo le med naročniki in ponudniki. Pri oddaji naročil na podlagi okvirnega sporazuma stranke v nobenem primeru ne smejo bistveno spreminjati pogojev iz sklenjenega okvirnega sporazuma. ki je dovolj dolg.naročnik odda posamezno naročilo ponudniku. (5) Če se okvirni sporazum sklene z enim gospodarskim subjektom. se naročnik v pisni obliki posvetuje z gospodarskimi subjekti. ki ga namerava oddati.za vsako posamezno naročilo. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. če namerava skrajšati rok za . predloţitev ponudb za vsako posamezno naročilo upoštevajoč dejavnike. (9) Naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. če je gospodarskih subjektov.ponudbe se predloţijo v pisni obliki. ki izpolnjujejo pogoje. stranke okvirnega sporazuma. stranko okvirnega sporazuma. Če gospodarskih subjektov. strankami okvirnega sporazuma. Če je okvirni sporazum sklenjen z več ponudniki in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. ni dovolj ali če ni dovolj sprejemljivih ponudb. V tem primeru mora naročnik pisno obvestiti ponudnike.naročnik pisno obvesti ponudnike. (7) Kadar naročnik sklene okvirni sporazum z večjim številom ponudnikov in so v njem opredeljeni vsi pogodbeni pogoji.

(4) Vsako posamezno naročilo mora biti predmet povabila k oddaji ponudb. v roku 48 dni po sklenitvi okvirnega sporazuma. če se v tem času ne objavi nobeno povabilo k oddaji ponudb. V tem primeru mora naročnik vsa zbrana obvestila predhodnega leta poslati v objavo najkasneje do 28. februarja tekočega leta. značilnosti nabav. na katerem so ti dokumenti dostopni. da se uporablja dinamični nabavni sistem. člen (dinamični nabavni sistemi) (1) Pri vzpostavitvi dinamičnega nabavnega sistema. predvidenih v okviru dinamičnega nabavnega sistema. 33.oddajo ponudb za sklenitev okvirnega sporazuma. (10) Naročnik je dolţan objaviti obvestilo o oddaji javnega naročila v vseh primerih sklenitve okvirnih sporazumov. če so tudi po spremembi skladne z razpisno dokumentacijo. ter vsemi dodatnimi dokumenti se vključijo v sistem. Naročnik v najkrajšem moţnem času obvesti ponudnika o njegovi vključitvi v dinamični nabavni sistem ali o zavrnitvi prijave. (3) Naročnik med celotnim trajanjem dinamičnega nabavnega sistema zagotavlja gospodarskim subjektom moţnost. neposredni in polni dostop do razpisne dokumentacije in do katerih koli dodatnih dokumentov ter v obvestilu navede internetni naslov. naročnik upošteva pravila za odprti postopek v vseh fazah do oddaje naročil. ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev in so predloţili prijavo. c) po objavi obvestila in do zaključka delovanja sistema z elektronskimi sredstvi nudi neomejeni. (2) Za namene vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema naročnik: a) objavi obvestilo o javnem naročilu z navedbo. kakor tudi vse potrebne informacije v zvezi z nabavnim sistemom. (11) Naročnik mora objaviti obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma v 48 dneh po oddaji posameznega naročila. prijave se lahko kadar koli popravijo. skladno z razpisno dokumentacijo. b) v razpisni dokumentaciji navede. ki se bodo oddala v okviru dinamičnega nabavnega sistema. Vsi ponudniki. Naročnik zaključi ocenjevanje najpozneje 15 dni od datuma predloţitve prijave. Obvestilo o oddaji posameznih naročil se ne glede na vrednost posameznih naročil in ne glede na vrednost okvirnega sporazuma objavi le na portalu javnih naročil. katerih objava bi pomenila nespoštovanje predpisov ali bi bila drugače v nasprotju z javnim interesom. med drugimi zadevami. Zaradi vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema in oddaje naročil v njegovem okviru naročnik uporablja izključno elektronska sredstva. Naročnik . če bi škodila bodisi poslovnim interesom javnih ali zasebnih gospodarskih subjektov bodisi bi posegala v lojalno konkurenco med njimi. razen če objavi obvestilo o oddanih posameznih naročilih za koledarsko leto. da oddajo prijavo in da pristopijo sistemu pod pogoji iz prvega odstavka tega člena. Naročnik ni dolţan objaviti tistih informacij v zvezi s sklenitvijo okvirnega sporazuma. uporabljeno elektronsko opremo ter tehničnimi pripravami in specifikacijami za povezavo. Vendar lahko podaljša to ocenjevalno obdobje.

ki se oddaja v okviru dinamičnega nabavnega sistema. V tem primeru mora naročnik vsa zbrana obvestila poslati v objavo v 48 dneh po koncu četrtine obdobja. ki so vključeni v dinamični nabavni sistem. (2) Naročnik je dolţan v obvestilo o javnem naročilu vključiti zlasti čim bolj natančen opis predvidenih gradenj. da se lahko zainteresirani gradbeni izvajalci natančno seznanijo s projektom. dokler ne oceni vseh prijav za vključitev v dinamični nabavni sistem. v kateri sodelujejo predstavniki naročnika. če je to primerno. da je načrtovanje od začetka izvajano v okviru skupine. natančneje navedejo v obvestilu iz 11. za katerega je vzpostavljen dinamični nabavni sistem. ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja poenostavljenega obvestila. obvestiti o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. člena tega zakona. 34. (7) Dinamični nabavni sistem ne sme trajati dlje kakor štiri leta. Posamezno naročilo odda ponudniku. točke prvega odstavka 57. členom tega zakona navede pogoje za osebje. da v roku. da onemogoča. ki vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte. člen (javna naročila gradenj: posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe) (1) V primeru javnih naročil v zvezi z načrtovanjem in gradnjo subvencioniranega stanovanjskega programa. Ta merila se lahko. (5) Naročnik povabi vse ponudnike. člena tega zakona. ki je predloţil najboljšo ponudbo na podlagi meril za izbor. Poleg tega naročnik v obvestilu o naročilu v skladu z 41. da predloţijo prijavo za vključitev v dinamični nabavni sistem v roku. pristojnega za finance. ki ga določi v obvestilu iz 11. ki je odgovoren za izvedbo gradenj. o čemer pa mora naročnik pridobiti soglasje ministrstva. razen v upravičenih izjemnih primerih. navedenih v obvestilu o javnem naročilu v zvezi z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema. se lahko sprejme poseben postopek oddaje naročil v zvezi z izbiro gradbenega izvajalca. (9) Gospodarskim subjektom naročnik ne sme zaračunati nobenih stroškov za vključitev v dinamični nabavni sistem. ki so vključeni v dinamični nabavni sistem in so oddali ponudbo za posamezno naročilo. do 47. drugi strokovnjaki in gradbeni izvajalec. katerega obseg in zapletenost ter ocena trajanja potrebne gradnje zahteva. lahko pa objavi obvestilo o oddanih javnih naročilih za četrtletje. (6) Naročnik mora ponudnike. točke prvega odstavka 57. Naročnik ne sme nadaljevati s postopkom. ki je najprimernejši za vključitev v to skupino. (8) Naročnik ne sme uporabljati tega sistema tako. tehnično opremljenost in finančno . predloţenih do tega skrajnega roka.pred povabilom k oddaji ponudb objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu. predloţijo ponudbo za vsako posamezno naročilo. (10) Naročnik mora objaviti obvestilo o izidu v 48 dneh po oddaji vsakega naročila. omejuje ali izkrivlja konkurenco.

zahtevane pri ponujanju.le na cenah. je treba . e) ustrezne informacije v zvezi z uporabljeno elektronsko opremo ter z modalitetami in tehničnimi specifikacijami za povezavo s sistemom. katerih vrednost bo predmet elektronske draţbe. Naročila storitev in naročila gradenj. kot izhajajo iz razpisne dokumentacije v zvezi s predmetom naročila. Izvede se po prvem popolnem ocenjevanju ponudb in s tem omogoči razvrstitev ponudb z uporabo metod za avtomatsko ocenjevanje. d) pogoje. določbe tega zakona v zvezi z objavami. sporočanjem. b) omejitve glede vrednosti. c) informacije. navedenih v razpisni dokumentaciji. če se naročilo odda ponudniku z najniţjo ceno. Razpisna dokumentacija mora vsebovati tudi naslednje podatke: a) značilnosti blaga oziroma storitev. ki se lahko predloţijo. povabilo mora vsebovati vse informacije o povezavah vsakega od njih z uporabljeno elektronsko opremo ter datum in čas začetka elektronske draţbe.na cenah in/ali novih vrednostnih elementih ponudb. ki jih je treba oddati v okviru dinamičnega nabavnega sistema. da predloţijo nove cene in/ali nove vrednosti. (3) Pred začetkom postopka elektronske draţbe mora naročnik opraviti začetno ocenjevanje ponudb v skladu z merilom/merili za ocenjevanje in njihovimi ponderji. ne morejo biti predmet elektronskih draţb. ter. 35. ki jih morajo kandidati izpolnjevati. Vsi ponudniki. če se naročilo odda ekonomsko najugodnejšemu ponudniku. kot je na primer načrtovanje gradenj. Elektronska draţba mora temeljiti: . (2) Naročnik. da so te značilnosti merljive in se lahko izrazijo v številkah ali odstotkih. morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni. (4) Če se naročilo oddaja na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. ki bodo na voljo ponudnikom med potekom elektronske draţbe. ali . mora to navesti v obvestilu o javnem naročilu. člen (uporaba elektronske draţbe) (1) Naročnik se lahko odloči. da bo v odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v postopku s pogajanji po predhodni objavi naročilo oddal na elektronski draţbi. pripravi poročil o oddaji naročila in pogojih za ugotavljanje sposobnosti. Elektronska draţba se lahko izvede v več zaporednih fazah. Elektronska draţba se ne sme začeti prej kakor dva delovna dneva po datumu odpošiljanja povabil. ter. zlasti minimalne razlike. pod pogojem. V enakih okoliščinah se lahko elektronska draţba izvede po ponovnem odpiranju konkurence med strankami okvirnega sporazuma ter po začetku odpiranja konkurence za naročila.stanje. kdaj jim bodo na voljo. ki predloţijo sprejemljive ponudbe. naročnik upošteva temelja načela javnega naročanja. če je mogoče. ki bo uporabljen. č) informacije v zvezi s postopkom elektronske draţbe. določanjem rokov. če je to primerno. pod katerimi bodo ponudniki lahko predloţili ponudbe. obveščanjem kandidatov in ponudnikov. (3) Če se uporablja poseben postopek. ki se odloči za izvedbo elektronske draţbe. ki vključujejo tudi storitve intelektualne narave. če je takrat ţe mogoče natančno in nedvoumno določiti tehnične specifikacije naročila. ki bodo.

da bo draţba zaključena. Naročnik ne sme uporabljati elektronske draţbe nepravilno ali na tak način. Vendar pa naročnik v nobenem primeru in v nobeni fazi elektronske draţbe ne sme razkriti imen ponudnikov. ki so izračunani z uporabo vnaprej objavljenih meril in njihovih ponderjev. (8) Po zaključku elektronske draţbe mora naročnik oddati naročilo na podlagi izidov elektronske draţbe. Lahko tudi kadarkoli objavi število udeleţencev v tej fazi draţbe. b) v povabilu k sodelovanju mora naročnik navesti. (6) Elektronska draţba se lahko zaključi na enega ali več naslednjih načinov. vendar se morajo za ta namen vsi razponi vnaprej zmanjšati na določeno vrednost. ki jim omogočijo. Ta formula mora vključevati ponderje za vsa merila. če je mogoče v kombinaciji z načinom. (7) Če se naročnik odloči. če v postopku oddaje javnega naročila ne prejme nobene sprejemljive ponudbe. kolikor jih je bilo navedenih v povabilu k sodelovanju na draţbi. kot sledi: a) v povabilu k sodelovanju pri elektronski draţbi mora naročnik navesti datum in čas zaključka draţbe vnaprej. Sporočiti mora tudi druge informacije v zvezi z drugimi predloţenimi cenami ali vrednostmi. (9) Če se elektronska draţba izvede na podlagi elektronske oddaje ponudb. ki predloţijo nesprejemljive ponudbe. Vsi ponudniki. Povabilo mora vsebovati tudi matematično formulo. opredeljenim v b) točki prejšnjega odstavka. člena tega zakona. ki je opravljeno v skladu z merili iz 48. (10) V primerih in pod pogoji iz prvega odstavka tega člena mora naročnik v postopku javnega naročanja uporabiti elektronsko draţbo. če je to navedeno v razpisni dokumentaciji. ki jo je treba uporabiti pri elektronski draţbi za določitev avtomatičnih ponovnih razvrstitev na podlagi predloţenih novih cen in/ali novih vrednosti. Če so dovoljene variante. ki . ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen. kot je opredeljen v objavljenem obvestilu o naročilu in v razpisni dokumentaciji. da bo elektronsko draţbo zaključil v skladu s c) točko prejšnjega odstavka. ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen. ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. da ovira. c) ko se izvede toliko faz draţbe. se mora za vsako varianto določiti ločena formula. ko ne bo več ponujenih novih cen ali novih vrednosti. po izteku katerega ni več mogoče predloţiti nove ponudbe in pomeni zaključek elektronske draţbe. da kadar koli preverijo svojo relativno uvrstitev. (5) Naročnik mora v vsaki fazi elektronske draţbe takoj sporočiti vsem ponudnikom vsaj tiste informacije. ponudnikom pa mora biti omogočen vpogled v trenutno razvrstitev na podlagi meril ţe ob prvi prijavi v informacijski sistem elektronske draţbe.povabilu dodati izid celotnega ocenjevanja ustreznega ponudnika. ki so predvidena za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe in so navedena v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. V tem primeru mora naročnik v povabilu k sodelovanju v elektronski draţbi opredeliti rok. mora naročnik ponudnike o tem seznaniti ţe v razpisni dokumentaciji. mora biti v povabilu k sodelovanju opredeljen čas za vsako fazo draţbe. omejuje ali izkrivlja konkurenco ali spreminja predmet naročila.

(11) Naročnik ni dolţan uporabiti elektronske draţbe v skladu s prejšnjim odstavkom v primerih. Postopek oddaje javnega naročila lahko v tem primeru naročnik nadaljuje s pogajanji v skladu s 1. ko prejme samo eno ponudbo. naročnik ne glede na določbe šestega. se smiselno uporabljajo določbe. 36. se navedejo v dokumentaciji javnega naročila. skupni nabavni organ ter odgovorne osebe za pravilno in gospodarno ter učinkovito izvedbo skupnega naročila. namenjene vsem uporabnikom. točke Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij. ki se izvaja na podlagi drugih zakonov ali interesa naročnikov. da skupne nabave povečujejo gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev in ne zmanjšujejo konkurence na trgu. če na predlog naročnikov. . ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam opisov določenih tehničnih specifikacij). Tretje poglavje Splošna pravila glede določitve tehničnih in drugih elementov javnega naročanja 37. okvirni terminski plan izvedbe skupnega javnega naročila in vrsto postopka oddaje skupnega javnega naročila. morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni. kot npr. (2) Vlada mora v sklepu o določitvi skupnega javnega naročila določiti vrsto blaga ali storitev ter časovno obdobje skupnega javnega naročila.veljajo za predmet javnega naročila na trgu. sedmega in osmega odstavka tega člena zaključi postopek kot neuspešen in ne odda javnega naročila na podlagi izidov elektronske draţbe. Če se z izvedeno elektronsko draţbo ne doseţe zniţanje cen na raven. člena tega zakona. (3) Upravni organi morajo najkasneje v tridesetih dneh po sprejemu sklepa o določitvi skupnih javnih naročil iz prvega odstavka tega člena skupnemu nabavnemu organu sporočiti svoje potrebe. da predloţijo nove cene in/ali nove vrednosti. utemeljen z analizo. je potrebno tehnične specifikacije določiti tako. Kadarkoli je to mogoče. oceni. člen (skupno javno naročanje vlade) (1) Vlada lahko skladno z letnim programom javnih naročil za posamezno skupno javno naročilo neposrednim uporabnikom drţavnega proračuna in organom v sestavi odobri skupno naročanje. člen (tehnične specifikacije) (1) Tehnične specifikacije iz 1. ki je priloga uredbe. točko prvega odstavka 28. da upoštevajo standarde za dostop za invalidne osebe ali standarde za gradbene objekte. ki velja za predmet javnega naročila na trgu. v obvestilu o javnem naročilu. (4) V primerih skupnega javnega naročanja. ki jo oceni kot nesprejemljivo. razpisni dokumentaciji ali dodatnih dokumentih. ki veljajo za skupno javno naročanje vlade.

ki jih določajo. s katerim se izrazi domneva o skladnosti s temi storilnostnimi ali funkcionalnimi zahtevami. ki so sredstvo. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila. da določi tehnične specifikacije v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev. da blago ali storitve. Vendar morajo biti ti parametri dovolj natančni. da gradnja. da omogočajo ponudniku opredelitev predmeta naročila in da omogočijo naročnikom oddajo naročila. ki lahko vključujejo tudi elemente. na slovenske standarde. izpolnjuje storilnostne ali funkcionalne zahteve naročnika. skladne s slovenskim standardom. niso skladne s specifikacijami. ki prenašajo evropske standarde. ki prevzema evropski standard. ki so ga določili evropski organi za standardizacijo. na katere se sklicuje. če se te specifikacije nanašajo na storilnostne ali funkcionalne zahteve. da rešitve. ki je sprejemljiv za naročnika. ki jih kot obvezna določajo predpisi. ne sme zavrniti ponudbe z obrazloţitvijo. izračunom in izvedbo gradenj in uporabo blaga. druge tehnične referenčne sisteme. ki jih predlaga. skupno tehnično specifikacijo. Ustrezno sredstvo bi lahko bila tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. ali b) v smislu navedbe storilnostnih ali funkcionalnih zahtev. skupne tehnične specifikacije. Pri vsakem sklicevanju se navedejo besede »ali enakovredni«. ki so jih določili evropski organi za standardizacijo. ki so ponujene. ne sme zavrniti ponudbe za gradnje. določene v tehničnih specifikacijah. ter po prednostnem vrstnem redu. mednarodnim standardom ali tehničnim referenčnim sistemom. lahko uporabi tudi podrobne . se morajo tehnične specifikacije oblikovati: a) s sklicevanjem na tehnične specifikacije iz Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij. ali c) v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev iz b) točke tega odstavka s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke tega odstavka. dokaţe. povezane z načrtovanjem. Ustrezno sredstvo je lahko tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. Ponudnik mora v svoji ponudbi dokazati s katerimi koli ustreznimi sredstvi in na način. mednarodne standarde. z evropskim tehničnim soglasjem. tako. (3) Ne glede na tehnična pravila. da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki.(2) Tehnične specifikacije morajo omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. če ponudnik v svoji ponudbi z ustreznimi sredstvi in na način. ki je skladna s standardom. na enak način izpolnjujejo zahteve. vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika. proizvode ali storitve. ali. slovenska tehnična soglasja ali slovenske tehnične specifikacije. ki se nanašajo na varovanje okolja. ki ga je naročnik opredelil kot sprejemljivega v razpisni dokumentaciji. evropska tehnična soglasja. ali č) s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke tega odstavka v zvezi z enimi značilnostmi ter s sklicevanjem na navedene storilnostne ali funkcionalne zahteve iz b) točke tega odstavka v zvezi z drugimi značilnostmi. (5) Če naročnik izkoristi moţnost iz a) točke tretjega odstavka tega člena. blago ali storitev. (4) Če naročnik izkoristi moţnost sklicevanja na specifikacije iz a) točke prejšnjega odstavka. če teh ni. na slovenske standarde. (6) Če naročnik določi okoljske značilnosti v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev iz b) točke tretjega odstavka tega člena.

da bo upošteval variante. (3) Naročnik. ki jih izdajo priznani organi s sedeţem v drugih drţavah. se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke. b) so zahteve za znak pripravljene na podlagi znanstvenih informacij. ki jih izdajo priznani organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. pod pogojem. kot je tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. ki jih je treba upoštevati v variantnih ponudbah ter katere koli posebne zahteve za njihovo predstavitev. patente. ki so predmet naročila. ki jih predloţijo ponudniki. da: a) so navedene specifikacije primerne za opredelitev značilnosti blaga ali storitev. (2) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu navesti. distributerji in okoljske organizacije ter č) da so na voljo vsem zainteresiranim. ki je dopustil . To sklicevanje je dovoljeno v primerih ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila. člen (variantne ponudbe) (1) Če je merilo za oddajo ekonomsko najugodnejša ponudba. v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena. ki dopusti predloţitev variant. V postopkih za oddajo javnega naročila blaga ali storitev naročnik. da se za blago in storitve z znakom za okolje domneva skladnost s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije. (4) Obravnavajo se samo variante. mora v razpisni dokumentaciji navesti minimalne zahteve. potrošniki. Naročnik mora sprejeti potrdila. potem je dokazno breme za njihovo izpolnitev na strani ponudnika. (10) Če so funkcionalne zahteve iz tehničnih specifikacij opredeljene kot pogoj. v katerem lahko sodelujejo zainteresirane strani. ki so usklajeni z evropskimi standardi. 38. sprejeti mora vsako drugo primerno dokazilo. lahko pa sprejme tudi potrdila. tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo. ali dopušča predloţitev variant ali ne: v kolikor variantne ponudbe niso dopuščene jih naročnik ne sme upoštevati. pri takem sklicevanju se navede besedo »ali enakovredni«. (7) Naročnik lahko navede. lahko naročnik določi. c) so znaki za okolje sprejeti ob uporabi postopka. kot so vladni organi. proizvajalci. ki izpolnjujejo minimalne zahteve naročnika. (9) Če tega ne upravičuje predmet naročila. če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni.specifikacije ali po potrebi njene dele v skladu z evropskimi ali (več-) nacionalnimi znaki za okolje ali s katerim koli drugim znakom za okolje. (8) Za namene tega člena se za priznane organe štejejo laboratoriji za testiranje in kalibracijo ter certifikacijski in nadzorni organi.

določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo) (1) Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji navede organ ali organe. 40.predloţitev variant. popolna. (2) Naročnik lahko določi tudi druge pogoje za izvedbo naročila. merila za izbor najugodnejše ponudbe in določila pogodbe o izvedbi javnega naročila. kjer je treba izvesti gradnje ali opraviti storitve. ob upoštevanju določb 49. ki je bila ocenjena kot najugodnejša. ki se lahko nanašajo zlasti na socialne in okoljske vidike. pripeljale bodisi do javnega naročila storitve namesto javnega naročila blaga ali do javnega naročila blaga namesto javnega naročila storitve. da bi. da morajo naročniki v postopkih javnega naročanja upoštevati socialne in etične ali okoljske vidike ter način vključevanja teh vidikov v predmet naročila. ki vključujejo socialne in okoljske vidike) (1) Vlada lahko za posamezne predmete javnega naročanja predpiše. in veljajo za gradnje. določbah za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo. člen (pogoji. Četrto poglavje Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in merila za izbor 41. 39. kjer je treba izvesti gradnje ali opraviti storitve. ali za storitve. pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika. ne sme zavrniti variante izključno iz razloga. (2) Če nudi naročnik informacije iz prejšnjega odstavka. izbor udeleţencev in oddaja naročil) (1) Naročnik mora oddati javno naročilo na podlagi meril. da so pri pripravi svoje ponudbe upoštevali obveznosti v zvezi z določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo. da navedejo. člen (preverjanje sposobnosti. tehnične specifikacije. ko: a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila. člena tega zakona in upoštevaje moţnost ponujanja variant. ki veljajo v Republiki Sloveniji. b) preveri. ali je ponudba. regiji ali kraju. od katerih lahko kandidat ali ponudnik pridobi ustrezne informacije o obveznostih v zvezi z davki. . ki veljajo v kraju. postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopku oddaje naročila male vrednosti naročnik odda javno naročilo potem. Navedena zahteva ni v povezavi z določbo. členu tega zakona. ki se izvajajo na kraju samem. če so ti pogoji v skladu s predpisi Evropske skupnosti in so navedeni v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. člen (obveznosti v zvezi z davki. mora zahtevati od ponudnikov ali kandidatov v postopku javnega naročanja. ki ureja obravnavanje neobičajno nizkih ponudb. če bi bile uspešne. (2) V odprtem postopku. ki se opravljajo med izvedbo naročila. varovanjem okolja. opredeljenih v 48. varstvom okolja.

