ZAKON O JAVNEM NAROČANJU

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(ZJN-2-NPB3)

Zakonodajno-pravna sluţba je na podlagi prvega odstavka 153. člena Poslovnika drţavnega zbora pripravila neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnem naročanju, ki obsega: - Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 z dne 8.12.2006), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2A (Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15.2.2008), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/10 z dne 12.3.2010), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2C (Uradni list RS, št. 18/11 z dne 15.3.2011).

Številka: 411-08/11-6/1 Datum: 1. 4. 2011 EPA 1735-V

Boţo Strle vodja Zakonodajno-pravne sluţbe

Prvi del SKUPNE DOLOČBE ZAKONA Prvo poglavje Splošne določbe 1.1. Predmet urejanja zakona 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. (2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata: - Direktiva št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 114), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2009/81/ES z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (UL L št. 216 z dne 20. 8. 2009, str. 76), razen v delu, ki se nanaša na javna naročila na področju obrambe in varnosti, in - del Direktive Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. 12. 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 31). (3) Če naročnik izvaja dejavnost na vodnem, energetskem, transportnem področju ali področju poštnih storitev, veljajo za naročanje v zvezi s to dejavnostjo določbe zakona, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. 1.2. Definicije pojmov 2. člen (pomen v zakonu uporabljenih pojmov) (1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 1. »Dinamični nabavni sistem« je način izvedbe postopka javnega naročanja v okviru odprtega postopka, ki v celoti poteka na elektronski način. Uporablja se pri običajnih nabavah, katerih značilnost je, da v obliki kot so dostopne na trgu, v celoti izpolnjujejo zahteve naročnika. Ta postopek je časovno omejen, ves čas trajanja omogoča udeleţbo ponudniku in ponudnici (v nadaljnjem besedilu: ponudnik), ki

izpolnjuje pogoje in je predloţil prijavo, skladno z razpisno dokumentacijo. 2. »Elektronska draţba« je ponavljajoči se postopek, kot del postopka javnega naročanja, ki poteka na elektronski način, v katerem ponudniki predstavijo nove cene, popuste in/ali izboljšanje ponudbe v okviru določenih elementov. 3. »Elektronska sredstva« pomenijo uporabo elektronske opreme za obdelavo podatkov (vključno z digitalno kompresijo) in shranjevanje podatkov, ki se pošiljajo ter prejemajo po ţici, radiu, mikrovalovnih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. 4. »Enotni besednjak javnih naročil (CPV) «, sprejet z Uredbo (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L, št. 340 z dne 16. 12. 2002, str. 3), nazadnje spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2008 z dne 28. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) in direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih javnega naročanja, kar zadeva revizijo CPV (UL L, št. 74 z dne 15. 3. 2008, str. 1), je enakovredna referenčna nomenklatura, ki se uporablja pri javnem naročanju. Enotni besednjak javnih naročil je enakovreden z drugimi veljavnimi nomenklaturami. V primeru različnih razlag uporabe tega zakona se zaradi morebitnih razlik med nomenklaturama: - Enotni besednjak javnih naročil in NACE (Splošna industrijska klasifikacija ekonomskih aktivnosti v Evropskih skupnostih) iz Seznama dejavnosti na področju gradenj, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam dejavnosti na področju gradenj), uporablja nomenklatura NACE; - Enotni besednjak javnih naročil in CPC (Osrednja klasifikacija proizvodov in storitev začasna različica) iz Seznama storitev, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev), uporablja nomenklatura CPC. 5. »Gospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago ali storitve. 6. »Industrijski ali poslovni značaj« ima subjekt, ki deluje v pogojih proste konkurence na trgu z drugimi subjekti, tako, da izvaja gospodarske aktivnosti, to pomeni industrijske ali druge poslovne aktivnosti, katerih namen je dobava blaga ali storitev zasebnim ali javnim gospodarskim subjektom. 7. »Javno naročilo gradenj« je javno naročilo, katerega predmet je bodisi izvajanje bodisi projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj ali gradnja ali izvedba ene od dejavnosti na področju gradenj in ki ustreza zahtevam, ki jih določi naročnik. »Gradnja« je rezultat dejavnosti iz te točke, ki predstavlja gospodarsko in tehnično funkcionalno celoto. 8. »Javno naročilo blaga« je javno naročilo, katerega predmet je nakup, zakup, najem ali nakup blaga na kredit, z moţnostjo odkupa ali brez te moţnosti. Javno naročilo, katerega predmet je dobava blaga in vključuje storitev namestitve in

12. številka telefaksa. katerega predmet je izvajanje ali izvedba ene ali več storitev iz Seznama storitev. njena telefonska številka. ter vsakršne druge informacije. »Ponudnik« je gospodarski subjekt. storitev oziroma dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaţe interes s tem. ki je zajeto v naročilu. Javno naročilo. da se blago lahko uporablja v skladu z njegovim namenom.a »Obdobje mirovanja« je obdobje po odločitvi o oddaji javnega naročila. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. če vrednost zadevnih storitev presega vrednost blaga. 9. »Pisen« ali »pisno« pomeni kateri koli izraz. ki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. 15. dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo. »Javno naročilo storitev« je javno naročilo. 13. ki se lahko prebere. ki ga ureja zakon. ki koristijo potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudb. ki jih naročnik namerava oddati. ki se pošiljajo in hranijo na elektronski način. »Naročnikove spletne informacije o javnem naročanju« so del spletne strani naročnika. sestavljen iz besed ali številk. ki vsebuje informacije o javnih naročilih. predhodna informativna obvestila. se izvajajo. ali ta zakon ne določata drugače. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. 13. upoštevaje količino. ki je vezana na to blago oziroma. katerega predmet so storitve iz Seznama storitev in vključujejo dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj. se obravnava kot »javno naročilo blaga«. Obdobje mirovanja poteče z dnem. da naročniku odda ponudbo. 15. ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. ki je zadnji prejel naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila. Javno naročilo. v katerem naročnik ne sme skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma ponudniki. s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila. ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj. ko ponudniku. »Kandidat« je tisti. kot so kontaktna točka ali kontaktna oseba. . katerega namen je določiti pogoje za naročila. postopku s pogajanji ali v konkurenčnem dialogu na podlagi naročnikovega povabila k sodelovanju izkaţe interes. »Okvirni sporazum« je sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več ponudniki. 11.a »Podizvajalec« je gospodarski subjekt. Pomeni tudi informacije. poštni in e-naslov. katere predmet je izvedba gradenj. 14. katerega predmet so blago in storitve iz Seznama storitev se obravnava kot »javno naročilo storitev«. dobav blaga ali opravljanje storitev v skladu s pomenom iz tega zakona. ki se bodo oddajala v določenem obdobju zlasti glede cene in. se obravnava kot javno naročilo storitev. razen če zakon. ki so samo dodatek glavnemu predmetu naročila. poteče rok za uveljavitev pravnega varstva v predrevizijskem postopku. »Pogodba o izvedbi javnega naročila« je odplačna pogodba med enim ali več ponudniki ter enim ali več naročniki. natisne in nato pošlje. če je to mogoče. so preklicana ali zaključena. ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika. 10.inštalacije.

22. 23. katerega namen je oddaja javnega naročila. pristojnega za finance.b »Odgovorna oseba naročnika. »Portal javnih naročil« je spletni informacijski portal ministrstva. 20. člena tega zakona. ki naročniku omogoča. kamor naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije v skladu s tem zakonom. ponudnika oziroma podizvajalca« je oseba. 18. ali ponudba. ki s svojo ceno ali načinom izvedbe bistveno odstopa od primerljivih trţnih cen oziroma uveljavljene prakse. 25. »Neprimerna ponudba« je tista ponudba. načrt ali projekt. novo tehnološko rešitvijo in obrazloţitvijo. »Nesprejemljiva ponudba« je tista ponudba. predvsem na področjih urbanističnega ali prostorskega in krajinskega načrtovanja. arhitekture. ki ga .15. vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika. ponudnik pa je s kalkulacijami. sprejemljiva. 19. »Nepravilna ponudba« je tista ponudba. določenim v razpisni dokumentaciji. »Odprti postopek« je postopek. ne more pojasniti. v katerem lahko vsak gospodarski subjekt predloţi ponudbo. ki je nepopolna v delih.a »Neobičajno nizka ponudba« je ponudba. ki jo naročnik prejme do izteka roka. 26. »Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti« je postopek. odgovorna za prekršek. formalno popolna. inţenirskih storitev in informacijske tehnologije ali obdelave podatkov. »Formalno nepopolna ponudba« je tista ponudba. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena. določenega za prejem ponudb. ki ureja prekrške. ki jih povabi naročnik. »Popolna ponudba« je ponudba. 21. 21. katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. v katerem lahko katerikoli gospodarski subjekt predloţi prijavo k sodelovanju. ki vključuje pogajanja z namenom oddaje javnega naročila. ki je bil storjen z njenim dejanjem ali z opustitvijo dolţnega nadzorstva. ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način. ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. ponudbo pa lahko oddajo samo kandidati. 16. 17. ki je v skladu z zakonom. ki ne izpolnjuje pogojev. ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. pravilna in primerna. da pridobi. »Natečaj« je postopek. do 47. 24. ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. katere cena je višja od cen. »Postopek s pogajanji« pomeni tisti postopek. ki je pravočasna. v katerem naročnik povabi gospodarske subjekte in se z njimi pogaja o vseh pogojih za naročilo. ponudba ni formalno nepopolna. »Pravočasna ponudba« je ponudba.

izbere ţirija po razpisu natečaja z ali brez podelitve nagrad. blago ali storitve. 33. da predloţijo ponudbo. v katerem predloţijo svoje ponudbe ponudniki na podlagi obvestila o javnem naročilu.opredeliti tehničnih specifikacij v skladu s točko b). objavljenega na portalu javnih naročil. 32. ki na podlagi pooblastila drugih naročnikov: . 30. ali . s ciljem oblikovati eno ali več variant.določiti pravnih in/ali finančnih elementov projekta oziroma predmeta javnega naročila. če ni mogoče objektivno: . člena in 97. ki ga naročnik uporabi v primerih oddaje posebno zahtevnih javnih naročil. 27. (2) Za namene 2. ki redno preučuje na predlog Komisije ali drţave članice uporabo ukrepov Sveta v zvezi z javnimi naročili. »Skupni nabavni organ« je naročnik. »Javno telekomunikacijsko omreţje« pomeni javno telekomunikacijsko infrastrukturo. v katerem naročnik. »Konkurenčni dialog« je postopek. »Svetovalni odbor za javna naročila« je organ Evropske komisije (v nadaljevanju: Komisija). »Postopek oddaje naročila male vrednosti« je poenostavljen postopek javnega naročanja. »Datum oddaje naročila« je na dan. ki bi lahko zadovoljila naročnikove potrebe ali dosegla cilje. in/ali . 34. člena tega zakona imajo v tem zakonu uporabljeni pojmi naslednji pomen: 1. »Sklop« je del javnega naročila. ki sodelujejo v postopku. . »Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi« je postopek javnega naročanja. 28. 31.izvede postopek oddaje javnega naročila za gradnje. ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna. točke prvega odstavka 17. z namenom pridobitve ponudb. mikrovalovnih. »Predhodno informativno obvestilo« je objava namena oddaje javnih naročil blaga. da je »posebno zahtevno«. na portalu javnih naročil objavi obvestilo o naročilu male vrednosti. namenjene naročnikom. ki omogoča prenos signalov med določenimi omreţnimi priključnimi točkami po ţici. storitev ali gradenj za naslednjih 12 mesecev.naroča blago in/ali storitve. v katerem lahko kateri koli gospodarski subjekt zahteva sodelovanje in v katerem naročnik opravi dialog s kandidati. Za namen uporabe postopka iz te točke se za javno naročilo šteje. namenjene naročnikom. c) ali č) tretjega odstavka 37. člena tega zakona. sestavljen iz predstavnikov in predstavnic (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) drţav članic Evropske unije. ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno. in na podlagi katerih naročnik izbrane kandidate povabi. ki lahko izpolnijo njegove zahteve. optičnih sredstvih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. 29.

. »Javne telekomunikacijske storitve« pomenijo telekomunikacijske storitve. . o tem odloči vlada. ki opredeljujejo naročnika po tem zakonu. člen (obravnavanje gospodarskih subjektov) (1) Naročnik ne sme zavrniti kandidata oziroma ponudnika z utemeljitvijo. 3. pristojnemu za finance.druge osebe javnega prava. lahko subjekt. pri ministrstvu. ki izkaţe pravni interes.organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. Ministrstvo. (2) »Oseba javnega prava« je po tem zakonu vsaka oseba: a) ki je ustanovljena za opravljanje dejavnosti.2. (4) Informativni seznam naročnikov je priloga uredbe. pristojno za finance. katerih upravljanje so drţave članice posebej dodelile enemu ali več telekomunikacijskim subjektom. (3) Za naročnika se šteje tudi zdruţenje. člen (naročniki) (1) Naročniki po tem zakonu so: . javne agencije. javni zavodi. katerega več kakor polovico članov imenujejo organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava. 4. katerih izvajanje je v celoti ali delno sestavljeno iz prenosa in/ali usmerjanja signalov po telekomunikacijskem omreţju s pomočjo telekomunikacijskih procesov. (5) V primeru dvoma.javni gospodarski zavodi in . ali določen subjekt izpolnjuje pogoje. razen storitev radijske radiodifuzije in televizije. Pravila in postopek za ugotavljanje statusa naročnika določi vlada z uredbo. ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). ki ga oblikuje eden ali več naročnikov iz prvega odstavka tega člena. da bi moral .javni skladi. 4. ki tvorijo del javnega telekomunikacijskega omreţja in so potrebne za dostop do tega javnega omreţja in za učinkovito komuniciranje v njem. pristojnega za finance. 3. redno obvešča Komisijo o spremembah na seznamu naročnikov. »Omreţna priključna točka« pomeni vse fizične povezave in specifikacijo njihovega tehničnega dostopa. Če se z odločitvijo ministrstva. subjekt ne strinja. ki so v splošnem interesu in ki nimajo industrijskega ali poslovnega značaja. »Telekomunikacijske storitve« pomenijo storitve. v pisni obliki poda predlog za ugotovitev statusa naročnika. b) ki je pravna oseba in c) je v višini več kot 50% financirana iz sredstev organov Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava ali ti organi opravljajo nadzor nad poslovanjem take osebe ali ki imajo upravljavski ali nadzorni odbor.

določene skladno s predpisi. da je mogoče ponudbo oddati po sklopih. (2) Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. ki se izvajajo v sodelovanju s podizvajalci. vendar lahko za izvedbo naročila od izbrane skupine zahteva predloţitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). člen (načelo gospodarnosti. če je to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. (5) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva. (4) Ponudnik. (2) Ne glede na prejšnji odstavek pa lahko naročnik v primeru javnih naročil storitev. razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje mora temeljiti na načelu prostega pretoka blaga. v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila. ki izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS . transparentnosti javnega naročanja. načelu prostega pretoka storitev. (3) Skupine gospodarskih subjektov lahko predloţijo ponudbo ali se prijavijo za kandidate. št. da v ponudbeni dokumentaciji predloţijo tudi sestavo (kalkulacije) ponudbene cene v zvezi z javnim naročilom. zlasti v primeru javnih naročil. na katerih temelji javno naročanje) Ureditev. ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev. ki bo odgovorno za izvedbo zadevnega naročila. v kateri je ustanovljen. kateremu je bilo oddano naročilo. gradenj ter blaga. zagotavljanja konkurence med ponudniki. ki vključujejo dodatne storitve in/ali namestitvena ter inštalacijska dela. Temeljna načela 5. 7/04. 6. učinkovitosti in uspešnosti. da v ponudbi ali prijavi za sodelovanje navedejo imena in ustrezno strokovno usposobljenost osebja. da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseţe cilje svojega delovanja. mora naročnik oblikovati razpisno dokumentacijo tako. če sme kandidat oziroma ponudnik isto dejavnost opravljati v drţavi članici. Pri tem mora zagotovi .imeti kandidat oziroma ponudnik za opravljanje določene dejavnosti po slovenski zakonodaji status fizične ali pravne osebe. člen (načela. v nadaljnjem besedilu: PES) in na načelih gospodarnosti. ne glede na to ali so ponudniki pravne ali fizične osebe od le-teh zahteva. učinkovitosti in uspešnosti) (1) Naročnik mora izvesti javno naročanje tako.3. načelu svobode ustanavljanja. 1. Naročnik od teh skupin ne sme zahtevati. enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.Mednarodne pogodbe. da se poveţejo v kakršno koli pravno formalno obliko.

člen (načelo transparentnosti javnega naročanja) (1) Ponudnik mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Posebne ali izključne pravice 11. člen (dodelitev posebnih ali izključnih pravic) Če naročnik dodeli posebne ali izključne pravice za opravljanje javne storitve subjektu. ali da izvede kakšen drug posel. ki jih odda tretjim osebam.4. člen (načelo sorazmernosti) Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja. da mora ta subjekt v zvezi z naročili blaga. člen (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) (1) Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki. ki jo opravlja ponudnik. ki izvira iz klasifikacije dejavnosti. ki ni naročnik po tem zakonu. določiti. zlasti ne sme omejevati moţnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka. ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. 10. določitve in uporabe pogojev in meril. kot na primer izvoz določenega blaga ali storitev. predvsem glede izbire. stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov. kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami javnih naročil glede na vrednosti iz 12. s katerim dodeli to pravico. da ne ustvarja okoliščin. 7. kot del . če s posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni določeno drugače. ki je v nasprotju s tem zakonom. ki pomenijo krajevno. člena tega zakona tako v Uradnem listu Evropske unije kot tudi na portalu javnih naročil. ni razlikovanja. člen (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) (1) Naročnik mora zagotoviti. (2) Naročnik mora zagotoviti. diskriminacijo. upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. mora z aktom. ali drugo diskriminacijo. pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. (2) Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika. da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov. 8. (2) Postopki naročanja po tem zakonu so javni. 9. da pri izvedbi naročila zaposli določene podizvajalce. 1.nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom.

ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi. v primeru naročanja storitev: a) 125.če storitve naročajo drugi naročniki po tem zakonu. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi in naročniki s področja obrambe. če je predmet naročila blago iz Seznama blaga. ministrstvo. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. če blago naročajo naročniki iz Seznama naročnikov. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev A).000 eurov za javna naročila gradenj. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. elektronskimi komunikacijskimi storitvami kategorije 5. katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 1.njegovih dejavnosti za katere ima posebne ali izključne pravice. . ki jih odda kateri koli naročnik v zvezi s storitvami kategorije 8 iz Seznama storitev A. in/ali s storitvami iz Seznama storitev B. v primeru naročanja gradenj: 40. 2. v primeru naročanja blaga in storitev: 20. ki je priloga uredbe. 1.000 eurov.000 eurov.5. če blago naročajo drugi naročniki po tem zakonu. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam blaga). . Področje uporabe 12. 7525 in 7526. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam naročnikov. 4. 2. v desetih dneh po objavi na svojih spletnih straneh objavi nove evropske mejne vrednosti.000 eurov. če storitve naročajo naročniki iz Seznama naročnikov. pristojno za finance. (3) Kadar Komisija objavi spremembe mejnih vrednosti iz tega zakona. (2) Naročnik mora poslati v objavo portalu javnih naročil naročila. b) 193.000 eurov. ki ga naročajo naročniki na področju obrambe. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev B). ki ni na Seznamu blaga. upoštevati načelo nediskriminacije na podlagi sedeţa ali drţavljanstva. in če naročajo blago naročniki s področja obrambe. ki je priloga uredbe. 3.845. v primeru naročanja blaga: a) 125. ki je priloga uredbe. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti). ki je priloga uredbe.000 eurov: . člen (mejne vrednosti za objave) (1) Naročnik mora poslati v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti in portalu javnih naročil naročila. b) 193. katerih vrednost je brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 1.000 eurov.za javna naročila. katerih postavke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524.

(3) Naročnik ne sme določiti ocenjene vrednosti javnega naročila tako. katerih ocenjena vrednost brez DDV je 4. ki jo o javnem naročilu vodi naročnik. mora ravnati v skladu s tem zakonom.000 eurov. na podlagi katerih je naročnik izračunal ocenjeno vrednost naročila.13. (2) Način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila. storitve oziroma gradnje iz prvega ali drugega odstavka tega člena naročnik. katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193. Ocenjena vrednost javnega naročila mora vključevati tudi vrednost morebitnih nagrad in drugih izplačil kandidatom in ponudnikom. da objava ni potrebna. ki se uporabljajo za upravne namene. objekte za šport. šolske in univerzitetne objekte ter objekte. c) naročil blaga.000 eurov. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem.000 eurov. da bi se zaradi niţje ocenjene vrednosti izognil uporabi tega zakona glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila.če ta naročila vključujejo dejavnosti gradbeništva. ki veljajo za predmet javnega naročila. Ocenjena vrednost se določi tako. . Ocenjena vrednost javnega naročila mora biti veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo oziroma v primeru. ki jih naročnik društvom ali zavodom sofinancira z več kakor 30 % deleţem. katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193. mora biti razviden iz dokumentacije. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem. da je njena višina primerljiva s cenami na trgu. . .845. rekreacijo in prosti čas. vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri. če je ocenjena vrednost blaga brez DDV enaka ali večja od 40.če vključujejo gradbena dela za bolnišnice. ko naročnik izda sklep o začetku postopka oddaje naročila. ki jih naročnik subvencionira ali sofinancira z več kakor 50% deleţem) (1) Ta zakon se uporablja za oddajo: a) naročil gradenj. ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deleţem.000 eurov ali več. 14. člen (metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil. ki so navedene v Seznamu dejavnosti na področju gradenj. vključno z moţnostjo povečanja obsega naročila in katerimkoli povečanjem vrednosti pogodbe zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja. (3) Če v svojem imenu ali v imenu drugega subjekta naroča blago. b) naročil storitev. če je dostopen na trgu in ni prilagojen posebnim potrebam naročnika. (2) Ta zakon se uporablja tudi za oddajo naročil blaga. okvirnih sporazumov in dinamičnih nabavnih sistemov) (1) Naročnik mora izračunati ocenjeno vrednost javnega naročila upoštevaje celotno skupno vrednost plačil brez DDV. člen (naročila.

njihova mesečna vrednost. ki bodo predmet ponovne oddaje v določenem obdobju. mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti na: a) dejanski celotni vrednosti istovrstnih zaporednih naročil. (8) Pri javnih naročilih storitev mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti: a) pri zavarovalniških storitvah na višini premije in drugih oblik plačil. katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša kakor 80.(4) V zvezi z javnimi naročili gradenj mora izračun ocenjene vrednosti javnega naročila gradenj vključevati tako stroške gradnje kot tudi skupno ocenjeno vrednost blaga. ki bi nastale v 12 mesecih po prvotnem naročilu. ki veljajo za naročila. ali b) celotni ocenjeni vrednosti zaporednih naročil. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. da gre za naročila. ki veljajo za naročila. če je to obdobje krajše ali enako 12 mesecem. se za oddajo vsakega posameznega sklopa uporabljajo določbe tega zakona. celotna vrednost. se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov. oddanih v zadnjih 12 mesecih ali v koledarskem letu. b) v primeru naročil za nedoločeno obdobje ali naročil. upoštevaje spremembe količine ali vrednosti. V primeru. Naročnik pa lahko odstopi od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu Evropske unije v zvezi s sklopi. ki so dostopne na trgu ali naročil. se za oddajo vsakega posameznega sklopa uporabljajo določbe tega zakona. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. ki jih je moţno deliti na sklope veljajo naslednja pravila: a) če lahko iz javnega naročila gradnje ali storitev izhaja moţnost. da je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne vrednosti. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. ki jih je treba uporabiti pri izračunu ocenjene vrednosti naročila. (5) V zvezi z javnimi naročili. naslednje: a) pri javnih naročilih za določeno obdobje. ki ga je naročnik dal na voljo izvajalcu gradenj. za katera obdobja ni mogoče določiti. (7) V primeru javnih naročil za blago ali storitve. katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša kakor 80. potrebnega za izvedbo gradenj. če skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov javnega naročila. pomnoţena z 48.000 eurov. Naročnik pa lahko odstopi od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu Evropske unije v zvezi s sklopi. najemom ali nakupom na kredit so vrednosti. upoštevaje mejno vrednost. Če je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne vrednosti. od katere dalje je potrebno objaviti javno naročilo v Uradnem listu Evropske unije. . (6) Glede javnih naročil blaga v zvezi z zakupom. oddanih v 12 mesecih po prvi dobavi ali med koledarskim letom. če skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov. ki se lahko oddajajo istočasno v ločenih sklopih. katerih vrednost je enaka ali večja od mejne vrednosti. da se naročilo lahko odda tudi po sklopih. b) če je na podlagi informacij o nabavah podobnega blaga mogoče zaključiti. celotna ocenjena vrednost za ves čas trajanja naročila ali če je obdobje trajanja javnega naročila daljše od 12 mesecev. ki vključuje ocenjeno preostalo vrednost.000 eurov za storitve ali 1 milijon eurov za gradnje. katerih vrednost je enaka ali večja od mejne vrednosti. če le-to ni daljše od 12 mesecev. se upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov.

št. predvidenih za celotno obdobje okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema. 18/07).v primeru javnih naročil za določeno obdobje. obveznih informacijah v objavah. Šteje se.b) pri bančnih in drugih finančnih storitvah na pristojbinah. (10) V primeru. člen (javno naročanje in sklepanje okvirnih sporazumov preko skupnih nabavnih organov in/ali na podlagi pooblastila) (1) Naročnik lahko naroči izvedbo gradenj in storitev ter nabavo blaga od ali preko skupnega nabavnega organa. (2) Naročnik mora o izvedenih javnih naročilih na podlagi 296. daljšim kakor 48 mesecev: njihova mesečna vrednost. . ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. nadgrajuje ali servisira samo za to pooblaščena oseba. člena PES. obveznih informacijah v objavah. seznamih gradenj. člen (javno naročanje na področju obrambe) (1) Ta zakon se uporablja za javna naročila. Skupni nabavni organ za izvedbo postopka javnega naročanja ne sme zaračunati provizije. ki se na to nanašajo. 1. č) pri naročilih storitev brez navedene skupne cene: . vključeni v izračun ocenjene vrednosti javnega naročila. 16. št. če je to obdobje 48 mesecev ali manj: skupna vrednost za njihovo celotno trajanje. plačljivih provizijah in drugih oblikah plačil. določenih vrst blaga. (3) Naročniki lahko za izvedbo oziroma odločanje v postopkih javnega naročanja pooblastijo le druge naročnike iz prilog 3 in 4 Uredbe o seznamih naročnikov. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. upoštevaje pri tem pravila iz 296. ki jo je treba upoštevati. razen če ta ali drug zakon ne določa drugače.6. maksimalna ocenjena vrednost (brez DDV) vseh naročil. 18/07) ali iz prilog 1 do 10 Uredbe o seznamih naročnikov. da je naročnik ravnal v skladu s tem zakonom. ocenjeni za dobo petih let. da predmet javnega naročila lahko vzdrţuje. proviziji. člena PES poročati vladi do konca februarja tekočega leta za preteklo leto. morajo biti elementi. c) pri naročilih idejnih načrtov na honorarjih. obrestih in drugih oblikah plačil. storitev. ki jih oddaja naročnik s področja obrambe. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. pomnoţena z 48. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka za pravilnost izvedbe javnega naročanja odgovarja naročnik.v primeru naročil z obdobjem. (4) Kadar naročnik za svetovanje v postopku ali v zvezi s postopkom javnega . (9) Za okvirne sporazume in dinamične nabavne sisteme je vrednost. seznamih gradenj in storitev. v kolikor je v skladu s tem zakonom ravnal skupni nabavni organ. Posebne situacije 15. področni zakonodaji Skupnosti.

člena tega zakona ali . 3. javna naročila. v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS). člena Zakona o javnem naročanju na vodnem energetskem. ki jih odda naročnik ponudniku. javna naročila. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 5. javna naročila. b) v pogodbi za svetovanje. o vseh sporazumih ministrstvo. sklenjenega v skladu s PES. Šteje se. da ta oseba pred sklenitvijo pogodbe predloţi garancijo za dobro izvedbo del. obvesti Komisijo. ki delujejo na področju telekomunikacij. koncesije za storitve. 128/06. da nudijo ali izkoriščajo telekomunikacijska omreţja ali nudijo izvajanje ene ali več telekomunikacijskih storitev. ki se nanaša na stacioniranje vojaških enot in zadeva podjetja v Republiki Sloveniji ali tretji drţavi. s katerimi se razkrivajo podatki z določeno stopnjo tajnosti. 5. ki se oddajajo v skladu z zakonom. b) na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma. javna naročila. javna naročila storitev. ali kadar to zahteva zaščita temeljnih varnostnih interesov Republike Slovenije in so določeni s predpisom vlade. naročnik mora o izvedenih naročilih poročati vladi do konca februarja tekočega leta za preteklo leto. do 9. ko postane odločitev iz: . namenjene skupnemu izvajanju naročila storitev ali uporabi rezultatov projekta s strani drţav podpisnic. ki so izključena iz področja uporabe navedenega zakona. člena tega zakona pravnomočna. da je postopek javnega naročanja zaključen. ki niso predmet javnega naročanja) (1) Ta zakon se ne uporablja za: 1. c) na podlagi posebnega postopka mednarodne organizacije. namenjene skupnemu izvajanju naročila gradnje ali uporabi gradnje s strani drţav podpisnic. člen (splošne izjeme. energetskem in transportnem področju ter področju poštnih storitev s strani naročnikov. 6. ki jo sklene s to osebo. št. transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS.naročanja najame osebo zasebnega prava ali posameznika.7. pristojno za zunanje zadeve. . na podlagi izključne pravice. ali za javna naročila. 2. kadar drugi subjekti lahko prosto ponujajo enake storitve na istem geografskem območju in pod dejansko enakimi pogoji. če morajo njihovo izvedbo spremljati posebni varnostni ukrepi v skladu z zakoni. 1.prvega odstavka 79. omogočajo. ki je naročnik po tem zakonu ali zdruţenje naročnikov.tretjega odstavka 80. med Republiko Slovenijo in eno ali več tretjimi drţavami. mora: a) zahtevati. da se plačilo po tej pogodbi izvede po zaključku postopka javnega naročanja. ter vključujejo bodisi blago ali gradnje. za katere se zakon ne uporablja 17. ki naročnikom. in oddana zaradi izvajanja teh dejavnosti. Izjeme pri javnem naročanju. določiti. ki jo uţivajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi. bodisi storitve.drugega odstavka 80. 4. za katera veljajo drugačna postopkovna pravila naročanja in so dodeljena: a) na podlagi mednarodnega sporazuma. člena tega zakona ali . ki ureja javno naročanje na vodnem.

3. storitvami na področju arbitraţe in poravnave. da opravljeno storitev v celoti plača naročnik. ki so vezane na pogodbe o pridobitvi ali najemu in se v kakršni koli obliki sklenejo istočasno. kadar gre za izvajanje dodatnih oziroma več del. kadar naročnik v okviru te dejavnosti nastopa na trgu kot dobavitelj blaga ali izvajalec gradenj ali storitev.gospodarski subjekt izvaja preteţni del svojih dejavnosti za naročnika. zlasti glede transakcij naročnikov za pridobitev denarja ali kapitala ter storitvami Banke Slovenije. 6. lahko naročnik. razvojem. (2) Pri naročanju gradenj. 9. nakupom. da: . naroča to blago. katerih vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. dovoli izvajalcu. s kakršnimikoli finančnimi sredstvi. v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku. finančnimi storitvami glede izdaje. . izvajanja gradenj ali storitev.7. ki niso predmet javnega naročanja) Ta zakon se ne uporablja za javna naročila storitev v zvezi z: 1. 5. vendar pa ta izjema ne velja za pogodbe o finančnih storitvah. kadar je vrednost naročila niţja od vrednosti. pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti. pogodbami o zaposlitvi. storitve ali gradnje. prej ali pozneje. ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli. primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika. nakupa ali prenosa vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov. 8. upoštevaje določbe tega zakona. tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preţivetje oziroma ţivljenje ob naravni ali drugi nesreči. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji. . 18. katerih vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. ki so z njimi povezane. po potrditvi obsega del s strani osebe. tudi če sam ni naročnik. sklenjene med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti. nad poslovanjem katerih imajo ti naročniki nadzor. skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. raziskovalnimi in razvojnimi storitvami. začetek opravljanja teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj. pogodbe. pridobitvijo ali najemom zemljišča. 4. člen (posebne izjeme. 2. produkcijo ali koprodukcijo programskega materiala s strani radijskih ali televizijskih postaj in zakupom časa oddajanja. javna naročila opreme. ki ţe izvaja dela na gradbišču. ki se odda po tej točki. obstoječih objektov ali drugih nepremičnin ali pravic. . od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. prodaje. od katerih ima koristi izključno naročnik za uporabo pri upravljanju lastnih zadev in pod pogojem. če se predmet javnega naročila vključuje v izvajanje dejavnosti dobave blaga. razen tistih. člena tega zakona.in je vrednost predmeta naročanja enaka ali niţja od cen za ta predmet na trgu. člena tega zakona. javna naročila.gospodarski subjekt za javno naročilo.

člena ZZRZI-UPB1. (2) Javna naročila. . v nadaljnjem besedilu: ZZRZI-UPB1) in katerega ponudbena cena oziroma ekonomsko najugodnejša ponudba ni višja kot 5% ponudbene cene najugodnejšega ponudnika. kakršni morajo biti zagotovljeni gospodarskim subjektom iz tretjih drţav na podlagi Sporazuma o vladnih nabavah. člen (pogoji v zvezi s sporazumi. je to dolţan navesti v objavi javnega naročila in v razpisni dokumentaciji. (3) Javna naročila. se oddajo v skladu s tem zakonom. večja od vrednosti storitev iz Seznama storitev B. Javna naročila storitev 20. člen (pridrţana naročila) (1) Naročnik mora v primeru oddaje pridrţanega javnega naročila ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev izbrati ponudnika. člen (storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B) (1) Javna naročila. 1. (3) Naročnik. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC.UPB1. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B. V drugih primerih se naročila oddajo v skladu z določbami tega zakona. se oddajo v skladu s tem zakonom.9. ki ni invalidsko podjetje ali zaposlitveni center. katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B.8. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. sklenjeni v okviru Svetovne trgovinske organizacije 21. sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije (GPA). katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A.10. (2) Če naročnik na način iz prejšnjega odstavka nadomestno izpolnjuje kvoto. 100/05 . če je vrednost storitev iz Seznama storitev A. v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS. Sporazumi. se uporablja nomenklatura CPC. ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. Posebni primeri naročanja 19. pri čemer morajo podizvajalci izpolnjevati enake pogoje iz tega člena. ki namerava oddati javno naročilo po tem členu. mora pri tem upoštevati tudi določbe 64. se oddajo v skladu z določbami zakona. ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila. ki izkaţe status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra. št. 1.1. sklenjenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije) Pri oddaji javnega naročila morajo biti vsem gospodarskim subjektom iz drţav članic Evropske unije zagotovljeni enaki pogoji.