(4) V primeru okvirnega sporazuma odda naročnik javno naročilo v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. da to navede v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji. (6) Ne glede na druge določbe tega zakona ponudniku ni treba predloţiti nobenega dokazila o podatku. da predloţijo ponudbe. o katerem drţavni organ. V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti mora naročnik povabiti najmanj pet kandidatov. b) razvrsti popolne ponudbe glede na merila. organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. odvisno od načina izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma. postopku s pogajanji po predhodni objavi in v postopku konkurenčnega dialoga. ko: a) preveri. da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa in tehnične in poklicne sposobnosti. ali so predloţene ponudbe popolne. postopku s pogajanji brez predhodne objave in konkurenčnem dialogu naročnik odda javno naročilo potem. maksimalno število. Zahtevane minimalne stopnje sposobnosti ponudnika mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. ki je naročniku v skladu s 77. če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev. točke prvega odstavka 24. (8) Naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva. če je prijavljenih dovolj primernih kandidatov. ki jih bo povabil. (5) Preverjanje iz drugega in tretjega odstavka tega člena se nanaša na izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz 42. Količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila. (7) Pri preverjanju sposobnosti gospodarskega subjekta lahko naročnik upošteva podatke iz uradnih evidenc. V postopku s pogajanji po predhodni objavi in v konkurenčnem dialogu mora naročnik povabiti najmanj tri kandidate. ki jih je pridobil oziroma jih je predloţil ponudnik ali kandidat v drugih postopkih oddaje javnega naročila. člena tega zakona in na pogoje in merila iz devetega odstavka tega člena. člena tega zakona predvidel v razpisni dokumentaciji. ki ga je v skladu s prvim odstavkom 32. Naročnik v obvestilu o javnem naročilu navede objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila. Podatke iz uradnih evidenc naročnik pridobi sam. omeji število primernih kandidatov. lahko naročnik tako. če je to primerno. členom tega zakona ni treba preverjati. člena tega zakona ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev s pisno izjavo. ki jih mora vsebovati ponudba. (9) V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. minimalno število kandidatov. ter. postopku s pogajanji po prehodni objavi. V primeru javnih naročil iz 7. V vsakem primeru mora biti število povabljenih kandidatov zadostno za zagotovitev konkurence. da se udeleţijo pogajanj ali da sodelujejo v dialogu. do 47. ki jih namerava povabiti. ki jih namerava uporabiti. namesto dokazila ponudnik poda izjavo o podatkih. na katerega se podatki nanašajo. Za pridobitev osebnih podatkov je potrebno soglasje subjekta.(3) V postopku s prehodnim ugotavljanjem sposobnosti. .

in 39/09. 55/08. (3) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izločiti ponudnika ali kandidata. poslovna goljufija. manjše od minimalnega števila. če je le-ta na dan. pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj. (2) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. člen (osnovna sposobnost kandidata ali ponudnika) (1) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. (4) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS. 42. Naročnik v takem primeru ne sme vključiti v postopek drugih gospodarskih subjektov. št. razpisni dokumentaciji ali v drugem dokumentu.a člena tega zakona oziroma 81.popr.pranje denarja. katerega osnovno sposobnost je preverjal. preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti. jemanje podkupnine (za fizične osebe). niti kandidatov. v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik): . . mora to storiti ob uporabi razlogov in pravil. . 66/08 . nedovoljeno sprejemanje daril.sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe). v kolikor gre za pravno osebo. ki izpolnjujejo pogoje in minimalne stopnje sposobnosti. kolikor jih je vnaprej določil kot minimalno število. ki izpolnjujejo pogoje. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. ki nimajo zahtevanih sposobnosti. lahko naročnik nadaljuje postopek tako. nedovoljeno dajanje daril. izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. (11) Če naročnik uporabi moţnost zmanjšanja števila rešitev. v kolikor gre za pravno osebo. pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. . če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik. dajanje podkupnine.goljufija.a člena ZJNVETPS. V vsakem primeru mora dobiti dovolj rešitev ali primernih kandidatov. če: .(10) Naročnik mora povabiti najmanj toliko kandidatov. ki vsebuje podatke o vsebini javnega naročila. Če je število kandidatov. ali ponudb. da povabi kandidata oziroma kandidate. če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik. ki se niso prijavili za sodelovanje. da je zagotovljena konkurenca. o katerih je treba razpravljati. katerega osnovno sposobnost je preverjal. sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje.hudodelsko zdruţevanje. o katerih se je treba pogajati v primeru uporabe konkurenčnega dialoga ali postopka s pogajanji po predhodni objavi. ko se izteče rok za oddajo ponudb. ki so navedena v obvestilu o javnem naročilu.

ali določbami drţave naročnika. v kateri ima sedeţ. mora pogoje iz četrtega odstavka tega člena izpolnjevati tudi podizvajalec. ki nima sedeţa v Republiki Sloveniji. ne izdaja takšnih dokumentov. nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. da so potrebni. v kateri ima kandidat ali ponudnik svoj sedeţ. (6) Naročnik lahko določi. se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe. lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne organe v drţavi. ki so pooblaščene za zastopanje. kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja druţbenik z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta. Informacije. ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. . c) mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaţe veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.je v stečajnem postopku. . kot ga določa zakon. za katere menijo. ki ureja finančno poslovanje. v kateri evidenci in pri katerem drţavnem organu. v kateri ima sedeţ. naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseţeno izjavo . organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. d) je pri dajanju informacij. ali določbami drţave naročnika. naročnik lahko zaprosi pristojne organe. da izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člana z dokazilom iz uradne evidence. z namenom da bi pridobil vse informacije o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena. postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami drţave. odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ. do 49. člena tega zakona. (8) Če drţava. da bo iz postopka oddaje naročila izločil kandidata ali ponudnika. V skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede.na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane. zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami drţave.je bil njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik. . Če gre za utemeljen dvom o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena. b) je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. če: a) je bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem poloţaju. zahtevanih v skladu z določbami 41. Če gre za kandidata ali ponudnika. (7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem. (5) Ponudnik izkaţe.na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane. namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. v tem ali predhodnih postopkih. ki jih morajo pridobiti naročniki..

v kateri imajo svoj sedeţ opravljali storitev. 248 z dne 16. pristojnega za finance. 1605/2002 o finančni uredbi.Uredbo Sveta (ES. o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloţi izjavo ali potrdilo. ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. zahteva. Euratom) št. ki se vodijo v tej zbirki. 43. pristojnega za pravosodje. ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije mora naročnik pridobiti sam. 12. 1605/2002 z dne 25. ki je predmet naročila. str.Uredbo Komisije (ES. str. 12. v kateri je registriral dejavnost. decembra 2008 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah (UL L št. mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom. (2) Naročnik lahko od gospodarskega subjekta kot dokaz o finančni in ekonomski sposobnosti gospodarskega subjekta zahteva predloţitev enega ali več od naslednjih dokumentov. junija 2002 o finančni uredbi. notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v drţavi. nazadnje spremenjeno z Uredbo Sveta (ES. (2) Če morajo kandidati ali ponudniki imeti posebno dovoljenje ali morajo biti člani posebne organizacije. Euratom) št. in . lahko naročnik od njih zahteva. Izpolnjevanje minimalnih pogojev za priznanje sposobnosti za posamezno naročilo mora biti v povezavi in sorazmerno s predmetom naročila. Euratom) št.prič ali zapriseţeno izjavo kandidata oziroma ponudnika. iz katerih bo lahko ugotovil izpolnjevanje zahtevane finančne . člena tega zakona. 2006. da predloţi dokazilo v skladu s predpisi drţave članice. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. ki ţeli sodelovati pri javnem naročanju. pristojnih za vodenje evidenc. 1995/2006 z dne 13. člen (ekonomska in finančna sposobnost) (1) Naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva. člen (sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) (1) Naročnik lahko od vsakega gospodarskega subjekta. (9) Vlada na predlog ministrstva. 2008. 344 z dne 20. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES. 9. Davčne uprave Republike Slovenije. da v postopkih za oddajo javnih naročil storitev predloţijo dokazila o tem dovoljenju ali članstvu. 390 z dne 30. 1). 1302/2008 z dne 17. Carinske uprave Republike Slovenije in drugih organov. str. 12) z uredbo določi način vzpostavitve podatkovne zbirke o izključitvah ponudnikov iz postopkov javnega naročanja in podatke. da bi lahko v drţavi. da izpolnjujejo tudi pogoje iz tega člena. Euratom) št. 1). obvesti Komisijo. kateri drţavni organi in drugi subjekti so pristojni za izdajo dokazil iz prejšnjega odstavka. (10) Vlada v skladu z: . oblikovanega na podlagi informacij ministrstva. Pogoje za priznanje sposobnosti je naročnik dolţan navesti v obvestilu o javnem naročilu bodisi opisno bodisi s sklicevanjem na določbe tega zakona. v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ. 44. 2002.

na enega ali več od naslednjih načinov: a) s seznamom: . V primeru. količino ali pomembnost in uporabo gradnje. v kolikor je to primerno. potrebna za izvedbo naročila. (3) Gospodarski subjekt se lahko. skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje. V takem primeru mora naročniku predloţiti dokazilo. da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika. da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloţi. Naročnik lahko določi. za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. dokazilo o škodnem zavarovanju poklicnega tveganja. ne glede na pravno naravo povezave z njimi. členom tega zakona kot na primer: a) ustrezne bančne izpiske.in ekonomske sposobnosti. če jih zakonodaja drţave. v kateri je gospodarski subjekt registriran. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo. sklenjen za ta namen.gradenj. podatke o boniteti poslovanja ali. opravljenih v zadnjih petih letih. upoštevajoč datum ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta. da je primeren. (5) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb oziroma razpisni dokumentaciji navesti. (2) Gospodarski subjekti lahko izkaţejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov. kadar je to primerno. zahteva. V potrdilih mora biti navedena vrednost. člen (tehnična in/ali kadrovska sposobnost) (1) Naročnik oceni in preveri tehnično in/ali kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. prometa na področju javnega naročila za največ zadnja tri poslovna leta. lahko ekonomsko in finančno sposobnost dokaţe s katerim koli drugim dokumentom. (7) Če gospodarski subjekt iz katerega koli utemeljenega razloga zahtevanih dokazov ne more predloţiti. razen tistih podatkov. (6) Ponudnik mora v ponudbi predloţiti izjavo. za katerega naročnik meni. b) računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov in poslovnih knjig z vsebino. c) različne oblike izpisov prometa ter. storitve ali blaga. 45. da mu naročniki z njihove strani izdana potrdila o . (4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru. če je to primerno. kot jo naročnik določi v razpisni dokumentaciji. ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. katero dokazilo ali dokazila iz drugega odstavka je izbral in katera druga dokazila so gospodarski subjekti dolţni predloţiti. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov. če so informacije o tem prometu na voljo. da bo zaradi tega imel na voljo sredstva. naročnik njegovo ponudbo izloči. ki jih lahko pridobi sam v skladu z 41.

ki jih izdajajo uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti. kjer ima ponudnik svoj sedeţ. z navedbo ukrepov za okoljsko upravljanje. da bo zaradi tega imel na voljo sredstva. Gospodarski subjekt mora predloţiti dokazilo o dobavi in storitvah. . skupaj z zneski. b) z navedbo tehničnega osebja ali strokovnih organov. v obliki izjave gospodarskega subjekta. ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila. ter v primeru javnih naročil gradenj tistih. če tega ni. ki jih dobavitelj ali ponudnik storitev uporabljata za zagotovitev kakovosti. kadar je to primerno. če to zahteva naročnik. računov. s katerimi se potrdi skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi. ipd. ki jih bo lahko gospodarski subjekt uporabil med izvajanjem naročila. ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradnje. se lahko opravi tudi ogled. naročnik njegovo ponudbo izloči. ki so odgovorni za nadzor kakovosti. ne glede na pravno naravo povezave z njimi. zlasti pa oseb. odgovornih za vodenje projektov. oziroma če naročnik ni bil naročnik po tem zakonu. odgovornih za vodenje projektov pri ponudniku storitev ali gradbenem izvajalcu za zadnja tri leta. ali v obliki pogodb.najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih. za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. h) z izjavo o orodjih. V takem primeru mora naročniku predloţiti dokazilo. v obliki izjav. j) v zvezi s proizvodi. i) z navedbo dela naročila. datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov. ki je na voljo ponudniku storitev ali gradbenemu izvajalcu za izvedbo naročila. e) z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb. ali če je predmet naročila namenjen za posebne namene. da izvedejo gradnjo. Ogled opravijo predstavniki naročnika ali po naročnikovem pooblastilu pristojni organ drţave. g) z izjavo o povprečnem letnem obsegu razpoloţljive delovne sile in številu oseb. f) če gre za javna naročila gradenj in javna naročila storitev ter samo v ustreznih primerih. če je potrebno tudi njegove raziskovalne in študijske zmogljivosti ter ukrepe za način ugotavljanja kakovosti. . da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloţi.s certifikati. V primeru. ki jih je treba dobaviti: . c) z opisom tehnične opreme in ukrepov. katerih ustreznost mora biti potrjena. ne glede na to. če je bil naročnik po tem zakonu. ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela. ki ga ponudnik storitev morebiti namerava oddati v podizvajanje. ki jih izda ali sopodpiše pristojni organ. obratni ali tehnični ali drugi opremi.opravljenem naročilu posredujejo neposredno. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov. opisi in/ali fotografijami.z vzorci. zlasti pa tistih. . v obliki izjave naročnika ali v obliki pogodbe oziroma delov pogodbe v zvezi z javnim naročilom ali računom ali. potrebna za izvedbo naročila. sklenjen za ta namen. če ta organ s tem soglaša. d) če gre za kompleksne izdelke ali storitve. (3) Gospodarski subjekt se lahko. ter opis študijskih in raziskovalnih zmogljivosti. od katerih lahko naročnik zahteva. Ogled obsega ponudnikove proizvodne ali tehnične zmogljivosti.

se lahko sposobnost gospodarskih subjektov. ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil. Od gospodarskih subjektov mora naročnik sprejeti tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za zagotavljanje kakovosti. učinkovitost. člen (standardi za zagotovitev kakovosti) Če zahteva naročnik predloţitev spričeval neodvisnih organov. člena tega zakona zahteva spričevala neodvisnih organov. estetskih in funkcionalnih lastnosti. cene. potrjenih s strani organov. da opravijo storitev ali izvedejo namestitvena dela ali gradnjo. Naročnik mora sprejeti enakovredna spričevala. 48. katero dokazilo iz drugega odstavka tega člena bo štel kot ustrezno. opravljanje storitev in/ali izvedbo gradenj. ki potrjujejo usklajenost gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za zagotovitev kakovosti. poprodajnih storitev in tehnične pomoči. okoljskih lastnosti. člen (standardi za okoljsko upravljanje) Če naročnik v primerih iz f) točke drugega odstavka 45. (6) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb navesti. Pri tem naročnik obdobja poslovanja ponudnika iz seznama ne more opredeliti kot odločilni kriterij pri zbiranju dokazov o strokovni (tehnični) sposobnosti. stroškov poslovanja. kot jih je naročnik opredelil v razpisni dokumentaciji. kot so na primer kakovosti. datuma dobave ter roka za dobavo ali dokončanje del ali b) na podlagi najniţje cene. (5) V postopkih javnega naročanja. ki temeljijo na evropskih ali mednarodnih standardih.(4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov. ki temeljijo na ustrezni seriji evropskih standardov. prav tako pa tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za varstvo okolja. 46. se mora sklicevati na sisteme zagotavljanja kakovosti. oceni zlasti glede na njihove veščine. ki jih priznava Evropska skupnost. ki so pooblaščeni za ugotavljanje in potrjevanje usklajenosti gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za varstvo okolja. . ki vključujejo namestitev ali vgraditev. se mora sklicevati na Sistem Skupnosti za okoljsko upravljanje in presojanje (EMAS) ali na standarde za varstvo okolja. stroškovne učinkovitosti. ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. katerih predmet so dobave blaga. ki jih izdajo organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. Naročnik mora sprejeti enakovredna potrdila. ki jih izdajo organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. izkušnje in zanesljivost. tehničnih prednosti. člen (merila za izbiro ponudbe) (1) Naročnik lahko odda naročilo: a) na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril v povezavi s predmetom naročila. ki so jih potrdili organi. 47.

d) skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo. s katerimi se dosega spodbujanje poklicnega usposabljanja na delovnem mestu. sezonsko pridelana ţivila na integriran način. (5) Pri ocenjevanju ponudb mora naročnik uporabiti le tista merila. navesti merila po vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. gradnje ali storitve. da je pri določenem naročilu ponudba neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o moţnosti izpolnitve naročila glede na blago. ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti ţivil.) in ţivila. da so merodajni za izpolnitev tega naročila. ki je oddal ponudbo za vse sklope. preden zavrne takšno ponudbo. pisno zahtevati podrobne podatke o elementih ponudbe. blaga ali storitev. sezonsko pridelana ţivila na ekološki način ipd. Naročnik lahko ovrednoti merila z določitvijo maksimalnega razpona. zaposlovanja teţje zaposljivih oseb. boja proti nezaposlenosti in jih določi v razpisni dokumentaciji. ki jih predlaga ponudnik. ki veljajo v kraju izvedbe gradenj. Če po mnenju naročnika meril zaradi objektivnih razlogov ni mogoče ovrednotiti. mora naročnik. opisati in ovrednotiti posamezno merilo za oddajo naročila. ki jih ima ponudnik pri izvedbi gradnje. Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na: a) ekonomičnost načina gradnje. v enakovrednem poloţaju. mora naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu. (6) V primeru dveh ali več ekonomsko najugodnejših ponudb naročnik izbere najugodnejšo ponudbo tudi na podlagi vnaprej določenih socialnih elementov. storitev ali dobav blaga.(2) Pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju ţivil se prednostno upoštevajo ţivila. 49. (3) V kolikor naročnik navede merila v obvestilu o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. proizvodnega procesa ali ponujene storitve. ki so bila navedena v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji in način. (7) Naročnik mora merila oblikovati tako. da sta ponudnik. . Merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila. da jih vrednostno utemelji. dobavi blaga ali opravljanju storitev. ki so v shemah kakovosti (npr. (4) Naročnik mora v primeru oddaje naročila na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu. člen (neobičajno nizka ponudba) (1) Če naročnik meni. in ponudnik. ki je oddal ponudbo za en sklop ali del sklopov. oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in jih je naročnik predhodno določil in od ponudnika zahtevati. c) izvirnost gradenj. morajo le-ta biti enaka. kot so bila opisana in vrednotena. za katere meni. b) izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje.

ki je priloga uredbe. lahko zavrne ponudbo le. če se je prej posvetoval s ponudnikom. ki morajo biti navedene v objavah). da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. člen (roki za prejem prijav in ponudb) (1) Pri določanju rokov za prejem prijav in ponudb mora naročnik upoštevati predvsem zapletenost naročila in čas. določene s tem zakonom. da je pomoč dodeljena zakonito. ker je ponudnik pridobil drţavno pomoč. ko je naročnik odposlal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti zahtevo za objavo v Uradnem listu Evropske unije. če slednji v primernem roku. 52. da je ponudba neobičajno nizka. šteje rok za oddajo ponudbe od dneva. ne more dokazati. V kolikor naročnik ugotovi. (3) Če naročnik ugotovi. tako ponudbo izloči. (2) Če je obvestilo o javnem naročilu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam informacij. ki morajo biti navedene v objavah. da ponudnik pridobi drţavno pomoč. člen (skrajšanje rokov v odprtem postopku) (1) V primeru. lahko skrajša. upoštevajoč predloţena dokazila. ki jih mora vsebovati objava obvestila o javnem naročilu. (2) Naročnik mora preveriti te postavke ob posvetovanju s ponudnikom. potreben za pripravo ponudb. Če naročnik zavrne ponudbo v teh okoliščinah. če je predhodno informativno obvestilo vsebovalo vse informacije. 51. upoštevaje pri tem minimalne roke. člen (rok za prejem ponudb v odprtem postopku) Rok za prejem ponudb v odprtem postopku mora biti najmanj 40 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije.e) moţnost. ki ga določi naročnik. vendar ne sme biti krajši od 29 dni. določen v prejšnjem členu. mora o tem obvestiti ministrstvo. se rok za prejem ponudb. (3) Skrajšanje rokov na podlagi prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo pod pogojem. da je ponudba neobičajno nizka. pristojno za finance in Komisijo. v kolikor so te informacije bile na voljo ob objavi in če je predhodno informativno obvestilo bilo . kot je opredeljen v Seznamu informacij. (2) Rok začne teči od dneva pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. Peto poglavje Roki 50.

člen (podaljšanje rokov) Če se zaradi kakršnega koli razloga razpisna dokumentacija ali dodatne informacije. člen (roki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) (1) Rok za prejem prijav in ponudb v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. člena tega zakona. 55. da se ponudbe lahko predloţijo šele po ogledu lokacije ali po pregledu drugih dokumentov v zvezi s predmetnim javnim naročilom na kraju samem. če je vrednost javnega naročila enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. ki morajo biti navedene v objavah. (4) Skrajšanje rokov na podlagi prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo pod pogojem. vendar ne sme biti krajši od 31 dni. da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. člen (rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni objavi) Rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni objavi je 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. v kolikor so te informacije bile na voljo ob objavi in če je predhodno informativno obvestilo bilo poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu. (3) Rok iz prvega in drugega odstavka tega člena začne teči od dneva pošiljanja povabila k oddaji ponudb v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. 54. določenih v tem zakonu. za prejem prijav za sodelovanje 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. ki jih mora vsebovati obvestilo o javnem naročilu. kot je opredeljeno v Seznamu informacij. če je predhodno informativno obvestilo vsebovalo vse informacije. . točki prejšnjega odstavka lahko skrajša. ne predloţijo v rokih. tako da se lahko gospodarski subjekti seznanijo z vsemi informacijami.poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu. je najmanj: 1. za prejem ponudb v primeru postopkov s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 35 dni od datuma pošiljanja povabila. Podaljšanje roka mora naročnik objaviti v Uradnem listu Evropske unije oziroma na portalu javnih naročil. čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval. mora naročnik rok za prejem ponudb podaljšati. 53. se rok določen v 2. 2. (2) V primeru. ali če se naknadno ugotovi. ki so potrebne za pripravo ponudb.

11. 2005. upoštevaje njihovo vrednost pa predhodno tudi Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi. 4. člen (vrste objav) (1) Vrste objav so: 1.rok za prejem prijav. točke Informacij povezanih z objavljanjem. ki je priloga uredbe. v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2. obvestilo o natečaju. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. str. 10. obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. predhodno informativno obvestilo. če je objava poslana na elektronski način. lahko naročniki določijo: . obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma. 2. ki ne sme biti krajši kakor 10 dni od datuma povabila k oddaji ponudb. ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo ali najmanj 10 dni. obvestilo o javnem naročilu. člena tega . 6. Šesto poglavje Objave 57. 58. roki za oddajo ponudb ne morejo upoštevati. ki jih določa Uredba Komisije (ES) št.56. 13. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Informacije povezane z objavljanjem).rok za prejem ponudb. ki jih mora vsebovati obvestilo iz prvega odstavka 57. . rezultati natečaja. obvestilo o dodatnih informacijah. 1). 1564/2005 z dne 7. prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. 257 z dne 1. obvestilo o oddaji naročila. 3. člen (oblika in način objave obvestil) (1) Objave morajo imeti obliko standardnih obrazcev. 8. obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. 12. Nabor podatkov. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. obvestilo o oddaji naročila male vrednosti. (2) Naročnik vse vrste objav v zvezi z javnimi naročili pošlje v objavo portalu javnih naročil. obvestilo o naročilu male vrednosti. 10. 5. člen (določanje rokov iz razloga nujnosti v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi) Če se iz razloga nujnosti. 7. 9. poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu.

če je skupna ocenjena . člen (pravilo zaporednosti objav) (1) Obvestilo. člen (predhodno informativno obvestilo) (1) Naročnik mora objaviti predhodno informativno obvestilo le v primeru. v obliki in po postopku za pošiljanje v skladu z Informacijami povezanimi z objavljanjem. objavljenega na portalu javnih naročil. ki jih naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih. (5) Stroški objavljanja objav. ki jih naročnik pošlje v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti.zakona. Dokazila o datumih odpošiljanja obvestil mora naročnik hraniti in jih po potrebi predloţiti kot dokaz. poslanega v objavo. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. št. storitev. ki so sestavljena in odposlana na elektronski način in so v obliki in glede pravil za pošiljanje usklajena s pravili iz 2. ki se objavijo na portalu javnih naročil. v primerih naročil blaga. za katero meni. se krijejo iz proračuna Republike Slovenije. Naročnik lahko objavi tudi katero koli drugo informacijo. Vsebina obvestila. se pošljejo v elektronski obliki preko portala javnih naročil. (4) Obvestilo o javnem naročilu se objavi v celoti v slovenskem jeziku. (2) Naročnik v primerih iz prejšnjega odstavka pošlje v objavo Komisiji ali portalu za javna naročila predhodno informativno obvestilo. da je koristna. pa se krijejo iz proračuna Evropske skupnosti. morajo biti objavljena najkasneje v roku pet dni po pošiljanju v objavo. preden je bilo odposlano v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. Objave. mora biti naveden datum odpošiljanja Komisiji. ki se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. ki vsebuje: 1. mora biti enaka vsebini obvestila. določenih vrst blaga. 60. ne sme biti objavljeno na portalu javnih naročil. skupno okvirno vrednost javnih naročil po vrstah blaga. seznamih gradenj. z navedbo datuma objave. določa Uredba o seznamih naročnikov. V drugih uradnih jezikih Evropske skupnosti se objavi povzetek pomembnih elementov vsakega obvestila. V obvestilu. objavljenem na portalu javnih naročil. obveznih informacijah v objavah. Določbe tega člena ne veljajo za postopek s pogajanji brez predhodne objave. ko pri javnem naročanju namerava skrajšati roke za prejem ponudb. V organizacijo in kritje stroškov objav so všteti tudi prevodi v druge uradne jezike Evropske Unije. (2) Portal javnih naročil in Urad za uradne objave Evropskih skupnosti izdata naročniku potrdilo o prejemu obvestila. ki ga je potrebno objaviti v Uradnem listu Evropske unije. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. stroški objavljanja objav. točke Informacij povezanih z objavljanjem. objavljenega v Uradnem listu Evropske unije. (3) Obvestila. 59. Potrdilo je dokazilo o objavi. (2) Objave mora naročnik poslati na portal javnih naročil na elektronski način. 18/07).

ki objavi predhodno informativno obvestilo na portalu javnih naročil. če je njihova skupna ocenjena vrednost enaka ali večja od vrednosti opredeljene v prvem odstavku 12. člena tega zakona. kadar oddaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti. točke prvega odstavka 57. (4) Predhodno informativno obvestilo mora naročnik na podlagi 3. ki jih naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih. če je skupna ocenjena vrednost večja ali enaka od 750. člena tega zakona. točke prejšnjega odstavka poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali objaviti na portalu javnih naročil čim prej po sprejemu proračuna. ki vključuje načrt javnih naročil gradenj. točke Informacij povezanih z objavljanjem. kadar oddaja javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. (2) Naročniku ni treba objaviti obvestila iz prejšnjega odstavka. člena tega zakona pa. člen (obvestila o naročilu) (1) Naročnik objavi obvestilo o naročilu iz 2. konkurenčnem dialogu ali postopku s pogajanji po predhodni objavi. (3) Naročnik objavi obvestilo o naročilu iz 4. kadar oddaja javno naročilo po odprtem postopku. člen (obvestilo o oddaji naročila) (1) Naročnik mora poslati v objavo obvestilo o oddaji javnega naročila.vrednost enaka ali večja od 750. točke prvega odstavka 28. Naročnik je dolţan opredeliti vrste blaga s sklicevanjem na nomenklaturo CPV. (3) Predhodno informativno obvestilo mora naročnik na podlagi 1. člena tega zakona in so izpolnjeni pogoji iz navedene točke. obvestilo iz 10.000 eurov. 3. in 2. mora v elektronski obliki poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti obvestilo o objavi predhodnega informativnega obvestila na portalu javnih naročil. točke prvega odstavka 57.000 eurov. ki jih namerava oddati. 62. postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. člena tega zakona. v primerih javnih naročil storitev. ko je poslal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti obvestilo o njegovi objavi v tej obliki. v primerih javnih naročil gradenj mora objaviti bistvene značilnosti javnih naročil. 2. točke prvega odstavka 57. 61. Predhodno informativno obvestilo mora vsebovati datum pošiljanja obvestila Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. točke drugega odstavka tega člena poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali objaviti na portalu javnih naročil čim prej po odločitvi. katerega . če oddaja naročilo na podlagi 1. skupno ocenjeno vrednost javnih naročil za posamezno kategorijo storitev iz Seznama storitev A. (6) Naročnik lahko objavi predhodno informativno obvestilo na portalu javnih naročil. v obliki in po postopku za pošiljanje obvestil iz 2. (5) Naročnik.

. objaviti. 6. neprimerne. ki jih za potrebe statistike posreduje v skladu z določbo 107.so vse ponudbe.spreminja ali dopolnjuje razpisno dokumentacijo ali . člena tega zakona.a člen (obvestilo o dodatnih informacijah. razen v obvestilu iz 8. 63. kadar izvaja postopek javnega naročanja. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku) (1) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah.vrednost je enaka ali presega vrednosti iz prvega ali drugega odstavka 12. člena tega zakona. ali soglaša z objavo vsebine. člena tega zakona. škodila poslovnim interesom javnih ali zasebnih gospodarskih subjektov ali posegala v lojalno konkurenco med njimi. (3) V primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B mora naročnik v obvestilu navesti. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. nepravilne. člena tega zakona. člena tega zakona. katerih objava bi ovirala izvajanje zakona. ki jih je prejel. v 48 dneh po oddaji naročila. (2) Naročnik v obvestilu o oddaji javnega naročila tudi označi. členom tega zakona postopek javnega naročanja ustavi ali zavrne vse ponudbe ali .b člen (prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost) (1) Naročnik mora prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objaviti.v skladu z 80. (4) Naročnik ni dolţan objaviti tistih informacij v zvezi z javnim naročilom. 63. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku poslati v objavo v roku 48 dni od sprejema odločitve iz prvega do tretjega odstavka 80. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. (2) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah. nesprejemljive ali formalno nepopolne in niso bile dopolnjene v skladu s prvim odstavkom 78.. točke navedenega odstavka. ali 10. člena tega zakona. nepravočasne. točke prvega odstavka 57. vendar ne pred pravnomočnostjo te odločitve. in: . 63. (3) V primeru iz druge ali tretje alineje prvega odstavka tega člena mora naročnik obvestilo o dodatnih informacijah. . tudi kadar spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu iz prvega odstavka 57. ali ţeli podatke. člen (obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi) Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v objavo na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila. 4.

Sedmo poglavje Sporočanje 65. Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost se posreduje v objavo isti dan. če je to primerno. telefaksu. (2) Naročnik lahko v roku iz prejšnjega odstavka prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objavi tudi v drugih postopkih javnega naročanja in v primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B. v Uradnem listu Evropske unije ni objavil obvestila o naročilu. ko naročnik posreduje ponudnikom odločitev iz prvega odstavka 79. ki se uporabljajo za sporočanje) (1) Naročnik lahko v postopku javnega naročanja vsa sporočila in informacije pošilja po pošti. 63. člena tega zakona. Obvestilo se objavi na portalu javnih naročil in. 63. če je to primerno. ki jih morajo vsebovati obvestila iz prvega odstavka 57. člen (neobvezna objava) Naročnik lahko v skladu s prejšnjima členoma objavi tudi obvestila o javnih naročilih. v Uradnem listu Evropske unije. z elektronskimi sredstvi. V primeru pošiljanja prijav se lahko .d člen (nabor podatkov v obvestilih) Vlada z uredbo določi nabor podatkov. člena tega zakona. če na portalu javnih naročil in. ki jih ni dolţan objaviti po tem zakonu. v primeru iz četrtega odstavka 33.č člen (poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu) Naročnik objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu.c člen (obvestilo o oddaji naročila male vrednosti) Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila male vrednosti v objavo na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila. (3) S tem obvestilom se v zvezi z odločitvijo o oddaji naročila še pred njeno pravnomočnostjo zagotavlja večja transparentnost v postopkih javnih naročil. člena tega zakona. člen (pravila. 64. 63.kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave ali po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

potrdila in izjave. ki ne obstajajo v elektronski obliki. 66. Take zahteve skupaj z rokom za pošiljanje potrditve mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih). da se zagotovi varovanje celovitosti podatkov ter zaupnosti ponudb in prijav za sodelovanje in da naročnik pregleda vsebino ponudb in prijav za sodelovanje šele po izteku roka za njihovo predloţitev. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih. splošna dostopnost in povezljivost z informacijskimi in komunikacijskimi sredstvi v splošni rabi. (2) Naročnik mora izbrati tak način ali načine sporočanja. člena tega zakona predloţiti v pisni obliki do izteka roka za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje.prenašajo sporočila in informacije tudi po telefonu. c) če so prijave za sodelovanje poslane po telefaksu naročnik lahko zahteva njihovo pisno potrditev po pošti ali na elektronski način. ki ga uporablja naročnik. do 47. (2) Naročnik mora ponudnike o moţnosti oddaje ponudb v elektronski obliki seznaniti . (5) Gospodarski subjekti lahko pošiljajo prijave za sodelovanje na enega od naslednjih načinov: a) v pisni obliki ali po telefonu. vključno s šifro. morajo biti sredstva in tehnične lastnosti take. Poleg tega morajo biti sredstva za elektronsko sprejemanje ponudb in prijav za sodelovanje v skladu z zahtevami iz Zahtev v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. povezane z izpolnjevanjem pogojev iz 42. morajo biti na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom. ki je priloga uredbe. če to omogoča informacijski sistem. b) ponudniki in kandidati morajo vse dokumente. (3) Sporočanje ter izmenjava in shranjevanje informacij se morajo izvesti tako. člen (ponudba v elektronski obliki) (1) Ponudnik lahko odda ponudbo v elektronski obliki. 67. ki so dostopni vsem gospodarskim subjektom in jih ne smejo omejevati pri vključevanju v postopek javnega naročanja. da je zagotovljena enakopravnost. b) v kolikor so bile prijave za sodelovanje posredovane po telefonu je potrebno posredovati pisno potrditev pred iztekom roka za prejem prijav. (4) V primeru sporočanja podatkov na elektronski način. člen (elektronsko pošiljanje in sprejemanje ponudb) Za sredstva za elektronsko pošiljanje in sprejemanje ponudb ter sredstva za elektronsko sprejemanje prijav za sodelovanje se uporabljajo naslednja pravila: a) vse informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo. ki so potrebne za elektronsko oddajo ponudb in prijav za sodelovanje. v kolikor bi bile uporabljene kot listinski dokaz. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Zahteve v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb.

v razpisni dokumentaciji. Informacijski sistem naročnika mora zagotoviti tehnološko neodvisen sprejem ponudb. (3) Naročnikov informacijski sistem mora biti zgrajen tako, da omogoča odpiranje in vpogled v ponudbe šele po izteku roka za prejem ponudb. Informacijski sistem pri naročniku mora o tem voditi elektronski zapis o vseh aktivnostih, ki potekajo na informacijskem sistemu naročnika tako, da tega ni mogoče kasneje spremeniti. (4) Ponudba v elektronski obliki mora biti varno elektronsko podpisana in podpis overjen s kvalificiranim potrdilom. (5) Elektronski ponudbi mora biti dodan časovni ţig. (6) V nobenem primeru naročnik ne sme z zahtevo po prejemu ponudb v elektronski obliki preprečiti ali drugače omejiti konkurence med ponudniki. Naročnikov informacijski sistem mora omogočati pošiljanje povratnice o prejemu elektronske ponudbe ponudniku. (7) Naročnikov informacijski sistem mora zagotoviti preprečitev zanikanja (nezatajljivost) identitete ponudnika. (8) Naročnikov informacijski sistem mora omogočati arhiviranje elektronskih ponudb na način, kot to določa ta zakon, zakon, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis in zakon, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivov. 67.a člen (elektronsko javno naročanje) (1) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. mora ob sodelovanju in strokovni pomoči ministrstva, pristojnega za javno upravo, in ministrstva, pristojnega za finance, vzpostaviti sistem za elektronsko javno naročanje, ki omogoča osnovno funkcionalnost elektronskega naročanja. (2) Minister, pristojen za finance, določi tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja, ki se izvajajo na elektronski način, zaradi ugotovitve identitete ponudnika in zagotavljanja sledljivosti vnosov z namenom preprečitve morebitnih kršitev zakona ter obliko in način oddaje ponudbe, ki se predloţi v takem postopku.

Drugi del RAVNANJA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA Prvo poglavje Skupne določbe 68. člen (strokovna komisija) Naročnik lahko za vodenje postopka javnega naročanja imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija lahko sodeluje v celotnem ali delu postopka javnega naročanja. 69. člen (strokovni dialog) Pred začetkom postopka javnega naročanja lahko naročnik z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence. 70. člen (faze postopka) (1) Postopek javnega naročanja poteka po naslednjih fazah, razen če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače: 1. predhodno informativno obvestilo, če je to primerno, 2. izračun ocenjene vrednosti, 3. sklep o začetku postopka, 4. priprava razpisne dokumentacije, če je to primerno, 5. objava obvestila o javnem naročilu, 6. predloţitev in odpiranje ponudb, 7. pregled in ocenjevanje ponudb, 8. odločitev o oddaji javnega naročila, 9. objava obvestila o oddaji javnega naročila, če je to primerno. (2) V sklepu o začetku postopka mora naročnik navesti vir sredstev za financiranje javnega naročila. 71. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Vsebino razpisne dokumentacije lahko sestavljajo, če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače, naslednji elementi: 1. povabilo k oddaji ponudbe, 2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 3. pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, 4. splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe,

5. za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi, 6. morebitna finančna ali druga zavarovanja. (2) Razpisna dokumentacija lahko vsebuje tudi druge listine, ki so glede na predmet naročila potrebne pri izdelavi ponudbe. Podatki iz razpisne dokumentacije morajo biti enaki podatkom, objavljenim v obvestilu o naročilu. Kot del razpisne dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko portala javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni dokumentaciji. (3) Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. (4) Pogodba o izvedbi naročila, ki jo podpišeta naročnik in izbrani ponudnik, v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije, razen v primeru, ko je bila v postopku oddaje javnega naročila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj med naročnikom in ponudnikom. (5) Pogodba o izvedbi javnega naročila mora vsebovati: - dejansko vrednost celotnega javnega naročila oziroma - v utemeljenih primerih, kjer le-te ni mogoče določiti, ocenjeno vrednost javnega naročila in rok veljavnosti pogodbe. (6) Za potrebe tega člena se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano druţbo po zakonu, ki ureja gospodarske druţbe. V tem primeru: - se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; - mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. (7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora: - ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, - podizvajalec predloţiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. (8) V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila: - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da so podatki iz tega odstavka obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu s tem zakonom obvezna. (9) Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve alineje sedmega odstavka tega člena in podizvajalčevo soglasje iz druge alineje sedmega odstavka tega člena. Če pooblastila ali soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloţi v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloţi v tem roku, mora naročnik Drţavni revizijski komisiji predlagati, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena ali prvega odstavka 109.b člena tega zakona. (10) Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priloţiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. (11) Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predloţiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. (12) Vlada z uredbo natančneje določi pravila in postopke za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem. (13) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da mu mora na njegov poziv izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: - svojih ustanoviteljih, druţbenikih, vključno s tihimi druţbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deleţih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so z njim povezane druţbe. (14) Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 72. člen (objava obvestila o javnem naročilu in razpisne dokumentacije) (1) V primeru postopka iz 1., 2., 3., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona je naročnik dolţan objaviti obvestilo iz 2., 4. oziroma 10. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona in razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, na ali prek portala javnih naročil.

se šteje. da se lahko ponudba predloţi za posamezne sklope. če je bila le-ta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena. če je bila leta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena. skladno z zahtevami naročnika. da prevzame razpisno dokumentacijo v elektronski obliki. ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo ali le na posamezne sklope. (3) Če ni bila ponudba predloţena v roku. da je prepozna. po faxu ali z uporabo elektronskih sredstev ali na drug ustrezen način. 73. da je bila predloţena prepozno. mora naročnik unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe. 74. Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope mora biti njegova ponudba predloţena tako. Naročnik mora zagotoviti vpogled in prevzem tistih delov razpisne dokumentacije. kljub pozivu naročnika. tudi v primeru. z najugodnejšo kombinacijo ponudb. . določenega za prejem ponudb. (4) Ponudnik mora ponudbo predloţiti osebno. Kadar to stori po poteku roka za oddajo ponudb. ki iz tehničnih razlogov ne more biti dostopna na spletnih straneh naročnika ali portalu javnih naročil. člen (ponudba za sklope) Če je naročnik dovolil. 74. da se lahko ocenjuje po sklopih. (2) Naročnik mora unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe. mora ponudnik v svoji ponudbi navesti. da mora ponudnik naročniku ponudbo predloţiti do roka. ko ponudnik. z navedbo. z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila.(2) Naročnik mora omogočiti ponudniku. Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj naročnik sklene pogodbo z enim ali več ponudniki. Dostop. člen (predloţitev ponudbe) (1) Pravočasna predloţitev ponudbe pomeni. Tako ponudbo mora naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrniti ponudniku.a člen (umik ponudbe) (1) Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo. (5) Naročnik mora ob prejemu ponudbe označiti datum in uro prejema ponudbe in na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prejemu. pregled in prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh naročnika in/ali portalu javnih naročil je brezplačen. po pošti. (2) Naročnik mora določiti datum in uro roka za predloţitev ponudbe v objavi in razpisni dokumentaciji. določenem za prejem ponudb.

kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav. V zapisnik se lahko vpišejo tudi drugi podatki iz ponudb.ponudbeno ceno ter morebitne popuste.naziv ponudnika ali šifro. člena tega zakona oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. če so dopustne ali ponudbe z opcijami.a člena tega zakona. v treh delovnih dneh po pravnomočnosti te odločitve o tem obvesti ministrstvo. 77.a člen (evidenca ponudnikov z negativnimi referencami) (1) Organ. do 6. naročnik pred sprejetjem odločitve iz 79. (2) V zapisniku o odpiranju ponudb je potrebno navesti: . razen v primerih. . točke prvega odstavka 24. Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu prejema. katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena tega zakona. mora naročnik Drţavni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109. do katerega se ponudnik izloči iz postopkov javnega naročanja. člen (odpiranje ponudb) (1) Odpiranje ponudb izvede naročnik. . da je posamezni ponudnik. . (2) Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum. točke prvega odstavka 24. ne glede na razvrstitev njegove ponudbe. (3) V kolikor naročnik ne vroči zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na odpiranju ponudb. Odpiranje ponudb se izvede na kraju in ob času. ki sta navedena v objavi obvestila o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. člen (javno odpiranje ponudb) Odpiranje ponudb je javno v primerih javnih naročil.75.variantne ponudbe. ga mora najkasneje v treh delovnih dneh posredovati vsem ponudnikom. ki odloči o prekršku iz drugega odstavka 109. če tako odloči naročnik. ko se naročilo oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave in se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik. 77. 76. člena tega zakona mora naročnik preveriti obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. V primeru postopka iz 7. pristojno za finance. če je bil razpis anonimen.a člena. V obvestilu navede polno ime in matično številko ponudnika ter datum. člena tega zakona. člen (preveritev ponudbe) (1) V primeru postopka iz 1. predloţil neresnične izjave ali dokazila.

ter jo objavi na svoji spletni strani. do katerega je ponudnik izločen iz postopkov oddaje javnih naročil. . ki v primeru javnih naročil iz prvega odstavka 12. če določenega dejstva ne more sam preveriti.a člena ZJNVETPS. člen (odločitev o oddaji naročila) (1) Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku. 78. uvrsti ponudnika v evidenco v treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena.polno ime in matično številko ponudnika. iz evidence ponudnikov z negativnimi referencami zbriše ponudnika v treh delovnih dneh po datumu iz tretje alineje drugega odstavka tega člena.datum.datum uvrstitve ponudnika v evidenco in . ki ga določi naročnik. 79. sprejme odločitev o oddaji naročila. Zoper uvrstitev v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami pritoţba ni dopustna. pristojno za finance. (3) Ministrstvo.tistih elementov ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru. pristojno za finance. ki je storil prekršek iz drugega odstavka 109. . vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. (4) Ministrstvo. v primeru drugih javnih naročil pa 45 dni.a člena tega zakona ali iz drugega odstavka 106. Če ponudnik v roku. ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe. ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. ki obsega: . V odločitvi mora naročnik opozoriti ponudnike o moţnem pravnem varstvu ter navesti: . mora naročnik tako ponudbo izločiti. (3) Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake. .višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja.tistega dela ponudbe. vrednosti postavke. člen (dopustne dopolnitve ponudbe) (1) V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi. (2) Ponudnik ne sme spreminjati: . V evidenco se uvrsti ponudnik.(2) Ministrstvo. in . ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. . pristojno za finance. člena tega zakona ne sme biti daljši od 60 dni. da je ponudba formalno nepopolna. ponudbe ustrezno ne dopolni. skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril.svoje cene na enoto. Svojo odločitev mora obrazloţiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo.kje in v kakšnem roku se vloţi zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

o čem mora naročnik podati obrazloţitev. razen če: . v kateri mora jasno navesti. vloţi pri naročniku zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila. Če ponudnik ne vloţi zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vloţitev zahteve za dodatno obrazloţitev. (5) Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti. 6. glede izročitve vseh podatkov o postopku oddaje naročila. pod pogojem. če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazloţitev odločitve ali odločitev o zavrţenju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. člena tega zakona in je prejel le eno pravočasno ponudbo. Odločitev se vroči v skladu z zakonom. jo naročnik zavrţe. (6) Ta člen se smiselno uporablja tudi za posamezna naročila iz 32. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. točke prvega odstavka 57. Zahteva se lahko vloţi v treh delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika. (2) Naročnik mora o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike.a člen (obdobje mirovanja) (1) Naročnik mora po sprejemu odločitve iz prvega odstavka prejšnjega člena upoštevati obdobje mirovanja. Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določbe tega člena.naročnik izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 5. če bi bilo lahko razkritje takih podatkov v nasprotju s predpisi ali bi lahko s tem razkril poslovno skrivnost ponudnika ali če bi lahko sporočeni podatki vplivali na pošteno konkurenco med ponudniki ali drugimi udeleţenci v postopku.transakcijski račun. in . ki ni bil izbran. (3) Če odločitev o oddaji naročila ne vsebuje: . ali 33. ali 10.razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika. ki ni bil izbran. Naročnik ne sme zavrniti zahteve komisije.prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika. na katerega se le-ta vplača in sklic. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le. ki ni bil izbran. 79. lahko ponudnik. člena tega zakona. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazloţitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. po predhodni ugotovitvi utemeljenosti.je v postopek s pogajanji brez predhodne objave vključil le en gospodarski subjekt in je objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.. ki se pri tem navede.je v postopku javnega naročanja objavil obvestilo o javnem naročilu iz 2. . da ne sklene pogodbe o izvedbi naročila ali okvirnega sporazuma pred potekom osmih . skladno z določili tega zakona o varstvu podatkov. točke prvega odstavka 29. pristojne za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. 4. ki ureja upravni postopek. s katero nadomesti prejšnjo. (4) Naročnik sme zavrniti zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve delno ali v celoti. člena tega zakona. .. svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev.

točke prvega odstavka 24. razen v primeru postopka iz 7. (5) Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe. Ţe predloţene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja in opozoriti na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. pod pogojem. (2) Obdobja mirovanja ni treba upoštevati.delovnih dni od objave tega obvestila. razen v primeru izločitve iz prvega odstavka 77. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja. 6. zavrnitev vseh ponudb. da ne sklene pogodbe o izvedbi naročila ali okvirnega sporazuma pred potekom osmih delovnih dni od objave tega obvestila.je v postopek s pogajanji po predhodni objavi. člena tega zakona. . takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate.a člena ZJNVETPS. V odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb mora naročnik ponudnike opozoriti tudi na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz . vključno z razlogi za izločitev. (4) Kadar naročnik v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena sprejme novo odločitev o oddaji naročila. mora naročnik izločenega ponudnika opozoriti na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. ki so predloţili ponudbo.a člena tega zakona oziroma prvega odstavka 81. 80. s katero se ponudnika izloči iz postopka oddaje javnega naročila. teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. člena tega zakona. člena tega zakona.. in. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. (2) Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. člena tega zakona izločiti ponudbe. člena. in o svoji odločitvi. mora o tem. ali 10. ki niso popolne. (3) Naročnik lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. v katerem ni objavil obvestila o javnem naročilu. ustavitev postopka. V odločitvi. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. če je to primerno. vlado oziroma svoj nadzorni organ. v Uradnem listu Evropske unije. (3) Kadar ponudnik vloţi zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila iz tretjega odstavka prejšnjega člena. točke prvega odstavka 57. člen (izločitev ponudb.. 4. ali bo začel nov postopek. odstop od izvedbe javnega naročila) (1) V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. in. ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva. zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe. če naročnik oddaja posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil. vključil le en gospodarski subjekt in je objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. o razlogih.

ki so predloţili ponudbo. dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) Naročniki so dolţni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. navodila ponudnikom za izdelavo prijave. točke prvega odstavka 57. če je to primerno.prvega odstavka 79. v Uradnem listu Evropske unije. 4. 3. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo za vsako fazo postopka posebej. zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila. člena tega zakona. 6. ki jih mora izpolnjevati . 4. ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe. da je bila zahteva posredovana pravočasno. Posebne določbe za postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 82. ki so vezani na predmet naročila in druge pogoje. če so se bistveno spremenile okoliščine. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja. in. ki ureja upravni postopek. ali 10. Če naročnik nima nadzornega organa. če je to primerno. da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum. Drugo poglavje Posebne določbe v postopkih javnega naročanja 1. pod pogojem. povabilo k oddaji prijave. izda soglasje iz tega odstavka vlada. Razpisna dokumentacija za prvo fazo vsebuje: 1.. Posebne določbe za odprti postopek 81. 1. mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil. zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.. (4) Kadar naročnik v skladu s prejšnjim odstavkom zavrne vse ponudbe. da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine.2. da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila. 2. takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate. na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. člena tega zakona. V primeru. drugega in tretjega odstavka tega člena vroči v skladu z zakonom. lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le. mora o svoji odločitvi in o razlogih. pogoje. navedbo števila kandidatov. (5) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov. (6) Naročnik odločitev iz prvega.1. člen (spremembe.

drugo. da se izločijo ponujene rešitve. 5. ki bodo sestavni del pogodbe. da se ta postopek opravi v zaporednih fazah z namenom. 5. 6. splošne in posebne pogoje. (2) Povabilo kandidatom mora vsebovati podatek o objavi razpisne dokumentacije. da z razpisno dokumentacijo razpolaga druga oseba in ne naročnik. (3) Povabilo kandidatom je enako tudi v primeru. 3. pod pogojem. dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) Naročniki so dolţni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb. vezane na predmet javnega naročila. člen (spremembe. 83. opis in ovrednotenje meril za izbiro. (2) Razpisna dokumentacija za drugo fazo vsebuje: 1. Posebne določbe za konkurenčni dialog 86. drugo. . 1. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. Navedeno moţnost je naročnik dolţan navesti v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. člen (priprava razpisne dokumentacije) (1) Naročnik mora potrebe in zahteve. če je to mogoče. 85. 6. (3) Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo za vsako fazo postopka posebej. (2) Naročnik lahko določi. ki je odgovoren za javno naročanje. člen (povabilo k oddaji ponudbe) (1) Če se oddaja javno naročilo po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti mora naročnik hkrati povabiti vse kandidate k oddaji ponudb. navesti v obvestilu o javnem naročilu in/ali v razpisni dokumentaciji. povabilo k oddaji ponudbe.3. ki so oddali prijavo. 2. člen (obvestilo o priznanju sposobnosti) Obvestilo o priznanju sposobnosti oziroma o zavrnitvi priznanja sposobnosti mora naročnik poslati tistim gospodarskim subjektom.ponudnik za izvedbo javnega naročila. 4. navedba meril za izbiro. Povabilo mora biti poslano kandidatom v pisni obliki. da je bila zahteva posredovana pravočasno. ki v manjši meri dosegajo določena in opisana merila. navedena v objavi ali v razpisni dokumentaciji. 84. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi.

2. da . opis predmeta naročila ali ciljev. 4. 5. razpisno dokumentacijo. o katerih se je treba pogajati. Povabilo mora v primeru uporabe konkurenčnega dialoga vsebovati vsaj še: 1. navodila ponudnikom za izdelavo prijave. 87. da bi zmanjšal število rešitev. 6. Posebne določbe za postopek s pogajanji po predhodni objavi 88. temveč v povabilu k oddaji ponudbe. 1. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. 5. ki sta določena za začetek dialoga. člen (povabilo k oddaji ponudbe) (1) Naročnik povabi kandidate k oddaji ponudbe v skladu s prvim odstavkom 85. 5. relativno pomembnost meril za oddajo naročila ali. (3) Povabilo kandidatom je enako tudi v primeru. če to ni opredeljeno v objavi obvestila o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. da z razpisno dokumentacijo razpolaga druga oseba in ne naročnik. 2. padajoče zaporedje pomembnosti teh meril. (4) Razpisna dokumentacija za ostale faze vsebuje: 1. v katerih morajo biti sestavljene.Razpisna dokumentacija za prvo fazo vsebuje: 1. povabilo k oddaji prijave. pogoje za prvo fazo. ter jezik ali jezike. člena tega zakona. če je to potrebno. 3. ki se oddajo v skladu s 27. ki je odgovoren za javno naročanje. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. navedbo skrajnega roka za prejem ponudb. 2. ter jezik ali jezike. ki jih je treba oddati bodisi kot dodatek izjavam ponudnika ali kot dodatek informacijam v skladu s pogoji iz 44. členom tega zakona. 6. 3. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Naročnik lahko določi. 3. točke prvega odstavka tega člena ne navede v povabilu k sodelovanju v dialogu. ob uporabi meril za izbiro. in 45. v primeru konkurenčnega dialoga datum in naslov. v katerih bo potekal.4. sklicevanje na objavljeno obvestilo o javnem naročilu. navedbo meril. 4. naslov. Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji določiti. 7. da se postopek s pogajanji opravi v zaporednih fazah. ki jih ţeli doseči naročnik za izvedbo naročila. (2) V primeru naročil. povabilo k oddaji ponudbe. na katerega morajo biti poslane. navedbo števila kandidatov. drugo. ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe. opis in ovrednotenje meril za izbiro. člena tega zakona. pripravljeno na podlagi izvedenega dialoga. drugo. se informacija iz 2. sklicevanje na vse morebitne priloţene dokumente. 4.

(2) Naročnik se pogaja s ponudniki o vseh pogojih za izvedbo naročila. splošne pogoje pogodbe. opredeljenih v ponudbah. razen kadar se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom. 4. ob uporabi v naprej določenih meril. Zlasti ne sme posredovati udeleţencem pogajanj informacij na diskriminacijski način. (3) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. 2. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. z namenom izbire najugodnejše ponudbe. Posebne določbe za postopek s pogajanji brez predhodne objave 89. 1. člena tega zakona. ki jo ponudnik predloţi po zaključku zadnje faze pogajanj. da bi jih prilagodili zahtevam. ki jih je navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji. (2) Razpisna dokumentacija lahko vsebuje: 1. Povabilo mora vsebovati vsaj podatke iz prvega odstavka 87. (4) Naročnik po zaključenih pogajanjih od ponudnikov zahteva predloţitev končne ponudbe v skladu z doseţenim na pogajanjih. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. 3. zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi.5. ki jih mora izpolnjevati ponudnik. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje. in končno ponudbo. 90. o kateri se naročnik in ponudnik pogajata v prvi fazi pogajanj. člen (povabilo k pogajanjem po predhodni objavi) (1) Naročnik ponudnike.bo tako moţnost uporabil in na kakšen način. . člen (rok za prejem ponudbe) Naročnik določi rok za prejem ponudbe glede na razloge. opis predmeta naročila ali ciljev. ki jih ţeli doseči naročnik z izvedbo naročila. 89. velja navedeno za vsako fazo posebej. členom tega zakona. V tem primeru mora ponudnik oddati le ponudbo. po pregledu ponudb povabi k pogajanjem v skladu s prvim odstavkom 85.a člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) Naročnik v postopku s pogajanji brez predhodne objave ravna v skladu z 88. V primeru. 5. pogoje. da naročnik postopek s pogajanji opravi v več zaporednih fazah. ki so jih slednji predloţili. 6. člena tega zakona. iz katerih lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave in glede na predmet naročila. povabilo k oddaji ponudbe.

91. ki bodo sestavni del pogodbe o izvedbi naročila.sklep o začetku postopka.objava obvestila o oddaji naročila. v primeru. . sestavljajo: .6. členom tega zakona. (2) Dokumentacijo sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročanja. . člen (roki za prejem ponudb) (1) Rok za prejem ponudb ali prijav mora biti tak.objava obvestila o javnem naročilu. člen (črtan) .povabilo k oddaji ponudbe in/ali razpisna dokumentacija. 1. . da so vsi potrebni podatki in podlage za oddajo ponudbe podani v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.odločitev o oddaji naročila. (2) Naročniku ni potrebno posebej pripraviti razpisne dokumentacije. člen (razpisna dokumentacija) (1) V postopku zbiranja ponudb naročnik pripravi razpisno dokumentacijo. da omogoča gospodarskemu subjektu pripravo popolne ponudbe. 94.predloţene ponudbe.6.7. . ki jo mora voditi naročnik. (črtano) 93. (črtano) 95. če je to primerno. predvsem pogoje. 1. Posebne določbe za postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 92. glede na način izvajanja postopka. . če je to potrebno in v obsegu kot je to primerno. 1. člen (dokumentacija o postopku oddaje naročila) (1) Dokumentacijo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. člen (povabilo k pogajanjem brez predhodne objave) Naročnik v postopku s pogajanji ravna v skladu z 89. rok za prejem ponudb ustrezno podaljša. (2) V kolikor naročnik sam ali na pobudo gospodarskega subjekta oceni. da je to potrebno.

d člen (uporaba zakona pri natečaju) Naročnik izvede natečaj v skladu s tem delom zakona in pri tem smiselno uporablja ostale določbe tega zakona. sestavljajo: . . odpre ponudbe po vrstnem redu prejema.8. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi. 95.sklep o začetku postopka.b člen (razpisna dokumentacija) Pri pripravi razpisne dokumentacije v postopku oddaje naročila male vrednosti ravna naročnik v skladu s 93. če je to primerno. ki so drţavni organi in njihovi . . ki niso navedeni v Seznamu naročnikov. .odločitev o oddaji naročila. Posebne določbe za postopek oddaje naročila male vrednosti 95.č člen (odpiranje ponudb v postopku oddaje naročila male vrednosti) Kadar naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti pripravi razpisno dokumentacijo. členom tega zakona.000 eurov.a člen (rok za prejem ponudb) Pri določanju roka za prejem ponudb ali prijav ravna naročnik v skladu z 92. člen (področje uporabe) (1) Javne natečaje organizirajo: a) naročniki iz Seznama naročnikov. ki jo mora voditi naročnik. . 95.1.c člen (dokumentacija o postopku oddaje naročila male vrednosti) (1) Dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 125. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti.razpisna dokumentacija. Tretji del PRAVILA. b) naročniki. 95.predloţene ponudbe. 96. če je to primerno. KI UREJAJO NATEČAJE 95.povabilo k oddaji ponudbe. členom tega zakona. (2) Dokumentacijo lahko sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročila.

ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 8. 3.000 eurov. ki so organizirani v enakih primerih.organi v sestavi ter lokalne skupnosti. 98. telekomunikacijske storitve kategorije 5. (4) Vrednost nagrade. c) vsi naročniki. morali le-ti biti fizične ali pravne osebe. člena tega zakona za javna naročila storitev. člen (splošne določbe) (1) Pravila za organizacijo in izvedbo natečajev mora naročnik sporočiti zainteresiranim za sodelovanje pri natečaju. organizirane s strani naročnikov. . in razpisane zaradi izvajanja teh dejavnosti. ravno tako se ne uporablja za natečaje. in/ali na storitve iz Seznama storitev B.000 eurov. v kateri natečaj poteka. točki prvega odstavka 17. podeljene gospodarskemu subjektu. člena ZJNVETPS. ki so izključeni iz področja uporabe tega zakona. člena ZJNVETPS. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 193. vključno z vsemi morebitnimi nagradami in/ali plačili udeleţencem. če to zahteva področna zakonodaja. V primerih iz b) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost nanaša na skupni znesek nagrad in plačil. (3) V primerih iz a) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost nanaša na ocenjeno vrednost javnega naročila storitev brez DDV. 97. do 9. in organizirane zaradi izvajanja teh dejavnosti. če naročnik v obvestilu o natečaju ne izključi take oddaje naročila. podeljene posamezniku. da bi po zakonodaji drţave članice. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 5. b) natečaje. (2) Določbe tega dela zakona se uporabljajo za: a) natečaje. Vendar se ta zakon še naprej uporablja za natečaje. ki se lahko pozneje oddajo po petem odstavku 29. b) z utemeljitvijo. člena tega zakona. vključno z ocenjeno vrednostjo javnih naročil storitev brez DDV. 7525 in 7526.000 eurov. (2) V natečajih udeleţencem pravica do sodelovanja ne sme biti omejena: a) na ozemlje ali del ozemlja drţave članice. razpisane s strani naročnikov. kot tisti v 2. vrednost nagrade.000 eurov. katerih vrstne številke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524.. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 193. člen (izključitev iz področja uporabe) Določbe tega dela zakona se ne uporabljajo za: a) natečaje v smislu tega zakona. če se javna naročila nanašajo na storitve kategorije 8 iz Seznama storitev A. ki se organizirajo kot del postopka za oddajo javnega naročila storitev. ne sme presegati vrednosti 30. b) natečaje s podelitvijo nagrad in/ali plačil udeleţencem. in 4. pa ne sme presegati vrednosti 100.

Naročnik ni dolţan objaviti informacij o izidih natečaja. . člen tega zakona. člen (sredstva sporočanja) (1) Za vsa sporočila v zvezi z natečaji se uporablja prvi. Poleg tega morajo biti sredstva za elektronsko sprejemanje načrtov in projektov v skladu z zahtevami iz Zahtev v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. mora imeti vsaj tretjina članov ţirije enaka ali enakovredna strokovna znanja in izkušnje. Ţirija ne sme pregledati načrte in projekte pred iztekom roka za njihovo oddajo. da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje z vsemi informacijami. drugi in četrti odstavek 65. (3) Za natečaje se uporablja tudi 64. (3) Vse informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo. so dolţni objaviti izide natečaja v skladu z določbami tega zakona. ki so izvedli natečaj. ki so potrebne za elektronsko predstavitev načrtov in projektov. Ţirijo sestavljajo predsednik.99. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam informacij. če bi njihova objava ovirala izvrševanje zakona. 102. morajo le-to objaviti. posegala v legitimne poslovne interese posameznega javnega ali zasebnega podjetja ali bi lahko škodila lojalni konkurenci med ponudniki storitev. morajo biti na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih. člen (objave) (1) V kolikor ţelijo naročniki izvesti natečaj. člena tega zakona. 101. ki so neodvisne od udeleţencev natečaja. 100. namestnik in vsaj dva člana. Če naročnik od udeleţencev natečaja zahteva posebna strokovna znanja in izkušnje. ki je priloga uredbe. ki morajo biti navedene v objavah o natečajih). člen (oblika in način objave natečajev) (1) Objave iz prejšnjega člena morajo vsebovati informacije iz Seznama informacij. ki morajo biti navedene v objavah o natečajih. izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način. vključno s šifro. v skladu s standardnimi vzorci obvestil. (2) Naročniki. (2) Naročnik mora zagotoviti posredovanje. Naročnik mora imeti dokazilo o dnevu odpošiljanja v objavo. ki jih sporočijo udeleţenci natečaja. (2) Objave se opravijo v skladu z določbami tega zakona. bila v nasprotju z javnim interesom. člen (sestava ţirije) Ţirija mora biti sestavljena izključno iz fizičnih oseb.

Četrti del POROČILA IN STATISTIKA Prvo poglavje Poročila 104. ki ga podpišejo njeni člani. vsakemu sklenjenemu okvirnemu sporazumu in vzpostavljenemu dinamičnemu nabavnemu sistemu. razvrstiti projekte od prvega do zadnjega na podlagi ocene vsakega projekta.103. ki mora vsebovati . zadostno za zagotovitev prave konkurence. (3) Ţirija mora v poročilu. ki jih je ţirija navedla v poročilu iz tretjega odstavka tega člena.a člen (hramba dokumentacije o postopku javnega naročanja) Naročnik mora hraniti dokumentacijo o postopku javnega naročanja najmanj deset let po datumu oddaje naročila oziroma najmanj dve leti po preteku garancije za predmet naročila. člen (končno poročilo o oddaji naročila) (1) Naročnik mora sestaviti pisno poročilo o vsakem oddanem naročilu. razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti. (5) Po potrebi se lahko kandidate povabi k dialogu. če garancija velja več kot deset let. da zaradi pojasnitve katerih koli vidikov projektov. (6) O dialogu med člani ţirije in kandidati mora ţirija sestaviti izčrpni zapisnik. 104. odgovorijo na vprašanja. upoštevaje njihovo anonimnost ter izključno na podlagi meril iz obvestila o javnem natečaju. Neizbrane ponudbe mora naročnik hraniti najmanj dve leti po datumu oddaje naročila. morajo naročniki določiti jasna in nediskriminatorna merila za izbor. (4) Ţirija mora spoštovati anonimnost udeleţencev natečaja do sprejema mnenja ali odločitve. ki bi jih bilo treba pojasniti. člen (odločitve ţirije) (1) Ţirija mora biti samostojna pri sprejemanju svojih odločitev ali mnenj. skupaj s svojimi opombami in vsemi točkami. V vsakem primeru mora biti število kandidatov. člen (izbor tekmecev) Če je število udeleţencev na natečaju omejeno. 105. (2) Ţirija mora pregledati načrte in projekte. povabljenih k sodelovanju. ki jih predloţijo kandidati.

katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena tega zakona.a člen (sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu) (1) Podatki o oddanih javnih naročilih. ter. b) imena izbranih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo izbiro ter razvrstitev ponudb tako. na podlagi katerih se je naročnik odločil. 5.. točke prvega odstavka 57. . če le-ta to zahteva. člena tega zakona. oddanih na podlagi okvirnega sporazuma. Drugo poglavje Statistika 105. in 12. naročniki sporočajo na portal javnih naročil do 28. v kolikor je to znano. februarja tekočega leta za preteklo leto. (3) Podatke o oddanih javnih naročilih.predvsem naslednje podatke: a) ime in naslov naročnika. (2) Podatke o posameznih naročilih. ki ga izbrani ponudnik namerava dati v podizvajanje tretji osebi. katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. h) po potrebi razloge. se zajemajo neposredno iz obvestil iz 3. in 29. (2) Naročniki morajo sprejeti ustrezne ukrepe za dokumentiranje poteka postopkov za oddajo naročila. okoliščine iz 27. okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema. g) če gre za konkurenčni dialog. (3) Poročilo ali njegovi najpomembnejši podatki se sporočijo Komisiji. člena tega zakona. e) ime izbranega ponudnika in razloge za izbiro njegove ponudbe. ki se izvajajo na elektronski način. da je razvidno. sporočajo organi Republike Slovenije na portal javnih naročil do 28. da ne odda naročila ali sklene okvirnega sporazuma ali da ne vzpostavi dinamičnega nabavnega sistema.. f) glede postopkov s pogajanji okoliščine iz 28. ki upravičujejo uporabo teh postopkov. februarja tekočega leta za preteklo leto. ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil v skladu s tem zakonom. člena tega zakona. c) imena izločenih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo izločitev. člena tega zakona. predmet in vrednost naročila. katerih vrednost je niţja od vrednosti iz drugega odstavka 12. ki upravičujejo uporabo tega postopka. deleţ naročila ali okvirnega sporazuma. 7. d) razloge za zavrnitev neobičajno nizkih ponudb.

ki jo Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po ceniku ponuja tudi ostalim uporabnikom.106.. v katerem so ločeno navedena javna naročila blaga. (4) Ministrstvo. do 31.o. člen (statistično poročilo) (1) Podatke o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. vsebovati vsaj: a) število in vrednost oddanih naročil. člena tega zakona. oddanih v skladu z omejitvami iz Sporazuma o vladnih nabavah. pristojno za finance. ki ni navedena v Seznamu naročnikov. v standardizirani obliki.o. oktobra tekočega leta Komisiji. (4) Statistično poročilo mora za vsako kategorijo naročnika. vsebovati vsaj: a) število in vrednost oddanih naročil.postopke za oddajo naročila. maja tekočega leta. posreduje statistično poročilo o oddanih javnih naročilih. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. se podatki iz a) točke prejšnjega odstavka razčlenijo na: .o. storitev in gradenj. 107. ki so jih naročniki sporočili na portal javnih naročil v skladu s prejšnjim členom tega zakona. ki mu je naročilo oddano. . . ima za obdelavo podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovljen brezplačen dostop do razširjenega nabora podatkov iz baze Poslovnega registra Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. se podatki iz a) točke prvega odstavka tega člena razčlenijo še na okoliščine iz 28. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti.referenčne številke ali kategorije nomenklature CPV za vse te postopke gradenj iz Seznama dejavnosti na področju gradenj in blaga ter storitev iz Seznama storitev. pristojno za finance. (3) Če so bila naročila oddana po postopku s pogajanji. najkasneje do 31. členom tega zakona. na podlagi podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. najkasneje do 30. ki jih je naročnik uporabil.ime. (3) Ministrstvo. ki so jih oddali naročniki v predhodnem letu. razčlenjenih v skladu z drugim odstavkom tega . obdela Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. člen (vsebina statističnega poročila) (1) Statistično poročilo mora za vsakega naročnika iz Seznama subjektov in kategorij subjektov javnega prava in Seznama naročnikov. b) število in skupno vrednost naročil. pripravljeno v skladu s 107. d.. septembra tekočega leta pripravi statistično poročilo o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji in ga posreduje vladi v potrditev. pristojnemu za finance. in 29. d. (2) V kolikor je to mogoče. in jih pošlje ministrstvu.o. ter navedeta število in vrednost oddanih naročil s strani Republike Slovenije in drţave izbranega ponudnika. sedeţ ali drţavljanstvo gospodarskega subjekta. (2) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije.

na odstop katere ju je Drţavna revizijska komisija pozvala. oddanih v skladu z omejitvami iz Sporazuma o vladnih nabavah. srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot naročnik: 1. člena tega zakona). 2.zbira dodatna obvestila in dokaze o morebitnem prekršku naročnika in odgovorne osebe naročnika. izbere način določitve vrednosti. izda pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. ki izpolnjuje pogoje po zakonu. morata naročnik in odgovorna oseba naročnika Drţavni revizijski komisiji najpozneje v treh dneh po prejemu njenega pisnega poziva odstopiti vso dokumentacijo. pristojen za ugotavljanje prekrškov naročnikov. Pooblaščeno uradno osebo določi predsednik Drţavne revizijske komisije v skladu z zakonom. člen tega zakona). (5) Statistično poročilo mora vsebovati vsako statistično informacijo. b) skupno vrednost naročil. (3) V primeru. Šesti del KAZENSKE DOLOČBE 109. ko Drţavna revizijska komisija v skladu s tem zakonom: .000 do 100. ki ureja prekrške. pooblasti za izvedbo ali odločanje v postopku javnega naročanja osebo zasebnega prava (tretji odstavek 16.člena. ki je v skladu z zakonom.ugotavlja pogoje za začetek postopka o prekršku zoper naročnika in odgovorno osebo naročnika oziroma . ki ureja prekrške in na njegovi podlagi sprejetih predpisih. ki jo zahteva Sporazum o vladnih nabavah. člen (prekrškovni organ) (1) Organ. ki ureja gospodarske druţbe. da bi se zaradi niţje ocenjene vrednosti izognil postopku oddaje javnega naročila (14. ponudnikov in podizvajalcev je Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Drţavna revizijska komisija). Peti del PREKRŠKOVNI ORGAN 108.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. pristojen za finance. člen (kazenske določbe za naročnika) (1) Z globo od 25. . (6) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister). (2) Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba Drţavne revizijske komisije.

se kaznuje z globo od 500 do 2. 12. člena tega zakona. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 16. ki samostojno opravlja dejavnost. 4. se kaznuje z globo od 7. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. člena tega zakona. ni objavil obvestila iz 1. 7. opredeli določbe pogodbe o oddaji javnega naročila tako. o katerem drţavni organ. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. ravna v nasprotju z osmim odstavkom 71. da izbrana ponudba zaradi te spremembe ni več ekonomsko najugodnejša ponudba (48. čeprav ga k temu zavezuje ta zakon.000 eurov. do 30.. samostojnega podjetnika posameznika. da v bistvenih elementih odstopajo od določb iz razpisne dokumentacije (četrti odstavek 71. ki je storila ta prekršek. 4. pri tem pa se niso bistveno spremenile okoliščine. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.3. 14.a člen tega zakona). ko se je potekel rok za oddajo ponudbe.a člen tega zakona).000 eurov. (5) Za prekršek iz 1. 62. 5. člena tega zakona). ki v skladu z zakonom. in sicer taka oseba za . 7. samostojnega podjetnika posameznika. odstopi od izvedbe javnega naročila v nasprotju s petim odstavkom 80. odda naročilo brez izvedbe ustreznega postopka. 16. zavrne vse ponudbe in izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja. ki ureja gospodarske druţbe. ne upošteva obdobja mirovanja. do 12. odda javno naročilo ali sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila s ponudnikom. člena tega zakona.000 eurov. razen v primerih.500 do 50. izreče tudi stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja.b člen tega zakona). člena tega zakona). 10. ali 14. 8. 13. ravna v nasprotju s trinajstim odstavkom 71. ki je bil na dan. ko zakon to dopušča (25. 17. člena tega zakona). predloţi ponudnik (šesti odstavek 41.500 do 30.. se kaznuje z globo od 12. uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (tretji odstavek 42. člen tega zakona). opredeljenih v tem zakonu (50. (2) Pravna oseba. ki kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe (četrti odstavek 80. 13... 15. zahteva. do 56. točke prvega odstavka tega člena se odgovorni osebi pravne osebe. ne sporoči statističnih podatkov oziroma sporoči napačne statistične podatke o oddanih javnih naročilih (105. ki kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. ne upošteva rokov za objavo in predloţitev ponudb. člena tega zakona. do 63. točke prvega odstavka 57. organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot naročnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka. čeprav ga k temu zavezuje zakon (prvi odstavek 79. 11. člena tega zakona). 6. da dokazilo o podatku. ne odstopi dokumentacije Drţavni revizijski komisiji skladno z njenim pozivom (tretji odstavek 108. določi merilo ekonomsko najugodnejša ponudba in med izvajanjem predmeta javnega naročila spremeni predmet pogodbe o oddaji javnega naročila tako. člena tega zakona. (4) Odgovorna oseba pravne osebe. člena tega zakona). 9.a člena tega zakona).

(2) Pravna oseba. ki v skladu z zakonom. na katere ponudnik ni mogel vplivati.000 eurov.000 do 100.a člen (kazenske določbe za ponudnika) (1) Z globo od 25. 4.če je predmet naročila gradnja. odločati ali na kateri koli drug način sodelovati v postopku javnega naročanja. za dobo petih let od pravnomočnosti odločbe o prekršku.dobo treh let ne sme voditi. kljub naročnikovemu pozivu in čeprav za to niso podani objektivni razlogi.b člen (kazenske določbe za podizvajalca) (1) Z globo od 25. ki ureja gospodarske druţbe. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot ponudnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z globo od 12. Odločitev mora posredovati v treh delovnih dneh od njene pravnomočnosti. se kaznuje z globo od 7. ravna v nasprotju s sedmim. posreduje to odločitev naročniku. za dobo treh let od pravnomočnosti odločbe o prekršku.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. da so objektivni razlogi tisti. in sicer: . desetim ali enajstim odstavkom 71. (6) Organ. ki odloči o prekršku iz prejšnjega odstavka. točke prvega odstavka tega člena se ponudniku izreče tudi sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila.500 do 30. uveljavlja pravico do dodatne obrazloţitve iz tretjega odstavka 79. ki kot ponudnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. pri katerem je oseba. ki ureja gospodarske druţbe. Šteje se.000 do 100. ki je storila prekršek. (4) Za prekršek iz 3. 109. 3. 109. člena tega zakona. . člena tega zakona (štirinajsti odstavek 71.če je predmet javnega naročila blago ali storitev. ki samostojno opravlja dejavnost.500 do 50.000 eurov. srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot ponudnik: 1. naročniku v roku ne posreduje podatkov iz trinajstega odstavka 71. ki je v skladu z zakonom. srednja ali velika gospodarska . se kaznuje z globo od 500 do 2. (5) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. 2. ki je v skladu z zakonom. pristojnemu za finance.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. člena tega zakona).000 eurov. ki kot ponudnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. v ponudbi vedoma da neresnično izjavo ali dokazilo. 5. ki ureja gospodarske druţbe. zaposlena in ministrstvu. osmim. člena tega zakona z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja.

ne sme preseči vrednosti 90. samostojnega podjetnika posameznika. ki samostojno opravlja dejavnost.500 do 50.. ki kot podizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. vendar izrečena globa za: a) pravno osebo.druţba in ki kot podizvajalec ne predloţi soglasja k neposrednemu plačilu (sedmi odstavek 71. točke prvega odstavka 109. se kaznuje z globo od 500 do 2. srednja ali velika gospodarska druţba. 109.000 eurov. ne sme preseči vrednosti 300. d) odgovorno osebo pravne osebe. 4. ki ureja gospodarske druţbe.000 eurov. člena tega zakona). ki ureja gospodarske druţbe. (4) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. predpisanem v tem zakonu.a člena tega zakona. c) samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika. ne sme preseči vrednosti 6. člen (črtan) .000 eurov.. 11. lahko prekrškovni organ izreče večkratnik globe iz 109. ki v skladu z zakonom. ki kot podizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo od 7. in 13.500 do 30. ki v skladu z zakonom.000 eurov. in 2.000 eurov. člena tega zakona ter 1. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot podizvajalec stori prekršek iz prejšnjega odstavka. Pri odločanju o višini globe se upoštevata teţa prekrška in z njim povzročena škoda.. 12. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. ki samostojno opravlja dejavnost. se kaznuje z globo od 12. 110. ni srednja ali velika gospodarska druţba. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. ne sme preseči vrednosti 150. točke prvega odstavka 109.a člena tega zakona posebno huda zaradi višine povzročene škode ali višine protipravno pridobljene premoţenjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti.c člen (sankcioniranje hujših prekrškov) Če je narava prekrška iz 1. b) pravno osebo. in 109.č člen (globe v hitrem postopku) V hitrem postopku lahko prekrškovni organ izreče globo v razponu.000 eurov.000 eurov. ki ureja gospodarske druţbe. ki je v skladu z zakonom. (2) Pravna oseba. 109.

št. (2) Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu. št.Uredba o kategorijah in seznamih naročnikov po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS. št. št. izdani na njegovi podlagi: . če naročnik kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije. 33/04).Zakon o javnem naročanju . (2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 20. .Pravilnik o določitvi tolarskih protivrednosti. 73/04). 130/04). nad katerimi so potrebne objave javnih naročil v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti (Uradni list RS. s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS. ki prenehajo veljati) (1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS.Pravilnik o vsebini. št. 41/05).Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov ter enotnih obrazcih za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu (Uradni list RS. 2/04 in 36/04) in predpisi. . 84/04). v kolikor niso z njim v nasprotju.Pravilnik o enotnih obrazcih za vse vrste objav. ki jih morajo naročniki objavljati po zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS.Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj.ZJN-2 (Uradni list RS. neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS. št. 112.Navodilo o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS. člen Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS. 32/04 in 87/04). . pogojih in omejitvah za izvedbo elektronske draţbe v postopkih oddaje javnih naročil (Uradni list RS. št. člen (predpisi. 44/04). št. 39/00. . 116/2005). se izvedejo po dosedanjih predpisih. člen (zaključitev postopkov začetih po prejšnjem zakonu) (1) Postopki oddaje javnih naročil za katere so bila obvestila o javnem naročilu objavljena pred začetkom uporabe tega zakona. še nadalje uporabljajo predpisi iz prvega in drugega odstavka tega člena. 40/04) .Pravilnik o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila (Uradni list RS. 86/01).Pravilnik o ugotovitvi. . št.Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS. št. (3) Do pričetka uporabe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov se. . 102/00. . . 128/06) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: Sedmi del PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 111. . št. kdaj šteje ponudba za nepravilno. št. 25/04 in 87/04). št.

člena tega zakona v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega zakona. točke prvega odstavka 54. . pristojno za finance. člena in 55. člena je minimalni rok za prejem ponudb 36 dni. četrtega odstavka 16. člena v roku 15 dni po uveljavitvi tega zakona. člena. se obvestila v zvezi z javnimi naročili do vzpostavitve portala javnih naročil objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije.v primeru iz 1. ki se ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi v skladu z obliko in postopki za pošiljanje iz 2. točke Informacij povezanih z objavljanjem. objavijo najpozneje 12 dni po pošiljanju ali v primeru skrajšanja rokov iz razloga nujnosti. člena.113. tretjega odstavka 52. točke prvega odstavka 54. 115. (2) Ministrstvo. člena in drugega odstavka 54. člena. mesecev po uveljavitvi tega zakona. pristojen za finance izda pravilnik iz 107. člen (vzpostavitev portala javnih naročil) (1) Poleg objave obvestil v Uradnem listu Evropske unije. člena je rok za prejem prijav za sodelovanje 37 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu. člen (veljavnost zakona) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. četrtega odstavka 3. je omejeno na pribliţno 650 besed. člena je rok za prejem ponudb 40 dni od datuma pošiljanja povabila. člena tega zakona v roku 3. člena. glede na mejne vrednosti. zagotovi vzpostavitev portala javnih naročil v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona. člena. člen (objave do vzpostavitve portala) (1) Do vzpostavitve portala javnih naročil mora naročnik za prejem prijav za sodelovanje in za prejem ponudb upoštevati naslednje roke: .v primeru iz 51. točke Informacij povezanih z objavljanjem.v primeru iz 2. . . 114. 116. (2) Vlada izda predpis iz petega odstavka 3. člena je rok za prejem ponudb najmanj 52 dni.v primeru iz prvega odstavka 52. člena in 66. prvega odstavka 37. (3) Vlada izda uredbo iz prvega odstavka 2. (2) Do vzpostavitve portala javnih naročil se obvestila. najpozneje pet dni po pošiljanju. 56. člen (predpisi na podlagi tega zakona) (1) Minister. (3) Vsebina obvestil. ki se ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2. prvega odstavka 12. člena in šestega odstavka 4. . člena.

informacijski sistem za izvedbo elektronske draţbe pa v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. Vlada izda predpis iz osmega odstavka 42. člen zakona naročnik vpiše in pošlje v elektronski obliki podatke o oddanih javnih naročilih v letu 2007 na portal javnih naročil do 28. člen Osnovni funkcionalni sistem za elektronsko javno naročanje mora Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. št.uporabljati pa se začne v roku 15 dni po njegovi uveljavitvi. Vlada izda predpis iz sedmega odstavka 24. člena zakona se začne uporabljati 1. 19. 19/10) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 55. vzpostaviti najkasneje do 31. člen Vlada izda predpis iz desetega odstavka 71. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. člen Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o neposrednih plačilih . člen Določba desetega odstavka 35. člena v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. junija 2008.a člen in 106. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . člena v 24 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 20. člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. št.d člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.o. 16/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 17. marca 2008. februarja 2008.ZJN-2A (Uradni list RS. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . člen Ne glede na 105. 18. Vlada izda predpis iz 63.o.ZJN-2B (Uradni list RS. 56.

točke prvega odstavka 57. 58. 61. ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona. člena zakona se začne uporabljati z dnem vzpostavitve sistema za elektronsko javno naročanje iz 67. se izvedejo po dosedanjih predpisih. člena zakona objavljena pred uveljavitvijo tega zakona. člen Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. točke prvega odstavka 57. člen Ministrstvo. pristojno za finance. 128/06 in 16/08).a člena zakona. Določba sedmega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. člen Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. št. izda predpis iz osmega odstavka 24. 57.podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS.ZJN-2C (Uradni list RS. člena zakona z dnem uveljavitve zakona. št. člena zakona se začne uporabljati v 12 mesecih od začetka izvajanja strokovnega izpita iz javnega naročanja. člen Minister. 18/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 37. Z dnem vzpostavitve evidence iz 77. in 10. 59. člen Določba desetega odstavka 35.o. člena do 30. . Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu. 60. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . ali 4. septembra 2011. uporablja pa se do začetka uporabe predpisa iz prvega odstavka prejšnjega člena. začne voditi evidenco iz 77. če naročnik pred uveljavitvijo tega zakona kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije. mora na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 9. 66/07). pristojen za finance.o. se izvedejo po dosedanjih predpisih.a člena se preneha voditi evidenca iz drugega odstavka 77. za katere so bila obvestila iz 2. št. člen Postopki oddaje javnih naročil.a člena zakona in jo objavi na svoji spletni strani z dnem uveljavitve tega zakona. Postopki s pogajanji brez predhodne objave.

o. člen Postopki javnega naročanja. točke prvega odstavka 57. ali 10. . uskladi predpis iz šestega odstavka 107. se oddajo v skladu z določbami okvirnega sporazuma. za katere so bila obvestila iz 2. 38.a člena zakona v treh mesecih po vzpostavitvi sistema za elektronsko javno naročanje. oddana na podlagi okvirnega sporazuma.2013.. člena zakona. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. Posamezna naročila.. pristojnim za finance. točke prvega odstavka 57. št. se izvede po dosedanjih predpisih.o. člen Zajem in sporočanje statističnih podatkov o javnih naročilih. 6. člen Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. Postopki s pogajanji brez predhodne objave in postopki s pogajanji po predhodni objavi. ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona.Minister. Določba prvega stavka sedmega odstavka 24. v katerih naročnik ne objavi obvestila iz 2. se izvedejo po dosedanjih predpisih. člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. člena zakona poslana v objavo na portal javnih naročil pred uveljavitvijo tega zakona. mora v sodelovanju z ministrstvom. izda predpis iz drugega odstavka 67. člena tega zakona v osmih mesecih po uveljavitvi tega zakona.1. Minister. člena zakona do 31. 128/06. 4. 39. člena se začne uporabljati 1. na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 13. točke prvega odstavka 57. se izvedejo po dosedanjih predpisih. oddanih v letu 2010. 41. pristojen za finance. decembra 2011. pristojen za finance. 16/08 in 19/10) z določbami 24. 40.