(4) Naročnik mora imena ponudnikov in predloţene ponudbe varovati kot poslovno skrivnost do roka. omogočiti prepis. ki vodi evidenco o teh usposabljanjih in izpopolnjevanjih ter o opravljenih izpitih. štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. da je navzoč pri vpogledu v njegovo ponudbo ter da ima moţnost varovati svoje interese. mora naročnik zagotoviti vpogled v najkrajšem moţnem času. (3) Naročnik mora zagotoviti posredovanje.11. ki so prejeli podatke. (5) Vsi. ki ureja varstvo osebnih podatkov.1. v 25 dneh od prejema zahteve za vpogled. (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije. Pri posredovanju tehničnih specifikacij ponudnikom in kandidatom zaradi izbire dobaviteljev blaga in izvajalcev gradenj in storitev in v zvezi z oddajo naročil lahko naročnik zahteva varovanje tajnih podatkov. člen (varstvo podatkov) (1) Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov. ki upoštevaje prvi in drugi odstavek tega člena predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. tajne podatke ali gospodarske druţbe. (7) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila mora naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo. dokumentacije . vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način. ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. ne veljajo. Če v tem primeru prejme zahtevo za vpogled štiri dni pred potekom obdobja mirovanja ali pozneje. ki opravi vpogled v ponudbe drugih ponudnikov ali dokumentacijo o postopku javnega naročanja. izpopolnjevanja in strokovne izpite. in. člena tega zakona izvaja usposabljanja. in organ. prejete v postopku oddaje javnega naročila. seznaniti s časom in krajem vpogleda in mu tako omogočiti. če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega člena. da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje s ponudbami in prijavami za sodelovanje. fotokopijo ali elektronski zapis fotokopije ponudbe. ki v skladu z osmim odstavkom 24. če okoliščine to dopuščajo. Javnost in zaupnost 22. Naročnik mora ponudniku. v ponudbo katerega bo izveden vpogled. morajo upoštevati tajno naravo prejetih podatkov glede na stopnjo tajnosti. da je naročnik kršil zakon. ki so določeni z zakonom kot tajni. Naročnik mora organizirati vpogled v ponudbe. Pred tem datumom določbe zakona. Varovanje osebnih podatkov mora zagotoviti tudi organ ali subjekt. cena na enoto. pred potekom obdobja mirovanja. pa mora vpogled organizirati najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja. v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki. Kadar ponudnik zahteva vpogled v ponudbe zaradi suma. Naročnik mora ponudnika. ki jim jih daje na razpolago. določenega za odpiranje ponudb. (6) Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna. razen v tiste dele. ki urejajo dostop do informacij javnega značaja. ki se glede na določbe zakona.

kadar obstaja pomanjkanje slovenske terminologije na specifičnem tehničnem področju. da je treba del ponudbe. mora naročnik navesti v katerem jeziku in za kateri del ponudbe gre. postopek oddaje naročila male vrednosti. V izjemnih primerih lahko naročnik. postopek s pogajanji brez predhodne objave. v primeru. lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. ki ni predloţen v slovenskem jeziku. postopek s pogajanji po predhodni objavi. Stroške prevoda nosi ponudnik.12. 6. (3) Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku. veljajo na dvojezičnih območjih. konkurenčni dialog. ki se nanaša na tehnične značilnosti. 2. odprti postopek. da smejo ponudniki svoje ponudbe predloţiti delno ali v celoti v tujem jeziku. (4) Določbe tega člena. kakovost in tehnično dokumentacijo. Če naročnik dovoli. člen (vrste postopkov) (1) Naročnik izvede javno naročanje po enem izmed naslednjih postopkov: 1. (2) Naročnik izvede javno naročanje: a) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . Jezik 23.ali njunega dela. kot so na primer prospekti. v okviru izvajanja posebnih pravic pripadnikov italijanske in madţarske skupnosti. zlasti v delu. 5. postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. ki veljajo za slovenski jezik. da ponudnik predloţi del ponudbene dokumentacije v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali drugem tujem jeziku. uradno prevesti v slovenski jezik. da je bila razpisna dokumentacija ali del razpisne dokumentacije podan v tujem jeziku. Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji določi. (2) Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni. postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in 7. člen (jezik v postopku javnega naročanja) (1) Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. 3. propagandni ter tehnični material in drugo. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. pa tuji jezik. 1. pripravi razpisno dokumentacijo ali del razpisne dokumentacije v tujem jeziku. 4. Za posredovanje prepisa. fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške. Drugo poglavje Skupne določbe za vse postopke javnega naročanja 24. smiselno tudi za italijanski oziroma madţarski jezik.

v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 274. (7) Postopek javnega naročanja iz 1. lahko naročnik odda svoja javna naročila s pomočjo konkurenčnega dialoga. začeti nov postopek.000 eurov in .000 eurov in . evropski ali mednarodni zakonodaji. (3) Javno naročanje iz c) točke prejšnjega odstavka se izvaja ob uporabi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. in 29. členu tega zakona. točke prvega odstavka tega člena oseba.000 eurov in . mora naročnik javno naročanje v skladu z 80. priporočilih in dobrih praksah s področja javnega naročanja v obsegu osem pedagoških ur.000 eurov.. ki ima opravljen strokovni izpit iz javnega naročanja.000 eurov.000 evrov. do 5. točke prejšnjega odstavka. razen določb 105. členu tega zakona. izrecno navedenih v 28. člena tega zakona. da vrednost javnega naročila presega katero od mejnih vrednosti iz tega zakona. Če sta od opravljanja izpita pretekli dve leti. (8) Vsebino in način izvajanja usposabljanj. po postopkih iz 1. ki so izrecno določene v 27.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 80.000 eurov in niţja od 80. da se kadarkoli v postopku ugotovi. do 6. skladno določbam tega zakona.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 40. do 6. način vzpostavitve in vodenja evidence o izvedenih usposabljanjih. V posebnih primerih in razmerah. ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila. in.a do 107.000 eurov in niţja od 274. členom tega zakona ustaviti oziroma zavrniti vse ponudbe. lahko vodi in odloča v postopku javnega naročanja iz 1. ki se je v zadnjih dveh letih od začetka postopka javnega naročanja udeleţila vsaj enega usposabljanja ali izpopolnjevanja o nacionalni.000 eurov in niţja od 125.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 125. (4) V primeru. do 6. izpopolnjevanj in strokovnih izpitov. lahko uporabi postopek s pogajanji z ali brez objave obvestila o naročilu. c) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . (6) Vlada lahko s predpisom podrobneje določi posamezne elemente v izvajanju postopkov javnega naročanja.000 eurov brez DDV za gradnje. do 5. po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali kateremkoli drugem postopku iz 1. (5) Določbe tega zakona. b) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV: . V posebnih razmerah. če je to primerno. točke prejšnjega odstavka. se ne uporabljajo za javna naročila. katerih vrednost je niţja od 20.000 eurov in niţja od 40. Naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji.v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 20. točke prvega odstavka tega člena lahko vodi in v njem odloča le oseba.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 40. po postopku oddaje naročila male vrednosti ali kateremkoli drugem postopku iz 1.v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 40. točke prejšnjega odstavka. smernicah. izpopolnjevanjih .

ki ustrezajo njegovim potrebam. člen (oddaja naročila po odprtem postopku) Odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek. pristojno za upravo. V tem dialogu lahko z izbranimi kandidati razpravljajo o vseh vidikih predmeta naročila. 25. pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. katerega cilj je ugotoviti in opredeliti sredstva. (2) Med potekom dialoga je naročnik dolţan zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. 27. ki ureja drţavno upravo. lahko usposabljanja. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 41. ki so najbolj primerna za zadovoljitev njihovih potreb. (3) Naročnik drugim udeleţencem ne sme razkriti predlagane rešitve ali drugih zaupnih informacij.in strokovnih izpitih ter način. ki sodeluje v dialogu. pristojen za finance. člen (oddaja naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je postopek. . Evidenco o opravljenih izpitih in udeleţbi na usposabljanjih in izpopolnjevanjih vodi ministrstvo. Na podlagi javnega pooblastila. pristojno za upravo. katerega namen je oddaja javnega naročila in v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej predloţenih prijav prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji ponudb kandidate. ki se podeli na podlagi javnega natečaja izvedenega v skladu z zakonom. člen (konkurenčni dialog) (1) Konkurenčni dialog je postopek. pristojnim za upravo. ki se lahko uporablja kadar uporaba odprtega ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti zaradi zahtevnosti javnega naročila ni mogoča in pod pogojem. posredovanih s strani določenega kandidata. in so le-ti v naprej določeni v razpisni dokumentaciji. 26. (4) Naročniki začnejo dialog s tistimi kandidati. da je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba. člena tega zakona. ki imajo interes pridobiti javno naročilo. nabor in rok sporočanja teh podatkov določi minister. brez njegove privolitve. do 47. Naloge na področju usposabljanja in izpopolnjevanja ter izvajanja strokovnega izpita iz javnega naročanja opravlja ministrstvo. pri katerem lahko vsi. ki jim je priznal sposobnost. predloţijo svoje ponudbe. izpopolnjevanja in strokovni izpit izvaja tudi druga oseba javnega ali zasebnega prava. Še zlasti naročnik ne sme ponujati informacij na diskriminatoren način. (5) Naročnik lahko izvaja dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev. v soglasju z ministrom. Pri tem po potrebi med sabo primerja predloţene rešitve. zaradi katerega bi lahko nekateri ponudniki dobili prednost pred drugimi.

če v postopku oddaje naročila male vrednosti. ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali diskriminacijo med ponudniki. dodatne informacije ne smejo vključevati sprememb osnovnih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe. ki vključujejo izdelavo načrtov za gradnje. kot so na primer storitve.(6) Po zaključku dialoga naročnik o tem obvesti udeleţence in jih pozove k predloţitvi končne ponudbe. če so značilnosti teh storitev take. 4. . ki jih bodo izplačali udeleţencem v dialogu. če v postopek s pogajanji vključi vse tiste ponudnike. Ponudbe morajo izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije. v primerih javnih naročil gradenj. da predmeta naročila ni mogoče določiti tako natančno. postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v konkurenčnem dialogu ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe. da bi bilo mogoče naročilo oddati z izbiro najugodnejšega ponudnika v skladu s pravili. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 42. ki veljajo za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. (10) Naročniki lahko določijo nagrade ali plačila. ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali diskriminacijski učinek. (8) Naročnik oceni ponudbe in izbere najugodnejšo ob uporabi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe. 2. ki se izvajajo izključno zaradi raziskovanja. do 47. v primeru storitev. (7) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva. 3. ko narava naročila in z naročilom povezana tveganja ne dopuščajo naročniku. na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga. (9) Naročnik lahko od izbranega ponudnika zahteva pojasnilo oziroma utemeljitev ponudbe ali potrditev prevzetih obvez danih v ponudbi. med drugim za storitve kategorije 6 iz Seznama storitev A in intelektualnih storitev. Naročniku pa ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu. v izjemnih primerih oddaje javnega naročila. člen (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi) (1) Naročnik sme oddati svoje javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi: 1. kar morajo opredeliti v razpisni dokumentaciji. 28. preskusov ali razvoja in ne zaradi ustvarjanja dobička iz te gradnje ali povrnitve stroškov raziskav in razvoja. za gradnje. kot je opredeljeno v objavi ali razpisni dokumentaciji. odprtem postopku. Navedene razjasnitve ali podrobne obrazloţitve oz. člena tega zakona in so v prejšnjem odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali konkurenčnem dialogu predloţili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami. da predloţene končne ponudbe razjasnijo ali podrobno obrazloţijo. pri čemer pa se prvotno določene zahteve iz razpisne dokumentacije ne smejo bistveno spremeniti. da bi predhodno v celoti ocenil vrednost naročila. vendar to ne sme povzročiti spremembe bistvenih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe oziroma razpisne dokumentacije. vezanimi na postopek oddaje ponudb.

V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1. ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika. če lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz razlogov. mora ministrstvo. točke prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji po predhodni objavi o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate. Naročnik ne sme uporabiti postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi te točke. (4) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka oddaje naročila ministrstvo. 29. če slednja to zahteva. ki so povezani z varovanjem izključnih pravic. ob uporabi vnaprej določenih meril.obdobju veljavnosti pogodbe. Kadar naročnik v skladu s 1.5. ki jih namerava povabiti k pogajanjem. ki so jih slednji predloţili v tem postopku. če v postopku oddaje javnega naročila v postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe oziroma nobene prijave in pod pogojem. Pred pogajanji mora naročnik ponudnike. z namenom izbire najugodnejšega ponudnika. . naročilo izpolni le določen ponudnik. po katerih bodo pogajanja potekala.predmetu naročila. . postopku predloţili ponudbe. neuspešno izvedenem. . člen (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave) (1) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj. pred začetkom postopka oddaje naročila obvestiti o gospodarskih subjektih. pristojno za finance. 2. da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita in pod pogojem. s katerimi se bo pogajal. če je predmet javnega naročanja izvedba projekta. točke prejšnjega odstavka cena iz ponudbe. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka se naročnik pogaja s ponudniki o ponudbah. zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi.vrednosti naročila. ki so v prejšnjem. pristojno za finance. da se Komisiji pošlje poročilo. ki jih je naročnik navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji. javna naročila blaga in javna naročila storitev: 1. predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. v primerih javnih naročil.razlogih za uporabo tega postopka. člena tega zakona. V primeru iz 1. da bi jih prilagodili zahtevam. in namerava v . točko prvega odstavka tega člena ne objavi obvestila o naročilu. (3) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. seznaniti s pravili. obvestiti o: . ki ga je projektant projektiral v predhodnem postopku javnega naročanja. katerih vrednost je niţja od vrednosti iz prvega odstavka 12. Zlasti ne sme posredovati udeleţencem pogajanj informacij na diskriminatoren način. predloţene v postopku s pogajanji.

Naročnik mora v obvestilu uporabo postopka tudi utemeljiti. v postopek s pogajanji vključiti več gospodarskih subjektov. če naročnik v ţe začetem postopku javnega naročanja zaradi vloţenega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila. predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. da vrednost naročila ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. če lahko naročilo izpolni vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov in pod pogojem. pod pogojem. (2) Cena iz ponudbe. kadar je iz razlogov. ta določba ne vključuje serijske proizvodnje zaradi preţivetja na trgu ali zaradi povrnitve stroškov raziskav in razvoja. kadar je predmet javnega naročila blago.vrednosti naročila. ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih v nobenem primeru ni mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju. točke prvega odstavka ali 1. da bi nabavil material. izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju. 2. ki se izdela izključno zaradi raziskovanja. četrtega. 4. ki ima drugačne tehnične lastnosti.pogajanja vključiti le tega projektanta. pristojnega za finance. ali 4. predloţene v postopku s pogajanji v primeru iz 1. ki so predpisani za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopek s pogajanji po predhodni objavi.gospodarskih subjektih. s katerimi se bo pogajal. pristojno za finance. če bi zamenjava dobavitelja prisilila naročnika. petega in šestega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka oddaje naročila ministrstvo. 5. od katere dalje je treba objaviti javni razpis v Uradnem listu Evropske unije. samo če je to nujno potrebno.obdobju veljavnosti pogodbe in . . ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika. za dodatne nabave blaga s strani prvotnega dobavitelja. V primeru javnega naročanja na podlagi 1. točke prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji brez predhodne objave o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate. točke prejšnjega odstavka. V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1. točke četrtega odstavka tega člena mora naročnik. . javno naročilo neizogibno potrebno oddati in ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov. študij ali razvoja. to pa bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične teţave med obratovanjem in vzdrţevanjem. v primeru. da enakopravno obravnava vse ponudnike.predmetu naročila. . če je to primerno. ki so v prejšnjem. neuspešno izvedenem postopku predloţili ponudbe. .razlogih za uporabo tega postopka. člena tega zakona in na podlagi predhodnega soglasja ministrstva. ali 3. ki so namenjene za delno nadomestilo na trgu dostopnega blaga ali postavitev ali kot povečanje obsega obstoječega blaga ali postavitev. poskusov. 3. trajanje teh naročil kot tudi ponovitev naročil praviloma ne sme presegati treh let. (3) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega. (4) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila blaga tudi v naslednjih primerih: 1. Naročnik lahko v takem primeru odda naročilo le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi ţe začetega postopka. obvestiti o: . če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti.

ki zaključuje svoje poslovanje. opredeljenih v tej točki. ki izvaja prvotno naročilo. kateri od . opredeljenem v zakonodaji. ali . tako. Če je kandidatov več morajo biti vsi povabljeni v pogajanja. (5) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila storitev. ali b) postopek razdeli v dve fazi: . ki ureja to področje. upoštevaje vrednosti dodatnih gradenj ali storitev. 4. 30. čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila. Ta postopek se lahko uporablja samo tri leta po oddaji prvega naročila. če so te gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom oziroma prvotnim naročilom. da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav opravi dialog s prijavitelji. izpolnjujejo pogoje. zajetih v tem projektu ali naročilu. da se naročilo odda ponudniku. ki so predloţili prijavo za sodelovanje. da: a) izmed prejetih ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ob upoštevanju pogojev in meril. določenih v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb ali v razpisni dokumentaciji.3. ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo.če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila. ponujeno in kupljeno na blagovni borzi. Skupna vrednost dodatnih naročil. opredeljene v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb in razpisni dokumentaciji in v drugi fazi te povabi k oddaji ponudbe ali . z namenom oblikovanja dokončne razpisne dokumentacije in ugotovi. ne da bi to naročnikom povzročilo resne teţave. pod pogojem. za blago. člen (postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi) (1) Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi lahko naročnik izvede na enega od naslednjih načinov.tako. vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev. (6) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj in javna naročila storitev tudi v primeru: 1. ali na podlagi sporazuma z upniki ali po postopku. . ali v primerih stečaja od stečajnih ali likvidacijskih upraviteljev. za naročanje blaga pod posebno ugodnimi pogoji. bodisi od ponudnika blaga. da se oddajo istemu izvajalcu. kadar je naročanje storitev vezano na predhodno izvedeni postopek javnega natečaja in mora biti naročilo v skladu z uporabljenimi pravili v postopku natečaja oddano izbranemu kandidatu ali enemu izmed izbranih kandidatov. pod pogojem. za dodatne gradnje ali storitve. ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila. za dodatne gradnje ali storitve. Moţnost uporabe takšnega postopka mora biti navedena ţe v postopku oddaje prvotnega javnega naročila in pri izračunu ocenjene vrednosti naročila.če so dodatne storitve ali gradnje.tako. kateremu je naročnik oddal prvotno naročilo. da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav ugotovi ali gospodarski subjekti. nujno potrebne za dokončanje tega naročila. ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali storitev kot so zajete v prvotnem naročilu. oddanim na podlagi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. 2.

elektronska draţba in 4. (2) Veljavnost okvirnega sporazuma ne sme biti daljša od štirih let. 30. 3. pristojnega za finance. o čemer pa mora naročnik pridobiti soglasje ministrstva. dinamični nabavni sistem. (2) Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja. 32. ki jih določa ta zakon. členom tega zakona. (4) Okvirni sporazum se sklene na podlagi predhodno izvedenega odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka s . pod pogoji.a člen (postopek oddaje naročila male vrednosti) (1) Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje naročila male vrednosti zgolj na podlagi vnaprej opredeljenih pogojev. Stranke okvirnega sporazuma so izbrane ob uporabi meril za izbor v skladu s 48. da bi s tem kršil temeljna načela.njih izpolnjujejo zahtevane pogoje. če je le-to ali moţnost vključitve pogajanj v postopek oddaje naročila male vrednosti napovedal v objavi obvestila o naročilu male vrednosti ali razpisni dokumentaciji. člen (okvirni sporazumi) (1) Za namen sklenitve okvirnega sporazuma naročnik upošteva postopkovna pravila tega zakona za vse faze do oddaje naročil na podlagi tega sporazuma. v drugi fazi pa le-te povabi k oddaji ponudbe na podlagi končne razpisne dokumentacije. (3) Naročnik ne sme uporabljati okvirnih sporazumov neprimerno glede na namen in naravo predmeta naročila ali tako. če jih je napovedal v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali razpisni dokumentaciji. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji opredeliti način izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma glede na uspešnost v okviru posameznih meril. 2. (2) Naročnik lahko v postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi vključi tudi pogajanja. posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe. upravičenih predvsem zaradi predmeta okvirnega sporazuma. c) po zaključenem pregledu in ocenjevanju ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ali ponudnike s katerimi bo sklenil okvirni sporazum. člen (posebni načini javnega naročanja in okvirni sporazum) (1) Posebni načini javnega naročanja so: 1. (2) Naročnik lahko po izvedenem postopku javnega naročanja sklene okvirni sporazum. razen v izjemnih primerih. skupno javno naročanje. 31.

strankami okvirnega sporazuma. ki je potreben za pošiljanje ponudb. Če gospodarskih subjektov. stranke okvirnega sporazuma. s katerimi je sklenjen okvirni sporazum.naročnik pisno obvesti ponudnike. se naročnik v pisni obliki posvetuje z gospodarskimi subjekti. dovolj ali če je dovolj sprejemljivih ponudb. ki izpolnjujejo pogoje. Ti postopki se izvedejo le med naročniki in ponudniki. če namerava skrajšati rok za .za vsako posamezno naročilo. stranko okvirnega sporazuma. V tem primeru mora naročnik pisno obvestiti ponudnike. ni dovolj ali če ni dovolj sprejemljivih ponudb.naročnik odda posamezno naročilo ponudniku. (7) Kadar naročnik sklene okvirni sporazum z večjim številom ponudnikov in so v njem opredeljeni vsi pogodbeni pogoji.pogajanji po predhodni objavi ali postopka s pogajanji brez predhodne objave ali postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi. . Ponudnik lahko zahteva dodatno obrazloţitev odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma. če je gospodarskih subjektov. ki ga namerava oddati. določenega za oddajo ponudb. se posamezna naročila oddajo brez ponovnega odpiranja konkurence ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma in temeljnih načel javnega naročanja. o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. se mora skleniti z vsaj tremi ponudniki. njihova vsebina pa je zaupna do poteka roka. (6) Kadar se okvirni sporazum sklene z večjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. predloţitev ponudb za vsako posamezno naročilo upoštevajoč dejavnike. člena tega zakona. Če je okvirni sporazum sklenjen z več ponudniki in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. . se v zvezi z oddajo posameznih naročil naročnik lahko v pisni obliki posvetuje s ponudnikom. Kadar v tem okvirnem sporazumu niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji. šestega in sedmega odstavka tega člena. mora naročnik posamezna naročila oddati s ponovnim odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma v skladu z naslednjim postopkom: . . strankam okvirnega sporazuma. če so za to izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 79.ponudbe se predloţijo v pisni obliki. o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila. da ta po potrebi predloţi ponudbo. Na podlagi okvirnega sporazuma se naročila oddajo v skladu s postopki iz petega.naročnik določi rok. (9) Naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. ki izpolnjujejo pogoje. Pri oddaji naročil na podlagi okvirnega sporazuma stranke v nobenem primeru ne smejo bistveno spreminjati pogojev iz sklenjenega okvirnega sporazuma. in zahteva. kot sta zapletenost predmeta naročila in čas. ki je predloţil najugodnejšo ponudbo na podlagi meril za izbor iz določb okvirnega sporazuma. da omogoča ponudnikom. ki je dovolj dolg. . (8) O sklenitvi okvirnega sporazuma mora naročnik obvestiti ponudnike in jim omogočiti uveljavljanje pravnega varstva v skladu z zakonom. ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. ki so oddali ponudbo za posamezno naročilo. lahko naročnik sklene okvirni sporazum z enim ali dvema ponudnikoma. se naročila na podlagi tega sporazuma vedno oddajo v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma. (5) Če se okvirni sporazum sklene z enim gospodarskim subjektom.

uporabljeno elektronsko opremo ter tehničnimi pripravami in specifikacijami za povezavo. Naročnik ni dolţan objaviti tistih informacij v zvezi s sklenitvijo okvirnega sporazuma. naročnik upošteva pravila za odprti postopek v vseh fazah do oddaje naročil.oddajo ponudb za sklenitev okvirnega sporazuma. značilnosti nabav. (10) Naročnik je dolţan objaviti obvestilo o oddaji javnega naročila v vseh primerih sklenitve okvirnih sporazumov. razen če objavi obvestilo o oddanih posameznih naročilih za koledarsko leto. (3) Naročnik med celotnim trajanjem dinamičnega nabavnega sistema zagotavlja gospodarskim subjektom moţnost. ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev in so predloţili prijavo. predvidenih v okviru dinamičnega nabavnega sistema. 33. Obvestilo o oddaji posameznih naročil se ne glede na vrednost posameznih naročil in ne glede na vrednost okvirnega sporazuma objavi le na portalu javnih naročil. kakor tudi vse potrebne informacije v zvezi z nabavnim sistemom. da se uporablja dinamični nabavni sistem. med drugimi zadevami. da oddajo prijavo in da pristopijo sistemu pod pogoji iz prvega odstavka tega člena. (2) Za namene vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema naročnik: a) objavi obvestilo o javnem naročilu z navedbo. prijave se lahko kadar koli popravijo. Vsi ponudniki. člen (dinamični nabavni sistemi) (1) Pri vzpostavitvi dinamičnega nabavnega sistema. skladno z razpisno dokumentacijo. (11) Naročnik mora objaviti obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma v 48 dneh po oddaji posameznega naročila. katerih objava bi pomenila nespoštovanje predpisov ali bi bila drugače v nasprotju z javnim interesom. Zaradi vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema in oddaje naročil v njegovem okviru naročnik uporablja izključno elektronska sredstva. Naročnik v najkrajšem moţnem času obvesti ponudnika o njegovi vključitvi v dinamični nabavni sistem ali o zavrnitvi prijave. c) po objavi obvestila in do zaključka delovanja sistema z elektronskimi sredstvi nudi neomejeni. Naročnik . V tem primeru mora naročnik vsa zbrana obvestila predhodnega leta poslati v objavo najkasneje do 28. na katerem so ti dokumenti dostopni. neposredni in polni dostop do razpisne dokumentacije in do katerih koli dodatnih dokumentov ter v obvestilu navede internetni naslov. Vendar lahko podaljša to ocenjevalno obdobje. če bi škodila bodisi poslovnim interesom javnih ali zasebnih gospodarskih subjektov bodisi bi posegala v lojalno konkurenco med njimi. b) v razpisni dokumentaciji navede. ter vsemi dodatnimi dokumenti se vključijo v sistem. če se v tem času ne objavi nobeno povabilo k oddaji ponudb. Naročnik zaključi ocenjevanje najpozneje 15 dni od datuma predloţitve prijave. ki se bodo oddala v okviru dinamičnega nabavnega sistema. v roku 48 dni po sklenitvi okvirnega sporazuma. (4) Vsako posamezno naročilo mora biti predmet povabila k oddaji ponudb. februarja tekočega leta. če so tudi po spremembi skladne z razpisno dokumentacijo.

(2) Naročnik je dolţan v obvestilo o javnem naročilu vključiti zlasti čim bolj natančen opis predvidenih gradenj. ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja poenostavljenega obvestila. razen v upravičenih izjemnih primerih. Poleg tega naročnik v obvestilu o naročilu v skladu z 41. ki so vključeni v dinamični nabavni sistem in so oddali ponudbo za posamezno naročilo. (8) Naročnik ne sme uporabljati tega sistema tako. (9) Gospodarskim subjektom naročnik ne sme zaračunati nobenih stroškov za vključitev v dinamični nabavni sistem. v kateri sodelujejo predstavniki naročnika. ki se oddaja v okviru dinamičnega nabavnega sistema. člen (javna naročila gradenj: posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe) (1) V primeru javnih naročil v zvezi z načrtovanjem in gradnjo subvencioniranega stanovanjskega programa. (6) Naročnik mora ponudnike. (5) Naročnik povabi vse ponudnike. za katerega je vzpostavljen dinamični nabavni sistem. (10) Naročnik mora objaviti obvestilo o izidu v 48 dneh po oddaji vsakega naročila. če je to primerno. 34. katerega obseg in zapletenost ter ocena trajanja potrebne gradnje zahteva. členom tega zakona navede pogoje za osebje. Ta merila se lahko. se lahko sprejme poseben postopek oddaje naročil v zvezi z izbiro gradbenega izvajalca. o čemer pa mora naročnik pridobiti soglasje ministrstva. ki ga določi v obvestilu iz 11. Naročnik ne sme nadaljevati s postopkom. člena tega zakona. ki je najprimernejši za vključitev v to skupino. člena tega zakona. Posamezno naročilo odda ponudniku. dokler ne oceni vseh prijav za vključitev v dinamični nabavni sistem. pristojnega za finance. obvestiti o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila.pred povabilom k oddaji ponudb objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu. do 47. da v roku. V tem primeru mora naročnik vsa zbrana obvestila poslati v objavo v 48 dneh po koncu četrtine obdobja. tehnično opremljenost in finančno . predloţenih do tega skrajnega roka. da se lahko zainteresirani gradbeni izvajalci natančno seznanijo s projektom. ki vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte. ki je predloţil najboljšo ponudbo na podlagi meril za izbor. točke prvega odstavka 57. ki je odgovoren za izvedbo gradenj. da onemogoča. predloţijo ponudbo za vsako posamezno naročilo. lahko pa objavi obvestilo o oddanih javnih naročilih za četrtletje. drugi strokovnjaki in gradbeni izvajalec. točke prvega odstavka 57. (7) Dinamični nabavni sistem ne sme trajati dlje kakor štiri leta. da predloţijo prijavo za vključitev v dinamični nabavni sistem v roku. natančneje navedejo v obvestilu iz 11. omejuje ali izkrivlja konkurenco. ki so vključeni v dinamični nabavni sistem. navedenih v obvestilu o javnem naročilu v zvezi z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema. da je načrtovanje od začetka izvajano v okviru skupine.

ki bodo na voljo ponudnikom med potekom elektronske draţbe. mora to navesti v obvestilu o javnem naročilu. Naročila storitev in naročila gradenj. morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni. (2) Naročnik. ki jih je treba oddati v okviru dinamičnega nabavnega sistema. če je to primerno. kot izhajajo iz razpisne dokumentacije v zvezi s predmetom naročila. V enakih okoliščinah se lahko elektronska draţba izvede po ponovnem odpiranju konkurence med strankami okvirnega sporazuma ter po začetku odpiranja konkurence za naročila. kot je na primer načrtovanje gradenj. č) informacije v zvezi s postopkom elektronske draţbe.stanje. ki se odloči za izvedbo elektronske draţbe. e) ustrezne informacije v zvezi z uporabljeno elektronsko opremo ter z modalitetami in tehničnimi specifikacijami za povezavo s sistemom. zlasti minimalne razlike. pod pogojem. navedenih v razpisni dokumentaciji. če je takrat ţe mogoče natančno in nedvoumno določiti tehnične specifikacije naročila. če se naročilo odda ponudniku z najniţjo ceno. ki vključujejo tudi storitve intelektualne narave. ki jih morajo kandidati izpolnjevati. sporočanjem. (3) Če se uporablja poseben postopek. določbe tega zakona v zvezi z objavami. da bo v odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v postopku s pogajanji po predhodni objavi naročilo oddal na elektronski draţbi. obveščanjem kandidatov in ponudnikov. da so te značilnosti merljive in se lahko izrazijo v številkah ali odstotkih.na cenah in/ali novih vrednostnih elementih ponudb. ki bodo. če se naročilo odda ekonomsko najugodnejšemu ponudniku. d) pogoje. naročnik upošteva temelja načela javnega naročanja. da predloţijo nove cene in/ali nove vrednosti. pripravi poročil o oddaji naročila in pogojih za ugotavljanje sposobnosti. Elektronska draţba mora temeljiti: . pod katerimi bodo ponudniki lahko predloţili ponudbe. Vsi ponudniki. (4) Če se naročilo oddaja na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe.le na cenah. kdaj jim bodo na voljo. je treba . ter. zahtevane pri ponujanju. b) omejitve glede vrednosti. katerih vrednost bo predmet elektronske draţbe. povabilo mora vsebovati vse informacije o povezavah vsakega od njih z uporabljeno elektronsko opremo ter datum in čas začetka elektronske draţbe. člen (uporaba elektronske draţbe) (1) Naročnik se lahko odloči. ali . ki predloţijo sprejemljive ponudbe. določanjem rokov. Elektronska draţba se ne sme začeti prej kakor dva delovna dneva po datumu odpošiljanja povabil. ne morejo biti predmet elektronskih draţb. c) informacije. ki bo uporabljen. 35. Izvede se po prvem popolnem ocenjevanju ponudb in s tem omogoči razvrstitev ponudb z uporabo metod za avtomatsko ocenjevanje. Elektronska draţba se lahko izvede v več zaporednih fazah. če je mogoče. Razpisna dokumentacija mora vsebovati tudi naslednje podatke: a) značilnosti blaga oziroma storitev. (3) Pred začetkom postopka elektronske draţbe mora naročnik opraviti začetno ocenjevanje ponudb v skladu z merilom/merili za ocenjevanje in njihovimi ponderji. ki se lahko predloţijo. ter.

ki predloţijo nesprejemljive ponudbe. člena tega zakona. da ovira. ponudnikom pa mora biti omogočen vpogled v trenutno razvrstitev na podlagi meril ţe ob prvi prijavi v informacijski sistem elektronske draţbe. Vendar pa naročnik v nobenem primeru in v nobeni fazi elektronske draţbe ne sme razkriti imen ponudnikov. ki je opravljeno v skladu z merili iz 48. ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. Sporočiti mora tudi druge informacije v zvezi z drugimi predloţenimi cenami ali vrednostmi. kot je opredeljen v objavljenem obvestilu o naročilu in v razpisni dokumentaciji. b) v povabilu k sodelovanju mora naročnik navesti. ko ne bo več ponujenih novih cen ali novih vrednosti. ki . mora biti v povabilu k sodelovanju opredeljen čas za vsako fazo draţbe. če v postopku oddaje javnega naročila ne prejme nobene sprejemljive ponudbe. omejuje ali izkrivlja konkurenco ali spreminja predmet naročila. se mora za vsako varianto določiti ločena formula. V tem primeru mora naročnik v povabilu k sodelovanju v elektronski draţbi opredeliti rok. kolikor jih je bilo navedenih v povabilu k sodelovanju na draţbi. opredeljenim v b) točki prejšnjega odstavka. (10) V primerih in pod pogoji iz prvega odstavka tega člena mora naročnik v postopku javnega naročanja uporabiti elektronsko draţbo. Povabilo mora vsebovati tudi matematično formulo. vendar se morajo za ta namen vsi razponi vnaprej zmanjšati na določeno vrednost. Naročnik ne sme uporabljati elektronske draţbe nepravilno ali na tak način. ki so izračunani z uporabo vnaprej objavljenih meril in njihovih ponderjev. (8) Po zaključku elektronske draţbe mora naročnik oddati naročilo na podlagi izidov elektronske draţbe. ki jim omogočijo. (7) Če se naročnik odloči. ki jo je treba uporabiti pri elektronski draţbi za določitev avtomatičnih ponovnih razvrstitev na podlagi predloţenih novih cen in/ali novih vrednosti.povabilu dodati izid celotnega ocenjevanja ustreznega ponudnika. Če so dovoljene variante. c) ko se izvede toliko faz draţbe. da kadar koli preverijo svojo relativno uvrstitev. da bo draţba zaključena. po izteku katerega ni več mogoče predloţiti nove ponudbe in pomeni zaključek elektronske draţbe. če je to navedeno v razpisni dokumentaciji. ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen. Ta formula mora vključevati ponderje za vsa merila. če je mogoče v kombinaciji z načinom. (9) Če se elektronska draţba izvede na podlagi elektronske oddaje ponudb. Vsi ponudniki. mora naročnik ponudnike o tem seznaniti ţe v razpisni dokumentaciji. ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen. kot sledi: a) v povabilu k sodelovanju pri elektronski draţbi mora naročnik navesti datum in čas zaključka draţbe vnaprej. (6) Elektronska draţba se lahko zaključi na enega ali več naslednjih načinov. da bo elektronsko draţbo zaključil v skladu s c) točko prejšnjega odstavka. (5) Naročnik mora v vsaki fazi elektronske draţbe takoj sporočiti vsem ponudnikom vsaj tiste informacije. ki so predvidena za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe in so navedena v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. Lahko tudi kadarkoli objavi število udeleţencev v tej fazi draţbe.