1...90.4 /. %03 30850..3. /.03.7.8./3..2..3/..33..745889.1... 3 0857002.3.57. -.0.0.2..4-09.1.850.1.84.. 94 090..4/89. .4 08090850.303.038089.33. 94 0570 30.7/0 0.0.7458.54/.0 /44 030. 84.74 ..038089.4/89.-4-. 0903 3. 94 090.4 !43:/3247.782 8:-0942 %03 30850.4 /.8 8.74 3..889.03. .30/45:893430420:0443:703.3.8.47..2097/4.0 570/...04-4.43.020/543:/3  00/03.89479..3..0..903 327010703 328890242 84.850.0 20/3..0032 3.3/..   03.1.3.43.3. .3. 84870/89.03.-9:/54/74-30 .7458 47. /4:2039. 3489290788..4 3....7/42..7/ 0.457.3/. 0 /..3. 34892   03.5474 445708:8573.828:894734893..570/209./44 03903 3 850.4.74 3424//.0/04-080/0 .4.7247.3.4584. 3 .9 .4543:/3:4570/090.3023.038289.302 7..3/.903 3.30.30... 90754570/3489302.74 3...850.1.1.03.028.0/0308947348930. 94 097090.3:803. 3.33.7/.90724:897032870/89.90.89.:0 0543:/3. 494-.4 903 30850.84.828:3..3054970-03.43.0.4244 .-.74/3289.4. :3423 .3023.   03.0/7:23.3 ../3.903 3850.2 3.33.1.038..74 43:703 324854/...3.8..7./44 903 30850.03. .7/0 5703.0247..3/.903 3.94 097090.70 9.7458089.90.90.74 34570/049 857002.. 1:3.. 30820.5474 445708:8573.0.7.3/.1:3.84. .74 .43./48945.4543:/- /4.0. 8:530903 30850..0$03.43.0/-47.1.4 20/3.90.1. /4./4:2039../308850.903 3.94.3 .84.303.1:3.0/-0894734893.1:3.4/89..0.89..583/4:2039.745847../033:547. 30820.9.1..3044.903 30850.0 ..70/3 .74/3089.1.802543:/342 3308204:89.7/42 543:08947348930../44 .4-..802 8:534903 34 850.4.03.94 090.7/0 /7:0903 307010703 30889020 84/44 0. 47.4244 4 3....1:3..894790.90. 03.98.1:3. 9.32.4 8.. .43..0247.3023.0380903 30850. .89479. &897034870/89.74 3478924 3489.0.4/0. .74 3..3. 3489.3/.3023..90..3.0 84 543:030 3848.3.: :049:/ 0020390 803.574.0. 08.0 54.30.74 .90.8.78930270/: 3.4 .3/..0 /44 ..7.. !7. 8947348930.74582903 3284.4:547.48..90.43.8.1. 4/89..43.4-94-4. .1:3.. 794./30 574.0.1.4 9.3.74 3/44 44803...30.02.3.907280 7.4 543:/-:897032870/89.570/209. &897034870/89.3 3 /...1:3. 88...03/48945. '03/.3/.7/42 570.4903 3.90.7.3/...7....43. 03.74.4/89.7/.9070808. /44 0.3.74 3478924 34898...90.4/89.44244 .0..4570/58 80247.1.94 090.30.4 0.4-.3../30884. /.0 8.0.43..43..40 .90.903 3.739 543:/-0.7/0 84..903./348989028947348932.828:894734893..3/.4/89. 3.739543:/-04-7.574. 03./4230.43.828:894734893.4-995.0. 3543:04...1:3.90. 88.

3.4570/003049544 549020/4.0.7. 03..3.90724/7:23.42..089 232.579.../34898903 32850..1.440 54/54402 /.5454970-3030/00.9 570/209../:0..440.74 .030..0791..3.3.-8 902-4 03 %48.897.30.3..454390./7:/7 .90702. 03..0..8...7..27.44.90.74 3247.3930543:/-0   002074.3:803.7458289..4570/89.3.0/030850.93.7..74 :3. .4//.3.-47.0308204 8./7: /7 . .90897.4 /7:45720734/4.4//.4907.4.74 3 /45:89570/4 90.4573.833... 84570/2093.5757.8...30.4408570094-:547.84.574.8570095497/.0.74 .43.34.. .4 490903 3.850. :0570/2093..894790.0 3.74 330820 :54 90....3 4984.8./:8970923 097924/89.:54 90.90.-7.907254/0902. ..90.089 .7..43.9./47347..74 ./4:2039.3047.573.03.4/42.440/4230..543:/-.802.. /.947.. 03244 0458..3.   090.404342843..0./347..-.34-7020.302/.2 3.34..300/4.74 3247.570/4 90..548..5830/4:2039.8570209:/5497/.0331472.45..  .80.   -7.843.   03 ..203090.5480-35489450..8.3/.0903 3850.74 3 0/45:89 .90390 950.-4:54 90.20 5.7.74 3. .90704 5480-30..0857009247.03. .24.393543:/-.570/348930..32 3.30 3..4573.389..32  .9  .894790.05720730.90.574.30.3.39 247.-.1.39.4570/090.90..43.03.303 .30.3907087.907.74 3.089:4..583/4:2039.1.30:57.. 80903 30850..4389479.1... 843.447.3.3.3.. 843..42..7/ .3880/0 02.80.24.43.47..0303.30.572074/7:.0 0970-.. ' 548945.4/34 0-8089.5480-3454704..7./45: .74 3/44  /...3.4.484/0:04 .7..4034.30.20343..4-.7.90... .1.02 8.74 .3930543:/-0384/45: 0303.7...70/3   0841:3.. ..4290. ..4808.3907087.38 80/0 02.30897.9072574..0907 /. 8..3 84:8. /.3023.74582.3.3.:4/30 .390 570/4 4543:/3  .. .3543:/3.390 543:04232.347.0/0 /..5474 44 5708:8573.0/0-080/4 .347..0.54/.3 54974 3 574.30 9004.-548945. /897-:9073 448047.0.. 3489-..-..4.30..

74 3.... 207.3:54 90...74 .20894.830543:/-00/03..3548945: 4//. 4-:54 90. /..0 5440.4.207.2.4 .0 !44...0..74 .3//.3544..0.7..30244.7.583/4:2039..548945.. -. .49.3.03 70..739.543:/357/4-:89703031472.20894.3../30 80...30309 30..907 .74   .  03 4-.74 .89479.03489.  .30.570.989479.: :0484.47./04  ....74 .3.789..3.0543:/-.74 34//.0/-.0/03.4.. /44 -.- 0--0 :850 30 5750./0 0849544.8.43.03.78957.493.3...4.43.4-.-47  03 570.3.30 4/..74 .43.90..7.30 304- ..893.343543:/- 0979454...3085484-3489543:/3.543:/-54570/4/34-.74..9.74 .54.30...30.74 ..30. 903 30850./09073..:4/30 0 543:/-03/44 .89479..3034480.....30 .570/2093..:8.548945:.07../04 ..7./30.07 .90.4.0.7. ..39 30820.8..3..089:4.30..0 /...3.-.: 0.3.4-..43.0/..044-.5484.70/34893.34//.74 . 247.343.3..74 331472..30. /.583/4:2039..4-7.0 .0/04 /./0  '.. 3.202 .5484.4//.3:/44 - 03.4.3.90.#05:-$4.2030570/2090.3..4 .4480 .74 .5484.74 3.0.2 ./4.3//.74 3.984.0 3.207 4570/003..544/-04.74 ..0-4/8/4.247.74 :.3..4.49..3.7.570/4 90...3..3..94/ 543:/34.. 80.3085484-34893207. 0-.. 7..4..90. ..-473.74 454902 4 ..03489.89479.:4/30 .548.024 3489 543:.0  03 544 ....3544.30.:49..7../.54/..30.   03:/3..74580 8:534893843.4244..0/047..49.30.3.9.7.0570 30..1.0897.39  '4/57902548945: 548945:-7. .3023.2.....0897.420/.3..94.0/03.74 ..4/44 9://7:05440.3./30... 54543...84.3..40543:/-0:54 90./:8570/58.3.3. . /44 -.8457 5757.0 80 457.0.: 070970-..4 3.0/-43.03.4/89..3./44 -4 :70.7.03489..74 .3.0303. 457.:54 90../4.3034480./04 .570/5 0 /.457.9 89479.390: 347.4..:49.: 070970-.74 3247.3.3544. 03: 90.0/-43..0/44 -.74 43.3085484-3489 -47:/00 03.0..30.343.

3023...583/4:2039.70 4/ 972080..4290.54403207./48934. .305440.34 89453485484-34890/00434280.543:04232.3023.74 39.4:3.80-4..354 570/4/34-.3.89.94.3480.07 ..-93.-9 907 00945720734 2. /4./03./:/7:2 .43.74 3..8.74 94 057.03/4.-9 232.4.0..90 './7:5489454//.74 357/4- 8.0/04-09..80:/00 4 54.3089453085484-3489543:/3..33.3543:/34.57..247.9 247.34.4 03.89.74 .397090...543:/3/4..570/4 4543:/-0 /. .4. 3.583/4:2039.30/7:0. 058:7...054970-3484.-47.43:703.74 :3./340./300.94.2 .30285484-3489 548945:854..4: 0057.3.30330/8723.543:/354/.30894530 85484-3489543:/3.....808:-09.454/.305440. !4/..31472..34 90.3.44/..3. '548945:854.:49..3847..54...94 3. .07.4-.3.94.74 :  '548945:8570/4/32:49.  !70. 420 90. 03...3-70570/4/304-....3./. -454.20894/4. 3.089:4. .43:703 302/.397.30.8:-09.3509 .../.9070.  '57207:4.-03.3//.20343..730..74 354.090.207....43.7./30.0/0. 3.24/89.347..089.- /.:2.0.4/89.90.9:8.74 3.30232.90702/7 .3:85484-34894854/.543:/34.9.343.90..2073.9  !7570.3//.90.94./:857.94.74 4.8.570.4/89..30232.. . 8.94730 5440..089:4.4 '57207:.:547.207.43..2.313.80 54/.94.0. 548945:854.8 570/209423. 03.3.:05430.354 5704/34-.44 54/.970924/89..4 /.3//.544-.30285484-3489 548945:854.94.-93.80390.354570/4/34-.74 454902 4 .03 89.43.0. 3.74 33.548.4 '548945:8 570/4/32:49...3085484-3489 4 3.74 34//.07./.. 4/.:49.82.3 30.207./03..3 47..8547./03..30. 057/4-4742.. '548945:85704/32:49..4 54. ..9543:/-.90..480-354/.84/0:04..74 3:..74 354..803.-954.8344/3..-9 90.4 572073.3//.74 3:54 90.3//. ./7:0/44 -090../30./0.  00/03.90..089:4.543:/3:3970-..57/4-90. 03.3//.0343:703 302 /.3023.84570/4 030543:/-0545430 ..74 3..343.. 570..4-..0570/4 543:/3.308:53489..4: 247. 5430.3. .730.3903 303 54.34 90. 3.3.74 4247..3//../0.90..43.0257207:247.3//.3.. 54/..:2.90:7.74 :..3. 03.07.8.74 ./:8 034290.548945:43:703 30.90:7.90.4/89.3085484-3489 /4 03.30285484-3489247.9: 4.494.4/:7.93.7....0 ..3 3.570/4 934-030.780.8547.43.42 03..789545430543:/-00/03.4-.90.4//. .7. 570/.   ./03. 4.4572073.3..85834.0.2.43.3970-.. /.43.

0257207:30820.3 85484-3489   03..74 : 7.-24 34892.4. 90.54.43: &7. .0257207:247.3.. '.4. 843..854. 00-0 9.7.:0 54894509..3./3.3//.3023.74 3.  03 4834.089:4.90 543:045440 .30 89453085484-3489 2.44770.8./4-9/4....3. 7. 90.570/44 49232.78 8:-094.572073../.34480-4 57. .3//.3.57.9 ..439 .-7..4 /..4 00 90.74 .548945.3//.3//.4-..4742..74 .74 3:547.03802.9489479 4-:547.94.3.: 9. 4470.5489450/7:4854/.30. 4.9.543:/3. 32.03./0.70 90..357.470 90..548945.904..57207::547.4. 543:0454403232.907800970-.304.3485484-34890570.543:/..43.9070970-...4 9.3//.3//..543:/3.54.3944..  .494..583 /4:2039.80-:054/..354570/4/34-.9.9.84/04.2.80-3.-93.-0 43:703 30.3424 344-8403.9.-..3 844570/003.74 33....94.80/3 ....3//. /.9.43:703.30.34 90. 8038457..94./7:02/4:2039: .07.4..57../389#$ 9 . 3.74 3247.9070. 247.90.0/03.89453 .3//.4834.3 .30 39.3.3 04/232..74 3247.30./.94.85484-3489. .54.44..0 .

 .

 5457 3.

30  4:1../:..1 30480-0 30/4..3 33907084.90. . 00-0 9..038..30/. 57080590.302-080/:..74 3247.548945.3.9.30/.0.543:/3.74 .3485484-34890570.43.7.2 .3.44770.7 30/4.49.1 30480-0 /.3.03.30/.9.30  857002.0.33.2030.32 7010703./..:4/34893 . .4 9543:/3.4 03 5489454.3 303907080..439 ..30.4034 857002.9070..548.439454870/4. 000 9.74 . ..13.34480-4 57.. 03... 5484..3..4 9.3//.4:1.3424 344-8403.7899. 03.. 9 13.4034/.4//.828: 03.3..0.74 3247...4//..4543:/./.3054/:5330 .4834.74588:53489  .3..5484.04.304.'%!$  .7.3.5757/4-9.3 34-.303/.4 9.543:/3. ..548945.  .30.07.74588:53489.30/./4:10 450713.9.3054/:5330 857002.74 ..3//.03489  57.74 .548945.74 3247.439454870/4.89453 .7.7.3 48090 074. .3.30.3//.9.43.30.30/03...43  :/4/084/7: 0.3054/:533057./03.30.7 .3.90.30.7 02.9. 0 .57.0.4543:/34.4742.

. 3.0 .:.57830547.3..8.9070.308:53489.42:7. 3. 090.43.4543:/-.57.. 03.4. 03.43 :70.90...3. 57850.... /.2/7 .03489.543:/38.9072..890 ..3//.74 3.90702454/4-302544 .4./7:0..385484-3489..548945: . /44 -.9.0 .. .90.9074/7 .4/89.43...   0/7 .80/0 . 03. 090 548945.0 247.. 84/0:057.99:/54/.:57.5780 034... 3.30..../:/44 -.480/0 31472..4/89.90720-.0. 0354/..5430./:8 08924/89.57030. .3.548945:57830547.57/4-8./:.3//. 3.4/44 /.30247.. 3 /4:20394.03.35484....: .. 3.. ../...045:895484.254../...4-8403..73./.90..30 4/4 .44../473..424 4834.3./300.2 /7 ./03.0 304.80/0 ./..543:/34.0.57./03.208945830.8.30578943047.: 47 90.13./04-.90:7./:.4 07./.89. 543:/3...2 070.8./7: -03.57./04-.0 '8..3//. 3..0 24/4/89494..89453 49.0../4730.3:4.74 ...385484-3489.8454970-3 070.3489.3:31472.3. /03 .4 .3.4/89...9072.4382/44 -../384.54/.3.348090 074.890 ..#05:-$4. 1 30480-03.4543:/-2. 32.4//.085.90..20342/.2073454/.../7 . 0.044834.3../..94.:902003/. / 057/. 84/04.2/7 . .-57/4-./..90 31472.3/7:0. .2 /4 03.9072. 3. 0 /. ..543:/-3...30. 030.74 .548945: 57830.74 4854/.0489744.894538:-09..90702034 /. .30..7.. 09890 .34 3.42570 30.90...34/0..357.7 34:57..4543:/-2.57089450.35489450 .570/4/3548945 3.7. .3.74 3. 2:.3.  .893 2/00 02..5.457/4-93..3//..5748..30 5489450.207. ../.7304. 543:/3.-4548945..9.4 543:/33.03.3570/4.9.5..5748578943047.009570/904274./4..43... 0 .9072.480/0 30/.80/0 ..548945057830.4//.085.3//..327..74 3.0.03934893578302 57030./..089.3//.80/7:0480-0 84544-. .4.3: 47.84.0/0 ..543:/34..942.0.90..03489.857020./44 .54.. 03./4730.893 2/00 02.494..3.20894/4.93.544-../03.9.90702 /7 .30 .302 .3.0 24/4/89494.57030.5.0.2548/7:7... 4/89.4..47..74 3..3: .543:/3.348.3424 3484/-4.3.0/- ./44 -..03 .74 3.548945.74.34.4 3.4//.357.305.30 3. 0. .5440 09790.0.74 3.304742..74 .4/89...35484. 0-54/.3. /4.74 39.3 345484..74 3 80247.3...47..0.302548945: 0-304.30./7:0.94742.74 33..43. .0-857.348090 074.3//.0.30 .4382/44 -.3.03.43. .30..80 31472.4 .4//.543:/342  .2/7 .543:0544057.. ./4.343...  !43:/3.8945.0.902.94...0.30..543:/38.305.02 247.84/ 0 ..73489..4/89.548945057830547./30.

9072..907/7 .4/4. 03......570 30.4/89.0#05:-0$4.3247.0894284 ..4854/.57.543:/38.942 9 .:57.94742.30.3.3//.543:/3.347.-99./03. ..0 4-4. 5789430..570/42389789..480/0  '.0#05:-0 $4.54/./7 .09...570/57... .0.342 349.  '.13. 247.484/32..0303/7:47.90.2389789../: &70/-4$..3.3//.3. 30:57.. $ :7../. .57080.4.34.3.5780 034..030 .702.7380:57./.70/348957.3..9...4742./.484/0 ..34254.. 578943247.907 .70/3489003.33/7:8:-0984578943 ..788:-094. 31472.8.4/0300...54/. 578943. 5789430.. '572073.43.4/89.57 ..74 . 4-.

 413. $ :7.3 3:70/- 80:547. /30 :3.09. :3.854 35747.-..942 9 .74588:53489 & 9 /30   897 3./308570203034&70/-4$..

942 9 . /30 /0.&70/-0 $ :7. 48570202-.02-7.

 4 13.74588:53489 & 9  /30  897 3 &70/-44280 $ :7.3 3:70/- 80:547.854 35747.-.942 9 .. :3.

 4//..573.3: .90.48./03. 0570/2093. 03. .030 247.3 54/..74 3.3.33..80/3/4:20394.8708907.3 30 .3489  .3489 4..-. .90 80.44/.3013..8:-09..0 /.....4030..0.3023.0 .8:-09. 3.457.3085484-3489.35440.43.94.74 3. & 9 /30  897  :70/-4/44 3.74 894790.74 .74 4247.49/4.543:049:/5440 90.3//.780.403:.8.570/4 90.573.02-7.030.30/0.9072.30..354/.3 3./.94.  .0..4-.3847.313.74 34/3.4902/4..0 . 5489454.0.5497/4 !4/..780.4854/.543:/34.30-704: 9.44/./:8570/58/7 .3 5480-3047.30232.089.74 357/4-98...4. .4.302 3.413.74 .8...3.0.974..90...90.089:4..5489..543:/32095480-34/4.54...3.907-4.. !440..3085484-348903..:  03 043428.570/4 4/4.570/4 ./44 -090.30..3. /.548945.9. /..4/4./0.3 33043428 85484-34894854/.4:494.. 548.90.74 ...94.0 4/ 3.30.74 .74 :-4/845834-4/888..3543:/34. 894790.3-74: 9.-9.74 3.4.70890754..389.90.543:/30#05:-0$4..58:.247.570/4 /4. /. 5430.4.780.480/0 457. .907 0708977.3.2   0247.20343.4.44/4854/..054/.3054.85484-3489  .90..43.90-7  03 85484-3489./7 .8:-09.5430.302 3..3//..957.207348570/209423.9.33. /30 /0..4-9 .0397. 084/04. 4.74 3/4 .

.9:2:89.4 /...3023.44870/89..203 '57207: /..7. 80303.0 . .907..9074/4.80-34 4943.90.74 ./4.3.032 '9.57207 .04902 574209:3.3.8:5.3.90.548..57207: 43.570/4/3548945.94.788:-09/4 3570/4 9  !43:/3247.74 3203 /.30.43.5.574209.0 ./7 .30570/4 3..9.2.780.40434284313. 4854/.3./:  034290.85484-3489 84/0:4 .74 4 8.4/89.  . :897030-.43.5484.7. 00945720734 /4. 300/03..20343..9070. :34..3.8..543:/-570/4 9.0.74 ...4 543:/-44   !44570 30.. ..975484.. 0.343..3.09..0-7../7:0.583/4:2039.4.583/4:2039../0 4-.0/-43.4:9020030.:03..74 3/44 .0. 304-0584..90704854/.788:-09708977.0./4.9.089:4..3043428085484-3489 7.788:-09.4 /...48..34.54/74 : .3.3.05720703  03 903 3.-4.3:54..47908:-094.30..54.. ..74 .30.:0548.90.0.089 .0398954/.4 ..-:4//../3. 57207 900583/44. ..4.4/8.74 :.44 4/302..74 3247.9....5./4.8:-09.78 8:-094.3 /4. !790280.907 .0 54/09.3.4-...788:-0980.74 3304.4470945720734 574209.9070.0257207:247.0.302470570/4 9 ..457/4-8./..7.493.4 54.3.70945720734 .8945.3..5. 09.0 07..49:/..2038:-093. :54 90.844854/. 08431472.434/. 4/89.4..74.80.7. 54970-3.203.543:/- 4742..7.. :34.   04854/.2. 7..4.3. 08 .35484.3 30580 54/.3.4854/.30..788:-094.904-439095484.0 4854/.03489/454/.90724/7:2/4:203942 ..74 3:570/4 9/4.3 3485484-3489/4..7.4/80.. 49/4.3.9090/7:4854/. .788:-09..8:53./7:../ 90.44  4854/.57..3 ./7:8:-094.33 ./4.30.4.3.4 /.

85484-3489  .74 34..8.033570./74.07903 343..

7. 8803.85497/4/4-74 457.9:237. ..54202-30 07. .  4854/...: 03033..80/33. .54202-34893:547.70/3489 /./03 457....8485484-34894854/.2:3.3/./30 89479.0/03. 03.74 3.788:-09.74 334.3..4/44 /.0/-4 /.4 ./30 '5497/247./033.94.. 3.0302/0:../350909 8:5.242 7.030..4290.3.0/-454/.-47.3./:/7:23970924/89.84-0457.30903 3085484-34890/03. 045430..4 4 34..8. 3.78 8:-094..037./74.-93.03.5497/..030 54570/58897403:897034.457.-.0. 34.4..0897. .74 3.0 4/3.

. .8:-09.. :34.4-544/-04742.895. 00570/2093. /.570/4 9/4..9:233.3890284..543:/3894790.74 7.03023.54202-30 /4-. 00- 3..94 .0 ..4-.:89479.389479. .0/-4903 30. -4/484/04.74 354902 .989 844/4.47..-4/4457..33.4.43.3..34....0 4854/..1.303 9:/8024. 3:49..308 /.74 3.457..89:57894347.489 0 3.43: .4/30...2030 80.7..-..89744../04.0480-57../303.. 45842903 304570203:7054.324...80-33.3.3.543:/38.543:/34...74 :54870/:043054870/34 3.4570/89../03989 4/..489 / 070.90.-.74 ..0 072.0574.7. :547.457.3../0.4.9.0/-44-7.4-.89479..3/7 .489 907458 9:/837.494./397009 8:5..907.74 3.3 .4-.4-544/.489 0054970-349:/304.57207:.473.3..0/-4..84.480-.903 30 24.7802:8:-09:4742.4.54803574854/.84../47 .44/4-.....74 33-3..20303.544/-0.3 .74 354902.. /4-. 090.489907 :7050.4457. /..788:-09247.90.. .9:/40/ 0/457.30.. 0/4-80..489 907.4.74 34.0 4742.323./34 .. 300/03. ..3 457.347.02544-.90.780.03.74 .74 42. 5480-303. 5/ 4742.3.0/- 3. :342.84.480/0 09.-030389744.03894790.543.7.07. 4854/.8454/5 057894347..57.43: . 03. .0/047.4250830/00..33.0..74 3 .74 34.

44474/ 4-7./3./7:45702 03. .. 3.74 .4484:57....47..473.44854/.3. .895.93.0/-489479...9.... .207.0/-4:7054. .4/030574094./033...473.74 .0/04.-4/4.. 4583.30 .74 ..570 302093024-80:7.0/-43.4/0.894790.44543:/3: 894790. 480./4-.08574.57543:/3:894790.4//.-20/.:89703 57207 3.24.544 ../30 1 070.543:/3894790.7.../-0302:.78 8:-09:547.903 3... ..7..4/ 0970-.:.4454.1..:.9709.74 .4/4..0480. 4/4.74 .4/030574094.:480../-0302..04742.2470-93.7.3..30803 90.3...9078...30 -4..9 .0/-4/0...3023.3.7..3. 54/.

 4854/.907:89703489247.7..032 '9./4. 57207 900583/44..9.. 300/03.14947. 094 .74 ./47.203 '57207: /.03./3489/04..74 4 8.3./ 90.20343.788:-0980.0 .1.4 .30570/4 3.3.. 49/4.44870/89....9090/7:4854/./30544-./.1.74 3304.0.7/  4854/.0791.489 8.-9549703..43.8903 32 850.3.548..3.57.4:7.74 3 8..-4.2.90. 030:89.5.3/.70945720734 .0.74 3:570/4 9/4..4.4 543:/-44  .7./4....0/-43.90.4.3289.5789430.9072805497/8.30.0257207:247.4 54.0.:03. 80303..4 /.9 /..47908:-094.2 .343..788:-094.788:-09.203..34. 54970-3.

457. !790280.4/89.3.30894790./90.0...2038:-093. ./7:8:-094.8:5.78 8:-094..30.85484-3489 84/0:4 ...49:/.48. !44570 30.3..8:53.7.0-..57207: 43. ...8945.: :04 3.0 4854/.74 .907570/20984/4-.:0548.3.208990.  '548945...

90.780..-:4//...8.7/ 845497/47./7:/7 ...4.9489 54574/.04342843.74 34570/0.. /4854/.43.4...54/....889020.3/.70/3:705.7/0.0.57207.45. 5497:04 :8.9://7:.788:-094.44//.7/4.93...49.444.543:/3.-47.4...3.$8902$:53489.43..7/.:49.74 4 .4 85484-34894854/.7/.3.3.30 :8./03 80..447.74 3.0 30 : 34..5484...54.030  .457.3:/4.0./4. 5497038897. 857 0.034894854/.3025497/ .34./4-./34 4.34...20/3.85700903...304/.7458 89.0..444.3 573...4894790.30  03.4.8:-09.9:2./4-.8:-09.308.3.49.90. 84544-.3894790.0/.090774..789.893489 8974 4.74 34-/4-.3. ...444.7.857 0..572071 94 0/7:0.8347.745889.../443 .. /...8347..34.90.489  0. 8974 4.3..74 3.857009 03.9489 : 303 .  03 207.4484:57. 49843.8570/209423.7/4.4.3.7/.030 903 3 570/3489 08909831:3.089:4...3/.347... 247.4/7:0.3/.494.74 3570/4 90.3/.3/.-74543:/-0  .20899..74 38570099://7:.7458. 54.3 0.34.4-..90...5497/..788:-094.857 0.789.3.583/4:2039. /.4.0.:89703807 0.30/0.3880/0 02.3.034894854/..403..543:/- 3.0.489  03 89.70/3..0..90.70/3...089 .3 903 3 85484-3489  03 89.890/03.803.489 .74/389.489 80247. 3. 5484.3..4. 3. 03.4.-4 9049:897034 !7902 3.4484:57.0.:4/30 0543:/-0:547.3/.4..3024704570/09494/4 3 790757-7.03..3/.30354970. 3207...780.30: 34. 80 247.03.74 3247.494../7:/7 .4/89.54/.. /.3.74 .30 $ . 902043...7.447.893489 448.70/3:705.3903 305424  /. 03.304/..89.0/043.74 :.  .3880/0 02..3/... 57.74 3247.74 3247..9074/4.30 ..03880740. 84:8.0/-47..489744.93... 03./4.9..3023.8:53489 .. /0..30357084.90..489 902043. .4..403.2.789. .7/.4/89.3289.3289.8.7458.489 4903.4.