namenjene vsem uporabnikom. ki je priloga uredbe. člen (tehnične specifikacije) (1) Tehnične specifikacije iz 1. utemeljen z analizo. je potrebno tehnične specifikacije določiti tako. ki velja za predmet javnega naročila na trgu. v obvestilu o javnem naročilu. (11) Naročnik ni dolţan uporabiti elektronske draţbe v skladu s prejšnjim odstavkom v primerih. ki veljajo za skupno javno naročanje vlade. . (2) Vlada mora v sklepu o določitvi skupnega javnega naročila določiti vrsto blaga ali storitev ter časovno obdobje skupnega javnega naročila. (3) Upravni organi morajo najkasneje v tridesetih dneh po sprejemu sklepa o določitvi skupnih javnih naročil iz prvega odstavka tega člena skupnemu nabavnemu organu sporočiti svoje potrebe. oceni. sedmega in osmega odstavka tega člena zaključi postopek kot neuspešen in ne odda javnega naročila na podlagi izidov elektronske draţbe. se smiselno uporabljajo določbe. 36. ki se izvaja na podlagi drugih zakonov ali interesa naročnikov. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam opisov določenih tehničnih specifikacij). Postopek oddaje javnega naročila lahko v tem primeru naročnik nadaljuje s pogajanji v skladu s 1.veljajo za predmet javnega naročila na trgu. morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni. skupni nabavni organ ter odgovorne osebe za pravilno in gospodarno ter učinkovito izvedbo skupnega naročila. da predloţijo nove cene in/ali nove vrednosti. kot npr. Tretje poglavje Splošna pravila glede določitve tehničnih in drugih elementov javnega naročanja 37. okvirni terminski plan izvedbe skupnega javnega naročila in vrsto postopka oddaje skupnega javnega naročila. ki jo oceni kot nesprejemljivo. da skupne nabave povečujejo gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev in ne zmanjšujejo konkurence na trgu. naročnik ne glede na določbe šestega. razpisni dokumentaciji ali dodatnih dokumentih. (4) V primerih skupnega javnega naročanja. da upoštevajo standarde za dostop za invalidne osebe ali standarde za gradbene objekte. točko prvega odstavka 28. točke Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij. Če se z izvedeno elektronsko draţbo ne doseţe zniţanje cen na raven. ko prejme samo eno ponudbo. Kadarkoli je to mogoče. se navedejo v dokumentaciji javnega naročila. člen (skupno javno naročanje vlade) (1) Vlada lahko skladno z letnim programom javnih naročil za posamezno skupno javno naročilo neposrednim uporabnikom drţavnega proračuna in organom v sestavi odobri skupno naročanje. če na predlog naročnikov. člena tega zakona.

skupno tehnično specifikacijo. ki so jih določili evropski organi za standardizacijo. druge tehnične referenčne sisteme. da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. ter po prednostnem vrstnem redu. dokaţe. skupne tehnične specifikacije. ki so sredstvo. ki ga je naročnik opredelil kot sprejemljivega v razpisni dokumentaciji. s katerim se izrazi domneva o skladnosti s temi storilnostnimi ali funkcionalnimi zahtevami. ki je skladna s standardom. izračunom in izvedbo gradenj in uporabo blaga. se morajo tehnične specifikacije oblikovati: a) s sklicevanjem na tehnične specifikacije iz Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij. Ustrezno sredstvo bi lahko bila tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. če teh ni. ki se nanašajo na varovanje okolja. ki je sprejemljiv za naročnika. če ponudnik v svoji ponudbi z ustreznimi sredstvi in na način. Ustrezno sredstvo je lahko tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. na slovenske standarde. da določi tehnične specifikacije v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev. ki prenašajo evropske standarde. vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika. niso skladne s specifikacijami. ki prevzema evropski standard. ne sme zavrniti ponudbe z obrazloţitvijo. na katere se sklicuje. ki jih kot obvezna določajo predpisi. da gradnja. da rešitve. blago ali storitev. mednarodnim standardom ali tehničnim referenčnim sistemom. ki lahko vključujejo tudi elemente. (5) Če naročnik izkoristi moţnost iz a) točke tretjega odstavka tega člena. določene v tehničnih specifikacijah. ali b) v smislu navedbe storilnostnih ali funkcionalnih zahtev. ki jih predlaga. mednarodne standarde. skladne s slovenskim standardom. ki so ga določili evropski organi za standardizacijo. ali č) s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke tega odstavka v zvezi z enimi značilnostmi ter s sklicevanjem na navedene storilnostne ali funkcionalne zahteve iz b) točke tega odstavka v zvezi z drugimi značilnostmi. na slovenske standarde. da blago ali storitve. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila. evropska tehnična soglasja. z evropskim tehničnim soglasjem. Pri vsakem sklicevanju se navedejo besede »ali enakovredni«. (6) Če naročnik določi okoljske značilnosti v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev iz b) točke tretjega odstavka tega člena. ki jih določajo. Vendar morajo biti ti parametri dovolj natančni. povezane z načrtovanjem. ne sme zavrniti ponudbe za gradnje. Ponudnik mora v svoji ponudbi dokazati s katerimi koli ustreznimi sredstvi in na način. proizvode ali storitve. če se te specifikacije nanašajo na storilnostne ali funkcionalne zahteve. lahko uporabi tudi podrobne . da omogočajo ponudniku opredelitev predmeta naročila in da omogočijo naročnikom oddajo naročila. ki so ponujene.(2) Tehnične specifikacije morajo omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. slovenska tehnična soglasja ali slovenske tehnične specifikacije. (4) Če naročnik izkoristi moţnost sklicevanja na specifikacije iz a) točke prejšnjega odstavka. ali c) v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev iz b) točke tega odstavka s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke tega odstavka. tako. na enak način izpolnjujejo zahteve. ali. izpolnjuje storilnostne ali funkcionalne zahteve naročnika. (3) Ne glede na tehnična pravila.

distributerji in okoljske organizacije ter č) da so na voljo vsem zainteresiranim. (10) Če so funkcionalne zahteve iz tehničnih specifikacij opredeljene kot pogoj. ki jih predloţijo ponudniki. ki so predmet naročila. potem je dokazno breme za njihovo izpolnitev na strani ponudnika. v katerem lahko sodelujejo zainteresirane strani. člen (variantne ponudbe) (1) Če je merilo za oddajo ekonomsko najugodnejša ponudba. pri takem sklicevanju se navede besedo »ali enakovredni«. da: a) so navedene specifikacije primerne za opredelitev značilnosti blaga ali storitev. če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni. ki jih izdajo priznani organi s sedeţem v drugih drţavah. (2) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu navesti. ki izpolnjujejo minimalne zahteve naročnika. kot je tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. ali dopušča predloţitev variant ali ne: v kolikor variantne ponudbe niso dopuščene jih naročnik ne sme upoštevati. c) so znaki za okolje sprejeti ob uporabi postopka. (9) Če tega ne upravičuje predmet naročila. da bo upošteval variante. v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena. pod pogojem. (8) Za namene tega člena se za priznane organe štejejo laboratoriji za testiranje in kalibracijo ter certifikacijski in nadzorni organi. V postopkih za oddajo javnega naročila blaga ali storitev naročnik. sprejeti mora vsako drugo primerno dokazilo. To sklicevanje je dovoljeno v primerih ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila. se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke. ki so usklajeni z evropskimi standardi. lahko pa sprejme tudi potrdila. ki jih izdajo priznani organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. da se za blago in storitve z znakom za okolje domneva skladnost s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije. ki je dopustil . (3) Naročnik. tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo. potrošniki. kot so vladni organi. (7) Naročnik lahko navede. Naročnik mora sprejeti potrdila. proizvajalci. patente. ki dopusti predloţitev variant. ki jih je treba upoštevati v variantnih ponudbah ter katere koli posebne zahteve za njihovo predstavitev.specifikacije ali po potrebi njene dele v skladu z evropskimi ali (več-) nacionalnimi znaki za okolje ali s katerim koli drugim znakom za okolje. lahko naročnik določi. 38. mora v razpisni dokumentaciji navesti minimalne zahteve. (4) Obravnavajo se samo variante. b) so zahteve za znak pripravljene na podlagi znanstvenih informacij.

če bi bile uspešne. . kjer je treba izvesti gradnje ali opraviti storitve. od katerih lahko kandidat ali ponudnik pridobi ustrezne informacije o obveznostih v zvezi z davki. da bi. členu tega zakona. člen (preverjanje sposobnosti. mora zahtevati od ponudnikov ali kandidatov v postopku javnega naročanja. člena tega zakona in upoštevaje moţnost ponujanja variant. varstvom okolja. pripeljale bodisi do javnega naročila storitve namesto javnega naročila blaga ali do javnega naročila blaga namesto javnega naročila storitve. kjer je treba izvesti gradnje ali opraviti storitve. popolna. ob upoštevanju določb 49. če so ti pogoji v skladu s predpisi Evropske skupnosti in so navedeni v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. opredeljenih v 48. ko: a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila. ki veljajo v Republiki Sloveniji. varovanjem okolja. (2) V odprtem postopku. Navedena zahteva ni v povezavi z določbo. ki vključujejo socialne in okoljske vidike) (1) Vlada lahko za posamezne predmete javnega naročanja predpiše. izbor udeleţencev in oddaja naročil) (1) Naročnik mora oddati javno naročilo na podlagi meril. ki se lahko nanašajo zlasti na socialne in okoljske vidike. regiji ali kraju. da morajo naročniki v postopkih javnega naročanja upoštevati socialne in etične ali okoljske vidike ter način vključevanja teh vidikov v predmet naročila. ki se opravljajo med izvedbo naročila. ki se izvajajo na kraju samem. določbah za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo. člen (obveznosti v zvezi z davki. in veljajo za gradnje. ali je ponudba. b) preveri. ki veljajo v kraju. da so pri pripravi svoje ponudbe upoštevali obveznosti v zvezi z določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo. določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo) (1) Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji navede organ ali organe. postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopku oddaje naročila male vrednosti naročnik odda javno naročilo potem. (2) Naročnik lahko določi tudi druge pogoje za izvedbo naročila.predloţitev variant. tehnične specifikacije. merila za izbor najugodnejše ponudbe in določila pogodbe o izvedbi javnega naročila. (2) Če nudi naročnik informacije iz prejšnjega odstavka. člen (pogoji. ki je bila ocenjena kot najugodnejša. 40. 39. pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika. ki ureja obravnavanje neobičajno nizkih ponudb. Četrto poglavje Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in merila za izbor 41. ne sme zavrniti variante izključno iz razloga. da navedejo. ali za storitve.

Količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila. maksimalno število. ki jih mora vsebovati ponudba. omeji število primernih kandidatov. ki je naročniku v skladu s 77. ali so predloţene ponudbe popolne. da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa in tehnične in poklicne sposobnosti. b) razvrsti popolne ponudbe glede na merila. ki jih bo povabil. če je to primerno. lahko naročnik tako. ki jih namerava uporabiti. na katerega se podatki nanašajo. točke prvega odstavka 24. V primeru javnih naročil iz 7. (9) V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. da se udeleţijo pogajanj ali da sodelujejo v dialogu. člena tega zakona in na pogoje in merila iz devetega odstavka tega člena. Za pridobitev osebnih podatkov je potrebno soglasje subjekta.(3) V postopku s prehodnim ugotavljanjem sposobnosti. (6) Ne glede na druge določbe tega zakona ponudniku ni treba predloţiti nobenega dokazila o podatku. (7) Pri preverjanju sposobnosti gospodarskega subjekta lahko naročnik upošteva podatke iz uradnih evidenc. odvisno od načina izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma. da to navede v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji. minimalno število kandidatov. člena tega zakona predvidel v razpisni dokumentaciji. če je prijavljenih dovolj primernih kandidatov. (5) Preverjanje iz drugega in tretjega odstavka tega člena se nanaša na izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz 42. člena tega zakona ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev s pisno izjavo. ki ga je v skladu s prvim odstavkom 32. postopku s pogajanji po prehodni objavi. da predloţijo ponudbe. (4) V primeru okvirnega sporazuma odda naročnik javno naročilo v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. namesto dokazila ponudnik poda izjavo o podatkih. ter. členom tega zakona ni treba preverjati. do 47. Podatke iz uradnih evidenc naročnik pridobi sam. V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti mora naročnik povabiti najmanj pet kandidatov. ki jih namerava povabiti. (8) Naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva. ko: a) preveri. ki jih je pridobil oziroma jih je predloţil ponudnik ali kandidat v drugih postopkih oddaje javnega naročila. V postopku s pogajanji po predhodni objavi in v konkurenčnem dialogu mora naročnik povabiti najmanj tri kandidate. postopku s pogajanji brez predhodne objave in konkurenčnem dialogu naročnik odda javno naročilo potem. če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev. postopku s pogajanji po predhodni objavi in v postopku konkurenčnega dialoga. Naročnik v obvestilu o javnem naročilu navede objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila. . o katerem drţavni organ. Zahtevane minimalne stopnje sposobnosti ponudnika mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. V vsakem primeru mora biti število povabljenih kandidatov zadostno za zagotovitev konkurence.

ki se niso prijavili za sodelovanje.a člena ZJNVETPS. mora to storiti ob uporabi razlogov in pravil. nedovoljeno dajanje daril. ki so navedena v obvestilu o javnem naročilu.popr. sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje. kolikor jih je vnaprej določil kot minimalno število. razpisni dokumentaciji ali v drugem dokumentu. če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik. jemanje podkupnine (za fizične osebe). št. . (2) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. ki izpolnjujejo pogoje. v kolikor gre za pravno osebo. pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. ki nimajo zahtevanih sposobnosti. katerega osnovno sposobnost je preverjal. manjše od minimalnega števila. ki vsebuje podatke o vsebini javnega naročila.hudodelsko zdruţevanje. izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. 66/08 . . 42. katerega osnovno sposobnost je preverjal. člen (osnovna sposobnost kandidata ali ponudnika) (1) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. (3) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izločiti ponudnika ali kandidata.sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe). in 39/09. lahko naročnik nadaljuje postopek tako. V vsakem primeru mora dobiti dovolj rešitev ali primernih kandidatov. Naročnik v takem primeru ne sme vključiti v postopek drugih gospodarskih subjektov. če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik. da povabi kandidata oziroma kandidate. niti kandidatov. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. če: . o katerih je treba razpravljati. (4) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika. če je le-ta na dan. dajanje podkupnine. ki izpolnjujejo pogoje in minimalne stopnje sposobnosti.a člena tega zakona oziroma 81. Če je število kandidatov. ko se izteče rok za oddajo ponudb. pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj. da je zagotovljena konkurenca. 55/08. .goljufija. ali ponudb.(10) Naročnik mora povabiti najmanj toliko kandidatov. (11) Če naročnik uporabi moţnost zmanjšanja števila rešitev. o katerih se je treba pogajati v primeru uporabe konkurenčnega dialoga ali postopka s pogajanji po predhodni objavi.pranje denarja. ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS. v kolikor gre za pravno osebo. nedovoljeno sprejemanje daril. poslovna goljufija. preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti. v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik): .

ne izdaja takšnih dokumentov. v kateri evidenci in pri katerem drţavnem organu.je v stečajnem postopku. da so potrebni. postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Če gre za utemeljen dvom o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena.na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane. Če gre za kandidata ali ponudnika. nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne organe v drţavi. d) je pri dajanju informacij. ki nima sedeţa v Republiki Sloveniji. ki jih morajo pridobiti naročniki. naročnik lahko zaprosi pristojne organe. se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe. b) je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. kot ga določa zakon. naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseţeno izjavo .na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane. Informacije. člena tega zakona. za katere menijo. zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami drţave. v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ. ki ureja finančno poslovanje. v tem ali predhodnih postopkih. odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. mora pogoje iz četrtega odstavka tega člena izpolnjevati tudi podizvajalec. . do 49. v kateri ima sedeţ. ali določbami drţave naročnika. .je bil njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik. (6) Naročnik lahko določi. kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja druţbenik z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta. v kateri ima sedeţ. v kateri ima kandidat ali ponudnik svoj sedeţ. (8) Če drţava. da bo iz postopka oddaje naročila izločil kandidata ali ponudnika. zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami drţave. c) mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaţe veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil. če: a) je bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem poloţaju. zahtevanih v skladu z določbami 41. (5) Ponudnik izkaţe. V skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede. z namenom da bi pridobil vse informacije o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena. .. (7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem. ali določbami drţave naročnika. organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. da izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člana z dokazilom iz uradne evidence. ki so pooblaščene za zastopanje.

1605/2002 z dne 25. lahko naročnik od njih zahteva. 12) z uredbo določi način vzpostavitve podatkovne zbirke o izključitvah ponudnikov iz postopkov javnega naročanja in podatke.Uredbo Sveta (ES. Davčne uprave Republike Slovenije. (9) Vlada na predlog ministrstva. da predloţi dokazilo v skladu s predpisi drţave članice. člen (ekonomska in finančna sposobnost) (1) Naročnik lahko od kandidatov in ponudnikov zahteva. str. 1302/2008 z dne 17. Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije mora naročnik pridobiti sam. 1). da izpolnjujejo tudi pogoje iz tega člena. str. 9. mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom. notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v drţavi.Uredbo Komisije (ES. v kateri je registriral dejavnost. 2002. 12. Euratom) št. da bi lahko v drţavi. ki je predmet naročila. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. (2) Če morajo kandidati ali ponudniki imeti posebno dovoljenje ali morajo biti člani posebne organizacije. v kateri imajo svoj sedeţ opravljali storitev. 344 z dne 20. iz katerih bo lahko ugotovil izpolnjevanje zahtevane finančne . decembra 2008 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah (UL L št. ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. pristojnih za vodenje evidenc. in . zahteva. o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloţi izjavo ali potrdilo. ki se vodijo v tej zbirki. Euratom) št. Euratom) št. (10) Vlada v skladu z: . ki ţeli sodelovati pri javnem naročanju. Pogoje za priznanje sposobnosti je naročnik dolţan navesti v obvestilu o javnem naročilu bodisi opisno bodisi s sklicevanjem na določbe tega zakona. 43. 2008. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES. nazadnje spremenjeno z Uredbo Sveta (ES. Izpolnjevanje minimalnih pogojev za priznanje sposobnosti za posamezno naročilo mora biti v povezavi in sorazmerno s predmetom naročila. 12. člena tega zakona. 2006. pristojnega za pravosodje. 1). člen (sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) (1) Naročnik lahko od vsakega gospodarskega subjekta. 1995/2006 z dne 13. (2) Naročnik lahko od gospodarskega subjekta kot dokaz o finančni in ekonomski sposobnosti gospodarskega subjekta zahteva predloţitev enega ali več od naslednjih dokumentov. Carinske uprave Republike Slovenije in drugih organov. str. junija 2002 o finančni uredbi. da v postopkih za oddajo javnih naročil storitev predloţijo dokazila o tem dovoljenju ali članstvu. obvesti Komisijo. pristojnega za finance. 44. kateri drţavni organi in drugi subjekti so pristojni za izdajo dokazil iz prejšnjega odstavka.prič ali zapriseţeno izjavo kandidata oziroma ponudnika. v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ. 1605/2002 o finančni uredbi. 248 z dne 16. oblikovanega na podlagi informacij ministrstva. Euratom) št. 390 z dne 30. ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št.

potrebna za izvedbo naročila. če je to primerno. (5) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb oziroma razpisni dokumentaciji navesti. da bo zaradi tega imel na voljo sredstva. katero dokazilo ali dokazila iz drugega odstavka je izbral in katera druga dokazila so gospodarski subjekti dolţni predloţiti. prometa na področju javnega naročila za največ zadnja tri poslovna leta. da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloţi. V primeru. razen tistih podatkov. (4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru. zahteva. V potrdilih mora biti navedena vrednost.gradenj. upoštevajoč datum ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta. naročnik njegovo ponudbo izloči. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov. da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika. ki jih lahko pridobi sam v skladu z 41. b) računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov in poslovnih knjig z vsebino. (3) Gospodarski subjekt se lahko. če so informacije o tem prometu na voljo. v kateri je gospodarski subjekt registriran. da mu naročniki z njihove strani izdana potrdila o . sklenjen za ta namen. 45.in ekonomske sposobnosti. (6) Ponudnik mora v ponudbi predloţiti izjavo. lahko ekonomsko in finančno sposobnost dokaţe s katerim koli drugim dokumentom. datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo. kadar je to primerno. Naročnik lahko določi. na enega ali več od naslednjih načinov: a) s seznamom: . za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. (7) Če gospodarski subjekt iz katerega koli utemeljenega razloga zahtevanih dokazov ne more predloţiti. skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. člen (tehnična in/ali kadrovska sposobnost) (1) Naročnik oceni in preveri tehnično in/ali kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. ne glede na pravno naravo povezave z njimi. členom tega zakona kot na primer: a) ustrezne bančne izpiske. podatke o boniteti poslovanja ali. količino ali pomembnost in uporabo gradnje. V takem primeru mora naročniku predloţiti dokazilo. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov. opravljenih v zadnjih petih letih. da je primeren. c) različne oblike izpisov prometa ter. (2) Gospodarski subjekti lahko izkaţejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo. za katerega naročnik meni. v kolikor je to primerno. če jih zakonodaja drţave. dokazilo o škodnem zavarovanju poklicnega tveganja. kot jo naročnik določi v razpisni dokumentaciji. ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. storitve ali blaga.

s katerimi se potrdi skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi. Ogled opravijo predstavniki naročnika ali po naročnikovem pooblastilu pristojni organ drţave. v obliki izjave naročnika ali v obliki pogodbe oziroma delov pogodbe v zvezi z javnim naročilom ali računom ali. da izvedejo gradnjo. c) z opisom tehnične opreme in ukrepov. če to zahteva naročnik.z vzorci. ki ga ponudnik storitev morebiti namerava oddati v podizvajanje. b) z navedbo tehničnega osebja ali strokovnih organov. potrebna za izvedbo naročila. naročnik njegovo ponudbo izloči. katerih ustreznost mora biti potrjena. ipd. računov. zlasti pa tistih. če je bil naročnik po tem zakonu. zlasti pa oseb. ali če je predmet naročila namenjen za posebne namene. ki jih je treba dobaviti: . . od katerih lahko naročnik zahteva. v obliki izjave gospodarskega subjekta. ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila. ki jih izdajajo uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti. obratni ali tehnični ali drugi opremi. odgovornih za vodenje projektov. z navedbo ukrepov za okoljsko upravljanje.najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih. ki jih izda ali sopodpiše pristojni organ. ter opis študijskih in raziskovalnih zmogljivosti. (3) Gospodarski subjekt se lahko. V takem primeru mora naročniku predloţiti dokazilo. ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradnje. ki je na voljo ponudniku storitev ali gradbenemu izvajalcu za izvedbo naročila. kjer ima ponudnik svoj sedeţ. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov. Gospodarski subjekt mora predloţiti dokazilo o dobavi in storitvah. ter v primeru javnih naročil gradenj tistih. e) z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb. ki so odgovorni za nadzor kakovosti. ne glede na to. . h) z izjavo o orodjih. oziroma če naročnik ni bil naročnik po tem zakonu. ali v obliki pogodb. datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov. ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela.s certifikati. odgovornih za vodenje projektov pri ponudniku storitev ali gradbenem izvajalcu za zadnja tri leta. Ogled obsega ponudnikove proizvodne ali tehnične zmogljivosti.opravljenem naročilu posredujejo neposredno. . ki jih bo lahko gospodarski subjekt uporabil med izvajanjem naročila. za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. ki jih dobavitelj ali ponudnik storitev uporabljata za zagotovitev kakovosti. v obliki izjav. da bo zaradi tega imel na voljo sredstva. opisi in/ali fotografijami. sklenjen za ta namen. kadar je to primerno. ne glede na pravno naravo povezave z njimi. f) če gre za javna naročila gradenj in javna naročila storitev ter samo v ustreznih primerih. j) v zvezi s proizvodi. g) z izjavo o povprečnem letnem obsegu razpoloţljive delovne sile in številu oseb. skupaj z zneski. V primeru. če ta organ s tem soglaša. se lahko opravi tudi ogled. če tega ni. d) če gre za kompleksne izdelke ali storitve. če je potrebno tudi njegove raziskovalne in študijske zmogljivosti ter ukrepe za način ugotavljanja kakovosti. da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloţi. i) z navedbo dela naročila.

ki jih priznava Evropska skupnost. Naročnik mora sprejeti enakovredna spričevala. stroškovne učinkovitosti. 47. cene. ki vključujejo namestitev ali vgraditev. datuma dobave ter roka za dobavo ali dokončanje del ali b) na podlagi najniţje cene. 46. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih subjektov. Pri tem naročnik obdobja poslovanja ponudnika iz seznama ne more opredeliti kot odločilni kriterij pri zbiranju dokazov o strokovni (tehnični) sposobnosti. se mora sklicevati na sisteme zagotavljanja kakovosti. ki temeljijo na evropskih ali mednarodnih standardih. kot so na primer kakovosti. stroškov poslovanja. okoljskih lastnosti. člena tega zakona zahteva spričevala neodvisnih organov. prav tako pa tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za varstvo okolja. poprodajnih storitev in tehnične pomoči. . ki potrjujejo usklajenost gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za zagotovitev kakovosti. ki jih izdajo organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. člen (standardi za zagotovitev kakovosti) Če zahteva naročnik predloţitev spričeval neodvisnih organov. člen (standardi za okoljsko upravljanje) Če naročnik v primerih iz f) točke drugega odstavka 45. katero dokazilo iz drugega odstavka tega člena bo štel kot ustrezno. opravljanje storitev in/ali izvedbo gradenj. učinkovitost. katerih predmet so dobave blaga. ki so pooblaščeni za ugotavljanje in potrjevanje usklajenosti gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za varstvo okolja. izkušnje in zanesljivost. ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil. Od gospodarskih subjektov mora naročnik sprejeti tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih za zagotavljanje kakovosti. kot jih je naročnik opredelil v razpisni dokumentaciji. potrjenih s strani organov. estetskih in funkcionalnih lastnosti. (5) V postopkih javnega naročanja.(4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru. Naročnik mora sprejeti enakovredna potrdila. da opravijo storitev ali izvedejo namestitvena dela ali gradnjo. ki jih izdajo organi s sedeţem v drugih drţavah članicah. 48. tehničnih prednosti. ki temeljijo na ustrezni seriji evropskih standardov. se mora sklicevati na Sistem Skupnosti za okoljsko upravljanje in presojanje (EMAS) ali na standarde za varstvo okolja. ki so jih potrdili organi. člen (merila za izbiro ponudbe) (1) Naročnik lahko odda naročilo: a) na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril v povezavi s predmetom naročila. oceni zlasti glede na njihove veščine. (6) Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb navesti. se lahko sposobnost gospodarskih subjektov. ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj.

d) skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo. blaga ali storitev. da sta ponudnik. v enakovrednem poloţaju. člen (neobičajno nizka ponudba) (1) Če naročnik meni. s katerimi se dosega spodbujanje poklicnega usposabljanja na delovnem mestu. Merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila. navesti merila po vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. Naročnik lahko ovrednoti merila z določitvijo maksimalnega razpona. pisno zahtevati podrobne podatke o elementih ponudbe. 49. storitev ali dobav blaga. (6) V primeru dveh ali več ekonomsko najugodnejših ponudb naročnik izbere najugodnejšo ponudbo tudi na podlagi vnaprej določenih socialnih elementov. ki so v shemah kakovosti (npr. boja proti nezaposlenosti in jih določi v razpisni dokumentaciji. ki jih ima ponudnik pri izvedbi gradnje. mora naročnik. ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti ţivil. sezonsko pridelana ţivila na ekološki način ipd. in ponudnik. c) izvirnost gradenj. dobavi blaga ali opravljanju storitev. Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na: a) ekonomičnost načina gradnje. kot so bila opisana in vrednotena. mora naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu. da jih vrednostno utemelji. morajo le-ta biti enaka. (3) V kolikor naročnik navede merila v obvestilu o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. ki so bila navedena v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji in način. ki je oddal ponudbo za vse sklope. Če po mnenju naročnika meril zaradi objektivnih razlogov ni mogoče ovrednotiti. sezonsko pridelana ţivila na integriran način. opisati in ovrednotiti posamezno merilo za oddajo naročila. ki je oddal ponudbo za en sklop ali del sklopov. (5) Pri ocenjevanju ponudb mora naročnik uporabiti le tista merila. b) izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje. (4) Naročnik mora v primeru oddaje naročila na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu. zaposlovanja teţje zaposljivih oseb. za katere meni. ki veljajo v kraju izvedbe gradenj.) in ţivila. ki jih predlaga ponudnik. gradnje ali storitve. da so merodajni za izpolnitev tega naročila. da je pri določenem naročilu ponudba neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o moţnosti izpolnitve naročila glede na blago. (7) Naročnik mora merila oblikovati tako. .(2) Pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju ţivil se prednostno upoštevajo ţivila. preden zavrne takšno ponudbo. proizvodnega procesa ali ponujene storitve. oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in jih je naročnik predhodno določil in od ponudnika zahtevati.

ki jih mora vsebovati objava obvestila o javnem naročilu. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam informacij. da je ponudba neobičajno nizka. vendar ne sme biti krajši od 29 dni. (2) Če je obvestilo o javnem naročilu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije. da je ponudba neobičajno nizka. Peto poglavje Roki 50. tako ponudbo izloči. v kolikor so te informacije bile na voljo ob objavi in če je predhodno informativno obvestilo bilo . Če naročnik zavrne ponudbo v teh okoliščinah.e) moţnost. 51. (2) Naročnik mora preveriti te postavke ob posvetovanju s ponudnikom. upoštevajoč predloţena dokazila. V kolikor naročnik ugotovi. določene s tem zakonom. ki morajo biti navedene v objavah). (3) Skrajšanje rokov na podlagi prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo pod pogojem. mora o tem obvestiti ministrstvo. pristojno za finance in Komisijo. določen v prejšnjem členu. če se je prej posvetoval s ponudnikom. da je pomoč dodeljena zakonito. ki morajo biti navedene v objavah. če je predhodno informativno obvestilo vsebovalo vse informacije. lahko skrajša. lahko zavrne ponudbo le. potreben za pripravo ponudb. upoštevaje pri tem minimalne roke. člen (rok za prejem ponudb v odprtem postopku) Rok za prejem ponudb v odprtem postopku mora biti najmanj 40 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. (2) Rok začne teči od dneva pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. da ponudnik pridobi drţavno pomoč. šteje rok za oddajo ponudbe od dneva. 52. če slednji v primernem roku. ki je priloga uredbe. ki ga določi naročnik. se rok za prejem ponudb. ne more dokazati. (3) Če naročnik ugotovi. ker je ponudnik pridobil drţavno pomoč. člen (skrajšanje rokov v odprtem postopku) (1) V primeru. kot je opredeljen v Seznamu informacij. člen (roki za prejem prijav in ponudb) (1) Pri določanju rokov za prejem prijav in ponudb mora naročnik upoštevati predvsem zapletenost naročila in čas. ko je naročnik odposlal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti zahtevo za objavo v Uradnem listu Evropske unije. da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo.

če je vrednost javnega naročila enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. ki so potrebne za pripravo ponudb. ki jih mora vsebovati obvestilo o javnem naročilu. 2. čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval. tako da se lahko gospodarski subjekti seznanijo z vsemi informacijami. (3) Rok iz prvega in drugega odstavka tega člena začne teči od dneva pošiljanja povabila k oddaji ponudb v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. da se ponudbe lahko predloţijo šele po ogledu lokacije ali po pregledu drugih dokumentov v zvezi s predmetnim javnim naročilom na kraju samem. ki morajo biti navedene v objavah. ne predloţijo v rokih. (2) V primeru. 53. da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo. (4) Skrajšanje rokov na podlagi prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo pod pogojem. 55. mora naročnik rok za prejem ponudb podaljšati. člena tega zakona. člen (podaljšanje rokov) Če se zaradi kakršnega koli razloga razpisna dokumentacija ali dodatne informacije. določenih v tem zakonu.poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu. če je predhodno informativno obvestilo vsebovalo vse informacije. je najmanj: 1. Podaljšanje roka mora naročnik objaviti v Uradnem listu Evropske unije oziroma na portalu javnih naročil. se rok določen v 2. vendar ne sme biti krajši od 31 dni. za prejem prijav za sodelovanje 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. točki prejšnjega odstavka lahko skrajša. za prejem ponudb v primeru postopkov s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 35 dni od datuma pošiljanja povabila. . 54. člen (roki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) (1) Rok za prejem prijav in ponudb v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. kot je opredeljeno v Seznamu informacij. člen (rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni objavi) Rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni objavi je 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. v kolikor so te informacije bile na voljo ob objavi in če je predhodno informativno obvestilo bilo poslano v objavo najmanj 52 dni in največ 12 mesecev pred datumom pošiljanja obvestila o javnem naročilu. ali če se naknadno ugotovi.

str. ki jih določa Uredba Komisije (ES) št. lahko naročniki določijo: . roki za oddajo ponudb ne morejo upoštevati. obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma. 10. 8. ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo ali najmanj 10 dni. ki jih mora vsebovati obvestilo iz prvega odstavka 57. (2) Naročnik vse vrste objav v zvezi z javnimi naročili pošlje v objavo portalu javnih naročil.56. v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi. Nabor podatkov. ki ne sme biti krajši kakor 10 dni od datuma povabila k oddaji ponudb. obvestilo o naročilu male vrednosti. . obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. 13. 10. obvestilo o dodatnih informacijah. 11. rezultati natečaja. 58.rok za prejem ponudb. če je objava poslana na elektronski način. 2005. predhodno informativno obvestilo. 1). ki je priloga uredbe. obvestilo o natečaju. 257 z dne 1. 6. člen (oblika in način objave obvestil) (1) Objave morajo imeti obliko standardnih obrazcev. 4. 5. 1564/2005 z dne 7. 3. člen (določanje rokov iz razloga nujnosti v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi) Če se iz razloga nujnosti. 2. obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Informacije povezane z objavljanjem). v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2. Šesto poglavje Objave 57. člen (vrste objav) (1) Vrste objav so: 1. 9. upoštevaje njihovo vrednost pa predhodno tudi Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. obvestilo o javnem naročilu.rok za prejem prijav. 12. poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu. prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. točke Informacij povezanih z objavljanjem. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. obvestilo o oddaji naročila. člena tega . obvestilo o oddaji naročila male vrednosti.

se pošljejo v elektronski obliki preko portala javnih naročil. (2) Portal javnih naročil in Urad za uradne objave Evropskih skupnosti izdata naročniku potrdilo o prejemu obvestila. obveznih informacijah v objavah. (4) Obvestilo o javnem naročilu se objavi v celoti v slovenskem jeziku.zakona. ki ga je potrebno objaviti v Uradnem listu Evropske unije. pa se krijejo iz proračuna Evropske skupnosti. člen (pravilo zaporednosti objav) (1) Obvestilo. ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS. V drugih uradnih jezikih Evropske skupnosti se objavi povzetek pomembnih elementov vsakega obvestila. Določbe tega člena ne veljajo za postopek s pogajanji brez predhodne objave. ki vsebuje: 1. točke Informacij povezanih z objavljanjem. za katero meni. se krijejo iz proračuna Republike Slovenije. objavljenega v Uradnem listu Evropske unije. morajo biti objavljena najkasneje v roku pet dni po pošiljanju v objavo. Dokazila o datumih odpošiljanja obvestil mora naročnik hraniti in jih po potrebi predloţiti kot dokaz. storitev. ki so sestavljena in odposlana na elektronski način in so v obliki in glede pravil za pošiljanje usklajena s pravili iz 2. Naročnik lahko objavi tudi katero koli drugo informacijo. stroški objavljanja objav. da je koristna. preden je bilo odposlano v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. (2) Objave mora naročnik poslati na portal javnih naročil na elektronski način. (2) Naročnik v primerih iz prejšnjega odstavka pošlje v objavo Komisiji ali portalu za javna naročila predhodno informativno obvestilo. z navedbo datuma objave. 60. člen (predhodno informativno obvestilo) (1) Naročnik mora objaviti predhodno informativno obvestilo le v primeru. če je skupna ocenjena . določenih vrst blaga. ki jih naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih. v primerih naročil blaga. mora biti naveden datum odpošiljanja Komisiji. opisih tehničnih specifikacij in zahtevah. določa Uredba o seznamih naročnikov. objavljenem na portalu javnih naročil. Potrdilo je dokazilo o objavi. v obliki in po postopku za pošiljanje v skladu z Informacijami povezanimi z objavljanjem. objavljenega na portalu javnih naročil. poslanega v objavo. Objave. ki se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. skupno okvirno vrednost javnih naročil po vrstah blaga. ko pri javnem naročanju namerava skrajšati roke za prejem ponudb. ne sme biti objavljeno na portalu javnih naročil. V obvestilu. ki se objavijo na portalu javnih naročil. (5) Stroški objavljanja objav. seznamih gradenj. Vsebina obvestila. V organizacijo in kritje stroškov objav so všteti tudi prevodi v druge uradne jezike Evropske Unije. mora biti enaka vsebini obvestila. (3) Obvestila. št. 18/07). ki jih naročnik pošlje v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. 59.

ki jih namerava oddati. točke prvega odstavka 57. katerega . točke Informacij povezanih z objavljanjem. točke prvega odstavka 57. točke prvega odstavka 28. ko je poslal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti obvestilo o njegovi objavi v tej obliki. (3) Predhodno informativno obvestilo mora naročnik na podlagi 1. in 2. člena tega zakona pa. če je skupna ocenjena vrednost večja ali enaka od 750.vrednost enaka ali večja od 750. kadar oddaja javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. obvestilo iz 10. ki objavi predhodno informativno obvestilo na portalu javnih naročil. postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. kadar oddaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti. (6) Naročnik lahko objavi predhodno informativno obvestilo na portalu javnih naročil. če oddaja naročilo na podlagi 1. točke drugega odstavka tega člena poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali objaviti na portalu javnih naročil čim prej po odločitvi. 61. 62.000 eurov. 2. konkurenčnem dialogu ali postopku s pogajanji po predhodni objavi. (4) Predhodno informativno obvestilo mora naročnik na podlagi 3.000 eurov. člen (obvestila o naročilu) (1) Naročnik objavi obvestilo o naročilu iz 2. ki jih naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih. mora v elektronski obliki poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti obvestilo o objavi predhodnega informativnega obvestila na portalu javnih naročil. člena tega zakona. v primerih javnih naročil storitev. Naročnik je dolţan opredeliti vrste blaga s sklicevanjem na nomenklaturo CPV. v obliki in po postopku za pošiljanje obvestil iz 2. (5) Naročnik. 3. v primerih javnih naročil gradenj mora objaviti bistvene značilnosti javnih naročil. člen (obvestilo o oddaji naročila) (1) Naročnik mora poslati v objavo obvestilo o oddaji javnega naročila. ki vključuje načrt javnih naročil gradenj. točke prvega odstavka 57. Predhodno informativno obvestilo mora vsebovati datum pošiljanja obvestila Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. člena tega zakona. točke prejšnjega odstavka poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali objaviti na portalu javnih naročil čim prej po sprejemu proračuna. (3) Naročnik objavi obvestilo o naročilu iz 4. kadar oddaja javno naročilo po odprtem postopku. (2) Naročniku ni treba objaviti obvestila iz prejšnjega odstavka. če je njihova skupna ocenjena vrednost enaka ali večja od vrednosti opredeljene v prvem odstavku 12. skupno ocenjeno vrednost javnih naročil za posamezno kategorijo storitev iz Seznama storitev A. člena tega zakona. člena tega zakona in so izpolnjeni pogoji iz navedene točke.

člena tega zakona. ali soglaša z objavo vsebine.spreminja ali dopolnjuje razpisno dokumentacijo ali ..a člen (obvestilo o dodatnih informacijah. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku poslati v objavo v roku 48 dni od sprejema odločitve iz prvega do tretjega odstavka 80. ali ţeli podatke. nepravočasne. neprimerne. člena tega zakona.b člen (prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost) (1) Naročnik mora prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objaviti.v skladu z 80. člena tega zakona. 63. nepravilne. 63.vrednost je enaka ali presega vrednosti iz prvega ali drugega odstavka 12. točke prvega odstavka 57. nesprejemljive ali formalno nepopolne in niso bile dopolnjene v skladu s prvim odstavkom 78. škodila poslovnim interesom javnih ali zasebnih gospodarskih subjektov ali posegala v lojalno konkurenco med njimi.. 6. ki jih je prejel. člen (obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi) Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v objavo na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila. . in: . člena tega zakona. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku) (1) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah. točke navedenega odstavka.so vse ponudbe. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. 4. ki jih za potrebe statistike posreduje v skladu z določbo 107. (3) V primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B mora naročnik v obvestilu navesti. tudi kadar spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu iz prvega odstavka 57. vendar ne pred pravnomočnostjo te odločitve. (2) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah. členom tega zakona postopek javnega naročanja ustavi ali zavrne vse ponudbe ali . v 48 dneh po oddaji naročila. razen v obvestilu iz 8. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. člena tega zakona. 63. ali 10. (4) Naročnik ni dolţan objaviti tistih informacij v zvezi z javnim naročilom. informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. katerih objava bi ovirala izvajanje zakona. kadar izvaja postopek javnega naročanja. objaviti. člena tega zakona. (2) Naročnik v obvestilu o oddaji javnega naročila tudi označi. (3) V primeru iz druge ali tretje alineje prvega odstavka tega člena mora naročnik obvestilo o dodatnih informacijah.

63. če je to primerno. v primeru iz četrtega odstavka 33. v Uradnem listu Evropske unije.č člen (poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu) Naročnik objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu.d člen (nabor podatkov v obvestilih) Vlada z uredbo določi nabor podatkov. člena tega zakona.kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave ali po postopku s pogajanji po predhodni objavi. telefaksu. člena tega zakona. če na portalu javnih naročil in. Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost se posreduje v objavo isti dan. 64. v Uradnem listu Evropske unije ni objavil obvestila o naročilu. z elektronskimi sredstvi. ki se uporabljajo za sporočanje) (1) Naročnik lahko v postopku javnega naročanja vsa sporočila in informacije pošilja po pošti. ki jih morajo vsebovati obvestila iz prvega odstavka 57. ki jih ni dolţan objaviti po tem zakonu. člena tega zakona. 63. 63. člen (pravila. Obvestilo se objavi na portalu javnih naročil in. Sedmo poglavje Sporočanje 65. (2) Naročnik lahko v roku iz prejšnjega odstavka prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objavi tudi v drugih postopkih javnega naročanja in v primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B. člen (neobvezna objava) Naročnik lahko v skladu s prejšnjima členoma objavi tudi obvestila o javnih naročilih. (3) S tem obvestilom se v zvezi z odločitvijo o oddaji naročila še pred njeno pravnomočnostjo zagotavlja večja transparentnost v postopkih javnih naročil. ko naročnik posreduje ponudnikom odločitev iz prvega odstavka 79. če je to primerno.c člen (obvestilo o oddaji naročila male vrednosti) Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila male vrednosti v objavo na portal javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila. V primeru pošiljanja prijav se lahko .

(2) Naročnik mora ponudnike o moţnosti oddaje ponudb v elektronski obliki seznaniti . (3) Sporočanje ter izmenjava in shranjevanje informacij se morajo izvesti tako. da se zagotovi varovanje celovitosti podatkov ter zaupnosti ponudb in prijav za sodelovanje in da naročnik pregleda vsebino ponudb in prijav za sodelovanje šele po izteku roka za njihovo predloţitev. do 47. 67. b) v kolikor so bile prijave za sodelovanje posredovane po telefonu je potrebno posredovati pisno potrditev pred iztekom roka za prejem prijav. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih. 66. splošna dostopnost in povezljivost z informacijskimi in komunikacijskimi sredstvi v splošni rabi. ki ne obstajajo v elektronski obliki. da je zagotovljena enakopravnost. povezane z izpolnjevanjem pogojev iz 42. b) ponudniki in kandidati morajo vse dokumente. če to omogoča informacijski sistem. člen (ponudba v elektronski obliki) (1) Ponudnik lahko odda ponudbo v elektronski obliki. ki je priloga uredbe.prenašajo sporočila in informacije tudi po telefonu. v kolikor bi bile uporabljene kot listinski dokaz. člen (elektronsko pošiljanje in sprejemanje ponudb) Za sredstva za elektronsko pošiljanje in sprejemanje ponudb ter sredstva za elektronsko sprejemanje prijav za sodelovanje se uporabljajo naslednja pravila: a) vse informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo. (5) Gospodarski subjekti lahko pošiljajo prijave za sodelovanje na enega od naslednjih načinov: a) v pisni obliki ali po telefonu. c) če so prijave za sodelovanje poslane po telefaksu naročnik lahko zahteva njihovo pisno potrditev po pošti ali na elektronski način. (4) V primeru sporočanja podatkov na elektronski način. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih). ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Zahteve v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. morajo biti sredstva in tehnične lastnosti take. ki ga uporablja naročnik. morajo biti na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom. potrdila in izjave. ki so potrebne za elektronsko oddajo ponudb in prijav za sodelovanje. Poleg tega morajo biti sredstva za elektronsko sprejemanje ponudb in prijav za sodelovanje v skladu z zahtevami iz Zahtev v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. ki so dostopni vsem gospodarskim subjektom in jih ne smejo omejevati pri vključevanju v postopek javnega naročanja. Take zahteve skupaj z rokom za pošiljanje potrditve mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. (2) Naročnik mora izbrati tak način ali načine sporočanja. vključno s šifro. člena tega zakona predloţiti v pisni obliki do izteka roka za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje.

v razpisni dokumentaciji. Informacijski sistem naročnika mora zagotoviti tehnološko neodvisen sprejem ponudb. (3) Naročnikov informacijski sistem mora biti zgrajen tako, da omogoča odpiranje in vpogled v ponudbe šele po izteku roka za prejem ponudb. Informacijski sistem pri naročniku mora o tem voditi elektronski zapis o vseh aktivnostih, ki potekajo na informacijskem sistemu naročnika tako, da tega ni mogoče kasneje spremeniti. (4) Ponudba v elektronski obliki mora biti varno elektronsko podpisana in podpis overjen s kvalificiranim potrdilom. (5) Elektronski ponudbi mora biti dodan časovni ţig. (6) V nobenem primeru naročnik ne sme z zahtevo po prejemu ponudb v elektronski obliki preprečiti ali drugače omejiti konkurence med ponudniki. Naročnikov informacijski sistem mora omogočati pošiljanje povratnice o prejemu elektronske ponudbe ponudniku. (7) Naročnikov informacijski sistem mora zagotoviti preprečitev zanikanja (nezatajljivost) identitete ponudnika. (8) Naročnikov informacijski sistem mora omogočati arhiviranje elektronskih ponudb na način, kot to določa ta zakon, zakon, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis in zakon, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivov. 67.a člen (elektronsko javno naročanje) (1) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. mora ob sodelovanju in strokovni pomoči ministrstva, pristojnega za javno upravo, in ministrstva, pristojnega za finance, vzpostaviti sistem za elektronsko javno naročanje, ki omogoča osnovno funkcionalnost elektronskega naročanja. (2) Minister, pristojen za finance, določi tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja, ki se izvajajo na elektronski način, zaradi ugotovitve identitete ponudnika in zagotavljanja sledljivosti vnosov z namenom preprečitve morebitnih kršitev zakona ter obliko in način oddaje ponudbe, ki se predloţi v takem postopku.

Drugi del RAVNANJA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA Prvo poglavje Skupne določbe 68. člen (strokovna komisija) Naročnik lahko za vodenje postopka javnega naročanja imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija lahko sodeluje v celotnem ali delu postopka javnega naročanja. 69. člen (strokovni dialog) Pred začetkom postopka javnega naročanja lahko naročnik z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence. 70. člen (faze postopka) (1) Postopek javnega naročanja poteka po naslednjih fazah, razen če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače: 1. predhodno informativno obvestilo, če je to primerno, 2. izračun ocenjene vrednosti, 3. sklep o začetku postopka, 4. priprava razpisne dokumentacije, če je to primerno, 5. objava obvestila o javnem naročilu, 6. predloţitev in odpiranje ponudb, 7. pregled in ocenjevanje ponudb, 8. odločitev o oddaji javnega naročila, 9. objava obvestila o oddaji javnega naročila, če je to primerno. (2) V sklepu o začetku postopka mora naročnik navesti vir sredstev za financiranje javnega naročila. 71. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Vsebino razpisne dokumentacije lahko sestavljajo, če ta zakon za posamezno vrsto postopka ne določa drugače, naslednji elementi: 1. povabilo k oddaji ponudbe, 2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 3. pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, 4. splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe,

5. za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi, 6. morebitna finančna ali druga zavarovanja. (2) Razpisna dokumentacija lahko vsebuje tudi druge listine, ki so glede na predmet naročila potrebne pri izdelavi ponudbe. Podatki iz razpisne dokumentacije morajo biti enaki podatkom, objavljenim v obvestilu o naročilu. Kot del razpisne dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko portala javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni dokumentaciji. (3) Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. (4) Pogodba o izvedbi naročila, ki jo podpišeta naročnik in izbrani ponudnik, v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije, razen v primeru, ko je bila v postopku oddaje javnega naročila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj med naročnikom in ponudnikom. (5) Pogodba o izvedbi javnega naročila mora vsebovati: - dejansko vrednost celotnega javnega naročila oziroma - v utemeljenih primerih, kjer le-te ni mogoče določiti, ocenjeno vrednost javnega naročila in rok veljavnosti pogodbe. (6) Za potrebe tega člena se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano druţbo po zakonu, ki ureja gospodarske druţbe. V tem primeru: - se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; - mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. (7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora: - ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, - podizvajalec predloţiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. (8) V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila: - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da so podatki iz tega odstavka obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu s tem zakonom obvezna. (9) Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve alineje sedmega odstavka tega člena in podizvajalčevo soglasje iz druge alineje sedmega odstavka tega člena. Če pooblastila ali soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloţi v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloţi v tem roku, mora naročnik Drţavni revizijski komisiji predlagati, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena ali prvega odstavka 109.b člena tega zakona. (10) Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priloţiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. (11) Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predloţiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. (12) Vlada z uredbo natančneje določi pravila in postopke za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem. (13) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da mu mora na njegov poziv izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: - svojih ustanoviteljih, druţbenikih, vključno s tihimi druţbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deleţih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so z njim povezane druţbe. (14) Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 72. člen (objava obvestila o javnem naročilu in razpisne dokumentacije) (1) V primeru postopka iz 1., 2., 3., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona je naročnik dolţan objaviti obvestilo iz 2., 4. oziroma 10. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona in razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, na ali prek portala javnih naročil.

74. kljub pozivu naročnika. Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj naročnik sklene pogodbo z enim ali več ponudniki. da se lahko ponudba predloţi za posamezne sklope. po faxu ali z uporabo elektronskih sredstev ali na drug ustrezen način. Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope mora biti njegova ponudba predloţena tako. Tako ponudbo mora naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrniti ponudniku. če je bila le-ta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena. ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo ali le na posamezne sklope. da je bila predloţena prepozno. (2) Naročnik mora unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe. (5) Naročnik mora ob prejemu ponudbe označiti datum in uro prejema ponudbe in na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prejemu. če je bila leta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena. z najugodnejšo kombinacijo ponudb. skladno z zahtevami naročnika. . člen (ponudba za sklope) Če je naročnik dovolil. Dostop. z navedbo. določenem za prejem ponudb.(2) Naročnik mora omogočiti ponudniku. pregled in prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh naročnika in/ali portalu javnih naročil je brezplačen. ki iz tehničnih razlogov ne more biti dostopna na spletnih straneh naročnika ali portalu javnih naročil. da se lahko ocenjuje po sklopih. se šteje. določenega za prejem ponudb. člen (predloţitev ponudbe) (1) Pravočasna predloţitev ponudbe pomeni. mora ponudnik v svoji ponudbi navesti. 74. ko ponudnik. Naročnik mora zagotoviti vpogled in prevzem tistih delov razpisne dokumentacije. mora naročnik unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe.a člen (umik ponudbe) (1) Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo. po pošti. (3) Če ni bila ponudba predloţena v roku. da je prepozna. z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. 73. tudi v primeru. da prevzame razpisno dokumentacijo v elektronski obliki. Kadar to stori po poteku roka za oddajo ponudb. (4) Ponudnik mora ponudbo predloţiti osebno. da mora ponudnik naročniku ponudbo predloţiti do roka. (2) Naročnik mora določiti datum in uro roka za predloţitev ponudbe v objavi in razpisni dokumentaciji.

v treh delovnih dneh po pravnomočnosti te odločitve o tem obvesti ministrstvo. predloţil neresnične izjave ali dokazila. (3) V kolikor naročnik ne vroči zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na odpiranju ponudb. če tako odloči naročnik. člena tega zakona mora naročnik preveriti obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. če je bil razpis anonimen. člena tega zakona oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.ponudbeno ceno ter morebitne popuste. mora naročnik Drţavni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik.variantne ponudbe. (2) V zapisniku o odpiranju ponudb je potrebno navesti: . kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.a člena tega zakona. V zapisnik se lahko vpišejo tudi drugi podatki iz ponudb. V primeru postopka iz 7. pristojno za finance. člen (odpiranje ponudb) (1) Odpiranje ponudb izvede naročnik. . Odpiranje ponudb se izvede na kraju in ob času.75. če so dopustne ali ponudbe z opcijami. ga mora najkasneje v treh delovnih dneh posredovati vsem ponudnikom.a člen (evidenca ponudnikov z negativnimi referencami) (1) Organ. razen v primerih.a člena. točke prvega odstavka 24. člen (preveritev ponudbe) (1) V primeru postopka iz 1. člen (javno odpiranje ponudb) Odpiranje ponudb je javno v primerih javnih naročil. 77. do 6. točke prvega odstavka 24. 77.naziv ponudnika ali šifro. člena tega zakona. . . V obvestilu navede polno ime in matično številko ponudnika ter datum. naročnik pred sprejetjem odločitve iz 79. ne glede na razvrstitev njegove ponudbe. 76. do katerega se ponudnik izloči iz postopkov javnega naročanja. (2) Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum. ki odloči o prekršku iz drugega odstavka 109. katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od vrednosti iz drugega odstavka 12. Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu prejema. ki sta navedena v objavi obvestila o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. člena tega zakona. da je posamezni ponudnik. ko se naročilo oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave in se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom.

svoje cene na enoto.datum. mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. V odločitvi mora naročnik opozoriti ponudnike o moţnem pravnem varstvu ter navesti: . ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. sprejme odločitev o oddaji naročila. skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril. (3) Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake. (3) Ministrstvo.a člena ZJNVETPS. in . 79. ki v primeru javnih naročil iz prvega odstavka 12. ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. vrednosti postavke. da je ponudba formalno nepopolna. . Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru. Zoper uvrstitev v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami pritoţba ni dopustna. (4) Ministrstvo. 78. . ki obsega: . .višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja. pristojno za finance.tistih elementov ponudbe. ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe. ponudbe ustrezno ne dopolni. člena tega zakona ne sme biti daljši od 60 dni. ter jo objavi na svoji spletni strani.polno ime in matično številko ponudnika. ki je storil prekršek iz drugega odstavka 109.tistega dela ponudbe. mora naročnik tako ponudbo izločiti. člen (odločitev o oddaji naročila) (1) Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku. V evidenco se uvrsti ponudnik. pristojno za finance. . Če ponudnik v roku. pristojno za finance. člen (dopustne dopolnitve ponudbe) (1) V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi.a člena tega zakona ali iz drugega odstavka 106.datum uvrstitve ponudnika v evidenco in . do katerega je ponudnik izločen iz postopkov oddaje javnih naročil. ki ga določi naročnik. če določenega dejstva ne more sam preveriti. uvrsti ponudnika v evidenco v treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena. iz evidence ponudnikov z negativnimi referencami zbriše ponudnika v treh delovnih dneh po datumu iz tretje alineje drugega odstavka tega člena. (2) Ponudnik ne sme spreminjati: . v primeru drugih javnih naročil pa 45 dni. Svojo odločitev mora obrazloţiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo.(2) Ministrstvo.kje in v kakšnem roku se vloţi zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja.

pod pogojem. po predhodni ugotovitvi utemeljenosti. in . (3) Če odločitev o oddaji naročila ne vsebuje: . ali 10. 6. 4. če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. 79. da ne sklene pogodbe o izvedbi naročila ali okvirnega sporazuma pred potekom osmih .a člen (obdobje mirovanja) (1) Naročnik mora po sprejemu odločitve iz prvega odstavka prejšnjega člena upoštevati obdobje mirovanja. Naročnik ne sme zavrniti zahteve komisije. (2) Naročnik mora o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike.. ali 33.prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika. . skladno z določili tega zakona o varstvu podatkov. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazloţitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazloţitev odločitve ali odločitev o zavrţenju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. na katerega se le-ta vplača in sklic. Odločitev se vroči v skladu z zakonom. točke prvega odstavka 29. Zahteva se lahko vloţi v treh delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika. Če ponudnik ne vloţi zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vloţitev zahteve za dodatno obrazloţitev. svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev.razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika.naročnik izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 5. . točke prvega odstavka 57. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.je v postopek s pogajanji brez predhodne objave vključil le en gospodarski subjekt in je objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. v kateri mora jasno navesti. ki ni bil izbran. Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določbe tega člena. o čem mora naročnik podati obrazloţitev. ki se pri tem navede. vloţi pri naročniku zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila. glede izročitve vseh podatkov o postopku oddaje naročila. (4) Naročnik sme zavrniti zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve delno ali v celoti. ki ni bil izbran. člena tega zakona. (5) Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti. (6) Ta člen se smiselno uporablja tudi za posamezna naročila iz 32. ki ni bil izbran.. pristojne za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. člena tega zakona in je prejel le eno pravočasno ponudbo. jo naročnik zavrţe. s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le. če bi bilo lahko razkritje takih podatkov v nasprotju s predpisi ali bi lahko s tem razkril poslovno skrivnost ponudnika ali če bi lahko sporočeni podatki vplivali na pošteno konkurenco med ponudniki ali drugimi udeleţenci v postopku. razen če: . lahko ponudnik.transakcijski račun. člena tega zakona.je v postopku javnega naročanja objavil obvestilo o javnem naročilu iz 2. ki ureja upravni postopek.

6. ali bo začel nov postopek. odstop od izvedbe javnega naročila) (1) V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78.. s katero se ponudnika izloči iz postopka oddaje javnega naročila. mora naročnik izločenega ponudnika opozoriti na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. (4) Kadar naročnik v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena sprejme novo odločitev o oddaji naročila. vključil le en gospodarski subjekt in je objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. da ne sklene pogodbe o izvedbi naročila ali okvirnega sporazuma pred potekom osmih delovnih dni od objave tega obvestila. (3) Naročnik lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe.a člena ZJNVETPS. razen v primeru postopka iz 7. (2) Obdobja mirovanja ni treba upoštevati. razen v primeru izločitve iz prvega odstavka 77. in. člena. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe. pod pogojem. (2) Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. v katerem ni objavil obvestila o javnem naročilu. člena tega zakona izločiti ponudbe. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe. teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. člena tega zakona. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. vlado oziroma svoj nadzorni organ. (3) Kadar ponudnik vloţi zahtevo za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila iz tretjega odstavka prejšnjega člena. ki niso popolne. člen (izločitev ponudb. v Uradnem listu Evropske unije.delovnih dni od objave tega obvestila. ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva. o razlogih. točke prvega odstavka 57. ustavitev postopka. 4. (5) Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem. V odločitvi.. vključno z razlogi za izločitev. če naročnik oddaja posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. ki so predloţili ponudbo. V odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb mora naročnik ponudnike opozoriti tudi na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz . takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate.je v postopek s pogajanji po predhodni objavi. 80. ali 10. če je to primerno.a člena tega zakona oziroma prvega odstavka 81. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona. zavrnitev vseh ponudb. in o svoji odločitvi. in. teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. člena tega zakona. . mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil. Ţe predloţene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja in opozoriti na moţnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. mora o tem.

in. zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe. Drugo poglavje Posebne določbe v postopkih javnega naročanja 1..1.prvega odstavka 79. izda soglasje iz tega odstavka vlada.. 3. V primeru. (6) Naročnik odločitev iz prvega. takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate. točke prvega odstavka 57.2. Razpisna dokumentacija za prvo fazo vsebuje: 1. če je to primerno. 6. zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila. povabilo k oddaji prijave. v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. če je to primerno. ali 10. 4. dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) Naročniki so dolţni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. ki jih mora izpolnjevati . člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo za vsako fazo postopka posebej. Posebne določbe za postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 82. 4. da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine. navedbo števila kandidatov. ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe. pod pogojem. 1. drugega in tretjega odstavka tega člena vroči v skladu z zakonom. če so se bistveno spremenile okoliščine. na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. navodila ponudnikom za izdelavo prijave. člena tega zakona. da je bila zahteva posredovana pravočasno. ki ureja upravni postopek. mora o svoji odločitvi in o razlogih. ki so predloţili ponudbo. Če naročnik nima nadzornega organa. (4) Kadar naročnik v skladu s prejšnjim odstavkom zavrne vse ponudbe. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja. člena tega zakona. ki so vezani na predmet naročila in druge pogoje. da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila. 2. Posebne določbe za odprti postopek 81. v Uradnem listu Evropske unije. lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le. da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum. pogoje. mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil. (5) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov. člen (spremembe.

člen (obvestilo o priznanju sposobnosti) Obvestilo o priznanju sposobnosti oziroma o zavrnitvi priznanja sposobnosti mora naročnik poslati tistim gospodarskim subjektom. 5. 2. če je to mogoče. Povabilo mora biti poslano kandidatom v pisni obliki. drugo. 1. navesti v obvestilu o javnem naročilu in/ali v razpisni dokumentaciji. splošne in posebne pogoje. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. 83. člen (priprava razpisne dokumentacije) (1) Naročnik mora potrebe in zahteve. povabilo k oddaji ponudbe. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. (2) Naročnik lahko določi. 85. pod pogojem. Posebne določbe za konkurenčni dialog 86. člen (povabilo k oddaji ponudbe) (1) Če se oddaja javno naročilo po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti mora naročnik hkrati povabiti vse kandidate k oddaji ponudb. 4. (3) Povabilo kandidatom je enako tudi v primeru. (2) Povabilo kandidatom mora vsebovati podatek o objavi razpisne dokumentacije. Navedeno moţnost je naročnik dolţan navesti v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. 84. ki je odgovoren za javno naročanje. navedba meril za izbiro. drugo. da se ta postopek opravi v zaporednih fazah z namenom. . ki v manjši meri dosegajo določena in opisana merila. (2) Razpisna dokumentacija za drugo fazo vsebuje: 1. 6. 6. da je bila zahteva posredovana pravočasno. ki so oddali prijavo. navedena v objavi ali v razpisni dokumentaciji. opis in ovrednotenje meril za izbiro. 3. vezane na predmet javnega naročila. dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) Naročniki so dolţni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb. ki bodo sestavni del pogodbe. 5. da se izločijo ponujene rešitve.3. (3) Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo za vsako fazo postopka posebej.ponudnik za izvedbo javnega naročila. da z razpisno dokumentacijo razpolaga druga oseba in ne naročnik. člen (spremembe.

če je to potrebno. da . 5. ki jih je treba oddati bodisi kot dodatek izjavam ponudnika ali kot dodatek informacijam v skladu s pogoji iz 44.Razpisna dokumentacija za prvo fazo vsebuje: 1. ki se oddajo v skladu s 27. če to ni opredeljeno v objavi obvestila o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji. 7. člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) (1) Naročnik lahko določi.4. navodila ponudnikom za izdelavo prijave. (4) Razpisna dokumentacija za ostale faze vsebuje: 1. 87. ter jezik ali jezike. razpisno dokumentacijo. člena tega zakona. ter jezik ali jezike. navedbo skrajnega roka za prejem ponudb. se informacija iz 2. v katerih bo potekal. 6. pogoje za prvo fazo. 3. 1. opis predmeta naročila ali ciljev. 5. da z razpisno dokumentacijo razpolaga druga oseba in ne naročnik. 5. o katerih se je treba pogajati. padajoče zaporedje pomembnosti teh meril. točke prvega odstavka tega člena ne navede v povabilu k sodelovanju v dialogu. ki je odgovoren za javno naročanje. 3. ob uporabi meril za izbiro. drugo. 6. v primeru konkurenčnega dialoga datum in naslov. navedbo števila kandidatov. Posebne določbe za postopek s pogajanji po predhodni objavi 88. 4. 2. opis in ovrednotenje meril za izbiro. členom tega zakona. sklicevanje na vse morebitne priloţene dokumente. ki sta določena za začetek dialoga. (3) Povabilo kandidatom je enako tudi v primeru. ki jih ţeli doseči naročnik za izvedbo naročila. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. pripravljeno na podlagi izvedenega dialoga. relativno pomembnost meril za oddajo naročila ali. člen (povabilo k oddaji ponudbe) (1) Naročnik povabi kandidate k oddaji ponudbe v skladu s prvim odstavkom 85. Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji določiti. v katerih morajo biti sestavljene. drugo. člena tega zakona. Povabilo mora v primeru uporabe konkurenčnega dialoga vsebovati vsaj še: 1. temveč v povabilu k oddaji ponudbe. navedbo meril. sklicevanje na objavljeno obvestilo o javnem naročilu. 2. povabilo k oddaji prijave. 3. povabilo k oddaji ponudbe. (2) V primeru naročil. in 45. ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe. naslov. da bi zmanjšal število rešitev. da se postopek s pogajanji opravi v zaporednih fazah. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. 4. na katerega morajo biti poslane. 4. 2.

90. ob uporabi v naprej določenih meril. (2) Naročnik se pogaja s ponudniki o vseh pogojih za izvedbo naročila. člen (rok za prejem ponudbe) Naročnik določi rok za prejem ponudbe glede na razloge. 4. Zlasti ne sme posredovati udeleţencem pogajanj informacij na diskriminacijski način. pogoje. ki so jih slednji predloţili. splošne pogoje pogodbe. členom tega zakona.5. po pregledu ponudb povabi k pogajanjem v skladu s prvim odstavkom 85. (4) Naročnik po zaključenih pogajanjih od ponudnikov zahteva predloţitev končne ponudbe v skladu z doseţenim na pogajanjih. Povabilo mora vsebovati vsaj podatke iz prvega odstavka 87. 6. z namenom izbire najugodnejše ponudbe. (2) Razpisna dokumentacija lahko vsebuje: 1. in končno ponudbo. zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. ki jih je navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. ki jih ţeli doseči naročnik z izvedbo naročila. 2. da naročnik postopek s pogajanji opravi v več zaporednih fazah. da bi jih prilagodili zahtevam. 1. o kateri se naročnik in ponudnik pogajata v prvi fazi pogajanj. opis predmeta naročila ali ciljev. razen kadar se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom. V tem primeru mora ponudnik oddati le ponudbo. ki izpolnjujejo zahtevane pogoje.a člen (priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe) Naročnik v postopku s pogajanji brez predhodne objave ravna v skladu z 88. 89. . povabilo k oddaji ponudbe. člena tega zakona. velja navedeno za vsako fazo posebej. iz katerih lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave in glede na predmet naročila. 3. ki jih mora izpolnjevati ponudnik. ki jo ponudnik predloţi po zaključku zadnje faze pogajanj.bo tako moţnost uporabil in na kakšen način. člena tega zakona. elemente za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi. 5. (3) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. V primeru. opredeljenih v ponudbah. Posebne določbe za postopek s pogajanji brez predhodne objave 89. člen (povabilo k pogajanjem po predhodni objavi) (1) Naročnik ponudnike.

.6. (črtano) 95. člen (črtan) . členom tega zakona.predloţene ponudbe. glede na način izvajanja postopka. (2) Dokumentacijo sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročanja. .odločitev o oddaji naročila.sklep o začetku postopka. člen (razpisna dokumentacija) (1) V postopku zbiranja ponudb naročnik pripravi razpisno dokumentacijo. sestavljajo: . 1.povabilo k oddaji ponudbe in/ali razpisna dokumentacija. (črtano) 93.6. da omogoča gospodarskemu subjektu pripravo popolne ponudbe. ki bodo sestavni del pogodbe o izvedbi naročila. Posebne določbe za postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 92. predvsem pogoje.91.7. 1.objava obvestila o oddaji naročila. 1. . v primeru. rok za prejem ponudb ustrezno podaljša. če je to potrebno in v obsegu kot je to primerno. (2) Naročniku ni potrebno posebej pripraviti razpisne dokumentacije. da je to potrebno. člen (dokumentacija o postopku oddaje naročila) (1) Dokumentacijo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. . člen (roki za prejem ponudb) (1) Rok za prejem ponudb ali prijav mora biti tak. (2) V kolikor naročnik sam ali na pobudo gospodarskega subjekta oceni. če je to primerno. člen (povabilo k pogajanjem brez predhodne objave) Naročnik v postopku s pogajanji ravna v skladu z 89. da so vsi potrebni podatki in podlage za oddajo ponudbe podani v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. 94. .objava obvestila o javnem naročilu. ki jo mora voditi naročnik.

ki jo mora voditi naročnik. . odpre ponudbe po vrstnem redu prejema.d člen (uporaba zakona pri natečaju) Naročnik izvede natečaj v skladu s tem delom zakona in pri tem smiselno uporablja ostale določbe tega zakona.a člen (rok za prejem ponudb) Pri določanju roka za prejem ponudb ali prijav ravna naročnik v skladu z 92.c člen (dokumentacija o postopku oddaje naročila male vrednosti) (1) Dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti. . če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 125. ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi.8. če je to primerno. 95. b) naročniki. člen (področje uporabe) (1) Javne natečaje organizirajo: a) naročniki iz Seznama naročnikov.000 eurov. 96. . KI UREJAJO NATEČAJE 95.b člen (razpisna dokumentacija) Pri pripravi razpisne dokumentacije v postopku oddaje naročila male vrednosti ravna naročnik v skladu s 93. ki so drţavni organi in njihovi . .predloţene ponudbe.povabilo k oddaji ponudbe.razpisna dokumentacija. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. členom tega zakona.1. členom tega zakona. 95. če je to primerno. 95. Posebne določbe za postopek oddaje naročila male vrednosti 95. sestavljajo: . Tretji del PRAVILA.odločitev o oddaji naročila.č člen (odpiranje ponudb v postopku oddaje naročila male vrednosti) Kadar naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti pripravi razpisno dokumentacijo. (2) Dokumentacijo lahko sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročila. ki niso navedeni v Seznamu naročnikov.sklep o začetku postopka.