4-.0/03. 84574.74 :.:4/30 543:/-3./..33.03845. 247.5.74 :.-903.3570/584.089207.9070203 /..03..30.03.4 .3.0. 84. 3.42. !7207.548.. 07..3:543:/-247.4-.3244 04. .7.9473.7.-7.-74543:/-0573. .583 /4:2039..80570/348934:54 90.893..2.934.4.42424 34895439..74 .7.4.-..0/03. 3 80438457/0.30903 3070 9.3.4.0434284 3....543:/-4.3023.:4/30 0543:/-0. 3.3.854/-:..40 9.70/3499 548.0 04342843.7.207.458302/4:2039: 3.3. 3 4984 -.0/03..543:/-303.../4-09..3.583/4:2039.3.33.03.:4/30 4543:/-49:/3.  '57207:/. 54390.0.3./04.-. 34543:/-4 5834.3.30.  .70/34903. 4742. .030.3.207..3.842074/.9 54/74-3054/.74 .7.343.90.39077. 8 ...99..907280/480. 35/ 3 .44.543:03089479..3.82.74 3 570/03.044 3...89479.089:4.74 :543:/-.480.90.. ./..489 .3247.74 .74 3.4-4.3.   03.3.90 0.574..089:4.:   03 304- .308204-9/8723.4 7.78990.583/4:2039./43.057/44 03023.3023.0 247..74 :.548034893/44 .  !74..904002039543:/-0 . 04342 34893.3.70/348934:9020 %0 54/74-348980.354202-30.543:/-./30 574.70/349207./30.802.3 7.570/44 0384.3: . 0542303:3./.3023.20342074.74 3.3022089: ...:8548.583/4:2039.  '4473.80-34.0/0207.3.543.30020394.74 .4-.304- .4 -982803454.74 .4//.54202-30 0.207.74 3247.458302/4:2039: 458.7.43. 03.44.70/3499 247.74 3.74 3-070 3..74 3203 /.74 :3.343.70/302544 ...08.458.54.54 3.3054.543:/3 04//.489 357 80438457/0.54/.78930270/:4/3.54/.089:4.583 /4:2039.0344-89...7309..574930.4...43..3.-4.4-. /44 9./08454.74 3247.4/30.7.207.74 . 57207:43:703 30..4 /.57207:4//.-90989..4.. . .7.543:/-4.5484.3023.30.57207:43:703 30.4.808450 3543:/3 04//.3.74 33.43. .0 ...3.3.90.. 4742. 84-.  ..74 3 570/4/34/44 34/543:/3.089:4. 7.43.89.74 3:547.....9 /.

. 7.0/-07../30 /4-.-...../34898570/584.457.. .894790.. 570/.-.0.5484..3544./4-.3. ../04 .734897.49.3:894790./03 -.0234:4/305440 2./03 894790.543:/3 / 8.:..4..543:/357 . ..0/-7.3:...

74 ..4-.8 54970-03..9.4-93.570 302 03: . 403..4.80-4.4-.74 34-.-93./.9 570/.4 5789434...:70/-0 4/.4.94-.$03.3 .079905489.90.4/89.802..74 :4-. .231472....4394 03.8031472.74 3 302470/4.57002543:/-..74 3247.5700257.5757.74 :.487.0 247..0.05424 /4/003.74 3:494..570/4/3431472.343.3023.....9 /..089. 3..3 00570/4/3431472...9.509034893. 0574.4543:/-44   03..4/57902548945:247..80-4./:. :7./30289:.089.0/030.. .30744.2: 31472.3.4 570/4 03.57002543:/-.4.447 849031472..8543:/342 0 80/3./304-.4342   004-.344-.3543:/-247.4-.54 .74 :..03/.0894 8074.2.4&7./:..74580:30  03 74.4-. '4473..034..5700257. 247.4..094./44 03.344-.3 /34//.30740 /44 0308902.0543:/-.4.4/57902548945:  #4.90.3:8543:/342 :54 90.4902 4-..3./4.345424  .74580:30  03 87.74580:30 90074.304- .0-03..302-080/:$03.&7.57.3. 9.74 : 4904570/003.2454/ 54402 00570/4/3431472.57002 543:/. 03.4-.730543:/-4.:54 90./30 4-../30289:.. .089.40348.4&7.543:/357/4-/7 ./. .3023.034284 !09454.5720730274: .&7.30744.. 247.4/57902548945:  '57207: /.730543:/-40 0800570548. 54 ..4543:/-04//30.3..094.:7..4//..08992389789.0/4. 247. /.4-93.&7. .04-548.345424 ..54/.74588:53489.3./44 3.74 3. /.0894-4 .3543:/.4543:/.4-.13..3023.9044 3.0 24 3489 /.0 #4  03 74.74 3:54 90.444-4-. .9.344-.4-..3. 3090 4//30.0.570.3:744..3023.4-..9:2.  !7/44 .730820-97.0.. 070543:/357/4- /7 ../302:89:......0543:/-..4.057 902232. 4/ /3  #4.304- .74 3:494.0894..74588:53489  $7.74 34/548.4.343..0/030.08944.

8570/4/32:49./34:494.4-93. 0803..74 34-. ..70/348957.03/.354570/4/34-.5479.0 /34//. .74 /44 03..90.03..5700257. ..487.730820-97.54 .0.3.4.7.0-03.0. ..9:2. 4//3  #457.0/4. 03.74580:30 .57002543:/-..74580:30  .4-..3.57207:5489454...4//..74 :..9 9.834.548945:8570/4/32:49..&7....4-.323.344-.2.74 34-./4:2039.43: ..7. 54.34./...54548945:8 570/4/32:49.08944.3.4-..30285484-3489 /34//.089.089.  '57207: /.57207:4//.. 30570/4 4..570/4/3431472.3.247.80-4.74 ...74 .. 94 570 30.4/. 00...74   03 74.74580:304742.3023. ....3.3.2.548. .43.80231472...570//...93031472.5757.0894-4548..3/333./302:89:.43..4/89..-.04854/.9:2...4/89.3 .:.570//..30744..80-4...5700257..44854/..90.2.7 30.4.2454/ 54402 00570/4/3431472.3.33.3.4&7.0.30 /34//..548945:8570/4/32:49.30744./302: 89:..80543:/-0.90.$03.3 /333.4.:8.54.344-./4/. 247.3023.57002543:/-54/.4-.9.9.  #4.0.0894.9:24254 .54 ..9.0 057.34. .548945:854.0.3023.0 247. 03.0/030.4-.4:3.2 84 54970-30.4/89.3/7:0..5700257. 03.08570/20932 ....4-.0.30285484-3489  #4..9.0.. 3090 4//30.30..74 423.4-...  080.94-.354570/4/3 4-.344-.74 : 4904570/0034.4.-.30285484-3489 03..4/89.3.902..7..43:703 302/.44 4-4-.34..202 247.40348.788:-09803.57..54 .47..70/3489.5700257.788:-0957.0894 8074/44 03.84/04..2: 31472.4: 3.0 2080.74 :  03 54/.3.4570/4 4 005440/:4.4543:/- !4/..3543:/-.089.3.4-..4 .30..80..3.8031472..9:2..3074.4.3....3023. 57080.9:24254 .74 :.74 374.302 3..4.43:703 302/. /.4&7.545700/:/7:/4:20394.30285484-3489  $7./302 89:.583.543:/-.0 2080...089.3 00570/4/3431472.90.54 . 4-.74 :  03 74.447849031472.3.548945:854.54/..43..

7.0....74 3.30285484-34893548945:854.30820-97.089444//.74588:53489  03 4-.3 /3 004-.47/34//..74 .570/4/349:/&7...  4-.  '78904-.:2.089444//.3:3489 .302548945:.. 00974383.....4.4.&70/-.302 74.34-.90 ..4344-.2.:.4280 $ 9 .74 54 0.4543:/-3024704:54 90.0344-..9331472.. 30820-97.3.054.74 :54548945:-7.304-..70/3489  4-.354570/4/34-.3.0..54548945:-7..  4-.3...0894..089444//.57002543:/. .  0807..74 3..0 -.70393489  4-..74 :.3.3.. 31472.-.543:/-54570/4/34-.  .4.302 -080/:31472. 54.2 3023. 74.543:/-54570/4/34-.3023..:  70:9.  4-..8. 5457.570/4/3497.74 .74 3/44 4 74.9:2.8547.4-.3.089.3/./.9:2.74 .3:3489.089444//.78904-.4..74 .3.43....54..548.089443.323.54/.-.74 :54 90.74 :2.0.7/34-7.  4-. /44 .4//...30285484-34893548945:854.. 34-.430/443 .344-.08944.74 :  4-.4-.089   -..0.0.57207:4//.9 .54 .:  574894..30 94 031472.4.54548945:8 570/4/32:49.089443.47 /34//.4.385.3 3.93.70/3489  5403489./:4-4354894542..3. 4//.78904-.3023.:7...3023.74 :54/3..9. .. 03 /44 .5700257./:.548945:8570/4/32 :49.2033. 3 .0 .33.04-.:70/-0 4/...302 0574.0894  4-.0.30288902:  4-..3..70/34895.3...42094-489..80..034.2./.0.90 .543:/- 089454...089443.354570/4/34-./304-.730.54 .548.30744.84 570/4/3431472.3.45479.08944/4/. .0  03 . 4-.30.0247.08944.

0..7/34-7. /30 805902-7. .89....089. 4/44 9.2.33.44-.3/.8.4.7:5489454. 4-.74 ../:/709..

.

$ 3 .

.

5...94.089457. & 9 /30  897  .7.74580. .0.90.80-4.3$... 03. 247.2039.4/89.09.94-.-4754/.$.

27.74 .4-.3 . 803./389#$ 9 ... 247. 4-.74 34.789-.&70/-....4803./03 894790..5430. /44 ..43.30 &7. 458903 3850.23..0331472.945702.009743843...1.90.. /44 03.

/304-.74580:30 5.34/548.9:2../:31472. 8:5344..0 !497/40/4./304-.9740.3:3.4 .74 3:5497/4457002:4-...43..74 80704 5747.4428..3.00974383.74 3..74580:30 '4-..#05:-0$4.54 ..4-.&7..3.089.9:24/54 .0894  .74 3.3:.74 247.9:/.../3000..089247..8.3023...0/-4/. 804-.4/..54....0.030.34. . 3 .33.74 3&7.344-.428  !479.4-.4- 354548945:.207.-.74 33.00974384-57045479.4-.9.8300.0.0894 .9.089: 4-.43 7908974 4...344-..-903.4-.70/3489.4-.84.5479. 03..4-94-./:...33.9074203 /.3.3-70570/4/304-.4&7.444-..9:24/54 .: .&7.9. 9099:/570.&7.4   -.93..0247...44-...:7.207.9..09054202-30020394.74 :804-..00974383..   -.30.0894 .0/03 /.0303.3.745808:53489 '47..3.:.4-.. 4-.3./302 89:.089.08944.0  . 3384..33.. :3.../7:0:7.4-.572073.08940.789.3.:7.4-. 4-.74 3247.74588:53489/.74588:53489 8054 04.302 -.030..74588:53489 '80-3..30..3. .33.3.9... 548.0 3.5479.74 3. 008:53..254.03.5479.84.4//.0./30289: .9.90744/7:431472.74 -./30.  $974 4-... .570/4/3431472.4.0.4-.0.4 3.9570/4/3431472.4-.5479..03023.74:509/35454 .089. ....30:8.:. 804-.74 354 0.03. 4. 3.734.80-:0 ./.3 4-.5470/34894-.33.80/32080.030 8974 4-.74580:30 30820-9 4-.038020: '/7: :7.049.. 94 031472...74 54..:.5479..302 247.33.-93.74 247.807045747.54.74 37.57207570 30. 4-.4-.4.4.. :7..03.3..4/89.3..3.74   -.0.5479.54 ./304-.3.4.74 3548.....87.. 3./30289:.   -... .74580&30  03 57.3023.33....74 .344-.33.089.:.054970-344-.857../:..047893..30 .4&7.324-.0343.74 570/030-44/548.4-3 0/057. 3.089...74 . :3...745808:53489804-...57002543:/- 44 -090.57207: 457 .  03 570/4/3431472.5489450854.54 0..4/. 848089.80-34-.0.3935454970-570/4 949/4..8.4-.

70/3489  03 4-.80-4.08943.302  .024/89.4. 4-354548945:.0...4-. .9:254 .3..74 454548945:4//..74588:53489  03 4-.0/03094 0  ..03034. 4-..0.089444-.43.74 :  .74  247.. .089444//.03.4/89. 88.  !70/4/3431472. :3.4/89..543:/-54570/4/3 4-.33.90.74 4544/57902548945: 548945:8570/4/32 :49.:.70/34894570/0030.../:.207.9.570/4/30.03.. 008:53..548.9...0303.0 .089.4:..0894247.344-./:...0303.:7./03  . 4-.54/.30285484-3489 43:703 302/.4/ 0:74.74//. 03./304-.33.9..9/./03247. 03. 94 0/7:0. 3.3.0.33.0. 04//.94-.90.90.: :03. ../:.4-.43.344-.:7....:.:7.74 ... .74 2570544/4 9..3.0303..: 03...548945:854.74//.74 3247.33..74 43.... 3 94 0 570 30...4-.. 548.80/32080.548..9..9070.  ..70/3489. ./:.0 .089444//.33.0.4-./.54.4/ .3.8:53.74588:53489...:.343.74 .. ...74588:534894-..9&7.9&7..43.43.548.43.0 .74 34-.74 ..74 .3023.3.089./304-..38454303544 3.570 30.31472.9.089..3./.  . .9&7.0.4-.34203..43..0. 03..9 0034.74 33.90.4//.4/89.5. .70/348903.33.33.74 : 94 057.74 257054857002:5747.0894247..4/89.894790..089 94 031472.:7.74  3.74 3.74 3:3970-.74 33..08944304.0894 94 057.4-.00974384-548.343.&7.9:74!' .08943..354 570/4/34-.9-89.5479.2..344-..5479.74 454548945:-7.4/89.4//...30. 3489./.:.33..7 4//.74 894790.4..90474894790...3 4-.90..344-.570/4/3431472.../304-.54/... 8:5344.089.0.74 : 94 057.:..74 33...3.089443.74 3 4-. 79.30.089443.4-.57207..7890-.0894247.207. 94 057..3..../304-.90.74 .5479. .3.44-.9 3.9 3.9 .74588:53489 4-..74 34-./:.2034.570/4/3431472.33.343. 03.34570/09../304-.44-.5479. 904- !70/4/3431472.0.0.74  40548.4-.4-.70/3489.&7.304-. 4/89.74 7..$03.4/ 0:74.5479. 54/.74 30/4 .9.  !70/4/3431472..4/89.74588:53489.33.57..0. 03..2.9.. ...54 .57207...344-.74 7.70/348903.:7.0.

4/89.0..907 4-. 3.7.3239070842../: 034290. 03.4-.420/32  03 4-.703934894-. 4-.34-...03.0.0/030.57080....9331472.430/443 .74:/34/857002..3...830 3057.. 31472.80543:/-0.385. 31472.1472...5457.. .0.8.43. 054/..90.3.43.70/3489003.5457.:548..2./.4-.9:/43...08944/4/.3.4/89....94-./:/44 -4  03.. 90..80-30  ..5457..80543:/-0 05700 3057..4.302548945:.570/4/34 4-.43.30.30.4-./4543:03. 4/.74 3247.30..5834/4:2039./:857..4.4/89.34305454303384-0/4543030.3424 34894904/4 9.0  - 03 574894.30057.0.30..9331472.4/89.30.089444//.3.74 ....30.9 .. 03..089 .54970-089.4-.894790..7.74 34-.4/89..247...788:-094. 84.5489450..5489450. 03...9331472..43.74 .089443.. 03..2 4/89.089:57.43. 03...80-3 4854/.74 33/4 .430/443 .74 .3..430/443 .4-..54548945: -7.90 ..33.0/-0.84... 3 857023.  .74 3..8.057.3..323.3443:703.74 34-..543:/-54 570/4/34-.. .3.4-.0894..30 305720730 30857002.. .4-.. 94 057..74 ..43.894790.  .3.90. 430/443 .74 :  ... 31472.089:44//.302 548945:...302548945:.998931472.97090.9././30544//. 4/89./497090..0.70/348957.08944/4/.570/4/3497.. .3..302 548945:. .08944/4/....4.74 .: 9:/.90.8...574894.548.3..$03. 4-.43.089444//.: . 5457.  '57207:/7:0...74 3 4-.5479.3.74 .0.08944/4/..5480.089: 94 03.5484.74 ..70393489  .90.4. 7.9331472.0894.74 .989054870/:0.74 3247.3....74 42 ..4344-.7857023..  .:89.03024-.....  .4/4 9...90.543:/-54570/4/34-..74 3.907024-./7:0.730 .247.. 4-.43.9  '57207:.3.03/...-4...54548945:-7. .42 03./4543:07.3.089:3.0./30544//.385.43.90..4 .570/4/3497..74 . 03 4-. 31472.730570/57.4344-..:  ..

385...2.089  '.0...4.089443.3424 34894...43. 03.74 .74580:30  $9024-.0.0894... ..74  ..570/4/34 97.0 .2.3.74:570 30.30288902:  .74 3 0094 5720734 .74 .&7.4.0344-.74580:3034-.74//.8: 00974382870/89.0..74 3 54870/:0543:/3424/4 90.-4754/.0.089444//.3-70570/4/304-.30.2.4-..-4754/.2 3023.    03 304-. -.089444//.5479.489/.90.94.94./30289:...548.3.570/4/3497....4 .548945:.. 4/89.74 3....0894280. 247.8.04/4 9...444//.74 .4.3.74 ....30  03 57.85474 .3.57.3 3.3.80.3.74 3247..5479.. 0342....0894.089.57.4/89. 03 4-.0 $5474 .74 3.548945.4-.4344-.3.302 88902: .43./:8570 32.089443.4-.34-...2 3023.74 :54/3.43.30.9:/.5479.:.30.97.  .74 .57.70/3489.. 03..49..74 .74 .94-.0.&7.70/3489  .894790.33.089.054 .03.4-..74 454548945:854.80-4.57207: .90.894790.:70/-4/44 3.85474 .-.30  .4-./30544//...434 4-.. 5454 9 9001.33...74 : 54/3.74 3 00945720734 .3 43.94-.8./.33.3.74 34-.4/89./..4-.74 3.43: $0/2454.089.954902./7:548945.3.3... 80:547.74 : !74894.4.30..74  3/4 .  03 5403489./30289:.4.54 548945:854.385.3.. 03.9:/4-.70393489.354570/4/34-.703934898054870/:0.57207: 09790.43..74 .703934894-.3.0894804-..331472.4..33.574894.5403489.90. '57207:54 ..3.-.43. 0570/3034 57.  / 03 3.:..-.  .0344-.385.4/89. 03..$03..

870/89.43. 3 . %.4-.3080:547.4/ 3...84/04.. .309073..303..0..907...4-9870/89.90.3:.447--0:547..44//.. 84/04.3..3.7828:-0942 !4090.. .74.089.03.0..74..03.494....82870/89....3..0.3.3.74 3 3. 3085474 .8934899. 00974384857002.30  03 543:/-...3. 3.-  4854/...84/04.5703.8 88902 .5834/4:2039..84/04.30548. /4 03..089:4. .457.30.74 3247.99..9247.30543:/-357.00974384-  !43:/3.57.80/4:20390 5497/. .2.0247.90 .08:5.84/04..0543:/-..:53489543:/-357..57002543:/-... 84/04.4 8454970-30.30 0054 90:74.04..80/3.3.3. .7828:-094233082044200..90.3489 854 3.2 ..74 3247.74 3.0../4894534893 54..0 /.3057.0097438454 ./:../. 3. .457..-.302-080/:..4543:/-357. .3054900143:054970-34 54870/4...8:3.570/904274.303857002.3//.74 :  03 0097438454 . 00974384857002.30543:/. 84/489453...84/04.54/..5834-..4 58345497/90. 3 247.74 . 84/04.30 ...-.00974383.324854/..90 .43..94.30..0899.331472..5489450 .5834-/490.: 348 174 247.74 35700/.90.543:/30424 34894//.07..00974384- 0944244 .788:-09.303/...4 /.7442. 34.  $5474 .309073.: 0.30549001.34...4.09:/54900143:  ..802 4854/.5700257.-03049 8938/4.957..4..84/04.2.90.57.0./. 08457.854 37.90..30..74 3  .3025440.543:/33.305497/9.90..3054870/4.0457024.00974384857002.30. 79357409..31472.. .-7.3023.0.3.80-34543:/-357.54 .303857002.84/04..82342:3.30907203..30543:/.44784-057.3031472.485474 .247..4-93.00974384-803.:70/-0 4/.3 903 30.454 .8.0457024.00974384857002.. .305430.0 304-89.. 00974384- 54.30543:/-907870/89.44 .3907087.948954/.0.:547.84/04.4570/4 90.5454 9.. 79357409.543:/-4.4.494.387.3.48931472. ..00974383.80 .4.00974384 4//.8031472..3.0...3.958345497/90.3...570/4 9. 57.0.57.4-9870/89.30543:/.54900143: . 0574.34.  '57207:85474 ..80247.3.80/33..94.39 .030.

 31472.3.489. 0420943:703.988902.9.7.789.0543:/-0 80570/4 ..540/.1.325497/42  097438543:/-247.4/57..0/0399090543:/3.888902247..888902247.3484.0097438 3.354/58 4.030/ 4 4 247.7.9.3.7.4834.02548945:    ./:494..3   '34-030257207:3.583/4:2039..13.57002543:/- 31472.7..3:3 89744.9..7.9 543:/3 84/0:04..90..4-84/04.009743845484. 03 00974384.80/.-9/4/.7.343.348900974380.830085702039  !43:/-.-9.4/4:2039.0097438 4-570570 9.43 :70.303 009743854/583..74 34.00974384-247.74 .13.9.9.0 .7.543:/-0 005490:74.84. 34//.9.4244 .4902.7.3054.7. 31472. 30.888902247.30.4.0457002:00974380 543:/-0543:/3:  ...343.90.730./. .4 /...43.  38907 5789403.3.43 :70. 31472..303 .34 1:3.4244 .34:57. 3 .9074-433.43. 80.4 32389789.74 330820./389#05:-0$4.584.93.20342570570 9...  .3.74 34.3...020/543:/3 .80.88890257 3.  ..954 .803857002543:/-  .0 /44 903 305440 247.3.43.3454/090&7.888902247.3.43 .45457002:543:/-..3489 5490. 5789430..74 .35424 2389789.494..494.74 3:247..3.74 34..30 4244 .74 .3.247.3244 0.039.8889023.3...74 ..74 3. 3.9570570 90.4/90097438.07038.3....74 3.3 .00974384.45430...30  .990344 4 304/...3..3.49.74 34.80288902:3..31472. 3 4994/44 .02470-937 90.31472. 3..80. 5789430.4 /.43.5489.7340097438454/58...-97.31472.489 /0399090543:/3.9.4244 .548945.300097438543:/- 3./7:.

 575474 .484/0:0.7..5830/4:2039.4 09..3085484-348933...44//.4..428.  5757..03030.0 $:530/44 -0  03 89744.74 :  570/4 90. 00945720734  '805:4.3/0544/-0 .  03 89744.428..85484-3489 543:/3.03 09./7:.7894548945./7:.7:90./0:548945.548.3.3..089..543:/342.43...3/..344284 $9744.4/.7:/0 #''! $% !'# !7.30.13..30 .74 .3.7..2034.3.7828:-09 .094742.030.9.3.-575757..203:089744. 5700/34..34/57..43.3/.544/-0  '80-347.3.43....2034 ..80/3002039 54.  4-.3.30570570 :04. 0942548945.30..3.:54 90.74 33.0  03 1.30543:/..3023.3..03483:9.4-.. 7.4/030548945.30543:/.74 ..3.74 .247. :34.  .30.74 ...4 :547. 3:/4..44//.3.543.30/44 .344-.090 -4.3..3.30../0.74 .30. 4/4 90.089.-44//.4/.5490.  854 335480-3544 -4/48089.4..8...5830/4:2039..3.30.43.0894 00945720734  7.5830/4:2039.0 00945720734  4-.  !489450..4  !70/.049302.30/44 .5830/4:2039..0548945.543:/-0  3. 0 570/4/3431472..9.7894548945.3.5748.  03 5757.7.454.4543:/-0  544..80/31...3.7..74 ..3...30..74 3.8.74 . 09:548945.4-. 0 3.:49.43.70/3489  8054.4.0 54/54402 /.74 34854/.3.. 09:548945.0.420:0443:703.4.0/089744.089.7870/890... 548.48089.

3.-.548945:4//...320/3.0.03054870/345....0/0 3. 247.0.54/.0.. .80-3031472. 31472.032.3.74 3.3.7..02 54/. -89. :3.54/.90..3008039544/-4 8.4:234893...3.7./4543:/3.94/483:9.02570 30. /.5830/4:2039..3.-4/4-.9 3....583.0/-090/0 .548...4742.544/-0570/20954..: 3.384/4-.3.5830/4:2039.0 80 90049:/31472.04-. 90. /45430.54970-03054870/35.4854/..57045479..74 .73.74 34854/.  '57207:570 30.4742.54/. . 90...0.7828:-09423..7828:-0942 84/0:4 2.13. 3..80 3.0 857023..30..544/-07.3.97.87.788:-09 0/0 3..80-:09://7:08930 840/03.84. 547.3..548945:4//.5830/4:2039. 54/... 5433.3./44 -.74 . 374..789. 1 3...0/-3.3 97.74 33.70/3489 7.. 03.74 .74 4854/...03...30.4. :3.4-. 2..308570/20942../0 -4.  #.30...8.384.32543:/342 /0.54/.04930.3..  . 9008:-09 057.8089.../.....20894543:/3./7:.30..34-7.4.74 ..43: :70.0.9074 :70/4-..0247.0  !44/-.7..570/4 984.54/./34 03054870/3454..54.8570/20942 ...32543:/342543:079070....247.  !45490:74.03034.0/-0.74 : 49/07.  2470-93..343.0 7.544/-544-.9454/.54970-090... 89:./4543:07.70/3489. 8570202-4 /454390.3489544/-0  .3.583...74 .7.54/.4-9 03.30.74 .4742..583/4:2039.03/0308204/8945.480-4 54./4:2039...8..054..3.3.97.34/7: -454 ..0.4/4245439.0/- .2070-7.. .5830/4:2039. 54/.0 54870/:0 3.. 454/5 09.57207: 40-.374.30..74 330820.74 .0.207.942 4-.780/7: -0 '90257207: 80..0 0./4:2039...3 3.4.80-4.8347.3543:/3854/.570/209 3.38..544/-04.203.30. /..543:/-0 !4/.33.74 3423543:/342  !44/-.4570/7. .30 9004854/. :054/.74 .789.74 .8032857023..894790..089.74 80 9004.. 543:/3.74.5830/4:2039. /.:90200357207 070 903244 0/44 9 4.74 33-7.. 483:9. ...3. 0.03..9..480-. 0808 54....4.8993.70/3489.0 54870/:03. -.3543:/3 .03489357. .089:43.57002543:/-3..5757.54970-3057/0...3.74 34854/..5497030.3. 3../.3. 247..3. :3 570/209 4 3.0.30....74 .-7.543:/3...83424/57.9 /0..0/-..54.80.0.4907.4/89.. ..9070...