3. b) natečaje. 98. člen (izključitev iz področja uporabe) Določbe tega dela zakona se ne uporabljajo za: a) natečaje v smislu tega zakona. ravno tako se ne uporablja za natečaje. organizirane s strani naročnikov. podeljene gospodarskemu subjektu. telekomunikacijske storitve kategorije 5.. vključno z ocenjeno vrednostjo javnih naročil storitev brez DDV. b) z utemeljitvijo. katerih vrstne številke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524. če to zahteva področna zakonodaja. pa ne sme presegati vrednosti 100.000 eurov. razpisane s strani naročnikov. če naročnik v obvestilu o natečaju ne izključi take oddaje naročila. (4) Vrednost nagrade. (2) Določbe tega dela zakona se uporabljajo za: a) natečaje. člena ZJNVETPS. v kateri natečaj poteka. (2) V natečajih udeleţencem pravica do sodelovanja ne sme biti omejena: a) na ozemlje ali del ozemlja drţave članice. in razpisane zaradi izvajanja teh dejavnosti. člena tega zakona za javna naročila storitev. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 8. člen (splošne določbe) (1) Pravila za organizacijo in izvedbo natečajev mora naročnik sporočiti zainteresiranim za sodelovanje pri natečaju.000 eurov. vključno z vsemi morebitnimi nagradami in/ali plačili udeleţencem. 7525 in 7526. b) natečaje s podelitvijo nagrad in/ali plačil udeleţencem. ki so izključeni iz področja uporabe tega zakona. da bi po zakonodaji drţave članice. če se javna naročila nanašajo na storitve kategorije 8 iz Seznama storitev A. ki se lahko pozneje oddajo po petem odstavku 29. člena ZJNVETPS. podeljene posamezniku. (3) V primerih iz a) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost nanaša na ocenjeno vrednost javnega naročila storitev brez DDV. in 4. in/ali na storitve iz Seznama storitev B.000 eurov. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 193. ki se organizirajo kot del postopka za oddajo javnega naročila storitev. c) vsi naročniki. Vendar se ta zakon še naprej uporablja za natečaje. 97. če je vrednost javnega naročila enaka ali večja od 193. . morali le-ti biti fizične ali pravne osebe. kot tisti v 2. člena tega zakona. do 9. ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz 5. in organizirane zaradi izvajanja teh dejavnosti. V primerih iz b) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost nanaša na skupni znesek nagrad in plačil. točki prvega odstavka 17. vrednost nagrade.organi v sestavi ter lokalne skupnosti. ne sme presegati vrednosti 30.000 eurov. ki so organizirani v enakih primerih.

ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam informacij. ki je priloga uredbe. morajo biti na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom. 101. morajo le-to objaviti. Naročnik ni dolţan objaviti informacij o izidih natečaja. da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje z vsemi informacijami. ki jih sporočijo udeleţenci natečaja. v skladu s standardnimi vzorci obvestil. (2) Objave se opravijo v skladu z določbami tega zakona. če bi njihova objava ovirala izvrševanje zakona. (3) Vse informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo. (2) Naročnik mora zagotoviti posredovanje. vključno s šifro. ki so izvedli natečaj. Če naročnik od udeleţencev natečaja zahteva posebna strokovna znanja in izkušnje. bila v nasprotju z javnim interesom. ki so neodvisne od udeleţencev natečaja. člen (sestava ţirije) Ţirija mora biti sestavljena izključno iz fizičnih oseb. Naročnik mora imeti dokazilo o dnevu odpošiljanja v objavo. drugi in četrti odstavek 65. so dolţni objaviti izide natečaja v skladu z določbami tega zakona. ki so potrebne za elektronsko predstavitev načrtov in projektov. (2) Naročniki. 100. . člena tega zakona. ki morajo biti navedene v objavah o natečajih). posegala v legitimne poslovne interese posameznega javnega ali zasebnega podjetja ali bi lahko škodila lojalni konkurenci med ponudniki storitev. člen (oblika in način objave natečajev) (1) Objave iz prejšnjega člena morajo vsebovati informacije iz Seznama informacij. člen (objave) (1) V kolikor ţelijo naročniki izvesti natečaj. prijavami za sodelovanje ter načrti in projekti v natečajih. člen (sredstva sporočanja) (1) Za vsa sporočila v zvezi z natečaji se uporablja prvi. namestnik in vsaj dva člana. mora imeti vsaj tretjina članov ţirije enaka ali enakovredna strokovna znanja in izkušnje.99. (3) Za natečaje se uporablja tudi 64. Poleg tega morajo biti sredstva za elektronsko sprejemanje načrtov in projektov v skladu z zahtevami iz Zahtev v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb. izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način. Ţirijo sestavljajo predsednik. ki morajo biti navedene v objavah o natečajih. 102. Ţirija ne sme pregledati načrte in projekte pred iztekom roka za njihovo oddajo. člen tega zakona.

Neizbrane ponudbe mora naročnik hraniti najmanj dve leti po datumu oddaje naročila. (4) Ţirija mora spoštovati anonimnost udeleţencev natečaja do sprejema mnenja ali odločitve. skupaj s svojimi opombami in vsemi točkami. 105. 104. ki bi jih bilo treba pojasniti. (6) O dialogu med člani ţirije in kandidati mora ţirija sestaviti izčrpni zapisnik. (2) Ţirija mora pregledati načrte in projekte. povabljenih k sodelovanju. (3) Ţirija mora v poročilu. odgovorijo na vprašanja. Četrti del POROČILA IN STATISTIKA Prvo poglavje Poročila 104. vsakemu sklenjenemu okvirnemu sporazumu in vzpostavljenemu dinamičnemu nabavnemu sistemu. ki ga podpišejo njeni člani. morajo naročniki določiti jasna in nediskriminatorna merila za izbor.a člen (hramba dokumentacije o postopku javnega naročanja) Naročnik mora hraniti dokumentacijo o postopku javnega naročanja najmanj deset let po datumu oddaje naročila oziroma najmanj dve leti po preteku garancije za predmet naročila. zadostno za zagotovitev prave konkurence. da zaradi pojasnitve katerih koli vidikov projektov. razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti. člen (odločitve ţirije) (1) Ţirija mora biti samostojna pri sprejemanju svojih odločitev ali mnenj. V vsakem primeru mora biti število kandidatov. če garancija velja več kot deset let. člen (končno poročilo o oddaji naročila) (1) Naročnik mora sestaviti pisno poročilo o vsakem oddanem naročilu. ki jih predloţijo kandidati. razvrstiti projekte od prvega do zadnjega na podlagi ocene vsakega projekta. upoštevaje njihovo anonimnost ter izključno na podlagi meril iz obvestila o javnem natečaju. člen (izbor tekmecev) Če je število udeleţencev na natečaju omejeno. (5) Po potrebi se lahko kandidate povabi k dialogu. ki jih je ţirija navedla v poročilu iz tretjega odstavka tega člena.103. ki mora vsebovati .

. e) ime izbranega ponudnika in razloge za izbiro njegove ponudbe. d) razloge za zavrnitev neobičajno nizkih ponudb. 5.. katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. člena tega zakona. in 29. sporočajo organi Republike Slovenije na portal javnih naročil do 28. (2) Naročniki morajo sprejeti ustrezne ukrepe za dokumentiranje poteka postopkov za oddajo naročila. člena tega zakona. če le-ta to zahteva. da ne odda naročila ali sklene okvirnega sporazuma ali da ne vzpostavi dinamičnega nabavnega sistema. februarja tekočega leta za preteklo leto. Drugo poglavje Statistika 105. člena tega zakona. (3) Poročilo ali njegovi najpomembnejši podatki se sporočijo Komisiji. člena tega zakona. katerih vrednost je niţja od vrednosti iz drugega odstavka 12. okoliščine iz 27.predvsem naslednje podatke: a) ime in naslov naročnika. v kolikor je to znano. člena tega zakona. na podlagi katerih se je naročnik odločil. ki ga izbrani ponudnik namerava dati v podizvajanje tretji osebi. februarja tekočega leta za preteklo leto. okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema. da je razvidno. . in 12. (2) Podatke o posameznih naročilih. deleţ naročila ali okvirnega sporazuma. h) po potrebi razloge. (3) Podatke o oddanih javnih naročilih. f) glede postopkov s pogajanji okoliščine iz 28. ki upravičujejo uporabo teh postopkov. ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil v skladu s tem zakonom. se zajemajo neposredno iz obvestil iz 3. ki upravičujejo uporabo tega postopka. ki se izvajajo na elektronski način.a člen (sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu) (1) Podatki o oddanih javnih naročilih. predmet in vrednost naročila. g) če gre za konkurenčni dialog. naročniki sporočajo na portal javnih naročil do 28. ter. c) imena izločenih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo izločitev. 7. oddanih na podlagi okvirnega sporazuma. b) imena izbranih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo izbiro ter razvrstitev ponudb tako. katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 12. točke prvega odstavka 57.

ima za obdelavo podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovljen brezplačen dostop do razširjenega nabora podatkov iz baze Poslovnega registra Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. ki so jih oddali naročniki v predhodnem letu. pristojno za finance. ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. ki mu je naročilo oddano. sedeţ ali drţavljanstvo gospodarskega subjekta. se podatki iz a) točke prvega odstavka tega člena razčlenijo še na okoliščine iz 28. vsebovati vsaj: a) število in vrednost oddanih naročil. ki ni navedena v Seznamu naročnikov. (2) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. (3) Če so bila naročila oddana po postopku s pogajanji. najkasneje do 31. (4) Ministrstvo. vsebovati vsaj: a) število in vrednost oddanih naročil. do 31. posreduje statistično poročilo o oddanih javnih naročilih. najkasneje do 30. pristojno za finance.o. se podatki iz a) točke prejšnjega odstavka razčlenijo na: . d. (4) Statistično poročilo mora za vsako kategorijo naročnika.ime. oddanih v skladu z omejitvami iz Sporazuma o vladnih nabavah. ki so jih naročniki sporočili na portal javnih naročil v skladu s prejšnjim členom tega zakona.o. maja tekočega leta. d. . ki so drţavni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. ter navedeta število in vrednost oddanih naročil s strani Republike Slovenije in drţave izbranega ponudnika.106. oktobra tekočega leta Komisiji. b) število in skupno vrednost naročil. členom tega zakona. 107.o.referenčne številke ali kategorije nomenklature CPV za vse te postopke gradenj iz Seznama dejavnosti na področju gradenj in blaga ter storitev iz Seznama storitev.o. storitev in gradenj. ki jih je naročnik uporabil. pripravljeno v skladu s 107.postopke za oddajo naročila. člen (statistično poročilo) (1) Podatke o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. člen (vsebina statističnega poročila) (1) Statistično poročilo mora za vsakega naročnika iz Seznama subjektov in kategorij subjektov javnega prava in Seznama naročnikov. in jih pošlje ministrstvu. v katerem so ločeno navedena javna naročila blaga.. in 29. septembra tekočega leta pripravi statistično poročilo o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji in ga posreduje vladi v potrditev. ki jo Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po ceniku ponuja tudi ostalim uporabnikom. člena tega zakona. pristojnemu za finance. razčlenjenih v skladu z drugim odstavkom tega .. obdela Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije. na podlagi podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu. (2) V kolikor je to mogoče. (3) Ministrstvo. v standardizirani obliki. .

srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot naročnik: 1.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. Šesti del KAZENSKE DOLOČBE 109. ponudnikov in podizvajalcev je Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Drţavna revizijska komisija). izbere način določitve vrednosti. na odstop katere ju je Drţavna revizijska komisija pozvala. ki jo zahteva Sporazum o vladnih nabavah. (5) Statistično poročilo mora vsebovati vsako statistično informacijo. b) skupno vrednost naročil.člena. (6) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister). pristojen za ugotavljanje prekrškov naročnikov. oddanih v skladu z omejitvami iz Sporazuma o vladnih nabavah. .zbira dodatna obvestila in dokaze o morebitnem prekršku naročnika in odgovorne osebe naročnika.ugotavlja pogoje za začetek postopka o prekršku zoper naročnika in odgovorno osebo naročnika oziroma . člen tega zakona). morata naročnik in odgovorna oseba naročnika Drţavni revizijski komisiji najpozneje v treh dneh po prejemu njenega pisnega poziva odstopiti vso dokumentacijo. (2) Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba Drţavne revizijske komisije. ko Drţavna revizijska komisija v skladu s tem zakonom: . ki je v skladu z zakonom. Peti del PREKRŠKOVNI ORGAN 108. člen (prekrškovni organ) (1) Organ. člen (kazenske določbe za naročnika) (1) Z globo od 25. člena tega zakona). ki ureja gospodarske druţbe.000 do 100. ki ureja prekrške. ki ureja prekrške in na njegovi podlagi sprejetih predpisih. ki izpolnjuje pogoje po zakonu. 2. (3) V primeru. pristojen za finance. pooblasti za izvedbo ali odločanje v postopku javnega naročanja osebo zasebnega prava (tretji odstavek 16. Pooblaščeno uradno osebo določi predsednik Drţavne revizijske komisije v skladu z zakonom. da bi se zaradi niţje ocenjene vrednosti izognil postopku oddaje javnega naročila (14. izda pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu.

ki kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. (4) Odgovorna oseba pravne osebe. ne sporoči statističnih podatkov oziroma sporoči napačne statistične podatke o oddanih javnih naročilih (105. točke prvega odstavka 57. ravna v nasprotju s trinajstim odstavkom 71. ki je bil na dan. ki samostojno opravlja dejavnost. odstopi od izvedbe javnega naročila v nasprotju s petim odstavkom 80.. do 63. do 12.500 do 30. 14. (5) Za prekršek iz 1. čeprav ga k temu zavezuje ta zakon. člena tega zakona. 7. zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe (četrti odstavek 80. člen tega zakona). 5. ko zakon to dopušča (25. pri tem pa se niso bistveno spremenile okoliščine. izreče tudi stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. predloţi ponudnik (šesti odstavek 41. uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (tretji odstavek 42. samostojnega podjetnika posameznika. člena tega zakona. organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco.a člen tega zakona).. člena tega zakona). se kaznuje z globo od 7.. se kaznuje z globo od 500 do 2. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 16.b člen tega zakona). člena tega zakona). ni objavil obvestila iz 1. ali 14. 6.3. 13. ki kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 4. ne odstopi dokumentacije Drţavni revizijski komisiji skladno z njenim pozivom (tretji odstavek 108. da v bistvenih elementih odstopajo od določb iz razpisne dokumentacije (četrti odstavek 71. člena tega zakona). zahteva. 7. 9. 4. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. člena tega zakona). 17. člena tega zakona). določi merilo ekonomsko najugodnejša ponudba in med izvajanjem predmeta javnega naročila spremeni predmet pogodbe o oddaji javnega naročila tako.a člena tega zakona). ravna v nasprotju z osmim odstavkom 71. odda javno naročilo ali sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila s ponudnikom. 13. ko se je potekel rok za oddajo ponudbe. ne upošteva rokov za objavo in predloţitev ponudb..a člen tega zakona).000 eurov.000 eurov. ki ureja gospodarske druţbe. da izbrana ponudba zaradi te spremembe ni več ekonomsko najugodnejša ponudba (48. odda naročilo brez izvedbe ustreznega postopka. ki v skladu z zakonom. 12. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. (2) Pravna oseba. da dokazilo o podatku. čeprav ga k temu zavezuje zakon (prvi odstavek 79.000 eurov. zavrne vse ponudbe in izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja. o katerem drţavni organ. 11.500 do 50. člena tega zakona. do 30. opredeljenih v tem zakonu (50. razen v primerih. 8. člena tega zakona. ki je storila ta prekršek. 16. člena tega zakona. točke prvega odstavka tega člena se odgovorni osebi pravne osebe. 62. se kaznuje z globo od 12. in sicer taka oseba za . samostojnega podjetnika posameznika. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot naročnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka. opredeli določbe pogodbe o oddaji javnega naročila tako. 10. 15. do 56. ne upošteva obdobja mirovanja.

pristojnemu za finance. 4.000 eurov. Odločitev mora posredovati v treh delovnih dneh od njene pravnomočnosti. ki je v skladu z zakonom. srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot ponudnik: 1. ki v skladu z zakonom. odločati ali na kateri koli drug način sodelovati v postopku javnega naročanja. člena tega zakona z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot ponudnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z globo od 12. ki ureja gospodarske druţbe.a člen (kazenske določbe za ponudnika) (1) Z globo od 25.000 eurov. ki odloči o prekršku iz prejšnjega odstavka. člena tega zakona). 3. ki kot ponudnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. (6) Organ.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. kljub naročnikovemu pozivu in čeprav za to niso podani objektivni razlogi.b člen (kazenske določbe za podizvajalca) (1) Z globo od 25. (4) Za prekršek iz 3. v ponudbi vedoma da neresnično izjavo ali dokazilo. ki samostojno opravlja dejavnost.dobo treh let ne sme voditi. desetim ali enajstim odstavkom 71. 2. ki ureja gospodarske druţbe.če je predmet naročila gradnja. ravna v nasprotju s sedmim. člena tega zakona. srednja ali velika gospodarska . na katere ponudnik ni mogel vplivati. se kaznuje z globo od 7. z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. 5. Šteje se. da so objektivni razlogi tisti. . za dobo petih let od pravnomočnosti odločbe o prekršku.000 do 100. in sicer: . zaposlena in ministrstvu. člena tega zakona (štirinajsti odstavek 71. 109. se kaznuje z globo od 500 do 2. za dobo treh let od pravnomočnosti odločbe o prekršku. (5) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.500 do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba. uveljavlja pravico do dodatne obrazloţitve iz tretjega odstavka 79. ki kot ponudnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. ki ureja gospodarske druţbe. točke prvega odstavka tega člena se ponudniku izreče tudi sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. osmim. ki je v skladu z zakonom.000 do 100. posreduje to odločitev naročniku.500 do 30.000 eurov. ki je storila prekršek. naročniku v roku ne posreduje podatkov iz trinajstega odstavka 71.če je predmet javnega naročila blago ali storitev. pri katerem je oseba. (2) Pravna oseba. 109.

ki samostojno opravlja dejavnost.000 eurov.500 do 50.000 eurov. 12. srednja ali velika gospodarska druţba. ni srednja ali velika gospodarska druţba. d) odgovorno osebo pravne osebe. ki ureja gospodarske druţbe. ki ureja gospodarske druţbe. (3) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik. v drţavnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti. ki je v skladu z zakonom.. točke prvega odstavka 109. predpisanem v tem zakonu. (4) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. se kaznuje z globo od 12. ki ureja gospodarske druţbe.č člen (globe v hitrem postopku) V hitrem postopku lahko prekrškovni organ izreče globo v razponu. ni srednja ali velika gospodarska druţba in ki kot podizvajalec stori prekršek iz prejšnjega odstavka. lahko prekrškovni organ izreče večkratnik globe iz 109. ne sme preseči vrednosti 150.druţba in ki kot podizvajalec ne predloţi soglasja k neposrednemu plačilu (sedmi odstavek 71. se kaznuje z globo od 500 do 2. in 13. ne sme preseči vrednosti 6. člena tega zakona ter 1. vendar izrečena globa za: a) pravno osebo.000 eurov.000 eurov. 109. 109. 110. c) samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika.. Pri odločanju o višini globe se upoštevata teţa prekrška in z njim povzročena škoda. ki kot podizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.a člena tega zakona. člena tega zakona). in 109. 4.000 eurov. b) pravno osebo. ki samostojno opravlja dejavnost.c člen (sankcioniranje hujših prekrškov) Če je narava prekrška iz 1.000 eurov. ne sme preseči vrednosti 300. člen (črtan) . ne sme preseči vrednosti 90.a člena tega zakona posebno huda zaradi višine povzročene škode ali višine protipravno pridobljene premoţenjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti. ki v skladu z zakonom. in 2. 11. samostojnega podjetnika posameznika. ki kot podizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo od 7. (2) Pravna oseba.000 eurov.. ki v skladu z zakonom. točke prvega odstavka 109.500 do 30.

33/04). člen (predpisi. 41/05).ZJN-2 (Uradni list RS. pogojih in omejitvah za izvedbo elektronske draţbe v postopkih oddaje javnih naročil (Uradni list RS. nad katerimi so potrebne objave javnih naročil v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti (Uradni list RS. št.Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov ter enotnih obrazcih za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu (Uradni list RS. . 116/2005).Pravilnik o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila (Uradni list RS. 128/06) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: Sedmi del PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 111. 39/00. 32/04 in 87/04). . kdaj šteje ponudba za nepravilno. št. neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS. 40/04) .Pravilnik o vsebini. 112. se izvedejo po dosedanjih predpisih.Pravilnik o enotnih obrazcih za vse vrste objav. št. s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS. 44/04). št. .Pravilnik o določitvi tolarskih protivrednosti. št. 73/04). člen (zaključitev postopkov začetih po prejšnjem zakonu) (1) Postopki oddaje javnih naročil za katere so bila obvestila o javnem naročilu objavljena pred začetkom uporabe tega zakona. št. (2) Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu. . .Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS. (2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 20. če naročnik kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije. še nadalje uporabljajo predpisi iz prvega in drugega odstavka tega člena. št. izdani na njegovi podlagi: . št. št. ki jih morajo naročniki objavljati po zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS. (3) Do pričetka uporabe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov se. ki prenehajo veljati) (1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS. člen Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS. v kolikor niso z njim v nasprotju. št. 2/04 in 36/04) in predpisi. št. . 25/04 in 87/04). . . 102/00. 84/04).Uredba o kategorijah in seznamih naročnikov po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS.Navodilo o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS. 130/04). št. št. .Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj.Pravilnik o ugotovitvi. 86/01).Zakon o javnem naročanju .

. prvega odstavka 37. člena. člena je rok za prejem ponudb 40 dni od datuma pošiljanja povabila. točke Informacij povezanih z objavljanjem. (3) Vsebina obvestil. točke Informacij povezanih z objavljanjem.v primeru iz 1. člena in 66. člen (objave do vzpostavitve portala) (1) Do vzpostavitve portala javnih naročil mora naročnik za prejem prijav za sodelovanje in za prejem ponudb upoštevati naslednje roke: . člena in 55. ki se ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2. (2) Do vzpostavitve portala javnih naročil se obvestila. člena v roku 15 dni po uveljavitvi tega zakona. člena je rok za prejem ponudb najmanj 52 dni.v primeru iz 51. 116. objavijo najpozneje 12 dni po pošiljanju ali v primeru skrajšanja rokov iz razloga nujnosti. (2) Vlada izda predpis iz petega odstavka 3.v primeru iz 2. člena je minimalni rok za prejem ponudb 36 dni.v primeru iz prvega odstavka 52. tretjega odstavka 52. člena je rok za prejem prijav za sodelovanje 37 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu. pristojno za finance. člena in šestega odstavka 4. četrtega odstavka 3. (2) Ministrstvo. četrtega odstavka 16. člena. 115. člena.113. (3) Vlada izda uredbo iz prvega odstavka 2. . točke prvega odstavka 54. člen (vzpostavitev portala javnih naročil) (1) Poleg objave obvestil v Uradnem listu Evropske unije. pristojen za finance izda pravilnik iz 107. člena. mesecev po uveljavitvi tega zakona. 56. člen (predpisi na podlagi tega zakona) (1) Minister. . . je omejeno na pribliţno 650 besed. člen (veljavnost zakona) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. člena tega zakona v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega zakona. člena in drugega odstavka 54. 114. zagotovi vzpostavitev portala javnih naročil v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona. točke prvega odstavka 54. ki se ne pošiljajo z elektronskimi sredstvi v skladu z obliko in postopki za pošiljanje iz 2. prvega odstavka 12. glede na mejne vrednosti. člena. člena. najpozneje pet dni po pošiljanju. se obvestila v zvezi z javnimi naročili do vzpostavitve portala javnih naročil objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. člena tega zakona v roku 3.

ZJN-2B (Uradni list RS. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 20. člen zakona naročnik vpiše in pošlje v elektronski obliki podatke o oddanih javnih naročilih v letu 2007 na portal javnih naročil do 28. člen Osnovni funkcionalni sistem za elektronsko javno naročanje mora Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. člena v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. februarja 2008. 18. člena v 24 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 19.uporabljati pa se začne v roku 15 dni po njegovi uveljavitvi. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . marca 2008. 16/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 17. junija 2008. člen Ne glede na 105. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . člena zakona se začne uporabljati 1. št. 19/10) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 55. št.o. vzpostaviti najkasneje do 31.o. člen Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o neposrednih plačilih .d člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona. Vlada izda predpis iz osmega odstavka 42. Vlada izda predpis iz sedmega odstavka 24. člen Določba desetega odstavka 35. Vlada izda predpis iz 63. informacijski sistem za izvedbo elektronske draţbe pa v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.ZJN-2A (Uradni list RS. člen Vlada izda predpis iz desetega odstavka 71. 56.a člen in 106.

člena zakona se začne uporabljati z dnem vzpostavitve sistema za elektronsko javno naročanje iz 67.a člena zakona. izda predpis iz osmega odstavka 24. člen Minister. 128/06 in 16/08). . 58.a člena zakona in jo objavi na svoji spletni strani z dnem uveljavitve tega zakona. če naročnik pred uveljavitvijo tega zakona kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije. člen Ministrstvo.a člena se preneha voditi evidenca iz drugega odstavka 77. 61. člena zakona se začne uporabljati v 12 mesecih od začetka izvajanja strokovnega izpita iz javnega naročanja. uporablja pa se do začetka uporabe predpisa iz prvega odstavka prejšnjega člena. se izvedejo po dosedanjih predpisih. septembra 2011. št. Z dnem vzpostavitve evidence iz 77. pristojen za finance. mora na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 9. ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona.ZJN-2C (Uradni list RS. člen Določba desetega odstavka 35.podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS. Določba sedmega odstavka 24. točke prvega odstavka 57. člen Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. 66/07). člena zakona z dnem uveljavitve zakona.o. 18/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 37. ali 4. št. Postopki s pogajanji brez predhodne objave. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji se izvede po tem zakonu. se izvedejo po dosedanjih predpisih. člena do 30. člen Postopki oddaje javnih naročil. 60. točke prvega odstavka 57. pristojno za finance. za katere so bila obvestila iz 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju . 59. člena zakona objavljena pred uveljavitvijo tega zakona. začne voditi evidenco iz 77. št. člen Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 57.o. in 10.

. točke prvega odstavka 57. Določba prvega stavka sedmega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. člena zakona poslana v objavo na portal javnih naročil pred uveljavitvijo tega zakona.a člena zakona v treh mesecih po vzpostavitvi sistema za elektronsko javno naročanje. člen Zajem in sporočanje statističnih podatkov o javnih naročilih. se izvede po dosedanjih predpisih.. se izvedejo po dosedanjih predpisih. Postopki s pogajanji brez predhodne objave in postopki s pogajanji po predhodni objavi. izda predpis iz drugega odstavka 67. 6.2013. pristojen za finance. ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona. ali 10. 128/06. št.1. člena se začne uporabljati 1. točke prvega odstavka 57.o. Minister. člena zakona do 31. točke prvega odstavka 57. člen Postopki javnega naročanja. se izvedejo po dosedanjih predpisih. . mora v sodelovanju z ministrstvom. pristojnim za finance. Posamezna naročila. v katerih naročnik ne objavi obvestila iz 2. 40.Minister. 39.o. člena tega zakona v osmih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 16/08 in 19/10) z določbami 24. se oddajo v skladu z določbami okvirnega sporazuma. člen Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. decembra 2011. pristojen za finance. oddanih v letu 2010. člen Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. člena zakona. 38. 41. uskladi predpis iz šestega odstavka 107. na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 13. 4. oddana na podlagi okvirnega sporazuma. za katere so bila obvestila iz 2.

7. 30820.03../4230.1.74 3. 3. 1:3.4/89./3.303.1..3044..3 3 /.9 .90.828:894734893..74 43:703 324854/.3 ./44 03903 3 850.1.745847..0. %03 30850.74 3478924 3489.7.3.3/..7.4/0./348989028947348932.3/.574.74 .74 3/44 44803.1.89479.4 08090850.90.038.90.3:803. 84..4/89...0380903 30850.4 8. .0.4-995. &897034870/89.1.4/89.802543:/342 3308204:89. /4:2039..03. 94 090.0.828:894734893.3023. 34892   03.90.1.:0 0543:/3.02.3/.1.0$03.7/42 543:08947348930.74 34570/049 857002.57.43.1:3.038089. 30820.4/89.74/3289.583/4:2039.3023.0 .47.802 8:534903 34 850.5474 445708:8573.0/0308947348930..4903 3..7/42..43./308850.8.89.1:3.....4-94-4.8.43. /4.2097/4. /44 0. 88.457.74 .0.7458089..1.739 543:/-0.. .. 3543:04.903 327010703 328890242 84.3.74/3089.3/. 3489290788. &897034870/89.30.40 .3. 03.3..90.3.8..303.. 3 .94.903 3. /.3/..7/0 0.74 3.739543:/-04-7.30. .48.4 3.. .43.43.4 20/3. 794.4-09.903 3.7/0 84..0.4/89.74 ..7/.3054970-03.1. 3 0857002.70/3 .828:894734893.3... /.89479.3/.0 84 543:030 3848. 94 097090.4.3.1:3.74 3478924 34898.3023.4 /.3.0..903.7/ 0.90.894790.33.0 20/3.0247....90.3.. 4/89..3/.020/543:/3  00/03. .4 /...0/7:23.4 . 08.3./30884.0.84..903 3850..4/89..04-4..0./3.4244 .3/..78930270/: 3.038089. .43..74582903 3284.43.0.4 9.9070808.850. -.302 7.4-./4:2039.0.3/..: :049:/ 0020390 803.2 3./033:547.4584.028.33.4... 03..94 097090.903 3..903 30850..7/.1...3023.90724:897032870/89..4543:/- /4.4244 4 3.30...74.3.8 8.0/-0894734893.8.30.03/48945.0247. 8947348930..90.0.0.43. . 3.7/0 /7:0903 307010703 30889020 84/44 0...90.. '03/.74 3.1:3.1:3.3/.3.   03.038289.43..0 570/..7..30. .4 903 30850.3/./48945. 0 /.94 090.03.. 90754570/3489302.70 9.570/209.44244 .4...33.7247..84.850. 47.03./44 903 30850.3 . :3423 . 84870/89.7/0 5703.54/. 03.43.2.7458 47./44 . 94 090. 94 0570 30..1...-9:/54/74-30 . 9. 494-.4570/58 80247.-4-..3.3..4 !43:/3247.1:3.0/-47.98.1:3.782 8:-0942 %03 30850...745889.74 3424//.90.1.03.1.7458. 3489.7..4 543:/-:897032870/89...33.90.94 090.89.0.32.850.90.3.4:547..889.03.2.4 0.0 54.828:3. 88.0 /44 030..3.0032 3.9.8.7/42 570...3..574.43.1:3.4./30 574. .1..5474 445708:8573. !7.0.4543:/3:4570/090.1.907280 7.0 /44 .570/209.84..7.43.4-..   03.903 3. 0903 3....90.-.0/04-080/0 .0 8...84.30/45:893430420:0443:703. 8:530903 30850.

:54 90.543:/-..32 3. ..-4:54 90..454390.34.1..3.4. .74 3 /45:89570/4 90.90702.4570/89.4408570094-:547.570/348930.7.574./:0..089 232.30.05720730..1.03.:4/30 . .34.43..203090.5474 44 5708:8573..574.7..347.90.484/0:04 ....7...   03 .. /..0 3.03.74 ..90704 5480-30./47347.4389479.907254/0902.74 3247....4//. ./45: .347.850.3.-.90390 950.3930543:/-0384/45: 0303.... 03244 0458..548.0303. :0570/2093.24.9  .74 :3.8.7/ .7.-7.20 5.300/4..030..4. /897-:9073 448047.0 0970-.573.3907087... .4 490903 3.93.303 .1.0.30.3.43.0857009247...440.90.30.089:4.3. /.0331472.4 /7:45720734/4.0.5480-3454704.3 54974 3 574..-.3.0907 /. 8.80.-548945.   -7..0/0 /./4:2039..30 3.30.74 3.4570/090.3.9072574.4-.1..3..5454970-3030/00./:8970923 097924/89...8570209:/5497/..7..440 54/54402 /.583/4:2039.907.4/34 0-8089.4//.90.3.0.390 543:04232.947.74 330820 :54 90.3047.8./7: /7 .3.404342843. 03.45..4573.3880/0 02.0.572074/7:....43.894790.30:57.8.32  .2 3.30897.30...3907087.. .3...27.34-7020... .579.4570/003049544 549020/4....38 80/0 02.4034.. ' 548945.3.90.302/.74 3.3543:/3.3:803.0.7..3...90.4.089 ..-..447.39..30 9004.. 843. .90724/7:23..3 4984. 03.74 3247...843.44.802.3023.389.54/.4808..4907..393543:/-. 84570/2093.80.570/4 90.8570095497/...3. 80903 30850.8.5830/4:2039.4290.4573.03..42.0/0-080/4 ./347.39 247..74 .47.24.74 3/44  /.390 570/4 4543:/3  .02 8.74 .20343.0308204 8.897.3.894790.90897.4/42.1.0903 3850.74582..7. .74 3 0/45:89 .7.84..30.0791. 843.-47.3930543:/-0   002074.0/030850..43.9.30.. .3/.42./7:/7 .3.74 .440/4230.   090.. 3489-..70/3   0841:3.833./34898903 32850.5480-35489450.90.  .0.5757.7458289.7.3 84:8..-8 902-4 03 %48.9 570/209.