. -7.0.:70/-43.544/-04....02  . 94 057..3...0.74 37 ..904..34-.302:/42../4-.583/4:2039.3543:/3247.583/4:2039..343.03....090544/-0 .5..  !43:/3 .548945:....0  '57207:548945.: 34892/7: -03 /03 .54/...3.:.0/-.93..9070800/03.3023.0.544-.0.3.089 /...3/989. 4457.74 3:.54.09/04742./30548570202-570/4 9 8..0/03480- 4854/.2:247.8.3..3543:/3.7..89.74 :37..4/89.. 247. :  '../..034574 97.34. 03.32...74 .3.0.:3 84.4 /.7..02 247.370.. .3054870/34 34..5.5457002:450544/-0570.2:9.0.089.43..74 342.203.0348957.54870/4..8. 0544-.054/..54..4 544-..4-. :70.893 /00 3..3.2094- 8039.  03 4-.30.90..74 .43424-.033570.894.3.543:/3 0803 544/-43..4/89.4:89.20/3032.23/45439..57.0.33...90. 0543:/38030544/-434..4-.57..3:.509/304/8039...43.74 3/4 ..5705479.: 00 -0 9.54.. 74:482/34/57002.30.4/89..0./4:2039570/4 ..49302:54/.254/...54/.74 342 543:/342 ..954/.8089...90 /7: -03 .. 4-.74 .3.079 . :30 4742.30.893354/..0894 4742.74 3:30570/4 .0/0548945045707 : 94 057.. 0570/4/345497/   080548039../44 -0.904 8..02:54/.9. 03.0.3054870/302:5.89:..80308547304-.8428570/.84.: 343032 8570202-.02.0. 0.. 54/.54.354/......4/89.0.9 /...30080/20.90570 30.. 247.74 4032.544/-04.0547.3 544-..30080/20.74 3247.44.  !43:/3247.5834/4:2039.203. ...54/... !4/../7:...990.4..89457. 543:/3. :3:4742.788:-09 .74 3:54870/4..84.843254..8..43..8034.0 54/.9 /.. 03./:8902.30/7: -0  -7.74 .3.3 300/44 57.089 /. - 03.   3 94 057..3.. 4/89.0/-.3..843054870/3..90...35489450.302 803030544/-08 54/..54/..89:.247..80 /7:0.90274: 247.4/89.2..9454544/-0 40803 88. 0543:/3.780/7: -0 900 /.30 5.402:7.37.74 3247.7 42..484.90....74 3 247..4 . .74 342 0 902:.30...8454/.543:/34..302:/42.5830/4:2039.4/89.74: 509/34/57002.. 03.89. 54870/4..94-..423.2 3.. 4/89..3... 4854/...03....304.544/-03. 54/.54/.74  .80 3.43.03..3/.3054870/34. 03.90.

5830/4:2039..207.3.4.5834/4:2039.. .. 00974384- 48945 5700/3570.027.4244 9543:/3: /.303.85093 897.570.74 3247.74 3.03.

247.543:/-304/5794.7.74 35443 .570/4 90..74 3:543:/-4 570/4 9/474.74: /44 0302.570/209302548945:./7::8970033.7.90.548.7083489543:/-0 00-.302548945: 4/57.049343..74 3.80.  .543:/-54548.90.494.794 8947545490:74.:34.5830/4:2039.74 0-705.5479.94.0 903 37..4-./.089 .3.:3.543:/34//....570/4 03.3.0 9. 9:/./44 9/.4. 03 ..44543:/-4 ....3 7.74 3/4.20308450 247.   03-.:4/30 442-3...80 900 /.4. .74 .:547.540/3570.74 3.0570543.4543:/3.9 .3. 543:/3.-4 0097438870/890.3.7083489543:/-0 00-.5705434 %.33..80304.570/4 .:.5479.:..3..20308450 00/03.4 /.9.4543:/-. 3 8.0 543:/3 3.4 .570/4 03..44. 0-. 9543:/34.74 3.543:/-0  !7.4. 3.. ..30 2470-9/489453.0 9. /44 030.-9304.3.3.4 /.9:23:7474.543:/-..0/-4 /.543:/-4570/4 9480-34 5454 9 541..3 570/4 03.3.9:23:7457002.3.7.80 8450247...  .74 3:34.74 95497/4457002:  03 543:/-.3.90.30..02989/04.548945:. 9543:/34.543:/-033..570/209302548945:.4//.4.33.74 3247.543:/-.8.8450  003. 03 :2543:/-0  !43:/3. 9/.4543:/.57002543:/-  ..90.543:/-.548..3.570/4 90.543:/-0.03.57207: 4543:/3 :-54...4543:/-4247.74 3247.739543:/3: 3.039.74 3247. 32308030544/-04.543:/-4..543:/-.8084508:5.3.3.44.03:054845 !44.570/4 03.583/4:2039.:.4-57002:543:/-043.  !43:/3247.74 4 ..74 3247.543:/-054203 /.80.3570/4 03.0/-.57002543:/.74 .3.85093897.83.4543:/-3.4 543:/-  ..308.039.23.3.303.20384534..:2.247.74   03 570/4 90./34.74 38030544/-4032.4 .543:/33.30.  .

0/-.7.0349072470-930545:890 '.3:543:/-054970-343.80-3454/. 174 00-7./4.70/34890 03.. .74 ..583 !43:/-0804/57..543:/3.0/03.089 3.:4/30 0543:/-04742. 03...4544/-04.44/4 3..:..247.0303.. 94 057.3 4/4 45707 :/7:0.4/89...0.30543:/.247. 03.57207.907/././7:3.70/3489/7:0.0 '4-.74 44//.43..9.3.3 /3054870/4..543:/34. 3.74 3  '4473.90.0/03.80-3454/.0892389789..74 3570/857009024/4 9.4543:/3.802543:/342  03 570..8.4742.3023.9074.74 3:54..:9020038:2 /.4/57..203543:/3 30 0/03.4-.9543:/.94.9 34 90. 03 0.74 :3..3930543:/-0 084/45:8930. /4 94 057..543:/-0  '57207:548945.3...58.3:543:/-80.3.74 37 .0.454 . 09.3.74 3570.30543:/. /57.0.4/89.30543:/-0.30.344/57..0548.45707 : /7:0.543:/-045.42.7083 3489543:/34.4/.0380 3. ...3..089:3.4 5789434.4/89.74 354..8300.0/054342032.0/03.78930270/:57002.54548945:854.30.583 /4:2039..3.3:543:/.90.3..  .43..343203 .970/04.  ./...583:44/57.9570/4...7480573.-7....54300570/ 8039.370... 57207 4803. .3..30543:/-04742.4.43.2   7../7:3.3 /305457.44/57.30543:/-80.074-8943.90.9070.5 049://7:54/..0794-8943 ..30543:/-.049024-.842854/.4/.....0/-543:/-0 .0/-4548945.90.90.13.58380.0790. 03. 03 .0/-543:/-0 '57207:548945.74 .3424 3489904/4 9..03.78990. 80543:/34 5489454.24032543:/342  03 4/57.. 03.970/04.43.3-70570/4/304-.94.7. 03. 4/57. 3.3:543:/-544-.4.  '.74 .4/89.342543:/34.9:2 /4.7 /.3.. 7.327010703.74 330.089..7..74 .0 03.304.583..570..43.:34- .7.2 543:/-034.30.. 247.4-. 032 570/89.8: 89.  . .4/89.33../03.9... 3.34.74 3 /57.0543:/-0 570/4 307083 30.  /57.

..40.40. /.9 34 90.079 0543:/3.74 .0543:/-0 ./03.78990.0./03.3.13.4. .3 /305457002:4-..970/04.74 5.4 933.33.030.5457. 03.3.4 5789434./45:89934244 9/454390.548945: .3. 30274:80.  .74 ..33.548945: .1472.09077. $.74 ....9:2:..789.857023.74 39.:230274: ..  389789.90.4.0 .9.32 7010703.7:207 9890./03./7:0. 3..32 7010703.74 .9.43.0 8:530.30.089.9 8.44//.3/45:893. 304.089:494./03..0543:/3.300 /7:0.70/3489543:/-03543:/-0.30..33..3...4/89...13.0.030../03.03.9070.34 '4/4 9.90.90.74: .0543:/-0  '4473. .../7:.3.:9073..57.30.9.0 :.30.327010703.0543:/34 035489454. '%!$  389789.. 54342032.9.:494.0543:/-00/03.4/89.74 35700.78990..74 34-5830284.3...03494308209.57. 03.44//. 9890020394.2-7 0543:/3. 03..0543:/-00...0543:/34.7899.543:/-0 .30.57207: ....  03 /45:8930/45439.789..302.3/3054/.70/34895489. 4/ /3 . 4.4//.3024708...247.30820-9/.7..0 0..4543:/3.3.43 /.90..5.0570/209.. 347..3.4/89.780.304.-.2 4-80..543:/-0 80. 389789..5./03..74 .4/0.3. 03..43.789.1.3 '0. 4507:.903 30850.94 9307.  .74 .30.90..44 4/4 90.4-7.25794 -.4/89.74 3 543:/-0:89703430/4543 247.485093897. 247.2570.:.57207: 0 /44 030.970/04..789543:/3 089475707 0 /7:0../089.13.90.3./44 3..0543:/-0 03.789543:/3.0.0 03. :3803.4/89.548945:.. 03.3.57207:/7:.74 38.570/44854/.480:.2. 3 ...8: 543:/3./0. /..8:-09.4.4 .90.089 03.0.3: 543:/- !7902804 3..74 3545700/:34.3.0/03.74 57.9:2:97090.4543:/34.0.0 4/70575700/:34.3.4 5789434.3:543:/-.3.570 34/89.30. 349..0..3.4 543:/34.9:2 /4.0303.74 3454479543:/30424 30257.570489.0820: 343. 3.0.74  90744-./3 8570204/4 90.3.0 543:/-.8.4 5789434.80.4543:/-44 9  !43:/330820857023.343054543.30..247./454390.74 34/543:/3.548945057.9  03 4/4 90.5.3..9...03494 . ..30.

.444/4 90.2034257/4-9.74 3 .30..9070.. 03 4-/4-0274..03 0 0./7:2:/00 03.44.43.3.74 3.74 3247..54 9034 43:703.834.0.. ..30. 3--7.20342 4/57.44/4 90..4/4 90.0/0  .90743.  . 0543:/330.74 . 7.90.3.74 . 03.5489450854.907247..90..4. 0.40 00 570/8570202-4904/4 9.90.-9 34.7 0 . 80579023.789.74 .94.85749:8570/58..4 9. 308030544/-04..3-70570/4/304-. 03.570/549042482 .4-.74 0/074 9...4 90.4 90.74 3.44/4 90.03.548.0.4  %. .:2.800 9.3023..:54 90.74 :  .3 ..74 . 90.4//.. .74 3.8.74 .970/04.4 90.3.90.74 3820.4..030.0 !43:/330820 :.74 ..70.4 573. 4/4 9.57...4.489027.0.43.4 85702034/4 90.0.739.:902003489 8. 4.8343.0/4/4/.9.74 .94-/4-0274..74 3247.930.7390.0..90.4/4 9.5..203.9.385.94./34/44 90..0/05489450854.089 4 02247.4/89.0/44 -090..548.548945:.957.3.9 4-7.4.9344-7.7909.3.543:/-0543:/3.0/4/.4344-.788:-09 304-.420/543:/3.4/4 90.. 0 38454303544..3/305457002:.:54/.38.90.74 354/. ..90.54/.90.38..35489450   04/4 90.574894.3/305457002:4/4 9.789./4/.54857002:4/4 9.90.  ..4548945: 4//.4543:/3 3--7..:.305700003457.90..3054543.739.03.74 3247..70..  ..207:/4543:/3.0/-3.834 543:/-4 3.74 .44/4 9.90..30.30... .4/4 9.0. :3 3.044//. 94 057..9304-7.0899543:/30 /4 90..439489 54570/4/3:494.: 0034854/.90.45489454..0.:.  . . 0-.48. 43..548945:.74 .80-:0 7.0894.3./4/.3.3424 34894/4 9..044//.7 03:..74 330820.70393489 54/54402 /..057.08944.4342 :70.43.3 3 570/34898570090543:/-0..44//. 0380828034:547.80.730.3.3.3489543:/3...:. 8./3.04280 5789430.4/89.87.:57.3.3-70570/4/304-.47..4 90.33.44//.54/. 94 0 57./42089570 34 .570/4/3497. .94.5.90.0..74 .58344-.9543:/3:/4/.0..9:/.. .4 ... 03.4 .4/89.4 '90257207:247.3057.789.570 30.4 90..97.8.3..548945: 8. 03.03.74 .0.4 . 70. .3487. 03.3..-.3. 3--7.-.43..34.0 3.0/034.44.44//.04/4 4...7 5484./4/...74 385702034.9344-7.9344-7..7.80..3..4 .4/4 9..0.4/457.4 90.74 3:..8054/.8547.049 0--4./:.057..3..74 3.893454-:/48570203385702034.970/04.485474 0354/. 009.3 . :54 90.3..5457002:.9344-7. 8.3.4-.4.

43..4 .:..548945.74570/4/57.044//. 7.74 3 00945720734 .089...57207:548945... .4544793.34.354570/4/34-.24 3489:..0 03.4742..3. .44/4 9..570 30. .3023. .08994:89..4-.4.0.0894 .4/89.34544793./.3424 3.93..789.4/89.. ..4/57.9057.0899543:/30..30.30.789.74 .3/34/4-.. 247.90 84570/4 543:/-4 3 7.. 3.0/7:39709 4/89.90 .3.044//.3.3.30.5489. 57002.0..3970-.7543:/3.4 .57002.:.. 03.90.0.57.4344-..3.74 .574894.  03 4 90.3..90.548.9....30.3.80543:/.08954/.8547.74 34//.0.3/34/4-..74 : ./04.4 9543:/-0 384545430 '4/4 9.089443./44742.:54 90.   /4 90.30.4//.543:/.548945.80543:/-247.4//30.:2...543:/3./: 034290.:2. .4 90.57207: 4 9.33.  ...570/549042482/04...57.   -/4-..57..3.543:/-.3057..4/89.85702034.08954/.90..7390.0/- 3.30543:/- .302543:/-:89.3.057.0/-0.090. 03..0/0344/4 90..... 0./.801.:89.4/89.3.9070234-. 03.90.3.247..3..0../..30.089.74 ./:850924/89.548945.74 .: 347./..4 548945.74 .'%!$ 247.274..30.74 35489450.43..308030544/-04.73...5489450854.8.4 3..4.43..458344-.4.74 :  ..90.570/4/3497.74 3304/5790.730.30.3.789..57.....74 354457.4 90./30289:..5479.739 54 .090. 90 074..90.7.3.957.789.4.03.8.44//./47347.4.0.739.9073. 03.74 .4-.3 '4/4 9..30...907480543:/3.54/..  .30..545490:74.0..43..-..3//..9344-7..4 4/4 90.74 4 3.43.....74 3.3:54 90.08954/. 24 3489:...80543:/-0 247.34-030543:/-0 348.74 3.8547.8..42570 30..74 .90.4-.30288902:  ... 03.3.74 3. 8 . 4-.9057.74 34 030...4 ..3.90.30.24 3489 :./3./302 44507343 244 0.4/89454/.4902 47.3.74 ...3.3.4/89.2 3023.0..4/4 9..789. .03.74 .03025700/:3 /45439.90.74580:30 0570/4 030543:/-0247.4.4.9 03.73. 03. 03. .. 5489450 9...90...0.74 .0.74 3543:/30 4544799:/3.. 548945:.788:-09304-.74 . 03. 4-.9073.80543:/-0 003.57.9073.3.30.90..-4.57.0490.74 3.3..  .0.20343. 94 057.. .:./4/.385.44//.5489450.43.4//30.3.9073-7...74 .900234-.730. ....04/4 9..: 0034854/.  '548945:4//.70393489 54/54402 /.0.3.. 034. 94 057./.730.0.4/4 9.30.4/89.789..4/89.089.3..7..907024-. .. 97090.. &7. 90 074.

30.0/-...0899543:/30..80543:/-0  !4857002:4/4 9../0.90705489./.0  3.83.30.5430.583.8.74 34/89454/.7./09907.03870/890.57045479..07.3..74 ..47.8:8.57.7.4-...74 35757.0/-4 90. 03.54894508570/4/32:49.3. 3.74 .90 84570/4 543:/-4  .544/-05480/.57.&7. 03.3.0.570/2093.0/-0 ../30289:.41.3./.. 8.458344-.0.0/7:070/3044 30 3.4/89...3//.0 . 4/89.4.74 .74 35489450..494.0/-0./.834  !480-30/44 -0.3..3.3.0  3.74580:30  .74 .5830/4:2039..9070.47.74 3 00945720734 .4 543:/. 03.544/-0  .3/7:05440 247.74 54870/4.0 08480-89.54/54402 /.9074/8945. :9020038:2 /..4 .3.-.4-..034 8570203044 30 . ...8947030.90.7.7.5480-0 #.5489450.7..  !480-30/44 -0.-44//.548945.0354./.57.3..3./4730.44.4548945.43..3 3.. . 4/89454/.73.3.74 ..7.:.0.3//..3....74 .4/5795489450  03 8570202-0 /45439.4 .....35489450 7:454.33..90.5830/4:2039. 94 057.0  ..41.94..74 3. -4/454...397090.3..3../:8570 324/89.30.9 ./4:2039.5479.74 3/48039...74 34/4 90..907024-...74 .42..90.43.. 84.93..9/4/.347.0.044//./.4..43. /....74 .90703.0/0.3...54.0-.3.40..3.0/-0.57.... -7. 247.4//.7.74 :  . 9.80-3.3.0 !480-30/44 -0.90..0..4/89..30. 3./0. ../4730.0/-.4-.74 ..73...8.0544/-04 .3.32543:/34230244 .83.4/89..:57..843.3.. 03.30./:.4-570/4/30284.457. 247.8090..93. .30.543:/342.80543:/-0 . /7:0.74 .93570/.7.0/0344/4 90.03483:9.. /.80-:0 54.-034//..80573.5.48.30.4342 :70.570/209.5834/4:2039.43.3.4 ... '57207: /..4/.74 3:54.543:/-0 0094 5720734  5440 84.74 .4/.730./.30.30./..089443.30285484-3489  03 5757.0-..44/4 9..74 332..74 ./..74 384/4 33..5834/4:2039..332.57...33.89570/20934.30 54970-:0.54870/4.89.54300 089/3570/904274.74 33 240../.

.80./7:41.5830/4:2039.9044-.-4..4-.-74  /7:4  03 8570202-0 /45439.3:85484-34894742...34.583.3....3//.54300 97/3570/904274.954..3/0544/-0  0020390. 3.-74 0094244 0  /7:4  #.4  03 5757.998924854/.74 3247. :3.7.089:4..30  !480-30/44 -0..74 454548945:8570/4/32:49.80-4.3.57.57.942247.5834/4:2039..54970-03.7.0  !4.4543:/-0  854 3035480-305440 -4/48089.85484-3489247..3//.-4.4570/7.-44//.9/4/.573.../4:2039..4  03 54..942003.74 :3.43:703 3/..543:/-0  3.74 54870/4.4 .303.33.83...570/209..0/-4...57045479.57207: /.3303..480-.3.57002 543:/.30.954/..0-....5757...74 37.74 .302 85484-3489247..0/-.54870/4.3.5834/4:2039....834  03 4-.07..0354...7.4 7..0  .30.93.4703.54.3.3.3//.70/349030207.-9548.83..5830/4:2039.74 3548.  45834..4/4245439.0 .543:/342.74 384/4 33.0  ../7:.343. .543:/3.-9.90..  3.5834-  !4.74 3 04/4.74 ..-4 247.942..4.90.54....343.4.08944573.7.54/54402 /..-44//.80-:0 54.089 .904//..74 .08944573.49:/..4/.5830/4:2039.0. 3.7828:-0942 844//.543:/-0   0804//.3023./0.43.543:/- !4.3//.207...3:85484-3489  -.739.

74 :..7.804 4543:03070 9.0 ..41.. 3.5470/31.583/4:2039.2.089:4.20342 /...8.3458..809.4/44 03....3.5834/4:2039. .4548945.4.0/03.7..5480-0 ..3.0/03424 348903...089..4/44 /..74 3 /4 .74 3.583/4:2039.....7.74 35757.  .4-.33.7.583/4:2039.5489450457.  ..3023.4-..3 207/480.207.

.74 ..3//.54..543:/342.302 3..0344-.0  3...74 :.5830/4:2039.-043:703 30...41...4570/7..0/-43.4. !4././.4/89.4/.-4..57002543:/.  '57207:3.30  !480-30/44 -0..8..3.-44//. 090 /.543:/-0  !4.4  /7:4  #... 94 057.57207::547.9070./0.-74 .0..4../0. /.9 4-:547.089.247....42 03.7.3303. :3. /.84.904//.74 354. ..0/0..  5440.942003../.2..4/..583/4:2039..-207../.90... 009454970-34 5./44 03.7.543:/-0.4. 3.0343.43.030 ./..30.54. 4.8..4-.4-..354570/4/34-..4/44 /..-:4//./7:.80-:0 54. ..00 .01.3023.57207: /..57..00 .74 3..43.24/89.0/-4 90.9.4: 902../4:2039.0.089:4.5757.54/.543:/342..543:/-0  458570/209.470 90.9031472..489.4703.94.9:233.583..4-98089.0/030.74 3247...-..907247..7.74..457.4//.303.0 .4 7.4-.  0020390..543:/-0  3.0  3.0/-487.-:84/04.80-:0 54.543:/-0  .805489450854.4543:/-0  7. 9070.3454202-3489207.802470-930574 030/4:20390 0970-.08944....2543:/3. 90.74 3.54.583/4:2039.43.5470/31.303.4-9 548..74 : 3.. 8031472.74 804//.. -2.-44//.74 :.30 9070..5834/4:2039.57..  45834.0/-4207  3..84.-034//......80-4.70/349030207....90..7...4-. 89. 8.41.#.907-45490.74 .49:/.57.74 .5834/4:2039.-74  /7:4  03 54..74 .9-4/849 /4/. 0/480 3..-44//../44 9 /.3//.4../4:2039....4 0 .4.9...480-..8.3023..0.3 .4//.  03 5757. 70. 03. 0 8.0..5489450854.5470/054202-348990207 09434570/0034./:8544 3  03.3457.-4247.544/-0  ..4. -4/454.74 3 04/4.303.03483:9.4 5757.3../:8 034290.54.3:.343.907800970-.90.4.49/4/.3...8.4/4245439.43./:857.0.90..3//.583.57207:43:703 30..

 ..7803.74 .5489450854.-49.4-30.-44//....74 354.. 3.: :.907.3. 3  #. !4...3  !480-30/44 -0.-454.7..74 3543:/30 543:04.907803.74 3/44 74.  .30254570/4/34-.8.0/-43..8543:/34../0./:/480 0323.5430.583/4:2039.543:/-.570/3489570//7:2  .0/-43...3-70570/4/304-.4/4245439..8.3 343 34543:/-4 4543:/3570/4 54.07.3.24/89..  854 305440544/-0  0020390.548945:854.4/89...-./: 0342 90.45480-0 7.5830/4:2039.0 54./301.7..74 3.3.302.893082054870/4.80544.4543:/-0  5440 247.74 ./8723.57.3457.9070....90.80543:/34.74 3247.: 0354.4/...0..4:547.20/54.9.907543:/3...3.4-.3.-33./.5757..   03 74.90... 03 5757... ....20342-703.7.-54. :3.570/4 90.41.5470/31.9057.83.7..- 5489450854.-...3.03.. 543:/34//. 54..2 03.  03 54.43.570/2093..0 .0.3-70570/4/304-. 3 .90543:/-4 4.9543:/3  458570/209.90.4570/7.. 033.......34/543:/34.-57.8.3.903.74 33543:/354.:4/30 0 543:/-0 4-:547.44-7...54.3-70570/4/304-.543:/-0  3.583..74 38054.57002543:/-00/03.4/.331472.030/03.570/44 03207  .4.24032543:/342 '90257207:247..40 .80-4.74 3.0  .4.54/.74 354894508 54..494.90.  .424 3489:547. 8480/3570/4 /. . 0/480 3..544/-0  ..42 03..3...8...74 .74 354.4742.3.90... 4570/003 ....03483:9..74 .57002543:/-0  ./:857.9.0/0 0..-4 247. 03.0./4:2039.43./..8.0/034.1.43.8.305440 545700/:543:/- 54.0254..543:/342.80-:0 54.43 30 543:/-0.3 '57207: /..9:/00 03.

543:/-54570/4/34-.-44//...  03 /4:2039.4 570/...302-70570/4/304-.583.4 8054.  !480-30/44 -0.3.543:/-03.3..4-.0  .57002543:/-:89703454/.97.4/93.543:/-3..089.57207: /./: 034290.9354/.54548945:-7.4.  #4.543:/-54570/4/34-..4244 .3.57.4 . 009454970-343.74 .4-.5489450-7.548945:854.03 /./4:2039.3.-454..-99. /.74 35757.3..74 3:354970-345480-05757...74 3 8089. 4-80:490945720734 0/03..  4:2039.3023.4//. 3..3.3.0 . 4247.3. 09:548945..548945.8:-09.3.780. 03 54.4.. ..   79.4548945:4//.5830/4:2039.4545430543:/-0  '4473..  03 74.094 54970-34 74.  ...74 :54548945:-7.03.74 : 54. 84. 4-..54-:/44854/.089..74 38.34  03 7...37.57002543:/-.5834/4:2039.7802: 8:-09:5757.854970-354/.3/0544/-04.3023.0/-3.43.8.444//..7....802 5440 -4/48089.4543:/-054/.543:/-54570/4/3 4-.247.  '548945:-7...74 .74 ...3.74 3..2.4854/.0..4-.57002543:/.

  79./4:2039.. 3.4-.74 .48089.74 .  4:2039. 3.3..089..3   .30...44//.583. 4-.3..34   03 79.3.0/-0.7.. 00945720734 570/4 030543:/-0 4/4 90..49://7:/4:20390/03.3.44//.74 ..

4.74 . .73..2.90 .  .74 3.3.2.-.74 .70/34897...  !75757.57.2.5830/4:2039..3.548945:4//.70/3489  .3334.. 84/7 . 84/7 .548945:4//.3.  - 03 7.444//.7.0 .3.3:74. %709/0 !#' &# %  / 03 :547.5834 /4:2039.7.30543:/-.583.0.2.43..-.-44//...74 3.47.2./.47..03.70/34895757.8089./:8902/042.:  . 0 0. 00945720734 570/4 030543:/-0 4/4 90.8.70/3489  4:2039..74 ....543:/-0 7.74 3$03.43.74 ..8.03.0.3.74 3 3843.8.347.0.548945:4//.   03 54/74 0:547.030334.4548945:4//.30.0/44 -090.3../4:2039...3.74 .0/-0 ..0.2:3.047. 03 74.74 3 8089.74 34.0.03.3#05:-0$4..303.3.4 8054.90 ./: 0342 90.74 .. !480-30/44 -0.48089. 3..03.49://7:/4:20390/03.2.3.....8089.. 489.3. 00945720734 54.3./:8 034290.57002543:/-.573.0.4/ 0:74.70/3489.74 34.43. .54894504//.74 . 3...74 ..  03 4/57.0/03.74 .43.7.0....74 3.74 3.$03.44//.308:53489 8447.2.03.4/93. !7/44 .583..  4:2039.78930270/:57002.4 .03.90 ..57002543:/.347. 09:548945.70/3489 .4 4/570543:/-054. 3. 03 /4:2039...70/3489 4247.0/03./4:2039.3334.-0  ..43. 9074.37..357902828034:547.3.30.

0 .47.70/307010703 32 90..0.894790.0 .03.90470$03.3..4/ 0:74.90470 .0...34203.30.3.9:7!' 8403.3.30..308:53489 00.74 .70/3489.2.83.74 . .74 3 00.8089. .89479.74 .3.3.... 4/ 0:74.78930 90.3. 0 80..9074.4..907..0. .03. 90042:3.43..8089479.3.2! 3 3.70/3489.

37.90 . .2.90 ..4.43../3.30./0.89479.3. .  44 -090. 3..43.3.894790.4.-.0 8047.0 $03..74 .449/0548945.0854/09.80:547.894790.4//.3.7.

894790.-70' .5.: 34.3.70/34893.03034./...02  '57207..30.7.70/3489. 4.8022470-932 3.4/89. :/00 03.3.74 .80203. . 94 0570 30.23...3.