.30.5484.30 .54/.74.3.7. 903 30850..74 331472.7../09073.3.7.0 80 457.3034480./..94/ 543:/34..74 .0/-43./30....0.8......9 89479.3.74 .024 3489 543:.89479..30.3.343543:/- 0979454./4.74 34//...43. 54543.9.3..4.0/04 /..03489..583/4:2039.247.../04 .2.:49.343....3.548. 0-.43.03.3548945: 4//.548945.4/89. .70/34893.0303.4-..30.49.74580 8:534893843./:8570/58.7. /44 -.3.74 3247.. /.5484... /44 -.0-4/8/4.74 3.:4/30 0 543:/-03/44 .07.4.: 070970-.570/2093.3..: 070970-..3.4.3. 4-:54 90.78957..493.420/.74 .543:/357/4-:89703031472./04 .0/047.2 . 80.4 3.830543:/-00/03.30.570/5 0 /.089:4.4-.#05:-$4.03.84.74 .4.- 0--0 :850 30 5750. /.74 :.3.54..74 .3544.74 .3.  .34//./30.3.: 0...544/-04.74 .. 457..3//.30.989479.4//.30 4/.74 3.40543:/-0:54 90.-.0.49.543:/-54570/4/34-.0/...3085484-3489543:/3..3085484-3489 -47:/00 03.0..0 /..:8..207.3085484-34893207.3//.0/44 -.03489...0/03.3:54 90.7../0  '.94...4480 ..0.0 3.4-7..:54 90. 207.43..8.0..2.3.5484..8457 5757.3.3034480...74 ..3:/44 - 03...-473.4 .7...893...044-.4 .207 4570/003.0/-43...789.74 .74 43. .9.0/03.907 .90.. -. .570/4 90.74 454902 4 . 247.74 . 3.4.74 3.30244.0  03 544 .3.3.:49.90..3.74 ..07 ..30.43.3544.570.3..548945:..3544.739.30.583/4:2039.39  '4/57902548945: 548945:-7.89479.1.74 ..4.30. .7.89479.0570 30.0897.4../44 -4 :70..3.74   ..0897.../04  .30..0 5440...3023......-47  03 570.20894.984..90..0.20894..03489.3.4244..390: 347.39 30820.49. 03: 90..:4/30 .90./0 0849544. .3.4/44 9://7:05440.: :0484..343.2030570/2090.3.3.4.   03:/3.47..30 304- ...30309 30.30.0 ...03 70.  03 4-.457./4..202 .7.3...7.0/-../30 80.0 !44.0543:/-.. 7.

3.  !70.. 420 90.583/4:2039.4/89.-93. 570.3..207.4 '57207:.43.74 4. 057/4-4742.8547.. '548945:85704/32:49.03/4./340.9 247..8./03.089:4...9: 4.90./30..74 3.43.3.90:7.07.-954..9:8...30285484-3489 548945:854.3.. ...70 4/ 972080.0570/4 543:/3.4./.2 .543:/354/.03 89. 03.-9 90. ..31472. 8.570.. ...90 '.07 ..089:4..80 54/.94.0 .570/4 934-030./48934.74 :. 570/.3//. 4/../300./:857.343. !4/.84/0:04.80390.8:-09.054970-3484.4//.803.07.9.43.9543:/-.207.347.3//.8 570/209423.354 5704/34-...84570/4 030543:/-0545430 . ../03.94 3.8. 548945:854..4 54.4290.74 33.4:3.4/89.20894/4.544-.34 90..305440.43.4 572073..:2.. 3.0.94.20343. .9  !7570..0./..313.80:/00 4 54...354570/4/34-.30..3 47.4/89.43.94./:8 034290.74 94 057.94.74 354.34 89453485484-34890/00434280..3023.2.454/.2073.4-..9070.3:85484-34894854/.34 90.74 454902 4 .30285484-3489247.90.74 34//.3//.94730 5440.2.89..343.3//.543:04232.74 3:54 90. -454.  00/03..90:7.3847. ...44/..-47.:547. 03./30.8.3 30. 3.8547.74 :  '548945:8570/4/32:49..43.3...543:/3/4. 058:7.3//..93.4 '548945:8 570/4/32:49.-03./:/7:2 . .3023...7../7:5489454//.74 357/4- 8.3//..4 03.:49.90.0/04-09.3 3.. 3.  '57207:4. 03..308:53489.33..30894530 85484-3489543:/3.583/4:2039.7.80-4.82./0..970924/89. /..54. 54/.3//.089:4.-9 907 00945720734 2.3509 .. 3. 4./0.43:703 302/.0/0.07.3./7:0/44 -090..548945:43:703 30..3085484-3489 4 3.74 3..4 /.4/:7.207..494.397./03.:2.94.43..-93.74 3:.24/89..730.57/4-90.30232..3//.74 39.3.0.74 354.42 03.3..3970-..4-.4572073.247./03.4.089.808:-09.44 54/./.305440.0257207:247.-9 232...90.543:/3:3970-.89.090.30..85834.74 :3.   .570/4 4543:/-0 /..74 . '548945:854..3.4-.34.43..30/7:0..8344/3. 03.3-70570/4/304-.789545430543:/-00/03.3089453085484-3489543:/3.90..30285484-3489 548945:854.3085484-3489 /4 03.54403207.780.:49.3023.0.:05430. .0.543:/34.730...7.90702/7 .90.90.3....90.43:703.3.4: 0057.- /.548.354 570/4/34-..480-354/.3480..94.30330/8723.74 3.94..0343:703 302 /..74 .3543:/34.3.3903 303 54. 3.57.74 4247. 5430. .397090..30232.4: 247... /4.

80-3.354570/4/34-.3//.34480-4 57.9070970-..357.43: &7..94. .30 39.3//..4..470 90..57207::547.-24 34892.572073.548945..907800970-. 32.3//.3944.44770. 543:0454403232.54.4834.0257207:247.74 3...34 90.4.4 /. 90..494.3//.80/3 .089:4.  . 90..74 33.439 ..85484-3489..44..89453 ..74 : 7.3./3..3023.30..3 85484-3489   03.3.74 3247..:0 54894509.3//.94.2.../389#$ 9 .74 .. 4.3//.3././0.543:/3.4.543:/3.-7.03802.4-.43:703.30 89453085484-3489 2.9070. .. .3 04/232..94.854.74 3247. 8038457.-0 43:703 30.30.3485484-34890570. 7.9..4 00 90..3..3424 344-8403. 00-0 9.70 90.7.3//.3.4 9.9./7:02/4:2039: .57..548945. 247..90.84/04.74 . 3./4-9/4..0/03. 4470..3 844570/003.3//..9 .543:/.07.57.4742.9489479 4-:547.3 . '.9.43./.0257207:30820.0 .30..5489450/7:4854/.74 3:547.583 /4:2039.9..304.90 543:045440 . /..: 9.570/44 49232.-93.904.3.8.  03 4834. 843.80-:054/.94.54.54.-.78 8:-094.9.4..03..

 .

 5457 3.

4//.3 33907084.9..543:/3.5757/4-9.3 303907080. 57080590.038.303/.2030./.30.74 .4//.30.3//.548945.2 .548945.302-080/:.3..30.1 30480-0 30/4.32 7010703.30/.3..3...90.4 9.74 ..30.439454870/4.43.9.4:1.03489  57.44770. ..07.74 .4543:/.7899.4 9543:/3.3424 344-8403.9070.'%!$  .3//..828: 03.0.74 .7.. 9 13. .30/.43  :/4/084/7: 0.9.9. . .3.7.7...30/.0.. 03.30.0. ./.30  4:1.3 48090 074. 0 ...30/..34480-4 57.13.548.3.3054/:5330 857002.7 30/4./4:10 450713.30/03.3 34-.74 3247.3.7 ..04.3//.03.90.1 30480-0 /..439 .7.4543:/34.3054/:533057.74 3247..33.4034/.3. 000 9.74 3247.5484.43...3.543:/3.4 9. 5484.74588:53489.7 02..57.439454870/4.3485484-34890570.. 00-0 9.9.30./03.304..4034 857002.4834. 03..30  857002.74588:53489  ..89453 .548945.4742.3054/:5330 .3.49..0.  ./:.4 03 5489454.:4/34893 .

30 .9072..5.543:/34../4730.0 247.548945057830..80/7:0480-0 84544-..43.90.3//.74 ..890 .308:53489.5.302548945: 0-304.9074/7 .7.  !43:/3./03.74 4854/.....894538:-09.57830547.570/4/3548945 3.73489. 0-54/../4730.03 .:57...90.80/0 .9.7 34:57.30.84..34.3//.13./:/44 -./.3. 543:/3.4/89..4/89. 03.3//. 32.30247.2073454/...74 3.548945: .9072./7:0. .385484-3489.4//./03.543:0544057.4//.3.3//.30..0..44.3//..544-..857020./7: -03...57030.457/4-93.8.. /.0489744. ..42:7. 3.8945.348..4/89..99:/54/. 0 /..480/0 30/.89..4/44 /..357.9072.34 3.. 3.30. /4.74 .4./473.74 3..4.2/7 ../.80/0 .4382/44 -.74 39./4.9072.4.0. 84/04.0.43../44 -...0.2 070.208945830.57089450. 2:./4.: 47 90./.94.47..57.4543:/-2.5430.. 84/0:057. 4/89.74..3.73.543:/3.93.902.3570/4.57.20342/. .543:/342  .8.94742...044834.0.30 5489450.4 543:/33..84/ 0 .343.3.3.43.942.90:7. 0354/.90.3..74 3.4 3.80 31472./..3..../..57/4-8.30578943047.2548/7:7..0 .0 .-4548945... 030. 3. .9. .3:31472.0 24/4/89494./384..0. /03 .385484-3489./.9070.35484.#05:-$4.4 .:.0 304./.30 .... 03.: .3/7:0.90702 /7 . 1 30480-03...35489450 .4.90 31472.74 3..7. 3 /4:20394../.893 2/00 02.3: .57030. 3.3.4 07.207. 0..548945:57830547.4/89.   0/7 .543:/38.5780 034. . 03.. 090./.. .0.3//...3.20894/4.3. .0 24/4/89494.085.305.0/0 .74 3 80247..548945057830547..74 .543:/38. .30 3..089.3..548945: 57830.302 . 3..9.3: 47.4//./7 ...30. 3.-57/4-. 543:/3.54/.54.7304.305.327..03.....0 '8.80/0 ...543:/34.357.548945. 090 548945.2 /7 . ./:8 08924/89.5748./03.254..0..085.5.009570/904274.. 0.494.0.90.4543:/-.03489.0.47.304742.90...4382/44 -./300. .890 .348090 074.2 /4 03.0. 0 .4/89.43..90720-..5440 09790.3./30.348090 074...8454970-3 070.3424 3484/-4.3..74 3.42570 30...90702034 /.03.30.4//..3.0/- ..4-8403...3.35484. 57850./44 ./7:0..2/7 .3:4..../:..:902003/. 3. .4543:/-2.. 09890 .893 2/00 02.....03489.. /44 -.02 247..30 4/4 .43.03934893578302 57030.9..90./04-.480/0 31472./:.8.03.90702454/4-302544 .89453 49.543:/-3..30.424 4834.3 345484. .045:895484.  ..2/7 .57.3.94.3489.0-857..43 :70. .3//.74 33.74 3.4 .34/0. / 057/.5748578943047./04-.. . 03.

.13.. .90.0#05:-0$4..4/89. ..:57..9072.907 .3.484/0 ./7 .43.4742./: &70/-4$.. 578943247.. '572073.342 349. 4-./.57080.3//.0 4-4..34254.7380:57. 03.570/57.543:/3.0#05:-0 $4.8./..702.030 .9.09.788:-094. .3247..2389789.570/42389789.3.-99.907/7 .3.70/3489003.570 30.  '.74 . 5789430...942 9 . $ :7.4/0300.33/7:8:-0984578943 .347.34.4..57 ..543:/38..94742.57.3//. 31472.54/...0..30.484/32. 578943.. 247....3..4/89.0894284 .0303/7:47./.70/348957.3.480/0  '.. 30:57...5780 034. 5789430..4854/./03.54/..4/4...

-. :3.74588:53489 & 9 /30   897 3./308570203034&70/-4$.942 9 .854 35747. /30 :3. $ :7...09.3 3:70/- 80:547. 413.

02-7. /30 /0. 48570202-.&70/-0 $ :7.942 9 .

.942 9 .74588:53489 & 9  /30  897 3 &70/-44280 $ :7. 4 13.3 3:70/- 80:547.854 35747. :3.-.

30./03.089:4.90. /.3847.90 80.413.3 30 .5497/4 !4/..44/.74 .9072.573./7 .30232.5430.02-7. !440. /.030.573.33.030 247.3 33043428 85484-34894854/...74 :-4/845834-4/888.. . & 9 /30  897  :70/-4/44 3. 5489454.548945.90.4:494..3.247../44 -090.907-4. .90.74 3.44/.389.70890754.8:-09.780.94...74 .0 .43.0.30. 4//.74 3.90.. 3.3023.3 5480-3047.54.20343. ..313.4.054/.907 0708977. 5430.3489 4.3085484-3489..403:..0 /.207348570/209423.457.  .570/4 90.0.354/.94.4..4.. 084/04.. .48.480/0 457.9.974...3.85484-3489  .570/4 /4..30/0.0.5489.... 894790.3013.3.-9..3-74: 9.74 3/4 .74 4247./0.43.90. 0570/2093.9.44/4854/. 03.543:/32095480-34/4.49/4...570/4 .3//.4-9 .8:-09.3: .0 .74 .8..0. 548..30-704: 9.:  03 043428.4.302 3...35440..33....780.780.302 3.3489  .3 3.4854/.0397.543:/34.3.957..0 4/ 3.90-7  03 85484-3489.4-./:8570/58/7 ... /..2   0247.90.4902/4.74 894790.3085484-348903.3543:/34..4/4.80/3/4:20394.74 34/3. /30 /0...30./.74 357/4-98.543:049:/5440 90. 4..8:-09.94.74 3.3.58:.8.4030.570/4 4/4.3//.3 54/.-.8708907.3054.543:/30#05:-0$4..74 .089..4.

.788:-094.0-7.0 . 08431472.0257207:247..788:-09. 49/4.5.0.3 30580 54/..9..788:-09/4 3570/4 9  !43:/3247.9. !790280...3023..4 .. 7.4.-4.4.4.9:2:89. 08 ..9090/7:4854/.3.04902 574209:3..48.4 /.40434284313.5.4.548..9074/4.57./ 90.74 3203 /..3....457/4-8.0 4854/.74 3247.844854/.583/4:2039./4.94.44870/89.30...57207 .47908:-094.0/-43..203.4.089:4.74 3/44 .44 4/302.089 . :34...74 .3.3.3.493.907 ././7:.74 :.90724/7:2/4:203942 ..43.30. 09.43. 0.8:53..0 54/09. 57207 900583/44.80.9.54.788:-09708977.434/.34..788:-0980.-:4//.2.09...203 '57207: /. .788:-09..4854/.4:9020030.904-439095484.30.3 /4.. ..0398954/..74 4 8.3.7.90704854/.3.7..:03.3 3485484-3489/4.4 54. :34.4-./7 .. :897030-.0.30.8..543:/- 4742.0.03489/454/.0 07.7.74 3:570/4 9/4.74 ..30.. 304-0584.343./7:8:-094.8:-09. 4854/..7..4/80.4470945720734 574209..0 .74.3043428085484-3489 7.54/74 : .2.85484-3489 84/0:4 . .:0548.. ...543:/-570/4 9.7.49:/.74 3304.4 /.583/4:2039. 00945720734 /4./4./0 4-.5..5484..3:54..0. 300/03. 54970-3../4.907..570/4/3548945. 80303.78 8:-094. :54 90.0.4/89.70945720734 .35484...8945.3.032 '9.975484.4 /.   04854/...3.57207: 43.780.74 ./3. .90../4.8:5.3.30570/4 3.3.  .302470570/4 9 .7.33 .90.4 543:/-44   !44570 30..9070. 4/89.3.9070.3.20343.3..3.90./7:0.2038:-093.4/8...44  4854/.3 ./:  034290..574209.05720703  03 903 3..80-34 4943.

/74.85484-3489  .74 34..8.07903 343.033570..

3.54202-30 07.0302/0:..3/./:/7:23970924/89..80/33.  4854/../350909 8:5.030 54570/58897403:897034.. ./30 '5497/247.0/-4 /.4290...9:237../033.94.8485484-34894854/. 3.: 03033.8. 03.. . 8803..5497/.74 3./74.7.74 334.-.85497/4/4-74 457. 045430.78 8:-094.0/03.0/-454/./03 457..2:3. 34.0897..0.030.54202-34893:547../30 89479.4 . .3. .30903 3085484-34890/03..457.4.4/44 /.0 4/3.74 3..037.3.242 7.-93.3.4 4 34..03.84-0457.788:-09.-47..70/3489 /.

 ..03023.0/-44-7.303 9:/8024.74 33-3../04..-030389744.4570/89.489 / 070..80-33.0/- 3. /4-..-.308 /.89:57894347.2030 80..457..489 0054970-349:/304..895.90.34.780.7.... 090. 5/ 4742...9. 3:49... 0/4-80.74 3..907.02544-.43..0 .3..57.324.3..47.3.74 34. :342. .74 7..3 . 300/03..543:/38..4. /.347.74 :54870/:043054870/34 3.4-544/.-.8:-09.3.74 .20303. .4-.4-.4.543.543:/34..473.3 457./03989 4/.54803574854/.489 0 3.570/4 9/4..9:/40/ 0/457..480-.4-544/-04742.84.4250830/00.90.03894790.../303.57207:.33.54202-30 /4-..389479./34 . :34.7802:8:-09:4742./47 ../397009 8:5.0/-4.3 . 45842903 304570203:7054.:89479.489 907. 00- 3..489907 :7050.480/0 09. -4/484/04. 5480-303..4.74 354902 .84.989 844/4. :547..43: .0 4742..0480-57..9:233..0.84.33.0 072. /..788:-09247..89744.544/-0.543:/3894790.7./0.3/7 .74 354902..4...89479.07..457.903 30 24.74 34.4-.30..03.0 4854/.94 ..43: .74 3.1.0/-4903 30.74 42. .323.489 907458 9:/837.3890284. 00570/2093.74 . 4854/..4457.74 3 .0574..3. 03..-4/4457..0/047.494.3. ..44/4-..4/30..90.8454/5 057894347.7.

.08574.24.4454.78 8:-09:547..4484:57.. .895..3. 480. 4583.0/-489479.570 302093024-80:7.57543:/3:894790..0/04.74 . ../-0302.93.7./3.9078.-4/4.473./7:45702 03./033. .7.9 ..4/4...0/-4:7054..473..74 ..0480.... .30 .30 -4. 54/.:89703 57207 3.9.4/0.44474/ 4-7.207.1.7.4/ 0970-..3..../4-..543:/3894790.74 ..44543:/3: 894790.04742..4/030574094.74 ./-0302:.../30 1 070.:.:480.0/-4/0.44854/...74 .30803 90... .3023.3.894790.544 .903 3. 3.:.3...0/-43..47. 4/4..4//.3.2470-93.4/030574094...9709.-20/.7.

74 .5789430.788:-094.3.47908:-094.548.44870/89.7./4./47.3/.4..74 3 8.74 3:570/4 9/4.9072805497/8..1..3289. 300/03.788:-09.203 '57207: /.90..74 3304./4.3..3./.:03. 57207 900583/44. 80303.0 ....0257207:247..8903 32 850.343.2. 094 . 49/4.203.0/-43.9090/7:4854/.30570/4 3.43.0791.74 4 8.788:-0980..0./3489/04.70945720734 ..4 /.03.4 .1...3.4:7.2 . 4854/.0..5.30.0.7/  4854/.907:89703489247.. 030:89.4 54..57.9..4 543:/-44  .7.4.34. 54970-3.20343..14947.489 8./ 90.-9549703.9 /.-4.90.032 '9./30544-..

.907570/20984/4-.: :04 3./90.78 8:-094.. ./7:8:-094.:0548..3.4/89.208990.3..30894790.... !790280..0..30.7.0-. 457.57207: 43.8:5.3.8:53.49:/. !44570 30.85484-3489 84/0:4 . .48.74 ..  '548945.0 4854/.2038:-093.8945..

..3.447.3:/4. .543:/3.-74543:/-0  .. /0.3..3.30 :8.3/.304/.4484:57.. 49843..74 :..089 ..3/..0./7:/7 .3...4. 03.70/3.857 0..780. 8974 4.45.:49. 247..489 80247.03.57207..403..304/.90.494.54/..857 0.308.4.3894790.34.789./03 80.4.44//. 80 247./4.0..9:2.90.489744.  .3/.:4/30 0543:/-0:547.3/./34 4.93.4..444..090774..3289.70/3:705.3.745889. 3.0/-47..-47.890/03. /.3.. 54.4.7/4..0 30 : 34.3..3/..3/..0.3289.54..3903 305424  /.74 3.43.7/.403.7.20899.4/89.4.089:4. 857 0.8347. 57.$8902$:53489..489 902043.. 5484.780...788:-094..7/0.030  .803.9://7:..30357084.74/389..893489 448.857009 03.49.3880/0 02.7/.5484..3 0..30354970.49.789.7.7458..74 3570/4 90.583/4:2039.. /.9.4. 5497038897.90.34.-4 9049:897034 !7902 3.. 5497:04 :8.8347.74 3247.74 3. 84544-.54/. /4854/.7458 89..30/0. 902043.43.3880/0 02.0/043.-:4//./443 .  03 207..30  03.3023...2. 84:8.489 ..788:-094.4894790.30 .90.789.447.74 . 03../4. /.8:-09.30 $ .03.7458.444.489  0.90.4...543:/- 3...9074/4.89.74 3247.8570/209423.4..8:53489 .7/4.03880740.893489 8974 4..7/ 845497/47.3/..7/.90. 3.0.74 3247. 03.3.74 34-/4-..3 573..20/3.0.74 4 .9489 54574/..3/...8.489  03 89.93.74 34570/0.3..85700903.034894854/.4-.9489 : 303 ...494.4.4484:57.8:-09../4-..34.0/.572071 94 0/7:0.3025497/ ....04342843.74 38570099://7:..34.3024704570/09494/4 3 790757-7.034894854/.4 85484-34894854/.3.0.889020. .30: 34./7:/7 ../4-.70/3.347....4.8..3 903 3 85484-3489  03 89.4/89.0..4/7:0.3..7/. 3207.70/3:705.457..444..:89703807 0. .489 4903.030 903 3 570/3489 08909831:3.5497/..

 .0344-89.308204-9/8723.82.089:4.4 -982803454.. 3 80438457/0..54 3.54.4 .9 54/74-3054/.44.842074/.543:/-4.70/349207./.458302/4:2039: 3.9 /.044 3...0.583/4:2039.4.3..:   03 304- .7.4.543:/3 04//..74 3247.42.30. 4742..5484.03.  .089:4...089207.089:4.7.33.80-34.0/03.3. 35/ 3 .7.0.74 :3.4.3.30020394.74 3 570/4/34/44 34/543:/3.3.548034893/44 .458.480.:4/30 543:/-3.70/3499 247...4-....57207:43:703 30.0/03.74 :543:/-.583 /4:2039.74 ...207.3023.089:4.458302/4:2039: 458.583 /4:2039.-.4/30.543:/-303..543.7.74 3203 /. 07.54202-30 0.3247.574930./30./.30903 3070 9.0/03..904002039543:/-0 .4 /..543:03089479.4.-903. .70/34903.03.3.3:543:/-247. .  !74.54/..3244 04.7. 34543:/-4 5834.907280/480. /44 9. 84. ..74 :.3..893.4//.. 8 .4-.90.90 0.3022089: .4-.934.0/0207.30.. 4742. . 3.3 7.3.543:/-4.:4/30 0543:/-0../30 574.207.74 :.  .44.08.89.574.-4.3..74 .80570/348934:54 90.74 3./4-09.5.0 247.3.057/44 03023.2.70/348934:9020 %0 54/74-348980.3.802.03...-.0 .33.74 3:547.. 247.74 3.39077.3: .-74543:/-0573.74 3 570/03.:8548..3570/584.74 3247.42424 34895439. 04342 34893.207./04.. 3 4984 -.343.489 .030.4.40 9..3. 03.. 84574.9070203 /.570/44 0384..0 04342843. 57207:43:703 30.20342074.4 7.304- ./43.74 .89479. 3.74 . 0542303:3.9473.7309.54/...808450 3543:/3 04//.3./.78990..854/-:...3.78930270/:4/3.43.3023.3023.  '57207:/..43.7.583/4:2039.4-4..74 3.3.74 .43.3.3..543:/-.207..90.-7.548.7.99.4-.74 :.70/3499 548..3054.-90989.70/302544 .3..0434284 3. !7207.  '4473.30. 84-..7.03845..74 33..:4/30 4543:/-49:/3..90.43.   03. .57207:4//.343. . 7.74 .3. 54390.3../08454..354202-30.4.3023.583/4:2039.74 3-070 3.489 357 80438457/0.

/03 -.. .894790..49. . 570/...0.-./34898570/584./30 /4-.:.0/-7.543:/357 .734897.457.3:.... 7. .3:894790...5484...543:/3 / 8...0234:4/305440 2./04 .3..-.4.3544./4-.0/-07../03 894790.

4/57902548945:247.0 247.57.74 :4-.13.74 : 4904570/003.0 24 3489 /..74 3:494.. 247..4.9..4902 4-. '4473.4.80-4.3./:.4-.0/030..034.0.. :7.3023.4&7.5700257.344-.80-4. .&7..57002543:/-./44 03.231472.57002543:/-.0543:/-.570/4/3431472..3023.4-. 3090 4//30.74 :. 247.74 3 302470/4.4/57902548945:  '57207: /.344-.094.4//.74580:30  03 87. 247..9..487...74588:53489.0894 8074./.30744.57002 543:/.54/.4342   004-..05424 /4/003.4543:/-04//30./30289:.4.4-.2: 31472.9:2. .4-.730820-97.344-.304- .4-93..0894.03/..345424 . .54 .04-548..:70/-0 4/.94-. ..0/030. .4. 9.&7.08944..5757.0.570 302 03: .4/57902548945:  #4. ..3:744..&7.3:8543:/342 :54 90.3543:/.9 /.0.089.079905489.4 5789434.4/89.08992389789../.74 3.3.444-4-.4&7.30744...74 :.4 570/4 03..4-.3023.74580:30  03 74./304-.9044 3.343.5700257..90.4-.3. /.2454/ 54402 00570/4/3431472.802.3 ....0-03.4.345424  ...0543:/-.. 403..2.089.4394 03...3.0894-4 .4543:/-44   03. 0574./30289:.74588:53489  $7. 4/ /3  #4..0/4./44 3.8031472.304- .8543:/342 0 80/3.8 54970-03..4...730543:/-40 0800570548.034284 !09454./:.74580:30 90074..302-080/:$03.543:/357/4-/7 .4-93..74 3247..4-..4.089.4-.-93.3023..5720730274: ..0 #4  03 74. /..30740 /44 0308902. 070543:/357/4- /7 .4543:/./302:89:.447 849031472.3..74 3:494. 54 ...9.  !7/44 .057 902232.570.$03.094.74 3:54 90.3..:54 90.3 00570/4/3431472.9 570/.:7.509034893..3 /34//.74 ./4.90. 03.74 34/548.730543:/-4.40348..3543:/-247./30 4-. 3.74 34-...343.

0894-4548. 247.0 /34//..74580:30  .4.089.3.4-.5700257.788:-0957...3023. 4//3  #457....302 3. 54.4.34.08570/20932 ..344-. 57080.43: .9:24254 ..7.5700257.:8.0 057...9.8570/4/32:49./302:89:. . 4-.4 .3.:.70/348957.30.9...0.3/333.-.5757.9:2../302: 89:.. .03.47.344-..9:2.43.93031472.. . 30570/4 4. 03..2.089..3.4-..0-03.80-4.30285484-3489  #4. .4-.354570/4/3 4-.3.40348.548.2.4/89.4: 3.90. ..44 4-4-...0894 8074/44 03.7.90....30 /34//./34:494..80543:/-0.548945:8570/4/32:49.247.344-. .74   03 74. 94 570 30.94-....4/89.34.. 03.9.0.74 423.74 : 4904570/0034..545700/:/7:/4:20394./4:2039..-..2.0/030.. 3090 4//30.74 374.9:2.57207:4//.3/7:0.30285484-3489  $7.9.9:24254 .323.570//.3.4/89. 0803.34.570/4/3431472.4/...43. 00.3.54 .4-.33.548945:854. /.0.  #4.0894.2454/ 54402 00570/4/3431472.30744..74 :..4-93.74 34-.4:3.30285484-3489 03.44854/.43.54.902.4&7..3.30744.43:703 302/.0 247.5479.54548945:8 570/4/32:49..30285484-3489 /34//.08944.0.3023..202 247.57207:5489454.583.74 34-..0../4/.9 9..730820-97.4&7.57002543:/-54/.3 /333....80-4.43:703 302/..8031472.548945:8570/4/32:49..4-.0..3.4-./.57002543:/-.4//.7.548945:854.74580:30 ..3.74 /44 03..3 00570/4/3431472.3023.4-..57.4.54 .74 .5700257..90..2 84 54970-30..834.4570/4 4 005440/:4.4/89..  080.487..  '57207: /..5700257..543:/-.0 2080.3..$03.. ..788:-09803..447849031472.089.3..54 .354570/4/34-.54/..74 ...30..4-.570//.7 30.0/4.3.74 :.. 03.04854/.84/04.74 :  03 74.3 ....70/3489....4543:/- !4/.74 :  03 54/.089.0.3023.2: 31472.80.3543:/-.3.90.4.&7..3..4.74580:304742.3074.54 ./302 89:.0 2080.80231472.03/.4.

54548945:-7..  0807.354570/4/34-..  ..30 94 031472..089444//...74 .0247..4..30820-97..5700257..54/..3023.548.54548945:8 570/4/32:49. 4//. 54.90 .04-.385.323.4280 $ 9 . 34-.543:/- 089454./.302 -080/:31472.089444//.74 3.:2...730./...0..089   -.4.74 :  4-.0.3.80.0 .57207:4//.54.78904-.543:/-54570/4/34-..3.70/34895..3:3489..0344-.30285484-34893548945:854.-.  4-.302 0574.570/4/3497..  4-.30288902:  4-.9 .054..47 /34//..3.08944.0  03 .74 .430/443 .9:2.42094-489.089444//.304-.9.. 3 ..3 3.7/34-7....4.3.08944/4/.570/4/349:/&7.0..2.84 570/4/3431472.45479.57002543:/.2033.  4-. ..0894  4-.93. 03 /44 .089443.  4-./:4-4354894542.30285484-34893548945:854.74 54 0...:  70:9.302 74.70/3489  5403489.0.70/3489  4-.9:2..4.54 .8.302548945:.3...3/.78904-.30..4344-...74 :54548945:-7.4//. 4-.47/34//.:70/-0 4/...43.74 :.34-.74 3/44 4 74.4-.3.08944.9331472.0./304-.3023..548945:8570/4/32 :49.2.90 .2 3023.0.7. 74.:  574894../:.54 .74 :54 90.:..089443.4-..344-.. /44 .0894.3023.74588:53489  03 4-..3 /3 004-.74 3..089444//.33.74 .3:3489 .089443.:7.3.543:/-54570/4/34-.74 .4.3.089.70393489  4-.0. 30820-97.-. .3.30744.4. .3.8547.. 00974383.4543:/-3024704:54 90. 31472..74 :54/3...  '78904-.. 5457.3.548.034.354570/4/34-.&70/-.74 :2.0 -.

 ..44-.7:5489454.74 . 4/44 9. 4-.4..7/34-7../:/709.089.33..2. /30 805902-7.3/.89..0..8.

.

$ 3 .

.

90. 03.74580. 247..5.4/89.-4754/.7. ..089457.0.$.3$.94-.2039...80-4.94. & 9 /30  897  .09.

0331472..4-.43... 458903 3850..74 34. 803. /44 .74 . 247.90../03 894790.&70/-.945702.30 &7..1.27. 4-.789-.5430..23.4803. /44 03..../389#$ 9 .009743843.3 ..

.3:3.74580&30  03 57.74 354 0.9.0894 .   -. 804-.4-.4-.3023.324-.00974383.74 3548.&7.. ..030. .84.03...74 3.9740..74 :804-.30 ..80-34-.:..0.74588:53489/..54 . :7.33. 03.4 3..807045747./30289:.344-.089247.0/03 /..3.4428.30.089: 4-... 94 031472. 4-..9.74 3:5497/4457002:4-./3000.857.33.4   -..089.70/3489.9:24/54 .:7... 8:5344.4-.. 9099:/570.74588:53489 8054 04.:.3..734.089. 848089.8.745808:53489 '47..80-:0 .054970-344-.4-.-.03.0343..5479.4&7.33.038020: '/7: :7.0894 ./7:0:7... 4-.30....4-.0./30.4//..3:..745808:53489804-.9.74 3&7.4-. .33.0 3..09054202-30020394.5479.0..4-.3023.3.:.....0.049.74 .3.5479..789.57002543:/- 44 -090.5470/34894-.3-70570/4/304-.33.3..3 4-.74   -.207.0247.33..9570/4/3431472.4/89..8.9.74 33.4/.089. :3.4-.0  .344-.8300.93..74 3247.33..74 -.. 3. 3 .74 80704 5747..87.74588:53489 '80-3.3..00974384-57045479.572073....03../30289: .80/32080..9074203 /. .3..344-..4-94-. :3.4-./304-..428  !479.5479.4-.0894  ../:./:.4&7.-903.4.047893...089..:7..5489450854.74580:30 30820-9 4-.54 .0. 4-.3.207.9:2.4.34.5479. 3384.030 8974 4-..57207: 457 . 3..74 3..#05:-0$4.90744/7:431472.34/548.3.74 54.:.-93..: ..4-3 0/057.0.4-..089..0/-4/..4/.030.302 -.3.74:509/35454 .4- 354548945:.74 247./302 89:.5479.43..9.33.4 . 3.08944.9:24/54 .43 7908974 4.3935454970-570/4 949/4.00974383.74 .444-.302 247. 008:53..30:8.../:31472.0303.3.54 0. 548.74 247.254...0..  $974 4-..44-.4../304-.  03 570/4/3431472.84. 4.08940..&7.3..9. .0 !497/40/4.03023..54..&7./..74 570/030-44/548.54. 804-./304-.4-...570/4/3431472.   -.74580:30 5..74 3.57207570 30.3.9:/.4.74 37...74580:30 '4-.

:...74 894790.344-.3.. 904- !70/4/3431472..4.0.4/89..4.43.9.548./..9.08943...74//..:7.33.3.0 . 04//...74 33. 88..570/4/3431472..90.57.:.74 3 4-. .80/32080.33..4/ 0:74.0. ..4/89.344-.3.0.4-..543:/-54570/4/3 4-.9/. 94 0/7:0..33.0..74 7.  !70/4/3431472.5479. 03.4-. ..74588:53489  03 4-.74588:534894-..344-.80-4. ..0/03094 0  .024/89.74 .3./:.0.74588:53489. 548.0.2.. :3.894790. 8:5344.9..9:74!' .4:...70/3489.  !70/4/3431472.9..089444//.70/3489  03 4-.9&7.7890-.4-./:.9:254 .548945:854.74 :  ..0894247.. 3489.. 94 057. 4/89..43..00974384-548.343.9&7.089443.3023. .74//.9070.08943. 03.4//..4/89.5.089 94 031472.5479.089443.74 3247.&7../:..74  3.344-.4/89.74 .343.4-./304-..90.5479.74 : 94 057.9..90474894790.03..74588:53489.302  .33.7 4//.9-89.207.33. 3 94 0 570 30./:.30..0894 94 057.70/34894570/0030.74 3:3970-. 03.089444//.304-.8:53.0.43.9.3.90.0303.4/ 0:74.570/4/30..0894247.44-.0303.0.:7.4/89....74 257054857002:5747.0.74 .74 .. 4-354548945:.0 .43./03247.5479..4-.74 : 94 057.0894247.0303.57207.  .. ... 4-./.54/.:7..4/89.33.: 03..43..3.74 4544/57902548945: 548945:8570/4/32 :49..9 3./304-.38454303544 3.0.9 0034.2034.74 30/4 .9 3.33.089444-.08944304.74  247..9. 3../304-.0 .  .:...4//.74 34-.54 .207./304-...03.. .089.4-.74 33. 79.089.4-.4-..$03..5479.74 34-.089.70/348903./03  .30285484-3489 43:703 302/.33. 54/.:7.33.94-..70/348903.570 30..:7.3..9 ..0.31472..548.. ..2./.&7.4-..:...74 ../:.. 008:53....34203.74588:53489 4-./304-.0. 03..57207.54/. 4-.33..90.30.4/ ...: :03.3 4-.354 570/4/34-.34570/09..3..43.74 7.344-.3.74 2570544/4 9....74 454548945:-7.343. .54.74 3.74 43.74 33.570/4/3431472..089.90.548.03034..70/3489.:.74 454548945:4//.9&7.90.44-. . 03.74  40548..

.: 9:/.4-.....74 3247.8. 5457.089443.. 03.788:-094..54970-089.94-.4-.4-.80543:/-0 05700 3057.90 .43..9331472.74 ...84.74 . 31472.30.90.7..430/443 ...4-.:548.0. .0..  .03024-.3.894790...4/89./30544//.08944/4/.302 548945:..3...9331472..43. 90.5489450..2.574894.4344-.3.80543:/-0.4 .5457. .2 4/89.  ..8..90../497090.3./:857./: 034290.57080.74 .3..323.4/89..  ..5489450./4543:03.3.: .302 548945:..057.4/89.385. 3..42 03.90.74 33/4 .90.0. .703934894-./4543:07...74 ./7:0.089: 94 03. 94 057.0.....0894.54548945: -7.0/-0. ...9331472.998931472.570/4/3497.30.8.0. 4-.../:/44 -4  03. 03 4-.. 31472.74 3..3.70/348957.089444//..4..5457.9331472.7..4.894790.9..420/32  03 4-.430/443 ....74:/34/857002...4344-.247. 84..74 3247.5480.4..74 42 . 03...4/4 9. 3 857023. 430/443 ..-4.0.907 4-..:  .30057.74 34-.089:57..$03.80-30  .30.9 .0/030.0..30 305720730 30857002... 4/89.4/89.5457... 054/.08944/4/.30..089:3.4-.548.247.03.385.70393489  .830 3057. .. 03.4/89.70/3489003.4.4-.74 ... 4-.43.43.43.9:/43..74 34-.089 .74 .03/.730570/57.34-.90./.089:44//.5479.34305454303384-0/4543030..54548945:-7....43./30544//. 31472.74 .3.. 03...30..7857023. 31472.74 3 4-.43.33.0894.730 ...9  '57207:. 7..3424 34894904/4 9..302548945:..089444//../.08944/4/.3443:703.74 .97090.3.08944/4/.30..80-3 4854/.1472...543:/-54570/4/34-.3...5484.3239070842.543:/-54 570/4/34-.4-.989054870/:0.. .74 .0  - 03 574894.  '57207:/7:0.... 4-.74 :  .302548945:.570/4/34 4-.:89.907024-..570/4/3497.3.... 4/.43..43.  . 03..3.430/443 .74 3..3..5834/4:2039.90.3.

2 3023.548945:.$03.703934898054870/:0. 5454 9 9001.30  .49.894790.0344-.3-70570/4/304-.-. 0570/3034 57.8.089  '.43./30289:....4..70/3489.3.3.....089444//.:..3..34-. 4/89..85474 ./7:548945.74 .4/89.4-..3 43.43..:70/-4/44 3.385..74  3/4 .74 : !74894.089444//.574894.0.74 .0./30544//..0894280.2 3023..74 .385.4.74 .4-.74 .74 3./:8570 32..4/89.4. '57207:54 .  .94-. 03.5479. 03...0.90.74 454548945:854.3.5479.74 3..74 : 54/3.3.8: 00974382870/89.089...30  03 57.3.74  ..054 .-4754/.74 3 00945720734 .4-.089.57207: 09790.4/89..9:/4-.4.0894.03.80-4.90.30288902:  ....0 .3..74 .3.570/4/3497.4.74 3.3.894790.70393489.90.4..954902.703934894-.5403489....3424 34894.74580:30  $9024-.570/4/34 97.5479..8.302 88902: .548.4-.0344-.  / 03 3. .089.4 .74 34-.43.&7.    03 304-./.74:570 30.434 4-.94.70/3489  .94-. 0342.85474 .97.80.. 03.33..57207: .30...9:/. 03.0894.:.3.089443.0..4-..74 .43.3.0.74 3247.-.4-.&7.../.43: $0/2454.33..548945.2..30.. -..3 3.089443.57..04/4 9.3.57..33.2.74 :54/3.444//.  03 5403489.-..30.4344-.94.0894804-... 03 4-.489/.74 3 0094 5720734 .57.54 548945:854.33...74 ..74//.385.-4754/.43. 80:547.30../30289:.74580:3034-.354570/4/34-.331472.0 $5474 . 247.  .74 3 54870/:0543:/3424/4 90.3.2.

..457. 84/04.309073.3.802 4854/..4 58345497/90.3..0 304-89..303..84/04.30 .957.8:3.0899.-03049 8938/4.4.3....788:-09.305430..30. . 0574.0..5454 9...30543:/-907870/89..4-93... 79357409.:547.0.3023.. 3 247..3.99.80/33...74 .543:/-4.4-. 00974384857002. 3 .570/904274. 84/04.:53489543:/-357.447--0:547.854 37.0..30..44 ..089:4.2. 57.3489 854 3..494..4.907.3//.84/04.00974384857002.3054870/4.94.30.5834/4:2039.30907203....09:/54900143:  . 3.54900143: .. .302-080/:.3..2.4.74.3..82342:3...30543:/.74 3 3.3031472. .4-9870/89.54 .5703.870/89....84/04..74 3  ../..34.80/4:20390 5497/.00974384- 0944244 .90.0. ...74 3247. 00974384- 54./:.84/04..00974383.5700257.43.543:/30424 34894//. ..0.4-9870/89.03..90.3057.4/ 3.00974384-  !43:/3.80/3.00974384-803.84/04.5834-.454 .57..8 88902 .3025440.3907087..31472.30  03 543:/-.0097438454 .-  4854/.  $5474 .00974383.457.: 348 174 247.80247.43..90 .30543:/-357. 79357409.9247.3. 3.0457024...4570/4 90.5489450 ..7828:-094233082044200.958345497/90.387..303857002.82870/89.07.3054900143:054970-34 54870/4.30548..0247...00974384 4//./....-.309073.30.7442. . . 34....331472.030.305497/9.485474 .948954/. 3085474 .3 903 30.0457024.4.2 .90 .39 .543:/33.90..494.0.7828:-0942 !4090.3.3.90..74 :  03 0097438454 ..:70/-0 4/.0.5834-/490..3:.57002543:/-.4 /.84/04.08:5...3.3..3080:547.303857002. .. 08457.3.48931472.  '57207:85474 .3..303/.247..80-34543:/-357.0543:/-.03.74 3247.90.-.3. 84/04.04.57.90...: 0.30 0054 90:74.34. /4 03.80 .0..8031472.4543:/-357.84/04. 84/489453./4894534893 54..44//. %...-7.74 35700/.00974384857002.57. .30543:/...8934899.84/04...570/4 9.4 8454970-30.324854/.44784-057.30543:/.94.30549001.0 /.0.8.54/. 00974384857002.089.74 3.74. .

 30..9570570 90.988902.80...954 .3.31472..4244 ..489 /0399090543:/3.0543:/-0 80570/4 .888902247. 31472...02470-937 90.4/4:2039.43 :70..9 543:/3 84/0:04.7.354/58 4..4 /.3.30 4244 ..4834.00974384.34 1:3.7.4-84/04.07038.3484. 3.4/90097438.43.74 34.3.9..3./:494.0/0399090543:/3.  ..8889023.489.35424 2389789...540/.43.74 3. 3.4 /.  .300097438543:/- 3.1.325497/42  097438543:/-247.9.7.74 3.030/ 4 4 247. 0420943:703.3.9.74 .80288902:3...303 ..3454/090&7..7. 31472...00974384-247.43 :70..020/543:/3 .0 /44 903 305440 247.494..990344 4 304/.-97.20342570570 9.13.74 330820.4 32389789.3054.49..80.74 .  38907 5789403.583/4:2039.3. 5789430.43.3.730.9.494.303 009743854/583.7.039.30  ../.584.3.3 .88890257 3.343.3489 5490.0 .3   '34-030257207:3.4244 .7..9074-433.74 34..74 34..3..7.548945. 34//.543:/-0 005490:74.0097438 3..348900974380.247. 31472.74 3:247.90.74 .-9. 5789430.90.0457002:00974380 543:/-0543:/3:  ..30.7340097438454/58.43 ..4902.9./389#05:-0$4.3.343..4.803857002543:/-  .888902247.02548945:    ..888902247.80/.43.9..4/57.3. 03 00974384. ..93.830085702039  !43:/-..45457002:543:/-.57002543:/- 31472. 3 4994/44 . 80.9.888902247.3.74 34.45430.3:3 89744..3.3244 0.84.7.009743845484.13.789.-9/4/.5489.0097438 4-570570 9.7.74 .34:57..31472.31472..4244 ./7:. 3 ..

09:548945.484/0:0.  03 5757.48089.4.5830/4:2039.74 34854/...30.80/31../7:..089.3023..3/0544/-0 .43.454..30.7.-44//.3085484-348933.3. 0942548945.3./0./7:.30 .74 .7.. 0 3...0.4...8.3.3.2034.094742.4 09..0/089744.0  03 1.4.03030.74 ..3.  4-.5748.. 00945720734  '805:4.4-..428.4-.3.43.30.7894548945. 4/4 90.  03 89744.090 -4.7:/0 #''! $% !'# !7. 575474 .-575757.3.089./0:548945.0 00945720734  4-.03 09.8.30.3.544/-0  '80-347..34/57.. 3:/4. 548..:54 90..74 ..  .543:/-0  3.3/.548.. 5700/34.4/030548945.4543:/-0  544.0 54/54402 /.30..7828:-09 . :34..  854 335480-3544 -4/48089.4/.089..5830/4:2039..0 $:530/44 -0  03 89744..30543:/..43.3..5490. 09:548945.74 :  570/4 90..5830/4:2039.3.30543:/.3.3.3...344-.203:089744.3.4  !70/.3.43.74 .3.70/3489  8054.  !489450.30/44 ..4 :547...43.7.9.428.7.3..74 .. 0 570/4/3431472.30.  5757...247.03483:9.0548945.030.4..9.80/3002039 54.30.74 ..049302...74 .344284 $9744.2034 ..85484-3489 543:/3..420:0443:703. 7.44//.30570570 :04.44//.3/.7:90.30/44 .13.5830/4:2039...74 3.:49..7894548945.543:/342.0894 00945720734  7...74 33.543.7870/890.4/.3.

343. .4-9 03.:90200357207 070 903244 0/44 9 4..9.  '57207:570 30.  ....54970-090.788:-09 0/0 3./34 03054870/3454. 374.9074 :70/4-.74 : 49/07.0.9070.43: :70.5830/4:2039. . 90. .83424/57.. 5433.0  !44/-...4854/.30.0.544/-0570/20954.. /45430.34-7.3.8..4570/7.. 0808 54. :054/./4:2039.0..3.74 .30.384... 247...780/7: -0 '90257207: 80.7.3.0/- ..74 4854/..74 .03489357../...0/-3.3... 1 3.8032857023...384/4-.54/.4-. 54/. /../4:2039..: 3. 543:/3..543:/3...5830/4:2039.. 89:.4/89....8347. 483:9.02 54/. 547.30.548945:4//.. 0.74 34854/.3.089.583/4:2039..90.4..57207: 40-.74 33-7./44 -.4742..8570/20942 .80 3.247.0 857023.4742.03054870/345..30 9004854/.13./.38..0/-.3.3.570/209 3.4:234893..80-3031472.7.54970-3057/0.480-4 54.0. .3489544/-0  ....089:43.. 2...30.4742..942 4-.3..3....0 80 90049:/31472... 31472.74 .3..548945:4//.54...74 .70/3489..4.. -...5757..  !45490:74.  #..3 3.3.0.9454/..0 7.9 3.0/-0. 3. 247. /..74 .583.54/.. :3 570/209 4 3./4543:/3.3.74 .74 3.789..84.54.. 8570202-4 /454390.. .74 34854/.5830/4:2039..74 .30.3.5830/4:2039.4/4245439.04930.73.0.3.30.34/7: -454 . -89.0 54870/:0 3..03.. 03.544/-544-.74 . 54/.32543:/342 /0.544/-07..0. 3..70/3489 7.54/.583. :3. :3.74 80 9004..-.20894543:/3.374.54970-03054870/35.  2470-93..8089. 454/5 09.548. /.320/3..32543:/342543:079070.7828:-09423..74 .03.0 54870/:03../0 -4..-4/4-.0247.3543:/3854/./7:...8993.80..5830/4:2039.74 330820.74 33.30..0/-090/0 .894790.543:/-0 !4/....9 /0.54/.3 97..544/-04..94/483:9. 90.0..80-4.4.02570 30. .3.87..97.4.03/0308204/8945.2070-7.0/0 3.74.308570/20942. .74 3423543:/342  !44/-.3.33.5497030.3..54/....0 0.789.203...8..4907..54/.03034..570/4 984.04-.054.3543:/3 ..3...3008039544/-4 8.032.74 ..480-.-7.97.7./4543:07.70/3489.30...7.80-:09://7:08930 840/03.7828:-0942 84/0:4 2. 9008:-09 057.207.57002543:/-3.0.57045479.

..089 /.33...57..54/.34-..0.9 /.904 8.8. 94 057. 74:482/34/57002..74 37 .402:7.544/-04.054/.30080/20.9454544/-0 40803 88. 03.74 3/4 .0.4/89.9 /.30.9.893 /00 3. 03.780/7: -0 900 /..2.89.302:/42. :30 4742.93.94-..203. 03.89457.4/89... ..544/-04. 4457..7 42. 0543:/3.... 54/.43..80 /7:0.. 03. :  '...0..49302:54/.509/304/8039.3054870/302:5.3054870/34 34./30548570202-570/4 9 8. 4-..3.54870/4./7:..74 3247.3543:/3.02 247....3. 03..089 /..30.894..90274: 247....74: 509/34/57002.843254.484.302:/42.0.4 ..34.0.../....0 54/..2:9.30080/20.0/-.43..0894 4742.370.35489450.  03 4-.5830/4:2039..583/4:2039...74 3 247..0348957.354/.8.43..  !43:/3 .0547..3.: 343032 8570202-...343./4-.4/89... :3:4742. 4/89.02:54/.03.80308547304-. 54/. .30.74  .:.203.......74 342 0 902:.3/...548945:.254/.54/.44..3.:3 84..0/03480- 4854/.544/-03.54/.74 3247.../4:2039570/4 ..90.89.583/4:2039.. 54870/4..43..90.3..90 /7: -03 ..3.54/..30..0. 4854/.5834/4:2039./44 -0.3054870/34..843054870/3.74 :37..02  .89:.23/45439....74 342 543:/342 .034574 97.: 34892/7: -03 /03 .304. 543:/3.74 .74 .7.090544/-0 .0/0548945045707 : 94 057.4/89.7..90..0/-.90..54.089.4-..2:247.37.57..90570 30. 0543:/38030544/-434.423..54..0.893354/.9070800/03.32.89:.74 342.74 4032.8.30 5.. !4/.3.079 .30/7: -0  -7.54.03.4 /....543:/3 0803 544/-43.247...8454/.2094- 8039.3.5.74 3:30570/4 .84.84.3.3:..09/04742.8034.0  '57207:548945.302 803030544/-08 54/.90.5....20/3032.4/89..... 247.02.:70/-43..74 .544-..3/989.033570.0...788:-09 ...3.   3 94 057..5457002:450544/-0570.4-.74 3:54870/4. -7. - 03.3023..3 544-..3...8089.0...4/89.80 3.954/.54.990.3 300/44 57..74 ..5705479.3543:/3247.8428570/.54/.3.0.74 3:.03...  !43:/3247..4:89.904.43424-. 0.0...2 3.4. 0544-. ../:8902.: 00 -0 9. 0570/4/345497/   080548039.. 247. 4/89.543:/34..4 544-. :70.

74 3. 00974384- 48945 5700/3570.207.027.85093 897.4. .5830/4:2039...3.570.5834/4:2039.303..74 3247.03.4244 9543:/3: /.

 ..3.80 8450247. /44 030.80.33.57002543:/.4.80304./44 9/.0570543.4543:/-4247.74 4 .33.5830/4:2039. 0-.74: /44 0302.03:054845 !44.4543:/.570/4 90.:4/30 442-3.:2.44..74 3247. 9:/.3.543:/-0  !7.4543:/3..570/209302548945:.540/3570.3.494.-9304.543:/-0...247.7.74 95497/4457002:  03 543:/-.74 35443 .23.7083489543:/-0 00-.3 7...74 ....3570/4 03.3.0 9. 03 .:547..74 3.4 /.3.543:/-033. .57207: 4543:/3 :-54. 32308030544/-04.03.7083489543:/-0 00-.3.089 .3.583/4:2039.  .   03-..4.543:/-.20308450 247..4-57002:543:/-043.3..44543:/-4 .4 .74 3:34.3.9:23:7474.548945:.57002543:/-  ..90.20308450 00/03.30 2470-9/489453.3.:34.543:/-.543:/-304/5794.5479.90.44.039..5479.30..570/4 03.302548945: 4/57.4.570/4 90.74 3.247.-4 0097438870/890.74 3247.30.570/4 03.20384534.74 38030544/-4032./7::8970033.548.0 903 37. 3 8.739543:/3: 3.4 543:/-  .4 ./.4.0/-4 /.0 543:/3 3.90.:. 9543:/34.3..543:/34//.3 570/4 03.3. 03 :2543:/-0  !43:/3.049343.9 ..  !43:/3247.0 9.74 0-705.85093897..570/209302548945:.8...74 3247.4//.543:/-4570/4 9480-34 5454 9 541.  .303.3.570/4 03.7..74 3..02989/04.. .80.74   03 570/4 90.. 9/.543:/-.9:23:7457002.:..039.74 3247.:3.4543:/-....90.0/-.4-.543:/-4.83.8450  003.4 /.570/4 .74 .7.94. 543:/3..74 3/4../34.548.74 3:543:/-4 570/4 9/474. 9543:/34.9.3.5705434 %.543:/-054203 /.4543:/-3.80 900 /.3.543:/33.8084508:5.:. 3.794 8947545490:74.308.543:/-54548.543:/-.

543:/-045.  '.90... 03...30543:/-. 80543:/34 5489454...9.58380.0 '4-.4 5789434.247.7480573. 09..9074.74 . 94 057.. 03 0.0/03..-7..3.  .0.43..74 37 .0/054342032.0 03.4/89.30.9:2 /4..74 :3.3.:9020038:2 /.3..570.90. 03.. ..9 34 90.7.7. 4/57.43. .74 354.3.30543:/-04742. 03.0..0/-543:/-0 '57207:548945.4/.454 ..0349072470-930545:890 '.33.74 3:54. 7..3023.9543:/.2 543:/-034. 174 00-7..  .70/34890 03.4/.4.74 .074-8943. /4 94 057.9..03.74 .94.57207.4543:/3./7:3..3....4/89.3 /305457.30543:/-80.583:44/57. 3.344/57.0892389789./03.304.7083 3489543:/34./4.70/3489/7:0.24032543:/342  03 4/57.0790.8: 89.342543:/34. ..4-.089:3.74 3  '4473..90. /57.543:/3.4742.0/-543:/-0 .3 /3054870/4..0303.583 /4:2039.94.970/04.0/03...54548945:854.7.74 3 /57.0380 3.:34- ./7:3.3.327010703. 03.3.049024-.907/...583 !43:/-0804/57.4/57..74 330..4/89..4.0548.  .74 3570/857009024/4 9.3930543:/-0 084/45:8930.3.90.0/03....3:543:/./. .30543:/..543:/34.0794-8943 .42..80-3454/.74 44//...74 3570..247.13.0543:/-0 570/4 307083 30.80-3454/.78930270/:57002.8300.089. 3.970/04./. 57207 4803.43..5 049://7:54/..54300570/ 8039.74 ...0/-.  /57.30.43..3:543:/-544-. 03 .4/89.543:/-0  '57207:548945. 247.4/89.089 3.:.30543:/-0.8.9570/4.2   7.34.3:543:/-80. 03.0..842854/.0/-4548945.90.3:543:/-054970-343.4-..3424 3489904/4 9.78990.58.7 /.370.583.30543:/.3 4/4 45707 :/7:0... 3.43.802543:/342  03 570. 032 570/89.30.44/57.343203 .9070..44/4 3.45707 : /7:0.203543:/3 30 0/03.4544/-04..7..:4/30 0543:/-04742...3.3-70570/4/304-.

3.:230274: ..3..32 7010703.4543:/-44 9  !43:/330820857023.33.7.44//.4//.. :3803.3/3054/..3..3.13.089.0543:/-0 03.1.3.74 .247..4-7.9.0570/209.4 5789434. /./03.0 ..0.78990.4 543:/34. 247.0543:/3.74 3 543:/-0:89703430/4543 247...74 .74 3545700/:34.327010703.3..0.543:/-0 80.70/34895489.4 5789434.3.0.300 /7:0.  389789.74 5.90..90.3.57.13.0 4/70575700/:34./03.70/3489543:/-03543:/-0.3.74 34/543:/3../0.5..30.548945: ..9 34 90..7899.....2 4-80. 389789.0.548945: .3 /305457002:4-. '%!$  389789./03.0 :.03494 .3:543:/-.43 /.0543:/34.570 34/89.5457. 03..74: .0/03.:.5.030./7:0.57207:/7:. /. 3...40.74  90744-.33.789..0. 3 .0543:/-00/03.74 34-5830284.  03 /45:8930/45439.  .90.0 03.0.94 9307.74 ...74 39.4/89.-. 03.089 03.0 8:530.0 0.57207: . 347.9:2:97090.0303..4/89.4/89./03.970/04.4543:/3.343054543.34 '4/4 9..9070.90.4 933..:494.789543:/3.4/89..74 ...3024708.03.970/04.857023.30. .13.25794 -.0543:/-00.74 57.3.03494308209.247..30.2. 304.570489.543:/-0 .74 38.8.3: 543:/- !7902804 3.3...  . 4.903 30850.9.. 03.9..90.4.8:-09.30..9 8. .789543:/3 089475707 0 /7:0.4 .3/45:893../03.3. 4/ /3 ..44//. 4507:.302.30..74 35700.33.30. 30274:80.9.570/44854/.44 4/4 90.57.90. 54342032.0543:/-0  '4473. 349..4 5789434.4/0.0543:/34 035489454.4.30./44 3./089.4.030.548945:.78990. 03.09077..7:207 9890.4/89.90.9:2:.0 543:/-. $.8: 543:/3..485093897.32 7010703.5.40..74 3454479543:/30424 30257./3 8570204/4 90./7:.9  03 4/4 90. .789.. 3.30.089:494./45:89934244 9/454390. 03.43...3 '0.304.43.:9073..3.480:..3.3.2-7 0543:/3.0543:/-0 .0..74 ..57207: 0 /44 030..780.80....2570...1472.4543:/34.079 0543:/3.9:2 /4./03. 9890020394..74 .3./454390.9.30.548945057.30820-9/.0820: 343.789..3.

70.3.74 .03.4.44/4 90.74 3:. 4.90743.90.:57.90..90. 94 057.4/89.  .87.7909.90.0894. :3 3..789. .8054/.43.94-/4-0274.04280 5789430..  .4-.0.. 4/4 9.739.970/04.3.90.4/457..3057.90.4 573.3054543.74 3247.35489450   04/4 90.3487.74 .4 90.4 90.9. 43..439489 54570/4/3:494. 7.957.574894..3489543:/3.3/305457002:4/4 9..20342 4/57.. 03.30..33.-9 34. 0.4/4 9.30.548945:. .74 .. .90.74 .74 .74 .44.0...08944.4344-.74 ..5...8343.0 3.548945: 8..4 9..548...70393489 54/54402 /..74 3820.7390.5.: 0034854/.548.74 :  .4.4 90.0.. 80579023.4/4 90.74 330820.85749:8570/58.0../4/.834 543:/-4 3.3 .44/4 9.3..44.7 03:.4/4 9.74 3247..4 .907247.94.0 !43:/330820 :.570/549042482 . .057.0/-3.74 3..90..44/4 90..3-70570/4/304-..03 0 0./7:2:/00 03..74 354/..9:/..4.3..3..3 3 570/34898570090543:/-0..:.9304-7.43.4.4 .9543:/3:/4/.044//.54/.0. 03.0..90.74 3. 3--7.  .543:/-0543:/3. 308030544/-04.43.44//.800 9..57.7 0 .4/89.4 '90257207:247./42089570 34 .3..0/44 -090.8.3.74 .03.30.970/04.485474 0354/.0.420/543:/3.70.....94.80.4 90.3. 03 4-/4-0274..8547..38.40 00 570/8570202-4904/4 9.43.385.  .30.5457002:.:2.3..94.58344-.:. 0543:/330.4 90.788:-09 304-.:.057.74 3.:54 90.0.4..04/4 4.570/4/3497..3..834.0899543:/30 /4 90.4342 :70.570 30. 009.74 0/074 9.80-:0 7.80.049 0--4.8.489027.:902003489 8..74 .74 3...730.9344-7.4/89.3-70570/4/304-.4/4 90.0/05489450854./3.90.4 85702034/4 90./4/. 0 38454303544.4 .. 94 0 57.74 3 .74 .930.. 0-.3/305457002:.4-.45489454.3.54 9034 43:703.444/4 90.089 4 02247.4 .9344-7. .54/.203.-.-.90..48..4 90.4543:/3 3--7. 0380828034:547.44//. 8.74 385702034..207:/4543:/3.0/4/4/.0/0  .74 .97.739. ./4/.34.789.893454-:/48570203385702034.. 70.3.:54/..0/4/.3 .4548945: 4//.4  %. 8..90.9344-7.7 5484. 03./34/44 90..4/4 9.044//.305700003457.9 4-7.3.47. 3--7.3.0.74 3247.4//.030..9070.9344-7.548945:...5489450854.2034257/4-9..3023.03. . . ...3.789.90.7.54857002:4/4 9. 03.0. .44//.3.3.9. :54 90.0..0/034.38... 90.3424 34894/4 9../:. 03.

 &7.4.4 .4/89.543:/-.4 .789.   -/4-.4..:2.4/57..: 0034854/.089.74 .80543:/-0 003.4/4 9.789..  .9.08954/.3.74 .3.3..90 84570/4 543:/-4 3 7.548945.30. 03..3.'%!$ 247.907480543:/3..9344-7.90.090.5489.74 35489450. 3.30.44//. .548.0..3. 4-.57... 03.044//..33.957..4 .74 3 00945720734 .57. 90 074.789.43..74 : .:..08994:89.9073.. ../04. 94 057. 94 057.90 ..0/-0.90.0.3...43. 57002....73.. 03. .247. 0.3.4..7.4 90.3:54 90..4544793.08954/.. 7..74 :  .74 . ../.907024-.0899543:/30.0894 .. 5489450 9.9 03...0.3023././4/.74 4 3.4/89.0.0/0344/4 90.4//.4..090.789..730./.74570/4/57.3.0. .74 .57207: 4 9..74 3.:2. 4-.57.4.74 ..3. ..570/4/3497.570/549042482/04.74 .03.4/89.80543:/-247.4-. 034.089.3.74 .4 4/4 90.4 548945.458344-.   /4 90.3.70393489 54/54402 /..0.543:/.30./3.3.545490:74.90.34...0.30.3970-.. 03.08954/. 247.90.900234-.43..9070234-.34544793.9073-7....4 9543:/-0 384545430 '4/4 9.3/34/4-. 90 074...4/89. 97090..2 3023...  . 548945:.74 34 030..3.74 ..30.74 ...4742.4. 03.3.3.  03 4 90.  .43.4/4 9.3.57.0.302543:/-:89.0...8547.789....74 3543:/30 4544799:/3.739..7390.42570 30.730..4/89.4-.0/- 3.543:/3.24 3489 :./.3 '4/4 9.90.74 3.  '548945:4//.4-.30.:89. .3./47347.: 347.43...574894.../:850924/89..739 54 .-.90.0 03.04/4 9.570 30.43.3057.274.789. 03../44742.089443..4/89454/.../.:54 90.74 .44/4 9.74 3.90.385.30.308030544/-04.730.5489450.354570/4/34-.....34-030543:/-0 348.7543:/3.9073.4//30..57207:548945. 24 3489:.90.8...85702034. .3.44//.788:-09304-.0.. ..8.30288902:  ..80543:/-0 247.-4..4902 47.3.3424 3..4/89..30.3.4 90.80543:/.3/34/4-..4344-...03025700/:3 /45439..74 354457.8..0.5489450854.03.4.9073.57.24 3489:. 03.3.73.74 3304/5790.57. .089.57002..30.0.9057.90..54/..8547.0..3.74 3./30289:.74580:30 0570/4 030543:/-0247..74 ..74 ..30..30543:/- .4 3.3.7.:./: 034290./302 44507343 244 0.93. .5479.20343..548945..90.044//..:.057..3. 03.30.30..4//30.74 34//..3//..801.30. 8 .....4/89..90.0490.548945.9057.0/7:39709 4/89.

5834/4:2039.3.4-..9 .4.570/2093.33.90703.3.30.0 !480-30/44 -0.544/-05480/...././30289:.80543:/-0  !4857002:4/4 9.044//.4/5795489450  03 8570202-0 /45439../4730.30.54894508570/4/32:49.74 :  ..74 35757..4//..74 3:54.43.90705489.30.544/-0  .30.4 543:/.0.4548945. 4/89./4:2039.3./09907.74 35489450.4342 :70./../0.40.7.7.548945.07.3.. -7.3.30285484-3489  03 5757.834  !480-30/44 -0.74 3/48039.4 .43. :9020038:2 /.3 3.0 08480-89.57.03870/890..94.3..74 ./.9/4/.. 94 057./.0/-.30.74 ....../.034 8570203044 30 ..3.3.:..57..0-../.83.5479.74 .4/89.. 03.3/7:05440 247.43.57.73.3//.74 34/89454/.35489450 7:454.0544/-04 .5430.4/.74 .8.74 33 240.3.. /.8./:...7.80-:0 54.33.30.0  .47.30.89.41.32543:/34230244 .3.3.74 .74 54870/4..543:/342..4 ..90.0.. '57207: /. 9.3.47.&7.57../0... 84.570/209..3.907024-.30.74580:30  ..0-.44/4 9.41.93..4.9074/8945. 247./.3//./:8570 324/89.0.90.0354.4/.30.5834/4:2039.458344-.0/0344/4 90.8947030..7.4-..543:/-0 0094 5720734  5440 84..83.0  3.0/-0.0/7:070/3044 30 3. 03.8090.9070.89570/20934.80543:/-0 . 3..7..74 384/4 33..74 ....74 ...80-3.90 84570/4 543:/-4  .73.0/-4 90.3.4/89..57.. ..3. .93570/.0/-0.4-570/4/30284.90. 8./. -4/454. 03../4730.0/0.44..0899543:/30.30 54970-:0.48...74 .4/89.3.8:8.74 332.54/54402 /..74 34/4 90.-.5489450.332.-44//....0.74 ..54870/4..0 .:57.0/-.74 .3.90.74 ...42. .54. .74 3 00945720734 ..3.4-. 247..3.4 . /7:0.494.74 .089443.  !480-30/44 -0.583. 3... 4/89454/.5. /.3.54300 089/3570/904274..5830/4:2039.-034//..843....7.347...43.0.5480-0 #.3.57045479..397090...03483:9..93./..457...74 3..0  3..80573.0/-0 ..730.7.. 03.5830/4:2039.7.

0  .30  !480-30/44 -0.303.57207: /.93.4  03 54..4 7...543:/-0  3.3..0  !4.0  ..54.54300 97/3570/904274..4/4245439../7:.954/.583.80-:0 54.80-4.302 85484-3489247.207.74 384/4 33.3.-74  /7:4  03 8570202-0 /45439..904//..74 3548.543:/- !4.  45834..74 54870/4.3//.57045479.74 37... 3. 3..942.-74 0094244 0  /7:4  #.5830/4:2039.0.07.83.7.-4 247.74 3247.4 .90.4703...3.3//.70/349030207..954..90.-9548.573.74 :3.3:85484-34894742.942003.543:/-0   0804//.3/0544/-0  0020390..0-...3.089 ..480-..-44//.3//..33.942247.834  03 4-.3.43.85484-3489247.83.43:703 3/.5834-  !4.74 .089:4..343..3./7:41.739..30..57. .80..5834/4:2039...5834/4:2039.08944573.34.4.54970-03.49:/..4.3//.543:/3..0 .30..0354.0/-4.5830/4:2039..57002 543:/.-9.54.57.5757../4:2039..7...998924854/.74 ..3023..3303.7. :3.54870/4..343..7..4/.7828:-0942 844//.4570/7.-44//.4-.4  03 5757.570/209.543:/342.5830/4:2039....9044-./0.74 ...  3.9/4/.3:85484-3489  -...74 454548945:8570/4/32:49.74 3 04/4.54/54402 /.0/-..-4.08944573.-4.4543:/-0  854 3035480-305440 -4/48089.

7..41.3458.7. 3.4-.74 3 /4 .3..5489450457..5834/4:2039.804 4543:03070 9..74 35757..4-....0/03..089:4.4/44 /..3.583/4:2039..8....74 :.207.4548945.  ..74 3.583/4:2039.2.  .4.809..7.0/03424 348903.0 .7..583/4:2039.33.5480-0 ..5470/31.3 207/480. ..089.3023.4/44 03...20342 /.

.3.57207::547...74 354../44 03..4. /.3 .354570/4/34-...-44//.942003.4. 70.0/-4207  3.. 0 8.08944.5834/4:2039.49/4/.94..470 90.57.03483:9.8.3023.90...4.4-.543:/342.-..4//. 0/480 3./:857..0.9:233..4-.24/89.74 ..4/4245439.74 3 04/4..74 3.4/.0/0../7:.0/030.9.0. 89.583/4:2039. :3.30.74 3247. 9070.-207.4.480-. 8...543:/-0  !4.  5440..3//.... /./.3023.90.904//...0/-43..7../0.3..-4.57.303.7.9031472. ..4/44 /.3//../0./:8544 3  03...74 804//.489.5489450854..41.  0020390.80-:0 54..54...57002543:/..-74  /7:4  03 54...907800970-... -2.2.84.4.  '57207:3.4: 902.543:/342. -4/454....3303...4-98089..74 :./44 9 /. 03.74.8..4.5830/4:2039.57.90..4/.-4247..543:/-0  .9-4/849 /4/..0  3.0.01.57207: /. 4.74 .303.5757.74 :.00 .302 3.4.0  3.583.0 ...4 5757.0/-4 90.-74 .4 7.030 . 009454970-34 5..583/4:2039..43.907-45490.80-4.30  !480-30/44 -0..-44//.43..3457..4/89. !4. 94 057./../4:2039.90.9.80-:0 54./:8 034290..0/-487. .84./.7.70/349030207.74 3..54/.343..5470/31.-:84/04.2543:/3....57207:43:703 30.0..4-.303.74 : 3...9070.74 .5470/054202-348990207 09434570/0034.3.4703.-034//../.-043:703 30.8.4//.3//. 90...-44//.4-...00 ..9 4-:547.089:4.49:/..0343.-:4//.  03 5757.805489450854.544/-0  .42 03.4570/7.583.543:/-0  458570/209.54.3454202-3489207.#.907247..4543:/-0  7. 3..543:/-0  3.543:/-0.. 090 /.74 .5834/4:2039..30 9070..0344-.54..8.089..0.4 0 ..7.  45834.43.247./.3:.43..4  /7:4  #.802470-930574 030/4:20390 0970-.4-9 548..457./4:2039...41.54. 8031472.

74 354894508 54.:4/30 0 543:/-0 4-:547.3 343 34543:/-4 4543:/3570/4 54..494..74 .8543:/34. 03..8.4570/7.-454... 4570/003 .0254.9.40 .0..570/44 03207  ...4. :3.74 .907803. 8480/3570/4 /.305440 545700/:543:/- 54..: 0354../301.3.-4 247.0/034..907.  ...07...-57./: 0342 90./:/480 0323... .. ..544/-0  .4.44-7.80-:0 54.0.. 3./. 543:/34//.. 03 5757.-.3..3  !480-30/44 -0.57002543:/-00/03..74 354./8723.5430..3-70570/4/304-..90.74 38054.4543:/-0  5440 247....2 03.903.5830/4:2039.. .... 3  #.548945:854.8..424 3489:547.583..543:/-.3.4/.3...9:/00 03.57..57002543:/-0  .90.5489450854..3457.20/54.7.74 3543:/30 543:04./0.42 03.: :.0..43.9.24/89.90.43.0 54.4-30..7.74 . 54.-.8...4:547.8..03483:9.54.0/-43.7803.0 ..90543:/-4 4.  854 305440544/-0  0020390.4-.80544..20342-703.3 '57207: /.-44//.80-4.5470/31.3.4/4245439..43 30 543:/-0.3.0/0 0.3-70570/4/304-.9057.74 3247.0/-43. 0/480 3..3..543:/-0  3.3-70570/4/304-..8.90.74 .-49.9070.34/543:/34..8.5757..43..331472..7.0  .03.. 033...74 354.907543:/3.302..83.-33..7..   03 74.74 3/44 74.9543:/3  458570/209.570/3489570//7:2  .90.24032543:/342 '90257207:247.-54.4742./:857.030/03.74 3.74 33543:/354.30254570/4/34-.543:/342..893082054870/4.  . !4.74 3.41..570/2093.3. 3 .1./..583/4:2039.570/4 90.- 5489450854..4/89.45480-0 7....54/..3.4/./4:2039.80543:/34..  03 54.

4244 .-99.0 ...089.. 4-80:490945720734 0/03.247.3. /.03.094 54970-34 74..5834/4:2039.37.../4:2039./: 034290.543:/-54570/4/3 4-.   79..854970-354/.74 38. 4247.3023.4 8054.3.3/0544/-04.....3023.802 5440 -4/48089... 09:548945.  .34  03 7.74 3 8089.57002543:/-:89703454/.. 03 54.4545430543:/-0  '4473.7802: 8:-09:5757.3..543:/-54570/4/34-..8.3..54-:/44854/.74 3:354970-345480-05757.57002543:/-.-44//.43.543:/-3..  #4.  '548945:-7. .543:/-03...74 3.  03 /4:2039.3.4//.3..  4:2039.57.74 .57207: /. 3.4543:/-054/.9354/.089..7..2.548945:854.97.74 .3.  !480-30/44 -0..4-.57002543:/.0  .74 : 54.0/-3.03 /.74 .5489450-7.780...543:/-54570/4/34-...3.4 .4/93.54548945:-7.74 35757.583.4 570/.302-70570/4/304-.3.444//..548945.4.-454.5830/4:2039..  03 74. 4-.3..74 :54548945:-7. 84.4854/..4-.8:-09. 009454970-343.4-..0.4.4548945:4//.

74 . 4-. 3.   79.0/-0.48089..44//..44//./4:2039..7.74 .74 ... 3.  4:2039. 00945720734 570/4 030543:/-0 4/4 90.089..3.30.583.3..3..49://7:/4:20390/03.34   03 79..3.4-.3   .

30.03.  !75757.3.7../: 0342 90.43.43.3. .3.5830/4:2039.0/-0 .57.. 3..573..74 .74 34.90 ..74 3 3843. .548945:4//.03.70/3489.3. 09:548945. %709/0 !#' &# %  / 03 :547.74 3...74 3.74 3 8089.74 3$03..44//.0.0/03. 9074.78930270/:57002.0 . 00945720734 570/4 030543:/-0 4/4 90.543:/-0 7.73. !480-30/44 -0./:8902/042..2..43.3. 489.2.74 34.0/44 -090..   03 54/74 0:547.3334..3.48089.4/93.. 84/7 .4 .4/ 0:74./4:2039.70/3489  4:2039.347.57002543:/-..-0  .4.03.2.2..74 .047.90 .0/03.4 4/570543:/-054..548945:4//.54894504//.548945:4//.43.74 3.3.4 8054. 3...49://7:/4:20390/03.0.3.37.03.7.0.0.2.74 ...47.8089.2:3.2.-../4:2039..90 . 00945720734 54.57002543:/.74 .  .70/3489  .0.  - 03 7.8. 84/7 .70/34897.30.4548945:4//.303.74 .8.43.70/3489 . 03 /4:2039.583.0..-44//.2.3..../:8 034290.030334.3:74.. 03 74.357902828034:547...8089.30543:/-.3.74 .$03.308:53489 8447..70/34895757.-.74 3...3334.74 .. !7/44 . 3.03./.70/3489 4247.74 .  03 4/57.583.7.0.47.  4:2039..5834 /4:2039.3#05:-0$4.03..3..:  .347. 0 0.8..74 ..444//.3.

.4.74 .8089479. .74 3 00.0 .34203.894790.70/3489.4/ 0:74.70/3489.2..83..3...3. .0.89479.90470 ..90470$03...47.2! 3 3. 90042:3.78930 90..3.3.70/307010703 32 90.9074.03.0.9:7!' 8403..3.03.907.43.74 .74 . .3.0..0 . 4/ 0:74.30. 0 80.30.3.308:53489 00..8089.

90 ../0.30.90 ..894790.894790. 3./3.3. ..-.89479.3.37.3.74 .0 8047. .7.43.4.0 $03.80:547.2.4.43..449/0548945.0854/09.4//.  44 -090.

7.5.23.80203.03034. . 4./... 94 0570 30.70/34893.-70' .: 34.30.3.894790.3.4/89.02  '57207.8022470-932 3. :/00 03...3.70/3489..74 .

. '03/.03.0 ./0 54/0030548..9 .308897..3.30820-942003.0 . 3..4.-54.43 03.37.0 ..7.089:43.3.... 03./7 ..70/3489 0:74.3.94 0570 30.0 /0.3./0 54/00304854/./7 . '%!$ 37. .30.54/74 .90 .3.3907087.57207 49989.. 3..33.:  '3.9073.: 344.7.90 .58.203: 3082057080.4543004//...90 .:30: 9..70/34893.7..0.-.90 ./.4/89.43.434/. :547.3..828:90../484/04..74 34../.3082057080.7802:8:-09: 5.3..4-.33.9..37.74 34.03034 .3.90 /0.54/74 3.0 4//.90/0.:/00 03. 457.:547.0..4 /.0 /0. 0 9-91 30.90 .70/3489 0:74.3.43.3..47.84/04.57.90 .: 03.  03 854 30/44 -0  !7.7.4020./0402.33..349.48030:547.90. ..43.'%!$ 347.02 '57207.894790.570:547.34897. . 3 94 57.80 203./35.4034 .5490.7809..8:5330803.0257..0...3. 03.74 . 247.7.30480-0 .70/34894..-70' 80.32.... 4/89.3489 03.90.43.-.3.434/. ..43.74 3. 47.30573.5.8030:547.90 .0 .  03 : 90.03.74 385474 9 .58.90 ..43.3489 /4 03..3.4034./0..90.30.37...0/-43.-090.3. . .3489 094...74 . 457..0 8447.0 7.308897.45450902 4/89..  '70/34893.247..74 894790...0 84: 0354/74 .3..-.70/34893.90 .-0  44 -090.:90209.. :/00 03.. .

4-93..:5347.080:547....   03 8089.30.802 31472... 247.43. 4./:889.. 03.3.3..3.208933.89744...3.74 33/4 .00974384 570/89.4-93. 3. .2 85474 4:/00 03..3031472.30.30.0/3.3.0/030..7/32...90..44/30.3574094.4.... .. 84/4 34-.4/3.0  '447 043.954870/4.3907087.4 .34.90..30543:/... /7:3 09794/89...2030..47.931472.74 3.04.907../.  03 4-..90 .080457.9/03.8.44... 03.209/4.4-.43..4 8454970-30.34-.07... 748089..3.4-.247.74 3247. 0574..-.33.3: 30 .2.4-..03. 794./: /44 -.4387..8. 9. 7.40 944-. 7903 574090570/904274. -.247..:70/-0 4/.4570/80/3 3.57.3.84304/..:4/54 .90 ...74 3 84.57.290.3: 30 247.43. . ....209 .0.90 .4-..90 . 70  7..3.0.43.85474 .43.44//.03.0..09230 5484.5834/4:2039. .3.03.90 ...89744. 0-34..84.9:/ 0390.3..90 .   03 870/89..43.3. 794.90 .8...231472. 3..0$03.2./:./.90.4-9870/89.4.-98089.. 79357409..8304/:/00 03.308205700/...3239070842 5480.: 348 174 247.54/09.90 .4 3...90 .80-30......494.4  '8031472. 3 /.74 34/ :/00 03.3/.4-93.4.7.. .3.90 ....90..   -.4..90.343:703.90 .931472.  .  ./.0570 30.31472.290.3..30.0457024.089   -.34.85749:.70/3..3.5480-3.: 341 3480.80-4.7 0.0.90 .8.3.0893.. 3. .-./:/44 -.30 203..00974384 857002.0/030.8.74.9  .97093.80:547.20/543:/3894790.303.247.309073.4-.84/04..3574094.03.-.948954/. 00974384857002.7828:-0942 !4090.. 03 4-.302-080/:$03..74 3247.8.3..2..94.3..303907080548.0 03. 247.4 4/.8.90 ..32 4854/.85474 .....93.. 34-.  . 247.3. 7003.

0 !474 .0 49/080909 0-7.74 .30543:/-0247.3..4:/00 03. 3.-47 '.839.23.74 ..0.83.7..0.54/5 04303 .3.3.3 30/8723. 0 7..302:88902: 247..0 70   7.74 3247.3/.8.3.3.4743.90.54/.5489.8.3./48934.  03 -479020.8.0.5474 :97090.7.4: /..3.  00 90.:   7.2 302:3.3/0809 0954/.9:2:4//. 4/4.0.248943.04548945:.0.043:703.02:8030302:4.. 7903574090 570/4 4..  .7.0257207:247.454.3//.2. 570/2093.   /..:2:3.03./54.94.. .57857002.3..802 94 .  .03..3.7.74 .74 37.74 3247.9074 .2 --4970-.247.3:8.2303.0.00954/..574094.424542-.70/3489 .9 .9 753. 03./4857002./4:2039.4.-/.089. 54.74 ./30.3.8089.3: ..0 34.3//.207.9473.74 .74 .3023.0   03 4/4 9..../4 .7302: 8547.3023.88.57. 8:5.9:2:4//.839   7.4//.30.57...90 .74 : 7.4.494.9054.39/4:2039.-0384/04..0.247..4.0302:/3.90./4.9247.3 7.0..3..3 703.34323489907: 343..5700/.4.34323489:/00 03.2..90 .024//..   03 43 345474 444//.4:20/ .3//.3.2.-98.-9 90..247.3.30.9 :54 90. 57207:548945.0/. 4/4 9.2303   7.0  !454970-80.80-4.583  0979/0 ! # $%%$% !7.958345474 44..44/4 90. 4/89..3//.5474 : .4742.90 .57409.9.54/.030..2.393.8089.2074-.  .:420034 247. 7.03.93.4.0095457090:.-.2-.44548945:.. 0.78995740904/57.0.854 94.3.03. 03 7.74 .3/..43..8.54.247..74 3/44 9.3.

4//.74 .33.4/89.3.304- .3.33...0 .54/.570900209:  !4/.70/3489 /7:0.5479.90.944//..904 0.94 .  .37..30.. :57.3.43054870/34 4-. 5489.-..730.:.43.343543:/- 0 20-7.37.94.02.4 44 30 03.9044//.907....8023.089  3 94 057. :04 :547.03220742 .309709480- 1 0/05489454.9 .4.90 .:2.94.90.74 .74 34-.3.74 .70/348903 .8..90.2 30.70/34893..78990.3. / 7..2 30.43.07.90.-4:8970..447. 0303.43.904548.80/3054/.-7. 3.0 $9. :57.3..3. /3. 88902.305490.730.3054/./:8902.. 80./.20/33.907.4857009:897030:7050.570/.2033.3.304.3543:/33.4 03...203.34 /00 3.3.74 ..207.-74304.0543:/-0 907 .3//.94.74 .43:703 3/.74 .4342  !4/. 03.54/. .43..8547.33..543:/34.. 203.88902.40..543:/3.90.43.0.33.-490..5479...543:/34./. 5454970-7.:2..8547.3//.74 .37.74 3...40 3.904 0. 03..032207424742.44//.33.40.4.74 34/4 /.4/..74 385474 . 03 85474 .907..70/3489/7:0.-4905489454.4 /.33.854.:2..  ... 85474 .4/ . .5489.4/89.4-74907 7.34.3 .90.70/3489003..:2.3.730../.8547..43. 3  !474 4.30.30.09.989.447094 3. 3..44 90.7..570904 094  !4/.4/89...40.8547.0303...5489454.74 .344 30 3 03.730.-. .84.3#05:-0$4. 5479.54/.7390..570904094  .43. :04:547...33.98085474 4428 00 9. 2033.34.74 4//./3.543:/-9. 570/2093.7..54202-30 54/./34 .-7.80304.  070.74 3247.74 /4 10-7:. 03...09.74 /4 10-7:.9078003.30. 80.789370/0/03../4:20397.00974383. .:89703489 5489.43.304//. 4...40.548945. 7:454.

8:-094..8300/4 494-7. 84/7 .. 03.0389479..47.5474 .54870/:0.3.308:53489 .9047034203..8300/4 805902-7.03.8089. 034 03.90..3.. 94 0570 30./:/7:24/89.0/03./389#05:-0$4..70/34894//.4290. .3454/090&7..43.70/34893.74 34.9.57..09./:4209.3...30.74 .3457.780. 4-/0./389#05:-0$4. 5489450.74 385474 3.33.989 34 5474 444//.3..43.74 .7.3/. 94 057.9:/489.4//.70/34894//. 03.34   084-.9074..8.3334.4//.43..74 8897.0#05:-0$4.74 34.030 / 4 4 354 02389789.2 :547..54/74 :7.2.0.-./03 $03..3.3.3#05:-0$4. 7030...74 44//...8.0 /4 2.74 .94..74 4//.44//. 03/48945/47.  389789..  '447094244 0 8054/.-47.0/09.0 54870/:089.70897.  $9.94.494.#05:-0 $4.907894790....3 8054/.030 / 4 4 2..94. .13.90.30 8:53489 .809054894507.03-705.9. $03.9.0!484.9.9047 8:-094.70/34894//..389.989 345474 4  !4/./03.- 7010703 30 90.4 5789434..74 3.74 7.2./0....7/7.438:534.$03.33.3$03. 0343.80-4.904 0.33. 2:03.0/03.74 5757../03 844//.89.3.904743.4-/0..43.43.13.3.904 0.8.#05:-$4.989 30.74 3./:8570 32 034290.: 57894302:. 3..89.33..3..2$547.0..3.. 84/7 .54/.74 .3./:8  034290.. 894790.8.09.0389479.-342  389789..300.4/89.. 0303....8.8:-09.5757. 33.4/89.4 .80-4.03:543:..74 .543:/3.54/.. 03.347. 907 3.54/.570900209: 843.428   03 ../033-.3. 90.3457.989 345474 444//.. 90.2:3.894790.  03 89.. 570900209: 3. 5497/90.. 570/4/30209: 3.80-3.347.9044//.8.2.0 ..89.74 3..90702844 034 3.3. 5479...0.$03.-.  $9.3454/090 &7.44 30 3 03.0303/7 .-.3334.90..3. 90.034.989 345474 4247.989 345474 4247. .030.. 90./7 .8089.0 -7.74 .  .30..33.0 3. 13...54548945:854./33.3.37. 20 80/0 .9:70!'. 47.09.44854/.30.43.054..34893./.. 4/89. 570 30.74 3:547.454/.43.33.8. .033..030.4 5789434.3 3.8.74 .904 0.3.4. .33..34- 403.74 .:2./03.3.9074..2..3.7....300.

43. 54/..370.304.3493.5707 0.3.  4-44/ /4 0:74.3.34.. 97094/89.45489454.34/4.789.43.30 70.84283.70..428.0...33./33. 0.54/..5707 0  '57207: 47 ./:8902.45707 :45073.4342 :49. 247..489.8:534.3.2$547.74 3. .. ./3 3.8.4.3:057.-.4-.74 .8.:7..3 5789403.30.0380/44 -0.34/4.5440.8.970/305457002:3030..548945:.5707 033.7..089.3.23897.90.0/-4.7 .84/4:2039.3..305707 4../34480-4/44 570/80/37 .. 8.4342 :70. 090548945./4/. 034:7.4 4...042470-93025707 :3.4/343024/4 .  389074742.428.0. 03.3 54/.43: :70.4//.74 .3.:2.4342 :70.-.. /7: -.80-30.74 4//.4742.03.-80.3   7..5830../:.8.13.780/7: -0 870/3..857009570/58 !44-..93..4854/.8.0 /./:4209.74 .0..74 3.8... 4/8945..74 3. .74 3.302-080/:238907 5789403.4/89459./3 04.74 . -7.78.4854/.74 3.94....30 70.989 3431472..544-.33. $547.480-.989 345474 4247.3...70/3489 /.3.74 334/4.428.7 . 570900209: !09/0 !## ' #   03 5707 4.54.  !48945045707 :.74 3 -0703.:49.70. 543:/34.8.9.302-080/:7 . 089/0 $    03 .0.3/4. 3:-7.70.8.3..74 34...3.  $9..90..30.  544-.3.0 03.3.3 3..480-.80.80-4.4730 480-03.4734 480-43.4/4 .9.3..70/34893../.  0390. 3/44 9.3../.3..804280 543:0544054.804280..4 3..30.473..3.347..54300 .74 3.54.57.07 .0.70/348943 548945:4//.3.70.89./:.480-4 .70.480-.03030.:24.57.44//.9070:07 ..428.3./3.

38.  0390. 30:54 90.0:09.....3489 493..57207 4..30..3.4/89.320/.  30:54 90.. 38.4 9.548...2489430.8.57./7: -.43.3.80543:/-03.89570/20934.80 4/4..90.089.43570/4 90..80384-89.90..74 ..5.38:53489 08947..203. 90. 0390.7.4/89.30.4854/.30247..3../03.3 47.90.480-.8030544/-44.90.3:0 4-44/ /4 0:74.2489434457.43 57.327010703.90.9..4/89..0.3.3.34.:4/30 .80 543:/-0 09794/89.74 .3:..89.4 543:/34.. /7 .24:57..0 09794/89. . 0390...24:57.90..744. 94 057.543:/.9.3.4 /.30.7..43..4/89.8570203570/209544/-044//.0 03.4/89.74 389475707 0 57.0 03..90702/7 .74 4-70.   /4.42 03..3./.3./340...4 570/4 543:/3 089 4/89..44//44 -7..73. 03..3.902:./4..3:04-44/ /4 0:74.0.473..85749:8 097924/89..308:53489 .3:.8.2 97094/89.94..90.480-.780/7: -0 3870/3..4742..30.  34-.78.90..0.43.  /44 207404342843.43.4-.8924/89.0. 7.43. 03.3. 80. /4 .  !7. 3085474 89. 80. /4 94 057..74 ..74 389475707 0570 30. ..473480-57.0:0.203.90..4394 /45: ...480-...3./.8..302 47.2489430.0.90..74 .548..  $.543:/-.4/:7.85749:48224/89..05489454.543:/-. 7.34.  .03 0020394/8945. .3. 4//.5489450./908570202-03.3480..4//..  304/8945/4:2039..85474 3.989 3054/.30.  7.03.9: 4.4854/.0/-.0348570203044 30 ..42 03.30.4/89.3.3..24894354/093548.38:53489 493.43.274..33...4 /. 3089. 03. 579025.  4/89454/.4543:/-0 :. 057.43..3.43.43.0 .9.34.90..548..85749:8973...0 03. 80.9070.5707 0  .904 4//.30480-0 8.74 .30..42 97094/89.3...-89./7 .43. 7. .3493.90. /.43..7 03.4-/4-.30..84288..  4//.0/0..30480-0 8.3:04-44/ /4 0:74.0/-0:897030...43.43. 03.347.8....902:.203.8543:/342 0-3..730...  .543:/-.3./:.....902. .90.4454/..54/093..0 03.544-.4570/003..5830/4:2039..9.989 354/.0 04342843./03..4342 :70..0/-0. /0.302570/209.370.07 ./34303254.3 48005490074..203 8.548945.74 .85749:850924/89.3.:4/30 ..54/093..74  .43: /4 /4 - 0390..0.42 03. 03.3.4-.43.74 .43 4570/0/44 -0544/-044//..343.42 03. 90. -7.43. .3.74 389475707 057.079.3.5707 0 70 09:/ 897.3.0  03.74 4..30.  . 057.

...307083 34.32389789. 38..78.970/04.3. 90..9304-7.4/89.  - 03 .74 .3.4 9.78.3.4/89.30.9438454/./4-4970094/ 57. /0..-.0. 0.203.37.907020480-.74 3: 57...4/89.8.. 03.. 548945:.3..4/89.894/89. 80.3:057.90..780/7: -0 870/3.3.780/7: -0 870/3.4854/. 03. 90080 /.43.548.74:3054870/:054/.480-../4-4509094/57.3.3:04-44/ /4 0:74.3424 34894/4 -04 5707 :   /4.247.844-09. .: 57894302:...3:04-44/ /4 0:74.90.4 :.3.349543:/389475707 0570 30.. 08947...473.8924/89.4854/. 0.05489454...43... .0..3./:.94.54870/4..3..74 3:.3. 3.930. .0380/44 -0.4854/..30. .4/9 4/4 ..80.:..789.4/89.0.4/4/4/.349543:/3 7..203.90.24894354/093548. 80.4/89.74 .3/304/3030 57.5.9../4.9. 973. 03.90.74 34.3424 34894/4 -045707 :  00570/2093.90.74 .3489 49543:/389475707 057.  $./... 03 .3057.30480-0.74 .4 9.4989 3.2489430.4342 :70.2034257/4-9..30.4342 :70./:.0 /4 90.37.8.4.  !7..3.02:54.3.480-../4-49700930820...13.3.0.30..203 8./:.   7.. 49 543:/389475707 057.43.42 03.74 ...  4-44/ /4 0:74.78.780/7: -0 3870/3.480-.85749:880/22 4822 /08092..4854/. 8.54803.548..2489434457.74 ..30.0/4/. 03.03....097090...:3 057.9.0..30.4 32 308030544/-04..90.0380/44 -0..3:057. 3.9070543:/33240... 80.5707 0 . 54870/:0944/4 90.  4-44/ /4 0:74.3.57.54/093.973.3.34-09.0. .5707 0. .7.  :-3.8..3 4/4 45707 :570 30.894790.0/-.80543:/3:70 09:/ 8.4/89. .4342 :70.4854/. 384/04.  .480-.80.4854/.890.3:0 4-44/ /4 0:74.5707 0..07 00570/209..3424 3489  .0.4.43.5707 0 94 057. /7: -..0/42.3.543:/3. 548945:.9 ..../7: -.. . 03. 8..0..3../3.9074/7:3.0 03.54/.543:/-.57..

80./7: -.70/3489 0:74.0.2489434457.8.543: 570/58.57.3:04-44/ /4 0:74. .2489434457.0 7. 34-080:54 90./:.203..0.0...3:. ./7: -.4 5707 4.74 03.4342 :70.8.780/7: -0 870/3.90..89475707 057.90.437.480-... 4/89..   /4..03/.4854/.7.4/89.70/3489 0:74.45707 4..3:4.74 030 4/0.30: 5707 4. 3082057080 ..370 04-4.43. 49 54/.4-.. / 4/4.43../:.8.90.0.5480-34:/.5707 .  3 94 057.  03.3..3:04-44/ /4 0:74.  003.203. 3082057080 .78.34954/.203. /0.480-.  !7.907 3 94 057....24:57./8947 0.4342 :70.. .. .2489430.4342 :70.3     .4734480-457. .57.7.. 3054.05.9702548945:  '9702548945:.9.34954/./7: -.548.30570/4 84.304.30480-0 8.203.4/89...4854/.34480-4 0..80 .54/093.3489 4954/.0..90 ..4854/..780/7: -0 3870/3.4/89. 03 8.4854/.934-0 3 .54/093. 8..30480-0.3. . 03.203. 8.3.332 54. 902.0.3457/4-03057024 0380 4789.2489430.4854/.. 80. 03.43: !74/4 .89475707 0570 30.78..54/093.0. .  .3:04-44/ /4 0:74.90.548...3. /7 .473.7 70 03..../.  03 79.34480-4 . : 80/2 4/89.302./:.90.8. /0..3054870/302:5.0.548. ..0.. 30574957..24894354/093548.4854/.78.203....30247.7. .3489 3082057080 .   03 4-0.90. 03.8.2489430..548.347.. 4/.43.. .43.0..8.47894:-3489 .780/7: -0 3870/3.5707 .89475707 057.0.70/3489 0:74./7: -. . 57..  $. 03.7.548..0 03.34.0.38:53489 3082057080 . .203 8..370 0.70/3489 0:74.0.347.4/89.

./389#$ 9 ..74 .3:  &7.434.3023.

.80-:0 3..9.0.57030.090. ..33.43.4.0..9./3 89#$ 9 .434.74 &7.80/305704/30343 30/44 -0 $0/2/0 !#     03 570/58 57030.0.9  /302:.

 .

.

3.

../389#$ 9 .33.74 &7...33.0.304.0/-400974380/7.. 3570/58 /. !7.54/.80-3 54434209.548945 4//.34. -0.

..  !7.90728454970-304-.74588:53489 &7.74 .70/3489 3..3 3.785749.&7././389#$ 9 .8:.0.94.34/44 9./302.

..34034934-7.78904-..33.74 &7.80.43:4.954 ...../389#$ 9 . 247.43..  !7.74 34-.

.74 2.33.  &70/-..4//.4../389#$ 9 .5757.48:534834.9..70/3489 &7.43497..0..30.

.23./3 89#$ 9 .43:4.  &70/-.54.74 &7.4.3803.9047.33.74 34.

74 ..  !7.34./389#$ 9 .85474 .570900209: &7.30 54/..907034934-7.3.. 3:-7.789.94.44//.94.3.33.54/..33.

.  !7.3057.34:494./389#$ 9 . /..9.4 &7. 900543:/-.34 305720734. 30857002..

090548945. &7.74 .3 30 .9...3.80-3805.343.4//.30.  !7..0../389#$ 9 .

3.

3 3.03489.  !7...13..404-.34. 8.74.7:054390./389#$ 9 .3 8. &7...9072543:/3.3..30.789.548945:4//.0.74 ..

3 .

 ./389#$ 9 .3.543:/- &7..4/44548945:4/57.

09 3 &7..3: 5747.   /302:..43.7 0..030.9 03..0.090./389#$ 9 . :3.43.57030.#05:-0$4.0.9.4.

54548945:854.380.0. 4/89. 0954570 302..4-.: 90.548945.3..90..74 3.54/.85749: 03.907084-.0.942 0374 7.80 .0..30285484-3489. 44738432.43.30.74 .3/7:0.43: 0 3..0/0454/480/. 4//.3023...5830/4:2039.74 : 4-. 03.089.0/054902..03.33.   457 09.-.304.0:547.. 0942:547..33.4570/5857.43. 80.4.-090..1.3//./.548945.8570/4/32:49.  03 .5489454..3570/584.74 ..:547..43:  !489454//.0 .-090.3../.570/.3 570/58  7:.

.57207: 03./30289:.84/04.57207:57.74 4-.  '...9.  %.3./../.90.0.0.57207: 94 057..030  389789.&7.5479.9.54 ..&7.34-.4-...54/.302 4-.54..9:2.4/89.0.4/89...33.. 03. . 09790..57002543:/- /34/ /.30/34//..  03 4-.8.3 03.0.9.4-..0. 03..54. 30.3:  '80-3.3/3 .4 00974382870/89. .43..400974382870/89. 09790.074.0.4 5789434... 54.57002543:/-3./:4-43 54894542.30 94 031472. ..0/4. 03..9. 803054 .030 ...9:2.30 94 031472.074.2030.. 03.0..-.. 03.494....05479.90. 03..3.74580:30 0/03.. 03..... 03.4/89.9.54:./:4-43548945.9.5489.089 803054 ..90..13..0.8.0..074..90.43.74 804-.74 247.0.. 57.0.80/30740 .5489.43.70/3489 804-.. 03. 03 .089.5700257.43.74 : .57002543:/-:54 90.  03 .05479.3489.54:.744.74:/354:.57207: 87.0..090.  4.0/.13..54 ....4/89.57207: 94 057.5489.43.3.4/:.3/7:0.0..:70/-457.54300/35454 ...4/89.4/89.3..4/89..90. 03.95093...3 74../.. ..0232.3 03.3.43.43.303.5489.4 .4.0..0.4/89.43.302 0420034 3...4/89..74 3.5479. 84/04...3  03.0..54300509/35454 .90.74: 2080./.570/585090.05479.  '. 57....4/89.323.089. 97090.0..74   !404-.34-..2..74 /4.5700257.  03...33./30289:#05:-0$4.43.33.57002543:/-/3 .54 ..05479.  4.74: 2080...04-.3:3489 3.0 ..90.57- 34 -080/  03 570/583.54 .4.089./30289:#05:-0$4.3 0890.... 03.33.57.93.3:.74 ..7..089.3.4/89.90.89/.3023.3544-..4/89..... 74: 0892080. 03.43.5489.0.9.33.  38907 5789403.5489...&7.9..

-../389#$ 9 ..:547..  .74 .9.0. 30.4.74:/354304.43.4348570202-..3/45439.3023.95.80.3:  &7.:.

-.5 0354 0..388902.80.89/.30247..3023.9702080..5489.030/ 4 4 .4. . 033  03..31:3..33..3544-.4348570202-....   03 834.7.3/45439.09: 3..4/89..43.0.0/-400974380/7.  31472.74 /4 10-7:.9044//.5479. 30:547.7..3454/090 &7.&7. 03./389#$ 9 .4/:.9.888902.33.95093.74 ..74 .3:  &7..343./30289:#05:-0$4.43..0097438 4-54/.0./08090..   03 44 -.00974384.74 3. 30....9 :3.  03 %.43.3../389#05:-0$4.43.80-:03. -05.3..80/305704/30343 30/44 -0 !#     03 00/03.030   .74 .0 90...93. .43.8300/4 2.43.

.9.90.9.54:. 0892080..2080...43.43. .43.43..43054870/35../.9702080..4/89./..0...0.9./. 03.4/89.43.9./.80/305704/30343 30/44 -0 !#    03  '.570/58/08090./..0.  '.4/89.90.43. ..54 :.57030. 03..0.  '././.90.090... .54:.. /3054:..570/58 / 03./.43..0.0.9.  '.570/5880/20. 90...80-:03. 03...  03 /302:.570/584820.9&70/-.

.8945.54/..3:543:/3..854/...0257../3 89#$ 9 .3023.3: &7.74 ..:573.

43: 03..../7:0.3/302:.4 .  03 .4-.4/89.0..94-..8..9570/ :.3454/090&7.0/0454/480/.:.8570/4/32:49.0.570/:./03.9.490.74 3570/ :.74 .0. 4/89.3.4/90..030/ 4 4 247...0/054902. 80.0.0  03 389789.3//.74 ..43.3: &7.33.33.485093897.548945......  03 !489454//. 80..4 5789434.3570/58  !48945854...74 3.9.:547.1.3570/58  7:.43..-..3-70570/4/304-.43.4//./03.0. 0.9.80/4.9.0 843./03.0/0454 /480/. 03..907084-.089.4/90...0. 03.43. :547. 03. 09.490..5..34 4-.090.0 0.57.490.43.43.494.. 03.74 .0. ..5489./389#05:-0$4.8057030.-0570/58. 94 057.9.3.30. 30.4/89..5479.0 . 03.43./389#$ 9 .9....54548945:854.4-.0..44-.0 ..0..3.3. ..13..380... /302:.5830/4:2039...0.74 .942 0374 7. /302..089 3 94 057. 03.43.0 . 570 30.3023.4..30285484-3489.03.4/89.43.548945.

3.

.   03 44 -..3..4.4/ . 09. 30.9/302 .9.74 .3544-.. 30:547...3/45439.43./30289:#05:-0$4.43.2080.3:  &7.30 . 03.59..088902.-.4348570202-.74 .  03 %.43. 03..5489.. 30:547.89744....3. 03.0..4/89..80.997/0809/.030  .43.30.74 .3...343./08090.30.00974384..9.  44 -.80.4/89..80/20../389#$ 9 ..-.3023..&7.43.

13.3. .4/89..570/584820./4 805902-7.80-:03.  .80/305704/30343 30/44 -0 !#     03 38907 5789403.0 /.. 03.

43../570/58 0890.570/58/7:0.3023..00974384./389#$ 9 . 4.0 /.88902..4/89.3: &7.5489. 03. .74 .343....30  38907 5789403.43...54..3.  03. 9702080. 38907 5789403..4/89.3..74 .13.9.13.0 :8.

 .

3.

.43...3.89.089. 03.33..:2.33.3570/58  44 -. 30:547. 03.8..43.030/ 4 4 247.4/89.0 3.4-.3-70570/4/304-. 843.8547.4/89. ./389#05:-0$4. 80.  . 30. 90.0.24...43.3..9570/:.43..4.3.74 4//..90..43.203.5479./4 /0./: /44 -.33..9.-.54:...4 4-.  03 .42 5789432.13..   03 !48945.74 ...95093./30289:#05:-0$4.494.9...43.3570/58  !48945854.490.3570/58  !48..989 354/.2 03.3544-.30.4/89.4822080.4-.5479....730.43.9073.89/..3: 2389789.02-7.54/.4.. 94 057. 80.9.548. 0.74 . 804//...4-.730.089. 03.:2..907084-.57.0.0/0454/480/.:..0....80/20.4..089 94 057.. ..9    03 %.74 3304-.3089.3.0.. 94 0 57.3.74 570/ :.3.84/04..3.74 3.74 .354570/4/3 4-..0/04 54/480/.03548945854. /44 -.8547.3.&7.43.030 .94.0.02385474 .3454/090&7.09: 80 ..94-.4/89.0/054/480/..43..490. 4//..0.  03 ..0. 03.80.0. .