70/34894. .90 ./0 54/00304854/.-0  44 -090.74 .74 385474 9 .80 203. 3 94 57.57.570:547.3..74 34.94 0570 30.-090..9073.0257.03034 ..349. 457.33.03.37.54/74 3.33.03. 3.37.90/0.0.828:90..70/3489 0:74.43.4034 .30480-0 .3489 03.3..434/...74 3.37..34897.4-.4020.. '03/.'%!$ 347.-54.3489 094.90 .48030:547.90.33.90 .74 .:90209.70/34893.3...43..70/3489 0:74.7.7..90 .: 03.90 .90 .0 /0.58.3.3...0 .4/89.5490.90./0.. 47.90 /0.0 84: 0354/74 .57207 49989. ..3.-..74 34.3.  '70/34893.: 344. 247.0 .90.90 ..3. .30. 0 9-91 30.0/-43.894790.-70' 80. .43.4 /.9.45450902 4/89..:547. 457..30573..30820-942003.90 .. 4/89.3907087. .0.4543004//..7.5.3./0402.47.3.3.74 894790.0 ./0 54/0030548.203: 3082057080.. 3.  03 : 90..32.7809./.:/00 03. :547.7..9 .30.0 .3...3./7 .. 03. 03.247.43...4..434/.8030:547..8:5330803./7 .308897.43.-.3. :/00 03.3.43..../. ...308897.84/04.-.43 03.58.0 4//.0./484/04.. '%!$ 37.90 . ..3489 /4 03.0 8447..0 7...:  '3.54/74 .:30: 9.7.089:43.  03 854 30/44 -0  !7..70/34893.02 '57207..0 /0..3082057080../35..7802:8:-09: 5.4034.

.03..080:547.30..93..4  '8031472.3.  .-98089.3.8..4..0/3..7. 247.4/3.90.9  .57.5834/4:2039.931472...-.90 .3: 30 .290.74 3.90 ../.85749:...2.43.4. 3 /. 3..03. 3.90 ...4-. .494.9:/ 0390.04.8304/:/00 03. -.7 0...20/543:/3894790.931472./:.: 348 174 247. 70  7.290.43...3.247..3..3: 30 247.948954/..43.90 .   03 8089. 794.84/04.84304/.080457..2.954870/4.80:547.7/32.0457024. 0574. /7:3 09794/89...3.2030.80-30.85474 .. 00974384857002...0.3907087.-..:5347..4-9870/89..089   -.0..4-93..2 85474 4:/00 03. 79357409...4 8454970-30..8.:70/-0 4/.44. 03 4-.43.  03 4-..90 . ...:4/54 .44//.90 . ..34-.8.90 ..07../:889.3.90.3.4387.. 0-34.. .... 7003.00974384 857002..0/030..09230 5484.7828:-0942 !4090.8.74 33/4 ..343:703...0570 30.43.74 34/ :/00 03. 03.3239070842 5480..3031472.74 3 84..3574094. .4 3.907.2../:/44 -.247.208933.3./.84.89744.00974384 570/89.0$03.74 3247..0.4570/80/3 3.90.3..303907080548.34..90 ..89744.30.5480-3..03. 3.90.57.8.90 . 7.4-..30.3..309073.85474 .70/3.  .4 4/....3..3.40 944-.. 03.   -.30.   03 870/89.802 31472.0/030..3. 7903 574090570/904274.4-.4-93.209 .0893.33.8..31472.. 84/4 34-.4-93.30 203.80-4. 794.-. 34-.231472.03...74 3247....32 4854/. 247. .  .. 9.44/30.43.97093.4.30543:/..247.3574094.0. .90 ./.0 03.303.8.209/4.3.: 341 3480..90 ./: /44 -. 247..308205700/.54/09..74.0  '447 043. 748089..94.90 ..90..4 .47.9/03.3.90 .3.4..4-.. 4.3/.3.4-..34.302-080/:$03.3..

7302: 8547.80-4.7.54.03. 4/89.-0384/04.2074-.54/.03.3.  .57409.5700/.2.  .4//.089.0.-98.....0.2 302:3..247.2-./4 . 4/4.4:/00 03..5474 : .3//..02:8030302:4.4.90.-9 90.3 30/8723.8089.7.247../4:2039.34323489:/00 03.57.90 .57857002.3//.3./30.3/0809 0954/.0 !474 .3 703. .74 3247.  03 -479020.0.0 70   7.5474 :97090..3.0 49/080909 0-7.9074 .0..90 .802 94 .0/.74 .9.:420034 247.4.30543:/-0247.. 570/2093.8.0  !454970-80.03..3.2 --4970-.88.-/.   /.74 .839   7.44/4 90. 3.74 ...03.43.54/.574094.44548945:..3.5489.83. 0 7.3 7.3.043:703..30.9 .4: /.3023...4742.30.9 753..8.583  0979/0 ! # $%%$% !7.2303   7...00954/.0 34.9:2:4//.   03 43 345474 444//.3: . 54.839.9473.90.3. 57207:548945.247..3.74 .4:20/ .3//.74 3247.54/5 04303 .0095457090:.9054.8.34323489907: 343.:   7. 4/4 9.024//.74 3/44 9.94.39/4:2039.2303..0.3. 8:5. 0.0.9:2:4//.0.-47 '. 03.8.:2:3.3/.4.207..3/.0.0302:/3.3...0.4.4.93.74 : 7.  .0   03 4/4 9.9247.302:88902: 247.393.854 94.. 7.2.958345474 44.57.74 37.23.3.3//.454.2.8089.4743.9 :54 90.90 ./54.78995740904/57.0257207:247.7.3./4.74 ..3.-.3..247.030...70/3489 ..7.248943.3023. 03 7.74 ./4857002.  00 90.74 .424542-. 7903574090 570/4 4.04548945:.494.3./48934..3:8..2.

  ..:2.9 .730.54202-30 54/.2033.00974383.0543:/-0 907 .43.4. 80.3. 2033.94.90. 0303.7.. :57.9044//. 3  !474 4. 03.5479..4 03.37.4./:8902. 4.3.5489.74 34/4 /.43054870/34 4-.80/3054/.8023.7390.74 .3.4/89..74 4//.7.33..570904 094  !4/./4:20397.20/33.344 30 3 03.4//..5479.989.  ..70/34893. :04 :547.907.43.730.94 . 570/2093.74 385474 ..74 /4 10-7:...447094 3. 03.0..9078003. 5479.-.02.548945. 80.90.730.74 ..570904094  ...305490.4/ .98085474 4428 00 9.944//./...8. .543:/-9.:89703489 5489.789370/0/03.70/348903 . 7:454.3.0 $9.3./34 .5489454.40..-..854.:2..33.8547. 03 85474 .74 ..30./.3//.203... .74 .88902.. 5489.43.84../.34 /00 3.-490.907.4/89.74 .74 34-.730.90.34.80304..570900209:  !4/.33. :04:547..74 .30.40./3.0303.904 0.90 .. / 7..3#05:-0$4.4 44 30 03.40 3..94.43.90.. 3. 5454970-7.3.543:/3. 03.09.3//..74 .8547.8547..09. 88902.  070.4857009:897030:7050.54/.-4905489454.74 ....3543:/33.74 3247..70/3489003.-7...33.309709480- 1 0/05489454..78990.33.-74304.-4:8970..089  3 94 057.3.904 0.543:/34.43.70/3489 /7:0.8547.43:703 3/..90..4-74907 7. .37.907...543:/34.44 90. :57..3.54/.343543:/- 0 20-7. 203.304..304- .4 /.3..207.54/.570/. /3.40.07.33.74 /4 10-7:..3 ..43.74 3.-7.:.304//.:2.2 30.904548.34.:2..90.03220742 .43.33.30.447. . 85474 .70/3489/7:0.032207424742.30.4/.. 3.0 .37.44//.4342  !4/.3.43.2 30..94.40.3054/.4/89.

 90.989 345474 4247...3.34893..03-705....89..347.9074.80-4.13.0389479.74 3./03 844//.74 5757. 034 03. .74 . 84/7 .  $9..43./0.034..3.90702844 034 3.8300/4 494-7./:8  034290.9.5474 .0#05:-0$4. 894790.894790.74 .3..74 385474 3.904743.4.0.74 .09..90..  . 90..- 7010703 30 90./33.3.809054894507.34- 403.9:70!'.3 8054/.70/34894//..0303/7 .57.5757.030 / 4 4 354 02389789.9074./389#05:-0$4.428   03 .: 57894302:... 47./7 . $03...0!484. 7030.3 3.$03.80-4.3454/090&7..543:/3. 03/48945/47.4/89.43.03...09.09..3.0/09.54548945:854..3334..494.30 8:53489 .904 0.74 3:547...4 5789434..74 ..70/34893.8.030 / 4 4 2..3334.33.33.2.8..030.43.54/74 :7.9047 8:-094.74 3.989 34 5474 444//...89../:8570 32 034290.33. 4/89.9.43.030.#05:-0 $4../03 $03.. 20 80/0 .03:543:.3..43.0 54870/:089. 90.74 ..3.3. 570 30.. 5489450.0/03.7.90..033..3457.-./03.74 7..-.438:534.8.33.#05:-$4.70897.9:/489.904 0.3.-.43.8.4 .989 345474 444//..2. ..3$03.30. 13.2:3. 90.8:-094...4//.570900209: 843.3..0 .054.30.94. 0303.4/89.454/.8089..8.0.9...43.54/.3.47.2 :547.54870/:0. .300.-47. 5497/90.70/34894//.3#05:-0$4.8. 3.-342  389789.347.907894790.4//.34   084-.0/03.74 .3.8300/4 805902-7..3. 94 0570 30.300.8:-09.30./03. 907 3.. 33.989 345474 4247.989 345474 4  !4/.74 3..  '447094244 0 8054/.90.3.. 03.9./033-.. .33.74 44//.0389479.54/.3.37.389..3454/090 &7... 570900209: 3..0 3. 4-/0. ..8089. 2:03..54/.904 0.9044//.308:53489 .3.70/34894//.989 30.4 5789434.74 . 5479.0 -7. 570/4/30209: 3..44854/.7/7.  03 89./:/7:24/89.2$547.33.780.74 ./..74 34. 03.33..:2.8..3457.3.  389789.3.2. 94 057.74 8897.  $9.2.44//.$03.89.80-3.9047034203.7./:4209..13.74 4//.0. 0343.0 /4 2.8.3/.74 34./389#05:-0$4. 84/7 ..94.. 03..44 30 3 03.4290.94.4-/0.

3./4/.07 .0 /.:49.4730 480-03..789.8.089.3.80. 3/44 9.480-.5707 033./:.......3 5789403.30../:.7 .  389074742.. .8..33..4734 480-43..8:534..0380/44 -0.70/3489 /.74 3.3 54/.5707 0.74 3..042470-93025707 :3..8.489.302-080/:238907 5789403..302-080/:7 . .3 3.. 8.4854/.43...480-.. 543:/34.0.7 .857009570/58 !44-..90.57.34/4../34480-4/44 570/80/37 .33.30 70.94./3 04.34/4..43: :70.544-.74 .4742.-.74 3 -0703..804280 543:0544054.84/4:2039.. $547..370.70.74 4//.45489454.45707 :45073..57.9. 03.70.30 70.74 34..  0390.970/305457002:3030.84283.4-.9.34.70/34893.0.70.74 3..03.3..3..3.480-4 .54.0. 0../:4209.  $9.54.4//. .3493.3:057.30.2$547.4/343024/4 .44//.989 345474 4247.80-30..  544-.347.0/-4..74 3..4. 3:-7.90...74 3...0 03.3/4. 570900209: !09/0 !## ' #   03 5707 4.3.:7.93.428... -7.3. 54/.3.74 .70.305707 4./3 3.23897.3.8.5830./:8902. 97094/89.3.7.3.54300 .  !48945045707 :.89.54/.74 334/4.74 .989 3431472.70.74 3.3   7.5707 0  '57207: 47 .8.80-4.804280./.3.30.428. 090548945.4342 :70.428.548945:.74 .4342 :70.5440. 034:7.-.:24./33./3.0./.304.8.4/4 .4 4.3...4/89459..0. 247.8.780/7: -0 870/3.4 3.3.4342 :49.70/348943 548945:4//.9070:07 .13.8.4854/.03030.-80..3.78.43.3.428.:2.. 089/0 $    03 . /7: -..  4-44/ /4 0:74.3.473.3. 4/8945.480-.

9./7 ...4454/..90..  0390..74 389475707 0570 30.03 0020394/8945.0:09..543:/-.3./03.902.2489434457.90..320/..3.4/89..3.30..4742...74 .473480-57.3.0.43 4570/0/44 -0544/-044//..0348570203044 30 ..54/093.9...0 09794/89.....730..3.9: 4..90.85749:850924/89. .30.74 4...0 03.  .74 389475707 0 57..3.85749:8973.34.480-.3 47..89.4394 /45: .3. 057.  304/8945/4:2039.744.30.05489454.4-.7 03.74 .9070.74 .4 /.43.74 .43570/4 90.30. ...90. /7 ./34303254.90.. ...  !7..327010703.74  ./.30.989 3054/. 0390.548945.  /44 207404342843.4/:7.8.3:. 3085474 89....:4/30 .42 03.2489430.543:/-.30. ./..85474 3.  4//. 90. 0390..3 48005490074.:4/30 ..302570/209.  34-.3:04-44/ /4 0:74.0.33.30. -7...8030544/-44.3..0/-.74 4-70..347.43.80543:/-03.5830/4:2039.2 97094/89.0 03..38:53489 08947.902:.30480-0 8./340...90.3..74 .9. 80.90.  $.38.84288.370..3:0 4-44/ /4 0:74.902:.90..0. 03...0.43..3.548....43.94.   /4..43...43: /4 /4 - 0390.0/-0.  7.0 03.4/89..543:/-.5.78./908570202-03.  4/89454/.34.8570203570/209544/-044//.079. 03.. 03.43.4342 :70.80 4/4...4 /..3:04-44/ /4 0:74.3:.80 543:/-0 09794/89.54/093.3.89570/20934.4/89. 80..42 03.8.30.0  03. 4//.989 354/.302 47.-89. 94 057..308:53489 ..5489450.8.4//.203.4570/003.4 9..4543:/-0 :..44//44 -7.089.4-..85749:48224/89.43.3./4...38:53489 493. 579025.7..7.  30:54 90.3.473...43.3..5707 0 70 09:/ 897.544-..5707 0  .4 570/4 543:/3 089 4/89.30247.. 90.. 057. /4 .24894354/093548.03.3480..74 ..43..203 8. . 80.4/89.30480-0 8./03.548.  .3.0 04342843.43. 3089.  .24:57.42 03.07 .43..3.30. 7.90..0/-0:897030..90.74 .0 .34.3...3. 03.4854/.8543:/342 0-3.8.85749:8 097924/89.0 03.43. 7.90. /..480-.203.73. /0.4-/4-./:.548.203..43.3.57207 4.2489430.543:/..3493. .43 57. 30:54 90.8924/89.43.780/7: -0 3870/3.80384-89.90.3.274...42 97094/89.24:57.42 03.43.480-.0.4 543:/34. 38./7: -...74 389475707 057...3489 493..90..904 4//.4854/.. 7.3. 03.0/0.343. /4 94 057.3.57.90702/7 .4/89.0.4/89.9.0:0.

8924/89.780/7: -0 3870/3.4/89.  . 49 543:/389475707 057.43.349543:/3 7.32389789.74 .3424 3489  .5707 0 .3..480-.3..85749:880/22 4822 /08092.   7..894/89.4..3.30..0/-.0.5707 0.0380/44 -0. 54870/:0944/4 90. .54/093.5707 0..8...8.3..  $.097090..9.90.247.907020480-.7.4/9 4/4 .34-09.2034257/4-9..9074/7:3.90.78. 8.74 .74 .0....203.:./4-4970094/ 57.3.480-.4/89.. .473.9.  4-44/ /4 0:74.4342 :70.4854/. .973.894790..30..3.930.4 32 308030544/-04.2489434457. .3 4/4 45707 :570 30... .:3 057.3:04-44/ /4 0:74. 03 .3:04-44/ /4 0:74.780/7: -0 870/3.90..02:54.3057. 384/04.37./3.3:057.3489 49543:/389475707 057.9070543:/33240.54/.07 00570/209..30480-0.-. 03.30.9.2489430.307083 34. /0.970/04.74 .80.43..74 34.74 3:.548.3424 34894/4 -04 5707 :   /4.5707 0 94 057.3/304/3030 57.57.4854/.4854/.4989 3.0.30.0 03.4 9.... /7: -.. .0.480-..4854/.. 08947..4 9.780/7: -0 870/3../4..3.54870/4. 973..: 57894302:.  :-3.4854/.94.349543:/389475707 0570 30..3:057./:./:..80... 8..3.. 0.8..3:0 4-44/ /4 0:74..0. 80. 548945:. 80..4/89. 548945:.203..  !7.4342 :70.3./7: -.90.844-09..203 8.24894354/093548.78.4.3.57.54803.4 :.4/89..3424 34894/4 -045707 :  00570/2093..0/42..05489454. 03.789./4-49700930820.78..3..  4-44/ /4 0:74.543:/3.543:/-..480-.  - 03 .0. 03./. 3.. .0/4/.30.3.0 /4 90. 90.9 .74:3054870/:054/.13..90.0380/44 -0.80543:/3:70 09:/ 8.03.74 3: 57. .74 .74 .9438454/. 90080 /.../:.4854/.3.890..43....43. 03...3.0. 3..4342 :70.90.. 03..4/89.3.4/89.9304-7.30... 0.3. 38. 80.548.4/4/4/.5./4-4509094/57.0.4/89...37.3.42 03.

. 03.05.90.4854/.54/093.4854/.43.4-.548.34480-4 .5707 .4854/.203.0.2489430.4 5707 4./7: -.0.34954/..30247./:.24894354/093548.543: 570/58.03/. /7 .3../:.54/093..  3 94 057.57..70/3489 0:74.90.0.0.8. 03.480-.8. ..0... 03.43.80 ..70/3489 0:74.4734480-457..203.57..3457/4-03057024 0380 4789..203 8.5707 ..74 030 4/0.90. 49 54/.332 54. / 4/4. .8. 80.3:04-44/ /4 0:74.  .89475707 057.7 70 03..34954/.347.78.0.89475707 0570 30.4854/...2489434457....8.90.70/3489 0:74. /0./7: -.304.4342 :70. . 3082057080 ...9..34. 8. 8.0.  03..4854/. 4/89.38:53489 3082057080 .7..780/7: -0 870/3.24:57.90.473.4/89./...4342 :70.548.4342 :70..3:04-44/ /4 0:74..548.203...3:4. 57.3489 3082057080 ..90.54/093. .30480-0.3..370 0. 30574957.78.  003...2489430...0 7.480-.907 3 94 057.9702548945:  '9702548945:. .74 03. : 80/2 4/89.4854/.3054870/302:5.  03 79.0.548.45707 4.30570/4 84. .70/3489 0:74.302. 3054.934-0 3 .7.43.203.5480-34:/. .3489 4954/.0.34480-4 0.. /0.2489434457.0 03./8947 0. 3082057080 .4/89./7: -. 03 8.4/89. .   03 4-0.  $. .../:.30: 5707 4.47894:-3489 ..347.43: !74/4 .2489430. 03.203.3:04-44/ /4 0:74.. ..8.437.30480-0 8.548.3.0.780/7: -0 3870/3./7: -.0.3. 34-080:54 90.4/89.90 . . 80.7...3     .7.0.  !7. .780/7: -0 3870/3.. 4/.8..3:.43.203.. 902.0.370 04-4.89475707 057.   /4.78.

434.74 .3023../389#$ 9 ..3:  &7.

9.57030.9.090..74 &7../3 89#$ 9 .0.80/305704/30343 30/44 -0 $0/2/0 !#     03 570/58 57030..4. .0.80-:0 3.43.9  /302:.33.0..434.

 .

.

3.

74 &7. 3570/58 /.. !7.304..33./389#$ 9 . -0.54/.34..0..33.548945 4//.80-3 54434209..0/-400974380/7.

90728454970-304-.8:./.74588:53489 &7..&7.74 .70/3489 3.0./389#$ 9 .3 3..34/44 9.785749./302.  !7.94..

..78904-..33.43.34034934-7.74 &7.....  !7. 247.43:4.74 34-./389#$ 9 .80..954 .

 &70/-.0.33.43497..70/3489 &7.30.48:534834...9.5757..4//./389#$ 9 .74 2.4...

74 &7./3 89#$ 9 ..3803.9047.33.74 34.23.43:4.  &70/-.4.54.

. 3:-7.907034934-7..94.3..789.30 54/.570900209: &7..85474 .34.3.44//./389#$ 9 .33.54/.94.74 .  !7.33.

/389#$ 9 .3057.  !7. /..9. 30857002.34 305720734.4 &7. 900543:/-.34:494...

 &7./389#$ 9 ..  !7.9..0.4//.30.80-3805.3.343.74 ..3 30 .. 090548945.

3.

9072543:/3...3 8.  !7.03489..3 3.3. &7.74.30.404-.548945:4//.789./389#$ 9 . 8.13...7:054390..34.0..74 .

3 .

4/44548945:4/57.3.  .543:/- &7../389#$ 9 .

.3: 5747.4.#05:-0$4...090.0..0.9 03.57030.7 0.43./389#$ 9 .030.43. :3.09 3 &7.9.   /302:.

-.4570/5857.3..304.  03 .0 ..3/7:0.0../. 0942:547.3. 44738432.30...548945.-090.3//..4-.74 ...942 0374 7.5830/4:2039.43: 0 3.548945.0:547.43:  !489454//.089.570/.-090.74 3..43. 4/89.85749: 03.1.0/054902.54548945:854. 03./..3 570/58  7:.0/0454/480/.0....74 : 4-.0.907084-.4.33.54/.74 .3570/584. 80..03.80 .3023.8570/4/32:49.90.:547. 0954570 302.: 90.5489454.380.30285484-3489..   457 09.33. 4//.43.

4/89.. 03./:4-43 54894542..43.... 74: 0892080../:4-43548945.4 5789434.5489. .3.57207: 87.4../30289:#05:-0$4.5479.54 .0.74:/354:. 57.34-.5489.  4.13..8....0.9. 09790. 03....074.4/89.400974382870/89.3 74./.3 03..43..0.5489.4.04-..43.9:2.74 .30 94 031472..3.5700257.0. 57...54/. 03. 03.74580:30 0/03..9.  '..57207: 03.0.302 0420034 3..9.  03.90..4-..05479.744.90...4/89.3:3489 3.9:2.74: 2080.57002543:/-3.4/89.4/89. 30..90..303..54:.30 94 031472. 803054 ..5489...57002543:/-:54 90.84/04.5479.43.57207: 94 057..3 03. 97090....90.5489.43.57002543:/- /34/ /.0.0..4/89.  03 .089..0. 03.33.4-.4/89...0232..05479.74   !404-.54 .:70/-457.074. 03.  4.3023....3 0890.34-.80/30740 .302 4-.3. .5489..570/585090.74 /4.54300/35454 .089..0.  03 4-.74 3.074.4/89.3544-.89/..7./.74 4-..4/89..57002543:/-/3 .3  03.2.33.3/7:0..  %.  38907 5789403..54. .54 .57.43.0/../.93.3489..90./..&7..&7.030  389789./30289:..4/89..3:  '80-3.3/3 .0..9.74 : ..9.4/89.8.3..70/3489 804-...0/4.33. 03. 54.0.43..05479.90.43.089..74 247.43.05479.&7.90.54300509/35454 . 03.13.0....0../30289:#05:-0$4..494. 03..9..57207: 94 057.54 ..74 804-.9.2030.323.3.0.5700257..33. ..0 ...4 .30/34//..57207:57.. 84/04.43...74: 2080. 03.030 .54. 03.4 00974382870/89. 03.90.089 803054 .95093.3.0.3:..-. 03 .33.9.  '..4/89..0.4/:.57- 34 -080/  03 570/583.54:..0..089. 09790.0.090....

.3:  &7..  .-.80.:547.:.74 .74:/354304.43.0. 30.3023./389#$ 9 .3/45439..95..9.4.4348570202-.

.80. -05..74 .3/45439.-.7.43. .030   .0/-400974380/7.8300/4 2.9 :3....00974384.9044//.09: 3.43.0 90.74 3..74 /4 10-7:.888902....80/305704/30343 30/44 -0 !#     03 00/03.388902.4/:..  31472.43.43.9702080.93../389#$ 9 . 30:547.33./30289:#05:-0$4..95093./08090.5 0354 0.&7..31:3.3544-...0.7...74 .   03 834.43..74 . .. 03.30247.030/ 4 4 .3023. 30.4348570202-.0. 033  03./389#05:-0$4..89/.9..3:  &7.3.33.80-:03.3.  03 %.5479.   03 44 -.4.343.43.4/89.0097438 4-54/.3454/090 &7.5489...

/.9././.43.54:. 03.4/89...43.43. .0.570/58 / 03.0..570/584820.90.  '.  '.0.43.43.80-:03./.  '. 0892080.43...9&70/-..0....0.9. /3054:.2080.80/305704/30343 30/44 -0 !#    03  '....9..54 :.. .. 03.4/89.9....57030. 90.9.090.4/89.43..  03 /302:. .90.././.9702080.0.90./.54:..43054870/35./. 03.570/5880/20.570/58/08090..

54/..3: &7.0257..8945...3:543:/3..854/.74 .:573./3 89#$ 9 ..3023..

485093897.43.3: &7. 03.:.0 ./389#05:-0$4.5479.490.9..... 570 30.3/302:.089.4/89..9.030/ 4 4 247.0 .5489. :547.5.4/90.9570/ :..1..490.0.. 0.548945.74 .:547./389#$ 9 .... /302.74 ..090.3570/58  7:....30.3..43.9.0.0. 4/89.94-..74 .3454/090&7..34 4-.3.33...380...57.942 0374 7. 94 057.8057030.494.4..9.089 3 94 057.0/0454/480/.0.....30285484-3489..-.54548945:854.44-.0.4/90.490.. 30.74 3570/ :.74 ./03.  03 !489454//.43.0/0454 /480/.4 .8.43..0.0.570/:.4//.0 0..548945. /302:. .  03 . 03.3//.4-.....3.. 80..13..33.0 843.03.0/054902.4/89. 03./7:0.8570/4/32:49.43.9.3023./03. 09.0. 03.0  03 389789.4/89. 03.907084-.0.3.43.4 5789434.43. .. 80.4-.3570/58  !48945854.43.0 .-0570/58.74 3..43.5830/4:2039.80/4.. 03.9..0.3-70570/4/304-./03.43: 03.

3.

&7.74 .80..3.3544-. 30:547.80.74 .00974384.43.89744.43.0.59.30.4/89. 30....4.43./08090.3023.4/ ...-..9. 03...9/302 .2080.3.3.5489.30.  03 %.74 .43.-...343.   03 44 -.088902. 03..9.997/0809/.3/45439.4/89.43./389#$ 9 ..030  . 30:547........3:  &7.80/20.  44 -.4348570202-. 03. 09../30289:#05:-0$4.30 .

. .570/584820./4 805902-7.0 /.13. 03.3.80/305704/30343 30/44 -0 !#     03 38907 5789403.  ..4/89.80-:03.

 4.0 /.88902.0 :8.570/58/7:0.9.74 .3: &7.4/89..  03.13../570/58 0890.30  38907 5789403. 38907 5789403.5489. . 03.43.54..3023../389#$ 9 .00974384. 9702080.3..4/89..343.3.13....43..74 ..

 .

3.

203.02385474 ..5479...43. /44 -.:2..548.2 03.54:./: /44 -. 804//.0.4.494.09: 80 .3. 94 057.33.3570/58  !48.43.0.0 3./389#05:-0$4.9    03 %.3.989 354/.02-7.94..4/89.3454/090&7.089 94 057.80/20..4.-.4/89.43.42 5789432...9.0.9073. 90.43.3.89..9....0. . 4//.3. 03.90..../4 /0..24.089.0.. 80. 80.9570/:.4-.43.  03 ..74 570/ :.3.0....4-. 94 0 57.089.030/ 4 4 247.:.. 03.43. 30.0.8547..54/.354570/4/3 4-.0/054/480/.80.3570/58  !48945854.95093. 30:547.74 .0/04 54/480/.3..&7..43..4 4-. 843..74 4//.74 3304-.3.3089.43. 0.:2.57.0.907084-.94-...33.74 .74 .8.30.84/04.74 3.5479.8547.4-..13.. .. 03.730.490.490. ..3-70570/4/304-.89/.  ..03548945854..3..0/0454/480/.4/89.. 03.   03 !48945..4822080.4/89..  03 ..030 .4.43./30289:#05:-0$4..3: 2389789.3570/58  44 -.33.730...3544-.9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful